Sony | WH-CH400 | Sony WH-CH400 WH-CH400 Trådlösa hörlurar Referensmaterial

Bemærkning om statisk elektricitet
• Der kan akkumuleres statisk elektricitet i
kroppen, som kan give en snurren for
ørerne. Denne effekt kan reduceres ved at
bære tøj, der er fremstillet af
naturmaterialer.
Hvis enheden ikke fungerer korrekt
Wireless Stereo
Headset
Referencevejledning
DA
Viiteopas
FI
Veiledning
NO
Referensguide
SV
• Nulstil enheden (fig. ).
Ved nulstilling af denne enhed skal du
oplade enheden. Når opladningen starter,
nulstilles denne enhed automatisk.
Oplysninger om parring og andre
indstillinger bevares.
• Hvis problemet stadig ikke er løst selv efter
nulstillingen, skal du initialisere enheden
som følger.
Frakobl mikro-USB-kablet fra mikro-USBporten, sluk for enheden, og hold
knapperne  og – nede samtidigt i mere
end 7 sekunder. Indikatoren (blå) blinker
4 gange, og enheden nulstilles til
fabriksindstillingerne. Alle
tilknytningsoplysninger slettes.
• Efter initialisering af enheden kan den
muligvis ikke oprette tilslutning til din
iPhone eller din computer. Hvis dette er
tilfældet, skal du slette
tilknytningsoplysningerne fra iPhonen eller
computeren og derefter tilknytte dem igen.
Om brug af enheden
• Da hovedtelefonerne er designet til at
slutte tæt til dine ører, kan det beskadige
trommehinden, hvis du trykker dem for
hårdt mod ørerne.
Hvis du trykker hovedtelefonerne mod
ørerne, kan der frembringes en kliklyd i
membranen. Dette er ikke en fejl.
Andet
WH-CH400
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet eller batteriet er købt.
A
CE-mærkningen gælder kun for de lande,
hvor den håndhæves juridisk. Den gælder
hovedsageligt EØS-landene (Europæisk
Økonomisk Samarbejdsområde).
Bluetooth®-varemærket og -logoerne er
registrerede varemærker, der er ejet af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af
sådanne varemærker af Sony Corporation er
underlagt licens.
N-Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA
og i andre lande.
B
Windows er et registreret varemærke eller et
varemærke, der tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Mac, OS X og iPhone er varemærker
tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA
og andre lande.
Android er et varemærke tilhørende
Google Inc.
• Anbring ikke denne enhed, hvor den
udsættes for fugt, støv, sod eller damp,
eller i en bil eller på steder med direkte
sollys.
• Brug af Bluetooth-enheden fungerer
måske ikke på mobiltelefoner. Dette
afhænger af radiobølger og den placering,
hvor udstyret anvendes.
• Høj lydstyrke kan påvirke din hørelse.
• Af hensyn til trafiksikkerheden bør
hovedtelefonerne ikke bruges, når du
kører eller cykler.
• Anbring ikke enheden på steder, hvor det
vil være farligt, hvis du ikke kan høre den
omgivende lyd, f.eks. ved jernbanespor,
perroner på togstationer og på
byggepladser.
• Udsæt ikke denne enhed for stor vægt
eller pres, da det kan medføre, at dens
form ændres under længere tids
opbevaring.
• Udsæt ikke enheden for voldsomme stød.
• Rengør enheden med en blød tør klud.
• Udsæt ikke enheden for vand. Enheden er
ikke vandtæt.
Husk at følge nedenstående forholdsregler.
–– Vær forsigtig, så du ikke taber enheden
ned i en vask eller en anden beholder,
der er fyldt med vand.
–– Brug ikke enheden i fugtige omgivelser
eller i dårligt vejr, f.eks. regn eller sne.
–– Gør ikke enheden våd.
Hvis du berører enheden med våde
hænder eller anbringer den i fugtigt tøj,
kan den blive våd, og dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis du oplever ubehag efter brug af
enheden, skal du straks stoppe med at
bruge den.
• Ørepuderne kan blive forringede som følge
af opbevaring eller brug i længere tid.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål eller problemer i
forbindelse med denne enhed, som ikke er
beskrevet i denne vejledning.
Ekstra polstring til ørepuderne kan bestilles
hos din nærmeste Sony-forhandler.
Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
Forholdsregler
Om BLUETOOTH®-kommunikation
Dansk
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. i
en bogreol eller i et indbygget skab.
Udsæt ikke batterierne (installeret
batteripakke eller batterier) for kraftig varme,
f.eks. solskin, ild eller lignende i længere
tidsrum.
Undlad at afmontere, åbne eller dele
sekundære batterier.
I tilfælde af et batteri lækker skal du sikre, at
væsken ikke kommer i kontakt med huden
eller øjnene. Hvis du har rørt ved væsken,
skal du vaske det berørte område med
rigelige mængder vand og kontakte en læge.
Sekundære batterier skal oplades før brug.
Følg altid producentens instruktioner eller
udstyrets brugervejledning mht. korrekte
opladningsinstruktioner.
Efter lang tids opbevaring kan det være
nødvendigt at oplade og aflade batterier
flere gange for at opnå maksimal ydeevne.
Skal bortskaffes på forsvarlig vis.
Meddelelse til kunderne: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr, som
er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver
Dette produkt er produceret af eller på vegne
af Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU-importøren eller relateret
til produktets overensstemmelse med
europæiske regler og standarder skal sendes
til producentens autoriserede repræsentant,
Sony Belgien, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgien.
Sony Corporation erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med direktivet
2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EUoverensstemmelseserklæringen findes på
følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af brugte
batterier og elektrisk
og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre
europæiske lande med
egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet,
batteriet eller emballagen betyder, at
produktet og batteriet ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. På nogle batterier
vises symbolet med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at
sikre, at sådanne produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø,
som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genbrug af materialer er
med til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning til et
indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret
tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun afleveres
på dertil indrettede indsamlingspladser
beregnet til affaldshåndtering af elektriske
og elektroniske produkter. For alle andre
batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på
en sikker måde. Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette
• Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer
inden for en rækkevidde på ca. 10 meter.
Det maksimale kommunikationsområde
kan variere afhængig af forhindringer
(mennesker, metal, væg osv.) eller det
elektromagnetiske miljø.
• Bluetooth-kommunikation kan blive
deaktiveret, eller der kan forekomme støj
eller udfald under følgende forhold.
–– Der er en person mellem enheden og
Bluetooth-enheden.
Denne situation kan forbedres ved at
placere Bluetooth-enheden, så den
vender mod enhedens antenne.
–– Der er en forhindring f.eks. metal eller en
væg mellem denne enhed og
Bluetooth-enheden.
–– En Wi-Fi-enhed eller en mikrobølgeovn
er i brug, eller der udsendes mikrobølger
i nærheden af enheden.
–– Antennen er indbygget i enheden som
illustreret med den punkterede streg
(fig. ).
Følsomheden i Bluetooth-kommunikation
forbedres ved at fjerne eventuelle
forhindringer mellem den tilsluttede
Bluetooth-enhed og antennen på denne
enhed.
• Da Bluetooth-enheder og Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) bruger den samme
frekvens (2,4 GHz), kan der forekomme
mikrobølgeinterferens, og det kan
resultere i støj eller lydudfald, eller at
kommunikationen deaktiveres, hvis denne
enhed bruges i nærheden af en
Wi-Fi-enhed. I denne situation skal du
udføre følgende.
–– Brug denne enhed mindst 10 meter væk
fra Wi-Fi-enheden.
–– Hvis denne enhed bruges inden for 10 m
fra en Wi-Fi-enhed, skal du slukke for
Wi-Fi-enheden.
–– Installer denne enhed og Bluetoothenheden så tæt på hinanden som muligt.
• Mikrobølger, der udsendes fra en
Bluetooth-enhed, kan påvirke betjeningen
af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for
denne enhed og andre Bluetooth-enheder
på følgende placeringer, da de kan
forårsage en ulykke:
–– hvor der er brandfarlige luftarter, på et
hospital og på benzinstationer
–– i nærheden af automatiske døre eller en
brandalarm.
• På grund af den trådløse teknologis
egenskaber vil lyd, der afspilles på denne
enhed, være forsinket i forhold til lyd og
musik, der afspilles på den afsendende
enhed. Derfor følges billede og lyd
muligvis ikke ad, når du ser en film eller
spiller et spil.
• Brug ikke enheden på et fly. Radiobølger
kan påvirke instrumenter, som kan være
årsag til en ulykke pga. af fejlfunktion.
• Denne enhed understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
Bluetooth-standarden om at levere en
sikker tilslutning, når der bruges trådløs
Bluetooth-teknologi, men sikkerheden er
måske ikke tilstrækkelig afhængig af
forholdene. Så vær forsigtig, når du
kommunikerer ved brug af trådløs
Bluetooth-teknologi.
• Vi påtager os intet ansvar for lækage af
oplysninger under Bluetoothkommunikation.
• Tilslutning til alle Bluetooth-enheder kan
ikke garanteres.
–– Der kræves en enhed, der er udstyret
med en Bluetooth-funktion for at
overholde den Bluetooth-standard, der
er angivet af Bluetooth SIG, Inc., og blive
godkendt.
–– Selvom den tilsluttede enhed overholder
ovenfor omtalte Bluetooth-standard, er
det ikke alle enheder, der kan tilsluttes,
eller som fungerer korrekt. Dette
afhænger af enhedens funktioner eller
specifikationer.
–– Når du taler håndfrit i telefonen, kan der
forekomme støj, afhængig af enheden
eller kommunikationsmiljøet.
• Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes,
kan det tage nogen tid at starte
kommunikationen.
Hvis lyden ofte springer under
afspilning
• Situationen kan forbedres ved at ændre
kvalitetsindstillingen for trådløs afspilning
eller ved at ændre den trådløse
afspilningstilstand til SBC på den
transmitterende enhed. Hvis du ønsker
flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med den
transmitterende enhed.
• Hvis du bruger en smartphone, kan
situationen forbedres ved at lukke
unødvendige programmer eller genstarte
din smartphone.
Om brug af telefoni-apps til
smartphones og computere
• Denne enhed understøtter kun almindelige
indgående opkald. Telefoni-apps til
smartphones og computere understøttes ikke.
Om opladning af enheden
• Denne enhed kan kun oplades via USB. Der
kræves en computer med USB-port til
opladning.
• Denne enhed kan ikke tændes, og du kan
heller ikke bruge Bluetooth-funktionen
under opladning.
• Hvis du ikke bruger enheden i en længere
periode, kan det genopladelige batteri
muligvis ikke bevare opladningen. Batteriet
vil muligvis kunne bevare en opladning
korrekt efter gentagne afladninger og
opladninger.
• Når du ikke bruger enheden i en længere
periode, skal du oplade batteriet en gang
hvert halve år for at undgå overafladning.
• Hvis den tid, du kan bruge enheden, bliver
meget kort, skal det genopladelige batteri
muligvis udskiftes med et nyt. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler for at få
batteriet udskiftet.
©2018 Sony Corporation http://www.sony.net/
Printed in Denmark
4-730-302-41(1)
Specifikationer
Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja
on Sony Corporation.
EU:n maahantuoja: Sony Europe Limited
EU-maahantuontia tai EU:n tuotteen
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valmistajan valtuutettu edustaja on Sony
Belgia, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä
laite vastaa direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.
Teksti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukse
sta löytyy kokonaisuudessaan oheiselta
verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
Käytöstä poistettujen
paristojen sekä
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa
oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä
akuissa tämä merkki saattaa esiintyä
yhdessä kemiallisen merkin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen
merkki lisätään akkuun, joka sisältää
enemmän kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa
tai 0,004 prosenttia lyijyä. Huolehtimalla
akkujen/paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja,
joita muuten voi aiheutua akun/pariston
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai
tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää
akkua, akun vaihto on annettava koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa
akun/pariston asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Jos kyse on muista akuista,
katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen.
Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen
akkujen kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen. Lisätietoja
tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
tuote tai akku on ostettu.
CE-merkintä on voimassa vain niissä maissa,
joissa se pannaan oikeudellisesti täytäntöön,
lähinnä Euroopan talousalueen (ETA) maissa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG,
Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joita Sony Corporation
käyttää lisenssillä.
Den faktiske rækkevidde afhænger af
faktorer, som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter i nærheden af en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software mv.
2)
Bluetooth-standardprofiler angiver
formålet med Bluetooth-kommunikation
mellem enheder.
3)
Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4)
Underbånds-codec
5)
Advanced Audio Coding
1)
Trådløst stereoheadset
Strømkilde:
DC 3,7 V: Indbygget genopladeligt
litiumionbatteri
DC 5 V: Ved opladning via USB
Vægt: Ca. 107 g
Driftstemperatur: 0° C til 40° C
Nominelt strømforbrug: 0,7 W
Anvendelsestimer:
Ved tilslutning via Bluetooth-enheden
Musikafspilningstid: maks. 20 timer
Kommunikationstid: maks. 20 timer
Standbytid: Maks. 200 timer
Bemærk! Anvendelsestiden kan være
kortere afhængig af codec og
anvendelsesforholdene.
Opladningstid:
Ca. 4,5 timer
(Ca. 60 minutters musikafspilning er
mulig efter 15 minutters opladning).
Bemærk! Opladningstiden kan være
kortere afhængig af
anvendelsesforholdene.
Opladningstemperatur: 5° C til 35° C
Receiver
Type: Lukket, dynamisk
Driverenhed: 30 mm
Mikrofon
Type: Elektret kondensator
Retningsangivelse: Retningsuafhængig
Effektivt frekvensområde:
100 Hz-8.000 Hz
Systemkrav for en
batteriopladning via USB
USB AC-adapter
En kommercielt tilgængelig USB AC-adapter,
der er i stand til at indføre mere end 0,5 A
(500 mA)
PC
(pr. november 2017)
PC, hvor et af følgende operativsystemer og
USB-porten er installeret på forhånd:
Operativsystemer:
(når der bruges Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
(hvis du bruger Mac)
Mac OS X (version 10.9 eller nyere)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Suomi
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai
paristoja sisältävää laitetta) pitkäksi aikaa
lämmönlähteille, kuten suoralle
auringonvalolle tai tulelle.
Älä pura, avaa tai hajota akkuja tai paristoja.
Jos akku vuotaa, vältä vuotavan aineen
joutumista iholle tai silmiin. Jos ainetta
pääsee iholle tai silmiin, pese aine pois heti
runsaalla vedellä ja käänny välittömästi
lääkärin puoleen.
Akut ja paristot on ladattava ennen käyttöä.
Katso aina asianmukaisen lataamisen ohjeet
valmistajan ohjeista tai laiteoppaasta.
Jos laite on ollut pitkään varastoituna, sen
akut tai paristot on mahdollisesti ladattava ja
varaus purettava useita kertoja, ennen kuin
laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Hävitä asianmukaisesti.
Jos laite ei toimi oikein
• Palauta laitteen asetukset (kuva ).
Lataa laite asetusten palautuksen
yhteydessä. Kun lataus alkaa, laitteen
asetukset palautetaan automaattisesti.
Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.
• Jos ongelma ei poistu asetusten
palautuksen jälkeen, alusta laite
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Irrota micro-USB-kaapeli micro-USBportista, sammuta laite ja pidä painikkeita
- ja – -painikkeita painettuna vähintään
7 sekuntia. Merkkivalo (sininen) välähtää
neljä kertaa, ja laitteen tehdasasetukset
palautetaan. Kaikki pariliitostiedot
poistetaan.
• Kun laite on alustettu, se ei ehkä muodosta
yhteyttä iPhoneen tai tietokoneeseen.
Poista tällöin laitteen pariliitostiedot
iPhonesta tai tietokoneesta ja muodosta
sitten pariliitos uudelleen.
Laitteen käyttäminen
• Koska kuulokkeet muodostavat tiiviin
kotelon, niiden painaminen voimakkaasti
korviasi vasten voi johtaa tärykalvon
vaurioitumiseen.
Jos painat kuulokkeet korviasi vasten, voit
kuulla kalvon napsahduksen. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
Muuta
• Älä aseta tuotetta kosteaan, pölyiseen,
nokiseen tai höyryiseen paikkaan tai
autoon tai altista sitä suoralle
auringonvalolle.
• Radioaaltojen vastaanotto-olosuhteista ja
laitteen käyttöpaikasta riippuen
Bluetooth-laite ei ehkä toimi
matkapuhelimissa.
• Suuri äänenvoimakkuus voi heikentää
kuuluvuutta.
• Älä turvallisuussyistä käytä kuulokkeita
ajon tai pyöräilyn aikana.
• Älä käytä laitetta paikoissa, joissa voi olla
vaarallista, jos et kuule ympäristön ääniä,
kuten rautatieristeyksissä, rautatieaseman
laitureilla ja rakennustyömailla.
• Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä
tai kohdista laitteeseen painetta, sillä se voi
vääntyä pitkäaikaisen säilytyksen aikana.
• Älä altista laitetta voimakkaille iskuille.
• Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä altista laitetta vedelle. Laite ei ole
vesitiivis.
Noudata seuraavia varotoimia.
–– Älä pudota laitetta pesualtaaseen tai
muuhun vedellä täytettyyn säiliöön.
–– Älä käytä laitetta kosteissa paikoissa tai
huonolla säällä, kuten sateessa tai
lumisateessa.
–– Älä anna laitteen kastua.
Jos kosketat laitetta märin käsin tai käärit
sen kosteisiin vaatteisiin, laite voi kastua,
ja seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Jos tunnet olosi laitteen käytön jälkeen
epämukavaksi, lopeta välittömästi laitteen
käyttö.
• Korvalaput voivat rapistua pitkäaikaisen
säilytyksen tai käytön aikana.
• Jos sinulla on laitteeseen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole
käsitelty tässä oppaassa, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Voit tilata lisävarusteena saatavat
vaihtokorvalaput lähimmältä
Sony-jälleenmyyjältä.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki
tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Windows on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac, OS X ja iPhone ovat Apple Inc:n
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
Varotoimet
BLUETOOTH®-tiedonsiirto
Generelt
Kommunikationssystem:
Bluetooth®-specifikation, version 4.2
Udgang:
Bluetooth-specifikation strømklasse 2
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Driftsfrekvens:
Bluetooth 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimal udgangseffekt:
Bluetooth < 4 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Understøttet codec3): SBC4) , AAC5)
Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode:
SCMS-T
Transmissionsområde (A2DP):
20 Hz-20.000 Hz (samplingfrekvens
44,1 kHz)
Medfølgende dele:
Trådløse stereoheadset (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Referencevejledning (dette ark) (1)
Betjeningsvejledning (1)
Andre dokumenter (1 sæt)
®
®
®
®
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
• Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama
on noin 10 metriä. Enimmäisyhteysalue voi
vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon,
metallipinnan tai seinän) tai
sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
• Bluetooth-yhteys voi katketa tai
äänentoistossa saattaa esiintyä kohinaa tai
katkoja seuraavissa tilanteissa:
–– Kehosi on laitteen ja Bluetooth-laitteen
välissä.
Voit parantaa yhteyttä suuntaamalla
Bluetooth-laitteen kohti laitteen
antennia.
–– Laitteen ja Bluetooth-laitteen välissä on
este, kuten metallipinta tai seinä.
–– Laitteen lähellä käytetään Wi-Fi-laitetta,
mikroaaltouunia tai muuta
mikroaaltolähetintä.
–– Laitteessa on pisteviivalla merkityssä
kohdassa sisäänrakennettu antenni
(kuva ).
Bluetooth-tiedonsiirtoa voi tehostaa
poistamalla esteet Bluetooth-laitteen ja
tämän laitteen antennin väliltä.
• Koska Bluetooth-laitteet ja Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa
taajuutta (2,4 GHz), äänentoistossa saattaa
esiintyä mikroaaltohäiriöstä johtuvaa
kohinaa tai katkoja tai yhteys voi katketa,
jos laitetta käytetään Wi-Fi-laitteen lähellä.
Toimi tällöin seuraavasti:
–– Käytä laitetta vähintään 10 metrin
etäisyydellä Wi-Fi-laitteesta.
–– Jos laitetta käytetään alle 10 metrin
etäisyydellä Wi-Fi-laitteesta, sammuta
Wi-Fi-laite.
–– Asenna tämä laite ja Bluetooth-laite
mahdollisimman lähelle toisiaan.
• Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot
voivat vaikuttaa sähköisten lääkinnällisten
laitteiden toimintaan. Sammuta tämä laite
ja muut Bluetooth-laitteet
onnettomuuksien välttämiseksi
seuraavissa ympäristöissä:
–– paikoissa, joissa on tulenarkoja kaasuja,
sairaaloissa ja huoltoasemilla
–– automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyydessä.
• Langattoman tekniikan ominaisuuksien
vuoksi tästä laitteesta toistetun musiikin
äänentoistossa on viivettä verrattuna
lähettävästä laitteesta toistettavaan
ääneen ja musiikkiin. Tämän vuoksi
elokuvaa katsottaessa tai peliä pelattaessa
kuva ja ääni eivät toistu samanaikaisesti.
• Älä käytä laitetta lentokoneessa.
Radioaallot voivat häiritä mittareita ja
aiheuttaa toimintahäiriöstä johtuvan
onnettomuuden.
• Tämä laite tukee Bluetooth-standardin
mukaisia suojaustoimintoja, jotka takaavat
yhteyden suojauksen langatonta
Bluetooth-tekniikkaa käytettäessä, mutta
suojaus ei kaikkien asetusten tapauksessa
kuitenkaan välttämättä ole riittävä. Ole
varovainen, kun käytät tiedonsiirtoon
langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
• Emme millään tavalla vastaa tietojen
joutumisesta vääriin käsiin Bluetoothtiedonsiirron aikana.
• Yhteyttä kaikkien Bluetooth-laitteiden
kanssa ei taata.
–– Bluetooth-toimintoa tukevan laitteen on
vastattava Bluetooth SIG, Inc:n
määrittämää Bluetooth-standardia, ja se
on todennettava.
–– Vaikka yhdistetty laite vastaisi edellä
mainittua Bluetooth-standardia, joitakin
laitteita ei ehkä niiden toiminnoista tai
teknisistä ominaisuuksista riippuen voi
yhdistää tai ne eivät ehkä toimi oikein.
–– Kun käytät puhelinta handsfreetoiminnolla, laitteesta tai
tiedonsiirtoympäristöstä riippuen voi
ilmetä kohinaa.
• Yhdistettävästä laitteesta riippuen
tiedonsiirron aloittaminen voi kestää
jonkin aikaa.
Jos ääni hyppii usein toiston aikana
• Voit lieventää ongelmaa muuttamalla
langattoman toiston laatuasetuksia tai
valitsemalla lähettävässä laitteessa
langattomaksi toistotilaksi SBC-tilan.
Lisätietoja on lähettävän laitteen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
• Jos käytät älypuhelinta, voit lieventää
ongelmaa sammuttamalla tarpeettomat
sovellukset tai käynnistämällä
älypuhelimen uudelleen.
Älypuhelinten ja tietokoneiden
puhelusovellusten käyttö
• Tämä laite tukee vain tavanomaisia
saapuvia puheluita. Laite ei tue
älypuhelinten ja tietokoneiden
puhelusovelluksia.
Laitteen lataaminen
• Tämä laite voidaan ladata vain
USB-liitännän kautta. Lataamiseen
vaaditaan USB-liitännällä varustettu
henkilökohtainen tietokone.
• Tähän laitteeseen ei voi kytkeä virtaa eikä
Bluetooth-toimintoa voi käyttää
lataamisen aikana.
• Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan,
ladattava akku ei ehkä pysty säilyttämään
riittävää varausta. Akku pystyy
säilyttämään varauksen asianmukaisesti
sen jälkeen, kun se on purettu ja ladattu
useamman kerran.
• Jos laite on säilytyksessä pitkän aikaa, lataa
akku puolen vuoden välein
ylipurkautumisen estämiseksi.
• Jos laitteen käyttöaika muuttuu erittäin
lyhyeksi, ladattava akku on vaihdettava
uuteen. Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään akun vaihtamista
varten.
Staattista sähköä koskeva huomautus
• Runkoon kertynyt staattinen sähkö voi
aiheuttaa korvissa kihelmöintiä. Voit
vähentää ilmiön vaikutuksia käyttämällä
luonnollisista aineista valmistettuja
vaatteita.
i Europa skal sendes til produsentens
autoriserte representant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret samsvarer med EU-direktivet
2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig
på følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Avhending av brukte
batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr
(gjelder i EU-land og
andre europeiske land
med kildesortering)
Når dette symbolet er
oppført på produktet,
batteriet eller emballasjen, skal produktet og
batteriet ikke håndteres som
husholdningsavfall. På noen batterier kan
dette symbolet brukes sammen med et
kjemisk symbol. De kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv eller 0,004 % bly. Hvis du passer på
å kvitte deg med slike produkter og batterier
på riktig måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av materialer
bidrar til å bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en
permanent tilkobling til et innebygd batteri,
må batteriet bare byttes av kvalifisert teknisk
personell. Lever disse produktene etter endt
levetid på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr
for å sikre at produktet og batteriet
håndteres riktig. For alle andre batterier kan
du se delen om hvordan du trygt tar ut
batteriet fra produktet. Lever inn batteriet til
en gjenvinningsstasjon for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen der
du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi
mer informasjon om gjenvinning av dette
produktet eller batteriet.
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset
kun til de landene hvor dette er påbudt ved
lov, hovedsakelig i EØS-land.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver bruk av slike merker av
Sony Corporation er under lisens.
N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i
andre land.
Windows er et registrert varemerke eller et
varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Mac, OS X og iPhone er varemerker for
Apple Inc., registrert i USA og andre land.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
Andre varemerker og -navn tilhører sine
respektive eiere.
Forsiktighetsregler
Tekniset tiedot
Yleistä
Tietoliikennejärjestelmä:
Bluetooth-määrityksen versio 4.2
Lähtö:
Bluetooth-määrityksen teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue:
näköetäisyydellä noin 10 m1)
Taajuuskaista:
2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)
Käyttötaajuus:
Bluetooth 2 400 MHz–2 483,5 MHz NFC
13,56 MHz
Huipputeho:
Bluetooth <4 dBm
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Tuetut pakkausmuodot3): SBC4) , AAC5)
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä: SCMS-T
Lähetysalue (A2DP):
20 – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus
44,1 kHz)
Pakkauksen sisältö:
Langattomat stereokuulokkeet (1)
Micro-USB-kaapeli (noin 50 cm) (1)
Viiteopas (tämä opas) (1)
Käyttöohjeet (1)
Muita asiakirjoja (1 sarja)
Todelliseen kantamaan vaikuttavat useat
tekijät, kuten laitteiden välissä olevat
esteet, mikroaaltouunin lähellä olevat
magneettikentät, staattinen sähkö,
vastaanottoherkkyys, antennin teho,
käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.
2)
Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät
laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron
tarkoituksen.
3)
Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus- ja
muuntomuoto
4)
Alikaistan pakkausmuoto
5)
Kehittynyt äänikoodaus
1)
Langattomat
stereokuulokkeet
Virtalähde:
DC 3,7 V: sisäänrakennettu
litiumioniakku
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa
Paino: noin 107 g
Käyttölämpötila: 0–40 °C
Nimellinen virrankulutus: 0,7 W
Käyttöaika:
Kun yhteys muodostetaan Bluetoothlaitteen kautta
Musiikin toistoaika: enintään
20 tuntia
Tietoliikenneaika: enintään 20 tuntia
Valmiusaika: enintään 200 tuntia
Huomautus: käyttöaika voi olla tätä
lyhyempi pakkausmuodon ja
käyttöolosuhteiden mukaan.
Latausaika:
Noin 4,5 tuntia
(15 minuutin lataamisen jälkeen
laitteesta voidaan toistaa musiikkia
noin 60 minuutin ajan.)
Huomautus: Latausajat voivat vaihdella
käyttöolosuhteiden mukaan.
Latauslämpötila: 5–35 °C
Vastaanotin
Tyyppi: suljettu, dynaaminen
Kuuloke-elementti: 30 mm
Mikrofoni
Tyyppi: elektreettikondensaattori
Suuntakuvio: pallo
Tehollinen taajuusalue:
100 – 8 000 Hz
Järjestelmävaatimukset
akkua USB-liitännän
kautta ladattaessa
USB-verkkolaite
Erikseen myytävä USB-verkkolaite, jonka
syöttövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)
PC-tietokone
(Marraskuusta 2017 lähtien)
Henkilökohtainen tietokone, jossa on
esiasennettuna jokin seuraavista
käyttöjärjestelmistä ja USB-liitäntä:
Käyttöjärjestelmät:
(Windowsia käytettäessä)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(Macia käytettäessä)
Mac OS X (versio 10.9 tai uudempi)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Norsk
Ikke plasser apparatet på et trangt sted, for
eksempel en bokhylle eller et innebygd
kabinett.
Ikke eksponer batteriene (batteripakken eller
innsatte batterier) for høy varme (f.eks. fra
direkte sollys, åpne flammer eller lignende)
over lengre tid.
Ikke ta fra hverandre, åpne eller riv opp
sekundære celler eller batterier.
Hvis det oppstår en cellelekkasje, må du ikke
la væsken komme i kontakt med hud eller
øyne. Hvis dette skjer, må du vaske det
berørte området med rikelige mengder vann
og oppsøke lege.
Sekundære celler og batterier må lades opp
før bruk. Les alltid instruksjonene fra
produsenten eller utstyrshåndbøker for å få
riktige instruksjoner om lading.
Etter lengre perioder uten bruk kan det være
nødvendig å lade opp og lade ut cellene
eller batteriene flere ganger for å oppnå
maksimal ytelse.
Avhend dem på riktig måte.
Merknad til kunder: Den følgende
informasjonen gjelder bare utstyr som
er solgt i land som er underlagt
EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av, eller på
vegne av, Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørsler til EU-importøren eller
forespørsler relatert til produktenes samsvar
Om BLUETOOTH®-kommunikasjon
• Trådløs Bluetooth-teknologi opererer
innenfor et område på omtrent ti meter.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan
variere avhengig av hindringer (personer,
metall, vegger o.l.) eller elektromagnetiske
omgivelser.
• Bluetooth-kommunikasjon kan
deaktiveres, det kan oppstå støy, eller
lyden kan bli borte under følgende forhold.
–– Det befinner seg en menneskekropp
mellom enheten og Bluetooth-enheten.
Denne situasjonen kan forbedres ved å
plassere Bluetooth-enheten mot
antennen på enheten.
–– Det er en hindring, for eksempel en
metallgjenstand eller vegg, mellom
enheten og Bluetooth-enheten.
–– En Wi-Fi-enhet eller mikrobølgeovn er i
bruk, eller mikrobølger slippes ut i
nærheten av enheten.
–– Antennen er innebygd i enheten slik den
stiplede linjen viser (fig. ).
Følsomheten for Bluetoothkommunikasjonen forbedres ved å fjerne
eventuelle hindringer mellom den
tilkoblede Bluetooth-enheten og
antennen på den aktuelle enheten.
• Fordi Bluetooth-enheter og Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) bruker samme frekvens
(2,4 GHz), kan det oppstå
mikrobølgeforstyrelser som kan resultere i
støy eller at lyden blir borte, eller at
kommunikasjonen deaktiveres nær en
Wi-Fi-enhet. I slike tilfeller bør du gjøre
følgende:
–– Bruk denne enheten minst ti meter fra
Wi-Fi-enheten.
–– Hvis enheten befinner seg innenfor ti
meter av en Wi-Fi-enhet, slår du av
Wi-Fi-enheten.
–– Installer enheten og Bluetooth-enheten
så nærme hverandre som mulig.
• Mikrobølger fra Bluetooth-enheter kan
påvirke betjeningen av elektroniske
medisinske enheter. Slå av denne enheten
og andre Bluetooth-enheter på følgende
steder fordi de kan forårsake en ulykke:
–– hvor brennbar gass er til stede, i et
sykehus eller en bensinstasjon
–– i nærheten av automatiske dører eller en
brannalarm
• På grunn av egenskapene til trådløs
teknologi blir den avspilte lyden på denne
enheten forsinket i forhold til lyden og
musikken som spilles av på sendeenheten.
Derfor kan lyden og bildet bli usynkronisert
når du ser en film eller spiller et spill.
• Ikke bruk enheten på et fly. Radiobølger
kan påvirke instrumenter og medføre en
ulykke på grunn av funksjonsfeil.
• Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner
som er i samsvar med Bluetoothspesifikasjonen for sikker tilkobling under
kommunikasjon ved hjelp av trådløs
Bluetooth-teknologi. Denne sikkerheten
kan imidlertid være utilstrekkelig avhengig
av innstillingen. Vær forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av
trådløs Bluetooth-teknologi.
• Vi påtar oss ikke noe ansvar for
informasjon som fanges opp under
Bluetooth-kommunikasjon.
• Tilkobling med alle Bluetooth-enheter
garanteres ikke.
–– En enhet som har Bluetooth-funksjon,
må følge Bluetooth-standarden som er
angitt av Bluetooth SIG, Inc., og bli
godkjent.
–– Selv om den tilkoblede enheten følger de
ovennevnte Bluetooth-spesifikasjonene,
kan det hende at noen enheter ikke
tilkobles eller fungerer som de skal,
avhengig av enhetens funksjoner eller
spesifikasjoner.
–– Når du snakker i telefonen håndfritt, kan
støy forekomme, avhengig av enhet eller
kommunikasjonsmiljø.
• Avhengig av enheten som skal kobles til,
kan det kreve litt tid å starte
kommunikasjonen.
Hvis lyden ofte hopper under avspilling
• Situasjonen kan bedres ved å endre
innstillingene for trådløs avspillingskvalitet
eller feste den trådløse
avspillingsmodusen til SBC på
senderenheten. Se bruksanvisningen som
fulgte med senderenheten for informasjon.
• Hvis du bruker en smarttelefon, kan
situasjonen forbedres ved å slå av
unødvendige programmer eller starte
smarttelefonen på nytt.
Om bruken av ringeapplikasjoner for
smarttelefoner og datamaskiner
• Denne enheten støtter kun normale
innkommende anrop. Ringeapplikasjoner
for smarttelefoner og datamaskiner støttes
ikke.
Om lading av enheten
• Denne enheten kan bare lades med USB.
Det kreves en datamaskin med USB-port
for å lade.
• Under lading kan ikke denne enheten slås
på, og Bluetooth-funksjonen er heller ikke
tilgjengelig.
• Hvis du ikke bruker enheten på en lang
stund, kan det hende at det oppladbare
batteriet ikke holder på tilstrekkelig lading.
Batteriet vil kunne holde på ladingen igjen
etter at det utlades og lades flere ganger.
• Hvis du legger bort enheten en lang stund,
bør du lade batteriet en gang i halvåret for
å forhindre overutladning.
• Hvis tiden du kan bruke enheten blir veldig
kort, bør du bytte ut det oppladbare
batteriet med et nytt batteri. Kontakt din
nærmeste Sony-forhandler for å få byttet
ut batteriet.
Merknad om statisk elektrisitet
• Statisk elektrisitet som har samlet seg på
kroppen, kan forårsake mild kribling i
ørene. Du kan minimere denne effekten
ved å bruke klær som er laget av naturlige
materialer.
Hvis enheten ikke fungerer som den skal
• Tilbakestille enheten (fig. ).
Når du tilbakestiller denne enheten, må du
lade den. Når ladingen starter, tilbakestilles
denne enheten automatisk.
Paringsinformasjonen og de andre
innstillingene beholdes.
• Hvis problemet vedvarer selv etter at du
har tilbakestilt den slik det er beskrevet
ovenfor, kan du initialisere enheten på
følgende måte.
Koble mikro-USB-kabelen fra mikro-USBporten, slå av enheten, og hold deretter
nede knappene  og – samtidig i mer enn
sju sekunder. Indikatoren (blå) blinker
4 ganger, og enheten nullstilles til
fabrikkinnstillinger. All paringsinformasjon
slettes.
•
A
Systemkrav for
batterilading med USB
USB-nettadapter
En kommersielt tilgjengelig USB-nettadapter
som kan tilføre strøm på 0,5 A (500 mA)
Datamaskin
(Per november 2017)
PC som har ett av følgende operativsystemer
forhåndsinstallert og USB-port:
Operativsystemer:
B
(når du bruker Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(ved bruk av Mac)
Mac OS X (versjon 10.9 eller nyere)
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten
varsel.
Svenska
Placera inte enheten där det är ont om
utrymme, till exempel i en bokhylla eller
inbyggnadslåda.
Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten)
för hög värme, till exempel direkt solljus, eld
eller liknande under en längre tid.
Ta inte isär, öppna eller ta sönder sekundära
celler eller batterier.
Låt inte vätskan komma i kontakt med huden
eller ögonen om en cell läcker. Om så har
skett, tvätta det berörda området med stora
mängder vatten och kontakta läkare.
Sekundära celler och batterier måste laddas
före användning. Läs alltid tillverkarens
instruktioner eller utrustningens
användarhandbok för korrekta
laddningsinstruktioner.
Efter lång tids förvaring kan det vara
nödvändigt att ladda och ladda ur celler eller
batterier flera gånger för att uppnå maximal
prestanda.
Kasseras på lämpligt sätt.
Kundinformation: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i
länder med gällande EU-direktiv
Den här produkten har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller som rör
produktöverensstämmelse i Europa skickas
till tillverkarens representant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Sony Corporation intygar härmed att denna
utrustning uppfyller kraven i direktivet
2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
• Etter at enheten er initialisert, vil den
kanskje ikke kobles til din iPhone eller
datamaskin. Hvis dette skjer, sletter du
paringsinformasjonen til enheten fra
iPhone-enheten eller datamaskinen og
parer dem deretter på nytt.
Om bruk av enheten
• Fordi øretelefonene har en høy
tetthetsgrad, kan det å tvinge dem mot
ørene dine føre til trommehinneskade.
Når du presser hodetelefonene mot ørene,
kan du føle en klikkelyd fra membranen.
Dette er ikke en feil.
Annet
• Ikke plasser enheten på et sted som
utsettes for fuktighet, støv, sot eller damp,
i en bil eller på stedet som utsettes for
direkte sollys.
• Bruk av Bluetooth-enheten fungerer ikke
alltid på mobiltelefoner avhengig av
radiobølgeforhold og stedet hvor utstyret
brukes.
• Høyt volum kan påvirke hørselen din.
• Av hensyn til trafikksikkerheten bør du ikke
bruke hodetelefonene når du kjører eller
sykler.
• Ikke bruk enheten på steder hvor det vil
være farlig dersom du ikke hører lyder fra
omgivelsene, for eksempel ved en
jernbaneovergang, på perrongen på en
togstasjon og på byggeplasser.
• Du må ikke legge vekt eller trykk på denne
enheten, ettersom dette kan føre til at
enheten deformeres ved oppbevaring over
lengre tid.
• Ikke utsett enheten for kraftige fysiske støt.
• Rengjør enheten med en myk, tørr klut.
• Ikke utsett enheten for vann. Enheten er
ikke vanntett.
Pass på at du følger forholdsreglene
nedenfor.
–– Pass på at du ikke mister enheten i en
vask eller annen beholder med vann.
–– Ikke bruk enheten på fuktige steder eller
i dårlig vær, for eksempel i regn- eller
snøvær.
–– Ikke la enheten bli våt.
Hvis du berører enheten med våte hender
eller putter enheten i et fuktig klesplagg,
kan enheten bli våt, noe som kan føre til
at den ikke virker som den skal.
• Hvis du opplever ubehag etter bruk av
enheten, må du slutte å bruke enheten
umiddelbart.
• Øreputene kan forringes ved oppbevaring
eller bruk over lengre tid.
• Hvis du har spørsmål eller problemer
angående denne enheten som ikke er
dekket i denne håndboken, må du
kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Du kan bestille valgfrie
erstatningsøreplugger fra nærmeste
Sony-forhandler.
Spesifikasjoner
Generelt
Kommunikasjonssystem:
Bluetooth-spesifikasjon, versjon 4.2
Utgang:
Bluetooth-spesifikasjon, strømklasse 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Synslinje på omtrent 10 m1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Driftsfrekvens:
Bluetooth 2400 MHz–2483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimal utgangseffekt:
Bluetooth < 4 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Støttet kodek3): SBC4) , AAC5)
Støttet innholdsbeskyttelsesmetode:
SCMS-T
Overføringsområde (A2DP):
20–20 000 Hz
(samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Inkluderte elementer:
Trådløst stereohodesett (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Veiledning (dette skrivet) (1)
Bruksanvisning (1)
Andre dokumenter (1 sett)
Den faktiske rekkevidden varierer
avhengig av faktorer som blant annet
hindringer mellom enhetene, magnetiske
felt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem,
programvare osv.
2)
Bluetooth-standardprofiler angir formålet
med Bluetooth-kommunikasjon mellom
enheter.
3)
Kodek: Lydsignalkompresjon og
konverteringsformat
4)
Kodek for underbånd
5)
Avansert lydkoding
1)
Trådløst stereohodesett
Strømkilde:
DC 3,7 V: Innebygd oppladbart
litiumionbatteri
DC 5 V: Når ladet ved hjelp av USB
Masse: ca. 107 g
Driftstemperatur: 0-40 °C
Nominelt strømforbruk: 0,7 W
Driftstimer:
Hvis tilkoblet Bluetooth-enheten
Musikkavspillingstid: maks. 20 timer
Kommunikasjonstid: maks. 20 timer
Standbytid: Maks. 200 timer
Merk: Brukstimer kan være kortere
avhengig av kodeken og
bruksforholdene.
Ladetid:
Ca. 4,5 timer
(ca. 60 minutters musikkavspilling er
mulig etter femten minutters lading.)
Merk: Ladetiden kan avvike avhengig av
bruksforhold.
Ladetemperatur: 5–35 °C
Receiver
Type: Lukket, dynamisk
Driverenhet: 30 mm
Mikrofon
Type: Elektret-kondensator
Direksjonalitet: Flerveis
Effektivt frekvensområde:
100–8 000 Hz
Avfallshantering av
uttjänta batterier och
elektriska och
elektroniska produkter
(gäller i EU och andra
europeiska länder med
separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och
batteriet inte får behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier kan denna
symbol användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly. När produkterna
och batterierna kasseras på rätt sätt kan det
förebygga de potentiella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinning av material
hjälper till att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri
bör detta batteri endast bytas av behörig
servicetekniker. Lämna det förbrukade
batteriet och den elektriska och elektroniska
utrustningen på en återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter för att
garantera korrekt hantering. Information om
övriga batterier finns i avsnittet om hur du
tar ut batterierna ur produkten på ett säkert
sätt. Lämna in batteriet på en
återvinningsstation i behållaren för
förbrukade batterier. Om du vill ha mer
information om återvinning av produkten
eller batteriet kontaktar du ditt
kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren
där du köpte produkten eller batteriet.
CE-märkningen är giltig endast i de länder
där den är obligatorisk enligt lag,
huvudsakligen i EEA-länderna (Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet).
• Beroende på enheten som ska anslutas
kan det ta en stund innan
kommunikationen startar.
Om ljudet ofta hoppar under
uppspelning
• Du kan förbättra situationen genom att
ändra inställningen för trådlös
uppspelningskvalitet eller ställa in läget för
trådlös uppspelning på SBC på den
sändande enheten. Mer information hittar
du i instruktionsboken för den sändande
enheten.
• Om du använder en smartphone, stäng av
onödiga program eller starta om din
smartphone.
Användning av samtalsapp för
smartphone eller dator
• Endast normala inkommande samtal stöds
av den här enheten. Samtalsappar för
smartphone-enheter och datorer stöds inte.
Ladda enheten
• Enheten kan endast laddas via USB-kabel.
En dator med USB-port krävs för att ladda
enheten.
• Enheten kan inte slås på och Bluetoothfunktionen kan inte användas under
laddning.
• Det laddningsbara batteriet kanske inte
bibehåller kapaciteten om enheten inte
används under lång tid. Batteriet kan
bibehålla kapaciteten om det har laddats
ur och laddats flera gånger.
• Om du inte tänker använda enheten under
lång tid, bör du ladda batteriet helt en
gång i halvåret så att kapaciteten bibehålls.
• Om den tid du kan använda enheten har
blivit mycket kort bör du byta ut det
laddningsbara batteriet. Kontakta
närmaste återförsäljare av Sony-produkter
återförsäljare av Sony-produkter för
information om hur du byter ut batteriet.
Anmärkning om statisk elektricitet
• Statisk elektricitet som ackumuleras i
kroppen kan orsaka en lätt stickande
känsla i öronen. Du kan minimera effekten
genom att bära kläder i naturmaterial.
Enheten fungerar inte korrekt
• Återställ enheten (bild ).
Ladda enheten för att återställa den.
När laddningen startar återställs enheten
automatiskt. Parkopplingsinformation
och andra inställningar behålls.
• Om problemet kvarstår även efter
återställningsmanövern som beskrivs ovan
initierar du enheten enligt följande.
Koppla bort mikro-USB-kabeln från
mikro-USB-porten, stäng av enheten och
håll sedan knapparna  och – intryckta
samtidigt i mer än 7 sekunder. Indikatorn
(blå) blinkar 4 gånger och enheten
återställs till fabriksinställningarna. All
parkopplingsinformation raderas.
• När enheten har initierats kanske den inte
kan anslutas till iPhone eller datorn.
Radera i så fall enhetens
parkopplingsinformation på din iPhone
eller dator och utför parkopplingen igen.
Bära enheten
• Hörlurarna är utformade för att sluta tätt
mot öronen. Om du trycker dem mot
öronen med kraft kan trumhinnorna skadas.
Om du trycker hörlurarna mot öronen kan
det höras ett klickljud i membranet. Detta
är inget fel.
Övrigt
• Placera inte den här enheten på en plats
som är utsatt för fukt, damm, sot eller
ånga, eller i en bil eller på en plats som är
utsatt för direkt solljus.
• Användning av Bluetooth-enheten
tillsammans med en mobiltelefon kanske
inte fungerar beroende på radiovågornas
beskaffenhet och platsen där utrustningen
används.
• Hög volym kan påverka hörseln.
• Av trafiksäkerhetsskäl bör du inte använda
hörlurarna medan du kör bil eller cyklar.
• Använd inte enheten på platser där det
kan vara farligt att inte höra omgivande
ljud, till exempel vid tågövergångar,
tågplattformar och byggarbetsplatser.
• Utsätt inte enheten för vikt eller tryck
under längre tids förvaring, eftersom
enheten kan deformeras.
• Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
• Rengör anläggningen med en mjuk och
torr duk.
• Utsätt inte enheten för vatten. Enheten är
inte vattentät.
Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna
nedan.
–– Var försiktig så att du inte tappar
enheten i ett handfat eller annan
vattenfylld behållare.
–– Använd inte enheten på en fuktig plats
eller i dåligt väder, som regn eller snö.
–– Se till att enheten inte blir våt.
Om du vidrör enheten med våta händer
eller placerar den på ett fuktigt plagg,
kan den bli våt och sluta fungera.
• Om du upplever obehag efter att ha
använt enheten ska du sluta använda den
omedelbart.
• Öronkuddarna kan bli utslitna efter längre
tids förvaring eller användning.
• Kontakta närmaste återförsäljare av
Sony-produkter om du har frågor om
eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna guide.
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är
registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av
dessa märken av Sony Corporation sker
under licens.
N-märket är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA
och andra länder.
Windows är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation
i USA och/eller andra länder.
Mac, OS X och iPhone är varumärken som
tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.
Försiktighets­
åtgärder
BLUETOOTH®-kommunikationer
• Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar
inom en räckvidd på cirka tio meter.
Maximal räckvidd för kommunikationen
kan variera beroende på hinder i vägen
(personer, metall, väggar och annat) eller
elektromagnetiska störningar.
• Bluetooth-kommunikation kan utebli, eller
brus och avklippt ljud kan förekomma i
följande förhållanden:
–– En person befinner sig mellan enheten
och Bluetooth-enheten.
Kommunikationen fungerar bättre om
du vänder Bluetooth-enheten mot
enhetens antenn.
–– Det finns ett hinder, till exempel metall
eller en vägg, mellan enheten och
Bluetooth-enheten.
–– En Wi-Fi -enhet eller mikrovågsugn
används, eller mikrovågor avges i
närheten av enheten.
–– Antennen är inbyggd i enheten och
illustreras med den prickade linjen (bild ).
Känsligheten för Bluetooth-kommunikation
förbättras om du tar bort föremål mellan
den anslutna Bluetooth-enhet och den här
enhetens antenn.
• Om enheten används i närheten av en
Wi-Fi-enhet kan det uppstå
mikrovågsstörningar som resulterar i brus
eller avklippt ljud eller utebliven
kommunikation, eftersom Bluetoothenheter och Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
använder samma frekvens (2,4 GHz). Gör i
så fall följande:
–– Använd denna enhet på minst tio meters
avstånd från Wi-Fi-enheten.
–– Om denna enhet används inom tio
meters avstånd från Wi-Fi-enheten,
stäng av Wi-Fi-enheten.
–– Installera denna enhet och Bluetoothenheten så nära varandra som möjligt.
• Mikrovågor från Bluetooth-enheter kan
påverka funktionen hos elektronisk
medicinsk utrustning. Stäng av enheten
och andra Bluetooth-enheter på följande
platser, eftersom de kan orsaka olycksfall:
–– på platser med lättantändlig gas, till
exempel sjukhus och bensinstationer
–– nära automatiska dörrar eller brandlarm.
• På grund av egenskaper hos den trådlösa
tekniken blir ljudet som spelas upp på
enheten fördröjt jämfört med ljud och
musik som spelas upp på den sändande
enheten. Därför kan bild och ljud bli
osynkat när du ser på film eller spelar spel.
• Använd inte enheten ombord på flygplan.
Radiovågorna kan påverka instrument så
att de slutar fungera och orsakar olyckor.
• Systemet har stöd för säkerhetsfunktioner
som uppfyller Bluetooth-standarden för att
skydda anslutningen vid trådlös
Bluetooth-kommunikation. Skyddet kanske
emellertid inte är tillräckligt, beroende på
inställningen. Var försiktig när du
kommunicerar med trådlös Bluetooth-teknik.
• Vi åtar oss inget ansvar för information
som fångas upp av obehöriga under
Bluetooth-kommunikation.
• Det går inte att garantera anslutning till
alla typer av Bluetooth-enheter.
–– Enheter utrustade med Bluetoothfunktion måste följa Bluetoothstandarden fastställd av Bluetooth SIG,
Inc. och måste autentiseras.
–– Även om den anslutna enheten följer
Bluetooth-standarden enligt ovan, kan
det hända att vissa enheter inte kan
anslutas eller inte fungerar korrekt,
beroende på enhetens funktioner eller
specifikationer.
–– När du talar i telefon via handsfree, kan
det förekomma brus beroende på
enheten och
kommunikationsförhållandena.
Nya öronkuddar kan beställas hos närmaste
återförsäljare av Sony-produkter.
Specifikationer
Allmänt
Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 4.2
Utgång:
Bluetooth-specifikation effektklass 2
Maximal kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 meter1)
Frekvensband:
2,4 GHz band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Driftfrekvens:
Bluetooth 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Högsta uteffekt:
Bluetooth < 4 dBm
Kompatibla Bluetooth-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Kodek som stöds3): SBC4) , AAC5)
Innehållsskyddsmetod som stöds: SCMS-T
Överföringsräckvidd (A2DP):
20–20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Enheter som ingår:
Trådlöst stereoheadset (1)
Mikro-USB-kabel (cirka 50 cm) (1)
Referensguide (detta blad) (1)
Bruksanvisning (1)
Övriga dokument (1 uppsättning)
Faktisk räckvidd varierar beroende på
faktorer som hinder mellan enheter,
magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet,
antennens prestanda, operativsystem,
programvara och liknande.
2)
Bluetooth-standardprofiler anger syftet
med Bluetooth-kommunikation mellan
enheter.
3)
Kodek: Ljudsignalskomprimering och
konverteringsformat
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
1)
Trådlöst stereoheadset
Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt laddningsbart
litiumjonbatteri DC 5 V: Vid USBladdning
Vikt: Ca 107 g
Drifttemperatur: 0–40 °C
Nominell strömförbrukning: 0,7 W
Max. antal timmar:
Vid anslutning via Bluetooth-enheten
Musikuppspelning: Max. 20 timmar
Kommunikation: Max. 20 timmar
Viloläge: Max 200 timmar
Obs! Användningstiden kan vara
kortare beroende på kodek och
användningsförhållandena.
Laddningstid:
Ca 4,5 timmar
(Cirka 60 minuters uppspelning av
musik efter 15 minuters laddning.)
Obs! Laddningstiden kan variera
beroende på
användningsförhållandena.
Laddningstemperatur: 5–35 °C
Receiver
Typ: Sluten, dynamisk
Drivrutin: 30 mm
Mikrofon
Typ: Electret-kondensator
Riktning: Rundupptagande
Effektivt frekvensomfång:
100–8 000 Hz
Systemkrav för
batteriladdning via USB
USB-nätadapter
En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter
med förmåga att mata in mer än 0,5 A
(500 mA)
Dator
(från och med november 2017)
Dator med något av följande operativsystem
samt USB-port:
Operativsystem:
(med Windows)
Windows 10 Home/Windows 10 Pro
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro
Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic/Home Premium/
Professional/Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(med Mac)
Mac OS X (version 10.9 eller senare)
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
Download PDF

advertising