Sony | DAV-DZ260 | Sony DAV-DZ260 Bruksanvisning

3-283-036-71(3)
DVD Home Theatre
System
Bruksanvisning
DAV-DZ260
©2008 Sony Corporation
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand och elektriska
stötar.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
För att förhindra brand, täck inte apparatens ventilation
med tidningar, dukar, gardiner etc. Och placera aldrig
tända ljus på apparaten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på
enheten medför risk för elektriska stötar och fara för
brand.
Batterier eller batterier som är inbyggda i apparaten får
inte exponeras för extrem värme som t ex solsken, eld
eller liknande.
Endast inomhusanvändning.
Den här apparaten
klassas som en
LASERAPPARAT AV
KLASS 1. Märkningen
är placerad på baksidan
av enheten.
Ommhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
2SE
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall. Med att sörja för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att
skydda miljön och människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av
materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda
eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att
batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är
förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet
om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt eller
batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och
garanti dokument.
Försiktighetsåtgärder
Strömkällor
• Nätkabel får bara bytas av en kvalificerad
serviceverkstad.
• Enheten är inte bortkopplad från växelströmmen så
länge som nätkabeln sitter insatt i ett vägguttag, även
om du har slagit av strömmen på själva enheten.
• Installera systemet så att nätkabeln omedelbart kan
dras ur vägguttaget om problem uppstår.
Om denna
bruksanvisning
• Den här bruksanvisningen beskriver
fjärrkontrollens reglage. Du kan också
använda kontrollerna på enheten om de har
samma eller liknande namn som de på
fjärrkontrollen.
• Vad som visas i kontrollmenyn varierar
beroende på området.
• ”DVD” kan användas som en allmän term för
DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD+R, och
DVD-RW/DVD-R.
• Måtten för nordamerikanska modeller anges i
fot (ft).
• Standardinställningen är understruken.
3SE
Innehållsförteckning
Om denna bruksanvisning....................... 3
Spelbara skivor........................................ 5
Komma igång
Steg 1: Placera systemet..............11
Steg 2: Ansluta systemet .............14
Steg 3: Genomföra
Snabbinställning .....................21
Steg 4: Åtnjuta ljud från samtliga
högtalare ..................................24
Ljudjusteringar
Lyssna på surroundljud med
avkodningsläget .............................. 26
Välja Ljudläge....................................... 28
Lyssna på multiplexsändningsljud........ 28
Skiva
Spela en skiva ....................................... 29
Använda spelläge .................................. 35
Söka/välja en skiva ............................... 37
Spela MP3-filer/JPEG-bildfiler ............ 39
Titta på DivX®-videofilmer ................. 43
Justera fördröjningen mellan bild och
ljud .................................................. 45
Begränsa uppspelning av skivan........... 45
Använda inställningsdisplayen ............. 47
Tuner
Förinställa radiostationer ...................... 55
Lyssna på radio ..................................... 56
Använda RDS (Radio Data System)..... 58
Kontroll för HDMI/extern
ljudenhet
Använda funktionen för Kontroll för
HDMI för ”BRAVIA” Sync ........... 59
Spela upp ljudfiler/JPEG-bildfiler på en
USB-enhet ...................................... 62
Lagra låtar på en USB-enhet................. 68
Spelbara USB-enheter........................... 70
Använda DIGITAL MEDIA PORTadaptern .......................................... 71
4SE
Andra åtgärder
Så här får du optimalt surround-ljud i ett
rum ................................................. 72
Kalibrera korrekta inställningar
automatiskt ..................................... 73
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen................................. 74
Använda ljudeffekter ............................ 75
Använda sovtimern............................... 75
Ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster .................................. 76
Visa skivinformation ............................ 76
Återgå till standardinställningarna ....... 79
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ............................ 80
Om skivor ............................................. 81
Felsökning ............................................ 82
Självdiagnosfunktion............................ 90
Tekniska data........................................ 91
Ordlista ................................................. 92
Lista över språkkoder ........................... 94
Register över delar och kontroller ........ 95
Guide till kontrollmenyn ...................... 99
Sakregister .......................................... 103
Spelbara skivor
Typ
Skivlogotyp
Egenskaper
DVD-VIDEO
• DVD-VIDEO
• DVD-R/DVD-RW i DVDVIDEO-format eller videoläge
• DVD+R/DVD+RW i DVDVIDEO-format
Läget VR
(videoinspelning)
• DVD-R/DVD-RW i läget VR
(videoinspelning) (undantaget
DVD-R DL)
Super Audio CDskivor
• Super Audio CD-skivor
VIDEO-CD
• VIDEO-CD (Ver. 1.1- och 2.0skivor)
• Super-VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM i videoCD-format eller Super-VCDformat
CD
• Audio-CD
• CD-R/CD-RW i audio-CD-format
DATA-CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM i
DATA-CD-format, med MP3filer1), JPEG-bildfiler2)och DivXvideofiler3)4)5) som uppfyller ISO
96606) nivå 1/nivå 2 eller Joliet
(utökat format)
DATA-DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW i DATADVD-format med MP3-filer1),
JPEG-bildfiler2) och DivXvideofiler3)4)5) som uppfyller UDF
(Universal Disk Format)
Ikon
5SE
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) är ett standardformat för komprimering av ljudinformation som definierats av ISO/
MPEG. MP3-filer måste vara i MPEG1 Audio Layer 3-format.
2)JPEG-bildfiler måste vara i överensstämmelse med DCF-bildfilsformat. (DCF ”Design rule for Camera File
system”: Bildstandarder för digitalkameror styrda av Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA)).
3)Utom för modeller för Storbritannien och Nordamerika.
4)
DivX® är en videofilskomprimeringsteknik som utvecklats av DivX, Inc.
5) DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och som används under
licens.
6)Ett logiskt format för filer och mappar på CD-ROM-skivor definierade av ISO (International Organization for
Standardization).
”DVD-RW”, ”DVD+RW”, ”DVD+R”, ”DVD-VIDEO”, och ”CD”-logotyper är varumärken.
Exempel på skivor som inte kan spelas på detta system
Följande skivor kan inte spelas på detta system:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW andra än de som är inspelade i de format som anges på sida 5
• CD-ROM inspelat i PHOTO CD-format
• Data del av CD-extra
• CD Graphics-skiva
• DVD ljud
• DATA-DVD som inte innehåller MP3-filer eller JPEG-bildfiler, eller DivX-videofiler*
* Utom för modeller för Storbritannien och Nordamerika.
• DVD-RAM
Systemet kan dessutom inte spela följande skivor:
• En DVD-VIDEO med en annan områdeskod (sid. 7)
• En skiva som inte är av standardformat (t.ex. kort- eller hjärtformade skivor)
• En skiva med påklistrade papper eller etiketter
• En skiva där rester av självhäftande tejp eller dekaler finns kvar
Anmärkning om CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RWskivor
I vissa fall kan inte CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor spelas i detta
system. Det kan bero på skivans inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd, eller på inspelningsenhetens
och redigeringsprogramvarans egenskaper.
Skivan kan inte spelas om den inte har slutbehandlats på rätt sätt. Mer information finns i
inspelningsenhetens bruksanvisning.
Observera att vissa uppspelningsfunktioner eventuellt inte fungerar med vissa DVD+RW-/DVD+Rskivor, även om de har slutbehandlats på ett riktigt sätt. I detta fall spelar du upp skivan med normal
uppspelning. Dessutom kan vissa DATA-CD-/DATA-DVD-skivor som skapats i Packet Write-format
inte spelas upp.
6SE
Ljud-CD-skivor som kodats med teknik för skydd av upphovsrätt
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med teknik för skydd av upphovsrätt. Tänk på
att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av den här
produkten.
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVD-inspelning på en sida och digital ljudinspelning på andra
sidan. Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer Compact Disc (CD)-standarden kan det dock hända
att den inte går att spela i den här brännaren.
Om Multi Session-CD-skivor
• Det här systemet kan spela en Multi Session-CD-skiva när den första bränningen innehåller en MP3fil. Alla efterföljande MP3-filer som spelats in under senare bränningar kan också spelas upp.
• Det här systemet kan spela en Multi Session-CD-skiva när den första bränningen innehåller en JPEGbildfil. Alla efterföljande JPEG-bildfiler som spelats in under senare bränningar kan också spelas
upp.
• Om MP3-filer och JPEG-bildfiler i musik-CD-format eller video-CD-format har spelats in under den
första bränningen, kan bara filer från den första bränningen spelas upp.
Områdeskod
Ditt system har en områdeskod som står tryckt på enhetens baksida och kommer endast att spela en
DVD-skiva märkt med samma områdeskod.
En DVD-VIDEO-märkt ALL kan också spelas upp på det här systemet.
Om du försöker spela upp andra DVD-VIDEO-skivor visas meddelandet [Det är inte tillåtet att spela
upp denna skiva pga områdeskoden.] på TV-skärmen. På vissa DVD-VIDEO-skivor anges eventuellt
ingen områdeskod även om uppspelning av DVD-VIDEO-skivan begränsas av områdesrestriktioner.
Att observera beträffande användning av en DVD-skiva eller VIDEOCD-skiva
Programvarutillverkaren kan avsiktligen ha ställt in vissa uppspelningsfunktioner på en DVD-skiva
eller VIDEO-CD-skiva. Eftersom det här systemet kommer att spela en DVD-skiva eller VIDEO-CDskiva enligt det skivinnehåll som programvarutillverkaren har skapat är det möjligt att vissa
uppspelningsfunktioner inte är tillgängliga. Läs även DVD- eller VIDEO-CD-skivornas medföljande
bruksanvisningar.
Upphovsrätter
I denna produkt ingår teknik för upphovsrättskydd som omfattas av patent i USA och annan
immateriell egendomsrätt. Användning av denna teknik för skydd av upphovsrätt måste auktoriseras
av Macrovision och gäller för användning i hemmet och andra begränsade visningsmiljöer såvida inte
Macrovision godkänt någonting annat. Baklängeskonstruktion och nedmontering är förbjuden.
7SE
I det här systemet ingår Dolby* Digital och Dolby Pro Logic (II) självjusterande
matrissurroundavkodare (adaptive matrix surround decoder) och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad under licens från DTS, Inc.
”DTS” och ”DTS Digital Surround” är registrerade varumärken som tillhör DTS, Inc.
Det här systemet använder High-Definition Multimedia Interface-teknik (HDMITM).
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken för HDMI Licensing LLC.
”BRAVIA” och
8SE
är varumärken som tillhör Sony Corporation.
Komma igång
Komma igång
Uppackning
• Främre högtalare (2) och
surround-högtalare (2)
• AM-ramantenn (1)
• R6-batterier (storlek AA)
(2)
• FM-antennsladd (1)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Mitthögtalare (1)
eller
• Subwoofer (1)
• Högtalarkablar (6, röd/vit/
grön/grå/blå/lila)
• Fjärrkontroll (1)
• Fotkuddar (1 uppsättning)
• Bruksanvisning
• Anslutning av högtalare och
TV (kort)
9SE
Komma igång
Sätta in batterier i fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer) genom att matcha 3 och # på batterierna med märkena
i batterifacket. För att använda fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrsensorn på enheten.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller ljus från andra källor. Det kan skada sensorn.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att
de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
Fästa fotkuddar på subwoofern
Fäst fotkuddarna (medföljer) på subwooferns undersida för att stabilisera subwoofern och hindra den
från att glida.
,
Ta bort fotkuddarna från
monteringsplatsen.
10SE
Steg 1: Placera systemet
Placera systemet som bilden nedan visar.
A Främre högtalare (L (vänster))
B Främre högtalare (R (höger))
C Mitthögtalare
D Surround-högtalare (L (vänster))
E Surround-högtalare (R (höger))
F Subwoofer
G Enhet
B
A
C
G
A A
F
E
Vy ovanifrån
A
A
C
A
A
D
B
B
A
A
C
C
D
E
Obs!
• Placera inte högtalarna lutande.
• Placera inte högtalarna på platser som är:
– Extremt varma eller kalla
– Dammiga eller smutsiga
– Mycket fuktiga
– Utsatta för vibrationer
– Utsatta för direkt solljus
• Var försiktig när du placerar högtalarna eller högtalarstativen med högtalarna monterade på ett ytbehandlat golv
(vaxat, oljat, polerat eller liknande) eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
• Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.
• Luta dig inte emot högtalaren, och häng inte på den eftersom den kan välta omkull.
Tips
• När du ändrar högtalarnas position rekommenderar Sony att du även ändrar inställningarna. För mer information,
se ”Så här får du optimalt surround-ljud i ett rum” (sid. 72) och ”Kalibrera korrekta inställningar automatiskt”
(sid. 73).
11SE
Komma igång
För att få bästa surroundljud ska alla högtalare utom subwoofern placeras på samma avstånd från
lyssningspositionen (A).
Däremot kan du med det här systemet placera mitthögtalaren upp till 1,6 meter närmare (B) och
surround-högtalarna upp till 5,0 meter närmare (C) de främre högtalarna.
De främre högtalarna kan placeras mellan 1,0 och 7,0 meter (A) från lyssningspositionen.
Komma igång
Montera högtalarna på en vägg
Innan du installerar högtalarna på en vägg, anslut högtalarkabeln till högtalaren.
Kontrollera att högtalarkabeln har anslutits till de rätta uttagen på högtalarna: högtalarkabeln med
färgat hölje till 3, och högtalarkabeln utan färgat hölje till #.
Färgat hölje
Främre högtalare (L): Vit
Främre högtalare (R): Röd
Mitthögtalare: Grön
Surround-högtalare (L): Blå
Surround-högtalare (R): Grå
1
Se till att ha skruvar (medföljer ej) som passar hålet baktill på högtalaren. Se
illustrationen nedan.
4 mm
30 mm
2
5 mm
10 mm
Skruva fast skruvarna i väggen.
För de övriga högtalarna
För mitthögtalaren
145 mm
8 till 10 mm
8 till 10 mm
3
Hål på baksidan av
högtalaren
Häng upp högtalarna på skruvarna.
5 mm
10 mm
Högtalarens baksida
12SE
Hål på baksidan av
högtalaren
Obs!
13SE
Komma igång
• Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och väggens hårdhet. Skruvarna bör inte fästas direkt i
gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst dem istället i en balk som sedan fästs i väggen. Installera
högtalarna på en lodrät och plan vägg på den plats där förstärkningen har fästs.
• Hör med ett byggvaruhus eller en installatör vilket väggmaterial det rör sig om eller vilka skruvar du behöver.
• Sony tar inte på sig ansvaret för olyckor eller skador som orsakats av felaktig installation, svaga väggar eller
felaktigt installerade skruvar, naturkatastrofer etc.
Komma igång
Steg 2: Ansluta systemet
Se anslutningsschemat nedan och läs tilläggsinformationen från 1 till 5 på de följande sidorna.
Obs!
• Kontrollera att anslutningarna sitter säkert för att undvika brum och brus.
• Om du ansluter en annan komponent med en volymkontroll, ska du vrida upp volymen för denna komponent till en
nivå där ljudet inte förvrängs.
3 DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
3 Bärbar ljudkälla
2 TV
4 AM-ramantenn
4 FM-antennsladd
5 Nätkabel
1 Mitthögtalare
1 Subwoofer
1 Främre högtalare
(L)
1 Främre högtalare (R)
1 Surround-högtalare (R)
1 Surround-högtalare (L)
:Signalflöde
14SE
1 Ansluta högtalarna
Högtalarens baksida
Färgat hölje
(+)
(–)
Anslutningsdon
När du ansluter till enheten, sätt i anslutningsdonet till det hörs ett klick.
Bakpanel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
R
R
KE
FE
EA
OO
SP
BW
SU
CE
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
NT
Till surround-högtalaren (L) (blå)
ER
Till surround-högtalaren (R)
(grå)
R
KE
EA
RR
SP
SU
T
ON
FR
Till mitthögtalaren
(grön)
Till subwoofer (lila)
ON
FR
RL
SU
L
TR
Till den främre högtalaren (R)
(röd)
Till den främre högtalaren (L)
(vit)
15SE
Komma igång
Kontakten och det färgade höljet på högtalarkablarna har samma färg som uttagen dit de ska kopplas.
Kontrollera att högtalarkabeln ansluts till de rätta uttagen på högtalarna: högtalarkabeln med det
färgade höljet till 3, och högtalarkabeln utan det färgade höljet med #. Se till att högtalarkabelns
isolering inte fastnar i högtalaruttagen.
Komma igång
2 Ansluta TV:n
För videoutmatning till din TV, kontrollera TV:ns videoingångar och välj anslutningsmetod A eller
B. Bildkvaliteten förbättras från A (standard) till B (HDMI).
När TV:n har en optisk eller koaxial digitalutgång kan du förbättra ljudkvaliteten genom att ansluta
med digitalsladden (A).
Digital optisk kabel
(medföljer ej)
Digital koaxialkabel
(medföljer ej)
DIGITA
COAXIAL
L IN
OPTICAL
TV
eller
Till TV:ns koaxiala digitalutgång
Till TV:ns optiska digitalutgång
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Bakpanel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
HDMI*-kabel
(medföljer ej)
SCART-kabel (EURO AV)
(medföljer ej)
AV
EURO
HDMI
OUT
OU
Till TV:ns HDMI IN-uttag
(TO
TP UT
TV )
Till SCART-ingången (EURO AV) på TV:n
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Om din TV har HDMI-uttag, använd denna anslutning och välj typ av utgångssignal (sid. 23).
Obs!
• Under ”DMPORT”-funktionen matas inte videosignalen ut från HDMI OUT-uttaget.
• Systemet accepterar både digitala och analoga signaler. Digitala signaler har prioritet över analoga signaler.
(COAXIAL har prioritet framför OPTICAL). Om den digitala signalen upphör, kommer den analoga signalen att
bearbetas efter 2 sekunder.
16SE
3 Ansluta de övriga komponenterna
Komma igång
Du kan lyssna på den anslutna komponenten genom de sex högtalarna i systemet.
• Bärbar ljudkälla: A
• DIGITAL MEDIA PORT-adapter: B
Stereo-minisladd
(medföljer ej)
Anslut den bärbara
ljudkällan
Frontpanel
(USB)-uttag (Se sida 62.)
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
CENTER
Bakpanel
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
DC5VMAX
0.7A
DMPO
RT
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(medföljer ej)
För att ansluta DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
Anslut en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (medföljer ej) till DMPORT-uttaget. För mer information,
se ”Använda DIGITAL MEDIA PORT-adaptern” (sid. 71).
Obs!
• Anslut DIGITAL MEDIA PORT-adaptern så att V-markeringarna befinner sig på en rak linje. När du ansluter, dra
ut samtidigt som du trycker på A.
A
17SE
Komma igång
Om din TV har flera audio/video-ingångar
Kan du lyssna på systemets högtalare genom den anslutna TV:n. Anslut komponenterna enligt
följande.
Videobandspelare, digital
satellitmottagare eller
PlayStation etc.
TV
Videobandspelare, digital
satellitmottagare eller
PlayStation etc.
System
:Signalflöde
Välj komponent på TV:n. Se mer information i TV:ns bruksanvisning.
Om TV:n inte har flera audio/video-ingångar, behövs en omkopplare för att ta emot ljudet från fler än
två komponenter.
18SE
4 Ansluta antennen
Komma igång
AM-ramantenn
(medföljer)
A
B
Obs!
• Sladd (A) eller sladd (B) kan anslutas till valfri terminal.
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Bakpanel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
NNA
ANTE
COAX
FM-antennsladd
(medföljer)
IAL 75
FM
eller
Obs!
• Placera inte AM-ramantennen eller sladden intill systemet eller någon annan AV-utrustning, eftersom störningar
kan uppstå.
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Tips
• Justera AM-ramantennens riktning för bästa AM-mottagning.
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en 75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att koppla enheten till en
FM-utomhusantenn som i exemplet nedan.
FM-utomhusantenn
Enhet
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
AM
19SE
Komma igång
5 Ansluta nätkabeln
Innan du ansluter nätkabeln till ett vägguttag, ansluter du alla högtalare till enheten.
Bakpanel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
Till vägguttaget
Om demonstrationen
När nätkabeln har anslutits syns visningen i frontpanelens teckenfönster.
Slå på/av visningsläget
1
Tryck på [/1 på enheten.
Systemet slås på.
2
3
4
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills ”DEMO” syns i frontpanelens teckenfönster och
tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja en inställning.
• ”DEMO ON”: På.
• ”DEMO OFF”: Av.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tips
• När du köper systemet nytt, eller om systemet har sina fabriksinställningar (t.ex. när ”COLD RESET” (sid. 79) har
utförts) kan du stänga av demonstrationen genom att trycka på [/1 på fjärrkontrollen.
20SE
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
ENGELSKA
ENGELSKA
FRANSKA
SPANSKA
PORTUGISISKA
Komma igång
Steg 3: Genomföra
Snabbinställning
Följ stegen nedan för att göra grundinställningar
som gör att du snabbt kan komma igång med
systemet.
Obs!
• När du ansluter systemet och TV:n med HDMIkabeln (medföljer ej), måste du ställa in typ av
videoutgång för att matcha din TV. För mer
information, se ”Ställa in typ av videoutgång så att
den matchar din TV” (sid. 23).
5
Välj språk genom att trycka på X/x.
Systemet visar menyn och undertexter på
det språk du valt.
6
Tryck på
.
Inställningsdisplayen för val av TV:ns
bildproportioner visas.
"/1
VIDEOINSTÄLLNING
16:9
TV-TYP:
16:9
LINE:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
PAUSLÄGE:
4:3 PAN&SCAN
7
C/X/x/c,
DISPLAY
Välj den inställning som passar den TV
du använder genom att trycka på X/x.
x Om du har en bredbilds-TV eller en
vanlig TV (med bildproportionen 4:3)
med bredbildsläge
1
2
[16:9] (sid. 49)
Slå på strömmen till TV:n.
x Om du har en vanlig TV (med
bildproportionen 4:3)
Tryck på [/1.
[4:3 BREVLÅDEFORMAT] eller [4:3
PAN&SCAN ] (sid. 49)
Obs!
• Se till att funktionen är inställd på ”DVD”
(sid. 24).
3
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från systemet visas på TVskärmen.
[Tryck på [ENTER] för att starta
SNABBINSTÄLLNING.] visas nedtill på
TV-skärmen. Om detta meddelande inte
syns återkallar du Snabbinställningsmenyn
(sid. 23) och utför den en gång till.
4
Tryck på
8
Tryck på
.
Inställningsdisplayen för val av
utmatningsmetod för videosignaler från
EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttaget
på enhetens baksida visas.
VIDEOINSTÄLLNING
TV-TYP:
LINE:
PAUSLÄGE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
utan att sätta i en skiva.
Inställningsdisplayen för val av språk för
skärmtext visas.
21SE
Komma igång
9
Tryck på X/x för att välja
utmatningsmetod för videosignaler.
• [VIDEO]: videosignaler ut.
• [RGB]: RGB-signaler ut.
IC
Obs!
N/
IO I
• Om TV:n inte accepterar RGB-signaler visas
ingen bild på TV-skärmen ens om du väljer
[RGB]. Se bruksanvisningarna som följde med
TV:n.
10 Tryck på
AL M
A.C
AUD
.
Inställningsdisplayen för att välja
högtalarplacering visas.
Kalibreringsmikrofon
11 Tryck på C/c för att välja bilden för
aktuell högtalarplacering.
För mer information, se ”Så här får du
optimalt surround-ljud i ett rum” (sid. 72).
HÖGTALARPLACERING
STANDARD
12 Tryck på .
13 Anslut kalibreringsmikrofonen till
A.CAL MIC-uttaget på frontpanelen.
Placera kalibreringsmikrofonen i öronnivå
på ett trefotsstativ, etc. (medföljer ej). Varje
högtalares framsida bör vara vänd mot
kalibreringsmikrofonen och inga hindrande
föremål får finnas mellan högtalarna och
kalibreringsmikrofonen.
14 Tryck på C/c för att välja [JA].
Obs!
• Se till att hörlurarna inte är anslutna till enheten.
Det går inte att utföra stegen nedan om
hörlurarna är inkopplade.
15 Tryck på
.
[AUTOM.KALIBRERING] startar.
Var tyst under mätningen.
Obs!
• Högt testljud matas ut när
[AUTOM.KALIBRERING] startar. Du kan inte
sänka volymen. Visa hänsyn till barn och
grannar.
• Se till att du inte befinner dig i mätområdet och
var helt tyst under mätningen (som tar cirka 3
minuter). Annars kan mätningen störas.
16 Koppla ur kalibreringsmikrofonen och
tryck på C/c för att välja [JA].
Obs!
• Mätningarna kan påverkas av miljön i det rum
där systemet installerats.
22SE
• Om mätningen misslyckas, följ meddelandet
och försök köra [AUTOM.KALIBRERING]
igen.
.
Snabbinställningen är slutförd. Alla
anslutningar och inställningar är färdiga.
Avsluta snabbinställningen
Tryck på
DISPLAY under valfritt steg.
Tips
• Om du ändrar på högtalarnas position, nollställ då
högtalarinställningarna. Se ”Så här får du optimalt
surround-ljud i ett rum” (sid. 72) och ”Kalibrera
korrekta inställningar automatiskt” (sid. 73).
• För att ändra någon av inställningarna, se ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 47).
Aktivera
snabbinställningsmenyen
1
2
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”DVD” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Beroende på din TV:s anslutning (sid. 16), välj
typ av videoutgång på systemet.
För att välja typ av
videosignalutgång från HDMI
OUT-uttaget
Om du ansluter enheten och TV:n med HDMIkabeln, väljer du den typ av videosignaler som
matas ut från HDMI OUT-uttaget.
Mer information finns även i bruksanvisningen
som följer med TV:n/projektorn etc.
1
2
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
.
3
4
DVD VIDEO
Tryck på X/x för att välja [SNABB] och
tryck sedan på
.
Snabbinställningsmenyen visas.
Tryck på X/x för att välja [HDMIINSTÄLLNING], tryck sedan på
.
Alternativen för [HDMI-INSTÄLLNING]
visas.
6
7
4
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD],
tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
5
ANPASSAD
ANPASSAD
SNABB
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], och tryck sedan på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
94( 99)
1( 1)
T
0: 01: 08
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
3
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”DVD” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på X/x för att välja [HDMIUPPLÖSNING], tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning, tryck sedan på
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Systemet sänder
ut den optimala videosignalen för den
anslutna TV:n.
• [1920 × 1080i]: Systemet sänder ut 1920
× 1080i*-videosignaler.
• [1280 × 720p]: Systemet sänder ut 1280 ×
720p*-videosignaler.
23SE
Komma igång
17 Tryck på
Ställa in typ av videoutgång så
att den matchar din TV
Komma igång
• [720 × 480p]**: Systemet sänder ut 720 ×
480p*-videosignaler.
* i: radsprång, p: progressiv
** Beroende på landsmodellen kan [720 × 576p]
visas.
Steg 4: Åtnjuta ljud från
samtliga högtalare
Du kan lyssna på DVD, TV- eller
videobandspelarljud från samtliga av systemets
högtalare.
FUNCTION
+/–
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills önskat funktionsnamn
visas i frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på FUNCTION +/–
ändras visningen enligt följande.
”DVD” t ”TUNER FM” t ”TUNER
AM” t ”USB” t ”TV” t ”DMPORT”
t ”AUDIO” t …
24SE
Funktion
Källa
”DVD”
Skiva som spelas av
systemet
”TUNER FM”/
”TUNER AM”
FM/AM-radio (sid. 55)
”USB”
USB-enhet (sid. 62)
”TV”
TV
”DMPORT”
DIGITAL MEDIA PORTadapter (sid. 71)
”AUDIO”
Bärbar ljudkälla (som är
ansluten till AUDIO INuttaget på frontpanelen)
Obs!
2
3
4
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DEC. MODE” visas i frontpanelens
teckenfönster, tryck sedan på
eller
c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
önskat avkodningsläge visas i
frontpanelens teckenfönster.
Om du vill mata ut TV- eller stereoljud från
en 2-kanalskälla från de sex högtalarna kan
du ställa in ett av avkodningslägena ”PRO
LOGIC”, ”PLII MOVIE”, eller ”PLII
MUSIC”.
För mer information, se sida 26.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
För att undvika distorsion minskar du enhetens
inmatningsnivå.
1
2
3
4
Tryck på FUNCTION +/– flera gånger
tills ”TV” eller ”AUDIO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”ATTENUATE” visas i frontpanelens
teckenfönster, tryck sedan på
eller
c.
Tryck på X/x för att välja en inställning.
• ”ATT ON”: Du kan minska
inmatningsnivån. Utmatningsnivån
ändras.
• ”ATT OFF”: Normal inmatningsnivå.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Obs!
• Beroende på din TV, kanske du måste stänga av TVhögtalaren för att lyssna på surroundljud på systemet.
Tips
• När du lyssnar till ljudfiler från en bärbar ljudkälla
kan du förbättra ljudet.
Tryck på FUNCTION +/– för att välja ”AUDIO”.
Anslut den bärbara ljudkällan. Välj ”A.F.D. STD” för
”DEC. MODE”.
Om du vill avbryta väljer du ett annat värde än
”A.F.D. STD”.
Så här ändrar du
inmatningsnivån för ljud från
anslutna komponenter
Det kan uppstå distorsion när man lyssnar på en
komponent som är ansluten till EURO AVT
OUTPUT (TO TV)-uttaget på bakpanelen eller
AUDIO IN-uttaget på frontpanelen. Detta är inte
ett tekniskt fel och beror på vilken komponent
som är ansluten.
25SE
Komma igång
• När du använder TV-anslutningen (COAXIAL
eller OPTICAL DIGITAL IN) (digital
anslutning), har den digitala anslutningen
prioritet.
Ljudjusteringar
Lyssna på surroundljud med avkodningsläget
Du kan lyssna på surround-ljud genom att välja något av systemets förprogrammerade
avkodningslägen. Ljudfälten skapar ett kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som ljudet i en
biosalong, trots att du lyssnar i vanlig hemmiljö.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
2
3
26SE
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills ”DEC. MODE” visas i frontpanelens teckenfönster,
och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills önskat avkodningsläge visas i frontpanelens
teckenfönster.
Teckenfönster
Avkodningsläge
Effekt
”A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Återger ljudet som när det spelades in/kodades.
Högtalarna som sänder ut ljud kommer att variera beroende på källan.
”A.F.D. MULTI”
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
2-kanaliga källor: Ljud som spelas in med 2-kanaliga källor (de
främre vänstra och högra kanalerna) tilldelas även den vänstra och
högra surround-kanalen. I det här läget sänds ljudet ut från de främre
vänstra och högra högtalarna, de vänstra och högra surroundhögtalarna, och subwoofer. Mitthögtalaren sänder inte ut något ljud.
Flerkanalskälla: Högtalarna som sänder ut ljud kommer att variera
beroende på källan.
”PRO LOGIC”
Dolby Pro Logic
Utför Pro Logic-kodning av ingångssignalen och simulerar surroundljud från 2-kanaliga källor.
I det här läget sänds ljudet ut från samtliga högtalarna och subwoofer.
Ljud kanske inte sänds ut från alla högtalarna beroende på källan.
Avkodningsläge
Effekt
”PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Utför Pro Logic II filmlägesavkodning av ingångssignalen och ger dig
fem utgångskanaler med full bandbredd från 2-kanaliga källor. Denna
inställning är utmärkt för att titta på videofilmer med överdubbade
eller gamla filmer.
I det här läget sänds ljudet ut från samtliga högtalarna och subwoofer.
Ljud kanske inte sänds ut från alla högtalarna beroende på källan.
“PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Utför Pro Logic II-musiklägesavkodning av ingångssignalen och ger
dig fem utgångskanaler med full bandbredd från 2-kanaliga källor.
Den här inställningen är idealisk för normal stereokällor som t.ex. en
CD-skiva.
I det här läget sänds ljudet ut från samtliga högtalarna och subwoofer.
Ljud kanske inte sänds ut från alla högtalarna beroende på källan.
”2CH STEREO”
2 CHANNEL
STEREO
I det här läget sänds ljudet bara ut från de främre vänstra och högra
högtalarna och subwoofern. Flerkanaligt surround-format mixas ned
till 2 kanaler.
”HP 2CH”
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
Sänder ut ljudet från vänster och höger hörlur. Flerkanaligt surroundformat mixas ned till 2 kanaler.
”HP VIRTUAL”
HEADPHONE
VIRTUAL
Sänder ut ljudet som surround från vänster och höger hörlur. Det här
läget är endast effektivt då en mulktikanalkälla spelas.
4
Tryck på
Ljudjusteringar
Teckenfönster
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Stänga av surroundeffekterna
Välj ”A.F.D. STD” eller ”2CH STEREO” för ”DEC. MODE”.
Obs!
• När insignalen är flerkanalkälla, annulleras ”PRO LOGIC”, ”PLII MOVIE”, och ”PLII MUSIC” och
flerkanalkällan matas ut direkt.
• När det tvåspråkiga sändningsljudet matas in, fungerar inte ”PRO LOGIC”, ”PLII MOVIE”, och ”PLII MUSIC”.
• Du kan inte välja avkodningsläget när enheten läser filerna i USB-enheten eller spelar in/kopierar låtar.
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att avkodningsläget är effektivt.
• När du väljer ”A.F.D. MULTI” gäller kanske inte surround- eller stereo-effekten. I dessa fall väljer du ”A.F.D.
STD”, ”PRO LOGIC”, ”PLII MOVIE” eller ”PLII MUSIC”.
27SE
Välja Ljudläge
Du kan välja ett passande ljudläge för filmer
eller musik.
Lyssna på
multiplexsändningsljud
(DUAL MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
systemet tar emot eller spelar
multiplexsändningssignalen Dolby Digital.
Obs!
SOUND
MODE
• För att kunna ta emot Dolby Digital-signalen,
behöver du ansluta en TV eller en annan komponent
till enheten via en optisk eller koaxial digitalkabel
(sid. 16) och ställa in det digitala utmatningsläget på
TV:n eller en annan komponent på Dolby Digital.
AUDIO
Tryck på SOUND MODE upprepade gånger
under uppspelning tills önskat läge visas i
frontpanelens teckenfönster.
• ”AUTO”: Systemet väljer automatiskt
”MOVIE” eller ”MUSIC” för att skapa
ljudeffekten beroende på skivan.
• ”MOVIE”: Systemet sörjer för ljudet till
filmer.
• ”MUSIC”: Systemet sörjer för ljudet till
musik.
Obs!
• Det går inte använda dessa inställningsalternativ när
du har anslutit hörlurarna till enheten.
28SE
Tryck på AUDIO upprepade gånger tills
önskat funktionsnamn visas i
frontpanelens teckenfönster.
• ”MAIN”: Ljudet för huvudspråket kommer att
sändas ut.
• ”SUB”: Ljudet för underspråket kommer att
sändas ut.
• ”MAIN+SUB”: Blandat ljud från både huvudoch underspråket kommer att sändas ut.
5
Sätt in en skiva.
Placera en skiva i facket och tryck sedan på
A.
Skiva
Spela en skiva
Skiva
Beroende på DVD-VIDEO- eller VIDEO-CDskivan kan vissa funktioner vara annorlunda
eller begränsade.
Se bruksanvisningarna som följde med skivan.
Obs!
• När du spelar en 8 cm-skiva placerar du den i
fackets inre cirkel. Kontrollera att skivan inte
ligger snett i fackets inre cirkel.
• Stäng inte skivfacket genom att tvinga in det för
hand, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.
• Placera inte mer än en skiva i facket.
Justera volymen
"/1
A
H
FUNCTION
6
Skivfack
Anslut hörlurar
"/1
Tryck på H.
Uppspelningen startas (kontinuerlig
uppspelning).
7
FUNCTION
+/–
Justera volymen med VOLUME +/– på
fjärrkontrollen eller VOLUMEkontrollen på enheten.
Volymnivån visas på TV-skärmen och i
frontpanelens teckenfönster.
Obs!
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
X
1
2
3
4
Sätt på TV:n.
Ändra ingångsväljaren på TV:n till det
här systemet.
• Beroende på systemets status kan det hända att inte
volymnivån visas på TV-skärmen.
• När du slår på funktionen Kontroll för HDMI kan den
TV som är ansluten till systemet med HDMI-kabeln
(medföljer ej) styras i synkronisering med systemet.
För mer information, se ”Använda funktionen för
Kontroll för HDMI för ”BRAVIA” Sync” (sid. 59).
Tips
• När du ansluter systemet och TV:n med en HDMIkabel (medföljer ej) kan du på enkelt sätt styra dem
med funktionen Kontroll för HDMI. För mer
information, se ”Använda funktionen för Kontroll för
HDMI för ”BRAVIA” Sync” (sid. 59).
Tryck på "/1.
Stänga av systemet
Systemet slås på.
Om systemläget inte är ställt på ”DVD”,
tryck på FUNCTION +/– för att välja
”DVD”.
Tryck på "/1 medan systemet slås på. Systemet
går över i karaokeläget.
Spara ström i standbyläget
Tryck på "/1 medan systemet slås på.
Tryck på A.
29SE
För att gå över i energisparläget ser du till att
systemet befinner sig i följande status.
– ”DEMO” är ställd till ”OFF” (sid. 20).
– [KONTROLL FÖR HDMI] är ställd till [AV]
(sid. 59).
Till
Tryck på
Titta på en bildruta i
taget (Uppspelning i
slowmotion) 3)
M/
eller
/m4)
medan systemet är i pausläge.
Varje gång du trycker på M/
eller
/m4) under
Uppspelning i slowmotion,
ändras
uppspelningshastigheten. Det
finns två hastigheter
tillgängliga. För att återgå till
normal hastighet trycker du
på H.
Använda hörlurarna
Anslut hörlurarna till PHONES-uttaget på
enheten. Systemets ljud stängs av.
Andra åtgärder
Till
Tryck på
Stoppa
x
Paus
X
Återuppta
uppspelning efter
paus
X eller H
Gå till nästa kapitel,
spår eller avsnitt1)
>
Gå tillbaka till
föregående kapitel,
spår eller avsnitt1)
.
Stänga av ljudet
tillfälligt
MUTING.
För att avbryta trycker du på
samma knapp igen eller på
VOLUME + för att justera
volymen.
Stoppa uppspelningen A på enheten.
och ta ut den önskade
skivan
Hitta en viss punkt
snabbt genom att
snabbspola skivan
snabbt framåt eller
bakåt (Avsöka)1)2)
M/
eller
/m
medan en skiva spelas. Varje
gång du trycker på M/
eller
/m under
avsökning ändras
uppspelningshastigheten. För
att återgå till normal
hastighet, tryck på H.
Faktiska hastigheter kan
variera med vissa skivor.
för att gå till nästa
Spela upp en bildruta i STEP
bildruta medan systemet är i
taget (frysa
pausläge. Tryck på STEP
bildrutor)3)5)6)
för att gå till den föregående
bildrutan medan systemet är i
pausläge (endast DVDVIDEO/DVD-R/DVD-RW).
Återgå till normal visningen
genom att trycka på H.
Spela upp föregående
(direkt återuppspelning)
avsnitt igen (10
under uppspelning.
sekunder före)7)
(direktsökning ) under
Snabbspola det
uppspelning.
aktuella avsnittet
framåt en liten bit (30
sekunder efter)8)
1)Utom
2)
för JPEG-bildfiler.
Faktiska hastigheter kan skilja sig åt för en del skivor.
3)Endast
DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO-
CD.
4)Utom
5)Du
6)
för VIDEO-CD-skivor.
kan inte söka efter en stillbild på en DVD-VR.
För en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva fungerar den
här funktionen endast för DivX-videofiler (förutom
modeller för Storbritannien och Nordamerika).
7)Endast
DVD-VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Knappen kan inte användas för DivX-videofiler
(utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika).
8)
Endast DVD-VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R.
Knappen kan inte användas för DivX-videofiler
(utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika).
Obs!
• För vissa avsnitt kan det hända att funktionen för
direkt återuppspelning eller direktsökning inte går att
använda.
30SE
Visar flera vinklar och
undertexter
Ändra vinklarna
Tryck på ANGLE under uppspelning för att
välja önskad vinkel.
Obs!
• För vissa DVD-VIDEO-skivor kan du inte ändra
kameravinkel även om det finns flera kameravinklar
inspelade på den.
Visa undertexter
*
*
* Utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika.
Om undertexter har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera språk för undertexter
inspelade på skivan kan du ändra språk under
uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill.
Tryck på SUBTITLE under uppspelning för
att välja önskat undertextspråk.
Obs!
• Beroende på DVD-VIDEO, kan du ändra undertexter
även om undertexter på flera språk spelas in på
skivan. Du kanske inte heller kan stänga av dem.
• Du kan ändra undertexterna om DivX-videofilen har
ett ”.AVI”- eller ”.DIVX”-filtillägg och innehåller
undertextinformation i samma fil (utom för modeller
för Storbritannien och Nordamerika).
Ändra ljudet
När du spelar upp en DVD-VIDEO- eller
DATA-CD-/DATA-DVD-skiva (DivXvideofiler*) inspelad med flera ljudformat
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio eller DTS)
kan du byta ljudformatet. Om DVD-VIDEO-
* Utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika.
Skiva
Om olika vinklar för ett avsnitt har spelats in på
DVD-VIDEO-skivan kan du ändra
visningsvinkel.
skivan har ljudspår på flera språk kan du även
byta språk.
Med en VIDEO-CD, CD, DATA-CD, eller
DATA-DVD kan du välja ljudet från de högra
eller vänstra kanalen och lyssna på ljudet från
den valda kanalen genom både höger och
vänster högtalare.
Du kan inte ändra ljudet för en Super Audio CDskiva.
Tryck på AUDIO flera gånger för att välja
önskad ljudsignal.
x DVD-VIDEO
Det är DVD-VIDEO-skivan som avgör vilka
språk du kan välja mellan.
När 4 siffror visas indikerar de språkkoden.
Information om kod för språket finns i ”Lista
över språkkoder” (sid. 94). Om samma språk
visas två eller flera gånger har DVD-VIDEOskivan spelats in med flera ljudformat.
x DVD-VR
De typer av ljudspår som har spelats in på en
skiva visas.
Exempel:
• [1: HUVUDKANAL] (huvudljud)
• [1: SUBKANAL] (sekundärt ljud)
• [1: HUVUDKANAL+SUBKANAL]
(huvudljud + sekundärt ljud)
• [2: HUVUDKANAL]
• [2: SUBKANAL]
• [2: HUVUDKANAL+SUBKANAL]
Obs!
• [2: HUVUDKANAL], [2: SUBKANAL] och [2:
HUVUDKANAL+SUBKANAL] visas inte när en
ljudström spelas in på skivan.
x VIDEO-CD/CD/DATA-CD (MP3-fil)/DATADVD (MP3-fil)
• [STEREO]: Standard-steroljudet.
• [1/V]: Ljudet från den vänstra kanalen (mono).
• [2/H]: Ljudet från den högra kanalen (mono).
x DATA-CD (DivX-videofil) /DATA-DVD
(DivX-videofil) (utom för modeller för
Storbritannien och Nordamerika)
Valet av DATA-CD- eller DATA-DVDljudsignalformat skiljer sig, beroende på den
DivX-videofil som finns på skivan. Formatet
visas i displayen.
31SE
x Super-VCD
Exempel:
• [1:STEREO]: Stereoljudet från ljudspår 1.
• [1:1/V]: Ljudet från den vänstra kanalen från
ljudspår 1 (mono).
• [1:2/H]: Ljudet från den högra kanalen från
ljudspår 1 (mono).
• [2:STEREO]: Stereoljudet från ljudspår 2.
• [2:1/V]: Ljudet från den vänstra kanalen från
ljudspår 2 (mono).
• [2:2/H]: Ljudet från den högra kanalen från
ljudspår 2 (mono).
Dolby Digital 3-kanals
1:SPANSKA
Kontroll av audiosignalens
format
*
Formatet på det program som
spelas upp
x DATA-CD (DivX-videofil) /DATA-DVD
(DivX-videofil) (utom för modeller för
Storbritannien och Nordamerika)
Exempel:
MP3-ljud
1:MP3
128k
Bithastighet
* Utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika.
x DVD
R
S
*
Om du trycker på AUDIO upprepade gånger vid
uppspelning visas den aktuella ljudsignalen
(PCM, Dolby Digital, DTS etc.) som nedan.
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
Obs!
• Om du spelar upp en Super-VCD-skiva som saknar
ljudspår 2, hörs inget ljud om du väljer [2:STEREO],
[2:1/V] eller [2:2/H].
Surround (mono)
Främre (L/R)
Väljer ett uppspelningsområde
för en Super Audio CD
Exempel:
Dolby Digital 5.1-kanals
Surround (L/R)
1: ENGELSKA
Främre (L/R) +
mitt
LFE
(lågfrekvenseffekt)
Välja ett uppspelningsområde på
en 2-kanals + flerkanals Super
Audio CD
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
Du kan spela upp Super Audio CD-skivan
(sid. 93) genom att välja uppspelningsområdet.
RS
Formatet på det program som
spelas upp
Vissa Super Audio CD-skivor består av ett
uppspelningsområde för 2-kanaler och ett för
flera kanaler. Du kan välja det
uppspelningsområde du vill lyssna på.
1
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
Tryck på X/x för att välja
[MULTI/KANAL 2], tryck sedan på
.
Alternativen för [MULTI/KANAL 2] visas.
32SE
3
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning, tryck sedan på
.
• [MULTI]: Du kan spela multikanalens
uppspelningsområde.
• [KANAL 2]: Du kan spela 2-kanalens
uppspelningsområde.
Obs!
Ändra ett uppspelningslager när
du spelar en hybrid-Super Audio
CD
Vissa Super Audio CD-skivor består av ett
Super Audio CD-lager och ett CD-lager. Du kan
ändra det uppspelningsområde du vill lyssna på.
Med PBC (Playback Control) kan du utföra
enkla interaktiva åtgärder, samt använda
sökfunktioner och andra liknande funktioner.
PBC-uppspelning låter dig spela en VIDEOCD-skiva interaktivt genom att följa menyn på
TV-skärmen.
1
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
3
4
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
Välj alternativets nummer genom att
använda nummerknapparna.
Tryck på
.
Följ instruktionerna på menyn för
interaktiva funktioner.
Se anvisningarna som följer med skivan
eftersom procedurerna kan skilja sig åt
mellan olika VIDEO-CD-skivor.
Tryck på X/x för att välja
[SUPER AUDIO CD/CD-LAGER], tryck
sedan på
.
Återgå till menyn
x När innevarande lager är CD-lagret
Tryck på O RETURN.
[SUPER AUDIO CD] visas.
x När innevarande lager är Super
Audio CD-lagret
[CD] visas.
3
Börja spela en VIDEO-CD-skiva med
PBC-funktioner.
Menyn för ditt val visas.
2
Obs!
• När Super Audio CD-skivan inte har något CD-lager
kan du inte välja uppspelningslager.
1
(PBC-uppspelning)
Tryck på
Skiva
• Du kan inte ändra uppspelningsområde under
uppspelning.
Spela en VIDEO-CD med PBCfunktioner (Ver.2.0)
Obs!
• Beroende på vilken VIDEO-CD-skiva du spelar kan
meddelandet [Tryck på ENTER] i steg 3 kanske visas
som [Tryck på SELECT] i de anvisningar som
medföljer skivan. I så fall trycker du på H.
för att ändra lagret.
• [SUPER AUDIO CD]: Du kan spela upp
Super Audio CD-lagret.
När systemet spelar upp ett Super Audio
CD-lager tänds ”SA-CD” i frontpanelens
teckenfönster.
• [CD]: Du kan spela upp CD-lagret.
När systemet spelar upp ett CD-lager
tänds ”CD” i frontpanelens teckenfönster.
Tips
• För att spela upp utan att använda PBC-funktionen,
tryck på ./> eller nummerknapparna medan
systemet är i stoppläge för att välja ett spår, tryck
sedan på H eller
. Uppspelningen startas. Du kan
inte visa stillbilder, till exempel en meny. För att
återgå till PBC-uppspelning trycker du på x två
gånger och sedan på H.
Obs!
• Varje spellägesfunktion fungerar endast inom det
valda lagret eller uppspelningsområdet.
• När du väljer ett CD-lager, kan du inte ändra
uppspelningsområde.
• Super Audio CD-signaler matas inte ut från HDMI
OUT-uttaget.
33SE
Återuppta uppspelningen från
den punkt där du stoppade
skivan
För att lyssna på en skiva som
spelas innan uppspelningen
återupptogs
(Fortsatt uppspeln. multi)
(Återuppta uppspelningen)
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x och ”RESUME”
visas i frontpanelens teckenfönster. Så länge du
inte tar ut skivan fungerar det att återuppta
uppspelningen även om systemet ställs i
standbyläge genom att du tryckt på "/1.
1
Tryck på x när du spelar en skiva, för
att stoppa uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster.
2
Tryck på H.
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
Obs!
• Beroende på var du stoppar skivan kanske systemet
inte återupptar uppspelningen från exakt samma
punkt.
• Den punkt där du stoppade uppspelningen kan
komma att raderas om:
– du matar ut skivan.
– systemet växlar över till standbyläge (endast
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor).
– du ändrar eller återställer inställningarna i
inställningsdisplayen.
– du ändrar nivå för barnlås.
– du byter funktion genom att trycka på FUNCTION
+/–.
– du kopplar bort nätkabeln.
• För en DVD-VR, VIDEO-CD, Super Audio CD, CD,
DATA-CD, eller DATA-DVD, kommer systemet
ihåg återupptagningspunkten för skivan som spelar.
• Funktionen för att återuppta uppspelning kan inte
användas under programmerad uppspelning och
slumpmässig uppspelning.
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda för alla skivor.
Tips
• För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
34SE
Systemet minns den punkt där du stoppade
skivan senaste gången den spelades och
återupptar uppspelningen från den punkten nästa
gång du sätter i samma skiva. När minnet för
återupptagningspunkter är fullt, raderas
uppspelningspunkten för den äldsta skivan.
Du aktiverar den här funktionen genom att ställa
in [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] in
[SYSTEMINSTÄLLNING] på [PÅ]. För mer
information ser du ”[FORTSATT UPPSPELN.
MULTI] (endast DVD-VIDEO/VIDEO-CDskivor)” (sid. 52).
Obs!
• Detta system kan lagra minst 10
återupptagningspunkter.
• Om [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] i
[SYSTEMINSTÄLLNING] är inställt på [AV]
(sid. 52) raderas återupptagningspunkten när du
ändrar funktionen genom att trycka på FUNCTION
+/–.
Tips
• För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
Antag att du t.ex. vill ha med spår [02] i
programmet.
Välj [02] under [T] genom att trycka på X/
x, tryck sedan på .
Använda spelläge
Skapa egna program
Det spår du valt
(Programmerad uppspelning)
PROGRAM
Du kan spela upp innehållet på en skiva i önskad
ordning genom att skapa ett eget program med
uppspelningsordning för spåren. Ett program
kan bestå av upp till 99 spår.
1
Tryck på
Total uppspelningstid för de spår som
finns med i programmet
Tryck på X/x för att välja
[PROGRAM] och tryck därefter på
6
.
Tryck på X/x för att välja [INST. t] och
tryck därefter på
.
7
Total uppspelningstid för de spår
som finns med i programmet
PROGRAM
RADERA ALLA
––
1. SPÅR
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
Spår på en skiva
4
Tryck på c.
Markören flyttas till spårraden [T] (i det här
fallet spår [01]).
PROGRAM
RADERA ALLA
––
1. SPÅR
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
5
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Välj det spår du vill ha med i
programmet.
Tryck på H för att starta
programmerad uppspelning.
Programmerad uppspelning startar.
När programmet slutar kan du starta om
samma program igen genom att trycka på
H.
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Vill du programmera fler spår upprepar
du stegen 4 till 5.
De programmerade spåren visas i den
ordning du valt dem.
Alternativen för [PROGRAM] visas.
3
––
01
02
03
04
05
06
DISPLAY.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
0: 03:51
T
Skiva
RADERA ALLA
02
1. SPÅR
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR när displayen för
programinställning inte visas på TV-skärmen,
eller välj [AV] i steg 3. För att spela upp samma
program igen väljer du [PÅ] i steg 3 och trycker
på .
Stänga av kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
DISPLAY tills
Ändra eller avbryta ett program
1
2
Följ stegen 1 till 3 i ”Skapa egna
program”.
Markera programnumret för det spår
du vill ändra eller avbryta med X/x.
Tryck på CLEAR om du vill radera spåret
från programmet.
3
Följ steg 5 för ny programmering.
Om du vill avbryta ett program väljer du
[--] under [T] och trycker sedan på
.
35SE
Avbryta alla spår i den ordning de
programmerades
1
2
3
* Utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika.
4
Följ stegen 1 till 3 i ”Skapa egna
program”.
.
Efterföljande slumpmässiga uppspelning
startar.
Tryck på X och välj [RADERA ALLA].
Tryck på
Tryck på
Återgå till normal uppspelning
.
Tryck på CLEAR eller välj [AV] i steg 3.
Spela upp spår i slumpvis
ordning
Stänga av kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
(Slumpmässig uppspelning)
Obs!
Du kan spela innehållet på en skiva i slumpvis
ordning. Efterföljande slumpmässiga
uppspelningar ger troligen en annan
uppspelningsordning än den första.
Obs!
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Tryck på X/x för att välja
[SLUMPMÄSSIG], tryck sedan på
.
Alternativen för [SLUMPMÄSSIG] visas.
3
1
• [AV]: Av.
• [SPÅR]: Du kan spela upp spår på skivan
slumpvis.
x Under programmerad uppspelning
• [AV]: Av.
• [PÅ]: Du kan spela upp spår valda i
programmerad uppspelning slumpvis.
x DATA-CD (utom för DivX-videofil*)/
DATA-DVD (utom för DivX-videofil*)
• [AV]: Av.
• [PÅ (MUSIK)]: Du kan spela upp MP3filer i mappen på den aktuella skivan
slumpvis. När ingen mapp är vald
kommer den första mappen att spela upp i
slumpvis ordning.
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
Tryck på X/x för att välja det alternativ
du vill spela slumpvis.
x VIDEO-CD/Super Audio CD/CD
36SE
Spela upprepade gånger
Du kan spela innehållet på en skiva i flera
gånger.
Du kan kombinera slumpmässig uppspelning
och programmerad uppspelning.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
• Du kan inte använda Slumpmässig uppspelning med
en VIDEO-CD eller Super-VCD med PBCuppspelning.
(Repeterad uppspelning (repetering))
• Samma sång kan spelas flera gånger när du spelar
MP3-filer.
1
DISPLAY tills
2
Tryck på X/x för att välja
[REPETERA], tryck sedan på
.
Alternativen för [REPETERA] visas.
3
Tryck på X/x för att välja det som ska
repeteras.
x DVD-VIDEO/DVD-VR
• [AV]: Av.
• [SKIVA]: Du kan repetera alla titlarna på
skivan.
• [TITEL]: Du kan repetera den aktuella
titeln på en skiva.
• [KAPITEL]: Du kan repetera det aktuella
kapitlet.
x VIDEO-CD/Super Audio CD/CD
• [AV]: Av.
• [SKIVA]: Du kan repetera alla spår på
skivan.
• [SPÅR]: Du kan repetera det aktuella
spåret.
x DATA-CD/DATA-DVD
Använda DVD-menyn
• [AV]: Av.
• [SKIVA]: Du kan repetera alla mappar på
skivan.
• [MAPP]: Du kan repetera den aktuella
mappen.
• [SPÅR] (bara MP3-filer): Du kan repetera
den aktuella filen.
• [FIL] (bara DivX-videofiler): Du kan
repetera den aktuella filen (undantaget
modeller för Storbritannien och
Nordamerika).
En DVD-skiva är uppdelad i flera avsnitt som
består av en film eller en musikdel. Dessa
sektioner kallas ”titles”. När du spelar en DVDskiva som innehåller flera titlar kan du välja den
titel du önskar via DVD TOP MENU.
När du spelar en DVD som låter dig välja
alternativ som t.ex. undertextspråk och språket
för ljudet, välj dessa alternativ med hjälp av
DVD MENU.
Tryck på
1
.
Alternativet är valt.
Tryck på CLEAR eller välj [AV] i steg 3.
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
2
DISPLAY tills
Obs!
• Du kan inte använda Repeterad uppspelning
(repetering) med en VIDEO-CD eller Super-VCD
med PBC-uppspelning.
• När du spelar upp DATA-CD-/DATA-DVD-skivor
som innehåller MP3-fil och JPEG-bildfiler och deras
uppspelningstider inte är lika långa, kommer ljudet
inte att matcha bilden.
• När [LÄGE (MUSIK, BILD)] är ställt på [BILD]
(sid. 41) kan du inte välja [SPÅR].
Tryck på DVD TOP MENU eller DVD
MENU.
Skivan meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
Återgå till normal uppspelning
Stänga av kontrollmenyn
Skiva
4
Söka/välja en skiva
3
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.
Tryck på
.
För att visa DVD-menyn på
skivans kontrollmeny
1
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
Tryck på X/x för att välja
[SKIVMENY], tryck sedan på
.
Alternativen för [SKIVMENY] visas.
3
4
Tryck på X/x för att välja [MENY] eller
[TOPPMENY].
Tryck på
.
Stänga av kontrollmenyn
Tryck på
DISPLAY upprepade gånger tills
kontrollmenyn stängs av.
37SE
Välja [ORIGINAL] eller [PLAY
LIST] på en DVD-VR-skiva
2
Exempel:
[KAPITEL]
markeras [** (**)] (** refererar till ett
nummer).
Talet inom parentes visar totala antalet
titlar, kapitel, spår, index, avsnitt, album
eller filer.
Denna funktion finns bara för DVD-VR-skivor
med en skapad spellista.
1
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
Tryck på X/x för att välja
[ORIGINAL/PLAY LIST], tryck sedan på
.
Alternativen för [ORIGINAL/PLAY LIST]
visas.
3
Vald rad
3
.
[** (**)] ändras till [– – (**)].
Tryck på X/x för att välja en inställning.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
• [PLAY LIST]: Du kan spela upp titlarna
skapade från [ORIGINAL] för redigering.
• [ORIGINAL]: Du kan spela upp titlarna
som ursprungligen spelades in.
4
Tryck på
Tryck på
DVD VIDEO
.
Söka efter titel/kapitel/spår/
avsnitt, etc.
4
Tryck på X/x eller nummerknapparna
för att välja önskat antal titlar, kapitel,
spår, index, avsnitt, etc.
Om du gör fel, tryck på CLEAR för att
annullera numret.
Du kan söka igenom en DVD-VIDEO/
DVD-VR -skiva efter titel och kapitel och du
kan söka igenom en VIDEO-CD/Super Audio
CD/CD/DATA-CD/DATA-DVD -skiva efter
spår, index eller avsnitt. För en DATA-CD/
DATA-DVD, kan du söka efter mapp eller fil.
Eftersom titlar och spår är tilldelade unika
nummer på skivan kan du göra önskat val genom
att ange motsvarande nummer. Du kan också
söka efter ett avsnitt med tidkoden.
1
Tryck på
DISPLAY. (När en DATACD/DATA-DVD med JPEG-bildfiler
spelas, tryck på
DISPLAY två
gånger.)
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
38SE
5
Tryck på
.
Systemet startar uppspelningen från
markerat nummer.
Tips
• När skivans kontrollmeny stängs av kan du söka efter
ett kapitel (DVD-VIDEO/DVD-R/DVD-RW), spår
(VIDEO-CD/Super Audio CD/CD-skiva), eller fil
(DATA-CD/DATA-DVD (DivX-videofil))* genom
att trycka på sifferknapparna och
.
* Utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika.
Du kan också söka efter ett
avsnitt med tidkoden
1
I steg 2, välj
[TID].
[T **:**:**] (uppspelningstid för den
aktuella titeln) är vald.
Tryck på
.
[T **:**:**] ändras till [T --:--:--].
3
Ange tidkoden med nummerknapparna
och tryck sedan på .
För att exempelvis finna det önskade
avsnittet 2 timmar, 10 minuter och 20
sekunder efter starten skriver du [2:10:20].
Tryck på 2, 1, 0, 2, 0.
4
Tryck på
.
Obs!
• Det går inte att söka efter ett avsnitt på en DVD+RWskiva med tidkoden.
Du kan spela upp MP3-filerna eller JPEGbildfilerna:
• som har filtillägget ”.MP3” (MP3-fil) eller
”.JPG”/”.JPEG” (JPEG-bildfil)
• som är i överensstämmelse med
bildfilsformatet DCF*
Skiva
2
Spela MP3-filer/JPEGbildfiler
* ”Design rule for Camera File system”:
Bildstandarder för digitalkameror styrda av Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Obs!
• Systemet spelar upp all data med filtillägget ”.MP3”,
”.JPG”, eller ”.JPEG” även om de inte är in MP3eller JPEG-format. Att spela upp dessa data kan
generera ett högt störljud som kan skada
högtalarsystemet.
• Systemet är inte i överensstämmelse med ljud i
MP3PRO-format.
• Systemet kan identifiera upp till 200 album och spelar
inte upp något album efter det 200:e albumet.
(Beroende på mappens konfiguration kan antalet
mappar som systemet känner igen minska.)
• Systemet kan känna igen upp till 150 MP3-filer/
JPEG-bildfiler i en mapp.
• Det kan ta längre tid för systemet att starta en
uppspelning i samband med växling till nästa album
eller hopp till ett annat album.
• Systemet kan inte spela upp vissa typer av JPEGbildfiler (t.ex. en JPEG-bildfil som är mindre än 8
(bredd) × 8 (höjd)).
Välja en MP3-fil eller -mapp
1
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Album inspelade på DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan visas. När ett album
spelas upp skuggas titeln.
39SE
MAPPLISTA
01
02
03
04
05
06
07
08
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Välja en JPEG-bildfil eller ett
album
1
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Album inspelade på DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan visas. När ett album
spelas upp skuggas titeln.
Tryck på X/x för att välja ett album.
x Spela upp MP3-filer i en mapp
MAPPLISTA
Tryck på H för att börja spela det valda
albumet.
01
02
03
04
05
06
07
08
x Välja en MP3-fil
Tryck på
.
Listan med spår i albumet visas.
SPÅRLISTA
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Tryck på X/x för att välja och tryck på
.
Systemet börjar spela upp valt album. Du
kan stänga av spårlistan genom att trycka på
DVD MENU. Om du trycker på DVD
MENU en gång till visas albumlistan på
nytt.
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Tryck på X/x för att välja ett album.
x Spela upp JPEG-bildfiler i en mapp
Tryck på H för att börja spela det valda
albumet.
x Välja en JPEG-bildfil genom att visa
små rutor
Tryck på PICTURE NAVI.
JPEG-bildfiler i albumet visas i 16 rutor.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tryck på x.
9
10
11
12
Så här spelar du upp nästa eller
föregående MP3-fil
13
14
15
16
Stoppa uppspelning
Tryck på >/.. Observera att du kan välja
nästa album genom att fortsätta trycka på >
efter det sista spåret på det aktuella albumet,
men du kan inte återgå till föregående album
genom att trycka på .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Stänga visningen
Tryck på DVD MENU.
40SE
Tryck på C/X/x/c för att välja JPEGbildfilen som du vill se, tryck sedan
.
För att återgå till normal skärm tryck på O
RETURN.
Obs!
• PICTURE NAVI fungerar inte när du ställer in
[LÄGE (MUSIK, BILD)] på [MUSIK].
Tips
• En bläddringsruta visas på TV-skärmens högra
sida. Om du vill visa ytterligare bildfiler väljer
du den nedersta JPEG-bildfilen och trycker på
x. Om du vill återgå till föregående bild väljer
du den översta JPEG-bildfilen och trycker på X.
Så här spelar du upp nästa eller
föregående JPEG-bildfil
Så här roterar du en JPEG-bildfil
När en JPEG-bildfil visas på TV-skärmen kan du
rotera bilden 90 grader i taget.
Tryck på X/x när du visar en JPEG-bildfil.
Tryck på CLEAR när du vill återgå till normal
visning.
Obs!
• Du kan inte rotera JPEG-bildfilen när du ställer in
[JPEG-UPPLÖSNING] i [HDMI-INSTÄLLNING]
] eller [(1920 × 1080i)
till [(1920 × 1080i) HD
HD] (sid. 50).
Spela MP3-filer och JPEG-filer
som ett bildspel med ljud
Du kan spela upp ett bildspel med ljud genom att
först placera MP3-files och JPEG-bildfil i
samma album på en DATA-CD- eller DATADVD-skiva.
1
2
3
Visa listan med MP3-filer/
JPEG-bildfiler/DivX-videofiler*
4
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
5
6
7
Tryck på X/x för att välja den önskade
listan, tryck sedan på
.
• [MAPPLISTA]: Listan över mappar
visas. Följ steg 2 i ”Välja en MP3-fil eller
-mapp” (sid. 39), ”Välja en JPEG-bildfil
eller ett album” (sid. 40) eller ”Välja en
mapp” (sid. 43).
• [BILDLISTA]: JPEG-bildfiler i albumet
visas i 16 rutor. Följ steg 2 i ”Välja en
JPEG-bildfil eller ett album” (sid. 40).
Tryck på X/x för att välja en inställning.
Tryck på
.
Tryck på DVD MENU.
Listan med album inspelade på DATA-CDeller DATA-DVD-skivan visas.
.
Alternativen för [BLÄDDRA] visas.
3
Tryck på X/x för att välja
[LÄGE
(MUSIK, BILD)], tryck sedan på
.
• [AUTO]: Du kan spela både JPEGbildfiler och MP3-filer i samma mapp
som ett bildspel.
• [MUSIK]: Du kan endast spela upp MP3filer kontinuerligt.
• [BILD]: Du kan endast spela JPEGbildfiler som ett bildspel.
* Utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika
Tryck på X/x för att välja
[BLÄDDRA], tryck sedan på
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Alternativen för [LÄGE (MUSIK, BILD)]
visas.
Tryck på x.
2
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
Stoppa uppspelning
1
Skiva
Tryck på c/C när kontrollmenyn inte visas.
Observera att du kan välja nästa album genom
att fortsätta trycka på c efter den sista bilden på
det aktuella albumet, men du kan inte återgå till
föregående album genom att trycka på C. Om du
vill återgå till föregående album väljer du det i
albumlistan.
Om det inte finns någon JPEG-bildfil i
den valda mappen visas [Inga bilddata]. I
det här fallet väljer du [MAPPLISTA] om
du vill visa listan med mappar.
Press X/x för att välja önskat album
och tryck på H.
Systemet börjar spela upp den valda
mappen.
Du kan slå på/av albumlistan genom att
trycka upprepade gånger på DVD MENU.
Obs!
• PICTURE NAVI fungerar inte när [MUSIK] är valt.
• Om du spelar ett omfattande MP3-fil och JPEGbildfil samtidigt kan ljudet hoppas över. Sony
rekommenderar att du ställer in MP3-bithastigheten
41SE
• [TYP 4]: JPEG-bildfilerna roterar
slumpvis genom effekterna.
• [TYP 5]: Nästa JPEG-bildfil glider över
den föregående bilden.
• [AV]: Av.
på 128 kbit/s eller lägre när du skapar filen. Om ljudet
ändå hoppas över reducerar du storleken på JPEGbildfilen.
För att välja bildspelets
varaktighet för JPEG-bildfiler
1
Tryck på
DISPLAY två gånger.
Tryck på X/x för att välja
[INTERVALL], tryck sedan på
.
Alternativen för [INTERVALL] visas.
3
Tryck på X/x för att välja en inställning.
• [NORMAL]: Du kan ställa in
standardvaraktigheten.
• [SNABB]: Du kan ställa in varaktigheten
till kortare än [NORMAL].
• [LÅNGSAM 1]: Du kan ställa in
varaktigheten till längre än [NORMAL].
• [LÅNGSAM 2]: Du kan ställa in
varaktigheten till längre än [LÅNGSAM
1].
4
Tryck på
.
Obs!
• Vissa JPEG-bildfiler kan ta längre tid än det
alternativ du valt. Särskilt progressiva JPEG-bildfiler
eller JPEG-bildfiler på 3 000 000 pixlar eller mer.
• Intervallens varaktighet beror på [JPEGUPPLÖSNING]-inställningar i [HDMIINSTÄLLNING] (sid. 49).
För att välja en effekt för JPEGbildfiler i bildspelet
1
Tryck på
DISPLAY två gånger.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
Tryck på X/x för att välja
[EFFEKT], tryck sedan på
.
Alternativen för [EFFEKT] visas.
3
Tryck på X/x för att välja en inställning.
• [TYP 1]: JPEG-bildfilen kommer in
uppifrån och nedåt.
• [TYP 2]: JPEG-bildfilen sträcker sig från
vänster till höger på TV-skärmen.
• [TYP 3]: JPEG-bildfilen sträcker sig från
mitten av TV-skärmen.
42SE
Tryck på
.
Obs!
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
4
• Inställningen [EFFEKT] gäller inte när du ställer in
[JPEG-UPPLÖSNING] i [HDMI-INSTÄLLNING]
] eller [(1920 × 1080i)
till [(1920 × 1080i) HD
HD] (sid. 50).
Titta på DivX®videofilmer
Om DivX-videofiler
DivX® är en komprimeringsteknik för
videofiler, utvecklad av DivX, Inc. Den här
produkten är en officiell DivX® Certified
produkt.
Du kan spela en DATA-CD eller DATA-DVD
som innehåller DivX®-videofiler.
En DATA-CD eller DATA-DVD som
systemet kan spela upp
Särskilda villkor måste vara uppfyllda för
uppspelning av en DATA-CD (CD-ROM/CDR/CD-RW) eller DATA-DVD (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) på det
här systemet:
– Med en DATA-CD/DATA-DVD som
innehåller DivX-videofiler utöver MP3ljudspår eller JPEG-bildfiler, spelar systemet
endast DivX-videofilerna.
Systemet spelar dock endast en DATA-CDskiva med ISO-format 9660 nivå 1/nivå 2 eller
Joliet, och en DATA-DVD med Universal Disk
Format (UDF).
Se bruksanvisningen som medföljde
skivenheterna och inspelningsprogramvaran
(medföljer ej) för mer information om
inspelningsformatet.
Systemet kan spela upp data som har spelats in i
DivX-format och som har filtillägget ”.AVI”,
eller ”.DIVX”. Systemet spelar inte upp filer
med filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” om de
inte innehåller en DivX-video.
Tips
• För mer information om spelbara MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler på en DATA-CD eller DATA-DVD,
se ”Spelbara skivor” (sid. 5).
Obs!
• Systemet kan kanske inte spela upp en DivX-videofil
när filen har kombinerats från två eller flera DivXvideofiler.
• Systemet kan inte spela upp en DivX-videofil som är
större än 720 (bredd) × 576 (höjd) eller 2 GB.
• Beroende på DivX-videofilen kan ljudet hoppa eller
inte matcha bilden på TV-skärmen.
• Systemet kan inte spela upp vissa DivX-videofiler
som är längre än 3 timmar.
• Beroende på DivX-videofilen kan bilden pausas eller
vara oskarp. I vilket fall rekommenderas det att du
skapar filen med lägre bithastighet. Om ljudet
fortfarande är brusigt, rekommenderas ljudformatet
MP3. Lägg märke till att systemet inte följer WMAformatet (Windows Media Audio) för uppspelning av
DivX-filer.
• Pga. den komprimeringsteknik som används för
DivX-videofiler, kan det ta lite tid efter att du tryckt
på H innan bilden visas.
Välja en mapp
1
MAPPLISTA
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Lägg märke till att uppspelningsordningen ev.
inte gäller, beroende på den programvara som
används för att skapa DivX-videofilen, eller om
det finns mer än 200 mappar och 150 DivXvideofiler i varje mapp.
Obs!
Tryck på DVD MENU.
En lista med mappar på skivan visas. Endast
mappar som innehåller DivX-videofiler
visas.
Om uppspelningsordning för data
på en DATA-CD eller DATA-DVD
• Systemet kan kanske inte spela upp vissa
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor som skapats i
Packet Write-format.
Skiva
(Utom för modeller för Storbritannien
och Nordamerika)
DivX-videofiler som systemet kan
spela upp
2
Tryck på X/x för att välja den mapp du
vill spela upp.
43SE
3
Tryck på H.
Systemet börjar spela upp den valda
mappen.
För att välja DivX-videofiler, se ”Välja en
DivX-videofil” (sid. 44).
Gå till nästa eller föregående
sida
Tryck på
/
.
Stänga visningen
Tryck på DVD MENU flera gånger.
Stoppa uppspelning
Tryck på x.
Efter step 2 i ”Välja en mapp” trycker
du på
.
Listan med filer i mappen visas.
FILLISTA
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Välj en fil genom att trycka på X/x,
tryck sedan på
.
Den valda filen börjar spelas upp.
Gå till nästa eller föregående
sida
Tryck på
/
.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Stoppa uppspelning
Tryck på x.
44SE
Du kan välja nästa eller föregående DivXvideofil i samma mapp genom att trycka på
>/..
Du kan också välja den första filen i nästa mapp
genom att trycka på > under uppspelning av
den sista filen i den aktuella mappen. Lägg
märke till att du inte kan återgå till föregående
mapp genom att trycka på .. Om du vill
återgå till föregående mapp väljer du den i
mapplistan.
Tips
Välja en DivX-videofil
1
Om du vill spela upp nästa eller
föregående DivX-videofil utan att
aktivera ovanstående fillista
• Om antalet visningsgånger är förinställt, kan du spela
upp DivX-videofilerna lika många gånger som
snabbvalsnumret. Följande förekomster räknas:
– när systemet är avstängt.
– när en annan fil spelas upp.
– när skivfacket öppnas.
Justera fördröjningen
mellan bild och ljud
Begränsa uppspelning av
skivan
[A/V SYNC]
[BARNLÅS]
*
*
Om ljudet inte överensstämmer med bilderna på
TV-skärmen, kan du justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
1
Tryck på
DISPLAY.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
Tryck på X/x för att välja
SYNC], och tryck därefter på
1
[A/V
.
Alternativen för [A/V SYNC] visas.
3
2
Tryck på X/x för att välja en inställning.
• [AV]: Av.
• [PÅ]: Du kan justera skillnaden mellan
bild och ljud.
4
Uppspelningen för vissa DVD-VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som t.ex.
användarens ålder. Avsnitt kan låsas eller bytas
ut mot andra avsnitt.
Du kan ställa in uppspelningsrestriktionerna
genom att ange ett lösenord. När du aktiverar
funktionen [BARNLÅS] måste du ange
lösenordet för att spela upp begränsade skivor.
Tryck på
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”DVD” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
3
.
Obs!
• Beroende på den ingående ljudströmmen, fungerar
kanske inte [A/V SYNC].
Skiva
* Utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
4
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD]
och tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
5
Tryck på X/x för att välja
[SYSTEMINSTÄLLNING] och tryck
sedan på
.
Alternativen för
[SYSTEMINSTÄLLNING] visas.
6
Tryck på X/x för att välja [BARNLÅS
t], tryck sedan på
.
x Om du inte har angett ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
45SE
Ju lägre värdet är, desto striktare är
begränsningen.
BARNLÅS
Om du vill stänga av [BARNLÅS]
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Ställ in [NIVÅ] på [AV] i steg 11.
Så här spelar du upp en skiva
med [BARNLÅS]
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på .
Displayen där du bekräftar lösenordet visas.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
1
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
7
Ange eller ange på nytt ditt lösenord på
4 siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på
.
Displayen för angivande av nivå för
uppspelningsbegränsning visas.
BARNLÅS
AV
USA
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD:
8
Tryck på X/x för att välja [STANDARD]
och tryck sedan på
.
Alternativen för [STANDARD] visas.
9
Tryck på X/x för att välja ett geografiskt
område som nivå för
uppspelningsbegränsning och tryck
sedan på
.
Området väljs.
Om du väljer [ÖVRIGA t] väljer du och
anger en standardkod från tabellen på sidan
”Koder för barnlåsområde” (sid. 94) med
nummerknapparna.
Uppspelningen startas.
• När du spelar skivor som inte har [BARNLÅS] kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnlåsnivån medan skivan spelas.
I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar sedan
nivå. Om läget för återupptagen uppspelning avbryts,
återgår nivån till föregående nivå.
Tips
• Om du glömmer lösenordet tar du ur skivan och
upprepar stegen 1 till 7 i avsnittet ”Begränsa
uppspelning av skivan” (sid. 45). När du ombeds att
ange lösenordet skriver du ”199703” med hjälp av
nummerknapparna och trycker sedan på
. Du
uppmanas att ange ett nytt 4-siffrigt lösenord. När du
har angett ett nytt 4-siffrigt lösenord sätter du in
skivan i enheten igen och trycker på H. När
displayen för att ange lösenord visas anger du det nya
lösenordet.
Ändra lösenordet
1
2
11 Tryck på X/x för att välja önskad nivå
och tryck sedan på
.
Inställningen av [BARNLÅS].
46SE
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”DVD” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
.
Alternativen för [NIVÅ] visas.
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
Obs!
10 Tryck på X/x för att välja [NIVÅ] och
tryck sedan på
Sätt in skivan och tryck på H.
3
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
4
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD]
och tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
5
Alternativen för
[SYSTEMINSTÄLLNING] visas.
6
Tryck på X/x för att välja [BARNLÅS
t], tryck sedan på
.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
7
8
9
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja [ÄNDRA
LÖSENORD t], tryck sedan på
.
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
Du kan göra olika justeringar av funktioner som
t ex bild och ljud.
Visade inställningar varierar beroende på
landsmodell.
Obs!
• Uppspelningsinställningar lagrade på skivan har
prioritet före inställningsdisplayens inställningar och
alla beskrivna funktioner kanske inte fungerar.
1
2
3
Om du skriver fel medan du
skriver in lösenordet
Tryck på C innan du trycker på
rätt nummer.
och skriv in
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR] och tryck sedan på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
4
11 För att bekräfta lösenordet anger du
det på nytt med hjälp av
nummerknapparna och trycker sedan
på
.
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”DVD” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
10 Ange ett nytt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
Skiva
Tryck på X/x för att välja
[SYSTEMINSTÄLLNING] och tryck
sedan på
.
Använda
inställningsdisplayen
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD]
och tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
5
Tryck på X/x för att välja
inställningsalternativet och tryck
sedan på
.
•
•
•
•
•
•
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 48)
[VIDEOINSTÄLLNING] (sid. 49)
[HDMI-INSTÄLLNING] (sid. 49)
[LJUDINSTÄLLNINGAR] (sid. 51)
[SYSTEMINSTÄLLNING] (sid. 51)
[HÖGTALARINSTÄLLN.] (sid. 52)
47SE
Exempel: [VIDEOINSTÄLLNING]
Valt alternativ
VIDEOINSTÄLLNING
TV-TYP:
LINE:
PAUSLÄGE:
16:9
VIDEO
AUTO
Ange språk för skärmtexten
eller ljudspåret
[SPRÅKINSTÄLLNING]
Ställ in olika språk för skärmtext eller ljudspår.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Inställningsalternativ
6
ENGELSKA
ENGELSKA
URSPRUNGLIG
AUTO LJUD
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [TV-TYP]
VIDEOINSTÄLLNING
16:9
TV-TYP:
16:9
LINE:
OFF
4:3 BREVLÅDEFORMAT
PAUSLÄGE:
FULL
AUTO
4:3 PAN&SCAN
Alternativ
7
x [SKÄRMTEXT] (Texten på skärmen)
Ändrar språk för texten på TV-skärmen.
x [MENY] (endast DVD-VIDEO)
Du kan välja önskat språk för skivans
kontrollmeny.
x [LJUD] (endast DVD-VIDEO)
Tryck på X/x för att välja en inställning
och tryck sedan på
.
Alternativet väljs och inställningen är klar.
VIDEOINSTÄLLNING
4:3 BREVLÅDEFORMAT
TV-TYP:
LINE:
VIDEO
PAUSLÄGE:
AUTO
Markerad inställning
Ändrar språk för ljudspåret.
När du väljer [URSPRUNGLIG] väljs skivans
prioriterade språk.
x [UNDERTEXT] (endast DVD-VIDEO)
Ändrar språk för de undertexter som finns på
DVD-VIDEO-skivan.
När du väljer [AUTO LJUD] ändras språket på
undertexten till språket som du valde för
ljudspåret.
Obs!
Obs!
• När du startar systemet efter att det återställts, och det
inte finns någon skiva i enheten, visas
guidemeddelandet på TV-skärmen. För att utföra
Snabbinställningen (sid. 21), tryck på
. Återgå till
normal skärmvisning genom att trycka på CLEAR.
Återställa alla [INSTÄLLNINGAR]
För att återställa alla [INSTÄLLNINGAR], se
”Återställa [INSTÄLLNINGAR] till
grundinställningen” (sid. 79).
48SE
• När du väljer ett språk i [MENY], [LJUD] eller
[UNDERTEXT] som inte finns inspelat på DVDVIDEO-skivan väljs automatiskt ett av de inspelade
språken (beroende på vilken skiva som spelas, är det
inte säkert att språket väljs automatiskt).
Tips
• Om du väljer [ÖVRIGAt] i [MENY], [LJUD] och
[UNDERTEXT] väljer du och anger språkkod från
”Lista över språkkoder” (sid. 94) med
nummerknapparna.
Inställningar för displayen
x [LINE]
Du kan välja utmatningsmetod för videosignaler
från EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttag på
enhetens baksida.
[VIDEOINSTÄLLNING]
Välj inställningar beroende på vilken TV som
ansluts.
16:9
VIDEO
AUTO
x [TV-TYP]
Du kan välja bildproportioner för den anslutna
TV:n.
[16:9]: Välj det här när du ansluter en bredbildsTV eller en TV med en bredbildsfunktion.
[4:3 BREVLÅDEFORMAT]: Välj det här när
du ansluter en TV med 4:3-skärm. Visar en
widescreen-film med svarta remsor på den övre
och nedre delen av TV-skärmen.
[4:3 PAN&SCAN]: Välj det här när du ansluter
en TV med 4:3-skärm. Visar automatiskt
widescreen-filmen på hela skärmen och skär av
de delar som inte får plats.
Obs!
• Om TV:n inte accepterar RGB-signaler visas ingen
bild på TV-skärmen ens om du väljer [RGB]. Se
bruksanvisningarna som följde med TV:n.
• Du kan inte välja [RGB] när HDMI-indikatorn lyser.
[RGB] växlar automatiskt till [VIDEO] när du slår på
ansluten HDMI-utrustning.
Skiva
VIDEOINSTÄLLNING
TV-TYP:
LINE:
PAUSLÄGE:
[VIDEO]: Systemet sänder utsignaler video.
[RGB]: Systemet sänder ut RGB-signaler.
x [PAUSLÄGE] (endast DVD-VIDEO/DVDR/DVD-RW)
Försätter bilden i pausläge.
[AUTO]: Bilden, inklusive föremål som rör sig
dynamiskt, sänds ut utan darrningar. Välj
normalt den här inställningen.
[STILLBILD]: Bilden, inklusive föremål som
inte rör sig dynamiskt, sänds ut med hög
upplösning.
Inställningar för HDMI
[HDMI-INSTÄLLNING]
HDMI-INSTÄLLNING
AUTO(1920x1080P)
HDMI-UPPLÖSNING:
KONTROLL FÖR HDMI:
AV
VOLYMBEGRÄNSNING:
NIVÅ2
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
LJUD (HDMI):
AV
JPEG-UPPLÖSNING:
HD
x [HDMI-UPPLÖSNING]
Du kan välja den typ av videosignal som matas
ut från HDMI OUT-uttaget. Mer information
finns i ”För att välja typ av videosignalutgång
från HDMI OUT-uttaget” (sid. 23).
Obs!
• Beroende på vilken DVD du spelar kan [4:3
BREVLÅDEFORMAT] kanske väljas automatiskt i
stället för [4:3 PAN&SCAN] eller tvärtorn.
[AUTO (1920 × 1080p)]: Systemet sänder ut
den optimala videosignalen för den anslutna
TV:n.
49SE
[1920 × 1080i]: Systemet sänder ut 1 920 ×
1 080i*-videosignaler.
[1280 × 720p]: Systemet sänder ut 1 280 ×
720p*-videosignaler.
[720 × 480p]**: Systemet sänder ut 720 ×
480p*-videosignaler.
* i: radsprång, p: progressiv
** Beroende på landsmodellen kan [720 × 576p] visas.
x [KONTROLL FÖR HDMI]
Du kan ställa in [KONTROLL FÖR HDMI]funktionen på på/av. Denna funktion är
tillgänglig när du ansluter systemet och TV:n
med HDMI-kabeln. För mer information, se
”Använda funktionen för Kontroll för HDMI för
”BRAVIA” Sync” (sid. 59).
[AV]: Av.
[PÅ]: På. Alla komponenter som är anslutna
med HDMI-kabeln i systemet kan styra
varandra.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Väljer den typ av HDMI-signal som matas ut
från HDMI OUT-uttaget.
[YCBCR]: Systemet sänder ut YCBCR-signaler.
[RGB]: Systemet sänder ut RGB-signaler.
Obs!
• Om den uppspelade bilden är störd, ställ in [YCBCR]
till [RGB].
• Om HDMI OUT-uttaget är anslutet till utrustning
med ett DVI-uttag så kommer [RGB]-signaler
automatiskt att sändas även om du valt [YCBCR].
x [LJUD (HDMI)]
Välj statusen för ljudet som matas ut från HDMI
OUT-uttaget.
[AV]: Systemet sänder inte ut ljud från HDMI
OUT-uttaget.
[PÅ]: Systemet sänder ut ljudsignaler genom att
omvandla Dolby Digital, DTS eller 96 kHz/24
bitars PCM-signaler till 48 kHz/16 bitars PCM.
Obs!
• När du ställer in [PÅ] utan TV:ns HDMI-anslutning,
visas [Kontrollera HDMI-anslutningen.] och [PÅ]
går inte att ställa in.
x [VOLYMBEGRÄNSNING]
Om du ändrar utmatningsmetod för TV: till
systemhögtalarna på TV-menyn eller genom att
trycka THEATRE, Systemets ljudstyrning
(sid. 61) aktiveras och en hög ljudnivå kan
sändas ut befoende på systemets volymnivå. Du
kan förhindra detta genom att begränsa
max.volymen.
[NIVÅ3]: Högsta volymnivån är satt till 10.
[NIVÅ2]: Högsta volymnivån är satt till 15.
[NIVÅ1]: Högsta volymnivån är satt till 20.
[AV]: Av.
Obs!
• Den här funktionen är bara tillgänglig när
[KONTROLL FÖR HDMI] är inställd på [PÅ].
50SE
Obs!
• När du ansluter enheten och TV:n med en HDMIkabel och [PÅ] väljs, så tillämpas inte [AUDIO
DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC BASS, ”DEC.
MODE” och ljudläge till ljudet som sänds ut från
TV:n.
• När du ställer in funktionen till något annat än
”DVD” sänder systemet inte ut ljud från HDMI OUTuttaget även om du ställer in [LJUD (HDMI)] till
[PÅ].
x [JPEG-UPPLÖSNING]
Du kan välja upplösning för de JPEG-bildfiler
som matas ut från HDMI OUT-uttaget.
]: Systemet sänder ut
[SD
standardupplösning med en svart ram.
[HD
]: Systemet sänder ut HD-upplösning
med en svart ram.
[HD]: Systemet sänder ut HD-upplösningen
utan en svart ram.
]: Systemet sänder ut
[(1920 × 1080i) HD
fullskalig HD-upplösning med en svart ram.
[(1920 × 1080i) HD]: Systemet sänder ut
fullskalig HD-upplösning utan en svart ram.
Obs!
Inställningar för ljudet
[STANDARD]: Systemet återskapar ljudspåret
med den sortens dynamiskt område som
inspelningsteknikern avsåg.
[MAX]: Systemet komprimerar dynamiskt
område till fullo.
Obs!
• [AUDIO DRC] fungerar bara för Dolby Digital.
x [SPÅRVAL] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Ger prioritet åt det ljudspår som har flest antal
kanaler när du spelar upp DVD-VIDEO-skivor
med flera ljudformat (PCM, DTS, MPEG-ljud
eller formatet Dolby Digital) inspelade.
Skiva
• [JPEG-UPPLÖSNING] fungerar bara när du ställer
in [TV-TYP] i [VIDEOINSTÄLLNING] på [16:9]
och du ställer in [HDMI-UPPLÖSNING] i [HDMIINSTÄLLNING] på ett annat värde än [720 × 480p]
eller [720 × 576p].
] eller
• Du kan endast välja [(1920 × 1080i) HD
[(1920 × 1080i) HD] när du har ställt in [HDMIUPPLÖSNING] i [HDMI-INSTÄLLNING] till
[1920 × 1080i].
] eller [(1920 ×
• Om du väljer [(1920 × 1080i) HD
1080i) HD], visas nästa bild efter svart ram.
• HDMI-signalen avbryts tillfälligt när:
– Systemet läser in eller matar ut en DATA-CDeller DATA-DVD-skiva.
– Du ansluter eller kopplar ur en USB-enhet.
[AV]: Av.
[AUTO]: Systemet väljer ljudspåret automatiskt
enligt prioriteringsordningen.
Obs!
[LJUDINSTÄLLNINGAR]
LJUDINSTÄLLNINGAR
HÖGTALARPLACERING:
AUTOM.KALIBRERING:
AUDIO DRC:
SPÅRVAL:
AV
AV
x [HÖGTALARPLACERING]
Du kan välja positionen för högtalarna för att
erhålla bättre surroundljud. För mer
information, se ”Så här får du optimalt surroundljud i ett rum” (sid. 72).
x [AUTOM.KALIBRERING]
Du kan kalibrera rätt inställningar automatiskt.
För mer information, se ”Kalibrera korrekta
inställningar automatiskt” (sid. 73).
x [AUDIO DRC] (endast DVD-VIDEOskivor)
Komprimerar dynamiska område för ljudspåret.
[AUDIO DRC] är lämpligt om man vill titta på
film på natten med låg volym.
[AV]: Ingen komprimering av dynamiskt
område.
• När du väljer [AUTO] kan språket komma att ändras.
Inställningen [SPÅRVAL] har högre prioritet än
[LJUD]-inställningarna under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 48). (Beroende på
vilken skiva som spelas kanske den här funktionen
inte fungerar.)
• Om ljudspåren PCM, DTS, Dolby Digital Sound och
MPEG-ljudspår har samma antal kanaler, väljer
systemet PCM-, DTS-, Dolby Digital Sound och
MPEG-ljudspår i den ordningen.
Övriga inställningar
[SYSTEMINSTÄLLNING]
SYSTEMINSTÄLLNING
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE:
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
BARNLÅS:
Registreringskod
DivX:
FORTSATT UPPSPELN. MULTI:
PÅ
ÅTERSTÄLLA:
x [SKÄRMSLÄCKARE]
Du kan reducera skador på displayenheter
(ghosting). Tryck på valfri knapp (t ex Hknappen) för att stänga av skärmsläckaren.
[PÅ]: Skärmsläckarbilden visas när du lämnar
systemet i paus- eller stoppläge i 15 minuter, eller
51SE
när du spelar upp en Super Audio CD, CD,
DATA-CD (MP3-fil) eller DATA-DVD (MP3fil) i mer än 15 minuter.
[AV]: Av.
x [BAKGRUND]
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild på
TV:n i stoppläge eller medan du spelar en CD,
DATA-CD (MP3-fil)eller DATA-DVD (MP3fil).
[INNEHÅLLSBILD]: Innehållsbilden (stillbild)
visas, men endast när innehållsbilden redan
lagrats på skivan (CD-EXTRA, etc.). Om skivan
inte innehåller någon innehållsbild visas bilden
[GRAFIK].
[GRAFIK]: En förinställd bild som lagrats i
systemet visas.
[BLÅ]: Bakgrunden är blå.
[SVART]: Bakgrunden är svart.
mer information, se ”Återställa
[INSTÄLLNINGAR] till grundinställningen”
(sid. 79).
Inställningar för högtalarna
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
För att få bästa möjliga surroundljud ställer du in
anslutningen för högtalarna och avståndet
mellan dem och lyssningspositionen. Använd
sedan testtonen för att justera högtalarnas nivå
och balans till samma nivå.
Obs!
• Det går inte att utföra [HÖGTALARINSTÄLLN.]
när du har anslutit hörlurarna till enheten.
HÖGTALARINSTÄLLN.
ANSLUTNING:
AVSTÅND(FRAM):
AVSTÅND(SURROUND):
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
x [BARNLÅS]
Du kan ställa in uppspelningsrestriktionerna.
För mer information, se ”Begränsa uppspelning
av skivan” (sid. 45).
x [DivX]
(Utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika)
Du kan visa systemets registreringskod.
Mer information finns på
http://www.divx.com på webben.
JA
JA
JA
JA
x [ANSLUTNING]
Om du inte kopplar in några mitthögtalare eller
surround-högtalare ställer du in parametrarna
för [MITTEN] och [SURROUND]. Eftersom
inställningen för den främre högtalaren och
subwoofern är fast kan du inte ändra dem.
[FRAM]
x [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] (endast
DVD-VIDEO/VIDEO-CD-skivor)
[JA]
Du kan ställa in [FORTSATT UPPSPELN.
MULTI]-funktionen på på/av.
[JA]: Välj normalt detta.
[INGEN]: Välj detta om ingen mitthögtalare
används.
[PÅ]: Systemet lagrar återupptagningspunkterna
i minnet för upp till 10 skivor.
[AV]: Systemet lagrar inte
återupptagningspunkterna in minnet.
Uppspelningen startar från
återupptagningspunkten enbart för den aktuella
skivan i enheten.
[MITTEN]
[SURROUND]
[JA]: Välj normalt detta.
[INGEN]: Välj detta om ingen surroundhögtalare används.
[SUBWOOFER]
[JA]
Obs!
x [ÅTERSTÄLLA]
Du kan återställa alla inställningar utom
[BARNLÅS] till standardinställningarna. För
52SE
• Om du ändrar inställningen för [ANSLUTNING]
förblir inställningen [STANDARD] för
[HÖGTALARPLACERING] densamma, men den
andra inställningen för [HÖGTALARPLACERING]
återgår till [STANDARD].
x [AVSTÅND (FRAM)]
När du flyttar de främre högtalarna och
mitthögtalaren, se till att ställa in
avståndsparametrarna (A) från
lyssningspositionen till högtalarna.
Du kan ställa in parametrarna från 1,0 till 7,0
meter1) för de främre högtalarna, från 0,0 till 7,0
meter2) för mitthögtalaren.
B
Skiva
[V/H] 3,0 m2)3): Ställ in avståndet för surroundhögtalaren (upp till 5,0 meter närmare de främre
högtalarna).
A
1)0,0
till 6,9 meter för nordamerikanska modeller.
2)När
du utför Snabbinställning (sid. 21) ändras
grundinställningarna.
3)
Visas när du ställer in [SURROUND] till [JA] i
inställningen [ANSLUTNING].
Obs!
[V/H] 3,0 m3): Ställ in avståndet för den främre
högtalaren.
[MITTEN] 3,0 m3)4): Ställ in mitthögtalarens
avstånd (upp till 1,6 meter) närmare till de
främre högtalarna.
1)0,9
till 6,9 meter för nordamerikanska modeller.
2)
0,0 till 6,9 meter för nordamerikanska modeller.
3)
När du utför Snabbinställning (sid. 21) ändras
grundinställningarna.
4)Visas
när du ställer in [MITTEN] till [JA] i
inställningen [ANSLUTNING].
• Om alla främre högtalare och surround-högtalare inte
placeras på samma avstånd från lyssningspositionen,
ställer du in avståndet utifrån den närmaste
högtalaren.
• Placera inte surround-högtalarna längre bort från
lyssningpositionen är de främre högtalarna.
• Beroende på den ingående ljudströmmen, är kanske
inställningen för [AVSTÅND] inte effektiv.
x [NIVÅ (FRAM)]
Du kan justera ljudnivån för främre högtalarna,
mitthögtalarna och subwoofern. Kontrollera att
du ställer in [TESTTON] till [PÅ] för att göra
justeringen lättare.
x [AVSTÅND (SURROUND)]
När du flyttar surround-högtalarna, ställ då in
avståndsparametrarna (B) från surroundhögtalarnas lyssningsposition.
Du kan ställa in parametrarna från 0,0 till 7,0
meter1).
[V/H] 0,0 dB: Ställ in nivån för den främre
högtalaren.
[MITTEN] 0,0 dB*: Ställ in nivån för
mitthögtalaren.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: Ställ in subwoofernivån.
* Visas när du ställer in [MITTEN] till [JA] i
inställningen [ANSLUTNING].
53SE
x [NIVÅ (SURROUND)]
Du kan justera ljudnivån för surroundhögtalarna. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
[V/H] 0,0 dB*: Ställ in nivån för surroundhögtalaren.
* Visas när du ställer in [SURROUND] till [JA] i
inställningen [ANSLUTNING].
x [TESTTON]
Du får en testton i högtalarna för att justera
[NIVÅ (FRAM)] och [NIVÅ (SURROUND)].
[AV]: Testtonen sänds inte ut från högtalarna.
[PÅ]: Testtonen sänds ut från varje högtalare i
följd medan nivån justeras. När du väljer något
av alternativen för [HÖGTALARINSTÄLLN.]
hörs testtonen från både vänster och höger
högtalare i en följd efter varandra.
Justera ljudnivån enligt följande.
1
2
3
4
5
Ställ in [TESTTON] på [PÅ].
Tryck på C/X/x/c flera gånger för att
välja önskad högtalare och nivån.
Tryck på
.
Upprepa stegen 1 till 3.
Tryck på C/X/x/c flera gånger för att
ställa in [TESTTON] på [AV] när du
justerat högtalarnivån.
Obs!
• Signalerna för testton matas inte ut från HDMI OUTuttaget.
Tips
• För att justera volymen på alla högtalarna samtidigt,
vrid på VOLUME-kontrollen på enheten eller tryck
på VOLUME +/– på fjärrkontrollen.
• För att återgå till standardinställningarna, välj ett
alternativ och tryck sedan på CLEAR. Observera att
det endast är inställningen [ANSLUTNING] som inte
återställs till standardinställningarna.
54SE
Tuner
Tips
Förinställa
radiostationer
• Du kan direkt välja ett förinställt nummer
genom att trycka på nummerknapparna.
7
Du kan förinställa 20 FM-stationer och 10 AMstationer. Innan du ställer in stationerna bör du
skruva ner volymen till lägsta nivån.
Aktuell station
Aktuellt band och snabbvalsnummer
.
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationen lagras.
8
9
Upprepa steg 2 till 7 för att lagra andra
stationer.
Tryck på SYSTEM MENU.
Tuner
Tips
• Du kan använda tunerfunktionen genom följande
skärmbild på TV:n.
Tryck på
Systemmenyn stängs av.
Ändra ett förinställt nummer
Starta igen från steg 2.
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Stationsnamn
1
2
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”TUNER FM” eller ”TUNER
AM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på och håll ner TUNING +/– tills
den automatiska sökningen börjar.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
3
4
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”MEMORY” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
eller c.
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
6
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
55SE
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i förväg i systemet
minne (se ”Förinställa radiostationer” (sid. 55)).
1
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”TUNER FM” eller ”TUNER
AM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
stationen.
4
Tryck på
.
Tips
• Förbättra mottagningen genom att rikta om
antennerna.
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
1
2
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”FM MODE” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tips
• Du kan direkt välja ett förinställt
stationsnummer genom att trycka på
nummerknapparna.
3
3
4
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Stänga av radion
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
För manuell inställning trycker du på TUNING
+/– upprepade gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING +/–. Den automatiska inställningen
stoppar automatiskt när systemet tar emot en
radiostation. För att stoppa den automatiska
inställningen manuellt trycker du på TUNING
+/– eller x.
Ställa in radiostationer när du vet
deras frekvenser
1
2
3
5
56SE
Tryck på nummerknapparna för att
välja önskade frekvenser.
Tryck på X/x för att välja ”MONO”.
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Namnge förinställda stationer
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (till exempel ”XYZ”) visas i
frontpanelens teckenfönster när en station väljs.
Endast ett namn kan anges för varje förinställd
station.
Obs!
• Du kan inte ange ett namn för snabbvalsstationer med
RDS (Radio Data System) (sid. 58).
1
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”TUNER FM” eller ”TUNER
AM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på D.TUNING.
eller c.
• ”STEREO”: Stereomottagning.
• ”MONO”: Enkanalig mottagning.
Tryck på "/1.
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Tryck
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”TUNER FM” eller ”TUNER
AM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
3
4
5
6
Tryck på SYSTEM MENU.
x ”TUNER FM”
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”NAME IN” visas i frontpanelens
teckenfönster.
När stationens namn är inställt
Tryck
eller c.
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
När stationens namn inte är inställt:
1 Frekvens
T.ex. ”FM1 87.50”
2 ”FM MODE”-inställningen
T.ex. ”STEREO”
Tuner
Skapa ett namn genom att använda C/
X/x/c.
1 Stationsnamn
T.ex. ”SONY RADIO”
2 Frekvens
T.ex. ”FM1 87.50”
3 ”FM MODE”-inställningen
T.ex. ”STEREO”
x ”TUNER AM”
När stationens namn är inställt
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostation.
Om du skriver fel
Tryck på C/c upprepade gånger tills
tecknet som ska ändras blinkar, tryck sedan
på X/x för att välja önskat tecken.
Radera tecknet genom att trycka på C/c
upprepade gånger tills tecknet som ska
raderas blinkar och tryck sedan på CLEAR.
7
Tryck på
1 Stationsnamn
T.ex. ”SONY RADIO”
2 Frekvens
T.ex. ”AM1 576”
När stationens namn inte är inställt:
1 Frekvens
T.ex. ”AM1 576”
Obs!
• Återgår till normal visning efter att flera sekunder
förflutit.
.
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationsnamnet lagras.
8
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Visa stationens namn eller
frekvens i frontpanelens
teckenfönster
När systemet är inställt på ”TUNER FM” eller
”TUNER AM”, kan du kontrollera frekvensen
med hjälp av frontpanelens teckenfönster.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
teckenfönstret:
1 t 2 t .... t 1 t ....
57SE
Använda RDS (Radio Data
System)
Vad är Radio Data System?
RDS (Radio Data System) är en sändningstjänst
som gör det möjligt för radiostationer att sända
tilläggsinformation vid sidan av den vanliga
programsignalen. Den här mottagaren har
praktiska RDS-funktioner, t.ex. visning av
stationens namn. RDS är bara tillgängligt för
FM-stationer.*
Obs!
• RDS fungerar kanske inte på rätt sätt om den station
som du har ställt in inte sänder RDS-signalen på rätt
sätt eller om signalstyrkan är för svag.
* Alla FM-stationer tillhandahåller inte RDS-tjänsten
eller samma typ av tjänster. Om du inte är bekant
med RDS-systemet frågar du de lokala
radiostationerna om mer information om RDStjänsterna i ditt område.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station från FM-bandet.
När du ställer in en station som har RDStjänster, visas stationsnamnet* i frontpanelens
teckenfönster.
* Om ingen RDS-sändning tas emot, visas kanske inte
stationsnamnet i frontpanelens teckenfönster.
58SE
Obs!
Kontroll för HDMI/extern ljudenhet
Använda funktionen för
Kontroll för HDMI för
”BRAVIA” Sync
Kontroll för HDMI är en ömsesidig
funktionsstandard som används av CEC
(Consumer Electronics Control) för HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontroll för HDMI fungerar inte i
följande fall:
– När du ansluter systemet till en komponent
som inte är kompatibel med Sonys funktion
Kontroll för HDMI.
– En komponent har inte ett HDMI-uttag.
Det finns praktiska knappar på systemets
fjärrkontroll för användning av TV:n, som t.ex.
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY, TV [/1. För
mer information, se ”Styra TV:n med den
medföljande fjärrkontrollen” (sid. 74) eller
hänvisa till TV:ns bruksanvisning.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
TV
Förbereda för funktionen
Kontroll för HDMI
(Kontroll för HDMI - Enkel inställning)
Systemet är kompatibelt med Kontroll för
HDMI - Enkel inställningsfunktion. Om TV:n är
kompatibel med Kontrol för HDMI - Enkel
inställningsfunktion, kan du ställa in systemets
[KONTROLL FÖR HDMI]-funktion
automatiskt genom att ställa in TV:n. Se mer
information i TV:ns bruksanvisning.
Om TV:n inte är kompatibel med funktionen
Kontroll för HDMI - Enkel inställning ställer du
manuellt in funktionen Kontroll för HDMI för
systemet och TV:n.
Obs!
Kontroll för HDMI/extern ljudenhet
Den här funktionen är endast tillgänglig på
TV:apparater med ”BRAVIA ” Sync-funktion.
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med funktionen Kontroll för HDMI,
med en HDMI-kabel (medföljer ej), förenklas
användningen enligt nedan:
– Teateräge (sid. 60)
– System för uppspelning med en
knapptryckning (sid. 60)
– Systemavstängning (sid. 61)
– Systemets ljudstyrning (sid. 61)
– Volymgräns (sid. 61)
• Beroende på vilken komponent som har anslutits
fungerar kanske inte funktionen Kontroll för HDMI.
Se komponentens medföljande bruksanvisning.
• Funktionen Kontroll för HDMI fungerar kanske inte
om du ansluter en komponent som inte är från Sony,
även om komponenten är kompatibel med funktionen
Kontroll för HDMI.
• Visade inställningar varierar beroende på
landsmodell.
1
2
3
4
Se till att systemet och TV:n är
anslutna med HDMI-kabel.
Sätt på TV:n och tryck på [/1 för att slå
på systemet.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
HDMI-signalen från systemet visas på
TV-skärmen.
Ställ in funktionen Kontroll för HDMI på
systemet och TV:n.
Se följande steg för information om
inställning av systemet. Se TV:ns
bruksanvisning för information om
inställning av TV:n (beroende på TV:n är
standardinställningen för funktionen
Kontroll för HDMI inställd på av).
59SE
Du kan ställa in [KONTROLL FÖR
HDMI]-funktionen på på/av
1
2
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”DVD” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
3
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
4
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD],
tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
5
Tryck på X/x för att välja [HDMIINSTÄLLNING], tryck sedan på
.
Alternativen för [HDMI-INSTÄLLNING]
visas.
6
7
Tryck på X/x för att välja [KONTROLL
FÖR HDMI], tryck sedan på
.
Titta på DVD med ett enda
tryck på en knapp
(System för uppspelning med en
knapptryckning)
Genom att trycka på ONE-TOUCH PLAY, är
TV:n klar för DVD-inmatningsläge, och
systemet börjar automatiskt att spela upp en
skiva.
Systemet för uppspelning med en
knapptryckning fungerar även när:
– Du trycker på A medan skivfacket öppnas
och H visas i frontpanelens teckenfönster.
– Du stänger skivfacket genom att trycka det
inåt.
– Du trycker på DVD TOP MENU/DVD
MENU och H visas i frontpanelens
teckenfönster.
– Du väljer ”DVD”-funktionen genom att
trycka på FUNCTION +/– så H visas i
frontpanelens teckenfönster.
Obs!
Tryck på X/x för att välja inställningen,
tryck sedan på
.
• System för uppspelning med en knapptryckning
fungerar inte när du trycker på H.
• [AV]: Av.
• [PÅ]: På.
Systemet och TV:n fungerar enligt följande:
Obs!
• När [Kontrollera HDMI-anslutningen.] visas,
kontrollera att HDMI-anslutningen är korrekt.
Använda teaterläget
(Teaterläge)
Om din TV är kompatibel med teaterläge kan du
åtnjuta optimal bild lämplig för filmer och ljudet
sänds automatiskt ut från systemets högtalare
efter tryck på THEATRE.
Det här systemet
TV
Sätts på. (Om den inte
redan är påslagen.)
r
Byter till ”DVD”funktionen.
r
Börjar spela upp skivan
och mata ut ljudet.
Sätts på. (Om den inte
redan är påslagen.)
r
Byter till HDMI-signal.
r
Minimerar ljudnivån.
(Systemets ljudstyrning)
Obs!
• Se till att HDMI-anslutningen är korrekt utförd och
ställ in [KONTROLL FÖR HDMI] på [PÅ].
• Beroende på TV:n spelas eventuellt inte början av
innehållet upp.
• Beroende på skivan kan det ta en stund för
uppspelningen att starta.
60SE
Stänga av systemet med TV:n
(Systemavstängning)
När du stänger av TV:n med POWER-knappen
på TV fjärrkontroll eller TV [/1 på
fjärrkontrollen, stängs systemet av automatiskt.
Obs!
Tips
Lyssna på TV-ljud från det här
systemets högtalare
(Systemets ljudstyrning)
Du kan lyssna på TV-ljud på detta system
genom en enkel åtgärd.
För att använde den här funktionen, anslut
systemet och TV:n med en ljudkabel (medföljer
ej) och en HDMI-kabel (medföljer ej) (sid. 16).
Beroende på TV:n, så aktiveras systemets
ljudstyrning när du ställer in systemet på ”TV”funktionen. TV-ljudet matas ut från
systemhögtalarna och volymen på TVhögtalarna sänks automatiskt.
• Du kan ansluta system och TV-ljud digitalt. För mer
information, se sida 16.
Ställa in systemets högsta
volymnivå
(Volymgräns)
Om du ändrar metoden för TV:ns utsändning till
systemhögtalarna på TV-menyn eller genom att
trycka på THEATRE, kan ett högt ljud sändas ut
beroende på systemets volymnivå. Du kan
förhindra detta genom att begränsa
max.volymen. För mer information, se
”[VOLYMBEGRÄNSNING]” (sid. 50).
Kontroll för HDMI/extern ljudenhet
• Innan du använder funktionen Systemavstängning,
ställ in funktionen för TV-ström. Se mer information
i TV:ns bruksanvisning.
• Beroende på systemets status (t.ex. med andra
funktioner än ”DVD” eller ”TV”, eller vid
uppspelning av en CD-skiva) stängs kanske systemet
inte av automatiskt.
Obs!
• Om TV-ljudet satts på innan systemet satts på, matas
inte TV-ljudet ut på en stund.
• Medan TV:n är i PAP-läge (picture and picture)
fungerar inte systemets ljudstyrning. När TV:n
lämnar PAP-läge, återgår TV:ns utsändningsmetod
till den som föregick PAP-läget.
• Om du väljer ett TV-program under DVDuppspelning med systemet, ställs ”TV”-funktionen
automatiskt på utmatning av TV-ljud.
• När du aktiverar systemet för uppspelning med en
knapptryckning under TV-tittande, aktiveras
systemets ljudstyrning och TV:ns ljud tystas.
• Vid inspelning av låtar på en ljud-CD till en USBenhet fungerar inte systemets ljudstyrning.
Du kan använda systemets ljudstyrning enligt
följande:
• När du tittar på TV och systemfunktionen
ändrats till ”TV” matas TV-ljudet ut från
systemhögtalarna automatiskt.
• Du kan kontrollera systemet volym på TV:ns
fjärrkontroll.
• Om du stänger av systemet eller ställer in
systemfunktionen på annat än ”TV”, matas
TV-ljudet ut från TV-högtalarna.
Du kan också använda systemets ljudstyrning
från TV-menyn. Se mer information i TV:ns
bruksanvisning.
61SE
När du ansluter USB-enheten visas
”READING” i frontpanelens teckenfönster
tills systemet har läst alla data på USBenheten.
Spela upp ljudfiler/JPEGbildfiler på en USB-enhet
Du kan spela upp ljudfiler (MP3-/WMA-/AACfiler)/JPEG-bildfiler på en USB-enhet som en
digital musikspelare eller ett USBlagringsmedia (medföljer ej) genom att ansluta
USB-enheten till enheten.
För en lista över USB-enheter som kan anslutas
till enheten, se ”Spelbara USB-enheter”
(sid. 70).
Det ljudformat som kan spelas upp av systemet
är bara MP3-/WMA-/AAC-filer*.
* Filer med copyrightskydd (Digital Rights
Management) kan inte spelas upp av systemet.
Obs!
• När du ansluter USB-enheten kontrollerar du att
kontakten är riktad åt rätt håll.
• Tvinga inte in USB-enheten eftersom den då kan
skadas.
• Anslut inga andra enheter eller föremål vid sidan av
USB-enheten.
• Beroende på typen av USB-enhet, kan det kan ta cirka
10 sekunder innan ”READING” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Ta bort USB-enheten
1
Obs!
• Systemet kan inte spela WMA/AAC-filer på en
DATA-CD/DATA-DVD.
Ansluta USB-enheten
Frontpanel
USB-enhet
Obs!
• Var försiktig när du använder AUDIO IN/A.CAL
MIC-uttaget medan en USB-enhet är ansluten,
eftersom det finns begränsat med utrymme.
1
2
62SE
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”USB” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Anslut en USB-enhet (digital
musikspelare eller USB-lagringsmedia)
till
(USB)-uttag.
2
3
Tryck på x för att stoppa
uppspelningen.
Tryck på [/1 för att stänga av systemet.
Ta bort USB-enheten
Information om USB-enheten
• Systemet kan spela upp högst 200 mappar,
inklusive album som inte innehåller ljudfiler
eller JPEG-bildfiler. När det finns mer än 200
mappar i USB-enheten skiljer sig mappar som
som känns igen av systemet beroende på
mappens konfiguration.
• Systemet kan spela upp följande filer:
Fil
Filtillägg
MP3-fil
”.mp3”
WMA-fil
”.wma”
AAC-fil
”.m4a”
JPEG-bildfil
”.jpg” eller ”.jpeg”
Systemet spelar upp alla data med filtillägget
ovan, även om de inte är i formatet MP3/
WMA/AAC/JPEG. Att spela upp dessa data
kan generera ett högt störljud som kan skada
högtalarsystemet.
• Följande USB-enheter/situationer kan öka den
tid det tar att starta uppspelningen:
– en USB-enhet inspelad med en
komplicerad trädstruktur.
– när ljudfilerna eller JPEG-bildfilerna i en
annan mapp just har spelats upp.
• Vissa USB-enheter kan inte spelas upp på
systemet beroende på filformatet.
Välja en ljudfil eller ljudmapp
1
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”USB” visas i
frontpanelens teckenfönster.
2
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
3
Tryck på X/x för att välja
[LÄGE
(MUSIK, BILD)], tryck sedan på
.
Alternativen för [LÄGE (MUSIK, BILD)]
visas.
4
5
6
Tryck på X/x för att välja [MUSIK].
Tryck på
.
Tryck på DVD MENU.
Mapparna som är inspelade på USBenheten visas. När ett album spelas upp
skuggas titeln.
MAPPLISTA
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Tryck på X/x för att välja ett album.
x Spela upp ljudfiler i en mapp
Kontroll för HDMI/extern ljudenhet
• Systemet kan spela upp till ett djup om enbart
8 mappar.
• Systemet kan kanske inte spela upp en ljudfil,
beroende på filtypen.
• När USB-enheten sätts i, läser systemet alla
filer på USB-enheten. Om det finns många
mappar eller filer på USB-enheten kan det ta
lång tid att slutföra läsningen.
• Koppla inte ihop systemet och USB-enheten
genom ett USB-nav.
• Med vissa anslutna USB-enheter kan det
uppstå en fördröjning innan en begärd
operation utförs.
• Om systemet stängs av under läget för
återupptagen uppspelning och sedan slås på
igen, startar uppspelningen från början av den
ljudfil som senast spelades upp.
• Systemet hanterar kanske inte alla funktioner
som tillhandahålls i en ansluten USB-enhet.
• Filer som spelats in av en enhet, t.ex. en dator,
spelas kanske inte upp i den ordning de
spelades in.
• Uppspelningsordningen för systemet kan
skilja sig från uppspelningsordningen för den
anslutna USB-enheten.
• Stäng alltid av systemet innan du tar bort en
USB-enhet. Om du tar bort en USB-enhet när
systemet är påslaget, kan informationen på
USB-enheten förstöras.
• Spara inte andra typer av filer eller onödiga
mappar på en USB-enhet som innehåller
ljudfiler eller JPEG-bildfiler.
• Mappar som inte innehåller ljudfiler eller
JPEG-bildfiler hoppas över.
• Kompatibilitet med alla MP3/WMA/AACkodnings-/bränningsprogramvaror,
inspelningsenheter och inspelningsmedier kan
inte garanteras. Inkompatibla USB-enheter
kan ge brus eller avbrott i uppspelningen och
kanske inte spelas upp alls.
• Se till att det inte finns några virussmittade
filer på USB-enheten innan den används.
Tryck på H för att börja spela det valda
albumet.
x Välja en ljudfil
Tryck på
.
Listan med spår i albumet visas.
SPÅRLISTA
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Tryck på X/x för att välja en fil och tryck på
.
Systemet börjar spela upp valt album. Du
kan stänga av spårlistan genom att trycka på
DVD MENU. Om du trycker på DVD
MENU en gång till visas albumlistan på
nytt.
63SE
Tips
MAPPLISTA
• Systemet kan känna igen upp till 150 ljudfiler i en
enda mapp.
01
02
03
04
05
06
07
08
Stoppa uppspelning
Tryck på x.
Så här spelar du upp nästa eller
föregående ljudfil
Tryck på >/.. Observera att du kan välja
nästa album genom att fortsätta trycka på >
efter det sista spåret på det aktuella albumet,
men du kan inte återgå till föregående album
genom att trycka på .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Stänga visningen
Tryck på X/x för att välja ett album.
x Spela upp JPEG-bildfiler i en mapp
som ett bildspel
Tryck på H för att börja spela det valda
albumet.
JPEG-bilderna spelas upp som ett bildspel.
Du kan ändra bildspelets intervall (sid. 65)
och lägga till effekter till bildspelet
(sid. 65).
Tryck på DVD MENU.
x Välja en JPEG-bildfil genom att visa
små rutor
Andra åtgärder
Tryck på PICTURE NAVI.
JPEG-bildfiler i albumet visas i 16 rutor.
Se ”Andra åtgärder” (sid. 30).
Välja en JPEG-bildfil eller ett
album
1
2
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”USB” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
3
Tryck på X/x för att välja
[LÄGE
(MUSIK, BILD)], tryck sedan på
.
Alternativen för [LÄGE (MUSIK, BILD)]
visas.
4
5
6
Tryck på X/x för att välja [BILD].
Tryck på
.
Tryck på DVD MENU.
Mapparna som är inspelade på USBenheten visas. När ett album spelas upp
skuggas titeln.
64SE
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tryck på C/X/x/c för att välja den JPEGbildfil du vill titta på, tryck sedan på
.
För att återgå till normal skärm tryck på O
RETURN.
Tips
• En bläddringsruta visas på TV-skärmens högra
sida. Om du vill visa ytterligare bildfiler väljer
du den nedersta JPEG-bildfilen och trycker på
x. Om du vill återgå till föregående bild väljer
du den översta JPEG-bildfilen och trycker på X.
• Systemet kan känna igen upp till 150 JPEGbildfiler i en enda mapp.
Så här spelar du upp nästa eller
föregående JPEG-bildfil
Tryck på c/C när kontrollmenyn inte visas.
Observera att du kan välja nästa album genom
att fortsätta trycka på c efter den sista bilden på
det aktuella albumet, men du kan inte återgå till
föregående album genom att trycka på C. Om du
vill återgå till föregående album väljer du det i
albumlistan.
För att välja en effekt för JPEGbildfiler i bildspelet
1
2
3
Tryck på x.
Andra åtgärder
Se ”Andra åtgärder” (sid. 30).
DISPLAY två gånger.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
Tryck på X/x för att välja
[INTERVALL], tryck sedan på
Tryck på X/x för att välja en inställning.
• [NORMAL]: Du kan ställa in
varaktigheten till cirka 6 till 9 sekunder.
• [SNABB]: Du kan ställa in varaktigheten
till kortare än [NORMAL].
• [LÅNGSAM 1]: Du kan ställa in
varaktigheten till längre än [NORMAL].
• [LÅNGSAM 2]: Du kan ställa in
varaktigheten till längre än [LÅNGSAM
1].
4
Tryck på
4
Tryck på
.
Obs!
• Inställningen [EFFEKT] gäller inte när du ställer in
[JPEG-UPPLÖSNING] i [HDMI-INSTÄLLNING]
] eller [(1920 × 1080i)
till [(1920 × 1080i) HD
HD] (sid. 50).
.
Alternativen för [INTERVALL] visas.
3
Tryck på X/x för att välja en inställning.
Kontroll för HDMI/extern ljudenhet
Stoppa uppspelning
Tryck på
.
• [TYP 1]: JPEG-bildfilen kommer in
uppifrån och nedåt.
• [TYP 2]: JPEG-bildfilen sträcker sig från
vänster till höger på TV-skärmen.
• [TYP 3]: JPEG-bildfilen sträcker sig från
mitten av TV-skärmen.
• [TYP 4]: JPEG-bildfilerna roterar
slumpvis genom effekterna.
• [TYP 5]: Nästa JPEG-bildfil glider över
den föregående bilden.
• [AV]: Av.
• Du kan inte rotera JPEG-bildfilen när du ställer in
[JPEG-UPPLÖSNING] i [HDMI-INSTÄLLNING]
] eller [(1920 × 1080i)
på [(1920 × 1080i) HD
HD].
1
Tryck på X/x för att välja
[EFFEKT], tryck sedan på
Alternativen för [EFFEKT] visas.
Obs!
För att välja bildspelets
varaktighet för JPEG-bildfiler
DISPLAY två gånger.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
Så här roterar du en JPEG-bildfil
När en JPEG-bildfil visas på TV-skärmen kan du
rotera bilden 90 grader i taget.
Tryck på X/x när du visar en JPEG-bildfil.
Tryck på CLEAR när du vill återgå till normal
visning.
Tryck på
.
Obs!
• Vissa JPEG-bildfiler kan ta längre tid än det
alternativ du valt. Särskilt progressiva JPEG-bildfiler
eller JPEG-bildfiler på 3 000 000 pixlar eller mer.
Visa listan med ljudfiler/JPEGbildfiler
1
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
Tryck på X/x för att välja
[BLÄDDRA], tryck sedan på
.
Alternativen för [BLÄDDRA] visas.
3
Tryck på X/x för att välja den önskade
listan, tryck sedan på
.
• [MAPPLISTA]: Listan över mappar
visas. Följ steg 2 i ”Välja en ljudfil eller
ljudmapp” eller ”Välja en JPEG-bildfil
eller ett album”.
• [BILDLISTA]: JPEG-bildfiler i albumet
visas i 16 rutor. Följ steg 2 i ”Välja en
65SE
JPEG-bildfil eller ett album”.
Om det inte finns någon JPEG-bildfil i
den valda mappen visas [Inga bilddata]. I
det här fallet väljer du [MAPPLISTA] om
du vill visa listan med mappar.
och JPEG-bildfiler tilldelas unika nummer på
USB-enheten kan du välja önskad ljudfil eller
JPEG-bildfiler genom att ange dess nummer.
1
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
Spela upprepade gånger
(Repeterad uppspelning (repetering))
2
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
markeras [** (**)] (** refererar till ett
nummer).
Numret inom parenteser anger det totala
antalet ljudfiler, JPEG-bildfiler eller
mappar.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
2
Tryck på X/x för att välja
[REPETERA], tryck sedan på
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
• [SPÅR]: ljudfiler.
• [FIL]: JPEG-bildfiler.
• [MAPP]: Mappar.
Du kan spela upp ljudfilerna/JPEG-bildfilerna
på USB-enheten repeterat.
1
Tryck på
DISPLAY. (Vid
uppspelning av en JPEG-bildfil, tryck
på
DISPLAY två gånger.)
.
Alternativen för [REPETERA] visas.
3
• [AV]: Av.
• [MINNE]: Du kan repetera alla mapparna
i USB-enheten.
• [MAPP]: Du kan repetera den aktuella
mappen.
• [SPÅR] (bara ljudfiler): Du kan repetera
den aktuella filen.
4
1(
1)
1( 144)
T
0: 23
Tryck på X/x för att välja det som ska
repeteras.
Tryck på
USB MUSIK
Vald rad
3
Tryck på
.
[** (**)] ändras till [– – (**)].
.
Alternativet är valt.
T
1(
1)
1( 144)
1: 31
USB MUSIK
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj [AV] i steg 3.
Stänga av kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
DISPLAY tills
4
Obs!
• När [LÄGE(MUSIK,BILD)] är inställt till [BILD]
(sid. 64), kan du inte välja [SPÅR].
Om du gör fel, tryck på CLEAR för att
annullera numret.
5
Söka efter en ljudfil/JPEGbildfil/-mapp, etc.
Du kan genomsöka en USB-enhet efter ljudfiler,
JPEG-bildfiler eller mappar. Eftersom ljudfiler
66SE
Tryck på X/x eller nummerknapparna
för att välja önskat nummer.
Tryck på
.
Systemet startar uppspelningen från
markerat nummer.
Se information för en ljudfil i
frontpanelens teckenfönster
Tryck på DISPLAY flera gånger.
Varje gång du trycker på DISPLAY när du
spelar upp USB-enheten ändras teckenfönstret:
1y2
1 Uppspelningstid och nummer för det aktuella
spåret
2 Spårnamn (filnamn)*
Obs!
• När ljudfilens filnamn inte kan visas, syns istället ”*”
i frontpanelens teckenfönster.
• Filnamnet visas kanske inte beroende på texten.
• Speltiden för ljudfiler kanske inte visas korrekt.
Obs!
• Tecken/markeringar visas eventuellt inte för en del
språk.
• Beroende på vilken typ av fil som spelas upp kan
systemet bara visa ett begränsat antal tecken. För
vissa filer kan inte alla tecken i texten visas.
Kontrollerar
datuminformationen på JPEGbildfil
Du kan granska datuminformationen under
uppspelning när Exif*-taggen registrerats i
JPEG-bildfil data.
Tryck på
DISPLAY två gånger under
uppspelning.
Skivans kontrollmeny visas på TV-skärmen.
Visa informationen för en
ljudfil på TV-skärmen
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
Du kan visa informationen för en ljudfil, t.ex.
tidsinformation, namn på mappen/ljudfilen och
ljudets bithastighet (mängden data per sekund
för det aktuella ljudet) på TV-skärmen.
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
Informationen för en ljudfil visas på TVskärmen.
Bithastighet
T
0: 13
192k MP3
USB BILD
Kontroll för HDMI/extern ljudenhet
* Om en MP3-fil har en ID3-etikett, visar systemet ett
mappnamn/spårnamn (fil) från ID3etikettinformationen.
Systemet stödjer ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3-etikettinformationsvisning har
prioritet när både ID3 ver 1.0/1.1- och ver 2.2/2.3etikett används för en MP3-fil.
* Om en MP3-fil har en ID3-etikett, visar systemet ett
mappnamn/spårnamn (fil) från ID3etikettinformationen.
Systemet stödjer ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3-etikettinformationsvisning har
prioritet när både ID3 ver 1.0/1.1- och ver 2.2/2.3etikett används för en MP3-fil.
Datuminformation
* ”Exchangeable Image File Format” är ett bildformat
för digitalkameror som definierats av Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Tips
• Datuminformationen är [DD/MM/ÅÅÅÅ].
DD: Dag
MM: Månad
ÅÅÅÅ: År
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Mappnamn*
Filnamn*
67SE
Lagra låtar på en USBenhet
Du kan spela in låtar på en ljud-CD på en USBenhet genom att koda dem i MP3-format. Du
kan också kopiera MP3-filerna från en DATACD-/DATA-DVD-skiva till en USB-enhet.
Information om anslutning till USB-enheten
finns i ”Ansluta USB-enheten” (sid. 62).
Inspelad musik är begränsad till endast privat
användning. Användning av musik bortom
denna begränsning kräver tillstånd från
upphovsrättsinnehavarna.
Information om USB-inspelning/
kopiering
• Koppla inte ihop enheten och USB-enheten
genom ett USB-nav.
• Se till att det finns tillräckligt med utrymme på
USB-enheten för inspelning eller kopiering.
• Ta inte bort USB-enheten under inspelning/
kopiering.
• När du spelar in spår från en CD, spelas spåren
in som 128 kbps MP3-filer.
• När du kopierar MP3-filer från en DATA-CD/DATA-DVD-skiva, spelas MP3-filerna in
med samma bithastighet som de ursprungliga
MP3-filerna.
• CD-textinformation spelas inte in i MP3filerna.
• Om du avbryter en inspelning halvvägs, tas
motsvarande MP3-fil bort.
• Inspelningen stoppas automatiskt om:
– USB-enheten får slut på utrymme under
inspelning/kopiering.
– Antalet MP3-filer på USB-enheten når
gränsen för det antal som systemet
hanterar.
• Du kan lagra upp till 150 filer i en mapp.
• Du kan lagra upp till 199 mappar i en enda
USB-enhet.
• Om den mapp som ska tas bort innehåller filer
som inte är i ljudformat eller är undermappar,
tas de inte bort.
• Om en mapp eller fil som du försöker spela in
redan finns på USB-enheten med samma
68SE
namn, läggs ett sekvensnummer till efter
namnet och den ursprungliga mappen eller
filen skrivs inte över.
• Vissa USB-enheter kan inte spelas upp på
systemet beroende på filformatet.
Spela in låtar på en ljud-CD på
en USB-enhet
1
2
Ladda en ljud-CD.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
3
4
Tryck på X/x för att välja
[USBINSTÄLLNING] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja [SPÅR] och
tryck sedan på
.
”READING” visas på frontpanelens
teckenfönster tills de spår som spelats in på
ljud-CD:n visas på TV-skärmen.
Obs!
• Det tar flera minuter att visa spåren, beroende på
antalet spår.
5
Välj ett spår som du vill spela in.
Inspelningsbart utrymme
på USB-enheten
USB-INSTÄLLNING
1
2
3
SPÅR
SPÅR
SPÅR
SPÅR
SPÅR
SPÅR
SPÅR
SPÅR
Ledigt:
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALLA
ALLA
Spår som ska spelas in.
x Välja önskat spår
Tryck på X/x för att välja spåret och tryck
sedan på
.
Spåren markeras i den ordning du väljer.
x Välja alla spår på ljud-CD:n
Tryck på C/X/x/c för att välja [x ALLA]
och tryck sedan
.
x Avbryta spåret
Inspelningsbart utrymme
på USB-enheten
Tryck på X/x för att välja spår, tryck sedan
på
. Märket på spåret tas bort.
USB-INSTÄLLNING
2002_Remixes
x Avbryta alla spår
Tryck på C/X/x/c för att välja [s ALLA]
och tryck sedan på
.
6
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Tryck på C/X/x/c för att välja [START]
och tryck sedan på
.
Systemet börjar spela in och inspelningens
status visas.
Om du vill avbryta inspelningen trycker du
på x.
Ledigt:
START
ALLA
ALLA
MP3-filer/mappar som ska kopieras.
Kopiera MP3-filer på en DATACD-/DATA-DVD-skiva till en
USB-enhet
1
2
x Välja alla MP3-filer/mappar
Tryck på C/X/x/c för att välja [
och tryck sedan på
.
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
x Avbryta MP3-filen/mappen
Tryck på X/x för att välja MP3-filen/
mappen och tryck sedan på
. Märket på
MP3-filen/mappen tas bort.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
3
4
x Avbryta alla MP3-filer/mappar
Tryck på C/X/x/c för att välja [
och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja
[USBINSTÄLLNING] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja [SPÅR] eller
[MAPP] och tryck sedan på
.
• [SPÅR]: Mapparna som lagrades på
DATA-CD-/DATA-DVD-skivan visas.
Du kan kopiera önskad MP3-fil.
• [MAPP]: Mapparna som lagrades på
DATA-CD-/DATA-DVD-skivan visas.
Du kan kopiera alla MP3-filer i mappen.
Gå till steg 6.
”READING” visas på frontpanelens
teckenfönster tills spåren/mapparna visas
på TV-skärmen.
ALLA]
7
ALLA]
Kontroll för HDMI/extern ljudenhet
x Välja önskad MP3-fil/mapp
Tryck på X/x för att välja MP3-filen/
mappen och tryck sedan på
.
MP3-filerna/mapparna markeras.
Tryck på C/X/x/c för att välja [START]
och tryck sedan på
.
Systemet börjar kopiera och kopieringens
status visas.
Om du vill avbryta kopieringen trycker du
på x.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Obs!
• Ljudfilen på en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva som
du kan kopiera är bara MP3-filen.
Obs!
• Det tar flera minuter att visa spåren/mapparna,
beroende på antalet spår/mappar.
5
Tryck på X/x för att välja önskad mapp
och tryck sedan på
.
MP3-filerna i den valda mappen visas.
6
Välj den MP3-fil/mapp som du vill
kopiera.
Radera ljudfiler i en USB-enhet
Du kan radera ljudfiler i en USB-enhet.
1
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”USB” visas i
frontpanelens teckenfönster.
69SE
2
Tryck på X/x för att välja ett album.
x För att radera samtliga ljudfiler i en
mapp
Tryck på CLEAR.
x För att radera en ljudfil
Tryck på
.
Listan med spår i albumet visas.
Tryck på X/x för att välja önskad ljudfil och
tryck sedan på CLEAR.
3
Spelbara USB-enheter
Du kan använda följande Sony USB-enheter
med systemet.
Verifierade Sony-enheter
Produktnamn
Modellnamn
Walkman®
NWD-B103/B105/B103F/B105F
NWZ-A815/A816/A818
NWZ-S515/S516/S615F/S616F/
S618F
Tryck på C/c för att välja [JA] och tryck
sedan på
.
Om du vill avbryta väljer du [NEJ] och
trycker sedan på
.
MICROVAULT USM 512JX/1GJX/2GJX/4GJX
IC-inspelare
Obs!
• Avlägsna inte USB-enheten medan radering pågår.
• Om den mapp som ska tas bort innehåller filer som
inte är i ljudformat eller är undermappar, tas de bort
från listan på TV-skärmen, men raderas inte från
USB-enheten.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
70SE
ICD-U50/U60/U70
ICD-SX57/SX67/SX77
”WALKMAN” och ”WALKMAN”-logotypen är
registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
Obs!
• Använda inga andra USB-enheter än dessa.
Användning av andra modeller än de som anges här
garanteras inte.
• Användning kan inte alltid garanteras även med dessa
USB-enheter.
• En del av dessa USB-enheter kan kanske bara köpas
i vissa områden.
• Vid uppspelning, inspelning eller överföring av filer,
finns det en liten risk att dessa funktioner avbryts på
grund av för hög uppladdning av statisk elektricitet i
systemet eller USB-enheten. När detta inträffar
identifierar systemet USB-enheten igen. Om du vill
fortsätta att använda USB-enheten, provar du att
utföra åtgärden igen från början.
• När du formaterar en USB-enhet ska du använda
själva enheten eller ett formateringsprogram som är
avsett för enheten. Annars kan det hända att
överföringen från USB-enheten till systemet inte
fungerar korrekt.
• Vissa ljudfiler som kan användas med en Walkman®enhet kan inte användas med detta system.
• När du ska ansluta en Walkman®-enhet till systemet,
ska du kontrollera att texten ”Creating Library” eller
”Creating Database” på Walkman®-enheten har
försvunnit, innan du ansluter.
• När du överför musik till en Walkman®-enhet med
hjälp av ”Media Manager for WALKMAN”, ska du
alltid använda MP3-formatet. Mer information finns
i bruksanvisningen som medföljer Walkman®enheten.
Använda DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern
• Beroende på typen av DIGITAL MEDIA PORTadapter kan du styra en ansluten komponent med
hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller enheten.
Följande bild visar ett exempel på vilka knappar som
kan användas i denna situation.
./>
Obs!
• Anslut inte någon annan adapter än DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern.
• Anslut inte eller koppla inte bort DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern till/från enheten medan systemet är
påslaget.
• Beroende på vilken typ av DIGITAL MEDIA PORTadapter som används, matas också bilderna ut. I det
här fallet matar systemet endast ut EURO AV
OUTPUT oberoende av videosignaltypen.
H
x
X
Kontroll för HDMI/extern ljudenhet
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)-adaptern
(medföljer ej) är till för att man ska kunna lyssna
på ljud från en bärbar ljudkälla eller en PC.
Genom att ansluta DIGITAL MEDIA PORTadaptern kan du lyssna på ljud från anslutna
systemkomponenter.
Vilka DIGITAL MEDIA PORT-adaptrar som
finns tillgängliga varierar mellan olika områden.
Läs ”För att ansluta DIGITAL MEDIA PORTadaptern” (sid. 17) för detaljerad information
om DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
Spela den anslutna
komponenten på systemet
1
2
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”DMPORT” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Börja spela upp på den anslutna
komponenten.
Ljud och bilder från den anslutna
komponenten spelas på systemet eller den
anslutna TV:n.
Information om användning finns i
DIGITAL MEDIA PORT-adapterns
bruksanvisning.
Tips
• Du kan förbättra ljudet när du lyssnar på MP3-filer
eller andra komprimerade musikfiler med en bärbar
ljudkälla. Välj ”A.F.D. STD” för ”DEC. MODE”
(sid. 26). För att avbryta väljer du något annat än
”A.F.D. STD”.
71SE
7
Andra åtgärder
• [STANDARD]: Välj det här när du
installerar samtliga högtalare på normalt
vis.
• [INGEN CENTER]: Välj detta när du
enbart installerar de främre högtalarna
och surround-högtalarna.
• [INGEN SURROUND]: Välj detta när du
enbart installerar mitthögtalarna och de
främre högtalarna.
• [ENDAST FRONT]: Välj detta när du
enbart installerar de främre högtalarna.
• [ALLA FRONT]: Välj detta när du
installerar alla högtalare framför
lyssningspositionen.
• [ALLA FRONT - INGEN CENTER]:
Välj detta när du installerar de främre
högtalarna och surround-högtalarna
framför lyssningsplatsen.
Så här får du optimalt
surround-ljud i ett rum
[HÖGTALARPLACERING]
Beroende på rummets form, kan du inte
installera vissa högtalare. För att få bättre
surround-ljud rekommenderar Sony att du först
bestämmer högtalarplatserna.
1
2
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”DVD” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
3
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
4
8
9
6
Tryck på X/x för att välja
[LJUDINSTÄLLNINGAR] och tryck
sedan på
.
Tryck på X/x för att välja
[HÖGTALARPLACERING], tryck sedan
på
.
Alternativen för
[HÖGTALARPLACERING] visas.
HÖGTALARPLACERING
STANDARD
72SE
.
Tryck på C/c för att välja [JA], eller
[NEJ], tryck sedan på
.
• [JA]: Fortsätt med
[AUTOM.KALIBRERING]. Följ
proceduren från steg 7 i ”Kalibrera
korrekta inställningar automatiskt”
(sid. 73).
• [NEJ]: Avsluta
[HÖGTALARPLACERING].
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD],
tryck sedan på
.
Alternativen för
[LJUDINSTÄLLNINGAR] visas.
Tryck på
Inställningen görs och bekräftelsedisplayen
visas.
Inställningsdisplayen visas.
5
Välj en inställning genom att trycka på
C/c.
Obs!
• För att lyssna på surround-ljud efter att du ändrat
läget för högtalarna, rekommenderar Sony att du
ställer in [HÖGTALARPLACERING], och ställer in
[AUTOM.KALIBRERING] (sid. 73).
• När du ändrar [ANSLUTNING]-inställningar i
[HÖGTALARINSTÄLLN.] (sid. 52), återgår
[HÖGTALARPLACERING] till [STANDARD].
Varje högtalares framsida bör vara vänd
mot kalibreringsmikrofonen och inga
hindrande föremål får finnas mellan
högtalarna och kalibreringsmikrofonen.
Kalibrera korrekta
inställningar
automatiskt
[AUTOM.KALIBRERING]
IC
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
kan ställa in det korrekta surroundljudet
automatiskt.
N/
IO I
AL M
A.C
AUD
Obs!
1
2
Kalibreringsmikrofon
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”DVD” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Andra åtgärder
• Systemet avger ett högt testljud när
[AUTOM.KALIBRERING] startar. Du kan inte
sänka volymen. Visa hänsyn till barn och grannar.
• Se till att hörlurarna inte är anslutna till enheten. Det
går inte att utföra stegen nedan om hörlurarna är
inkopplade.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
3
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
4
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD]
och tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
5
Tryck på X/x för att välja
[LJUDINSTÄLLNINGAR] och tryck
sedan på
.
Alternativen för
[LJUDINSTÄLLNINGAR] visas.
6
Välj [AUTOM.KALIBRERING] genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
.
Alternativen för
[AUTOM.KALIBRERING] visas.
7
Anslut kalibreringsmikrofonen
(medföljer) till A.CAL MIC-uttaget på
frontpanelen.
Placera kalibreringsmikrofonen i öronnivå
på ett trefotsstativ, etc. (medföljer ej).
8
9
Tryck på C/c för att välja [JA].
Tryck på
.
[AUTOM.KALIBRERING] startar.
Var tyst under mätningen.
Obs!
• Se till att du inte befinner dig i mätområdet och
var helt tyst under mätningen (cirka 3 minut),
annars kan mätningen misslyckas. Under
mätningen matas testsignaler ut från högtalarna.
• Mätningarna kan påverkas av miljön i det rum
där systemet installerats.
• Om ett felmeddelande visas, följ det och välj
sedan [JA].
Ett felmeddelande visas när:
– hörlurarna är anslutna till enheten.
– kalibreringsmikrofonen inte är ansluten.
– främre högtalare inte är korrekt anslutna.
– surround-högtalare inte är korrekt anslutna.
73SE
– främre högtalare och surround-högtalare inte
är korrekt anslutna.
10 Tryck på C/c för att välja [JA], eller
[NEJ], tryck sedan på
.
x Mätningen är OK.
Koppla ur kalibreringsmikrofonen och välj
sedan [JA]. Resultatet implementeras.
x Mätningen är inte OK.
Följ meddelandet och välj därefter [JA] för
att försöka igen.
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Du kan styra TV:n (endast Sony) med följande
knappar. Använd dessa knappar (andra än TV
[/1, THEATRE, TV INPUT och TV VOL +/–)
när du trycker på TV-knappen.
Obs!
Obs!
• Medan den automatiska kalibreringen pågår:
– stäng inte av strömmen.
– tryck inte på någon knapp.
– ändra inte ljudvolymen.
– ändra inte funktionen.
– byt inte skiva.
– sätt inte i eller mata ut en skiva.
– anslut inte hörlurarna till enheten.
– koppla inte ur kalibreringsmikrofonen.
• Mätningen för [SUBWOOFER] är alltid [JA]
eftersom systemet inte kalibrerar
subwooferhögtalaren.
• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan styra
TV:n eller använda vissa av knapparna.
Tips
• Du kan kontrollera avståndet mellan
lyssningspositionen och varje högtalare. Se sida 52.
Tryck på
För att
TV [/1
Stänga av eller slå på TV:n.
THEATRE
Njut av optimal bild lämplig för
filmer.
TV INPUT
Växla TV:n insignalkälla mellan
TV:n och andra insignalkällor.
TV VOL +/–
Ställa in TV:ns ljudvolym.
PROG +/–*
Välja TV-kanal.
Nummerknappar*, Välja TV-kanal.
-* ENTER*
TOOLS*
Visar funktionsmenyn för den
aktuella visningen.
RETURN*
Återgår till föregående kanal
eller menynivå för TV:n.
MENU*
Visa TV:ns meny.
MUTING*
Stänga av TV-ljudet tillfälligt.
C/X/x/c*,
*
Välj alternativet i menyn.
* Använd de här knapparna medan du trycker på TVknappen.
74SE
Använda ljudeffekter
Använda sovtimern
Basfrekvenser kan förstärkas.
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 1 eller 10 minuter.
Tryck på DYNAMIC BASS.
Tryck på SLEEP.
”D. BASS ON” visas i frontpanelens
teckenfönster och basfrekvenserna förstärks.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
minutvisningen (den återstående tiden) 10
minuter.
När du ställer in sovtimern blinkar ”SLEEP” i
frontpanelens teckenfönster.
Förstärka basfrekvenser
Stänga av ljudeffekten
Tryck på DYNAMIC BASS igen.
Kontrollera återstående tid
Tryck på SLEEP en gång.
Du kan lyssna till ljudeffekter eller dialogen som
på en biograf, även vid låga volymer.
Användbart om du vill titta på film på nätter.
Ändra den återstående tiden
Tryck på NIGHT.
Avbryta sovtimer-funktionen
”NIGHT ON” visas i frontpanelens
teckenfönster och ljudeffekten aktiveras.
Tryck på SLEEP flera gånger tills ”SLEEP
OFF” visas i frontpanelens teckenfönster.
Obs!
• Den här effekten fungerar inte med en Super Audio
CD. När du sätter in en Super Audio CD-skiva under
”NIGHT ON”, stängs ljudeffekten av automatiskt.
• När ljud sänds ut från mitthögtalaren, är den här
effekten mer uttalad eftersom tal (filmdialog, etc.) är
lätt att höra. När ljudet inte sänds ut från
mitthögtalaren, eller om du använder hörlurar,
justerar systemet volymen optimalt.
Stänga av ljudeffekten
Tryck på SLEEP flera gånger för att välja
önskad tid.
Andra åtgärder
Lyssna på ljudet på låg vloym
Ställa in sovtimer-funktionen
med hjälp av systemmenyn
1
2
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SLEEP” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja en inställning.
Visningen av minuter (återstående tid)
ändras inom 10 minuter.
Tryck på NIGHT igen.
Tips
• Du kan välja återstående tid genom att trycka på
nummerknapparna. I detta fall kan du förinställa
tiden i steg om 1 minut.
4
Tryck på
.
Inställningen görs och ”SLEEP” blinkar i
frontpanelens teckenfönster.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
75SE
Ändra ljusstyrkan i
frontpanelens
teckenfönster
Ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster kan
ställas in i två olika nivåer.
1
2
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DIMMER” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ljusstyrka i
frontpanelens teckenfönster.
• ”DIMMER OFF”: Ljust.
• ”DIMMER ON”: Mörkt.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Visa skivinformation
Visa speltid och återstående
tid i frontpanelens
teckenfönster
Tryck på DISPLAY flera gånger.
Varje gång du trycker på DISPLAY medan
skivan spelas upp ändras teckenfönstret:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Vissa av de alternativ som visas kan försvinna
efter några sekunder.
x DVD-VIDEO/DVD-VR
1 Speltid för den aktuella titeln
2 Återstående tid för den aktuella titeln
3 Speltid för det aktuella kapitlet
4 Återstående tid för det aktuella kapitlet
5 Skivnamn
6 Titel och kapitel
x VIDEO-CD (utan PBC-funktioner)/Super
Audio CD/CD
1 Uppspelningstid för det aktuella spåret
2 Återstående tid för det aktuella spåret
3 Uppspelningstid för skivan
4 Återstående tid för skivan
5 Spårnamn
6 Spår och index*
* Endast VIDEO-CD/Super Audio CD.
x DATA-CD (MP3-fil)/DATA-DVD (MP3-fil)
1 Uppspelningstid och nummer för det aktuella
spåret
2 Spårnamn (filnamn)*
* Om en MP3-fil har en ID3-etikett, visar systemet ett
mappnamn/spårnamn (fil) från ID3etikettinformationen.
Systemet stödjer ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3-etikettinformationsvisning har
prioritet när både ID3 ver 1.0/1.1- och ver 2.2/2.3etikett används för en MP3-fil.
x DATA-CD (DivX-videofil) /DATA-DVD
(DivX-videofil) (utom för modeller för
Storbritannien och Nordamerika)
1 Uppspelningstid för den aktuella filen
2 Aktuellt filnamn
76SE
x VIDEO-CD (utan PBC-funktioner)/
Super Audio CD/CD
3 Aktuell album och filnummer
Obs!
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T-**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
• D **:**
Uppspelningstid för den aktuella
skivan
• D-**:**
Återstående tid för den aktuella skivan
• Systemet kan bara visa den första nivån med DVD/
CD-text som exempelvis skivnamn eller titel.
• När MP3-filnamnet inte kan visas, syns istället ”*” i
frontpanelens teckenfönster.
• Beroende på texten kan det hända att skivans eller
spårets namn inte visas.
• Speltiden för MP3-filer och DivX-videofiler* kanske
inte visas korrekt.
* Utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika.
Tips
x DATA-CD (MP3-fil)/DATA-DVD (MP3fil)
• När systemet spelar en VIDEO-CD med PBCfunktioner visas speltiden.
Visar uppspelningstid och
återstående tid på TV-skärmen
1
x DATA-CD (DivX-videofil) /DATA-DVD
(DivX-videofil) (utom för modeller för
Storbritannien och Nordamerika)
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
• **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella filen
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Andra åtgärder
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
Obs!
T
1: 01: 40
Tidsinformation
2
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
för att ändra tidsinformationen.
Vad som visas i teckenfönstret och vilken
typ av tid som du kan ändra beror på vilken
skiva du spelar.
x DVD-VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T-**:**:**
Återstående tid för den aktuella titeln
• C **:**:**
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C-**:**:**
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
x VIDEO-CD (med PBC-funktioner)
• **:**
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
• Tecken/markeringar visas eventuellt inte för en del
språk.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas upp kan
systemet bara visa ett begränsat antal tecken. För
vissa skivor kan inte alla tecken i texten visas.
Kontrollera
uppspelningsinformationen på
skivan
För att kontrollera DVD/Super
Audio CD/CD-text
Tryck på DISPLAY upprepade gånger under
uppspelning för att visa text inspelad på DVD-/
Super Audio CD/CD-skivan.
DVD-/Super Audio CD/CD-text visas bara när
text är inspelad på skivan. Texten kan inte
ändras. Om skivan inte innehåller någon text
visas ”NO TEXT”.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
77SE
Kontrollera DATA-CD-/DATA-DVDtext (MP3-fil/DivX-videofil3))
Genom att trycka på tt trycka på DISPLAY
under uppspelning av MP3-filer eller DivXvideofiler3) på en DATA-CD-/DATA-DVDskiva kan du visa namnen på mappen/MP3filen/DivX-videofilen3), och ljudets bithastighet
(mängden data per sekund för det aktuella
ljudet) på TV-skärmen.
Bithastighet1)
T
0: 13
192k MP3
Skivans kontrollmeny visas på TV-skärmen.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD JPEG
Datuminformation
* ”Exchangeable Image File Format” är ett bildformat
för digitalkameror som definierats av Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Tips
• Datuminformationen är [DD/MM/ÅÅÅÅ].
DD: Dag
MM: Månad
ÅÅÅÅ: År
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Mappnamn2)
MP3-fil2)/DivX-videofil3)namn
1)
Visas vid:
– spela en MP3-fil på en DATA-CD-/DATA-DVDskiva.
– spela en DivX-videofil som innehåller MP3ljudsignaler på en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva
(utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika).
2)
Om en MP3-fil har en ID3-etikett, visar systemet ett
mappnamn/spårnamn (fil) från ID3etikettinformationen.
Systemet stödjer ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3-etikettinformationsvisning har
prioritet när både ID3 ver 1.0/1.1- och ver 2.2/2.3etikett används för en MP3-fil.
3)
Utom för modeller för Storbritannien och
Nordamerika.
Kontrollerar
datuminformationen på JPEGbildfil
Du kan granska datuminformationen under
uppspelning när Exif*-taggen registrerats i
JPEG-bildfil data.
Tryck på
DISPLAY två gånger under
uppspelning.
78SE
Återgå till
standardinställningarna
Återställa
systemparametrarna, som
t.ex. försinställda stationer,
till standardinställningarna.
"/1
A
x
5
Tryck på X/x för att välja
[SYSTEMINSTÄLLNING], tryck sedan
på
.
Alternativen för
[SYSTEMINSTÄLLNING] visas.
6
7
Tryck på X/x för att [ÅTERSTÄLLA]
och tryck påc.
Tryck på C/c för att välja [JA].
Du kan även avbryta processen och återgå
till kontrollmenyn genom att välja [NEJ]
här.
8
Tryck på
.
Obs!
1
2
Tryck på "/1 för att starta systemet.
Tryck samtidigt på x, A och "/1 på
enheten.
• Inställningar [LÄGE (MUSIK, BILD)],
[INTERVALL], [EFFEKT], och [MULTI/KANAL
2] återgår också till grundinställningarna.
Andra åtgärder
Tryck inte på [/1 när du återställer
systemet eftersom det tar några sekunder att
göra klart.
”COLD RESET” visas i frontpanelens
teckenfönster och systemets
standardinställningar återställs.
Återställa [INSTÄLLNINGAR] till
grundinställningen
Du kan återställa [INSTÄLLNING] (sid. 47)
andra än [BARNLÅS] till grundinställningen
1
2
Tryck på FUNCTION +/– upprepade
gånger tills ”DVD” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Skivans kontrollmeny visas på TVskärmen.
3
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], och tryck sedan på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
4
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD],
tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
79SE
behörig tekniker för kontroll innan du använder den
igen.
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Strömkällor
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla ur den från
vägguttaget. När du kopplar bort nätkabeln drar du i
kontakten. Dra aldrig i sladden.
Placering
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att det blir för varmt.
• Om du spelar med hög volym och under en längre tid,
blir höljet varmt. Detta är inte ett tekniskt fel. Du bör
emellertid vara försiktig med att vidröra de heta
ytorna. Placera inte enheten där utrymmet runt den är
begränsat. Om inte luften kan cirkulera fritt finns risk
för överhettning.
• Blockera inte ventilationsgallren genom att placera
saker på systemet. Systemet är utrustat med en kraftig
förstärkare. Om ventilationsgallren är blockerade,
kan enheten överhettas och sluta att fungera.
• Placera inte enheten på ytor med ett material som kan
blockera ventilationsöppningarna (som t.ex. textilier,
mattor och liknande) eller, av samma anledning, i
närheten av gardiner och dylikt.
• Placera inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex.
radiatorer och varmluftsutsläpp, och inte heller i
direkt solljus, där det är mycket dammigt eller där den
kan utsättas för mekaniska stötar och vibrationer.
• Installera inte enheten i ett lutande läge. Den är enbart
avsedd att användas i horisontell läge.
• Placera inte vare sig enheten eller skivorna i närheten
av starka magnetiska fält, t.ex. bredvid
mikrovågsugnar eller stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på enheten.
Användning
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
kondens uppstå på linserna inuti kontrollenheten. Om
detta inträffar kanske inte systemet kommer att
fungera ordentligt. Ta då ur skivan och låt systemet
stå på i en halvtimme tills kondensen avdunstat.
• Mata ut eventuella skivor ur systemet innan du flyttar
på det. Om skivorna inte matas ut kan de skadas.
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
inuti enhetens hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in den till en
80SE
Justera volymen
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Högtalarna kan då skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Rengöring
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
duk fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel som t.ex.
sprit eller bensin.
Om du har frågor eller problem rörande systemet
kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.
Vid rengöring av skivor, skiv-/
linsrengöring
• Använd inte de rengöringsskivor eller den skiv-/
linsrengöring (våt- eller sprejtyp) som finns
tillgänglig i handeln. Dessa kan skada apparaten.
TV:n färger
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n och sedan slå på den
igen efter 15-30 minuter. Om färgproblemet kvarstår
placerar du högtalarna längre bort från TV:n.
VIKTIGT MEDDELANDE
Försiktighet: Det här systemet kan hålla kvar en
videobild eller ett meddelande på din TV-skärm på
obestämd tid. Om du låter bilden vara kvar på
skärmen under mycket lång tid kan TV:n få
permanenta skador. Detta gäller särskilt för
projektions-TV-apparater.
När du ska flytta systemet
Innan du flyttar systemet kontrollerar du att det inte
sitter någon skiva i det och tar bort nätkabeln från
vägguttag.
Om skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska den alltid bara
hållas i kanten. Vidrör inte skivans spelyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
Rengöring
• Innan du spelar upp måste du rengöra skivan
med en rengöringsduk.
Torka av skivan från mitten och utåt.
Ytterligare information
• Låt inte skivan ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller i en
bil som är parkerad i solen eftersom
temperaturen kan bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
fodralet.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Om du försöker spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan ett funktionsfel uppstå.
Använd inte skivor som har något av de
skivtillbehör som finns att köpa i handeln, t.ex. i
form av extra etiketter eller ringar.
81SE
Felsökning
Om du får något av följande problem med systemet kan du använda denna felsökningsguide för att
försöka lösa det innan du lämnar in systemet för reparation. Om du inte kan lösa problemet kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
Observera att om servicepersonal byter ut några delar under reparationen, kan dessa delar komma att
behållas.
Strömförsörjning
Symptom
Åtgärd
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
• Tryck på "/1 efter att ”STANDBY” försvunnit från frontpanelens
teckenfönster.
Om ”PROTECTOR” och
Tryck på "/1 för att stänga av systemet, och kontrollera följande punkter efter att
”PUSH POWER” visas växelvis ”STANDBY ” försvunnit.
i frontpanelens teckenfönster.
• Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar systemets ventilationshål?
• När du har kontrollerat punkterna ovan och åtgärdat eventuella problem, startar
du systemet. Om orsaken till problemet inte kan fastställas efter kontrollerna
ovan, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Bild
82SE
Symptom
Åtgärd
Du får ingen bild.
• SCART (EURO AV)-kabeln är inte ordentligt ansluten.
• SCART (EURO AV)-kabeln är skadad.
• Enheten är inte ansluten till rätt EURO AV t INPUT-uttag (sid. 16).
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan visa bilder från systemet.
• Kontrollera systemets utmatningsmetod (sid. 16).
• Anslut kabeln ordentligt igen.
• Enheten är ansluten till en ingångsenhet som inte är HDCP-kompatibel (Highbandwidth Digital Content Protection) (”HDMI” på frontpanelen lyser inte)
(sid. 16).
• Om HDMI OUT-uttaget används för videoutmatning, ändrar du typ av
videosignalutmatning från HDMI OUT-uttaget. Det kan lösa problemet
(sid. 23).
Anslut TV:n och enheten via ett annat uttag än HDMI OUT och koppla TV:n
ingång till den anslutna videoingången så att du kan se skärmtexterna. Ändra
typen av videosignal som matas ut från HDMI OUT-uttaget och ändra tillbaka
TV:n ingång till HDMI. Om bilden fortfarande inte visas upprepar du stegen
och försök med andra alternativ.
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
• Om signalen från EURO AV TOUTPUT (TO TV)-uttag är förvrängt, ändra
typen av videosignal som matas ut från HDMI OUT-uttaget genom att ställa in
[HDMI-UPPLÖSNING] i [HDMI-INSTÄLLNING] till [720 × 480p]*
(sid. 23).
* Beroende på landsmodellen kan [720 × 576p] visas.
Symptom
Åtgärd
Även om du ställer in
• Skivans bildförhållande är fast.
bildförhållandet under [TVTYP] i
[VIDEOINSTÄLLNING] fyller
inte bilden hela TV-skärmen.
TV:n visar färgerna felaktigt.
Systemets subwoofer och de främre högtalarna är magnetiskt avskärmade för att
förhindra magnetläcka. Läckage kan emellertid förekomma eftersom starka
magneter används. Om så är fallet kontrollerar du följande:
• Om högtalarna används tillsammans med en CRT-baserad TV eller projektor
ska de placeras åtminstone 0,3 meter ifrån TV:n.
• Om TV:n fortfarande uppvisar oregelbundna färger, stäng av den och slå sedan
på den igen efter 15 till 30 minuter.
• Om rundgång uppstår placerar du högtalarna längre ifrån TV:n.
• Se till att inga magnetiska föremål (magnetlås på ett TV-stativ, hälsoapparat,
leksak etc.) har placerats nära högtalarna.
Ljud
Åtgärd
Du får inget ljud.
• Högtalarkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen om ”MUTING ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge eller i Uppspelning i slowmotion-läge. Tryck på H om
du vill återgå till normalt uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på H om du vill återgå till
normalt uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sid. 52).
• Super Audio CD-signaler matas inte ut från HDMI OUT-uttaget.
• Utrustningen som är ansluten till HDMI OUT-uttaget följer inte formatet för
ljudsignalen. Ställ i så fall in [LJUD (HDMI)] i [HDMI-INSTÄLLNING] på
[PÅ] (sid. 50).
Inget ljud matas ut från HDMI
OUT-uttaget.
• Ställ in [LJUD (HDMI)] i [HDMI-INSTÄLLNING] på [PÅ] (sid. 50).
• HDMI OUT-uttaget är anslutet till en DVI-enhet (DVI (Digital Visual
Interface) (DVI-uttag accepterar inte ljudsignaler).
• HDMI OUT-uttaget matar inte ut Super Audio CD-ljud.
• Försök med följande: 1 Stäng av och slå på systemet. 2 Starta om den
anslutna utrustningen. 3 Koppla ur och anslut HDMI-kabeln igen.
Vänster och höger ljud är
obalanserat eller reverserat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika komponenterna är korrekt och ordentligt
anslutna.
Det kommer inget ljud från
subwoofern.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och högtalarinställningarna (sid. 15, 52).
• Välj ”A.F.D. STD” för ”DEC. MODE” (sid. 26).
Det hörs ett brummande eller
brusande ljud.
• Kontrollera att högtalarna och de olika komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i närheten av en transformator eller
motor och på minst 3 meters avstånd från TV-apparaten eller lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av dem med en trasa fuktad i lite
alkohol.
• Rengör skivan.
Ytterligare information
Symptom
Ljudet förlorar stereoeffekten
• Ställ in ljudinställningen på [STEREO] genom att trycka på AUDIO (sid. 31).
när du spelar en VIDEO-CD-, en • Se till att enheten anslutits på rätt sätt.
CD- eller en MP3-fil.
83SE
Symptom
Åtgärd
Surroundeffekten är svår att
urskilja när du spelar ett Dolby
Digital-, DTS- eller MPEGljudspår.
• Kontrollera ”DEC. MODE”-inställningen (sid. 26).
• Kontrollera högtalaranslutningarna och högtalarinställningarna (sid. 15, 52).
• Beroende på DVD-skivan kanske inte utsignalen utgör den fullständiga 5.1kanalen. Ljudet kan vara i mono eller stereo även om ljudspåret är inspelat i
Dolby Digital- eller MPEG-ljudformat.
Ljudet hörs bara från
mitthögtalaren.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske ljudet bara kommer från
mitthögtalaren.
Inget ljud hörs från
mitthögtalaren.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och högtalarinställningarna (sid. 15, 52).
• Kontrollera ”DEC. MODE”-inställningen (sid. 26).
• Beroende på källan kan effekten från mitthögtalaren vara mindre märkbar.
• En-2-kanalskälla spelas upp.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs • Kontrollera högtalaranslutningarna och högtalarinställningarna (sid. 15, 52).
från surround-högtalarna.
• Kontrollera ”DEC. MODE”-inställningen (sid. 26).
• Beroende på källan, kan effekten från surround-högtalarna vara mindre
märkbar.
• En-2-kanalskälla spelas upp.
Det kommer inget ljud från
DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL-uttaget.
• Ingångssignalens samplingsfrekvens är mer än 48 kHz.
Användning
84SE
Symptom
Åtgärd
Det går inte att få in
radiostationer.
• Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten. Justera antennen eller anslut en
extern antenn om så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du använder automatisk inställning).
Prova med direktinställning.
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda stationerna har raderats (när
du ställer in genom att söka förinställda stationer). Förinställ stationerna
(sid. 55).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i frontpanelens teckenfönster.
Brus hörs på AM-radio.
• Kontrollera AM-ramantennens placering (antenn) och sladden (sid. 19).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten är för långt.
• Fjärrkontrollen riktas inte mot fjärrsensorn på enheten.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Skivan spelas inte.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan är upp och ned.
Sätt in skivan med uppspelningssidan nedåt.
• Skivan ligger snett i skivfacket.
• Systemet kan inte spela CD-ROM-skivor etc. (sid. 5).
• Områdeskoden på DVD-skivan matchar inte koden som finns på systemet.
• Kondens har bildats inuti i enheten och kan skada linserna. Ta bort skivan och
lämna enheten påslagen i ca en halvtimme.
Åtgärd
MP3-fil kan inte spelas.
• DATA-CD-skivan är inte inspelad i formatet MP3 enligt ISO 9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet.
• DATA-DVD-skivan är inte inspelad i ett MP3-format som följer UDF
(Universal Disk Format).
• MP3-filen har inte filtillägget ”.MP3”.
• Data är inte av MP3-format trots att filtillägget är ”.MP3”.
• Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
• Systemet kan inte spela upp ljudspår med formatet MP3PRO.
• Inställningen [LÄGE (MUSIK, BILD)] har ställts in på [BILD] (sid. 41).
• Om du inte kan ändra inställningen [LÄGE (MUSIK, BILD)] ska du ta ur och
sätta i skivan på nytt eller slå av och sätta på systemet.
• DATA-CD-/DATA-DVD-skivan innehåller en DivX-videofil (utom modeller
för Storbritannien och Nordamerika).
JPEG-bildfilen kan inte spelas
upp.
• DATA-CD-skivan är inte inspelad i formatet JPEG enligt ISO 9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet.
• DATA-DVD-skivan är inte inspelad i ett JPEG-format som följer UDF
(Universal Disk Format).
• Den har ett annat tillägg än ”.JPEG” eller ”.JPG”.
• Den är större än 3 072 (bredd) × 2 048 (höjd) i normalläge eller har mer än
2 000 000 pixlar i progressiv JPEG-bildfil som huvudsakligen används på
webbplatser på Internet.
• Den ryms inte på TV-skärmen (sådana bilder förminskas).
• [LÄGE (MUSIK, BILD)]-inställningen har ställts in på [MUSIK] (sid. 41).
• Om du inte kan ändra inställningen [LÄGE (MUSIK, BILD)] ska du ta ur och
sätta i skivan på nytt eller slå av och sätta på systemet.
• DATA-CD-/DATA-DVD-skivan innehåller en DivX-videofil (utom modeller
för Storbritannien och Nordamerika).
MP3-filen och JPEG-bildfilen
börjar spelas upp samtidigt.
• [AUTO] har valts i [LÄGE (MUSIK, BILD)] (sid. 41).
Ytterligare information
Symptom
DivX-videofilen kan inte spelas • Filen är inte skapad i DivX-format.
upp (utom för modeller för
• Filen har ett annat filnamnstillägg än ”.AVI” eller ”.DIVX”.
Storbritannien och
• DATA-CD-/DATA-DVD-skivan är inte inspelad i ett DivX-format enligt ISO
Nordamerika).
9660 nivå 1/nivå 2 eller Joliet/UDF.
• DivX-videofilen är större än 720 (bredd) × 576 (höjd).
Titlar på album, spår- och
filnamn visas inte korrekt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror i alfabeten. Andra tecken visas
som [*].
Skivan startar inte från början.
• Programmerad uppspelning, slumpmässig uppspelning eller repeterad
uppspelning (repetering) har valts.
Tryck på CLEAR för att avbryta dessa funktioner innan du spelar upp en skiva.
• Återuppta uppspelningen har valts.
I stoppläget trycker du på x på enheten eller på fjärrkontrollen och startar sedan
uppspelningen (sid. 34).
• Titeln, DVD- eller PBC-menyn visas automatiskt på TV-skärmen.
Systemet börjar uppspelningen
av skivan automatiskt.
• DVD-spelaren har en automatisk uppspelningsfunktion.
Uppspelningen stoppas
automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en automatisk paussignal. När du spelar en sådan
skiva stoppas uppspelningen vid automatisk paussignalen.
85SE
Symptom
Åtgärd
Du kan inte utföra funktioner
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte kan använda alla funktioner
som stopp, sökning, uppspelning ovan. Se bruksanvisningarna som följde med skivan.
i slowmotion eller repeterad
uppspelning (repetering).
Meddelanden visas inte på TVskärmen i det språk du önskar.
• I inställningsdisplayen väljer du önskat språk för visningen i [SKÄRMTEXT]
under [SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 48).
Det går inte att ändra språket för • Den DVD som spelas har inte ljudspår med flera språk.
ljudspåret.
• Det går inte att byta språk för ljudspåret på denna DVD.
Det går inte att ändra
undertexten.
• Den DVD som spelas har inte flera undertextspråk.
• Du kan inte ändra undertext på denna DVD.
Det går inte att inaktivera
undertexten.
• Du kan inte inaktivera undertexten på denna DVD.
Det går inte att byta vinkel.
• Den DVD som spelas har inte spelats in med flera vinklar (sid. 31).
• Du kan inte byta vinkel på denna DVD.
Skivan går inte att mata ut och
”LOCKED” visas i
frontpanelens teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett auktoriserat Sony-serviceställe.
[DATAFEL.] visas på TV• Det är något fel på den MP3-fil/JPEG-bildfil/DivX-videofil som du vill spela
skärmen när du spelar upp en
upp (utom för modeller för Storbritannien och Nordamerika).
DATA-CD- eller DATA-DVD- • Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
skiva.
• JPEG-bildfilen är inte av formatet DCF.
• JPEG-bildfilen har filtillägget ”.JPG” eller ”.JPEG”, men inte formatet JPEG.
• Den fil som du vill spela upp har filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” men är inte
i DivX-format, eller är i DivX-format som inte uppfyller en DivX Certified
profil (utom för modeller för Storbritannien och Nordamerika).
Systemet fungerar inte som det
ska.
• Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut den sedan igen efter några
minuter.
Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar inte.
• När inte ”HDMI” tänds i frontpanelens teckenfönster ska HDMI-anslutningen
kontrolleras (sid. 16).
• Ställ in [KONTROLL FÖR HDMI]-inställningen i [HDMI-INSTÄLLNING]
på [PÅ] (sid. 50).
• Kontrollera att den anslutna komponenten är kompatibel med [KONTROLL
FÖR HDMI]-funktionen.
• Kontrollera att den anslutna komponentens nätkabel är ordentligt inkopplad.
• Kontrollera den anslutna komponentens inställning för funktionen Kontroll för
HDMI. Se komponentens medföljande bruksanvisning.
• Om du byter HDMI-anslutningen, ansluter och kopplar ur nätkabeln, eller har
ett strömavbrott, ställ in [KONTROLL FÖR HDMI]-inställningen i [HDMIINSTÄLLNING] till [AV], ställ sedan in [KONTROLL FÖR HDMI]inställningen i [HDMI-INSTÄLLNING] till [PÅ](sid. 50).
• För mer information ser du ”Använda funktionen för Kontroll för HDMI för
”BRAVIA” Sync” (sid. 59).
Inget ljud matas ut ur systemet • Ställ in [LJUD (HDMI)] på [PÅ] under [HDMI-INSTÄLLNING] (sid. 50).
och TV:n när funktionen för
• Kontrollera att den anslutna TV:n är kompatibel med funktionen för systemets
systemets ljudstyrning används. ljudstyrning.
• För mer information ser du ”Använda funktionen för Kontroll för HDMI för
”BRAVIA” Sync” (sid. 59).
86SE
USB-enhet
Åtgärd
”OVERLOAD” visas i
frontpanelens teckenfönster.
• Ett problem har upptäckts med spänningsnivån från
(USB)-uttag. Stäng av
systemet och ta bort USB-enheten från
(USB)-uttag. Kontrollera att det inte
är några problem med USB-enheten. Om detta visningsmönster kvarstår,
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Använder du en kompatibel
USB-enhet?
• Om du ansluter en inkompatibel USB-enhet, kan följande problem uppstå. Se
”Spelbara USB-enheter” (sid. 70) för mer information om kompatibla
enhetstyper.
– USB-enheten känns inte igen.
– Fil- eller mappnamn visas inte på systemet.
– Uppspelning är inte möjlig.
– Ljudet hoppar.
– Det finns brus.
– Förvrängt ljud skickas ut.
– Inspelningen stannar innan den är färdig.
Du får inget ljud.
• USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng av systemet och koppla sedan in USBenheten igen.
Ljudet är förvrängt.
• Den bithastighet som användes vid kodning av ljudfilerna var låg. Skicka
ljudfiler kodade med högre bithastigheter till USB-enheten.
Det finns brus eller ljudet
hoppar.
• Stäng av systemet och koppla sedan in USB-enheten igen.
• Brus kan ha uppstått under inspelningen eller kopieringen. Ta bort filen och
försök sedan igen.
• Kopiera filerna till datorn, formatera USB-enheten i FAT12-, FAT16- eller
FAT32-format och kopiera sedan filerna till USB-enheten igen.*
* Det här systemet hanterar FAT12, FAT16 och FAT32 men vissa USB-enheter
hanterar inte alla dessa FAT-format. Mer information finns i
bruksanvisningen för varje USB-enhet eller så kan du kontakta tillverkaren.
USB-enheten kan inte anslutas
till uttaget
(USB).
USB-enheten ansluts åt fel håll. Anslut USB-enheten i rätt riktning.
Ytterligare information
Symptom
USB-enheten som har använts på • Den kan vara inspelad med ett format som inte hanteras. I så fall
en annan enhet fungerar inte.
säkerhetskopierar du viktiga filer på USB-enheten genom att kopiera dem till
datorns hårddisk. Sedan formaterar du USB-enheten med ett FAT12-, FAT16eller FAT32-filsystem och överför de säkerhetskopierade ljudfilerna tillbaka
till USB-enheten.*
* Det här systemet hanterar FAT12, FAT16 och FAT32 men vissa USB-enheter
hanterar inte alla dessa FAT-format. Mer information finns i
bruksanvisningen för varje USB-enhet eller så kan du kontakta tillverkaren.
”READING” visas en längre tid. • Läsprocessen kan ta lång tid i följande fall.
– Det finns många mappar eller filer på USB-enheten.
– Filstrukturen är extremt komplex.
– Minneskapaciteten är för stor.
– Internminnet är fragmenterat.
• Sony rekommenderar att du följer dessa riktlinjer.
– Totalt antal mappar på USB-enheten: 200 eller färre
– Totalt antal filer per mapp: 150 eller färre
Felmeddelanden.
• Skicka musiken till USB-enheten igen eftersom informationen som lagrats på
USB-enheten kan ha förstörts.
• De teckenkoder som kan visas av systemet är enbart nummer och bokstäver.
Andra tecken visas inte på rätt sätt.
87SE
Symptom
Åtgärd
”DATA ERROR ” visas i
frontpanelens teckenfönster
under uppspelning av en USBenhet.
• Det är något fel på den ljudfil/JPEG-bildfil som du vill spela upp.
• Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-bildfilen är inte av formatet DCF.
• JPEG-bildfilen har filtillägget ”.JPG” eller ”.JPEG”, men inte formatet JPEG.
Uppspelningen startar inte.
• Stäng av systemet och koppla sedan in USB-enheten igen.
• Anslut den USB-enhet som systemet kan spela upp (sid. 70).
• Tryck på H för att starta uppspelning.
Uppspelningen startar inte från
första spåret.
• Avbryt repeterad uppspelning (repetering) (sid. 66).
USB-enheten (ljudfil/JPEGbildfil) kan inte spelas upp.
• USB-enheter som formaterats med andra filsystem än FAT12, FAT16 eller
FAT32 hanteras inte.*
• Filer som är krypterade eller skyddas med lösenord etc. kan inte spelas upp.
• MP3-filen har inte filtillägget ”.MP3”.
• WMA-filen har inte filtillägget ”.wma”.
• AAC-filen har inte filtillägget ”.m4a”.
• Informationen är inte lagrad i önskat format.
• MP3-filerna i ett annat format än MPEG 1 Audio Layer 3 kan inte spelas upp.
• Om du använder en partitionerad USB-enhet, kan du bara spela upp ljudfiler i
den första partitionen.
• Systemet kan spela upp till ett djup om enbart 8 mappar.
• För ljudfiler/JPEG-bildfiler kontrollerar du inställningen [LÄGE (MUSIK,
BILD)] (sidorna 63. 64).
• Antalet mappar överskrider 200.
• Antalet filer överskrider 150.
• För ljudfiler/JPEG-bildfiler, innehåller mappen mer än 150 filer.
• JPEG-bildfilen har inte filtillägget ”.JPG” eller ”.JPEG”.
• JPEG-bildfilen är större än 3 072 (bredd) × 2 048 (höjd) i normalläge eller har
mer än 2 000 000 pixlar i progressivt JPEG-läge som huvudsakligen används
på webbplatser på Internet.
• JPEG-bildfiler med ett stort bredd/längd-förhållande kan inte spelas upp.
• En WMA-fil i WMA DRM-, WMA Lossless-, eller WMA PRO-format kan inte
spelas upp.
• En ACC-fil i AAC DRM- eller AAC Lossless-format kan inte spelas upp.
* Det här systemet hanterar FAT12, FAT16 och FAT32 men vissa USB-enheter
hanterar inte alla dessa FAT-format. Mer information finns i
bruksanvisningen för varje USB-enhet eller så kan du kontakta tillverkaren.
Ljudfiler eller JPEG-bildfiler tar • När systemet har läst alla filer på USB-enheten kan uppspelningen ta längre tid
längre tid att spela upp än andra. än normalt om:
– antalet mapper eller filer är väldigt stort.
– mapp- eller filorganisationsstrukturen är väldigt komplex.
– minneskapaciteten är väldigt stor.
– filstorleken är väldigt stor.
– den fysiska strukturen i minnet är fragmenterad.
• Sony rekommenderar att du följer dessa riktlinjer.
– Totalt antal mappar på USB-enheten: 200 eller färre
– Totalt antal filer per mapp: 150 eller färre
88SE
Åtgärd
Du kan inte börja spela in/
kopiera till en USB-enhet.
• Följande problem kan ha uppstått.
– USB-enheten är full.
– Antalet MP3-filer och mappar på USB-enheten har nått den övre gränsen.
– USB-enheten är skrivskyddad.
Inspelningen/kopieringen
stannar innan den är färdig.
• Kommunikationshastigheten för USB-enheten är extremt långsam. Anslut den
USB-enhet som systemet kan spela upp .
• Om inspelningen, kopieringen och raderingen upprepas flera gånger, blir
filstrukturen i USB-enheten komplex. Följ proceduren i bruksanvisningen för
USB-enheten för att formatera USB-enheten. Om detta problem kvarstår,
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Inspelning till en USB-enhet
resulterar i ett fel.
• Du använder en inkompatibel USB-enhet. Se ”Spelbara USB-enheter”
(sid. 70).
• USB-enheten kopplades bort eller så stängdes strömmen av under inspelning/
kopiering. Ta bort den delvist inspelade filen och försök sedan igen. Om detta
inte löser problemet kan USB-enheten vara trasig. Följ proceduren i
bruksanvisningen för USB-enheten för att formatera USB-enheten. Om detta
problem kvarstår, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Ljudfiler eller mappar på USBenheten kan inte raderas.
• Kontrollera om USB-enheten är skrivskyddad.
• USB-enheten kopplades bort eller så stängdes strömmen av under radering. Ta
bort det delvist raderade filen. Om detta inte löser problemet kan USB-enheten
vara trasig. Följ proceduren i bruksanvisningen för USB-enheten för att
formatera USB-enheten. Om detta problem kvarstår, kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Ytterligare information
Symptom
89SE
Självdiagnosfunktion
(När bokstäver/siffror visas i
displayen)
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra att systemet fungerar felaktigt, visas
ett 5-siffrigt servicenummer (t.ex. C 13 50) med
en kombination an 1 bockstav och 4 siffror på
TV-skärmen eller i frontpanelens teckenfönster.
Då kontrollerar du följande tabell.
C:13:50
Första 3
Orsak och/eller korrigerande
tecknen i
åtgärd
servicenumret
90SE
C 13
Skivan är smutsig.
,Rengör skivan med en mjuk
trasa (sid. 81).
C 31
Skivan har inte satts i ordentligt.
,Starta om systemet och sätt
sedan in skivan ordentligt.
E XX
(XX är ett
nummer)
Systemet har genomfört ett
självdiagnostest för att skydda mot
felaktig funktion.
,Kontakta Sony-återförsäljaren
eller ett auktoriserat Sonyserviceställe och meddela
servicenumret (5 tecken).
Exempel: E 61 10
Om versionsnumret visas på TVskärmen
När du startar systemet kan versionsnumret
[VER.X.XX] (X är ett nummer) visas på TVskärmen. Även om detta inte är ett fel (numret
används endast av Sonys servicetekniker) kan
systemet inte användas när numret visas. Stäng
av systemet och starta det sedan igen för att
använda det.
VER.X.XX
Övriga modeller:
Tekniska data
Förstärkardelen
Stereoläge (märk)
Surround-läge (referens)
108 W +108 W (vid 3 ohm,
1 kHz, 1% THD)
RMS-uteffekt
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(per kanal vid 3 ohm, 1
kHz, 10% THD)
Subwoofer*: 140 W (vid 3
ohm, 80 Hz, 10% THD)
* Beroende på avkodningslägesinställningarna och
källan sänds eventuellt inget ljud ut.
Super Audio CD/DVD-systemet
Laser
Signalformatsystem
Halvledarlaser
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Utsändandevaraktighet:
kontinuerlig
PAL/NTSC
USB-delen
Bithastigheter som kan användas
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbit/s - 320 kbit/s
WMA:
48 kbit/s - 192 kbit/s
AAC:
48 kbit/s - 320 kbit/s
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
(USB)-uttag:
Maximalt ström:
500 mA
Radiodelen
System
Digital synthesizer med
PLL-låsning
FM-mottagaren
Mottagningsområde
Nordamerikanska modeller:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(steg om 100 kHz)
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
AM-mottagare
Mottagningsområde
Modeller för Nordamerika, Mexiko och Latinamerika:
530 kHz - 1 710 Hz (med
intervall inställt på
10 kHz)
531 kHz - 1 710 kHz (med
intervall inställt på 9 kHz)
Modeller för Europa, Ryssland och Mellanöstern:
531 kHz - 1 602 kHz (med
intervallet inställt på 9
kHz)
Modeller för Australien och Nya Zeeland:
531 kHz - 1 710 kHz (med
intervall inställt på 9 kHz)
530 kHz - 1 710 kHz (med
intervall inställt på 10 kHz)
Övriga modeller:
531 kHz - 1 602 kHz (med
intervall inställt på 9 kHz)
530 kHz - 1 610 kHz (med
intervall inställt på 10 kHz)
Antenn
AM-ramantenn
Mellanliggande frekvens 450 kHz
Videodelen
Utmatning
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
HDMI OUT: Typ A (19
stift)
Ytterligare information
Inmatning (analog)
TV (AUDIO IN)
Känslighet: 450/250 mV
AUDIO IN
Känslighet: 250/125 mV
Inmatning (digital)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedans: 75 ohm/Utmatning (analog)
Telefoner
accepterar låg- och
högimpedanshörlurar.
87,5 MHz – 108,0 MHz
(steg om 50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
Högtalare
främre/surround (SS-TS80)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Dimensioner (ungef.)
Vikt (ungef.)
Fullregister basreflex,
magnetisk skyddad
65 mm kontyp
3 ohm
103 mm × 164 mm × 82
mm (b/h/d)
0,6 kg
Mitt (SS-CT80)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Dimensioner (ungef.)
Vikt (ungef.)
Fullregister basreflex,
magnetisk skyddad
65 mm kontyp
3 ohm
265 mm × 93 mm × 71 mm
(b/h/d)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS80)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Subwoofer basreflex
160 mm kontyp
3 ohm
91SE
Dimensioner (ungef.)
Vikt (ungef.)
205 mm × 325 mm × 325
mm (b/h/d)
5,2 kg
Ordlista
Allmänt
Barnlås
Strömförbrukning
En DVD-funktion som används för att begränsa
uppspelning av skivor beroende på tittarens
ålder och i vilket land den spelas. Begränsningen
varierar mellan olika skivor. Vissa våldsamma
avsnitt kanske hoppas över eller ersätts av andra
avsnitt, eller så kan en film vara helt förbjuden.
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Effektförbrukning
På: 160 W
Standby: 0,3 W (i
energisparläge)
Uteffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Utström (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Dimensioner (ungef.)
430 mm × 66 mm × 385
mm (b/h/d) inklusive
utskjutande delar
Vikt (ungef.)
4,2 kg
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
Digital Cinema Auto Calibration
Digital Cinema Auto Calibration utvecklades av
Sony för att automatiskt mäta och justera
högtalarinställningarna till din lyssningsmiljön
på kort tid.
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surround-högtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det
här formatet kallas även ”5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0.1-kanals (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Eftersom dessutom alla
signaler bearbetas digitalt, blir
signalförsämringen mindre.
Dolby Pro Logic II
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
II fem utkanaler med full bandbredd. Det görs
med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
x Filmläge
Filmläget är avsett för TV-program i stereo och
för program som kodats med Dolby Surround.
Resultatet blir en förbättrad tydlighet i
ljudbilden, som gör att den kommer ganska nära
den kvalitet som ljud med separata 5.1-kanaler
har.
x Musikläge
Musikläget är avsett för musik som spelats in i
stereo och ger en ljudbild med påtagligt djup och
stor bredd.
92SE
Dolby Surround Pro Logic
Som en metod att avkoda Dolby Surround,
producerar Dolby Surround Pro Logic fyra
kanaler från 2-kanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger Dolby
Surround Pro Logic panorering från vänster till
höger mer naturligt och lokaliserar ljudet mer
precist. Om du vill kunna dra full fördel av
Dolby Surround Pro Logic, bör du ha ett par
surround-högtalare och en mitthögtalare.
Surround-högtalarna sänder enkanaligt ljud.
• Super Audio CD-lager: Ett
högdensitetssignallager för Super Audio
CD.
• CD-lager1): Ett lager som kan läsas av en
konventionell CD-spelare
Enlager-skiva
(en skiva med ett enda Super Audio CD-lager)
Super Audio CDlager
DTS
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Hybridskivor2)
(en skiva med ett Super Audio CD-lager och ett CDlager)
CD-lager3)
Super Audio CDlager3)
Ett Super Audio CD-lager består av 2 kanals
område eller flerkanalsområdet.
• 2-kanalsområde: Ett område i vilket 2kanaliga stereospår spelas in
• Flerkanaligt område: Ett område är
flerkanaliga spår (upp till 5.1 kanaler) spelas
in
HDMI är ett gränssnitt som understöder både
video och ljud via en enda digital förbindelse
som gör att du kan visa och lyssna på digitala
bilder och ljud med hög kvalitet. HDMIspecifikationen understöder HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) som är en
teknologi för kopieringsskydd med
kodningsteknik för digitala videosignaler.
Ytterligare information
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av DTS, Inc. Denna teknik kan
användas för 5.1-kanals surroundljud. Formatet
består av en bakre stereokanal och det finns en
diskret subwoofer-kanal i detta format. DTS ger
samma diskreta 5.1-kanaler med digitalt
högkvalitetsljud. Systemet ger utmärkt
kanalseparering eftersom all kanalinformation
spelas in diskret och bearbetas digitalt.
2-kanalsområde4)
Super Audio CD-skivor
Super Audio CD är en ny standard för
högkvalitativa skivor där musik spelas in i DSDformat (Direct Stream Digital) (en traditionell
CD är inspelad i PCM-formatet). DSD-formatet
använder en samplingsfrekvens som är 64
gånger högre än på en konventionell CD och
med 1-bitskvantifiering, uppnår både brett
frekvensomfång och ett brett dynamiskt omfång
i hela ljudfrekvensomfånget och tillhandahåller
därigenom musikreproduktion som är extremt
troget originalljudet.
x Super Audio CD-typer
Det finns två typer av skivor, beroende på Super
Audio CD-lager och CD-lager-kombination.
Flerkanalsområde4)
Super Audio CDlager
1)Du
kan spela CD-lagret på en konventionell CDspelare.
2)Eftersom
båda lagren är på en sida måste man vända
på skivan.
3)
För att välja ett lager, se ”Ändra ett
uppspelningslager när du spelar en hybrid-Super
Audio CD” (sid. 33).
4)För
att välja ett område, se ”Välja ett
uppspelningsområde på en 2-kanals + flerkanals
Super Audio CD” (sid. 32).
93SE
Lista över språkkoder
Språkets stavning överensstämmer med standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ej angivet
Koder för barnlåsområde
94SE
Kod Område
Kod Område
Kod Område
Kod Område
2044
2047
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2379
2390
2427
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2528
2109
2046
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Danmark
Filippinerna
Finland
Frankrike
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kanada
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
Norge
Nya Zealand
Pakistan
Portugal
Ryssland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Österrike
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
G VOLUME-reglage (29)
B A (öppna/stäng) (29)
H PHONES-uttag (29)
C Frontpanelens teckenfönster (97)
I AUDIO IN/A.CAL MIC-uttag (17, 21, 73)
D Spelfunktionsknappar (29)
J
E
K Skivfack (29)
(fjärrsensor) (10)
(USB)-uttag (62)
Ytterligare information
A "/1 (på/standby) (21, 79)
F FUNCTION (24)
95SE
Bakpanel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
A SPEAKER-uttag (15)
96SE
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
B COAXIAL 75Ω FM-uttag (19)
E DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)-uttag
(17, 71)
C AM-uttag (19)
F HDMI OUT-uttag (16)
D EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttag
(16)
G TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)uttag (16)
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster
A Uppspelningsstatus
B Blinkar när sovtimern är inställd. (75)
D Tänds när en station tas emot. (Endast
radio) (55)
E Stereo/enkanalig effekt (endast radio)
(56)
G Aktuellt surroundformat (Förutom för
JPEG-bildfil)
H Tänds när en NTSC-skiva är laddad.
I Tänds under USB-inspelning/
kopiering. (68)
J Tänds när en Super Audio CD/CD är
laddad. (32)
Ytterligare information
C Visar systemets status, som t.ex.
kapitel, titel eller spårnummer,
tidsinformation, radiofrekvens,
uppspelningsstatus, avkodningsläge,
etc.
F Tänds när HDMI OUT-uttaget är korrekt
anslutet till en enhet som är anpassad
till HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) med HDMI eller
DVI-ingång (Digital Visual Interface).
(16)
97SE
Fjärrkontroll
ALFABETISK ORDNING
A–O
P–Z
ANGLE 3 (31)
AUDIO qh (31)
CLEAR es (35, 47, 56)
D.TUNING ws (56)
DISC SKIP1) ed
DISPLAY wa (57, 67, 76)
DVD MENU wg (37)
DVD TOP MENU wg (37)
DYNAMIC BASS 6 (75)
ENTER2) wf (20, 21, 32, 35, 55,
72)
FUNCTION +/– 2 (24, 29)
MENU wg (74)
MUTING 7 (29)
NIGHT wd (75)
ONE-TOUCH PLAY eg (60)
PICTURE NAVI qg(40, 64)
PRESET +/– wj (56)
PROG +/– wj (74)
S-AIR MODE11) 4
SLEEP qj (75)
SOUND MODE 5 (28)
SUBTITLE ws (31)
SYSTEM MENU wf (20, 25, 75,
76)
THEATRE qk (59)
TOOLS wh (74)
TUNING +/– 0 (55)
TV wl (74)
TV INPUT w; (74)
TV VOL +/– ef (74)
VOLUME +/– 8 (29)
KNAPPBESKRIVNINGAR
Nummerknappar qf (33, 55, 74)
[/1 (på/standby) 1 (20, 21, 29)
TV [/1 (på/standby) ql (74)
C/X/x/c/
qs (20, 21, 32, 35,
55, 72)
REPLAY/ADVANCE
9 (29)
./> wj (29)
m/M 0 (29)
STEP
/
9 (29)
SLOW
/
0 (29)
H (spela) e; (29)
x (stopp) wk (29)
X (paus) qa (29)
DISPLAY3) wh (21, 32, 35, 72)
O RETURN ea (33, 74)
-/-- es (74)
1)
Den här knappen är inte
tillgänglig. Den här knappen
är inte tillgänglig för den här
modellen.
2)ENTER-knappen har samma
funktion som -knappen.
När du använder TV:n
används ENTER-knappen
för att välja kanal, och knappen används för att välja
menyalternativ (sid. 74).
3)Den
här knappen är endast
tillgänglig för funktionen
”DVD”, ”USB” eller
”DMPORT”. Beroende på
typen av DIGITAL MEDIA
PORT-adapter fungerar
kanske inte den här knappen.
98SE
Guide till kontrollmenyn
Använd kontrollmenyn när du väljer en funktion och när du vill se relaterad information.
DISPLAY
DISPLAY upprepade gånger.
Varje gång du trycker på
DISPLAY ändras det som visas i kontrollmenyn:
1 t 2 t ... t 1 t ...
1 Kontrollmeny, visningsläge 1
2 Kontrollmeny, visningsläge 2 (visas när det är tillgängligt)
3 Kontrollmeny, menyvisning av
Ytterligare information
Tryck på
Obs!
• Kontrollmenyn visas endast under ”DVD”- eller ”USB”-funktionen.
Kontrollmeny
Visningslägena 1 och 2 för kontrollmenyn visar olika alternativ beroende på skivans typ. För
information, se sidorna inom parenteser.
99SE
Exempel: Kontrollmenyn visar 1 när en DVD-VIDEO-skiva spelas upp.
Numret på den titel som spelas upp
Numret på det kapitel som spelas upp
Totalt antal titlar
Uppspelningsstatus
(N uppspelning,
X paus,
x stopp etc.)
Totalt antal kapitel
Alternativ på
kontrollmenyn
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
AV
AV
SKIVA
TITEL
KAPITEL
Valt alternativ
DVD VIDEO
Typ av skiva som
spelas upp
Uppspelningstid
Aktuell inställning
Alternativ
Funktionsnamn för valt
alternativ på kontrollmenyn
REPETERA
ENTER
Avsluta:
DISPLAY
Användningsmeddela
Stänga visningen
Tryck på
DISPLAY.
Lista över kontrollmenyalternativ
Options
Alternativ, funktion, tillhörande skivtyp
[TITEL] (sid. 38)/[AVSNITT] (sid. 38)/[SPÅR] (sid. 38)
Du ka välja titel, avsnitt, eller spår som ska spelas upp.
[KAPITEL] (sid. 38)/[INDEX] (sid. 38)
Du ka välja titel, kapitel, eller index som ska spelas upp.
[INDEX] (sid. 38)
Du kan visa indexet och välja det index som ska spelas upp.
[SPÅR] (sid. 38)
Använder du för att välja spår som ska spelas upp.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (sid. 38)
Använder du för att välja typ av titel (DVD-RW/DVD-R) som ska spelas upp, [ORIGINAL]
eller en redigerad uppspelningslista [PLAY LIST].
[TID] (sid. 39)
Visar spelad tid och kvarvarande speltid.
Du kan spela upp från en önskad punkt genom att ange tidskoden (endast DVD VIDEO/DVDVR).
[MULTI/KANAL 2] (sid. 32)
Du kan välja uppspelningsområdet på en Super Audio CD när tillgängligt.
[SUPER AUDIO CD/CD-LAGER] (sid. 32)
Du kan välja uppspelninglager på en Super Audio CD när tillgängligt.
[PROGRAM] (sid. 35)
Använder du för att välja spår för uppspelning i önskad ordning.
100SE
[SLUMPMÄSSIG] (sid. 36)
Du kan spela spåret/filen i slumpmässig ordning.
[REPETERA] (sid. 36)
Använder du för att spela upp hela skivan (alla titlar/all spår/all album/alla filer) flera gånger
eller en titel/ett kapitel/spår/album/fil flera gånger.
[A/V SYNC] (sid. 45)
Justerar fördröjningen mellan bild och ljud.
1)
1)
[SKIVMENY] (sid. 37)
Du kan visa DVD:ns menyn.
[BLÄDDRA] (sid. 41)
Du kan visa listan över mappar/JPEG-bildfiler.
[INSTÄLLNINGAR] (sid. 47)
[SNABB] (sid. 21)
Här kan du göra grundinställningar. Använd snabbinställningarna när du väljer språk för
skärmtexter, bildproportioner för TV:n, högtalarplacering, och välj ja eller nej för att starta
automatisk kalibrering.
[ANPASSAD]
Förutom snabbinställningarna kan du justera många andra inställningar.
Använder du för att välja spår som ska spelas upp.
[FIL] (sid. 38)
Använder du för att välja den JPEG-bildfil eller DivX-videofil1) som ska spelas upp.
2)
[DATUM] (sid. 78)
Använder du för att visa datum när bilden togs med en digitalkamera.
2)
[INTERVALL] (sid. 42)
Ytterligare information
[MAPP] (sid. 38)
Du kan välja hur länge bilderna ska visas på TV-skärmen under ett bildspel.
2)
[EFFEKT] (sid. 42)
Använder du för att välja effekter för hur bilderna i ett bildspel ska växlas.
2)
[LÄGE (MUSIK, BILD)] (sid. 41)
Du kan välja datatyp: MP3-fil, JPEG-bildfil, eller båda som ska spelas när en DATA-CD/
DATA-DVD-skiva spelas upp.
1)Utom
2)
för modeller för Storbritannien och Nordamerika.
Dessa alternativ visas inte när du spelar upp en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva med DivX-videofiler (utom för
modeller för Storbritannien och Nordamerika).
101SE
Lista med kontrollmenyalternativ för USB-enhet
Options
Alternativ, funktion, tillhörande skivtyp
[REPETERA] (sid. 66)
Du kan spela upp hela USB-enheten (alla mappar/alla filer) upprepade gånger eller en mapp/
fil upprepade gånger.
[BLÄDDRA] (sid. 65)
Du kan visa listan över mappar/JPEG-bildfiler.
[DATUM] (sid. 67)
Använder du för att visa datum när bilden togs med en digitalkamera.
[INTERVALL] (sid. 65)
Du kan välja hur länge bilderna ska visas på TV-skärmen under ett bildspel.
[EFFEKT] (sid. 65)
Använder du för att välja effekter för hur bilderna i ett bildspel ska växlas.
[LÄGE (MUSIK, BILD)] (sidorna 63, 64)
Du kan välja datatyp; MP3/AAC/WMA-fil eller JPEG-bildfil när en USB-enhet spelas upp.
[USB-INSTÄLLNING] (sid. 68)
Du kan spela in spår på en ljud-CD eller kopiera MP3-filer på en CD/DATA CD/DATA-DVD
till en USB-enhet.
[SLUMPMÄSSIG]
Du kan spela filen i slumpmässig ordning.
[SPÅR]
Använder du för att välja spår som ska spelas upp.
[MAPP]
Använder du för att välja spår som ska spelas upp.
[FIL]
Använder du för att välja den JPEG-bildfil som ska visas.
[TID]
Visar spelad tid och kvarvarande speltid.
Tips
• Kontrollmenyindikatorn tänds och lyser gult
när du väljer något annat alternativ än [AV]
t
(endast [PROGRAM], [SLUMPMÄSSIG], [REPETERA] och [A/V SYNC]). Indikatorn [ORIGINAL/PLAY
LIST] lyser gult när du väljer [PLAY LIST] (standardinställning). [MULTI/KANAL 2]-indikatorn tänds med gul
färg när du väljer flerkanalslagret på en Super Audio CD.
102SE
Sakregister
Numeriska data
5.1-kanals surroundljud 32
A
A/V SYNC 45
AAC-fil 62
ANGLE 31
ANPASSAD 47, 79
ATTENUATE 25
AUDIO DRC 51
AUTOM.KALIBRERING 51,
73, 92
B
BAKGRUND 52
Bakpanel 96
BARNLÅS 45, 52, 92
Bildspel 41
C
COLD RESET 79
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 73, 92
DATA-CD 43
DATA-DVD 43
DEC. MODE 26
DEMO 20
DIGITAL MEDIA PORT 71
DIMMER 76
Direkt återuppspelning 30
Direktsökning 30
DISPLAY 57
DivX® 43, 52
Dolby Digital 31, 92
Dolby Pro Logic II 92
Dolby Surround Pro Logic 93
DTS 31, 93
DUAL MONO 28
DVD-menyn 37
DYNAMIC BASS 75
Frontpanel 95
Frontpanelens teckenfönster 76,
97
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 50
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 93
HDMI-INSTÄLLNING 49
HDMI-UPPLÖSNING 49
HÖGTALARINSTÄLLN. 52
ANSLUTNING 52
AVSTÅND 53
NIVÅ 53, 54
HÖGTALARPLACERING 51,
72
I
INSTÄLLNINGAR 47, 79
INTERVALL 42, 65
J
JPEG-bildfil 39, 62
JPEG-UPPLÖSNING 50
K
KONTROLL FÖR HDMI 50
Kontroll för HDMI 59
Kontrollmeny 99
L
LINE 49
Lista över språkkoder 94
LJUD 48
LJUD (HDMI) 50
LJUDINSTÄLLNINGAR 51
LÄGE (MUSIK, BILD) 41, 63,
64
M
EFFEKT 42, 65
MENY 48
MP3-fil 39, 62
Multi Session-CD-skivor 7
Multiplexsändningsljud 28
F
N
Fjärrkontroll 10
FM MODE 56
FORTSATT UPPSPELN.
MULTI 52
Namnge förinställda stationer
56
NIGHT 75
E
O
Områdeskod 7
ORIGINAL 38
P
PAUSLÄGE 49
PBC-uppspelning 33
PICTURE NAVI 40, 64
PLAY LIST 38
Programmerad uppspelning 35
R
RDS 58
Repeterad uppspelning
(repetering) 36
S
SKÄRMSLÄCKARE 51
SKÄRMTEXT 48
SLEEP 75
Slumpmässig uppspelning 36
Snabbinställning 21
Sound Mode 28
Spelbara skivor 5
SPRÅKINSTÄLLNING 48
SPÅRVAL 51
SUBTITLE 31
Super Audio CD-skivor 32, 93
SYSTEM MENU 20, 25, 26,
56, 75, 76
SYSTEMINSTÄLLNING 51
T
TESTTON 54
TID 39
TV-TYP 49
U
UNDERTEXT 48
USB-enhet 62
V
VIDEOINSTÄLLNING 49
VOLYMBEGRÄNSNING 50
W
WMA-fil 62
Å
ÅTERSTÄLLA 52, 79
Återuppta uppspelningen 34
103SE
(3)
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising