Sony | DAV-DZ100 | Sony DAV-DZ100 Bruksanvisning

2-590-881-71(1)
DVD Home Theatre
System
Bruksanvisning
DAV-DZ100
©2005 Sony Corporation
3
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand och elchock.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning
och brand. Placera inte tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på
enheten medför risk för elektriska stötar och fara för
brand.
Kasta inte batteriet med
hushållsavfallet; behandla det som
miljöfarligt avfall.
Den här apparaten
klassas som en
LASERAPPARAT AV
KLASS 1. Den här
märkningen finns på
enhetens baksida.
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
bakom enhetens hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in den till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder den
igen.
• Enheten är inte bortkopplad från växelströmmen
(elnätet) så länge som nätkabeln sitter insatt i ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
själva enheten.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla ur den från
vägguttaget. När du kopplar bort nätkabeln drar du ut
kontakten. Dra aldrig ut den med sladden.
Installation
• Se till att ventilationen runt enheten är tillräcklig så
undviker du överhettning.
• Placera inte enheten på ytor som har ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (som t.ex.
textilier, mattor och liknande) eller, av samma
anledning, i närheten av gardiner o.dyl.
• Placera inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex.
radiatorer och varmluftsutsläpp, och inte heller i
direkt solljus, där det är mycket dammigt eller där den
kan utsättas för mekaniska stötar och vibrationer.
2SE
• Placera inte enheten lutande. Den är avsedd att
placeras i horisontell position på ett plant underlag.
• Placera inte vare sig enheten eller skivorna i närheten
av starka magnetiska fält, sådana som alstras av
mikrovågsugnar och stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på enheten.
• Om du tar in enheten från en kall plats och in i ett
varmt rum kan fukt kondensera inne i den och skada
linssystemet. När du har packat upp enheten och ska
ta den i bruk första gången bör du av samma skäl
vänta ungefär en halvtimme innan du börjar använda
den.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljöoch hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Välkommen!
Tack för att du har köpt Sony DVD Home
Theatre System. Innan du använder systemet bör
du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant
och sedan ha den till hands för framtida referens.
3SE
Innehållsförteckning
Välkommen! ........................................... 3
Om den här bruksanvisningen ................ 6
Följande skivor kan spelas på detta
system ............................................... 7
Guide till kontrollmenyn....................... 10
Komma igång
Öppna förpackningen och packa upp.... 13
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen........ 13
Kopplingsöversikt ................................. 14
Steg 1: Kopplingar till
högtalarsystem ................................ 15
Steg 2: Antennkoppling ........................ 19
Steg 3: TV-anslutning ........................... 20
Steg 4: Ansluta nätkabeln ..................... 21
Steg 5: Stänga av visningen .................. 21
Steg 6: Utföra snabbinställningen......... 22
Högtalarinställningar............................. 24
Spela skivor
Spela skivor........................................... 26
Använda DVD-menyn .......................... 31
Välja [ORIGINAL] eller [PLAY LIST] på
en DVD-RW-skiva ......................... 31
Spela upp VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner (version 2.0) .................. 32
(PBC-uppspelning)
Om MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler................................. 33
Spela upp DATA-CD-skivor med MP3ljudspår och JPEG-bildfiler ............ 35
Spela upp ljudspår och bilder som ett
bildspel med ljud ............................ 37
Titta på DivX®-videofilmer ................. 39
Justera fördröjningen mellan bild och
ljud .................................................. 42
(A/V SYNC)
Söka efter en viss punkt på en skiva ..... 42
(Avsökning, uppspelning i slowmotion, frysa bildrutor)
Söka efter titel/kapitel/spår/avsnitt,
etc.................................................... 44
Söka med hjälp av avsnitt ..................... 45
(Bildnavigering)
Visa skivinformation............................. 46
4SE
Ljudjusteringar
Ändra ljudet .......................................... 50
Lyssna på ljud med ljudfält .................. 52
Använda ljudeffekter ............................ 54
Använda olika
extrafunktioner
Ändra vinklarna .................................... 55
Visa undertexterna................................ 55
Låsa skivor............................................ 56
(ANPASSAT BARNLÅS,
BARNLÅS)
Andra åtgärder
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen................................. 60
Använda funktionen THEATRE
SYNC ............................................. 61
Lyssna på radio..................................... 62
Använda sovtimern............................... 64
Ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster .................................. 65
Återgå till standardinställningarna ....... 65
Inställningar och justeringar
Använda inställningsdisplayen ............. 66
Ange språk för skärmtexten eller
ljudspåret ........................................ 67
[SPRÅKINSTÄLLNING]
Inställningar för displayen .................... 68
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
Anpassade inställningar........................ 69
[SPECIALINSTÄLLNINGAR]
Inställningar för högtalarna .................. 70
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder............................. 73
Om skivor.............................................. 74
Felsökning............................................. 74
Självdiagnosfunktion ............................ 77
(När bokstäver/siffror visas i
displayen)
Tekniska data ........................................ 78
Ordlista.................................................. 79
Språkkoder ............................................ 81
Register över delar och kontroller......... 82
Lista över DVD-inställningsmenyn ...... 86
AMP Menu-lista.................................... 87
Sakregister............................................. 88
5SE
Om den här
bruksanvisningen
• Denna bruksanvisning beskriver kontrollerna
på fjärrkontrollen. Du kan också använda
kontrollerna på systemet om de har samma
eller liknande namn som de på fjärrkontrollen.
• Vad som visas på kontrollmenyn varierar
beroende på området.
• ”DVD” kan användas som allmän term för
DVD-VIDEO-, DVD+RW/DVD+R- och
DVD-RW/DVD-R-skivor.
• Måtten för nordamerikanska modeller anges i
fot (ft).
• Nedanstående symboler används i den här
bruksanvisningen.
Symbol
Betydelse
Tillgängliga funktioner för DVDVIDEO-, DVD-R-/DVD-RWskivor i videoläge och DVD+R-/
DVD+RW-skivor
Funktioner tillgängliga för DVDRW-skivor i läget VR
(videoinspelning)
Funktioner som är tillgängliga för
VIDEO-CD-skivor (inklusive
Super VCD- eller CD-R-/CD-RWskivor) i formatet Video-CD eller
Super VCD)
Funktioner som är tillgängliga för
ljud-CD-skivor eller CD-R-/CDRW-skivor i formatet ljud-CD
Funktioner som är tillgängliga för
DATA-CD-skivor (CD-ROM-/CDR-/CD-RW-skivor med MP3*1ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX*2*3-videofiler)
Funktioner som är tillgängliga för
DATA-DVD-skivor (DVD-R-/
DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RWskivor) med DivX*2*3-videofiler
*1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) är ett standardformat
för komprimering av ljudinformation som
definierats av ISO/MPEG.
*2 DivX® är en komprimeringsteknik för videofiler
som har utvecklats av DivXNetworks, Inc.
6SE
*3 DivX, DivX Certified och därtill associerade
logotyper är varumärken som tillhör
DivXNetworks, Inc. och används under licens.
Följande skivor kan spelas
på detta system
Skivformat
Skivlogotyp
DVD-VIDEO
DVD-RW
Exempel på skivor som inte
kan spelas på detta system
Följande skivor kan inte spelas på detta system:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som spelats
in i andra format än de format som listas på
sida 7
• CD-ROM-skivor som spelats in i formatet
PHOTO CD
• Datadelen av CD-Extras
• Ljud-DVD-skivor
• Super Audio-CD-skivor
• DVD-RAM-skivor
VIDEO-CD
Audio CD
CD-R/CD-RW
(ljuddata)
(MP3-filer)
(JPEG-filer)
Systemet kan inte heller spela upp följande
skivor:
• En DVD-VIDEO som har en annan
områdeskod (sid. 8, 80).
• Skivor som inte är av standardformat (t.ex.
kort- eller hjärtformade skivor).
• Skivor med papper eller etiketter på dem.
• Skivor som har rester av självhäftande tejp
eller dekaler på sig.
Anmärkningar om CD-R-/CD-RW-/
DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor
”DVD-VIDEO”- och ”DVD-RW”-logotyperna är
varumärken.
Om CD-/DVD-skivor
Det här systemet kan spela upp CD-ROM-/CDR-/CD-RW-skivor som spelats in i följande
format:
– formatet ljud-CD
– formatet video-CD
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivXvideofiler i format som överensstämmer med
ISO 9660 Level 1/Level 2 eller det utökade
formatet (extended format) Joliet
Det här systemet kan spela upp DVD-ROM-/
DVD+RW-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD-Rskivor som spelats in i följande format:
– DivX-videofiler i format som
överensstämmer med UDF (Universal Data
Format).
I vissa fall kan inte CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVDRW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor spelas i detta
system. Det kan bero på skivans inspelningskvalitet
eller fysiska tillstånd, eller på inspelningsenhetens och
redigeringsprogramvarans egenskaper.
Skivan kan inte spelas om den inte har slutbehandlats
på rätt sätt. Mer information finns i bruksanvisningen
till inspelningsenheten.
Observera att skivor som skapats i Packet Write-format
inte kan spelas.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av
skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor med upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av
dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske
därför inte kan spelas upp av den här produkten.
Notering om DualDisc
Den här produkten är tillverkad för att spela upp skivor
som överensstämmer med standarden Compact Disc
fortsättning
7SE
(CD). En DualDisc är en tvåsidig skiva som
kombinerar DVD-inspelat material på den ena sidan
och digitalt ljudmaterial på den andra. Ljudsidan på
vissa DualDisc-skivor följer inte CD-standarden, och
kan då inte spelas upp på den här enheten.
”DualDisc” är ett varumärke som tillhör Recording
Industry Association of America (RIAA).
Om PBC-uppspelning
(Playback Control) (VIDEOCD-skivor)
Detta system kan användas för version 1.1 och
version 2.0 för VIDEO-CD-standarder. Du kan
lyssna på två olika typer av uppspelning
beroende på skivtyp.
Typ av skiva
För att
VIDEO-CDskivor utan
PBCfunktioner
(version 1.1skivor)
Njuta av både videouppspelning
(film) och musik.
VIDEO-CDskivor med
PBCfunktioner
(version 2.0skivor)
Spela interaktiva program med
hjälp av menyskärmarna som
visas på TV-skärmen (PBCuppspelning), förutom
videouppspelningsfunktionerna
på skivor av version 1.1.
Dessutom kan du visa stillbilder
med hög upplösning, om det
finns några på skivan.
Om Multi Session-CD-skivor
• Det här systemet kan spela upp Multi SessionCD-skivor när en MP3-ljudfil har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande MP3-ljudfiler som spelats in
under senare bränningar kan också spelas upp.
• Det här systemet kan spela upp Multi SessionCD-skivor när en JPEG-bildfil har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande JPEG-bildfiler som spelats in
under senare bränningar kan också spelas upp.
• Om ljudspår och bilder i musik-CD-format
eller video-CD-format har spelats in under den
första bränningen, kan bara filer från den första
bränningen spelas upp.
8SE
Områdeskod
Systemet har en områdeskod som är tryckt på
enhetens baksida och du kan bara använda
DVD-skivor som är märkta med samma
områdeskod.
DVD-VIDEO-skivor med märket ALL kan också
spelas på detta system.
Om du försöker spela upp andra DVD-VIDEOskivor visas meddelandet [Det är inte tillåtet att
spela upp denna skiva p.g.a. områdeskoden.]
Det kan finnas DVD-VIDEO-skivor utan kod
även om det är förbjudet att spela denna DVDVIDEO i det aktuella området.
Notering om
uppspelningsfunktioner för
DVD- och VIDEO-CD-skivor
Vissa uppspelningsfunktioner på DVD- och
VIDEO-CD-skivor kan vara förinställda av
programvarutillverkaren. Eftersom detta system
spelar upp DVD- och VIDEO-CD-skivor
beroende på innehållet på skivan som levereras
av programtillverkaren kanske inte alla
uppspelningsfunktioner är tillgängliga. Se även
anvisningarna som följde med DVD- eller
VIDEO-CD-skivorna.
Copyright
I denna produkt ingår teknik för copyrightskydd
som omfattas av patent i USA och annan
immateriell egendomsrätt. Användning av
denna upphovsrättsskyddade teknik måste
auktoriseras av Macrovision och gäller för
användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer såvida inte
något annat uttryckligen tillåts av Macrovision.
Baklängeskonstruktion och nedmontering är
förbjuden.
I det här systemet ingår Dolby*1 Digital och
Dolby Pro Logic (II) självjusterande
matrissurroundavkodare (adaptive matrix
surround decoder) och DTS*2 Digital Surround
System.
*1 Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
*2 Tillverkad under licens från Digital Theater
Systems, Inc.
”DTS” och ”DTS Digital Surround” är varumärken
som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
9SE
Guide till kontrollmenyn
DISPLAY
Använd kontrollmenyn när du väljer en funktion och när du vill se relaterad information. Tryck flera
gånger på
DISPLAY för att aktivera eller ställa om visningen av kontrollmenyn enligt följande:
, Kontrollmeny, visningsläge 1
m
Kontrollmeny, visningsläge 2 (endast för vissa typer av skivor)
m
Kontrollmenyn avstängd
Kontrollmeny
Visningslägena 1 och 2 för kontrollmenyn visar olika alternativ beroende på skivans typ. Mer
information om varje alternativ finns på sidorna inom parenteserna.
10SE
Exempel: Visningsläge 1 för kontrollmenyn när du spelar upp en DVD-VIDEO-skiva.
Numret på den titel som spelas upp*1
Numret på det kapitel som spelas upp*2
Totalt antal titlar*1
Totalt antal kapitel*2
Alternativ på
kontrollmenyn
12
18
T
Valt alternativ
Funktionsnamn för
valt alternativ på
kontrollmenyn
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
Uppspelningsstatus
(N Uppspelning, X
Paus,
x Stopp osv.)
Typ av skiva som
spelas upp*3
Uppspelningstid*4
AV
AV
SKIVA
TITEL
KAPITEL
Aktuell inställning
Alternativ
REPETERA
ENTER
Avsluta:
DISPLAY
Användningsmeddelande
*1 Visar avsnittets nummer för VIDEO-CD-skivor (PBC är aktiverat), spårnummer för VIDEO-CD-/CD-skivor och
albumsnummer för DATA-CD-skivor. DivX-videoalbumsnummer för DATA-DVD-/DATA-CD-skivor.
*2 Visar indexnumret för VIDEO-CD-skivor och spårnummer för MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler på DATA-CDskivor. DivX-videofilnummer för DATA-DVD-/DATA-CD-skivor.
*3 Visar Super VCD som ”SVCD”. Visar ”MP3” i kontrollmeny 1 eller ”JPEG” i kontrollmeny 2 för DATA-CDskivor.
*4 Visar datumet för JPEG-filer.
Stänga visningen
Tryck på
DISPLAY.
Lista över alternativ på kontrollmenyn
Alternativ
Alternativ, funktion, tillhörande skivtyp
[TITEL] (sid. 44)/[AVSNITT] (sid. 44)/[SPÅR] (sid. 44)
Använder du för att välja titel, avsnitt eller spår som ska spelas upp.
[KAPITEL] (sid. 44)/[INDEX] (sid. 44)
Använder du för att välja kapitel eller index som ska spelas upp.
[SPÅR] (sid. 44)
Använder du för att välja spår som ska spelas upp.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (sid. 31)
Använder du för att välja typ av titel (DVD-RW) som ska spelas upp, [ORIGINAL] eller en
redigerad uppspelningslista [PLAY LIST].
[TID/TEXT] (sid. 45)
Visar spelad tid och kvarvarande speltid.
Använder du för att ange tidkod vid sökning efter bild och musik.
Visar också text på DVD-/CD-skivor eller spårnamn på MP3-ljud.
fortsättning
11SE
[PROGRAM] (sid. 28)
Använder du för att välja spår för uppspelning i önskad ordning.
[SLUMPMÄSSIG] (sid. 29)
Använder du för att spela upp spår i slumpvis ordning.
[REPETERA] (sid. 30)
Använder du för att spela upp hela skivan (alla titlar/alla spår/alla album) flera gånger eller en
titel/ett kapitel/spår/album flera gånger.
[A/V SYNC] (sid. 42)
Använder du för att justera fördröjningen mellan bild och ljud.
[BARNLÅS] (sid. 56)
Använder du för att förhindra uppspelning på det här systemet.
[INSTÄLLNINGAR] (sid. 66)
[SNABB], inställningar (sid. 22)
Använd snabbinställningarna när du väljer språk för skärmmenyerna, bildproportioner för
TV:n och storleken på de högtalare du använder.
[ANPASSAD], inställningar
Förutom snabbinställningarna kan du justera många andra inställningar.
[ÅTERSTÄLLA]
Återställer inställningarna under [INSTÄLLNINGAR] till sina ursprungliga, fabriksinställda
värden.
[ALBUM] (sid. 44)
Använder du för att välja album som ska spelas upp.
[FIL] (sid. 44)
Använder du för att välja den JPEG-bildfil eller DivX-videofil som ska visas.
* [DATUM] (sid. 49)
Använder du för att visa datum när bilden togs med en digitalkamera.
* [INTERVALL] (sid. 38)
Anger hur länge bilderna ska visas på skärmen under ett bildspel.
* [EFFEKT] (sid. 39)
Använder du för att välja effekter för hur bilderna i ett bildspel ska växlas.
* [LÄGE (MP3, JPEG)] (sid. 37)
Använder du för att välja typ av information; MP3-ljudspår (LJUD), JPEG-bildfiler
(BILD) eller både och (AUTO) vid uppspelning av en DATA-CD-skiva.
* Dessa alternativ visas inte när du spelar upp en DATA-CD-skiva med DivX-videofil.
Tips
• Kontrollmenyns ikonindikator lyser grönt
endast vid val av något annat alternativ än [AV]
t
(endast [PROGRAM], [SLUMPMÄSSIG], [REPETERA], [A/V SYNC]). Indikatorn [ORIGINAL/PLAY LIST]
lyser grönt när du väljer [PLAY LIST] (ursprunglig inställning).
12SE
Komma igång
Kontrollera att du har följande:
• Högtalare (5)
• Subwoofer (1)
• AM-ramantenn (1)
• FM-antennsladd (1)
• Högtalarsladdar (5 m × 4, 15 m × 2)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Fotkuddar*
• Bruksanvisning
• Anslutning av högtalare och TV (kort) (1)
Du kan styra systemet med fjärrkontrollen. Sätt
i två R6-batterier (storlek AA) genom att matcha
3 och # på batterierna med märkena i
batterifacket. När du använder fjärrkontrollen
ska du peka den mot fjärrsensorn på systemet.
Komma igång
Öppna förpackningen och
packa upp
Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen
* Fäst de bifogade fotkuddarna under högtalarna för
att undvika att de vibrerar eller flyttar sig under
användning.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller
fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i
fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter
batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller
ljus från andra källor. Det kan skada sensorn.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen
under en längre tid ska du ta ut batterierna för att
undvika att de skadas p.g.a. batteriläckage och
korrosion.
13SE
Kopplingsöversikt
Gör alla anslutningar och inställningar i enlighet med steg 1 till 6.
”Steg 1: Kopplingar till högtalarsystem” (sid. 15)
”Steg 2: Antennkoppling” (sid. 19)
”Steg 3: TV-anslutning” (sid. 20)
”Steg 4: Ansluta nätkabeln” (sid. 21)
”Steg 5: Stänga av visningen” (sid. 21)
”Steg 6: Utföra snabbinställningen” (sid. 22)
Videosignalen skickas till TV:n och visas på skärmen, ljudsignalerna bearbetas av systemet och matas
ut till systemets högtalare. Du kan också lyssna på ljud från andra källor, som exempelvis TV-program,
utöver DVD- och CD-skivor.
14SE
Steg 1: Kopplingar till högtalarsystem
Sladdar som krävs
Komma igång
Koppla in högtalarsystemet genom att matcha färgerna på uttagen med de på sladdarna. Anslut inte
några andra högtalare än de som medföljer systemet.
För att få bästa möjliga surroundljud anger du högtalarnas parametrar (avstånd, nivå, osv.) på sidan 70.
Högtalarsladdar
Kontakten och färgtuben på högtalarsladdarna har samma färg som uttagen dit de ska kopplas.
Grå
(+)
(+)
(–)
Färgtub
(–)
Svart
15SE
Ansluta högtalarna
Främre högtalare (L)
Främre högtalare (R)
Mitthögtalare
Färgetikett
Färgetikett
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
SPEAKER
Surroundhögtalare (R)
OUTPUT(TO TV)
FM 75
Subwoofer
Surroundhögtalare (L)
Obs!
• Placera inte högtalarna lutande.
• Placera inte högtalarna på platser som är:
– Extremt varma eller kalla
– Dammiga eller smutsiga
– Mycket fuktiga
– Utsatta för vibrationer
– Utsatta för direkt solljus
• Var försiktig när du placerar högtalarna eller högtalarstativen (medföljer ej) med högtalarna monterade på ett
ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande) eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
16SE
• Vid rengöring ska du använda en mjuk trasa, som t.ex. en glasögonduk.
• Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.
Anslut högtalarsladdarna efter att du har böjt metalltråden i isoleringsänden. Det hindrar att
högtalarsladdens isolering förs in i högtalaruttaget.
Komma igång
Så här ansluter du högtalarsladdarna
Obs!
• Se till att högtalarsladdens isolering inte fastnar i SPEAKER-uttaget (högtalaruttaget).
Undvika kortslutning av högtalarna
Kortslutning av högtalarna kan skada systemet. För att undvika detta ska du utföra följande
förebyggande säkerhetsåtgärder när du kopplar in högtalarna. Kontrollera att metalltrådarna i
högtalarnas sladdar inte vidrör ett annat högtalaruttag eller en metalltråd som tillhör en annan
högtalarsladd.
Exempel på dåliga omständigheter
En oisolerad del av en
högtalarsladd är i kontakt med
ett annat högtalaruttag.
Oisolerade delar av kablarna har kommit
i kontakt med varandra eftersom för
mycket av isoleringen tagits bort.
När du har kopplat alla komponenter, högtalare och nätkabeln spelar du upp en testton för att
kontrollera att alla högtalarna är korrekt anslutna. Mer information om uppspelning av testton finns på
sidan 72.
Om du inte hör något ljud från en högtalare när testtonen spelas eller om en testton spelas upp i en annan
högtalare än den som visas i inställningsdisplayen, kan det hända att högtalarna har kortslutits. Då
måste du kontrollera högtalarkopplingarna på nytt.
Obs!
• Kontrollera att högtalarsladden har anslutits till korrekt uttag på komponenterna: 3 till 3 och # till #. Om
sladdarna kopplas fel kan ljudet förvrängas och du får inget basljud.
Montera högtalarna på väggen
1
Se till att ha skruvar (medföljer inte) som passar hålet baktill på högtalaren. Se
illustrationen nedan.
fortsättning
17SE
4,6 mm
4 mm
25 mm
2
Hål på baksidan av
högtalaren
10 mm
Skruva fast skruvarna i väggen.
Skruvarna ska skjuta ut 5 till 7 mm.
5 till 7 mm
3
Häng högtalarna på skruvarna.
4,6 mm
Hål på baksidan av
högtalaren
10 mm
Obs!
• Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och väggens hårdhet. Skruvarna bör inte fästas direkt i
gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst dem istället i en balk som sedan fästs i väggen. Installera
högtalarna på en lodrät och plan vägg på den plats där förstärkningen har fästs.
• Hör med ett byggvaruhus eller en installatör vilket väggmaterial det rör sig om eller vilka skruvar du behöver.
• Sony tar inte på sig ansvaret för olyckor eller skador som åsamkats av felaktig installation, svaga väggar eller
felaktigt installerade skruvar, naturkatastrofer, etc.
18SE
Steg 2: Antennkoppling
AM-ramantenn
Komma igång
Koppla in de medföljande AM/FM-antennerna för att lyssna på radio.
FM-antennsladd
Obs!
• För att undvika brus ska du placera AM-ramantennen en bit ifrån systemet och andra komponenter.
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennen ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Tips
• När du ansluter den medföljande AM-ramantennen, kan sladd (A) och sladd (B) anslutas i endera uttaget.
A
B
• Använd en 75-ohm koaxialkabel (medföljer inte) för att koppla systemet till en FM-utomhusantenn som i exemplet
nedan, om du har dålig FM-mottagning.
System
FM-utomhusantenn
19SE
Steg 3: TV-anslutning
Gör först videoanslutningen och sedan ljudanslutningen.
Med TV:ns ljudutmatning ansluten till det här systemet kan du lyssna på TV-ljud via systemets
högtalare.
Ansluta videosladdarna
Skickar en uppspelad DVD-bild till en TV.
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
Till EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
Till EURO AV
t INPUT (FROM VIDEO)
EURO AV
INPUT(FROM VIDEO)
TV
Anslut systemet till din TV med SCART-kabeln (EURO AV).
Kontrollera att SCART-kabeln (EURO AV) ansluts till uttaget EURO AV T OUTPUT (TO TV) på
systemet.
När du ansluter SCART-kabeln (EURO AV) ska du kontrollera att TV:n kan ta emot S-video- eller
RGB-signaler. Om TV:n kan ta emot S-videosignaler, ska du ändra TV:ns ingångsläge till RGBsignaler. Se bruksanvisningen för den TV som ska anslutas.
Vid anslutning till en TV-skärm av standardstorlek (4:3)
Beroende på vilken skiva som spelas, är det inte säkert att bilden passar TV-skärmen.
Hur du gör för att ändra bildproportionerna beskrivs på 68.
20SE
Steg 4: Ansluta nätkabeln
"/1
"/1
Komma igång
Innan du ansluter systemets nätkabel till ett
eluttag ska du ansluta högtalarna till systemet
(sid. 15).
Steg 5: Stänga av
visningen
AMP MENU
"/1
X/x/c
ENTER
När nätkabeln har anslutits syns visningen i
frontpanelens teckenfönster. När du tycker på
"/1 på fjärrkontrollen, stängs visningen av.
Starta systemet
Tryck på "/1.
Stänga av systemet
Tryck på "/1. Systemet växlar över till
standbyläge.
Du bör inte stänga av systemet genom att trycka
på "/1 medan du spelar upp en skiva. Det kan
annullera menyinställningarna. När du stänger
av systemet trycker du först på x för att stoppa
uppspelningen och sedan på "/1.
Obs!
• När du tycker på "/1 på systemet, kommer visningen
inte att stängas av.
• När visningsläget i AMP-menyn slås på, kommer
visningen inte att stängas av när du trycker på "/1 på
fjärrkontrollen. Om du vill stänga av visningen, slår
du av visningsläget och trycker därefter på "/1 på
fjärrkontrollen.
Slå på/av visningsläget
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DEMO” visas i frontpanelens
teckenfönster, tryck sedan på ENTER
eller c.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• DEMO OFF: slår av visningsläget.
• DEMO ON: slår på visningsläget.
4
Tryck på ENTER eller AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
21SE
Steg 6: Utföra
snabbinställningen
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Följ nedanstående steg för att göra de
grundinställningar som gör att du snabbt kan
komma igång med att använda systemet.
Om du vill hoppa över en inställning trycker du
på >. Om du vill backa till en föregående
inställning trycker du på ..
5
ENGELSKA
ENGELSKA
FRANSKA
SPANSKA
PORTUGISISKA
Välj språk genom att trycka på X/x.
Systemet visar menyn och undertexter på
det språk du valt.
Obs!
"/1
• Vilket språk som kan väljas beror på området.
6
Tryck på ENTER.
Inställningsfönstret för val av TV:ns
bildproportioner visas.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE:
16:9
BAKGRUND: 4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
LINE:
CLEAR
X/x
ENTER
./>
1
2
Slå på strömmen till TV:n.
7
Tryck på [/1.
x Om du har en vanlig TV (med
bildproportionen 4:3)
Obs!
[4:3 BREVLÅDEFORMAT] eller [4:3
PAN&SCAN] (sid. 68)
• Se till att funktionen är inställd på ”DVD”.
3
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från systemet visas på TVskärmen.
[Tryck på [ENTER] för att starta
SNABBINSTÄLLNING.] visas nedtill på
skärmen. Om detta meddelande inte visas,
tar du fram snabbinställningen och utför
stegen igen (sid. 23).
Obs!
• När du trycker på CLEAR i ett meddelande
försvinner meddelandet. Se ”Aktivera
snabbinställningsdisplayen” (sid. 23) när du
behöver göra snabbinställningarna.
4
Tryck på ENTER utan att ha satt i en
skiva.
Inställningsfönstret för val av språk för
skärmmenyerna visas.
22SE
Välj den inställning som passar den TV
du använder genom att trycka på X/x.
x Om du har en bredbilds-TV eller en
vanlig TV (med bildproportionen 4:3)
med bredbildsläge
[16:9] (sid. 68)
8
Tryck på ENTER.
Inställningsdisplayen för val av
utmatningsmetod för videosignaler från
uttaget EURO AV T OUTPUT (TO TV)
på systemets bakre panel visas.
Obs!
9
• Inställningsområdet växlar beroende på
inställningen för de främre högtalarna.
13 Tryck på X/x för att välja avståndet
mellan surroundhögtalaren och
lyssningspositionen.
Du kan ställa in från 0,0 till 7,0 meter (0 till
23 fot).
Tryck på X/x för att välja
utgångsmetoden för videosignaler.
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND:
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
AV
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
• [VIDEO]: sänder ut videosignaler.
• [RGB]: sänder ut RGB-signaler.
Obs!
• Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas
ingen bild på TV-skärmen även om du väljer
[RGB]. Se instruktionerna som medföljde TV:n.
10 Tryck på ENTER.
Obs!
11 Tryck på X/x för att välja avståndet
mellan den främre högtalaren och
lyssningspositionen och tryck sedan
på ENTER.
Du kan ställa in från 1,0 till 7,0 meter.
14 Tryck på ENTER.
Snabbinställningen är slutförd. Alla
anslutningar och inställningar är färdiga.
För att lämna snabbinställningen
Tryck på
DISPLAY under valfritt steg.
Obs!
• För att ändra alla inställningarna, se ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 66).
3.0m
3.0m
3.0m
Aktivera
snabbinställningsdisplayen
1
12 Tryck på X/x för att välja avståndet
mellan mitthögtalaren och
lyssningspositionen och tryck sedan
på ENTER.
Du kan ställa in från 0,0 till 7,0 meter (0 till
23 fot).
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND:
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
AV
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
• Inställningsområdet växlar beroende på
inställningen för de främre högtalarna.
Inställningsdisplayen för att välja
högtalaravstånd visas.
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND:
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
AV
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
Komma igång
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE:
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
LINE:
VIDEO
VIDEO
RGB
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[INSTÄLLNINGAR] genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
3.0m
3.0m
3.0m
fortsättning
23SE
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
SNABB
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
BNR
3
Tryck på X/x för att välja [SNABB] och
tryck sedan på ENTER.
Snabbinställningsdisplayen visas.
Högtalarinställningar
Ställa in högtalarnas position
För att få bästa surroundljud ska alla högtalare
utom subwoofern finnas på samma avstånd från
lyssningspositionen (A).
Med det här systemet kan du emellertid placera
mitthögtalaren upp till 1,6 meter närmare (B)
och surroundhögtalarna upp till 5,0 meter
närmare (C) lyssningspositionen.
De främre högtalarna kan placeras mellan 1,0
och 7,0 meter (A) från lyssningspositionen.
Placera högtalarna enligt illustrationen nedan.
Obs!
• Placera inte mitthögtalare och surroundhögtalare
längre bort från lyssningspositionen än de främre
högtalarna.
Om färgerna visas felaktigt på
bilden på en närstående TV
De främre högtalarna, mitthögtalarna och
subwoofern är magnetiskt avskärmade så att de
kan placeras nära en TV-apparat. Trots detta kan
de dock medföra att färgerna visas felaktigt på
vissa sorters TV-apparater. Eftersom
surroundhögtalarna inte är magnetiskt
avskärmade rekommenderar vi att de placeras
lite längre bort ifrån TV-apparaten.
Om färgerna visas felaktigt...
Stäng av TV:n en gång och slå sedan på den igen
efter 15 till 30 minuter.
24SE
Om färgerna återigen visas
felaktigt...
Om det blir rundgång
Flytta högtalarna eller sänk volymen på
systemet.
Komma igång
Ställ högtalaren längre bort ifrån TV-apparaten.
25SE
5
Sätt in en skiva.
Placera en skiva i facket och tryck sedan på
A.
Spela skivor
Spela skivor
FUNCTION
"/1
A H
När du spelar en 8 cm-skiva placerar du den i
fackets inre cirkel. Kontrollera att skivan inte
ligger snett i fackets inre cirkel.
Obs!
Skivfack
• Stäng inte skivfacket genom att tvinga in det för
hand, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.
• Placera inte mer än två skivor i facket.
Justera
volymen
6
FUNCTION
ALBUM –/+
• Beroende på vilken skiva som spelas, visas eventuellt
en meny på TV-skärmen. Du kan spela upp skivan
interaktivt genom att följa instruktionerna på menyn.
(DVD: sid. 31), (VIDEO-CD: sid. 32).
Tips
REPEAT
X/x/c
ENTER
MUTING
VOLUME +/–
DISPLAY
/
./>
H
x
X
Beroende på DVD-VIDEO eller VIDEO-CD
kan vissa funktioner vara annorlunda eller
begränsade.
Se den bruksanvisning som medföljer skivorna.
1
2
3
26SE
Spara ström i standbyläge
Tryck på "/1 medan systemet slås på. Om du
vill avbryta standbyläget trycker du på "/1 en
gång.
Ytterligare funktioner
För att
Tryck på
Stoppa
x
Pausa
X
Sätt på TV:n.
Återuppta uppspelning efter X eller H
paus
Ändra ingångsväljaren på TV:n till det
här systemet.
Gå till nästa kapitel, spår
eller avsnitt
> (utom för JPEG)
Tryck på "/1.
Gå tillbaka till föregående
kapitel, spår eller avsnitt
. (utom för JPEG)
Systemet slås på.
Om systemläget inte är ställt på ”DVD”
trycker du på FUNCTION och väljer
”DVD”.
4
Tryck på H.
Skivan spelas upp (oavbruten uppspelning).
Ställ in ljudvolymen.
"/1
Tryck på A.
Tryck på
Stänga av ljudet
MUTING. För att
avbryta ”muting”
trycker du på samma
knapp igen eller på
VOLUME + för att
justera volymen.
Stoppa uppspelningen och
ta ut skivan
A
Spela upp föregående
avsnitt igen*1
(direkt
återuppspelning) under
uppspelning.
Snabbspola det aktuella
avsnittet framåt en liten
bit*2
1
Medan du spelar en skiva, tryck på x
för att stoppa uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster så att du kan starta om skivan
från den punkt där du stoppade den.
Om ”RESUME” inte visas är inte
funktionen för att återuppta uppspelningen
tillgänglig.
2
Tryck på H.
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
Spela skivor
För att
Obs!
(direktsökning) under
uppspelning.
Gå till nästa eller föregående ALBUM + eller –
under uppspelning.
album*3
*1 Endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-/DVD-R-skivor.
Knappen kan användas förutom med DivXvideofiler.
*2 Endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-/DVD-R-/
DVD+RW-skivor. Knappen kan användas förutom
med DivX-videofiler.
*3 Endast DATA-CD-/DATA-DVD-skivor.
Obs!
• Om det inte finns någon skiva i systemet visas ”NO
DISC” i frontpanelens teckenfönster.
Tips
• Du kan använda funktionen för direkt
återuppspelning när du vill titta en gång till på ett
avsnitt eller höra en dialog som du missat.
• Funktionen för direktsökning kan du använda när du
vill hoppa över ett visst avsnitt.
• För vissa avsnitt kan det hända att funktionen för
direkt återuppspelning eller direktsökning inte går att
använda.
Återuppta uppspelningen från
den punkt där du stoppade
skivan (Återuppta
uppspelning)
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x och ”RESUME”
visas i frontpanelens teckenfönster. Så länge du
inte tar ut skivan fungerar återupptagen
uppspelning även om systemet gått in i
standbyläge genom att du tryckt på "/1.
• Om [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] är inställt på [AV]
(sid. 70), raderas återupptagningspunkten när du
ändrar funktionen genom att trycka på FUNCTION.
• Den punkt där du stoppade uppspelningen kan
komma att raderas när:
– du ändrar uppspelningsläget,
– du ändrar inställningarna i inställningsfönstret.
– du byter funktion genom att trycka på
FUNCTION.
– du kopplar bort nätkabeln.
• För DVD-RW-skivor i VR-läget samt CD-, DATACD- och DATA-DVD-skivor lagrar systemet
återupptagningspunkten för den aktuella skivan.
Återupptagningspunkten raderas när:
– du matar ut skivan.
– systemet växlar över till standbyläge (endast
DATA-CD/DATA-DVD-skivor).
• Återupptagen uppspelning kan inte användas under
programmerad uppspelning och slumpvis
uppspelning.
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda för alla skivor.
• Beroende på var du stoppade skivan är det inte säkert
att systemet kan återuppta uppspelningen från exakt
samma punkt.
Tips
• För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
Spela upp en tidigare uppspelad
skiva med återupptagen
uppspelning (Fortsatt uppspeln.
multi)
(endast DVD-VIDEO/VIDEO-CD)
Systemet lagrar den punkt där du stoppade
skivan för upp till 40 skivor och återupptar
fortsättning
27SE
uppspelningen nästa gång du sätter in samma
skiva. När du lagrar en återupptagningspunkt för
den 41:a skivan, raderas
återupptagningspunkten för den första skivan.
