Sony | DAV-DZ630 | Sony DAV-DZ630 Bruksanvisning

2-895-971-72(1)
DVD Home Theatre
System
Bruksanvisning
DAV-DZ530/DZ630
©2007 Sony Corporation
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand och elektriska
stötar.
Varning! – Om optiska instrument
används tillsammans med denna
produkt ökar risken för att ögonen
skadas.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning
och brand. Placera inte tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på
enheten medför risk för elektriska stötar och fara för
brand.
Utsätt inte batteriet för hög värme som t ex direkt
solljus, eld eller liknande.
Kasta inte batteriet med
hushållsavfallet; behandla det som
miljöfarligt avfall.
Denna produkt är
klassificerad som en
KLASS 1 LASERprodukt. Denna
märkning sitter på
enhetens baksida.
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljöoch hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Försiktighetsåtgärder
Strömkällor
• Nätkabeln får bara bytas av en behörig
servicetekniker.
• Enheten är inte bortkopplad från växelströmmen
(elnätet) så länge som nätkabeln sitter insatt i ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
själva enheten.
• Installera systemet så att nätkabeln omedelbart kan
dras ur vägguttaget om problem uppstår.
Välkommen!
Tack för att du har köpt Sony DVD Home
Theatre System. Innan du använder systemet bör
du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant
och sedan ha den till hands för framtida referens.
2SE
Innehållsförteckning
Välkommen! ...........................................2
Om den här bruksanvisningen ................ 5
Följande skivor kan spelas på detta
system ............................................... 6
Komma igång – GRUNDER –
Steg 1: Montera högtalarna ........... 9
Steg 2: Anslutning av systemet och
TV:n.......................................... 14
Steg 3: Placering av systemets
delar ......................................... 19
Steg 4: Utföra
snabbinställningen ................. 20
Komma igång – AVANCERAT –
Stänga av visningen ..............................23
Montera högtalarna på en vägg............. 24
Anslutning av TV:n (avancerat)............26
Ansluta andra komponenter .................. 30
Grundläggande funktioner
Spela skivor .................................. 32
Lyssna på radio eller ljud från andra
komponenter ........................... 33
Lyssna på TV- eller
videobandspelarljudet från alla
högtalare.................................. 34
Välja film- eller musikläge ........... 35
Ljudjusteringar
Lyssna på surroundljud med ljudfält..... 36
Olika funktioner för att spela
skivor
Söka efter en viss punkt på en skiva ..... 38
(Avsökning, uppspelning i
slowmotion, frysa bildrutor)
Söka efter titel/kapitel/spår/avsnitt,
etc.................................................... 39
Söka med hjälp av avsnitt ..................... 40
(Bildnavigering)
Återuppta uppspelningen från den punkt
där du stoppade skivan ...................40
(Återuppta uppspelningen)
Skapa egna program..............................41
(Programmerad uppspelning)
Spela upp spår i slumpvis ordning........ 43
(Slumpmässig uppspelning)
Spela upprepade gånger........................ 44
(Repeterad uppspelning)
Använda DVD-menyn.......................... 45
Ändra ljudet .......................................... 45
Välja [ORIGINAL] eller [PLAY LIST] på
en DVD-R-/DVD-RW-skiva.......... 47
Visa skivinformation ............................ 48
Ändra vinklarna .................................... 50
Visa undertexterna ................................ 51
Justera fördröjningen mellan bild och
ljud.................................................. 51
(AV SYNK)
Om MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler................................. 52
Spela upp DATA-CD-skivor eller DATADVD-skivor med MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler................................. 54
Spela upp ljudspår och bilder som ett
bildspel med ljud ............................ 56
Titta på DivX®-videofilmer ................. 58
Spela upp VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner (version 2.0).................. 60
(PBC-uppspelning)
Tuner-funktioner
Förinställa radiostationer ...................... 61
Lyssna på radio..................................... 62
Använda RDS (Radio Data System) .... 63
Andra åtgärder
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen................................. 64
Använda funktionen THEATRE
SYNC ............................................. 64
Använda ljudeffekter ............................ 65
Använda sovtimern............................... 66
Ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster .................................. 66
Använda DIGITAL MEDIA PORTadaptern .......................................... 67
Inaktivera knapparna på enheten .......... 68
(Barnspärr)
fortsättning
3SE
Avancerade inställningar och
justeringar
Låsa skivor ............................................ 69
(ANPASSAT BARNLÅS,
BARNLÅS)
Så här får du optimalt surroundljud i ett
rum.................................................. 72
(HÖGTALARPLACERING)
Automatisk kalibrering av korrekta
inställningar .................................... 74
(AUTOM.KALIBRERING)
Använda inställningsdisplayen ............. 76
Ange språk för skärmtexten eller
ljudspåret ........................................ 78
[SPRÅKINSTÄLLNING]
Inställningar för displayen .................... 78
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
Anpassade inställningar ........................ 80
[SPECIALINSTÄLLNINGAR]
Inställningar för högtalarna................... 82
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
Återgå till standardinställningarna........ 84
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder............................. 85
Om skivor.............................................. 86
Felsökning............................................. 86
Självdiagnosfunktion ............................ 90
(När bokstäver/siffror visas i
displayen)
Tekniska data ........................................ 91
Ordlista.................................................. 93
Språkkoder ............................................ 96
Register över delar och kontroller......... 97
Guide till kontrollmenyn..................... 100
Lista över
DVD-inställningsdisplayen .......... 103
Systemmeny-lista................................ 104
Sakregister........................................... 105
4SE
1)
Om den här
bruksanvisningen
• Denna bruksanvisning beskriver kontrollerna
på fjärrkontrollen. Du kan också använda
kontrollerna på enheten om de har samma eller
liknande namn som de på fjärrkontrollen.
• Instruktionerna i denna bruksanvisning är
avsedda för DAV-DZ530 och DAV-DZ630.
DAV-DZ530 är den modell som används i
bilderna. Skillnader i handhavande markeras
klart i texten, t.ex. ”endast DAV-DZ530”.
• Vad som visas i kontrollmenyn varierar
beroende på området.
• ”DVD” kan användas som allmän term för
DVD-VIDEO-, DVD+RW/DVD+R- och
DVD-RW/DVD-R-skivor.
• Måtten för nordamerikanska modeller anges i
fot (ft).
• Nedanstående symboler används i den här
bruksanvisningen.
Symbol
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) är ett standardformat
för komprimering av ljudinformation som definierats
av ISO/MPEG.
2) DivX®
är en komprimeringsteknik för videofiler
som har utvecklats av DivX, Inc.
3)
DivX, DivX Certified och därtill associerade
logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och
används under licens.
Betydelse
Funktioner som är tillgängliga för
DVD-VIDEO-, DVD-R-/DVDRW-skivor i videoläge och
DVD+R-/DVD+RW-skivor
Funktioner som är tillgängliga för
DVD-R-/DVD-RW-skivor i läget
VR (videoinspelning)
Funktioner som är tillgängliga för
VIDEO-CD-skivor (inklusive
Super VCD- eller CD-R-/CD-RWskivor i formatet Video-CD eller
Super VCD)
Funktioner som är tillgängliga för
ljud-CD-skivor eller CD-R-/CDRW-skivor i formatet ljud-CD
Funktioner som är tillgängliga för
DATA-CD-skivor (CD-ROM-/CDR-/CD-RW-skivor) med MP31)ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX2)3)-videofiler
Funktioner som är tillgängliga för
DATA-DVD-skivor (DVD-ROM-/
DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor) med MP31)ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX*2)3)-videofiler
5SE
Följande skivor kan spelas
på detta system
Skivformat
Skivlogotyp
Det här systemet kan spela DVD-ROM-/
DVD+RW-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD-Rskivor som spelats in i följande format:
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivXvideofiler i format som överensstämmer med
UDF (Universal Disc Format)
DVD-VIDEO
Exempel på skivor som inte
kan spelas på detta system
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO-CD
(Ver. 1.1- och
2.0-skivor)/
Ljud-CD
CD-RW/CD-R
(ljuddata)
(MP3-filer)
(JPEG-filer)
”DVD-RW”, ”DVD+RW”, ”DVD+R”,
”DVD-VIDEO”- och ”CD”-logotyperna är
varumärken.
Om CD-/DVD-skivor
Det här systemet kan spela CD-ROM-/CD-R-/
CD-RW-skivor som spelats in i följande format:
– formatet ljud-CD
– formatet VIDEO-CD
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivXvideofiler i format som överensstämmer med
ISO 9660 Level 1/Level 2 eller det utökade
formatet, Joliet
6SE
Följande skivor kan inte spelas på detta system:
• CD-ROM-/CD-R-/CD-RW-skivor som
spelats in i andra format än de format som
listas på sidan 6
• CD-ROM-skivor som spelats in i formatet
PHOTO CD
• Datadelen av CD-Extras-skivor
• Ljud-DVD-skivor
• Super Audio CD-skivor
• DATA-DVD-skivor som inte innehåller MP3ljudspår, JPEG-bildfiler eller DivX-videofiler
• DVD-RAM-skivor
Systemet kan dessutom inte spela följande
skivor:
• En DVD-VIDEO-skiva som har en annan
områdeskod (sid. 7, 94)
• En skiva som inte är av standardformat (t.ex.
kort- eller hjärtformade skivor)
• En skiva med påklistrade papper eller etiketter
• En skiva där rester av självhäftande tejp eller
dekaler finns kvar
Anmärkningar om CD-R-/CD-RW-/
DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor
I vissa fall kan inte CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/
DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor spelas i
detta system. Det kan bero på skivans
inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd, eller
på inspelningsenhetens och
redigeringsprogramvarans egenskaper.
Skivan kan inte spelas om den inte har
slutbehandlats på rätt sätt. Mer information finns
i bruksanvisningen till inspelningsenheten.
Observera att vissa uppspelningsfunktioner
eventuellt inte fungerar med vissa DVD+RW-/
DVD+R-skivor, även om de har slutbehandlats
på ett riktigt sätt. I detta fall spelar du upp skivan
med normal uppspelning. Dessutom kan vissa
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor som skapats i
Packet Write-format inte spelas upp.
Ljud-CD-skivor som kodats med
teknik för skydd av upphovsrätt
Den här produkten har tillverkats för
uppspelning av skivor som följer standarden
Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljudCD-skivor med teknik för skydd av
upphovsrätts. Tänk på att vissa av dessa skivor
inte följer CD-standarden och kanske därför inte
kan spelas upp av den här produkten.
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning
på andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det dock
hända att den inte går att spela i den här
brännaren.
Om du försöker spela upp andra DVD-VIDEOskivor visas meddelandet [Det är inte tillåtet att
spela upp denna skiva pga områdeskoden.] visas
på TV-skärmen. På vissa DVD-VIDEO-skivor
anges eventuellt ingen områdeskod även om
uppspelning av DVD-VIDEO-skivan begränsas
av områdesrestriktioner.
Notering om
uppspelningsfunktioner för
DVD- och VIDEO-CD-skivor
Vissa uppspelningsfunktioner på DVD- och
VIDEO-CD-skivor kan vara förinställda av
programvarutillverkaren. Eftersom detta system
spelar upp DVD- och VIDEO-CD-skivor
beroende på innehållet på skivan som levereras
av programtillverkaren kanske inte alla
uppspelningsfunktioner är tillgängliga. Läs även
anvisningarna som följde med DVD- eller
VIDEO-CD-skivorna.
Copyright
Om Multi Session-CD-skivor
• Det här systemet kan spela Multi Session-CDskivor när ett MP3-ljudspår har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande MP3-ljudspår som spelats in
under senare bränningar kan också spelas upp.
• Det här systemet kan spela Multi Session-CDskivor när en JPEG-bildfil har spelats in under
den första bränningen. Alla efterföljande
JPEG-bildfiler som spelats in under senare
bränningar kan också spelas upp.
• Om ljudspår och bilder i ljud-CD-format eller
video-CD-format har spelats in under den
första bränningen, kan bara filer från den första
bränningen spelas upp.
Områdeskod
Systemet har en områdeskod som är tryckt på
enhetens baksida och du kan bara använda
DVD-skivor som är märkta med samma
områdeskod.
DVD-VIDEO-skivor med märket
spelas på detta system.
ALL
I denna produkt ingår teknik för copyrightskydd
som omfattas av patent i USA och annan
immateriell egendomsrätt. Användning av
denna teknik för skydd av upphovsrätt måste
auktoriseras av Macrovision och gäller för
användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer såvida inte
något annat uttryckligen tillåts av Macrovision.
Baklängeskonstruktion och nedmontering är
förbjuden.
I det här systemet ingår Dolby* Digital och
Dolby Pro Logic (II) självjusterande
matrissurroundavkodare (adaptive matrix
surround decoder) och DTS** Digital Surround
System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens från DTS, Inc.
”DTS” och ”DTS Digital Surround” är registrerade
varumärken för DTS, Inc.
kan också
7SE
Komma igång – GRUNDER –
Komma igång – GRUNDER –
Se Tekniska data angående uppackning, sid. 91.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Du kan styra systemet med fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier (storlek AA) genom att matcha 3
och # på batterierna med märkena i batterifacket. För att använda fjärrkontrollen riktar du den mot
fjärrsensorn på enheten.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller ljus från andra källor. Det kan skada sensorn.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att
de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
Fästa fotkuddar på subwoofern
Fäst de medföljande fotkuddarna på subwooferns undersida för att stabilisera subwoofern och hindra
den från att glida.
8SE
Steg 1: Montera högtalarna
Obs!
• Lägg en matta eller liknande på golvet för att undvika att skada det.
Tips
• Du kan använda högtalaren utan stativ genom att montera den på en vägg (sid. 24).
Använd skrivarna som visas på bilden nedan.
Skruv (liten, svart)
1
Skruv (liten, silver)
Skruv (stor med bricka)
Dra högtalarkabeln genom hålet i bottenplattan och röret.
Var noga med rörets orientering. Dra högtalarkabeln genom hålet in i rörets ände som har två hål.
Om högtalarkabeln
Kontakten och det färgade höljet på högtalarkablarna har samma färg som uttagen dit de ska
kopplas.
Använd högtalarkablarna på följande sätt:
• Främre högtalare (L): Vit
• Främre högtalare (R): Röd
• Surroundhögtalare (L): Blå
• Surroundhögtalare (R): Grå
Rör
Bottenplattans undersida
Två hål
,
Högtalarkabel
Bottenplattans ovansida
fortsättning
9SE
Komma igång – GRUNDER –
Montera stativet på högtalaren innan du ansluter högtalarna.
(För de främre högtalarna för DAV-DZ530 samt de främre högtalarna och surroundhögtalarna för
DAV-DZ630).
Om hur du ansluter högtalarkablarna till SPEAKER-uttagen, se sid. 16.
2
Fäst rörskyddet på andra änden av röret.
Komma igång – GRUNDER –
Rikta öppningen mot dig, sätt fast rörskyddet så att öppningen i röret passar in med fliken på
rörskyddet och fäst den med skruven.
Dra högtalarkabeln genom hålet i
rörskydded.
Högtalarkabel
Hål
,
,
Rörskydd
Övre delen av röret
Skruv (liten, svart)
3
Lägg röret i skåran på högtalaren, för in röret till skårans ände och fäst röret med
fästplåten och skruvarna.
Välj den högtalare vars färg på uttaget i högalarens bakpanel matchar färgen på högtalarkabelns
hölje.
Rörskydd
Var noga med
rörskyddets
orientering när du
placerar röret.
Fäst två skruvar (stora med
bricka) diagonalt mot varandra.
,
Högtalarens baksida
10SE
Fästplåt
4
Anslut högtalarkablarna till högtalaren.
Färgat hölje
Främre högtalare (L): Vit
Främre högtalare (R): Röd
Surroundhögtalare (L): Blå (endast DAV-DZ630)
Surroundhögtalare (R): Grå (endast DAV-DZ630)
Högtalarens baksida
5
Fäst i röret i bottenplattan.
Sätt i röret i skåran så att den nedre delen av röret är i linje med utskjutningen på bottenplattan och
fäst sedan röret med de två skruvarna.
Rör
Skåra
,
Utskjutning
Bottenplatta
Skruvar
(liten, silver)
Obs!
• Kontrollera att skåran på röret är i linje med utskjutningen på bottenplattan genom att vrida röret något.
fortsättning
11SE
Komma igång – GRUNDER –
Kontrollera att högtalarkabeln har anslutits till korrekt uttag på komponenterna: 3 till 3 och #
till #.
6
Justera högtalarens höjd.
Komma igång – GRUNDER –
Lossa (men avlägsna inte) skruvarna, justera högtalarens höjd, dra sedan åt skruvarna.
Justera högtalaren på ena sidan och justera därefter en annan högtalare med strecken som
vägledning.
Obs!
• Ta tag i högtalaren när dess höjd ställs in, så att den inte ramlar omkull.
Streck
,
Rör
Lossa två skruvar.
7
Skruva i två skruvar
ytterligare utöver dem
som skruvades i under
steg 3 (skriva i totalt fyra
stycken).
Dra in lös högtalarkabel.
Dra in lös högtalarkabel genom att dra i den från bottenplattans undersida.
Säkra högtalarkabeln genom att
dra den igenom hålet i
bottenplattan.
Justera kabelns längd.
12SE
Bild på färdigmonterad högtalare
Vit
Främre högtalare (R):
Röd etikett
Röd
Surroundhögtalare (R):
Grå etikett
(endast DAV-DZ630)
Grå
Surroundhögtalare (L):
Blå etikett
(endast DAV-DZ630)
Blå
13SE
Komma igång – GRUNDER –
Främre högtalare (L):
Vit etikett
Komma igång – GRUNDER –
Steg 2: Anslutning av systemet och TV:n
Följande är den grundläggande anslutningen av enheten till högtalarna och TV:n. För andra TVanslutningar, se sid. 26. För andra komponentanslutningar, se sid. 30.
För att ta emot progressiva signaler, se sid. 28.
Se anslutningsschemat nedan och läs tilläggsinformationen från 1 till 4 på de följande sidorna.
DAV-DZ530
Främre högtalare (R)
Främre högtalare (L)
Mitthögtalare
AM-ramantenn
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
R AUDIO IN L
LINE
SPEAKER
CENTER
WOOFER
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
Nätkabel
FM-antennsladd
TV
Subwoofer
Surroundhögtalare (R)
Surroundhögtalare (L)
:Signalflöde
14SE
DAV-DZ630
Komma igång – GRUNDER –
Främre högtalare (L)
Främre högtalare (R)
Mitthögtalare
AM-ramantenn
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
R AUDIO IN L
LINE
SPEAKER
CENTER
WOOFER
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
Nätkabel
FM-antennsladd
TV
Subwoofer
Surroundhögtalare (L)
Surroundhögtalare (R)
:Signalflöde
fortsättning
15SE
Komma igång – GRUNDER –
1 Ansluta högtalarna
Kablar som krävs
Kontakten och det färgade höljet på högtalarkablarna har samma färg som uttagen dit de ska kopplas.
Till SPEAKER-uttaget
Färgat hölje
(+)
(–)
Obs!
• Se till att högtalarkabelns isolering inte fastnar i SPEAKER-uttaget.
Undvika kortslutning av högtalarna
Kortslutning av högtalarna kan skada systemet. För att undvika detta ska du utföra följande
förebyggande säkerhetsåtgärder när du kopplar in högtalarna. Kontrollera att metalltrådarna i
högtalarnas kablar inte vidrör ett annat högtalaruttag eller en metalltråd som tillhör en annan
högtalarkabel, så som visas nedan.
En oisolerad del av en högtalarkabel är i
kontakt med ett annat högtalaruttag.
Oisolerade delar av kablarna har kommit
i kontakt med varandra eftersom för
mycket av isoleringen tagits bort.
När du har kopplat alla komponenter, högtalare och nätkabeln spelar du upp en testton för att
kontrollera att alla högtalarna är korrekt anslutna. Mer information om uppspelning av testton finns på
sidan sid. 83.
Om du inte hör något ljud från en högtalare när testtonen spelas eller om en testton spelas upp i en annan
högtalare än den som visas i inställningsdisplayen, kan det hända att högtalarna har kortslutits. Om
detta inträffar måste du kontrollera högtalarkopplingarna på nytt.
Obs!
• Kontrollera att högtalarkabeln har anslutits till korrekt uttag på komponenterna: 3 till 3 och # till #. Om
kablarna kopplas fel kan ljudet förvrängas och du får inget basljud.
16SE
2 Ansluta TV:n
SCART-kabel (EURO AV) (medföljer ej)
.
Kontrollera att SCART-kabeln (EURO AV) ansluts till EURO AV T OUTPUT (TO TV) -uttaget på
enheten.
När du ansluter SCART-kabeln (EURO AV) ska du kontrollera att TV:n kan ta emot S-video- eller
RGB-signaler. Om TV:n kan ta emot S-videosignaler, ska du ändra TV:ns ingångsläge till RGBsignaler. Se bruksanvisningen för den TV som ska anslutas.
Tips
• Om du vill mata ut TV- eller stereoljud för en 2-kanalskälla från de 6 högtalarna, kan du ställa in ett av ljudfälten
”Dolby Pro Logic”, ”Dolby Pro Logic II MOVIE” eller ”Dolby Pro Logic II MUSIC”(sid. 36).
3 Ansluta antennen
Ansluta AM-ramantennen
Antennens utformning och längd har anpassats för att ta emot AM-signaler. Ta inte isär eller rulla ihop
antennen.
1
2
3
Lossa endast ramen från plaststativet.
Inställning av AM-ramantennen.
Anslut kablarna till AM-antennuttagen.
Tråd (A) eller tråd (B) kan anslutas till valfritt uttag.
Stick in kabeln medan du
trycker ner klämman.
A
B
Stick in så här
långt.
Obs!
• Placera inte AM-ramantennen intill enheten eller någon annan AV-utrustning eftersom störningar kan uppstå.
Tips
• Justera AM-ramantennens riktning för bästa AM-mottagning.
fortsättning
17SE
Komma igång – GRUNDER –
Kablar som krävs
4
Säkerställ att AM-ramantennen är ordentligt ansluten genom att dra lätt i den.
Komma igång – GRUNDER –
Ansluta FM-antennsladden
Anslut FM-antennsladden till COAXIAL FM 75 Ω-uttaget.
FM-antennsladd
(medföljer)
FM-antennsladd
(medföljer)
eller
COAXIAL FM 75 Ω-uttag
COAXIAL FM 75 Ω-uttag
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Tips
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en 75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att koppla enheten till en
FM-utomhusantenn som i exemplet nedan.
Enhet
FM-utomhusantenn
4 Anslutning av nätkabeln
Anslut högtalarna till enheten innan du ansluter enhetens nätkabel till vägguttaget.
18SE
Tips
• När du ändrar högtalarnas position rekommenderas
att du även ändrar inställningarna. För mer
information, se ”Så här får du optimalt surroundljud i
ett rum” (sid. 72) och ”Automatisk kalibrering av
korrekta inställningar” (sid. 74).
