Sony | MZ-N910 | Sony MZ-N910 Bruksanvisning

filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\00SE01COV-UCE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 1 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
3-253-938-61(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-N910
Portable
MiniDisc Recorder
Bruksanvisning
sidan 13
Använda spelaren ___________________________________
sidan 96
Använda programvaran _______________________________
„WALKMAN” är ett registrerat varumärke som tillhör Sony
Corporation och som avser bärbara stereoprodukter.
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
MZ-N910
©2003 Sony Corporation
model name1[MZ-N910] model name2[MZ-----]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REG.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 2 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Information
VARNING
Utsätt inte denna apparat för regn
och fukt, för att därigenom undvika
risken för brand och/eller elektriska
stötar.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i
bokhyllan eller i ett skåp.
Täck inte över apparatens ventilation med
tidningar, dukar, gardiner osv. och undvik
på så sätt risken för brand. Ställ inte
stearinljus på apparaten.
Ställ inte objekt som innehåller vätska,
såsom vaser, på apparaten och undvik på
så sätt risken för brand och/eller
elektriska stötar.
En del länder har regler för hur man
kasserar sådana batterier som finns i
produkten.
Kontakta den lokala miljöförvaltningen
om du är osäker på vad som gäller.
VARNING! — OSYNLIG
LASERSTRÅLNING AVGES NÄR
PRODUKTEN ÄR ÖPPEN
UTSÄTT DIG INTE FÖR
STRÅLNINGEN!
SÄLJAREN ÄR UNDER INGA
FÖRHÅLLANDEN ANSVARIG FÖR
EVENTUELLA DIREKTA, ELLER
INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT
SLAG, ELLER FÖRLUSTER ELLER
KOSTNADER SOM UPPSTÅR PGA.
DEFEKT PRODUKT ELLER
FELAKTIG ANVÄNDNING AV
DEN.
CE-märkningens giltighet är begränsad
till endast de länder där den är juridiskt
tillämplig, i huvudsak länderna inom det
Europeiska Ekonomiska Området.
• SonicStage, OpenMG och OpenMGlogotypen, MagicGate Memory Stick
och MagicGate Memory Sticklogotypen, Memory Stick och Memory
Stick-logotypen, Net MD och Net MDlogotypen är varumären som tillhör
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT och
Windows Media är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• IBM och PC/AT är registrerade
varumärken som tillhör International
Business Machines Corporation.
• Macintosh är ett varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc. i USA och/eller
andra länder.
• MMX och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
Intel Corporation.
• Alla andra varumärken och registrerade
varumärken är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
respektive företag.
• Märkena ™ och ® har inte tagits med i
den här handboken.
2
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 3 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Information för användare
Gällande medföljande
programvara
• Upphovsrättslagen förbjuder
reproduktion, helt eller delvis, av
programvaran eller av handboken som
tillhör den, samt uthyrning av
programvaran utan
upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
• Under inga omständigheter är SONY
ansvarig för finansiella skador, eller
uteblivna vinster, inklusive krav från
tredje part, som uppstår till följd av
användande av den programvara som
tillhör den här produkten.
• SONY ersätter programvaran om det
uppstår problem som beror på
tillverkningsfel. SONY har dock inget
annat ansvar.
• Den programvara som medföljer den
aktuella spelaren kan inte användas
tillsammans med annan utrustning än
sådan för vilken den har utformats.
• Notera att
programvaruspecifikationerna kan
ändras utan föregående meddelande
pga. fortsatta ansträngningar att
förbättra kvaliteten.
• Användning av den här spelaren med
annan programvara än den som
medföljer omfattas inte av garantin.
Program © 2001, 2002 Sony Corporation
Dokumentation © 2003 Sony Corporation
3
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 4 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Innehåll
Använda spelaren
Kontroller ........................................................ 14
Komma igång .................................................. 18
Spela in en md-skiva direkt! ........................... 21
Spela upp en md-skiva direkt! ........................ 25
Olika sätt att spela in ..................................... 27
Visa diverse information .......................................................................27
Starta/stoppa inspelningen synkront med ljudkällan
(Synkroniserad inspelning) ..............................................................28
Långtidsinspelning (MDLP) .................................................................29
Spela in från en tv eller radio (Analog inspelning) ...............................30
Spela in med mikrofon ..........................................................................31
Välja mikrofoninställning ...............................................................31
Lägga till spårmarkeringar under inspelning ........................................32
Lägga till spårmarkeringar manuellt ..............................................32
Lägga till spårmarkeringar automatiskt
(Automatisk tidsmarkering) ............................................32
Justera inspelningsnivån manuellt ........................................................33
4
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 5 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Olika typer av uppspelning ............................. 35
Visa diverse information ...................................................................... 35
Välja uppspelningsläge ........................................................................ 35
Spela upp ett spår flera gånger i följd
(Repeterad uppspelning) ................................................. 36
Lyssna på utvalda spår (Bokmärkt uppspelning) ........................... 36
Lyssna på spår i önskad ordning
(Programmerad uppspelning) ......................................... 37
Justera ljudet (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) .......................... 37
Variera det virtuella ljudet för att skapa olika akustik
(Virtual-Surround) .......................................................... 37
Välja ljudkvalitet (6-Band Equalizer) ............................................ 38
Ändra uppspelningshastighet (Digital Pitch Control) .......................... 39
Ställa in larmet (Melody Timer) .......................................................... 39
Ansluta till en stereo (LINE OUT) ...................................................... 41
Redigera inspelade spår ................................. 42
Före en redigering ................................................................................ 42
Namnge ett spår eller en skiva (Name) ................................................ 42
Namngivning ................................................................................. 43
Byta namn ...................................................................................... 44
Flytta inspelade spår (Move) ................................................................ 45
Dela upp ett spår (Divide) .................................................................... 46
Dela ett spår direkt ......................................................................... 46
Justera en delningspunkt innan ett spår delas upp
(Divide Rehearsal) .......................................................... 46
Slå ihop spår (Combine) ...................................................................... 47
Radera spår och hela skivan (Erase) .................................................... 48
Radera ett spår ............................................................................... 48
Radera hela md-skivan ................................................................... 48
5
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 6 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Använda gruppfunktionen .............................. 50
Vad är gruppfunktionen? ......................................................................50
Använda gruppfunktionen under inspelning .........................................50
Spela in spår i en ny grupp .............................................................50
Spela in ett spår i en befintlig grupp ...............................................51
Använda gruppfunktionen under uppspelning ......................................51
Spela upp ett spår med gruppuppspelning ......................................51
Välja uppspelningsläge för gruppuppspelning
(Group Play Mode) ..........................................................52
Repeterad uppspelning för det valda gruppuppspelningsläget
(Group Repeat Play) ........................................................52
Spela upp grupper i önskad ordning (Group Program Play) ..........52
Redigera grupper ...................................................................................53
Tilldela spår eller grupper en ny grupp (Group Setting) ................53
Låsa upp en gruppinställning ..........................................................54
Namnge inspelade grupper .............................................................54
Flytta ett spår på en skiva med gruppinställningar .........................55
Ändra gruppordningen på en skiva (Group Move) ........................56
Radera en grupp ..............................................................................56
6
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 7 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Andra funktioner ............................................. 58
Praktiska inställningar .......................................................................... 58
Använda menykommandona ......................................................... 61
Ställa klockan så att det går att märka en inspelning med tid ........ 62
Stänga av pipljudet ......................................................................... 62
Byta funktionsriktning i teckenfönstret ......................................... 63
Spara batteriström (Power Save Mode) ......................................... 63
Spela in utan att spela över befintligt material .............................. 63
Skapa en ny grupp under pågående inspelning .............................. 64
Välja uppspelningsläge .................................................................. 64
Justera ljudet (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) ................... 66
Ändra uppspelningshastighet (Digital Pitch Control) .................... 67
Starta uppspelningen snabbt (Quick Mode) ................................... 67
Skydda öronen (AVLS) ................................................................. 68
Visa diverse information ................................................................ 68
Slå på/stänga av belysningen ......................................................... 69
Justera kontrasten i teckenfönstret (Contrast Adjustment) ............ 69
Namngivning (Name) .................................................................... 69
Flytta inspelade spår ...................................................................... 70
Radera spår, hela skivan eller grupper (Erase) .............................. 71
Tilldela spår eller grupper en ny grupp (Group Setting) ............... 71
Låsa upp en gruppinställning ......................................................... 72
Använda larmet (Melody Timer) ................................................... 72
Spara inställningar för enskilda skivor
(Personal Disc Memory) ................................................. 73
Menylista ....................................................................................... 74
Strömkällor ..................................................... 76
Batterilivslängd .............................................................................. 76
Använda nätström .......................................................................... 76
Ytterligare information ................................... 77
Att observera ........................................................................................ 77
Tekniska data ....................................................................................... 79
7
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 8 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Felsökning och förklaringar ........................... 81
Felsökning .............................................................................................81
Under uppladdning .........................................................................81
Under inspelning ............................................................................82
Under uppspelning ..........................................................................84
Under redigering .............................................................................86
Vid användning av gruppfunktionen ..............................................87
Övrigt ..............................................................................................87
Meddelanden .........................................................................................89
Förklaringar ..........................................................................................93
8
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 9 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Använda programvaran
Vad är Net MD? ............................................... 97
Grundfunktioner .............................................. 98
Grundläggande hantering med Net MD ............................................... 98
Ordna den systemmiljö som krävs ....................................................... 99
Systemkrav ..................................................................................... 99
Installera programvaran på datorn ..................................................... 100
Innan du installerar programvaran ............................................... 100
Installera SonicStage Ver.1.5 ....................................................... 101
Ansluta Net MD till datorn ................................................................ 103
Lagra ljuddata på datorn .................................................................... 104
Starta SonicStage ......................................................................... 104
Spela in ljud-cd-skivor på hårddisken ......................................... 105
Namnge ljuddata .......................................................................... 107
Överföra ljuddata från datorn till Net MD (Hämta) ........................... 108
Hämta ljudfiler till Net MD ......................................................... 108
Lyssna på en md-skiva ....................................................................... 111
Lyssna på en md-skiva med Net MD ansluten till datorn ............ 111
Lyssna på en md-skiva med Net MD frånkopplad från datorn .... 111
Avancerade funktioner ................................. 112
Använda andra funktioner! ................................................................ 112
Använda onlinehjälpen till SonicStage ........................................ 112
9
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 10 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Övrig information .......................................... 114
Inställningar och försiktighetsåtgärder ...............................................114
Inställningar enligt operativsystem ...............................................114
För användare med OpenMG Jukebox, SonicStage eller SonicStage
Premium installerad på datorn .......................................116
Viktigt om utrymme på hårddisken ..............................................117
Viktigt om vänte-/viloläget på datorn ...........................................117
Säkerhetskopiera ljuddata .............................................................117
Avinstallera SonicStage ......................................................................118
För Windows XP-användare ........................................................118
För Windows Millennium Edition-/Windows 98 Second
Edition-användare .........................................................118
För Windows 2000-användare .....................................................119
Felsökning ...........................................................................................120
Om datorn inte kan identifiera Net MD .......................................122
Om installationen inte lyckades utan fel ......................................122
Information och förklaringar ..............................................................124
Net MD Vanliga frågor ................................................................124
Om upphovsrättsskydd .................................................................126
Ordlista ................................................................................................128
Sakregister ..........................................................................................130
10
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 11 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
11
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 12 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Innan du använder produkten
Den här handboken beskriver spelarens funktioner, installationen och grundläggande
användning av den medföljande programvaran SonicStage. Information om de olika
funktionerna finns på sidorna nedan.
När du använder spelaren
Felsökning och förklaringar (sidan 81)
Det här avsnittet visar vilka problem som kan inträffa när du använder
spelaren, samt hur du kommer tillrätta med dem.
3-000-000-11(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-N910
Använda spelaren (sidorna 13 till 95)
Sidorna 13 till 95 i handboken beskriver hur du använder Net MD som en
vanlig MiniDisc Walkman.
Portable
MiniDisc Recorder
Operating Instructions
page 13
Recorder Operation ______________________________
page 94
Software Operation ______________________________
ìWALKMANî is a registered trademark of Sony Corporation to
represent Headphone Stereo products.
is a
trademark of Sony Corporation.
MZ-N910
©2003 Sony Corporation
När du använder Net MD (spelaren) ansluten till datorn
Använda programvaran (sidorna 96 till 129)
Sidorna 96 till 129 i handboken beskriver installationen och grundläggande användning av
programvaran SonicStage. Där finns mer information.
Övrig information (sidan 114)
Det här avsnittet visar vilka problem som kan inträffa när du använder programvaran
SonicStage, samt hur du kommer tillrätta med dem. Där finns också en lista över vanliga
frågor och svar.
SonicStage Ver. 1.5 Hjälp
Detta är en onlinehjälp som du kan öppna på datorns
bildskärm.
Där finns information om hur du använder programvaran.
Information om hur du öppnar hjälpfönstret finns i
sidan 112.
Kommentarer om avsnittet „Använda programvaran”
• Skärmbilderna i avsnittet kan skilja sig från den faktiska programvaran.
• Beskrivningarna förutsätter att du har kännedom om grunderna i Windows. Information om hur du
använder datorn och operativsystemet finns i respektive handbok.
• Beskrivningarna i det här avsnittet gäller generella Net MD-produkter. Av detta skäl kan det hända att
vissa beskrivningar (och bilder) inte gäller din Net MD. Läs även bruksanvisningen till Net MD.
12
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
Använda spelaren
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 13 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Kontrollera medföljande tillbehör
Nätadapter för växelström
(1)
Batteriladdare (1)
Medföljande USB-kabel
(1)
Hörlurar/öronsnäckor
med fjärrkontroll (1)
Uppladdningsbart
NH-14WM
nickelmetallhydridbatteri (1)
Batteribox (1)
Använda spelaren
Box för torrbatteri (1)
Optisk kabel (1)
Cd-rom (SonicStage Ver. 1.5) (1)*
Bärbart fodral med ett bältesclips (1)
∗ Spela inte en cd-rom på en cd-spelare.
13
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 14 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Kontroller
Inspelningsdelen
1
2
3
qd
4
qf
qs
5
6
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
qg
7
8
qj
9
qk
q;
ql
qa
w;
END SEARCH-knapp
T MARK-knapp
Batterifack
Teckenfönster
GROUP-knapp
x • CHG-knapp
HOLD-reglage
Dra reglaget i pilens riktning när du
vill avaktivera knapparna på mdspelaren. Med den här funktionen kan
du se till att knapparna inte oavsiktligt
sätter igång en funktion när du bär
md-spelaren.
Uttag för anslutning av batteriladdare
Uttag för anslutning av torrbatteribox
DC IN 3V-uttag
X-knapp
qh
L 5-läges kontrollknapp
Användning
Funktion
Tryck på N*
uppspelning
Tryck på .
rewind
Tryck på >
fast forward
Tryck på VOL +*, – av volymen
∗ Knapparna N och VOL + har en upphöjd
punkt.
M OPEN-reglage
14
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 15 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
N Vridratt (MENU/ENTER)
Vrid för att välja
P Uttag för medföljande USB-kabel
Q LINE IN (OPT)-uttag
R MIC (PLUG IN POWER)-uttag
Det finns en upphöjd punkt bredvid
MIC (PLUG IN POWER)-uttaget.
S REC-knapp (inspelning)
T i (hörlurar/öronsnäckor)/LINE OUTuttag
Tryck för att bekräfta
O Hål för handrem
Använd hålet för att fästa din egen
rem.
Md-spelarens teckenfönster
1
2
7
A Indikering av uppspelningsläge
Visar md-spelarens uppspelningsläge
(slumpmässig uppspelning,
programmerad uppspelning, repetition
osv.).
B Gruppindikering
C Teckenfönster för information
Visar skivans namn och spårens
namn, datum, felmeddelanden,
spårnummer osv.
D REC-indikering
Visas medan inspelning pågår. När
den blinkar befinner sig md-spelaren i
vänteläge.
3
4
5
6
8
9
0
qa
E SYNC-indikering (synkroniserad
inspelning)
F Bokmärkesindikering
Tänds när du spelar upp ett bokmärkt
spår.
G Nivåmätare
H Batteriindikator
Visar den ungefärliga återstående
batteritiden.
I LP2, LP4, MONO-indikering
(monofoniskt ljud)
J Melody Timer-indikering
K Skivindikering
Visar att skivan snurrar när du ska
spela in eller spela upp.
15
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 16 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Hörlurar/öronsnäckor med fjärrkontroll
A
F
B
G
C
H
D
I
E
A Volymreglage (VOL+, –)
Vrid på till önskad ljudvolym.
B x-knapp (stopp)
C Väljare (NX/ENT, ., >)
NX/ENT (för att trycka på):
uppspelning, paus, bekräfta
. (för att skjuta mot): REW
> (för att skjuta mot): FF
D Teckenfönster
E
(grupp) +, –
J
F Clips
G HOLD-reglage
Dra reglaget i pilens riktning (en gul
markering visas) när du vill
avaktivera knapparna på
fjärrkontrollen. Med den här
funktionen kan du se till att knapparna
inte oavsiktligt sätter igång en
funktion när du bär md-spelaren.
H DISPLAY-knapp
I P MODE/ -knapp
J SOUND-knapp
16
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 17 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Använda clipset på fjärrkontrollen
Det kan vara svårt att läsa indikeringarna i teckenfönstret om fjärrkontrollen är fäst upp och
ned med clipset på sin aktuella plats. I så fall kan du fästa clipset i motsatt riktning enligt
bilden nedan.
1 Ta bort clipset.
2 Fäst clipset i motsatt riktning.
2
1
Fjärrkontrollens teckenfönster
A
B
F
A Skivindikering
B Fönster för spårnummer
C Teckenfönster för information
D Indikering av uppspelningsläge
E SOUND-indikering
C
D
G
E
HI
F Batterinivåindikering
G Gruppindikering
H Bokmärkesindikering
I Melody Timer-indikering
17
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 18 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Komma igång
Ladda upp det uppladdningsbara batteriet innan du använder det. Du
kan använda spelaren även om det uppladdningsbara batteriet inte är
laddat, så länge den är ansluten med nätadaptern.
1 Sätt i det uppladdningsbara
batteriet.
Sätt in det uppladdningsbara
NH-14WM-batteriet med
minuspolen först.
Skjut OPEN åt sidan så att
batterifacket öppnas.
Stäng luckan.
e
E
2 Ladda upp det uppladdningsbara
batteriet.
1 Anslut nätadaptern till batteriladdaren
2 Placera md-spelaren i batteriladdaren.
och till ett vägguttag.
Till ett vägguttag
Batteriladdare
Sätt i kontakten
ordentligt i
uttaget.
Nätadapter
Till DC IN 3V
„Charging” blinkar, e visas i
teckenfönstret och uppladdningen startar.
När uppladdningen är klar försvinner
batteriindikatorn. Det tar cirka 3,5 timmar att
helt ladda upp ett fullständigt tomt batteri.
Spelaren kan användas när e har
försvunnit från teckenfönstret. Batteriet är
helt uppladdat efter att ha laddats upp i
ytterligare 2 timmar.
18
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 19 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
3 Ta bort spelaren från batteriladdaren.
Modeller som levereras med uttagsadapter
Om nätadaptern inte passar i nätuttaget använder du uttagsadaptern.
Med det alkaliska torrbatteriet
Sätt i batteriet med minuspolen först.
Anslut torrbatteriboxen till spelaren.
Spelarens
baksida
1
2
Sätt i det alkaliska torrbatteriet LR6 (storlek AA).
När du vill använda spelaren under lång tid ska du använda torrbatteriet tillsammans med ett
fullständigt uppladdat uppladdningsbart batteri.
3 Anslut och lås upp kontrollerna.
1 Anslut hörlurar/öronsnäckor till i/LINE
2 Skjut HOLD i pilens motsatta riktning
OUT med fjärrkontrollen.
(.) på spelaren eller fjärrkontrollen
för att låsa upp kontrollerna.
HOLD
Anslut
ordentligt
HOLD
Till i/LINE OUT
Anslut ordentligt
forts.
19
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 20 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Batterilivslängd
Batteriets livslängd mäts med
energisparfunktionen aktiverad (se „Spara
batteriström (Power Save Mode)”
(sidan 63)). Se avsnittet „Batterilivslängd”
(sidan 76) för mer information.
z
Du kan även ladda upp det uppladdningsbara
batteriet genom att ansluta nätadaptern direkt
till spelaren.
Anslut nätadaptern till DC IN 3V på spelaren
och tryck på x • CHG medan spelaren är
stoppad.
„Charging” och e visas i teckenfönstret och
laddningen startar. Fullständig uppladdning tar
cirka 3,5 timmar. Uppladdningen är klar när
e försvinner. Uppladdningen kan ta olika
lång tid beroende på batteriets skick.
Vid inspelning
(Enhet: Ca. timmar)
Batteri
Obs!
• Om du startar uppspelning eller utför någon
annan åtgärd under laddningen, stoppas
laddningen.
• Det kan hända att „Charging” och e inte
visas i teckenfönstret så fort du placerar
spelaren i batteriladdaren. Indikeringen börjar
emellertid blinka efter ett par minuter och
laddningen startar.
• Ladda upp batteriet vid en temperatur på +5°C
till +40°C.
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Uppladdnings- 11
bart NH-14WM
nickelmetallhydridbatteri
16
20
11
16
21
Uppladdnings- 29
bart NH-14WM
nickelmetallhydridbatteri +
LR6 (SG)
38
50
LR6 (SG)
alkaliskt
torrbatteri från
Sony
Vid uppspelning
Batteri
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Uppladdnings- 31
bart NH-14WM
nickelmetallhydridbatteri
38
45
47
57
69
Uppladdnings- 80
bart NH-14WM
nickelmetallhydridbatteri +
LR6 (SG)
95
114
LR6 (SG)
alkaliskt
torrbatteri från
Sony
20
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 21 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Spela in en md-skiva direkt!
I det här avsnittet förklaras grunderna i att göra digitala inspelningar
med hjälp av en optisk kabel ansluten till en cd-spelare, digital-tv eller
annan digitalutrustning. Se till att använda den optiska kabeln. Du bör
använda md-spelaren med nätadaptern vid inspelningar. Mer
information om andra inspelningsfunktioner finns i „Olika sätt att
spela in” (sidan 27).
1 Sätt in en md-skiva.
1 Skjut OPEN för att öppna luckan.
2 Sätt i en md-skiva i pilens riktning med
etikettsidan framåt och tryck ned
luckan så att den stängs.
Kom ihåg att
kontrollera att
fliken för
inspelningssky
dd är stängd.
forts.
21
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 22 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
2 Anslut. (Sätt i kablarna ordentligt i lämpliga
uttag.)
Cd-spelare, mdspelare, dvdvideospelare, osv.
Bärbar cdspelare
osv.
Till en digital (optisk) utgång
Nätadapter
Till
ett vägguttag
Optisk
minikontakt
Optisk
kontakt
Optisk kabel*
Till DC IN 3V
Till LINE IN (OPT)
∗ Se „Tillbehör som ej
ingår” (sidan 79).
Obs!
Du bör ansluta nätadaptern direkt till md-spelaren vid inspelning. Om du spelar in md-spelaren fastsatt
i batteriladdaren, bör du se till att det helt uppladdade uppladdningsbara batteriet sätts in i md-spelaren,
i fall att spelaren lossnar från batteriladdaren.
3 Spela in en md-skiva.
1 Välj och gör paus i den ljudkälla som
END
SEARCH
5-läges kontrollknapp (N,
., >)
Vridratt
du vill spela in.
2 Tryck på och skjut REC medan spelaren
är stoppad.
„REC” och REC LED tänds och
inspelningen startar.
3 Spela upp den källa som du vill spela
x
X
in.
Spårmarkeringar läggs till automatiskt
på samma punkt som ljudkällan.
REC
Du avbryter inspelningen genom att
trycka på x.
22
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 23 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Obs!
Vid inspelning på en tidigare inspelad skiva är md-spelaren fabriksinställd på att skriva över hela
innehållet på skivan. Om du vill att inspelningen ska starta efter det innehåll som redan finns utför du
proceduren „Spela in utan att spela över befintligt material” (sidan 63) innan du utför steg 3, „Spela in
en md-skiva.” (sidan 22).
Till
Tryck på
Spela in direkt efter
befintligt innehåll1)
Tryck på END SEARCH och tryck sedan på och skjut REC.1)
Spela över befintligt
material från en punkt
mitt i1)
Tryck på N, på . eller på > för att hitta den plats där du
vill börja spela in och tryck på x för att avbryta. Tryck på och
skjut REC.
Göra paus
Tryck på X.2)
Tryck på X igen för att återuppta inspelningen.
Ta ut md-skivan
Tryck på x och öppna luckan.3) (Luckan kan inte öppnas
medan „TOC Edit” blinkar i teckenfönstret.)
1) Om „REC-Posi” är inställd på „From End” kommer inspelningarna alltid att starta direkt efter det redan
inspelade materialet, utan att du behöver trycka på END SEARCH-knappen (sidan 63).
spårmarkering läggs till på den punkt där du trycker på X igen för att återuppta inspelningen under
en paus; resterande del av spåret kommer att räknas som ett nytt spår.
3) Om du öppnar luckan medan „REC-Posi” är inställd på „From Here” kommer inspelningen at börja
med det första spåret nästa gång du spelar in. Kontrollera inspelningens startpunkt i teckenfönstret.
2) En
Om inspelningen inte startar
• Kontrollera att md-spelaren inte är låst
(sidorna 14, 19).
• Kontrollera att md-skivan inte är
inspelningsskyddad (se sidorna 21, 78).
• Förinspelade (fabriksinspelade) md-skivor
kan inte spelas över.
Inspelningsförhållanden
REC LED tänds och blinkar på olika sätt
för att ange olika inspelningsförhållanden.
Inspelningsförhållande
REC LED
Under inspelning
visas
blinkar enligt
ljudstyrkan hos
källan under
inspelning med
mikrofon
(röstspegel)
Vänteläge för
inspelning
blinkar
Mindre än 3
minuters inspelningstid kvar på
md-skivan
blinkar sakta
En spårmarkering
har lagts till1)
slocknar en kort
stund
Medan Hämta
blinkar snabbare
forts.
23
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 24 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
1) Förutom
när spårmarkeringarna har gjorts
manuellt eller automatiskt med funktionen för
Automatisk tidsmarkering (sidan 32).
Obs!
• Byt inte det uppladdningsbara batteriet under
bruk, även om spelaren är ansluten till
nätadaptern. Det kan medföra att spelaren
stoppas.
• „TOC Edit” blinkar medan information om
inspelningen (spårets start- och slutpunkter
och dylikt) lagras. Det är viktigt att spelaren
inte flyttas, skakas eller att nätströmmen
kopplas ur under tiden som något av dessa
meddelanden blinkar i teckenfönstret.
• Om strömtillförseln avbryts (dvs. om batteriet
tas bort eller blir urladdat eller om nätadaptern
kopplas bort) under inspelning eller redigering
eller då „TOC Edit” visas i teckenfönstret, går
det inte att öppna luckan förrän strömmen är
återställd.
• Observera följande när du spelar in från en
bärbar cd-spelare:
—Vissa bärbara cd-spelare fungerar kanske
inte digitalt när nätadaptern är urkopplad.
Om så är fallet ansluter du nätadaptern till
den bärbara cd-spelaren och använder den
som strömkälla.
—På vissa bärbara cd-spelare är det inte
möjligt att använda en optisk utgång när en
stötskyddsfunktion (t.ex. ESP* eller GPROTECTION) används. Om så är fallet
stänger du av stötskyddsfunktionen.
∗ Electronic Shock Protection (elektroniskt
stötskydd)
z
• Inspelningsnivån justeras automatiskt. Om du
vill justera nivån manuellt, se „Justera
inspelningsnivån manuellt” (sidan 33).
• Du kan avlyssna ljudet under inspelningen.
Anslut hörlurarna/öronsnäckorna med
fjärrkontroll till i/LINE OUT och justera
volymen genom att vrida reglaget på
fjärrkontrollen (trycka på VOL + eller – på
spelaren). Detta påverkar inte
inspelningsnivån.
24
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 25 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Spela upp en md-skiva direkt!
1 Sätt in en md-skiva.
1 Tryck på OPEN så öppnas luckan.
2 Sätt i en md-skiva i pilens riktning med
etikettsidan framåt och tryck ned
luckan så att den stängs.
2 Spela upp en md-skiva.
Ett kort pipljud hörs i hörlurarna/
öronsnäckorna när du gör detta.
5-läges kontrollknapp (N,
., >, VOL+, –)
x
Vridratten
X
Volymreglage
(VOL+, –)
x
Väljare (NX,
., >)
2 Tryck på VOL + eller – om du vill justera
volymen på spelaren.
Vrid volymreglaget mot VOL + eller –
på fjärrkontrollen.
Volymen visas i teckenfönstret.
Du avbryter uppspelningen genom
att trycka på x.
Ett långt pipljud hörs i hörlurarna/
öronsnäckorna när du gör detta. När du har
stoppat spelaren stängs den av automatiskt efter
ungefär 10 sekunder (vid batteridrift) eller efter
ungefär 3 minuter (vid nätströmsdrift).
Uppspelningen återupptas från den punkt där
du senast avbröt den.
Börja med det första spåret på skivan genom att
trycka på N på spelaren eller på väljaren
(NX) på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder.
1 Tryck på N på spelaren.
Tryck på väljaren (NX) på
fjärrkontrollen.
25
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 26 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Till
Funktioner på mdspelaren
Funktioner på
fjärrkontrollen
Göra paus
Tryck på X. Tryck på X igen Tryck på NX.
för att återuppta inspelningen. Tryck på NX igen för att
återuppta inspelningen.
Välja ett spår direkt
genom att visa
spårnummer eller
namn
Vrid på vridratten och tryck
sedan för att bekräfta.
Hoppa till början på
aktuellt spår
Tryck på ..
Skjut väljaren mot .. Skjut
väljaren mot . upprepade
Tryck på . upprepade
gånger tills önskat spår börjar. gånger tills önskat spår börjar.
Gå till början av nästa
spår
Tryck på >.
Skjut väljaren mot >.
Gå bakåt eller framåt
under uppspelning
Tryck in . eller >.
Skjut och tryck in väljaren mot
. eller >.
Söka efter en punkt i
spåret med hjälp av
den tid som har gått
(Tidssökning)
Gör paus och tryck in .
eller >.
Gör paus och skjut och tryck in
väljaren mot . eller >.
Söka efter ett specifikt
spår medan du visar
spårnummer
(Indexsökning)
Stoppa spelaren och tryck in
. eller >.
Stoppa spelaren och skjut och
tryck in väljaren mot . eller
>.
—
Hoppa till början av
Tryck på GROUP och sedan
vart tionde spår (endast på . eller >.
under uppspelning av
en skiva med
gruppinställningar)1)
Tryck på
Ta ut md-skivan
Tryck på x och öppna luckan.
Tryck på x och öppna
luckan.2)
+ eller –.
1) Mer
information finns i „Använda gruppfunktionen” (sidan 50).
du öppnar locket ändras startpunkten till början av det första spåret (utom då skivinformationen
lagrats i det personliga skivminnet (Personal Disc Memory)).
2) När
Om uppspelningen inte startar
Kontrollera att md-spelaren inte är låst (sidorna
14, 19).
Obs!
Ljudet kan hoppa om:
• md-spelaren utsätts för kraftiga kontinuerliga
stötar.
• MiniDisc-skivan är smutsig eller repig.
26
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
huvudsida: L0-Höger
020REG.book Page 27 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Olika sätt att spela in
Visa diverse
information
Du kan kontrollera den inspelningstid
som återstår, spårnummer osv. under
inspelningen och i stoppläge.
Grupprelaterade alternativ visas endast
när ett spår med gruppinställningar spelas
upp och sedan stoppas.
Vridratt
Varje vridning ändrar teckenfönstret
på följande sätt.
LapTime t RecRemain t GP
Remain t AllRemain t Title t
Sound t Clock
När du trycker in vridratten visas den
valda informationen vid A, B och
C.
B
A
(valt
alternativ)
—
(LapTime)
Spårnummer Tid som har
gått
RecRemain
Spårnummer Återstående
inspelningstid
GP Remain
Antal spår
efter
aktuella spår
i gruppen
Återstående
tid efter
aktuell
placering
inom
gruppen
AllRemain
Antal spår
efter det
aktuella
spåret
Återstående
tid efter
aktuell
placering
Spårets
namn
Skivans
namn
Gruppnamn
Ljudläge
Indikering
av valt
ljudläge
—
Clock
Aktuellt
datum
Aktuellt
klockslag
DISPLAY
På md-spelaren
1
2
3
Tryck in vridratten.
Vrid vridratten tills „DISPLAY” visas
i teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
Vrid vridratten tills önskad
information visas i teckenfönstret.
Tryck sedan in ratten för att bekräfta
ditt val.
Teckenfönster på spelaren
C
Obs!
Beroende på gruppinställningar,
driftförhållanden och skivans inställningar är
det möjligt att du inte kan välja vissa
indikeringar eller att indikeringarna visas på ett
annat sätt.
27
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 28 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Med fjärrkontrollen
1
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på knappen
ändras teckenfönstret på följande sätt.
Teckenfönster på fjärrkontrollen
D
Under synkroniserad inspelning startas
och stoppas inspelningen synkroniserat
med ljudkällan. Detta underlättar vid
digital inspelning (t.ex. från en cdspelare) eftersom spelaren inte behöver
hanteras och ljudkällan elimineras.
Synkroniserad inspelning är bara möjligt
när den optiska kabeln är ansluten.
E
Teckenfönster: D/E
D
E
Spårnummer
Tid som har gått
Spårnummer
Spårets namn
Antal spår i
gruppen
Gruppnamn
Antal spår på
skivan
Skivans namn
Spårnummer
Skivans namn
Spårnummer
Indikering av valt
ljudläge
—
Starta/stoppa
inspelningen synkront
med ljudkällan
(Synkroniserad
inspelning)
Vridratt
REC
Aktuellt klockslag
Obs!
Beroende på gruppinställningar,
driftförhållanden och skivans inställningar är
det möjligt att du inte kan välja vissa
indikeringar eller att indikeringarna visas på ett
annat sätt.
1
Anslut.
Använd lämplig optisk kabel som
passar källutrustningen. Mer
information finns i avsnittet
„Tillbehör som ej ingår” (sidan 79).
2
Tryck på vridratten när spelaren är
stoppad.
3
Vrid vridratten tills „REC SET” visas
i teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
4
Vrid vridratten tills „SYNC REC”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
5
Vrid vridratten tills „SYNC ON”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
z
Mer information om hur du kontrollerar vilket
spår som spelas eller spårets namn samtidigt
som du spelar upp finns på „Visa diverse
information” (sidan 35).
28
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 29 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
6
Tryck på och skjut REC.
„REC” och REC LED på spelaren
lyser i teckenfönstret och spelaren är i
vänteläge för inspelning.
7
Spela upp den källa som du vill spela
in.
Spelaren startar inspelningen
automatiskt när den tar emot det ljud
som spelas upp.
Avbryta inspelningen
Tryck på x.
z
Långtidsinspelning
(MDLP)
Välj inspelningsläge efter den
inspelningstid du önskar.
Det går att spela in i stereo med 2 eller 4
gånger stereons normala (LP2)
inspelningshastighet (LP4). Det går även
att spela in i mono med dubbel
inspelningshastighet.
Md-skivor som spelats in i MDLPläge kan bara spelas upp på mdspelare eller spelare med MDLPuppspelningsläge.
När inget ljud hörts från md-spelaren i 3
sekunder under synkroniserad inspelning
försätts spelaren automatiskt i viloläge. När
nästa ljudsignal kommer från källspelaren
återupptas den synkroniserade inspelningen.
Om md-spelaren har varit i vänteläge i mer än 5
minuter avslutas inspelningen automatiskt.
Vridratt
Obs!
• Pausfunktionen kan inte slås på eller stängas
av manuellt vid synkroniserad inspelning.
• Ändra inte inställningen „SYNC REC” under
inspelningen. Inspelningen kan då bli felaktig.
• Även om det inte kommer ljud från ljudkällan
kan det finnas tillfällen då inspelningen inte
gör paus automatiskt under synkroniserad
inspelning, på grund av den brusnivå som
avges från ljudkällan.
• Om tystnad uppstår i ungefär 2 sekunder
under synkroniserad inspelning från en annan
källa än en cd- eller md-spelare, läggs ett nytt
spårmärke automatiskt till vid den punkt där
tystnaden tog slut.
REC
1
Tryck på vridratten när spelaren är
stoppad.
2
Vrid vridratten tills „REC SET” visas
i teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
3
Vrid vridratten tills „REC MODE”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
forts.
29
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 30 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
4
Vrid vridratten för att välja önskat
inspelningsläge och tryck sedan in
vridratten för att bekräfta ditt val.
Inspelningsläge1)
InspelTeckenfönster på ningstidspelaren punkt3)
SP-stereo
SP
ca. 80 min.
LP2-stereo
LP2
ca. 160 min.
LP4-stereo
LP4
ca. 320 min.
Mono2)
MONO
ca. 160 min.
Spela in från en tv eller
radio (Analog
inspelning)
Det här avsnittet beskriver hur du spelar
in från en analog enhet, exempelvis en
kassettbandspelare, radio eller tv.
Tv, kassettbandspelare, osv.
1) Ljudkvaliteten
blir bäst om du spelar in i
normalt stereoläge (stereo) eller LP2stereoläge.
2) Om du spelar in en stereokälla med enkanaligt
ljud (mono) sammanförs ljuden från båda
kanalerna (vänster och höger).
3) När du använder en inspelningsbar md-skiva
på 80 minuter.
5
Tryck in och skjut REC för att starta
inspelningen.
6
Spela upp den källa som du vill spela
in.
Till LINE OUT-uttag, osv.
R
(röd)
L
(vit)
Linjekabel
RK-G129,
RK-G136, osv.
Avbryta inspelningen
Tryck på x.
Spelaren behåller inspelningslägets
senaste inställningar nästa gång du spelar
in.
REC
Till LINE IN
(OPT)
z
Ljudenheter som klarar lägena LP2-stereo eller
LP4-stereo är märkta med logotyperna
eller
.
1
Anslut.
Använd lämplig anslutningskabel
som passar källutrustningen. Mer
information finns i avsnittet
„Tillbehör som ej ingår” (sidan 79).
2
Tryck in och skjut REC för att starta
inspelningen.
3
Spela upp den källa som du vill spela
in.
Obs!
• Du bör använda nätadaptern när du ska göra
långa inspelningar.
• När du spelar in i läget LP4 kan det i sällsynta
fall uppstå tillfälliga brusljud från vissa
ljudkällor. Detta beror på den speciella
digitala ljudkomprimeringstekniken som
möjliggör 4 gånger längre inspelningstid än
normalt. Om brusstörningar uppstår
rekommenderar vi att du spelar in i normalt
stereoläge eller i läget LP2 för att få bättre
ljudkvalitet.
30
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 31 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Spela in med mikrofon
Stereomikrofon*
Vridratt
REC
4
Vrid vridratten tills „SENS HIGH”
eller „SENS LOW” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten för att bekräfta ditt val.
SENS HIGH: Om du ska spela in
svaga ljud eller ljud med normal
volym.
SENS LOW: Om du ska spela in
höga ljud eller ljud på nära håll.
z
Om du använder en mikrofon med
nätanslutning, kan du använda den också när
omkopplaren är frånslagen eftersom
strömtillförseln sker från själva md-spelaren.
Obs!
till MIC (PLUG IN
POWER)
∗ Se „Tillbehör som ej ingår” (sidan 79).
1
Anslut stereomikrofonen till MIC
(PLUG IN POWER)-uttaget.
Spelaren ändrar till mikrofoningång
automatiskt.
2
Tryck in och skjut REC för att starta
inspelningen.
• Spelaren ändrar automatiskt ingång i följande
ordning; optisk ingång, mikrofoningång och
analog ingång. Det går inte att spela in med
mikrofon samtidigt som en optisk kabel är
ansluten till LINE IN (OPT)-uttaget.
• Mikrofonen kan fånga upp ljudet från
funktionerna på själva md-spelaren. I sådana
fall bör mikrofonen placeras en bit ifrån mdspelaren. Observera att ljudet från spelarens
funktioner kan bli inspelade om mikrofonen
har en kort sladd.
• Endast ljud från vänster kanal spelas in när en
monomikrofon används.
Välja mikrofoninställning
1
Tryck på vridratten under tiden som
spelaren spelar in eller när den är
stoppad.
2
Vrid vridratten tills „REC SET” visas
i teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
3
Vrid vridratten tills „MIC SENS”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
31
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 32 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Lägga till
spårmarkeringar under
inspelning
Du kan lägga till spårmarkeringar
(spårnummer) under inspelningen för att
dela upp materialet i separata delar.
T MARK
Vrid vridratten tills „TIME MARK”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
„OFF” blinkar i teckenfönstret.
4
Vrid vridratten tills „ON” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
5
Vrid vridratten tills önskat
tidsintervall visas i teckenfönstret.
Tryck sedan in vridratten för att
bekräfta ditt val.
En vridning på vridratten ändrar
tidsinställningen (Time:) med 1 minut
i intervallet 1 till 99 minuter.
Avbryta Automatisk
tidsmarkering
Välj „OFF” i steg 4 eller avbryt
avspelningen.
Vridratt
Lägga till spårmarkeringar
manuellt
1
3
Lägga till spårmarkeringar
under inspelning med hjälp av
Automatisk tidsmarkering
Tryck på T MARK (P MODE/ på
fjärrkontrollen) under pågående
inspelning.
När inspelningstiden är längre än
tidsintervallet för Automatisk
tidsmarkering:
Lägga till spårmarkeringar
automatiskt (Automatisk
tidsmarkering)
Spelaren lägger till spårmarkeringar vid
den punkt som du anger som tidsintervall.
När tidsintervallet har gått, lägger
spelaren till en spårmarkering vid den
punkten.
Med den här funktionen läggs
spårmarkeringar till automatiskt med
bestämda intervall när inspelning sker
genom en analog anslutning eller
mikrofon. Funktionen är praktisk om du
spelar in under längre tidsperioder,
exempelvis under en föreläsning eller ett
möte.
Exempel: Åtta minuter har spelats in när
tidsintervallet för den Automatisk
tidsmarkeringen är inställt på 5 minuter.
En spårmarkering läggs till efter 8
minuter (efter påbörjad inspelning) och
sedan efter varje 5-minutersintervall.
1
Under inspelning eller vid inspelning/
paus trycker du på vridratten.
2
Vrid vridratten tills „REC SET” visas
i teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
När tidsintervallet som ställts in för
Automatisk tidsmarkering är längre
än inspelningstiden:
Spelaren lägger till spårmarkeringar när
det angivna tidsintervallet för Automatisk
tidsmarkering har gått.
32
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 33 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Exempel: Tre minuter har spelats in när
tidsintervallet för den Automatisk
tidsmarkeringen är inställt på 5 minuter.
En spårmarkering läggs till efter 5
minuter (efter påbörjad inspelning) och
sedan efter varje 5-minutersintervall.
3
Vrid vridratten tills „REC SET” visas
i teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
4
Vrid vridratten tills „RecVolume”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
z
5
Vrid vridratten tills „ManualREC”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
6
7
Spela upp källjudet.
„T” visas innan tiden i spelarens teckenfönster
för de spårmarkeringar som lagts till med
Automatisk tidsmarkering och „T” visas efter
tiden i fjärrkontrollens teckenfönster.
Obs!
• Om du lägger till en spårmarkering genom att
trycka på T MARK eller X, o.dyl, under
inspelning, börjar den Automatisk
tidsmarkering automatiskt att lägga till
spårmarkeringar efter varje valt tidsintervall.
• Inställningen går förlorad när inspelningen
avbryts.
Justera
inspelningsnivån
manuellt
Iaktta mätaren för inspelningsnivån i
teckenfönstret, och justera
inspelningsnivån genom att vrida på
vridratten.
Ställ in inspelningsnivån så att
mätarsegmenten tänds mellan A och
B. Om segmenten tänds till höger
om B, bör du sänka ingångsnivån.
Varje nivåmätare visar följande.
Övre — L-kanalens ingångsnivå
Lägre — R-kanalens ingångsnivå
Ljudnivån justeras automatiskt under
inspelningen. Om det behövs kan du ange
inspelningsnivån manuellt under såväl
pågående analog som digital inspelning.
A
REC
X
8
B
Tryck på X igen för att starta
inspelningen.
Om din källa är en externt ansluten
komponent, bör du spela upp källan
till början av materialet som ska
spelas in innan du startar
inspelningen.
Vridratt
1
Tryck på X och tryck samtidigt på
och skjut REC.
Md-spelaren är nu i vänteläge för
inspelning.
2
Tryck in vridratten.
Återgå till automatisk
nivåkontroll
Välj „Auto REC” i steg 5.
33
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 34 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Obs!
• Du kan inte justera nivån för vänster och
höger kanal separat.
• När du avslutar inspelningen återgår mdspelaren till läget för automatisk
inspelningsnivå nästa gång du startar en
inspelning.
• Om du vill justera inspelningsnivån manuellt
under synkroniserad inspelning kan du följa
stegen 1 till 7 i det här avsnittet när „SYNC
REC” är inställd på „SYNC OFF”. Ställ
därefter in inställningen „SYNC REC” på
„SYNC ON” och starta inspelningen
(sidan 28).
34
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
huvudsida: L0-Höger
020REG.book Page 35 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Olika typer av uppspelning
Det här avsnittet beskriver de funktioner
som utförs med fjärrkontrollen.
Information om spelarens funktioner finns
på de hänvisade sidorna för varje
funktion.
Visa diverse
information
A
B
Spårnummer
Indikering av valt
ljudläge
—
Inspelat klockslag
Spårnummer
SP/LP-läge för aktuellt
spår
Obs!
Under uppspelningen kan du kontrollera
namn på spår och skivor osv.
Grupprelaterade alternativ visas endast
när ett spår med gruppinställningar spelas
upp.
DISPLAY
Beroende på gruppinställningar,
driftförhållanden och skivans inställningar är
det möjligt att du inte kan välja vissa
indikeringar eller att indikeringarna visas på ett
annat sätt.
z
Mer information om hur du kontrollerar
återstående tid eller inspelningsposition under
pågående inspelning eller i stoppläge, finns i
„Visa diverse information” (sidan 27).
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 68.
1
Välja uppspelningsläge
Tryck på DISPLAY under pågående
uppspelning.
Varje gång du trycker på DISPLAY
ändras teckenfönstret enligt följande.
Du kan välja de olika uppspelningslägena
med hjälp av P MODE/ -knappen.
P MODE/
Teckenfönster på fjärrkontrollen
A
B
Väljare (., >, ENT)
Teckenfönster: A/B
A
B
Spårnummer
Tid som har gått
Spårnummer
Spårets namn
Antal spår i
gruppen
Gruppnamn
Antal spår på
skivan
Skivans namn
Spårnummer
Skivans namn
1
Tryck på P MODE/
upprepade
gånger.
Varje gång du trycker på knappen
ändras uppspelningsläget på följande
sätt:
Indikering av uppspelningsläge
forts.
35
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 36 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 64.
Indikering1)
Uppspelningsläge
(inget)
(normal
uppspelning)
Alla spår spelas upp en
gång.
1
(uppspelning
av ett enda
spår)
Ett enstaka spår spelas
upp en gång.
(bokmärkt
uppspelning)
SHUF
(slumpmässig
uppspelning)
Lyssna på utvalda spår
(Bokmärkt uppspelning)
Du kan bokmärka spår på en skiva och
spela upp bara dem. Du kan inte ändra
ordningen på bokmärkta spår.
Bokmärkta spår spelas
upp i spårnummerordning.
Bokmärka spår
Alla spår spelas upp i
slumpvis vald ordning.
1
Spela upp det spår som du vill
bokmärka och tryck in väljaren i
minst 2 sekunder.
PGM
Spåren spelas upp i den
(programmerad ordning du angett.
uppspelning)
(
) visas när du
spelar en skiva med gruppinställningar. Mer
information finns i „Spela upp ett spår med
gruppuppspelning” (sidan 51).
Blinkar sakta
1) Gruppuppspelningsläget
Då registreras det första spåret i den
bokmärkta uppspelningen.
2
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 64.
Upprepa steg 1 om du vill bokmärka
fler spår.
Du kan bokmärka högst 20 spår på en
skiva.
Spela upp ett spår flera
gånger i följd (Repeterad
uppspelning)
1
Du kan använda upprepningsfunktionen
för normal uppspelning, uppspelning av
ett enda spår samt slumpmässig och
programmerad uppspelning.
Medan uppspelningen pågår trycker
du på P MODE/
upprepade gånger
tills „ TrPLAY?” visas i
teckenfönstret.
2
Tryck in väljaren.
De bokmärkta spåren börjar spelas
upp med början från det lägsta
spårnumret.
1
Spela upp bokmärkta spår
Starta uppspelningen i önskat läge
och tryck på P MODE/ i minst 2
sekunder.
visas i teckenfönstret.
Avbryta repeterad uppspelning
Tryck på P MODE/
i minst 2 sekunder.
z
Genom att trycka på P MODE/ -knappen
under repeterad uppspelning kan du ändra
uppspelningsläge.
Radera bokmärken
Spela upp det spår vars bokmärke du vill
radera och tryck in väljaren i minst 2
sekunder.
Obs!
Om du öppnar luckan raderas alla bokmärken.
36
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 37 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 64.
Lyssna på spår i önskad
ordning (Programmerad
uppspelning)
1
Medan uppspelningen pågår trycker
du på P MODE/
upprepade gånger
tills „PGM” visas i teckenfönstret.
2
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja spår och tryck på väljaren för
att bekräfta ditt val.
Justera ljudet (VirtualSurround • 6-Band
Equalizer)
Du kan variera det virtuella ljudet för att
skapa olika akustik, ändra ljudet efter dina
önskemål och lagra det för framtiden.
Du kan välja mellan följande två effekter.
V-SUR (Virtual-Surround VPT
Acoustic Engine)
Ger 4 olika typer av virtuella
ljudförhållanden.
6-BAND EQUALIZER
Ger 6 olika typer av ljudkvaliteter.
Volymreglage
Spårnummer
Programmerad sekvens
3
Upprepa steg 2 om du vill
programmera fler spår.
Du kan programmera högst 20 spår.
4
När du har programmerat spåren
trycker du in väljaren i minst 2
sekunder.
Registreringen lagras och
uppspelningen startar från det första
spåret.
z
Den programmerade inställningen stannar kvar
i minnet även efter att uppspelningen har
avslutats eller stoppats.
Obs!
SOUND
Väljare
(., >, ENT)
Variera det virtuella ljudet för
att skapa olika akustik
(Virtual-Surround)
1
Medan uppspelningen pågår trycker
du på SOUND upprepade gånger för
att välja „V-SUR”.
2
Tryck på SOUND i minst 2 sekunder.
Om du öppnar luckan raderas alla
programmerade inställningar.
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 65.
forts.
37
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 38 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
3
4
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja surround-läge.
A
B
Tryck på väljaren för att registrera det
valda ljudläget.
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Avbryta inställningen
Varje gång du skjuter väljaren ändras
A och B på följande sätt:
A
V-SUR S
LIVE
V-SUR L
CLUB
V-SUR C
ARENA
V-SUR A
4
Förändra och lagra ljudet
Du kan förändra ljudet och lagra resultatet
i „CUSTOM1” och „CUSTOM2”.
B
STUDIO
Tryck på väljaren för att registrera det
valda surround-läget.
Välja ljudkvalitet (6-Band
Equalizer)
1
2
3
Tryck på SOUND upprepade gånger tills
indikeringen i B försvinner.
1 Följ steg 1 till 3 i „Välja ljudkvalitet (6-Band
Equalizer)” (sidan 38) och skjut väljaren tills
„CUSTOM1” eller „CUSTOM2” visas.
2 Tryck in väljaren.
3 Skjut väljaren upprepade gånger för att välja
frekvens.
Frekvens (100 Hz)
Från vänster kan du välja 100 Hz, 250 Hz,
630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz eller 10 kHz
Medan uppspelningen pågår trycker
du på SOUND upprepade gånger för
att välja „SOUND”.
4 Vrid på volymreglaget för att justera nivån.
Tryck på SOUND i minst 2 sekunder.
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja ljudläge.
Nivå (+6 dB)
Du kan välja mellan sju nivåer.
–6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB
5 Upprepa stegen 3 och 4 för att justera nivån
på frekvensen.
6 Tryck på väljaren för att bekräfta ditt val.
Varje gång du skjuter väljaren ändras
A och B på följande sätt:
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
A
B
HEAVY
SOUND H
Återgå till föregående inställning
Tryck på x.
POPS
SOUND P
Obs!
JAZZ
SOUND J
UNIQUE
SOUND U
CUSTOM1
SOUND 1
CUSTOM2
SOUND 2
När du ställer in „SOUND”-inställningen på
„CUSTOM1” eller „CUSTOM2”, begränsas
inställningen för maxvolym till en viss nivå (”VOL
24”) för att förhindra överdrivet hög volym.
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 66.
38
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 39 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Ändra uppspelningshastighet (Digital Pitch
Control)
Hastighetsfunktionen är praktisk vid
språkstudier och för andra ändamål.
Funktionen ändrar uppspelningshastigheten utan att ändra tonhöjden.
Uppspelningshastigheten kan varieras
mellan +100% och –50% av normal
hastighet, i 13 steg.
DISPLAY
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
z
När du öppnar luckan återgår hastigheten till
den normala (0%).
Obs!
När du använder den digitala
frekvenskontrollen kan det höras brus eller eko
i uppspelningen.
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 67.
Väljare
(., >, ENT)
1
Tryck in DISPLAY i minst 2
sekunder under pågående
uppspelning.
2
Skjut väljaren upprepade gånger tills
„USEFUL” visas i teckenfönstret och
tryck sedan in väljaren.
3
4
Ställa in larmet (Melody
Timer)
Larmet är ett praktiskt sätt att bli påmind
om viktiga tider, exempelvis när det är
dags att stiga av tåget. Larmet kan ställas
in till att ljuda om mellan 1 och 99
minuter. Larmet ljuder också om mdspelaren har stoppats.
DISPLAY
Skjut väljaren upprepade gånger tills
„DPC” visas i teckenfönstret och
tryck sedan in väljaren.
Spelaren växlar till
hastighetsinställningsläge. Välj
hastighet medan du lyssnar på ljudet.
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja önskad
uppspelningshastighet och tryck
sedan in väljaren för att bekräfta ditt
val.
„DPC” visas i teckenfönstret.
Väljare
(., >, ENT)
1
Tryck på DISPLAY i minst 2
sekunder.
2
Skjut väljaren upprepade gånger tills
„USEFUL” visas i teckenfönstret och
tryck sedan in väljaren.
3
Skjut väljaren upprepade gånger tills
„M-TIMER” visas i teckenfönstret
och tryck sedan in väljaren.
forts.
39
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 40 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
4
Skjut väljaren upprepade gånger tills
„ON” visas i teckenfönstret och tryck
sedan in väljaren.
, visas.
5
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja larmljud och tryck sedan in
väljaren.
Du kan välja mellan tre olika ljud.
Teckenfönster
Larmljud
TIMER 1
Klassisk musik 1
TIMER 2
Klassisk musik 2
TIMER 3
Klassisk musik 3
6
Avbryta larminställningen
Välj „OFF” i steg 4.
Avbryta larm
Tryck på vilken knapp som helst.
z
• Om du avbryter efter steg 4, används
automatiskt föregående larminställning.
• När larmet har ljudit i en minut, avbryts det
automatiskt och larminställningen avbryts.
Om larmet går när md-spelaren är i stoppläge,
stängs strömmen automatiskt av i 10 sekunder
efter det att larmet har slutat. Om larmet slutar
medan en md-skiva spelas upp, fortsätter
uppspelningen utan avbrott.
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja den tid som har förflutit.
Varje gång du skjuter väljaren ändras
inställningen för den tid som har
förflutit (TIME :) med 1 minut inom
intervallet 1 till 99 minuter.
7
Tryck in väljaren för att bekräfta
inställningen.
Återstående tid tills larmet visas i
teckenfönstret när spelaren är
stoppad.
Kontrollera återstående tid
tills larmet ljuder
Stoppa uppspelningen. Den återstående
tiden visas i teckenfönstret efter en kort
paus. Upprepa stegen 1 till 6 om du vill
visa den återstående tiden under
uppspelning eller uppspelning/paus.
Obs!
• Inställningen försvinner när du börjar spela in.
• Timern påbörjar nedräkningen från det
ögonblick då du valde „ON” i steg 4. Spelaren
påbörjar nedräkningen från det ögonblick då
du ändrade den tid som har förflutit i steg 6.
Information om hur du använder mdspelaren finns i sidan 72.
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Återgå till föregående
inställning
Tryck på x.
40
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 41 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Ansluta till en stereo
(LINE OUT)
Du kan lyssna på uppspelningen från en
ansluten enhet. Anslut i/LINE OUTuttaget på spelaren till LINE IN-uttagen
på en förstärkare eller en bandspelare med
anslutningskabel.
Stereoanläggning,
osv.
Till LINE IN
Stereominikontakt
2 telepluggar
R
(röd)
3
Vrid vridratten tills „AUDIO OUT”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
4
Vrid vridratten tills „LINE OUT”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten för att bekräfta ditt val.
Obs!
• Om parametern „AUDIO OUT” för i/LINE
OUT-uttaget har ställts in på „LINE OUT”,
VOL + eller –, fungerar inte Virtual Surround
eller 6-Band Equalizer.
• Det går inte att ange parametern „AUDIO
OUT” för i/LINE OUT-uttaget till „LINE
OUT” när fjärrkontrollen är ansluten.
• När du ansluter hörlurarna/öronsnäckorna
direkt till md-spelaren, anger du parametern
„AUDIO OUT” för i/LINE OUT-uttaget till
„HeadPhone” i steg 4.
L
(vit)
Linjekabel
Till i/LINE OUT
Vridratt
När du ansluter en anslutningskabel till
i/LINE OUT-uttaget på md-spelaren, får
du inte glömma att ställa in parametern
„AUDIO OUT” för i/LINE OUTuttaget.
1
2
Tryck in vridratten.
Vrid vridratten tills „USEFUL” visas
i teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
41
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
huvudsida: L0Vänster
020REG.book Page 42 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Redigera inspelade spår
Det här avsnittet beskriver md-spelarens
funktioner. Information om
fjärrkontrollens funktioner finns på
sidhänvisningarna för varje funktion.
Högsta antal tecken som kan
anges per skiva
Endast alfanumeriska tecken och
symboler: ca. 120 namn med 10 vardera
(högsta antal tecken: cirka 1 700)
Antalet namn som kan sparas på skivan
beror på antalet tecken som angetts som
namn på spår, grupper och skiva.
Före en redigering
Du kan redigera dina inspelningar genom
att lägga till/radera spårmarkeringar eller
namnge spår och md-skivor.
Obs!
• Förinspelade md-skivor kan inte redigeras.
• Stäng fliken för inspelningsskydd på sidan av
md-skivan innan du börjar redigera.
• När „TOC Edit” blinkar spelas
redigeringsresultatet in.
—Se till att md-spelaren inte flyttas eller
utsätts för stötar.
—Koppla inte bort strömkällan.
—Luckan låses.
Om teckenutbudet
Samtidigt som du använder spelarens
funktioner kan du välja tecken från
teckenutbudet i teckenfönstret.
Teckenutbudet består av följande tecken.
Bokstavsinmatningsområde
Markören blinkar.
Namnge ett spår eller
en skiva (Name)
Du kan namnge spår och skivor genom att
använda spelarens teckenutbud.
Obs!
Information om hur du namnger en grupp finns
i sidan 54.
Teckenutbud
Eftersom det endast går att se en del av
det totala teckenutbudet i teckenfönstret,
kan du använda kontrollen för att flytta
markören och bekräfta tecken.
Obs!
Tillgängliga tecken
• Små och stora bokstäver i det engelska
alfabetet
• Siffrorna 0 t.o.m. 9
•! " # $ % & ( ) * . ; < = > ?
@ _ ` + – ' , / : _ (blanksteg)
Om du anger symbolen „//” mellan tecknen i
skivans namn, t.ex. „abc//def”, kanske du inte
kan använda gruppfunktionen.
Högsta antal tecken per namn
Namn på spår, grupper och skiva: ca. 200
vardera (en blandning av samtliga tecken
kan användas)
42
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 43 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
X
END SEARCH
5-läges
kontrollknapp
(., >, N,
VOL+, –)
5
Tryck på VOL –.
Flyttar markören från
bokstavsinmatningsområdet till
teckenutbudet.
Markören och tecknet visas växelvis.
x
Vridratt
6
Namngivning
Du kan namnge ett spår eller en skiva
medan spelaren är stoppad, spelar in eller
spelar upp. Observera att spåret måste
vara valt om du vill namnge det medan
spelaren är stoppad.
1
2
Tryck in vridratten.
3
Vrid vridratten tills „Name” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
4
Vrid vridratten tills följande alternativ
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
Välj en bokstav med hjälp av
kontrollknappen och tryck på N för
att bekräfta.
Det önskade tecknet visas i
bokstavsinmatningsområdet och
markören flyttas till nästa
teckenposition.
Markören blinkar vid nästa
teckenposition.
Vrid vridratten tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
När du namnger
ett spår
„
När du namnger
en skiva
„
: Name”
Funktioner1)
Användning
Flyttar markören i
teckenutbudet.
Kontrollknapp
uppåt
vänster
: Name”
Markören blinkar i bokstavsinmatningsområdet och du kan namnge
spåret, gruppen eller skivan.
Markören blinkar.
Knapparna som används för
teckeninmatning och deras funktioner
är listade nedan.
höger
nedåt
Vrid vridratten
(flytta markören
uppåt eller nedåt).
Vrid vridratten.
Välja ett tecken i
bokstavsinmatning
sområdet.
forts.
43
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 44 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Funktioner1)
Användning
Ange en bokstav.
Tryck på N.
Tryck in vridratten.
Flyttar markören
från bokstavsinmatningsområdet
till teckenutbudet.
Tryck på VOL –.
Byta namn
Du kan byta namn på skivan eller ett spår
genom att följa stegen i „Namnge ett spår
eller en skiva (Name)” (sidan 42).
Byta namn på ett spår:
Börja spela upp det spår som du vill byta
namn på och ändra namnet på spåret
under uppspelningen. Om spåret är valt
kan du också ändra spårets namn medan
spelaren är stoppad.
Byta namn på en skiva:
Du kan byta namn på skivan när spelaren
är stoppad, spelar in eller spelar upp.
Tryck på x.
Flyttar markören
från teckenutbudet
till bokstavsinmatningsområdet.
Ange ett namn.
Tryck på vridratten
eller N i minst 2
sekunder.
Lägga in ett
blanksteg framför
markören.
Tryck på END
SEARCH och VOL
+ samtidigt.
Avbryta namngivning
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Radera en bokstav. Tryck på END
SEARCH och
VOL – samtidigt..
Återgå till föregående
inställningar
Tryck på x.
Visa „:”, „–” eller Tryck på X.
„/” vid insättningspunkten i
bokstavsinmatningsområdet.
Obs!
• Md-spelaren kan visa japanska „Katakana”tecken, men du kan inte använda dem för att
ange titlar.
• Du kan inte skriva om namnet på ett spår eller
en skiva som innehåller fler än 200 tecken om
spåret eller skivan skapats med en annan
enhet.
Växla mellan stora Tryck på X.
och små bokstäver.
Avbryta
namngivning.
Tryck på x i
bokstavsinmatningsområdet.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 69.
1) Knapparnas
eller kontrollens funktioner kan
variera beroende på om markören står i
bokstavsinmatningsområdet eller i
teckenutbudet.
7
Upprepa steg 6 och skriv alla
bokstäverna i namnet.
8
Tryck in vridratten i minst 2 sekunder.
Spårets eller skivans namn sparas.
Obs!
Om en inspelning stoppas medan ett spår eller
en skiva namnges, eller om en inspelning flyttar
till nästa spår när ett spår namnges, sparas det
du matat in automatiskt.
44
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 45 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Flytta inspelade spår
(Move)
4
Vrid vridratten tills „
: Move”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
Det valda spårnumret blinkar på den
mellersta raden i teckenfönstret.
Om spåret har namngetts, trycker du
på > för att visa spårnamnet i
teckenfönstret. Tryck på . för att
visa spårnamnet igen.
5
Vrid vridratten tills numret på
destinationsspåret blinkar i
teckenfönstret.
Exempel: Eftersom spår C ska flyttas
till spår „002” vrider du vridratten
tills „002” blinkar i teckenfönstret.
6
Tryck på vridratten för att bekräfta
ditt val.
Spåret flyttas till det nya spårnumret.
Du kan ändra ordningen på de inspelade
spåren.
Obs!
Information om hur du flyttar spår på en skiva
med gruppinställningar finns i sidan 55.
Exempel
Flytta spår C (spårnummer 3) från tredje
plats till andra.
A
B
C
D
Före flytten
A
C
B
D
Efter flytten
5-läges kontrollknapp (.,
>)
Vridratt
1
Tryck på vridratten samtidigt som du
spelar upp det spår som du vill flytta.
Avbryta flytten
Tryck på x i minst 2 sekunder.
2
Vrid vridratten tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
Spelaren spelar upp det valda spåret
upprepade gånger.
Återgå till föregående
inställningar
Tryck på x.
3
Vrid vridratten tills „Move” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 70.
45
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 46 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Dela upp ett spår
(Divide)
Du kan dela upp ett spår med en
spårmarkering, och på så sätt skapa ett
nytt spår av materialet som fortsätter efter
markeringen. Du kan också finjustera
spårmarkeringens placering innan du
delar upp spåret. Spårnumreringen ökar
på följande sätt.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
Justera en delningspunkt
innan ett spår delas upp
(Divide Rehearsal)
1
Tryck in T MARK i minst 2 sekunder
under pågående uppspelning.
Fyra sekunder av spåret från den
punkt där du tryckte på T MARK
spelas upp upprepade gånger.
Vid den punkt där du trycker på T MARK.
Obs!
Du kan inte lägga till en spårmarkering på ett
spår som har hämtats från din dator.
1
2
3
Fyra sekunder av spåret spelas upp
upprepade gånger.
4
2
Spårmarkering
1
2
3
4
5
Spårnumreringen ökar.
T MARK
Vrid vridratten för att justera
delningspunkten.
När du vrider vridratten flyttas
delningspunkten framåt respektive
bakåt. Du kan flytta delningspunkten
högst 8 sekunder framåt eller bakåt
från den punkt där du tryckte på
T MARK i steg 1.
Från den
punkt där
du tryckte
på T MARK
i steg 1.
Delningspunkten flyttas
högst 8 sekunder framåt
eller bakåt.
Vridratt
Dela ett spår direkt
1
Tryck på T MARK vid den punkt där
du vill infoga markeringen under
pågående uppspelning eller medan
md-spelaren är satt i pausläge.
„MARK ON” visas i teckenfönstret
och en spårmarkering läggs till. De
efterföljande spårnumren ökar med
ett.
Det flyttade fyrasekundersintervallet
spelas upp upprepade gånger.
3
Tryck in vridratten för att bekräfta
delningspunkten.
46
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 47 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Lägga till spårmarkeringar
under inspelning (ej under
synkroniserad inspelning)
Tryck på T MARK på spelaren (P
MODE/ på fjärrkontrollen) vid den
punkt där du vill lägga till en
spårmarkering.
Du kan använda den Automatisk
tidsmarkeringen om du vill att
markeringar ska läggas till automatiskt
med bestämda intervall (utom under
digital inspelning) (sidan 32).
Slå ihop spår (Combine)
Om du spelar in med analog insignal kan
det hända att onödiga spårmarkeringar
spelas in när inspelningsnivån är låg. Du
kan ta bort spårmarkeringar och slå
samman spåren före och efter
spårmarkeringen.
Antalet spår ändras på följande sätt.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
T MARK
5-läges kontrollknapp (.)
X
1
Medan du spelar upp spåret som
innehåller den spårmarkering du vill
ta bort, trycker du på X för att göra en
paus.
2
Lokalisera spårmarkeringen genom
att trycka lätt på ..
Om du t.ex. ska radera den tredje
spårmarkeringen, går du till det tredje
spårets början. „00:00” visas i
teckenfönstret.
„MARK” visas i teckenfönstret under
ett par sekunder.
3
Tryck på T MARK för att radera
markeringen.
„MARK OFF” visas i teckenfönstret.
Spårmarkeringen raderas och de två
spåren slås samman.
Obs!
• Du kan inte lägga till en spårmarkering i ett
spår som har hämtats från datorn.
• Information om hur du slår ihop grupper eller
spår på en skiva med gruppinställningar finns
i sidan 53.
• Du kan inte kombinera spår som spelats in
med olika inspelningslägen.
z
När du raderar en spårmarkering, raderas också
de uppgifter om datum och klockslag som hör
till markeringen.
Obs!
1
2
3
4
Radera en spårmarkering
1
2
Spårnumreringen sänks
3
När du raderar en spårmarkering mellan två på
varandra följande spår som har tilldelats olika
grupper, tilldelas det andra spåret till den grupp
som innehåller det första spåret. Om du
dessutom slår ihop ett spår som har tilldelats en
grupp med ett spår som inte har det (två spår i
följd), får det andra spåret samma
registreringsinställningar som det första spåret.
47
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 48 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
5
Radera spår och hela
skivan (Erase)
Du kan ta bort onödiga spår eller alla
spåren på en skiva.
Obs!
• Du kan inte radera spår som har spelats in från
datorn. Du kan inte radera hela skivan om den
innehåller ett hämtat spår. I så fall hämtar du
spåret eller spåren till datorn.
• Information om hur du raderar grupper finns i
sidan 56.
Tryck in vridratten för att radera
spåret.
Spåret raderas och nästa spår spelas
upp. Alla spår efter det raderade
spåret numreras om automatiskt.
Radera en del av ett spår
Lägg till spårmarkeringar efter den del du
vill radera och radera sedan delen
(sidan 46).
Radera hela md-skivan
Du kan snabbt radera alla spår och data på
md-skivan samtidigt.
Observera att ett spår som raderats
inte kan återskapas. Kontrollera
innehållet på skivan innan du
raderar den.
Vridratt
x
Radera ett spår
Observera att ett spår som raderats
inte kan återskapas. Kontrollera att
du raderar rätt spår.
1
När det spår som du vill flytta spelas
upp, trycker du på vridratten.
2
Vrid vridratten tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
3
Vrid vridratten tills „Erase” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
4
Vrid vridratten tills „
: Erase”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
„Erase OK?” och „PushENTER”
visas i teckenfönstret.
1
Spela upp skivan som du vill radera
och kontrollera innehållet.
2
3
4
Tryck på x för att avbryta.
5
Vrid vridratten tills „Erase” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
6
Vrid vridratten tills „
: Erase”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
„AllErase?” och „PushENTER” visas
i teckenfönstret.
7
Tryck in vridratten för att radera hela
skivan.
„TOC Edit” visas i teckenfönstret och
alla spår raderas.
När raderingen avslutats, blinkar
„BLANKDISC” och „00:00” visas i
teckenfönstret.
Tryck in vridratten.
Vrid vridratten tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
48
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 49 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Avbryta raderingen
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Återgå till föregående
inställningar
Tryck på x.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 71.
49
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
huvudsida: L0Vänster
020REG.book Page 50 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Använda gruppfunktionen
Obs!
Vad är
gruppfunktionen?
Det går inte att skapa en gruppinställning om
namnen på spåren, grupperna och skivan
överstiger det högsta antal som kan anges.
Gruppfunktionen gör det möjligt att spela
upp skivor med gruppinställningar.
Funktionen är praktisk när du vill spela
upp md-skivor där flera skivor eller cdsinglar har spelats in med MDLP-läge
(LP2/LP4).
Använda
gruppfunktionen under
inspelning
Vad är en skiva med
gruppinställningar?
Spelaren kan utföra olika funktioner i en
grupp, det vill säga spår som spelats in på
en skiva som en del av separata grupper
(se nedan).
END
SEARCH
5-läges kontrollknapp (.,
>)
GROUP
REC
Innan gruppinställningar ställs in
Skiva
1 2 3 4 5 6 7 8
m
12131415
Spår 1 till 5 tilldelas grupp 1.
Spår 8 till 12 tilldelas grupp 2.
Spår 13 till 15 tilldelas grupp 3.
Spår 6 till 7 tilldelas ingen grupp.
Spela in spår i en ny grupp
Under pågående inspelning kan du lägga
till en ny grupp efter de befintliga spåren
på en skiva.
1
Medan md-spelaren är i stoppläge
trycker du på END SEARCH.
2
Tryck på GROUP och tryck samtidigt
på och skjut REC.
3
Spela upp ljudkällan.
Den nya gruppen läggs till efter det
befintliga innehållet på skivan.
När grupptilldelningar har gjorts
Skiva
Grupp 1
Grupp 2
12345 6 7 12345
Grupp 3
123
Spår som inte tilldelades en grupp
hanteras som en del av „Group - -”.
Avbryta inspelningen
Tryck på x.
Materialet som spelades in innan du
tryckte på x har lagts in som en ny grupp.
Du kan skapa högst 99 grupper på en
skiva.
50
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 51 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Spela in ett spår i en befintlig
grupp
Du kan lägga till ett spår i en befintlig
grupp.
1
Tryck på GROUP och på . eller
> tills önskad grupp visas i
teckenfönstret.
2
Tryck på GROUP och tryck samtidigt
på och skjut REC.
3
Spela upp ljudkällan.
Använda
gruppfunktionen under
uppspelning
Spelaren kan utföra olika uppspelningar
av en skiva med gruppinställningar.
Det här avsnittet beskriver de funktioner
som utförs med fjärrkontrollen.
Information om spelarens funktioner finns
i sidan 65.
P MODE/
z
• Om du vill lägga till ett spår som håller på att
spelas upp i en grupp, stoppar du eller gör
paus i uppspelningen och följer sedan
anvisningarna från steg 2.
• Du kan ställa in md-spelaren så att det alltid
skapas en ny grupp utan att du behöver trycka
på GROUP-knappen. Mer information finns i
sidan 64.
Väljare
(., >, ENT)
+, –
Spela upp ett spår med
gruppuppspelning
Med gruppuppspelning spelas alla
grupper upp i ordning med början från
grupp 1, följt av de spår som inte tilldelats
någon grupp („Group --”). Uppspelningen
stoppar när alla spår har spelats upp.
1
Medan uppspelningen pågår trycker
du på P MODE/
tills „
” visas i
teckenfönstret.
Gå till början av en grupp
(Hoppa över grupp)
1 Tryck på
+ eller
– under pågående
uppspelning.
När du trycker på
–-knappen hoppar
uppspelningen till det första spåret i den
aktuella gruppen. När du trycker på knappen
igen hoppar uppspelningen till det första
spåret i föregående grupp.
51
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 52 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Välja uppspelningsläge för
gruppuppspelning (Group
Play Mode)
Repeterad uppspelning för
det valda gruppuppspelningsläget (Group Repeat Play)
Du kan använda funktionen för
slumpmässig och programmerad
uppspelning under
gruppuppspelningsläget.
1
1
Tryck på P MODE/ upprepade
gånger.
Efter normal uppspelning visas
följande uppspelningslägen.
Teckenfönster
(Normal
gruppuppspelning)
Under uppspelningen av det valda
gruppuppspelningsläget trycker du på
P MODE/ i minst 2 sekunder.
Uppspelningen upprepas i respektive
gruppuppspelningsläge.
Teckenfönster
Uppspelningsläge
Upprepa uppspelning
av spår i en grupp.
Uppspelningsläge
Alla spår i grupperna
spelas upp en gång (med
början på det första spåret
i grupp 1).
, SHUF
(Slumpmässig
uppspelning
inom
gruppen)
Den slumpmässiga
uppspelningen startar med
den pågående gruppen och
fortsätter med
efterföljande grupper.
, PGM
(Programmerad
gruppuppspelning)
Grupperna spelas upp i
angiven ordning.
SHUF
Upprepa slumpmässig
uppspelning av spår i
en grupp.
PGM
Upprepa uppspelning
av en programmerad
grupp.
Spela upp grupper i önskad
ordning (Group Program Play)
Följ anvisningarna i „Lyssna på spår i
önskad ordning (Programmerad
uppspelning)” (sidan 37) om du vill spela
upp grupper i önskad ordning. Du kan
programmera högst 10 grupper.
Ordningen på spåren i grupperna kan inte
ändras.
52
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 53 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Obs!
Redigera grupper
Det här avsnittet beskriver md-spelarens
funktioner. Information om spelarens
funktioner finns på de hänvisade sidorna
för varje funktion.
Tilldela spår eller grupper en
ny grupp (Group Setting)
• Det går inte att skapa en gruppinställning om
namnen på spåren, grupperna och skivan
överstiger det högsta antal tecken som kan
lagras.
• Spåren eller grupperna måste vara i
ordningsföljd. Om de önskade spåren eller
grupperna inte är i ordningsföljd, måste du
flytta dem så att de är i ordningsföljd innan du
kan tilldela dem („Flytta inspelade spår
(Move)”, page 45).
Vridratt
Med den här funktionen kan du tilldela
befintliga spår eller grupper en ny grupp,
och tilldela ett spår som för närvarande
inte tillhör någon grupp en befintlig
grupp.
Du kan skapa högst 99 grupper på en
skiva.
Skiva
Spårnummer
Grupp 1
1 2 3 4 5 6
7 8
Grupp 2
9 101112
Tilldela spår 1 till 3 till en ny
grupp
Tilldela grupp 1 och 2 en ny
grupp
1
2
Tryck in vridratten.
3
Vrid vridratten tills „
: Set” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
Det första spårets nummer („STR”)
visas i teckenfönstret.
4
Vrid vridratten tills numret på det
önskade första spåret visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
På så sätt väljer du det första spåret i
den nya gruppen.
Vrid vridratten tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
Skiva
Grupp 2
Grupp 1
1 2 3
4 5 6
7 8 9 101112
Det går inte att registrera spår som inte är
i ordningsföljd (spår 3, 7 och 8 kan t.ex.
inte tilldelas en ny grupp).
Spårnumren visas i den ordningsföljd de
har på skivan, inte den ordningsföljd de
har inom gruppen.
forts.
53
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 54 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
5
6
Vrid vridratten tills numret på det
önskade sista spåret visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten för att bekräfta ditt val.
På så sätt väljer du det sista spåret i
den nya gruppen och du kan därefter
namnge gruppen.
3
4
Tryck in vridratten.
5
Vrid vridratten tills „
: Release”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
„Release?” och „PushENTER” visas i
teckenfönstret.
6
Tryck på vridratten för att låsa upp
gruppen.
Den valda gruppens gruppinställning
har låsts upp.
Namnge en grupp (se „Namnge
inspelade grupper” (sidan 54)).
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Återställa föregående
inställning
Tryck på x.
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Obs!
• I steg 4 måste det första spåret antingen vara
det första spåret i en befintlig grupp eller ett
spår som inte tillhör någon grupp.
• När du väljer det sista spåret i steg 5, bör du
kontrollera att spåret kommer efter det som du
valde i steg 4. Det sista spåret måste antingen
vara det sista spåret i en befintlig grupp eller
ett spår som inte tillhör en grupp.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 71.
Låsa upp en gruppinställning
Vridratt
x
Vrid vridratten tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
Återställa inställningen till
föregående nivå
Tryck på x.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 72.
Namnge inspelade grupper
Du kan namnge en grupp medan mdspelaren spelar in eller spelar upp ett spår
i gruppen. Du kan också namnge en grupp
medan ett spår i gruppen har valts och
md-spelaren är stoppad.
1
Följ proceduren „Namngivning”
(sidan 43) och välj „
: Name” i
steg 4. Fortsätt med steg 5 till 8.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 70.
1
Välj en grupp som du vill låsa upp
och kontrollera innehållet (se „Spela
upp ett spår med gruppuppspelning”
(sidan 51)).
2
Tryck på x.
54
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 55 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Flytta ett spår på en skiva
med gruppinställningar
Du kan flytta ett spår från en grupp eller
till en annan. Du kan också flytta ett spår
som inte tillhör en grupp till en befintlig
grupp.
Skiva
Grupp 2
Grupp 1
1 2 3 4
5 6
1 2 3 4
3
Vrid vridratten tills „Move” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
4
Vrid vridratten tills „
: Move”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
5
Hoppa över steget om du flyttar ut ett
spår ur en grupp.
När du flyttar ett spår till en annan
grupp vrider du på vridratten tills
målgruppen visas i teckenfönstret och
trycker sedan in vridratten.
Om gruppen har namngetts, trycker
du på > för att visa namnet på
gruppen. Tryck på . för att återgå
till visning av gruppnummer.
6
Vrid vridratten tills numret på
målspåret (spårnumret i en grupp om
målet är en annan grupp) visas i
teckenfönstret. Tryck sedan in
vridratten för att bekräfta ditt val.
Det valda spårets nummer visas på
den mittersta raden i teckenfönstret.
Om spåret har namngetts, trycker du
på > för att visa spårnamnet i
teckenfönstret. Tryck på . för att
återgå till visning av spårnummer.
Grupp 3
1 2 3
Flytta spår nummer 2 i
grupp 1 till spår nummer 3 i
grupp 2
Skiva
Grupp 1
1 2 3
4 5
5-läges kontrollknapp (.,
>)
Grupp 2
Grupp 3
1 2 3 4 5
1 2 3
Vridratt
Avbryta flytten
Tryck på x i minst 2 sekunder.
1
Tryck på vridratten samtidigt som du
spelar upp det spår som du vill flytta.
2
Vrid vridratten tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
Spelaren spelar upp det valda spåret
upprepade gånger.
Återställa föregående
inställning
Tryck på x.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 70.
55
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 56 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
5
Ändra gruppordningen på en
skiva (Group Move)
5-läges kontrollknapp (., >)
Vrid vridratten för att välja önskad
punkt på skivan och tryck sedan in
vridratten för att bekräfta ditt val.
Avbryta flytten
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Vridratt
Återställa föregående
inställning
Tryck på x.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 70.
1
Om du vill ändra gruppordningen
under uppspelningen av ett spår,
trycker du på vridratten.
2
Vrid vridratten tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
3
Vrid vridratten tills „Move” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
4
Radera en grupp
Du kan inte radera spår i en vald grupp.
Observera att ett spår som raderats
inte kan återskapas. Kontrollera
innehållet i gruppen innan du
raderar den.
Obs!
Vrid vridratten tills „
: Move”
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in vridratten.
Gruppnumret som det spår som
spelas upp tillhör, visas i mitten av
teckenfönstret. Om gruppen har
namngetts, trycker du på > för att
visa namnet på gruppen. Tryck på
. för att återgå till visning av
gruppnummer.
Exempel: Flytta den första gruppen på
skivan (Grupp01) till positionen mellan
den andra gruppen (Grupp02) och den
tredje (Grupp03).
Du kan inte radera spår som har spelats in från
datorn. Du kan inte radera en grupp om den
innehåller ett hämtat spår. I så fall hämtar du
spåret eller spåren till datorn.
Vridratt
x
1
Välj en grupp som du vill radera och
kontrollera innehållet (se „Gå till
början av en grupp (Hoppa över
grupp)” (sidan 51)).
2
3
Tryck på x.
Tryck in vridratten.
56
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 57 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
4
Vrid vridratten tills „EDIT” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
5
Vrid vridratten tills „Erase” visas i
teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
6
Vrid vridratten tills „ : Erase” visas
i teckenfönstret och tryck sedan in
vridratten.
Gruppnamnet och „GP Erase?” visas
och „PushENTER” blinkar i
teckenfönstret.
7
Tryck in vridratten för att radera
gruppen.
Gruppen har raderats.
Avbryta raderingen
Tryck på x i minst 2 sekunder.
Återställa föregående
inställning
Tryck på x.
Information om hur du använder
fjärrkontrollen finns på sidan 71.
57
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
huvudsida: L0Vänster
020REG.book Page 58 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Andra funktioner
Praktiska inställningar
Md-spelaren har många menyer med praktiska funktioner för inspelning, uppspelning,
redigering och annat.
Följande tabell visar vilka menykommandon du kan välja. En del kommandon kan anges
både på md-spelaren och fjärrkontrollen, och vissa kan bara anges på en av dem.
Fel
Funktion
Resultat
Användning Sidan
Förberedelse
Ställa klockan
Ställer in datum och tid.
spelare
Allmänna
funktioner
Pipljud av/på
Stänger av eller slår på
pipljudet.
spelare
sidan 62
fjärrkontroll
sidan 62
Vridratten
När du vrider vridratten ändras spelare
riktningen i teckenfönstret.
Energisparläge Förlänger batteritiden.
Spela in
Spela upp
sidan 62
sidan 63
spelare
sidan 63
fjärrkontroll
sidan 63
Synkroniserad
inspelning
Förenklar användningen vid
digital inspelning.
spelare
sidan 28
Långtidsinspelning
Väljer inspelningsläget (SP,
LP2, LP4 eller mono).
spelare
sidan 29
Välja
mikrofoninställning
Ställ in mikrofoninställningen
så att den passar källjudet.
spelare
sidan 31
Lägger automatiskt till
Lägga till
spårmarkeringar vid angivna
spårmarkeringar (Divide) intervall.
spelare
sidan 32
Ändra inspelningsnivå
Ändrar inspelningsnivån
manuellt.
spelare
sidan 33
Välja startpunkt för
inspelningen
Gör det möjligt att ange om
materialet ska skrivas över
eller inte vid inspelning.
spelare
sidan 63
Gruppinspelning
Ställer in spelaren så att det
skapas en ny grupp vid varje
inspelning.
spelare
sidan 64
Välja uppspelningsläge
Väljer uppspelningsläge,
exempelvis repeterad eller
programmerad uppspelning.
spelare
sidan 64
fjärrkontroll
sidan 35
Ändra ljudkvaliteten
Ändrar inställningarna för
surround- och equalizerläge.
spelare
sidan 66
fjärrkontroll
sidan 37
Ändra
uppspelningshastighet
Ändrar uppspelningshastigspelare
heten utan att ändra tonhöjden.
sidan 67
58
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 59 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Fel
Funktion
Resultat
Användning Sidan
Spela upp
Lyssna på
uppspelning
från en
ansluten enhet
Spelar upp ljud från i/LINE
OUT-uttaget när du lyssnar på
en ansluten enhet.
spelare
sidan 41
Starta uppspelning
snabbt
Ställer in spelaren så att
uppspelningen snabbt startar
eller hoppar till ett spår.
spelare
sidan 67
fjärrkontroll
sidan 67
Begränsa
maxvolymen
Begränsar maxvolymen så att
du inte skadar din hörsel.
spelare
sidan 68
Visa
information
Visar diverse information, som spelare
återstående tid och annat, i
teckenfönstret.
Teckenfönster
Redigera
fjärrkontroll
sidan 68
sidorna
27 och
68
fjärrkontroll
sidorna
27 och
35
Välja
belysningsstatus
Väljer status för belysningen i
teckenfönstret på
fjärrkontrollen.
fjärrkontroll
sidan 69
Justera
kontrasten
Justerar kontrasten i mdspelarens teckenfönster.
spelare
sidan 69
Namngivning
(Name)
Namnge spår, grupper och
skivor.
spelare
sidan 42
(spår och
skiva)
sidan 54
(grupp)
fjärrkontroll
sidan 43
(spår och
skiva)
sidan 70
(grupp)
spelare
sidan 45
(spår)
sidan 55
(grupp)
fjärrkontroll
sidan 70
Flytta
Byter ordning på spår eller
grupper.
59
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 60 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Fel
Funktion
Resultat
Redigera
Radera
Raderar spår, grupper eller hela spelare
innehållet på skivan.
fjärrkontroll
sidan 71
Tilldela spår
grupper
Tilldelar inspelade spår eller
grupper en ny grupp.
spelare
sidan 53
fjärrkontroll
sidan 71
Låsa upp en
grupp
Låser upp gruppinställningar.
spelare
sidan 54
fjärrkontroll
sidan 72
Melody Timer
Ställer in larmet så att det
ljuder efter ett önskat
tidsintervall.
spelare
sidan 72
fjärrkontroll
sidan 39
Praktiska
funktioner
Personal Disc
Memory
Lagrar spelarens inställningar.
Användning Sidan
sidan 48
(spår och
skiva)
sidan 56
(grupp)
spelare
sidan 73
fjärrkontroll
sidan 73
60
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 61 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Använda menykommandona
Du väljer menykommandon på följande sätt.
På md-spelaren:
1 Tryck på vridratten för att visa menyn.
2 Vrid vridratten för att välja menyalternativet.
3 Tryck på vridratten för att bekräfta ditt val.
4 Upprepa stegen 2 och 3.
Inställningen bekräftas när du trycker på
vridratten sista gången.
Vridratten
Vridratt
Vrid för att
välja
På fjärrkontrollen:
1 Tryck in DISPLAY i minst 2 sekunder för att visa
menyn.
2 Skjut väljaren för att välja kommandot.
3 Tryck på väljaren för att bekräfta ditt val.
4 Upprepa stegen 2 och 3.
Inställningen bekräftas när du trycker på väljaren
sista gången.
Återställa föregående inställning
Bekräfta genom
att trycka
DISPLAY
Väljare
(., >, ENT)
Tryck på x.
Avbryta proceduren
Tryck på x i minst 2 sekunder.
61
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 62 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Ställa klockan så att det går
att märka en inspelning med
tid
• Med fjärrkontrollen
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
medan spelaren är stoppad eller spelar
in.
För att kunna ange datum och tid på mdskivan när du spelar in, måste du först
ställa klockan. När du har ställt klockan
kommer varje inspelning att tidsmärkas.
Inspelningsdatum infogas inte för de spår
som har spelats in från datorn.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
Visa tid med 24timmarsklocka
Tryck på T MARK när du ställer klockan.
Om du vill visa tiden med 12timmarsklocka, trycker du en gång till på
T MARK.
1
Behålla rätt tid
När du har ställt klockan kommer den att visa
rätt tid så länge md-spelaren är ansluten till en
strömkälla, t.ex. ett uppladdningsbart batteri, ett
alkaliskt torrbatteri eller elnätet via nätadaptern.
Om spelaren inte är ansluten till någon
strömkälla, kommer klockan att återgå till
fabriksinställningen efter ca 3 minuter.
När du byter det alkaliska torrbatteriet bör du
göra det inom 3 minuter.
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj „OPTION” „CLOCK SET”.
Siffrorna för år blinkar.
Obs!
2
Ändra året genom att vrida vridratten
och tryck sedan in vridratten.
Siffran för månad blinkar.
3
Upprepa steg 2 för att ange månad,
datum, timmar och minuter.
När du trycker in vridratten för att
bekräfta minuterna sätts klockan
igång.
• Kontrollera att klockan går rätt om du vill att
den Automatisk tidsmarkeringen ska anges
korrekt vid en viktig inspelning.
• Under normala förhållanden kan klockan
variera med plus minus 3 minuter i månaden.
Stänga av pipljudet
Du kan stänga av/slå på pipljudet på
spelaren och fjärrkontrollen.
Om du skulle göra fel när du
ställer klockan
Tryck på . för att gå tillbaka till det
felaktigt angivna alternativet och ange rätt
inställning. Du kan hoppa över ett steg
genom att trycka på >.
1
Gå till menyn och välj „OPTION” „BEEP”.
2
Välj „BEEP OFF”.
Aktivera pipljudet
Välj „BEEP ON”.
Så här visar du aktuell tid
• På md-spelaren
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj „DISPLAY” - „Clock”.
62
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 63 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Byta funktionsriktning i
teckenfönstret
Spela in utan att spela över
befintligt material
När du vrider vridratten nedåt rullas
teckenfönstret nedåt. Detta är
fabriksinställningen. Du kan ändra
fabriksinställningen så att teckenfönstret i
stället rullar i motsatt riktning.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
Om du vill undvika att spela över
befintligt innehåll på en md-skiva gör du
så här: Allt nyinspelat material spelas
sedan in efter det befintliga innehållet.
Spelaren är fabriksinställd på att spela
över befintligt material.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
1
Gå till menyn och välj „OPTION” „JOG DIAL”.
2
Välj „REVERSE”.
Återställa den normala
inställningen
Välj „DEFAULT”.
Spara batteriström (Power
Save Mode)
Med den här funktionen kan du förlänga
batteritiden när du använder md-spelaren
med hörlurar/öronsnäckor (via
fjärrkontroll) eller med en anslutningskabel ansluten till i/LINE OUT-uttaget.
Strömförbrukningen minskas genom att
teckenfönstret stängs av när du inte har
använt spelaren på ett tag.
1
Gå till menyn och välj „OPTION” „PowerMode”.
2
Välj „PowerSave”.
1
Gå till menyn och välj „OPTION” „REC-Posi”.
2
Välj „From End”.
Starta inspelning och spela
över det befintliga innehållet
Välj „From Here”.
z
• Om du vill spela in temporärt utan att spela
över befintligt innehåll, trycker du på END
SEARCH innan du börjar spela in.
Inspelningen börjar efter sista spåret även om
„REC-Posi” är inställd på „From Here”
(fabriksinställning). Återstående
inspelningstid på skivan visas i teckenfönstret
när du trycker på END SEARCH.
• Om inställningen för gruppinspelningen
(„
: REC”) är inställd på „
: REC ON”,
kommer spelaren inte att skriva över befintligt
material.
Återställa den normala
inställningen
Välj „NORMAL”.
63
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 64 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Skapa en ny grupp under
pågående inspelning
Genom att skjuta REC åt höger kan du
ställa in md-spelaren så att det
automatiskt skapas en ny grupp så fort du
startar en inspelning. Detta är praktiskt
när du spelar in flera cd-skivor i följd.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
1
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj „REC SET” - „
REC”.
2
Välj „
:
: REC ON”.
Återställa den normala
inställningen
Välj „ : REC OFF”.
Indikering
A/B1)
Uppspelningsläge
SHUF/Shuffle
Alla spår spelas upp i
slumpvis vald
ordning.
PGM/Program
Spåren spelas upp i
den ordning du
angett.
1) Gruppuppspelningsläget visas när du spelar en
skiva med gruppinställningar. Mer
information finns i „Välja uppspelningsläge
för gruppuppspelning (Group Play Mode)/
Repeterad uppspelning för det valda
gruppuppspelningsläget (Group Repeat Play)”
(sidan 65).
3
Välja uppspelningsläge
1
Gå till menyn och välj „PLAY
MODE”.
2
Välj önskat uppspelningsläge.
När du väljer A visas B.
Välj „RepeatON” (repeterad
uppspelning) eller „RepeatOFF”.
När du väljer „RepeatON” visas
vid B och uppspelningen repeteras
med det uppspelningsläge som du
valde i steg 2.
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns i
sidan 35.
Lyssna på utvalda spår
(Bokmärkt uppspelning)
Bokmärka spår
Indikering
A/B1)
Uppspelningsläge
— /Normal
Alla spår spelas upp
en gång.
1/1 Track
Ett enstaka spår
spelas upp en gång.
/
TrPLAY
Bokmärkta spår
spelas upp i spårnummerordning.
1
Tryck på N i minst 2 sekunder
medan du spelar upp det spår som du
vill bokmärka.
Då registreras det första spåret i den
bokmärkta uppspelningen.
2
Upprepa steg 1 om du vill bokmärka
fler spår.
Spela upp bokmärkta spår
1
Välj „ TrPLAY?” i steg 2 av „Välja
uppspelningsläge” (sidan 64).
2
Välj „RepeatON” eller „RepeatOFF”.
64
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 65 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Radera bokmärken
Gå till början av en grupp (Hoppa
över grupp)
Spela upp det spår vars bokmärke du vill
radera och tryck in väljaren i minst 2
sekunder.
1 Tryck på GROUP under pågående
uppspelning.
2 Tryck på . eller >.
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns i
sidan 36.
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns på
sidan 51.
Lyssna på spår i önskad
ordning (Programmerad
uppspelning)
1
Välj „Program” i steg 2 av „Välja
uppspelningsläge” (sidan 64).
2
3
Välj „RepeatON” eller „RepeatOFF”.
Välja uppspelningsläge för
gruppuppspelning (Group Play
Mode)/Repeterad uppspelning
för det valda gruppuppspelningsläget (Group Repeat
Play)
1
Vrid vridratten för att välja ett spår
och tryck sedan in vridratten.
Det valda spåret körs.
Spårnummer
Programnummer
Teckenfönster
:Normal
(Normal gruppuppspelning)
: Shuffle
(Slumpmässig
uppspelning
inom gruppen)
4
Upprepa steg 3 om du vill
programmera fler spår.
5
Tryck in vridratten i minst 2 sekunder.
Programmet är inställt och
uppspelningen börjar från första
spåret.
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns i
sidan 37.
Spela upp ett spår med
gruppuppspelning
1
Följ steg 1 och 2 i „Välja
uppspelningsläge” (sidan 64) och välj
„
:Normal” i steg 2.
Följ steg 1 och 2 i „Välja
uppspelningsläge” (sidan 64).
Följande gruppuppspelningsläge
visas efter de vanliga
uppspelningslägena.
:Program
(Programmerad
gruppuppspelning)
2
Uppspelningsläge
Alla spår i grupperna
spelas upp en gång
(med början på det
första spåret i grupp 1).
Den slumpmässiga
uppspelningen startar
med den pågående
gruppen och fortsätter
med efterföljande
grupper.
Grupperna spelas upp i
angiven ordning.
Välj „RepeatON” eller „RepeatOFF”.
Spela upp grupper i önskad
ordning (Group Program Play)
Följ anvisningarna i „Lyssna på spår i
önskad ordning (Programmerad
uppspelning)” (sidan 65) om du vill spela
upp grupper i önskad ordning. Du kan
programmera högst 10 grupper.
Ordningen på spåren i grupperna kan inte
ändras.
65
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 66 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Välja ljudkvalitet (6-Band
Equalizer)
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns på
sidan 52.
Justera ljudet (VirtualSurround • 6-Band Equalizer)
1
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj „SOUND” „SOUND EQ”.
2
Vrid vridratten upprepade gånger för
att välja ljudläge och tryck sedan in
vridratten för att bekräfta ditt val.
Variera det virtuella ljudet för
att skapa olika akustik
(Virtual-Surround)
1
Gå till menyn och välj „SOUND” „V-SUR”.
2
Vrid vridratten upprepade gånger för
att välja surround-läge och tryck
sedan in vridratten för att bekräfta ditt
val.
HEAVY
Varje frekvensnivå (100 Hz - 10 kHz)
Indikering av varje ljudläge.
Varje gång du vrider vridratten ändras
A. När du trycker på vridratten visas
B.
Varje gång du vrider vridratten ändras
A. När du trycker på vridratten visas
B.
A
B
STUDIO
VS
LIVE
VL
CLUB
VC
ARENA
VA
A
B
HEAVY
SH
POPS
SP
JAZZ
SJ
UNIQUE
SU
CUSTOM1
S1
CUSTOM2
S2
Förändra och lagra ljudet
1 Gå till menyn under pågående uppspelning
och välj „SOUND” - „SOUND EQ” „CUSTOM1” eller „CUSTOM2”.
66
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 67 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
2 Tryck på . eller > för att välja
frekvens.
Frekvens (100 Hz)
Du kan välja från vänster 100 Hz, 250 Hz,
630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz, 10 kHz
3 Tryck på VOL + eller – för att justera nivån.
Exempel: medan du väljer en
uppspelningshastighet som är +50 %
snabbare än normalt.
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns på
sidan 39.
Starta uppspelningen snabbt
(Quick Mode)
Nivå (+6 dB)
Du kan välja mellan sju nivåer.
–6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB
Du kan ange att uppspelningen ska starta
snabbt när du trycker på uppspelningsknappen eller hoppar till ett spår.
1
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj „OPTION” „PowerMode”.
2
Välj „QUICK”.
4 Tryck in vridratten för att bekräfta ditt val.
Avbryta inställningen
Välj „SOUND OFF”.
Teckenfönster på spelaren
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns på
sidan 37.
Ändra uppspelningshastighet
(Digital Pitch Control)
1
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj „USEFUL” „DPC”.
2
Vrid vridratten för att välja önskad
uppspelningshastighet och tryck
sedan in den för att bekräfta ditt val.
Teckenfönster på fjärrkontrollen
Återgå till den normala
inställningen
Välj „NORMAL”.
67
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 68 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Obs!
Indikering: A (valt alternativ)/B/C
• När strömläget är inställt på „QUICK” är mdspelaren strömförsörjd även om det inte visas
något i teckenfönstret. Detta förkortar
batteriets livslängd. Av detta skäl
rekommenderas du att ladda batteriet varje
dag.
• Om spelaren inte används under 17 timmar
(inräknat att öppna och stänga luckan) stängs
den av automatiskt. Nästa gång du startar en
uppspelning eller använder någon annan
funktion reagerar spelaren inte direkt. Enheten
återställs emellertid till snabbläge efteråt.
Skydda öronen (AVLS)
Funktionen AVLS (Automatic Volume
Limiter System – Automatiskt
volymbegränsningssystem) ser till att
ljudvolymen inte är så hög att den skadar
din hörsel.
1
Gå till menyn och välj „OPTION” „AVLS”.
2
Välj „AVLS ON”.
Om du försöker höja volymen för
mycket, visas „AVLS” i
teckenfönstret. Volymen hålls på en
måttlig nivå.
Avbryta AVLS
Välj „AVLS OFF”.
Visa diverse information
1
Gå till menyn under pågående
uppspelning och välj „DISPLAY”.
2
Markera önskad information.
A (valt
B
alternativ)
C
—
(LapTime)
Spårnummer
Tid som har
gått
1 Remain
Spårnummer
Återstående
tid för aktuellt
spår
GP Remain
Gruppnamn Återstående
tid efter
aktuell
placering i
gruppen
AllRemain
Antal spår
efter det
spår som är
aktuellt
Återstående
tid efter
aktuell
placering på
skivan
Spårets
Skivans
namn (Title) namn
Gruppnamn
Ljudläge
(Sound)
Indikering
av valt
ljudläge
—
RecDate
Inspelnings- Inspelat
datum
klockslag
Obs!
Beroende på gruppinställningar,
driftförhållanden och skivans inställningar är
det möjligt att du inte kan välja vissa
indikeringar eller att indikeringarna visas på ett
annat sätt.
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns på
sidan 35.
68
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 69 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Slå på/stänga av belysningen
Namngivning (Name)
Du kan ange att belysningen i
fjärrkontrollens teckenfönster ska vara påeller avslagen.
Den här funktionen kan bara ställas in
med fjärrkontrollen.
1
Gå till menyn och välj „EDIT” „Name”.
2
Välj något av följande.
1
2
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj „OPTION” „BACKLIGHT”.
Välj önskat alternativ.
Teckenfönster
Inställning
AUTO
Belysningen tänds när du
använder spelaren eller
fjärrkontrollen, och stängs
av automatiskt när du inte
har använt enheten under ett
par sekunder.
ON
Belysningen tänds när
spelaren används.
OFF
Belysningen är avstängd.
När du namnger
ett spår
„
När du namnger
en skiva
„
3
: Name”
: Name”
Vrid på volymreglaget upprepade
gånger för att välja en bokstav och
tryck på väljaren för att bekräfta ditt
val.
Den markerade bokstaven slutar
blinka och markören flyttas till nästa
teckenposition.
Markören blinkar vid nästa teckenposition.
De knappar och den kontroll som du
använder för att mata in bokstäver,
samt deras funktioner, beskrivs
nedan.
Justera kontrasten i
teckenfönstret (Contrast
Adjustment)
Funktioner
Användning
Du kan justera kontrasten i md-spelarens
teckenfönster.
Den här funktionen kan endast ställas in
med spelaren.
Flytta markören åt
vänster eller höger.
Skjut väljaren
(., >).
Byta till föregående
eller nästa bokstav.
Vrid på
volymreglaget
(VOL+, –).
Ange en bokstav.
1
Gå till menyn medan spelaren är
stoppad och välj „OPTION” „CONTRAST”.
Tryck på väljaren
(NX/ENT).
Ange ett namn.
2
Tryck på väljaren i
minst 2 sekunder
(NX/ENT).
Vrid vridratten för att justera
kontrasten och tryck sedan in
vridratten för att bekräfta ditt val.
Växla mellan versaler,
gemener och nummer/
markeringar.
Tryck på P MODE/
.
Obs!
Du kan inte justera kontrasten med
fjärrkontrollen och du kan inte heller justera
kontrasten i teckenfönstret på fjärrkontrollen.
Lägga in ett blanksteg.
Tryck på
+.
Radera en bokstav.
Tryck på
–.
Avbryta namngivning.
Tryck på x i minst
2 sekunder.
forts.
69
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 70 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
4
Upprepa steg 3 och ange alla tecken i
namnet.
3
5
Tryck in väljaren i minst 2 sekunder.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 45.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 42.
Flytta ett spår på en skiva med
gruppinställningar
Namnge inspelade grupper
1
Välj „
: Name” i steg 2 i
„Namngivning (Name)” (sidan 69)
och följ stegen 3 till 5 för att namnge
en grupp.
1
Medan du spelar upp det spår som du
vill flytta går du till menyn och väljer
„EDIT” - „Move” - „
: Move”.
2
Hoppa över steget om du flyttar ut ett
spår ur en grupp.
När du flyttar ett spår till en annan
grupp skjuter du väljaren tills
målgruppen visas i teckenfönstret och
trycker sedan på väljaren.
3
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på målspåret (i en grupp när
du flyttar spåret till en annan grupp)
visas i teckenfönstret och tryck sedan
in väljaren för att bekräfta ditt val.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 54.
Byta namn
Du kan byta namn på inspelningar genom
att följa stegen i „Namngivning (Name)”
(sidan 69).
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 44.
Flytta inspelade spår
1
Medan du spelar upp det spår som du
vill flytta går du till menyn och väljer
„EDIT” - „Move” - „
: Move”.
Exempel: När du flyttar spår nummer 3
visas „Tr003” i teckenfönstret.
2
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på målspåret visas i
teckenfönstret.
Tryck på väljaren för att bekräfta ditt
val.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 55.
Ändra gruppordningen på en
skiva (Group Move)
1
Om du vill ändra gruppordningen
under uppspelningen av ett spår, går
du till menyn och väljer „EDIT” „Move” - „
: Move”.
Exempel: När du flyttar till spår nummer 2
visas „Tr002” i teckenfönstret.
70
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 71 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
2
Skjut väljaren upprepade gånger för
att välja destination på skivan och
tryck sedan in väljaren för att bekräfta
ditt val.
Exempel: När du flyttar den första
gruppen (GP01) till den andra (GP02)
Radera en grupp
1
Välj en grupp som du vill radera och
kontrollera innehållet (se „Gå till
början av en grupp (Hoppa över
grupp)” (sidan 51)).
2
3
Tryck på x för att avbryta.
4
Tryck på väljaren för att radera en
grupp.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 56.
Radera spår, hela skivan eller
grupper (Erase)
Radera spår
1
2
Medan du spelar upp det spår som du
vill radera går du till menyn och
väljer „EDIT” - „Erase” - „
:
Erase”.
„Erase OK?” och „PushENTER”
visas i teckenfönstret.
Tryck på väljaren för att radera ett
spår.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 56.
Tilldela spår eller grupper en
ny grupp (Group Setting)
1
Gå till menyn och välj „EDIT” „
: Set”.
2
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på det önskade första spåret
visas i teckenfönstret. Tryck sedan på
väljaren.
3
Skjut väljaren upprepade gånger tills
numret på det önskade sista spåret
visas i teckenfönstret. Tryck på
väljaren.
4
Namnge en grupp (se „Namnge
inspelade grupper” (sidan 70)).
Radera hela md-skivan
1
Spela upp skivan som du vill radera
och kontrollera innehållet.
2
3
Tryck på x för att avbryta.
4
Gå till menyn och välj „EDIT” „Erase” - „
: Erase”.
„AllErase?” och „PushENTER” visas
i teckenfönstret.
Tryck på väljaren för att radera hela
skivan.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 48.
Gå till menyn och välj „EDIT” „Erase” - „
: Erase”.
„GP Erase?” och „PushENTER”
visas i teckenfönstret.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 53.
71
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 72 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
3
Låsa upp en gruppinställning
1
Välj en grupp som du vill låsa upp
och kontrollera innehållet (se „Gå till
början av en grupp (Hoppa över
grupp)” (sidan 51)).
2
3
Tryck på x.
4
Tryck på väljaren för att bekräfta ditt
val.
Använda larmet (Melody
Timer)
1
2
En vridning på väljaren ändrar
inställningen för förfluten tid
(TIME :) med 1 minut inom
intervallet 1-99 minuter. Fortsätt
vrida vridratten för att ändra tiden
snabbt.
Gå till menyn och välj „EDIT” „ : Release”.
„Release?” och „PushENTER” visas i
teckenfönstret.
Information och anvisningar om hur
du använder md-spelaren finns på
sidan 54.
Gå till menyn och välj „USEFUL” „M-TIMER” - „ON”.
, visas i teckenfönstret och
larmljudet kan väljas.
Vrid vridratten upprepade gånger för
att välja larmljud och tryck sedan in
vridratten.
Se steg 5 i „Ställa in larmet (Melody
Timer)” (sidan 40) för att läsa om
vilka olika larmljud som finns.
Vrid vridratten för att välja tid som
har gått.
4
Tryck på vridratten för att bekräfta
ditt val.
Återstående tid tills larmet visas i
teckenfönstret när spelaren är
stoppad.
Avbryta larminställningen
Välj „OFF”.
Avbryta larm
Tryck på vilken knapp som helst.
Information och anvisningar om hur
du använder fjärrkontrollen finns på
sidan 39.
72
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 73 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Spara inställningar för
enskilda skivor (Personal Disc
Memory)
Md-spelaren kan spara olika inställningar
för varje enskild skiva, och sedan hämta
dem automatiskt när skivan sätts i
spelaren.
Du kan spara följande inställningar:
• Ljudvolym
• Uppspelningsläge
• Gruppläge
• Programmerad uppspelning
• Ljudkvalitet (Virtual Surround/6-Band
Equalizer)
• Uppspelningshastighet (Digital Pitch
Control)
• Bokmärke
1
När spelaren är stoppad, spelar upp
eller är i pausläge, går du till menyn
och väljer „USEFUL” „PERSONAL”.
„Entry?” visas i teckenfönstret.
„Erase OK” visas i teckenfönstret och
informationen om skivan raderas.
Obs!
Om du försöker radera information om en skiva
som aldrig har sparats, visas „No Entry!” i
teckenfönstret i ett par sekunder.
z
„PERSONAL” visas när du sätter i en skiva
med sparade inställningar.
Obs!
• Det går att spara inställningarna för upp till 20
skivor. Inställningar som sedan sparas, ersätter
inställningarna för den minst spelade skivan
av de 20.
• Om du lägger till spår eller redigerar (gäller
inte namngivning) på en skiva vars
inställningar har sparats på spelaren, kommer
spelaren inte att kunna identifiera skivan och
informationen går inte att använda. Spara i så
fall inställningarna igen.
Teckenfönster på spelaren
Teckenfönster på fjärrkontrollen
2
Tryck in vridratten (på spelaren) eller
väljaren (på fjärrkontrollen) för att
bekräfta ditt val.
„Entry OK” visas i teckenfönstret och
skivinställningarna lagras i spelaren.
Radera skivinformation
1 Sätt i den skiva vars information ska raderas
och kontrollera innehållet.
2 Välj „Erase?” efter steg 1.
73
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 74 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Menylista
Menyer på md-spelaren
Kommandon under „Meny 1” är de kommandon som visas när du trycker på väljaren.
Kommandon under „Meny 2” är de kommandon som visas när du väljer ett kommando på
meny 1, och „Meny 3” är de kommandon som visas när du väljer ett kommando på meny 2.
Obs!
Olika indikeringar kan visas beroende på driftförhållanden och skivinställningar.
Meny 1
Meny 2
EDIT
Name
DISPLAY
PLAY
MODE
Meny 3
: Name y
: Set
—
: Release
—
: Name y
Move
: Move y
: Move
Erase
: Erase y
: Erase y
LapTime
—
RecRemain (under
inspelning och stopp)/
1 Remain (under
uppspelning)
—
GP Remain
—
AllRemain
—
: Name
: Erase
Title
—
Sound
—
Clock (under
inspelning och stopp)/
Rec Date (under
uppspelning)
—
Normal
RepeatOFF (fabriksinställning) y RepeatON
1 Track
TrPLAY
Shuffle
Program
:Normal
: Shuffle
:Program
SOUND
SOUND OFF
—
V-SUR
STUDIO y LIVE y CLUB y ARENA
SOUND EQ
HEAVY y POPS y JAZZ y UNIQUE y
CUSTOM1 y CUSTOM2
74
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 75 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Meny 1
Meny 2
Meny 3
USEFUL
PERSONAL
Entry? y Erase?
REC SET
M-TIMER
OFF (fabriksinställning) y ON
DPC
—
AUDIO OUT
HeadPhone (fabriksinställning) y LINE OUT
REC MODE
SP (fabriksinställning) y LP2 y LP4 y
MONO
RecVolume
Auto REC (fabriksinställning) y ManualREC
TIME MARK
OFF (fabriksinställning) y ON
MIC SENS
SENS HIGH (fabriksinställning) y SENS LOW
: REC
: REC OFF (fabriksinställning) y
ON
SYNC REC
OPTION
: REC
SYNC OFF (fabriksinställning) y SYNC ON
AVLS
AVLS OFF (fabriksinställning) y AVLS ON
BEEP
BEEP OFF y BEEP ON (fabriksinställning)
REC-Posi
From Here (fabriksinställning) y From End
PowerMode
NORMAL (fabriksinställning) y QUICK y
PowerSave
CONTRAST
—
JOG DIAL
DEFAULT (fabriksinställning) y REVERSE
CLOCK SET
—
Med fjärrkontrollen
Meny 1
Meny 2
EDIT
Name
Funktioner
: Set
—
: Release
—
Move
Erase
USEFUL PERSONAL
OPTION
: Name y
: Name y
: Move y
: Move
: Erase y
: Erase y
: Name
: Erase
Entry? y Erase?
M-TIMER
OFF (fabriksinställning) y ON
DPC
—
AVLS
AVLS OFF (fabriksinställning) y AVLS ON
BEEP
BEEP OFF y BEEP ON (fabriksinställning)
BACKLIGHT AUTO (fabriksinställning) y ON y OFF
PowerMode
NORMAL (fabriksinställning) y QUICK y PowerSave
75
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
huvudsida: L0Vänster
020REG.book Page 76 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Strömkällor
Du kan ansluta md-spelaren till vanlig
nätström eller använda följande
strömkällor.
• ett uppladdningsbart NH-14WM
nickelmetallhydridbatteri
• alkaliskt torrbatteri LR6 (storlek AA)
(används med medföljande
torrbatteribox)
3) Vid
användning av ett fulladdat uppladdningsbart nickelmetallhydridbatteri.
du använder ett LR6 (SG) alkaliskt
torrbatteri från Sony „STAMINA” (tillverkat i
Japan).
4) Om
Vid uppspelning
(Enhet: ca. timmar)(JEITA)
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Uppladdnings- 31
38
45
bart nickelmetallhydridbatteri
LR6 (SG)
47
57
69
alkaliskt
torrbatteri från
Sony
Uppladdnings- 80
95
114
bart nickelmetallhydridbatteri + Ett
LR6 (SG)
Batteri
Det är bäst att driva md-spelaren med
nätström om du ska spela in en längre
stund. När spelaren drivs med batteri bör
du se till att det uppladdningsbara
batteriet är helt uppladdat eller att det
alkaliska torrbatteriet är nytt, för att
förhindra att batteriet tar slut mitt under
en inspelning.
Batterilivslängd1)
Batteriets livslängd kan vara kortare
beroende på hur och under vilka
förhållanden det används, på den
omgivande temperaturen, och på vilken
typ av alkaliskt torrbatteri som används.
Vid inspelning
(Enhet: ca.
SPstereo
Uppladdnings- 11
bart nickelmetallhydridbatteri3)
LR6 (SG)
11
alkaliskt
torrbatteri från
Sony4)
Uppladdnings- 29
bart nickelmetallhydridbatteri3) + Ett
LR6 (SG)4)
Batteri
timmar)(JEITA2))
LP2- LP4stereo stereo
16
20
16
21
När batterierna bör bytas
När ett torrbatteri eller ett
uppladdningsbart batteri är svagt blinkar
r eller „LOW BATT” i teckenfönstret.
Byt ut torrbatteriet eller ladda det
uppladdningsbara batteriet.
Indikatorn för batterinivå är ungefärlig.
Det kan vara mer eller mindre kvar än vad
indikatorn visar, beroende på
driftförhållandena.
Obs!
Stäng av md-spelaren innan du byter batteri.
38
50
1) Uppmätt
med aktiverad energisparläge (se
„Spara batteriström (Power Save Mode)”
(sidan 63)).
2) Uppmätt värde enligt JEITA-standard (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
76
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
huvudsida: L0-Höger
020REG.book Page 77 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Ytterligare information
Hörlurar/öronsnäckor
Att observera
Säkerhet
Stoppa inte in främmande föremål i DC IN 3Vuttaget.
Strömkällor
• Använd nätström, nickelmetallhydridbatteri,
LR6-batteri (storlek AA) eller bilbatteri.
• Vid användning inomhus: Använd
nätadaptern som medföljer denna md-spelare
till den medföljande batteriladdaren. Använd
ingen annan adapter, eftersom spelaren då
kanske inte fungerar som den ska.
Säkerhet under resor
Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar eller
kör något annat motorfordon. Det kan utgöra en
trafikfara och kan också vara olagligt. Det kan
dessutom vara riskfyllt att spela på hög volym
när du går, t.ex. när du ska korsa en gata. Du
bör vara ytterst försiktig eller stänga av
spelaren i särskilt riskfyllda situationer.
Förhindra hörselskador
Undvik att använda hög ljudvolym när du
lyssnar med hörlurar. Hörselexperter varnar för
oavbruten, långvarig avlyssning på hög volym.
Om det börjar ringa i öronen, bör du minska
ljudvolymen eller avbryta avlyssningen.
Hänsyn till omgivningen
Kontaktens poler
• Anslut adaptern till ett lättåtkomligt uttag. Om
adaptern inte verkar fungera korrekt bör du
omedelbart dra ut det från uttaget.
• Spelaren är inte frånkopplad från
nätströmmen så länge den är ansluten till ett
vägguttag, trots att själva md-spelaren är
avstängd.
• Om du inte tänker använda spelaren på länge,
bör du koppla bort strömkällan (nätström,
torrbatteri, uppladdningsbart batteri eller
bilbatteri). När du ska ta ut nätadaptern ur ett
vägguttag tar du tag i själva adaptern. Dra
aldrig i kabeln.
Överhettad md-spelare
Spelaren kan gradvis bli överhettad om den
används under en längre tid. Detta är dock inget
funktionsfel.
Vid installation
• Använd aldrig spelaren där den utsätts för
extremt ljus, extrem temperatur, fukt eller
vibrationer.
• Svep aldrig in spelaren i något när den
används och är ansluten med nätadaptern.
Överhettning kan skada md-spelaren eller
påverka dess funktioner.
Spela inte för högt. Då hör du ljud som kommer
utifrån, samtidigt som du visar hänsyn mot
människor i din omgivning.
Med fjärrkontrollen
Medföljande fjärrkontroll är endast utformad
för att användas tillsammans med denna
spelare. Spelaren kan inte användas
tillsammans med en fjärrkontroll som tillhör en
annan enhet.
Om uppladdning
• Den medföljande batteriladdaren kan endast
användas tillsammans med den här spelaren.
Andra modeller kan inte laddas.
• Använd inte den medföljande batteriladdaren
för att ladda upp andra batterier förutom det
medföljande eller det batteri för vilket det är
ägnat (NH-14WM).
• Använd bara den nätadapter som följer med
spelaren.
• Ladda upp det uppladdningsbara batteriet vid
en temperatur på +5°C till 40°C.
• Även om batteriladdaren och batteriet kan bli
varma under uppladdningsprocessen, utgör
detta ingen fara.
• Om du laddar upp batteriet för första gången
eller efter ett långt uppehåll, kan det hända att
batteriet inte laddas till angiven kapacitet.
Detta är normalt. När du har använt och laddat
upp batteriet några gånger återgår det till sin
normala laddningskapacitet.
• Om kapaciteten hos det uppladdningsbara
batteriet sjunker till under hälften av normal
nivå, bör du byta ut det mot ett nytt.
77
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 78 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Torrbatteribox
Om mekaniskt ljud
Den medföljande torrbatteriboxen är endast
avsedd för denna spelare.
Från spelaren hörs ett mekaniskt ljud när den är
igång. Ljudet orsakas av energisparfunktionen
och utgör inget problem.
Fodral till MiniDisc
• När du bär eller förvarar en MiniDisc, bör den
alltid ligga i sitt fodral.
• Bryt inte upp fodralet.
• Placera aldrig fodralet där det kan utsättas för
ljus, extrema temperaturer, fukt eller damm.
• Sätt bara fast md-etiketten på dess avsedda
plats på skivan. Klistra inte fast den på någon
annan yta på skivan.
Skydda inspelad md-skiva
Du kan inspelningsskydda en md-skiva genom
att skjuta fliken på skivans ena sida till låst
läge. I detta läge går det inte att spela in på
skivan. När du ska spela in på den igen skjuter
du tillbaka fliken så att den syns.
Flik
Viktigt vid rengöring
• Rengör spelaren utvändigt med en mjuk trasa
som är lätt fuktad med vatten eller milt
rengöringsmedel. Använd inte
rengöringsmaterial som innehåller slipmedel,
skurpulver eller något lösningsmedel som
innehåller sprit eller bensen då md-spelarens
yta kan skadas.
• Torka av damm och smuts från skivfodralet
med en torr trasa.
• Damm på linsen kan förhindra att enheten
fungerar som den ska. Kontrollera att
skivfackets lucka är stängd när en md-skiva
satts i eller matats ut.
• Bästa ljudkvalitet får du om du använder en
torr trasa när du torkar av hörlurarnas/
öronsnäckornas eller fjärrkontrollens
kontakter. Smutsiga kontakter kan orsaka
ljudförvrängning eller ljudavbrott.
Om batterier
Felaktig batterianvändning kan leda till att
batteriet läcker eller skadas. Vidta följande
säkerhetsåtgärder för att undvika sådana
situationer.
• Installera batteriets plus- och minuspoler
korrekt (+ och –).
• Försök inte att ladda upp torrbatterier.
• Ta ur batterierna när spelaren inte ska
användas under en längre tid.
• Om läckage av batterisyra uppstår måste
batterifacket noggrant rengöras från
batterisyra innan nya batterier sätts dit.
Baksidan på en
md-skiva
Inspelat material är
skyddat.
Inspelat material är
inte skyddat.
Om underhåll
Rengör kontakterna regelbundet med en
bomullstuss eller en mjuk trasa enligt
bilden.
Om du har frågor om eller problem med din
md-spelare, bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare. (Om fel uppstår när en skiva
finns i md-spelaren bör du låta skivan vara kvar
i md-spelaren när du tar kontakt, så att det blir
lättare att finna orsaken till felet.)
78
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 79 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Strömförsörjning
Tekniska data
Ljudsystem
Digitalt ljudsystem för MiniDisc
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 790 nm
Emission: kontinuerlig
Laseruteffekt: mindre än 44,6 µW
(Uteffekten avser det värde som uppmätts vid
ett avstånd på 200 mm från linsytan på den
optiska pickupen med 7 mm öppning.)
Inspelningstid och uppspelningstid
(med MDW-80)
Max. 160 min. enkanaligt ljud (mono)
Max. 320 min. LP4-stereo
Spelhastighet
350 till 3 600 rpm (CLV)
Felkorrigering
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Samplingsfrekvens
44,1 kHz
Samplingsfrekvensomvandlare
Ingång: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kodning
Sonys nätadapter ansluten till DC IN 3Vuttaget:
120 V växelström, 60 Hz (modeller för USA,
Kanada, Mexiko och Taiwan)
230 V växelström, 50/60 Hz (modeller för
Kontinentaleuropa)
240 V växelström, 50 Hz (modell för
Australien)
220 V växelström, 50 Hz (modeller för Kina
och Argentina)
230 V växelström, 50 Hz (modeller för
Storbritannien och Hongkong)
100 - 240 V växelström, 50/60 Hz (andra
modeller)
Spelaren:
Uppladdningsbart nickelmetallhydridbatteri
NH-14WM, 1,2 V, 1 350 mAh (MIN), NiMH
Alkaliskt batteri LR6 (storlek AA)
Batteriladdare:
Nätadapter för växelström DC 3V
Batterikapacitet3)
Se „Batterilivslängd” (sidan 76)
Mått
Ca. 78,9 × 72,2 × 15,9 mm (b/h/d)
(exkl. utskjutande delar och kontroller)
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding)
ATRAC3 — LP2/LP4
Vikt
Moduleringssystem
av en digital (optisk) kabel eller en (analog)
anslutningskabel.
2)i/LINE OUT-uttaget används för anslutning
av hörlurar/öronsnäckor eller en
anslutningskabel.
3)Uppmätt i enlighet med JEITA.
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Frekvensåtergivning
20 till 20 000 Hz ± 3 dB
Ingångar1)
MIC: stereominijack
(minsta ingångsnivå 0,25 mV)
Ljudingång:
stereominikontakt för analog ingång
(minsta ingångsnivå 49 mV)
optiskt (digitalt) miniuttag för optisk
(digital) ingång
Ca. 93 g
1)LINE IN (OPT)-uttaget används för anslutning
Amerikanska och utländska patent licensieras
av Dolby Laboratories.
Rätt till ändringar utan föregående meddelande
förbehålles.
Utgångar
Tillbehör som ej ingår
i/LINE OUT2): stereominiuttag (dedicerat
fjärrkontrollsuttag)/194 mV (10 kΩ)
Optisk kabel
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POCDA12SP
Anslutningskabel
RK-G129, RK-G136
Högsta utgångsnivå (DC)2)
Hörlurar:
4 mW + 4 mW (16 Ω)
79
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 80 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Stereomikrofoner ECM-719, ECM-MS907,
ECM-MS957
Hörlurar/ öronsnäckor*, stereo, MDR-serien
Aktiva högtalare, SRS-serien
Inspelningsbara md-skivor, MDW-serien
Din återförsäljare har kanske inte alla
ovanstående tillbehör. Denne kan emellertid
informera dig om vilka tillbehör som finns att
tillgå i Sverige.
∗ Om du använder andra hörlurar, ska du
endast använda hörlurar/öronsnäckor med
stereominikontakter. Det går inte att
använda hörlurar/öronsnäckor med
mikrokontakter.
80
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
huvudsida: L0-Höger
020REG.book Page 81 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Felsökning och förklaringar
Felsökning
Om det inträffar problem medan du använder spelaren bör du följa anvisningarna nedan
innan du kontaktar närmaste Sony-återförsäljare. Anteckna gärna eventuella meddelanden.
1
Se efter om problemet finns beskrivet i „Felsökning” (sidan 81).
Läs också i „Meddelanden” (sidan 89) om problemet finns angett där.
2
Om problemet fortfarande kvarstår efter steg 1 bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Under uppladdning
Symtom
Orsak och åtgärder
Det uppladdnings- • Det uppladdningsbara batteriet eller torrbatteriet har satts i fel
eller nätadaptern är inte korrekt ansluten till nätströmmen.
bara batteriet laddar
inte. Det uppladd, Sätt i batteriet rätt eller anslut nätadaptern ordentligt till
ningsbara batteriet
nätströmmen.
kan inte laddas upp • Kontakterna på batteriladdaren är smutsiga.
helt och hållet.
, Rengör kontakterna med en torr trasa.
• På grund av batteriets egenskaper kan det uppladdningsbara
batteriets kapacitet vara lägre än normalt när det används för
första gången eller efter ett långt uppehåll.
, I så fall kan du ladda upp och ladda ur batteriet flera gånger.
På så sätt återställs batteriets normala livslängd.
• Det uppladdningsbara batteriet är slut (ingenting visas i
teckenfönstret).
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet. Det tar en minut
innan indikeringen visas och uppladdningen startar efter att du
har satt spelaren i batteriladdaren. Om uppladdningen inte
startar ens efter en minut bör du ta bort och sätta tillbaka
spelaren i laddaren.
Det uppladdningsbara batteriet har
tagit slut trots att
spelaren inte har
använts på ett tag.
• Snabbläget var inställt på „QUICK”.
, Om du ställer in snabbläget på „QUICK” stannar strömmen
kvar i spelaren också när den inte används, vilket medför att
batteriets livslängd förkortas. Om det uppladdningsbara
batteriet inte är helt uppladdat, kan det ta slut efter ett tag.
Ladda i så fall upp batteriet på nytt (sidan 67).
Också när batteriet
är helt uppladdat är
livslängden bara
ungefär hälften så
lång som normalt.
• Det uppladdningsbara batteriet kan vara utslitet.
, Byt ut batteriet mot ett nytt.
81
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 82 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Symtom
Orsak och åtgärder
Batteriladdaren och • Detta är helt normalt och medför ingen fara.
md-spelaren blir
varma under
uppladdningen.
Under inspelning
Symtom
Orsak/åtgärd
Spelaren spelar över
befintligt material när
du spelar in.
• Spelarens startposition („REC-Posi”) är inställd på „From
Here”.
, Ställ in inställningen „REC-Posi” på „From End”.
• Gruppinspelningen („ : REC”) är inställd på „ : REC
Inspelningen börjar
ON”. (Du kan inte skriva över spår när „ : REC” är inställd
från slutet av skivan
på „ : REC ON”.)
trots att „REC-Posi” är
inställd på „From
, Ställ in gruppinspelningen på „ : REC OFF” (sidan 64).
Here”.
„REC-Posi”
(inspelningens
startpunkt) kan inte
ställas in på „From
Here”.
• Gruppinspelningen („ : REC”) är inställd på „ : REC
ON”.
, Ställ in gruppinspelningen på „ : REC OFF” (sidan 64)
och ställ in „REC-Posi” på „From Here”.
Inspelningen kan inte
göras korrekt.
• Ljudkällan är kanske inte ordentligt ansluten.
, Koppla ur ljudkällorna helt och anslut dem igen (sidorna
22, 28, 30).
• Det kommer ingen digital signal från den bärbara cd-spelaren.
, När du ska spela in digitalt från en bärbar cd-spelare ska du
använda nätadaptern och inaktivera stötskyddsfunktionen
(som t.ex. ESP) på cd-spelaren (sidan 24).
• Den analoga inspelningen utfördes med hjälp av en
anslutningskabel som är försedd med dämpsats.
, Använd en anslutningskabel utan dämpsats.
• Inspelningsnivån är för låg för att det ska gå att spela in (när
inspelningsnivån justeras manuellt).
, Tryck på paus och justera inspelningsnivån (sidan 33).
• Strömkällorna kopplades bort eller det inträffade ett
strömavbrott under inspelning.
, Inspelningsresultatet har inte spelats in. Gör om
inspelningen.
• En förinspelad md-skiva har satts i spelaren.
, Byt ut mot en inspelningsbar md-skiva.
• Återstående inspelningstid på skivan är 12 sekunder eller
mindre („DISC FULL” visas).
, Byt ut skivan.
82
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 83 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Symtom
Orsak/åtgärd
• Du försökte skriva över ett spår som har hämtats från datorn.
Inspelningen stoppar
(Spår som hämtas från datorn kan inte skrivas över.
automatiskt mitt under
Inspelningen stoppas automatiskt.)
åtgärden.
, Hämta tillbaka spåret till datorn.
, Spela in från slutet av skivan.
Det kommer stereoljud • Detta är normalt. Vid digital inspelning hörs ljudet i stereo
trots att inspelningen är enkanalig (mono).
i hörlurarna/
öronsnäckorna vid
inspelning med
monoljud.
Tillfälliga
brusstörningar hörs
under inspelning.
• Den speciella digitala ljudkomprimeringsteknik som används i
läget LP4-läge kan i vissa sällsynta fall göra att det uppstår
tillfälliga brusljud vid användning tillsammans med vissa
ljudkällor.
, Spela in i läget SP eller LP2.
Det går inte att öppna
luckan efter
inspelningen.
• Luckan kan inte öppnas förrän „TOC Edit” försvinner från
teckenfönstret.
„TR FULL” visas även • Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. När 254
innan skivan är helt
spår har spelats in på skivan visas meddelandet „TR FULL”
inspelad (60, 74 eller
oavsett hur lång den sammanlagda tiden är. Det går inte att
80 minuter) och det
spela in fler än 254 spår på skivan.
går inte att spela in.
, Om du vill fortsätta spela in måste du först radera ett eller
flera spår.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Spår som
Den återstående
är kortare än 12 sekunder (i SP-stereo), 24 sekunder (i LP2inspelningstiden ökar
stereoläge eller mono) eller 48 sekunder (i LP4-stereoläge)
inte efter att ett antal
korta spår har raderats. räknas inte. Inspelningstiden ökar därför inte om de raderas.
Den tid som använts
till inspelning och den
inspelningstid som
återstår motsvarar
kanske inte den
maximala
inspelningstiden (60,
74 eller 80 minuter).
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Normalt
sker inspelningen i minimienheter om ca. 2 sekunder (i SPstereo), 4 sekunder (i LP2-stereo eller mono) eller 8 sekunder
(i LP4-stereo). När inspelningen är stoppad, använder alltid
den sist inspelade enheten 2 sekunder, 4 sekunder eller 8
sekunder, även om den verkliga inspelningen är kortare. När
inspelningen återupptas efter ett stopp, infogar spelaren
automatiskt ett 2, 4 eller 8 sekunder långt tomt utrymme före
nästa inspelning. (Denna funktion förhindrar att det föregående
spåret oavsiktligt raderas när en ny inspelning startar.) Den
verkliga inspelningstiden minskar därför med maximalt 6, 12
eller 24 sekunder varje gång en inspelning avbryts.
83
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 84 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Symtom
Orsak/åtgärd
Du kan inte hämta spår • Den minsta tid som kan spelas in på skivan är vanligtvis 2
som tar upp
sekunder i stereo, 4 sekunder i LP2-stereoläge och 8 sekunder i
återstående
LP4-stereoläge. När du hämtar ett spår från datorn, behöver
inspelningstid på
spelaren 2 sekunders (4 eller 8 sekunder) utrymme för ett spår,
skivan.
även om spåret är kortare än 2 sekunder (4 eller 8 sekunder).
Spelaren infogar även ett 2 sekunder långt (4 eller 8 sekunder)
avsnitt mellan spår under hämtning för att tidigare inspelade
spår inte ska skrivas över oavsiktligt. Av det skälet behöver
spelaren ytterligare 6 sekunder (12 eller 24 sekunder) för
respektive spår. Det innebär att inspelningstiden för respektive
spår kortas ned med 6 sekunder (12 eller 24 sekunder) under
hämtning.
„TR FULL” visas även • Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Upprepade
innan maximalt antal
inspelningar och raderingar kan orsaka att informationen
spår har spelats in eller
fragmenteras eller sprids ut. Även om det går att läsa utspridd
maximal
information, räknas varje fragment som ett eget spår. I sådana
inspelningstid har
fall kan antalet inspelade spår uppfattas som 254 och därför går
uppnåtts.
det inte att spela in mer.
, Om du vill fortsätta spela in måste du först radera ett eller
flera spår.
Under uppspelning
Symtom
En md-skiva
spelas inte upp
normalt.
Orsak/åtgärd
• Upprepad uppspelning är vald.
, Använd vridratten på spelaren eller tryck på P MODE/ på
fjärrkontrollen för att växla tillbaka till normal uppspelning
(sidan 35).
• Uppspelningsläget har ändrats.
, Använd vridratten på spelaren eller tryck på P MODE/ på
fjärrkontrollen för att växla tillbaka till normal uppspelning
(sidan 35).
• Uppspelningen avbröts innan den kom till sista spåret.
En md-skiva
spelas inte upp
, Tryck i minst 2 sekunder på N på spelaren eller på väljaren
från det första
(NX) på fjärrkontrollen för att starta uppspelningen.
spåret.
• Skivinformationen har sparats i det personliga skivminnet
(Personal Disc Memory).
, Radera skivinformationen från det personliga skivminnet
(sidan 73).
Delar av det
• Spelaren är placerad så att den utsätts för vibrationer.
uppspelade ljudet
, Placera spelaren på ett stadigt underlag.
hoppas över.
• Ett mycket kort spår kan göra att ljud hoppas över.
, Undvik att skapa korta spår.
Ljudet påverkas av • Stark magnetisk strålning från t.ex. en tv-apparat stör spelaren.
statisk elektricitet.
, Flytta bort spelaren från den källa som avger den starka
magnetismen.
84
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 85 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Symtom
Volymen är låg på
det inspelade
spåret.
Volymen kan inte
höjas.
Det kommer inget
ljud ur hörlurarna/
öronsnäckorna.
VOL + eller –,
Virtual Surround
eller 6-Band
Equalizer fungerar
inte eller det hörs
brus.
Volymen från den
anslutna
högtalaren eller
förstärkaren är för
låg (med analog
anslutning).
Volymen från
hörlurarna/
öronsnäckorna är
för hög.
Spelaren hoppar
flera spår framåt
eller bakåt så fort
du försöker
snabbspola eller
backa spelaren.
Redigerade spår
uppvisar
ljudförluster under
sökning.
Orsak/åtgärd
• Spåret spelades in analogt (vid digital inspelning justeras
inspelningsnivån automatiskt till samma nivå som ljudkällan).
Eller så använde du en anslutningskabel med dämpsats.
, Använd en lämplig anslutningskabel utan dämpsats.
• Inspelningsnivån var låg.
, Ändra inspelningsnivån manuellt under inspelningen
(sidan 33).
• AVLS-funktionen är på.
, Låsa upp AVLS-inställningar (sidan 68).
• Inställningen „CUSTOM1” eller „CUSTOM2” på „SOUND”
används.
, Detta är inget fel. När någon av dessa inställningar används,
begränsas inställningen av maxvolymen till en viss nivå („VOL
24”) för att förhindra onödigt hög volym.
• Hörlurarna/öronsnäckorna är inte ordentligt anslutna.
, Stick in hörlurarnas/öronsnäckornas kontakt ordentligt i
fjärrkontrollen. Stick in kontakten till fjärrkontrollen ordentligt
i i/LINE OUT.
• Kontakten är smutsig.
, Rengör kontakten.
• Parametern „AUDIO OUT” är inställd på „LINE OUT”.
, Ställ in den på „HeadPhone”.
• Parametern „AUDIO OUT” är inställd på „HeadPhone”.
, Ställ in den på „LINE OUT”.
• Parametern „AUDIO OUT” är inställd på „LINE OUT”.
, Ställ in den på „HeadPhone”.
• Funktionen Hoppa över grupp är aktiverad.
, Md-spelaren återgår till normalläge om den inte används under
5 sekunder.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Fragmenterad
information kan orsaka ljudförluster under sökning då spåren
spelas upp med högre hastighet än vid normal uppspelning.
85
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 86 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Symtom
Orsak/åtgärd
Det kommer inget • Det kommer inget R-kanalljud om kassettbandspelaren eller
R-kanalljud vid
förstärkaren är ansluten med en monokabel.
uppspelning av ett
, Kontrollera att du använder en stereokabel. Om den anslutna
spår som spelats in
utrustningen är av monotyp används inget R-kanalljud även om
från en
anslutningen har skett med en stereokabel.
kassettbandspelare
eller via en
förstärkare, eller
när jag lyssnar på
ljud från en
kassettbandspelare
eller förstärkare.
Under redigering
Symtom
Orsak/åtgärd
Då går det inte att
öppna luckan.
• Strömkällan har kopplats från under inspelning eller redigering
eller batteriet har tagit slut.
, Anslut åter strömkällan eller byt ut det tomma batteriet mot ett
nytt.
Det går inte att
redigera.
• Strömkällan har kopplats från eller det inträffade strömavbrott
under redigeringen.
, Den redigering som har gjorts fram till den aktuella tidpunkten
sparas inte på skivan. Gör om redigeringen.
Du kan inte radera
ett spår som har
hämtats från
datorn.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Om du vill
radera ett spår som har hämtats från datorn, hämtar du först tillbaka
det till datorn. Därefter raderar du spåret med hjälp av
programvaran SonicStage.
Det går inte att
radera en
spårmarkering.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. När
informationen på ett spår är fragmenterad, går det inte att radera en
spårmarkering för ett fragment som är kortare än 12 sekunder (i
SP-stereo), 24 sekunder (i LP2-stereo eller mono) eller 48
sekunder (i LP4-stereo). Du kan inte kombinera spår som spelats in
med olika inspelningslägen, t.ex. ett stereo- och ett monospår; du
kan inte heller kombinera ett spår som spelats in med en digital
anslutning och ett spår som spelats in med en analog anslutning.
Skivan går inte att
redigera på en
annan enhet.
• Enheten fungerar inte tillsammans med MDLP.
, Redigera med en annan enhet som fungerar tillsammans med
MDLP.
86
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 87 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Vid användning av gruppfunktionen
Symtom
Orsak/åtgärd
Gruppfunktionen
fungerar inte.
• Du försökte välja en grupprelaterad meny trots att du använder en
skiva utan gruppinställning.
, Använd en skiva med gruppinställningar.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet.
Det går inte att
Gruppinformation har skrivits till det område där namnet på skivan
spela in ett spår till
är sparat. Namnet på skivan och spåren har spelats in på samma
en ny grupp. Det
område, och det maximala antalet tecken som kan sparas i ett
går inte att skapa
område är cirka 1 700 tecken. Om det sammanlagda antalet tecken
en ny grupp.
överstiger den siffran, går det inte att skapa en ny grupp även om
gruppläget är aktiverat. Det innebär även att det blir omöjligt att
skapa gruppinställningar.
Övrigt
Symtom
Orsak/åtgärd
Spelaren fungerar
dåligt eller inte
alls.
• Det uppladdningsbara batteriet är inte laddat.
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet.
• Volymen är låg.
, Vrid upp volymen.
• Det har inte satts in någon skiva.
, Sätt in en inspelad skiva.
• Funktionen HOLD är aktiverad („HOLD” visas i teckenfönstret
när du trycker på en funktionsknapp på spelaren).
, Inaktivera HOLD genom att skjuta HOLD-reglaget i pilens
motsatta riktning på spelaren (sidorna 14, 19).
• Luckan har inte stängts ordentligt.
, Stäng luckan tills det hörs ett klickljud. Skjut OPEN för att
öppna luckan.
• Det finns kondens inuti spelaren.
, Ta ut md-skivan och låt spelaren ligga varmt i flera timmar tills
fukten har avdunstat.
• Nätadaptern är inte ordentligt ansluten.
, Sätt fast nätadaptern ordentligt i DC IN 3V-uttaget på spelaren
eller batteriladdaren och vägguttaget.
• Det uppladdningsbara batteriet eller torrbatteriet är svagt („LOW
BATT” blinkar eller inget händer).
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet eller byt ut
torrbatteriet mot ett nytt (sidan 18), eller använd medföljande
nätadapter.
• Torrbatteriet har satts i fel.
, Sätt i batteriet rätt (sidan 19).
87
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 88 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Symtom
Orsak/åtgärd
Spelaren fungerar
dåligt eller inte
alls.
• Skivan är skadad eller innehåller inte korrekta inspelningar eller
korrekt redigerad information.
, Sätt tillbaka skivan. Spela in skivan på nytt. Om
felmeddelandet fortfarande visas, byt ut skivan.
• Ett internt fel har uppstått.
, Lossa USB-kabeln från spelaren, starta om datorn och anslut
kabeln till spelaren igen.
• När spelaren arbetade fick den en mekanisk stöt, för mycket
statisk elektricitet, spänningsöverslag orsakat av åskväder osv.
, Starta om på följande sätt.
1 Koppla från alla strömkällor.
2 Låt spelaren vara i ca 30 sekunder.
3 Anslut strömkällan.
Klockan fungerar
inte korrekt,
klockan visas inte
eller tid- och
datumstämplingen
skedde inte under
inspelningen.
• Spelaren kopplades ifrån strömkällan i minst 3 minuter vilket
medförde att klockan återgick till fabriksinställningen.
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet och ställ klockan på
nytt.
• Du har inte ställt klockan.
, Ställa klockan (sidan 62).
• Tid och datum stämplas inte på spår som hämtas från en dator.
• Energisparläget har aktiverats.
Teckenfönstret
tänds inte på
, I energisparläget tänds teckenfönstret på fjärrkontrollen så fort
fjärrkontrollen
fjärrkontrollen används, men inte när kontrollerna på spelaren
under uppspelning.
används. (Förutom när du trycker på knappen GROUP på
spelaren.)
Teckenfönstret ser
inte ut som
normalt.
• Spelaren kopplades ifrån strömkällan.
, Låt spelaren vila ett tag eller koppla ifrån strömkällan, anslut
den igen och tryck sedan på någon av funktionsknapparna.
• Detta beror på en begränsning i MiniDisc-systemet. Spelaren
Vid användning
stängs av 3 minuter efter att den har stoppats för att
med nätadaptern
uppladdningstiden i USB-hållaren ska kunna beräknas.
lyser spelarens
teckenfönster svagt
ett tag efter att
spelaren har
stoppats.
Detta beror på en avvikelse i sättet att räkna mellan spelaren och
Speltiden på ett
datorn.
spår som har
spelats in skiljer sig
från den tid som
visas på
bildskärmen.
88
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 89 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Meddelanden
Om något av följande meddelanden blinkar i teckenfönstret, bör du ta hjälp av följande
tabell.
Felmeddelande
FULL
AVLS
Betydelse/Åtgärd
• Du försökte ange ett 21:a bokmärke.
, Du kan ange högst 20 bokmärken. Håll antalet bokmärken till
högst 20.
• AVLS är inställd på „AVLS ON” vilket innebär att volymen inte
går att höja mer.
, Sätt AVLS-funktionen till „AVLS OFF” (sidan 68).
BLANKDISC
• En tom md-skiva har satts i.
BUSY
• Du försökte köra md-spelaren medan den bearbetade sparad
information.
, Vänta tills meddelandet är klart (i sällsynta fall kan det ta några
minuter).
CannotCHG
• Du försökte ladda upp batteriet på en plats med en temperatur som
faller utanför det angivna intervallet för spelaren.
, Ladda upp batteriet vid en temperatur på +5°C till +40°C.
Charging
• Det uppladdningsbara batteriet laddas upp.
DISC FULL
• Återstående inspelningstid på skivan är 12 sekunder (SP-stereo),
24 sekunder (LP2-stereo eller mono), 36 sekunder (LP4-stereo)
eller mindre.
, Byt ut skivan.
ERROR
• Ett internt fel har uppstått.
, Starta om genom att följa stegen 1 till 3 i sidan 88. Om
meddelandet visas igen bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
GroupFULL
• Du försökte skapa en 100:e grupp.
, Du kan skapa högst 99 grupper på en skiva. Håll antalet
grupper till högst 99.
Hi DC in
• Strömkällans spänning är för hög. (Du använder inte rätt
nätadapter eller rekommenderad bilbatterikabel.)
, Använd medföljande nätadapter eller rekommenderad
bilbatterikabel.
HOLD
• Spelaren är låst.
, Skjut HOLD i riktning mot pilen för att låsa upp spelaren
(sidan 19).
LINE OUT
• Du tryckte på VOL+, – medan parametern „AUDIO OUT” var
inställd på „LINE OUT”.
, Använd vridratten och ställ in „AUDIO OUT” på
„HeadPhone”.
89
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 90 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Felmeddelande
Betydelse/Åtgärd
LOW BATT
• Batterierna är svaga.
, Ladda upp det uppladdningsbara batteriet eller byt ut
torrbatteriet (sidan 18).
MEM OVER
• Du försökte spela in på md-spelaren trots att den utsattes för
ihållande vibrationer.
, Placera md-spelaren på ett stadigt underlag och starta om
inspelningen.
MENU
• Du tryckte på en knapp på fjärrkontrollen medan du valde en meny
på md-spelaren.
• Du tryckte på en knapp på md-spelaren samtidigt som du valde en
meny på fjärrkontrollen.
NAME FULL
• Du försökte ange fler än 200 bokstäver för att namnge ett enstaka
spår, en grupp eller skiva.
• Du försökte ange fler än sammanlagt 1 700 bokstäver för namn på
spår och skivor.
NO COPY
• Du försökte göra en kopia av en md-skiva som skyddas av Serial
Copy Management System. Du kan inte kopiera från en digitalt
ansluten källa som i sin tur är inspelad med en digital anslutning.
, Använd istället den analoga anslutningen (sidan 30).
NO DISC
• Du försökte spela upp/in utan att någon skiva fanns i md-spelaren.
, Sätt in en md-skiva.
NO EDIT
• Du valde „ : Erase” med en skiva utan gruppinställningar.
, Du kan inte radera grupper från en skiva utan grupper.
• Du valde „ : Set”, „ : Release”, „Move” eller „Erase” under
inspelning.
• Du försökte radera spårmarkeringen i början av det första spåret
eller gruppen.
• Du försökte radera en spårmarkering för att slå samman spår som
spelaren inte kan slå samman (ett stereoinspelat spår med ett
monoinspelat).
• Du försökte skriva över en spårmarkering.
No Entry!
• Du försökte radera en inställning i det personliga skivminnet på en
skiva som inte har några inställningar i det personliga skivminnet
(sidan 73).
No MARK
• Du valde bokmärkt uppspelning utan att ställa in några
bokmärken.
, Ange bokmärken (sidan 36).
90
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 91 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Felmeddelande
Betydelse/Åtgärd
NO SET
• Du försökte ange Digital Pitch Control medan parametern
„AUDIO OUT” var inställd på „LINE OUT”.
, Använd vridratten och ställ in „AUDIO OUT” på
„HeadPhone”.
• Du försökte göra följande inställningar under pågående inspelning.
— Personal Disc Memory
— Melody Timer
— Digital Pitch Control
— Inspelningsläge
— Inspelningsnivå
— Val av „ : REC” på menyn
— Val av „REC-Posi” under inspelning i en grupp.
NoOPERATE
• Du tryckte på
+ eller – medan du programmerade ett spår med
fjärrkontrollen.
• Du försökte ställa in automatisk tidsstämpling medan du spelade in
via en digital anslutning.
• Du försökte trycka på X eller T MARK under synkroniserad
inspelning.
NO SIGNAL
• Md-spelaren kunde inte upptäcka några digitala insignaler.
, Kontrollera att källan är ordentligt ansluten (sidan 22).
P/B ONLY
• Du försökte spela in på eller redigera en förinspelad md-skiva (P/B
står för „uppspelning”).
, Sätt i en inspelningsbar md-skiva.
PROTECTED
• Du försökte spela in på eller redigera en md-skiva med fliken i
inspelningsskyddat läge.
, Skjut tillbaka fliken (sidan 78).
Push STOP
• Du försökte öppna luckan medan spelaren lagrade
skivinformation.
, Öppna luckan efter att du har tryckt på x och efter att „TOC
Edit” har försvunnit från teckenfönstret.
READ ERR
• Spelaren kan inte läsa informationen på skivan på rätt sätt.
, Sätt tillbaka skivan.
REC ERR
• Inspelningen utfördes inte på rätt sätt.
, Placera spelaren på en plats där den inte utsätts för vibrationer
och spela in igen.
• Det finns olja eller fingeravtryck på skivan, den är repig eller det är
inte rätt skivtyp.
, Försök att spela in igen på en annan skiva.
Rehearsal
• Du försökte använda en knapp eller ett reglage (förutom
kontrollen) på fjärrkontrollen medan spelaren utförde en repeterad
uppspelning under en spårdelning.
91
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 92 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Felmeddelande
Betydelse/Åtgärd
SEL Group
• Du valde „
: Name”, „
: Move” eller „
: Erase” medan
spelaren var stoppad eller medan du spelade upp ett spår som inte
tillhörde någon grupp.
, Välj ett spår i en grupp som du vill redigera och gör om
redigeringsåtgärderna.
SEL Track
• Du valde „
: Name”, „
: Move” eller „
: Erase” när
uppspelningen redan hade slutat eller efter att ha tryckt på END
SEARCH, och spelaren stoppades.
, Gör om redigeringen efter att ha valt önskat spår.
SLOW CHG
• Du försökte ladda upp batteriet på en plats med för låg temperatur.
, Ladda upp batteriet vid en temperatur på mellan +5°C och
+40°C.
TEMP OVER
• Md-spelaren är överhettad.
, Låt spelaren svalna.
TOC Edit
• Md-spelaren spelar in information (spårets start- och slutpunkt)
från minnet till skivan.
, Vänta tills processen är avslutad. Utsätt inte md-spelaren för
stötar och avbryt inte strömförsörjningen.
TOC ERR
• Spelaren kan inte läsa informationen på skivan på rätt sätt.
, Sätt i en annan skiva.
, Om du kan radera hela skivan, bör du gör detta (sidan 48).
TR FULL
• Spårnummer 254 har uppnåtts.
, Radera onödiga spår (sidan 48).
TrPROTECT
• Du försökte spela in eller redigera ett spår som är
raderingsskyddat.
, Spela in eller redigera andra spår.
• Du försökte redigera ett spår som har hämtats från en dator.
, Hämta tillbaks spåret till datorn och redigera sedan.
92
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 93 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Förklaringar
Skillnad mellan digital (optisk) och analog (linjeingång) ingång
Ljudingången på spelaren fungerar både som digital och analog ingång. Anslut spelaren till
en cd-spelare eller kassettbandspelare med antingen en digital (optisk) ingång eller analog
ingång. Om du vill spela in, finns information i „Spela in en md-skiva direkt!” (sidan 21)
för att spela in via en digital (optisk) ingång, och i „Spela in från en tv eller radio (Analog
inspelning)” (sidan 30) för att spela in via en analog (linjeingång) ingång.
Skillnad
Digital (optisk) ingång
Analog (linjeingång) ingång
Anslutnings- Utrustning med digitalt (optiskt) uttag
bar källa
(cd-spelare, dvd-spelare osv.)
Utrustning med analogt (linje)
uttag (kassettdäck, radio,
skivspelare osv.)
Rekommenderad kabel
Optisk kabel (med optisk kontakt eller
optisk minikontakt) (sidan 22)
Anslutningskabel (med 2
telekontakter eller en
stereominikontakt) (sidan 30)
Signal från
källan
Digital
Analog
Även om en digital källa
(exempelvis en cd-spelare) är
ansluten är den signal som
skickas till spelaren analog.
Spårmarkeringar1)
Markeras automatiskt
Markeras (kopieras) automatiskt
• när ett tomt segment eller ett
• på samma plats som källan (när
lågnivåsegment (sidan 94) är
ljudkällan är en cd- eller en mdmer än 2 sekunder långt.
skiva).
• när spelaren är i pausläge under
• efter mer än 2 sekunders tystnad
inspelning.
(sidan 94) eller med låg nivå (med en
annan ljudkälla än en cd- eller mdskiva).
• när spelaren är i pausläge (ett tyst
avsnitt som är 3 sekunder långt
identifieras under synkroniserad
inspelning).
Ljudnivå vid Samma som för källan.
inspelning
Kan även justeras manuellt
(inspelningsnivå vid digital inspelning/
Digital REC) („Justera
inspelningsnivån manuellt”, page 33).
1) Onödiga
Justeras automatiskt. Kan även
justeras manuellt („Justera
inspelningsnivån manuellt”,
page 33).
markeringar kan tas bort när inspelningen är färdig. („Slå ihop spår (Combine)”, page 47).
Obs!
Spårmarkeringar kan kopieras felaktigt:
• när du spelar in från vissa cd-spelare eller cd-växlare med digital (optisk) ingång.
• när källan är i slumpmässigt läge eller programuppspelningsläge vid inspelning med digital (optisk)
ingång. Spela i sådana fall upp källan i normalt uppspelningsläge.
• när program med ljud som sänds digitalt (t.ex. digital-tv) spelas in via den digitala (optiska) ingången.
93
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 94 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Vad som menas med „inget ljud”
„Inget ljud” beskriver ett tillstånd på spelaren då ingångsnivån är cirka 4,8 mV under analog ingång,
eller mindre än –89 dB under optisk (digital) ingång (med 0 dB som full bit (högsta inspelningsnivå för
en MiniDisc)).
Viktigt vid digital inspelning
Spelaren använder ett seriellt kopieringshanteringssystem (Serial Copy Management System) vilket
gör att det bara går att kopiera digitala s.k. förstagenerationskopior från förinspelade skivor och band.
Om du ska kopiera från en heminspelad md-skiva, måste du använda analog anslutning och analog
ljudutgång.
Förinspelade medier, t.ex. cd- och mdskivor.
Mikrofon, skivspelare, tuner osv. (med
analoga utgångar).
Analog inspelning
Digital inspelning
Heminspelad md-skivor
HeminIngen
Inspelningsspelad
digital
bar mdmd-skivor inspelning skiva
Digital inspelning
Inspelnings- Ingen
Inspelningsdigital
bar mdbar mdinspelning skiva
skiva
Begränsningar i redigeringen av spår som hämtats från datorn
Denna enhet är byggd så att redigeringsfunktioner (dvs. radera spår, lägga till spårmarkeringar
och radera spårmarkeringar) inte fungerar för spår som har hämtats från datorn. Detta är för att
förhindra förlust av behörighetskontroll hos de hämtade spåren. För att redigera dessa spår, lägg
först tillbaka dem på datorn och redigera dem sedan på datorn.
Om DSP TYPE-S för ATRAC/ATRAC3
Md-spelaren kan hantera DSP TYPE-S, en specifikation för avancerade Sony MiniDisc-spelare
som är utrustade med digitala signalprocessorer (DSP). Specifikationen gör det möjligt för
spelaren att producera ljud med hög kvalitet från spår som spelats in i MDLP-läge. Tack vare
stödet för DSP TYPE-R producerar md-spelaren överlägsen ljudkvalitet under inspelning och
uppspelning i SP-läge (normalt stereoläge).
94
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 95 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Dämpa ljudhoppen (G-PROTECTION)
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats för att ge bättre skydd mot stötar än vad som fanns
i existerande md-spelare.
95
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
Använda programvaran
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\050GETSS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 96 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Spela in ljuddata på
datorn
Du kan spela in ljuddata till datorn från källor som
exempelvis ljud-cd-skivor och Internet (sidan 104).
Cd-skivor
Internet
På datorn
Lyssna
Du kan lyssna på en ljud-cd i cd-romenheten på datorn, eller lyssna på
ljuddata från hårddisken (sidan 111).
96
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\050GETSS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 97 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Vad är Net MD?
Net MD är en standard som gör det möjligt att överföra ljuddata från en dator till en
MiniDisc-enhet. För att kunna använda Net MD tillsammans med datorn behöver du
programmet „SonicStage”.
SonicStage innehåller en databas för hantering av ljuddata i datorn, samt funktioner för att
spela upp ljudinformationen i olika spellägen, redigera informationen och överföra
resultatet till andra enheter och annan maskinvara som är anslutna till datorn. Det är ett
inbyggt program som har en rad funktioner som underlättar musiklyssnandet.
Överföra ljuddata till Net MD
Du kan överföra ljuddata från datorn till en md (sidan 108).
Till en Net MD
Det är enkelt att redigera ljuddata och
namnge spår och skivor via
tangentbordet (sidan 107).
Skapa ett
musikbibliotek
Använda programvaran
Redigera
Du kan skapa ett musikbibliotek med
dina favoritlåtar på datorn.
97
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage: L0-Left
020REG.book Page 98 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Grundfunktioner
Grundläggande hantering med Net MD
Följ de grundläggande stegen nedan när du har köpt md-spelaren. I dessa steg kommer du
att förbereda och ställa in datorn så att du kan använda md-spelaren som en Net MD. Följ
stegen nedan och läs mer information på angivna sidor.
1 Ordna den systemmiljö som krävs.
(sidan 99)
2 Installera programvaran på datorn.
(sidan 100)
3 Ansluta Net MD till datorn.
(sidan 103)
4 Lagra ljuddata på datorn.
I den här handboken kan du läsa hur du spelar in från en ljud-cd.
(sidan 104)
5 Överföra ljuddata från datorn till en mdskiva (Hämta).
(sidan 108)
6 Lyssna på en md-skiva.
Du kan lyssna på ljuddata som har hämtats från datorn till Net MD.
(sidan 111)
98
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 99 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Ordna den systemmiljö som krävs
Systemkrav
Följande maskin- och programvara är obligatoriska för att du ska kunna använda
programvaran SonicStage för Net MD.
Dator
IBM-dator/AT eller kompatibel
• Processor: Pentium II 400 MHz eller högre (Pentium III 450 MHz
eller högre rekommenderas)
• Ledigt utrymme på hårddisken1): 120 MB eller mer
• RAM: 64 MB eller mer (128 MB eller mer rekommenderas)
Övrigt
• Cd-rom-enhet (med möjlighet till digital uppspelning med WDM)
• Ljudkort
• USB-port (hanterar USB 2.0 Full Speed (tidigare USB 1.1))
Operativsystem Fabriksinstallerat:
Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows
Millennium Edition/Windows 2000 Professional/Windows 98 Second
Edition
Teckenfönster
High Color (16 bitar) eller mer, 800 × 480 punkter eller mer (800 × 600
punkter eller mer rekommenderas)
Övrigt
• Internet-åtkomst: för onlineregistrering och EMD-tjänster
• Windows Media Player (version 7.0 eller högre) installerad för att
spela upp WMA-filer
1)
Mer information finns i sidan 117.
Programvaran fungerar inte i följande miljöer:
• Macintosh
• Andra Windows XP-versioner än Home Edition och Professional
• Andra Windows 2000-versioner än Professional
• Andra Windows 98-versioner än Second Edition
• Windows NT
• Windows 95
• Egenhändigt byggda datorer eller operativsystem
• En uppgradering av det ursprungliga tillverkarinstallerade operativsystemet
• Multistartmiljö (multi-boot)
• Miljö med flera bildskärmar
Obs!
• Vi garanterar inte problemfri drift på alla datorer som uppfyller systemkraven.
• Vi garanterar inte problemfri drift av funktionerna vänteläge, viloläge och energisparläge på alla
datorer.
99
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 100 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Installera programvaran på datorn
Det här avsnittet beskriver hur du installerar programvaran SonicStage Ver.1.5 som
medföljde Net MD.
Innan du installerar programvaran
1 Kontrollera följande innan du installerar programvaran.
Anslut inte den medföljande USB-kabeln före installationen!
Det är möjligt att SonicStage inte kan läsas in eller fungera på rätt sätt om USBkabeln ansluts till datorn under installationen.
Stäng alla övriga Windows-program innan du startar installationen!
Stäng alla antivirusprogram, eftersom sådana ofta kräver stora systemresurser.
2 Läs referenssidorna innan du installerar programvaran (gå till den sida
som avser det aktuella operativsystemet och de program som redan har
installerats på datorn).
Windows XP
, sidan 114
Windows Millennium Edition
, sidan 115
Windows 2000
, sidan 115
• För att kunna installera programvaran måste du
logga in med ett användarnamn med „Computer
Administrator”.
• Om du använder „System Restore”-funktionen på
menyn „System Tools” i Windows kan det hända
att spåren som hanteras av SonicStage skadas och
inte kan spelas upp.
• Om du använder „System Restore”-funktionen på
menyn „System Tools” i Windows kan det hända
att spåren som hanteras av SonicStage skadas och
inte kan spelas upp.
• Du måste logga in som „Administrator” innan du
kan installera programvaran.
OpenMG Jukebox, SonicStage • Beroende på programvaruversionen kan det
eller SonicStage Premium
hända att befintlig programvara skrivs över av
nya versionen, eller att den finns sida vid sida
, sidan 116 den
med SonicStage Ver.1.5. Läs mer information på
referenssidan, eftersom installationen bygger på
versionsnumret.
100
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 101 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Installera SonicStage Ver.1.5
1
Starta datorn och Windows.
2
Sätt in installations-cd:n till SonicStage i cd-rom-enheten på datorn.
Installationsprogrammet startar automatiskt
och installationsfönstret för SonicStage
Ver.1.5 visas.
3
Välj [SonicStage 1.5].
För att kunna använda programvaran tillsammans med Net MD måste du installera
SonicStage Ver.1.5 och Net MD-drivrutinen.
Klicka på [SonicStage 1.5]
• När du installerar SonicStage
första gången
• När SonicStage, SonicStage
Premium eller OpenMG
Jukebox har installerats på
datorn
forts.
101
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 102 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
4
Följ anvisningarna på skärmen.
Läs anvisningarna noga.
Installationen kan ta mellan 20 till 30
minuter, beroende på systemmiljön
(sidan 123).
5
När installationen är klar klickar du på [Restart] för att starta om datorn.
Starta om datorn först när installationen är
klar.
Lyckades installationen utan fel?
Om det inträffade problem under installationen, se „Felsökning” (sidan 120).
Obs!
• Ta inte bort, flytta eller redigera någon av de installerade mapparna med Utforskaren eller något annat
program. Det kan skada SonicStage-databasen eller göra den instabil.
• Avbryt inte den pågående installationen och ta inte ut cd-skivan från cd-rom-enheten. Det kan
omöjliggöra en installation vid ett senare tillfälle.
102
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 103 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Ansluta Net MD till datorn
När installationen av programvaran är klar kan du ansluta Net MD till datorn.
Läs även bruksanvisningen till Net MD.
1
Sätt in en inspelningsbar skiva i Net MD.
2
Anslut nätkabeln och den medföljande USB-kabeln till Net MD och datorn.
Nätadapter
Till USB-uttaget/
särskilt uttag
Till USBanslutnings
kontakten
Net MDenheter*
Medföljande
USB-kabel
Till DC IN-uttaget
Dator
* Om det medföljer en hållare med Net MD kan du ansluta den medföljande USBkabeln till USB-hållaren och lägga Net MD i hållaren.
3
Kontrollera anslutningarna.
När anslutningarna är klara visas „PCppMD”*
i teckenfönstret på Net MD.
*På vissa enheter kan „Net MD” visas.
Obs!
• När du ansluter Net MD till datorn rekommenderas du att köra md-spelaren ansluten till elnätet. Om
du kör Net MD med batteri bör du se till att du använder ett nytt torrbatteri eller ett fulladdat
uppladdningsbart batteri. Vi garanterar inte resultatet vid felaktig användning, datorfel eller skadade
ljuddata som orsakas av för svagt batteri.
• Om du använder Net MD med hållaren bör du ställa hållaren på en plan yta så att USB-kabeln inte
lossnar.
103
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 104 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Lagra ljuddata på datorn
Det här avsnittet beskriver hur du spelar in och lagrar ljuddata från en ljud-cd till
hårddisken på datorn.
Proceduren används för att spela in alla spår på en ljud-cd. Information om hur du spelar in
vissa spår från en cd och spelar in från andra ljudkällor finns i onlinehjälpen (sidan 112).
Obs!
Systemet kan fungera felaktigt om datorn sätts i vänte- eller viloläge medan det pågår en uppspelning,
inspelning eller anslutning till en extern enhet eller externa media*, t.ex. Net MD. Stäng av vänte- eller
viloläget på datorn. Mer information finns i sidan 117.
∗ I denna programvara avser begreppet „MD” den inbyggda md-platsen på datorn och „Device/
Media” en Net MD som ansluts externt via en USB-kabel.
Starta SonicStage
Gör något av följande:
• Dubbelklicka på
(ikonen [SonicStage]) på datorn.
• Välj [Start] - [Programs]* - [SonicStage] - [SonicStage].
∗ [All Programs] om du har Windows XP
SonicStage startar och huvudfönstret visas.
104
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 105 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Spela in ljud-cd-skivor på hårddisken
I SonicStage Ver.1.5 kallas hårddisken „Music Drive”. Music Drive hanterar alla ljuddata
som lagras av SonicStage.
1
Sätt in den cd-skiva som du vill spela in i cd-rom-enheten på datorn.
Cd-fönstret visas.
Obs!
Första gången som du spelar in en cd-skiva från cd-romenheten visas dialogrutan „CD Drive Optimization” när du
sätter in cd-skivan. När du klickar på [Start] kontrolleras att
cd-rom-enheten kan hantera inspelningen korrekt.
2
Klicka på
(Inspelning).
Inspelningsfönstret* visas i teckenfönstret.
∗Inspelningsfönstret gör det enkelt att spela in. Genom att helt
enkelt följa 1, 2 och 3 i nästa steg kan du välja ljudkälla i
den vänstra rutan och inspelningsdestination i den högra.
3
Välj
(cd) för [1 Sources] och
(Music Drive) för [2 Targets] och
klicka på 3
[Jump to Record Window].
Inspelningsfönstret visas.
forts.
105
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 106 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
4
Klicka på
mitt i fönstret och välj inspelningsläge.
När du spelar in data i LP2-läge:
välj ATRAC3 132kbps
När du spelar in data i LP4-läge:
välj ATRAC3 66kbps
Klicka här
5
Om listpanelen inte visas kan du klicka på
lista).
(Visa
Listpanelerna visas under inspelningsfönstret.
Innehållet på cd-skivan visas i den vänstra listpanelen.
6
Klicka på
[Record All].
Inspelningen startar.
När inspelningen är klar visas de inspelade spåren i den högra listpanelen.
Avbryta inspelningen
Klicka på
([Stop]).
Du kan återuppta inspelningen genom att klicka på
spår som stoppades sist.
. Den återupptas från början av det
106
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 107 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Namnge ljuddata
När inspelningen är klar kan du namnge ljudinformationen i Music Drive. När du har
namngett ljudinformationen i Music Drive överförs namnet tillsammans med
ljudinformationen till en skiva, så att du kan granska dem i din Net MD.
1
Starta SonicStage (sidan 104) och klicka på
(Music Drive).
„All Playlists” visas och alla skivor som finns lagrade i
Music Drive visas i fönstret Music Drive.
2
Dubbelklicka på önskat skivnamn.
Då visas en lista över ljudfilerna på skivan.
3
Klicka på
(Redigera) längst ned till höger på skärmen.
Redigeringspanelen visas.
4
Välj ett alternativ genom att klicka på [Title], [Album], [Artist] eller [Genre],
högerklicka och välj [Rename].
Du kan också klicka på [V] vid [Album] eller [Artist] för att visa en listruta där du kan
välja alternativet.
5
När spårets namn är markerat kan du skriva text via tangentbordet.
z
Du kan också importera namn från en databas med hjälp av knappen
([CD Info]) och använda
namnen för att namnge spår eller skivor. Mer information finns i onlinehjälpen (sidan 112).
107
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 108 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Överföra ljuddata från datorn till Net MD (Hämta)
Ljuddata som lagras i Music Drive kan överföras till Net MD. Proceduren kallas „Hämta”.
Av upphovsrättsliga skäl kan du bara hämta ett spår ett visst antal gånger (sidan 126).
Spellista
Hämta ljudfiler till Net MD
Det här avsnittet beskriver hur du hämtar alla ljudfiler i en spellista*.
∗ En spellista är en förvaringsplats där du kan sortera de ljudfiler som lagras i Music Drive efter
genre, artist, osv.
1
Klicka på
2
Välj
(Music Drive) för [1 Sources] och
(Device/Media) för [2
Targets], och klicka på 3
([Jump to Record Window]).
(Spela in) för att visa inspelningsfönstret.
Inspelningsfönstret visas.
108
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 109 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
3
Klicka
(sidan 106).
mitt i fönstret och välj inspelningsläget
Standard transfer mode: Data överförs i samma format som i originalfilerna.
Maximum available transfer space: Alla data överförs i LP4-läge.
SP transfer mode: Alla data konverteras och överförs i normalt stereoläge. Välj det här
läget om du lyssnar på hämtade data på utrustning som inte kan hantera MDLPläge.
4
Om listpanelen inte visas kan du klicka på
lista).
(Visa
En spellista visas.
5
Bekräfta att de ljudfiler som du vill hämta också är möjliga att hämta.
Noterna bredvid spårnumren i den vänstra delen av
listan motsvarar det antal gånger som filen kan hämtas
(exempel:
= spåret kan hämtas tre gånger till). Om
visas bredvid spårnumret kan filen inte hämtas.
6
Klicka på
[Check-Out All].
Filhämtningen startar.
Alla filer i spellistan hämtas till den anslutna Net MD.
Avbryta en hämtning
Klicka på
([Stop]).
109
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 110 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Obs!
• När en hämtning väl har startat bör du inte koppla från USB-kabeln eller strömkällan förrän
hämtningen är klar. I annat fall kan informationen eller systemet skadas.
• Var noga med att inte stöta emot Net MD när hämtningen har startat. Det kan medföra att resultatet av
inspelningen inte lagras på rätt sätt.
• På grund av begränsningar i MD-systemet kanske du inte kan utnyttja hela den återstående
inspelningstiden.
• På grund av begränsningar i MD-systemet kan det lagras högst cirka 1 700 tecken som namn på
skivor, grupper och spår på skivan. Ta hänsyn till detta när du hämtar ett stort antal spår.
110
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 111 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Lyssna på en md-skiva
Du kan lyssna på en md-skiva på Net MD medan den är ansluten till datorn. När Net MD
inte är ansluten till datorn kan den användas som en vanlig MiniDisc-spelare.
Information om hur du använder Net MD finns i avsnittet „Använda spelaren”.
Lyssna på en md-skiva med Net MD ansluten till datorn
Om du lyssnar på en md-skiva med Net MD ansluten till en dator, bör du tänka på att
lyssna på själva Net MD (ansluten till hörlurar/öronsnäckor, högtalare e.dyl.). Md-ljudet
kan inte höras i hörlurar/öronsnäckor som är anslutna till datorn.
Lyssna på en md-skiva med Net MD frånkopplad från datorn
Lyssna på md-skivan när du har kopplat bort USB-kabeln från datorn och Net MD.
Obs!
I allmänhet kan du inte radera eller dela upp/slå ihop hämtade ljudfiler. Om du vill redigera sådana filer
måste du först hämta tillbaka dem till datorn. Hämtade filer kan redigeras på vissa md-spelare. När du
raderar ett spår minskar emellertid antalet gånger som filen kan hämtas, och när du delar upp eller slår
ihop spår går det inte att därefter hämta tillbaka filen till datorn (sidan 124).
111
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage: L0-Left
020REG.book Page 112 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Avancerade funktioner
Använda andra funktioner!
Använda onlinehjälpen till SonicStage
Den här handboken beskriver bara de grundläggande funktionerna i programvaran
SonicStage. Det finns emellertid en rad andra funktioner med vilka du exempelvis kan
importera ljudfiler från Internet, sortera och hantera ljudfiler och spela upp ljudfiler med
olika uppspelningslägen. Mer information om de olika menyerna och funktionerna finns i
onlinehjälpen.
Visa onlinehjälp
Klicka på
(Hjälp) medan
SonicStage är igång.
z
Du kan visa onlinehjälpen genom att välja följande:
[Start]–[Programs]*–[SonicStage]–[SonicStage Help]
∗ [All Programs] om du använder Windows XP.
112
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 113 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Visa onlinehjälp
Flikarna
Höger sida
Vänster sida
Vi börjar med hur du använder onlinehjälpen. En förklaring av hur du använder
onlinehjälpen finns också i onlinehjälpen.
1 Dubbelklicka på [Overview] i den vänstra rutan.
2 Klicka på [About this Help file].
Förklaringen visas i den högra rutan.
3 Läs förklaringen.
Rulla i texten om det behövs.
Klicka på understrukna ord om du vill gå till deras beskrivningar.
Obs!
I onlinehjälpen är „Device/Media” det
allmänna begreppet för externa enheter som
exempelvis Net MD, Network Walkman
(dvs. bärbara IC-spelare eller bärbara
„Memory Stick”-spelare) och MusicClips.
Device/Media
113
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage: L0-Left
020REG.book Page 114 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Övrig information
Inställningar och försiktighetsåtgärder
Inställningar enligt operativsystem
Inställningarna och försiktighetsåtgärderna skiljer sig åt mellan olika operativsystem.
Kontrollera de alternativ som avser det aktuella operativsystemet.
För Windows XP-användare
Begränsningar när programvaran SonicStage körs under Windows XP
• För att kunna installera programvaran måste du logga in med ett användarnamn med
attributet „Computer Administrator”*.
• Du måste logga in med användarnamnet „Administrators” eller „Power Users” för att
kunna använda SonicStage.
• Båda versionerna av Windows XP (Home/Professional) kan användas.
• NTFS-formatet i Windows XP Home Edition och Windows XP Professional
(fabriksinstallerat) kan bara användas tillsammans med standardinställningarna
(fabriksinstallerade).
∗ Så här kontrollerar du om användarnamnet har attributet „Computer Administrator”
Gå till [Start]-[Control Panel]-[User Account] och kontrollera det användarnamn som visas i
fönstret.
När du använder SonicStage under Windows XP
Om du använder „System Restore”-funktionen i Windows „System Tools” kan det händ att
ljuddata som hanteras av SonicStage skadas och inte kan spelas upp.
Innan du använder funktionen för systemåterställning bör du därför först säkerhetskopiera
alla ljudfiler och återställa dem efter att ha använt systemåterställningsfunktionen.
Information om säkerhetskopiering finns i onlinehjälpen.
Obs!
För att återställa säkerhetskopierade data krävs åtkomst till Internet. Om en ljudfil blir obrukbar efter att
systemet har återställs kan det hända att det visas en feldialogruta. Följ i så fall anvisningarna i
meddelandet.
114
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 115 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
För Windows Millennium Edition-användare
När du använder SonicStage under Windows Millennium Edition
Om du använder „System Restore”-funktionen i Windows „System Tools” kan det hända
att ljuddata som hanteras av SonicStage skadas och inte kan spelas upp.
Innan du använder funktionen för systemåterställning bör du därför först säkerhetskopiera
alla ljudfiler och återställa dem efter att ha använt systemåterställningsfunktionen.
Information om säkerhetskopiering finns i onlinehjälpen.
Obs!
För att återställa säkerhetskopierade data krävs åtkomst till Internet. Om en ljudfil blir obrukbar efter att
systemet har återställs kan det hända att det visas en feldialogruta. Följ i så fall anvisningarna i
meddelandet.
För Windows 2000-användare
Begränsningar när programvaran SonicStage körs under Windows 2000
• Du måste logga in som „Administrator” för att kunna installera SonicStage.
• Du måste logga in med användarnamnet „Administrators” eller „Power Users” för att
kunna använda SonicStage.
• Av Windows 2000-versionerna kan SonicStage bara hanteras av Windows 2000
Professional.
• NTFS-formatet i Windows 2000 Professional (fabriksinstallerat) kan bara användas
tillsammans med standardinställningarna (fabriksinstallerade).
För Windows 98 Second Edition-användare
Importera MP3-filer till datorn och spela upp WAV-filer på datorn
Du behöver Microsoft Media Player version 7.0 eller högre om du vill importera MP3-filer
eller spela upp WAV-filer. Användare med tidigare versioner kan hämta den senaste
versionen från Microsofts webbplats (http://www.microsoft.com/).
115
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 116 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
För användare med OpenMG Jukebox, SonicStage eller
SonicStage Premium installerad på datorn
Obs!
Bekräfta om det har hämtats spår från datorn.
Om det har hämtats spår från OpenMG Jukebox, en tidigare version av SonicStage eller
SonicStage Premium, är det möjligt att det inte går att hämta tillbaka spåren med
SonicStage Ver.1.5. Du rekommenderas att hämta tillbaka spåren innan du installerar
SonicStage Ver.1.5.
Kontrollera följande innehåll innan du installerar SonicStage Ver.1.5.
Installationsalternativen och proceduren varierar beroende på vilken programvara som har
installerats på datorn.
Användare med OpenMG Jukebox installerad
Installerad version
Åtgärd
Ver.1.0~2.1
Installera SonicStage 1.5. OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1
avinstalleras automatiskt och ersätts.1)
Ver.2.2
OpenMG Jukebox Ver.2.2 och SonicStage Ver.1.5 kan
finnas sida vid sida på samma dator.
Om du installerar SonicStage Ver. 1.5 uppgraderas
OpenMG Jukebox Ver.2.2 automatiskt till den senaste
versionen.
1)
Ljudfiler som har spelats in med OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 konverteras automatiskt till
SonicStage Ver. 1.5-format. Av säkerhetsskäl bör du säkerhetskopiera ljudinformationen med
säkerhetskopieringsverktyget innan du uppgraderar till SonicStage Ver.1.5.
Användare med en tidigare version av SonicStage installerad
Installerad version
Åtgärd
Ver.1.0~1.5
Installera SonicStage Ver.1.5. Den tidigare versionen
avinstalleras automatiskt och ersätts.1)
1)
Ljudfiler som har spelats in med SonicStage Ver.1.0-1.5 konverteras automatiskt till SonicStage
Ver.1.5-format. Av säkerhetsskäl bör du säkerhetskopiera ljudinformationen med
säkerhetskopieringsverktyget innan du uppgraderar till SonicStage Ver.1.5.
Användare med en SonicStage Premium installerad
Installerad version
Åtgärd
SonicStage Premium
Installera SonicStage Ver.1.5. SonicStage Ver.1.5 och
SonicStage Premium kan finnas sida vid sida på samma
dator.
116
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 117 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Försiktighetsåtgärder i samband med installation av både SonicStage Ver. 1.5 och
OpenMG Jukebox Ver.2.2 eller SonicStage Premium
• Se till att ikonen för OpenMG Jukebox Ver.2.2 inte visas i Aktivitetsfältet. I så fall kan datorn inte
identifiera Net MD.
• Ljuddata som har spelats in på datorn lagras i en gemensam fil och används av båda programmen. Om
du tar bort en ljudfil (exempelvis spår som spelats in från en skiva) i ett program, tas filen därför bort
också från det andra programmet.
Försiktighetsåtgärder i samband med användning av en dator där OpenMG
Jukebox Ver.1.0-2.1 eller SonicStage Ver.1.0-1.2 har installerats
När du har installerat SonicStage ver.1.5 bör du vara noga med att inte ersätta SonicStage ver.1.5 med
OpenMG Jukebox ver.1.0-2.1 eller SonicStage ver.1.0-1.2, eftersom alla ljuddata i Music Drive då kan
gå förlorade. Om du av misstag startar installationen av OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 eller SonicStage
Ver.1.0-1.2, bör du stoppa installationen omedelbart.
Viktigt om utrymme på hårddisken
Det krävs 120 MB eller mer ledigt utrymme på hårddisken. Om det inte finns tillräckligt
med utrymme på datorn installeras inte programvaran korrekt. Hur mycket ledigt utrymme
som behövs beror på den aktuella versionen av operativsystemet Windows och på antalet
ljudfiler som hanteras.
Viktigt om vänte-/viloläget på datorn
• Om datorn sätts i vänte- eller viloläge medan en cd-skiva spelas in eller medan en datafil
hämtas, kan det hända att ljudinformationen går förlorad eller att datorn inte aktiveras
som den ska. Du bör därför stänga av vänte-/viloläget på datorn.
• Om du byter media medan datorn är satt i vänte-/viloläge kan det hända att
ljudinformationen går förlorad när datorn aktiveras.
• Om datorn sätts i vänte-/viloläge kan det hända att den inte kan identifiera Net MD när
den aktiveras. Om detta inträffar bör du koppla från USB-kabeln och sätta tillbaka den.
Säkerhetskopiera ljuddata
Innan du gör något som kan påverka själva operativsystemet (exempelvis en
systemåterställning), bör du säkerhetskopiera alla ljuddata med [SonicStage backup tool]
från [Start] - [Programs] - [SonicStage].
117
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 118 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Avinstallera SonicStage
Så här avinstallerar du SonicStage.
För Windows XP-användare
Logga in med ett användarnamn med attributet „Computer Administrator”.
Information om hur du loggar in som administratör finns i bruksanvisningen till datorn.
1
Klicka på [Start]–[Control Panel].
Fönstret „Control Panel” visas.
2
Dubbelklicka på [Add/Remove Programs].
Dialogrutan „Add/Remove Programs” visas.
3
Klicka på [Change or Remove Programs].
4
Klicka på [SonicStage 1.5.XX] i listan „Currently Installed Programs” och
klicka sedan på [Change and Remove].
5
Klicka på [OpenMG Secure Module 3.1]* i listan „Currently Installed
Programs” och klicka sedan på [Change and Remove].
Följ anvisningarna i meddelandet och starta om datorn. När datorn startas om slutförs
avinstallationen.
* Om SonicStage Ver.1.5 finns sida vid sida med OpenMG Jukebox Ver.2.2 eller SonicStage Premium
på datorn, och du inte avinstallerar någon av versionerna, bör du se till att [OpenMG Secure Module
3.1] inte avinstalleras eftersom den används av båda programmen.
För Windows Millennium Edition-/Windows 98 Second Editionanvändare
1
Klicka på [Start]–[Settings]–[Control Panel].
Fönstret „Control Panel” visas.
118
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 119 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
2
Dubbelklicka på [Add/Remove Programs].
Fönstret Egenskaper för Add/Remove Programs visas.
3
Klicka på [SonicStage 1.5.XX] i listan över program som kan tas bort
automatiskt och klicka sedan på [Add/Remove].
4
Klicka på [OpenMG Secure Module 3.1]* i listan över program som kan tas
bort automatiskt och klicka sedan på [Add/Remove].
Följ anvisningarna i meddelandet och starta om datorn. När datorn startas om slutförs
avinstallationen.
För Windows 2000-användare
Logga in som „Administrator” och följ anvisningarna nedan.
Information om hur du loggar in som administratör finns i bruksanvisningen till datorn.
1
Klicka på [Start]–[Settings]–[Control Panel].
Fönstret „Control Panel” visas.
2
Dubbelklicka på [Add/Remove Programs].
Dialogrutan „Add/Remove Programs” visas.
3
Klicka på [Change or Remove Programs].
4
Klicka på [SonicStage 1.5.XX] i listan „Currently Installed Programs” och
klicka sedan på [Change/Remove].
5
Klicka på [OpenMG Secure Module 3.1]* i listan „Currently Installed
Programs” och klicka på [Change/Remove].
Följ anvisningarna i meddelandet och starta om datorn. När datorn startas om slutförs
avinstallationen.
* Om SonicStage Ver.1.5 finns sida vid sida med OpenMG Jukebox Ver.2.2 eller SonicStage Premium
på datorn, och du inte avinstallerar någon av versionerna, bör du se till att [OpenMG Secure Module
3.1] inte avinstalleras eftersom den används av båda programmen.
119
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 120 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Felsökning
Följ nedanstående steg om det inträffar problem med programvaran SonicStage. Anteckna
de eventuella felmeddelanden som visas.
Steg 1: Kontrollera symtomen i avsnittet „Felsökning”.
Det finns också information i bruksanvisningen och i „Inställningar och
försiktighetsåtgärder” (sidan 114).
Steg 2: Kontrollera symtomen i onlinehjälpen till SonicStage
1.5 (sidan 112).
Kontrollera „Troubleshooting” under „Additional information” i onlinehjälpen.
Användbar information finns också i andra avsnitt i onlinehjälpen.
Steg 3: Om du inte kan lösa problemet genom att kontrollera
ovanstående referenser.
Läs tabellen nedan och kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
120
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 121 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Dator
• Tillverkare:
• Modell:
• Typ: Bordsdator / bärbar dator
Operativsystem:
RAM-kapacitet:
Hårddisk (med SonicStage och ljuddata)
• Hårddiskens kapacitet:
• Ledigt utrymme:
Installerad mapp med SonicStage (om annan än standardmappen)1)
• Sökväg till installerad mapp:
Programvaruversion (SonicStage ver.1.5)2):
Felmeddelande (om ett sådant visades):
Om det används en externt ansluten cd-rom-enhet
• Tillverkare:
• Modell:
• Typ: Cd-rom / cd-r/rw / dvd-rom / annan (
)
• Typ av anslutning till datorn: PC Card / USB / IEEE1394 / annan (
)
Om en annan enhet med USB-anslutning används
• Enheten/enheternas namn:
1)
2)
Om du inte anger någon sökväg installeras programvaran i C:\Program Files\Sony\SonicStage.
Du kan ta reda på programvaruversionen av SonicStage genom att gå till [Menu] - [About SonicStage]
i SonicStage-fönstret, eller läsa versionsinformationen på bifogad cd-rom-skiva.
121
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 122 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Om datorn inte kan identifiera Net MD
• Är Net MD ansluten till datorn på rätt sätt?
— Om Net MD inte är ordentligt ansluten till datorn kommer datorn inte att kunna
identifiera Net MD.
— Anslut den medföljande USB-kabeln på nytt. Om datorn fortfarande inte kan
identifiera Net MD bör du koppla från Net MD, starta om datorn och ansluta USBkabeln på nytt.
• Har du satt in en md-skiva i Net MD?
Kontrollera om det sitter en md-skiva i Net MD.
• Om datorn inte kan identifiera Net MD trots att Net MD har anslutits och en
skiva har satts in, är det möjligt att Net MD-drivrutinen inte är korrekt
installerad.
Gå till [USB-controller] i Enhetshanteraren i Windows och bekräfta att Net MD
identifieras på rätt sätt.
Om det visas en [!]-symbol i rutan i Enhetshanteraren innebär det att Net MD inte
identifieras på rätt sätt. Installera om Net MD-drivrutinen.
1 Klicka på [Start]–[Settings]–[Control Panel].1)
2 Dubbelklicka på [System] i Kontrollpanelen.2)
3 Klicka på fliken [Hardware]3) och klicka sedan på [Device Manager].
Enhetshanteraren öppnas.
1)
2)
3)
I Windows XP väljer du [Start]–[Control Panel].
I Windows XP dubbelklickar du på [System] om Kontrollpanelen visas med formatet „classic”,
eller klickar på [Performance and Maintenance] och sedan på [System] om Kontrollpanelen visas
med formatet „category”.
Beroende på vilket system du använder är det möjligt att fliken [Hardware] inte finns. I så fall
klickar du på fliken [Device Manager] för att öppna Enhetshanteraren.
Om installationen inte lyckades utan fel
• Stäng alla Windows-program innan du startar installationen.
Om du startar installationen trots att det finns aktiva program, kan det inträffa fel. Det
gäller i synnerhet program som kräver stora systemresurser, som antivirusprogram.
• Var noga med att ansluta Net MD till datorn innan du startar installation.
Om den medföljande USB-kabeln ansluts till datorn före installationen blir
installationen inte korrekt. Anslut USB-kabeln när installationen är klar.
• Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken.
Det krävs 120 MB eller mer ledigt utrymme på hårddisken. Om det inte finns tillräckligt
med utrymme på datorn är det möjligt att det inte går att installera.
122
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 123 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
• Om installationen verkar ha avbrutits.
Det kan ta 30 minuter eller mer att installera programvaran, beroende på datorn och cdrom-enheten.
Var uppmärksam på följande problem medan installationen pågår.
Fel
Orsak/åtgärd
Installationen verkar ha
avbrutits innan den var klar.
Kontrollera om det visas ett felmeddelande bakom
installationsfönstret.
t Tryck på [Tab]-tangenten samtidigt som du håller
ned [Alt]. Om det visas ett felmeddelande trycker du på
[Enter]. Installationen återupptas. Om det inte visas
något meddelande pågår installationen fortfarande.
Vänta ett tag till.
Förloppsindikatorn på skärmen Installationen förlöper normalt. Var vänlig vänta.
rör sig inte. Åtkomstlampan
har inte varit tänd på flera
minuter.
• Om installationen ändå misslyckas efter dessa åtgärder.
— Du kan installera programmet genom att kopiera alla filer till hårddisken på följande
sätt:
1 Skapa en ny mapp på hårddisken.
2 Sätt in den medföljande cd-rom-skivan (SonicStage Ver.1.5) i cd-rom-enheten.
3 När installationsfönstret visas klickar du på [Exit] för att avbryta installationen.
4 Högerklicka på Start-menyn och öppna Utforskaren.
5 Välj [SS15E] på cd-rom-enheten och klicka på [Edit]-[Select All].
6 Klicka på [Edit]-[Copy to Folder] (eller [Edit]-[Copy]) för att kopiera alla filer till den
mapp som du skapade i steg 1.
7 Ta ut cd-skivan från cd-rom-enheten, öppna den mapp som kopierades till hårddisken
och dubbelklicka på [setup.exe].
8 När installationsfönstret visas följer du anvisningarna för att installera [SonicStage
1.5].
— Du kan installera programvaran via [Start]-[Run].
123
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 124 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Information och förklaringar
Net MD Vanliga frågor
Det här avsnittet innehåller vanliga frågor och svar om Net MD.
På Net MD
Vad är „Net MD”?
Net MD är en specifikation som medför att ljuddata i en dator kan överföras till en
MiniDisc via en USB-kabel.
Tidigare har MiniDisc-skivor bara kunnat användas för att spela in analoga källor (via
mikrofon eller en analog ingång) eller PCM-källor som cd-skivor. Det gick inte att spela in
ljudfiler på en dator. Tack vare SonicStage och andra musikhanteringsprogram som bygger
på teknik för skydd av upphovsrätt, som „OpenMG”1) och „MagicGate”2), blev det möjligt
att konvertera ljudfiler till det ATRAC- eller ATRAC33)-format som används på md-skivor,
vilket i sin tur gjorde det möjligt att spela in datorfiler på md-skivor.
1)
2)
3)
Teknik för skydd av upphovsrätt för hantering av ljuddata som spelats in på datorer, o.dyl.
Teknik för att bekräfta det upphovsrättsliga skyddet på ljuddata vid hämtning av filer mellan en dator
och en Net MD-enhet.
Filtyp för inspelning till en md-skiva.
På vilket sätt underlättar SonicStage-programvaran användningen av mdskivor?
• Den gör det möjligt att spela in ljuddata från datorn till md-skivan.
• Redigeringen underlättas tack vare anvisningar på skärmen.
— Namngivning: Gör det möjligt att använda tangentbordet för att på ett enkelt sätt
namnge innehållet på skivan.
— Flytta spår och grupper: Gör det möjligt att flytta spår eller grupper genom att helt
enkelt dra och släppa dem. Spårflyttningar är enkla att se.
— Gruppinställningar: Det är enkelt att skapa och låsa upp grupper.
Funktionerna kan användas för att redigera spår på en skiva i Net MD. Om du vill
redigera innehållet på en md-skiva ansluter du Net MD till datorn och redigerar spåren i
fönstret Device/Media (Enhet/media) i SonicStage.
Går det att hämta spår som spelats in på Net MD till en dator?
Nej, det går inte.
Ljuddata som ursprungligen hämtades från en dator kan bara hämtas tillbaka till samma
dator. Spår som spelas in på Net MD med mikrofon eller via en analog eller digital
anslutning kan inte överföras till datorn eller kopieras.
Dator k MiniDisc : OK.
MiniDisc k Dator : OK bara för spår som ursprungligen hämtades från datorn.
124
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 125 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Om redigering
Kan hämtade spår redigeras på Net MD?
• Åtgärder som kan göras på Net MD:
— Namnge innehåll.
— Tilldela och låsa upp grupper.
— Flytta spår och grupper.
• Åtgärder som inte kan göras på Net MD:
— Lägga till spårmarkeringar (Divide)/radera spårmarkeringar (Combine).
— Radera spår, grupper eller hela innehållet på en skiva.
125
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 126 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Om upphovsrättsskydd
Med OpenMG-tekniken* kan du lyssna på digital musik samtidigt som
upphovsrättsinnehavarens rättigheter skyddas. OpenMG Jukebox krypterar ljudfiler i
OpenMG-format och lagrar dem på datorns hårddisk för att förhindra obehörig
distribution.
* Tekniken för skydd av upphovsrätt i den här programvaran följer SDMI-specifikationerna (Secure
Digital Music Initiative).
Programvaran ställer vissa begränsningar på inspelning och uppspelning för att skydda
upphovsrätten.
Du kan bara hämta filer till samma dator som de hämtades från. Filerna kan inte kopieras
eller hämtas till andra datorer.
Mer information finns i avsnittet „Egenskaper i upphovsrättsskyddet av OpenMG”
(sidan 127).
Du kan bara hämta tillbaka
ljudfiler på samma dator som
de hämtades från.
Hämtningen
kan bara ske
tre gånger.
Du kan inte kopiera
eller flytta ljudfiler
till en annan dator.
126
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 127 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Begränsningar beträffande ljudinnehåll
Digitalt ljudmaterial med hög kvalitet finns lätt åtkomligt via tjänsterna för
musikdistribution på Internet. För att skydda upphovsrättsinnehavarna från obehörig
distribution distribueras visst material med begränsningar på inspelning och uppspelning.
Exempelvis kan uppspelningsperioden eller antalet uppspelningar vara begränsad. I sådana
fall kanske det inte är möjligt att hämta ljudmaterialet.
Beroende på materialet kan det hända att vissa ljuddata som kan hämtas omfattas av
begränsningar när det gäller redigeringen på Net MD. Exempelvis kanske det inte går att
radera ljudmaterialet eller lägga till eller radera spårmarkeringar.
Det går inte att hämta andra spår än dem som hämtades från datorn (det gäller exempelvis
spår som har spelats in med mikrofon eller via en analog eller digital anslutning).
Egenskaper i upphovsrättsskyddet av OpenMG
Programvaran SonicStage innehåller OpenMG, en teknik för skydd av upphovsrätt som har
utvecklats av Sony. OpenMG använder avancerad krypteringsteknik för att skydda
musikmaterialet på datorer.
Användaren bör vara medveten om begränsningarna nedan.
• Musik som spelas in på hårddisken med hjälp av SonicStage kan inte spelas upp när den
kopieras till andra datorer.
• Samma SonicStage får inte installeras på andra datorer.
• Användningsregler
Om användsreglerna medföljer musikmaterialet från upphovsrättsinnehavaren eller
distributören, begränsas användningen av materialet enligt dessa regler. Musik,
exempelvis cd-skivor, som inte innehåller några användningsregler omfattas av
standardreglerna enligt SDMI. Standardreglerna anger att en fil kan hämtas högst tre
gånger.
• Musikmaterial som inte är kompatibelt med SonicStage-programvaran
Under överinseende av SDMI förhindrar denna programvara inspelning av musik med en
antikopieringssignal.
• Uppgradera SonicStage-programvaran
Programvaran har utvecklats i enlighet med den befintliga överenskommelsen mellan
Sony och SDMI. Om överenskommelsen ändras i framtiden kan vissa av
programvarufunktionerna komma att avlägsnas. Sony kan i sådana fall komma att
erbjuda ett uppgraderingspaket mot avgift.
127
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 128 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Ordlista
ATRAC3
ATRAC3 står för Adaptive Transform Acoustic Coding3 och är en ljudkomprimeringsteknik som tillgodoser behovet av hög ljudkvalitet och hög komprimeringskapacitet.
Komprimeringskapaciteten med ATRAC3 är cirka 10 gånger högre än med en ljud-cd,
vilket ger högre datakapacitet.
EMD-tjänst (Electronic Music Distribution)
EMD är en webbplats som distribuerar musikfiler mot avgift.
„Hämta till/Hämta från”
Att „hämta från” innebär att överföra musikfiler från en dator till en extern enhet/externa
media (exempelvis Network Walkman). När hämtade musikfiler returneras till samma
dator, säger man att de „hämtas de tillbaka”. (Du kan inte flytta hämtade musikfiler till en
annan dator.)
Du kan hämta en musikfil, hämta tillbaka den och hämta ut den igen hur många gånger som
helst. Enligt SDMI-reglerna kan upp till fyra kopior av en musikfil hämtas vid ett och
samma tillfälle. OpenMG använder en metod genom vilken tre kopior av ett musikstycke
kan hämtas samtidigt, medan en fjärde kopia behålls som huvudversion på datorn.
Inspelningsläge (bithastighet)
Ett mått på datavolymen per sekund. Måttet uttrycks i bps (bitar per sekund). I SonicStage
kan du välja mellan tre olika bithastigheter för att spela in en ljud-cd eller konvertera
ljudfiler med MP3- och WAV-format till ATRAC3-format: 132 kbps, 105 kbps och
66 kbps. Med 105 kbps bearbetas 105 000 bitar information per sekund. Om bithastigheten
är hög används en större datamängd för att spela upp musiken. 105 kbps ger med andra ord
högre ljudkvalitet än 66 kbps, och 132 kbps ger högre ljudkvalitet än 105 kbps. Ljudfiler
med format som exempelvis MP3 har emellertid olika kodningsmetoder, så ljudkvaliteten
avgörs inte bara av bithastigheten.
MP3
MP3 som står för MPEG-1 Audio Layer3 och är en standard för ljudfilskomprimering som
tagits fram av Motion Picture Experts Group, en arbetsgrupp som är underställd ISO
(International Organization for Standardization). Standarden gör det möjligt att
komprimera ljudfiler till ungefär 1/10 av datastorleken på en vanlig cd-skiva. Eftersom
MP3-kodningsalgoritmen är offentlig, finns det ett flertal kodnings-/avkodningsenheter
som uppfyller den här standarden, inklusive gratis programvara. Därför är användningen
av MP3-standarden mycket utbredd inom datorområdet.
Music Drive
Music Drive är en musikdatabas för hantering av ljuddata i datorn. I Music Drive kan
ljudfiler hanteras tillsammans med information om exempelvis artistnamn, spårnamn och
bilder på cd-omslag, eller kombineras och kategoriseras i olika spellistor.
128
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 129 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
OpenMG
Teknik för skydd av upphovsrätt för import och hantering av musikmaterial från
distributionstjänster och cd-skivor. Genom att använda programvara som är kompatibel
med OpenMG, kan ljudmaterialet krypteras innan det lagras på en hårddisk så att det blir
möjligt att spela upp ljudfilerna på just den datorn. OpenMG hindrar även obehörig
distribution av materialet via Internet eller andra nätverk.
SDMI
SDMI står för Secure Digital Music Initiative och är ett forum som består av över 130
företag inom områdena inspelat ljudmaterial, datorer och hemelektronik. Medlemmarna
samarbetar för att utveckla en integrerad metod för skydd av upphovsrätten som kan
användas i hela världen.
SDMI arbetar även för att skapa ett regelverk som ska förhindra obehörig användning av
ljudfiler och främja lagliga musikdistributionstjänster. Tekniken OpenMG för skydd av
upphovsrätt följer SDMI-standarden.
Spellista
En spellista är ett slags förvaringsutrymme där det är möjligt att förvara och kategorisera
filer som lagras i Music Drive. Om du skapar en „jazz”-spellista och lägger in dina
favoritjazzlåtar där, kan du spela upp alla spåren upprepade gånger eller hämta dem alla
samtidigt.
Windows Media Audio
En ljudkomprimeringsteknik som innefattar hanteringssystemet „Windows Media Rights
Manager”.
Windows Media Technology
En teknik som innehåller materialhanteringssystemet Windows Media Rights Manager,
som krypterar material och distribuerar musikmaterial samt villkor för användning,
distribution, osv. Ljudfiler som kan hantera WMT-formatet (Windows Media
Technologies) och hämtas via EMD* kan importeras till och hanteras av OpenMG
Jukebox.
* EMD finns inte tillgängligt i alla länder.
129
model name1[MZ-N910/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REGIX.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 130 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
Sakregister
Nummer
G
6-Band Equalizer 38
G-PROTECTION 95
Group Program Play 52
Grupp
flytta 56
hoppa över 51
inspelning 50
inställning 53
låsa upp 54
radera 56
uppspelning 51
A
Angående placering 101
Ansluta 103
analogt 30
digitalt 22
under uppladdning 18
Anslutning 41
ATRAC3 124, 128
Automatisk tidsmarkering 32
Avinstallera
Windows 2000 119
Windows 98 Second Edition 118
Windows Millennium Edition 118
Windows XP 118
AVLS 68
B
Batteri
batterilivslängd 20
inbyggt batteri 18
torrbatteri 19
BEEP 62
Belysning 69
Bokmärke
lägga till 36
spela upp 36
Byta namn 44
C
CD-ROM 99
Clock 62
D
Dela upp
direkt 46
på prov 46
Device/Media 108, 113
Digital Pitch Control 39
DSP TYPE-S 94
E
EMD-tjänster 128
F
Flytta
grupper 55
spår 45
Förinställt digitalt ljud 37
H
Hämta 108, 124, 128
Hämta till 124, 128
hårddisk
lagra 105
ledigt utrymme 99, 117
HOLD 14
I
Inspelning
analog 30
digital 21
från mikrofon 31
lägga till spårmarkeringar 32
MDLP-läge 29
nivå 33
utan att skriva över spår 63
Inspelningsläge (bithastighet) 106, 109,
128
K
Kontrast 69
Kontrollera
återstående tid 27, 35
klocka 62
uppspelningsposition 35
L
Ladda 18
Ljud-CD 96, 105
M
Manuell inspelning 33
MDLP 29
Melody Timer 39
Menyer 74
MP3 128
Music Drive 105, 128
130
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_037\DTP\3253938611\01SEMZN910CED\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 131 Friday, February 7, 2003 10:27 AM
N
T
Namn
grupper 54
skiva 42
spår 42
Namnge
skiva 43
spår 43
namnge 107
Navigeringsfönster för inspelning 105
Net MD 97, 124
Net MD-drivrutin 122
ta bort (programvara) 118
Tillbehör
medföljande 13
som ej ingår 79
O
V
Onlinehjälp 112
OpenMG 129
OpenMG Jukebox, programvara 100, 116
Överföra
till datorn 104
till Net MD 108
P
Personal Disc Memory 73
Programmerad uppspelning 37
U
upphovsrättsskydd 126
Uppspelningsläge
spår 35
USB
hållare 18
kabel 13
Virtual Surround 37
W
Windows 2000 119
Windows 98 Second Edition 118
Windows Millennium Edition 118
Windows XP 118
WMA 129
WMT 129
Q
Quick Mode 67
R
Radera
grupper 56
hel skiva 48
spår 48
Rengöring 78
S
säkerhetskopiera 117
SDMI 129
Slå ihop spår 47
SonicStage Premium 100, 116
SonicStage, programvara (tidigare version)
100, 116
Spårmarkering
Lägga till (Divide) 46
Radera (Combine) 47
Spelläge
grupper 51
Spellista 108, 129
starta (programvara) 104
Synkroniserad inspelning 28
Systembegränsningar 99
Systemmiljö 99
131
model name1[MZ-N910] model name2[MZ------]
[3-253-938-61(1)]
Printed in Japan
Download PDF