Sony | WF-1000X | Sony WF-1000X 1000X – Trådlösa brusreducerande hörlurar Referensmaterial

Wireless noise cancelling stereo headset
Referencevejledning
Viiteopas
Veiledning
Referensguide
Om ørepuder med triple-komfort
• Medfølgende triple-komfort ørepuder, der sidder
tæt til ørerne, giver en effektiv dæmpning af
omgivende støj.
–– Længerevarende brug af tætsiddende ørepuder
kan belaste ørerne. Hvis du oplever ubehag, skal
du stoppe med at bruge dem.
–– Du må ikke trække i den skumbelagte silikonedel
af ørepuderne. Hvis den skumbelagte silikonedel
tages af ørepuderne, fungerer ørepuderne ikke.
–– Udsæt ikke den skumbelagte silikone for tryk i
længere tidsperioder, da det kan medføre, at de
ændrer form.
–– De forskellige størrelser af hullerne på den
skumbelagte silikonedel har ingen indflydelse
på lydkvaliteten.
–– Du hører måske en knæklyd i dine ører, når du
bærer ørepuderne. Dette er ikke en fejl.
–– Skummaterialer forringes ved brug i længere tid og
ved opbevaring. Udskift dem med nye materialer,
hvis forringelsen hindrer den oprindelige funktion.
Ekstra polstring til ørepuderne kan bestilles hos
din nærmeste Sony-forhandler.
Kompatible iPhone/iPod-modeller
Du kan kun bruge enheden med følgende modeller.
Opdater din iPhone eller iPod med den nyeste
software, før du tager den i brug.
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generation)
(pr. august 2017)
WF-1000X
©2017 Sony Corporation
4-724-044-11(1)
http://www.sony.net/
A
B
C

Dansk
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. i en
bogreol eller i et indbygget skab.
Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller
batterier) for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller
lignende i længere tidsrum.
Undlad at afmontere, åbne eller dele sekundære
batterier.
I tilfælde af et batteri lækker skal du sikre, at væsken
ikke kommer i kontakt med huden eller øjnene. Hvis du
har rørt ved væsken, skal du vaske det berørte område
med rigelige mængder vand og kontakte en læge.
Sekundære batterier skal oplades før brug. Følg
altid producentens instruktioner eller udstyrets
brugervejledning mht. korrekte opladningsinstruktioner.
Efter lang tids opbevaring kan det være nødvendigt at
oplade og aflade batterier flere gange for at opnå
maksimal ydeevne.
Skal bortskaffes på forsvarlig vis.
Meddelelse til kunderne: Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, som er solgt i lande,
der er underlagt EU-direktiver
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal
adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Hvad angår spørgsmål vedrørende service eller
garanti, henvises der til de adresser, der leveres
i særskilte service- eller garantidokumenter.
Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr
er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen
findes på følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af brugte
batterier og elektrisk
og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre
europæiske lande med
egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet,
batteriet eller emballagen
betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle
batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes,
hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller
0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og
batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genbrug
af materialer er med til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent
tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at
sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektriske
og elektroniske produkter må disse produkter kun
afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser
beregnet til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. For alle andre batterier henvises
der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding
af brugte batterier. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås
ved at kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet eller batteriet er købt.
CE-mærkningen gælder kun for de lande,
hvor den håndhæves juridisk. Den
gælder hovedsageligt EØS-landene
(Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde).
Navnepladen og vigtige oplysninger vedrørende
sikkerhed findes udvendigt i bunden af opladningsetuiet.
Bluetooth®-varemærket og -logoerne er registrerede
varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver anvendelse af sådanne varemærker
af Sony Corporation er underlagt licens.
N-Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA
og i andre lande.
Windows er et registreret varemærke eller et
varemærke, der tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Mac, OS X, iPhone og iPod touch er varemærker
tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og
andre lande.
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et
elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at blive
tilsluttet henholdsvis iPod eller iPhone og er certificeret
af udvikleren til at opfylde Apples standarder for
ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af
denne enhed eller dens overensstemmelse med
sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med
iPod eller iPhone kan påvirke ydeevnen for trådløs
kommunikation.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
Forholdsregler
Om BLUETOOTH-kommunikation
• Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for
en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale
kommunikationsområde kan variere afhængig af
forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller
det elektromagnetiske miljø.
• Antennen er indbygget i enheden som illustreret
med den punkterede streg (fig. ). Følsomheden i
BLUETOOTH-kommunikation forbedres ved at vende
den indbyggede antenne mod den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed. Hvis der er forhindringer
mellem antennen på den tilsluttede enhed og den
indbyggede antenne på denne enhed, kan der
forekomme støj eller udfald, eller kommunikationen
kan blive deaktiveret.
• BLUETOOTH-kommunikation kan blive deaktiveret,
eller der kan forekomme støj eller udfald under
følgende forhold.
–– Der er en person mellem enheden og BLUETOOTHenheden.
Denne situation kan forbedres ved at placere
BLUETOOTH-enheden, så den vender mod
enhedens antenne.
–– Der er en forhindring f.eks. metal eller en væg
mellem denne enhed og BLUETOOTH-enheden.
–– Der er en enhed, der bruger en frekvens på
2,4 GHz, f.eks. en Wi-Fi-enhed, en trådløs telefon
eller en mikrobølgeovn, i brug i nærheden af
denne enhed.
• Da BLUETOOTH-enheder og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
bruger den samme frekvens (2,4 GHz), kan
der forekomme mikrobølgeinterferens, og
det kan resultere i støj eller lydudfald, eller
at kommunikationen deaktiveres, hvis denne
enhed bruges i nærheden af en Wi-Fi-enhed.
I denne situation skal du udføre følgende.
–– Brug denne enhed mindst 10 meter væk
fra Wi-Fi-enheden.
–– Hvis denne enhed bruges inden for 10 m fra en
Wi-Fi-enhed, skal du slukke for Wi-Fi-enheden.
–– Installer denne enhed og BLUETOOTH-enheden
så tæt på hinanden som muligt.
• Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTH-enhed,
kan påvirke funktionaliteten af medicinske enheder.
Sluk for denne enhed og andre BLUETOOTH-enheder
på følgende placeringer, da de kan forårsage en ulykke:
–– hvor der er brandfarlige luftarter, på et hospital
og på benzinstationer
–– i nærheden af automatiske døre eller en brandalarm.
• Brug ikke enheden på et fly. Radiobølger kan påvirke
instrumenter, som kan være årsag til en ulykke pga.
af fejlfunktion.
• På grund af den trådløse teknologis egenskaber vil
lyd, der afspilles på denne enhed, være forsinket
i forhold til lyd og musik, der afspilles på den
afsendende enhed. Derfor følges billede og lyd
muligvis ikke ad, når du ser en film eller spiller et spil.
• Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner,
der overholder BLUETOOTH-standarden for at levere
en sikker trådløs tilslutning, når der anvendes
trådløs BLUETOOTH-teknologi, men sikkerheden
er muligvis ikke tilstrækkelig for situationen.
Vær forsigtig, når du kommunikerer ved brug
af trådløs BLUETOOTH-teknologi.
• Vi påtager os intet ansvar for lækage af oplysninger
under BLUETOOTH-kommunikation.
• Tilslutning til alle BLUETOOTH-enheder kan ikke
garanteres.
–– Der kræves en enhed, der er udstyret med
en BLUETOOTH-funktion, for at overholde
den Bluetooth-standard, der er angivet af
Bluetooth SIG, Inc., og blive godkendt.
–– Selvom den tilsluttede enhed overholder ovenfor
omtalte BLUETOOTH-standard, er det ikke alle
enheder, der kan tilsluttes, eller som fungerer
korrekt. Dette afhænger af enhedens funktioner
eller specifikationer.
–– Når du taler håndfrit i telefonen, kan der
forekomme støj, afhængig af enheden eller
kommunikationsmiljøet.
• Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det
tage nogen tid at starte kommunikationen.
Hvis lyden ofte springer under afspilning
• Situationen kan forbedres ved at indstille
lydkvalitetstilstanden til "Prioritet på stabil tilslutning".
Se i hjælpevejledningen, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
• Situationen kan forbedres ved at ændre
kvalitetsindstillingen for trådløs afspilning eller ved
at ændre den trådløse afspilningstilstand til SBC på
den transmitterende enhed. Hvis du ønsker flere
oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning,
der fulgte med den transmitterende enhed.