Du slår på den här funktionen genom att ställa
[FORTSATT UPPSPELN. MULTI] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] till [PÅ]. För
mer information, se ”[FORTSATT UPPSPELN.
MULTI] (endast DVD-VIDEO-/VIDEO-CDskivor)” (sid. 70).
[SPÅR] visas när du spelar upp en
VIDEO-CD eller CD.
PROGRAM
Spår på en skiva
Obs!
• Om [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] under
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] är ställd på [PÅ]
(sid. 70) och du spelar upp en inspelad skiva, t.ex. en
DVD-RW-skiva, kan det hända att systemet spelar
upp andra inspelade skivor från samma
återupptagningspunkt. För att spela upp skivan från
början trycker du två gånger på x, och trycker sedan
på H.
4
Tryck på
5
Välj
[PROGRAM] genom att
trycka på X/x, och tryck sedan på
ENTER.
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Välj det spår du vill ha med i
programmet.
Det spår du valt
PROGRAM
Alternativen för [PROGRAM] visas.
6 (14)
T
2:50
AV
AV
INST.
PÅ
Tryck på c.
Antag att du t.ex. vill ha med spår [02] i
programmet.
Välj [02] under [T] genom att trycka på X/
x, tryck sedan på ENTER.
DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Total uppspelningstid
för de spår som finns
med i programmet
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR – –
2. SPÅR – –
3. SPÅR – –
4. SPÅR – –
5. SPÅR – –
6. SPÅR – –
7. SPÅR – –
(endast VIDEO-CD och CD)
1
––
01
02
03
04
05
06
Markören flyttas till spårraden [T] (i det här
fallet spår [01]).
Skapa egna program
(Programmerad uppspelning)
Du kan spela upp innehållet på en skiva i önskad
ordning genom att skapa ett eget program med
uppspelningsordning för spåren. Ett program
kan bestå av upp till 99 spår.
0:00:00
T
RADERA ALLA
1. SPÅR
2. SPÅR – –
3. SPÅR – –
4. SPÅR – –
5. SPÅR – –
6. SPÅR – –
7. SPÅR – –
RADERA ALLA
1. SPÅR
02
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
PLAY
CD
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
06
Total uppspelningstid för de spår som
finns med i programmet
3
Välj [INST. t] genom att trycka på X/x,
och tryck sedan på ENTER.
6
Vill du programmera fler spår upprepar
du steg 4 till 5.
De programmerade spåren visas i den
ordning du valt dem.
28SE
7
Tryck på H för att starta
programmerad uppspelning.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj [AV] i steg 2. Välj
[PÅ] i steg 3 och tryck på ENTER för att spela
samma program igen.
(endast VIDEO-CD och CD)
Systemet kan ”slumpa” uppspelningen av spår.
Efterföljande ”slumpvisa” uppspelningar ger
troligen en annan uppspelningsordning än den
första.
1
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
DISPLAY tills
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna program
(Programmerad uppspelning)”.
2
Markera programnumret för det spår du vill
ändra eller avbryta med X/x. Tryck på
CLEAR om du vill radera spåret från
programmet.
T
Följ steg 5 för ny programmering. Om du vill
avbryta ett program väljer du [--] under [T],
tryck sedan på ENTER.
3
x När programmerad uppspelning är
aktiverad
Tryck på ENTER.
• [PÅ]: slumpar de spår du valt för
programmerad uppspelning.
Tips
• Du kan inte använda den här funktionen för VIDEOCD- och Super VCD-skivor med PBC-uppspelning.
Välj det alternativ som du vill spela upp
slumpvis genom att trycka på X/x.
• [SPÅR]: slumpar spåren på en skiva.
Tryck på X och välj [RADERA ALLA].
Obs!
PLAY
CD
x När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna program
(Programmerad uppspelning)”.
• De programmerade spåren kan spelas upp med
slumpvist uppspelning eller upprepade gånger. Under
programmerad uppspelning följer du stegen för
slumpvis uppspelning (sid. 29) eller upprepad
uppspelning (sid. 30).
6 (14)
2:50
AV
AV
SPÅR
Avbryta alla spår i den ordning de
programmerades
2
3
Välj
[SLUMPMÄSSIG] genom
att trycka på X/x, och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [SLUMPMÄSSIG] visas.
1
1
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Ändra eller avbryta ett program
3
Spela skivor
Programmerad uppspelning startar.
När programmet slutar kan du starta om
samma program igen genom att trycka på
H.
Spela upp spår i slumpvis
ordning (Slumpvis
uppspelning)
4
Tryck på ENTER.
Slumpvis uppspelning startar.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj [AV] i steg 2.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
DISPLAY tills
fortsättning
29SE
• [SPÅR]: för upprepning av aktuellt spår.
Tips
• Du kan göra inställningarna för slumpvis uppspelning
när systemet är i stoppläge. När du valt alternativet
[SLUMPMÄSSIG] trycker du på H. Slumpvis
uppspelning startar.
x När du spelar DATA-CD- eller DATADVD-skivor
•
•
•
•
[AV]: ingen repetering.
[SKIVA]: repeterar alla album på skivan.
[ALBUM]: repeterar aktuellt album.
[SPÅR] (endast MP3-ljudspår): för
upprepning av aktuellt spår.
• [FIL] (endast DivX-videofiler): för
upprepning av aktuell fil.
Obs!
• Du kan inte använda den här funktionen för VIDEOCD- och Super VCD-skivor med PBC-uppspelning.
Spela upprepade gånger
(Repeterad uppspelning)
Du kan spela upp alla titlar, spår eller album på
en skiva eller en titel, ett kapitel spår eller album
upprepade gånger.
Du kan kombinera slumpvis uppspelning och
programmerad uppspelning.
1
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[REPETERA] genom att
trycka på X/x , och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [REPETERA] visas.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
AV
AV
SKIVA
SPÅR
3
Tryck på X/x för att välja det som ska
repeteras.
Standardinställningarna är understrukna.
x När du spelar DVD-VIDEO- eller DVDRW-skivor
•
•
•
•
[AV]: ingen repetering.
[SKIVA]: repeterar alla titlar på skivan.
[TITEL]: för upprepning av aktuell titel.
[KAPITEL]: för upprepning av aktuellt
kapitel.
x När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• [AV]: ingen repetering.
• [SKIVA]: repeterar alla spår på skivan.
30SE
4
Tryck på ENTER.
Området är valt.
Om du vill återgå till normal uppspelning
trycker du på CLEAR eller väljer [AV] i
steg 2.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
DISPLAY tills
Tips
• Du kan ställa in repetering när systemet är avstängt.
När du valt alternativet [REPETERA] trycker du på
H. Repetering börjar.
• Du kan snabbt visa status för [REPETERA] genom,
att trycka på REPEAT. Varje gång du trycker
REPEAT ändras alternativet [REPETERA].
Obs!
• Du kan inte använda den här funktionen för VIDEOCD- och Super VCD-skivor med PBC-uppspelning.
• När du spelar upp DATA-CD som innehåller MP3ljudspår och JPEG-bildfiler och deras
uppspelningstider inte är lika långa, kommer ljudet
inte att matcha.
• När [LÄGE (MP3, JPEG)] är ställt på [BILD (JPEG)]
(sid. 37) kan du inte välja [SPÅR].
Använda DVD-menyn
Vissa DVD-RW-skivor i läget VR
(videoinspelning) använder sig av två olika
typer av titlar för uppspelning: ursprungligt
inspelade titlar ([ORIGINAL]) och titlar som
kan skapas på inspelningsbara DVD-spelare för
redigering ([PLAY LIST]). Du kan välja vilken
typ av titlar du vill spela upp.
Spela skivor
En DVD-skiva är uppdelad i flera sektioner som
tillsammans utgör en film eller en musikdel.
Dessa sektioner kallas för ”titlar”. När du spelar
upp en DVD som innehåller flera titlar kan du
välja den titel du önskar via TOP MENU.
När du spelar upp DVD-skivor som tillåter dig
att välja alternativ som t.ex. undertextspråket
och det talade språket, välj dessa poster via
MENU.
Välja [ORIGINAL] eller
[PLAY LIST] på en DVD-RWskiva
Nummerknappar
TOP
MENU
MENU
X/x
ENTER
C/X/x/c
ENTER
DISPLAY
1
1
2
3
Kontrollmenyn visas.
Tryck på TOP MENU eller MENU.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
2
Välj
[ORIGINAL/PLAY LIST],
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
Alternativen för [ORIGINAL/PLAY LIST]
visas.
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
Tryck på ENTER.
3
DVD-RW
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
fortsättning
31SE
• [PLAY LIST]: spelar upp de titlar som
skapades från [ORIGINAL] för
redigering.
• [ORIGINAL]: spelar upp de titlar som
ursprungligen spelades in.
4
Tryck på ENTER.
Spela upp VIDEO-CDskivor med PBCfunktioner (version 2.0)
(PBC-uppspelning)
Med PBC-funktioner (uppspelningskontroll)
kan du utföra enkla interaktiva åtgärder, samt
använda sökfunktioner och andra liknande
funktioner.
Med PBC-uppspelning kan du spela VIDEOCD-skivor interaktivt genom att följa menyn på
TV:n.
Nummerknappar
ENTER
1
Börja spela en VIDEO-CD-skiva med
PBC-funktioner.
Menyn för ditt val visas.
2
3
4
Välj alternativets nummer med
nummerknapparna.
Tryck på ENTER.
Följ instruktionerna på menyn för
interaktiva funktioner.
Se de medföljande instruktionerna för
skivan eftersom procedurerna kan skilja sig
åt mellan olika VIDEO-CD-skivor.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
32SE
Obs!
Tips
• Om du vill spela upp utan PBC-funktionen trycker du
på ./> eller använder nummerknapparna
medan systemet har stoppats för att välja ett spår, och
trycker sedan på H eller ENTER.
[Uppspelning utan PBC.] visas på TV:n och systemet
börjar kontinuerlig uppspelning. Du kan inte visa
stillbilder som till exempel en meny. För att återgå till
PBC-uppspelning trycker du på x två gånger och
sedan på H.
Om MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler
Vad är MP3/JPEG?
MP3 är en ljudkomprimeringsteknik som
uppfyller ISO/MPEG-föreskrifterna. JPEG är en
bildkomprimeringsteknik.
Spela skivor
• Beroende på vilken VIDEO-CD-skiva du spelar
kanske menyn inte visas i steg 1.
• Beroende på vilken VIDEO-CD-skiva du spelar kan
meddelandet [Tryck på ENTER.] i steg 3 kanske
visas som [Tryck på SELECT] i de instruktioner som
medföljer skivan. I så fall trycker du på H.
Skivor som systemet kan
spela upp
Du kan spela upp DATA-CD-skivor (CD-ROMskivor/CD-R-skivor/CD-RW-skivor) inspelade
i MP3- (MPEG1 Audio Layer 3) och JPEGformat. Skivan måste emellertid vara inspelad i
et av formaten ISO 9660 Level 1, Level 2 eller
Joliet för att spelaren ska kunna identifiera och
spela upp spåren (eller filerna). Du kan också
spela upp Multi Session-skivor (skivor som
bränts i flera omgångar).
Se instruktionerna som levererades med CD-R/
RW-enheterna och med programvaran som du
använder för inspelning (medföljer inte).
Om multisessionsskivor
Om MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler spelas in
under den första bränningen kommer systemet
också att spela upp MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler under andra bränningar. Om ljudspår
och bilder i musik-CD-format eller video-CDformat har spelats in under den första
bränningen, kan bara filer från den första
bränningen spelas upp.
Obs!
• Systemet kanske inte kan spela upp vissa DATA-CDskivor skapade i Packet Write-formatet. I så fall kan
du inte visa de inspelade JPEG-bilderna.
MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler som systemet kan
spela upp
Systemet kan spela upp MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler:
fortsättning
33SE
• som har tillägget ”.MP3” (MP3-ljudspår) eller
”.JPG”/”.JPEG” (JPEG-bildfil)
• som är i överensstämmelse med
bildfilsformatet DCF*
* ”Design rule for Camera File system”:
Bildstandarder för digital kamera reglerade av Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Obs!
• Systemet spelar upp valfria data med tillägget
”.MP3”, ”.JPG” eller ”.JPEG” även om de inte
är i MP3- eller JPEG-format. Att spela upp
dessa data kan generera ett högt störljud som
kan skada högtalarsystemet.
• Systemet är inte i överensstämmelse med ljud
i MP3PRO-format.
Uppspelningsordning för MP3ljudspår eller JPEG-bildfiler
Uppspelningsordningen för MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler på en DATA-CD-skiva är som
följer:
x Struktur för skivinnehåll
Träd 1
Träd 2
Träd 3
Träd 4
ROOT
Album
34SE
Spår (MP3-ljud) eller fil
(JPEG-bild)
Träd 5
När du sätter i en DATA-CD-skiva och trycker
på H spelas de numrerade spåren (eller filerna)
upp från 1 till 7. Eventuella underalbum/spår
(eller filer) i ett aktuellt valt album har prioritet
framför nästa album i samma träd. (Exempel: C
innehåller D så 4 spelas upp före 5.)
När du trycker på MENU och listan med
albumnamn visas (sid. 35), visas de i följande
ordning:
A t B t C t D t F t G. Album
som inte innehåller spår (eller filer) (som
exempelvis album E) visas inte i listan.
Tips
• Om du lägger till nummer (01, 02, 03 etc.) framför
spår-/filnamnen när du lagrar spåren (eller filerna) på
en skiva spelas spåren eller filerna upp i den
ordningen.
• Eftersom det tar längre tid att börja spela upp en skiva
med många träd rekommenderar vi att du inte skapar
album med fler än två träd.
Obs!
• Beroende på den programvara du använder när du
skapar DATA-CD-skivan kan
uppspelningsordningen skilja sig från den på bilden.
• Uppspelningsordningen ovan kanske inte är
applicerbar om det finns mer än 200 album och 300
filer i varje album.
• Systemet kan identifiera upp till 200 album (systemet
räknar bara album, inklusive album som inte
innehåller MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler).
Systemet spelar inte upp något album efter det 200:e
albumet.
• Det kan ta längre tid för systemet att starta en
uppspelning i samband med växling till nästa album
eller hopp till ett annat album.
• En del typer av JPEG-filer kan inte spelas upp.
Spela upp DATA-CDskivor med MP3-ljudspår
och JPEG-bildfiler
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Tryck på X/x för att välja album och
tryck på H.
Spela skivor
MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler inspelade på
DATA-CD-skivor (CD-ROM-skivor/CD-Rskivor/CD-RW-skivor) kan spelas upp i det här
systemet.
3( 30)
Systemet börjar spela upp valt album.
Så här stoppar du uppspelning
Tryck på x.
PICTURE
NAVI
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
x
Tips
• Du kan visa skivinformationen medan du spelar upp
MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler (sid. 46).
• Du kan välja repeterad uppspelning medan du spelar
upp MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler (sid. 30) och
[LJUD] när du spelar upp ett MP3-ljudspår (sid. 50).
Välja ett album
1
Så här spelar du upp nästa eller
föregående MP3-ljudspår
Tryck på ./>. Observera att du kan välja
nästa album genom att fortsätta trycka på >
efter det sista spåret på det första albumet, men
du kan inte återgå till föregående album genom
att trycka på .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
Så här spelar du upp nästa eller
föregående JPEG-bildfil
Tryck på C/c när kontrollmenyn inte visas.
Observera att du kan välja nästa album genom
att fortsätta trycka på c efter den sista bilden på
det första albumet, men du kan inte återgå till
föregående album genom att trycka på C. Om du
vill återgå till föregående album väljer du det i
albumlistan.
Stänga visningen
Tryck på MENU.
Sätt in en DATA-CD-skiva.
Listan med inspelade album på DATA-CDskivan visas. När ett album spelas upp
skuggas titeln.
Du kan slå på och av albumlistan genom att
trycka på MENU.
Välja ett MP3-ljudspår
1
Sätt in en DATA-CD-skiva.
Album inspelade på DATA-CD-skivan
visas. När ett album spelas upp skuggas
titeln.
2
Välj ett album genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
Skivans albumlista visas.
fortsättning
35SE
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
3
Välj ett spår genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
Det valda spåret spelas upp. Du kan slå av
spårlistan genom att trycka på MENU. Om
du trycker på MENU en gång till visas
albumlistan på nytt.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Välj den bild du vill visa genom att
trycka på C/X/x/c, tryck sedan på
ENTER.
Så här stoppar du uppspelning
Tryck på x.
Så här spelar du upp nästa eller
föregående MP3-ljudspår
Tryck på ./>. Observera att du kan välja
nästa album genom att fortsätta trycka på >
efter det sista spåret på det första albumet, men
du kan inte återgå till föregående album genom
att trycka på .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Stänga visningen
Tryck på MENU.
Välja en JPEG-bildfil
1
Sätt in en DATA-CD-skiva.
Album inspelade på DATA-CD-skivan
visas. När ett album spelas upp skuggas
titeln.
2
Välj ett album genom att trycka på X/x,
tryck sedan på PICTURE NAVI.
Bilder och filer i albumet visas i bilder om
16.
36SE
Så här spelar du upp nästa eller
föregående JPEG-bildfil
Tryck på C/c när kontrollmenyn inte visas.
Observera att du kan välja nästa album genom
att fortsätta trycka på c efter den sista bilden på
det första albumet, men du kan inte återgå till
föregående album genom att trycka på C. Om du
vill återgå till föregående album väljer du det i
albumlistan.
Så här roterar du en JPEG-bild
När en JPEG-bildfil visas på skärmen kan du
rotera bilden 90 grader i taget.
Tryck på X/x när du visar en bild. Varje gång du
trycker på X roteras bilden moturs med 90
grader.
Exempel på när du trycker på X en gång:
Rotationsriktning
Du kan spela upp ett bildspel med ljud genom att
först placera MP3- och JPEG-filer i samma
album på en DATA-CD-skiva. Sedan kan du
spela upp DATA-CD-skivan och välja läget
[AUTO] enligt anvisningarna nedan.
Spela skivor
Tryck på CLEAR när du vill återgå till normal
visning.
Spela upp ljudspår och
bilder som ett bildspel
med ljud
Obs!
• Ingenting händer när du trycker på C medan du spelar
upp albumets första bildfil.
• Om du trycker på C/c för att fortsätta till nästa eller
föregående bild avbryts funktionen ”Rotera en JPEGbild”.
• Bildspelet avbryts när du trycker på X/x.
Så här stoppar du uppspelning
MENU
Tryck på x.
X/x
ENTER
Tips
• En blädderruta visas på skärmens högra sida. Om du
vill visa ytterligare bildfiler väljer du den nedersta
bilden och trycker på x. Om du vill återgå till
föregående bild väljer du den översta bilden och
trycker på X.
• Du kan också ändra hur länge bilderna visas på
skärmen (sid. 38) och effekter (sid. 39) när du spelar
upp en JPEG-bildfil.
DISPLAY
H
1
2
Sätt in en DATA-CD-skiva.
Tryck på
DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
3
Tryck på X/x för att välja
[LÄGE (MP3, JPEG)] och tryck sedan
på ENTER.
Alternativen för [LÄGE (MP3, JPEG)]
visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AUTO
AUTO
LJUD (MP3)
BILD (JPEG)
DATA CD MP3
fortsättning
37SE
4
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning och tryck sedan på ENTER.
Standardinställningarna är understrukna.
• [AUTO]: JPEG-bildfilerna och MP3ljudspåren från samma album spelas upp
som ett bildspel.
• [LJUD (MP3)]: spelar upp bara MP3ljudspår kontinuerligt.
• [BILD (JPEG)]: endast JPEG-bildfiler
spelas upp som ett bildspel.
5
Tryck på MENU.
Listan med inspelade album på DATA-CDskivan visas.
6
Tryck på X/x för att välja album och
tryck på H.
• Om du spelar ett omfattande MP3-dataspår och
JPEG-bilddata samtidigt kan ljudet hoppas över. Vi
rekommenderar att du ställer in MP3-bithastigheten
på 128 kbps eller lägre när du skapar filen. Om ljudet
ändå hoppas över reducerar du storleken på JPEGfilen.
Ange bildspelets varaktighet
(endast JPEG)
När du spelar upp JPEG-bildfiler med bildspel
kan du ange hur länge bilderna ska visas på
skärmen.
1
2
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAL
NORMAL
SNABB
LÅNGSAM 1
LÅNGSAM 2
3
DATA CD JPEG
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
Standardinställningarna är understrukna.
• [NORMAL]: ställer in bildvisningen på 6
till 9 sekunder. (Bilder som är på fyra
miljoner pixlar eller mer förlänger
visningen.)
• [SNABB]: ställer in bildvisningen på
kortare än [NORMAL].
• [LÅNGSAM 1]: Ställer in bildvisningen
på längre än [NORMAL].
• [LÅNGSAM 2]: Ställer in bildvisningen
på längre än [LÅNGSAM 1].
Obs!
38SE
Välj
[INTERVALL] genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för [INTERVALL] visas.
Tips
• Det går inte att spela upp JPEG-filer och MP3-spår
samtidigt om de inte finns i samma album.
• När JPEG-bildfilen tar längre tid än MP3-ljudspåret
fortsätter bildspelet utan ljud.
• När MP3-ljudspårets tar längre tid än JPEG-bildfilen
fortsätter ljudspåret utan bildspel.
• Om det inte finns några MP3-ljudspår och JPEGbildfiler på DATA-CD-skivan visas meddelandena
[Inga ljuddata] och [Inga bilddata] på skärmen.
• Om du ställer in [LÄGE (MP3, JPEG)] på [BILD
(JPEG)] för en skiva som endast innehåller MP3-spår
eller [LJUD (MP3)] för en skiva som endast
innehåller JPEG-filer, är det inte säkert att du kan
ändra inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)].
• PICTURE NAVI fungerar inte när [LJUD (MP3)] är
valt.
DISPLAY två gånger.
Kontrollmenyn för JPEG visas.
Systemet börjar spela upp valt album.
Du kan slå på och av albumlistan genom att
trycka upprepade gånger på MENU.
• Du kan också ändra hur länge bilderna visas på
skärmen (sid. 38) och effekt (sid. 39) medan du
spelar upp JPEG-bildfiler.
• Om du vill spela upp ett bildspel till samma ljudspår
ställer du in spåret på MENU repeterad uppspelning
(sid. 30).
• När du väljer [AUTO] kan systemet identifiera upp
till 300 MP3-spår och 300 JPEG-filer i ett enda
album. När du väljer [LJUD (MP3)] eller [BILD
(JPEG)] kan systemet identifiera upp till 600 MP3filer och 600 JPEG-filer i ett enda album. Maximalt
200 album kan identifieras oavsett valt läge.
Tryck på
4
Tryck på ENTER.
Den valda inställningen får effekt.
Obs!
• En del JPEG-filer kan ta längre tid än andra att visa
vilket kan göra att bildvisningen verkar längre än för
det alternativ som du valde. Särskilt progressiva
JPEG-filer eller JPEG-filer på 3 000 000 pixlar eller
mer.
Välja en effekt för bildfiler i
ett bildspel
Titta på DivX®-videofilmer
(endast JPEG)
1
Tryck på
Spela skivor
När du spelar upp en JPEG-bildfil kan du välja
vilken effekt som ska användas när du visar
bildspelet.
DISPLAY två gånger.
Kontrollmenyn för JPEG visas.
2
Välj
[EFFEKT] genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för [EFFEKT] visas.
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
DATA CD JPEG
TYP 1
TYP 1
TYP 2
TYP 3
TYP 4
TYP 5
AV
3
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
Standardinställningarna är understrukna.
• [TYP 1]: Bilden sveper in från toppen till
botten.
• [TYP 2]: Bilden sträcks ut från vänster till
höger på skärmen.
• [TYP 3]: Bilden sträcks ut från skärmens
mitt.
• [TYP 4]: Bilden tilldelas effekter
slumpvist.
• [TYP 5]: Nästa bild glider in över den
föregående bilden.
• [AV]: Stänger av den här funktionen.
4
Tryck på ENTER.
Den valda inställningen får effekt.
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
Om DivX-videofiler
DivX® är en videokomprimeringsteknik som
utvecklats av DivXNetworks, Inc. Denna
produkt är officiellt DivX®-certifierad.
Du kan spela upp DATA-CD- och DATADVD-skivor som innehåller DivX®-videofiler.
DATA-CD- och DATA-DVD-skivor
som systemet kan spela upp
Uppspelning av DATA-CD- (CD-ROM-/CD-R/CD-RW-skivor) och DATA-DVD-skivor
(DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RWskivor) på det här systemet är föremål för
särskilda förutsättningar:
– På de DATA-CD-skivor som innehåller
DivX-videofiler utöver MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler, kan systemet endast spela upp
DivX-videofilerna.
– På DATA-DVD-skivor, kan systemet endast
spela upp DivX-videofiler. Alla andra data
som inte är DivX-videofiler, t.ex. MP3ljudspår och JPEG-bildfiler spelas inte upp.
Detta system kan dock bara spela upp DATACD-skivor med det logiska formatet ISO 9660
Level 1/Level 2 eller Joliet, samt DATA-DVDskivor av UDF-format (Universal Disk Format).
fortsättning
39SE
Du kan även spela upp DATA-CD-skivor som
spelats in i flera omgångar (Multi Session)
(sid. 33). DATA-DVD-skivor som spelats in i
flera omgångar kan dock inte spelas upp.
Mer information om inspelningsformat finns i
instruktionerna som medföljer diskenheterna
och programvaran som du använder för
inspelning (medföljer ej).
Om uppspelningsordningen av
data på DATA-CD- eller DATADVD-skivor
Se ”Uppspelningsordning för MP3-ljudspår
eller JPEG-bildfiler” (sid. 34). Observera att
uppspelningsordningen inte alltid gäller,
beroende på vilken programvara som används
för att skapa DivX-videofilen, eller om det finns
mer än 200 album och 600 DivX-videofiler i
varje album.
Obs!
• Systemet kanske inte kan spela upp vissa DATA-CD/DATA-DVD-skivor skapade i Packet Writeformatet.
DivX-videofiler som systemet kan
spela upp
Spelaren kan spela upp data som spelats in i
DivX-format och som har filändelsen ”.AVI”
eller ”.DIVX”. Systemet spelar inte upp filer
med filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” om de
inte innehåller en DivX-video.
Spela upp DivX-videofiler
Du kan spela upp DivX-videofiler på DATACD- (CD-ROM-/CD-R-/CD-RW-skivor) och
DATA-DVD-skivor (DVD-R-/DVD-RW-/
DVD+R-/DVD+RW-skivor).
Tips
• Du kan granska skivans information medan du spelar
upp en DivX-videofil (sid. 46).
Obs!
• Om inga DivX-videofiler har spelats in på en DATADVD-skiva, visas ett meddelande som informerar om
att skivan inte kan spelas upp.
• Beroende på DivX-videofilen, kan bilden pausas eller
vara otydlig. I detta fall rekommenderas du att skapa
filen vid en lägre bithastighet. Om ljudet fortfarande
är störande, rekommenderas ljudformatet MP3.
Observera dock att systemet inte kan spela upp filer
av WMA-format (Windows Media Audio).
• På grund av komprimeringstekniken som används för
DivX-videofiler, kan det ta en stund för bilden att
visas efter att du har tryckt på H
• Beroende på DivX-videofilen, kan det hända att
ljudet inte stämmer överens med bilderna på
skärmen.
Välja ett album
1
Tryck på MENU.
Skivans albumlista visas. Endast album
som innehåller DivX-videofiler
förekommer i listan.
Tips
3( 3)
• Mer information om MP3-ljudfiler eller JPEGbildfiler som kan spelas upp på DATA-CD-skivor
finns i avsnittet ”Skivor som systemet kan spela upp”
(sid. 33).
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Obs!
• Systemet kan eventuellt inte spela upp en DivXvideofil när filen har kombinerats av två eller fler
DivX-videofiler.
• Systemet kan inte spela upp en DivX-videofil vars
storlek överstiger 720 (bredd) × 576 (höjd) eller 2
GB.
• Beroende på DivX-videofilen, kan bilden vara
otydlig eller ljudet hoppa.
• Systemet kan inte spela upp vissa DivX-videofiler
som överstiger 3 timmar.
2
3
Välj det album du vill spela upp genom
att trycka på X/x.
Tryck på H.
Systemet börjar spela upp valt album.
För att välja DivX-videofiler, se ”Välja en
DivX-videofil” (sid. 41).
Så här stoppar du uppspelning
Tryck på x.
40SE
För att gå till nästa eller
föregående sida
Tryck på C/c.
Stänga visningen
Välja en DivX-videofil
1
Efter steg 2 i ”Välja ett album” trycker
du på ENTER.
Spela skivor
Tryck flera gånger på MENU.
Tips
• Om antalet visningar är förinställt, kan du spela upp
DivX-videofilerna så många gånger som numret
visar. Följande förekomster tas med i beräkningen:
– när systemet stängs av.
– när skivfacket öppnas.
– när en annan fil spelas.
Listan med filerna i albumet visas.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Välj en fil genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
Den fil du valt spelas upp.
Så här stoppar du uppspelning
Tryck på x.
För att gå till nästa eller
föregående sida
Tryck på C/c.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Spela upp föregående eller nästa
DivX-videofil utan att slå på
ovannämnda fillista
Du kan välja föregående eller nästa DivXvideofil i samma album genom att trycka på
./>.
Du kan också välja den första filen i nästa album
genom att trycka på > under uppspelning av
den sista filen i det aktuella albumet. Observera
att du inte kan backa till ett föregående album
genom att trycka på . Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
41SE
Justera fördröjningen
mellan bild och ljud
(A/V SYNC)
Söka efter en viss punkt
på en skiva
(Avsökning, uppspelning i slowmotion, frysa bildrutor)
När ljudet inte överensstämmer med bilderna på
skärmen, kan du justera fördröjningen mellan
bild och ljud.
Du kan snabbt hitta en viss punkt på en skiva
genom att titta på filmen på skärmen eller spela
den långsamt.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Tryck på
DISPLAY i stoppläge.
/
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[A/V SYNC] genom att
trycka på X/x, och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [A/V SYNC] visas.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-RW
AV
AV
PÅ
3
SLOW
m/M
/
X
Obs!
• Beroende på vilken DVD-/VIDEO-CD-skiva du
spelar kanske du inte kan använda alla funktioner.
Hitta en viss punkt snabbt
genom att snabbspola skivan
framåt eller bakåt (avsökning)
(utom för JPEG)
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• [AV]: justeras inte.
• [PÅ]: justerar fördröjningen mellan bild
och ljud.
Obs!
• Beroende på den ingående ljudströmmen, fungerar
kanske inte den här funktionen.
42SE
H
Tryck på
m eller M
medan du spelar
upp en skiva. När du hittar önskad punkt trycker
du på H för att återgå till normal hastighet.
Varje gång du trycker på
m eller M
under sökning ändras uppspelningshastigheten.
Med varje tryckning ändras visningen enligt
nedan: Faktiska hastigheter kan skilja sig åt för
en del skivor.
Uppspelningsriktning
DVD-RW-skivor) genom att trycka på
(steg). Återgå till normal uppspelning genom att
trycka på H.
× 2B t 1M t 2M t 3M
Obs!
Motsatt riktning
× 2b t 1m t 2m t 3m
• Du kan inte söka efter en stillbild på en DVD-RWskiva i VR-läget.
• På DATA-CD-skivor fungerar denna funktion endast
med DivX-videofiler.
Spela skivor
3M (endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-/DivX-video-/
VIDEO-CD-skivor)
× 2B (endast DVD-VIDEO-/CD-skivor)
3m (endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-/DivXvideo-/VIDEO-CD-skivor)
× 2b (endast DVD-VIDEO-skivor)
”× 2B”/”× 2b”-uppspelningshastigheten är
ungefär två gånger snabbare än den normala.
”3M”/”3m”-uppspelningshastigheten är
snabbare än ”2M”/”2m”-hastigheten och
”2M”/”2m”-uppspelningshastigheten är
snabbare än ”1M”/”1m”.
Bild efter bild (uppspelning i
slow-motion)
(endast DVD-/DVD-RW-/DivX-video
och VIDEO-CD-skivor)
Tryck på
m eller M
när systemet är i
pausläge. För att återgå till normal hastighet
trycker du på H. Varje gång du trycker på
m eller M
under slowmotionuppspelning ändras hastigheten. Två
hastigheter finns. Med varje tryckning ändras
visningen enligt följande:
Uppspelningsriktning
2
y1
Motsatt riktning (endast DVD-VIDEO-skivor)
2
y1
Uppspelningshastigheten ”2
långsammare än ”1 ”/”1
”/”2
”.
” är
Spela upp en bildruta i taget
(Frysa bildrutor)
(utom för CD och JPEG)
Gå till nästa bildruta genom att trycka på
(steg) när systemet är i pausläge. Gå
till föregående bildruta (endast DVD-VIDEO-/
43SE
x När du spelar upp VIDEO-CD-/Super
VCD-skivor utan PBC-uppspelning
Söka efter titel/kapitel/
spår/avsnitt, etc.
[SPÅR]
[INDEX]
x När du spelar upp VIDEO-CD-/Super
VCD-skivor med PBC-uppspelning
[AVSNITT]
Du kan söka igenom en DVD-skiva efter titel
eller kapitel och du kan söka igenom en VIDEOCD-/CD-/DATA-CD-/DATA-DVD-skiva efter
spår, index eller avsnitt. Eftersom titlar och spår
är tilldelade unika nummer på skivan kan du
göra önskat val genom att ange motsvarande
nummer. Du kan också söka efter ett avsnitt med
tidkoden.
x När du spelar CD-skivor
[SPÅR]
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(MP3-ljud)
[ALBUM]
[SPÅR]
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(JPEG-fil)
[ALBUM]
[FIL]
Nummerknappar
x När du spelar en DivX-video
[ALBUM]
CLEAR
[FIL]
X/x
Exempel: när du väljer
[KAPITEL]
markeras [** (**)] (** refererar till ett
nummer).
Talet inom parentes visar totala antalet
titlar, kapitel, spår, index, avsnitt, album
eller filer.
ENTER
DISPLAY
1
Tryck på
DISPLAY. (När du spelar
upp en DATA-CD-skiva med JPEGbildfiler trycker du på
DISPLAY två
gånger.)
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
Vald rad
x När du spelar DVD-VIDEO-/DVD-RWskivor
[TITEL]
[KAPITEL]
[TID/TEXT]
Välj [TID/TEXT] om du vill söka efter
startpunkten genom att ange tidkoden.
44SE
3
Tryck på ENTER.
[** (**)] ändras till [– – (**)].
12(27)
(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Söka med hjälp av avsnitt
(Bildnavigering)
4
Välj det titel-, kapitel-, spår-, index- eller
avsnittsnummer du söker genom att
trycka på X/x eller på
nummerknapparna.
Spela skivor
Du kan dela upp skärmen i 9 mindre delar och på
det sättet snabbt hitta önskat avsnitt.
PICTURE
NAVI
Om du skriver fel
Raderar du numret genom att trycka på
CLEAR och sedan välja ett annat nummer.
5
Tryck på ENTER.
C/X/x/c
ENTER
Systemet startar uppspelningen från
markerat nummer.
DISPLAY
Om du vill söka efter ett avsnitt
med tidkoden (endast DVDVIDEO-skivor)
1
Välj
1
[TID/TEXT] i steg 2.
Följande display visas.
[T **:**:**] (uppspelningstid för den
aktuella titeln) är vald.
2
Tryck på PICTURE NAVI under
uppspelning.
VISA KAPITEL
Tryck på ENTER.
ENTER
[T **:**:**] ändras till [T --:--:--].
3
Ange tidkoden med nummerknapparna och
tryck sedan på ENTER.
För att exempelvis finna det önskade avsnittet
2 timmar, 10 minuter och 20 sekunder efter
starten skriver du [2:10:20].
2
• [VISA TITEL] (endast DVD-VIDEOskivor): visar det första avsnittet i varje
titel.
• [VISA KAPITEL] (endast DVD-VIDEOskivor): visar det första avsnittet i varje
kapitel.
• [VISA SPÅR] (VIDEO-CD-/
endast Super VCD-skivor): visar det
första avsnittet i varje spår.
Tips
• När kontrollmenyn är stängd kan du söka efter ett
kapitel (DVD-VIDEO-/DVD-RW-skivor), spår (CDskivor) eller en fil (DATA-CD- (DivX-video)/
DATA-DVD-skivor) genom att trycka på
nummerknapparna och sedan på ENTER.
Obs!
• Det går inte att söka efter ett avsnitt på en DVD+RWskiva med tidkoden.
• Titel-, kapitel- eller spårnummer som visas är samma
nummer som spelats in på skivan.
Tryck på PICTURE NAVI upprepade
gånger för att välja alternativ.
3
Tryck på ENTER.
Det första avsnittet i varje titel, kapitel eller
spår visas på följande sätt.
fortsättning
45SE
Visa skivinformation
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Välj titel, kapitel eller spår genom att
trycka på C/X/x/c, tryck sedan på
ENTER.
DISPLAY
Uppspelningen startar från det valda
avsnittet.
Återgå till normal uppspelning
under pågående inställning
Tryck på O RETURN eller
DISPLAY.
DISPLAY
Tips
• Om det finns fler än 9 titlar, kapitel eller spår visas V
på den undre högra delen av skärmen.
För att visa resterande titlar, kapitel eller spår
markerar du avsnitten längst ned och trycker sedan på
x. För att återgå till föregående avsnitt markerar du
de översta avsnitten och trycker sedan på X.
Obs!
• För vissa skivor kan du inte välja vissa funktioner.
Visa speltid och återstående
tid i frontpanelens
teckenfönster
Du kan granska skivans information, t.ex.
återstående tid, totalt antal titlar på en DVDskiva eller antalet spår på en VIDEO-CD-, CDeller MP3-skiva, eller filnamn på en DivX-video
i frontpanelens teckenfönster (sid. 83).
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY medan du
spelar skivan ändras teckenfönstret enligt
följande tabell.
46SE
När du spelar DVD-VIDEO- eller
DVD-RW-skivor
t Uppspelningstid och nummer för den
t Uppspelningstid för det aktuella spåret
r
Återstående tid för det aktuella spåret
r
Uppspelningstid för skivan
r
Återstående tid för skivan
r
Skivnamn
r
Spår och index*
r
Teckenfönstret återgår till
öppningsbilden efter 2 sekunder.
Återstående tid för det aktuella kapitlet
r
Skivnamn
r
Titel och kapitel
r
Teckenfönstret återgår till
öppningsbilden efter 2 sekunder.
När du spelar DATA-CD-skivor
(DivX-video) eller DATA-DVDskivor (DivX-video)
* Utom för CD-skivor.
När du spelar en MP3-skiva
t Uppspelningstid och aktuellt
spårnummer
r
Spårnamn (filnamn)
t Uppspelningstid för den aktuella filen
r
Aktuellt filnamn
r
Aktuellt album och filnummer
r
Teckenfönstret återgår till
öppningsbilden efter 2 sekunder.
Spela skivor
aktuella titeln
r
Återstående tid för den aktuella titeln
r
Uppspelningstid och nummer för aktuellt
kapitel
r
När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(med PBC-funktioner) eller en CDskiva
Tips
• När du spelar VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner visas speltiden.
• När du spelar VIDEO-CD-skivor utan PBCfunktioner visas spår- och indexnummer efter
skivnamnet.
• Du kan också granska tidsinformation och text med
kontrollmenyn.
Obs!
• Om skivan inte innehåller text, visas skivnamnet eller
spårnamnet (filnamnet ) som ”NO TEXT”.
• Systemet kan bara visa den första nivån med DVD/
CD-text som exempelvis skivnamn eller titel.
• När MP3-filnamnet inte kan visas, syns istället ”*” i
frontpanelens teckenfönster.
• Beroende på texten kan det hända att inte skivans
eller spårets namn visas.
• Speltiden för MP3-ljudspår och DivX-videofiler
kanske inte visas korrekt.
• Om du spelar en skiva med enbart JPEG-bildfiler och
du ställer in [LÄGE (MP3, JPEG)] på [AUTO] eller
fortsättning
47SE
x När du spelar DVD-VIDEO- eller DVDRW-skivor
[LJUD (MP3)] (sid. 37), visas meddelandet “NO
AUDIO” i frontpanelens teckenfönster.
• Om du spelar en skiva med enbart MP3-filer och du
ställer in [LÄGE (MP3, JPEG)] på [BILD (JPEG)]
(sid. 37), visas meddelandet “NO IMAGE” i
frontpanelens teckenfönster.
• T **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T–**:**:**
Återstående tid för den aktuella titeln
• C **:**:**
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–**:**:**
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
Visa stationens namn eller
frekvens i frontpanelens
teckenfönster
När systemet är inställt på ”TUNER AM” eller
”TUNER FM”, kan du granska frekvensen med
hjälp av frontpanelens teckenfönster
x När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(utan PBC-funktioner)
Tryck på DISPLAY.
• **:**
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
teckenfönstret enligt följande tabell.
x När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(med PBC-funktioner) eller en CD-skiva
t Stationsnamn*1
r
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
• D **:**
Uppspelningstid för den aktuella
skivan
• D–**:**
Återstående tid för den aktuella skivan
Frekvens*2
*1 Detta visas om du har angett ett namn för en
förinställd station (sid. 63).
*2 Återgår till ursprunglig visning när flera sekunder
har förflutit.
Granska uppspelningstiden
och återstående tid
Du kan granska uppspelningstiden och den
återstående tiden för den titel, det kapitel eller
det spår som spelas samt den totala
uppspelningstiden eller den återstående tiden för
skivan. Du kan också visa DVD-text och MP3mappnamn/-filnamn inspelade på skivan.
1
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(MP3-ljud)
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
x När du spelar DATA-CD-skivor
(DivX-video)/DATA-DVD-skivor (DivXvideo)
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
Följande display visas.
• **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella filen
T 1:01:57
Obs!
Tidsinformation
2
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
för att ändra tidsinformationen.
Vad displayen visar och vilken typ av tid
som du kan ändra beror på vilken skiva du
spelar.
48SE
• Endast bokstäver och siffror kan visas.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas upp kan
systemet bara visa ett begränsat antal tecken. För
vissa skivor kan inte alla tecknen i texten visas.
Granska spelinformationen på
skivan
Granska datuminformationen
Så här granskar du DVD-/CD-text
Du kan granska datuminformationen under
uppspelning när Exif*-taggen registrerats i
JPEG-bildens data.
Tryck på
DISPLAY två gånger under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2003
BRAHMS SYMPHONY
Granska DATA-CD-text (MP3-ljud/
DivX-video)/DATA-DVD-text
(DivX-video)
Du kan visa namnet på albumet/spåret/filen,
samt ljudbithastigheten (mängden data per
sekund för det aktuella ljudet) på tv-skärmen
genom att trycka på DISPLAY under
uppspelning av MP3-ljudspår på DATA-CDskivor eller DivX-videofiler på DATA-CD-/
DATA-DVD-skivor.
Spela skivor
Tryck på DISPLAY upprepade gånger i steg 2
för att visa text inspelad på DVD-/CD-skivan.
DVD-/CD-text visas bara när text är inspelad på
skivan. Texten kan inte ändras. Om skivan inte
innehåller någon text visas ”NO TEXT”.
(endast JPEG)
DATA CD JPEG
Datuminformation
* Datuminformation ”Exchangeable Image File
Format” är ett bildformat för digitalkameror som
definierats av Japan Electronics & Information
technology Industries Association (JEITA).
Tips
• Datuminformationen är [DD/MM/ÅÅÅÅ].
DD: Dag
MM: Månad
ÅÅÅÅ: År
Bithastighet*
Obs!
T 17:30
128k
• Om det inte finns någon datuminformation eller om
data har skadats på skivan, kan systemet inte visa
datumet.
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnamn
Spår-/filnamn
* Visas när:
– ett MP3-ljudspår på en DATA-CD-skiva spelas
upp.
– en DivX-videofil som innehåller MP3-ljud på en
DATA-CD-/DATA-DVD-skiva spelas upp.
49SE
x När du spelar DVD-VIDEO-skivor
Det är DVD-VIDEO-skivan som avgör
vilka språk du kan välja mellan.
När 4 siffror visas anger de språkkoden.
Information finns i ”Språkkoder” (sid. 81)
om kod för språket. Om samma språk visas
två eller flera gånger är DVD-VIDEOskivan inspelad med flera ljudformat.
Ljudjusteringar
Ändra ljudet
När du spelar upp DVD-VIDEO- eller DATACD-/DATA-DVD-skivor (DivX-videofiler)
med ljudet inspelat i flera format (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio eller DTS) kan du byta
ljudformat. Om DVD-VIDEO-skivan har
ljudspår på flera språk kan du också byta språk.
Med VIDEO-CD-, CD- eller DATA-CD-skivor
kan du välja ljudet från den högra eller vänstra
kanalen och lyssna på ljudet från den valda
kanalen genom både de högra och de vänstra
högtalarna. När du spelar en skiva med sång på
den högra kanalen och instrumenten på den
vänstra kanalen kan du exempelvis välja den
vänstra kanalen och bara lyssna på instrumenten
från båda högtalarna.
x När du spelar DVD-RW-skivor
De ljudspårstyper som har spelats in på en
skiva visas. Standardinställningarna är
understrukna.
Exempel:
• [1: HUVUDKANAL] (huvudljud)
• [1: SUBKANAL] (sekundärt ljud)
• [1: HUVUDKANAL+SUBKANAL]
(huvudljud + sekundärt ljud)
• [2: HUVUDKANAL]
• [2: SUBKANAL]
• [2: HUVUDKANAL+SUBKANAL]
Obs!
• [2: HUVUDKANAL], [2: SUBKANAL] och
[2: HUVUDKANAL+SUBKANAL] visas inte
när en ljudström är inspelad på skivan.
x När du spelar en VIDEO-CD-, CDeller DATA-CD-skiva (MP3-ljud)
AUDIO
Standardinställningarna är understrukna.
• [STEREO]: vanligt standardstereoljud
• [1/V]: ljudet från vänster kanal (mono)
• [2/H]: ljudet från höger kanal (mono)
x När du spelar DATA-CD-skivor
(DivX-video) eller DATA-DVD-skivor
(DivX-video)
1
Tryck på AUDIO flera gånger under
uppspelning.
Valet av ljudsignalsformat på DATA-CDeller DATA-DVD-skivor skiljer sig
beroende på DivX-videofilen på skivan.
Formatet visas i teckenfönstret.
Följande display visas.
x När du spelar Super VCD-skivor
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
50SE
Tryck på AUDIO för att välja önskad
ljudsignal.
Standardinställningarna är understrukna.
• [1:STEREO]: stereoljudet från ljudspår 1
• [1:1/V]: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 1 (mono)
• [1:2/H]: ljudet från höger kanal för
ljudspår 1 (mono)
• [2:STEREO]: stereoljudet från ljudspår 2
• [2:1/V]: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 2 (mono)
• [2:2/H]: ljudet från höger kanal för
ljudspår 2 (mono)
x När du spelar DATA-CD-skivor (DivXvideo) eller DATA-DVD-skivor (DivX-video)
Obs!
Exempel:
• Om du spelar upp en Super VCD-skiva som saknar
ljudspår 2, hörs inget ljud om du väljer [2:STEREO],
[2:1/V] eller [2:2/H].
MP3-ljud
Bithastighet
(endast DVD-, DivX-video)
Om du trycker på AUDIO upprepade gånger vid
uppspelning visas den aktuella ljudsignalen
(PCM, Dolby Digital, DTS etc.) som nedan.
x När du spelar DVD-VIDEO-skivor
Exempel:
Dolby Digital 5.1 ch
LFE (Low
Frequency Effect)
Surround (L/R)
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Främre (L/R) +
mitt
L
C
R
LFE
LS
Om ljudsignaler
Ljudsignaler inspelade på en skiva innehåller
ljudelement (kanaler) som framgår nedan. Varje
kanal sänds ut från en separat högtalare.
• Främre (L)
• Främre (R)
• Mitt
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (enkanalig): Den här signalen kan
vara antingen Dolby Surround Soundbearbetade signaler eller Dolby Digital Sound
enkanaliga surroundljudsignaler.
• LFE-signal (Low Frequency Effect)
Ljudjusteringar
Kontrollera ljudsignalens
format
1: MP3 128k
RS
Formatet på det program
som spelas upp
Exempel:
Dolby Digital 3 ch
Främre (L/R)
Surround
(enkanalig)
2:SPANSKA DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Formatet på det program
som spelas upp
51SE
Lyssna på ljud med ljudfält
Ljudfält
Teckenfönster
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
Automatisk utmatning av
originalljudet
Du kan få alla de fördelar som surroundljud ger
genom att välja något av systemets
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar ett
kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong, trots att du lyssnar i vanlig
hemmiljö.
SOUND
FIELD
x AUTO FORMAT DIRECT AUTO
Den automatiska avkodningen identifierar
vilken typ av ljudsignal som matas in (Dolby
Digital, DTS eller vanlig 2-kanalsstereo).
Därefter utförs den avkodning som behövs. I det
här läget återges ljudet som det spelats in/kodats,
utan några tillagda effekter (t.ex. efterklang).
Om lågfrekventa signaler saknas (Dolby Digital
LFE, eller liknande) skapas en lågfrekvent
signal som sänds till subwoofern.
Använda enbart främre
högtalare och subwoofer
x 2 CHANNEL STEREO
C/c
Tryck på SOUND FIELD.
Tryck på SOUND FIELD upprepade gånger tills
det ljudfält du vill ha visas i frontpanelens
teckenfönster.
Du kan också välja ljudfält genom att trycka på
C/c.
Alla ljudfält
52SE
Ljudfält
Teckenfönster
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
VIRTUAL MULTI
DIMENSION
V.M.DIM.
MULTI ST.
MULTI ST.
ROCK
ROCK
POP
POP
JAZZ
JAZZ
CLASSIC
CLASSIC
NIGHT
NIGHT
I det här läget sänds ljudet bara ut från de främre
vänstra och högra högtalarna och subwoofern.
Vanliga 2-kanalsskällor (stereo) påverkas inte
av ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat
mixas ned till två kanaler.
Det här gör att du kan spela upp vilken ljudkälla
som helst och få ut ljudet bara från vänster och
höger högtalare och subwoofern.
Mata ut 2-kanalskällor som
CD-skivor med 5.1-kanalljud
x Dolby Pro Logic
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
fem utkanaler. I det här läget sker Pro Logicavkodning av ingångssignalen som skickas ut
till främre, mittplacerade och surrondhögtalare.
Under tiden blir surroundkanalen enkanalig.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Från 2-kanaliga källor upprättar Dolby Pro
Logic II fem utkanaler med full bandbredd. Det
görs med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
Obs!
• När ingångssignalen kommer från en flerkanalskälla,
avbryts Dolby Pro Logic och Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC och flerkanalskällan sänds ut direkt.
• Då det tvåspråkiga sändningsljudet sätts på är inte
Dolby Logic och Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC tillgängliga.
Skapar en uppsättning av virtuella
surroundhögtalarlägen som är högre än
lyssnaren från en enda uppsättning verkliga
surroundhögtalare.
Detta läge skapar 5 par virtuella högtalare som
omger lyssnaren i en elevationsvinkel på cirka
30° . Effekten skiljer sig i enlighet med
surroundhögtalarnas inställning [BAKOM] eller
[VID SIDAN] (sid. 70).
[BAKOM]
SL
Välja ett ljudfält för musik
x ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC
Varje tillhandahållet läge ger ett ljud som passar
källan.
Lyssna på ljud med låg volym
Man kan lyssna på ljudeffekter eller dialoger
som om man satt på en bio, även vid låg volym.
Det här läget är lämpligt om man vill titta på en
film på natten.
I det här läget kommer ljudet endast att matas ut
från de främre högtalarna. Denna funktion
fungerar inte när en 2-kanalskälla spelas upp.
Stänga av surroundeffekterna
SR
[VID SIDAN]
L
• När du väljer ”MULTI ST.”, tänds ”LINK” i
frontpanelens teckenfönster.
x NIGHT
R
SL
I det här läget matas 2-kanalskällor ut från de
främre högtalarna och surroundhögtalarna
samtidigt. Ljudet som matas ut från
surroundhögtalarna är samma som ljudet som
matas ut från de främre högtalarna.
Tips
x VIRTUAL MULTI DIMENSION
L
x MULTI ST.
Ljudjusteringar
Använda virtuella
surroundhögtalare
Mata ut 2-kanalskällor från
surroundhögtalarna
Tryck på SOUND FIELD flera gånger tills
”A.F.D. AUTO” eller ”2CH STEREO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
R
SR
L: Främre högtalare (vänster)
R: Främre högtalare (höger)
SL: Surroundhögtalare (vänster)
SR: Surroundhögtalare (höger)
: Virtuell högtalare
53SE
Använda ljudeffekter
DSGX
Förstärka basfrekvenserna
Basfrekvenserna kan förstärkas.
Tryck på DSGX.
Basfrekvenserna förstärks effektivt.
Stänga av surroundeffekterna
Tryck på DSGX igen.
Obs!
• Beroende på den ingående ljudströmmen, är kanske
DSGX-funktionen inte effektiv.
54SE
Använda olika extrafunktioner
Visa undertexterna
Ändra vinklarna
SUBTITLE
ANGLE
Använda olika extrafunktioner
Om olika vinklar för ett avsnitt har spelats in på
DVD-VIDEO-skivan kan du ändra
visningsvinkel.
Till exempel medan du spelar ett avsnitt med ett
tåg i rörelse kan du visa bilden antingen
framifrån eller från tågets vänstra eller högra
fönster utan att tågets rörelse påverkas.
Om undertexter har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera undertextspråk
förekommer på skivan kan du ändra språk under
uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill. Du kan till exempel
välja det språk som du vill lära dig, och sätta på
undertexterna för att förstå bättre.
Tryck på SUBTITLE under uppspelning.
Tryck på ANGLE under uppspelning.
Varje gång du trycker på ANGLE ändras
vinkeln.
Obs!
• För vissa DVD-VIDEO-skivor kan du inte ändra
kameravinkel även om det finns flera kameravinklar
inspelade på den.
Varje gång du trycker på SUBTITLE ändras
språket.
Obs!
• För vissa DVD-VIDEO-skivor kan du inte ändra
undertexten även om det finns undertexter på flera
språk inspelade på skivan. I vissa fall kan du inte
heller stänga av den.
• Du kan ändra undertexterna om DivX-videofilen har
filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” och innehåller
undertextinformation i samma fil.
55SE
3
Låsa skivor
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
(ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS)
Du kan ange 2 typer av
uppspelningsrestriktioner för önskad skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ange uppspelningsrestriktionerna så att
systemet inte kommer att spela olämpliga
skivor.
• Barnlås
Uppspelningen för vissa DVD-VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som
t.ex. användarens ålder. Avsnitt kan låsas eller
bytas ut mot andra avsnitt.
Samma lösenord används för både Anpassat
barnlås och Barnlås.
Välj
[BARNLÅS] genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
AV
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
4
Tryck på X/x för att välja [PÅ t], tryck
sedan på ENTER.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Nummerknappar
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Teckenfönstret för bekräftande av
lösenordet visas.
C/X/x
ENTER
DISPLAY
x När du redan har registrerat ett
lösenord
x
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Hindra uppspelning av
specifika skivor [ANPASSAT
BARNLÅS]
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
Du kan ange samma lösenord för Anpassat
barnlås för upp till 40 skivor. När du ställer in
den 41:a, annulleras den första skivan.
1
2
Sätt i den skiva som du vill låsa.
Ange eller ange på nytt ditt lösenord på
4 siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på ENTER.
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
[Anpassat barnlås används.] visas och
skärmen återgår sedan till kontrollmenyn.
Kontrollmenyn visas.
56SE
5
Om skivan spelas trycker du på x för att
stoppa uppspelningen.
Om du vill stänga av Anpassat
barnlås
1
Genomför steg 1 till 3 av ”Hindra
uppspelning av specifika skivor
[ANPASSAT BARNLÅS]”.
Tryck på X/x för att välja [AV t], tryck
sedan på ENTER.
3
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Så här spelar du upp en skiva
med Anpassat barnlås
Sätt i skivan som har Anpassat barnlås
aktiverat.
Välj
[BARNLÅS] genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
AV
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
3
Tryck på X/x för att välja [SPELARE
t], tryck sedan på ENTER.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen [ANPASSAT BARNLÅS] visas.
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
ANPASSAT BARNLÅS
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Teckenfönstret för bekräftande av
lösenordet visas.
Systemet är klart för uppspelning.
Tips
• Om du glömmer lösenordet, skriv in det 6-siffriga
numret ”199703” när du blir ombedd att skriva in
lösenordet på displayen [ANPASSAT BARNLÅS],
och tryck sedan på ENTER. Teckenfönstret ber dig
då att skriva in ett nytt 4-siffrigt lösenord.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Begränsa uppspelning för
barn [BARNLÅS]
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
(endast DVD-skivor)
Uppspelningen för vissa DVD-VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som t.ex.
användarens ålder. Funktionen [BARNLÅS] ger
dig möjlighet att välja en nivå för att begränsa
uppspelningen.
1
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
Använda olika extrafunktioner
2
1
Kontrollmenyn visas.
2
4
ENTER
.
Ange eller ange på nytt ditt lösenord på
4 siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på ENTER.
fortsättning
57SE
Displayen för angivande av nivå för
uppspelningsbegränsning visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
4:
PG13
USA
AV
USA
Ju lägre värdet är desto striktare är
begränsningen.
5
Tryck på X/x för att välja [STANDARD]
och tryck sedan på ENTER.
Om du vill stänga av funktionen
Barnlås
Alternativen för [STANDARD] visas.
Ställ in [NIVÅ] till [AV] i steg 8.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
Så här spelar du en skiva med
Barnlås inställt
AV
USA
USA
ÖVRIGA
1
Displayen för inskrivning av lösenordet visas.
2
6
Tryck på X/x för att välja ett geografiskt
område som nivå för
uppspelningsbegränsning och tryck
sedan på ENTER.
Området väljs.
Om du väljer [ÖVRIGA t] väljer du och
anger en standardkod från tabellen på sidan
59 med nummerknapparna.
7
Tryck på X/x för att välja [NIVÅ] och
tryck sedan på ENTER.
Alternativen för [NIVÅ] visas.
Sätt in skivan och tryck på H.
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Uppspelningen startas.
Tips
• Om du glömmer lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1-3 i avsnittet ”Hindra uppspelning av
specifika skivor [ANPASSAT BARNLÅS]”. När du
ombeds att ange lösenordet skriver du ”199703” med
hjälp av nummerknapparna och trycker sedan på
ENTER. Teckenfönstret ber dig då att skriva in ett
nytt 4-siffrigt lösenord. När du har angett ett nytt 4siffrigt lösenord sätter du in skivan i systemet igen
och trycker på H. När displayen för att ange
lösenord visas anger du det nya lösenordet.
Obs!
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
AV
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
Tryck på X/x för att välja önskad nivå
och tryck sedan på ENTER.
Inställningen av Barnlås är klar.
58SE
• Kontrollmenyn visar olika objekt beroende på
skivtypen.
• När du spelar skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnlåsnivån medan skivan spelas.
I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar sedan
nivå. Om läget för återupptagen uppspelning avbryts,
återgår nivån till den föregående nivån.
Områdeskod
Kod
Standard
Kod
Argentina
2044
Malaysia
2363
Australien
2047
Mexiko
2362
Belgien
2057
Nederländerna 2376
Brasilien
2070
Norge
2379
Chile
2090
Nya Zeeland
2390
Danmark
2115
Pakistan
2427
Filippinerna
2424
Portugal
2436
Finland
2165
Ryssland
2489
Frankrike
2174
Schweiz
2086
Indien
2248
Singapore
2501
Indonesien
2238
Spanien
2149
Italien
2254
Storbritannien
2184
Japan
2276
Sverige
2499
Kanada
2079
Thailand
2528
Kina
2092
Tyskland
2109
Korea
2304
Österrike
2046
Om du skriver fel medan du
skriver in lösenordet
Tryck på C innan du trycker på ENTER och
skriv in rätt nummer.
Använda olika extrafunktioner
Standard
Ändra lösenordet
1
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[BARNLÅS] genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
3
Tryck på X/x för att välja [LÖSENORD
t], tryck sedan på ENTER.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
4
5
6
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Ange ett nytt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
För att bekräfta lösenordet anger du
det på nytt med hjälp av
nummerknapparna och trycker sedan
på ENTER.
59SE
Du kan välja TV-kanaler med hjälp av
sifferknapparna.
- används för att välja kanal vars nummer
överstiger 10 (för att välja kanal 25, trycker du
t.ex. på -, därefter på 2 och 5).
Andra åtgärder
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Obs!
• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan styra
TV:n eller använda vissa av knapparna ovan.
Du kan styra TV:n (enbart SONY) med den
medföljande fjärrkontrollen.
TV ?/1
TV/VIDEO
Nummerknappar
ENTER
TV VOL +/–
TV CH –/+
TV
Styra TV:n med fjärrkontrollen
Så här styr du TV:n
Du kan styra TV:n med knapparna nedan.
Tryck på
För att
TV [/1
Stänga av eller slå på TV:n.
TV/VIDEO
Växla TV:ns insignalkälla mellan
TV:n och andra insignalkällor.
TV VOL +/–
Ställa in TV-volymen.
samtidigt som du
trycker på TVknappen
TV CH +/–
Välja TV-kanal.
samtidigt som du
trycker på TVknappen
Nummerknappar Välja TV-kanal.
na samtidigt som
du trycker på TVknappen
60SE
Använda funktionen
THEATRE SYNC
Nummer
TV:ns insignalkälla
TV/VIDEO
0
Ingen insignalkälla
(Standard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
INPUT
CLEAR*
COMPONENT 2
INPUT
ALBUM –*
COMPONENT 3
INPUT
ALBUM +*
COMPONENT 4
INPUT
Med THEATRE SYNC kan du slå på din SONY
TV och detta system, ändra systemets läge till
”DVD” och sedan växla TV:ns insignalkälla
med en knapptryckning.
TV/VIDEO
THEATRE
SYNC
Nummerknappar
ALBUM –/+
CLEAR
TV CH +
Andra åtgärder
Tryck på
* Utom för modeller från Nordamerika.
Hantera funktionen THEATRE
SYNC
Förbereda för funktionen
THEATRE SYNC
Registrera TV:ns insignalkälla som anslutits till
detta system.
Håll ner TV/VIDEO samtidigt som du skriver
in koden för TV:ns insignalkälla ansluten
till det här systemet (se tabellen) med hjälp
av nummerknapparna.
TV:ns insignalkälla väljs.
Ställ in TV:ns insignal till den insignal du
använde när du anslöt systemet. Se
instruktionerna till TV:n för mer information.
Peka fjärrkontrollen i riktning mot TV:n och
systemet, och tryck sedan en gång på
THEATRE SYNC.
Om denna funktion inte fungerar, ändrar du
överföringstiden. Överföringstiden varierar
beroende på TV:n.
Ändra överföringstiden
Håll ner TV CH + samtidigt som du skriver in
koden för överföringstiden (se tabellen) med
hjälp av nummerknapparna.
Överföringstiden från fjärrkontrollen väljs.
Tryck på
Nummer
Överföringstid
TV CH +
1
0,5 (Standard)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
fortsättning
61SE
Obs!
• Denna funktion gäller endast för TV-apparater från
SONY. (Det är inte säkert att funktionen går att
använda för alla TV-apparater från SONY.)
• Om avståndet mellan TV:n och detta system är alltför
stort, fungerar eventuellt inte denna funktion.
Installera systemet nära TV:n.
• Håll fjärrkontrollen riktad mot TV:n och systemet
medan du anger koden.
Lyssna på radio
TUNER
MENU
FUNCTION
CLEAR
C/X/x/c
ENTER
VOLUME +/–
PRESET
–/+
TUNING –/+
Förinställa radiostationer
Du kan förinställa 20 FM-stationer och 10 AMstationer. Innan du ställer in stationerna bör du
skruva ner volymen till lägsta nivån.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills det band du vill ha visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på och håll ner TUNING + eller –
tills den automatiska sökningen börjar.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
3
4
5
Tryck på TUNER MENU.
Tryck på C/X/x/c upprepade gånger
tills ”MEMORY” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på ENTER.
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
62SE
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
6
7
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
Tryck på ENTER.
Stationen lagras.
Upprepa steg 1 till 7 om du vill spara
fler stationer.
Ändra ett förinställt nummer
Tips
• För FM-program med mycket brus, tryck på FM
MODE så att ”MONO” visas i frontpanelens
teckenfönster. Du får inget stereoljud, men
mottagningen blir bättre. Tryck på knappen igen om
du vill få tillbaka stereoeffekten.
• Förbättra mottagningen genom att rikta om
antennerna.
• Du kan kontrollera frekvensen genom att trycka på
DISPLAY upprepade gånger (sid. 48).
Börja om från steg 1.
Andra åtgärder
8
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
För manuell inställning trycker du på TUNING
+ eller – upprepade gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING + eller –. Tryck på x när du avslutar
den automatiska inställningen.
Namnge förinställda stationer
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i systemets minne (se
”Förinställa radiostationer” (sid. 62)).
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”FM” eller ”AM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (exempelvis ”XYZ”) visas i
frontpanelens teckenfönster på systemet när en
station väljs.
Observera att endast ett namn kan användas för
varje förinställd station.
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”FM” eller ”AM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station du vill ha.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
Varje gång du trycker på TUNER/BAND,
växlar du mellan FM och AM.
3
2
3
4
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
Tryck på TUNER MENU.
Tryck på C/X/x/c upprepade gånger
tills ”NAME IN” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Stänga av radion
Tryck på "/1.
5
6
Tryck på ENTER.
Skapa ett namn genom att använda
markörknapparna.
fortsättning
63SE
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostations
namn.
Om du skriver fel
Tryck på C/c upprepade gånger tills
tecknet som ska ändras blinkar, tryck sedan
på X/x för att välja önskat tecken.
Radera tecknet genom att trycka på C/c
upprepade gånger tills tecknet som ska
raderas blinkar och tryck sedan på CLEAR.
7
Använda sovtimern
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 10 minuter.
SLEEP
Tryck på ENTER.
Stationens namn lagras.
Tryck på SLEEP.
Varje gång du trycker på den här knappen,
ändras minuterna som visas (den kvarvarande
tiden) som följer:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Kontrollera återstående tid
Tryck på SLEEP en gång.
Ändra den återstående tiden
Tryck på SLEEP upprepade gånger för att välja
önskad tid.
Avbryta sovtimer-funktionen
Tryck på SLEEP upprepade gånger tills
”SLEEP OFF” visas i frontpanelens
teckenfönster.
64SE
Ändra ljusstyrkan i
frontpanelens
teckenfönster
Återgå till
standardinställningarna
Ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster kan
ställas in på 2 nivåer.
Du kan återställa systemparametrarna, som
exempelvis förinställda stationer, till
standardinställningarna.
"/1
A
x
AMP MENU
X/x/c
ENTER
1
2
3
4
Tryck på "/1 för att starta systemet.
Tryck på x, A och "/1 på systemet
samtidigt.
”COLD RESET” visas i frontpanelens
teckenfönster och standardinställningarna
återställs.
Andra åtgärder
1
2
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DIMMER” visas i frontpanelens
teckenfönster, tryck sedan på ENTER
eller c.
Tryck på X/x för att välja ljusstyrkan i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på ENTER eller AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
65SE
12(27)
18(34)
:
:
Inställningar och justeringar
Använda
inställningsdisplayen
Genom att använda inställningsdisplayen kan du
göra olika justeringar för till exempel bild och
ljud. Du kan bland annat ange ett språk för
undertexter och för inställningsdisplayen.
Information om samtliga alternativ för
inställningsdisplayen finns på 67 till 72. För en
översiktslista över alternativen på
inställningsdisplayen, se sidan 86.
DVD VIDEO
SNABB
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
BNR
3
Tryck på X/x upprepade gånger för att
välja [ANPASSAD] och tryck sedan på
ENTER.
Inställningsdisplayen visas.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Obs!
ENGELSKA
ENGELSKA
URSPRUNGLIG
ENGELSKA
• Uppspelningsinställningar lagrade på skivan har
prioritet före inställningsdisplayens inställningar och
alla beskrivna funktioner kanske inte fungerar.
4
Tryck på X/x för att välja alternativ för
inställning från den lista som visas:
[SPRÅKINSTÄLLNING],
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR],
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] eller
[HÖGTALARINSTÄLLN.]. Tryck sedan
på ENTER.
Inställningsalternativet är valt.
Exempel: [SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
X/x
ENTER
Valt alternativ
DISPLAY
1
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[INSTÄLLNINGAR] genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
66SE
Inställningsalternativ
5
Välj ett alternativ med X/x och tryck
sedan på ENTER.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [TV-TYP]
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
BAKGRUND: 4:3 BREVLÅDEFORMAT
LINE:
4:3 PAN&SCAN
Alternativ
6
Välj en inställning med X/x och tryck
sedan på ENTER.
Alternativet väljs och inställningen är klar.
[SPRÅKINSTÄLLNING]
Med [SPRÅKINSTÄLLNING] kan du ange
olika språk för skärmtexten och ljudspåret.
Välj [SPRÅKINSTÄLLNING] i
inställningsdisplayen. Information om hur du
använder displayen finns i ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 66).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Markerad inställning
ENGELSKA
ENGELSKA
URSPRUNGLIG
ENGELSKA
Så här återställer du alla
inställningar i [INSTÄLLNINGAR]
x [SKÄRMTEXT] (Texten på skärmen)
1
Välj [ÅTERSTÄLLA] i steg 3 och tryck på
ENTER.
2
Välj [JA] med X/x.
Du kan också avbryta processen och återgå
till kontrollmenyn genom att välja [NEJ] här.
x [MENY] (endast DVD-VIDEO-skivor)
3
Tryck på ENTER.
Alla inställningar som förklaras på sid. 67 till
72 återgår till standardinställningarna. Tryck
inte på [/1 när du återställer systemet
eftersom det tar några sekunder att göra
klart.
Ändrar språk för ljudspåret.
När du väljer [ORIGINAL] väljs skivans
prioriterade språk.
Obs!
• När du slår på systemet efter att det återställts, och det
inte finns någon skiva i systemet, visas
guidemeddelandet på TV-skärmen. Tryck på ENTER
för att utföra snabbinställningarna (sid. 22) och på
RADERA för att återgå till normalskärmen.
Ändrar displayspråk för skärmen.
Du kan välja önskat språk för skivans meny.
Inställningar och justeringar
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
Ange språk för
skärmtexten eller
ljudspåret
x [LJUD] (endast DVD-VIDEO-skivor)
x [UNDERTEXT] (endast DVD-VIDEOskivor)
Ändrar språk för de undertexter som finns på
DVD-VIDEO-skivan.
När du väljer [AUTO LJUD] ändras språket på
undertexten till språket som du valde för
ljudspåret.
Tips
• Om du väljer [ÖVRIGAt] i [MENY], [LJUD] och
[UNDERTEXT] väljer du och anger språkkod från
”Språkkoder” (sid. 81) med nummerknapparna.
Obs!
• När du väljer ett språk i [MENY], [LJUD] eller
[UNDERTEXT] som inte finns inspelat på DVDVIDEO-skivan väljs automatiskt ett av de inspelade
språken (beroende på vilken skiva som spelas, är det
inte säkert att språket väljs automatiskt).
67SE
Inställningar för displayen
[4:3
BREVLÅDEFORMAT]
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
Välj inställningar beroende på vilken TV som
ansluts.
Välj [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen. Information om hur du
använder displayen finns i ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 66).
Standardinställningarna är understrukna.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE:
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
LINE:
VIDEO
[4:3 PAN&SCAN]
[16:9]
Obs!
• Beroende på vilken DVD du spelar kan [4:3
BREVLÅDEFORMAT] kanske väljas automatiskt i
stället för [4:3 PAN&SCAN] eller vice versa.
x [SKÄRMSLÄCKARE]
x [TV-TYP]
Väljer bildformatet för den anslutna TV:n (4:3
standard eller widescreen).
Standardinställningarna varierar beroende på
landsmodell.
[4:3
BREVLÅDEFORMAT]
68SE
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar en
widescreen-film med svarta
remsor på den övre och nedre
delen av skärmen.
[4:3
PAN&SCAN]
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar automatiskt
widescreen-filmen på hela
skärmen och skär av de delar som
inte får plats.
[16:9]
Välj detta när du ansluter till en
widescreen-TV eller en TV med
widescreen-funktion.
Skärmsläckarbilden visas när systemet har varit
i paus- eller stoppläge i 15 minuter eller när du
spelar upp en CD- eller DATA-CD-skiva (MP3ljud) längre än 15 minuter. Skärmsläckaren
kommer att hjälpa till att förhindra att din display
blir skadad (spökbild). Tryck på H för att stänga
av skärmsläckaren.
[PÅ]
Aktiverar skärmsläckaren.
[AV]
Avaktiverar skärmsläckaren.
x [BAKGRUND]
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild på
TV:n i stoppläge eller medan du spelar en CDeller DATA-CD-skiva (MP3-ljud).
[INNEHÅLLSBILD]
Innehållsbilden (stillbild) visas,
men bara om bilden redan har
spelats in på skivan (CD-EXTRA
osv.). Om skivan inte innehåller
någon innehållsbild visas bilden
[GRAFIK].
[GRAFIK]
En förinställd bild lagrad i
systemet visas.
[BLÅ]
Bakgrundsfärgen är blå.
[SVART]
Bakgrundsfärgen är svart.
x [LINE]
Väljer utmatningsmetoden för videosignaler
från uttaget EURO AV T OUTPUT (TO TV)
på systemets bakre panel.
[VIDEO]:
Sänder ut videosignaler.
[RGB]:
Sänder RGB-signaler.
Obs!
• Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas
ingen bild på TV-skärmen även om du väljer [RGB].
Se instruktionerna som medföljde TV:n.
Anpassade inställningar
[SPECIALINSTÄLLNINGAR]
Använd detta för att ställa in
uppspelningsrelaterade inställningar och andra
inställningar.
Välj [SPECIALINSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen. Information om hur du
använder displayen finns i ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 66).
Standardinställningarna är understrukna.
x [PAUSLÄGE] (endast DVD-VIDEO-/DVDRW-skivor)
Försätter bilden i pausläge.
[AUTO]
Bilden, inklusive dynamiskt
rörliga subjekt, matas ut utan
skakningar. Välj normalt den här
inställningen.
[STILLBILD]
Bilden, inklusive subjekt som inte
rör sig dynamiskt, matas ut med
hög upplösning.
Inställningar och justeringar
SPECIALINSTÄLLNINGAR
PAUSLÄGE:
AUTO
AV
SPÅRVAL:
FORTSATT UPPSPELN. MULTI:
PÅ
STANDARD
AUDIO DRC:
DivX:
Registration Code
x [SPÅRVAL] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Ger prioritet åt det ljudspår som har flest antal
kanaler när du spelar upp DVD-VIDEO-skivor
med flera ljudformat (PCM, DTS, MPEG-ljud
eller formatet Dolby Digital) inspelade.
[AV]
Ingen prioritet.
[AUTO]
Prioritet ges.
Obs!
• När du väljer [AUTO] kan språket komma att ändras.
Inställningen [SPÅRVAL] har högre prioritet än
[LJUD]-inställningarna under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 67). (Beroende på
vilken skiva som spelas kanske den här funktionen
inte fungerar.)
fortsättning
69SE
• Om ljudspåren PCM, DTS, Dolby Digital Sound och
MPEG har samma antal kanaler, väljer systemet
PCM-, DTS-, Dolby Digital Sound och MPEGljudspår i den ordningen.
x [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] (endast
DVD-VIDEO-/VIDEO-CD-skivor)
Ändrar inställningen för "Fortsatt
uppspeln.multi" till på eller av. Punkter för
återupptagen uppspelning kan lagras i minnet
för upp till 40 olika DVD-VIDEO-/VIDEO-CDskivor (sid. 27).
[PÅ]
Lagrar
återupptagningsinställningar i
minnet för upp till 40 skivor.
[AV]
Lagrar inte
återupptagningsinställningar i
minnet. Uppspelningen startar
från återupptagningspunkt enbart
för den aktuella skivan i systemet.
x [AUDIO DRC] (Dynamic Range Control)
(endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-skivor)
Begränsar ljudspårets dynamiska område.
Lämpligt om man vill titta på film på natten med
låg volym.
[AV]
Ingen komprimering av det
dynamiska området.
[STANDARD]
Återskapar ljudspåret med det
dynamiska område som
inspelningsteknikern avsåg.
[MAX]
Komprimerar det dynamiska
området maximalt.
Obs!
• [AUDIO DRC] fungerar endast för Dolby Digitalkällor.
x [DivX]
Visar registreringskoden för det här systemet.
För mer information, besök
http://www.divx.com på Internet.
70SE
Inställningar för
högtalarna
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
För att få bästa möjliga surroundljud ställer du in
storleken på högtalarna du har kopplat in och
avståndet mellan dem och lyssningspositionen.
Använd sedan testtonen för att justera
högtalarnas nivå och balans till samma nivå.
Välj [HÖGTALARINSTÄLLN.] i
Inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 66).
Standardinställningarna är understrukna.
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND:
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
AV
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
JA
JA
BAKOM
JA
Återgå till standardinställningen
när du ändrar en inställning
Markera alternativet och tryck på CLEAR.
Observera att det endast är inställningen
[STORLEK] som inte återställs till
standardinställningarna.
x [STORLEK]
Om du inte kopplar in några mitthögtalare eller
surroundhögtalare eller om du flyttar
surroundhögtalarna ställer du in parametrarna
för [MITTEN] och [SURROUND] och
specificerar surroundhögtalarens läge. Eftersom
inställningen för de främre högtalarna är fast kan
du inte ändra den.
Positionsdiagram
1,0 - 7,0 m
0,0 - 7,0 m
90
A
A
45
B
B
20
[JA]
[MITTEN]
[JA]: Välj normalt det här
alternativet.
[INGEN]: Välj detta om du inte
använder någon mitthögtalare.
[SURROUND]
[SUBWOOFER]
[BAKOM]: Välj detta om
surroundhögtalarna är placerade i
avdelning B.
[VID SIDAN]: Välj detta om
surroundhögtalarna är placerade i
avdelning A.
[INGEN]: Välj detta om du inte
använder någon
surroundhögtalare.
[JA]
Obs!
• När du väljer ett alternativ stoppas ljudet en kort
stund.
• Beroende på inställningarna för övriga högtalare, kan
din subwoofer få för hög uteffekt.
x [AVSTÅND]
Standardavståndet mellan högtalarna i relation
till lyssningspositionen visas i exemplet nedan.
När du ställer in avståndet via snabbinställning
(sid. 22), visas inställningarna automatiskt.
Du måste ändra värdet i inställningsdisplayen
när du flyttar högtalarna.
[FRAM]
3,0 m*
Avståndet från de främre högtalarna
till lyssningspositionen kan ställas in
i steg om 0,2 meter, från 1,0 till 7,0
meter.
[MITTEN]
3,0 m*
(visas utom när
du ställer in
[MITTEN] till
[JA] i
inställningen
[STORLEK].)
Avståndet från mitthögtalarna till
lyssningspositionen kan ställas in i
steg om 0,2 meter, från 0,0 till 7,0
meter.
[SURROUND]
3,0 m*
(visas utom när
du ställer in
[SURROUND]
till [INGEN] i
inställningen
[STORLEK].)
Avståndet från surroundhögtalarna
till lyssningspositionen kan ställas in
i steg om 0,2 meter, från 0,0 till 7,0
meter.
Inställningar och justeringar
[FRAM]
* När du gör snabbinställningarna (sid. 22), ändras
standardinställningarna.
Obs!
• När du ställer in avståndet stoppas ljudet en kort
stund.
• Om inte alla främre högtalare och surroundhögtalare
placeras på samma avstånd från lyssningspositionen
ställer du in avståndet efter den närmaste högtalaren.
• Placera inte surroundhögtalarna längre bort från
lyssningspositionen än de främre högtalarna.
• Beroende på den ingående ljudströmmen, är kanske
inställningen för [AVSTÅND] inte effektiv.
fortsättning
71SE
x [NIVÅ (FRAM)]
Du kan variera nivån på de främre högtalarna
enligt följande. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
[V]
0 dB
Ställ in denna mellan –6 dB och 0
dB i steg om 1 dB.
[H]
0 dB
Ställ in denna mellan –6 dB och 0
dB i steg om 1 dB.
[MITTEN]
Ställ in denna mellan –6 dB och
0 dB
+6 dB i steg om 1 dB.
(visas utom när du
ställer in [MITTEN]
till [JA] i
inställningen
[STORLEK].)
[SUBWOOFER]
0 dB
Ställ in denna mellan –6 dB och
+6 dB i steg om 1 dB.
x [NIVÅ (SURROUND)]
Du kan variera nivån på surroundhögtalarna
enligt följande. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
(Denna inställning visas utom när du ställer in
[SURROUND] till [INGEN] i inställningen
[STORLEK].)
1
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[INSTÄLLNINGAR] genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
3
Tryck på X/x upprepade gånger för att
välja [ANPASSAD] och tryck sedan på
ENTER.
Inställningsdisplayen visas.
4
5
6
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[HÖGTALARINSTÄLLN.], tryck sedan
på ENTER eller c.
Tryck på X/x för att välja [TESTTON],
tryck sedan på ENTER eller c.
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[PÅ] och tryck sedan på ENTER.
En testton hörs från varje högtalare i
sekvens.
7
[V]
0 dB
Ställ in denna mellan –6 dB och +6
dB i steg om 1 dB.
Justera värdet för [NIVÅ (FRAM)] eller
[NIVÅ (SURROUND)] med hjälp av C/X/
x/c från din lyssningsposition.
[H]
0 dB
Ställ in denna mellan –6 dB och +6
dB i steg om 1 dB.
Testtonen hörs endast från den högtalare
som du justerar.
Justera volymen på alla
högtalare samtidigt
Använd systemets VOLUME-kontroll eller
tryck på VOLUME +/– på fjärrkontrollen.
x [TESTTON]
Du får en testton i högtalarna för att justera
[NIVÅ (FRAM)] och [NIVÅ (SURROUND)].
72SE
Justera högtalarnas nivå med
hjälp av testton
[AV]
Testtonen kommer inte ifrån högtalarna.
[PÅ]
När du justerar nivån hörs testtonen från
varje högtalare i sekvens. När du väljer
något av alternativen för
[HÖGTALARINSTÄLLN.] hörs testtonen
från både vänster och höger högtalare i en
följd efter varandra.
8
9
Tryck på ENTER när du är färdig med
justeringarna.
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[TESTTON] och tryck sedan på ENTER.
10 Tryck på X/x flera gånger för att välja
[AV] och tryck sedan på ENTER.
Obs!
• När du justerar högtalarinställningar stoppas ljudet en
kort stund.
Rengöra skivor
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
• Använd inte de CD-/DVD-rengöringsskivor som
finns på marknaden. De kan orsaka skador på
systemet.
TV:ns färger
Strömkällor
• Nätkabeln får bara bytas av en behörig
servicetekniker.
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n och sedan slå på den
igen efter 15-30 minuter. Om problemet kvarstår
placerar du högtalarna längre ifrån TV:n.
Placering
Namnplåten finns på enhetens baksida.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Systemet kan visa en videostillbild eller
en displaybild på TV-skärmen hur länge som helst.
Om du låter bilden vara kvar på skärmen under
mycket lång tid kan TV:n få permanenta skador.
Detta gäller särskilt för projektionsapparater.
När du ska flytta systemet
Använd följande procedur när du ska bära systemet, för
att skydda mekanismen inuti enheten.
1
Tryck på FUNCTION (funktion) upprepade
gånger för att välja ”DVD”.
2
3
Se till att alla skivor tagits ur systemet.
Användning
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
linserna kondenseras. Om detta inträffar kanske inte
systemet kommer att fungera ordentligt. Ta då ur
skivan och låt systemet stå på i en halvtimme tills
imman försvinner.
• Mata ut eventuella skivor ur systemet innan du flyttar
på det. Om du inte tar ut skivorna kan de skadas.
4
Tryck på x och "/1 samtidigt.
”MECHA LOCK” visas i frontpanelens
teckenfönster efter ”STANDBY”.
Ytterligare information
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att det blir för varmt.
• Om du spelar på hög volym och under en längre tid,
blir höljet varmt. Detta är inte ett tekniskt fel. Du bör
emellertid vara försiktig med att vidröra de heta
ytorna. Placera inte enheten där utrymmet runt den är
begränsat. Om inte luften kan cirkulera fritt finns risk
för överhettning.
• Blockera inte ventilationsgallren genom att placera
saker på systemet. Systemet är utrustat med en kraftig
förstärkare. Om ventilationsgallren är blockerade,
kan enheten överhettas och sluta att fungera.
• Placera inte systemet på ett mjukt underlag, t.ex. en
matta och täpp inte till ventilationsöppningarna.
• Placera inte systemet på en plats där det utsätts för
värme eller där det är utsatt för direkt solljus, mycket
damm eller mekaniska stötar.
Avlägsna systemets nätkablar från
vägguttaget.
Justera volymen
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Då kan högtalarna skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Rengöring
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit
eller bensin.
Om du har några frågor eller får problem med
systemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
73SE
Om skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska du alltid bara hålla
den i kanten. Vidrör inte skivans spelyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
Felsökning
Om du får några av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa problemet
innan du tar det till reparation. Om du inte kan
lösa problemet kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Strömförsörjning
• Låt inte skivan ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller i en
bil som är parkerad i solen eftersom
temperaturen kan bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
fodralet.
Rengöring
• Innan du spelar en skiva ska du rengöra den
med en trasa.
Torka av skivan från mitten och utåt.
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Det kan hända att ”PROTECT” och ”UNPLUG”
visas växelvis i frontpanelens teckenfönster.
Koppla i så fall omedelbart ifrån nätkabeln och
kontrollera följande:
• Har högtalarsladdarna (+ och –) kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar systemets
ventilationshål?
Efter att du har kontrollerat punkterna ovan och
åtgärdat eventuella problem, anslut nätkabeln igen
och slå på systemet. Om orsaken till problemet inte
kan fastställas efter kontrollerna ovan, kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Bild
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Om du försöker spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan ett funktionsfel uppstå.
Använd inte skivor som har något av de
”skivtillbehör” som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
Du får ingen bild.
• SCART-kabeln (EURO AV) är inte ordentligt
ansluten.
• SCART-kabeln (EURO AV) är skadad.
• Systemet har inte anslutits till korrekt
EURO AV t INPUT-uttag (sid. 20).
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan
visa bilder från systemet.
• Kontrollera utgångsmetoden på systemet
(sid. 69).
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
Även om du ställer in bildförhållandet under
[TV-TYP] till [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] fyller
inte bilden hela skärmen.
• DVD-skivans bildförhållande är fast.
Ljud
Du får inget ljud.
• Högtalarkabeln är inte ordentligt ansluten.
74SE
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen om
”MUTING ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge eller i slow-motion-läge.
Tryck på H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på
H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sidan 70).
Vänster och höger ljud är obalanserat eller
reverserat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt anslutna.
Det kommer inget ljud från subwoofern.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna
(sid. 15, 70).
• Ställ in ljudfältet till ”AUTO FORMAT DIRECT
Det finns brum eller brus i ljudet.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i
närheten av en transformator eller motor och på
minst 3 meters (10 fot) avstånd från TV-apparaten
eller ett lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av
dem med en trasa fuktad i lite alkohol.
• Rengör skivan.
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar en
VIDEO-CD, en CD eller en MP3-fil.
• Ställ in [LJUD] på [STEREO] genom att trycka på
AUDIO (sid. 50).
• Se till att systemet ansluts på rätt sätt.
Surroundeffekten är svår att urskilja när du
spelar ett Dolby Digital-, DTS- eller MPEGljudspår.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 52).
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 15, 70).
• Beroende på DVD-skivan kanske inte utsignalen
ger fullständiga 5.1-ljud. Ljudet kan vara i mono
eller stereo även om ljudspåret är inspelat i Dolby
Digital- eller MPEG-ljudformat.
Ljudet kommer bara från mitthögtalaren.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske ljudet
bara kommer från mitthögtalaren.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
surroundhögtalarna.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 52).
• Beroende på källan, kan effekten från
surroundhögtalarna vara mindre märkbar.
Användning
Det går inte att få in radiostationer.
• Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten.
Justera antennen eller anslut en extern antenn om
så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du
använder automatisk inställning). Prova med att
ställa in manuellt.
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda
stationerna har raderats (när du ställer in genom
att söka förinställda stationer). Förinställ
stationerna (sid. 62).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i
frontpanelens teckenfönster.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns något hinder mellan fjärrkontrollen och
systemet.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet är
för långt.
• Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensorn på
systemet.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Ytterligare information
AUTO” (sid. 52).
Inget ljud hörs från mitthögtalaren.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 52).
• Beroende på källan kan effekten från
mitthögtalaren vara mindre märkbar.
Skivan spelas inte.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan ligger upp och ner.
Stoppa i skivan med uppspelningssidan vänd
nedåt.
• Skivan ligger snett i skivfacket.
• Systemet kan inte spela CD-ROM-skivor etc.
(sid. 7).
• Områdeskoden på DVD-skivan matchar inte
koden som finns på systemet.
• Fukt har kondenserats inne i systemet och kan
skada linserna. Ta bort skivan och lämna systemet
påslaget i ca en halvtimme.
fortsättning
75SE
MP3-ljudspåret kan inte spelas upp.
• DATA-CD-skivan är inte inspelad i formatet MP3
enligt ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
• MP3-spåret har inte filtillägget ”.MP3”.
• Datan är inte av MP3-format trots att filtillägget är
”.MP3”.
• Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
• Systemet kan inte spela upp ljudspår med formatet
MP3PRO.
• Inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)] har ställts in
på [BILD (JPEG)] (sid. 37).
• Om du inte kan ändra inställningen [LÄGE (MP3,
JPEG)] ska du ta ur och sätta i skivan på nytt eller
slå av och sätta på systemet.
• DATA-CD-skivan innehåller en DivX-videofil.
• Detta system kan inte spela upp MP3-ljudfiler
som spelats in på DATA-DVD-skivor.
JPEG-bildfilen kan inte visas.
• DATA-CD-skivan är inte inspelad i ett JPEGformat enligt ISO 9660 Level 1/Level 2 eller
Joliet.
• Den har ett annat tillägg än ”.JPEG” eller ”.JPG”.
• Den är större än 3 072 (bredd) × 2 048 (höjd) i
normalläge eller har mer än 3 300 000 pixlar i
progressiv JPEG.
• Den ryms inte på skärmen (sådana bilder
förminskas).
• Inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)] har ställts in
på [LJUD (MP3)] (sid. 37).
• Om du inte kan ändra inställningen [LÄGE (MP3,
JPEG)] ska du ta ur och sätta i skivan på nytt eller
slå av och sätta på systemet.
• DATA-CD-skivan innehåller en DivX-videofil.
• Detta system kan inte spela upp JPEG-bildfiler
som spelats in på DATA-DVD-skivor.
MP3-ljudspåren och JPEG-bildfilen börjar
spelas upp samtidigt.
• [AUTO] har valts i [LÄGE (MP3, JPEG)]
(sid. 37).
DivX-videofilen kan inte spelas upp.
• Filen skapades inte i DivX-format.
• Filen har ett annat filtillägg än ”.AVI” eller
”.DIVX”.
• DATA-CD-skivan (DivX-video)/DATA-DVDskivan är inte inspelad i formatet DivX enligt ISO
9660 Level 1/ Level 2 eller Joliet/UDF.
• DivX-videofilens storlek överstiger 720 (bredd)
× 576 (höjd).
76SE
Titlar på album, spår- och filnamn visas inte
korrekt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror i
alfabeten. Andra tecken visas som [*].
Skivan startar inte från början.
• Programmerad, slumpvis eller repeterad
uppspelning har valts.
Tryck på CLEAR för att avbryta dessa funktioner
innan du spelar en skiva.
• Du har valt återupptagen uppspelning.
I stoppläget trycker du på x på systemet eller på
fjärrkontrollen och startar sedan uppspelningen
(sid. 27).
• Titeln eller DVD- eller PBC-menyn visas
automatiskt på TV-skärmen.
Systemet börjar uppspelningen av skivan
automatiskt.
• DVD-spelaren har en autouppspelningsfunktion.
Uppspelningen stoppas automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en autopaussignal. När
du spelar en sådan skiva stoppas uppspelningen
vid autopaussignalen.
Du kan inte utföra funktioner som stopp,
sökning, slow-motion eller repetering.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte
kan använda alla funktioner ovan. Se i
bruksanvisningen som följer med skivan.
Meddelanden visas inte på det språk du
önskar.
• I inställningsdisplayen väljer du önskat språk för
visningen i [SKÄRMTEXT] under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 67).
Det går inte att ändra språket för ljudspåret.
• Den DVD som spelas har inte ljudspår med flera
språk.
• Det går inte att byta språk för ljudspåret på denna
DVD.
Det går inte att ändra undertexten.
• Den DVD som spelas har inte flera
undertextspråk.
• Du kan inte ändra undertext på denna DVD.
Det går inte att inaktivera undertexten.
• Du kan inte inaktivera undertexten på denna
DVD.
Det går inte att byta vinkel.
• Den DVD som spelas har inte spelats in med flera
vinklar (sid. 55).
• Du kan inte byta vinkel på denna DVD.
Det går inte att mata ut en skiva och ”LÅST”
visas i frontpanelens teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
[DATAFEL.] visas på TV-skärmen när du
spelar upp en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
• Det är något fel på den MP3-ljudspår/JPEG-fil/
DivX-videofil som du vill spela upp.
• Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-bildfilen är inte av formatet DCF.
• JPEG-bildfilen har filtillägget ”.JPG” eller
”.JPEG” men har inte formatet JPEG.
• Filen du vill spela upp har filtillägget ”.AVI” eller
”.DIVX” men har inte formatet DivX, eller har
formatet DivX men följer inte en DivX Certifiedprofil.
(När bokstäver/siffror visas i
displayen)
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra att systemet fungerar felaktigt visas ett
5-siffrigt servicenummer (t.ex. C 13 50) med en
kombination av en bokstav och 4 siffror på
skärmen och i frontpanelens teckenfönster. Då
kontrollerar du följande tabell.
C:13:50
Första 3
Orsak och/eller korrigerande
siffrorna i
åtgärd
servicenumret
C 13
Skivan är smutsig.
,Rengör skivan med en mjuk
trasa (sid. 74).
C 31
Skivan har inte satts in riktigt.
,Starta om systemet och sätt
sedan in skivan riktigt på nytt.
E XX
(xx är ett
nummer)
Systemet har genomfört ett
självdiagnostest för att skydda mot
felaktig funktion.
,Kontakta Sony-återförsäljaren
eller ett auktoriserat Sonyserviceställe och lämna
servicenumret (5 tecken).
Exempel: E 61 10
Ytterligare information
Systemet fungerar inte som det ska.
• Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut
sedan igen efter några minuter.
Självdiagnosfunktion
77SE
Tekniska data
Högtalare
Främre
Högtalarsystem
Förstärkardelen
Stereoläge (beräknat)
Surroundläge (referens)
55 W + 55 W (3 ohm vid 1
kHz, DIN)
strömutgång, musik
Främre: 120 W + 120 W
(med SS-TS31)
Mitt*: 120 W
(med SS-CT31)
Surround*: 120 W + 120
W
(med SS-TS31B)
Subwoofer*: 120 W
(med SS-WS31)
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan,
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
2,7 ohm
90 × 132 × 107 mm
(b/h/d)
0,6 kg
Mitt
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
2,7 ohm
200 × 92 × 107 mm
(b/h/d)
0,7 kg
kanske ingen ljudutmatning sker.
Ingångar
TV
Surround
Känslighet: 450 mV
Impedans: 50 kohm
DVD-system
Laser
Halvledarlaser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emission: kontinuerlig
Signalformatsystem
PAL/NTSC
Frekvensåtergivning (vid 2 CH STEREO-läge)
DVD (PCM): 2 Hz till 22
kHz (±1,0 dB)
Harmonisk distorsion
CD: 2 Hz till 20 kHz
(±1,0 dB)
Mindre än 0,03 %
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex
65 mm diam. kontyp
2,7 ohm
90 × 132 × 107 mm
(b/h/d)
0,5 kg
Subwoofer
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
160 mm diam. kontyp
2,7 ohm
200 × 312 × 321 mm
(b/h/d)
5,0 kg
Allmänt
Radiodelen
System
FM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
AM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Mellanfrekvens
Digitalt synthesizersystem
med PLL-låsning
87,5–108,0 MHz (steg om
50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
531–1 602 kHz (med
intervall om 9 kHz)
AM-ramantenn
450 kHz
Videodelen
Utgångar
78SE
Video: 1 Vp-p 75 Ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 Ohm
Strömförsörjning
Energiförbrukning
Mått (ca)
Vikt (ca)
Medföljande tillbehör
220-240 V AC, 50/60 Hz
På: 135 W
Standby: 0,3 W (i
energisparläge)
430 × 70 × 295 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar
3,6 kg
Se sidan 13.
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
Ordlista
ljudbilden, som gör att den kommer ganska nära
den kvalitet som ljud med separata 5.1-kanaler
har.
Album
x Musikläge
Indelning av en data-CD med ljudspår eller en
bild av formatet MP3 eller JPEG.
Musikläget är avsett för musik som spelats in i
stereo och ger en ljudbild med påtagligt djup och
stor bredd.
Avsnitt
På en VIDEO-CD-skiva med PBC-funktioner
(uppspelningskontroll) är menyskärmar, rörliga
bilder och stillbilder indelade i sektioner som
kallas ”avsnitt”.
Dolby Surround Pro Logic
DivX®
DTS
Digitalvideoteknik från DivXNetworks, Inc.
Videor som kodats med DivX-teknik tillhör de
som håller högst kvalitet och har en relativt liten
filstorlek.
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av Digital Theater Systems, Inc.
Denna teknik kan användas för 5.1-kanals
surroundljud. Formatet består av en bakre
stereokanal och det finns en diskret subwooferkanal i detta format. DTS ger samma diskreta
5.1-kanaler med digitalt högkvalitetsljud.
Systemet ger utmärkt kanalseparering eftersom
all kanalinformation spelas in diskret och
bearbetas digitalt.
Barnlås
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surroundhögtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det
här formatet kallas även ”5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0.1-kanal (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Och eftersom alla signaler
bearbetas digitalt, blir signalförsämringen
mindre.
Dolby Pro Logic II
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
II fem utkanaler med full bandbredd. Det görs
med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
x Filmläge
Filmläget är avsett för TV-program i stereo och
för program som kodats med Dolby Surround.
Resultatet blir en förbättrad tydlighet i
Ytterligare information
En DVD-funktion som används för att begränsa
uppspelning av skivor beroende på tittarens
ålder och i vilket land den spelas. Begränsningen
varierar mellan olika skivor. Vissa våldsamma
avsnitt kanske hoppas över eller ersätts av andra
avsnitt, eller så kan en film vara helt förbjuden.
Som en metod att avkoda Dolby Surround,
producerar Dolby Surround Pro Logic fyra
kanaler från 2-kanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger Dolby
Surround Pro Logic panorering från vänster till
höger mer naturligt och lokaliserar ljudet mer
precist. Om du vill kunna dra full fördel av
Dolby Surround Pro Logic, bör du ha ett par
surroundhögtalare och en mitthögtalare.
Surroundhögtalarna sänder enkanaligt ljud.
DVD
En skiva som kan innehålla upp till 8 timmar
med film även om dess diameter är samma som
en CD-skiva.
Datakapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en inspelad sida på 4,7 GB (gigabyte), är 7
gånger större än en CD-skiva. Och
datakapaciteten för en DVD med dubbelt lager
och en sida är 8,5 GB, för en DVD med ett lager
men två sidor är 9,4 GB, och för en DVD med
dubbelt lager och två sidor är 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/40 av dess ursprungliga storlek. DVD
använder också den variabla kodningstekniken
som ändrar hur mycket data som tilldelas
beroende på bildens status.
fortsättning
79SE
Ljuddata spelas in i Dolby Digital och PCM,
vilket gör att du får en mer realistisk ljudeffekt.
Dessutom finns det flera avancerade funktioner
för DVD, som exempelvis flera vinklar, flera
språk och barnlås (filter).
DVD-RW
DVD-RW-skivor är inspelningsbara och
återinspelningsbara och lika stora som DVDVIDEO-skivor. DVD-RW-skivor har två olika
lägen: VR-läget och videoläget. DVD-RWskivor som skapats i videoläge har samma
format som DVD-VIDEO-skivor medan du för
skivor som spelas in i VR-läget (Video
Recording) kan programmera och redigera
skivans innehåll.
DVD+RW
DVD+RW-skivor (plus RW) är inspelningsbara
och återinspelningsbara. Inspelningsformatet på
DVD+RW-skivor är jämförbart med DVDVIDEO-formatet.
Fil
Detta system används för copyrightskydd. Varje
DVD-apparat eller DVD-skiva får en
områdeskod beroende på försäljningsområdet.
Varje områdeskod visas på systemet och på
skivan. Du kan bara spela skivor som matchar
områdeskoden på systemet. Systemet kan också
spela skivor som märkts med ” ”. Även om du
inte har någon områdeskod på din DVD, kan
begränsningarna ändå gälla.
ALL
PBC-uppspelning (PBC)
Kodade signaler på VIDEO-CD-skivor (version
2.0) för att styra uppspelningen.
Genom att använda menyskärmarna som finns
på VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner, kan
du spela enkla interaktiva program, använda
sökfunktioner och liknande.
Spår
Del av en bild eller ett musikstycke på en
VIDEO-CD-, CD- eller MP3-skiva. Ett album
består av flera spår (endast MP3).
En JPEG-bild som spelats in på en DATA-CDeller DivX-video på en DATA-CD-/DATADVD-skiva. (”Fil” är ett begrepp som används
för det här systemet.) En enskild fil innehåller en
bild eller film.
Titel
Filmbaserad och videobaserad
programvara
VIDEO-CD
DVD-skivor kan klassificeras som filmbaserade
eller videobaserade. Filmbaserade DVD-skivor
har samma bildhastighet (24 bildrutor per
sekund) som de filmer som visas i biosalonger.
Videobaserade DVD-skivor, som t.ex. drama
eller situationskomedier, visar bilderna med en
hastighet av 30 bildrutor (eller 60 fält) per
sekund.
Funktion för flera språk
På vissa DVD-skivor har man spelat in olika
vinklar (visningspunkter) för ett avsnitt.
Funktion för flera vinklar
På vissa DVD-skivor har man spelat in ljudet
eller undertexten på flera språk.
Kapitel
Underavdelning till titeln på en DVD. En titel
består av flera kapitel.
80SE
Områdeskod
Det mest omfattande avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt album på
en ljudskiva.
En CD som innehåller rörliga bilder (film).
För bilddata används formatet MPEG 1, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/140 av dess ursprungliga storlek. En 12
cm VIDEO-CD-skiva kan alltså innehålla upp
till 74 minuter filmklipp.
VIDEO-CD-skivor innehåller också kompakt
ljudinformation. Ljud med högre frekvens än
vad som kan uppfattas av det mänskliga örat
komprimeras, men de ljud som vi kan höra
påverkas inte. VIDEO-CD-skivor kan innehålla
6 gånger så mycket ljuddata som vanliga ljudCD-skivor.
Det finns två slags VIDEO-CD-skivor.
• Version 1,1: Du kan bara spela upp film och
ljud.
• Version 2.0: Du kan visa stillbilder med hög
upplösning och använda PBC-funktionerna.
Detta system kan användas för båda
versionerna.
Språkkoder
Stavning av språk efterföljer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Inte angivet
Ytterligare information
Kod
81SE
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
A "/1 (på/standby) (21, 26, 65)
G ./> (26)
B Skivfack (26)
H FUNCTION (26)
C A (öppna/stäng) (26, 65)
I VOLUME (26)
D H (spela upp) (26)
J
E X (paus) (26)
K Frontpanelens teckenfönster (83)
F x (stopp) (26,65)
82SE
(sensor för fjärrkontroll) (13)
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationer i frontpanelens teckenfönster
A Lyser upp under PBC-uppspelning.
(endast VIDEO-CD-skivor) (32)
C Mono-/stereoeffekt (enbart radio) (63)
D Lyser när 2-kanalskälla matas ut från
surroundhögtalarna. (53)
F Aktuellt surroundformat (utom för
JPEG) (51)
G Aktuellt läge (endast DVD-funktion)
H Uppspelningsstatus (endast DVDfunktion)
Ytterligare information
B Lyser upp när tidsinformationen för en
titel eller ett kapitel visas i
frontpanelens teckenfönster. (endast
DVD-skivor)
E Aktuell ljudeffekt (utom för JPEG) (54)
83SE
Bakpanel
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
COAXIAL
SPEAKER
84SE
FM 75
A SPEAKER-uttag (högtalaruttag) (15)
C AM-uttag (19)
B EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttag
(20)
D FM 75Ω COAXIAL-uttag (19)
Fjärrkontroll
I TOP MENU (31)
J C/X/x/c/ENTER (21, 28, 52, 56, 65, 66)
K O RETURN (32)
L
REPLAY, STEP (26)
M . PRESET –, TV CH – (22, 26, 60, 63)
N m/
SLOW, TUNING – (42, 62)
O H (spela upp) (26)
Knappen H har en beröringskänslig
punkt.*
P TV (60)
Q THEATRE SYNC (61)
R "/1 (på/standby) (21, 26, 63)
S AMP MENU (21, 65)
T DSGX (54)
U FUNCTION (26)
W DISPLAY (63)
X PICTURE NAVI (36)
wg AUDIO (50)
wh SUBTITLE (55)
wj ANGLE (55)
wk ALBUM –/+ (26, 61)
wl MENU (31)
Ytterligare information
V SOUND FIELD (52)
e; MUTING (26)
ea VOLUME TV VOL +/– (26, 60, 63)
Knappen VOLUME, TV VOL + har en
beröringskänslig punkt.*
es
DISPLAY (10, 22, 28, 56, 66)
ed >, PRESET +, TV CH + (22, 26, 60, 63)
ef
eg M/
ADVANCE, STEP (26)
SLOW, TUNING + (42, 62)
eh x (stopp) (26, 56, 63)
A TV [/1 (på/standby) (60)
B TV/VIDEO (60)
C TUNER MENU (62)
ej X (paus) (26)
* Använd den beröringskänsliga punkten som
referens vid användning av systemet.
D SLEEP (64)
E REPEAT/FM MODE (30, 63)
F TUNER/BAND (63)
G Nummerknappar (31, 56, 60)
Knapp nummer 5 har en beröringskänslig
punkt.*
H CLEAR, - (22, 28, 60, 61)
85SE
Lista över DVD-inställningsmenyn
Du kan ange följande på DVD-inställningsdisplayen.
Alternativen kan komma i en annan ordning på skärmen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
MENY
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
LJUD
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
UNDERTEXT
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
SPECIALINSTÄLLNINGAR
PAUSLÄGE
SPÅRVAL
AUTO
STILLBILD
AV
AUTO
FORTSATT
PÅ
UPPSPELN. MULTI
AV
AUDIO DRC
AV
STANDARD
MAX
DivX
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
SKÄRMSLÄCKARE
BAKGRUND
LINE
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK
AVSTÅND
NIVÅ
(FRAM)
NIVÅ
(SURROUND)
TESTTON
86SE
16:9
4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
PÅ
AV
INNEHÅLLSBILD
GRAFIK
BLÅ
SVART
VIDEO
RGB
TV-TYP
FRAM
MITTEN
JA
JA
INGEN
SURROUND BAKOM
VID SIDAN
INGEN
SUBWOOFER JA
FRAM
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
MITTEN
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
–6 dB – 0 dB
V
H
–6 dB – 0 dB
–6 dB – +6 dB
MITTEN
SUBWOOFER –6 dB – +6 dB
V
–6 dB – +6 dB
H
–6 dB – +6 dB
AV
PÅ
AMP Menu-lista
Du kan ange följande funktioner med AMP MENU på fjärrkontrollen.
AMP-menyn
DIMMER
DEMO
DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO ON
DEMO OFF
Ytterligare information
87SE
Sakregister
Numeriska data
E
M
16:9 68
4:3 LETTER BOX 68
4:3 PAN SCAN 68
5.1-kanals surroundljud 51
EFFEKT 39
MENY 67
Montera satellithögtalarna på
väggen 17
MP3 33, 35
Multi Session-CD-skivor 8
Muting 26
A
A/V SYNC 42
ALBUM 44
Album 79
AMP menu-listan 87
AMP-menyn 21
ANGLE 55
ANPASSAD 66
ANPASSAT BARNLÅS 56
Ansluta nätkabeln 21
Antennkoppling 19
ÅTERSTÄLLA 67
AUDIO DRC 70
AVSNITT 44
Avsnitt 79
AVSTÅND 71
B
BAKGRUND 68
Bakpanel 84
BARNLÅS 57, 79
Batterier 13
Bildspel 37
Brukbara skivor 7
D
DATA-CD 35, 39
DATA-DVD 39
DEMO 21
DIMMER 65
Direkt återuppspelning 26
Direktsökning 26
DISPLAY 46
DivX® 39, 70, 79
DOLBY DIGITAL 50
Dolby Digital 79
Dolby Pro Logic II 79
Dolby Surround Pro Logic 79
DSGX 54
DTS 50, 79
DVD 79
DVD+RW 80
DVD-menyn 31
DVD-RW 31, 80
88SE
F
Felsökning 74
FIL 44
Fil 80
Filmbaserad programvara 80
Fjärrkontroll 13, 60, 85
Förinställd station 62
FORTSATT UPPSPELN.
MULTI 70
Frontpanel 82
Frontpanelens teckenfönster 46,
83
Funktion för flera språk 80
Funktion för flera vinklar 55,
80
H
Hantering av skivor 74
Hitta
en specifik punkt genom att
titta på TV-skärmen 42
HÖGTALARINSTÄLLN. 70
Högtalarinställningar 24
I
INDEX 44
INSTÄLLNINGAR 66
Inställningsdisplay 66, 86
INTERVALL 38
J
JPEG 33, 35
K
KAPITEL 44
Kapitel 80
Kontinuerlig uppspelning 26
Kontrollmeny 10
Kopplingar till högtalarsystem
15
Kopplingsöversikt 14
L
LÄGE (MP3, JPEG) 37
LINE 69
LJUD 67
Ljütfält 52
N
Namnge förinställda stationer
63
NIVÅ (FRAM) 72
NIVÅ (SURROUND) 72
O
Områdeskod 8, 80
ORIGINAL 31
P
PAUSLÄGE 69
PBC-uppspelning 8, 32, 80
PICTURE NAVI 36, 45
PLAY LIST 31
Programmerad uppspelning 28
R
Radio 63
Repeat Play (repetering) 30
Resume Play (Återuppta
uppspelningen) 27
S
Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning) 29
SKÄRMINSTÄLLNINGAR 68
SKÄRMSLÄCKARE 68
SKÄRMTEXT 67
Skärmtext (OSD)
Inställningsdisplay 66
Kontrollmeny 10
SLEEP 64
Snabbinställning 22
Snabbspolning bakåt 42
Snabbspolning framåt 42
Söka 42
SPÅR 44
Spår 80
SPÅRVAL 69
SPECIALINSTÄLLNINGAR
69
SPRÅKINSTÄLLNING 67
Språkkoder 81
STORLEK 70
Styra TV:n 60
T
Teckenfönster
Inställningsdisplay 66
TESTTON 72
THEATRE SYNC 61
TID/TEXT 45
Tillbehör 13
TITEL 44
Titel 80
TUNER MENU 62
TV-anslutning 20
TV-TYP 68
U
UNDERTEXT 55, 67
Uppspelning i slow-motion 43
V
VIDEO-CD 80
Visning 21
89SE
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising