Sony | MZ-NH900 | Sony MZ-NH900 Bruksanvisning

filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE01COV-UCE.fm]
masterpage:Right
3-266-536-63(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-NH900
Portable
MiniDisc Recorder
Bruksanvisning
sidan 10
Använda spelaren ___________________________________
sidan 106
Använda programvaran _______________________________
”WALKMAN” är ett registrerat varumärke som tillhör Sony
Corporation och som avser bärbara stereoprodukter.
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
MZ-NH900
© 2004 Sony Corporation
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ-----]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE020REG.fm]
masterpage:Left
Information
VARNING!
Utsätt inte denna apparat för regn
eller fukt, för att undvika risken för
brand och/eller elektriska stötar.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i
bokhyllan eller i ett skåp.
Täck inte över apparatens ventilation med
tidningar, dukar, gardiner eller liknande,
för att undvika risken för brand. Ställ inte
stearinljus på apparaten.
SÄLJAREN ÄR UNDER INGA
FÖRHÅLLANDEN ANSVARIG FÖR
EVENTUELLA DIREKTA ELLER
INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT
SLAG, ELLER FÖRLUSTER ELLER
KOSTNADER SOM UPPSTÅR PÅ
GRUND AV DEFEKT PRODUKT
ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING
AV DEN.
CE-märkningens giltighet är begränsad
till endast de länder där den är juridiskt
tillämplig, i huvudsak länderna inom det
Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet.
Ställ inte vaser eller andra föremål som
innehåller vätska på apparaten, för att
undvika risken för brand och/eller
elektriska stötar.
En del länder har regler för hur man
kasserar sådana batterier som finns i
produkten.
Kontakta den lokala miljöförvaltningen
om du är osäker på vad som gäller.
VARNING! OSYNLIG
LASERSTRÅLNING AVGES NÄR
PRODUKTEN ÄR ÖPPEN.
UTSÄTT DIG INTE FÖR
STRÅLNINGEN!
VARNING! KLASS 1M, OSYNLIG
LASERSTRÅLNING, AVGES NÄR
PRODUKTEN ÄR ÖPPEN
TITTA INTE DIREKT IN I
APPARATEN MED OPTISKA
INSTRUMENT
2
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE020REG.fm]
masterpage:Right
• SonicStage och SonicStage-logotypen
Information för användare
Gällande medföljande
programvara
• Upphovsrättslagen förbjuder
reproduktion, helt eller delvis, av
programvaran eller av handboken som
tillhör den, samt uthyrning av
programvaran utan
upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
• Under inga omständigheter är SONY
ansvarig för finansiella skador, eller
uteblivna vinster, inklusive krav från
tredje part, som uppstår till följd av
användande av den programvara som
tillhör den här produkten.
• SONY ersätter programvaran om det
uppstår problem som beror på
tillverkningsfel. SONY har dock inget
annat ansvar.
• Den programvara som medföljer den
aktuella spelaren kan inte användas
tillsammans med annan utrustning än
sådan för vilken den har utformats.
• Notera att programvaruspecifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande p.g.a. fortsatta
ansträngningar att förbättra kvaliteten.
• Användning av den här spelaren med
annan programvara än den som
medföljer omfattas inte av garantin.
• Vilka språk som kan visas i programvaran
beror på vilket operativsystem som
installerats på datorn. För att uppnå bättre
resultat bör du kontrollera att den
installerade programvaran är kompatibel
med det språk som du vill visa.
– Vi kan inte garantera att alla språk
kan visas korrekt i programvaran.
– Det kan hända att tecken som
användaren själv har skapat samt
vissa specialtecken inte kan visas.
• Beroende på vilken typ av text och
tecken som används är det inte säkert att
den text som visas i programvaran kan
visas korrekt på enheten. Det beror på:
– Den anslutna enhetens kapacitet.
– Enheten fungerar inte som den ska.
•
•
•
•
•
•
•
•
är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Sony
Corporation.
MD Simple Burner, OpenMG, ”Magic
Gate”, ”MagicGate Memory Stick”,
”Memory Stick”, Hi-MD, Net MD,
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus och
deras logotyper är varumärken som
tillhör Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows NT och
Windows Media är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
IBM och PC/AT är registrerade
varumärken som tillhör International
Business Machines Corporation.
Macintosh är ett varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc. i USA och/eller
andra länder.
Pentium är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Intel Corporation.
Alla andra varumärken och registrerade
varumärken är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
respektive företag.
Märkena ™ och ® har inte tagits med i
den här handboken.
CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2003
Gracenote. Gracenote CDDBR Client
Software, copyright 2000-2003
Gracenote. This product and service may
practice one or more of the following
U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 and
other patents issued or pending.
Gracenote and CDDB are registered
trademarks of Gracenote. The Gracenote
logo and logotype, the Gracenote CDDB
logo, and the “Powered by Gracenote”
logo are trademarks of Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004 Sony
Corporation
Dokumentation © 2004 Sony Corporation
3
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Innehåll
Om tillgängliga funktioner och medföljande
handböcker ........................................................ 8
Använda spelaren
Kontroller ............................................................ 11
Komma igång ...................................................... 15
Spela in en skiva direkt! ..................................... 19
Spela upp en skiva direkt! .................................. 23
Använda menyer ................................................. 25
Använda menyalternativen .........................................................................25
Menylista .....................................................................................................27
Olika sätt att spela in ......................................... 30
Innan du börjar spela in ...............................................................................30
Visa diverse information .............................................................................31
Spela in med mikrofon ................................................................................33
Spela in från en tv eller radio (Analog Recording) .....................................35
Välja inspelningsläge ..................................................................................35
Justera inspelningsnivån manuellt ..............................................................36
Lägga till spårmarkeringar under inspelning ..............................................37
Använda gruppfunktionen under inspelning ...............................................38
Starta/stoppa inspelningen synkront med ljudkällan
(Synchro-recording) ...............................................................................40
4
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE020REGTOC.fm]
masterpage:Right
Olika typer av uppspelning ................................. 41
Visa diverse information .............................................................................41
Välja uppspelningsläge ...............................................................................43
Söka efter ett spår (Search) .........................................................................50
Justera ljudet (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) .................................51
Ändra uppspelningshastighet (Speed Control) ............................................54
Ansluta till stereoanläggning (LINE OUT) .................................................55
Redigera inspelade spår ..................................... 56
Före redigering ............................................................................................56
Lägga till titlar (Title) ..................................................................................56
Tilldela spår eller grupper en ny grupp (Group Set) ...................................60
Låsa upp en gruppinställning (Group Release) ...........................................62
Flytta inspelade spår och grupper (Move) ...................................................62
Radera spår och hela skivan (Erase) ...........................................................66
Dela upp ett spår (Divide) ...........................................................................68
Slå ihop spår (Combine) ..............................................................................70
Formatera skivan (Format) ..........................................................................71
Andra funktioner ................................................. 72
Ändra vilka menyalternativ som visas (Menu Mode) .................................72
Skydda din hörsel (AVLS) ..........................................................................72
Stänga av pipljudet ......................................................................................73
Slå på/stänga av belysningen .......................................................................73
Spara inställningar för enskilda skivor (Disc Memory) ..............................74
Starta uppspelningen snabbt (Quick Mode) ................................................75
Välja skivläget (Disc Mode) .......................................................................76
Justera kontrasten i teckenfönstret (Contrast Adjustment) .........................77
Byta funktionsriktning i teckenfönstret .......................................................77
Använda spelaren med en dator ......................... 78
Så här kan du använda spelaren om du ansluter den till en dator ...............78
Ansluta spelaren till datorn .........................................................................78
Lagra andra data än ljuddata på en skiva ....................................................80
5
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Ytterligare information ....................................... 82
Försiktighetsåtgärder ...................................................................................82
Tekniska data ..............................................................................................84
Felsökning och förklaringar ................................ 86
Felsökning ...................................................................................................86
Meddelanden ...............................................................................................95
Förklaringar ...............................................................................................100
6
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE020REGTOC.fm]
masterpage:Right
Använda programvaran
Vad du kan göra med MD Simple Burner/
SonicStage .................................................... 106
Installera ........................................................... 108
Ordna den systemmiljö som krävs ............................................................108
Installera programvaran på datorn .............................................................109
Använda MD Simple Burner .............................. 110
Innan du använder MD Simple Burner .....................................................110
Spela in med MD Walkman (Simple mode) .............................................111
Spela in med datorn (Standard mode) .......................................................112
Använda SonicStage ......................................... 114
Importera ljuddata .....................................................................................114
Överföra ljuddata från datorn till MD Walkman ......................................116
Överföra ljuddata från MD Walkman till datorn ......................................118
Använda SonicStage Help .........................................................................121
Söka efter information i SonicStage Help .................................................123
Övrig information .............................................. 125
Avinstallera SonicStage/MD Simple Burner ............................................125
Om upphovsrättsskydd ..............................................................................126
Felsökning .................................................................................................127
Index ..........................................................................................................130
7
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Left
Om tillgängliga funktioner och
medföljande handböcker
Det här avsnittet förklarar funktionerna i den här bärbara MiniDisc-spelaren och beskriver
de handböcker som medföljer den. Läs den handbok som är relevant för det aktuella
användningsområdet för spelaren.
Lär dig mer om Hi-MD
”Hi-MD” är ett nytt MiniDisc-format med flera avancerade egenskaper i jämförelse med
standardformatet MD.
Broschyren ”Så här kan du använda din Hi-MD
Walkman”
I broschyren beskrivs de viktigaste egenskaperna hos Hi-MD samt
hur det här formatet skiljer sig från standardformatet MD Walkman.
Använda spelaren
Du kan spela in från en CD-spelare eller mikrofon och sedan lyssna på inspelningarna.
Använda spelaren (sidan 10 till 104)
Det här avsnittet beskriver alla inspelningsfunktioner. Här beskrivs
också de problem som kan uppstå när du använder spelaren och hur
du löser dem. Dessutom kan du läsa om vad du ska göra om ett
meddelande visas i teckenfönstret.
, Om du stöter på problem eller behöver en mer utförlig
förklaring
Se ”Felsökning och förklaringar” (sidan 86).
8
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Right
Använda spelaren när den är ansluten till en dator
Med de medföljande programmen SonicStage kan du överföra ljuddata mellan spelaren
och datorn.
Med den medföljande programvaran MD Simple Burner kan du spela in ljuddata till
spelaren.
Cd-skivor
Internet
Musikfiler
Använda programvaran (sidan 106 till 129)
Det här avsnittet beskriver installation och grundfunktionerna i de medföljande
programmen SonicStage och MD Simple Burner.
SonicStage Help
Detta är en onlinehjälp som du kan öppna på datorns
bildskärm.
I onlinehjälpen finns instruktioner till och information om
programmet SonicStage. Om det uppstår några problem när
du använder SonicStage finns mer information i
onlinehjälpen.
Kommentarer om avsnittet ”Använda programvaran”
• I avsnittet om hur du använder programmen hänvisar ”Net MD” till spelaren med en standardskiva
isatt och ”Hi-MD” hänvisar till spelaren med en Hi-MD-skiva eller en standardskiva i Hi-MD-läge
isatt.
• Skärmbilderna i avsnittet kan skilja sig från den faktiska programvaran.
• Beskrivningarna förutsätter att du har kännedom om grunderna i Windows. Information om hur du
använder datorn och operativsystemet finns i respektive handbok.
• Beskrivningarna i det här avsnittet gäller generella Hi-MD- och Net MD-produkter. Av detta skäl kan
det hända att vissa beskrivningar (och bilder) inte gäller din Hi-MD/Net MD. Läs även
bruksanvisningen till Hi-MD/Net MD.
9
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
Använda spelaren
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Left
Kontrollera medföljande tillbehör
Nätadapter (1)
Batteriladdare (1)
Fjärrkontroll (1)
Hörlurar (endast modell
för USA) (1)
Öronsnäckor (gäller ej
modeller för USA) (1)
Medföljande USB-kabel (1)
Uppladdningsbart
nickelmetallhydridbatteri
NH-10WM (1)
Box för torrbatteri (1)
Batteribox (1)
Optisk kabel (1)
Klämfilter (2)
Mer information om hur du använder klämfilter hittar du i ”Hur du använder de medföljande
klämfiltren” som medföljer den här enheten.
Cd-rom (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
Bärpåse (gäller ej modeller för USA) (1)
* Spela inte en cd-romskiva på en cd-spelare.
Obs!
Följ försiktighetsåtgärderna nedan när du använder enheten för att undvika funktionsfel samt för att
undvika att höljet deformeras.
• Sätt dig inte ned när du har enheten i
bakfickan.
• Lägg inte enheten i en väska med sladden till
fjärrkontrollen eller hörlurarna/öronsnäckorna
virad runt den och utsätt väskan för kraftiga stötar.
10
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Right
Kontroller
Inspelning
1
q;
qa
2
qs
qd
3
qg
qf
4
qh
5
8
qj
6
qk
7
A •NAVI/ MENU-knapp
Tryck lätt om du vill gå till NAVIinställning (navigation) (sidan 46).
Tryck i 2 sekunder eller mer om du
vill ha MENU-inställning (sidan 27).
B Batterifack
C Vridratt
D 5-lägeskontrollknapp
Användning
Funktion
Tryck på
NENT1)
uppspelning,
bekräfta
Tryck mot . gå till början av
föregående spår,
spola bakåt
Tryck mot >
gå till början av
nästa spår, spola
framåt
Tryck mot
VOL +1) eller
VOL –
volym
1) Det
Använda spelaren
ql
9
finns upphöjda punkter bredvid
NENT- och VOL +-knapparna.
E Kontakter för anslutning av
torrbatteribox
F Uttag för anslutning av batteriladdare
G DC IN 3V-uttag
H X-knapp (paus)
I x (stopp) • CANCEL/CHG-knapp
J GROUP-knapp
K zREC-knapp (inspelning)
11
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Left
L
M
N
O
P
Q
R HOLD-reglage
Dra reglaget i pilens riktning när du
vill avaktivera knapparna på spelaren.
Med den här funktionen kan du se till
att knapparna inte oavsiktligt sätter
igång en funktion när du bär mdspelaren.
S i (hörlurar/öronsnäckor)/LINE OUTuttag
OPEN-reglaget
Teckenfönster
T MARK-knapp
Uttag för
USB-kabel
LINE IN (OPT)-uttag
MIC (PLUG IN POWER)-uttag
Det finns en upphöjd punkt bredvid
MIC (PLUG IN POWER)-uttaget.
Md-spelarens teckenfönster
1
2
7
A Teckenfönster
Visar information om spår- och
skivtitlar, datum, felmeddelanden,
spårnummer osv.
B SYNC-indikering (synkroniserad
inspelning)
C Hi-MD/MD-indikering
”Hi-MD” visas när spelaren är i
driftsläget Hi-MD och ”MD” visas
när driftsläget är MD.
D REC-indikering
Visas under inspelning eller vid
filöverföring från datorn. När den
blinkar befinner sig md-spelaren i
vänteläge.
E Batteriindikator
Visar den ungefärliga återstående
batteriladdningen. Om batterierna är
svaga blir indikatorn tom och börjar
blinka.
3
4 5
8
6
9
F Skivindikering
Visar att skivan snurrar när du ska
spela in eller spela upp.
G Indikering av spårläge (PCM, Hi-SP,
Hi-LP, SP, LP2, LP4, MONO)
H Indikering av underuppspelningsläge/
upprepad inspelning
Visar det valda underuppspelningsläget
(uppspelning av ett enda spår,
slumpmässig uppspelning osv.) eller
upprepad uppspelning.
I Indikering av huvuduppspelningsläge
Visar det valda
huvuduppspelningsläget
(gruppuppspelning, programmerad
uppspelning osv.).
12
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Right
Hörlurar/öronsnäckor med fjärrkontroll
A
F
B
G
C
H
D
I
J
E
A Volymreglage (VOL +, –)
Vrid för att justera volymen.
B x-knapp (stopp)
C Väljare (NX/ENT, ., >)
Användning
Funktion
Tryck på NX/
ENT
uppspelning,
paus, bekräfta
Tryck mot .
gå till början av
föregående spår,
spola bakåt
Tryck mot >
gå till början av
nästa spår, spola
framåt
E
(grupp) +, –
F Clips
Se ”Använda clipset på
fjärrkontrollen” (sidan 14).
G HOLD-reglage
Med den här funktionen kan du se till
att knapparna inte oavsiktligt trycks in
och sätter igång en funktion när du bär
spelaren.
H DISPLAY-knapp
I P-MODE/ -knapp
J SOUND-knapp
D Teckenfönster
13
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Left
Använda clipset på fjärrkontrollen
Det kan vara svårt att läsa indikeringarna i teckenfönstret om fjärrkontrollen är fäst upp och ned
med clipset på sin aktuella plats. I så fall kan du fästa clipset i motsatt riktning enligt bilden nedan.
1 Ta bort clipset.
2 Fäst clipset i motsatt riktning.
2
1
Fjärrkontrollens teckenfönster
1
2
3
6
A
B
C
D
4
5
7
Skivindikering
Fönster för spårnummer
Teckeninformation
Indikering av underuppspelningsläge/
upprepad inspelning
E SND- (ljud) och SUR- (surround)
indikeringar
F Batterinivåindikering
G Indikering av huvuduppspelningsläge
14
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Right
Komma igång
Ladda upp det uppladdningsbara batteriet innan du använder det.
1
Sätta i det uppladdningsbara batteriet.
1 Skjut OPEN åt sidan så
2 Sätt in det
att batterifacket öppnas.
2
3 Stäng luckan.
uppladdningsbara batteriet
NH-10WM med E-polen
först.
Ladda upp det uppladdningsbara batteriet.
1 Anslut nätadaptern till batteriladdaren
och till ett vägguttag.
”Charging” blinkar, e visas i
teckenfönstret och uppladdningen
startar. När uppladdningen är klar
försvinner batteriindikatorn.
Till ett
vägguttag
Batteriladdare (baksida)
Nätadapter
2 Placera md-spelaren i batteriladdaren.
Till DC IN 3V
3 När uppladdningen är färdig tar du bort
spelaren från batteriladdaren.
forts.
15
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Left
z
Fullständig uppladdning tar cirka 2,5 timmar.
Uppladdningen kan ta olika lång tid beroende
på batteriets skick.
Använda torrbatteriet
2 Sätt i batteriet med minuspolen först.
1 Anslut torrbatteriboxen till spelaren.
Spelarens baksida
1
2
Sätt i det alkaliska torrbatteriet LR6 (storlek AA).
När du vill använda spelaren under lång tid ska du använda torrbatteriet tillsammans med ett
fullständigt uppladdat uppladdningsbart batteri.
3
Anslut och lås upp kontrollerna.
1 Anslut hörlurar/öronsnäckor till i/LINE
OUT med fjärrkontrollen.
Anslut ordentligt
2 Skjut HOLD i pilens motsatta riktning
(.) på spelaren eller fjärrkontrollen
för att låsa upp kontrollerna.
HOLD
Till i/LINE OUT
Anslut ordentligt
16
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Right
När du bör ladda upp det
uppladdningsbara batteriet
eller byta ut torrbatteriet
z
Du kan även ladda upp det uppladdningsbara
batteriet genom att ansluta nätadaptern direkt
till spelaren.
Anslut nätadaptern till DC IN 3V på spelaren
och tryck på x • CANCEL/CHG medan
spelaren är stoppad.
Du kan kontrollera laddningen för det
uppladdningsbara batteriet i teckenfönstret på
spelaren och fjärrkontrollen.
Batteriets laddning minskar
Modeller som levereras med
uttagsadapter
m
Om nätadaptern inte passar i nätuttaget
använder du uttagsadaptern.
m
Svagt batteri
Batteriet är urladdat.
”LOW BATTERY” blinkar i
teckenfönstret på spelaren (”LOW
BATT” på fjärrkontrollen) och
strömmen bryts.
Obs!
• Ta bort spelaren från batteriladdaren när du
använder spelaren.
• Använd inte spelaren medan du byter det
uppladdningsbara batteriet, även om spelaren
är ansluten till nätadaptern. Det kan medföra
att spelaren stoppas.
• Det kan hända att ”Charging” och e inte
visas i teckenfönstret så fort du placerar
spelaren i batteriladdaren. Indikeringen börjar
emellertid blinka efter ett par minuter och
laddningen startar.
• På grund av batteriets egenskaper kan det
uppladdningsbara batteriets kapacitet vara
lägre än normalt när det används för första
gången eller efter ett långt uppehåll. I så fall
kan du ladda upp och ladda ur batteriet flera
gånger. På så sätt återställs batteriets normala
livslängd.
• Ladda upp batteriet vid en temperatur på
+5 °C till +35 °C. Uppladdningstiden kan
variera beroende på den omgivande
temperaturen.
• Det är bäst att driva md-spelaren med
nätström om du ska spela in eller redigera.
När spelaren drivs med batterier bör du
använda ett helt uppladdat uppladdningsbart
batteri eller ett nytt alkaliskt torrbatteri. Stäng
av md-spelaren innan du byter batteri.
• Stäng av md-spelaren innan du byter batteri.
• När du använder en 1 GB Hi-MD-skiva kan
tiden för kontinuerlig inspelning förkortas om
du gör flera korta inspelningar.
Indikatorn för batterinivå är ungefärlig. Det kan
vara mer eller mindre kvar än vad indikatorn
visar, beroende på driftförhållandena.
17
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Left
Batterilivslängd
Vid kontinuerlig inspelning i Hi-MD-läge
(Enhet: ca timmar)(JEITA1))
Typ av skiva
Batteri
Linjär PCM
Hi-SP
Hi-LP
3,5
5
6
LR63)
2,5
3,5
4
NH-10WM + LR6
6
8,5
10
NH-10WM
3,5
5
6
LR6
4,5
7
8
NH-10WM + LR6
8
12
14
1 GB Hi-MD-skiva NH-10WM2)
60/74/80-minuters
standardskiva
1) Uppmätt
värde enligt JEITA-standard (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
2) Vid användning av ett fulladdat uppladdningsbart nickelmetallhydridbatteri.
3) Om du använder ett LR6 (AA) alkaliskt torrbatteri från Sony ”STAMINA” (tillverkat i Japan).
Vid kontinuerlig inspelning i MD-läge
(Enhet: ca timmar)(JEITA)
Typ av skiva
Batteri
SP-stereo
LP2-stereo
LP4-stereo
60/74/80-minuters
standardskiva
NH-10WM
5,5
6,5
7,5
LR
7
8,5
9,5
NH-10WM + LR6
12,5
15
17
Vid kontinuerlig inspelning i Hi-MD-läge
(Enhet: ca timmar)(JEITA)
Typ av skiva
Batteri
Linjär PCM
Hi-SP
Hi-LP
1 GB Hi-MDskiva
NH-10WM
5
8,5
10
19
60/74/80-minuters
standardskiva
LR6
10
16
NH-10WM + LR6
15
24,5
29
NH-10WM
5
8,5
11
LR6
9
14,5
19
NH-10WM + LR6
14
23
30
Vid kontinuerlig inspelning i MD-läge
(Enhet: ca timmar)(JEITA)
Typ av skiva
Batteri
SP-stereo
LP2-stereo
60/74/80-minuters
standardskiva
NH-10WM
9
10,5
12
LR6
18
21
24
NH-10WM + LR6
27
31,5
36
LP4-stereo
18
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Right
Spela in en skiva direkt!
Det här avsnittet beskriver hur du gör digitala inspelningar med hjälp av en
optisk kabel ansluten till en cd-spelare, digital-tv eller annan
digitalutrustning. Se till att använda den optiska kabeln.
1
Göra anslutningar.
(Sätt i kablarna ordentligt i lämpliga uttag.)
1 Anslut nätadaptern till spelaren samt
2 Anslut den optiska kabeln till spelaren
till elnätet.
samt till en extern komponent.
Cd-spelare, md-spelare,
dvd-videospelare, osv.
Till ett
vägguttag
Till en digital (optisk) utgång
Optisk kontakt
Optisk
minikontakt
Nätadapter
Optisk kabel*
Till LINE IN (OPT)
∗ Se ”Tillbehör som inte ingår”
(sidan 85).
Till DC IN 3V
Obs!
Se till att koppla bort USB-kabeln innan du börjar spela in.
forts.
19
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Left
2
Sätt i en inspelningsbar skiva.
1 Skjut OPEN åt sidan för att öppna
2 Sätt i en skiva med etikettsidan framåt
luckan.
och tryck ned luckan så att den stängs.
Kom ihåg att
kontrollera att
fliken för
inspelningssky
dd är stängd.
3
Bekräfta driftsläget
Spelaren har två driftslägen ”Hi-MD-läget” och ”MD-läget”. Driftsläget känns av
automatiskt när du sätter i en skiva. När du har satt i en skiva kontrollerar du driftsläget på
spelarens teckenfönster.
”Hi-MD” lyser när driftsläget är Hi-MD och ”MD” lyser när
driftsläget är MD.
• När du använder en Hi-MD-skiva på 1 GB är driftsläget Hi-MD.
• När du använder en standardskiva (60/74/80 minuter) kan du ange driftsläget enligt
följande tabell.
Skivan
Driftsläge
Tom skiva
Läget som ställts in för ”Disc Mode” i menyn.1)
”Disc Mode” är fabriksinställt på ”Hi-MD”.
Om du vill använda skivan i en annan enhet som inte
stöder Hi-MD sätter du ”Disc Mode” till ”MD” om du
vill använda skivan i MD-läge.
Skivan innehåller material som har
spelats in i Hi-MD-läge
Skivan innehåller material som har
spelats in i MD-läge
Hi-MD
1) I
MD
”Välja skivläget (Disc Mode)” (sidan 76) finns mer information om ”Disc Mode”-inställningen.
20
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Right
4
Spela in en skiva.
1 Välj och gör paus i den ljudkälla som
2 Kontrollera att skivindikeringen har
du vill spela in.
slutat snurra i teckenfönstret på
spelaren.
PAUS
Se till att skivindikeringen
har stannat.
Ansluten komponent
3 Medan spelaren är stoppad trycker du
in zREC och skjuter den åt sidan.
”REC” tänds och inspelningen startar.
4 Spela upp den källa som du vill spela
in.
Om du sätter i en tidigare inspelad skiva
påbörjas inspelningen efter det innehåll
som redan finns på skivan.
Spårmarkeringar läggs till automatiskt
på samma punkt som ljudkällan och
innehållet spelas in som en grupp.
zREC
PAUS
Ansluten komponent
Om du vill
Tryck på
Stoppa uppspelningen
Tryck på x.
Göra paus
Tryck på X1).
Tryck på X igen för att återuppta inspelningen.
Ta ur skivan
Tryck på x och öppna luckan. (Luckan kan inte öppnas medan
”SYSTEM FILE WRITING” blinkar i teckenfönstret.)
spårmarkering läggs till på den punkt där du trycker på X igen för att återuppta inspelningen under
en paus; resterande del av spåret kommer att räknas som ett nytt spår.
1) En
21
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Left
Om inspelningen inte startar
• Om strömtillförseln avbryts (dvs. om batteriet
• Kontrollera att md-spelaren inte är låst (se
tas bort eller blir urladdat eller om nätadaptern
kopplas bort) under inspelning eller redigering
eller då ”DATA SAVE” eller ”SYSTEM FILE
WRITING” visas i teckenfönstret går det inte
att öppna luckan förrän strömmen är
återställd.
• Observera följande när du spelar in från en
bärbar cd-spelare:
– Vissa bärbara cd-spelare fungerar kanske
inte digitalt när nätadaptern är urkopplad.
Om så är fallet ansluter du nätadaptern till
den bärbara cd-spelaren och använder den
som strömkälla.
– På vissa bärbara cd-spelare går det inte att
använda en optisk utgång när en
stötskyddsfunktion (exempelvis ESP* eller
G-PROTECTION) används. Om så är fallet
stänger du av stötskyddsfunktionen.
sidorna 12, 16).
• Kontrollera att skivan inte är
inspelningsskyddad (se sidorna 20, 83).
• Förinspelade (fabriksinspelade) skivor kan
inte spelas över.
Obs!
• Innan du spelar in på en 1 GB Hi-MD-skiva
ansluter du den medföljande nätadaptern till
spelaren och laddar upp det uppladdningsbara
batteriet fullständigt (batterinivåindikeringen
visar
), eller också använder du ett nytt
alkaliskt torrbatteri (batterinivåindikeringen
visar
). När du försöker starta en
inspelning på en 1 GB Hi-MD-skiva kan
”NotENOUGH POWER TO REC” visas och
inspelning kan inte genomföras även om
batterinivån är tillräcklig
(batterinivåindikeringen visar tillräcklig
återstående batteriladdning) när spelaren
stoppas eller spelar upp. Detta beror på en
mekanism som avaktiverar inspelning när
återstående batteriladdning i spelaren
beräknas vara otillräcklig för den höga
strömförbrukning som krävs för inspelning av
1 GB Hi-MD-skivor.
• Placera spelaren på ett stabilt, vibrationsfritt
underlag vid inspelning.
• Om du påbörjar inspelningen när
skivindikeringen fortfarande snurrar i
teckenfönstret kanske de första sekunderna av
materialet inte spelas in. Kontrollera att
skivindikeringen har slutat snurra innan du
börjar spela in.
• Ladda inte upp det uppladdningsbara batteriet
under bruk, även om spelaren är ansluten till
nätadaptern. Det kan medföra att spelaren
stoppas.
• Flytta inte eller skaka spelaren, och koppla
inte bort strömkällan under inspelning eller
medan ”DATA SAVE” eller ”SYSTEM FILE
WRITING” blinkar i teckenfönstret. Om du
gör det kan det hända att data som spelats in
fram till den punkten inte spelas in eller att
data som finns på skivan skadas.
• Det går inte att spela in om det inte finns
tillräckligt mycket utrymme för inspelningen
på skivan.
∗ Electronic Shock Protection (Elektroniskt
stötskydd)
z
• Spelaren är fabriksinställd att skapa en ny
grupp när en inspelning är klar. Om du inte
vill skapa en grupp ställer du in ”
:REC”
på ”
:REC Off” (sidan 39).
• Om du vill spela in från en viss punkt på
skivan, trycker du på paus vid den punkten
och börjar sedan inspelningen där.
• Du kan avlyssna ljudet under inspelningen.
Anslut hörlurarna/öronsnäckorna med
fjärrkontroll till i/LINE OUT och justera
volymen genom att vrida volymreglaget på
fjärrkontrollen (eller trycka på 5lägeskontrollknappen mot VOL + eller – på
md-spelaren). Detta påverkar inte
inspelningsnivån.
22
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Right
Spela upp en skiva direkt!
1
Sätt i en inspelad skiva.
1 Skjut OPEN åt sidan för att öppna
locket.
2
2 Sätt i en skiva med etikettsidan framåt
och tryck ned luckan så att den stängs.
Spela upp en skiva.
1 Tryck på 5-lägeskontrollknappen
(NENT) på spelaren.
Tryck på väljaren (NX/ENT) på
fjärrkontrollen.
Ett kort pipljud hörs i hörlurarna/
öronsnäckorna när du gör detta.
2 Justera volymen för spelaren genom att
trycka på 5-lägeskontrollknappen mot
VOL + eller –.
Vrid volymreglaget mot VOL + eller –
på fjärrkontrollen.
Volymen visas i teckenfönstret.
Vridratt
5-lägeskontrollknapp
(NENT, ., >,
VOL +, –)
GROUP
Volymreglage
(VOL +, –)
x
Väljare (NX/
ENT, ., >)
X
+, –
x
Du avbryter uppspelningen genom att trycka på x.
Ett långt pipljud hörs i hörlurarna/öronsnäckorna när du gör detta. Uppspelningen återupptas från den
punkt där du senast avbröt den. När du har stoppat spelaren stängs den av automatiskt efter ungefär
10 sekunder (vid batteridrift) eller efter ungefär 3 minuter (om du använder nätadaptern).
23
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE030GET.fm]
masterpage:Left
Om du vill
Gör följande på mdspelaren
Gör följande på
fjärrkontrollen
Stoppa uppspelningen
Tryck på x.
Tryck på x.
Göra paus
Tryck på X. Tryck på X igen
för att återuppta inspelningen.
Tryck på väljaren (NX/ENT).
Tryck på väljaren igen för att
återuppta uppspelningen.
Välja ett spår direkt
genom att visa
spårnummer eller namn
Välj ett spår genom att vrida
vridratten och bekräfta ditt val
genom att trycka på NENT.
—
Hoppa till början på
aktuellt spår
Tryck 5-lägeskontrollknappen
mot .. Tryck 5lägeskontrollknappen mot .
upprepade gånger tills önskat
spår börjar.
Skjut väljaren mot .. Skjut
väljaren mot . upprepade
gånger tills önskat spår börjar.
Gå till början av nästa
spår
Tryck 5-lägeskontrollknappen
mot >.
Skjut väljaren mot >.
Gå bakåt eller framåt
under uppspelning
Tryck 5-lägeskontrollknappen
mot . eller >.
Tryck väljaren mot . eller
>.
Söka efter en punkt i
spåret med hjälp av den
tid som har gått
(Tidssökning)
Gör paus och tryck 5lägeskontrollknappen mot .
eller >.
Gör paus och tryck väljaren mot
. eller >.
Söka efter ett specifikt
spår medan du visar
spårnummer
(Indexsökning)
Stoppa spelaren och tryck 5lägeskontrollknappen mot .
eller >.
Stoppa spelaren och tryck
väljaren mot . eller >.
Tryck på GROUP och tryck
Går till nästa eller
föregående grupp under sedan 5-lägeskontrollknappen
uppspelning av ett spår i mot . eller >.
en grupp (Hoppa över
grupp)1)
Tryck på
+ eller –.
Börja med det första
spåret på skivan
När spelaren är stoppad trycker
du på NENT i minst
2 sekunder.
När spelaren är stoppad trycker
du på väljaren (NX/ENT) i
minst 2 sekunder.
Ta ur skivan
Tryck på x och öppna luckan.2) Tryck på x och öppna luckan.2)
1) Hoppar till början av vart tionde spår under uppspelning av en skiva utan gruppinställningar.
2) När du har öppnat luckan flyttas uppspelningspositionen och nästa gång börjar uppspelningen
från början av det första spåret.
Om uppspelningen inte startar
Kontrollera att md-spelaren inte är låst (se
sidorna 12, 16).
Obs!
Ljudet kan hoppa om:
• spelaren utsätts för hårda, upprepade stötar.
• skivan är smutsig eller repig.
När du använder en skiva i Hi-MD-läge kan
ljudförlust uppstå i maximalt runt 12 sekunder.
24
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Använda menyer
Använda menyalternativen
Md-spelaren har många menyer med praktiska funktioner för inspelning, uppspelning,
redigering och annat.
Du ställer in menyalternativ på följande sätt.
Första gången du använder en menyfunktion efter att du har köpt spelaren blinkar ”Menu
Mode” i teckenfönstret. Innan du använder menyfunktionen kan du ställa in ”Menu Mode”
till ”Simple” (endast de vanligaste menyalternativen visas) eller ”Advanced” (alla
menyalternativ visas). Mer information om menylägesinställningar finns i ”Ändra vilka
menyalternativ som visas (Menu Mode)” (sidan 72).
Med fjärrkontrollen
DISPLAY
x
Väljare
1
2
3
4
Tryck in DISPLAY i minst 2 sekunder för att komma till menyn.
Skjut väljaren upprepade gånger för att välja alternativ.
Tryck på väljaren för att bekräfta ditt val.
Upprepa steg 2 och 3.
Inställningen bekräftas när du trycker på väljaren sista gången.
Återställa föregående inställning
Tryck på x.
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
25
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
På spelaren
NAVI/MENU
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
Vridratt
x
1
2
3
4
Tryck in NAVI/MENU i minst 2 sekunder för att komma till menyn.
Vrid vridratten för att välja menyalternativet.
Tryck på 5-lägeskontrollknappen (NENT) för att bekräfta ditt val.
Upprepa steg 2 och 3.
Inställningen bekräftas när du trycker på 5-lägeskontrollknappen (NENT) sista
gången.
Återställa föregående inställning
Tryck på x.
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
26
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Menylista
Följande tabell visar vilka menyalternativ du kan välja. En del alternativ kan väljas både på
spelaren och fjärrkontrollen medan vissa endast kan väljas från en av dem.
Alternativen under ”Meny 1” är de menyalternativ som visas när du går till menyn.
Alternativen under ”Meny 2” är de alternativ som visas när du väljer ett menyalternativ på
Meny 1.
Du kan endast visa alla menyalternativ när ”Menu Mode” är inställd på ”Advanced”.
Menyalternativ markerade med en asterisk (*) visas inte om ”Menu Mode” är inställd på
”Simple”. Mer information finns i avsnittet ”Ändra vilka menyalternativ som visas (Menu
Mode)” (sidan 72).
Obs!
Olika indikeringar kan visas beroende på driftförhållanden och skivinställningar.
Menyer på fjärrkontrollen
Meny 1
Meny 2
Funktion
Sidan
Edit
Title*
Lägga till ett spår-, artist-, album-, grupp- eller
skivnamn.
sidan 56
Tilldelar inspelade spår eller grupper en ny
grupp.
sidan 60
: Set*
: Release*
MainPMode
Låser upp gruppinställningar.
sidan 62
Move*
Byter ordning på spår eller grupper.
sidan 62
Erase
Raderar spår, grupper eller hela innehållet på
skivan.
sidan 66
Format*
Formaterar skivan och återställer den som den
var när den köptes (endast i Hi-MD-läget).
sidan 71
Normal
Väljer spår per kategori, t.ex. spårets namn eller
gruppnamn.
sidan 43
Ändrar uppspelningshastigheten utan att ändra
tonhöjden (Speed Control).
sidan 54
Group
Artist
Album
Bookmark
Program
Useful*
SpeedCtrl*
27
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Meny 1
Meny 2
Funktion
Sidan
Option
Menu Mode
Ändrar vilka menyalternativ som visas.
sidan 72
AVLS*
Begränsar maxvolymen så att du inte skadar din sidan 72
hörsel.
Beep*
Stänger av eller slår på pipljudet.
sidan 73
Backlight
Väljer status för belysningen i teckenfönstret på
fjärrkontrollen.
sidan 73
Disc Mem*
Lagrar spelarens inställningar (Disc Memory).
sidan 74
QuickMode*
Ställer in spelaren så att uppspelningen snabbt
startar.
sidan 75
Disc Mode
Väljer MD-läge eller Hi-MD-läge när en tom
skiva sätts i.
sidan 76
Menyer i spelaren
Meny 1
Meny 2
Funktion
Sidan
Edit
Title*
Lägga till ett spår-, artist-, album-, grupp- eller
skivnamn.
sidan 58
Tilldelar inspelade spår eller grupper en ny
grupp.
sidan 61
Låser upp gruppinställningar.
sidan 62
: Set*
: Release*
Display
Move*
Byter ordning på spår eller grupper.
sidan 64
Erase
Raderar spår, grupper eller hela innehållet på
skivan.
sidan 67
Format*
Formaterar skivan och återställer den som den var sidan 71
när den köptes (endast i Hi-MD-läget).
Lap Time
Visar diverse information i teckenfönstret, t.ex.
spelarstatus och annat.
sidan 32,
sidan 41
Anger uppspelningstyp, t.ex. uppspelning av ett
enda spår eller slumpmässig uppspelning.
sidan 49
RecRemain
(under inspelning
och stopp)/
1 Remain (under
uppspelning)
AllRemain
Title1/Title2
Sound*
Codec/
TrackMode*
SubPMode Normal
1 Track
Shuffle
A-BRepeat*
28
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Meny 1
Meny 2
Funktion
Sidan
Sound
Normal
Ändrar inställningarna för surround- och
equalizerläge.
sidan 52
Search*
Söker spår efter spår-, grupp-, artist- eller
albumnamn.
sidan 50
SpeedCtrl*
Ändrar uppspelningshastigheten utan att ändra
tonhöjden (Speed Control).
sidan 54
Audio Out*
Spelar upp ljud från i/LINE OUT-uttaget när du
lyssnar på en ansluten enhet.
sidan 55
REC Mode
Väljer inspelningsläget (PCM, Hi-SP eller Hi-LP
för Hi-MD-läge/SP, LP2, LP4 eller mono för
MD-läge).
sidan 35
RECVolume*
Ändrar inspelningsnivån manuellt.
sidan 36
MIC AGC*
Ställer in läge för justering av inpelningsnivå för
mikrofon.
sidan 34
MIC Sens*
Ställer in mikrofoninställningen så att den passar
källjudet.
sidan 33
Time Mark*
Lägger automatiskt till spårmarkeringar i ett
angivet tidsintervall.
sidan 37
:REC*
Ställer in spelaren så att en ny grupp skapas vid
varje inspelning (Group Recording).
sidan 38
SYNC REC*
Förenklar användningen vid digital inspelning
(Synchro-Recording).
sidan 40
Menu Mode
Anger vilka menyalternativ som ska visas.
sidan 72
AVLS*
Begränsar maxvolymen så att du inte skadar din
hörsel.
sidan 72
V-SUR
Sound EQ
Useful*
REC Set
Option
Beep*
Stänger av eller slår på pipljudet.
sidan 73
Disc Mem*
Lagrar spelarens inställningar (Disc Memory).
sidan 74
QuickMode*
Ställer in spelaren så att uppspelningen snabbt
startar.
sidan 75
Disc Mode
Väljer MD-läge eller Hi-MD-läge när en tom
skiva sätts i.
sidan 76
Contrast*
Justerar kontrasten i spelarens teckenfönster.
sidan 77
Jog Dial*
Ändrar riktningen i teckenfönstret när du vrider
vridratten.
sidan 77
29
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Olika sätt att spela in
Innan du börjar spela in
Välja driftsläge
Spelaren har två driftslägen ”Hi-MDläget” och ”MD-läget”. Driftsläget känns
av automatiskt när du sätter i en skiva.
När du har satt i en skiva kontrollerar du
driftsläget på spelarens teckenfönster.
”Hi-MD” visas när driftsläget är Hi-MD
och ”MD” visas när driftsläget är MD.
När du sätter i en standardskiva (tom) i
spelaren kan du använda funktionen för
skivläge (Disc Mode) för att ange om
skivan ska användas i Hi-MD-läge eller
MD-läge.
Om du vill använda skivan som du har
spelat in på den här enheten i en annan
enhet som stöder Hi-MD spelar du in
skivan med ”Disc Mode” i menyn inställd
på ”MD”.
Mer information finns i ”Välja skivläget
(Disc Mode)” (sidan 76).
Välja menyläget
Om menyläget ”Simple” har valts visas
inte alla menyalternativ. Om du inte hittar
ett visst menyalternativ när du använder
spelaren kontrollerar du att menyläget är
inställt på ”Advanced”.
Mer information om hur du väljer
menyläge finns i ”Ändra vilka
menyalternativ som visas (Menu Mode)”
(sidan 72).
Obs!
• Innan du spelar in på en 1 GB Hi-MD-skiva
ansluter du den medföljande nätadaptern till
spelaren och laddar upp det uppladdningsbara
batteriet fullständigt (batterinivåindikeringen
visar
), eller också använder du ett nytt
alkaliskt torrbatteri (batterinivåindikeringen
visar
). När du försöker starta en
inspelning på en 1 GB Hi-MD-skiva kan
”NotENOUGH POWER TO REC” visas och
inspelning kan inte genomföras även om
batterinivån är tillräcklig (batterinivåindikeringen visar tillräcklig återstående
batteriladdning) när spelaren stoppas eller
spelar upp. Detta beror på en mekanism som
avaktiverar inspelning när återstående
batteriladdning i spelaren beräknas vara
otillräcklig för den höga strömförbrukning
som krävs för inspelning av 1 GB Hi-MDskivor.
• Inspelningen kanske inte fungerar om den
medföljande USB-kabeln inte är ansluten till
spelaren. Se till att koppla bort USB-kabeln
innan du börjar spela in.
• Om du påbörjar inspelningen när
skivindikeringen fortfarande snurrar i
teckenfönstret kommer de första sekunderna
av materialet inte att spelas in. Kontrollera att
skivindikeringen har slutat snurra innan du
börjar spela in.
• Flytta inte eller skaka spelaren, och koppla
inte bort strömkällan under inspelning eller
medan ”DATA SAVE” eller ”SYSTEM FILE
WRITING” blinkar i teckenfönstret. Om du
gör det kan det hända att data som spelats in
fram till den punkten inte spelas in eller att
data som finns på skivan skadas.
30
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Visa diverse
information
Du kan kontrollera den inspelningstid
som återstår, spårnummer osv. under
inspelningen och i stoppläge.
DISPLAY
A
B
Spårnummer
• Gruppens och albumets
namn (Hi-MD)1)
• Gruppens och spårets
namn (MD)1)
Spårnummer2)
Namn på och indikering
för det valda ljudläget2)
1) Skivans namn visas om det aktuella spåret inte
tillhör en grupp.
2) Detta visas inte när ”Menu Mode” är inställt på
”Simple” (sidan 72).
Under inspelning A/B
1
Tryck på DISPLAY upprepade
gånger.
Varje gång du trycker på knappen
ändras teckenfönstret på följande sätt.
A
B
Spårnummer
Tid som har gått
Spårnummer
Återstående
inspelningstid.
Spårnummer
• Gruppens och albumets
namn (Hi-MD)1)
• Gruppens och spårets
namn (MD)1)
Teckenfönster på fjärrkontrollen
A
1) Skivans namn visas om det aktuella spåret inte
B
tillhör en grupp.
Obs!
Indikeringarna har följande
betydelser:
: Skivans namn
: Spårets namn
: Gruppnamn
: Artistens namn
: Albumets namn
• När du använder skivan i Hi-MD-läget visas
Medan inspelningen är stoppad A/B
A
B
Spårnummer
Tid som har gått
Spårnummer
• Återstående
inspelningstid och
återstående ledigt
utrymme (Hi-MD)
• Återstående
inspelningstid (MD)
Antal spår på
skivan
Skivans namn
det lediga utrymmet som ”2.0 MB” när
återstående inspelningstid blir ”–0:00:00”. Det
är en begränsning i systemet, där ”2.0 MB” är
reservdomänens kapacitet.
• Beroende på gruppinställningar, driftförhållanden och skivans inställningar är det
möjligt att du inte kan välja vissa indikeringar
eller att indikeringarna visas på ett annat sätt.
z
Mer information om hur du kontrollerar vilket
spår som spelas eller spårets namn under tiden
du spelar upp finns på ”Visa diverse
information” (sidan 41).
31
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Medan spelaren är stoppad eller
spelar in C/D/E
På spelaren
C
Vridratt
NAVI/MENU
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
2
Gå till menyn och välj ”Display”.
Vrid vridratten tills den information
du vill ha visas i teckenfönstret.
Bekräfta sedan valet genom att trycka
på NENT.
Varje vridning ändrar teckenfönstret
på följande sätt.
Lap Time t RecRemain t
AllRemain t Title1/Title2
(Hi-MD) t Sound
När du trycker på NENT visas den
valda informationen vid C, D och
E.
Teckenfönster på spelaren
D
Gruppnum- Tid som har
mer och
gått
spårnummer
E
• Spårets och
artistens
namn
(Hi-MD)
• Spårets
namn (MD)
Gruppnum- • Återstående • ”RecRemain”
och
mer och
inspelnings
”FreeSpace”
spårnum-tid/
(Hi-MD)
mer
återstående
• ”RecRemain”
ledigt
(MD)
utrymme
(Hi-MD)
• Återstående
inspelnings
-tid (MD)
Antal spår
efter det
aktuella
spåret
Återstående
tid efter
aktuell
placering på
skivan.
”AllRemain”
• Skivans
• Gruppens
Spårets namn
och
och
artistens
albumets
namn
namn
(Hi-MD)1) (Hi-MD)3)
• Skivans
• Gruppnamn
namn1)
(MD)3)
Ljudläge2)
Indikering av (inget)2)
valt
ljudläge2)
1) Spårnumret
Indikeringarna har följande
betydelser:
: Skivans namn
: Spårets namn
: Gruppnamn
: Artistens namn
: Albumets namn
visas om det aktuella spåret inte
tillhör en grupp.
2) Detta visas inte när ”Menu Mode” är inställt på
”Simple” (sidan 72).
3) Skivans namn visas om det aktuella spåret inte
tillhör en grupp.
Under inspelning C/D/E
C
D
Gruppnum- Tid som har
mer och
gått
spårnummer
E
Nivåmätare
Gruppnum- Återstående
”RecRemain”
mer och
inspelningstid.
spårnummer
32
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
C
D
E
• Skivans
• Gruppens
Spårets namn
och
och
artistens
albumets
namn
namn
(Hi-MD)1) (Hi-MD)2)
• Skivans
• Gruppnamn
namn
(MD)2)
(MD)1)
Spela in med mikrofon
Stereomikrofon*
zREC
1) Spårnumret
visas om det aktuella spåret inte
tillhör en grupp.
2) Skivans namn visas om det aktuella spåret inte
tillhör en grupp.
NAVI/MENU
Vridratt
Obs!
• När du använder skivan i Hi-MD-läget visas
det lediga utrymmet som ”2.0 MB” när
återstående inspelningstid blir ”–0:00:00”. Det
är en begränsning i systemet, där ”2.0 MB” är
reservdomänens kapacitet.
• Beroende på gruppinställningar,
driftförhållanden och skivans inställningar är
det möjligt att du inte kan välja vissa
indikeringar eller att indikeringarna visas på
ett annat sätt.
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
Till MIC (PLUG IN
POWER)
∗ Se ”Tillbehör som inte ingår” (sidan 85).
1
2
Anslut stereomikrofonen till MIC
(PLUG IN POWER)-uttaget.
Starta inspelningen genom att trycka
in och skjuta zREC.
Välja mikrofoninställning
Du kan ändra mikrofoninställningen
beroende på ljudkällans volym.
1
2
Gå till menyn medan spelaren spelar
in eller är stoppad och välj ”REC Set”
- ”MIC Sens”.
Vrid vridratten tills ”Sens High” eller
”Sens Low” visas i teckenfönstret och
bekräfta sedan ditt val genom att
trycka på NENT.
Sens High: Vid inspelning av svaga
ljud eller ljud med normal volym.
Sens Low: Vid inspelning av högt
ljud eller ljud på nära håll, t.ex. vid en
röstinspelning eller konsert.
33
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Ändra läget för justering av
mikrofonens inspelningsnivå
När du spelar in med en mikrofon kan du
välja läget för automatisk justering, som
anpassar mikrofonens inspelningsnivå
efter ljudkällan.
1
2
Gå till menyn medan spelaren spelar
in eller är stoppad och välj ”REC Set”
- ”MIC AGC”.
• Endast ljud från vänster kanal spelas in när en
monomikrofon används.
• Se till att du inte vidrör kontakten eller
mikrofonsladden när du spelar in och
nätadaptern är ansluten. Om du gör det kan
det uppstå brus på inspelningen.
• Vid inspelning av ljud med normal volym
(svag musik, etc.) ställer du in ”MIC AGC”
på ”Standard”. Om ljudet blir oväntat högt när
”MIC AGC” ställs in på ”LoudMusic” kan
inspelningsvolymen bli väldigt låg, beroende
på ljudkällan.
Vrid vridratten tills ”Standard” eller
”LoudMusic” visas i teckenfönstret
och bekräfta sedan ditt val genom att
trycka på NENT.
Standard: Vid inspelning av en
ljudkälla med normal volym, t.ex. ett
samtal eller svag musik.
LoudMusic: Vid inspelning av en
ljudkälla med relativt hög volym, t.ex.
en konsert eller repetition med
musikinstrument.
z
• När ”MIC AGC” ställs in på ”LoudMusic”
kan du spela in ljud med färre störningar vid
hög ljudvolym och med naturliga
volymövergångar som liknar de du spelar in.
• Om du använder en mikrofon med
nätanslutning kan du använda den också när
omkopplaren är frånslagen eftersom
strömtillförseln sker från själva md-spelaren.
Obs!
• Spelaren ändrar automatiskt ingång i följande
ordning: optisk ingång, mikrofoningång och
analog ingång. Det går inte att spela in med
mikrofon samtidigt som en optisk kabel är
ansluten till LINE IN (OPT)-uttaget.
• Du kan inte ange inställningen ”MIC AGC”
om du spelar in med manuell justering av
inspelningsnivån (sidan 36).
• Mikrofonen kan fånga upp ljudet från
funktionerna på själva spelaren. I sådana fall
bör mikrofonen placeras en bit ifrån spelaren.
Observera att ljudet från spelarens funktioner
kan spelas in om mikrofonen har en kort
sladd.
34
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Spela in från en tv eller
radio (Analog
Recording)
I det här avsnittet beskrivs hur du spelar in
från en enhet med analoga utgångar,
exempelvis en kassettbandspelare, radio
eller tv.
Det här kan endast göras på spelaren.
Välja inspelningsläge
Välj inspelningsläge efter den
inspelningstid du önskar.
Skivor som spelats in i Hi-MD- eller
MD-läge (MDLP) kan bara spelas
upp på md-spelare eller spelare
med uppspelningsläget Hi-MD eller
MD (MDLP).
Vridratt
Tv,
kassettbandspelare
osv.
NAVI/MENU
Till LINE OUT-uttag osv.
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
R
(röd)
L
(vit)
1
Anslutningskabel
RK-G129,
RK-G136 osv.
2
zREC
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj ”REC Set” - ”REC
Mode”.
Vrid på vridratten för att välja
uppspelningssätt och tryck sedan på
NENT för att bekräfta.
Spelaren behåller inspelningslägets
senaste inställningar nästa gång du
spelar in.
När du spelar in på en skiva i Hi-MDläge
Till LINE IN (OPT)
1
2
3
Gör anslutningarna.
Använd lämplig anslutningskabel
som passar källutrustningen. Mer
information finns i avsnittet
”Tillbehör som inte ingår” (sidan 85).
Starta inspelningen genom att trycka
in och skjuta zREC.
Spela upp den källa som du vill spela
in.
InspelTeckenningsläge fönster
Inspelningstid
Linjär
PCMstereo
PCM
• Ca 28 min. på en
80-minuters
standardskiva
• Ca 94 min. på en
1 GB Hi-MDskiva
Hi-SPstereo
Hi-SP
• Ca 140 min. på
en 80-minuters
standardskiva
• Ca 475 min. på
en 1 GB Hi-MDskiva
forts.
35
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
InspelTeckenningsläge fönster
Inspelningstid
Hi-LPstereo
• Ca 610 min. på
en 80-minuters
standardskiva
• Ca 2 040 min. på
en 1 GB Hi-MDskiva
Hi-LP
När du spelar in på en skiva i MD-läge
TeckenInspelningsläge1) fönster
Inspelningstid3)
SP-stereo
SP
Ca 80 min.
LP2-stereo
LP2
Ca 160 min.
LP4-stereo
LP4
Ca 320 min.
Enkanaligt2)
MONO
Ca 160 min.
Justera
inspelningsnivån
manuellt
Inspelningsnivån justeras automatiskt
under inspelningen. Om det behövs kan
du ange inspelningsnivån manuellt under
såväl pågående analog som digital
inspelning.
Vridratt
NAVI/MENU
zREC
1) Ljudkvaliteten
blir bäst om du spelar in i
normalt stereoläge (SP) eller i läget LP2stereo.
2) Om du spelar in en stereokälla med enkanaligt
ljud (mono) sammanförs ljuden från båda
kanalerna (vänster och höger).
3) När du använder 80-minuters inspelningsbar
skiva.
z
Ljudenheter som klarar lägena linjär PCMstereo, Hi-SP-stereo och Hi-LP-stereo är
märkta med logotyperna
eller
.
Ljudenheter som klarar lägena LP2-stereo och
LP4-stereo är märkta med logotyperna
eller
.
Obs!
• Du bör använda nätadaptern när du ska göra
långa inspelningar.
• När du spelar in i läget LP4 kan det i sällsynta
fall uppstå tillfälliga brusljud från vissa
ljudkällor. Detta beror på den speciella
digitala ljudkomprimeringstekniken som
möjliggör de långa inspelningstiderna. Om
brusstörningar uppstår rekommenderar vi att
du spelar in i normalt stereoläge eller i LP2läget för att få bättre ljudkvalitet.
• Du rekommenderas att använda spelaren till
att redigera (dela upp eller kombinera) långa
spår som spelas in med linjär PCM-stereo. Att
överföra sådana spår och redigera dem på
dator kan ta extremt lång tid.