• Hvis du bruger en smartphone, kan situationen
forbedres ved at lukke unødvendige programmer
eller genstarte din smartphone.
Om brug af telefoni-apps til smartphones og
computere
• Denne enhed understøtter kun almindelige indgående
opkald. Telefoni-apps til smartphones og computere
understøttes ikke.
Om opladning af enheden
• Denne enhed kan kun oplades via USB. Der kræves
en computer med USB-port til opladning.
• Denne enhed kan ikke tændes, og du kan
heller ikke bruge BLUETOOTH-funktioner og
støjannulleringsfunktioner under opladning.
• Hvis du ikke bruger enheden i en længere periode,
kan det genopladelige batteri muligvis ikke bevare
opladningen. Batteriet vil muligvis kunne bevare en
opladning korrekt efter gentagne afladninger og
opladninger.
• Når du ikke bruger enheden i en længere periode,
skal du oplade batteriet en gang hvert halve år for
at undgå overafladning.
• Hvis den tid, du kan bruge enheden, bliver meget
kort, skal det genopladelige batteri muligvis
udskiftes med et nyt. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler for at få batteriet udskiftet.
Bemærkning om statisk elektricitet
• Der kan akkumuleres statisk elektricitet i kroppen,
som kan give en snurren for ørerne. Denne effekt
kan reduceres ved at bære tøj, der er fremstillet af
naturmaterialer.
Hvis enheden ikke fungerer korrekt
• Nulstil enheden (fig. ).
Ved nulstilling af denne enhed skal du oplade
enheden. Når opladningen starter, nulstilles denne
enhed automatisk. Oplysninger om parring og
andre indstillinger bevares.
• Hvis problemet stadig ikke er løst selv efter
nulstillingen, skal du initialisere enheden som følger.
Først skal du fjerne enheden fra opladningsetuiet.
Hold knappen i venstre (L) side nede i mere end
2 sekunder, og kontroller, at enhederne i venstre (L)
og højre (R) side slukker. Hold derefter knapperne
i venstre og højre side nede samtidigt i mere end
15 sekunder. Indikatoren (blå) blinker 4 gange,
og enheden nulstilles til fabriksindstillingerne.
Alle tilknytningsoplysninger slettes.
• Efter initialisering af enheden kan den muligvis ikke
oprette tilslutning til din iPhone eller din computer.
Hvis dette er tilfældet, skal du slette
tilknytningsoplysningerne fra iPhonen eller
computeren og derefter tilknytte dem igen.
Hvad er støjannullering?
• Det støjeliminerende kredsløb registrerer støj
udefra med de indbyggede mikrofoner og sender
et lignende, men modsatrettet elimineringssignal
til enheden.
–– Støjannulleringseffekten er muligvis ikke udtalt i
meget stille omgivelser, eller der kan måske høres
lidt støj.
–– Støjannulleringseffekten kan variere afhængigt
af hvordan du bærer enheden, eller der kan
forekomme en biplyd (hylen). I disse situationer
skal du tage enheden af og på igen.
–– Støjannulleringsfunktionen fungerer primært for
støj på det lave frekvensbånd. Selvom støjen
reduceres, annulleres den ikke fuldstændigt.
–– Når du bruger enheden i et tog eller i en bil,
kan der forekomme støj. Dette afhænger af
omgivelsernes støjforhold.
–– Mobiltelefoner kan forårsage interferens og støj.
Hvis dette forekommer, skal du flytte enheden
længere væk fra mobiltelefonen.
–– Dæk ikke enhedens mikrofoner () med dine
hænder. Støjannulleringsfunktionen eller
tilstanden for omgivende lyd fungerer muligvis
ikke korrekt, eller der kan forekomme en biplyd
(hylen). I disse situationer skal fjerne dine hænder
fra mikrofonerne på enheden (fig. ).
Andet
• Anbring ikke denne enhed, hvor den udsættes for
fugt, støv, sod eller damp, eller på steder med
direkte sollys. Efterlad ikke enheden i en bil i
længere tid. Det kan medføre fejl.
• Brug af BLUETOOTH-enheden fungerer måske ikke
på mobiltelefoner. Dette afhænger af radiobølger
og den placering, hvor udstyret anvendes.
• Høj lydstyrke kan påvirke din hørelse.
• Af hensyn til trafiksikkerheden bør hovedtelefonerne
ikke bruges, når du kører eller cykler.
• Anbring ikke enheden på steder, hvor det vil være
farligt, hvis du ikke kan høre den omgivende lyd,
f.eks. ved jernbanespor, perroner på togstationer
og på byggepladser.
• Udsæt ikke denne enhed for stor vægt eller pres,
da det kan medføre, at dens form ændres under
længere tids opbevaring.
• Udsæt ikke enheden for voldsomme stød.
• Rengør enheden med en blød tør klud.
• Udsæt ikke enheden for vand. Enheden er
ikke vandtæt.
Husk at følge nedenstående forholdsregler.
–– Vær forsigtig, så du ikke taber enheden ned i en
vask eller en anden beholder, der er fyldt med vand.
–– Brug ikke enheden i fugtige omgivelser eller i dårligt
vejr, f.eks. regn eller sne.
–– Gør ikke enheden våd.
Hvis du berører enheden med våde hænder eller
anbringer den i fugtigt tøj, kan den blive våd,
og dette kan medføre fejlfunktion.
• Hvis du oplever ubehag efter brug af enheden,
skal du straks stoppe med at bruge den.
• Monter ørepuderne korrekt. Hvis en ørepude falder
af og efterlades i dit øre, kan det forårsage skade.
• Da børn kan sluge små dele, som f.eks. enheden
og ørepuderne, skal du opbevare enheden i
opladningsetuiet efter brug og opbevare det uden
for børns rækkevidde.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med denne
enhed, som ikke er beskrevet i denne vejledning.
Specifikationer
Generelt
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-specifikation version 4.1
Udgang: BLUETOOTH®-specifikation strømklasse 1
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd: 2,4 GHz bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Driftsfrekvens:
BLUETOOTH 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimal udgangseffekt:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m ved 10 m
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Understøttet codec3): SBC4) , AAC5)
Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode: SCMS-T
Transmissionsområde (A2DP):
20 Hz-20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
Medfølgende dele:
Trådløst stereoheadset med støjeliminering (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Opladningsetui (1)
Lange ørepuder i hybridsilikonegummi
(SS/S/M/L 2 af hver)
Ørepuder med triple-komfort (S/M/L 2 af hver)
Pasformstøtte (M/L 2 af hver)
Referencevejledning (dette ark) (1)
Betjeningsvejledning (1)
Andre dokumenter (1 sæt)
Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som
f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i
nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software mv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med
BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
3)
Codec: Komprimerings- og konverteringsformat
for lydsignaler
4)
Underbånds-codec
5)
Advanced Audio Coding
1)
Trådløst støjannullerende stereoheadset
Strømkilde:
DC 3,7 V: Indbygget genopladeligt litiumionbatteri
DC 5 V: Ved opladning via USB
Vægt: Ca. 6,8 g (headset)
Ca. 70 g (opladningsetui)
Driftstemperatur: 0° C til 40° C
Nominelt strømforbrug:
1 W (headset), 3 W (opladningsetui)
Anvendelsestimer:
Ved tilslutning via BLUETOOTH-enheden
Musikafspilningstid:
Maks. 3 timer (NC slået til), maks. 3 timer
(NC slået fra)
Kommunikationstid:
Maks. 3,5 timer
Standbytid:
Maks. 8 timer (NC slået til), maks. 35 timer
(NC slået fra)
Bemærk! Anvendelsestiden kan være kortere
afhængig af codec og anvendelsesforholdene.
Opladningstid:
Ca. 1,5 timer
(Ca. 70 minutters musikafspilning er mulig efter
15 minutters opladning). (Headset)
Ca. 3 timer (opladningsetui)
Bemærk: Opladningstiden kan være kortere
afhængig af anvendelsesforholdene.
Opladningstemperatur: 5° C til 35° C
Receiver
Type: Lukket, dynamisk
Driverenhed: 6 mm
Mikrofon
Type: Elektret kondensator
Retningsangivelse: Retningsuafhængig
Effektivt frekvensområde: 50 Hz - 8.000 Hz
Systemkrav for en batteriopladning via USB
(pr. august 2017)
PC, hvor et af følgende operativsystemer
og USB-porten er installeret på forhånd:
Operativsystemer
(når der bruges Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional /
Ultimate
(hvis du bruger Mac)
Mac OS X (version 10.9 eller nyere)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
®
®
®
®
®
®
®
Suomi
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn
tai suljettuun kaappiin.
Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai paristoja
sisältävää laitetta) pitkäksi aikaa lämmönlähteille,
kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.
Älä pura, avaa tai hajota akkuja tai paristoja.
Jos akku vuotaa, vältä vuotavan aineen joutumista
iholle tai silmiin. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin,
pese aine pois heti runsaalla vedellä ja käänny
välittömästi lääkärin puoleen.
Akut ja paristot on ladattava ennen käyttöä.
Katso aina asianmukaisen lataamisen ohjeet
valmistajan ohjeista tai laiteoppaasta.
Jos laite on ollut pitkään varastoituna, sen akut tai
paristot on mahdollisesti ladattava ja varaus purettava
useita kertoja, ennen kuin laite toimii parhaalla
mahdollisella tavalla.
Hävitä asianmukaisesti.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valtuutettu edustaja on Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Huoltoa ja takuuta koskevissa
asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä
huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.
Teksti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy
kokonaisuudessaan oheiselta verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
Käytöstä poistettujen
paristojen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai
pakkauksessa oleva symboli
ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean
(Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun,
joka sisältää enemmän kuin 0,0005 prosenttia
elohopeaa tai 0,004 prosenttia lyijyä. Huolehtimalla
akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä
voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/
pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien
kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on
annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen. Jos kyse on muista
akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/
paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote
tai akku on ostettu.
CE-merkintä on voimassa vain niissä maissa, joissa se
pannaan oikeudellisesti täytäntöön, lähinnä Euroopan
talousalueen (ETA) maissa.
Nimikilpi ja turvallisuutta koskevat tärkeät tiedot
löytyvät latauskotelon pohjasta.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita
Sony Corporation käyttää lisenssillä.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
Mac, OS X, iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc:n
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu
käytettäväksi erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen
suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple
ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite
on turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten
standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa
omaisuutta.
Varotoimet
BLUETOOTH-tiedonsiirto
• Langattoman BLUETOOTH-tekniikan kantama on
noin 10 metriä. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella
esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai
seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
• Laitteessa on pisteviivalla merkityssä kohdassa
sisäänrakennettu antenni (kuva ). BLUETOOTHtiedonsiirron herkkyys paranee, kun sisäänrakennettu
antenni käännetään yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta
kohti. Kun yhdistetyn laitteen antennin ja tämän
laitteen sisäänrakennetun antennin välissä on esteitä,
äänentoistossa saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja
tai yhteys voi katketa.
• BLUETOOTH-yhteys voi katketa tai äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja seuraavissa
tilanteissa:
–– Kehosi on laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välissä.
Voit parantaa yhteyttä suuntaamalla BLUETOOTHlaitteen kohti laitteen antennia.
–– Laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välissä on este,
kuten metallipinta tai seinä.
–– Tämän laitteen lähellä käytetään 2,4 GHz:n
taajuutta käyttävää laitetta, kuten Wi-Fi-laitetta,
langatonta puhelinta tai mikroaaltouunia.
• Koska BLUETOOTH-laitteet ja Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), voi ilmetä
mikroaaltohäiriöitä, ja äänentoistossa saattaa
esiintyä kohinaa tai katkoja tai yhteys voi katketa,
jos tätä laitetta käytetään Wi-Fi-laitteen lähellä.
Toimi tällöin seuraavasti:
–– Käytä laitetta vähintään 10 metrin etäisyydellä
Wi-Fi-laitteesta.
–– Jos laitetta käytetään alle 10 metrin etäisyydellä
Wi-Fi-laitteesta, sammuta Wi-Fi-laite.
–– Asenna tämä laite ja BLUETOOTH-laite
mahdollisimman lähelle toisiaan.
• BLUETOOTH-laitteen säteilemät mikroaallot voivat
vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden
toimintaan. Sammuta tämä laite ja muut
BLUETOOTH-laitteet onnettomuuksien välttämiseksi
seuraavissa ympäristöissä:
–– paikoissa, joissa on tulenarkoja kaasuja,
sairaaloissa ja huoltoasemilla
–– automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyydessä.
• Älä käytä laitetta lentokoneessa. Radioaallot voivat
häiritä mittareita ja aiheuttaa toimintahäiriöstä
johtuvan onnettomuuden.
• Langattoman tekniikan ominaisuuksien vuoksi tästä
laitteesta toistetun musiikin äänentoistossa on
viivettä verrattuna lähettävästä laitteesta
toistettavaan ääneen ja musiikkiin. Tämän vuoksi
elokuvaa katsottaessa tai peliä pelattaessa kuva
ja ääni eivät toistu samanaikaisesti.
• Tämä laite tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia
suojaustoimintoja, joilla voidaan suojata
tiedonsiirtoyhteys langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa
käytettäessä. Joitakin asetuksia käytettäessä suojaus
ei ehkä kuitenkaan ole riittävä. Ole varovainen,
kun kommunikoit käyttämällä langatonta
BLUETOOTH-tekniikkaa.
• Emme millään tavalla vastaa tietojen joutumisesta
vääriin käsiin BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana.
• Yhteyttä kaikkien BLUETOOTH-laitteiden kanssa
ei taata.
–– BLUETOOTH-toimintoa tukevan laitteen on
vastattava Bluetooth SIG, Inc:n määrittämää
BLUETOOTH-standardia, ja se on todennettava.
–– Vaikka yhdistetty laite vastaisi edellä mainittua
BLUETOOTH-standardia, joitakin laitteita ei ehkä
niiden toiminnoista tai teknisistä ominaisuuksista
riippuen voi yhdistää tai ne eivät ehkä toimi oikein.
–– Kun käytät puhelinta handsfree-toiminnolla,
laitteesta tai tiedonsiirtoympäristöstä riippuen
voi ilmetä kohinaa.
• Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron
aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.
Jos ääni hyppii usein toiston aikana
• Voit lieventää ongelmaa käyttämällä Priority on
stable connection (Yhteyden vakauden korostus)
-äänenlaatutilaa. Lisätietoja on käyttöoppaassa.
• Voit lieventää ongelmaa muuttamalla langattoman
toiston laatuasetuksia tai valitsemalla lähettävässä
laitteessa langattomaksi toistotilaksi SBC-tilan.
Lisätietoja on lähettävän laitteen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
• Jos käytät älypuhelinta, voit lieventää ongelmaa
sammuttamalla tarpeettomat sovellukset tai
käynnistämällä älypuhelimen uudelleen.
Älypuhelinten ja tietokoneiden puhelusovellusten
käyttö
• Tämä laite tukee vain tavanomaisia saapuvia
puheluita. Laite ei tue älypuhelinten ja tietokoneiden
puhelusovelluksia.
Laitteen lataaminen
• Tämä laite voidaan ladata vain USB-liitännän kautta.
Lataamiseen vaaditaan USB-liitännällä varustettu
henkilökohtainen tietokone.
• Tätä laitetta ei voi käynnistää eikä BLUETOOTH- ja
melunvaimennustoimintoja voi käyttää lataamisen
aikana.
• Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, ladattava
akku ei ehkä pysty säilyttämään riittävää varausta.
Akku pystyy säilyttämään varauksen asianmukaisesti
sen jälkeen, kun se on purettu ja ladattu useamman
kerran.
• Jos laite on säilytyksessä pitkän aikaa, lataa akku
puolen vuoden välein ylipurkautumisen estämiseksi.
• Jos laitteen käyttöaika muuttuu erittäin lyhyeksi,
ladattava akku on vaihdettava uuteen. Ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään akun vaihtamista
varten.
Staattista sähköä koskeva huomautus
• Runkoon kertynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa
korvissa kihelmöintiä. Voit vähentää ilmiön
vaikutuksia käyttämällä luonnollisista aineista
valmistettuja vaatteita.
Jos laite ei toimi oikein
• Palauta laitteen asetukset (kuva ).
Lataa laite asetusten palautuksen yhteydessä.
Kun lataus alkaa, laitteen asetukset palautetaan
automaattisesti. Pariliitostiedot ja muut asetukset
säilyvät.
