Sony | DR-BT160AS | Sony DR-BT160AS Bruksanvisning

4-108-811-41(1)
Wireless Stereo
Headset
Bruksanvisning
SE
Bruksanvisning
NO
Käyttöohjeet
FI
Betjeningsvejledning
DK
DR-BT160AS
©2008 Sony Corporation
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
VARNING
Utsätt inte den här apparaten
för regn eller fukt för att undvika
risk för brand eller elstötar.
Teknologi och patent för ljudkodning
enligt MPEG Layer-3 används på licens
från Fraunhofer IIS och Thomson.
Öppna inte höljet – det kan medföra
risk för elstötar.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till en fackkunnig
tekniker.
Information för kunder: följande
information gäller endast
utrustning som säljs i de länder
som följer EU-direktiv
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i en
bokhyllan eller i ett skåp.
Se till att inte anläggningens
ventilationshål täcks för av tidningar,
borddukar, gardiner eller liknande,
eftersom det kan medföra risk för brand.
Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå
anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som
t.ex. blomvaser ovanpå anläggningen,
eftersom det kan leda till brand eller
elstötar.
Anslut nätadaptern ordentligt till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du skulle
märka att nätadaptern inte fungerar som
den ska måste du genast koppla bort den
från vägguttaget.
Tillverkaren av den här produkten är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan. Auktoriserad representant
när det gäller EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För
eventuella ärenden rörande service och
garanti gäller de adresser som anges i de
separata service- och garantidokumenten.
Härmed intygar Sony Corp. att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på
följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Batterier (batterier eller installerade
batterier) får inte utsättas för höga
temperaturer under någon längre tid, som
t.ex. kan uppstå i direkt solljus, i närheten
av en eld eller liknande.
Kraftigt ljudtryck från hörlurarna kan
orsaka hörselskador.
Varumärket Bluetooth och dess logon ägs
av Bluetooth SIG, Inc. och all användning
av sådana märken av Sony Corporation
sker under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör
respektive ägare.
2
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Omhändertagande
av gamla elektriska
och elektroniska
produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra
Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU
och andra europiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
Med att sörja för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt kommer du att
bidra till att skydda miljön och
människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat
blivit orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att
bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett
inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av
en auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat
korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska
produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort batteriet på
ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade
batterier.
För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller
din återförsäljare där du köpt produkten.
SE
3
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
4
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Innehåll
Vad är trådlös Bluetoothteknik? ........................... 6
Välkommen! ...................... 7
3 steg till Bluetooth-funktion .... 8
Delarnas placering och
funktioner ...................... 9
Ladda upp enheten ........ 10
Ihopparning .................... 12
Vad är ihopparning? ................ 12
Procedurer för ihopparning ..... 12
Bära enheten .................. 14
Indikatorer för Bluetoothanvändning ................. 16
Lyssna på musik ............ 17
SE
Kontrollera ljudenheten –
AVRCP ............................... 18
Uppringning .................... 20
Kontrollera Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP ............................ 22
Uppringning under
uppspelning av
musik ........................... 23
Försiktighetsåtgärder .... 24
Felsökning ...................... 26
Återställa enheten .......... 28
Tekniska data ................. 29
5
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Vad är trådlös Bluetooth-teknik?
Trådlös Bluetooth®-teknik är en
överföringsteknik med kort räckvidd
som möjliggör trådlös
informationsöverföring mellan
digitala enheter, t.ex. datorer och
digitala kameror. Den trådlösa
Bluetooth-tekniken fungerar på ett
avstånd av ungefär 10 meter.
Vanligtvis ansluter du två enheter
med varandra, men vissa enheter
kan anslutas till flera enheter på
en och samma gång.
Du behöver inte använda kablar och
du behöver inte heller rikta
enheterna mot varandra, som vid
infraröd teknik.
Därför kan du förvara en sådan här
enhet i t.ex. en väska eller en ficka.
Bluetooth-standarden är en
internationell standard som stöds av
tusentals företag och används av
många företag över hela världen.
Den här enhetens
kommunikationssystem
och kompatibla Bluetoothprofiler
En profil är en standardisering av de
funktionerna som gäller olika
Bluetooth-enheters specifikationer.
Den här enheten stöder följande
Bluetooth-versioner och -profiler:
Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 2.0 +
EDR*1
Kompatibla Bluetooth-profiler:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Överföra eller ta emot
högkvalitativt ljud.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Kontroll av A/V-utrustning;
göra paus, stoppa, starta uppspelning,
kontrollera volymen osv.
– HSP (Headset Profile)*2: Prata i
telefonen/Använda telefonen.
– HFP (Hands-free Profile)*2: Prata i
telefonen/Använda telefonen med
frihandstelefoni (hands-free).
*1 Snabbare informationshantering
*2 När du använder en Bluetoothmobiltelefon som kan hantera både
HFP (Hands-free Profile) och HSP
(Headset Profile) ställer du den på
HFP.
Obs!
• För att kunna använda Bluetoothfunktionen kräver den Bluetooth-enhet
som ska anslutas samma profil som
enheten.
Tänk på att även om profilen är
densamma kan enheterna fungera olika
beroende på deras respektive
specifikationer.
• Egenskaperna hos den trådlösa
Bluetooth-tekniken gör att det ljud som
spelas upp på den här enheten blir en
aning fördröjt, jämfört med det ljud som
spelas upp på Bluetooth-enheten när du
talar i telefonen eller lyssnar på musik.
6
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Välkommen!
Tack för att du valde dessa trådlösa stereohörlurar från Sony. Den här
enheten använder trådlös Bluetooth-teknik.
• Lyssna trådlöst på musik från musikspelare som kan hantera Bluetooth i
stereo och från mobiltelefoner.*1
• Sitter mycket säkert, är lätta och har en balanserad inpassning med dubbel
stödmekanism och inställbart fäste för öronpropparna.
• Mjuk, flexibel och följsam design för bekväm inpassning över öronen.
• Stänkskyddad.
• Den inbyggda mikrofonen gör det möjligt att använda frihandstelefoni
med mobiltelefoner som kan hantera Bluetooth.*2
• Du kan fjärrstyra de grundläggande funktionerna (uppspelning, stopp osv.)
på en musikspelare via Bluetooth-anslutning.*3
• Bluetooth version 2.0 + EDR*4 ger bättre ljudkvalitet och mindre
störningar samt lägre strömförbrukning.
• Praktisk uppladdningsfunktion.
Mer information om trådlös Bluetooth-teknik finns på sid. 6.
Tala i telefon
Lyssna på musik
*1 Den anslutna Bluetooth-enheten måste kunna hantera A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
*2 Den anslutna Bluetooth-enheten måste kunna hantera HFP (Hands-free Profile) eller
HSP (Headset Profile).
*3 Den anslutna Bluetooth-enheten måste kunna hantera AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile).
*4 Snabbare informationshantering
Fortsättning
7
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
3 steg till Bluetooth-funktion
Ihopparning
Först låter en Bluetooth-enhet (mobiltelefon eller liknande) och den här
enheten registrera varandra (”ihopparning”). När ihopparningen är utförd
behöver du inte utföra ihopparningen igen.
Bluetoothmobiltelefon
eller liknande
Trådlösa
stereohörlurar
Ihopparning
c Sid. 12 - 13
V
V
Lyssna på musik
Uppringning
Bluetooth-anslutning
Bluetooth-anslutning
Upprätta Bluetooth-anslutningen
med Bluetooth-enheten.
När du slår på enheten börjar den
automatiskt att upprätta en
Bluetooth-anslutning till den
identifierade mobiltelefonen.
Anslutning
A2DP
AVRCP
c Sid. 17
V
Lyssna på musik
Du kan lyssna på musik som
spelas upp på Bluetooth-enheten.
Från den här enheten kan du
utföra funktioner som
uppspelning, stopp och paus.
Anslutning
HFP
HSP
c Sid. 20 - 22
V
Tala i telefon
Du kan ringa upp och ta emot
telefonsamtal genom att använda
den här enheten.
Musik
8
c Sid. 17 - 19
Röst
c Sid. 20 - 23
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
KOMMA IGÅNG
Delarnas placering och funktioner
1 Öronkudde
2 Indikator (röd)
7 PAIRING-knapp
8
Visar status för enhetens
strömförsörjning.
Flerfunktionsknapp
Kontrollerar olika funktioner
för telefonsamtal.
3 Indikator (blå)
9 Jog-spak
Visar enhetens
kommunikationsstatus.
Kontrollerar olika funktioner
när du lyssnar på musik.
Ställ in volymen på den här
enheten när du talar i telefonen.
4 POWER-knapp
5 Öronpropp
6 RESET-knapp
0 DC IN 3 V-kontakt
Om inte enheten fungerar som
den ska trycker du på den här
knappen.
Ihopparningsinformationen
raderas inte om du trycker på
den här knappen.
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
9
SE
Ladda upp enheten
Enheten har ett inbyggt litiumjonbatteri som ska laddas upp innan du
använder enheten för första gången.
1 Ta bort skyddet som
sitter över DC IN 3 Vkontakten på enheten.
3 Kontrollera att
indikatorn (röd) lyser
under uppladdning.
2 Anslut den medföljande
nätadaptern till DC IN
3 V-kontakten på
enheten.
Trådlösa
stereohörlurar
Till DC IN
3 V-kontakten
Till ett
vägguttag
Uppladdningen är klar inom
ungefär 2,5 timmar* och
indikatorn (röd) slocknar
automatiskt.
Nätadapter
(medföljer)
Uppladdningen börjar när
nätadaptern är ansluten till ett
vägguttag.
Tips!
• Om du ansluter nätadaptern till ett
vägguttag när enheten är påslagen slås
enheten av automatiskt.
• Du kan inte slå på den här enheten
medan den laddas.
* Tiden det tar att ladda upp ett tomt
batteri.
Obs!
• Om den här enheten inte har använts
under en längre tid, är det inte säkert att
indikatorn (röd) tänds när du ansluter
nätadaptern för att ladda upp enheten.
Koppla i så fall inte bort nätadaptern
från enheten, utan vänta tills indikatorn
(röd) tänds.
• När uppladdningen är klar stänger du
skyddet över DC IN 3 V-kontakten
genom att skjuta in skyddet ordentligt
tills det ligger an ordentligt mot själva
kontakten.
10
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Se upp!
Användningstid*
Om den här enheten registrerar ett
fel under uppladdningen slocknar
indikatorn (röd) även om
uppladdningen inte är klar.
Orsaken kan vara något av följande:
– Temperaturen i omgivningen
ligger inte i intervallet
0 °C – 45 °C.
– Det är något fel på batteriet.
I så fall laddar du upp batteriet igen
i en omgivning där temperaturen
ligger inom det rekommenderade
temperaturintervallet.
Om du inte kan lösa problemet på
egen hand kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Status
Ungefärligt
antal
användningstimmar
Kommunikationstid
(inklusive tid
för uppspelning
av musik)
(upp till)
Standbytid
(upp till)
7 timmar
Obs!
• Om du inte använt batteriet under en
längre tid kan det hända att batteriet tar
slut snabbt, men efter några
uppladdningar förbättras batteritiden.
• Om du märker att kapaciteten hos det
uppladdningsbara batteriet sjunker till
ungefär hälften av vad den tidigare var
bör du byta ut batteriet. Kontakta
närmaste Sony-återförsäljare om byte
av det uppladdningsbara batteriet.
• Undvik att utsätta enheten för extrema
temperaturer, direkt solljus, fukt, sand,
damm och mekaniska stötar. Lämna
aldrig enheten i en bil som står parkerad
i solen.
• Använd bara den medföljande
nätadaptern. Använd inga andra
nätadaptrar.
100 timmar
* De nämnda tiderna kan variera
beroende på omgivningens temperatur
och övriga användningsförhållanden.
Kontrollera återstående
batteritid
Om du trycker på POWER-knappen
när enheten är påslagen blinkar
indikatorn (röd). Du kan kontrollera
den återstående batteritiden genom
att se hur många gånger indikatorn
(röd) blinkar.
Indikator (röd)
Status
3 gånger
Full
2 gånger
Medel
1 gång
Låg (kräver
uppladdning)
Obs!
Du kan inte kontrollera den återstående
batteritiden direkt efter att du slagit på
enheten eller under pågående ihopparning.
När batteriet är nästan tomt
Indikatorn (röd) blinkar långsamt
automatiskt.
När batteriet är tomt hörs en
ljudsignal och enheten stängs
automatiskt av.
11
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Ihopparning
Vad är ihopparning?
Bluetooth-enheter måste i förväg
”paras ihop” med varandra.
När Bluetooth-enheter väl har parats
ihop behöver du inte utföra
ihopparningen igen, förutom i
följande fall:
• Om ihopparningsinformationen
raderats vid en reparation eller
liknande.
• Den här enheten är ihopparad med
9 enheter eller fler.
Den här enheten kan paras ihop
med upp till 8 enheter; om en ny
enhet ihopparas när 8 enheter
redan har ihopparats, raderas den
av de 8 ihopparade enheterna som
har det äldsta registrerade
anslutningstillfället.
• När identifieringen av enheten av
den enhet som ska anslutas
raderas.
• Den här enheten har initierats
(sid. 28).
All ihopparningsinformation
raderas.
Procedurer för
ihopparning
1 Placera Bluetoothenheten inom 1 m från
den här enheten.
2 Ställ enheten i
standbyläge för
ihopparning genom att
hålla PAIRING-knappen
intryckt under minst 2
sekunder.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) blinkar samtidigt och
enheten växlar över till
ihopparningsläge.
Obs!
Om ihopparningen inte upprättas inom
5 minuter avbryts ihopparningsläget
och den här enheten stängs av. I så fall
börjar du om från steg 1.
12
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
3 Utför
5 Om du måste ange ett
ihopparningsproceduren
på Bluetooth-enheten
för att identifiera den
här enheten.
lösenord* i
teckenfönstret på
Bluetooth-enheten
anger du ”0000”.
Listan över identifierade enheter
visas i Bluetooth-enhetens
teckenfönster. Den här enheten
visas som ”DR-BT160AS”.
Om ”DR-BT160AS” inte visas
upprepar du proceduren från
steg 1.
Ihopparningen är slutförd när
indikatorn (blå) blinkar
långsamt.
Ett meddelande som bekräftar
att ”ihopparningen är slutförd”
visas i teckenfönstret på vissa
Bluetooth-enheter.
Obs!
* Lösenord (passcode) kan även
kallas ”Passkey” (kodnyckel), ”PIN
code” (PIN-kod), ”PIN number”
(PIN-nummer) eller ”Password”
(lösenord).
• Mer information finns i
bruksanvisningen som följde med
Bluetooth-enheten.
• Ihopparning med en Bluetoothenhet som inte kan visa en lista
över identifierade enheter, eller
som saknar teckenfönster: du kan
para ihop enheterna genom att
ställa både den här enheten och
Bluetooth-enheten i
ihopparningsläge. Om du nu ställt
in lösenordet på något annat än
”0000” på Bluetooth-enheten kan
inte ihopparning utföras med den
här enheten.
4 Välj ”DR-BT160AS” som
visas i teckenfönstret på
Bluetooth-enheten.
6 Starta Bluetoothanslutningen från
Bluetooth-enheten.
Den här enheten memorerar
enheten som den senast anslutna
enheten.
Vissa Bluetooth-enheter kan
anslutas automatiskt till enheten
när ihopparningen är slutförd.
Tips!
• Om du vill para ihop andra Bluetoothenheter upprepar du steg 1 till 5 för
respektive enhet.
• För att radera all
ihopparningsinformation, se ”Återställa
enheten” (sid. 28).
13
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Bära enheten
1 Placera hängarna på
båda öronen.
Hörluren med POWER-knappen
ska sitta på höger öra.
2 Ställ in nackbandet och
vinkeln på hörlurarna så
att de sitter bekvämt.
Vrid öronpropparna så att de
Hur du använder öronpropparna
på rätt sätt
Om du inte får öronpropparna att
passa på rätt sätt i öronen kan
lågbasen falla bort. För att få bättre
ljudkvalitet kan du pröva att byta
öronpropparna till en annan storlek,
eller justera deras läge så att de
passar ordentligt och sitter bekvämt
i öronen.
Öronproppar av storlek M är
monterade på hörlurarna vid
leverans. Om du känner att
öronpropparna av storlek M inte
passar dina öron byter du ut dem
mot någon av de medföljande
öronpropparna av storlek S eller L.
Om du byter ut öronpropparna
måste du se till att de nya sitter fast
ordentligt på hörlurarna, så att de
inte lossnar och fastnar i öronen.
Vrid öronpropparna så att de sitter
säkert.
Ställ in längden på det
justerbara
öronproppsfästet.
Ställ in vinkeln på det justerbara
öronproppsfästet så att
hörlurarna sitter bekvämt i
öronen.
14
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Om hängaren är öppen,
Om du inte använder hörlurarna
under en längre tid kan det hända att
hängaren öppnas på det sätt som
nedanstående bild visar. Innan du
använder hörlurarna återställer du i
så fall hängarens ursprungliga form
genom att vrida den i pilens
riktning.
15
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Indikatorer för Bluetooth-användning
B : Indikator (blå)
R : Indikator (röd)
Ansluten
Anslutning
Ihopparning
Status
Musik
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
B
R
Anslutningsbar
B – –
R–
– –
– –
– –
– –
...
Anslutning
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP eller A2DP
B – – – – – – – – –
R–
– – – – – ...
B –
R–
–
(standbyläge för mottagning av ljudsignal)
HFP/HSP och A2DP
(standbyläge för mottagning av ljudsignal)
– – – – – – –
– – – ...
B
R–
– – – – – – – –
– – – – ...
Lyssning under standbyläge B
för telefonsamtal
R–
– – – – – – –
– – – ...
Lyssning
Telefon
Blinkande mönster
Sökning
...
Inkommande
telefonsamtal
B
R–
Pågående samtal
B
R–
– – – – – – – –
– – – – ...
Uppringning under
B
uppspelning av musik R –
– – – – – – –
– – – ...
16
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
ANVÄNDA ENHETEN
Lyssna på musik
VOL +
Obs!
POWER-knapp
VOL –
När enheten slås på försöker enheten
automatiskt att upprätta en anslutning
med den senast anslutna Bluetoothenheten med HFP eller HSP. Om du
inte ringer med den här enheten ska
du inte göra den senast anslutna
Bluetooth-enheten redo för HFP- eller
HSP-anslutning. Hur du gör för att
ringa upp eller ta emot ett samtal när
du spelar upp musik, finns beskrivet
på sid. 23.
2 Starta BluetoothKontrollera följande innan du
använder enheten.
– Att Bluetooth-enheten är
påslagen.
– Att ihopparningen av den här
enheten och Bluetooth-enheten är
utförd.
– Att Bluetooth-enheten kan hantera
överföring av musik (profil:
A2DP*).
1 Tryck på POWER-
anslutningen (A2DP)
från en Bluetooth-enhet
till den här enheten.
Mer information om hur du
använder Bluetooth-enheten
finns i bruksanvisningen som
följde medenheten.
3 Starta uppspelningen på
Bluetooth-enheten.
Tips!
knappen och håll den
intryckt under ungefär 2
sekunder när enheten är
avslagen.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) blinkar samtidigt två
gånger och enheten slås på.
Du kan också styra Bluetooth-anslutning
av A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) från den här enheten till
Bluetooth-enheten med jog-spaken på den
här enheten, utom när du ringer upp från
den här enheten.
Fortsättning
17
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Obs!
Tips!
• När du spelar upp musik genom att
ansluta enheten till en Bluetooth-enhet
med HSP (Headset Profile) är det inte
säkert att du får särskilt hör ljudkvalitet.
För att få bättre ljudkvalitet ändrar du
Bluetooth-anslutningen till A2DP
genom att använda Bluetooth-enheten.
• Om du stänger av den här enheten när
en Bluetooth-anslutning med A2DP är
upprättad, upprättar du en Bluetoothanslutning med A2DP igen med hjälp
av enheten genom att utföra proceduren
från steg 1 igen.
När du slutat lyssna på musik är det,
beroende på Bluetooth-enheten, möjligt
att Bluetooth-anslutningen avbryts
automatiskt.
Ställ in volymen genom att trycka
jog-spaken uppåt eller nedåt medan
du lyssnar.
Om Bluetooth-ljudenheten som är
ansluten till den här enheten
hanterar AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) kan du
kontrollera den med hjälp av
enhetens knappar.
Mer information om hur du
använder Bluetooth-enheten finns i
bruksanvisningen som följde
medenheten.
Tips!
Obs!
• Beroende på vilken Bluetooth-enhet du
använder kan du behöva ställa in
volymen också på den anslutna
Bluetooth-enheten.
• Volymen för telefonsamtal och
musiklyssning kan ställas in var för sig.
Även om du ändrar volymen när du
ringer ändras inte volymen för
uppspelning av musik.
• Ljudvolymen på den här enheten kan
variera beroende på den anslutna
Bluetooth-enheten.
Hur den anslutna Bluetooth-enheten kan
användas av den här enheten varierar
beroende på dess tekniska egenskaper.
* Mer information om profiler finns på
sid. 6.
Ställa in volymen
Status: I stopp eller pausläge
Ett kort
tryck
Ett långt
tryck
Nx
1
2
./>
3
4
1
Starta uppspelningen*
Stoppa
Gå till föregående/nästa
Snabbspolning bakåt/framåt*2
Avbryta användandet
1
2
3
4
1 Avsluta Bluetooth-
Status: I uppspelningsläge
anslutningen genom att
använda Bluetoothenheten.
2 Håll POWER intryckt i
ungefär 2 sekunder.
18
Kontrollera
ljudenheten – AVRCP
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) tänds samtidigt och
enheten stängs av.
Ett kort
tryck
Ett långt
tryck
Nx
5
6
./>
7
8
5
6
7
8
Paus*1
Stoppa
Gå till föregående/nästa
Snabbspolning bakåt/framåt*2
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
*1 Du kan behöva trycka på knappen två
gånger beroende på Bluetoothenheten.
2
* Det är inte säker det fungerar på alla
Bluetooth-enheter.
Tips!
Beroende på vilken Bluetooth-enhet du
använder kan det hända att snabbspolning
framåt och bakåt kan utföras med hjälp av
följande procedurer på den här enheten.
1 Slå av strömmen till enheten
genom att hålla POWERknappen intryckt i ungefär 2
sekunder.
2 Håll POWER-knappen och jogspaken (Nx) intryckta i ungefär
7 sekunder. Indikatorn (blå)
blinkar en gång.
Inställningen kan avbrytas genom
att upprepa ovanstående procedur.
Nu blinkar indikatorn (blå) två
gånger.
Obs!
Du kan inte ställa in volymen på
Bluetooth-enheten genom att trycka jogspaken på den här enheten uppåt eller
nedåt.
19
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Uppringning
VOL +
När den här enheten inte
ansluter till en Bluetoothmobiltelefon automatiskt
POWER-knapp
Du kan göra en anslutning genom
att använda Bluetoothmobiltelefonen eller genom att
använda den här enheten för att
ansluta den senast anslutna
Bluetooth-enheten.
VOL –
Flerfunktionsknapp
Kontrollera följande innan du
använder enheten.
– Att Bluetooth-funktionen är aktiv
på mobiltelefonen.
– Att ihopparningen av den här
enheten och Bluetoothmobiltelefonen är utförd.
1 Tryck på POWERknappen och håll den
intryckt under ungefär 2
sekunder när enheten är
avslagen.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) blinkar samtidigt två
gånger, enheten slås på och
sedan försöker den här enheten
ansluta till den Bluetoothmobiltelefonen som senast
användes.
Tips!
Den här enheten avbryter försöken att
ansluta till Bluetooth-mobiltelefonen
efter 1 minut. I så fall försöker du
ansluta igen genom att trycka på
flerfunktionsknappen.
20
A Upprätta en anslutning
genom att använda
Bluetooth-mobiltelefonen
1 Starta Bluetoothanslutningen (HFP eller
HSP*) från Bluetoothmobiltelefonen till den
här enheten.
Mer information om hur du gör
finns i bruksanvisningen som
följde med Bluetoothmobiltelefonen.
Listan med identifierade enheter
visas i Bluetoothmobiltelefonens teckenfönster.
Den här enheten visas som
”DR-BT160AS”.
När du använder en Bluetoothmobiltelefonen med både HFP
(Hands-free Profile) och HSP
(Headset Profile), ställer du den
på HFP.
Obs!
När du ansluter till en Bluetoothmobiltelefon som inte är densamma
som den som senast var ansluten, gör
du anslutningen genom att följa
ovanstående procedur.
* Mer information om profiler finns
på sid. 6.
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
B Göra en anslutning med
den senast anslutna
Bluetooth-enheten
genom att använda den
här enheten
1 Tryck på
flerfunktionsknappen.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) börjar blinka samtidigt och
enheten utför
anslutningsproceduren
under ungefär 5 sekunder.
Obs!
När du lyssnar på musik med den här
enheten kan inte en Bluetooth-anslutning
göras med flerfunktionsknappen.
Ringa upp
1 Använd knapparna på
mobiltelefonen när du
ringer upp.
Om ingen ton hörs på den här enheten
håller du flerfunktionsknappen
intryckt under ungefär 2 sekunder.
Tips!
Beroende på Bluetooth-mobiltelefonen
kan du ringa upp på följande sätt. Mer
information om användningen finns i
bruksanvisningen som följde med
mobiltelefonen.
– När inte kommunikation pågår kan du
ringa upp med
röstuppringningsfunktionen genom att
trycka på flerfunktionsknappen.
– Du kan ringa upp det senast uppringda
numret genom att trycka på
flerfunktionsknappen under ungefär 2
sekunder.
Ta emot ett samtal
Vid ett inkommande samtal hörs en
ringsignal från enheten.
1 Tryck på
flerfunktionsknappen på
enheten.
Ringsignalen varierar enligt
följande, beroende på
mobiltelefonen.
– ringsignal inställd på enheten
– ringsignal inställd på
mobiltelefonen
– ringsignal inställd på
mobiltelefonen enbart för
Bluetooth-anslutning
Obs!
Om du tog emot ett samtal genom att
trycka på knappen på Bluetoothmobiltelefonen kan vissa Bluetoothmobiltelefoner ha prioriteten inställd på
handenheten. I så fall väljer du läget för
samtal med enheten genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt under
ungefär 2 sekunder, eller genom att
använda Bluetooth-mobiltelefonen. Mer
information finns i bruksanvisningen som
följde med Bluetooth-mobiltelefonen.
Ställa in volymen
Ställ in volymen genom att trycka
jog-spaken uppåt eller nedåt.
Tips!
• Du kan inte ställa in volymen under
pågående kommunikation.
• Volymen för telefonsamtal och
musiklyssning kan ställas in var för sig.
Även om du ändrar volymen när du
ringer ändras inte volymen för
uppspelning av musik.
Fortsättning
21
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Avsluta ett samtal
HFP (Hands-free Profile)
Du kan avsluta ett samtal genom att
trycka på flerfunktionsknappen på
enheten.
Status
Standbyläge
Avbryta användandet
1 Avsluta Bluetoothanslutningen med
Bluetoothmobiltelefonen.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) tänds samtidigt och
enheten stängs av.
Utgående
telefonsamtal
Inkommande
telefonsamtal
Knapparnas funktioner på den här
enheten varierar beroende på vilken
mobiltelefon du använder.
HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile) används för
Bluetooth-mobiltelefoner. Mer
information om de Bluetoothprofiler som kan hanteras och hur de
används finns i bruksanvisningen
som medföljde Bluetoothmobiltelefonen.
Uppringning
av senaste
nummer
–
Ändra
Avsluta
samtalsenhet
utgående
telefonsamtal
Svara
Välja att inte
svara
Under
Ändra
Avsluta
telefonsamtal telefonsamtal samtalsenhet
HSP (Headset Profile)
Status
Kontrollera
Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP
Starta
röstuppringning*1
Röstuppringning
Avbryta
är aktiv
röstuppringning*1
2 Slå av strömmen genom
att hålla POWER
intryckt i ungefär 2
sekunder.
Flerfunktionsknapp
Ett kort tryck Ett långt tryck
Flerfunktionsknapp
Ett kort tryck Ett långt tryck
Standbyläge
–
Ringa upp*1
Utgående
telefonsamtal
Avsluta
utgående
telefonsamtal*1
Avsluta
utgående
samtal eller
ändra
samtalsenhet
till
hörlurarna*2
Inkommande
telefonsamtal
Svara
–
Under
Avsluta
Ändra
telefonsamtal telefonsamtal*3 samtalsenhet
till hörlurarna
*1 Beroende på Bluetooth-mobiltelefonen
kanske inte alla funktioner går att
hantera. Se bruksanvisningen som
följer med mobiltelefonen.
2
* Detta kan variera beroende på
Bluetooth-mobiltelefonen.
*3 Vissa funktioner kanske inte går att
hantera när du ringer upp med
Bluetooth-mobiltelefonen.
22
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Uppringning under uppspelning av
musik
För att du ska kunna ringa ett samtal när du lyssnar på musik krävs Bluetoothanslutningen med HFP eller HSP liksom med A2DP.
Om du t.ex. ska ringa ett telefonsamtal med Bluetooth-mobiltelefonen samtidigt
som du lyssnar på musik med en Bluetooth-kompatibel musikspelare, måste den
här enheten vara ansluten till mobiltelefonen med HFP eller HSP.
Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan den här enheten
och enheten som används genom att följa de
nedanstående procedurerna.
1 Upprätta en Bluetooth-anslutning med HFP eller HSP
mellan den här enheten och mobiltelefonen som
används genom att följa procedurerna under
”Uppringning” (se sid. 20).
2 Använd Bluetooth-enheten (musikspelare eller
mobiltelefon), som du använder för att spela upp
musiken, för att göra en Bluetooth-anslutning till den
här enheten med A2DP.
1 Tryck på
Ringa upp under
uppspelning av musik
1 Tryck på
flerfunktionsknappen
medan du spelar upp
musik (sid. 22), eller
använd Bluetoothmobiltelefonen för att
ringa upp.
flerfunktionsknappen
och påbörja samtalet.
När du avslutat samtalet trycker
du på multifunktionsknappen.
Enheten växlar tillbaka till
musikuppspelningen.
Om ingen ringsignal hörs
även om ett inkommande
samtal tas emot
1 Avbryt
musikuppspelningen.
2 När det ringer trycker du
på flerfunktionsknappen
och påbörjar samtalet.
Om ingen ton hörs på den här
enheten håller du
flerfunktionsknappen intryckt
under ungefär 2 sekunder.
Ta emot samtal under
uppspelning av musik
När ett inkommande samtal tas emot
görs paus i musiken och
ringsignalen hörs från den här
enheten.
23
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
ÖVRIG INFORMATION
Försiktighetsåtgärder
Om Bluetooth-kommunikation
• Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en
räckvidd på ungefär 10 meter.
Det maximala användningsavståndet
kan variera beroende på hinder
(människokropp, metall, väggar och
liknande) eller på elektromagnetism i
omgivningen.
• Antennen är inbyggd i kåpan för höger
öra, som den prickade linjen visar. Du
kan förbättra känsligheten för
Bluetooth-kommunikationen genom att
placera en ansluten Bluetooth-enhet på
din högra sida.
Kommunikationsavståndet minskar om
det finns ett hinder mellan den anslutna
enhetens antenn och den här enheten.
•
Den inbyggda
antennens placering
•
24
• Följande förhållanden kan påverka
känsligheten hos Bluetoothkommunikationen.
– Om det finns ett hinder i vägen, t.ex.
en människokropp, någon metall eller
en vägg, mellan den här enheten och
Bluetooth-enheten.
– Om en enhet som använder
frekvensen 2,4 GHz, t.ex. en trådlös
LAN-enhet, en trådlös telefon eller en
mikrovågsugn, används i närheten av
den här enheten.
• Eftersom Bluetooth-enheter och trådlöst
LAN (IEEE802.11b/g) använder
samma frekvens, kan störningar från
mikrovågor uppstå vilket kan leda till
försämrad kommunikationshastighet,
störningar eller anslutningsfel om den
här enheten används i närheten av en
trådlös LAN-enhet. I så fall kan du göra
så här.
•
•
– Använd den här enheten minst 10 m
från den trådlösa LAN-enheten.
– Om den här enheten används på ett
avstånd mindre än 10 m från en
trådlös LAN-enhet bör du stänga av
den trådlösa LAN-enheten.
– Placera den här enheten och
Bluetooth-enheten så nära varandra
som möjligt.
Mikrovågor som sänds från en
Bluetooth-enhet kan påverka funktionen
hos elektronisk medicinsk utrustning.
Slå av strömmen till den här enheten
och andra Bluetooth-enheter i följande
miljöer eftersom det finns risk för att de
orsakar olyckor.
– där det finns brandfarlig gas, på
sjukhus, tåg, flygplan och
bensinstationer
– i närheten av automatiska dörrar och
brandlarm
Den här enheten klarar de säkerhetskrav
som Bluetooth-standarden ställer för att
skapa säkra anslutningar med trådlös
Bluetooth-teknik, men tänk på att
inställningarna kan vara gjorda så att
säkerheten inte räcker. Var försiktig när
du kommunicerar med trådlös
Bluetooth-teknik.
Vi kan inte göras ansvariga för
eventuellt informationsläckage som
uppstått under Bluetoothkommunikation.
Anslutning med alla Bluetooth-enheter
kan inte garanteras.
– En enhet som kan hantera Bluetoothfunktionen krävs för Bluetoothstandarden som angetts av Bluetooth
SIG, Inc. ska vara uppfylld, samt att
den är verifierad.
– Även om den anslutna enheten följer
ovan nämnda Bluetooth-standard, kan
det hända att vissa enheter inte kan
anslutas eller att de inte fungerar som
de ska, beroende på enhetens
funktioner eller specifikationer.
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
– När du pratar i telefon med
frihandstelefoni (hands-free), kan
störningar uppstå beroende på
enheten eller miljön du befinner
dig i.
• Ibland kan det, beroende på den enhet
som ska anslutas, ta en stund innan
kommunikationen upprättas.
Om det stänkskyddande
utförandet
Angående statisk elektricitet
I miljöer med mycket torr luft kan du
känna ett lätt pirr mot öronen. Det
orsakas av statisk elektricitet som
ackumulerats i kroppen, och innebär
inte att det är fel på hörlurarna.
Du kan minska den här effekten genom
att bära kläder tillverkade av
naturmaterial.
Övrigt
Den här enheten har ett
stänkskyddande utförande, som gör
att enhetens funktioner inte
påverkas av vattenstänk (gäller ej
öronsnäckan och nätadaptern).
Den här enheten kan
däremot inte användas i vatten.
Vidta följande försiktighetsåtgärder.
• Lägg inte enheten i vatten eller
använd den på en plats med hög
fuktighet, som t.ex. i ett badrum.
• Om du råkar spilla vatten på
öronsnäckan torkar du bort vattnet
med en torr duk eller liknande, så
att öronsnäckan är torr innan du
använder enheten.
Om den medföljande
nätadaptern
• Använd den medföljande nätadaptern.
Använd ingen annan typ av nätadapter
eftersom det kan leda till
funktionsstörningar.
Kontaktens poler
• Vet du med dig att du inte kommer att
använda enheten under en längre tid bör
du koppla bort nätadaptern från
vägguttaget. Koppla bort nätadaptern
från vägguttaget genom att greppa om
adaptern; dra aldrig i själva sladden.
• Placera inte enheten på en plats som
är utsatt för fukt, damm, sot eller
ånga. Placera den inte heller på en
plats i direkt solljus, eller i ett fordon
som väntar vid trafikljus. Då riskerar
du funktionsstörningar.
• Det är inte säkert att du kan använda
Bluetooth-enheten med
mobiltelefoner, beroende på
radiovågornas status och platsen där
utrustningen används.
• Om du känner obehag när du har
använt Bluetooth-enheten ska du
omedelbart sluta använda Bluetoothenheten. Om det finns något problem
som du inte kan lösa på egen hand
kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
• Om du lyssnar på hög volym med den
här enheten kan din hörsel påverkas
negativt. Med tanke på
trafiksäkerheten bör du inte använda
den här enheten när du kör ett fordon
eller cyklar.
• Utsätt inte enheten för tryck eller
belastning under en längre tids
förvaring eftersom det kan skada eller
missforma den.
• Det kan hända att hörlurskuddarna
förlorar formen efter en längre tids
förvaring eller användning.
• Om du har några frågor, eller om
några problem kvarstår sedan du har
gått igenom bruksanvisningen,
kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
25
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder den här enheten kan du försöka
hitta orsaken till problemet med hjälp av följande felsökningsschema och
produktens supportinformation på vår hemsida.
Om det finns något problem som du inte kan lösa på egen hand kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Allmänt
Det går inte att slå på
enheten.
Kommunikationsavståndet
är kort. (Det blir avbrott i
ljudet.)
, Placera den här enheten och
Bluetooth-enheten närmare varandra.
, Om en enhet som avger
elektromagnetisk strålning, t.ex. ett
trådlöst LAN, andra Bluetoothenheter eller en mikrovågsugn, finns i
närheten kan du försöka flytta
enheten bort från sådana störande
källor.
, Rikta den här enhetens antenn (sid.
24) mot Bluetooth-enheten.
Kontrollera att inget hinder finns i
vägen och blockerar
kommunikationen.
Bluetooth-anslutningen
kan inte upprättas.
Enheten fungerar inte som
den ska.
, Ladda upp enhetens batteri.
, Enheten är inte påslagen under
uppladdningen. Koppla bort enheten
från nätadaptern och slå sedan på
enheten.
Ihopparningen kan inte
utföras.
, Kontrollera att den här enheten är
påslagen.
, Kontrollera att Bluetoothanslutningsenheten är påslagen och
att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
, Det är inte säkert att anslutningen
med Bluetooth-enheten har
memorerats på den här enheten.
Upprätta Bluetooth-anslutningen från
Bluetooth-enheten till den här
enheten så fort som möjligt efter det
att ihopparningen är utförd.
, Bluetooth-anslutningsenheten är i
viloläge.
, Bluetooth-anslutningen är avslutad.
Upprätta Bluetooth-anslutningen igen
(under musiklyssning: se sid. 17, när
du ringer: se sid. 20).
, Återställ enheten.
Ihopparningsinformationen raderas
inte om du trycker på den här
knappen. Sätt in ett smalt stift eller
liknande i hålet till RESET-knappen
och tryck in den tills du känner att det
klickar till.
Ljudet är förvrängt
, Kontrollera att den här enheten inte är
utsatt för störningar från en trådlös
LAN-enhet, en annan trådlös enhet
som använder frekvensen 2,4 GHz
eller en mikrovågsugn.
SE
26
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Under musiklyssning
Inget ljud
, Kontrollera att både den här enheten
och Bluetooth-enheten är påslagna.
, Bluetooth-anslutning med A2DP är
inte upprättad mellan den här enheten
och Bluetooth-enheten. Upprätta en
Bluetooth-anslutning med A2DP
(sid.17).
, Kontrollera att musiken spelas upp av
Bluetooth-enheten.
, Kontrollera att volymen på enheten är
tillräckligt högt ställd.
, Höj volymen på den anslutna
komponenten om det behövs.
, Para ihop den här enheten och
Bluetooth-enheten igen (sid. 12).
Ljudnivån är för låg
*1 Bithastigheten är ett numeriskt
värde som representerar mängden
information som överförs per
sekund. Generellt sett ger en högre
bithastighet högre ljudkvalitet. Den
här enheten kan ta emot musik med
hög bithastighet, men det kan
förekomma små avbrott i ljudet
beroende på miljön i omgivningen.
*2 När inställningen av bithastigheten
är klar blinkar indikatorn (blå) en
gång. Miljön i omgivningen kan
göra så att ovanstående åtgärder
inte räcker för att minska
ljudavbrotten. Du återställer
standardinställningen genom att
hålla Nx intryckt under ungefär
7 sekunder. Indikatorn (blå) blinkar
två gånger.
Under uppringning
, Höj volymen på den här enheten.
, Höj volymen på den anslutna
komponenten om det behövs.
Jag hör inte den jag talar
med.
Ljudet har dålig kvalitet
, Växla Bluetooth-enheten till A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile) när du valt HSP (Headset
Profile).
Ljudet är förvrängt
(distorderat)
, Sänk vid behov volymen på den här
enheten.
Ljudet avbryts ofta under
uppspelning.
, Mottagningsförhållandena för den här
enheten kan bli instabila beroende på
felaktig inställning av bithastigheten
för musiken som sänds från
Bluetooth-enheten och miljön i
omgivningen där den här enheten
används.*1
Avsluta Bluetooth-anslutningen med
A2DP via Bluetooth-enheten. Med
enheten påslagen sänker du
bithastigheten för mottagningen
genom att hålla Nx intryckt under
ungefär 7 sekunder.*2
, Kontrollera att både den här enheten
och Bluetooth-mobiltelefonen är
påslagna.
, Kontrollera anslutningen mellan den
här enheten och Bluetoothmobiltelefonen. Upprätta en
Bluetooth-anslutning (med HFP eller
HSP) igen (sid. 20).
, Kontrollera att utgången på
Bluetooth-mobiltelefonen är inställd
för den här enheten.
, Kontrollera att volymen på enheten är
tillräckligt högt ställd.
, Höj volymen på den anslutna
Bluetooth-mobiltelefonen om det
behövs.
, Om du lyssnar på musik med den här
enheten avbryter du uppspelningen
och trycker på flerfunktionsknappen
och påbörjar samtalet.
Den jag talar med hörs
knappt
, Höj volymen på den här enheten.
, Höj volymen på den anslutna
Bluetooth-mobiltelefonen om det
behövs.
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
27
SE
Återställa
enheten
Du kan återställa den här enheten till
sina ursprungliga inställningar (t.ex.
volyminställningen) och på
det sättet radera all
ihopparningsinformation.
1 Om den här enheten är
påslagen stänger du av
den genom att hålla
POWER-knappen
intryckt under ungefär 2
sekunder.
2 Tryck på POWERknappen och
flerfunktionsknappen
och håll dem samtidigt
intryckta under ungefär
7 sekunder.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) blinkar samtidigt fyra
gånger, därefter är enheten
återställd till sina
ursprungliga inställningar. All
ihopparningsinformation
raderas.
28
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Tekniska data
Allmänt
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 2.0 +
EDR *1
Utsignal
Bluetooth-specifikation effektklass 2
Maximalt kommunikationsavstånd
Avstånd utan hinder, ungefär 10 m *2
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
*1 Snabbare informationshantering
*2 Det verkliga avståndet kan variera
beroende på faktorer som t.ex. hinder
mellan enheterna, magnetfält runt
mikrovågsugnar, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens
prestanda, operativsystem,
programvara osv.
3
* Bluetooth-standardprofilerna visar
användningsområdet för Bluetoothkommunikationen mellan enheter.
*4 Kodek: Format för ljudkomprimering
och ljudkonvertering
*5 Sekundär kodek
Modulationsmetod
FHSS
Kompatibla Bluetooth-profiler*3
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Kodek som stöds*4
SBC*5, MP3
Innehållsskydd som stöds
SCMS-T
Överföringsomfång (A2DP)
20 – 20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Medföljande tillbehör
Öronproppar
S (2)
M (2)
L (2)
Nätadapter (1)
Bruksanvisning (den du läser just nu) (1)
29
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
Hörlurar
Strömförsörjning
3,7 V likström (DC): Inbyggt
uppladdningsbart litiumjonbatteri
Vikt
Ca 40 g
Märkeffekt för energiförbrukning
1,5 W
Hörlur
Typ
Stängd typ, dynamisk
Högtalarenheter
9 mm kupoltyp
Frekvensomfång vid återgivning
6 – 23 000 Hz
Mikrofon
Typ
Kondensatormikrofon av elektrettyp
Riktningskarakteristik
Rundtagande
Effektiv frekvensåtergivning
100 – 4 000 Hz
Temperatur vid användning
0 °C till 45 °C
Design och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
30
SE
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
DR-BT160AS_CED [SE] 4-108-811-41(1)
ADVARSEL
For å unngå fare for brann eller
elektrisk støt, må du ikke utsette
utstyret for regn eller fuktighet.
For å redusere risikoen for elektrisk
støt må du ikke åpne kabinettet.
Service skal bare utføres av
kvalifisert personell.
Utstyret må ikke installeres i et avlukket
område, for eksempel i en bokhylle eller
lukket kabinett.
For å redusere faren for brann, må
ventilasjonen til utstyret ikke dekkes med
aviser, bordduker, gardiner eller liknende.
Tente stearinlys må heller ikke plasseres
på apparatet.
Merknad for kundene: Følgende
informasjon gjelder bare for utstyr
som selges i land som følger EUdirektiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan. Autorisert representant for
EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Henvendelser angående service eller
garanti sendes til adressene som finnes i
separate service- eller garantidokumenter.
For å minske faren for brann eller
elektrisk støt, må du ikke plassere
gjenstander med væske, for eksempel
vaser, på apparatet.
Sony Corp. erklærer herved at utstyret er i
samsvarmed de grunnleggende krav og
øvrige relevante krav idirektiv 1999/5/EF.
Gå til denne URL-en for merinformasjon:
http://www.compliance.sony.de/
Koble vekselstrømadapteren til et lett
tilgjengelig vekselstrømuttak. Hvis du
finner en feil på vekselstrømadapteren,
må du umiddelbart koble den fra
vekselstrømuttaket.
Bruk av dette radioutstyret er ikke tillatt
innenfor en geografisk radius på 20 km
fra sentrum av Ny-Ålesund, Svalbard i
Norge.
Utsett ikke batteriet (batteripakke eller
installerte batterier) for høye
temperaturer, for eksempel direkte sollys
eller ild, over lengre tid.
Overdrevent lydtrykk fra hodetelefoner
kan føre til hørselsskader.
Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slike merker av Sony Corporation er
underlagt lisens.
Andre varemerker og varemerkenavn
tilhører sine respektive eiere.
Lydkodingsteknologien MPEG Layer-3
audio og patenter er lisensiert fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
2
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Avhenting av gamle
elektriske og
elektroniske
apparater (gjelder i
den Europeiske
Unionen og andre
europeiske land med
separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen indikerer at dette produktet
ikke må håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres inn til spesielt innsamlingspunkt
for gjenvinning av det elektriske og
elektroniske utstyret. Ved å sørge for at
dette produktet avhentes på korrekt måte,
vil du hjelpe til med å forhindre
potensielle negative påvirkninger på
miljøet og helse, som ellers kan være
resultatet av feilaktig avfallshåndtering av
dette produktet. Gjenvinning av disse
materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet, kan du
kontakte lokale myndigheter.
Avfallsinstruksjon
vedrørende
oppbrukte batterier
(gjelder i EU og
andre europeiske
land med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene
blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte
miljøet og menneskers helse fra potensielt
negative konsekvenser som ellers kunne
ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av
materialene vil bidra til å bevare naturlige
ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert
batteri, bør dette batteriet skiftes
kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet
korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske
produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst
se informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte. Lever batteriet på
en resirkuleringsstasjon for oppbrukte
batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende
korrekt avfallsmetode av dette produktet
og av andre batterier, vennligst kontakt
ditt kommunekontor, din avfallstjeneste
eller forhandleren hvor du kjøpte
produktet.
NO
3
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
4
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Innhold
Hva er trådløs Bluetoothteknologi? ..................... 6
Velkommen! ...................... 7
Bluetooth-funksjon i tre trinn .... 8
Delenes plassering og
funksjon ........................ 9
Lade enheten .................. 10
Koble sammen ................ 12
Hva er sammenkobling? ......... 12
Sammenkobling-sprosedyrer ... 12
Bruke enheten ................ 14
Indikatorer for Bluetoothfunksjon ...................... 16
Høre på musikk .............. 17
NO
Kontrollere lydenheten –
AVRCP ............................... 18
Ringe ............................... 20
Kontrollere Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP ............................ 22
Ringe mens du spiller
musikk ......................... 23
Forholdsregler ................ 24
Feilsøking ....................... 26
Initialisere enheten ........ 28
Spesifikasjoner .............. 29
5
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Hva er trådløs Bluetooth-teknologi?
Trådløs Bluetooth®-teknologi er en
kortdistansevirkende trådløs
teknologi som muliggjør trådløs
datakommunikasjon mellom digitale
enheter, for eksempel en datamaskin
eller et digitalt kamera. Trådløs
Bluetooth-teknologi fungerer
innenfor et område på omlag
10 meter.
Det er vanlig å koble til én annen
enhet, men enkelte enheter kan
kobles til flere enheter samtidig.
Du trenger ikke bruke kabel for
tilkobling, og det er heller ikke
nødvendig at enhetene peker
mot hverandre, slik det er med
infrarød teknologi.
Du kan for eksempel bruke en slik
enhet i en veske eller i lommen.
Bluetooth-standarden er en
internasjonal standard som støttes av
tusenvis av bedrifter over hele
verden, og den brukes av ulike
selskaper over alt i verden.
Kommunikasjonssystem
og kompatible Bluetoothprofiler for denne enheten
En profil er en standardisering av
funksjonen for hver Bluetoothenhetsspesifikasjon. Denne enheten
støtter følgende Bluetooth-versjoner
og -profiler:
Kommunikasjonssystem:
Bluetooth Specification versjon 2.0 +
EDR*1
Kompatible Bluetooth-profiler:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Overføre eller motta
lydinnhold av høy kvalitet.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Kontrollere A/V-utstyr; stoppe
midlertidig, stoppe, starte avspilling,
volumkontroll osv.
– HSP (Headset Profile)*2: Snakke i
telefonen/Bruke telefonen.
– HFP (Hands-free Profile)*2: Snakke i
telefonen/Bruke telefonen i handsfreemodus.
*1 Enhanced Data Rate
*2 Når du bruker en Bluetoothmobiltelefon som støttes av både HFP
(Hands-free Profile) og HSP (Headset
Profile), velger du HFP.
Merknader
• For å kunne bruke Bluetoothfunksjonen krever Bluetooth-enheten
som skal kobles til, den samme profilen
som enhetens.
Vær også oppmerksom på at selv om
den samme profilen eksisterer, kan
enhetene variere i funksjonalitet
avhengig av spesifikasjonene.
• På grunn av karakteristikkene til trådløs
Bluetooth-teknologi vil lyden som
spilles av på denne enheten, være litt
forsinket i forhold til lyden som spilles
av på Bluetooth-enheten mens du
snakker i telefonen eller lytter til
musikk.
6
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Velkommen!
Takk for at du kjøpte dette trådløse stereo-headsettet fra Sony. Denne
enheten bruker trådløs Bluetooth-teknologi.
• Lytt til musikk trådløst fra stereo Bluetooth-musikkspillere og
mobiltelefoner.*1
• Svært sikker, lett og med balansert passform med dobbel støttemekanisme
og justerbar ørekrok for aktiv bruk.
• Myk og fleksibel design med konturer for komfortabel bruk over øret.
• Sprutsikker.
• Med innebygd mikrofon kan du snakke handsfree fra mobiltelefoner med
Bluetooth-funksjon.*2
• Du kan fjernkontrollere de grunnleggende funksjonene i musikkspilleren
(blant annet avspilling og stopp) via Bluetooth-forbindelse.*3
• Bluetooth versjon 2.0 + EDR*4 for lyd av høyere kvalitet med mindre
forstyrrelse og lavere strømforbruk.
• Nyttig oppladingsfunksjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetooth-teknologi, kan du se
side 6.
Snakke i telefonen
Høre på musikk
*1 Den tilkoblede Bluetooth-enheten må støtte A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
*2 Den tilkoblede Bluetooth-enheten må støtte HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile).
*3 Den tilkoblede Bluetooth-enheten må støtte AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile).
Fortsetter
*4 Enhanced Data Rate
7
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Bluetooth-funksjon i tre trinn
Koble sammen
Først registrerer ("kobler") du en Bluetooth-enhet (mobiltelefon osv.) og
denne enheten sammen med hverandre. Når sammenkoblingen er utført,
trenger du ikke gjøre dette flere ganger.
Bluetoothmobiltelefon osv.
Trådløst stereoheadset
Koble sammen
c Side 12 - 13
V
V
Høre på musikk
Ringe
Bluetooth-tilkobling
Bluetooth-tilkobling
Ta i bruk Bluetooth-enheten for å
opprette Bluetooth-tilkoblingen.
Når enheten er slått på, starter
enheten Bluetooth-tilkoblingen til
den gjenkjente mobiltelefonen
automatisk.
Tilkobling
A2DP
AVRCP
Tilkobling
c Side 17
V
Høre på musikk
Du kan høre på musikk som
spilles på Bluetooth-enheten.
Du kan spille av og stoppe helt
eller midlertidig fra denne
enheten.
HFP
HSP
c Side 20 - 22
V
Snakke i telefonen
Du kan foreta og svare på anrop
ved hjelp av denne enheten.
Musikk
Tale
8
c Side 17 - 19
c Side 20 - 23
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
KOMME I GANG
Delenes plassering og funksjon
1 Mikrofon
2 Indikator (rød)
7 PAIRING -knapp
8
Viser strømstatusen for
enheten.
Flerfunksjonsknapp
Kontrollerer ulike
anropsfunksjoner.
3 Indikator (blå)
Viser kommunikasjonsstatusen
for enheten.
4 POWER-knapp
5 Høretelefon
6 RESET-knapp
9 Valgbryter
Kontroller ulike funksjoner når
du hører på musikk.
Juster volumet i enheten når du
snakker i telefonen.
0 DC IN 3 V kontakt
Trykk på denne knappen når
enheten ikke fungerer slik den
skal.
Sammenkoblingsinformasjon
slettes ikke når du gjør dette.
9
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Lade enheten
Enheten inneholder et oppladbart Lithium-Ion-batteri som må lades før du
bruker enheten første gangen.
1 Fjern dekselet som er
festet til DC IN 3 Vkontakten på enheten.
3 Kontroller at indikatoren
(rød) lyser under
opplading.
2 Koble den medfølgende
vekselstrømadapteren
til DC IN 3 V-kontakten
på enheten.
Trådløst stereoheadset
Til et
vekselstrømuttak
Ladingen er fullført etter omlag
2,5 timer*, og indikatoren (rød)
slukkes automatisk.
* Tid som kreves for opplading av
tomt batteri.
Til DC IN
3 Vkontakt
Vekselstrømadapter
(inkludert)
Når vekselstrømadapteren
kobles til et vekselstrømuttak,
starter ladingen.
Tips
• Hvis vekselstrømadapteren kobles til et
vekselstrømuttak mens enheten er slått
på, slås enheten automatisk av.
• Enheten kan ikke slås på under lading.
Merknader
• Hvis enheten ikke blir brukt på lang tid,
kan det hende at indikatoren (rød) ikke
lyser når du kobler til
vekselstrømadapteren for å lade
enheten.
I så fall må du ikke koble
vekselstrømadapteren fra enheten og
vente til indikatoren (rød) begynner å
lyse.
• Når du skal lukke dekselet på DC IN
3 V-kontakten etter at ladingen er
fullført, skyver du inn dekselet til det
sitter fast mot kontakten.
10
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Forsiktig
Brukstimer*
Hvis det oppstår et problem med
enheten under opplading, kan det
hende at indikatoren (rød)
slukkes selv om ladingen ikke er
fullført.
Kontroller følgende mulige årsaker:
– Omgivelsestemperaturen
overstiger 0 – 45°C.
– Det er et problem med batteriet.
Hvis dette er tilfelle, må du lade på
nytt på et sted der temperaturen
ligger innenfor dette området.
Hvis problemet vedvarer, må du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Status
Merknader
Sjekke gjenværende batteri
• Hvis batteriet ikke brukes på lang tid,
kan det hende det lades fort ut. Etter et
par oppladinger blir batterilevetiden
imidlertid forbedret.
• Hvis levetiden til det innebygde
batteriet reduseres til halvparten av det
normale, må du skifte batteri. Kontakt
nærmeste Sony-forhandler når du skal
skifte det oppladbare batteriet.
• Unngå ekstreme temperaturer, direkte
sollys, fukt, sand, støv eller mekaniske
støt. La aldri enheten ligge igjen i bilen
når solen skinner.
• Bruk bare den medfølgende
vekselstrømadapteren. Ikke bruk andre
vekselstrømadaptere.
Ca.
brukstimer
Kommunikasjonstid 7 timer
(inkludert
musikkavspilling)
(opptil)
Standby-tid
(opptil)
100 timer
* Tidene som er angitt ovenfor, kan
variere, avhengig av
omgivelsestemperaturen eller
bruksforholdene.
Når du trykker på POWER-knappen
mens enheten er slått på, blinker
indikatoren (rød). Du kan sjekke
gjenværende batteri etter antallet
ganger indikatoren (rød) blinker.
Indikator (rød)
Status
3 ganger
Fullt
2 ganger
Halvt
1 gang
Tomt (må
lades)
Merk
Du kan ikke sjekke gjenværende batteri
umiddelbart etter at enheten er slått på
eller under sammenkobling.
Når batteriet er nesten tomt
Indikatoren (rød) blinker sakte
automatisk.
Når batteriet er tomt, hører du en
pipelyd, og enheten slås automatisk
av.
11
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Koble sammen
Hva er
sammenkobling?
Bluetooth-enheter må "kobles
sammen" med hverandre på
forhånd.
Når Bluetooth-enheter først er
sammenkoblet, trenger du ikke gjøre
dette flere ganger, bortsett fra i
følgende tilfeller:
• Sammenkoblingsinformasjon
slettes etter reparasjon osv.
• Denne enheten er sammenkoblet
med ni eller flere enheter.
Denne enheten kan
sammenkobles med inntil åtte
enheter. Hvis en ny enhet
sammenkobles etter at åtte
enheter er sammenkoblet, vil den
av de åtte enhetene som det er
gått lengst tid siden sist ble
tilkoblet, bli erstattet med den
nye.
• Hvis enhetsgjenkjenningen av
enheten som skal kobles sammen,
er blitt slettet.
• Denne enheten initialiseres
(side 28).
All sammenkoblingsinformasjon
blir da slettet.
Sammenkoblingsprosedyrer
1 Plasser Bluetoothenheten maks. 1 m fra
denne enheten.
2 Trykk og hold inne
PAIRING-knappen i 2
sekunder eller mer for å
gjøre klar til
sammenkobling.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker to ganger sammen,
og enheten går over i
sammenkoblingsmodus.
Merk
Hvis sammenkoblingen ikke
opprettes innen fem minutter,
avbrytes sammenkoblingsmodus og
denne enheten slås av. I så fall
begynner du om igjen fra trinn 1.
12
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
3 Utfør sammenkobling-
5 Hvis du er nødt til å angi
sprosedyren på
Bluetooth-enheten for å
registrere denne
enheten.
Listen over registrerte enheter
vises på displayet på Bluetoothenheten. Denne enheten vises
som "DR-BT160AS".
Hvis "DR-BT160AS" ikke vises,
gjentar du prosedyren fra trinn
1.
Merknader
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
Bluetooth-enheten.
• Ved sammenkobling med en
Bluetooth-enhet som ikke kan vise
en liste over registrerte enheter
eller som ikke har display, kan du
sammenkoble enhetene ved å sette
både denne enheten og Bluetoothenheten i sammenkoblingsmodus.
På dette tidspunktet kan du ikke
utføre sammenkobling med denne
enheten hvis tilgangskoden er satt
til annet enn "0000" på Bluetoothenheten.
4 Velg "DR-BT160AS" på
passkode* på displayet
på en Bluetooth-enhet,
skriver du "0000".
Sammenkoblingen er fullført når
indikatoren (blå) blinker sakte.
Meldingen "Sammenkobling
fullført" eller tilsvarende vises
på displayet på enkelte
Bluetooth-enheter.
* Passkode kan også kalles
"Passnøkkel", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Passord".
6 Start Bluetoothtilkoblingen fra
Bluetooth-enheten.
Denne enheten "husker" enheten
som den sist tilkoblede enheten.
Enkelte Bluetooth-enheter kan
kobles til enheten automatisk når
sammenkoblingen er fullført.
Tips
• Hvis du skal sammenkoble med andre
Bluetooth-enheter, gjentar du trinn 1 til
5 for hver enhet.
• Hvis du vil slette all
sammenkoblingsinformasjon, må du se
"Initialisere enheten" (side 28).
displayet på Bluetoothenheten.
13
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Bruke enheten
1 Plasser opphenget på
begge ører.
Headsettet med POWERknappen er for det høyre øret.
2 Juster nakkebøylen og
høretelefonen slik at de
føles komfortable.
Slik installerer du ørepluggene
på riktig måte
Hvis ørepluggene ikke sitter
ordentlig i ørene, kan du ikke høre
lav bass. Hvis du ønsker bedre
lydkvalitet, kan du bytte øreplugger
til en annen størrelse. Eventuelt kan
du justere posisjonen slik at de sitter
mer komfortabelt og passer godt inn
i øret.
Størrelse M er festet til
hodetelefonene ved levering. Hvis
denne størrelsen ikke passer til dine
ører, kan du bytte ørepluggene ut
med størrelse S eller L. Når du
skifter øreplugger, installerer du
dem ordentlig på hodetelefonene for
å forhindre at de løsner og setter seg
fast i øret. Roter høretelefonene slik
at de sitter godt.
Juster lengden på den
justerbare
høretelefonkroken.
Juster høretelefonkroken slik at
høretelefonene ligger
komfortabelt på ørene.
14
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Hvis opphenget er åpent
Hvis headsettet ikke har vært brukt
på lang tid, kan det hende at
opphenget er åpent, som
vist i illustrasjonen under. Hvis dette
er tilfelle, vrir du opphenget i pilens
retning for å gjenopprette den
opprinnelige formen før bruk.
15
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Indikatorer for Bluetooth-funksjon
B : Indikator (blå)
R : Indikator (rød)
Musikk
Tilkoblet
Kobler til
Koble sammen
Status
Blinkende mønstre
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
Søker
B
R
Tilkoblingsbar
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Kobler til
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP eller A2DP B
(standby for mottak av lydsignal)
– – – – – – – – –
– – – – – ...
–
–
R –
HFP/HSP og A2DP B
– – – – – – –
– – – ...
(standby for mottak av lydsignal)
R –
Lytter
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Lytter under standby
for telefonsamtale
B
R –
– – – – – – –
– – – ...
Innkommende anrop B
...
Telefon
R –
Snakker
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Ringer under
avspilling av
musikk
B
R –
– – – – – – –
– – – ...
16
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
BRUKE ENHETEN
Høre på musikk
2 Opprett Bluetooth-
VOL +
POWER-knapp
tilkoblingen (A2DP) fra
en Bluetooth-enhet til
denne enheten.
I bruksanvisningen som fulgte
med Bluetooth-enheten, kan du
se hvordan du bruker den.
VOL –
3 Start avspilling på
Bluetooth-enheten.
Tips
Kontroller følgende før du bruker
enheten.
– Bluetooth-enheten er slått på.
– Sammenkoblingen av denne
enheten og Bluetooth-enheten er
fullført.
– Bluetooth-enheten støtter
musikkoverføringsfunksjonen
(profil: A2DP*).
1 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag 2 sekunder mens
enheten er slått av.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker to ganger sammen,
og enheten er slått på.
Bluetooth-tilkobling av A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) kan også
utføres med valgbryteren fra denne
enheten til Bluetooth-enheten, bortsett fra
når du ringer på denne enheten.
Merknader
• Når du spiller musikk ved å koble
enheten til en Bluetooth-enhet ved hjelp
av HSP (Headset Profile), er
lydkvaliteten lav. Hvis du vil ha bedre
lyd, må du endre Bluetooth-tilkoblingen
til A2DP ved hjelp av Bluetoothenheten.
• Hvis enheten blir slått av mens en
A2DP Bluetooth-tilkobling er etablert,
må du gå gjennom fremgangsmåten fra
trinn 1 for å opprette A2DP Bluetoothtilkoblingen på nytt.
* Se side 6 hvis du vil ha informasjon om
profiler.
Merk
Etter at du har slått på enheten,
forsøker enheten å koble seg til den
sist tilkoblede Bluetooth-enheten
automatisk med HFP eller HSP. Når
du ikke bruker enheten til å ringe, må
du ikke gjøre siste tilkoblede
Bluetooth-enhet klar for HFP- eller
HSP-tilkobling. Se side 23 hvis du vil
motta et anrop mens du spiller
musikk.
Fortsetter
17
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Justere volumet
Juster volumet ved å skyve
valgbryteren opp eller ned mens du
lytter til musikk.
Tips
• Avhengig av Bluetooth-enheten kan det
være nødvendig å justere volumet på
Bluetooth-enheten også.
• Volumnivået for å ringe og høre på
musikk kan justeres uavhengig av
hverandre. Selv om du endrer volumet
under en samtale, vil volumet for
avspilling av musikk ikke bli endret.
• Volumnivået på denne enheten kan
variere avhengig av hvilken Bluetoothenhet som er tilkoblet.
Slutte å bruke
1 Avslutt Bluetoothtilkoblingen ved hjelp av
Bluetooth-enheten.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag 2 sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) lyser samtidig, og enheten
slås av.
Kontrollere
lydenheten – AVRCP
Hvis Bluetooth-lydenheten som er
tilkoblet denne enheten, støtter
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile), kan du kontrollere
ved hjelp av knappene på enheten.
I bruksanvisningen som fulgte med
Bluetooth-enheten, kan du se
hvordan du bruker den.
Merk
Bruken av den Bluetooth-tilkoblede
enheten fra denne enheten, vil variere
avhengig av spesifikasjonene.
Status: I stopp- eller pausemodus
Kort trykk
Langt trykk
Nx
1
2
./>
3
4
1
2
3
4
Start avspilling*1
Stopp
Hopp til forrige/neste
Spole tilbake/spole frem*2
Status: I avspillingsmodus
Kort trykk
Langt trykk
Nx
5
6
Tips
./>
7
8
Når du slutter å spille musikk, kan det
hende at Bluetooth-tilkoblingen avsluttes
automatisk, avhengig av Bluetoothenheten.
5
6
7
8
Pause*1
Stopp
Hopp til forrige/neste
Spole tilbake/spole frem*2
*1 Det kan hende at du må trykke to
ganger på knappen, avhengig av
Bluetooth-enheten.
*2 Det kan hende at dette ikke fungerer
på enkelte Bluetooth-enheter.
18
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Tips
Avhengig av Bluetooth-enheten kan det
hende at spoling fremover eller spoling
bakover kan utføres med følgende
fremgangsmåte på enheten.
1 Trykk og hold inne POWERknappen i omlag 2 sekunder for
å slå av enheten.
2 Trykk og hold inne POWERknappen og valgbryteren (Nx) i
omlag 7 sekunder. Indikatoren
(blå) blinker én gang.
Innstillingen kan utløses ved å
gjenta fremgangsmåten ovenfor.
Indikatoren (blå) blinker nå to
ganger.
Merk
Du kan ikke justere volumet på Bluetoothenheten ved å trykke valgbryteren på
denne enheten opp eller ned.
19
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Ringe
VOL +
Når denne enheten ikke
kobles til en Bluetoothmobiltelefon automatisk
POWER-knapp
Du kan opprette en tilkobling fra
Bluetooth-mobiltelefonen eller fra
denne enheten for å koble
til Bluetooth-enheten som sist var
tilkoblet.
VOL –
Flerfunksjonsknapp
Kontroller følgende før du bruker
enheten.
– Bluetooth-funksjonen er aktiv på
mobiltelefonen.
– Sammenkoblingen av denne
enheten og Bluetoothmobiltelefonen er fullført.
1 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag 2 sekunder mens
enheten er slått av.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker to ganger sammen,
enheten slås på og så forsøker
denne enheten å koble til
Bluetooth-mobiltelefonen som
sist ble brukt.
Tips
Etter ett minutt vil enheten ikke
lenger prøve å koble til Bluetoothmobiltelefonen. Hvis dette
skjer, trykker du på
flerfunksjonsknappen for å prøve å
koble til på nytt.
A Opprette en tilkobling
fra Bluetoothmobiltelefonen
1 Opprett Bluetoothtilkoblingen (HFP eller
HSP*) fra Bluetoothmobiltelefonen til denne
enheten.
Informasjon om bruken finner
du i bruksanvisningen som
fulgte med Bluetoothmobiltelefonen.
Listen over gjenkjente enheter
vises på displayet på Bluetoothmobiltelefonen. Denne enheten
vises som "DR-BT160AS".
Hvis Bluetooth-mobiltelefonen
kan bruke både HFP (Hands-free
Profile) og HSP (Headset
Profile), velger du HFP.
Merk
Når du skal koble til en Bluetoothmobiltelefon som er ulik den som var
tilkoblet sist, må du følge
fremgangsmåten ovenfor ved
tilkobling.
* Se side 6 hvis du vil ha informasjon
om profiler.
20
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
B Opprette en tilkobling
med Bluetooth-enheten
som var tilkoblet sist,
fra denne enheten
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) begynner å blinke
samtidig, og enheten utfører
tilkoblingsoperasjonen i omlag
fem sekunder.
Merk
Når du hører på musikk med denne
enheten, kan du ikke opprette Bluetoothtilkobling med flerfunksjonsknappen.
Motta et anrop
Når du får et innkommende anrop,
kommer det en ringetone fra
enheten.
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen
på enheten.
Ringetonene er forskjellige,
avhengig av mobiltelefonen.
– ringetone angitt på enheten
– ringetone angitt på
mobiltelefonen
– ringetone angitt på
mobiltelefonen bare for
Bluetooth-tilkobling
Merk
Ringe
1 Bruk tastene på
mobiltelefonen når du
skal ringe.
Hvis du ikke får summetone på denne
enheten, må du trykke og holde inne
flerfunksjonsknappen i omlag to
sekunder.
Tips
Du kan ringe på følgende måte, avhengig
av hvilken Bluetooth-mobiltelefon du har.
Informasjon om bruken finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
mobiltelefonen.
– Når du ikke kommuniserer, kan du
trykke på flerfunksjonsknappen og
ringe ved hjelp av
taleoppringingsfunksjonen.
– Du kan ringe til nummeret som sist ble
slått, ved å trykke på
flerfunksjonsknappen i omlag to
sekunder.
Hvis du svarer på et anrop ved å trykke på
tasten på Bluetooth-mobiltelefonen, må
du være oppmerksom på at enkelte
Bluetooth-mobiltelefoner har
håndsettbruk prioritert. Hvis det er
tilfelle, får du kontakt med enheten ved å
trykke og holde inne
flerfunksjonsknappen i omlag to
sekunder, eller ved å bruke Bluetoothmobiltelefonen. Du finner mer
informasjon i bruksanvisningen som
fulgte med Bluetooth-mobiltelefonen.
Justere volumet
Juster volumet ved å skyve
valgbryteren opp eller ned.
Tips
• Du kan ikke justere volumet når du ikke
kommuniserer.
• Volumnivået for å ringe og høre på
musikk kan justeres uavhengig av
hverandre. Selv om du endrer volumet
mens du spiller av musikk, vil volumet
for samtaler ikke bli endret.
Fortsetter
21
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Avslutte en samtale
HFP (Hands-free Profile)
Du kan avslutte en samtale ved å
trykke på flerfunksjonsknappen på
enheten.
Status
Standby
Slutte å bruke
1 Avslutt Bluetoothtilkoblingen ved hjelp av
Bluetoothmobiltelefonen.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag to sekunder for å
slå av strømmen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) lyser samtidig, og enheten
slås av.
Kontrollere
Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP
Bruken av knappene på denne
enheten varierer avhengig av
mobiltelefonen.
HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile) brukes for
Bluetooth-mobiltelefonen. Se
i bruksanvisningen som fulgte med
Bluetooth-mobiltelefonen, for å få
informasjon om støttede
Bluetooth-profiler eller hvordan
enheten skal brukes.
Flerfunksjonsknapp
Kort trykk
Langt trykk
Start
taleoppringing*1
Ring siste
nummer på
nytt
Taleoppringing
Avbryt
aktivert
taleoppringing*1
Utgående
anrop
Innkommende
anrop
Under anrop
–
Avslutt
utgående
anrop
Endre
oppringingsenhet
Svar
Avvis
Avslutt anrop
Endre
oppringingsenhet
HSP (Headset Profile)
Status
Flerfunksjonsknapp
Kort trykk
Langt trykk
Standby
–
Ring*1
Utgående
anrop
Avslutt
utgående
anrop*1
Avslutt
utgående
anrop eller
endre
oppringingsenhet
til headset*2
Svar
–
Avslutt
anrop*3
Endre
oppringingsenhet
til headset
Innkommende
anrop
Under anrop
*1 Det kan hende at enkelte funksjoner
ikke støttes, avhengig av Bluetoothmobiltelefonen. Se i bruksanvisningen
som fulgte med mobiltelefonen.
2
* Dette kan variere, avhengig av
Bluetooth-mobiltelefonen.
*3 Det kan hende at enkelte funksjoner
ikke støttes når du ringer fra
Bluetooth-mobiltelefonen.
22
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Ringe mens du spiller musikk
Bluetooth-tilkoblingen som bruker HFP eller HSP samt A2DP, er nødvendig
for å kunne ringe mens du spiller musikk.
Hvis du for eksempel vil ringe med en Bluetooth-mobiltelefon mens du hører
på musikk på en Bluetooth-kompatibel musikkspiller, må denne enheten
være tilkoblet mobiltelefonen med HFP eller HSP.
Opprett en Bluetooth-tilkobling mellom denne enheten
og enheten som brukes, etter fremgangsmåten som er
forklart nedenfor.
1 Opprett en Bluetooth-tilkobling mellom denne enheten
og mobiltelefonen som brukes med HFP eller HSP,
etter fremgangsmåten som er forklart under "Ringe"
(se side 20).
2 Bruk Bluetooth-enheten (musikkspilleren eller
mobiltelefonen) som brukes til å spille musikk, til å
opprette en Bluetooth-forbindelse til denne enheten
ved hjelp av A2DP.
Ringe mens du spiller
musikk
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen
mens du spiller musikk
(side 22), eller bruk
Bluetoothmobiltelefonen til å
foreta et telefonanrop.
Hvis du ikke får summetone på
denne enheten, må du trykke og
holde inne flerfunksjonsknappen
i omlag to sekunder.
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen
og snakk.
Når du er ferdig med samtalen,
trykker du på
flerfunksjonsknappen. Enheten
går over til å spille musikk igjen.
Når du ikke hører en
ringetone selv om du får et
innkommende anrop
1 Stopp
musikkavspillingen.
2 Når det ringer, trykker
Motta et anrop mens du
spiller musikk
Når du får et innkommende anrop,
stopper musikken midlertidig og det
kommer en ringetone fra enheten.
du på
flerfunksjonsknappen
og snakker.
23
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
TILLEGGSINFORMASJON
Forholdsregler
Om Bluetooth-kommunikasjon
• Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer
innenfor et område på omlag 10 meter.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
varierer avhengig av hindringer
(menneskekropp, metall, vegger og så
videre) eller elektromagnetiske
omgivelser.
• Antennen er innebygd i høyre enhet,
som illustrert i det stiplede feltet.
Følsomheten ved Bluetoothkommunikasjon kan forbedres ved å
plassere en tilkoblet Bluetooth-enhet på
høyre side.
Kommunikasjonsavstanden reduseres
når hindringene befinner seg mellom
denne enheten og antennen på den
tilkoblede enheten.
•
Plassering for
innebygd antenne
•
24
• Følgende forhold kan virke inn på
følsomheten ved Bluetoothkommunikasjon.
– Det er en hindring, for eksempel en
menneskekropp, metall eller en vegg,
mellom denne enheten og Bluetoothenheten.
– En enhet som bruker en frekvens på
2,4 GHz, for eksempel en trådløst
nettverk-enhet, trådløs telefon eller
mikrobølgeovn, er i bruk i nærheten
av enheten.
• Siden Bluetooth-enheter og trådløse
lokalnettverk (IEEE802.11b/g) bruker
samme frekvens, kan det oppstå
mikrobølgeforstyrrelser som resulterer i
•
•
lavere kommunikasjonshastigheter, støy
eller ugyldig forbindelse hvis enheten
brukes i nærheten av en trådløst
lokalnettverk-enhet. I så fall gjør du
følgende.
– Bruk denne enheten minst 10 m unna
enheten i det trådløse lokalnettverket.
– Hvis denne enheten brukes nærmere
enn 10 m fra en trådløst
lokalnettverk-enhet, slår du av
enheten i det trådløse lokalnettverket.
– Installer denne enheten og Bluetoothenheten så nærme hverandre som
mulig.
Mikrobølger fra en Bluetooth-enhet kan
påvirke bruken av elektroniske
medisinske enheter. For å unngå
ulykker må du slå av denne enheten og
andre Bluetooth-enheter på følgende
steder.
– der det finnes antennelige gasser, på
sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
– i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
Denne enheten støtter
sikkerhetsfunksjoner som overholder
Bluetooth-standardene og som sørger
for en sikker tilkobling når den trådløse
Bluetooth-teknologien brukes. Det kan
imidlertid hende at sikkerheten ikke er
tilstrekkelig, avhengig av innstillingene.
Vær forsiktig når du kommuniserer ved
hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.
Vi påtar oss ikke noe ansvar for
informasjonslekkasje under Bluetoothkommunikasjon.
Vi kan ikke gi garanti for tilkobling
med alle Bluetooth-enheter.
– En enhet med Bluetoothfunksjonalitet skal overholde
Bluetooth-standarden som er
spesifisert av Bluetooth SIG, Inc. og
godkjennes.
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
– Selv om den tilkoblede enheten
overholder den ovennevnte
Bluetooth-standarden, kan det hende
at enkelte enheter ikke kobles til eller
fungerer som de skal, avhengig av
enhetens funksjoner eller
spesifikasjoner.
– Når du snakker handsfree i telefonen,
kan det oppstå støy, avhengig av
enheten eller
kommunikasjonsomgivelsene.
• Avhengig av enheten som skal kobles
til, kan det ta noe tid før
kommunikasjonen starter.
Om sprutsikker struktur
Denne enheten har sprutsikker
struktur, noe som hindrer at
enhetens funksjonalitet påvirkes
hvis den utsettes for vannsprut
(gjelder ikke høretelefonene og
vekselstrømadapteren).
Enheten kan likevel ikke brukes i
vann. Ta følgende forholdsregler:
• Ikke plasser denne enheten i vann
eller bruk den på steder med høy
luftfuktighet, for eksempel på
badet.
• Hvis du søler vann på
høretelefonene, må du tørke av
vannet med en tørr klut eller
lignende før du bruker denne
enheten.
Om den medfølgende
vekselstrømadapteren
• Bruk vekselstrømadapteren som ble
levert sammen med denne enheten. Ikke
bruk andre vekselstrømadaptere da
dette kan føre til at enheten ikke
fungerer slik den skal.
Pluggens polaritet
• Hvis du ikke skal bruke denne enheten
på lang tid, plugger du ut
vekselstrømadapteren fra
vekselstrømuttaket. Når du skal ta
vekselstrømadapteren ut fra
vegguttaket, må du ta i selve
adapterpluggen, ikke i ledningen.
Merknad om statisk elektrisitet
Særlig under forhold med tørr luft, kan du
føle forsiktige vibrasjoner på ørene. Dette
er på grunn av statisk elektrisitet som er
samlet i kroppen, og ikke en feil på
høretelefonene.
Effekten kan reduseres ved å bruke klær
som er laget av naturmateriale.
Annet
• Ikke plasser denne enheten på steder
som er utsatt for fukt, støv, sot, damp
eller direkte sollys, eller i bilen mens du
venter ved et trafikklys. Det kan føre til
feil.
• Det kan hende at bruk av Bluetoothenheten ikke fungerer på
mobiltelefoner, avhengig av
radiobølgeforhold og stedet der utstyret
brukes.
• Hvis du føler ubehag etter at du har
brukt Bluetooth-enheten, må du
umiddelbart slutte å bruke Bluetoothenheten. Hvis det oppstår problemer,
må du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
• Hvis du hører på musikk på høyt volum
med denne enheten, kan du få nedsatt
hørsel. Av trafikksikkerhetsårsaker må
du ikke bruke denne enheten mens du
kjører bil eller sykler.
• Ikke utsett denne enheten for trykk eller
press da dette kan føre til deformasjoner
under lagring i lengre perioder.
• Øreputene kan gå i oppløsning etter
lagring eller bruk i lengre perioder.
• Hvis du har spørsmål eller problemer
angående denne enheten som ikke
omtales i denne håndboken, må du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
25
NO
Feilsøking
Hvis du får problemer med bruk av enheten, kan du bruke denne sjekklisten
og lese produktstøtteinformasjonen på webområdet vårt.
Hvis problemet vedvarer, må du kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Vanlig
Enheten er ikke slått på.
, Skift batteriene i enheten.
, Enheten er ikke slått på under lading.
Koble enheten fra
vekselstrømadapteren og slå på
enheten.
Sammenkobling er ikke
mulig.
, Bring denne enheten og Bluetoothenheten nærmere hverandre.
Kan ikke opprette
Bluetooth-tilkobling.
, Kontroller at denne enheten er slått
på.
, Kontroller at Bluetoothtilkoblingsenheten er slått på og at
Bluetooth-funksjonen er på.
, Det kan hende at tilkobling med
Bluetooth-enheten ikke lagres i
minnet på denne enheten.
Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra
Bluetooth-enheten til denne enheten
straks etter at sammenkoblingen er
fullført.
, Bluetooth-tilkoblingsenheten er i
dvalemodus.
, Bluetooth-tilkoblingen er avbrutt.
Opprett Bluetooth-tilkoblingen på
nytt (når du hører på musikk: se side
17, under samtale: se side 20).
Korrespondanseavstanden
er kort. (lyden hopper.)
, Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk utstråling, for
eksempel et trådløst lokalnettverk,
andre Bluetooth-enheter eller en
mikrobølgeovn, befinner seg i
nærheten, må du flytte deg bort fra
slike kilder.
, Rett inn antennen på enheten (side
24) mot Bluetooth-enheten. Pass på at
det ikke er hindringer i veien for
kommunikasjonen.
Enheten fungerer ikke slik
den skal.
, Nullstill enheten.
Sammenkoblingsinformasjon slettes
ikke når du gjør dette. Stikk en liten
pinne eller lignende inn i hullet for
RESET-knappen og trykk til du føler
et klikk.
Forvrengt lyd
26
, Kontroller at denne enheten ikke
mottar forstyrrelser fra et trådløst
lokalnettverk, andre trådløse enheter
på 2,4 GHz eller en mikrobølgeovn.
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Når du hører på
musikk
Ingen lyd
, Kontroller at både denne enheten og
Bluetooth-enheten er slått på.
, A2DP Bluetooth-tilkobling er ikke
opprettet mellom denne enheten og
en Bluetooth-enhet. Opprett en A2DP
Bluetooth-tilkobling (side 17).
, Kontroller at musikk spilles av fra
Bluetooth-enheten.
, Kontroller at volumet på enheten ikke
er stilt inn for lavt.
, Skru opp volumet på den tilkoblede
enheten om nødvendig.
, Koble denne enheten og Bluetooth
sammen igjen (side 12).
Lavt lydnivå
, Skru opp volumet på denne enheten.
, Skru opp volumet på den tilkoblede
enheten om nødvendig.
Lav lydkvalitet
, Skift Bluetooth-tilkoblingen til A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile) når HSP (Headset Profile) er
angitt.
Forvrengt lyd
, Skru om nødvendig ned volumet på
denne enheten.
Lyden hopper ofte under
avspilling.
, Mottaksforholdene for denne enheten
kan bli ustabile på grunn av dårlig
samsvar mellom innstilt bithastighet
for musikken som blir overført fra
Bluetooth, og enheten der denne
enheten blir brukt. *1
Avslutt A2DP Bluetooth-tilkoblingen
ved hjelp av Bluetooth-enheten. Når
enheten er slått av, trykker og holder
du inne Nx i omlag sju sekunder
for å redusere bithastigheten. *2
*1 Bithastighet er en numerisk verdi
som representerer overført
datavolum per sekund. Høyere
bithastighet vil generelt gi bedre
lydkvalitet. Denne enheten kan
motta musikk med høy bithastighet,
men ved høye bithastigheter kan
imidlertid lyden hoppe, avhengig
av bruksmiljø.
*2 Når innstillingen av bithastighet er
fullført, blinker indikatoren (blå) én
gang. Handlingene ovenfor fører
ikke alltid til redusert lydkvalitet,
avhengig av forholdene. Hvis du vil
tilbakestille til opprinnelig
innstilling, trykker og holder du
inne Nx på nytt i omtrent sju
sekunder. Indikatoren (blå) blinker
to ganger.
Når du ringer
Du hører ikke mottakerens
stemme.
, Kontroller at både denne enheten og
Bluetooth-mobiltelefonen er slått på.
, Kontroller tilkoblingen mellom denne
enheten og Bluetooth-mobiltelefonen.
Opprett en Bluetooth-tilkobling (HFP
eller HSP) på nytt (side 20).
, Kontroller at utgangen for Bluetoothmobiltelefonen er angitt for denne
enheten.
, Kontroller at volumet på enheten ikke
er stilt inn for lavt.
, Skru om nødvendig opp volumet på
den tilkoblede Bluetoothmobiltelefonen.
, Hvis du hører på musikk med denne
enheten, stopper du avspillingen,
trykker på flerfunksjonsknappen og
snakker.
Lav lyd fra mottakeren
, Skru opp volumet på denne enheten.
, Skru om nødvendig opp volumet på
den tilkoblede Bluetoothmobiltelefonen.
27
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Initialisere
enheten
Du kan tilbakestille denne enheten
til standardverdiene (for eksempel
voluminnstillingen) og slette all
sammenkoblingsinformasjon.
1 Hvis denne enheten er
slått på, trykker og
holder du inne POWERknappen i omlag 2
sekunder for å slå av
enheten.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen og
flerfunksjonsknappen
samtidig i omlag sju
sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker fire ganger
sammen, og denne enheten
tilbakestilles til
standardinnstillingene. All
sammenkoblingsinformasjon
slettes.
28
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
Spesifikasjoner
*3 Bluetooth-standardprofiler angir
formålet med Bluetoothkommunikasjonen mellom enhetene.
*4 Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
*5 Delbåndskodek
Generelt
Kommunikasjonssystem
Bluetooth Specification versjon 2.0 +
EDR*1
Utdata
Bluetooth Specification Power Class 2
Headset
Maksimal
kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje omtrent 10 m*2
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Strømkilde
DC 3,7 V: Innebygd oppladbart lithiumion-batteri
Moduleringsmetode
FHSS
Vekt
Ca. 40 g
Kompatible Bluetooth-profiler*3
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Nominelt strømforbruk
1,5 W
Støttede kodeker*4
SBC*5, MP3
Støttet metode for
innholdsbeskyttelse
SCMS-T
Mottaker
Type
Nær type, dynamisk
Driverenhet
9 mm dome-type
Gjengivelsesfrekvensområde
6 – 23 000 Hz
Mikrofon
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 – 20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Type
Elektretkondensator
Retningskarakteristikk
Rundtstrålende
Inkludert tilbehør
Øreplugger
S (2)
M (2)
L (2)
Vekselstrømadapter (1)
Bruksanvisning (denne boken) (1)
Effektivt frekvensområde
100 – 4000 Hz
Brukstemperatur
0 °C til 45 °C
*1 Enhanced Data Rate
*2 Den faktiske rekkevidden vil variere
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enhetene, magnetiske felter
rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem,
programvare og så videre.
Utforming og spesifikasjoner kan endres
uten forvarsel.
29
NO
DR-BT160AS_CED [NO] 4-108-811-41(1)
VAROITUS
Tulipalo-ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä
laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Tuotteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla,verholla tms. Älä myöskään
aseta kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo-ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä aseta laitteen päälle
nestettä sisältäviä astioita kuten
maljakoita.
Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon yletyt
helposti. Jos huomaat verkkolaitteessa
jotakin tavallisesta poikkeavaa, irrota se
heti pistorasiasta.
Ilmoitus asiakkaille: seuraava
koskee ainoastaan EU-direktiivejä
soveltavissa maissa myytäviä
laitteita.
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
ja tuoteturvallisuudesta vastaava
valtuutettu on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Huoltoon ja takuuseen
liittyvissä asioissa käytä erillisissä huoltotai takuuasiakirjoissa ilmoitettuja
osoitteita.
Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Älä jätä paristoa (akkua tai asennettuja
paristoja) pitkäksi aikaa liian kuumaan
paikkaan, kuten auringonpaisteeseen.
Liiallinen äänenpaine voi kuulokkeilla
kuunneltaessa vahingoittaa kuuloa.
Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa
Bluetooth SIG, Inc., ja Sony Corporation
käyttää näitä merkkejä lisenssillä.
Kaikki muut tavaramerkit ja kauppanimet
ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat
lisensoineet MPEG Layer-3
äänenkoodaustekniikan ja patentit.
2
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla,
estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky
tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo
on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee
pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee
tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten
paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
FI
3
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
4
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Sisällysluettelo
Mikä langaton Bluetoothtekniikka on? ................ 6
Tervetuloa! ........................ 7
3 Bluetooth-käytön vaihetta ...... 8
Osien sijainti ja toiminta ... 9
Laitteen lataaminen ....... 10
Liittäminen pariksi ......... 12
Mitä liittäminen pariksi on? .... 12
Pariksiliittämisen vaiheet ........ 12
Laitteen käyttäminen ..... 14
Bluetooth-käytön
merkkivalot .................. 16
Musiikin
kuunteleminen ............ 17
Audiolaitteen ohjaaminen AVRCP ............................... 18
Puhelun soittaminen ...... 20
FI
Bluetooth-matkapuhelimen
ohjaaminen – HFP, HSP ..... 22
Puhelun soittaminen
musiikin toiston
aikana .......................... 23
Varotoimet ....................... 24
Vianmääritys ................... 26
Laitteen tehdasasetusten
palauttaminen ............. 28
Tekniset tiedot ................ 29
5
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Mikä langaton Bluetooth-tekniikka
on?
Langaton Bluetooth®-tekniikka on
lyhyen toimintaetäisyyden tarjoava
langaton tekniikka, joka
mahdollistaa langattoman
tiedonsiirron digitaalisten laitteiden
(kuten tietokoneiden tai
digitaalikameroiden) välillä.
Langattoman Bluetooth-tekniikan
toimintaetäisyys on noin 10 metriä.
Yleensä yhdistetään toisiinsa vain
kaksi tarvittavaa laitetta, mutta
jotkin laitteet voi yhdistää useaan
laitteeseen samanaikaisesti.
Yhteyden muodostamisessa ei
tarvita kaapelia, eikä laitteita
myöskään tarvitse asettaa toisiaan
kohti, kuten infrapunatekniikassa.
Täten laitteen voi sijoittaa
esimerkiksi laukkuun tai taskuun.
Bluetooth-standardi on
kansainvälinen standardi, jota
tuhannet yritykset kaikkialla
maailmassa tukevat ja käyttävät.
Tiedonsiirtojärjestelmä ja
tämän laitteen kanssa
yhteensopivat Bluetoothprofiilit
Profiili on kunkin Bluetoothlaitemäärittelyn toiminnan
standardi. Tämä laite tukee
seuraavaa Bluetooth-versiota ja
profiileja:
Tiedonsiirtojärjestelmä:
Bluetooth-määrityksen versio
2.0 + EDR*1
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): laadukkaan audiosisällön
lähetys tai vastaanotto.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): A/V-laitteen ohjaus;
esimerkiksi tauko, pysäytys, toiston
aloitus, äänenvoimakkuuden säätö.
– HSP (Headset Profile)*2: Puhuminen
puhelimeen/Puhelimen ohjaus.
– HFP (Hands-free Profile)*2: Puhuminen
puhelimeen/Puhelimen ohjaus
handsfree-toiminnoilla.
*1 Enhanced Data Rate
*2 Jos käytettävä Bluetooth-matkapuhelin
tukee sekä HFP (Hands-free Profile)
-profiilia että HSP (Headset Profile)
-profiilia, valitse HFP.
Huomautuksia
• Bluetooth-toiminnon käyttäminen
edellyttää, että liitettävä Bluetooth-laite
tukee samaa profiilia kuin tämä laite.
Huomaa myös, että vaikka tuki samalle
profiilille olisi olemassa, eri laitteiden
tukiominaisuudet voivat poiketa
toisistaan.
• Langattoman Bluetooth-tekniikan
ominaisuuksien vuoksi tämä laite
toistaa äänen hieman viiveellä
Bluetooth-laitteen toistaman äänen
vuoksi puhuttaessa puhelimeen tai
kuunneltaessa musiikkia.
6
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Tervetuloa!
Kiitos, että olet hankkinut nämä Sonyn langattomat stereokuulokkeet. Ne
käyttävät langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
• Nauti musiikista langattomasti Bluetooth-stereokuuntelua tukevalla
musiikkisoittimella tai matkapuhelimella*1.
• Erittäin varmatoimiset, kevyet ja hyvin istuvat kaksoistuetut ja säädettävät
kuulokkeet aktiivikäyttöön.
• Pehmeä ja joustava suunnittelu, istuu miellyttävästi korvan päällä.
• Roiskesuojattu.
• Upotetun mikrofonin ansiosta soitat hands-free-puheluita puhelimilla,
joissa on Bluetooth-tuki.*2
• Käytä musiikkisoittimen perustoimintoja (mm. toisto ja pysäytys) kaukoohjauksella Bluetooth-yhteyden kautta.*3
• Bluetooth-versio 2.0 + EDR*4 toistaa ääntä aikaisempaa paremmin, on
vähemmän häiriöaltis ja kuluttaa vähemmän virtaa.
• Uudelleen lataaminen on helppoa.
Lisätietoja langattomasta Bluetooth-tekniikasta on sivulla 6.
Puhuminen
puhelimeen
Musiikin
kuunteleminen
*1 Liitetyssä Bluetooth-laitteessa on oltava A2DP-profiilia (Advanced Audio
Distribution Profile)-tuki.
*2 Liitettävän Bluetooth-laitteen on tuettava HFP-profiilia (Hands-free Profile) tai HSPprofiilia (Headset Profile).
*3 Liitetyssä Bluetooth-laitteessa on oltava AVRCP-profiilia (Audio Video Remote
Control Profile)-tuki.
*4 Enhanced Data Rate
Jatkuu
7
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
3 Bluetooth-käytön vaihetta
Liittäminen pariksi
Rekisteröi (”liitä pariksi”) ensin toinen Bluetooth-laite (esimerkiksi
matkapuhelin) ja tämä laite. Kun liittäminen pariksi on suoritettu kerran,
sitä ei tarvitse suorittaa uudelleen.
Esimerkiksi
Bluetoothmatkapuhelin
Langattomat
stereokuulokkeet
Liittäminen pariksi
V
Musiikin kuunteleminen
c Sivu 12 - 13
V
Puhelun soittaminen
Bluetooth-yhteys
Bluetooth-yhteys
Luo Bluetooth-yhteys toisesta
Bluetooth-laitteesta.
Kun tähän laitteeseen kytketään
virta, laite aloittaa Bluetoothyhteyden tunnistetun laitteen
kanssa automaattisesti.
Yhteys
A2DP
AVRCP
V
c Sivu 17
Musiikin kuunteleminen
Voit kuunnella toisen Bluetoothlaitteen toistamaa musiikkia.
Tästä laitteesta voi ohjata toisto-,
pysäytys- ja taukotoimintoa.
Musiikki
8
c Sivu 17 - 19
Yhteys
HFP
HSP
c Sivu 20 - 22
V
Puhuminen puhelimeen
Voit soittaa ja vastaanottaa
puheluja tämän laitteen avulla.
Puhe
c Sivu 20 - 23
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
ALOITTAMINEN
Osien sijainti ja toiminta
1 Mikrofoni
2 Merkkivalo (punainen)
7 PAIRING -painike
8
Ilmaisee laitteen virtatilan.
3 Merkkivalo (sininen)
9 Valintakytkin
Ilmaisee laitteen
tiedonsiirtotilan.
4 POWER-painike
5 Kuuloke
6 RESET-painike
Monitoimipainike
Ohjaa monia puhelutoimintoja.
Ohjaa monia
musiikinkuuntelutoimintoja.
Säädä äänenvoimakkuutta
samalla kun puhut puhelimessa.
0 DC IN 3 V -liitäntä
Paina tätä painiketta, jos laite ei
toimi oikein. Tämä toiminto ei
poista pariksiliittämistietoja.
9
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Laitteen lataaminen
Laitteessa on litium-ioniakku, joka on ladattava ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa.
1 Poista laitteen DC IN 3 V
-liitännän suojus.
2 Kytke vakiovarusteisiin
3 Varmista, että
merkkivalo (punainen)
palaa latauksen aikana.
sisältyvä verkkolaite
tämän laitteen DC IN 3 V
-liitäntään.
Langattomat
stereokuulokkeet
DC IN 3 V
-liitäntään
Pistorasiaan
Verkkolaite
(vakiovaruste)
Kun verkkolaite kytketään
pistorasiaan, lataus alkaa.
Vihjeitä
• Jos verkkolaite kytketään pistorasiaan
virran ollessa kytkettynä kuulokkeisiin,
kuulokkeiden virta katkeaa
automaattisesti.
• Tähän laitteeseen ei voi kytkeä virtaa
latauksen aikana.
Lataus on valmis noin 2,5
tunnin* kuluttua, jolloin
merkkivalo (punainen) sammuu
automaattisesti.
* Täysin tyhjän akun lataamiseen
tarvittava aika.
Huomautuksia
• Laitteen pitkäaikaisvarastoinnin
yhteydessä punainen merkkivalo saattaa
olla syttymättä, kun laite ladataan
kytkemällä se verkkolaitteeseen. Tässä
tapauksessa älä irrota laitetta
verkkolaitteesta, vaan odota, kunnes
punainen merkkivalo syttyy.
• Sulje DC IN 3 V -liitännän suojus
latauksen jälkeen työntämällä suojusta
paikoilleen, kunnes se lukittuu
liitäntään.
Varoitus
10
Jos laitteessa ilmenee ongelma
latauksen aikana, merkkivalo
(punainen) voi sammua, vaikka
lataus ei olisi valmis.
Syyt voivat olla seuraavat:
– Ympäristön lämpötila on
korkeampi kun 0 °C – 45 °C.
– Akussa on jokin ongelma.
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Akun jäljellä olevan
varauksen tarkistaminen
Yritä tällöin ladata akku uudelleen
ympäristössä, jonka lämpötila on
yllä mainitulla välillä. Jos ongelma
ei katoa, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Huomautuksia
• Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan,
se voi tyhjentyä nopeasti. Akun
käyttöaika kuitenkin pitenee
muutamaan latauskerran jälkeen.
• Jos sisäisen akun käyttöaika lyhenee
puoleen normaalista, akku kannattaa
vaihtaa. Pyydä lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä tietoja akun
vaihtamisesta.
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille,
suoralle auringonvalolle, kosteudelle,
hiekalle, pölylle tai iskuille. Älä jätä
laitetta aurinkoiseen paikkaan
pysäköityyn ajoneuvoon.
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta
verkkolaitetta.
Käyttöaika*
Tila
Keskimäär.
käyttöaika
Tiedonsiirtoaika
(mukaan lukien
musiikintoistoaika)
(enintään)
7 tuntia
Valmiustilaaika (enintään)
100 tuntia
Kun POWER-painiketta painetaan
virran ollessa kytkettynä laitteeseen,
merkkivalo (punainen) alkaa
vilkkua. Akun jäljellä olevan
varauksen voi tarkistaa merkkivalon
(punainen) välähdysten määrästä.
Merkkivalo
(punainen)
Tila
3-kertaa
Täynnä
2-kertaa
Puolillaan
1 kerta
Vähissä (vaatii
latausta)
Huomautus
Akun jäljellä olevaa varausta ei voi
tarkistaa heti sen jälkeen, kun laitteeseen
on kytketty virta, eikä pariksiliittämisen
aikana.
Kun akku on lähes tyhjä
Merkkivalo (punainen) vilkkuu
hitaasti automaattisesti.
Kun akku tyhjenee, laite antaa
äänimerkin ja virta katkeaa
automaattisesti.
* Yllä ilmoitetut ajat voivat vaihdella
ympäristön lämpötilan ja
käyttöolosuhteiden mukaan.
11
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Liittäminen pariksi
Mitä liittäminen
pariksi on?
Bluetooth-laitteet on ”liitettävä
pariksi” etukäteen.
Bluetooth-laitteet on liitetty pariksi,
niitä ei tarvitse liittää pariksi
uudelleen, paitsi seuraavissa
tilanteissa:
• Pariksiliittämistiedot on poistettu
esimerkiksi huollossa.
• Tämä laite yritetään liittää pariksi
9:nnen laitteen kanssa.
Tämän laitteen voi liittää pariksi
enintään 8 laitteen kanssa. Jos 8
laitetta on jo liitetty pariksi ja
pariksi liitetään uusi laite, uusi
laite korvaa 8:sta aiemmin pariksi
liitetystä laitteesta sen, jonka
viimeinen yhteysajankohta on
vanhin.
• Kun tähän laitteeseen liittyvät
tunnistustiedot on poistettu
liitettävästä laitteesta.
• Tämä laite on palautettu
tehdasasetuksiinsa (sivu 28).
Kaikki pariksiliittämistiedot on
poistettu.
Pariksiliittämisen
vaiheet
1 Aseta toinen Bluetoothlaite alle 1 m:n
etäisyydelle tästä
laitteesta.
2 Siirrä laite linkityksen
valmiustilaan pitämällä
PAIRING-painike
alhaalla vähintään 2
sekuntia.
Kun sininen ja punainen
merkkivalo vilkkuvat
samanaikaisesti, laite siirtyy
linkitystilaan.
Huomautus
Jos pariksiliittämistä ei suoriteta noin
5 minuutin kuluessa,
pariksiliittämistila peruuntuu ja tästä
laitteesta katkeaa virta. Aloita tällöin
uudelleen vaiheesta 1.
12
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
3 Suorita
pariksiliittämistoiminto
toisessa Bluetoothlaitteessa tämän laitteen
tunnistamiseksi.
Toisen Bluetooth-laitteen
näyttöön tulee luettelo
tunnistetuista laitteista. Tämä
laite näkyy muodossa
”DR-BT160AS”. Jos
”DR-BT160AS”-laitetta ei näy,
aloita uudelleen vaiheesta 1.
* Salasanaa voidaan kutsua myös
esimerkiksi ”avauskoodiksi”, ”PINkoodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai
”sala-avaimeksi”.
6 Luo Bluetooth-yhteys
Huomautuksia
• Katso lisätietoja toisen Bluetoothlaitteen vakiovarusteisiin
sisältyvästä käyttöohjeesta.
• Kun pariksi liitetään Bluetoothlaite, joka ei näytä tunnistettujen
laitteiden luetteloa tai jossa ei ole
näyttöä, voit liittää laitteen pariksi
asettamalla sekä tämän laitteen että
toisen Bluetooth-laitteen
pariksiliittämistilaan. Tällä hetkellä
tätä laitetta ei voi liittää pariksi
sellaisen Bluetooth-laitteen kanssa,
jonka salasana ei ole ”0000”.
4 Valitse toisen
Bluetooth-laitteen
näytössä näkyvä
”DR-BT160AS”-laite.
Pariksiliittäminen on valmis,
kun merkkivalo (sininen)
vilkkuu hitaasti. Joidenkin
Bluetooth-laitteiden näytössä
näkyy ”Pariksiliittäminen
valmis” tai muu vastaava
ilmoitus.
toisesta Bluetoothlaitteesta.
Tämä laite muistaa kyseisen
toisen laitteen viimeksi
käytettynä yhteyslaitteena.
Jotkin Bluetooth-laitteet voivat
luoda automaattisesti yhteyden
tähän laitteeseen, kun
pariksiliittäminen on valmis.
Vihjeitä
• Jos haluat liittää pariksi muita
Bluetooth-laitteita, liitä ne erikseen
vaiheissa 1 – 5 olevien ohjeiden
mukaan.
• Jos haluat poistaa kaikki
pariksiliittämistiedot, katso kohtaa
”Laitteen tehdasasetusten
palauttaminen” (sivu 28).
5 Jos Bluetooth-
lähdelaitteen näyttöön
tulee pyyntö antaa
salasana*, kirjoita
”0000”.
13
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Laitteen käyttäminen
1 Aseta sangat molempiin
korviin.
Kuulokkeen osa, jossa on
POWER-painike, tulee oikeaa
korvaa vasten.
2 Säädä niskapanta ja
Kuulokkeiden asianmukainen
asentaminen
Jos pehmusteosan säätö on väärin,
matalat bassoäänet voivat jäädä
kuulumatta. Paranna äänenlaatua
vaihtamalla pehmusteosan kokoa,
tai säädä pehmusteosa siten, että se
istuu korvaan mukavasti ja tiiviisti.
Kuulokkeet toimitetaan siten, että
niihin on kiinnitetty M-koon
pehmusteosat. Jos huomaat, että Mkoko ei sovi, vaihda pehmusteet Stai L-kokoisiksi. Kun vaihdat
pehmusteita, aseta ne kuulokkeisiin
siten, että ne eivät vahingossa irtoa
ja jää korviin. Kierrä kuulokeosa
hyvin paikalleen.
kuulokkeiden kulma.
Säädä kuulokkeen
varren pituus.
Säädä kuulokkeen varren pituus
niin, että kuulokkeet ovat
mukavasti korvilla.
14
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Jos sanka on auki,
Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään
aikaan, sanka saattaa olla auki alla
olevan kuvan osoittamalla tavalla.
Väännä sankaa nuolen osoittamaan
suuntaan. Näin sanka saa takaisin
alkuperäisen muotonsa ennen
käyttöä.
15
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Bluetooth-käytön merkkivalot
B : Merkkivalo (sininen)
R : Merkkivalo (punainen)
Puhelin
Musiikki
Yhteys luotu
Yhteyden luonti Liittäminen pariksi
Tila
Merkkivalojen vilkkuminen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
Etsitään
B
R
Liitettävissä
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Yhteyden luonti
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP tai A2DP B
(valmiustilassa audiosignaalin
vastaanottoa varten)
HFP/HSP ja A2DP
(valmiustilassa audiosignaalin
vastaanottoa varten)
– – – – – – – – –
– – – – – ...
–
–
R –
B
– – – – – – –
– – – ...
R –
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Kuuntelu puhelun B
valmiustilan aikana R –
– – – – – – –
– – – ...
Kuuntelu
...
Saapuva puhelu
B
R –
Puhutaan
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Puhelun soittaminen B
musiikin toiston
R –
aikana
– – – – – – –
– – – ...
16
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN
Musiikin kuunteleminen
VOL +
POWER-painike
VOL –
yhteys. Kun et käytä tätä laitetta
puhelussa, älä aseta viimeksi
yhdistettyä Bluetooth-laitetta
valmiiksi HFP- tai HSP-yhteyteen.
Tietoja puhelun soittamisesta tai
puheluun vastaamisesta musiikin
toiston aikana on sivulla 23.
2 Luo Bluetooth-yhteys
(A2DP) toisesta
Bluetooth-laitteesta
tähän laitteeseen.
Katso lisätietoja toisen
Bluetooth-laitteen käyttämisestä
sen vakiovarusteisiin
sisältyvästä käyttöohjeesta.
Tarkasta seuraavat asiat ennen
laitteen käyttöä.
– Toinen Bluetooth-laite on
toiminnassa.
– Tämä laite ja toinen Bluetoothlaite on liitetty pariksi.
– Toinen Bluetooth-laite tukee
musiikinsiirtotoimintoa
(profiili: A2DP*).
3 Aloita toisto toisessa
Bluetooth-laitteessa.
Vihje
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) -protokollaa käyttävä Bluetoothyhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen
voidaan luoda myös tämän laitteen
valintakytkimellä, paitsi silloin, kun
puhelu soitetaan tämän laitteen avulla.
1 Kun tästä laitteesta on
virta katkaistuna, pidä
POWER-painiketta
painettuna noin 2
sekuntia.
Huomautuksia
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen)
välähtävät samanaikaisesti kaksi
kertaa, ja laitteeseen kytkeytyy
virta.
Huomautus
Kun laitteeseen on kytketty virta,
laite yrittää HFP- tai HSP-protokollaa
käyttäen luoda automaattisesti
yhteyden siihen Bluetooth-laitteeseen,
johon laitteesta on viimeksi ollut
• Jos toistat musiikkia luomalla yhteyden
Bluetooth-laitteeseen HSP (Headset
Profile) -profiilia käyttämällä, äänen
laatu ei ole hyvä. Saat paremman
äänenlaadun vaihtamalla toisesta
Bluetooth-laitteesta Bluetooth-yhteyden
protokollaksi A2DP-protokollan.
• Jos tästä laitteesta katkaistaan virta, kun
A2DP-Bluetooth-yhteys on olemassa,
luo A2DP-Bluetooth-yhteys uudelleen
aloittamalla laitteen käyttö vaiheesta 1.
* Lisätietoja profiileista on sivulla 6.
Jatkuu
17
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Säädä äänenvoimakkuus musiikin
soidessa siirtämällä valintakytkintä
ylös tai alas.
Vihjeitä
• Bluetooth-laitteen mukaan voit joutua
säätämään myös käytettävän Bluetoothlaitteen äänenvoimakkuutta.
• Puhelujen ja musiikin
äänenvoimakkuutta voidaan säätää
erikseen. Vaikka äänenvoimakkuutta
muutettaisiin puhelun aikana, musiikin
toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
• Laitteen äänenvoimakkuus voi
vaihdella siihen liitetyn Bluetoothlaitteen mukaan.
Käytön lopettaminen
1 Katkaise Bluetooth-
yhteys toisesta
Bluetooth-laitteesta.
2 Pidä POWER-painiketta
painettuna noin 2
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen) syttyvät
samanaikaisesti, ja laitteesta
katkeaa virta.
Vihje
Kun musiikin kuuntelu lopetetaan,
Bluetooth-yhteys voi katketa
automaattisesti. Tämä määräytyy toisen
Bluetooth-laitteen mukaan.
Audiolaitteen
ohjaaminen – AVRCP
Jos tähän laitteeseen liitetty
Bluetooth-audiolaite tukee AVRCP
(Audio Video Remote Control
Profile) -profiilia, kyseistä laitetta
voi ohjata tämän laitteen
painikkeilla.
Katso lisätietoja toisen Bluetoothlaitteen käyttämisestä sen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
Huomautus
Mahdollisuudet ohjata liitettävää
Bluetooth-laitetta tämän laitteen avulla
määräytyvät kyseisen liitettävän laitteen
ominaisuuksien mukaan.
Tila: Pysäytettynä tai
taukotilassa
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
Nx
1
2
./>
3
1
2
3
4
Toiston aloittaminen*
Pysäyttäminen
Siirry edelliseen/seuraavaan
Pikakelaus taakse- ja
eteenpäin*2
Tila: Toistotilassa
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
Nx
5
6
./>
7
8
5
6
7
8
18
4
1
Tauko*
Pysäyttäminen
Siirry edelliseen/seuraavaan
Pikakelaus taakse- ja
eteenpäin*2
1
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
*1 Toinen Bluetooth-laite voi aiheuttaa
sen, että painiketta on painettava kaksi
kertaa.
2
* Jotkin Bluetooth-laitteet eivät ehkä
toimi.
Vinkki
Bluetooth-laitteen mukaan voit kelata
nopeasti eteen- tai taaksepäin toimimalla
sen suhteen seuraavasti.
1 Sammuta laite pitämällä
POWER-painike alhaalla noin 2
sekuntia.
2 Pidä POWER-painike alhaalla ja
askella (Nx) noin 7 sekuntia.
Merkkivalo (sininen) välähtää
kerran.
Asetus voidaan vapauttaa
toistamalla edellä esitetyt
toimenpiteet. Tässä tapauksessa
sininen merkkivalo välähtää kaksi
kertaa.
Huomautus
Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta ei
voida säätää siirtämällä tämän laitteen
säätökytkintä ylös tai alas.
19
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Puhelun soittaminen
VOL +
POWER-painike
VOL –
Jos tämä laite ei luo
automaattisesti yhteyttä
Bluetoothmatkapuhelimeen
Voit luoda yhteyden Bluetoothmatkapuhelimesta tai tästä laitteesta
valitsemalla sen Bluetooth-laitteen,
johon on viimeksi luotu yhteys.
A Yhteyden luominen
Bluetoothmatkapuhelimesta
Monitoimipainike
Tarkasta seuraavat asiat ennen
laitteen käyttöä.
– Bluetooth-toiminto on aktiivisena
matkapuhelimessa.
– Tämä laite ja Bluetoothmatkapuhelin on liitetty pariksi.
1 Kun tästä laitteesta on
virta katkaistuna, pidä
POWER-painiketta
painettuna noin 2
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen)
välähtävät samanaikaisesti kaksi
kertaa, laitteeseen kytkeytyy
virta ja sitten tämä laite yrittää
luoda yhteyden viimeksi
käytettyyn Bluetoothmatkapuhelimeen.
Vihje
20
Tämä laite lopettaa yrityksen luoda
yhteys Bluetooth-matkapuhelimeen 1
minuutin kuluttua. Yritä tällöin luoda
yhteys uudelleen painamalla
monitoimipainiketta.
1 Luo Bluetooth-yhteys
(HFP tai HSP*)
Bluetoothmatkapuhelimesta tähän
laitteeseen.
Katso lisätietoja Bluetoothmatkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta. Bluetoothmatkapuhelimen näyttöön tulee
luettelo tunnistetuista laitteista.
Tämä laite näkyy muodossa
”DR-BT160AS”.
Jos käytettävä Bluetoothmatkapuhelin tukee sekä HFP
(Hands-free Profile)
-profiilia että HSP (Headset
Profile) -profiilia, valitse HFP.
Huomautus
Jos yhteys luodaan toiseen Bluetoothmatkapuhelimeen kuin mihin yhteys
on luotu viimeksi, luo yhteys yllä
olevien ohjeiden mukaan.
* Lisätietoja profiileista on
sivulla 6.
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Puhelun vastaanottaminen
B Yhteyden luominen
tästä laitteesta toiseen
Bluetooth-laitteeseen,
johon yhteys on luotu
viimeksi
Kun saat puhelun, tästä laitteesta
kuuluu soittoääni.
1 Paina laitteen
monitoimipainiketta.
1 Paina
monitoimipainiketta.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen) alkavat
vilkkua samanaikaisesti, ja laite
suorittaa
yhteydenluontitoiminnon noin 5
sekunnissa.
Soittoääni vaihtelee
matkapuhelimen seuraavasti:
– tässä laitteessa asetettu
soittoääni
– matkapuhelimessa asetettu
soittoääni
– matkapuhelimessa vain
Bluetooth-yhteyttä varten
asetettu soittoääni
Huomautus
Huomautus
Jos puhelu on vastaanotettu painamalla
Bluetooth-matkapuhelimen painiketta,
jotkin Bluetooth-matkapuhelimet voivat
antaa etusijan puhumiselle
matkapuhelimeen suoraan. Jos näin on,
aseta puheyhteys tähän laitteeseen
pitämällä monitoimipainiketta painettuna
noin 2 sekuntia tai muuttamalla asetusta
Bluetooth-matkapuhelimessa. Katso
lisätietoja Bluetooth-matkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
Kuunneltaessa musiikkia tällä laitteella
Bluetooth-yhteyttä ei voi luoda
monitoimipainikkeella.
Puhelun soittaminen
1 Soita puhelu
käyttämällä
matkapuhelimen
painikkeita.
Jos tästä laitteesta ei kuulu
valintaääntä, pidä
monitoimipainiketta painettuna noin
2 sekuntia.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Vihje
Bluetooth-matkapuhelimen mukaan voit
soittaa puhelun seuraavilla tavoilla. Katso
lisätietoja matkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
– Kun tiedonsiirto ei ole käytössä, voit
soittaa puhelun äänivalintatoiminnon
avulla painamalla monitoimipainiketta.
– Voit soittaa viimeksi valittuun
numeroon painamalla
monitoimipainiketta noin 2 sekuntia.
Säädä äänenvoimakkuus siirtämällä
valintakytkintä ylös tai alas.
Vihjeitä
• Äänenvoimakkuutta ei voi säätää, kun
tiedonsiirto ei ole käytössä.
• Puhelujen ja musiikin
äänenvoimakkuutta voidaan säätää
erikseen. Vaikka äänenvoimakkuutta
muutettaisiin musiikin toiston aikana,
puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
Puhelun lopettaminen
Puhelun voi lopettaa painamalla
tämän laitteen monitoimipainiketta.
Jatkuu
21
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Käytön lopettaminen
HFP (Hands-free Profile)
1 Katkaise Bluetooth-
Tila
yhteys Bluetoothmatkapuhelimessa.
2 Katkaise virta pitämällä
POWER-painiketta
painettuna noin 2
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen) syttyvät
samanaikaisesti, ja laitteesta
katkeaa virta.
Bluetoothmatkapuhelimen
ohjaaminen – HFP,
HSP
Tämän laitteen painikkeiden
toiminnot määräytyvät käytettävän
matkapuhelimen mukaan.
Luotaessa yhteys Bluetoothmatkapuhelimeen käytetään HFP
(Hands-free Profile) -profiilia tai
HSP (Headset Profile) -profiilia.
Katso Bluetooth-matkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta lisätietoja tuetuista
Bluetooth-profiileista ja niiden
käyttämisestä.
Monitoimipainike
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
Valmiustila
Äänivalinnan
aloitus*1
Edellisen
numeron
uudelleenvalinta
Äänivalinta
käytössä
Äänivalinnan
peruutus*1
–
Lähtevä
puhelu
Lähtevän
puhelun
lopetus
Toistavan
laitteen vaihto
Saapuva
puhelu
Vastaaminen
Puhelun
hylkääminen
Puhelun
aikana
Puhelun
lopetus
Toistavan
laitteen vaihto
HSP (Headset Profile)
Tila
Monitoimipainike
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
–
Numeronvalinta*1
Lähtevä
puhelu
Lähtevän
puhelun
lopetus*1
Lähtevän
puhelun
lopetus tai
kuulokkeiden
valinta
toistavaksi
laitteeksi*2
Saapuva
puhelu
Vastaaminen
–
Puhelun
aikana
Puhelun
lopetus*3
Kuulokkeiden
valinta
soittavaksi
laitteeksi
Valmiustila
*1 Jotkin Bluetooth-matkapuhelimet eivät
ehkä tue joitakin toimintoja. Katso
lisätietoja matkapuhelimen mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
*2 Tämän toiminta määräytyy Bluetoothmatkapuhelimen mukaan.
*3 Jotkin toiminnot eivät ehkä ole tuettuja
soitettaessa puhelu Bluetoothmatkapuhelimesta.
22
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Puhelun soittaminen musiikin toiston
aikana
Kun puhelu soitetaan musiikin toiston aikana, tarvitaan Bluetooth-yhteys
protokollia HFP tai HSP ja A2DP käyttämällä.
Jos esimerkiksi soitetaan puhelu Bluetooth-matkapuhelimen avulla
kuunneltaessa Bluetooth-yhteensopivan musiikkisoittimen toistamaa
musiikkia, tämä laite on yhdistettävä matkapuhelimeen HFP- tai HSPprotokollaa käyttäen.
Luo Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja toisen
käytettävän laitteen välille alla olevien ohjeiden mukaan.
1 Luo Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja käytettävän
matkapuhelimen välille käyttämällä HFP- tai HSPprotokollaa ja noudattamalla ohjeita, jotka ovat
kohdassa ”Puhelun soittaminen” (katso sivua 20).
2 Luo musiikin toistoon käytettävästä Bluetooth-
laitteesta (musiikkisoitin tai matkapuhelin) Bluetoothyhteys käyttämällä A2DP-protokollaa.
1 Paina
Puhelun soittaminen
monitoimipainiketta ja
musiikin toiston aikana
puhu.
1 Paina musiikin toiston
Paina monitoimipainiketta
puhelun lopettamisen jälkeen.
Tämä laite siirtyy takaisin
musiikin toistoon.
aikana
monitoimipainiketta
(sivu 22), tai soita
puhelu käyttämällä
Bluetoothmatkapuhelimen
painikkeita.
Jos soittoääntä ei kuulu
puhelun saapuessa
1 Pysäytä musiikin toisto.
Jos tästä laitteesta ei kuulu
valintaääntä, pidä
monitoimipainiketta painettuna
noin 2 sekuntia.
2 Kun soittoääni kuuluu,
Puhelun vastaanottaminen
musiikin toiston aikana
paina
monitoimipainiketta ja
puhu.
Kun saat puhelun, musiikin toisto
keskeytyy ja tästä laitteesta kuuluu
soittoääni.
23
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
LISÄTIETOJA
Varotoimet
Bluetooth-tiedonsiirrosta
• Langattoman Bluetooth-tekniikan
toimintaetäisyys on noin 10 metriä.
Enimmäisetäisyys voi määräytyä
esteiden (keho, metalliesineet tai seinät)
tai sähkömagneettisen ympäristön
mukaan.
• Antenni on sijoitettu oikeanpuoleiseen
koteloon pisteviivan esittämään tapaan.
Bluetooth- tiedonsiirron herkkyys on
paras, kun liitetty Bluetooth-laite
asetetaan oikealle puolelle.
Tiedonsiirtoetäisyys lyhenee, kun esteet
ovat liitetyn laitteen antennin ja tämän
laitteen välissä.
Sisäänrakennetun
antennin sijainti
24
• Bluetooth-tiedonsiirron herkkyys voi
kärsiä seuraavissa tilanteissa.
– Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen
välissä on este, kuten keho,
metalliesine tai seinä.
– Tämän laitteen lähellä on 2,4 GHz:n
taajuudella toimiva laite, WLANtukiasema, langaton puhelin tai
mikroaaltouuni.
• Koska Bluetooth-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE802.11b/g) käyttävät
samaa taajuutta, voi syntyä
mikroaaltohäiriöitä. Häiriöt voivat
hidastaa tiedonsiirtonopeutta, aiheuttaa
kohinaa tai virheellisen yhteyden
muodostumisen, jos tätä laitetta
käytetään lähellä WLAN-laitetta. Jos
näin käy, toimi seuraavasti.
– Käytä tätä laitetta vähintään
10 metrin päässä WLAN-laitteesta.
•
•
•
•
– Jos tätä laitetta käytetään enintään
10 metrin päässä WLAN-laitteesta,
katkaise WLAN-laitteesta virta.
– Aseta tämä laite ja Bluetooth-laite
mahdollisimman lähelle toisiaan.
Bluetooth-laitteen lähettämät
mikroaallot voivat vaikuttaa
elektronisiin lääketieteellisiin laitteisiin.
Onnettomuuksien välttämiseksi
katkaise virta tästä laitteesta ja muista
Bluetooth-laitteista seuraavissa
paikoissa.
– syttyvän kaasun lähellä, sairaalassa,
junassa, lentokoneessa tai
huoltoasemalla
– automaattisten ovien tai
palohälytyslaitteiden lähellä
Tämä laite tukee Bluetooth-standardin
mukaisia suojausominaisuuksia, jotka
tarjoavat turvallisen yhteyden
langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käytettäessä. Käytettävät asetukset
voivat kuitenkin aiheuttaa sen, ettei
suojaus ole riittävä. Noudata
varovaisuutta tiedonsiirrossa
langattoman Bluetooth-tekniikan avulla.
Emme ole missään vastuussa tietojen
joutumisesta vääriin käsiin Bluetoothtiedonsiirron aikana.
Yhteyden muodostumista kaikkien
Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida
taata.
– Bluetooth-toiminnolla varustettu laite
tarvitaan Bluetooth SIG, Inc. :n
määrittelemän Bluetoothstandardinmukaisuuden
saavuttamiseksi ja laitteen
todentamiseksi.
– Vaikka kytketty laite olisi yllä
mainitun Bluetooth-standardin
mukainen, yhteyttä ei ehkä voi
muodostaa kaikkiin laitteisiin tai
laitteet eivät ehkä toimi oikein. Tämä
määräytyy laitteen toimintojen tai
teknisten ominaisuuksien mukaan.
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
– Laite tai ympäristö voi aiheuttaa sen,
että jos puhelimeen puhumisen
aikana kävellään, äänessä voi olla
häiriöitä.
• Kytkettävä laite voi aiheuttaa sen, että
tiedonsiirron alkaminen kestää jonkin
aikaa.
Roiskesuojattu rakenne
Tämä laite on roiskesuojattu, mikä
takaa sen, että roiskeet eivät vaikuta
laitteen (pois lukien kuulokkeet ja
verkkolaite) toimintaan.
Laitetta ei kuitenkaan voi käyttää
vedessä. Noudata seuraavia
varotoimia.
• Älä laita laitetta veteen tai käytä
sitä kosteissa tiloissa, kuten
kylpyhuoneessa.
• Jos kuulokkeille roiskuu vettä,
pyyhi vesi kuivalla kankaalla tai
vastaavalla kuivataksesi
kuulokkeet ennen niiden
käyttämistä laitteessa.
Vakiovarusteisiin sisältyvä
verkkolaite
• Käytä tämän laitteen vakiovarusteisiin
kuuluvaa verkkolaitetta. Älä käytä
muita verkkolaitteita, koska ne saattavat
aiheuttaa tässä laitteessa
toimintahäiriön.
Liittimen napaisuus
• Irrota verkkolaite pistorasiasta, jos tätä
laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan. Irrota verkkolaite pistorasiasta
pistokkeesta vetämällä. Älä vedä
johdosta.
Staattista sähköä koskeva
huomautus
Kun ilma on erittäin kuiva, korvissa
saattaa tuntua lievää kihelmöintiä.
Tämä johtuu vartaloon varautuneesta
staattisesta sähköstä eikä ole
kuulokkeiden toimintahäiriö.
Ilmiötä voidaan vähentää käyttämällä
luonnonmateriaaleista valmistettuja
vaatteita.
Muuta
• Älä sijoita tätä laitetta paikkaan, joka
on alttiina kosteudelle, pölylle,
noelle, höyrylle tai suoralle
auringonvalolle, äläkä käytä laitetta
odottaessasi liikennevaloissa.
Muutoin laite voi vioittua.
• Radioaaltojen häiriöt ja laitteiden
käyttöympäristö voivat aiheuttaa sen,
ettei Bluetooth-yhteys
matkapuhelimiin ehkä toimi.
• Jos tunnet epämiellyttäviä oireita
Bluetooth-laitteen käyttämisen
jälkeen, lopeta Bluetooth-laitteen
käyttäminen heti. Jos ongelma ei
ratkea, pyydä apua lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
• Tämän laitteen kuuntelu suurella
äänenvoimakkuudella voi
vahingoittaa kuuloa. Älä käytä tätä
laitetta moottoriajoneuvolla tai
polkupyörällä ajaessasi, jotta
liikenneturvallisuus ei vaarannu.
• Älä aseta laitteen päälle mitään
painavaa esinettä, jotta laitteen
kotelon muoto ei muutu.
• Pehmusteiden kunto voi heiketä
pitkäaikaisen varastoinnin tai käytön
seurauksena.
• Jos sinulla on tähän laitteeseen
liittyviä kysymyksiä tai ongelmia,
joita ei ole mainittu tässä
käyttöohjeessa, ota yhteys lähimpään
Sony- jälleenmyyjään.
25
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Vianmääritys
Jos tämän laitteen käytössä ilmenee ongelma, yritä ratkaista se seuraavan
tarkistusluettelon ja web-sivustossamme olevien tuotetukitietojen avulla.
Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
Yhteiset
Tähän laitteeseen ei tule
virtaa.
, Lataa laitteen akku.
, Laitteeseen ei tule virtaa latauksen
aikana. Irrota tämä laite
verkkolaitteesta ja kytke sitten virta.
Liittäminen pariksi ei
onnistu.
, Aseta tämä laite ja toinen Bluetoothlaite lähemmäs toisiaan.
Bluetooth-yhteyttä ei voi
luoda.
, Varmista, että tähän laitteeseen on
kytketty virta.
, Varmista, että liitettävään Bluetoothlaitteeseen on kytketty virta ja että
siinä on Bluetooth-toiminto käytössä.
, Tähän laitteeseen ei ehkä ole
tallennettu tietoa yhteydestä toisen
Bluetooth-laitteen kanssa. Luo
Bluetooth-yhteys toisesta Bluetoothlaitteesta tähän laitteeseen heti, kun
pariksiliittäminen on valmis.
, Bluetooth-yhteyslaite on
virransäästötilassa.
, Bluetooth-yhteys on katkennut. Luo
Bluetooth-yhteys uudelleen
(kuunneltaessa musiikkia: katso sivua
17, puhelun aikana: katso sivua 20).
Äänessä on häiriöitä
(katkoja).
, Jos lähellä on sähkömagneettista
säteilyä lähettävä laite (kuten
WLAN- laite, muita Bluetoothlaitteita tai mikroaaltouuni), siirrä
tämä laite kauemmas muista laitteista.
, Suuntaa laitteen antenni (sivu 24)
Bluetooth-laitteen suuntaan.
Laitteiden välisen yhteyden on oltava
esteetön.
Laite ei toimi oikein.
, Palauta laitteen tehdasasetukset.
Tämä toiminto ei poista
pariksiliittämistietoja.
Työnnä esim. ohut neula RESETpainikkeen reikään ja työnnä, kunnes
kuulet napsahduksen.
Äänessä on säröä
26
, Varmista, ettei tämä laite vastaanota
häiriöitä WLAN-laitteesta, toisesta
2,4 GHz:n taajuutta käyttävästä
langattomasta laitteesta tai
mikroaaltouunista.
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Kuunneltaessa
musiikkia
Ääntä ei kuulu
, Varmista, että sekä tähän laitteeseen
että toiseen Bluetooth-laitteeseen on
kytketty virta.
, Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen
välillä ei ole A2DP-Bluetoothyhteyttä. Luo A2DP-Bluetooth-yhteys
uudelleen (sivu 17).
, Varmista, että toinen Bluetooth-laite
on asetettu toistamaan musiikkia.
, Varmista, ettei laitteen
äänenvoimakkuutta ole asetettu liian
pieneksi.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä laitteessa.
, Liitä tämä laite ja toinen Bluetoothlaite uudelleen pariksi (sivu 12).
Ääni on hiljainen
, Lisää äänenvoimakkuutta tässä
laitteessa.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä laitteessa.
Äänenlaatu on huono
, Valitse Bluetooth-yhteyden
protokollaksi A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile), jos
valittuna on HSP (Headset Profile)
-protokolla.
Äänessä on säröä
, Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta
tarpeen mukaan.
Äänessä on katkoja toiston
aikana.
, Tämän laitteen vastaanottotila voi olla
muuttunut epävakaaksi Bluetoothlaitteen lähettämän musiikin
bittinopeusasetuksen ja tämän laitteen
käyttöympäristön aiheuttaman
sovitusongelman takia. *1
Katkaise A2DP-Bluetooth-yhteys
Bluetooth-laitteesta. Kun tähän
laitteeseen on kytketty virta, pienennä
vastaanotettavan bittinopeuden
asetusta pitämällä Nx painettuna
noin 7 sekuntia. *2
*1 Bittinopeus on numeerinen arvo,
joka ilmaisee sekunnissa
siirrettävän datan määrän. Mitä
suurempi bittinopeus on, sitä
parempi äänenlaatu yleensä on.
Tämä laite voi vastaanottaa suurella
bittinopeudella lähetettävää
musiikkia, mutta käyttöympäristön
mukaan voi olla, että äänessä on
katkoja.
*2 Kun bittinopeuden asetus on
valmis, merkkivalo (sininen)
välähtää kerran. Käyttöympäristö
voi aiheuttaa sen, edellä kuvatut
toimet eivät ehkä vähennä äänen
katkoja. Voit palauttaa alkuperäisen
asetuksen pitämällä Nx
uudelleen painettuna noin 7
sekuntia. Merkkivalo (sininen)
välähtää kaksi kertaa.
Soitettaessa puhelu
Vastaanottajan ääntä ei
kuulu.
, Varmista, että sekä tähän laitteeseen
että Bluetooth-matkapuhelimeen on
kytketty virta.
, Tarkista tämän laitteen ja Bluetoothmatkapuhelimen välisen yhteyden
toimivuus. Luo Bluetooth-yhteys
(HFP tai HSP) uudelleen (sivu 20).
, Varmista, että Bluetoothmatkapuhelimen lähtösignaalin
kohteeksi on valittu tämä laite.
, Varmista, ettei laitteen
äänenvoimakkuutta ole asetettu liian
pieneksi.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä Bluetoothmatkapuhelimessa.
, Jos kuuntelet musiikkia tällä
laitteella, lopeta musiikin toisto,
paina monitoimipainiketta ja puhu.
Jatkuu
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
27
FI
Vastaanottajan ääni on
hiljainen
, Lisää äänenvoimakkuutta tässä
laitteessa.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä Bluetoothmatkapuhelimessa.
Laitteen
tehdasasetusten
palauttaminen
Voit palauttaa tämän laitteen
tehdasasetukset (kuten
äänenvoimakkuuden asetuksen) ja
poistaa kaikki pariksiliittämistiedot.
1 Jos tähän laitteeseen on
kytketty virta, katkaise
laitteesta virta pitämällä
POWER-painiketta
painettuna noin 2
sekuntia.
2 Pidä POWER-painiketta
ja monitoimipainiketta
painettuna
samanaikaisesti noin 7
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen)
välähtävät neljä kertaa
samanaikaisesti, ja
tehdasasetukset palautuvat tähän
laitteeseen. Kaikki
pariksiliittämistiedot poistetaan.
28
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
Tekniset tiedot
*3 Bluetooth-standardiprofiilit ilmaisevat
laitteiden välisen Bluetoothtiedonsiirron tarkoituksen.
*4 Koodausmuoto: audiosignaalin
pakkaus- ja
muunnosmuoto
5
* Alikaistojen koodausmuoto
Yleistä
Tiedonsiirtojärjestelmä
Bluetooth-määrityksen versio
2.0 + EDR*1
Lähtöteho
Bluetooth-määrityksen teholuokka 2
Suurin toimintaetäisyys
Näköyhteydellä noin 10 m *2
Kuulokkeet
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Virtalähde
3,7 V DC: sisäinen uudelleenladattava
litium-ioniakku
Modulointimenetelmä
FHSS
Paino
Noin 40 g
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit*3
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Nimellistehonkulutus
1,5 W
Vastaanotin
Tyyppi
Suljettu, dynaaminen
Tuetut koodausmuodot*4
SBC*5, MP3
Kaiutinelementti
9 mm, kalotti
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä
SCMS-T
Toiston taajuusvaste
6 – 23 000 Hz
Lähetystaajuusalue (A2DP)
20 – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus
44,1 kHz)
Mikrofoni
Tyyppi
Elektreettimikrofoni
Vakiovaruste
Pehmusteosat
S (2)
M (2)
L (2)
Verkkolaite (1)
Käyttöohjeet (tämä opas) (1)
Suuntaavuus
Suuntaukseton
Tehollinen taajuusvaste
100 – 4 000 Hz
*1 Enhanced Data Rate
*2 Todelliseen toimintaetäisyyteen
vaikuttavat esimerkiksi laitteiden
välissä olevat esteet, mikroaaltouuneja
ympäröivät magneettikentät, staattinen
sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin
teho, käyttöjärjestelmä ja
sovellusohjelmisto.
Käyttölämpötila
0 °C – 45 °C
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
29
FI
DR-BT160AS_CED [FI] 4-108-811-41(1)
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for regn eller
fugt.
Åbn ikke kabinettet for at reducere
risikoen for elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
som f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
For at reducere risikoen for brand må
dette apparat ikke tildækkes med aviser,
duge, gardiner mv. Og anbring ikke et
tændt stearinlys ovenpå det.
Anbring ikke genstande, der er fyldt med
væske, f.eks. vaser, på apparatet for at
reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød.
Slut lysnetadapteren til et let tilgængeligt
stik i væggen. Hvis du opdager noget
mærkeligt ved lysnetadapteren, skal du
straks tage den ud af stikket i væggen.
Bemærkning til kunderne: de
følgende oplysninger gælder kun
for udstyr, der sælges i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Se de angivne
adresser i de separate service- og
garantidokumenter angående service og
garanti.
Undertegnede, Sony Corp. erklærer
herved, at følgende udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
Direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på
følgende hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Batteriet (en batteripakke eller batterier,
der er installeret i apparatet), må ikke
udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende.
For kraftigt lydtryk i hovedtelefonerne
kan forårsage tab af hørelse.
Mærket Bluetooth og Bluetooth-logoerne
tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Sony
Corporation's brug af disse sker under
licens.
Andre varemærker og handelsnavne
tilhører deres respektive ejere.
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter i licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
2
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Håndtering af
udtjente elektriske
og elektroniske
produkter (Gælder
for den Europæiske
Union og andre
europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette
produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i
den Europæiske
Union samt
europæiske lande
med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de
mulige negative konsekvenser for sundhed
og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres
på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
DK
3
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
4
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Indholdsfortegnelse
Hvad er Bluetooth trådløs
teknologi? ..................... 6
Velkommen! ...................... 7
3 trin til Bluetooth-funktion ...... 8
Delenes placering og
funktion ......................... 9
Opladning af enheden ... 10
Parring ............................. 12
Hvad er parring? ..................... 12
Procedurer for parring ............. 12
Bære enheden ................ 14
Indikationer for Bluetoothfunktion ....................... 16
Lytte til musik ................. 17
Styring af lydenheden –
AVRCP ............................... 18
Kalde op .......................... 20
Styring af Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP ............................ 22
DK
Opkald under afspilning
af musik ....................... 23
Forholdsregler ................ 24
Fejlfinding ....................... 26
Initialisering af denne
enhed ........................... 28
Specifikationer ............... 29
5
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Hvad er Bluetooth trådløs teknologi?
Bluetooth® trådløs teknologi er en
trådløs teknologi med kort
rækkevidde, der muliggør trådløs
datakommunikation mellem digitale
enheder, f.eks. en pc eller et
digitalkamera. Bluetooth
trådløs teknologi fungerer inden for
ca. 10 m.
Tilslutning mellem to enheder efter
behov er almindeligt, men nogle
enheder kan tilsluttes til flere
enheder samtidigt.
Du behøver ikke at anvende et kabel
til tilslutning, og det er heller ikke
nødvendigt, at enhederne peger på
hinanden som med infrarød
teknologi. Du kan f.eks. bruge en
sådan enhed i en taske eller lomme.
Bluetooth-standarden er en
international standard, der
understøttes af tusindvis af
virksomheder verden over og
anvendes af forskellige
virksomheder på verdensplan.
Kommunikationssystem
og kompatible Bluetoothprofiler i denne enhed
Profilen er en
standardiseringsfunktion for hver
Bluetooth-enhedsspecifikation.
Denne enhed understøtter følgende
Bluetooth-version og -profiler:
Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 2.0 +
EDR*1
Kompatible Bluetooth-profiler:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Transmission eller modtagelse
af lyd i høj kvalitet.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Styrer A/V-udstyr; pause, stop,
start afspilning, lydstyrke osv.
– HSP (Headset Profile)*2: Tale i
telefonen/Betjene telefonen.
– HFP (Hands-free Profile)*2: Tale i
telefonen/Betjene telefonen håndfrit.
*1 Udvidet datahastighed
*2 Når du bruger en Bluetoothmobiltelefon, der understøttes af både
HFP (Hands-free Profile) og HSP
(Headset Profile), skal den indstilles til
HFP.
Bemærkninger
• Hvis du vil bruge Bluetooth-funktionen,
skal den Bluetooth-enhed, der skal
tilsluttes, have den samme profil som
enhedens.
Bemærk, at selvom den samme profil
findes, kan enhedernes funktion variere
afhængigt af deres specifikationer.
• På grund af egenskaberne ved Bluetooth
trådløs teknologi, er den lyd, der
afspilles på denne enhed, lidt forsinket i
forhold til den lyd, der afspilles fra
Bluetooth enheden, når du taler i telefon
eller hører musik.
6
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Velkommen!
Tak, fordi du har købt dette Sony Trådløst stereohovedtelefonsæt. Denne
enhed anvender Bluetooth trådløs teknologi.
• Nyd musik trådløst fra Bluetooth Stereo-aktiverede musikafspillere og
mobiltelefoner.*1
• Ultra sikker, letvægts og balanceret pasning med dobbelt støttemekanisme
og justerbar ørepropstang til aktiv brug.
• Blødt og bøjeligt, kontureret design til komfortabel tilpasning over øret.
• Stænktæt.
• Indbygget mikrofon muliggør håndfri samtale fra Bluetooth-aktiverede
mobiltelefoner.*2
• Nyd grundlæggende fjernbetjening (afspil, stop osv.) af
musikafspillerfunktioner via Bluetooth-forbindelse.*3
• Bluetooth version 2.0 + EDR*4 til lyd i højere kvalitet med mindre
interferens og strømforbrug.
• Nyttig genopladningsfunktion.
For oplysninger om Bluetooth trådløs teknologi, se side 6.
Tale i telefonen
Lytte til musik
*1 Den tilsluttede Bluetooth-enhed skal understøtte A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
*2 Den tilsluttede Bluetooth-enhed skal understøtte HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile).
*3 Den tilsluttede Bluetooth-enhed skal understøtte AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile).
*4 Udvidet datahastighed.
(Fortsat)
7
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
3 trin til Bluetooth-funktion
Parring
Registrer først ("par") en Bluetooth-enhed (mobiltelefon osv.) og denne
enhed med hinanden. Når først parringen er foretaget, er der ikke behov
for parring igen.
Bluetoothmobiltelefon
osv.
Trådløst
stereohovedtelefonsæt
Parring
c Side 12 -13
V
V
Lytte til musik
Kalde op
Bluetooth-tilslutning
Bluetooth-tilslutning
Brug en Bluetooth-enhed til at
oprette Bluetooth-tilslutningen.
Når enheden tændes, begynder
den med at oprette en Bluetoothforbindelse til den genkendte
mobiltelefon automatisk.
Tilslutning
A2DP
AVRCP
Tilslutning
c Side 17
V
Lytte til musik
Du kan lytte til musik, der
afspilles på Bluetooth-enheden.
Det er muligt at afspille, stoppe
eller holde pause med denne
enhed.
Musik
8
c Side 17 - 19
HFP
HSP
c Side 20 - 22
V
Tale i telefonen
Du kan foretage og modtage
opkald ved at betjene denne
enhed.
Tale
c Side 20 - 23
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
INTRODUKTION
Delenes placering og funktion
1 Mikrofon
2 Indikator (rød)
7 PAIRING-knap
8
Multifunktionsknap
Angiver strømstatus for
enheden.
Styrer forskellige
opkaldsfunktioner.
3 Indikator (blå)
9 Jog-kontakt
Angiver kommunikationsstatus
for enheden.
4 POWER-knap
5 Øreprop
6 RESET-knap
Styrer forskellige funktioner,
når du lytter til musik.
Justerer lydstyrken for denne
enhed under tale i telefonen.
0 DC IN 3 V-stik
Tryk på denne knap, når
enheden ikke fungerer korrekt.
Parringsoplysningerne slette
ikke ved denne handling.
9
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Opladning af enheden
Enheden indeholder et genopladeligt Lithium-Ion-batteri, som skal oplades,
før det kan bruges første gang.
1 Fjern det dæksel, som
er anbragt på DC IN 3 Vstikket på enheden.
3 Sørg for, at indikatoren
(rød) tændes ved
opladning.
2 Tilslut den medfølgende
lysnetadapter til DC IN
3 V-stikket i denne
enhed.
Trådløst
stereohovedtelefonsæt
Til en
stikkontakt
Opladningen fuldføres på ca. 2,5
timer*, og indikatoren (rød)
slukkes automatisk.
* Tid for opladning af et tomt batteri.
Til DC IN
3 V-stik
Lysnetadapter
(medfølger)
Når lysnetadapteren tilsluttes til
en stikkontakt, starter
opladningen.
Tip!
• Hvis lysnetadapteren tilsluttes til en
stikkontakt, mens enheden er tændt,
slukkes enheden automatisk.
• Enheden kan ikke tændes under
opladning.
Bemærkninger
• Hvis denne enhed ikke bruges i lang tid,
lyser indikatoren (rød) muligvis ikke,
når du tilslutter vekselstrømsadapteren
for at oplade enheden. I dette tilfælde
skal du ikke koble
vekselstrømsadapteren fra enheden,
men vente indtil indikatoren (rød) lyser.
• For at lukke dækslet på DC IN 3 Vstikket efter opladningen skal du trykke
på dækslet, indtil det er trykket ind mod
stikket.
Forsigtig!
10
Hvis denne enhed registrerer et
problem under opladning, slukkes
indikatoren (rød) muligvis, selvom
opladningen ikke er afsluttet.
Kontroller følgende årsager:
– Omgivelsestemperaturen ligger
uden for området 0 °C – 45 °C.
– Der er et problem med batteriet.
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
I dette tilfælde skal du foretage
opladningen igen inden for det
ovenfor nævnte temperaturinterval.
Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsat
opstår.
Bemærkninger
• Hvis batteriet ikke har været brugt i
lang tid, kan det hurtigt blive afladet,
men efter nogle få opladninger vil det
imidlertid blive bedre.
• Hvis levetiden for det indbyggede
genopladelige batteri falder til
halvdelen af den normale levetid, skal
batteriet udskiftes. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler angående
udskiftning af det genopladelige batteri.
• Undgå voldsomme temperaturer,
direkte sollys, fugt, sand, støv eller
mekanisk stød. Efterlad den aldrig i en
bil, der er parkeret i solen.
• Brug kun den medfølgende
lysnetadapter. Brug ikke en anden
lysnetadapter.
Brugstimer*
Status
Ca.
brugstimer
Kommunikationstid (inkl.
tid for
musikafspilning)
(op til)
7 timer
Standby-tid
(op til)
100 timer
Kontrol af resterende
batteri
Når du trykker på POWERknappen, mens enheden er tændt,
blinker indikatoren (rød). Du kan
kontrollere den resterende
batteristrøm ved det antal gange,
som indikatoren (rød) blinker.
Indikator (rød)
Status
3 gange
Fuld
2 gange
Mellem
1 gang
Lav (kræver
opladning)
Bemærk!
Du kan ikke kontrollere resterende batteri
umiddelbart efter, at enheden er blevet
tændt eller under parring.
Når batteriet er næsten tomt
Indikatoren (rød) blinker automatisk
langsomt.
Når batteriet bliver tomt, høres en
biplyd, og enheden slukkes
automatisk.
* Den ovenfor angivne tid kan variere
afhængigt af omgivelsestemperaturen
eller forholdene ved brug.
11
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Parring
Hvad er parring?
Bluetooth-enheder skal på forhånd
"parres" med hinanden.
Når Bluetooth-enheder er parret, er
der ikke behov for at parre dem
igen, undtagen i følgende
situationer:
• Parringsoplysningerne er blevet
slettet efter reparation osv.
• Denne enhed er blevet parret med
9 eller flere enheder.
Denne enhed kan parres med op
til 8 enheder. Hvis en ny enhed
parres efter parring af 8 enheder,
erstattes den enhed, hvis seneste
tilslutningstidspunkt er det ældste
blandt de 8 parrede enheder, med
den nye.
• Når genkendelsen af enheden af
den enhed, der skal tilsluttes,
slettes.
• Denne enhed initialiseres
(side 28).
Alle parringsoplysningerne
slettes.
Procedurer for
parring
1 Anbring Bluetoothmodtageenheden inden
for 1 m fra denne enhed.
2 Tryk på knappen
PAIRING, og hold den
nede i 2 sekunder eller
mere for standby til
parring.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker samtidigt, og
enheden går i parringstilstand.
Bemærk!
Hvis parring ikke lykkes inden for 5
minutter, annulleres parring, og
enheden slukkes. I så fald skal du
starte igen fra trin 1.
12
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
3 Udfør proceduren til
5 Hvis der skal angives en
parring på Bluetoothenheden for at få
genkendt denne enhed.
Listen med genkendte enheder
vises på displayet på Bluetoothenheden. Denne enhed vises
som "DR-BT160AS".
Hvis "DR-BT160AS" ikke vises,
skal du gentage proceduren fra
trin 1.
Bemærkninger
• Oplysninger finder du i den
betjeningsvejledning, der blev
leveret med Bluetooth-enhenden.
• Ved parring med en Bluetoothenheden, som ikke kan vise en liste
med registrerede enheder, eller som
ikke har noget display kan du parre
enheden ved at indstille både denne
enhed og Bluetooth-enheden til
parringstilstand. Hvis
adgangskoden på dette tidspunkt er
forskellig fra "0000" på Bluetoothenheden, kan der ikke udføres
parring med denne enhed.
4 Vælg "DR-BT160AS" på
displayet på Bluetoothenheden.
adgangskode* på
displayet på en
Bluetooth-enhed, skal
du angive "0000".
Parringen er fuldført, når
indikatoren (blå) blinker
langsomt.
Meddelelsen, som betyder
"Parring fuldført", vises på
displayet på en visse Bluetoothenheder.
* Adgangskoden kan hedde
"Passkey", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Adgangskode".
6 Start Bluetoothtilslutningen fra
Bluetooth-enheden.
Denne enhed husker enheden
som den senest tilsluttede enhed.
Visse Bluetooth-enheden kan
tilslutte automatisk til enheden,
når parringen er fuldført.
Tip!
• Hvis du vil parre andre Bluetoothenheder, skal du gentage trin 1 til 5 for
hver enhed.
• Se "Initialisering af denne enhed"
(side 28) angående sletning af alle
parringsoplysninger.
13
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Bære enheden
1 Anbring bøjningerne på
begge ører.
Hovedsættet med POWERknappen er til højre øre.
2 Juster nakkebåndet og
ørepropvinklen for
komfortabel pasning.
Korrekt installation af
ørepropperne
Hvis ørepropperne ikke passer helt
til dine ører, kan du muligvis ikke
høre lav bas. Hvis du vil opnå bedre
lydkvalitet, kan du skifte til en
anden størrelse ørepropper eller
justere deres placering, så de sidder
behageligt i ørerne og passer godt.
Ørepropper i størrelse M er anbragt i
hovedtelefonerne før forsendelsen.
Hvis du føler, at ørepropper i
størrelse M ikke passer til dine ører,
kan du udskifte dem med de
medfølgende ørepropper i størrelse
S eller L. Når du skifter ørepropper,
skal du sætte dem godt fast i
hovedtelefonerne, så ørepropperne
ikke går løs og bliver siddende i
ørerne. Drej ørepropperne, så de
sidder fast.
Justér længden af den
justerbare
ørepropstang.
Juster vinklen og den justerbare
ørepropstang, så ørepropperne
passer behageligt i ørerne.
14
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Hvis den hængende del er åben,
Hvis hovedsættet efterlades ubrugt i
lang tid, kan den hængende del være
åben, som vist på figuren nedenfor.
I dette tilfælde skal den hængende
del drejes i pilens retning for at
genskabe den oprindelige form før
brug.
15
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Indikationer for Bluetooth-funktion
B : Indikator (blå)
R : Indikator (rød)
Parring
Blinkende mønstre
Søgning
B
R
Tilslutning
Status
Kan tilsluttes
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Tilslutning
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP eller A2DP B
Tilsluttet
(standby for modtagelse af
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
– – – – – – – – –
– – – – – ...
–
–
R –
lydsignal)
HFP/HSP og A2DP B
(standby for modtagelse af
– – – – – – –
– – – ...
R –
lydsignal)
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Lytte efter telefonopkald B
under standby
R –
– – – – – – –
– – – ...
Telefon
Musik
Lytte
...
Indkommende
opkald
B
R –
Tale
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Opkald under
B
afspilning af musik R –
– – – – – – –
– – – ...
16
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
BETJENING AF ENHEDEN
Lytte til musik
VOL +
2 Opret Bluetooth-
POWER-knap
tilslutning (A2DP) fra en
Bluetooth-enhed til
denne enhed.
Oplysninger om betjening af
Bluetooth-enheden finder du i
den betjeningsvejledning, der
blev leveret med den.
VOL –
3 Start afspilningen på
Bluetooth-enheden.
Tip!
Kontroller følgende, før du betjener
enheden.
– Bluetooth-enheden er tændt.
– Parring af denne enhed og
Bluetooth-enheden er fuldført.
– Bluetooth-enheden understøtter
funktionen til transmission af
musik (profil: A2DP*).
1 Tryk på POWERknappen, og hold den
nede i ca. 2 sekunder,
mens enheden er
slukket.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker samtidigt to gange,
og enheden tændes.
Bemærk!
Når enheden tændes, forsøger den at
oprette forbindelse til den sidst
tilsluttede Bluetooth-enhed
automatisk med HFP eller HSP. Når
du ikke kalder om fra denne enhed,
skal du ikke gøre den senest
tilsluttede Bluetooth-enhed klar til
HFP- eller HSP-tilslutning. Hvis du
vil foretage et opkald under
afspilning af musik, skal du se
side 23.
Bluetooth-tilslutning med A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
kan også styres med Jog-kontakten fra
denne enhed til Bluetooth-enheden,
undtagen ved opkald fra denne enhed.
Bemærkninger
• Når du afspiller musik ved at tilslutte
enheden til en Bluetooth-enhed ved
hjælp af HSP (Headset Profile), er
lydkvaliteten ikke høj. Du kan opnå
bedre lyd ved at ændre Bluetoothtilslutningen til A2DP ved at betjene
Bluetooth-enheden.
• Hvis denne enhed slukkes, mens der er
oprettet en A2DP Bluetooth-tilslutning,
skal du betjene enheden igen fra trin 1
for at oprette A2DP Bluetoothtilslutningen igen.
* På side 6 finder du yderligere
oplysninger om profiler.
(Fortsat)
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
17
DK
Sådan justerer du
lydstyrken
Tryk vippekontakten op eller ned,
mens du lytter til musik, for at
indstille lydstyrken.
Tip!
• Afhængigt af Bluetooth-enheden kan
det også være nødvendigt at justere
lydstyrken på den tilsluttede Bluetoothenhed.
• Lydstyrken, når du foretager opkald, og
når du lytter til musik, kan indstilles
uafhængigt. Selvom du ændrer
lydstyrken under opkald, ændres
lydstyrken ved afspilning af musik ikke.
• Denne enheds lydstyrke kan variere
afhængigt af den tilsluttede Bluetoothenhed.
Styring af lydenheden
– AVRCP
Hvis den tilsluttede Bluetoothlydenhed understøtter AVRCP
(Audio Video Remote Control
Profile), kan du styre den ved hjælp
af enhedens knapper.
Oplysninger om betjening af
Bluetooth-enheden finder du i den
betjeningsvejledning, der blev
leveret med den.
Bemærk!
Betjening af den tilsluttede Bluetoothenhed fra denne enhed varierer afhængigt
af dens specifikationer.
Status: I stop- og pausetilstand
Sådan afbrydes brugen
1 Afbryd Bluetoothtilslutningen ved at
betjene Bluetoothenheden.
2 Tryk på og hold
POWER-knappen nede i
ca 2 sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) tændes samtidigt, og
enheden slukkes.
Tip!
Når du holder op med at afspille musik,
kan Bluetooth-forbindelsen blive afbrudt
automatisk, afhængigt af Bluetoothenheden.
Kort tryk
Langt tryk
Nx
1
2
./>
3
4
1
2
3
4
Starter afspilning*1
Stop
Gå til forrige/næste
Hurtig fremad-/tilbagespoling*2
Status: I afspilningstilstand
Kort tryk
Langt tryk
Nx
5
6
./>
7
8
5
6
7
8
Pause*1
Stop
Gå til forrige/næste
Hurtig fremad-/tilbagespoling*2
*1 Det kan være nødvendigt at trykke to
gange på knappen på Bluetoothenheden.
*2 Visse Bluetooth-enheden fungerer
muligvis ikke.
18
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Tip
Afhængigt af Bluetooth-enheden kan
hurtig fremadspoling eller tilbagespoling
foretages ved at udføre de følgende
procedurer på enheden.
1 Tryk på og hold POWERknappen nede i ca. 2 sekunder
for at slukke enheden.
2 Tryk på og hold POWERknappen og Jog-kontakten
(Nx) nede samtidigt i ca. 7
sekunder. Indikatoren (blå)
blinker én gang.
Indstillingen kan frigøres for at
gentage ovennævnte procedurer. På
dette tidspunkt blinker indikatoren
(blå) to gange.
Bemærk!
Du kan ikke justere Bluetooth-enhedens
lydstyrke ved at trykke vippekontakten på
denne enhed op eller ned.
19
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Kalde op
VOL +
POWER-knap
VOL –
Multifunktionsknap
Kontroller følgende, før du betjener
enheden.
– Bluetooth-funktionen er aktiv i
mobiltelefonen.
– Parring af denne enhed og
Bluetooth-mobiltelefonen er
fuldført.
1 Tryk på POWERknappen, og hold den
nede i ca. 2 sekunder,
mens enheden er
slukket.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker to gange samtidigt,
enheden tændes, og derefter
forsøger den at oprette
forbindelse til den sidst anvendte
Bluetooth-mobiltelefon.
Tip!
Denne enhed indstiller forsøgene på
tilslutning til Bluetooth
mobiltelefonen efter 1 minut. I
dette tilfælde skal du trykke på
multifunktionsknappen for at forsøge
tilslutning igen.
Når denne enhed ikke
automatisk opretter
forbindelse til en
Bluetooth-mobiltelefon
Du kan oprette en forbindelse ved at
betjene Bluetooth-mobiltelefonen
eller ved at betjene denne enhed for
at opnå tilslutning til den sidst
tilsluttede Bluetooth-enhed.
A Oprette en forbindelse
ved at betjene Bluetoothmobiltelefonen
1 Opret Bluetoothtilslutningen (HFP eller
HSP*) fra Bluetoothmobiltelefonen til denne
enhed.
Der henvises også til
betjeningsvejledningen, som
fulgte med Bluetoothmobiltelefonen angående
yderligere oplysninger.
Listen med genkendte enheder
vises på displayet på Bluetoothmobiltelefonen. Denne enhed
vises som "DR-BT160AS".
Når du bruger både HFP (Handsfree Profile) og HSP i Bluetoothmobiltelefonen. (Headset Profile),
indstilles den til HFP.
Bemærk!
Når du opretter forbindelse til en
Bluetooth-mobiltelefon, som er
forskellig fra den sidst tilsluttede,
skal du følge ovenstående procedure.
* På side 6 finder du yderligere
oplysninger om profiler.
20
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
B Du kan oprette
forbindelse til den sidst
tilsluttede Bluetoothenhed ved at betjene
denne enhed
1 Tryk på
multifunktionsknappen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) begynder at blinke
samtidigt, og enheden opretter
forbindelse i ca. 5 sekunder.
Bemærk!
Mens du lytter til musik med denne
enhed, kan du ikke oprette en Bluetoothforbindelse med multifunktionsknappen.
Opkald
1 Brug knapperne på din
mobiltelefon til at
foretage et opkald.
Hvis der ikke høres en opkaldstone
med denne enhed, skal du trykke på
multifunktionsknappen og holde den
nede i ca. 2 sekunder.
Tip!
1 Tryk på
multifunktionsknappen
på enheden.
Ringetonen kan variere på
følgende måder, afhængigt af
din mobiltelefon.
– den indstillede ringetone i
enheden
– den indstillede ringetone i
mobiltelefonen
– den indstillede ringetone i
mobiltelefonen, der kun
gælder for Bluetoothtilslutning
Bemærk!
Hvis du modtog et opkald ved at trykke
på knappen på Bluetooth mobiltelefonen,
kan det skyldes, at håndsættet i visse
Bluetooth-mobiltelefoner har forrang. I
dette tilfælde skal du indstille den til at
tale med enheden ved at trykke på
multifunktionsknappen og holde den nede
i ca. 2 sekunder eller ved at betjene
Bluetooth-mobiltelefonen. Der henvises
også til betjeningsvejledningen, som
fulgte med Bluetooth-mobiltelefonen
angående yderligere oplysninger.
Du kan kalde op på følgende måde,
afhængigt af Bluetooth-mobiltelefonen.
Der henvises også til
betjeningsvejledningen, som fulgte med
Bluetooth-mobiltelefonen angående
betjening.
– Når du ikke kommunikerer, kan du
kalde op ved hjælp af
stemmeopkaldsfunktionen ved at trykke
på multifunktionsknappen.
– Du kan kalde op til det sidst kaldte
nummer ved at trykke på
multifunktionsknappen i ca. 2 sekunder.
Sådan justerer du
lydstyrken
Modtagelse af et opkald
Afslutning af et opkald
Når der kommer indgående opkald,
høres en ringetone fra enheden.
Du kan afslutte et opkald ved at
trykke på multifunktionsknappen på
enheden.
Tryk vippekontakten op eller ned
for at indstille lydstyrken.
Tip!
• Du kan ikke justere lydstyrken, når du
ikke kommunikerer.
• Lydstyrken, når du foretager opkald, og
når du lytter til musik, kan indstilles
uafhængigt. Selvom du ændrer
lydstyrken under afspilning af musik,
ændres lydstyrken ved et opkald ikke.
(Fortsat)
21
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Sådan afbrydes brugen
HFP (Hands-free Profile)
1 Afbryd Bluetooth-
Status
tilslutningen ved at
betjene Bluetoothmobiltelefonen.
2 Tryk på og hold
POWER-knappen nede i
ca. 2 sekunder for at
slukke for strømmen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) tændes samtidigt, og
enheden slukkes.
Styring af Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP
Betjeningen af knapperne på denne
enhed varierer afhængigt af din
mobiltelefon.
HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile) bruges til
Bluetooth-mobiltelefonen. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte
med Bluetooth-mobiltelefonen,
angående understøttede Bluetoothprofiler eller betjening.
Multifunktionsknap
Kort tryk
Standby
Stemmeopkald
Annuller
aktivt
stemmeopkald*1
Udgående
opkald
Indkommende
opkald
Langt tryk
Start
Genopkald til
stemmeopkald*1
sidste
nummer
–
Adslut
udgående
opkald
Skift
opkaldsenhed
Besvar
Afvis
Under opkald Adslut opkald
Skift
opkaldsenhed
HSP (Headset Profile)
Status
Multifunktionsknap
Kort tryk
Langt tryk
–
Opkald*1
Adslut
udgående
opkald*1
Afslut
udgående
opkald, eller
skift
opkaldsenhed
til hovedsæt*2
Indkommende
opkald
Besvar
–
Under opkald
Adslut
opkald*3
Skift
opkaldsenhed
til hovedsæt
Standby
Udgående
opkald
*1 Visse funktioner understøttes muligvis
ikke, afhængigt at Bluetoothmobiltelefonen. Yderligere
oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
mobiltelefonen.
2
* Dette kan variere, afhængigt at
Bluetooth-mobiltelefonen.
*3 Visse funktioner understøttes muligvis
ikke ved opkald med Bluetoothmobiltelefonen.
22
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Opkald under afspilning af musik
Bluetooth-tilslutning ved hjælp af HFP eller HSP såvel som A2DP er
nødvendig for at kalde op under afspilning af musik.
Hvis du f.eks. vil kalde op ved hjælp af en Bluetooth-mobiltelefon, mens du
lytter til musik fra en Bluetooth-kompatibel musikafspiller, skal denne enhed
tilsluttes til mobiltelefonen ved hjælp af HFP eller HSP.
Foretag en Bluetooth-tilslutning mellem denne enhed og
enheden i brug ved at følge de procedurer, der er
skitseret nedenfor.
1 Foretag en Bluetooth-tilslutning mellem denne enhed
og mobiltelefonen i brug ved hjælp af HFP eller HSP
ved at følge de procedurer, der er skitseret under
"Kalde op" (se side 20).
2 Brug den Bluetooth-enhed (musikafspiller eller
mobiltelefon), der anvendes til afspilning af musik, til
at oprette en Bluetooth-tilslutning til denne enhed ved
hjælp af A2DP.
Opkald under afspilning af
musik
1 Tryk på
multifunktionsknappen
under afspilning af
musik (side 22), eller
brug din Bluetoothmobiltelefon til at
foretage et
telefonopkald.
Hvis der ikke høres en
opkaldstone med denne enhed,
skal du trykke på
multifunktionsknappen og holde
den nede i ca. 2 sekunder.
Modtagelse af opkald
under afspilning af musik
1 Tryk på
multifunktionsknappen,
og tal.
Når du har afsluttet opkaldet,
skal du trykke på
multifunktionsknappen. Denne
enhed stilles tilbage til
musikafspilning.
Når der ikke høres en
ringetone, selvom der
kommer et indgående
opkald
1 Stop musikafspilningen.
2 Tryk på
multifunktionsknappen,
og tal, når den ringer.
Når der kommer et indgående
opkald, stopper musikken, og der
høres en ringetone fra enheden.
23
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Forholdsregler
Om Bluetooth-kommunikation
• Bluetooth trådløs teknologi fungerer
inden for ca. 10 m.
Den maksimale rækkevidde kan variere
afhængigt af forhindringer
(menneskekrop, metal, vægge osv.)
eller det elektromagnetiske miljø.
• Antennen er indbygget i den højre
enhed, som vist med den punkterede
linje. Følsomheden ved Bluetoothkommunikation vil blive forbedret ved
placering af en tilsluttet Bluetoothenhed i din højre side.
Kommunikationsafstanden bliver
kortere, når der er forhindringer mellem
antennen i den tilsluttede enhed og
denne enhed.
•
Placering af den
indbyggede antenne
•
• De følgende forhold kan påvirke
følsomheden ved Bluetoothkommunikation.
– Der er en forhindring, f.eks. en
menneskekrop, metal eller en væg
mellem denne enhed og Bluetoothenheden.
– En enhed, der anvender frekvensen
2,4 GHz, f.eks. en trådløs LANenhed, en trådløs telefon eller
mikrobølgeovn, er i brug i nærheden
af denne enhed.
• Da Bluetooth-enheden og trådløst LAN
(IEEE802.11b/g) anvender den samme
frekvens, kan der forekomme
mikrobølgeinterferens og deraf
følgende forringelse af hastigheden, støj
eller en ubrugelig tilslutning, hvis
denne enhed anvendes i nærheden af en
trådløs LAN-enhed. I dette tilfælde skal
du gøre følgende.
DK
•
•
– Brug denne enhed i en afstand af
mindst 10 m fra den trådløse LANenhed.
– Hvis denne enhed anvendes inden for
10 m fra en trådløs LAN-enhed, skal
den trådløse LAN-enhed slukkes.
– Installer denne enhed og Bluetoothenheden så tæt på hinanden som
muligt.
Mikrobølger, der udsendes fra en
Bluetooth-enhed kan påvirke
elektronisk medicinsk udstyr. Sluk
denne enhed og alle andre Bluetoothenheder på følgende steder, da de kan
forårsage en ulykke.
– hvor der findes brændbare gasarter,
på hospitaler, tog, fly eller
tankstationer
– i nærheden af automatiske døre eller
en brandalarm
Denne enhed understøtter
sikkerhedsfunktioner i
overensstemmelse med Bluetoothstandarden for at give en sikker
tilslutning ved anvendelse af Bluetooth
trådløs teknologi, men sikkerheden er
muligvis utilstrækkelig, afhængig af
indstillingen. Vær forsigtig ved
anvendelse af Bluetooth trådløs
teknologi.
Vi påtager os intet ansvar for
information, der lækkes under
Bluetooth-kommunikation.
Tilslutning til alle Bluetooth-enheder
kan ikke garanteres.
– En enhed med Bluetooth-funktion
skal overholde den Bluetoothstandard, der er angivet af Bluetooth
SIG, Inc., og skal være godkendt.
– Selv hvis den tilsluttede enhed
overholder den ovenfor nævnte
Bluetooth-standard, kan visse enheder
ikke tilsluttes eller fungere korrekt,
afhængigt af enhedens funktioner
eller specifikationer.
24
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
– Under tale i telefonen håndfrit kan
der opstå støj, afhængigt af enheden
eller kommunikationsmiljøet.
• Afhængigt af den enhed, der skal
tilsluttes, kan det tage tid at starte
kommunikationen.
På en stænktæt struktur
Denne enhed er anbragt på en
stænktæt struktur, der forhindrer, at
enhedens funktion påvirkes af stænk
af vand (bortset fra øreproppen og
vekselstrømsadapteren).
Enheden kan imidlertid ikke bruges
i vand. Tag følgende forholdsregler.
• Kom ikke denne enhed i vand, og
anbring den ikke på et sted med
høj fugtighed, såsom et
badeværelse.
• Hvis der spildes vand på
øreproppen, skal det tørres af med
en tør klud el.lign., så øreproppen
er tør, før enheden bruges.
Om den medfølgende
lysnetadapter
• Brug den medfølgende lysnetadapter
sammen med denne enhed. Brug ikke
en anden lysnetadapter, da det kan
medføre fejl på enheden.
Stikkets polaritet
• Hvis du ikke skal anvende denne enhed
i længere tid, skal du tage
lysnetadapteren ud af stikkontakten.
Når du vil tage lysnetadapteren ud af
stikkontakten, skal du tage i selve
lysnetadapteren, aldrig i ledningen.
Bemærkning om statisk
elektricitet
Specielt i forbindelse med tør luft kan
du muligvis føle en svag ringlen i
ørerne. Dette skyldes, at kroppen
oplades af statisk elektricitet og er ikke
en fejl ved hovedtelefonerne.
Effekten kan minimeres ved at
anvendelse af tøj, der er fremstillet af
naturlige materialer.
Andet
• Undgå at anbringe denne enhed på et
sted, hvor den kan blive udsat for
fugtighed, støv, sod, damp eller
direkte sollys eller i en bil, der venter
ved at trafiksignal. Det kan forårsage
en fejlfunktion.
• Brug af Bluetooth-enheden fungerer
muligvis ikke i mobiltelefoner,
afhængigt af radiomodtageforholdene
og det sted, hvor udstyret anvendes.
• Hvis du oplever ubehag efter brug af
Bluetooth-enheden, skal du straks
holde op med at bruge den. Kontakt
den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet fortsætter.
• Hvis du lytter til denne enhed med
høj lydstyrke, kan det påvirke din
hørelse. Af hensyn til
trafiksikkerheden må du ikke bruge
denne enhed under kørsel eller
cykling.
• Anbring ikke noget tungt på denne
enhed og tryk ikke på den, da
enheden kan blive deform ved
længere tids opbevaring.
• Ørepuderne kan blive forringede ved
længere tids opbevaring eller brug.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål eller problemer
i forbindelse med denne enhed, som
ikke omtales i denne vejledning.
25
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Fejlfinding
Hvis du støder på problemer under brugen af denne enhed, kan du bruge den
følgende checkliste og læse oplysningerne om produktsupport på vores
websted.
Kontakt den nærmeste Sony forhandler, hvis problemet fortsætter.
Fælles
Enheden er ikke tændt.
Kommunikationsafstanden
er for kort. (Der er huller i
lyden.)
, Anbring denne enhed og Bluetoothenheden tættere på hinanden.
, Hvis der er en enhed, som genererer
elektromagnetisk udstråling, f.eks. et
trådløst LAN, andre Bluetoothenheder eller en mikrobølgeovn i
nærheden, skal du flytte enheden væk
fra sådanne kilder.
, Ret antennen på denne enhed (side
24) mod Bluetooth-enheden. Sørg for,
at der ikke er noget, som forhindrer
kommunikationen.
Bluetooth-tilslutningen kan
ikke foretages.
Enheden fungerer ikke
korrekt.
, Kontroller, at enheden er tændt.
, Kontroller, at Bluetoothtilslutningsenheden er tændt, og at
Bluetooth-funktionen er aktiveret.
, Tilslutning til Bluetooth-enheden kan
ikke huskes på denne enhed. Foretag
Bluetooth-tilslutningen fra Bluetoothenheden til denne enhed kort tid efter
afslutning af parringen.
, Bluetooth-tilslutningsenheden er i
dvaletilstand.
, Bluetooth-tilslutningen er afsluttet.
Foretag Bluetooth-tilslutningen igen
(Når du lytter til musik: se side 17
ved opkald: se side 20).
, Nulstil enheden.
Parringsoplysningerne slettes ikke
ved denne handling. Sæt en tynd nål
el.lign. i hullet i knappen RESET, og
tryk, indtil du føler et klik.
, Oplad batteriet i enheden.
, Enheden er ikke tændt under
opladning. Kobl enheden fra
lysnetadapteren, og tænd derefter
enheden.
Parring kan ikke udføres.
Forvrænget lyd
, Kontroller, at denne enhed ikke
modtager interferens fra et trådløst
LAN, en anden 2,4 GHz trådløs
enhed eller en mikrobølgeovn.
26
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Når du lytter til musik
Ingen lyd
, Kontroller, at både denne enhed og
Bluetooth-enheden er tændt.
, Der kan ikke oprettes A2DP
Bluetooth-tilslutning mellem denne
enhed og Bluetooth-enheden. Opret
en A2DP Bluetooth-tilslutning
(side 17).
, Kontroller, at der afspilles musik fra
Bluetooth-enheden.
, Kontroller, at enhedens lydstyrke
ikke er indstillet for lavt.
, Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede enhed om nødvendigt.
, Par denne enhed og Bluetoothenheden igen (side 12).
Lavt lydniveau
, Skru op for denne enheds lydstyrke.
, Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede enhed om nødvendigt.
Lav lydkvalitet
, Skift Bluetooth-tilslutningen til A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile), når HSP (Headset Profile) er
indstillet.
Forvrænget lyd
, Skru ned for denne enheds lydstyrke
om nødvendigt.
Lyden springer ofte under
afspilning.
, Denne enheds modtageforhold kan
blive ustabile på grund af forkert bithastighedsindstilling for musik, der
transmitteres fra Bluetooth-enheden
og det miljø, enheden bruges i. *1
Afbryd A2DP Bluetooth-tilslutningen
ved at betjene Bluetooth-enheden.
Mens denne enhed er tændt, skal du
trykke på Nx og holde den nede i
ca. 7 sekunder for at indstille bithastigheden for modtagelse. *2
*1 Bit-hastigheden er en numerisk
værdi, som repræsenterer den
transmitterede datamængde pr.
sekund. Generelt bliver
lydkvaliteten bedre, jo højere bithastigheden er. Denne enhed kan
modtage musik med høj bithastighed, men der kan komme
spring i lyden afhængigt af det
miljø, den bruges i.
*2 Når indstillingen af bit-hastigheden
er fuldført, blinker indikatoren (blå)
én gang. De ovenfor nævnte
handlinger reducerer muligvis ikke
spring i lyden afhængigt af det
miljø, enheden anvendes i. Hvis du
vil genindstille til den oprindelige
indstilling, skal du trykke på Nx
igen og holde den nede i ca. 7
sekunder. Indikatoren (blå) blinker
to gange.
Ved opkald
Modtagerens stemme
høres ikke.
, Kontroller, at både denne enhed og
Bluetooth-mobiltelefonen er tændt.
, Kontroller forbindelsen mellem
denne enhed og Bluetoothmobiltelefonen. Opret en Bluetoothtilslutning (HFP eller HSP) igen
(side 20).
, Kontroller, at output fra Bluetoothmobiltelefonen er indstillet til denne
enhed.
, Kontroller, at enhedens lydstyrke
ikke er indstillet for lavt.
, Skru om nødvendigt op for den
tilsluttede Bluetooth-mobiltelefon.
, Hvis du lytter til musik fra denne
enhed, skal du stoppe afspilningen,
trykke på multifunktionsknappen og
tale.
Modtagerens stemme kan
ikke høres
, Skru op for denne enheds lydstyrke.
, Skru om nødvendigt op for den
tilsluttede Bluetooth-mobiltelefon.
27
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Initialisering af
denne enhed
Du kan nulstille denne enhed til
standardindstillingerne (f.eks.
lydstyrke) og slette alle
parringsoplysninger.
1 Hvis denne enhed er
tændt, skal du trykke på
POWER-knappen og
holde den nede i ca. 2
sekunder for at slukke
enheden.
2 Tryk på og hold
POWER-knappen og
multifunktionsknappen
nede samtidigt i ca. 7
sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker samtidigt fire
gange, hvorefter denne enhed
genindstilles til
standardindstillingen. Alle
parringsoplysningerne slettes.
28
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Specifikationer
*3 Bluetooth-standardprofiler angiver
formålet med Bluetoothkommunikation mellem enheder.
*4 Codec: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
*5 Subband Codec
Generelt
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 2.0 +
EDR*1
Udgang
Bluetooth-specification effektklasse 2
Maks. kommunikationsrækkevidde
Direkte synslinje ca. 10 m*2
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulationsmetode
FHSS
Strømkilde
3,7 V jævnstrøm: Indbygget,
genopladeligt lithium-ion-batteri
Vægt
Ca. 40 g
Kompatible Bluetooth-profiler*3
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Understøttede Codecs*
SBC*5, MP3
Hovedsæt
Nominelt strømforbrug
1,5 W
Modtager
Type
Tæt type, dynamisk
4
Driverenhed
9 mm kuppeltype
Metode til understøttelse af
beskyttet indhold
SCMS-T
Gengivelsesfrekvensområde
6 – 23.000 Hz
Mikrofon
Transmissionsinterval (A2DP)
20 – 20.000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Type
Electret-kondensator
Retningskarakteristik
Omni-direktionel
Medfølgende tilbehør
Ørepropper
S (2)
M (2)
L (2)
Lysnetadapter (1)
Betjeningsvejledning
(denne vejledning) (1)
Effektivt frekvensområde
100 – 4.000 Hz
Driftstemperatur
0 °C til 45 °C
*1 Udvidet datahastighed
*2 Den faktiske rækkevidde kan variere
afhængigt af faktorer som
forhindringer mellem enhederne,
magnetiske felter omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydelse,
operativsystemet, programmer osv.
Ret til ændring af design og tekniske data
uden varsel forbeholdes.
29
DK
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Printed in Malaysia
(1)
DR-BT160AS_CED [DK] 4-108-811-41(1)
Download PDF

advertising