Sony | MDR-EX750BT | Sony MDR-EX750BT MDR-EX750BT Trådlösa h.ear in-hörlurar med öronsnäckor Referensmaterial

4-585-490-43(1) (DA-FI-NO-SV)
Trådløst
stereoheadset
Langattomat
stereokuulokkeet
Referencevejledning
DA
Viiteopas
FI
Veiledning
NO
Referensguide
SV
Trådløst
stereohodesett
konsekvenser for sundhed og miljø,
som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genindvinding af
materialerne vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning til
et indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret
tekniker. For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun afleveres
på dertil indrettede indsamlingspladser
beregnet til affaldshåndtering af elektriske
og elektroniske produkter. For alle andre
batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet
på en sikker måde. Indlever batteriet på
en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller
den butik, hvor produktet eller batteriet
blev købt.
LDAC™-navnet og dets logo er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Bluetooth®-varemærket og -logoer er
registrerede varemærker, der er ejet af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens.
Trådlöst
stereoheadset
N-Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc.
i USA og i andre lande.
Microsoft, Windows og Windows Vista er
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
Mac og Mac OS er varemærker tilhørende
Apple Inc., der er registreret i USA og
andre lande.
iPhone er et varemærke tilhørende
Apple Inc., der er registreret i USA
og andre lande.
aptX®-mærket og aptX-logoet er varemærker
tilhørende CSR plc eller et af dennes
gruppefirmaer og kan være registreret
i en eller flere jurisdiktioner.
MDR-EX750BT
Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
Forholdsregler
©2016 Sony Corporation
Om BLUETOOTH-kommunikation
http://www.sony.net/
Udsæt ikke batterierne (installeret
batteripakke eller batterier) for kraftig
varme, f.eks. solskin, ild eller lignende
i længere tidsrum.
A
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende
for udstyr, der er solgt i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne
af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal adresseres til
den godkendte repræsentant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Henvendelser vedrørende service eller
garanti skal ske til de adresser, der står
anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
B

–
Dansk
ADVARSEL
Lad være med at åbne kabinettet,
så risikoen for elektrisk stød mindskes.
Service må kun udføres af fagfolk.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.
eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr
er i overensstemmelse med de nødvendige
krav og andre relevante bestemmelser
i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå
til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af
opbrugte batterier
og elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier bliver
dette symbol muligvis brugt sammen med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at
sådanne produkter og batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige negative
• Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer
inden for et område på ca. 10 m.
Det maksimale kommunikationsområde
kan variere afhængig af forhindringer
(mennesker, metal, væg osv.) eller det
elektromagnetiske miljø.
• Antennen er indbygget i enheden som
illustreret med den punkterede streg
(figur ). Følsomheden i BLUETOOTHkommunikation forbedres ved at vende
den indbyggede antenne mod den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Hvis der
er forhindringer mellem antennen på
den tilsluttede enhed og den indbyggede
antenne på denne enhed, kan der
forekomme støj eller udfald, eller
kommunikationen kan blive deaktiveret.
• BLUETOOTH-kommunikation kan blive
deaktiveret, eller der kan forekomme
støj eller udfald under følgende forhold.
– Der er en person mellem enheden og
BLUETOOTH-enheden.
Denne situation kan blive forbedret
ved at placere BLUETOOTH-enheden,
så den vender mod enhedens antenne.
– Der er en forhindring f.eks. metal eller
en væg mellem denne enhed og
BLUETOOTH-enheden.
– Der er en enhed, der bruger en
frekvens på 2,4 GHz, som f.eks. en
Wi-Fi-enhed, en trådløs telefon eller
en mikrobølgeovn i brug i nærheden
af denne enhed.
• Da BLUETOOTH-enheder og Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) bruger den samme
frekvens (2,4 GHz), kan der forekomme
mikrobølgeinterferens, og det kan
resultere i støj eller lydudfald, eller
at kommunikationen deaktiveres, hvis
denne enhed bruges i nærheden af en
Wi-Fi-enhed. I denne situation skal du
gøre følgende.
– Brug denne enhed mindst 10 meter væk
fra Wi-Fi-enheden.
– Hvis denne enhed bruges inden for 10 m.
fra en Wi-Fi-enhed, skal du slukke for
Wi-Fi-enheden.
– Installer denne enhed og BLUETOOTHenheden så tæt på hinanden som
muligt.
• Mikrobølger, der udsendes fra en
BLUETOOTH-enhed, kan påvirke
funktionaliteten af medicinske enheder.
Sluk for denne enhed og andre
BLUETOOTH-enheder på følgende
placeringer, da de kan forårsage en ulykke:
– hvor der er brandfarlige luftarter,
i et hospital og på benzinstationer
– i nærheden af automatiske døre eller
en brandalarm
• Brug ikke enheden på et fly.
Radiobølger kan påvirke instrumenter,
som kan være årsag til en ulykke pga.
af fejlfunktion.
• På grund af egenskaberne ved trådløs
BLUETOOTH-teknologi, forsinkes den lyd,
der afspilles på denne enhed, en lille
smule i forhold til den lyd, der afspilles
på BLUETOOTH-enheden, når der tales
i telefonen, eller når der lyttes til musikken.
• Denne enhed understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-standarden for at levere en
sikker trådløs tilslutning, når der anvendes
trådløs BLUETOOTH-teknologi, men
sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig
for situationen. Vær forsigtig, når du
kommunikerer ved brug af trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
• Vi påtager os intet ansvar for lækage
af oplysninger under
BLUETOOTH-kommunikation.
• Tilslutning til alle BLUETOOTH-enheder
kan ikke garanteres.
– Der kræves en enhed, der er udstyret
med en BLUETOOTH-funktion, for at
overholde den Bluetooth-standard,
der er angivet af Bluetooth SIG, Inc.,
og blive godkendt.
– Selvom den tilsluttede enhed overholder
ovenfor omtalte BLUETOOTH-standard,
er det ikke alle enheder, der kan
tilsluttes, eller som fungerer korrekt.
Dette afhænger af enhedens funktioner
eller specifikationer.
– Når du taler håndfrit i telefonen, kan der
forekomme støj, afhængig af enheden
eller kommunikationsmiljøet.
• Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes,
kan det tage nogen tid at starte
kommunikationen.
Hvis lyden springer ofte under
afspilning
• Situationen kan forbedres ved at ændre
kvalitetsindstillingen for trådløs afspilning
eller ved at ændre den trådløse
afspilningstilstand til SBC på den
transmitterende enhed. Hvis du ønsker
flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte
med den transmitterende enhed.
Andet
• Når du bruger enheden som almindelige
kabelforbundne hovedtelefoner, skal du
bruge det medfølgende dedikerede
hovedtelefonkabel. Kontroller, at det
dedikerede hovedtelefonkabel er sat
korrekt i.
