Sony | WI-SP600N | Sony WI-SP600N WI-SP600N Trådlösa brusreducerande sporthörlurar med öronsnäckor Referensmaterial

•Hvis enheden ikke fungerer korrekt
Trådløst støjannullerende stereoheadset
Melua vaimentavat langattomat stereokuulokkeet
Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
Trådlöst brusreducerande stereoheadset
Referencevejledning
Viiteopas
Veiledning
Referensguide
•Nulstil enheden (fig. ).
Under opladning skal du holde knapperne på venstre
enhed (L) og højre enhed (R) nede samtidigt i mere end
7 sekunder. Oplysninger om parring og andre indstillinger
bevares.
•Hvis problemet stadig ikke er løst selv efter nulstillingen,
skal du initialisere enheden som følger.
Først skal du fjerne enheden fra opladningsetuiet. Hold
knappen i venstre (L) side nede i mere end 2 sekunder,
og kontroller, at enhederne i venstre (L) og højre (R) side
slukker. Hold derefter knapperne i venstre og højre side
nede samtidigt i mere end 15 sekunder. Indikatoren (blå)
blinker 4 gange, og enheden nulstilles til
fabriksindstillingerne. Alle tilknytningsoplysninger slettes.
•Efter initialisering af enheden kan den muligvis ikke oprette
tilslutning til din iPhone eller din computer. Hvis dette er
tilfældet, skal du slette tilknytningsoplysningerne fra
iPhonen eller computeren og derefter tilknytte dem igen.
Hvad er støjannullering?
WF-SP700N
©2018 Sony Corporation
Printed in Denmark
4-730-307-41(2)
http://www.sony.net/
CE-mærkningen gælder kun for de lande, hvor den
håndhæves juridisk. Den gælder hovedsageligt EØS-landene
(Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde).
A
Bluetooth®-varemærket og -logoerne er registrerede
varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver
anvendelse af sådanne varemærker af Sony Corporation er
underlagt licens.
N-Mark er et varemærke eller et registreret varemærke
tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
Windows er et registreret varemærke eller et varemærke,
der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Mac, OS X, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende
Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
B
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et
elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at blive tilsluttet
henholdsvis iPod eller iPhone og er certificeret af udvikleren
til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke
ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens
overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med
iPod eller iPhone kan påvirke ydeevnen for trådløs
kommunikation.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
Forholdsregler
C
Om BLUETOOTH®-kommunikation
D

E
Dansk
Headset: WF-SP700NL, WF-SP700NR
Opladningsetui: BC-WFSP700N
Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads,
f.eks. i en bogreol eller i et skab.
Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller
batterier) for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende
i længere tidsrum.
Undlad at afmontere, åbne eller dele sekundære batterier.
I tilfælde af et batteri lækker skal du sikre, at væsken ikke
kommer i kontakt med huden eller øjnene. Hvis du har rørt
ved væsken, skal du vaske det berørte område med rigelige
mængder vand og kontakte en læge.
Sekundære batterier skal oplades før brug. Følg altid
producentens instruktioner eller udstyrets brugervejledning
mht. korrekte opladningsinstruktioner.
Efter lang tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade
og aflade batterier flere gange for at opnå maksimal ydeevne.
Skal bortskaffes på forsvarlig vis.
Navnepladen og vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed
findes udvendigt i bunden af opladningsetuiet.
Meddelelse til kunderne: Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, som er solgt i lande,
der er underlagt EU-direktiver
Dette produkt er produceret af eller på vegne af
Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU-importøren eller relateret til produktets
overensstemmelse med europæiske regler og standarder
skal sendes til producentens autoriserede repræsentant,
Sony Belgien, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen
findes på følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af brugte batterier
og elektrisk og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre europæiske
lande med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og
batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier vises
symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder
over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at
sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges
mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genbrug af
materialer er med til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning
til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter
må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter. For alle andre batterier
henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af
brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet
eller batteriet er købt.
•Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for
en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale
kommunikationsområde kan variere afhængig af
forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det
elektromagnetiske miljø.
•Bluetooth-kommunikation kan blive deaktiveret, eller der
kan forekomme støj eller udfald under følgende forhold.
––Der er en person mellem enheden og Bluetoothenheden.
Denne situation kan forbedres ved at placere Bluetoothenheden, så den vender mod enhedens antenne.
––Der er en forhindring f.eks. metal eller en væg mellem
denne enhed og Bluetooth-enheden.
––En Wi-Fi-enhed eller en mikrobølgeovn er i brug,
eller der udsendes mikrobølger i nærheden af enheden.
––Antennen er indbygget i enheden som illustreret med
den punkterede streg (fig. ).
Følsomheden i Bluetooth-kommunikation forbedres ved
at fjerne eventuelle forhindringer mellem den tilsluttede
Bluetooth-enhed og antennen på denne enhed.
•Da Bluetooth-enheder og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) bruger
den samme frekvens (2,4 GHz), kan der forekomme
mikrobølgeinterferens, og det kan resultere i støj eller
lydudfald, eller at kommunikationen deaktiveres, hvis
denne enhed bruges i nærheden af en Wi-Fi-enhed. I
denne situation skal du udføre følgende.
––Brug denne enhed mindst 10 meter væk fra
Wi-Fi-enheden.
––Hvis denne enhed bruges inden for 10 m fra en
Wi-Fi-enhed, skal du slukke for Wi-Fi-enheden.
––Installer denne enhed og Bluetooth-enheden så tæt på
hinanden som muligt.
•Mikrobølger, der udsendes fra en Bluetooth-enhed, kan
påvirke betjeningen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk
for denne enhed og andre Bluetooth-enheder på følgende
placeringer, da de kan forårsage en ulykke:
––hvor der er brandfarlige luftarter, på et hospital og på
benzinstationer
––i nærheden af automatiske døre eller en brandalarm.
•På grund af den trådløse teknologis egenskaber vil lyd, der
afspilles på denne enhed, være forsinket i forhold til lyd og
musik, der afspilles på den afsendende enhed. Derfor
følges billede og lyd muligvis ikke ad, når du ser en film
eller spiller et spil.
•Brug ikke enheden på et fly. Radiobølger kan påvirke
instrumenter, som kan være årsag til en ulykke pga. af
fejlfunktion.
•Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner, der
overholder Bluetooth-standarden om at levere en sikker
tilslutning, når der bruges trådløs Bluetooth-teknologi,
men sikkerheden er måske ikke tilstrækkelig afhængig af
forholdene. Vær forsigtig, når du kommunikerer ved brug
af trådløs Bluetooth-teknologi.
•Vi påtager os intet ansvar for lækage af oplysninger under
Bluetooth-kommunikation.
•Tilslutning til alle Bluetooth-enheder kan ikke garanteres.
––Der kræves en enhed, der er udstyret med en
Bluetooth-funktion for at overholde den Bluetoothstandard, der er angivet af Bluetooth SIG, Inc., og blive
godkendt.
––Selvom den tilsluttede enhed overholder ovenfor omtalte
Bluetooth-standard, er det ikke alle enheder, der kan
tilsluttes, eller som fungerer korrekt. Dette afhænger
af enhedens funktioner eller specifikationer.
––Når du taler håndfrit i telefonen, kan der forekomme støj,
afhængig af enheden eller kommunikationsmiljøet.
•Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage
nogen tid at starte kommunikationen.
•Det støjeliminerende kredsløb registrerer støj udefra
med de indbyggede mikrofoner og sender et lignende,
men modsatrettet elimineringssignal til enheden.
––Støjannulleringseffekten er muligvis ikke udtalt i meget
stille omgivelser, eller der kan måske høres lidt støj.
––Støjannulleringseffekten kan variere afhængigt af hvordan du
bærer enheden, eller der kan forekomme en biplyd (hylen).
I disse situationer skal du tage enheden af og på igen.
––Støjannulleringsfunktionen fungerer primært for støj på
det lave frekvensbånd. Selvom støjen reduceres, annulleres
den ikke fuldstændigt.
––Når du bruger enheden i et tog eller i en bil, kan der
forekomme støj. Dette afhænger af omgivelsernes
støjforhold.
––Mobiltelefoner kan forårsage interferens og støj.
Hvis dette forekommer, skal du flytte enheden længere
væk fra mobiltelefonen.
––Dæk ikke enhedens mikrofoner () med dine hænder.
Støjannulleringsfunktionen eller tilstanden for omgivende
lyd fungerer muligvis ikke korrekt, eller der kan forekomme
en biplyd (hylen). I disse situationer skal du fjerne dine
hænder fra mikrofonerne på enheden (fig. ).
Om brug af enheden
•Fjern hovedtelefonerne langsomt efter brug.
•Da hovedtelefonerne er designet til at slutte tæt til dine
ører, kan det beskadige trommehinden, hvis du trykker
dem for hårdt mod ørerne.
Hvis du trykker hovedtelefonerne mod ørerne, kan der
frembringes en kliklyd i membranen. Dette er ikke en fejl.
Modstandsdygtighed over for vandindtrængen på
denne enhed
•Opladningsetuiet er ikke splashproof.
•Specifikationerne for modstandsdygtighed over for
vandindtrængen (splashproof) svarer til IPX41) i IEC 60529
"Beskyttelse mod indtrængen af vand (IP-kode)", som
angiver graden af beskyttelse mod skadelig indtrængen
af vand. Enheden kan dog ikke bruges i vand.
Medmindre enheden bruges korrekt kan der komme
vand ind i enheden. Dette kan forårsage brand,
elektrisk stød eller fejl. Vælg opmærksom på følgende,
og brug enheden korrekt.
1)
IPX4 (grad af beskyttelse mod vandsprøjt):
Beskyttet mod vandsprøjt fra enhver retning.
Væske, som specifikationerne for udstyrets evne
til at modstå indtrængning af vand gælder for
Gælder for: Frisk vand, vand fra vandhanen, sved
Gælder ikke for: Andre væsker end de ovenfor nævnte
(eksempler: sæbevand, vand med vaskemiddel, vand
med badesæber, shampoo, varmt kildevand,
bassinvand, havvand osv.)
Enhedens evne til at modstå indtrængning af vand
er baseret på Sonys målinger under de forhold, der
er beskrevet nedenfor. Bemærk, at fejl som resultat
af vandindtrængen, som sker på grund af forkert
anvendelse, ikke er dækket af garantien.
Bevare modstandsdygtighed over for vandindtrængen
Vælg opmærksom på følgende, og brug enheden korrekt.
•Sprøjt ikke med vand mod cylinderdelen, hvorfra der
udsendes lyd. Dette kan ændre medføre forringelse af
modstandsdygtigheden over for indtrængning af vand.
•Dyp ikke enheden i vand, og lad være med at bruge den
i fugtige omgivelser, f.eks. et badeværelse.
•Pas på med at tabe eller udsætte enheden for mekaniske
stød. Dette kan ændre form på eller beskadige enheden
og dette kan medføre forringelse af
modstandsdygtigheden over for indtrængning af vand.
•Tør alt vand på enheden af med en blød, tør klud.
Hvis der bliver ved med at være vand i hullerne til
ørepuderne, kan lyden forekomme lav eller kan slet ikke
høres. Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne ørepuderne,
vende lydkanalerne nedad og ryste disse et par gange
(fig. ).
•Efterlad ikke enheden med vand på kolde steder, da vandet
kan fryse til is. Tør eventuel vand af efter brug for at undgå
fejlfunktion.
•Hvis enheden er revnet eller deform, skal du undlade at
bruge enheden i nærheden af vand, eller kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Andet
•Anbring ikke denne enhed, hvor den udsættes for fugt,
støv, sod eller damp, eller i en bil eller på steder med
direkte sollys.
•Brug af Bluetooth-enheden fungerer måske ikke på
mobiltelefoner. Dette afhænger af radiobølger og den
placering, hvor udstyret anvendes.
•Høj lydstyrke kan påvirke din hørelse.
•Af hensyn til trafiksikkerheden bør hovedtelefonerne ikke
bruges, når du kører eller cykler.
•Anbring ikke enheden på steder, hvor det vil være farligt,
hvis du ikke kan høre den omgivende lyd, f.eks. ved
jernbanespor, perroner på togstationer og på byggepladser.
•Hold ørepuderne rene. Hvis du vil rengøre ørepuderne,
skal du vaske dem med et mildt rengøringsmiddel.
•Udsæt ikke enheden for voldsomme stød.
•Rengør enheden med en blød tør klud.
•Udsæt ikke enheden for vand.
Husk at følge nedenstående forholdsregler.
––Vær forsigtig, så du ikke taber enheden ned i en vask eller
en anden beholder, der er fyldt med vand.
––Brug ikke enheden i fugtige omgivelser eller i dårligt vejr,
f.eks. regn eller sne.
•Hvis du oplever ubehag efter brug af enheden, skal du
straks stoppe med at bruge den.
•Monter ørepuderne korrekt. Hvis en ørepude falder af
og efterlades i dit øre, kan det forårsage skade.
•Da børn kan sluge små dele, som f.eks. enheden og
ørepuderne, skal du opbevare enheden i opladningsetuiet
efter brug og opbevare det uden for børns rækkevidde.
•Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål
eller problemer i forbindelse med denne enhed, som ikke
er beskrevet i denne vejledning.
Ekstra polstring til ørepuderne kan bestilles hos din
nærmeste Sony-forhandler.
Valgfri støttebuer til udskiftning kan bestilles hos din
nærmeste autoriserede Sony-forhandler.
Hvis lyden ofte springer under afspilning
•Situationen kan forbedres ved at indstille lydkvalitetstilstanden
til "Prioritet på stabil tilslutning". Se i hjælpevejledningen,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
•Situationen kan forbedres ved at ændre
kvalitetsindstillingen for trådløs afspilning eller ved at
ændre den trådløse afspilningstilstand til SBC på den
transmitterende enhed. Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med den
transmitterende enhed.
•Hvis du bruger en smartphone, kan situationen forbedres
ved at lukke unødvendige programmer eller genstarte din
smartphone.
Om brug af telefoni-apps til smartphones og
computere
•Denne enhed understøtter kun almindelige indgående
opkald. Telefoni-apps til smartphones og computere
understøttes ikke.
Om opladning af enheden
•Denne enhed kan kun oplades via USB. Der kræves en
computer med USB-port til opladning.
•Denne enhed kan ikke tændes, og du kan heller ikke bruge
Bluetooth-funktioner og støjannulleringsfunktioner under
opladning.
•Hvis opladerterminalen er våd af vand eller sved, kan det
forårsage, at headsettet ikke kan oplades. Aftør enheden
straks efter brug (fig. ).
•Hvis du ikke bruger enheden i en længere periode, kan det
genopladelige batteri muligvis ikke bevare opladningen.
Batteriet vil muligvis kunne bevare en opladning korrekt
efter gentagne afladninger og opladninger.
•Når du ikke bruger enheden i en længere periode, skal du
oplade batteriet en gang hvert halve år for at undgå
overafladning.
•Hvis den tid, du kan bruge enheden, bliver meget kort, skal
det genopladelige batteri muligvis udskiftes med et nyt.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få batteriet
udskiftet.
Bemærkning om statisk elektricitet
•Der kan akkumuleres statisk elektricitet i kroppen, som kan
give en snurren for ørerne. Denne effekt kan reduceres ved
at bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer.
Kompatible iPhone/
iPod-modeller
Du kan kun bruge enheden med følgende modeller.
Opdater din iPhone eller iPod med den nyeste software,
før du tager den i brug.
•iPhone 7 Plus
•iPhone 7
•iPhone SE
•iPhone 6s Plus
•iPhone 6s
•iPhone 6 Plus
•iPhone 6
•iPhone 5s
•iPhone 5c
•iPhone 5
•iPod touch (6. generation)
(Pr. januar 2018)
Specifikationer
Generelt
Kommunikationssystem:
Bluetooth®-specifikation, version 4.1
Output:
Bluetooth-specifikation strømklasse 1
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Driftsfrekvens:
Bluetooth 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimal udgangseffekt:
Bluetooth < 10 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Understøttet codec3):
SBC4) , AAC5)
Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode:
SCMS-T
Transmissionsområde (A2DP):
20 Hz-20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
Medfølgende dele:
Trådløst stereoheadset med støjeliminering (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Opladningsetui (1)
Lange ørepuder i hybridsilikonegummi
(SS/S/M/L 2 af hver)
Støttebuer (M/L 2 af hver)
Referencevejledning (dette ark) (1)
Betjeningsvejledning (1)
Andre dokumenter (1 sæt)
Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som f.eks.
forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden
af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem,
software mv.
2)
Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med
Bluetooth-kommunikation mellem enheder.
3)
Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for
lydsignaler
4)
Underbånds-codec
5)
Advanced Audio Coding
1)
Trådløst støjannullerende
stereoheadset
Strømkilde:
DC 3,7 V: Indbygget genopladeligt litiumionbatteri
DC 5 V: Ved opladning via USB
Vægt:
Ca. 7,6 g × 2 (headset, ikke inkl. støttebuer)
Ca. 45 g (opladningsetui)
Driftstemperatur:
0° C til 40° C
Nominelt strømforbrug:
1 W (headset), 3 W (opladningsetui)
Anvendelsestimer:
Ved tilslutning via Bluetooth-enheden
Musikafspilningstid:
Maks. 3 timer (NC slået til), maks. 3 timer (NC slået fra)
Kommunikationstid:
Maks. 3,5 timer
Standbytid:
Maks. 8 timer (NC slået til), maks. 35 timer (NC slået fra)
Bemærk! Anvendelsestiden kan være kortere afhængig
af codec og anvendelsesforholdene.
Opladningstid:
Ca. 1,5 timer
(omkring 70 minutters musikafspilning er mulig efter
15 minutters opladning). (Headset)
Ca. 3 timer (opladningsetui)
Bemærk: Opladningstiden kan være kortere afhængig
af anvendelsesforholdene.
Opladningstemperatur:
5° C til 35° C
Receiver
Type: Lukket, dynamisk
Driverenhed: 6 mm
Mikrofon
Type: Elektret kondensator
Retningsangivelse: Retningsuafhængig
Effektivt frekvensområde: 50 Hz - 8.000 Hz
Systemkrav for en
batteriopladning via USB
BLUETOOTH®-tiedonsiirto
•Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin
10 metriä. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden
(esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai
sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
•Bluetooth-yhteys voi katketa tai äänentoistossa saattaa
esiintyä kohinaa tai katkoja seuraavissa tilanteissa:
––Kehosi on laitteen ja Bluetooth-laitteen välissä.
