Sony | WH-L600 | Sony WH-L600 WH-L600 Trådlösa hörlurar med digitalt surroundljud Referensmaterial

4-732-286-22(1)
Andet
Om sikkerhed
Hovedtelefoner med
digital surround
Kuulokejärjestelmä,
jossa on digitaalinen
tilaääni
Referencevejledning
DA
Viiteopas
FI
Veiledning
Referensguide
NO
SV
Digitalt
hodetelefonsystem
med omgivelseslyd
System för digitala
surround-hörlurar
ˎˎ Undlad at tabe, slå på eller på anden måde udsætte processoren eller hovedtelefoner for
kraftige stød af nogen som helst slags. Dette kan beskadige produktet.
ˎˎ Undlad at skille systemet ad eller åbne nogen del af systemet.
ˎˎ Udsæt ikke denne enhed for stor vægt eller pres, da det kan medføre, at dens form ændres
under længere tids opbevaring.
ˎˎ Udsæt ikke enheden for vand. Enheden er ikke vandtæt.
Husk at følge nedenstående forholdsregler.
ēē Vær forsigtig, så du ikke taber enheden ned i en vask eller en anden beholder, der er fyldt
med vand.
ēē Brug ikke enheden i fugtige omgivelser eller i dårligt vejr, f.eks. regn eller sne.
ēē Gør ikke enheden våd.
Hvis du berører enheden med våde hænder eller anbringer den i fugtigt tøj, kan den blive
våd, og dette kan medføre fejlfunktion.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun
vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa akun/pariston
asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Jos kyse on muista akuista, katso
lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/
paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu.
Tämän laitteen on testeissä todettu täyttävän EMC-direktiivin määräykset, kun käytössä on
enintään kolmen metrin pituinen liitäntäkaapeli.
CE-merkintä on voimassa vain niissä maissa, joissa se pannaan oikeudellisesti täytäntöön,
lähinnä Euroopan talousalueen (ETA) maissa.
ˎˎ Der kan akkumuleres statisk elektricitet i kroppen, som kan give en snurren for ørerne. Denne
effekt kan reduceres ved at bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer.
Om AC-adapteren
ˎˎ Sørg for at bruge den medfølgende AC-adapter. Brug af AC-adaptere
med forskellig polaritet eller andre karakteristika kan forårsage
produktfejl. Selv AC-adaptere med samme spænding og stikpolaritet
kan beskadige dette produkt pga. strømkapacitet eller andre faktorer.
ˎˎ Hvis du ikke skal anvende systemet i længere tid, skal du frakoble
AC-adapteren fra stikkontakten i væggen. Når du fjerner stikket, skal
du tage fat i AC-adapteren. Træk ikke i ledningen.
Stikkets polaritet
Om placering
ˎˎ Placer ikke systemet på nogen af følgende steder.
ēē Sted, der er udsat for direkte sollys, i nærheden af et varmeapparat eller andre steder med
ekstremt høje temperaturer
ēē Støvede steder
ēē På en uregelmæssig eller hældende overflade
ēē Sted, der er udsat for store mængder vibrationer
ēē Badeværelse eller andre steder med høj luftfugtighed
ˎˎ Anbring ikke denne enhed, hvor den udsættes for fugt, støv, sod eller damp, eller i en bil eller
på steder med direkte sollys.
Om hovedtelefoner
ˎˎ Sørg for at matche venstre og højre side af hovedtelefonerne med dine ører.
ˎˎ Når lydstyrken er for høj, kan lyden høres uden for hovedtelefonerne. Pas på ikke at øge
lydstyrken så meget, at det generer folk omkring dig. Der er en tendens til at øge lydstyrken
ved brug i støjende omgivelser. Af sikkerhedshensyn anbefales det dog at holde lydstyrken
på et niveau, hvor du stadig kan høre lyde omkring dig.
ˎˎ Ørepuderne kan blive forringede som følge af opbevaring eller brug i længere tid.
ˎˎ Høj lydstyrke kan påvirke din hørelse.
ˎˎ Da hovedtelefonerne er designet til at slutte tæt til dine ører, kan det beskadige
trommehinden, hvis du trykker dem for hårdt mod ørerne.
Hvis du trykker hovedtelefonerne mod ørerne, kan der frembringes en kliklyd i membranen.
Dette er ikke en fejl.
ˎˎ Käytä hyväksyttyä HDMI-kaapelia. On suositeltavaa käyttää Sonyn nopeaa HDMI-kaapelia,
jossa on kaapelityypin logo.
ˎˎ Tarkista HDMI-kaapelin kautta liitetyn laitteen asetukset, jos kuva on heikko tai laitteesta ei
kuulu ääntä.
Jos ääntä ei kuulu, katso vianmäärityksen kohta Kuulokkeista ei kuulu television ääntä.
ˎˎ Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMI-liitännästä lähetettyjä äänisignaaleja (esimerkiksi
näytetaajuutta ja bittipituutta).
ˎˎ Ääni voi katketa, kun toistolaitteesta muutetaan äänilähtösignaalin näytetaajuutta tai
kanavien määrää.
ˎˎ Järjestelmän yhteensopivuutta tietokoneesi ääni- ja videoliitäntöjen kanssa ei taata.
WH-L600
©2018 Sony Corporation Printed in Denmark
http://www.sony.net/
Dansk
Hovedtelefoner med digital surround
Om udskiftning af ørepuder
Hvis ørepuder bliver snavsede eller slidt op, bedes du kontakte din nærmeste Sony-forhandler
med henblik på udskiftning. Ørepuderne er ikke beregnet til at blive udskiftet af brugeren.
Da strømforsyningsstikket for AC-adapteren bruges til at frakoble AC-adapteren fra elnettet, skal
systemet kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis systemet ikke reagerer
som forventet, skal du straks tage strømforsyningsstikket ud af stikkontakten i væggen.
Specifikationer
Systemet er stadig frakoblet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen,
selvom selve systemet er slukket.
Undlad at afmontere, åbne eller dele sekundære batterier.
I tilfælde af et batteri lækker skal du sikre, at væsken ikke kommer i kontakt med huden eller
øjnene. Hvis du har rørt ved væsken, skal du vaske det berørte område med rigelige mængder
vand og kontakte en læge.
Sekundære batterier skal oplades før brug. Brug altid den korrekte oplader, og følg altid
producentens instruktioner eller udstyrets brugervejledning mht. korrekte opladningsinstruktioner.
Efter lang tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batterier flere gange
for at opnå maksimal ydeevne.
Skal bortskaffes på forsvarlig vis.
Placering af navnepladen
Navnepladen findes i bunden af processoren og på indersiden af hovedbøjlen.
Dekoderfunktioner
Frekvenskurve
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic IIx
DTS Digital Surround
Lineær PCM 2ch
20 Hz - 20.000 Hz (digital indgang,
samplingfrekvens 48 kHz)
Forvrængning
1 % eller mindre (1 kHz)
Indgange
Lydfelttilstand
HDMI (ARC)
Optisk digital indgang* (rektangulær type) (1)
Analog indgang (stereoministik) (1)
Virtuel surroundfunktion
CINEMA
GAME
SPORTS
Stereolydfelt
VOICE
OFF
* Kun til TV-indgang
Strømkrav
DC 12 V (1,5 A) (fra den medfølgende
AC-adapter)
Nominelt strømforbrug
OFF
ON
4,2 W
Mål
Modulationssystem
Ca. 145 mm × 278 mm × 188 mm (b/h/d)
Pi/4 DQPSK
Vægt
Driftsfrekvens: Maksimal
udgangseffekt
Ca. 470 g
2.400 MHz - 2.483,5 MHz: < 4,75 dBm
Overførselsafstand
Betjeningstemperatur
5 °C til 35 °C
Ca. 30 m afstand*
* Transmissionsafstanden er et groft skøn
og kan variere afhængigt af omgivelserne
og installationsstedet.
Trådløse stereohovedtelefoner (WH-L600R)
Driftsfrekvens: Maksimal udgangseffekt
2.400 MHz - 2.483,5 MHz: < 5,45 dBm
Strømkrav
Indbygget genopladeligt litiumionbatteri
Nominelt strømforbrug
Meddelelse til kunderne: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, som er solgt
i lande, der er underlagt EU-direktiver
Dette produkt er produceret af eller på vegne af Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU-importøren eller relateret til produktets overensstemmelse med europæiske
regler og standarder skal sendes til producentens autoriserede repræsentant, Sony Belgien,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktivet
2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier
vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg)
eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller
0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges
mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genbrug af materialer er med til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en
kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. For alle andre batterier henvises
der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever
batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet er købt.
Dette produkt er testet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter og fundet i
overensstemmelse med de grænseværdier, der er angivet i EMC-direktivet.
CE-mærkningen gælder kun for de lande, hvor den håndhæves juridisk. Den gælder
hovedsageligt EØS-landene (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde).
Forholdsregler
Bemærkninger om HDMI-tilslutninger
ˎˎ Brug et godkendt HDMI-kabel. Vi anbefaler brug af et HDMI-højhastighedskabel fra Sony
med kabeltypelogoet.
ˎˎ Kontroller indstillingen for en enhed, der er tilsluttet via et HDMI-kabel, hvis billedet er dårligt,
eller der ikke kommer nogen lyd fra enheden.
Hvis der ikke udsendes lyd, kan du se "Der udsendes ingen TV-lyd fra hovedtelefonerne"
i "Fejlfinding".
ˎˎ Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde osv.), der udsendes fra et HDMI-stik, kan blive
undertrykt af den tilsluttede enhed.
ˎˎ Lyden kan blive afbrudt, når samplingsfrekvensen eller antallet af kanaler for de udsendte
lydudgangssignaler fra afspilningsenheden ændres.
ˎˎ Der er ikke nogen garanti for, at tilslutning til lyd- og videostikkene på din computer fungerer
sammen med dette system.
Advarselsbip og bip ved betjening
Status for hovedtelefonerne rapporteres af bippene på følgende måde.
ˎˎ Et kort dobbelt-bip lyder gentagne gange.
Hovedtelefonerne modtager ikke RF-signalet fra processoren.
ēē Brug hovedtelefonerne i RF-signaltransmissionsområdet.
ēē Tænd for processoren.
ēē Kontroller forbindelserne mellem processoren, AC-adapteren og stikkontakten (lysnet).
ēē Sørg for, at der ikke er andre trådløse enheder, der bruger 2,4 GHz trådløst frekvensbånd,
eller at der ikke er nogen elektromagnetiske bølger, der genereres fra en nærliggende
mikrobølgeovn.
ēē Skift position for processoren.
ˎˎ Der lyder et langt bip (ca. 2 sekunder), og hovedtelefonerne slukkes.
Når det genopladelige batteri i hovedtelefonerne er opbrugt, lyder der et advarselsbip
(ca. 2 sekunder), og hovedtelefonerne slukkes. Hovedtelefonerne kan tændes, selv når der
ikke er nogen resterende batteristrøm, men de slukker næsten øjeblikkeligt. Oplad
hovedtelefonerne.