Placera högtalarna
För att få bästa surroundljud ska alla högtalare
utom subwoofern placeras på samma avstånd
från lyssningspositionen (A).
Med det här systemet kan du emellertid placera
mitthögtalaren upp till 1,6 meter närmare (B)
och surroundhögtalarna upp till 5,0 meter
närmare (C) lyssningspositionen.
De främre högtalarna kan placeras mellan 1,0
och 7,0 meter (A) från lyssningspositionen.
Placera högtalarna enligt bilden nedan.
Obs!
• Placera inte högtalarna lutande.
• Placera inte högtalarna på platser som är:
– Extremt varma eller kalla
– Dammiga eller smutsiga
– Mycket fuktiga
– Utsatta för vibrationer
– Utsatta för direkt solljus
• Var försiktig när du placerar högtalarna eller
högtalarstativen med högtalarna monterade på ett
ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande)
eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
• Vid rengöring ska du använda en mjuk duk, som t.ex.
en glasögonduk.
• Använd inte skursvamp, skurpulver eller
lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.
• Luta dig inte emot högtalaren, och häng inte på den
eftersom den kan välta omkull.
19SE
Komma igång – GRUNDER –
Steg 3: Placering av
systemets delar
Komma igång – GRUNDER –
Steg 4: Utföra
snabbinställningen
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
ENGELSKA
ENGELSKA
FRANSKA
SPANSKA
PORTUGISISKA
Följ nedanstående steg för att göra de
grundinställningar som gör att du snabbt kan
komma igång med att använda systemet.
"/1
5
Välj språk genom att trycka på X/x.
Systemet visar menyn och undertexter på
det språk du valt.
6
Tryck på
.
Inställningsdisplayen för val av TV:ns
bildproportioner visas.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
YCBCR/RGB (HDMI):
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
BAKGRUND:
LINE:
VIDEO
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
C/X/x/c*,
DISPLAY
1
2
Slå på strömmen till TV:n.
7
Tryck på [/1.
x Om du har en bredbilds-TV eller en
vanlig TV (med bildproportionen 4:3)
med bredbildsläge
Obs!
• Koppla ur hörlurarna när du utför
snabbinställningarna. Det går inte att utföra
några steg efter 13 om hörlurarna är inkopplade.
• Se till att funktionen är inställd på ”DVD”
(sid. 32).
3
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från systemet visas på TVskärmen.
[Tryck på [ENTER] för att starta
SNABBINSTÄLLNING.] visas nedtill på
TV-skärmen. Om detta meddelande inte
visas, tar du fram snabbinställningen och
utför stegen igen (sid. 22).
4
Tryck på
utan att ha satt i en skiva.
Inställningsdisplayen för val av språk för
skärmtext visas.
20SE
Välj den inställning som passar den TV
du använder genom att trycka på X/x.
[16:9] (sid. 78)
x Om du har en vanlig TV (med
bildproportionen 4:3)
[4:3 BREVLÅDEFORMAT] eller [4:3
PAN&SCAN] (sid. 78)
8
Tryck på
.
Inställningsdisplayen för val av
utmatningsmetod för videosignaler från
EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttaget
på enhetens bakpanel visas.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
LINE:
VIDEO
VIDEO
4:3 UTSIGNAL:
RGB
9
Tryck på X/x för att välja
utmatningsmetoden för videosignaler.
Obs!
• Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas
ingen bild på TV-skärmen även om du väljer
[RGB]. Se bruksanvisningen som följde med
TV:n.
10 Tryck på
Komma igång – GRUNDER –
• [VIDEO]: sänder ut videosignaler.
• [RGB]: sänder ut RGB-signaler.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Kalibreringsmikrofon
.
Inställningsdisplayen för att välja
högtalarplacering visas.
11 Tryck på C/c för att välja bilden för
aktuell högtalarplacering.
För mer information, se ”Så här får du
optimalt surroundljud i ett rum” (sid. 72).
HÖGTALARPLACERING
STANDARD
12 Tryck på .
13 Anslut kalibreringsmikrofonen till
A.CAL MIC-uttaget på frontpanelen och
tryck på X/x för att välja [JA].
Placera kalibreringsmikrofonen i öronnivå
på ett trefotsstativ, etc. (medföljer ej). Varje
högtalares framsida bör vara vänd mot
kalibreringsmikrofonen och inga hindrande
föremål får finnas mellan högtalarna och
kalibreringsmikrofonen. Var tyst under
mätningen.
14 Tryck på
.
AUTOM. KALIBRERING
Anslut kalibreringsmikrofonen.
Starta mätning?
JA
NEJ
Automatisk kalibrering startar.
Obs!
• Högt testljud matas ut när
[AUTOM.KALIBRERING] startar. Du kan inte
sänka volymen. Visa hänsyn till barn och
grannar.
• Se till att du inte befinner dig i mätområdet och
var helt tyst under mätningen (som tar cirka 3
minuter). Annars kan mätningen störas.
fortsättning
21SE
15 Koppla ur kalibreringsmikrofonen och
Komma igång – GRUNDER –
tryck på C/c för att välja [JA].
Mätning genomförd.
FRAM V :
JA
JA
FRAM H :
INGEN
MITTEN :
SUBWOOFER : JA
SURROUND V : INGEN
SURROUND H : INGEN
Om det är OK, koppla ur kalibreringsmikrofonen
och välj “JA”.
JA
Aktivera
snabbinställningsdisplayen
1
2
.
Snabbinställningen är slutförd. Alla
anslutningar och inställningar är färdiga.
Avsluta snabbinställningen
Tryck på
DISPLAY under valfritt steg.
Tips
• Om du ändrar på högtalarnas position, nollställ då
högtalarinställningarna. Se ”Så här får du optimalt
surroundljud i ett rum” (sid. 72) och ”Automatisk
kalibrering av korrekta inställningar” (sid. 74).
• För att ändra någon av inställningarna, se ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 76).
22SE
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR] visas.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
Obs!
16 Tryck på
DISPLAY när systemet är i
Kontrollmenyn visas.
NEJ
• Mätningarna kan påverkas av miljön i det rum
där systemet installerats.
• Om mätningen misslyckas, följ meddelandet
och försök köra [AUTOM.KALIBRERING]
igen.
• Om du väljer [ANNAT RUM] för
[HÖGTALARPLACERING] visas inte
mätningar för [SURROUND V] och
[SURROUND H].
Tryck på
stoppläge.
DVD VIDEO
SNABB
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
BNR
3
Tryck på X/x för att välja [SNABB] och tryck
sedan på
.
Snabbinställningsdisplayen visas.
Slå på/av visningsläget
Komma igång – AVANCERAT –
Stänga av visningen
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DEMO” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningen är understruken.
• ”DEMO ON”: slår på visningsläget.
• ”DEMO OFF”: stänger av visningsläget.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Komma igång – AVANCERAT –
"/1
1
2
När nätkabeln har anslutits syns visningen i
frontpanelens teckenfönster. Om du tycker på "/
1 på fjärrkontrollen, stängs visningen av.
Obs!
• Om du trycker på "/1 på enheten, stängs visningen
inte av.
• Om visningsläget i systemmenyn slås på, stängs inte
visningen av när du trycker på "/1 på fjärrkontrollen.
Om du vill stänga av visningen, slår du av
visningsläget och trycker därefter på "/1 på
fjärrkontrollen. När visningsläget är avstängt sparar
systemet energi i standbyläget.
• Om standardinställningarna från fabriken är inställda
på systemet (t.ex. efter att en ”COLD RESET”
(sid. 84) utförts), kan du stänga av visningen genom
att trycka på "/1 på fjärrkontrollen. I annat fall måste
du ställa in ”DEMO” på ”DEMO OFF”, för att stoppa
visningen.
23SE
För de främre högtalarna för DAVDZ530 samt de främre högtalarna och
surroundhögtalarna för DAV-DZ630
Montera högtalarna på en
vägg
Du kan använda högtalaren genom att montera
den på en vägg.
100 mm
Montera högtalarna på en
vägg
1
6 till 9 mm
Se till att ha skruvar (medföljer ej) som
passar hålet baktill på högtalaren. Se
illustrationen nedan.
För de övriga högtalarna
4 mm
30 mm
4,6 mm
3
10 mm
2
6 till 9 mm
Hål på baksidan av
högtalaren
Häng högtalarna på skruvarna.
4,6 mm
Skruva fast skruvarna i väggen.
För mitthögtalaren
10 mm
160 mm
7 till 9 mm
Högtalarens baksida
Obs!
• Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet
och väggens hårdhet. Skruvarna bör inte fästas direkt
i gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst
dem istället i en balk som sedan fästs i väggen.
Installera högtalarna på en lodrät och plan vägg på
den plats där förstärkningen har fästs.
• Hör med ett byggvaruhus eller en installatör vilket
väggmaterial det rör sig om eller vilka skruvar du
behöver.
24SE
• Sony tar inte på sig ansvaret för olyckor eller skador
som åsamkats genom felaktig installation, svaga
väggar eller felaktigt installerade skruvar,
naturkatastrofer etc.
Komma igång – AVANCERAT –
25SE
Anslutning av TV:n (avancerat)
Skickar den uppspelade DVD-bilden till den anslutna TV:n.
Kontrollera uttagen på TV:n och välj anslutning A, B eller C. Bildkvaliteten förbättras från A
(standard) till C (HDMI).
C
TV med HDMI* IN-uttag
IN
Till HDMI* OUT
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
R AUDIO IN L
LINE
SPEAKER
CENTER
WOOFER
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
Till COMPONENT
VIDEO OUT
B
Till EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
A
Y
PB/CB
PR/CR
TV med COMPONENT
VIDEO IN-uttag
TV med EURO AV INPUT-uttag
:Signalflöde
* HDMI (high-definition multimedia interface)
I systemet finns HDMITM-teknik (High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken
för HDMI Licensing LLC.
26SE
Obs!
• När du ansluter systemet och TV:n med HDMI-kabeln och SCART-kabeln (EURO AV) samtidigt, kan det hända
att TV:n automatiskt ställs in på ingångsläget SCART (EURO AV). Ställ då in önskad ingångskälla på TV:n eller
använd SCART-kabeln (EURO AV) som har separata ljudkontakter.
A Ansluta till en TV med SCART-kabeln (EURO AV) (medföljer ej)
Kontrollera att SCART-kabeln (EURO AV) ansluts till EURO AV T OUTPUT (TO TV) -uttaget på
enheten.
När du ansluter SCART-kabeln (EURO AV) ska du kontrollera att TV:n kan ta emot S-video- eller
RGB-signaler. Om TV:n kan ta emot S-videosignaler, ska du ändra TV:ns ingångsläge till RGBsignaler. Se bruksanvisningen för den TV som ska anslutas.
B Ansluta till en TV med COMPONENT VIDEO IN-uttagen
Anslut en komponentvideokabel (medföljer ej). Om du vill använda COMPONENT VIDEO OUTuttagen (Y, PB/CB, PR/CR) måste TV:n vara utrustad med COMPONENT VIDEO IN-uttag (Y,PB/CB,
PR/CR). Om TV:n kan ta emot progressiva formatsignaler måste du använda den här anslutningen och
ställa in systemets utmatningskanal på progressivt format (sid. 28).
Komma igång – AVANCERAT –
.
Grön
Blå
Röd
C Ansluta till en TV med HDMI (high-definition multimedia interface)/
DVI (digital visual interface) IN-uttaget
Använd en godkänd HDMI-kabel (high-definition multimedia interface) (medföljer ej) för att kunna
njuta av digitala bilder och ljud av hög kvalitet via HDMI OUT-uttaget (high-definition multimedia
interface out).
Ansluta till en TV med DVI-ingång (digital visual interface)
Använd en kabel för HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual interface)konvertering (medföljer ej) med en HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual
interface)-adapter (medföljer ej). DVI-uttaget (digital visual interface) kan inte ta emot ljudsignaler.
Dessutom kan du inte koppla HDMI OUT-uttaget (high-definition multimedia interface out) till DVIuttag (digital visual interface) som inte är HDCP-kompatibla (high-bandwidth digital content
protection) (t.ex. DVI-uttag (digital visual interface) på datorskärmar).
För att välja den typ av videosignaler som matas ut från HDMI OUTuttaget (high-definition multimedia interface out)
Om du ansluter enheten och TV:n med HDMI-kabeln, väljer du den typ av videosignaler som matas ut
från HDMI OUT-uttaget (high-definition multimedia interface out).
Mer informations finns även i bruksanvisningen som följer med TV:n/projektorn etc.
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja ”DVD”.
fortsättning
27SE
2
Tryck på VIDEO FORMAT.
Den aktuella typen av videosignaler visas i frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på VIDEO FORMAT ändras visningen enligt följande:
t 720 × 480p*
r
1280 × 720p*
r
720 × 480p*
r
1920 × 1080i*
• ”720 × 480p*”: sänder 720 x 480p-videosignaler.**
• ”1280 × 720p*”: sänder 1280 x 720p-videosignaler.
• ”1920 × 1080i*”: sänder 1920 x 1080i-videosignaler.
*i: interlace, p: progressive
**Beroende på land kan [720 × 576p] visas.
Obs!
• När HDMI-indikatorn på frontpanelen tänds, sträcks andra bilder än [720 × 480p] eller [720 × 576p] ut vertikalt.
Vid anslutning till en TV med standard 4:3-skärm
Beroende på skivan kan det hända att bilden inte passar din TV-skärm.
Se sid. 78 för att ändra bildförhållandet.
Kan TV:n ta emot progressiva signaler?
Progressiv är en metod att visa TV-bilder som minskar flimmer och ökar bildskärpan. Om du vill visa
med den här metoden måste du ansluta till en TV som kan ta emot progressiva signaler.
FUNCTION
VIDEO
FORMAT
”PROGRE” visas i frontpanelens teckenfönster när systemet matar ut progressiva signaler.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja ”DVD”.
Tryck på VIDEO FORMAT.
Den aktuella signalen visas i frontpanelens teckenfönster.
28SE
Varje gång du trycker på VIDEO FORMAT ändras visningen enligt följande:
t NORMAL (INTERLACE)
r
PROGRESSIVE
Välj denna inställning när:
– TV:n inte hanterar progressiva signaler eller
– när TV:n är ansluten till andra uttag än COMPONENT VIDEO OUT (EURO AV T OUTPUT
(TO TV)).
x PROGRESSIVE
Välj denna inställning när:
– TV:n kan hantera progressiva signaler och
– TV:n är ansluten till COMPONENT VIDEO OUT-uttagen.
Välj normalt detta alternativ under ovanstående villkor. Detta identifierar programtypen
automatiskt och sedan väljs passande konverteringssätt.
Tänk på att bilden inte blir skarp eller inte visas alls om du väljer dessa inställningar såvida inte
båda ovanstående villkor är uppfyllda.
Komma igång – AVANCERAT –
x NORMAL (INTERLACE)
Obs!
• Om du ansluter enheten och TV:n med HDMI-kabeln medan systemet är inställt på ”NORMAL (INTERLACE)”
ställs systemet automatiskt på ”PROGRESSIVE”.
Tips
• Om du ansluter enheten och TV:n med HDMI-kabeln, används VIDEO FORMAT för att välja vilken typ av
videosignaler som matas ut från HDMI OUT-uttaget. För mer information, se ”För att välja den typ av videosignaler
som matas ut från HDMI OUT-uttaget (high-definition multimedia interface out)” (sid. 27).
Om DVD-programvaror och konverteringssättet
DVD-programvara kan delas upp i 2 typer: filmbaserad och videobaserad programvara.
Videobaserad programvara kommer från TV, som exempelvis drama och situationskomedier och visar
bilder med 30 bildrutor/60 fält i sekunden. Filmbaserad programvara härrör från filmer och bilderna
visas med 24 bildrutor per sekund. En del DVD-program innehåller både video och film.
Om de här bilderna ska visas naturligt på skärmen när de matas ut i progressivt format måste de
progressiva signalerna konverteras för att överensstämma med den typ av DVD-program som du tittar
på.
Obs!
• När du spelar upp videobaserade program i progressivt signalformat kan konverteringsprocessen göra att partier av
vissa bilder verkar onaturliga när signalen matas ut via COMPONENT VIDEO OUT-uttagen. Bilder från EURO
AV T OUTPUT (TO TV)-uttaget kommer inte att påverkas även om du väljer ”PROGRESSIVE”, eftersom de
matas ut i radsprångsformat.
• Om du ställer in [LINE] under [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] på [RGB] (sid. 79), växlar systemet till
”INTERLACE”. Detta sker även om du väljer ”PROGRESSIVE”.
• Om du ställer in [LINE] under [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] på [RGB] (sid. 79), matar systemet inte ut några
komponentvideosignaler.
29SE
Ansluta andra komponenter
Du kan lyssna på ljud med systemets högtalare genom att ansluta AUDIO OUT-uttagen från en annan
komponent. Videoanslutningar av andra komponenter gör du genom att ansluta direkt till TV:n.
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Till DMPORT-uttag
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
R AUDIO IN L
LINE
SPEAKER
CENTER
WOOFER
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
Till LINE (AUDIO IN)
AUDIO
OUT
L
R
Videobandspelare, digital satellitmottagare
eller PlayStation etc.
:Signalflöde
För att ansluta andra komponenters AUDIO OUT-uttag till den här
enhetens LINE (AUDIO IN)-uttag
Anslut videobandspelaren eller andra komponenter till LINE (AUDIO IN)-uttagen med en ljudkabel
(medföljer ej). När du ansluter en kabel måste de färgkodade hylsorna kopplas till rätt uttag på
komponenterna.
Vit (V/ljud)
Röd (H/ljud)
För att ansluta DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
Anslut en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (medföljer ej) till DMPORT-uttaget. Läs ”Använda
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern” (sid. 67) för detaljerad information om DIGITAL MEDIA PORTadaptern.
30SE
Så här lyssnar du på en bärbar ljudkälla via systemet
Anslut den bärbara ljudkällans ljudutgångar till AUDIO IN-uttaget på enhetens frontpanel med den
minikontaktförsedda stereokabeln (medföljer ej).
Obs!
• Kontrollera att anslutningarna sitter säkert för att undvika brum och brus.
• Om du ansluter en annan komponent med en volymkontroll, ska du vrida upp volymen för denna komponent till en
nivå där ljudet inte förvrängs.
Komma igång – AVANCERAT –
Tips
• Du kan förbättra ljudet när inspelningar i MP3-format spelas upp med en bärbar ljudkälla.
Tryck på FUNCTION för att välja ”AUDIO”. Anslut den bärbara ljudkällan. Tryck på SOUND FIELD flera gånger
tills ”A.F.D. STD” visas i frontpanelens teckenfönster.
För att avbryta väljer du något annat än ”A.F.D. STD”.
31SE
5
Sätt in en skiva.
Placera en skiva i facket och tryck sedan på
A.
Grundläggande funktioner
Grundläggande funktioner
Spela skivor
Justera
volymen
"/1
A
H FUNCTION
Obs!
Skivfack
• När du spelar en 8 cm-skiva placerar du den i
fackets inre cirkel. Kontrollera att skivan inte
ligger snett i fackets inre cirkel.
• Stäng inte skivfacket genom att tvinga in det för
hand, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.
• Placera inte mer än en skiva i facket.
Anslut
hörlurar
6
Z
Tryck på H.
Skivan spelas upp (oavbruten uppspelning).
Ställ in enhetens ljudvolym.
Volymnivån visas på TV-skärmen och i
frontpanelens teckenfönster.
"/1
FUNCTION
Obs!
MUTING
VOLUME +/–
./>
/
H
x
X
Beroende på DVD-VIDEO- eller VIDEO-CDskivan kan vissa funktioner vara annorlunda
eller begränsade.
Se anvisningarna som följde med skivan.
1
2
3
Sätt på TV:n.
Ändra ingångsväljaren på TV:n till det
här systemet.
Tryck på "/1.
Systemet slås på.
Om systemläget inte är ställt på ”DVD”
trycker du på FUNCTION och väljer
”DVD”.
4
Tryck på A.
32SE
• Beroende på systemets status kan det hända att inte
volymnivån visas på TV-skärmen.
• När du ställer in funktionen HDMI-KONTROLL på
(sid. 80), kan den TV som är ansluten till systemet
med HDMI-kabeln styras i synkronisering med
systemet. Läs HDMI CONTROL Guide (levereras
separat) för detaljerad information.
Tips
• När du ansluter systemet och TV:n med HDMIkabeln kan du enkelt styra dem med HDMIKONTROLL-funktionen. Läs HDMI CONTROL
Guide (levereras separat) för detaljerad information.
Spara ström i standbyläge
Tryck på "/1 medan systemet slås på. Om du
vill avbryta standbyläget trycker du på "/1 en
gång.
Ytterligare funktioner
Till
Tryck på
Stoppa
x
Pausa
X
Lyssna på radio eller ljud
från andra komponenter
Återuppta uppspelning efter X eller H
paus
> (utom för JPEG)
Gå tillbaka till föregående
kapitel, spår eller avsnitt
. (utom för JPEG)
Stänga av ljudet tillfälligt
MUTING. För att
avbryta trycker du på
samma knapp igen eller
på VOLUME + för att
justera volymen.
Stoppa uppspelningen och
ta ut skivan
Z på fjärrkontrollen
eller A på enheten.
Spela upp föregående
avsnitt igen*
(direkt
återuppspelning) under
uppspelning.
Snabbspola det aktuella
avsnittet framåt en liten
bit**
(direktsökning) under
uppspelning.
* Endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-/DVD-R-skivor.
Knappen kan användas förutom med DivXvideofiler.
** Endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-/DVD-R-/
DVD+RW-/DVD+R-skivor. Knappen kan
användas förutom med DivX-videofiler.
Obs!
• För vissa avsnitt kan det hända att funktionen för
direkt återuppspelning eller direktsökning inte går att
använda.
FUNCTION
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Välja ansluten komponent
Du kan använda en videobandspelare eller andra
komponenter som är anslutna till LINE-uttagen
på bakpanelen. Se bruksanvisningen som följde
med komponenterna för ytterligare information.
Tryck på FUNCTION upprepade gånger tills
”LINE” visas i frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på FUNCTION ändras
systemets läge i följande sekvens.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
LINE t TV t DMPORT t AUDIO t …
fortsättning
33SE
Grundläggande funktioner
Gå till nästa kapitel, spår
eller avsnitt
Grundläggande funktioner
Så här ändrar du
inmatningsnivån för ljud från
anslutna komponenter
Det kan uppstå distorsion när man lyssnar på en
komponent som är ansluten till LINE- eller
EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttagen på
bakpanelen, eller till AUDIO IN-uttaget på
frontpanelen. Detta är inte ett tekniskt fel och
beror på vilken komponent som är ansluten.
För att undvika detta kan man ändra ljudets
inmatningsnivå från de andra komponenterna.
