Sony | MDR-ZX750BN | Sony MDR-ZX750BN ZX750BN Brusreducerande Bluetooth®-hörlurar Referensmaterial

4-479-126-42(1)
Wireless
Noise Canceling
Stereo Headset
Den indbyggede
antennes
placering
Referencevejledning
DA
Pikaopas
FI
Referensguide
SV
 Følgende forhold kan påvirke BLUETOOTH-kommunikationens følsomhed.
 Der er en forhindring, f.eks. en menneskekrop, metal eller en væg, mellem denne
enhed og BLUETOOTH-enheden.
 Der er en enhed, som anvender 2,4 GHz-frekvens, f.eks. en trådløs LAN-enhed,
ledningsfri telefon eller mikrobølgeovn, i brug nær denne enhed.
 Da BLUETOOTH-enheder og trådløs LAN (IEEE802.11b/g) bruger den samme
frekvens, kan der forekomme mikrobølgeinterferens og lavere
kommunikationshastighed, støj eller ugyldig tilslutning, hvis denne enhed bruges
nær en trådløs LAN-enhed. Gør i så fald som følger.
 Brug denne enhed i en afstand på mindst 10 m fra den trådløse LAN-enhed.
 Hvis denne enhed bruges inden for 10 m fra en trådløs LAN-enhed, skal den
trådløse LAN-enhed slukkes.
 Monter denne enhed og BLUETOOTH-enheden så tæt på hinanden som muligt.
 Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke betjeningen af
elektroniske medicinske enheder. Slå denne enhed og andre BLUETOOTH-enheder
fra på følgende steder, da det kan forårsage en ulykke:
 Hvor der er brændbar gas, på et hospital, i et tog, et fly eller ved en
benzinstation.
 Nær automatiske døre eller en brandalarm.
Denne
enhed understøtter sikkerhedsforanstaltninger, som overholder

BLUETOOTH-standarden, så tilslutningen bliver sikker, når der bruges BLUETOOTH
trådløs teknologi. Sikkerhedsforanstaltningerne kan dog være utilstrækkelige,
afhængigt af indstillingen. Vær forsigtig, når der kommunikeres med BLUETOOTH
trådløs teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for datatab ved BLUETOOTH-kommunikation.
 Tilslutning med alle BLUETOOTH-enheder garanteres ikke.
 Der kræves en enhed med BLUETOOTH-funktion for at følge BLUETOOTH
-standarden specificeret af Bluetooth SIG, Inc. Den skal være attesteret.
 Selv om den tilsluttede enhed følger den ovennævnte BLUETOOTH-standard, kan
alle enheder muligvis ikke tilsluttes eller virke korrekt, afhængigt af enhedens
funktioner eller specifikationer.
 Mens du taler håndfrit i telefonen, kan der forekomme støj, afhængigt af
enheden eller de omgivelser, der kommunikeres i.
 Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage nogen tid at starte
kommunikation.
Hvis du ikke kan betjene enheden
 Nulstil enheden. Sæt en lille nål el. lign ind i hullet, og tryk på den, indtil du mærker
et klik. Parringsoplysninger slettes ikke.
Strømkilde:
3,7 V jævnstrøm: Indbygget genopladeligt litium-ion-batteri
5 V jævnstrøm: Ved opladning med USB
Vægt: Ca. 230 g
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Mærkeeffekt: 1,5 W
Brugstimer:
Ved tilslutning via BLUETOOTH-enheden
Tid til musikafspilning:
Maks. 13 timer (NC ON), Maks. 19 timer (NC OFF)
Kommunikationstid:
Maks. 10 timer (NC ON), Maks. 12 timer (NC OFF)
Standbytid:
Maks. 26 timer (NC ON), Maks. 150 timer (NC OFF)
Ved brug af den medfølgende tilslutningsledning
Maks. 24 timer (NC ON)
Bemærk: Antallet af brugstimer kan være mindre, afhængigt af codec og
brugsforholdene.
Opladningstid:
Ca. 2,5 timer
Opladningstemperatur: 5 °C til 35 °C
Receiver
Type: Lukkede, dynamiske
Driverenheder: 40 mm
Frekvensreaktion: 8 Hz - 22.000 Hz (ved brug af den medfølgende tilslutningsledning)
Maksimal indgang: 100 mW (ved brug af den medfølgende tilslutningsledning)
Impedans:
NC ON: 23 Ω (1 kHz) (ved brug af den medfølgende tilslutningsledning)
NC OFF: 50 Ω (1 kHz) (ved brug af den medfølgende tilslutningsledning)
Lydtryk/følsomhed:
NC ON: 102 dB/mW (ved brug af den medfølgende tilslutningsledning)
NC OFF: 101 dB/mW (ved brug af den medfølgende tilslutningsledning)
Mikrofon
Type: Elektret-kondensator
Retningsfølsomhed: Kugle
Effektivt frekvensområde: 100 Hz - 4.000 Hz
Systemkrav til batteriopladning via USB
Pc med et af følgende operativsystemer præinstalleret og USB-port:
Operativsystemer
(ved brug af Windows)
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 eller nyere)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 eller nyere)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005
®
®
®
®
MDR-ZX750BN
®
©2014 Sony Corporation Printed in Denmark
http://www.sony.net/
 Hvis du stadig ikke kan betjene enheden, selv efter nulstillingen beskrevet ovenfor,
skal enheden initialiseres som følger. Sluk enheden ved at trykke på POWER
/
-knappen i mindst to sekunder. Tryk derefter på POWER-knappen og
-knappen og hold i ca. syv sekunder. Indikatoren (blå) blinker fire gange, og
enheden nulstilles til fabriksindstillingerne. Alle parringsoplysninger slettes.
ADVARSEL
For at mindske risikoen for elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.
Reparationsarbejde må kun udføres af fagfolk.
Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et bogskab eller et indbygget
skab.
Udsæt ikke batterierne (batteri eller indsatte batterier) for kraftig varme som f.eks.
direkte sollys, åben ild eller lignende i længere tid.
Bemærkning til kunder: følgende information gælder kun for udstyr solgt i
lande, hvor EU-direktiver er gældende
 Det støjreducerende kredsløb registrerer støj udefra med indbyggede mikrofoner
og sender et tilsvarende (men modsat) reduktionssignal til enheden.
 Den støjreducerende effekt bemærkes ikke altid i meget stille omgivelser, eller
der kan høres nogen støj.
 Den støjreducerende effekt kan variere, afhængigt af hvordan du bærer
enheden.
 Den støjreducerende funktion virker primært for støj i det lave frekvensbånd.
Støjen reduceres, men elimineres ikke helt.
 Når du bruger enheden i et tog eller en bil, kan der forekomme støj, afhængigt af
vejforholdene.
 Mobiltelefoner kan forårsage interferens og støj. Hvis det sker, skal enheden
bruges længere væk fra mobiltelefonen.
 Dæk ikke hovedtelefonernes mikrofoner (MIC) til med hænderne. Ellers fungerer
den støjreducerende funktion muligvis ikke korrekt.
Dette produkt er blevet fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler vedrørende produktets
overensstemmelse baseret på EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserede
repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For service eller garanti henvises til adresserne i de separate service- eller
garantidokumenter.
Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers
kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug
af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger
om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder,
renholdningsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.
Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre
europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det
batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som
husholdningsaffald.
På nogle batterier anvendes dette symbol i kombination med et
kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger
for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for
batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer.
For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en
permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en
kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af
produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra
produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende
dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du
købte produktet.
Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre
lande.
®
aptX -mærket og aptX-logoet er varemærker tilhørende CSR plc eller et af dets
koncernselskaber, og kan være registreret i en eller flere jurisdiktioner.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
Forsigtighedsregler
Om BLUETOOTH-kommunikation
 BLUETOOTH trådløs teknologi virker inden for et område på ca. 10 meter. Det
maksimale kommunikationsområde kan variere, afhængigt af forhindringer
(menneskekrop, metal, vægge og lign.) eller elektromagnetisme i omgivelserne.
 Antennen er indbygget i enheden som vist med den stiplede linje. Følsomheden af
BLUETOOTH-kommunikation vil forbedres ved at dreje den indbyggede antenne i
retning af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Kommunikationsafstanden forkortes,
når forhindringerne er mellem antennen på den tilsluttede enhed, og denne
enhed.
Sisäänrakennetun
antennin sijainti
4)
5)
6)
 Seuraavat olosuhteet saattavat vaikuttaa BLUETOOTH-yhteyden toimimiseen.
 Tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välissä on este, kuten ihmiskeho, metallia
tai seinä.
 2,4 GHz:n taajuutta käyttävä laite, kuten langaton LAN-laite, langaton puhelin tai
mikrouuni, on tämän laitteen läheisyydessä.
 Koska BLUETOOTH-laitteet ja langattomat LAN-laitteet (IEEE802.11b/g) käyttävät
samaa taajuutta, mikroaaltojen aiheuttamia häiriöitä saattaa esiintyä, jolloin
tuloksena on yhteysnopeuden hidastuminen, kohinaa tai yhteyden toiminnan
lakkaaminen silloin kun tätä laitetta käytetään lähellä langatonta LAN-laitetta.
Suorita siinä tapauksessa seuraavat toimenpiteet.
 Käytä tätä laitetta vähintään 10 m:n etäisyydellä langattomasta LAN-laitteesta.
 Jos tätä laitetta käytetään 10 m:n sisällä LAN-laitteesta, kytke päältä langaton
LAN-laite.
 Sijoita tämä laite ja BLUETOOTH-laite niin lähelle toisiaan kuin mahdollista.
 BLUETOOTH-laitteen lähettämät mikroaallot saattavat aiheuttaa häiriöitä
lääketieteellisiin elektroniikkalaitteisiin. Kytke päältä tämä laite ja muut
BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, koska ne voivat aiheuttaa
onnettomuuksia:
 lähellä helposti syttyviä kaasuja sairaalassa, junassa, lentokoneessa tai
huoltoasemalla.
 lähellä automaattisia ovia tai palohälyttimiä
 Tämä laite tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvatoimintoja, millä taataan
varma yhteys langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä, mutta turvallisuus ei
välttämättä ole riittävä asetuksesta riippuen. Käytä siis BLUETOOTH-tekniikkaa
hyväksesi huolellisuutta noudattaen.
 Emme ota mitään vastuuta tietovuodoista BLUETOOTH-yhteyden käytön
yhteydessä.
 Yhteyden toimimista kaikkien BLUETOOTH-laitteiden välillä ei voida taata.
 BLUETOOTH-toiminnoilla varustetun laitteen tulee noudattaa BLUETOOTH
-standardin kanssa yhteensopivaa tekniikkaa, jonka BLUETOOTH SIG on
määrittänyt ja jonka tulee olla luvallista.
 Vaikka yhteyden luonut laite olisikin yhteensopiva edellä mainitun BLUETOOTH
-standardin kanssa, jotkin laitteet eivät välttämättä pysty luomaan yhteyttä tai
toimimaan kunnolla, riippuen laitteen toiminnoista ja teknisistä ominaisuuksista.
 Puhelimen handsfree-toimintoa käytettäessä saattaa kuulua kohinaa riippuen
itse laitteesta tai yhteysolosuhteista.
 Riippuen laitteesta, johon yhteys luodaan, yhteyden luominen saattaa kestää
jonkin aikaa.
Jos et pysty käyttämään laitetta
 Nollaa laite. Laita pieni neula tms. reikään ja paina sitä, kunnes tunnet
naksahduksen. Pariliitostietoja ei poisteta.
Todellinen kantama vaihtelee riippuen sellaisista tekijöistä, kuten esineiden väliset
esteet, magneettikentät mikrouunin ympärillä, staattinen sähköisyys,
vastaanottoherkkyys, antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä, sovellusohjelma,
yms.
BLUETOOTH-standardiprofiilit ilmaisevat BLUETOOTH-yhteyden tarkoitettua
käyttöä laitteiden välillä.
Koodekki: nisignaalin pakkaus- ja muunnosformaatti
Subband Codec
Advanced Audio Coding
Vastaa noin 98%:n äänienergiavähennystä verrattuna kuunteluun ilman laitetta.
Langattomat
melunvaimennusstereokuulokkeet
Virtalähde:
DC 3.7 V: Sisäänrakennettu litiumioniakku
DC 5 V: Ladattaessa USB:llä
Paino: Noin 230 g
Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
Nimellinen virrankulutus: 1,5 W
Käyttöaika:
Muodostettaessa yhteys BLUETOOTH-laitteen kautta
Musiikin toistoaika:
Maks. 13 tuntia (NC ON), Maks. 19 tuntia (NC OFF)
Yhteysaika:
Maks. 10 tuntia (NC ON), Maks. 12 tuntia (NC OFF)
Valmiusaika:
Maks. 26 tuntia (NC ON), Maks. 150 tuntia (NC OFF)
Käytettäessä toimitettua liitäntäjohtoa
Maks. 24 tuntia (NC ON)
Huom: Käyttöaika voi olla lyhyempi koodekista ja käyttöolosuhteista riippuen.
Latausaika:
N. 2,5 tuntia
Latauslämpötila: 5 °C - 35 °C
Viritinvahvistin
Tyyppi: Suljetut, dynaamiset
Elementit: 40 mm
Taajuusvaste: 8 Hz - 22 000 Hz (käytettäessä toimitettua liitäntäjohtoa)
Maksimitulo: 100 mW (käytettäessä toimitettua liitäntäjohtoa)
Impedanssi:
NC ON: 23 Ω (1 kHz) (käytettäessä toimitettua liitäntäjohtoa)
NC OFF: 50 Ω (1 kHz) (käytettäessä toimitettua liitäntäjohtoa)
Äänenpaineherkkyys:
NC ON: 102 dB/mW (käytettäessä toimitettua liitäntäjohtoa)
NC OFF: 101 dB/mW (käytettäessä toimitettua liitäntäjohtoa)
Mikrofoni
Tyyppi: Elektreettikondensaattori
Suuntaavuus: Suuntaamaton
Tehokas toistoalue: 100 Hz - 4 000 Hz
Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen
USB:n kautta
Tietokone, jossa on valmiiksi asennettuna jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä ja
USB-portti:
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Käyttöjärjestelmät
Suomi
VAROITUS
Älä avaa laitteen koteloa sähköiskuvaaran pienentämiseksi. Jätä huolto- ja
korjaustyöt valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten ovilla varustettuun kaappiin tai lipastoon.
Älä altista paristoja (paristosarja tai asennetut paristot) pitkäksi aikaa liialliselle
kuumuudelle, kuten auringonpaiste, tuli tai vastaavat.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskeva ainoastaan laitteita, jotka
on myyty EU-direktiivejä soveltavissa maissa
Tämän tuotteen on valmistanut tai valmistuttanut Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tuotteen vaatimustenmukaisuuteen liittyvät
kyselyt Euroopan unionin lainsäädännön mukaan tuee osoittaa valtuutetulle
edustajalle: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huolto- ja takuuasioissa pyydetään ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- tai
takuuasiakirjoissa oleviin osoitteisiin.
 Jos et edelleenkään pysty käyttämään laitetta edellä kuvatun nollaustoiminnon
jälkeen, alusta laite seuraavasti. Sammuta virta laitteesta painamalla POWER
/
-painiketta yli 2 sekunnin ajan. Paina sitten POWER-painiketta ja
-painiketta yhtä aikaa ja pidä ne painettuna noin 7 sekunnin ajan. Ilmaisin (sininen)
vilkkuu 4 kertaa ja laite palautuu tehdasasetuksiin. Kaikki pariliitostiedot
poistetaan.
(kun käyttöjärjestelmänä on Windows)
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 tai uudempi)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 tai uudempi)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005
®
®
Om opladning af enheden
 Denne enhed kan kun oplades ved hjælp af USB. En pc med USB-port er nødvendig
til opladning.
 Enheden kan ikke være slået til, og BLUETOOTH-funktionen og
støjreduktionsfunktionen kan ikke anvendes, under opladning.
Bemærkning om statisk elektricitet
 Statisk elektricitet, der ophobes i kroppen, kan forårsage en let prikken på ørerne.
Effekten kan mindskes ved at gå i tøj fremstillet af naturlige materialer.
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli kertoo, ettei
tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se tulee
luovuttaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun
keräyspisteeseen. Varmistamalla, että tuote hävitetään
asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja
terveysvaikutuksia, jotka tuotteen asiaton hävittäminen voisi muuten
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrätyksestä saat kunnalliselta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai
kaupasta, josta ostit tuotteen.
Andet
 Enheden må ikke placeres på et sted, der er udsat for fugt, støv, sod, damp eller
direkte sollys, eller i en bil der venter for rødt lys. Det kan forårsage funktionsfejl.
 Brug af BLUETOOTH-enheden virker ikke altid på mobiltelefoner, afhængigt af
radiobølgeforhold og det sted, hvor udstyret bruges.
 Hvis du oplever gener efter brug af BLUETOOTH-enheden, skal du straks standse
brug af BLUETOOTH-enheden. Rådfør dig med den nærmeste Sony-forhandler, hvis
et problem ikke kan løses.
 Brug af enheden ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Undgå af hensyn til
trafiksikkerheden at bruge enheden under kørsel eller cykling.
 Undgå at udsætte enheden for vægt eller tryk, da enheden kan ødelægges ved
længere opbevaring.
 Udsæt ikke enheden for kraftige stød.
 Rengør enheden med en blød, tør klud.
 Udsæt ikke enheden for vand. Enheden er ikke vandtæt. Husk at følge
nedenstående forholdsregler.
 Pas på ikke at tabe enheden i en vask eller anden vandfyldt beholder.
 Brug ikke enheden i fugtige omgivelser eller dårligt vejr, f.eks. i regn eller sne.
 Enheden må ikke blive våd. Hvis du rører ved enheden med våde hænder eller
lægger enheden i fugtigt tøj, kan enheden bliver våd. Det kan forårsage
funktionsfejl på enheden.
Ørepuderne
kan blive slidt ved længere tids opbevaring eller brug.

 Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du har nogen spørgsmål eller
problemer vedrørende enheden, som ikke er dækket i denne vejledning.
Specifikationer
Generelt
Kommunikationssystem: BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Udgang: BLUETOOTH-specifikation Power Class 2
Maksimalt kommunikationsområde: Synsvidde ca. 10 m1)
Frekvensbånd: 2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulationsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Understøttede codecs3): SBC4) , AAC5), aptX
Understøttet metode for beskyttelse af indhold: SCMS-T
Transmissionsrækkevidde (A2DP): 20 Hz - 20.000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Samlet støjreduktion: Ca. 17 dB6)
Medfølgende dele:
Trådløse støjreducerende stereohovedtelefoner (1)
Micro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Tilslutningsledning (ca. 1,5 m) (1)
Referencevejledning (dette blad) (1)
Startvejledning (1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Det faktiske område varierer afhængigt af faktorer som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydelse, operativsystem, softwareapplikation og
lign.
BLUETOOTH-standardprofilerne angiver formålet med BLUETOOTH
-kommunikation mellem enheder.
Codec: Komprimering af lydsignal og konvertering af format
Sub-band codec
Advanced Audio Coding
Svarende til ca. 98% reduktion af energi i lyden i forhold til uden brug af enheden.
Käytettyjen paristojen hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa erillisiä keräysjärjestelmiä
käyttävissä Euroopan maissa)
Tämä paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa, ettei
tätä paristoa saa käsitellä talousjätteiden tapaan.
Joissakin akuissa tai paristoissa tätä symbolia käytetään yhdessä
kemiallisen symbolin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn kemiallinen
symboli (Pb) lisätään, jos akussa on enemmän kuin 0,0005% elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004% lyijyä.
Varmistamalla, että nämä akut hävitetään oikein, autat estämään sen luonnolle ja
ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset, mitkä muussa
tapauksessa voisivat olla tuloksena tämän akun väärästä hävittämistavasta.
Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnon voimavaroja.
Silloin kun käytetään tuotteita, jotka turva- tai tietoturvasyiden takia vaativat jatkuvan
yhteyden sisäänrakennettuun paristoon, tämä paristo tulee vaihdattaa ainoastaan
valtuutetulla henkilökunnalla.
Akun oikean käsittelyn varmistamiseksi jätä tuote sen käyttöajan loputtua sopivaan
elektroniikka- ja sähkötuotteiden kierrätyslaitokseen.
Kaikkien muiden paristojen käytöstä on lisäohjeita kappaleessa, jossa kuvataan
pariston (akun) irrottaminen tuotteesta turvallisesti. Luovuta paristo loppuun
kuluneiden paristojen kierrätyspisteeseen.
 Melunvaimennuspiiri tunnistaa ulkopuolisen melun tason sisäänrakennetuilla
mikrofoneillaan ja lähettää samanlaisen, mutta vastakkaisvaiheisen
vaimennussignaalin laitteeseen.
 Melunvaimennuksen teho ei ole suuri hyvin hiljaisissa ympäristöissä, ja silloin
saattaa kuulua hieman melua.
 Melunvaimennusteho saattaa vaihdella laitteen käyttötavasta riippuen.
 Melunvaimennustoiminto tehoaa pääasiassa matalataajuuksiseen meluun.
Vaikka melu väheneekin, se ei vaimene kokonaan.
 Käyttäessäsi laitetta junassa tai autossa melua saattaa esiintyä kadun tilasta
riippuen.
 Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä laite
kauemmas matkapuhelimesta.
 Älä peitä kuulokkeiden mikrofoneja (MIC) käsilläsi. Melunvaimennustoiminto ei
välttämättä toimi silloin kunnolla.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity USA:ssa
tai muissa maissa.
®
aptX -merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai sen konserniyritysten tavaramerkkejä, ja
ne voivat olla rekisteröityjä yhdellä tai usealla lainkäyttöalueella.
Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta.
Yleisiä käyttö-ohjeita
BLUETOOTH-tietoliikenteestä
 Langaton BLUETOOTH-tekniikka toimii noin korkeintaan 10 m:n etäisyydellä.
Maksimitoimintaetäisyys saattaa vaihdella esteistä (ihmiskeho, metallia, seinät
tms.) tai elektromagneettisesta ympäristöstä riippuen.
 Antenni on sisäänrakennettu laitteeseen katkoviivan mukaisesti. BLUETOOTH
-yhteyden herkkyys paranee, kun sisäänrakennetun antennin suuntaa käännetään
kohti liitettyä BLUETOOTH-laitetta. Yhteyden kantama lyhenee, jos liitetyn laitteen
antennin ja tämän laitteen välillä on esteitä.
2)
 Trådlös BLUETOOTH-teknik kan användas inom ett område på cirka 10 meter.
Maximal kommunikationsräckvidd kan variera beroende på hinder (mänsklig kropp,
metall, väggar etc.) eller elektromagnetisk omgivning.
 Antennen är inbyggd i enheten så som visas med den streckade linjen.
Känsligheten för BLUETOOTH-kommunikationen förbättras genom att vrida den
inbyggda antennen mot den anslutna BLUETOOTH-enheten.
Kommunikationsräckvidden förkortas när det finns hinder mellan antennen på den
anslutna enheten och denna enhet.
Den inbyggda
antennens
placering
 Följande förhållanden kan påverka känsligheten för BLUETOOTH-kommunikation.
 Det finns ett hinder, till exempel en mänsklig kropp, metall eller vägg mellan den
här enheten och BLUETOOTH-enheten.
 En enhet som använder 2,4 GHz frekvens, till exempel en trådlös LAN-enhet,
trådlös telefon eller mikrovågsugn används nära denna enhet.
 Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlösa LAN (IEEE802.11b/g) använder samma
frekvens, kan mikrovågsstörningar inträffa och ge försämringar i
kommunikationshastighet, brus eller ogiltig anslutning om den här enhet används
nära en trådlös LAN-enhet. I ett sådant fall ska du göra följande.
 Använd den här enheten minst 10 m bort från den trådlösa LAN-enheten.
 Om den här enheten används inom 10 m från en trådlösa LAN-enhet stänger du
av den trådlösa LAN-enheten.
 Installera den här enheten och BLUETOOTH-enheten så nära varandra som
möjligt.
 Mikrovågor som avges från en BLUETOOTH-enhet kan påverka användningen av
elektroniska medicinska enheter. Stäng av den här enheten och andra BLUETOOTH
-enheter på följande platser, eftersom det kan orsaka en olycka:
 där det finns lättantändlig gas, på ett sjukhus, tåg, flygplan eller en bensinstation
 nära automatiska dörrar eller ett brandalarm
 Den här enheten stödjer säkerhetsfunktioner som följer BLUETOOTH-standarden
för att tillhandahålla en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används,
men säkerheten är eventuellt inte tillräcklig beroende på inställningen. Var försiktig
när du kommunicerar med trådlös BLUETOOTH-teknik.
 Vi tar inget ansvar för informationsläckage under BLUETOOTH-kommunikation.
 Det går inte att garantera anslutning med alla BLUETOOTH-enheter.
 En enhet som har BLUETOOTH-funktion måste följa BLUETOOTH-standarden som
angivits av Bluetooth SIG, Inc, och den måste vara autentiserad.
 Även om den anslutna enheten följer den ovan nämnda BLUETOOTH-standarden
kan vissa enheter eventuellt inte anslutas eller fungera på rätt sätt, beroende på
enhetens egenskaper eller specifikationer.
 När du talar i telefon med handsfree kan det uppstå brus, beroende på enheten
eller kommunikationsmiljön.
 Beroende på enheten som ska anslutas kan det kräva viss tid för att starta
kommunikationen.
Om du inte kan kontrollera enheten
 Återställ enheten. Sätt in en liten nål etc. i hålet och tryck tills du hör ett klick.
Parkopplingsinformationen raderas inte.
(käytettäessä Macintoshia)
Mac OS X (versio 10.3 tai uudempi)
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Svenska
4)
5)
6)
Trådlöst brusreducerande stereoheadset
Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid laddning med USB
Vikt: Cirka 230 g
Användningstemperatur: 0 °C till 40 °C
Märkeffekt: 1,5 W
Användningstid:
Vid anslutning via BLUETOOTH-enheten
Musikuppspelningstid:
Max. 13 timmar (NC ON), Max. 19 timmar (NC OFF)
Kommunikationstid:
Max. 10 timmar (NC ON), Max. 12 timmar (NC OFF)
Standbytid:
Max. 26 timmar (NC ON), Max. 150 timmar (NC OFF)
Vid användning av den medföljande anslutningssladden
Max. 24 timmar (NC ON)
Obs: Användningstiden kan bli kortare beroende på Kodek och
användningsförhållanden.
Laddningstid:
Cirka 2,5 timmar
Laddningstemperatur: 5 °C till 35 °C
Mottagare
Typ: Slutna, dynamiska
Högtalarelement: 40 mm
Frekvensåtergivning: 8 - 22 000 Hz (vid användning av den medföljande
anslutningssladden)
Max. insignal: 100 mW (vid användning av den medföljande anslutningssladden)
Impedans:
NC ON: 23 Ω (1 kHz) (när man använder den medföljande anslutningssladden)
NC OFF: 50 Ω (1 kHz) (när man använder den medföljande anslutningssladden)
Ljudtryckskänslighet:
NC ON: 102 dB/mW (när man använder den medföljande anslutningssladden)
NC OFF: 101 dB/mW (när man använder den medföljande anslutningssladden)
Mikrofon
Typ: Elektretkondensator
Riktverkan: Rundupptagande
Effektivt frekvensintervall: 100 - 4 000 Hz
Systemkrav för batteriladdning med USB
Datorer som förinstallerats med ett av följande operativsystem och har en USB-port:
Operativsystem
(med Windows)
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista (Servicepack 2 eller senare)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
Windows XP (servicepack 3 eller senare)
Home Edition/Professional/Media Center Edition 2004/Media Center Edition 2005
®
®
®
®
 Om du fortfarande inte kan kontrollera enheten även efter återställningen ovan,
ska man initialisera enheten enligt följande. Stäng av enheten genom att trycka på
POWER-knappen i mer än 2 sekunder. Tryck därefter och håll in POWER-knappen
/-knappen samtidigt under cirka 7 sekunder. Indikatorn (blå) blinkar
och
4 gånger, och enheten återställs till fabriksinställningarna. All
parkopplingsinformation raderas.
(med Macintosh)
Mac OS X (version 10.3 eller senare)
Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående
meddelanden.
Vad innebär brusreducering?
VARNING!
Öppna inte enhetens ytterhölje, du kan få en elektrisk stöt. Vänd dig till
kvalificerad teknisk personal för service.
Meddelande till kunder: följande information gäller endast för utrustning
som sålts i länder där EU-direktiv gäller
MIC
3)
Den faktiska räckvidden varierar beroende på faktorer som hinder mellan
enheterna, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara etc.
BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet för BLUETOOTH-kommunikation mellan
enheter.
Kodek: Komprimerings- och omvandlingsformat för ljudsignalen.
Subband Codec
Advanced Audio Coding
Motsvarar cirka 98% reducering av ljudenergin jämfört med att inte använda
enheten.
®
®
Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för hög värme, t ex
från direkt solljus, eld eller liknande under en lång tid.
 Brusreduceringskretsen känner av utvändigt brus med de inbyggda mikrofonerna
och skickar en likvärdig men fasvänd utsläckningssignal till enheten.
 Brusreduceringseffekten kanske inte blir så uttalad i en mycket tyst omgivning
eller visst brus kanske hörs.
 Brusreduceringseffekten kan variera beroende på hur du bär enheten.
 Brusreduceringsfunktionen fungerar främst för brus i det låga frekvensbandet.
Även om bruset reduceras släcks det inte ut helt.
 När du använder enheten på ett tåg eller i en bil kan brus uppstå beroende på
vägförhållandena.
 Mobiltelefoner kan orsaka störningar och brus. Om detta inträffar ska man
placera enheten längre bort från mobiltelefonen.
 Täck inte över hörlurarnas mikrofoner (MIC) med dina händer.
Brusreduceringsfunktionen kanske då inte fungerar som den ska.
Den här produkten har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Förfrågningar som rör produktens
överensstämmelse med EU-lagstiftning ska ställas till auktoriserad representant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För service- och garantiärenden hänvisas till de adresser som anges i separata
service- och garantidokument.
Laitteen lataaminen
 Tämän laitteen voi ladata ainoastaan USB:llä. Lataamiseen tarvitaan tietokonetta,
jossa on USB-portti.
 Laitteeseen ei voi kytkeä virtaa eikä BLUETOOTH- ja melunvaimennustoimintoja voi
käyttää latauksen aikana.
Staattista sähköisyyttä koskeva huomautus
 Kehoon kerääntynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa lievää kihelmöintiä korvissa.
Vaikutuksen minimoimiseksi käytä luonnonmateriaaleista tehtyjä vaatteita.
Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning är i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
Besök följande webbplats för mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Avyttring av gammal elektrisk och elektronisk utrustning
(tillämpligt i EU och andra Europeiska länder med separata
hanteringssystem)
Muut








Lisätietoja tämän tuotteen tai pariston kierrättämisestä saa vastaavalta paikalliselta
viranomaiselta, kotitalousjätteidenne noutamisesta vastaavalta yritykseltä tai
tuotteen ostopaikasta.
BLUETOOTH-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja kaikkien
tällaisten Sony Corporationin merkkien käyttö edellyttää lisenssin hankkimista.
Om BLUETOOTH-kommunikation
®
Mitä melunvaimennus on?
Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa,
joissa on erilliset kierrätysjärjestelmät)
MIC
1)
Säkerhetsanvisningar
®
Installera inte spelaren i ett övertäckt utrymme, exempelvis en bokhylla eller en
inbyggd kabinett.
BLUETOOTH-firmamærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og Sony
Corporations brug af disse mærker sker på licens.
N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i
USA og i andre lande.
3)
Sony Corp. vakuuttaa täten, että tämä laite on yhteensopiva direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien ehtojen kanssa.
Lisätietoja on seuraavalla verkkosivulla:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corp. erklærer herved, at dette udstyr overholder de væsentlige krav og andre
relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
For nærmere oplysninger kan du besøge webadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr
(gældende i EU og andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
2)
(ved brug af Macintosh)
Mac OS X (version 10.3 eller nyere)
Hvad er støjreduktion?
Dansk
1)
Wireless Noise Canceling Stereo Headset


Älä laita tätä laitetta paikkaan, jossa on kosteutta, pölyä, nokea tai höyryä, suoraan
auringonvaloon tai liikennevaloissa odottavaan autoon. Seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
BLUETOOTH-laitteen käyttö ei välttämättä onnistu matkapuhelinten kanssa,
riippuen radioaaltojen käyttöolosuhteista ja laitteen käyttöympäristöstä.
Jos olosi tuntuu epämukavalta sen jälkeen kun olet käyttänyt BLUETOOTH-laitetta,
lopeta BLUETOOTH-laitteen käyttö välittömästi. Mikäli ongelma toistuu, ota yhteys
lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
Tällä laitteella kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi.
Älä käytä tätä laitetta ajaessasi tai pyöräillessäsi liikenneturvallisuuden vuoksi.
Älä laita mitään painavaa tämän laitteen päälle, koska se voi tällöin menettää
muotonsa pitkäaikaisessa säilytyksessä.
Älä altista laitetta liian voimakkaille iskuille.
Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä altista laitetta vedelle. Laite ei ole vesitiivis. Muista noudattaa seuraavia yleisiä
käyttöohjeita.
 Vältä laitteen pudottamista tiskialtaaseen tai vastaavaan paikkaan, joka on
täytetty vedellä.
 Älä käytä laitetta kosteissa paikoissa tai huonon sään, kuten sateen tai
lumisateen aikana.
 Älä anna laitteen kastua. Jos kosketat laitetta märillä käsillä tai laitat laitteen
märän vaatteen sisään, laite voi kastua, minkä seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
Korvatyynyt saattavat huonontua pitkäaikaisessa säilytyksessä tai käytössä.
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai siinä ilmaantuu ongelmia, joita ei
ratkaistuksi tämän käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään Sonya myyvään
liikkeeseen.
Tekniset tiedot
Yleistä
Tietoliikennejärjestelmä: BLUETOOTH Specification, versio 3.0
Lähtö: BLUETOOTH Specification Power class 2
Maksimi kantama: Näkyvä alue, noin 10 m1)
Taajuuskaista: 2,4 GHz:n taajuuskaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulointimenetelmä: FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Tuettu koodekki3): SBC4), AAC5), aptX
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä: SCMS-T
Lähetysalue (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (näytteistystaajuus 44,1 kHz)
Melunvaimennussuhde: N. 17 dB6)
Toimituksen sisältö:
Langattomat melunvaimennusstereokuulokkeet (1)
Mikro-USB-kaapeli (n. 50 cm) (1)
Liitäntäjohto (n. 1,5 m) (1)
Pikaopas (tämä lehtinen) (1)
Pika-aloitusopas (1)
Denna symbol på produkt eller förpackning visar att denna produkt
inte ska hanteras som hushållsopor. Den ska istället lämnas in på
lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten
bortskaffas på ett riktigt sätt, bidrar du till att förhindra negativa
konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli följden
vid olämplig avfallshantering. Återvinningen av material bidrar till att bevara
naturresurser. Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten
kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte
produkten.
Omhändertagande av gamla batterier (tillämpligt i den
Europeiska Unionen och andra europeiska länder med
särskilda uppsamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet eller dess förpackning anger att
batteriet som levereras med denna produkt inte får hanteras som
hushållsavfall.
På vissa batterier kan symbolen användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) används om
batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
Genom att se till att batterierna avyttras korrekt hjälper du till att förhindra potentiellt
negativa konsekvenser för miljö och hälsa, vilket annars skulle kunna bli följden vid
olämplig avfallshantering
I fallet med produkter som för säkerhet, prestanda eller dataintegritet kräver en
permanent kontakt med ett inbyggt batteri, ska detta batteri endast bytas av
kvalificerad servicepersonal.
För att säkerställa att batteriet tas omhand på rätt sätt ska produkten, när dess
livslängd är slut, lämnas in till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk
och elektronisk utrustning.
När det gäller alla andra batterier hänvisas till avsnittet om hur du på ett säkert sätt
tar bort batterier från produkten. Lämna in batteriet till lämpligt uppsamlingsställe
för återvinning av gamla batterier.
Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten eller batteriet,
kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte
produkten.
BLUETOOTH-ordmärket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning
av dessa av Sony Corporation sker under licens.
N-markeringen är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum,
Inc. i USA och i andra länder.
Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Macintosh och Mac OS är varumärke som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och
övriga länder.
®
aptX -märket och aptX-logotypen är varumärken som tillhör CSR plc eller ett av dess
koncernbolag och kan vara registrerat i en eller flera jurisdiktioner.
Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.
MIC
Om att ladda enheten
 Denna enhet kan endast laddas med USB. Det krävs en persondator med USB-port
för att ladda enheten.
 Under laddning kan enheten inte startas och BLUETOOTH-funktionen och
brusreduceringsfunktionen kan inte användas.
Att observera beträffande statisk elektricitet
 Statisk elektricitet som ackumuleras i kroppen kan orsaka milda stickningar i
öronen. För att minimera effekten kan man använda kläder tillverkade av
naturmaterial.
Övrigt
 Placera inte enheten på en plats som utsätts för fukt, damm, sot eller ånga, i direkt
solljus, eller i en bil som väntar vid en trafiksignal. Det kan leda till fel.
 Det går eventuellt inte att använda BLUETOOTH-enheten med mobiltelefoner,
beroende på förhållandena för radiovågor och platsen där utrustningen används.
 Om du upplever obehag efter att du använt BLUETOOTH-enheten, ska du
omedelbart avbryta användningen av BLUETOOTH-enheten. Om något problem
kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
 Att lyssna med denna enhet på hög volym kan skada hörseln. För trafiksäkerhetens
skull ska du inte använda enheten medan du kör eller cyklar.
 Placera inte vikt eller tryck på denna enhet eftersom det kan göra att enheten
deformeras under långvarig förvaring.
 Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
 Rengör enheten med en torr ren duk.
 Utsätt inte enheten för vatten. Enheten är inte vattentät. Kom ihåg att följa
försiktighetsåtgärderna nedan.
 Var försiktig så du inte tappar enheten i en vask eller i någon annan behållare
med vatten i.
 Använd inte enheten på platser där det är fuktigt eller utomhus vid dåligt väder,
t ex vid regn eller snö.
 Enheten får inte bli våt. Om du vidrör enheten med våta händer eller placerar den
i ett fuktigt klädesplagg kan enheten bli blöt och detta kan orsaka ett fel på
enheten.
 Örondynorna kan försämras vid långvarig förvaring eller användning.
Om
du har frågor eller problem gällande enheten som inte täcks av informationen i

denna bruksanvisning, kontaktar du närmaste Sony-försäljare.
Tekniska specifikationer
Allmänt
Kommunikationssystem: BLUETOOTH-specifikationsversion 3.0
Utsignal: BLUETOOTH-specifikation effektklass 2
Maximal kommunikationsräckvidd: Siktlinje cirka 10 m1)
Frekvensband: 2,4 GHz-bandet (2,4000 - 2,4835 GHz)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Kodekar som stöds3): SBC4), AAC5), aptX
Innehållsskyddsmetod som stöds: SCMS-T
Överföringsräckvidd (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Totalt brusreduceringsförhållande: Cirka 17 dB6)
Inkluderade artiklar:
Trådlöst brusreducerande stereoheadset (1)
Mikro-USB-kabel (cirka 50 cm) (1)
Anslutningssladd (cirka 1,5 m) (1)
Referensguide (detta blad) (1)
Snabbstartguide (1)
MDR-ZX750BN
4-479-126-42(1)
Download PDF

advertising