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
2
3
4
X
Tryck på X och tryck samtidigt på
och skjut zREC åt sidan.
Spelaren är nu i vänteläge för
inspelning.
Gå till menyn och välj ”REC Set” ”RECVolume” - ”Manual”.
Spela upp källjudet.
Iaktta mätaren för inspelningsnivån i
teckenfönstret och justera
inspelningsnivån genom att vrida på
vridratten.
Ställ in inspelningsnivån så att
mätarsegmenten tänds omkring
segmentet –12 dB. Om ljudnivån är
så hög att nivåmätaren når
markeringen OVER sänker du
inspelningsnivån.
36
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Varje nivåmätare visar följande:
Övre – L-kanalens ingångsnivå
Lägre – R-kanalens ingångsnivå
–12 dB
5
Lägga till
spårmarkeringar under
inspelning
Du kan lägga till spårmarkeringar
(spårnummer) under inspelningen för att
dela upp materialet i separata delar. Med
spårmarkeringar går det snabbt och enkelt
att gå till ett visst spår.
OVER
Vridratt
Tryck på X igen för att starta
inspelningen.
Om din källa är en externt ansluten
komponent bör du spela upp källan
till början av materialet som ska
spelas in innan du startar
inspelningen.
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
Återgå till automatisk
nivåkontroll
Välj ”Auto(AGC)” i steg 2.
NAVI/MENU
T MARK
Lägga till spårmarkeringar
manuellt
Obs!
Under pågående inspelning trycker du på
T MARK vid den punkt där du vill lägga
till en spårmarkering.
• Du kan inte justera nivån för vänster och
höger kanal separat.
• När du avslutar inspelningen återgår spelaren
till läget för automatisk inspelningsnivå nästa
gång du startar en inspelning.
• Om du vill justera inspelningsnivån manuellt
under synkroniserad inspelning kan du följa
steg 1 till 4 i det här avsnittet när ”SYNC
REC” är inställt på ”SYNC Off”. Ställ därefter
in inställningen ”SYNC REC” på ”SYNC On”
och starta inspelningen (sidan 40).
Lägga till spårmarkeringar
automatiskt (automatisk
tidsmarkering)
Med den här funktionen läggs
spårmarkeringar till automatiskt med
bestämda intervall när inspelning sker
genom en analog anslutning eller mikrofon.
Funktionen är praktisk om du spelar in
under längre tidsperioder, exempelvis
under en föreläsning eller ett möte.
1
2
Under inspelning eller vid inspelning/
paus går du till menyn och väljer
”REC Set” - ”Time Mark” - ”On”.
Vrid vridratten tills önskat
tidsintervall visas i teckenfönstret.
Bekräfta sedan ditt val genom att
trycka på NENT.
forts.
37
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
En vridning ändrar tidsinställningen
(Time:) med 1 minut inom intervallet
1 till 60 minuter.
Avbryta tidsmarkering
Välj ”Off” i steg 1.
Lägga till spårmarkeringar
under inspelning med hjälp av
tidsmarkering
När inspelningstiden är längre än
tidsintervallet för tidsmarkering:
Spelaren lägger till spårmarkeringar vid
den punkt som du anger som tidsintervall.
När tidsintervallet har gått lägger spelaren
till en spårmarkering vid den punkten.
Exempel: Åtta minuter har spelats in när
tidsintervallet för tidsmarkeringen ställs
in på 5 minuter. En spårmarkering läggs
till först 8 minuter efter påbörjad
inspelning och sedan var femte minut.
När tidsintervallet som ställts in för
tidsmarkeringen är längre än
inspelningstiden:
Använda
gruppfunktionen under
inspelning
Vad är gruppfunktionen?
Gruppfunktionen gör det möjligt att spela
upp skivor med gruppinställningar.
Funktionen är praktisk när du vill spela
upp skivor där flera skivor eller cd-singlar
har spelats in.
Vad är en skiva med
gruppinställningar?
Spelaren kan utföra olika funktioner i en
grupp, det vill säga spår som har spelats in
på en skiva som en del av separata
grupper (se nedan).
Innan gruppinställningar ställs in
Skiva
1 2 3 4 5 6 7 8
Spelaren lägger till spårmarkeringar när
det angivna tidsintervallet för
tidsmarkeringen har gått.
Exempel: Tre minuter har spelats in när
tidsintervallet för tidsmarkeringen ställs
in på 5 minuter. En spårmarkering läggs
till först 5 minuter efter påbörjad
inspelning och sedan var femte minut.
m
12131415
Spår 1 till 5 tilldelas grupp 1.
Spår 8 till 12 tilldelas grupp 2.
Spår 13 till 15 tilldelas grupp 3.
Spår 6 till 7 tilldelas ingen grupp.
När grupptilldelningar har gjorts
Skiva
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
z
”T” visas före tidsvisningen för spårmarkeringar
som lagts till av tidsmarkeringen.
12345 6 7 12345
123
Spår som inte tilldelades en grupp hanteras
som en del av ”Grupp - -”.
Obs!
• Om du lägger till en spårmarkering genom att
trycka på T MARK eller X osv. under
inspelning börjar tidsmarkeringen automatiskt
att lägga till spårmarkeringar efter varje valt
tidsintervall.
• Inställningen avbryts när du ansluter en optisk
digitalkabel till spelaren.
Du kan skapa högst 255 grupper på en
Hi-MD-skiva eller en standardskiva i
Hi-MD-läge och 99 grupper på en
standardskiva i MD-läge.
38
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Obs!
Det går inte att skapa en gruppinställning om
namnen på spåren, grupperna och skivan är för
långa (endast i MD-läge).
Vridratt
NAVI/MENU
GROUP
Spela in spår i en befintlig
grupp
Du kan lägga till ett spår i en befintlig
grupp.
Lägga till ett nytt spår i slutet
av den valda gruppen
1
zREC
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
X
2
Så här skapar du en ny
grupp automatiskt när du
spelar in
När du skjuter zREC åt höger skapas
automatiskt en ny grupp. Detta är
praktiskt när du spelar in flera cd-skivor i
följd. Du kan kontrollera inställningarna
för gruppinspelningar på följande sätt.
Gå till menyn medan spelaren är stoppad
och välj ”REC Set” - ” :REC” - ” :
REC On”.
Medan spelaren är stoppad och
gruppen som du vill lägga till spår till
är markerad skjuter du zREC åt
höger samtidigt som du trycker på
GROUP.
Spela upp ljudkällan.
Ett nytt spår läggs till i slutet av det
aktuella innehållet i gruppen.
Lägga till ett spår på en viss
plats i den valda gruppen
1
2
När spelaren är i pausläget vid den
punkt i gruppen där du vill lägga till
ett nytt spår skjuter du zREC åt
höger samtidigt som du trycker på
GROUP.
Tryck på X om du vill börja spela in
och spela upp ljudkällan.
Så här spelar du in utan att
skapa en ny grupp
Välj ” :REC Off” i slutet av proceduren
ovan.
39
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Obs!
Starta/stoppa
inspelningen synkront
med ljudkällan
(Synchro-recording)
• Pausfunktionen kan inte slås på eller stängas
av manuellt vid synkroniserad inspelning.
• Ändra inte inställningen ”SYNC REC” under
inspelningen. Inspelningen kan då bli felaktig.
• Även om det inte kommer ljud från ljudkällan
Under synkroniserad inspelning startas
och stoppas inspelningen synkroniserat
med ljudkällan. Detta underlättar vid
digital inspelning (t.ex. från en cdspelare) eftersom du inte behöver styra
varken spelaren eller ljudkällan.
Synkroniserad inspelning är bara möjlig
när den optiska kabeln är ansluten.
Vridratt
kan det finnas tillfällen då inspelningen inte
gör paus automatiskt under synkroniserad
inspelning, på grund av den brusnivå som
avges från ljudkällan.
• Om tystnad uppstår i ungefär 2 sekunder
under synkroniserad inspelning från en annan
källa än en cd- eller spelare, läggs ett nytt
spårmärke automatiskt till vid den punkt där
tystnaden tog slut.
NAVI/MENU
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
2
Gör anslutningarna.
Använd lämplig optisk kabel som
passar källutrustningen. Mer
information finns i avsnittet
”Tillbehör som inte ingår” (sidan 85).
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj ”REC Set” - ”SYNC
REC” - ”SYNC On”.
z
När inget ljud hörts från källspelaren på
3 sekunder under synkroniserad inspelning
försätts md-spelaren automatiskt i viloläge. När
nästa ljudsignal kommer från källspelaren
återupptas den synkroniserade inspelningen.
Om md-spelaren har varit i vänteläge i mer än
5 minuter stängs den av automatiskt.
40
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Olika typer av uppspelning
Visa diverse
information
Under uppspelningen kan du kontrollera
namn på spår och skivor osv.
DISPLAY
A
B
Spårnummer
• Gruppens och albumets
namn (Hi-MD)1)
• Gruppens och spårets
namn (MD)1)
Spårnummer2)
Namn på och indikering
för det valda ljudläget2)
Spårnummer2)
• Codec, spårläge och
bithastighet (Hi-MD)2)
• Spårläge (MD)2)
1) Skivans namn visas om det aktuella spåret inte
tillhör en grupp.
2) Detta visas inte när ”Menu Mode” är inställt på
”Simple” (sidan 72).
1
Tryck på DISPLAY under pågående
uppspelning.
Varje gång du trycker på DISPLAY,
ändras teckenfönstret enligt följande:
Teckenfönster på fjärrkontrollen
A
B
Indikeringarna har följande
betydelser:
: Skivans namn
: Spårets namn
: Gruppnamn
: Artistens namn
: Albumets namn
Obs!
Beroende på gruppinställningar,
driftförhållanden och skivans inställningar är
det möjligt att du inte kan välja vissa
indikeringar eller att indikeringarna visas på ett
annat sätt.
z
Mer information om hur du kontrollerar
återstående tid eller inspelningsposition under
pågående inspelning eller i stoppläge finns i
”Visa diverse information” (sidan 31).
På spelaren
Vridratt
NAVI/MENU
Teckenfönster A/B
A
B
Spårnummer
Tid som har gått
Spårnummer
• Spårets och artistens
namn (Hi-MD)
• Spårets namn (MD)
Antal spår på
skivan
Skivans namn
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj ”Display”.
forts.
41
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
2
Vrid vridratten tills den information
du vill ha visas i teckenfönstret.
Bekräfta sedan valet genom att trycka
på NENT.
Varje vridning ändrar teckenfönstret
på följande sätt.
Lap Time t 1 Remain t
AllRemain t Title1/Title2
(Hi-MD) t Sound t Codec
(Hi-MD)/TrackMode (MD)
När du trycker på NENT visas den
valda informationen vid C, D och
E.
Teckenfönster på spelaren
C
D
E
Antal spår
efter det
aktuella
spåret
Återstående
tid efter
aktuell
placering på
skivan.
”AllRemain”
• Skivans
och
artistens
namn
(Hi-MD)1)
• Skivans
namn
(MD)1)
• Gruppens Spårets namn
och
albumets
namn
(Hi-MD)3)
• Gruppnamn
(MD)3)
Ljudläge2)
Indikering
av valt
ljudläge2)
• Codec
• Spårläge
(Hi-MD)2)
och
• (ingen)
bithastig(MD)2)
het
(Hi-MD)2)
• Spårläge
(MD)2)
Indikeringarna har följande
betydelser:
: Skivans namn
: Spårets namn
: Gruppnamn
: Artistens namn
: Albumets namn
(inget)2)
• ”Codec”
(Hi-MD)2)
• ”TrackMode”
(MD)2)
1) Spårnumret
visas om det aktuella spåret inte
tillhör en grupp.
2) Detta visas inte när ”Menu Mode” är inställt
på ”Simple” (sidan 72).
3) Skivans namn visas om det aktuella spåret inte
tillhör en grupp.
Teckenfönster C/D/E
C
D
E
Gruppnummer och
spårnummer
Tid som har
gått
• Spårets och
artistens
namn
(Hi-MD)
• Spårets
namn (MD)
• Spårets
och
artistens
namn
(Hi-MD)
• Spårets
namn
(MD)
Återstående
tid för
aktuellt spår
”1 Remain”
42
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Välja uppspelningsläge
Du kan lyssna på spår i olika
uppspelningslägen. Uppspelningsläget
kan bestå av en kombination av
huvuduppspelningsläget,
underuppspelningsläget och upprepad
uppspelning.
• Huvuduppspelningsläget:
uppspelningsenhet väljs, t.ex. låtar eller
grupper
• Underuppspelningsläget: väljer
uppspelningstyp
• Upprepad uppspelning: väljer upprepad
uppspelning
Indikering
A/B
Uppspelningsläge
Group/
Gruppuppspelning (spår i
den valda gruppen spelas
upp).
Album/
Artistuppspelning (spår från
en viss artist spelas upp).
1)
Albumuppspelning (spår
från ett visst album spelas
upp).
Bookmark/
Bokmärkt uppspelning
(bokmärkta spår spelas
upp).
Program/
PGM
Programmerad uppspelning
(spåren spelas upp i en viss
ordning).
DISPLAY
1) Visas
P-MODE/
1)
Artist/
endast för skivor som används i Hi-MD-
läget.
Spela upp spår i en grupp
(gruppuppspelning)
Väljare
+, –
1
Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget
1
2
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj ”MainPMode”.
Huvuduppspelningsläget visas.
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja önskat uppspelningsläge och
tryck sedan in väljaren för att bekräfta
ditt val.
Varje gång du skjuter väljaren ändras
A på följande sätt. När du trycker på
väljaren visas B i teckenfönstret.
2
Uppspelningsläge
Normal/
(ingen)
Normal uppspelning (alla
spår spelas upp en gång).
Tryck på
+ eller – för att välja
önskad grupp.
Spelaren spelar upp spåren i den
valda gruppen, från det första spåret
till det sista.
Lyssna på spår från en viss
artist (Artist Play) (endast i
Hi-MD-läge)
Om spårinformationen innehåller artistens
namn kan du, om du vill, lyssna till spår
från endast en artist.
1
Indikering
A/B
Medan du spelar upp ett spår i den
önskade gruppen utför du steg 1 och
väljer ”Group” i steg 2 i ”Spela upp
spår i huvuduppspelningsläget”
(sidan 43).
Medan du spelar upp ett spår av den
önskade artisten utför du steg 1 och
väljer ”Artist” i steg 2 i ”Spela upp
spår i huvuduppspelningsläget”
(sidan 43).
forts.
43
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
2
Spela upp bokmärkta spår
Tryck på
+ eller – för att välja
önskad artist.
Spelaren spelar alla spår av samma
artist som finns på skivan, från det
första spåret till det sista i den
ordning de spelats in.
Utför steg 1 och välj ”Bookmark” i steg 2
i ”Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget” (sidan 43).
Spelaren spelar upp de bokmärkta spåren
i ordning efter deras spårnummer.
Lyssna på spår från ett visst
album (Album Play) (endast i
Hi-MD-läge)
Om spårinformationen innehåller
albumets namn kan du, om du vill, lyssna
till spår från ett enda album.
1
2
Medan du spelar upp ett spår från det
önskade albumet utför du steg 1 och
väljer ”Album” i steg 2 i ”Spela upp
spår i huvuduppspelningsläget”
(sidan 43).
Tryck på
+ eller – för att välja
önskat album.
Spelaren spelar upp spåren i det valda
albumet, från det första spåret till det
sista i den ordning de spelats in.
Lyssna på utvalda spår
(Bokmärkt uppspelning)
Du kan bokmärka spår på en skiva och
spela upp bara dem. Du kan inte ändra
ordningen på bokmärkta spår.
Radera bokmärken
Spela upp det spår vars bokmärke du vill
radera och håll in väljaren i minst
2 sekunder.
Lyssna på spår eller grupper i
önskad ordning (Track
Program Play/Group Program
Play)
Du kan lyssna på spår eller grupper i
önskad ordning.
1
2
3
Bokmärka spår
1
Spela upp det spår som du vill
bokmärka och håll in väljaren i minst
2 sekunder.
Symbolen för bokmärke blinkar.
Då registreras det första spåret i den
bokmärkta uppspelningen.
2
Upprepa steg 1 om du vill bokmärka
fler spår.
4
Utför steg 1 och välj ”Program” i steg
2 i ”Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget” (sidan 43).
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja spår eller grupp och bekräfta
genom att trycka på väljaren.
Det första spåret eller den första
gruppen i programmet lagras.
Upprepa steg 2 om du vill
programmera fler spår eller grupper.
Du kan programmera upp till 64 spår
för programmerad uppspelning av
spår och 20 grupper för
programmerad uppspelning av
grupper.
När du har programmerat spåren
trycker du in väljaren i minst
2 sekunder.
Programmet sparas, ”PGM” och
(om det gäller ett grupprogram) visas
i teckenfönstret och det första spåret i
programmet eller det första spåret i
den första gruppen i programmet
börjar spelas.
44
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
z
När du programmerar spår eller grupper trycker
du lätt på väljaren om du vill visa spåren eller
grupperna som du har programmerat.
Spela upp spår i
underuppspelningsläget
Genom att ange underuppspelningslägen
kan du lyssna på spår som du har valt i
huvuduppspelningsläget på olika sätt.
Du kan till exempel genom att välja
”Group” i huvuduppspelningsläget och
”SHUF” i underuppspelningsläget spela
upp spåren i den valda gruppen i
slumpmässig ordning.
Tryck på P-MODE/
upprepade gånger.
Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningsläget på följande sätt.
Lyssna på ett avsnitt av ett
spår upprepade gånger
(A-B Repeat)
Du kan lyssna på ett visst avsnitt av ett
spår upprepade gånger genom att välja en
startpunkt A och en slutpunkt B.
Punkterna A och B måste befinna sig i
samma spår.
1
2
3
Indikering av underuppspelningsläge
Om du vill upprepa ett avsnitt av ett
spår som spelas upp trycker du på
P-MODE/
upprepade gånger tills
”A-” blinkar i teckenfönstret.
Tryck in väljaren vid startpunkten
(A).
Punkt A bekräftas och ”B” blinkar i
teckenfönstret.
Tryck in väljaren vid slutpunkten (B).
Punkt A bekräftas, ”A-B” och ” ”
visas och avsnittet mellan punkt A
och B upprepas.
z
Du kan återställa punkterna A och B genom att
skjuta väljaren mot > under A-B Repeatuppspelning.
Indikering
Uppspelningsläge
(inget)
Normal uppspelning (alla
spår spelas upp en gång).
1
Uppspelning av ett enda
spår.
SHUF
Slumpmässig uppspelning
(alla spår i det valda
huvuduppspelningsläget
spelas upp i slumpmässig
ordning).
A(A-B
)1)
Obs!
A-B Repeat-uppspelning
(spåren mellan de valda
punkterna A och B
upprepas).
1) ”A-” visas inte när ”Menu Mode” är inställd på
”Simple”.
Om spelaren når slutet av det sista spåret på
skivan när du väljer punkt A avbryts
inställningen.
Spela spår flera gånger
(Repeat Play)
Du kan använda funktionen för upprepad
uppspelning om du vill upprepa spåren i
alla uppspelningslägen förutom om du
väljer A-BRepeat-uppspelning.
Tryck på P-MODE/
i minst
2 sekunder.
visas i teckenfönstret.
45
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Avbryta repeterad uppspelning
Tryck på P-MODE/
i minst 2 sekunder
tills
visas i teckenfönstret.
Indikering
A/B
1)
Artist/
På spelaren
Album/
Vridratt
5-lägeskontrollknapp
(., >, NENT)
1)
NAVI/MENU
Uppspelningsläge
Artistuppspelning (spår
från en viss artist spelas
upp).
Albumuppspelning (spår
från ett visst album spelas
upp).
Bookmark/
Bokmärkt uppspelning
(bokmärkta spår spelas
upp).
Program/
PGM
Programmerad uppspelning
(spåren spelas upp i en viss
ordning).
GROUP
1) Visas
endast för skivor som används i Hi-MD-
läge.
Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget
1
2
Spela spår i normalläge (normal
uppspelning)
Tryck på NAVI/MENU under
pågående uppspelning.
Spelaren går in i navigationsläge och
huvuduppspelningsläget visas.
Välj önskat uppspelningsläge genom
att vrida vridratten och bekräfta sedan
ditt val genom att trycka på NENT.
Varje gång du vrider vridratten ändras
A enligt följande. När du trycker på
NENT visas B i teckenfönstret.
1
2
3
Indikering
A/B
Uppspelningsläge
Normal/
(ingen)
Normal uppspelning (alla
spår efter det aktuella
spåret spelas en gång).
Group/
Gruppuppspelning (spår i
den valda gruppen spelas
upp).
Utför steg 1 och välj ”Normal” i steg
2 i ”Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget” (sidan 46).
Hoppa över steget om du väljer ett
spår i en grupp.
När du väljer ett spår i en grupp
vrider du vridratten tills gruppen som
det önskade spåret tillhör visas i
teckenfönstret och bekräftar genom
att trycka på NENT.
En lista över spåren i den valda
gruppen visas i teckenfönstret.
Vrid vridratten tills önskat spår visas i
teckenfönstret. Bekräfta ditt val
genom att trycka på NENT.
Det valda spåret spelas upp. Spelaren
spelar från det valda spåret till det
sista spåret på skivan.
46
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
3
Spela upp spår i en grupp
(gruppuppspelning)
1
2
3
Utför steg 1 och välj ”Group” i steg 2
i ”Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget” (sidan 46).
En lista över grupperna på skivan
visas.
Vrid vridratten tills önskad grupp
visas i teckenfönstret och bekräfta
genom att trycka på NENT.
En lista över spår i den valda gruppen
visas.
Vrid vridratten tills önskat spår visas i
teckenfönstret. Bekräfta ditt val
genom att trycka på NENT.
Namnet på den grupp som det
aktuella spåret tillhör visas i
teckenfönstret. Spelaren spelar spåren
i den gruppen, från det aktuella spåret
till det sista spåret.
z
Du kan gå till början av en grupp. Tryck på
GROUP under pågående uppspelning och tryck
5-lägeskontrollknappen mot . eller > för
att välja önskad grupp.
Lyssna på spår från en viss artist
(Artist Play) (endast i Hi-MD-läge)
1
2
z
Du kan gå till första spåret i nästa eller
föregående artist. Tryck på GROUP på spelaren
under pågående uppspelning och tryck
samtidigt 5-lägeskontrollknappen mot .
eller >.
Lyssna på spår från ett visst album
(Album Play) (endast i Hi-MD-läge)
1
2
3
Utför steg 1 och välj ”Artist” i steg 2 i
”Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget” (sidan 46).
En lista över artister på skivan visas i
alfabetisk ordning.
Vrid vridratten tills önskad artist
visas i teckenfönstret och bekräfta
genom att trycka på NENT.
En lista över spår med den valda
artisten visas i inspelad ordning.
Vrid vridratten tills önskat spår visas i
teckenfönstret. Bekräfta ditt val
genom att trycka på NENT.
Namnet på den artist som gjort det
aktuella spåret visas i teckenfönstret.
Spelaren spelar alla spår av samma
artist som finns på skivan, från det
aktuella spåret till det sista.
Utför steg 1 och välj ”Album” i steg 2
i ”Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget” (sidan 46).
En lista över alla album på skivan
visas i alfabetisk ordning.
Vrid vridratten tills önskat album
visas i teckenfönstret och bekräfta
genom att trycka på NENT.
En lista över spår i det valda albumet
visas i inspelad ordning.
Vrid vridratten tills önskat spår visas i
teckenfönstret. Bekräfta ditt val
genom att trycka på NENT.
Namnet på det album som det
aktuella spåret är från visas i
teckenfönstret. Spelaren spelar spåren
i det albumet, från det aktuella spåret
till det sista spåret.
z
Du kan gå till första spåret i nästa eller
föregående album. Tryck på GROUP på
spelaren under pågående uppspelning och tryck
samtidigt 5-lägeskontrollknappen mot .
eller >.
47
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
4
Lyssna på utvalda spår (Bokmärkt
uppspelning)
5
Bokmärka spår
1
Tryck på NENT i minst 2 sekunder
medan du spelar upp det spår som du
vill bokmärka.
Upprepa steg 3 om du vill
programmera fler spår.
När du har programmerat spåren
trycker du på NENT i minst
2 sekunder.
Programmet lagras, ”PGM” visas i
teckenfönstret och det första spåret i
programmet spelas upp.
Programmera grupper (Group
Program)
1
Symbolen för bokmärke blinkar.
2
Upprepa steg 1 om du vill bokmärka
fler spår.
2
Spela upp bokmärkta spår
1
2
Utför steg 1 och välj ”Bookmark” i
steg 2 i ”Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget” (sidan 46).
3
Välj ett spår genom att vrida
vridratten och bekräfta genom att
trycka på NENT.
4
5
Radera bokmärken
Spela upp det spår vars bokmärke du vill
radera och tryck in NENT i minst
2 sekunder.
Lyssna på spår eller grupper i önskad
ordning (Program Play)
Utför steg 1 och välj ”Program” i steg
2 i ”Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget” (sidan 46).
Vrid på vridratten tills ”Group” visas
i teckenfönstret och bekräfta genom
att trycka på NENT.
Vrid vridratten tills önskad grupp
visas i teckenfönstret och bekräfta
genom att trycka på NENT.
Upprepa steg 3 om du vill
programmera fler grupper.
När du har programmerat grupperna
trycker du på NENT i minst
2 sekunder.
Programmet lagras, ” ” och
”PGM” visas i teckenfönstret och det
första spåret i den första gruppen i
programmet spelas upp.
Programmera spår (Track Program)
z
1
När du programmerar spår eller grupper trycker
du på NENT om du vill visa spåren eller
grupperna som du har programmerat.
2
3
Utför steg 1 och välj ”Program” i steg
2 i ”Spela upp spår i
huvuduppspelningsläget” (sidan 46).
Vrid på vridratten tills ”Track” visas i
teckenfönstret och bekräfta genom att
trycka på NENT.
Utför steg 2 till 4 i ”Söka efter ett spår
(Search)” (sidan 50).
Det första spåret i programmet lagras.
48
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Spela upp spår i
underuppspelningsläget/
upprepad uppspelning
1
2
Lyssna på ett avsnitt av ett spår
upprepade gånger (A-B Repeat)
1
Gå till menyn och välj ”SubPMode”.
Välj önskat uppspelningsläge genom
att vrida vridratten och bekräfta sedan
ditt val genom att trycka på NENT.
Varje gång du vrider vridratten ändras
A enligt följande. När du trycker på
NENT visas B i teckenfönstret.
1
Indikering
A/B
Uppspelningsläge
Om du vill upprepa ett avsnitt av ett
spår som spelas upp går du till menyn
och väljer ”SubPMode” ”A-BRepeat”.
”A-” blinkar i teckenfönstret.
2
Tryck på NENT vid startpunkten
(A).
Punkt A bekräftas och ”B” blinkar i
teckenfönstret.
3
Tryck på NENT vid slutpunkten
(B).
Punkt A bekräftas, ”A-B” och ” ”
visas och avsnittet mellan punkt A
och B upprepas.
z
Normal/(ingen) Normal uppspelning (alla
spår spelas upp en gång).
1 Track/1
Uppspelning av ett enda
spår.
Shuffle/SHUF
Slumpmässig
uppspelning (alla spår i
det valda
huvuduppspelningsläget
spelas upp i slumpmässig
ordning).
A-BRepeat/
)1)
A- (A-B
A-B Repeat-uppspelning
(spåren mellan de valda
punkterna A och B
upprepas).
Du kan återställa punkterna A och B genom att
trycka 5-lägeskontrollknappen mot > under
A-B Repeat-uppspelning.
1) ”A-BRepeat”
visas inte när ”Menu Mode” är
inställd på ”Simple”.
3
Vrid vridratten tills ”RepeatOn”
(repeterad uppspelning) eller
”RepeatOff” visas i teckenfönstret,
och bekräfta valet genom att trycka på
NENT (förutom vid val av
A-BRepeat-uppspelning).
49
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
4
Söka efter ett spår
(Search)
Det är enkelt att söka efter ett spår genom
att använda spår-, grupp-, artist- eller
albumnamn. Du kan endast visa artistoch albumnamn om du använder skivor i
Hi-MD-läge.
Det här kan endast göras på spelaren.
Vridratt
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
2
NAVI/MENU
Välj önskat spår genom att vrida
vridratten och bekräfta sedan ditt val
genom att trycka på NENT.
Det valda spåret spelas upp.
Obs!
• Efter steg 4 avbryts huvuduppspelningsläget
och underuppspelningsläget (upprepad
uppspelning fungerar).
• Vid sökningen visas spår som inte har någon
information i slutet av alla listor.
• När de valda posterna sorteras visas
”SORTING” i teckenfönstret. Vänta tills
indikatorn försvinner från teckenfönstret
innan du gör något.
x
Gå till menyn och välj ”Useful” ”Search”.
Vrid på vridratten för att välja det du
söker och tryck sedan på NENT för
att bekräfta.
Teckenfönster Om du vill
by Track
söka efter spårnamn
by Group
söka efter gruppnamn
by Artist1)
söka efter artistnamn
by Album1)
söka efter albumnamn
1) Visas
endast för skivor som används i Hi-MD-
läget.
3
Om du väljer ”by Track” i steg 2 kan
du hoppa över det här steget.
Om du väljer något annat alternativ
än ”by Track” i steg 2 vrider du på
vridratten för att välja önskad grupp,
artist eller album och trycker på
NENT för att bekräfta.
En lista med spåren för den valda
gruppen, artisten eller albumet visas i
teckenfönstret.
50
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Justera ljudet (VirtualSurround • 6-Band
Equalizer)
Du kan variera det virtuella ljudet för att
skapa olika akustik eller ändra ljudet efter
dina önskemål och lagra det för
framtiden.
Du kan välja mellan följande två effekter.
V-SUR (Virtual-Surround VPT
Acoustic Engine)
Ger 4 olika typer av virtuella
ljudförhållanden.
6-BAND EQUALIZER
Ger sex olika typer av ljudkvaliteter.
Volymreglage
A
B
Studio
SUR S
Live
SUR L
Club
SUR C
Arena
SUR A
4
Välja ljudkvalitet (6-Band
Equalizer)
1
2
3
SOUND
Tryck på väljaren för att registrera det
valda surround-läget.
Medan uppspelningen pågår trycker
du på SOUND upprepade gånger tills
”SND” visas i teckenfönstret.
Tryck på SOUND i minst 2 sekunder.
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja ljudläge.
x
A
B
Väljare
Variera det virtuella ljudet för
att skapa olika akustik
(Virtual-Surround)
1
2
3
Medan uppspelningen pågår trycker
du på SOUND upprepade gånger tills
”SUR” visas i teckenfönstret.
Tryck på SOUND i minst 2 sekunder.
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja surround-läge.
A
Varje gång du skjuter väljaren ändras
A och B på följande sätt.
A
B
Heavy
SND H
Pops
SND P
Jazz
SND J
Unique
SND U
Custom1
SND 1
Custom2
SND 2
4
B
Varje gång du skjuter väljaren ändras
A och B på följande sätt,
Tryck på väljaren för att registrera det
valda ljudläget.
Avbryta inställningen
Tryck på SOUND upprepade gånger tills
indikeringen i B försvinner.
51
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Förändra och lagra ljudet
Du kan förändra ljudet och lagra resultatet
i ”Custom1” och ”Custom2”.
1
2
3
På spelaren
Vridratt
NAVI/MENU
Följ steg 1 till 3 i ”Välja ljudkvalitet
(6-Band Equalizer)” (sidan 51) och
skjut väljaren tills ”Custom1” eller
”Custom2” visas.
Tryck in väljaren.
5-lägeskontrollknapp
(NENT, ., >)
Skjut väljaren åt sidan upprepade
gånger för att välja frekvens.
Variera det virtuella ljudet för
att skapa olika akustik
(Virtual-Surround)
Frekvens (100 Hz)
Från vänster kan du välja 100 Hz,
250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz eller 10 kHz
4
1
Vrid på volymreglaget för att justera
nivån.
2
Gå till menyn och välj ”Sound” ”V-SUR”.
Välj önskat surround-läge genom att
vrida vridratten och bekräfta sedan
ditt val genom att trycka på NENT.
A
Nivå (+10 dB)
Du kan välja mellan sju nivåer.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB,
+10 dB
5
6
Indikering av varje ljudläge.
Upprepa steg 3 och 4 för att justera
nivån på frekvensen.
B
Tryck på väljaren för att bekräfta ditt
val.
Obs!
• Virtual-Surround och 6-Band Equalizer
fungerar inte vid inspelning.
• Virtual-Surround och 6-Band Equalizer slutar
att fungera när du ansluter en extern
komponent till i/LINE OUT-uttaget.
Varje gång du vrider vridratten ändras
A enligt följande. När du trycker på
NENT visas B.
A
B
Studio
VS
Live
VL
Club
VC
Arena
VA
52
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Välja ljudkvalitet (6-Band
Equalizer)
1
2
Förändra och lagra ljudet
1
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj ”Sound” ”Sound EQ”.
Välj önskat ljudläge genom att vrida
vridratten och bekräfta sedan ditt val
genom att trycka på NENT.
2
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj ”Sound” ”Sound EQ” - ”Custom1” eller
”Custom2”.
Välj frekvens genom att trycka
5-lägeskontrollknappen mot .
eller >.
A
Frekvens (100 Hz)
Du kan välja från vänster 100 Hz,
250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz, 10 kHz
Varje frekvensnivå
(100 Hz - 10 kHz)
3
B
Varje gång du vrider vridratten ändras
A enligt följande. När du trycker på
NENT visas B.
A
B
Heavy
SH
Pops
SP
Jazz
SJ
Unique
SU
Custom1
S1
Custom2
S2
Vrid på vridratten för att justera
nivån.
Nivå (+10 dB)
Du kan välja mellan sju nivåer.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB,
+10 dB
4
När du valt nivå bekräftar du genom
att trycka på NENT.
Avbryta inställningen
Välj ”Normal”.
53
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Ändra
uppspelningshastighet
(Speed Control)
Hastighetsfunktionen är praktisk vid
språkstudier och för andra ändamål.
Funktionen ändrar uppspelningshastigheten utan att ändra tonhöjden.
Uppspelningshastigheten kan varieras
mellan +100 % och –50 % av normal
hastighet i 13 steg.
1
x
2
Väljare
2
Vridratt
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
DISPLAY
1
På spelaren
NAVI/MENU
x
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj ”Useful” ”SpeedCtrl”.
Välj önskad uppspelningshastighet
genom att vrida vridratten och
bekräfta sedan ditt val genom att
trycka på NENT.
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj ”Useful” ”SpeedCtrl”.
Spelaren växlar till
hastighetsinställningsläge.
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja önskad uppspelningshastighet och tryck sedan in väljaren
för att bekräfta ditt val.
Välj hastighet medan du lyssnar på
ljudet.
Så här återgår du till normal
hastighet
Ange uppspelningshastigheten till 0 % i
steg 2.
Obs!
När hastighetskontrollen används kan det höras
brus eller eko under uppspelningen.
54
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
2
Ansluta till
stereoanläggning
(LINE OUT)
3
Du kan lyssna på uppspelningen från en
ansluten enhet. Anslut i/LINE OUTuttaget på spelaren till LINE IN-uttagen
på en förstärkare eller en bandspelare med
anslutningskabel.
Stereoanläggning osv.
Till LINE IN
2 telepluggar
Stereominikontakt
L (vit)
R (röd)
Linjekabel
Gå till menyn och välj ”Useful” ”Audio Out”.
Vrid vridratten tills ”Line Out” visas i
teckenfönstret och bekräfta sedan ditt
val genom att trycka på NENT.
Obs!
• Om parametern ”Audio Out” för i/LINE
OUT-uttaget har ställts in på ”Line Out”
fungerar inte Virtual Surround eller 6-Band
Equalizer.
• Det går inte att ange parametern ”Audio Out”
för i/LINE OUT-uttaget till ”Line Out” när
fjärrkontrollen är ansluten.
• När du ansluter hörlurarna/öronsnäckorna
direkt till spelaren ställer du in parametern
”Audio Out” för i/LINE OUT-uttaget till
”Headphone” i steg 3.
• Om parametern ”Audio Out” för i/LINE
OUT-uttaget är inställd på ”Line Out” bör du
inte ansluta hörlurarna. Ljudet i hörlurarna är
väldigt högt och ljudstörningar kan uppstå.
• Om spelaren är ansluten till exempelvis en
aktiv högtalare och parametern ”Audio Out”
för i/LINE OUT-uttaget är inställd på
”Headphone” måste du ställa in ”Beep”inställningen på ”Beep Off” (sidan 73).
NAVI/MENU
Vridratt
5-lägeskontrollknapp
(NENT, .,
>)
Till i/LINE OUT
När du ansluter en linjekabel till i/LINE
OUT-uttaget på md-spelaren, får du inte
glömma att ange parametern ”Audio Out”
för i/LINE OUT-uttaget.
Det här kan endast göras på spelaren.
1
Ta bort hörlurar/öronsnäckor med
fjärrkontroll från spelaren.
55
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Redigera inspelade spår
Före redigering
Lägga till titlar (Title)
Du kan redigera dina inspelningar genom
att lägga till/radera spårmarkeringar eller
namnge spår och skivor.
Du kan lägga till titlar för spår, grupper
och skivor. Du kan lägga till artistnamn
och namn på album till spår på en skiva
som används i Hi-MD-läge.
Obs!
• Innan du redigerar innehållet på en 1 GB
Hi-MD-skiva ansluter du den medföljande
nätadaptern till spelaren och laddar upp det
uppladdningsbara batteriet fullständigt
(batterinivåindikeringen visar
), eller
också använder du ett nytt alkaliskt torrbatteri
(batterinivåindikeringen visar
). När du
försöker påbörja redigering av en 1 GB
Hi-MD-skiva kan ”NotENOUGH POWER
TO EDIT” visas och redigering kan inte
genomföras även om batterinivån är tillräcklig
(batterinivåindikeringen visar tillräcklig
återstående batteriladdning) när spelaren
stoppas eller spelar upp. Detta beror på en
mekanism som avaktiverar redigering när
återstående batteriladdning i spelaren
beräknas vara otillräcklig för den höga
strömförbrukning som krävs för redigering av
1 GB Hi-MD-skivor.
• Förinspelade skivor kan inte redigeras.
• Stäng fliken för inspelningsskydd på sidan av
skivan innan du börjar redigera.
• Det är viktigt att spelaren inte flyttas eller
skakas och att nätströmmen inte kopplas ur
under tiden redigeringen pågår och det blinkar
”SYSTEM FILE WRITING” i teckenfönstret.
Då kan det hända att data redigerade fram till
den punkten inte kan spelas in på skivan eller
att data på skivan skadas. Meddelandet
”SYSTEM FILE WRITING” blinkar medan
redigeringsresultaten lagras.
• Medan ”SYSTEM FILE WRITING” blinkar
är locket låst.
Tillgängliga tecken
• Stora och små bokstäver från alfabeten
för det engelska språket och för
europeiska språk1)
• Siffrorna 0 till 9
• Symboler2)
1) Alfabet
för europeiska språk visas endast för
skivor som används i Hi-MD-läge.
tillgängliga symbolerna varierar för
Hi-MD-läge och MD-läge (se ”Om
teckenutbudet” (sidan 58)).
2) De
Högsta antal tecken per namn
Namn på spår, grupper och skiva: Ca 200
vardera (en blandning av samtliga tecken
kan användas)
Högsta antal tecken som kan
anges per skiva
I Hi-MD-läge:
Högsta antal tecken ca 55 000
I MD-läge:
Högsta antal tecken är ca 1 700
Antalet namn som kan sparas på skivan
beror på antalet tecken som har angetts
som namn på spår, grupper, artister,
album och skiva.
Obs!
Om du anger symbolen ”//” mellan tecken i
skivnamnet, t.ex. ”abc//def”, kan du kanske inte
använda gruppfunktionen (endast i MD-läge).
Volymreglage
DISPLAY
P-MODE/
SOUND
x
Väljare (NX/
ENT, ., >)
+, –
56
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
De knappar och den kontroll som du
använder för att mata in bokstäver,
samt deras funktioner, beskrivs
nedan.
Namngivning
Du kan namnge ett spår, en grupp eller en
skiva medan spelaren är stoppad, spelar in
eller spelar upp. Du kan även namnge
artister och album för spår på en skiva
som används i Hi-MD-läge. Observera att
spåret måste vara valt om du vill namnge
spåret, en artist eller ett album medan
spelaren är stoppad.
Du kan namnge en grupp medan spelaren
spelar in eller spelar upp ett spår i
gruppen eller medan ett spår i gruppen har
valts och spelaren är stoppad.
1
2
Gå till menyn och välj ”Edit” ”Title”.
Välj något av följande och tryck
sedan på väljaren.
Titel
Teckenfönster
Spårets namn
”Track”
Gruppnamn
”Group”
Artistens namn (för ett
spår)1)
”Artist”
Skivans namn
”Disc”
endast för skivor som används i Hi-MD-
Vrid på volymreglaget upprepade
gånger för att välja en bokstav och
tryck på väljaren för att bekräfta ditt
val.
Den markerade bokstaven slutar
blinka och markören flyttas till nästa
teckenposition.
Markören blinkar vid nästa teckenposition.
Skjut väljaren
(., >).
Byta till föregående Vrid på
eller nästa bokstav. volymreglaget (VOL
+, –).
Ange en bokstav.
Tryck på väljaren
(NX/ENT).
Ange en titel.
Tryck på väljaren i
minst 2 sekunder
(NX/ENT).
Växla mellan
versaler, gemener
och nummer/
markeringar.
Tryck på P-MODE/
.
För att visa
Tryck på SOUND.
”_ (blanksteg)”, ”:”,
”/” eller ”–” vid
insättningspunkten.
Lägga in ett
blanksteg.
läget.
3
Användning
Flytta markören åt
vänster eller höger.
För att växla mellan Tryck på SOUND.
versaler och
gemener.
Albumets namn (för ett ”Album”
spår)1)
1) Visas
Funktioner
Tryck på
+.
Radera en bokstav.
Tryck på
–.
Avbryta
namngivning.
Tryck på x i minst
2 sekunder.
4
5
Upprepa steg 3 och ange alla tecken i
namnet.
Tryck in väljaren i minst 2 sekunder.
Obs!
Om en inspelning stoppas eller fortsätter till
nästa spår när du namnger titlar kommer det du
har matat in att sparas automatiskt.
57
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Byta namn
På spelaren
Du kan ändra spår-, artist-, album-, gruppeller skivnamn genom att följa stegen i
”Namngivning” (sidan 57).
Så här ändrar du ett spår-, artisteller albumnamn:
Börja spela upp det spår som du vill byta
namn på och ändra namnet på spåret,
artisten eller albumet under
uppspelningen. Om spåret är valt kan du
också ändra spårets namn medan spelaren
är stoppad.
Så här ändrar du namn på en skiva:
Du kan byta namn på skivan när spelaren
är stoppad, spelar in eller spelar upp.
Obs!
• Spelaren kan visa japanska ”Katakana”tecken, men du kan inte använda dem för
namngivning.
• Du kan inte skriva om namnet på ett spår eller
en skiva som innehåller fler än 200 tecken om
spåret eller skivan har skapats med en annan
enhet (endast i MD-läge).
Vridratt
NAVI/MENU
GROUP
X
5-lägeskontrollknapp
(NENT, ., >,
VOL +, –)
x
Om teckenutbudet
Samtidigt som du använder spelarens
funktioner kan du välja tecken från
teckenutbudet i teckenfönstret.
Teckenutbudet består av följande tecken.
Teckenutbud för
Hi-MD-läget
Teckenutbud för
MD-läget
58
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
3
Bokstavsinmatningsområde
Markören blinkar.
Tryck 5-lägeskontrollknappen mot
VOL –.
Flyttar markören från
bokstavsinmatningsområdet till
teckenutbudet.
Markören och tecknet visas växelvis.
Teckenutbud
Eftersom det endast går att se en del av
det totala teckenutbudet i teckenfönstret
kan du använda kontrollerna eller
knapparna för att flytta markören och
välja tecken.
4
Namngivning
1
2
Gå till menyn och välj ”Edit” ”Title”.
Markören blinkar vid nästa
teckenposition.
Välj något av följande och tryck
sedan på NENT.
Titel
Teckenfönster
Spårets namn
”Track”
Gruppnamn
”Group”
Artistens namn (för ett
spår)1)
”Artist”
Knapparna som används för
teckeninmatning och deras funktioner
är listade nedan.
Albumets namn (för ett ”Album”
spår)1)
Skivans namn
Välj en bokstav med hjälp av 5lägeskontrollknappen och bekräfta
genom att trycka på NENT.
Det önskade tecknet visas i
bokstavsinmatningsområdet och
markören flyttas till nästa
teckenposition.
”Disc”
1) Visas endast för skivor som används i Hi-MD-
Funktioner1)
Användning
Flyttar markören i
teckenutbudet.
5-lägeskontrollknapp
uppåt
vänster
läget.
Markören blinkar i
bokstavsinmatningsområdet.
höger
Markören blinkar.
nedåt
Vrid vridratten (flytta
markören åt höger
eller åt vänster).
Välj en bokstav i
Vrid vridratten.
bokstavsinmatningsområdet.
Ange en bokstav.
Tryck på NENT.
forts.
59
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Funktioner1)
Användning
Ange en titel.
Tryck på NENT i
minst 2 sekunder.
Lägga in ett
blanksteg.
Tryck på GROUP
och tryck samtidigt 5lägeskontrollknappen
mot >.
Radera en bokstav.
Tryck på GROUP
och tryck samtidigt
kontrollknappen mot
..
Avbryta
namngivning
Tryck på x i minst
2 sekunder.
Flyttar markören
från bokstavsinmatningsområdet till
teckenutbudet.
Tryck 5lägeskontrollknappen
mot VOL –.
Flyttar markören
från teckenutbudet
till bokstavsinmatningsområdet.
Tryck på x.
Tilldela spår eller
grupper en ny grupp
(Group Set)
Med den här funktionen kan du tilldela
befintliga spår eller grupper en ny grupp
och tilldela ett spår som för närvarande
inte tillhör någon grupp en befintlig
grupp.
Du kan skapa högst 255 grupper på en
Hi-MD-skiva eller en standardskiva i
Hi-MD-läge och 99 grupper på en
standardskiva.
Skiva
Spårnummer
1 2 3 4 5 6
Grupp 2
Grupp 1
1) Knapparnas
eller kontrollens funktioner kan
variera beroende på om markören står i
bokstavsinmatningsområdet eller i
teckenutbudet.
Upprepa steg 4 och skriv alla
bokstäverna i namnet.
Tryck på NENT i minst 2 sekunder.
Byta namn
Du kan byta namn på skivan, en grupp
eller ett spår genom att följa stegen i
”Namngivning” (sidan 59).
9 101112
Skiva
För att växla mellan Tryck på X.
versaler och
gemener.
6
7 8
Grupp 2
Tilldela spår 1 till 3 till en ny grupp
Tilldela grupp 1 och 2 en ny grupp
För att visa
Tryck på X.
”_” (blanksteg), ”:”,
”/” eller ”–” vid
insättningspunkten
i bokstavsinmatningsområdet.
5
Grupp 1
1 2 3
4 5 6
7 8 9 101112
Det går inte att registrera spår som inte är
i ordningsföljd (spår 3, 7 och 8 kan t.ex.
inte tilldelas en ny grupp).
Du kan inte skapa en ny grupp om det
första eller sista spåret i gruppen har valts
från mitten i en befintlig grupp.
Spårnumren visas i den ordningsföljd de
har på skivan, inte den ordningsföljd de
har inom gruppen.
60
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
4
Obs!
• När det är för många tecken i titlarna på en
skiva:
—Om skivan används i Hi-MD-läge kan du
göra en gruppinställning, men du kan inte
lägga till ett gruppnamn i steg 4.
—Om skivan används i MD-läge kan du inte
göra gruppinställningar.
• Spåren eller grupperna måste vara i
ordningsföljd. Om de önskade spåren eller
grupperna inte är i ordningsföljd måste du
flytta dem så att de är i ordningsföljd innan du
kan tilldela dem (”Flytta inspelade spår och
grupper (Move)”, sidan 62).
Namnge en grupp (se ”Lägga till titlar
(Title)” (sidan 56)).
Obs!
• I steg 2 måste det första spåret antingen vara
det första spåret i en befintlig grupp eller ett
spår som inte tillhör någon grupp.
• När du väljer det sista spåret i steg 3, bör du
kontrollera att spåret kommer efter det som du
valde i steg 2. Det sista spåret måste antingen
vara det sista spåret i en befintlig grupp eller
ett spår som inte tillhör en grupp.
På spelaren
DISPLAY
Vridratt
NAVI/MENU
x
Väljare
1
2
3
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj ”Edit” - ”
: Set”.
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på det önskade första spåret
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på väljaren.
På så sätt väljer du det första spåret i
en ny grupp. Om skivan innehåller
grupper visas endast det första
spårnumret i varje grupp.
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på det önskade sista spåret
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på väljaren.
På så sätt väljer du det sista spåret i
den nya gruppen och du kan därefter
namnge gruppen. Om skivan
innehåller grupper visas endast det
sista spårnumret i varje grupp.
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
2
3
4
x
Gå till menyn och välj ”Edit” - ”
Set”.
:
Vrid på vridratten tills numret på det
spår som du vill ska spelas upp först
visas i teckenfönstret och bekräfta
sedan genom att trycka på NENT.
Vrid på vridratten tills numret på det
spår som du vill ska spelas upp sist
visas i teckenfönstret och bekräfta
sedan genom att trycka på NENT.
Namnge en grupp (se ”Namngivning”
(sidan 59)).
61
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Låsa upp en
gruppinställning (Group
Release)
På spelaren
Vridratt
NAVI/MENU
Välj en grupp som du vill låsa upp och
kontrollera innehållet (se ”Spela upp spår
i en grupp (gruppuppspelning)”
(sidan 43)).
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
DISPLAY
1
x
2
Väljare
1
2
3
4
Välj en grupp som du vill låsa upp
och kontrollera innehållet (se
sidan 43).
3
Tryck på x.
Gå till menyn och välj ”Edit” - ”
:
Release”.
”Release?” och ”PushENTER” visas i
teckenfönstret.
Radera en grupp genom att trycka på
väljaren.
Den valda gruppens gruppinställning
har låsts upp.
x
Utför steg 1 och 2 i ”Låsa upp en
gruppinställning (Group Release)” i
fjärrkontrollprocedurerna (sidan 62).
Gå till menyn och välj ”Edit” - ”
:
Release”.
”Group Release?” och ”PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL” visas
växelvis i teckenfönstret.
Lås upp en grupp genom att trycka på
NENT.
Flytta inspelade spår
och grupper (Move)
Du kan ändra ordningen på de inspelade
spåren och grupperna.
DISPLAY
x
Väljare
62
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Ändra ordningen för ett spår
på en skiva
När du flyttar spår numreras spåren om
automatiskt.
Exempel
Flytta spår C (spårnummer 3) från tredje plats till
andra.
A
B
C
Flytta ett spår på en skiva
med gruppinställningar
Du kan flytta ett spår från en grupp eller
till en annan. Du kan också flytta ett spår
som inte tillhör en grupp till en befintlig
grupp.
Skiva
D
Grupp 2
Grupp 1
Grupp 3
Före flytten
1 2 3 4
A
C
B
3
1 2 3
Flytta spår nummer 2 i grupp 1
till spår nummer 3 i grupp 2
Medan du spelar upp det spår som du
vill flytta går du till menyn och väljer
”Edit” - ”Move” - ”
: Move”.
Det valda spårets nummer visas i
teckenfönstret.
Skiva
Grupp 1
1 2 3
2
1 2 3 4
D
Efter flytten
1
5 6
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på det önskade spåret blinkar i
teckenfönstret.
Exempel: Eftersom spår C ska flyttas
till spår ”02” vrider du vridratten tills
”003 t Tr02” blinkar i
teckenfönstret.
Tryck på väljaren för att bekräfta ditt
val.
Spåret flyttas till det nya spårnumret.
1
2
Grupp 2
4 5
1 2 3 4 5
Grupp 3
1 2 3
Utför steg 1 i ”Ändra ordningen för
ett spår på en skiva” (sidan 63).
Hoppa över steget om du flyttar ut ett
spår ur en grupp.
När du flyttar ett spår till en annan
grupp skjuter du väljaren tills den
önskade gruppen visas i
teckenfönstret. Tryck sedan på
väljaren.
forts.
63
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
3
Skjut väljaren upprepade gånger tills
det spårnummer du vill flytta till visas
i teckenfönstret och tryck sedan på
väljaren för att bekräfta ditt val.
På spelaren
Vridratt
NAVI/MENU
Exempel: När du flyttar spåret till spår
nummer ”03” i den andra gruppen (GP02).
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
Ändra ordningen för en
grupp på en skiva
1
2
Om du vill ändra gruppordningen
under uppspelningen av ett spår går
du till menyn och väljer ”Edit” ”Move” - ”
: Move”.
Gruppnumret som det spår som
spelas upp tillhör visas i
teckenfönstret.
Välj önskad punkt på skivan genom
att skjuta på väljaren och bekräfta
sedan ditt val genom att trycka in
väljaren.
Exempel: När du flyttar den första gruppen
(01) till den andra (02).
x
Ändra ordningen för ett spår
på en skiva
1
2
Medan du spelar upp det spår som du
vill flytta går du till menyn och väljer
”Edit” - ”Move” - ”
: Move”.
Vrid vridratten tills numret på
destinationsspåret blinkar i
teckenfönstret.
z
Om spåret eller gruppen har namngetts för du
vridratten mot > för att visa namnet på
spåret eller gruppen i teckenfönstret. Skjut
vridratten mot . för att återgå till fönstret
med numret på spåret eller gruppen.
3
Tryck på NENT för att bekräfta ditt
val.
Spåret flyttas till det nya spårnumret.
Obs!
Om alla spår flyttas ut ur gruppen försvinner
gruppen från skivan automatiskt.
64
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Flytta ett spår på en skiva med
gruppinställningar
Ändra ordningen för en grupp
på en skiva
1
1
2
3
Utför steg 1 i ”Ändra ordningen för
ett spår på en skiva” (sidan 64).
Hoppa över steget om du flyttar ut ett
spår ur en grupp.
När du flyttar ett spår till en annan
grupp vrider du vridratten tills den
önskade gruppen visas i
teckenfönstret. Tryck sedan på
NENT.
Vrid vridratten tills önskat spår visas i
teckenfönstret. Bekräfta sedan ditt val
genom att trycka på NENT.
2
Om du vill ändra gruppordningen
under uppspelningen av ett spår går
du till menyn och väljer ”Edit” ”Move” - ”
: Move”.
Välj önskad punkt på skivan genom
att vrida vridratten och bekräfta sedan
ditt val genom att trycka på NENT.
Exempel: Flytta den första gruppen på
skivan (Grupp01) till positionen mellan den
andra gruppen (Grupp02) och den tredje
(Grupp03).
z
Om spåret eller gruppen har namngetts för du
5-lägeskontrollknappen mot > så att namnet
på spåret eller gruppen visas i teckenfönstret.
Tryck kontrollknappen mot . för att återgå
till visning av spår- eller gruppnummer.
65
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Radera ett spår
Radera spår och hela
skivan (Erase)
Observera att ett spår som raderats
inte kan återskapas. Kontrollera att
du raderar rätt spår.
Du kan ta bort onödiga spår eller alla
spåren på en skiva.
Vid radering av spår som
överförts från datorn
Om du har tagit bort spår som har
överförts från dator blir
överföringskontrollen för spåren följande.
• Om spåren överfördes i Hi-MD-läge
återställs spårens överföringskontroll
automatiskt när du sätter i skivan i
spelaren och sedan ansluter spelaren till
datorn.
• Om spåren överfördes i MD-läge
försvinner spårens överföringskontroll.
Om du inte vill förlora spårens
överföringskontroll kan du återställa den
genom att överföra spåren till datorn
igen innan du raderar dem.
1
2
Medan du spelar upp det spår du vill
radera går du till menyn och väljer
”Edit” - ”Erase” - ”
: Erase”.
”Erase OK?” och ”PushENTER”
visas i teckenfönstret.
Om det valda spåret överfördes från
datorn visas ”TrkFromPC” och
”Erase OK?” i teckenfönstret.
Radera spåret genom att trycka på
vridratten.
Spåret raderas och nästa spår spelas
upp. Alla spår efter det raderade
spåret numreras om automatiskt.
Obs!
Om alla spår i en grupp raderas kommer hela
gruppen att raderas från skivan.
Obs!
Det går inte att ta bort andra data än ljuddata
(t.ex. text eller bilder) på en skiva som används
i Hi-MD-läge.
DISPLAY
Radera en del av ett spår
Lägg till spårmarkeringar efter den del du
vill radera och radera sedan delen
(sidan 68).
Radera en grupp
x
Väljare
Du kan radera spår i en särskild grupp.
Observera att ett spår som raderats
inte kan återskapas. Kontrollera
innehållet i gruppen innan du
raderar den.
1
2
Välj en grupp som du vill radera och
kontrollera innehållet (se sidan 43).
Tryck på x.
66
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
3
4
Gå till menyn och välj ”Edit” ”Erase” - ”
: Erase”.
Gruppnamnet och ”GP Erase?” visas
och ”PushENTER” visas i
teckenfönstret.
Om den valda gruppen innehåller spår
som överförts från datorn visas
”TrkFromPC” och ”Erase OK?” i
teckenfönstret.
4
Radera hela skivan genom att trycka
på väljaren.
”SYS WRITE” visas i teckenfönstret
och alla spår raderas.
När raderingen är klar visas ”NO
TRACK” i teckenfönstret i Hi-MDläge och ”BLANKDISC” och
”00:00” visas i MD-läge.
På spelaren
Radera en grupp genom att trycka på
väljaren.
Gruppen har raderats.
Vridratt
NAVI/MENU
Radera hela skivan
Du kan snabbt radera alla spår och data på
skivan samtidigt.
Observera att ett spår som raderats
inte kan återskapas. Kontrollera
innehållet på skivan innan du
raderar den.
Om du använder en Hi-MD-skiva eller
standardskiva i Hi-MD-läge raderas
endast ljuddata. Andra data, till exempel
text- eller bilddata, raderas inte.
1
2
3
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
Radera ett spår
1
Spela upp skivan som du vill radera
och kontrollera innehållet.
Tryck på x.
Gå till menyn och välj ”Edit” ”Erase” - ”AllErase”.
”AllErase?” och ”PushENTER” visas
i teckenfönstret.
Om skivan innehåller spår som
överförts från datorn visas
”TrkFromPC” och ”Erase OK?” i
teckenfönstret.
x
2
Medan du spelar upp det spår du vill
radera går du till menyn och väljer
”Edit” - ”Erase” - ”
: Erase”.
”Erase OK?” och ”PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL” visas i
teckenfönstret.
Om det valda spåret överfördes från
datorn visas ”TrkFromPC Erase
OK?” i teckenfönstret.
Tryck på NENT för att radera
spåret.
Radera en grupp
1
2
Välj en grupp som du vill radera och
kontrollera innehållet (se sidan 47).
Tryck på x.
67
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
3
4
Gå till menyn och välj ”Edit” ”Erase” - ”
: Erase”.
”Group Erase OK?” och ”PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL” visas i
teckenfönstret.
Om den valda gruppen innehåller spår
som överförts från datorn visas
”TrkFromPC Erase OK?” i
teckenfönstret.
Tryck på NENT för att radera
gruppen.
Gruppen har raderats.
Dela upp ett spår
(Divide)
Du kan dela upp ett spår med en
spårmarkering för att på så sätt skapa ett
nytt spår av materialet som fortsätter efter
markeringen. Du kan också finjustera
spårmarkeringens placering innan du
delar upp spåret. Spårnumreringen ökar
på följande sätt.
Det här kan endast göras på spelaren.
Obs!
Radera hela skivan
• Du kan inte lägga till en spårmarkering i ett
1
Spela upp skivan som du vill radera
och kontrollera innehållet.
• Du kan inte dela upp ett spår som spelades in i
Tryck på x.
och program (Program) raderas om du
använder funktionen Divide.
• Du kan inte dela ett spår i början eller slutet.
• Du kan inte dela ett spår om delningen gör att
det totala antalet spår på skivan överstiger det
tillåtna antalet (2 047 spår för en skiva som
används i Hi-MD-läge eller 254 spår för en
standardskiva).
2
3
4
spår som har överförts från datorn.
Gå till menyn och välj ”Edit” ”Erase” - ”AllErase”.
”ALL TRACK Erase OK?” och
”PUSH YES:ENTER NO:CANCEL”
visas i teckenfönstret.
Om skivan innehåller spår som
överförts från datorn visas
”TrkFromPC Erase OK?” i
teckenfönstret.
Radera hela skivan genom att trycka
på NENT.
”SYSTEM FILE WRITING” visas i
teckenfönstret och alla spår raderas.
När raderingen är klar visas ”NO
TRACK” i teckenfönstret i Hi-MDläge och ”BLANKDISC” och
”00:00” visas i MD-läge.
Hi-MD-läget med hjälp av MD Simple Burner.
• Inställningarna för bokmärken (Bookmark)
1
2
3
4
4
5
Spårmarkering
1
2
3
Spårnumreringen ökar.
5-lägeskontrollknapp
(NENT, ., >)
T MARK
68
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
2
Dela ett spår direkt
Tryck på T MARK vid den punkt där du
vill infoga markeringen under pågående
uppspelning eller medan spelaren är satt i
pausläge.
”MARK ON” visas i teckenfönstret och
en spårmarkering läggs till. De
efterföljande spårnumren ökar med ett.
Justera en delningspunkt
innan ett spår delas upp
(Divide Rehearsal)
1
Håll in T MARK i minst 2 sekunder
under pågående uppspelning.
Fyra sekunder av spåret från den
punkt där du tryckte på T MARK
spelas upp upprepade gånger.
T MARK-punkten trycks ned.
Justera delningspunkten genom att
trycka 5-lägeskontrollknappen mot
. eller mot >.
Om du trycker på kontrollknappen
flyttas delningspunkten framåt eller
bakåt. Du kan flytta delningspunkten
högst 8 sekunder framåt eller bakåt
från den punkt där du tryckte på
T MARK i steg 1.
Från den
punkt där du
tryckte på
T MARK i
steg 1.
Delningspunkten flyttas
högst 8 sekunder framåt eller
bakåt.
Det flyttade fyrasekundersintervallet spelas
upp upprepade gånger.
3
Bekräfta delningspunkten genom att
trycka på NENT.
z
Fyra sekunder av spåret spelas upp
upprepade gånger.
Du kan använda hastighetsfunktionen samtidigt
som funktionen Divide Rehearsal används. Det
gör att du kan minska uppspelningshastigheten
(sidan 54) om du vill göra en noggrannare
delning.
Lägga till spårmarkeringar
under inspelning (förutom
under synkroniserad
inspelning)
Tryck på T MARK på spelaren vid den
punkt där du vill lägga till en
spårmarkering.
Du kan använda Automatisk tidsstämpel
om du vill att markeringar ska läggas till
automatiskt med bestämda intervaller
(förutom under digital inspelning)
(sidan 37).
69
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Slå ihop spår (Combine)
Om du spelar in med analog insignal kan
det hända att onödiga spårmarkeringar
spelas in när inspelningsnivån är låg. Du
kan ta bort spårmarkeringar och slå
samman spåren före och efter
spårmarkeringen.
Antalet spår ändras på följande sätt.
Det här kan endast göras på spelaren.
2
3
Obs!
• Du kan inte radera en spårmarkering i ett spår
som har överförts från datorn.
• Du kan inte radera en spårmarkering i ett spår
som spelades in i Hi-MD-läget med hjälp av
MD Simple Burner.
• Du kan inte kombinera spår som spelats in
med olika inspelningslägen.
1
2
3
Sök efter spårmarkeringen genom att
trycka 5-lägeskontrollknappen (med
lätt tryck) mot ..
Om du t.ex. ska radera den tredje
spårmarkeringen går du till det tredje
spårets början. ”00:00” visas i
teckenfönstret.
”MARK” visas i teckenfönstret under
ett par sekunder.
Tryck på T MARK om du vill radera
markeringen.
”MARK OFF” visas i teckenfönstret.
Spårmarkeringen raderas och de två
spåren slås ihop.
z
När en spårmarkering raderas vid hopslagning
av två spår ändras inspelningsdatum och titel på
det andra spåret till motsvarande datum och titel
på det första spåret.
4
Obs!
Radera en spårmarkering
1
2
När du raderar en spårmarkering mellan två på
varandra följande spår som har tilldelats olika
grupper tilldelas det andra spåret till den grupp
som innehåller det första spåret. Om du
dessutom slår ihop ett spår som har tilldelats en
grupp med ett spår som inte har det (två spår i
följd) får det andra spåret samma
registreringsinställningar som det första spåret.
3
Antalet spår minskar
5-lägeskontrollknapp
(.)
T MARK
X
1
Medan du spelar upp spåret som
innehåller den spårmarkering du vill
ta bort trycker du på X för att göra en
paus.
70
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Formatera skivan
(Format)
DISPLAY
När du använder en skiva i Hi-MD-läge
kan du använda funktionen Format för att
återställa en skiva som den var när den
köptes.
Du kan bara använda den här funktionen
när du använder en skiva i Hi-MD-läge.
x
Väljare
Typ av
skiva
Efter skivformatering
1
1 GB
Hi-MDskiva
”NO TRACK” visas.
Alla data, inklusive andra data
än ljuddata, raderas.
2
Obs! Du kan återställa
överföringskontrollen för de
överförda spåren genom att
sätta in skivan i spelaren och
ansluta den till datorn.
60/74/80minuters
standardskiva
”BLANKDISC” visas.
Alla data, inklusive andra data
än ljuddata, raderas. Du kan
sedan använda skivan igen i
MD-läge eller Hi-MD-läge.
Obs! Överföringskontrollen
för de överförda spåren
minskas med ett.
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj ”Edit” - ”Format”.
Skjut väljaren upprepade gånger tills
”YES” visas i teckenfönstret.
Bekräfta ditt val genom att trycka på
väljaren.
När formateringen är genomförd
visas ”NO TRACK” i teckenfönstret
om en 1 GB Hi-MD-skiva har satts i
spelaren. Om en standardskiva i
Hi-MD-läge har satts i visas i stället
”BLANKDISC”.
På spelaren
Vridratt
NAVI/MENU
Obs!
• När du formaterar en skiva raderas alla data
(även andra data än ljuddata). Om du tror att
en skiva innehåller sådana data sätter du i
skivan i spelaren och ansluter spelaren till
datorn för att se efter vad som finns på skivan.
• Om du formaterar en skiva kommer de
överförda spåren också att raderas och antalet
överföringskontroller för sådana spår minskar
med ett. För att förhindra att
överföringskontrollen minskar kan du
återställa överföringskontrollen genom att
överföra spåren till datorn igen innan du
formaterar skivan.
• Driftsläget som ställs in i menyn ”Disc Mode”
används på en tom 60/74/80-minuters
standardskiva som används i spelaren även om
ett annat driftsläge användes i SonicStageprogrammet eller om ett annat driftsläge
visades i teckenfönstret när skivan
formaterades i SonicStage-programmet.
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
2
x
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj ”Edit” - ”Format”.
Vrid vridratten tills ”YES” visas i
teckenfönstret och bekräfta sedan ditt
val genom att trycka på NENT.
71
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Andra funktioner
Ändra vilka
menyalternativ som
visas (Menu Mode)
Skydda din hörsel
(AVLS)
Du kan ange att alla alternativ ska visas på
menyn (Advanced mode) eller endast de
vanligaste (Simple mode).
I ”Menylista” (sidan 27) kan du läsa vilka
menyalternativ som inte kan visas.
Funktionen AVLS (Automatic Volume
Limiter System – Automatiskt
volymbegränsningssystem) ser till att
ljudvolymen inte är så hög att den skadar
din hörsel.
DISPLAY
DISPLAY
Väljare
Väljare
1
2
1
Gå till menyn och välj ”Option” ”Menu Mode”.
Skjut väljaren upprepade gånger tills
”Simple” eller ”Advanced” visas i
teckenfönstret. Bekräfta sedan ditt val
genom att trycka på väljaren.
På spelaren
Vridratt
2
Gå till menyn och välj ”Option” ”AVLS”.
Skjut väljaren upprepade gånger tills
”AVLS On” visas i teckenfönstret.
Bekräfta ditt val genom att trycka på
väljaren.
Om du försöker höja volymen för
mycket, visas ”AVLS” i
teckenfönstret. Volymen hålls på en
måttlig nivå.
NAVI/MENU
Avbryta AVLS
Välj ”AVLS Off” i steg 2.
På spelaren
Vridratt
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
2
NAVI/MENU
Gå till menyn och välj ”Option” ”Menu Mode”.
Vrid vridratten tills ”Simple” eller
”Advanced” visas i teckenfönstret
och bekräfta sedan ditt val genom att
trycka på NENT.
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
72
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
1
2
2
Gå till menyn och välj ”Option” ”AVLS”.
Vrid vridratten tills ”AVLS On” visas
i teckenfönstret och bekräfta sedan
ditt val genom att trycka på NENT.
Vrid vridratten tills ”Beep Off” visas i
teckenfönstret och bekräfta sedan ditt
val genom att trycka på NENT.
Slå på/stänga av
belysningen
Stänga av pipljudet
Du kan ange att belysningen i
fjärrkontrollens teckenfönster ska vara påeller avslagen.
Du kan stänga av/slå på pipljudet på
spelaren och fjärrkontrollen.
DISPLAY
DISPLAY
Väljare
Väljare
1
2
Gå till menyn och välj ”Option” ”Beep”.
1
Skjut väljaren upprepade gånger tills
”Beep Off” visas i teckenfönstret.
Bekräfta ditt val genom att trycka på
väljaren.
2
Aktivera pipljudet
Välj ”Beep On” i steg 2.
På spelaren
Vridratt
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj ”Option” ”Backlight”.
Skjut väljaren upprepade gånger tills
det önskade objektet visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
väljaren för att bekräfta ditt val.
Teckenfönster
Inställning
Auto
Belysningen tänds när du
använder spelaren eller
fjärrkontrollen och stängs av
automatiskt när du inte har
använt enheten under ett par
sekunder.
On
Belysningen tänds när
spelaren används.
Off
Belysningen är avstängd.
NAVI/MENU
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
Gå till menyn och välj ”Option” ”Beep”.
73
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
z
Spara inställningar för
enskilda skivor
(Disc Memory)
När ”Disc Mem” är inställt på ”On” visas ”Disc
Mem” (”Disc Memory” på spelaren) så fort en
skiva sätts i som det finns sparade inställningar
till.
Spelaren är fabriksinställd på att
automatiskt lagra inställningar för varje
skiva. Spelaren lagrar automatiskt
inställningar för en skiva och hämtar dem
varje gång skivan sätts i.
Du kan spara följande inställningar:
• Programmerad uppspelning
• Bokmärke
• Inställningarna ”Custom1” och
”Custom2” för 6-Band Equalizer
Du kan kontrollera inställningarna på
följande sätt.
Obs!
• Det går att spara inställningar för upp till
64 skivor. Om andra inställningar sparas vid
ett senare tillfälle kommer de att ersätta
inställningarna av de 64 som har lägst
användningsfrekvens. Hur många skivor som
kan sparas beror på hur många spår som
spelats in på skivorna. Ju fler spår som spelats
in per skiva desto färre skivor kan sparas.
• Om du försöker radera information om en
skiva som aldrig har sparats visas
”NoDiscMem” (”NO DISC MEMORY” på
spelaren) i teckenfönstret i några sekunder.
På spelaren
DISPLAY
Vridratt
NAVI/MENU
Väljare
1
2
Ta bort skivan från spelaren, öppna
menyn och välj ”Option” - ”Disc
Mem”.
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
Skjut väljaren upprepade gånger tills
”On” visas i teckenfönstret. Bekräfta
ditt val genom att trycka på väljaren.
1
Ta bort skivan från spelaren, öppna
menyn och välj ”Option” - ”Disc
Mem”.
Ställa in spelaren så att
skivinställningar inte lagras
Välj ”Off” i steg 2.
2
Radera skivinformation
Radera skivinformation
1
Sätt i den skiva vars information ska
raderas och kontrollera innehållet.
1
Välj ”1MemErase” i steg 2.
Skivinformationen raderas.
2
2
Vrid vridratten tills ”On” visas i
teckenfönstret och bekräfta sedan ditt
val genom att trycka på NENT.
Sätt i den skiva vars information ska
raderas och kontrollera innehållet.
Välj ”1MemErase” i steg 2.
74
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
På spelaren
Starta uppspelningen
snabbt (Quick Mode)
Vridratt
Spelaren är fabriksinställd på att starta
uppspelningen så snart du trycker på
uppspelningsknappen.
Du kan kontrollera inställningarna på
följande sätt.
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
DISPLAY
1
2
Väljare
1
2
NAVI/MENU
Gå till menyn och välj ”Option” ”QuickMode”.
Vrid vridratten tills ”Quick On” visas
i teckenfönstret och bekräfta sedan
ditt val genom att trycka på NENT.
Gå till menyn under uppspelning eller
paus och välj ”Option” ”QuickMode”.
Skjut väljaren upprepade gånger tills
”Quick On” visas i teckenfönstret.
Bekräfta ditt val genom att trycka på
väljaren.
Om du inte tänker använda
spelaren på länge
Välj ”Quick Off” i steg 2.
Du kan minska risken för att batterierna
laddas ur när spelaren inte används.
Obs!
När snabbläget är inställt på ”Quick On” är
spelaren strömförsörjd även om det inte visas
något i teckenfönstret. När batteriet tar slut
stängs spelaren av automatiskt.
75
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
På spelaren
Välja skivläget (Disc
Mode)
Vridratt
När du sätter i en 60/74/80-minuters
standardskiva (tom) i spelaren kan du
använda den här funktionen för att ange
om skivan ska användas i Hi-MD-läge
eller MD-läge.
Om du vill använda skivan som du har
spelat in på den här enheten i en annan
enhet som stöder Hi-MD spelar du in
skivan med ”Disc Mode” i menyn inställd
på ”MD”.
DISPLAY
NAVI/MENU
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
2
Gå till menyn och välj ”Option” ”Disc Mode”.
Vrid vridratten tills ”Hi-MD” eller
”MD” visas i teckenfönstret och
bekräfta sedan ditt val genom att
trycka på NENT.
Väljare
1
2
Gå till menyn och välj ”Option” ”Disc Mode”.
Skjut väljaren upprepade gånger tills
”Hi-MD” (fabriksinställningen) eller
”MD” visas i teckenfönstret. Bekräfta
sedan ditt val genom att trycka på
väljaren.
Obs!
• Även om du väljer ”MD” som ”Disc Mode”inställning kan driftläget endast vara
”Hi-MD” när du använder en 1 GB
Hi-MD-skiva.
• Driftsläget som ställs in i menyn ”Disc Mode”
används på en tom 60/74/80-minuters
standardskiva som används i spelaren även om
ett annat driftsläge användes i SonicStageprogrammet eller om ett annat driftsläge
visades i teckenfönstret när skivan
formaterades i SonicStage-programmet.
76
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Justera kontrasten i
teckenfönstret
(Contrast Adjustment)
Byta funktionsriktning i
teckenfönstret
Du kan justera kontrasten i md-spelarens
teckenfönster.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
Vridratt
NAVI/MENU
När du vrider vridratten medurs rullas
teckenfönstret nedåt. Detta är
fabriksinställningen. Du kan ändra
fabriksinställningen så att teckenfönstret i
stället rullar i motsatt riktning.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
Vridratt
NAVI/MENU
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
5-lägeskontrollknapp
(NENT)
1
2
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj ”Option” ”Contrast”.
1
Justera kontrasten genom att vrida på
vridratten och bekräfta ditt val genom
att trycka på NENT.
Obs!
Det går inte att justera kontrasten i spelarens
teckenfönster med hjälp av fjärrkontrollen.
2
Gå till menyn och välj ”Option” ”Jog Dial”.
Vrid vridratten tills ”Reverse” visas i
teckenfönstret och bekräfta sedan ditt
val genom att trycka på NENT.
Återställa den normala
inställningen
Välj ”Default” i steg 2.
77
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Använda spelaren med en dator
Så här kan du använda
spelaren om du
ansluter den till en
dator
Om du vill använda spelaren ansluten till
en dator installerar du programmet från
den medföljande cd-skivan. Mer
information om installationsprocessen
finns i avsnittet ”Använda programvaran”.
När du använder medföljande
programvara
Detaljerade förklaringar finns i avsnittet
”Använda programvaran” och i
onlinehjälpen.
• Överföra ljuddata mellan datorn och
spelaren
Med det medföljande programmet
SonicStage kan du överföra ljuddata
mellan spelaren och datorn. När en skiva
som används i Hi-MD-läge sätts in i
spelaren kan spår som spelas in med en
mikrofon eller från en cd-spelare till
spelaren överföras till datorn.
• Spela in direkt från en cd-skiva till
en skiva
Med hjälp av den medföljande
programvaran MD Simple Burner kan
du spela in från en cd-skiva i cd-enheten
i datorn direkt till en skiva i spelaren.
När du använder skivan i
spelaren som en lagringsenhet
När du använder en skiva i Hi-MD-läge
visas spelaren i Utforskaren i Windows
som en extern enhet. Du kan överföra
andra data än ljuddata, t.ex. text- och
bildfiler. Se ”Lagra andra data än ljuddata
på en skiva” (sidan 80) för mer information.
Ansluta spelaren till
datorn
När du ansluter USB-kabeln direkt till
spelarens uttag för USB-anslutning, får
spelaren ström från USB-porten på datorn.
Detta gör det möjligt att använda spelaren
utan att batteriet används.
Obs!
• Om du använder Windows 2000 Professional
Kontrollera att den medföljande USB-kabeln
är urkopplad innan du startar eller startar om
datorn. Om den medföljande USB-kabeln är
ansluten men kopplas ur efteråt kanske datorn
inte kan känna igen spelaren nästa gång du
kopplar in den medföljande USB-kabeln. Om
datorn inte kan identifiera spelaren bör du
koppla från den medföljande USB-kabeln,
starta om datorn och sedan ansluta USBkabeln igen. Det problem som beskrivs här
kan åtgärdas genom att du uppdaterar
Windows så att operativsystemet innehåller
alla de senaste funktionerna.
• Om du använder Windows ME eller
Windows 98SE
Om du ansluter spelaren till datorn med
skivläget på spelaren inställt på ”Hi-MD”
(fabriksinställning) och sedan sätter i en 60/
74/80-minuters standardskiva kan skivans
driftsläge ändras automatiskt till Hi-MD-läge
även om du inte spelar in något.
• Om du använder Windows ME eller
Windows 98SE
När du kopplar ur den medföljande USBkabeln visas meddelandet ”Unsafe Removal
of Device” (osäker borttagning av enhet) på
datorskärmen. Det är inget problem. Klicka
bara på ”OK” så försvinner meddelandet.
z
Om du spelar upp ljudfiler med hjälp av
programmet hörs ljudet från datorhögtalarna i
Hi-MD-läge och från hörlurarna/öronsnäckorna
som är anslutna till spelaren i MD-läge.
78
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
När du kopplar från den
medföljande USB-kabeln från
datorn eller tar ut skivan från
spelaren
Ta bort spelaren eller skivan enligt
följande. Om du inte följer anvisningarna
kan data skadas.
Dator
1
Till USB-porten
2
Medföljande
USB-kabel
3
Till
USB-kabeln som
är ansluten till uttaget
Kontrollera att ”REC” inte visas i
teckenfönstret.
Tryck på x på spelaren.
”EJECT DISC OK” visas i
teckenfönstret.
Beroende på olika omständigheter
kan det dröja en stund innan ”EJECT
DISC OK” visas i teckenfönstret.
Koppla från den medföljande USBkabeln från datorn eller ta ut skivan
från spelaren
Obs!
• Om du använder spelaren när den är ansluten
1
2
Sätt in en inspelningsbar skiva i
spelaren.
Anslutningarna görs på följande sätt.
1 Anslut den medföljande USBkabeln till spelaren och datorn.
2 Kontrollera att spelaren stoppats och
att HOLD har låsts upp.
3
Kontrollera anslutningarna.
När anslutningarna är rätt gjorda visas
”PC – –MD” i teckenfönstret.
till datorn bör du ansluta nätadaptern eller
sätta i ett fulladdat uppladdningsbart batteri
eller ett nytt alkaliskt torrbatteri som skydd
mot strömavbrott, oavsiktlig frånkoppling av
USB-kabeln eller andra oförutsedda händelser.
Vi garanterar inte resultatet vid felaktig
användning, överföringsfel eller skadade
ljuddata som orsakats av oförutsedda händelser.
• Om du kopplar bort USB-kabeln från spelaren
och vill ansluta den igen, ser du till att vänta i
minst två sekunder innan du ansluter den igen.
• Placera spelaren på ett stabilt, vibrationsfritt
underlag vid inspelning.
• Anslut inte spelaren till datorn om den håller
på att spela in eller spela upp.
• Systemet kan fungera felaktigt om datorns
försätts i vänte-, uppehålls- eller viloläge när
spelaren ansluts. Stäng av sådana lägen.
• Anslut inte spelaren och datorn via ett USBnav.
• Det går inte att ladda det uppladdningsbara
batteriet i spelaren när du använder bussströmkontakten.
• Vi garanterar inte problemfri drift på alla
datorer som uppfyller systemkraven.
79
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Lagra andra data än
ljuddata på en skiva
Om du ansluter spelaren till en dator
samtidigt som en skiva är isatt i Hi-MDläge identifieras skivan som ett
lagringsmedium av Utforskaren i
Windows. Det gör att du kan lagra andra
data än ljuddata, till exempel text- och
bilddata.
Lagringsutrymmet för varje skiva hittar
du på nästa sida.
När du sätter i en skiva i Hi-MD-läge i
spelaren och ansluter spelaren till datorn
identifieras spelaren som en extern enhet i
Utforskaren i Windows och kan därmed
visas. Du kan använda spelaren på samma
sätt som andra enheter.
Obs!
• När programvaran SonicStage är aktiv
identifieras inte spelaren som
datalagringsenhet.
• Om du formaterar en skiva på datorn måste du
formatera skivan med programmet SonicStage.
• Var försiktig så att du inte raderar
filhanteringsmappen (HMDHIFI-mappen och
HI-MD.IND-filen) i Utforskaren i Windows.
80
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Lagringsutrymmet för varje skiva (formaterad med spelaren/
programvaran SonicStage)
Typ av skiva
Sammanlagd
storlek
Skivhanteringsutrymme1)2)
Ledigt utrymme
60-minuters
standardskiva
219 MB
(229 965 824 byte)
832 kB
(851 968 byte)
218 MB
(229 113 856 byte)
74-minuters
standardskiva
270 MB
(283 312 128 byte)
832 kB
(851 968 byte)
269 MB
(282 460 160 byte)
80-minuters
standardskiva
291 MB
(305 856 512 byte)
832 kB
(851 968 byte)
290 MB
(305 004 544 byte)
Hi-MD-skiva
964 MB
(1 011 613 696 byte)
832 kB
(851 968 byte)
963 MB
(1 010 761 728 byte)
1) Detta
utrymme används för att hantera filerna på skivan.
på skivhanteringsutrymmet ändras bland annat beroende på användningsförhållandena för
datorn. Det faktiska utrymmet som är tillgängligt för användning kan därför vara mindre än det som
visas i Utforskaren i Windows.
2) Storleken
81
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Ytterligare information
• Svep aldrig in spelaren i något när den
Försiktighetsåtgärder
används och är ansluten med nätadaptern.
Överhettning kan skada md-spelaren eller
påverka dess funktioner.
Säkerhet
Stoppa inte in främmande föremål i DC IN 3Vuttaget.
Hörlurar/öronsnäckor
Säkerhet under resor
Strömkällor
• Använd nätström, uppladdningsbart
nickelmetallhydridbatteri eller LR6-batteri
(storlek AA).
• Vid användning inomhus: Använd nätadaptern
som medföljer denna md-spelare till den
medföljande batteriladdaren. Använd ingen
annan nätadaptern, eftersom spelaren då
kanske inte fungerar som den ska.
Kontaktens poler
• Anslut adaptern till ett lättåtkomligt uttag. Om
adaptern inte verkar fungera korrekt bör du
omedelbart dra ut den från uttaget.
• Spelaren är inte frånkopplad från
nätströmmen så länge den är ansluten till ett
vägguttag, trots att själva spelaren är avstängd.
• Om du inte tänker använda spelaren under en
längre tid bör du koppla från strömkällan
(nätadapter, torrbatteri eller uppladdningsbart
batteri). När du ska ta ut nätadaptern ur ett
vägguttag tar du tag i själva adaptern. Dra
aldrig i kabeln.
Överhettad spelare
Spelaren kan gradvis bli överhettad om den
används under en längre tid. Detta är dock inget
funktionsfel.
Vid installation
• Om du använder spelaren på en plats där
statisk elektricitet eller elektriska störningar
förekommer kan det hända att inspelningen
inte blir korrekt eller att den inspelade
informationen går förlorad. Om du gör en
överföring på en sån plats kan det hända att
spårets överföringskontroll går förlorad.
• Använd aldrig spelaren där den utsätts för
extremt ljus, extrem temperatur, fukt eller
vibrationer.
Använd inte hörlurar/öronsnäckor när du kör
bil, cyklar eller kör något annat motorfordon.
Det kan utgöra trafikfara och kan dessutom vara
olagligt. Det kan även vara riskfyllt att spela på
hög volym när du går, t.ex. när du ska korsa en
gata. Du bör vara ytterst försiktig eller stänga av
spelaren i särskilt riskfyllda situationer.
Förhindra hörselskador
Undvik att använda hög ljudvolym när du
lyssnar med hörlurar/öronsnäckor.
Hörselexperter varnar för oavbruten, långvarig
avlyssning på hög volym. Om det börjar ringa i
öronen bör du minska ljudvolymen eller
avbryta avlyssningen.
Hänsyn till omgivningen
Spela på lagom hög nivå. Då hör du ljud som
kommer utifrån, samtidigt som du visar hänsyn
mot människor i din omgivning.
Med fjärrkontrollen
Medföljande fjärrkontroll är endast utformad
för att användas tillsammans med denna
spelare. Spelaren kan inte användas
tillsammans med en fjärrkontroll som tillhör en
annan enhet.
Om uppladdning
• Den medföljande batteriladdaren kan endast
användas tillsammans med den här spelaren.
Andra modeller kan inte laddas.
• Använd inte den medföljande batteriladdaren
för att ladda upp andra batterier än det
medföljande eller det batteri för vilket det är
avsett (NH-10WM).
• Använd bara den nätadapter som följer med
spelaren.
• Ladda upp batteriet vid en temperatur på
+5 °C till +35 °C.
• Batteriladdaren och batteriet kan bli varma
under uppladdningsprocessen. Det utgör dock
ingen fara.
82
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
• På grund av batteriets egenskaper kan det
Om batterier
uppladdningsbara batteriets kapacitet vara
lägre än normalt när det används för första
gången eller efter ett långt uppehåll. I så fall
kan du ladda upp och ladda ur batteriet flera
gånger. På så sätt återställs batteriets normala
livslängd.
• Om kapaciteten hos det uppladdningsbara
batteriet sjunker till under hälften av normal
nivå bör du byta ut det mot ett nytt.
• Om spelaren inte har använts under en längre
tid bör du ta bort den från batteriladdaren och
ta ur nätadaptern från vägguttaget.
Felaktig batterianvändning kan leda till att
batteriet läcker eller skadas. Vidta följande
säkerhetsåtgärder för att undvika sådana
situationer.
• Installera batteriets plus- och minuspoler
korrekt (+ och –).
• Ta ur batterierna när spelaren inte ska
användas under en längre tid.
• Om det uppstår läckage av batterisyra måste
du rengöra -batterifacket noga innan du kan
sätta i nya batterier.
Om mekaniskt ljud
Torrbatteribox
Den medföljande torrbatteriboxen är endast
avsedd för denna spelare.
Från spelaren hörs ett mekaniskt ljud när den är
igång. Ljudet orsakas av energisparfunktionen
och utgör inget problem.
Fodral till MiniDisc
Skydda en inspelad skiva
• När du bär eller förvarar en MiniDisc bör den
Du kan inspelningsskydda en skiva genom att
skjuta fliken på skivans ena sida till låst läge. I
detta läge går det inte att spela in på skivan. När
du ska spela in på skivan igen skjuter du
tillbaka fliken så att den syns.
alltid ligga i sitt fodral.
• Bryt inte upp fodralet.
• Placera aldrig fodralet där det kan utsättas för
ljus, extrema temperaturer, fukt eller damm.
• Sätt bara fast den medföljande skivetiketten på
dess avsedda plats på skivan. Klistra inte fast
den på någon annan yta på skivan.
Flik
Viktigt vid rengöring
• Rengör spelaren utvändigt med en mjuk trasa
som är lätt fuktad med vatten eller milt
rengöringsmedel. Använd inte
rengöringsmaterial som innehåller slipmedel,
skurpulver eller något lösningsmedel som
innehåller sprit eller bensen då spelarens yta
kan skadas.
• Torka av damm och smuts från skivfodralet
med en torr trasa.
• Damm på linsen kan förhindra att enheten
fungerar som den ska. Kontrollera att
skivfackets lucka är stängd när en skiva satts i
eller matats ut.
• Bästa ljudkvalitet får du om du använder en
torr trasa när du torkar av hörlurarnas/
öronsnäckornas eller fjärrkontrollens
kontakter. Smutsiga kontakter kan orsaka
ljudförvrängning eller ljudavbrott.
Skivans baksida
Inspelat material är
skyddat.
Inspelat material är inte
skyddat.
83
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Om underhåll
Rengör kontakterna regelbundet med en
bomullstuss eller en mjuk trasa enligt bilden.
Tekniska data
Ljudsystem
Digitalt ljudsystem för MiniDisc
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 790 nm
Emission: kontinuerlig
Laseruteffekt: mindre än 44,6 µW
(Uteffekten avser det värde som uppmätts vid
ett avstånd på 200 mm från linsytan på den
optiska pickupen med 7 mm öppning.)
Om du har frågor om eller problem med din
spelare, bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare. (Om fel uppstår när en skiva
finns i md-spelaren bör du låta skivan vara kvar
i md-spelaren när du tar kontakt, så att det blir
lättare att finna orsaken till felet.)
In- och uppspelningstid (Mer
information finns på sidan 101)
Med HMD1G (1 GB-skiva):
Max. 34 timmar i Hi-LP-stereo
Med MDW-80 i Hi-MD-läge:
Max. 10 timmar och 10 minuter i Hi-LPstereo
Med MDW-80 i MD-läge:
Max. 160 min. i enkanaligt ljud (mono)
Max. 320 min. i LP4-stereo
Spelhastighet
350 till 3 000 varv/min. (CLV)
Felkorrigering
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Samplingsfrekvens
44,1 kHz
Samplingsfrekvensomvandlare
Ingång: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kodning
Hi-MD:
Linjär PCM (44,1 kHz/16 bitar) — PCM
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus)
MD:
ATRAC
ATRAC3 — LP2/LP4
Moduleringssystem
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Frekvensåtergivning
20 till 20 000 Hz ± 3 dB
84
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Ingångar1)
Amerikanska patent och patent i andra licenser
är licensierade från Dolby Laboratories.
MIC: stereominiuttag
(minsta ingångsnivå 0,13 mV)
Ljudingång:
stereominimiuttag för analog ingång
(minsta ingångsnivå 49 mV)
optiskt (digitalt) miniuttag för optisk
(digital) ingång
Design och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Tillbehör som inte ingår
Utgångar
i/LINE OUT2): stereominiuttag (medföljande
fjärrkontrollsuttag)/194 mV (10 kΩ)
Högsta utgångsnivå (DC)2)
Hörlurar:
3 mW + 3 mW (16 Ω) (modeller för Europa)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (andra modeller)
Strömförsörjning
Sony nätadapter ansluten till DC IN 3V-uttaget:
120 V växelström, 60 Hz (modeller för USA,
Kanada, Mexiko och Taiwan)
240 V växelström, 50 Hz (modell för
Australien)
220 V växelström, 50 Hz (modeller för Kina
och Argentina)
100 - 240 V växelström, 50/60 Hz (andra
modeller)
Spelaren:
Uppladdningsbart nickelmetallhydridbatteri
NH-10WM 1,2 V 900 mAh (MIN) Ni-MH
Alkaliskt batteri LR6 (storlek AA)
Batteriladdare:
Nätadapter DC 3V
Optisk kabel:
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POCDA12SP
Anslutningskabel
RK-G129, RK-G136
Stereomikrofoner:
ECM-MS907, ECM-MS957
Stereohörlurar/öronsnäckor* i MDR-serien
Aktiva högtalare i SRS-serien
Inspelningsbara md-skivor, MDW-serien
Inspelningsbar Hi-MD-skiva
HMD1G
Din återförsäljare har kanske inte alla
ovanstående tillbehör. Återförsäljaren kan
emellertid informera dig om vilka tillbehör som
finns tillgängliga i Sverige.
∗ Om du använder andra hörlurar ska du
endast använda hörlurar/öronsnäckor med
stereominikontakter. Det går inte att
använda hörlurar/öronsnäckor med
mikrokontakter.
Driftstemperatur
+5 °C ~ +35 °C
Batterikapacitet3)
Se ”Batterilivslängd” (sidan 18)
Mått
Ca 81,3 × 77,8 × 21,2 mm (b/h/d)
(exkl. utskjutande delar och kontroller)
Vikt
Ca 110 g (endast spelaren)
Ca 133 g (inklusive det uppladdningsbara
batteriet)
1) LINE
IN (OPT)-uttaget används för
anslutning av en digital (optisk) kabel eller en
(analog) anslutningskabel.
2) i/LINE OUT-uttaget används för anslutning
av hörlurar/öronsnäckor eller en
anslutningskabel.
3)Uppmätt i enlighet med JEITA.
85
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Felsökning och förklaringar
Felsökning
Om det uppstår problem medan du använder spelaren bör du följa anvisningarna nedan
innan du kontaktar närmaste Sony-återförsäljare. Anteckna gärna eventuella meddelanden.
1
2
Se efter om problemet finns beskrivet i ”Felsökning” (sidan 86).
Kontrollera även om problemet finns angivet i ”Meddelanden” (sidan 95).
Om problemet fortfarande kvarstår efter steg 1 bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Under uppladdning
Symtom
Orsak/åtgärd
Det uppladdningsbara
batteriet laddar inte.
Det uppladdningsbara
batteriet kan inte
laddas upp helt och
hållet.
• Det uppladdningsbara batteriet har satts i fel eller nätadaptern är inte
korrekt ansluten till nätströmmen.
, Sätt i det uppladdningsbara batteriet rätt eller anslut nätadaptern
ordentligt till nätströmmen.
• På grund av batteriets egenskaper kan det uppladdningsbara
batteriets kapacitet vara lägre än normalt när det används för första
gången eller efter ett långt uppehåll.
, I så fall kan du ladda upp och ladda ur batteriet flera gånger. På
så sätt återställs batteriets normala livslängd.
• Det uppladdningsbara batteriet är slut (ingenting visas i
teckenfönstret).
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet. Det tar en minut
innan indikeringen visas och uppladdningen startar efter att du
har satt spelaren i batteriladdaren. Om uppladdningen inte
startar ens efter en minut bör du ta bort och sätta tillbaka
spelaren i laddaren.
• Den omgivande temperaturen är för låg eller för hög (”CHARGE
5°C–35°C 41F–95F” visas i teckenfönstret).
, Ladda upp batteriet vid en temperatur på +5 °C till +35 °C.
Det uppladdningsbara
batteriet har tagit slut
trots att spelaren inte
har använts på ett tag.
• Snabbläget var inställt på ”Quick On”.
, Om du ställer in snabbläget på ”Quick On” stannar strömmen
kvar i spelaren även när den inte används, vilket medför att
batteriets livslängd förkortas (sidan 75). Om det
uppladdningsbara batteriet inte är helt uppladdat kan det ta slut
efter ett tag. Ladda i så fall upp batteriet på nytt (sidan 15).
Också när batteriet är • Det uppladdningsbara batteriet kan vara utslitet.
helt uppladdat är
, Byt ut batteriet mot ett nytt.
livslängden bara
ungefär hälften så lång
som normalt.
Batteriladdaren och
md-spelaren blir
varma under
uppladdningen.
• Detta är helt normalt och medför ingen fara.
86
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Under inspelning
Symtom
Orsak/åtgärd
”NotENOUGH
• Det går inte att spela in på en 1 GB Hi-MD-skiva trots att
POWER TO REC”
batterinivåindikatorn visar att det finns tillräckligt med laddning
visas och det går inte
kvar när spelaren stoppas eller spelar upp. Detta beror på en
att spela in på en 1 GB
mekanism som avaktiverar inspelning när återstående
Hi-MD-skiva.
batteriladdning i spelaren beräknas vara otillräcklig för den höga
strömförbrukning som krävs för inspelning av 1 GB Hi-MD-skivor.
, Anslut nätadaptern till spelaren eller sätt i ett fulladdat
uppladdningsbart batteri eller ett nytt alkaliskt torrbatteri.
Den återstående
inspelningstiden visas
som ”–0:00:00” och
inspelning kan inte
göras trots att 2.0 MB
ledigt utrymme visas.
• Det är en begränsning i systemet. 2.0 MB är reservdomänens
kapacitet.
Spelaren skapar alltid
en ny grupp vid
inspelning.
• Gruppinspelningen (”
:REC”) är inställd på ”
: REC On”.
(Du kan inte skriva över spår.)
, Ställ in gruppinspelningen på ”
: REC Off” (sidan 39).
De första sekunderna
av ett spår kan inte
spelas in.
• Om du påbörjar inspelningen när skivindikeringen snurrar kommer
inte data att spelas in på spårets första sekunder.
, Vänta tills skivindikeringen slutar snurra innan du påbörjar
inspelningen.
Inspelningen kan inte
göras korrekt.
• Ljudkällan är kanske inte ordentligt ansluten.
, Koppla ur ljudkällorna helt och anslut dem igen (sidorna 19 och
35).
• Det kommer ingen digital signal från den bärbara cd-spelaren.
, När du ska spela in digitalt från en bärbar cd-spelare ska du
använda nätadaptern och avaktivera stötskyddsfunktionen (t.ex.
ESP) på cd-spelaren (sidan 22).
• Den analoga inspelningen utfördes med hjälp av en
anslutningskabel som är försedd med dämpsats.
, Använd en anslutningskabel utan dämpsats.
• Inspelningsnivån är för låg för att det ska gå att spela in (när
inspelningsnivån justeras manuellt).
, Tryck på paus och justera inspelningsnivån (sidan 36).
• Spelaren är ansluten till datorn.
, Koppla loss spelaren från datorn vid inspelning.
• Strömkällorna kopplades bort eller det inträffade ett strömavbrott
under inspelning.
, Inspelningsresultatet har inte spelats in. Gör om inspelningen.
• En förinspelad skiva har satts in i spelaren.
, Byt ut den mot en inspelningsbar skiva.
• Inspelningen sätter inte i gång om den återstående inspelningstiden
på skivan är 48 sekunder eller kortare (”DISC FULL” visas).
, Byt ut skivan.
87
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Symtom
Orsak/åtgärd
Det kommer stereoljud • Detta är normalt. Vid digital inspelning hörs ljudet i stereo trots att
i hörlurarna/
inspelningen är enkanalig (mono).
öronsnäckorna vid
inspelning med
monoljud.
Tillfälliga
brusstörningar hörs
under inspelning.
• Den speciella digitala ljudkomprimeringsteknik som används i LP4stereoläge kan i vissa sällsynta fall göra att det uppstår tillfälliga
brusljud vid användning tillsammans med vissa ljudkällor.
, Spela in i SP- eller LP2-läge.
Det går inte att öppna
luckan efter
inspelningen.
• Luckan kan inte öppnas förrän ”SYSTEM FILE WRITING”
försvinner från teckenfönstret.
”TRACK FULL” visas • Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. När 254 spår
även innan skivan är
(på en standardskiva) eller 2 047 spår (på en skiva som används i
helt inspelad och det
Hi-MD-läge) har spelats in på skivan visas ”TRACK FULL”,
inte går att spela in
oavsett hur lång den totala inspelade tiden är. Du kan inte spela in
mer.
mer än 254 eller 2 047 spår på skivan.
, Om du vill fortsätta spela in måste du först radera ett eller flera
spår.
Den återstående
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet (endast i MDinspelningstiden ökar
läge). Spår som är kortare än 12 sekunder (i SP-stereo), 24 sekunder
inte efter att ett antal
(i LP2-stereoläge eller mono) eller 48 sekunder (i LP4-stereoläge)
korta spår har raderats.
räknas inte. Inspelningstiden ökar därför inte om spåren raderas.
Den tid som använts
till inspelning och den
inspelningstid som
återstår motsvarar
kanske inte den
maximala
inspelningstiden (60,
74 eller 80 minuter).
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet (endast i MDläge). Normalt sker inspelningen i minsta enheter om ca 2 sekunder
(i SP-stereo), 4 sekunder (i LP2-stereo eller mono) eller 8 sekunder
(i LP4-stereo). När inspelningen är stoppad använder alltid den sist
inspelade enheten 2 sekunder, 4 sekunder eller 8 sekunder, även om
den verkliga inspelningen är kortare. När inspelningen återupptas
efter ett stopp infogar spelaren automatiskt ett 2, 4 eller 8 sekunder
långt tomt utrymme före nästa inspelning. (Denna funktion
förhindrar att det föregående spåret oavsiktligt raderas när en ny
inspelning startar.) Den verkliga inspelningstiden minskar därför
med maximalt 6, 12 eller 24 sekunder varje gång en inspelning
avbryts.
”TRACK FULL” visas • Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Upprepade
även innan maximalt
inspelningar och raderingar kan orsaka att informationen
antal spår har spelats
fragmenteras eller sprids ut. Även om det går att läsa utspridd
in eller maximal
information räknas varje fragment som ett eget spår. I sådana fall
inspelningstid har
kan antalet inspelade spår uppfattas som 254 (på en standardskiva)
uppnåtts.
eller 2 047 (på skiva som används i Hi-MD-läge) och därför går det
inte att spela in mer.
, Om du vill fortsätta spela in måste du först radera ett eller flera
spår.
88
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Under uppspelning
Symtom
Orsak/åtgärd
En skiva spelas inte
upp normalt.
• Upprepad uppspelning är vald.
, Tryck på P-MODE/
för att återgå till normal uppspelning
(sidan 43).
• Uppspelningsläget har ändrats.
, Ange huvuduppspelningsläge eller underuppspelningsläge för
att återgå till normal uppspelning (sidan 43).
En skiva spelas inte
upp från det första
spåret.
• Uppspelningen avbröts innan den kom till sista spåret.
, Tryck på väljaren (NX/ENT) på fjärrkontrollen eller tryck på
5-lägeskontrollknappen (NENT) i 2 sekunder eller mer för att
påbörja uppspelningen.
Delar av det
uppspelade ljudet
hoppas över.
• Spelaren är placerad så att den utsätts för vibrationer.
, Placera spelaren på ett stadigt underlag.
• Ett mycket kort spår kan göra att ljud hoppas över.
, Undvik att skapa korta spår.
Ljudet påverkas av
statisk elektricitet.
• Stark magnetisk strålning från t.ex. en tv-apparat stör spelaren.
, Flytta bort spelaren från den källa som avger den starka
magnetismen.
Volymen är låg på det
inspelade spåret.
• Spåret spelades in analogt (vid digital inspelning justeras
inspelningsnivån automatiskt till samma nivå som ljudkällan). Eller
så använde du en anslutningskabel med dämpsats.
, Använd en lämplig anslutningskabel utan dämpsats.
• Inspelningsnivån var låg.
, Ändra inspelningsnivån manuellt under inspelningen (sidan 36).
Volymen kan inte
höjas.
• AVLS-funktionen är på.
, Lås upp AVLS-inställningarna (sidan 72).
Det kommer inget ljud
ur hörlurarna/
öronsnäckorna.
• Hörlurarna/öronsnäckorna är inte ordentligt anslutna.
, Stick in hörlurarnas/öronsnäckornas kontakt ordentligt i
fjärrkontrollen. Stick in kontakten till fjärrkontrollen ordentligt i
i/LINE OUT.
• Kontakten är smutsig.
, Rengör kontakten.
Virtual Surround eller
6-Band Equalizer
fungerar inte eller det
hörs brus.
• Parametern ”Audio Out” är inställd på ”Line Out”.
, Ändra till ”Headphone” (sidan 55).
Volymen från den
• Parametern ”Audio Out” är inställd på ”Headphone”.
anslutna högtalaren
, Ändra till ”Line Out” (sidan 55).
eller förstärkaren är för
låg (med analog
anslutning).
Volymen från
hörlurarna/
öronsnäckorna är för
hög.
• Parametern ”Audio Out” är inställd på ”Line Out”.
, Ändra till ”Headphone” (sidan 55).
89
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Symtom
Orsak/åtgärd
Du kan inte spela upp
skivan med någon
annan enhet.
• Enheten fungerar inte med Hi-MD.
, Skivor som används i Hi-MD-läge kan endast spelas upp på
enheter som stöder Hi-MD.
Spelaren hoppar till
• Du tryckte på GROUP innan du tryckte 5-lägeskontrollknappen mot
nästa eller föregående
. eller >.
grupp (eller hoppar
, Spelaren återgår till normalläge om den inte används under
flera spår framåt eller
5 sekunder.
bakåt) när du trycker 5lägeskontrollknappen
mot . eller >.
Redigerade spår
uppvisar ljudförluster
under sökning.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Fragmenterad
information kan orsaka ljudförluster under sökning då spåren spelas
upp med högre hastighet än vid normal uppspelning.
Det kommer inget
• Det kommer inget R-kanalljud om kassettbandspelaren eller
R-kanalljud vid
förstärkaren är ansluten med en monokabel.
uppspelning av ett spår
, Kontrollera att du använder en stereokabel. Om den anslutna
som spelats in från en
utrustningen är av monotyp används inget R-kanalljud, även om
kassettbandspelare
anslutningen har skett med en stereokabel.
eller via en förstärkare,
eller när jag lyssnar på
ljud från en
kassettbandspelare
eller förstärkare.
Under redigering
Symtom
Orsak/åtgärd
”NotENOUGH
POWER TO EDIT”
visas och det går inte
att redigera en
1 GBHi-MD-skiva.
• Det går inte att redigera en 1 GB Hi-MD-skiva trots att
batterinivåindikatorn visar att det finns tillräckligt med laddning kvar
när spelaren stoppas eller spelar upp. Detta beror på en mekanism
som avaktiverar redigering när återstående batteriladdning i spelaren
beräknas vara otillräcklig för den höga strömförbrukning som krävs
för redigering av 1 GB Hi-MD-skivor.
, Anslut nätadaptern till spelaren eller sätt i ett fulladdat
uppladdningsbart batteri eller ett nytt alkaliskt torrbatteri.
Det går inte att öppna
luckan.
• Strömkällan har kopplats från under inspelning eller redigering eller
batteriet har tagit slut.
, Anslut åter strömkällan eller byt ut det tomma batteriet mot ett
nytt.
Det går inte att
redigera.
• Strömkällan har kopplats från eller det inträffade strömavbrott under
redigeringen.
, Den redigering som har gjorts fram till den aktuella tidpunkten
sparas inte på skivan. Gör om redigeringen.
90
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Symtom
Orsak/åtgärd
Andra data än
ljuddata kan inte
raderas.
• Andra data än ljuddata kan inte raderas med raderingsfunktionen
(Erase).
, Bekräfta innehållet genom att ansluta spelaren till datorn. Om
innehållet kan raderas kan du använda funktionen Format
(sidan 71).
Spår kan inte
kombineras.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. När spåren är
utspridda och längden på varje spår är kort* är det möjligt att du inte
kan kombinera spåren.
* Det kan vara omöjligt att kombinera spår av följande längd.
Hi-MD-läge
Linjär PCM-stereo: 9 sekunder eller mindre
Hi-SP-stereo: 8 sekunder eller mindre
Hi-LP-stereo: 32 sekunder eller mindre
MD-läge
SP-stereo: 12 sekunder eller mindre
LP2-stereo/Enkanaligt: 24 sekunder eller mindre
LP4-stereo: 48 sekunder eller mindre
• Du kan inte kombinera spår som spelats in med olika
inspelningslägen, t.ex. ett stereo- och ett monospår. Du kan inte
heller kombinera ett spår som spelats in med en digital anslutning
och ett spår som spelats in med en analog anslutning.
Skivan går inte att
redigera på en annan
enhet.
• Enheten fungerar inte tillsammans med MDLP eller Hi-MD.
, Redigera med en annan enhet som stöder MDLP eller Hi-MD.
Vid användning av gruppfunktionen
Symtom
Orsak/åtgärd
Gruppfunktionen
fungerar inte.
• Du försökte välja en grupprelaterad meny trots att du använder en skiva
utan gruppinställning.
, Använd en skiva med gruppinställningar.
Det går inte att
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet (endast i MD-läge).
spela in ett spår till
Gruppinformation har skrivits till det område där namnet på skivan är
en ny grupp. Det går
sparat. Namnet på skivan och spåren har spelats in på samma område
inte att skapa en ny
och det maximala antalet tecken som kan sparas i ett område är cirka
grupp.
1 700 tecken. Om det sammanlagda antalet tecken överstiger den
siffran går det inte att skapa en ny grupp även om gruppläget är
aktiverat. Det innebär även att det blir omöjligt att skapa
gruppinställningar.
91
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
När spelaren är ansluten till datorn
Symtom
Orsak/åtgärd
Datorn känner inte
av spelaren.
• Den medföljande USB-kabeln är inte ordentligt ansluten.
, Anslut den medföljande USB-kabeln till spelaren och datorn.
• Ett USB-nav används.
, Anslut den medföljande USB-kabeln direkt till USB-porten på
datorn.
• Nätverkskommunikationen misslyckades.
, Koppla loss USB-kabeln, vänta i minst två sekunder och anslut den
igen. Om datorn fortfarande inte känner av spelaren får du dra ur
USB-kabeln och starta om datorn för att sedan ansluta USB-kabeln
igen.
Även om datorn
känner av spelaren
kommer spelaren
inte att fungera
normalt.
• Ett USB-nav används.
, Anslut den medföljande USB-kabeln direkt till USB-porten på
datorn.
• Du använder spelaren på en plats där det förekommer vibrationer.
, Använd spelaren på en plats utan vibrationer.
Spelaren kan inte
användas som en
lagringsenhet.
• Något av programmen SonicStage eller MD Simple Burner är igång.
, Stäng programmet SonicStage eller MD Simple Burner.
• En standardskiva är isatt.
, Sätt i en skiva som används i Hi-MD-läge. Det är bara skivor som
används i Hi-MD-läge som kan användas som lagringsmedier.
Speltiden på ett spår Detta beror på en avvikelse i sättet att räkna mellan spelaren och datorn.
som har överförts
skiljer sig från den
tid som visas på
datorns bildskärm.
Du kan inte hämta
spår som tar upp
återstående
inspelningstid på
skivan.
• Den minsta tid som kan spelas in på skivan är vanligtvis 2 sekunder i
stereo, 4 sekunder i LP2-stereoläge och 8 sekunder i LP4-stereoläge.
När du överför ett spår från datorn behöver spelaren ett 2 sekunders
(eller 4 eller 8 sekunders) utrymme för ett spår, även om spåret är
kortare än 2 sekunder (eller 4 eller 8 sekunder). Spelaren infogar även
ett 2 sekunder långt (4 eller 8 sekunder) avsnitt mellan spår under
överföring. Av det skälet behöver spelaren ytterligare 6 sekunder
(12 eller 24 sekunder) för respektive spår. Det innebär att
inspelningstiden för respektive spår kortas ned med 6 sekunder (eller
12 eller 24 sekunder) under överföringen (endast i MD-läge).
Den skivstorlek som • Det beror på att datorn använder det binära systemet för att ange
anges på datorn är
skivstorlek medan decimalsystemet används för att ange skivstorlek på
inte densamma som
skivor och andra inspelningsmedia. Mer information om skivstorlek
den som står
hittar du i sidan 81.
angiven på skivan.
Det går inte att
använda spelaren
(”PC – –MD”
visas).
• Det går inte att använda spelaren när den är ansluten till datorn.
92
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Symtom
Orsak/åtgärd
Det går inte att
öppna luckan.
• Det kan hända om du kopplar bort den medföljande USB-kabeln under
pågående dataöverföring, inspelning eller redigering i datorn, och det
uppladdningsbara batteriet samtidigt är uttaget ur spelaren eller är
urladdat.
, Anslut den medföljande USB-kabeln igen eller sätt i ett helt
uppladdat uppladdningsbart batteri i spelaren. Tryck därefter på x.
Övrigt
Symtom
Orsak/åtgärd
Alla menyalternativ
visas inte.
• ”Menu Mode” är inställt till ”Simple”.
, Ändra ”Menu Mode” till ”Advanced” för att visa alla
menyalternativ.
Spelaren fungerar
dåligt eller inte alls.
• Det uppladdningsbara batteriet är inte laddat.
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet.
• Volymen är låg.
, Vrid upp volymen.
• Det har inte satts i någon skiva.
, Sätt i en inspelad skiva.
• Funktionen HOLD är aktiverad (”HOLD” visas i teckenfönstret när du
trycker på en funktionsknapp på spelaren).
, Inaktivera HOLD genom att skjuta HOLD-reglaget i pilens
motsatta riktning på spelaren (sidorna 12 och 16).
• Luckan har inte stängts ordentligt.
, Stäng luckan tills det hörs ett klickljud. Skjut OPEN för att öppna
luckan.
• Det finns kondens inuti spelaren.
, Ta ut skivan och låt spelaren ligga varmt i flera timmar tills fukten
har avdunstat.
• Nätadaptern är inte ordentligt ansluten.
, Anslut nätadaptern ordentligt i DC IN 3V-uttaget på spelaren.
• Det uppladdningsbara batteriet eller torrbatteriet är svagt (”LOW
BATTERY” blinkar eller inget händer).
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet, byt ut torrbatteriet mot
ett nytt eller använd medföljande nätadapter.
• Skivan är skadad eller innehåller inte korrekta inspelningar eller
korrekt redigerad information.
, Sätt i skivan igen. Spela in skivan på nytt. Om felmeddelandet
fortfarande visas byter du ut skivan.
• Ett internt fel har uppstått.
• När spelaren arbetade fick den en mekanisk stöt, för mycket statisk
elektricitet, spänningsöverslag orsakat av åskväder osv.
, Starta om på följande sätt:
1 Koppla från alla strömkällor och USB-kabeln.
2 Låt spelaren vara i ca 30 sekunder.
3 Anslut strömkällan.
Teckenfönstret ser
inte ut som normalt.
• Spelaren kopplades ifrån strömkällan.
, Låt spelaren vila ett tag eller koppla ifrån strömkällan, anslut den
igen och tryck sedan på någon av funktionsknapparna.
93
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Symtom
Orsak/åtgärd
Vid användning med • Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Spelaren stängs av
nätadaptern lyser
3 minuter efter att den har stoppats för att uppladdningstiden på
spelarens
batteriladdaren ska kunna beräknas.
teckenfönster svagt
ett tag efter att
spelaren har
stoppats.
Driftsläget för en
• När du använder en tom 60/74/80-minuters standardskiva i spelaren
tom 60/74/80används driftsläget som är angett på menyn ”Disc Mode”.
minuters
, Använd menyn ”Disc Mode” om du vill ändra driftsläget.
standardskiva skiljer
sig från läget efter en
formatering eller
läget som är valt i
programmet
SonicStage.
94
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Meddelanden
Om något av följande meddelanden blinkar i teckenfönstret på spelaren bör du ta hjälp av
följande tabell.
Meddelande
Betydelse/åtgärd
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
• AVLS är inställd på ”AVLS On” vilket innebär att volymen inte går att
höja mer.
, Ställ in AVLS till ”AVLS Off” (sidan 72).
BLANKDISC
• En tom skiva har satts i.
BUSY WAIT A
MOMENT
• Spelaren bearbetar skivinformation.
• Du försökte använda spelaren medan den bearbetade sparad information.
, Vänta tills meddelandet försvinner (i sällsynta fall kan det ta några
minuter).
CANNOT EDIT
• Du valde ”
: Set”, ”
: Release”, ”Move” eller ”Erase” under
inspelning.
• Du försökte radera spårmarkeringen i början av det första spåret eller
gruppen.
• Du försökte radera en spårmarkering för att slå samman spår som
spelaren inte kan slå samman (t.ex. ett stereoinspelat spår med ett
monoinspelat).
• Du försökte skriva över en spårmarkering.
• Du försökte ändra en titel med tecken som spelaren inte kan redigera.
, Det går inte att redigera titlar som innehåller tecken som inte går att
mata in i spelaren.
CANNOT
OPERATE
• Du försökte trycka på X eller T MARK under synkroniserad inspelning.
CANNOT
RECORD OR
PLAY
• Det finns inga ljuddata som kan spelas upp på spelaren.
• Ljuddata- eller skivhanteringsfilen har skadats.
, Radera antingen hela skivan (sidan 67) eller använd funktionen
Format (sidan 71).
CANNOT SET
• Du försökte ställa in automatisk tidsmarkering under synkroniserad
inspelning.
• Du valde ”RECVolume” utan att spelaren var i inspelnings- eller
pausläge.
, Välj ”RECVolume” när spelaren är i inspelnings- eller pausläge.
• Du försökte göra följande inställningar under inspelning:
– Disc Memory
– Speed Control
– Play mode
– Recording mode
– Recording level
– Alternativet ”
:REC” på menyn
CHARGE
5°C–35°C
41F–95F
(SLOW på
fjärrkontrollen)
• Du försökte ladda upp batteriet på en plats med en temperatur som låg
utanför det angivna intervallet för spelaren.
, Ladda upp batteriet vid en temperatur på +5 °C till +35 °C.
95
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Meddelande
Betydelse/åtgärd
Charging
• Det uppladdningsbara batteriet laddas upp.
DATA SAVE
• Spelaren skriver information till systemfilen, t.ex. inspelade data eller
redigeringsinformation.
, Vänta tills meddelandet försvinner från teckenfönstret.
DC IN TOO
HIGH
• Strömkällans spänning är för hög. (Du använder inte rätt nätadapter eller
rekommenderad bilbatterikabel.)
, Använd medföljande nätadapter eller rekommenderad
bilbatterikabel.
DISC FULL
• Återstående inspelningstid på skivan är 12 sekunder (SP-stereo),
24 sekunder (LP2-stereo eller mono), 36 sekunder (LP4-stereo) eller
mindre.
, Byt ut skivan.
D-L READY
• MD Simple Burner är klar att spela in en ljud-cd till skivan i spelaren med
Simple mode. (Mer information finns i avsnittet ”Software Operation”.)
EJECT DISC OK • Kommunikationen mellan spelaren och datorn har avslutats och du kan ta
ur skivan ur spelaren eller dra ur USB-kabeln.
End
• Spelaren kom till slutet av skivan under uppspelning eller när du tryckte
på >.
ERROR
• Ett internt fel har uppstått.
, Starta om genom att följa stegen 1 till 3 i sidan 93.
ERROR XX
• Ett internt fel har uppstått.
, Starta om genom att följa stegen 1 till 3 i sidan 93. Om meddelandet
visas igen bör du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
FORMAT
ERROR DISC
• En skiva i ett format som inte kan användas i spelaren sattes i.
• En skiva som har formaterats på datorn sattes i.
, Sätt i en standardskiva (md) eller en skiva som används i Hi-MDläge.
, När du formaterar en skiva på datorn ska du använda programvaran
SonicStage.
GROUP FULL
• Du försökte skapa en 256:e grupp på en skiva som används i Hi-MD-läge
eller en 100:e grupp på en standardskiva.
, Du kan skapa upp till 255 grupper (på en skiva som används i
Hi-MD-läge) eller 99 grupper (på en standardskiva) på en skiva.
Skapa högst 255 eller 99 grupper.
HOLD
• Spelaren är låst.
, Skjut HOLD i riktning mot pilen för att låsa upp spelaren (sidan 16).
IN MENU
• Du tryckte på en knapp på fjärrkontrollen medan du valde en meny på
md-spelaren.
• Du tryckte på en knapp på spelaren samtidigt som du valde en meny på
fjärrkontrollen.
LOW BATTERY
• Batterierna är svaga.
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet eller byt ut torrbatteriet
(sidan 15).
96
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Meddelande
Betydelse/åtgärd
MEMORY
OVER
• Du försökte spela in på spelaren trots att den utsattes för ihållande
vibrationer.
, Placera spelaren på ett stadigt underlag och starta om inspelningen.
NAVIGATION
• Du tryckte på en knapp på fjärrkontrollen medan du valde
huvuduppspelningsläget på spelaren.
NO BATTERY
• Du försökte ladda upp ett ej uppladdningsbart batteri.
, Sätt i ett uppladdningsbart batteri och gör om processen.
NO
BOOKMARK
TRACK
• Du valde bokmärkt uppspelning utan att ställa in några bokmärken.
, Ange bokmärken (sidan 44).
NO DIGITAL
COPY
• Du försökte göra en kopia av en skiva som skyddas av Serial Copy
Management System. Du kan inte kopiera från en digitalt ansluten källa
som i sin tur är inspelad med en digital anslutning.
, Använd i stället den analoga anslutningen (sidan 35).
NO DISC
• Du försökte spela upp/in utan att någon skiva fanns i spelaren.
, Sätt in en md-skiva.
NO DISC
MEMORY
• Du försökte radera en inställning i Disc Memory på en skiva som inte har
några inställningar i Disc Memory (sidan 74).
NO GROUP
• Du valde ”
: Erase” med en skiva utan gruppinställningar.
, Du kan inte radera grupper från en skiva utan grupper.
• Du försökte låsa upp en gruppinställning med en skiva utan grupper.
, Sätt i en skiva med gruppinställningar.
NO INPUT
SIGNAL
• Spelaren kunde inte upptäcka några digitala insignaler.
, Kontrollera att källan är ordentligt ansluten (sidan 19).
NO NAME
• Du försökte välja ”Artist” i huvuduppspelningsläget med en skiva utan
information om artistnamn.
• Du försökte välja ”by Artist” i sökfunktionen med en skiva utan
information om artistnamn.
NON GROUPED • Du valde ”
: Move” eller ”
: Erase”, eller så försökte du namnge
TRACK
en grupp medan spelaren var stoppad eller medan du spelade upp ett spår
som inte tillhörde någon grupp.
, Välj ett spår i en grupp som du vill redigera och gör om
redigeringsåtgärderna.
NO OPERATE
• Du försökte använda funktionen Group Skip samtidigt som du
programmerade ett spår med fjärrkontrollen.
NotENOUGH
POWER TO
EDIT
• Du försökte redigera innehållet på en 1 GB Hi-MD-skiva när
batteriladdningen var för låg för redigering (sidan 90).
, Anslut nätadaptern till spelaren eller sätt i ett fulladdat
uppladdningsbart batteri eller ett nytt alkaliskt torrbatteri.
NotENOUGH
POWER TO
REC
• Du försökte spela in på en 1 GB Hi-MD-skiva när batteriladdningen var
för låg för inspelning (sidan 87).
, Anslut nätadaptern till spelaren eller sätt i ett fulladdat
uppladdningsbart batteri eller ett nytt alkaliskt torrbatteri.
97
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Meddelande
Betydelse/åtgärd
NO TITLE
• Du försökte välja ”Album” i huvuduppspelningsläget med en skiva utan
information om artistnamn.
• Du försökte välja ”by Album” i sökfunktionen med en skiva utan
information om albumnamn.
NO TRACK
• Du försökte spela upp en skiva utan inspelade spår.
, Sätt i en inspelad skiva.
NO TRACK IS
SELECTED
• Du valde ”
: Move” eller ”
: Erase”, eller så försökte du namnge
ett spår utan att först ha valt ett spår.
, Gör om redigeringen efter att ha valt önskat spår.
P/B ONLY DISC • Du försökte spela in eller redigera en förinspelad skiva (P/B står för
”playback”, uppspelning).
, Sätt i en inspelningsbar skiva.
PC – –MD
• Spelaren är ansluten till datorn.
PROTECTED
DISC
• Du försökte spela in eller redigera en skiva med fliken i
inspelningsskyddat läge.
, Skjut tillbaka fliken (sidan 83).
PUSH STOP
BUTTON
• Du försökte öppna luckan genom att skjuta OPEN-reglaget medan
spelaren lagrade skivinformation samtidigt som USB-kabeln var ansluten
till en dator.
, Åtgärden kan endast göras efter att du har tryckt på x och
”SYSTEM FILE WRITING” har försvunnit från teckenfönstret.
READ ERROR
• Spelaren kan inte läsa informationen på skivan på rätt sätt.
, Sätt i skivan igen.
REC ERROR
• Inspelningen utfördes inte på rätt sätt.
, Placera spelaren på en plats där den inte utsätts för vibrationer och
spela in igen.
• Det finns olja eller fingeravtryck på skivan, den är repig eller det är inte
rätt skivtyp.
, Försök att spela in igen på en annan skiva.
REHEARSAL
• Du tryckte på en annan knapp än VOL +, – eller x under Divide
Rehearsal.
SYSTEM FILE
WRITING
• Spelaren lagrar information (spårets start- och slutpunkt) från minnet på
skivan.
, Vänta tills processen är avslutad. Utsätt inte spelaren för stötar och
avbryt inte strömförsörjningen.
TEMP OVER
REC STOP
• Spelaren är överhettad.
, Låt spelaren svalna.
TITLE FULL
• Du försökte ange fler än 200 bokstäver för att namnge ett enstaka spår, en
grupp eller en skiva.
• Du försökte ange fler än sammanlagt 55 000 bokstäver (i Hi-MD-läge)
eller sammanlagt 1 700 bokstäver (i MD-läge) för titlar.
TOC DATA
ERROR
• Spelaren kan inte läsa informationen på skivan på rätt sätt.
, Sätt i en annan skiva.
, Om du kan radera hela skivan bör du göra detta (sidan 67).
98
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Meddelande
Betydelse/åtgärd
TRACK FULL
• Du försökte spela in fler än 2 047 spår på en skiva i Hi-MD-läge eller fler
än 254 spår på en skiva i MD-läge.
, Radera onödiga spår (sidan 66).
TrkFromPC NO
EDIT
• Du försökte slå ihop eller dela spår som överfördes från datorn.
, Du kan inte slå ihop eller dela överförda spår.
• Du försökte slå ihop eller dela spår som spelades in i Hi-MD-läget med
hjälp av MD Simple Burner.
, Det går inte att slå ihop eller dela spår som spelades in i Hi-MD-läget
med hjälp av MD Simple Burner.
TrkFromPC NO
REC
• Du försökte spela in mitt i ett skyddat spår som överfördes från datorn.
• Du försökte spela in mitt i ett spår som spelades in i Hi-MD-läget med
hjälp av MD Simple Burner.
, Det går inte att spela in nytt material mitt i ett skyddat spår eller ett
spår som spelades in i Hi-MD-läget med hjälp av MD Simple Burner.
99
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Förklaringar
Om Hi-MD
”Hi-MD” är ett nytt MiniDisc-format.
Med den nya komprimeringstekniken för ATRAC3plus-ljud är Hi-MD ett nytt inspelningsformat som
ger längre inspelningstider än vanliga md-skivor. Hi-MD-skivor kan också användas som ett
datorlagringsmedium för andra data än ljuddata, t.ex. text och bilder.
Mer information om Hi-MD finns i den medföljande broschyren ”Så här kan du använda din Hi-MD
Walkman”.
Om ATRAC3plus
ATRAC3plus är en förbättrad version av ATRAC3.
Jämfört med ATRAC3 (används i spelarens LP2- och LP4-läge) som uppnår ett
komprimeringsförhållande som är 10 gånger högre än för en cd-skiva, ger ATRAC3plus (används i
spelarens Hi-SP- och Hi-LP-läge) ett komprimeringsförhållande som är 20 gånger högre än på en cdskiva, men utan förlust i ljudkvalitet.
”Hi-MD-läge” och ”MD-läge”
Denna spelare har två driftslägen, ”Hi-MD-läget” och ”MD-läget” som automatiskt känns av så snart
en skiva sätts i. Om du sätter i en tom skiva kan du välja ett av dessa driftslägen för inspelning (förutom
för Hi-MD-skivor som endast stöder Hi-MD-läget). När du använder en tom skiva ställer du in ”Disc
Mode” till ”Hi-MD” eller ”MD”.
Linjär PCM
Linjär PCM är ett digitalt ljudkodningssystem utan komprimering. Genom att spela in i det här läget
kan du njuta av ett högkvalitativt ljud som motsvarar det för cd-skivor.
Vad som menas med ”inget ljud”
”Inget ljud” beskriver ett tillstånd på spelaren då ingångsnivån är cirka 4,8 mV under analog ingång,
eller mindre än –89 dB under optisk (digital) ingång (med 0 dB som full bit (högsta inspelningsnivå för
en MiniDisc)).
Om ”Systemfilen”
Systemfilen är det utrymme på skivan som används för att lagra annan information än ljudfiler, t.ex.
spårnummer.
Om MiniDisc-spelaren vore en bok skulle systemfilen motsvara sakregistret eller
innehållsförteckningen.
Spelaren skriver om systemfilen när du t.ex. har spelat in, lagt till eller tagit bort spårmarkeringar eller
flyttat spår. (När spelaren skriver om systemet visas texten ”SYSTEM FILE WRITING” (skriver
systemfil) i teckenfönstret.) Se till att inte stöta emot spelaren eller dra ur sladden medan spelaren
skriver skivinformation. Det kan leda till att informationen inte spelas in som den ska eller att skivans
innehåll går förlorat.
100
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Lista över inspelningstid för varje skiva
Vid användning av en skiva i Hi-MD-läge
Inspelningstid1)
Vid inspelning på
spelaren
Inspelnings Codec/
1 GB Hi-MD- 80-minuters 74-minuters 60-läge på
Bithastighet skiva
standardstandardminuters
spelaren
skiva
skiva
standardskiva
PCM
Linjär PCM/
1,4 Mbps
Hi-SP
Hi-LP
1 timme och
34 minuter
28 minuter
26 minuter
21 minuter
ATRAC3plus/ 7 timmar och
256 kbps
55 minuter
2 timmar och
20 minuter
2 timmar och
10 minuter
1 timme och
45 minuter
ATRAC3plus/ 34 timmar
64 kbps
10 timmar och 9 timmar och
10 minuter
25 minuter
7 timmar och
40 minuter
Inspelningstid1)2)
Vid överföring från
datorn
Codec/Bithastighet
1 GB Hi-MD- 80-minuters 74-minuters 60skiva
standardstandardminuters
skiva
skiva
standardskiva
Linjär PCM/1,4 Mbps
1 timme och
34 minuter
28 minuter
26 minuter
21 minuter
ATRAC3plus/256 kbps
7 timmar och
55 minuter
2 timmar och
20 minuter
2 timmar och
10 minuter
1 timme och
45 minuter
ATRAC3plus/64 kbps
34 timmar
10 timmar och 9 timmar och
10 minuter
25 minuter
ATRAC3plus/48 kbps
45 timmar
13 timmar och 12 timmar och 10 timmar och
10 minuter
30 minuter
30 minuter
ATRAC3/132 kbps
16 timmar och 4 timmar och
30 minuter
50 minuter
4 timmar och
30 minuter
3 timmar och
40 minuter
ATRAC3/105 kbps
20 timmar och 6 timmar och
50 minuter
10 minuter
5 timmar och
40 minuter
4 timmar och
40 minuter
ATRAC3/66 kbps
32 timmar och 9 timmar och
50 minuter
50 minuter
9 timmar
7 timmar och
20 minuter
7 timmar och
40 minuter
1) Ungefärlig
2) Vid
tid
överföring av 5-minutersspår
101
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Vid användning av en skiva i MD-läge
Inspelningstid1)
Vid inspelning på spelaren
Inspelningsläge på
spelaren
Codec/
Bithastighet
80-minuters
standardskiva
74-minuters
standardskiva
60-minuters
standardskiva
SP
ATRAC/
292 kbps
80 minuter
74 minuter
60 minuter
LP2
ATRAC3/
132 kbps
2 timmar och
40 minuter
2 timmar och
28 minuter
2 timmar
LP4
ATRAC3/
66 kbps
5 timmar och
20 minuter
4 timmar och
56 minuter
4 timmar
MONO
(enkanaligt)
Enkanaligt
2 timmar och
40 minuter
2 timmar och
28 minuter
2 timmar
Inspelningstid1)2)
Vid överföring från datorn
Codec/Bithastighet
80-minuters
standardskiva
74-minuters
standardskiva
60-minuters
standardskiva
ATRAC(stereo)/292 kbps
80 minuter
74 minuter
60 minuter
ATRAC3/132, 105 kbps
2 timmar och
40 minuter
2 timmar och
28 minuter
2 timmar
ATRAC3/66 kbps
5 timmar och
20 minuter
4 timmar och
56 minuter
4 timmar
1) Ungefärlig
2) Vid
tid
överföring av 5-minutersspår
102
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
Viktigt vid digital inspelning
Spelaren använder ett seriellt kopieringshanteringssystem (Serial Copy Management System) vilket gör
att det bara går att kopiera digitala s.k. förstagenerationskopior från förinspelade skivor och band. Om
du ska kopiera från en heminspelad skiva, måste du använda analog anslutning och analog ljudutgång.
Förinspelade medier, t.ex. cd- och md-skivor.
Mikrofon, skivspelare, tuner osv. (med analoga
utgångar).
Analog inspelning
Digital inspelning
Heminspelad skiva
Heminspelad Ingen
skiva
digital
inspelning
Inspelningsbar
skiva
Digital inspelning
Inspelningsbar
skiva
Ingen
digital
inspelning
Inspelningsbar
skiva
Begränsningar i redigeringen av spår som hämtats från datorn
Denna enhet är byggd så att redigeringsfunktioner (t.ex. lägga till och radera spårmarkeringar)
inte fungerar för spår som har hämtats från datorn. Detta är för att förhindra förlust av
överföringskontroll hos de hämtade spåren. För att redigera dessa spår lägger du först tillbaka
dem på datorn för att sedan redigera dem på datorn.
Om DSP TYPE-S för ATRAC/ATRAC3
Spelaren kan hantera DSP TYPE-S, en specifikation för avancerade Sony MiniDisc-spelare som
är utrustade med digitala signalprocessorer (DSP). Specifikationen gör det möjligt för spelaren
att producera ljud med hög kvalitet från spår som spelats in i MDLP-läge. Tack vare stödet för
DSP TYPE-R producerar spelaren överlägsen ljudkvalitet under inspelning och uppspelning i
SP-läge (normalt stereoläge).
Dämpa ljudhoppen (G-PROTECTION)
Funktionen G-PROTECTION utvecklades för att ge bättre skydd mot stötar än vad som fanns i
existerande spelare.
103
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Left
Skillnad mellan digital (optisk) och analog (linje) ingång
Ljudingången på spelaren fungerar både som digital och analog ingång. Anslut spelaren till
en cd-spelare eller kassettbandspelare med antingen en digital (optisk) ingång eller analog
(linje) ingång. Om du vill spela in, finns information i ”Spela in en skiva direkt!” (sidan 19)
för att spela in via en digital (optisk) ingång, och i ”Spela in från en tv eller radio (Analog
Recording)” (sidan 35) för att spela in via en analog (linje) ingång.
Skillnad
Digital (optisk) ingång
Analog (linje) ingång
Anslutningsbar källa
Utrustning med digitalt (optiskt) uttag
(cd-spelare, dvd-spelare osv.)
Utrustning med analogt (linje)
uttag (kassettdäck, radio,
skivspelare osv.)
Rekommenderad kabel
Optisk kabel (med optisk kontakt eller
optisk minikontakt) (sidan 19)
Anslutningskabel (med
2 telekontakter eller en
stereominikontakt) (sidan 35)
Signal från
källan
Digital
Analog
Även om en digital källa
(exempelvis en cd-spelare) är
ansluten är den signal som skickas
till spelaren analog.
Markeras (kopieras) automatiskt
Spårmarkeringar1) • på samma plats som källan (när
ljudkällan är en cd- eller en skiva).
• efter mer än 2 sekunders tystnad
(sidan 100) eller med låg nivå (med en
annan ljudkälla än en cd- eller skiva).
• när spelaren är i pausläge (ett tyst
avsnitt som är 3 sekunder långt
identifieras under synkroniserad
inspelning).
Markeras automatiskt
• när ett tomt segment eller ett
lågnivåsegment (sidan 100) är
mer än 2 sekunder långt.
• när spelaren är i pausläge under
inspelning.
Ljudnivå vid
inspelning
Justeras automatiskt. Kan även
justeras manuellt (”Justera
inspelningsnivån manuellt”,
sidan 36).
1) Onödiga
Samma som för källan.
Kan även justeras manuellt
(inspelningsnivå vid Digital REC)
(”Justera inspelningsnivån manuellt”,
sidan 36).
markeringar kan tas bort när inspelningen är färdig. (”Slå ihop spår (Combine)”, sidan 70)
Obs!
Spårmarkeringar kan kopieras felaktigt:
• när du spelar in från vissa cd-spelare eller cd-växlare med digital (optisk) ingång.
• när källan är i slumpmässigt läge eller programuppspelningsläge vid inspelning med digital (optisk)
ingång. Spela i sådana fall upp källan i normalt uppspelningsläge.
• när program med ljud som sänds digitalt (t.ex. digital-tv) spelas in via den digitala (optiska) ingången.
104
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE040OPE.fm]
masterpage:Right
105
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
Använda programvaran
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE050GETSS2.0.fm]
masterpage:Left
Vad du kan göra med MD Simple
Burner/SonicStage
Vad du kan göra med MD Simple Burner
Med MD Simple Burner kan du spela in musikspår från en ljud-cd-skiva i cd-enheten på
datorn till en MD Walkman utan att först kopiera musiken till datorn.
MD Walkman
Ljud-cd-skiva
Vad du kan göra med SonicStage
Med SonicStage kan du importera ljuddata till datorn från musikkällor, exempelvis ljud-cdskivor och Internet, och därefter överföra ljuddata från datorn till en MD-spelare.
MD Walkman
Ljud-cd-skiva
Importera
Internet
Överföra
Musikfiler i formaten
MP3,WAV
106
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE050GETSS2.0.fm]
masterpage:Right
Grundläggande hantering av en MD Walkman
SonicStage
MD Simple Burner
Ordna den systemmiljö som krävs (sidan 108)
Installera programvaran på datorn (sidan 109)
Spela in musikspår från
en ljud-cd-skiva i cdenheten på datorn
(sidan 110)
Importera ljuddata till
datorn (sidan 114)
Använda programvaran
Ansluta en MD walkman
till datorn (se ”Använda
spelaren”)
Ansluta en MD walkman
till datorn (se ”Använda
spelaren”)
Överföra ljuddata från
datorn (sidan 116)
Lyssna på en MD
107
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Left
Installera
Ordna den systemmiljö som krävs
Systemkrav
Följande systemmiljö krävs för programvaran SonicStage/MD Simple Burner till MD
Walkman.
Dator
IBM-dator/AT eller kompatibel
• Processor: Pentium II 400 MHz eller högre (Pentium III 450 MHz
eller högre rekommenderas)
• Ledigt utrymme på hårddisken: 200 MB eller mer (1,5 GB eller mer
rekommenderas) (Mängden diskutrymme varierar i olika Windowsversioner samt antalet musikfiler som kan lagras på hårddisken.)
• RAM: 64 MB eller mer (128 MB eller mer rekommenderas)
Övrigt
• Cd-rom-enhet (med möjlighet till digital uppspelning med WDM)
• Ljudkort
• USB-port (stöder USB (tidigare USB 1.1))
Operativsystem Fabriksinstallerat:
Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center
Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/
Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
Teckenfönster
High Color (16 bitar) eller mer, 800 × 600 punkter eller mer
(1024 × 768 punkter eller mer rekommenderas)
Övrigt
• Internet-åtkomst: för onlineregistrering, EMD-tjänster och CDDB
• Windows Media Player (version 7.0 eller högre) installerad för att
spela upp WMA-filer
Programvaran fungerar inte i följande miljöer:
• Andra operativsystem än de som angivits ovan
• Egenhändigt byggda datorer eller operativsystem
• En miljö som är en uppgradering av det ursprungliga tillverkarinstallerade operativsystemet
• Multistartmiljö (multi-boot)
• Miljö med flera bildskärmar
• Macintosh
Obs!
• Vi garanterar inte problemfri drift på alla datorer som uppfyller systemkraven.
• NTFS-formatet i Windows XP/Windows 2000 Professional kan endast användas med
standardinställningarna (fabriksinställningarna).
• Vi garanterar inte problemfri drift av funktionerna vänteläge, viloläge och energisparläge på alla
datorer.
• Windows 2000 Professional-användare måste installera Service Pack 3 innan de installerar
programmet.
108
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Installera programvaran på datorn
Innan du installerar programvaran
• Stäng alla antivirusprogram, eftersom sådana ofta kräver stora systemresurser.
• När du använder MD Walkman ska du installera programvaran med den medföljande cdrom-skivan.
– Om OpenMG Jukebox, SonicStage eller Net MD Simple Burner redan har installerats
kommer den tidigare programvaran att skrivas över med den nya versionen. Den nya
versionen innehåller samma funktioner som den gamla men nya funktioner har lagts till.
– Om SonicStage Premium eller SonicStage Simple Burner redan har installerats kommer
den tidigare programvaran att finnas sida vid sida med den nya versionen.
– Du kommer att kunna använda musikdata som registrerats med en äldre
programvaruversion även efter det att du har installerat SonicStage. Som
försiktighetsåtgärd rekommenderar vi att du säkerhetskopierar dina musikdata.
Information om hur du säkerhetskopierar dina data finns i [Backing Up My Library] –
[Backing Up Data to a Disk] i SonicStage Help.
• Om MD Walkman är ansluten till datorn via USB-kabeln måste du se till att koppla bort
USB-kabeln innan du installerar programvaran.
1
Starta datorn och Windows.
2
Sätt i den medföljande cd-rom-skivan i datorns cd-enhet.
Installationsprogrammet startar automatiskt och installationsfönstret visas.
Beroende på region kan ett fönster visas där du blir uppmanad att välja land. I så fall
följer du instruktionerna som visas.
3
Klicka på [Install SonicStage and MD Simple Burner] och följ
instruktionerna.
Klicka på [Install SonicStage and
MD Simple Burner]
Läs instruktionerna noggrant.
Beroende på region kan knapparna (förutom knappen [Install SonicStage and MD Simple
Burner]) se annorlunda ut än på bilden ovan.
Installationen tar mellan 20 och 30 minuter, beroende på systemmiljön.
Starta om datorn först när installationen är klar.
Installerades programmet utan fel?
Om det inträffade problem under installationen, se ”Felsökning” (page 127).
109
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Left
Använda MD Simple Burner
Innan du använder MD Simple Burner
Med MD Simple Burner kan du spela in musikspår från en ljud-cdskiva i cd-enheten på
datorn till MD Walkman.
Du kan spela in från en ljud-cd-skiva
på två sätt.
• Simple mode (sidan 111)
Du kan använda MD Walkman till att spela in en
hel cd-skiva eller bara första spåret utan att starta
MD Simple Burner.
• Standard mode (sidan 112)
Du kan starta MD Simple Burner om du vill
spela in med datorn. Spela in en hel cd-skiva
eller valda spår.
Obs!
• Du kan bara använda ljud-cd-skivor som är märkta med symbolen
med MD Simple Burner.
• Vi garanterar inte felfri användning med kopieringsskyddade cd-skivor.
• Du kan inte spela in med Simple mode när MD Simple Burner i Standard mode eller OpenMG
programvaran (SonicStage, OpenMG Jukebox, etc.) är aktiv.
110
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Spela in med MD Walkman (Simple mode)
1
Sätt in en inspelningsbar skiva MD Walkman och anslut sedan MD Walkman
till datorn.
Mer information om anslutningar finns i avsnittet ”Använda spelaren”.
Koppla inte ifrån strömkällan eller den medföljande USB-kabeln förrän överföringen
slutförts.
2
Sätt i den cd-skiva som du vill spela in i cd-rom-enheten på datorn.
Registreringsfönstret för CDDB visas när du använder CDDB första gången. Du måste
ansluta datorn till Internet om du vill använda CDDB.
3
Tryck på och skjut zREC på MD Walkman.
Inspelningen startar.
Alla spår på cd-skivan spelas in som en ny grupp.
Avbryta inspelningen
Klicka på
på bildskärmen.
När det första spåret spelas in kan du använda knappen x (stop) till att avbryta
inspelningen på MD Walkman.
Ställa in inspelningsläge
Innan du börjar spela in högerklickar du på ikonen
och väljer sedan [recording mode].
MD Simple Burner i Aktivitetsfältet
Spela endast in första spåret
Innan du börjar spela in högerklickar du på ikonen
MD Simple Burner i Aktivitetsfältet
och väljer sedan [Recording settings] – [Record 1st Track Only].
Ställa in när CDDB har mer än ett objekt med information
Högerklicka på ikonen
MD Simple Burner i Aktivitetsfältet och välj sedan inställning
genom att klicka på [CDDB(r)] – [Multiple Matches].
—[User Selection]: Ett urvalsfönster visas
—[No Resolve]: Ingen cd-information hämtas
—[First Choice]: Det första objektet hämtas
111
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Spela in med datorn (Standard mode)
Starta MD Simple Burner genom att klicka på [Start] – [All Programs]* – [MD Simple
Burner] – [MD Simple Burner].
∗ [Programs] om du använder Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
z
Så här kan du också starta MD Simple Burner:
• Dubbelklicka på ikonen
MD Simple Burner i Aktivitetsfältet eller högerklicka och markera
[Show Standard Mode].
• Dubbelklicka på genvägen till
MD Simple Burner på skrivbordet.
Fönstret för inspelning av alla spår på cd-skivan
[REC/STOP]
Om du vill börja spela in alla spår på cdskivan som en ny grupp klickar du här.
Om du vill avbryta inspelningen klickar du
på [Stop].
Cd-ikon
Den totala tiden för spåren
som markerats på cd-skivan
Albumnamn (cd-skiva)
Artistnamn (cd-skiva)
[OPEN]
Om du vill öppna
fönstret som visas
på sidan 113 klickar
du här.
MD-ikon
Skivnamn (MD)
Återstående
inspelningstid på den
inmatade md-skivan
Listruta i inspelningsläge
112
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Fönstret för inspelning av valda spår från en ljud-cd-skiva
[CONFIG]
Klicka här om du vill göra följande:
-Ställa in cd-rom-enheten
-Visa versionsinformation för MD Simple Burner
-Bekräfta cd-information som registrerats i CDDB
Den totala tiden för spåren
Artistnamn
som markerats på cd-skivan
Skivnamn Spårinformation (md-skiva)
(md-skiva) Du kan ändra spårnamn och
Albumtitel
[REC/STOP]
spårnummer
Spårinformation
(cd-skiva)
[Get CD info]
Informationen om en ljudcd-skiva (albumnamn,
spårtitel, etc.) visas i listan
över cd-spår.
[New Group]
Listruta i
inspelningsläge
[CLOSE]
Om du vill stänga fönstret som
visas på sidan 112 klickar du här.
Avsnitt om cd-funktioner
Med de här kontrollerna bekräftar du de spår på ljudcd-skivan som du vill spela in.
Om du vill avmarkera alla spår klickar du här.
För att markera alla spår, klicka här.
Kryssrutor
Markera kryssrutan bredvid de
spår du vill spela in.
[Erase]
[All Erase]
Återstående tid på den inmatade md-skivan
113
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Left
Använda SonicStage
Importera ljuddata
I det här avsnittet beskrivs hur du spelar in och lagrar ljuddata från en cd-skiva till My Library
i SonicStage på datorns hårddisk.
Du kan spela in och importera musik från andra källor, till exempel Internet eller datorns
hårddisk. I SonicStage Help finns mer information.
Obs!
• Du kan bara använda ljud-cd-skivor som är märkta med symbolen
med SonicStage.
• Vi garanterar inte felfri användning med kopieringsskyddade cd-skivor.
Källindikation
[Music Source]
[CD Info]
[Format/Bit Rate]
1
Starta SonicStage.
Välj [Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage].
∗ [Programs] om du använder Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
SonicStage startar och huvudfönstret visas.
z
Du kan också starta SonicStage genom att dubbelklicka på
skrivbordet.
2
(ikonen [SonicStage]) på
Sätt i den cd-skiva som du vill spela in i cd-rom-enheten på datorn.
Källindikatorn överst till vänster i fönstret ändras till [Record a CD].
3
Klicka på [Music Source].
Innehållet på cd-skivan visas i musikkällistan (till vänster i fönstret).
114
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
4
Du kan klicka på
för att avmarkera de spår du inte vill spela in.
Om du avmarkerade en ruta av misstag återställer du bockmarkeringen genom att
klicka i rutan igen.
Om du vill markera alla rutor klickar du på .
Om du vill avmarkera alla rutor klickar du på .
5
Om det behövs ändrar du formatet och bithastigheten för inspelningen av
ljud-cd-skivan.
När du klickar på [Format/Bit Rate] till höger i fönstret visas dialogrutan ”CD
Recording Format [My library]”. Du blir ombedd att välja format och bithastighet för
inspelningen.
6
Klicka på
.
Inspelningen av de spår du markerade i steg 4 startar.
Avbryta inspelningen
Klicka på
.
z
Om cd-informationen, t.ex. albumtitel, artistnamn och spårnamn inte kunde hämtas automatiskt klickar
du på [CD Info] till höger på skärmen. När du gör det måste datorn vara ansluten till Internet.
115
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Överföra ljuddata från datorn till MD Walkman
Ljuddata som lagrats på My Library i SonicStage kan överföras till MD Walkman hur
många gånger som helst.
Överföringslista
[Transfer]
Listan My
Library
[Transfer Mode]
1
Anslut MD Walkman till datorn.
Mer information om anslutningar finns i ”Använda spelaren”.
Koppla inte ifrån strömkällan eller den medföljande USB-kabeln förrän överföringen
slutförts.
2
Välj överföringsdestination från överföringslistan till höger på skärmen och
klicka på [Transfer].
Fönstret växlar till Transfer (Hi-MD eller Net MD).
3
Markera de spår du vill överföra i listan My Library till vänster på skärmen.
Om du vill överföra mer än ett spår håller du knappen [Ctrl] nedtryckt när du markerar
spåren.
Om du vill överföra alla spår i ett album markerar du albumet.
4
Om det behövs ändrar du överföringsläge.
Som standard överförs spår i formatet OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) i
samma format och bithastighet (normal överföring).
Om enheten som är ansluten till datorn inte har funktioner för formatet ovan
konverteras formatet och bithastigheten till enhetens format och bithastighet. I vissa
fall kan processen ta lång tid.
När du vill ändra format och bithastighet klickar du på [Transfer Mode] mitt på
bildskärmen så visas dialogrutan ”Transfer Mode Settings”.
116
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
5
Klicka på
.
Överföring av spåren i steg 3 börjar.
Avbryta överföringen
Klicka på
.
Överföra till en Hi-MD Walkman
Om du vill spela upp de överförda spåren på en Net MD Walkman som inte har funktioner
för Hi-MD väljer du [Net MD] för läget (funktionsläge) till höger på skärmen efter steg 2.
Funktionsläget kan endast användas när du använder en standardskiva i läget Hi-MD för
inspelning.
Obs!
• I följande fall misslyckas överföringen och ett felmeddelande visas:
—När det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på skivan.
—När spåret har uppspelningsbegränsningar.
• Under överföringen fungerar inte vänteläge, viloläge och energisparläge.
• Beroende på texttypen och antalet tecken kan det hända att texten som anges med SonicStage inte
visas på den anslutna MD Walkman. Det beror på begränsningar hos den anslutna MD Walkman.
117
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Överföra ljuddata från MD Walkman till datorn
Överföringslista
[Transfer]
Listan My Library
Lista med spår
på md-skiva
Överföra från MD Walkman till datorn
Ljuddata som har överförts från datorn och lagrats på MD-enheten kan överföras tillbaka
till My Library i SonicStage på datorn.
1
Anslut MD Walkman till datorn.
Mer information om anslutningar finns i ”Använda spelaren”.
Koppla inte ifrån strömkällan eller den medföljande USB-kabeln förrän överföringen
slutförts.
2
Välj överföringsdestination från överföringslistan till höger på skärmen och
klicka på [Transfer].
Fönstret växlar till Transfer (Hi-MD eller Net MD).
3
I listan till höger på skärmen markerar du de spår du vill överföra till datorn.
4
Klicka på
mitt på skärmen.
Överföringen av de spår du markerade i steg 3 startar.
118
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Avbryta överföringen
Klicka på
.
Obs!
Spår som överförts till MD Walkman från en annan dator kan inte överföras till My Library på din
dator.
Importera inspelade spår på Hi-MD Walkman* till datorn
Spår som spelats in på en Hi-MD Walkman* kan bara importeras till My Library i
SonicStage på datorn en gång.
∗ Endast spår som spelats in i Hi-MD
1
Sätt i en inspelningsbar skiva i Hi-MD Walkman och anslut enheten till
datorn.
2
Välj överföringsdestination från överföringslistan till höger på skärmen och
klicka på [Transfer].
3
Markera de spår du vill överföra i listan Hi-MD till höger på skärmen.
Om du vill överföra mer än ett spår håller du knappen [Ctrl] nedtryckt när du markerar
spåren.
Om du vill överföra alla spår i en grupp markerar du gruppen.
4
Klicka på
mitt på skärmen.
Dialogrutan ”Import” visas.
5
Ange överföringsdestinationen i dialogrutan.
Om du vill importera spår till ett nytt album väljer du ”Import to a new album” och
skriver önskat albumnamn i textrutan.
Om du vill lägga till spår i ett befintligt album i My Library markerar du ”Import to an
existing album” och klickar sedan på ”Browse” för att välja album.
6
Klicka på ”OK”.
Importen av de spår du markerade i steg 3 startar.
119
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Stoppa importen
Klicka på
.
Obs!
Obs!
• Du kan inte importera spår som spelades in i läget Net MD till datorn eller spår som spelades in på en
enhet som inte har funktioner för läget Hi-MD.
• Innan du importerar spår som spelats in på Hi-MD Walkman till datorn kan du klicka på [Properties] i
högra delen av skärmen för att bekräfta status för kryssrutan [Import Settings] (den är markerad som
standard). Gör sedan som följer:
—Avmarkera den här kryssrutan om du vill importera spår till My Library och samtidigt ta bort dem
från Hi-MD Walkman.
—Avmarkera den här kryssrutan om du vill redigera importerade spår i SonicStage.
—Markera den här kryssrutan om du vill importera spår till My Library och samtidigt låta kopiorna av
dem på Hi-MD Walkman vara kvar. Spår som lämnas på Hi-MD Walkman behandlas likadant som
spår som har överförts automatiskt från datorn. Därför kan de inte delas eller slås ihop på Hi-MD
Walkman.
• När du överför spår som spelats in i linjär PCM på en Hi-MD Walkman till en dator för redigering
(dela upp eller kombinera) i My Library kan det hända att redigeringen tar lång tid, beroende på
spårens längd och datorns funktioner. Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Om du vill
redigera långa spår som spelats in i linjär PCM rekommenderar vi att du utför redigeringen på en HiMD Walkman först, för att sedan överföra redigerade data till datorn.
120
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Använda SonicStage Help
SonicStage Help innehåller utförlig information om hur du använder SonicStage. Med
SonicStage Help kan du söka i en lista över åtgärder, till exempel ”Importing Tracks” eller
”Transferring Tracks”. Du kan också söka i en stor lista över nyckelord eller skriva ord som
kan leda dig till rätt avsnitt.
Visa SonicStage Help
Klicka på [Help] – [SonicStage Help] när SonicStage körs.
[SonicStage Help]
z
Du kan visa SonicStage Help genom att välja följande:
[Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] om du använder Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
Obs!
• I SonicStage Help är ”Device/Media” den allmänna termen för den externa enheten, till exempel
MD Walkman och CD Walkman.
• Följ Internet-leverantörens riktlinjer för exempelvis vilken systemmiljö som rekommenderas när du
använder EMD-tjänster.
121
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Förstå SonicStage Help
Rutan på höger sida
Rutan på vänster sida
1 Dubbelklicka på [Overview] i den vänstra rutan.
2 Klicka på [About This Help File].
Förklaringen visas i den högra rutan.
3 Läs texten.
Rulla i texten om det behövs.
Klicka på understrukna ord om du vill visa en beskrivning över ordet.
Söka efter ord inuti en förklaring
[Search]
Textrutan ”Type in the
keyword to find”
List Topics
Förklaringar av den
markerade posten
Listan över de ord du
sökte efter
[Display]
1 Klicka på [Search]. Fönstret ”Search” öppnas.
2 Skriv orden du vill söka efter.
3 Klicka på [List Topics].
En lista över orden som påträffades visas.
4 Klicka på en av posterna.
5 Klicka på [Display].
En förklaring av den markerade posten visas.
122
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Söka efter information i SonicStage Help
Klicka på [Contents] till vänster i fönstret Help så visas en lista över posterna för varje
åtgärd. Klicka på den post som du vill visa information om.
Importera ljuddata till datorn
Om du vill
SonicStage Help
Importera ljuddata från Internet [Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a Music
Service Site]
Importera ljudfiler på datorn i
SonicStage
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Lyssna på ljuddata på datorn
Om du vill
SonicStage Help
Lyssna på ljuddata från cdenheten eller My Library
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD] eller
[Playing Back a Track in My Library]
Lyssna på ljuddata på MD
Walkman som är ansluten till
datorn
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a Device/
Media]
Hantera och redigera importerade spår
Om du vill
SonicStage Help
Ändra information som rör
hämtning av cd-information
[Changing SonicStage Settings] – [Changing Settings
for Getting CD information]
Redigera ett album
Radera spåren
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
Ändra destination direkt för
lagring av spår
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Location for Saving Recorded Files]
123
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Säkerhetskopiera ljuddata
Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina musikdata, ifall hårddisken skulle gå
sönder eller du måste byta ut datorn.
Om du vill
SonicStage Help
Säkerhetskopiera ljuddata i My [Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
Library
[Backing Up My Library] – [FAQ-About SonicStage
Backup Tool]
Visa information om
säkerhetskopiering i
SonicStage
Felsökning
Om du vill
SonicStage Help
Visa felsökningsprocedurer
[Additional Information] – [Troubleshooting]
När du vill ha information
Om du vill
SonicStage Help
Kontrollera okända ord
[Additional Information] – [Glossary]
[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
Kontrollera vilka typer av
ljuddata som kan hanteras med
SonicStage
Kontrollera vilka typer av
funktioner som kan användas
med SonicStage
[Overview] – [Features]
124
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Right
Övrig information
Avinstallera SonicStage/MD Simple Burner
Så här avinstallerar du SonicStage/MD Simple Burner.
1
Klicka på [Start] – [Control Panel]*.
∗ [Settings] – [Control Panel] om du använder Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
2
Dubbelklicka på [Add/Remove Programs].
3
Klicka på [SonicStage 2.x.xx] eller [MD Simple Burner 2.0.xx] i listan
”Currently Installed Programs” och klicka sedan på [Change and Remove]*.
Följ instruktionerna och starta om datorn. Avinstallationen är klar när datorn har
startats om.
∗ [Change/Remove] om du använder Windows 2000 Professional, [Add/Remove] om du
använder Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Obs!
När du installerar SonicStage Ver. 2.x/MD Simple Burner Ver. 2.0 installeras även OpenMG Secure
Module x.x. Ta inte bort OpenMG Secure Module x.x, eftersom det kanske används av något annat
program.
125
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Om upphovsrättsskydd
Med OpenMG-tekniken kan du lyssna på digital musik samtidigt som
upphovsrättsinnehavarens rättigheter skyddas. SonicStage krypterar ljudfiler i OpenMGformat och lagrar dem på datorns hårddisk för att förhindra obehörig distribution.
Begränsningar beträffande ljudinnehåll
Digitalt ljudmaterial med hög kvalitet finns lätt åtkomligt via tjänsterna för
musikdistribution på Internet. För att skydda upphovsrättsinnehavarna från obehörig
distribution distribueras visst material med begränsningar på inspelning och uppspelning.
Exempelvis kan uppspelningsperioden eller antalet uppspelningar vara begränsad.
126
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Felsökning
Följ nedanstående steg om det inträffar problem när du använder SonicStage/MD Simple
Burner.
1 Kontrollera symtomen i avsnittet ”Felsökning”.
2 Kontrollera symtomen i SonicStage Help när du använder SonicStage.
3 Om problemet inte kan lösas efter ovanstående rekommendationer använder du
följande tabell och kontaktar sedan en Sony-återförsäljare.
Dator
• Tillverkare:
• Modell:
• Typ: Bordsdator/bärbar dator
Operativsystem:
RAM-kapacitet:
Hårddisk (med SonicStage/MD Simple Burner och ljuddata)
• Hårddiskens kapacitet:
• Ledigt utrymme:
Programvaruversion:
• SonicStage Ver. 2.x1)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Felmeddelande (om ett sådant visas):
Om en externt ansluten cd-rom-enhet används
• Tillverkare:
• Modell:
• Typ: Cd-rom /cd-r/rw/dvd-rom /annan (
)
• Typ av anslutning till datorn: PC Card/USB/IEEE1394/annan (
)
Om en annan enhet med USB-anslutning används
• Namn på enhet(er):
1)
2)
Du visar vilken programversion du har av SonicStage genom att gå till [Help] – [About SonicStage]
i fönstret SonicStage.
Du visar vilken programversion du har av MD Simple Burner genom att gå till [CONFIG] – [Version]
i fönstret MD Simple Burner.
127
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Programvaran kan inte installeras på datorn
Fel
Orsak/åtgärd
Om installationen
misslyckades.
Du använder ett operativsystem som inte stöder denna
programvara.
tPå sidan 108 finns mer information.
Alla Windows-program har inte stängts.
tOm du startar installationen trots att det finns aktiva
program kan det inträffa fel. Det gäller i synnerhet
program som kräver stora systemresurser, som
antivirusprogram.
Det finns för lite ledigt diskutrymme på hårddisken.
tDu behöver minst 200 MB ledigt utrymme på
hårddisken.
Installationen verkar ha
avbrutits innan den var klar.
Se efter om det visas ett felmeddelande bakom
installationsfönstret.
tTryck på [Tab]-tangenten samtidigt som du håller
ned [Alt]. Om ett felmeddelande visas trycker du på
[Enter]. Installationen återupptas. Om inget
meddelande visas pågår installationen fortfarande.
Vänta ett tag till.
Förloppsindikatorn på skärmen Installationen förlöper normalt. Var vänlig vänta.
rör sig inte. Åtkomstlampan har Installationen kan ta 30 minuter eller mer, beroende på
inte varit tänd på flera minuter. cd-enheten och systemmiljön.
128
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Använda en MD Walkman ansluten till datorn
Fel
Orsak/åtgärd
Datorn känner inte igen MD
Walkman.
MD Walkman är inte ordentligt ansluten till datorn med
den medföljande USB-kabeln.
tAnslut MD Walkman till datorn ordentligt.
tTa bort och anslut sedan MD Walkman igen. Om
datorn fortfarande inte känner igen MD Walkman
kopplar du bort kabeln, startar om datorn och
ansluter sedan kabeln igen.
Det har inte satts i någon skiva i MD Walkman.
tKontrollera om det finns någon skiva i MD Walkman.
Drivrutinen för Net MD har inte installerats.
tInstallera programvaran för SonicStage/MD Simple
Burner från den medföljande cd-rom-skivan.
Installationen av programvaran misslyckades.
tKoppla från enheten och installera om programvaran
från den medföljande cd-rom-skivan.
Den medföljande USB-kabeln har kopplats ur.
tAnslut den medföljande USB-kabeln ordentligt.
Anslutningarna görs via en USB-hubb.
tVi garanterar inte att produkten fungerar om den
ansluts via en USB-hubb. Anslut MD Walkman
direkt till USB-porten på datorn.
Även om den medföljande
USB-kabeln används för att
ansluta MD Walkman till
datorn står det på MD
Walkman-enhetens display att
den inte är ansluten.
Det tar tid innan SonicStage upptäcks. Vänta.
Det andra programmet körs.
tÅteranslut den medföljande USB-kabeln efter en
liten stund. Om enheten fortfarande inte känner igen
MD Walkman kopplar du från MD Walkman, startar
om datorn och ansluter den medföljande USB-kabeln
igen.
Även om datorn upptäcker MD Den medföljande USB-kabeln har kopplats ur.
Walkman fungerar den inte
tAnslut den medföljande USB-kabeln ordentligt.
som den ska.
Anslutningarna görs via en USB-hubb.
tVi garanterar inte att produkten fungerar om den
ansluts via en USB-hubb Anslut MD Walkman
direkt till USB-porten på datorn.
129
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE020REGIX.fm]
masterpage:Left
Index
Siffror
G
6-Band Equalizer 51
G-PROTECTION 103
Grupp
flytta 64
inspelning 38
inställning 60
låsa upp 62
radera 66
A
Angående placering 108
Ansluta 110, 111
analogt 35
dator 78
digitalt 19
under uppladdning 15
ATRAC3plus 100
Automatisk tidsmarkering 37
Avinstallera 125
AVLS 72
B
Batteri
torrbatteri 16
uppladdningsbart batteri 15
Battery
battery life 18
BEEP 73
Belysning 73
Bokmärke
lägga till 44, 48
uppspelning 44, 48
Byta namn 58
C
CDDB 108, 111
Cd-enhet 108
Cd-rom 109
D
Datalagring 80
Disc memory 74
Divide
direkt 69
på prov 69
DSP TYPE-S 103
E
EMD-tjänst 108
F
Flytta
grupper 63
spår 62
Format 71
H
Hastighetskontroll 54
Hi-MD 100
HOLD 12
Hårddisk
ledigt utrymme 108
I
Importera 114
Inspelning
analog 35
digital 19
läge (Hi-MD/MDLP) 35
lägga till spårmarkeringar 37
med mikrofon 33
nivå 34, 36
Inspelningsläge 111
Inspelningsläge (bithastighet) 115, 119
K
Kontrast 77
Kontrollera
uppspelningsposition 41
återstående tid 31, 41
L
Ladda 15
Linjär PCM 100
M
Manuell inspelning 36
MD Simple Burner 110
MDLP 35
Meny 25
Menyläge 72
My Library 114
N
Namngivning 57, 59
Net MD 110
O
OpenMG Secure Module x.x 125
130
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\01SEMZNH900CED\01SE020REGIX.fm]
masterpage:Right
R
W
Radera
grupper 66
hel skiva 67
spår 66
Rengöring 83
Windows 2000 Professional 108, 112,
S
Simple mode 111
Skivläge 76
Slå ihop spår 70
Snabbläge 75
SonicStage 114
SonicStage Help 121
Spårmarkering
lägga till (divide) 68
radera (combine) 70
Starta (programvara)
MD Simple Burner 112
SonicStage 114
Synchro-recording 40
Systembegränsningar 108
Systemmiljö 108
Sök-funktion 50
114, 121, 125
Windows 98 Second Edition 108, 112,
114, 121, 125
Windows Media Player 108
Windows Millennium Edition 112, 114,
121, 125
Windows XP Home Edition 108
Windows XP Media Center Edition 108
Windows XP Media Center Edition 2004
108
Windows XP Professional 108
Virtual Surround 51
WMA 108
Ö
Överföra
till datorn 118
till MD Walkman 116
T
Tillbehör
medföljande 10
som inte ingår 85
Titel 56
U
Upphovsrättsskydd 126
Uppspelningsläge
Huvuduppspelningsläget 43, 46
Underuppspelningsläget 45, 49
Upprepad uppspelning 45, 49
USB-kabel 10
USB-port 108
131
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-62(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\SE\3266536631SE\02BOCMZNH900CED\00SE09BCO-EU.fm]
Printed in Malaysia
masterpage:Left
* 3 2 6 6 5 3 6 6 3 * (1)
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-63(1)]
Download PDF

advertising