ˎˎ Et kort bip lyder, og hovedtelefonerne tændes.
Det betyder, at hovedtelefonerne er blevet tændt. Dette er ikke en fejl.
ˎˎ Der lyder et bip (ca. 0,5 sekund), og hovedtelefonerne slukkes.
Det betyder, at hovedtelefonerne er blevet slukket korrekt. Dette er ikke en fejl.
0,3 watt
Vægt
ca. 320 g
Betjeningstemperatur
5 °C til 35 °C
Navneskiltet sitter på undersiden av prosessoren og på innsiden av glidebryteren på
hodetelefonene.
Jos laite ei toimi oikein
ˎˎ Palauta järjestelmä.
Paina kuulokkeiden asetusten palautuspainiketta ohuella esineellä, kuten neulalla. Irrota
sitten verkkolaite prosessorista ja yhdistä se uudelleen, kun aikaa on kulunut vähintään
10 sekuntia. Asetukset säilyvät myös asetusten palauttamisen jälkeen.
Medfølgende dele
Turvallisuus
ˎˎ Kuulokkeita tai prosessoria ei saa pudottaa tai lyödä eikä niihin saa kohdistaa minkäänlaista
voimakasta iskua. Tuote saattaa vahingoittua.
ˎˎ Älä yritä avata tai purkaa mitään järjestelmän osia.
ˎˎ Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä tai kohdista laitteeseen painetta, sillä se voi
vääntyä pitkäaikaisen säilytyksen aikana.
ˎˎ Älä altista laitetta vedelle. Laite ei ole vesitiivis.
Noudata seuraavia varotoimia.
ēē Älä pudota laitetta pesualtaaseen tai muuhun vedellä täytettyyn säiliöön.
ēē Älä käytä laitetta kosteissa paikoissa tai huonolla säällä, kuten sateessa tai lumisateessa.
ēē Älä anna laitteen kastua.
Jos kosketat laitetta märin käsin tai käärit sen kosteisiin vaatteisiin, laite voi kastua, ja
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
ˎˎ Runkoon kertynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa korvissa kihelmöintiä. Voit vähentää ilmiön
vaikutuksia käyttämällä luonnollisista aineista valmistettuja vaatteita.
Tietoja verkkolaitteesta
Pistokkeen napaisuus
Sijoittaminen
ˎˎ Älä sijoita laitetta seuraaviin paikkoihin:
ēē suoraan auringonvaloon, lämmityslaitteen lähelle tai muihin kuumiin paikkoihin
ēē pölyiseen ympäristöön
ēē epävakaalle tai kaltevalle alustalle
ēē alustalle, johon kohdistuu voimakasta tärinää
ēē kylpyhuoneeseen tai muihin kosteisiin paikkoihin.
ˎˎ Älä aseta tuotetta kosteaan, pölyiseen, nokiseen tai höyryiseen paikkaan tai autoon tai altista
sitä suoralle auringonvalolle.
Tietoja kuulokkeista
ˎˎ Varmista, että pidät kuulokkeiden oikeaa ja vasenta kuuloketta vastaavalla korvalla.
ˎˎ Ääni vuotaa kuulokkeiden ulkopuolelle, kun äänenvoimakkuus on liian korkea. Varo
nostamasta äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, että se häiritsee ympärilläsi olevia ihmisiä.
Käyttäjillä on taipumus nostaa äänenvoimakkuutta meluisassa ympäristössä.
Turvallisuussyistä on kuitenkin suositeltavaa pitää äänenvoimakkuus sellaisella tasolla, että
kuulet ympäristön äänet.
ˎˎ Korvalaput voivat rapistua pitkäaikaisen säilytyksen tai käytön aikana.
ˎˎ Suuri äänenvoimakkuus voi heikentää kuuluvuutta.
ˎˎ Koska kuulokkeet muodostavat tiiviin kotelon, niiden painaminen voimakkaasti korviasi
vasten voi johtaa tärykalvon vaurioitumiseen.
Jos painat kuulokkeet korviasi vasten, voit kuulla kalvon napsahduksen. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, Surround EX og
det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Hvis du ønsker oplysninger om DTS-patenter, kan du se http://patents.dts.com. Fremstillet
under licens fra DTS, Inc. DTS, symbolet, DTS sammen med symbolet og Digital Surround
registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande.
© DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Suomi
ˎˎ Lataa akkua ympäristössä, jonka lämpötila on 5–35 °C. Jos akkua ladataan suositellun
lämpötila-alueen ulkopuolella, latausvalo vilkkuu ja akku ei ehkä lataudu.
ˎˎ Jos kuulokkeet ovat käyttämättöminä yli vuoden ajan, estä akun ylipurkautuminen lataamalla
akku kerran vuodessa.
ˎˎ Jos kuulokkeiden käyttöaika lyhenee huomattavasti, ladattava akku on vaihdettava uuteen.
Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään akun vaihtamista varten.
Tietoja korvatyynyjen vaihtamisesta
Tietoa puhdistamisesta
1)
Kuulokejärjestelmä, jossa on digitaalinen tilaääni
VAROITUS
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen
päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Verkkolaite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla verkkolaitteen pistoke pistorasiasta.
Järjestelmä on siksi kytkettävä helposti saatavilla olevaan pistorasiaan. Jos järjestelmä toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.
Järjestelmää ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on liitetty pistorasiaan, vaikka itse
järjestelmän virta olisi katkaistu.
Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai paristoja sisältävää laitetta) pitkäksi aikaa
lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.
Älä pura, avaa tai hajota akkuja tai paristoja.
Jos akku vuotaa, vältä vuotavan aineen joutumista iholle tai silmiin. Jos ainetta pääsee iholle tai
silmiin, pese aine pois heti runsaalla vedellä ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
Akut ja paristot on ladattava ennen käyttöä. Käytä aina laitteelle suunniteltua laturia ja katso
aina asianmukaisen lataamisen ohjeet valmistajan ohjeista tai laiteoppaasta.
Jos laite on ollut pitkään varastoituna, sen akut tai paristot on mahdollisesti ladattava ja varaus
purettava useita kertoja, ennen kuin laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Hävitä asianmukaisesti.
Nimikilven sijainti
Nimikilvet sijaitsevat prosessorin pohjassa ja kuulokkeiden liukusäätimen sisäpuolella.
Käytä pehmeää liinaa, joka on kevyesti kostutettu laimeaan puhdistusliuokseen. Älä käytä liuottimia,
kuten ohennetta, bensiiniä tai alkoholia, sillä ne voivat vahingoittaa puhdistettavaa pintaa.
Kun tuote rikkoutuu
ˎˎ Jos tuote rikkoutuu tai sen sisään joutuu vierasesine, katkaise tuotteesta välittömästi virta ja
kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
ˎˎ Kun toimitat järjestelmän Sony-jälleenmyyjälle, liitä mukaan sekä kuulokkeet että prosessori.
ˎˎ Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole käsitelty tässä
oppaassa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic IIx
DTS Digital Surround
Lineaarinen PCM 2ch
20–20 000 Hz (digitaalinen tulo,
näytteenottotaajuus 48 kHz)
Häiriötaajuus
enintään 1 % (1 kHz)
ca. 320 g
Driftstemperatur
FORSIKTIG
Merknad til kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare utstyr som er solgt i
land som er underlagt EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av, eller på vegne av, Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørsler til EU-importøren eller forespørsler relatert til produktenes samsvar i Europa skal
sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Käyttötaajuus: Huipputeho
2 400–2 483,5 MHz: < 4,75 dBm
Lähetysetäisyys
pisimmillään noin 30 m*
Käyttölämpötila
5–35 °C
* Lähetysetäisyys on likimääräinen arvio ja
voi vaihdella ympäristön ja asennuspaikan
mukaan.
Nimellinen virrankulutus
0,3 W
Paino
Noin 320 g
Käyttölämpötila
5–35 °C
Pakkauksen sisältö
Käytöstä poistettujen paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita,
joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että
tuotetta ja akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa tämä
merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai
lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin
0,0005 prosenttia elohopeaa tai 0,004 prosenttia lyijyä. Huolehtimalla akkujen/paristojen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja,
joita muuten voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien
kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Prosessori (1)
Kuulokkeet (1)
Verkkolaite (prosessorille, DC 12 V) (1)
Verkkovirtajohto (1)
Optinen digitaalikaapeli (suorakaiteen muotoinen optinen liitin  suorakaiteen muotoinen
optinen liitin, 1,5 m) (1)
Käyttöohjeet (1)
Viiteopas (1 sarja)
Muita asiakirjoja (1 sarja)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeudet
ˎˎ Virtualphones Technology on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
ˎˎ Tämä järjestelmä käyttää Dolby1) Digital-, Dolby Pro Logic IIx- ja DTS2)-dekoodaustekniikkaa.
ˎˎ Tämä järjestelmä käyttää High-Definition Multimedia Interface (HDMI) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing
Administrator Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
ˎˎ BRAVIA-logo on Sony Corporationin tavaramerkki.
1)
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, Surround EX ja
kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Tietoja DTS:n patenteista on osoitteessa http://patents.dts.com. Valmistettu DTS, Inc:n
lisenssillä. DTS, symboli, DTS ja symboli yhdessä ja Digital Surround ovat DTS, Inc:n
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
2)
Hvis ca. 20 minutter går uten at noen betjening eller talekommandoer registreres, slås
prosessoren av automatisk.
ˎˎ Denne funksjonen kan ta mer enn 20 minutter, eller den fungerer kanskje ikke på grunn av støy.
Hvis enheten ikke fungerer som den skal
ˎˎ Start systemet på nytt.
Trykk på tilbakestillingsknappen på hodetelefonene med en tynn gjenstand, for eksempel en
nål. Deretter kobler du nettadapteren fra prosessoren, og kobler til på nytt etter ti sekunder
eller mer. Innstillingene beholdes selv etter at du har tilbakestilt.
Byta ut öronkuddarna
Kontakta din närmaste återförsäljare av Sony-produkter för att byta ut öronkuddarna om de
blivit smutsiga eller utnötta. Öronkuddarna är inte avsedda att bytas ut av användaren.
Angående rengöring
Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med milt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel
som thinner, bensin eller alkohol eftersom de kan skada ytan.
Om produkten går sönder
ˎˎ Om produkten går sönder eller om ett främmande föremål hamnar i enheten måste du
omedelbart stänga av strömmen och kontakta din närmaste återförsäljare av Sony-produkter.
ˎˎ Se till att ta med dig både hörlurarna och processorn om du tar systemet till en återförsäljare
av Sony-produkter.
ˎˎ Kontakta närmaste återförsäljare av Sony-produkter om du har frågor om eller problem med
enheten som inte beskrivs i denna guide.
Svenska
Avkodningsfunktioner
System för digitala surround-hörlurar
VARNING!
Utsätt inte apparaten för droppar eller stänk från vätska och placera inte kärl fyllda med vätska,
t.ex. blomvaser, ovanpå apparaten eftersom det kan orsaka brand och elektriska stötar.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Ta inte isär, öppna eller ta sönder sekundära celler eller batterier.
Låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen om en cell läcker. Om så har skett,
tvätta det berörda området med stora mängder vatten och kontakta läkare.
Sekundära celler och batterier måste laddas före användning. Använd alltid rätt laddare och läs
alltid tillverkarens instruktioner eller utrustningens användarhandbok för korrekta
laddningsinstruktioner.
Efter lång tids förvaring kan det vara nödvändigt att ladda och ladda ur celler eller batterier
flera gånger för att uppnå maximal prestanda.
Kasseras på lämpligt sätt.
Typskyltens placering
Typskylten sitter på undersidan av processorn och på insidan av hörlurarnas skjutreglage.
Digital processor med surroundljud (TMR-L600)
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic IIx
DTS Digital Surround
linjär PCM två kanaler
Ljudfältsläge
Virtuellt surroundljud
CINEMA
GAME
SPORTS
Stereoljudfält
VOICE
OFF
Komprimeringsfunktion
OFF
ON
Moduleringssystem
Pi/4 DQPSK
Driftfrekvens: Högsta uteffekt
2 400–2 483,5 MHz: < 4,75 dBm
Överföringsräckvidd
Frekvensåtergivning
20–20 000 Hz (digital insignal,
samplingsfrekvens 48 kHz)
Distorsion
1 % eller mindre (1 kHz)
Inmatning
HDMI (ARC)
Optisk digital insignal* (rektangulär-typ) (1)
Analog ingång (stereominikontakt) (1)
* Endast för tv som insignal
Strömförsörjning
DC 12 V (1,5 A) (från medföljande nätadapter)
Nominell strömförbrukning
4,2 W
Mått
Ca 145 × 278 × 188 mm (b/h/d)
Vikt
Ca 470 g
Drifttemperatur
5–35 °C
Ca 30 m*
* Överföringsavståndet är en grov
uppskattning och kan variera beroende på
den omgivande miljön och
installationsplatsen.
Trådlösa stereohörlurar (WH-L600R)
Driftfrekvens: Högsta uteffekt
Strömförsörjning
Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
Nominell strömförbrukning
0,3 W
Vikt
Ca 320 g
Drifttemperatur
5 till 35 °C
Medföljande delar
VAR FÖRSIKTIG!
Den här produkten har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller som rör produktöverensstämmelse i Europa skickas till
tillverkarens representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgien.
Sony Corporation intygar härmed att denna utrustning uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Avfallshantering av uttjänta batterier och elektriska och elektroniska
produkter (gäller i EU och andra europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Annet
Om sikkerhet
ˎˎ Statisk elektrisitet som har samlet seg på kroppen, kan forårsake mild kribling i ørene. Du kan
minske denne effekten ved å bruke klær som er laget av naturlige materialer.
Polariteten til
kontakten
Om plassering
ˎˎ Ikke plasser systemet på følgende steder:
ēē Steder som er utsatt for direkte sollys, nær en varmeovn eller andre steder med svært høy
temperatur
ēē Støvete omgivelser
ēē Steder med ujevnt eller skrått underlag
ēē Steder som utsettes for store mengder vibrasjoner
ēē Baderom eller andre steder med høy fuktighet
ˎˎ Ikke plasser enheten på et sted som utsettes for fuktighet, støv, sot eller damp, i en bil eller
på stedet som utsettes for direkte sollys.
Om hodetelefonene
ˎˎ Kontroller at høyre og venstre side av hodetelefonene passer til ørene dine.
ˎˎ Når volumet er for høyt, lekker lyden ut av hodetelefonene. Vær forsiktig så du ikke øker
volumet så mye at det plager personer rundt deg. Mange har en tendens til å øke volumet
når de befinner seg på bråkete steder. Av sikkerhetsårsaker anbefales det derfor å holde
volumet på et nivå der du kan høre lyder fra omgivelsene.
ˎˎ Øreputene kan forringes ved oppbevaring eller bruk over lengre tid.
ˎˎ Høyt volum kan påvirke hørselen din.
ˎˎ Fordi øretelefonene har en høy tetthetsgrad, kan det å tvinge dem mot ørene dine føre til
trommehinneskade.
Når du presser hodetelefonene mot ørene, kan du føle en klikkelyd fra membranen. Dette er
ikke en feil.
Om det innebygde, oppladbare batteriet på hodetelefonene
ˎˎ Lad batteriet i omgivelser med en temperatur på mellom 5 og 35 °C. Hvis du lader det utenfor
det anbefalte temperaturområdet, blinker ladeindikatoren, og det kan hende at batteriet ikke
blir ladet.
ˎˎ Hvis du oppbevarer hodetelefonene i mer enn et år, bør du lade batteriet en gang i året for å
forhindre overutladning.
ˎˎ Hvis tiden du kan bruke hodetelefonene blir veldig kort, bør du bytte ut det oppladbare
batteriet med et nytt batteri. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for å få byttet ut batteriet.
Om å bytte øreputer
Hvis øreputene blir skitne eller slites ut, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler
og be om en erstatning. Øreputene bør ikke byttes av brukeren.
Om rengjøring
Bruk en myk klut som er lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk løsemidler som alkohol,
rensebensin eller tynner, da de vil skade overflaten.
Når produktet blir ødelagt
ˎˎ Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på mellan 5 och 35 °C. Om du laddar det utanför
rekommenderat temperaturområde blinkar laddningsindikatorn och batteriet kanske inte laddas.
ˎˎ Om du förvarar hörlurarna i mer än ett år bör du ladda batteriet en gång om året för att
förhindra att det överurladdas.
ˎˎ Om den tid du kan använda hörlurarna har blivit mycket kort bör du byta ut det
laddningsbara batteriet. Kontakta närmaste återförsäljare av Sony-produkter för information
om hur du byter ut batteriet.
Specifikationer
Kundinformation: Följande information gäller endast utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv
Om funksjonen for automatisk strømstyring
ˎˎ Pass på at du bruker den medfølgende nettadapteren. Bruk av
nettadaptere med en annen polaritet eller andre egenskaper kan
forårsake feil. Selv nettadaptere med samme spenning og polaritet
kan skade dette produktet på grunn av strømkapasiteten eller andre
faktorer.
ˎˎ Hvis du ikke skal bruke systemet på en lang stund, må du koble
nettadapteren fra stikkontakten. Når du fjerner kontakten, må du
holde i nettadapteren. Ikke dra i ledningen.
ˎˎ Se till att använda hörlurarna åt rätt håll på höger och vänster öra.
ˎˎ Ljudet smiter ut från hörlurarna om volymen är för hög. Höj inte volymen så mycket att det
stör människor i din omgivning. Det finns en tendens att höja volymen på bullriga platser.
Av säkerhetsskäl bör du ha volymen på en nivå så att du kan höra ljuden i din omgivning.
ˎˎ Öronkuddarna kan bli utslitna efter längre tids förvaring eller användning.
ˎˎ Hög volym kan påverka hörseln.
ˎˎ Hörlurarna är utformade för att sluta tätt mot öronen. Om du trycker dem mot öronen med
kraft kan trumhinnorna skadas.
Om du trycker hörlurarna mot öronen kan det höras ett klickljud i membranet. Detta är inget fel.
2 400–2 483,5 MHz: < 5,45 dBm
Hvis du vil vite hva andre varsellyder betyr, kan du se i hjelpeveiledningen.
Om nettadapteren
Hörlurar
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, Surround EX og
dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
Informasjon om DTS-patenter finner du på http://patents.dts.com. DTS, symbolet, DTS i
kombinasjon med symbolet og Digital Surround produseres på lisens fra DTS, Inc. og er
registrerte varemerker og/eller varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og/eller andre land.
© DTS, Inc. Med enerett.
2)
Lydsignaler for varsler og betjening
Hodetelefonenes status rapporteres av lydsignalene på følgende måte.
ˎˎ Et kort, dobbelt pip spilles av gjentatte ganger.
Hodetelefonene mottar ikke RF-signal fra prosessoren.
ēē Bruk hodetelefonene i området der RF-signaler overføres.
ēē Slå på prosessoren.
ēē Kontroller tilkoblingene mellom prosessoren, nettadapteren og stikkontakten.
ēē Kontroller at ingen andre trådløse enheter bruker det trådløse 2,4 GHz frekvensbåndet, eller
at ingen elektromagnetiske bølger genereres fra en mikrobølgeovn i nærheten.
ēē Flytt prosessoren.
ˎˎ Et langt pip (ca. to sekunder) spilles av, og hodetelefonene slås av.
Når det oppladbare batteriet på hodetelefonene er brukt opp, spilles et varselpip (ca. to
sekunder) av, og hodetelefonene slås av. Hodetelefonene kan bli slått på selv om batteriet er
tomt, men de blir slått av nesten umiddelbart. Lade hodetelefonene.
ˎˎ Et kort pip spilles av, og hodetelefonene blir slått på.
Dette betyr at hodetelefonene har blitt slått på. Dette er ikke en feil.
ˎˎ Et pip (ca. 0,5 sekunder) spilles av, og hodetelefonene blir slått av.
Dette betyr at hodetelefonene har blitt slått av på riktig måte. Dette er ikke en feil.
Paino
Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.
Teksti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy kokonaisuudessaan oheiselta verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
ˎˎ Bruk en godkjent HDMI-kabel. Vi anbefaler at du bruker en høyhastighets HDMI-kabel fra
Sony med Cable Type-logoen.
ˎˎ Kontroller oppsettet til enheten som er koblet til via HDMI-kabelen, hvis bildet er dårlig eller
hvis det ikke kommer lyd fra enheten.
Hvis lyden ikke spilles av, kan du se Det kommer ikke TV-lyd fra hodetelefonene i Feilsøking.
ˎˎ Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlengde osv.) som overføres fra en HDMI-kontakt, kan
deaktiveres av den tilkoblede enheten.
ˎˎ Lyden kan bli avbrutt hvis samplingsfrekvensen eller antall kanaler med lydsignaler fra
avspillingsenheten endres.
ˎˎ Det er ingen garanti for at tilkobling til lyd- og videokontakter på PC-en din vil fungere med
dette systemet.
ˎˎ Placera inte systemet på någon av följande platser.
ēē Plats som är utsatt för direkt solljus, nära ett värmeelement eller andra mycket varma platser
ēē Dammig plats
ēē På en instabil eller lutande yta
ēē Plats som vibrerar mycket
ēē Badrum eller andra platser med hög fuktighet
ˎˎ Placera inte den här enheten på en plats som är utsatt för fukt, damm, sot eller ånga, eller
i en bil eller på en plats som är utsatt för direkt solljus.
1)
Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller
liknande under en längre tid.
Forsiktighetsregler
Noin 145 mm × 278 mm × 188 mm (l/k/s)
Noin 470 g
ˎˎ Virtualphones Technology er et registrert varemerke som tilhører Sony Corporation.
ˎˎ Dette systemet har Dolby1) Digital-dekoder, Dolby Pro Logic IIx-dekoder og DTS2)-dekoder.
ˎˎ Dette systemet bruker HDMI-teknologi (High-Definition Multimedia Interface).
Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.
ˎˎ BRAVIA-logoen er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Systemet är inte bortkopplat från elnätet så länge det är anslutet till ett vägguttag, även om du
har stängt av själva systemet.
Mitat
Pi/4 DQPSK
4,2 W
Opphavsrett
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de landene hvor dette er påbudt ved lov,
hovedsakelig i EØS-land.
Modulaatiojärjestelmä
Tehontarve
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
Eftersom du kopplar bort nätadaptern från elnätet via huvudkontakten bör du se till att ansluta
systemet till ett vägguttag som är lätt att komma åt. Dra omedelbart ut huvudkontakten från
vägguttaget om du märker att systemet fungerar onormalt.
Merknad om statisk elektrisitet
* Vain television tuloliitäntää varten
Prosessor (1)
Hodetelefoner (1)
Nettadapter (for prosessor, 12 V DC) (1)
Strømledning (1)
Optisk digital kabel (optisk rektangulær kontakt  optisk rektangulær kontakt, 1,5 m) (1)
Bruksanvisning (ett sett)
Veiledning (ett sett)
Andre dokumenter (ett sett)
Dette utstyret har blitt testet og viser at det er i samsvar med grensene som er beskrevet
i EMC-direktivet når det brukes en tilkoblingskabel på under 3 meter.
Nimellinen virrankulutus
HDMI (ARC)
Optinen digitaalinen tulo* (suorakaiteen
muotoinen liitin) (1)
Analoginen tulo (stereominiliitäntä) (1)
Tehontarve
Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Corporation.
EU:n maahantuoja: Sony Europe Limited
EU-maahantuontia tai EU:n tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valmistajan
valtuutettu edustaja on Sony Belgia, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.
Når dette symbolet er oppført på produktet, batteriet eller emballasjen, skal
produktet og batteriet ikke håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier
kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Hvis du passer på å kvitte deg med slike
produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av materialer bidrar til
å bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet bare byttes av kvalifisert teknisk personell. Lever
disse produktene etter endt levetid på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr for å sikre at produktet og batteriet håndteres riktig. For alle andre batterier
kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever inn batteriet til en
gjenvinningsstasjon for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen der du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer
informasjon om gjenvinning av dette produktet eller batteriet.
Kontaktpolaritet
Hörlurarnas inbyggda laddningsbara batteri
5 til 35 °C
DC 12 V (1,5 A) (mukana toimitettavalla
verkkolaitteella)
Pakkaustoiminto
5 til 35 °C
ca. 30 m på det lengste*
Vekt
OFF
ON
Virtuaalinen tilaäänitoiminto
CINEMA
GAME
SPORTS
Stereoäänikenttä
VOICE
OFF
Tuloliitännät
2 400–2 483,5 MHz: < 5,45 dBm
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.
Overføringsavstand
Vekt
0,3 W
Taajuusvaste
Käyttötaajuus: Huipputeho
HUOMIO
Driftsfrekvens: Maksimal utgangseffekt
Nominelt strømforbruk
ˎˎ Ikke utsett prosessoren eller hodetelefonene for kraftige støt eller fall. Det kan skade produktet.
ˎˎ Ikke demonter eller forsøk å åpne deler av systemet.
ˎˎ Du må ikke legge vekt eller trykk på denne enheten, ettersom dette kan føre til at enheten
deformeres ved oppbevaring over lengre tid.
ˎˎ Ikke utsett enheten for vann. Enheten er ikke vanntett.
Pass på at du følger forholdsreglene nedenfor.
ēē Pass på at du ikke mister enheten i en vask eller annen beholder med vann.
ēē Ikke bruk enheten på fuktige steder eller i dårlig vær, for eksempel i regn- eller snøvær.
ēē Ikke la enheten bli våt.
Hvis du berører enheten med våte hender eller putter enheten i et fuktig klesplagg, kan
enheten bli våt, noe som kan føre til at den ikke virker som den skal.
Äänikenttätila
Angående placering
Ca. 145 mm × 278 mm × 188 mm (b/h/d)
Pi/4 DQPSK
Innebygd oppladbart litiumionbatteri
Digitaalinen tilaääniprosessori (TMR-L600)
Dekooderin toiminnot
Driftstemperatur
Mål
Moduleringssystem
Nätadapter
ca. 470 g
4,2 W
Strømkrav
Tekniset tiedot
Langattomat stereokuulokkeet (WH-L600R)
Om automatisk sluk-funktion
OFF
ON
ˎˎ Statisk elektricitet som ackumuleras i kroppen kan orsaka en lätt stickande känsla i öronen.
Du kan minimera effekten genom att bära kläder i naturmaterial.
ˎˎ Se till att använda den medföljande nätadaptern. Om du använder en
nätadapter med annan polaritet eller andra egenskaper kan produkten
skadas. Även nätadaptrar med samma spänning och anslutningspolaritet
kan skada produkten på grund av strömkapaciteten eller andra faktorer.
ˎˎ Koppla från nätadaptern från vägguttaget om du inte ska använda
systemet under en längre tid. Ta tag i nätadaptern när du kopplar från
kontakten. Dra inte i sladden.
Nominelt strømforbruk
2400–2483,5 MHz: <5,45 dBm
Merknader om HDMI-tilkoblinger
Jos korvatyynyt likaantuvat tai kuluvat, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään niiden
vaihtoa varten. Korvatyynyjä ei ole suunniteltu käyttäjän vaihdettaviksi.
2)
12 V DC (1,5 A) (fra den medfølgende
nettadapteren)
Trådløse stereohodetelefoner (WH-L600R)
Staattista sähköä koskeva huomautus
Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel.
ˎˎ "Virtualphones Technology" er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation.
ˎˎ Dette system omfatter Dolby1) Digital-dekoder, Dolby Pro Logic IIx-dekoder og DTS2) dekoder.
ˎˎ Dette system indeholder High-Definition Multimedia Interface (HDMI) teknologi.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United
States and other countries.
ˎˎ "BRAVIA"-logoet er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Komprimeringsfunksjon
Strømkrav
Driftsfrekvens: Maksimal utgangseffekt
Avhending av brukte batterier og elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU-land og andre europeiske land med kildesortering)
Tietoja kuulokkeiden ladattavasta akusta
Copyright
Anmärkning om statisk elektricitet
Innganger
Virtuell omgivelseslydfunksjon
CINEMA
GAME
SPORTS
Stereolydfelt
VOICE
OFF
* Overføringsavstanden er et grovt anslag
og kan variere avhengig av omgivelsene
og installasjonsstedet.
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret samsvarer med EU-direktivet 2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
ˎˎ Käytä mukana toimitettua verkkolaitetta. Jos käytät verkkolaitetta,
jonka napaisuus tai muut ominaisuudet poikkeavat mukana toimitetusta
verkkolaitteesta, seurauksena voi olla laitteen vioittuminen.
Jopa verkkolaitteet, joissa on sama jännite ja napaisuus, saattavat
vahingoittaa tuotetta eri virtakapasiteetin tai muun syyn vuoksi.
ˎˎ Jos et käytä järjestelmää pitkään aikaan, irrota verkkolaite pistorasiasta.
Irrota virtajohto tarttumalla virtalähteeseen. Älä vedä johdosta.
* Bare for TV-inngang
1 % eller mindre (1 kHz)
Lydfeltmodi
2400–2483,5 MHz: <4,75 dBm
Plassering av navneskiltet
Tietoja automaattisesta virrankatkaisusta
Processor (1)
Hovedtelefoner (1)
AC-adapter (til processor, DC 12 V) (1)
Vekselstrømsledning (1)
Optisk digitalt kabel (optisk rektangulært stik  optisk rektangulært stik, 1,5 m) (1)
Betjeningsvejledning (1 sæt)
Referencevejledning (1 sæt)
Andre dokumenter (1 sæt)
Hvis der går ca. 20 minutter uden nogen handling og stemmeinput, slukkes processoren automatisk.
ˎˎ Denne funktion kan vare mere end 20 minutter, eller den fungerer muligvis ikke på grund af støj.
ˎˎ Nulstil systemet
Tryk på hovedtelefonernes nulstillingsknap med en tynd genstand som f.eks. en nål. Bagefter
skal du frakoble AC-adapteren fra processoren og tilslutte den igen efter 10 sekunder eller
mere. Selv efter nulstilling bevares indstillingerne.
Ikke ta fra hverandre, åpne eller riv opp sekundære celler eller batterier.
Hvis det oppstår en cellelekkasje, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne.
Hvis dette skjer, må du vaske det berørte området med rikelige mengder vann og oppsøke lege.
Sekundære celler og batterier må lades opp før bruk. Bruk alltid riktig lader og les
instruksjonene fra produsenten eller utstyrshåndboken for å få riktige instruksjoner om lading.
Etter lengre perioder uten bruk kan det være nødvendig å lade opp og lade ut cellene eller
batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
Avhend dem på riktig måte.
HDMI (ARC)
Optisk digital inngang* (rektangulær type) (1)
Analog inngang (stereo minikontakt) (1)
Forvrengningsfrekvens
Innhold i pakken
Jos kuulokkeita ei käytetä noin 20 minuuttiin eikä niihin tule ääntä, prosessorin virta katkeaa
automaattisesti.
ˎˎ Tämä voi kestää yli 20 minuuttia tai melu voi estää sen käynnistymisen.
Se Hjælpevejledning angående betydningen af andre advarselsbip.
Hvis enheden ikke fungerer korrekt
Ettersom hovedkontakten til nettadapteren brukes til å koble adapteren fra strømnettet, bør du
koble systemet til en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til noe unormalt i
systemet, må du straks trekke ut støpslet fra stikkontakten.
20–20 000 Hz (digital inngang,
samplingfrekvens 48 kHz)
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic IIx
DTS Digital Surround
Lineær PCM 2ch
Säkerhet
ˎˎ Undvik att tappa, slå eller utsätta processorn och hörlurarna för kraftiga stötar av något slag.
Det kan skada produkten.
ˎˎ Ta inte isär och försök inte öppna några delar av systemet.
ˎˎ Utsätt inte enheten för vikt eller tryck under längre tids förvaring, eftersom enheten kan
deformeras.
ˎˎ Utsätt inte enheten för vatten. Enheten är inte vattentät.
Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.
ēē Var försiktig så att du inte tappar enheten i ett handfat eller annan vattenfylld behållare.
ēē Använd inte enheten på en fuktig plats eller i dåligt väder, som regn eller snö.
ēē Se till att enheten inte blir våt.
Om du vidrör enheten med våta händer eller placerar den på ett fuktigt plagg, kan den bli
våt och sluta fungera.
Frekvensrespons
Dekoderfunksjoner
Muiden varoitusäänimerkkien merkitykset on kerrottu käyttöoppaassa.
Muuta
Digital surroundprocessor (TMR-L600)
Komprimeringsfunktion
FORSIGTIG
Ikke plasser apparatet på et trangt sted, for eksempel en bokhylle eller et innebygd kabinett.
Varoitusäänimerkit ja käytön äänimerkit
Brug en klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler som
fortynder, benzen eller alkohol, da disse kan beskadige overfladen.
Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller batterier) for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende i længere tidsrum.
Hvis du vil redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk, må du ikke utsette apparatet for
drypping eller spruting, og ikke plassere væskefylte objekter, for eksempel vaser, oppå apparatet.
Rengøring
ˎˎ Når produktet går i stykker, eller hvis et fremmedlegeme kommer ind i enheden, skal du
straks slukke for strømmen og henvende dig til din nærmeste Sony-forhandler.
ˎˎ Når du tager systemet med til en Sony-forhandler, skal du sørge for at tage både
hovedtelefoner og processoren med.
ˎˎ Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med
denne enhed, som ikke er beskrevet i denne vejledning.
For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for dryp eller sprøjt,
og undlad at placere genstande, der indeholder væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.
ADVARSEL
Äänimerkit ilmoittavat kuulokkeiden tilan seuraavasti:
ˎˎ Lyhyt kaksoisäänimerkki kuuluu toistuvasti.
Kuulokkeet eivät vastaanota prosessorin radiosignaalia.
ēē Käytä kuulokkeita radiosignaalin kuuluvuusalueella.
ēē Käynnistä prosessori.
ēē Tarkista prosessorin, verkkolaitteen ja pistorasian väliset kytkennät.
ēē Varmista, että lähistöllä ei ole muita 2,4 GHz:n taajuuskaistaa käyttäviä langattomia laitteita
tai sähkömagneettisia aaltoja tuottavaa mikroaaltouunia.
ēē Vaihda prosessorin paikkaa.
ˎˎ Kuuluu pitkä (n. 2 sekuntia) äänimerkki ja kuulokkeet sammuvat.
Kun kuulokkeiden ladattava akku on tyhjentynyt, kuuluu varoitusäänimerkki (n. 2 sekuntia) ja
kuulokkeet sammuvat. Kuulokkeet voi käynnistää, vaikka akku on tyhjä, mutta ne sammuvat
lähes välittömästi. Lataa kuulokkeet.
ˎˎ Kuuluu lyhyt äänimerkki, ja kuulokkeisiin kytkeytyy virta.
Tämä ilmoittaa, että kuulokkeisiin on kytketty virta. Tämä ei ole toimintahäiriö.
ˎˎ Kuuluu äänimerkki (n. 0,5 sekuntia), ja kuulokkeiden virta katkeaa.
Tämä ilmoittaa, että kuulokkeet on sammutettu oikein. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Når produktet går i stykker
ADVARSEL
Övrigt
Spesifikasjoner
Digital omgivelsesprosessor (TMR-L600)
Ikke eksponer batteriene (batteripakken eller innsatte batterier) for høy varme (f.eks. fra direkte
sollys, åpne flammer eller lignende) over lengre tid.
Huomautus HDMI-liitännöistä
Om det indbyggede, genopladelige batteri til hovedtelefonerne
ˎˎ Oplad batteriet ved en omgivende temperatur på mellem 5 °C og 35 °C. Hvis du oplader det
uden for det anbefalede temperaturområde, blinker opladeindikatoren, og det kan ske, at
batteriet ikke oplades.
ˎˎ Hvis du lægger hovedtelefonerne væk i mere end et år, skal du oplade batteriet en gang om
året for at undgå overafladning.
ˎˎ Hvis den tid, du kan bruge hovedtelefonerne, bliver ekstremt kort, skal det genopladelige
batteri muligvis udskiftes med et nyt. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få
batteriet udskiftet.
Digitalt hodetelefonsystem med omgivelseslyd
Selv om systemet er slått av, forblir det likevel koblet til strømnettet så lenge støpselet står i
stikkontakten.
Varotoimet
Bemærkning om statisk elektricitet
Norsk
ˎˎ Når produktet blir ødelagt, eller hvis et fremmedlegeme kommer inn i enheten, må du
øyeblikkelig slå av strømmen og kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
ˎˎ Når du tar med systemet til en Sony-forhandler, må du passe på å ta med både
hodetelefonene og prosessoren.
ˎˎ Hvis du har spørsmål eller problemer angående denne enheten som ikke er dekket i denne
håndboken, må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Denna symbol på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten
och batteriet inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan
denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer
än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. När produkterna och batterierna kasseras på rätt sätt kan
det förebygga de potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning av ett inbyggt batteri bör detta batteri endast bytas av behörig servicetekniker.
Lämna det förbrukade batteriet och den elektriska och elektroniska utrustningen på en
återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter för att garantera korrekt hantering.
Information om övriga batterier finns i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur produkten på
ett säkert sätt. Lämna in batteriet på en återvinningsstation i behållaren för förbrukade
batterier. Om du vill ha mer information om återvinning av produkten eller batteriet kontaktar
du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller återförsäljaren där du köpte
produkten eller batteriet.
Utrustningen har testats och överensstämmer med begränsningarna i EMC-direktivet avseende
användning av en anslutningskabel kortare än tre meter.
CE-märkningen är giltig endast i de länder där den är obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i
EEA-länderna (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
Försiktighetsåtgärder
Tänk på följande vid HDMI-anslutning
ˎˎ Använd en HDMI-godkänd kabel. Vi rekommenderar att du använder en HDMIhöghastighetskabel från Sony med kabeltypens logotyp.
ˎˎ Kontrollera inställningen för enheten ansluten via HDMI-kabeln om bilden är dålig eller ljudet
från enheten inte hörs.
Se ”Inget tv-ljud matas ut från hörlurarna” i ”Felsökning” om inget ljud hörs.
ˎˎ Ljudsignaler (till exempel samplingsfrekvens och bitlängd) som överförs från en HDMI-kontakt
kan undertryckas av den anslutna enheten.
ˎˎ Det kan uppstå avbrott i ljudet när samplingsfrekvensen eller kanalnumret för ljudutsignaler
från uppspelningsenheten ändras.
ˎˎ VI kan inte garantera att anslutningen till ljud- och videouttag på din dator fungerar med
detta system.
Varningssignaler och ljudsignaler
Hörlurarnas status anges med signaler enligt följande.
ˎˎ En kort dubbelsignal hörs flera gånger.
Hörlurarna tar inte emot RF-signalen från processorn.
ēē Använd hörlurarna inom området för RF-signalöverföring.
ēē Slå på processorn.
ēē Kontrollera anslutningarna mellan processorn, nätadaptern och vägguttaget.
ēē Kontrollera att det inte finns några andra trådlösa enheter med 2,4 GHz trådlösa frekvensband
eller några elektromagnetiska vågor som genereras från en mikrovågsugn i närheten.
ēē Byt plats på processorn.
ˎˎ En lång signal (cirka två sekunder) hörs och hörlurarna stängs av.
När det laddningsbara batteriet i hörlurarna har förbrukats hörs en varningssignal (cirka två
sekunder) och hörlurarna stängs av. Hörlurarna kan slås på även om det inte finns någon
batterikraft, men de stängs av nästan omedelbart. Ladda hörlurarna.
ˎˎ En kort signal hörs och hörlurarna slås på.
Detta indikerar att hörlurarna har slagits på. Detta är inget fel.
ˎˎ En signal (cirka 0,5 sekunder) hörs och hörlurarna stängs av.
Detta indikerar att hörlurarna har stängts av på rätt sätt. Detta är inget fel.
Mer information om andra varningssignaler finns i hjälpguiden.
Om den automatiska avstängningen
Om processorn inte används eller om det inte finns någon ljudinsignal på ungefär 20 minuter
stängs den av automatiskt.
ˎˎ Den här funktionen kan ta mer än 20 minuter eller kanske inte fungerar på grund av brus.
Enheten fungerar inte korrekt
ˎˎ Återställ systemet.
Tryck på återställningsknappen på hörlurarna med ett smalt föremål, t.ex. en nål. Koppla
därefter bort nätadaptern från processorn och återanslut dem sedan efter 10 sekunder eller
mer. Inställningarna behålls trots återställningen.
Processor (1)
Hörlurar (1)
Nätadapter (för processor, DC 12 V) (1)
Nätströmskabel (1)
Optisk digitalkabel (optisk rektangulär kontakt  optisk rektangulär kontakt, 1,5 m) (1)
Bruksanvisning (1 uppsättning)
Referensguide (1 uppsättning)
Övriga dokument (1 uppsättning)
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Upphovsrätt
ˎˎ ”Virtualphones Technology” är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.
ˎˎ I det här systemet ingår Dolby1) Digital-avkodare, Dolby Pro Logic IIx-avkodare och DTS2)-avkodare.
ˎˎ I det här systemet ingår HDMI-teknik (High-Definition Multimedia Interface) (HDMI).
Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.
i USA och andra länder.
ˎˎ BRAVIA-logotypen är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Tillverkas under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, Surround EX och
dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Information om DTS-patent finns på http://patents.dts.com. Tillverkat under licens från DTS,
Inc. DTS, symbolen, DTS tillsammans med symbolen och Digital Surround är registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA eller andra länder. © DTS, Inc. Med
ensamrätt.
1)
2)
A
Dansk
Suomi
Svenska
Delenes placering og funktion
Osien sijainti ja toimintatapa
Delenes plassering og funksjon
Delarna och deras placering
Se Hjælpevejledning for at få flere oplysninger om delenes navne og funktion.
Lisätietoja osien nimistä ja käyttötarkoituksista on käyttöoppaassa.
Hvis du vil ha mer informasjon om delenes navn og funksjoner, kan du se i hjelpeveiledningen.
Mer information om delarnas namn och funktioner finns i hjälpguiden.
WH-L600R-hovedtelefoner (figur )
Opladningsterminal
Sæt hovedtelefonerne på processoren,
og juster hver af opladningsterminalerne
for at oplade hovedtelefonerne.
Blindfingermarkering (for at vide,
hvilken side der er venstre)
Sørg for at matche den højre  og
venstre  side af hovedtelefonerne med
dine ører.
POWER-knap (tænd/sluk)
Tryk på knappen i ca. 2 sekunder for at
tænde eller slukke for hovedtelefonerne.
VOL (lydstyrke) +/- knap
Regulerer lydstyrken.
SOUND FIELD-knap
Giver dig mulighed for at vælge et lydfelt.
Strøm/opladning-indikator
B
Norsk
AUDIO IN-stik
Sender analoge lydsignaler.
OPTICAL IN-stik
Sender optisk digitale lydsignaler.
HDMI (ARC)-stik
Sender HDMI-signaler. Dette stik er
kompatibelt med ARC (Audio Return
Channel).
DC IN 12 V-stik
Tilslut den medfølgende AC-adapter til
dette stik.
Opladningsterminal
Sæt hovedtelefonerne på processoren,
og juster hver af opladningsterminalerne
for at oplade hovedtelefonerne.
 (tænd/sluk)-knap/
strømindikator
Processoren tænder eller skifter til
standbytilstand skiftevis, når du trykker
på knappen. Hold knappen nede
i 3 sekunder for at slukke helt for
processoren (sluk).
Denne indikator lyser hvidt, når der
tændes for strømmen, orange i
standbytilstand og slukker, når der
slukkes for strømmen.
Lataa kuulokkeet asettamalla ne
prosessorin päälle latausliitäntöjen
kohdalle.
Kosketuspiste (vasemman puolen
merkkinä)
Varmista, että pidät kuulokkeiden oikeaa
 ja vasenta  kuuloketta vastaavalla
korvalla.
Voit käynnistää tai sammuttaa
kuulokkeet painamalla painiketta noin
kahden sekunnin ajan.
VOL (äänenvoimakkuus)
+/– -painikkeet
Säätää äänenvoimakkuutta.
SOUND FIELD -painike
Valitsee äänikentän.
SOUND FIELD-knap
Giver dig mulighed for at vælge et lydfelt.
INPUT-knap
Giver dig mulighed for at vælge en
indgang.
DECODE INFO-indikatorer
Indikatoren for den valgte dekoder lyser.
SOUND FIELD-indikatorer
Indikatoren for den valgte lydfelttilstand
lyser.
INPUT-indikatorer
Indikatoren for den valgte indgang lyser.
CTRL FOR HDMI-kontakt
Slår Control for HDMI-funktionen til eller fra.
Indstil kontakten til ON, når processoren
er tilsluttet til HDMI (ARC)-stikket på TV'et
med et HDMI-kabel.
MATRIX-kontakt
Slår matrixdekoder* funktionen til eller fra.
* Når lydfelttilstanden er CINEMA, GAME
eller SPORTS, kan matrixdekoderen
bruges. Matrixdekoderen udvider
lydindgangssignaler til et
multikanalsformat på op til 7.1 -kanaler.
Se i hjælpevejledningen, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
COMPRESSION-kontakt
Giver dig mulighed for at vælge et
dynamisk område.
Fejlfinding
Hvis du får problemer med at bruge dette hovedtelefonsystem, kan du bruge følgende tjekliste.
Se også betjeningsvejledningen (leveres separat) og hjælpevejledningen. Hvis problemet ikke
løses, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Der udsendes ingen TV-lyd fra hovedtelefonerne
ˎˎ Undersøg, hvilken type kabel og forbindelsesmetode der anvendes. Se betjeningsvejledningens
afsnit "Tilslutte et TV" for at få yderligere oplysninger.
ˎˎ Når du tilslutter til HDMI (ARC)-stikket, bør du kontrollere følgende.
ēē HDMI-stikket på det tilsluttede TV er mærket med "ARC".
ēē Funktionen Control for HDMI for TV'et er aktiveret.
ēē CTRL FOR HDMI-kontakten på processoren er aktiveret.
ˎˎ Indstil TV'ets højttalerindstilling (BRAVIA) til Audio System. Du kan finde yderligere oplysninger
i de brugervejledninger, der fulgte med TV'et.
ˎˎ Øg lydstyrken på hovedtelefonerne.
Systemet tændes ikke, heller ikke når TV'et tændes.
ˎˎ Hvis processoren og dit TV kun er tilsluttet via et optisk digitalt kabel, kan du ikke bruge
tilknytningsfunktionen til slukning.
ˎˎ Sørg for, at HDMI-kablet er tilsluttet helt.
ˎˎ Indstil CTRL FOR HDMI-kontakten på processoren til ON. TV'et skal understøtte funktionen
Control for HDMI.
ˎˎ Kontroller TV'ets lydudgangsindstillinger. Processoren tændes eller slukkes sammen med
lydudgangsindstillingerne på TV'et. Du kan finde yderligere oplysninger i de
brugervejledninger, der fulgte med TV'et.
ˎˎ Når hovedtelefonerne er placeret på opladningsterminalen på processoren, kan processoren
ikke tændes.
ˎˎ Hvis der blev udsendt lyd fra TV-højttaleren, da du slukkede TV’et sidste gang, tændes
processoren muligvis ikke, selvom du tænder for TV’et, afhængigt af specifikationer eller
indstillinger for TV’et.
Processoren slukkes, når du slukker for TV'et.
ˎˎ Kontroller indstillingen for CTRL FOR HDMI-kontakten. Hvis CTRL FOR HDMI-kontakten er
indstillet til ON, og der vælges HDMI som indgangsstik på processoren, slukkes processoren
automatisk.
Funktionen Control for HDMI virker ikke korrekt.
ˎˎ Kontroller HDMI-forbindelsen mellem processoren og TV’et. Se betjeningsvejledningen
(leveres separat).
ˎˎ Opsæt funktionen Control for HDMI på TV'et. Du kan finde yderligere oplysninger i de
brugervejledninger, der fulgte med TV'et.
ˎˎ Hvis du frakobler processoren fra strømforsyningen og tilslutter dem igen, skal du vente lidt.
Det tager mere end 15 minutter, før du kan betjene processoren igen.
Forvrænget eller sporadisk lyd (nogle gange med støj)
ˎˎ Oplad batteriet for hovedtelefonerne. Hvis strømindikatoren stadig er slukket, efter du har
opladet batteriet, skal du tage hovedtelefonerne med til den nærmeste Sony-forhandler.
ˎˎ Sørg for, at der ikke er andre trådløse enheder, der bruger 2,4 GHz trådløst frekvensbånd, eller at
der ikke er nogen elektromagnetiske bølger, der genereres fra en nærliggende mikrobølgeovn.
ˎˎ Skift position for processoren.
ˎˎ Når "ANALOG" er valgt med INPUT-knappen, skal du ændre GAIN-kontakten på processoren
til "LO".
ˎˎ Hvis du tilslutter hovedtelefonstikket på AV-enheden til AUDIO IN-stikket på processoren, skal
du sænke lydniveauet på den tilsluttede AV-enhed.
ˎˎ Dette system er kompatibelt med 96 kHz. Indstil udgangssignalet til 96 kHz på den enhed,
der er tilsluttet processoren.
Når du importerer et 192 kHz-signal, kan lyden blive udsendt et kort øjeblik. Dette er ikke en fejl.
Lav lyd
ˎˎ Når "ANALOG" er valgt med INPUT-knappen, skal du ændre GAIN-kontakten på processoren
til "HIGH".
ˎˎ Hvis du tilslutter hovedtelefonstikket på AV-enheden til AUDIO IN-stikket på processoren, skal
du øge lydniveauet på den tilsluttede AV-enhed.
ˎˎ Skru op for hovedtelefonerne.
Surroundlydeffekten opnås ikke
ˎˎ Vælg "CINEMA", "GAME" eller "SPORTS" som lydfelttilstand.
ˎˎ Den afspillede lyd er ikke et flerkanalssignal.
Afhængigt af lydudgangsindstillingen på TV'et eller HDMI-enheden, bliver flerkanalssignalerne
blandet ned til 2-kanals udsendelse. I dette tilfælde skal du ændre indstillingen på enheden,
så der udsendes et flerkanalssignal.
7.1-kanals surroundlyd opnås ikke.
ˎˎ Vælg "CINEMA", "GAME" eller "SPORTS" som lydfelttilstand.
ˎˎ Matrixdekoderen fungerer muligvis ikke, afhængigt af formatet af lydindgangen på processoren.
Indstil MATRIX-kontakten til ON.
Batteriet kan ikke oplades; opladningsindikatoren blinker.
ˎˎ Kontroller tilslutningen mellem hovedtelefonerne og processoren.
ˎˎ Der er noget galt med det genopladelige batteri. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
ˎˎ Oplad batteriet i en omgivende temperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
Der høres biplyde fra hovedtelefonerne.
ˎˎ Kontroller hovedtelefonerne med udgangspunkt i "Advarselsbip og bip ved betjening"
i "Forholdsregler".
TMR-L600-prosessori (kuva )
GAIN-kytkin
Säätää analogisten äänitulosignaalien
vahvistusta.
AUDIO IN -liitäntä
Ottaa vastaan analogista äänisignaalia.
OPTICAL IN -liitäntä
Ottaa vastaan optista digitaalista
äänisignaalia.
HDMI (ARC) -liitäntä
Ottaa vastaan HDMI-signaalia. Liitäntä
tukee ARC (Audio Return Channel)
-toimintoa.
SOUND FIELD -painike
Valitsee äänikentän.
INPUT-painike
Valitsee tulon.
DECODE INFO -ilmaisimet
Valitun dekooderin merkkivalo syttyy.
SOUND FIELD -ilmaisimet
Valitun äänikenttätilan merkkivalo syttyy.
INPUT-ilmaisimet
Valitun tulon merkkivalo syttyy.
CTRL FOR HDMI -kytkin
Ottaa Control for HDMI -toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Aseta kytkin ON-asentoon, kun
prosessori on yhdistetty HDMI-kaapelilla
television HDMI (ARC) -liitäntään.
DC IN 12 V -liitäntä
Liitä mukana toimitettava verkkolaite
tähän liitäntään.
Latausliitäntä
Lataa kuulokkeet asettamalla ne
prosessorin päälle latausliitäntöjen
kohdalle.
MATRIX-kytkin
Ottaa matriisidekooderitoiminnon*
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
* Matriisidekooderi on käytettävissä, kun
äänikenttätila on CINEMA, GAME tai
SPORTS. Matriisidekooderi laajentaa
äänitulon signaalit enintään
7.1-kanavaiseen monikanavamuotoon.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
 (virta) -painike / virran
merkkivalo
Kun painat painiketta, prosessori
vuorotellen joko käynnistyy tai siirtyy
valmiustilaan. Sammuta prosessori
kokonaan painamalla painiketta kolmen
sekunnin ajan.
Tämä merkkivalo palaa valkoisena, kun
järjestelmän virta on kytketty, oranssina,
kun järjestelmä on valmiustilassa, ja
sammuu, kun järjestelmä sammutetaan.
WH-L600R-hodetelefoner (figur )
Ladeterminal
Sett hodetelefonene på prosessoren, og
juster hver av ladepolene for å lade
hodetelefonene.
Forhøyet prikk (for å skille ut
venstre side)
Kontroller at høyre  og venstre  side
av hodetelefonene passer til ørene dine.
POWER-knapp (av/på)
Trykk på knappen i ca. to sekunder for å
slå hodetelefonene på eller av.
VOL (volum) +/--knapp
Justerer volumet.
SOUND FIELD-knapp
Her kan du velge et lydfelt.
Av/på-/ladeindikator
COMPRESSION-kytkin
Justerer forsterkningen til de analoge
lydsignalene.
AUDIO IN-kontakt
Inngang for analoge lydsignaler.
OPTICAL IN-kontakt
Inngang for optiske digitale lydsignaler.
HDMI (ARC)-kontakt
Inngang for HDMI-signaler. Denne
kontakten er kompatibel med ARC (Audio
Return Channel).
DC IN 12V-kontakt
SOUND FIELD-knapp
Her kan du velge et lydfelt.
INPUT-knapp
Her kan du velge en inngang.
DECODE INFO-indikatorer
Indikatoren på den valgte dekoderen lyser.
SOUND FIELD-indikatorer
Indikatoren for valgt lydfeltmodus lyser.
INPUT-indikatorer
Indikatoren på den valgte inngangen lyser.
CTRL FOR HDMI-bryter
Slår Control for HDMI-funksjonen av eller på.
Sett bryteren til ON når prosessoren er
koblet til HDMI (ARC)-kontakten på TV-en
via en HDMI-kabel.
Koble til nettadapteren som følger med
denne kontakten.
Ladeterminal
Sett hodetelefonene på prosessoren, og
juster hver av ladepolene for å lade
hodetelefonene.
MATRIX-bryter
Slår matrisedekoderfunksjonen* på eller av.
* Når lydfeltmodusen er CINEMA; GAME
eller SPORTS, er matrisedekoderen
tilgjengelig. Matrisedekoderen utvider
mottatte lydsignaler til et flerkanals
format på opptil 7.1 kanaler. Gå til
hjelpeveiledningen hvis du vil vite mer.
 (av/på)-knapp / strømindikator
Prosessoren slås på eller går i
standbymodus vekselvis når du trykker
på knappen. Hold knappen nede i tre
sekunder for å slå av prosessoren
fullstendig (slå av).
Denne indikatoren lyser hvitt når enheten
er slått, lyser oransje i ventemodus og
slår seg av når strømmen blir slått av.
Upphöjd punkt (för att särskilja
den vänstra sidan)
Se till att matcha hörlurarnas högra 
och vänstra  sida med öronen.
Jos kuulokejärjestelmän käytössä ilmenee ongelmia, käytä apuna seuraavaa tarkistusluetteloa.
Perehdy myös käyttöohjeisiin (toimitetaan erikseen) ja käyttöoppaaseen. Jos ongelma ei häviä,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kuulokkeista ei kuulu television ääntä
ˎˎ Tarkista kaapelin tyyppi ja yhteystapa. Lisätietoja on käyttöohjeiden kohdassa Television
liittäminen.
ˎˎ Kun yhdistät HDMI (ARC) -liitäntään, tarkista seuraavat asiat.
ēē Liitetyn television HDMI-liitännässä on merkintä ARC.
ēē Television Control for HDMI -toiminto on käytössä.
ēē Prosessorin CTRL FOR HDMI -kytkin on asetettu ON-asentoon.
ˎˎ Määritä television (BRAVIA) kaiutinasetukseksi Äänijärjestelmä. Lisätietoja on television
mukana toimitetuissa oppaissa.
ˎˎ Lisää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
Järjestelmä ei käynnisty, vaikka television virta kytketään.
ˎˎ Et voi käyttää yhdistettyä virrankatkaisutoimintoa, jos prosessori ja televisio on yhdistetty
ainoastaan optisella digitaalikaapelilla.
ˎˎ Tarkista, että HDMI-kaapeli on liitetty kunnolla.
ˎˎ Aseta prosessorin CTRL FOR HDMI -kytkin ON-asentoon. Television on tuettava Control for
HDMI -toimintoa.
ˎˎ Tarkista television äänilähdön asetus. Prosessorin virta kytkeytyy ja katkeaa television
äänilähdön asetuksen mukaisesti. Lisätietoja on television mukana toimitetuissa oppaissa.
ˎˎ Prosessoria ei voi käynnistää, kun kuulokkeet ovat prosessorin latausliitännässä.
ˎˎ Jos ääni toistui television kaiuttimesta, kun edellisen kerran sammutit television, prosessori ei
ehkä käynnisty, vaikka käynnistät television. Television määritykset tai asetukset vaikuttavat
asiaan.
Prosessori sammuu, kun televisio sammutetaan.
ˎˎ Tarkista CTRL FOR HDMI -kytkimen asetus. Prosessori sammuu automaattisesti, jos CTRL FOR
HDMI -kytkin on ON-asennossa ja prosessorin äänilähteeksi on valittu HDMI.
Control for HDMI -toiminto ei toimi oikein.
ˎˎ Tarkista prosessorin ja television välinen HDMI-liitäntä. Lisätietoja on käyttöohjeissa
(toimitetaan erikseen).
ˎˎ Aseta TV:n Control for HDMI -toiminto. Lisätietoja on television mukana toimitetuissa
oppaissa.
ˎˎ Jos irrotat prosessorin virtalähteestä ja yhdistät sen uudelleen, odota hetki. Kestää yli
15 minuuttia, ennen kuin voit käyttää prosessoria uudelleen.
Vääristynyt tai katkonainen ääni (toisinaan myös kohinaa).
ˎˎ Lataa kuulokkeiden akku. Jos virran merkkivalo ei syty akun lataamisen jälkeenkään, toimita
kuulokkeet lähimmälle Sony-jälleenmyyjälle.
ˎˎ Varmista, että lähistöllä ei ole muita 2,4 GHz:n taajuuskaistaa käyttäviä langattomia laitteita
tai sähkömagneettisia aaltoja tuottavaa mikroaaltouunia.
ˎˎ Vaihda prosessorin paikkaa.
ˎˎ Kun prosessorin tuloksi on INPUT-painikkeella valittu ANALOG, siirrä prosessorin GAIN-kytkin
LO-asentoon.
ˎˎ Jos liität AV-laitteen kuulokeliitännän prosessorin AUDIO IN -liitäntään, vähennä liitetyn
AV-laitteen äänenvoimakkuustasoa.
ˎˎ Järjestelmä on yhteensopiva 96 kHz:n taajuuden kanssa. Aseta prosessoriin liitetyn laitteen
lähtösignaaliksi 96 kHz.
Ääni voi toistua hetken syötettäessä 192 kHz:n signaalia. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Hiljainen ääni
ˎˎ Kun prosessorin tuloksi on INPUT-painikkeella valittu ANALOG, siirrä prosessorin GAIN-kytkin
HIGH-asentoon.
ˎˎ Jos liität AV-laitteen kuulokeliitännän prosessorin AUDIO IN -liitäntään, nosta liitetyn
AV-laitteen äänenvoimakkuustasoa.
ˎˎ Suurenna kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
Tilaäänitehoste ei toimi.
Håll knappen nedtryckt i cirka två
sekunder för att slå på eller stänga av
hörlurarna.
VOL (volym) +/- knapp
Ställ in volymen
SOUND FIELD-knapp
Gör att du kan välja ett ljudfält.
COMPRESSION-bryter
Her kan du velge en dynamisk rekkevidde.
TMR-L600-processor (bild )
GAIN-reglage
Justerar förstärkningen av analoga
ljudinsignaler.
AUDIO IN-uttag
Matar in analoga ljudsignaler.
OPTICAL IN-uttag
Matar in optiska digitala ljudsignaler.
HDMI (ARC)-uttag
Matar in HDMI-signaler. Det här uttaget
är kompatibelt med ARC (Audio Return
Channel).
DC IN 12V-uttag
Anslut den medföljande nätadaptern till
det här uttaget.
Laddningskontakt
Placera hörlurarna på processorn och
rikta in laddningskontakterna så laddas
hörlurarna.
-(ström)knapp/strömindikator
Processorn slås antingen på eller försätts
i viloläge när du trycker på knappen. Håll
knappen intryckt i tre sekunder för att
stänga av processorn helt (avstängning).
Den här indikatorn lyser vitt när
strömmen slås på, orange i viloläge och
släcks när strömmen är avstängd.
Feilsøking
Hvis du støter på problemer når du bruker disse hodetelefonene, kan du bruke følgende
sjekkliste. Se bruksanvisningen (leveres separat) og hjelpeveiledningen. Hvis et problem
vedvarer, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.
Det kommer ikke TV-lyd fra hodetelefonene
ˎˎ Kontroller kabeltypen og tilkoblingsmetoden. Se Koble til en TV i bruksanvisningen hvis du vil
ha mer informasjon.
ˎˎ Når du kobler til HDMI (ARC)-kontakten, kan du gjøre det følgende.
ēē HDMI-kontakten til den tilkoblede TV-en er merket med ARC.
ēē Control for HDMI-funksjonen på TV-en er på.
ēē CTRL FOR HDMI-bryteren på prosessoren er satt til ON.
ˎˎ Velg Audio System som høyttalerinnstilling for TV-en (BRAVIA). Se bruksanvisningen som
følger med TV-en for mer informasjon.
ˎˎ Øk volumet på hodetelefonene.
Systemet slås ikke på selv om TV-en slås på.
ˎˎ Hvis prosessoren og TV-en bare er koblet sammen via en optisk digital kabel, kan du ikke
bruke låsefunksjonen for strøm.
ˎˎ Kontroller at HDMI-kabelen sitter godt.
ˎˎ Sett CTRL FOR HDMI-bryteren på prosessoren til ON. TV-en må støtte Control for
HDMI-funksjonen.
ˎˎ Kontroller TV-ens innstilling for lydutgang. Prosessoren slås på eller av i samsvar med TV-ens
innstilling for lydutgang. Se bruksanvisningen som følger med TV-en for mer informasjon.
ˎˎ Når hodetelefonene plasseres på prosessorens ladeterminal, kan ikke prosessoren slås på.
ˎˎ Hvis det ble spilt av lyd fra TV-høyttaleren da du slo den av sist, er det mulig at prosessoren
ikke slår seg på, selv om du slår på TV-en, avhengig av TV-ens spesifikasjoner eller innstillinger.
Prosessoren slår seg av når du slår av TV-en.
ˎˎ Kontroller CTRL FOR HDMI-bryterens stilling. Hvis CTRL FOR HDMI-bryteren er satt til ON, og
HDMI er den valgte inngangen på prosessoren, slås prosessoren av automatisk.
Funksjonen Control for HDMI fungerer ikke som den skal.
SOUND FIELD-knapp
Gör att du kan välja ett ljudfält.
INPUT-knapp
Gör att du kan välja en insignal.
DECODE INFO-indikatorer
Indikatorn för vald avkodare lyser.
SOUND FIELD-indikatorer
Indikatorn för valt ljudfältsläge lyser.
INPUT-indikatorer
Indikatorn för vald insignal lyser.
CTRL FOR HDMI-reglage
Aktiverar eller avaktiverar funktionen
Control for HDMI.
Ställ in reglaget på ON när processorn är
ansluten till HDMI (ARC)-uttaget på tv:n
med en HDMI-kabel.
MATRIX-reglage
Aktiverar eller avaktiverar
matrisavkodningsfunktionen*.
* Matrisavkodaren är tillgänglig när
ljudfältsläget är CINEMA, GAME eller
SPORTS. Matrisavkodaren utökar
ljudinsignaler till ett flerkanaligt format
på upp till 7.1 kanaler. Mer information
finns i hjälpguiden.
COMPRESSION-reglage
Gör att du kan välja ett dynamiskt
omfång.
Valitsee dynaamisen alueen.
Vianmääritys
POWER-knapp (ström)
Placera hörlurarna på processorn och
rikta in laddningskontakterna så laddas
hörlurarna.
Den här indikatorn lyser grönt när
strömmen är på och rött när hörlurarna
laddas.
TMR-L600-prosessor (figur )
GAIN-bryter
WH-L600R-hörlurar (bild )
Laddningskontakt
Ström-/laddningsindikator
Denne indikatoren lyser grønt når
strømmen er slått på, og den lyser rødt
når hodetelefonene lades.
Tämä merkkivalo palaa vihreänä, kun
virta on kytketty, ja punaisena, kun
kuulokkeet latautuvat.
TMR-L600-processor (figur )
Justerer forstærkningen af analoge
lydindgangssignaler.
POWER (virta) -painike
Virran / latauksen merkkivalo
Denne indikator lyser grønt, når enheden
er tændt, og lyser rødt, mens
hovedtelefonerne oplades.
GAIN-kontakt
WH-L600R-kuulokkeet (kuva )
Latausliitäntä
Felsökning
Om det uppstår problem när du använder det här hörlursystemet kan du använda
nedanstående checklista. Mer information finns i bruksanvisningen (levereras separat) och i
hjälpguiden. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste återförsäljare av Sony-produkter.
Det hörs inget tv-ljud i hörlurarna
ˎˎ Kontrollera kabeltypen och anslutningsmetoden. Mer information finns i ”Ansluta en tv” i
bruksanvisningen.
ˎˎ Kontrollera följande när du ansluter till HDMI (ARC)-uttaget.
ēē HDMI-uttaget på den anslutna tv:n är märkt med ”ARC”.
ēē Att funktionen Control for HDMI för tv:n är på.
ēē CTRL FOR HDMI-reglaget på processorn är inställt på ON.
ˎˎ Ställ in högtalarinställningen på tv:n (BRAVIA) till Audio System. Mer information finns i
bruksanvisningen till tv:n.
ˎˎ Höj volymen på hörlurarna.
Anläggningen startar inte trots att tv:n är på.
ˎˎ Du kan inte använda den automatiska kopplingsfunktionen om processorn och tv:n endast är
anslutna med en optisk digitalkabel.
ˎˎ Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.
ˎˎ Ställ in CTRL FOR HDMI-reglaget på processorn på On. Tv:n måste ha stöd för funktionen
Control for HDMI.
ˎˎ Kontrollera inställningen för ljudutsignal på tv:n. Processorn slås på eller stängs av i samband
med inställningen för ljudutsignalen på tv:n. Mer information finns i bruksanvisningen till tv:n.
ˎˎ Processorn kan inte slås på när hörlurarna är placerade på processorns laddningskontakt.
ˎˎ Om ljud sändes ut från tv-högtalaren när du stängde av tv:n förra gången kanske processorn inte
slås på även om du slår på tv:n, beroende på specifikationerna eller inställningarna på tv:n.
Processorn stängs av när du stänger av tv:n.
ˎˎ Kontrollera inställningen för CTRL FOR HDMI-reglaget. Processorn stängs av automatiskt om
CTRL FOR HDMI-reglaget är inställt på ON och HDMI är vald som insignal på processorn.
ˎˎ Kontroller HDMI-tilkoblingen mellom prosessoren og TV-en. Se bruksanvisningen (leveres
separat).
ˎˎ Konfigurer Control for HDMI-funksjonen på TV-en. Se bruksanvisningen som følger med
TV-en for mer informasjon.
ˎˎ Hvis du kobler prosessoren fra strømkilden og kobler til på nytt, må du vente litt. Det tar mer
enn 15 minutter før du kan bruke prosessoren igjen.
Funktionen Control for HDMI fungerar inte korrekt.
Forvrengt eller uregelmessig lyd (noen ganger med støy)
Förvrängt eller hackigt ljud (ibland med brus)
ˎˎ Lad batteriet til hodetelefonene. Hvis av/på-indikatoren fortsatt ikke lyser etter at batteriet er
ladet, må du ta med hodetelefonene til din nærmeste Sony-forhandler.
ˎˎ Kontroller at ingen andre trådløse enheter bruker det trådløse 2,4 GHz frekvensbåndet, eller
at ingen elektromagnetiske bølger genereres fra en mikrobølgeovn i nærheten.
ˎˎ Flytt prosessoren.
ˎˎ Når ANALOG er valgt ved hjelp av INPUT-knappen, flytter du GAIN-bryteren på prosessoren til LO.
ˎˎ Hvis du kobler til hodetelefonkontakten på AV-enheten til en AUDIO IN-kontakt på
prosessoren, må du redusere volumet på den tilkoblede AV-enheten.
ˎˎ Dette systemet er kompatibelt med 96 kHz. Angi lydutgangssignalet til 96 kHz på den
tilkoblede enheten for prosessoren.
Når enheten mottar et 192 kHz signal, kan lyd bli spilt av i et øyeblikk. Dette er ikke en feil.
Lav lyd
ˎˎ Når ANALOG er valgt ved hjelp av INPUT-knappen, flytter du GAIN-bryteren på prosessoren til
HIGH.
ˎˎ Hvis du kobler til hodetelefonkontakten på AV-enheten til en AUDIO IN-kontakt på
prosessoren, må du øke volumet på den tilkoblede AV-enheten.
ˎˎ Skru opp volumet på hodetelefonen.
Omgivelseslydeffekten oppnås ikke
ˎˎ Velg en av lydfeltmodiene CINEMA, GAME eller SPORTS.
ˎˎ Lyden som spilles av, er ikke et flerkanals signal.
Avhengig av innstillingen for lydutgangen på TV-en eller HDMI-enheten, kan flerkanals
lydsignaler bli redusert til tokanals for å kunne spilles av. I dette tilfellet kan du endre
innstillingen på enheten slik at et flerkanals signal blir spilt av.
ˎˎ Kontrollera HDMI-anslutningen mellan processorn och tv:n. Mer information finns i
bruksanvisningen (levereras separat).
ˎˎ Ställ in funktionen Control for HDMI på tv:n. Mer information finns i bruksanvisningen till tv:n.
ˎˎ Vänta ett tag om du kopplar bort processorn från strömkällan och återansluter den. Det tar
mer än 15 minuter innan du kan använda processorn igen.
ˎˎ Ladda batteriet i hörlurarna. Om strömindikatorn fortfarande är avstängd när du har laddat
batteriet tar du med dig hörlurarna till din närmaste återförsäljare av Sony-produkter.
ˎˎ Kontrollera att det inte finns någon annan trådlös enhet med 2,4 GHz trådlösa frekvensband
eller några elektromagnetiska vågor som genereras från en mikrovågsugn i närheten.
ˎˎ Byt plats på processorn.
ˎˎ Om ”ANALOG” har valts med INPUT-knappen ändrar du GAIN-reglaget på processorn till ”LO”.
ˎˎ Om du ansluter hörlursuttaget på AV-enheten till ett AUDIO IN-uttag på processorn sänker du
volymen på den anslutna AV-enheten.
ˎˎ Systemet är kompatibelt med 96 kHz. Ställ in utsignalen på 96 kHz på enheten som är
ansluten till processorn.
Vid insignal på 192 kHz kan ljudet matas ut ett ögonblick. Detta är inget fel.
Ljudet är svagt
ˎˎ Om ”ANALOG” har valts med INPUT-knappen ändrar du GAIN-reglaget på processorn till ”HIGH”.
ˎˎ Om du ansluter hörlursuttaget på AV-enheten till ett AUDIO IN-uttag på processorn höjer du
volymen på den anslutna AV-enheten.
ˎˎ Höj volymen i hörlurarna.
Surroundljudeffekten fungerar inte
ˎˎ Välj ”CINEMA”, ”GAME” eller ”SPORTS” i ljudfältläget.
ˎˎ Ljudet som spelas upp är inte en flerkanalig signal.
Beroende på inställningen för ljudutsignalen på tv:n eller HDMI-enheten mixas flerkanaliga
signaler ned till 2-kanaliga för att sändas ut. Ändra i så fall inställningen på enheten så att en
flerkanalig signal sänds ut.
Det 7.1-kanaliga surroundljudet fungerar inte.
ˎˎ Valitse äänikenttätilaksi CINEMA, GAME tai SPORTS.
ˎˎ Toistettava äänisignaali ei ole monikanavainen.
Monikanavainen äänisignaali voi olla muunnettu äänilähtöä varten kaksikanavaiseksi
television tai HDMI-laitteen äänilähdön asetusten mukaisesti. Muuta siinä tapauksessa
laitteen asetuksia siten, että lähtevä signaali on monikanavainen.
7.1 kanals omgivelseslyd oppnås ikke.
7.1-kanavainen tilaääni ei toimi.
ˎˎ Kontroller tilkoblingen mellom hodetelefonene og prosessoren.
ˎˎ Noe er galt med det oppladbare batteriet. Kontakt en Sony-forhandler.
ˎˎ Lad batteriet i omgivelser med et temperaturområde mellom 5 og 35 °C (41 og 95 °F).
ˎˎ Kontrollera anslutningarna mellan hörlurarna och processorn.
ˎˎ Det är något fel på det laddningsbara batteriet. Kontakta närmaste återförsäljare av
Sony-produkter.
ˎˎ Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C.
Hodetelefonene avgir pipelyder.
Det piper i hörlurarna.
ˎˎ Valitse äänikenttätilaksi CINEMA, GAME tai SPORTS.
ˎˎ Matriisidekooderi ei välttämättä toimi prosessoriin tulevan äänisignaalin äänimuodon vuoksi.
Aseta MATRIX-kytkin ON-asentoon.
Akku ei lataudu ja latauksen merkkivalo vilkkuu.
ˎˎ Tarkista kuulokkeiden ja prosessorin väliset liitännät.
ˎˎ Ladattava akku on vikaantunut. Kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
ˎˎ Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on 5–35 °C.
Kuulokkeista kuuluu äänimerkkejä.
ˎˎ Tarkista kuulokkeiden toiminta Varotoimet-kappaleen kohdan Varoitusäänimerkit ja käytön
äänimerkit mukaisesti.
ˎˎ Velg en av lydfeltmodiene CINEMA, GAME eller SPORTS.
ˎˎ Matrisedekoderen fungerer kanskje ikke, avhengig av lydformatet prosessoren mottar.
Sett MATRIX-bryteren til ON.
Batteriet kan ikke lades. Ladeindikatoren blinker.
ˎˎ Kontroller hodetelefonene i henhold til delen Lydsignaler for varsler og betjening i
Forholdsregler.
ˎˎ Välj ”CINEMA”, ”GAME” eller ”SPORTS” i ljudfältläget.
ˎˎ Matrisavkodaren kanske inte fungerar, beroende på formatet på ljudinsignalen till processorn.
Ställ in MATRIX-reglaget på ON.
Batteriet kan inte laddas. Laddningsindikatorn blinkar.
ˎˎ Kontrollera hörlurarna mot ”Varningssignaler och ljudsignaler” under ”Försiktighetsåtgärder”.
Download PDF

advertising