• Jos ongelma ei poistu asetusten palautuksen
jälkeen, alusta laite seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Ota laite ensin latauskotelosta. Paina L-puolen
(vasen) painiketta vähintään kahden sekunnin ajan
ja varmista, että sekä L-puolen yksikkö (vasen) että
R-puolen yksikkö (oikea) sammuvat. Paina sitten
L- ja R-puolen painikkeita samanaikaisesti vähintään
15 sekuntia. Merkkivalo (sininen) välähtää neljä
kertaa, ja laitteen tehdasasetukset palautetaan.
Kaikki pariliitostiedot poistetaan.
• Kun laite on alustettu, se ei ehkä muodosta yhteyttä
iPhoneen tai tietokoneeseen. Poista tällöin laitteen
pariliitostiedot iPhonesta tai tietokoneesta ja
muodosta sitten pariliitos uudelleen.
Mitä on melunvaimennus?
• Melunvaimennuspiiri tunnistaa ulkoiset äänet
sisäänrakennetuilla mikrofoneilla ja lähettää
laitteeseen yhtä voimakkaan, mutta vastakkaisen
vaimennussignaalin.
–– Melunvaimennusefektiä ei ehkä huomaa hiljaisessa
ympäristössä, tai jonkin verran melua voi kuulua.
–– Kuulokkeiden käyttötavasta riippuen
melunvaimennustehoste voi vaihdella tai voi
kuulua piippaava ääni (ulina). Ota tällöin laite
pois päästä ja laita se uudelleen päähän.
–– Melunvaimennustoiminto toimii ensisijaisesti
matalilla taajuusalueilla. Vaikka melua
vaimennetaan, sitä ei kuitenkaan poisteta kokonaan.
–– Kun käytät laitetta junassa tai autossa,
liikenneolosuhteista riippuen voi kuulua melua.
–– Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja
melua. Siirrä tällöin laite kauemmaksi
matkapuhelimesta.
–– Älä peitä laitteen mikrofoneja () käsilläsi.
Melunvaimennustoiminto tai Ambient Sound -tila
eivät ehkä toimi oikein tai voi kuulua piippaava
ääni (ulina). Ota tällöin kätesi pois laitteen
mikrofonien päältä (kuva ).
Muuta
• Älä aseta tätä laitetta kosteaan, pölyiseen, nokiseen
tai höyryiseen paikkaan tai altista sitä suoralle
auringonvalolle. Älä jätä laitetta autoon pitkäksi
aikaa. Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Radioaaltojen vastaanotto-olosuhteista ja laitteen
käyttöpaikasta riippuen BLUETOOTH-laite ei ehkä
toimi matkapuhelimissa.
• Suuri äänenvoimakkuus voi heikentää kuuluvuutta.
• Älä turvallisuussyistä käytä kuulokkeita ajon tai
pyöräilyn aikana.
• Älä käytä laitetta paikoissa, joissa voi olla vaarallista, jos
et kuule ympäristön ääniä, kuten rautatieristeyksissä,
rautatieaseman laitureilla ja rakennustyömailla.
• Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä tai kohdista
laitteeseen painetta, sillä se voi vääntyä pitkäaikaisen
säilytyksen aikana.
• Älä altista laitetta voimakkaille iskuille.
• Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä altista laitetta vedelle. Laite ei ole vesitiivis.
Noudata seuraavia varotoimia.
–– Älä pudota laitetta pesualtaaseen tai muuhun
vedellä täytettyyn säiliöön.
–– Älä käytä laitetta kosteissa paikoissa tai huonolla
säällä, kuten sateessa tai lumisateessa.
–– Älä anna laitteen kastua.
Jos kosketat laitetta märin käsin tai käärit sen
kosteisiin vaatteisiin, laite voi kastua, ja
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Jos tunnet olosi laitteen käytön jälkeen epämukavaksi,
lopeta välittömästi laitteen käyttö.
• Asenna korvapalat kunnolla. Jos korvapala vahingossa
irtoaa ja jää korvaasi, se voi aiheuttaa vahinkoja.
• Pidä laite ja latauskotelo lasten ulottumattomissa,
koska lapset saattavat niellä pieniä osia, kuten
korvapalan.
• Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, joita ei ole käsitelty tässä oppaassa,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tietoja kolminkertaisen mukavista korvapaloista
• Toimitukseen sisältyvät kolminkertaisen mukavat
korvapalat istuvat tiukasti korviin ja vähentävät
tehokkaasti taustaääniä.
–– Tiukasti istuvien korvapalojen pitkäaikainen käyttö
voi rasittaa korvia. Lopeta korvapalojen käyttö,
jos koet ne epämukaviksi.
–– Älä vedä ainoastaan korvapalojen vaahdotetusta
silikonista valmistetusta osasta. Jos vaahdotetusta
silikonista valmistettu osa irtoaa korvapaloista,
korvapalat lakkaavat toimimasta.
–– Älä altista vaahdotetusta silikonista valmistettua
osaa paineelle pitkäksi aikaa, sillä osan muoto
voi muuttua.
–– Vaahdotetusta silikonista valmistetussa osassa
olevat erikokoiset reiät eivät vaikuta äänenlaatuun.
–– Voit kuulla korvanappien käytön aikana korvissasi
räsähtelevän äänen. Tämä ei ole toimintahäiriö.
–– Vaahtomateriaalit rapistuvat pitkäaikaisen käytön
ja säilytyksen aikana. Vaihda materiaalit uusiin,
jos niiden rapistuminen vaikeuttaa tuotteen
asianmukaista käyttöä.
Voit tilata lisävarusteena saatavat korvapalat
lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit
Voit käyttää laitetta vain seuraavien mallien kanssa.
Päivitä iPhone- tai iPod-laitteeseen uusin ohjelmisto
ennen käyttöä.
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. sukupolvi)
(Elokuusta 2017 lähtien)
Tekniset tiedot
Yleistä
Tietoliikennejärjestelmä:
BLUETOOTH-määrityksen versio 4.1
Lähtö: BLUETOOTH-määrityksen mukainen teholuokka 1
Enimmäisyhteysalue:
Näköetäisyydellä noin 10 m1)
Taajuuskaista: 2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)
Käyttötaajuus:
BLUETOOTH 2 400 MHz–2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Huipputeho:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m, 10 m
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Tuetut pakkausmuodot3): SBC4) , AAC5)
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä: SCMS-T
Lähetysalue (A2DP):
20 – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
Pakkauksen sisältö:
Melua vaimentavat langattomat stereokuulokkeet (1)
Micro-USB-kaapeli (noin 50 cm) (1)
Latauskotelo (1)
Pitkät hybridisilikonikumikorvapalat
(SS/S/M/L, 2 kpl kutakin)
Kolminkertaisen mukavat korvapalat
(S/M/L, 2 kpl kutakin)
Istuvuustuet (M/L, 2 kpl kutakin)
Viiteopas (tämä opas) (1)
Käyttöohjeet (1)
Muita asiakirjoja (1 sarja)
Todelliseen kantamaan vaikuttavat useat
tekijät, kuten laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat magneettikentät,
staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin
teho, käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.
2)
BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät laitteiden
välisen BLUETOOTH-tiedonsiirron tarkoituksen.
3)
Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus- ja
muuntomuoto
4)
Alikaistan pakkausmuoto
5)
Kehittynyt äänikoodaus
1)
Melua vaimentavat langattomat
stereokuulokkeet
Virtalähde:
DC 3,7 V: sisäänrakennettu litiumioniakku
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa
Paino: Noin 6,8 g (kuulokkeet)
Noin 70 g (latauskotelo)
Käyttölämpötila: 0–40 °C
Nimellinen virrankulutus:
1 W (kuulokkeet), 3 W (latauskotelo)
Käyttöaika:
Kun yhteys muodostetaan BLUETOOTH-laitteen kautta
Musiikin toistoaika:
Enintään 3 tuntia (NC ON), enintään 3 tuntia
(NC OFF)
Tietoliikenneaika:
Enintään 3,5 tuntia
Valmiusaika:
Enintään 8 tuntia (NC ON), enintään 35 tuntia
(NC OFF)
Huomautus: käyttöaika voi olla tätä lyhyempi
pakkausmuodon ja käyttöolosuhteiden mukaan.
Latausaika:
Noin 1,5 tuntia
(15 minuutin lataamisen jälkeen laitteesta voidaan
toistaa musiikkia noin 70 minuutin ajan.) (Kuulokkeet)
Noin 3 tuntia (latauskotelo)
Huomautus: Latausajat voivat vaihdella
käyttöolosuhteiden mukaan.
Latauslämpötila: 5–35 °C
Vastaanotin
Tyyppi: suljettu, dynaaminen
Kuuloke-elementti: 6 mm
Mikrofoni
Tyyppi: elektriteettikondensaattori
Suuntakuvio: pallo
Tehollinen taajuusalue: 50 – 8 000 Hz
Järjestelmävaatimukset akkua USB-liitännän
kautta ladattaessa
(Elokuusta 2017 lähtien)
Henkilökohtainen tietokone, jossa on esiasennettuna
jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä ja USB-liitäntä:
Käyttöjärjestelmät
(Windowsia käytettäessä)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional /
Ultimate
(Macia käytettäessä)
Mac OS X (versio 10.9 tai uudempi)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
®
®
®
®
®
®
®
Hvis lyden ofte hopper under avspilling
• Situasjonen kan forbedres ved å velge
lydkvalitetmodusen ”prioritet på stabil tilkobling”.
Gå til hjelpeveiledningen hvis du vil vite mer.
• Situasjonen kan bedres ved å endre innstillingene
for trådløs avspillingskvalitet eller feste den trådløse
avspillingsmodusen til SBC på senderenheten.
Se bruksanvisningen som fulgte med senderenheten
for informasjon.
• Hvis du bruker en smarttelefon, kan situasjonen
forbedres ved å slå av unødvendige programmer
eller starte smarttelefonen på nytt.
A
Om bruken av ringeapplikasjoner for smarttelefoner
og datamaskiner
• Denne enheten støtter kun normale innkommende
anrop. Ringeapplikasjoner for smarttelefoner og
datamaskiner støttes ikke.
Om lading av enheten
• Denne enheten kan bare lades med USB. Det kreves
en datamaskin med USB-port for å lade.
• Denne enheten kan ikke slås på og BLUETOOTHog støydempingsfunksjonen kan ikke brukes under
opplading.
• Hvis du ikke bruker enheten på en lang stund, kan
det hende at det oppladbare batteriet ikke holder
på tilstrekkelig lading. Batteriet vil kunne holde på
ladingen igjen etter at det utlades og lades flere
ganger.
• Hvis du legger bort enheten en lang stund, bør du
lade batteriet en gang i halvåret for å forhindre
overutladning.
• Hvis tiden du kan bruke enheten blir veldig kort, bør
du bytte ut det oppladbare batteriet med et nytt
batteri. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler
for å få byttet ut batteriet.
B
Merknad om statisk elektrisitet
• Statisk elektrisitet som har samlet seg på kroppen,
kan forårsake mild kribling i ørene. Du kan minimere
denne effekten ved å bruke klær som er laget av
naturlige materialer.
C

Norsk
Ikke plasser apparatet på et trangt sted, for eksempel
en bokhylle eller et innebygd kabinett.
Ikke eksponer batteriene (batteripakken eller innsatte
batterier) for høy varme (f.eks. fra direkte sollys,
åpne flammer eller lignende) over lengre tid.
Ikke ta fra hverandre, åpne eller riv opp sekundære
celler eller batterier.
Hvis det oppstår en cellelekkasje, må du ikke la
væsken komme i kontakt med hud eller øyne.
Hvis dette skjer, må du vaske det berørte området
med rikelige mengder vann og oppsøke lege.
Sekundære celler og batterier må lades opp før bruk.
Les alltid instruksjonene fra produsenten eller
utstyrshåndbøker for å få riktige instruksjoner
om lading.
Etter lengre perioder uten bruk kan det være nødvendig
å lade opp og lade ut cellene eller batteriene flere
ganger for å oppnå maksimal ytelse.
Avhend dem på riktig måte.
Merknad til kunder: Den følgende informasjonen
gjelder bare utstyr som er solgt i land som er
underlagt EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler som er knyttet til om
produktet er i samsvar med EU-lovgivningen, skal
rettes til den autoriserte representanten, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Ved spørsmål om service og
garanti kan du se adressene som er angitt i de separate
service- og garantidokumentene.
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med EU-direktivet 2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig
på følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU-land og
andre europeiske land med
kildesortering)
Når dette symbolet er oppført
på produktet, batteriet eller
emballasjen, skal produktet og
batteriet ikke håndteres som
husholdningsavfall. På noen batterier kan dette
symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol.
De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly
(Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Hvis du passer
på å kvitte deg med slike produkter og batterier på
riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av materialer
bidrar til å bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling
til et innebygd batteri, må batteriet bare byttes av
kvalifisert teknisk personell. Lever disse produktene
etter endt levetid på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for å
sikre at produktet og batteriet håndteres riktig. For
alle andre batterier kan du se delen om hvordan du
trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever inn batteriet
til en gjenvinningsstasjon for resirkulering av brukte
batterier. Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet
eller forretningen der du kjøpte produktet eller
batteriet, kan gi mer informasjon om gjenvinning
av dette produktet eller batteriet.
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de
landene hvor dette er påbudt ved lov, hovedsakelig i
EØS-land.
Navneplaten og viktig sikkerhetsinformasjon er
plassert på undersiden av ladeenheten.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker
som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker av Sony Corporation er under lisens.
N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke
for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
Windows er et registrert varemerke eller et varemerke
for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Mac, OS X, iPhone og iPod touch er varemerker for
Apple Inc., som er registrert i USA og andre land.
”Made for iPod” og ”Made for iPhone” betyr at et
elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for iPod eller
iPhone, og det er sertifisert av utvikleren til å oppfylle
Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for
betjening av denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og reguleringsstandarder.
Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
Andre varemerker og -navn tilhører sine respektive eiere.
Forsiktighetsregler
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
• Trådløs BLUETOOTH-teknologi opererer innenfor et
område på omtrent ti meter. Maksimal
kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig
av hindringer (personer, metall, vegger o.l.)
eller elektromagnetiske omgivelser.
• Antennen er innebygd i enheten slik den stiplede
linjen viser (figur ). Sensitiviteten til
BLUETOOTH-kommunikasjonen kan forbedres ved
å endre retningen på den innebygde antennen
som er koblet til BLUETOOTH-enheten. Når det er
hindringer mellom antennen til den tilkoblede
enheten og den innebygde antennen til denne
enheten, kan det oppstå støy, lyden kan bli borte,
eller kommunikasjon kan bli deaktivert.
• BLUETOOTH-kommunikasjon kan deaktiveres,
det kan oppstå støy, eller lyden kan bli borte
under følgende forhold.
–– Det befinner seg en menneskekropp mellom
enheten og BLUETOOTH-enheten.
Denne situasjonen kan forbedres ved å plassere
BLUETOOTH-enheten mot antennen på enheten.
–– Det er en hindring, for eksempel en metallgjenstand
eller vegg, mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
–– En enhet som bruker et frekvensbånd på 2,4 GHz,
for eksempel en Wi-Fi-enhet, en trådløs telefon eller
en mikrobølgeovn, brukes nær denne enheten.
• Fordi BLUETOOTH-enheter og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå
mikrobølgeforstyrelser som kan resultere i støy eller
at lyden blir borte, eller at kommunikasjonen
deaktiveres nær en Wi-Fi-enhet. I slike tilfeller
bør du gjøre følgende:
–– Bruk denne enheten minst ti meter fra
Wi-Fi-enheten.
–– Hvis enheten befinner seg innenfor ti meter
av en Wi-Fi-enhet, slår du av Wi-Fi-enheten.
–– Installer enheten og BLUETOOTH-enheten så
nær hverandre som mulig.
• Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke
virkemåten til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av
denne enheten og andre BLUETOOTH-enheter på
følgende steder for å unngå risiko for ulykke:
–– hvor brennbar gass er til stede, i et sykehus
eller en bensinstasjon
–– i nærheten av automatiske dører eller en brannalarm
• Ikke bruk enheten på et fly. Radiobølger kan påvirke
instrumenter og medføre en ulykke på grunn av
funksjonsfeil.
• På grunn av egenskapene til trådløs teknologi blir
den avspilte lyden på denne enheten forsinket i
forhold til lyden og musikken som spilles av på
sendeenheten. Derfor kan lyden og bildet bli
usynkronisert når du ser en film eller spiller et spill.
• Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som er i
samsvar med BLUETOOTH-standarden for sikker
tilkobling under kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi. Avhengig av innstillingen
kan imidlertid denne sikkerheten være utilstrekkelig.
Vær forsiktig når du utfører kommunikasjon ved
hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
• Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som
fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
• Vi kan ikke garantere tilkobling til alle typer
BLUETOOTH-enheter.
–– En enhet som har BLUETOOTH-funksjon, må følge
BLUETOOTH-standarden som er angitt av
Bluetooth SIG, Inc., og bli godkjent.
–– Avhengig av enhetsfunksjonene eller
-spesifikasjonene kan det forekomme at enheter
ikke tilkobles / ikke fungerer riktig selv om
den tilkoblede enheten oppfyller BLUETOOTHstandarden ovenfor.
–– Når du snakker i telefonen håndfritt, kan støy
forekomme, avhengig av enhet eller
kommunikasjonsmiljø.
• Avhengig av enheten som skal kobles til, kan
det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.
Hvis enheten ikke fungerer som den skal
• Tilbakestill enheten (figur ).
Når du tilbakestiller denne enheten, må du lade
den. Når ladingen starter, tilbakestilles denne
enheten automatisk. Paringsinformasjonen og
de andre innstillingene beholdes.
• Hvis problemet vedvarer selv etter at du har
tilbakestilt den slik det er beskrevet ovenfor, kan du
initialisere enheten på følgende måte. Først må du
fjerne enheten fra ladeenheten. Hold nede knappen
på L-siden (venstre) i mer enn to sekunder og sjekk
at enhetene på L- (venstre) og R-siden (høyre) slås
av. Deretter holder du nede knappene på L- og
R-siden samtidig i mer enn 15 sekunder. Indikatoren
(blå) blinker 4 ganger, og enheten nullstilles til
fabrikkinnstillinger. All paringsinformasjon slettes.
• Etter at enheten er initialisert, vil den kanskje ikke
kobles til din iPhone eller datamaskin. Hvis dette
skjer, sletter du paringsinformasjonen til enheten
fra iPhone-enheten eller datamaskinen og parer
dem deretter på nytt.
Hva er støydemping?
• Den støydempende kretsen registrerer faktisk
utvendig støy med innebygde mikrofoner og sender
et dempende, motsatt rettet signal til enheten.
–– Den støydempende effekten vil kanskje ikke være
veldig påtalende i et veldig rolig miljø, eller noe
støy kan bli hørt.
–– Avhengig av hvordan du bruker enheten, kan den
støydempende effekten variere eller en (hylende)
pipelyd kan forekomme. I disse tilfellene må du
fjerne enheten og sette den på plass igjen.
–– Den støydempende funksjonen fungerer
hovedsakelig for støy i lave frekvensområder. Selv
om støyen reduseres, dempes den ikke fullstendig.
–– Når du bruker enheten på et tog eller i en bil, kan
støy forekomme avhengig av gateforholdene.
–– Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser og støy.
Hvis dette oppstår, må du flytte enheten lenger
vekk fra mobiltelefonen.
–– Ikke dekk til mikrofonene til enheten () med
hendene. Den støydempende funksjon eller
modusen for omgivelseslyd vil kanskje ikke
fungere som de skal, eller en (hylende) pipelyd
kan forekomme. I disse tilfellene må du fjerne
hendene fra mikrofonene på enheten (figur ).
Annet
• Ikke plasser denne enheten på et sted som er utsatt
for fuktighet, støv, sot eller damp, eller i direkte
sollys. Ikke la enheten ligge igjen i bilen over lengre
tid. Det kan føre til feil på enheten.
• Avhengig av radiobølgeforholdene og stedet der
utstyret brukes, er det ikke sikkert at BLUETOOTHenheten vil fungere på mobiltelefoner.
• Høyt volum kan påvirke hørselen din.
• Av hensyn til trafikksikkerhet, ikke bruk mens du kjører
eller sykler.
• Ikke bruk enheten på steder hvor det vil være farlig
dersom du ikke hører lyder fra omgivelsene, for
eksempel ved en jernbaneovergang, på perrongen
på en togstasjon og på byggeplasser.
• Du må ikke legge vekt eller trykk på denne enheten,
ettersom dette kan føre til at enheten deformeres
ved oppbevaring over lengre tid.
• Ikke utsett enheten for kraftige fysiske støt.
• Rengjør enheten med en myk, tørr klut.
• Ikke utsett enheten for vann. Enheten er ikke vanntett.
Pass på at du følger forholdsreglene nedenfor.
–– Pass på at du ikke mister enheten i en vask eller
annen beholder med vann.
–– Ikke bruk enheten på fuktige steder eller i dårlig
vær, for eksempel i regn- eller snøvær.
–– Ikke la enheten bli våt.
Hvis du berører enheten med våte hender eller
putter enheten i et fuktig klesplagg, kan enheten
bli våt, noe som kan føre til at den ikke virker som
den skal.
• Hvis du opplever ubehag etter bruk av enheten,
må du slutte å bruke enheten umiddelbart.
• Sett ørepluggene godt på plass i øret. Hvis en
øreplugg løsner ved et uhell og blir sittende igjen
i øret, kan det føre til skade.
• Siden barn kan komme til å svelge små deler som
enheten og øretelefonene, må du lagre enheten i
ladeenheten etter bruk og oppbevare den
utilgjengelig for barn.
• Hvis du har spørsmål eller problemer angående
denne enheten som ikke er dekket i denne
håndboken, må du kontakte din nærmeste
Sony-forhandler.
Om øreproppene med trippelkomfort
• De medfølgende øreproppene med trippelkomfort er
tettsittende, og demper effektivt omgivelsesstøyen.
–– Bruk av tettsittende ørepropper over lengre tid kan
slite på ørene. Avslutt bruken hvis du føler ubehag.
–– Ikke trekk utelukkende i skumsilikonen på
øreproppene. Øreproppene vil ikke fungere
hvis skumsilikonen fjernes.
–– Ikke utsett skumsilikonen for trykk over lengre tid,
da dette kan forårsake deformering.
–– Størrelsen på hullet i skumsilikonen har ingenting
å si for lydkvaliteten.
–– Du kan høre en knitrelyd i ørene når du bruker
øreproppene. Dette er ikke en feil.
–– Skummaterialene vil over tid tape seg i kvalitet.
Bytt dem ut med nye materialer hvis de ikke
lenger fungerer som de skal.
Erstatningsøreplugger kan bestilles som
ekstrautstyr fra nærmeste Sony-forhandler.
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Enheten kan bare brukes med følgende modeller.
Oppdater iPhone- eller iPod-enheten din med den
nyeste programvaren før bruk.
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generasjon)
(Fra og med august 2017.)
Spesifikasjoner
Generelt
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 4.1
Utgang: BLUETOOTH-spesifikasjoner effektklasse 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Siktlinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd: 2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Driftsfrekvens:
BLUETOOTH 2400 Mhz–2483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimal utgangseffekt:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m til 10 m
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Støttet kodek3): SBC4) , AAC5)
Støttet innholds beskyttelsesmetode: SCMS-T
Overføringsområde (A2DP):
20–20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1kHz)
Inkluderte elementer:
Trådløst, støydempende stereohodesett (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Ladeenhet (1)
Lange ørepropper i hybridsilikon
(SS/S/M/L to av hver)
Trippelkomfort-ørepropper (S/M/L to av hver)
Festestøtter (M/L to av hver)
Veiledning (dette dokumentet) (1)
Bruksanvisning (1)
Andre dokumenter (ett sett)
Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av
faktorer som blant annet hindringer mellom
enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn,
statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem, programvare osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
3)
Kodek: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat
4)
Kodek for underbånd
5)
Avansert lydkoding
1)
Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
Strømkilde:
DC 3,7 V: Innebygd oppladbart litiumionbatteri
DC 5 V: Når ladet ved hjelp av USB
Masse: ca. 6,8 g (hodesett)
ca. 70 g (ladeenhet)
Driftstemperatur: 0-40 °C
Nominelt strømforbruk:
1 W (hodesett), 3 W (ladeenhet)
Driftstimer:
Hvis tilkoblet en BLUETOOTH-enhet
Musikkavspillingstid:
maks. 3 timer (NC ON), maks. 3 timer (NC OFF)
Kommunikasjonstid:
maks. 3,5 timer
Standbytid:
maks. 8 timer (NC ON), maks. 35 timer (NC OFF)
Merk: Brukstimer kan være kortere avhengig av
kodeken og bruksforholdene.
Ladetid:
Ca. 1,5 timer
(ca. 70 minutters musikkavspilling er mulig etter
femten minutters lading.) (Hodesett)
ca. 3 timer (ladeenhet)
Merk: Ladetiden kan avvike avhengig av bruksforhold.
Ladetemperatur: 5–35 °C
Receiver
Type: Lukket, dynamisk
Driverenhet: 6 mm
Mikrofon
Type: Elektret-kondensator
Direksjonalitet: Flerveis
Effektivt frekvensområde: 50–8000 Hz
Systemkrav for batterilading med USB
(Fra og med august 2017.)
PC som har ett av følgende operativsystemer
forhåndsinstallert og USB-port:
Operativsystemer
(når du bruker Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional /
Ultimate
(ved bruk av Mac)
Mac OS X (versjon 10.9 eller nyere)
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
®
®
®
®
®
®
®
Svenska
Placera inte enheten där det är ont om utrymme,
till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för hög
värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande
under en längre tid.
Ta inte isär, öppna eller ta sönder sekundära celler
eller batterier.
Låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller
ögonen om en cell läcker. Om så har skett, tvätta
det berörda området med stora mängder vatten
och kontakta läkare.
Sekundära celler och batterier måste laddas före
användning. Läs alltid tillverkarens instruktioner
eller utrustningens användarhandbok för korrekta
laddningsinstruktioner.
Efter lång tids förvaring kan det vara nödvändigt att
ladda och ladda ur celler eller batterier flera gånger
för att uppnå maximal prestanda.
Kasseras på lämpligt sätt.
Kundinformation: Följande information gäller
endast utrustning som säljs i länder med gällande
EU-direktiv
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Frågor gällande
produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till
auktoriserad representant, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgien. Adresser och kontaktinformation för serviceoch garantiärenden finns i den separata service- och
garantidokumentationen.
Sony Corporation intygar härmed att denna
utrustning uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Avfallshantering av uttjänta
batterier och elektriska och
elektroniska produkter
(gäller i EU och andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten,
batteriet eller förpackningen
anger att produkten och batteriet
inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa
batterier kan denna symbol användas i kombination
med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 %
bly. När produkterna och batterierna kasseras på
rätt sätt kan det förebygga de potentiella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinning av material hjälper till
att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av
ett inbyggt batteri bör detta batteri endast bytas av
behörig servicetekniker. Lämna det förbrukade batteriet
och den elektriska och elektroniska utrustningen på
en återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter för att garantera korrekt hantering.
Information om övriga batterier finns i avsnittet om hur
du tar ut batterierna ur produkten på ett säkert sätt.
Lämna in batteriet på en återvinningsstation i
behållaren för förbrukade batterier. Om du vill ha
mer information om återvinning av produkten eller
batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren där du
köpte produkten eller batteriet.
CE-märkningen är giltig endast i de länder där den är
obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i EEA-länderna
(Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
Namnplåten och viktig säkerhetsinformation finns på
laddningsfodralets undersida.
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är
registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG,
Inc., och all användning av dessa märken av Sony
Corporation sker under licens.
N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke
som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
Mac, OS X, iPhone och iPod touch är varumärken
som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och
andra länder.
Made for iPod och Made for iPhone innebär att
ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt
för anslutning till iPod respektive iPhone samt att
produkten certifierats av utvecklaren för att uppfylla
prestandakraven från Apple. Apple kan inte hållas
ansvariga för den här enhetens funktion eller
uppfyllande av regulatoriska säkerhetsstandarder.
Obs! Om detta tillbehör används tillsammans med
iPod eller iPhone kan det påverka trådlösa funktioner.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive
ägare.
Försiktighetsåtgärder
Om BLUETOOTH-kommunikation
• Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken fungerar inom
en räckvidd på cirka tio meter. Maximal räckvidd för
kommunikationen kan variera beroende på hinder i
vägen (personer, metall, väggar och annat) eller
elektromagnetiska störningar.
• Antennen är inbyggd i enheten och illustreras med
den prickade linjen (bild ). Du kan förbättra
känsligheten i BLUETOOTH-kommunikationen
genom att rikta den inbyggda antennen mot den
anslutna BLUETOOTH-enheten. Hinder mellan
antennen på den anslutna enheten och den
inbyggda antennen i denna enhet kan orsaka brus
eller avklippt ljud, eller omöjliggöra kommunikation.
• BLUETOOTH-kommunikation kan utebli, eller brus och
avklippt ljud kan förekomma i följande förhållanden:
–– En person befinner sig mellan enheten och
BLUETOOTH-enheten.
Kommunikationen fungerar bättre om du vänder
BLUETOOTH-enheten mot enhetens antenn.
–– Det finns ett hinder, till exempel metall eller en
vägg, mellan enheten och BLUETOOTH-enheten.
–– En enhet använder 2,4 GHz-frekvens i närheten
av enheten, till exempel en Wi-Fi-enhet, trådlös
telefon eller mikrovågsugn.
• Om enheten används i närheten av en Wi-Fi-enhet
kan det uppstå mikrovågsstörningar som resulterar
i brus eller avklippt ljud eller utebliven kommunikation,
eftersom BLUETOOTH-enheter och Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) använder samma frekvens
(2,4 GHz). Gör i så fall följande:
–– Använd denna enhet på minst tio meters avstånd
från Wi-Fi-enheten.
–– Om denna enhet används inom tio meters avstånd
från Wi-Fi-enheten, stäng av Wi-Fi-enheten.
–– Installera denna enhet och BLUETOOTH-enheten
så nära varandra som möjligt.
• Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka
funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning.
Stäng av enheten och andra BLUETOOTH-enheter på
följande platser, eftersom de kan orsaka olycksfall:
–– på platser med lättantändlig gas, till exempel
sjukhus och bensinstationer
–– nära automatiska dörrar eller brandlarm.
• Använd inte enheten ombord på flygplan.
Radiovågorna kan påverka instrument så att
de slutar fungera och orsakar olyckor.
• På grund av egenskaper hos den trådlösa tekniken
blir ljudet som spelas upp på enheten fördröjt
jämfört med ljud och musik som spelas upp på
den sändande enheten. Därför kan bild och ljud
bli osynkat när du ser på film eller spelar spel.
• Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner som
uppfyller BLUETOOTH-standarden för att skydda
anslutningen vid trådlös BLUETOOTH-kommunikation.
Skyddet kanske emellertid inte är tillräckligt beroende
på inställningen. Var försiktig när du kommunicerar
via trådlös BLUETOOTH-teknik.
• Vi åtar oss inget ansvar för information som fångas
upp av obehöriga under
BLUETOOTH-kommunikation.
• Det går inte att garantera anslutning till alla typer
av BLUETOOTH-enheter.
–– Enheter utrustade med BLUETOOTH-funktion
måste följa BLUETOOTH-standarden fastställd
av Bluetooth SIG, Inc. och måste autentiseras.
–– Även om den anslutna enheten följer BLUETOOTHstandarden enligt ovan, kan det hända att vissa
enheter inte kan anslutas eller inte fungerar
korrekt beroende på enhetens funktioner eller
specifikationer.
–– När du talar i telefon via handsfree, kan det
förekomma brus beroende på enheten och
kommunikationsförhållandena.
• Beroende på enheten som ska anslutas kan det
ta en stund innan kommunikationen startar.
Om ljudet ofta hoppar under uppspelning
• Ställ in ljudkvalitetsläget till ”priority on stable
connection” för bättre ljudkvalitet. Mer information
finns i hjälpguiden.
• Du kan förbättra situationen genom att ändra
inställningen för trådlös uppspelningskvalitet eller
ställa in läget för trådlös uppspelning på SBC på den
sändande enheten. Mer information hittar du i
instruktionsboken för den sändande enheten.
• Om du använder en smartphone, stäng av onödiga
program eller starta om din smartphone.
Användning av samtalsapp för smartphone
eller dator
• Endast normala inkommande samtal stöds av den
här enheten. Samtalsappar för smartphone-enheter
och datorer stöds inte.
Ladda enheten
• Enheten kan endast laddas via USB-kabel. En dator
med USB-port krävs för att ladda enheten.
• Enheten kan inte sättas på och BLUETOOTH-funktionen
och brusreduceringsfunktionen kan inte användas
under laddning.
• Det laddningsbara batteriet kanske inte bibehåller
kapaciteten om enheten inte används under lång
tid. Batteriet kan bibehålla kapaciteten om det har
laddats ur och laddats flera gånger.
• Om du inte tänker använda enheten under lång
tid, bör du ladda batteriet helt en gång i halvåret
så att kapaciteten bibehålls.
• Om den tid du kan använda enheten har blivit
mycket kort bör du byta ut det laddningsbara
batteriet. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
för information om hur du byter ut batteriet.
Anmärkning om statisk elektricitet
• Statisk elektricitet som ackumuleras i kroppen kan
orsaka en lätt stickande känsla i öronen. Du kan
minimera effekten genom att bära kläder i
naturmaterial.
Enheten fungerar inte korrekt
• Återställ enheten (bild ).
Ladda enheten för att återställa den. När
laddningen startar återställs enheten automatiskt.
Parkopplingsinformation och andra inställningar
behålls.
• Om problemet kvarstår även efter
återställningsmanövern som beskrivs ovan initierar
du enheten enligt följande. Ta först ut enheten ur
laddningsfodralet. Håll ned knappen på vänster (L) sida
i mer än två sekunder och kontrollera att enheterna på
sidorna L (vänster) och R (höger) stängs av. Håll sedan
ned knapparna på sidorna L och R samtidigt i mer
än 15 sekunder. Indikatorn (blå) blinkar 4 gånger
och enheten återställs till fabriksinställningarna.
All parkopplingsinformation raderas.
• När enheten har initierats kanske den inte kan
anslutas till iPhone eller datorn. Radera i så fall
enhetens parkopplingsinformation på din iPhone
eller dator och utför parkopplingen igen.
Vad är brusreducering?
• Brusreduceringskretsen känner av externt brus med
hjälp av de inbyggda mikrofonerna, och skickar en
lika stark men motsatt dämpningssignal till enheten.
–– I mycket tysta miljöer kan brusreduceringseffekten
bli mindre tydlig och ett visst brus kan höras.
–– Beroende på hur du bär enheten kan
brusreduceringseffekten variera eller ett pipande
ljud (rundgång) uppstå. I det här fallet kan du ta
av dig enheten och sätta på dig den igen.
–– Brusreduceringsfunktionen har främst effekt på
ljud i det lägre frekvensbandet. Bruset dämpas,
men elimineras inte helt.
–– Omgivningsljud kan höras när enheten används
ombord på ett tåg eller i en bil.
–– Mobiltelefoner kan orsaka störning och brus.
Om så är fallet kan du flytta enheten längre bort
från mobiltelefonen.
–– Täck inte över enhetens mikrofoner () med
händerna. Brusreduceringsfunktionen eller
Ambient Sound Mode (omgivningsljudläget)
kanske inte fungerar korrekt eller ett pipande ljud
(rundgång) kan uppstå. I det här fallet ska du ta
bort händerna från enhetens mikrofoner (bild ).
Övrigt
• Placera inte enheten på en plats som utsätts
för fukt, damm, sot, ånga eller direkt solljus.
Lämna inte enheten i bilen under längre tid.
Det kan orsaka felfunktion.
• Användning av BLUETOOTH-enheten tillsammans
med en mobiltelefon kanske inte fungerar beroende
på radiovågornas beskaffenhet och platsen där
utrustningen används.
• Hög volym kan påverka hörseln.
• Av trafiksäkerhetsskäl bör du inte använda
hörlurarna medan du kör bil eller cyklar.
• Använd inte enheten på platser där det kan vara
farligt att inte höra omgivande ljud, till exempel vid
tågövergångar, tågplattformar och byggarbetsplatser.
• Utsätt inte enheten för vikt eller tryck under längre
tids förvaring, eftersom enheten kan deformeras.
• Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
• Rengör anläggningen med en mjuk och torr duk.
• Utsätt inte enheten för vatten. Enheten är inte
vattentät.
Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.
–– Var försiktig så att du inte tappar enheten i ett
handfat eller annan vattenfylld behållare.
–– Använd inte enheten på en fuktig plats eller
i dåligt väder, som regn eller snö.
–– Se till att enheten inte blir våt.
Om du vidrör enheten med våta händer eller placerar
den på ett fuktigt plagg, kan den bli våt och sluta
fungera.
• Om du upplever obehag efter att ha använt enheten
ska du sluta använda den omedelbart.
• Sätt fast öronkuddarna ordentligt. Öronkuddarna
kan orsaka skada om de lossnar från hörlurarna
och sitter kvar i örat.
• Förvara enheten i laddningsfodralet och utom
räckhåll för barn, eftersom barn kan svälja smådelar,
till exempel öronsnäckor eller enheten.
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna guide.
Om öronkuddar med trippelkomfort
• De medföljande öronkuddarna med trippelkomfort
sitter bekvämt i öronen och ger effektiv dämpning
av omgivande ljud.
–– Användning av öronkuddarna under lång tid kan
medföra besvär runt öronen på grund av den
snäva passformen. Sluta använda öronkuddarna
om du upplever obehag.
–– Dra inte i silikonskumdelen på öronkuddarna.
Öronkuddarna slutar fungera om
silikonskumdelen lossnar.
–– Utsätt inte silikonskumdelen för tryck under lång
tid eftersom det kan orsaka deformering.
–– De varierande storlekarna på hålen i
silikonskumdelen påverkar inte ljudkvaliteten.
–– Det kan höras ett sprakande brus i öronen när
du bär öronkuddarna. Detta är inget fel.
–– Skummaterialet försämras efter långvarig
användning och förvaring. Byt ut materialet
om funktionen påverkas negativt.
Nya öronkuddar kan beställas hos närmaste
Sony-återförsäljare.
Kompatibla iPhone-/iPod-modeller
Enheten kan användas med följande modeller.
Uppdatera iPhone eller iPod med den senaste
programvaruversionen före användning.
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (sjätte generationen)
(Från och med augusti 2017.)
Specifikationer
Allmänt
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-specifikation version 4.1
Utgång: BLUETOOTH-specifikation strömklass 1
Maximal kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m1)
Frekvensband: 2,4 GHz-band (2,4000–2,4835 GHz)
Driftfrekvens:
BLUETOOTH 2 400– 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Högsta uteffekt:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m vid 10 m
Kompatibla BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Kodek som stöds3): SBC4) , AAC5)
Innehållsskyddsmetod som stöds: SCMS-T
Överföringsräckvidd (A2DP):
20–20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Enheter som ingår:
Trådlöst brusreducerande stereoheadset (1)
Mikro-USB-kabel (ca 50 cm) (1)
Laddningsfodral (1)
Långa hybridöronsnäckor i silikongummi
(SS/S/M/L, 2 av varje)
Öronkuddar med trippelkomfort (S/M/L, 2 av varje)
Formanpassade stöd (M/L, 2 av varje)
Referensguide (detta blad) (1)
Användarhandledning (1)
Övriga dokument (en uppsättning)
Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer
som hinder mellan enheter, magnetfält runt en
mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
3)
Kodek: Ljudsignalskomprimering och
konverteringsformat
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
1)
Trådlöst brusreducerande stereoheadset
Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid USB-laddning
Vikt: Cirka 6,8 g (headset)
Cirka 70 g (laddningsfodral)
Drifttemperatur: 0–40 °C
Nominell strömförbrukning:
1 W (headset), 3 W (laddningsfodral)
Max. antal timmar:
Vid anslutning via BLUETOOTH-enheten
Musikuppspelning:
Max. 3 timmar (NC ON), max. 3 timmar (NC OFF)
Kommunikation:
Max. 3,5 timmar
Viloläge:
Max. 8 timmar (NC ON), max. 35 timmar (NC OFF)
Obs! Användningstiden kan vara kortare beroende
på Kodec och användningsförhållandena.
Laddningstid:
Cirka 1,5 timmar
(cirka 70 minuters musikuppspelning efter
15 minuters laddning) (headset)
Cirka 3 timmar (laddningsfodral)
Obs! Laddningstiden kan variera beroende
på användningsförhållandena.
Laddningstemperatur: 5–35 °C
Receiver
Typ: Sluten, dynamisk
Drivrutin: 6 mm
Mikrofon
Typ: Electret-kondensator
Riktning: Rundupptagande
Effektivt frekvensomfång: 50–8 000 Hz
Systemkrav för batteriladdning via USB
(Från och med augusti 2017.)
Dator med något av följande operativsystem samt
USB-port:
Operativsystem
(med Windows)
Windows 10 Home/Windows 10 Pro
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro
Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic/Home Premium/Professional/
Ultimate
(med Mac)
Mac OS X (version 10.9 eller senare)
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
®
®
®
®
®
®
®
Download PDF

advertising