Sony | MZ-E10 | Sony MZ-E10 Bruksanvisning

B Olika spelsätt
3-247-809-62(1)
Portable MiniDisc Player
Allra först
Spelning av en minidisk
1 Skjut över omkopplaren BUILT-IN
1 Sätt in en minidisk.
BATTERY till ON-läge.
Bruksanvisning
1 Skjut OPEN-knappen åt
sidan för att öppna locket.
Skyddet för det inbyggda uppladdningsbara litiumjon-batteriet frigörs, ström matas till
MD-spelaren och det blir möjligt att ladda upp det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
Fjärrkontrollen
Ljudnivåkontroll VOL +, –
HOLD
DISPLAY
1
x
Medan du spelar den melodi du vill
märka, skall du hålla kontrollreglaget
nedtryckt under 2 sekunder eller mer.
Kontrollreglage (.•u/ENT•>)
2
MZ-E10
Sony Corporation © 2003 Printed in Japan
VARNING
Utsätt inte denna apparat för regn och fukt, och
undvik på så sätt risken för brand och/eller
elektriska stötar.
Placera enheten på en plats med god ventilation. Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.
MD-spelarens
undersida
TITTA INTE RAKT IN I STRÅLEN OCH BETRAKTA INTE STRÅLEN MED HJÄLP AV
OPTISKA INSTRUMENT.
Information
SÄLJAREN ÄR UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ANSVARIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA,
ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖRLUSTER ELLER KOSTNADER
SOM UPPSTÅR PGA. DEFEKT PRODUKT ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV DEN.
CE-märkningens giltighet begränsas till de länder där den lagligen genomdrivs, främst EEA
länderna (europeiska ekonomiska området).
2
5-funktioners kontrollknapp
( . • > N • x)
VOL–
VOL+
batteriet.
Indikatorn ”3-color info-LED” (3-färgad
info-lysdiod) börjar lysa röd när
laddningen startar.
x
Nätadapter
VOL +
. x >N
Kontrollreglage (.•u/ENT•>)
b
VOL –
1
Tryck upprepade gånger på P MODE/
.
Varje gång du trycker på knapp,
ändras spelningsfunktionen på
följande sätt:
1 Tryck på kontrollreglaget (u) på fjärrkontrollen. (Tryck mot > N på
MD-spelaren.)
Indikator för spelningsfunktion
Ett kort pipljud hörs i hörlurarna/öronmusslan. Lysdioden tänds.
Indikatorn för ljudnivå tänds på displayen, så att du kan kontrollera
ljudnivån.
”CHG:– –min” visas när laddningen startar.
När MD-spelaren sätts i stället för batteriuppladdning, börjar indikatorn ”3-color infoLED” att lysa röd och då startar uppladdningen.
Tryck på x för att stoppa minidiskspelningen.
Ett långt pipljud hörs i hörlurarna/öronmusslan.
• När indikatorn ”3-color info-LED” släcks efter en kort stund
Detta betyder att det inbyggda uppladdningsbara batteriet är tillräckligt uppladdat
(batteriet är laddat vid leveransen).
• När ”CHG:– –min” tänds på fjärrkontrollens display
Detta är den återstående laddningstiden. Det tar vanligtvis ca. en timme att ladda upp ett
helt tomt batteri tillräckligt. När indikatorn ”3-color info-LED” på MD-spelaren och på
displayen på fjärrkontrollen slocknar, har batteriet laddats upp till ca. 80 %. Batteriet är helt
uppladdat efter ca. två och en halv timme.
Minidiskspelning startar från den punkt, där du senast stoppade spelningen. Om du
vill börja spela minidisken från början, skall du hålla kontrollreglaget (u) på
fjärrkontrollen nedtryckt under 2 sekunder eller mer. (Tryck mot > N under
2 sekunder eller mer på MD-spelaren.)
För att
Göra en paus
Gör så här (pipljud som hörs i hörlurarna/öronmusslan)
Tryck på kontrollreglaget (u) på fjärrkontrollen (kontinuerliga
korta pipljud).
Tryck på kontrollreglaget (u) igen för att fortsätta spela
minidisken.
Observera
• Det kan ta upp till en minut innan lysdioden eller displayen tänds, detta beroende på batteriets
kondition (till exempel om det inbyggda uppladdningsbara batteriet är helt tomt eller ej, etc.).
• Ladda upp batteriet vid en temperatur på mellan 0 och +40 grader. Laddningstiden kan
variera, beroende på den omgivande temperaturen.
z
Det går att spela på och manövrera MD-spelaren och fjärrkontrollen medan batteriet laddas upp.
3 Gör nödvändiga anslutningar och
lås upp kontrollerna.
Hoppa tillbaka till
Skjut kontrollreglaget mot . på fjärrkontrollen (tre korta
melodins början eller till pipljud). (Tryck mot . på MD-spelaren.)
föregående melodi
Hoppa till början av
nästa melodi
HOLD
Till uttaget i
Clips
Flyttning framåt eller
Skjut och håll kvar kontrollreglaget mot . eller > på
bakåt under skivspelning fjärrkontrollen. (Håll nedtryckt mot . eller > på MDspelaren.)
Uppsökning av en viss
punkt medan du håller
ögonen på använd
speltid (Tidssökning)
1)
2)
HOLD
Det kan vara svårt att läsa indikeringarna i teckenfönstret om fjärrkontrollen är fäst
upp och ned med clipset på sin aktuella plats. I så fall kan du fästa clipset i motsatt
riktning enligt bilden nedan.
1
Spelningsfunktion
Display*
Samtliga melodier spelas
(ingenting)
(vanlig spelning) en gång vardera.
2 Fäst clipset i motsatt riktning.
Tryck på kontrollreglaget.
De märkta melodierna börjar spelas, med
början med det lägsta melodinumret.
SHUF
(slumpmässig
spelning)
Samtliga melodier spelas
i slumpmässig ordning.
Melodierna spelas i den
PGM
(programmerad ordning du själv har valt.
spelning)
* Indikatorn för funktionen för gruppspelning
( ) tänds varje gång du spelar en minidisk
med gruppinställningar. Se avsnittet
”Användning av gruppfunktionen” för
ytterligare upplysningar.
Repeterad spelning av en
melodi (Repeat Play)
Du kan använda repeteringsfunktionen för
vanlig minidiskspelning, spelning av en enda
melodi samt slumpmässig spelning och
programmerad spelning.
1
Under spelning med den valda
funktionen, skall du hålla P MODE/
nedtryckt under 2 sekunder eller mer.
” ” tänds på displayen.
Indikator för repeteringsfunktion
2)
Tryck på x och skjut därefter OPEN-knappen åt sidan .
Lysdioden visar just inställd driftfunktion, laddningstillstånd och batteriets kondition. Se
avsnittet ”Allra först” för ytterligare upplysningar om laddningstillstånden. Se avsnittet ”När
skall det inbyggda batteriet laddas upp?” på baksidan för ytterligare upplysningar om batteriets
kondition.
Lysdiodens färg
Drifttillstånd
Röd
Spelning av en minidisk utan gruppinställningar
Grön
Spelning av en minidisk med gruppinställningar
Orange
Flyttning till en annan grupp (Grupphopp)
2
Under spelning skall du trycka
upprepade gånger på P MODE/
”PGM” tänds på displayen.
tills
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget för att välja en melodi
och tryck därefter på kontrollreglaget
för att minneslagra denna melodi.
(Spelning av Märkta melodier spelas i
märkta melodier) deras ordningsföljd.
+ eller –.
Se avsnittet ”Användning av gruppfunktionen” för ytterligare upplysningar.
När du öppnar locket, ändras punkten för spelningsstart till början av den första melodin (utom när
skivinformation har minneslagrats i det personliga minidiskminnet).
Lyssning på melodier i önskad
ordningsföljd (Program Play)
1 (spelning av en En enda melodi spelas en
gång.
enda melodi)
Avslutande av repeterad spelning
Håll P MODE/
eller mer.
nedtryckt under 2 sekunder
Om indikatorn ”3-color info-LED”
Använda clipset på fjärrkontrollen
2
Medan MD-spelaren är i pausfunktionen, skall du skjuta och
hålla kvar kontrollreglaget mot . eller > på
fjärrkontrollen.
Hoppa till början av var Tryck på knappen
10:e melodi (endast
under spelning av en
skiva utan
gruppinställningar1))
Ta bort minidisken
1 Ta bort clipset.
Skjut kontrollreglaget mot > på fjärrkontrollen (två korta
pipljud). (Tryck mot > på MD-spelaren.)
Uppsökning av en viss Medan MD-spelaren är i stoppfunktionen, skall du skjuta och
melodi medan du håller hålla kvar kontrollreglaget mot . eller > på
ögonen på
fjärrkontrollen.
melodinummer
(Indexsökning)
Anslut kontakterna ordentligt
Under spelning skall du trycka
upprepade gånger på P MODE/ , tills
” TrPLAY?” tänds på displayen.
Observera
Samtliga märkningar raderas, om du öppnar
locket.
1
2 Vrid ljudnivåkontrollen mot VOL + eller – på fjärrkontrollen för att justera
ljudnivån. (Tryck mot VOL + eller – på MD-spelaren.)
Ställ för batteriuppladdning
(sett från undersidan)
Grupp 1
Under spelning av den melodi du vill ta bort
märkningen för, skall du hålla
kontrollreglaget nedtryckt under 2 sekunder
eller mer.
Det går att välja mellan olika spelningssätt
med hjälp av knapp P MODE/ på
fjärrkontrollen.
5-funktioners kontrollknapp
Till DC IN 6Vingången
Upprepa steg 1 för att märka andra
melodier.
Du kan märka upp till 20 melodier.
Radering av en märkning
Val av spelningssätt
En del länder har bestämmelser för hur man kasserar sådana batterier som används för denna
produkt. Kontakta den lokala miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller.
VARNING! — OSYNLIG LASERSTRÅLNING AVGES NÄR PRODUKTEN ÄR ÖPPEN.
1
”3-color
info-LED”
z
Genom att trycka på knappen P MODE/
under repeterad spelning, kan du byta den
spelningsfunktion som skall användas för
repeterad spelning.
Under spelning med den valda
funktionen för gruppspelning, skall du
hålla P MODE/ nedtryckt under
2 sekunder eller mer.
Då repeteras spelningen av melodierna
i respektive funktion för
gruppspelning.
Spelningsfunktion
Repeterad spelning av
melodierna inom en
grupp
Display
Denna MD-pelare stöder inte inspelning av
gruppinställningar. Använd en MD-spelare för
inspelning för att tilldela melodier till grupper.
Se avsnittet ”Registrering av grupper med hjälp
av en MD-spelare för inspelning” för ytterligare
upplysningar.
Spelning av en melodi med
gruppspelning
Vid gruppspelning spelas samtliga grupper i
ordningsföljd med början från grupp 1, följt
av icke tilldelade melodier (”Group - -”).
Spelningen avslutas när samtliga melodier
har spelats.
z
Inställningarna för programmerad spelning
bibehålls i minnet, även efter att spelningen är
klar eller har stoppats.
Observera
Alla programinställningar raderas när locket
öppnas.
Gruppfunktionen finns för att möjliggöra
spelning av minidiskar med
gruppinställningar. Gruppfunktionen är
bekväm att använda vid spelning av
minidiskar, på vilka flera skivalbum eller CDsingelskivor har spelats in med MDLPfunktionen (LP2/LP4).
Vad är en minidisk med
gruppinställningar?
MD-spelaren kan spela melodier i enheter
som kallas grupper. Det är melodier som har
spelats in på en minidisk som en del av en
separat grupp, såsom visas här nedan.
Indikatorn ”3-color info-LED” lyser med grön
färg medan en skiva med gruppinställningar
spelas.
PGM
Repeterad spelning av
grupprogram
Under spelning skall du trycka
upprepade gånger på P MODE/
” ” tänds på displayen.
tills
Spelning av grupper i önskad
ordningsföljd (Group Program
Play)
För att spela grupper i en önskad
ordningsföljd, skall du utföra den
manövrering som beskrivs i avsnittet
”Lyssning på melodier i önskad ordningsföljd
(Program Play)”. Du kan programmera upp
till tio grupper. Ordningsföljden för
melodierna inom grupperna kan inte ändras.
Registrering av grupper med
hjälp av en MD-spelare för
inspelning
Hopp till början av en grupp
(Grupphoppning)
Med fjärrkontrollen
Specificering av grupper
Under spelning skall du trycka på
+
eller –.
– hoppar
När du trycker på knappen
MD-spelaren till den första melodin i den
just inställda gruppen. När du trycker på
knappen igen hoppar MD-spelaren till
den första melodin i föregående grupp.
Under grupphoppning blinkar
indikatorn ”3-color info-LED” med
orange färg.
1
2
Ändra minidiskens namn till följande
med hjälp av MD-spelaren för
inspelning.
B
C
[Första spåret i grupp 2]-
Under spelning skall du trycka på
GROUP.
Indikatorn ”3-color info-LED” lyser med
orange färg.
B
A
B
C
//
–
;
Tryck upprepade gånger på
P MODE/ .
Efter vanlig spelning visas följande
spelningsfunktioner:
Spelningsfunktion
Samtliga melodier i
grupperna spelas en
(Vanlig
gruppspelning) gång (börjar från den
första melodin i grupp 1).
Slumpmässig spelning
startar med den grupp
som just är inställd och
fortsätter med de
efterföljande grupperna.
Grupperna spelas i den
PGM
(Grupprogram) ordning du har
specificerat.
Variering av det verkliga
ljudet för att skapa olika
akustikeffekter (VirtualSurround)
1
2
3
Under spelning skall du trycka
upprepade gånger på SOUND för att
välja ”V-SUR”.
Håll SOUND nedtryckt under
2 sekunder eller mer.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget för att välja önskad
surroundljudsfunktion.
A
B
Varje gång du skjuter på
kontrollreglaget, ändras A och B på
följande sätt:
A
B
STUDIO
V-SUR S
4
LIVE
V-SUR L
CLUB
V-SUR C
ARENA
V-SUR A
Tryck på kontrollreglaget för att
aktivera den valda
surroundljudsfunktionen.
Val av klangfärg (6-Band
Equalizer)
1
2
3
Minidisknamn
Melodinummer
Gruppnamn
Separator mellan grupper
Bindestreck som placeras mellan den
första och den sista melodin
Separator mellan melodinummer och
gruppnamn
(Ex.) Gör i ordning följande grupper för
minidisken som heter ”Collections”:
Gruppnamn för melodierna 1-7:
My Favorites“2002winter”
Gruppnamn för melodierna 8-17:
Jun&Tac“sunshine head”
Gruppnamn för melodierna 18-24:
THE NIGHT BUTTERFLYS
Gruppnamn för melodierna 25-32:
Dream World/Kiss Me!
Display
SHUF
(Slumpmässig
spelning inom
grupper)
Du kan variera det verkliga ljudet genom att
skapa olika akustikeffekter, eller ändra ljudet
så att det passar din egen smak och därefter
minneslagra ljudet för senare användning. Du
kan välja mellan följande två effekter.
V-SUR (Virtual-Surround VPT Acoustic
Engine)
Ger dig fyra olika typer av virtuellt
surroundljud.
6-BAND EQUALIZER
Ger dig sex olika klangfärger.
[Namn på grupp 2] // ......
Val av spelningsfunktion för
gruppspelning (Group Play
Mode)
Du kan skräddarsy ljudinställningar i
”CUSTOM1” och ”CUSTOM2”.
1
Utför stegen 1 till och med 3 här ovan och
skjut därefter på kontrollreglaget tills
”CUSTOM1” eller ”CUSTOM2” tänds.
2
3
Tryck på kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget för att välja önskad
frekvens.
Justering av ljudet
(Virtual-Surround • 6-Band
Equalizer)
B
[Sista spåret i grupp 2] ;
Tryck på . eller >.
Modifiering och minneslagring av
ljudet
Frekvens (100 Hz)
Från vänster kan du välja 100 Hz, 250 Hz,
630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz eller 10 kHz.
4
Vrid upprepade gånger på
ljudnivakontrollen för att justera
ljudnivån.
Ljudnivå (+6 dB)
Du kan välja mellan fem ljudnivåer:
–6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB och +6 dB.
5
Upprepa stegen 3 och 4 för att justera
ljudnivån för varje frekvens.
6
Tryck på kontrollreglaget för att mata in
ditt val.
Observera
När du väljer inställningen ”CUSTOM1” eller
”CUSTOM2” för ”SOUND”, begränsas den
maximala ljudnivån till en viss nivå för att
förhindra för kraftigt ljud.
B Övrig manövrering
Att se melodinamnet och
speltiden på displayen på
fjärrkontrollen
Du kan kontrollera melodins eller skivans
namn, melodinummer, använd speltid för
just inställd melodi, antalet melodier
inspelade på minidisken, gruppnamn samt
det totala antalet melodier i en grupp.
A
1
B
Tryck på DISPLAY på fjärrkontrollen.
Varje gång du trycker på DISPLAY,
ändras displayen på följande sätt:
B
A
[Sista spåret i grupp 1] ; [Namn på grupp 1] //
C
1
• Du kan registrera upp till 99 grupper på en
enda minidisk. Det verkliga antalet blir dock
lägre än 99, om du har matat in fler tecken än
vad som är tillåtet för en enda minidisk.
• Det kan hända att gruppfunktionen inte
fungerar korrekt, beroende på
specifikationerna för din MD-spelare för
inspelning.
0;[Minidisknamn] // [Första spåret i grupp 1]-
På MD-spelaren
1
Observera
En MD-spelare för inspelning som har
gruppfunktionen
Se den bruksanvisning som medföljer MDspelaren.
Funktionerna för slumpmässig spelning och
programmerad spelning kan användas som
funktion för gruppspelning.
Användning av
gruppfunktionen
Repeterad slumpmässig
spelning av melodier
inom en grupp
En MD-spelare för inspelning som inte har
gruppfunktionen
Nedanstående procedur ger dig möjlighet att
tilldela melodier till en grupp med hjälp av
funktionen för redigering av minidisknamn.
Upprepa steg 2 för att programmera
fler melodier.
Du kan programmera upp till
20 melodier.
Efter programmeringen av melodierna
skall du hålla kontrollreglaget
nedtryckt under 2 sekunder eller mer.
Hela programmet minneslagras och
spelning startar från den första
melodin.
123
Observera
1
SHUF
Grupp 3
Melodier som inte tilldelades till någon
grupp, betraktas som en del av ”Group - -.”
Melodinummer Programordning
4
Minidisk
Grupp 2
12345 6 7 12345
1
3
1
Efter inställning av grupper
(gruppspelning)
Spelning av endast märkta melodier
GROUP
”3-color info-LED”
2 Ladda upp det uppladdningsbara
Till ett vägguttag
2
2 Spela minidisken.
MD-spelaren behöver normalt strömmatning från det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
Var noga med att göra följande när MD-spelaren används:
— Bibehåll omkopplaren BUILT-IN BATTERY i ON-läge, oavsett vilken strömkälla du
använder.
— Ladda upp det inbyggda uppladdningsbara batteriet innan det har tömts helt.
12131415
Melodierna 1 till och med 5 tilldelas
grupp 1.
Melodierna 8 till och med 12 tilldelas
grupp 2.
Melodierna 13 till och med 15 tilldelas
grupp 3.
Melodierna 6 och 7 har inte tilldelats
till någon grupp.
Den första melodin är inställd för
spelning av märkta melodier.
MD-spelarens undersida
Sätt in minidisken med etikettsidan vänd uppåt. Tryck in
minidisken i pilens riktning på det sätt som bilden visar.
När du driver MD-spelaren via nätadaptern eller med vanliga batterier
Täck inte över apparatens ventilation med tidningar, dukar, gardiner osv. och undvik på så sätt
risken för brand. Ställ inte stearinljus på apparaten.
Ställ inte objekt som innehåller vätska, såsom vasar, på apparaten och undvik på så sätt risken
för brand och/eller elektriska stötar.
Blinkar långsamt
1
Bibehåll omkopplaren i ON-läge. Om du inte tänker använda MD-spelaren under 3
månader eller längre, skall du dock sätta omkopplaren i OFF-läge för att förhindra
att batteriet försämras.
m
+, –
3
”WALKMAN” är ett registrerat varumärke för Sony
Corporation som gäller stereoapparater med hörlurar.
är ett varumärke för Sony Corporation.
1 2 3 4 5 6 7 8
Märkning av melodier
SOUND
3 Stäng locket.
Repeterad spelning med den
valda funktionen för
gruppspelning (Group Repeat
Mode)
Minidisk
Du kan märka melodier på en minidisk och
spela endast dessa melodier. Ordningsföljden
för märkta melodier kan inte ändras.
P MODE/
2 Sätt in en minidisk.
Innan gruppinställningar har gjorts
(vanlig spelning)
Lyssning endast på valda
melodier (Bookmark Play)
Textsträng som matas in
0;Collections//
1–7;My Favorites“2002winter”//
8–17;Jun&Tac“sunshine head”//
18–24;THE NIGHT BUTTERFLYS//
25–32;Dream World/Kiss Me!//
Under spelning skall du trycka
upprepade gånger på SOUND för att
välja ”SOUND”.
Håll SOUND nedtryckt under
2 sekunder eller mer.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget för att välja önskad
SOUND-funktion.
Varje gång du skjuter på
kontrollreglaget, ändras A och B på
följande sätt:
A
B
HEAVY
SOUND H
4
POPS
SOUND
P
JAZZ
SOUND
J
UNIQUE
SOUND
U
CUSTOM1
SOUND
1
CUSTOM2
SOUND
2
Tryck på kontrollreglaget för att
aktivera den valda SOUNDfunktionen.
Avbrytande av manövreringen
Håll knappen DISPLAY eller x nedtryckt
under 2 sekunder eller mer.
z
Radering av inställningen
• Tecknen ”;”, ”/” och ”–” kan användas i ett
gruppnamn.
• Du kan registrera samma gruppnamn mer än
två gånger på samma minidisk.
• Du kan specificera en grupp utan att mata in
något gruppnamn (C) för den.
Skjut upprepade gånger på kontrollreglaget i
steg 1 här ovan, tills indikeringen vid B
slocknar.
A
Melodinummer
B
Melodinummer
Melodinamn
Det totala antalet
melodier i gruppen
Gruppnamn
Det totala antalet
melodier
Skivnamn
Melodinummer
Ljudfunktion
Melodinummer
SP/LP-funktion
Använd speltid
Observera
• Beroende på om du har valt gruppspelning
eller vanlig spelning, driftkonditionerna och
skivinställningarna, kanske du inte kan välja
att visa vissa indikeringar eller också kan
indikeringarna verka annorlunda.
• Under spelning visas indikatorn för SP/LPfunktionen tillfälligt och ersätts därefter av
använd tid för just inställd melodi.
Reducering av
överhoppningar av ljudet
(G-PROTECTION)
Funktionen G-PROTECTION utvecklades för
att skapa en högre nivå av motstånd mot
stötar än för nuvarande MD-spelare, detta för
att möjliggöra användandet av MD-spelaren
medan du träningsjoggar.
Observera
Spelningsljudet kan hoppas över om:
• MD-spelaren utsätts för kraftiga kontinuerliga
stötar.
• En smutsig eller repig minidisk spelas.
BÖvrig manövrering
(forts.)
3
Fjärrkontrollen
Ljudnivåkontroll VOL +, –
HOLD
DISPLAY
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”DPC” tänds på
displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
MD-spelaren kopplas om till
funktionen för inställning av
hastigheten. Välj önskad hastighet
medan du lyssnar på ljudet.
P MODE/
SOUND
x
4
+, –
Kontrollreglage (.•u/ENT•>)
MD-spelarens undersida
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget för att välja önskad
hastighet och tryck därefter på
kontrollreglaget för att mata in denna
hastighet.
”DPC” tänds på displayen.
Inställning av alarmet
(Melody Timer)
Alarmet är ett bekvämt sätt att påminna dig
själv om viktiga tidpunkter, till exempel när
du skall stiga av tåget. Alarmet kan ställas in
för aktivering efter 1 till 99 minuter. Alarmet
aktiveras också medan MD-spelaren inte
används.
Denna manövrering kan utföras med
fjärrkontrollen.
1
2
Avbrytande av manövreringen
Håll knappen DISPLAY eller x nedtryckt
under 2 sekunder eller mer.
3
z
När du öppnar apparatens lock, återgår
spelningshastigheten till den normala
hastigheten (0%).
”3-color
info-LED”
HOLD
5-funktioners kontrollknapp (VOL +, –)
Snabbstart av spelning
(Quick Mode)
Efter att ha tryckt på spelningsknappen eller
har hoppat till en melodi, kan du snabbt
starta spelningen.
Denna manövrering kan utföras med
fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Håll DISPLAY nedtryckt under
2 sekunder eller mer.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”OPTION” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”PowerMode”
tänds på displayen och tryck därefter
på kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”QUICK” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget för att mata in ditt val.
”QUICK” tänds på displayen.
Avbrytande av manövreringen
Håll knappen DISPLAY eller x nedtryckt
under 2 sekunder eller mer.
Observera
När du använder digital stigningskontroll, kan
du höra störningsljud eller ekoljud under
spelningen.
Minneslagring av
inställningarna för olika
minidiskar (Personal Disc
Memory)
Inställningar för en minidisk kan
minneslagras. När de har minneslagrats tänds
”PERSONAL” på displayen, och
inställningarna plockas fram samt används
varje gång denna minidisk sätts in.
Följande inställningar kan minneslagras:
• Ljudnivå
• Play mode
• Program setting
• Virtual surround/6-band equalizer
• Playback speed (Digital Pitch Control)
• Bookmark
Denna manövrering kan utföras med
fjärrkontrollen.
1
2
3
Radering av inställningen
Välj ”NORMAL” i steg 4 här ovan.
Håll DISPLAY nedtryckt under
2 sekunder eller mer.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”USEFUL” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”PERSONAL”
tänds på displayen och tryck därefter
på kontrollreglaget.
”Entry?” börjar blinka på displayen.
Observera
• När du väljer ”QUICK” som driftfunktion,
fortsätter MD-spelaren att vara påslagen även
om inget visas på displayen. Detta betyder att
batteriets driftförmåga sänks. På grund av
detta rekommenderar vi att du laddar upp
batteriet varje dag.
• Om MD-spelaren inte manövreras alls
(inklusive öppning och stängning av locket)
under 17 timmar, stängs MD-spelaren av
automatiskt. På grund av detta kommer inte
MD-spelaren att reagera snabbt nästa gång du
startar spelning eller utför annan manövrering.
Apparaten återgår dock senare åter till
snabbfunktionen.
Ändring av
spelningshastighet
(Digital Pitch Control)
Funktionen för hastighetskontroll är
användbar vid språkstudier och andra syften.
Denna funktion ändrar spelningshastigheten
utan att ändra ljudets tonhöjd.
Spelningshastigheten kan ändras i 13 steg
från +100% till –50% jämfört med den
normala hastigheten. Denna manövrering kan
utföras med fjärrkontrollen.
1
2
Under spelning skall du hålla
DISPLAY nedtryckt under 2 sekunder
eller mer.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”USEFUL” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
4
4
5
6
Radering av information som har
minneslagrats i det personliga
minidiskminnet
Sätt in den skiva, vars information du vill
radera och kontrollera dess innehåll. Efter
steg 3 här ovan, skall du skjuta upprepade
gånger på kontrollreglaget så att ”Erase?”
börjar blinka på displayen. Tryck därefter på
kontrollreglaget för att mata in ditt val.
”Erase OK” tänds på displayen och
informationen om skivan raderas.
Om du försöker att radera informationen för
en skiva som aldrig har minneslagrats, tänds
”No Entry!” på displayen.
Observera
• Inställningar kan lagras för upp till 20 skivor.
Alla inställningar som därefter minneslagras,
ersätter inställningarna för minidisken med det
äldsta datumet för spelning.
• Om du använder en annan MD-spelare för
inspelning för att redigera eller lägga till
melodier på en minidisk, vars inställningar har
minneslagrats i denna MD-spelare, känns
minidisken inte längre igen av denna MDspelare och den minneslagrade informationen
blir oanvändbar.
3
4
Håll DISPLAY nedtryckt under
2 sekunder eller mer.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”USEFUL” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”M–TIMER”
tänds på displayen och tryck därefter
på kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”ON” tänds på
displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
, tänds.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”AVLS” tänds på
displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”AVLS ON” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget för att mata in ditt val.
”AVLS ON” tänds på displayen.
Aktivering av AVLS-funktionen från
MD-spelaren
Under spelning skall du skjuta HOLD i
riktning mot B. Medan du därefter trycker
mot VOL –, skall du skjuta HOLD åt det
andra hållet.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget för att välja önskad
melodi och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Display
Alarmljud
”TIMER 1”
Klassisk musik 1
”TIMER 2”
Klassisk musik 2
”TIMER 3”
Klassisk musik 3
I steg 1 här ovan skall du på fjärrkontrollen
välja ”AVLS OFF” i steg 4 här ovan och
därefter trycka på kontrollreglaget.
Under pågående spelning skall du på MDspelaren skjuta HOLD i riktning mot B.
Medan du därefter trycker mot VOL +, skall
du skjuta HOLD åt det andra hållet.
Håll knappen DISPLAY eller x nedtryckt
under 2 sekunder eller mer.
Kontroll av återstående tid tills
alarmet aktiveras
Stoppa spelningen. Efter en kort stund visas
den återstående tiden på displayen. Utför
stegen 1 till och med 6 igen, om du vill visa
den återstående tiden under spelning eller
paus.
Välj ”OFF” i steg 4 här ovan.
Avstängning av alarmet
Tryck på vilken knapp som helst för att
stänga av alarmet.
z
• Om du avslutar manövreringen med steg 4,
används den föregående inställningen
automatiskt.
• När larmet har hörts under en minut, avbryts
det automatiskt och alarminställningen
raderas. Om alarmet avbryts i
stoppfunktionen, stängs apparaten av
automatiskt 10 sekunder efter att alarmet har
avbrutits. Om alarmet avbryts under
minidiskspelning, fortsätter spelningen utan
avbrott.
Observera
Timern börjar räkna från det ögonblick du väljer
”ON” i steg 4. Om du ändrar alarminställningen
i steg 6, börjar timern räkna tiden igen för den
nya alarminställningen.
2
4
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”OPTION” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”BEEP” tänds på
displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”BEEP OFF”
tänds på displayen och tryck därefter
på kontrollreglaget för att mata in ditt
val.
Avbrytande av manövreringen
Håll knappen DISPLAY eller x nedtryckt
under 2 sekunder eller mer.
Radering av inställningen
Under spelning skall du hålla
DISPLAY nedtryckt under 2 sekunder
eller mer.
2)
Med hjälp av denna funktion kan du
maximera användningstiden för batteriet.
Strömförbrukningen minskas genom att
bibehålla indikatorn ”3-color info-LED” släckt
hela tiden, samt genom att displayen släcks
när ingen manövrering har utförts under en
viss tid.
Denna manövrering kan utföras med
fjärrkontrollen.
1
4
Håll DISPLAY nedtryckt under
2 sekunder eller mer.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”OPTION” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”PowerMode”
tänds på displayen och tryck därefter
på kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”PowerSave”
tänds på displayen och tryck därefter
på kontrollreglaget för att mata in ditt
val.
Indikatorn ”3-color info-LED”
slocknar.
Avbrytande av manövreringen
Håll knappen DISPLAY eller x nedtryckt
under 2 sekunder eller mer.
Tändning av indikatorn „3-color
info-LED”
Välj ”NORMAL” i steg 4 här ovan.
33
Bortslängning av MD-spelaren
Om hantering
Innan du slänger bort MD-spelaren, skall du
ta bort det inbyggda uppladdningsbara
batteriet i miljöskyddande syfte.
• Du får inte tappa MD-spelaren i marken eller
stöta till den. Då kan MD-spelaren börja
fungera fel.
• Drag inte i ledningen till fjärrkontrollen eller
hörlurarna/öronmusslan.
• Placera inte MD-spelaren på följande platser:
— En plats som är mycket varm (över
60 grader)
— En plats som utsätts för direkt solljus eller
är nära ett element
— I en bil med rutorna stängda (i synnerhet
på sommaren)
— På en fuktig plats som till exempel ett
badrum
— Nära en källa för elektromagnetiska fält,
som till exempel en magnet, högtalare eller
TV-mottagare
— På en dammig plats
40
Uppmätt med den strömsnåla funktionen aktiverad
(se avsnittet ”För att spara batteriström”).
Uppmätt i överensstämmelse med JEITAstandard (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) (med
användning av en Sony minidisk i MDW-serien).
Med ett fullt laddat batteri
Batteriets användningstid kan bli kortare än den
specificerade, beroende på sättet för användning
och temperaturen där MD-spelaren används.
• Skruva inte bort skruven utom när du skall
slänga bort MD-spelaren.
• Innan du tar bort det inbyggda
uppladdningsbara batteriet, skall du förvissa
dig om att det är helt tomt.
Gör på följande sätt för att ta bort det
inbyggda uppladdningsbara batteriet.
Använd en smal tång vid borttagningen av
batteriet.
1 Skjut över omkopplaren BUILT-IN BATTERY
på sidan av MD-spelaren till OFF-läge.
Om värmebildning
Värme kan byggas upp inne i MD-spelaren,
när den laddas upp eller används under en
längre tid, men det betyder inte att fel har
uppstått.
Användning av ett vägguttag
Du kan använda MD-spelaren även om
batteriet har tagit slut. För att göra detta skall
du ansluta stället för batteriuppladdning till
ett vanligt vägguttag med hjälp av
nätadaptern och därefter sätta MD-spelaren i
uppladdningsstället.
2 Skruva bort skruven till höger om
omkopplaren BUILT-IN BATTERY.
Att tända/släcka
bakgrundsbelysningen för
fjärrkontrollens display
Du kan ställa in bakgrundsbelysningen för
fjärrkontrollens display.
Denna manövrering kan utföras med
fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Håll DISPLAY nedtryckt under
2 sekunder eller mer.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”OPTION” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”Backlight” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget för att välja en av
följande inställningar:
Inställning
Bakgrundsbelysningen lyser
när du manövrerar med MDspelaren eller fjärrkontrollen,
och släcks automatiskt när
ingen manövrering har
utförts under en viss tid
(fabriksinställning).
ON
Bakgrundsbelysningen lyser
medan MD-spelaren används.
OFF
Bakgrundsbelysningen är
släckt.
5
Tryck på kontrollreglaget för att mata
in din valda inställning.
Medan MD-spelaren används, kan du
kontrollera batteriets laddning med hjälp av
batteriindikatorn på fjärrkontrollen och
indikatorn ”3-color info-LED” på MDspelaren.
Indikatorn på fjärrkontrollen
Batteriets laddning minskar
v
Svagt batteri
v
Batteriet är tomt. Indikatorn ”LOW
BATT” blinkar på displayen och
MD-spelaren stängs av.
Indikatorn ”3-color info-LED” på MDspelaren
Lysdioden tänds.
Det finns
tillräckligt med
batteriström.
v
Lysdioden blinkar långsamt. Batteriets laddning
minskar
v
Lysdioden blinkar snabbt.
Batteriet håller på
att ta slut.
Lysdioden
slocknar snart och
strömmatningen
avbryts.
Observera
• Batteriindikatorn kan visa att batteriet är fullt
laddat, trots att det inte är det. Om du laddar
upp batteriet kortare tid än den föreskrivna
tiden, resulterar detta i att MD-spelarens
användningstid blir kortare.
• En kraftigare eller svagade batteriladdning kan
visas under snabbflyttning framåt eller bakåt,
eller när du använder MD-spelaren på en
mycket kall plats.
MD-spelaren alstrar mekaniska oljud under
användningen. Detta orsakas av MDspelarens strömsnåla system och betyder inte
att fel har uppstått.
• Använd aldrig MD-spelaren, där den utsätts
för kraftigt ljus, extrema temperaturer, fukt
eller vibrationer.
• Linda aldrig in MD-spelaren i någonting,
medan den används tillsammans med
nätadaptern. Värmeuppbyggnaden inne i
MD-spelaren kan leda till felfunktion eller
personskador.
BÖvrig information
Säkerhetsföreskrifter
3 Öppna locket.
För säkerhets skull
• Var noga med att förvara MD-spelaren i den
medföljande skyddsväskan. Om uttagen på
MD-spelaren eller stället för batteriuppladdning
av misstag kommer i kontakt med något
metallföremål, kan en kortslutning uppstå och
MD-spelarens delar börja hettas upp.
• Håll uttagen på MD-spelaren på avstånd från
metallföremål eller metallytor. En sådan
beröring kan orsaka kortslutning mellan
uttagen och leda till en farlig värmeutveckling.
• Sätt aldrig in några främmande föremål i
uttaget DC IN 6V.
• Om du inte skall använda MD-spelaren under
en längre tid, skall du vara noga med att
avskära strömmatningen (nätadaptern eller
stället för batteriuppladdning). När du tar loss
nätadaptern från vägguttaget, skall du fatta i
själva adapterkontakten, aldrig dra i dess
kabel.
Om nätadaptern (för det medföljande
stället för batteriuppladdning)
Om fjärrkontrollen
Den medföljande fjärrkontrollen är endast till
för användning med MZ-E10. Observera
också att MD-spelaren inte kan manövreras
med hjälp av andra fjärrkontroller.
4 Drag upp batterihållaren för att ta bort den.
5 Drag batterilocket nedåt och tag bort locket
samt omkopplardelen.
• För användning i din bostad: Använd den
medföljande nätadaptern. Använd inte någon
annan typ av nätadapter, därför att detta kan
leda till att MD-spelaren börjar fungera fel.
6 Drag strömkretskortet nedåt och lossa det från
det inbyggda uppladdningsbara batteriet och
från MD-spelaren.
Om uppladdning
• Det medföljande stället för
batteriuppladdning kan endast användas
tillsammans med MZ-E10. Det kan inte
användas för uppladdning av några andra
modeller.
• Ladda upp det inbyggda batteriet vid en
temperatur från 0 till 40 grader.
Laddningstiden kan variera i enlighet med den
omgivande temperaturen. (Om den omgivande
temperaturen är låg, blir den erforderliga
uppladdningstiden längre. Detta är en
egenskap för det inbyggda litiumjonbatteriet.)
• Stället för batteriuppladdning och MDspelaren kan bli heta under uppladdningen,
men detta medför ingen fara.
• På grund av batteriets egenskaper, kan
kapaciteten för det inbyggda
uppladdningsbara batteriet bli mindre än
normalt, när det används för första gången
eller efter en lång tid utan användning. I detta
fall skall du ladda upp och ladda ur batteriet
flera gånger. Då återkommer den normala
användningstiden för batteriet.
• Om användningstiden för det inbyggda
uppladdningsbara batterier sjunker till halva
den normala användningstiden, skall du byta
ut batteriet. Kontakta då din närmaste Sonyåterförsäljare.
• Om MD-spelaren inte skall användas under
en längre tid, skall du ta bort apparaten från
stället för batteriuppladdning och lossa
nätadaptern från vägguttaget. Om MDspelaren inte skall användas under 3 månader
eller mer, rekommenderar vi att du också
skjuter omkopplaren BUILT-IN BATTERY (för
det inbyggda uppladdningsbara batteriet) på
sidan av MD-spelaren till OFF-läge.
• Vidrör aldrig minidisken inne i kassetten
direkt. Om du öppnar spärren med våld, kan
minidisken inuti bli skadad.
• Förvara minidiskarna i sina skyddsaskar vid
transport.
• Lägg inte kassetter, där de kan utsättas för
kraftigt ljus, extrema temperaturer, fukt eller
damm.
• Sätt inte fast etiketter utanför det angivna
området på minidiskar. Kontrollera att
etiketten sitter inom det nedsänkta området
på minidisken.
Trafiksäkerhet
Kontaktens polaritet
• Anslut nätadaptern till ett vägguttag som är
lätt åtkomligt. Om du upptäcker något
onormalt med nätadaptern, skall du
omedelbart lossa den från vägguttaget.
Om minidisk-kassetter
Om hörlurar/öronmussla
BStrömkällor
När skall det inbyggda
batteriet laddas upp?
Om mekaniska oljud
Om installationen
Välj ”BEEP ON” i steg 4 här ovan.
Skydd för din hörsel
(AVLS)
1
1)
Observera
För att spara batteriström
(Power Save Mode)
SP Stereo LP2
LP4
(normal) Stereo Stereo
23
Inbyggt
uppladdningsbart
litiumjonbatteri3)
Skjut på HOLD i den riktning som är motsatt
pilarnas riktning.
3
Håll DISPLAY nedtryckt under
2 sekunder eller mer.
Batterityper
3)
1
Display
AUTO
AVLS-funktionen (Automatic Volume
Limiter System) dämpar den maximala
ljudnivån för att skydda din hörsel.
Skjut på HOLD på fjärrkontrollen i
riktning mot >, och skjut på HOLD
på MD-spelaren i riktning mot B.
När du skjuter på HOLD på
fjärrkontrollen, låses kontrollerna på
fjärrkontrollen. När du skjuter på
HOLD på MD-spelaren, låses
kontrollerna på MD-spelaren.
Batteriets användningstid1)
(Enhet: Ca. timmar)(JEITA2))
Frigöring av kontrollerna
2
Tryck på kontrollreglaget för att mata
in inställningen.
Avbrytande av manövreringen
1
Du kan ställa in pipljudet så att det inte hörs,
när MD-spelaren och fjärrkontrollen
manövreras.
Denna manövrering kan utföras med
fjärrkontrollen.
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget för att ställa in önskad
tid.
Varje gång du skjuter på
kontrollreglaget, ändras indikeringen
från ”TIME:01” till ”TIME:99” (1 minut
till 99 minuter) i steg på en minut.
Låsning av kontrollerna
(HOLD)
Avstängning av AVLS-funktionen
3
7
Skjut upprepade gånger på
kontrollreglaget tills ”OPTION” tänds
på displayen och tryck därefter på
kontrollreglaget.
Avstängning av pipljudet
Radering av alarminställningarna
Tryck på kontrollreglaget för att mata
in ditt val.
”Entry OK” tänds på displayen och
inställningarna för skivan
minneslagras i MD-spelaren.
2
v
7 Tag bort kretskortshållaren.
• Använd inte hörlurar/öronmussla medan du
kör bil, cyklar eller använder något annat
motordrivet fordon. Detta kan leda till en
trafikolycka och är dessutom olagligt i många
områden. Det kan också vara farligt att lyssna
på MD-spelaren med alltför hög ljudnivå när
du går omkring, i synnerhet vid
övergångsställen. Du skall vara mycket
försiktig eller sluta att lyssna på MD-spelaren
i situationer som kan vara farliga.
• Om du skulle drabbas av en allergisk reaktion
på grund av användning av de medföljande
hörlurarna/öronmusslan, skall du genast
sluta att använda dem och rådfråga en läkare
eller en Sony-serviceverkstad.
För att undvika hörselskador
Undvik att lyssna genom hörlurarna/
öronmusslan med alltför hög ljudnivå.
Öronläkare avråder från kontinuerlig
långvarig lyssning med hög ljudnivå. Om det
börjar ringa i öronen, skall du genast sänka
ljudnivån eller sluta att lyssna.
Hänsyn till andra människor
Håll ljudnivån på en lagom nivå. På så sätt
kan du höra ljud runt omkring dig och
undviker att störa andra människor i
närheten.
Om rengöring
• När du har torkat av MD-spelarens utsida
med en mjuk duk som har fuktats en aning
med vatten, skall du torka av den igen med en
torr duk. Använd inte någon typ av slipduk,
skurpulver eller lösningsmedel som till
exempel tvättsprit eller bensen, därför att
sådana saker kan skada ytterhöljets ytfinish.
8 Medan du drar ut strömkretskortet, skall du ta
• Torka av minidisk-kassetter med en torr duk
bort det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
för att ta bort smuts.
• Smuts på linsen kan göra att MD-spelaren inte
Inbyggt
fungerar på rätt sätt. Var noga med att stänga
uppladdningsbart
minidisk-fackets lucka när du sätter in eller tar
batteri
bort en minidisk.
• För att bibehålla en bra ljudkvalitet, skall du
använda en mjuk duk för att rengöra
kontakterna för hörtelefonerna/öronmusslan
Kontakt för
och fjärrkontrollen. En smutsig kontakt kan
strömkretskort
leda till störningsljud eller oregelbundna
avbrott i ljudet under spelning.
9 Sätt en bit isoleringstejp över kontakten för
strömkretskortet.
Om du har några frågor eller om det uppstår
några problem med din MD-spelare, skall du
rådfråga närmaste Sony-representant. (Om ett
problem uppstod medan en minidisk var
insatt i MD-spelaren, rekommenderar vi att
du låter minidisken sitta kvar i MD-spelaren,
när du kontaktar din Sony-representant. Då
går det lättare att hitta orsaken till
problemet.)
Felsökning
Det inbyggda uppladdningsbara
batteriet kan inte laddas upp.
•Det uppladdningsbara batteriet har
laddats upp helt. (Batteriet är laddat
vid leveransen.)
b Kontrollera återstående laddning på
batteriindikatorn på fjärrkontrollen.
•Det inbyggda uppladdningsbara
batteriet är helt tomt. (Om MD-spelaren
sitter i stället för batteriuppladdning
lyser inte ”3-color info-LED”, eller
också tänds inte indikeringen
”CHG:– –” på displayen på
fjärrkontrollen.)
b Det tar ca. en minut efter att du har
satt MD-spelaren i stället för
batteriuppladdning, innan någon
indikering tänds och uppladdning
startar.
•Den omgivande temperaturen är för
hög eller för låg (”CannotCHG” tänds
på displayen).
b Ladda batteriet vid en temperatur
på mellan 0 och 40 grader.
”3-color info-LED” tänds inte, även när
MD-spelaren placeras i stället för
batteriuppladdning.
•Omkopplaren BUILT-IN BATTERY på
sidan av MD-spelaren är i OFF-läge.
b Skjut över omkopplaren
BUILT-IN BATTERY till ON-läge.
MD-spelaren fungerar inte alls eller
fungerar dåligt.
•Du försökte att spela utan att ha satt in
någon minidisk i MD-spelaren (”NO
DISC” tänds på fjärrkontrollen).
b Sätt in en minidisk.
•Låsningsfunktionen har aktiverats och
kontrollerna kan inte användas. (Om
du trycker på någon av
manöverknapparna på MD-spelaren,
tänds ”HOLD” på fjärrkontrollen.)
b Skjut på HOLD i motsatt riktning
jämfört med pilarna för att frigöra
låsningsfunktionen.
•Omkopplaren BUILT-IN BATTERY på
sidan av MD-spelaren är i OFF-läge.
b Skjut över omkopplaren
BUILT-IN BATTERY till ON-läge.
•Du tryckte på en knapp på MDspelaren, medan du gjorde en
inställning med fjärrkontrollen.
(”MENU” tänds på fjärrkontrollen, när
du trycker på en knapp på MDspelaren.)
b Avsluta inställningen med
fjärrkontrollen.
•Kondens har bildats inne i MDspelaren.
b Tag bort minidisken och vänta i
flera timmar tills fukten har
avdunstat.
•Det inbyggda uppladdningsbara
batteriet är svagt (”LOW BATT” tänds
på fjärrkontrollen).
b Ladda upp det inbyggda batteriet.
•Du har satt in en minidisk som inget
har spelats in på (”BLANKDISC” tänds
på fjärrkontrollen).
b Sätt in en inspelad minidisk.
•MD-spelaren kan inte avläsa
minidisken (den är repig eller
smutsig)(”READ ERR” eller ”TOC
ERR” tänds på fjärrkontrollen).
b Sätt in minidisken igen eller byt ut
den.
•Under spelning utsätts MD-spelaren för
en mekanisk stöt, för mycket statisk
elektricitet eller onormal spänning på
grund av åsknedslag, etc.
b Starta MD-spelaren igen på följande
sätt:
1 Skjut över omkopplaren
BUILT-IN BATTERY på sidan av
MD-spelaren till OFF-läge.
2 Låt MD-spelaren vila i ca. 30
sekunder.
3 Skjut över omkopplaren
BUILT-IN BATTERY till ON-läge
och anslut MD-spelaren till en
spänningskälla.
Det hörs inget ljud från hörlurarna/
öronmusslan.
•Kontakten för hörlurarna/öronmusslan
har inte satts in ordentligt.
b Sätt in kontakten för hörlurarna/
öronmusslan ordentligt i uttaget på
fjärrkontrollen.
b Sätt in kontakten för hörlurarna/
öronmusslan ordentligt i uttaget i
på MD-spelaren.
AVLS-funktionen har aktiverats.
b Stäng av AVLS-funktionen. Se
avsnittet ”Skydd för din hörsel” för
ytterligare upplysningar.
Ljudnivån höjs inte, även om du
försöker att höja den med
ljudnivåkontrollen.
•Inställningen ”CUSTOM1” eller
”CUSTOM2” har aktiverats för
”SOUND”.
b Detta är inte något fel. När någon av
dessa inställningar har aktiverats,
begränsas den maximala ljudnivån
till en viss nivå för att förhindra för
kraftigt ljud.
MD-spelaren spelar inte normalt.
•MD-spelaren har kopplats om till
repeteringsfunktionen.
b Håll knappen P MODE/ på
fjärrkontrollen nedtryckt tills ” ”
slocknar. Starta därefter spelning
igen.
MD-spelaren startar inte spelning från
den första melodin.
•Du stoppade spelning av skivan innan
den sista melodin hade spelats.
b Öppna locket. Medan MD-spelaren
är i stoppfunktionen kan du också
hålla kontrollreglaget nedtryckt
under 2 sekunder eller mer, för att
starta spelning från den första
melodin.
Spelningsljud hoppas över.
•MD-spelaren har placerats där den
mottager kontinuerliga vibrationer.
b Placera MD-spelaren på en stabil
plats.
•En mycket kort melodi kan göra att ljud
hoppas över.
Ljudet innehåller mycket störningar.
•Kraftig magnetism från en TVmottagare eller annan utrustning
orsakar störningarna.
b Flytta MD-spelaren längre bort från
källan för det kraftiga magnetfältet.
Störningsljud hörs ett ögonblick.
•Ljudet spelades in med
stereofunktionen LP4.
b På grund av karaktären för den
komprimeringsfunktion som
används i LP4-funktionen, kan
störningsljud matas ut under
sällsynta tillfällen under spelning av
ljud som har spelats in med denna
funktion.
Tekniska data
Delar och kontroller
Ljudsystem
Digitalt ljudsystem för minidiskar
Laserdiodens egenskaper
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 790 nm
Strålningstid: kontinuerlig
Laseruteffekt: under 44,6 µW*
* Denna uteffekt är värdet uppmätt på 200 mm
avstånd från linsytan på det optiska
pickupblocket med en öppning på 7 mm.
Varvtal
Ca. 300 till 2 700 varv/min.
Felkorrigering
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Samplingsfrekvens
44,1 kHz
Kodning
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)
ATRAC3: LP2/LP4
Moduleringssystem
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Antal kanaler
2 stereokanaler
1 monokanal
Frekvensomfång
20 till 20 000 Hz ±3 dB
Utgångar
Hörtelefoner/öronmussla: specialuttag för
hörlurar/fjärrkontroll, maximal uteffekt 5 mW +
5 mW, belastningsimpedans 16 Ω
Strömförsörjningskrav
Uppladdningsbart litiumjonbatteri (Inbyggt:
LIP-3WMB, 3,7 V, 340 mAh, Li-ion)
Nätingång (för stället för batteriuppladdning):
Märkspänning 6 V likström
Batteriets användningstid
Se avsnittet ”När skall det inbyggda batteriet
laddas upp?”
Yttermått
Ca. 81,9 × 72,2 × 9,9 mm (b × h × d) (exklusive
utskjutande delar och kontroller)
Vikt
Ca. 55 g (inklusive det inbyggda
uppladdningsbara batteriet)
Medföljande tillbehör
Hörlurar/öronmussla med fjärrkontroll (1)
Ställ för batteriuppladdning (1)
Nätadapter (för det medföljande stället för
batteriuppladdning) (1)
Adapter för hörlurar (1)
Skyddsväska (1)
MD-spelaren
Amerikanska och utländska patent licensieras av
Dolby Laboratories.
Utförande och tekniska data kan ändras utan
föregående meddelande.
Tillbehör som säljes separat
Nätadapter
AC-E60HG
Stereohörlurar/öronmussla i MDR-serien*
Aktiva högtalare i SRS-serien
• Oavsett om du tänker ansluta hörlurar/
öronmussla direkt till uttaget i på
huvudapparaten eller till en fjärrkontroll,
skall du endast använda hörlurar/
öronmussla med stereominikontakter.
Hörlurar/öronmussla med en så kallad
mikrokontakt kan inte användas.
• Vissa modeller av störningsdämpande
hörlurar/öronmusslor kan inte användas i
kombination med MZ-E10. (Sony har
modellerna MDR-NC20, MDR-NC11 och
MDR-NC5.)
Det kan hända att din Sony-representant inte kan
ta hem alla ovanstående tillbehör. Fråga
representanten efter närmare upplysningar om
vilka tillbehör som säljs i det land där du bor.
C
D
9
E
6
8
7
1 Uttaget i (hörlurar/öronmussla)
2 GROUP-knapp
3 ”3-color info-LED” (3-färgad infolysdiod)
4 HOLD-omkopplare (för låsning av
kontrollerna)
5 5-funktioners kontrollknapp
(.•> N* •x•VOL +, –)
6 OPEN-omkopplare
7 Omkopplaren BUILT-IN BATTERY (på
undersidan)
8 Kontakt för ställ för batteriuppladdning
(på undersidan)
9 Ögla för handlovsrem
Använd öglan för att sätta fast
handlovsremmen.
* N har en känselpunkt
Displayen på fjärrkontrollen
1 2
3
4 5
7
6
8
9
Skivindikator
Melodinummerdisplay
Display för teckeninformation
Indikator för gruppspelning
Indikator för spelningsfunktion
Indikatorer för Virtual Surround/6-band
equalizer
7 Indikator för batterinivå
8 Märkningsindikator
9 Alarmindikator
1
2
3
4
5
6
Ställ för batteriuppladdning
1
2
* Om stereohörlurar/öronmussla
1 Likströmsingång DC IN 6V (på
undersidan)
2 Laddningsuttag
Hörlurar/öronmussla med
fjärrkontroll
A
B
C
Anslutning av hörlurarna/
öronmusslan direkt till MD-spelaren
D
Anslut hörlurarna/öronmusslan och den
medföljande adaptern för hörlurar på följande
sätt:
5
7
8
9
q;
qa
qs
F
Adapter för hörlurar
Stereominikontakt (medföljer)
Under spelning tänds inte ”3-color infoLED” eller displayen på fjärrkontrollen.
•Den strömsnåla funktionen har
aktiverats.
b Stäng av den strömsnåla funktionen.
Gruppfunktionen kan inte användas.
•Du har satt in en minidisk utan
gruppinställningar.
b Sätt in en minidisk som har
gruppinställningar.
1 2
1 Hörlurar/öronmussla
2 Stereominikontakt
3 Ljudnivåkontroll VOL +, –
Vrid på denna för att ändra ljudnivån.
Till i
Stoppknapp x
Kontrollreglage (.•u/ENT•>)
+, –
Gruppknappen
Clips
HOLD-omkopplare
Display
DISPLAY-knapp
Knapp P MODE/ (spelning/
repetering)
qs SOUND-knapp
4
5
6
7
8
9
q;
qa
Download PDF

advertising