Voit parantaa yhteyttä suuntaamalla Bluetooth-laitteen
kohti laitteen antennia.
––Laitteen ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten
metallipinta tai seinä.
––Laitteen lähellä käytetään Wi-Fi-laitetta, mikroaaltouunia
tai muuta mikroaaltolähetintä.
––Laitteessa on pisteviivalla merkityssä kohdassa
sisäänrakennettu antenni (kuva ).
Bluetooth-tiedonsiirtoa voi tehostaa poistamalla esteet
Bluetooth-laitteen ja tämän laitteen antennin väliltä.
•Koska Bluetooth-laitteet ja Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), äänentoistossa
saattaa esiintyä mikroaaltohäiriöstä johtuvaa kohinaa
tai katkoja tai yhteys voi katketa, jos laitetta käytetään
Wi-Fi-laitteen lähellä. Toimi tällöin seuraavasti:
––Käytä laitetta vähintään 10 metrin etäisyydellä
Wi-Fi-laitteesta.
––Jos laitetta käytetään alle 10 metrin etäisyydellä
Wi-Fi-laitteesta, sammuta Wi-Fi-laite.
––Asenna tämä laite ja Bluetooth-laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
•Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa
sähköisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta
tämä laite ja muut Bluetooth-laitteet onnettomuuksien
välttämiseksi seuraavissa ympäristöissä:
––paikoissa, joissa on tulenarkoja kaasuja, sairaaloissa ja
huoltoasemilla
––automaattisten ovien ja palohälyttimien läheisyydessä.
•Langattoman tekniikan ominaisuuksien vuoksi tästä
laitteesta toistetun musiikin äänentoistossa on viivettä
verrattuna lähettävästä laitteesta toistettavaan ääneen ja
musiikkiin. Tämän vuoksi elokuvaa katsottaessa tai peliä
pelattaessa kuva ja ääni eivät toistu samanaikaisesti.
•Älä käytä laitetta lentokoneessa. Radioaallot voivat häiritä
mittareita ja aiheuttaa toimintahäiriöstä johtuvan
onnettomuuden.
•Tämä laite tukee Bluetooth-standardin mukaisia
suojaustoimintoja, jotka takaavat langattoman Bluetoothyhteyden suojauksen, mutta suojaus ei käytettävien
asetusten mukaan kuitenkaan välttämättä ole riittävä.
Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoon langatonta
Bluetooth-tekniikkaa.
•Emme millään tavalla vastaa tietojen joutumisesta vääriin
käsiin Bluetooth-tiedonsiirron aikana.
•Yhteyttä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
––Bluetooth-toimintoa tukevan laitteen on vastattava
Bluetooth SIG, Inc:n määrittämää Bluetooth-standardia,
ja se on todennettava.
––Vaikka yhdistetty laite vastaisi edellä mainittua
Bluetooth-standardia, joitakin laitteita ei ehkä niiden
toimintojen tai teknisten ominaisuuksien vuoksi voi
yhdistää tai ne eivät ehkä toimi oikein.
––Kun käytät puhelinta handsfree-toiminnolla, laitteesta
tai tiedonsiirtoympäristöstä riippuen voi ilmetä kohinaa.
•Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron
aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.
Jos ääni hyppii usein toiston aikana
USB AC-adapter
En kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, der er i stand til
at indføre mere end 0,5 A (500 mA)
PC
(Pr. januar 2018)
PC, hvor et af følgende operativsystemer og USB-porten er
installeret på forhånd:
Operativsystemer:
(når der bruges Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
Varotoimet
®
®
®
(hvis du bruger Mac)
Mac OS X (version 10.9 eller nyere)
Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer
uden varsel.
Suomi
Kuulokemikrofoni: WF-SP700NL, WF-SP700NR
Latauskotelo: BC-WFSP700N
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
suljettuun kaappiin.
Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai paristoja sisältävää
laitetta) pitkäksi aikaa lämmönlähteille, kuten suoralle
auringonvalolle tai tulelle.
Älä pura, avaa tai hajota akkuja tai paristoja.
Jos akku vuotaa, vältä vuotavan aineen joutumista iholle tai
silmiin. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, pese aine pois
heti runsaalla vedellä ja käänny välittömästi lääkärin
puoleen.
Akut ja paristot on ladattava ennen käyttöä. Katso aina
asianmukaisen lataamisen ohjeet valmistajan ohjeista tai
laiteoppaasta.
Jos laite on ollut pitkään varastoituna, sen akut tai paristot
on mahdollisesti ladattava ja varaus purettava useita kertoja,
ennen kuin laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Hävitä asianmukaisesti.
Nimikilpi ja turvallisuutta koskevat tärkeät tiedot löytyvät
latauskotelon pohjasta.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on
Sony Corporation.
EU:n maahantuoja: Sony Europe Limited
EU-maahantuontia tai EU:n tuotteen
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valmistajan
valtuutettu edustaja on Sony Belgia, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa
direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.
Teksti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy
kokonaisuudessaan oheiselta verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
Käytöstä poistettujen paristojen sekä
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan
unionia sekä muita Euroopan maita,
joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa
oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja
akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä
kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän
kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa tai 0,004 prosenttia lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristöja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/pariston
epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen
edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava
koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa
akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen
käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa
annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita
akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Lisätietoja
tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu.
CE-merkintä on voimassa vain niissä maissa, joissa se
pannaan oikeudellisesti täytäntöön, lähinnä Euroopan
talousalueen (ETA) maissa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony
Corporation käyttää lisenssillä.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac, OS X, iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät tarkoittavat,
että elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi
erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen
kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien
standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen
toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja
muiden lakisääteisten standardien mukainen. Huomaa, että
tällaisen lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa
omaisuutta.
•Voit lieventää ongelmaa käyttämällä Priority on stable
connection (Yhteyden vakauden korostus) -äänenlaatutilaa.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
•Voit lieventää ongelmaa muuttamalla langattoman toiston
laatuasetuksia tai valitsemalla lähettävässä laitteessa
langattomaksi toistotilaksi SBC-tilan. Lisätietoja on
lähettävän laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
•Jos käytät älypuhelinta, voit lieventää ongelmaa
sammuttamalla tarpeettomat sovellukset tai käynnistämällä
älypuhelimen uudelleen.
Älypuhelinten ja tietokoneiden puhelusovellusten käyttö
•Tämä laite tukee vain tavanomaisia saapuvia puheluita.
Laite ei tue älypuhelinten ja tietokoneiden puhelusovelluksia.
Laitteen lataaminen
•Tämä laite voidaan ladata vain USB-liitännän kautta.
Lataamiseen vaaditaan USB-liitännällä varustettu
henkilökohtainen tietokone.
•Lataamisen aikana tätä laitetta ei voi käynnistää eikä
Bluetooth- ja melunvaimennustoimintoja käyttää.
•Jos latausliitäntä on märkä, kuuloketta ei ehkä voi ladata.
Pyyhi se välittömästi käytön jälkeen (Kuva ).
•Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, ladattava akku ei
ehkä pysty säilyttämään riittävää varausta. Akku pystyy
säilyttämään varauksen asianmukaisesti sen jälkeen,
kun se on purettu ja ladattu useamman kerran.
•Jos laite on säilytyksessä pitkän aikaa, lataa akku puolen
vuoden välein ylipurkautumisen estämiseksi.
•Jos laitteen käyttöaika muuttuu erittäin lyhyeksi, ladattava
akku on vaihdettava uuteen. Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään akun vaihtamista varten.
Staattista sähköä koskeva huomautus
•Runkoon kertynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa korvissa
kihelmöintiä. Voit vähentää ilmiön vaikutuksia käyttämällä
luonnollisista aineista valmistettuja vaatteita.
Jos laite ei toimi oikein
•Palauta laitteen asetukset (kuva ).
Paina akun lataamisen aikana L- ja R-puolen painikkeita
samanaikaisesti vähintään 7 sekuntia. Pariliitostiedot ja
muut asetukset säilyvät.
•Jos ongelma ei poistu asetusten palautuksen jälkeen,
alusta laite seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Ota laite ensin latauskotelosta. Paina L-puolen (vasen)
painiketta vähintään kahden sekunnin ajan ja varmista, että
sekä L-puolen yksikkö (vasen) että R-puolen yksikkö (oikea)
sammuvat. Paina sitten L- ja R-puolen painikkeita
samanaikaisesti vähintään 15 sekuntia. Merkkivalo (sininen)
välähtää neljä kertaa, ja laitteen tehdasasetukset
palautetaan. Kaikki pariliitostiedot poistetaan.
•Kun laite on alustettu, se ei ehkä muodosta yhteyttä
iPhoneen tai tietokoneeseen. Poista tällöin laitteen
pariliitostiedot iPhonesta tai tietokoneesta ja muodosta
sitten pariliitos uudelleen.
Mitä on melunvaimennus?
•Melunvaimennuspiiri tunnistaa ulkoiset äänet
sisäänrakennetuilla mikrofoneilla ja lähettää laitteeseen
yhtä voimakkaan, mutta vastakkaisen vaimennussignaalin.
––Melunvaimennusefektiä ei ehkä huomaa hiljaisessa
ympäristössä, tai jonkin verran melua voi kuulua.
––Kuulokkeiden käyttötavasta riippuen melunvaimennustehoste
voi vaihdella tai voi kuulua piippaava ääni (ulina). Ota tällöin
laite pois päästä ja laita se uudelleen päähän.
––Melunvaimennustoiminto toimii ensisijaisesti matalilla
taajuusalueilla. Vaikka melua vaimennetaan, sitä ei
kuitenkaan poisteta kokonaan.
––Kun käytät laitetta junassa tai autossa, liikenneolosuhteista
riippuen voi kuulua melua.
––Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja melua.
Siirrä tällöin laite kauemmaksi matkapuhelimesta.
––Älä peitä laitteen mikrofoneja () käsilläsi.
Melunvaimennustoiminto tai Ambient Sound -tila eivät
ehkä toimi oikein tai voi kuulua piippaava ääni (ulina).
Ota tällöin kätesi pois laitteen mikrofonien päältä (kuva ).
Laitteen käyttäminen
•Poista kuulokkeet hitaasti käytön jälkeen.
•Koska kuulokkeet muodostavat tiiviin kotelon, niiden
painaminen voimakkaasti korviasi vasten voi johtaa
tärykalvon vaurioitumiseen.
Jos painat kuulokkeet korviasi vasten, voit kuulla kalvon
napsahduksen. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Laitteen roisketiiviys
•Latauskotelo ei ole roisketiivis.
•Laitteen roiskevesitiiviys vastaa IPX4-kotelointiluokan1)
suojausta veden sisäänpääsyä estävän suojauksen tason
määrittävän IEC 60529 -standardin "Sähkölaitteiden
kotelointiluokat (IP-koodi)" mukaisesti. Laitetta ei
kuitenkaan voi käyttää vedessä. Jos laitetta käytetään
väärin, siihen voi päästä vettä, mikä voi aiheuttaa
tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriöitä. Lue seuraavat
varoitukset huolellisesti ja käytä laitetta oikein.
1)
IPX4 (suojaus vesiroiskeilta): suojattu roiskevedeltä
kaikista suunnista.
Roiskevesitiiviyttä koskevien määritysten piiriin
kuuluvat nesteet
Sovellettavissa: makea vesi, hanavesi, hiki
Ei sovellettavissa: muut kuin edellä mainitut nesteet
(esimerkiksi saippuaa sisältävä vesi, pesuainetta
sisältävä vesi, kylpyainetta sisältävä vesi, shampoo,
kuuma lähdevesi, allasvesi, merivesi jne.).
Laitteen roiskevesitiiviyttä koskevat ominaisuudet
perustuvat Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa
suorittamiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei
kata asiakkaan väärinkäytön seurauksena veteen
upottamisesta johtuvia toimintahäiriöitä.
Roiskevesitiiviyden säilyttäminen
Lue seuraavat varoitukset huolellisesti ja käytä laitetta oikein.
•Älä läikytä vettä voimalla ääntä toistavaa lieriömäistä
osaa vastaan. Laitteen roiskevesitiiviys voi tällöin kärsiä.
•Älä upota laitetta veteen tai käytä sitä kosteissa
paikoissa, kuten kylpyhuoneessa.
•Älä pudota laitetta tai altista sitä mekaanisille iskuille.
Laite voi vääntyä tai vahingoittua, jolloin sen
roiskevesitiiviys voi kärsiä.
•Pyyhi laitteen päälle roiskunut vesi pehmeällä, kuivalla
liinalla. Jos korvapalojen aukkoihin jää vettä, ääni voi
kuulostaa hiljaiselta tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.
Irrota tällöin korvapalat, suuntaa äänikanava alaspäin
ja ravista äänikanavaa muutaman kerran (kuva ).
•Älä jätä laitetta kylmään paikkaan niin, että sen päällä
on vettä, sillä vesi voi jäätyä. Pyyhi toimintahäiriöiden
välttämiseksi vesi käytön jälkeen.
•Jos laite on haljennut tai vääntynyt, älä käytä laitetta
veden läheisyydessä tai ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Muuta
•Älä aseta tuotetta kosteaan, pölyiseen, nokiseen tai
höyryiseen paikkaan tai autoon tai altista sitä suoralle
auringonvalolle.
•Radioaaltojen vastaanotto-olosuhteiden ja laitteen
käyttöpaikan mukaan Bluetooth-laite ei ehkä toimi
matkapuhelimissa.
•Suuri äänenvoimakkuus voi heikentää kuuluvuutta.
•Älä turvallisuussyistä käytä kuulokkeita ajon tai pyöräilyn
aikana.
•Älä käytä laitetta paikoissa, joissa voi olla vaarallista,
jos et kuule ympäristön ääniä, kuten rautatieristeyksissä,
rautatieaseman laitureilla ja rakennustyömailla.
•Pidä korvapalat puhtaina. Voit puhdistaa korvapalat
pesemällä ne miedolla pesuaineliuoksella.
•Älä altista laitetta voimakkaille iskuille.
•Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
•Älä altista laitetta vedelle.
Noudata seuraavia varotoimia.
––Älä pudota laitetta pesualtaaseen tai muuhun vedellä
täytettyyn säiliöön.
––Älä käytä laitetta kosteissa paikoissa tai huonolla säällä,
kuten sateessa tai lumisateessa.
•Jos tunnet olosi laitteen käytön jälkeen epämukavaksi,
lopeta välittömästi laitteen käyttö.
•Asenna korvatyynyt kunnolla. Jos korvapala vahingossa
irtoaa ja jää korvaasi, se voi aiheuttaa vahinkoja.
•Pidä laite ja latauskotelo lasten ulottumattomissa, koska
lapset saattavat niellä pieniä osia, kuten korvapalan.
•Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia,
joita ei ole käsitelty tässä oppaassa, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Voit tilata lisävarusteena saatavat korvatyynyt lähimmältä
Sony-jälleenmyyjältä.
Voit tilata lisävarusteena saatavat kaarituet lähimmältä
valtuutetulta Sony-jälleenmyyjältä.
Yhteensopivat iPhone- ja
iPod-mallit
Voit käyttää laitetta vain seuraavien mallien kanssa.
Päivitä iPhone- tai iPod-laitteeseen uusin ohjelmisto
ennen käyttöä.
•iPhone 7 Plus
•iPhone 7
•iPhone SE
•iPhone 6s Plus
•iPhone 6s
•iPhone 6 Plus
•iPhone 6
•iPhone 5s
•iPhone 5c
•iPhone 5
•iPod touch (6. sukupolvi)
(Tammikuusta 2018 alkaen)
Tekniset tiedot
Yleistä
Tietoliikennejärjestelmä:
Bluetooth-määrityksen versio 4.1
Lähtö:
Bluetooth-määrityksen mukainen teholuokka 1
Enimmäisyhteysalue:
Näköetäisyydellä noin 10 m1)
Taajuuskaista:
2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)
Käyttötaajuus:
Bluetooth 2 400 MHz–2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Huipputeho:
Bluetooth <10 dBm
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Tuetut pakkausmuodot3):
SBC4) , AAC5)
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä:
SCMS-T
Lähetysalue (A2DP):
20 – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
Pakkauksen sisältö:
Melua vaimentavat langattomat stereokuulokkeet (1)
Micro-USB-kaapeli (noin 50 cm) (1)
Latauskotelo (1)
Pitkät hybridisilikonikumikorvapalat
(SS/S/M/L, 2 kpl kutakin)
Kaarituet (M/L, 2 kpl kutakin)
Viiteopas (tämä opas) (1)
Käyttöohjeet (1)
Muita asiakirjoja (1 sarja)
Todelliseen kantamaan vaikuttavat useat tekijät, kuten
laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin lähellä
olevat magneettikentät, staattinen sähkö,
vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä ja
ohjelmistosovellus.
2)
Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen
Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.
3)
Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus- ja muuntomuoto
4)
Alikaistan pakkausmuoto
5)
Kehittynyt äänikoodaus
1)
Melua vaimentavat langattomat
stereokuulokkeet
Virtalähde:
DC 3,7 V: sisäänrakennettu litiumioniakku
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa
Paino:
Noin 7,6 g x 2 (kuulokkeet, ilman kaaritukia)
Noin 45 g (latauskotelo)
Käyttölämpötila:
0–40 °C
Nimellinen virrankulutus:
1 W (kuulokkeet), 3 W (latauskotelo)
Käyttöaika:
Kun yhteys muodostetaan Bluetooth-laitteen kautta
Musiikin toistoaika:
Enintään 3 tuntia (NC ON), enintään 3 tuntia (NC OFF)
Tietoliikenneaika:
Enintään 3,5 tuntia
Valmiusaika:
Enintään 8 tuntia (NC ON), enintään 35 tuntia (NC OFF)
Huomautus: käyttöaika voi olla tätä lyhyempi
pakkausmuodon ja käyttöolosuhteiden mukaan.
Latausaika:
Noin 1,5 tuntia
(15 minuutin lataamisen jälkeen laitteesta voidaan
toistaa musiikkia noin
70 minuutin ajan.) (Kuulokkeet)
Noin 3 tuntia (latauskotelo)
Huomautus: Latausajat voivat vaihdella
käyttöolosuhteiden mukaan.
Latauslämpötila:
5–35 °C
Vastaanotin
Tyyppi: suljettu, dynaaminen
Kuuloke-elementti: 6 mm
Mikrofoni
Tyyppi: elektreettikondensaattori
Suuntakuvio: pallo
Tehollinen taajuusalue: 50 – 8 000 Hz
Järjestelmävaatimukset
ladattaessa akkua USB-liitännän
kautta
USB-verkkolaite
Erikseen myytävä USB-verkkolaite, jonka syöttövirta on
vähintään 0,5 A (500 mA)
PC-tietokone
(Tammikuusta 2018 alkaen)
Henkilökohtainen tietokone, jossa on esiasennettuna
jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä ja USB-liitäntä:
Käyttöjärjestelmät:
(Windowsia käytettäessä)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(Macia käytettäessä)
Mac OS X (versio 10.9 tai uudempi)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
––Antennen er innebygd i enheten slik den stiplede linjen
viser (fig. ).
Følsomheten for Bluetooth-kommunikasjonen forbedres
ved å fjerne eventuelle hindringer mellom den tilkoblede
Bluetooth-enheten og antennen på den aktuelle enheten.
•Fordi Bluetooth-enheter og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) bruker
samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå
mikrobølgeforstyrelser som kan resultere i støy eller at
lyden blir borte, eller at kommunikasjonen deaktiveres
nær en Wi-Fi-enhet. I slike tilfeller bør du gjøre følgende:
––Bruk denne enheten minst ti meter fra Wi-Fi-enheten.
––Hvis enheten befinner seg innenfor ti meter av en
Wi-Fi-enhet, slår du av Wi-Fi-enheten.
––Installer enheten og Bluetooth-enheten så nærme
hverandre som mulig.
•Mikrobølger fra Bluetooth-enheter kan påvirke betjeningen
av elektroniske medisinske enheter. Slå av denne enheten
og andre Bluetooth-enheter på følgende steder fordi de
kan forårsake en ulykke:
––hvor brennbar gass er til stede, i et sykehus eller en
bensinstasjon
––i nærheten av automatiske dører eller en brannalarm
•På grunn av egenskapene til trådløs teknologi blir den
avspilte lyden på denne enheten forsinket i forhold til lyden
og musikken som spilles av på sendeenheten. Derfor kan
lyden og bildet bli usynkronisert når du ser en film eller
spiller et spill.
•Ikke bruk enheten på et fly. Radiobølger kan påvirke
instrumenter og medføre en ulykke på grunn av
funksjonsfeil.
•Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som er i
samsvar med Bluetooth-spesifikasjonen for sikker tilkobling
under kommunikasjon ved hjelp av trådløs Bluetoothteknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når
du utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs
Bluetooth-teknologi.
•Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som fanges
opp under Bluetooth-kommunikasjon.
•Tilkobling med alle Bluetooth-enheter garanteres ikke.
––En enhet som har Bluetooth-funksjon, må følge
Bluetooth-standarden som er angitt av Bluetooth SIG,
Inc., og bli godkjent.
––Selv om den tilkoblede enheten følger de ovennevnte
Bluetooth-spesifikasjonene, kan det hende at noen
enheter ikke tilkobles eller fungerer som de skal,
avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
––Når du snakker i telefonen håndfritt, kan støy forekomme,
avhengig av enhet eller kommunikasjonsmiljø.
•Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt
tid å starte kommunikasjonen.
A
B
C
Hvis lyden ofte hopper under avspilling
D

•Situasjonen kan forbedres ved å velge lydkvalitetmodusen
”prioritet på stabil tilkobling”. Gå til hjelpeveiledningen hvis
du vil vite mer.
•Situasjonen kan bedres ved å endre innstillingene
for trådløs avspillingskvalitet eller feste den trådløse
avspillingsmodusen til SBC på senderenheten.
Se bruksanvisningen som fulgte med senderenheten
for informasjon.
•Hvis du bruker en smarttelefon, kan situasjonen forbedres
ved å slå av unødvendige programmer eller starte
smarttelefonen på nytt.
Om bruken av ringeapplikasjoner for smarttelefoner
og datamaskiner
•Denne enheten støtter kun normale innkommende anrop.
Ringeapplikasjoner for smarttelefoner og datamaskiner
støttes ikke.
E
Om lading av enheten
Norsk
Hodesett: WF-SP700NL, WF-SP700NR
Ladeenhet: BC-WFSP700N
Ikke plasser apparatet på et trangt sted, for eksempel en
bokhylle eller et innebygd kabinett.
Ikke eksponer batteriene (batteripakken eller innsatte
batterier) for høy varme (f.eks. fra direkte sollys, åpne
flammer eller lignende) over lengre tid.
Ikke ta fra hverandre, åpne eller riv opp sekundære celler
eller batterier.
Hvis det oppstår en cellelekkasje, må du ikke la væsken
komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis dette skjer,
må du vaske det berørte området med rikelige mengder
vann og oppsøke lege.
Sekundære celler og batterier må lades opp før bruk.
Les alltid instruksjonene fra produsenten eller
utstyrshåndbøker for å få riktige instruksjoner om lading.
Etter lengre perioder uten bruk kan det være nødvendig
å lade opp og lade ut cellene eller batteriene flere ganger
for å oppnå maksimal ytelse.
Avhend dem på riktig måte.
Navneplaten og viktig sikkerhetsinformasjon er plassert på
undersiden av ladeenheten.
Merknad til kunder: Den følgende informasjonen
gjelder bare utstyr som er solgt i land som er
underlagt EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av, eller på vegne av,
Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørsler til EU-importøren eller forespørsler relatert til
produktenes samsvar i Europa skal sendes til produsentens
autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret samsvarer
med EU-direktivet 2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU-land og andre europeiske
land med kildesortering)
Når dette symbolet er oppført på
produktet, batteriet eller emballasjen, skal
produktet og batteriet ikke håndteres som
husholdningsavfall. På noen batterier kan
dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol.
De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb)
legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv eller 0,004 % bly. Hvis du passer på å kvitte deg
med slike produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser
som skyldes feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av
materialer bidrar til å bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må batteriet bare byttes av kvalifisert teknisk
personell. Lever disse produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr for å sikre at produktet og batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt
tar ut batteriet fra produktet. Lever inn batteriet til en
gjenvinningsstasjon for resirkulering av brukte batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller forretningen
der du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet eller batteriet.
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de landene
hvor dette er påbudt ved lov, hovedsakelig i EØS-land.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker
som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker av Sony Corporation er under lisens.
N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for
NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
Windows er et registrert varemerke eller et varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Mac, OS X, iPhone og iPod touch er varemerker for
Apple Inc., som er registrert i USA og andre land.
”Made for iPod” og ”Made for iPhone” betyr at et elektronisk
tilbehør har blitt laget spesielt for iPod eller iPhone, og det er
sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples
ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for betjening av
denne enheten eller samsvaret med sikkerhetsstandarder
og reguleringsstandarder. Merk at bruken av dette tilbehøret
med iPod eller iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
Andre varemerker og -navn tilhører sine respektive eiere.
Forsiktighetsregler
Om BLUETOOTH®-kommunikasjon
•Trådløs Bluetooth-teknologi opererer innenfor et område
på omtrent ti meter. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
kan variere avhengig av hindringer (personer, metall,
vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
•Bluetooth-kommunikasjon kan deaktiveres, det kan oppstå
støy, eller lyden kan bli borte under følgende forhold.
––Det befinner seg en menneskekropp mellom enheten
og Bluetooth-enheten.
Denne situasjonen kan forbedres ved å plassere
Bluetooth-enheten mot antennen på enheten.
––Det er en hindring, for eksempel en metallgjenstand
eller vegg, mellom enheten og Bluetooth-enheten.
––En Wi-Fi-enhet eller mikrobølgeovn er i bruk, eller
mikrobølger slippes ut i nærheten av enheten.
•Denne enheten kan bare lades med USB. Det kreves en
datamaskin med USB-port for å lade.
•Denne enheten kan ikke slås på, og Bluetooth- og
støydempingsfunksjonen kan heller ikke brukes under
opplading.
•Hvis ladeterminalen blir våt eller svett, kan det føre til at
hodesettet ikke kan lades. Tørk den av umiddelbart etter
bruk (figur ).
•Hvis du ikke bruker enheten på en lang stund, kan det
hende at det oppladbare batteriet ikke holder på
tilstrekkelig lading. Batteriet vil kunne holde på ladingen
igjen etter at det utlades og lades flere ganger.
•Hvis du legger bort enheten en lang stund, bør du lade
batteriet en gang i halvåret for å forhindre overutladning.
•Hvis tiden du kan bruke enheten blir veldig kort, bør du
bytte ut det oppladbare batteriet med et nytt batteri.
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for å få byttet
ut batteriet.
Merknad om statisk elektrisitet
•Statisk elektrisitet som har samlet seg på kroppen, kan
forårsake mild kribling i ørene. Du kan minimere denne
effekten ved å bruke klær som er laget av naturlige
materialer.
Hvis enheten ikke fungerer som den skal
•Tilbakestill enheten (figur ).
Hold nede knappene på L- (venstre) og R-enhetene (høyre)
samtidig i mer enn syv sekunder mens den lades.
Paringsinformasjonen og de andre innstillingene beholdes.
•Hvis problemet vedvarer selv etter at du har tilbakestilt den
slik det er beskrevet ovenfor, kan du initialisere enheten på
følgende måte.
Først må du fjerne enheten fra ladeenheten. Hold nede
knappen på L-siden (venstre) i mer enn to sekunder og
sjekk at enhetene på L- (venstre) og R-siden (høyre) slås av.
Deretter holder du nede knappene på L- og R-siden
samtidig i mer enn 15 sekunder. Indikatoren (den blå)
blinker fire ganger, og enheten tilbakestilles til
fabrikkinnstillingene. All paringsinformasjon slettes.
•Etter at enheten er initialisert, vil den kanskje ikke kobles
til din iPhone eller datamaskin. Hvis dette skjer, sletter du
paringsinformasjonen til enheten fra iPhone-enheten eller
datamaskinen og parer dem deretter på nytt.
Hva er støydemping?
•Den støydempende kretsen registrerer faktisk utvendig
støy med innebygde mikrofoner og sender et dempende,
motsatt rettet signal til enheten.
––Den støydempende effekten vil kanskje ikke være veldig
påtalende i et veldig rolig miljø, eller noe støy kan bli hørt.
––Avhengig av hvordan du bruker enheten, kan den
støydempende effekten variere eller en (hylende) pipelyd
kan forekomme. I disse tilfellene må du fjerne enheten og
sette den på plass igjen.
––Den støydempende funksjonen fungerer hovedsakelig for
støy i lave frekvensområder. Selv om støyen reduseres,
dempes den ikke fullstendig.
––Når du bruker enheten på et tog eller i en bil, kan støy
forekomme avhengig av gateforholdene.
––Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser og støy.
Hvis dette oppstår, må du flytte enheten lenger vekk
fra mobiltelefonen.
––Ikke dekk til mikrofonene til enheten () med hendene.
Den støydempende funksjon eller modusen for
omgivelseslyd vil kanskje ikke fungere som de skal, eller
en (hylende) pipelyd kan forekomme. I disse tilfellene må
du fjerne hendene fra mikrofonene på enheten (figur ).
Om bruk av enheten
•Fjern hodetelefonene sakte etter bruk.
•Fordi øretelefonene har en høy tetthetsgrad, kan det å
tvinge dem mot ørene dine føre til trommehinneskade.
Når du presser hodetelefonene mot ørene, kan du føle en
klikkelyd fra membranen. Dette er ikke en feil.
Den sprutsikre ytelsen til denne enheten
•Ladeenheten er ikke sprutsikker.
•De sprutsikre spesifikasjonene til denne enheten tilsvarer
IPX41) i IEC 60529 (IP-kode), som spesifiserer
beskyttelsesgraden som gis mot inntrenging av vann.
Enheten kan imidlertid ikke brukes i vann. Hvis enheten
ikke brukes riktig, kan vann trenge inn i enheten og
forårsake brann, skade eller død fra elektrisk støt eller
funksjonsfeil. Merk deg følgende advarsler nøye,
og bruk enheten riktig.
1)
IPX4 (beskyttelsesgrad mot vannsprut): Beskyttet mot
vann som spruter fra enhver retning.
Væsker som dekkes av spesifikasjonene for
sprutsikkerhet
Gjelder for: Ferskvann, vann fra springen, svette
Gjelder ikke for: andre væsker enn de ovenfor
(eksempler: såpevann, vann som inneholder vaskemidler
eller bademidler, hårvask, vann fra varme kilder,
bassengvann, sjøvann osv.)
Den sprutsikre ytelsen til enheten er basert på
Sonys målinger under forholdene som er beskrevet
ovenfor. Vær oppmerksom på at feil som skyldes
vanninntrenging etter feilaktig bruk, ikke dekkes
av denne garantien.
Slik opprettholder du den sprutsikker ytelsen
Merk deg følgende advarsler nøye, og bruk enheten riktig.
•Ikke spurt vann med makt mot den sylinderformede
delen som lyden kommer ut av. Det kan føre til
forringelse av den sprutsikre ytelsen til enheten.
•Ikke putt enheten i vann eller bruk den på et fuktig sted,
som for eksempel et bad.
•Ikke slipp enheten eller utsett den for fysiske støt. Det kan
føre til at enheten endrer form eller skades og føre til
forringelse av den sprutsikre ytelsen.
•Tørk av vann på enheten med en myk, tør klut. Hvis det
blir igjen vann i ørepropphullene, kan lyden være lav eller
ikke høres i det hele tatt. I så fall tar du av øreproppene,
vender lydkanalen nedover og rister den et par ganger
(figur ).
•Ikke la enheten ligge med vann på den på et kaldt sted,
da vannet kan fryse. For å unngå funksjonsfeil må du
sørge for at du tørker av vann etter hver bruk.
•Hvis enheten har sprekker eller er deformert, må du ikke
bruke den i nærheten av vann. Du kan også kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Annet
•Ikke plasser enheten på et sted som utsettes for fuktighet,
støv, sot eller damp, i en bil eller på stedet som utsettes for
direkte sollys.
•Bruk av Bluetooth-enheten fungerer ikke alltid på
mobiltelefoner avhengig av radiobølgeforhold og stedet
hvor utstyret brukes.
•Høyt volum kan påvirke hørselen din.
•Av hensyn til trafikksikkerheten bør du ikke bruke
hodetelefonene når du kjører eller sykler.
•Ikke bruk enheten på steder hvor det vil være farlig dersom
du ikke hører lyder fra omgivelsene, for eksempel ved en
jernbaneovergang, på perrongen på en togstasjon og på
byggeplasser.
•Hold øreproppene rene. Rengjør øreproppene med mildt
såpevann.
•Ikke utsett enheten for kraftige fysiske støt.
•Rengjør enheten med en myk, tørr klut.
•Ikke utsett enheten for vann.
Pass på at du følger forholdsreglene nedenfor.
––Pass på at du ikke mister enheten i en vask eller annen
beholder med vann.
––Ikke bruk enheten på fuktige steder eller i dårlig vær,
for eksempel i regn- eller snøvær.
•Hvis du opplever ubehag etter bruk av enheten, må du
slutte å bruke enheten umiddelbart.
•Sett ørepluggene godt på plass i øret. Hvis en øreplugg
løsner ved et uhell og blir sittende igjen i øret, kan det
føre til skade.
•Siden barn kan komme til å svelge små deler som enheten
og øretelefonene, må du lagre enheten i ladeenheten etter
bruk og oppbevare den utilgjengelig for barn.
•Hvis du har spørsmål eller problemer angående denne
enheten som ikke er dekket i denne håndboken,
må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Om ljudet ofta hoppar under uppspelning
Svenska
Headset: WF-SP700NL, WF-SP700NR
Laddningsfodral: BC-WFSP700N
Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel
i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för hög värme, till
exempel direkt solljus, eld eller liknande under en längre tid.
Ta inte isär, öppna eller ta sönder sekundära celler eller
batterier.
Låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen
om en cell läcker. Om så har skett, tvätta det berörda
området med stora mängder vatten och kontakta läkare.
Sekundära celler och batterier måste laddas före
användning. Läs alltid tillverkarens instruktioner eller
utrustningens användarhandbok för korrekta
laddningsinstruktioner.
Efter lång tids förvaring kan det vara nödvändigt att ladda
och ladda ur celler eller batterier flera gånger för att uppnå
maximal prestanda.
Kasseras på lämpligt sätt.
Namnplåten och viktig säkerhetsinformation finns på
laddningsfodralets undersida.
Kundinformation: Följande information gäller
endast utrustning som säljs i länder med gällande
EU-direktiv
Den här produkten har tillverkats av eller på uppdrag av
Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller som rör
produktöverensstämmelse i Europa skickas till tillverkarens
representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Erstatningsøreplugger kan bestilles som ekstrautstyr fra
nærmeste Sony-forhandler.
Reservestøttebøyler kan bestilles som ekstrautstyr fra din
nærmeste godkjente Sony-forhandler.
Kompatible iPhone-/
iPod-modeller
Enheten kan bare brukes med følgende modeller.
Oppdater iPhone- eller iPod-enheten din med den
nyeste programvaren før bruk.
•iPhone 7 Plus
•iPhone 7
•iPhone SE
•iPhone 6s Plus
•iPhone 6s
•iPhone 6 Plus
•iPhone 6
•iPhone 5s
•iPhone 5c
•iPhone 5
•iPod touch (6. generasjon)
(per januar 2018)
Spesifikasjoner
Generelt
Kommunikasjonssystem:
Bluetooth-spesifikasjon, versjon 4.1
Utgang:
Bluetooth-spesifikasjon, strømklasse 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Siktlinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Driftsfrekvens:
Bluetooth 2400 MHz–2483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimal utgangseffekt:
Bluetooth < 10 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Støttet kodek3):
SBC4) , AAC5)
Støttet innholdsbeskyttelsesmetode:
SCMS-T
Overføringsområde (A2DP):
20–20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Inkluderte elementer:
Trådløst stereohodesett med støyreduksjon (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Ladeenhet (1)
Lange ørepropper i hybridsilikongummi
(SS/S/M/L, to av hver)
Støttebøyler (M/L, to av hver)
Veiledning (dette dokumentet) (1)
Bruksanvisning (1)
Andre dokumenter (ett sett)
Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer
som blant annet hindringer mellom enhetene, magnetiske
felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem,
programvare osv.
2)
Bluetooth-standardprofiler angir formålet med
Bluetooth-kommunikasjon mellom enheter.
3)
Kodek: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat
4)
Kodek for underbånd
5)
Avansert lydkoding
1)
Trådløst stereohodesett med
støyreduksjon
Strømkilde:
DC 3,7 V: Innebygd oppladbart litiumionbatteri
DC 5 V: Når ladet ved hjelp av USB
Masse:
ca. 7,6 g × 2 (hodesett, ikke inkludert støttebøylene)
ca. 45 g (ladeenhet)
Driftstemperatur:
0-40 °C
Nominelt strømforbruk:
1 W (hodesett), 3 W (ladeenhet)
Driftstimer:
Hvis tilkoblet Bluetooth-enheten
Musikkavspillingstid:
maks. 3 timer (NC ON), maks. 3 timer (NC OFF)
Kommunikasjonstid:
maks. 3,5 timer
Standbytid:
maks. 8 timer (NC ON), maks. 35 timer (NC OFF)
Merk: Brukstimer kan være kortere avhengig av
kodeken og bruksforholdene.
Ladetid:
ca. 1,5 timer
(ca. 70 minutters musikkavspilling er mulig etter
femten minutters lading.) (Hodesett)
ca. 3 timer (ladeenhet)
Merk: Ladetiden kan avvike avhengig av bruksforhold.
Ladetemperatur: 5–35 °C
Mottaker
Type: Lukket, dynamisk
Driverenhet: 6 mm
Mikrofon
Type: Elektret-kondensator
Direksjonalitet: Flerveis
Effektivt frekvensområde: 50–8000 Hz
Systemkrav for batterilading
med USB
USB-nettadapter
En kommersielt tilgjengelig USB-nettadapter som kan tilføre
strøm på 0,5 A (500 mA)
Datamaskin
(per januar 2018)
PC som har ett av følgende operativsystemer
forhåndsinstallert og USB-port:
Operativsystemer:
(når du bruker Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(ved bruk av Mac)
Mac OS X (versjon 10.9 eller nyere)
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
Sony Corporation intygar härmed att denna utrustning
uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Avfallshantering av uttjänta batterier
och elektriska och elektroniska
produkter (gäller i EU och andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och
batteriet inte får behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen
för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
När produkterna och batterierna kasseras på rätt sätt kan det
förebygga de potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Återvinning av
material hjälper till att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett
inbyggt batteri bör detta batteri endast bytas av behörig
servicetekniker. Lämna det förbrukade batteriet och den
elektriska och elektroniska utrustningen på en
återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter
för att garantera korrekt hantering. Information om övriga
batterier finns i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur
produkten på ett säkert sätt. Lämna in batteriet på en
återvinningsstation i behållaren för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinning av produkten
eller batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren där du köpte
produkten eller batteriet.
CE-märkningen är giltig endast i de länder där den är
obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i EEA-länderna
(Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning
av dessa märken av Sony Corporation sker under licens.
N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som
tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac, OS X, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör
Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
Made for iPod och Made for iPhone innebär att ett
elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för anslutning
till iPod respektive iPhone samt att produkten certifierats
av utvecklaren för att uppfylla prestandakraven från Apple.
Apple kan inte hållas ansvariga för den här enhetens
funktion eller uppfyllande av regulatoriska
säkerhetsstandarder. Obs! Om detta tillbehör används
tillsammans med iPod eller iPhone kan det påverka
trådlösa funktioner.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive företag.
•Ställ in ljudkvalitetsläget till ”priority on stable connection”
för bättre ljudkvalitet. Mer information finns i hjälpguiden.
•Du kan förbättra situationen genom att ändra inställningen
för trådlös uppspelningskvalitet eller ställa in läget för
trådlös uppspelning på SBC på den sändande enheten.
Mer information hittar du i instruktionsboken för den
sändande enheten.
•Om du använder en smartphone, stäng av onödiga
program eller starta om din smartphone.
Användning av samtalsapp för smartphone eller dator
•Endast normala inkommande samtal stöds av den här
enheten. Samtalsappar för smartphone-enheter och
datorer stöds inte.
Ladda enheten
•Enheten kan endast laddas via USB-kabel. En dator med
USB-port krävs för att ladda enheten.
•Enheten kan inte slås på och Bluetooth-funktionen och
brusreduceringsfunktionen kan inte användas under
laddning.
•Om laddningskontakten är fuktig av vatten eller svett kan
det göra att headsetet inte laddas. Torka alltid av det direkt
efter användning (bild ).
•Det laddningsbara batteriet kanske inte bibehåller
kapaciteten om enheten inte används under lång tid.
Batteriet kan bibehålla kapaciteten om det har laddats ur
och laddats flera gånger.
•Om du inte tänker använda enheten under lång tid, bör du
ladda batteriet helt en gång i halvåret så att kapaciteten
bibehålls.
•Om den tid du kan använda enheten har blivit mycket kort
bör du byta ut det laddningsbara batteriet. Kontakta
närmaste återförsäljare av Sony-produkter för information
om hur du byter ut batteriet.
Anmärkning om statisk elektricitet
•Statisk elektricitet som ackumuleras i kroppen kan orsaka
en lätt stickande känsla i öronen. Du kan minimera effekten
genom att bära kläder i naturmaterial.
Enheten fungerar inte korrekt
•Återställ enheten (bild ).
Håll ned knapparna på vänster (L) och höger (R) sida
samtidigt i mer än sju sekunder under laddningen.
Parkopplingsinformation och andra inställningar behålls.
•Om problemet kvarstår även efter återställningsmanövern
som beskrivs ovan initierar du enheten enligt följande.
Ta först ut enheten ur laddningsfodralet. Håll ned knappen
på vänster (L) sida i mer än två sekunder och kontrollera att
enheterna på sidorna L (vänster) och R (höger) stängs av.
Håll sedan ned knapparna på sidorna L och R samtidigt i
mer än 15 sekunder. Indikatorn (blå) blinkar fyra
gånger och enhetens fabriksinställningar återställs.
All parkopplingsinformation raderas.
•När enheten har initierats kanske den inte kan anslutas till
iPhone eller datorn. Radera i så fall enhetens
parkopplingsinformation på din iPhone eller dator och
utför parkopplingen igen.
Vad är brusreducering?
•Brusreduceringskretsen känner av externt brus med hjälp
av de inbyggda mikrofonerna, och skickar en lika stark men
motsatt dämpningssignal till enheten.
––I mycket tysta miljöer kan brusreduceringseffekten bli
mindre tydlig och ett visst brus kan höras.
––Beroende på hur du bär enheten kan
brusreduceringseffekten variera eller ett pipande ljud
(rundgång) uppstå. I det här fallet kan du ta av dig
enheten och sätta på dig den igen.
––Brusreduceringsfunktionen har främst effekt på ljud i det
lägre frekvensbandet. Bruset dämpas, men elimineras
inte helt.
––Omgivningsljud kan höras när enheten används ombord
på ett tåg eller i en bil.
––Mobiltelefoner kan orsaka störning och brus. Om så är
fallet kan du flytta enheten längre bort från
mobiltelefonen.
––Täck inte över enhetens mikrofoner () med händerna.
Brusreduceringsfunktionen eller Ambient Sound Mode
(omgivningsljudläget) kanske inte fungerar korrekt eller
ett pipande ljud (rundgång) kan uppstå. I sådana fall ska
du ta bort händerna från enhetens mikrofoner (bild ).
Bära enheten
•Ta av hörlurarna försiktigt efter användning.
•Hörlurarna är utformade för att sluta tätt mot öronen. Om
du trycker dem mot öronen med kraft kan trumhinnorna
skadas.
Om du trycker hörlurarna mot öronen kan det höras ett
klickljud i membranet. Detta är inget fel.
Enhetens stänkskyddsgrad
•Laddningsfodralet är inte stänkskyddat.
•Stänkskyddsspecifikationerna för den här enheten
motsvarar IPX41) i IEC 60529-standarden för ”Grad av
skydd mot inträngande vatten (IP-beteckning)”, som
anger graden av skydd mot vattenintrång. Enheten kan
dock inte användas i vatten. Om enheten inte används
på rätt sätt kan vatten komma in i den och orsaka brand,
elektriska stötar eller felfunktioner. Observera följande
varningar och använd enheten på rätt sätt.
1)
IPX4 (skyddsgrad mot vattenstänk): Skyddad mot
vattenstänk från alla håll.
Vätska som omfattas av stänkskyddsspecifikationerna
Försiktighetsåtgärder
BLUETOOTH®-kommunikationer
•Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom en räckvidd
på cirka tio meter. Maximal räckvidd för kommunikationen
kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall,
väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
•Bluetooth-kommunikation kan utebli, eller brus och
avklippt ljud kan förekomma i följande förhållanden:
––En person befinner sig mellan enheten och
Bluetooth-enheten.
Kommunikationen fungerar bättre om du vänder
Bluetooth-enheten mot enhetens antenn.
––Det finns ett hinder, till exempel metall eller en vägg,
mellan enheten och Bluetooth-enheten.
––En Wi-Fi -enhet eller mikrovågsugn används,
eller mikrovågor avges i närheten av enheten.
––Antennen är inbyggd i enheten och illustreras med den
prickade linjen (bild ).
Känsligheten för Bluetooth-kommunikation förbättras om
du tar bort föremål mellan den anslutna Bluetooth-enhet
och den här enhetens antenn.
•Om enheten används i närheten av en Wi-Fi-enhet kan
det uppstå mikrovågsstörningar som resulterar i brus eller
avklippt ljud eller utebliven kommunikation, eftersom
Bluetooth-enheter och Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) använder
samma frekvens (2,4 GHz). Gör i så fall följande:
––Använd denna enhet på minst tio meters avstånd från
Wi-Fi-enheten.
––Om denna enhet används inom tio meters avstånd från
Wi-Fi-enheten, stäng av Wi-Fi-enheten.
––Installera denna enhet och Bluetooth-enheten så nära
varandra som möjligt.
•Mikrovågor från Bluetooth-enheter kan påverka funktionen
hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av systemet
och andra Bluetooth-enheter på följande platser, eftersom
de kan orsaka olycksfall:
––på platser med lättantändlig gas, till exempel sjukhus och
bensinstationer
––nära automatiska dörrar eller brandlarm.
•På grund av egenskaper hos den trådlösa tekniken blir
ljudet som spelas upp på enheten fördröjt jämfört med
ljud och musik som spelas upp på den sändande enheten.
Därför kan bild och ljud bli osynkat när du ser på film eller
spelar spel.
•Använd inte enheten ombord på flygplan. Radiovågorna
kan påverka instrument så att de slutar fungera och orsakar
olyckor.
•Systemet har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller
Bluetooth-standarden för att skydda anslutningen vid
trådlös Bluetooth-kommunikation. Skyddet kanske
emellertid inte är tillräckligt, beroende på inställningen.
Var försiktig när du kommunicerar med trådlös
Bluetooth-teknik.
•Vi åtar oss inget ansvar för information som fångas
upp av obehöriga under Bluetooth-kommunikation.
•Det går inte att garantera anslutning till alla typer av
Bluetooth-enheter.
––Enheter utrustade med Bluetooth-funktion måste följa
Bluetooth-standarden fastställd av Bluetooth SIG, Inc.
och måste autentiseras.
––Även om den anslutna enheten följer Bluetoothstandarden enligt ovan, kan det hända att vissa enheter
inte kan anslutas eller inte fungerar korrekt, beroende på
enhetens funktioner eller specifikationer.
––När du talar i telefon via handsfree, kan det förekomma
brus beroende på enheten och
kommunikationsförhållandena.
•Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund
innan kommunikationen startar.
Omfattar: Sötvatten, kranvatten, svett
Omfattar inte: Andra vätskor än de ovan nämnda
(exempel: tvålvatten, tvättmedelsvatten, vatten med
badprodukter, schampo, varmt källvatten, poolvatten,
havsvatten)
Enhetens stänkskyddsgrad baseras på mätningar
gjorda av Sony under de förhållanden som beskrivs
ovan. Observera att garantin inte omfattar fel på
grund av vatteninträngning som orsakats av
felaktig användning.
Bibehålla stänkskyddsgraden
Observera följande varningar och använd enheten på rätt sätt.
•Stänk inte vatten på den cylindriska delen där ljudet
matas ut. Om du gör det kan enhetens stänkskyddsgrad
försämras.
•Lägg inte enheten i vatten och använd den inte på
fuktiga platser, exempelvis badrum.
•Tappa inte enheten eller utsätt den för mekaniska stötar.
Om du gör det kan enheten deformeras eller skadas,
vilket kan medföra att stänkskyddsgraden försämras.
•Torka av vatten som hamnar på enheten med en torr
mjuk trasa. Om vattnet stannar kvar i öronkuddarnas hål
kanske ljudet blir lågt eller inte hörs alls. Ta i så fall bort
öronkuddarna, vänd ljudröret nedåt och skaka ljudröret
några gånger (bild ).
•Lämna inte vatten på enheten på kalla platser eftersom
vattnet kan frysa. Torka av allt vatten efter användning
för att undvika felfunktioner.
•Om enheten är sprucken eller deformerad ska du låta bli
att använda den nära vatten eller kontakta närmaste
återförsäljare av Sony-produkter.
Övrigt
•Placera inte den här enheten på en plats som är utsatt för
fukt, damm, sot eller ånga, eller i en bil eller på en plats
som är utsatt för direkt solljus.
•Användning av Bluetooth-enheten tillsammans med
en mobiltelefon kanske inte fungerar beroende på
radiovågornas beskaffenhet och platsen där utrustningen
används.
•Hög volym kan påverka hörseln.
•Av trafiksäkerhetsskäl bör du inte använda hörlurarna
medan du kör bil eller cyklar.
•Använd inte enheten på platser där det kan vara farligt att
inte höra omgivande ljud, till exempel vid tågövergångar,
tågplattformar och byggarbetsplatser.
•Håll öronkuddarna rena. Rengör öronkuddarna med en
mild tvållösning.
•Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
•Rengör anläggningen med en mjuk och torr duk.
•Utsätt inte enheten för vatten.
Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.
––Var försiktig så att du inte tappar enheten i ett handfat
eller annan vattenfylld behållare.
––Använd inte enheten på en fuktig plats eller i dåligt väder,
som regn eller snö.
•Om du upplever obehag efter att ha använt enheten ska du
sluta använda den omedelbart.
•Sätt fast öronkuddarna ordentligt. Öronkuddarna kan orsaka
skada om de lossnar från hörlurarna och sitter kvar i örat.
•Förvara enheten i laddningsfodralet och utom räckhåll för
barn, eftersom barn kan svälja smådelar, till exempel
öronsnäckor eller enheten.
•Kontakta närmaste återförsäljare av Sony-produkter om du
har frågor om eller problem med enheten som inte beskrivs
i denna guide.
Nya öronkuddar kan beställas hos närmaste återförsäljare
av Sony-produkter.
Nya bågstöd kan beställas från närmaste auktoriserade
återförsäljare av Sony-produkter.
Kompatibla iPhone-/
iPod-modeller
Enheten kan användas med följande modeller. Uppdatera
iPhone eller iPod med den senaste programvaruversionen
före användning.
•iPhone 7 Plus
•iPhone 7
•iPhone SE
•iPhone 6s Plus
•iPhone 6s
•iPhone 6 Plus
•iPhone 6
•iPhone 5s
•iPhone 5c
•iPhone 5
•iPod touch (sjätte generationen)
(januari 2018)
Specifikationer
Allmänt
Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 4.1
Utgång:
Bluetooth-specifikation effektklass 1
Största kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m1)
Frekvensband:
2,4 GHz-band (2,4000–2,4835 GHz)
Driftfrekvens:
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Högsta uteffekt:
Bluetooth < 10 dBm
Kompatibla Bluetooth-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Kodek som stöds3):
SBC4) , AAC5)
Innehållsskyddsmetod som stöds:
SCMS-T
Överföringsräckvidd (A2DP):
20–20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Enheter som ingår:
Trådlöst, brusreducerande stereoheadset (1)
Mikro-USB-kabel (cirka 50 cm) (1)
Laddningsfodral (1)
Långa hybridöronkuddar i silikongummi
(SS/S/M/L, 2 av varje)
Bågstöd (M/L, 2 av varje)
Referensguide (detta blad) (1)
Bruksanvisning (1)
Övriga dokument (en uppsättning)
Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder
mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
2)
Bluetooth-standardprofiler anger syftet med Bluetoothkommunikation mellan enheter.
3)
Kodek: Ljudsignalskomprimering och konverteringsformat
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
1)
Trådlöst brusreducerande
stereoheadset
Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri DC 5 V:
Vid USB-laddning
Vikt:
Cirka 7,6 g × 2 (headset, utan bågstöd)
Cirka 45 g (Laddningsfodral)
Drifttemperatur:
0–40 °C
Nominell strömförbrukning:
1 W (headset), 3 W (laddningsfodral)
Max. antal timmar:
Vid anslutning via Bluetooth-enheten
Musikuppspelning:
Max. 3 timmar (NC ON), max. 3 timmar (NC OFF)
Kommunikation:
Max. 3,5 timmar
Viloläge:
Max. 8 timmar (NC ON), max. 35 timmar (NC OFF)
Obs! Användningstiden kan vara kortare beroende på
kodek och användningsförhållandena.
Laddningstid:
Cirka 1,5 timme
(Cirka 70 minuters musikuppspelning efter 15 minuters
laddning.) (headset)
Cirka 3 timmar (laddningsfodral)
Obs! Laddningstiden kan variera beroende på
användningsförhållandena.
Laddningstemperatur: 5–35 °C
Receiver
Typ: Sluten, dynamisk
Drivrutin: 6 mm
Mikrofon
Typ: Electret-kondensator
Riktning: Rundupptagande
Effektivt frekvensomfång: 50–8 000 Hz
Systemkrav för batteriladdning
via USB
USB-nätadapter
En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter med förmåga att
mata in mer än 0,5 A (500 mA)
Dator
(Januari 2018)
Dator med något av följande operativsystem samt USB-port:
Operativsystem:
(med Windows)
Windows 10 Home/Windows 10 Pro
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro
Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(med Mac)
Mac OS X (version 10.9 eller senare)
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
Download PDF