• Anbring ikke denne enhed, hvor den
udsættes for fugt, støv, sod eller damp
eller på steder med direkte sollys. Efterlad
ikke enheden i en bil i længere tid. Det kan
medføre fejl.
• Brug af BLUETOOTH-enheden fungerer
måske ikke på mobiltelefoner. Dette
afhænger af radiobølger og den placering,
hvor udstyret anvendes.
• Lytning med denne enhed ved høj
lydstyrke kan påvirke hørelsen.
• Af hensyn til trafiksikkerhed bør
denne enhed ikke bruges, når du
kører eller cykler.
• Anbring ikke enheden på steder, hvor det
vil være farligt, hvis du ikke kan høre den
omgivende lyd, f.eks. ved jernbanespor,
perroner på togstationer og på
byggepladser.
• Udsæt ikke denne enhed for stor vægt
eller pres, da det kan medføre, at dens
form ændres under længere tids
opbevaring.
• Udsæt ikke enheden for voldsomme stød.
• Rengør enheden med en blød tør klud.
• Udsæt ikke enheden for vand. Enheden er
ikke vandtæt. Husk at følge nedenstående
forholdsregler.
– Vær forsigtig, så du ikke taber enheden
ned i en vask eller en anden beholder,
der er fyldt med vand.
– Brug ikke enheden i fugtige omgivelser
eller i dårligt vejr, f.eks. regn eller sne.
– Gør ikke enheden våd.
Hvis du berører enheden med våde
hænder eller anbringer den i fugtigt tøj,
kan den blive våd, og dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis du oplever ubehag efter brug af
enheden, skal du straks stoppe med
at bruge enheden.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål eller problemer
i forbindelse med denne enhed, som
ikke er beskrevet i denne vejledning.
Ekstra polstring til ørepuderne kan bestilles
hos din nærmeste Sony-forhandler.
Bemærkning om statisk elektricitet
• Der kan akkumuleres statisk elektricitet
i kroppen, som kan give en snurren for
ørerne. Denne effekt kan reduceres
ved at bære tøj, der er fremstillet af
naturmaterialer.
Hvis enheden ikke fungerer korrekt
• Nulstil enheden (figur ).
Indstil enheden til opladningsstatus, tryk
derefter på knapperne  og – samtidigt.
Enheden nulstilles. Tilknytningsoplysninger
slettes ikke.
• Hvis problemet fortsætter selv efter
nulstillingen ovenfor, skal du initialisere
enheden på følgende måde.
Tag mikro-USB-kablet ud af mikro-USBporten, sluk for enheden, og hold derefter
knapperne  og – nede samtidig i mindst
7 sekunder. Indikatoren (blå) blinker
4 gange, og enheden nulstilles til
fabriksindstillingerne. Alle
tilknytningsoplysninger slettes.
• Efter initialisering af enheden kan den
muligvis ikke oprette tilslutning til din
iPhone eller din computer. Hvis dette
er tilfældet, skal du slette
tilknytningsoplysningerne fra iPhonen
eller computeren og derefter tilknytte
dem igen.
Strømkilde:
DC 3,7 V: Indbygget genopladeligt
litiumionbatteri
DC 5 V: Ved opladning via USB
Vægt: Ca. 38 g
Driftstemperatur: 0° C til 40° C
Nominelt strømforbrug: 0,4 watt
Anvendelsestimer:
Ved tilslutning via
BLUETOOTH-enheden
Musikafspilningstid: Maks. 7,5 timer
Kommunikationstid: Maks. 7,5 timer
Standbytid: Maks. 200 timer
Bemærk: Anvendelsestiden kan
være kortere afhængig af codec
og anvendelsesforholdene.
Opladningstid:
Ca. 2,5 timer
Bemærk: Opladnings- og
anvendelsestiden kan være anderledes
afhængig af anvendelsesforholdene.
Opladningstemperatur: 5° C til 35° C
Receiver
Type: lukket, dynamisk
Driverenhed: 9 mm, dometype
(CCAW-svingspole)
Frekvenskurve: 5 Hz-40.000 kHz (ved brug
af det dedikerede hovedtelefonkabel)
Impedans: 32 Ω-1 kHz (ved brug af det
dedikerede hovedtelefonkabel)
Følsomhed: 103 dB/mW (ved brug af det
dedikerede hovedtelefonkabel)
Mikrofon
Type: MEMS
Retningsangivelse: Retningsuafhængig
Effektivt frekvensområde: 100 Hz-8.000 Hz
Systemkrav for en
batteriopladning
via USB
PC, hvor et af følgende operativsystemer
og USB-port er installeret på forhånd:
Operativsystemer
(når der bruges Windows)
Windows 10 Home/Windows 10 Pro
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro
Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic/Home Premium/
Professional/Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 eller nyere)
Home Basic/Home Premium/Business/
Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
®
Specifikationer
Generelt
Om opladning af enheden
• Denne enhed kan kun oplades via USB.
Der kræves en computer med USB-port
til opladning.
• Denne enhed kan ikke tændes, og du kan
heller ikke bruge BLUETOOTH-funktionen
under opladning.
• Hvis du ikke bruger enheden i en længere
periode, kan det genopladelige batteri
muligvis ikke bevare opladningen. Batteriet
vil muligvis kunne bevare en opladning
korrekt efter gentagne afladninger og
opladninger.
• Når du ikke bruger enheden i en længere
periode, skal du oplade batteriet en gang
hvert halve år for at undgå overafladning.
• Hvis den tid, du kan bruge enheden, bliver
meget kort, skal det genopladelige batteri
muligvis udskiftes med et nyt. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler for at få
batteriet udskiftet.
Trådløst stereoheadset
Kommunikationssystem: BLUETOOTHspecifikation version 4.1
Output: BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde:
Synslinje ca. 10 m.1)
Frekvensbånd: 2,4 GHz bånd
(2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Understøttet codec3): SBC4), AAC5), aptX,
LDAC
Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode:
SCMS-T
Transmissionsområde (A2DP):
20 Hz-20.000 Hz (samplingfrekvens
44,1 kHz)
20 Hz-40.000 Hz (samplingfrekvens
LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Medfølgende dele:
Trådløst stereoheadset (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Dedikeret hovedtelefonkabel
(ca. 1,0 m) (1)
Hybride silikoneørepuder
(SS/S/M/L 2 af hver)
Bæretaske (1)
Clip (1)
Referencevejledning (dette ark) (1)
Betjeningsvejledning (1)
Andre dokumenter (1 sæt)
1)
2)
3)
4)
5)
Den faktiske rækkevidde afhænger af
faktorer, som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter i nærheden af
en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software mv.
BLUETOOTH-standardprofiler angiver
formålet med BLUETOOTH-kommunikation
mellem enheder.
Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
Underbånds-codec
Advanced Audio Coding
(hvis du bruger Mac)
Mac OS X (version 10.3 eller nyere)
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Suomi
Käytöstä poistettujen
akkujen, paristojen
sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan unionia
sekä muita Euroopan
maita, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa
oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Joissakin
akuissa tämä merkki saattaa esiintyä
yhdessä kemiallisen merkin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen
merkki lisätään akkuun, joka sisältää
enemmän kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa
tai 0,004 prosenttia lyijyä. Varmistamalla,
että nämä tuotteet ja akut hävitetään
asianmukaisesti, autat estämään
ympäristölle ja terveydelle haitalliset
vaikutukset, joita akkujen hävittäminen
väärällä tavalla saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai
tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää
akkua, akun vaihto on annettava koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Varmista
käytöstä poistettujen akkujen sekä sähköja elektroniikkalaitteiden asianmukainen
käsittely toimittamalla ne soveltuviin
kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on
muista akuista, katso lisätietoja kohdasta,
jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen
irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta,
jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta tuote
tai akku on ostettu.
LDAC™-nimi ja -logo ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joita Sony Corporation
käyttää lisenssillä.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki
tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:n
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai
jonkin sen konserniyrityksen tavaramerkkejä,
jotka on voitu rekisteröidä jollakin
oikeustoimialueella.
VAROITUS
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
Sähköiskujen välttämiseksi älä avaa
koteloa. Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Varotoimet
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja
tai paristoja sisältävää laitetta) pitkäksi
aikaa lämmönlähteille, kuten suoralle
auringonvalolle tai tulelle.
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan
unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valtuutettu edustaja on Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa
pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä
huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin
osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia
vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia
määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
BLUETOOTH-tiedonsiirto
• Langattoman BLUETOOTH-tekniikan
kantama on noin 10 metriä.
Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden
(esim. ihmiskehon, metallipinnan tai
seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön
mukaan.
• Laitteessa on pisteviivalla merkityssä
kohdassa sisäänrakennettu antenni
(kuva ). BLUETOOTH-tiedonsiirron
herkkyys paranee, kun sisäänrakennettu
antenni käännetään yhdistettyä
BLUETOOTH-laitetta kohti. Kun yhdistetyn
laitteen antennin ja tämän laitteen
sisäänrakennetun antennin välissä on
esteitä, äänentoistossa saattaa esiintyä
kohinaa tai katkoja tai yhteys voi katketa.
• BLUETOOTH-yhteys voi katketa tai
äänentoistossa saattaa esiintyä kohinaa
tai katkoja seuraavissa tilanteissa:
– Kehosi on laitteen ja BLUETOOTHlaitteen välissä.
Voit parantaa yhteyttä suuntaamalla
BLUETOOTH-laitteen laitteen
antennia kohti.
– Laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välissä
on este, kuten metallipinta tai seinä.
– Tämän laitteen lähellä käytetään
2,4 GHz:n taajuutta käyttävää laitetta,
kuten Wi-Fi-laitetta, langatonta
puhelinta tai mikroaaltouunia.
• Koska BLUETOOTH-laitteet ja Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa
taajuutta (2,4 GHz), voi ilmetä
mikroaaltohäiriöitä, ja äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja
tai yhteys voi katketa, jos tätä laitetta
käytetään Wi-Fi-laitteen lähellä.
Toimi tällöin seuraavasti:
– Käytä laitetta vähintään 10 metrin
etäisyydellä Wi-Fi-laitteesta.
– Jos laitetta käytetään alle 10 metrin
etäisyydellä Wi-Fi-laitteesta, sammuta
Wi-Fi-laite.
– Asenna tämä laite ja BLUETOOTH-laite
mahdollisimman lähelle toisiaan.
• BLUETOOTH-laitteen säteilemät
mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten
lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
Sammuta tämä laite ja muut BLUETOOTHlaitteet onnettomuuksien välttämiseksi
seuraavissa ympäristöissä:
– paikoissa, joissa on tulenarkoja kaasuja,
sairaaloissa ja huoltoasemilla
– automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyydessä.
• Älä käytä laitetta lentokoneessa.
Radioaallot voivat häiritä mittareita ja
aiheuttaa toimintahäiriöstä johtuvan
onnettomuuden.
• Langattoman BLUETOOTH-tekniikan
ominaisuuksien vuoksi laitteen
toistamassa äänessä voi puhelimessa
puhumisen tai musiikin kuuntelun aikana
ilmetä hieman viivettä BLUETOOTHlaitteen toistamaan ääneen verrattuna.
• Tämä laite tukee BLUETOOTH-standardin
mukaisia suojaustoimintoja, joilla voidaan
suojata tiedonsiirtoyhteys langatonta
BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä.
Joitakin asetuksia käytettäessä suojaus
ei ehkä kuitenkaan ole riittävä. Ole
varovainen, kun kommunikoit käyttämällä
langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa.
• Emme millään tavalla vastaa tietojen
joutumisesta vääriin käsiin BLUETOOTHtiedonsiirron aikana.
• Yhteyttä kaikkien BLUETOOTH-laitteiden
kanssa ei taata.
– BLUETOOTH-toimintoa tukevan laitteen
on vastattava Bluetooth SIG, Inc:n
määrittämää BLUETOOTH-standardia,
ja se on todennettava.
– Vaikka yhdistetty laite vastaisi edellä
mainittua BLUETOOTH-standardia,
joitakin laitteita ei ehkä niiden
toiminnoista tai teknisistä
ominaisuuksista riippuen voi yhdistää
tai ne eivät ehkä toimi oikein.
– Kun käytät puhelinta handsfreetoiminnolla, laitteesta tai
tiedonsiirtoympäristöstä riippuen
voi ilmetä kohinaa.
• Yhdistettävästä laitteesta riippuen
tiedonsiirron aloittaminen voi kestää
jonkin aikaa.
Jos ääni hyppii usein toiston aikana
• Voit lieventää ongelmaa muuttamalla
langattoman toiston laatuasetuksia tai
valitsemalla lähettävässä laitteessa
langattomaksi toistotilaksi SBC-tilan.
Lisätietoja on lähettävän laitteen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Laitteen lataaminen
• Tämä laite voidaan ladata vain
USB-liitännän kautta. Lataamiseen
vaaditaan USB-liitännällä varustettu
henkilökohtainen tietokone.
• Tätä laitetta ei voi käynnistää eikä
BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää
lataamisen aikana.
• Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan,
ladattava akku ei ehkä pysty säilyttämään
riittävää varausta. Akku pystyy
säilyttämään varauksen asianmukaisesti
sen jälkeen, kun se on purettu ja ladattu
useamman kerran.
• Jos laite on säilytyksessä pitkän aikaa,
lataa akku puolen vuoden välein
ylipurkautumisen estämiseksi.
• Jos laitteen käyttöaika muuttuu erittäin
lyhyeksi, ladattava akku on vaihdettava
uuteen. Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään akun vaihtamista
varten.
Staattista sähköä koskeva huomautus
• Runkoon kertynyt staattinen sähkö voi
aiheuttaa korvissa kihelmöintiä. Voit
vähentää ilmiön vaikutuksia käyttämällä
luonnollisista aineista valmistettuja
vaatteita.
Jos laite ei toimi oikein
• Palauta laitteen asetukset (kuva ).
Siirrä laite lataustilaan ja paina sitten
- ja –-painikkeita samaan aikaan.
Laitteen asetukset palautetaan.
Pariliitostietoja ei poisteta.
• Jos ongelma ei selviä edes edellä
kuvatun asetusten palautustoiminnon
suorittamisen jälkeen, alusta laite
seuraavasti.
Irrota micro-USB-kaapeli micro-USBliitännästä, sammuta laite ja paina sitten
- ja –-painikkeita samanaikaisesti yli
7 sekunnin ajan. Merkkivalo (sininen)
välähtää neljä kertaa, ja laitteen
tehdasasetukset palautetaan.
Kaikki pariliitostiedot poistetaan.
• Kun laite on alustettu, se ei ehkä muodosta
yhteyttä iPhoneen tai tietokoneeseen.
Poista tällöin laitteen pariliitostiedot
iPhonesta tai tietokoneesta ja muodosta
sitten pariliitos uudelleen.
Muuta
• Kun käytät laitetta langallisina kuulokkeina,
käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa
mallikohtaista kuulokejohtoa. Varmista,
että mallikohtainen kuulokejohto on
liitetty kunnolla.
• Älä aseta tätä laitetta kosteaan, pölyiseen,
nokiseen tai höyryiseen paikkaan tai altista
sitä suoralle auringonvalolle. Älä jätä
laitetta autoon pitkäksi aikaa. Seurauksena
voi olla toimintahäiriö.
• Radioaaltojen vastaanotto-olosuhteista
ja laitteen käyttöpaikasta riippuen
BLUETOOTH-laite ei ehkä toimi
matkapuhelimissa.
• Laitteen kuunteleminen suurella
äänenvoimakkuudella voi heikentää
kuuluvuutta.
• Älä turvallisuussyistä käytä laitetta ajon
tai pyöräilyn aikana.
• Älä käytä laitetta paikoissa, joissa voi olla
vaarallista, jos et kuule ympäristön ääniä,
kuten rautatieristeyksissä, rautatieaseman
laitureilla ja rakennustyömailla.
• Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä
tai kohdista laitteeseen painetta, sillä se
voi vääntyä pitkäaikaisen säilytyksen
aikana.
• Älä altista laitetta voimakkaille iskuille.
• Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä altista laitetta vedelle. Laite ei ole
vesitiivis. Noudata seuraavia varotoimia.
– Älä pudota laitetta pesualtaaseen tai
muuhun vedellä täytettyyn säiliöön.
– Älä käytä laitetta kosteissa paikoissa
tai huonolla säällä, kuten sateessa tai
lumisateessa.
– Älä anna laitteen kastua.
Jos kosketat laitetta märin käsin tai käärit
sen kosteisiin vaatteisiin, laite voi kastua,
ja seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Jos tunnet olosi laitteen käytön jälkeen
epämukavaksi, lopeta välittömästi
laitteen käyttö.
• Jos sinulla on laitteeseen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole
käsitelty tässä oppaassa, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Voit tilata lisävarusteena saatavat
korvapalat lähimmältä
Sony-jälleenmyyjältä.
Tekniset tiedot
Yleistä
Tietoliikennejärjestelmä: BLUETOOTHmäärityksen versio 4.1
Lähtö: BLUETOOTH-määrityksen mukainen
teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue: näköetäisyydellä
noin 10 m1)
Taajuusalue: 2,4 GHz:n kaista
(2,4000–2,4835 GHz)
Modulaatiotapa: FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Tuetut pakkausmuodot3): SBC4), AAC5), aptX,
LDAC
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä: SCMS-T
Lähetysalue (A2DP):
20 – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus
44,1 kHz)
20 – 40 000 Hz (näytteenottotaajuus
LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Pakkauksen sisältö:
Langattomat stereokuulokkeet (1)
Micro-USB-kaapeli (noin 50 cm) (1)
Mallikohtainen kuulokejohto
(noin 1,0 m) (1)
Hybridisilikonikumikorvapalat
(SS/S/M/L, 2 kpl kutakin)
Kantolaukku (1)
Pidike (1)
Viiteopas (tämä opas) (1)
Käyttöohjeet (1)
Muita asiakirjoja (1 sarja)
1)
2)
3)
4)
5)
Todelliseen kantamaan vaikuttavat useat
tekijät, kuten laitteiden välissä olevat
esteet, mikroaaltouunin lähellä olevat
magneettikentät, staattinen sähkö,
vastaanottoherkkyys, antennin teho,
käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.
BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät
laitteiden välisen BLUETOOTHtiedonsiirron tarkoituksen.
Pakkausmuoto: äänisignaalin
pakkaus- ja muuntomuoto
Alikaistan pakkausmuoto
Advanced Audio Coding
Langattomat
stereokuulokkeet
Virtalähde:
DC 3,7 V: sisäänrakennettu
litiumioniakku
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa
Paino: noin 38 g
Käyttölämpötila: 0–40 °C
Nimellinen virrankulutus: 0,4 W
Käyttöaika:
Kun yhteys muodostetaan BLUETOOTHlaitteen kautta
Musiikin toistoaika: enintään
7,5 tuntia
Tietoliikenneaika: enintään 7,5 tuntia
Valmiusaika: enintään 200 tuntia
Huomautus: Käyttöaika voi olla tätä
lyhyempi pakkausmuodon ja
käyttöolosuhteiden mukaan.
Latausaika:
noin 2,5 tuntia
Huomautus: Lataus- ja käyttöajat voivat
vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
Latauslämpötila: 5–35 °C
Vastaanotin
Tyyppi: suljettu, dynaaminen
Kuuloke-elementti: 9 mm, kalottityyppinen
(CCAW Voice Coil)
Taajuusvaste: 5 – 40 000 Hz (mallikohtaista
kuulokejohtoa käytettäessä)
Impedanssi: 32 Ω (1 kHz) (mallikohtaista
kuulokejohtoa käytettäessä)
Herkkyys: 103 dB/mW (mallikohtaista
kuulokejohtoa käytettäessä)
Mikrofoni
Tyyppi: MEMS
Suuntakuvio: pallo
Tehollinen taajuusalue: 100 – 8 000 Hz
Järjestelmävaatimukset
akkua USB-liitännän
kautta ladattaessa
Henkilökohtainen tietokone, jossa
on esiasennettuna jokin seuraavista
käyttöjärjestelmistä ja USB-liitäntä:
Käyttöjärjestelmät
(Windowsia käytettäessä)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 tai uudempi)
Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
®
(Macia käytettäessä)
Mac OS X (versio 10.3 tai uudempi)
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
resirkulering av brukte batterier. Kommunen,
det lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen hvor du kjøpte produktet
eller batteriet, kan gi mer informasjon
om avhending.
A
LDAC™-navnet og -logoen er varemerker
tilhørende Sony Corporation.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver bruk av slike merker hos
Sony Corporation er på lisens.
N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke som tilhører NFC Forum, Inc.
i USA og i andre land.
B
Microsoft Windows og Windows Vista er
registrerte varemerker eller varemerker som
tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Mac og Mac OS er varemerker som tilhører
Apple Inc., registrert i USA og andre land.

iPhone er et registrert varemerke for
Apple Inc., registrert i USA og andre land.
aptX®-merket og aptX-logoen er varemerker
som tilhører CSR plc eller ett av selskapene
i CSR-gruppen og kan være registrert i ett
eller flere rettsmyndighetsområder.
–
Andre varemerker og -navn tilhører de
respektive eierne.
Forholdsregler
Norsk
Vedrørende
BLUETOOTH-kommunikasjon
ADVARSEL
Åpning av kabinettet utgjør en fare for
elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner
til kvalifisert personell.
Ikke plasser enheten i et lite område, for
eksempel en bokhylle eller innebygd
kabinett.
Ikke eksponer batteriene (batteripakken eller
innsatte batterier) for høy varme (f.eks. fra
direkte sollys, åpne flammer eller lignende)
over lengre tid.
Merknad til kunder: Informasjonen
under gjelder bare utstyr som selges
i land som omfattes av EU-direktiver
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørsler knyttet til produktets samsvar
med EU-lovgivningen skal rettes til den
autoriserte representanten, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Ved spørsmål om service og garanti se
adressene som er angitt i de separate
service- og garantidokumentene.
Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke kravene og
andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå
til denne nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Avhending av brukte
batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på
produktet, batteriet eller innpakningen viser
at produktet og batteriet ikke skal håndteres
som husholdningsavfall. På noen batterier
kan dette symbolet brukes sammen med et
kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder
mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 %
bly, er det også merket med de kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb).
Hvis du passer på å kvitte deg med slike
produkter og batterier på en riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative
miljø- og helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering
av materialene bidrar til å bevare
naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever
en permanent tilkobling til et innebygd
batteri, må dette batteriet bare skiftes av
kvalifisert teknisk personell. Lever disse
produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre
at det håndteres riktig. For alle andre
batterier kan du se delen om hvordan du
trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever
batteriet på egnet innsamlingssted for
• Trådløs BLUETOOTH-teknologi opererer
innenfor et område på omtrent ti meter.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
kan variere avhengig av hindringer
(personer, metallgjenstander, vegger o.l.)
eller elektromagnetiske omgivelser.
• Antennen er innebygd i enheten slik den
stiplede linjen viser (fig. ). Sensitiviteten
til BLUETOOTH-kommunikasjonen kan
forbedres ved å endre retningen på den
innebygde antennen som er koblet til
BLUETOOTH-enheten. Når det er hindringer
mellom antennen til den tilkoblede
enheten og den innebygde antennen til
denne enheten, kan det oppstå støy, lyden
kan bli borte, eller kommunikasjon kan bli
deaktivert.
• BLUETOOTH-kommunikasjon kan
deaktiveres, det kan oppstå støy, eller
lyden kan bli borte under følgende forhold.
– Det er en person mellom enheten og
BLUETOOTH-enheten.
Denne situasjonen kan forbedres ved
å plassere BLUETOOTH-enheten med
antennen rettet mot enheten.
– Det er en hindring, som for eksempel
en metallgjenstand eller vegg mellom
enheten og BLUETOOTH-enheten.
– En enhet som bruker et frekvensbånd
på 2,4 GHz, som for eksempel en
Wi-Fi-enhet, en trådløs telefon eller
en mikrobølgeovn, brukes nær denne
enheten.
• Fordi BLUETOOTH-enheter og Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) bruker samme
frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå
mikrobølgeforstyrelser som resulterer
i støy eller at lyden blir borte eller at
kommunikasjonen deaktiveres nær
en Wi-Fi-enhet. I slike tilfeller gjør
du følgende.
– Bruk denne enheten minst ti meter
fra Wi-Fi-enheten.
– Hvis enheten befinner seg innenfor ti
meter fra en Wi-Fi-enhet, slår du av
Wi-Fi-enheten.
– Installer enheten og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som mulig.
• Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter
kan påvirke betjeningen av elektroniske
medisinske enheter. Slå av denne enheten
og andre BLUETOOTH-enheter på følgende
steder for å unngå risiko for ulykke:
– på steder med lettantennelig gass, for
eksempel sykehus eller bensinstasjoner
– i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
• Ikke bruk enheten på et fly.
Radiobølger kan påvirke instrumenter
og medføre en ulykke på grunn av
funksjonsfeil.
• På grunn av egenskapene til den trådløse
BLUETOOTH-teknologien, blir lyden som
spilles av på enheten, marginalt forsinket
i forhold til lyden som spilles av på
BLUETOOTH-enheten når du snakker
i telefonen eller lytter til musikk.
• Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner
som er i samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen for sikker tilkobling under
kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi. Avhengig av
innstillingen kan imidlertid denne
sikkerheten være utilstrekkelig.
Vær forsiktig når du utfører
kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
• Vi påtar oss ikke noe ansvar for
informasjon som fanges opp under
BLUETOOTH-kommunikasjon.
• Tilkobling med alle BLUETOOTH-enheter
garanteres ikke.
– En enhet som har BLUETOOTH-funksjon,
må følge BLUETOOTH-standarden som
er angitt av Bluetooth SIG, Inc., og bli
godkjent.
– Selv om den tilkoblede enheten følger
ovennevnte BLUETOOTH-standard,
kan det hende at enkelte enheter ikke
tilkobles / ikke fungerer som de skal,
avhengig av enhetsfunksjonene eller
-spesifikasjonene.
– Det kan oppstå støy mens du snakker
med håndfri avhengig av enheten
eller kommunikasjonsomgivelsene.
• Avhengig av enheten som skal kobles til,
kan det hende at det tar litt tid å starte
kommunikasjonen.
• Du må ikke legge vekt eller trykk på denne
enheten, ettersom dette kan føre til at
enheten deformeres ved oppbevaring
over lengre tid.
• Ikke utsette enheten for kraftige
fysiske støt.
• Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre
enheten.
• Ikke utsett enheten for vann. Enheten
er ikke vanntett. Pass på at du følger
forhåndsreglene nedenfor.
– Pass på at du ikke mister enheten i en
vask eller annen beholder med vann.
– Ikke bruk enheten på fuktige steder
eller i dårlig vær, som for eksempel
i regn- eller snøvær.
– Ikke la enheten bli våt.
Hvis du berører enheten med våte hender
eller putter enheten i et fuktig klesplagg,
kan enheten bli våt og føre til at den ikke
virker som den skal.
• Hvis du opplever ubehag etter bruk av
enheten, må du umiddelbart stoppe
å bruke den.
• Hvis du har spørsmål om eller problemer
med denne enheten som ikke er beskrevet
i denne håndboken, kontakter du den
nærmeste Sony-forhandleren.
Erstatningsøreplugger kan bestilles
som ekstrautstyr fra din nærmeste
Sony-forhandler.
Hvis lyden hopper ofte under avspilling
• Situasjonen kan forbedres ved å endre
kvalitetsinnstillingene for trådløs avspilling,
eller ved å velge SBC som modus for
trådløs avspilling på overføringsenheten.
Les bruksanvisningen som fulgte med
overføringsenheten, hvis du vil ha mer
informasjon.
Om lading av enheten
• Denne enheten kan bare lades med USB.
Det kreves en datamaskin med USB-port
for å lade.
• Denne enheten kan ikke slås på og
BLUETOOTH-funksjonen kan ikke
brukes under opplading.
• Hvis du ikke bruker enheten på en lang
stund, kan det hende at det oppladbare
batteriet ikke holder på tilstrekkelig lading.
Batteriet vil kunne holde på ladingen igjen
etter at det utlades og lades flere ganger.
• Hvis du legger bort enheten en lang stund,
bør du lade batteriet en gang i halvåret for
å forhindre overutladning.
• Hvis tiden du kan bruke enheten blir
veldig kort, bør du bytte ut det oppladbare
batteriet med et nytt batteri. Kontakt din
nærmeste Sony-forhandler for å få byttet
ut batteriet.
Merknad om statisk elektrisitet
• Statisk elektrisitet som har samlet seg
på kroppen kan forårsake mild kribling
i ørene. Hvis du vil minske denne effekten,
kan du ha på klær som er laget av
naturlige materialer.
Hvis enheten ikke fungerer som
den skal
• Tilbakestill enheten (figur ).
Sett enheten i ladestatus, og trykk på
knappene  og – samtidig. Enheten
tilbakestilles. Grupperingsinformasjonen
slettes ikke.
• Hvis problemet vedvarer selv etter
tilbakestillingsoperasjonen ovenfor,
initialiserer du enheten på følgende måte.
Koble fra mikro-USB-kabelen fra
mikro-USB-porten, slå av enheten og hold
deretter nede knappene  og – samtidig
i mer enn sju sekunder. Indikatoren (blå)
blinker fire ganger, og fabrikkinnstillingene
gjenopprettes. All
grupperingsinformasjonen slettes.
• Etter at enheten er initialisert vil den
kanskje ikke kobles til din iPhone eller
datamaskin. Hvis dette skjer, sletter du
grupperingsinformasjonen til enheten
fra iPhone-enheten eller datamaskinen
og grupperer dem deretter på nytt.
Annet
• Når du bruker enheten som kablede
hodetelefoner, bruker du bare
den medfølgende dedikerte
hodetelefonkabelen. Kontroller at den
dedikerte hodetelefonkabelen sitter godt.
• Ikke plasser denne enheten på et sted som
er utsatt for fuktighet, støv, sot, damp eller
direkte sollys. Ikke la enheten ligge igjen
i bilen over lengre tid. Det kan føre til
funksjonsfeil.
• Avhengig av radiobølgeforholdene og
stedet der utstyret brukes, er det ikke
sikkert at BLUETOOTH-enheten vil fungere
på mobiltelefoner.
• Hvis du lytter til enheten med høyt volum,
kan det påvirke hørselen.
• Av hensyn til trafikksikkerheten bør du ikke
bruke enheten mens du kjører eller sykler.
• Ikke bruk enheten på steder hvor det vil
være farlig dersom du ikke hører lyder fra
omgivelsene, som for eksempel ved en
jernbaneovergang, på perrongen på en
togstasjon og på byggeplasser.
Spesifikasjoner
Generelt
Kommunikasjonssystem: BLUETOOTHspesifikasjon, versjon 4.1
Ut: BLUETOOTH-spesifikasjon, strømklasse to
Maksimal kommunikasjonsavstand:
Fri sikt, ca. 10 m1)
Frekvensbånd: 2,4 GHz-bånd
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Støttet kodek3): SBC4), AAC5), aptX, LDAC
Støttet innholdsbeskyttelsesmetode:
SCMS-T
Overføringsområde (A2DP):
20 Hz–20 000 Hz (samplingfrekvens
44,1 kHz)
20 Hz–40 000 Hz (samplingfrekvens
LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Innhold i pakken:
Trådløst stereohodesett (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Dedikert hodetelefonkabel (ca. 1,0 m) (1)
Hybride silikongummiørepropper
(SS/S/M/L to hver)
Bæreveske (1)
Klips (1)
Veiledning (dette arket) (1)
Bruksanvisning (1)
Andre dokumenter (ett sett)
1)
2)
3)
4)
5)
Den faktiske rekkevidden varierer
avhengig av faktorer som blant annet
hindringer mellom enhetene, magnetiske
felt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem
og programvare.
BLUETOOTH-standardprofiler
angir formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
Kodek: Lydsignalkomprimering
og konverteringsformat
Kodek for underbånd
Advanced Audio Coding
Trådløst stereohodesett
Strømkilde:
DC 3,7 V: Innebygd oppladbart
litiumionbatteri
DC 5 V: Når du lader med USB
Vekt: ca. 38 g
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Nominelt strømforbruk: 0.4 W
Timer med bruk:
Ved tilkobling via BLUETOOTH-enhet.
Musikkavspillingstid: maks. 7,5 timer
Kommunikasjonstid: maks. 7,5 timer
Standbytid: maks. 200 timer
Obs! Antall timer med bruk kan være
kortere avhengig av kodeken og
bruksforholdene.
Oppladningstid:
Ca. 2,5 timer
Merknad: Antall timer med lading og
bruk kan være forskjellige avhengig
av bruksforholdene.
Ladetemperatur: 5 til 35 °C
Mottaker
Type: Lukket, dynamisk
Driverenhet: 9 mm, dome-type
(CCAW-talespole)
Frekvensrespons: 8–22 000 Hz (ved bruk
av den dedikerte hodetelefonkabelen)
Impedans: 32 Ω (1 kHz) (ved bruk av den
dedikerte hodetelefonkabelen)
Følsomhet: 103 dB/mW (ved bruk av den
dedikerte hodetelefonkabelen)
Mikrofon
Type: MEMS
Direktivitet: Retningsuavhengig
Effektivt frekvensområde: 100–8 000 Hz
Systemkrav for
batterilading via USB
Datamaskinen må ha en USB-port, og et
av følgende operativsystemer må være
forhåndsinstallert:
Operativsystemer
(når du bruker Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 eller nyere
Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
®
du tar ut batterierna ur produkten på ett
säkert sätt. Lämna in batteriet på en
återvinningsstation i behållaren för
förbrukade batterier. Om du vill ha
mer information om återvinningen av
produkten eller batteriet, kontaktar
du ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren
där du köpte produkten eller batteriet.
Namnet och logotypen LDAC™ är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
Bluetooth®-ordmärket och logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av
dessa logotyper av Sony Corporation sker
under licens.
N-Mark är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc.
i USA och andra länder.
Microsoft, Windows och Windows Vista är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
Mac och Mac OS är varumärken som tillhör
Apple Inc. i USA och andra länder.
iPhone är ett varumärke som tillhör
Apple Inc. i USA och andra länder.
(når du bruker en Mac)
Mac OS X (versjon 10.3 eller nyere)
Märket aptX® och aptX-logotypen är
varumärken som tillhör CSR plc eller ett
av företagen i dess företagsgrupp, och
kan vara registrerade i ett eller flera
rättskipningsområden.
Design og spesifikasjoner kan endres
uten varsel.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.
• Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner
som uppfyller BLUETOOTH-standarden
för att skydda anslutningen vid trådlös
BLUETOOTH-kommunikation. Skyddet
kanske emellertid inte är tillräckligt
beroende på inställningen. Var försiktig
när du kommunicerar via trådlös
BLUETOOTH-teknik.
• Vi åtar oss inget ansvar för information
som fångas upp av obehöriga under
BLUETOOTH-kommunikation.
• Det går inte att garantera anslutning till
alla typer av BLUETOOTH-enheter.
– Enheter utrustade med BLUETOOTHfunktion måste följa BLUETOOTHstandarden fastställd av Bluetooth
SIG, Inc. och måste autentiseras.
– Även om den anslutna enheten följer
BLUETOOTH-standarden enligt ovan,
kan det hända att vissa enheter inte
kan anslutas eller inte fungerar korrekt
beroende på enhetens funktioner eller
specifikationer.
– När du talar i telefon via handsfree,
kan det förekomma brus
beroende på enheten och
kommunikationsförhållandena.
• Beroende på enheten som ska
anslutas kan det ta en stund innan
kommunikationen börjar.
Om ljudet hoppar ofta under
uppspelning
• Du kan förbättra situationen genom
att ändra inställningen för trådlös
uppspelningskvalitet eller ställa in läget
för trådlös uppspelning på SBC på den
sändande enheten. Mer information finns
i bruksanvisningen till den sändande
enheten.
Anmärkning om laddning av enheten
Svenska
Försiktighetsåtgärder
VARNING!
Öppna inte höljet, så undviker
du elektriska stötar. Låt endast
kvalificerad personal utföra service.
Placera inte enheten där det är ont om
utrymme, till exempel i en bokhylla eller
inbyggnadslåda.
Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten)
för hög värme, till exempel direkt solljus,
eld eller liknande, under längre tid.
Information till kunder: Följande
information gäller endast utrustning
som säljs i länder med gällande
EU-direktiv
Denna produkt har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor
gällande produktöverensstämmelser
enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad
representant, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgien. Adresser och
kontaktinformation för service- och
garantiärenden finns i den separata
service- och garantidokumentationen.
Härmed intygar Sony Corp. att denna
utrustning uppfyller väsentliga krav och
andra relevanta bestämmelser i direktivet
1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Kassering av uttjänta
batterier och elektriska
och elektroniska
produkter (gäller i EU
och andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på
produkten, batteriet eller förpackningen
anger att produkten och batteriet inte
får behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly. När produkterna
och batterierna kasseras på rätt sätt kan det
förebygga de potentiella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinning av material
hjälper till att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning till ett inbyggt batteri,
bör detta batteri endast bytas av behörig
servicetekniker. Lämna det förbrukade
batteriet och den elektriska och elektroniska
utrustningen på en återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter för att
garantera en korrekt hantering. Information
om övriga batterier finns i avsnittet om hur
Om BLUETOOTH-kommunikation
• Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken
fungerar inom en räckvidd på cirka
tio meter. Maximal räckvidd för
kommunikation kan variera beroende på
hinder i vägen (personer, metall, väggar
och annat) och elektromagnetiska
störningar.
• Antennen är inbyggd i enheten och
illustreras med den prickade linjen
(bild ). Du kan förbättra känsligheten
i BLUETOOTH-kommunikationen genom
att rikta den inbyggda antennen mot den
anslutna BLUETOOTH-enheten. Hinder
mellan antennen på den anslutna enheten
och den inbyggda antennen i denna enhet
kan orsaka brus eller avklippt ljud, eller
omöjliggöra kommunikation.
• BLUETOOTH-kommunikation kan utebli,
eller brus och avklippt ljud kan förekomma
i följande förhållanden:
– En person befinner sig mellan enheten
och BLUETOOTH-enheten.
Du kan förbättra situationen genom
att rikta in BLUETOOTH-enheten mot
antennen i enheten.
– Det finns ett hinder, till exempel metall
eller en vägg, mellan enheten och
BLUETOOTH-enheten.
– En enhet som använder 2,4 GHzfrekvens, till exempel en Wi-Fi-enhet,
trådlös telefon eller mikrovågsugn,
används i närheten av enheten.
• Eftersom BLUETOOTH-enheter och Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) använder samma
frekvens (2,4 GHz), kan det uppstå
mikrovågsstörningar som resulterar
i brus eller avklippt ljud eller utebliven
kommunikation om enheten används
i närheten av en Wi-Fi-enhet. Gör i så
fall följande:
– Använd denna enhet på minst tio meters
avstånd från Wi-Fi-enheten.
– Stäng av Wi-Fi-enheten om denna enhet
används inom tio meters avstånd.
– Installera denna enhet och BLUETOOTHenheten så nära varandra som möjligt.
• Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan
påverka funktionen hos elektronisk
medicinsk utrustning. Stäng av enheten
och andra BLUETOOTH-enheter på följande
platser, eftersom de kan orsaka olycksfall:
– på platser med lättantändlig gas, till
exempel sjukhus och bensinstationer
– nära automatiska dörrar eller brandlarm.
• Använd inte enheten ombord på flygplan.
Radiovågorna kan påverka instrument så
att de slutar fungera och orsakar olycka.
• På grund av egenskaper hos den trådlösa
BLUETOOTH-tekniken kan det hända att
ljuduppspelningen på headsetet sker med
viss fördröjning från ljuduppspelningen på
BLUETOOTH-enheten när du talar i telefon
eller lyssnar på musik.
• Enheten kan endast laddas via USB-kabel.
En dator med USB-port krävs för att
ladda enheten.
• Enheten kan inte slås på och BLUETOOTHfunktionen kan inte användas under
laddning.
• Det laddningsbara batteriet kanske
inte bibehåller kapaciteten om du inte
använder enheten under lång tid. Batteriet
kan bibehålla kapaciteten om det har
laddats ur och laddats flera gånger.
• Om du inte tänker använda enheten under
lång tid bör du ladda batteriet helt en
gång i halvåret så att kapaciteten
bibehålls.
• Byt ut det laddningsbara batteriet om
du endast kan använda enheten under
mycket kort tid. Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare för information
om hur du byter ut batteriet.
Anmärkning om statisk elektricitet
• Statisk elektricitet som ackumuleras
i kroppen kan orsaka en lätt stickande
känsla i öronen. Du kan minimera effekten
genom att bära kläder i naturmaterial.
• Utsätt inte enheten för vatten. Enheten
är inte vattentät. Kom ihåg att följa
försiktighetsåtgärderna nedan.
– Var försiktig så att du inte tappar
enheten i ett handfat eller annan
vattenfylld behållare.
– Använd inte enheten på en fuktig plats
eller i dåligt väder, som regn eller snö.
– Se till att enheten inte blir våt.
Om du vidrör enheten med våta händer
eller placerar den på ett fuktigt plagg,
kan den bli våt och sluta fungera.
• Om du upplever obehag efter att ha
använt enheten, ska du sluta använda
den omedelbart.
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
om du har frågor om eller problem med
enheten som inte beskrivs i denna guide.
Nya öronkuddar kan beställas hos
närmaste Sony-återförsäljare.
Specifikationer
Allmänt
Kommunikationssystem: BLUETOOTHspecifikation version 4.1
Utmatning: BLUETOOTH-specifikation
effektklass 2
Maximal kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m1)
Frekvensband: 2,4 GHz-bandet
(2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Kodek som stöds3): SBC4), AAC5), aptX, LDAC
Innehållsskyddsmetod som stöds: SCMS-T
Överföringsräckvidd (A2DP):
20–20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
20–40 000 Hz (samplingsfrekvens LDAC
96 kHz, 990 kbit/s)
Medföljande delar:
Trådlöst stereoheadset (1)
Mikro-USB-kabel (cirka 50 cm) (1)
Hörlurssladd (cirka 1,0 m) (1)
Öronkuddar i hybridsilikongummi
(SS/S/M/L, 2 av varje)
Fodral (1)
Klämma (1)
Referensguide (detta ark) (1)
Bruksanvisning (1)
Övriga dokument (1 uppsättning)
1)
Om enheten inte fungerar korrekt
• Återställ enheten (bild ).
Sätt enheten i laddningsläge och tryck på
knapparna  och – samtidigt. Enheten
återställs. Parkopplingsinformationen
raderas inte.
• Om problemet kvarstår efter att enheten
har återställts enligt ovan, ska du initiera
den på följande sätt:
Koppla bort mikro-USB-kabeln från
mikro-USB-porten, stäng av enheten och
håll knapparna  och – intryckta samtidigt
i mer än sju sekunder. Indikatorn (blå)
blinkar fyra gånger och enhetens
fabriksinställningar återställs. All
parkopplingsinformation raderas.
• När enheten har initierats, kanske den
inte kan anslutas till din iPhone eller
datorn. Radera i så fall enhetens
parkopplingsinformation på din iPhone
eller datorn och utför parkopplingen igen.
Övrigt
• Använd endast den särskilda
hörlurssladden när du använder enheten
som trådanslutna hörlurar. Kontrollera att
hörlurssladden är ordentligt ansluten.
• Placera inte enheten på en plats som
utsätts för fukt, damm, sot eller ånga eller
i direkt solljus. Lämna inte enheten i bilen
under längre tid. Det kan orsaka fel.
• Användning av BLUETOOTH-enheten
tillsammans med en mobiltelefon kanske
inte fungerar beroende på radiovågornas
beskaffenhet och platsen där utrustningen
används.
• Lyssning via enheten på hög volym kan
påverka hörseln.
• Använd av trafiksäkerhetsskäl inte enheten
medan du kör bil eller cyklar.
• Använd inte enheten på platser där det
kan vara farligt att inte höra omgivande
ljud, till exempel vid tågövergångar,
tågplattformar och byggarbetsplatser.
• Utsätt inte enheten för vikt eller tryck
under längre tids förvaring, eftersom
enheten kan deformeras.
• Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
• Rengör enheten med en mjuk och torr duk.
2)
3)
4)
5)
Faktisk räckvidd varierar beroende
på faktorer som hinder mellan enheter,
magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet,
antennens prestanda, operativsystem,
programvara och liknande.
BLUETOOTH-standardprofiler anger
syftet med BLUETOOTH-kommunikation
mellan enheter.
Kodek: Ljudsignalskomprimering
och omvandlingsformat
Subband Codec
Advanced Audio Coding
Trådlöst stereoheadset
Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt laddningsbart
litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid USB-laddning
Vikt: Cirka 38 g
Drifttemperatur: 0–40 °C
Nominell strömförbrukning: 0,4 W
Max antal timmar:
Vid anslutning via BLUETOOTH-enheten
Musikuppspelning: Max 7,5 timmar
Kommunikation: Max 7,5 timmar
Viloläge: Max 200 timmar
Obs! Användningstiden kan förkortas
beroende på kodek och
användningsförhållanden.
Laddningstid:
Cirka 2,5 timmar
Obs! Laddnings- och användningstiden
kan skilja sig beroende på
användningsförhållandena.
Laddningstemperatur: 5–35 °C
Mottagare
Typ: Sluten, dynamisk
Element: 9 mm, domtyp (CCAW Voice Coil)
Frekvensåtergivning: 5–40 000 Hz (med
särskild hörlurssladd)
Impedans: 32 Ω (1 kHz) (med särskild
hörlurssladd)
Känslighet: 103 dB/mW (med särskild
hörlurssladd)
Mikrofon
Typ: MEMS
Riktning: Rundupptagande
Effektivt frekvensomfång: 100–8 000 Hz
Systemkrav för
batteriladdning via USB
Dator med något av följande operativsystem
och USB-port:
Operativsystem
(med Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 eller senare)
Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
®
(med Mac)
Mac OS X (version 10.3 eller senare)
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
Download PDF

advertising