Sony | DR-BT22 | Sony DR-BT22 Bruksanvisning

3-268-834-41(1)
Wireless Stereo
Headset
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Betjeningsvejledning
DR-BT22
© 2007 Sony Corporation
SE
NO
FI
DK
VARNING
Utsätt inte den här apparaten
för regn eller fukt för att undvika
risk för brand eller elstötar.
Öppna inte höljet – det kan medföra
risk för elstötar.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till en fackkunnig
tekniker.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i en
bokhyllan eller i ett skåp.
Se till att inte anläggningens
ventilationshål täcks för av tidningar,
borddukar, gardiner eller liknande,
eftersom det kan medföra risk för brand.
Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå
anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som
t.ex. blomvaser ovanpå anläggningen,
eftersom det kan leda till brand eller
elstötar.
Anslut nätadaptern ordentligt till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du skulle
märka att nätadaptern inte fungerar som
den ska måste du genast koppla bort den
från vägguttaget.
Utsätt inte batteriet för hög värme, som
t.ex. i direkt solljus, från en eld eller
liknande.
Kraftigt ljudtryck från hörlurarna kan
orsaka hörselskador.
2
SE
Härmed intygar Sony Corp. att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på
följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Varumärket Bluetooth och dess logon ägs
av Bluetooth SIG, Inc. och all användning
av sådana märken av Sony Corporation
sker under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör
respektive ägare.
Teknologi och patent för ljudkodning
enligt MPEG Layer-3 används på licens
från Fraunhofer IIS och Thomson.
Omhändertagande
av gamla elektriska
och elektroniska
produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra
Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Innehåll
Vad är trådlös Bluetoothteknik? ........................... 4
Välkommen! ...................... 5
3 steg till Bluetooth-funktion .... 6
Delarnas placering och
funktioner ...................... 7
Fälla upp och vika ihop
hörlurarna ............................. 8
Ladda upp enheten .......... 9
Ihopparning .................... 11
SE
Vad är ihopparning? ................ 11
Procedurer för ihopparning ..... 11
Bära hörlurarna .............. 13
Indikatorer för Bluetoothanvändning ................. 14
Lyssna på musik ............ 15
Kontrollera ljudenheten –
AVRCP ............................... 16
Uppringning .................... 18
Kontrollera Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP ............................ 20
Uppringning under
uppspelning av
musik ........................... 21
Om du tänker kassera
enheten ........................ 22
Försiktighetsåtgärder .... 23
Felsökning ...................... 25
Återställa enheten .......... 27
Tekniska data ................. 28
3
SE
Vad är trådlös Bluetooth-teknik?
Trådlös Bluetooth™-teknik är en
överföringsteknik med kort räckvidd
som möjliggör trådlös
informationsöverföring mellan
digitala enheter, t.ex. datorer och
digitala kameror. Den trådlösa
Bluetooth-tekniken fungerar på ett
avstånd av ungefär 10 meter.
Vanligtvis ansluter du två enheter
med varandra, men vissa enheter
kan anslutas till flera enheter på
en och samma gång.
Du behöver inte använda kablar och
du behöver inte heller rikta
enheterna mot varandra, som vid
infraröd teknik.
Därför kan du förvara en sådan här
enhet i t.ex. en väska eller en ficka.
Bluetooth-standarden är en
internationell standard som stöds av
tusentals företag och används av
många företag över hela världen.
Den här enhetens
kommunikationssystem
och kompatibla Bluetoothprofiler
En profil är en standardisering av de
funktionerna som gäller olika
Bluetooth-enheters specifikationer.
Den här enheten stöder följande
Bluetooth-versioner och -profiler:
4
SE
Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 2.0
Kompatibla Bluetooth-profiler:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Överföra eller ta emot
högkvalitativt ljud.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Kontroll av A/V-utrustning;
göra paus, stoppa, starta uppspelning,
kontrollera volymen osv.
– HSP (Headset Profile)*: Prata i
telefonen/Använda telefonen.
– HFP (Hands-free Profile)*: Prata i
telefonen/Använda telefonen med
frihandstelefoni (hands-free).
* När du använder en Bluetoothmobiltelefon som kan hantera både HFP
(Hands-free Profile) och HSP (Headset
Profile) ställer du den på HFP.
Obs!
• För att kunna använda Bluetoothfunktionen kräver den Bluetooth-enhet
som ska anslutas samma profil som
enheten.
Tänk på att även om profilen är
densamma kan enheterna fungera olika
beroende på deras respektive
specifikationer.
• Egenskaperna hos den trådlösa
Bluetooth-tekniken gör att det ljud som
spelas upp på den här enheten blir en
aning fördröjt, jämfört med det ljud som
spelas upp på Bluetooth-enheten när du
talar i telefonen eller lyssnar på musik.
Välkommen!
Tack för att du valde dessa trådlösa stereohörlurar från Sony. Den här
enheten använder trådlös Bluetooth-teknik.
• Lyssna på musik trådlöst med en musikspelare utrustad med Bluetooth,
t.ex. en mobiltelefon med Bluetooth, en digital musikspelare med
Bluetooth eller en digital musikspelare som är ansluten till en Bluetoothsändare.*1
• Om du har en mobiltelefon som kan hantera Bluetooth kan du låta den
ligga kvar i väskan och använda den med frihandstelefoni (”handsfree”).*2
• Du kan fjärrstyra de grundläggande funktionerna (uppspelning, stoppa
osv.) på en musikspelare som kan hantera Bluetooth.*3
• Praktisk uppladdningsfunktion.
• Den är enkel att bära med sig eftersom du kan fälla ihop hörlurarna.
Mer information om trådlös Bluetooth-teknik finns på sid. 4.
Musiklyssning
Tala i telefon
*1 Den anslutna Bluetooth-enheten måste kunna hantera A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
*2 Den anslutna Bluetooth-enheten måste kunna hantera HSP (Headset Profile) eller
HFP (Hands-free Profile).
*3 Den anslutna Bluetooth-enheten måste kunna hantera AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile).
5
SE
3 steg till Bluetooth-funktion
Ihopparning
Först låter en Bluetooth-enhet (mobiltelefon eller liknande) och den här
enheten registrera varandra (”ihopparning”). När ihopparningen är utförd
behöver du inte utföra ihopparningen igen.
Bluetoothmobiltelefon
eller liknande
Trådlösa
stereohörlurar
Ihopparning
c Sid. 11
V
V
Musiklyssning
Uppringning
Bluetooth-anslutning
Bluetooth-anslutning
Upprätta Bluetooth-anslutningen
med Bluetooth-enheten.
När du slår på enheten börjar den
automatiskt att upprätta en
Bluetooth-anslutning till den
identifierade mobiltelefonen.
Anslutning
A2DP
AVRCP
c Sid. 15
V
Musiklyssning
Du kan lyssna på musik som
spelas upp på Bluetooth-enheten.
Från den här enheten kan du
utföra funktioner som
uppspelning, stopp och paus.
Musik
6
SE
c Sid. 15 - 17
Anslutning
HFP
HSP
c Sid. 18 - 19
V
Tala i telefon
Du kan ringa upp och ta emot
telefonsamtal genom att använda
den här enheten.
Röst
c Sid. 19 - 21
KOMMA IGÅNG
Delarnas placering och funktioner
qg
qf
L
qd
qs
R
7
8
9
0
qa
1 R (höger)-indikator
2 Höger (R) enhet
3 Flerfunktionsknapp
Kontrollerar olika funktioner
för telefonsamtal.
4 POWER-knapp
5 Öronkudde
6 RESET-knapp
Om inte enheten fungerar som
den ska trycker du på den här
knappen.
Ihopparningsinformationen
raderas inte om du trycker på
den här knappen.
7 VOL +*/– (volym)knappar
1
2
3
4
5
6
8 Indikator (blå)
Visar enhetens
kommunikationsstatus.
9 Indikator (röd)
Visar status för enhetens
strömförsörjning.
0 Jog-spak
Kontrollerar olika funktioner
när du lyssnar på musik.
qa
qs
qd
qf
qg
Öronkudde
DC IN 3 V-kontakt
Vänster (L) enhet
L (vänster)-indikator
Hjässband
* Den här knappen har en upphöjd
punkt som du kan känna med
fingret.
7
SE
Fälla upp och vika ihop hörlurarna
Fälla upp
Fälla ihop
1 Fäll ut den vänstra
1 Greppa nära den
enheten från
hjässbandet, som bilden
visar.
vikbara delen med båda
händerna och lyft upp
den högra enheten och
fäll ihop hörlurarna som
bilden visar.
2 Vik ut hjässbandets
mellanled.
2 Vik ihop hjässbandets
mellanled.
3 Fäll ut den högra
enheten från
hjässbandet.
3 Fäll in den vänstra
enheten mot
hjässbandet.
Obs!
• Dra inte åt det här hållet när du fäller
upp hörlurarna.
• Se upp så att du inte råkar slå överdelen
av hjässbandet mot ansiktet eller
ögonen.
SE
8
Ladda upp enheten
Enheten har ett inbyggt litiumjonbatteri som ska laddas upp innan du
använder enheten för första gången.
1 Anslut den medföljande
nätadaptern till DC IN
3 V-kontakten på
enheten.
Till ett
vägguttag
2 Kontrollera att
indikatorn (röd) lyser
under uppladdning.
Trådlösa
stereohörlurar
Till DC IN
3 V-kontakten
Nätadapter
(medföljer)
Uppladdningen börjar när
nätadaptern är ansluten till ett
vägguttag.
Uppladdningen är klar inom
ungefär 3 timmar* och
indikatorn (röd) slocknar
automatiskt.
* Tiden det tar att ladda upp ett tomt
batteri.
Tips!
Se upp!
• Om du ansluter nätadaptern till ett
vägguttag när enheten är påslagen
slås enheten av automatiskt.
• Du kan inte slå på den här enheten
medan den laddas.
Om den här enheten registrerar ett
fel under uppladdningen slocknar
indikatorn (röd) även om
uppladdningen inte är klar.
Orsaken kan vara något av följande:
– Temperaturen i omgivningen
ligger inte i intervallet
0 °C – 40 °C.
– Det är något fel på batteriet.
I så fall laddar du upp batteriet igen
i en omgivning där temperaturen
ligger inom det rekommenderade
temperaturintervallet.
Om du inte kan lösa problemet på
egen hand kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Fortsättning
9
SE
Obs!
• Om du inte använt batteriet under en
längre tid kan det hända att batteriet tar
slut snabbt, men efter några
uppladdningar förbättras batteritiden.
• Om du märker att kapaciteten hos det
uppladdningsbara batteriet sjunker till
ungefär hälften av vad den tidigare var
bör du byta ut batteriet. Kontakta
närmaste Sony-återförsäljare om byte
av det uppladdningsbara batteriet.
• Undvik att utsätta enheten för extrema
temperaturer, direkt solljus, fukt, sand,
damm och mekaniska stötar. Lämna
aldrig enheten i en bil som står parkerad
i solen.
• Använd bara den medföljande
nätadaptern. Använd inga andra
nätadaptrar.
Användningstid*
Status
Ungefärligt
antal
användningstimmar
Kommunikationstid
(inklusive tid
för uppspelning
av musik)
(upp till)
11 timmar
Standbytid
(upp till)
100 timmar
* De nämnda tiderna kan variera
beroende på omgivningens temperatur
och övriga användningsförhållanden.
10
SE
Kontrollera återstående
batteritid
Om du trycker på POWER-knappen
när enheten är påslagen blinkar
indikatorn (röd). Du kan kontrollera
den återstående batteritiden genom
att se hur många gånger indikatorn
(röd) blinkar.
Indikator (röd)
Status
3 gånger
Full
2 gånger
Medel
1 gång
Låg (kräver
uppladdning)
Obs!
Du kan inte kontrollera den återstående
batteritiden direkt efter att du slagit på
enheten eller under pågående
ihopparning.
När batteriet är nästan tomt
Indikatorn (röd) blinkar långsamt
automatiskt.
När batteriet är tomt hörs en
ljudsignal och enheten stängs
automatiskt av.
Ihopparning
Vad är ihopparning?
Bluetooth-enheter måste i förväg
”paras ihop” med varandra.
När Bluetooth-enheter väl har parats
ihop behöver du inte utföra
ihopparningen igen, förutom i
följande fall:
• Om ihopparningsinformationen
raderats vid en reparation eller
liknande.
• Om den här enheten ihopparas
med 9 eller fler enheter.
Den här enheten kan paras ihop
med upp till 8 enheter; om en ny
enhet ihopparas när 8 enheter
redan har ihopparats raderas den
enhet som ihopparades först.
• När identifieringen av enheten av
den enhet som ska anslutas
raderas.
• Den här enheten har initierats
(sid. 27).
All ihopparningsinformation
raderas.
Procedurer för
ihopparning
1 Placera Bluetoothenheten inom 1 m från
den här enheten.
2 Tryck på POWERknappen och håll den
intryckt under minst 7
sekunder för att gå över
till standbyläge för
ihopparning när
enheten är avslagen.
Obs!
• Efter ungefär 3 sekunder slås
strömmen på och indikatorn (blå)
och indikatorn (röd) blinkar två
gånger samtidigt. Håll POWERknappen intryckt utan att släppa upp
den. Indikatorn (blå) börjar blinka.
När båda indikatorerna börjar blinka
samtidigt igen, släpper du upp
knappen. Den här enheten växlar
över till ihopparningsläget.
• Om ihopparningen inte upprättas
inom 5 minuter avbryts
ihopparningsläget och den här
enheten stängs av. I så fall börjar du
om från steg 1.
Fortsättning
11
SE
3 Utför
lösenord* i
teckenfönstret på
Bluetooth-enheten
anger du ”0000”.
Listan över identifierade enheter
visas i Bluetooth-enhetens
teckenfönster. Den här enheten
visas som ”DR-BT22”.
Om ”DR-BT22” inte visas
upprepar du proceduren från
steg 1.
Ihopparningen är slutförd när
indikatorn (blå) blinkar
långsamt.
Ett meddelande som bekräftar
att ”ihopparningen är slutförd”
visas i teckenfönstret på vissa
Bluetooth-enheter.
Obs!
* Lösenord (passcode) kan även
kallas ”Passkey” (kodnyckel), ”PIN
code” (PIN-kod), ”PIN number”
(PIN-nummer) eller ”Password”
(lösenord).
• Mer information finns i
bruksanvisningen som följde med
Bluetooth-enheten.
• Ihopparning med en Bluetoothenhet som inte kan visa en lista
över identifierade enheter, eller
som saknar teckenfönster: du kan
para ihop enheterna genom att
ställa både den här enheten och
Bluetooth-enheten i
ihopparningsläge. Om du nu ställt
in lösenordet på något annat än
”0000” på Bluetooth-enheten kan
inte ihopparning utföras med den
här enheten.
4 Välj ”DR-BT22” som
visas i teckenfönstret på
Bluetooth-enheten.
12
SE
5 Om du måste ange ett
ihopparningsproceduren
på Bluetooth-enheten
för att identifiera den
här enheten.
6 Starta Bluetoothanslutningen från
Bluetooth-enheten.
Den här enheten memorerar
enheten som den senast anslutna
enheten.
Vissa Bluetooth-enheter kan
anslutas automatiskt till enheten
när ihopparningen är slutförd.
Tips!
• Om du vill para ihop andra Bluetoothenheter upprepar du steg 1 till 5 för
respektive enhet.
• För att radera all
ihopparningsinformation, se ”Återställa
enheten” (sid. 27).
Bära hörlurarna
1 Fäll upp hörlurarna
enligt procedurerna på
sid. 8, och justera sedan
längden på hjässbandet.
2 Placera enheten som är
märk med L över
vänster öra, och
enheten som är märkt
med R över höger öra,
och rätta sedan till
hörlurarna över
huvudet.
13
SE
Indikatorer för Bluetooth-användning
B : Indikator (blå)
R : Indikator (röd)
Ihopparning
Anslutningsbar
B – –
R–
– –
– –
– –
– –
...
Anslutning
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP eller A2DP
B – – – – – – – – –
R–
– – – – – ...
B –
R–
–
Ansluten
B
R
(standbyläge för mottagning av ljudsignal)
HFP/HSP och A2DP
(standbyläge för mottagning av ljudsignal)
Musik
Telefon
SE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– – – – – – –
–
–
–
–
– ...
– ...
– – – ...
B
R–
– – – – – – – –
– – – – ...
Lyssning under standbyläge B
för telefonsamtal
R–
– – – – – – –
– – – ...
Lyssning
14
Blinkande mönster
Sökning
Anslutning
Status
...
Inkommande
telefonsamtal
B
R–
Pågående samtal
B
R–
– – – – – – – –
– – – – ...
Uppringning under
B
uppspelning av musik R –
– – – – – – –
– – – ...
ANVÄNDA ENHETEN
Lyssna på musik
senast anslutna Bluetooth-enheten
redo för HFP- eller HSPanslutning. Hur du gör för att ringa
upp eller ta emot ett samtal när du
spelar upp musik, finns beskrivet
på sid. 21.
VOL + -knapp
VOL – -knapp
POWER-knapp
2 Starta Bluetoothanslutningen (A2DP)
från en Bluetooth-enhet
till den här enheten.
Kontrollera följande innan du
använder enheten.
– Att Bluetooth-enheten är
påslagen.
– Att ihopparningen av den här
enheten och Bluetooth-enheten är
utförd.
– Att Bluetooth-enheten kan
hantera överföring av musik
(profil: A2DP*).
1 Tryck på POWERknappen och håll den
intryckt under ungefär 3
sekunder när enheten är
avslagen.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) blinkar samtidigt två
gånger och enheten slås på.
Obs!
• Håll inte POWER-knappen intryckt
under mer än 7 sekunder, i så fall
aktiverar du ihopparningsläget.
• När enheten slås på försöker
enheten automatiskt att upprätta en
anslutning med den senast anslutna
Bluetooth-enheten med HFP eller
HSP. Om du inte ringer med den
här enheten ska du inte göra den
Mer information om hur du
använder Bluetooth-enheten
finns i bruksanvisningen som
följde medenheten.
3 Starta uppspelningen på
Bluetooth-enheten.
Tips!
Du kan också styra Bluetooth-anslutning
av A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) från den här enheten till
Bluetooth-enheten med jog-spaken på den
här enheten, utom när du ringer upp från
den här enheten.
Obs!
• När du spelar upp musik genom att
ansluta enheten till en Bluetooth-enhet
med HSP (Headset Profile) är det inte
säkert att du får särskilt hör ljudkvalitet.
För att få bättre ljudkvalitet ändrar du
Bluetooth-anslutningen till A2DP
genom att använda Bluetooth-enheten.
• Om du stänger av den här enheten när
en Bluetooth-anslutning med A2DP är
upprättad, upprättar du en Bluetoothanslutning med A2DP igen med hjälp
av enheten genom att utföra proceduren
från steg 1 igen.
* Mer information om profiler finns på
sid. 4.
Fortsättning
15
SE
Ställa in volymen
När du lyssnar på musik trycker du
på VOL + eller –.
Tips!
• Beroende på den anslutna enheten kan
det vara nödvändigt att ställa in
volymen också på den anslutna enheten.
• Volymen för telefonsamtal och
musiklyssning kan ställas in var för sig.
Även om du ändrar volymen när du
ringer ändras inte volymen för
uppspelning av musik.
Avbryta användandet
Kontrollera
ljudenheten – AVRCP
Om Bluetooth-ljudenheten som är
ansluten till den här enheten
hanterar AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) kan du
kontrollera den med hjälp av
enhetens knappar.
Mer information om hur du
använder Bluetooth-enheten finns i
bruksanvisningen som följde
medenheten.
Obs!
1 Avsluta Bluetoothanslutningen genom att
använda Bluetoothenheten.
Hur den anslutna Bluetooth-enheten kan
användas av den här enheten varierar
beroende på dess tekniska egenskaper.
Status: I stopp eller pausläge
2 Håll POWER intryckt i
Nx
1
2
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) tänds samtidigt och
enheten stängs av.
FF / REW
3
4
Tips!
1
2
3
4
Starta uppspelningen*1
Stoppa
Gå till nästa/föregående
Snabbspola framåt/bakåt*2
Status: I uppspelningsläge
Ett kort
tryck
Ett långt
tryck
Nx
5
6
FF / REW
7
8
5
6
7
8
SE
Ett långt
tryck
ungefär 3 sekunder.
När du slutat lyssna på musik är det,
beroende på Bluetooth-enheten, möjligt
att Bluetooth-anslutningen avbryts
automatiskt.
16
Ett kort
tryck
Paus*1
Stoppa
Gå till nästa/föregående
Snabbspola framåt/bakåt*2
*1 Du kan behöva trycka på knappen två
gånger beroende på Bluetoothenheten.
*2 Det är inte säker det fungerar på alla
Bluetooth-enheter.
Obs!
Du kan inte ställa in volymen på
Bluetooth-enheten med enhetens
volymknappar.
17
SE
Uppringning
VOL + -knapp
VOL – -knapp
Flerfunktionsknapp
POWER-knapp
Kontrollera följande innan du
använder enheten.
– Att Bluetooth-funktionen är aktiv
på mobiltelefonen.
– Att ihopparningen av den här
enheten och Bluetoothmobiltelefonen är utförd.
1 Tryck på POWERknappen och håll den
intryckt under ungefär 3
sekunder när enheten är
avslagen.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) blinkar samtidigt två
gånger, enheten slås på och
sedan försöker den här enheten
ansluta till den Bluetoothmobiltelefonen som senast
användes.
Obs!
Håll inte POWER-knappen intryckt
under mer än 7 sekunder, för i så fall
aktiverar du ihopparningsläget.
Tips!
Den här enheten avbryter försöken att
ansluta till Bluetooth-mobiltelefonen
efter 1 minut. I så fall försöker du
ansluta igen genom att trycka på
flerfunktionsknappen.
18
SE
När den här enheten inte
ansluter till en Bluetoothmobiltelefon automatiskt
Du kan göra en anslutning genom
att använda Bluetoothmobiltelefonen eller genom att
använda den här enheten för att
ansluta den senast anslutna
Bluetooth-enheten.
A Upprätta en anslutning
genom att använda
Bluetoothmobiltelefonen
1 Starta Bluetoothanslutningen (HFP eller
HSP*) från Bluetoothmobiltelefonen till den
här enheten.
Mer information om hur du gör
finns i bruksanvisningen som
följde med Bluetoothmobiltelefonen.
Listan med identifierade enheter
visas i Bluetoothmobiltelefonens teckenfönster.
Den här enheten visas som
”DR-BT22”.
När du använder en Bluetoothmobiltelefonen med både HFP
(Hands-free Profile) och HSP
(Headset Profile), ställer du den
på HFP.
Obs!
När du ansluter till en Bluetoothmobiltelefon som inte är densamma
som den som senast var ansluten, gör
du anslutningen genom att följa
ovanstående procedur.
* Mer information om profiler finns
på sid. 4.
B Göra en anslutning med
den senast anslutna
Bluetooth-enheten
genom att använda den
här enheten
1 Tryck på
flerfunktionsknappen.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) börjar blinka samtidigt och
enheten utför
anslutningsproceduren
under ungefär 5 sekunder.
Obs!
När du lyssnar på musik med den här
enheten kan inte en Bluetooth-anslutning
göras med flerfunktionsknappen.
Ringa upp
1 Använd knapparna på
mobiltelefonen när du
ringer upp.
Om ingen ton hörs på den här enheten
håller du flerfunktionsknappen
intryckt under ungefär 2 sekunder.
Tips!
Beroende på Bluetooth-anslutningen kan
du ringa upp på följande sätt. Mer
information om användningen finns i
bruksanvisningen som följde med
mobiltelefonen.
– När inte kommunikation pågår kan du
ringa upp med
röstuppringningsfunktionen genom att
trycka på flerfunktionsknappen.
– Du kan ringa upp det senast uppringda
numret genom att trycka på
flerfunktionsknappen under ungefär 2
sekunder.
Ta emot ett samtal
Vid ett inkommande samtal hörs en
ringsignal från enheten.
1 Tryck på
flerfunktionsknappen på
enheten.
Ringsignalen varierar enligt
följande, beroende på
mobiltelefonen.
– ringsignal inställd på enheten
– ringsignal inställd på
mobiltelefonen
– ringsignal inställd på
mobiltelefonen enbart för
Bluetooth-anslutning
Obs!
Om du tog emot ett samtal genom att
trycka på knappen på Bluetoothmobiltelefonen kan vissa Bluetoothmobiltelefoner ha prioriteten inställd på
handenheten. I så fall väljer du läget för
samtal med enheten genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt under
ungefär 2 sekunder, eller genom att
använda Bluetooth-mobiltelefonen. Mer
information finns i bruksanvisningen som
följde med Bluetooth-mobiltelefonen.
Ställa in volymen
Tryck på VOL + eller –.
Tips!
• Du kan inte ställa in volymen under
pågående kommunikation.
• Volymen för telefonsamtal och
musiklyssning kan ställas in var för sig.
Även om du ändrar volymen när du
ringer ändras inte volymen för
uppspelning av musik.
Fortsättning
19
SE
Avsluta ett samtal
HFP (Hands-free Profile)
Du kan avsluta ett samtal genom att
trycka på flerfunktionsknappen på
enheten.
Status
Standbyläge
Avbryta användandet
1 Avsluta Bluetoothanslutningen med
Bluetoothmobiltelefonen.
2 Slå av strömmen genom
att hålla POWER
intryckt i ungefär 3
sekunder.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) tänds samtidigt och
enheten stängs av.
Knapparnas funktioner på den här
enheten varierar beroende på vilken
mobiltelefon du använder.
HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile) används för
Bluetooth-mobiltelefoner. Mer
information om de Bluetoothprofiler som kan hanteras och hur de
används finns i bruksanvisningen
som medföljde Bluetoothmobiltelefonen.
20
SE
Starta
röstuppringning*1
Röstuppringning
Avbryta
är aktiv
röstuppringning*1
Utgående
telefonsamtal
Avsluta
utgående
telefonsamtal
Inkommande
telefonsamtal
Svara
Under
Avsluta
telefonsamtal telefonsamtal
Uppringning
av senaste
nummer
–
–
Välja att inte
svara
Ändra
samtalsenhet
HSP (Headset Profile)
Status
Kontrollera
Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP
Flerfunktionsknapp
Ett kort tryck Ett långt tryck
Flerfunktionsknapp
Ett kort tryck Ett långt tryck
Standbyläge
–
Ringa upp*1
Utgående
telefonsamtal
Avsluta
utgående
telefonsamtal*1
Avsluta
utgående
samtal eller
ändra
samtalsenhet
till
hörlurarna*2
Inkommande
telefonsamtal
Svara
–
Under
Avsluta
Ändra
telefonsamtal telefonsamtal*3 samtalsenhet
till hörlurarna
*1 Beroende på Bluetooth-mobiltelefonen
kanske inte alla funktioner går att
hantera. Se bruksanvisningen som
följer med mobiltelefonen.
*2 Detta kan variera beroende på
Bluetooth-mobiltelefonen.
*3 Vissa funktioner kanske inte går att
hantera när du ringer upp med
Bluetooth-mobiltelefonen.
Uppringning under uppspelning av
musik
För att du ska kunna ringa ett samtal när du lyssnar på musik krävs Bluetoothanslutningen med HFP eller HSP liksom med A2DP.
Om du t.ex. ska ringa ett telefonsamtal med Bluetooth-mobiltelefonen samtidigt
som du lyssnar på musik med en Bluetooth-kompatibel musikspelare, måste den
här enheten vara ansluten till mobiltelefonen med HFP eller HSP.
Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan den här enheten
och enheten som används genom att följa de
nedanstående procedurerna.
1 Upprätta en Bluetooth-anslutning med HFP eller HSP
mellan den här enheten och mobiltelefonen som
används genom att följa procedurerna under
”Uppringning” (se sid. 18).
2 Använd Bluetooth-enheten (musikspelare eller
mobiltelefon), som du använder för att spela upp
musiken, för att göra en Bluetooth-anslutning till den
här enheten med A2DP.
Ringa upp under
uppspelning av musik
1 Tryck på
flerfunktionsknappen
medan du spelar upp
musik (sid. 20), eller
använd Bluetoothmobiltelefonen för att
ringa upp.
Om ingen ton hörs på den här
enheten håller du
flerfunktionsknappen intryckt
under ungefär 2 sekunder.
Ta emot samtal under
uppspelning av musik
När ett inkommande samtal tas emot
görs paus i musiken och
ringsignalen hörs från den här
enheten.
1 Tryck på
flerfunktionsknappen
och påbörja samtalet.
När du avslutat samtalet trycker
du på multifunktionsknappen.
Enheten växlar tillbaka till
musikuppspelningen.
Om ingen ringsignal hörs
även om ett inkommande
samtal tas emot
1 Avbryt
musikuppspelningen.
2 När det ringer trycker du
på flerfunktionsknappen
och påbörjar samtalet.
21
SE
ÖVRIG INFORMATION
Om du tänker kassera enheten
Den här enheten har ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri i den
vänstra enheten.
För att skona miljön bör du ta ur det inbyggda uppladdningsbara batteriet
innan du kasserar enheten. Kassera sedan batteriet på ett miljövänligt sätt.
1 Ta bort öronkudden från
vänster enhet och ta
sedan bort den vänstra
enheten.
Den sitter fast med tre hakar (på
3 ställen). Sätt in ett föremål,
t.ex. en spårskruvmejsel, i
springan som bilden visar och ta
bort enheten genom att lyfta upp
den.
2 Kretskortet sitter fast med
hakar (på 2 ställen). Ta bort
kretskortet genom att trycka
hakarna i pilarnas riktning,
som bilden visar.
3 Lyft upp kretskortet och ta
bort det.
1
2
3
2
.
Vänster
kåpa
Hakar
2 Skruva ut skruven som
håller ytterhöljet.
Uppladdningsbart
batteri
4 Lossa anslutningen och
ta bort det
uppladdningsbara
batteriet.
Det uppladdningsbara batteriet
sitter fast med dubbelhäftande
tejp. Sätt in ett föremål, t.ex. en
spårskruvmejsel, och lyft upp
batteriet och ta bort det.
Fästskruv
3 Öppna ytterhöljet och ta
bort kretskortet som
sitter på insidan.
1 Det yttre höljet kan tas bort
för hand.
22
SE
2
1
Försiktighetsåtgärder
Om Bluetooth-kommunikation
• Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en
räckvidd på ungefär 10 meter.
Det maximala användningsavståndet
kan variera beroende på hinder
(människor, metall, väggar och
liknande) eller på elektromagnetism i
omgivningen.
• Den här enhetens antenn är inbyggd i
kåpan för höger öra, som den prickade
linjen visar. Du kan förbättra
känsligheten för Bluetoothkommunikationen genom att placera en
ansluten Bluetooth-enhet på din högra
sida.
Kommunikationsavståndet minskar om
det finns ett hinder mellan den anslutna
enhetens antenn och den här enheten.
Den inbyggda
antennens
placering
• Följande förhållanden kan påverka
känsligheten hos Bluetoothkommunikationen.
– Om det finns ett hinder i vägen, t.ex.
en människa, någon metall eller en
vägg, mellan den här enheten och
Bluetooth-enheten.
– Om en enhet som använder
frekvensen 2,4 GHz, t.ex. en trådlös
LAN-enhet, en trådlös telefon eller en
mikrovågsugn, används i närheten av
den här enheten.
• Eftersom Bluetooth-enheter och
trådlöst LAN (IEEE802.11b/g)
använder samma frekvens, kan
störningar från mikrovågor uppstå
vilket kan leda till försämrad
kommunikationshastighet, störningar
eller anslutningsfel om den här
enheten används i närheten av en
trådlös LAN-enhet. I så fall kan du
göra så här.
– Använd den här enheten minst 10
m från den trådlösa LAN-enheten.
– Om den här enheten används på ett
avstånd mindre än 10 m från en
trådlös LAN-enhet bör du stänga av
den trådlösa LAN-enheten.
– Placera den här enheten och
Bluetooth-enheten så nära varandra
som möjligt.
• Mikrovågor som sänds från en
Bluetooth-enhet kan påverka
funktionen hos elektronisk medicinsk
utrustning. Slå av strömmen till den
här enheten och andra Bluetoothenheter i följande miljöer eftersom
det finns risk för att de orsakar
olyckor.
– där det finns brandfarlig gas, på
sjukhus, tåg, flygplan och
bensinstationer
– i närheten av automatiska dörrar
och brandlarm
• Den här enheten klarar de
säkerhetskrav som Bluetoothstandarden ställer för att skapa säkra
anslutningar med trådlös Bluetoothteknik, men tänk på att
inställningarna kan vara gjorda så att
säkerheten inte räcker. Var försiktig
när du kommunicerar med trådlös
Bluetooth-teknik.
• Vi kan inte göras ansvariga för
eventuellt informationsläckage som
uppstått under Bluetoothkommunikation.
Fortsättning 23
SE
• Anslutning med alla Bluetooth-enheter
kan inte garanteras.
– En enhet som kan hantera Bluetoothfunktionen krävs för Bluetoothstandarden som angetts av Bluetooth
SIG ska vara uppfylld, samt att den är
verifierad.
– Även om den anslutna enheten följer
ovan nämnda Bluetooth-standard, kan
det hända att vissa enheter inte kan
anslutas eller att de inte fungerar som
de ska, beroende på enhetens
funktioner eller specifikationer.
– När du pratar i telefon med
frihandstelefoni (hands-free), kan
störningar uppstå beroende på
enheten eller miljön du befinner
dig i.
• Ibland kan det, beroende på den enhet
som ska anslutas, ta en stund innan
kommunikationen upprättas.
Om den medföljande
nätadaptern
• Använd den medföljande nätadaptern.
Använd ingen annan typ av nätadapter
eftersom det kan leda till
funktionsstörningar.
Kontaktens poler
• Vet du med dig att du inte kommer att
använda enheten under en längre tid bör
du koppla bort nätadaptern från
vägguttaget. Koppla bort nätadaptern
från vägguttaget genom att greppa om
adaptern; dra aldrig i själva sladden.
24
SE
Övrigt
• Placera inte enheten på en plats som är
utsatt för fukt, damm, sot eller ånga.
Placera den inte heller på en plats i
direkt solljus, eller i ett fordon som
väntar vid trafikljus. Då riskerar du
funktionsstörningar.
• Se upp så att du inte klämmer fingrarna
när du viker ihop hörlurarna.
• Det är inte säkert att du kan använda
Bluetooth-enheten med mobiltelefoner,
beroende på radiovågornas status och
platsen där utrustningen används.
• Om du känner obehag när du har använt
Bluetooth-enheten ska du omedelbart
sluta använda Bluetooth-enheten. Om
det finns något problem som du inte kan
lösa på egen hand kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
• Om du lyssnar på hög volym med den
här enheten kan din hörsel påverkas
negativt. Med tanke på trafiksäkerheten
bör du inte använda den här enheten när
du kör ett fordon eller cyklar.
• Utsätt inte enheten för tryck eller
belastning under en längre tids
förvaring eftersom det kan skada eller
missforma den.
• Öronkuddarna är utbytbara. Det är
möjligt att de förlorar sin form efter en
längre tids förvaring eller användning.
Byt ut dem mot nya om de skadas.
• Om du har några frågor, eller om några
problem kvarstår sedan du har gått
igenom bruksanvisningen, kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder den här enheten kan du försöka
hitta orsaken till problemet med hjälp av följande felsökningsschema och
produktens supportinformation på vår hemsida.
Om det finns något problem som du inte kan lösa på egen hand kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Allmänt
Det går inte att slå på
enheten.
, Ladda upp enhetens batteri.
, Enheten är inte påslagen under
uppladdningen. Koppla bort enheten
från nätadaptern och slå sedan på
enheten.
Ihopparningen kan inte
utföras.
, Placera den här enheten och
Bluetooth-enheten närmare varandra.
Bluetooth-anslutningen
kan inte upprättas.
, Kontrollera att den här enheten är
påslagen.
, Kontrollera att Bluetoothanslutningsenheten är påslagen och
att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
, Det är inte säkert att anslutningen
med Bluetooth-enheten har
memorerats på den här enheten.
Upprätta Bluetooth-anslutningen från
Bluetooth-enheten till den här
enheten så fort som möjligt efter det
att ihopparningen är utförd.
, Den här enheten eller Bluetoothanslutningsenheten är i viloläge.
, Bluetooth-anslutningen är avslutad.
Upprätta Bluetooth-anslutningen igen
(under musiklyssning: se sid. 15, när
du ringer: se sid. 18).
Ljudet är förvrängt
, Kontrollera att den här enheten inte är
utsatt för störningar från en trådlös
LAN-enhet, en annan trådlös enhet
som använder frekvensen 2,4 GHz
eller en mikrovågsugn.
Kommunikationsavståndet
är kort. (Det blir avbrott i
ljudet.)
, Om en enhet som avger
elektromagnetisk strålning, t.ex. ett
trådlöst LAN, andra Bluetoothenheter eller en mikrovågsugn, finns i
närheten kan du försöka flytta
enheten bort från sådana störande
källor.
Enheten fungerar inte som
den ska.
, Återställ enheten.
Ihopparningsinformationen raderas
inte om du trycker på den här
knappen. Sätt in en smal nål eller
liknande i hålet och tryck in den tills
du känner att det klickar till.
Fortsättning 25
SE
Under musiklyssning
Inget ljud
, Kontrollera att både den här enheten
och Bluetooth-enheten är påslagna.
, Bluetooth-anslutning med A2DP är
inte upprättad mellan den här enheten
och Bluetooth-enheten. Upprätta en
Bluetooth-anslutning med A2DP
(sid.15).
, Kontrollera att musiken spelas upp av
Bluetooth-enheten.
, Kontrollera att volymen på enheten är
tillräckligt högt ställd.
, Höj volymen på den anslutna
komponenten om det behövs.
, Para ihop den här enheten och
Bluetooth-enheten igen (sid. 11).
Ljudnivån är för låg
, Höj volymen på den här enheten.
, Höj volymen på den anslutna
komponenten om det behövs.
Ljudet har dålig kvalitet
, Växla Bluetooth-enheten till A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile) när du valt HSP (Headset
Profile).
Jag kan inte upprätta en
Bluetooth-anslutning
mellan en Bluetooth-enhet
och den här enheten.
, Bluetooth-enheten är inte utrustad
med SCMS-T-innehållsskydd*. Med
enheten avstängd stänger du av
SCMS-T-skyddet genom att hålla
POWER-knappen och Nx
intryckta under ungefär 7 sekunder.
Indikatorn (blå) blinkar en gång.
26
SE
* SCMS-T-innehållsskyddet är en av
de metoder som används för att
skydda den information som sänds
trådlöst med Bluetooth-teknik. Den
här enheten kan ta emot innehåll
som skyddats med den här
metoden. Du aktiverar SCMS-Tinnehållsskyddet igen på den här
enheten genom att ytterligare en
gång hålla POWER-knappen och
Nx intryckta under ungefär 7
sekunder. Indikatorn (blå) blinkar
två gånger.
Ljudet avbryts ofta under
uppspelning.
, Mottagningsförhållandena för den här
enheten kan bli instabila beroende på
felaktig inställning av bithastigheten
för musiken som sänds från
Bluetooth-enheten och miljön i
omgivningen där den här enheten
används.*1
Avsluta Bluetooth-anslutningen med
A2DP via Bluetooth-enheten. Med
enheten påslagen sänker du
bithastigheten för mottagningen
genom att hålla Nx intryckt under
ungefär 7 sekunder.*2
*1 Bithastigheten är ett numeriskt
värde som representerar mängden
information som överförs per
sekund. Generellt sett ger en högre
bithastighet högre ljudkvalitet. Den
här enheten kan ta emot musik med
hög bithastighet, men det kan
förekomma små avbrott i ljudet
beroende på miljön i omgivningen.
2
* När inställningen av bithastigheten
är klar blinkar indikatorn (blå) en
gång. Miljön i omgivningen kan
göra så att ovanstående åtgärder
inte räcker för att minska
ljudavbrotten. Du återställer
standardinställningen genom att
hålla Nx intryckt under ungefär
7 sekunder. Indikatorn (blå) blinkar
två gånger.
Under uppringning
Jag hör inte den jag talar
med.
, Kontrollera att både den här enheten
och Bluetooth-mobiltelefonen är
påslagna.
, Kontrollera anslutningen mellan den
här enheten och Bluetoothmobiltelefonen. Upprätta en
Bluetooth-anslutning (med HFP eller
HSP) igen (sid. 18).
, Kontrollera att utgången på
Bluetooth-mobiltelefonen är inställd
för den här enheten.
, Kontrollera att volymen på enheten är
tillräckligt högt ställd.
, Höj volymen på den anslutna
Bluetooth-mobiltelefonen om det
behövs.
, Om du lyssnar på musik med den här
enheten avbryter du uppspelningen
och trycker på flerfunktionsknappen
och påbörjar samtalet.
Lågt ljud från mottagaren
, Höj volymen på den här enheten.
, Höj volymen på den anslutna
Bluetooth-mobiltelefonen om det
behövs.
Återställa
enheten
Du kan återställa den här enheten till
sina ursprungliga inställningar (t.ex.
volyminställningen) och på
det sättet radera all
ihopparningsinformation.
1 Om den här enheten är
påslagen stänger du av
den genom att hålla
POWER-knappen
intryckt under ungefär 3
sekunder.
2 Tryck på POWERknappen och
flerfunktionsknappen
och håll dem samtidigt
intryckta under ungefär
7 sekunder.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) blinkar samtidigt fyra
gånger, därefter är enheten
återställd till sina
ursprungliga inställningar. All
ihopparningsinformation
raderas.
27
SE
Tekniska data
Allmänt
*3 Kodek: Format för ljudkomprimering
och ljudkonvertering
*4 Sekundär kodek
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 2.0
Utsignal
Bluetooth-specifikation effektklass 2
Maximalt kommunikationsavstånd
Avstånd utan hinder, ungefär 10 m *1
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulationsmetod
FHSS
Kompatibla Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Kodek som stöds*3
SBC*4, MP3
Innehållsskydd som stöds
SCMS-T
Överföringsomfång (A2DP)
20 – 20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Medföljande tillbehör
Nätadapter (1)
Bruksanvisning (den du läser just nu) (1)
*1 Det verkliga avståndet kan variera
beroende på faktorer som t.ex. hinder
mellan enheterna, magnetfält runt
mikrovågsugnar, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens
prestanda, operativsystem,
programvara osv.
*2 Bluetooth-standardprofilerna visar
användningsområdet för Bluetoothkommunikationen mellan enheter.
28
SE
Hörlurar
Strömförsörjning
3,7 V likström (DC): Inbyggt
uppladdningsbart litiumjonbatteri
Vikt
Ca 78 g
Märkeffekt för energiförbrukning
1,5 W
Hörlur
Typ
Öppen, dynamisk
Högtalarenheter
30 mm kupoltyp
Frekvensomfång vid återgivning
14 – 24 000 Hz
Mikrofon
Typ
Rundupptagande, elektret
kondensatormikrofon
Effektiv frekvensåtergivning
100 – 4 000 Hz
Design och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
meddelande.
ADVARSEL
For å unngå fare for brann eller
elektrisk støt, må du ikke utsette
utstyret for regn eller fuktighet.
For å redusere risikoen for elektrisk
støt må du ikke åpne kabinettet.
Service skal bare utføres av
kvalifisert personell.
Utstyret må ikke installeres i et avlukket
område, for eksempel i en bokhylle eller
lukket kabinett.
For å redusere faren for brann, må
ventilasjonen til utstyret ikke dekkes med
aviser, bordduker, gardiner eller liknende.
Tente stearinlys må heller ikke plasseres
på apparatet. For å minske faren for brann
eller elektrisk støt, må du ikke plassere
gjenstander med væske, for eksempel
vaser, på apparatet.
Koble vekselstrømadapteren til et lett
tilgjengelig vekselstrømuttak. Hvis du
finner en feil på vekselstrømadapteren,
må du umiddelbart koble den fra
vekselstrømuttaket.
Utsett ikke batteriet for høye
temperaturer, for eksempel direkte sollys,
ild eller lignende.
Overdrevent lydtrykk fra hodetelefoner
kan føre til hørselsskader.
2
NO
Sony Corp. erklærer herved at utstyret er i
samsvarmed de grunnleggende krav og
øvrige relevante krav idirektiv 1999/5/EF.
Gå til denne URL-en for merinformasjon:
http://www.compliance.sony.de/
Bruk av dette radioutstyret er ikke tillatt
innenfor en geografisk radius på 20 km
fra sentrum av Ny-Ålesund, Svalbard i
Norge.
Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slike merker av Sony Corporation er
underlagt lisens.
Andre varemerker og varemerkenavn
tilhører sine respektive eiere.
Lydkodingsteknologien MPEG Layer-3
audio og patenter er lisensiert fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
Avhenting av gamle
elektriske og
elektroniske
apparater (gjelder i
den Europeiske
Unionen og andre
europeiske land med
separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen indikerer at dette produktet
ikke må håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres inn til spesielt innsamlingspunkt
for gjenvinning av det elektriske og
elektroniske utstyret. Ved å sørge for at
dette produktet avhentes på korrekt måte,
vil du hjelpe til med å forhindre
potensielle negative påvirkninger på
miljøet og helse, som ellers kan være
resultatet av feilaktig avfallshåndtering av
dette produktet. Gjenvinning av disse
materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet, kan du
kontakte lokale myndigheter.
Innhold
Hva er trådløs Bluetoothteknologi? ..................... 4
Velkommen! ...................... 5
Bluetooth-funksjon i tre trinn ... 6
Delenes plassering og
funksjon ........................ 7
Legge sammen og folde ut
headsettet .............................. 8
Lade enheten .................... 9
Koble sammen ................ 11
Hva er sammenkobling? ......... 11
Sammenkobling-sprosedyrer ... 11
NO
Bruke headsettet ............ 13
Indikatorer for Bluetoothfunksjon ...................... 14
Høre på musikk .............. 15
Kontrollere lydenheten –
AVRCP ............................... 16
Ringe ............................... 17
Kontrollere Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP ............................ 19
Ringe mens du spiller
musikk ......................... 20
Avhenting av enheten .... 21
Forholdsregler ................ 22
Feilsøking ....................... 24
Initialisere enheten ........ 26
Spesifikasjoner .............. 27
3
NO
Hva er trådløs Bluetooth-teknologi?
Trådløs Bluetooth™-teknologi er en
kortdistansevirkende trådløs
teknologi som muliggjør trådløs
datakommunikasjon mellom digitale
enheter, for eksempel en datamaskin
eller et digitalt kamera. Trådløs
Bluetooth-teknologi fungerer
innenfor et område på omlag 10
meter.
Det er vanlig å koble til én annen
enhet, men enkelte enheter kan
kobles til flere enheter samtidig.
Du trenger ikke bruke kabel for
tilkobling, og det er heller ikke
nødvendig at enhetene peker
mot hverandre, slik det er med
infrarød teknologi.
Du kan for eksempel bruke en slik
enhet i en veske eller i lommen.
Bluetooth-standarden er en
internasjonal standard som støttes av
tusenvis av bedrifter over hele
verden, og den brukes av ulike
selskaper over alt i verden.
Kommunikasjonssystem
og kompatible Bluetoothprofiler for denne enheten
En profil er en standardisering av
funksjonen for hver Bluetoothenhetsspesifikasjon. Denne enheten
støtter følgende Bluetooth-versjoner
og -profiler:
4
NO
Kommunikasjonssystem:
Bluetooth Specification versjon 2.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Overføre eller motta
lydinnhold av høy kvalitet.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Kontrollere A/V-utstyr, stoppe
midlertidig, stoppe, starte avspilling,
volumkontroll osv.
– HSP (Headset Profile)*: Snakke i
telefonen / bruke telefonen.
– HFP (Hands-free Profile)*: Snakke i
telefonen / bruke telefonen i handsfreemodus.
* Når du bruker en Bluetoothmobiltelefon som støttes av både HFP
(Hands-free Profile) og HSP (Headset
Profile), velger du HFP.
Merknader
• For å kunne bruke Bluetoothfunksjonen krever Bluetooth-enheten
som skal kobles til, den samme profilen
som enhetens.
Vær også oppmerksom på at selv om
den samme profilen eksisterer, kan
enhetene variere i funksjonalitet
avhengig av spesifikasjonene.
• På grunn av karakteristikkene til trådløs
Bluetooth-teknologi vil lyden som
spilles av på denne enheten, være litt
forsinket i forhold til lyden som spilles
av på Bluetooth-enheten mens du
snakker i telefonen eller lytter til
musikk.
Velkommen!
Takk for at du kjøpte dette trådløse stereo-headsettet fra Sony. Denne
enheten bruker trådløs Bluetooth-teknologi.
• Nyt musikken trådløst med en Bluetooth-musikkspiller, for eksempel
Bluetooth-mobiltelefon, digital Bluetooth-musikkspiller eller digital
musikkspiller koblet til Bluetooth-senderen.*1
• Du kan snakke handsfree med Bluetooth-mobiltelefonen uten å ta den ut
av vesken.*2
• Du kan fjernkontrollere de grunnleggende funksjonene i Bluetoothmusikkspilleren (avspilling, stopp og så videre).*3
• Nyttig oppladingsfunksjon.
• Praktisk, foldbar løsning som gjør at den er enkel å bære med seg.
Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetooth-teknologi, kan du se
side 4.
Snakke i telefonen
Høre på musikk
*1 Den tilkoblede Bluetooth-enheten må støtte A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
*2 Den tilkoblede Bluetooth-enheten må støtte HSP (Headset Profile) eller HFP
(Hands-free Profile).
*3 Den tilkoblede Bluetooth-enheten må støtte AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile).
5
NO
Bluetooth-funksjon i tre trinn
Koble sammen
Først registrerer ("kobler") du en Bluetooth-enhet (mobiltelefon osv.) og
denne enheten sammen med hverandre. Når sammenkoblingen er utført,
trenger du ikke gjøre dette flere ganger.
Bluetoothmobiltelefon osv.
Trådløst stereoheadset
Koble sammen
c Side 11
V
V
Høre på musikk
Ringe
Bluetooth-tilkobling
Bluetooth-tilkobling
Ta i bruk Bluetooth-enheten for å
opprette Bluetooth-tilkoblingen.
Når enheten er slått på, starter
enheten Bluetooth-tilkoblingen til
den gjenkjente mobiltelefonen
automatisk.
Tilkobling
A2DP
AVRCP
c Side 15
V
Høre på musikk
Du kan høre på musikk som
spilles på Bluetooth-enheten.
Du kan spille av og stoppe helt
eller midlertidig fra denne
enheten.
Musikk
6
NO
c Side 15 - 16
Tilkobling
HFP
HSP
c Side 17 - 18
V
Snakke i telefonen
Du kan foreta og svare på anrop
ved hjelp av denne enheten.
Tale
c Side 18 - 20
KOMME I GANG
Delenes plassering og funksjon
qg
qf
L
qd
qs
R
7
8
9
0
qa
1 R -indikator (høyre)
2 Høyre (R) enhet
3 Flerfunksjonsknapp
Kontrollerer ulike
anropsfunksjoner.
4 POWER-knapp
5 Mikrofon
6 RESET-knapp
Trykk på denne knappen når
enheten ikke fungerer slik den
skal.
Sammenkoblingsinformasjon
slettes ikke når du gjør dette.
7 VOL +*/– -knapper
(volum)
1
2
3
4
5
6
8 Indikator (blå)
Viser kommunikasjonsstatusen
for enheten.
9 Indikator (rød)
Viser strømstatusen for
enheten.
0 Valgbryter
Kontroller ulike funksjoner når
du hører på musikk.
qa
qs
qd
qf
qg
Ørepute
DC IN 3 V kontakt
Venstre (L) enhet
L -indikator (venstre)
Hodebøyle
* Denne knappen har et følbart
punkt.
7
NO
Legge sammen og folde ut headsettet
Folde ut
Legge sammen
1 Fold ut venstre del av
1 Hold nær den
hodebøylen, som vist på
bildet.
sammenleggbare delen
med begge hendene og
løft opp den høyre
enheten og legg
sammen som vist på
bildet.
2 Trekk ut midtdelen av
hodebøylen.
2 Lukk midtdelen av
hodebøylen.
3 Fold ut høyre del av
hodebøylen.
3 Fold sammen venstre
del av hodebøylen.
Merknader
• Ikke dra denne veien.
• Vær forsiktig så du ikke kommer bort i
ansiktet eller øynene med toppen av
hodebøylen.
8
NO
Lade enheten
Enheten inneholder et oppladbart Lithium-Ion-batteri som må lades før du
bruker enheten første gangen.
1 Koble den medfølgende
vekselstrømadapteren
til DC IN 3 V-kontakten
på enheten.
Til et
vekselstrømuttak
2 Kontroller at indikatoren
(rød) lyser under
opplading.
Trådløst stereoheadset
Til DC IN
3 Vkontakt
Vekselstrømadapter
(inkludert)
Når vekselstrømadapteren
kobles til et vekselstrømuttak,
starter ladingen.
Tips
• Hvis vekselstrømadapteren kobles
til et vekselstrømuttak mens
enheten er slått på, slås enheten
automatisk av.
• Enheten kan ikke slås på under
lading.
Ladingen er fullført etter omlag
tre timer*, og indikatoren (rød)
slukkes automatisk.
* Tid som kreves for opplading av
tomt batteri.
Forsiktig
Hvis det oppstår et problem med
enheten under opplading, kan det
hende at indikatoren (rød)
slukkes selv om ladingen ikke er
fullført.
Kontroller følgende mulige årsaker:
– Omgivelsestemperaturen
overstiger 0 – 40 °C.
– Det er et problem med batteriet.
Hvis dette er tilfelle, må du lade på
nytt på et sted der temperaturen
ligger innenfor dette området.
Hvis problemet vedvarer, må du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Fortsetter
9
NO
Merknader
Sjekke gjenværende batteri
• Hvis batteriet ikke brukes på lang tid,
kan det hende det lades fort ut. Etter et
par oppladinger blir batterilevetiden
imidlertid forbedret.
• Hvis levetiden til det innebygde
batteriet reduseres til halvparten av det
normale, må du skifte batteri. Kontakt
nærmeste Sony-forhandler når du skal
skifte det oppladbare batteriet.
• Unngå ekstreme temperaturer, direkte
sollys, fukt, sand, støv eller mekaniske
støt. La aldri enheten ligge igjen i bilen
når solen skinner.
• Bruk bare den medfølgende
vekselstrømadapteren. Ikke bruk andre
vekselstrømadaptere.
Når du trykker på POWER-knappen
mens enheten er slått på, blinker
indikatoren (rød). Du kan sjekke
gjenværende batteri etter antallet
ganger indikatoren (rød) blinker.
Brukstimer*
Status
Ca.
brukstimer
Kommunikasjonstid 11 timer
(inkludert
musikkavspilling)
(opptil)
Standby-tid
(opptil)
100 timer
* Tidene som er angitt ovenfor, kan
variere, avhengig av
omgivelsestemperaturen eller
bruksforholdene.
10
NO
Indikator (rød)
Status
3 ganger
Fullt
2 ganger
Halvt
1 gang
Tomt (må
lades)
Merk
Du kan ikke sjekke gjenværende batteri
umiddelbart etter at enheten er slått på
eller under sammenkobling.
Når batteriet er nesten tomt
Indikatoren (rød) blinker sakte
automatisk.
Når batteriet er tomt, hører du en
pipelyd, og enheten slås automatisk
av.
Koble sammen
Hva er
sammenkobling?
Bluetooth-enheter må "kobles
sammen" med hverandre på
forhånd.
Når Bluetooth-enheter først er
sammenkoblet, trenger du ikke gjøre
dette flere ganger, bortsett fra i
følgende tilfeller:
• Sammenkoblingsinformasjon
slettes etter reparasjon osv.
• Denne enheten er sammenkoblet
med ni eller flere enheter.
Denne enheten kan
sammenkobles med inntil åtte
enheter. Hvis en ny enhet
sammenkobles etter at åtte
enheter er sammenkoblet, vil den
av de åtte enhetene som det er
gått lengst tid siden sist ble
tilkoblet, bli erstattet med den
nye.
• Hvis enhetsgjenkjenningen av
enheten som skal kobles sammen,
er blitt slettet.
• Denne enheten initialiseres
(side 26).
All sammenkoblingsinformasjon
blir da slettet.
Sammenkoblingsprosedyrer
1 Plasser Bluetoothenheten maks. 1 m fra
denne enheten.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen i sju
sekunder eller mer for å
sammenkoble mens
enheten er slått av.
Merknader
• Etter omlag tre sekunder slås
strømmen av og indikatoren (blå) og
indikatoren (rød) blinker to ganger
sammen. Hold inne POWERknappen uten å slippe. Indikatoren
(blå) begynner å blinke. Når begge
indikatorene begynner å blinke
samtidig, slipper du knappen. Denne
enheten går over i
sammenkoblingsmodus.
• Hvis sammenkoblingen ikke
opprettes innen fem minutter,
avbrytes sammenkoblingsmodus og
denne enheten slås av. I så fall
begynner du om igjen fra trinn 1.
Fortsetter
11
NO
3 Utfør sammenkoblingsprosedyren på
Bluetooth-enheten for å
registrere denne
enheten.
Listen over registrerte enheter
vises på displayet på Bluetoothenheten. Denne enheten vises
som "DR-BT22".
Hvis "DR-BT22" ikke vises,
gjentar du prosedyren fra trinn
1.
Merknader
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
Bluetooth-enheten.
• Ved sammenkobling med en
Bluetooth-enhet som ikke kan vise
en liste over registrerte enheter
eller som ikke har display, kan du
sammenkoble enhetene ved å sette
både denne enheten og Bluetoothenheten i sammenkoblingsmodus.
På dette tidspunktet kan du ikke
utføre sammenkobling med denne
enheten hvis tilgangskoden er satt
til annet enn "0000" på Bluetoothenheten.
4 Velg "DR-BT22" på
displayet på Bluetoothenheten.
12
NO
5 Hvis du er nødt til å angi
passkode* på displayet
på en Bluetooth-enhet,
skriver du "0000".
Sammenkoblingen er fullført når
indikatoren (blå) blinker sakte.
Meldingen "Sammenkobling
fullført" eller tilsvarende vises
på displayet på enkelte
Bluetooth-enheter.
* Passkode kan også kalles
"Passnøkkel", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Passord".
6 Start Bluetoothtilkoblingen fra
Bluetooth-enheten.
Denne enheten "husker" enheten
som den sist tilkoblede enheten.
Enkelte Bluetooth-enheter kan
kobles til enheten automatisk når
sammenkoblingen er fullført.
Tips
• Hvis du skal sammenkoble med andre
Bluetooth-enheter, gjentar du trinn 1 til
5 for hver enhet.
• Hvis du vil slette all
sammenkoblingsinformasjon, må du se
"Initialisere enheten" (side 26).
Bruke headsettet
1 Fold ut headsettet som
angitt i
fremgangsmåtene på
side 8, og trekk ut
headsettet for å justere
lengden.
2 Enheten merket L,
plasseres på venstre
øre og enheten merket
R, plasseres på høyre
øre. Plasser deretter
headsettet på hodet.
13
NO
Indikatorer for Bluetooth-funksjon
B : Indikator (blå)
R : Indikator (rød)
Musikk
Tilkoblet
Kobler til
Koble sammen
Status
Blinkende mønstre
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
Søker
B
R
Tilkoblingsbar
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Kobler til
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP eller A2DP B
(standby for mottak av lydsignal)
– – – – – – – – –
– – – – – ...
–
–
R –
HFP/HSP og A2DP B
– – – – – – –
– – – ...
(standby for mottak av lydsignal)
R –
Lytter
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Lytter under standby
for telefonsamtale
B
R –
– – – – – – –
– – – ...
Innkommende anrop B
...
Telefon
R –
14
NO
Snakker
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Ringer under
avspilling av
musikk
B
R –
– – – – – – –
– – – ...
BRUKE ENHETEN
Høre på musikk
VOL + -knapp
VOL – -knapp
POWER-knapp
• Etter at du har slått på enheten,
forsøker enheten å koble seg til den
sist tilkoblede Bluetooth-enheten
automatisk med HFP eller HSP.
Når du ikke bruker enheten til å
ringe, må du ikke gjøre siste
tilkoblede Bluetooth-enhet klar for
HFP- eller HSP-tilkobling. Se side
20 hvis du vil motta et anrop mens
du spiller musikk.
2 Opprett Bluetooth-
Kontroller følgende før du bruker
enheten.
– Bluetooth-enheten er slått på.
– Sammenkoblingen av denne
enheten og Bluetooth-enheten er
fullført.
– Bluetooth-enheten støtter
musikkoverføringsfunksjonen
(profil: A2DP*).
1 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag tre sekunder
mens enheten er slått
av.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker to ganger sammen,
og enheten er slått på.
Merknader
• Ikke trykk og hold inne POWERknappen i mer enn sju sekunder,
ellers går enheten over i
sammenkoblingsmodus.
tilkoblingen (A2DP) fra
en Bluetooth-enhet til
denne enheten.
I bruksanvisningen som fulgte
med Bluetooth-enheten, kan du
se hvordan du bruker den.
3 Start avspilling på
Bluetooth-enheten.
Tips
Bluetooth-tilkobling av A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) kan også
utføres med valgbryteren fra denne
enheten til Bluetooth-enheten, bortsett fra
når du ringer på denne enheten.
Merknader
• Når du spiller musikk ved å koble
enheten til en Bluetooth-enhet ved hjelp
av HSP (Headset Profile), er
lydkvaliteten lav. Hvis du vil ha bedre
lyd, må du endre Bluetooth-tilkoblingen
til A2DP ved hjelp av Bluetoothenheten.
• Hvis enheten blir slått av mens en
A2DP Bluetooth-tilkobling er etablert,
må du gå gjennom fremgangsmåten fra
trinn 1 for å opprette A2DP Bluetoothtilkoblingen på nytt.
* Se side 4 hvis du vil ha informasjon om
profiler.
Fortsetter
15
NO
Justere volumet
Trykk på VOL + eller – mens du
hører på musikk.
Tips
• Avhengig av den tilkoblede enheten kan
det være nødvendig å justere volumet
på den tilkoblede enheten også.
• Volumnivået for å ringe og høre på
musikk kan justeres uavhengig av
hverandre. Selv om du endrer volumet
under en samtale, vil volumet for
avspilling av musikk ikke bli endret.
Kontrollere
lydenheten – AVRCP
Hvis Bluetooth-lydenheten som er
tilkoblet denne enheten, støtter
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile), kan du kontrollere
ved hjelp av knappene på enheten.
I bruksanvisningen som fulgte med
Bluetooth-enheten, kan du se
hvordan du bruker den.
Merk
Slutte å bruke
1 Avslutt Bluetoothtilkoblingen ved hjelp av
Bluetooth-enheten.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag tre sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) lyser samtidig, og enheten
slås av.
Bruken av den Bluetooth-tilkoblede
enheten fra denne enheten, vil variere
avhengig av spesifikasjonene.
Status: I stopp- eller pausemodus
Kort trykk
Langt trykk
Nx
1
2
FF / REW
3
4
1
2
3
4
Start avspilling*1
Stopp
Hopp til neste/forrige
Spol fremover/spol bakover*2
Tips
Status: I avspillingsmodus
Når du slutter å spille musikk, kan det
hende at Bluetooth-tilkoblingen avsluttes
automatisk, avhengig av Bluetoothenheten.
Kort trykk
Langt trykk
Nx
5
6
FF / REW
7
8
5
6
7
8
Pause*1
Stopp
Hopp til neste/forrige
Spol fremover/spol bakover*2
*1 Det kan hende at du må trykke to
ganger på knappen, avhengig av
Bluetooth-enheten.
*2 Det kan hende at dette ikke fungerer
på enkelte Bluetooth-enheter.
Merk
16
NO
Du kan ikke justere volumet på
Bluetooth-enheten ved hjelp av
volumknappene på enheten.
Ringe
VOL + -knapp
VOL – -knapp
Flerfunksjonsknapp
POWER-knapp
Kontroller følgende før du bruker
enheten.
– Bluetooth-funksjonen er aktiv på
mobiltelefonen.
– Sammenkoblingen av denne
enheten og Bluetoothmobiltelefonen er fullført.
1 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag tre sekunder
mens enheten er slått
av.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker to ganger sammen,
enheten slås på og så forsøker
denne enheten å koble til
Bluetooth-mobiltelefonen som
sist ble brukt.
Merk
Ikke trykk og hold inne POWERknappen i mer enn sju sekunder,
ellers går enheten over i
sammenkoblingsmodus.
Tips
Etter ett minutt vil enheten ikke
lenger prøve å koble til Bluetoothmobiltelefonen. Hvis dette
skjer, trykker du på
flerfunksjonsknappen for å prøve å
koble til på nytt.
Når denne enheten ikke
kobles til en Bluetoothmobiltelefon automatisk
Du kan opprette en tilkobling fra
Bluetooth-mobiltelefonen eller fra
denne enheten for å koble
til Bluetooth-enheten som sist var
tilkoblet.
A Opprette en tilkobling
fra Bluetoothmobiltelefonen
1 Opprett Bluetoothtilkoblingen (HFP eller
HSP*) fra Bluetoothmobiltelefonen til denne
enheten.
Informasjon om bruken finner
du i bruksanvisningen som
fulgte med Bluetoothmobiltelefonen.
Listen over gjenkjente enheter
vises på displayet på Bluetoothmobiltelefonen. Denne enheten
vises som "DR-BT22".
Hvis Bluetooth-mobiltelefonen
kan bruke både HFP (Hands-free
Profile) og HSP (Headset
Profile), velger du HFP.
Merk
Når du skal koble til en Bluetoothmobiltelefon som er ulik den som var
tilkoblet sist, må du følge
fremgangsmåten ovenfor ved
tilkobling.
* Se side 4 hvis du vil ha informasjon
om profiler.
Fortsetter 17
NO
B Opprette en tilkobling
med Bluetooth-enheten
som var tilkoblet sist,
fra denne enheten
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) begynner å blinke
samtidig, og enheten utfører
tilkoblingsoperasjonen i omlag
fem sekunder.
Merk
Når du hører på musikk med denne
enheten, kan du ikke opprette Bluetoothtilkobling med flerfunksjonsknappen.
Motta et anrop
Når du får et innkommende anrop,
kommer det en ringetone fra
enheten.
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen
på enheten.
Ringetonene er forskjellige,
avhengig av mobiltelefonen.
– ringetone angitt på enheten
– ringetone angitt på
mobiltelefonen
– ringetone angitt på
mobiltelefonen bare for
Bluetooth-tilkobling
Merk
Ringe
1 Bruk tastene på
mobiltelefonen når du
skal ringe.
Hvis du ikke får summetone på denne
enheten, må du trykke og holde inne
flerfunksjonsknappen i omlag to
sekunder.
Tips
Du kan ringe på følgende måte, avhengig
av hvilken Bluetooth-mobiltelefon du har.
Informasjon om bruken finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
mobiltelefonen.
– Når du ikke kommuniserer, kan du
trykke på flerfunksjonsknappen og
ringe ved hjelp av
taleoppringingsfunksjonen.
– Du kan ringe til nummeret som sist ble
slått, ved å trykke på
flerfunksjonsknappen i omlag to
sekunder.
18
NO
Hvis du svarer på et anrop ved å trykke på
tasten på Bluetooth-mobiltelefonen, må
du være oppmerksom på at enkelte
Bluetooth-mobiltelefoner har
håndsettbruk prioritert. Hvis det er
tilfelle, får du kontakt med enheten ved å
trykke og holde inne
flerfunksjonsknappen i omlag to
sekunder, eller ved å bruke Bluetoothmobiltelefonen. Du finner mer
informasjon i bruksanvisningen som
fulgte med Bluetooth-mobiltelefonen.
Justere volumet
Trykk på VOL + eller –.
Tips
• Du kan ikke justere volumet når du ikke
kommuniserer.
• Volumnivået for å ringe og høre på
musikk kan justeres uavhengig av
hverandre. Selv om du endrer volumet
mens du spiller av musikk, vil volumet
for samtaler ikke bli endret.
Avslutte en samtale
HFP (Hands-free Profile)
Du kan avslutte en samtale ved å
trykke på flerfunksjonsknappen på
enheten.
Status
Standby
Slutte å bruke
1 Avslutt Bluetoothtilkoblingen ved hjelp av
Bluetoothmobiltelefonen.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag tre sekunder for å
slå av strømmen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) lyser samtidig, og enheten
slås av.
Kontrollere
Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP
Bruken av knappene på denne
enheten varierer avhengig av
mobiltelefonen.
HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile) brukes for
Bluetooth-mobiltelefonen. Se
i bruksanvisningen som fulgte med
Bluetooth-mobiltelefonen, for å få
informasjon om støttede
Bluetooth-profiler eller hvordan
enheten skal brukes.
Flerfunksjonsknapp
Kort trykk
Langt trykk
Start
taleoppringing*1
Ring siste
nummer på
nytt
Taleoppringing
Avbryt
aktivert
taleoppringing*1
–
Utgående
anrop
Avslutt
utgående
anrop
–
Svar
Avvis
Avslutt anrop
Endre
oppringingsenhet
Innkommende
anrop
Under anrop
HSP (Headset Profile)
Status
Flerfunksjonsknapp
Kort trykk
Langt trykk
Standby
–
Ring*1
Utgående
anrop
Avslutt
utgående
anrop*1
Avslutt
utgående
anrop eller
endre
oppringingsenhet
til headset*2
Svar
–
Avslutt
anrop*3
Endre
oppringingsenhet
til headset
Innkommende
anrop
Under anrop
*1 Det kan hende at enkelte funksjoner
ikke støttes, avhengig av Bluetoothmobiltelefonen. Se i bruksanvisningen
som fulgte med mobiltelefonen.
2
* Dette kan variere, avhengig av
Bluetooth-mobiltelefonen.
*3 Det kan hende at enkelte funksjoner
ikke støttes når du ringer fra
Bluetooth-mobiltelefonen.
19
NO
Ringe mens du spiller musikk
Bluetooth-tilkoblingen som bruker HFP eller HSP samt A2DP, er nødvendig
for å kunne ringe mens du spiller musikk.
Hvis du for eksempel vil ringe med en Bluetooth-mobiltelefon mens du hører
på musikk på en Bluetooth-kompatibel musikkspiller, må denne enheten
være tilkoblet mobiltelefonen med HFP eller HSP.
Opprett en Bluetooth-tilkobling mellom denne enheten
og enheten som brukes, etter fremgangsmåten som er
forklart nedenfor.
1 Opprett en Bluetooth-tilkobling mellom denne enheten
og mobiltelefonen som brukes med HFP eller HSP,
etter fremgangsmåten som er forklart under "Ringe"
(se side 17).
2 Bruk Bluetooth-enheten (musikkspilleren eller
mobiltelefonen) som brukes til å spille musikk, til å
opprette en Bluetooth-forbindelse til denne enheten
ved hjelp av A2DP.
Ringe mens du spiller
musikk
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen
mens du spiller musikk
(side 19), eller bruk
Bluetoothmobiltelefonen til å
foreta et telefonanrop.
Hvis du ikke får summetone på
denne enheten, må du trykke og
holde inne flerfunksjonsknappen
i omlag to sekunder.
Motta et anrop mens du
spiller musikk
20
NO
Når du får et innkommende anrop,
stopper musikken midlertidig og det
kommer en ringetone fra enheten.
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen
og snakk.
Når du er ferdig med samtalen,
trykker du på
flerfunksjonsknappen. Enheten
går over til å spille musikk igjen.
Når du ikke hører en
ringetone selv om du får et
innkommende anrop
1 Stopp
musikkavspillingen.
2 Når det ringer, trykker
du på
flerfunksjonsknappen
og snakker.
TILLEGGSINFORMASJON
Avhenting av enheten
Denne enheten har et oppladbart Lithium-Ion-batteri innebygd i den venstre
enheten.
Av miljømessige hensyn må du huske å ta ut det innebygde, oppladbare
batteriet fra enheten før avhenting, og kvitte deg med batteriet på riktig vis.
1 Fjern øreputen fra
venstre enhet og
demonter den venstre
enheten.
hakene i pilretningen som
vist, for å ta ut kretskortet.
3 Løft opp kretskortet og løsne
det.
Enheten er festet med haker
(3 plasser). Før inn en gjenstand
i åpningen, for eksempel et flatt
skrujern, og løft opp enheten for
å fjerne den (se bildet).
1
2
3
2
Venstre
kabinett
Haker
2 Løsne skruen som
fester det ytre dekselet.
Oppladbart
batteri
4 Dra ut kontakten og
fjern det oppladbare
batteriet.
Det oppladbare batteriet er festet
med teip. Før inn en gjenstand,
for eksempel et flatt skrujern,
og løft opp batteriet for å fjerne
det.
Festeskrue
3 Åpne det ytre dekselet
og ta ut kretskortet.
1 Det ytre dekselet kan tas av
for hånd.
2 Kretskortet er festet med
haker (2 plasser). Skyv
2
1
21
NO
Forholdsregler
Om Bluetooth-kommunikasjon
• Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer
innenfor et område på omlag 10 meter.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
varierer avhengig av hindringer
(personer, metall, vegger og så videre)
eller elektromagnetiske omgivelser.
• Antennen på denne enheten er innebygd
i høyre enhet, som illustrert i det
stiplede feltet. Følsomheten ved
Bluetooth-kommunikasjon kan
forbedres ved å plassere en tilkoblet
Bluetooth-enhet på høyre side.
Kommunikasjonsavstanden reduseres
når hindringene befinner seg mellom
denne enheten og antennen på den
tilkoblede enheten.
Plassering for
innebygd
antenne
• Følgende forhold kan virke inn på
følsomheten ved Bluetoothkommunikasjon.
– Det er en hindring, for eksempel en
person, metall eller en vegg, mellom
denne enheten og Bluetooth-enheten.
– En enhet som bruker en frekvens på
2,4 GHz, for eksempel en trådløst
nettverk-enhet, trådløs telefon eller
mikrobølgeovn, er i bruk i nærheten
av enheten.
22
NO
• Siden Bluetooth-enheter og trådløse
lokalnettverk (IEEE802.11b/g) bruker
samme frekvens, kan det oppstå
mikrobølgeforstyrrelser som resulterer i
lavere kommunikasjonshastigheter, støy
eller ugyldig forbindelse hvis enheten
brukes i nærheten av en trådløst
lokalnettverk-enhet. I så fall gjør du
følgende:
– Bruk denne enheten minst 10 m unna
enheten i det trådløse lokalnettverket.
– Hvis denne enheten brukes nærmere
enn 10 m fra en trådløst
lokalnettverk-enhet, slår du av
enheten i det trådløse lokalnettverket.
– Installer denne enheten og Bluetoothenheten så nærme hverandre som
mulig.
• Mikrobølger fra en Bluetooth-enhet kan
påvirke bruken av elektroniske
medisinske enheter. For å unngå
ulykker må du slå av denne enheten og
andre Bluetooth-enheter på følgende
steder.
– der det finnes antennelige gasser, på
sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
– i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
• Denne enheten støtter
sikkerhetsfunksjoner som overholder
Bluetooth-standardene og som sørger
for en sikker tilkobling når den trådløse
Bluetooth-teknologien brukes. Det kan
imidlertid hende at sikkerheten ikke er
tilstrekkelig, avhengig av innstillingene.
Vær forsiktig når du kommuniserer ved
hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.
• Vi påtar oss ikke noe ansvar for
informasjonslekkasje under Bluetoothkommunikasjon.
• Vi kan ikke gi garanti for tilkobling
med alle Bluetooth-enheter.
– En enhet med Bluetoothfunksjonalitet skal overholde
Bluetooth-standarden som er
spesifisert av Bluetooth SIG, og
godkjennes.
– Selv om den tilkoblede enheten
overholder den ovennevnte
Bluetooth-standarden, kan det hende
at enkelte enheter ikke kobles til eller
fungerer som de skal, avhengig av
enhetens funksjoner eller
spesifikasjoner.
– Når du snakker handsfree i telefonen,
kan det oppstå støy, avhengig av
enheten eller
kommunikasjonsomgivelsene.
• Avhengig av enheten som skal kobles
til, kan det ta noe tid før
kommunikasjonen starter.
Om den medfølgende
vekselstrømadapteren
• Bruk vekselstrømadapteren som ble
levert sammen med denne enheten. Ikke
bruk andre vekselstrømadaptere da
dette kan føre til at enheten ikke
fungerer slik den skal.
Pluggens polaritet
• Hvis du ikke skal bruke denne enheten
på lang tid, plugger du ut
vekselstrømadapteren fra
vekselstrømuttaket. Når du skal ta
vekselstrømadapteren ut fra
vegguttaket, må du ta i selve
adapterpluggen, ikke i ledningen.
Annet
• Ikke plasser denne enheten på steder
som er utsatt for fukt, støv, sot, damp
eller direkte sollys, eller i bilen mens du
venter ved et trafikklys. Det kan føre til
feil.
• Pass på at fingrene ikke kommer i
klemme når du legger sammen
headsettet.
• Det kan hende at bruk av Bluetoothenheten ikke fungerer på
mobiltelefoner, avhengig av
radiobølgeforhold og stedet der utstyret
brukes.
• Hvis du føler ubehag etter at du har
brukt Bluetooth-enheten, må du
umiddelbart slutte å bruke Bluetoothenheten. Hvis det oppstår problemer,
må du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
• Hvis du hører på musikk på høyt volum
med denne enheten, kan du få nedsatt
hørsel. Av trafikksikkerhetsårsaker må
du ikke bruke denne enheten mens du
kjører bil eller sykler.
• Ikke utsett denne enheten for trykk eller
press da dette kan føre til deformasjoner
under lagring i lengre perioder.
• Øreputene er forbruksdeler. De kan gå i
oppløsning etter lagring eller bruk i
lengre perioder. Skift ut med nye hvis
de er ødelagt.
• Hvis du har spørsmål eller problemer
angående denne enheten som ikke
omtales i denne håndboken, må du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
23
NO
Feilsøking
Hvis du får problemer med bruk av enheten, kan du bruke denne sjekklisten
og lese produktstøtteinformasjonen på webområdet vårt.
Hvis problemet vedvarer, må du kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Vanlig
, Skift batteriene i enheten.
, Enheten er ikke slått på under lading.
Koble enheten fra
vekselstrømadapteren og slå på
enheten.
, Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk utstråling, for
eksempel et trådløst lokalnettverk,
andre Bluetooth-enheter eller en
mikrobølgeovn, befinner seg i
nærheten, må du flytte deg bort fra
slike kilder.
Sammenkobling er ikke
mulig.
Enheten fungerer ikke slik
den skal.
, Bring denne enheten og Bluetoothenheten nærmere hverandre.
, Nullstill enheten.
Sammenkoblingsinformasjon slettes
ikke når du gjør dette. Stikk en liten
pinne eller lignende inn i hullet og
trykk til du føler et klikk.
Enheten er ikke slått på.
Kan ikke opprette
Bluetooth-tilkobling.
, Kontroller at denne enheten er slått
på.
, Kontroller at Bluetoothtilkoblingsenheten er slått på og at
Bluetooth-funksjonen er på.
, Det kan hende at tilkobling med
Bluetooth-enheten ikke lagres i
minnet på denne enheten.
Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra
Bluetooth-enheten til denne enheten
straks etter at sammenkoblingen er
fullført.
, Denne enheten eller Bluetoothtilkoblingsenheten er i dvalemodus.
, Bluetooth-tilkoblingen er avbrutt.
Opprett Bluetooth-tilkoblingen på
nytt (når du hører på musikk: se side
15, under samtale: se side 17).
Forvrengt lyd
24
NO
Korrespondanseavstanden
er kort. (lyden hopper.)
, Kontroller at denne enheten ikke
mottar forstyrrelser fra et trådløst
lokalnettverk, andre trådløse enheter
på 2,4 GHz eller en mikrobølgeovn.
Når du hører på
musikk
Ingen lyd
, Kontroller at både denne enheten og
Bluetooth-enheten er slått på.
, A2DP Bluetooth-tilkobling er ikke
opprettet mellom denne enheten og
en Bluetooth-enhet. Opprett en A2DP
Bluetooth-tilkobling (side 15).
, Kontroller at musikk spilles av fra
Bluetooth-enheten.
, Kontroller at volumet på enheten ikke
er stilt inn for lavt.
, Skru opp volumet på den tilkoblede
enheten om nødvendig.
, Koble denne enheten og Bluetooth
sammen igjen (side 11).
Lavt lydnivå
, Skru opp volumet på denne enheten.
, Skru opp volumet på den tilkoblede
enheten om nødvendig.
Lav lydkvalitet
, Skift Bluetooth-tilkoblingen til A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile) når HSP (Headset Profile) er
angitt.
Kan ikke opprette
Bluetooth-tilkoblingen fra
en Bluetooth-enhet til
denne enheten.
, Bluetooth-enheten er ikke utstyrt med
SCMS-T-innholdsbeskyttelse*. Når
enheten er slått av, trykker og holder
du inne POWER-knappen og Nx i
omlag sju sekunder for å deaktivere
SCMS-T-beskyttelsen. Indikatoren
(blå) blinker én gang.
* SCMS-Tinnholdsbeskyttelsemetoden er en
av metodene som finnes for å
beskytte innhold som overføres via
trådløs Bluetooth-teknologi. Denne
enheten kan motta innholdet
beskyttet av denne metoden. Trykk
og hold inne POWER-knappen og
Nx i omlag sju sekunder for å
aktivere SCMS-Tinnholdsbeskyttelsesmetoden på
denne enheten. Indikatoren (blå)
blinker to ganger.
Lyden hopper ofte under
avspilling.
, Mottaksforholdene for denne enheten
kan bli ustabile på grunn av dårlig
samsvar mellom innstilt bithastighet
for musikken som blir overført fra
Bluetooth, og enheten der denne
enheten blir brukt. *1
Avslutt A2DP Bluetooth-tilkoblingen
ved hjelp av Bluetooth-enheten. Når
enheten er slått av, trykker og holder
du inne Nx i omlag sju sekunder
for å redusere bithastigheten. *2
*1 Bithastighet er en numerisk verdi
som representerer overført
datavolum per sekund. Høyere
bithastighet vil generelt gi bedre
lydkvalitet. Denne enheten kan
motta musikk med høy bithastighet,
men ved høye bithastigheter kan
imidlertid lyden hoppe, avhengig
av bruksmiljø.
2
* Når innstillingen av bithastighet er
fullført, blinker indikatoren (blå) én
gang. Handlingene ovenfor fører
ikke alltid til redusert lydkvalitet,
avhengig av forholdene. Hvis du vil
tilbakestille til opprinnelig
innstilling, trykker og holder du
inne Nx på nytt i omtrent sju
sekunder. Indikatoren (blå) blinker
to ganger.
Fortsetter
25
NO
Når du ringer
Du hører ikke mottakerens
stemme.
, Kontroller at både denne enheten og
Bluetooth-mobiltelefonen er slått på.
, Kontroller tilkoblingen mellom denne
enheten og Bluetooth-mobiltelefonen.
Opprett en Bluetooth-tilkobling (HFP
eller HSP) på nytt (side 17).
, Kontroller at utgangen for Bluetoothmobiltelefonen er angitt for denne
enheten.
, Kontroller at volumet på enheten ikke
er stilt inn for lavt.
, Skru om nødvendig opp volumet på
den tilkoblede Bluetoothmobiltelefonen.
, Hvis du hører på musikk med denne
enheten, stopper du avspillingen,
trykker på flerfunksjonsknappen og
snakker.
Lav lyd fra mottakeren
, Skru opp volumet på denne enheten.
, Skru om nødvendig opp volumet på
den tilkoblede Bluetoothmobiltelefonen.
26
NO
Initialisere
enheten
Du kan tilbakestille denne enheten
til standardverdiene (for eksempel
voluminnstillingen) og slette all
sammenkoblingsinformasjon.
1 Hvis denne enheten er
slått på, trykker og
holder du inne POWERknappen i omlag tre
sekunder for å slå av
enheten.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen og
flerfunksjonsknappen
samtidig i omlag sju
sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker fire ganger
sammen, og denne enheten
tilbakestilles til
standardinnstillingene. All
sammenkoblingsinformasjon
slettes.
Spesifikasjoner
Generelt
Kommunikasjonssystem
Bluetooth Specification versjon 2.0
Utdata
Bluetooth Specification Power Class 2
Maksimal
kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje omtrent 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Støttede kodeker*3
SBC*4, MP3
Støttet metode for
innholdsbeskyttelse
SCMS-T
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 – 20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Inkludert tilbehør
Vekselstrømadapter (1)
Bruksanvisning (denne boken) (1)
*3 Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
*4 Delbåndskodek
Headset
Strømkilde
DC 3,7 V: Innebygd oppladbart lithiumion-batteri
Vekt
Ca. 78 g
Nominelt strømforbruk
1,5 W
Mottaker
Type
Friluft, dynamisk
Driverenhet
30 mm dome-type
Gjengivelsesfrekvensområde
14 – 24 000 Hz
Mikrofon
Type
Rundtstrålende, elektretkondensator
Effektivt frekvensområde
100 – 4 000 Hz
Utforming og spesifikasjoner kan endres
uten forvarsel.
*1 Den faktiske rekkevidden vil variere
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enhetene, magnetiske felter
rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem,
programvare og så videre.
*2 Bluetooth-standardprofiler angir
formålet med Bluetoothkommunikasjonen mellom enhetene.
27
NO
VAROITUS
Tulipalo-ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä
laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Tuotteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla,verholla tms.Älä myöskään
aseta kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo-ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä aseta laitteen päälle
nestettä sisältäviä astioita kuten
maljakoita.
Liitä verkkolaite pistorasiaan,johon yletyt
helposti.Jos huomaat verkkolaitteessa
jotakin tavallisesta poikkeavaa,irrota se
heti pistorasiasta.
Älä jätä akkua alttiiksi kuumuudelle,
kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.
Liiallinen äänenpaine voi kuulokkeilla
kuunneltaessa vahingoittaa kuuloa.
2
FI
Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa
Bluetooth SIG, Inc., ja Sony Corporation
käyttää näitä merkkejä lisenssillä.
Kaikki muut tavaramerkit ja kauppanimet
ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat
lisensoineet MPEG Layer-3
äänenkoodaustekniikan ja patentit.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Sisällysluettelo
Mikä langaton Bluetoothtekniikka on? ................ 4
Tervetuloa! ........................ 5
3 Bluetooth-käytön vaihetta ...... 6
Osien sijainti ja toiminta ... 7
Kuulokkeiden avaaminen ja
taittaminen kokoon ............... 8
Laitteen lataaminen ......... 9
Liittäminen pariksi ......... 11
Mitä liittäminen pariksi on? .... 11
Pariksiliittämisen vaiheet ........ 11
Kuulokkeiden asettaminen
paikoilleen ................... 13
Bluetooth-käytön
merkkivalot .................. 14
Musiikin
kuunteleminen ............ 15
FI
Audiolaitteen ohjaaminen
- AVRCP ............................. 16
Puhelun soittaminen ...... 18
Bluetooth-matkapuhelimen
ohjaaminen – HFP, HSP ..... 20
Puhelun soittaminen
musiikin toiston
aikana .......................... 21
Laitteen hävittäminen .... 22
Varotoimet ....................... 23
Vianmääritys ................... 25
Laitteen tehdasasetusten
palauttaminen ............. 27
Tekniset tiedot ................ 28
3
FI
Mikä langaton Bluetooth-tekniikka
on?
Langaton Bluetooth™-tekniikka on
lyhyen toimintaetäisyyden tarjoava
langaton tekniikka, joka
mahdollistaa langattoman
tiedonsiirron digitaalisten laitteiden
(kuten tietokoneiden tai
digitaalikameroiden) välillä.
Langattoman Bluetooth-tekniikan
toimintaetäisyys on noin 10 metriä.
Yleensä yhdistetään toisiinsa vain
kaksi tarvittavaa laitetta, mutta
jotkin laitteet voi yhdistää useaan
laitteeseen samanaikaisesti.
Yhteyden muodostamisessa ei
tarvita kaapelia, eikä laitteita
myöskään tarvitse asettaa toisiaan
kohti, kuten infrapunatekniikassa.
Täten laitteen voi sijoittaa
esimerkiksi laukkuun tai taskuun.
Bluetooth-standardi on
kansainvälinen standardi, jota
tuhannet yritykset kaikkialla
maailmassa tukevat ja käyttävät.
Tiedonsiirtojärjestelmä ja
tämän laitteen kanssa
yhteensopivat Bluetoothprofiilit
Profiili on kunkin Bluetoothlaitemäärittelyn toiminnan
standardi. Tämä laite tukee
seuraavaa Bluetooth-versiota ja
profiileja:
4
FI
Tiedonsiirtojärjestelmä:
Bluetooth-määrityksen versio 2.0
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): laadukkaan audiosisällön
lähetys tai vastaanotto.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): A/V-laitteen ohjaus,
esimerkiksi tauko, pysäytys, toiston
aloitus, äänenvoimakkuuden säätö.
– HSP (Headset Profile)*: Puhuminen
puhelimeen / puhelimen ohjaus.
– HFP (Hands-free Profile)*: Puhuminen
puhelimeen / puhelimen ohjaus
handsfree-toiminnoilla.
* Jos käytettävä Bluetooth-matkapuhelin
tukee sekä HFP (Hands-free Profile)
-profiilia että HSP (Headset Profile)
-profiilia, valitse HFP.
Huomautuksia
• Bluetooth-toiminnon käyttäminen
edellyttää, että liitettävä Bluetooth-laite
tukee samaa profiilia kuin tämä laite.
Huomaa myös, että vaikka tuki samalle
profiilille olisi olemassa, eri laitteiden
tukiominaisuudet voivat poiketa
toisistaan.
• Langattoman Bluetooth-tekniikan
ominaisuuksien vuoksi tämä laite
toistaa äänen hieman viiveellä
Bluetooth-laitteen toistaman äänen
vuoksi puhuttaessa puhelimeen tai
kuunneltaessa musiikkia.
Tervetuloa!
Kiitos, että olet hankkinut nämä Sonyn langattomat stereokuulokkeet. Ne
käyttävät langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
• Voit nauttia musiikista langattomasti käyttämällä Bluetoothmusiikkisoitinta, kuten Bluetooth-matkapuhelinta, digitaalista Bluetoothmusiikkisoitinta tai Bluetooth-lähettimeen liitettyä digitaalista
musiikkisoitinta.*1
• Voit käyttää tuotetta handsfree-laitteena Bluetooth-matkapuhelimen
kanssa.*2
• Voit kauko-ohjata Bluetooth-audiolaitteen perustoimintoja (esimerkiksi
toisto ja pysäytys).*3
• Uudelleen lataaminen on helppoa.
• Taitettavissa kokoon kuljettamista varten.
Lisätietoja langattomasta Bluetooth-tekniikasta on sivulla 4.
Puhuminen
puhelimeen
Musiikin
kuunteleminen
*1 Liitetyssä Bluetooth-laitteessa on oltava A2DP-profiilia (Advanced Audio
Distribution Profile)-tuki.
*2 Liitettävän Bluetooth-laitteen on tuettava HSP-profiilia (Headset Profile) tai HFPprofiilia (Hands-free Profile).
*3 Liitetyssä Bluetooth-laitteessa on oltava AVRCP-profiilia (Audio Video Remote
Control Profile)-tuki.
5
FI
3 Bluetooth-käytön vaihetta
Liittäminen pariksi
Rekisteröi (”liitä pariksi”) ensin toinen Bluetooth-laite (esimerkiksi
matkapuhelin) ja tämä laite. Kun liittäminen pariksi on suoritettu kerran,
sitä ei tarvitse suorittaa uudelleen.
Esimerkiksi
Bluetoothmatkapuhelin
Langattomat
stereokuulokkeet
Liittäminen pariksi
V
Musiikin kuunteleminen
c Sivu 11
V
Puhelun soittaminen
Bluetooth-yhteys
Bluetooth-yhteys
Luo Bluetooth-yhteys toisesta
Bluetooth-laitteesta.
Kun tähän laitteeseen kytketään
virta, laite aloittaa Bluetoothyhteyden tunnistetun laitteen
kanssa automaattisesti.
Yhteys
A2DP
AVRCP
c Sivu 15
V
Musiikin kuunteleminen
Voit kuunnella toisen Bluetoothlaitteen toistamaa musiikkia.
Tästä laitteesta voi ohjata toisto-,
pysäytys- ja taukotoimintoa.
Musiikki
6
FI
c Sivu 15 - 17
Yhteys
HFP
HSP
c Sivu 18 - 19
V
Puhuminen puhelimeen
Voit soittaa ja vastaanottaa
puheluja tämän laitteen avulla.
Puhe
c Sivu 19 - 21
ALOITTAMINEN
Osien sijainti ja toiminta
qg
qf
L
qd
qs
R
7
8
9
0
qa
1 R (oikea) -merkintä
2 Oikea (R) kuulokeosa
3 Monitoimipainike
Ohjaa monia puhelutoimintoja.
4 POWER-painike
5 Mikrofoni
6 RESET-painike
Paina tätä painiketta, jos laite ei
toimi oikein. Tämä toiminto ei
poista pariksiliittämistietoja.
7 VOL
(äänenvoimakkuus)
+*/– -painikkeet
1
2
3
4
5
6
8 Merkkivalo (sininen)
Ilmaisee laitteen
tiedonsiirtotilan.
9 Merkkivalo (punainen)
Ilmaisee laitteen virtatilan.
0 Valintakytkin
Ohjaa monia
musiikinkuuntelutoimintoja.
qa
qs
qd
qf
qg
Korvatyyny
DC IN 3 V -liitäntä
Vasen (L) kuulokeosa
L (vasen) -merkintä
Päälakipanta
* Painikkeessa on kohopiste.
7
FI
Kuulokkeiden avaaminen ja taittaminen kokoon
Avaaminen
Taittaminen kokoon
1 Taita päälakipannan
1 Tartu taittuvan osan
vasen osa auki kuvan
mukaan.
läheltä molemmin käsin
ja taita oikea
kuulokeosa ylös kuvan
mukaan.
2 Avaa päälakipannan
keskiosa täyteen
mittaansa.
2 Sulje päälakipannan
keskiosa.
3 Taita päälakipannan
oikea osa auki.
3 Taita päälakipannan
vasen osa kiinni.
Huomautuksia
• Älä avaa näin vetämällä.
8
FI
• Varo vahingoittamasta kasvojasi tai
silmiäsi päälakipannan yläreunalla.
Laitteen lataaminen
Laitteessa on litium-ioniakku, joka on ladattava ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa.
1 Kytke vakiovarusteisiin
sisältyvä verkkolaite
tämän laitteen DC IN 3 V
-liitäntään.
Pistorasiaan
2 Varmista, että
merkkivalo (punainen)
palaa latauksen aikana.
Langattomat
stereokuulokkeet
DC IN 3 V
-liitäntään
Verkkolaite
(vakiovaruste)
Kun verkkolaite kytketään
pistorasiaan, lataus alkaa.
Vihjeitä
• Jos verkkolaite kytketään
pistorasiaan virran ollessa
kytkettynä kuulokkeisiin,
kuulokkeiden virta katkeaa
automaattisesti.
• Tähän laitteeseen ei voi kytkeä
virtaa latauksen aikana.
Lataus on valmis noin 3 tunnin*
kuluttua, jolloin merkkivalo
(punainen) sammuu
automaattisesti.
* Täysin tyhjän akun lataamiseen
tarvittava aika.
Varoitus
Jos laitteessa ilmenee ongelma
latauksen aikana, merkkivalo
(punainen) voi sammua, vaikka
lataus ei olisi valmis.
Syyt voivat olla seuraavat:
– Ympäristön lämpötila on
korkeampi kun 0 °C – 40 °C.
– Akussa on jokin ongelma.
Yritä tällöin ladata akku uudelleen
ympäristössä, jonka lämpötila on
yllä mainitulla välillä. Jos ongelma
ei katoa, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Jatkuu
9
FI
Huomautuksia
• Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan,
se voi tyhjentyä nopeasti. Akun
käyttöaika kuitenkin pitenee
muutamaan latauskerran jälkeen.
• Jos sisäisen akun käyttöaika lyhenee
puoleen normaalista, akku kannattaa
vaihtaa. Pyydä lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä tietoja akun
vaihtamisesta.
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille,
suoralle auringonvalolle, kosteudelle,
hiekalle, pölylle tai iskuille. Älä jätä
laitetta aurinkoiseen paikkaan
pysäköityyn ajoneuvoon.
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta
verkkolaitetta.
Käyttöaika*
Tila
Keskimäär.
käyttöaika
Tiedonsiirtoaika
(mukaan lukien
musiikintoistoaika)
(enintään)
11 tuntia
Valmiustilaaika (enintään)
100 tuntia
FI
Kun POWER-painiketta painetaan
virran ollessa kytkettynä laitteeseen,
merkkivalo (punainen) alkaa
vilkkua. Akun jäljellä olevan
varauksen voi tarkistaa merkkivalon
(punainen) välähdysten määrästä.
Merkkivalo
(punainen)
Tila
3-kertaa
Täynnä
2-kertaa
Puolillaan
1 kerta
Vähissä (vaatii
latausta)
Huomautus
Akun jäljellä olevaa varausta ei voi
tarkistaa heti sen jälkeen, kun laitteeseen
on kytketty virta, eikä pariksiliittämisen
aikana.
Kun akku on lähes tyhjä
* Yllä ilmoitetut ajat voivat vaihdella
ympäristön lämpötilan ja
käyttöolosuhteiden mukaan.
10
Akun jäljellä olevan
varauksen tarkistaminen
Merkkivalo (punainen) vilkkuu
hitaasti automaattisesti.
Kun akku tyhjenee, laite antaa
äänimerkin ja virta katkeaa
automaattisesti.
Liittäminen pariksi
Mitä liittäminen
pariksi on?
Bluetooth-laitteet on ”liitettävä
pariksi” etukäteen.
Bluetooth-laitteet on liitetty pariksi,
niitä ei tarvitse liittää pariksi
uudelleen, paitsi seuraavissa
tilanteissa:
• Pariksiliittämistiedot on poistettu
esimerkiksi huollossa.
• Tämä laite yritetään liittää pariksi
9:nnen laitteen kanssa.
Tämän laitteen voi liittää pariksi
enintään 8 laitteen kanssa. Jos 8
laitetta on jo liitetty pariksi ja
pariksi liitetään uusi laite, uusi
laite korvaa 8:sta aiemmin pariksi
liitetystä laitteesta sen, jonka
viimeinen yhteysajankohta on
vanhin.
• Kun tähän laitteeseen liittyvät
tunnistustiedot on poistettu
liitettävästä laitteesta.
• Tämä laite on palautettu
tehdasasetuksiinsa (sivu 27).
Kaikki pariksiliittämistiedot on
poistettu.
Pariksiliittämisen
vaiheet
1 Aseta toinen Bluetoothlaite alle 1 m:n
etäisyydelle tästä
laitteesta.
2 Kun tästä laitteesta on
virta katkaistuna, pidä
POWER-painiketta
painettuna vähintään 7
sekuntia, niin laite
siirtyy pariksiliittämisen
valmiustilaan.
Huomautuksia
• Noin 3 sekunnin kuluttua laitteeseen
kytkeytyy virta, ja merkkivalo
(sininen) ja merkkivalo (punainen)
välähtävät samanaikaisesti kaksi
kertaa. Pidä POWER-painiketta
painettuna. Ilmaisin (sininen) alkaa
vilkkua. Kun molemmat ilmaisimet
alkavat vilkkua uudelleen yhtä
aikaa, vapauta painike. Tämä laite
siirtyy pariksiliittämistilaan.
Jatkuu
11
FI
• Jos pariksiliittämistä ei suoriteta
noin 5 minuutin kuluessa,
pariksiliittämistila peruuntuu ja
tästä laitteesta katkeaa virta. Aloita
tällöin uudelleen vaiheesta 1.
3 Suorita
pariksiliittämistoiminto
toisessa Bluetoothlaitteessa tämän laitteen
tunnistamiseksi.
Toisen Bluetooth-laitteen
näyttöön tulee luettelo
tunnistetuista laitteista. Tämä
laite näkyy muodossa
”DR-BT22”. Jos
”DR-BT22”-laitetta ei näy,
aloita uudelleen vaiheesta 1.
Huomautuksia
• Katso lisätietoja toisen Bluetoothlaitteen vakiovarusteisiin
sisältyvästä käyttöohjeesta.
• Kun pariksi liitetään Bluetoothlaite, joka ei näytä tunnistettujen
laitteiden luetteloa tai jossa ei ole
näyttöä, voit liittää laitteen pariksi
asettamalla sekä tämän laitteen että
toisen Bluetooth-laitteen
pariksiliittämistilaan. Tällä hetkellä
tätä laitetta ei voi liittää pariksi
sellaisen Bluetooth-laitteen kanssa,
jonka salasana ei ole ”0000”.
4 Valitse toisen
Bluetooth-laitteen
näytössä näkyvä
”DR-BT22”-laite.
12
FI
5 Jos Bluetoothlähdelaitteen näyttöön
tulee pyyntö antaa
salasana*, kirjoita
”0000”.
Pariksiliittäminen on valmis,
kun merkkivalo (sininen)
vilkkuu hitaasti. Joidenkin
Bluetooth-laitteiden näytössä
näkyy ”Pariksiliittäminen
valmis” tai muu vastaava
ilmoitus.
* Sanasanaa voidaan kutsua myös
esimerkiksi ”avauskoodiksi”, ”PINkoodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai
”sala-avaimeksi”.
6 Luo Bluetooth-yhteys
toisesta Bluetoothlaitteesta.
Tämä laite muistaa kyseisen
toisen laitteen viimeksi
käytettynä yhteyslaitteena.
Jotkin Bluetooth-laitteet voivat
luoda automaattisesti yhteyden
tähän laitteeseen, kun
pariksiliittäminen on valmis.
Vihjeitä
• Jos haluat liittää pariksi muita
Bluetooth-laitteita, liitä ne erikseen
vaiheissa 1 – 5 olevien ohjeiden
mukaan.
• Jos haluat poistaa kaikki
pariksiliittämistiedot, katso kohtaa
”Laitteen tehdasasetusten
palauttaminen” (sivu 27).
Kuulokkeiden asettaminen
paikoilleen
1 Taita kuulokkeet auki
sivun 8 ohjeiden
mukaan ja vedä sitten
kuulokkeet sopivan
pituisiksi.
2 Aseta L-tunnuksella
merkitty kuulokeosa
vasemmalle korvalle,
R-tunnuksella merkitty
oikealle ja päälakipanta
päälaelle.
13
FI
Bluetooth-käytön merkkivalot
B : Merkkivalo (sininen)
R : Merkkivalo (punainen)
Puhelin
Musiikki
Yhteys luotu
Yhteyden luonti Liittäminen pariksi
Tila
14
FI
Merkkivalojen vilkkuminen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
Etsitään
B
R
Liitettävissä
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Yhteyden luonti
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP tai A2DP B
(valmiustilassa audiosignaalin
vastaanottoa varten)
HFP/HSP ja A2DP
(valmiustilassa audiosignaalin
vastaanottoa varten)
– – – – – – – – –
– – – – – ...
–
–
R –
B
– – – – – – –
– – – ...
R –
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Kuuntelu puhelun B
valmiustilan aikana R –
– – – – – – –
– – – ...
Kuuntelu
...
Saapuva puhelu
B
R –
Puhutaan
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Puhelun soittaminen B
musiikin toiston
R –
aikana
– – – – – – –
– – – ...
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN
Musiikin kuunteleminen
VOL + -painike
VOL – -painike
POWER-painike
• Kun laitteeseen on kytketty virta,
laite yrittää HFP- tai HSPprotokollaa käyttäen luoda
automaattisesti yhteyden siihen
Bluetooth-laitteeseen, johon
laitteesta on viimeksi ollut yhteys.
Kun et käytä tätä laitetta puhelussa,
älä aseta viimeksi yhdistettyä
Bluetooth-laitetta valmiiksi HFPtai HSP-yhteyteen. Tietoja puhelun
soittamisesta tai puheluun
vastaamisesta musiikin toiston
aikana on sivulla 21.
2 Luo Bluetooth-yhteys
Tarkasta seuraavat asiat ennen
laitteen käyttöä.
– Toinen Bluetooth-laite on
toiminnassa.
– Tämä laite ja toinen Bluetoothlaite on liitetty pariksi.
– Toinen Bluetooth-laite tukee
musiikinsiirtotoimintoa
(profiili: A2DP*).
1 Kun tästä laitteesta on
virta katkaistuna, pidä
POWER-painiketta
painettuna noin 3
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen)
välähtävät samanaikaisesti kaksi
kertaa, ja laitteeseen kytkeytyy
virta.
Huomautuksia
• Älä pidä POWER-painiketta
painettuna yli 7 sekuntia, sillä
muutoin laite siirtyy
pariksiliittämistilaan.
(A2DP) toisesta
Bluetooth-laitteesta
tähän laitteeseen.
Katso lisätietoja toisen
Bluetooth-laitteen käyttämisestä
sen vakiovarusteisiin
sisältyvästä käyttöohjeesta.
3 Aloita toisto toisessa
Bluetooth-laitteessa.
Vihje
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) -protokollaa käyttävä Bluetoothyhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen
voidaan luoda myös tämän laitteen
valintakytkimellä, paitsi silloin, kun
puhelu soitetaan tämän laitteen avulla.
Huomautuksia
• Jos toistat musiikkia luomalla yhteyden
Bluetooth-laitteeseen HSP (Headset
Profile) -profiilia käyttämällä, äänen
laatu ei ole hyvä. Saat paremman
äänenlaadun vaihtamalla toisesta
Bluetooth-laitteesta Bluetooth-yhteyden
protokollaksi A2DP-protokollan.
Jatkuu
15
FI
• Jos tästä laitteesta katkaistaan virta, kun
A2DP-Bluetooth-yhteys on olemassa,
luo A2DP-Bluetooth-yhteys uudelleen
aloittamalla laitteen käyttö vaiheesta 1.
* Lisätietoja profiileista on sivulla 4.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina musiikin kuuntelun aikana
painiketta VOL + tai –.
Vihjeitä
• Liitetty laite voi aiheuttaa sen, että
äänenvoimakkuutta on säädettävä myös
liitetystä laitteesta.
• Puhelujen ja musiikin
äänenvoimakkuutta voidaan säätää
erikseen. Vaikka äänenvoimakkuutta
muutettaisiin puhelun aikana, musiikin
toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
Käytön lopettaminen
Audiolaitteen
ohjaaminen – AVRCP
Jos tähän laitteeseen liitetty
Bluetooth-audiolaite tukee AVRCP
(Audio Video Remote Control
Profile) -profiilia, kyseistä laitetta
voi ohjata tämän laitteen
painikkeilla.
Katso lisätietoja toisen Bluetoothlaitteen käyttämisestä sen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
Huomautus
Mahdollisuudet ohjata liitettävää
Bluetooth-laitetta tämän laitteen avulla
määräytyvät kyseisen liitettävän laitteen
ominaisuuksien mukaan.
Tila: Pysäytettynä tai
taukotilassa
1 Katkaise Bluetoothyhteys toisesta
Bluetooth-laitteesta.
2 Pidä POWER-painiketta
painettuna noin 3
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen) syttyvät
samanaikaisesti, ja laitteesta
katkeaa virta.
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
Nx
1
2
FF / REW
3
4
1 Toiston aloittaminen*1
2 Pysäyttäminen
3 Siirtyminen edelliseen/
seuraavaan
4 Pikasiirto eteen-/taaksepäin*2
Tila: Toistotilassa
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
Nx
5
6
FF / REW
7
8
Vihje
Kun musiikin kuuntelu lopetetaan,
Bluetooth-yhteys voi katketa
automaattisesti. Tämä määräytyy toisen
Bluetooth-laitteen mukaan.
16
FI
1
5 Tauko*
6 Pysäyttäminen
7 Siirtyminen edelliseen/
seuraavaan
8 Pikasiirto eteen-/taaksepäin*2
*1 Toinen Bluetooth-laite voi
aiheuttaa sen, että painiketta on
painettava kaksi kertaa.
*2 Jotkin Bluetooth-laitteet eivät ehkä
toimi.
Huomautus
Toisen Bluetooth-laitteen
äänenvoimakkuutta ei voi säätää tämän
laitteen äänenvoimakkuuspainikkeilla.
17
FI
Puhelun soittaminen
VOL + -painike
VOL – -painike
Monitoimipainike
POWER-painike
Tarkasta seuraavat asiat ennen
laitteen käyttöä.
– Bluetooth-toiminto on aktiivisena
matkapuhelimessa.
– Tämä laite ja Bluetoothmatkapuhelin on liitetty pariksi.
1 Kun tästä laitteesta on
virta katkaistuna, pidä
POWER-painiketta
painettuna noin 3
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen)
välähtävät samanaikaisesti kaksi
kertaa, laitteeseen kytkeytyy
virta ja sitten tämä laite yrittää
luoda yhteyden viimeksi
käytettyyn Bluetoothmatkapuhelimeen.
Huomautus
Älä pidä POWER-painiketta
painettuna yli 7 sekuntia, sillä
muutoin laite siirtyy
pariksiliittämistilaan.
Vihje
Tämä laite lopettaa yrityksen luoda
yhteys Bluetooth-matkapuhelimeen 1
minuutin kuluttua. Yritä tällöin luoda
yhteys uudelleen painamalla
monitoimipainiketta.
18
FI
Jos tämä laite ei luo
automaattisesti yhteyttä
Bluetoothmatkapuhelimeen
Voit luoda yhteyden Bluetoothmatkapuhelimesta tai tästä laitteesta
valitsemalla sen Bluetooth-laitteen,
johon on viimeksi luotu yhteys.
A Yhteyden luominen
Bluetoothmatkapuhelimesta
1 Luo Bluetooth-yhteys
(HFP tai HSP*)
Bluetoothmatkapuhelimesta tähän
laitteeseen.
Katso lisätietoja Bluetoothmatkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta. Bluetoothmatkapuhelimen näyttöön tulee
luettelo tunnistetuista laitteista.
Tämä laite näkyy muodossa
”DR-BT22”.
Jos käytettävä Bluetoothmatkapuhelin tukee sekä HFP
(Hands-free Profile)
-profiilia että HSP (Headset
Profile) -profiilia, valitse HFP.
Huomautus
Jos yhteys luodaan toiseen Bluetoothmatkapuhelimeen kuin mihin yhteys
on luotu viimeksi, luo yhteys yllä
olevien ohjeiden mukaan.
* Lisätietoja profiileista on
sivulla 4.
B Yhteyden luominen
tästä laitteesta toiseen
Bluetooth-laitteeseen,
johon yhteys on luotu
viimeksi
1 Paina
monitoimipainiketta.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen) alkavat
vilkkua samanaikaisesti, ja laite
suorittaa
yhteydenluontitoiminnon noin 5
sekunnissa.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, tästä laitteesta
kuuluu soittoääni.
1 Paina laitteen
monitoimipainiketta.
Soittoääni vaihtelee
matkapuhelimen seuraavasti:
– tässä laitteessa asetettu
soittoääni
– matkapuhelimessa asetettu
soittoääni
– matkapuhelimessa vain
Bluetooth-yhteyttä varten
asetettu soittoääni
Huomautus
Huomautus
Kuunneltaessa musiikkia tällä laitteella
Bluetooth-yhteyttä ei voi luoda
monitoimipainikkeella.
Jos puhelu on vastaanotettu painamalla
Bluetooth-matkapuhelimen painiketta,
jotkin Bluetooth-matkapuhelimet voivat
antaa etusijan puhumiselle
matkapuhelimeen suoraan. Jos näin on,
aseta puheyhteys tähän laitteeseen
pitämällä monitoimipainiketta painettuna
noin 2 sekuntia tai muuttamalla asetusta
Bluetooth-matkapuhelimessa. Katso
lisätietoja Bluetooth-matkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
Puhelun soittaminen
1 Soita puhelu
käyttämällä
matkapuhelimen
painikkeita.
Jos tästä laitteesta ei kuulu
valintaääntä, pidä
monitoimipainiketta painettuna noin
2 sekuntia.
Vihje
Bluetooth-matkapuhelimen mukaan voit
soittaa puhelun seuraavilla tavoilla. Katso
lisätietoja matkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
– Kun tiedonsiirto ei ole käytössä, voit
soittaa puhelun äänivalintatoiminnon
avulla painamalla monitoimipainiketta.
– Voit soittaa viimeksi valittuun
numeroon painamalla
monitoimipainiketta noin 2 sekuntia.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina painiketta VOL + tai –.
Vihjeitä
• Äänenvoimakkuutta ei voi säätää, kun
tiedonsiirto ei ole käytössä.
• Puhelujen ja musiikin
äänenvoimakkuutta voidaan säätää
erikseen. Vaikka äänenvoimakkuutta
muutettaisiin musiikin toiston aikana,
puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
Puhelun lopettaminen
Puhelun voi lopettaa painamalla
tämän laitteen monitoimipainiketta.
Jatkuu
19
FI
Käytön lopettaminen
HFP (Hands-free Profile)
1 Katkaise Bluetooth-
Tila
yhteys Bluetoothmatkapuhelimessa.
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
Valmiustila
Äänivalinnan
aloitus*1
Edellisen
numeron
uudelleenvalinta
Äänivalinta
käytössä
Äänivalinnan
peruutus*1
–
Lähtevä
puhelu
Lähtevän
puhelun
lopetus
–
Saapuva
puhelu
Vastaaminen
Puhelun
hylkääminen
Puhelun
aikana
Puhelun
lopetus
Toistavan
laitteen vaihto
2 Katkaise virta pitämällä
POWER-painiketta
painettuna noin 3
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen) syttyvät
samanaikaisesti, ja laitteesta
katkeaa virta.
Bluetoothmatkapuhelimen
ohjaaminen – HFP,
HSP
HSP (Headset Profile)
Tila
Monitoimipainike
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
–
Numeronvalinta*1
Lähtevä
puhelu
Lähtevän
puhelun
lopetus*1
Lähtevän
puhelun
lopetus tai
kuulokkeiden
valinta
toistavaksi
laitteeksi*2
Saapuva
puhelu
Vastaaminen
–
Puhelun
aikana
Puhelun
lopetus*3
Kuulokkeiden
valinta
soittavaksi
laitteeksi
Valmiustila
Tämän laitteen painikkeiden
toiminnot määräytyvät käytettävän
matkapuhelimen mukaan.
Luotaessa yhteys Bluetoothmatkapuhelimeen käytetään HFP
(Hands-free Profile) -profiilia tai
HSP (Headset Profile) -profiilia.
Katso Bluetooth-matkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta lisätietoja tuetuista
Bluetooth-profiileista ja niiden
käyttämisestä.
Monitoimipainike
*1 Jotkin Bluetooth-matkapuhelimet eivät
ehkä tue joitakin toimintoja. Katso
lisätietoja matkapuhelimen mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
*2 Tämän toiminta määräytyy Bluetoothmatkapuhelimen mukaan.
*3 Jotkin toiminnot eivät ehkä ole tuettuja
soitettaessa puhelu Bluetoothmatkapuhelimesta.
20
FI
Puhelun soittaminen musiikin toiston
aikana
Protokollia HFP tai HSP ja A2DP tarvitaan soitettaessa puhelu musiikin
toiston aikana. Jos esimerkiksi soitetaan puhelu Bluetooth-matkapuhelimen
avulla kuunneltaessa Bluetooth-yhteensopivan musiikkisoittimen toistamaa
musiikkia, tämä laite on yhdistettävä matkapuhelimeen HFP- tai HSPprotokollaa käyttäen.
Luo Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja toisen
käytettävän laitteen välille alla olevien ohjeiden mukaan.
1 Luo Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja käytettävän
matkapuhelimen välille käyttämällä HFP- tai HSPprotokollaa ja noudattamalla ohjeita, jotka ovat
kohdassa ”Puhelun soittaminen” (katso sivua 18).
2 Luo musiikin toistoon käytettävästä Bluetoothlaitteesta (musiikkisoitin tai matkapuhelin) Bluetoothyhteys käyttämällä A2DP-protokollaa.
Puhelun soittaminen
musiikin toiston aikana
1 Paina musiikin toiston
aikana
monitoimipainiketta
(sivu 20), tai soita
puhelu käyttämällä
Bluetoothmatkapuhelimen
painikkeita.
Jos tästä laitteesta ei kuulu
valintaääntä, pidä
monitoimipainiketta painettuna
noin 2 sekuntia.
Puhelun vastaanottaminen
musiikin toiston aikana
Kun saat puhelun, musiikin toisto
keskeytyy ja tästä laitteesta kuuluu
soittoääni.
1 Paina
monitoimipainiketta ja
puhu.
Paina monitoimipainiketta
puhelun lopettamisen jälkeen.
Tämä laite siirtyy takaisin
musiikin toistoon.
Jos soittoääntä ei kuulu
puhelun saapuessa
1 Pysäytä musiikin toisto.
2 Kun soittoääni kuuluu,
paina
monitoimipainiketta ja
puhu.
21
FI
LISÄTIETOJA
Laitteen hävittäminen
Tämän laitteen vasemman kuulokeosan sisällä on ladattava litium-ioniakku.
Ympäristön suojelemiseksi poista laitteen sisäinen akku ennen laitteen
hävittämistä ja hävitä akku asianomaisten määräysten mukaan.
1 Irrota vasemman
kuulokeosan korvatyyny
ja avaa sitten
vasemman kuulokeosan
kotelo.
2 Piirilevy on kiinnitetty
kielekkeillä (2 kohdasta).
Irrota piirilevy työntämällä
kiinnityskielekkeitä nuolen
suuntaan kuvan mukaisesti.
3 Nosta piirilevyä ja irrota se.
Kotelossa on kiinnityskielekkeet
(3 kohdassa). Työnnä kuvan
mukaan esimerkiksi
litteäpäinen ruuvitaltta raon
sisään ja avaa kotelo nostamalla.
1
2
3
Vasen
kuulokeosa
Kiinnityskielekkeet
2 Irrota ulkokannen
2
Akku
4 Vedä liitin ulos ja irrota
akku.
Akku on kiinnitetty teipillä.
Työnnä esimerkiksi litteäpäinen
ruuvitaltta akun alle ja irrota
akku nostamalla sitä.
kiinnitysruuvi.
Kiinnitetty
ruuvi
2
3 Avaa ulkokansi ja irrota
sisällä oleva piirilevy.
1 Ulkokannen voi irrottaa
käsin.
22
FI
1
Varotoimet
Bluetooth-tiedonsiirrosta
• Langattoman Bluetooth-tekniikan
toimintaetäisyys on noin 10 metriä.
Enimmäisetäisyys voi määräytyä
esteiden (esimerkiksi henkilöt,
metalliesineet tai seinät) tai
sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
• Tämän laitteen antenni on
sisäänrakennettu oikeanpuoleiseen
laitteeseen katkoviivan mukaisesti.
Bluetooth- tiedonsiirron herkkyys on
paras, kun liitetty Bluetooth-laite
asetetaan oikealle puolelle.
Tiedonsiirtoetäisyys lyhenee, kun esteet
ovat liitetyn laitteen antennin ja tämän
laitteen välissä.
•
•
Sisäänrakennetun
antennin sijainti
• Bluetooth-tiedonsiirron herkkyys voi
kärsiä seuraavissa tilanteissa.
– Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen
välissä on este, kuten henkilö,
metalliesine tai seinä.
– Tämän laitteen lähellä on 2,4 GHz:n
taajuudella toimiva laite, WLANtukiasema, langaton puhelin tai
mikroaaltouuni.
• Koska Bluetooth-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE802.11b/g) käyttävät
samaa taajuutta, voi syntyä
mikroaaltohäiriöitä. Häiriöt voivat
hidastaa tiedonsiirtonopeutta, aiheuttaa
kohinaa tai virheellisen yhteyden
muodostumisen, jos tätä laitetta
käytetään lähellä WLAN-laitetta. Jos
näin käy, toimi seuraavasti.
•
•
– Käytä tätä laitetta vähintään 10
metrin päässä WLAN-laitteesta.
– Jos tätä laitetta käytetään enintään
10 metrin päässä WLAN-laitteesta,
katkaise WLAN-laitteesta virta.
– Aseta tämä laite ja Bluetooth-laite
mahdollisimman lähelle toisiaan.
Bluetooth-laitteen lähettämät
mikroaallot voivat vaikuttaa
elektronisiin lääketieteellisiin
laitteisiin. Onnettomuuksien
välttämiseksi katkaise virta tästä
laitteesta ja muista Bluetoothlaitteista seuraavissa paikoissa:
– syttyvän kaasun lähellä, sairaalassa,
junassa, lentokoneessa tai
huoltoasemalla
– automaattisten ovien tai
palohälytyslaitteiden lähellä
Tämä laite tukee Bluetoothstandardin mukaisia
suojausominaisuuksia, jotka tarjoavat
turvallisen yhteyden langatonta
Bluetooth-tekniikkaa käytettäessä.
Käytettävät asetukset voivat
kuitenkin aiheuttaa sen, ettei suojaus
ole riittävä. Noudata varovaisuutta
tiedonsiirrossa langattoman
Bluetooth-tekniikan avulla.
Emme ole missään vastuussa tietojen
joutumisesta vääriin käsiin Bluetoothtiedonsiirron aikana.
Yhteyden muodostumista kaikkien
Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida
taata.
– Bluetooth-toiminnolla varustettu
laite tarvitaan Bluetooth SIG:n
määrittelemän Bluetoothstandardinmukaisuuden
saavuttamiseksi ja laitteen
todentamiseksi.
Jatkuu
23
FI
– Vaikka kytketty laite olisi yllä
mainitun Bluetooth-standardin
mukainen, yhteyttä ei ehkä voi
muodostaa kaikkiin laitteisiin tai
laitteet eivät ehkä toimi oikein. Tämä
määräytyy laitteen toimintojen tai
teknisten ominaisuuksien mukaan.
– Laite tai ympäristö voi aiheuttaa sen,
että jos puhelimeen puhumisen
aikana kävellään, äänessä voi olla
häiriöitä.
• Kytkettävä laite voi aiheuttaa sen, että
tiedonsiirron alkaminen kestää jonkin
aikaa.
Vakiovarusteisiin sisältyvä
verkkolaite
• Käytä tämän laitteen vakiovarusteisiin
kuuluvaa verkkolaitetta. Älä käytä
muita verkkolaitteita, koska ne saattavat
aiheuttaa tässä laitteessa
toimintahäiriön.
Liittimen napaisuus
• Irrota verkkolaite pistorasiasta, jos tätä
laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan. Irrota verkkolaite pistorasiasta
pistokkeesta vetämällä. Älä vedä
johdosta.
24
FI
Muuta
• Älä sijoita tätä laitetta paikkaan, joka on
alttiina kosteudelle, pölylle, noelle,
höyrylle tai suoralle auringonvalolle,
äläkä käytä laitetta odottaessasi
liikennevaloissa. Muutoin laite voi
vioittua.
• Varo sormiasi, kun taitat kuulokkeet.
• Radioaaltojen häiriöt ja laitteiden
käyttöympäristö voivat aiheuttaa sen,
ettei Bluetooth-yhteys matkapuhelimiin
ehkä toimi.
• Jos tunnet epämiellyttäviä oireita
Bluetooth-laitteen käyttämisen jälkeen,
lopeta Bluetooth-laitteen käyttäminen
heti. Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua
lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
• Tämän laitteen kuuntelu suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa
kuuloa. Älä käytä tätä laitetta
moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä
ajaessasi, jotta liikenneturvallisuus ei
vaarannu.
• Älä aseta laitteen päälle mitään
painavaa esinettä, jotta laitteen kotelon
muoto ei muutu.
• Korvatyynyt ovat kuluvia osia. Ne
voivat haurastua pitkäaikaisen käytön
tai säilytyksen aikana. Jos ne ovat
vahingoittuneet, vaihda ne uusiin.
• Jos sinulla on tähän laitteeseen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole
mainittu tässä käyttöohjeessa, ota
yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Vianmääritys
Jos tämän laitteen käytössä ilmenee ongelma, yritä ratkaista se seuraavan
tarkistusluettelon ja web-sivustossamme olevien tuotetukitietojen avulla.
Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
Yhteiset
Tähän laitteeseen ei tule
virtaa.
, Lataa laitteen akku.
, Laitteeseen ei tule virtaa latauksen
aikana. Irrota tämä laite
verkkolaitteesta ja kytke sitten virta.
Liittäminen pariksi ei
onnistu.
, Aseta tämä laite ja toinen Bluetoothlaite lähemmäs toisiaan.
Äänessä on häiriöitä.
(katkoja.)
, Jos lähellä on sähkömagneettista
säteilyä lähettävä laite (kuten
WLAN- laite, muita Bluetoothlaitteita tai mikroaaltouuni), siirrä
tämä laite kauemmas muista laitteista.
Laite ei toimi oikein.
, Palauta laitteen tehdasasetukset.
Tämä toiminto ei poista
pariksiliittämistietoja. Aseta reikään
esimerkiksi neula ja paina, kunnes
tunnet napsahduksen.
Bluetooth-yhteyttä ei voi
luoda.
, Varmista, että tähän laitteeseen on
kytketty virta.
, Varmista, että liitettävään Bluetoothlaitteeseen on kytketty virta ja että
siinä on Bluetooth-toiminto käytössä.
, Tähän laitteeseen ei ehkä ole
tallennettu tietoa yhteydestä toisen
Bluetooth-laitteen kanssa. Luo
Bluetooth-yhteys toisesta Bluetoothlaitteesta tähän laitteeseen heti, kun
pariksiliittäminen on valmis.
, Tämä laite tai toinen Bluetooth-laite
on lepotilassa.
, Bluetooth-yhteys on katkennut. Luo
Bluetooth-yhteys uudelleen
(kuunneltaessa musiikkia: katso sivua
15, puhelun aikana: katso sivua 18).
Äänessä on säröä
, On säröä Varmista, ettei tämä laite
vastaanota häiriöitä WLAN-laitteesta,
toisesta 2,4 GHz:n taajuutta
käyttävästä laitteesta tai
mikroaaltouunista.
Kuunneltaessa
musiikkia
Ääntä ei kuulu
, Varmista, että sekä tähän laitteeseen
että toiseen Bluetooth-laitteeseen on
kytketty virta.
, Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen
välillä ei ole A2DP-Bluetoothyhteyttä. Luo A2DP-Bluetoothyhteys uudelleen (sivu 15).
, Varmista, että toinen Bluetooth-laite
on asetettu toistamaan musiikkia.
Jatkuu
25
FI
, Varmista, ettei laitteen
äänenvoimakkuutta ole asetettu liian
pieneksi.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä laitteessa.
, Liitä tämä laite ja toinen Bluetoothlaite uudelleen pariksi (sivu 11).
Ääni on hiljainen
, Lisää äänenvoimakkuutta tässä
laitteessa.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä laitteessa.
Äänenlaatu on huono
, Valitse Bluetooth-yhteyden
protokollaksi A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile), jos
valittuna on HSP (Headset Profile)
-protokolla.
Bluetooth-yhteyttä toisesta
Bluetooth-laitteesta tähän
laitteeseen ei voi luoda.
, Bluetooth-laitteessa ei ole SCMS-Tsisällönsuojausta*. Kun laitteen virta
on kytketty pois päältä, paina ja pidä
pohjassa POWER-painiketta ja
kohdetta Nx noin 7 sekunnin ajan
kytkeäksesi SCMS-T-suojauksen pois
päältä. Merkkivalo (sininen) välähtää
kerran.
* SCMS-T-sisällönsuojauksella
suojataan langattoman Bluetoothtekniikan avulla siirrettyä sisältöä.
Tämä laite voi vastaanottaa
menetelmällä suojattua sisältöä.
Paina ja pidä pohjassa POWERpainiketta ja kohdetta Nx noin 7
sekunnin ajan kytkeäksesi käyttöön
laitteen SCMS-Tsisällönsuojauksen. Merkkivalo
(sininen) välähtää kaksi kertaa.
26
FI
Äänessä on katkoja toiston
aikana.
, Tämän laitteen vastaanottotila voi
olla muuttunut epävakaaksi
Bluetooth- laitteen lähettämän
bittinopeusasetuksen ja tämän laitteen
käyttöympäristön aiheuttaman
sovitusongelman takia. *1
Katkaise A2DP-Bluetooth-yhteys
Bluetooth-laitteesta. Kun tähän
laitteeseen on kytketty virta, pienennä
vastaanotettavan bittinopeuden
asetusta pitämällä Nx painettuna
noin 7 sekuntia. *2
*1 Bittinopeus on numeerinen arvo,
joka ilmaisee sekunnissa
siirrettävän datan määrän. Mitä
suurempi bittinopeus on, sitä
parempi äänenlaatu yleensä on.
Tämä laite voi vastaanottaa suurella
bittinopeudella lähetettävää
musiikkia, mutta käyttöympäristön
mukaan voi olla, että äänessä on
katkoja.
*2 Kun bittinopeuden asetus on
valmis, merkkivalo (sininen)
välähtää kerran. Käyttöympäristö
voi aiheuttaa sen, edellä kuvatut
toimet eivät ehkä vähennä äänen
katkoja. Voit palauttaa alkuperäisen
asetuksen pitämällä Nx
uudelleen painettuna noin 7
sekuntia. Merkkivalo (sininen)
välähtää kaksi kertaa.
Soitettaessa puhelu
Vastaanottajan ääntä ei
kuulu.
, Varmista, että sekä tähän laitteeseen
että Bluetooth-matkapuhelimeen on
kytketty virta.
, Tarkista tämän laitteen ja Bluetoothmatkapuhelimen välisen yhteyden
toimivuus. Luo Bluetooth-yhteys
(HFP tai HSP) uudelleen (sivu 18).
, Varmista, että Bluetoothmatkapuhelimen lähtösignaalin
kohteeksi on valittu tämä laite.
, Varmista, ettei laitteen
äänenvoimakkuutta ole asetettu liian
pieneksi.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä Bluetoothmatkapuhelimessa.
, Jos kuuntelet musiikkia tällä
laitteella, lopeta musiikin toisto,
paina monitoimipainiketta ja puhu.
Vastaanottajan ääni on
hiljainen
, Lisää äänenvoimakkuutta tässä
laitteessa.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä Bluetoothmatkapuhelimessa.
Laitteen
tehdasasetusten
palauttaminen
Voit palauttaa tämän laitteen
tehdasasetukset (kuten
äänenvoimakkuuden asetuksen) ja
poistaa kaikki pariksiliittämistiedot.
1 Jos tähän laitteeseen on
kytketty virta, katkaise
laitteesta virta pitämällä
POWER-painiketta
painettuna noin 3
sekuntia.
2 Pidä POWER-painiketta
ja monitoimipainiketta
painettuna
samanaikaisesti noin 7
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen)
välähtävät neljä kertaa
samanaikaisesti, ja
tehdasasetukset palautuvat tähän
laitteeseen. Kaikki
pariksiliittämistiedot poistetaan.
27
FI
Tekniset tiedot
*3 Koodausmuoto: audiosignaalin
pakkaus- ja muunnosmuoto
*4 Alikaistojen koodausmuoto
Yleistä
Tiedonsiirtojärjestelmä
Bluetooth-määrityksen versio 2.0
Lähtöteho
Bluetooth-määrityksen teholuokka 2
Suurin toimintaetäisyys
toimintaetäisyys Näköyhteydellä noin
10 m *1
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
FI
Paino
Noin 78 g
Vastaanotin
Tyyppi
Avoimet, dynaaminen
Kaiutinelementti
30 mm, kalotti
Toiston taajuusvaste
14 – 24 000 Hz
3
Mikrofoni
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä
SCMS-T
Tyyppi
Suuntakuvio pallo,
elektreettikondensaattori
Lähetystaajuusalue (A2DP)
20 – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus
44,1 kHz)
Tehollinen taajuusvaste
100 – 4 000 Hz
Vakiovaruste
Verkkolaite (1)
Käyttöohjeet (tämä opas) (1)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
*1 Todelliseen toimintaetäisyyteen
vaikuttavat esimerkiksi laitteiden
välissä olevat esteet, mikroaaltouuneja
ympäröivät magneettikentät, staattinen
sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin
teho, käyttöjärjestelmä ja
sovellusohjelmisto.
*2 Bluetooth-standardiprofiilit ilmaisevat
laitteiden välisen Bluetoothtiedonsiirron tarkoituksen.
28
Virtalähde
3,7 V DC: sisäinen litium-ioniakku
Nimellistehonkulutus
1,5 W
Modulointimenetelmä
FHSS
Tuetut koodausmuodot*
SBC*4, MP3
Kuulokkeet
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for regn eller
fugt.
Åbn ikke kabinettet for at reducere
risikoen for elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
som f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
For at reducere risikoen for brand må
dette apparat ikke tildækkes med aviser,
duge, gardiner mv. Og anbring ikke et
tændt stearinlys ovenpå det.
Anbring ikke genstande, der er fyldt med
væske, f.eks. vaser, på apparatet for at
reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød.
Slut lysnetadapteren til et let tilgængeligt
stik i væggen. Hvis du opdager noget
mærkeligt ved lysnetadapteren, skal du
straks tage den ud af stikket i væggen.
Udsæt ikke batteriet for kraftig varme,
f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
For kraftigt lydtryk i hovedtelefonerne
kan forårsage tab af hørelse.
2
DK
Undertegnede, Sony Corp. erklærer
herved, at følgende udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
Direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på
følgende hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Mærket Bluetooth og Bluetooth-logoerne
tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Sony
Corporation's brug af disse sker under
licens.
Andre varemærker og handelsnavne
tilhører deres respektive ejere.
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter i licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Håndtering af
udtjente elektriske
og elektroniske
produkter (Gælder
for den Europæiske
Union og andre
europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Indholdsfortegnelse
Hvad er Bluetooth trådløs
teknologi? ..................... 4
Velkommen! ...................... 5
3 trin til Bluetooth-funktion ...... 6
Delenes placering og
funktion ......................... 7
Sammenfoldning og udfoldning
af hovedsættet ....................... 8
Opladning af enheden ..... 9
Parring ............................. 11
Hvad er parring? ..................... 11
Procedurer for parring ............. 11
Bære hovedsættet .......... 13
Indikationer for Bluetoothfunktion ....................... 14
Lytte til musik ................. 15
DK
Styring af lydenheden –
AVRCP ............................... 16
Kalde op .......................... 18
Styring af Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP ............................ 20
Opkald under afspilning
af musik ....................... 21
Bortskaffelse af
enheden ....................... 22
Forholdsregler ................ 23
Fejlfinding ....................... 25
Initialisering af denne
enhed ........................... 27
Specifikationer ............... 28
3
DK
Hvad er Bluetooth trådløs teknologi?
Bluetooth™ trådløs teknologi er en
trådløs teknologi med kort
rækkevidde, der muliggør trådløs
datakommunikation mellem digitale
enheder, f.eks. en pc eller et
digitalkamera. Bluetooth
trådløs teknologi fungerer inden for
ca. 10 m.
Tilslutning mellem to enheder efter
behov er almindeligt, men nogle
enheder kan tilsluttes til flere
enheder samtidigt.
Du behøver ikke at anvende et kabel
til tilslutning, og det er heller ikke
nødvendigt, at enhederne peger på
hinanden som med infrarød
teknologi. Du kan f.eks. bruge en
sådan enhed i en taske eller lomme.
Bluetooth-standarden er en
international standard, der
understøttes af tusindvis af
virksomheder verden over og
anvendes af forskellige
virksomheder på verdensplan.
Kommunikationssystem
og kompatible Bluetoothprofiler i denne enhed
Profilen er en
standardiseringsfunktion for hver
Bluetooth-enhedsspecifikation.
Denne enhed understøtter følgende
Bluetooth-version og -profiler:
4
DK
Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 2.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Transmission eller modtagelse
af lyd i høj kvalitet.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Styrer A/V-udstyr, pause, stop,
start afspilning, lydstyrke osv.
– HSP (Headset Profile)*: Tale i
telefonen/Betjene telefonen.
– HFP (Hands-free Profile)*: Tale i
telefonen/Betjene telefonen håndfrit.
* Når du bruger en Bluetoothmobiltelefon, der understøttes af både
HFP (Hands-free Profile) og HSP
(Headset Profile), skal den indstilles til
HFP.
Bemærkninger
• Hvis du vil bruge Bluetooth-funktionen,
skal den Bluetooth-enhed, der skal
tilsluttes, have den samme profil som
enhedens.
Bemærk, at selvom den samme profil
findes, kan enhedernes funktion variere
afhængigt af deres specifikationer.
• På grund af egenskaberne ved
Bluetooth trådløs teknologi, er den lyd,
der afspilles på denne enhed, lidt
forsinket i forhold til den lyd, der
afspilles fra Bluetooth enheden, når du
taler i telefon eller hører musik.
Velkommen!
Tak, fordi du har købt dette Sony Trådløst hovedtelefonssæt. Denne enhed
anvender Bluetooth trådløs teknologi.
• Nyd musik trådløst med Bluetooth musikafspillere som f.eks. Bluetooth
mobiltelefon, Bluetooth digital musikafspiller, eller digital musikafspiller
tilsluttet til Bluetooth senderen.*1
• Du kan nyde håndfri samtale med din Bluetooth-mobiltelefon uden at tage
den ud af tasken.*2
• Det kan være praktisk at fjernbetjene basisfunktionerne i en Bluetoothmusikafspiller (Afspil, Stop osv.).*3
• Nyttig genopladningsfunktion.
• Praktisk sammenklappelig type, der er nem at have med.
For oplysninger om Bluetooth trådløs teknologi, se side 4.
Tale i telefonen
Lytte til musik
*1 Den tilsluttede Bluetooth-enhed skal understøtte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
*2 Den tilsluttede Bluetooth-enhed skal understøtte HSP (Headset Profile) eller HFP
(Hands-free Profile).
*3 Den tilsluttede Bluetooth-enhed skal understøtte AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile).
5
DK
3 trin til Bluetooth-funktion
Parring
Registrer først ("par") en Bluetooth-enhed (mobiltelefon osv.) og denne
enhed med hinanden. Når først parringen er foretaget, er der ikke behov
for parring igen.
Bluetoothmobiltelefon
osv.
Trådløst
stereohovedtelefonsæt
Parring
c Side 11
V
V
Lytte til musik
Kalde op
Bluetooth-tilslutning
Bluetooth-tilslutning
Brug en Bluetooth-enhed til at
oprette Bluetooth-tilslutningen.
Når enheden tændes, begynder
den med at oprette en Bluetoothforbindelse til den genkendte
mobiltelefon automatisk.
Tilslutning
A2DP
AVRCP
c Side 15
V
Lytte til musik
Du kan lytte til musik, der
afspilles på Bluetooth-enheden.
Det er muligt at afspille, stoppe
eller holde pause med denne
enhed.
Musik
6
DK
c Side 15 - 17
Tilslutning
HFP
HSP
c Side 18 - 19
V
Tale i telefonen
Du kan foretage og modtage
opkald ved at betjene denne
enhed.
Tale
c Side 19 - 21
INTRODUKTION
Delenes placering og funktion
qg
qf
L
qd
qs
R
7
8
9
0
qa
1 R (højre) indikation
2 Højre (R) enhed
3 Multifunktionsknap
Styrer forskellige
opkaldsfunktioner.
4 POWER-knap
5 Mikrofon
6 RESET-knap
Tryk på denne knap, når
enheden ikke fungerer korrekt.
Parringsoplysningerne slette
ikke ved denne handling.
7 VOL (lydstyrke) +*/–
knapper
1
2
3
4
5
6
8 Indikator (blå)
Angiver kommunikationsstatus
for enheden.
9 Indikator (rød)
Angiver strømstatus for
enheden.
0 Jog-kontakt
Styrer forskellige funktioner,
når du lytter til musik.
qa
qs
qd
qf
qg
Ørepude
DC IN 3 V-stik
Venstre (L) enhed
L (venstre) indikation
Hovedbånd
* Denne knap har et berøringspunkt.
7
DK
Sammenfoldning og udfoldning af hovedsættet
Udfoldning
Foldning
1 Fold hovedbåndets
1 Hold nær den del, der
venstre enhed ud, som
vist.
kan foldes, med begge
hænder, og løft den
højre del op for at folde
den, som vist.
2 Udvid den midterste del
af hovedbåndet.
2 Luk den midterste del af
hovedbåndet.
3 Fold hovedbåndets
højre enhed ud.
3 Fold hovedbåndets
venstre enhed ud.
Bemærkninger
• Åbn det ikke på denne måde.
• Pas på, ikke at ramme dit ansigt eller
øjnene med toppen af hovedbåndet.
8
DK
Opladning af enheden
Enheden indeholder et genopladeligt Lithium-Ion-batteri, som skal oplades,
før det kan bruges første gang.
1 Tilslut den medfølgende
lysnetadapter til DC IN
3 V-stikket i denne
enhed.
Til en
stikkontakt
2 Sørg for, at indikatoren
(rød) tændes ved
opladning.
Trådløst
stereohovedtelefonsæt
Til DC IN
3 V-stik
Lysnetadapter
(medfølger)
Når lysnetadapteren tilsluttes til
en stikkontakt, starter
opladningen.
Tip!
• Hvis lysnetadapteren tilsluttes til en
stikkontakt, mens enheden er tændt,
slukkes enheden automatisk.
• Enheden kan ikke tændes under
opladning.
Opladningen fuldføres på ca. 3
timer*, og indikatoren (rød)
slukkes automatisk.
* Tid for opladning af et tomt batteri.
Forsigtig!
Hvis denne enhed registrerer et
problem under opladning, slukkes
indikatoren (rød) muligvis, selvom
opladningen ikke er afsluttet.
Kontroller følgende årsager:
– Omgivelsestemperaturen ligger
uden for området 0 °C – 40 °C.
– Der er et problem med batteriet.
I dette tilfælde skal du foretage
opladningen igen inden for det
ovenfor nævnte temperaturinterval.
Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsat
opstår.
(Fortsat)
9
DK
Bemærkninger
• Hvis batteriet ikke har været brugt i
lang tid, kan det hurtigt blive afladet,
men efter nogle få opladninger vil det
imidlertid blive bedre.
• Hvis levetiden for det indbyggede
genopladelige batteri falder til
halvdelen af den normale levetid, skal
batteriet udskiftes. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler angående
udskiftning af det genopladelige batteri.
• Undgå voldsomme temperaturer,
direkte sollys, fugt, sand, støv eller
mekanisk stød. Efterlad den aldrig i en
bil, der er parkeret i solen.
• Brug kun den medfølgende
lysnetadapter. Brug ikke en anden
lysnetadapter.
Indikator (rød)
Status
3 gange
Fuld
2 gange
Mellem
1 gang
Lav (kræver
opladning)
Status
Ca.
brugstimer
Du kan ikke kontrollere resterende batteri
umiddelbart efter, at enheden er blevet
tændt eller under parring.
Kommunikationstid (inkl.
tid for
musikafspilning)
(op til)
11 timer
Når batteriet er næsten tomt
Standby-tid
(op til)
100 timer
Indikatoren (rød) blinker automatisk
langsomt.
Når batteriet bliver tomt, høres en
biplyd, og enheden slukkes
automatisk.
* Den ovenfor angivne tid kan variere
afhængigt af omgivelsestemperaturen
eller forholdene ved brug.
DK
Når du trykker på POWERknappen, mens enheden er tændt,
blinker indikatoren (rød). Du kan
kontrollere den resterende
batteristrøm ved det antal gange,
som indikatoren (rød) blinker.
Bemærk!
Brugstimer*
10
Kontrol af resterende
batteri
Parring
Hvad er parring?
Bluetooth-enheder skal på forhånd
"parres" med hinanden.
Når Bluetooth-enheder er parret, er
der ikke behov for at parre dem
igen, undtagen i følgende
situationer:
• Parringsoplysningerne er blevet
slettet efter reparation osv.
• Denne enhed er blevet parret med
9 eller flere enheder.
Denne enhed kan parres med op
til 8 enheder. Hvis en ny enhed
parres efter parring af 8 enheder,
erstattes den enhed, hvis seneste
tilslutningstidspunkt er det ældste
blandt de 8 parrede enheder, med
den nye.
• Når genkendelsen af enheden af
den enhed, der skal tilsluttes,
slettes.
• Denne enhed initialiseres
(side 27).
Alle parringsoplysningerne
slettes.
Procedurer for
parring
1 Anbring Bluetoothmodtageenheden inden
for 1 m fra denne enhed.
2 Tryk på POWERknappen, og hold den
nede i 7 sekunder eller
mere for standby for
parring, mens enheden
er slukket.
Bemærkninger
• Efter ca. 3 sekunder tændes
strømmen, og indikatoren (blå) og
indikatoren (rød) blinker samtidigt
to gange. Hold knappen POWER
nedtrykket uden at slippe den.
Indikatoren (blå) begynder at blinke.
Når begge indikatorer begynder at
blinke igen, skal du slippe knappen.
Enheden går i parringstilstand.
• Hvis parring ikke lykkes inden for 5
minutter, annulleres parring, og
enheden slukkes. I så fald skal du
starte igen fra trin 1.
(Fortsat)
11
DK
3 Udfør proceduren til
parring på Bluetoothenheden for at få
genkendt denne enhed.
Listen med genkendte enheder
vises på displayet på Bluetoothenheden. Denne enhed vises
som "DR-BT22".
Hvis "DR-BT22" ikke vises,
skal du gentage proceduren fra
trin 1.
Bemærkninger
• Oplysninger finder du i den
betjeningsvejledning, der blev
leveret med Bluetooth-enhenden.
• Ved parring med en
Bluetoothenhed, som ikke kan vise
en liste med registrerede enheder,
eller som ikke har noget display
kan du parre enheden ved at
indstille både denne enhed og
Bluetooth-enheden til
parringstilstand. Hvis
adgangskoden på dette tidspunkt er
forskellig fra "0000" på Bluetoothenheden, kan der ikke udføres
parring med denne enhed.
4 Vælg "DR-BT22" på
displayet på Bluetoothenheden.
12
DK
5 Hvis der skal angives en
adgangskode* på
displayet på en
Bluetooth-enhed, skal
du angive "0000".
Parringen er fuldført, når
indikatoren (blå) blinker
langsomt.
Meddelelsen, som betyder
"Parring fuldført", vises på
displayet på en visse Bluetoothenheder.
* Adgangskoden kan hedde
"Passkey", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Adgangskode".
6 Start Bluetoothtilslutningen fra
Bluetooth-enheden.
Denne enhed husker enheden
som den senest tilsluttede enhed.
Visse Bluetooth-enheden kan
tilslutte automatisk til enheden,
når parringen er fuldført.
Tip!
• Hvis du vil parre andre Bluetoothenheder, skal du gentage trin 1 til 5 for
hver enhed.
• Se "Initialisering af denne enhed"
(side 27).
Bære hovedsættet
1 Fold hovedsættet ud i
overensstemmelse med
procedurerne på side 8,
og udvid derefter
hovedsættet for at
justere længden.
2 Sæt enheden med
indikationen L i det
venstre øre og den med
indikationen R i det
højre øre, og anbring
hovedsættet ovenpå
hovedet.
13
DK
Indikationer for Bluetooth-funktion
B : Indikator (blå)
R : Indikator (rød)
Parring
Blinkende mønstre
Søgning
B
R
Tilslutning
Status
Kan tilsluttes
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Tilslutning
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP eller A2DP B
Tilsluttet
(standby for modtagelse af
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
– – – – – – – – –
– – – – – ...
–
–
R –
lydsignal)
HFP/HSP og A2DP B
(standby for modtagelse af
– – – – – – –
– – – ...
R –
lydsignal)
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Lytte efter telefonopkald B
under standby
R –
– – – – – – –
– – – ...
Telefon
Musik
Lytte
14
DK
...
Indkommende
opkald
B
R –
Tale
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Opkald under
B
afspilning af musik R –
– – – – – – –
– – – ...
BETJENING AF ENHEDEN
Lytte til musik
Når du ikke kalder om fra denne
enhed, skal du ikke gøre den senest
tilsluttede Bluetooth-enhed klar til
HFP- eller HSP-tilslutning. Hvis du
vil foretage et opkald under
afspilning af musik, skal du se
side 21.
VOL + knap
VOL – knap
POWER-knap
2 Opret Bluetoothtilslutning (A2DP) fra en
Bluetooth-enhed til
denne enhed.
Kontroller følgende, før du betjener
enheden.
– Bluetooth-enheden er tændt.
– Parring af denne enhed og
Bluetooth-enheden er fuldført.
– Bluetooth-enheden understøtter
funktionen til transmission af
musik (profil: A2DP*).
1 Tryk på POWERknappen, og hold den
nede i ca. 3 sekunder,
mens enheden er
slukket.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker samtidigt to gange,
og enheden tændes.
Bemærkninger
• Tryk ikke på POWER-knappen, og
hold den nede i mere end 7
sekunder, da den ellers går over til
parring.
• Når enheden tændes, forsøger den
at oprette forbindelse til den sidst
tilsluttede Bluetooth-enhed
automatisk med HFP eller HSP.
Oplysninger om betjening af
Bluetooth-enheden finder du i
den betjeningsvejledning, der
blev leveret med den.
3 Start afspilningen på
Bluetooth-enheden.
Tip!
Bluetooth-tilslutning med A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
kan også styres med Jog-kontakten fra
denne enhed til Bluetooth-enheden,
undtagen ved opkald fra denne enhed.
Bemærkninger
• Når du afspiller musik ved at tilslutte
enheden til en Bluetooth-enhed ved
hjælp af HSP (Headset Profile), er
lydkvaliteten ikke høj. Du kan opnå
bedre lyd ved at ændre Bluetoothtilslutningen til A2DP ved at betjene
Bluetooth-enheden.
• Hvis denne enhed slukkes, mens der er
oprettet en A2DP Bluetooth-tilslutning,
skal du betjene enheden igen fra trin 1
for at oprette A2DP Bluetoothtilslutningen igen.
* På side 4 finder du yderligere
oplysninger om profiler.
(Fortsat)
15
DK
Sådan justerer du
lydstyrken
Tryk på VOL + eller – knappen,
mens du lytter til musikken.
Tip!
• Afhængigt af den tilsluttede enhed kan
det også være nødvendigt at justere
lydstyrken på den tilsluttede enhed.
• Lydstyrken, når du foretager opkald, og
når du lytter til musik, kan indstilles
uafhængigt. Selvom du ændrer
lydstyrken under opkald, ændres
lydstyrken ved afspilning af musik ikke.
Styring af lydenheden
– AVRCP
Hvis den tilsluttede Bluetoothlydenhed understøtter AVRCP
(Audio Video Remote Control
Profile), kan du styre den ved hjælp
af enhedens knapper.
Oplysninger om betjening af
Bluetooth-enheden finder du i den
betjeningsvejledning, der blev
leveret med den.
Bemærk!
Sådan afbrydes brugen
1 Afbryd Bluetoothtilslutningen ved at
betjene Bluetoothenheden.
2 Tryk på og hold
POWER-knappen nede i
ca 3 sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) tændes samtidigt, og
enheden slukkes.
Betjening af den tilsluttede Bluetoothenhed fra denne enhed varierer afhængigt
af dens specifikationer.
Status: I stop- og pausetilstand
Kort tryk
Langt tryk
Nx
1
2
FF / REW
3
4
1
2
3
4
Starter afspilning*1
Stop
Gå til næste/forrige
Hurtig fremad- eller
tilbagespoling*2
Status: I afspilningstilstand
Tip!
Når du holder op med at afspille musik,
kan Bluetooth-forbindelsen blive afbrudt
automatisk, afhængigt af Bluetoothenheden.
16
DK
Kort tryk
Langt tryk
Nx
5
6
FF / REW
7
8
5
6
7
8
Pause*1
Stop
Gå til næste/forrige
Hurtig fremad- eller
tilbagespoling*2
*1 Det kan være nødvendigt at trykke to
gange på knappen på Bluetoothenheden.
*2 Visse Bluetooth-enheden fungerer
muligvis ikke.
Bemærk!
Du kan ikke justere Bluetooth-enhedens
lydstyrke med lydstyrkeknapperne.
17
DK
Kalde op
VOL + knap
VOL – knap
Multifunktionsknap
POWER-knap
Kontroller følgende, før du betjener
enheden.
– Bluetooth-funktionen er aktiv i
mobiltelefonen.
– Parring af denne enhed og
Bluetooth-mobiltelefonen er
fuldført.
1 Tryk på POWER-
A Oprette en forbindelse
ved at betjene
Bluetoothmobiltelefonen
1 Opret Bluetoothtilslutningen (HFP eller
HSP*) fra Bluetoothmobiltelefonen til denne
enhed.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker to gange samtidigt,
enheden tændes, og derefter
forsøger den at oprette
forbindelse til den sidst anvendte
Bluetooth-mobiltelefon.
Der henvises også til
betjeningsvejledningen, som
fulgte med Bluetoothmobiltelefonen angående
yderligere oplysninger.
Listen med genkendte enheder
vises på displayet på Bluetoothmobiltelefonen. Denne enhed
vises som "DR-BT22".
Når du bruger både HFP
(Hands-free Profile) og HSP i
Bluetooth-mobiltelefonen.
(Headset Profile), indstillet til
HFP.
Tryk ikke på POWER-knappen, og
hold den nede i mere end 7 sekunder,
da den ellers går over til parring.
Tip!
Denne enhed indstiller forsøgene på
tilslutning til Bluetooth
mobiltelefonen efter 1 minut. I
dette tilfælde skal du trykke på
multifunktionsknappen for at forsøge
tilslutning igen.
DK
Du kan oprette en forbindelse ved at
betjene Bluetooth-mobiltelefonen
eller ved at betjene denne enhed for
at opnå tilslutning til den sidst
tilsluttede Bluetooth-enhed.
knappen, og hold den
nede i ca. 3 sekunder,
mens enheden er
slukket.
Bemærk!
18
Når denne enhed ikke
automatisk opretter
forbindelse til en
Bluetooth-mobiltelefon
Bemærk!
Når du opretter forbindelse til en
Bluetooth-mobiltelefon, som er
forskellig fra den sidst tilsluttede,
skal du følge ovenstående procedure.
* På side 4 finder du yderligere
oplysninger om profiler.
B Du kan oprette
forbindelse til den sidst
tilsluttede Bluetoothenhed ved at betjene
denne enhed
1 Tryk på
multifunktionsknappen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) begynder at blinke
samtidigt, og enheden opretter
forbindelse i ca. 5 sekunder.
Bemærk!
Mens du lytter til musik med denne
enhed, kan du ikke oprette en Bluetoothforbindelse med multifunktionsknappen.
Opkald
1 Brug knapperne på din
mobiltelefon til at
foretage et opkald.
Hvis der ikke høres en opkaldstone
med denne enhed, skal du trykke på
multifunktionsknappen og holde den
nede i ca. 2 sekunder.
Tip!
Du kan kalde op på følgende måde,
afhængigt af Bluetooth-mobiltelefonen.
Der henvises også til
betjeningsvejledningen, som fulgte med
Bluetooth-mobiltelefonen angående
betjening.
– Når du ikke kommunikerer, kan du
kalde op ved hjælp af
stemmeopkaldsfunktionen ved at trykke
på multifunktionsknappen.
– Når du ikke kommunikerer, kan du
kalde op ved hjælp af
stemmeopkaldsfunktionen ved at trykke
på multifunktionsknappen i ca. 2
sekunder.
Modtagelse af et opkald
Når der kommer indgående opkald,
høres en ringetone fra enheden.
1 Tryk på
multifunktionsknappen
på enheden.
Ringetonen kan variere på
følgende måder, afhængigt af
din mobiltelefon.
– den indstillede ringetone i
enheden
– den indstillede ringetone i
mobiltelefonen
– den indstillede ringetone i
mobiltelefonen, der kun
gælder for Bluetoothtilslutning
Bemærk!
Hvis du modtog et opkald ved at trykke
på knappen på Bluetooth mobiltelefonen,
kan det skyldes, at håndsættet i visse
Bluetooth-mobiltelefoner har forrang. I
dette tilfælde skal du indstille den til at
tale med enheden ved at trykke på
multifunktionsknappen og holde den nede
i ca. 2 sekunder eller ved at betjene
Bluetooth-mobiltelefonen. Der henvises
også til betjeningsvejledningen, som
fulgte med Bluetooth-mobiltelefonen
angående yderligere oplysninger.
Sådan justerer du
lydstyrken
Tryk på VOL + eller – knappen.
Tip!
• Du kan ikke justere lydstyrken, når du
ikke kommunikerer.
• Lydstyrken, når du foretager opkald, og
når du lytter til musik, kan indstilles
uafhængigt. Selvom du ændrer
lydstyrken under afspilning af musik,
ændres lydstyrken ved et opkald ikke.
Afslutning af et opkald
Du kan afslutte et opkald ved at
trykke på multifunktionsknappen på
enheden.
(Fortsat)
19
DK
Sådan afbrydes brugen
HFP (Hands-free Profile)
1 Afbryd Bluetooth-
Status
tilslutningen ved at
betjene Bluetoothmobiltelefonen.
2 Tryk på og hold
POWER-knappen nede i
ca. 3 sekunder for at
slukke for strømmen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) tændes samtidigt, og
enheden slukkes.
Styring af Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP
Betjeningen af knapperne på denne
enhed varierer afhængigt af din
mobiltelefon.
HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile) bruges til
Bluetooth-mobiltelefonen. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte
med Bluetooth-mobiltelefonen,
angående understøttede Bluetoothprofiler eller betjening.
Multifunktionsknap
Kort tryk
Standby
Langt tryk
Start
Genopkald til
stemmeopkald*1
sidste
nummer
Stemmeopkald
Annuller
aktivt
stemmeopkald*1
–
Udgående
opkald
Adslut
udgående
opkald
–
Besvar
Afvis
Indkommende
opkald
Under opkald Adslut opkald
Skift
opkaldsenhed
HSP (Headset Profile)
Status
Multifunktionsknap
Kort tryk
Langt tryk
–
Opkald*1
Adslut
udgående
opkald*1
Afslut
udgående
opkald, eller
skift
opkaldsenhed
til hovedsæt*2
Indkommende
opkald
Besvar
–
Under opkald
Adslut
opkald*3
Skift
opkaldsenhed
til hovedsæt
Standby
Udgående
opkald
*1 Visse funktioner understøttes muligvis
ikke, afhængigt at Bluetoothmobiltelefonen. Yderligere
oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
mobiltelefonen.
*2 Dette kan variere, afhængigt at
Bluetooth-mobiltelefonen.
*3 Visse funktioner understøttes muligvis
ikke ved opkald med Bluetoothmobiltelefonen.
20
DK
Opkald under afspilning af musik
Bluetooth-tilslutning ved hjælp af HFP eller HSP såvel som A2DP er
nødvendig for at kalde op under afspilning af musik.
Hvis du f.eks. vil kalde op ved hjælp af en Bluetooth-mobiltelefon, mens du
lytter til musik fra en Bluetooth-kompatibel musikafspiller, skal denne enhed
tilsluttes til mobiltelefonen ved hjælp af HFP eller HSP.
Foretag en Bluetooth-tilslutning mellem denne enhed og
enheden i brug ved at følge de procedurer, der er
skitseret nedenfor.
1 Foretag en Bluetooth-tilslutning mellem denne enhed
og mobiltelefonen i brug ved hjælp af HFP eller HSP
ved at følge de procedurer, der er skitseret under
"Kalde op" (se side 18).
2 Brug den Bluetooth-enhed (musikafspiller eller
mobiltelefon), der anvendes til afspilning af musik, til
at oprette en Bluetooth-tilslutning til denne enhed ved
hjælp af A2DP.
Opkald under afspilning af
musik
1 Tryk på
multifunktionsknappen
under afspilning af
musik (side 20), eller
brug din Bluetoothmobiltelefon til at
foretage et
telefonopkald.
Hvis der ikke høres en
opkaldstone med denne enhed,
skal du trykke på
multifunktionsknappen og holde
den nede i ca. 2 sekunder.
Modtagelse af opkald
under afspilning af musik
Når der kommer et indgående
opkald, stopper musikken, og der
høres en ringetone fra enheden.
1 Tryk på
multifunktionsknappen,
og tal.
Når du har afsluttet opkaldet,
skal du trykke på
multifunktionsknappen. Denne
enhed stilles tilbage til
musikafspilning.
Når der ikke høres en
ringetone, selvom der
kommer et indgående
opkald
1 Stop musikafspilningen.
2 Tryk på
multifunktionsknappen,
og tal, når den ringer.
21
DK
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Bortskaffelse af enheden
Denne enhed indeholder et genopladeligt Lithium-lon-batteri i den venstre
enhed.
Af hensyn til miljøet skal du sørge for at fjerne det indbyggede
genopladelige batteri fra enheden før bortskaffelse og bortskaffe batteriet på
passende vis.
1 Fjern ørepuden på den
venstre enhed, og kobl
derefter den venstre
enhed fra.
Enheden er fastgjort med
klemmer (3 steder). Sæt, som
vist, en genstand, f.eks. en
fladskruetrækker, i åbningen, og
løft enheden op for at frakoble
den.
2 Kredsløbskortet er fastgjort
med klemmer (2 steder).
Tryk klemmerne i pilens
retning, som vist, for at
fjerne kredsløbskortet.
3 Løft kredsløbskortet, og
frigør det.
1
2
3
2
Løft huset
Klemmer
2 Fjern den skrue, der
fastgør det eksterne
dæksel.
Genopladeligt
batteri
4 Træk konnektoren ud,
og fjern det
genopladelige batteri.
Det genopladelige batteri er
fastgjort med klæbebånd. Indsæt
en genstand, f.eks. en
fladskruetrækker, og løft
batteriet op for at fjerne det.
Fastgørelsesskrue
3 Åbn det udvendige
2
dæksel, og fjern
kredsløbskortet inden i.
22
DK
1 Det udvendige dæksel kan
fjernes med hånden.
1
Forholdsregler
Om Bluetooth-kommunikation
• Bluetooth trådløs teknologi fungerer
inden for ca. 10 m.
Den maksimale rækkevidde kan variere
afhængigt af forhindringer (personer,
metal, vægge osv.) eller det
elektromagnetiske miljø.
• Denne enheds antenne er indbygget i
den højre enhed, som vist med den
punkterede linje. Følsomheden ved
Bluetooth-kommunikation vil blive
forbedret ved placering af en tilsluttet
Bluetooth-enhed i din højre side.
Kommunikationsafstanden bliver
kortere, når der er forhindringer mellem
antennen i den tilsluttede enhed og
denne enhed.
Placering af den
indbyggede
antenne
• De følgende forhold kan påvirke
følsomheden ved Bluetoothkommunikation.
– Der er en forhindring, f.eks. en
person, metal eller en væg mellem
denne enhed og Bluetooth-enheden.
– En enhed, der anvender frekvensen
2,4 GHz, f.eks. en trådløs LANenhed, en trådløs telefon eller
mikrobølgeovn, er i brug i nærheden
af denne enhed.
• Da Bluetooth-enheden og trådløst
LAN (IEEE802.11b/g) anvender den
samme frekvens, kan der forekomme
mikrobølgeinterferens og deraf
følgende forringelse af hastigheden,
støj eller en ubrugelig tilslutning, hvis
denne enhed anvendes i nærheden af
en trådløs LAN-enhed. I dette tilfælde
skal du gøre følgende.
– Brug denne enhed i en afstand af
mindst 10 m fra den trådløse LANenhed.
– Hvis denne enhed anvendes inden
for 10 m fra en trådløs LAN-enhed,
skal den trådløse LAN-enhed
slukkes.
– Installer denne enhed og Bluetoothenheden så tæt på hinanden som
muligt.
• Mikrobølger, der udsendes fra en
Bluetooth-enhed kan påvirke
elektronisk medicinsk udstyr. Sluk
denne enhed og alle andre Bluetoothenheder på følgende steder, da de kan
forårsage en ulykke.
– hvor der findes brændbare gasarter,
på hospitaler, tog, fly eller
tankstationer
– i nærheden af automatiske døre
eller en brandalarm
• Denne enhed understøtter
sikkerhedsfunktioner i
overensstemmelse med Bluetoothstandarden for at give en sikker
tilslutning ved anvendelse af
Bluetooth trådløs teknologi, men
sikkerheden er muligvis
utilstrækkelig, afhængig af
indstillingen. Vær forsigtig ved
anvendelse af Bluetooth trådløs
teknologi.
• Vi påtager os intet ansvar for
information, der lækkes under
Bluetooth-kommunikation.
(Fortsat)
23
DK
• Tilslutning til alle Bluetooth-enheder
kan ikke garanteres.
– En enhed med Bluetooth-funktion
skal overholde den Bluetoothstandard, der er angivet af Bluetooth
SIG, og skal være godkendt.
– Selv hvis den tilsluttede enhed
overholder den ovenfor nævnte
Bluetooth-standard, kan visse
enheder ikke tilsluttes eller fungere
korrekt, afhængigt af enhedens
funktioner eller specifikationer.
– Under tale i telefonen håndfrit kan
der opstå støj, afhængigt af enheden
eller kommunikationsmiljøet.
• Afhængigt af den enhed, der skal
tilsluttes, kan det tage tid at starte
kommunikationen.
Om den medfølgende
lysnetadapter
• Brug den medfølgende lysnetadapter
sammen med denne enhed. Brug ikke
en anden lysnetadapter, da det kan
medføre fejl på enheden.
Stikkets polaritet
• Hvis du ikke skal anvende denne enhed
i længere tid, skal du tage
lysnetadapteren ud af stikkontakten.
Når du vil tage lysnetadapteren ud af
stikkontakten, skal du tage i selve
lysnetadapteren, aldrig i ledningen.
24
DK
Andet
• Undgå at anbringe denne enhed på et
sted, hvor den kan blive udsat for
fugtighed, støv, sod, damp eller direkte
sollys eller i en bil, der venter ved at
trafiksignal. Det kan forårsage en
fejlfunktion.
• Pas på ikke at klemme fingrene, når du
folder hovedsættet sammen.
• Brug af Bluetooth-enheden fungerer
muligvis ikke i mobiltelefoner,
afhængigt af radiomodtageforholdene
og det sted, hvor udstyret anvendes.
• Hvis du oplever ubehag efter brug af
Bluetooth-enheden, skal du straks holde
op med at bruge den. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet fortsætter.
• Hvis du lytter til denne enhed med høj
lydstyrke, kan det påvirke din hørelse.
Af hensyn til trafiksikkerheden må du
ikke bruge denne enhed under kørsel
eller cykling.
• Anbring ikke noget tungt på denne
enhed og tryk ikke på den, da enheden
kan blive deform ved længere tids
opbevaring.
• Ørepuderne er forbrugsstoffer. De kan
blive forringede ved længere tids
opbevaring eller brug. Udskift dem med
nye, hvis de er blevet beskadigede.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål eller problemer i
forbindelse med denne enhed, som ikke
omtales i denne vejledning.
Fejlfinding
Hvis du støder på problemer under brugen af denne enhed, kan du bruge den
følgende checkliste og læse oplysningerne om produktsupport på vores
websted.
Kontakt den nærmeste Sony forhandler, hvis problemet fortsætter.
Fælles
Enheden er ikke tændt.
, Oplad batteriet i enheden.
, Enheden er ikke tændt under
opladning. Kobl enheden fra
lysnetadapteren, og tænd derefter
enheden.
Parring kan ikke udføres.
, Anbring denne enhed og Bluetoothenheden tættere på hinanden.
Bluetooth-tilslutningen kan
ikke foretages.
, Kontroller, at enheden er tændt.
, Kontroller, at Bluetoothtilslutningsenheden er tændt, og at
Bluetooth-funktionen er aktiveret.
, Tilslutning til Bluetooth-enheden kan
ikke huskes på denne enhed. Foretag
Bluetooth-tilslutningen fra Bluetoothenheden til denne enhed kort tid efter
afslutning af parringen.
, Denne enhed eller Bluetoothtilslutningsenheden er i dvaletilstand.
, Bluetooth-tilslutningen er afsluttet.
Foretag Bluetooth-tilslutningen igen
(Når du lytter til musik: se side 15
ved opkald: se side 18).
Kommunikationsafstanden
er for kort. (Der er huller i
lyden.)
, Hvis der er en enhed, som genererer
elektromagnetisk udstråling, f.eks. et
trådløst LAN, andre Bluetoothenheder eller en mikrobølgeovn i
nærheden, skal du flytte enheden væk
fra sådanne kilder.
Enheden fungerer ikke
korrekt.
, Nulstil enheden.
Parringsoplysningerne slettes ikke
ved denne handling. Sæt en tynd nål
el.lign. i hullet, og tryk, indtil du føler
et klik.
Når du lytter til musik
Forvrænget lyd
Ingen lyd
, Kontroller, at denne enhed ikke
modtager interferens fra et trådløst
LAN, en anden 2,4 GHz trådløs
enhed eller en mikrobølgeovn.
, Kontroller, at både denne enhed og
Bluetooth-enheden er tændt.
, Der kan ikke oprettes A2DP
Bluetooth-tilslutning mellem denne
enhed og Bluetooth-enheden. Opret
en A2DP Bluetooth-tilslutning
(side 15).
(Fortsat)
25
DK
, Kontroller, at der afspilles musik fra
Bluetooth-enheden.
, Kontroller, at enhedens lydstyrke
ikke er indstillet for lavt.
, Skru op for lydstyrken p å den
tilsluttede enhed om nødvendigt.
, Par denne enhed og Bluetoothenheden igen (side 11).
Lavt lydniveau
, Skru op for denne enheds lydstyrke.
, Skru op for lydstyrken p å den
tilsluttede enhed om nødvendigt.
Lav lydkvalitet
, Skift Bluetooth-tilslutningen til
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile), når HSP (Headset Profile) er
indstillet.
Det er ikke muligt at
oprette Bluetoothtilslutningen fra en
Bluetooth-enhed til denne
enhed.
, Bluetooth-enheden er ikke udstyret
med SCMS-T indholdsbeskyttelse*.
Når denne enhed er slukket, skal du
trykke på POWER-knappen og holde
den nede sammen med Nx i ca. 7
sekunder for at deaktivere SCMS-T
beskyttelsen. Indikatoren (blå)
blinker én gang.
* SCMS-T
indholdsbeskyttelsesmetoden er en
af metoderne til at beskytte det
indhold, der sendes via Bluetooth
trådløs teknologi. Denne enhed kan
modtage indhold, der er beskyttet
med denne metode. Tryk på
POWER-knappen, og hold den
nede sammen med Nx igen i ca.
7 sekunder for at genaktivere
SCMS-T
indholdsbeskyttelsesmetoden i
denne enhed. Indikatoren (blå)
blinker to gange.
26
DK
Lyden springer ofte under
afspilning.
, Denne enheds modtageforhold kan
blive ustabile på grund af forkert bithastighedsindstilling for musik, der
transmitteres fra Bluetooth-enheden
og det miljø, enheden bruges i. *1
Afbryd A2DP Bluetooth-tilslutningen
ved at betjene Bluetooth-enheden.
Mens denne enhed er tændt, skal du
trykke på Nx og holde den nede i
ca. 7 sekunder for at indstille bithastigheden for modtagelse. *2
*1 Bit-hastigheden er en numerisk
værdi, som repræsenterer den
transmitterede datamængde pr.
sekund. Generelt bliver
lydkvaliteten bedre, jo højere bithastigheden er. Denne enhed kan
modtage musik med høj bithastighed, men der kan komme
spring i lyden afhængigt af det
miljø, den bruges i.
2
* Når indstillingen af bit-hastigheden
er fuldført, blinker indikatoren (blå)
én gang. De ovenfor nævnte
handlinger reducerer muligvis ikke
spring i lyden afhængigt af det
miljø, enheden anvendes i. Hvis du
vil genindstille til den oprindelige
indstilling, skal du trykke på Nx
igen og holde den nede i ca. 7
sekunder. Indikatoren (blå) blinker
to gange.
Ved opkald
Modtagerens stemme
høres ikke.
, Kontroller, at både denne enhed og
Bluetooth-mobiltelefonen er tændt.
, Kontroller forbindelsen mellem
denne enhed og Bluetoothmobiltelefonen. Opret en Bluetoothtilslutning (HFP eller HSP) igen
(side 18).
, Kontroller, at output fra Bluetoothmobiltelefonen er indstillet til denne
enhed.
, Kontroller, at enhedens lydstyrke
ikke er indstillet for lavt.
, Skru om nødvendigt op for den
tilsluttede Bluetooth-mobiltelefon.
, Hvis du lytter til musik fra denne
enhed, skal du stoppe afspilningen,
trykke på multifunktionsknappen og
tale.
Lav lyd fra modtageren
, Skru op for denne enheds lydstyrke.
, Skru om nødvendigt op for den
tilsluttede Bluetooth-mobiltelefon.
Initialisering af
denne enhed
Du kan nulstille denne enhed til
standardindstillingerne (f.eks.
lydstyrke) og slette alle
parringsoplysninger.
1 Hvis denne enhed er
tændt, skal du trykke på
POWER-knappen og
holde den nede i ca. 3
sekunder for at slukke
enheden.
2 Tryk på og hold
POWER-knappen og
multifunktionsknappen
nede samtidigt i ca. 7
sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker samtidigt fire
gange, hvorefter denne enhed
genindstilles til
standardindstillingen. Alle
parringsoplysningerne slettes.
27
DK
Specifikationer
Generelt
*3 Codec: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
*4 Subband Codec
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 2.0
Udgang
Bluetooth-specification effektklasse 2
Maks. kommunikationsrækkevidde
Direkte synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulationsmetode
FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Understøttede Codecs*3
SBC*4, MP3
Metode til understøttelse af
beskyttet indhold
SCMS-T
Transmissionsinterval (A2DP)
20 – 20.000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Medfølgende tilbehør
Lysnetadapter (1)
Betjeningsvejledning
(denne vejledning) (1)
*1 Den faktiske rækkevidde kan variere
afhængigt af faktorer som
forhindringer mellem enhederne,
magnetiske felter omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
antennens ydelse, operativsystemet,
programmer osv.
*2 Bluetooth-standardprofiler angiver
formålet med Bluetoothkommunikation mellem enheder.
28
DK
Hovedsæt
Strømkilde
3,7 V jævnstrøm: Indbygget,
genopladeligt lithium-ion-batteri
Vægt
Ca. 78 g
Nominelt strømforbrug
1,5 W
Modtager
Type
Fri luft, dynamisk
Driverenhed
30 mm kuppeltype
Gengivelsesfrekvensområde
14 – 24.000 Hz
Mikrofon
Type
Omni-direktionel, electret kondensator
Effektivt frekvensområde
100 – 4.000 Hz
Ret til ændring af design og tekniske data
uden varsel forbeholdes.
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising