Sony | MZ-N710 | Sony MZ-N710 Bruksanvisning

3-249-502-62(2)
Portable MiniDisc Recorder MZ-N710
Portable
MiniDisc Recorder
Bruksanvisning
sidan 11
Använda spelaren _______________________________
sidan 82
Använda programvaran ___________________________
„WALKMAN” är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation
och som avser bärbara stereoprodukter.
varumärke som tillhör Sony Corporation.
MZ-N710
©2002 Sony Corporation
är ett
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\020REG.fm]
masterpage:Left
Information
VARNING
Utsätt inte denna apparat för regn
och fukt, för att därigenom undvika
risken för brand och/eller elektriska
stötar.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i
bokhyllan eller i ett skåp.
Täck inte över apparatens ventilation med
tidningar, dukar, gardiner osv. och undvik
på så sätt risken för brand. Ställ inte
stearinljus på apparaten.
Ställ inte objekt som innehåller vätska,
såsom vaser, på apparaten och undvik på
så sätt risken för brand och/eller
elektriska stötar.
En del länder har regler för hur man
kasserar sådana batterier som finns i
produkten.
Kontakta den lokala miljöförvaltningen
om du är osäker på vad som gäller.
VARNING! — OSYNLIG
LASERSTRÅLNING AVGES NÄR
PRODUKTEN ÄR ÖPPEN
UTSÄTT DIG INTE FÖR
STRÅLNINGEN!
SÄLJAREN ÄR UNDER INGA
FÖRHÅLLANDEN ANSVARIG FÖR
EVENTUELLA DIREKTA, ELLER
INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT
SLAG, ELLER FÖRLUSTER ELLER
KOSTNADER SOM UPPSTÅR PGA.
DEFEKT PRODUKT ELLER
FELAKTIG ANVÄNDNING AV
DEN.
CE-märkningens giltighet är begränsad
till endast de länder där den är juridiskt
tillämplig, i huvudsak länderna inom det
Europeiska Ekonomiska Området.
• SonicStage, OpenMG och OpenMGlogotypen, MagicGate, Net MD och Net
MD-logotypen är varumärken som
tillhör Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT och
Windows Media är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• IBM och PC/AT är registrerade
varumärken som tillhör International
Business Machines Corporation.
• Macintosh är ett varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc. i USA och/eller
andra länder.
• MMX och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
Intel Corporation.
• Alla andra varumärken och registerade
varumärken är varumärken och
registerade varumärken som tillhör
respektive företag.
• Märkena ™ och ® har inte tagits med i
den här handboken.
2
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\020REG.fm]
masterpage:Right
Information för användare
Gällande medföljande
programvara
• Upphovsrättslagen förbjuder
reproduktion, helt eller delvis, av
programvaran eller av handboken som
tillhör den, och uthyrning av
programvaran utan
upphovsrättshavarens tillstånd.
• Under inga omständigheter är SONY
ansvarig för finansiella skador, eller
uteblivna vinster, inklusive krav från
tredje part, som uppstår till följd av
användande av den programvara som
tillhör den här produkten.
• SONY ersätter programvaran om det
uppstår problem som beror på
tillverkningsfel. SONY har dock inget
annat ansvar.
• Den programvara som medföljer den
aktuella spelaren kan inte användas
tillsammans med annan utrustning än
sådan för vilken den har utformats.
• Notera att
programvaruspecifikationerna kan
ändras utan föregående meddelande
pga. fortsatta ansträngningar att
förbättra kvaliteten.
• Användning av den här spelaren med
annan programvara än den som
medföljer omfattas inte av garantin.
Program © 2001, 2002 Sony Corporation
Dokumentation © 2002 Sony Corporation
3
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Innehåll
Använda spelaren
Kontroller ........................................................ 12
Komma igång .................................................. 16
Spela in en md-skiva direkt! ........................... 20
Spela upp en md-skiva direkt! ........................ 23
Olika sätt att spela in ..................................... 25
Visa diverse information .......................................................................25
Starta/stoppa inspelningen synkront med ljudkällan
(Synkroniserad inspelning) ..............................................................26
Långtidsinspelning (MDLP) .................................................................27
Spela in från en tv eller radio (Analog inspelning) ...............................28
Spela in med mikrofon ..........................................................................29
Välja mikrofoninställning ...............................................................29
Lägga till spårmarkeringar under inspelning ........................................29
Lägga till spårmarkeringar manuellt ..............................................30
Lägga till spårmarkeringar automatiskt
(Automatisk tidsmarkering) ............................................30
Justera inspelningsnivån manuellt ........................................................31
Olika typer av uppspelning ............................. 32
Visa diverse informationen ...................................................................32
Välja uppspelningsläge .........................................................................32
Spela upp ett spår flera gånger i följd (Repeterad uppspelning) ....33
Lyssna på utvalda spår (Bokmärkt uppspelning) ...........................33
Lyssna på spår i önskad ordning (Programmerad uppspelning) ....34
Justera ljudet (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) ..........................34
Variera det virtuella ljudet för att skapa olika akustik
(Virtual-Surround) ...........................................................34
Välja ljudkvalitet (6-Band Equalizer) ............................................35
4
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
Redigera inspelade spår ................................. 36
Före en redigering ................................................................................ 36
Namnge skivor och spår (Name) ......................................................... 36
Namngivning ................................................................................. 36
Flytta inspelade spår (Move) ................................................................ 38
Dela upp ett spår (Divide) .................................................................... 39
Dela ett spår direkt ......................................................................... 39
Justera en delningspunkt innan ett spår delas upp
(Divide Rehearsal) .......................................................... 39
Slå ihop spår (Combine) ...................................................................... 40
Radera spår och hela innehållet på en skiva (Erase) ............................ 41
Radera ett spår ............................................................................... 41
Radera hela md-skivan ................................................................... 42
Använda gruppfunktionen .............................. 43
Vad är gruppfunktionen? ..................................................................... 43
Spela in spår med hjälp av gruppfunktionen ........................................ 43
Spela in ett spår i en ny grupp ........................................................ 43
Spela in ett spår i en befintlig grupp .............................................. 44
Spela upp grupper ................................................................................ 44
Spela upp ett spår med gruppuppspelning ..................................... 44
Välja uppspelningsläge för gruppuppspelning
(Group Play Mode) ......................................................... 44
Repeterad uppspelning för det valda gruppuppspelningsläget
(Group Repeat Play) ....................................................... 45
Spela upp grupper i önskad ordning (Group Program Play) ......... 45
Redigera grupper .................................................................................. 45
Tilldela spår eller grupper en ny grupp (Group Setting) ............... 45
Låsa upp en gruppinställning ......................................................... 46
Namnge inspelade grupper ............................................................ 47
Flytta ett spår på en skiva med gruppinställningar ........................ 47
Ändra gruppordningen på en skiva (Group Move) ........................ 48
Radera en grupp ............................................................................. 49
5
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Andra funktioner ............................................. 50
Praktiska inställningar ...........................................................................50
Använda menykommandona ..........................................................52
Stänga av pipljudet .........................................................................53
Spela in utan att spela över befintligt material ...............................53
Skapa en ny grupp under pågående inspelning ..............................53
Välja uppspelningsläge ...................................................................54
Justera ljudet (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) ....................55
Starta uppspelningen snabbt (Quick Mode) ...................................56
Skydda öronen (AVLS) ..................................................................57
Visa diverse information ................................................................57
Namngivning (Name) .....................................................................58
Flytta inspelade spår .......................................................................58
Radera spår, hela skivan eller grupper (Erase) ...............................59
Tilldela spår eller grupper en ny grupp (Group Setting) ................60
Låsa upp en gruppinställning ..........................................................60
Strömkällor ..................................................... 63
Batterilivslängd ...............................................................................63
Ytterligare information ................................... 64
Att observera .........................................................................................64
Tekniska data ........................................................................................66
Felsökning och förklaringar .......................... 68
Problem och lösningar ..........................................................................68
Under uppladdning .........................................................................68
Under inspelning ............................................................................68
Under uppspelning ..........................................................................70
Under redigering .............................................................................71
Vid användning av gruppfunktionen ..............................................72
Övrigt ..............................................................................................73
Meddelanden .........................................................................................74
Förklaringar ..........................................................................................78
6
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
Använda programvaran
Vad är Net MD? ............................................... 83
Grundfunktioner .............................................. 84
Grundläggande hantering med Net MD ............................................... 84
Ordna den systemmiljö som krävs ....................................................... 85
Systemkrav ..................................................................................... 85
Installera programvaran på datorn ....................................................... 86
Innan du installerar programvaran ................................................. 86
Installera SonicStage Ver.1.5 ......................................................... 87
Ansluta Net MD till datorn .................................................................. 89
Lagra ljuddata på datorn ...................................................................... 90
Starta SonicStage ........................................................................... 90
Spela in ljud-cd-skivor på hårddisken ........................................... 91
Namnge ljuddata ............................................................................ 93
Överföra ljuddata från datorn till Net MD (Hämta) ............................. 94
Hämta ljudfiler till Net MD ........................................................... 94
Lyssna på en md-skiva ......................................................................... 97
Lyssna på en md-skiva med Net MD ansluten till datorn .............. 97
Lyssna på en md-skiva med Net MD frånkopplad från datorn ...... 97
Avancerade funktioner ................................... 98
Använda andra funktioner! .................................................................. 98
Använda onlinehjälpen till SonicStage .......................................... 98
7
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Övrig information .......................................... 100
Inställningar och försiktighetsåtgärder ...............................................100
Inställningar enligt operativsystem ...............................................100
För användare med OpenMG Jukebox, SonicStage eller
SonicStage Premium installerad på datorn ....................102
Viktigt om utrymme på hårddisken ..............................................103
Viktigt om vänte-/viloläget på datorn ...........................................103
Säkerhetskopiera ljuddata .............................................................103
Avinstallera SonicStage ......................................................................104
För Windows XP-användare ........................................................104
För Windows Millennium Edition-/Windows 98
Second Edition-användare .............................................104
För Windows 2000-användare .....................................................105
Felsökning ...........................................................................................106
Om datorn inte kan identifiera Net MD .......................................108
Om installationen inte lyckades utan fel ......................................108
Information och förklaringar ..............................................................110
Net MD Vanliga frågor ................................................................110
Om upphovsrättsskydd .................................................................112
Ordlista ................................................................................................114
Sakregister ..........................................................................................116
8
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
9
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Innan du använder produkten
Den här handboken beskriver spelarens funktioner, installationen och grundläggande
användning av den medföljande programvaran SonicStage. Information om de olika
funktionerna finns på sidorna nedan.
När du använder spelaren
Felsökning och förklaringar (sidan 68)
Det här avsnittet visar vilka problem som kan inträffa när du
använder spelaren, samt hur du kommer tillrätta med dem. Där
finns också en lista över vanliga frågor och svar.
3-234-039-11(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-N710
Använda spelaren (sidorna 11 till 80)
Sidorna 11 till 80 i handboken beskriver hur du använder Net
MD som en vanlig MiniDisc Walkman.
Portable
MiniDisc Recorder
Operating Instructions
page 8
Recorder Operation_____________________________
_____
page 78
Software Operation _____________________________
_____
"WALKMAN" is a registered trademark of Sony Corporation to represent
Headphone Stereo products.
Corporation.
is a trademark of Sony
MZ-N710
©2002 Sony Corporation
När du använder Net MD (spelaren) ansluten till datorn
Använda programvaran (sidorna 82 till 115)
Sidorna 82 till 115 i handboken beskriver installationen och grundläggande användning av
den medföljande programvaran SonicStage. Där finns mer information.
Övrig information (sidan 100)
Det här avsnittet visar vilka problem som kan inträffa när du använder programvaran
SonicStage, samt hur du kommer tillrätta med dem. Där finns också en lista över vanliga
frågor och svar.
SonicStage Ver. 1.5 Hjälp
Detta är en onlinehjälp som du kan öppna på datorns
bildskärm.
Där finns information om hur du använder programvaran.
Information om hur du öppnar hjälpfönstret finns i sidan 98.
Kommentarer om avsnittet „Använda programvaran”
• Skärmbilderna i avsnittet kan skilja sig från den faktiska programvaran.
• Beskrivningarna förutsätter att du har kännedom om grunderna i Windows. Information om hur du
använder datorn och operativsystemet finns i respektive handbok.
• Beskrivningarna i det här avsnittet gäller generella Net MD-produkter. Av detta skäl kan det hända att
vissa beskrivningar (och bilder) inte gäller din Net MD. Läs även bruksanvisningen till Net MD.
10
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
Använda spelaren
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
Kontrollera medföljande tillbehör
Nätadapter för växelström
(1)
Hörlurar/öronsnäckor med
fjärrkontroll (1)
Batteriladdare (1)
Medföljande USB-kabel
(1)
Uppladdningsbart
nickelmetallhydridbatteri
NH-10WM (1)
Box för torrbatteri (1)
Använda spelaren
Batteribox (1)
Optisk kabel (1)
Cd-rom (SonicStage Ver. 1.5) (1)*
Bärväska/fodral med bältesclips (1)
∗Spela inte en cd-rom på en cd-spelare.
11
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Kontroller
Inspelningsdelen
1
9
2
q;
qa
3
qs
4
qg
qd
5
qf
6
qh
qj
qk
ql
7
8
A x • CANCEL/CHG-knapp
B Teckenfönster
C Batterifack
D GROUP-knapp
E REC-knapp (inspelning)
F Kontakter för anslutning av
torrbatteribox
G Uttag för anslutning av batteriladdare
H DC IN 3V-uttag
I X-knapp
J OPEN-knapp
K END SEARCH-knapp
L T MARK-knapp
M HOLD-knapp
Med den här funktionen kan du se till
att knapparna inte oavsiktligt sätter
igång en funktion när du bär mdspelaren.
w;
N Hål för handrem
Använd hålet för att fästa din egen
rem.
O Uttag för USB-anslutning
P LINE IN (OPTICAL)-uttag
Q MIC (PLUG IN POWER)-uttag
Det finns en upphöjd punkt bredvid
MIC (PLUG IN POWER)-uttaget.
R i (hörlurar/öronsnäckor)
S MENU-knapp
T 5-läges kontrollknapp
N* • ENTER
.•T
>•t
VOL +*, –
* N och VOL + har en upphöjd punkt.
12
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
Md-spelarens teckenfönster
1
2
3 4
9
A
: Indikering av återstående speltid
på det aktuella spåret eller på skivan
: Indikering av återstående
inspelningsbar tid på skivan
B Klocka
C Batteriindikator
Visar hur mycket batterikraft som
återstår.
D Skivindikering
Visar att skivan snurrar när du ska
spela upp, spela in eller redigera en
md-skiva.
E SYNC-indikering (synkroniserad
inspelning)
5 6
q;
7
8
qa
F REC-indikering
Visas medan inspelning pågår. När
den blinkar befinner sig md-spelaren i
vänteläge.
G LP2 (LP2-stereo), LP4 (LP4-stereo),
MONO-indikering (monofoniskt ljud)
H Nivåmätare
I Teckenfönster för information
Visar skivans namn och spårens
namn, datum, felmeddelanden,
spårnummer osv.
J Spellägesindikeringar
Visar md-spelarens uppspelningsläge
(slumpmässig uppspelning,
programmerad uppspelning, repetition
osv.).
K Ljudindikeringar
13
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Hörlurar/öronsnäckor med fjärrkontroll
A
F
B
G
C
H
D
I
E
A Volymreglage (VOL+, –)
Vrid på till önskad ljudvolym.
B x-knapp (stopp)
C Väljare (. • NX/ENT • >)
NX/ENT (för att trycka på):
uppspelning, paus, bekräfta
.(för att skjuta mot): REW
> (för att skjuta mot): FF
D Teckenfönster
E
(grupp) +, –
J
F Clips
Se „Använda clipset på
fjärrkontrollen” (sidan 15).
G HOLD-knapp
Med den här funktionen kan du se till
att knapparna inte oavsiktligt sätter
igång en funktion när du bär mdspelaren.
H DISPLAY-knapp
I P MODE/
-knapp
J SOUND-knapp
14
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
Använda clipset på fjärrkontrollen
Det kan vara svårt att läsa indikeringarna i teckenfönstret om fjärrkontrollen är fäst upp och
ned med clipset på sin aktuella plats. I så fall kan du fästa clipset i motsatt riktning enligt
bilden nedan.
1 Ta bort clipset.
2 Fäst clipset i motsatt riktning.
2
1
Fjärrkontrollens teckenfönster
A
B
F
A Skivindikering
B Fönster för spårnummer
C Teckenfönster för information
D Indikering för uppspelningsläge
C
D
G
E
8
E SOUND-indikering
F Batterinivåindikering
G Gruppindikering
H Bokmärkesindikering
15
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Komma igång
Ladda upp det uppladdningsbara batteriet innan du använder det. Du
kan använda spelaren även om det uppladdningsbara batteriet inte är
laddat, så länge den är ansluten med nätadaptern.
1 Sätta i det uppladdningsbara
batteriet.
Skjut OPEN för att öppna
luckan till batterifacket.
Sätt in det uppladdningsbara
NH-10WM-batteriet med
minuspolen först.
Stäng luckan.
e
E
2 Ladda upp det uppladdningsbara
batteriet.
1 Anslut nätadaptern till batteriladdaren
2 Placera md-spelaren i batteriladdaren.
och till ett vägguttag.
Till ett vägguttag
Batteriladdare
(längst ned)
Nätadapter
Sätt i kontakten ordentligt i uttaget.
Till DC IN 3V
„Charging” blinkar, e visas i
teckenfönstret och uppladdningen
startar. När uppladdningen är klar
försvinner batteriindikatorn.
Fullständig uppladdning tar cirka
2,5 timmar.
16
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
3 Ta bort spelaren från batteriladdaren.
Modeller som levereras med uttagsadapter
Om nätadaptern inte passar i nätuttaget använder du uttagsadaptern.
Använda torrbatteriet
Anslut torrbatteriboxen till spelaren.
Sätt i batteriet med minuspolen först.
Spelarens
baksida
1
2
Sätt i det alkaliska torrbatteriet LR6 (storlek AA).
När du vill använda spelaren under lång tid ska du använda torrbatteriet tillsammans med ett
fullständigt uppladdat uppladdningsbart batteri.
forts.
17
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
3 Anslut och lås upp kontrollen.
1 Anslut hörlurar/öronsnäckor till i med
fjärrkontrollen.
Anslut ordentligt
2 Skjut HOLD i pilens motsatta riktning
(.) för att låsa upp kontrollerna.
HOLD
HOLD
Anslut ordentligt
Till i
z
Du kan även ladda upp det uppladdningsbara
batteriet genom att ansluta nätadaptern direkt
till spelaren.
Anslut nätadaptern till DC IN 3V på spelaren
och tryck på x • CANCEL/CHG när spelaren
har stoppat.
„Charging” och e visas i teckenfönstret och
laddningen startar. Fullständig uppladdning tar
cirka 2,5 timmar. Uppladdningen är klar när
e försvinner. Uppladdningen kan ta olika
lång tid beroende på batteriets skick.
Obs!
• Det kan hända att „Charging” och e inte
visas i teckenfönstret så fort du placerar
spelaren i batteriladdaren. Indikeringen börjar
emellertid blinka efter ett par minuter och
laddningen startar.
• Ladda upp batteriet vid en temperatur på +5°C
till +40°C.
18
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
Batterilivslängd
Se avsnittet „Batterilivslängd” (sidan 63)
för mer information.
Vid inspelning
(Enhet: Ca. timmar)
Batteri
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Uppladdningsbart nickelmetallhydridbatteri NH10WM
7,5
9,5
13
LR6 (SG)
alkaliskt
torrbatteri från
Sony
12,5
16
19
34
41
Uppladdnings- 26
bart nickelmetallhydridbatteri NH10WM
+ Ett LR6 (SG)
Vid uppspelning
(Enhet: Ca. timmar)
Batteri
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Uppladdnings- 19,5
bart nickelmetallhydridbatteri NH10WM
23
27
42
LR6 (SG)
alkaliskt
torrbatteri från
Sony
48
56
Uppladdnings- 63
bart nickelmetallhydridbatteri NH10WM
+ Ett LR6
(SG)
70
85
19
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Spela in en md-skiva direkt!
I det här avsnittet förklaras grunderna i att göra digitala inspelningar
med hjälp av en optisk kabel ansluten till en cd-spelare, digital-tv eller
annan digitalutrustning. Mer information om andra inspelningsfunktioner finns i „Olika sätt att spela in” (sidan 25).
1 Sätt in en md-skiva.
1 Skjut OPEN för att öppna luckan.
2 Sätt i en md-skiva med etikettsidan
framåt och tryck ned luckan så att den
stängs.
Kom ihåg att
kontrollera att
fliken för
inspelningsskydd är
stängd.
20
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
2 Anslut. (Sätt i kablarna ordentligt i lämpliga
uttag.)
Cd-spelare,
md-spelare,
dvd-videospelare, osv.
till ett
vägguttag
Bärbar cdspelare
osv.
till ett digitalt (optiskt) utgångsjack
Nätadapter
Optisk minikontakt
Optisk
kontakt
Optisk kabel*
till DC IN 3V
∗ Se „Tillbehör som ej
ingår” (sidan 66).
till LINE IN (OPTICAL)
3 Spela in en md-skiva.
1 Gör paus i den ljudkälla som du vill
5-läges kontrollknapp (N, ., >)
REC
x • CANCEL/CHG
X
END SEARCH
MENU
spela in.
2 Tryck på och skjut REC medan spelaren
är stoppad.
REC-indikeringen tänds och
inspelningen startar.
3 Spela upp den källa som du vill spela
in.
Spårmarkeringar läggs till automatiskt
på samma punkt som ljudkällan.
Du avbryter inspelningen genom att
trycka på x.
Observera
Vid inspelning på en tidigare inspelad skiva är md-spelaren fabriksinställd på att skriva över hela
innehållet på skivan. Om du vill att inspelningen ska starta efter det innehåll som redan finns utför du
proceduren „Spela in utan att spela över befintligt material” (sidan 53) innan du utför steg 3, „Spela in
en md-skiva.” (sidan 21).
21
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Om du vill
Tryck på
Spela in direkt efter
befintligt innehåll1)
Tryck på END SEARCH och tryck sedan på och skjut
REC.1)
Spela över från någon
punkt under föregående
inspelning1)
Tryck på N eller på . eller > för att hitta den
önskade startpunkten och sedan tryck på x för att avbryta.
Tryck på och skjut REC.
Göra paus
Tryck på X2).
Tryck på X igen för att återuppta inspelningen.
Ta ut md-skivan
Tryck på x och öppna luckan.3) (Luckan kan inte öppnas
medan „TOC Edit” blinkar i teckenfönstret.)
1) Om „REC-Posi” är inställd på „From End” kommer inspelningarna alltid att starta direkt efter det redan
inspelade materialet, utan att du behöver trycka på END SEARCH-knappen (sidan 53).
läggs till på den punkt där du trycker på X igen för att återuppta inspelningen under
en paus; resterande del av spåret kommer att räknas som ett nytt spår.
3) Om du öppnar luckan medan „REC-Posi” är inställd på „From Here” kommer inspelningen at börja
med det första spåret nästa gång du spelar in. Kontrollera inspelningens startpunkt i teckenfönstret.
2) En spårmarkering
—På vissa bärbara cd-spelare är det inte
möjligt att använda en optisk utgång när en
stötskyddsfunktion (t.ex. ESP* eller GPROTECTION) används. Om så är fallet
stänger du av stötskyddsfunktionen.
Om inspelningen inte startar
• Kontrollera att md-spelaren inte är låst
(sidorna 12, 18).
• Kontrollera att md-skivan inte är
inspelningsskyddad (se sidorna 20, 65).
• Förinspelade (fabriksinspelade) md-skivor
kan inte spelas över.
∗ Electronic Shock Protection (elektroniskt
stötskydd)
Obs!
• Ladda inte upp det uppladdningsbara batteriet
under bruk, även om spelaren är ansluten till
nätadaptern. Det kan medföra att spelaren
stoppas.
• „TOC Edit” blinkar medan information om
inspelningen (spårets start- och slutpunkter
och dylikt) lagras. Flytta inte spelaren eller
koppla från stömmen medan indikeringen
blinkar i teckenfönstret.
• Om strömtillförseln avbryts (dvs. om batteriet
tas bort eller blir urladdat eller om nätadaptern
kopplas bort) under inspelning eller redigering
eller då „TOC Edit” visas i teckenfönstret, går
det inte att öppna luckan förrän strömmen är
återställd.
• Observera följande när du spelar in från en
bärbar cd-spelare:
—Vissa bärbara cd-spelare fungerar kanske
inte digitalt när nätadaptern är urkopplad.
Om så är fallet ansluter du nätadaptern till
den bärbara cd-spelaren och använder den
som strömkälla.
z
• Inspelningsnivån justeras automatiskt. Om du
vill justera nivån manuellt, se „Justera
inspelningsnivån manuellt” (sidan 31).
• Du kan avlyssna ljudet under inspelningen.
Anslut hörlurarna/öronsnäckorna med
fjärrkontrollen till i och justera volymen
genom att vrida reglaget mot VOL + eller –
(trycka på VOL + eller – på spelaren). Detta
påverkar inte inspelningsnivån.
22
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
Spela upp en md-skiva direkt!
1 Sätt i en md-skiva.
1 Skjut reglaget OPEN för att öppna
locket.
2 Sätt i en md-skiva med etikettsidan
framåt och tryck ned luckan så att den
stängs.
2 Spela upp en md-skiva.
1 Tryck på N på spelaren.
5-läges kontrollknapp
(N, ., >, VOL+, –)
x • CANCEL/CHG
X
Tryck på väljaren (NX) på
fjärrkontrollen.
Ett kort pipljud hörs i hörlurarna/
öronsnäckorna.
2 Justera volymen på md-spelaren
genom att trycka på VOL + eller –.
Vrid volymreglaget mot VOL + eller –
på fjärrkontrollen.
Volymen visas i teckenfönstret.
Du avbryter uppspelningen genom
att trycka på x.
Volymreglage
x
Väljare (NX,
., >)
Ett långt pipljud hörs i hörlurarna/
öronsnäckorna när du gör detta. När du har
stoppat spelaren stängs den av automatiskt efter
ungefär 10 sekunder (vid batteridrift) eller efter
ungefär 3 minuter (vid nätströmsdrift).
Uppspelningen återupptas från den punkt där
du senast avbröt den.
Börja med det första spåret på skivan genom att
trycka på N på spelaren eller på väljaren
(NX) på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder.
23
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Om du vill
Funktioner på mdspelaren
Göra paus
Tryck på X. Tryck på X igen Tryck på väljaren (NX).
för att återuppta inspelningen. Tryck på väljaren (NX) igen
för att återuppta uppspelningen.
Gå till aktuellt eller
föregående spår
Tryck på ..
Tryck på . upprepade
gånger.
Skjut väljaren mot .. Skjut
väljaren mot . upprepade
gånger.
Gå till nästa spår
Tryck på >.
Skjut väljaren mot >.
Gå bakåt eller framåt
under uppspelning
Tryck in . eller >.
Skjut och tryck in väljaren mot
. eller >.
Söka efter en viss
position medan du
visar tid som förflutit
(Tidssökning)
Tryck in . eller > i
pausläge.
Skjut och tryck in väljaren mot
. eller > i pausläge.
Söka efter ett specifikt
spår medan du visar
spårnummer
(Indexsökning)
Tryck in . eller >
medan md-spelaren är
stoppad.
Skjut och tryck in väljaren mot
. eller > medan mdspelaren är stoppad.
—
Gå till början av vart
10:e spår (endast under
uppspelning av en
skiva utan
gruppinställningar1))
Ta ut md-skivan
1) Mer
Funktioner på
fjärrkontrollen
Tryck på
+ eller –.
Tryck på x och öppna luckan. Tryck på x och öppna luckan.
information finns i „Använda gruppfunktionen” (sidan 43).
Om uppspelningen inte startar
Kontrollera att md-spelaren inte är låst (sidorna
12, 18).
Observera
Ljudet kan hoppa om:
• md-spelaren utsätts för kraftiga kontinuerliga
stötar.
• md-skivan som spelas upp är smutsig eller
repig.
24
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage: L0-Right
Olika sätt att spela in
Teckenfönster på spelaren
Visa diverse
information
Du kan kontrollera den inspelningstid
som återstår, spårnummer osv. under
inspelningen och i stoppläge.
Grupprelaterade alternativ visas endast
när ett spår med gruppinställningar spelas
upp och sedan stoppas.
5-läges kontrollknapp
(N • ENTER, ., >)
MENU
När du trycker på ENTER visas A
och B i teckenfönstret.
Teckenfönster: A/B
A (valt
A (efter
alternativ) några
sekunder)
—
LapTime
B
Spårnummer Tid som har
gått
RecRemain Spårnummer Återstående
inspelningstid
DISPLAY
På md-spelaren
1
2
3
Tryck på MENU.
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „DISPLAY” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
GP Remain Gruppnamn
Återstående
tid efter
aktuellt spår
i en grupp
AllRemain
Skivans
namn
Återstående
tid efter
aktuell
placering
SOUND
Namn på
ljudläget
—
Obs!
Beroende på om gruppfunktionen används eller
inte, på driftförhållanden och på
skivinställningar, är det möjligt att du inte kan
välja vissa indikeringar eller att indikeringarna
visas på ett annat sätt.
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills den önskade
informationen visas i teckenfönstret
och tryck sedan på ENTER.
Varje omgång ändrar teckenfönstret
på följande sätt:
LapTime t RecRemain t
GP Remain t AllRemain t Sound
25
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Med fjärrkontrollen
1
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på knappen
ändras teckenfönstret på följande sätt:
Teckenfönster på fjärrkontrollen
C
Vid synkroniserad inspelning
synkroniseras inspelningen med
ljudkällan. När du spelar in från digital
utrustning (exempelvis en cd-spelare)
behöver du inte använda både spelaren
och ljudkällan och kan enkelt göra
digitala inspelningar. Du kan bara
använda synkroniserad inspelning när den
optiska kabeln är ansluten.
D
Teckenfönster: C/D
C
D
Spårnummer
Tid som har gått
Spårnummer
Spårets namn
Spårets nummer
i gruppen
Gruppnamn
Antal spår på
skivan
Skivans namn
Spårnummer
Namnet på ljudläget
Starta/stoppa
inspelningen synkront
med ljudkällan
(Synkroniserad
inspelning)
5-läges kontrollknapp
(N • ENTER, ., >)
x
REC
Obs!
Beroende på om gruppfunktionen används eller
inte, på driftförhållanden och på
skivinställningar, är det möjligt att du inte kan
välja vissa indikeringar eller att indikeringarna
visas på ett annat sätt.
z
Mer information om indikeringarna i
teckenfönstret under uppspelning finns i „Visa
diverse informationen” (sidan 32).
MENU
1
Anslut.
Använd lämplig optisk kabel som
passar källutrustningen. Anslut
kabeln ordentligt i lämpliga uttag.
2
Medan md-spelaren är i stoppläge
trycker du på MENU.
3
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „REC SET” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
4
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „SYNC REC” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
26
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
5
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „SYNC ON” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
6
Tryck på och skjut REC.
Md-spelaren är nu i vänteläge för
inspelning.
7
Spela upp den källa som du vill spela
in.
Inspelningen startar automatiskt när
md-spelaren tar emot ljudsignalen.
„REC” tänds i teckenfönstret.
Långtidsinspelning
(MDLP)
Välj inspelningsläge efter den
inspelningstid du önskar.
Det går att spela in i stereo med 2 eller
4 gånger stereons normala (LP2)
inspelningshastighet (LP4). Det går även
att spela in i mono med dubbel
inspelningshastighet.
Md-skivor som har spelats in i
mono-, LP2- eller LP4-läge kan bara
spelas upp på md-spelare som har
motsvarande mono-, LP2- eller
LP4-uppspelningsläge.
Avbryta inspelningen
Tryck på x.
z
5-läges kontrollknapp
(N • ENTER, ., >)
x
REC
När inget ljud hörts från md-spelaren i 3
sekunder under synkroniserad inspelning
försätts spelaren automatiskt i viloläge. När
nästa ljudsignal kommer från källspelaren
återupptas den synkroniserade inspelningen.
Om md-spelaren har varit i vänteläge i mer än
5 minuter avslutas inspelningen automatiskt.
MENU
Obs!
• Pausfunktionen kan inte slås på eller stängas
av manuellt vid synkroniserad inspelning.
Tryck på x för att avbryta inspelningen.
• Ändra inte inställningen „SYNC REC” under
inspelningen. Inspelningen kan då bli felaktig.
• Även om det inte kommer ljud från ljudkällan
kan det finnas tillfällen då inspelningen inte
gör paus automatiskt under synkroniserad
inspelning, på grund av den brusnivå som
avges från ljudkällan.
• Om tystnad uppstår i ungefär 2 sekunder
under synkroniserad inspelning från en annan
källa än en cd- eller md-spelare, läggs ett nytt
spårmärke automatiskt till vid den punkt där
tystnaden tog slut.
1
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „REC MODE” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „REC SET” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
forts.
27
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
4
Tryck på . eller > upprepade
gånger för att välja önskat
inspelningsläge och tryck sedan på
ENTER.
Inspelningsläge1)
Spela in från en tv eller
radio (Analog
inspelning)
InspelTeckenfönster på ningsspelaren tidpunkt3)
SP-stereo
SP
ca. 80 min.
LP2-stereo
LP2
ca. 160 min.
LP4-stereo
LP4
ca. 320 min.
Mono2)
MONO
ca. 160 min.
Det här avsnittet beskriver hur du spelar
in från en analog enhet, exempelvis en
kassettbandspelare, radio eller tv.
Tv, kassettbandspelare osv.
1) Ljudkvaliteten
blir bäst om du spelar in i
normalt stereoläge (stereo) eller LP2stereoläge.
2) Om du spelar in en stereokälla med enkanaligt
ljud (mono) sammanförs ljuden från båda
kanalerna (vänster och höger).
3) När du använder en inspelningsbar md-skiva
på 80 minuter.
5
6
till LINE OUT-uttag osv.
L
(vit)
R (röd)
Anslutningskabel
RK-G129,
RK-G136, osv.
Tryck på och skjut REC.
Spela upp den källa som du vill spela
in.
Avbryta inspelningen
Tryck på x.
Spelaren behåller inspelningslägets
senaste inställningar nästa gång du spelar
in.
REC
till LINE IN
(OPTICAL)
z
Ljudenheter som klarar lägena LP2-stereo eller
LP4-stereo är märkta med logotyperna
eller
.
Obs!
• Du bör använda nätadaptern när du ska göra
långa inspelningar.
• När du spelar in i läget LP4 kan det i sällsynta
fall uppstå tillfälliga brusljud från vissa
ljudkällor. Detta beror på den speciella
digitala ljudkomprimeringstekniken som
möjliggör 4 gånger längre inspelningstid än
normalt. Om brusstörningar uppstår
rekommenderar vi att du spelar in i normalt
stereoläge eller i läget LP2 för att få bättre
ljudkvalitet.
1
Anslut.
Använd lämplig anslutningskabel
som passar källutrustningen. Mer
information finns i „Tillbehör som ej
ingår” (sidan 66). Var noga med att
sätta i kontakterna ordentligt när du
ansluter kabeln.
2
Tryck på och skjut REC.
Inspelningen startar.
3
Spela upp den källa som du vill spela
in.
28
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Spela in med mikrofon
4
Stereomikrofon*
REC
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „SENS HIGH” eller
„SENS LOW” visas i teckenfönstret
och tryck sedan på ENTER.
SENS HIGH: Om du ska spela in
svaga eller avlägsna ljud.
SENS LOW: Om du ska spela in
höga ljud eller ljud på nära håll.
z
Om du använder en mikrofon med
nätanslutning, kan du använda den också när
omkopplaren är frånslagen eftersom
strömtillförseln sker från själva md-spelaren.
Obs!
till MIC (PLUG IN POWER)
∗ Se „Tillbehör som ej ingår” (sidan 66).
1
Anslut stereomikrofonen till MIC
(PLUG IN POWER)-uttaget.
Spelaren ändrar till mikrofoningång
automatiskt.
2
Tryck på och skjut REC.
Välja mikrofoninställning
1
Medan md-spelaren är stoppad
trycker du på MENU.
2
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „REC SET” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
3
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „MIC SENS” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
• Spelaren ändrar automatiskt ingång i följande
ordning; optisk ingång, mikrofoningång och
analog ingång. Det går inte att spela in med
mikrofon samtidigt som en optisk kabel är
ansluten till LINE IN (OPTICAL)-uttaget.
• Mikrofonen kan fånga upp ljudet från
funktionerna på själva md-spelaren. I sådana
fall bör mikrofonen placeras en bit ifrån mdspelaren. Observera att ljudet från spelarens
funktioner kan bli inspelade om mikrofonen
har en kort sladd.
• Endast ljud från vänster kanal spelas in när en
monomikrofon används.
Lägga till
spårmarkeringar under
inspelning
Du kan lägga till spårmarkeringar
(spårnummer) under inspelning.
5-läges kontrollknapp
(N • ENTER, ., >)
X
T MARK
MENU
forts.
29
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Lägga till spårmarkeringar
under inspelning med hjälp av
Automatisk tidsmarkering
Lägga till spårmarkeringar
manuellt
1
Tryck på T MARK (P MODE/
fjärrkontrollen) under pågående
inspelning.
När inspelningstiden är längre än
tidsintervallet för Automatisk
tidsmarkering:
på
Spelaren lägger till spårmarkeringar vid
den punkt som du anger som tidsintervall.
När tidsintervallet har gått, lägger
spelaren till en spårmarkering vid den
punkten.
Lägga till spårmarkeringar
automatiskt (Automatisk
tidsmarkering)
Använd den här funktionen när du vill att
det automatiskt ska läggas till
spårmarkeringar vid angivna intervall när
du spelar in via den analoga anslutningen
eller en mikrofon. Funktionen är praktisk
om du spelar in under längre tidsperioder,
exempelvis under en föreläsning eller ett
möte.
1
Under inspelning eller vid inspelning/
paus trycker du på MENU.
2
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „REC SET” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
3
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „TIME MARK” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
„MARK OFF” visas i teckenfönstret.
4
Tryck på > tills „MARK ON”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på ENTER.
5
Tryck på .eller > upprepade
gånger tills önskat tidsintervall visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
När du trycker på .eller >
ändras tidsinställningen (Time:) med
1 minut från 1 till 99 minuter.
Exempel: Åtta minuter har spelats in när
tidsintervallet för den Automatisk
tidsmarkering är inställt på 5 minuter.
En spårmarkering läggs till efter
8 minuter (efter påbörjad inspelning) och
sedan efter varje 5-minutersintervall.
När tidsintervallet som ställts in för
Automatisk tidsmarkering är längre
än inspelningstiden:
Spelaren lägger till spårmarkeringar när
det angivna tidsintervallet för Automatisk
tidsmarkering har gått.
Exempel: Tre minuter har spelats in när
tidsintervallet för den Automatisk
tidsmarkering är inställt på 5 minuter.
En spårmarkering läggs till efter 5
minuter (efter påbörjad inspelning) och
sedan efter varje 5-minutersintervall.
z
„T” visas efter spårnumret på spelaren för
spårmarkeringar som lagts till med den
Automatisk tidsmarkering samt före
tidsangivelsen på fjärrkontrollen.
Obs!
• Om du lägger till en spårmarkering genom att
trycka på T MARK eller X (paus), o.dyl,
under inspelning, börjar den Automatisk
tidsmarkering automatiskt att lägga till
spårmarkeringar efter varje valt tidsintervall.
• Inställningen går förlorad när inspelningen
avbryts.
Avbryta Automatisk
tidsmarkering
Välj „MARK OFF” i steg 4 eller avbryt
avspelningen.
30
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Ställ in nivån så att mätarsegmenten
tänds omkring det femte segmentet
(–12 dB) (mitten på nivåmätaren)
under teckenfönstret.
Om ljudet är för högt sänker du
inspelningsnivån tills nivåmätaren
nätt och jämnt når det nionde
segmentet (OVER) under
teckenfönstret.
Justera
inspelningsnivån
manuellt
Ljudnivån justeras automatiskt under
inspelningen. Om det behövs kan du ange
inspelningsnivån manuellt under såväl
pågående analog som digital inspelning.
5-läges kontrollknapp
(N • ENTER, ., >)
X
REC
MENU
1
Tryck på X och tryck samtidigt på
och skjut REC.
Md-spelaren är nu i vänteläge för
inspelning.
2
3
Tryck på MENU.
4
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „REC SET” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „RecVolume” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
5
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „ManualREC” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
6
7
Spela upp källjudet.
Titta på mätaren för inspelningsnivån
i teckenfönstret och justera
inspelningsnivån genom att trycka på
. eller >.
–12 dB
Volymen
minskar
OVER
ökar
Inspelningen startar inte i det här
steget.
Om din källa är någon externt
ansluten komponent bör du
kontrollera att källan är klar att spela
upp från början av materialet som ska
spelas in innan du börjar
uppspelningen.
8
Tryck på X igen för att starta
inspelningen.
Återgå till automatisk
nivåkontroll
Välj „Auto REC” i steg 5.
Obs!
• Du kan inte justera nivån för vänster och
höger kanal separat.
• När du avslutar inspelningen, återgår spelaren
till läget för automatisk justering av
inspelningsnivå nästa gång du startar en
inspelning.
• Om du vill justera inspelningsnivån manuellt
under synkroniserad inspelning kan du följa
stegen 1 till 7 i det här avsnittet när „SYNC
REC” är inställd på „SYNC OFF”. Ställ
därefter in inställningen „SYNC REC” på
„SYNC ON” och starta inspelningen
(sidan 26).
31
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage: L0-Left
Olika typer av uppspelning
I det här avsnittet beskrivs hur du
använder md-spelaren med
fjärrkontrollen.
Obs!
Visa diverse
informationen
Du kan kontrollera namnet på spåret eller
skivan, spårnummer, den speltid som gått
av det aktuella spåret, antal spår på mdspelaren, gruppnamnet och antal spår i en
grupp.
• Beroende på om du har valt gruppuppspelning
eller normal uppspelning, på
driftförhållandena och på skivinställningarna,
är det möjligt att du inte kan välja vissa
indikeringar eller att indikeringarna visas på
ett annat sätt.
• Under uppspelning visas SP/LP-läget
tillfälligt och ersätts sedan av den speltid som
gått av det aktuella spåret.
z
Mer information om hur du kontrollerar
återstående tid eller inspelningsposition under
pågående inspelning eller i stoppläge, finns i
„Visa diverse informationen” (sidan 32).
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 57.
DISPLAY
Välja uppspelningsläge
Du kan välja bland uppspelningslägena
med hjälp av P MODE/ -knappen.
1
P MODE/
Tryck på DISPLAY under pågående
uppspelning.
Varje gång du trycker på DISPLAY
ändras teckenfönstret på följande sätt:
Teckenfönster på fjärrkontrollen
A
Väljare
B
1
Teckenfönster: A/B
A
B
Spårnummer
Speltid som gått
Spårnummer
Spårets namn
Antal spår i
gruppen
Gruppnamn
Sammanlagt
antal spår
Skivans namn
Spårnummer
Ljudläge
Spårnummer
SP/LP-läge
Tryck på P MODE/
upprepade
gånger.
Varje gång du trycker på knappen
ändras uppspelningsläget på följande
sätt:
Teckenfönster på fjärrkontrollen
Indikering för uppspelningsläge
32
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Indikering1)
Uppspelningsläge
(inget)
(normal
uppspelning)
Alla spår spelas upp en
gång.
1 (uppspelning
av ett enda
spår)
Ett enstaka spår spelas
upp en gång.
(bokmärkt
uppspelning)
SHUF
(slumpmässig
uppspelning)
Bokmärkta spår spelas
upp i spårnummerordning.
Alla spår spelas upp i
slumpvis vald ordning.
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 56.
Lyssna på utvalda spår
(Bokmärkt uppspelning)
Du kan bokmärka spår på en skiva och
spela upp bara dem. Du kan inte ändra
ordningen på bokmärkta spår.
Bokmärka spår
1 Spela upp det spår som du vill bokmärka och
tryck in väljaren i minst 2 sekunder.
PGM
Spåren spelas upp i
(programmerad den ordning du angett.
uppspelning)
1) Gruppuppspelningsläget
(
) visas när du
spelar en skiva med gruppinställningar. Mer
information finns i „Välja uppspelningsläge
för gruppuppspelning (Group Play Mode)”
(sidan 44).
Blinkar sakta
Då registreras det första spåret i den
bokmärkta uppspelningen.
2 Upprepa steg 1 om du vill bokmärka andra
spår.
Du kan bokmärka högst 20 spår.
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 57.
Spela upp bokmärkta spår
Spela upp ett spår flera
gånger i följd (Repeterad
uppspelning)
1 Tryck på P MODE/
upprepade gånger
under pågående uppspelning tills
„
TrPLAY?” visas i teckenfönstret.
2 Tryck in väljaren.
De bokmärkta spåren börjar spelas upp med
början från det lägsta spårnumret.
Du kan använda upprepningsfunktionen
för normal uppspelning, uppspelning av
ett enda spår samt slumpmässig och
programmerad uppspelning.
1
Under uppspelning med valt
uppspelningsläge trycker du in P
MODE/ i minst 2 sekunder.
visas i teckenfönstret.
Radera ett bokmärke
Spela upp det spår vars bokmärke du vill
radera och tryck in väljaren tills
„ OFF” syns.
Obs!
Om du öppnar luckan raderas alla bokmärken.
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 54.
Avbryta repeterad uppspelning
Tryck in P MODE/ i minst 2 sekunder.
z
Genom att trycka på P MODE/ -knappen
under repeterad uppspelning kan du ändra
uppspelningsläge.
33
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Lyssna på spår i önskad
ordning (Programmerad
uppspelning)
Justera ljudet (VirtualSurround • 6-Band
Equalizer)
1
Tryck på P MODE/
upprepade
gånger under pågående uppspelning
tills „PGM” visas i teckenfönstret.
2
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja spår och tryck på väljaren för
att registrera spåret.
Du kan variera det virtuella ljudet för att
skapa olika akustik, ändra ljudet efter dina
önskemål och lagra det för framtiden.
Du kan välja mellan följande två effekter:
V-SUR (Virtual-Surround VPT
Acoustic Engine):
Ger 4 olika typer av virtuella
ljudförhållanden.
6-BAND EQUALIZER:
Ger 6 olika typer av ljudkvaliteter.
Programmerad sekvens
Spårnummer
3
Upprepa steg 2 om du vill
programmera fler spår.
Du kan programmera högst 20 spår.
4
När du har programmerat spåren
trycker du in väljaren i minst 2
sekunder.
Registreringen lagras och
uppspelningen startar från det första
spåret.
z
De programmerade
uppspelningsinställningarna bevaras i minnet
också när du stoppar eller avslutar
uppspelningen.
Obs!
Alla programinställningar går förlorade när
luckan på md-spelaren öppnas.
Volymreglage
SOUND
Väljare
Variera det virtuella ljudet för
att skapa olika akustik
(Virtual-Surround)
1
Tryck på SOUND upprepade gånger
under pågående uppspelning för att
välja „V-SUR”.
2
3
Tryck in SOUND i minst 2 sekunder.
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 54.
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja surround-läge.
A
B
Varje gång du skjuter väljaren ändras
A och B på följande sätt:
A
B
STUDIO
V-SUR S
LIVE
V-SUR L
34
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
A
B
CLUB
V-SUR C
ARENA
V-SUR A
4
Tryck på väljaren för att registrera det
valda surround-läget.
Förändra och lagra ljudet
Du kan ändra ljudinställningarna i
„CUSTOM1” och „CUSTOM2”.
1 Följ stegen 1 till 3 ovan och skjut väljaren
tills „CUSTOM1” eller „CUSTOM2” syns.
2 Tryck in väljaren.
3 Skjut väljaren upprepade gånger för att välja
frekvens.
Välja ljudkvalitet (6-Band
Equalizer)
1
2
3
Tryck på SOUND upprepade gånger
under pågående uppspelning för att
välja „SOUND”.
Tryck in SOUND i minst 2 sekunder.
Frekvens (100 Hz)
Från vänster kan du välja 100 Hz, 250 Hz,
630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz eller 10 kHz.
4 Vrid på volymreglaget för att justera nivån.
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja ljudläge.
Nivå (+10 dB)
Varje gång du skjuter väljaren ändras
A och B på följande sätt:
A
B
HEAVY
SOUND H
POPS
SOUND P
JAZZ
SOUND J
UNIQUE
SOUND U
CUSTOM1
SOUND 1
CUSTOM2
SOUND 2
4
Du kan välja mellan sju nivåer.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB,
+6 dB, +10 dB
5 Upprepa stegen 3 och 4 om du vill ändra
nivån för varje frekvens.
6 Tryck in väljaren för att registrera ditt val.
Avbryta proceduren
Tryck in DISPLAY-knappen eller x i
minst 2 sekunder.
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 56.
Tryck på väljaren för att registrera det
valda ljudläget.
Avbryta proceduren
Tryck in DISPLAY-knappen eller x i
minst 2 sekunder.
Avbryta inställningen
Tryck på SOUND upprepade gånger tills
indikeringen i B försvinner.
35
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage: L0-Left
Redigera inspelade spår
Det här avsnittet beskriver md-spelarens
funktioner. Information om spelarens
funktioner finns på de hänvisade sidorna
för varje funktion.
Högsta antal tecken som kan
anges per skiva
Endast alfanumeriska tecken och
symboler: ca. 120 namn med 10 vardera
(högsta antal tecken: cirka 1 700)
Antalet namn som kan sparas på skivan
beror på antalet tecken som angetts som
namn på spår, grupper och skiva.
Före en redigering
Du kan redigera dina inspelningar genom
att lägga till/radera spårmarkeringar eller
namnge spår och md-skivor.
Obs!
Om du anger symbolen „//” mellan tecknen i
skivans namn, t.ex. „abc//def”, kanske du inte
kan använda gruppfunktionen.
Obs!
• Förinspelade md-skivor kan inte redigeras.
• Stäng fliken för inspelningsskydd på sidan av
md-skivan sida innan du börjar redigera.
• Spelaren spelar in redigeringsresultaten
medan „TOC Edit” blinkar i teckenfönstret.
— Se till att md-spelaren inte flyttas eller
utsätts för stötar.
— Koppla inte bort strömkällan.
— Då går det inte att öppna luckan.
5-läges kontrollknapp
(., >, N, VOL+, –)
x
X
END SEARCH
MENU
Namnge skivor och
spår (Name)
Namngivning
Du kan namnge spår och skivor genom att
använda spelarens teckenutbud.
Obs!
Information om hur du namnger grupper finns i
sidan 47.
Du kan namnge ett spår eller en skiva
medan md-spelaren är stoppad, spelar in
eller spelar upp. Observera att spåret
måste vara valt om du vill namnge det
medan spelaren är stoppad.
Information om hur du namnger grupper
finns i „Namnge inspelade grupper”
(sidan 58).
Tillgängliga tecken
• Små och stora bokstäver i det engelska
alfabetet
• Siffrorna 0 t.o.m. 9
•! " # $ % & ( ) * . ; < = > ?
@ _ ` + – ' , / : _ (blanksteg)
Högsta antal tecken per namn
Namn på spår, grupper och skiva: ca. 200
vardera (en blandning av samtliga tecken
kan användas)
1
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „Name” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
36
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
4
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills följande objekt visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
När du namnger
ett spår
„
När du namnger
en skiva
„
: Name”
: Name”
Markören blinkar i bokstavsinmatningsområdet och du kan
namnge spåret, gruppen eller skivan.
Funktioner
Användning
Avbryta
namngivning
Tryck på x eller
MENU.
6
Upprepa steg 5 och skriv alla
bokstäverna i namnet.
7
Tryck på ENTER i minst 2 sekunder.
Spårets eller skivans namn sparas.
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
Avbryta namngivning
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Obs!
Markören blinkar.
5
Tryck på VOL + eller – för att välja
en bokstav och tryck på ENTER.
Den valda bokstaven visas och
markören flyttas till nästa
teckenposition.
Knapparna som används för
teckeninmatning och deras funktioner
är listade nedan.
Om en inspelning stoppas medan ett spår eller
en skiva namnges, eller om en inspelning flyttar
till nästa spår när ett spår namnges, sparas det
du matat in automatiskt.
Byta namn på skivor och spår
Följ stegen i „Namngivning” (sidan 36)
när du vill byta namn på en skiva eller ett
spår.
Obs!
Tryck på VOL + eller
Du kan inte skriva om namnet på ett spår eller
en skiva som innehåller fler än 200 tecken om
spåret eller skivan skapats med en annan enhet.
Ange en
bokstav
Tryck på ENTER.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 58.
Ange ett namn
Tryck på ENTER i
minst 2 sekunder.
Lägga in ett
blanksteg
framför
markören
Tryck på END
SEARCH och VOL +
samtidigt.
Radera en
bokstav
Tryck på END
SEARCH och VOL –
samtidigt.
Växla mellan
stora och små
bokstäver
Tryck på X.
Funktioner
Välja ett tecken
Användning
–.
37
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Flytta inspelade spår
(Move)
4
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „
: Move” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
I exemplet ovan visas „tTr003” i
teckenfönstret.
5
Tryck på . eller > upprepade
gånger för att välja det spårnummer
som du vill flytta till.
6
Tryck på ENTER.
Spåret flyttas till det nya spårnumret.
I exemplet ovan visas „002” i
teckenfönstret.
Du kan ändra ordningen på de inspelade
spåren.
Obs!
Information om hur du flyttar spår på en skiva
med gruppinställningar finns i sidan 47.
Exempel
Flytta spår C (spårnummer 3) från tredje
plats till andra.
Före flytten
A
B
C
D
A
C
B
D
Efter flytten
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
Avbryta flytten
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 59.
5-läges kontrollknapp
(., >)
x
MENU
1
Medan du spelar upp det spår du vill
flytta trycker du på MENU.
2
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
Spelaren spelar upp det valda spåret
upprepade gånger.
3
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „Move” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
38
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Dela upp ett spår
(Divide)
Du kan dela upp ett spår med en
spårmarkering, och på så sätt skapa ett
nytt spår av materialet som fortsätter efter
markeringen. Du kan också finjustera
spårmarkeringens placering innan du
delar upp spåret. Spårnumreringen ökar
på följande sätt.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
Justera en delningspunkt
innan ett spår delas upp
(Divide Rehearsal)
1
När du hittar den punkt där du vill
lägga till spårmarkeringen håller du
in T MARK i minst 2 sekunder.
Då upprepas uppspelningen av högst
4 sekunder framåt i spåret från den
punkt där du tryckte på T MARK.
Vid den punkt där du trycker på T MARK.
Obs!
Du kan inte lägga till en spårmarkering på ett
spår som har hämtats från din dator.
Spårnumreringen ökar på följande sätt:
1
2
3
2
Spårmarkering
1
2
3
Uppspelningen upprepas av högst
4 sekunder framåt i spåret.
4
4
5
Antalet spår ökar
5-läges kontrollknapp
(., >)
T MARK
Dela ett spår direkt
1
Tryck på T MARK vid den punkt där
du vill infoga markeringen under
pågående uppspelning eller medan
md-spelaren är satt i pausläge.
„MARK ON” visas i teckenfönstret
och en spårmarkering läggs till. De
efterföljande spårnumren ökar med ett.
Tryck på . eller > för att ändra
delningspunkten.
När du trycker på . eller >
flyttas delningspunkten bakåt
respektive framåt. Du kan flytta
delningspunkten högst 8 sekunder
bakåt eller framåt från den punkt där
du tryckte på T MARK första gången.
Vid den
punkt där
du tryckte
på T MARK
i steg 1.
Delningspunkten
flyttas högst 8
sekunder framåt eller
bakåt.
Uppspelningen upprepas av högst 4
sekunder framåt i spåret från det att
delningspunkten flyttas.
3
Tryck på ENTER.
39
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Antalet spår ändras på följande sätt:
Lägga till spårmarkeringar
under inspelning (ej under
synkroniserad inspelning)
Tryck på T MARK på md-spelaren (P
MODE/ på fjärrkontrollen) vid den
punkt där du vill lägga till en
spårmarkering.
Du kan använda den Automatisk
tidsmarkering om du vill att markeringar
ska läggas till automatiskt med bestämda
intervall (utom under digital inspelning)
(sidan 29).
1
2
3
4
Radera en spårmarkering
1
2
3
Spårnumreringen sänks
5-läges kontrollknapp (.)
X
T MARK
Slå ihop spår (Combine)
Om du spelar in med analog insignal kan
det hända att onödiga spårmarkeringar
spelas in när inspelningsnivån är låg. Du
kan ta bort spårmarkeringar och slå
samman spåren före och efter
spårmarkeringen.
1
Medan du spelar upp spåret som
innehåller den spårmarkering du vill
ta bort, trycker du på X för att göra en
paus.
2
Sök efter spårmarkeringen genom att
trycka på ..
Om du t.ex. ska radera den tredje
spårmarkeringen, går du till det tredje
spårets början. „00:00” visas i
teckenfönstret.
”MARK” visas i teckenfönstret under
ett par sekunder.
3
Tryck på T MARK för att radera
markeringen.
„MARK OFF” visas i teckenfönstret.
Spårmarkeringen raderas och de två
spåren slås samman.
Obs!
• Du kan inte lägga till en spårmarkering i ett
spår som har hämtats från datorn.
• Information om hur du slår ihop grupper eller
spår på en skiva med gruppinställningar finns
i sidan 45.
• Du kan inte kombinera spår som spelats in
med olika inspelningslägen.
z
När du raderar en spårmarkering, raderas också
de uppgifter om datum och klockslag som hör
till markeringen.
40
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Obs!
2
När du raderar en spårmarkering mellan två på
varandra följande spår som har tilldelats olika
grupper, tilldelas det andra spåret till den grupp
som innehåller det första spåret. Om du
dessutom slår ihop ett spår som har tilldelats en
grupp med ett spår som inte har det (två spår i
följd), får det andra spåret samma
grupptilldelning som det första spåret.
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
Spelaren spelar upp det valda spåret
upprepade gånger.
3
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „Erase” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
4
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „
: Erase” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
„Erase OK?” och „PushENTER”
visas växelvis i teckenfönstret.
5
Tryck på ENTER.
Spåret raderas och nästa spår spelas
upp. Alla spår efter det raderade
spåret numreras om automatiskt.
Radera spår och hela
innehållet på en skiva
(Erase)
Du kan ta bort onödiga spår eller alla
spåren på en skiva.
Obs!
• Information om hur du raderar grupper finns i
sidan 49.
• Du kan inte radera spår som har spelats in från
datorn. Du kan inte radera hela skivan om den
innehåller ett hämtat spår. I så fall hämtar du
spåret eller spåren till datorn.
5-läges kontrollknapp
(., >)
x
Radera en del av ett spår
Lägg till spårmarkeringar efter den del du
vill radera och radera sedan delen
(sidan 39).
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
MENU
Avbryta raderingen
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns i sidan 59.
Radera ett spår
Observera att ett spår som raderats
inte kan återskapas. Kontrollera att
du raderar rätt spår.
1
Medan du spelar upp det spår du vill
ta bort trycker du på MENU.
41
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Radera hela md-skivan
Du kan snabbt radera alla spår och data på
md-skivan samtidigt.
Observera att ett spår som raderats
inte kan återskapas. Kontrollera
innehållet på skivan innan du
raderar den.
1
Spela upp skivan för att kontrollera
innehållet.
2
3
4
Tryck på x för att avbryta.
Tryck på MENU.
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
5
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „Erase” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
6
Tryck på . eller > upprepade
gånger tills „
: Erase” visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
„AllErase?” och „PushENTER” visas
växelvis i teckenfönstret.
7
Tryck på ENTER.
„TOC Edit” visas i teckenfönstret och
alla spår raderas.
När raderingen har avslutats visas
„BLANKDISC” i teckenfönstret.
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
Avbryta raderingen
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns i sidan 59.
42
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage: L0-Right
Använda gruppfunktionen
Obs!
Vad är
gruppfunktionen?
Det går inte att skapa en gruppinställning om
namnen på spåren, grupperna och skivan
överstiger det högsta antal som kan anges.
Gruppfunktionen gör det möjligt att spela
upp skivor med gruppinställningar.
Funktionen är praktisk när du vill spela
upp md-skivor där flera skivor eller cdsinglar har spelats in med MDLP-läge
(LP2/LP4).
Spela in spår med hjälp
av gruppfunktionen
5-läges kontrollknapp (., >)
Vad är en skiva med
gruppinställningar?
Spelaren kan utföra olika funktioner i en
grupp, det vill säga spår som spelats in på
en skiva som en del av separata grupper
(se nedan).
GROUP
Innan gruppinställningar ställs in
REC
END SEARCH
MENU
Skiva
1 2 3 4 5 6 7 8
12131415
Spår 1 till 5 tilldelas grupp 1.
Spår 8 till 12 tilldelas grupp 2.
Spår 13 till 15 tilldelas grupp 3.
Spår 6 till 7 tilldelas ingen grupp.
Spela in ett spår i en ny grupp
Du kan lägga till en ny grupp efter de
befintliga spåren på en skiva under
inspelning.
1
Medan md-spelaren är i stoppläge
trycker du på END SEARCH.
2
Tryck på GROUP och tryck samtidigt
på och skjut REC.
3
Spela upp ljudkällan.
Den nya gruppen läggs till efter det
befintliga innehållet på skivan.
Efter att ha valt grupp
Skiva
Grupp 1
Grupp 2
12345 6 7 12345
Grupp 3
123
Spår som inte tilldelades en grupp
hanteras som en del av „Group - -”.
Avbryta inspelningen
Tryck på x.
Materialet som spelades in innan du
tryckte på x har lagts in som en ny grupp.
Du kan skapa högst 99 grupper på en
skiva.
43
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Spela in ett spår i en befintlig
grupp
Spela upp ett spår med
gruppuppspelning
Du kan lägga till ett spår i en befintlig
grupp.
Med gruppuppspelning spelas alla
grupper upp i ordning med början från
grupp 1, följt av de spår som inte tilldelats
någon grupp („Group - -”).
Uppspelningen stoppar när alla spår har
spelats upp.
1
Tryck på GROUP och sedan på .
eller > tills den grupp visas som
du vill att spåret ska tillhöra.
2
Tryck på GROUP och tryck samtidigt
på och skjut REC.
3
Spela upp ljudkällan.
Ett nyinspelat spår läggs till efter det
befintliga innehållet i gruppen.
• Om du vill lägga till ett spår som håller på att
spelas upp i en grupp, stoppar du eller gör
paus i uppspelningen och följer sedan
anvisningarna från steg 2.
• Du kan ställa in md-spelaren så att det alltid
skapas en ny grupp utan att du behöver trycka
på GROUP-knappen. Mer information finns i
sidan 53.
Spelaren kan utföra olika uppspelningar
av en skiva med gruppinställningar.
Det här avsnittet beskriver de funktioner
som utförs med fjärrkontrollen.
Information om hur du använder mdspelarens funktioner finns i sidan 54.
1 Tryck på
+ eller – under pågående
uppspelning.
När du trycker på
– hoppar
uppspelningen till det första spåret i den
aktuella gruppen. När du trycker på knappen
igen hoppar uppspelningen till det första
spåret i föregående grupp.
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 54.
Välja uppspelningsläge för
gruppuppspelning (Group
Play Mode)
Du kan använda funktionen för
slumpmässig och programmerad
uppspelning under
gruppuppspelningsläget.
1
P MODE/
Tryck på P MODE/ upprepade
gånger under pågående uppspelning
tills „
” visas i teckenfönstret.
Gå till början av en grupp
(Hoppa över grupp)
z
Spela upp grupper
1
Tryck på P MODE/ upprepade
gånger.
Efter normal uppspelning (sidan 32)
visas följande uppspelningslägen.
Teckenfönster Uppspelningsläge
Väljare
+, –
(normal
gruppuppspelning)
Alla spår i grupperna
spelas upp en gång
(med början på det
första spåret i grupp
1).
44
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Teckenfönster Uppspelningsläge
, SHUF
(slumpmässig
uppspelning
inom gruppen)
Den slumpmässiga
uppspelningen startar
med den pågående
gruppen och
fortsätter med
efterföljande grupper.
, PGM
(programmerad
gruppuppspelning)
Grupperna spelas upp
i angiven ordning.
Redigera grupper
Det här avsnittet beskriver md-spelarens
funktioner.
Tilldela spår eller grupper en
ny grupp (Group Setting)
Med den här funktionen kan du tilldela
befintliga spår eller grupper en ny grupp,
och tilldela ett spår som för närvarande
inte tillhör någon grupp en befintlig
grupp.
Repeterad uppspelning för det
valda gruppuppspelningsläget
(Group Repeat Play)
1
Skiva
Spårnummer
Under pågående uppspelning i det
valda gruppläget håller du in P
MODE/ i minst 2 sekunder.
„ ” visas i teckenfönstret.
Uppspelningen upprepas i respektive
gruppuppspelningsläge.
Teckenfönster
1 2 3 4 5 6
Upprepa uppspelning
av spår i en grupp
Upprepa slumpmässig
uppspelning av spår i
en grupp
PGM
Upprepa uppspelning
av programmerad
grupp
9 101112
Skiva
Grupp 2
Grupp 1
1 2 3
Spela upp grupper i önskad
ordning (Group Program Play)
Följ anvisningarna i „Lyssna på spår i
önskad ordning (Programmerad
uppspelning)” (sidan 34) om du vill spela
upp grupper i önskad ordning. Du kan
programmera högst 10 grupper.
Ordningen på spåren i gruppen kan inte
ändras.
7 8
Grupp 2
Tilldela spår 1 till 3 till en ny
grupp
Tilldela grupp 1 och 2 en ny
grupp
Uppspelningsläge
SHUF
Grupp 1
4 5 6
7 8 9 101112
Du kan inte tilldela spår som inte följer
efter varandra en grupp (du kan
exempelvis inte tilldela spår 3 och 7 till
och med 8 en ny grupp).
Spårnumren visas i den ordningsföljd de
har på skivan, inte den ordningsföljd de
har inom gruppen.
45
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Obs!
5
• Du kan skapa högst 99 grupper på en skiva.
Det går inte att skapa en gruppinställning om
namnen på spåren, grupperna och skivan
överstiger det högsta antal tecken som kan
lagras.
• Spåren eller grupperna måste vara i
ordningsföljd. Om de önskade spåren eller
grupperna inte är i ordningsföljd, måste du
flytta dem så att de är i ordningsföljd innan du
kan tilldela dem („Flytta inspelade spår
(Move)”, sidan 38).
Tryck på . eller > tills numret
på det önskade sista spåret visas i
teckenfönstret och tryck på ENTER.
På så sätt väljer du det sista spåret i
den nya gruppen.
6
Namnge en grupp (se „Namnge
inspelade grupper” (sidan 47)).
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
5-läges kontrollknapp (., >)
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
x
Obs!
• I steg 4 måste det första spåret antingen vara
det första spåret i en befintlig grupp eller ett
spår som inte tillhör någon grupp.
• När du väljer det sista spåret i steg 5, bör du
kontrollera att spåret kommer efter det som du
valde i steg 4. Det sista spåret måste antingen
vara det sista spåret i en befintlig grupp eller
ett spår som inte tillhör en grupp.
MENU
1
2
3
Medan md-spelaren är i stoppläge
trycker du på MENU.
Tryck på . eller > tills „EDIT”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på ENTER.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns i sidan 60.
Låsa upp en gruppinställning
Tryck på . eller > tills „
:
Set” visas i teckenfönstret och tryck
sedan på ENTER.
Det första spårets nummer („STR”)
visas i teckenfönstret.
5-läges kontrollknapp (., >)
x
MENU
4
Tryck på . eller > tills numret
på det önskade första spåret visas i
teckenfönstret och tryck på ENTER.
På så sätt väljer du det första spåret i
den nya gruppen.
1
Välj en grupp som du vill låsa upp
och kontrollera innehållet (se „Spela
upp ett spår med gruppuppspelning”
(sidan 44)).
2
Tryck på x.
46
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
3
4
5
6
Tryck på MENU.
Tryck på . eller > tills „EDIT”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på ENTER.
Tryck på . eller > tills „
:
Release” visas i teckenfönstret och
tryck sedan på ENTER.
„Release?” och „PushENTER” visas
växelvis i teckenfönstret.
Tryck på ENTER.
Den valda gruppens gruppinställning
har låsts upp.
Flytta ett spår på en skiva
med gruppinställningar
Du kan flytta ett spår från en grupp eller
till en annan. Du kan också flytta ett spår
som inte tillhör en grupp till en befintlig
grupp.
Skiva
1 2 3 4
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
5 6
Grupp 3
1 2 3 4
1 2 3
Flytta spår nummer 2 i
grupp 1 till spår nummer 3 i
grupp 2
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns i sidan 60.
Grupp 2
Grupp 1
Skiva
Grupp 1
1 2 3
4 5
Grupp 2
Grupp 3
1 2 3 4 5
1 2 3
Namnge inspelade grupper
Du kan namnge en grupp under pågående
inspelning eller uppspelning av ett spår
som ingår i den önskade gruppen. Du kan
också namnge en grupp medan mdspelaren är stoppad, och välja ett spår i
önskad grupp.
1
5-läges kontrollknapp (., >)
x
Följ anvisningarna i „Namngivning”
(sidan 36), välj „
: Name” i steg 4
och följ stegen 5 till 7.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 58.
MENU
1
Medan du spelar upp det spår du vill
flytta trycker du på MENU.
2
Tryck på . eller > tills „EDIT”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på ENTER.
Spelaren spelar upp det valda spåret
upprepade gånger.
forts.
47
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
3
Tryck på . eller > tills „Move”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på ENTER.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 58.
4
Tryck på . eller > tills „
:
Move” visas i teckenfönstret och
tryck sedan på ENTER.
Ändra gruppordningen på en
skiva (Group Move)
5-läges kontrollknapp (., >)
x
5
6
Hoppa över steget om du flyttar bort
ett spår ur en grupp.
När du flyttar ett spår till en annan
grupp trycker du på . eller >
tills målgruppen visas i teckenfönstret
och trycker sedan på ENTER.
Tryck på . eller > tills numret
på målspåret (i en grupp när du flyttar
spåret till en annan grupp) visas i
teckenfönstret och tryck sedan på
ENTER.
Det valda spårets nummer visas i
teckenfönstret.
Om spåret har namngetts, trycker du
på > för att visa spårnamnet i
teckenfönstret. Tryck på . för att
återgå till visning av spårnummer.
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
Avbryta flytten
Tryck på x i minst 2 sekunder.
MENU
1
Om du vill ändra gruppordningen
under uppspelningen av ett spår,
trycker du på MENU.
2
Tryck på . eller > tills „EDIT”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på ENTER.
3
Tryck på . eller > tills „Move”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på ENTER.
4
Tryck på . eller > tills „
:
Move” visas i teckenfönstret och
tryck sedan på ENTER.
5
Tryck på . eller > för att välja
destination på skivan och tryck sedan
på ENTER.
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
Avbryta flytten
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns i sidan 58.
48
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
7
Radera en grupp
Tryck på ENTER.
Gruppen har raderats.
Du kan inte radera spår i en vald grupp.
Observera att ett spår som raderats
inte kan återskapas. Kontrollera
innehållet i gruppen innan du
raderar den.
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
Observera
Avbryta raderingen
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Du kan inte radera spår som har spelats in från
datorn. Du kan inte radera en grupp om den
innehåller ett hämtat spår. I så fall hämtar du
spåret eller spåren till datorn.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns i sidan 60.
5-läges kontrollknapp (., >)
x
MENU
1
Välj en grupp som du vill radera och
kontrollera innehållet (se „Spela upp
ett spår med gruppuppspelning”
(sidan 44)).
2
3
4
Tryck på x.
5
Tryck på . eller > tills „Erase”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på ENTER.
6
Tryck på . eller > tills „ :
Erase” visas i teckenfönstret och
tryck sedan på ENTER.
Gruppnamnet, „GP Erase?” och
„PushENTER” visas växelvis i
teckenfönstret.
Tryck på MENU.
Tryck på . eller > tills „EDIT”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
på ENTER.
49
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage: L0-Left
Andra funktioner
Praktiska inställningar
Md-spelaren har många menyer med praktiska funktioner för inspelning, uppspelning,
redigering och annat.
Följande tabell visar vilka menykommandon du kan välja. En del kommandon kan anges
både på md-spelaren och fjärrkontrollen, och vissa kan bara anges på en av dem.
Fel
Funktion
Resultat
Användning Sidan
Allmänna
funktioner
Pipljud av/på
Stänger av eller slår på
pipljudet.
spelare
Spela in
Synkroniserad
inspelning
Förenklar användningen vid
digital inspelning.
spelare
sidan 26
Långtidsinspelning
Väljer inspelningsläget (SP,
LP2, LP4 eller mono).
spelare
sidan 27
Välja mikrofoninställning
Ställ in mikrofoninställningen spelare
så att den passar källjudet.
sidan 29
Lägga till
spårmarkeringar
(Divide)
Lägger automatiskt till
spårmarkeringar vid angivna
intervall.
spelare
sidan 29
Ändra
inspelningsnivå
Ändrar inspelningsnivån
manuellt.
spelare
sidan 31
Välja startpunkt
för inspelningen
Gör det möjligt att ange om
materialet ska skrivas över
eller inte vid inspelning.
spelare
sidan 53
Gruppinspelning Ställer in spelaren så att det
skapas en ny grupp vid varje
inspelning.
spelare
sidan 53
Välja uppspelningsläge
Väljer uppspelningsläge,
exempelvis repeterad eller
programmerad uppspelning.
spelare
sidan 54
Ändra
ljudkvaliteten
Ändrar inställningarna för
surround- och equalizerläge.
spelare
Starta
uppspelning
snabbt
Ställer in spelaren så att
uppspelningen snabbt startar
eller hoppar till ett spår.
spelare
Begränsa
maxvolymen
Begränsar maxvolymen så att
du inte skadar din hörsel.
spelare
Spela upp
sidan 53
fjärrkontroll sidan 53
fjärrkontroll sidan 32
sidan 56
fjärrkontroll sidan 34
sidan 56
fjärrkontroll sidan 56
sidan 57
fjärrkontroll sidan 57
50
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Resultat
Användning Sidan
Fel
Funktion
Teckenfönster
spelare
Visa information Visar diverse information,
som återstående tid och annat,
i teckenfönstret.
sidorna
25 och
57
fjärrkontroll sidorna
25 och
32
Redigera
Namnge (Name) Namnge spår, grupper och
skivor.
spelare
sidan 36
(spår och
skiva)
(grupp)
sidan 47
fjärrkontroll sidan 58
(spår,
skiva och
grupp)
Flytta
Byter ordning på spår eller
grupper.
spelare
Radera
Raderar spår, grupper eller
hela innehållet på skivan.
Tilldela spår
grupper
Tilldelar inspelade spår eller
grupper en ny grupp.
spelare
Låsa upp en
grupp
Låser upp gruppinställningar.
spelare
sidan 38
(spår)
sidan 47
(grupp)
fjärrkontroll sidan 58
spelare
sidan 41
(spår och
skiva)
sidan 49
(grupp)
fjärrkontroll sidan 59
sidan 45
fjärrkontroll sidan 60
sidan 46
fjärrkontroll sidan 60
51
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Använda menykommandona
Du väljer menykommandon på följande sätt.
5-läges kontrollknapp
På md-spelaren:
1 Tryck på MENU för att komma till menyn.
2 Tryck på . eller > för att välja
kommandot.
3 Tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.
4 Upprepa stegen 2 och 3.
Inställningen bekräftas när du trycker på
ENTER sista gången.
MENU
På fjärrkontrollen:
1 Tryck in DISPLAY i minst 2 sekunder för att
komma till menyn.
2 Skjut väljaren för att välja kommandot.
3 Tryck på väljaren för att bekräfta ditt val.
4 Upprepa stegen 2 och 3.
Inställningen bekräftas när du trycker på
väljaren sista gången.
DISPLAY
Väljare
Återställa föregående inställning
Tryck på x.
Avbryta proceduren
Tryck in x i minst 2 sekunder.
52
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Stänga av pipljudet
Du kan ställa in att det inte ska avges
något pipljud när md-spelaren och
fjärrkontrollen används.
1
Gå till menyn och välj „OPTION” „BEEP”.
2
Välj „BEEP OFF”.
Skapa en ny grupp under
pågående inspelning
Genom att skjuta REC kan du ställa in
md-spelaren så att det automatiskt skapas
en ny grupp så fort du startar en
inspelning. Detta är praktiskt när du
spelar in flera cd-skivor i följd.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
Aktivera pipljudet
Välj „BEEP ON”.
1
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj „REC SET” - „
REC”.
Spela in utan att spela över
befintligt material
2
Välj „
Om du vill undvika att spela över
befintligt innehåll på en md-skiva gör du
så här: Allt nyinspelat material spelas
sedan in efter det befintliga innehållet.
Spelaren är fabriksinställd på att spela
över befintligt material.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
Återställa den normala
inställningen
Välj „ : REC OFF”.
1
Gå till menyn och välj „OPTION” „REC-Posi”.
2
Välj „From End”.
:
: REC ON”.
Starta inspelning och spela
över det befintliga innehållet
Välj „From Here”.
z
• Om du vill spela in temporärt utan att spela
över befintligt innehåll, trycker du på END
SEARCH innan du börjar spela in.
Inspelningen börjar efter sista spåret även om
„REC-Posi” är inställd på „From Here”
(fabriksinställning). Återstående
inspelningstid på skivan visas i teckenfönstret
när du trycker på END SEARCH.
• Om inställningen för gruppinspelningen
(„
: REC”) är inställd på „
: REC ON”
ställs md-spelaren alltid in på „From End”.
53
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Välja uppspelningsläge
Lyssna på utvalda spår
(Bokmärkt uppspelning)
Information och anvisningar om hur du
använder fjärrkontrollen finns i sidan 32.
Bokmärka spår
1
Gå till menyn och välj „PLAY
MODE”.
2
Välj önskat uppspelningsläge.
1 Medan du spelar upp det spår som du vill
bokmärka trycker du på N i minst 2
sekunder.
Då registreras det första spåret i den
bokmärkta uppspelningen.
2 Upprepa steg 1 om du vill bokmärka andra
spår.
När du väljer A visas B.
Spela upp bokmärkta spår
1 Välj „
TrPLAY?” visas i teckenfönstret i
steg 2 i „Välja uppspelningsläge” (sidan 54).
2 Välj „RepeatON” eller „RepeatOFF”.
Radera bokmärken
Indikering
A/B1)
Uppspelningsläge
Normal/—
Alla spår spelas upp
en gång.
1 Track/1
Ett enstaka spår spelas
upp.
Spela upp det spår vars bokmärke du vill radera
och tryck in N i minst 2 sekunder.
Lyssna på spår i önskad
ordning (Programmerad
uppspelning)
TrPLAY/
Bokmärkta spår spelas
upp i spårnummerordning.
Shuffle/SHUF
Alla spår spelas upp i
slumpvis vald ordning.
Program/PGM
Spåren spelas upp i
den ordning du angett.
1) Gruppuppspelningsläget
(
) visas när du
spelar en skiva med gruppinställningar. Mer
information finns i „Välja uppspelningsläge
för gruppuppspelning (Group Play Mode)”
(sidan 44).
3
Välj „RepeatON” (repeterad
uppspelning) eller „RepeatOFF”.
När du väljer „RepeatON”, visas
„ ” i B och uppspelningen
repeteras med det uppspelningsläge
som du valde i steg 2.
1
Välj „Program” i steg 2 av „Välja
uppspelningsläge” (sidan 54).
2
3
Välj „RepeatON” eller „RepeatOFF”.
4
Upprepa steg 3 om du vill
programmera fler spår.
5
Tryck på ENTER i minst 2 sekunder.
Programmet är inställt och
uppspelningen börjar från första
spåret.
Tryck på . eller > för att välja
ett spår och tryck sedan på ENTER.
Det valda spåret körs.
Spela upp ett spår med
gruppuppspelning
1
Följ steg 1 och 2 i „Välja
uppspelningsläge” (sidan 54) och välj
„
:Normal” i steg 2.
54
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Gå till början av en grupp (Hoppa
över grupp)
1 Tryck på GROUP under pågående
uppspelning.
2 Tryck på . eller >.
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns i
sidan 44.
Välja uppspelningsläge för
gruppuppspelning (Group Play
Mode)
1
Utför stegen 1 till 2 i „Välja
uppspelningsläge” (sidan 54).
Följande gruppuppspelningsläge
visas efter de vanliga
uppspelningslägena.
Teckenfönster
(Normal
gruppuppspelning)
Justera ljudet (VirtualSurround • 6-Band Equalizer)
Variera det virtuella ljudet för
att skapa olika akustik
(Virtual-Surround)
1
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj „SOUND” - „VSUR”.
2
Tryck på . eller > upprepade
gånger för att välja surround-läget.
Uppspelningsläge
Alla spår i grupperna
spelas upp en gång (med
början på det första
spåret i grupp 1).
, SHUF
Den slumpmässiga
(Slumpmässig uppspelningen startar
uppspelning
med den pågående
inom gruppen) gruppen och fortsätter
med efterföljande
grupper.
, PGM
Grupperna spelas upp i
(Programangiven ordning.
merad gruppuppspelning)
2
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns i
sidan 45.
Välj „RepeatON” eller „RepeatOFF”.
Spela upp grupper i önskad
ordning (Group Program Play)
Följ anvisningarna i „Lyssna på spår i
önskad ordning (Programmerad
uppspelning)” (sidan 54) om du vill spela
upp grupper i önskad ordning. Du kan
programmera högst 10 grupper.
Ordningen på spåren i grupperna kan inte
ändras.
Varje gång du trycker på . eller
> ändras A. När du trycker på
ENTER, visas B.
A
B
STUDIO
V-SUR S
LIVE
V-SUR L
CLUB
V-SUR C
ARENA
V-SUR A
Avbryta inställningen
Välj „SOUND OFF” i steg 1.
Välja ljudkvalitet (6-Band
Equalizer)
1
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj „SOUND” „SOUND EQ”.
forts.
55
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
2
Tryck på . eller > upprepade
gånger för att välja SOUND-läget.
3 Tryck på VOL+, – för att justera nivån.
Nivå (+10 dB)
Du kan välja mellan sju nivåer.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB,
+10 dB
Varje gång du trycker på . eller
> ändras A eller B på följande
sätt:
A
B
HEAVY
SOUND H
POPS
SOUND P
JAZZ
SOUND J
UNIQUE
SOUND U
CUSTOM1
SOUND 1
CUSTOM2
SOUND 2
3
4 Upprepa stegen 2 och 3 för att justera nivån
på frekvensen.
5 Tryck på ENTER.
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns på
sidan 35.
Starta uppspelningen snabbt
(Quick Mode)
Du kan ange att uppspelningen ska starta
snabbt när du trycker på uppspelningsknappen eller hoppar till ett spår.
Tryck på ENTER för att bekräfta ditt
val.
Avbryta inställningen
Välj „SOUND OFF” i steg 1.
Ändra och lagra ljudet
1 Gå till menyn under pågående uppspelning
och välj „SOUND” - „SOUND EQ” „CUSTOM1” eller „CUSTOM2”.
2 Tryck på . eller > för att välja
frekvens.
1
Gå till menyn och välj „OPTION” „PowerMode”.
2
Välj „QUICK”.
Teckenfönster på spelaren
Teckenfönster på fjärrkontrollen
Frekvens (100 Hz)
Du kan välja från vänster 100 Hz, 250 Hz,
630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz, 10 kHz
Återgå till den normala
inställningen
Välj „NORMAL” i steg 2.
56
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Obs!
• När strömläget är inställt på „QUICK” är mdspelaren strömförsörjd även om det inte visas
något i teckenfönstret. Detta förkortar
batteriets livslängd. Av detta skäl
rekommenderas du att ladda batteriet varje
dag.
• Om spelaren inte används under 17 timmar
(inräknat att öppna och stänga luckan) stängs
den av automatiskt. Nästa gång du startar en
uppspelning eller använder någon annan
funktion, reagerar spelaren inte direkt.
Enheten återställs emellertid till snabbläge
efteråt.
Visa diverse information
1
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj „DISPLAY”.
2
Markera önskad information.
Teckenfönstret ändras på följande
sätt:
Skydda öronen (AVLS)
Funktionen AVLS (Automatic Volume
Limiter System – Automatiskt
volymbegränsningssystem) ser till att
ljudvolymen inte är så hög att den skadar
din hörsel.
1
Gå till menyn och välj „OPTION” „AVLS”.
2
Välj „AVLS ON”.
Om du försöker höja volymen för
mycket, visas „AVLS” i
teckenfönstret. Volymen hålls på en
måttlig nivå.
Avbryta AVLS
Välj „AVLS OFF” i steg 2.
Indikering A/B
A (valt
A (efter
alternativ) några
sekunder)
B
LapTime
Spårnummer Tid som har
gått
1 Remain
Spårnummer Återstående
tid för
aktuellt spår
GP Remain Gruppnamn
Återstående
tid efter
aktuellt spår
i en grupp
AllRemain
Skivans
namn
Återstående
tid efter
aktuell
placering
SOUND
Namn på
ljudläget
—
Observera
Beroende på om du har valt gruppuppspelning
eller normal uppspelning, på driftförhållandena
och på skivinställningarna, är det möjligt att du
inte kan välja vissa indikeringar eller att
indikeringarna visas på ett annat sätt.
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns på
sidan 25.
57
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 36.
Namngivning (Name)
1
2
Gå till menyn och välj „EDIT” „Name”.
Namnge inspelade grupper
Välj något av följande:
När du namnger
ett spår
„
När du namnger
en skiva
„
1
: Name”
: Name”
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 47.
Markören visas i teckenfönstret och spåret,
gruppen eller skivan kan namnges.
3
Välj „
: Name” i steg 2 i
„Namngivning (Name)” (sidan 58)
och följ stegen 3 till 5 för att namnge
en grupp.
Vrid på volymreglaget för att välja en
bokstav och tryck på väljaren.
Den markerade bokstaven slutar
blinka och markören flyttas till nästa
teckenposition.
Byta namn på skivor och spår
Du kan byta namn på skivor och spår
genom att följa anvisningarna i
„Namngivning (Name)” (sidan 58).
Markören blinkar vid nästa teckenposition.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 37.
Funktioner
Användning
Flytta inspelade spår
Flytta markören åt
vänster eller höger
Skjut väljaren
(., >).
1
Ändra bokstaven till
den föregående/den
följande
Vrid på
volymreglaget
(VOL+, –).
Ange en bokstav
Tryck på väljaren
(NX/ENT).
Medan du spelar upp det spår som du
vill flytta går du till menyn och väljer
„EDIT” - „Move” - „
: Move”.
Exempel: „003 t Tr003” visas i
teckenfönstret.
Ange ett namn
Tryck in väljaren i
minst 2 sekunder
(NX/ENT).
Växla mellan versaler,
gemener och nummer/
markeringar
Tryck på P MODE/
.
2
Lägga in ett blanksteg
Tryck på
+.
Radera en bokstav
Tryck på
–.
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på målspåret visas i
teckenfönstret.
Exempel: „003 t Tr002” visas i
teckenfönstret.
Avbryta namngivning
Tryck på x i minst
2 sekunder.
3
Tryck in väljaren för att registrera ditt
val.
4
Upprepa steg 3 och ange alla tecken i
namnet.
5
Tryck in väljaren i minst 2 sekunder.
58
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 38.
Flytta ett spår på en skiva med
gruppinställningar
1
Medan du spelar upp det spår som du
vill flytta går du till menyn och väljer
„EDIT” - „Move” - „
: Move”.
2
Hoppa över steget om du flyttar ut ett
spår ur en grupp.
När du flyttar ett spår till en annan
grupp skjuter du väljaren tills
målgruppen visas i teckenfönstret och
trycker sedan på väljaren.
3
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på målspåret (i en grupp när
du flyttar spåret till en annan grupp)
visas i teckenfönstret. Tryck sedan på
väljaren för att bekräfta ditt val.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 47.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 48.
Radera spår, hela skivan eller
grupper (Erase)
Radera spår
1
Medan du spelar upp det spår som du
vill radera går du till menyn och
väljer „EDIT” - „Erase” - „
:
Erase”.
„Erase OK?” och „PushENTER”
visas växelvis i teckenfönstret.
2
Tryck på väljaren för att bekräfta ditt
val.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 41.
Radera hela md-skivan
1
Spela upp skivan för att kontrollera
innehållet.
2
3
Tryck på x för att avbryta.
Tryck på väljaren för att bekräfta ditt
val.
Ändra gruppordningen på en
skiva (Group Move)
Medan du spelar upp det spår som du
vill flytta går du till menyn och väljer
„EDIT” - „Erase” - „
: Erase”.
„AllErase?” och „PushENTER” visas
växelvis i teckenfönstret.
1
Medan du spelar upp det spår som du
vill flytta går du till menyn och väljer
„EDIT” - „Move” - „
Move”.
4
2
Skjut väljaren för att välja destination
på skivan och tryck på väljaren för att
bekräfta ditt val.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 42.
Exempel: När du flyttar den första
gruppen (GP01) till den andra (GP02)
59
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Radera en grupp
1
Välj en grupp som du vill radera och
kontrollera innehållet (se „Gå till
början av en grupp (Hoppa över
grupp)” (sidan 44)).
2
3
Tryck på x för att avbryta.
4
Tryck på väljaren för att bekräfta ditt
val.
Låsa upp en gruppinställning
Gå till menyn och välj „EDIT” „Erase” - „
: Erase”.
„GP Erase?” och „PushENTER”
visas växelvis i teckenfönstret.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 49.
1
Välj en grupp som du vill låsa upp
och kontrollera innehållet (se „Gå till
början av en grupp (Hoppa över
grupp)” (sidan 44)).
2
3
Tryck på x.
4
Tryck in väljaren för att registrera ditt
val.
Gå till menyn och välj „EDIT” „ : Release”.
„Release?” och „PushENTER” visas
växelvis i teckenfönstret.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 45.
Tilldela spår eller grupper en
ny grupp (Group Setting)
1
Gå till menyn och välj „EDIT” „
: Set”.
2
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på det önskade första spåret
visas i teckenfönstret. Tryck sedan på
väljaren.
3
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på det önskade sista spåret
visas i teckenfönstret. Tryck på
väljaren.
4
Namnge en grupp (se „Namnge
inspelade grupper” (sidan 47)).
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 45.
60
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Menylista
Menyer på md-spelaren
Kommandon under „Meny 1” är de kommandon som visas när du trycker på MENUknappen. Kommandon under „Meny 2” är de kommandon som visas när du väljer ett
kommando på meny 1, och „Meny 3” är de kommandon som visas när du väljer ett
kommando på meny 2.
Obs!
Olika indikeringar kan visas beroende på driftförhållanden och skivinställningar.
Meny 1
Meny 2
EDIT
Name
DISPLAY
Meny 3
: Name y
: Set
—
: Release
—
: Name y
Move
: Move y
: Move
Erase
: Erase y
: Erase y
LapTime
: Name
: Erase
—
RecRemain (under —
inspelning och
stopp)/1 Remain
(under
uppspelning)
PLAY
MODE
GP Remain
—
AllRemain
—
Sound
—
Normal
RepeatOFF (fabriksinställning) y RepeatON
1 Track
TrPLAY
Shuffle
Program
:Normal
: Shuffle
:Program
SOUND
SOUND OFF
—
V-SUR
STUDIO y LIVE y CLUB y ARENA
SOUND EQ
HEAVY y POPS y JAZZ y UNIQUE y
CUSTOM1 y CUSTOM2
61
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Meny 1
Meny 2
Meny 3
REC SET
REC MODE
SP (fabriksinställning) y LP2 y LP4 y MONO
RecVolume
Auto REC (fabriksinställning) y ManualREC
TIME MARK
OFF (fabriksinställning) y ON
MIC SENS
SENS HIGH (fabriksinställning) y SENS LOW
: REC
: REC ON y
SYNC REC
OPTION
: REC OFF (fabriksinställning)
SYNC OFF (fabriksinställning) y SYNC ON
AVLS
AVLS OFF (fabriksinställning) y AVLS ON
BEEP
BEEP OFF y BEEP ON (fabriksinställning)
REC-Posi
From Here (fabriksinställning) y From End
PowerMode
NORMAL (fabriksinställning) y QUICK
Med fjärrkontrollen
Meny 1
Meny 2
EDIT
Name
OPTION
Funktioner
: Name y
: Set
—
: Release
—
: Name y
Move
: Move y
: Move
Erase
: Erase y
: Erase y
AVLS
: Name
: Erase
AVLS OFF (fabriksinställning) y AVLS ON
BEEP
BEEP OFF y BEEP ON (fabriksinställning)
PowerMode
NORMAL (fabriksinställning) y QUICK
62
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage: L0-Right
Strömkällor
Du kan ansluta md-spelaren till vanlig
nätström eller använda följande
strömkällor.
I md-spelaren …
— ett uppladdningsbart
nickelmetallhydridbatteri NH10WM
Med batteribox …
— ett alkaliskt torrbatteri LR6 (storlek
AA)
2) Om du använder ett fulladdat, uppladdningsbart
nickelmetallhydridbatteri (NH-10WM).
du använder ett LR6 (SG) alkaliskt
torrbatteri från Sony „STAMINA” (tillverkat i
Japan).
3) Om
Vid uppspelning
Batteri
Det är bäst att driva md-spelaren med
nätström om du ska spela in en längre
stund. När du använder batteri bör du se
till att det är ett fullständigt laddat
uppladdningsbart batteri eller ett nytt
alkaliskt torrbatteri för att vara säker på
att funktioner (t.ex. inspelning och
redigering) inte avbryts på grund av för
låg batteristyrka.
Batterilivslängd
Batteriets livslängd kan förkortas,
beroende på hur det används, på den
omgivande temperaturen och på vilket
alkaliskt torrbatteri du använder.
Vid inspelning
Batteri
(Enhet: ca. timmar)(JEITA1))
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Uppladdnings- 7,5
bart nickelmetallhydridbatteri2)
9,5
LR6 alkaliskt 12,5
torrbatteri från
Sony3)
16
19
Uppladdnings- 26
bart nickelmetallhydridbatteri
+ Ett LR6
34
41
13
(Enhet: ca. timmar)(JEITA)
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Uppladdnings- 19,5
bart nickelmetallhydridbatteri
23
27
LR6 alkaliskt 42
torrbatteri från
Sony
48
56
Uppladdnings- 63
bart nickelmetallhydridbatteri
+ Ett LR6
70
85
När batterierna bör bytas
När ett torrbatteri eller ett
uppladdningsbart batteri är svagt blinkar
r eller „LOW BATT” i teckenfönstret.
Byt ut torrbatteriet eller ladda det
uppladdningsbara batteriet.
Indikatorn för batterinivå är ungefärlig.
Det kan vara mer eller mindre kvar än vad
indikatorn visar beroende på
driftförhållandena.
Observera
Stäng av md-spelaren innan du byter batteri.
1) Uppmätt
värde enligt JEITA-standard (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
63
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage: L0-Left
Ytterligare information
Hörlurar/öronsnäckor
Att observera
Säkerhet under resor
Säkerhet
Stoppa inte in främmande föremål i DC IN 3Vuttaget.
Strömkällor
• Använd nätström, nickelmetallhydridbatteri,
LR6 (storlek AA) eller bilbatteri.
• Vid användning inomhus: Använd
nätadaptern som medföljer denna md-spelare
till den medföljande batteriladdaren. Använd
ingen annan adapter, eftersom spelaren då
kanske inte fungerar som den ska.
Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar eller
kör något annat motorfordon. Det kan utgöra en
trafikfara och kan också vara olagligt. Det kan
dessutom vara riskfyllt att spela på hög volym
när du går, t.ex. när du ska korsa en gata. Du
bör vara ytterst försiktig eller stänga av
spelaren i särskilt riskfyllda situationer.
Förhindra hörselskador
Undvik att använda hög ljudvolym när du
lyssnar med hörlurar. Hörselexperter varnar för
oavbruten, långvarig avlyssning på hög volym.
Om det börjar ringa i öronen, bör du minska
ljudvolymen eller avbryta avlyssningen.
Hänsyn till omgivningen
Spela inte för högt. Då hör du ljud som kommer
utifrån, samtidigt som du visar hänsyn mot
människor i din omgivning.
Kontaktens poler
• Anslut adaptern till ett lättåtkomligt uttag. Om
adaptern inte verkar fungera korrekt bör du
omedelbart dra ut det från uttaget.
• Spelaren är inte frånkopplad från
nätströmmen så länge den är ansluten till ett
vägguttag, trots att själva md-spelaren är
avstängd.
• Om du inte tänker använda spelaren på länge,
bör du koppla bort strömkällan (nätström,
torrbatteri, uppladdningsbart batteri eller
bilbatteri). När du ska ta ut nätadaptern ur ett
vägguttag tar du tag i själva adaptern. Dra
aldrig i kabeln.
Överhettad md-spelare
Spelaren kan gradvis bli överhettad om den
används under en längre tid. Detta är dock inget
funktionsfel.
Vid installation
• Använd aldrig spelaren där den utsätts för
extremt ljus, extrem temperatur, fukt eller
vibrationer.
• Svep aldrig in spelaren i något när den
används och är ansluten med nätadaptern.
Överhettning kan skada md-spelaren eller
påverka dess funktioner.
Med fjärrkontrollen
Den medföljande fjärrkontrollen är endast till
för användning med denna md-spelare. Du kan
inte använda spelaren med en fjärrkontroll som
tillhör en annan enhet.
Viktigt om uppladdning
• Den medföljande batteriladdaren kan endast
användas tillsammans med den här spelaren.
Andra modeller kan inte laddas.
• Använd inte den medföljande batteriladdaren
för att ladda upp andra batterier förutom det
medföljande eller det batteri för vilket det är
ägnat (NH-10WM).
• Använd bara den nätadapter som följer med
spelaren.
• Ladda upp det uppladdningsbara batteriet vid
en temperatur på +5°C till +40°C.
• Även om batteriladdaren och batteriet kan bli
varma under uppladdningsprocessen, utgör
detta ingen fara.
• Om du laddar upp batteriet för första gången
eller efter ett långt uppehåll, kan det hända att
batteriet inte laddas till angiven kapacitet.
Detta är normalt. När du har använt och laddat
upp batteriet några gånger återgår det till sin
normala laddningskapacitet.
64
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Torrbatteribox
Viktigt om mekaniskt brus
Den medföljande torrbatteriboxen är endast
avsedd för denna spelare.
Från spelaren hörs ett mekaniskt ljud när den är
igång. Ljudet orsakas av energisparfunktionen
och utgör inget problem.
Fodral till MiniDisc
• När du bär eller förvarar en MiniDisc, bör den
alltid ligga i sitt fodral.
• Bryt inte upp fodralet.
• Placera aldrig fodralet där det kan utsättas för
ljus, extrema temperaturer, fukt eller damm.
• Sätt bara fast md-etiketten på dess avsedda
plats på skivan. Klistra inte fast den på någon
annan yta på skivan.
Skydda inspelad md-skiva
Du kan inspelningsskydda en md-skiva genom
att skjuta fliken på skivans ena sida till låst
läge. I detta läge går det inte att spela in på
skivan. När du ska spela in på den igen skjuter
du tillbaka fliken så att den syns.
Flik
Viktigt vid rengöring
• Rengör spelaren utvändigt med en mjuk trasa
som är lätt fuktad med vatten eller milt
rengöringsmedel. Använd inte
rengöringsmaterial som innehåller slipmedel,
skurpulver eller något lösningsmedel som
innehåller sprit eller bensen då md-spelarens
yta kan skadas.
• Torka av damm och smuts från skivfodralet
med en torr trasa.
• Damm på linsen kan förhindra att enheten
fungerar som den ska. Kontrollera att
skivfackets lucka är stängd när en md-skiva
satts i eller matats ut.
• Bästa ljudkvalitet får du om du använder en
torr trasa när du torkar av hörlurarnas/
öronsnäckornas eller fjärrkontrollens
kontakter. Smutsiga kontakter kan orsaka
ljudförvrängning eller ljudavbrott.
Viktigt om batteri
Felaktig batterianvändning kan leda till att
batteriet läcker eller skadas. Vidta följande
säkerhetsåtgärder för att undvika sådana
situationer.
• Installera batteriets plus- och minuspoler
korrekt (+ och –).
• Försök inte att ladda upp torrbatterier.
• Ta ur batteriet när spelaren inte ska användas
under en längre tid.
• Om läckage av batterisyra uppstår måste
batterifacket noggrant rengöras från
batterisyra innan nya batterier sätts dit.
Baksidan på en
md-skiva
Inspelat material är
skyddat.
Inspelat material är
inte skyddat.
Viktigt om underhåll
Rengör kontakterna regelbundet med en
bomullstuss eller en mjuk trasa enligt bilden.
Kontaktuttag
Om du har frågor om eller problem med din
md-spelare, bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare. (Om fel uppstår när en skiva
finns i md-spelaren bör du låta skivan vara kvar
i md-spelaren när du tar kontakt, så att det blir
lättare att finna orsaken till felet.)
65
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Strömförsörjning
Sony nätadapter ansluten till DC IN 3V-uttaget:
120 V växelström, 60 Hz (modeller för
USA, Kanada, Mexiko och Taiwan)
230 V växelström, 50/60 Hz (modeller för
Kontinentaleuropa, Singapore och Thailand)
240 V växelström, 50 Hz (modell för
Australien)
220 V växelström, 50 Hz (modell för Kina)
230 - 240 V växelström, 50 Hz (modeller för
Storbritannien och Hongkong)
220 V växelström, 50 Hz (modell för
Argentina)
100 - 240 V växelström, 50/60 Hz (andra
modeller)
Spelaren:
Uppladdningsbart nickelmetallhydridbatteri
NH-10WM 1,2 V 900 mAh (MIN) Ni-MH
alkaliskt batteri LR6 (storlek AA)
Batteriladdare:
Nätadapter för växelström DC 3V
Tekniska data
Ljudsystem
Digitalt ljudsystem för MiniDisc
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 790 nm
Emission: kontinuerlig
Laseruteffekt: mindre än 44,6 µW
(Uteffekten avser det värde som uppmätts vid
ett avstånd på 200 mm från linsytan på den
optiska pickupen med 7 mm öppning.)
Inspelningstid och uppspelningstid
(med MDW-80)
Max. 160 min. enkanaligt ljud (mono)
Max. 320 min. i LP4-stereo
Spelhastighet
380 till 2 700 varv/min.(CLV)
Felkorrigering
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Batterikapacitet3)
Se „Batterilivslängd” (sidan 63)
Samplingsfrekvens
Mått
44,1 kHz
Ca. 81,0 × 74,4 × 20,0 mm (b/h/d)
Samplingsfrekvensomvandlare
Vikt
Ingång: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Ca. 108 g, endast md-spelaren
Kodning
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding)
ATRAC3 — LP2/LP4
1)Uttaget
LINE IN (OPTICAL) används för
anslutning av en digital (optisk) kabel eller en
analog anslutningskabel.
2)Uttaget i är till för antingen hörlurar/
öronsnäckor eller en anslutningskabel.
3)Uppmätt i enlighet med JEITA.
Moduleringssystem
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Frekvensåtergivning
20 till 20 000 Hz ± 3 dB
Ingångar1)
MIC: stereominijack
(minsta ingångsnivå 0,12 mV)
Ljudingång:
stereominikontakt för analog ingång (minsta
ingångsnivå 49 mV)
optiskt (digitalt) miniuttag för optisk
(digital) ingång
Utgångar
i: stereominijack
Högsta utgångsnivå
1,2 mW + 1,2 mW; belastningsimpedans
16 Ω (europeiska modeller)
5 mW + 5 mW; belastningsimpedans
16 Ω (andra modeller)
Amerikanska patent och patent i andra licenser
är licensierade från Dolby Laboratories.
Rätt till ändringar utan föregående meddelande
förbehålles.
Tillbehör som ej ingår
Optisk kabel
POC-15B, POC-15AB, POC-DA12SP
Stereomikrofoner ECM-717, ECM-MS907,
ECM-MS957
Hörlurar/öronsnäckor*, stereo, MDR-serien
Aktiva högtalare, SRS-serien
66
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Din återförsäljare har kanske inte alla
ovanstående tillbehör. Denne kan emellertid
informera dig om vilka tillbehör som finns att
tillgå i Sverige.
∗ Om du använder andra hörlurar, ska du
endast använda hörlurar/öronsnäckor med
stereominikontakter. Det går inte att
använda hörlurar/öronsnäckor med
mikrokontakter.
67
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage: L0-Left
Felsökning och förklaringar
Problem och lösningar
Följ stegen nedan om du får problem med md-spelaren.
1
Läs avsnittet „Problem och lösningar” (sidan 68).
Lösningen på problemet kan också finnas i „Meddelanden” (sidan 74). Läs
informationen.
2
Om du ändå inte kan lösa problemet bör du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Under uppladdning
Symtom
Orsak/åtgärd
Det uppladdningsbara batteriet laddar
inte. Det
uppladdningsbara
batteriet kan inte
laddas upp helt och
hållet.
• Batteriet har satts i fel eller nätadaptern är inte korrekt ansluten
till nätströmmen.
, Sätt i batteriet rätt eller anslut nätadaptern ordentligt till
nätströmmen.
• Kontakterna på batteriladdaren är smutsiga.
, Rengör kontakterna med en torr trasa (sidan 65).
Batteriladdaren och
md-spelaren blir
varma under
uppladdningen.
• Detta är inte något problem och utgör ingen fara.
Under inspelning
Symtom
Orsak/åtgärd
Spelaren spelar över
befintligt material
när du spelar in.
• Spelarens startposition („REC-Posi”) är inställd på „From
Here”.
, Ställ in inställningen „REC-Posi” på „From End”.
Inspelningen börjar
från slutet av skivan
trots att „REC-Posi”
är inställd å „From
Here”.
• Gruppinspelningen („ : REC”) är inställd på „ : REC ON”.
(Du kan inte skriva över spår när „ : REC” är inställd på „ :
REC ON”.)
, Ställ in gruppinspelningen på „ : REC OFF” (sidan 53).
„REC-Posi”
(inspelningens
startpunkt) kan inte
ställas in på „From
Here”.
• Gruppinspelningen („ : REC”) är inställd på „ : REC ON”.
, Ställ in gruppinspelningen på „ : REC OFF” (sidan 53)
och ställ in „REC-Posi” på „From Here”.
68
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Symtom
Orsak/åtgärd
Inspelningen kan inte • Ljudkällan är kanske inte ordentligt ansluten.
göras korrekt.
, Koppla ur ljudkällorna helt och anslut dem igen (sidorna 17,
18, 21).
• Det kommer ingen digital signal från den bärbara cd-spelaren.
, När du ska spela in digitalt från en bärbar cd-spelare ska du
använda nätadaptern och inaktivera stötskyddsfunktionen
(som t.ex. ESP) på cd-spelaren (sidan 21).
• Den analoga inspelningen utfördes med hjälp av en
anslutningskabel som är försedd med dämpsats.
, Använd en anslutningskabel utan dämpsats.
• Inspelningsnivån är för låg för att det ska gå att spela in (när
inspelningsnivån justeras manuellt).
, Tryck på paus och justera inspelningsnivån (sidan 31).
• Strömkällorna kopplades bort eller det inträffade ett
strömavbrott under inspelning.
, Inspelningsresultatet har inte spelats in. Gör om
inspelningen.
• En förinspelad md-skiva har satts i spelaren.
, Byt ut mot en inspelningsbar md-skiva.
• Återstående inspelningstid på skivan är 12 sekunder eller mindre
(„DISC FULL” visas).
, Byt ut skivan.
Inspelningen stoppas • Du försökte skriva över ett spår som har hämtats från datorn.
automatiskt.
(Spår som hämtas från datorn kan inte skrivas över. Inspelningen
stoppas automatiskt.)
, Lägg tillbaka spåret i datorn.
, Spela in från slutet av skivan.
Det kommer
stereoljud i
hörlurarna/
öronsnäckorna vid
inspelning med
monoljud.
• Detta är normalt. Vid digital inspelning hörs ljudet i stereo trots
att inspelningen är enkanalig (mono).
Tillfälliga
brusstörningar hörs
under inspelning.
• Den speciella digitala ljudkomprimeringsteknik som används i
läget LP4-läge kan i vissa sällsynta fall göra att det uppstår
tillfälliga brusljud vid användning tillsammans med vissa
ljudkällor.
, Spela in i läget SP eller LP2.
Det går inte att öppna • Luckan kan inte öppnas förrän „TOC Edit” försvinner från
teckenfönstret.
luckan efter
inspelningen.
69
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Symtom
Orsak/åtgärd
„TR FULL” visas
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. När 254
även innan skivan är
spår har spelats in på skivan visas meddelandet „TR FULL”
helt inspelad (60, 74
oavsett hur lång den sammanlagda tiden är. Det går inte att spela
eller 80 minuter) och
in fler än 254 spår på skivan.
det går inte att spela
, Om du vill fortsätta spela in måste du först radera ett eller
in.
flera spår.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Spår som är
Den återstående
kortare än 12 sekunder (i SP-stereo), 24 sekunder (i LP2inspelningstiden ökar
stereoläge eller mono) eller 48 sekunder (i LP4-stereoläge)
inte efter att ett antal
räknas inte. Inspelningstiden ökar därför inte om de raderas.
korta spår har
raderats.
Under uppspelning
Symtom
Orsak/åtgärd
En md-skiva spelas • Upprepad uppspelning är vald.
inte upp normalt.
, Använd MENU på md-spelaren eller tryck på P MODE/
fjärrkontrollen för att återgå till normal uppspelning.
• Uppspelningsläget har ändrats.
, Använd MENU på md-spelaren eller tryck på P MODE/
fjärrkontrollen för att återgå till normal uppspelning.
på
på
En md-skiva spelas • Uppspelningen avbröts innan den kom till sista spåret.
inte upp från det
, Tryck på N i minst 2 sekunder för att starta uppspelningen,
första spåret.
eller tryck på fjärrkontrollens reglage mot . upprepade
gånger.
Delar av det
uppspelade ljudet
hoppas över.
• Spelaren är placerad så att den utsätts för vibrationer.
, Placera spelaren på ett stadigt underlag.
• Ett mycket kort spår kan göra att ljud hoppas över.
, Undvik att skapa spår som är kortare än en sekund.
Ljudet påverkas av • Stark magnetisk strålning från t.ex. en tv-apparat stör spelaren.
statisk elektricitet.
, Flytta bort spelaren från den källa som avger den starka
magnetismen.
Volymen är låg på
det inspelade
spåret.
• Spåret spelades in analogt (vid digital inspelning justeras
inspelningsnivån automatiskt till samma nivå som ljudkällan), eller
så använder du en anslutningskabel med dämpsats.
, Använd en korrekt anslutningskabel.
• Inspelningsnivån var låg.
, Ändra inspelningsnivån manuellt under inspelningen.
Volymen kan inte
höjas.
• AVLS-funktionen är på.
, Låsa upp AVLS-inställningar (sidan 57).
70
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Symtom
Orsak/åtgärd
Det kommer inget
ljud ur hörlurarna/
öronsnäckorna.
• Hörlurarna/öronsnäckorna är inte ordentligt anslutna.
, Stick in hörlurarnas/öronsnäckornas kontakt ordentligt i
fjärrkontrollen. Stick in kontakten till fjärrkontrollen ordentligt
i i.
• Kontakten är smutsig.
, Rengör kontakten.
Md-spelaren
hoppar fram eller
bak flera spår när
du trycker på
spelarens
kontrollknapp mot
. eller >.
• Knappen
har tryckts ned ( blinkar i teckenfönstret).
, Md-spelaren återgår till normalläge om den inte används under
5 sekunder.
Redigerade spår
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Fragmenterad
uppvisar
information kan orsaka ljudförluster under sökning då spåren
ljudförluster under
spelas upp med högre hastighet än vid normal uppspelning.
sökning.
R-kanalljud
• R-kanalljud används inte om md-spelaren är ansluten till en
används inte när du
kassettbandspelare eller förstärkare med en monokabel.
spelar upp ett spår
, Kontrollera att du använder en stereokabel. Om den anslutna
som spelats in från
utrustningen är av monotyp används inte R-kanalljud även om
kassettbandspelare
anslutningen har skett med en stereokabel.
eller förstärkare,
eller när du lyssnar
på ett spår med
ansluten
kassettbandspelare
eller via en
förstärkare.
Under redigering
Symtom
Orsak/åtgärd
Det går inte att
öppna luckan.
• Strömkällan har kopplats från under inspelning eller redigering
eller batteriet har tagit slut.
, Anslut åter strömkällan eller byt ut det tomma batteriet mot ett
nytt.
Det gick inte att
redigera.
• Strömkällan har kopplats från eller det inträffade ett strömavbrott
under redigeringen.
, Redigeringsresultatet fram till den punkten har inte registrerats
på skivan. Gör om redigeringen.
Du kan inte radera
spår som har
hämtats från
datorn.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Om du vill
radera ett spår som har hämtats från datorn, hämtar du först tillbaka
det till datorn. Därefter raderar du spåret med hjälp av
programvaran SonicStage.
71
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Symtom
Orsak/åtgärd
Det går inte att
radera en
spårmarkering.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. När
informationen på ett spår är fragmenterad, går det inte att radera en
spårmarkering för ett fragment som är kortare än 12 sekunder
(inspelat med SP-stereo), 24 sekunder (inspelat med LP2stereoläge eller monoläge) eller 48 sekunder (inspelat med LP4stereoläge). Du kan inte kombinera spår som spelats in med olika
inspelningslägen, t.ex. ett stereo- och ett monospår; du kan inte
heller kombinera ett spår som spelats in med en digital anslutning
och ett spår som spelats in med en analog anslutning.
Skivan går inte att
redigera på en
annan enhet.
• Komponenten kan inte hantera LP2-stereo eller LP4-stereo.
, Redigera på en annan komponent som kan hantera LP2- eller
LP4-stereo.
„TR FULL” visas
även innan
maximalt antal
spår har spelats in
eller maximal
inspelningstid har
uppnåtts.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Upprepade
inspelningar och raderingar kan orsaka att informationen
fragmenteras och sprids ut. Även om det går att läsa utspridd
information, räknas varje fragment som ett eget spår. I sådana fall
kan antalet inspelade spår uppfattas som 254 och därför går det inte
att spela in mer. Om du vill fortsätta spela in måste du först radera
ett eller flera spår.
Vid användning av gruppfunktionen
Symtom
Orsak/åtgärd
Gruppfunktionen
fungerar inte.
• Du använder en skiva utan gruppinställningar men försökte välja
en grupprelaterad meny.
, Använd en skiva med gruppinställningar.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet.
Det går inte att
Gruppinformation har skrivits till det område där namnet på skivan
spela in ett spår till
är sparat. Namnet på skivan och spåren har spelats in på samma
en ny grupp. Det
område, och det maximala antalet tecken som kan sparas i ett
går inte att skapa
område är cirka 1 700 tecken. Om det sammanlagda antalet tecken
en ny grupp.
överstiger den siffran, går det inte att skapa en ny grupp även om
gruppläget är aktiverat. Det innebär även att det blir omöjligt att
skapa gruppinställningar.
72
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Övrigt
Symtom
Orsak/åtgärd
Spelaren fungerar
dåligt eller inte
alls.
• Det uppladdningsbara batteriet är inte laddat.
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet.
• Volymen är låg.
, Vrid upp volymen.
• Det har inte satts in någon skiva.
, Sätt in en inspelad skiva.
• Funktionen HOLD är aktiverad („HOLD” visas i teckenfönstret
när du trycker på en funktionsknapp på spelaren).
, Inaktivera HOLD genom att skjuta omkopplaren HOLD i
pilens motsatta riktning på spelaren.
• Luckan har inte stängts ordentligt.
, Stäng luckan tills det hörs ett klickljud. Skjut OPEN för att
öppna luckan.
• Det finns kondens inuti spelaren.
, Ta ut md-skivan och låt spelaren ligga varmt i flera timmar tills
fukten har avdunstat.
• Det uppladdningsbara batteriet eller torrbatteriet är svagt („LOW
BATT” blinkar eller inget händer).
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet eller byt ut
torrbatteriet mot ett nytt, eller anslut den medföljande
nätadaptern till spelaren.
• Torrbatteriet har satts i fel.
, Sätt i batteriet rätt.
• När spelaren arbetade fick den en mekanisk stöt, för mycket
statisk elektricitet, spänningsöverslag orsakat av åskväder osv.
, Starta om på följande sätt:
1 Koppla från alla strömkällor.
2 Låt spelaren vara i ca 30 sekunder.
3 Anslut strömkällan.
• Skivan är skadad eller innehåller inte korrekta inspelningar eller
korrekt redigerad information.
, Sätt tillbaka skivan. Spela in skivan på nytt. Om
felmeddelandet fortfarande visas, byt ut skivan.
• Ett internt fel har uppstått.
, Lossa USB-kabeln från spelaren, starta om datorn och anslut
kabeln till spelaren igen.
73
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Meddelanden
Om något av följande meddelanden blinkar i teckenfönstret, bör du ta hjälp av följande
tabell:
Felmeddelande Betydelse/Åtgärd
AVLS
FULL
• AVLS är inställd på „AVLS ON” så att volymen inte går att öka mer.
, Sätt AVLS-funktionen till „AVLS OFF” (sidan 57).
• Du försökte registrera ett 21:a bokmärke.
, Du kan registrera högst 20 bokmärken. Ange högst 20
bokmärken.
BLANKDISC
• En tom md-skiva har satts i.
BUSY
• Du försökte köra md-spelaren medan den bearbetade sparad
information.
, Vänta tills meddelandet är klart (i sällsynta fall kan det ta några
minuter).
CannotCHG
• Du försökte ladda upp batteriet på en plats med för hög temperatur.
, Ladda upp batteriet vid en temperatur på mellan +5°C och
+40°C.
Charging
• Md-spelaren laddar upp det uppladdningsbara batteriet.
DISC FULL
• Återstående inspelningstid på skivan är 12 sekunder (SP-stereo), 24
sekunder (LP2-stereo eller mono), 36 sekunder (LP4-stereo) eller
mindre.
, Byt ut skivan.
ERROR
• Ett internt fel har uppstått.
, Starta om genom att följa stegen 1 till 3 i sidan 73. Om
meddelandet visas igen bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
GroupFULL
• Du försökte skapa en 100:e grupp.
, Du kan skapa högst 99 grupper på en skiva. Skapa högst 99
grupper.
Hi DC in
• Strömkällans spänning är för hög. (Du använder inte rätt nätadapter
eller rekommenderad bilbatterikabel.)
, Använd medföljande nätadapter eller rekommenderad
bilbatterikabel.
HOLD
• Spelaren är låst.
, Skjut HOLD i riktning mot pilen för att låsa upp spelaren
(sidan 18).
LOW BATT
• Batterierna är svaga.
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet eller byt ut torrbatteriet
(sidan 18).
74
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Felmeddelande Betydelse/Åtgärd
MEM OVER
• Du försökte spela in på md-spelaren trots att den utsattes för
ihållande vibrationer.
, Placera md-spelaren på ett stadigt underlag och starta om
inspelningen.
MENU
• Du tryckte på en knapp på fjärrkontrollen medan du valde en meny
på md-spelaren. Du tryckte på en knapp på md-spelaren samtidigt
som du valde en meny på fjärrkontrollen.
NAME FULL
• Du försökte ange fler än 200 bokstäver för att namnge ett enstaka
spår, en grupp eller skiva.
• Du försökte ange fler än sammanlagt 1 700 bokstäver för namn på
spår och skivor.
NO BATT
• Det uppladdningsbara batteriet har inte satts i.
, Sätt i ett uppladdningsbart batteri.
NO COPY
• Du försökte göra en kopia av en md-skiva som skyddas av Serial
Copy Management System. Du kan inte kopiera från en digitalt
ansluten källa som i sin tur är inspelad med en digital anslutning.
, Använd istället den analoga anslutningen (sidan 28).
NO DISC
• Du försökte spela upp/in utan att någon skiva fanns i md-spelaren.
, Sätt in en md-skiva.
NO EDIT
• Du valde „ : Erase” med en skiva utan gruppinställningar.
, Du kan inte radera grupper från en skiva utan grupper.
• Du valde „ : Set”, „ : Release”, „Move” eller „Erase” under
inspelning.
• Du försökte radera spårmarkeringen i början av det första spåret eller
gruppen.
• Du försökte radera en spårmarkering för att slå samman spår som
spelaren inte kan slå samman (ett stereoinspelat spår med ett
monoinspelat).
• Du försökte skriva över en spårmarkering.
No MARK
• Du försökte använda bokmärkt uppspelning med en skiva utan
bokmärken.
, Ange bokmärken (sidan 33).
NO SET
• Du försökte göra följande inställningar under pågående inspelning.
— Inspelningsläge
— Inspelningsnivå
— Val av „ : REC” på menyn
— Val av „REC-Posi” under inspelning i en grupp.
75
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Felmeddelande Betydelse/Åtgärd
NoOPERATE
• Du tryckte på
+, – medan du gjorde en inställning med
fjärrkontrollen.
• Du försökte ställa in automatisk tidsmarkering medan du spelade in
via en digital anslutning.
• Du försökte trycka på X eller T MARK under synkroniserad
inspelning.
NO SIGNAL
• Md-spelaren kunde inte upptäcka några digitala insignaler.
, Kontrollera att källan är ordentligt ansluten (sidan 21).
P/B ONLY
• Du försökte spela in på eller redigera en förinspelad md-skiva (P/B
står för „uppspelning”).
, Sätt i en inspelningsbar md-skiva.
PROTECTED
• Du försökte spela in på eller redigera en md-skiva med fliken i
inspelningsskyddat läge.
, Skjut tillbaka fliken (sidan 65).
Push STOP
• Du försökte öppna luckan medan spelaren lagrade skivinformation.
, Öppna luckan efter att du har tryckt på x och efter att „TOC
Edit” har försvunnit från teckenfönstret.
READ ERR
• Spelaren kan inte läsa informationen på skivan på rätt sätt.
, Sätt tillbaka skivan.
REC ERR
• Inspelningen utfördes inte på rätt sätt.
, Placera spelaren på en plats där den inte utsätts för vibrationer
och spela in igen.
• Det finns olja eller fingeravtryck på skivan, den är repig eller det är
inte rätt skivtyp.
, Försök att spela in igen på en annan skiva.
Rehearsal
• Du försökte använda en knapp eller ett reglage (förutom kontrollen)
på fjärrkontrollen medan spelaren utförde en repeterad uppspelning
under en spårdelning.
SEL Group
• Du valde „
: Name”, „
: Move” eller „
: Erase” medan mdspelaren är stoppad eller medan du spelar upp ett spår som inte
tillhör en grupp.
, Välj ett spår i en grupp som du vill redigera och gör om
redigeringsåtgärderna.
SEL Track
• Du valde „
: Name”, „
: Move” eller „
: Erase” medan
uppspelningen avslutades eller efter att du tryckte på END
SEARCH, och md-spelaren stoppades.
, Gör om redigeringen efter att ha valt önskat spår.
SLOW CHG
• Du försökte ladda upp batteriet på en plats med för låg temperatur.
, Ladda upp batteriet vid en temperatur på mellan +5°C och
+40°C.
TEMP OVER
• Md-spelaren är överhettad.
, Låt spelaren svalna.
76
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Felmeddelande Betydelse/Åtgärd
TOC Edit
• Md-spelaren spelar in information (spårets start- och slutpunkt) från
minnet till skivan.
, Vänta tills processen är avslutad. Utsätt inte md-spelaren för
stötar och avbryt inte strömförsörjningen.
TOC ERR
• Spelaren kan inte läsa informationen på skivan på rätt sätt.
, Sätt i en annan skiva.
, Om du kan radera hela skivan, bör du gör detta (sidan 41).
TR FULL
• Spårnummer 254 har uppnåtts.
, Radera onödiga spår (sidan 41).
TrPROTECT
• Du försökte spela in eller redigera ett spår som är raderingsskyddat.
, Spela in eller redigera andra spår.
• Du försökte redigera ett spår som har hämtats från en dator.
, Hämta tillbaks spåret till datorn och redigera sedan.
77
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Förklaringar
Skillnad mellan digital (optisk) och analog (linjeingång) ingång
Ljudingången på spelaren fungerar både som digital och analog ingång. Anslut spelaren till
en cd-spelare eller kassettbandspelare med antingen en digital (optisk) ingång eller analog
ingång. Om du vill spela in, finns information i „Spela in en md-skiva direkt!” (sidan 20)
för att spela in via en digital (optisk) ingång, och i „Spela in från en tv eller radio (Analog
inspelning)” (sidan 28) för att spela in via en analog (linjeingång) ingång.
Skillnad
Digital (optisk) ingång
Analog (linjeingång) ingång
Anslutningsbar
källa
Utrustning med digitalt (optiskt) uttag
(cd-spelare, dvd-spelare osv.)
Utrustning med analogt uttag
(linjeuttag) (kassettdäck, radio,
skivspelare osv.)
Rekommenderad
kabel
Optisk kabel (med optisk kontakt eller
optisk minikontakt) (sidan 21)
Anslutningskabel (med 2
telekontakter eller en
stereominikontakt) (sidan 28)
Signal från
källan
Digital
Analog
Även om en digital källa
(exempelvis en cd-spelare) är
ansluten är den signal som
skickas till spelaren analog.
Spårmarkeringar1)
Markeras automatiskt
Markeras (kopieras) automatiskt
• när ett tomt segment eller ett
• på samma plats som källan (när
ljudkällan är en cd- eller en md-skiva). lågnivåsegment (sidan 79) är
mer än 2 sekunder långt.
• efter mer än 2 sekunders tystnad
(sidan 79) eller med låg nivå (med en • när spelaren är i pausläge under
inspelning.
annan ljudkälla än en cd- eller mdskiva).
• när spelaren är i pausläge (ett tyst
avsnitt som är 3 sekunder långt
identifieras under synkroniserad
inspelning).
Ljudnivå vid Samma som för källan.
inspelning
Kan även justeras manuellt
(inspelningsnivå vid digital inspelning/
Digital REC) („Justera inspelningsnivån
manuellt”, sidan 31).
1) Onödiga
Justeras automatiskt. Kan även
justeras manuellt („Justera
inspelningsnivån manuellt”,
sidan 31).
markeringar kan tas bort när inspelningen är färdig. („Slå ihop spår (Combine)”, sidan 40).
Observera
Spårmarkeringar kan kopieras felaktigt:
• när du spelar in från vissa cd-spelare eller cd-växlare med digital (optisk) ingång.
• när källan är i slumpmässigt läge eller programuppspelningsläge vid inspelning med digital (optisk)
ingång. Spela i sådana fall upp källan i normalt uppspelningsläge.
• när program med ljud som sänds digitalt (t.ex. digital-tv) spelas in via den digitala (optiska) ingången.
78
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Vad som menas med „inget ljud”
„Inget ljud” beskriver ett tillstånd på spelaren då ingångsnivån är cirka 4,8 mV under analog
ingång, eller mindre än –89 dB under optisk (digital) ingång (med 0 dB som full bit (högsta
inspelningsnivå för en MiniDisc)).
Viktigt vid digital inspelning
Spelaren använder ett seriellt kopieringshanteringssystem (Serial Copy Management System) vilket
gör att det bara går att kopiera digitala s.k. förstagenerationskopior från förinspelade skivor och band.
Om du ska kopiera från en heminspelad md-skiva, måste du använda analog anslutning och analog
ljudutgång.
Förinspelade medier, t.ex. cd- och mdskivor.
Mikrofon, skivspelare, tuner osv. (med
analoga utgångar).
Analog inspelning
Digital inspelning
Heminspelad md-skivor
Heminspelad
mdskivor
Ingen
Inspelningsdigital
bar mdinspelning skiva
Digital inspelning
Inspelnings- Ingen
digital
bar mdinspelning
skiva
Inspelningsbar mdskiva
Begränsningar i redigeringen av spår som hämtats från datorn
Denna enhet är byggd så att redigeringsfunktioner (dvs. radera spår, lägga till spårmarkeringar
och radera spårmarkeringar) inte fungerar för spår som har hämtats från datorn. Detta är för att
förhindra förlust av behörighetskontroll hos de hämtade spåren. För att redigera dessa spår, lägg
först tillbaka dem på datorn och redigera dem sedan på datorn.
79
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Om DSP TYPE-S för ATRAC
Md-spelaren kan hantera DSP TYPE-S, en specifikation för avancerade Sony MiniDisc-spelare
som är utrustade med digitala signalprocessorer (DSP). Specifikationen gör det möjligt för
spelaren att producera ljud med hög kvalitet från spår som spelats in i MDLP-läge. Tack vare
stödet för DSP TYPE-R producerar md-spelaren överlägsen ljudkvalitet under inspelning och
uppspelning i SP-läge (normalt stereoläge).
Dämpa ljudhoppen (G-PROTECTION)
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats för att ge bättre skydd mot stötar än vad som fanns i
existerande md-spelare.
80
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
81
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
Använda programvaran
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\050GETSS1.5.fm]
masterpage:Left
Spela in ljuddata på
datorn
Du kan spela in ljuddata till datorn från källor som
exempelvis ljud-cd-skivor och Internet (sidan 90).
Cd-skivor
Internet
På datorn
Lyssna
Du kan lyssna på en ljud-cd i cd-romenheten på datorn, eller lyssna på
ljuddata från hårddisken (sidan 97).
82
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\050GETSS1.5.fm]
masterpage:Right
Vad är Net MD?
Net MD är en standard som gör det möjligt att överföra ljuddata från en dator till en
MiniDisc-enhet. För att kunna använda Net MD tillsammans med datorn behöver du
programmet „SonicStage”.
SonicStage innehåller en databas för hantering av ljuddata i datorn, samt funktioner för att
spela upp ljudinformationen i olika spellägen, redigera informationen och överföra
resultatet till andra enheter och annan maskinvara som är anslutna till datorn. Det är ett
inbyggt program som har en rad funktioner som underlättar musiklyssnandet.
Överföra ljuddata till Net MD
Du kan överföra ljuddata från datorn till en md (sidan 94).
Till en Net MD
Det är enkelt att redigera ljuddata och
namnge spår och skivor via
tangentbordet (sidan 93).
Skapa ett
musikbibliotek
Använda programvaran
Redigera
Du kan skapa ett musikbibliotek med
dina favoritlåtar på datorn.
83
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage: L0-Left
Grundfunktioner
Grundläggande hantering med Net MD
Följ de grundläggande stegen nedan när du har köpt md-spelaren. I dessa steg kommer du
att förbereda och ställa in datorn så att du kan använda md-spelaren som en Net MD. Följ
stegen nedan och läs mer information på angivna sidor.
1 Ordna den systemmiljö som krävs.
(sidan 85)
2 Installera programvaran på datorn.
(sidan 86)
3 Ansluta Net MD till datorn.
(sidan 89)
4 Lagra ljuddata på datorn.
I den här handboken kan du läsa hur du spelar in från en ljud-cd.
(sidan 90)
5 Överföra ljuddata från datorn till en mdskiva (Hämta).
(sidan 94)
6 Lyssna på en md-skiva.
Du kan lyssna på ljuddata som har hämtats från datorn till Net MD.
(sidan 97)
84
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Ordna den systemmiljö som krävs
Systemkrav
Följande maskin- och programvara är obligatoriska för att du ska kunna använda
programvaran SonicStage för Net MD.
Dator
IBM-dator/AT eller kompatibel
• Processor: Pentium II 400 MHz eller högre (Pentium III 450 MHz
eller högre rekommenderas)
• Ledigt utrymme på hårddisken1): 120 MB eller mer
• RAM: 64 MB eller mer (128 MB eller mer rekommenderas)
Övrigt
• Cd-rom-enhet (med möjlighet till digital uppspelning med WDM)
• Ljudkort
• USB-port (hanterar USB 2.0 Full Speed (tidigare USB 1.1))
Operativsystem Fabriksinstallerat:
Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows
Millennium Edition/Windows 2000 Professional/Windows 98 Second
Edition
Teckenfönster
High Color (16 bitar) eller mer, 800 × 480 punkter eller mer (800 × 600
punkter eller mer rekommenderas)
Övrigt
• Internet-åtkomst: för onlineregistrering och EMD-tjänster
• Windows Media Player (version 7.0 eller högre) installerad för att
spela upp WMA-filer
1)
Mer information finns i sidan 103.
Programvaran fungerar inte i följande miljöer:
• Macintosh
• Andra Windows XP-versioner än Home Edition och Professional
• Andra Windows 2000-versioner än Professional
• Andra Windows 98-versioner än Second Edition
• Windows NT
• Windows 95
• Egenhändigt byggda datorer eller operativsystem
• En uppgradering av det ursprungliga tillverkarinstallerade operativsystemet
• Multistartmiljö (multi-boot)
• Miljö med flera bildskärmar
Obs!
• Vi garanterar inte problemfri drift på alla datorer som uppfyller systemkraven.
• Vi garanterar inte problemfri drift av funktionerna vänteläge, viloläge och energisparläge på alla
datorer.
85
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Installera programvaran på datorn
Det här avsnittet beskriver hur du installerar programvaran SonicStage Ver.1.5 som
medföljde Net MD.
Innan du installerar programvaran
1 Kontrollera följande innan du installerar programvaran.
Anslut inte den medföljande USB-kabeln före installationen!
Det är möjligt att SonicStage inte kan läsas in eller fungera på rätt sätt om USBkabeln ansluts till datorn under installationen.
Stäng alla övriga Windows-program innan du startar installationen!
Stäng alla antivirusprogram, eftersom sådana ofta kräver stora systemresurser.
2 Läs referenssidorna innan du installerar programvaran (gå till den sida
som avser det aktuella operativsystemet och de program som redan har
installerats på datorn).
Windows XP
, sidan 100
Windows Millennium Edition
, sidan 101
Windows 2000
, sidan 101
• För att kunna installera programvaran måste du
logga in med ett användarnamn med „Computer
Administrator”.
• Om du använder „System Restore”-funktionen på
menyn „System Tools” i Windows kan det hända
att spåren som hanteras av SonicStage skadas och
inte kan spelas upp.
• Om du använder „System Restore”-funktionen på
menyn „System Tools” i Windows kan det hända
att spåren som hanteras av SonicStage skadas och
inte kan spelas upp.
• Du måste logga in som „Administrator” innan du
kan installera programvaran.
OpenMG Jukebox, SonicStage • Beroende på programvaruversionen kan det
eller SonicStage Premium
hända att befintlig programvara skrivs över av
nya versionen, eller att den finns sida vid sida
, sidan 102 den
med SonicStage Ver.1.5. Läs mer information på
referenssidan, eftersom installationen bygger på
versionsnumret.
86
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Installera SonicStage Ver.1.5
1
Starta datorn och Windows.
2
Sätt in installations-cd:n till SonicStage i cd-rom-enheten på datorn.
Installationsprogrammet startar automatiskt
och installationsfönstret för SonicStage
Ver.1.5 visas.
3
Välj [SonicStage 1.5].
För att kunna använda programvaran tillsammans med Net MD måste du installera
SonicStage Ver.1.5 och Net MD-drivrutinen.
Klicka på [SonicStage 1.5]
• När du installerar SonicStage
första gången
• När SonicStage, SonicStage
Premium eller OpenMG
Jukebox har installerats på
datorn
forts.
87
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
4
Följ anvisningarna på skärmen.
Läs anvisningarna noga.
Installationen kan ta mellan 20 till 30
minuter, beroende på systemmiljön
(sidan 109).
5
När installationen är klar klickar du på [Restart] för att starta om datorn.
Starta om datorn först när installationen är
klar.
Lyckades installationen utan fel?
Om det inträffade problem under installationen, se „Felsökning” (sidan 106).
Obs!
• Ta inte bort, flytta eller redigera någon av de installerade mapparna med Utforskaren eller något annat
program. Det kan skada SonicStage-databasen eller göra den instabil.
• Avbryt inte den pågående installationen och ta inte ut cd-skivan från cd-rom-enheten. Det kan
omöjliggöra en installation vid ett senare tillfälle.
88
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Ansluta Net MD till datorn
När installationen av programvaran är klar kan du ansluta Net MD till datorn.
Läs även bruksanvisningen till Net MD.
1
Sätt in en inspelningsbar skiva i Net MD.
2
Anslut nätkabeln och den medföljande USB-kabeln till Net MD och datorn.
Nätadapter
Till USB-uttaget/
särskilt uttag
Till USBanslutnings
kontakten
Net MDenheter*
Medföljande
USB-kabel
Till DC IN-uttaget
Dator
* Om det medföljer en hållare med Net MD kan du ansluta den medföljande USBkabeln till USB-hållaren och lägga Net MD i hållaren.
3
Kontrollera anslutningarna.
När anslutningarna är klara visas „PCppMD”*
i teckenfönstret på Net MD.
*På vissa enheter kan „Net MD” visas.
Obs!
• När du ansluter Net MD till datorn rekommenderas du att köra md-spelaren ansluten till elnätet. Om
du kör Net MD med batteri bör du se till att du använder ett nytt torrbatteri eller ett fulladdat
uppladdningsbart batteri. Vi garanterar inte resultatet vid felaktig användning, datorfel eller skadade
ljuddata som orsakas av för svagt batteri.
• Om du använder Net MD med hållaren bör du ställa hållaren på en plan yta så att USB-kabeln inte
lossnar.
89
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Lagra ljuddata på datorn
Det här avsnittet beskriver hur du spelar in och lagrar ljuddata från en ljud-cd till
hårddisken på datorn.
Proceduren används för att spela in alla spår på en ljud-cd. Information om hur du spelar in
vissa spår från en cd och spelar in från andra ljudkällor finns i onlinehjälpen (sidan 98).
Obs!
Systemet kan fungera felaktigt om datorn sätts i vänte- eller viloläge medan det pågår en uppspelning,
inspelning eller anslutning till en extern enhet eller externa media*, t.ex. Net MD. Stäng av vänte- eller
viloläget på datorn. Mer information finns i sidan 103.
∗ I denna programvara avser begreppet „MD” den inbyggda md-platsen på datorn och „Device/
Media” en Net MD som ansluts externt via en USB-kabel.
Starta SonicStage
Gör något av följande:
• Dubbelklicka på
(ikonen [SonicStage]) på datorn.
• Välj [Start] - [Programs]* - [SonicStage] - [SonicStage].
∗ [All Programs] om du har Windows XP
SonicStage startar och huvudfönstret visas.
90
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Spela in ljud-cd-skivor på hårddisken
I SonicStage Ver.1.5 kallas hårddisken „Music Drive”. Music Drive hanterar alla ljuddata
som lagras av SonicStage.
1
Sätt in den cd-skiva som du vill spela in i cd-rom-enheten på datorn.
Cd-fönstret visas.
Obs!
Första gången som du spelar in en cd-skiva från cd-romenheten visas dialogrutan „CD Drive Optimization” när du
sätter in cd-skivan. När du klickar på [Start] kontrolleras att
cd-rom-enheten kan hantera inspelningen korrekt.
2
Klicka på
(Inspelning).
Inspelningsfönstret* visas i teckenfönstret.
∗Inspelningsfönstret gör det enkelt att spela in. Genom att helt
enkelt följa 1, 2 och 3 i nästa steg kan du välja ljudkälla i
den vänstra rutan och inspelningsdestination i den högra.
3
Välj
(cd) för [1 Sources] och
(Music Drive) för [2 Targets] och
klicka på 3
[Jump to Record Window].
Inspelningsfönstret visas.
forts.
91
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
4
Klicka på
mitt i fönstret och välj inspelningsläge.
När du spelar in data i LP2-läge:
välj ATRAC3 132kbps
När du spelar in data i LP4-läge:
välj ATRAC3 66kbps
Klicka här
5
Om listpanelen inte visas kan du klicka på
lista).
(Visa
Listpanelerna visas under inspelningsfönstret.
Innehållet på cd-skivan visas i den vänstra listpanelen.
6
Klicka på
[Record All].
Inspelningen startar.
När inspelningen är klar visas de inspelade spåren i den högra listpanelen.
Avbryta inspelningen
Klicka på
([Stop]).
Du kan återuppta inspelningen genom att klicka på
spår som stoppades sist.
. Den återupptas från början av det
92
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Namnge ljuddata
När inspelningen är klar kan du namnge ljudinformationen i Music Drive. När du har
namngett ljudinformationen i Music Drive överförs namnet tillsammans med
ljudinformationen till en skiva, så att du kan granska dem i din Net MD.
1
Starta SonicStage (sidan 90) och klicka på
(Music Drive).
„All Playlists” visas och alla skivor som finns lagrade i
Music Drive visas i fönstret Music Drive.
2
Dubbelklicka på önskat skivnamn.
Då visas en lista över ljudfilerna på skivan.
3
Klicka på
(Redigera) längst ned till höger på skärmen.
Redigeringspanelen visas.
4
Välj ett alternativ genom att klicka på [Title], [Album], [Artist] eller [Genre],
högerklicka och välj [Rename].
Du kan också klicka på [V] vid [Album] eller [Artist] för att visa en listruta där du kan
välja alternativet.
5
När spårets namn är markerat kan du skriva text via tangentbordet.
z
Du kan också importera namn från en databas med hjälp av knappen
([CD Info]) och använda
namnen för att namnge spår eller skivor. Mer information finns i onlinehjälpen (sidan 98).
93
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Överföra ljuddata från datorn till Net MD (Hämta)
Ljuddata som lagras i Music Drive kan överföras till Net MD. Proceduren kallas „Hämta”.
Av upphovsrättsliga skäl kan du bara hämta ett spår ett visst antal gånger (sidan 112).
Spellista
Hämta ljudfiler till Net MD
Det här avsnittet beskriver hur du hämtar alla ljudfiler i en spellista*.
∗ En spellista är en förvaringsplats där du kan sortera de ljudfiler som lagras i Music Drive efter
genre, artist, osv.
1
Klicka på
2
Välj
(Music Drive) för [1 Sources] och
(Device/Media) för [2
Targets], och klicka på 3
([Jump to Record Window]).
(Spela in) för att visa inspelningsfönstret.
Inspelningsfönstret visas.
94
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
3
Klicka
(sidan 92).
mitt i fönstret och välj inspelningsläget
Standard transfer mode: Data överförs i samma format som i originalfilerna.
Maximum available transfer space: Alla data överförs i LP4-läge.
SP transfer mode: Alla data konverteras och överförs i normalt stereoläge. Välj det här
läget om du lyssnar på hämtade data på utrustning som inte kan hantera MDLPläge.
4
Om listpanelen inte visas kan du klicka på
lista).
(Visa
En spellista visas.
5
Bekräfta att de ljudfiler som du vill hämta också är möjliga att hämta.
Noterna bredvid spårnumren i den vänstra delen av
listan motsvarar det antal gånger som filen kan hämtas
(exempel:
= spåret kan hämtas tre gånger till). Om
visas bredvid spårnumret kan filen inte hämtas.
6
Klicka på
[Check-Out All].
Filhämtningen startar.
Alla filer i spellistan hämtas till den anslutna Net MD.
Avbryta en hämtning
Klicka på
([Stop]).
95
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Obs!
• När en hämtning väl har startat bör du inte koppla från USB-kabeln eller strömkällan förrän
hämtningen är klar. I annat fall kan informationen eller systemet skadas.
• Var noga med att inte stöta emot Net MD när hämtningen har startat. Det kan medföra att resultatet av
inspelningen inte lagras på rätt sätt.
• På grund av begränsningar i MD-systemet kanske du inte kan utnyttja hela den återstående
inspelningstiden.
• På grund av begränsningar i MD-systemet kan det lagras högst cirka 1 700 tecken som namn på
skivor, grupper och spår på skivan. Ta hänsyn till detta när du hämtar ett stort antal spår.
96
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Lyssna på en md-skiva
Du kan lyssna på en md-skiva på Net MD medan den är ansluten till datorn. När Net MD
inte är ansluten till datorn kan den användas som en vanlig MiniDisc-spelare.
Information om hur du använder Net MD finns i avsnittet „Använda spelaren”.
Lyssna på en md-skiva med Net MD ansluten till datorn
Om du lyssnar på en md-skiva med Net MD ansluten till en dator, bör du tänka på att
lyssna på själva Net MD (ansluten till hörlurar/öronsnäckor, högtalare e.dyl.). Md-ljudet
kan inte höras i hörlurar/öronsnäckor som är anslutna till datorn.
Lyssna på en md-skiva med Net MD frånkopplad från datorn
Lyssna på md-skivan när du har kopplat bort USB-kabeln från datorn och Net MD.
Obs!
I allmänhet kan du inte radera eller dela upp/slå ihop hämtade ljudfiler. Om du vill redigera sådana filer
måste du först hämta tillbaka dem till datorn. Hämtade filer kan redigeras på vissa md-spelare. När du
raderar ett spår minskar emellertid antalet gånger som filen kan hämtas, och när du delar upp eller slår
ihop spår går det inte att därefter hämta tillbaka filen till datorn (sidan 110).
97
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage: L0-Left
Avancerade funktioner
Använda andra funktioner!
Använda onlinehjälpen till SonicStage
Den här handboken beskriver bara de grundläggande funktionerna i programvaran
SonicStage. Det finns emellertid en rad andra funktioner med vilka du exempelvis kan
importera ljudfiler från Internet, sortera och hantera ljudfiler och spela upp ljudfiler med
olika uppspelningslägen. Mer information om de olika menyerna och funktionerna finns i
onlinehjälpen.
Visa onlinehjälp
Klicka på
(Hjälp) medan
SonicStage är igång.
z
Du kan visa onlinehjälpen genom att välja följande:
[Start]–[Programs]*–[SonicStage]–[SonicStage Help]
∗ [All Programs] om du använder Windows XP.
98
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Visa onlinehjälp
Flikarna
Höger sida
Vänster sida
Vi börjar med hur du använder onlinehjälpen. En förklaring av hur du använder
onlinehjälpen finns också i onlinehjälpen.
1 Dubbelklicka på [Overview] i den vänstra rutan.
2 Klicka på [About this Help file].
Förklaringen visas i den högra rutan.
3 Läs förklaringen.
Rulla i texten om det behövs.
Klicka på understrukna ord om du vill gå till deras beskrivningar.
Obs!
I onlinehjälpen är „Device/Media” det
allmänna begreppet för externa enheter som
exempelvis Net MD, Network Walkman
(dvs. bärbara IC-spelare eller bärbara
„Memory Stick”-spelare) och MusicClips.
Device/Media
99
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage: L0-Left
Övrig information
Inställningar och försiktighetsåtgärder
Inställningar enligt operativsystem
Inställningarna och försiktighetsåtgärderna skiljer sig åt mellan olika operativsystem.
Kontrollera de alternativ som avser det aktuella operativsystemet.
För Windows XP-användare
Begränsningar när programvaran SonicStage körs under Windows XP
• För att kunna installera programvaran måste du logga in med ett användarnamn med
attributet „Computer Administrator”*.
• Du måste logga in med användarnamnet „Administrators” eller „Power Users” för att
kunna använda SonicStage.
• Båda versionerna av Windows XP (Home/Professional) kan användas.
• NTFS-formatet i Windows XP Home Edition och Windows XP Professional
(fabriksinstallerat) kan bara användas tillsammans med standardinställningarna
(fabriksinstallerade).
∗ Så här kontrollerar du om användarnamnet har attributet „Computer Administrator”
Gå till [Start]-[Control Panel]-[User Account] och kontrollera det användarnamn som visas i
fönstret.
När du använder SonicStage under Windows XP
Om du använder „System Restore”-funktionen i Windows „System Tools” kan det händ att
ljuddata som hanteras av SonicStage skadas och inte kan spelas upp.
Innan du använder funktionen för systemåterställning bör du därför först säkerhetskopiera
alla ljudfiler och återställa dem efter att ha använt systemåterställningsfunktionen.
Information om säkerhetskopiering finns i onlinehjälpen.
Obs!
För att återställa säkerhetskopierade data krävs åtkomst till Internet. Om en ljudfil blir obrukbar efter att
systemet har återställs kan det hända att det visas en feldialogruta. Följ i så fall anvisningarna i
meddelandet.
100
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
För Windows Millennium Edition-användare
När du använder SonicStage under Windows Millennium Edition
Om du använder „System Restore”-funktionen i Windows „System Tools” kan det hända
att ljuddata som hanteras av SonicStage skadas och inte kan spelas upp.
Innan du använder funktionen för systemåterställning bör du därför först säkerhetskopiera
alla ljudfiler och återställa dem efter att ha använt systemåterställningsfunktionen.
Information om säkerhetskopiering finns i onlinehjälpen.
Obs!
För att återställa säkerhetskopierade data krävs åtkomst till Internet. Om en ljudfil blir obrukbar efter att
systemet har återställs kan det hända att det visas en feldialogruta. Följ i så fall anvisningarna i
meddelandet.
För Windows 2000-användare
Begränsningar när programvaran SonicStage körs under Windows 2000
• Du måste logga in som „Administrator” för att kunna installera SonicStage.
• Du måste logga in med användarnamnet „Administrators” eller „Power Users” för att
kunna använda SonicStage.
• Av Windows 2000-versionerna kan SonicStage bara hanteras av Windows 2000
Professional.
• NTFS-formatet i Windows 2000 Professional (fabriksinstallerat) kan bara användas
tillsammans med standardinställningarna (fabriksinstallerade).
För Windows 98 Second Edition-användare
Importera MP3-filer till datorn och spela upp WAV-filer på datorn
Du behöver Microsoft Media Player version 7.0 eller högre om du vill importera MP3-filer
eller spela upp WAV-filer. Användare med tidigare versioner kan hämta den senaste
versionen från Microsofts webbplats (http://www.microsoft.com/).
101
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
För användare med OpenMG Jukebox, SonicStage eller
SonicStage Premium installerad på datorn
Obs!
Bekräfta om det har hämtats spår från datorn.
Om det har hämtats spår från OpenMG Jukebox, en tidigare version av SonicStage eller
SonicStage Premium, är det möjligt att det inte går att hämta tillbaka spåren med
SonicStage Ver.1.5. Du rekommenderas att hämta tillbaka spåren innan du installerar
SonicStage Ver.1.5.
Kontrollera följande innehåll innan du installerar SonicStage Ver.1.5.
Installationsalternativen och proceduren varierar beroende på vilken programvara som har
installerats på datorn.
Användare med OpenMG Jukebox installerad
Installerad version
Åtgärd
Ver.1.0~2.1
Installera SonicStage 1.5. OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1
avinstalleras automatiskt och ersätts.1)
Ver.2.2
OpenMG Jukebox Ver.2.2 och SonicStage Ver.1.5 kan
finnas sida vid sida på samma dator.
Om du installerar SonicStage Ver. 1.5 uppgraderas
OpenMG Jukebox Ver.2.2 automatiskt till den senaste
versionen.
1)
Ljudfiler som har spelats in med OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 konverteras automatiskt till
SonicStage Ver. 1.5-format. Av säkerhetsskäl bör du säkerhetskopiera ljudinformationen med
säkerhetskopieringsverktyget innan du uppgraderar till SonicStage Ver.1.5.
Användare med en tidigare version av SonicStage installerad
Installerad version
Åtgärd
Ver.1.0~1.5
Installera SonicStage Ver.1.5. Den tidigare versionen
avinstalleras automatiskt och ersätts.1)
1)
Ljudfiler som har spelats in med SonicStage Ver.1.0-1.5 konverteras automatiskt till SonicStage
Ver.1.5-format. Av säkerhetsskäl bör du säkerhetskopiera ljudinformationen med
säkerhetskopieringsverktyget innan du uppgraderar till SonicStage Ver.1.5.
Användare med en SonicStage Premium installerad
Installerad version
Åtgärd
SonicStage Premium
Installera SonicStage Ver.1.5. SonicStage Ver.1.5 och
SonicStage Premium kan finnas sida vid sida på samma
dator.
102
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Försiktighetsåtgärder i samband med installation av både SonicStage Ver. 1.5 och
OpenMG Jukebox Ver.2.2 eller SonicStage Premium
• Se till att ikonen för OpenMG Jukebox Ver.2.2 inte visas i Aktivitetsfältet. I så fall kan datorn inte
identifiera Net MD.
• Ljuddata som har spelats in på datorn lagras i en gemensam fil och används av båda programmen. Om
du tar bort en ljudfil (exempelvis spår som spelats in från en skiva) i ett program, tas filen därför bort
också från det andra programmet.
Försiktighetsåtgärder i samband med användning av en dator där OpenMG
Jukebox Ver.1.0-2.1 eller SonicStage Ver.1.0-1.2 har installerats
När du har installerat SonicStage ver.1.5 bör du vara noga med att inte ersätta SonicStage ver.1.5 med
OpenMG Jukebox ver.1.0-2.1 eller SonicStage ver.1.0-1.2, eftersom alla ljuddata i Music Drive då kan
gå förlorade. Om du av misstag startar installationen av OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 eller SonicStage
Ver.1.0-1.2, bör du stoppa installationen omedelbart.
Viktigt om utrymme på hårddisken
Det krävs 120 MB eller mer ledigt utrymme på hårddisken. Om det inte finns tillräckligt
med utrymme på datorn installeras inte programvaran korrekt. Hur mycket ledigt utrymme
som behövs beror på den aktuella versionen av operativsystemet Windows och på antalet
ljudfiler som hanteras.
Viktigt om vänte-/viloläget på datorn
• Om datorn sätts i vänte- eller viloläge medan en cd-skiva spelas in eller medan en datafil
hämtas, kan det hända att ljudinformationen går förlorad eller att datorn inte aktiveras
som den ska. Du bör därför stänga av vänte-/viloläget på datorn.
• Om du byter media medan datorn är satt i vänte-/viloläge kan det hända att
ljudinformationen går förlorad när datorn aktiveras.
• Om datorn sätts i vänte-/viloläge kan det hända att den inte kan identifiera Net MD när
den aktiveras. Om detta inträffar bör du koppla från USB-kabeln och sätta tillbaka den.
Säkerhetskopiera ljuddata
Innan du gör något som kan påverka själva operativsystemet (exempelvis en
systemåterställning), bör du säkerhetskopiera alla ljuddata med [SonicStage backup tool]
från [Start] - [Programs] - [SonicStage].
103
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Avinstallera SonicStage
Så här avinstallerar du SonicStage.
För Windows XP-användare
Logga in med ett användarnamn med attributet „Computer Administrator”.
Information om hur du loggar in som administratör finns i bruksanvisningen till datorn.
1
Klicka på [Start]–[Control Panel].
Fönstret „Control Panel” visas.
2
Dubbelklicka på [Add/Remove Programs].
Dialogrutan „Add/Remove Programs” visas.
3
Klicka på [Change or Remove Programs].
4
Klicka på [SonicStage 1.5.XX] i listan „Currently Installed Programs” och
klicka sedan på [Change and Remove].
5
Klicka på [OpenMG Secure Module 3.1]* i listan „Currently Installed
Programs” och klicka sedan på [Change and Remove].
Följ anvisningarna i meddelandet och starta om datorn. När datorn startas om slutförs
avinstallationen.
* Om SonicStage Ver.1.5 finns sida vid sida med OpenMG Jukebox Ver.2.2 eller SonicStage Premium
på datorn, och du inte avinstallerar någon av versionerna, bör du se till att [OpenMG Secure Module
3.1] inte avinstalleras eftersom den används av båda programmen.
För Windows Millennium Edition-/Windows 98 Second Editionanvändare
1
Klicka på [Start]–[Settings]–[Control Panel].
Fönstret „Control Panel” visas.
104
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
2
Dubbelklicka på [Add/Remove Programs].
Fönstret Egenskaper för Add/Remove Programs visas.
3
Klicka på [SonicStage 1.5.XX] i listan över program som kan tas bort
automatiskt och klicka sedan på [Add/Remove].
4
Klicka på [OpenMG Secure Module 3.1]* i listan över program som kan tas
bort automatiskt och klicka sedan på [Add/Remove].
Följ anvisningarna i meddelandet och starta om datorn. När datorn startas om slutförs
avinstallationen.
För Windows 2000-användare
Logga in som „Administrator” och följ anvisningarna nedan.
Information om hur du loggar in som administratör finns i bruksanvisningen till datorn.
1
Klicka på [Start]–[Settings]–[Control Panel].
Fönstret „Control Panel” visas.
2
Dubbelklicka på [Add/Remove Programs].
Dialogrutan „Add/Remove Programs” visas.
3
Klicka på [Change or Remove Programs].
4
Klicka på [SonicStage 1.5.XX] i listan „Currently Installed Programs” och
klicka sedan på [Change/Remove].
5
Klicka på [OpenMG Secure Module 3.1]* i listan „Currently Installed
Programs” och klicka på [Change/Remove].
Följ anvisningarna i meddelandet och starta om datorn. När datorn startas om slutförs
avinstallationen.
* Om SonicStage Ver.1.5 finns sida vid sida med OpenMG Jukebox Ver.2.2 eller SonicStage Premium
på datorn, och du inte avinstallerar någon av versionerna, bör du se till att [OpenMG Secure Module
3.1] inte avinstalleras eftersom den används av båda programmen.
105
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Felsökning
Följ nedanstående steg om det inträffar problem med programvaran SonicStage. Anteckna
de eventuella felmeddelanden som visas.
Steg 1: Kontrollera symtomen i avsnittet „Felsökning”.
Det finns också information i bruksanvisningen och i „Inställningar och
försiktighetsåtgärder” (sidan 100).
Steg 2: Kontrollera symtomen i onlinehjälpen till SonicStage
1.5 (sidan 98).
Kontrollera „Troubleshooting” under „Additional information” i onlinehjälpen.
Användbar information finns också i andra avsnitt i onlinehjälpen.
Steg 3: Om du inte kan lösa problemet genom att kontrollera
ovanstående referenser.
Läs tabellen nedan och kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
106
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Dator
• Tillverkare:
• Modell:
• Typ: Bordsdator / bärbar dator
Operativsystem:
RAM-kapacitet:
Hårddisk (med SonicStage och ljuddata)
• Hårddiskens kapacitet:
• Ledigt utrymme:
Installerad mapp med SonicStage (om annan än standardmappen)1)
• Sökväg till installerad mapp:
Programvaruversion (SonicStage ver.1.5)2):
Felmeddelande (om ett sådant visades):
Om det används en externt ansluten cd-rom-enhet
• Tillverkare:
• Modell:
• Typ: Cd-rom / cd-r/rw / dvd-rom / annan (
)
• Typ av anslutning till datorn: PC Card / USB / IEEE1394 / annan (
)
Om en annan enhet med USB-anslutning används
• Enheten/enheternas namn:
1)
2)
Om du inte anger någon sökväg installeras programvaran i C:\Program Files\Sony\SonicStage.
Du kan ta reda på programvaruversionen av SonicStage genom att gå till [Menu] - [About SonicStage]
i SonicStage-fönstret, eller läsa versionsinformationen på bifogad cd-rom-skiva.
107
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Om datorn inte kan identifiera Net MD
• Är Net MD ansluten till datorn på rätt sätt?
— Om Net MD inte är ordentligt ansluten till datorn kommer datorn inte att kunna
identifiera Net MD.
— Anslut den medföljande USB-kabeln på nytt. Om datorn fortfarande inte kan
identifiera Net MD bör du koppla från Net MD, starta om datorn och ansluta USBkabeln på nytt.
• Har du satt in en md-skiva i Net MD?
Kontrollera om det sitter en md-skiva i Net MD.
• Om datorn inte kan identifiera Net MD trots att Net MD har anslutits och en
skiva har satts in, är det möjligt att Net MD-drivrutinen inte är korrekt
installerad.
Gå till [USB-controller] i Enhetshanteraren i Windows och bekräfta att Net MD
identifieras på rätt sätt.
Om det visas en [!]-symbol i rutan i Enhetshanteraren innebär det att Net MD inte
identifieras på rätt sätt. Installera om Net MD-drivrutinen.
1 Klicka på [Start]–[Settings]–[Control Panel].1)
2 Dubbelklicka på [System] i Kontrollpanelen.2)
3 Klicka på fliken [Hardware]3) och klicka sedan på [Device Manager].
Enhetshanteraren öppnas.
1)
2)
3)
I Windows XP väljer du [Start]–[Control Panel].
I Windows XP dubbelklickar du på [System] om Kontrollpanelen visas med formatet „classic”,
eller klickar på [Performance and Maintenance] och sedan på [System] om Kontrollpanelen visas
med formatet „category”.
Beroende på vilket system du använder är det möjligt att fliken [Hardware] inte finns. I så fall
klickar du på fliken [Device Manager] för att öppna Enhetshanteraren.
Om installationen inte lyckades utan fel
• Stäng alla Windows-program innan du startar installationen.
Om du startar installationen trots att det finns aktiva program, kan det inträffa fel. Det
gäller i synnerhet program som kräver stora systemresurser, som antivirusprogram.
• Var noga med att ansluta Net MD till datorn innan du startar installation.
Om den medföljande USB-kabeln ansluts till datorn före installationen blir
installationen inte korrekt. Anslut USB-kabeln när installationen är klar.
• Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken.
Det krävs 120 MB eller mer ledigt utrymme på hårddisken. Om det inte finns tillräckligt
med utrymme på datorn är det möjligt att det inte går att installera.
108
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
• Om installationen verkar ha avbrutits.
Det kan ta 30 minuter eller mer att installera programvaran, beroende på datorn och cdrom-enheten.
Var uppmärksam på följande problem medan installationen pågår.
Fel
Orsak/åtgärd
Installationen verkar ha
avbrutits innan den var klar.
Kontrollera om det visas ett felmeddelande bakom
installationsfönstret.
t Tryck på [Tab]-tangenten samtidigt som du håller
ned [Alt]. Om det visas ett felmeddelande trycker du på
[Enter]. Installationen återupptas. Om det inte visas
något meddelande pågår installationen fortfarande.
Vänta ett tag till.
Förloppsindikatorn på skärmen Installationen förlöper normalt. Var vänlig vänta.
rör sig inte. Åtkomstlampan
har inte varit tänd på flera
minuter.
• Om installationen ändå misslyckas efter dessa åtgärder.
— Du kan installera programmet genom att kopiera alla filer till hårddisken på följande
sätt:
1 Skapa en ny mapp på hårddisken.
2 Sätt in den medföljande cd-rom-skivan (SonicStage Ver.1.5) i cd-rom-enheten.
3 När installationsfönstret visas klickar du på [Exit] för att avbryta installationen.
4 Högerklicka på Start-menyn och öppna Utforskaren.
5 Välj [SS15E] på cd-rom-enheten och klicka på [Edit]-[Select All].
6 Klicka på [Edit]-[Copy to Folder] (eller [Edit]-[Copy]) för att kopiera alla filer till den
mapp som du skapade i steg 1.
7 Ta ut cd-skivan från cd-rom-enheten, öppna den mapp som kopierades till hårddisken
och dubbelklicka på [setup.exe].
8 När installationsfönstret visas följer du anvisningarna för att installera [SonicStage
1.5].
— Du kan installera programvaran via [Start]-[Run].
109
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Information och förklaringar
Net MD Vanliga frågor
Det här avsnittet innehåller vanliga frågor och svar om Net MD.
På Net MD
Vad är „Net MD”?
Net MD är en specifikation som medför att ljuddata i en dator kan överföras till en
MiniDisc via en USB-kabel.
Tidigare har MiniDisc-skivor bara kunnat användas för att spela in analoga källor (via
mikrofon eller en analog ingång) eller PCM-källor som cd-skivor. Det gick inte att spela in
ljudfiler på en dator. Tack vare SonicStage och andra musikhanteringsprogram som bygger
på teknik för skydd av upphovsrätt, som „OpenMG”1) och „MagicGate”2), blev det möjligt
att konvertera ljudfiler till det ATRAC- eller ATRAC33)-format som används på md-skivor,
vilket i sin tur gjorde det möjligt att spela in datorfiler på md-skivor.
1)
2)
3)
Teknik för skydd av upphovsrätt för hantering av ljuddata som spelats in på datorer, o.dyl.
Teknik för att bekräfta det upphovsrättsliga skyddet på ljuddata vid hämtning av filer mellan en dator
och en Net MD-enhet.
Filtyp för inspelning till en md-skiva.
På vilket sätt underlättar SonicStage-programvaran användningen av mdskivor?
• Den gör det möjligt att spela in ljuddata från datorn till md-skivan.
• Redigeringen underlättas tack vare anvisningar på skärmen.
— Namngivning: Gör det möjligt att använda tangentbordet för att på ett enkelt sätt
namnge innehållet på skivan.
— Flytta spår och grupper: Gör det möjligt att flytta spår eller grupper genom att helt
enkelt dra och släppa dem. Spårflyttningar är enkla att se.
— Gruppinställningar: Det är enkelt att skapa och låsa upp grupper.
Funktionerna kan användas för att redigera spår på en skiva i Net MD. Om du vill
redigera innehållet på en md-skiva ansluter du Net MD till datorn och redigerar spåren i
fönstret Device/Media (Enhet/media) i SonicStage.
Går det att hämta spår som spelats in på Net MD till en dator?
Nej, det går inte.
Ljuddata som ursprungligen hämtades från en dator kan bara hämtas tillbaka till samma
dator. Spår som spelas in på Net MD med mikrofon eller via en analog eller digital
anslutning kan inte överföras till datorn eller kopieras.
Dator k MiniDisc : OK.
MiniDisc k Dator : OK bara för spår som ursprungligen hämtades från datorn.
110
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Om redigering
Kan hämtade spår redigeras på Net MD?
• Åtgärder som kan göras på Net MD:
— Namnge innehåll.
— Tilldela och låsa upp grupper.
— Flytta spår och grupper.
• Åtgärder som inte kan göras på Net MD:
— Lägga till spårmarkeringar (Divide)/radera spårmarkeringar (Combine).
— Radera spår, grupper eller hela innehållet på en skiva.
111
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Om upphovsrättsskydd
Med OpenMG-tekniken* kan du lyssna på digital musik samtidigt som
upphovsrättsinnehavarens rättigheter skyddas. OpenMG Jukebox krypterar ljudfiler i
OpenMG-format och lagrar dem på datorns hårddisk för att förhindra obehörig
distribution.
* Tekniken för skydd av upphovsrätt i den här programvaran följer SDMI-specifikationerna (Secure
Digital Music Initiative).
Programvaran ställer vissa begränsningar på inspelning och uppspelning för att skydda
upphovsrätten.
Du kan bara hämta filer till samma dator som de hämtades från. Filerna kan inte kopieras
eller hämtas till andra datorer.
Mer information finns i avsnittet „Egenskaper i upphovsrättsskyddet av OpenMG”
(sidan 113).
Du kan bara hämta tillbaka
ljudfiler på samma dator som
de hämtades från.
Hämtningen
kan bara ske
tre gånger.
Du kan inte kopiera
eller flytta ljudfiler
till en annan dator.
112
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Begränsningar beträffande ljudinnehåll
Digitalt ljudmaterial med hög kvalitet finns lätt åtkomligt via tjänsterna för
musikdistribution på Internet. För att skydda upphovsrättsinnehavarna från obehörig
distribution distribueras visst material med begränsningar på inspelning och uppspelning.
Exempelvis kan uppspelningsperioden eller antalet uppspelningar vara begränsad. I sådana
fall kanske det inte är möjligt att hämta ljudmaterialet.
Beroende på materialet kan det hända att vissa ljuddata som kan hämtas omfattas av
begränsningar när det gäller redigeringen på Net MD. Exempelvis kanske det inte går att
radera ljudmaterialet eller lägga till eller radera spårmarkeringar.
Det går inte att hämta andra spår än dem som hämtades från datorn (det gäller exempelvis
spår som har spelats in med mikrofon eller via en analog eller digital anslutning).
Egenskaper i upphovsrättsskyddet av OpenMG
Programvaran SonicStage innehåller OpenMG, en teknik för skydd av upphovsrätt som har
utvecklats av Sony. OpenMG använder avancerad krypteringsteknik för att skydda
musikmaterialet på datorer.
Användaren bör vara medveten om begränsningarna nedan.
• Musik som spelas in på hårddisken med hjälp av SonicStage kan inte spelas upp när den
kopieras till andra datorer.
• Samma SonicStage får inte installeras på andra datorer.
• Användningsregler
Om användsreglerna medföljer musikmaterialet från upphovsrättsinnehavaren eller
distributören, begränsas användningen av materialet enligt dessa regler. Musik,
exempelvis cd-skivor, som inte innehåller några användningsregler omfattas av
standardreglerna enligt SDMI. Standardreglerna anger att en fil kan hämtas högst tre
gånger.
• Musikmaterial som inte är kompatibelt med SonicStage-programvaran
Under överinseende av SDMI förhindrar denna programvara inspelning av musik med en
antikopieringssignal.
• Uppgradera SonicStage-programvaran
Programvaran har utvecklats i enlighet med den befintliga överenskommelsen mellan
Sony och SDMI. Om överenskommelsen ändras i framtiden kan vissa av
programvarufunktionerna komma att avlägsnas. Sony kan i sådana fall komma att
erbjuda ett uppgraderingspaket mot avgift.
113
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Ordlista
ATRAC3
ATRAC3 står för Adaptive Transform Acoustic Coding3 och är en ljudkomprimeringsteknik som tillgodoser behovet av hög ljudkvalitet och hög komprimeringskapacitet.
Komprimeringskapaciteten med ATRAC3 är cirka 10 gånger högre än med en ljud-cd,
vilket ger högre datakapacitet.
EMD-tjänst (Electronic Music Distribution)
EMD är en webbplats som distribuerar musikfiler mot avgift.
„Hämta till/Hämta från”
Att „hämta från” innebär att överföra musikfiler från en dator till en extern enhet/externa
media (exempelvis Network Walkman). När hämtade musikfiler returneras till samma
dator, säger man att de „hämtas de tillbaka”. (Du kan inte flytta hämtade musikfiler till en
annan dator.)
Du kan hämta en musikfil, hämta tillbaka den och hämta ut den igen hur många gånger som
helst. Enligt SDMI-reglerna kan upp till fyra kopior av en musikfil hämtas vid ett och
samma tillfälle. OpenMG använder en metod genom vilken tre kopior av ett musikstycke
kan hämtas samtidigt, medan en fjärde kopia behålls som huvudversion på datorn.
Inspelningsläge (bithastighet)
Ett mått på datavolymen per sekund. Måttet uttrycks i bps (bitar per sekund). I SonicStage
kan du välja mellan tre olika bithastigheter för att spela in en ljud-cd eller konvertera
ljudfiler med MP3- och WAV-format till ATRAC3-format: 132 kbps, 105 kbps och
66 kbps. Med 105 kbps bearbetas 105 000 bitar information per sekund. Om bithastigheten
är hög används en större datamängd för att spela upp musiken. 105 kbps ger med andra ord
högre ljudkvalitet än 66 kbps, och 132 kbps ger högre ljudkvalitet än 105 kbps. Ljudfiler
med format som exempelvis MP3 har emellertid olika kodningsmetoder, så ljudkvaliteten
avgörs inte bara av bithastigheten.
MP3
MP3 som står för MPEG-1 Audio Layer3 och är en standard för ljudfilskomprimering som
tagits fram av Motion Picture Experts Group, en arbetsgrupp som är underställd ISO
(International Organization for Standardization). Standarden gör det möjligt att
komprimera ljudfiler till ungefär 1/10 av datastorleken på en vanlig cd-skiva. Eftersom
MP3-kodningsalgoritmen är offentlig, finns det ett flertal kodnings-/avkodningsenheter
som uppfyller den här standarden, inklusive gratis programvara. Därför är användningen
av MP3-standarden mycket utbredd inom datorområdet.
Music Drive
Music Drive är en musikdatabas för hantering av ljuddata i datorn. I Music Drive kan
ljudfiler hanteras tillsammans med information om exempelvis artistnamn, spårnamn och
bilder på cd-omslag, eller kombineras och kategoriseras i olika spellistor.
114
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
OpenMG
Teknik för skydd av upphovsrätt för import och hantering av musikmaterial från
distributionstjänster och cd-skivor. Genom att använda programvara som är kompatibel
med OpenMG, kan ljudmaterialet krypteras innan det lagras på en hårddisk så att det blir
möjligt att spela upp ljudfilerna på just den datorn. OpenMG hindrar även obehörig
distribution av materialet via Internet eller andra nätverk.
SDMI
SDMI står för Secure Digital Music Initiative och är ett forum som består av över 130
företag inom områdena inspelat ljudmaterial, datorer och hemelektronik. Medlemmarna
samarbetar för att utveckla en integrerad metod för skydd av upphovsrätten som kan
användas i hela världen.
SDMI arbetar även för att skapa ett regelverk som ska förhindra obehörig användning av
ljudfiler och främja lagliga musikdistributionstjänster. Tekniken OpenMG för skydd av
upphovsrätt följer SDMI-standarden.
Spellista
En spellista är ett slags förvaringsutrymme där det är möjligt att förvara och kategorisera
filer som lagras i Music Drive. Om du skapar en „jazz”-spellista och lägger in dina
favoritjazzlåtar där, kan du spela upp alla spåren upprepade gånger eller hämta dem alla
samtidigt.
Windows Media Audio
En ljudkomprimeringsteknik som innefattar hanteringssystemet „Windows Media Rights
Manager”.
Windows Media Technology
En teknik som innehåller materialhanteringssystemet Windows Media Rights Manager,
som krypterar material och distribuerar musikmaterial samt villkor för användning,
distribution, osv. Ljudfiler som kan hantera WMT-formatet (Windows Media
Technologies) och hämtas via EMD* kan importeras till och hanteras av OpenMG
Jukebox.
* EMD finns inte tillgängligt i alla länder.
115
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\020REGIX.fm]
masterpage:Left
Sakregister
Nummer
G
6-Band Equalizer 35
G-PROTECTION 80
Group Program Play 45
Grupp
flytta 48
hoppa över 44
inspelning 43
inställning 45
låsa upp 46
radera 49
uppspelning 44
A
Angående placering 87
Ansluta 89
analogt 28
digitalt 21
under uppladdning 16
ATRAC3 110, 114
Automatisk tidsmarkering 29
Avinstallera
Windows 2000 105
Windows 98 Second Edition 104
Windows Millennium Edition 104
Windows XP 104
AVLS 57
B
Batteri
batterilivslängd 19
torrbatteri 15, 17
uppladdningsbara batteriet 16
Bokmärke
lägga till 33
spela upp 33
Byta namn 37
C
CD-ROM 85
D
H
Hämta 94, 110, 114
Hämta till 110, 114
hårddisk
lagra 91
ledigt utrymme 85, 103
HOLD 12
I
Inget ljud 79
Inspelning
analog 28
digital 20
från mikrofon 29
lägga till spårmarkeringar 29
MDLP-läge 27
nivå 31
utan att skriva över spår 53
Inspelningsläge (bithastighet) 92, 95, 114
Dela upp
direkt 39, 40
på prov 39
Device/Media 94, 99
DSP TYPE-S 80
K
E
EMD-tjänster 114
Ladda 16
Ljud-CD 82, 91
F
M
Flytta
grupper 47
spår 38
Manuell inspelning 31
MDLP 27
Menyer 61
MP3 114
Music Drive 91, 114
Kontrollera
återstående tid 25, 32
uppspelningsposition 32
L
116
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502621\01SEMZN710CED\020REGIX.fm]
masterpage:Right
N
T
Namn
grupper 47
skiva 36
spår 36
Namnge
skiva 36
spår 36
namnge 93
Navigeringsfönster för inspelning 91
Net MD 79, 83, 110
Net MD-drivrutin 108
ta bort (programvara) 104
Tillbehör
medföljande 11
som ej ingår 66
O
Virtual Surround 34
Onlinehjälp 98
OpenMG 115
OpenMG Jukebox, programvara 86, 102
Överföra
till datorn 90
till Net MD 94
P
Programmerad uppspelning 34
U
upphovsrättsskydd 112
Uppspelningsläge
spår 32
USB
kabel 11
V
W
Windows 2000 105
Windows 98 Second Edition 104
Windows Millennium Edition 104
Windows XP 104
WMA 115
WMT 115
Q
Quick Mode 56
R
Radera
grupper 49
hel skiva 42
spår 41
Rengöring 65
S
säkerhetskopiera 103
SDMI 115
Slå ihop spår 40
SonicStage Premium 86, 102
SonicStage, programvara (tidigare version)
86, 102
Spårmarkering
Lägga till (Divide) 39
Radera (Combine) 40
Spelläge
grupper 44
spår 32
Spellista 94, 115
starta (programvara) 90
Synkroniserad inspelning 26
Systembegränsningar 85
Systemmiljö 85
117
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-62(1)]
Printed in Malaysia
* 3 2 4 9 5 0 2 6 2 * (2)
Download PDF

advertising