Sony | MDR-RF810RK | Sony MDR-RF810RK RF810RK Trådlösa hörlurar Bruksanvisning

4-170-753-12(1)
Välkommen!
Tack för att du köpt Sony MDR-RF810RK, system för
sladdlösa stereohörlurar. Innan du börjar använda enheten
ska du läsa igenom denna bruksanvisning noga och därefter
spara den för framtida användning.
Funktioner & egenskaper:
• Sladdlöst system som gör det möjligt att använda
hörlurarna utan att rörelsefriheten begränsas av en sladd.
• Ljudåtergivning med hög kvalitet.
• Kan användas kontinuerligt under 13 timmar med
medföljande batteri.
• Enkel anslutning till TV och HiFi-ljudanläggningar.
• Upp till 100 meters mottagningsräckvidd.
• Volymkontrollfunktion på hörlurarna.
Wireless Stereo
Headphone System
Bruksanvisning
Ladda det medföljande
laddningsbara batteriet
Det medföljande laddningsbara nickelmetallhybridbatteriet
är inte laddat när du använder det första gången. Ladda det
innan du börjar använda systemet.
Anslut CHARGE-pluggen på sändaren till hörlurarna för att
ladda hörlurarna.
1
Det finns upphöjningar som kan kännas med fingret på
ovansidan av locket och kåpan så att man kan
kontrollera lockets position. Tryck och vrid locket
moturs med handflatan så att punkten på locket ställs
mot punkten på den vänstra sidan av kåpan.
Luta hörlurarna så att skyddet faller av kåpan.
Om mottagning
Detta system använder högfrekvenssignaler i bandet
800 MHz och det innebär att mottagningsprestandan kan
försämras beroende på omgivningen. Följande exempel
beskriver de förhållanden som kan försämra
mottagningsområdet eller orsaka störningar.
• Inuti en byggnad med väggar av stålbjälkar.
• Ett utrymme med många arkivskåp i stål, osv.
• Ett utrymme med många elektriska apparater som kan
skapa elektromagnetiska fält.
• Sändaren är placerad på ett metallinstrument.
• Ett område som vetter mot en vägbana.
• Brus eller störande signaler finns i omgivningen på grund
av radiosändare i lastbilar, osv.
• Brus eller störande signaler finns i omgivningen på grund
av trådlösa kommunikationssystem installerade längs
vägar.
Ta bort batterifackets lock på hörlurarnas vänstra
kåpa.
Laddning och batteritid
Ställa ingångsnivån
Cirka laddningstid
Ungefärlig
användningstid*1
1 timme
45 minuter*3
16 timmar*2
13 timmar*3
Använd endast det laddningsbara batteriet som
medföljer hörlurarna.
Du kan även använda torrcellsbatterier (storlek AAA) som
finns i handeln för att driva hörlurarna. Sätt in batterierna
på samma sätt som beskrivs i steg 1 till 3 under "Ladda det
medföljande uppladdningsbara batteriet".
Laddningsfunktionen aktiveras inte när du använder
torrcellsbatterier.
Packa upp
Kontrollera att följande tillbehör finns med:
• Hörlurar (1)
3
Stäng locket till batterifacket.
Tryck och vrid locket moturs med handflatan så att den
upphöjda punkten på locket ställs mot punkten på den
högra sidan av kåpan.
Inställning Anslutna komponenter
0 dB
TV, bärbara enheter och övriga enheter med låg
utgångsnivå
–6 dB
Övriga enheter (ursprungliga inställningar)
Sony alkaliska batterier LR03/AM-4(N) 28 timmar*2
*1 vid 1 kHz, 1 mW + 1 mW uteffekt
*2 Tiden som anges ovan kan variera beroende på temperatur och
användningsförhållanden.
 Använda systemet
Cirka timmar*1
Om batterier
• Ladda inte ett torrcellsbatteri.
• Förvara inte ett torrbatteri tillsammans med mynt eller andra
metallföremål. Värme kan genereras om den positiva och negativa
polen kommer i kontakt med varandra via ett ledande föremål.
• Om du inte ska använda hörlurarna under en längre period, ta ur
batteriet för att skydda mot batteriläckage eller korrosion.
Sändarenhetens räckvidd
Felsökning
Det optimala avståndet är upp till 100 meter utan att
systemet påverkas av störningar. Avståndet kan dock variera
beroende på omgivningarna och förhållanden. Om systemet
tar upp brus inom det ovan nämnda avståndet, minskar du
avståndet mellan sändaren och hörlurarna eller så väljer du
en annan kanal.
Inget ljud/dämpat ljud
Observera!
• Om du använder hörlurarna inom sändarens räckvidd kan
sändaren placeras i vilken riktning som helst från hörlurarna.
• Även inom signalmottagningsområdet finns det några områden
(döda punkter) där RF-signalen inte kan tas emot. Detta är
karakteristiskt och en begränsning i tekniken för RF-signaler och är
inte ett fel. Genom att flytta sändarenheten något kan detta område
ändras.
Observera!
• Sänk volymen innan du ställer in ATT-omkopplaren.
• Om ljudinsignalen är förvrängd (ibland hörs brus samtidigt) ska du
ställa ATT-omkopplaren på "–6 dB".
Byta hörlurarnas dynor
1
Ta bort den gamla dynan genom att dra den av
spåret på kåpan.
Innan du börjar använda hörlurarna
 Flytta närmare sändarenheten. Sannolikheten för störningar ökar
med avståndet till sändarenheten.
 Om sändarenheten är ansluten till uttag för hörlurar, vrid upp
volymen på den anslutna audio-/videoutrustningen.
 Ändra radiofrekvensen med CHANNEL-väljaren på
sändarenheten och ställ därefter in samma radiofrekvens med
omkopplaren på hörlurarnas högra kåpa.
 Hörlurarnas strömindikator stängs av, dämpas, blinkar, eller så
förvrängs eller bullrar ljudet.
• Ladda det uppladdningsbara batteriet om det är svagt eller
ersätt de gamla alkaliska batterierna med nya. Ta hörlurarna till
en Sony-återförsäljare om strömindikatorn fortfarande inte
lyser efter att batteriet har laddats.
Starta den ljud-/videoutrustning som är ansluten
till sändarenheten.
Om sändarenheten är ansluten till uttag för hörlurar,
vrid upp volymen på den anslutna ljudutrustningen så
högt du kan men inte så högt att ljudsignalen förvrängs.
2
Koppla bort CHARGE-kontakten från hörlurarna.
Sändarens indikator lyser grönt.
2
Placera den nya dynan på kåpan.
Häng ena kanten av dynan på ena sidan av spåret på
kåpans kant, vänd sedan dynan runt hörluren som
bilden nedan illustrerar.
Justera dynan till vertikal läge när den sitter säkert i
spåret.
Sändarenhet
Observera
Det uppladdningsbara nickelmetallhydridbatteriet ska ersättas med
ett nytt när det håller laddningen under endast hälften av den
förväntade tiden efter en korrekt laddning. Det laddningsbara
batteriet av typ BP-HP550-11 finns inte att köpa i handeln. Du kan
beställa batteriet i den affär som sålde systemet till dig eller från
närmaste Sony-återförsäljare.
Tekniska specifikationer
Hörlurar
Allmänt
Bärvågsfrekvens
Kanaler
Modulering
Frekvensomfång
CHARGE-kontakt
Ställa i ordning sändarenheten
• Sändare (1)
1
4
Anslut den medföljande nätadaptern till
sändarenheten.
CHANNEL
Printed in China
Att placera kärl med vätska, t ex blomvaser, på enheten eller
att utsätta enheten för vätska på något annat sätt, medför
risk för elektriska stötar och fara för brand.
Öppna inte enhetens ytterhölje eftersom du då kan komma i
kontakt med hög elektrisk spänning. Låt kvalificerad teknisk
personal sköta servicen.
Eftersom nätadapterns stickkontakt används för att koppla
bort nätadaptern från elnätet ska du ansluta den till ett
vägguttag som är lättåtkomligt. Om du lägger märke till
något onormalt med nätadaptern måste du omedelbart
koppla bort den från nätuttaget.
Installera inte enheten i ett övertäckt utrymme, exempelvis
en bokhylla eller ett inbyggnadsskåp.
Batterier eller apparater som innehåller batterier får inte
utsättas för kraftig värme såsom direkt solljus, eld eller
liknande.
Varumärke, tillverkare och modellnummer finns på
enhetens undersida.
För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka
hörselskador.
I fallet med produkter som för säkerhet, prestanda eller
dataintegritet kräver en permanent kontakt med ett inbyggt
batteri, ska detta batteri endast bytas av kvalificerad
servicepersonal.
För att säkerställa att batteriet tas omhand på rätt sätt ska
produkten, när dess livslängd är slut, överlämnas till
lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning.
CHANNEL
Sony Corp. betygar härmed att denna utrustning följer
huvudsakliga krav och relevanta bestämmelser i
1999/5/EC-direktivet. Besök följande webbplats för mer
information:
http://www.compliance.sony.de/
Kassera gammal elektrisk och
elektronisk utrustning (tillämpligt i
den europeiska gemenskapen och
andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
När den här symbolen finns på produkten eller dess
förpackning, indikerar det att produkten inte får behandlas
som hushållsavfall. Den ska lämnas in till lämplig
insamlingsstation för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten
lämnas in för återvinning, bidrar du till att förhindra
negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå för miljön
och mänsklig hälsa, vilka annars skulle kunna orsakas av
olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av
material bidrar till att bevara naturresurser. Om du behöver
mer information om återvinning av den här produkten
kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation
eller affären där du köpte produkten.
Om du behöver mer information om återvinning av den här
produkten eller batteriet, kontaktar du ditt lokala
miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du
köpte produkten.
Meddelande till kunder: följande information gäller
endast för utrustning som sålts i länder där
EU-direktiv gäller
Denna produkt har tillverkats av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Befullmäktigat ombud avseende EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. För alla kontakter avseende serviceeller garantifrågor hänvisas till adresserna som finns i
separata service- eller garantidokument.
1
OdB −6dB
2
ska du koppla bort nätadaptern från vägguttaget genom
att hålla i kontakten. Dra inte i sladden.
• Placera inte systemet för sladdlösa hörlurar på en plats där
de utsätts för direkt solljus, värme eller fukt.
INPUT CHARGE
Till hörlurskontakt (Stereo mini-kontakt),
LINE OUT- eller REC OUT-kontakt
Till DC IN 12V-uttag
4
Till ett
nätuttag
Nätadapter
(medföljer)
• Kortgaranti (1)
• Bruksanvisning (1)
Vikt
Angående hörlurarna
DC IN 12V
5
Strömkälla
• När sändarenheten inte används under en längre period
2
WALKMAN®*, TV, etc.
Kontrollera att omkopplaren på den vänstra
kåpan står på OFF. Därefter ansluter du
CHARGE-kontakten på sändaren till uttaget som är
placerat på den vänstra kåpan.
2
För att minska risken för hörselskador
Kontrollera om strömindikatorn på den vänstra kåpan
tänds röd. Placera den högra kåpan  på ditt högra öra
och den vänstra kåpan  på ditt vänstra öra.
Det finns en upphöjd punkt på hängaren som är
markerad  så att man lätt kan känna igen den vänstra
sidan.
Undvik hög volym när du använder hörlurar. Öronexperter
varnar för kontinuerligt, högt och utdraget spelande. Om du
upplever ringningar i öronen, minska volymen eller sluta
använda hörlurarna
Anslut den medföljande nätadaptern till
sändarenheten.
Sändarenhet
POWER-indikatorn på sändaren tänds i rött. Laddning
tar cirka 16 timmar och laddningsindikatorn stängs
därefter av.
Märkeffekt
Slå på omkopplaren på den vänstra hörlurskåpan.
* WALKMAN och WALKMAN-logotypen är registrerade
varumärken tillhörande Sony Corporation.
OFF
ON
DC 12 V: medföljande nätadapter
Stereo mini-teleplugg
Cirka 108 × 128 × 108 mm (b/h/d)
Cirka 137 g
3W
Hörlurar MDR-RF810R
Säkerhetsåtgärder
CHARGE
DC OUT
6.2V
150mA MAX
ATT
Medföljande laddningsbart
nickelmetallhydridbatteri BPHP550-11 eller torrcellsbatteri
(storlek AAA) som kan köpas i
handeln
Cirka 270 g (inklusive det
medföljande laddningsbara
nickelmetallhydridbatteriet)
2W
Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras
utan föregående meddelande
Omtanke om andra
Håll volymen på en måttlig nivå. Detta gör att du hör ljud i
din omgivning och att du kan ta hänsyn till andra i din
närhet.
Om du har frågor eller problem gällande systemet inte täcks
av informationen i denna bruksanvisning, kontaktar du
närmaste Sony-försäljare.
POWER
Ta med hörlurarna och sändarenheten till en
Sony-återförsäljare vid behov av reparation.
Sändarenhet
CHANNEL
1
ATT
OdB −6dB
2
DC OUT
6.2V
150mA MAX
INPUT CHARGE
5
Ställ in kanalen på hörlurarna, med knappen på
den högra kåpan, till samma kanal som sändaren.
Vrid upp volymen till lagom nivå med
VOLUME-kontrollen på den vänstra kåpan.
DC IN 12V
Till DC IN 12V-uttag
Hörlurar
Till ett
nätuttag
CHARGE-kontakt
När det gäller alla andra batterier, se avsnittet om hur man
på ett säkert sätt tar bort batteriet från produkten.
Överlämna batteriet till lämpligt uppsamlingsställe för
återvinning av batterier.
INPUT
Anslutningskabel
1
• Laddningsbart nickelmetallhydridbatteri BP-HP550-11 (1)
Den här symbolen på batteriet eller dess förpackning anger
att batteriet som levereras med denna produkt inte får
behandlas som hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination
med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) används om batteriet
innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att garantera att dessa batterier skaffas undan
korrekt hjälper du till att förhindra möjliga negativa
konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna
bli fallet vid olämplig avfallshantering. Återvinning av
material bidrar till att bevara naturresurser.
OdB −6dB
2
DC IN 12V
Observera
Om antennskyddet lossar från sändaren ska du sätta tillbaka det på
sändaren.
Kassera gamla batterier (tillämpligt i
den europeiska gemenskapen och
andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
VARNING!
Strömmatning
Ljudinmatning
Mått
Vikt
Märkeffekt
Välj radiofrekvens med kanalväljaren.
DC OUT
6.2V
150mA MAX
ATT
Sändarenhet
• Nätadapter (1)
Svenska
3
CHANNEL
1
©2010 Sony Corporation
Sändarenhet TMR-RF810R
 Övrig information
MDR-RF810RK
863,52 MHz, 864,52 MHz
Ch1, Ch2
FM-stereo
20 – 20 000 Hz
CHG
Anslut sändarenheten till ljud-/videoutrustningen.
Sändarenhet
 Om sändarenheten är ansluten till uttag för hörlurar ska du vrida
ner volymen på den anslutna audio-/videoutrustningen.
 Ändra radiofrekvens med CHANNEL-väljaren på sändarenheten
och omkopplaren på hörlurarnas högra kåpa.
 Hörlurarnas strömindikator stängs av, dämpas, blinkar, eller så
förvrängs eller bullrar ljudet.
• Ladda det uppladdningsbara batteriet om det är svagt eller
ersätt de gamla alkaliska batterierna med nya. Ta hörlurarna till
en Sony-återförsäljare om strömindikatorn fortfarande inte
lyser efter att batteriet har laddats.
Högt brus i bakgrunden
För att minska risken för hörselskador, skruvar du först ner
volymen.
1
 Kontrollera anslutningen till audio-/videoutrustningen och
nätadaptern.
 Kontrollera att audio-/videoutrustningen är igång.
 Vrid upp volymen på den anslutna audio-/videoutrustningen om
sändarenheten är ansluten till hörlursuttaget.
 Ändra radiofrekvensen med CHANNEL-väljaren på
sändarenheten och ställ därefter in samma radiofrekvens med
omkopplaren på hörlurarnas högra kåpa.
 Ljudavstängningsfunktionen är aktiverad.
• Använd hörlurarna i närheten av sändarenheten.
 Hörlurarnas strömindikator stängs av, dämpas, blinkar, eller så
förvrängs eller bullrar ljudet.
• Ladda det uppladdningsbara batteriet om det är svagt eller
ersätt de gamla alkaliska batterierna med nya. Ta hörlurarna till
en Sony-återförsäljare om strömindikatorn fortfarande inte
lyser efter att batteriet har laddats.
Förvrängning
Hörlurarnas dynor kan bytas ut. Om hörlurarnas dynor blir
smutsiga eller skadade byter du ut dem enligt bilden nedan.
Dynorna för hörlurarna kan inte köpas i handeln. Du kan
beställa ersättningsdynor i den affär som sålde systemet till
dig eller från närmaste Sony-återförsäljare.
Använda hörlurarna
Kontrollera återstående batteritid
Vrid omkopplaren som är placerad på den vänstra
hörlurskåpan och kontrollera POWER-indikatorn som är
placerad på den vänstra kåpan. Batteriet fungerar
fortfarande när indikatorn lyser rött.
Ladda det uppladdningsbara batteriet eller installera nya
torrcellsbatterier om POWER-indikatorns ljus är svagt eller
blinkar, eller om ljudet förvrängs eller bullrar.
 Komma igång
OdB −6dB
Använda hörlurarna med torrcellbatterier
(säljs separat)
Batteri
Sätt i det medföljande laddningsbara
nickelmetallhydridbatteriet i batterifacket och
vänd -kontakten på batteriet mot
-markeringen i facket.
ATT
*1 vid 1 kHz, 1 mW + 1 mW uteffekt.
*2 timmar krävs för ett fulladda ett helt urladdat batteri
*3 Tiden som anges ovan kan variera beroende på temperatur och
användningsförhållanden.
Batteriets livslängd
2
Om volymen är låg vid analog insignal ska du ställa
ATT-omkopplaren på "0 dB".
CHG
OFF
Nätadapter
(medföljer)
ON
När sändarenhetens POWER-indikator inte lyser
röd.
Kontrollera om omkopplaren på den vänstra hörlurskåpan
är inställd på OFF. Om omkopplaren står på ON tänds inte
POWER-indikatorn.
Det går inte att ladda något annat laddningsbart batteri eller
torrcellsbatteri än det medföljande batteriet.
Ladda batterierna i hörlurarna efter
användning
Anslut hörlurarna till sändarens CHARGE-plugg på samma
sätt som beskrivs i steg 5 av "Ladda det medföljande
laddningsbara batteriet" efter användning. Eftersom den
inbyggda timern känner av när laddningen är klar behöver
du inte ta bort hörlurarna från sändaren efter laddning.
Observera!
• Anslut inte CHARGE-kontakten till något annat än dessa hörlurar.
• Sändaren slutar automatiskt att sända RF-signaler när batteriet
laddas.
• Detta system är av säkerhetsskäl konstruerat för att endast ladda det
medföljande laddningsbara batteriet, BP-HP550-11. Observera att
andra typer av laddningsbara batterier inte kan användas med
systemet.
• Om du använder torrbatterier, kan de inte laddas upp.
• Försök inte att använda det medföljande uppladdningsbara
batteriet, BP-HP550-11, med andra enheter. Det är endast avsett för
användning i detta system.
• Ladda i temperaturer på mellan 0 °C och 40 °C.
Observera!
• Använd endast den medföljande nätadaptern. Använd ingen annan
nätadapter.
Proppens polaritet
• När sändaren är placerad på eller nära en tv-apparat kan den ta upp
störningar. Placera i detta fall sändarenheten längre bort från
tv-apparaten.
• Om den anslutna utrustningen har funktionen AVLS (Automatic
Volume Limiter System) ska du kontrollera att funktionen är
avstängd när du använder sändaren. Du måste i annat fall öka
volymen för hörlurarna och detta kan orsaka störningar.
• Håll inte sändaren i antennen. Antennskyddet kan lossa. Om det
lossar ska du sätta tillbaka det där det satt innan.
Antennskydd
VOLUME
1CH
2CH
Sända RF-signaler från sändaren
Sändarenheten börjar automatiskt sända RF-signaler när
den detekterar en ljudsignal från den anslutna utrustningen.
Om sändaren inte känner av någon ljudsignal under mer än
4 minuter, slutar den att sända RF-signaler och POWERindikatorn blinkar under 1 minut och stängs därefter av.
Om sändaren tar emot ljudsignaler igen, börjar den sända
RF-signaler och POWER-indikatorn lyser grön igen.
Sändaren sänder inte RF-signaler och ljudsignalen är mycket
svag. Om sändaren är ansluten till ett hörlursuttag ska du
kontrollera att den anslutna utrustningens volym står på
5 - 6 eller högre.
Det kan ta en liten stund innan du hör något i hörlurarna
eftersom det är en lite fördröjning innan sändaren börjar
sända RF-signaler.
Observera!
• Flytta dig närmare sändaren om du hör ett brusande ljud.
• Vissa störningar kan höras om du kopplar bort nätadaptern från
sändaren innan du stänger av hörlurarna.
SONY MDR-RF810RK_EU8 [DA/FI/SV] 4-170-753-12(1)
Download PDF

advertising