4-244-996-44(1)
Compact AV
System
Bruksanvisning
SE
Instrukcja obsługi
PL
DAV-SA30
©2003 Sony Corporation
3
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt,
eftersom det innebär risk för brand och/
eller elektriska stötar.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning
och brand. Placera inte tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på
enheten medför risk för elektriska stötar och fara för
brand.
Kasta inte batterierna med
hushållsavfallet, behandla dem som
miljöfarligt avfall.
Den här apparaten
klassas som en CLASS 1
LASER. Etiketten sitter
baktill på enheten.
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhet
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
bakom enhetens hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in den till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder den
igen.
• Enheten är inte bortkopplad från växelströmmen
(elnätet) så länge som nätkabeln sitter insatt i ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
själva enheten.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla bort den
från vägguttaget. När du kopplar ur nätkabeln bör du
fatta tag om kontakten; lossa aldrig kontakten genom
att dra i sladden.
Installation
• Se till att ventilationen runt enheten är tillräcklig så
undviker du överhettning.
• Placera inte enheten på ytor som har ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (som t.ex.
textilier, mattor och liknande) eller, av samma
anledning, i närheten av gardiner o.dyl.
• Placera inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex.
radiatorer och varmluftsutsläpp och inte heller i
direkt solljus eller där det är mycket dammigt eller
där den kan utsättas för mekaniska stötar och
vibrationer.
2SE
• Placera inte enheten lutande. Den är avsedd att
placeras i horisontell position på ett plant underlag.
• Placera inte vare sig enheten eller skivorna i närheten
av starka magnetiska fält, sådana som alstras av
mikrovågsugnar och stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på enheten.
• Om du tar in enheten från en kall plats och in i ett
varmt rum kan fukt kondensera inne i den och skada
linssystemet inne i enheten. När du har packat upp
den och ska ta den i bruk för första gången bör du av
samma skäl vänta ungefär en halvtimme innan du
börjar använda den.
Välkommen!
Tack för att du har köpt Sony Compact AV
System. Innan du använder systemet ska du gå
igenom denna bruksanvisning noggrant och
sedan ha den till hands för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Strömkällor
Nätkabeln får bara bytas av en behörig servicetekniker.
Placering
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att den blir för varm.
• Om du spelar på hög volym och under en längre tid,
blir höljet varmt. Det är normalt. Du bör emellertid
vara försiktig med att vidröra de heta ytorna. Placera
inte enheten där utrymmet runt den är begränsat.
• Om inte luften kan cirkulera fritt finns risk för
överhettning. Riskera inte att täppa för
ventilationsöppningarna genom att placera någonting
på systemet. Systemet är utrustat med en
högeffektsförstärkare och om ventilationshålen på
ovansidan täcks över finns risk för överhettning och
därmed också risk för felaktiga funktioner.
• Placera inte systemet på ett mjukt underlag som
exempelvis en matta eftersom detta kan blockera
ventilationshålen på dess undersida.
• Placera inte systemet på en plats där den utsätts för
värme eller där den är utsatt för direkt solljus, mycket
damm eller mekaniska stötar.
Rengöra skivor
Använd inte de CD/DVD-rengöringsdiskar som finns
på marknaden. De kan orsaka skador på systemet.
TV:ns färger
Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n omedelbart och sedan
slå på den igen efter 15-30 minuter. Om problemet
kvarstår placerar du högtalarna längre ifrån TV:n.
Märketiketten sitter baktill på enheten.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Systemet kan visa en videostillbild eller
en displaybild på TV-skärmen hur länge som helst.
Om du lämnar bilden på skärmen under en mycket
lång tid kan TV:n få permanenta skador. Detta
gäller särskilt för projektionsapparater.
När du ska flytta systemet
Innan du flyttar systemet, ta ut skivan och stäng av
strömmen. STANDBY-indikatorn tänds och lyser röd
och ”STBY” blinkar tillfälligt på och av i
frontpanelens teckenfönster och förblir sedan tänd.
Därefter kan man koppla ur nätkabeln. Koppla inte ur
enheten medan ”STBY” blinkar på och av.
Användning
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum kan
linserna kondenseras. Om detta inträffar kanske inte
systemet kommer att fungera ordentligt. Ta då ur
skivan och låt systemet stå på i en halvtimme tills
imman försvinner.
• Ta ur skivorna innan du flyttar systemet. Annars kan
de skadas.
• Om du vill spara på strömmen kan du stänga av
systemet helt och hållet med knappen "/1 på
systemet. Lampan slocknar visserligen inte
omedelbart, men systemet är helt avstängt.
Justera volymen
Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Då kan högtalarna skadas när den kommer till högre
nivåer.
Rengöring
Rengör höljet, panelen och kontroller med en mjuk
trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd inte
rengöringsdon med sträv yta eller medel som
skurpulver, alkohol eller bensol.
Om du har några frågor eller får problem med systemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
3SE
Innehållsförteckning
Om denna bruksanvisning....................... 6
Följande skivor kan spelas på detta
system ............................................... 6
Villkor för skivor .................................... 6
Skivor...................................................... 8
Guide till kontrollmenyn......................... 9
Komma igång
Packa upp .............................................. 11
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen........ 11
Steg 1: Kopplingar till
högtalarsystem ................................ 12
Steg 2: Antennkopplingar ..................... 15
Steg 3: Koppla TV- och
videokomponenter .......................... 17
Högtalarinställningar............................. 19
Spela skivor
Spela skivor........................................... 20
Återuppta uppspelningen från den punkt
där du stoppade skivan ................... 21
(Resume Play)
Använda DVD-menyn .......................... 22
Spela upp VIDEO-CD med PBCfunktioner........................................ 22
(PBC-uppspelning)
Spela upp ett MP3-spår......................... 23
Spela upp JPEG-bildfiler ...................... 25
Rotera den aktuella bilden .................... 26
Skapa egna program.............................. 26
(Programmerad uppspelning)
Spela i slumpvis ordning....................... 28
(Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning))
Spela upprepade gånger ........................ 29
(Repeat Play (Repetering))
Söka efter en viss punkt på en skiva ..... 30
(Scan, Slow-motion Play, Slide
show)
Söka efter titel/kapitel/spår/index/
album/fil.......................................... 31
Visa information om skivan.................. 33
4SE
Ljudjusteringar
Ändra ljudet .......................................... 38
Surround-ljud........................................ 40
Använda ljudeffekter ............................ 42
Använda olika
extrafunktioner
Ändra vinklarna .................................... 43
Visa undertexter.................................... 44
Låsa skivor............................................ 45
(ANPASSAT BARNLÅS,
BARNLÅS)
Andra åtgärder
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen................................. 50
Använda videon eller en annan enhet... 51
Radio..................................................... 52
Använda RDS (Radio Data System) .... 54
Använda sovtimern............................... 54
Inställningar och justeringar
Använda Inställningsdisplayen............. 56
Ange språk för skärmtexten eller
ljudspåret ........................................ 57
(SPRÅKINSTÄLLNING)
Inställningar för displayen .................... 58
(SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
Anpassade inställningar........................ 59
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Inställningar för högtalarna .................. 60
(HÖGTALARINSTÄLLN.)
Ytterligare information
Felsökning............................................. 63
Tekniska data ........................................ 65
Ordlista.................................................. 66
Register över delar och kontroller......... 69
Språkkoder ............................................ 74
Lista över DVD-inställningsmenyn ...... 75
Sakregister............................................. 76
Snabbreferens för fjärrkontrollen.......... 77
5SE
Om denna bruksanvisning
• Denna bruksanvisning beskriver kontrollerna
på fjärrkontrollen. Du kan också använda
kontrollerna på systemet om de har samma
eller liknande namn som de på fjärrkontrollen.
• Nedanstående symboler används i den här
bruksanvisningen.
Symbol
Betydelse
Tillgängliga funktioner i DVDvideoläge
Tillgängliga funktioner i VIDEOCD-läget
Tillgängliga funktioner i CD-läget
Tillgängliga funktioner i Super
Audio CD och Audio CD-läge
Tillgängliga funktioner för ljudspår
av formatet MP3*
Tillgängliga funktioner för JPEGfiler
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) är ett standardformat
för komprimering av ljudinformation som
definierats av ISO/MPEG.
Följande skivor kan spelas
på detta system
Skivformat
Skivlogotyp
Villkor för skivor
• Titel
Det mest omfattande avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt album
på en ljudskiva.
• Kapitel
Avsnitt i en film eller en musiksamling som är
mindre än titlar. En titel består av flera kapitel.
Alla skivor innehåller inte kapitel.
• Album
Indelning av en data-CD med ljudspår eller en
bild av formatet MP3 eller JPEG.
• Spår
Del av en bild eller ett musikstycke på en
VIDEO-CD, Super Audio CD, CD eller MP3.
• Index (Super Audio CD, CD) /
Videoindex (VIDEO-CD)
Ett nummer som används för att dela in spår i
olika sektioner för att det ska vara lättare att
hitta en viss punkt på en VIDEO-CD eller
Super Audio CD-skiva. För vissa skivor finns
inga index inspelade.
• Avsnitt
På en VIDEO-CD med PBC-funktioner
(sid. 22) är menyskärmar, filmklipp och
stillbilder uppdelade i avsnitt.
• Fil
Avsnitt av en film på en CD innehållande
information såsom JPEG-bildfiler.
DVD VIDEO
Super Audio
CD
VIDEO-CD
Skiva
DVDstruktur
Titel
VIDEOCD-,
Super
Audio CDeller CDstruktur
Kapitel
MP3struktur
Album
Audio CD
Skiva
Spår
Index
Skiva
Spår
Skiva
JPEGstruktur
Logotypen ”DVD VIDEO” är ett varumärke.
6SE
Album
Fil
PBC-uppspelning (Playback
Control) (VIDEO-CD)
det är förbjudet att spela en viss DVD i aktuellt
område.
Detta system följer version 1.1 och version 2.0
av VIDEO-CD-standarder. Du har två olika
typer av uppspelning beroende på skivtypen.
Exempel på skivor som inte
kan spelas på detta system
Typ av skiva
För att
VIDEO-CD
utan PBCfunktioner
(Skivor av
version 1.1)
Njuta av både videouppspelning
(film) och musik.
VIDEO-CD
med PBCfunktioner
(Skivor av
version 2.0)
Spela interaktiva program med
hjälp av menyskärmarna som
visas på TV-skärmen (PBCuppspelning), förutom
videouppspelningsfunktionerna
på skivor av version 1.1.
Dessutom kan du visa stillbilder
med hög upplösning, om det
finns några på skivan.
Multi Session-CD-skivor
• Det här systemet kan spela upp Multi SessionCD-skivor när en MP3-ljudfil har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande MP3-ljudfiler, som spelats in
under senare bränningar, kan också spelas upp.
• Det här systemet kan spela upp Multi SessionCD-skivor när en JPEG-bildfil har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande JPEG-bildfiler, som spelats in
under senare bränningar, kan också spelas upp.
• Om ljudspår och bilder i musik-CD-format
eller video-CD-format spelats in under den
första bränningen, kan bara filer från den första
bränningen spelas upp.
Områdeskod
Systemet har en områdeskod som är tryckt på
systemets baksida och du kan bara använda
DVD-skivor som har samma områdeskod.
Följande skivor kan inte spelas på detta system:
• CD-ROM-skivor (förutom filtilläggen
”.MP3,” ”.JPG,” och ”.JPEG”)
• CD-R/CD-RW-skivor som inte spelats in i
något av följande format:
– formatet musik-CD
– formatet video-CD
– formatet MP3/JPEG som följer ISO9660*
Level 1/Level 2 eller dess utökade format,
Joliet
• Datadelen av CD-Extras
• DVD-ROM
• DVD-ljudskivor
* Ett logiskt format för filer och mappar på CD-ROMskivor, som definierats av ISO (International
Standard Organization)
Använd inte skivor av följande typer:
• En DVD som har en annan områdeskod
(sid. 7, 67).
• En skiva som varken är av standardformatet
eller rund (t.ex. skivor formade som kort,
hjärtan eller stjärnor).
• Skivor med papper eller etiketter på dem.
• Skivor där klister eller tejp sitter kvar.
Anmärkningar om CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/
DVD-RW-skivor (videoläge)
I vissa fall kan inte CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVDRW-skivor (videoläge) spelas i denna spelare. Detta
kan bero på skivans inspelningskvalitet eller fysiska
tillstånd, eller på inspelningsenhetens och
redigeringsprogramvarans egenskaper.
Skivan kan inte spelas om den inte har slutbehandlats
på rätt sätt. Mer information finns i bruksanvisningen
för inspelningsenheten.
Observera att skivor som skapats i Packet Write-format
inte kan spelas.
DVD-skivor med märket ALL kan också spelas
på detta system.
Om du försöker spela någon annan typ av DVD
visas meddelandet ”Det är inte tillåtet att spela
upp denna skiva pga områdeskoden” på TVskärmen. Det kan finnas DVD utan kod även om
forts.
7SE
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av
skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor med upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av
dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske
därför inte kan spelas upp av den här produkten.
Skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska du alltid hålla i dess
kanter. Vidrör inte skivans uppspelningsyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
Uppspelningsfunktioner för
DVD och VIDEO-CD
Vissa uppspelningsfunktioner på DVD och
VIDEO-CD kan vara förinställda av
programtillverkare. Eftersom detta system
spelar upp DVD och VIDEO-CD beroende på
innehållet på skivan som levereras av
programtillverkaren kanske inte alla
uppspelningsfunktioner är tillgängliga. Se i
instruktionerna som levereras med din DVD
eller VIDEO-CD.
• Skivan ska inte lämnas i direkt solljus eller i
andra varma miljöer, t.ex. i närheten av en
varmluftsventil eller i en bil som är parkerad i
solen då temperaturen kan bli mycket hög i
bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
dess fodral.
Rengöring
Copyright
Denna produkt innefattar upphovsrättsskyddad
teknik som är skyddad av vissa patent i USA,
andra rättigheter för immateriell egendom som
tillhör Macrovision Corporation, samt andra
innehavare av rättigheter. Användning av denna
upphovsrättsskyddade teknik måste auktoriseras
av Macrovision Corporation och gäller för
användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer såvida inte något annat
uttryckligen tillåts av Macrovision Corporation.
Så kallad ”Reverse engineering” eller
disassemblering är förbjuden.
I det här systemet ingår Dolby* Digital och
Dolby Pro Logic (II) självjusterande
matrissurroundavkodare (adaptive matrix
surround decoder) och DTS** Digital Surround
System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad under licens från Digital Theater
Systems, Inc.
”DTS” och ”DTS Digital Surround” är varumärken
som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
8SE
• Innan du spelar en skiva ska du rengöra den
med en trasa.
Torka av skivan från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensen,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Försöker du spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan ett funktionsfel uppstå.
Använda inte skivor som har något av de
”skivtillbehör” som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
Guide till kontrollmenyn
Använd kontrollmenyn för att välja en funktion som du vill använda. Kontrollmenyn visas när du
trycker på knappen DVD DISPLAY. Mer information finns på sidan som anges inom parentes.
Totalt antal
inspelade titlar
Aktuellt titelnummer (Video-CD/ Super
eller spår
Totalt antal inspelade kapitel eller index
Audio CD/CD: spårnummer)
Namnet på den
Skivnamn
Uppspelningsstatus
eller skivtyp titel som spelas
upp
(NSpela upp, XPaus, xStopp, etc.)
Aktuellt kapitelnummer
(Video-CD/ Super Audio CD/
DVD
CD: indexnummer)
DVD
Typ av skiva som
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
spelas
18(34)
T
1:32:55
Uppspelningstid
Ikon för valt objekt
på kontrollmenyn
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
Aktuell inställning
Alternativ
Objekt på kontrollmenyn
Funktionsnamn för valt
objekt på kontrollmenyn
UNDERTEXT
Välj:
ENTER
Användningsmeddelande
Lista över objekt på kontrollmenyn
SKIVA
Visar skivnamn eller skivtyp för den skiva som du satt in i
systemet.
TITEL (endast DVD) (sid. 31)/
Väljer titel (DVD) eller spår (VIDEO-CD) som ska spelas.
Visar avsnitt (VIDEO-CD i PBC-uppspelning).
AVSNITT (endast VIDEO-CD i PBCuppspelning) /SPÅR (endast VIDEO-CD)
(sid. 31)
KAPITEL (endast DVD) (sid. 32)/
INDEX (endast VIDEO-CD) (sid. 32)
ALBUM (endast MP3)
Väljer kapitel (DVD) eller index (VIDEO-CD) som ska
spelas.
Väljer vilket album (MP3) som ska spelas upp.
(sid. 24, 31)
SPÅR (endast Super Audio CD/
Väljer det spår (Super Audio CD/CD/MP3) som ska spelas.
CD/MP3) (sid. 24, 31)
INDEX (endast Super Audio CD/
CD) (sid. 32)
TID (sid. 32)
Visar index och väljer det index (Super Audio CD) som ska
spelas upp.
Kontrollera hur mycket tid som gått och kvarvarande
uppspelningstid.
Anger tidskod för bild- och musiksökning.
forts.
9SE
LJUD (endast DVD/VIDEO-CD/
Ändrar ljudinställningar.
Super Audio CD/CD/MP3) (sid. 38)
UNDERTEXT (endast DVD)
Visar undertext.
Ändrar undertextspråket.
ALBUM (endast JPEG) (sid. 25)
Väljer vilket album (JPEG) som ska spelas upp.
FIL (endast JPEG) (sid. 25)
Väljer fil (JPEG) som ska spelas upp.
DATUM (endast JPEG) (sid. 37)
Visar datum.
VINKEL (endast DVD) (sid. 43)
Byter vinkel.
LÄGE (endast VIDEO-CD/Super
Väljer uppspelningsläget.
(sid. 44)
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (sid. 28)
REPETERA (sid. 29)
Spelar upp hela skivan (alla titlar/alla spår), en titel/ett
kapitel/spår/album, eller innehållet i ett program upprepade
gånger.
ANPASSAT BARNLÅS (sid. 45)
Ställer in barnfilter för skivan.
Tips
• Varje gång du trycker på DVD DISPLAY ändras kontrollmenyn enligt följande:
Kontrollmenyn
m
Kontrollmenyn avstängd
Objekten på kontrollmenyn varierar beroende på vilken skiva du spelar.
• Kontrollmenyikonen lyser grönt
t
om du inte ställer REPETERA på ”AV”.
• Indikatorn ”VINKEL” lyser grönt endast när flera olika vinklar har spelats in på skivan.
10SE
Komma igång
Kontrollera att du har följande objekt:
• Högtalare (5)
• Subwoofer (1)
• AM-ramantenn (1)
• FM-antennsladd (1)
• Högtalarsladdar (5 m × 4,15 m × 2)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Fotstöd (20)
• Högtalare - Anslutning och placering (kort) (1)
Du kan styra systemet med fjärrkontrollen. Sätt
i två R6-batterier (storlek AA) genom att matcha
3 och # på batterierna med märkena i
batterifacket. När du använder fjärrkontrollen
ska du peka den mot fjärrsensorn på systemet.
Komma igång
Packa upp
Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på ett hett eller fuktigt ställe.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i
fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter
batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller
ljus från andra källor. Detta kan skada sensorn.
• Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en
längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att de
skadas pga. batteriläckage och korrosion.
Använda fjärrkontrollen
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
COMMAND
MODE-knapp
När du använder det här systemet ska funktionen
COMMAND MODE vara inställd på SYSTEM.
När den är inställd på TV, kan du kontrollera
TV:n (sid. 50).
11SE
Steg 1: Kopplingar till högtalarsystem
Koppla in högtalarsystemet genom att matcha färgerna på uttagen med de på sladdarna. Anslut inte
några andra högtalare än de som medföljer systemet.
För att få bästa surround-ljud anger du högtalarnas parametrar (avstånd, nivå, etc.) på sid. 19.
Sladdar som krävs
Högtalarsladdar
Kontakten och färgtuben på högtalarsladdarna har samma färg som uttagen dit de ska kopplas.
Grå
(+)
(+)
(–)
(–)
Färgtub
Svart
12SE
Uttag för koppling av högtalarna
Till
Främre högtalare
SPEAKER FRONT L (vit) och R (röd)
Surround-högtalare
SPEAKER SURR L (blå) och R (grå)
Mitthögtalare
SPEAKER CENTER (grön)
Subwoofer
SPEAKER WOOFER (lila)
Främre högtalare (H)
Mitthögtalare
Komma igång
Koppla
Främre högtalare (V)
Färgetikett
CENTER
FRONT R
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
AUDIO IN
EURO AV
WOOFER
FRONT L
L
L
R
R
AM
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
FM
VIDEO 1
SURR
R
VIDEO 2
75
SURR
L
Surround-högtalare (H)
Subwoofer
Surround-högtalare (V)
Placering av högtalare
Var försiktig om du placerar subwoofern eller högtalarstativ (medföljer ej) med monterad främre eller
surround-högtalare på ett ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande) eftersom golvet kan få
fläckar eller missfärgas.
forts.
13SE
Undvika kortslutning
Kortslutning av högtalarna kan skada systemet. För att undvika detta ska du utföra följande
förebyggande säkerhetsåtgärder när du kopplar in högtalarna. Kontrollera att metalltrådarna i
högtalarnas sladdar inte vidrör ett annat högtalaruttag eller en metalltråd som tillhör en annan
högtalarsladd.
Exempel på dåliga omständigheter
En oisolerad del av en
högtalarkabel är i kontakt med
ett annat högtalaruttag.
Oisolerade delar av kablarna har kommit
i kontakt med varandra eftersom för
mycket av isoleringen tagits bort.
När du har kopplat alla komponenter, högtalare och nätkabeln spelar du upp en testton för att
kontrollera att alla högtalarna är korrekt anslutna. För mer information om uppspelning av testton, se
sid. 61.
Om du inte hör något ljud från en högtalare när testtonen spelas eller om en testton spelas upp i en annan
högtalare än den som visas i frontpanelens teckenfönster, kan det betyda att högtalarna har kortslutits.
Då måste du kontrollera högtalarkopplingarna igen.
Obs!
Kontrollera att högtalarsladden har anslutits till korrekt uttag på komponenterna: 3 till 3, och # till #. Om
sladdarna kopplas fel blir ljudet förvrängt och du får inget basljud.
14SE
Steg 2: Antennkopplingar
Komma igång
Koppla in de medföljande AM/FM-antennerna för att lyssna på radio.
Uttag för koppling av antenner
Koppla
Till
AM-ramantenn
AM-uttaget
FM-antennsladd
FM 75Ω COAXIAL-uttag
AM-antenn
CENTER
FRONT R
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
AUDIO IN
EURO AV
WOOFER
FRONT L
L
L
R
R
VIDEO 1
VIDEO 2
AM
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
FM
SURR
R
75
SURR
L
FM-antenn
Obs!
• För att undvika brus ska du placera AM-antennen en bit ifrån systemet och andra komponenter.
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennen ska den ligga så vågrätt som möjligt.
• När du ansluter den medföljande AM-antennen kopplar du den svarta sladden (B) till U-uttaget och den vita sladden
(A) till det andra uttaget.
A
AM
B
• Om du ansluter systemet till en utomhusantenn ska den jordas som blixtskydd. För att undvika gasexplosioner ska
du inte koppla den jordade kabeln till en gasledning.
forts.
15SE
Tips
Använd en 75-ohm koaxial kabel (medföljer inte) för att koppla systemet till en FM-utomhusantenn som i exemplet
nedan, om du har dålig FM-mottagning.
FMutomhusantenn
System
AM
Jordad kabel
(medföljer inte)
COAXIAL
FM
75
Jordning
16SE
Steg 3: Koppla TV- och videokomponenter
Komma igång
Sladdar som krävs
SCART-kabel (EURO AV) för anslutning av TV (medföljer inte)
Ljud/video-kabel (medföljer inte)
När du ansluter en kabel måste de färgkodade hylsorna kopplas till rätt uttag på komponenterna.
Gul (video)
Vit (V/ljud)
Röd (H/ljud)
Uttag för koppling av videokomponenter
Koppla
Till
TV
T EURO AV OUTPUT (TO TV)
Video
VIDEO 1
Digital satellitmottagare
VIDEO 2
Ansluta systemet till en TV
Anslut systemet till din TV med SCART-kabeln (EURO AV). Kontrollera att SCART-kabeln (EURO
AV) ansluts till uttaget T EURO AV OUTPUT (TO TV) på systemet.
När du ansluter SCART-kabeln (EURO AV), ska du kontrollera att TV:n kan ta emot S-video- eller
RGB-signaler. Om TV:n kan ta emot S-videosignaler, ska du ändra TV:ns ingångsläge till RGBsignaler. Se bruksanvisningen för den TV som ska anslutas.
Obs!
När du spelar in på en annan enhet som är ansluten till VIDEO 1 AUDIO OUT-uttagen, ska du inte byta ljudfält
(sid. 40) eller koppla in/koppla loss hörlurar.
CENTER
FRONT R
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
AUDIO IN
EURO AV
WOOFER
FRONT L
L
L
R
R
AM
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
FM
VIDEO 1
SURR
R
VIDEO 2
75
SURR
L
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
OUT
IN
EURO AV
VIDEO
OUT
INTPUT(FROM VIDEO)
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Video
Digital satellitmottagare
TV
forts.
17SE
Obs!
• Kontrollera att anslutningarna sitter ordentligt för att undvika oönskat brus.
• Hänvisa till instruktionerna som medföljde TV:n.
• Systemet kan inte mata ut komponentens videosignaler.
• Systemet kan inte sända ut ljudsignaler till den anslutna TV:n. Bara ljudsignalerna från TV:n sänds ut från
systemets högtalare.
Vid anslutning till en TV-skärm av standardstorlek (4:3)
Beroende på vilken skiva som spelas, är det inte säkert att bilden passar TV-skärmen.
För att ändra bildförhållande, se sid. 58.
Ansluta en videobandspelare till systemet
Koppla videobandspelaren till VIDEO IN- och AUDIO IN L/R-uttagen på systemet. Se till att
anslutningarna sitter ordentligt för att undvika brummande ljud och brus. Om ljudet förvrängs när
VIDEO1 används, ska du koppla videobandspelaren till VIDEO2 igen.
Obs!
• Anslut inte systemet till en videobandspelare. Om du låter videosignaler gå från systemet och igenom en
videobandspelare, kan det hända att bilden som mottas på TV-skärmen är oklar.
• Om du inte kan se bilden från en videobandspelare genom den här systemet som är ansluten till en TV med RGBkomponentuttag, ställ in
till t (Audio/Video) på TV:n. Om du väljer
(RGB), kan TV:n inte ta emot
signalen från videobandspelaren.
• Om du vill använda videobandspelarens SmartLink-funktion, anslut videobandspelaren till TV:ns SmartLink-uttag
• Det kan hända att SmartLink-funktionen inte fungerar korrekt om videobandspelaren är ansluten till TV:n via den
här systemet.
• Om du ansluter systemet till TV:n via SCART-uttagen (EURO AV), synkroniseras TV:ns insignalskälla
automatiskt med systemet vid uppspelning eller då du trycker på en valfri knapp, förutom "/1 på systemet eller
"/1 på fjärrkontrollen. I så fall ställer du in COMMAND MODE-knappen till TV.
• Systemet matar inte ut S-videosignaler.
• När du väljer ”DVD” genom att trycka på FUNCTION (sid. 51), sker ingen utmatning av videosignalen och RGBsignalen från VIDEO IN-uttagen. Dessutom kan systemet inte mata ut komponentens videosignal.
• När du väljer VIDEO 1 eller VIDEO 2 genom att trycka på FUNCTION (sid. 51), matas ljudsignalen från AUDIO
L/R-uttaget ut till de anslutna högtalarna. Ljudsignalen matas inte ut från T EURO AV OUTPUT (TO TV)uttaget.
Ansluta nätkabeln
Innan du ansluter systemets nätkablar till ett vägguttag bör du ha anslutit högtalarna till systemet (se
sid. 12).
18SE
Högtalarinställningar
Placera högtalarna enligt illustrationen nedan
Systemets subwoofer är magnetiskt avskärmad
för att förhindra magnetiskt läckage. Trots det
kan ett visst läckage förekomma, eftersom
magneten i högtalaren är mycket stark. Om
subwoofern används med en CRT-baserad TV
eller projektor, ska den installeras minst 0,3
meter från TV:n. Om den placeras alltför nära,
kan färgerna visas felaktigt på skärmen. Stäng
av TV:n en gång och slå sedan på den igen efter
15 till 30 minuter. Om problemet kvarstår
placerar du subwoofern längre ifrån TV:n. Om
färgerna fortfarande visas felaktigt trots att
anvisningarna ovan utförts ska du att inga
magnetiska föremål finns i närheten av
subwoofern. Den felaktiga färgåtergivningen
kan vara resultatet av en samverkan mellan
subwoofern och det magnetiska föremålet.
Exempel på möjliga källor till magnetiska
störningar: magnetlås på TV-stativet eller
liknande, vissa sjukvårdsapparater, leksaker
osv.
Komma igång
För att få bästa surround-ljud ska alla högtalare
utom subwoofern finnas på samma avstånd från
lyssningspositionen (A).
Med det här systemet kan du emellertid placera
mitthögtalaren upp till 1,6 meter närmare (B)
och surround-högtalarna upp till 4,6 meter
närmare (C) den plats du lyssnar från.
De främre högtalarna kan placeras mellan 1,0
och 7,0 meter (A) från lyssningspositionen.
Om magnetiskt avskärmade
högtalare (för att undvika felaktig
färgåtergivning på TV-skärmen)
Ange högtalarparametrar
Obs!
Placera inte mitthögtalare och surround-högtalare
längre bort från lyssningspositionen än de främre
högtalarna.
För att få bästa möjliga surround-ljud anger du
högtalarnas avstånd från lyssningspositionen
och ställer sedan in balans och nivå. Använd
testtonen för att justera högtalarnas balans och
nivå till samma nivå.
Välj ”HÖGTALARINSTÄLLN.” i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Inställningar för högtalarna” (sid. 60).
19SE
Spela skivor
Spela skivor
I/1
Beroende på DVD eller VIDEO-CD kan vissa
funktioner vara annorlunda eller begränsade.
Se den bruksanvisning som medföljer skivorna.
AH
"/1
STANDBY-indikator
FUNCTION
+
-
När du spelar en 8 cm:s skiva ska du placera
den i skivfackets inre cirkel.
5
Tryck på H.
Skivan spelas upp (oavbruten uppspelning).
Ställ in ljudvolymen.
Efter att ha utfört steg 5
I/1
Justera
volymen
Skivfacket
Anslut
hörlurar
"/1
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Beroende på vilken skiva som spelas, visas
eventuellt en meny på TV-skärmen. Du kan
spela upp skivan interaktivt genom att följa
instruktionerna på menyn. (DVD: sid. 22),
(VIDEO-CD: sid. 22).
Ta ut skivan
Tryck på A på systemet. ”OPEN” visas i
frontpanelens teckenfönster. Ta bort skivan när
skivfacket matas ut ur systemet.
3
FUNCTION
Starta systemet
Tryck på "/1 på fjärrkontrollen eller tryck på
"/1 på systemet. Systemet slås på.
H
1
2
3
Sätt på TV:n.
Växla väljaren på TV:n till det här
systemet.
Tryck på "/1 på systemet.
Systemet slås på.
Om systemläget inte är ställt på ”DVD”
trycker du på FUNCTION och väljer
”DVD”.
4
Tryck på A på systemet och sätt i en
skiva med etikettsidan uppåt i
skivfacket.
Tryck på A igen för att stänga skivfacket.
20SE
Stänga av systemet
Tryck på "/1 på fjärrkontrollen eller tryck på
"/1 på systemet. Systemet växlar över till
standbyläge och STANDBY-indikatorn lyser
röd.
I standbyläge, kan du sänka
energiförbrukningen till ett minimum
(Energisparläge) så att energi sparas i
standbyläge.
Ytterligare funktioner
MUTING
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
(Resume Play)
VOL +/–
./>
H
x
X
Funktion
Tryck på
Stopp
x
Paus*
X
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x och ”RESUME”
visas på frontpanelens teckenfönster. Så länge
du inte tar ur skivan fungerar återupptagen
uppspelning även om systemet gått in i
standbyläge genom att du tryckt på "/1.
Återuppta uppspelning efter X eller H
paus
Gå till nästa kapitel, spår
eller scen i kontinuerligt
uppspelningsläge
8
10/0
9
x
>
Gå tillbaka till föregående .
kapitel, spår, scen eller fil i
kontinuerligt
uppspelningsläge
Sänka ljudet
H
7
>10
Spela skivor
1
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan
MUTING. För att
avbryta ”muting”,
tryck på samma knapp
igen eller på VOL + för
att justera volymen.
1
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster så att du kan starta om skivan
från den punkt där du stoppade den.
Om ”RESUME” inte visas är inte
funktionen ”Återuppta uppspelningen”
(Resume Play) tillgänglig.
* Det går inte att pausa vid uppspelning av JPEGfiler.
Obs!
• Om DVD-uppspelningen pausas i ca en timme, slås
systemet av automatiskt.
Medan du spelar en skiva, tryck på x
för att stoppa uppspelningen.
2
Tryck på H.
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
Tips
Om en DVD-skiva innehåller fler än två titlar kan du
inte gå till nästa titel eller föregående titel genom att
trycka på .eller >. Du kan bara använda de här
knapparna för förflyttning inom en titel. Om du vill gå
till nästa titel, eller gå tillbaka till föregående titel,
trycker du på DVD TOP MENU eller DVD MENU
och väljer sedan den titel du vill gå till från
kontrollmenyn.
Obs!
• Beroende på var du stoppade skivan, är det inte säkert
att systemet kan återuppta uppspelningen från exakt
samma punkt.
• Den punkt där du stoppade spelningen raderas om:
– du ändrar uppspelningsläget,
– du ändrar inställningen i inställningsmenyn.
Tips
För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
21SE
Använda DVD-menyn
En DVD är uppdelad i huvudsektioner som
tillsammans utgör en film eller ett musikstycke.
Dessa sektioner kallas “titlar.” När du spelar upp
en DVD som innehåller flera titlar kan du välja
den titel du önskar via DVD TOP MENU/
ALBUM–.
När du spelar upp DVD-skivor som tillåter dig
att välja alternativ som t.ex. undertextspråket
och det talade språket, välj dessa poster via
DVD MENU/ALBUM+.
Nummerknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Spela upp VIDEO-CD med
PBC-funktioner
(PBC-uppspelning)
Med PBC-funktioner (uppspelningskontroll)
kan du utföra enkla interaktiva åtgärder,
använda sökfunktioner och andra liknande
funktioner.
Med PBC-uppspelning kan du spela VIDEOCD-skivor interaktivt genom att följa menyn på
TV:n.
Nummerknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
./>
H
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
1
3
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.
Tryck på ENTER.
Obs!
Om DVD-toppmeny eller en DVD-meny visas under
DVD-uppspelning i ca en timme, slås systemet av
automatiskt.
22SE
ENTER
1
Tryck på DVD TOP MENU/ALBUM–
eller DVD MENU/ALBUM+.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
2
O RETURN
ENTER
C/X/x/c
x
X/x
Börja spela en VIDEO-CD med PBCfunktioner.
Menyn för ditt val visas.
2
3
4
Välj det nummer du vill ha genom att
trycka på X/x eller använda
nummerknapparna.
Tryck på ENTER.
Följ instruktionerna på menyn för
interaktiva funktioner.
Se de medföljande instruktionerna för
skivan eftersom procedurerna kan skilja sig
mellan olika VIDEO-CD-skivor.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
Obs!
Tips
Om du vill spela upp utan PBC-funktionen trycker du
på ./> eller använder nummerknapparna medan
systemet har stoppats för att välja ett spår, och tryck
sedan på H eller ENTER.
Meddelandet ”Uppspelning utan PBC” visas på TV:n
och systemet börjar kontinuerlig uppspelning. Du kan
inte visa stillbilder som till exempel en meny. För att
återgå till PBC-uppspelning trycker du på x två
gånger och sedan på H.
Spela upp ett MP3-spår
Du kan spela upp MP3-spår på CD-ROM-,
CD-R- eller CD-RW-skivor. Skivan måste
emellertid vara inspelad i formaten ISO9660
level 1, level 2 eller Joliet för att spelaren ska
kunna identifiera och spela upp spåren. Du kan
också spela upp Multi Session-skivor. Mer
information om inspelningsformat finns i
instruktionerna för CD-R/RW-enheten eller för
programvaran som du använder för inspelning
(medföljer inte).
1
2
Spela skivor
• Beroende på vilken VIDEO-CD du spelar kanske
menyn inte visas i steg 1.
• Beroende på VIDEO-CD kan ”Tryck på ENTER” i
Steg 3 kanske visas som ”Tryck på SELECT” i de
instruktioner som medföljer skivan. I så fall trycker
du på H.
Sätt in en skiva med MP3-filer i
systemet.
Tryck på H.
Det första MP3-spåret i det första albumet
på skivan spelas upp.
Obs!
• Systemet kan spela ljudfiler av typen MP3 (MPEG1
Audio Layer3). Systemet kan inte spela upp ljudspår
med formatet MP3PRO.
• Den här spelaren kan spela upp Multi Session-CDskivor och MP3-filer som spelats in under den första
bränningen. Alla efterföljande MP3-filer, som spelats
in under senare bränningar, kan också spelas upp.
• Maximalt antal album på en skiva: 99 (Det får
maximalt plats 250 st. MP3-ljudspår på ett album.)
• Album som inte innehåller något MP3-ljudspår
hoppas över.
• Om du anger filtillägget ”.MP3” för filer som inte är
av MP3-format, kan inte spelaren identifiera
informationen på rätt sätt. Detta leder till att systemet
genererar ett högt störljud, som kan skada
högtalarsystemet.
• Om systemet inte kan spela upp MP3-filer, ta ut
skivan och välj inställningsalternativet
”SPECIALINSTÄLLNINGAR”. Välj sedan
”DATA-CD PRIORITET”, ställ in alternativet
”MP3” (sid. 60) och sätt i skivan igen.
• Systemet kan spela upp till 8 kataloger, inklusive en
rotkatalog.
forts.
23SE
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till spåret eller albumlistan.
Välja album och spår
7
8
>10
10/0
5
9
Välj spår med hjälp av X/x, tryck sedan
på ENTER.
Det spår du valt spelas upp.
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD
DISPLAY
DVD MENU/
ALBUM+
O RETURN
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN eller C.
Stänga visningen
ENTER
Tryck på DVD DISPLAY.
C/X/x/c
Obs!
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn och skivnamnet för skivan
med MP3-filer visas.
2
Välj X/x för att välja
(ALBUM), tryck sedan på ENTER eller
c.
Skivans albumlista visas.
HOME TOWN
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
3
4
Välj ett album du vill spela upp med
hjälp av X/x och tryck sedan på
ENTER.
Välj
(SPÅR) med hjälp av X/x,
tryck sedan på ENTER.
Skivans spårlista för det aktuella albumet
visas.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
24SE
• I namn på album och spår kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som ” ”.
• Om den MP3-fil som du spelar upp har en ID3-tagg
visas informationen för ID3-taggen som ett
spårnamn.
• ID3-tagg gäller bara för version 1.
Tips
När en skiva med MP3-filer sätts i, kan du välja ett
album med hjälp av DVD MENU/ALBUM+ eller
DVD TOP MENU/ALBUM– på fjärrkontrollen.
MOUNTAIN
Spela upp JPEG-bildfiler
1
2
3
4
Välj ett album du vill spela upp med
hjälp av X/x och tryck sedan på
ENTER.
Välj
(FIL) med hjälp av X/x,
tryck sedan på ENTER.
Skivans fillista för det aktuella albumet
visas.
Sätt in en skiva med JPEG-filer i
systemet.
MOUNTAIN
FAMILY
Det första JPEG-spåret i det första albumet
på skivan spelas upp.
Obs!
• Systemet kan spela upp filer med filtillägget “.JPG”
och “.JPEG.”
• Beroende på filformatet kan vissa CD-R- och
CD-RW-skivor inte spelas upp på det här systemet.
• Systemet kan spela upp till 8 kataloger, inklusive en
rotkatalog.
7
8
>10
10/0
När listans alla filer eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till filen eller albumlistan.
5
9
JPEG
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
Tryck på H.
Välja album och spår
Spela skivor
Du kan spela upp JPEG-bildfiler på CD-ROM-,
CD-R- eller CD-RW-skivor. Skivan måste
emellertid vara inspelad i formaten ISO9660
level 1, level 2 eller Joliet för att spelaren ska
kunna identifiera och spela upp filerna. Du kan
också spela upp Multi Session-skivor. Mer
information om inspelningsformat finns i
instruktionerna för CD-R/RW-enheten eller för
programvaran som du använder för inspelning
(medföljer inte).
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
Välj fil med hjälp av X/x, tryck sedan på
ENTER.
Den fil du valt spelas upp.
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD
DISPLAY
Återgå till föregående skärm
DVD MENU/
ALBUM+
Tryck på O RETURN eller C.
O RETURN
Stänga visningen
Tryck på DVD DISPLAY.
ENTER
C/X/x/c
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn och skivnamnet för skivan
med JPEG-filer visas.
2
Välj X/x för att välja
(ALBUM),
tryck sedan på ENTER eller c.
Obs!
• I namn på album och filer kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som ” ”.
• Maximalt antal album på en skiva: 99 (maximalt antal
JPEG-bildfiler som får plats på ett album är 250).
Tips
När en skiva med JPEG-filer sätts i, kan du välja ett
album med hjälp av DVD MENU/ALBUM+ eller
DVD TOP MENU/ALBUM– på fjärrkontrollen.
Skivans albumlista visas.
25SE
Rotera den aktuella bilden
Skapa egna program
(Programmerad uppspelning)
7
8
>10
10/0
9
Du kan spela upp innehållet på en skiva i önskad
ordning genom att skapa ett eget program med
uppspelningsordning för spåren. Ett program
kan bestå av upp till 25 spår.
H
C/c
PLAY
MODE
REPEAT/
FM MODE
CLEAR
Rotera den aktuella bilden med C/c
Varje gång du trycker på c, vrids bilden medurs
med 90º.
Varje gång du trycker på C, vrids bilden moturs
med 90º.
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Nummerknappar
H
O RETURN
C/X/x/c
Obs!
Det går inte att rotera bilden under pågående bildspel.
Tryck på H för att återgå till normal uppspelning
innan den här åtgärden.
1
ENTER
1
I stoppläget trycker du på PLAY MODE
tills ”PGM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Programmenyn visas på TV-skärmen.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Totalt Tid 0:00
Tryck på c.
Markören flyttas till spåret (i det här fallet
”1”). Innan du programmerar några MP3spår måste du först välja album.
Program
1
Spår
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
26SE
Totalt Tid 0:00
SPÅR1
SPÅR2
SPÅR3
SPÅR4
SPÅR5
SPÅR6
SPÅR7
SPÅR8
SPÅR9
SPÅR10
3
Välj det spår du vill ha med i
programmet.
Välj t.ex. spår ”7”.
Program
1
Spår
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
4
Totalt Tid 0:00
SPÅR1
SPÅR2
SPÅR3
SPÅR4
SPÅR5
SPÅR6
SPÅR7
SPÅR8
SPÅR9
SPÅR10
Åtgärd
Stäng av
programmenyn
I stoppläge, tryck på PLAY
MODE för att stänga
programmenyn.
Avbryt
Tryck på CLEAR i steg 5 och de
programordningen senaste programmeringarna
raderas, en i taget.
• Den här funktionen för programmerad uppspelning
(Programme Play) är inte tillgänglig för DVD-skivor
och JPEG-filer.
• När du programmerar MP3-spår visas ”--:--” som den
totala tiden för de programmerade spåren.
Total uppspelningstid för de
programmerade spåren (gäller ej MP3)
5
Funktion
Återgå till
Tryck på CLEAR under
normalt
uppspelning.
uppspelningsläge
Obs!
Välj ”7” genom att trycka på X/x eller
med hjälp av nummerknapparna, tryck
sedan på ENTER.
Program
1 SPÅR7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Andra åtgärder
Spela skivor
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till spåret eller albumlistan.
Tips
De programmerade spåren kan spelas upp upprepade
gånger. Under programmerad uppspelning trycker du
på REPEAT/FM MODE eller ställer ”REPETERA” i
kontrollmenyn på ”ALLA” (sid. 28).
Totalt Tid 12:34
Vill du programmera fler spår upprepar
du steg 2 till 4.
De programmerade spåren visas i den
ordning du valt dem.
6
Tryck på H för att starta
programmerad uppspelning.
Programmerad uppspelning börjar.
När programmet slutar kan du starta om
samma program igen genom att trycka på
H.
27SE
Spela i slumpvis ordning
(Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning))
Du kan välja om du vill att systemet ska
”blanda” spåren och spela upp dem i slumpvis
ordning. När du ”blandar” får du olika
spelordningar.
Ställa in slumpvis
uppspelning från
kontrollmenyn
Du kan välja normal slumpvis uppspelning och
slumpvis uppspelning av album (endast för
MP3-filer).
PLAY
MODE
CLEAR
1
2
3
4
5
6
9
7
8
9
>10
10/0
I stoppläget trycker du på PLAY MODE
tills ”SHUF” visas i frontpanelens
teckenfönster.
DVD
DISPLAY
C/X/x/c
ENTER
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
När du spelar upp en MP3-skiva kan du
spela upp alla spår i albumen i en slumpvis
ordning.
Se sidan 28 för information om slumpvis
uppspelning av album.
2
8
10/0
H
H
1
7
>10
Välj X/x för att välja
(UPPSPELNINGSLÄGE), tryck sedan
på ENTER eller c.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
MP3
KONTINUERLIGT
KONTINUERLIGT(ALBUM)
SLUMPMÄSSIG
SLUMPMÄSSIG(ALBUM)
PROGRAM
Tryck på H.
Återgå till normal uppspelning
I stoppläget trycker du på PLAY MODE tre
gånger för att avbryta SLUMPMÄSSIG, eller
två gånger för att avbryta SLUMPMÄSSIG
(ALBUM). Du kan också återgå till normal
uppspelning genom att trycka på CLEAR under
uppspelning.
3
Välj SLUMPMÄSSIG eller
SLUMPMÄSSIG (ALBUM) med hjälp av
X/x, tryck sedan på ENTER.
SLUMPMÄSSIG: Spela upp spåren på
skivan i slumpmässig ordning.
SLUMPMÄSSIG (ALBUM): Spela upp
spår från valt album i slumpmässig ordning.
4
Tryck på H.
Det valda läget för slumpvis uppspelning
startas.
Obs!
Slumpvis uppspelning avbryts om skivan matas ut.
Uppspelningsläget ändras i följande sekvens:
SLUMPMÄSSIG t KONTINUERLIGT
SLUMPMÄSSIG (ALBUM) t
KONTINUERLIGT (ALBUM)
28SE
x När du spelar DVD-skivor
Spela upprepade gånger
(Repeat Play (Repetering))
Du kan spela alla titlar/spår/filer på en skiva
eller enstaka titlar/kapitel/spår på en skiva.
I läget för slumpvis uppspelning eller
programmerad uppspelning repeterar systemet
spåren i slumpvis respektive i programmerad
ordning.
Du kan inte använda repetering under PBCuppspelning av VIDEO-CD (sid. 22).
REPEAT/
FM MODE
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla spår på skivan,
eller repeterar aktuellt album (endast
när KONTINUERLIGT (ALBUM)
eller SLUMPMÄSSIG (ALBUM) har
valts i uppspelningsläget).
• SPÅR: repeterar det aktuella spåret.
x När du spelar JPEG
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla filerna på skivan
(när KONTINUERLIGT väljs i
uppspelningsläget), eller repeterar
aktuellt album (när
KONTINUERLIGT (ALBUM) väljs i
uppspelningsläget).
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
x När du spelar upp VIDEO-CD/Super
Audio CD/CD/MP3 och programmerad
uppspelning är ställd på AV
x När programmerad uppspelning är
aktiverad (PÅ)
ENTER
• AV: ingen repetering.
• ALLA: upprepar programmerad
uppspelning.
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj X/x för att välja
(REPETERA), tryck sedan på ENTER.
Om du väljer någon annan inställning än
”AV” kommer REPETERA-indikatorn att
lysa grönt.
3
Välj repetering, och tryck på ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
Spela skivor
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla titlar.
• TITEL: repeterar aktuell titel på en
skiva.
• KAPITEL: repeterar det aktuella
kapitlet.
DVD
Avbryta repetering
Tryck på CLEAR.
Obs!
• Beroende på vilken DVD-skiva du spelar kanske
repetering inte fungerar.
• Repetering avbryts när skivan matas ut.
• Om ”ALLA” väljs så begränsas repetering till 5
gånger.
1:32:55
Tips
AV
ALLA
TITEL
KAPITEL
• Du kan ställa in repetering i stoppläget.
När du har valt ”REPETERA”, tryck på H.
Repetering startas.
• Du kan snabbt visa status för ”REPETERA”.
Tryck på REPEAT/FM MODE på fjärrkontrollen.
• Du kan utföra repetering för DVD-titlar som
innehåller kapitel.
29SE
Ändra sökhastigheten (endast
DVD/VIDEO-CD)
(Scan, Slow-motion Play, Slide show)
Du kan snabbt hitta en viss punkt på en skiva
genom att titta på filmen på skärmen eller spela
den långsamt.
Varje gång du trycker på m eller M under
sökning ändras uppspelningshastigheten. Två
hastigheter finns. Med varje tryckning ändras
visningen enligt följande:
Uppspelningsriktning
FRAMSPOLN. (FF)1M t FRAMSPOLN. (FF)2M
t
Söka efter en viss punkt
på en skiva
t
Motsatt riktning
BAKSPOLN. (FR)1m t BAKSPOLN. (FR)2m
H
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Uppspelningshastigheten FRAMSPOLN.
(FF)2M/BAKSPOLN. (FR)2m är snabbare
än FRAMSPOLN. (FF)1M/BAKSPOLN.
(FR)1m.
SLOW
m/M
/
Obs!
• Beroende på vilken DVD/VIDEO-CD du spelar
kanske du inte kan använda alla funktioner.
• Under sökning eller slow-motion hörs inget ljud.
Hitta en punkt med
snabbspolning framåt eller
bakåt (Scan) (förutom för
JPEG)
1
När du hittar den plats du söker, tryck
på H för att återgå till normal
hastighet.
Tryck på
pausläge.
eller
när systemet är i
För att återgå till normal hastighet trycker du på
H.
Ändra hastigheten för slowmotion
Varje gång du trycker på
eller
under
slow-motion ändras uppspelningshastigheten.
Två hastigheter finns. Med varje tryckning
ändras visningen enligt följande:
Uppspelningsriktning
SLOW 2 t SLOW 1
t
2
Tryck på m eller M medan du spelar
upp en skiva.
Bild efter bild (Slow-motion
Play)
(endast DVD/VIDEO-CD)
t
Motsatt riktning (endast DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
Uppspelningshastigheten SLOW 2 /
SLOW 2 är långsammare än SLOW 1
SLOW 1 .
30SE
/
Använda bildspelet på JPEGskivor (endast JPEG)
7
8
>10
10/0
9
H
1
Tryck på M samtidigt som en JPEGbild visas.
Du kan söka efter titel (DVD), kapitel (DVD),
spår (CD, VIDEO-CD, Super Audio CD, MP3),
index (VIDEO-CD, Super Audio CD), album
(MP3, JPEG) och fil (JPEG). Eftersom titlar,
spår, album och filer har unika namn på skivan,
kan du välja det du söker från kontrollmenyn.
Dessutom tilldelas kapitel och index unika
nummer på skivan. Därför kan du göra önskat
val genom att ange motsvarande nummer. Du
kan dessutom söka efter en viss punkt genom att
använda tidskoden. (TIDSSÖKNING)
Spela skivor
M
Söka efter titel/kapitel/
spår/index/album/fil
Bildspelet startar från den aktuella bilden.
2
Tryck på H för att avsluta bildspelet.
Återgå till normal uppspelning från den
aktuella bilden.
CLEAR
Nummerknappar
Ändra intervalltiden för bildspel
Varje gång du trycker på M under pågående
bildspel ändras intervalltiden. Med varje
tryckning ändras visningen enligt följande:
FRAMSPOLN. t FRAMSPOLN. t FRAMSPOLN.
(FF)2M
(FF)3M
(FF)1M
t
Bildspelet kan endast spelas upp i en riktning.
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
O RETURN
C/X/x/c
ENTER
Intervalltiden FRAMSPOLN. (FF)3M är
snabbare än FRAMSPOLN. (FF)2M.
Obs!
1
Söka efter titel/spår/album/fil
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj X/x för att välja sökmetod, tryck
sedan på ENTER.
x När du spelar DVD-skivor
(TITEL)
x När du spelar VIDEO-CD-skivor
(SPÅR)
x När du spelar Super Audio CD-skivor
(SPÅR)
x När du spelar CD-skivor
(SPÅR)
forts.
31SE
x När du spelar MP3-filer
Exempel: när du väljer
(ALBUM) eller
(KAPITEL)
(SPÅR)
”** (**)” markeras (** är ett nummer).
Talet inom parentes visar totala antalet
titlar, kapitel, spår eller index.
x När du visar en JPEG-fil
(ALBUM) eller
Exempel: när du väljer
Skivans spårlista visas.
(FIL)
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
(SPÅR)
DVD
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
3
Tryck på ENTER.
”** (**)” ändras till ”-- (**).”
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till spåret eller albumlistan.
DVD
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
3
Välj X/x för att välja önskat spår, tryck
sedan på ENTER.
4
Om du skriver fel
Raderar du numret genom att trycka på
CLEAR och sedan välja ett annat nummer.
5
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
x När du spelar DVD-skivor
(KAPITEL)
x När du spelar VIDEO-CD-skivor
(INDEX)
x När du spelar Super Audio CD-skivor
(INDEX)
32SE
Tryck på ENTER.
Systemet startar uppspelningen från
markerat nummer.
Uppspelningen börjar från det spår du valt.
Söka kapitel/index
Välj det kapitel- eller indexnummer du
söker genom att trycka på X/x eller på
nummerknapparna.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Hitta en viss punkt med hjälp av
tidskoden (TIDSSÖKNING)
Exempel: Om du söker efter uppspelningstiden
för den aktuella titeln på en DVD-skiva
1
Välj
(TID) i steg 2.
”T **:**:**” (uppspelningstid för den
aktuella titeln) väljs.
Tryck på ENTER.
”T--:--:--” visas ovanför ”T**:**:**.”
3
Ange tidskoden med nummerknapparna
och tryck sedan på ENTER.
För att exempelvis finna den önskade
punkten 2 timmar, 10 minuter och 20
sekunder efter starten, skriv in ”2:10:20.”
Obs!
• Titel-, kapitel- eller spårnummer som visas är samma
nummer som spelats in på skivan.
• Du kan inte söka efter ett avsnitt på VIDEO-CDskivor.
• Om du spelar upp en DVD-skiva, kan du mata in
uppspelningstiden för den aktuella titeln genom att
använda tidskoden. Om du spelar upp en CD-, Super
Audio CD-, VIDEO CD- eller MP3-skiva, kan du
mata in uppspelningstiden för det aktuella spåret
genom att använda tidskoden.
Visa information om
skivan
Visa uppspelningstiden och
återstående tid i
frontpanelens teckenfönster
Spela skivor
2
Du kan granska skivans information, t.ex.
återstående tid, totalt antal titlar på en DVDskiva eller antalet spår för Super Audio CD, CD,
VIDEO-CD eller MP3, i frontpanelens
teckenfönster (sid. 70).
Tips
Du kan välja mellan att visa uppspelningstid och
återstående tid i displayen. Mer information finns i
”Kontrollera uppspelningstiden och återstående tid”
(sid. 36).
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY medan du
spelar skivan ändras teckenfönstret enligt
följande tabell.
forts.
33SE
När du spelar DVD-skivor
Uppspelningstid och nummer för den aktuella titeln
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
När du spelar en VIDEO-CD (utan
PBC-funktioner), Super Audio CD
eller CD
Uppspelningstid och aktuellt spårnummer
kHz
MHz
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
Återstående tid för den
aktuella titeln
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
Uppspelningstid och
nummer för aktuellt
TITLE TRK
kapitel
ALBM
CHAP HULTI
kHz
MHz
DTS
kHz
MHz
DTS
Återstående tid för det
aktuella spåret
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
DTS
Uppspelningstid för
skivan
kHz
MHz
kHz
MHz
Återstående tid för det
aktuella kapitlet
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Återstående tid för
skivan
kHz
MHz
kHz
MHz
Titelnamn och
uppspelningstid a)
TITLE
Spårnamn och
uppspelningstid a)
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
kHz
MHz
Aktuellt ljudfält b)
TITLE
kHz
MHz
Aktuellt ljudfält b)
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
kHz
MHz
Volym b)
DTS
kHz
MHz
Volym b)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
34SE
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
När du spelar MP3-filer
Uppspelningstid och aktuellt spårnummer
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
TRK
Obs!
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
Spårnamn (filnamn) och
uppspelningstid
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
kHz
MHz
Albumnamn
(mappnamn) och
uppspelningstid c)
TITLE
DTS
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
Aktuellt ljudfält b)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
Volym b)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas och
uppspelningsläget kanske informationen inte visas.
• ID3-tagg gäller bara för version 1.
• Om den MP3-fil som du spelar upp har en ID3-tagg
visas informationen för ID3-taggen som ett spårnamn
(filnamn).
• I namn på album och filer kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som ” ”.
• I följande fall kan det hända att den förflutna
uppspelningstiden och tiden för de återstående spåren
inte visas korrekt.
– när MP3-filer med VBR (varierande bithastighet)
spelas upp,
– under snabbspolning framåt/bakåt.
Spela skivor
kHz
MHz
Återstående tid för det
aktuella spåret
TITLE
DTS
a) Den här informationen utelämnas om någon
namninformation inte förekommer.
b) Återgår till den första informationen när den
angivna tiden har förflutit.
c) Återgår till den första informationen när
textrullningen är färdig.
Tips
• Endast uppspelningstiden för avsnittet visas när du
spelar VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner.
• Uppspelningstiden och den återstående tiden för
kapitlet, titeln, spåret, avsnittet eller skivan som
spelas visas också på TV-skärmen. Se avsnittet
”Kontrollera uppspelningstiden och återstående tid”
nedan för en beskrivning av hur man läser den här
informationen.
När du spelar JPEG
Aktuellt filnummer
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Filnamn
Albumnamn
(mappnamn) c)
Aktuellt ljudfält b)
TITLE
kHz
MHz
Volym b)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
forts.
35SE
• C **:**:**
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–**:**:**
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
• **:**:**
Uppspelningstid för menyn eller
aktuell titel utan kapitel
Kontrollera
uppspelningstiden och
återstående tid
Du kan kontrollera uppspelningstiden och den
återstående tiden för den titel, det kapitel eller
spår som spelas samt den totala
uppspelningstiden eller den återstående tiden för
skivan. Du kan också granska textinformationen
på DVD/CD/Super Audio CD-skivor och MP3
mappnamn/filnamn/ID3-taggar (endast
sångtitlar), som finns inspelade på skivan.
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
x När du spelar en VIDEO-CD (med
PBC-funktioner)
• **:**
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
x När du spelar en VIDEO-CD (utan
PBC-funktioner), Super Audio CD eller
CD
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
• D **:**
Uppspelningstid för den aktuella
skivan
• D–**:**
Återstående tid för den aktuella skivan
DVD
DISPLAY
1
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
x När du spelar MP3-filer
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
Kontrollmenyn visas.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
Tidsinformation
2
DVD
Typ av
skiva
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
för att ändra tidsinformationen.
Vad displayen visar och vilken typ av tid
som du kan ändra beror på vilken skiva du
spelar.
x När du spelar DVD-skivor
• T **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T–**:**:**
Återstående tid för den aktuella titeln
36SE
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs!
• Endast bokstäver från alfabetet kan visas.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas upp kan
systemet bara visa ett begränsat antal tecken. För
vissa skivor kan inte alla tecknen i texten visas.
Kontrollera datuminformation
(endast JPEG)
DVD
DISPLAY
Spela skivor
Du kan kontrollera datuminformationen under
uppspelning när Exif*-taggen registrerats i
JPEG-bildens data.
Tryck på DVD DISPLAY under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
JPEG
1 / 1 / 2003
datuminformation
* ”Exchangeable Image File Format” är ett bildformat
för digitalkameror som definierats av Japan
Electronics & Information technology Industries
Association.
Obs!
Om det inte finns någon datuminformation eller om
data har skadats på skivan, kan systemet inte visa
datumet.
Tips
Du kan ändra ordningen på datumuppgifterna i JPEGDATUM i SPECIALINSTÄLLNINGAR (sid. 60).
37SE
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Ljudjusteringar
T
1:32:55
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
Ändra ljudet
Om en DVD-skiva är inspelad med flerspråkiga
spår kan du välja vilket språk du vill använda
medan du spelar skivan.
Om DVD-skivan är inspelad i flera ljudformat
(PCM, Dolby Digital, MPEG-ljud eller DTS)
kan du välja det ljudformat du önskar medan du
spelar din DVD.
Med Stereo CD-, VIDEO CD-skivor eller MP3
kan du välja ljudet från den högra eller vänstra
kanalen och lyssna på ljudet från den valda
kanalen genom både den högra och den vänstra
högtalaren. (I så fall förlorar ljudet
stereoeffekten.) När du spelar en skiva med sång
på den högra kanalen och instrumenten på den
vänstra kanalen kan du exempelvis välja den
vänstra kanalen och bara lyssna på instrumenten
från båda högtalarna.
AUDIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
3
Beroende på vilken DVD du spelar kommer
valet av språk att variera.
När 4 siffror visas avser de språkkoden. Se
språkkoderna på sid. 74 för att se vilket
språk som koderna representerar. När
samma språk visas två eller fler gånger har
DVD-skivan spelats in i flera ljudformat.
x När du spelar en VIDEO-CD, CD, eller
MP3
Standardinställningarna är understrukna.
• STEREO: Standardstereoljud
• 1/V: Ljudet från den vänstra kanalen
(enkanalig)
• 2/H: Ljudet från den högra kanalen
(enkanalig)
x När du spelar Super Audio CD-skivor
I stoppläge, beroende på vilken Super
Audio CD du spelar, kan alternativen
variera.
• MULTI: Skivan har ett
uppspelningsområde med flera
kanaler
• KANAL 2: Skivan har ett
uppspelningsområde med 2 kanaler
• CD: När du vill spela skivan som en
vanlig CD.
C/X/x/c
Obs!
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Inte alla skivor innehåller de tre alternativen ovan
under Super Audio CD-uppspelning. Detta är
beroende av lagerkonfigurationen på Super
Audio CD-skivan som spelas.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(LJUD), tryck sedan på ENTER.
Alternativen för LJUD visas.
38SE
Tryck på X/x för att välja önskad
ljudsignal.
x När du spelar DVD-skivor
ENTER
1
DVD
4
Tryck på ENTER.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Exempel:
• PCM (stereo)
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
Obs!
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Tips
Du kan välja AUDIO direkt genom att trycka på
AUDIO. Varje gång du trycker på knappen ändras
alternativet.
• Dolby Digital 5.1
Visa ljudinformation för
skivan
(endast DVD)
• DTS
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Ljudjusteringar
• För skivor som inte har flera ljudformat kan du inte
ändra ljudet.
• Medan du spelar en DVD kan ljudet ändras
automatiskt.
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
När du väljer ”LJUD” visas de kanaler som
spelas på skärmen.
I Dolby Digital-format kan exempelvis signaler
från en kanal till 5.1 spelas in på en DVD.
Beroende på vilken DVD du spelar kan antalet
ljudkanaler variera.
Tips
• När signalen innehåller surroundsignalkomponenter, t.ex. LS, RS eller S, utökas
surround-effekten.
• Om du spelar MPEG-ljudspår kommer systemet att
sända PCM-signaler (stereo).
Aktuellt ljudformat*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELSKA
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* ”PCM”, ”MPEG”, ”DTS” eller ”DOLBY
DIGITAL” visas.
Om det är ”DOLBY DIGITAL” visas
kanalerna i uppspelningsspåret numeriskt som
följer:
För Dolby Digital 5.1:
Surround-komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Främre komponent 2 +
Mittkomponent 1
LFE-komponent
(baskanal) 1
39SE
Om lågfrekventa signaler saknas (Dolby Digital
LFE, eller liknande) skapas en lågfrekvent
signal som sänds till subwoofern.
Surround-ljud
Du kan få alla de fördelar som surroundljud ger
genom att välja något av systemets
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar ett
kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong, trots att du lyssnar i vanlig
hemmiljö.
Ljudfält
Teckenfönster
AUTO FORMAT
DIRECT AUTO
A.F.D. AUTO
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
DOLBY_PL
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MOVIE
PLII_MOV
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MUSIC
PLII_MUS
ROCK
ROCK
POP
POP
JAZZ
JAZZ
KLASSISKT
CLASSIC
NYHETER
NEWS
SPORT
SPORTS
FILM
MOVIE
2-KANALIG STEREO
2CH ST
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
AUTO
FORMAT
DIRECT
Tryck på AUTO FORMAT DIRECT på
fjärrkontrollen. ”A.F.D. AUTO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Lyssning med bara de främre
högtalarna och subwoofern
(2-kanalsstereo)
I det här läget sänds ljudet bara ut från de främre
vänstra och högra högtalarna och subwoofern.
Vanliga tvåkanalsskällor (stereo) påverkas inte
av ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat
mixas ned till två kanaler.
Det här gör att du kan spela upp vilken ljudkälla
som helst och få ut ljudet bara från vänster och
höger högtalare och subwoofern.
När du använder hörlurarna
Ljudfält
Teckenfönster
HÖRLURAR;
2-KANALSSTEREO
HP 2CH
HÖRLURAR;
SURROUND
HP SURR
Automatisk avkodning av den
inkommande ljudsignalen
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
Den automatiska avkodningen identifierar
vilken typ av ljudsignal som matas in (Dolby
Digital, DTS eller vanlig 2-kanalsstereo).
Därefter utförs den avkodning som behövs. I det
här läget återges ljudet som det spelats in/kodats,
utan några tillagda effekter (t.ex. efterklang,
reverb).
40SE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD +/–
Tryck på SOUND FIELD +/– på
fjärrkontrollen upprepade gånger tills ”2CH
ST” visas i frontpanelens teckenfönster.
Ansluta hörlurarna till uttaget PHONE
Välja andra ljudfält
Tryck på SOUND FIELD +/– på fjärrkontrollen
tills ”HP 2CH” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Obs!
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD +/–
Tryck på SOUND FIELD +/– på
fjärrkontrollen upprepade gånger tills det
ljudfält som önskas visas i frontpanelens
teckenfönster.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
• Den här funktionen är inte tillgänglig vid uppspelning
av Super Audio CD-skivor.
• När ingångssignalen kommer från en flerkanalskälla,
avbryts AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC,
AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII MOVIE/
MUSIC och flerkanalskällan sänds ut direkt.
Ljudjusteringar
1
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
fem utkanaler. I det här läget sker Pro Logicavkodning av ingångssignalen som skickas ut
till främre, mittplacerade och surrondhögtalare.
Under tiden blir surround-kanalen enkanalig.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro
LogicII fem utkanaler med full bandbredd. Det
görs med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
x ROCK, JAZZ, POP, KLASSISKT,
NYHETER, SPORT, FILM
Läge som tillhandahålls varje ljud för att passa
källan.
x HÖRLURAR; 2-KANALSSTEREO
I det här läget sänds ljudet ut från hörlurarna
V/H. Vanliga tvåkanalskällor (stereo) påverkas
inte av ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat
mixas ned till två kanaler.
x HÖRLURAR; SURROUND
Detta läge sänder ut ljudet som surround från
hörlurarna V/H.
Slå på ljudfältet
Tryck på AUTO FORMAT DIRECT på
fjärrkontrollen. ”A.F.D. AUTO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
När du trycker på AUTO FORMAT DIRECT på
fjärrkontrollen igen, aktiveras
ljudfältsfunktionen.
41SE
Använda ljudeffekter
På det här systemet kan man välja mellan 2
ljudeffekter med en enkel knapptryckning. Välj
det ljud som bäst motsvarar dina behov.
DYNAMIC BASS
NIGHT MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Tryck på NIGHT MODE eller DYNAMIC
BASS på fjärrkontrollen.
Ljudeffekten aktiveras
x NIGHT MODE
I det här läget hör man ljudeffekterna och
dialogerna i en film som om man satt i
biografen, även vid låg volym. Det här läget är
lämpligt om man vill titta på en film på natten.
x DYNAMIC BASS
Med funktionen DYNAMIC BASS förstärks
basfrekvenserna.
Stänga av ljudeffekten
Tryck igen på NIGHT MODE eller DYNAMIC
BASS på fjärrkontrollen.
Obs!
• De här två ljudeffekterna kan inte aktiveras samtidigt.
• Den här funktionen fungerar inte när du spelar en
Super Audio CD.
42SE
3
Tryck på c eller ENTER.
Numret på vinkeln ändras till ”-”.
Använda olika extrafunktioner
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Ändra vinklarna
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
Välj vinkelnummer med
nummerknapparna eller X/x och tryck
sedan på ENTER.
Vinkeln ändras till markerad vinkel.
Nummerknappar
ANGLE
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs!
Beroende på vilken DVD du spelar kanske du inte kan
ändra vinkeln även om flera vinklar har spelats in på
skivan.
DVD
DISPLAY
Tips
Du kan välja vinkel direkt genom att trycka på
ANGLE. Varje gång du trycker på knappen ändras
vinkeln.
C/X/x/c
ENTER
1
Använda olika extrafunktioner
Om olika vinklar för ett avsnitt har spelats in på
DVD-skivan kan du ändra visningsvinkel.
Till exempel medan du spelar ett avsnitt med ett
tåg i rörelse kan du visa bilden antingen
framifrån, från tågets vänstra eller högra fönster
utan att tågets rörelse påverkas.
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(VINKEL).
Numret på vinkeln visas.
Numret inom parentes anger det totala
antalet vinklar. Indikatorn ”VINKEL” lyser
grönt när olika vinklar har spelats in på
skivan.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
43SE
4
Visa undertexter
Tryck på ENTER.
Avbryta UNDERTEXTinställningen
Välj ”AV” i steg 3.
Om undertexter har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera undertextspråk
förekommer på skivan kan du ändra språk under
uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill. Till exempel kan du
välja ett språk som du vill öva på och sätta på
undertexterna för bättre förståelse.
SUBTITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
C/X/x/c
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Välj X/x för att välja
(UNDERTEXT), tryck sedan på ENTER.
Alternativen för UNDERTEXT visas.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
AV
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
3
Tryck på X/x för att välja språk.
Beroende på vilken DVD du spelar kommer
valet av språk att variera.
När 4 siffror visas anger de språkkoden. Se
språkkoderna på sid. 74 för att se vilket
språk som koderna representerar.
44SE
Obs!
Beroende på vilken DVD du spelar kanske du inte kan
ändra undertexterna även om undertexter på flera språk
har spelats in på skivan.
Du kan välja undertexten direkt genom att trycka på
SUBTITLE. Varje gång du trycker på knappen ändras
alternativet.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Tips
ENTER
1
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
3
Låsa skivor
Välj X/x för att välja
(ANPASSAT BARNLÅS), tryck sedan
på ENTER.
(ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS)
”ANPASSAT BARNLÅS” markeras.
Anpassat barnlås
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1:32:55
PÅ
LÖSENORD
4
Välj X/x för att välja ”PÅ t”, tryck
sedan på ENTER.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
ANPASSAT BARNLÅS
Du kan ange samma lösenord för Anpassat
barnlås för upp till 25 skivor. När du gör
inställningar för skiva nummer 26 raderas
begränsningarna för den skiva som du först
angav lösenord för.
Nummerknappar
T
DVD
3
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Använda olika extrafunktioner
Du kan ange två typer av
uppspelningsrestriktioner för en skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ange uppspelningsrestriktionerna så att
systemet inte kommer att spela olämpliga
skivor.
• Barnlås
Uppspelningen av vissa DVD-skivor kan
begränsas till en förutbestämd nivå som till
exempel en åldersgrupp.
Samma lösenord används för både Anpassat
barnlås och Barnlås.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för bekräftande av lösenordet
visas.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
DVD
DISPLAY
x
C/X/x/c
O RETURN
ENTER
1
ANPASSAT BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
Sätt i den skiva som du vill låsa.
Om skivan spelas trycker du på x för att
stoppa uppspelningen.
2
Tryck på DVD DISPLAY i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
forts.
45SE
5
Ange eller skriv om ditt lösenord på 4
siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på ENTER.
Spela en skiva med Anpassat
barnlås
”Anpassat barnlås används.” visas och
skärmen återgår sedan till kontrollmenyn.
1
Sätt i skivan som har Anpassat barnlås
aktiverat.
Displayen ANPASSAT BARNLÅS visas.
Om du skriver fel medan du skriver in
lösenordet
Tryck på C innan du trycker på ENTER och
skriv in rätt nummer.
ANPASSAT BARNLÅS
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
Om du skriver fel
Tryck på O RETURN och starta sedan från
steg 3 igen.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Om du vill stänga av Anpassat
barnlås
1
I steg 4 väljer du ”AV t”, och trycker sedan
på ENTER.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Ändra lösenordet
46SE
1
I steg 4 trycker du på X/x för att välja
”LÖSENORD t” och trycker sedan på
ENTER.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
3
Ange ett nytt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
4
För att bekräfta lösenordet anger du det på
nytt med hjälp av nummerknapparna och
trycker sedan på ENTER.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Systemet är klar för uppspelning.
Obs!
• När du byter lager eller område på en Super Audio
CD med Anpassat barnlås aktiverat, kan displayen
där du ska ange ditt lösenord komma att visas.
• När du anger lösenordet till det anpassade barnlåset
för en hybrid-Super Audio CD, fungerar bara det
anpassade barnlåset på det aktuella lagret.
Tips
Om du glömmer lösenordet, skriv in det 6-siffriga
numret ”199703” när displayen ANPASSAT
BARNLÅS frågar efter lösenordet och tryck sedan på
ENTER. Displayen kommer att be dig att skriva in ett
nytt 4-siffrigt lösenord.
Begränsa uppspelning för
barn (Barnlås) (endast DVD)
Uppspelningen av vissa DVD-skivor kan
begränsas till en förutbestämd nivå som till
exempel en åldersgrupp. Funktionen ”Barnlås”
gör att du kan ange en uppspelningsgräns.
Ett avsnitt som är begränsad visas inte eller byts
ut mot ett annat avsnitt.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Nummerknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
C/X/x/c
O RETURN
ENTER
DVD
SETUP
1
4
Displayen för angivande av nivå för
uppspelningsbegränsning och ändring av
lösenordet visas.
Tryck på DVD-SETUP i stoppläge.
Inställningsdisplayen visas.
2
Välj X/x för att välja
”SPECIALINSTÄLLNINGAR”, tryck
sedan på ENTER.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
SPÅRVAL
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
MP3
DATA-CD PRIORITET:
JPEG-DATUM:
MM/DD/ÅÅÅÅ
Ange eller skriv om ditt lösenord med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
5
AV
USA
Använda olika extrafunktioner
H
Välj X/x för att välja ”STANDARD”,
tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”STANDARD” visas.
3
Välj X/x för att välja ”BARNLÅS t”
tryck sedan på ENTER.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för bekräftande av lösenordet
visas.
6
AV
USA
ÖVRIGA
Tryck på X/x för att välja ett geografiskt
område som nivå för
uppspelningsbegränsning och tryck
sedan på ENTER.
Området väljs.
Om du väljer ”ÖVRIGA t”, väljer du och
skriver in standardkoden som står i tabellen
på sid. 49 med hjälp av nummerknapparna.
forts.
47SE
7
Välj X/x för att välja ”NIVÅ”, tryck
sedan på ENTER.
Spela en skiva med barnlås
Alternativen för ”NIVÅ” visas.
1
Sätt in skivan och tryck på H.
Displayen BARNLÅS visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
8:
7:
ÄNDRA LÖSENORD
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
2
AV
NC17
R
PG13
PG
G
Välj en nivå med X/x och tryck sedan
på ENTER.
Inställningen av Barnlås är klar.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
4:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
Uppspelningen startas.
Obs!
• När du spelar DVD-skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
• Beroende på vilken DVD som används kanske du
ombeds att ändra Barnlås-nivån medan skivan spelas.
I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar sedan
nivå. Om läget för återupptagen uppspelning avbryts,
återgår nivån till den ursprungliga nivån.
Tips
PG13
USA
Ju lägre värdet är desto mer strikt är
begränsningen.
Om du skriver fel
Tryck på O RETURN för att gå tillbaka till
föregående skärm.
Stänga inställningsdisplayen
Tryck på DVD SETUP upprepade gånger tills
inställningsdisplayen stängs.
Stänga av Barnlås och spela
DVD-skivan efter att du har
skrivit in lösenordet
Ställ in ”NIVÅ” till ”AV” i steg 8.
Ändra lösenordet
48SE
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
1
I steg 5, välj ”ÄNDRA LÖSENORD t” med
x och tryck sedan på ENTER.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2
Följ steg 3 för att skriva in ett nytt lösenord.
Om du glömmer lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1-3 i avsnittet ”Begränsa uppspelning för
barn”. När du ombeds att ange lösenordet skriver du
”199703” med hjälp av nummerknapparna och trycker
sedan på ENTER. Displayen kommer att be dig att
skriva in ett nytt 4-siffrigt lösenord. När du har angett
ett nytt 4-siffrigt lösenord i steg 3, stoppar du in skivan
i systemet igen och trycker på H. När displayen
BARNLÅS visas anger du ditt nya lösenord.
Områdeskod
Standard
Kod
Argentina
2044
Australien
2047
Belgien
2057
Brasilien
2070
Chile
2090
Danmark
2115
2424
Finland
2165
Frankrike
2174
Hongkong
2219
Indien
2248
Indonesien
2238
Italien
2254
Japan
2276
Kanada
2079
Kina
2092
Korea
2304
Malaysia
2363
Mexiko
2362
Nederländerna
2376
Norge
2379
Nya Zeeland
2390
Pakistan
2427
Portugal
2436
Ryssland
2489
Schweiz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Taiwan
2543
Thailand
2528
Tyskland
2109
Österrike
2046
Använda olika extrafunktioner
Filippinerna
49SE
TV
Andra åtgärder
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Tillverkare
Kod
SONY
001
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007, 015
FISHER
008
GRUNDIG
017, 034
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
Genom att justera fjärrsignalen kan du styra
TV:n med fjärrkontrollen.
JVC
016
LG
002, 003, 011, 012, 015, 034
Obs!
MAGNAVOX
002, 003, 018
• Om du anger en ny kod kommer föregående
kodinställning att tas bort.
• Koden kan ändras eller återställas till Sonys
standardinställning när du byter batterier i
fjärrkontrollen. Återställ då rätt kodnummer.
MITSUBISHI/MGA 002, 003, 019
Styra TV:n med fjärrkontrollen
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032, 033,
034
SANYO
008, 044, 045, 046
TV ?/1
TV/VIDEO
Nummerknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
VOL +/–
TV/CH –/+
1
2
COMMAND
MODEknapp
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
CATV
Tillverkare
Kod
Ställa in till TV med COMMAND MODEknappen på fjärrkontrollen.
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
Håll ner TV [/1 och ange TVtillverkarens kod (se tabellen) med
hjälp av nummerknapparna och tryck
sedan på ENTER. Släpp sedan TV [/1.
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 119, 131
Koder för TV-apparater som går
att styra
Om mer än en kod angetts, provar du dem en i
taget tills du hittar en kod som fungerar för din
TV.
50SE
SHARP
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC
ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Styra TV:n
Du kan styra TV:n med knapparna nedan.
För att
TV [/1
Stänga av eller slå på TV:n.
TV/VIDEO
Växla TV:ns insignalkälla mellan
TV:n och andra insignalkällor.
Knapp
TV
1~9,10/0
Väljer TV-kanalerna.
(1-10 CH)
.
TV CH –*
>
TV CH +*
3
VOL +
#
VOL –
Du kan använda en videobandspelare eller andra
enheter som är anslutna till uttaget VIDEO 1
eller VIDEO 2. Se bruksanvisningen som
medföljde enheten för mer information.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
Obs!
Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan styra
TV:n eller använda vissa av knapparna ovan.
* Använd för att välja kanalnummer som är högre än
10.
Tips
Beroende på vilken slags TV du har, kan följande
metod också fungera. För tvåsiffriga nummer trycker
du först på -/-- och sedan numret. (För exempelvis
kanal 25 trycker du först på -/-- och sedan på 2 och 5.)
Andra åtgärder
Tryck på
Använda videon eller en
annan enhet
Tryck på FUNCTION upprepade gånger tills
VIDEO 1 eller VIDEO 2 (beroende på var du
anslutit enheten) visas i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på FUNCTION ändras
systemets läge i följande sekvens.
TUNER FM t TUNER AM t VIDEO 1 t
VIDEO 2 t TV* t DVD t
TUNER FM t ...
* När TV väljs, hörs ljud från TV:n.
51SE
4
Radio
Tryck på ENTER.
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MONO PRO LOGIC
MP3 PBC
TUNED
SACD V CD
NIGHT
STEREODYNAMIC BASS
Förinställa radiostationer
TITLE
Du kan förinställa 20 FM-stationer 10 AMstationer.
Innan du ställer in stationerna bör du skruva ner
volymen till ett minimum.
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
5
"/1
Tryck på X/x för att välja det
förinställda nummer du vill ha.
NTSC ALBM
SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MP3 PBC
TUNED
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT
STEREODYNAMIC BASS
TUNER
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
FUNCTION
TUNER/
BAND
DTS
kHz
MHz
6
TUNING –/+
Tryck på ENTER.
Stationen lagras.
NTSC ALBM
SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MONO PRO LOGIC
MP3 PBC
TUNED
SACD V CD
NIGHT
STEREODYNAMIC BASS
C/X/x/c
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
ENTER
1
m
kHz
MHz
NTSC ALBM
SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MP3 PBC
TUNED
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT
STEREODYNAMIC BASS
Tryck på TUNER/BAND tills det band
du vill ha visas i frontpanelens
teckenfönster.
TITLE
TRK
Varje gång du trycker på TUNER/BAND
växlas bandet mellan AM och FM.
2
Håll ner TUNING + eller – tills ”AUTO”
visas i frontpanelens teckenfönster
och släpp sedan knappen.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”STEREO” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
NTSC ALBM
SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MP3 PBC
TUNED
MONO PRO LOGIC
NIGHT
STEREODYNAMIC BASS
SACD V CD
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
3
Tryck på TUNER MENU.
”MEMORY” visas i frontpanelens
teckenfönster.
52SE
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
7
Upprepa steg 1 till 6 om du vill spara
fler stationer.
Ändra förinställt nummer
Börja om från steg 1.
Tips
Du kan förinställa stationerna på samma sätt på TVskärmen.
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i systemets minne (se
”Förinställa radiostationer” på sid. 52).
"/1
DISPLAY
REPEAT/
FM MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
TUNING –/+
x
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills FM eller AM visas i frontpanelens
teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
m
NTSC ALBM
SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MP3 PBC
MONO PRO LOGIC
TUNED
NIGHT DYNAMIC BASS
SACD V CD
STEREO
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Tips
• För FM-program med mycket brus, tryck på
REPEAT/FM MODE på fjärrkontrollen så att
”MONO” visas i frontpanelens teckenfönster. Du får
inget stereoljud, men mottagningen blir bättre. Tryck
på knappen igen om du vill få tillbaka stereoeffekten.
• Förbättra mottagningen genom att rikta om
antennerna.
Kontrollera frekvens eller ljudfält
Tryck på DISPLAY upprepade gånger.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
frontpanelens teckenfönster enligt följande:
frekvens t ljudfält t volym t frekvens...
Andra åtgärder
FUNCTION
TUNER/
BAND
VOL +/–
PRESET
–/+
1
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
För manuell inställning trycker du på TUNING
+ eller – på fjärrkontrollen flera gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING + eller – på fjärrkontrollen. Tryck på
x när du avslutar den automatiska inställningen.
Kontrollera stationsnamnet
Tryck på FUNCTION upprepade gånger tills
FM visas i frontpanelens teckenfönster.
TUNER-informationen visas på TV-skärmen.
kHz
MHz
2
Tryck på PRESET + eller – för att välja
den förinställda station du vill ha.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
Varje gång du trycker på TUNER/BAND
växlas bandet mellan AM och FM.
3
Justera volymen genom att trycka på
VOL+/–.
Stänga av radion
Tryck på "/1.
TUNER
STEREO TUNED
FM 1 0 0 . 0 0MHz
BAND :
ST A T I ON : FM EURO
Stationsnamnet som RDS-tjänsten (Radio Data
System) (sid. 54) tillhandahåller visas i
TUNER-informationen.
Obs!
• För AM-stationer visas bara information om
frekvensen (inte stationsnamnet).
• Det här systemet är bara tillgängligt för FMstationer*.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-systemet kan du höra med lokala
radiostationer för mer information om RDS-tjänster
i ditt område.
53SE
Använda RDS (Radio Data
System)
Vad är RDS?
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna tuner har flera RDSfunktioner, t.ex. visning av stationsnamn. RDS
är bara tillgängligt för FM-stationer.*
Använda sovtimern
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i
minskningar om tiominutersintervall.
SLEEP
Obs!
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-systemet kan du höra med lokala
radiostationer för mer information om RDS-tjänster
i ditt område.
DIMMER
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station på FM-bandet. När du får in
en station som har RDS-tjänster visas
stationsnamnet* i TUNER-informationen.
* Om en RDS-sändning inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på SLEEP.
Varje gång du trycker på den här knappen,
ändras minuterna som visas (den kvarvarande
tiden) som följer:
AUTO t 90MIN t 80MIN t 70MIN
r
R
SLEEP OFF T 10MIN ... 50MIN T 60MIN
När du väljer AUTO
Systemet stängs av när uppspelningen av den
aktuella skivan avslutas (upp till 240 minuter).
Systemet stängs av om du stoppar
uppspelningen av skivan manuellt.
Kontrollera återstående tid
Tryck på SLEEP en gång. Du kan inte
kontrollera återstående tid om du väljer
”AUTO”.
Ändra den återstående tiden
Tryck på SLEEP upprepade gånger för att välja
önskad tid.
54SE
Avbryta sovtimer-funktionen
Tryck på SLEEP upprepade gånger tills
”SLEEP OFF” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Ändra ljusstyrkan på
frontpanelens teckenfönster
Tryck på DIMMER.
Du kan ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster i två steg.
Andra åtgärder
55SE
2
Inställningar och justeringar
Använda
Inställningsdisplayen
Valt alternativ visas.
Exempel: ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”
Genom att använda Inställningsdisplayen kan du
göra olika justeringar för till exempel bild och
ljud. Du kan också ange ett undertextspråk och
språk för inställningsdisplayen, bland annat. För
information om samtliga alternativ på
Inställningsdisplayen, se sid. 57-62. För en
översiktslista över alternativen på
Inställningsdisplayen, se sid. 75.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
3
Använda
inställningsdisplayen
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Tryck på X/x för att välja alternativ för
inställning från den lista som visas:
”SPRÅKINSTÄLLNING,”
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR,”
”SPECIALINSTÄLLNINGAR,”
”HÖGTALARINSTÄLLN.” och
”ÅTERSTÄLLA*.” Tryck sedan på
ENTER eller c.
Välj alternativ med hjälp av X/x, tryck
sedan på ENTER eller c.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: ”TV-TYP”
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
3
Alternativ
C/X/x/c
ENTER
DVD
SETUP
1
4
Välj inställning med hjälp av X/x, tryck
sedan på ENTER.
Alternativet väljs och inställningen är klar.
Exempel: ”4:3 PAN&SCAN”
Tryck på DVD-SETUP i stoppläge.
Markerad inställning
Inställningsdisplayen visas.
Huvudalternativ
56SE
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT :
DVD MENY :
LJUD :
UNDERTEXT :
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
4:3 PAN&SCAN
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE
PÅ
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
Stänga inställningsdisplayen
Tryck på DVD SETUP tills
inställningsdisplayen stängs.
* Om du väljer ”ÅTERSTÄLLA”
i steg 2,
återställs följande alternativ till sina ursprungliga
inställningar.
• Inställningsmeny (utom BARNLÅS) (sid. 75)
Efter att du valt ”ÅTERSTÄLLA” och tryckt på
ENTER, välj ”JA” för att återställa inställningarna (det
tar ett par sekunder). Välj ”NEJ” och tryck på ENTER
för att återgå till kontrollmenyn. Tryck inte på "/1 på
systemet eller när du återställer systemet.
Ange språk för
skärmtexten eller
ljudspåret
(SPRÅKINSTÄLLNING)
Med ”SPRÅKINSTÄLLNING” kan du ange
olika språk för skärmtexten och ljudspåret.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT :
DVD MENY :
LJUD :
UNDERTEXT :
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
x SKÄRMTEXT (On-Screen Display)
Ändrar displayspråk för skärmen.
Väljer språk från den lista som visas.
Inställningar och justeringar
Välj ”SPRÅKINSTÄLLNING” i
Inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
Inställningsdisplayen” (sid. 56).
x DVD MENY (endast DVD)
Du kan välja önskat språk för DVD-menyn.
x LJUD (endast DVD)
Ändrar språk för ljudspåret.
Väljer språk från den lista som visas.
x UNDERTEXT (endast DVD)
Ändrar undertextspråk.
Väljer språk från den lista som visas.
Obs!
När du väljer ett språk som inte spelats in på aktuell
DVD väljs något av de andra språken automatiskt
(utom för ”SKÄRMTEXT”).
Tips
Om du väljer ”ÖVRIGA t” i ”DVD MENY”,
”UNDERTEXT” eller ”LJUD”, väljer du och anger
språkkod från listan med hjälp av nummerknapparna
(sid. 74).
Efter att du har gjort ett val visas språkkoden (4 siffror)
nästa gång du väljer ”ÖVRIGA t”.
57SE
Inställningar för displayen
16:9
(SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
4:3 BREVLÅDEFORMAT
Välj inställningar beroende på vilken TV som
ansluts.
Välj ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i
Inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
Inställningsdisplayen” (sid. 56).
Standardinställningen är understruken.
4:3 PAN&SCAN
Obs!
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
Beroende på vilken DVD du spelar kan ”4:3
BREVLÅDEFORMAT” kanske väljas automatiskt i
stället för ”4:3 PAN&SCAN” eller vice versa.
x SKÄRMSLÄCKARE
x TV-TYP (endast DVD)
Väljer bildförhållandet för den anslutna TV:n
(4:3 standard eller widescreen).
16:9
Välj detta när du ansluter till en
widescreen-TV eller en TV med
wide-lägesfunktion.
4:3
BREVLÅDEFORMAT
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar en
widescreen-film med svarta
remsor på den övre och nedre
delen av skärmen.
4:3
PAN&SCAN
58SE
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar automatiskt
widescreen-filmen på hela
skärmen och skär av de delar som
inte får plats.
Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren så att
skärmsläckarbilden visas när systemet har varit i
paus- eller stoppläge i 15 minuter, eller när du
spelar en CD, Super Audio CD eller MP3 i mer
än 15 minuter. Skärmsläckaren kommer att
hjälpa till att förhindra att din display blir skadad
(afterimage). Tryck på H när du vill inaktivera
skärmsläckaren.
PÅ
Aktiverar skärmsläckaren.
AV
Inaktiverar skärmsläckaren.
x BAKGRUND
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild på
TV:n i stoppläge eller medan du spelar en CDskiva.
INNEHÅLLSBILD
Innehållsbilden (stillbild) visas i
bakgrunden, men bara om bilden
redan har spelats in på skivan
(CD-EXTRA osv.). Om skivan
inte innehåller någon
innehållsbild visas bilden
”GRAFIK” .
GRAFIK
En förinställd bild som sparats i
systemet visas i bakgrunden.
BLÅ
Bakgrundsfärgen färg är blå.
SVART
Bakgrundsfärgen färg är svart.
x LINE
Välj utsignalsmetoden för videosignaler från
uttaget T EURO AV OUTPUT (TO TV) på
systemets bakpanel.
VIDEO
Sänder ut videosignaler.
RGB
Sänder ut RGB-signaler.
Obs!
Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas ingen
bild på TV-skärmen även om du väljer ”RGB.”
Hänvisa till instruktionerna som medföljde TV:n.
Anpassade inställningar
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Gör att du kan ange barnlås och andra
inställningar.
Välj ”SPECIALINSTÄLLNINGAR” i
Inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
Inställningsdisplayen” (sid. 56).
Standardinställningen är understruken.
x BARNLÅS t (endast DVD)
Anger lösenord och nivå för
uppspelningsbegränsning för DVD-skivor med
uppspelningsbegränsning för barn. För mer
information, se ”Begränsa uppspelning för
barn” (sid. 46).
Inställningar och justeringar
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
SPÅRVAL
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
MP3
DATA-CD PRIORITET:
JPEG-DATUM:
MM/DD/ÅÅÅÅ
x SPÅRVAL (endast DVD)
Ger det ljudspår med störst antal kanaler
prioritet när du spelar en DVD med har flera
ljudformat (PCM, MPEG-ljud, DTS eller Dolby
Digital).
AV
Ingen prioritet.
AUTO
Prioritet ges.
Obs!
• När du väljer ”AUTO” kan språket komma att ändras.
Inställningen ”SPÅRVAL” har högre prioritet än
”LJUD”-inställningarna under
”SPRÅKINSTÄLLNING” (sid. 57).
• Om ljudspåren PCM, DTS, MPEG-ljud och Dolby
Digital har samma antal kanaler väljer systemet
PCM, DTS, Dolby Digital och MPEG-ljud i den
ordningen.
• Beroende på vilken DVD du spelar kan den ljudkanal
som har prioritet vara förutbestämd. I så fall kan du
inte ge prioritet för DTS, Dolby Digital eller MPEGljudformaten genom att välja ”AUTO”.
forts.
59SE
x AUDIO DRC
Begränsar ljudspårets DYNAMISK-område.
Lämpligt om man vill titta på film på natten med
låg volym.
AV
Ingen kompression av
DYNAMISK-området.
STANDARD
Återskapar ljudspåret med det
DYNAMISK-området som
inspelningsteknikern avsåg.
MAX
Begränsar DYNAMISK-området
helt.
Obs!
Kompression av DYNAMISK-området fungerar
endast för Dolby Digital-källor.
x DATA-CD PRIORITET (endast MP3,
JPEG)
Inställningar för
högtalarna
(HÖGTALARINSTÄLLN.)
För att få bästa möjliga surround-ljud ställer du
in storleken på högtalarna du har kopplat in och
avståndet mellan dem och lyssningspositionen.
Använd sedan testtonen för att justera
högtalarnas nivå och balans till samma nivå.
Välj ”HÖGTALARINSTÄLLN.” i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda Inställningsdisplayen” (sid. 56).
Standardinställningen är understruken.
Ställ in den prioritetsdata du önskar när du spelar
upp en DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
som innehåller MP3-ljudspår och JPEGbildfiler.
MP3
JPEG
Om en MP3-fil finns på skivan,
uppfattar systemet skivan som en
”MP3-skiva.” Om det endast finns
JPEG-filer på skivan, uppfattar
systemet skivan som en ”JPEGskiva.”
Om en JPEG-fil finns på skivan,
uppfattar systemet skivan som en
”JPEG-skiva.” Om det endast
finns MP3-filer på skivan,
uppfattar systemet skivan som en
”MP3-skiva.”
Obs!
När du spelar Multi Session-CD-skivor, avgör
systemet ett mål som ska spelas för sista bränningen
eller en bränning förknippad med sista bränningen.
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND:
NIVÅ:
BALANS:
TESTTON:
Återgå till standardinställningen
när du ändrar en inställning
Markera alternativet och tryck på CLEAR.
x STORLEK
Om du inte kopplar in några mitthögtalare eller
surrondhögtalare eller om du flyttar
surrondhögtalarna ställer du in parametrarna för
MITTEN och SURROUND. Eftersom
inställningarna för de främre högtalarna och din
subwoofer är fasta kan du inte ändra dem.
FRAM
JA
MITTEN
JA: Välj normalt detta.
INGEN: Välj detta om du inte har
någon mitthögtalare.
SURROUND
JA: Välj normalt detta.
INGEN: Välj detta om du inte har
några surround-högtalare.
x JPEG-DATUM
Ändra ordningen på datumuppgifterna för en
JPEG-bild i kontrollmenyn.
Standardinställningen är ”MM/DD/ÅÅÅÅ”.
ÅÅÅÅ: År
MM: Månad
DD: Dag
SUBWOOFER JA
Obs!
• När du väljer ett alternativ stoppas ljudet en kort
stund.
• Beroende på inställningarna för övriga högtalare, kan
din subwoofer få för hög uteffekt.
60SE
x AVSTÅND
x NIVÅ
Standardavståndet mellan högtalarna i relation
till lyssningspositionen visas i exemplet nedan.
Du kan variera nivån på varje högtalare enligt
följande. Kontrollera att du ställer in
”TESTTON” till ”PÅ” för att göra justeringen
lättare.
3m
3m
3m
3m
3m
MITTEN
0 dB
Justera nivån på mitthögtalaren (–6
dB till +6 dB, i steg för 1 dB).
SURROUND
VÄNSTER 0
dB
SURROUND
HÖGER 0 dB
Justera nivån på surroundhögtalaren (–6 dB till +6 dB, i steg
för 1 dB).
SUBWOOFER Justera nivån på din subwoofer (–6
0 dB
dB till +6 dB, i steg för 1 dB).
x BALANS
FRAM
3m
Avståndet från de främre högtalarna
till lyssningspositionen kan ställas in i
steg för 0,2 meter, från 1,0 till 7,0
meter.
MITTEN
3m
Avståndet till mitthögtalaren kan
flyttas upp till 1,6 meter närmare
lyssningspositionen i steg för 0,2
meter.
SURROUND Avståndet till surroundhögtalarna kan
3m
flyttas upp till 4,6 meter närmare
lyssningspositionen från de främre
högtalarna, i steg för 0,2 meter.
Obs!
• När du ställer in avståndet stoppas ljudet en kort
stund.
• Om inte alla främre högtalare och surroundhögtalare
placeras på samma avstånd från lyssningspositionen
ställer du in avståndet efter den närmaste högtalaren.
• Placera inte surroundhögtalarna längre bort från
lyssningspositionen än de främre högtalarna.
• Alternativet AVSTÅND är tillgängligt, utom för
Super Audio CD-skivor.
Du kan variera balansen för vänster och höger
högtalare enligt följande. Kontrollera att du
ställer in ”TESTTON” till ”PÅ” för att göra
justeringen lättare.
FRAM
MITTEN
Justera balansen mellan de främre (vänstra
och högra) högtalarna. Positionen för
mitthögtalaren visas som ”---”. (Du kan
justera från mitten, 6 steg åt vänster eller
höger.)
Justera volymen på alla
högtalare samtidigt
Inställningar och justeringar
Du måste ändra värdet i Inställningsdisplayen
när du flyttar högtalarna.
Använd systemets VOLUME-kontroll eller
tryck på VOL +/–.
x TESTTON
Du får en testton i högtalarna för att justera
”NIVÅ” och ”BALANS”.
AV
Testtonen kommer inte ifrån högtalarna.
PÅ
Testtonen hörs i varje högtalare i sekvens
medan du justerar balans eller nivå. När du
väljer något av
”HÖGTALARINSTÄLLN.”-alternativen
hörs testtonen från både vänster och höger
högtalare samtidigt.
forts.
61SE
Justera högtalarbalans och
-nivå
1
Tryck på DVD SETUP i stoppläge.
Inställningsdisplayen visas.
2
3
4
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja ”HÖGTALARINSTÄLLN.” och
tryck sedan på ENTER.
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja ”TESTTON” och tryck sedan på
ENTER.
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja ”PÅ” och tryck sedan på ENTER.
En testton hörs från varje högtalare i
sekvens.
5
Justera värdet för ”BALANS” och
”NIVÅ” med hjälp av C/X/x/c från din
lyssningsposition.
Testtonen hörs från både vänster och höger
högtalare samtidigt.
6
7
8
Tryck på ENTER när du är färdig med
justeringarna.
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja ”TESTTON” och tryck sedan på
ENTER.
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja ”AV” och tryck sedan på ENTER.
Obs!
När du justerar högtalarinställningar stoppas ljudet en
kort stund.
Tips
För att justera balans eller nivå utan att lyssna på
testtonen ska du välja ”BALANS” eller ”NIVÅ” i steg
3 och trycka på ENTER. Justera sedan balans eller nivå
med X/x och tryck på ENTER.
62SE
Ytterligare information
Felsökning
Om du får några av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa problemet
innan du tar den till reparation. Om du inte kan
lösa problemet kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Bild
Du får ingen bild.
• SCART-kabeln (EURO AV) är inte ordentligt
ansluten.
• SCART-kabeln (EURO AV) är skadad.
• Systemet har inte anslutits till korrekt t EURO
AV INPUT-uttag (sid. 17).
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan
visa bilder från systemet.
• Kontrollera utgångsmetoden på systemet
(sid. 59).
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
• Om bilden från systemet går via
videobandspelaren till TV:n, kan
kopieringsskyddssignalen, som tillämpas för vissa
DVD-program, påverka bildkvaliteten.
Ljud
Du får inget ljud.
• Ljudkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen om
”MUTING ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge eller i slow motion-läge.
Tryck på H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på
H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sid. 19, 60).
Vänster och höger ljud är obalanserat eller
reverserat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt anslutna.
• Justera parametern för balansen i menyn
BALANS (sid. 61).
Det finns störningar i ljudet.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i
närheten av en transformator eller motor, och på
minst 3 meters avstånd från en TV-apparat och
lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av
dem med en trasa fuktad i lite alkohol.
• Rengör skivan.
Ytterligare information
När STANDBY-indikatorn blinkar.
Koppla omedelbart ifrån nätkabeln och kontrollera
följande:
• Har högtalarsladdarna (+ och – ) kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar ventilationshålen
på systemets ovansida?
Efter att du har kontrollerat punkterna ovan och
åtgärdat eventuella problem, anslut nätsladden igen
och slå på systemet. Om indikatorn fortfarande
blinkar, eller om orsaken till problemet inte kan
fastställas efter kontrollerna ovan, kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Även om du ställer in bildförhållandet under
”TV-TYP” till ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” fyller
inte bilden hela skärmen.
• DVD-skivans bildförhållande är fast.
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar en
VIDEO-CD, en CD eller en MP3-fil.
• Ställ in ”LJUD” till ”STEREO” i kontrollmenyn
(sid. 38).
• Se till att systemet ansluts på rätt sätt.
Surround-effekten är svår att urskilja när du
spelar ett Dolby Digital- eller MPEG-ljudspår.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 40).
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
-inställningarna (sid.19, 60).
• Beroende på DVD-skivan kanske inte utsignalen
är fullständiga 5.1-kanaler. Den kan vara mono
eller stereo även om ljudspåret är inspelat i Dolby
Digital- eller MPEG-ljudformat.
forts.
63SE
Ljudet kommer bara från mitthögtalaren.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske ljudet
bara kommer från mitthögtalaren.
Inget ljud hörs från mitthögtalaren.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 40).
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
surround-högtalarna.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 40).
Användning
Det går inte att få in radiostationer.
• Kontrollera att antennerna är ordentligt anslutna.
Justera antennerna och anslut en extern antenn om
så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du
använder automatisk inställning). Prova med att
ställa in manuellt.
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda
stationerna har raderats (när du ställer in genom
att söka förinställda stationer). Förinställ
stationerna (sid. 52).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i
frontpanelens teckenfönster.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns något hinder mellan fjärrkontrollen och
systemet.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet är
för långt.
• Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensorn på
systemet.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
• Kontrollera knappen COMMAND MODE.
Skivan spelas inte.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan ligger upp och ner.
Stoppa in skivan med uppspelningssidan vänd
nedåt.
• Skivan är böjd i skivfacket.
• Systemet kan inte spela cd-romskivor etc. (sid. 7).
• Områdeskoden på DVD-skivan matchar inte
koden som finns på systemet.
• Systemets insida är fuktig. Ta bort skivan och
lämna systemet påslagen i ca en halvtimme
(sid. 2).
MP3-ljudspåret kan inte spelas upp.
• DATA CD-skivan är inte inspelad i formatet MP3
enligt ISO9660 Level 1/ Level 2 eller Joliet.
• MP3-spåret har inte filtillägget ”.MP3”.
• Spåret har inte MP3-format trots att filtillägget är
”.MP3”.
• Systemet kan enbart spela ljudfiler av typen MP3
(MPEG1 Audio Layer3).
• Ta ut skivan och välj inställningsalternativet
”SPECIALINSTÄLLNINGAR”. Välj ”DATACD PRIORITET” och ställ in alternativet ”MP3”
igen.
• Katalognivån är högre än 8.
Titeln på MP3-albumet eller spåret visas inte
på korrekt sätt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror.
Andra tecken visas som ” ”.
JPEG-bildfilen kan inte visas.
• DATA CD-skivan är inte inspelad i formatet
JPEG enligt ISO9660 Level 1/ Level 2 eller Joliet.
• JPEG-bildfilen har inte filtillägget ”.JPG” eller
”.JPEG.”
• Spåret är inte JPEG-formaterat trots att filtillägget
är ”.JPG” eller ”JPEG.”
• Bildens längd eller bredd överstiger 4 720
bildpunkter.
• Ta ut skivan och välj inställningsalternativet
”SPECIALINSTÄLLNINGAR”. Välj ”DATA CD PRIORITET” och ställ in alternativet ”JPEG”
igen.
• Katalognivån är högre än 8.
Titeln på JPEG-albumet eller -filen visas inte
på korrekt sätt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror.
Andra tecken visas som ” ”.
Displayen där du anger lösenord visas inte för
Super Audio CD, även om Anpassat barnlås är
aktiverat.
• Anpassat barnlås är aktiverat för olika lager på en
Super Audio CD.
Skivan startar inte från början.
• Du har valt programuppspelning, slumpmässig
uppspelning eller repetering (sid. 26, 28, 29).
Tryck på CLEAR för att avbryta dessa funktioner
innan du spelar en skiva.
• Du har valt återupptagen uppspelning.
I stoppläget trycker du på x på systemet eller på
fjärrkontrollen, starta sedan uppspelningen
(sid. 21).
• Titeln eller DVD- eller PBC-menyn visas
automatiskt på TV-skärmen.
Systemet börjar uppspelningen av skivan
automatiskt.
• DVD-spelaren har en autouppspelningsfunktion.
64SE
Uppspelningen stoppas automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en autopaussignal. När
du spelar en sådan skiva stoppas uppspelningen
vid autopaussignalen.
Systemet slogs av under DVD-uppspelning.
• Om DVD-uppspelningen pausas i ca en timme,
eller om DVD-toppmeny eller en DVD-meny
visas under DVD-uppspelningen, slås systemet av
automatiskt.
Du kan inte utföra funktioner som stopp,
sökning, slow-motion, repetering,
slumpmässig uppspelning eller
programuppspelning.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte
kan använda alla funktioner ovan. Se i
bruksanvisningen som följer med skivan.
Tekniska data
Förstärkardelen
Stereoläge
Surroundläge
kanske inga ljudutdata finns.
Ingångar
Känslighet: 150 mV
Utgångar
Det går inte att mata ut en skiva och
”LOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
Impedans: 50 Kohm
VIDEO 2:
Känslighet: 300 mV
Impedans: 50 Kohm
VIDEO 1 (AUDIO
OUT):
Spänning: 1 V
Hörlurar
Impedans: 1 Kohm
Accepterar hörlurar för
låg och hög impedans.
Super Audio CD/DVD-system
Laser
Det går inte att inaktivera undertexten.
• Du kan inte inaktivera undertexten på denna
DVD.
Det går inte att byta vinkel.
• Den DVD som spelas har inte spelats in med flera
vinklar (sid. 43).
• Du kan inte byta vinkel på denna DVD.
VIDEO 1:
Ytterligare information
Det går inte att ändra undertexten.
• Den DVD som spelas har inte flera
undertextspråk.
• Du kan inte ändra undertext på denna DVD.
Främre: 44 W + 44 W
Mitt*: 44 W
Surround*: 44 W + 44 W
(6 ohm vid 1 kHz, THD
10 %)
Subwoofer*: 80 W (3 ohm
vid 100 Hz, THD 10 %)
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan,
Meddelanden visas inte på det språk du
önskar.
• I inställningsdisplayen väljer du önskat språk för
visningen i ”SKÄRMTEXT” under
”SPRÅKINSTÄLLNING” (sid. 57).
Det går inte att ändra språket för ljudspåret.
• Den DVD som spelas har inte ljudspår med flera
språk.
• Det går inte att byta språk på denna DVD.
44 W + 44 W (6 ohm vid
1 kHz, THD 10 %)
Halvledarlaser
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emission: kontinuerlig
Signalformatsystem
NTSC eller NTSC/PAL
Frekvensåtergivning (vid 2 CH STEREO-läge)
DVD (PCM): 2 Hz till
22 kHz (±1,0 dB)
Harmonisk distortion
CD: 2 Hz till 20 kHz
(±1,0 dB)
Mindre än 0,03 %
Systemet fungerar inte som den ska.
• Om systemets funktion har påverkats, slå av
strömmen på systemets genom att trycka på "/1,
och slå sedan på den igen.
forts.
65SE
Radiodelen
System
FM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
AM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Mellanfrekvens
Digitalt synthesizersystem med PLL-låsning
Album
87,5–108,0 MHz (steg om
50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
531–1 602 kHz (med
intervall om 9 kHz)
AM-ramantenn
450 kHz
Videodelen (VIDEO 1, 2, EURO AV)
Ingångar
Utgångar
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Högtalare
Främre/mitt/surround
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca.)
Vikt (ca.)
Basreflex
77 mm diam. kontyp
6 ohm
95 × 100 × 116 mm (b/h/d)
0,8 kg
Subwoofer
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca.)
Vikt (ca.)
Basreflex
160 mm diam. kontyp,
3 ohm
197 × 335 × 370 mm
(b/h/d)
5,6 kg
Allmänt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
Mått (ca.)
Vikt (ca.)
Driftstemperatur
Luftfuktighet vid drift
Medföljande tillbehör
230 V växelström (AC),
50/60 Hz
90 W (230 V AC)
0,3 W (230 V AC)
(i energisparläge)
355 × 75 × 360 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar
5,9 kg
5°C till 35°C
5 % till 90 %
Se sid. 11.
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data utan
föregående meddelande förbehålles.
66SE
Ordlista
Indelning av en data-CD med ljudspår eller en
bild av formatet MP3 eller JPEG.
Avsnitt
På en VIDEO-CD-skiva med PBC-funktioner
(uppspelningskontroll) är menyskärmar, rörliga
bilder och stillbilder indelade i sektioner som
kallas ”avsnitt”.
Barnlås
En DVD-funktion som används för att begränsa
uppspelning av skivor beroende på tittarens
ålder och i vilket land den spelas. Begränsningen
varierar mellan olika skivor. Vissa våldsamma
avsnitt kanske hoppas över eller ersätts av andra
avsnitt, eller så kan en film vara helt förbjuden.
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surround-högtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det
här formatet kallas även ”5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0.1-kanal (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Och eftersom alla signaler
bearbetas digitalt, blir signalförsämringen
mindre.
Dolby Pro Logic II
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
II fem utkanaler med full bandbredd. Det görs
med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
x Filmläge
Filmläget är avsett för TV-program i stereo och
för program som kodats med Dolby Surround.
Resultatet blir en förbättrad tydlighet i
ljudbilden, som gör att den kommer ganska nära
den kvalitet som ljud med separata 5.1-kanaler
har.
x Musikläge
Fil
Musikläget är avsett för musik som spelats in i
stereo och ger en ljudbild med påtagligt djup och
stor bredd.
Avsnitt av en film på en CD innehållande
JPEG-bildfiler.
Dolby Surround Pro Logic
Som en metod att avkoda Dolby Surround,
producerar Dolby Surround Pro Logic fyra
kanaler från tvåkanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger Dolby
Surround Pro Logic panorering från vänster till
höger mer naturligt och lokaliserar ljudet mer
precist. Om du vill kunna dra full fördel av
Dolby Surround Pro Logic, bör du ha ett par
surround-högtalare och en mitthögtalare.
Surround-högtalarna sänder enkanaligt ljud.
DTS
DVD
En skiva som kan innehålla upp till 8 timmar
med film även om dess diameter är samma som
en CD-skiva.
Datakapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en inspelad sida på 4,7 GB (gigabyte), är 7
gånger större än en CD-skiva. Och
datakapaciteten för en DVD med dubbelt lager
och en sida är 8,5 GB, för en DVD med ett lager
men två sidor är 9,4 GB, och för en DVD med
dubbelt lager och två sidor är 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/40 av dess ursprungliga storlek. På DVD
används också en variabel kodteknik som ändrar
hur mycket data som tilldelas beroende på
bildens status.
Ljuddata spelas in i Dolby Digital och PCM,
vilket gör att du får en mer realistisk ljudeffekt.
Dessutom finns det flera avancerade funktioner
för DVD, som exempelvis flera vinklar, flera
språk och barnlås (filter).
DVD-skivor kan klassificeras som filmbaserade
eller videobaserade. Filmbaserade DVD-skivor
har samma bildhastighet (24 bildrutor per
sekund) som de filmer som visas i biosalonger.
Videobaserade DVD-skivor, som t.ex. drama
eller situationskomedier, visar bilderna med en
hastighet av 30 bildrutor (eller 60 fält) per
sekund.
Funktion för flera språk
På vissa DVD-skivor har man spelat in ljudet
eller undertexten på flera språk.
Funktion för flera vinklar
På vissa DVD-skivor har man spelat in olika
vinklar (visningspunkter) för ett avsnitt.
Kapitel
Underavdelning till titeln på en DVD. En titel
består av flera kapitel.
Områdeskod
Detta system används för att skydda
upphovsrätten. Varje DVD-apparat eller DVDskiva får en områdeskod beroende på
försäljningsområdet. Varje områdeskod visas på
systemet och på skivan. Du kan bara spela de
skivor som matchar områdeskoden på systemet.
Systemet kan också spela skivor som har märket
” ALL ”. Även om du inte har någon områdeskod
på din DVD, kan begränsningarna vara
aktiverade.
Ytterligare information
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av Digital Theater Systems, Inc.
Denna teknik kan användas för 5.1-kanals
surround-ljud. Den bakre kanalen är en
stereokanal och det finns en diskret subwooferkanal i detta format. DTS ger samma diskreta
5.1-kanaler med digitalt högkvalitetsljud.
Systemet ger utmärkt kanalseparering eftersom
all kanalinformation spelas in diskret och
bearbetas digitalt.
Filmbaserad och videobaserad
programvara
PBC-uppspelning (PBC)
Kodade signaler på VIDEO-CD-skivor (version
2.0) för att styra uppspelningen.
Genom att använda menyskärmarna som finns
på VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner, kan
du spela enkla interaktiva program, använda
sökfunktioner och liknande.
Spår
Del av en bild eller ett musikstycke på en Super
Audio CD, CD, VIDEO-CD eller MP3. Ett
album består av flera spår (endast MP3).
forts.
67SE
Super Audio CD
Detta ljudformat baseras på rådande standard för
ljud-CD, men innehåller en större mängd
information som ger högre ljudkvalitet. Det
finns tre typer av skivor: skivor med ett lager,
skivor med dubbelt lager och hybridskivor.
Hybridskivorna innehåller både information för
vanliga ljud-CD och Super Audio CD.
Titel
Det mest omfattande avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt album på
en ljudskiva.
VIDEO-CD
En CD som innehåller rörliga bilder (film).
För bilddata används formatet MPEG 1, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/140 av dess ursprungliga storlek. En
12 cm VIDEO-CD kan alltså innehålla upp till
74 minuter filmklipp.
VIDEO-CD-skivor innehåller också kompakt
ljudinformation. Ljud med högre frekvens än
vad som kan uppfattas av det mänskliga örat
komprimeras, men de ljud som vi kan höra
påverkas inte. VIDEO-CD-skivor kan innehålla
6 gånger så mycket ljuddata som vanliga ljudCD.
Det finns två slags VIDEO-CD.
• Version 1.1: Du kan bara spela upp film och
ljud.
• Version 2.0: Du kan visa stillbilder med hög
upplösning och använda PBC-funktionerna.
Detta system kan användas för båda
versionerna.
68SE
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
I/1
H Frontpanelens teckenfönster (70)
B STANDBY-indikator (20)
I VOLUME (volym)-kontroll (20, 61)
C Skivfack (20)
J FUNCTION (funktion) (20, 51, 53)
D A (öppna/stäng) (20)
K PHONES (hörlurar)-uttag (20)
E H (spela upp) (20)
F X (paus) (21)
L ./>, PREV/NEXT, PRESET –/+
(fg./nästa, förinst. –/+) (21, 52)
G x (stopp) (21)
M
Ytterligare information
A "/1 (strömbrytare) (20)
(fjärrsensor) (11)
forts.
69SE
Frontpanelens teckenfönster
När du spelar en DVD
Aktuellt läge
Uppspelningsstatus
NTSC ALBM TUNED SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1 STEREO ; DIGITAL
MP3 PBC
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT DYNAMIC BASS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Aktuellt
titelnummer
Uppspelningstid
Aktuellt surround-format
Aktuell ljudeffekt
Aktuellt surround-format
Aktuellt kapitelnummer
kHz
MHz
Uppspelning av Super Audio CD, CD, VIDEO-CD eller MP3
Aktuellt läge
Lyser under PBC-uppspelning
(endast VIDEO-CD)
Uppspelningsstatus
Lyser när albumnamn finns
på skivan
Aktuellt spårnummer
NTSC ALBM TUNED SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1 STEREO ; DIGITAL
MP3 PBC
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT DYNAMIC BASS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP MULTI
DTS
kHz
MHz
Aktuell ljudeffekt
Aktuellt ljud
Lyser vid
uppspelningsområde med
flera kanaler (endast Super
Audio CD)
Uppspelningstid
När du lyssnar på radio
NTSC ALBM TUNED SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1 STEREO ; DIGITAL
MP3 PBC
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT DYNAMIC BASS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Aktuellt band
Aktuell Station
70SE
Mono/stereo-effekt
Ljudeffekt
Förinställt nummer
kHz
MHz
När du spelar en JPEG
Uppspelningsstatus
NTSC ALBM TUNED SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1 STEREO ; DIGITAL
MP3 PBC
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT DYNAMIC BASS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Aktuellt finummer
Aktuellt läge
Lyser när albumnamn finns
på skivan
kHz
MHz
Ytterligare information
forts.
71SE
Bakpanel
CENTER
FRONT R
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
AUDIO IN
EURO AV
WOOFER
FRONT L
L
L
R
R
VIDEO 1
VIDEO 2
AM
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
FM
SURR
R
A SPEAKER (högtalaruttag)-uttag (12)
E AM-uttaget (15)
B VIDEO 1 ANALOG OUT (video 1 analog
ut)-uttag (17)
F EURO AV OUTPUT (TO TV)-uttag (euro
AV-utgång för TV) (17)
C VIDEO 1 ANALOG IN-uttag (17)
G FM 75Ω COAXIAL (koaxial)-uttag (15)
D VIDEO 2 ANALOG IN-uttag (17)
72SE
75
SURR
L
K VOL+/– (volym) (50, 53)
Fjärrkontroll
L ./>, PREV/NEXT (föregående/
nästa), TV CH –/+ (TV-kanal –/+),
PRESET –/+ (förinställd –/+) (22, 50, 53)
M H PLAY/SELECT (spela/välj) (20, 22,
26, 28, 28)
N DVD TOP MENU/ALBUM– (DVD-meny/
album–) (22, 24, 25)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
O DVD DISPLAY (24, 25, 29, 31, 36, 38, 43,
44)
P C/X/x/c/ENTER (välj) (22, 24, 25, 26, 28,
31, 31, 38, 43, 44, 45, 52)
Q DVD SETUP (DVD-inställning) (46, 56)
R "/1 (standby) (20, 52)
S DISPLAY (visning) (33, 36, 53)
T DYNAMIC BASS (dynamisk bas) (42)
U MUTING (tyst) (21)
W AUTO FORMAT DIRECT (automatisk
avkodning) (40)
X SOUND FIELD +/– (ljudfält +/–) (40, 41)
Y Nummerknappar (22, 26, 31, 43, 45, 50)
Z FUNCTION (funktion) (20, 51, 53)
wj TUNER/BAND (radio/band) (52, 53)
wk ENTER (välj) (50)
Ytterligare information
V NIGHT MODE (nattläge) (42)
wl COMMAND MODE
(kommandolägesknapp)-knapp (11, 50)
Obs!
Denna fjärrkontroll lyser i mörkret. Men den måste
först exponeras för ljus en stund.
e; m/M/ /
SLOW, TUNING –/+
(långsamt/stationsinställning –/+)
(30, 52)
ez
x STOP (stopp) (22, 45)
es X PAUSE (paus) (21)
A TV [/1 (på/standby) (50)
B SLEEP (sovtimer) (54)
ed DVD MENU/ALBUM+ (DVD-meny/
album+) (22, 24, 25)
C TV/VIDEO (50)
ef O RETURN (återgå) (22, 24, 25, 45, 56)
D PLAY MODE (uppspelningsläge)
(26, 28)
eg DIMMER (avbländare) (54)
E TUNER MENU (radiomeny) (52)
F REPEAT/FM MODE (repetera/FM-läge)
(26, 29, 53)
G CLEAR (radera) (26, 28, 29, 31)
H AUDIO (Ijud) (38)
I ANGLE (vinkel) (43)
J SUBTITLE (undertext) (44)
73SE
Språkkoder
Stavning av språk efterföljer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
74SE
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Inte angivet
Lista över DVD-inställningsmenyn
Du kan ange följande på DVD-inställningsmenyn.
Alternativen kan komma i en annan ordning på skärmen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
SKÄRMTEXT (Välj önskat språk i den
lista som visas).
TV-TYP
DVD MENY
SKÄRMSLÄCKARE
(Välj önskat språk i den
lista som visas).
BAKGRUND
(Välj önskat språk i den
lista som visas).
UNDERTEXT
(Välj önskat språk i den
lista som visas).
LINE
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
SPÅRVAL
AUDIO
DRC
DATA-CD
PRIORITET
JPEGDATUM
NIVÅ
AV
8.
7. NC17
6.
H
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
ÖVRIGAt
ÄNDRA LÖSENORD
AV
AUTO
AV
STANDARD
MAX
MP3
JPEG
AVSTÅND
NIVÅ
BALANS
TESTTON
FRAM
MITTEN
JA
JA
INGEN
SURROUND JA
INGEN
SUBWOOFER JA
FRAM
1,0 m – 7,0 m
1,0 m – 7,0 m
MITTEN
SURROUND 1,0 m – 7,0 m
MITTEN
SURROUND
VÄNSTER
SURROUND
HÖGER
SUBWOOFER
FRAM
AV
PÅ
Ytterligare information
LJUD
16:9
4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
PÅ
AV
INNEHÅLLSBILD
GRAFIK
BLÅ
SVART
VIDEO
RGB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
6 steg åt vänster
eller höger
ÅTERSTÄLLA
JA
NEJ
MM/DD/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/MM/DD
DD/MM/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/DD/MM
75SE
Sakregister
Numeriska data
H
R
16:9 58
4:3 BREVLÅDEFORMAT 58
4:3 PAN&SCAN 58
Hantera skivor 8
HÖGTALARINSTÄLLN. 60
Radio 53
RDS 54
REPETERA/FM MODE 29, 53
Resume Play (Återuppta
uppspelningen) 21
A
ALBUM 24, 31
Album 6, 66
ANPASSAT BARNLÅS 45
Antennkopplingar 15
AUDIO DRC 60
AVSNITT 9
Avsnitt 6, 66
AVSTÅND 61
I
INDEX 32
Index 6
J
JPEG 25
JPEG-DATUM 60
K
BAKGRUND 58
Bakpanel 72
BALANS 61
BARNLÅS 46, 59, 66
Batterier 11
Bildspel 31
Brukbara skivor 6
KAPITEL 32
Kapitel 6, 67
Kontinuerlig uppspelning
CD/VIDEO CD/Super Audio
CD/DVD/MP3 20
Kontrollmeny 9
Koppla TV- och
videokomponenter 17, 18
Kopplingar till högtalarsystem
12
D
L
DATA-CD PRIORITET 60
DIMMER 55
DISPLAY 33
Dolby Digital 66
Dolby Surround Pro Logic 67
DTS 67
DVD 67
DVD MENY 57
DYNAMIC BASS 42
LINE 59
Ljud 38, 57
Ljudfält 40
E
NIGHT MODE 42
NIVÅ 61
B
M
MP3 23
MUTING 21
N
S
Scan 30
Setup Display
(Inställningsdisplay) 56
Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning) 28
SKÄRMINSTÄLLNINGAR 58
SKÄRMSLÄCKARE 58
SKÄRMTEXT 57
Skärmtext (On-screen display)
Kontrollmenyns display 9
SLEEP 54
Slow-motion 30
SLUMPMÄSSIG 28
Snabbspolning bakåt 30
Snabbspolning framåt 30
SPÅR 31
Spår 6, 67
SPÅRVAL 59
SPECIALINSTÄLLNINGAR
59
SPRÅKINSTÄLLNING 57
STORLEK 60
Super Audio CD 68
Surround-ljud 40
T
F
O
Felsökning 63
Fil 6, 67
Fjärrkontroll 11, 50, 73
Förinställd station 52
Frontpanel 69
Frontpanelens teckenfönster 70
Funktion för flera språk 38, 67
Funktion för flera vinklar 43, 67
Områdeskod 7, 67
TESTTON 61
TIDSSÖKNING 31
TITEL 31
Titel 6, 68
TUNER MENU 52
TV-TYP 58
P
U
PBC-uppspelning 22, 67
PLAY MODE 26, 28
Programmerad uppspelning 26
UNDERTEXT 57
UPPSPELNINGSLÄGE 28
Energibesparing 20
V
VIDEO-CD 68
VINKEL 43
Å
ÅTERSTÄLLA 57
76SE
Snabbreferens för fjärrkontrollen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Tips
Skuggmarkerade knappar påverkas av
COMMAND MODE-knappen.
Beskrivningar med kursiv stil avser
knappens TV-inställning.
A Slår på/av TV:n.
B Ställer in systemet att stängas
av vid en förinställd tid.
C Ändrar TV:ns ingångsläge.
D Väljer program eller slumpvist
uppspelningsläge.
E Lagrar förinställda stationer.
F Skiva: Visar fönstret
”REPETERA” på TVskärmen.
Radio: Växlar mellan monooch stereoljud för FMstereomottagning.
G Återgår till oavbruten
uppspelning osv.
H Ändrar ljudet under
uppspelning DVD- och
VIDEO-CD-skivor.
e; m/M (SCAN): Söker en
viss punkt medan du tittar på
bilden under uppspelning av
skivan.
/
SLOW: Spelar upp en
skiva i slow-motion i pausläget.
TUNING –/+: Avsöker alla
tillgängliga radiokanaler.
ea Stoppar uppspelningen av en
skiva.
es Gör paus i uppspelningen av en
skiva.
ed Visar DVD-menyn på TVskärmen.
MP3/JPEG: Väljer album
ef Återgår till den föregående
valda skärmen osv.
eg Ändrar ljusstyrkan på
frontpanelens teckenfönster i
två steg.
* Beroende på vilken slags TV du har,
kan följande metod fungera. För
tvåsiffriga nummer trycker du först på
-/-- och sedan numret. (För exempelvis
kanal 25 trycker du först på -/-- och
sedan på 2 och 5.)
Ytterligare information
Obs!
Enhetens fjärrkontroll använder samma
signaler som flera andra Sony DVDprodukter.
Därför kan det hända att vissa knappar
påverkar andra DVD-produkter från Sony.
I Ändrar kameravinklarna under
uppspelning av DVD-skivor.
J Visar menyn ”UNDERTEXT”
i kontrollmenyns
kontrollmenyn.
K Ställer in SYSTEM-volymen.
TV: Ställer in TV:ns ljudvolym.
L ./>, PREV/NEXT:
Tryck för att gå till nästa kapitel
eller spår eller för att gå tillbaka
till föregående kapitel eller
spår. PRESET –/+: Söker
igenom alla förinställda
kanaler.
TV CH –/+: Välj TV-kanal
M Startar uppspelningen av en
skiva.
N Visar titelmenyn på TVskärmen.
MP3/JPEG: Väljer album
O Visar kontrollmenyn på TVskärmen för inställning eller
justering av alternativen.
P Väljer och aktiverar alternativ
och inställningar.
Q Visar inställningsmenyn på
TV-skärmen för inställning och
justering av alternativen.
R Slår på och av strömmen till
systemet.
S Växlar alternativ som visas i
frontpanelens teckenfönster.
T Basljudet förstärks effektivt.
U Dämpar ljudet.
V Gör ljudet klart vid låg volym.
W Tryck för att ändra ”A.F.D
AUTO” direkt.
X Väljer ljudfältsläge.
Y Väljer inställningsalternativ.
TV: Väljer kanalnummer.*
Z Väljer önskad komponent.
wj Väljer AM- eller FM-band.
wk Aktiverar alternativ och
inställningar. TV: Tryck på den
här knappen när du har valt
kanalnummer.
wl Växlar TV:ns ingångskälla
mellan TV och SYSTEM.
77SE
Instalacja
3
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych za pomocą gazet, obrusów, zasłon
itp. Nie należy też stawiać na urządzeniu
zapalonych świec.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Nie należy wyrzucać baterii wraz
z pozostałymi odpadkami
gospodarstwa domowego.
Należy zutylizować je jako
odpady chemiczne.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie klasy 1
(CLASS 1 LASER).
Etykieta znajduje się z
tyłu urządzenia.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilający i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki nie zostanie odłączony przewód
zasilający, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilający. Aby
odłączyć przewód, należy pociągnąć za wtyczkę.
Nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód.
2PL
•Zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec
przegrzaniu się zestawu.
•Nie ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.) czy w pobliżu materiałów
(zasłony, draperie), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne urządzenia.
•Nie umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery czy przewody powietrzne
wydalające ciepłe powietrze lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, nadmierny kurz, mechaniczne
wstrząsy czy uderzenia.
•Nie ustawiać zestawu pochyło. Urządzenie to
zostało zaprojektowane do funkcjonowania tylko
w poziomie.
•Zestaw oraz płyty kompaktowe przechowywać z
dala od urządzeń emitujących silne pole
magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe
czy duże kolumny głośnikowe.
•Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
obudowie urządzenia.
•Po przyniesieniu zestawu bezpośrednio z
zimnego do ciepłego pomieszczenia wewnątrz
może nastąpić skroplenie się pary, co może
spowodować uszkodzenie soczewki lasera. Po
zainstalowaniu urządzenia po raz pierwszy lub po
przeniesieniu go z zimnego pomieszczenia do
ciepłego odczekać około pół godziny przed
rozpoczęciem jego użytkowania.
Witamy!
Dziękujemy za dokonanie zakupu
niniejszego kompaktowego zestawu
audiowizualnego firmy Sony. Przed
rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji oraz pozostawienie jej
do wykorzystania w przyszłości.
Środki ostrożności
O źródłach zasilania
Przewód zasilający prądu zmiennego można
wymieniać tylko w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
O usytuowaniu
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza urządzenia, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wymianę powietrza.
•Podczas długotrwałego działania urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa staje
się gorąca. Nie oznacza to awarii. Należy jednak
unikać dotykania obudowy. Nie wolno
umieszczać urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni uniemożliwiającej
prawidłową wentylację, ponieważ może to być
przyczyną przegrzania.
•Nie wolno zasłaniać szczelin wentylacyjnych przez
kładzenie na urządzeniu jakichkolwiek
przedmiotów. Urządzenie jest wyposażone we
wzmacniacz dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych na górnej powierzchni urządzenia
może spowodować jego przegrzanie i awarię.
•Nie należy ustawiać urządzenia na miękkich
powierzchniach, na przykład na dywanie, gdyż
mogłoby to spowodować zasłonięcie otworów
wentylacyjnych znajdujących się w dolnej części
obudowy.
•Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
O działaniu
•Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio
z zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawione w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
w jego wnętrzu może skraplać się para. Urządzenie
nie będzie wówczas działało prawidłowo. W takim
wypadku należy wyjąć z urządzenia płytę i
pozostawić urządzenie w stanie włączonym przez
około pół godziny, aż wilgoć wyparuje.
•Przed przeniesieniem urządzenia należy wyjąć z
niego wszystkie płyty. W przeciwnym wypadku
płyta może ulec uszkodzeniu.
•W celu oszczędzania energii urządzenie można
wyłączyć całkowicie za pomocą znajdującego się
na nim przycisku "/1. Mimo iż dioda LED jeszcze
przez chwilę świeci, urządzenie jest całkowicie
wyłączone.
O regulacji poziomu głośności
Nie należy zwiększać poziomu głośności podczas
słuchania fragmentu nagrania o bardzo niskim
poziomie sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. Może
to doprowadzić do uszkodzenia głośników, gdy w
nagraniu wystąpi nagle fragment o bardzo
wysokim poziomie dźwięku.
O czyszczeniu
Obudowę, panel i elementy sterowania można
czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej
łagodnym roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani
środków, takich jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
O płytach czyszczących
Nie należy korzystać z powszechni dostępnych płyt
czyszczących CD/DVD. Może to spowodować
usterkę.
O kolorach na ekranie odbiornika
telewizyjnego
PL
Jeśli głośniki powodują zaburzenia kolorów na
ekranie, należy natychmiast wyłączyć telewizor i
włączyć go ponownie po upływie 15 - 30 minut.
Jeśli zaburzenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu
urządzenia.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: To urządzenie umożliwia
wyświetlanie na ekranie telewizora
nieruchomego obrazu wideo lub menu
ekranowego przez nieograniczony czas. Jeśli
obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez
dłuższy czas, istnieje ryzyko trwałego
uszkodzenia ekranu telewizora (kineskopu).
Szczególnie podatne na to są telewizory
projekcyjne (telebimy).
Przenoszenie urządzenia
Przed przystąpieniem do przenoszenia urządzenia
należy wyjąć płytę i wyłączyć zasilanie. Wskaźnik
STANDBY zapala się na czerwono. Na przednim
panelu urządzenia miga napis „STBY”, a po chwili
zapala się na stałe. Można wtedy odłączyć przewód
zasilania. Nie należy odłączać przewodu, podczas
gdy napis „STBY” miga.
3PL
Spis treści
O niniejszym podręczniku ...................6
Niniejsze urządzenie umożliwia
odtwarzanie następująch płyt........6
Terminologia dotycząca płyt ...............6
Uwagi dotyczące płyt ........................... 9
Opis wyświetlacza Menu
sterowania ..................................... 10
Rozpoczęcie pracy
Rozpakowywanie................................ 12
Wkładanie baterii do pilota............... 12
Krok 1: Podłączenie zestawu
głośnikowego ................................ 13
Krok 2: Podłączanie anten................. 16
Krok 3: Podłączenie odbiornika
telewizyjnego i magnetowidu...... 18
Ustawienia głośników ........................ 21
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyt ................................ 22
Wznowienie odtwarzania od momentu
zatrzymania płyty ......................... 23
(Resume Play)
Korzystanie z menu płyty DVD........ 24
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z
funkcją PBC .................................. 25
(Odtwarzanie z funkcją PBC)
Odtwarzanie utworu zapisanego w
formacie MP3................................ 26
Odtwarzanie plików obrazu JPEG... 27
Obracanie obecnie wyświetlanego
obrazu ............................................ 29
Tworzenie własnego programu ......... 29
(Program Play)
Odtwarzanie losowe ........................... 31
(Shuffle Play)
Odtwarzanie z powtarzaniem............ 32
(Repeat Play)
Przeszukiwanie płyty .......................... 34
(Scan, Slow-motion Play, Slide
show)
Wyszukiwanie tytułu/rozdziału/
utworu/indeksu/albumu/pliku..... 35
Przeglądanie informacji o płycie....... 37
4PL
Ustawienia dźwięku
Zmiana dźwięku ................................. 42
Słuchanie dźwięku
przestrzennego ............................. 44
Korzystanie z funkcji Sound
Effect ............................................. 46
Korzystanie z różnych funkcji
dodatkowych
Zmiana kątów ..................................... 47
Wyświetlanie napisów
dialogowych .................................. 48
Blokowanie płyt.................................. 49
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Inne czynności
Sterowanie odbiornikiem TV za
pomocą pilota ............................... 54
Korzystanie z magnetowidu lub innego
urządzenia..................................... 55
Korzystanie z radia............................. 56
Korzystanie z usługi RDS.................. 58
Korzystanie z funkcji Sleep Timer ... 59
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu konfiguracji ... 60
Ustawianie języka wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej....................... 61
(LANGUAGE SETUP)
Ustawienia wyświetlacza ................... 62
(SCREEN SETUP)
Ustawienia niestandardowe .............. 64
(CUSTOM SETUP)
Ustawienia głośników ........................ 65
SPEAKER SETUP
(USTAWIENIA
GŁOŚNIKÓW)
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów............... 68
Dane techniczne.................................. 71
Słowniczek ........................................... 72
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia .....................................75
Lista kodów języków.......................... 80
Lista menu konfiguracji DVD .......... 81
Indeks................................................... 82
Zwięzła instrukcja obsługi
pilota .................................Okaładka
5PL
Format płyt
O niniejszym
podręczniku
• Instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku dotyczą przycisków
sterujących dostępnych na pilocie. Można
również posługiwać się przyciskami na
samym urządzeniu, o ile ich nazwy są takie
same lub podobne do nazw przycisków
znajdujących się na pilocie.
• W niniejszym podręczniku wykorzystano
następujące symbole.
Symbol
Opis
Funkcje dostępne w trybie DVD
VIDEO
Funkcje dostępne w trybie
VIDEO CD
Funkcje dostępne w trybie CD
Funkcje dostępne w trybach
Super Audio CD i Audio CD
Funkcje dostępne w przypadku
utworów zapisanych w formacie
MP3*
Funkcje dostępne dla plików
JPEG
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy
format kompresji danych audio, określony
przez ISO/MPEG.
Niniejsze urządzenie
umożliwia
odtwarzanie
następująch płyt
Format płyt
DVD
VIDEO
Super Audio
CD
6PL
Logo płyty
VIDEO CD
Logo płyty
Audio CD
Logo „DVD VIDEO” jest znakiem towarowym.
Terminologia
dotycząca płyt
• Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki
na płycie DVD, film itp., w przypadku płyty
z materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyty z materiałem audio.
• Rozdział
Sekcje filmu lub utworu muzycznego
mniejsze niż tytuły. Tytuł składa się z kilku
rozdziałów. Niektóre płyty mogą w ogóle
nie zawierać podziału na rozdziały.
• Album
Fragment muzyki lub obrazu na płycie data
CD zapisany w formacie MP3 lub JPEG.
• Utwór
Fragmenty filmu lub utworu muzycznego
na płytach VIDEO CD, Super Audio CD,
CD lub w formacie MP3.
• Indeks (Super Audio CD, CD) / indeks
wideo (VIDEO CD)
Liczba, która dzieli utwory na fragmenty w
celu łatwego odnalezienia wybranego
miejsca na płycie VIDEO CD lub Super
Audio CD. Niektóre płyty mogą nie
zawierać indeksów.
• Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcją (strona 25)
ekrany menu, filmy i obrazy nieruchome są
podzielone na sekcje nazywane „scenami”.
• Plik
Wybór obrazu na płycie z danymi
zawierającej pliki obrazu w formacie
JPEG.
Płyta
Struktura
płyty DVD
Tytuł
Rozdział
Struktura
płyty
VIDEO
CD, Super
Audio CD
lub CD
Struktura
pliku MP3
Płyta
Utwór
Indeks
Płyta
Album
Utwór
Płyta
Struktura
pliku
JPEG
Album
Plik
Uwaga dotycząca funkcji PBC
(Playback Control) (płyty VIDEO CD)
Niniejszy system jest zgodny z wersją 1.1
oraz wersją 2.0 standardów VIDEO CD. W
zależności od typu płyty, można korzystać z
dwóch trybów odtwarzania.
Typ płyty
Można
VIDEO CD
bez funkcji
PBC
(wersja 1,1
dyski)
Można odtwarzać zarówno
wideo (filmy), jak i muzykę.
VIDEO CD
bez funkcji
PBC
(wersja 2.0
dyski)
Korzystać z (obok zwykłych
funkcji odtwarzania wideo jak
na płytach z funkcjami wersji
1.1) interaktywnego
oprogramowania
wyświetlającego menu na
ekranie telewizora (PBC
Playback). Oprócz tego,
można odtwarzać również
nieruchome obrazy o
wysokiej rozdzielczości, jeśli
znajdują się na płycie.
Informacje dotyczące płyt w formacie
wielosesyjnym (Multi Session)
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli utwór w formacie MP3 znajduje się w
pierwszej sesji. Wówczas możliwe jest
również odtwarzanie kolejnych utworów
MP3, zapisanych w późniejszych sesjach.
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli plik z obrazem w formacie JPEG
znajduje się w pierwszej sesji. Wówczas
możliwe jest również odtwarzanie
kolejnych plików JPEG, zapisanych w
późniejszych sesjach.
• Jeśli ścieżki dźwiękowe i obrazy w
muzycznym formacie CD lub wizyjnym
formacie CD zostały zapisane w pierwszej
sesji, to odtworzona zostanie tylko
pierwsza sesja.
Kod regionu
Urządzenie posiada kod regionu
wydrukowany na tylnej ściance i umożliwia
odtwarzanie jedynie płyt DVD opatrzonych
tym samym kodem regionu.
Urządzenie pozwala również odtwarzać
płyty DVD oznaczone symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia
jakiejkolwiek innej płyty DVD na ekranie
telewizora zostanie wyświetlony komunikat
„Playback prohibited by area limitations”.
Niektóre płyty DVD mogą nie być
oznaczone kodem regionu, chociaż ich
odtwarzanie jest zabronione ze względu na
ograniczenia regionalne.
Przykłady płyt, których nie można
odtwarzać przy użyciu tego
urządzenia
Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać następujących płyt:
• Plyty CD-ROM (z wyjatkiem rozszerzen
„.MP3” oraz „.JPG” lub „.JPEG”)
• Płyty CD-R/CD-RW nagrane w formatach
innych niż podane poniżej:
– płyty nagrane w formacie muzycznym
– płyty nagrane w formacie VCD
ciąg dalszy
7PL
– płyty nagrane w formacie MP3/JPEG,
zgodnie ze standardem ISO9660* Level
1/Level 2 lub jego rozszerzonym
formatem Joliet
• Dodatkowych ścieżek z danymi na płytach
CD-Extra
• Płyt DVD-ROM
• Płyt DVD Audio
* Logiczny format plików i folderów na dyskach
CD-ROM, określony przez ISO
(Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną)
Nie należy wkładać następujących płyt:
• Płyty DVD z innym kodem regionu
(strona 7, 73).
• Płyty o niestandardowym kształcie (np. w
kształcie karty, serca, lub gwiazdy).
• Płyty z naklejkami.
• Płyty z pozostawionymi fragmentami
taśmy samoprzylepnej.
Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW (tryb wideo)
W niektórych przypadkach, płyty CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (tryb wideo) nie mogą być
odtwarzane w tym urządzeniu z powodu jakości
nagrania lub stanu płyty, bądź specyfikacji
nagrywarki i oprogramowania do opracowań
autorskich.
Płyta nie może być odtwarzana, jeżeli nie została
prawidłowo sfinalizowana. Bardziej szczegółowe
informacje znajdziesz w instrukcji obsługi
nagrywarki.
Zwróć uwagę, że niemożliwe jest odtwarzanie płyt
nagranych w formacie Packet Write.
Płyty muzyczne z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt które są wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich
płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
8PL
Uwaga dotycząca odtwarzania
płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje odtwarzania płyt DVD
oraz VIDEO CD mogą być celowo
ustawione przez producentów nagrań.
Ponieważ to urządzenie odtwarza płyty
DVD i VIDEO CD zgodnie z
oprogramowaniem umieszczonym na nich
przez producentów, niektóre funkcje
odtwarzania mogą być na niektórych płytach
niedostępne. Należy zapoznać się również z
informacjami dołączonymi do płyty DVD
lub VIDEO CD.
Prawa autorskie
Niniejszy produkt zawiera technologię
ochrony praw autorskich chronioną przez
prawa do określonych patentów w Stanach
Zjednoczonych i inne prawa do własności
intelektualnej będące w posiadaniu firmy
Macrovision Corporation oraz innych firm.
Korzystanie z tej technologii ochrony praw
autorskich musi odbywać się na podstawie
autoryzacji firmy Macrovision Corporation.
Technologia ta powstała z myślą o oglądaniu
filmów w warunkach domowych i w innych
ograniczonych zastosowaniach, chyba że
firma Macrovision Corporation udzieli
autoryzacji na inny sposób wykorzystania.
Odtwarzanie kodu źródłowego i
dezasemblacja są zabronione.
Urządzenie to wyposażono w adaptacyjny
matrycowy dekoder przestrzenny Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic (II) oraz system
DTS** Digital Surround.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” i symbol podwójnej litery
D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji firmy Digital
Theater Systems, Inc.
“DTS” oraz “DTS Digital Surround” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Digital Theater Systems, Inc.
Uwagi dotyczące płyt
Nie należy używać dostępnych w sprzedaży
płyt z dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
O obchodzeniu się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, ani pozostawiać ich w
samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu, gdzie może
dojść do znacznego wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
O czyszczeniu
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ściereczki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
• Nie należy używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, dostępne w
sprzedaży środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Niniejsze urządzenie może odtwarzać
jedynie płyty o standardowym okrągłym
kształcie. Próba odtworzenia płyt o kształcie
niestandardowym (np. w kształcie karty,
serca czy gwiazdy) może spowodować
usterkę.
9PL
Opis wyświetlacza Menu sterowania
Menu sterowania służy do wybierania funkcji, z których chce się skorzystać. Po naciśnięciu
przycisku DVD DISPLAY wyświetlany jest ekran Menu sterowania. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
Całkowita liczba
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu
nagranych tytułów Całkowita liczba nagranych
(Video CD/Super Audio CD/ CD: numer lub utworów
rozdziałów lub indeksów
Tytuł
lub
utworu)
Tytuł aktualnie
Stan odtwarzania
rodzaj płyty
odtwarzanego
(NOdtwarzanie, XPauza, xStop, itd.)
utworu
Numer aktualnie
odtwarzanego rozdziału
DVD
(Video CD/Super Audio CD/
DVD
Rodzaj
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
CD: numer indeksu)
odtwarzanej płyty
18(34)
T
1:32:55
Czas odtwarzania
Ikona wybranego elementu
Menu sterowania
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
Bieżące ustawienie
Opcje
Elementy Menu sterowania
Nazwa funkcji wybranego
elementu Menu sterowania
SUBTITLE
Select:
ENTER
Komunikat dotyczący
działania
Lista elementów Menu sterowania
DISC (PŁYTA)
Wyświetlanie tytułu lub rodzaju płyty umieszczonej w
urządzeniu.
TITLE (TYTUŁ) (tylko DVD)
Wybór tytułu (DVD) lub utworu (VIDEO CD) do
odtwarzania.
Wyświetlenie sceny (VIDEO CD podczas odtwarzania z
funkcją PBC).
(strona 35)/SCENE (SCENA) (tylko VIDEO CD
w trybie odtwarzania z funkcją PBC) /TRACK
(UTWÓR) (tylko VIDEO CD) (strona 35)
CHAPTER (ROZDZIAŁ) (tylko
DVD) (strona 36)/INDEX (INDEKS) (tylko
Wybór rozdziału (DVD) lub indeksu (VIDEO CD) do
odtwarzania.
VIDEO CD) (strona 36)
ALBUM (tylko MP3) (strona 26,
Wybieranie albumu (MP3) przeznaczonego do
odtworzenia.
TRACK (UTWÓR) (tylko Super
Wybór utworu (Super Audio CD/CD/MP3) do
odtwarzania.
35)
Audio CD/CD/MP3) (strona 26, 35)
INDEX (INDEKS) (tylko Super
Audio CD/CD) (strona 36)
10PL
Wyświetla indeks oraz wybiera (Super Audio CD)
indeks, który ma być odtwarzany.
TIME (CZAS) (strona 37)
Sprawdzanie dotychczasowego czasu trwania i
pozostałego czasu odtwarzania.
Wprowadzanie kodu czasowego w celu wyszukiwania
obrazów i muzyki.
AUDIO (tylko DVD/VIDEO CD/
Zmiana ustawień parametrów dźwięku.
Super Audio CD/CD/MP3) (strona 42)
SUBTITLE (NAPISY
DIALOGOWE) (tylko DVD) (strona 48)
Wyświetlanie napisów dialogowych.
Zmiana języka napisów dialogowych.
ALBUM (tylko JPEG) (strona 27)
Wybieranie albumu (JPEG) przeznaczonego do
odtworzenia.
FILE (PLIK) (tylko JPEG)
Należy wybrać plik (JPEG) który ma zostać odtworzony.
DATE (DATA) (tylko JPEG)
Wyświetlanie informacji o dacie
ANGLE (KĄT) (tylko DVD)
Zmiana kąta widzenia.
PLAYMODE (TRYB
Wybieranie trybu odtwarzania.
(strona 27)
(strona 41)
(strona 47)
ODTWARZANIA) (tylko VIDEO CD/Super
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (strona 31)
REPEAT (POWTÓRZENIE)
Wielokrotne odtwarzanie całej płyty (wszystkie tytuły/
utwory), wybranego tytułu/rozdziału/utworu/albumu lub
ułożonego programu.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Włączanie zabezpieczenia płyty przed odtwarzaniem.
(strona 32)
(NIESTANDARDOWA KONTROLA
RODZICIELSKA) (strona 49)
Wskazówki
•Po każdym naciśnięciu przycisku DVD DISPLAY Menu sterowania zmienia się w następujący sposób:
Wyświetlanie Menu sterowania
m
Wyświetlanie Menu sterowania wyłączone
Opcje Menu sterowania mogą być różne dla różnych płyt.
•Wskaźnik Menu sterowania świeci na zielono
t
, chyba że dla opcji REPEAT zostanie
wybrane ustawienie „OFF”.
•Wskaźnik „ANGLE” świeci na zielono tylko gdy na płycie nagrana jest scena pod wieloma kątami.
11PL
Rozpoczęcie pracy
Rozpakowywanie
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu
znajdują się następujące elementy:
• Głośniki (5)
• Subwoofer (1)
• Antena ramowa AM (1)
• Antena przewodowa FM (1)
• Przewody głośnikowe (5m × 4, 15m × 2)
• Pilot zdalnego sterowania (pilot) (1)
• Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
• Nóżki głośników (20)
• Kolumny głośnikowe - połączenia oraz
instalacja (karta) (1)
Wkładanie baterii do
pilota
Urządzeniem można sterować przy użyciu
dostarczonego w zestawie pilota. Należy
włożyć 2 baterie R6 (AA), dopasowując
bieguny 3 i # do oznaczeń w komorze
baterii. Korzystając z pilota, należy kierować
go w stronę czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się na przedniej ściance
urządzenia.
Uwagi
•Nie należy zostawić pilota w miejscach o wysokiej
temperaturze lub wilgotności.
•Nie należy używać starych baterii z nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały
się ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
•Nie należy narażać czujnika zdalnego sterowania
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub silnego światła sztucznego. Może to
spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem
elektrolitu i korozją.
Korzystanie z pilota
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Przełącznik
COMMAND
Korzystając z urządzenia należy upewnić się,
że przełącznik COMMAND MODE jest
ustawiony na położeniu SYSTEM.
Przesuwając przełącznik w położenie TV
można sterować telewizorem (strona 54).
12PL
Krok 1: Podłączenie zestawu głośnikowego
Wymagane przewody
Rozpoczęcie pracy
Podłącz wchodzące w skład zestawu głośniki, używając dołączonych do zestawu przewodów.
Kolory przewodów należy dopasować do kolorów oznaczeń gniazd głośników. Nie należy
podłączać do urządzenia żadnych innych głośników niż dostarczone w tym zestawie.
Aby uzyskać najlepsze brzmienie dźwięku przestrzennego, należy ustawić odpowiednie
parametry (odległość, poziom sygnału itp.). Szczegóły procedury opisano na stronie 21.
Przewody głośnikowe
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same kolory,
jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
Szary
(+)
(+)
(–)
(–)
kolorowa opaska
Czarn
ciąg dalszy
13PL
Gniazda do podłączernia głośników
Podłącz
Do
Głośniki przednie
Gniazd SPEAKER FRONT L (biały) i R (czerwony)
Głośniki surround
Gniazd SPEAKER SURR L (niebieski) i R (szary)
Głośnik środkowy
Gniazda SPEAKER CENTER (zielony)
Subwoofer
Gniazda SPEAKER WOOFER (fioletowy)
Głośnik przedni (R)
Głośnik środkowy
Głośnik przedni (L)
kolorowe
oznaczenie
CENTER
FRONT R
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
AUDIO IN
EURO AV
WOOFER
FRONT L
L
L
R
R
AM
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
FM
VIDEO 1
SURR
R
VIDEO 2
75
SURR
L
Głośnik surround (R)
Subwoofer
Głośnik surround (L)
Uwaga dotycząca rozmieszczania głośników
Umieszczając subwoofer lub przymocowane do głośników przednich/surround stojaki
głośników (nie należą do wyposażenia) na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą itp. ,
należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować ich poplamienie lub odbarwienie.
14PL
Aby uniknąć zwierania głośników
Przykłady niewłaściwego stanu przewodów głośnikowych
Nieizolowana końcówka
przewodu głośnikowego styka
się z gniazdem innego głośnika.
Nieizolowane końcówki przewodów
głośnikowych stykają się wzajemnie na
skutek nadmiernego usunięcia izolacji.
Rozpoczęcie pracy
Zwarcie głośników może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Aby temu zapobiec,
podczas podłączania głośników należy zachować następujące środki ostrożności. Należy
upewnić się, że pozbawiona izolacji część przewodu głośnikowego nie dotyka gniazda innego
głośnika ani innego przewodu głośnikowego.
Po podłączeniu wszystkich komponentów, głośników oraz przewodu zasilającego, należy
włączyć odtwarzanie dźwięku testowego, aby sprawdzić, czy wszystkie głośniki zostały
prawidłowo podłączone. Szczegóły dotyczące odtwarzania dźwięku testowego znajdują się na
stronie 67.
Jeśli w trakcie odtwarzania dźwięku testowego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk lub
dźwięk dochodzi z głośnika innego niż pokazywany na wyświetlaczu urządzenia, mogło dojść
do zwarcia głośników. W takiej sytuacji należy ponownie sprawdzić połączenia głośników.
Uwaga
Należy upewnić się, że przewody głośnikowe zostały podłączone do odpowiednich gniazd: 3 do 3, i # do
#. Jeśli przewody są podłączone odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony i pozbawiony niskich tonów.
15PL
Krok 2: Podłączanie anten
Aby słuchać audycji radiowych, należy podłączyć dostarczone w zestawie anteny
Gniazda antenowe
Podłącz
Do
Antena ramowa AM
Gniazda AM
Antena przewodowa FM
Gniazda FM 75Ω COAXIAL
Antena ramowa AM
CENTER
FRONT R
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
AUDIO IN
EURO AV
WOOFER
FRONT L
L
L
R
R
VIDEO 1
VIDEO 2
AM
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
FM
SURR
R
75
SURR
L
Antena przewodowa FM
Uwagi
•Aby uniknąć odbierania zakłóceń, należy odsunąć antenę ramową AM od urządzenia i innych
komponentów zestawu.
•Należy upewnić się, że antena FM jest całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny przewodowej FM, należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
•Instalując dostarczoną w zestawie antenę ramową AM, należy podłączyć jej czarny przewód (B) do gniazda
U, natomiast biały przewód (A) do drugiego gniazda.
A
AM
B
•Jeśli urządzenie jest podłączone do anteny zewnętrznej, należy uziemić system w celu zabezpieczenia przed
skutkami wyładowań atmosferycznych. Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do rur gazowych,
ponieważ może to spowodować wybuch gazu.
16PL
Wskazówka
W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału FM należy użyć 75-omowego kabla koncentrycznego (nie
wchodzi w skład wyposażenia), aby podłączyć do systemu antenę zewnętrzną FM, jak pokazano poniżej.
Urządzenie
AM
Przewód uziemienia
(nie wchodzi w skład wyposażenia)
COAXIAL
FM
75
Rozpoczęcie pracy
Zewnętrzna
antena FM
Uziemienie
17PL
Krok 3: Podłączenie odbiornika telewizyjnego i
magnetowidu
Wymagane przewody
Przewód SCART (EURO AV) do podłączenia telewizora (nie wchodzą w skład
wyposażenia)
Przewody audio/wideo (nie wchodzą w skład wyposażenia)
Podłączając przewody, należy sprawdzić, czy kolory wtyków odpowiadają kolorom gniazd, do
których zostały one włożone.
Żółty (wideo)
Biały (lewy kanał audio)
Czerwony
Gniazda do podłączania komponentów wideo
Podłącz
Do
TV
Gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV)
VCR
Gniazda VIDEO 1
Cyfrowy odbiornik satelitarny
Gniazda VIDEO 2
Podłączanie urządzenia do telewizora
Podłącz urządzenie do odbiornika TV przy użyciu przewodu SCART (EURO AV). Pamiętaj,
aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV)
w urządzeniu.
Jeżeli podłączasz urządzenie za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV), sprawdź czy
odbiornik TV jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli odbiornik TV
jest dostosowany do S-video, zmień tryb wprowadzania odbiornika TV na sygnały RGB. Patrz
instrukcja obsługi podłączanego odbiornika TV.
Uwaga
Podczas nagrywania z wykorzystaniem innego urządzenia podłączonego do gniazda VIDEO 1 AUDIO
OUT, nie zmieniaj pola akustycznego (strona 44) ani nie podłączaj/odłączaj słuchawek.
18PL
CENTER
FRONT R
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
AUDIO IN
EURO AV
WOOFER
FRONT L
AM
L
R
Rozpoczęcie pracy
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
R
FM
VIDEO 1
SURR
R
VIDEO 2
75
SURR
L
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
OUT
IN
EURO AV
VIDEO
OUT
INTPUT(FROM VIDEO)
AUDIO
OUT
L
L
R
R
VCR
Cyfrowy odbiornik satelitarny
TV
Uwagi
•Aby wyeliminować niepożądany szum, połączenia należy wykonać bezpiecznie.
•Zajrzyj do instrukcji telewizora.
•Urządzenie nie może odtwarzać sygnałów składowych wideo.
•Urządzenie nie może przekazywać sygnału audio do podłączonego odbiornika TV. Tylko sygnał audio
odbiornika TV jest przekazywany z głośników urządzenia.
Gdy podłączasz telewizor o standardowym ekranie 4:3
W zależności od płyty, obraz może nie być dopasowany do ekranu telewizora.
Informacje na temat zmiany stosunku aspektu znajdują się na stronie 62.
Podłączanie magnetowidu do urządzenia
Magnetowid należy podłączyć do gniazd VIDEO IN oraz AUDIO IN L/R urządzenia. Aby
wyeliminować niepożądany szum, wszystkie przewody powinny być starannie wetknięte w
gniazda. Jeśli gniazdo VIDEO1 powoduje zakłócenia dźwięku, podłącz magnetowid do gniazda
VIDEO2.
Uwagi
•Nie należy podłączać magnetowidu do urządzenia. W przypadku przesyłania sygnału z urządzenia do
telewizora z pośrednictwem magnetowidu, obraz może być niewyraźny.
•Jeśli obraz z magnetowidu nie może być wyświetlany za pomocą niniejszego urządzenia podłączonego do
telewizora za pomocą gniazd składowych, na telewizorze należy ustawić
na t (Audio/Video). Po
wybraniu
(RGB) telewizor nie może odbierać sygnału z magnetowidu.
•Jeśli chcesz korzystać z funkcji SmartLink magnetowidu, podłącz magnetowid do gniazda SmartLink w
telewizorze.
•Funkcja SmartLink może nie działać poprawnie, jeśli magnetowid podłączony jest do telewizora za
pośrednictwem niniejszego urządzenia.
•Jeśli podłączysz urządzenie do telewizora za pośrednictwem gniazd SCART (EURO AV), źródło wejścia
telewizora zsynchronizuje się z urządzeniem automatycznie po rozpoczęciu odtwarzania lub po naciśnięciu
jakiegokolwiek przycisku na urządzeniu lub na pilocie, z wyjątkiem "/1. W takim przypadku należy ustawić
przełącznik COMMAND MODE na TV.
•Urządzenie nie odtwarza sygnałów S video.
ciąg dalszy
19PL
•Po wybraniu “DVD” poprzez naciśnięcie przycisku FUNCTION (stronie 55), sygnały wideo i RGB nie są
odtwarzane z gniazd VIDEO IN. Urządzenie nie może też odtwarzać sygnału składowego wideo.
•Po wybraniu VIDEO 1 lub VIDEO 2 poprzez naciśnięcie przycisku FUNCTION (stronie 55), sygnał
audio z gniazda AUDIO L/R odtwarzany jest za pośrednictwem podłączonych głośników. Sygnał audio nie
jest odtwarzany z gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV).
Podłączanie przewodów zasilania
Przed podłączeniem przewodu zasilania sieciowego do gniazda sciennego należy podłączyć
głośniki do urządzenia (patrz strona 13).
20PL
Ustawienia głośników
Głośniki należy rozmieścić zgodnie z
poniższą ilustracją
Uwaga
Nie należy umieszczać głośnika środkowego i
głośników surround w większej odległości od
słuchacza niż głośniki przednie.
W tym systemie subwoofer jest ekranowany
magnetycznie, aby wyeliminować zjawisko
rozproszenia magnetycznego. Jednak w
przypadku zastosowania silnego magnesu
może wystąpić pewne rozproszenie
magnetyczne. Jeśli subwoofer jest używany w
pobliżu kineskopowego odbiornika
telewizyjnego lub projektora, to należy go
zainstalować w odległości nie mniejszej niż 0,3
metra od odbiornika TV. W przypadku zbyt
małej odległości odbiornika TV od
subwoofera, na ekranie mogą pojawić się
zaburzenia kolorów. W razie
nieprawidłowości wyłącz odbiornik
telewizyjny, a następnie włącz go po 15 - 30
minutach. Jeśli zaburzenia kolorów pojawią
się ponownie, należy umieścić subwoofer dalej
od telewizora. Jeśli po wykonaniu powyższych
czynności zaburzenia kolorów wciąż
występują, należy upewnić się, czy w pobliżu
subwoofera nie znajdują się żadne urządzenia
magnetyczne. Zaburzenia kolorów mogą
wystąpić w wyniku wzajemnego
oddziaływania na siebie subwoofera i obiektu
emitującego pole magnetyczne.
Źródłami ewentualnych zakłóceń
magnetycznych mogą być na przykład:
magnetyczne zaczepy na szafce telewizora
itp., urządzenia medyczne, zabawki, itp.
Rozpoczęcie pracy
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w
takiej samej odległości od słuchacza (A).
System ten umożliwia jednak
umiejscowienie głośnika centralnego w
odległości do 1,6 metra bliżej (B), a
głośników surround do 4,6 metra bliżej (C)
względem pozycji słuchacza.
Głośniki przednie mogą być rozmieszczone
w odległości od 1,0 do 7,0 metrów (A) od
słuchacza.
Informacje dotyczące głośnika
ekranowanego magnetycznie (w celu
niedopuszczenia do pojawiania się
zaburzeń kolorów na ekranie
odbiornika TV)
Określanie parametrów głośników
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, należy najpierw określić
odległość głośników od słuchacza, a
następnie ustawić odpowiedni balans i
poziom dźwięku. Aby ustawić głośność i
balans dźwięku poszczególnych głośników
na tym samym poziomie, należy skorzystać z
dźwięku testowego.
Na ekranie konfiguracji. wybierz opcję
„SPEAKER SETUP”. Bardziej szczegółowe
informacje znajdują się w rozdziale
„Ustawienia głośników” (strona 65).
21PL
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyt
I/1
W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD lub VIDEO CD, niektóre operacje
mogą przebiegać inaczej lub ich
zastosowanie może być ograniczone.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną
do płyty.
AH
"/1
Wskaźnik STANDBY
FUNCTION
+
-
W przypadku odtwarzania płyty o wymiarach
8 cm, umieść płytę w wewnętrznym okręgu
szuflady odtwarzania.
5
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie (w
trybie ciągłym).
Ustaw poziom głośności.
Po wykonaniu czynności opisanych w
punkcie 5
I/1
Regulacja Gniazdo
głośności słuchawkowe
Szuflada
odtwarzania
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
W przypadku niektórych płyt na ekranie
telewizora może pojawić się menu. Takie
płyty można odtwarzać interaktywnie,
postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi
w menu. (DVD: stronie 24), (VIDEO CD:
stronie 25).
Wyjmowanie płyty
Naciśnij A na urządzeniu. Na wyświetlaczu
panelu przedniego pojawi się napis
„OPEN”. Po wysunięciu się szuflady
odtwarzania, wyjmij płytę z urządzenia.
Włączanie urządzenia
Naciśnij "/1 na pilocie lub naciśnij "/1 na
urządzeniu. Urządzenie się włączy.
H
Wyłączanie urządzenia
1
2
3
Włącz odbiornik telewizyjny.
Wybierz to urządzenie jako źródło
sygnału dla odbiornika telewizyjnego.
Naciśnij "/1 na urządzeniu.
Urządzenie się włączy.
Jeśli urządzenie nie pracuje w trybie
„DVD”, naciśnij przycisk FUNCTION,
aby wybrać ustawienie „DVD”.
4
Naciśnij przycisk A na urządzeniu i
włóż płytę do szuflady odtwarzania
stroną zadrukowaną do góry.
Naciśnij ponownie przycisk A, aby
zamknąć szufladę odtwarzania.
22PL
Naciśnij "/1 na pilocie lub naciśnij "/1 na
urządzeniu. Urządzenie przechodzi do trybu
oczekiwania, a wskaźnik STANDBY
zaczyna świecić na czerwono.
Tryb oczekiwania pozwala maksymalnie
zmniejszyć ilość zużywanej mocy (Tryb
oszczędzania energii).
Dodatkowe operacje
MUTING
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
(Resume Play)
VOL +/–
./>
H
x
X
Aby
Naciśnij
Zatrzymać odtwarzanie
x
Wstrzymać odtwarzanie* X
Po zatrzymaniu płyty urządzenie
zapamiętuje miejsce, w którym naciśnięto x
i na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia
się napis „RESUME”. Funkcja Resume Play
będzie działała, dopóki z szuflady
odtwarzacza nie zostanie wyjęta płyta, nawet
jeśli urządzenie przejdzie do trybu
oczekiwania po naciśnięciu przycisku "/1.
Wznowić odtwarzanie po X lub H
pauzie
Przejść do następnego
rozdziału, utworu, sceny
lub pliku w trybie
odtwarzania ciągłego
8
10/0
9
>
H
Powrócić do
.
poprzedniego rozdziału,
utworu, sceny lub pliku w
trybie odtwarzania
ciągłego
Wyciszyć dźwięk
7
>10
Odtwarzanie płyt
1
Wznowienie
odtwarzania od
momentu zatrzymania
płyty
MUTING. Aby
anulować wyciszenie
naciśnij przycisk
ponownie lub naciśnij
VOL + w celu
ustawienia poziomu
głośności dźwięku.
1
Uwaga
Jeżeli odtwarzanie płyty DVD zostanie
wstrzymane na około godzinę, urządzenie wyłączy
się automatycznie.
Jeśli na płycie DVD są więcej niż dwa tytuły, nie
można przejść do następnego tytułu ani powrócić
do poprzedniego, naciskając przycisk .lub
>. Przyciski te działają tylko w przypadku
jednego tytułu. Aby przejść do następnego tytułu
lub powrócić do poprzedniego tytułu, naciśnij
przycisk DVD TOP MENU lub przycisk DVD
MENU, a następnie wybierz tytuł, do którego
chcesz przejść w menu sterowania.
Naciśnij przycisk x, aby zatrzymać
odtwarzanie płyty.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „RESUME” i można
wówczas wznowić odtwarzanie płyty od
miejsca, w którym zostało ono
przerwane.
Jeśli napis „RESUME” nie pojawia się
na wyświetlaczu, funkcja wznowienia
odtwarzania nie jest dostępna.
* Nie można wstrzymać obrazu podczas
odtwarzania pliku JPEG.
Wskazówka
x
2
Naciśnij H.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
płyty od miejsca, w którym zostało ono
zatrzymane w punkcie 1.
ciąg dalszy
23PL
Uwagi
•W niektórych wypadkach urządzenie może nie
wznowić odtwarzania dokładnie od miejsca, w
którym odtwarzanie zostało zatrzymane.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane są usuwane z pamięci
urządzenia, gdy:
– zostanie zmieniony tryb odtwarzania.
– zostaną zmienione ustawienia w menu
konfiguracji.
Wskazówka
Aby rozpocząć odtwarzanie od początku płyty,
należy dwukrotnie nacisnąć przycisk x, a
następnie przycisk H.
Korzystanie z menu
płyty DVD
Płyta DVD jest podzielona na sekcje główne,
z których ułożony jest obraz lub dźwięk na
niej zawarty. Sekcje te nazywane są
„tytułami”. Podczas odtwarzania płyty DVD
zawierającej kilka tytułów można wybrać
jeden z nich za pomocą menu DVD TOP
MENU/ALBUM–.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać ustawienia, takie jak
język napisów dialogowych lub język ścieżki
dźwiękowej, ustawienia te można wybrać
przy użyciu menu DVD MENU/ALBUM+.
Przyciski
numeryczne
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
3
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
C/X/x/c
1
Naciśnij DVD TOP MENU/ALBUM– lub
DVD MENU/ALBUM+.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od zawartości
płyty.
2
3
Użyj przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych, aby
wybrać element, który chcesz
odtworzyć lub zmienić.
Naciśnij ENTER.
Uwaga
Jeżeli menu górnego DVD lub menu DVD jest
wyświetlane przez około godzinę podczas
odtwarzania płyty DVD, urządzenie wyłączy się
automatycznie.
24PL
(Odtwarzanie z funkcją PBC)
Funkcje PBC (Playback Control sterowanie odtwarzaniem) pozwalają
wykorzystywać proste operacje
interaktywne, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
dzięki menu wyświetlanemu na ekranie
telewizora.
Przyciski
numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Powrót do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Uwagi
•W zaleznosci od rodzaju plyty VIDEO CD, menu
nie pojawia podczas wykonywania czynnosci 1.
•W instrukcjach obsługi do niektórych płyt
VIDEO CD operacji „Naciśnij ENTER” w
punkcie 3 może odpowiadać „Naciśnij
SELECT”. W takim wypadku naciśnij H.
Wskazówka
Aby odtwarzać bez korzystania z funkcji PBC,
naciśnij ./> lub klawisze numeryczne w
chwili gdy urządzenie nie odtwarza, w celu
wybrania utworu, a następnie naciśnij H lub
ENTER.
Na ekranie telewizora pojawi się napis „Play
without PBC” (odtwarzanie bez funkcji PBC) i
urządzenie rozpocznie odtwarzanie w trybie
ciągłym. Nie można w tym trybie odtwarzać
obrazów nieruchomych, np. menu. Aby powrócić
do trybu PBC, dwukrotnie naciśnij przycisk x, a
następnie naciśnij przycisk H.
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyt
VIDEO CD z funkcją
PBC
./>
H
x
O RETURN
ENTER
1
X/x
Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcjami PBC.
Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
2
3
4
Wybierz numer elementu, naciskając
przyciski X/x lub przyciski
numeryczne.
Naciśnij ENTER.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w
menu dotyczącymi operacji
interaktywnych.
Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do
płyty, ponieważ zasady obsługi
poszczególnych płyt VIDEO CD mogą
się różnić.
25PL
Odtwarzanie utworu
zapisanego w
formacie MP3
Możliwe jest odtwarzanie utworów
zapisanych w formacie MP3 na płytach CDROM, CD-R lub CD-RW. Aby jednak
odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane
utwory, płyty muszą być nagrane w formacie
ISO9660 level 1, level 2, lub w formacie
Joliet. Możliwe jest również odtwarzanie
płyt nagranych w formacie wielosesyjnym
(Multi Session). Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat formatu nagrywania,
należy zapoznać się z instrukcją obsługi
urządzenia nagrywającego płyty CD-R/RW
lub instrukcją oprogramowania do
zapisywania dźwięku (nie znajduje się w
wyposażeniu).
1
2
Włóż do urządzenia płytę z danymi
zapisanymi w formacie MP3.
rozpoznać tych danych i wygeneruje głośny
dźwięk, który może uszkodzić głośniki.
•Gdy urządzenie nie może odtworzyć pliku MP3,
wyjmij płytę i wybierz polecenie „CUSTOM
SETUP” z listy pozycji ustawień. Następnie
wybierz „DATA CD PRIORITY” i ustaw na
„MP3” (strona 64). Natępnie włóż ponownie
płytę do odtwarzacza.
•Urządzenie może odtwarzać do głębokości
8 katalogów, w tym katalog ROOT.
Wybór albumu i utworu
26PL
9
DVD MENU/
ALBUM+
O RETURN
ENTER
C/X/x/c
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Pojawia się Menu sterowania i tytuł
płyty z utworami nagranymi w formacie
MP3.
2
Naciśnij X/x aby wybrać
(ALBUM), a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Pojawia się lista albumów znajdujących
się na płycie.
Uwagi
•Urządzenie może odtwarzać pliki audio w
formacie MP3 (MPEG1 Audio Layer3).
Urządzenie nie odtwarza utworów zapisanych w
formacie MP3PRO.
•Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt CD
nagranych w formacie wielosesyjnym, jeżeli
utwór w formacie MP3 znajduje się w pierwszej
sesji. Wówczas możliwe jest również odtwarzanie
kolejnych utworów MP3, zapisanych w
późniejszych sesjach.
•Maksymalna liczba albumów na płycie: 99
(Maksymalna liczba utworów w formacie MP3,
które można zapisać w albumie to 250.)
•Album, który nie zawiera plików w formacie MP3
jest pomijany.
•Jeśli rozszerzenie „.MP3” zostanie przypisane
danym zapisanym w formacie innym niż format
MP3, odtwarzacz nie będzie mógł prawidłowo
8
10/0
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD
DISPLAY
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie
pierwszego utworu zapisanego w
formacie MP3 w pierwszym albumie na
płycie.
7
>10
HOME TOWN
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
3
4
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album, który chcesz odtwarzać, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie
(TRACK), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona lista utworów
wchodzących w skład bieżącego albumu.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
MP3
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Nacisnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócic do listy
utworów lub albumów.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni utwór, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
utworu.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN lub C.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Uwagi
•W nazwach albumów lub utworów można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
•Jeśli odtwarzany plik MP3 posiada opis w
formacie ID3, zawarta w opisie informacja jest
wyświetlana jako nazwa utworu.
•Znacznik ID3 dotyczy tylko wersji 1.
Wskazówka
Możliwe jest wyświetlanie obrazów
zapisanych w formacie JPEG na płytach CDROM, CD-R lub CD-RW. Aby jednak
odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane obrazy,
płyty muszą być nagrane w formacie
ISO9660 level 1, level 2, lub w formacie
Joliet. Możliwe jest również odtwarzanie
płyt nagranych w formacie wielosesyjnym
(Multi Session). Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat formatu nagrywania,
należy zapoznać się z instrukcją obsługi
urządzenia nagrywającego płyty CD-R/RW
lub instrukcją oprogramowania do
zapisywania dźwięku (nie znajduje się w
wyposażeniu).
1
2
Odtwarzanie płyt
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Odtwarzanie plików
obrazu JPEG
Włóż do urządzenia płytę z danymi
zapisanymi w formacie JPEG.
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna wyświetlanie
pierwszego obrazu zapisanego w
formacie JPEG w pierwszym albumie na
płycie.
Uwagi
•Urządzenie może odtwarzać pliki z
rozszerzeniem „.JPG” lub „.JPEG”.
•Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt
CD-R lub CD-RW w zależności od formatu
pliku.
•Urządzenie może odtwarzać do głębokości
8 katalogów, w tym katalog ROOT.
Po włożeniu płyty z plikiem MP3, można wybrać
album przy pomocy przycisków DVD MENU/
ALBUM+ lub DVD TOP MENU/ALBUM– na
pilocie.
ciąg dalszy
27PL
Gdy lista wszystkich plików lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Nacisnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócic do listy
plików lub albumów.
Wybór albumu i pliku
7
8
>10
10/0
9
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD
DISPLAY
DVD MENU/
ALBUM+
O RETURN
ENTER
C/X/x/c
1
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Naciśnij X/x, aby wybrać
(ALBUM), a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Pojawia się lista albumów znajdujących
się na płycie.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
4
Zostanie wyświetlona lista plików
wchodzących w skład bieżącego albumu.
28PL
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Uwagi
•W nazwach albumów lub plików można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
•Maksymalna liczba albumów na płycie: 99
(Maksymalna liczba plików graficznych JPEG w
albumie wynosi 250.)
Po włożeniu płyty z plikiem JPEG, można wybrać
album przy pomocy przycisków DVD MENU/
ALBUM+ lub DVD TOP MENU/ALBUM– na
pilocie.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie
(FILE), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
Naciśnij przycisk O RETURN lub C.
Wskazówka
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album, który chcesz odtwarzać, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
MOUNTAIN
FAMILY
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni plik, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
pliku.
Pojawia się Menu sterowania i tytuł
płyty z obrazami zapisanymi w formacie
JPEG.
2
5
JPEG
Obracanie obecnie
wyświetlanego obrazu
Tworzenie własnego
programu
(Program Play)
8
10/0
9
Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na płycie w
celu utworzenia własnego programu.
Maksymalna liczba utworów, które można
zaprogramować to 25.
H
C/c
PLAY
MODE
REPEAT/
FM MODE
CLEAR
Obróć wyświetlany obraz przy pomocy
przycisków C/c
Każde naciśnięcie przycisku c powoduje
obrót obrazu o 90° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Każde naciśnięcie przycisku C powoduje
obrót obrazu o 90° w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Odtwarzanie płyt
7
>10
3
Przyciski
numeryczne
H
ENTER
O RETURN
C/X/x/c
Uwaga
Nie można obracać obrazów podczas Pokazu
slajdów. Przed taką oeracją naciśnij przycisk H,
aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania.
1
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE, aż
na wyświetlaczu pojawi się napis
„PGM”.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu programowania.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time 0:00
ciąg dalszy
29PL
2
5
Naciśnij c.
Kursor przesuwa się do utworu (w tym
wypadku „1”). Przed rozpoczęciem
programowania utworów zapisanych w
formacie MP3, należy wybrać album.
Program
1
Track
2
1 TRACK1
3
2 TRACK2
4
3 TRACK3
5
4 TRACK4
6
5 TRACK5
7
6 TRACK6
8
7 TRACK7
9
8 TRACK8
10
9 TRACK9
10 TRACK10
Wybierz, na przykład, utwór „7”.
4
Total Time 0:00
Całkowity czas trwania zaprogramowanych
utworów (za wyjątkiem plików MP3)
30PL
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie utworów w
zaprogramowanej kolejności.
Inne czynności
Aby
Wykonaj poniższą czynność
Powrócić do
Naciśnij przycisk CLEAR w
zwykłego trybu czasie odtwarzania.
odtwarzania
Wyłączyć menu Aby wyłączyć menu
programowania programowania w trybie
zatrzymania, naciśnij przycisk
PLAY MODE.
Anulować
Naciskanie przycisku CLEAR
zaprogramowan w punkcie 5 powoduje kolejne
ą kolejność
anulowanie ostatnio
zapamiętanych programów.
Uwagi
Naciskaj przyciski X/x lub przyciski
numeryczne w celu wybrania utworu
„7”, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Program
1 TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
Rozpoczyna się odtwarzanie w trybie
Programme Play.
Po zakończeniu odtwarzania programu
można ponownie rozpocząć jego
odtwarzanie, naciskając przycisk H.
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Program
1
Track
2
1 TRACK1
3
2 TRACK2
4
3 TRACK3
5
4 TRACK4
6
5 TRACK5
7
6 TRACK6
8
7 TRACK7
9
8 TRACK8
10
9 TRACK9
10 TRACK10
Zaprogramowane utwory wyświetlane
są w wybranej kolejności.
Total Time 0:00
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Naciśnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócić do listy
utworów lub albumów.
3
Aby zaprogramować pozostałe utwory,
powtórz czynności od 2 do 4.
Total Time 12:34
•Ta funkcja odtwarzania zaprogramowanego nie
jest dostepna dla plyt DVD i plików JPEG.
•Jeśli zaprogramowano utwory w formacie MP3,
w miejsce całkowitego czasu trwania
zaprogramowanych utworów wyświetlany jest
symbol „--:--”.
Wskazówka
Możesz zastosować funkcję Repeat Play na
zaprogramowanych utworach. Podczas
odtwarzania utworów w trybie Programme Play
należy nacisnąć przycisk REPEAT/FM MODE
lub dla opcji „REPEAT” w Menu sterowania
wybrać ustawienie „ALL” (strona 31).
Odtwarzanie losowe
(Shuffle Play)
Możesz wybrać między opcją normalnego
odtwarzania w kolejności losowej a opcją
odtwarzania albumów w kolejności losowej
(dotyczy tylko plików MP3).
7
8
>10
10/0
9
PLAY
MODE
Odtwarzanie płyt
Urządzenie pozwala odtwarzać utwory w
kolejności losowej. Kolejne użycie funkcji
odtwarzania losowego spowoduje ułożenie
utworów w innej kolejności.
Ustawianie trybu odtwarzania w
kolejności losowej w Menu
sterowania
H
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
1
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE, aż
na wyświetlaczu pojawi się napis
„SHUF”.
DVD
DISPLAY
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Podczas odtwarzania płyty w formacie
MP3 można odtwarzać wszystkie utwory
z albumów w kolejności losowej.
Szczegóły dotyczące losowej kolejności
odtwarzania albumu znajdują się na
stronie 31.
2
C/X/x/c
ENTER
Naciśnij X/x, aby wybrać
(PLAY MODE), a następnie naciśnij
ENTER lub c.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
MP3
CONTINUE
CONTINUE(ALBUM)
SHUFFLE
SHUFFLE(ALBUM)
PROGRAM
Naciśnij H.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
3
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
PLAY MODE trzykrotnie, aby anulować
tryb odtwarzania SHUFFLE, lub
dwukrotnie, aby anulować tryb SHUFFLE
(ALBUM). Lub, podczas odtwarzania
naciśnij przycisk CLEAR, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie SHUFFLE lub SHUFFLE
(ALBUM) i naciśnij przycisk ENTER.
SHUFFLE (KOLEJNOŚĆ LOSOWA):
Odtwarzanie utworów na płycie w
kolejności losowej.
SHUFFLE (ALBUM) (KOLEJNOŚĆ
LOSOWA (ALBUM)): Odtwarzanie
utworów z wybranego albumu w
kolejności losowej.
4
Naciśnij H.
Rozpoczyna się odtwarzanie losowe w
wybranym trybie.
ciąg dalszy
31PL
Uwaga
Odtwarzanie losowe jest anulowane w momencie
wyjęcia płyty. Tryb odtwarzania jest zmieniany w
następującej kolejności:
SHUFFLE t CONTINUE
SHUFFLE (ALBUM) t CONTINUE
(ALBUM)
Odtwarzanie z
powtarzaniem
(Repeat Play)
Istnieje możliwość odtwarzania wszystkich
tytułów/utworów/plików znajdujących się na
płycie lub pojedynczych tytułów/utworów.W
trybie Shuffle Play lub Programme Play
urządzenie powtarza utwory odpowiednio w
kolejności losowej lub zaprogramowanej.
Nie można korzystać z funkcji Repeat Play
podczas odtwarzania płyty VIDEO CD w
trybie PBC (strona 25) .
REPEAT/
FM MODE
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
ENTER
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(REPEAT), a następnie
naciśnij ENTER.
Jeśli nie zostanie wybrana opcja „OFF”,
wskaźnik funkcji „REPEAT” będzie
świecił na zielono.
3
Wybierz ustawienie Repeat Play, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
OFF
ALL
TITLE
CHAPTER
32PL
DVD
x Podczas odtwarzania płyty DVD
x Podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD/ Super Audio CD/CD/MP3 przy
wyłączonym trybie Programme Play
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie wszystkich
utworów na płycie lub powtarzanie
bieżącego albumu (tylko gdy w
trybie odtwarzania wybrana
została opcja CONTINUE
(ALBUM) lub SHUFFLE
(ALBUM)).
• TRACK: powtarzany jest bieżący
utwór.
Uwagi
•W zależności od płyty DVD, odtwarzanie z
powtarzaniem nie działa.
•Tryb Repeat Play jest anulowany w momencie
wyjęcia płyty z urządzenia.
•Jeśli wybrana została opcja „ALL”
(„WSZYSTKIE”), odtwarzanie z powtarzaniem
ograniczone jest do pięciu powtórzeń.
Wskazówki
•Tryb Repeat Play można ustawić w trybie
zatrzymania.
Po wybraniu funkcji „REPEAT” naciśnij
przycisk H.
Urządzenie zacznie odtwarzać utwory w trybie
Repeat Play.
•Można szybko uzyskać informacje o stanie
funkcji „REPEAT”.
Naciśnij przycisk REPEAT na pilocie.
•Funkcję Repeat Play można wykonać w
przypadku tytułów DVD zawierających
rozdziały.
Odtwarzanie płyt
• OFF: funkcja powtarzania
odtwarzania nie działa.
• ALL: powtarzane są wszystkie
tytuły.
• TITLE: powtarzany jest bieżący
tytuł.
• CHAPTER: powtarzany jest
bieżący rozdział.
x Podczas odtwarzania pliku JPEG
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie wszystkich
plików na płycie (gdy w trybie
odtwarzania wybrana została opcja
CONTINUE) lub powtarzanie
bieżącego albumu (gdy w trybie
odtwarzania wybrana została opcja
CONTINUE (ALBUM)).
x Przy włączonym trybie Programme
Play
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie w trybie
Programme Play.
Anulowanie trybu Repeat Play
Naciśnij przycisk CLEAR.
33PL
Przeszukiwanie płyty
(Scan, Slow-motion Play, Slide show)
Po każdym naciśnięciu przycisku m lub
M podczas przeglądania szybkość
odtwarzania się zmienia. Dostępne są dwie
szybkości. Po każdym naciśnięciu przycisku
wskaźnik na wyświetlaczu zmienia się w
następujący sposób:
Kierunek odtwarzania
FF1M t FF2M
t
Określone miejsce na płycie można szybko
odnaleźć dzięki funkcji monitorowania
obrazu lub odtwarzania obrazu w
zwolnionym tempie.
Zmiana szybkości skanowania
(dotyczy tylko płyt DVD/VIDEO CD)
H
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Kierunek przeciwny
FR1m t FR2m
t
1
SLOW
/
m/M
Uwagi
•W wypadku niektórych płyt DVD/VIDEO CD
niektóre spośród opisanych operacji mogą być
niemożliwe do wykonania.
•Podczas skanowania lub odtwarzania w
zwolnionym tempie urządzenie nie odtwarza
dźwięku.
Szybkie wyszukiwanie miejsca na
płycie podczas szybkiego
przewijania do przodu lub do tyłu
(Scan) (z wyjątkiem JPEG)
1
Po odnalezieniu szukanego miejsca na
płycie naciśnij przycisk H, aby
powrócić do normalnej szybkości.
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie (Slow-motion play)
(tylko płyty DVD/VIDEO CD)
Naciśnij przycisk
lub
gdy urządzenie
znajduje się w trybie pauzy.
Aby powrócić do normalnej szybkości
odtwarzania, naciśnij przycisk H.
Zmiana szybkości odtwarzania w
trybie Slow-motion
Po każdym naciśnięciu przycisku
lub
podczas odtwarzania w trybie Slow-motion,
szybkość odtwarzania się zmienia. Dostępne
są dwie szybkości. Po każdym naciśnięciu
przycisku wskaźnik na wyświetlaczu zmienia
się w następujący sposób:
Kierunek odtwarzania
SLOW 2 t SLOW 1
t
2
Naciśnij przycisk m lub M podczas
odtwarzania płyty.
Prędkość odtwarzania FF2M/FR2m jest
większa niż FF1M/FR1m.
t
Kierunek przeciwny (tylko płyty DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
Prędkość odtwarzania SLOW 2 /SLOW
2 jest mniejsza niż SLOW 1 /SLOW
1 .
34PL
Pokaz slajdów podczas
odtwarzania płyt z plikami JPEG
(tylko płyty JPEG)
8
10/0
9
M
H
1
Naciśnij przycisk M podczas
wyświetlania obrazu w formacie JPEG.
Pokaz slajdów rozpocznie się od obecnie
wyświetlanego obrazu.
2
Naciśnij przycisk H jeśli chcesz
zakończyć Pokaz slajdów.
Powrót do normalnego odtwarzania
począwszy od obecnie wyświetlanego
obrazu.
Istnieje możliwość wyszukiwania tytułu
(DVD), rozdziału (DVD), utworu (CD,
VIDEO CD, Super Audio CD, MP3),
indeksu (VIDEO CD, Super Audio CD),
albumu (MP3, JPEG) i pliku (JPEG).
Ponieważ tytułom, utworom, albumom i
plikom na płycie są przyporządkowane
niepowtarzalne nazwy, można wybrać jedną
z nich z Menu sterowania. Rozdziałom i
indeksom na płycie są również
przyporządkowane niepowtarzalne numery,
co pozwala wybrać żądany rozdział lub
indeks, wprowadzając odpowiedni numer.
Można również wyszukiwać konkretny
punkt na podstawie kodu czasowego. (TIME
SEARCH)
Zmiana czasu odstępu między
obrazami wyświetlanymi podczas
Pokazu slajdów
CLEAR
Przyciski
numeryczne
Każde naciśnięcie przycisku M podczas
Pokazu slajdów powoduje zmianę czasu
odstępu. Po każdym naciśnięciu przycisku
wskaźnik na wyświetlaczu zmienia się w
następujący sposób:
FF1M t FF2M t FF3M
t
DVD
DISPLAY
ENTER
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Odtwarzanie płyt
7
>10
Wyszukiwanie tytułu/
rozdziału/utworu/
indeksu/albumu/pliku
3
O RETURN
C/X/x/c
Odstęp FF3M jest krótszy niż FF2M.
Uwaga
Podczas Pokazu slajdów obrazy mogą być
wyświetlane tylko w jednym kierunku.
Wyszukiwanie tytułu/utworu/
albumu/pliku
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
metodę wyszukiwania, a następnie
naciśnij ENTER.
ciąg dalszy
35PL
x Podczas odtwarzania płyty DVD
3
(TITLE)
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od
wybranego utworu.
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty CD
(TRACK)
Naciskaj przyciski X/x aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
ENTER.
Wyszukiwanie rozdziału/indeksu
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
x Podczas odtwarzania płyty MP3
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
metodę wyszukiwania.
(ALBUM) lub
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty DVD
x Podczas odtwarzania pliku JPEG
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD
(CHAPTER)
(ALBUM) lub
(INDEX)
(FILE)
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
Przykład: gdy wybrana zostanie opcja
(TRACK),
wyświetlona zostaje lista utworów
znajdujących się na płycie.
(INDEX)
Przykład: gdy wybrana zostanie opcja
(CHAPTER),
zaznaczona zostaje opcja „** (**)” (**
oznacza liczbę).
Liczba w nawiasach oznacza całkowitą
liczbę tytułów, rozdziałów, utworów lub
indeksów.
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Nacisnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócic do listy
utworów lub albumów.
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
36PL
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
3
DVD
1:32:55
Naciśnij ENTER.
„** (**)” zmienia się na „-- (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
DVD
4
Naciskaj przyciski X/x lub przyciski
numeryczne, aby wybrać numer
rozdziału lub indeksu, który chcesz
odnaleźć.
Przeglądanie
informacji o płycie
Jeśli popełnisz błąd
5
Naciśnij ENTER.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Wyszukiwanie konkretnego punktu
przy użyciu kodu czasowego (TIME
SEARCH)
Sprawdzanie czasu odtwarzania i
czasu pozostałego do końca
utworu na wyświetlaczu panelu
przedniego
Informacje o płycie, takie jak pozostały czas
odtwarzania, całkowita liczba tytułów na
płycie DVD albo utworów na płycie Super
Audio CD, CD, VIDEO CD lub MP3,
można sprawdzić na wyświetlaczu
(strona 76).
Przykład: Gdy szukasz czasu odtwarzania
bieżącego tytułu na płycie DVD
1 W punkcie 2 wybierz opcję
(TIME).
Zaznaczona jest opcja „T **:**:**” (czas
odtwarzania bieżącego tytułu).
2 Naciśnij ENTER.
Wskazanie „T--:--:--” pojawi się ponad
wskazaniem „T**:**:**.”
3 Wprowadź kod czasowy za pomocą
przycisków numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Na przykład, aby odnaleźć żądane miejsce
znajdujące się 2 godziny, 10 minut i 20
sekund od początku płyty, wpisz „2:10:20”.
Odtwarzanie płyt
Usuń wybraną liczbę, naciskając
przycisk CLEAR, a następnie wybierz
inną.
DISPLAY
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
DISPLAY w trakcie odtwarzania płyty
powoduje zmianę wskazań wyświetlacza w
przedstawiony poniżej sposób.
Uwagi
•Wyświetlany numer tytułu, rozdziału lub utworu
jest taki sam, jak numer zapisany na płycie.
•Nie istnieje możliwość wyszukiwania sceny na
płycie VIDEO CD.
•Jeżeli odtwarzasz płytę DVD, wprowadź czas
odtwarzania bieżącego tytułu korzystając z kodu
czasowego. Jeżeli odtwarzasz płytę CD, Super
Audio CD, VIDEO CD lub MP3, wprowadź czas
odtwarzania bieżącego utworu korzystając z
kodu czasowego.
Wskazówka
Możesz zmieniać wskazanie wyświetlacza, aby
wyświetlany był czas odtwarzania lub pozostały
czas. Szczegółowe informacje przedstawione
zostały w “Sprawdzanie czasu odtwarzania oraz
pozostałego czasu odtwarzania” (page 40).
ciąg dalszy
37PL
Podczas odtwarzania płyty DVD
Czas odtwarzania oraz numer bieżącego tytułu
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Dotyczy odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC), Super Audio CD lub
CD
Czas odtwarzania i numer bieżącego utworu
kHz
MHz
Pozostały czas
odtwarzania bieżącego
TITLE TRK
tytułu
ALBM
CHAP HULTI
ALBM
CHAP HULTI
TRK
ALBM
CHAP HULTI
Pozostały czas
odtwarzania
bieżącego utworu
TITLE
DTS
kHz
MHz
DTS
kHz
MHz
Czas odtwarzania oraz
numer bieżącego
TITLE TRK
rozdziału
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
DTS
Czas odtwarzania
całej płyty
kHz
MHz
Pozostały czas
odtwarzania bieżącego
TITLE TRK
rozdziału
kHz
MHz
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Pozostały czas
odtwarzania płyty
kHz
MHz
kHz
MHz
Nazwa utworu i czas
odtwarzania a)
Nazwa tytułu i czas
odtwarzania a)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
kHz
MHz
Bieżące pole
akustyczne b)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
Bieżące pole
akustyczne b)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
kHz
MHz
Głośność b)
DTS
kHz
MHz
Głośność b)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
38PL
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
Podczas odtwarzania płyty MP3
Czas odtwarzania i numer bieżącego utworu
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
kHz
MHz
TRK
ALBM
CHAP HULTI
kHz
MHz
Nazwa utworu (pliku) i
czas odtwarzania
TITLE
TRK
DTS
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
Nazwa albumu (folderu)
i czas odtwarzania c)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
Bieżące pole
akustyczne b)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
Głośność b)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
Podczas odtwarzania pliku JPEG
Numer bieżącego pliku
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Uwagi
•W wypadku niektórych płyt oraz trybów
odtwarzania informacje o płycie mogą nie być
wyświetlane.
•Jeśli odtwarzany plik MP3 posiada opis w
formacie ID3, zawarta w opisie informacja jest
wyświetlana jako nazwa utworu (pliku).
•W nazwach albumów lub plików można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
•W następujących przypadkach może nie być
dokładnie wyświetlany czas, jaki upłynął od
początku odtwarzania i pozostały czas
odtwarzania utworu.
– podczas odtwarzania pliku MP3 w trybie VBR
(ze zmienną szybkością transmisji).
– podczas przewijania do przodu lub do tylu.
Odtwarzanie płyt
Pozostały czas
odtwarzania
bieżącego utworu
TITLE
DTS
a)Niniejsza informacja jest pomijana jeśli
dane te nie istnieją.
b)Powrót do pierwszej informacji po
upłynięciu czasu wyświetlania.
c)Powraca do pierwszej informacji po
zakończeniu przewijania tekstu.
Wskazówki
•Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC, wyświetlany jest tylko czas
odtwarzania sceny.
•Czas odtwarzania i czas pozostały do końca
bieżącego rozdziału, tytułu, utworu, sceny lub
płyty zostanie również wyświetlony na ekranie
telewizora. Szczegóły na temat odczytywania tych
informacji można znaleźć w sekcji „Sprawdzanie
czasu odtwarzania oraz pozostałego czasu
odtwarzania”.
Nazwa pliku
Nazwa albumu
(folderu) c)
Bieżące pole
akustyczne b)
kHz
MHz
Głośność b)
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
ciąg dalszy
39PL
• T–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
• C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
• C–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
• **:**:**
Czas odtwarzania menu lub
bieżącego tytułu bez rozdziału
Sprawdzanie czasu odtwarzania
oraz pozostałego czasu
odtwarzania
Można sprawdzić czas odtwarzania oraz
pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu,
rozdziału lub utworu, a także całkowity czas
odtwarzania płyty. Można także wyświetlić
tekst zawary na płytach DVD/CD/Super
Audio CD oraz zapisane na płycie nazwy
folderów MP3/nazwy plików/etykiety ID3
(tylko tytuły piosenek).
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (z funkcjami PBC)
• **:**
Czas odtwarzania bieżącej sceny
DISPLAY
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
x Dotyczy odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC), Super Audio CD lub
CD
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• D **:**
Czas odtwarzania bieżącej płyty
• D–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
DVD
DISPLAY
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
x Podczas odtwarzania płyty MP3
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
Typ płyty
Informacje o czasie
2
Naciskaj przycisk DISPLAY, aby
zmienić informacje o czasie.
Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
zmienić, zależą od odtwarzanej płyty.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
• T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego tytułu
40PL
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwagi
•Wyświetlane mogą być jedynie litery alfabetu.
•Zależnie od typu odtwarzanej płyty urządzenie
może wyświetlać tylko ograniczoną liczbę
znaków. W wypadku niektórych płyt mogą
również nie być wyświetlane wszystkie znaki
tekstu.
Sprawdzanie informacji o dacie
(tylko pliki JPEG)
DVD
DISPLAY
Odtwarzanie płyt
Można sprawdzić informacje o dacie podczas
odtwarzania jeśli dane obrazu JPEG
zawierają etykietę Exif*.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
JPEG
1 / 1 / 2003
Informacja o dacie
* „Exchangeable Image File Format” jest
formatem obrazu kamery cyfrowej
zdefiniowanym przez Japan Electronics &
Information technology Industries Association.
Uwaga
Jeśli na płycie nie zapisano informacji o dacie lub
jeśli dane te uległy uszkodzeniu, urządzenie nie
może ich wyświetlić.
Wskazówka
Możesz zmienić kolejność wyświetlania informacji
o dacie w opcji JPEG DATE w CUSTOM SETUP
(strona 65).
41PL
Zostaną wyświetlone opcje menu
AUDIO.
Ustawienia dźwięku
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Zmiana dźwięku
T
1:32:55
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
Jeśli na płycie DVD nagrano wiele ścieżek
dźwiękowych w różnych językach, podczas
odtwarzania płyty można wybrać
odpowiedni język.
Jeśli płyta DVD została nagrana w wielu
formatach audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio lub DTS), podczas
odtwarzania płyty można wybrać
odpowiedni format.
W wypadku stereofonicznych płyt CD,
VIDEO CD lub MP3 można wybrać dźwięk
lewego lub prawego kanału i odsłuchiwać go
jednocześnie przez lewy i prawy głośnik. (W
tym wypadku następuje utrata efektu
stereofonicznego). Na przykład, w czasie
odtwarzania płyty zawierającej partie
wokalne w prawym, a partie instrumentalne
w lewym kanale, można wybrać kanał lewy i
przez oba głośniki słuchać jedynie partii
instrumentalnych.
AUDIO
DVD
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
C/X/x/c
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
42PL
3
Naciśnij X/x, aby wybrać żądany
sygnał audio.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
W zależności od płyty DVD zmienia się
wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Kody języków można
znaleźć na liście kodów języków na
stronie 80. Jeśli ten sam język jest
wyświetlany na liście przynajmniej dwa
razy, oznacza to, że płyta DVD jest
nagrana w wielu formatach audio.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD, CD, lub MP3
Ustawienie domyślne zostało
podkreślone.
• STEREO: Standardowy dźwięk
stereofoniczny
• 1/L: Dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
• 2/R: Dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
ENTER
1
DVD
Naciśnij X/x, aby wybrać
(AUDIO), a następnie naciśnij ENTER.
W trybie zatrzymania wybór dostępnych
ustawień zależy od płyty Super Audio
CD.
• MULTI: Płyta posiada
wielokanałowy obszar
odtwarzania.
• 2CH: Płyta posiada 2-kanałowy
obszar odtwarzania.
• CD: Odtwarzanie płyty jako
konwencjonalnej płyty CD.
Uwaga
Dla Dolby Digital 5.1.
Nie wszystkie płyty dają do dyspozycji
powyższe trzy możliwości podczas
odtwarzania w trybie Super Audio CD.
Zależy to od konfiguracji warstw na
odtwarzanej płycie Super Audio CD.
4
Naciśnij ENTER.
Składowa dźwięku przestrzennego 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Składowa LFE 1 (Low
Frequency Effect – efekt
niskiej częstotliwości)
Przykłady wyglądu wyświetlacza:
• PCM (stereo)
Uwagi
•W wypadku płyt, które nie zostały zapisane w
wielu formatach audio nie można zmieniać
dźwięku.
•Podczas odtwarzania płyty DVD dźwięk może
zmienić się automatycznie.
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Wskazówka
Menu AUDIO można wybrać bezpośrednio,
naciskając przycisk AUDIO. Po każdym
naciśnięciu przycisku zmieniają się elementy.
Wyświetlanie informacji audio o
płycie(tylko płyta DVD)
Po wybraniu funkcji „AUDIO” na ekranie
zostaną wyświetlone symbole kanałów,
przez które jest odtwarzany dźwięk.
Na przykład, w formacie Dolby Digital na
płycie DVD można zapisać wiele formatów
sygnału audio, począwszy od sygnału
monofonicznego aż po format 5.1. Liczba
nagranych kanałów na poszczególnych
płytach DVD może być różna.
Bieżący format audio*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Ustawienia dźwięku
Składowa przednia 2
oraz składowa
środkowa 1
Wyłączanie Menu sterowania
• Dolby Digital 5.1ch
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Wskazówki
•Jeśli sygnał zawiera składowe surround sygnału,
np. LS, RS lub S, efekt dźwięku przestrzennego
jest wzmocniony.
•W wypadku odtwarzania ścieżki dźwiękowej
MPEG AUDIO, urządzenie odtwarza sygnały
PCM (stereo).
DVD
T
1:32:55
1: ENGLISH
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* Wyświetlany jest napis „PCM”, „MPEG”,
„DTS” lub „DOLBY DIGITAL”.
W wypadku formatu „DOLBY
DIGITAL” kanały odtwarzanego utworu
są oznaczane numerycznie w następujący
sposób:
43PL
Słuchanie dźwięku
przestrzennego
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego,
wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól akustycznych
odbiornika. Pozwalają one słuchać w
warunkach domowych silnego i
ekscytującego brzmienia
charakterystycznego dla sali kinowej.
Pole akustyczne
Wyświetlacz
AUTO FORMAT
DIRECT AUTO
A.F.D. AUTO
AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGIC
DOLBY_PL
AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGICII
MOVIE
PLII_MOV
AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGICII
MUSIC
PLII_MUS
ROCK
ROCK
POP
POP
JAZZ
JAZZ
CLASSIC
CLASSIC
NEWS
NEWS
SPORTS
SPORTS
MOVIE
MOVIE
2 CHANNEL STEREO
2CH ST
Podczas korzystania ze słuchawek
Pole akustyczne
Wyświetlacz
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
HP 2CH
HEADPHONE
SURROUND
HP SURR
Automatyczny odczyt
wejściowego sygnału audio (AUTO
FORMAT DIRECT AUTO)
Za pomocą funkcji automatycznego
dekodowania formatu automatycznie
wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału
44PL
audio (Dolby Digital, DTS lub standardowy
dwukanałowy dźwięk stereofoniczny) i w
razie potrzeby przeprowadzane jest
odpowiednie dekodowanie. W trybie tym
dźwięk odtwarzany jest odpowiednio do
sposobu, w jaki został nagrany/zakodowany,
bez dodatkowych efektów (np. pogłosu).
Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej
częstotliwości (Dolby Digital LFE itp.) na
wyjściu do subwoofera zostanie
wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
AUTO
FORMAT
DIRECT
Naciśnij przycisk AUTO FORMAT DIRECT
na pilocie. Na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis „A.F.D. AUTO”.
Korzystanie tylko z głośników
przednich oraz subwoofera (2
CHANNEL STEREO)
W trybie tym dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich (lewego i prawego) i
subwoofera. W przypadku standardowych
źródeł dwukanałowego dźwięku
stereofonicznego przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku
przestrzennego jest zamieniany na format
dwukanałowy.
Umożliwia to odtwarzanie dźwięku z
dowolnego źródła tylko za pomocą
głośników przednich (lewego i prawego)
oraz subwoofera.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND FIELD
+/–
Naciskaj przycisk SOUND FIELD +/– na
pilocie aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pokaże się napis „2CH ST”.
Wybór innych pól akustycznych
x HEADPHONE SURROUND
W tym trybie odtwarzany jest dźwięk
przestrzenny przez słuchawki.
Włączanie pola akustycznego
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND FIELD
+/–
Naciskaj przycisk SOUND FIELD +/– na
pilocie aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pokaże się żądane pole
akustyczne.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Dolby Pro Logic tworzy piec kanałów
wyjściowych ze źródeł dwukanałowych. Tryb
ten przeprowadza dekodowanie Pro Logic
sygnału wejściowego i odtwarza sygnał
poprzez głośniki przednie, środkowe oraz
głośniki dźwięku przestrzennego.
Jednocześnie, kanał dźwięku przestrzennego
staje się monofoniczny.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
Naciśnij przycisk AUTO FORMAT
DIRECT na pilocie. Na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis „A.F.D.
AUTO”.
Po ponownym naciśnięciu przycisku AUTO
FORMAT DIRECT na pilocie, pole
akustyczne zostaje włączone.
Podłączanie słuchawek do gniazda PHONE
Naciskaj przycisk SOUND FIELD +/– na
pilocie do chwili aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis „HP 2CH”.
Ustawienia dźwięku
1
Uwagi
•Ta funkcja jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt Super Audio CD.
•Gdy sygnał wejściowy pochodzi ze źródła
dźwięku wielokanałowego, AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGIC i AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGICII MOVIE/MUSIC
zostają wyłączone, a sygnał jest wyprowadzany
bezpośrednio.
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
dwukanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
przestrzennego o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
x ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC, NEWS,
SPORTS, MOVIE
Każdy tryb odtwarza dźwięk stosowny do
źródła.
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
Ten tryb odtwarza dźwięk poprzez
słuchawki L/R. W przypadku standardowych
źródeł dwukanałowego dźwięku
stereofonicznego przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku
przestrzennego jest zamieniany na format
dwukanałowy.
45PL
Korzystanie z funkcji
Sound Effect
Urządzenie pozwala wykorzystywać dwa
rodzaje efektów dźwiękowych poprzez
naciśnięcie przycisku. Wybierz dźwięk, który
będzie najlepiej odpowiadał Twoim
potrzebom.
DYNAMIC
BASS
NIGHT MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Naciśnij przycisk NIGHT MODE lub
DYNAMIC BASS na pilocie.
Efekt dźwiękowy zostanie uruchomiony
x NIGHT MODE
Ten tryb pozwala uzyskać jakość efektów
dźwiękowych czy dialogów
charakterystyczną dla nagłośnienia sal
kinowych, nawet przy niskim poziomie
głośności. Jest on szczególnie przydatny
podczas oglądania filmów nocą.
x DYNAMIC BASS
Po włączeniu trybu DYNAMIC BASS,
częstotliwości basowe ulegają znacznemu
wzmocnieniu.
Wyłączanie efektu dźwiękowego
Naciśnij przycisk NIGHT MODE lub
DYNAMIC BASS na pilocie.
Uwagi
•Powyższe typy efektów dźwiękowych nie mogą
być wykorzystywane równocześnie.
•Podczas odtwarzania płyty Super Audio CD
funkcja te nie działa.
46PL
2
Korzystanie z różnych funkcji
dodatkowych
Zostanie wyświetlony numer kąta.
Liczba w nawiasie oznacza całkowitą
liczbę kątów. Wskaźnik „ANGLE”
świeci na zielono gdy na płycie nagrana
jest scena pod wieloma kątami.
Zmiana kątów
Przyciski
numeryczne
ANGLE
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1(9)
3
Numer kąta zmienia się na „-”.
2
5
6
7
8
9
>10
10/0
–(9)
DVD
DISPLAY
1
DVD
3
4
4
ENTER
Naciśnij przycisk club ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1
DVD
C/X/x/c
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
Wybierz numer kąta za pomocą
przycisków numerycznych lub
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Jeśli scena na płycie DVD została nagrana
pod różnymi kątami, można zmienić kąt
oglądania. Oznacza to, że można zmieniać
kąt widzenia.
Na przykład, podczas odtwarzania sceny
poruszającego się pociągu można oglądać
obraz z przodu pociągu i z lewego lub
prawego okna pociągu bez przerywania
ruchu pociągu.
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(ANGLE).
Kąt jest zmieniany na wybrany przez
użytkownika.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwaga
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD zmiana
kąta może nie być możliwa, nawet jeśli obraz na
płycie DVD został zapisany pod różnymi kątami.
Wskazówka
Kąt można wybrać bezpośrednio, naciskając
przycisk ANGLE. Po każdym naciśnięciu
przycisku kąt ulega zmianie.
47PL
Wyświetlanie napisów
dialogowych
Jeśli na płytach są nagrane napisy dialogowe,
można je włączać lub wyłączać podczas
odtwarzania. Jeśli na płycie nagrane są
napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączać i wyłączać napisy dialogowe. Na
przykład, można wybrać język do nauki, a
następnie włączyć napisy dialogowe, aby
lepiej rozumieć tekst wypowiadany na
ekranie.
SUBTITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
1
4
Naciśnij ENTER.
Anulowanie ustawienia napisów
dialogowych (SUBTITLE)
Podczas wykonywania czynności 3 wybierz
opcję „OFF”.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
C/X/x/c
Wskazówka
ENTER
Napisy dialogowe można wybrać bezpośrednio,
naciskając przycisk SUBTITLE. Po każdym
naciśnięciu przycisku zmieniają się elementy.
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(SUBTITLE), a następnie
naciśnij ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
SUBTITLE.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
48PL
W zależności od płyty DVD zmienia się
wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Kody języków można
znaleźć na liście kodów języków na
stronie 80.
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD zmiana
napisów dialogowych może nie być możliwa,
nawet jeśli na płycie DVD zostały zapisane różne
wersje językowe.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
OFF
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
język.
Uwaga
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
3
DVD
Jeśli płyta jest odtwarzana, naciśnij
przycisk x, aby zatrzymać odtwarzanie.
Blokowanie płyt
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
2
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
3
Niestandardowa kontrola
rodzicielska
Takie samo hasło niestandardowej kontroli
rodzicielskiej można ustawić nawet dla 25
płyt. W momencie ustawienia opcji kontroli
rodzicielskiej dla dwudziestej szóstej płyty
ograniczenie odtwarzania dla pierwszej płyty
zostanie anulowane.
Przyciski
numeryczne
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL), a następnie naciśnij
ENTER.
Wybrana zostaje opcja „CUSTOM
PARENTAL CONTROL”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
ON
PASSWORD
4
Naciskaj przyciski X/x aby wybrać „ON
t”, a następnie naciśnij ENTER.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Można ustawić dwa rodzaje ograniczeń
odtwarzania płyty.
• Custom Parental Control
(Niestandardowa kontrola rodzicielska)
Ograniczenia odtwarzania można ustawić
w taki sposób, aby urządzenie nie mogło
odtwarzać nieodpowiednich płyt.
• Parental Control (Kontrola rodzicielska)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD może
być ograniczane według wcześniej
określonego parametru, na przykład wieku
użytkowników.
Takie samo hasło jest używane zarówno dla
funkcji kontroli rodzicielskiej, jak i dla
funkcji niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
3
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
DVD
DISPLAY
x
C/X/x/c
O RETURN
ENTER
1
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Włóż płytę, którą chcesz zablokować.
ciąg dalszy
49PL
5
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub wprowadź ponownie 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Pojawia się napis „Custom parental
control is set.”, a ekran powraca do
Menu sterowania.
Odtwarzanie płyty, dla której
została ustawiona funkcja
niestandardowej kontroli
rodzicielskiej
1
Włóż płytę, dla której została
ustawiona funkcja niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
Zostanie wyświetlony ekran CUSTOM
PARENTAL CONTROL.
Jeśli podczas wprowadzania hasła
pomylisz się
Przed naciśnięciem przycisku ENTER
naciśnij przycisk C i wprowadź
prawidłową liczbę.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
Jeśli popełnisz błąd
Naciśnij przycisk O RETURN, a następnie
ponownie wykonaj czynności, począwszy od
punktu 3.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Wyłączanie funkcji niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
1 W punkcie 4 wybierz opcję „OFF t”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
2 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zmiana hasła
1 W punkcie 4 naciskaj przyciski X/x, aby
wybrać opcję „PASSWORD t”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
hasła.
2 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4 Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie za pomocą przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
50PL
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie jest gotowe do odtwarzania.
Uwagi
•Przy zmianie warstwy lub obszaru płyty Super
Audio CD o indywidualnych ustawieniach
funkcji kontroli rodzicielskiej,pojawić się może
ekran z żądaniem wprowadzenia hasła.
•Przy dokonywaniu indywidualnych ustawień
funkcji kontroli rodzicielskiej dla płyty Hybrid
Super Audio CD,ustawienie to dotyczy jedynie
bieżącej warstwy.
Wskazówka
Jeśli zapomnisz hasła, za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź 6-cyfrową liczbę
„199703”, gdy na ekranie CUSTOM PARENTAL
CONTROL pojawi się prośba o hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER. Na wyświetlaczu pojawi
się prośba o wprowadzenie nowego 4-cyfrowego
hasła.
Ograniczanie odtwarzania dla
dzieci (kontrola rodzicielska)
(tylko płyta DVD)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD może być
ograniczane według wcześniej określonego
parametru, na przykład wieku
użytkowników. Funkcja „Parental Control”
(kontrola rodzicielska) umożliwia
ustawienie poziomu ograniczenia
odtwarzania.
Scena podlegająca ograniczeniu nie jest
odtwarzana lub jest zastępowana inną sceną.
Przyciski
numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
C/X/x/c
O RETURN
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD SETUP.
4
Zostanie wyświetlone Ekran
konfiguracji.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
„CUSTOM SETUP”, a następnie
naciśnij ENTER.
.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
AUDIO DRC
STANDARD
DATA CD PRIORITY
MP3
JPEG DATE
MM/DD/YYYY
5
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
„PARENTAL CONTROL t”, a
następnie naciśnij ENTER.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub wprowadź ponownie
hasło, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania
poziomu ograniczenia odtwarzania i
zmiany hasła.
Zostanie wyświetlone menu „CUSTOM
SETUP”.
3
ENTER
ENTER
DVD
SETUP
1
Enter password, then press
OFF
USA
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
H
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
„STANDARD”, a następnie naciśnij
ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje funkcji
„STANDARD”.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
OFF
STANDARD:
USA
CHANGE PASSWORD OTHERS
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
ciąg dalszy
51PL
6
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wybrany obszar.
Jeśli zostanie wybrana opcja „OTHERS
t”, za pomocą przycisków
numerycznych należy wybrać i
wprowadzić kod standardowy z tabeli na
stronie 53.
7
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
„LEVEL”, a następnie naciśnij ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje funkcji
„LEVEL”.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
8:
CHANGE PASSWORD 7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
OFF
NC17
R
PG13
PG
G
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawianie funkcji kontroli
rodzicielskiej zostało zakończone.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
4:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
PG13
USA
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Jeśli popełnisz błąd
Naciśnij przycisk O RETURN, aby
powrócić o poprzedniego ekranu.
Wyłączanie ekranu konfiguracji
Naciskaj przycisk DVD SETUP, aż ekran
konfiguracji zostanie wyłączony.
52PL
Wyłączanie funkcji kontroli
rodzicielskiej i odtwarzanie płyty DVD
po wprowadzeniu hasła
W punkcie 8 dla funkcji „LEVEL” ustaw
opcję „OFF”.
Zmiana hasła
1 W punkcie 5 za pomocą przycisku x
wybierz funkcję „CHANGE PASSWORD
t”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
hasła.
2 Wykonaj czynność 3, aby wprowadzić
nowe hasło.
Odtwarzanie płyty, dla której
została ustawiona funkcja kontroli
rodzicielskiej
1
2
Kod strefy
Standard
Numer kodu
Argentyna
2044
2047
Austria
2046
Zostanie wyświetlony ekran
PARENTAL CONTROL.
Belgia
2057
Brazylia
2070
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Chile
2090
Rozpocznie się odtwarzanie.
Chiny
2092
Dania
2115
Filipiny
2424
Uwagi
Finlandia
2165
•Podczas odtwarzania płyt DVD, które nie
obsługują funkcji kontroli rodzicielskiej,
odtwarzanie nie będzie ograniczane przez
urządzenie.
•W zależności od płyty DVD, urządzenie może
wyświetlić prośbę o zmianę poziomu kontroli
rodzicielskiej podczas odtwarzania płyty. W
takim wypadku wprowadź swoje hasło i zmień
poziom. Jeśli tryb Resume Play jest wyłączony,
zostanie przywrócony poziom pierwotny.
Francja
2174
Hiszpania
2149
Wskazówka
Korea
2304
Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i ponownie
wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w rozdziale
„Ograniczanie odtwarzania dla dzieci”. Po
pojawieniu się prośby o wprowadzenie hasła za
pomocą przycisków numerycznych wprowadź
liczbę „199703”, a następnie naciśnij przycisk
ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się prośba o
wprowadzenie nowego 4-cyfrowego hasła. Po
wprowadzeniu w punkcie 3 nowego 4-cyfrowego
włóż ponownie płytę i naciśnij przycisk H. Po
wyświetleniu ekranu PARENTAL CONTROL
wprowadź nowe hasło.
Malezja
2363
Holandia
2376
Hongkong
2219
Indie
2248
Indonezja
2238
Japonia
2276
Kanada
2079
Meksyk
2362
Niemcy
2109
Norwegia
2379
Nowa Zelandia
2390
Pakistan
2427
Portugalia
2436
Rosja
2489
Singapur
2501
Szwajcaria
2086
Szwecja
2499
Tajlandia
2528
Tajwan
2543
Wielka Brytania
2184
Włochy
2254
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Australia
Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
53PL
TV
Producent
Inne czynności
Sterowanie
odbiornikiem TV za
pomocą pilota
001
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007, 015
FISHER
008
GRUNDIG
017, 034
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
Regulując odpowiednio sygnał pilota, można
za jego pomocą sterować odbiornikiem TV.
JVC
016
LG
002, 003, 011, 012, 015, 034
Uwagi
MAGNAVOX
002, 003, 018
•Jeśli zostanie wprowadzony nowy kod, poprzedni
kod zostanie usunięty.
•Wymiana baterii pilota może spowodować
przywrócenie domyślnego kodu (SONY). Należy
ustawić ponownie odpowiedni kod.
MITSUBISHI/
MGA
002, 003, 019
Sterowanie odbiornikami TV za
pomocą pilota
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032, 033,
034
TV ?/1
TV/VIDEO
Przyciski
numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
VOL +/–
TV CH –/+
COMMAND
MODE
przełącznik
SANYO
008, 044, 045, 046
SHARP
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
CATV
Producent
1
2
Ustaw przełącznik COMMAND MODE
na pilocie w pozycji TV.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV [/1,
wprowadzając jednocześnie za
pomocą przycisków numerycznych
kod producenta odbiornika TV (patrz
tabela), a następnie naciśnij przycisk
ENTER. Następnie zwolnij przycisk TV
[/1.
Kody odbiorników TV, którymi można
sterować
Jeśli na liście znajduje się kilka kodów,
należy wprowadzać je pojedynczo, tak aby
znaleźć ten, który umożliwia współpracę z
odbiornikiem TV.
54PL
Numer kodu
SONY
Numer kodu
SONY
101
HAMLIN/
REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC
ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Sterowanie odbiornikiem TV
Do sterowania odbiornikiem TV służą
poniższe przyciski.
Można
TV [/1
Włączać lub wyłączać odbiornik
TV.
TV/VIDEO
Przełączać źródło sygnału
wejściowego między
odbiornikiem TV a innymi
źródłami.
Przycisk
TV
1~9, 10/0
Pozwala wybrać
kanał telewizyjny.
(1-10 CH)
.
TV CH –*
>
TV CH +*
3
VOL +
#
VOL –
Istnieje możliwość korzystania z
magnetowidów lub innych urządzeń
podłączonych do gniazd VIDEO 1 lub
VIDEO 2. Więcej informacji na temat
odpowiedniego urządzenia można znaleźć w
instrukcji obsługi tego urządzenia.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
Inne czynności
Naciskając
przycisk
Korzystanie z
magnetowidu lub
innego urządzenia
Uwaga
W wypadku niektórych odbiorników TV
sterowanie odbiornikiem lub używanie niektórych
przycisków wymienionych powyżej może nie być
możliwe.
* Służy do wybierania kanału o numerze wyższym
niż 10.
Wskazówka
W zależności od producenta telewizora TV,
możliwy jest także następujący sposób. Aby
wprowadzić liczbę dwucyfrową, należy nacisnąć
przycisk -/--, a następnie wprowadzić liczbę. (np.
dla kanału 25, naciśnij -/--, a następnie 2 i 5.)
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się
symbol gniazda VIDEO 1 lub VIDEO 2, do
którego zostało podłączone urządzenie.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia zmienia
się w następujący sposób.
TUNER FM t TUNER AM t VIDEO 1
t VIDEO 2 t TV* t DVD t TUNER
FM t.
* Po wybraniu opcji TV, odtwarzany jest dzwiek
TV.
55PL
Korzystanie z radia
Programowanie stacji radiowych
3
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
Na wyswietlaczu panelu przedniego
pojawia się napis „MEMORY”.
4
Naciśnij ENTER.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się zaprogramowany numer.
Istnieje możliwość zaprogramowania 20
stacji dla pasma FM oraz 10 stacji dla pasma
AM.
Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MP3 PBC
TUNED
MONO PRO LOGIC
NIGHT
STEREODYNAMIC BASS
SACD V CD
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
kHz
MHz
"/1
TUNER
MENU
1
4
2
3
5
6
7
8
9
>10
10/0
5
FUNCTION
TUNER/
BAND
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
numer, pod którym ma być
zaprogramowana stacja.
NTSC ALBM
SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MP3 PBC
TUNED
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT
STEREODYNAMIC BASS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
TUNING
–/+
C/X/x/c
ENTER
1
6
Naciśnij ENTER.
Stacja zostanie zapamiętana.
NTSC ALBM
SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MP3 PBC
TUNED
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT
STEREODYNAMIC BASS
Naciskaj przycisk TUNER/BAND, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się wybrane pasmo.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub – do momentu aż na wyświetlaczu
panelu przedniego pojawi się napis
„AUTO”, a następnie zwolnij przycisk.
Gdy urządzenie dostroi się do stacji,
wyszukiwanie zostaje zatrzymywane. Na
wyświetlaczu pojawiają się wówczas
napisy „TUNED” (dostrojony) oraz
„STEREO” (dla programów
stereofonicznych).
NTSC ALBM
SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MP3 PBC
TUNED
MONO PRO LOGIC
NIGHT
STEREODYNAMIC BASS
SACD V CD
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
56PL
DTS
kHz
MHz
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
m
kHz
MHz
NTSC ALBM
SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MP3 PBC
TUNED
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT
STEREODYNAMIC BASS
Po każdym naciśnięciu przycisku
TUNER/BAND pasmo zmienia się na
AM lub FM.
2
DTS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
7
Powtórz czynności od 1 do 6, aby
zapamiętać inne stacje.
Zmiana zaprogramowanego numeru
Zacznij ponownie od czynnosci 1.
WSKAZÓWKA
Możesz zaprogramować stacje w ten sam sposób
używając ekranu telewizora.
Słuchanie audycji radiowych
Najpierw należy zaprogramować stacje
radiowe w pamięci urządzenia (zobacz
„Programowanie stacji radiowych” na na
stronie 56).
"/1
DISPLAY
REPEAT/
FM MODE
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
x
Naciskaj przycisk FUNCTION do
momentu aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis FM lub
AM.
Zostanie dostrojona ostatnio odbierana
stacja.
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
m
NTSC ALBM
SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1
; DIGITAL
MP3 PBC
MONO PRO LOGIC
TUNED
NIGHT DYNAMIC BASS
SACD V CD
STEREO
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
kHz
MHz
2
Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aby
ustawić wybraną zaprogramowaną
stację.
Po każdym naciśnięciu przycisku
zostanie ustawiona jedna
zaprogramowana stacja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
TUNER/BAND pasmo zmienia się na
AM lub FM.
3
Wskazówki
•Jeśli stacja FM odbierana jest z szumem, naciśnij
przycisk REPEAT/FM MODE na pilocie tak,
aby na wyświetlaczu panelu przedniego pojawił
się napis „MONO”. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale poprawi się odbiór. Naciśnij
ponownie przycisk, aby przywrócić efekt
stereofoniczny.
•Aby poprawić odbiór należy zmienić położenie
załączonych w zestawie anten.
Inne czynności
FUNCTION
TUNER/
BAND
VOL +/–
TUNING –/+
TITLE
Przeprowadź strojenie ręczne lub
automatyczne opisane w punkcie 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING + lub – na pilocie.
Aby dostroić stację automatycznie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk TUNING + lub – na
pilocie. Nacisnij x po zatrzymaniu
automatycznego strojenia.
3
PRESET
–/+
1
Słuchanie stacji radiowych, które nie
zostały zaprogramowane
Sprawdzanie częstotliwości lub pola
akustycznego
Naciskaj przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
wskazania na wyświetlaczu panelu
przedniego zmieniają się w następujący
sposób:
częstotliwość t pole akustyczne t
głośność t częstotliwość...
Sprawdzanie nazwy stacji
Naciskaj przycisk FUNCTION do momentu
aż na wyświetlaczu przednim pojawi się
napis FM.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona
informacja TUNER.
TUNER
STEREO TUNED
FM 1 0 0 . 0 0MHz
BAND :
ST A T I ON : FM EURO
Dostosuj poziom głośności za pomocą
przycisku VOL +/–.
Wyłączanie radia
Naciśnij "/1.
Nazwa stacji dostarczana za pośrednictwem
usługi RDS (strona 58) zawarta jest w
informacji TUNER.
ciąg dalszy
57PL
Uwagi
•W przypadku stacji AM wyświetlana jest tylko
częstotliwość (a nie nazwa stacji).
•Usługa ta dostępna jest jedynie dla stacji FM*.
* Nie wszystkie stacje pasma FM oferują usługi
RDS i nie wszystkie oferują te same usługi.
Szczegółowe informacje na temat systemu RDS
i oferowanych usług można uzyskać w lokalnej
rozgłośni radiowej.
Korzystanie z usługi
RDS
Co to jest RDS?
System danych radiowych (Radio Data
System, RDS) jest usługą umożliwiającą
stacjom radiowym wysyłanie dodatkowych
informacji podczas nadawania programu
razem ze standardowym sygnałem
radiowym. Ten tuner wyposażony jest w
wygodne funkcje RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji. System RDS jest
dostępny tylko dla stacji nadających
programy w paśmie FM.*
Uwaga
System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS we
właściwy sposób lub sygnał jest zbyt słaby.
* Nie wszystkie stacje pasma FM oferują usługi
RDS i nie wszystkie oferują te same usługi.
Szczegółowe informacje na temat systemu RDS
i oferowanych usług można uzyskać w lokalnej
rozgłośni radiowej.
Odbiór informacji w systemie RDS
Wystarczy wybrać stację z pasma FM. Po
ustawieniu częstotliwości stacji nadającej
informacje w systemie RDS na
wyświetlaczu TUNER pojawi się nazwa
stacji*.
* Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany, nazwa stacji
może nie pojawić się na wyświetlaczu.
58PL
Korzystanie z funkcji
Sleep Timer
Urządzenie można zaprogramować by
wyłączało się o ustawionej godzinie, więc
można spokojnie zasnąć przy dźwiękach
muzyki. Czas można ustawiać w odstępach
10-minutowych.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij przycisk SLEEP kilkakrotnie i
wybierz żądany czas.
Anulowanie funkcji Sleep Timer
Naciskaj przycisk SLEEP do momentu aż na
wyświetlaczu pojawi się napis „SLEEP
OFF”.
Zmiana jasnosci panelu przedniego
SLEEP
Naciśnij przycisk DIMMER.
2
Istnieje możliwość dwustopniowej zmiany
jasności wyświetlacza.
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Inne czynności
1
DIMMER
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę wyglądu wyświetlacza (pozostałego
czasu do wyłączenia urządzenia) według
poniższego schematu:
AUTO t 90MIN t 80MIN t 70MIN
r
R
SLEEP OFF T 10MIN ... 50MIN T 60MIN
Po wybraniu opcji AUTO
Urządzenie wyłącza się, gdy zakończy
odtwarzanie bieżącej płyty (do 240 minut).
Urządzenie wyłącza się po ręcznym
zatrzymaniu odtwarzania płyty.
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij przycisk SLEEP raz. Po wybraniu
opcji „AUTO” nie można sprawdzić
pozostałego czasu.
59PL
2
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
Ekran konfiguracji umożliwia zmianę
różnych ustawień takich elementów, jak
obraz lub dźwięk. Można także, między
innymi, ustawiać język napisów dialogowych
i ekranu konfiguracji. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat elementów
ekranu konfiguracji, zob. strona 61 -67.
Pełna lista elementów ekranu konfiguracji
znajduje się na zob. strona 81.
Naciskaj przyciski X/x, aby z
wyświetlanej listy wybrać element
konfiguracji: „LANGUAGE SETUP”,
„SCREEN SETUP”, „CUSTOM SETUP”,
„SPEAKER SETUP” oraz „RESET” *”.
Następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
Zostanie wyświetlony wybrany element
konfiguracji.
Przykład: „SCREEN SETUP”
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
3
Korzystanie z ekranu konfiguracji
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni element, a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje wybranego
elementu.
Przykład: „TV TYPE”
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
C/X/x/c
Opcje
ENTER
DVD
SETUP
1
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD SETUP.
Zostanie wyświetlone Menu
konfiguracji.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
Przykład: „4:3 PAN SCAN”
Wybrane ustawienie
Element
główny
60PL
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 PAN SCAN
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
Wyłączanie ekranu konfiguracji
Naciskaj przycisk DVD SETUP, aż ekran
konfiguracji zostanie wyłączony.
* Po wybraniu “RESET”
w punkcie 2,
następujące elementy powrócą do ustawień
domyślnych.
•Menu konfiguracji (z wyjątkiem PARENTAL
CONTROL) (strona 81)
Po wybraniu „RESET” i naciśnięciu przycisku
ENTER, wybierz opcję „YES”, aby zresetować
ustawienia (operacja ta zajmuje kilka sekund).
Wybierz opcję „NO” i naciśnij przycisk ENTER,
aby powrócić do Menu konfiguracji. Podczas
przywracania ustawień domyślnych nie należy
naciskać przycisku "/1 na urządzeniu.
Ustawianie języka
wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej
(LANGUAGE SETUP)
Funkcja „LANGUAGE SETUP”
umożliwia ustawianie różnych języków dla
menu ekranowego i ścieżki dźwiękowej.
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
Ustawienia i regulacja
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
„LANGUAGE SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, zob.
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 60).
x OSD (On-Screen Display – Menu
ekranowe)
Służy do przełączania języka wyświetlania na
ekranie.
Służy do wybierania języka z wyświetlanej
listy.
x DVD MENU (tylko DVD)
Służy do wybierania języka menu DVD.
x AUDIO (tylko DVD)
Służy do przełączania języka ścieżki
dźwiękowej.
Służy do wybierania języka z wyświetlanej
listy.
x SUBTITLE (NAPISY DIALOGOWE) (tylko
DVD)
Służy do przełączania języka napisów
dialogowych.
Służy do wybierania języka z wyświetlanej
listy.
ciąg dalszy
61PL
Uwaga
Jeśli zostanie wybrany język, który nie jest nagrany
na płycie DVD, automatycznie zostanie wybrany
jeden z nagranych języków (nie dotyczy opcji
„OSD”).
Wskazówka
Jeśli dla opcji „DVD MENU”, „SUBTITLE” lub
„AUDIO” zostanie wybrana wartość „OTHERS
t”, należy wybrać z listy i wprowadzić kod języka
za pomocą przycisków numerycznych (strona 80).
Po dokonaniu wyboru kod języka (4 cyfry) jest
wyświetlany, gdy następnym razem zostanie
wybrana wartość „OTHERS t”.
Ustawienia
wyświetlacza
(SCREEN SETUP)
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego odbiornika TV.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
„SCREEN SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, zob.
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 60).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
x TV TYPE (tylko DVD)
Służy do wybierania współczynnika
proporcji obrazu podłączonego odbiornika
TV (standardowego odbiornika 4:3 lub
odbiornika panoramicznego).
62PL
16:9
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik panoramiczny lub
odbiornik obsługujący tryb
szerokoekranowy.
4:3
LETTER
BOX
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik 4:3. W tym trybie w
górnej i dolnej części ekranu
wyświetlane są czarne pasy.
4:3
PAN SCAN
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik 4:3. W tym trybie
szeroki obraz jest
automatycznie wyświetlany na
całym ekranie, a części, które
nie pasują, są obcinane.
16:9
BLUE
Kolorem tła jest niebieski.
BLACK
Kolorem tła jest czarny.
x LINE
Wybierz metodę wyjścia dla sygnałów audio
z gniazda T EURO AV OUTPUT (TO
TV) na tylnym panelu urządzenia.
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
VIDEO
Wyjście sygnału wideo.
RGB
Wyjście sygnału RGB.
Uwaga
Uwaga
x SCREEN SAVER (WYGASZACZ
EKRANU)
Włącza i wyłącza wygaszacz ekranu, i jeśli
pozostawisz urządzenie w trybie pauzy lub
zatrzymania na ponad 15 minut lub jeśli
urządzenie odtwarza płytę CD, Super Audio
CD lub MP3 przez ponad 15 minut, na
ekranie pojawi się obraz wygaszacza ekranu.
Wygaszacz ekranu zapobiega uszkodzeniu
ekranu podłączonego urządzenia (tzw.
powidok). Naciśnij przycisk H, aby
wyłączyć wygaszacz ekranu.
ON
Włącza wygaszacz ekranu.
OFF
Wyłącza wygaszacz ekranu.
Ustawienia i regulacja
W zależności od płyty DVD ustawienie „4:3
LETTER BOX” może być wybierane
automatycznie zamiast ustawienia „4:3 PAN
SCAN” i na odwrót.
Jeśli Twój telewizor nie obsługuje sygnałów RGB,
na ekranie nie wyświetlany jest żaden obraz nawet
po wybraniu opcji „RGB”. Zajrzyj do instrukcji
telewizora.
x BACKGROUND (TŁO)
Służy do wybierania koloru tła lub obrazu
wyświetlanego na ekranie odbiornika TV w
trybie zatrzymania lub podczas odtwarzania
płyty CD.
JACKET
PICTURE
Obraz tego typu (obraz
nieruchomy) jest wyświetlany
jako tło, ale tylko wówczas, gdy
jest już nagrany na płycie (CDEXTRA itd.). Jeśli płyta nie
zawiera takiego obrazu,
zostanie wyświetlony obraz
typu „GRAPHICS”.
GRAPHICS
Jako tło wyświetlany jest obraz
zapisany w pamięci urządzenia.
63PL
Uwagi
Ustawienia
niestandardowe
(CUSTOM SETUP)
Umożliwia konfigurowanie ustawień
kontroli rodzicielskiej i innych funkcji.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
„CUSTOM SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, zob.
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 60).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
AUDIO DRC
STANDARD
DATA CD PRIORITY
MP3
JPEG DATE
MM/DD/YYYY
x PARENTAL CONTROL (KONTROLA
RODZICIELSKA) t (tylko DVD)
Służy do ustawiania hasła i poziomu
ograniczenia odtwarzania dla płyt
obsługujących funkcję ograniczenia
odtwarzania dla dzieci. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zobacz
„Ograniczanie odtwarzania dla dzieci
(kontrola rodzicielska)” (strona 50).
x TRACK SELECTION (WYBÓR UTWORU)
(tylko DVD)
W tym trybie ścieżka dźwiękowa o
największej liczbie kanałów ma priorytet,
gdy odtwarzana jest płyta DVD, na której
został nagrany dźwięk w wielu formatach
(PCM, MPEG audio, DTS lub Dolby
Digital).
64PL
OFF
Ścieżka nie ma priorytetu.
AUTO
Ścieżka ma priorytet.
•Po ustawieniu opcji w pozycji „AUTO”, język
może się zmienić. Ustawienia opcji „TRACK
SELECTION” mają wyższy priorytet niż
ustawienia opcji „AUDIO” w menu
„LANGUAGE SETUP” (strona 61).
•Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital mają
taką samą liczbę kanałów, urządzenie wybiera je
w następującej kolejności: PCM, DTS, Dolby
Digital i MPEG audio.
•W zależności od płyty DVD priorytetowy kanał
dźwiękowy może być wstępnie określony. W tym
przypadku nie można nadać priorytetu
formatowi DTS, Dolby Digital lub MPEG audio,
wybierając opcję „AUTO”.
x AUDIO DRC
Zawęża zakres opcji DYNAMIC ścieżki
dźwiękowej.
Użyteczna funkcja podczas oglądania
filmów późno w nocy przy niskim poziomie
głośności.
OFF
Brak kompresji zakresu funkcji
DYNAMIC.
STANDARD
Odtwarza ścieżkę dźwiękową z
oryginalnym zakresem opcji
DYNAMIC.
MAX
Całkowicie zawęża zakres
funkcji DYNAMIC.
Uwaga
Kompresja zakresu funkcji DYNAMIC działa
tylko dla źródeł Dolby Digital.
x DATA CD PRIORITY (PRIORYTET PŁYTY
CD Z DANYMI) (tylko MP3, JPEG)
Ustaw priorytet danych do odtwarzania,
podczas odtwarzania płyty DATA CD (CDROM/CD-R/CD-RW) zawierających
utwory muzyczne w formacie MP3 oraz
obrazy w formacie JPEG.
MP3
Jeśli na płycie zapisany jest plik
w formacie MP3, urządzenie
identyfikuje płytę jako „płytę
MP3”. Jeśli na płycie zapisane
są wyłącznie pliki w formacie
JPEG, urządzenie identyfikuje
płytę jako „płytę JPEG”.
JPEG
Jeśli na płycie zapisany jest plik
w formacie JPEG, urządzenie
identyfikuje płytę jako „płytę
JPEG”. Jeśli na płycie zapisane
są wyłącznie pliki w formacie
MP3, urządzenie identyfikuje
płytę jako „płytę MP3”.
Uwaga
Gdy odtwarzasz płyty Multi Session, urządzenie
określa sesję, która zostanie odtworzona jako
ostatnia lub określa sesję powiązaną z sesją
ostatnią.
Ustawienia głośników
SPEAKER SETUP (USTAWIENIA
GŁOŚNIKÓW)
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić wielkość głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
x JPEG DATE
Na ekranie ustawień wybierz opcję
„SPEAKER SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zapoznaj się z
sekcją „Korzystanie z ekranu
konfiguracji”(strona 60).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL:
BALANCE:
TEST TONE:
Ustawienia i regulacja
Zmiana kolejności informacji o dacie obrazu
JPEG w Menu sterowania. Ustawienie
domyślne: „MM/DD/YYYY.”
YYYY: Rok
MM: Miesiąc
DD: Dzień
Przywracanie ustawien domyslnych
po zmianie ustawien
Wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR.
x SIZE (ROZMIAR)
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround albo głośniki surround
zostały przesunięte, należy ustawić
parametry dla opcji CENTER i
SURROUND. Ponieważ ustawienia
głośników przednich i subwoofera są stałe,
nie można ich zmieniać.
FRONT
(PRZEDNI)
YES
CENTER
YES: Wybierz to ustawienie w
(ŚRODKOWY) normalnych warunkach.
NONE: Wybierz to ustawienie,
jeśli nie jest używany głośnik
środkowy.
ciąg dalszy
65PL
SURROUND
YES: Wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach.
NONE: Wybierz to ustawienie,
jeśli nie jest używany głośnik
surround.
SUBWOOFER YES
Uwagi
•Podczas wybierania ustawienia dźwięk zostaje na
chwilę przerwany.
•W zależności od ustawień pozostałych głośników
subwoofer może odtwarzać dźwięk o
nadmiernym natężeniu.
x DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia
odległości głośników względem miejsca
odsłuchu.
3m
3m
3m
Uwagi
•Podczas ustawiania odległości dźwięk zostaje na
chwilę przerwany.
•Jeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są
umieszczone w jednakowych odległościach od
miejsca odsłuchu, należy ustawić odległość dla
najbliższego głośnika.
•Nie należy umieszczać głośników surround w
większej odległości od miejsca odsłuchu niż
głośniki przednie.
•Ustawienie DISTANCE jest dostępne dla
wszystkich płyt z wyjątkiem płyt Super Audio
CD.
x LEVEL (POZIOM)
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla każdego
głośnika. W celu ułatwienia regulacji należy
ustawić funkcję „TEST TONE“ w pozycji
„ON”.
CENTER
Ustawia poziom natężenia
(ŚRODKOWY) dźwięku dla głośnika
0 dB
środkowego (od –6 dB do +6 dB,
w odstępach co 1 dB).
SURROUND
LEFT 0 dB
SURROUND
RIGHT 0 dB
3m
3m
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla głośników surround
(od –6 dB do +6 dB, w odstępach
co 1 dB).
SUBWOOFER Ustawia poziom natężenia
0 dB
dźwięku dla subwoofera (od –6
dB do +6 dB, w odstępach co 1
dB).
Po przesunięciu głośników należy zmienić
odpowiednie wartości na ekranie
konfiguracji.
FRONT
(PRZEDNI)
3m
Odległość głośnika przedniego od
miejsca odsłuchu może wynosić od
1,0 do 7,0 metrów w odstępach co
0,2 metra.
CENTER
Głośnik środkowy można
(ŚRODKOW przesunąć na odległość 1,6 metra
Y)
bliżej miejsca odsłuchu w
3m
x BALANCE (BALANS)
W następujący sposób można regulować
balans dla głośników lewych i prawych. W
celu ułatwienia regulacji należy ustawić
funkcję „TEST TONE” w pozycji „ON”.
FRONT Umożliwia regulację balansu pomiędzy
CENTER prawym a lewym głośnikiem przednim.
Pozycja środkowa oznaczana jest
symbolem „--- ”. (Regulacja dostępna
jest w 6 krokach w lewo lub w prawo)
odstępach co 0,2 metra.
SURROUND Głośniki surround można
3m
przesunąć na odległość 4,6 metra
bliżej miejsca odsłuchu w
odstępach co 0,2 metra.
66PL
Ustawianie poziomu natężenia
dźwięku dla wszystkich głośników
jednocześnie
Skorzystaj z pokrętła regulacji głośności
VOLUME na urządzeniu lub naciśnij
przycisk VOL +/–.
x TEST TONE (DWIĘK TESTOWY)
Uwaga
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru „BALANCE” i
„LEVEL”.
Podczas regulowania ustawień głośników dźwięk
zostaje na chwilę przerwany.
OFF
Głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
ON
Podczas regulacji balansu lub poziomu
dźwięk testowy jest emitowany kolejno
przez każdy głośnik. Po wybraniu
jednego z elementów menu
„SPEAKER SETUP” dźwięk testowy
jest emitowany jednocześnie z lewego i
prawego głośnika.
1
Naciśnij DVD SETUP w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
2
3
4
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
„SPEAKER SETUP”, a następnie
naciśnij ENTER.
Aby wyregulować balans lub poziom głośności bez
odtwarzania dźwięku testowego wybierz
„BALANCE” lub „LEVEL” w czynności 3 i
naciśnij ENTER. Następnie wyreguluj balans lub
poziom głośności przy pomocy przycisków X/x i
nacisnij ENTER.
Ustawienia i regulacja
Regulacja balansu i natężenia
dźwięku głośników
WSKAZÓWKA
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
„TEST TONE”, a następnie naciśnij
ENTER.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
„ON”, a następnie naciśnij ENTER.
Usłyszysz dźwięk testowy dochodzący
kolejno z każdego głośnika.
5
Siedząc w miejscu odsłuchu dostosuj
wartosci „BALANCE” oraz „LEVEL”
posługując się przyciskami C/X/x/c.
Dźwięk testowy jest emitowany
jednocześnie z lewego i prawego
głośnika.
6
7
8
Po zakonczeniu regulacji nacisnij
ENTER.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
„TEST TONE”, a następnie naciśnij
ENTER.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
„OFF”, a następnie naciśnij ENTER.
67PL
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli podczas użytkowania urządzenia
wystąpią problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z
poniższych informacji dotyczących usuwania
usterek. Jeśli nie można usunąć problemu,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Obraz nie wypełnia ekranu, nawet jeśli
proporcje obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji „TV TYPE” menu „SCREEN
SETUP”.
• Proporcje obrazu na płycie DVD są zapisane
jako stałe.
Zasilanie
Brak dźwięku.
• Przewód głośnikowy nie jest podłączony
prawidłowo.
• Naciśnij przycisk MUTING na pilocie, jeśli na
przednim panelu wyświetlacza wyświetlany
jest komunikat „MUTING ON”.
• Urządzenie znajduje się w trybie pauzy lub w
trybie odtwarzania w zwolnionym tempie.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Odbywa się przewijanie do przodu lub do tyłu.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Sprawdź ustawienia głośników (strony 21, 65).
Brak zasilania.
• Sprawdź czy przewód zasilania jest dobrze
podłączony.
Gdy wskaźnik STANDBY miga.
Natychmiast odłącz przewód zasilania i sprawdź
następujące elementy.
• Czy nie ma zwarcia na przewodach
głośnikowych + i –?
• Czy korzystasz z głośników określonych w
instrukcji?
• Czy coś blokuje otwory wentylacyjne
umieszczone w górnej czesci części
urządzenia?
Po sprawdzeniu powyższych elementów i
naprawieniu wszelkich problemów, podłącz
ponownie przewód zasilania i włącz urządzenie.
Jeśli wskaźnik nadal miga lub jeśli nie można
określić przyczyny problemu po sprawdzeniu
powyższych elementów, skontaktuj się z
najbliższym salonem sprzedaży firmy Sony.
Obraz
Brak obrazu.
• Przewód SCART (EURO AV) nie jest
odpowiednio podłączony.
• Przewód SCART (EURO AV) jest
uszkodzony.
• Urządzenie nie jest podłączone do
odpowiedniego gniazda t EURO AV
INPUT (strona 18).
• Wejście wideo odbiornika TV nie jest
ustawione w sposób umożliwiający oglądanie
obrazu przesyłanego przez urządzenie.
• Sprawdź metodę wyjścia w urządzeniu
(strona 63).
68PL
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
• Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
• Jeśli obraz przesyłany jest z urządzenia do
odbiornika TV za pośrednictwem
magnetowidu, sygnał zabezpieczenia przed
kopiowaniem zawarty na niektórych płytach
DVD może mieć wpływ na jakość obrazu.
Dźwięk
Dźwięki lewego i prawego kanału są
niezrównoważone lub odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
• Wyreguluj balans w menu BALANCE
(strona 67).
Słychać przydźwięk lub szum.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
dokładnie podłączone.
• Sprawdź czy przewody łączące nie znajdują się
w pobliżu transformatora lub silnika i
przynajmniej
3 metry od odbiornika telewizyjnego lub
źródła światła fluorescencyjnego.
• Odsuń odbiornik TV od urządzeń audio.
• Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je
szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
• Oczyść płytę.
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD, CD lub
MP3 dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
• W Menu sterowania ustaw parametr
„AUDIO” w pozycji „STEREO” (strona 42).
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo
podłączone.
Dźwięk dobiega tylko z głośnika środkowego.
• W przypadku niektórych płyt dźwięk może
być odtwarzany tylko z głośnika środkowego.
Nie słychać dźwięku z głośnika środkowego.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 44).
Z głośników surround nie słychać żadnego
dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim
natężeniu.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 44).
Działanie
Nie można dostroić stacji radiowych.
• Sprawdź prawidłowość podłączenia anten. W
razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
• Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas
dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Użyj strojenia
bezpośredniego.
• Nie została zaprogramowana żadna stacja lub
zaprogramowane stacje zostały usunięte
(podczas strojenia za pomocą przeszukiwania
zaprogramowanych stacji). Zaprogramuj
stacje (strona 56).
• Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na
wyświetlaczu pojawiła się częstotliwość.
Nie można odtworzyć płyty.
• W urządzeniu nie ma płyty.
• Płyta została włożona do góry nogami.
Włóż płytę do szuflady stroną przeznaczoną
do odtwarzania skierowaną w dół.
• Płyta została krzywo ułożona w szufladzie na
płyty.
• Urządzenie nie potrafi odtwarzać płyt CDROM itd. (strona 7).
• Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest
odpowiedni dla tego urządzenia.
• We wnętrzu urządzenia skropliła się wilgoć.
Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone
przez mniej więcej pół godziny (strona 2).
Nie można odtwarzać utworu MP3.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem
ISO9660 Level 1/ Level 2 lub Joliet.
• Utwór MP3 nie ma rozszerzenia „.MP3”.
• Dane nie zostały sformatowane w formacie
MP3, mimo że mają rozszerzenie „.MP3”.
• Urządzenie może odtwarzać wyłącznie pliki
audio w formacie MP3 (MPEG1 Audio
Layer3).
• Wyjmij płytę z urządzenia i wybierz
„CUSTOM SETUP” z elementów
konfiguracji. Następnie wybierz „DATA CD
PRIORITY” i ustaw ponownie na „MP3”.
• Poziom katalogu jest wyższy niż 8.
Informacje dodatkowe
Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej
zapisanej w formacie Dolby Digital lub MPEG
audio efekt dźwięku przestrzennego jest
słabo słyszalny.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 44).
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(strony 21, 65).
• W przypadku niektórych płyt DVD sygnał
wyjściowy może nie być w pełni
wielokanałowy. Może być monofoniczny lub
stereofoniczny, nawet jeśli ścieżka dźwiękowa
została nagrana w formacie Dolby Digital lub
MPEG audio.
Pilot nie działa.
• Między pilotem i urządzeniem znajdują się
przeszkody.
• Odległość między pilotem i urządzeniem jest
zbyt duża.
• Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika
zdalnego sterowania znajdującego się w
urządzeniu.
• Baterie w pilocie są rozładowane.
• Sprawdź przełącznik COMMAND MODE.
Tytuł albumu lub utworu w formacie MP3 nie
jest prawidłowo wyświetlany.
• Urządzenie jest w stanie wyświetlać jedynie
cyfry i litery alfabetu. Inne znaki są
wyświetlane jako „ ”.
ciąg dalszy
69PL
Obraz zapisany w formacie JPEG nie jest
wyświetlany.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem
ISO9660 Level 1/ Level 2 lub Joliet.
• Obraz zapisany w formacie JPEG nie posiada
rozszerzenia „.JPG” lub „.JPEG.”
• Dane nie zostały sformatowane w formacie
JPEG, mimo że mają rozszerzenie „.JPG” lub
„JPEG”.
• Obraz ma więcej niż 4720 punkty szerokości
lub długości.
• Wyjmij płytę z urządzenia i wybierz
„CUSTOM SETUP” z elementów
konfiguracji. Następnie wybierz „DATA CD
PRIORITY” i ustaw na „JPEG” .
• Poziom katalogu jest wyższy niż 8.
Tytuł albumu lub pliku JPEG nie został
poprawnie wyświetlony.
• Urządzenie jest w stanie wyświetlać jedynie
cyfry i litery alfabetu. Inne znaki są
wyświetlane jako „ ”.
Ekran z żądaniem wprowadzania hasła nie
pojawia się dla płyty Super Audio CD,mimo że
dokonano indywidualnych ustawień funkcji
kontroli rodzicielskiej.
• Funkcja kontroli rodzicielskiej została
ustawiona dla innych warstw płyty Super
Audio CD.
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
• Został wybrany tryb odtwarzania Programme
Play, Shuffle Play lub Repeat Play (strony 29,
31 ,32).
Aby wyłączyć te funkcje, przed rozpoczęciem
odtwarzania płyty naciśnij przycisk CLEAR.
• Została wybrana funkcja Resume Play.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na
panelu urządzenia lub na pilocie, a następnie
rozpocznij odtwarzanie (strona 23).
• Na ekranie odbiornika TV pojawia się
automatycznie tytuł, menu DVD lub PBC.
Urządzenie automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie płyty.
• Płyta DVD zawiera funkcję automatycznego
odtwarzania.
Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie.
• Niektóre płyty mogą zawierać sygnał
automatycznej pauzy. Podczas odtwarzania
takiej płyty urządzenie zatrzymuje
odtwarzanie w miejscu wystąpienia sygnału
automatycznej pauzy.
Urządzenie wyłączyło się podczas
odtwarzania płyty DVD.
• Po upływie około godziny od wstrzymania
odtwarzania płyty DVD lub wyświetlenia
menu górnego DVD lub menu DVD podczas
odtwarzania płyty DVD, urządzenie wyłączy
się automatycznie.
Nie można wykonywać niektórych funkcji,
takich jak Stop, Search, Slow-motion Play,
Repeat Play, Shuffle Play lub Programme Play.
• W przypadku niektórych płyt wykonywanie
niektórych powyższych operacji może nie być
możliwe. Zapoznaj się z podręcznikiem
użytkowania płyty.
Komunikaty na ekranie nie są wyświetlane w
pożądanym języku.
• Wybierz pożądany język obsługi menu
ekranowego w opcji „OSD” menu
„LANGUAGE SETUP” na ekranie
konfiguracji (strona 61).
Nie można zmienić języka dla ścieżki
dźwiękowej.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie została
nagrana ścieżka dźwiękowa w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
języka dla ścieżki dźwiękowej.
Nie można zmienić języka napisów
dialogowych.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć wyświetlania napisów
dialogowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed
wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
Nie można zmieniać kątów.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane sceny z możliwością oglądania pod
różnymi kątami (strona 47).
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
kątów.
Nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu
widoczny jest wskaźnik „LOCKED”.
• Skontaktuj się z autoryzowanym punktem
sprzedaży lub lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
• Jeśli coś wpływa na działanie urządzenia,
naciśnij "/1 na urządzeniu, aby wyłączyć
zasilanie, a następnie włącz zasilanie
ponownie.
70PL
Sekcja tunera
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Tryb stereofoniczny
44 W +44 W (6 omy
przy 1 kHz, THD 10%)
Tryb dźwięku przestrzennegoPrzód: 44 W + 44 W
Środkowy*: 44 W
Surround*: 44 W + 44 W
(6 omy przy 1 kHz, THD
10 %)
Subwoofer*: 80 W
(3 omy przy 100 Hz,
THD 10%)
* W przypadku niektórych ustawień pola
akustycznego i pewnych typów źródeł, dźwięk
może nie być odtwarzany.
Wejścia
VIDEO 1:
Wyjścia
Impedancja: 50
kiloomów
VIDEO 2:
Czułość: 300mV
Impedancja:
50 kiloomów
VIDEO 1 (AUDIO
OUT):
Napięcie: 1 V
Impedancja: 1 kiloom
System cyfrowej syntezy
częstotliwości PLL ze
sprzężonym kwarcem
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia
87,5 – 108,0 MHz (w
odstępach co 50 kHz)
Antena
Antena przewodowa FM
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
531 – 1,602 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Antena
Antena ramowa AM
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Sekcja Video (VIDEO 1, 2, EURO AV)
Wejście
Wyjście
Video: 1 Vp-p 75 omów
Video: 1 Vp-p 75 omów
Głośniki
Przednie/Środkowy/Surround
Rodzaj obudowy
Głośnik
Bass reflex
77 mm średnicy typ
stożkowy
Impedancja znamionowa 6 omów
Wymiary (ok.)
95 × 100 × 116 mm (s/w/
g)
Waga (ok.)
0,8 kg
Informacje dodatkowe
Czułość: 150 mV
System
Słuchawki
Dopuszczalne są
słuchawki o niskiej i
wysokiej impedancji.
Urządzenie Super Audio CD/DVD
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
Subwoofer
Rodzaj obudowy
Głośnik
Bass reflex
160 mm średnicy, typ
stożkowy,
Impedancja znamionowa 3 omy
Wymiary (ok.)
197 × 335 × 370 mm
(s/w/g)
Wymiary (ok.)
5,6 kg
System formatu sygnału NTSC lub NTSC/PAL
Pasmo przenoszenia (w trybie 2 CH STEREO)
DVD (PCM): od 2 Hz do
22 kHz (±1,0 dB)
CD: od 2 Hz do 20 kHz
(±1,0 dB)
Zniekształcenia harmonicznePoniżej 0,03 %
ciąg dalszy
71PL
Parametry ogólne
Wymagania dotyczące zasilania
230 V (prąd zmienny),
50/60 Hz
Zużycie mocy
90W (230 V prąd
zmienny)
0,3W (230 V prąd
zmienny) (w trybie
oszczędzania energii)
Wymiary (ok.)
355 × 75 × 360 mm (s/w/
g), w tym części
wystające
Waga (ok.)
5,9 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy urządzenia
od 5°C do 35°C
Waga (ok.)
5,9 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy urządzenia
od 5°C do 35°C
Wilgotność otoczenia podczas pracy urządzeniaod
5% do 90%
Akcesoria dołączone do zestawuZob. strona 12.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
Słowniczek
Album
Fragment muzyki lub obrazu na płycie data
CD zapisany w formacie MP3 lub JPEG.
Dolby Digital
Ten format dźwięku stworzony dla kin jest
bardziej zaawansowany niż format Dolby
Surround Pro Logic. W tym formacie
głośniki surround odtwarzają dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania głębokich
basów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1” ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu głębokiego basu). W
celu uzyskania lepszej separacji kanałów
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Co więcej,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
dwukanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
przestrzennego o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
x Tryb Film (Movie)
Tryb Film (Movie) znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Powoduje on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
72PL
DVD
Tryb Muzyka (Music) jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
Płyta umożliwiająca zapisywanie do 8 godzin
ruchomych obrazów, mimo zachowania tej
samej średnicy, co płyta CD.
Pojemność jednowarstwowej, jednostronnej
płyty DVD, wynosząca 4,7 GB (gigabajtów),
jest 7 razy większa od pojemności płyty CD.
Ponadto pojemność dwuwarstwowej,
jednostronnej płyty DVD wynosi 8,5 GB,
płyty DVD jednowarstwowej, dwustronnej 9,4 GB, a płyty DVD dwuwarstwowej i
dwustronnej - 17 GB.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 2, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około
1/40 pierwotnego rozmiaru. W standardzie
DVD stosowana jest także technologia
zmiennej szybkości kodowania, za pomocą
której zmienia się przydzielane dane zgodnie
ze statusem obrazu.
Dane audio są zapisywane w formacie Dolby
Digital oraz w formacie PCM, co umożliwia
uzyskanie bardziej realistycznego dźwięku.
Ponadto wraz z płytą DVD pojawiły się
różne zaawansowane funkcje, takie jak
możliwość oglądania scen pod różnymi
kątami, obsługa wielu języków i funkcje
kontroli rodzicielskiej.
Dolby Surround Pro Logic
Będąc jedną z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci
dwukanałowej. W porównaniu z
wcześniejszym systemem Dolby Surround,
system Dolby Surround Pro Logic zapewnia
bardziej naturalne wypełnienie przestrzeni i
bardziej precyzyjną lokalizację dźwięków.
Aby w pełni wykorzystać zalety systemu
Dolby Surround Pro Logic, należy
dodatkowo wyposażyć urządzenie w parę
głośników surround i głośnik środkowy.
Głośniki surround odtwarzają dźwięk
monofoniczny.
DTS
Technologia cyfrowej kompresji audio
opracowana przez Digital Theater Systems,
Inc. Technologia ta jest zgodna z 5.1kanałowym dźwiękiem przestrzennym. W
tym formacie występują stereofoniczne
kanały tylne i wydzielony kanał dla
subwoofera. DTS umożliwia wykorzystanie
tych samych 5.1 kanałów wysokiej jakości
cyfrowego dźwięku. Dobra separacja
kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
Informacje dodatkowe
x Tryb Muzyka (Music)
Funkcja obsługi wielu języków
Kilka języków dla ścieżek dźwiękowych lub
napisów dialogowych w filmach nagranych
na niektórych płytach DVD.
Funkcja oglądania scen pod różnymi
kątami
Różne kąty lub „punkty widzenia” kamery
wideo dla scen nagranych na niektórych
płytach DVD.
Kod regionu
System ten jest stosowany do ochrony praw
autorskich. Numer kodu regionu jest
przypisany do każdego urządzenia DVD lub
płyty DVD zgodnie z regionem ich
sprzedaży. Każdy kod regionu jest widoczny
na obudowie urządzenia oraz na
opakowaniu płyty. Urządzenie może
odtwarzać płyty z odpowiednim kodem
regionu. Urządzenie może także odtwarzać
ciąg dalszy
73PL
płyty oznaczone symbolem „ ALL ”. Nawet
jeśli kod regionu nie jest widoczny na płycie
DVD, ograniczenie regionalne może być
nadal aktywne.
Kontrola rodzicielska
Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
według wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Ograniczenie to jest
uzależnione od danej płyty. Jego włączenie
może całkowicie uniemożliwić odtwarzanie
lub spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
Sterowanie odtwarzaniem (PBC)
Sygnały zakodowane na płytach VIDEO CD
(wersja 2.0) w celu sterowania
odtwarzaniem.
Używając ekranów menu zapisanych na
płytach VIDEO CD z funkcjami PBC,
można korzystać z prostych programów
interaktywnych, programów z funkcjami
wyszukiwania itd.
Plik
Wybór obrazu na płycie z danymi
zawierającej pliki obrazu w formacie JPEG.
Program nagrany w technice filmowej,
program nagrany w technice wideo
Płyty DVD mogą być zaklasyfikowane jako
programy nagrane w technice filmowej lub
wideo. Płyty DVD nagrane w technice
filmowej zawierają takie same obrazy (24
klatki na sekundę), jakie pokazywane są w
kinach. Płyty DVD nagrane w technice
wideo, na przykład sztuki telewizyjne lub
komedie sytuacyjne, odtwarzają obrazy z
szybkością 30 klatek (lub 60 pól) na sekundę.
Rozdział
Fragment tytułu zawartego na płycie DVD.
Tytuł składa się z kilku rozdziałów.
Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcjami PBC
(sterowanie odtwarzaniem) ekrany menu,
filmy i obrazy nieruchome są podzielone na
części nazywane „scenami”.
74PL
Super Audio CD
Ten format zapisu dźwięku jest oparty na
dotychczasowych standardach płyt audio
CD, ale zawiera większą ilość informacji,
przez co umożliwia uzyskanie dźwięku
wyższej jakości. Istnieją trzy rodzaje płyt:
jednowarstwowe, dwuwarstwowe i
hybrydowe. Płyta hybrydowa zawiera
informacje zapisane zarówno w standardzie
audio CD, jak i Super Audio CD.
Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki na
płycie DVD, film itp. w przypadku płyty z
materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyty z materiałem audio.
Utwór
Ścieżka filmu lub utworu muzycznego na
płytach Super Audio CD, CD, VIDEO CD
lub MP3. Album składa się z kilku utworów
(tylko dla formatu MP3).
VIDEO CD
Płyta kompaktowa zawierająca zapis
ruchomych obrazów.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 1, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około
1/140 pierwotnego rozmiaru. Dzięki temu,
płyta VIDEO CD o średnicy 12 cm może
zawierać do 74 minut ruchomych obrazów.
Płyty VIDEO CD zawierają także zapis
dźwięku. Dźwięki spoza zakresu słyszalnego
przez człowieka są skompresowane, podczas
gdy dźwięki słyszalne są zapisywane bez
kompresji. Płyty VIDEO CD mogą
pomieścić 6 razy więcej informacji audio niż
konwencjonalne płyty audio CD.
Istnieją dwie wersje płyt VIDEO CD.
• Wersja 1.1: Można odtwarzać jedynie
ruchome obrazy i dźwięki.
• Wersja 2.0: Można odtwarzać nieruchome
obrazy wysokiej rozdzielczości oraz
korzystać z funkcji PBC.
To urządzenie jest zgodne z obiema
wersjami.
Indeks części i elementów sterujących urządzenia
Więcej informacji można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Panel przedni
I/1
I Pokrętło głośności (22, 66)
J FUNCTION (funkcja) (22, 55, 57)
C Szuflada odtwarzania (22)
K Gniazdo PHONES (słuchawkowe) (22)
D A (otwórz/zamknij) (22)
L ./>, PREV/NEXT (poprzedni/
następny), PRESET (zaprogramowane)
–/+ (23, 56)
E H (odtwarzaj) (22)
F X (pauza) (23)
G x (zatrzymanie) (23)
M
Informacje dodatkowe
A "/1 (zasilanie) (22)
B Wskaźnik STANDBY (22)
(czujnik zdalnego sterowania) (12)
H Wyświetlacz panelu przedniego (76)
ciąg dalszy
75PL
Wyświetlacz panelu przedniego
Podczas odtwarzania płyty DVD
Bieżący tryb
Stan odtwarzania
NTSC ALBM TUNED SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1 STEREO ; DIGITAL
MP3 PBC
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT DYNAMIC BASS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Bieżący numer tytułu
Czas odtwarzania
Bieżący format dźwięku
przestrzennego
Bieżący efekt dźwiękowy
Bieżący format dźwięku
przestrzennego
Bieżący numer rozdziału
kHz
MHz
Podczas odtwarzania płyt Super Audio CD, CD, VIDEO CD lub plików MP3
Bieżący tryb
Świeci się podczas
odtwarzania z funkcją PBC
(dotyczy tylko płyt VIDEO CD)
Stan odtwarzania
Świeci się gdy na płycie
zapisane są nazwy albumów
Numer bieżącego utworu
NTSC ALBM TUNED SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1 STEREO ; DIGITAL
MP3 PBC
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT DYNAMIC BASS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP MULTI
DTS
kHz
MHz
Bieżący efekt dźwiękowy
Bieżący dźwięk
Świeci się gdy urządzenie odtwarza
płytę w miejscu gdzie została ona
zapisana w trybie wielokanałowym
(tylko Super Audio CD)
Czas odtwarzania
Podczas słuchania audycji radiowych
NTSC ALBM TUNED SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1 STEREO ; DIGITAL
MP3 PBC
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT DYNAMIC BASS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Bieżące pasmo
Bieżąca stacja
76PL
Odtwarzanie monofoniczne/
efekt stereofoniczny
Efekt dźwiękowy
Zaprogramowany numer
kHz
MHz
Podczas odtwarzania płyty JPEG
Stan odtwarzania
NTSC ALBM TUNED SLEEP EFFECT
PGM
SHUF REP 1 STEREO ; DIGITAL
MP3 PBC
MONO PRO LOGIC
SACD V CD
NIGHT DYNAMIC BASS
TITLE
TRK
ALBM
CHAP HULTI
DTS
Numer bieżącego pliku
Bieżący tryb
Świeci się gdy na płycie
zapisane są nazwy albumów
kHz
MHz
Informacje dodatkowe
ciąg dalszy
77PL
Panel tylny
CENTER
FRONT R
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
AUDIO IN
EURO AV
WOOFER
FRONT L
L
L
R
R
VIDEO 1
VIDEO 2
AM
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
FM
SURR
R
A Gniazda głośnikowe (13)
E Gniazda AM (16)
B Gniazda VIDEO 1 ANALOG OUT
(wyjście analogowe video 1) (18)
F Gniazda EURO AV OUTPUT (TO TV)
(wyjście euro AV (do TV)) (18)
C Gniazda VIDEO 1 ANALOG IN
(wejście analogowe video 1) (18)
G Gniazda FM 75Ω COAXIAL
(FM 75Ω koncentryczne) (16)
D Gniazda VIDEO 2 ANALOG IN
(wejście analogowe video 2) (18)
78PL
75
SURR
L
J SUBTITLE (napisy) (48)
Pilot
K VOL +/– (gł +/–) (54, 57)
L ./>, PREV/NEXT (poprzedni/
następny), TV CH –/+ (prog. TV –/+),
PRESET –/+ (zaprogramowane –/+)
(25, 54, 57)
M H PLAY/SELECT (odtwarzanie/
wybór) (22, 25, 29, 31, 31)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
N DVD TOP MENU/ALBUM– (menu
główne DVD/album–) (24, 26, 28)
O DVD DISPLAY (ekran DVD) (26, 28, 32,
35, 40, 42, 47, 48)
P C/X/x/c/ENTER (wprowadź) (24, 26,
28, 29, 31, 35, 35, 42, 47, 48, 49, 56)
Q DVD SETUP (konfiguracja DVD) (50, 60)
R "/1 (tryb oczekiwania) (22, 56)
S DISPLAY (wyświetlacz)(37, 40, 57)
U MUTING (wyciszenie) (23)
V NIGHT MODE (tryb nocny) (46)
W AUTO FORMAT DIRECT
(odczyt wejściowego synału audio) (44)
X SOUND FIELD +/–
(pole akustyczne +/–) (44, 45)
Y Przyciski numeryczne (24, 29, 35, 47,
49, 54)
Informacje dodatkowe
T DYNAMIC BASS (dynamiczny bas) (46)
Z FUNCTION (funkcja) (22, 55, 57)
wj TUNER/BAND (tuner/pasmo) (56, 57)
Uwaga
Pilot świeci w ciemnościach. Aby uzyskać ten
efekt, należy go na chwilę wystawić na działanie
światła.
A TV [/1 (włączony/tryb oczekiwania)
(54)
wk ENTER (wprowadź) (54)
wl Przełącznik COMMAND MODE (tryb
sterowania) (12, 54)
e; m/M/ /
SLOW (zwolnione),
TUNING –/+ (strojenie –/+)
(34, 56)
ez
x STOP (zatrzymanie) (25, 49)
B SLEEP (uśpienie) (59)
es X PAUSE (pauza) (23)
C TV/VIDEO (54)
ed DVD TOP MENU/ALBUM+ (menu
główne DVD/album+) (24, 26, 28)
D PLAY MODE (tryb odtwarzania)(29, 31)
E TUNER MENU (menu tunera) (56)
ef O RETURN (powrót) (25, 26, 28, 49, 60)
F REPEAT/FM MODE (tryb powtarzania/
FM) (29, 32, 57)
eg DIMMER (przyciemnianie) (59)
G CLEAR (wyczyść) (29, 31, 32, 35)
H AUDIO (42)
I ANGLE (kąt) (47)
79PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F) standard.
80PL
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nie określony
Lista menu konfiguracji DVD
Przy użyciu menu konfiguracji DVD można ustawić następujące elementy.
Kolejność wyświetlanych elementów może się różnić od wyświetlanych w rzeczywistości.
LANGUAGE SETUP
SCREEN SETUP
OSD
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać).
TV TYPE
DVD MENU
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać).
SCREEN SAVER
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać).
SUBTITLE
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać).
LINE
SPEAKER SETUP
SIZE
CUSTOM SETUP
PARENTAL
CONTROL
TRACK
SELECTION
AUDIO
DRC
DATA CD
PRIORITY
JPEG DATE
LEVEL
OFF
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD
USA
OTHERSt
CHANGE PASSWORD
OFF
AUTO
OFF
STANDARD
MAX
MP3
JPEG
DISTANCE
LEVEL
BALANCE
TEST
TONE
FRONT
CENTER
YES
YES
NONE
SURROUND YES
NONE
SUBWOOFER YES
FRONT
1,0m – 7,0m
1,0m – 7,0m
CENTER
1,0m – 7,0m
SURROUND
CENTER
–6 dB – +6 dB
SURROUND –6 dB – +6 dB
LEFT
SURROUND –6 dB – +6 dB
RIGHT
SUBWOOFER –6 dB – +6 dB
FRONT
6 stopni w lewo lub
w prawo
OFF
ON
Informacje dodatkowe
AUDIO
BACKGROUND
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
RESET
YES
NO
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
YYYY/DD/MM
81PL
Indeks
Numeryczne
J
R
16:9 62
4:3 LETTER BOX 62
4:3 PAN SCAN 62
JPEG 27
JPEG DATE 65
Radio 57
RDS 58
REPEAT/FM MODE 32, 57
RESET 61
Rodzaje używanych płyt 6
Rozdział 6, 74
Rozwiązywanie problemów
68
A
ALBUM 26, 35
Album 6, 72
ANGLE 47
AUDIO 42, 61
AUDIO DRC 64
B
BACKGROUND 63
BALANCE 66
Baterie 12
C
CHAPTER 36
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 49
CUSTOM SETUP 64
D
DATA CD PRIORITY 64
DIMMER
(PRZYCIEMNIANIE) 59
DISPLAY 37
DISTANCE 66
Dolby Digital 72
Dolby Surround Pro Logic 73
DTS 73
DVD 73
DVD MENU 61
DYNAMIC BASS 46
E
Ekran konfiguracji 60
F
Funkcja obsługi wielu
języków 42, 73
Funkcja oglądania scen pod
różnymi kątami 47, 73
I
Indeks 6
INDEX 36
82PL
K
Kod regionu 7, 73
L
LANGUAGE SETUP 61
LEVEL 66
LINE 63
M
Menu ekranowe
Wyświetlanie Menu
sterowania 10
Menu sterowania 10
MP3 26
MUTING 23
N
NIGHT MODE 46
O
Obchodzenie się z płytami 9
Odtwarzanie ciągłe
CD/VIDEO CD/Super
Audio CD/DVD/MP3 22
Odtwarzanie losowe 31
Odtwarzanie programu 29
Odtwarzanie z funkcją PBC
25, 74
OSD 61
Oszczędność energii 22
P
Panel przedni 75
Panel tylny 78
PARENTAL CONTROL 50,
64, 74
Pilot 12, 54, 79
PLAY MODE 29, 31
Plik 6, 74
Podłączanie anten 16
Podłączenie odbiornika
telewizyjnego i
magnetowidu 18, 20
Podłączenie zestawu
głośnikowego 13
Pokaz slajdów 35
Pole akustyczne 44
S
Scena 6, 74
SCENE 10
SCREEN SAVER 63
SCREEN SETUP 62
SHUFFLE 31
SIZE 65
Skanowanie 34
SLEEP 59
Slow-motion 34
SPEAKER SETUP 65
SUBTITLE 61
Super Audio CD 74
Szybkie przewijanie do
przodu 34
Szybkie przewijanie do tyłu
34
T
TEST TONE 67
TIME SEARCH 35
TITLE 35
TRACK 35
TRACK SELECTION 64
TUNER MENU 56
TV TYPE 62
Tytuł 6, 74
U
Utwór 6, 74
V
VIDEO CD 74
W
Wyświetlacz panelu
przedniego 76
Wznowienie odtwarzania 23
Z
Zaprogramowane stacje 56
Zwięzła instrukcja obsługi pilota
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
G
H
I
J
K
L
Uwaga
W pilocie urządzenia zastosowano sygnały
sterujące wspólne dla innych urządzeń
DVD firmy Sony.
Z tego względu, w zależności od użytego
przycisku, na wysyłane sygnały mogą
reagować inne urządzenia DVD firmy
Sony.
Wskazówka
Działanie przycisków umieszczonych w
przyciemnionej części pilota uzależnione
jest od położenia przełącznika
COMMAND MODE. Tekst napisany
kursywą odnosi się do ustawienia
przełącznika w pozycji TV.
A
B
C
D
E
Służy do włączania lub
wyłączania telewizora.
Umożliwia wyłączenie
urządzenia o określonej
godzinie.
Umożliwia zmianę trybu
wejściowego odbiornika TV.
Służy do wyboru trybu
odtwarzania programowego
lub trybu odtwarzania w
kolejności losowej.
Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia zapisanie
zaprogramowanej stacji w
pamięci urządzenia.
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Sony Corporation Printed in Korea
Płyta: Umożliwia wyświetlanie
ekranu “REPEAT” na ekranie
telewizora.
Radio: Służy do przełączania
opcji odbioru monofonicznego
lub stereofonicznego w
zakresie FM.
Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia powrót do
odtwarzania w trybie ciągłym
itp.
Służy do zmiany dźwięku
podczas odtwarzania płyty
DVD lub VIDEO CD.
Służy do zmiany kąta podczas
odtwarzania płyty DVD.
Umożliwia wyświetlenie menu
“SUBTITLE” na ekranie
Menu sterowania.
Służy do ustawiania poziomu
głośności SYSTEM. TV : Służy
do ustawiania poziomu
głośności odbiornika TV.
./>, PREV/NEXT :
Naciskanie tych przycisków
powoduje przejście do
następnego albo poprzedniego
rozdziału lub utworu. PRESET
–/+ : Przyciski te służą do
przeszukiwania wszystkich
zaprogramowanych stacji.
TV CH –/+ : Przyciski te służą
do wybierania kanałów TV.
Służy do odtwarzania płyty.
Służy do wyświetlania menu
tytułów na ekranie telewizora.
MP3/JPEG: Umożliwia wybór
albumów
Umożliwia wyświetlanie Menu
sterowania na ekranie
odbiornika TV w celu
ustawienia lub regulacji
różnych parametrów.
Umożliwia wybór i
zatwierdzenie wybranych
elementów lub ustawień.
Umożliwia wyświetlanie
ekranu ustawień na ekranie
odbiornika TV w celu
ustawienia lub regulacji
różnych parametrów.
Służy do włączania i wyłączania
zasilania urządzenia.
Umożliwia przełączanie
elementu wyświetlanego na
wyświetlaczu.
Brzmienie basu ulega
znacznemu wzmocnieniu.
Służy do wyciszania dźwięku.
V
W
X
Y
Z
wj
wk
wl
e;
ea
es
ed
ef
eg
Powoduje, że dźwięk jest
czystszy przy niskim poziomie
natężenia.
Służy do bezpośredniej zmiany
“A.F.D AUTO”.
Umożliwia wybór pola
akustycznego.
Umożliwiają wybór elementów
ustawień. TV : Umożliwiają
wybór numerów kanałów.*
Umożliwia wybór urządzenia
zestawu, które ma być
używane.
Umożliwia wybór zakresu AM
lub FM.
Naciśnięcie tego przycisku
powoduje zatwierdzenie
danych elementów lub
ustawień. TV : Naciśnij po
wybraniu numeru kanału.
Umożliwia przełączanie źródła
sygnału wejściowego
odbiornika TV między
sygnałem TV a SYSTEM.
m/M (SCAN) : Przyciski te
służą do odszukania miejsca na
odtwarzanej płycie podczas
monitorowania obrazu.
/
SLOW : Służy do
odtwarzania płyty w
zwolnionym tempie w trybie
pauzy.
TUNING –/+ : Służy do
przeszukiwania wszystkich
dostępnych stacji radiowych.
Umożliwia zatrzymanie
odtwarzania płyty.
Służy do wstrzymywania
odtwarzania płyty.
Umożliwia wyświetlanie menu
DVD na ekranie telewizora.
MP3/JPEG: Umożliwia wybór
albumów
Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia powrót do
poprzednio wybranego ekranu
itp.
Umożliwia dwustopniową
zmianę jasności wyświetlacza.
* W zależności od producenta
telewizora, możliwy jest następujący
sposób. Aby wprowadzić liczbę
dwucyfrową, należy nacisnąć
przycisk -/--, a następnie
wprowadzić liczbę. (np. dla kanału
25, naciśnij -/--, a następnie 2 i 5.)
Download PDF

advertising