1
2
3
4
Lyssna på TV- eller
videobandspelarljudet
från alla högtalare
Du kan lyssna på TV- eller videobandspelarljud
från samtliga av systemets högtalare.
För mer information, se ”Steg 2: Anslutning av
systemet och TV:n” (sid. 14), ”Anslutning av
TV:n (avancerat)” (sid. 26) och ”Ansluta andra
komponenter” (sid. 30).
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”LINE”, ”TV” eller ”AUDIO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på SYSTEM MENU.
FUNCTION
SOUND
FIELD
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”ATTENUATE” visas i frontpanelens
teckenfönster. Tryck sedan på
eller
c.
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningen är understruken.
• ”ATT ON”: dämpar nivån på insignalen.
Utmatningsnivån ändras.
• ”ATT OFF”: normal nivå på insignalen.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
1
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”LINE” eller ”TV” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på SOUND FIELD upprepade
gånger tills det ljudfält du vill ha visas i
frontpanelens teckenfönster.
Om du vill mata ut TV- eller stereoljud från
en 2-kanalskälla från de 6 högtalarna kan du
ställa in ett av ljudfälten ”PRO LOGIC”,
”PLII MOVIE” eller ”PLII MUSIC”.
För mer information angående ljudfält, se
sid. 36.
Obs!
• När du ställer in [HDMI-KONTROLL] under
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] på [PÅ] (sid. 80),
aktiveras systemets ljudkontroll och det går inte att
mata ut något ljud från TV-apparaten. Läs HDMI
CONTROL Guide (levereras separat) för detaljerad
information om systemets funktion för ljudkontroll.
34SE
Välja film- eller musikläge
Du kan välja ett passande ljudläge för filmer
eller musik.
Grundläggande funktioner
MOVIE/
MUSIC
Tryck på MOVIE/MUSIC under
uppspelning.
Tryck på MOVIE/MUSIC upprepade gånger
tills det läge du önskar visas i frontpanelens
teckenfönster. Standardinställningen är
understruken.
• AUTO: väljer läget automatiskt för att skapa
ljudeffekten beroende på skivan.
• MOVIE: tillhandahåller ljudet för filmer.
• MUSIC: tillhandahåller ljudet för musik.
Tips
• När man valt film- eller musikläget visas ”MOVIE”
eller ”MUSIC” i frontpanelens teckenfönster. Om
varken ”MOVIE” eller ”MUSIC” visas i
frontpanelens teckenfönster, väljs ”AUTO”.
Obs!
• Det går inte att utföra dessa inställningsalternativ när
du har anslutit hörlurarna till enheten.
35SE
Automatisk utmatning av
originalljudet
Ljudjusteringar
Lyssna på surroundljud
med ljudfält
Du kan få alla de fördelar som surroundljud ger
genom att välja något av systemets
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar ett
kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong, trots att du lyssnar i vanlig
hemmiljö.
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Den automatiska avkodningen identifierar
vilken typ av ljudsignal som matas in (Dolby
Digital, DTS eller vanlig 2-kanalsstereo).
Därefter utförs den avkodning som behövs. I det
här läget återges ljudet som det spelats in/kodats,
utan några tillagda effekter (t.ex. efterklang).
Om lågfrekventa signaler saknas (Dolby Digital
LFE, eller liknande) skapas en lågfrekvent
signal som sänds till subwoofern.
Mata ut ljudet från flera
högtalare
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
SOUND
FIELD
I detta läge kan du lyssna på ljuduppspelning
från alla slags skivor via flera högtalare.
Obs!
• Ljudet matas inte ut från flera högtalare beroende på
källan.
Mata ut 2-kanalskällor som
CD-skivor med 5.1-kanalljud
x Dolby Pro Logic
Tryck på SOUND FIELD.
Tryck på SOUND FIELD upprepade gånger tills
det ljudfält du vill ha visas i frontpanelens
teckenfönster.
Alla ljudfält
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
fem utkanaler. I det här läget sker Pro Logicavkodning av ingångssignalen som skickas ut
till främre högtalare, mitthögtalare och
surroundhögtalare. Under tiden blir
surroundkanalen enkanalig.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
36SE
Ljudfält
Teckenfönster
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE
2 CHANNEL STEREO
HP 2CH
HEADPHONE VIRTUAL
HP VIRTUAL
Från 2-kanaliga källor upprättar Dolby Pro
Logic II fem utkanaler med full bandbredd. Det
görs med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
Obs!
• När ingångssignalen kommer från en flerkanalskälla,
avbryts Dolby Pro Logic och Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC och flerkanalskällan sänds ut direkt.
• Då det tvåspråkiga sändningsljudet sätts på är inte
Dolby Logic och Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC tillgängliga.
Använda enbart främre
högtalare och subwoofer
x 2 CHANNEL STEREO
Lyssna på surroundljud med
hörlurar
x HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO
Ljudjusteringar
I det här läget sänds ljudet bara ut från de främre
vänstra och högra högtalarna och subwoofern.
Vanliga 2-kanalskällor (stereo) påverkas inte av
ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat mixas
ned till två kanaler.
Det här gör att du kan spela upp vilken ljudkälla
som helst och få ut ljudet bara från vänster och
höger högtalare och subwoofern.
I det här läget sänds ljudet ut från hörlur L/R.
Vanliga 2-kanalskällor (stereo) påverkas inte av
ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat mixas
ned till två kanaler.
x HEADPHONE VIRTUAL
I det här läget sänds ljudet ut som surroundljud
från hörlur L/R. Detta läge är endast tillgängligt
när en flerkanalskälla spelas.
Stänga av surroundeffekterna
Tryck på SOUND FIELD flera gånger tills
”A.F.D. STD” eller ”2CH STEREO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
37SE
Motsatt riktning
Olika funktioner för att spela skivor
×2b t 1m t 2m t 3m
Söka efter en viss punkt
på en skiva
3m (endast DVD-VIDEO-skivor/DVD-VR-läge/
DivX-video/VIDEO-CD-skivor)
×2b (endast DVD-VIDEO-skivor)
(Avsökning, uppspelning i
slowmotion, frysa bildrutor)
Du kan snabbt hitta en viss punkt på en skiva
genom att titta på filmen på skärmen eller spela
den långsamt.
Obs!
• För vissa DVD/DivX-video/VIDEO-CD kan man
eventuellt inte göra vissa av de funktioner som
beskrivs.
Hitta en viss punkt snabbt
genom att snabbspola skivan
framåt eller bakåt (avsökning)
Med varje tryckning ökar
uppspelningshastigheten.
Bild efter bild (uppspelning i
slowmotion)
(endast DVD-VIDEO-skivor, DVD-Rskivor, DVD-RW-skivor, DivX-video
och VIDEO-CD-skivor)
Tryck på /m eller M/ när systemet är i
pausläge. För att återgå till normal hastighet
trycker du på H. Varje gång du trycker på /
m eller M/ under slowmotionuppspelning ändras hastigheten. Det finns två
hastigheter tillgängliga. Med varje tryckning
ändras visningen enligt följande:
(utom för JPEG)
Tryck på /m eller M/ medan du spelar
upp en skiva. När du hittar önskad punkt trycker
du på H för att återgå till normal hastighet.
Varje gång du trycker på /m eller M/
under sökning ändras uppspelningshastigheten.
Med varje tryckning ändras visningen enligt
nedan. Faktiska hastigheter kan skilja sig åt för
en del skivor.
Uppspelningsriktning
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (endast DVD-VIDEO-skivor/DVD-VR-läge/
DivX-video/VIDEO-CD-skivor)
×2B (endast DVD-VIDEO-/CD-skivor)
Uppspelningsriktning
2
y1
Motsatt riktning (endast DVD-VIDEO)
2
y1
Spela upp en bildruta i taget
(Frysa bildrutor)
(endast DVD-VIDEO-skivor, DVD-Rskivor, DVD-RW-skivor, DivX-video
och VIDEO-CD-skivor)
Gå till nästa bildruta genom att trycka på
(steg) när systemet är i pausläge. Gå
till föregående bildruta (endast DVD-VIDEO-/
DVD-R-/DVD-RW-skivor) genom att trycka på
(steg). Återgå till normal uppspelning
genom att trycka på H.
Obs!
• Du kan inte söka efter en stillbild på en DVD-R-/
DVD-RW-skiva i VR-läget.
• På DATA-CD-/DATA-DVD-skivor fungerar denna
funktion endast med DivX-videofiler.
38SE
Söka efter titel/kapitel/
spår/avsnitt, etc.
1
Tryck på
DISPLAY. (När du spelar
upp en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva
med JPEG-bildfiler trycker du på
DISPLAY två gånger.)
Tryck på
[** (**)] ändras till [– – (**)].
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
Om du skriver fel
Radera numret genom att trycka på CLEAR
och välj sedan ett annat nummer.
5
Tryck på
.
Systemet startar uppspelningen från
markerat nummer.
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
Teckensfönstret visar olika objekt beroende
på skivan.
DVD VIDEO
Välj det titel-, kapitel-, spår-, index- eller
avsnittsnummer du söker genom att
trycka på X/x eller på
nummerknapparna.
Kontrollmenyn visas.
2
.
[TITEL], [SPÅR], [AVSNITT]
Om du vill söka efter ett avsnitt
med tidkoden (endast DVDVIDEO-skivor och DVD-VR-läge)
[KAPITEL], [INDEX]
1
[TID/TEXT]
Välj [TID/TEXT] om du vill söka efter
startpunkten genom att ange tidkoden.
[TID/TEXT] i steg 2.
[T **:**:**] (uppspelningstid för den
aktuella titeln) är vald.
2
Tryck på
.
[T **:**:**] ändras till [T --:--:--].
[SPÅR]
3
[ALBUM]
[FIL]
Exempel: när du väljer
[KAPITEL]
markeras [** (**)] (** refererar till ett
nummer).
Talet inom parentes visar totala antalet
titlar, kapitel, spår, index, avsnitt, album
eller filer.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Välj
Olika funktioner för att spela skivor
Du kan söka igenom en DVD-skiva efter titel
och kapitel och du kan söka igenom en VIDEOCD-/CD-/DATA-CD-/DATA-DVD-skiva efter
spår, index eller avsnitt. Eftersom titlar och spår
är tilldelade unika nummer på skivan kan du
göra önskat val genom att ange motsvarande
nummer. Du kan också söka efter ett avsnitt med
tidkoden.
3
DVD VIDEO
Ange tidkoden med nummerknapparna och
tryck sedan på
.
För att exempelvis finna det önskade avsnittet
2 timmar, 10 minuter och 20 sekunder efter
starten skriver du [2:10:20].
Tips
• När kontrollmenyn är avstängd kan du söka efter ett
kapitel (DVD-VIDEO/DVD-R/DVD-RW), spår
(VIDEO-CD/CD) eller fil (DATA-CD/DATA-DVD
(DivX-video)) genom att trycka på
nummerknapparna och på
.
Obs!
• Det går inte att söka efter ett avsnitt på en DVD+RWskiva med tidkoden.
Vald rad
39SE
Söka med hjälp av avsnitt
(Bildnavigering)
Du kan dela upp TV-skärmen i 9 mindre delar
och på det sättet snabbt hitta önskat avsnitt.
1
VISA KAPITEL
ENTER
Tryck på PICTURE NAVI upprepade
gånger för att välja alternativ.
• [VISA TITEL] (endast DVD-VIDEOskivor)
• [VISA KAPITEL] (endast DVD-VIDEOskivor)
• [VISA SPÅR] (endast VIDEO-CD/
Super VCD)
3
Tryck på
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Välj titel, kapitel eller spår genom att
trycka på C/X/x/c, tryck sedan på
.
Systemet startar uppspelningen från
markerat avsnitt.
Återgå till normal uppspelning
under pågående inställning
Tryck på O RETURN.
Obs!
• För vissa skivor kan du inte välja vissa funktioner.
40SE
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x och ”RESUME”
visas i frontpanelens teckenfönster. Så länge du
inte tar ut skivan fungerar det att återuppta
uppspelning även om systemet har växlat över
till standbyläge genom att du tryckt på "/1.
1
Tryck på x när du spelar en skiva, för
att stoppa uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Om ”RESUME” inte visas är inte
funktionen för att återuppta uppspelning
tillgänglig.
2
.
Det första avsnittet i varje titel, kapitel eller
spår visas på följande sätt.
4
(Återuppta uppspelningen)
Tryck på PICTURE NAVI under
uppspelning.
Följande skärm visas.
2
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan
Tryck på H.
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
Obs!
• Beroende på var du stoppar skivan kanske systemet
inte återupptar uppspelningen från exakt samma
punkt.
• Den punkt där du stoppade uppspelningen kan
komma att raderas om:
– du matar ut skivan.
– systemet växlar över till standbyläge (endast
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor).
– du ändrar eller återställer inställningarna i
inställningsdisplayen.
– du ändrar nivå för barnlås.
– du byter funktion genom att trycka på
FUNCTION.
– du kopplar bort nätkabeln.
• För DVD-R-/DVD-RW-skivor i VR-läget, VIDEOCD-, CD-, DATA-CD- och DATA-DVD-skivor,
lagrar systemet återupptagningspunkten för den
aktuella skivan.
• Funktionen för att återuppta uppspelning kan inte
användas under programmerad uppspelning och
slumpvis uppspelning.
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda för alla skivor.
Tips
• För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
Spela upp en tidigare uppspelad
skiva med återupptagen
uppspelning (Fortsatt uppspeln.
multi)
(endast DVD-VIDEO-/VIDEO-CDskivor)
Tips
• För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
Obs!
• Om [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] är inställt på [AV]
(sid. 81), raderas återupptagningspunkten när du
ändrar funktionen genom att trycka på FUNCTION.
(Programmerad uppspelning)
Du kan spela upp innehållet på en skiva i önskad
ordning genom att skapa ett eget program med
uppspelningsordning för spåren. Ett program
kan bestå av upp till 99 spår.
1
Tryck på
DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[PROGRAM] och tryck därefter på
.
Alternativen för [PROGRAM] visas.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
AV
AV
INST.
PÅ
3
Tryck på X/x för att välja [INST. t] och
tryck därefter på
.
Olika funktioner för att spela skivor
Systemet lagrar den punkt där du stoppade
skivan för upp till 40 skivor och återupptar
uppspelningen nästa gång du sätter in samma
skiva. När du lagrar en återupptagningspunkt för
den 41:a skivan, raderas
återupptagningspunkten för den första skivan.
Du aktiverar den här funktionen genom att ställa
[FORTSATT UPPSPELN. MULTI] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] till [PÅ]. För
mer information, se ”[FORTSATT UPPSPELN.
MULTI] (endast DVD-VIDEO-/VIDEO-CDskivor)” (sid. 81).
Skapa egna program
[SPÅR] visas när du spelar upp
en VIDEO-CD eller CD.
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR
2. SPÅR – –
3. SPÅR – –
4. SPÅR – –
5. SPÅR – –
6. SPÅR – –
7. SPÅR – –
Spår på en skiva
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Total uppspelningstid
för de spår som finns
med i programmet
fortsättning
41SE
4
Tryck på c.
Ändra eller avbryta ett program
Markören flyttas till spårraden [T] (i det här
fallet spår [01]).
1
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program”.
2
Markera programnumret för det spår du vill
ändra eller avbryta med X/x.
0:00:00
T
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR – –
2. SPÅR – –
3. SPÅR – –
4. SPÅR – –
5. SPÅR – –
6. SPÅR – –
7. SPÅR – –
5
––
01
02
03
04
05
06
Välj det spår du vill ha med i
programmet.
Antag att du t.ex. vill ha med spår [02] i
programmet.
Välj [02] under [T] genom att trycka på X/
x, tryck sedan på .
Det spår du valt
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR
02
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
06
Total uppspelningstid för de spår som
finns med i programmet
6
Vill du programmera fler spår upprepar
du steg 4 till 5.
De programmerade spåren visas i den
ordning du valt dem.
7
Tryck på H för att starta
programmerad uppspelning.
Programmerad uppspelning startar.
När programmet slutar kan du starta om
samma program igen genom att trycka på
H.
Återgå till normal uppspelning
I steg 3 trycker du på CLEAR eller väljer [AV].
Välj [PÅ] i steg 3 och tryck på
för att spela
samma program igen.
Stänga av kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
42SE
DISPLAY tills
Tryck på CLEAR om du vill radera spåret
från programmet.
3
Följ steg 5 för ny programmering.
Om du vill avbryta ett program väljer du [--]
under [T] och trycker sedan på
.
Avbryta alla spår i den ordning de
programmerades
1
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program”.
2
3
Tryck på X och välj [RADERA ALLA].
Tryck på
.
Spela upp spår i slumpvis
ordning
Obs!
• Ett spår som redan spelats väljs också i slumpvis
ordning.
4
(Slumpmässig uppspelning)
Tryck på
.
Slumpvis uppspelning startar.
Återgå till normal uppspelning
Systemet kan ”slumpmässigt blanda”
uppspelningen av spår. Efterföljande
”slumpvisa” uppspelningar ger troligen en
annan uppspelningsordning än den första.
I steg 3 trycker du på CLEAR eller väljer [AV].
Stänga av kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
DISPLAY tills
Obs!
1
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[SLUMPMÄSSIG] genom
att trycka på X/x och tryck sedan på
.
Alternativen för [SLUMPMÄSSIG] visas.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
AV
AV
SPÅR
3
Obs!
• Du kan inte använda den här funktionen för VIDEOCD- och Super VCD-skivor med PBC-uppspelning.
Olika funktioner för att spela skivor
• Samma låt kan spelas upp flera gånger under MP3uppspelning.
Välj det alternativ som du vill spela upp
slumpvis genom att trycka på X/x.
x När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• [SPÅR]: blandar spåren på en skiva.
x När programmerad uppspelning är
aktiverad
• [PÅ]: blandar de spår du valt för
programmerad uppspelning.
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(utom för DivX) eller DATA-DVD-skiva
(utom för DivX)
• [PÅ (MP3)]: blandar MP3-ljudspår i
albumet på den aktuella skivan. Om inget
album är valt spelas det första albumet i
slumpmässig ordning.
43SE
x När du spelar DATA-CD- eller DATADVD-skivor
Spela upprepade gånger
•
•
•
•
[AV]: ingen repetering.
[SKIVA]: repeterar alla album på skivan.
[ALBUM]: repeterar aktuellt album.
[SPÅR] (endast MP3-ljudspår): repeterar
aktuellt spår.
• [FIL] (endast DivX-videofiler): repeterar
aktuell fil.
(Repeterad uppspelning)
Du kan spela upp alla titlar, spår eller album på
en skiva eller en titel, ett kapitel spår eller album
upprepade gånger.
Du kan kombinera slumpmässig uppspelning
och programmerad uppspelning.
4
1
Återgå till normal uppspelning
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på
.
Alternativet är valt.
I steg 3 trycker du på CLEAR eller väljer [AV].
Stänga av kontrollmenyn
Välj
[REPETERA] genom att
trycka på X/x , och tryck sedan på
.
Alternativen för [REPETERA] visas.
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
DISPLAY tills
Obs!
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
AV
AV
SKIVA
SPÅR
3
Tryck på X/x för att välja det som ska
repeteras.
Standardinställningen är understruken.
x När du spelar en DVD-VIDEO-skiva
eller DVD-VR-läge
•
•
•
•
[AV]: ingen repetering.
[SKIVA]: repeterar alla titlar på skivan.
[TITEL]: repeterar aktuell titel på skivan.
[KAPITEL]: repeterar aktuellt kapitel.
x När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• [AV]: ingen repetering.
• [SKIVA]: repeterar alla spår på skivan.
• [SPÅR]: repeterar aktuellt spår.
44SE
• Du kan inte använda den här funktionen för VIDEOCD- och Super VCD-skivor med PBC-uppspelning.
• När du spelar upp DATA-CD-/DATA-DVD-skivor
som innehåller MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler och
deras uppspelningstider inte är lika långa, kommer
ljudet inte att matcha bilden.
• När [LÄGE (MP3, JPEG)] är ställt på [BILD (JPEG)]
(sid. 56) kan du inte välja [SPÅR].
Använda DVD-menyn
1
Tryck på DVD TOP MENU eller DVD
MENU.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
2
3
När du spelar upp DVD-VIDEO- eller DATACD-/DATA-DVD-skivor (DivX-videofiler)
med ljudet inspelat i flera format (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio eller DTS) kan du byta
ljudformat. Om DVD-VIDEO-skivan har
ljudspår på flera språk kan du även byta språk.
Med VIDEO-CD-, CD-, DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivor kan du välja ljudet från
höger eller vänster kanal och lyssna på ljudet
från den valda kanalen genom både höger och
vänster högtalare.
1
Följande skärm visas.
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.
Tryck på
Tryck på AUDIO under uppspelning.
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3/2.1
.
2
Tryck på AUDIO flera gånger för att
välja önskad ljudsignal.
Olika funktioner för att spela skivor
En DVD-skiva är uppdelad i flera avsnitt som
består av en film eller en musikdel. Dessa
sektioner kallas för ”titlar”. När du spelar en
DVD-skiva som innehåller flera titlar kan du
välja den titel du önskar via DVD TOP MENU.
När du spelar upp DVD-skivor som tillåter dig
att välja alternativ som t.ex. språket på
undertexten och det talade språket, väljer du
dessa poster via DVD MENU.
Ändra ljudet
x När du spelar DVD-VIDEO-skivor
Det är DVD-VIDEO-skivan som avgör
vilka språk du kan välja mellan.
När fyra siffror visas anger de språkkoden.
Information om kod för språket finns i
”Språkkoder” (sid. 96). Om samma språk
visas två eller flera gånger har DVDVIDEO-skivan spelats in med flera
ljudformat.
x När du spelar en DVD-VR-läge
De typer av ljudspår som har spelats in på
en skiva visas. Standardinställningen är
understruken.
Exempel:
• [1: HUVUDKANAL] (huvudljud)
• [1: SUBKANAL] (sekundärt ljud)
• [1: HUVUDKANAL+SUBKANAL]
(huvudljud + sekundärt ljud)
• [2: HUVUDKANAL]
• [2: SUBKANAL]
• [2: HUVUDKANAL+SUBKANAL]
fortsättning
45SE
Obs!
• [2: HUVUDKANAL], [2: SUBKANAL] och
[2: HUVUDKANAL+SUBKANAL] visas inte
när en ljudström är inspelad på skivan.
x När du spelar en VIDEO-CD-, CDeller DATA-CD-skiva (MP3-ljud) eller
DATA-DVD-skiva (MP3-ljud)
Standardinställningen är understruken.
• [STEREO]: vanligt standardstereoljud
• [1/V]: ljudet från vänster kanal (mono)
• [2/H]: ljudet från höger kanal (mono)
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(DivX-video) eller DATA-DVD-skiva
(DivX-video)
Valet av ljudsignalformat på DATA-CDeller DATA-DVD-skivor skiljer sig
beroende på DivX-videofilen på skivan.
Formatet visas i teckenfönstret.
Kontroll av ljudsignalens
format
(endast DVD-skivor, DivX-video)
Om du trycker på AUDIO upprepade gånger vid
uppspelning visas den aktuella ljudsignalen
(PCM, Dolby Digital, DTS etc.) som nedan.
x När du spelar en DVD-skiva
Exempel:
Dolby Digital 5.1 kanaler
LFE
(lågfrekvenseffekt)
Surround (L/R)
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Främre (L/R) +
mitt
x När du spelar en Super VCD-skiva
Standardinställningen är understruken.
• [1:STEREO]: stereoljudet från ljudspår 1
• [1:1/V]: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 1 (mono)
• [1:2/H]: ljudet från höger kanal för
ljudspår 1 (mono)
• [2:STEREO]: stereoljudet från ljudspår 2
• [2:1/V]: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 2 (mono)
• [2:2/H]: ljudet från höger kanal för
ljudspår 2 (mono)
C
R
LFE
LS
RS
Formatet på det program
som spelas upp
Exempel:
Dolby Digital 3 kanaler
Surround
(mono)
Främre (L/R)
2:SPANSKA DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
Obs!
S
• Om du spelar upp en Super VCD-skiva som saknar
ljudspår 2, hörs inget ljud om du väljer [2:STEREO],
[2:1/V] eller [2:2/H].
Formatet på det program
som spelas upp
x När du spelar en DATA-CD-skiva (DivXvideo) eller DATA-DVD-skiva (DivX-video)
Exempel:
MP3-ljud
1: MP3 128k
Bithastighet
46SE
Om ljudsignaler
Välja [ORIGINAL] eller
[PLAY LIST] på en DVD-R-/
DVD-RW-skiva
Vissa DVD-R-/DVD-RW-skivor i läget VR
(videoinspelning) använder sig av två olika
typer av titlar för uppspelning: ursprungligt
inspelade titlar ([ORIGINAL]) och titlar som
kan skapas på DVD-inspelare för redigering
([PLAY LIST]). Du kan välja vilken typ av titlar
du vill spela upp.
1
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[ORIGINAL/PLAY LIST],
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på
.
Alternativen för [ORIGINAL/PLAY LIST]
visas.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Olika funktioner för att spela skivor
Ljudsignaler inspelade på en skiva innehåller
ljudelement (kanaler) som framgår nedan. Varje
kanal sänds ut från en separat högtalare.
• Främre (L)
• Främre (R)
• Mitt
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (mono): Den här signalen kan vara
antingen de Dolby Surround Soundbearbetade signalerna eller de Dolby Digital
Sound enkanaliga surroundljudsignalerna.
• LFE-signal (lågfrekvenseffekt)
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningen är understruken.
• [PLAY LIST]: spelar upp de titlar som
skapades från [ORIGINAL] för
redigering.
• [ORIGINAL]: spelar upp de titlar som
ursprungligen spelades in.
4
Tryck på
.
47SE
* Endast VIDEO-CD.
Visa skivinformation
Visa speltid och återstående
tid i frontpanelens
teckenfönster
Du kan granska skivans information, t.ex.
återstående tid, totalt antal titlar på en DVDskiva, antalet spår på en VIDEO-CD-, CD- eller
MP3-skiva, eller filnamn på en skiva med DivXvideo i frontpanelens teckenfönster (sid. 99).
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY medan du
spelar skivan ändras teckenfönstret enligt 1 t
2 t ... t 1 t ...
Vissa av de alternativ som visas kan försvinna
efter några sekunder.
När du spelar en DVD-VIDEOeller DVD-R/DVD-RW-skiva
1 Uppspelningstid och nummer för den
aktuella titeln
2 Återstående tid för den aktuella titeln
3 Uppspelningstid och nummer för aktuellt
kapitel
4 Återstående tid för det aktuella kapitlet
5 Skivnamn
6 Titel och kapitel
När du spelar en DATA-CD-skiva
(MP3-ljud) eller DATA-DVD-skiva
(MP3-ljud)
1 Uppspelningstid och nummer för det aktuella
spåret
2 Spårnamn (filnamn)
Tips
• När du spelar VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner visas speltiden.
Obs!
• Systemet kan bara visa den första nivån med DVD/
CD-text som exempelvis skivnamn eller titel.
• När MP3-filnamnet inte kan visas, syns istället ”*” i
frontpanelens teckenfönster.
• Beroende på texten kan det hända att inte skivans
eller spårets namn visas.
• Speltiden för MP3-ljudspår och DivX-videofiler
kanske inte visas korrekt.
Granska uppspelningstiden
och återstående tid
Du kan granska uppspelningstiden och den
återstående tiden för den titel, det kapitel eller
det spår som spelas samt den totala
uppspelningstiden eller den återstående tiden för
skivan. Du kan också visa DVD-text och MP3mappnamn/-filnamn inspelade på skivan.
1
Följande skärm visas.
När du spelar en DATA-CD-skiva
(DivX-video) eller DATA-DVDskiva (DivX-video)
1 Uppspelningstid för den aktuella filen
2 Aktuellt filnamn
3 Aktuellt album och filnummer
När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(utan PBC-funktioner) eller en CDskiva
1 Uppspelningstid för det aktuella spåret
2 Återstående tid för det aktuella spåret
3 Uppspelningstid för skivan
4 Återstående tid för skivan
5 Skivnamn
6 Spår och index*
48SE
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
T 1:01:57
Tidsinformation
2
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
för att ändra tidsinformationen.
Vad som visas i teckenfönstret och vilken
typ av tid som du kan ändra beror på vilken
skiva du spelar.
x När du spelar en DVD-VIDEO- eller
DVD-RW-skiva
• T **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T–**:**:**
Återstående tid för den aktuella titeln
• C **:**:**
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–**:**:**
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
Granska
uppspelningsinformationen
på skivan
Så här granskar du DVD-/CD-text
Tryck på DISPLAY upprepade gånger i steg 2
för att visa text inspelad på DVD-/CD-skivan.
DVD-/CD-text visas bara när text är inspelad på
skivan. Texten kan inte ändras. Om skivan inte
innehåller någon text visas ”NO TEXT”.
• **:**
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
x När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(utan PBC-funktioner) eller en CDskiva
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
• D **:**
Uppspelningstid för den aktuella
skivan
• D–**:**
Återstående tid för den aktuella skivan
BRAHMS SYMPHONY
Granska DATA-CD-/DATA-DVDtext (MP3-ljud/DivX-video)
Du kan visa namnet på albumet/spåret/filen,
samt ljudbithastigheten (mängden data per
sekund för det aktuella ljudet) på TV-skärmen
genom att trycka på DISPLAY under
uppspelning av MP3-ljudspår eller DivX-videofiler på en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva.
Bithastighet*
T 17:30
Olika funktioner för att spela skivor
x När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(med PBC-funktioner)
128k
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(MP3-ljud) eller DATA-DVD-skiva (MP3ljud)
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(DivX-video) eller DATA-DVD-skiva
(DivX-video)
• **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella filen
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnamn
Spår-/filnamn
* Visas när:
– ett MP3-ljudspår på DATA-CD-/DATA-DVDskivor spelas upp.
– en DivX-videofil som innehåller MP3-ljud på
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor spelas upp.
Obs!
• Tecken/markeringar visas eventuellt inte för en del
språk.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas upp kan
systemet bara visa ett begränsat antal tecken. För
vissa skivor kan inte alla tecken i texten visas.
fortsättning
49SE
Granska datuminformationen
Ändra vinklarna
(endast JPEG)
Du kan granska datuminformationen under
uppspelning när Exif*-taggen registrerats i
JPEG-bildens data.
Tryck på
DISPLAY två gånger under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
Tryck på ANGLE under uppspelning.
Varje gång du trycker på ANGLE ändras
vinkeln.
DATA CD JPEG
Datuminformation
* ”Exchangeable Image File Format” är ett bildformat
för digitalkameror som definierats av Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Tips
• Datuminformationen är [DD/MM/ÅÅÅÅ].
DD: Dag
MM: Månad
ÅÅÅÅ: År
50SE
Om olika vinklar för ett avsnitt har spelats in på
DVD-VIDEO-skivan kan du ändra
visningsvinkel.
Obs!
• För vissa DVD-VIDEO-skivor kan du inte ändra
kameravinkel även om det finns flera kameravinklar
inspelade på den.
Visa undertexterna
Om undertexter har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera språk för undertexter
inspelade på skivan kan du ändra språk under
uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill.
Justera fördröjningen
mellan bild och ljud
(AV SYNK)
Om ljudet inte överensstämmer med bilderna på
TV-skärmen, kan du justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Tryck på SUBTITLE under uppspelning.
1
Varje gång du trycker på SUBTITLE ändras
språket för undertexten.
2
Tryck på
DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
[AV
.
Alternativen för [AV SYNK] visas.
• För vissa DVD-VIDEO-skivor kan du inte ändra
undertexten även om det finns undertexter på flera
språk inspelade på skivan. I vissa fall kan du inte
heller stänga av den.
• Du kan ändra undertexterna om DivX-videofilen har
filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” och innehåller
undertextinformation i samma fil.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
AV
AV
PÅ
3
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Olika funktioner för att spela skivor
Obs!
Tryck på X/x för att välja
SYNK], och tryck därefter på
Standardinställningen är understruken.
• [AV]: justerar inte.
• [PÅ]: justerar skillnaden mellan bild och
ljud.
4
Tryck på
.
Obs!
• Beroende på den ingående ljudströmmen, fungerar
kanske inte den här funktionen.
51SE
Om MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler
Vad är MP3/JPEG?
MP3 är en ljudkomprimeringsteknik som
uppfyller ISO/MPEG-föreskrifterna. JPEG är en
bildkomprimeringsteknik.
Skivor som systemet kan
spela upp
Du kan spela upp DATA-CD-skivor (CD-ROM/CD-R-/CD-RW-skivor) eller DATA-DVDskivor (DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-/DVD-ROM-skivor) inspelade i
MP3- (MPEG1 Audio Layer 3) eller JPEGformat. DATA-CD-skivor måste emellertid vara
inspelad i ett av formaten ISO 9660 Level 1,
Level 2 eller Joliet och DATA-DVD-skivor
måste vara inspelade i UDF (Universal Disk
Format) för att systemet ska kunna identifiera
och spela upp spåren (eller filerna). Du kan även
spela upp Multi Session-skivor (skivor som
bränts i flera omgångar).
Se bruksanvisningen som följde med med CDR/CD-RW- eller DVD-R/DVD-RW-enheten
och med inspelningsprogramvaran (medföljer
ej) som du använder för detaljer angående
inspelningsformatet.
Om Multi Session-skivor
Om MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler spelas in
den första gången som skivan bränns kommer
systemet också att spela upp MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler från senare tillfällen när den har
brännts. Om ljudspår och bilder i ljud-CDformat eller video-CD-format har spelats den
första gången som skivan bränns, kan bara filer
från den gången spelas upp.
Obs!
• Systemet kanske inte kan spela upp vissa DATA-CD/DATA-DVD-skivor skapade i Packet Writeformatet.
52SE
MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler som systemet kan
spela upp
Du kan spela upp MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler:
• som har filtillägget ”.MP3” (MP3-ljudspår)
eller ”.JPG”/”.JPEG” (JPEG-bildfil)
• som är i överensstämmelse med
bildfilsformatet DCF*
* ”Design rule for Camera File system”:
Bildstandarder för digitala kameror reglerade av
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Obs!
• Systemet spelar upp all data med filtillägget
”.MP3”, ”.JPG” eller ”.JPEG” även om de inte
är i MP3- eller JPEG-format. Att spela upp
dessa data kan generera ett högt störljud som
kan skada högtalarsystemet.
• Systemet är inte i överensstämmelse med ljud
i MP3PRO-format.
Uppspelningsordning för MP3ljudspår eller JPEG-bildfiler
Uppspelningsordningen för MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler på en DATA-CD- eller DATADVD-skiva är som följer:
x Struktur för skivinnehåll
Träd 1
Träd 3
Träd 4
Obs!
Träd 5
• Uppspelningsordningen enlig illustrationen gäller
inte alltid, beroende på vilken programvara som
används för att skapa DATA-CD- eller DATA-DVDskivan, eller om det finns fler än 200 album och 300
filer i varje album.
• Systemet kan identifiera upp till 200 album och spelar
inte upp något album efter det 200:e albumet.
• Det kan ta längre tid för systemet att starta en
uppspelning i samband med växling till nästa album
eller hopp till ett annat album.
• En del typer av JPEG-filer kan inte spelas upp.
Olika funktioner för att spela skivor
Album
Träd 2
Tips
• Om du lägger till nummer (01, 02, 03 etc.) framför
spår-/filnamnen när du lagrar spåren (eller filerna) på
en skiva spelas spåren (eller filerna) upp i den
ordningen.
• Att starta uppspelning tar längre tid för en skiva med
många träd.
Spår (MP3-ljud) eller fil
(JPEG-bild)
När du sätter i en DATA-CD- eller DATADVD-skiva och trycker på H spelas de
numrerade spåren (eller filerna) upp från 1 till
7. Eventuella underalbum/spår (eller filer) i ett
aktuellt valt album har prioritet framför nästa
album i samma träd. (Exempel: C innehåller D
så 4 spelas upp före 5.)
När du trycker på DVD MENU och listan med
albumnamn visas (sid. 54), visas de i följande
ordning:
A t B t C t D t F t G. Album
som inte innehåller spår (eller filer) (som
exempelvis album E) visas inte i listan.
53SE
Spela upp DATA-CDskivor eller DATA-DVDskivor med MP3-ljudspår
och JPEG-bildfiler
Det valda spåret spelas upp. Du kan stänga
av spårlistan genom att trycka på DVD
MENU. Om du trycker på DVD MENU en
gång till visas albumlistan på nytt.
Stoppa uppspelning
Tryck på x.
Så här spelar du upp nästa eller
föregående MP3-ljudspår
Välja ett MP3-ljudspår eller
album
1
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Album inspelade på DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan visas. När ett album
spelas upp skuggas titeln.
Tryck på ./>. Observera att du kan välja
nästa album genom att fortsätta trycka på >
efter det sista spåret på det aktuella albumet,
men du kan inte återgå till föregående album
genom att trycka på .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Stänga visningen
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Tryck på X/x för att välja ett album.
x När du väljer ett album
Tryck på H för att börja spela det valda
albumet.
x När du väljer ett spår
Tryck på
.
Listan med spår i albumet visas.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Välj ett spår genom att trycka på X/x, tryck
sedan på
.
54SE
Tryck på DVD MENU.
Välja en JPEG-bildfil eller ett
album
1
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Album inspelade på DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan visas. När ett album
spelas upp skuggas titeln.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Tryck på X/x för att välja ett album.
Så här roterar du en JPEG-bild
x När du väljer ett album
När en JPEG-bildfil visas på TV-skärmen kan du
rotera bilden 90 grader i taget.
Tryck på X/x när du visar en bild. Varje gång du
trycker på X roteras bilden moturs med 90
grader.
Exempel när du trycker på X en gång:
Tryck på H för att börja spela det valda
albumet.
x När du väljar ett bild
Tryck på PICTURE NAVI.
Bilder och filer i albumet visas i 16 rutor.
Rotationsriktning
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Välj den bild du vill visa genom att trycka
på C/X/x/c, tryck sedan på
.
Tryck på CLEAR när du vill återgå till normal
visning.
Stoppa uppspelning
Tryck på x.
Tips
Så här spelar du upp nästa eller
föregående JPEG-bildfil
• En bläddringsruta visas på TV-skärmens högra sida.
Om du vill visa ytterligare bildfiler väljer du den
nedersta bilden och trycker på x. Om du vill återgå
till föregående bild väljer du den översta bilden och
trycker på X.
Olika funktioner för att spela skivor
1
Tryck på C/c när kontrollmenyn inte visas.
Observera att du kan välja nästa album genom
att fortsätta trycka på c efter den sista bilden på
det aktuella albumet, men du kan inte återgå till
föregående album genom att trycka på C. Om du
vill återgå till föregående album väljer du det i
albumlistan.
55SE
Spela upp ljudspår och
bilder som ett bildspel
med ljud
7
Tryck på X/x för att välja album och
tryck på H.
Systemet börjar spela upp valt album.
Du kan slå på och av albumlistan genom att
trycka upprepade gånger på DVD MENU.
Tips
Du kan spela upp ett bildspel med ljud genom att
först placera MP3- och JPEG-filer i samma
album på en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva. Sedan kan du spela upp DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan och välja läget [AUTO]
enligt anvisningarna nedan.
1
2
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
3
Tryck på X/x för att välja
[LÄGE (MP3, JPEG)] och tryck sedan
på
.
Alternativen för [LÄGE (MP3, JPEG)]
visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
LJUD (MP3)
BILD (JPEG)
4
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningen är understruken.
• [AUTO]: JPEG-bildfilerna och MP3ljudspåren från samma album spelas upp
som ett bildspel.
• [LJUD (MP3)]: spelar endast upp MP3ljudspår kontinuerligt.
• [BILD (JPEG)]: endast JPEG-bildfiler
spelas upp som ett bildspel.
5
6
Tryck på
.
Tryck på DVD MENU.
Listan med album inspelade på DATA-CDeller DATA-DVD-skivan visas.
56SE
• När du väljer [AUTO] kan systemet identifiera upp
till 300 MP3-spår och 300 JPEG-filer i ett enda
album. När du väljer [LJUD (MP3)] eller [BILD
(JPEG)] kan systemet identifiera upp till 600 MP3filer eller 600 JPEG-filer i ett enda album. Maximalt
200 album kan identifieras oavsett valt läge.
Obs!
• Om du ställer in [LÄGE (MP3, JPEG)] på [BILD
(JPEG)] för en skiva som endast innehåller MP3-spår
eller [LJUD (MP3)] för en skiva som endast
innehåller JPEG-filer, är det inte säkert att du kan
ändra inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)].
• PICTURE NAVI fungerar inte när [LJUD (MP3)] är
valt.
• Om du spelar ett omfattande MP3-dataspår och
JPEG-bilddata samtidigt kan ljudet hoppas över. Vi
rekommenderar att du ställer in MP3-bithastigheten
på 128 kbit/s eller lägre när du skapar filen. Om ljudet
ändå hoppas över reducerar du storleken på JPEGfilen.
Ange bildspelets varaktighet
(endast JPEG)
När du spelar upp JPEG-bildfiler med bildspel
kan du ange hur länge bilderna ska visas på TVskärmen.
1
Tryck på
DISPLAY två gånger.
Tryck på X/x för att välja
[INTERVALL], tryck därefter på
(endast JPEG)
När du spelar upp en JPEG-bildfil kan du välja
vilken effekt som ska användas när du visar
bildspelet.
1
Kontrollmenyn visas.
2
Välja en effekt för bildfiler i
bildspelet
.
2
DATA CD JPEG
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Tryck på
.
Alternativen för [EFFEKT] visas.
Standardinställningen är understruken.
• [NORMAL]: ställer in bildvisningen på 6
till 9 sekunder.
• [SNABB]: ställer in bildvisningen på
kortare än [NORMAL].
• [LÅNGSAM1]: ställer in bildvisningen
på längre än [NORMAL].
• [LÅNGSAM2]: ställer in bildvisningen
på längre än [LÅNGSAM 1].
4
Tryck på X/x för att välja
[EFFEKT] och tryck sedan på
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
TYP 1
TYP 1
TYP 2
TYP 3
TYP 4
TYP 5
AV
3
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningen är understruken.
• [TYP 1]: Bilden sveper in från toppen till
botten.
• [TYP 2]: Bilden sträcks ut från vänster till
höger på TV-skärmen.
• [TYP 3]: Bilden sträcks ut från TVskärmens mitt.
• [TYP 4]: Bilden tilldelas effekter
slumpvis.
• [TYP 5]: Nästa bild glider in över den
föregående bilden.
• [AV]: Stänger av den här funktionen.
.
Obs!
• En del JPEG-filer kan ta längre tid än andra att visa,
vilket kan göra att bildvisningen verkar längre än för
det alternativ du valde. Särskilt progressiva JPEGfiler eller JPEG-filer på 3 000 000 pixlar eller mer.
DATA CD JPEG
4
Tryck på
Olika funktioner för att spela skivor
3
DISPLAY två gånger.
Kontrollmenyn visas.
Alternativen för [INTERVALL] visas.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
SNABB
LÅNGSAM 1
LÅNGSAM 2
Tryck på
.
57SE
Titta på DivX®-videofilmer
Om DivX-videofiler
DivX® är en videokomprimeringsteknik som
utvecklats av DivX, Inc. Denna produkt är
officiellt DivX®-certifierad.
Du kan spela upp DATA-CD- och DATADVD-skivor som innehåller DivX®-videofiler.
DATA-CD- och DATA-DVD-skivor
som systemet kan spela upp
Uppspelning av DATA-CD- (CD-ROM-/CD-R/CD-RW-skivor) och DATA-DVD-skivor
(DVD-ROM-/DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor) på det här systemet är
föremål för särskilda förutsättningar:
– På de DATA-CD-/DATA-DVD-skivor som
innehåller DivX-videofiler utöver MP3ljudspår eller JPEG-bildfiler, kan systemet
endast spela upp DivX-videofilerna.
Detta system kan dock bara spela upp DATACD-skivor med det logiska formatet ISO 9660
Level 1/Level 2 eller Joliet, samt DATA-DVDskivor av UDF-format (Universal Disk Format).
Mer information om inspelningsformat finns i
bruksanvisningarna som medföljer
skivenheterna och programvaran som du
använder för inspelning (medföljer ej).
Om uppspelningsordningen av
data på DATA-CD- eller DATADVD-skivor
DivX-videofiler som systemet kan
spela upp
Spelaren kan spela upp data som spelats in i
DivX-format och som har filtillägget ”.AVI”
eller ”.DIVX”. Systemet spelar inte upp filer
med filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” om de
inte innehåller en DivX-video.
Tips
• Mer information om MP3-ljudfiler eller JPEGbildfiler som kan spelas upp på DATA-CD-skivor
eller DATA-DVD-skivor finns i avsnittet ”Skivor
som systemet kan spela upp” (sid. 52).
Obs!
• Systemet kan eventuellt inte spela upp en DivXvideofil när filen har kombinerats av två eller fler
DivX-videofiler.
• Systemet kan inte spela upp en DivX-videofil vars
storlek överstiger 720 (bredd) × 576 (höjd) eller 2
GB.
• Beroende på DivX-videofilen, kan det vara avbrott i
ljudet eller ljudet kanske inte stämmer överens med
bilderna på TV-skärmen.
• Systemet kan inte spela upp vissa DivX-videofiler
som överstiger 3 timmar.
• Beroende på DivX-videofilen, kan bilden pausas eller
vara otydlig. I detta fall rekommenderas du att skapa
filen vid en lägre bithastighet. Om ljudet fortfarande
är störande, rekommenderas ljudformatet MP3.
Observera dock att systemet inte kan spela upp filer
av WMA-format (Windows Media Audio).
• På grund av komprimeringstekniken som används för
DivX-videofiler, kan det ta en stund för bilden att
visas efter att du har tryckt på H.
Välja ett album
1
Tryck på DVD MENU.
Skivans albumlista visas. Endast album
som innehåller DivX-videofiler
förekommer i listan.
Se ”Uppspelningsordning för MP3-ljudspår
eller JPEG-bildfiler” (sid. 53). Observera att
uppspelningsordningen inte alltid gäller,
beroende på vilken programvara som används
för att skapa DivX-videofilen, eller om det finns
fler än 200 album och 600 DivX-videofiler i
varje album.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Obs!
• Systemet kanske inte kan spela upp vissa DATA-CD/DATA-DVD-skivor skapade i Packet Writeformatet.
58SE
2
Välj det album du vill spela upp genom
att trycka på X/x.
3
Tryck på H.
Systemet börjar spela upp valt album.
För att välja DivX-videofiler, se ”Välja en
DivX-videofil” (sid. 59).
Gå till nästa eller föregående
sida
Tryck på C/c.
Stänga visningen
Tryck upprepade gånger på DVD MENU.
Stoppa uppspelning
Tips
Välja en DivX-videofil
1
Efter steg 2 i ”Välja ett album” trycker
du på
.
Listan med filerna i albumet visas.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Du kan välja nästa eller föregående DivXvideofil i samma album genom att trycka på
./>.
Du kan också välja den första filen i nästa album
genom att trycka på > under uppspelning av
den sista filen i det aktuella albumet. Observera
att du inte kan backa till ett föregående album
genom att trycka på .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
• Om antalet visningar är förinställt, kan du spela upp
DivX-videofilerna så många gånger som numret
visar. Följande förekomster tas med i beräkningen:
– när systemet stängs av.
– när en annan fil spelas.
– när skivfacket öppnas.
Olika funktioner för att spela skivor
Tryck på x.
Spela upp nästa eller föregående
DivX-videofil utan att slå på
ovannämnda fillista
Välj en fil genom att trycka på X/x,
tryck sedan på
.
Den fil du valt spelas upp.
Gå till nästa eller föregående
sida
Tryck på C/c.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Stoppa uppspelning
Tryck på x.
59SE
Spela upp VIDEO-CDskivor med PBCfunktioner (version 2.0)
(PBC-uppspelning)
Med PBC-funktioner (uppspelningskontroll)
kan du utföra enkla interaktiva åtgärder, samt
använda sökfunktioner och andra liknande
funktioner.
Med PBC-uppspelning kan du spela VIDEOCD-skivor interaktivt genom att följa menyn på
TV:n.
1
Börja spela en VIDEO-CD-skiva med
PBC-funktioner.
Menyn för ditt val visas.
2
3
4
Välj alternativets nummer med
nummerknapparna.
Tryck på
.
Följ instruktionerna på menyn för
interaktiva funktioner.
Se anvisningarna som följer med skivan
eftersom procedurerna kan skilja sig åt
mellan olika VIDEO-CD-skivor.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
Obs!
• Beroende på vilken VIDEO-CD-skiva du spelar kan
meddelandet [Tryck på ENTER] i steg 3 kanske visas
som [Tryck på SELECT] i de anvisningar som
medföljer skivan. I så fall trycker du på H.
Tips
• Om du vill spela upp utan PBC-funktionen trycker du
på ./> eller använder nummerknapparna
medan systemet är i stoppat läge för att välja ett spår,
och trycker sedan på H eller
. Systemet startar
oavbruten uppspelning. Du kan inte visa stillbilder,
till exempel en meny. För att återgå till PBCuppspelning trycker du på x två gånger och sedan på
H.
60SE
Ändra ett förinställt nummer
Tuner-funktioner
Börja om från steg 1.
Förinställa radiostationer
Du kan förinställa 20 FM-stationer och 10 AMstationer. Innan du ställer in stationerna bör du
skruva ner volymen till lägsta nivån.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på och håll ner TUNING + eller –
tills den automatiska sökningen börjar.
3
4
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”MEMORY” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tuner-funktioner
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
eller c.
Tryck på
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
6
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
Tips
• Du kan direkt välja ett förinställt nummer
genom att trycka på nummerknapparna.
7
Tryck på
.
Stationen lagras.
8
9
Upprepa stegen 1 till 7 om du vill lagra
andra stationer.
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
61SE
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i förväg i systemets
minne (se ”Förinställa radiostationer” (sid. 61)).
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
1
2
Tryck på SYSTEM MENU.
3
4
Tryck på
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
3
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”MONO”.
Standardinställningen är understruken.
• ”STEREO”: stereomottagning.
• ”MONO”: monomottagning.
Tips
• Du kan direkt välja ett förinställt
stationsnummer genom att trycka på
nummerknapparna.
Tryck på X/x upprepade gånger tills ”FM
MODE” visas i frontpanelens teckenfönster.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Stänga av radion
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tryck på "/1.
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
För manuell inställning trycker du på TUNING
+ eller – upprepade gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING + eller –. Den automatiska
inställningen stoppar automatiskt när systemet
tar emot en radiostation. För att stoppa den
automatiska inställningen manuellt trycker du
på TUNING + eller –.
Ställa in radiostationer när du vet
deras frekvenser
Använd direktinställning i steg 2.
1
2
Tryck på D.TUNING.
3
Tryck på
Tryck på nummerknapparna för att välja
önskade frekvenser.
.
Tips
• Förbättra mottagningen genom att rikta om
antennerna.
62SE
Namnge förinställda stationer
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (till exempel ”XYZ”) visas i
frontpanelens teckenfönster när en station väljs.
Observera att endast ett namn kan användas för
varje förinställd station.
Obs!
• Du kan inte ange namn för förinställda stationer i
RDS (Radio Data System) (sid. 63).
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
3
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
Tryck på SYSTEM MENU.
4
5
6
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”NAME IN” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Vad är RDS?
eller c.
Tryck på
Skapa ett namn med hjälp av
markörknapparna.
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostations.
Tryck på C/c upprepade gånger tills
tecknet som ska ändras blinkar, tryck sedan
på X/x för att välja önskat tecken.
Radera tecknet genom att trycka på C/c
upprepade gånger tills tecknet som ska
raderas blinkar och tryck sedan på CLEAR.
Tryck på
.
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationsnamnet lagras.
8
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tips
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna tuner har flera RDSfunktioner, t.ex. visning av stationsnamn. RDS
är bara tillgängligt för FM-stationer.*
Obs!
• RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-systemet kan du höra med lokala
radiostationer för mer information om RDS-tjänster
i ditt område.
Tuner-funktioner
Om du skriver fel
7
Använda RDS (Radio Data
System)
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station på FM-bandet.
När du får in en station som har RDS-tjänster
visas stationsnamnet* i frontpanelens
teckenfönster.
* Om en RDS-sändning inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i frontpanelens teckenfönster.
• Du kan kontrollera frekvensen genom att trycka
upprepade gånger på DISPLAY (sid. 63).
Visa stationens namn eller
frekvens i frontpanelens
teckenfönster
När systemet är inställt på ”TUNER FM” eller
”TUNER AM”, kan du kontrollera frekvensen
med hjälp av frontpanelens teckenfönster.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
visningen enligt följande:
1 Stationsnamn*
2 Frekvens**
* Detta visas om du angett ett namn för en förinställd
station.
** Återgår till normal visning efter att flera sekunder
förflutit.
63SE
Andra åtgärder
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Du kan styra TV:n (enbart Sony) med den
medföljande fjärrkontrollen.
Styra TV-apparater med
fjärrkontrollen
Du kan styra TV:n med följande knappar.
Tryck på
För att
TV [/1
Stänga av eller sätta på TV:n.
TV INPUT
Växla TV:ns insignalkälla
mellan TV:n och andra
insignalkällor.
TV VOL +/–
Ställa in TV:ns ljudvolym.
TV CH +/–
Välja TV-kanal.
Nummerknappar*, Välja TV-kanal.
ENTER*
DVD MENU*
C/X/x/c*,
RETURN*
Visa TV:ns meny.
*
Välj alternativet i menyn.
Återgår till föregående kanal
eller menynivå för TV:n.
* Använd dessa knappar samtidigt som du trycker på
TV-knappen.
- för val av kanalnummer högre än 10. (Till
exempel, för kanal 25 ska du trycka på - och
därefter 2 och 5.)
Obs!
• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan styra
TV:n eller använda vissa av knapparna ovan.
Använda funktionen
THEATRE SYNC
Med THEATRE SYNC kan du slå på din Sony
TV och detta system, ändra systemets läge till
”DVD” och sedan växla TV:ns insignalkälla
med en knapptryckning.
Förbereda för funktionen
THEATRE SYNC
Registrera TV:ns insignalkälla som är ansluten
till detta system.
Håll ner TV INPUT samtidigt som du anger
koden för TV:ns insignalkälla som är
ansluten till den här enheten (se tabellen)
med hjälp av nummerknapparna.
TV:ns insignalkälla väljs.
Ställ in TV:ns insignal till den insignal du
använde när du anslöt enheten. Se TV:ns
bruksanvisning för mer information.
Tryck på
Nummer
TV:ns insignalkälla
TV INPUT
0
Ingen insignalkälla
(standard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
* Förutom nordamerikanska modeller.
64SE
Hantera funktionen THEATRE
SYNC
Använda ljudeffekter
Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och denna enhet
och tryck sedan en gång på THEATRE SYNC.
Förstärka basfrekvenser
Om denna funktion inte fungerar, ändrar du
överföringstiden. Överföringstiden varierar
beroende på TV:n.
Basfrekvenser kan förstärkas.
Ändra överföringstiden
Håll ner TV CH + samtidigt som du skriver
in koden för överföringstiden (se tabellen)
med hjälp av nummerknapparna.
Tryck på DYNAMIC BASS.
Basfrekvenserna förstärks effektivt.
Stänga av ljudeffekten
Tryck på DYNAMIC BASS igen.
Överföringstiden från fjärrkontrollen väljs.
Nummer
Överföringstid
TV CH +
1
0,5 (standard)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Andra åtgärder
Tryck på
Obs!
• Denna funktion gäller endast för TV-apparater från
Sony. (Denna funktion fungerar eventuellt inte på alla
TV-apparater från Sony.)
• Om avståndet mellan TV:n och denna enhet är alltför
stort, fungerar eventuellt inte denna funktion.
Installera enheten nära TV:n.
• Håll fjärrkontrollen riktad mot TV:n och denna enhet
medan du anger koden.
65SE
Använda sovtimern
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 1 eller 10 minuter.
1
2
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SLEEP” visas i frontpanelens
teckenfönster, tryck sedan på
eller
c.
Ändra ljusstyrkan i
frontpanelens
teckenfönster
Ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster kan
ställas in i två olika nivåer.
1
2
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Visningen av minuter (återstående tid)
ändras enligt följande:
3
Tips
4
Tryck på
.
Inställningen är klar och ”SLEEP” tänds i
frontpanelens teckenfönster.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Ändra den återstående tiden
Börja om från steg 1.
Avbryta sovtimer-funktionen
Välj ”SLEEP OFF” i steg 3.
66SE
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DIMMER” visas i frontpanelens
teckenfönster. Tryck sedan på
eller
c.
Tryck på X/x för att välja ljusstyrka i
frontpanelens teckenfönster.
Standardinställningen är understruken.
• ”DIMMER OFF”: Starkt ljus.
• ”DIMMER ON”: Frontpanelens
teckenfönster blir mörkt.
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
• Du kan välja återstående tid genom att trycka på
nummerknapparna. I detta fall kan du förinställa
tiden i steg om 1 minut.
Tryck på SYSTEM MENU.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Använda DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)-adaptern
är till för att man ska kunna lyssna på ljud från
en bärbar ljudkälla eller en PC. Genom att
ansluta DIGITAL MEDIA PORT-adaptern kan
du lyssna på ljud från anslutna
systemkomponenter.
Vilka DIGITAL MEDIA PORT-adaptrar som
finns tillgängliga varierar mellan olika områden.
Läs ”Ansluta andra komponenter” (sid. 30) för
detaljerad information om DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern.
Obs!
• Beroende på typen av DIGITAL MEDIA PORTadapter (medföljer ej) kan du styra en ansluten
komponent med hjälp av knapparna på
fjärrkontrollen eller enheten. Följande bild visar ett
exempel på vilka knappar som kan användas i denna
situation.
Obs!
./>
H
x
X
Andra åtgärder
• Anslut inte någon annan adapter än DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern.
• Anslut inte eller koppla inte bort DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern till/från enheten medan systemet är
påslaget.
• Beroende på vilken typ av DIGITAL MEDIA PORTadapter (medföljer ej) som används, matas också
bilderna ut. I detta fall matar systemet enbart ut
EURO AV OUTPUT-signalen, oavsett vilken typ av
videosignal det är.
Spela den anslutna
komponenten på systemet
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”DMPORT” visas på frontpanelens
teckenfönster.
Börja spela upp på den anslutna
komponenten.
Ljud och bilder från den anslutna
komponenten spelas på systemet eller den
anslutna TV:n.
Information om användning finns i
bruksanvisningen för DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern (medföljer ej).
Tips
• Du kan förbättra ljudet när inspelningar i MP3-format
eller andra komprimerade format spelas upp med en
bärbar ljudkälla. Tryck på SOUND FIELD flera
gånger tills ”A.F.D. STD” visas i frontpanelens
teckenfönster. För att avbryta väljer du något annat än
”A.F.D. STD”.
67SE
Inaktivera knapparna på
enheten
(Barnspärr)
Du kan inaktivera knapparna på enheten
(förutom "/1) för att förhindra att de används
felaktigt, till exempel vid lek
(barnspärrfunktion).
När barnspärrfunktionen är aktiverad är
knapparna på enheten låsta och ”
” tänds i
frontpanelens teckenfönster. (Du kan styra
systemet med fjärrkontrollen.)
Obs!
• Om du trycker på knapparna på enheten medan
barnspärrfunktionen är aktiverad visas ”CHILD
LOCK” i frontpanelens teckenfönster.
1
2
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”CHILD LOCK” visas i frontpanelens
teckenfönster och tryck sedan på
eller c.
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningen är understruken.
• ”OFF”: Barnspärrfunktionen är
inaktiverad.
• ”ON”: Barnspärrfunktionen är aktiverad.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tips
• Du kan aktivera barnspärrfunktionen genom att
trycka på x i mer än 5 sekunder (”
” tänds i
frontpanelens teckenfönster).
För att avbryta trycker du på x i mer än 5 sekunder
så att ”
” släcks i frontpanelens teckenfönster.
68SE
4
Avancerade inställningar och
justeringar
Tryck på X/x för att välja [PÅ t], tryck
sedan på
.
x Om du inte har angett ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
Låsa skivor
(ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS)
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Du kan ange två typer av
uppspelningsrestriktioner för önskad skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ange uppspelningsrestriktionerna så att
systemet inte kommer att spela olämpliga
skivor.
• Barnlås
Uppspelningen för vissa DVD-VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som
t.ex. användarens ålder. Avsnitt kan låsas eller
bytas ut mot andra avsnitt.
Samma lösenord används för både Anpassat
barnlås och Barnlås.
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på .
Displayen där du bekräftar lösenordet visas.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Ange lösenord och tryck på
Du kan ange samma lösenord för Anpassat
barnlås för upp till 40 skivor. När du ställer in
den 41:a, annulleras den första skivan.
1
5
Sätt i den skiva som du vill låsa.
Om skivan spelas trycker du på x för att
stoppa uppspelningen.
2
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
Tryck på X/x för att välja
[BARNLÅS] och tryck därefter på
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
.
Ange eller ange på nytt ditt lösenord på
4 siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på
.
[Anpassat barnlås används.] visas och TVskärmen återgår sedan till kontrollmenyn.
Kontrollmenyn visas.
3
ENTER
Om du vill stänga av Anpassat
barnlås
1
Genomför steg 1 till 3 av ”Hindra
uppspelning av specifika skivor
[ANPASSAT BARNLÅS]”.
2
Tryck på X/x för att välja [AV t], tryck
sedan på
.
3
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
Avancerade inställningar och justeringar
BARNLÅS
Hindra uppspelning av
specifika skivor [ANPASSAT
BARNLÅS]
.
AV
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
fortsättning
69SE
3
Så här spelar du upp en skiva
med Anpassat barnlås
1
x Om du inte har angett ett lösenord
Sätt i skivan som har aktiverat Anpassat
barnlås.
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
Displayen [ANPASSAT BARNLÅS] visas.
BARNLÅS
ANPASSAT BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
2
Tryck på X/x för att välja [SPELARE
t], tryck sedan på
.
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på .
Displayen där du bekräftar lösenordet visas.
.
Systemet är klart för uppspelning.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Tips
• Om du glömmer lösenordet, skriv in det 6-siffriga
numret ”199703” med hjälp av nummerknapparna
när du blir ombedd att ange lösenordet på displayen
[ANPASSAT BARNLÅS], och tryck sedan på
.
Du uppmanas att ange ett nytt 4-siffrigt lösenord.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
Begränsa uppspelning för
barn [BARNLÅS]
ENTER
.
(endast DVD)
Uppspelningen för vissa DVD-VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som t.ex.
användarens ålder. Funktionen [BARNLÅS] ger
dig möjlighet att välja en nivå för att begränsa
uppspelningen.
1
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
4
Ange eller ange på nytt ditt lösenord på
4 siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på
.
Displayen för angivande av nivå för
uppspelningsbegränsning visas.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[BARNLÅS] och tryck därefter på
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
70SE
DVD VIDEO
.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
USA
5
Tryck på X/x för att välja [STANDARD]
och tryck sedan på
.
Alternativen för [STANDARD] visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
Om du vill stänga av funktionen
barnlås
Ställ in [NIVÅ] till [AV] i steg 8.
Så här spelar du en skiva med
barnlås aktiverat
AV
USA
USA
ÖVRIGA
1
Displayen för inskrivning av lösenordet visas.
2
6
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
Uppspelningen startas.
Tryck på X/x för att välja ett geografiskt
område som nivå för
uppspelningsbegränsning och tryck
sedan på
.
Området väljs.
Om du väljer [ÖVRIGA t] väljer du och
anger en standardkod från tabellen på sidan
”Koder för barnlås” (sid. 96) med
nummerknapparna.
Tryck på X/x för att välja [NIVÅ] och
tryck sedan på
.
Alternativen för [NIVÅ] visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
AV
8:
7:
6:
5:
NC17
R
Tips
• Om du glömmer lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1-3 i avsnittet ”Hindra uppspelning av
specifika skivor [ANPASSAT BARNLÅS]”. När du
ombeds att ange lösenordet skriver du ”199703” med
hjälp av nummerknapparna och trycker sedan på
.
Du uppmanas att ange ett nytt 4-siffrigt lösenord. När
du har angett ett nytt 4-siffrigt lösenord sätter du in
skivan i enheten igen och trycker på H. När
displayen för att ange lösenord visas anger du det nya
lösenordet.
Obs!
• När du spelar skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnlåsnivån medan skivan spelas.
I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar sedan
nivå. Om läget för återupptagen uppspelning avbryts,
återgår nivån till föregående nivå.
Ändra lösenordet
8
Tryck på X/x för att välja önskad nivå
och tryck sedan på
.
1
Kontrollmenyn visas.
Inställningen av barnlås är klar.
2
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
Tryck på X/x för att välja
[BARNLÅS] och tryck därefter på
Avancerade inställningar och justeringar
7
Sätt in skivan och tryck på H.
.
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
3
Tryck på X/x för att välja [LÖSENORD
t], tryck sedan på
.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Ju lägre värdet är, desto striktare är
begränsningen.
4
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
fortsättning
71SE
5
6
Ange ett nytt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
För att bekräfta lösenordet anger du
det på nytt med hjälp av
nummerknapparna och trycker sedan
på
.
Så här får du optimalt
surroundljud i ett rum
(HÖGTALARPLACERING)
Om du skriver fel medan du
skriver in lösenordet
Beroende på rummets utformning kan du kanske
inte installera vissa högtalare. För att uppnå
bättre surroundljud rekommenderas att du först
bestämmer högtalarplaceringarna.
Tryck på C innan du trycker på
rätt nummer.
1
och skriv in
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
3
Tryck på X/x för att välja
[HÖGTALARPLACERING] och tryck
därefter på
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
HÖGTALARPLACERING
HÖGTALARPLACERING
AUTOM. KALIBRERING
4
DVD VIDEO
Välj [HÖGTALARPLACERING] genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
.
Alternativen för
[HÖGTALARPLACERING] visas.
HÖGTALARPLACERING
STANDARD
72SE
5
Välj en inställning genom att trycka på
C/c.
• [ALLA FRONT]: vid installation av
samtliga högtalare framför
lyssningspositionen.
• [STANDARD]: för normal installation av
samtliga högtalare.
• [ALLA FRONT - INGEN CENTER]: vid
installation av främre och
surroundhögtalare framför
lyssningspositionen.
• [INGEN MITT]: vid installation av
främre och surroundhögtalare.
• [ANNAT RUM]: vid installation av de
främre högtalarna i ett rum och
surroundhögtalarna i ett annat.
• [ENDAST FRONT]: vid installation av
främre högtalare.
Obs!
• Högtalarljudet i det andra rummet är samma
som för främre- och surroundhögtalarna.
6
Tryck på
Avancerade inställningar och justeringar
• [INGEN SURROUND]: vid installation
av mitt- och främre högtalare.
.
Inställningen aktiveras.
fortsättning
73SE
7
Tryck på X/x för att välja [JA] eller
[NEJ] och tryck sedan på
.
• [JA]: fortsätt med
[AUTOM.KALIBRERING], se steg 4 av
”Automatisk kalibrering av korrekta
inställningar” (sid. 74).
• [NEJ]: lämna
[HÖGTALARPLACERING].
Automatisk kalibrering av
korrekta inställningar
(AUTOM.KALIBRERING)
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
kan ställa in det korrekta surroundljudet
automatiskt.
HÖGTALARPLACERING
Obs!
Fortsätta med AUTOM. KALIBRERING?
JA
NEJ
Obs!
• För att lyssna på surroundljud efter att du ändrat
högtalarnas placering, rekommenderas att du ställer
in [HÖGTALARPLACERING] och därefter
[AUTOM.KALIBRERING].
• För att ställa in [AUTOM.KALIBRERING] måste du
ansluta den medföljande kalibreringsmikrofonen.
• Teckenfönstret på frontpanelen visar vald
[HÖGTALARPLACERING]. Den visar inte
högtalarna som avger ljud.
• När du ändrar inställningen [ANSLUTNING] under
[HÖGTALARINSTÄLLN.], återgår inställningen
[HÖGTALARPLACERING] till [STANDARD].
• Högt testljud matas ut när
[AUTOM.KALIBRERING] startar. Du kan inte
sänka volymen. Visa hänsyn till barn och grannar.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
3
Tryck på X/x för att välja
[HÖGTALARPLACERING] och tryck
därefter på
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
HÖGTALARPLACERING
HÖGTALARPLACERING
AUTOM. KALIBRERING
4
DVD VIDEO
Välj [AUTOM.KALIBRERING] genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
.
Alternativen för
[AUTOM.KALIBRERING] visas.
AUTOM. KALIBRERING
Anslut kalibreringsmikrofonen.
Starta mätning?
JA
NEJ
74SE
Anslut kalibreringsmikrofonen till A.CAL
MIC uttaget på frontpanelen och placera
den i öronnivå med hjälp av ett trebensstativ
(medföljer ej). Varje högtalares framsida
bör vara vänd mot kalibreringsmikrofonen
och inga hindrande föremål får finnas
mellan högtalarna och
kalibreringsmikrofonen. Var tyst under
mätningen.
Obs!
• Se till att du inte befinner dig i mätområdet och
var helt tyst under mätningen (cirka tre
minuter), annars kan mätningen misslyckas.
Under mätningen matas testsignaler ut från
högtalarna.
• Mätningarna kan påverkas av miljön i det rum
där systemet installerats.
• Om ett felmeddelande visas, följ det och välj
sedan [JA].
Ett felmeddelande visas när:
– hörlurarna är anslutna.
– kalibreringsmikrofonen inte är ansluten.
– främre högtalare inte är korrekt anslutna.
– surroundhögtalare inte är korrekt anslutna.
– främre högtalare och surroundhögtalare inte
är korrekt anslutna.
– det är för mycket störningar runt
kalibreringsmikrofonen.
– kalibreringsmikrofonen är överbelastad.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Kalibreringsmikrofon
6
Tryck på C/X/x/c för att välja [JA] eller
[NEJ], och tryck därefter
.
Koppla ur kalibreringsmikrofonen och välj
sedan [JA]. Resultatet implementeras.
Mätning genomförd.
FRAM V :
JA
JA
FRAM H :
INGEN
MITTEN :
SUBWOOFER : JA
SURROUND V : INGEN
SURROUND H : INGEN
Om det är OK, koppla ur kalibreringsmikrofonen
och välj “JA”.
JA
NEJ
x Mätningen är inte OK.
5
Följ meddelandet och välj därefter [JA] för
att försöka igen.
Tryck på X/x för att välja [JA] och tryck
sedan på
.
Avancerade inställningar och justeringar
x Mätningen är OK.
Fel vid mätning.
Kalibreringen startar.
Kontrollera högtalaranslutning.
Försöka igen?
Mäter. Vänta ett ögonblick.
JA
NEJ
Tips
• Du kan kontrollera avståndet mellan
lyssningspositionen och varje högtalare. Se sid. 82
fortsättning
75SE
Obs!
• Medan den automatiska kalibreringen pågår:
– stäng inte av strömmen.
– tryck inte på någon knapp.
– ändra inte ljudvolymen.
– ändra inte funktionen.
– byt inte skiva.
– sätt inte i eller mata ut en skiva.
– anslut inte hörlurarna.
– koppla inte ur kalibreringsmikrofonen.
• Måttet för [SUBWOOFER] är alltid [JA] eftersom
systemet inte utför subwooferkalibrering.
Använda
inställningsdisplayen
Genom att använda inställningsdisplayen kan du
göra olika justeringar för till exempel bild och
ljud.
För en övergripande lista med alla alternativ på
inställningsdisplayen, se sid. 103.
Visade inställningar varierar beroende på
landsmodell.
Obs!
• Uppspelningsinställningar lagrade på skivan har
prioritet före inställningsdisplayens inställningar och
alla beskrivna funktioner kanske inte fungerar.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
3
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR] och tryck sedan på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
SNABB
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
BNR
4
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD]
och tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
76SE
ENGELSKA
ENGELSKA
URSPRUNGLIG
AUTO LJUD
5
Tryck på X/x för att välja alternativ för
inställning från den lista som visas:
[SPRÅKINSTÄLLNING],
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR],
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] eller
[HÖGTALARINSTÄLLN.]. Tryck sedan
på
.
Återställa alla [INSTÄLLNINGAR]
Inställningsalternativet är valt.
Exempel: [SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
3
Valt alternativ
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
Inställningsalternativ
6
Välj [ÅTERSTÄLLA] i steg 4 och tryck på
.
2
Välj [JA] med X/x.
Du kan också avbryta processen och återgå
till kontrollmenyn genom att välja [NEJ] här.
Tryck på
.
Alla inställningar som förklaras på sidorna 78
till 84 återgår till standardinställningarna.
Tryck inte på [/1 när du återställer systemet
eftersom det tar några sekunder att göra klart.
Obs!
• När du startar systemet efter att det återställts, och det
inte finns någon skiva i enheten, visas
guidemeddelandet på TV-skärmen. Tryck på
för
att utföra snabbinställningarna (sid. 20) och på
CLEAR för att återgå till normalskärmen.
Välj ett alternativ med X/x och tryck
sedan på
.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
BAKGRUND: 4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
4:3 UTSIGNAL:
Alternativ
Välj en inställning med X/x och tryck
sedan på
.
Alternativet väljs och inställningen är klar.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
Avancerade inställningar och justeringar
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [TV-TYP]
7
1
Markerad inställning
77SE
Ange språk för
skärmtexten eller
ljudspåret
Inställningar för displayen
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
Välj inställningar beroende på vilken TV som
ansluts.
[SPRÅKINSTÄLLNING]
Med [SPRÅKINSTÄLLNING] kan du ange
olika språk för skärmtexten och ljudspåret.
Välj [SPRÅKINSTÄLLNING] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 76).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Välj [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 76).
Standardinställningarna är understrukna.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
ENGELSKA
ENGELSKA
URSPRUNGLIG
AUTO LJUD
x [TV-TYP]
x [SKÄRMTEXT] (Texten på skärmen)
Ändrar språk för texten på TV-skärmen.
Väljer bildformatet för den anslutna TV:n (4:3
standard eller widescreen).
[16:9]
Välj detta när du ansluter till en
widescreen-TV eller en TV med
widescreen-funktion.
[4:3
BREVLÅDEFORMAT]
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar en
widescreen-film med svarta
remsor på den övre och nedre
delen av TV-skärmen.
[4:3
PAN&SCAN]
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar automatiskt
widescreen-filmen på hela
skärmen och skär av de delar som
inte får plats.
x [MENY] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Du kan välja önskat språk för skivans meny.
x [LJUD] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Ändrar språk för ljudspåret.
När du väljer [URSPRUNGLIG] väljs skivans
prioriterade språk.
x [UNDERTEXT] (endast DVD-VIDEOskivor)
Ändrar språk för de undertexter som finns på
DVD-VIDEO-skivan.
När du väljer [AUTO LJUD] ändras språket på
undertexten till språket som du valde för
ljudspåret.
Tips
• Om du väljer [ÖVRIGAt] i [MENY], [LJUD] och
[UNDERTEXT] väljer du och anger språkkod från
”Språkkoder” (sid. 96) med nummerknapparna.
Obs!
• När du väljer ett språk i [MENY], [LJUD] eller
[UNDERTEXT] som inte finns inspelat på DVDVIDEO-skivan väljs automatiskt ett av de inspelade
språken (beroende på vilken skiva som spelas, är det
inte säkert att språket väljs automatiskt).
78SE
x [BAKGRUND]
[16:9]
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild på
TV:n i stoppläge eller medan du spelar en CD-,
DATA-CD (MP3-ljud)- eller DATA-DVD
(MP3-ljud)-skiva.
[4:3
BREVLÅDEFORMAT]
[INNEHÅLLSBILD]
Innehållsbilden (stillbild) visas,
men bara om bilden redan har
spelats in på skivan (CD-EXTRA
osv.). Om skivan inte innehåller
någon innehållsbild visas bilden
[GRAFIK].
[GRAFIK]
En förinställd bild lagrad i
systemet visas.
[BLÅ]
Bakgrundsfärgen är blå.
[SVART]
Bakgrundsfärgen är svart.
[4:3 PAN&SCAN]
Obs!
• Beroende på vilken DVD du spelar kan [4:3
BREVLÅDEFORMAT] kanske väljas automatiskt i
stället för [4:3 PAN&SCAN] eller vice versa.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Väljer den typ av HDMI-signal som matas ut
från HDMI OUT-uttaget.
Avger YCBCR-signaler.
[RGB]
Sänder RGB-signaler.
Obs!
• Om den uppspelade bilden är störd, ställ in [YCBCR]
till [RGB].
• Om HDMI OUT-uttaget är anslutet till utrustning
med ett DVI-uttag så kommer [RGB]-signaler
automatiskt att sändas även om du valt [YCBCR].
x [SKÄRMSLÄCKARE]
Skärmsläckaren visas när systemet har varit i
paus- eller stoppläge i 15 minuter eller när du
spelar upp en CD-, DATA-CD- (MP3-ljud) eller
DATA-DVD-skiva (MP3-ljud) längre än 15
minuter. Skärmsläckaren hjälper till att förhindra
att skärmen på din visningsenhet skadas
(spökbild). Tryck på valfri knapp, (t.ex. Hknappen) för att stänga av skärmsläckaren.
[PÅ]
Aktiverar skärmsläckaren.
[AV]
Stänger av skärmsläckaren.
Väljer utmatningsmetoden för videosignaler
från EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttaget
på enhetens bakpanel.
[VIDEO]
Sänder ut videosignaler.
[RGB]
Sänder RGB-signaler.
Obs!
• Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas
ingen bild på TV-skärmen även om du väljer [RGB].
Se bruksanvisningen som följde med TV:n.
• Det går inte att välja [RGB] när HDMI-indikatorn
lyser. [RGB] växlar automatiskt till [VIDEO] när du
startar ansluten HDMI-utrustning.
x [4:3 UTSIGNAL]
Denna inställning är endast tillgänglig när du
ställer in [TV-TYP] i
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR] till [16:9]
(sid. 78). Justera för att visa progressiva signaler
för bildproportionen 4:3. Om du kan ändra
bildproportionerna på din TV som är kompatibel
med progressiva signaler (525p/625p), ändrar
du inställningen på din TV, inte på systemet.
Observera att denna inställning endast är
effektiv för HDMI-anslutning eller progressiva
signaler som matas ut från COMPONENT
VIDEO OUT-uttagen.
Avancerade inställningar och justeringar
[YCBCR]
x [LINE]
Obs!
• Denna inställning är endast tillgänglig när
”PROGRESSIVE” har valts via VIDEO FORMAT
(sid. 28).
fortsättning
79SE
[HELSKÄRM]
Välj detta när det går att ändra
bildproportionerna på TV:n.
[NORMAL]
Välj detta när det inte går att ändra
bildproportionerna på TV:n. Visar
bildproportionssignalen 16:9 med
svarta band till vänster och höger
om bilden.
Anpassade inställningar
[SPECIALINSTÄLLNINGAR]
Använd detta för att ställa in
uppspelningsrelaterade inställningar och andra
inställningar.
Välj [SPECIALINSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 76).
Standardinställningarna är understrukna.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
AV
HDMI-KONTROLL:
AUTO
PAUSLÄGE:
SPÅRVAL:
AV
FORTSATT UPPSPELN. MULTI:
PÅ
AUDIO DRC:
AV
LJUD (HDMI):
AV
Registration Code
DivX:
TV med bildformatet 16:9
x [HDMI-KONTROLL]
Växlar funktionen HDMI-KONTROLL på eller
av. Denna funktion är tillgänglig när du ansluter
systemet och TV:n med HDMI-kabeln. Läs
HDMI CONTROL Guide (levereras separat) för
detaljerad information om denna funktion.
[AV]
Ställer in funktionen HDMIKONTROLL på AV.
[PÅ]
Ställer in funktionen HDMIKONTROLL på PÅ.
Alla komponenter som är anslutna
med HDMI-kabeln i systemet kan
styra varandra.
Obs!
• När du ställer in [PÅ] utan TV:ns HDMI-anslutning,
visas [Kontrollera HDMI-anslutningen] och [PÅ] går
inte att ställa in.
80SE
x [PAUSLÄGE] (endast DVD-VIDEO-/DVDR-/DVD-RW-skivor)
x [AUDIO DRC] (endast DVD-VIDEOskivor)
Försätter bilden i pausläge.
Begränsar ljudspårets dynamiska område.
Lämpligt om man vill titta på film på natten med
låg volym.
[AUTO]
[STILLBILD]
Bilden, inklusive dynamiskt
rörliga motiv, matas ut utan jitter.
Välj normalt den här
inställningen.
Bilden, inklusive motiv som inte
rör sig dynamiskt, matas ut med
hög upplösning.
x [SPÅRVAL] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Ger prioritet åt det ljudspår som har flest antal
kanaler när du spelar upp DVD-VIDEO-skivor
med flera ljudformat (PCM, DTS, MPEG-ljud
eller formatet Dolby Digital) inspelade.
[AV]
Ingen prioritet.
[AUTO]
Prioritet ges.
x [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] (endast
DVD-VIDEO-/VIDEO-CD-skivor)
Ändrar inställningen för Fortsatt uppspeln. multi
till på eller av.
[PÅ]
Lagrar
återupptagningsinställningar i
minnet för upp till 40 skivor.
[AV]
Lagrar inte
återupptagningsinställningar i
minnet. Uppspelningen startar
från återupptagningspunkten
enbart för den aktuella skivan i
enheten.
Ingen komprimering av det
dynamiska området.
[STANDARD]
Återskapar ljudspåret med det
dynamiska område som
inspelningsteknikern avsåg.
[MAX]
Komprimerar det dynamiska
området helt.
x [LJUD (HDMI)]
Välj statusen för ljudet som matas ut från HDMI
OUT-uttaget.
[AV]
Ljudet matas inte ut från HDMI
OUT-uttaget.
[PÅ]
Avger ljudsignaler genom att
konvertera signaler för Dolby
Digital, DTS eller 96 kHz/24bitars PCM till 48 kHz/16-bitars
PCM.
Obs!
• När du ansluter enheten och TV:n med HDMI-kabeln
och [PÅ] är valts, då används inte DYNAMIC BASS,
MOVIE/MUSIC och ljudfält på ljudet som kommer
från TV:n.
x [DivX]
Visar registreringskoden för det här systemet.
För mer information, besök
http://www.divx.com på Internet.
Avancerade inställningar och justeringar
Obs!
• När du väljer [AUTO] kan språket komma att ändras.
Inställningen [SPÅRVAL] har högre prioritet än
[LJUD]-inställningarna under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 78). (Beroende på
vilken skiva som spelas kanske den här funktionen
inte fungerar.)
• Om ljudspåren PCM, DTS, Dolby Digital Sound och
MPEG-ljudspår har samma antal kanaler, väljer
systemet PCM-, DTS-, Dolby Digital Sound och
MPEG-ljudspår i den ordningen.
[AV]
81SE
Inställningar för
högtalarna
[SURROUND]
[JA]: Välj normalt det här
alternativet.
[INGEN]: Välj detta om du inte
använder någon
surroundhögtalare.
[SUBWOOFER]
[JA]
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
För att få bästa möjliga surroundljud ställer du in
anslutningen för högtalarna och avståndet
mellan dem och lyssningspositionen. Använd
sedan testtonen för att justera högtalarnas nivå
och balans till samma nivå.
Obs!
• Om du ändrar inställningen för [ANSLUTNING]
återställs inställningen för
[HÖGTALARPLACERING] till [STANDARD].
x [AVSTÅND (FRAM)]
Välj [HÖGTALARINSTÄLLN.] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 76).
Standardinställningarna är understrukna.
Obs!
Standardavståndet mellan högtalarna i relation
till lyssningspositionen visas i exemplet nedan.
När du ställer in avståndet via
snabbinställningen (sid. 20), visas
inställningarna automatiskt.
• Det går inte att utföra dessa inställningsalternativ när
du har anslutit hörlurarna till enheten.
HÖGTALARINSTÄLLN.
ANSLUTNING:
AVSTÅND(FRAM):
AVSTÅND(SURROUND):
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
AV
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
1,0 - 7,0 m3)
JA
JA
JA
JA
0,0 - 7,0 m2)
Återgå till standardinställningen
när du ändrar en inställning
Markera alternativet och tryck på CLEAR.
Observera att det endast är inställningen
[ANSLUTNING] som inte återställs till
standardinställningarna.
x [ANSLUTNING]
Om du inte kopplar in några mitthögtalare eller
surroundhögtalare ställer du in parametrarna för
[MITTEN] och [SURROUND]. Eftersom
inställningen för den främre högtalaren och
subwoofern är fast kan du inte ändra dem.
[FRAM]
[JA]
[MITTEN]
[JA]: Välj normalt det här
alternativet.
[INGEN]: Välj detta om du inte
använder någon mitthögtalare.
Du måste ändra värdet i inställningsdisplayen
när du flyttar högtalarna.
[V/H]
3,0 m1)
[MITTEN]
3,0 m1)
Avståndet för mitthögtalaren
kan flyttas upp till 1,6 meter
(visas när du ställer närmare lyssningspositionen
in [MITTEN] till
från den främre högtalarens
[JA] i inställningen avstånd.
[ANSLUTNING].)
1)När
du utför snabbinställningen (sid. 20), ändras
standardinställningarna.
2)0,0
3)
82SE
Avståndet från främre högtalare
till lyssningspositionen kan
ställas in från 1,0 till 7,0
meter3).
till 6,9 meter för nordamerikanska modeller.
0,9 till 6,9 meter för nordamerikanska modeller.
x [AVSTÅND (SURROUND)]
Standardavståndet mellan högtalarna i relation
till lyssningspositionen visas i exemplet nedan.
När du ställer in avståndet via
snabbinställningen (sid. 20), visas
inställningarna automatiskt.
[MITTEN]
0,0 dB
(visas när du ställer
in [MITTEN] till
[JA] i inställningen
[ANSLUTNING].)
[SUBWOOFER]
+2,0 dB
Ställ in detta mellan –6,0 dB
och +6,0 dB.
Ställ in detta mellan –6,0 dB
och +6,0 dB.
x [NIVÅ (SURROUND)]
0,0 - 7,0 m2)
Du kan variera nivån på surroundhögtalarna
enligt följande. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
[V/H]
0,0 dB
(visas när du ställer
in [SURROUND]
till [JA] för
inställningen
[ANSLUTNING].)
[V/H]
3,0 m1)
Avståndet för
surroundhögtalarna kan flyttas
(visas när du ställer upp till 5,0 meter närmare
in [SURROUND] till lyssningspositionen från den
[JA] för
främre högtalarens avstånd.
inställningen
[ANSLUTNING].)
1)När
du utför snabbinställningen (sid. 20), ändras
standardinställningarna.
2)0,0
Justera volymen på alla
högtalare samtidigt
Vrid på enhetens VOLUME-reglage eller tryck
på VOLUME +/– på fjärrkontrollen.
x [TESTTON]
Du får en testton i högtalarna för att justera
[NIVÅ (FRAM)] och [NIVÅ (SURROUND)].
[AV]
Testtonen kommer inte ifrån högtalarna.
[PÅ]
När du justerar nivån hörs testtonen från
varje högtalare i sekvens. När du väljer
något av alternativen för
[HÖGTALARINSTÄLLN.] hörs testtonen
från både vänster och höger högtalare i en
följd efter varandra.
till 6,9 meter för nordamerikanska modeller.
Obs!
• Om inte alla främre högtalare och surroundhögtalare
placeras på samma avstånd från lyssningspositionen
ställer du in avståndet efter den närmaste högtalaren.
• Placera inte surroundhögtalarna längre bort från
lyssningspositionen än de främre högtalarna.
• Beroende på den ingående ljudströmmen, är kanske
inställningen för [AVSTÅND] inte effektiv.
Justera högtalarnas nivå med
hjälp av testton
1
x [NIVÅ (FRAM)]
Du kan variera nivån på de främre högtalarna
enligt följande. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
[V/H]
0,0 dB
Ställ in detta mellan –6,0 dB
och 0,0 dB.
Avancerade inställningar och justeringar
Du måste ändra värdet i inställningsdisplayen
när du flyttar högtalarna.
Ställ in detta mellan –6,0 dB och
+6,0 dB.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
fortsättning
83SE
3
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD]
och tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
4
5
6
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[HÖGTALARINSTÄLLN.], tryck sedan
på
eller c.
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[TESTTON], tryck sedan på
eller c.
Återgå till
standardinställningarna
Du kan återställa systemparametrarna, som
exempelvis förinställda stationer, till
standardinställningarna.
"/1
A
x
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[PÅ] och tryck sedan på
.
En testton hörs från varje högtalare i
sekvens.
7
Justera värdet för [NIVÅ (FRAM)] eller
[NIVÅ (SURROUND)] med hjälp av C/X/
x/c från din lyssningsposition.
Testtonen hörs endast från den högtalare
som du justerar.
8
9
Tryck på
när du är färdig med
justeringarna.
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[TESTTON] och tryck sedan på
.
10 Tryck på X/x flera gånger för att välja
[AV] och tryck sedan på
.
Obs!
• Signalerna för testton matas inte ut från HDMI OUTuttaget.
84SE
1
2
Tryck på "/1 för att starta systemet.
Tryck samtidigt på x, A och "/1 på
enheten.
”COLD RESET” visas i frontpanelens
teckenfönster och standardinställningarna
återställs.
Justera volymen
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Högtalarna kan då skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Strömkällor
Rengöring
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla ur den från
vägguttaget. När du kopplar bort nätkabeln drar du i
kontakten. Dra aldrig i sladden.
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
duk fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit
eller tvättbensin.
Om du har några frågor eller får problem med
systemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Placering
Vid rengöring av skivor, skiv-/
linsrengöring
• Använd inte de rengöringsskivor eller den skiv-/
linsrengöring (våt- eller sprejtyp) som finns
tillgänglig i handeln. Dessa kan skada apparaten.
TV:ns färger
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n och sedan slå på den
igen efter 15-30 minuter. Om färgproblemet kvarstår
placerar du högtalarna längre bort från TV:n.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Systemet kan visa en videostillbild eller
en skärmbild på TV-skärmen hur länge som helst.
Om du låter bilden vara kvar på skärmen under
mycket lång tid kan TV:n få permanenta skador.
Detta gäller särskilt för projektions-TV-apparater.
När du ska flytta systemet
Innan du flyttar systemet ska du kontrollera att det inte
finns någon skiva i enheten och dra ur nätkabel från
vägguttaget.
Ytterligare information
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att det blir för varmt.
• Om du spelar med hög volym och under en längre tid,
blir höljet varmt. Detta är inte ett tekniskt fel. Du bör
emellertid vara försiktig med att vidröra de heta
ytorna. Placera inte enheten där utrymmet runt den är
begränsat. Om inte luften kan cirkulera fritt finns risk
för överhettning.
• Blockera inte ventilationsgallren genom att placera
saker på systemet. Systemet är utrustat med en kraftig
förstärkare. Om ventilationsgallren är blockerade,
kan enheten överhettas och sluta att fungera.
• Placera inte enheten på ytor med ett material som kan
blockera ventilationsöppningarna (som t.ex. textilier,
mattor och liknande) eller, av samma anledning, i
närheten av gardiner och dylikt.
• Placera inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex.
radiatorer och varmluftsutsläpp, och inte heller i
direkt solljus, där det är mycket dammigt eller där den
kan utsättas för mekaniska stötar och vibrationer.
• Installera inte enheten i ett lutande läge. Den är enbart
avsedd att användas i horisontell läge.
• Placera inte varken enheten eller skivorna i närheten
av starka magnetiska fält, t.ex. bredvid
mikrovågsugnar eller stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på enheten.
Användning
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
kondens uppstå på linserna inuti kontrollenheten. Om
detta inträffar kanske inte systemet kommer att
fungera ordentligt. Ta då ur skivan och låt systemet
stå på i en halvtimme tills kondensen avdunstat.
• Mata ut eventuella skivor ur systemet innan du flyttar
på det. Om skivorna inte matas ut kan de skadas.
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
inuti enhetens hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in den till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder den
igen.
85SE
Om skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska den alltid bara
hållas i kanten. Vidrör inte skivans spelyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
• Låt inte skivan ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller i en
bil som är parkerad i solen eftersom
temperaturen kan bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
fodralet.
Rengöring
• Innan du spelar en skiva ska du rengöra den
med en trasa.
Torka av skivan från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Om du försöker spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan ett funktionsfel uppstå.
Använd inte skivor som har något av de
”skivtillbehör” som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
86SE
Felsökning
Om du får något av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa det innan
du lämnar in systemet för reparation. Om du inte
kan lösa problemet kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Observera att om servicepersonal byter ut några
delar under reparationen, kan dessa delar
komma att behållas.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
• Tryck på "/1 efter att ”STANDBY” försvunnit
från frontpanelens teckenfönster.
Om ”PROTECTOR” och ”PUSH POWER”
visas växelvis i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på "/1 för att stänga av systemet, och
kontrollera följande punkter efter att ”STANDBY”
försvunnit.
• Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar systemets
ventilationshål?
När du har kontrollerat punkterna ovan och åtgärdat
eventuella problem, startar du systemet. Om
orsaken till problemet inte kan fastställas efter
kontrollerna ovan, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Bild
Du får ingen bild.
• SCART-kabeln (EURO AV) är inte ordentligt
ansluten.
• SCART-kabeln (EURO AV) är skadad.
• Enheten har inte anslutits till korrekt
EURO AV t INPUT-uttag (sid. 14).
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan
visa bilder från systemet.
• Kontrollera utmatningsmetoden på systemet
(sid. 79).
• Du har ställt in progressivt format men TV:n kan
inte ta emot signalen i progressivt format. I det här
fallet återställer du inställningen till
radsprångsformat (standardinställningen)
(sid. 28).
• Även om din TV är kompatibel med progressiva
formatsignaler (525p/625p) kan bilden ändå
påverkas när du ställer in progressivt format. I det
•
•
•
•
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
Även om du ställer in bildförhållandet under
[TV-TYP] i [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] fyller
inte bilden hela TV-skärmen.
• Skivans bildförhållande är fast.
TV:n visar färgerna felaktigt.
Systemets subwoofer och de främre högtalarna är
magnetiskt avskärmade för att förhindra
magnetläcka. Läckage kan emellertid förekomma
eftersom starka magneter används. Om så är fallet
kontrollerar du följande:
• Om högtalarna används tillsammans med en
CRT-baserad TV eller projektor ska de placeras
åtminstone 0,3 meter ifrån TV:n.
• Om TV:n fortfarande uppvisar oregelbundna
färger, stäng av den och slå sedan på den igen efter
15 till 30 minuter.
• Om rundgång uppstår placerar du högtalarna
längre ifrån TV:n.
• Se till att inga magnetiska föremål (magnetlås på
ett TV-stativ, hälsoapparat, leksak etc.) har
placerats nära högtalarna.
Ljud
Du får inget ljud.
• Högtalarkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen om
”MUTING ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge eller i slowmotion-läge.
Tryck på H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på
H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sid. 82).
• Utrustningen som är ansluten till HDMI OUTuttaget följer inte formatet för ljudsignalen. Ställ i
så fall in [LJUD (HDMI)] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] till [PÅ]
(sid. 81).
Inget ljud matas ut från HDMI OUT-uttaget.
• Ställ in [LJUD (HDMI)] under
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] till [PÅ]
(sid. 81).
• HDMI OUT-uttaget är anslutet till en DVI-enhet
(digital visual interface) och en DVI-enhet tar inte
emot ljudsignaler.
• Försök med följande: 1 Starta om systemet. 2
Starta om den anslutna utrustningen. 3 Koppla ur
och anslut HDMI-kabeln igen.
Vänster och höger ljud är obalanserat eller
reverserat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt anslutna.
Ytterligare information
•
här fallet återställer du inställningen till
radsprångsformat (standardinställningen)
(sid. 28).
Anslut kabeln ordentligt igen.
Enheten är ansluten till en ingångsenhet som inte
är HDCP-kompatibel (high-bandwidth digital
content protection) (”HDMI” på frontpanelen
lyser inte). Se sid. 99.
Om HDMI OUT-uttaget används som
videoutgång kan problemet lösas om du ändrar
typen av videosignal som matas ut från HDMI
OUT-uttaget genom att trycka på VIDEO
FORMAT (sid. 27).
Anslut TV:n och enheten via ett annat uttag än
HDMI OUT och koppla TV:ns ingång till den
anslutna videoingången så att du kan se
skärmtexterna. Ändra typen av videosignal som
matas ut från HDMI OUT-uttaget och ändra
tillbaka TV:ns ingång till HDMI. Om bilden
fortfarande inte visas, upprepa stegen och försök
med andra alternativ.
Du har valt ”PROGRESSIVE” med VIDEO
FORMAT-knappen på fjärrkontrollen
(”PROGRE” tänds i frontpanelens teckenfönster)
trots att din TV inte kan ta emot den progressiva
signalen. Om så är fallet kopplar du bort HDMIkabeln från enheten och väljer sedan
”INTERLACE” så att ”PROGRE” släcks.
Om signalen från LINE OUT (VIDEO)-uttaget
förvrängs, ändrar du typen av videosignal som
matas ut från HDMI OUT-uttaget genom att
trycka på VIDEO FORMAT till [720 × 480p]*
(sid. 27).
* Beroende på land kan [720 × 576p] visas.
Det kommer inget ljud från subwoofern.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 14, 82).
• Ställ in ljudfältet på ”A.F.D. STD” (sid. 36).
Det hörs ett brummande eller brusande ljud.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i
närheten av en transformator eller motor och på
minst 3 meters avstånd från TV-apparaten eller
lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av
dem med en trasa fuktad i lite alkohol.
fortsättning
87SE
• Rengör skivan.
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar en
VIDEO-CD-, en CD- eller en MP3-skiva.
• Ställ in [LJUD] på [STEREO] genom att trycka på
AUDIO (sid. 45).
• Se till att enheten anslutits på rätt sätt.
Surroundeffekten är svår att urskilja när du
spelar ett Dolby Digital-, DTS- eller MPEGljudspår.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 36).
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 14, 82).
• Beroende på DVD-skivan kanske inte utsignalen
utgör den fullständiga 5.1-kanalen. Ljudet kan
vara i mono eller stereo även om ljudspåret är
inspelat i Dolby Digital- eller MPEG-ljudformat.
Ljudet hörs bara från mitthögtalaren.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske ljudet
bara kommer från mitthögtalaren.
Inget ljud hörs från mitthögtalaren.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 14, 82).
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 36).
• Beroende på källan kan effekten från
mitthögtalaren vara mindre märkbar.
• En-2-kanalskälla spelas upp.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
surroundhögtalarna.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 14, 82).
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 36).
• Beroende på källan, kan effekten från
surroundhögtalarna vara mindre märkbar.
• En-2-kanalskälla spelas upp.
Det kommer inget ljud från högtalarna som
visas i frontpanelens teckenfönster.
• Teckenfönstret på frontpanelen visar vald
[HÖGTALARPLACERING]. Den visar inte
högtalarna som avger ljud (sid. 36, 72).
Användning
Det går inte att få in radiostationer.
• Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten.
Justera antennen eller anslut en extern antenn om
så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du
använder automatisk inställning). Prova med att
ställa in manuellt.
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda
stationerna har raderats (när du ställer in genom
88SE
att söka förinställda stationer). Förinställ
stationerna (sid. 61).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i
frontpanelens teckenfönster.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns hinder mellan fjärrkontrollen och
enheten.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten är
för långt.
• Fjärrkontrollen riktas inte mot fjärrsensorn på
enheten.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Skivan spelas inte.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan ligger upp och ner.
Stoppa i skivan med uppspelningssidan vänd
nedåt.
• Skivan ligger snett i skivfacket.
• Systemet kan inte spela CD-ROM-skivor etc.
(sid. 6)
• Områdeskoden på DVD-skivan matchar inte
koden som finns på systemet.
• Kondens har bildats inuti i enheten och kan skada
linserna. Ta bort skivan och lämna enheten
påslagen i ca en halvtimme.
MP3-ljudspåret kan inte spelas upp.
• DATA-CD-skivan är inte inspelad i formatet MP3
enligt ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
• DATA-DVD-skivan är inte inspelad i ett MP3format som följer UDF (Universal Disk Format).
• MP3-spåret har inte filtillägget ”.MP3”.
• Data är inte av MP3-format trots att filtillägget är
”.MP3”.
• Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
• Systemet kan inte spela upp ljudspår med formatet
MP3PRO.
• Inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)] har ställts in
på [BILD (JPEG)] (sid. 56).
• Om du inte kan ändra inställningen [LÄGE (MP3,
JPEG)] ska du ta ur och sätta i skivan på nytt eller
slå av och sätta på systemet.
• DATA-CD-/DATA-DVD-skivan innehåller en
DivX-videofil.
JPEG-bildfilen kan inte spelas upp.
• DATA-CD-skivan är inte inspelad i formatet
JPEG enligt ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
• DATA-DVD-skivan är inte inspelad i ett JPEGformat som följer UDF (Universal Disk Format).
• Den har ett annat tillägg än ”.JPEG” eller ”.JPG”.
• Den är större än 3 072 (bredd) × 2 048 (höjd) i
normalläge eller har mer än 2 000 000 pixlar i
•
•
•
•
progressiv JPEG som huvudsakligen används på
webbplatser på Internet.
Den ryms inte på TV-skärmen (sådana bilder
förminskas).
Inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)] har ställts in
på [LJUD (MP3)] (sid. 56).
Om du inte kan ändra inställningen [LÄGE (MP3,
JPEG)] ska du ta ur och sätta i skivan på nytt eller
slå av och sätta på systemet.
DATA-CD-/DATA-DVD-skivan innehåller en
DivX-videofil.
MP3-ljudspåren och JPEG-bildfilen börjar
spelas upp samtidigt.
• [AUTO] har valts i [LÄGE (MP3, JPEG)]
(sid. 56).
DivX-videofilen kan inte spelas upp.
• Filen skapades inte i DivX-format.
• Filen har ett annat filtillägg än ”.AVI” eller
”.DIVX”.
• DATA-CD/DATA-DVD-skivan är inte inspelad i
formatet DivX enligt ISO 9660 Level 1/ Level 2
eller Joliet/UDF.
• DivX-videofilens storlek överstiger 720 (bredd) ×
576 (höjd).
Du kan inte utföra funktioner som stopp,
sökning, uppspelning i slowmotion eller
repeterad uppspelning.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte
kan använda alla funktioner ovan. Se i
anvisningarna som följde med skivan.
Meddelanden visas inte på TV-skärmen i det
språk du önskar.
• I inställningsdisplayen väljer du önskat språk för
visningen i [SKÄRMTEXT] under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 78).
Det går inte att ändra språket för ljudspåret.
• Den DVD som spelas har inte ljudspår med flera
språk.
• Det går inte att byta språk för ljudspåret på denna
DVD.
Det går inte att ändra undertexten.
• Den DVD som spelas har inte flera
undertextspråk.
• Du kan inte ändra undertext på denna DVD.
Det går inte att inaktivera undertexten.
• Du kan inte inaktivera undertexten på denna
DVD.
Det går inte att byta vinkel.
• Den DVD som spelas har inte spelats in med flera
vinklar (sid. 50).
• Du kan inte byta vinkel på denna DVD.
Skivan startar inte från början.
• Programmerad, slumpvis blandad eller repeterad
uppspelning har valts.
Tryck på CLEAR för att avbryta dessa funktioner
innan du spelar en skiva.
• Du har valt återupptagen uppspelning.
I stoppläget trycker du på x på enheten eller på
fjärrkontrollen och startar sedan uppspelningen
(sid. 40).
• Titeln, DVD- eller PBC-menyn visas automatiskt
på TV-skärmen.
Skivan går inte att mata ut och ”LOCKED”
visas i frontpanelens teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
Systemet börjar uppspelningen av skivan
automatiskt.
• DVD-spelaren har en automatisk
uppspelningsfunktion.
Uppspelningen stoppas automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en automatisk
paussignal. När du spelar en sådan skiva stoppas
uppspelningen vid automatisk paussignalen.
[DATAFEL.] visas på TV-skärmen när du
spelar upp en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
• Det är något fel på det/den MP3-ljudspår/JPEGbildfil/DivX-videofil som du vill spela upp.
• Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-bildfilen är inte av formatet DCF.
• JPEG-bildfilen har filtillägget ”.JPG” eller
”.JPEG” men inte formatet JPEG.
• Filen du vill spela upp har filtillägget ”.AVI” eller
”.DIVX” men har inte formatet DivX, eller har
formatet DivX men följer inte en DivX Certifiedprofil.
Ytterligare information
Titlar på album, spår- och filnamn visas inte
korrekt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror i
alfabeten. Andra tecken visas som [*].
Systemet fungerar inte som det ska.
• Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut den
sedan igen efter några minuter.
fortsättning
89SE
Enheten fungerar inte och ”CHILD LOCK”
visas i frontpanelens teckenfönster oavsett
vilken knapp du trycker på på enheten.
• Stäng av barnlåsfunktionen (sid. 68).
Funktionen HDMI-KONTROLL fungerar inte.
• När inte ”HDMI” tänds i frontpanelens
teckenfönster ska HDMI-anslutningen
kontrolleras (sid. 26).
• Ställ in [HDMI-KONTROLL] under
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] till [PÅ]
(sid. 80).
• Kontrollera att den anslutna komponenten är
kompatibel med funktionen HDMI-KONTROLL.
• Kontrollera att den anslutna komponentens
nätsladd (huvudström) är ordentligt inkopplad.
• Kontrollera den anslutna komponentens
inställning för funktionen HDMI-KONTROLL.
Läs komponentens bruksanvisning.
• Om du ändrar HDMI-anslutningen, ansluter och
kopplas ur nätsladden (huvudströmmen), eller om
dett strömavbrott uppstår, ska [HDMIKONTROLL] ställas i på [AV] under
[SPECIALINSTÄLLNINGAR], varefter man
ställer in [HDMI-KONTROLL] på [PÅ] under
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] (sid. 80).
• Läs HDMI CONTROL Guide (levereras separat)
för detaljerad information om HDMIKONTROLL.
Inget ljud matas ut ur systemet och TV:n när
funktionen för styrning av systemljudet
används.
• Ställ in [LJUD (HDMI)] på [PÅ] under
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] (sid. 81).
• Kontrollera att den anslutna TV:n är kompatibel
med funktionen för styrning av systemljudet.
• Läs HDMI CONTROL Guide (levereras separat)
för detaljerad information om systemets funktion
för ljudkontroll.
Självdiagnosfunktion
(När bokstäver/siffror visas i
displayen)
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra att systemet fungerar felaktigt, visas
ett 5-siffrigt servicenummer (t.ex. C 13 50) med
en kombination av en bokstav och fyra siffror på
TV-skärmen eller i frontpanelens teckenfönster.
Då kontrollerar du följande tabell.
C:13:50
Första 3
Orsak och/eller korrigerande
tecknen i
åtgärd
servicenumret
C 13
Skivan är smutsig.
,Rengör skivan med en mjuk
trasa (sid. 86).
C 31
Skivan har inte satts i ordentligt.
,Starta om systemet och sätt
sedan in skivan ordentligt.
E XX
(xx är ett
nummer)
Systemet har genomfört ett
självdiagnostest för att skydda mot
felaktig funktion.
,Kontakta Sony-återförsäljaren
eller ett auktoriserat Sonyserviceställe och meddela
servicenumret (5 tecken).
Exempel: E 61 10
Om versionsnumret visas på TVskärmen
När du startar systemet kan versionsnumret
[VER.X.XX] (X är ett nummer) visas på TVskärmen. Även om detta inte är ett fel (numret
används endast av Sonys servicetekniker) kan
systemet inte användas när numret visas. Stäng
av systemet och starta det sedan igen för att
använda det.
VER.X.XX
90SE
Tekniska data
Förstärkardelen
Stereoläge (märk)
Surroundläge (referens)
108 W +108 W (3 ohm vid
1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(per kanal vid 3 ohm,
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 140 W (vid 3
ohm, 80 Hz, 10 % THD)
Australiensiska och nyazeeländska modeller:
531-1 710 kHz (med
intervall om 9 kHz)
530-1 710 kHz (med
intervall om 10 kHz)
Övriga modeller:
531–1 602 kHz (med
intervall om 9 kHz)
530-1 610 kHz (med
intervall om 10 kHz)
Antenn
AM-ramantenn
Mellanfrekvens
450 kHz
Videodelen
Utgångar
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan,
kanske ingen ljudutmatning sker.
Ingångar (analoga)
TV (AUDIO IN)
LINE (AUDIO IN)
AUDIO IN
Utgångar (analoga)
Hörlurar
Halvledarlaser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emission: kontinuerlig
PAL/NTSC
Radiodelen
System
Högtalare (DAV-DZ530)
Främre (SS-TS73)
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Digital synthesizer med
PLL-låsning
FM-mottagare
Mottagningsområde
Nordamerikanska modeller:
87,5-108,0 MHz (100 kHz
steg)
Övriga modeller:
87,5-108,0 MHz (50 kHz
steg)
Antenn
FM-antennsladd
Antennuttag
75 ohm, obalanserat
Mellanfrekvens
10,7 MHz
AM-mottagare
Mottagningsområde
Modeller för Nordamerika, Mexiko och Latinamerika:
530–1 710 kHz (med
intervallet inställt på
10 kHz)
531–1 710 kHz (med
intervallet inställt på
9 kHz)
Modeller för Europa, Ryssland och Mellanöstern:
531-1 602 kHz (med
intervall om 9 kHz)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
3,0 ohm
93 × 539 × 75 mm (b/h/d)
300 ×1 039 -1 230 × 300
mm (b/h/d) med stativ
1,2 kg
3,0 kg med stativ
Mitt (SS-CT71)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
3,0 ohm
261 × 91 × 80 mm (b/h/d)
0,7 kg
Ytterligare information
Signalformatsystem
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
HDMI OUT: Typ A (19stifts)
Högtalarsystem
DVD-system
Laser
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
Känslighet: 450/250 mV
Känslighet: 450/250 mV
Känslighet: 250/125 mV
Accepterar hörlurar för låg
och hög impedans.
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
Surround (SS-TS71)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
3,0 ohm
93 × 162 × 75 mm (b/h/d)
0,6 kg
Subwoofer (SS-WS71)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca.)
Vikt (ca)
Basreflex
160 mm diam. kontyp
3,0 ohm
197 × 322 × 345 mm
(b/h/d)
5,6 kg
fortsättning
91SE
Högtalare (DAV-DZ630)
Främre/Surround (SS-TS73)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
3,0 ohm
93 × 539 × 75 mm (b/h/d)
300 ×1 039 -1 230 × 300
mm (b/h/d) med stativ
1,2 kg
3,0 kg med stativ
Mitt (SS-CT71)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
3,0 ohm
261 × 91 × 80 mm (b/h/d)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS71)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca.)
Vikt (ca)
Basreflex
160 mm diam. kontyp
3,0 ohm
197 × 322 × 345 mm
(b/h/d)
5,6 kg
Allmänt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
220–240 V AC, 50/60 Hz
På: 150 W
Standby: 0,3 W (i
energisparläge)
Uteffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Utström (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Mått (ca)
430 × 63 × 380 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar
Vikt (ca)
4,2 kg
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
Uppackning
• Främre högtalare (2)
• Mitthögtalare (1)
• Surroundhögtalare (2)
• Subwoofer (1)
• AM-ramantenn (1)
• FM-antennsladd (1)
• Högtalarkablar (6, röd/vit/grön/grå/blå/lila)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Fotkuddar (1 uppsättning)
92SE
• Rör (2 för DAV-DZ530, 4 för DAV-DZ630)
• Bottenplattor (2 för DAV-DZ530, 4 för DAVDZ630)
• Fästplåtar (2 för DAV-DZ530, 4 för DAV-DZ630)
• Rörskydd (2 för DAV-DZ530, 4 för DAV-DZ630)
• Skruvar (stora med bricka) (8 för DAV-DZ530, 16
för DAV-DZ630)
• Skruvar (små, silver) (4 för DAV-DZ530, 8 för DAVDZ630)
• Skruvar (små, svarta) (2 för DAV-DZ530, 4 för
DAV-DZ630)
• Bruksanvisning
• HDMI CONTROL guide
• Anslutning av högtalare och TV (kort)
Ordlista
Album
Avsnitt på en data-CD med ljudspår i MP3format eller bilder i JPEG-format.
Avsnitt
x Filmläge
Filmläget är avsett för TV-program i stereo och
för program som kodats med Dolby Surround.
Resultatet blir en förbättrad tydlighet i
ljudbilden, som gör att den kommer ganska nära
den kvalitet som ljud med separata 5.1-kanaler
har.
På en VIDEO-CD-skiva med PBC-funktion
(uppspelningskontroll) är menyskärmarna,
filmbilder och stillbilder indelade i sektioner
som kallas ”avsnitt”.
x Musikläge
Barnlås
Dolby Surround Pro Logic
En DVD-funktion som används för att begränsa
uppspelning av skivor beroende på tittarens
ålder och i vilket land den spelas. Begränsningen
varierar mellan olika skivor. Vissa våldsamma
avsnitt kanske hoppas över eller ersätts av andra
avsnitt, eller så kan en film vara helt förbjuden.
Som en metod att avkoda Dolby Surround,
producerar Dolby Surround Pro Logic fyra
kanaler från 2-kanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger Dolby
Surround Pro Logic panorering från vänster till
höger mer naturligt och lokaliserar ljudet mer
precist. Om du vill kunna dra full fördel av
Dolby Surround Pro Logic, bör du ha ett par
surroundhögtalare och en mitthögtalare.
Surroundhögtalarna sänder enkanaligt ljud.
Digital Cinema Auto Calibration
DivX®
Digitalvideoteknik från DivX, Inc. Videofilmer
kodade med DivX-teknik tillhör de som håller
högst kvalitet och har en relativt liten filstorlek.
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surroundhögtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det
här formatet kallas även ”5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0.1-kanal (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Eftersom dessutom alla
signaler bearbetas digitalt, blir
signalförsämringen mindre.
DTS
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av DTS, Inc. Denna teknik kan
användas för 5.1-kanals surroundljud. Formatet
består av en bakre stereokanal och det finns en
diskret subwoofer-kanal i detta format. DTS ger
samma diskreta 5.1-kanaler med digitalt
högkvalitetsljud. Systemet ger utmärkt
kanalseparering eftersom all kanalinformation
spelas in diskret och bearbetas digitalt.
Ytterligare information
Digital Cinema Auto Calibration utvecklades av
Sony för att automatiskt mäta och justera
högtalarinställningarna till din lyssningsmiljön
på kort tid.
Musikläget är avsett för musik som spelats in i
stereo och ger en ljudbild med påtagligt djup och
stor bredd.
Dolby Pro Logic II
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
II fem utkanaler med full bandbredd. Det görs
med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
fortsättning
93SE
DVD
En skiva som kan innehålla upp till 8 timmar
rörlig bild även om dess diameter är samma som
en CD-skiva.
Datakapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en inspelad sida på 4,7 GB (gigabyte), är 7
gånger större än en CD-skiva. Datakapaciteten
är dessutom för en DVD med dubbelt lager och
en sida 8,5 GB, för en DVD med ett lager men
två sidor 9,4 GB, och för en DVD med dubbelt
lager och två sidor 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2, vilket är
global industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/40 av dess ursprungliga storlek. DVD
använder också den variabla kodningstekniken
som ändrar hur mycket data som tilldelas
beroende på bildens status.
Ljuddata spelas in i Dolby Digital och PCM,
vilket gör att du får en mer realistisk ljudeffekt.
Dessutom finns det flera avancerade funktioner
för DVD, exempelvis flera vinklar, flera språk
och barnlås (filter).
DVD+RW
DVD+RW-skivor (plus RW) är inspelningsbara
och återinspelningsbara. Inspelningsformatet på
DVD+RW-skivor är jämförbart med DVDVIDEO-formatet.
DVD-RW
DVD-RW-skivor är inspelningsbara och
återinspelningsbara och lika stora som DVDVIDEO-skivor. DVD-RW-skivor har två olika
lägen: VR-läget och videoläget. DVD-RWskivor som skapats i videoläge har samma
format som DVD-VIDEO-skivor medan du för
skivor som spelas in i VR-läget (Video
Recording) kan programmera och redigera
skivans innehåll.
Fil
En inspelad JPEG-bild eller en DivX-video på
en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva. (”Fil” är ett
begrepp som används för det här systemet.) En
enskild fil innehåller en bild eller film.
Filmbaserad och videobaserad
programvara
DVD-skivor kan klassificeras som filmbaserade
eller videobaserade. Filmbaserade DVD-skivor
har samma bildhastighet (24 bildrutor per
sekund) som de filmer som visas i biosalonger.
Videobaserade DVD-skivor, som t.ex. drama
eller situationskomedier, visar bilderna med en
hastighet av 30 bildrutor (eller 60 fält) per
sekund.
Funktion för flera språk
På vissa DVD-skivor har man spelat in ljudet
eller undertexten på flera språk.
Funktion för flera vinklar
På vissa DVD-skivor har man spelat in olika
vinklar (visningspunkter) för ett avsnitt.
HDMI (high-definition multimedia
interface)
HDMI är ett gränssnitt som understöder både
video och ljud via en enda digital förbindelse
som gör att du kan visa och lyssna på digitala
bilder och ljud med hög kvalitet. HDMIspecifikationen understöder HDCP (highbandwidth digital contents protection) som är en
teknologi för kopieringsskydd med
kodningsteknik för digitala videosignaler.
Kapitel
Underavdelning till titeln på en DVD. En titel
består av flera kapitel.
MPEG-ljud
Ett kodningssystem för komprimering av
digitala ljudsignaler. MPEG-1 används för MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 används
för ett av DVD-ljudformaten.
Områdeskod
Detta system används för att skydda
upphovsrättigheter. Ett områdesnummer har
tilldelats varje DVD-system eller DVD-skiva
beroende på säljområde. Varje områdeskod
visas på systemet och även på skivomslaget.
Systemet kan spela skivor som stämmer med
dess områdeskod. Systemet kan också spela
skivor med märkningen ” ”. Även om
områdeskoden inte visas på DVD-skivan gäller
fortfarande områdesbegränsningen.
ALL
94SE
PCM (Pulse Code Modulation)
VIDEO-CD
En metod för konvertering av analogt ljud till
digitalt ljud. Det används för ljudformatet
Compact Disc (CD).
En skiva som innehåller rörliga bilder (film).
För bilddata används formatet MPEG 1, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/140 av dess ursprungliga storlek. En 12
cm VIDEO-CD-skiva kan alltså innehålla upp
till 74 minuter film.
VIDEO-CD-skivor innehåller också kompakt
ljudinformation. Ljud med högre frekvens än
vad som kan uppfattas av det mänskliga örat
komprimeras, men de ljud som vi kan höra
påverkas inte. VIDEO-CD-skivor kan innehålla
sex gånger så mycket ljuddata som vanliga ljudCD-skivor.
Det finns två slags VIDEO-CD-skivor.
• Version 1.1: Du kan bara spela upp film och
ljud.
• Version 2.0: Du kan visa stillbilder med hög
upplösning och använda PBC-funktionerna.
Detta system kan användas för båda
versionerna.
Progressivt format
(sekvensavsökning)
Till skillnad från radsprångsformatet kan det
progressiva formatet återge 50 – 60 bildrutor i
sekunden genom att återge alla avsökningslinjer
(525 linjer för NTSC-systemet, 625 linjer för
PAL-systemet). Den totala bildkvaliteten ökar
och stillbilder, text och vågräta linjer blir
tydligare. Det här formatet är kompatibelt med
525 eller 625 progressivt format.
Spår
Del av en bild eller ett musikstycke på en
VIDEO-CD-, CD- eller MP3-skiva. Ett album
består av flera spår (endast MP3).
Titel
Uppspelningskontroll (PBC)
Kodade signaler på VIDEO-CD-skivor (version
2.0) för att styra uppspelningen.
Genom att använda menyskärmarna som finns
på VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner, kan
du spela enkla interaktiva program, använda
sökfunktioner osv.
Ytterligare information
Det mest omfattande avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt album på
en ljudskiva.
95SE
Språkkoder
Stavning av språk är enligt standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ej angivet
Koder för barnlås
96SE
Kod Område
Kod Område
Kod Område
Kod Område
2044
2047
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2379
2390
2427
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2528
2109
2046
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Danmark
Filippinerna
Finland
Frankrike
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kanada
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
Norge
Nya Zealand
Pakistan
Portugal
Ryssland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Österrike
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
G VOLUME-reglage (32)
B A (öppna/stäng) (32)
H PHONES-uttag (32)
C Spela skivor (32)
I AUDIO IN/A.CAL MIC-uttag (20, 30)
D FUNCTION (32)
J Skivfack (32)
E Frontpanelens teckenfönster (99)
F
(fjärrsensor) (8)
Ytterligare information
A "/1 (på/standby) (32)
fortsättning
97SE
Bakpanel
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
R AUDIO IN L
LINE
SPEAKER
CENTER
WOOFER
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
A SPEAKER-uttag (14)
B LINE (AUDIO IN R/L)-uttag (30)
C DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)-uttag
(30, 67)
D AM-uttag (14)
E COAXIAL FM 75Ω-uttag (14)
98SE
OUTPUT(TO TV)
F EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttag
(14)
G COMPONENT VIDEO OUT-uttag (26)
H HDMI OUT-uttag (26)
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster
A Tänds när HDMI OUT-uttaget är korrekt
anslutet till en HDCP-kompatibel (highbandwidth digital content protection)
enhet med HDMI- eller DVI-ingång
(digital visual interface). (26)
B Tänds när en titels eller ett kapitels
tidsinformation visas i frontpanelens
teckenfönster. (endast DVD) (48)
C Tänds när en NTSC-skiva sätts i.
E Stereo/mono-effekt (endast radio) (62)
F Tänds när sovtimern ställts in. (66)
G Tänds när film- eller musikläget valts.
(35)
H Uppspelningsstatus (endast DVDfunktion)
J Tänds när barnspärr ställs in. (68)
K Tänds när systemet matar ut
progressiva signaler (endast DVDfunktion). (28)
L Indikerar vald
[HÖGTALARPLACERING]. (72)
M Aktuellt surroundformat (Förutom för
JPEG)
N Tänds när DYNAMIC BASS väljs. (65)
O Visar systemets status som t ex
kapitel, titel, spårnummer,
tidsinformation, radiofrekvens,
uppspelningsstatus, ljudfält etc.
Ytterligare information
D Tänds när en station tas emot. (endast
radio) (61)
I Aktuellt repeteraläge (44)
99SE
Guide till kontrollmenyn
DISPLAY
Använd kontrollmenyn när du väljer en funktion och när du vill se relaterad information. Tryck flera
gånger på
DISPLAY för att aktivera eller ställa om visningen av kontrollmenyn enligt följande:
, Kontrollmeny, visningsläge 1
m
Kontrollmeny, visningsläge 2 (endast för vissa typer av skivor)
m
Kontrollmenyn avstängd
Kontrollmeny
Visningslägena 1 och 2 för kontrollmenyn visar olika alternativ beroende på skivans typ. Mer
information om varje alternativ finns på sidorna inom parenteserna.
Exempel: Visningsläge 1 för kontrollmenyn när du spelar upp en DVD-VIDEO-skiva.
100SE
Numret på den titel som spelas upp1)
Numret på det kapitel som spelas upp2)
Totalt antal titlar*1)
Totalt antal kapitel2)
Alternativ på
kontrollmenyn
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Valt alternativ
Funktionsnamn
för valt alternativ
på kontrollmenyn
DVD VIDEO
Uppspelningsstatus
(N Uppspelning,
X Paus,
x Stopp osv.)
Typ av skiva som
spelas upp3)
Uppspelningstid4)
AV
AV
SKIVA
TITEL
KAPITEL
Aktuell inställning
Alternativ
REPETERA
ENTER
Avsluta: DISPLAY
Användningsmeddelande
1) Visar
avsnittets nummer för VIDEO-CD-skivor (PBC är aktiverat), spårnummer för VIDEO-CD-/CD-skivor och
albumnummer för DATA-CD-/DATA-DVD-skivor. DivX-videoalbumnummer för DATA-CD-/DATA-DVDskivor.
Visar indexnumret för VIDEO-CD-skivor och spårnummer för MP3-ljudspår, eller JPEG-bildfilers nummer för
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor. DivX-videofilnummer för DATA-CD-/DATA-DVD-skivor.
3)
Visar Super VCD som ”SVCD”. Visar ”MP3” i kontrollmeny 1 eller ”JPEG” i kontrollmeny 2 för DATA-CD-/
DATA-DVD-skivor.
4) Visar
datum för JPEG-filer.
Stänga visningen
Tryck på
DISPLAY.
Lista över alternativ på kontrollmenyn
Alternativ
Ytterligare information
2)
Alternativ, funktion, tillhörande skivtyp
[TITEL] (sid. 39)/[AVSNITT] (sid. 39)/[SPÅR] (sid. 39)
Använder du för att välja titel, avsnitt eller spår som ska spelas upp.
[KAPITEL] (sid. 39)/[INDEX] (sid. 39)
Använder du för att välja kapitel eller index som ska spelas upp.
[SPÅR] (sid. 39)
Använder du för att välja spår som ska spelas upp.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (sid. 47)
Använder du för att välja typ av titel (DVD-RW/DVD-R) som ska spelas upp, [ORIGINAL]
eller en redigerad uppspelningslista [PLAY LIST].
[TID/TEXT] (sid. 39)
Visar spelad tid och kvarvarande speltid.
Använder du för att ange tidkod vid sökning efter bild och musik.
Visar också text på DVD-/CD-skivor eller spårnamn på MP3-ljud.
fortsättning
101SE
[HÖGTALARPLACERING] (sid. 72, 74)
Ställer in högtalarplaceringen./Justerar automatiskt nivån för varje högtalare.
[PROGRAM] (sid. 41)
Använder du för att välja spår för uppspelning i önskad ordning.
[SLUMPMÄSSIG] (sid. 43)
Använder du för att spela upp spår i slumpvis ordning.
[REPETERA] (sid. 44)
Använder du för att spela upp hela skivan (alla titlar/alla spår/alla album) flera gånger eller en
titel/ett kapitel/spår/album flera gånger.
[A/V SYNK] (sid. 51)
Justerar fördröjningen mellan bild och ljud.
[BARNLÅS] (sid. 69)
Använder du för att förhindra uppspelning på det här systemet.
[INSTÄLLNINGAR] (sid. 76)
[SNABB]-inställningar (sid. 20)
Använd snabbinställningarna när du väljer språk för skärmtexter, bildproportioner för TV:n,
högtalarplacering, och välj ja eller nej för att starta automatisk kalibrering.
[ANPASSAD] inställning
Förutom snabbinställningarna kan du justera många andra inställningar.
[ÅTERSTÄLLA]
Återställer inställningarna under [INSTÄLLNINGAR] till sina ursprungliga, fabriksinställda
värden.
[ALBUM] (sid. 39)
Använder du för att välja album som ska spelas upp.
[FIL] (sid. 39)
Använder du för att välja den JPEG-bildfil eller DivX-videofil* som ska visas.
*
[DATUM] (sid. 50)
Använder du för att visa datum när bilden togs med en digitalkamera.
*
[INTERVALL] (sid. 57)
Anger hur länge bilderna ska visas på TV-skärmen under ett bildspel.
*
[EFFEKT] (sid. 57)
Använder du för att välja effekter för hur bilderna i ett bildspel ska växlas.
*
[LÄGE (MP3, JPEG)] (sid. 56)
Använder du för att välja datatyp; MP3-ljudspår (AUDIO), JPEG-bildfiler (IMAGE) eller
både och (AUTO) vid uppspelning av en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva.
* Dessa alternativ visas inte när du spelar upp en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva med DivX-videofil.
Tips
• Kontrollmenyns ikonindikator lyser grön
när du väljer något annat alternativ än [AV]
t
(endast [PROGRAM], [SLUMPMÄSSIG], [REPETERA] och [AV SYNK]). Indikatorn [ORIGINAL/PLAY
LIST] lyser grön när du väljer [PLAY LIST] (standardinställning).
102SE
Lista över DVD-inställningsdisplayen
Du kan ställa in följande alternativ med DVD-inställningsdisplayen.
Alternativen kan komma i en annan ordning på skärmen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SPECIALINSTÄLLNINGAR
HDMIKONTROLL
PAUSLÄGE
AV
PÅ
AUTO
STILLBILD
SPÅRVAL
AV
AUTO
FORTSATT
PÅ
UPPSPELN. MULTI AV
SKÄRMTEXT*
MENY*
LJUD*
UNDERTEXT*
AUDIO DRC
LJUD (HDMI)
AV
STANDARD
MAX
AV
PÅ
DivX
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
YCBCR/RGB (HDMI)
SKÄRMSLÄCKARE
BAKGRUND
LINE
4:3 UTSIGNAL
HÖGTALARINSTÄLLN.
16:9
4:3
BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
YCBCR
RGB
PÅ
AV
INNEHÅLLSBILD
GRAFIK
BLÅ
SVART
VIDEO
RGB
HELSKÄRM
NORMAL
ANSLUTNING
FRAM
MITTEN
AVSTÅND
(FRAM)
SUBWOOFER
V
H
MITTEN
JA
JA
INGEN
JA
INGEN
JA
1,0 m – 7,0 m
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
AVSTÅND
(SURROUND)
V
H
0,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
NIVÅ
(FRAM)
V
H
MITTEN
SUBWOOFER
V
H
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
SURROUND
NIVÅ
(SURROUND)
TESTTON
Ytterligare information
TV-TYP
AV
PÅ
* Välj önskat språk i den lista som visas.
103SE
Systemmeny-lista
Du kan ställa in följande alternativ med SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
Systemmeny
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
OFF
ON
CHILD LOCK
1)Visas
endast under funktionen ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”.
2)Visas
endast under ”TUNER FM”.
3)
”ATTENUATE” kanske inte visas beroende på vald funktion.
104SE
Sakregister
Numeriska data
16:9 78
4:3 BREVLÅDEFORMAT 78
4:3 PAN&SCAN 78
4:3 UTSIGNAL 79
5.1-kanals surroundljud 46
A
ALBUM 39
Album 93
Andra komponentanslutningar
30
ANGLE 50
ANPASSAD 76
ANPASSAT BARNLÅS 69
ÅTERSTÄLLA 77
Återuppta uppspelningen 40
ATTENUATE 34
AUDIO 78
AUDIO DRC 81
Automatisk kalibrering 74, 93
AV SYNC 51
AVSNITT 39
Avsnitt 93
B
BAKGRUND 79
Bakpanel 98
BARNLÅS 70
Barnlås 68, 93
Batterier 8
Bildspel 56
C
COLD RESET 84
COMPONENT VIDEO OUT
28
D
D. C. A. C. 74, 93
DATA-CD 54, 58
DATA-DVD 54, 58
DEMO 23
Digital Cinema Auto
Calibration 74, 93
DIGITAL MEDIA PORT 67
DIMMER 66
Direkt återuppspelning 33
Direktsökning 33
DISPLAY 63
DivX® 58, 81, 93
Dolby Digital 45, 93
Dolby Pro Logic II 93
Dolby Surround Pro Logic 93
DTS 45, 93
DVD 94
DVD+RW 94
DVD-menyn 45
DVD-RW 47, 94
DVI 27
DYNAMIC BASS 65
J
E
LÄGE (MP3, JPEG) 56
LINE 79
LJUD (HDMI) 81
Ljudfält 36
Lyssna
andra komponenter 33
en viss punkt på en skiva 38
TV-ljud 34
EFFEKT 57
F
Felsökning 86
FIL 39
Fil 94
Filmbaserad programvara 94
Fjärrkontroll 8, 64
FM MODE 62
FORTSATT UPPSPELN.
MULTI 81
Frontpanel 97
Frontpanelens teckenfönster 48,
99
Frysa bildrutor 38
Funktion för flera språk 94
Funktion för flera vinklar 50,
94
H
Hantering av skivor 86
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 79
HDMI (high-definition
multimedia interface) 27, 94
HDMI-KONTROLL 80
HÖGTALARINSTÄLLN. 82
ANSLUTNING 82
AVSTÅND 82, 83
NIVÅ 83
HÖGTALARPLACERING 72
I
INDEX 39
INSTÄLLNINGAR 76
Inställningsdisplay 76, 103
INTERLACE 29
INTERVALL 57
JPEG 52, 54
K
KAPITEL 39
Kapitel 94
Kontinuerlig uppspelning 32
Kontrollmeny 100
L
M
MENY 78
Montera högtalarna på en vägg
24
MOVIE/MUSIC 35
MP3 52, 54
MPEG-ljud 94
Multi Session-CD-skivor 7
MUTING 33
N
Namnge förinställda stationer
62
O
Områdeskod 7, 94
ORIGINAL 47
P
PAUSLÄGE 81
PBC-uppspelning 60
PCM (Pulse Code Modulation)
95
PICTURE NAVI 40, 55
PLAY LIST 47
Programmerad uppspelning 41
PROGRESSIVE 29
Progressivt format 28, 95
fortsättning
105SE
R
Radio 62
Radiostationer 61
RDS 63
Repeterad uppspelning
(repetering) 44
S
SKÄRMINSTÄLLNINGAR 78
SKÄRMSLÄCKARE 79
SKÄRMTEXT 78
Skivor som kan användas 6
SLEEP 66
Slumpmässig uppspelning 43
Snabbinställning 20
Snabbspolning bakåt 38
Snabbspolning framåt 38
Söka 38
SPÅR 39
Spår 95
SPÅRVAL 81
SPECIALINSTÄLLNINGAR
80
SPRÅKINSTÄLLNING 78
Språkkoder 96
Styra TV:n 64
SYSTEM MENU 23, 34, 62,
66, 68
Systemmeny-lista 104
T
TESTTON 83
THEATRE SYNC 64
TID/TEXT 39
TITEL 39
Titel 95
TV-anslutning 26
TV-TYP 78
U
UNDERTEXT 51, 78
Uppackning 92
Uppspelning i slowmotion 38
Uppspelningskontroll (PBC) 95
V
Välja 35
VIDEO-CD 95
Visning 23
106SE
Fjärrkontroll
ALFABETISK ORDNING
BESKRIVNING AV
KNAPPAR
A–O
P–Z
ANGLE 5 (50)
AUDIO 4 (45)
CLEAR ef (39, 64, 77)
D.TUNING wf (62)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (48, 63)
DVD MENU wh (45, 58, 64)
DVD TOP MENU qf (45)
DYNAMIC BASS wd (65)
ENTER wg (64)
FUNCTION ws (28, 32, 33, 40,
61, 72)
MOVIE/MUSIC qj (35)
MUTING 7 (32)
Nummerknappar** qg (39, 62,
64, 69)
PICTURE NAVI 6 (40, 64)
PRESET +/– wk es (62)
SOUND FIELD qh (36)
SUBTITLE wf (51)
SYSTEM MENU wg (23, 34, 64,
66, 104)
THEATRE SYNC w; (65)
TUNING +/– 0 qs (61)
TV e; (64)
TV CH +/– wa (64)
TV INPUT qk (64)
TV VOL +/– eh (64)
VIDEO FORMAT 3 (28)
VOLUME +/–** 8 (32, 62, 83)
[/1 (på/standby) 1 (20, 23, 32,
40, 62)
TV [/1 (på/standby) ej (64)
C/X/x/c/
qd (20, 23, 34, 39,
61, 69)
REPLAY/
ADVANCE 9 (32)
./> es wk (32)
m/M qs 0 (38)
/
SLOW qs 0 (38)
H (uppspelning)** ea (32, 40,
71)
STEP 9 (38)
x (stopp) wl (33, 40, 69)
X (paus) qa (33)
Z (öppna/stäng) ql (33)
DISPLAY wj (22, 39, 69,
100)
O RETURN ed (40)
-/-- ef (64)
* Det finns ingen DISC SKIPknapp för den här modellen.
** Knapparna H, nummer 5 och
VOLUME + har upphöjningar
som kan kännas med fingret.
Man kan använda
upphöjningarna som referenser
när man använder systemet.
(1)
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising