Sony | DAV-DZ110 | Sony DAV-DZ110 Bruksanvisning

2-661-555-77(1)
DVD Home Theatre
System
Bruksanvisning
DAV-DZ110/DZ111/DZ410
©2006 Sony Corporation
3
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand och elektriska
stötar.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning
och brand. Placera inte tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på
enheten medför risk för elektriska stötar och fara för
brand.
Kasta inte batteriet med
hushållsavfallet; behandla det som
miljöfarligt avfall.
Den här apparaten
klassas som en
LASERAPPARAT AV
KLASS 1. Denna
märkning är placerad på
höljets baksida eller
undersida.
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
bakom enhetens hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in den till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder den
igen.
• Enheten är inte bortkopplad från växelströmmen
(elnätet) så länge som nätkabeln sitter insatt i ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
själva enheten.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla ur den från
vägguttaget. När du kopplar bort nätkabeln drar du i
kontakten. Dra aldrig i sladden.
Installation
• Se till att ventilationen runt enheten är tillräcklig så
undviker du överhettning.
• Placera inte enheten på ytor som har ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (som t.ex.
textilier, mattor och liknande) eller, av samma
anledning, i närheten av gardiner o.dyl.
• Placera inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex.
radiatorer och varmluftsutsläpp, och inte heller i
2SE
direkt solljus, där det är mycket dammigt eller där den
kan utsättas för mekaniska stötar och vibrationer.
• Placera inte enheten lutande. Den är avsedd att
placeras i horisontell position på ett plant underlag.
• Placera inte vare sig enheten eller skivorna i närheten
av starka magnetiska fält, sådana som alstras av
mikrovågsugnar och stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på enheten.
• Om du tar in enheten från en kall plats och in i ett
varmt rum kan fukt kondensera inne i den och skada
linssystemet. När du har packat upp enheten och ska
ta den i bruk första gången bör du av samma skäl
vänta ungefär en halvtimme innan du börjar använda
den.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Välkommen!
Tack för att du har köpt Sony DVD Home
Theatre System. Innan du använder systemet bör
du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant
och sedan ha den till hands för framtida referens.
Innehållsförteckning
Välkommen! ........................................... 2
Om den här bruksanvisningen ................ 5
Följande skivor kan spelas på detta
system ............................................... 6
Komma igång – GRUNDER –
Steg 1: Montera högtalarna ......... 10
Steg 2: Anslutning av systemet och
TV ............................................. 13
Steg 3: Placering av systemets
delar ......................................... 19
Steg 4: Utföra
snabbinställningen ................. 20
Komma igång – AVANCERAT –
Stänga av visningen .............................. 23
Montera högtalarna på en vägg............. 24
TV-anslutning (avancerat) .................... 25
Koppla övriga komponenter ................. 28
Grundläggande användning
Spela skivor .................................. 30
Lyssna på radio eller ljud från andra
komponenter ........................... 31
Lyssna på TV- eller
videobandspelarljudet från alla
högtalare.................................. 32
Välja film- eller musikläge ........... 33
Ljudjusteringar
Lyssna på surroundljud med ljudfält..... 34
Olika funktioner för att spela
skivor
Söka efter en viss punkt på en skiva ..... 36
(Avsökning, uppspelning i slowmotion, frysa bildrutor)
Söka efter titel/kapitel/spår/avsnitt,
etc.................................................... 37
Söka med hjälp av avsnitt ..................... 38
(Bildnavigering)
Återuppta uppspelningen från den punkt
där du stoppade skivan ................... 39
(Återuppta uppspelningen)
Skapa egna program.............................. 40
(Programmerad uppspelning)
Spela upp spår i slumpvis ordning........ 41
(Slumpmässig uppspelning)
Spela upprepade gånger........................ 42
(Repeterad uppspelning)
Använda DVD-menyn.......................... 43
Ändra ljudet .......................................... 44
Välja [ORIGINAL] eller [PLAY LIST] på
en DVD-R-/DVD-RW-skiva.......... 46
Visa skivinformation ............................ 46
Ändra vinklarna .................................... 49
Visa undertexterna................................ 49
Justera fördröjningen mellan bild och
ljud.................................................. 50
(AV SYNK)
Om MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler................................. 50
Spela upp DATA-CD-skivor eller DATADVD-skivor med MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler................................. 52
Spela upp ljudspår och bilder som ett
bildspel med ljud ............................ 54
Titta på DivX®-videofilmer ................. 56
(Endast DAV-DZ110/DZ410)
Spela upp VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner (version 2.0).................. 58
(PBC-uppspelning)
Tuner-funktioner
Förinställa radiostationer ...................... 59
Lyssna på radio..................................... 59
Använda RDS (Radio Data System) .... 61
Andra åtgärder
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen................................. 62
Använda funktionen THEATRE
SYNC ............................................. 62
Använda ljudeffekter ............................ 63
Använda sovtimern............................... 64
Ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster .................................. 64
fortsättning
3SE
Avancerade inställningar och
justeringar
Låsa skivor ............................................ 65
(ANPASSAT BARNLÅS,
BARNLÅS)
Så här får du optimalt surroundljud i ett
rum.................................................. 68
(HÖGTALARPLACERING)
Automatisk kalibrering av korrekta
inställningar .................................... 70
(AUTOM.KALIBRERING)
Använda inställningsdisplayen ............. 72
Ange språk för skärmtexten eller
ljudspåret ........................................ 74
[SPRÅKINSTÄLLNING]
Inställningar för displayen .................... 74
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
Anpassade inställningar ........................ 76
[SPECIALINSTÄLLNINGAR]
Inställningar för högtalarna................... 77
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
Återgå till standardinställningarna........ 79
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder............................. 80
Om skivor.............................................. 81
Felsökning............................................. 81
Självdiagnosfunktion ............................ 85
(När bokstäver/siffror visas i
displayen)
Tekniska data ........................................ 85
Ordlista.................................................. 87
Språkkoder ............................................ 90
Register över delar och kontroller......... 91
Guide till kontrollmenyn....................... 93
Lista över
DVD-inställningsdisplayen ............ 97
AMP Meny-lista.................................... 98
Sakregister............................................. 99
4SE
Symbol
Om den här
bruksanvisningen
• Denna bruksanvisning beskriver kontrollerna
på fjärrkontrollen. Du kan också använda
kontrollerna på systemet om de har samma
eller liknande namn som de på fjärrkontrollen.
• Instruktionerna i denna bruksanvisning är
avsedda för DAV-DZ110, DAV-DZ111 och
DAV-DZ410. DAV-DZ110 är modellen som
enbart används för illustrationssyften.
Skillnader i handhavande markeras klart i
texten, t.ex. ”endast DAV-DZ110”.
• Vad som visas på kontrollmenyn varierar
beroende på området.
• ”DVD” kan användas som allmän term för
DVD-VIDEO-, DVD+RW/DVD+R- och
DVD-RW/DVD-R-skivor.
• Måtten för nordamerikanska modeller anges i
fot (ft).
• Nedanstående symboler används i den här
bruksanvisningen.
Symbol
Betydelse
Funktioner som är tillgängliga för
DATA-DVD-skivor (DVD-ROM-/
DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor) med MP31)ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX*2)3)4)-videofiler)
1)MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) är ett standardformat
för komprimering av ljudinformation som definierats
av ISO/MPEG.
2)Endast
3)
DAV-DZ110/DZ410.
DivX® är en komprimeringsteknik för videofiler
som har utvecklats av DivX, Inc.
4) DivX,
DivX Certified och därtill associerade
logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och
används under licens.
Betydelse
Tillgängliga funktioner för DVDVIDEO-, DVD-R-/DVD-RWskivor i videoläge och DVD+R-/
DVD+RW-skivor
Funktioner tillgängliga för DVD-R/DVD-RW-skivor i läget VR
(videoinspelning)
Funktioner som är tillgängliga för
VIDEO-CD-skivor (inklusive
Super VCD- eller CD-R-/CD-RWskivor i formatet Video-CD eller
Super VCD)
Funktioner som är tillgängliga för
ljud-CD-skivor eller CD-R-/CDRW-skivor i formatet ljud-CD
Funktioner som är tillgängliga för
DATA-CD-skivor (CD-ROM-/CDR-/CD-RW-skivor) med MP31)ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX2)3)4)-videofiler
5SE
Följande skivor kan spelas
på detta system
Skivformat
Skivlogotyp
DVD-VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO-CD
(Ver. 1.1- och
2.0-skivor)/
Ljud-CD
CD-RW/CD-R
(ljuddata)
(MP3-filer)
(JPEG-filer)
”DVD+RW,” ”DVD-RW,” ”DVD+R,”
”DVD VIDEO” och ”CD” logotyperna är varumärken.
Om CD-/DVD-skivor
Det här systemet kan spela upp CD-ROM-/CDR-/CD-RW-skivor som spelats in i följande
format:
– formatet ljud-CD
– formatet video-CD
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler, samt DivXvideofiler* i format som överensstämmer
med ISO 9660 Level 1/Level 2 eller det
utökade formatet (extended format), Joliet
6SE
Det här systemet kan spela upp DVD-ROM-/
DVD+RW-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD-Rskivor som spelats in i följande format:
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler, samt DivXvideofiler i format som överensstämmer med
UDF (Universal Disc Format).
* endast DAV-DZ110/DZ410
Exempel på skivor som inte
kan spelas på detta system
Följande skivor kan inte spelas på detta system:
• CD-ROM-/CD-R-/CD-RW-skivor som
spelats in i andra format än de format som
listas på sid. 6
• CD-ROM-skivor som spelats in i formatet
PHOTO CD
• Datadelen av CD-Extras
• Ljud-DVD-skivor
• Super Audio-CD-skivor
• DATA DVD-skivor som inte innehåller MP3ljudspår, JPEG-bildfiler eller DivX
videofiler*.
* endast DAV-DZ110/DZ410
• DVD-RAM-skivor
Systemet kan inte heller spela upp följande
skivor:
• En DVD-VIDEO som har en annan
områdeskod (sid. 7, 89)
• Skivor som inte är av standardformat (t.ex.
kort- eller hjärtformade skivor)
• Skivor med papper eller etiketter på dem
• Skivor som har rester av självhäftande tejp
eller dekaler på sig
Anmärkningar om CD-R-/CD-RW-/
DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor
I vissa fall kan inte CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/
DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor spelas i
detta system. Det kan bero på skivans
inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd, eller
på inspelningsenhetens och
redigeringsprogramvarans egenskaper.
Skivan kan inte spelas om den inte har
slutbehandlats på rätt sätt. Mer information finns
i bruksanvisningen till inspelningsenheten.
Observera att vissa uppspelningsfunktioner
eventuellt inte fungerar med vissa DVD+RWs/
DVD+R-skivor, även om de har slutbehandlats
på ett riktigt sätt. Om detta inträffar spelar du
upp skivan med normal uppspelning. Dessutom
kan vissa DATA CDs/DATA DVD-skivor
skapade i Packet Write-format inte spelas upp.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för
uppspelning av skivor som följer standarden
Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljudCD-skivor med upphovsrättssignaler. Tänk på
att vissa av dessa skivor inte följer CDstandarden och kanske därför inte kan spelas
upp av den här produkten.
Notering om DualDisc
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning
på andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det dock
hända att den inte går att spela i den här
brännaren.
Om Multi Session-CD-skivor
• Det här systemet kan spela upp Multi SessionCD-skivor när en MP3-ljudspår har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande MP3-ljudspår som spelats in
under senare bränningar kan också spelas upp.
• Det här systemet kan spela upp Multi SessionCD-skivor när en JPEG-bildfil har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande JPEG-bildfiler som spelats in
under senare bränningar kan också spelas upp.
• Om ljudspår och bilder i musik-CD-format
eller video-CD-format har spelats in under den
första bränningen, kan bara filer från den första
bränningen spelas upp.
Områdeskod
Systemet har en områdeskod som är tryckt på
enhetens undersida och du kan bara använda
DVD-skivor som är märkta med samma
områdeskod.
DVD-VIDEO-skivor med märket ALL kan också
spelas på detta system.
Om du försöker spela upp andra DVD-VIDEOskivor visas meddelandet [Det är inte tillåtet att
spela upp denna skiva pga områdeskoden.] Det
kan finnas DVD-VIDEO-skivor utan kod även
om det är förbjudet att spela denna DVDVIDEO i det aktuella området.
Notering om
uppspelningsfunktioner för
DVD- och VIDEO-CD-skivor
Vissa uppspelningsfunktioner på DVD- och
VIDEO-CD-skivor kan vara förinställda av
programvarutillverkaren. Eftersom detta system
spelar upp DVD- och VIDEO-CD-skivor
beroende på innehållet på skivan som levereras
av programtillverkaren kanske inte alla
uppspelningsfunktioner är tillgängliga. Se även
anvisningarna som följde med DVD- eller
VIDEO-CD-skivorna.
Copyright
I denna produkt ingår teknik för copyrightskydd
som omfattas av patent i USA och annan
immateriell egendomsrätt. Användning av
denna upphovsrättsskyddade teknik måste
auktoriseras av Macrovision och gäller för
användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer såvida inte
något annat uttryckligen tillåts av Macrovision.
Baklängeskonstruktion och nedmontering är
förbjuden.
I det här systemet ingår Dolby* Digital och
Dolby Pro Logic (II) självjusterande
matrissurroundavkodare (adaptive matrix
surround decoder) och DTS** Digital Surround
System.
fortsättning
7SE
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkas på licens från Digital Theater Systems,
Inc. ”DTS” och ”DTS Digital Surround” är
registrerade varumärken för Digital Theater
Systems, Inc.
8SE
Komma igång – GRUNDER –
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Du kan styra systemet med fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier (storlek AA) genom att matcha 3
och # på batterierna med märkena i batterifacket. När du använder fjärrkontrollen ska du peka den mot
fjärrsensorn på systemet.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller ljus från andra källor. Det kan skada sensorn.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att
de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
Fästa fotkuddar på subwoofern
Fäst de medföljande fotkuddarna på subwooferns undersida för att stabilisera subwoofern och hindra
den från att glida.
9SE
Komma igång – GRUNDER –
Se Tekniska data angående uppackning, sid. 85.
Komma igång – GRUNDER –
Steg 1: Montera högtalarna
Montera stativet på högtalaren innan du ansluter högtalarna.
Om hur du ansluter högtalarsladdarna till SPEAKER-uttagen, se sid. 16.
(Endast för högtalarna till DAV-DZ410.)
Obs!
• Lägg en matta eller liknande på golvet för att undvika att skada det.
Tips
• Du kan använda högtalaren utan stativ genom att montera den på en vägg (sid. 24).
1
Sätt i röret i bottenplattan.
Använd det långa röret om du vill ställa högtalaren på golvet, och det korta röret om du vill ställa
den på ett bord.
Rör (långt)
eller
Rör (kort)
Bottenplatta
2
Dra högtalarsladden genom hålet i bottenplattan, och ställ sedan ned plattan.
Bottenplattans
undersida
,
Högtalarsladd
10SE
3
Sätt fast högtalarfästet på röret.
4
Anslut högtalarsladdarna till högtalarna och dra dem därefter hela vägen genom hålen
(A, B, C och D).
A
B
C
D
fortsättning
11SE
Komma igång – GRUNDER –
Obs!
• Om det är svårt att fästa högtalarfästet, tar du loss det och sätter fast det igen. Om man använder kraft när man
spänner fast högtalarfästet, kan gängorna skadas.
För försiktigt ner högtalaren på högtalarfästet.
Komma igång – GRUNDER –
5
Justera högtalarsladdens längd.
Obs!
• Se till så att inte högtalarsladden kommer i kläm mellan högtalaren och högtalarfästet.
• Var försiktig så att du inte tappar högtalaren vid montering.
6
Fäst högtalaren med skruvarna i ordningen 1 till 2.
1
2
Skruvar (2)
(medföljer)
12SE
Steg 2: Anslutning av systemet och TV
Se anslutningsschemat nedan och läs ytterligare information enligt punkterna 1 till 4 på de följande
sidorna.
DAV-DZ110
Mitthögtalare
Främre högtalare (R)
Främre högtalare (L)
AM-ramantenn
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Nätkabel
FM-antennsladd
Subwoofer
TV
Surroundhögtalare (R)
Surroundhögtalare (L)
fortsättning
13SE
Komma igång – GRUNDER –
Denna uppkoppling utgör den huvudsakliga anslutningen av systemet till högtalarna och TV:n. För
andra TV-anslutningar, se sid. 25. För andra komponent-anslutningar, se sid. 28.
För att ta emot progressiva signaler, se sid. 26.
Komma igång – GRUNDER –
DAV-DZ111
Främre högtalare (L)
Främre högtalare (R)
Mitthögtalare
AM-ramantenn
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Nätkabel
FM-antennsladd
Subwoofer
TV
Surroundhögtalare (R)
14SE
Surroundhögtalare (L)
DAV-DZ410
Komma igång – GRUNDER –
Främre högtalare (L)
Främre högtalare (R)
Mitthögtalare
AM-ramantenn
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Nätkabel
FM-antennsladd
Subwoofer
TV
Surroundhögtalare (R)
Surroundhögtalare (L)
fortsättning
15SE
Komma igång – GRUNDER –
1 Ansluta högtalarna
Sladdar som krävs
Kontakten och det färgade höljet på högtalarsladdarna har samma färg som uttagen dit de ska kopplas.
Färgat hölje
(+)
(–)
Obs!
• Se till att högtalarsladdens isolering inte fastnar i SPEAKER-uttaget (högtalaruttaget).
Undvika kortslutning av högtalarna
Kortslutning av högtalarna kan skada systemet. För att undvika detta ska du utföra följande
förebyggande säkerhetsåtgärder när du kopplar in högtalarna. Kontrollera att metalltrådarna i
högtalarnas sladdar inte vidrör ett annat högtalaruttag eller en metalltråd som tillhör en annan
högtalarsladd, så som visas nedan.
En oisolerad del av en
högtalarsladd är i kontakt med
ett annat högtalaruttag.
Oisolerade delar av kablarna har kommit i
kontakt med varandra eftersom för mycket
av isoleringen tagits bort.
När du har kopplat alla komponenter, högtalare och nätkabeln spelar du upp en testton för att
kontrollera att alla högtalarna är korrekt anslutna. Mer information om uppspelning av testton finns på
sidan sid. 78.
Om du inte hör något ljud från en högtalare när testtonen spelas eller om en testton spelas upp i en annan
högtalare än den som visas i inställningsdisplayen, kan det hända att högtalarna har kortslutits. Då
måste du kontrollera högtalarkopplingarna på nytt.
Obs!
• Kontrollera att högtalarsladden har anslutits till korrekt uttag på komponenterna: 3 till 3 och # till #. Om
sladdarna kopplas fel kan ljudet förvrängas och du får inget basljud.
2 Ansluta TV:n
Sladdar som krävs
SCART-kabel (EURO AV), (medföljer inte)
.
Kontrollera att SCART-kabeln (EURO AV) ansluts till uttaget EURO AV T OUTPUT (TO TV) på
systemet.
16SE
Tips
• Om du vill mata ut TV- eller stereoljud från en 2-kanalskälla från de 6 högtalarna kan du ställa in ett av ljudfälten
”Dolby Pro Logic”, ”Dolby Pro Logic II MOVIE” eller ”Dolby Pro Logic II MUSIC” (sid. 34).
3 Anslutning av antennen
För att ansluta AM-antennen
Stativ av plast (medföljer)
Antenn
Antennens utformning och längd har anpassats för att ta emot AM-signaler. Ta inte isär eller rulla ihop
antennen.
1
2
3
Avlägsna endast ramdelen från plaststativet.
Inställning av AM-ramantennen.
Anslut trådändarna till AM-antennuttagen.
Tråd (A) eller tråd (B) kan anslutas till valfritt uttag.
Stick in så här
långt.
A
AM
Stick in trådarna medan du
trycker ner klämman.
B
Obs!
• Placera inte AM-ramantennen intill systemet eller annan AV-utrustning eftersom störningar kan uppstå.
Tips
• Justera AM-ramantennens riktning för bästa AM-mottagning.
fortsättning
17SE
Komma igång – GRUNDER –
När du ansluter SCART-kabeln (EURO AV) ska du kontrollera att TV:n kan ta emot S-video- eller
RGB-signaler. Om TV:n kan ta emot S-videosignaler, ska du ändra TV:ns ingångsläge till RGBsignaler. Se bruksanvisningen för den TV som ska anslutas.
4
Säkerställ att AM-ramantennen är ordentligt ansluten genom att dra lätt i den.
Komma igång – GRUNDER –
Ansluta FM-antennen
Anslut FM-antennsladden till uttaget COAXIAL FM 75 Ω .
FM-antennsladd
(medföljer)
FM-antennsladd
(medföljer)
eller
FM 75Ω COAXIAL-uttag
FM 75Ω COAXIAL-uttag
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennen ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Tips
• Om du har dålig FM-mottagning, använd en 75-ohms koaxialkabel (medföljer inte) för att koppla systemet till en
FM-utomhusantenn som i exemplet nedan.
System
FM-utomhusantenn
4 Ansluta nätkabeln
Innan du ansluter systemets nätkabel till ett vägguttag ska du ansluta högtalarna till systemet.
Installera systemet så att nätkabeln omedelbart kan dras ur vägguttaget om problem uppstår.
18SE
Tips
• När du ändrar högtalarnas position rekommenderas
att du även ändrar inställningarna. För mer
information, se ”Så här får du optimalt surroundljud i
ett rum” (sid. 68) och ”Automatisk kalibrering av
korrekta inställningar” (sid. 70).
Placera högtalarna
För att få bästa surroundljud ska alla högtalare
utom subwoofern finnas på samma avstånd från
lyssningspositionen (A).
Med det här systemet kan du emellertid placera
mitthögtalaren upp till 1,6 meter närmare (B)
och surroundhögtalarna upp till 5,0 meter
närmare (C) lyssningspositionen.
De främre högtalarna kan placeras mellan 1,0
och 7,0 meter (A) från lyssningspositionen.
Placera högtalarna enligt bilden nedan.
Obs!
• Placera inte högtalarna lutande.
• Placera inte högtalarna på platser som är:
– Extremt varma eller kalla
– Dammiga eller smutsiga
– Mycket fuktiga
– Utsatta för vibrationer
– Utsatta för direkt solljus
• Var försiktig när du placerar högtalarna eller
högtalarstativen (medföljer inte) med högtalarna
monterade på ett ytbehandlat golv (vaxat, oljat,
polerat eller liknande) eftersom golvet kan få fläckar
eller missfärgas.
• Vid rengöring ska du använda en mjuk trasa, som
t.ex. en glasögonduk.
• Använd inte skursvamp, skurpulver eller
lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.
• Luta dig inte emot högtalaren, och häng inte på den
eftersom den kan välta omkull.
19SE
Komma igång – GRUNDER –
Steg 3: Placering av
systemets delar
Komma igång – GRUNDER –
Steg 4: Utföra
snabbinställningen
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
ENGELSKA
ENGELSKA
FRANSKA
SPANSKA
PORTUGISISKA
Följ nedanstående steg för att göra de
grundinställningar som gör att du snabbt kan
komma igång med att använda systemet.
"/1
5
Välj språk genom att trycka på X/x.
Systemet visar menyn och undertexter på
det språk du valt.
6
Tryck på ENTER.
Inställningsdisplayen för val av TV:ns
bildproportioner visas.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE:
16:9
BAKGRUND: 4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
LINE:
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
C/X/x/c
ENTER
DISPLAY
1
2
Slå på strömmen till TV:n.
7
Tryck på [/1.
x Om du har en vanlig TV (med
bildproportionen 4:3)
Obs!
• Koppla ur hörlurarna när du utför
snabbinställningarna. Det går inte att utföra
några steg efter 12 om hörlurarna är inkopplade.
• Se till att funktionen är inställd på ”DVD”.
3
4
[4:3 BREVLÅDEFORMAT] eller [4:3
PAN&SCAN] (sid. 74)
x Om du har en bredbilds-TV eller en
vanlig TV (med bildproportionen 4:3)
med bredbildsläge
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från systemet visas på TVskärmen.
[Tryck på [ENTER] för att starta
SNABBINSTÄLLNING.] visas nedtill på
skärmen. Om detta meddelande inte visas,
tar du fram snabbinställningen och utför
stegen igen (sid. 22).
Tryck på ENTER utan att ha satt i en
skiva.
Inställningsdisplayen för val av språk för
skärmmenyerna visas.
20SE
Välj den inställning som passar den TV
du använder genom att trycka på X/x.
[16:9] (sid. 74)
8
Tryck på ENTER.
Inställningsdisplayen för val av
utmatningsmetod för videosignaler från
uttaget EURO AV T OUTPUT (TO TV)
på systemets bakre panel visas.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
LINE:
VIDEO
VIDEO
4:3 UTSIGNAL:
RGB
9
Tryck på X/x för att välja
utmatningsmetoden för videosignaler.
Obs!
• Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas
ingen bild på TV-skärmen även om du väljer
[RGB]. Se instruktionerna som medföljde TV:n.
Komma igång – GRUNDER –
• [VIDEO]: sänder ut videosignaler.
• [RGB]: sänder ut RGB-signaler.
A.CAL MIC
Kalibreringsmikrofon
10 Tryck på ENTER.
Inställningsdisplayen för att välja
högtalarplacering visas.
11 Tryck på C/c för att välja bilden för
aktuell högtalarplacering och tryck
sedan på ENTER.
För mer information, se ”Så här får du
optimalt surroundljud i ett rum” (sid. 68).
HÖGTALARPLACERING
STANDARD
12 Anslut kalibreringsmikrofonen till
uttaget A.CAL MIC på frontpanelen och
tryck på X/x för att välja [JA] och tryck
på ENTER.
Placera kalibreringsmikrofonen i öronnivå
på ett trefotsstativ, etc. (medföljer inte).
Varje högtalares framsida bör vara vänd
mot kalibreringsmikrofonen och inga
hindrande föremål får finnas mellan
högtalarna och kalibreringsmikrofonen.
Var tyst under mätningen.
AUTOM. KALIBRERING
Anslut kalibreringsmikrofonen.
Starta mätning?
JA
NEJ
Automatisk kalibrering startar.
Obs!
• Högt testljud matas ut när
[AUTOM.KALIBRERING] startar. Du kan inte
sänka volymen. Visa hänsyn till barn och
grannar.
• Se till att du inte befinner dig i mätområdet och
var helt tyst under mätningen (som tar cirka 3
minut). Annars kan mätningen störas.
13 Koppla ur kalibreringsmikrofonen och
tryck på C/c för att välja [JA].
Snabbinställningen är slutförd. Alla
anslutningar och inställningar är färdiga.
fortsättning
21SE
Komma igång – GRUNDER –
Mätning genomförd.
FRAM V :
JA
JA
FRAM H :
INGEN
MITTEN :
SUBWOOFER : JA
SURROUND V : INGEN
SURROUND H : INGEN
Om det är OK, koppla ur kalibreringsmikrofonen
och välj JA.
JA
NEJ
Obs!
• Om mätningen misslyckas, följ meddelandet
och försök köra [AUTOM. KALIBRERING]
igen.
Avsluta snabbinställningen
Tryck på
DISPLAY under valfritt steg.
Tips
• Om du ändrar på högtalarnas position, nollställ då
högtalarinställningarna. Se ”Så här får du optimalt
surroundljud i ett rum” (sid. 68) och ”Automatisk
kalibrering av korrekta inställningar” (sid. 70).
• För att ändra någon av inställningarna, se ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 72).
Aktivera
snabbinställningsdisplayen
1 Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2 Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
ENTER.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR] visas.
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
SNABB
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
BNR
3 Tryck på X/x för att välja [SNABB] och tryck
sedan på ENTER.
Snabbinställningsdisplayen visas.
22SE
5
Komma igång – AVANCERAT –
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Stänga av visningen
AMP MENU
X/x/c
ENTER
Komma igång – AVANCERAT –
"/1
När nätkabeln har anslutits syns visningen i
frontpanelens teckenfönster. När du tycker på
"/1 på fjärrkontrollen, stängs visningen av.
Obs!
• När du trycker på "/1 på systemet, kommer
visningen inte att stängas av.
• När visningsläget i AMP-menyn slås på, kommer
visningen inte att stängas av när du trycker på "/1 på
fjärrkontrollen. Om du vill stänga av visningen, slår
du av visningsläget och trycker därefter på "/1 på
fjärrkontrollen. När visningsläget är avstängt sparar
systemet energi i standbyläget.
Slå på/av visningsläget
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DEMO” visas i frontpanelens
teckenfönster, tryck sedan på ENTER
eller c.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• DEMO ON: slår på visningsläget.
• DEMO OFF: slår av visningsläget.
4
Tryck på ENTER.
Inställningen aktiveras.
23SE
För de övriga högtalarna (DAV-DZ410)
Montera högtalarna på en
vägg
1
Se till att ha skruvar (medföljer inte)
som passar hålet baktill på högtalaren.
Se illustrationen nedan.
400 mm
8 till 10 mm
4 mm
30 mm
3
4,6 mm
Häng högtalarna på skruvarna.
Hål på baksidan av
högtalaren
4,6 mm
10 mm
10 mm
2
Skruva fast skruvarna i väggen.
För mitthögtalaren
160 mm
Obs!
8 till 10 mm
För de övriga högtalarna (DAV-DZ110/
DZ111)
8 till 10 mm
24SE
• Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet
och väggens hårdhet. Skruvarna bör inte fästas direkt
i gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst
dem istället i en balk som sedan fästs i väggen.
Installera högtalarna på en lodrät och plan vägg på
den plats där förstärkningen har fästs.
• Hör med ett byggvaruhus eller en installatör vilket
väggmaterial det rör sig om eller vilka skruvar du
behöver.
• Sony tar inte på sig ansvaret för olyckor eller skador
som åsamkats genom felaktig installation, svaga
väggar eller felaktigt installerade skruvar,
naturkatastrofer, etc.
TV-anslutning (avancerat)
Välj en anslutning som är lämplig för uttagen på din TV.
Skickar en uppspelad DVD-bild till en TV.
Kontrollera uttagen på TV:n och välj anslutningsmetod A, elller B. Bildkvaliteten förbättras från A
(standard) till B (komponent).
Till COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
Komma igång – AVANCERAT –
Ansluta videokabelarna
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Till EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
Till COMPONENT
B VIDEO IN
A Till EURO AV INPUT
Y
PB/CB
PR/CR
TV med COMPONENT
VIDEO IN-uttag
TV
A Ansluta till en TV med SCART-kabeln (EURO AV) (medföljer inte)
.
Kontrollera att SCART-kabeln (EURO AV) ansluts till uttaget EURO AV T OUTPUT (TO TV) på
systemet.
När du ansluter SCART-kabeln (EURO AV) ska du kontrollera att TV:n kan ta emot S-video- eller
RGB-signaler. Om TV:n kan ta emot S-videosignaler, ska du ändra TV:ns ingångsläge till RGBsignaler. Se bruksanvisningen för den TV som ska anslutas.
fortsättning
25SE
B Ansluta till en TV med COMPONENT VIDEO IN-uttagen
Anslut en komponentvideokabel (medföljer inte). Om du vill använda COMPONENT VIDEO OUTuttagen (Y, PB/CB, PR/CR) måste TV:n vara utrustad med COMPONENT VIDEO IN-uttag (Y,PB/CB,
PR/CR). Om TV:n kan ta emot progressiva formatsignaler måste du använda den här anslutningen och
ställa in systemets utmatningskanal på progressivt format (sid. 26).
Grön
Blå
Röd
Vid anslutning till en TV-skärm av standardstorlek (4:3)
Beroende på vilken skiva som spelas, är det inte säkert att bilden passar TV-skärmen.
Hur du gör för att ändra bildproportionerna beskrivs på sid. 74.
Kan TV:n ta emot progressiva signaler?
Progressiv är en metod att visa TV-bilder som minskar flimmer och ökar bildskärpan. Om du vill visa
med den här metoden måste du ansluta till en TV som kan ta emot progressiva signaler.
PROGRESSIVE
FUNCTION
”PROGRE” visas i frontpanelens teckenfönster när systemet matar ut progressiva signaler.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja ”DVD”.
Tryck på PROGRESSIVE.
Varje gång du trycker på PROGRESSIVE ändras visningen enligt följande:
t P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
26SE
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Välj denna inställning när:
– TV:n kan hantera progressiva signaler och
– TV:n är ansluten till COMPONENT VIDEO OUT-uttagen och
– du vill låsa konverteringssättet till PROGRESSIVE VIDEO för videobaserade program.
Välj detta om bilden inte är skarp när du väljer PROGRESSIVE AUTO.
Tänk på att bilden inte blir skarp eller inte visas alls om du väljer dessa inställningar såvida
inte alla ovanstående villkor är uppfyllda.
Komma igång – AVANCERAT –
Välj denna inställning när:
– TV:n kan hantera progressiva signaler och
– TV:n är ansluten till COMPONENT VIDEO OUT-uttagen.
Välj normalt detta alternativ under ovanstående villkor. Detta identifierar programtypen
automatiskt och sedan väljs passande konverteringssätt.
Tänk på att bilden inte blir skarp eller inte visas alls om du väljer dessa inställningar såvida inte
båda ovanstående villkor är uppfyllda.
x INTERLACE
Välj denna inställning när:
– TV:n inte hanterar progressiva signaler eller
– när TV:n är ansluten till andra uttag än COMPONENT VIDEO OUT (EURO AV T OUTPUT
(TO TV)).
Om DVD-programvaror och konverteringssättet
DVD-programvara kan delas upp i 2 typer: filmbaserad och videobaserad programvara.
Videobaserad programvara kommer från TV, som exempelvis drama och situationskomedier och visar
bilder med 30 bildrutor/60 fält i sekunden. Filmbaserad programvara härrör från filmer och bilderna
visas med 24 bildrutor per sekund. En del DVD-program innehåller både video och film.
Om de här bilderna ska visas naturligt på skärmen när de matas ut i progressivt format måste de
progressiva signalerna konverteras för att överensstämma med typen av DVD-program som du tittar
på.
Obs!
• När du spelar upp videobaserad programvara i progressivt signalformat kan konverteringsprocessen göra att partier
av vissa bilder verkar onaturliga när signalen sänds ut via COMPONENT VIDEO OUT-uttagen. Bilder från uttaget
EURO AV T OUTPUT (TO TV) kommer inte att påverkas även om du väljer ”PROGRESSIVE AUTO” eller
”PROGRESSIVE VIDEO”, eftersom de matas ut i radsprångsformat.
• Om du ställer in [LINE] under [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] på [RGB] (sid. 75), växlar systemet till
”INTERLACE”. Detta sker även om du väljer ”PROGRESSIVE AUTO” eller ”PROGRESSIVE VIDEO”.
• Om du ställer in [LINE] under [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] på [RGB] (sid. 75), matar systemet inte ut några
komponentvideosignaler.
27SE
Koppla övriga komponenter
Du kan lyssna på ljud med systemets högtalare genom att ansluta AUDIO OUT-uttagen från en annan
komponent. Videoanslutningar av andra komponenter gör du genom att ansluta direkt till TV:n.
Ansluta systemet och den andra komponenten
Matar ut ljudet från andra komponenter via det här systemets högtalare.
Videobandspelare, digital
satellitmottagare
eller PlayStation 2 etc.
AUDIO
OUT
L
R
Till LINE (AUDIO IN)
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Så här ansluter du en annan komponents AUDIO OUT-uttag till det här
systemets LINE (AUDIO IN)-uttag
Anslut videobandspelaren eller andra komponenter till LINE (AUDIO IN)-uttagen med en ljudkabel
(medföljer inte). När du ansluter en kabel måste de färgkodade hylsorna kopplas till rätt uttag på
komponenterna.
Vit (L/ljud)
Röd (R/ljud)
Så här lyssnar du på en bärbar ljudkälla via systemet
Anslut den bärbara ljudkällans ljudutgångar till AUDIO IN-uttaget på systemets frontpanel med
stereons minikontakt (medföljer inte).
28SE
Tips
• När du lyssnar på inspelningar i MP3-format med en bärbar ljudkälla, kan du föbättra ljudet.
Tryck på FUNCTION för att välja ”AUDIO”. Anslut den bärbara ljudkällan. Tryck på SOUND FIELD flera gånger
tills ”A.F.D. STD” visas i frontpanelens teckenfönster.
För att avbryta väljer du något annat än ”A.F.D. STD”.
Komma igång – AVANCERAT –
Obs!
• Kontrollera att anslutningarna sitter säkert för att undvika brum och brus.
29SE
5
Sätt in en skiva.
Placera en skiva i facket och tryck sedan på
A.
Grundläggande användning
Grundläggande användning
Spela skivor
"/1
A
Justera
H FUNCTION volymen
När du spelar en 8 cm-skiva placerar du den i
fackets inre cirkel. Kontrollera att skivan inte
ligger snett i fackets inre cirkel.
Obs!
• Stäng inte skivfacket genom att tvinga in det för
hand, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.
• Placera inte mer än en skiva i facket.
Anslut
hörlurar
Skivfack
6
Tryck på H.
Skivan spelas upp (oavbruten uppspelning).
Ställ in ljudvolymen.
Volymnivån visas på TV-skärmen och på
frontpanelens teckenfönster.
"/1
FUNCTION
Obs!
• Beroende på systemstatus visas inte volymnivån på
TV-skärmen.
MUTING
Spara ström i standbyläge
VOLUME +/–
Tryck på "/1 medan systemet slås på. Om du
vill avbryta standbyläget trycker du på "/1 en
gång.
./>
/
H
x
Ytterligare funktioner
X
Beroende på DVD-VIDEO eller VIDEO-CD
kan vissa funktioner vara annorlunda eller
begränsade.
Se den bruksanvisning som medföljer skivorna.
1
2
3
Tryck på
Stoppa
x
Pausa
X
Sätt på TV:n.
Återuppta uppspelning efter X eller H
paus
Ändra ingångsväljaren på TV:n till det
här systemet.
Gå till nästa kapitel, spår
eller avsnitt
> (utom för JPEG)
Tryck på "/1.
Gå tillbaka till föregående
kapitel, spår eller avsnitt
. (utom för JPEG)
Stänga av ljudet
MUTING. För att
avbryta ”muting”
trycker du på samma
knapp igen eller på
VOLUME + för att
justera volymen.
Systemet slås på.
Om systemläget inte är ställt på ”DVD”
trycker du på FUNCTION och väljer
”DVD”.
4
För att
Tryck på A.
30SE
För att
Tryck på
Stoppa uppspelningen och
ta ut skivan
A
Spela upp föregående
avsnitt igen*
(direkt
återuppspelning) under
uppspelning.
(direktsökning) under
uppspelning.
* Endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-/DVD-R-skivor.
Knappen kan användas förutom med DivXvideofiler (endast DAV-DZ110/DZ410).
** Endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-/DVD-R-/
DVD+RW-skivor. Knappen kan användas förutom
med DivX-videofiler (endast DAV-DZ110/
DZ410).
FUNCTION
AMP MENU
X/x/c
ENTER
Obs!
• För vissa avsnitt kan det hända att funktionen för
direkt återuppspelning eller direktsökning inte går att
använda.
Välja ansluten komponent
Du kan använda en videobandspelare eller andra
komponenter som är anslutna till uttagen LINE
på bakpanel. Se bruksanvisningarna som
medföljde komponenterna för mer information.
Tryck på FUNCTION upprepade gånger tills
”LINE” visas i frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på FUNCTION ändras
systemets läge i följande sekvens.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
LINE t TV t AUDIO t …
Så här ändrar du
inmatningsnivån för ljud från
anslutna komponenter
Det kan uppstå distorsion när man lyssnar på en
komponent som är ansluten till uttaget LINE på
bakpanel eller AUDIO IN-uttaget på
frontpanelen. Detta är inte ett tekniskt fel och
beror på vilken komponent som är ansluten.
För att undvika detta kan man ändra ljudets
inmatningsnivå från de andra komponenterna.
fortsättning
31SE
Grundläggande användning
Snabbspola det aktuella
avsnittet framåt en liten
bit**
Lyssna på radio eller ljud
från andra komponenter
1
Grundläggande användning
2
3
4
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”LINE” eller ”AUDIO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”ATTENUATE” visas i frontpanelens
teckenfönster, tryck sedan på ENTER
eller c.
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
• ATT ON: dämpar nivån på insignalen.
Utmatningsnivån ändras.
• ATT OFF: normal nivå på insignalen.
5
Lyssna på TV- eller
videobandspelarljudet
från alla högtalare
Du kan lyssna på TV- eller videobandspelarljud
från samtliga av systemets högtalare.
För mer information, se ”TV-anslutning
(avancerat)” (sid. 25) och ”Koppla övriga
komponenter” (sid. 28).
Tryck på ENTER.
FUNCTION
Inställningen aktiveras.
6
SOUND
FIELD
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TV” eller ”LINE” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på SOUND FIELD upprepade
gånger tills det ljudfält du vill ha visas i
frontpanelens teckenfönster.
Om du vill mata ut TV- eller stereoljud från
en 2-kanalskälla från de 6 högtalarna kan du
ställa in ett av ljudfälten ”PRO LOGIC”,
”PLII MOVIE” eller ”PLII MUSIC”.
För mer information angående ljudfält, se
sid. 34.
32SE
Välja film- eller musikläge
Du kan välja ett passande ljudläge för filmer
eller musik.
Grundläggande användning
MOVIE/
MUSIC
Tryck på MOVIE/MUSIC under
uppspelning.
Tryck på MOVIE/MUSIC upprepade gånger
tills det läge du vill ha visas i frontpanelens
teckenfönster. Standardinställningarna är
understrukna.
• AUTO: väljer automatiskt läge för att skapa
ljudeffekten beroende på skivan.
• MOVIE: tillhandahåller ljudet för filmer.
• MUSIC: tillhandahåller ljudet för musik.
Tips
• När film- eller musikläge har valts, visas ”MOVIE”
eller ”MUSIC” i frontpanelens teckenfönster.
Obs!
• Det går inte att utföra dessa inställningsalternativ när
du har anslutit hörlurarna till systemet.
33SE
Ljudfält
Teckenfönster
Ljudjusteringar
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
HP 2CH
Lyssna på surroundljud
med ljudfält
HEADPHONE VIRTUAL
HP VIRTUAL
Automatisk utmatning av
originalljudet
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Du kan få alla de fördelar som surroundljud ger
genom att välja något av systemets
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar ett
kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong, trots att du lyssnar i vanlig
hemmiljö.
Den automatiska avkodningen identifierar
vilken typ av ljudsignal som matas in (Dolby
Digital, DTS eller vanlig 2-kanalsstereo).
Därefter utförs den avkodning som behövs. I det
här läget återges ljudet som det spelats in/kodats,
utan några tillagda effekter (t.ex. efterklang).
Om lågfrekventa signaler saknas (Dolby Digital
LFE, eller liknande) skapas en lågfrekvent
signal som sänds till subwoofern.
Mata ut ljudet från flera
högtalare
SOUND
FIELD
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
I detta läge kan du lyssna på ljuduppspelning
från alla slags skivor via flera högtalare.
Mata ut 2-kanalskällor som
CD-skivor med 5.1-kanalljud
x Dolby Pro Logic
Tryck på SOUND FIELD upprepade gånger tills
det ljudfält du vill ha visas i frontpanelens
teckenfönster.
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
fem utkanaler. I det här läget sker Pro Logicavkodning av ingångssignalen som skickas ut
till främre, mittplacerade och
surroundhögtalare. Under tiden blir
surroundkanalen enkanalig.
Alla ljudfält
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Tryck på SOUND FIELD.
34SE
Ljudfält
Teckenfönster
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Från 2-kanaliga källor upprättar Dolby Pro
Logic II fem utkanaler med full bandbredd. Det
görs med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
Obs!
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
• När ingångssignalen kommer från en flerkanalskälla,
avbryts Dolby Pro Logic och Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC och flerkanalskällan sänds ut direkt.
• Då det tvåspråkiga sändningsljudet sätts på är inte
Dolby Logic och Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC tillgängliga.
Använda enbart främre
högtalare och subwoofer
x 2 CHANNEL STEREO
Lyssna på surroundljud med
hörlurar
x HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO
Ljudjusteringar
I det här läget sänds ljudet bara ut från de främre
vänstra och högra högtalarna och subwoofern.
Vanliga 2-kanalskällor (stereo) påverkas inte av
ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat mixas
ned till två kanaler.
Det här gör att du kan spela upp vilken ljudkälla
som helst och få ut ljudet bara från vänster och
höger högtalare och subwoofern.
I det här läget sänds ljudet ut från hörlur L/R.
Vanliga 2-kanalskällor (stereo) påverkas inte av
ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat mixas
ned till två kanaler.
x HEADPHONE VIRTUAL
I det här läget sänds ljudet ut som surroundljud
från hörlur L/R. Detta läge är endast tillgängligt
när en flerkanalskälla spelas.
Stänga av surroundeffekterna
Tryck på SOUND FIELD flera gånger tills
”A.F.D. STD” eller ”2CH STEREO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
35SE
Motsatt riktning
Olika funktioner för att spela skivor
× 2b t 1m t 2m t 3m
Söka efter en viss punkt
på en skiva
3m (endast DVD VIDEO-skivor/DVD-VR-läge/
DivX video*/VIDEO CD-skivor)
× 2b (endast DVD-VIDEO-skivor)
(Avsökning, uppspelning i slowmotion, frysa bildrutor)
Du kan snabbt hitta en viss punkt på en skiva
genom att titta på filmen på skärmen eller spela
den långsamt.
Obs!
• För vissa DVD/DivX video*/VIDEO CD kan man
eventuellt inte göra vissa av de funktioner som
beskrivs.
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
Hitta en viss punkt snabbt
genom att snabbspola skivan
framåt eller bakåt (avsökning)
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
Med varje tryckning ökar
uppspelningshastigheten.
Bild efter bild (uppspelning i
slow-motion)
(endast DVD VIDEO-, DVD-R,
DVD-RW-, DivX-video* och VIDEO-CDskivor)
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
Tryck på /m eller M/ när systemet är i
pausläge. För att återgå till normal hastighet
trycker du på H. Varje gång du trycker på /
m eller M/ under slowmotionuppspelning ändras hastigheten. Det
finns två hastigheter tillgängliga. Med varje
tryckning ändras visningen enligt följande:
(utom för JPEG)
Tryck på /m eller M/ medan du spelar
upp en skiva. När du hittar önskad punkt trycker
du på H för att återgå till normal hastighet.
Varje gång du trycker på /m eller M/
under sökning ändras uppspelningshastigheten.
Med varje tryckning ändras visningen enligt
nedan: Faktiska hastigheter kan skilja sig åt för
en del skivor.
Uppspelningsriktning
× 2B t 1M t 2M t 3M
3M (endast DVD-VIDEO-skivor/DVD-VR-läge/
DivX video*/VIDEO-CD-skivor)
× 2B (endast DVD-VIDEO-/CD-skivor)
Uppspelningsriktning
2
y1
Motsatt riktning (endast DVD VIDEO)
2
y1
Spela upp en bildruta i taget
(Frysa bildrutor)
(utom för CD-skivor, MP3 och JPEG)
Gå till nästa bildruta genom att trycka på
(steg) när systemet är i pausläge. Gå
till föregående bildruta (endast DVD-VIDEO-/
DVD-R-/DVD-RW-skivor) genom att trycka på
(steg). Återgå till normal uppspelning
genom att trycka på H.
Obs!
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
36SE
• Du kan inte söka efter en stillbild på en DVD-R-/
DVD-RW-skiva i VR-läget.
• På DATA-CD-/DATA-DVD-skivor fungerar denna
funktion endast med DivX-videofiler. (Endast DAVDZ110/DZ410)
Söka efter titel/kapitel/
spår/avsnitt, etc.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Vald rad
1
Tryck på
DISPLAY. (När du spelar
upp en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva
med JPEG-bildfiler trycker du på
DISPLAY två gånger.)
Kontrollmenyn visas.
2
3
[** (**)] ändras till [– – (**)].
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
Teckenfönstret visar olika objekt beroende
på skivtypen.
[SPÅR]
[ALBUM]
[FIL]
Exempel: när du väljer
[KAPITEL]
Markeras [** (**)] (** refererar till ett
nummer).
Talet inom parentes visar totala antalet
titlar, kapitel, spår, index, avsnitt, album
eller filer.
Välj det titel-, kapitel-, spår-, index- eller
avsnittsnummer du söker genom att
trycka på X/x eller på
nummerknapparna.
Radera numret genom att trycka på CLEAR
och sedan välja ett annat nummer.
[KAPITEL], [INDEX]
[TID/TEXT]
DVD VIDEO
Om du skriver fel
[TITEL], [SPÅR], [AVSNITT]
Välj [TID/TEXT] om du vill söka efter
startpunkten genom att ange tidkoden.
Tryck på ENTER.
5
Olika funktioner för att spela skivor
Du kan söka igenom en DVD-skiva efter titel
och kapitel och du kan söka igenom en VIDEOCD-/CD-/DATA-CD-/DATA-DVD-skiva efter
spår, index eller avsnitt. Eftersom titlar och spår
är tilldelade unika nummer på skivan kan du
göra önskat val genom att ange motsvarande
nummer. Du kan också söka efter ett avsnitt med
tidkoden.
Tryck på ENTER.
Systemet startar uppspelningen från
markerat nummer.
Om du vill söka efter ett avsnitt
med tidkoden (endast DVDVIDEO-skivor och DVD-VR-läge)
1 Välj
[TID/TEXT] i steg 2.
[T **:**:**] (uppspelningstid för den
aktuella titeln) är vald.
2 Tryck på ENTER.
[T **:**:**] ändras till [T --:--:--].
3 Ange tidkoden med nummerknapparna och
tryck sedan på ENTER.
För att exempelvis finna det önskade avsnittet
2 timmar, 10 minuter och 20 sekunder efter
starten skriver du [2:10:20].
fortsättning
37SE
Tips
• När kontrollmenyn är stängd kan du söka efter ett
kapitel (DVD-VIDEO-/DVD-R-/DVD-RW-skivor),
spår (VIDEO-CD-/CD-skivor) eller fil* (DATA-CD/DATA-DVD (DivX-video)-skivor) genom att trycka
på nummerknapparna och sedan på ENTER.
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
Obs!
• Det går inte att söka efter ett avsnitt på en DVD+RW/
DVD+R-skiva med tidkoden.
Söka med hjälp av avsnitt
(Bildnavigering)
Du kan dela upp skärmen i 9 mindre delar och på
det sättet snabbt hitta önskat avsnitt.
1
Tryck på PICTURE NAVI under
uppspelning.
Följande display visas.
VISA KAPITEL
2
ENTER
Tryck på PICTURE NAVI upprepade
gånger för att välja alternativ.
• [VISA TITEL] (endast DVD-VIDEOskivor)
• [VISA KAPITEL] (endast DVD-VIDEOskivor)
• [VISA SPÅR] (endast VIDEO-CD-/
Super VCD-skivor)
3
Tryck på ENTER.
Det första avsnittet i varje titel, kapitel eller
spår visas på följande sätt.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Välj titel, kapitel eller spår genom att
trycka på C/X/x/c, tryck sedan på
ENTER.
Uppspelningen startar från det valda
avsnittet.
Återgå till normal uppspelning
under pågående inställning
Tryck på O RETURN eller
DISPLAY.
Obs!
• För vissa skivor kan du inte välja vissa funktioner.
38SE
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan
(Återuppta uppspelningen)
Tips
• För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
Spela upp en tidigare uppspelad
skiva med återupptagen
uppspelning (Fortsatt uppspeln.
multi)
(endast DVD-VIDEO-/VIDEO-CDskivor)
1
Medan du spelar en skiva, tryck på x
för att stoppa uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Om ”RESUME” inte visas är inte
funktionen för att återuppta uppspelningen
tillgänglig.
2
Tryck på H.
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
Obs!
• Beroende på var du stoppar skivan kanske systemet
inte återupptar uppspelningen från exakt samma
punkt.
• Den punkt där du stoppade uppspelningen kan
komma att raderas när:
– du matar ut skivan.
– systemet växlar över till standbyläge (endast
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor).
– du ändrar eller återställer inställningarna i
inställningsdisplayen.
– du byter funktion genom att trycka på
FUNCTION.
– du kopplar bort nätkabeln.
• För DVD-R-/DVD-RW-skivor i VR-läget samt
VIDEO-CD-, CD-, DATA-CD- och DATA-DVDskivor lagrar systemet återupptagningspunkten för
den aktuella skivan.
• Återupptagen uppspelning kan inte användas under
programmerad uppspelning och slumpvis
uppspelning.
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda för alla skivor.
Systemet lagrar den punkt där du stoppade
skivan för upp till 40 skivor och återupptar
uppspelningen nästa gång du sätter in samma
skiva. När du lagrar en återupptagningspunkt för
den 41:a skivan, raderas
återupptagningspunkten för den första skivan.
Du slår på den här funktionen genom att ställa
[FORTSATT UPPSPELN. MULTI] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] till [PÅ]. För
mer information, se ”[FORTSATT UPPSPELN.
MULTI] (endast DVD-VIDEO-/VIDEO-CDskivor)” (sid. 76).
Tips
• För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
Obs!
• Om [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] är inställt på [AV]
(sid. 76), raderas återupptagningspunkten när du
ändrar funktionen genom att trycka på FUNCTION.
Olika funktioner för att spela skivor
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x och ”RESUME”
visas i frontpanelens teckenfönster. Så länge du
inte tar ut skivan fungerar återupptagen
uppspelning även om systemet gått in i
standbyläge genom att du tryckt på "/1.
39SE
Skapa egna program
(Programmerad uppspelning)
Du kan spela upp innehållet på en skiva i önskad
ordning genom att skapa ett eget program med
uppspelningsordning för spåren. Ett program
kan bestå av upp till 99 spår.
1
Tryck på
5
DISPLAY.
Välj
[PROGRAM] genom att
trycka på X/x, och tryck sedan på
ENTER.
3
PROGRAM
PLAY
CD
Tryck på X/x för att välja [INST. t],
tryck därefter på ENTER.
RADERA ALLA
1. SPÅR
02
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
RADERA ALLA
1. SPÅR
2. SPÅR – –
3. SPÅR – –
4. SPÅR – –
5. SPÅR – –
6. SPÅR – –
7. SPÅR – –
Spår på en skiva
4
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Total uppspelningstid
för de spår som finns
med i programmet
Tryck på c.
Markören flyttas till spårraden [T] (i det här
fallet spår [01]).
6
––
01
02
03
04
05
06
Vill du programmera fler spår upprepar
du steg 4 till 5.
De programmerade spåren visas i den
ordning du valt dem.
7
Tryck på H för att starta
programmerad uppspelning.
Programmerad uppspelning startar.
När programmet slutar kan du starta om
samma program igen genom att trycka på
H.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj [AV] i steg 3. Välj
[PÅ] i steg 3 och tryck på ENTER för att spela
samma program igen.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
40SE
0:15:30
T
Total uppspelningstid för de spår som
finns med i programmet
[SPÅR] visas när du spelar upp en
VIDEO-CD eller CD.
PROGRAM
Välj det spår du vill ha med i
programmet.
Det spår du valt
Alternativen för [PROGRAM] visas.
6 (14)
T
2:50
AV
AV
INST.
PÅ
––
01
02
03
04
05
06
Antag att du t.ex. vill ha med spår [02] i
programmet.
Välj [02] under [T] genom att trycka på X/
x, tryck sedan på ENTER.
Kontrollmenyn visas.
2
0:00:00
T
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR – –
2. SPÅR – –
3. SPÅR – –
4. SPÅR – –
5. SPÅR – –
6. SPÅR – –
7. SPÅR – –
DISPLAY tills
Ändra eller avbryta ett program
1 Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program”.
2 Markera programnumret för det spår du vill
ändra eller avbryta med X/x. Tryck på
CLEAR om du vill radera spåret från
programmet.
3 Följ steg 5 för ny programmering. Om du vill
avbryta ett program väljer du [--] under [T],
tryck sedan på ENTER.
Avbryta alla spår i den ordning de
programmerades
program”.
2 Tryck på X och välj [RADERA ALLA].
3 Tryck på ENTER.
(Slumpmässig uppspelning)
Systemet kan ”slumpmässigt blanda”
uppspelningen av spår. Efterföljande
”slumpvisa” uppspelningar ger troligen en
annan uppspelningsordning än den första.
Obs!
• Samma låt kan spelas upp flera gånger under MP3uppspelning.
1
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[SLUMPMÄSSIG] genom
att trycka på X/x, och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [SLUMPMÄSSIG] visas.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
AV
AV
SPÅR
3
Olika funktioner för att spela skivor
1 Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
Spela upp spår i slumpvis
ordning
Välj det alternativ som du vill spela upp
slumpvis genom att trycka på X/x.
x När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• [SPÅR]: blandar spåren på en skiva.
x När programmerad uppspelning är
aktiverad
• [PÅ]: blandar de spår du valt för
programmerad uppspelning.
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(utom för DivX*) eller DATA-DVD-skiva
(utom för DivX*)
• [PÅ]: blandar MP3-ljudspår i albumet på
den aktuella skivan. Om inget album är
valt spelas det första albumet i
slumpmässig ordning.
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
fortsättning
41SE
Obs!
• Ett spår som redan spelats väljs också i slumpvis
ordning.
4
Spela upprepade gånger
(Repeterad uppspelning)
Tryck på ENTER.
Slumpvis uppspelning startar.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj [AV] i steg 3.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
DISPLAY tills
Du kan spela upp alla titlar, spår eller album på
en skiva eller en titel, ett kapitel spår eller album
upprepade gånger.
Du kan kombinera blandad uppspelning och
programmerad uppspelning.
1
Obs!
• Du kan inte använda den här funktionen för VIDEOCD- och Super VCD-skivor med PBC-uppspelning.
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[REPETERA] genom att
trycka på X/x , och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [REPETERA] visas.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
AV
AV
SKIVA
SPÅR
3
Tryck på X/x för att välja det som ska
repeteras.
Standardinställningarna är understrukna.
x När du spelar DVD-VIDEO- eller DVDVR-skivor
•
•
•
•
[AV]: ingen repetering.
[SKIVA]: repeterar alla titlar på skivan.
[TITEL]: repeterar aktuell titel.
[KAPITEL]: repeterar aktuellt kapitel.
x När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• [AV]: ingen repetering.
• [SKIVA]: repeterar alla spår på skivan.
• [SPÅR]: repeterar aktuellt spår.
x När du spelar DATA-CD- eller DATADVD-skivor
• [AV]: ingen repetering.
• [SKIVA]: repeterar alla album på skivan.
• [ALBUM]: repeterar aktuellt album.
42SE
• [SPÅR] (endast MP3-ljudspår): repeterar
aktuellt spår.
• [FIL] (endast DivX-videofiler): repeterar
aktuell fil.*
Använda DVD-menyn
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
4
Tryck på ENTER.
Området är valt.
Om du vill återgå till normal uppspelning
trycker du på CLEAR eller väljer [AV] i
steg 3.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
DISPLAY tills
1
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
Obs!
• Du kan inte använda den här funktionen för VIDEOCD- och Super VCD-skivor med PBC-uppspelning.
• När du spelar upp DATA-CD-/DATA-DVD-skivor
som innehåller MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler och
deras uppspelningstider inte är lika långa, kommer
ljudet inte att matcha bilden.
• När [LÄGE (MP3, JPEG)] är ställt på [BILD (JPEG)]
(sid. 54) kan du inte välja [SPÅR].
Tryck på TOP MENU eller MENU.
2
3
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.
Tryck på ENTER.
Olika funktioner för att spela skivor
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
En DVD-skiva är uppdelad i flera sektioner som
tillsammans utgör en film eller en musikdel.
Dessa sektioner kallas för ”titlar”. När du spelar
en DVD-skiva som innehåller flera titlar kan du
välja den titel du önskar via TOP MENU.
När du spelar upp DVD-skivor som tillåter dig
att välja alternativ som t.ex. undertextspråket
och det talade språket, välj dessa poster via
MENU.
43SE
Obs!
Ändra ljudet
• [2: HUVUDKANAL], [2:SUBKANAL] och
[2:HUVUDKANAL+SUBKANAL] visas inte
när en ljudström är inspelad på skivan.
x När du spelar en VIDEO-CD-, CDeller DATA-CD-skiva (MP3-ljud) eller
DATA-DVD-skiva (MP3-ljud)
När du spelar upp DVD-VIDEO- eller DATACD-/DATA-DVD-skivor (DivX-videofiler*)
med ljudet inspelat i flera format (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio eller DTS) kan du byta
ljudformat. Om DVD-VIDEO-skivan har
ljudspår på flera språk kan du även byta språk.
Med VIDEO-CD-, CD-, DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivor kan du välja ljudet från
höger eller vänster kanal och lyssna på ljudet
från den valda kanalen genom både höger och
vänster högtalare.
Standardinställningarna är understrukna.
• [STEREO]: vanligt standardstereoljud
• [1/V]: ljudet från vänster kanal (mono)
• [2/H]: ljudet från höger kanal (mono)
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(DivX-video) eller DATA-DVD-skiva
(DivX-video) (endast DAV-DZ110/
DZ410)
Valet av ljudsignalformat på DATA-CDeller DATA-DVD-skivor skiljer sig
beroende på DivX-videofilen på skivan.
Formatet visas i teckenfönstret.
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
1
Tryck på AUDIO under uppspelning.
Följande display visas.
x När du spelar Super VCD-skivor
Standardinställningarna är understrukna.
• [1:STEREO]: stereoljudet från ljudspår 1
• [1:1/V]: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 1 (mono)
• [1:2/H]: ljudet från höger kanal för
ljudspår 1 (mono)
• [2:STEREO]: stereoljudet från ljudspår 2
• [2:1/V]: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 2 (mono)
• [2:2/H]: ljudet från höger kanal för
ljudspår 2 (mono)
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Tryck på AUDIO flera gånger för att
välja önskad ljudsignal.
x När du spelar DVD-VIDEO-skivor
Det är DVD-VIDEO-skivan som avgör
vilka språk du kan välja mellan.
När 4 siffror visas anger de språkkoden.
Information finns i ”Språkkoder” (sid. 90)
om kod för språket. Om samma språk visas
två eller flera gånger är DVD-VIDEOskivan inspelad med flera ljudformat.
x När du spelar en DVD-VR-skiva
De ljudspårstyper som har spelats in på en
skiva visas. Standardinställningarna är
understrukna.
Exempel:
• [1: HUVUDKANAL] (huvudljud)
• [1:SUBKANAL] (sekundärt ljud)
• [1:HUVUDKANAL+SUBKANAL]
(huvudljud + sekundärt ljud)
• [2: HUVUDKANAL]
• [2:SUBKANAL]
• [2:HUVUDKANAL+SUBKANAL]
44SE
Obs!
• Om du spelar upp en Super VCD-skiva som saknar
ljudspår 2, hörs inget ljud om du väljer [2:STEREO],
[2:1/V] eller [2:2/H].
Kontroll av ljudsignalens
format
(endast DVD-skivor, DivX-video*)
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
Om du trycker på AUDIO upprepade gånger vid
uppspelning visas den aktuella ljudsignalen
(PCM, Dolby Digital, DTS etc.) som nedan.
x När du spelar en DVD-skiva
Exempel:
Dolby Digital 5.1 ch
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Främre (L/R) +
mitt
C
R
LFE
LS
RS
Formatet på det program som
spelas upp
Exempel:
Dolby Digital 3 ch
Surround
(enkanalig)
Främre (L/R)
Ljudsignaler inspelade på en skiva innehåller
ljudelement (kanaler) som framgår nedan. Varje
kanal sänds ut från en separat högtalare.
• Främre (L)
• Främre (R)
• Mitt
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (enkanalig): Den här signalen kan
vara antingen Dolby Surround Soundbearbetade signaler eller Dolby Digital Sound
enkanaliga surroundljudsignaler.
• LFE-signal (Low Frequency Effect)
Olika funktioner för att spela skivor
LFE (Low
Frequency Effect)
Surround (L/R)
Om ljudsignaler
2:SPANSKA DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Formatet på det program
som spelas upp
x När du spelar en DATA-CD-skiva (DivXvideo) eller DATA-DVD-skiva (DivX-video)
(endast DAV-DZ110/DZ410)
Exempel:
MP3-ljud
1: MP3 128k
Bithastighet
45SE
Välja [ORIGINAL] eller
[PLAY LIST] på en DVD-R-/
DVD-RW-skiva
Vissa DVD-R-/DVD-RW-skivor i läget VR
(videoinspelning) använder sig av två olika
typer av titlar för uppspelning: ursprungligt
inspelade titlar ([ORIGINAL]) och titlar som
kan skapas på DVD-inspelare för redigering
([PLAY LIST]). Du kan välja vilken typ av
titlar du vill spela upp.
1
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[ORIGINAL/PLAY LIST],
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
Alternativen för [ORIGINAL/PLAY LIST]
visas.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
DVD-VR
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningarna är understrukna.
• [PLAY LIST]: spelar upp de titlar som
skapades från [ORIGINAL] för
redigering.
• [ORIGINAL]: spelar upp de titlar som
ursprungligen spelades in.
4
Tryck på ENTER.
Visa skivinformation
Visa speltid och återstående
tid i frontpanelens
teckenfönster
Du kan granska skivans information, t.ex.
återstående tid, totalt antal titlar på en DVDskiva eller antalet spår på en VIDEO-CD-, CDskiva eller MP3, eller filnamn på en DivXvideo* i frontpanelens teckenfönster (sid. 92).
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY medan du
spelar skivan ändras teckenfönstret enligt 1 t
2 t ... t 1 t ...
Vissa alternativ som visas kan ibland försvinna
efter några sekunder.
När du spelar DVD-VIDEO- eller
DVD-R-/DVD-RW-skivor
1 Uppspelningstid och nummer för den
aktuella titeln
2 Återstående tid för den aktuella titeln
3 Uppspelningstid och nummer för aktuellt
kapitel
4 Återstående tid för det aktuella kapitlet
5 Skivnamn
6 Titel och kapitel
När du spelar en DATA-CD-skiva
(DivX-video) eller DATA-DVDskiva (DivX-video)
(Endast DAV-DZ110/DZ410)
1 Uppspelningstid för den aktuella filen
2 Aktuellt filnamn
3 Aktuellt album och filnummer
När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(utan PBC-funktioner) eller en CDskiva
1 Uppspelningstid för det aktuella spåret
2 Återstående tid för det aktuella spåret
3 Uppspelningstid för skivan
46SE
x När du spelar DVD-VIDEO- eller DVDRW-skivor
4 Återstående tid för skivan
5 Skivnamn
6 Spår och index*
• T **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T–**:**:**
Återstående tid för den aktuella titeln
• C **:**:**
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–**:**:**
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
* Endast VIDEO CD.
När du spelar en DATA-CD-skiva
(MP3 audio) eller DATA-DVDskiva (MP3 audio)
1 Uppspelningstid och aktuellt spårnummer
2 Spårnamn (filnamn)
Tips
• När du spelar VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner visas speltiden.
• **:**
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
• Systemet kan bara visa den första nivån med DVD/
CD-text som exempelvis skivnamn eller titel.
• När MP3-filnamnet inte kan visas, syns istället ”*” i
frontpanelens teckenfönster.
• Beroende på texten kan det hända att inte skivans
eller spårets namn visas.
• Speltiden för MP3-ljudspår och DivX-videofiler*
kanske inte visas korrekt.
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
x När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(utan PBC-funktioner) eller en CDskiva
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
• D **:**
Uppspelningstid för den aktuella
skivan
• D–**:**
Återstående tid för den aktuella skivan
Granska uppspelningstiden
och återstående tid
Du kan granska uppspelningstiden och den
återstående tiden för den titel, det kapitel eller
det spår som spelas samt den totala
uppspelningstiden eller den återstående tiden för
skivan. Du kan också visa DVD-text och MP3mappnamn/-filnamn inspelade på skivan.
1
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(MP3 audio) eller DATA-DVD-skiva
(MP3 audio)
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
Följande display visas.
T 1:01:57
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(DivX-video) eller DATA-DVD-skiva
(DivX-video) (endast DAV-DZ110/
DZ410)
Tidsinformation
2
• **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella filen
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
för att ändra tidsinformationen.
Vad displayen visar och vilken typ av tid
som du kan ändra beror på vilken skiva du
spelar.
Olika funktioner för att spela skivor
x När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(utan PBC-funktioner)
Obs!
Obs!
• Endast bokstäver och siffror kan visas.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas upp kan
systemet bara visa ett begränsat antal tecken. För
vissa skivor kan inte alla tecknen i texten visas.
fortsättning
47SE
Granska
uppspelningsinformationen
på skivan
Så här granskar du DVD-/CD-text
Tryck på DISPLAY upprepade gånger i steg 2
för att visa text inspelad på DVD-/CD-skivan.
DVD-/CD-text visas bara när text är inspelad på
skivan. Texten kan inte ändras. Om skivan inte
innehåller någon text visas ”NO TEXT”.
Granska datuminformationen
(endast JPEG)
Du kan granska datuminformationen under
uppspelning när Exif*-taggen registrerats i
JPEG-bildens data.
Tryck på
DISPLAY två gånger under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2006
Datuminformation
BRAHMS SYMPHONY
Granska DATA-CD-/DATA-DVDtext (MP3-ljud/DivX-video*)
Du kan visa namnet på albumet/spåret/filen,
samt ljudbithastigheten (mängden data per
sekund för det aktuella ljudet) på tv-skärmen
genom att trycka på DISPLAY under
uppspelning av MP3-ljudspår på DATA-CD-/
DATA-DVD-skivor eller DivX-videofiler* på
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor.
Bithastighet**
T 17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnamn
Spår-/filnamn*
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
** Visas när:
– ett MP3-ljudspår på DATA-CD-/DATA-DVDskivor spelas upp.
– en DivX-videofil som innehåller MP3-ljud på
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor spelas upp
(endast DAV-DZ110/DZ410).
48SE
DATA CD JPEG
* ”Exchangeable Image File Format” är ett bildformat
för digitalkameror som definierats av Japan
Electronics & Information technology Industries
Association (JEITA).
Tips
• Datuminformationen är [DD/MM/ÅÅÅÅ].
DD: Dag
MM: Månad
ÅÅÅÅ: År
Ändra vinklarna
Visa undertexterna
*
*
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
Om olika vinklar för ett avsnitt har spelats in på
DVD-VIDEO-skivan kan du ändra
visningsvinkel.
Tryck på ANGLE under uppspelning.
Varje gång du trycker på ANGLE ändras
vinkeln.
Obs!
Tryck på SUBTITLE under uppspelning.
Varje gång du trycker på SUBTITLE ändras
språket för undertexten.
Obs!
• För vissa DVD-VIDEO-skivor kan du inte ändra
undertexten även om det finns undertexter på flera
språk inspelade på skivan. I vissa fall kan du inte
heller stänga av den.
• Du kan ändra undertexterna om DivX-videofilen har
filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” och innehåller
undertextinformation i samma fil. (Endast DAVDZ110/DZ410)
Olika funktioner för att spela skivor
• För vissa DVD-VIDEO-skivor kan du inte ändra
kameravinkel även om det finns flera kameravinklar
inspelade på den.
Om undertexter har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera undertextspråk
förekommer på skivan kan du ändra språk under
uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill.
49SE
Justera fördröjningen
mellan bild och ljud
Om MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler
(AV SYNK)
*
*
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
Vad är MP3/JPEG?
När ljudet inte överensstämmer med bilderna på
skärmen, kan du justera fördröjningen mellan
bild och ljud.
MP3 är en ljudkomprimeringsteknik som
uppfyller ISO/MPEG-föreskrifterna. JPEG är en
bildkomprimeringsteknik.
1
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[AV SYNK] genom att
trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [AV SYNK] visas.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
AV
AV
PÅ
3
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning och tryck sedan på ENTER.
Standardinställningarna är understrukna.
• [AV]: justerar inte.
• [PÅ]: justerar fördröjningen mellan bild
och ljud.
Den valda inställningen blir verksam.
Obs!
• Beroende på den ingående ljudströmmen, fungerar
kanske inte den här funktionen.
Skivor som systemet kan
spela upp
Du kan spela upp DATA-CD-skivor (CD-ROMskivor/CD-R-skivor/CD-RW-skivor) eller
DATA-DVD-skivor (DVD-R-/DVD-RW-/
DVD+R-/DVD+RW-/DVD+ROM-skivor)
inspelade i MP3- (MPEG1 Audio Layer 3) eller
JPEG-format. DATA CD-skivor måste
emellertid vara inspelad i ett av formaten ISO
9660 Level 1, Level 2 eller Joliet och DATA
DVD-skivor måste vara inspelade i UDF
(Universal Disk Format) för att systemet ska
kunna identifiera och spela upp spåren (eller
filerna). Du kan också spela upp Multi Sessionskivor (skivor som bränts i flera omgångar).
Se instruktionerna som levererades med CD-R/
RW- eller DVD-R/DVD-RW-enheterna och
med inspelningsprogramvaran (medföljer inte)
som du använder för detaljer angående
inspelningsformatet.
Om Multi Session-skivor
Om MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler spelas in
under den första bränningen kommer systemet
också att spela upp MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler under andra bränningar. Om ljudspår
och bilder i musik-CD-format eller video-CDformat har spelats in under den första
bränningen, kan bara filer från den första
bränningen spelas upp.
Obs!
• Systemet kanske inte kan spela upp vissa DATA-CD/DATA-DVD-skivor skapade i Packet Writeformatet.
50SE
MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler som systemet kan
spela upp
x Struktur för skivinnehåll
Träd 1
Träd 2
Träd 3
Träd 4
Träd 5
ROOT
Systemet kan spela upp MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler:
• som har tillägget ”.MP3” (MP3-ljudspår) eller
”.JPG”/”.JPEG” (JPEG-bildfil)
• som är i överensstämmelse med
bildfilsformatet DCF*
Obs!
• Systemet spelar upp valfria data med tillägget
”.MP3”, ”.JPG” eller ”.JPEG” även om de inte
är i MP3- eller JPEG-format. Att spela upp
dessa data kan generera ett högt störljud som
kan skada högtalarsystemet.
• Systemet är inte i överensstämmelse med ljud
i MP3PRO-format.
Uppspelningsordning för MP3ljudspår eller JPEG-bildfiler
Uppspelningsordningen för MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler på en DATA-CD- eller DATADVD-skiva är som följer:
Album
Spår (MP3-ljud) eller fil
(JPEG-bild)
När du sätter i en DATA-CD- eller DATADVD-skiva och trycker på H spelas de
numrerade spåren (eller filerna) upp från 1 till
7. Eventuella underalbum/spår (eller filer) i ett
aktuellt valt album har prioritet framför nästa
album i samma träd. (Exempel: C innehåller D
så 4 spelas upp före 5.)
Olika funktioner för att spela skivor
* ”Design rule for Camera File system”:
Bildstandarder för digitala kameror reglerade av
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
När du trycker på MENU och listan med
albumnamn visas (sid. 52), visas de i följande
ordning:
A t B t C t D t F t G. Album
som inte innehåller spår (eller filer) (som
exempelvis album E) visas inte i listan.
Tips
• Om du lägger till nummer (01, 02, 03 etc.) framför
spår-/(fil)namnen när du lagrar spåren (eller filerna)
på en skiva spelas spåren (eller filerna) upp i den
ordningen.
• Att starta uppspelning tar längre tid för en skiva med
många träd.
fortsättning
51SE
Obs!
• Uppspelningsordningen enlig illustrationen gäller
inte alltid, beroende på vilken programvara som
används för att skapa DATA-CD- eller DATA-DVDskivan, eller om det finns fler än 200 album och 300
filer i varje album.
• Systemet kan identifiera upp till 200 album och spelar
inte upp något album efter det 200:e albumet.
• Det kan ta längre tid för systemet att starta en
uppspelning i samband med växling till nästa album
eller hopp till ett annat album.
• En del typer av JPEG-filer kan inte spelas upp.
Spela upp DATA-CDskivor eller DATA-DVDskivor med MP3-ljudspår
och JPEG-bildfiler
Välja ett MP3-ljudspår eller
album
1
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Album inspelade på DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan visas. När ett album
spelas upp skuggas titeln.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Tryck på X/x för att välja ett album.
x När du väljer ett album
Tryck på H för att börja spela det valda
albumet.
x När du väljer ett spår
Tryck på ENTER.
Skivans albumlista visas.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Välj ett spår genom att trycka på X/x, tryck
sedan på ENTER.
Det valda spåret spelas upp. Du kan slå av
spårlistan genom att trycka på MENU. Om
52SE
du trycker på MENU en gång till visas
albumlistan på nytt.
1
2
3
4
Tryck på x.
5
6
7
8
Så här spelar du upp nästa eller
föregående MP3-ljudspår
9
10
11
12
13
14
15
16
Så här stoppar du uppspelning
Välj den bild du vill visa genom att trycka
på C/X/x/c, tryck sedan på ENTER.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Stänga visningen
Tryck på MENU.
Välja en JPEG-bildfil eller ett
album
Så här spelar du upp nästa eller
föregående JPEG-bildfil
1
Tryck på C/c när kontrollmenyn inte visas.
Observera att du kan välja nästa album genom
att fortsätta trycka på c efter den sista bilden på
det aktuella albumet, men du kan inte återgå till
föregående album genom att trycka på C. Om du
vill återgå till föregående album väljer du det i
albumlistan.
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Album inspelade på DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan visas. När ett album
spelas upp skuggas titeln.
Olika funktioner för att spela skivor
Tryck på ./>. Observera att du kan välja
nästa album genom att fortsätta trycka på >
efter det sista spåret på det aktuella albumet,
men du kan inte återgå till föregående album
genom att trycka på .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
3( 30)
Så här roterar du en JPEG-bild
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Tryck på X/x för att välja ett album.
När en JPEG-bildfil visas på skärmen kan du
rotera bilden 90 grader i taget.
Tryck på X/x när du visar en bild. Varje gång du
trycker på X roteras bilden moturs med 90
grader.
Exempel när du trycker på X en gång:
Rotationsriktning
x När du väljer ett album
Tryck på H för att börja spela det valda
albumet.
x Välja en bild
Tryck på PICTURE NAVI.
Bilder och filer i albumet visas i 16 rutor.
fortsättning
53SE
Tryck på CLEAR när du vill återgå till normal
visning.
Så här stoppar du uppspelning
Tryck på x.
Spela upp ljudspår och
bilder som ett bildspel
med ljud
Tips
• En blädderruta visas på skärmens högra sida. Om du
vill visa ytterligare bildfiler väljer du den nedersta
bilden och trycker på x. Om du vill återgå till
föregående bild väljer du den översta bilden och
trycker på X.
Du kan spela upp ett bildspel med ljud genom att
först placera MP3- och JPEG-filer i samma
album på en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva. Sedan kan du spela upp DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan och välja läget [AUTO]
enligt anvisningarna nedan.
1
2
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
3
Tryck på X/x för att välja
[LÄGE (MP3, JPEG)] och tryck sedan
på ENTER.
Alternativen för [LÄGE (MP3, JPEG)]
visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
LJUD (MP3)
BILD (JPEG)
4
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning och tryck sedan på ENTER.
Standardinställningarna är understrukna.
• [AUTO]: JPEG-bildfilerna och MP3ljudspåren från samma album spelas upp
som ett bildspel.
• [LJUD (MP3)]: spelar endast upp MP3ljudspår kontinuerligt.
• [BILD (JPEG)]: endast JPEG-bildfiler
spelas upp som ett bildspel.
5
Tryck på MENU.
Listan med album inspelade på DATA-CDeller DATA-DVD-skivan visas.
54SE
6
Tryck på X/x för att välja album och
tryck på H.
• [NORMAL]: ställer in bildvisningen på 6
till 9 sekunder. (Bilder som är på fyra
miljoner pixlar eller mer förlänger
visningen.)
• [SNABB]: ställer in bildvisningen på
kortare än [NORMAL].
• [LÅNGSAM1]: ställer in bildvisningen
på längre än [NORMAL].
• [LÅNGSAM2]: ställer in bildvisningen
på längre än [LÅNGSAM 1].
Systemet börjar spela upp valt album.
Du kan slå på och av albumlistan genom att
trycka upprepade gånger på MENU.
Tips
• När du väljer [AUTO] kan systemet identifiera upp
till 300 MP3-spår och 300 JPEG-filer i ett enda
album. När du väljer [LJUD (MP3)] eller [BILD
(JPEG)] kan systemet identifiera upp till 600 MP3filer och 600 JPEG-filer i ett enda album. Maximalt
200 album kan identifieras oavsett valt läge.
4
Tryck på ENTER.
Den valda inställningen blir verksam.
Obs!
Ange bildspelets varaktighet
(endast JPEG)
Obs!
• En del JPEG-filer kan ta längre tid än andra att visa
vilket kan göra att bildvisningen verkar längre än för
det alternativ som du valde. Särskilt progressiva
JPEG-filer eller JPEG-filer på 3 000 000 pixlar eller
mer.
Välja en effekt för bildfiler i
bildspelet
(endast JPEG)
När du spelar upp en JPEG-bildfil kan du välja
vilken effekt som ska användas när du visar
bildspelet.
1
Tryck på
Olika funktioner för att spela skivor
• Om du ställer in [LÄGE (MP3, JPEG)] på [BILD
(JPEG)] för en skiva som endast innehåller MP3-spår
eller [LJUD (MP3)] för en skiva som endast
innehåller JPEG-filer, är det inte säkert att du kan
ändra inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)].
• PICTURE NAVI fungerar inte när [LJUD (MP3)] är
valt.
• Om du spelar ett omfattande MP3-dataspår och
JPEG-bilddata samtidigt kan ljudet hoppas över. Vi
rekommenderar att du ställer in MP3-bithastigheten
på 128 kbps eller lägre när du skapar filen. Om ljudet
ändå hoppas över reducerar du storleken på JPEGfilen.
DISPLAY två gånger.
Kontrollmenyn för JPEG visas.
När du spelar upp JPEG-bildfiler med bildspel
kan du ange hur länge bilderna ska visas på
skärmen.
1
Tryck på
2
Alternativen för [EFFEKT] visas.
DISPLAY två gånger.
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
Kontrollmenyn för JPEG visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[INTERVALL], tryck därefter på ENTER.
3
DATA CD JPEG
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
Standardinställningarna är understrukna.
DATA CD JPEG
TYP 1
TYP 1
TYP 2
TYP 3
TYP 4
TYP 5
AV
Alternativen för [INTERVALL] visas.
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAL
NORMAL
SNABB
LÅNGSAM 1
LÅNGSAM 2
Välj
[EFFEKT] genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
Standardinställningarna är understrukna.
• [TYP 1]: Bilden sveper in från toppen till
botten.
• [TYP 2]: Bilden sträcks ut från vänster till
höger på skärmen.
fortsättning
55SE
• [TYP 3]: Bilden sträcks ut från skärmens
mitt.
• [TYP 4]: Bilden tilldelas effekter
slumpvis.
• [TYP 5]: Nästa bild glider in över den
föregående bilden.
• [AV]: Stänger av den här funktionen.
4
Tryck på ENTER.
Den valda inställningen blir verksam.
Titta på DivX®-videofilmer
(Endast DAV-DZ110/DZ410)
Om DivX-videofiler
DivX® är en videokomprimeringsteknik som
utvecklats av DivX, Inc. Denna produkt är
officiellt DivX®-certifierad.
Du kan spela upp DATA-CD- och DATADVD-skivor som innehåller DivX®-videofiler.
DATA-CD- och DATA-DVD-skivor
som systemet kan spela upp
Uppspelning av DATA-CD- (CD-ROM-/CD-R/CD-RW-skivor) och DATA-DVD-skivor
(DVD-ROM-/DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor) på det här systemet är
föremål för särskilda förutsättningar:
– På de DATA-CD-/DATA DVD-skivor som
innehåller DivX-videofiler utöver MP3ljudspår eller JPEG-bildfiler, kan systemet
endast spela upp DivX-videofilerna.
Detta system kan dock bara spela upp DATACD-skivor med det logiska formatet ISO 9660
Level 1/Level 2 eller Joliet, samt DATA-DVDskivor av UDF-format (Universal Disk Format).
Mer information om inspelningsformat finns i
instruktionerna som medföljer diskenheterna
och programvaran som du använder för
inspelning (medföljer inte).
Om uppspelningsordningen av
data på DATA-CD- eller DATADVD-skivor
Se ”Uppspelningsordning för MP3-ljudspår
eller JPEG-bildfiler” (sid. 51). Observera att
uppspelningsordningen inte alltid gäller,
beroende på vilken programvara som används
för att skapa DivX-videofilen, eller om det finns
fler än 200 album och 600 DivX-videofiler i
varje album.
Obs!
• Systemet kanske inte kan spela upp vissa DATA-CD/DATA-DVD-skivor skapade i Packet Writeformatet.
56SE
DivX-videofiler som systemet kan
spela upp
Spelaren kan spela upp data som spelats in i
DivX-format och som har filändelsen ”.AVI”
eller ”.DIVX”. Systemet spelar inte upp filer
med filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” om de
inte innehåller en DivX-video.
3
Tryck på H.
Systemet börjar spela upp valt album.
För att välja DivX-videofiler, se ”Välja en
DivX-videofil” (sid. 57).
Gå till nästa eller föregående
sida
Tryck på C/c.
Tips
• Mer information om MP3-ljudfiler eller JPEGbildfiler som kan spelas upp på DATA-CD-skivor
eller DATA-DVD-skivor finns i avsnittet ”Skivor
som systemet kan spela upp” (sid. 50).
Stänga visningen
Obs!
Tryck på x.
Välja ett album
1
Tryck på MENU.
Skivans albumlista visas. Endast album
som innehåller DivX-videofiler
förekommer i listan.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
Välj det album du vill spela upp genom
att trycka på X/x.
Stoppa du uppspelning
Välja en DivX-videofil
1
Efter steg 2 i ”Välja ett album,” trycker
du på ENTER.
Listan med filerna i albumet visas.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Olika funktioner för att spela skivor
• Systemet kan eventuellt inte spela upp en DivXvideofil när filen har kombinerats av två eller fler
DivX-videofiler.
• Systemet kan inte spela upp en DivX-videofil vars
storlek överstiger 720 (bredd) × 576 (höjd) eller 2
GB.
• Beroende på DivX-videofilen, kan det vara avbrott i
ljudet eller ljudet kanske inte stämmer överens med
bilderna på skärmen.
• Systemet kan inte spela upp vissa DivX-videofiler
som överstiger 3 timmar.
• Beroende på DivX-videofilen, kan bilden pausas eller
vara otydlig. I detta fall rekommenderas du att skapa
filen vid en lägre bithastighet. Om ljudet fortfarande
är störande, rekommenderas ljudformatet MP3.
Observera dock att systemet inte kan spela upp filer
av WMA-format (Windows Media Audio).
• På grund av komprimeringstekniken som används för
DivX-videofiler, kan det ta en stund för bilden att
visas efter att du har tryckt på H
Tryck flera gånger på MENU.
Välj en fil genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
Den fil du valt spelas upp.
Gå till nästa eller föregående
sida
Tryck på C/c.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Stoppa du uppspelning
Tryck på x.
Spela upp föregående eller nästa
DivX-videofil utan att slå på
ovannämnda fillista
Du kan välja föregående eller nästa DivXvideofil i samma album genom att trycka på
./>.
fortsättning
57SE
Du kan också välja den första filen i nästa album
genom att trycka på > under uppspelning av
den sista filen i det aktuella albumet. Observera
att du inte kan backa till ett föregående album
genom att trycka på .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
Tips
• Om antalet visningar är förinställt, kan du spela upp
DivX-videofilerna så många gånger som numret
visar. Följande förekomster tas med i beräkningen:
– när systemet stängs av.
– när en annan fil spelas.
– när skivfacket öppnas.
Spela upp VIDEO-CDskivor med PBCfunktioner (version 2.0)
(PBC-uppspelning)
Med PBC-funktioner (uppspelningskontroll)
kan du utföra enkla interaktiva åtgärder, samt
använda sökfunktioner och andra liknande
funktioner.
Med PBC-uppspelning kan du spela VIDEOCD-skivor interaktivt genom att följa menyn på
TV:n.
1
Börja spela en VIDEO-CD-skiva med
PBC-funktioner.
Menyn för ditt val visas.
2
3
4
Välj alternativets nummer med
nummerknapparna.
Tryck på ENTER.
Följ instruktionerna på menyn för
interaktiva funktioner.
Se de medföljande instruktionerna för
skivan eftersom procedurerna kan skilja sig
åt mellan olika VIDEO-CD-skivor.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
Obs!
• Beroende på vilken VIDEO-CD-skiva du spelar kan
meddelandet [Tryck på ENTER.] i steg 3 kanske
visas som [Tryck på SELECT] i de instruktioner som
medföljer skivan. I så fall trycker du på H.
Tips
• Om du vill spela upp utan PBC-funktionen trycker du
på ./> eller använder nummerknapparna
medan systemet har stoppats för att välja ett spår, och
trycker sedan på H eller ENTER. Systemet startar
oavbruten uppspelning. Du kan inte visa stillbilder
som till exempel en meny. För att återgå till PBCuppspelning trycker du på x två gånger och sedan på
H.
58SE
Tuner-funktioner
Förinställa radiostationer
Du kan förinställa 20 FM-stationer och 10 AMstationer. Innan du ställer in stationerna bör du
skruva ner volymen till lägsta nivån.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station du vill ha.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
3
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Stänga av radion
Tryck på MENU.
Tryck på "/1.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”MEMORY” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Tryck på ENTER.
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
6
1
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
Tuner-funktioner
5
Ställ först in radiostationer i systemets minne (se
”Förinställa radiostationer” (sid. 59)).
Tryck på och håll ner TUNING + eller –
tills den automatiska sökningen börjar.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
3
4
Lyssna på radio
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
För manuell inställning trycker du på TUNING
+ eller – upprepade gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING + eller –. Den automatiska
inställningen stoppar automatiskt när systemet
tar emot en radiostation. För att stoppa den
automatiska inställningen manuellt trycker du
på TUNING + eller –.
Ställa in radiostationer när du vet
deras frekvenser
7
Tryck på ENTER.
Använd manuell inställning i steg 2.
Stationen lagras.
1 Tryck på D.TUNING.
2 Tryck på nummerknapparna för att välja den
frekvens du vill lyssna till.
8
3 Tryck på ENTER.
Upprepa steg 1 till 7 om du vill spara
fler stationer.
Ändra ett förinställt nummer
Börja om från steg 1.
Tips
• För FM-program med mycket brus, tryck på MENU
och välj ”FM MODE” med X/x och tryck därefter på
ENTER. Tryck på X/x för att välja ”MONO”, och
tryck därefter på ENTER. Du får inget stereoljud,
men mottagningen blir bättre. För att får tillbaka
stereoeffekten, välj ”STEREO”.
fortsättning
59SE
• Förbättra mottagningen genom att rikta om
antennerna.
7
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationsnamnet lagras.
Namnge förinställda stationer
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (exempelvis ”XYZ”) visas i
frontpanelens teckenfönster på systemet när en
station väljs.
Observera att endast ett namn kan användas för
varje förinställd station.
Obs!
• Du kan inte ange namn för förinställda stationer i
RDS (Radio Data System) (sid. 61).
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
3
4
5
6
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
Tryck på MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”NAME IN” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på ENTER.
Skapa ett namn genom att använda
markörknapparna.
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostations
namn.
Om du skriver fel
Tryck på C/c upprepade gånger tills
tecknet som ska ändras blinkar, tryck sedan
på X/x för att välja önskat tecken.
Radera tecknet genom att trycka på C/c
upprepade gånger tills tecknet som ska
raderas blinkar och tryck sedan på CLEAR.
60SE
Tryck på ENTER.
Tips
• Du kan kontrollera frekvensen genom att trycka på
DISPLAY upprepade gånger (sid. 60).
Visa stationens namn eller
frekvens i frontpanelens
teckenfönster
När systemet är inställt på ”TUNER AM” eller
”TUNER FM”, kan du granska frekvensen med
hjälp av frontpanelens teckenfönster.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
visningen enligt följande:
1Stationsnamn*
2 Frekvens**
* Detta visas om du har angett ett namn för en
förinställd station.
** Återgår till ursprunglig visning när flera sekunder
har förflutit.
Använda RDS (Radio Data
System)
Vad är RDS?
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna tuner har flera RDSfunktioner, t.ex. visning av stationsnamn. RDS
är bara tillgängligt för FM-stationer.*
Obs!
Tuner-funktioner
• RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-systemet kan du höra med lokala
radiostationer för mer information om RDS-tjänster
i ditt område.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station på FM-bandet.
När du får in en station som har RDS-tjänster
visas stationsnamnet* i frontpanelens
teckenfönster.
* Om en RDS-sändning inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i frontpanelens teckenfönster.
61SE
Andra åtgärder
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Du kan styra TV:n (enbart SONY) med den
medföljande fjärrkontrollen.
Styra TV-apparater med
fjärrkontrollen
Så här styr du TV:n
Du kan styra TV:n med knapparna nedan.
Använda funktionen
THEATRE SYNC
Med THEATRE SYNC kan du sätta på din
SONY TV och detta system, ändra systemets
läge till ”DVD” och sedan växla TV:ns
insignalkälla med en knapptryckning.
Förbereda för funktionen
THEATRE SYNC
Registrera TV:ns insignalkälla som anslutits till
detta system.
Håll ner TV/VIDEO samtidigt som du skriver
in koden för TV:ns insignalkälla ansluten
till det här systemet (se tabellen) med hjälp
av nummerknapparna.
Tryck på
För att
TV [/1
Stänga av eller sätta på TV:n.
TV/VIDEO
Växla TV:ns insignalkälla mellan
TV:n och andra insignalkällor.
TV VOL +/–
Ställa in TV-volymen.
TV:ns insignalkälla väljs.
Ställ in TV:ns insignal till den insignal du
använde när du anslöt systemet. Se
instruktionerna till TV:n för mer information.
TV CH +/–
Välja TV-kanal.
Tryck på
Nummer
TV:ns insignalkälla
TV/VIDEO
0
Ingen insignalkälla
(Standard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
Nummerknappar Välja TV-kanal.
samtidigt som du
trycker på TVknappen
- för val av kanalnummer högre än 10. (Till
exempel, för kanal 25 ska du trycka på - och
därefter 2 och 5.)
Obs!
• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan styra
TV:n eller använda vissa av knapparna ovan.
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
AMP
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
* Förutom modeller för Nordamerika.
62SE
Hantera funktionen THEATRE
SYNC
Peka fjärrkontrollen i riktning mot TV:n och
systemet, och tryck sedan en gång på
THEATRE SYNC.
Om denna funktion inte fungerar, ändrar du
överföringstiden. Överföringstiden varierar
beroende på TV:n.
Ändra överföringstiden
Håll ner TV CH + samtidigt som du skriver
in koden för överföringstiden (se tabellen)
med hjälp av nummerknapparna.
Använda ljudeffekter
Förstärka basfrekvenser
Basfrekvenser kan förstärkas.
Tryck på DYNAMIC BASS.
Basfrekvenserna förstärks effektivt.
Stänga av ljudeffekten
Tryck på DYNAMIC BASS igen.
Överföringstiden från fjärrkontrollen väljs.
Nummer
Överföringstid
TV CH +
1
0,5 (Standard)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Andra åtgärder
Tryck på
Obs!
• Denna funktion gäller endast för TV-apparater från
SONY. (Det är inte säkert att funktionen går att
använda för alla TV-apparater från SONY.)
• Om avståndet mellan TV:n och detta system är alltför
stort, fungerar eventuellt inte denna funktion.
Installera systemet nära TV:n.
• Håll fjärrkontrollen riktad mot TV:n och systemet
medan du anger koden.
63SE
Använda sovtimern
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 10 minuter.
Ändra ljusstyrkan i
frontpanelens
teckenfönster
Tryck på SLEEP.
Ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster kan
ställas in på 2 nivåer.
Varje gång du trycker på den här knappen,
ändras minuterna som visas (den kvarvarande
tiden) enligt följande:
1
2
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
3
4
Avbryta sovtimer-funktionen
Tryck på SLEEP upprepade gånger tills
”SLEEP OFF” visas i frontpanelens
teckenfönster.
64SE
Tryck på X/x för att välja ljusstyrkan i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på ENTER.
Inställningen aktiveras.
Ändra den återstående tiden
Tryck på SLEEP upprepade gånger för att välja
önskad tid.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DIMMER” visas i frontpanelens
teckenfönster, tryck sedan på ENTER
eller c.
• DIMMER ON: Frontpanelens
teckenfönster blir mörk.
• DIMMER OFF: Ljus.
Kontrollera den återstående
tiden
Tryck på SLEEP en gång.
Tryck på AMP MENU.
5
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
4
Avancerade inställningar och
justeringar
Tryck på X/x för att välja [PÅ t], tryck
sedan på ENTER.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
Låsa skivor
(ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS)
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Du kan ange 2 typer av
uppspelningsrestriktioner för önskad skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ange uppspelningsrestriktionerna så att
systemet inte kommer att spela olämpliga
skivor.
• Barnlås
Uppspelningen för vissa DVD-VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som
t.ex. användarens ålder. Avsnitt kan låsas eller
bytas ut mot andra avsnitt.
Samma lösenord används för både Anpassat
barnlås och Barnlås.
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Teckenfönstret för bekräftande av
lösenordet visas.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Hindra uppspelning av
specifika skivor [ANPASSAT
BARNLÅS]
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
Du kan ange samma lösenord för Anpassat
barnlås för upp till 40 skivor. När du ställer in
den 41:a, annulleras den första skivan.
1
Sätt i den skiva som du vill låsa.
Om skivan spelas trycker du på x för att
stoppa uppspelningen.
2
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
5
Ange eller ange på nytt ditt lösenord på
4 siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på ENTER.
[Anpassat barnlås används.] visas och
skärmen återgår sedan till kontrollmenyn.
Kontrollmenyn visas.
3
Avancerade inställningar och justeringar
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Välj
[BARNLÅS] genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
AV
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
fortsättning
65SE
Om du vill stänga av Anpassat
barnlås
2
Välj
[BARNLÅS] genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
1 Genomför steg 1 till 3 av ”Hindra
uppspelning av specifika skivor
[ANPASSAT BARNLÅS]”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
2 Tryck på X/x för att välja [AV t], tryck
DVD VIDEO
sedan på ENTER.
AV
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
3 Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Så här spelar du upp en skiva
med Anpassat barnlås
3
1 Sätt i skivan som har Anpassat barnlås
Tryck på X/x för att välja [SPELARE
t], tryck sedan på ENTER.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
används.
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
Displayen [ANPASSAT BARNLÅS] visas.
ANPASSAT BARNLÅS
BARNLÅS
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Teckenfönstret för bekräftande av
lösenordet visas.
2 Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Systemet är klart för uppspelning.
Tips
x När du redan har registrerat ett
lösenord
• Om du glömmer lösenordet, skriv in det 6-siffriga
numret ”199703” när du blir ombedd att skriva in
lösenordet på displayen [ANPASSAT BARNLÅS],
och tryck sedan på ENTER. Teckenfönstret ber dig
då att skriva in ett nytt 4-siffrigt lösenord.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Begränsa uppspelning för
barn [BARNLÅS]
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
(endast DVD-skivor)
Uppspelningen för vissa DVD-VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som t.ex.
användarens ålder. Funktionen [BARNLÅS] ger
dig möjlighet att välja en nivå för att begränsa
uppspelningen.
1
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
66SE
4
Ange eller ange på nytt ditt lösenord på
4 siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på ENTER.
Displayen för angivande av nivå för
uppspelningsbegränsning visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
5
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
USA
PG13
USA
Ju lägre värdet är desto striktare är
begränsningen.
Tryck på X/x för att välja [STANDARD]
och tryck sedan på ENTER.
Alternativen för [STANDARD] visas.
4:
Om du vill stänga av funktionen
Barnlås
Ställ in [NIVÅ] till [AV] i steg 8.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
USA
USA
ÖVRIGA
Så här spelar du en skiva med
Barnlås inställt
1 Sätt in skivan och tryck på H.
Displayen för inskrivning av lösenordet visas.
2 Ange ditt lösenord på 4 siffror med
Tryck på X/x för att välja ett geografiskt
område som nivå för
uppspelningsbegränsning och tryck
sedan på ENTER.
Området väljs.
Om du väljer [ÖVRIGA t] väljer du och
anger en standardkod från tabellen på sidan
”Koder för barnlås” (sid. 90) med
nummerknapparna.
7
Tryck på X/x för att välja [NIVÅ] och
tryck sedan på ENTER.
Alternativen för [NIVÅ] visas.
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Uppspelningen startas.
Tips
• Om du glömmer lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1-3 i avsnittet ”Hindra uppspelning av
specifika skivor [ANPASSAT BARNLÅS]”. När du
ombeds att ange lösenordet skriver du ”199703” med
hjälp av nummerknapparna och trycker sedan på
ENTER. Teckenfönstret ber dig då att skriva in ett
nytt 4-siffrigt lösenord. När du har angett ett nytt 4siffrigt lösenord sätter du in skivan i systemet igen
och trycker på H. När displayen för att ange
lösenord visas anger du det nya lösenordet.
Obs!
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
AV
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
• När du spelar skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnlåsnivån medan skivan spelas.
I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar sedan
nivå. Om läget för återupptagen uppspelning avbryts,
återgår nivån till den föregående nivån.
Avancerade inställningar och justeringar
6
Tryck på X/x för att välja önskad nivå
och tryck sedan på ENTER.
Inställningen av Barnlås är klar.
fortsättning
67SE
Ändra lösenordet
1
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[BARNLÅS] genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
3
Tryck på X/x för att välja [LÖSENORD
t], tryck sedan på ENTER.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
4
5
6
Så här får du optimalt
surroundljud i ett rum
(HÖGTALARPLACERING)
Beroende på rummets utformning kan du kanske
inte installera vissa högtalare. För att uppnå
bättre surroundljud rekommenderas att du först
bestämmer högtalarplaceringarna.
1
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
2
Ange ett nytt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
3
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
För att bekräfta lösenordet anger du
det på nytt med hjälp av
nummerknapparna och trycker sedan
på ENTER.
Välj
[HÖGTALARPLACERING]
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
HÖGTALARPLACERING
HÖGTALARPLACERING
AUTOM. KALIBRERING
Om du skriver fel medan du
skriver in lösenordet
DVD VIDEO
Tryck på C innan du trycker på ENTER och
skriv in rätt nummer.
4
Välj [HÖGTALARPLACERING] genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för
[HÖGTALARPLACERING] visas.
HÖGTALARPLACERING
STANDARD
68SE
5
Välj en inställning genom att trycka på
C/c.
• [ALLA FRONT]: vid installation av
samtliga högtalare framför
lyssningspositionen.
• [STANDARD]: för normal installation av
samtliga högtalare.
• [ALLA FRONT - INGEN CENTER]: vid
installation av främre och
surroundhögtalare framför
lyssningspositionen.
• [INGEN MITT]: vid installation av
främre och surroundhögtalare.
• [ANNAT RUM]: vid installation av de
främre högtalarna i ett rum och
surroundhögtalarna i ett annat.
• [ENDAST FRONT]: vid installation av
främre högtalare.
6
Tryck på ENTER.
Den valda inställningen blir verksam.
7
Avancerade inställningar och justeringar
• [INGEN SURROUND]: vid installation
av mitt- och främre högtalare.
Tryck på X/x för att välja [JA] eller
[NEJ] och tryck sedan på ENTER.
• [JA]: fortsätt med
[AUTOM.KALIBRERING], se steg 5 av
”Automatisk kalibrering av korrekta
inställningar” (sid. 70).
• [NEJ]: lämna
[HÖGTALARPLACERING].
fortsättning
69SE
HÖGTALARPLACERING
Fortsätta med AUTOM. KALIBRERING?
JA
NEJ
Automatisk kalibrering av
korrekta inställningar
(AUTOM.KALIBRERING)
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
kan ställa in det korrekta surroundljudet
automatiskt.
Obs!
• För att lyssna på surroundljud efter ändring av
högtalarplacering rekommenderas att du ställer in
[HÖGTALARPLACERING], och därefter
[AUTOM.KALIBRERING].
• För att ställa in [AUTOM.KALIBRERING] måste du
ansluta den medföljande kalibreringsmikrofonen.
• Teckenfönstret på frontpanelen visar vald
[HÖGTALARPLACERING]. Den visar inte
högtalarna som avger ljud.
• När du ändrar inställningen [STORLEK] under
[HÖGTALARINSTÄLLN.], återgår inställningen
[HÖGTALARPLACERING] till [STANDARD].
Obs!
• Högt testljud matas ut när
[AUTOM.KALIBRERING] startar. Du kan inte
sänka volymen. Visa hänsyn till barn och grannar.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
3
Välj
[HÖGTALARPLACERING]
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
HÖGTALARPLACERING
HÖGTALARPLACERING
AUTOM. KALIBRERING
4
DVD VIDEO
Välj [AUTOM. KALIBRERING] genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [AUTOM.
KALIBRERING] visas.
AUTOM. KALIBRERING
Anslut kalibreringsmikrofonen.
Starta mätning?
JA
NEJ
Anslut kalibreringsmikrofonen till uttaget
A.CAL MIC på frontpanelen och placera
den i öronnivå med hjälp av ett trebensstativ
(medföljer inte). Varje högtalares framsida
70SE
bör vara vänd mot kalibreringsmikrofonen
och inga hindrande föremål får finnas
mellan högtalarna och
kalibreringsmikrofonen. Var tyst under
mätningen.
• Reflektioner från väggar och golvet kan påverka
mätningar.
• Om ett felmeddelande visas, följ det och välj
sedan [JA].
Ett felmeddelande visas när:
–hörlurarna är anslutna.
–kalibreringsmikrofonen inte är ansluten.
–främre högtalare inte är korrekt anslutna.
–surroundhögtalare inte är korrekt anslutna.
–främre högtalare och surroundhögtalare inte är
korrekt anslutna.
–det är för mycket störningar runt
kalibreringsmikrofonen.
–kalibreringsmikrofonen är överbelastad.
A.CAL MIC
Kalibreringsmikrofon
6
Tryck på C/X/x/c för att välja [JA] eller
[NEJ], och tryck därefter ENTER.
x Mätningen är OK.
Koppla ur kalibreringsmikrofonen och välj
sedan [JA]. Resultatet implementeras.
JA
NEJ
x Mätningen är inte OK.
Följ meddelandet och välj därefter [JA] för
att försöka igen.
5
Fel vid mätning.
Tryck på X/x för att välja [JA] och tryck
sedan på ENTER.
Kontrollera högtalaranslutning.
Försöka igen?
Kalibreringen startar.
JA
NEJ
Mäter. Vänta ett ögonblick.
Avancerade inställningar och justeringar
Mätning genomförd.
FRAM V :
JA
JA
FRAM H :
INGEN
MITTEN :
SUBWOOFER : JA
SURROUND V : INGEN
SURROUND H : INGEN
Om det är OK, koppla ur kalibreringsmikrofonen
och välj JA.
Tips
• Du kan kontrollera avståndet mellan
lyssningspositionen och varje högtalare. Se sidan 77.
Obs!
Obs!
• Se till att du inte befinner dig i mätområdet och
var helt tyst under mätningen (cirka 3 minuter).
Annars kan mätningen misslyckas. Under
mätningen matas testsignaler ut från högtalarna.
• Medan den automatiska kalibreringsfunktionen
arbetar:
– stäng inte av strömmen.
– tryck inte på någon knapp.
– ändra inte ljudvolymen.
fortsättning
71SE
–
–
–
–
–
ändra inte funktionen.
byt inte skiva.
sätt inte i eller mata ut en skiva.
anslut inte hörlurarna.
koppla inte ur kalibreringsmikrofonen.
Använda
inställningsdisplayen
Genom att använda inställningsdisplayen kan du
göra olika justeringar för till exempel bild och
ljud.
För en övergripande lista med alla alternativ på
inställningsdisplayen, se sid. 97.
Visade inställningar varierar beroende på
landsmodell.
Obs!
• Uppspelningsinställningar lagrade på skivan har
prioritet före inställningsdisplayens inställningar och
alla beskrivna funktioner kanske inte fungerar.
1
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[INSTÄLLNINGAR] genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
SNABB
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
BNR
3
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD]
och tryck sedan på ENTER.
Inställningsdisplayen visas.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
72SE
ENGELSKA
ENGELSKA
URSPRUNGLIG
ENGELSKA
4
Tryck på X/x för att välja alternativ för
inställning från den lista som visas:
[SPRÅKINSTÄLLNING],
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR],
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] eller
[HÖGTALARINSTÄLLN.]. Tryck sedan
på ENTER.
Inställningsalternativet är valt.
Exempel: [SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
Valt alternativ
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
Inställningsalternativ
5
Välj ett alternativ med X/x och tryck
sedan på ENTER.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
BAKGRUND: 4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
4:3 UTSIGNAL:
Alternativ
6
Välj en inställning med X/x och tryck
sedan på ENTER.
Alternativet väljs och inställningen är klar.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
1 Välj [ÅTERSTÄLLA] i steg 3 och tryck på
ENTER.
2 Välj [JA] med X/x.
Du kan också avbryta processen och återgå
till kontrollmenyn genom att välja [NEJ] här.
3 Tryck på ENTER.
Alla inställningar som förklaras på sid. 74 till
79 återgår till standardinställningarna. Tryck
inte på [/1 när du återställer systemet
eftersom det tar några sekunder att göra
klart.
Obs!
• När du sätter på systemet efter att det återställts, och
det inte finns någon skiva i systemet, visas
guidemeddelandet på TV-skärmen. Tryck på ENTER
för att utföra snabbinställningarna (sid. 20) och på
CLEAR för att återgå till normalskärmen.
Avancerade inställningar och justeringar
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [TV-TYP]
Så här återställer du alla
[INSTÄLLNINGAR]
Markerad inställning
73SE
Ange språk för
skärmtexten eller
ljudspåret
Inställningar för displayen
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
Välj inställningar beroende på vilken TV som
ansluts.
[SPRÅKINSTÄLLNING]
Med [SPRÅKINSTÄLLNING] kan du ange
olika språk för skärmtexten och ljudspåret.
Välj [SPRÅKINSTÄLLNING] i
inställningsdisplayen. Information om hur du
använder displayen finns i ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 72).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Välj [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen. Information om hur du
använder displayen finns i ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 72).
Standardinställningarna är understrukna.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
ENGELSKA
ENGELSKA
URSPRUNGLIG
ENGELSKA
x [TV-TYP]
x [SKÄRMTEXT] (Texten på skärmen)
Ändrar displayspråk för skärmen.
Väljer bildformatet för den anslutna TV:n (4:3
standard eller widescreen).
Standardinställningarna varierar beroende på
landsmodell.
x [MENY] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Du kan välja önskat språk för skivans meny.
x [LJUD] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Ändrar språk för ljudspåret.
När du väljer [URSPRUNGLIG] väljs skivans
prioriterade språk.
x [UNDERTEXT] (endast DVD-VIDEOskivor)
Ändrar språk för de undertexter som finns på
DVD-VIDEO-skivan.
När du väljer [AUTO LJUD] ändras språket på
undertexten till språket som du valde för
ljudspåret.
Tips
• Om du väljer [ÖVRIGAt] i [MENY], [LJUD] och
[UNDERTEXT] väljer du och anger språkkod från
”Språkkoder” (sid. 90) med nummerknapparna.
Obs!
• När du väljer ett språk i [MENY], [LJUD] eller
[UNDERTEXT] som inte finns inspelat på DVDVIDEO-skivan väljs automatiskt ett av de inspelade
språken (beroende på vilken skiva som spelas, är det
inte säkert att språket väljs automatiskt).
74SE
[4:3
BREVLÅDEFORMAT]
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar en
widescreen-film med svarta
remsor på den övre och nedre
delen av skärmen.
[4:3
PAN&SCAN]
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar automatiskt
widescreen-filmen på hela
skärmen och skär av de delar som
inte får plats.
[16:9]
Välj detta när du ansluter till en
widescreen-TV eller en TV med
widescreen-funktion.
[4:3
BREVLÅDEFORMAT]
[4:3 PAN&SCAN]
x [LINE]
Väljer utmatningsmetoden för videosignaler
från uttaget EURO AV T OUTPUT (TO TV)
på systemets bakpanel.
[VIDEO]
Sänder ut videosignaler.
[RGB]
Sänder RGB-signaler.
Obs!
• Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas
ingen bild på TV-skärmen även om du väljer [RGB].
Se instruktionerna som medföljde TV:n.
[16:9]
x [4:3 UTSIGNAL]
Obs!
• Beroende på vilken DVD du spelar kan [4:3
BREVLÅDEFORMAT] kanske väljas automatiskt i
stället för [4:3 PAN&SCAN] eller vice versa.
x [SKÄRMSLÄCKARE]
[PÅ]
Aktiverar skärmsläckaren.
[AV]
Avaktiverar skärmsläckaren.
x [BAKGRUND]
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild på
TV:n i stoppläge eller medan du spelar en CD-,
DATA-CD- (MP3-ljud) eller DATA-DVD-skiva.
Obs!
• Denna inställning är endast tillgänglig när ”P AUTO
(PROGRESSIVE AUTO)” eller ”P VIDEO
(PROGRESSIVE VIDEO)” har valts med knappen
PROGRESSIVE (sid. 26).
[HELSKÄRM]
Välj detta när det inte går att ändra
bildproportionerna på TV:n.
[NORMAL]:
Välj detta när det inte går att ändra
bildproportionerna på TV:n. Visar
bildproportionssignalen 16:9 med
svarta band till vänster och höger
om bilden.
[INNEHÅLLSBILD] Innehållsbilden (stillbild) visas,
men bara om bilden redan har
spelats in på skivan (CD-EXTRA
osv.). Om skivan inte innehåller
någon innehållsbild visas bilden
[GRAFIK].
[GRAFIK]
En förinställd bild lagrad i
systemet visas.
[BLÅ]
Bakgrundsfärgen är blå.
[SVART]
Bakgrundsfärgen är svart.
Avancerade inställningar och justeringar
Skärmsläckarbilden visas när systemet har varit
i paus- eller stoppläge i 15 minuter eller när du
spelar upp en CD-, DATA-CD- (MP3-ljud) eller
DATA-DVD-skiva längre än 15 minuter.
Skärmsläckaren kommer att hjälpa till att
förhindra att din display blir skadad (spökbild).
Tryck på valfri knapp, (t.ex. H-knappen) för att
stänga av skärmsläckaren.
Denna inställning är endast tillgänglig när du
ställer in [TV-TYP] i
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR] till [16:9]
(sid. 74). Justera denna för progressiva signaler
för bildproportionen 4:3. Om du kan ändra
bildproportionerna på din TV som är kompatibel
med progressiva signaler (525p/625p), ändrar
du inställningen på din TV, inte på systemet.
TV med bildformatet 16:9
75SE
Anpassade inställningar
[SPECIALINSTÄLLNINGAR]
Använd detta för att ställa in
uppspelningsrelaterade inställningar och andra
inställningar.
Välj [SPECIALINSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen. Information om hur du
använder displayen finns i ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 72).
Standardinställningarna är understrukna.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
AUTO
PAUSLÄGE:
SPÅRVAL:
AV
FORTSATT UPPSPELN. MULTI:
PÅ
AUDIO DRC:
AV
DivX:
Registration Code
x [PAUSLÄGE] (endast DVD-VIDEO-/DVDR/DVD-RW-skivor)
Försätter bilden i pausläge.
[AUTO]
Bilden, inklusive dynamiskt
rörliga motiv, matas ut utan jitter.
Välj normalt den här
inställningen.
[STILLBILD]
Bilden, inklusive motiv som inte
rör sig dynamiskt, matas ut med
hög upplösning.
x [SPÅRVAL] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Ger prioritet åt det ljudspår som har flest antal
kanaler när du spelar upp DVD-VIDEO-skivor
med flera ljudformat (PCM, DTS, MPEG-ljud
eller formatet Dolby Digital) inspelade.
[AV]
Ingen prioritet.
[AUTO]
Prioritet ges.
Obs!
• När du väljer [AUTO] kan språket komma att ändras.
Inställningen [SPÅRVAL] har högre prioritet än
[LJUD]-inställningarna under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 74). (Beroende på
vilken skiva som spelas kanske den här funktionen
inte fungerar.)
76SE
• Om ljudspåren PCM, DTS, Dolby Digital Sound och
MPEG har samma antal kanaler, väljer systemet
PCM-, DTS-, Dolby Digital Sound och MPEGljudspår i den ordningen.
x [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] (endast
DVD-VIDEO-/VIDEO-CD-skivor)
Ändrar inställningen för ”Fortsatt uppspeln.
multi” till på eller av.
[PÅ]
Lagrar
återupptagningsinställningar i
minnet för upp till 40 skivor.
[AV]
Lagrar inte
återupptagningsinställningar i
minnet. Uppspelningen startar
från återupptagningspunkt enbart
för den aktuella skivan i systemet.
x [AUDIO DRC] (endast DVD-VIDEOskivor)
Begränsar ljudspårets dynamiska område.
Lämpligt om man vill titta på film på natten med
låg volym.
[AV]
Ingen komprimering av det
dynamiska området.
[STANDARD]
Återskapar ljudspåret med det
dynamiska område som
inspelningsteknikern avsåg.
[MAX]
Komprimerar det dynamiska
området helt.
x [DivX] (endast DAV-DZ110/DZ410)
Visar registreringskoden för det här systemet.
För mer information, besök
http://www.divx.com på Internet.
[SUBWOOFER]
Inställningar för
högtalarna
[JA]
Obs!
• När du ändrar inställning för [STORLEK] återställs
[HÖGTALARPLACERING] till [STANDARD].
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
x [AVSTÅND (FRAM)]
För att få bästa möjliga surroundljud ställer du in
storleken på högtalarna du har kopplat in och
avståndet mellan dem och lyssningspositionen.
Använd sedan testtonen för att justera
högtalarnas nivå och balans till samma nivå.
Standardavståndet mellan högtalarna i relation
till lyssningspositionen visas i exemplet nedan.
När du ställer in avståndet via snabbinställning
(sid. 20), visas inställningarna automatiskt.
Välj [HÖGTALARINSTÄLLN.] i
Inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 72).
Standardinställningarna är understrukna.
Obs!
1,0 - 7,0 m3)
• Det går inte att utföra dessa inställningsalternativ när
du har anslutit hörlurarna till systemet.
JA
JA
JA
JA
Återgå till standardinställningen
när du ändrar en inställning
Markera alternativet och tryck på CLEAR.
Observera att det endast är inställningen
[STORLEK] som inte återställs till
standardinställningarna.
x [STORLEK]
Om du inte kopplar in några mitthögtalare eller
surroundhögtalare ställer du in parametrarna för
[MITTEN] och [SURROUND]. Eftersom
inställningen för den främre högtalaren och
subwoofern är fast kan du inte ändra dem.
[FRAM]
[JA]
[MITTEN]
[JA]: Välj normalt det här
alternativet.
[INGEN]: Välj detta om du inte
använder någon mitthögtalare.
[SURROUND]
[JA]: Välj normalt det här
alternativet.
[INGEN]: Välj detta om du inte
använder någon mitthögtalare.
Du måste ändra värdet i inställningsdisplayen
när du flyttar högtalarna.
[V/H]
3,0 m1)
Avståndet från främre högtalare
till lyssningspositionen kan
ställas in i steg om 0,2 meter, från
1,0 till 7,0 meter3).
[MITTEN]
3,0 m1)
(visas utom när du
ställer in [MITTEN]
till [JA] i
inställningen
[STORLEK].)
Avståndet för mitthögtalaren kan
flyttas upp till 1,6 meter närmare
lyssningspositionen relativt
främre högtalaravståndet, i steg
om 0,2 meter.
1)
När du utför snabbinställning (sid. 20), ändras
standardinställningarna.
2)
0,0 till 6,9 meter för modeller för Nordamerika.
3)
0,9 till 6,9 meter för modeller för Nordamerika.
Avancerade inställningar och justeringar
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND(FRAM):
AVSTÅND(SURROUND):
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
AV
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
0,0 - 7,0 m2)
fortsättning
77SE
x [AVSTÅND (SURROUND)]
Standardavståndet mellan högtalarna i relation
till lyssningspositionen visas i exemplet nedan.
När du ställer in avståndet via snabbinställning
(sid. 20), visas inställningarna automatiskt.
[MITTEN]
Ställ in denna mellan –6,0 dB och
0,0 dB
+6,0 dB i steg om 1,0 dB.
(visas utom när du
ställer in [MITTEN]
till [JA] i
inställningen
[STORLEK].)
[SUBWOOFER]
0,0 dB
Ställ in denna mellan –6,0 dB och
+6,0 dB i steg om 1,0 dB.
x [NIVÅ (SURROUND)]
Du kan variera nivån på surroundhögtalarna
enligt följande. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
Du måste ändra värdet i inställningsdisplayen
när du flyttar högtalarna.
[V/H]
3,0 m*
(visas utom när du
ställer in
[SURROUND] till
[JA] i inställningen
[STORLEK].)
Avståndet från
surroundhögtalarna till
lyssningspositionen kan ställas in i
steg om 0,2 meter, från 0,0 till 7,0
meter**.
* När du utför snabbinställning (sid. 20), ändras
standardinställningarna.
** 0,0 till 6,9 meter för modeller för Nordamerika.
Obs!
• Om inte alla främre högtalare och surroundhögtalare
placeras på samma avstånd från lyssningspositionen
ställer du in avståndet efter den närmaste högtalaren.
• Placera inte surroundhögtalarna längre bort från
lyssningspositionen än de främre högtalarna.
• Beroende på den ingående ljudströmmen, är kanske
inställningen för [AVSTÅND] inte effektiv.
x [NIVÅ (FRAM)]
Du kan variera nivån på de främre högtalarna
enligt följande. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
[V/H]
0,0 dB
78SE
Ställ in denna mellan –6,0 dB och
0,0 dB i steg om 1,0 dB.
[V/H]
Ställ in denna mellan –6,0 dB och
0,0 dB
+6,0 dB i steg om 1 dB.
(visas utom när du
ställer in
[SURROUND]
till [JA] i
inställningen
[STORLEK].)
Justera volymen på alla
högtalare samtidigt
Vrid på systemets VOLUME-kontroll eller
tryck på VOLUME +/– på fjärrkontrollen.
x [TESTTON]
Du får en testton i högtalarna för att justera
[NIVÅ (FRAM)] och [NIVÅ (SURROUND)].
[AV]
Testtonen kommer inte ifrån högtalarna.
[PÅ]
När du justerar nivån hörs testtonen från
varje högtalare i sekvens. När du väljer
något av alternativen för
[HÖGTALARINSTÄLLN.] hörs testtonen
från både vänster och höger högtalare i en
följd efter varandra.
Justera högtalarnas nivå med
hjälp av testton
1
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
ENTER.
Återgå till
standardinställningarna
Du kan återställa systemparametrarna, som
exempelvis förinställda stationer, till
standardinställningarna.
"/1
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
3
5
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[HÖGTALARINSTÄLLN.], tryck sedan
på ENTER eller c.
Tryck på X/x för att välja [TESTTON],
tryck sedan på ENTER eller c.
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[PÅ] och tryck sedan på ENTER.
En testton hörs från varje högtalare i
sekvens.
7
Justera värdet för [NIVÅ (FRAM)] eller
[NIVÅ (SURROUND)] med hjälp av C/X/
x/c från din lyssningsposition.
Testtonen hörs endast från den högtalare
som du justerar.
8
9
Tryck på ENTER när du är färdig med
justeringarna.
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[TESTTON] och tryck sedan på ENTER.
10 Tryck på X/x flera gånger för att välja
[AV] och tryck sedan på ENTER.
1
2
Tryck på "/1 för att starta systemet.
Tryck på x, A och "/1 på systemet
samtidigt.
”COLD RESET” visas i frontpanelens
teckenfönster och standardinställningarna
återställs.
Avancerade inställningar och justeringar
6
x
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD]
och tryck sedan på ENTER.
Inställningsdisplayen visas.
4
A
79SE
Om du har några frågor eller får problem med
systemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Strömkällor
• Nätkabeln får bara bytas av en behörig
servicetekniker.
• Enheten är inte bortkopplad från växelströmmen
(elnätet) så länge som nätkabeln sitter insatt i ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
själva enheten.
Vid rengöring av skivor, skiv-/
linsrengöring
• Använd inte vanliga rengöringsskivor eller skiv-/
linsrengöring (våt- eller spraytyp) som finns i
handeln. Dessa kan få apparaten att haverera.
TV:ns färger
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n och sedan slå på den
igen efter 15-30 minuter. Om problemet kvarstår
placerar du högtalarna längre ifrån TV:n.
Placering
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att det blir för varmt.
• Om du spelar på hög volym och under en längre tid,
blir höljet varmt. Detta är inte ett tekniskt fel. Du bör
emellertid vara försiktig med att vidröra de heta
ytorna. Placera inte enheten där utrymmet runt den är
begränsat. Om inte luften kan cirkulera fritt finns risk
för överhettning.
• Blockera inte ventilationsgallren genom att placera
saker på systemet. Systemet är utrustat med en kraftig
förstärkare. Om ventilationsgallren är blockerade,
kan enheten överhettas och sluta att fungera.
• Placera inte systemet på ett mjukt underlag, t.ex. en
matta och täpp inte till ventilationsöppningarna.
• Placera inte systemet på en plats där det utsätts för
värme eller där det är utsatt för direkt solljus, mycket
damm eller mekaniska stötar.
Användning
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
linserna kondenseras. Om detta inträffar kanske inte
systemet kommer att fungera ordentligt. Ta då ur
skivan och låt systemet stå på i en halvtimme tills
imman försvinner.
• Mata ut eventuella skivor ur systemet innan du flyttar
på det. Om du inte tar ut skivorna kan de skadas.
Justera volymen
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Då kan högtalarna skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Rengöring
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit
eller bensin.
80SE
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Systemet kan visa en videostillbild eller
en displaybild på TV-skärmen hur länge som helst.
Om du låter bilden vara kvar på skärmen under
mycket lång tid kan TV:n få permanenta skador.
Detta gäller särskilt för projektionsapparater.
Etiketten sitter under enheten.
När du ska flytta systemet
Innan du flyttar systemet ska du kontrollera att det inte
finns någon skiva i enheten och dra ur nätsladden från
vägguttaget.
Om skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska du alltid bara hålla
den i kanten. Vidrör inte skivans spelyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
• Låt inte skivan ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller i en
bil som är parkerad i solen eftersom
temperaturen kan bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
fodralet.
Rengöring
• Innan du spelar en skiva ska du rengöra den
med en trasa.
Torka av skivan från mitten och utåt.
Om du försöker spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan ett funktionsfel uppstå.
Använd inte skivor som har något av de
”skivtillbehör” som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
Om du får några av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa problemet
innan du tar det till reparation. Om du inte kan
lösa problemet kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Observera att om servicepersonal byter ut några
delar under reparationen, kan man behålla dessa
delar.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Det kan hända att ”PROTECTOR” och ”PUSH
POWER” visas växelvis i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på "/1 för att stänga av systemet, och
kontrollera följande punkter när ”STANDBY”
försvinner.
• Har högtalarsladdarna (+ och –) kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar systemets
ventilationshål?
När du har kontrollerat punkterna ovan och åtgärdat
eventuella problem, sätter du på systemet. Om
orsaken till problemet inte kan fastställas efter
kontrollerna ovan, kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Bild
Du får ingen bild.
• SCART-kabeln (EURO AV) är inte ordentligt
ansluten.
• SCART-kabeln (EURO AV) är skadad.
• Systemet har inte anslutits till korrekt
EURO AV t INPUT-uttag (sidan 13, 25).
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan
visa bilder från systemet.
• Kontrollera utmatningsmetoden på systemet
(sid. 75).
• Du har ställt in progressivt format men TV:n kan
inte ta emot signalen i progressivt format. I det här
fallet återställer du inställningen till
radsprångsformat (standardinställningen)
(sid. 26).
• Även om TV:n är kompatibel med progressiva
formatsignaler (525p/625p) kan bilden ändå
påverkas när du ställer in progressivt format. I det
Ytterligare information
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Felsökning
fortsättning
81SE
här fallet återställer du inställningen till
radsprångsformat (standardinställningen)
(sid. 26).
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
Även om du ställer in bildförhållandet under
[TV-TYP] till [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] fyller
inte bilden hela skärmen.
• DVD-skivans bildförhållande är fast.
TV:n visar färgerna felaktigt.
Systemets subwoofer och de främre högtalarna är
magnetiskt avskärmade för att förhindra
magnetläcka. Läckage kan emellertid förkomma
eftersom starka magneter används. Om så är fallet
kontrollerar du följande:
• Om högtalarna används tillsammans med en
CRT-baserad TV eller projektor ska de placeras
åtminstone 0,3 meter ifrån TV:n.
• Om TV:n fortfarande uppvisar oregelbundna
färger, stäng av den och slå sedan på den igen efter
15 till 30 minuter.
• Om rundgång uppstår, placerar du högtalarna
längre ifrån TV:n.
• Se till att inga magnetiska föremål (magnetlås på
ett TV-stativ, hälsoapparat, leksak, etc.) har
placerats nära högtalarna.
Ljud
Du får inget ljud.
• Högtalarkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen om
”MUTING ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge eller i slow-motion-läge.
Tryck på H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på
H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sid. 77).
Vänster och höger ljud är obalanserat eller
reverserat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt anslutna.
Det kommer inget ljud från subwoofern.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 13, 77).
• Ställ in ljudfältet till ”A.F.D. STD” (sid. 34).
Det finns brum eller brus i ljudet.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är ordentligt anslutna.
82SE
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i
närheten av en transformator eller motor och på
minst 3 meters avstånd från TV-apparaten eller ett
lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av
dem med en trasa fuktad i lite alkohol.
• Rengör skivan.
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar en
VIDEO-CD-skivor, en CD-skivor eller en MP3fil.
• Ställ in [LJUD] på [STEREO] genom att trycka på
AUDIO (sid. 44).
• Se till att systemet ansluts på rätt sätt.
Surroundeffekten är svår att urskilja när du
spelar ett Dolby Digital-, DTS- eller MPEGljudspår.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 34).
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 13, 77).
• Beroende på DVD-skivan kanske inte utsignalen
utgör den fullständiga 5.1-kanalen. Ljudet kan
vara i mono eller stereo även om ljudspåret är
inspelat i Dolby Digital- eller MPEG-ljudformat.
Ljudet kommer bara från mitthögtalaren.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske ljudet
bara kommer från mitthögtalaren.
Inget ljud hörs från mitthögtalaren.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 34).
• Beroende på källan kan effekten från
mitthögtalaren vara mindre märkbar.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
surroundhögtalarna.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 34).
• Beroende på källan, kan effekten från
surroundhögtalarna vara mindre märkbar.
Det kommer inget ljud från högtalarna som
anges på frontpanelens teckenfönster.
• Teckenfönstret på frontpanelen visar vald
[HÖGTALARPLACERING]. Den visar inte
högtalarna som avger ljud (sid. 34, 68).
Användning
Det går inte att få in radiostationer.
• Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten.
Justera antennen eller anslut en extern antenn om
så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du
använder automatisk inställning). Prova med att
ställa in manuellt.
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda
stationerna har raderats (när du ställer in genom
att söka förinställda stationer). Förinställ
stationerna (sid. 59).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i
frontpanelens teckenfönster.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns något hinder mellan fjärrkontrollen och
systemet.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet är
för långt.
• Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensorn på
systemet.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
MP3-ljudspåret kan inte spelas upp.
• DATA-CD-skivan är inte inspelad i formatet MP3
enligt ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
• DATA-DVD-skivan är inte inspelad i ett MP3format som följer UDF (Universal Disk Format).
• MP3-spåret har inte filtillägget ”.MP3”.
• Data är inte av MP3-format trots att filtillägget är
”.MP3”.
• Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
• Systemet kan inte spela upp ljudspår med formatet
MP3PRO.
• Inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)] har ställts in
på [BILD (JPEG)] (sid. 54).
• Om du inte kan ändra inställningen [LÄGE (MP3,
JPEG)] ska du ta ur och sätta i skivan på nytt eller
slå av och sätta på systemet.
• DATA-CD-/DATA-DVD-skivan innehåller en
DivX-videofil. (endast DAV-DZ110/DZ410)
MP3-ljudspåren och JPEG-bildfilen börjar
spelas upp samtidigt.
• [AUTO] har valts i [LÄGE (MP3, JPEG)]
(sid. 54).
DivX-videofilen kan inte spelas upp. (endast
DAV-DZ110/DZ410)
• Filen skapades inte i DivX-format.
• Filen har ett annat filtillägg än ”.AVI” eller
”.DIVX”.
• DATA-CD/DATA-DVD-skivan är inte inspelad i
formatet DivX enligt ISO 9660 Level 1/ Level 2
eller Joliet/UDF.
• DivX-videofilens storlek överstiger 720 (bredd)
× 576 (höjd).
Titlar på album, spår- och filnamn visas inte
korrekt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror i
alfabeten. Andra tecken visas som [*].
Ytterligare information
Skivan spelas inte.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan ligger upp och ner.
Stoppa i skivan med uppspelningssidan vänd
nedåt.
• Skivan ligger snett i skivfacket.
• Systemet kan inte spela CD-ROM-skivor etc.
(sid. 6).
• Områdeskoden på DVD-skivan matchar inte
koden som finns på systemet.
• Fukt har kondenserats inne i systemet och kan
skada linserna. Ta bort skivan och lämna systemet
påslaget i ca en halvtimme.
• DATA-DVD-skivan är inte inspelad i ett JPEGformat som följer UDF (Universal Disk Format).
• Den har ett annat tillägg än ”.JPEG” eller ”.JPG”.
• Den är större än 3 072 (bredd) × 2 048 (höjd) i
normalläge eller har mer än 2 000 000 pixlar i
progressiv JPEG som huvudsaklingen används på
webbplatser på Internet.
• Den ryms inte på skärmen (sådana bilder
förminskas).
• Inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)] har ställts in
på [LJUD (MP3)] (sid. 54).
• Om du inte kan ändra inställningen [LÄGE (MP3,
JPEG)] ska du ta ur och sätta i skivan på nytt eller
slå av och sätta på systemet.
• DATA-CD-/DATA-DVD-skivan innehåller en
DivX-videofil. (endast DAV-DZ110/DZ410)
Skivan startar inte från början.
• Programmerad, slumpvis blandad eller repeterad
uppspelning har valts.
Tryck på CLEAR för att avbryta dessa funktioner
innan du spelar en skiva.
• Du har valt återupptagen uppspelning.
I stoppläget trycker du på x på systemet eller på
fjärrkontrollen och startar sedan uppspelningen
(sid. 39).
• Titeln eller DVD- eller PBC-menyn visas
automatiskt på TV-skärmen.
Systemet börjar uppspelningen av skivan
automatiskt.
• DVD-spelaren har en autouppspelningsfunktion.
JPEG-bildfilen kan inte visas.
• DATA-CD-skivan är inte inspelad i formatet
JPEG enligt ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
fortsättning
83SE
Uppspelningen stoppas automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en autopaussignal. När
du spelar en sådan skiva stoppas uppspelningen
vid autopaussignalen.
Du kan inte utföra funktioner som stopp,
sökning, slow-motion eller repetering.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte
kan använda alla funktioner ovan. Se i
bruksanvisningen som följer med skivan.
Meddelanden visas inte på det språk du
önskar.
• I inställningsdisplayen väljer du önskat språk för
visningen i [SKÄRMTEXT] under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 74).
Det går inte att ändra språket för ljudspåret.
• Den DVD som spelas har inte ljudspår med flera
språk.
• Det går inte att byta språk för ljudspåret på denna
DVD.
Det går inte att ändra undertexten.
• Den DVD som spelas har inte flera
undertextspråk.
• Du kan inte ändra undertext på denna DVD.
Det går inte att inaktivera undertexten.
• Du kan inte inaktivera undertexten på denna
DVD.
Det går inte att byta vinkel.
• Den DVD som spelas har inte spelats in med flera
vinklar (sid. 49).
• Du kan inte byta vinkel på denna DVD.
Det går inte att mata ut en skiva och
”LOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
[DATAFEL.] visas på TV-skärmen när du
spelar upp en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
• Det är något fel på den MP3-ljudspår/JPEGbildfil/DivX-videofil* som du vill spela upp.
• Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-bildfilen är inte av formatet DCF.
• JPEG-bildfilen har filtillägget ”.JPG” eller
”.JPEG” men har inte formatet JPEG.
• Filen du vill spela upp har filtillägget ”.AVI” eller
”.DIVX” men har inte formatet DivX, eller har
formatet DivX men följer inte en DivX Certifiedprofil.*
* endast DAV-DZ110/DZ410
84SE
Systemet fungerar inte som det ska.
• Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut
sedan igen efter några minuter.
Självdiagnosfunktion
(När bokstäver/siffror visas i
displayen)
Tekniska data
Förstärkardelen
DAV-DZ110
Stereoläge (beräknat)
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra att systemet fungerar felaktigt visas ett
5-siffrigt servicenummer (t.ex. C 13 50) med en
kombination av en bokstav och 4 siffror på
skärmen och i frontpanelens teckenfönster. Då
kontrollerar du följande tabell.
Surroundläge (referens)
C:13:50
108 W + 108 W (3 ohm vid
1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt, 10 % THD
Främre: 142 W +142 W
(med SS-TS51)
Mitt*: 142 W
(med SS-CT51)
Surround*: 142 W + 142 W
(med SS-TS51)
Subwoofer*: 140 W
(med SS-WS51)
DAV-DZ111
Stereoläge (beräknat)
Första 3
Orsak och/eller korrigerande
tecknen i
åtgärd
servicenumret
Skivan är smutsig.
,Rengör skivan med en mjuk
trasa (sid. 81).
C 31
Skivan har inte satts i ordentligt.
,Starta om systemet och sätt
sedan in skivan riktigt på nytt.
E XX
(xx är ett
nummer)
Systemet har genomfört ett
självdiagnostest för att skydda mot
felaktig funktion.
,Kontakta Sony-återförsäljaren
eller ett auktoriserat Sonyserviceställe och lämna
servicenumret (5 tecken).
Exempel: E 61 10
DAV-DZ410
Stereoläge (beräknat)
Surroundläge (referens)
Om versionsnumret visas på
skärmen
När du startar systemet kan versionsnumret
[VER.X.XX] (X är ett nummer) visas på
skärmen. Även om detta inte är ett fel (numret
används endast av Sonys servicetekniker) kan
systemet inte användas när numret visas. Stäng
av systemet och sätt sedan på det igen för att
använda det.
VER.X.XX
108 W + 108 W (3 ohm vid
1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt, 10 % THD
Främre: 142 W +142 W
(med SS-TS53)
Mitt*: 142 W
(med SS-CT51)
Surround*: 142 W +142 W
(med SS-TS53)
Subwoofer*: 140 W
(med SS-WS51)
Ytterligare information
C 13
Surroundläge (referens)
108 W + 108 W (3 ohm vid
1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt, 10 % THD
Främre: 142 W +142 W
(med SS-TS31A)
Mitt*: 142 W
(med SS-CT31A)
Surround*: 142 W + 142 W
(med SS-TS31A)
Subwoofer*: 140 W
(med SS-WS33)
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan,
kanske ingen ljudutmatning sker.
Ingångar (analoga)
LINE (AUDIO IN)
AUDIO IN
Utgångar (analoga)
Hörlurar
Känslighet: 450/250 mV
Känslighet: 250/125 mV
Accepterar hörlurar för låg
och hög impedans.
fortsättning
85SE
DVD-system
Laser
Signalformatsystem
Halvledarlaser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emission: kontinuerlig
PAL
Radiodelen
System
FM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
AM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Mellanfrekvens
Digitalt synthesizersystem
med PLL-låsning
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Högtalarsystem
531 – 1 602 kHz (med
intervall om 9 kHz)
AM-ramantenn
450 kHz
Vikt (ca)
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Vikt (ca)
Beräknad impedans
Mått (ca)
Mitt
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
3,0 ohms
260 × 94,5 × 86 mm (b/h/d)
0,7 kg
Subwoofer
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
160 mm diam. kontyp
3,0 ohms
200 × 312 × 360 mm
(b/h/d)
5,6 kg
Vikt (ca)
Två-vägs basreflex,
magnetiskt avskärmade
Woofer: 70 × 100 mm
kontyp
Tweeter: 50 mm kontyp
3,0 ohms
92 × 602 × 83 mm (b/h/d)
275 × 1 200 × 275 mm
(b/h/d) med stativ (långa)
275 × 800 × 275 mm
(b/h/d) med stativ (korta)
1,4 kg
3,1 kg med stativ (långa)
2,7 kg med stativ (korta)
Mitt
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
3,0 ohms
260 × 94,5 × 86 mm
(b/h/d)
0,7 kg
Subwoofer
Högtalarsystem
Högtalarenhet
86SE
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
160 mm diam. kontyp
3,0 ohms
200 × 312 × 321 mm
(b/h/d)
5,0 kg
Högtalare (DAV-DZ410)
Främre/Surround
Högtalarsystem
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
3,0 ohms
92 × 151 × 83 mm
(b/h/d)
0,6 kg
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
3,0 ohms
200 × 92 × 107 mm
(b/h/d)
0,7 kg
Subwoofer
Högtalare (DAV-DZ110)
Främre/Surround
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
65 mm diam. kontyp
3,0 ohms
90 × 132 × 107 mm
(b/h/d)
0,5 kg
Mitt
87,5 – 108,0 MHz (steg om
50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
Videodelen
Utgångar
Högtalare (DAV-DZ111)
Främre/Surround
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
160 mm diam. kontyp
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
3,0 ohms
200 × 312 × 360 mm
(b/h/d)
5,6 kg
Allmänt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
Mått (ca)
Vikt (ca)
220-240 V AC, 50/60 Hz
På: 150 W
Standby: 0,3 W (i
energisparläge).
430 × 55 × 360 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar
3,8 kg
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
Uppackning
Album
Avsnitt på en data-CD med ljudspår i MP3format eller bilder i JPEG-format.
Avsnitt
På en VIDEO-CD-skiva med PBC-funktion
(playback control) är menyskärmarna,
filmbilder och stillbilder indelade i sektioner
som kallas ”avsnitt”.
Barnlås
En DVD-funktion som används för att begränsa
uppspelning av skivor beroende på tittarens
ålder och i vilket land den spelas. Begränsningen
varierar mellan olika skivor. Vissa våldsamma
avsnitt kanske hoppas över eller ersätts av andra
avsnitt, eller så kan en film vara helt förbjuden.
Digital Cinema Auto Calibration
Digital Cinema Auto Calibration utvecklades av
Sony för att automatiskt mäta och justera
högtalarinställningarna till lyssningsmiljön på
kort tid.
DivX®
Digitalvideoteknik från DivX, Inc. Videofilmer
kodade med DivX-teknik tillhör de som håller
högst kvalitet och har en relativt liten filstorlek.
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surroundhögtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det
här formatet kallas även ”5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0.1-kanal (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Och eftersom alla signaler
bearbetas digitalt, blir signalförsämringen
mindre.
Ytterligare information
• Högtalare (5)
• Subwoofer (1)
• AM-ramantenn (1)
• FM-antennsladd (1)
• Högtalarsladdar (5 m × 4, 15 m × 2)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Fotkuddar (1 uppsättning)
• Rör (långa × 4, korta × 4)*
• Bottenplattor (4)*
• Högtalarstöd (4)*
• Skruvar (8)*
• Bruksanvisning
• Anslutning av högtalare och TV (kort) (1)
* Endast DAV-DZ410
Ordlista
Dolby Pro Logic II
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
II fem utkanaler med full bandbredd. Det görs
med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
fortsättning
87SE
x Filmläge
Filmläget är avsett för TV-program i stereo och
för program som kodats med Dolby Surround.
Resultatet blir en förbättrad tydlighet i
ljudbilden, som gör att den kommer ganska nära
den kvalitet som ljud med separata 5.1-kanaler
har.
x Musikläge
Musikläget är avsett för musik som spelats in i
stereo och ger en ljudbild med påtagligt djup och
stor bredd.
Dolby Surround Pro Logic
Som en metod att avkoda Dolby Surround,
producerar Dolby Surround Pro Logic fyra
kanaler från 2-kanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger Dolby
Surround Pro Logic panorering från vänster till
höger mer naturligt och lokaliserar ljudet mer
precist. Om du vill kunna dra full fördel av
Dolby Surround Pro Logic, bör du ha ett par
surroundhögtalare och en mitthögtalare.
Surroundhögtalarna sänder enkanaligt ljud.
DTS
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av Digital Theater Systems, Inc.
Denna teknik kan användas för 5.1-kanals
surroundljud. Formatet består av en bakre
stereokanal och det finns en diskret subwooferkanal i detta format. DTS ger samma diskreta
5.1-kanaler med digitalt högkvalitetsljud.
Systemet ger utmärkt kanalseparering eftersom
all kanalinformation spelas in diskret och
bearbetas digitalt.
DVD
En skiva som kan innehålla upp till 8 timmar
med film även om dess diameter är samma som
en CD-skiva.
Datakapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en inspelad sida på 4,7 GB (gigabyte), är 7
gånger större än en CD-skiva. Och
datakapaciteten för en DVD med dubbelt lager
och en sida är 8,5 GB, för en DVD med ett lager
men två sidor är 9,4 GB, och för en DVD med
dubbelt lager och två sidor är 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/40 av dess ursprungliga storlek. DVD
88SE
använder också den variabla kodningstekniken
som ändrar hur mycket data som tilldelas
beroende på bildens status.
Ljuddata spelas in i Dolby Digital och PCM,
vilket gör att du får en mer realistisk ljudeffekt.
Dessutom finns det flera avancerade funktioner
för DVD, som exempelvis flera vinklar, flera
språk och barnlås (filter).
DVD-RW
DVD-RW-skivor är inspelningsbara och
återinspelningsbara och lika stora som DVDVIDEO-skivor. DVD-RW-skivor har två olika
lägen: VR-läget och videoläget. DVD-RWskivor som skapats i videoläge har samma
format som DVD-VIDEO-skivor medan du för
skivor som spelas in i VR-läget (Video
Recording) kan programmera och redigera
skivans innehåll.
DVD+RW
DVD+RW-skivor (plus RW) är inspelningsbara
och återinspelningsbara. Inspelningsformatet på
DVD+RW-skivor är jämförbart med DVDVIDEO-formatet.
Fil
En JPEG-bild eller en DivX-video* som spelats
in på en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva. (”Fil”
är ett begrepp som används för det här
systemet.) En enskild fil innehåller en bild eller
film.
* Endast DAV-DZ110/DZ410.
Filmbaserad och videobaserad
programvara
DVD-skivor kan klassificeras som filmbaserade
eller videobaserade. Filmbaserade DVD-skivor
har samma bildhastighet (24 bildrutor per
sekund) som de filmer som visas i biosalonger.
Videobaserade DVD-skivor, som t.ex. drama
eller situationskomedier, visar bilderna med en
hastighet av 30 bildrutor (eller 60 fält) per
sekund.
Funktion för flera språk
På vissa DVD-skivor har man spelat in ljudet
eller undertexten på flera språk.
Funktion för flera vinklar
På vissa DVD-skivor har man spelat in olika
vinklar (visningspunkter) för ett avsnitt.
Kapitel
Underavdelning till titeln på en DVD. En titel
består av flera kapitel.
Områdeskod
Detta system används för att skydda
upphovsrättigheter. Ett områdesnummer har
tilldelats varje DVD-system eller DVD-skiva
beroende på säljområde. Varje områdeskod
visas på systemet och även på skivomslaget.
Systemet kan spela skivor som stämmer med
dess områdeskod. Systemet kan även spela
skivor med märkningen ” ”. Även ifall
områdeskoden inte visas på DVD-skivan gäller
fortfarande områdesbegränsningen.
ALL
PBC-uppspelning (PBC)
cm VIDEO-CD-skiva kan alltså innehålla upp
till 74 minuter filmklipp.
VIDEO-CD-skivor innehåller också kompakt
ljudinformation. Ljud med högre frekvens än
vad som kan uppfattas av det mänskliga örat
komprimeras, men de ljud som vi kan höra
påverkas inte. VIDEO-CD-skivor kan innehålla
6 gånger så mycket ljuddata som vanliga ljudCD-skivor.
Det finns två slags VIDEO-CD-skivor.
• Version 1.1: Du kan bara spela upp film och
ljud.
• Version 2.0: Du kan visa stillbilder med hög
upplösning och använda PBC-funktionerna.
Detta system kan användas för båda
versionerna.
Kodade signaler på VIDEO-CD-skivor (version
2.0) för att styra uppspelningen.
Genom att använda menyskärmarna som finns
på VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner, kan
du spela enkla interaktiva program, använda
sökfunktioner och liknande.
Progressivt format
(sekvensavsökning)
Spår
Ytterligare information
Till skillnad från radsprångsformatet kan det
progressiva formatet återge 50 - 60 bildrutor i
sekunden genom att återge alla avsökningslinjer
(525 linjer för NTSC-systemet, 625 linjer för
PAL-systemet). Den allmänna bildkvaliteten
ökar och ändå visas bilder, text och vågräta
linjer skarpare. Det här formatet är kompatibelt
med 525 eller 625 progressivt format.
Del av en bild eller ett musikstycke på en
VIDEO-CD-skiva, CD-skiva eller MP3. Ett
album består av flera spår (endast MP3).
Titel
Det mest omfattande avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt album på
en ljudskiva.
VIDEO-CD
En CD som innehåller rörliga bilder (film).
För bilddata används formatet MPEG 1, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/140 av dess ursprungliga storlek. En 12
89SE
Språkkoder
Stavning av språk är enligt standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ej angivet
Koder för barnlås
90SE
Kod Område
Kod Område
Kod Område
Kod Område
2044
2047
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2379
2390
2427
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2528
2109
2046
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Danmark
Filippinerna
Finland
Frankrike
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kanada
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
Norge
Nya Zealand
Pakistan
Portugal
Ryssland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Österrike
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
G PHONES-uttag (30)
B Frontpanelens teckenfönster (92)
H VOLUME (30)
C A (öppna/stäng) (30)
I AUDIO IN/A.CAL MIC-uttag (20, 31)
D Spela skivor (30)
J Skivfack (30)
Ytterligare information
A "/1 (på/standby) (30)
E FUNCTION (30)
F
(fjärrsensor) (9)
Bakpanel
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
A SPEAKER-uttag (högtalaruttag) (13)
D AM-uttag (13)
B COMPONENT VIDEO OUT-uttag (25)
E COAXIAL FM 75Ω-uttag (13)
C EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttag
(13, 25)
F LINE (AUDIO IN R/L)-uttag (28)
fortsättning
91SE
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationer i frontpanelens teckenfönster
A Tänds när tidsinformationen för en titel
eller ett kapitel visas i frontpanelens
teckenfönster. (endast DVD-skivor)
(46)
B Tänds när en station tas emot. (endast
Radio) (59)
C Mono-/stereoeffekt (endast radio) (59)
D Tänds när en sovtimer ställs in. (64)
E Tänds när musik- eller filmläget väljs.
(33)
F Uppspelningsstatus (endast DVDfunktion)
92SE
G Tänds när DYNAMIC BASS väljs. (63)
H Tänds när en CD-skiva sätts i.
I Tänds när systemet matar ut
progressiva signaler. (endast DVDfunktion) (26)
J Indikerar vald
[HÖGTALARPLACERING]. (68)
K Aktuellt surroundformat (Förutom för
JPEG)
L Visar systemstatus, t.ex. kapitel, titel,
spår, tid, radiofrekvens,
uppspelningsstatus, ljudfält, etc.
Guide till kontrollmenyn
DISPLAY
Använd kontrollmenyn när du väljer en funktion och när du vill se relaterad information. Tryck flera
gånger på
DISPLAY för att aktivera eller ställa om visningen av kontrollmenyn enligt följande:
Kontrollmeny
Visningslägena 1 och 2 för kontrollmenyn visar olika alternativ beroende på skivans typ. Mer
information om varje alternativ finns på sidorna inom parenteserna.
Ytterligare information
, Kontrollmeny, visningsläge 1
m
Kontrollmeny, visningsläge 2 (endast för vissa typer av skivor)
m
Kontrollmenyn avstängd
Exempel: Visningsläge 1 för kontrollmenyn när du spelar upp en DVD-VIDEO-skiva.
fortsättning
93SE
Numret på den titel som spelas upp1)
Numret på det kapitel som spelas upp2)
Totalt antal titlar*1)
Totalt antal kapitel2)
Alternativ på
kontrollmenyn
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Valt alternativ
Funktionsnamn för
valt alternativ på
kontrollmenyn
DVD VIDEO
Uppspelningsstatus
(N Uppspelning,
X Paus,
x Stopp, osv.)
Typ av skiva som
spelas upp3)
Uppspelningstid4)
AV
AV
SKIVA
TITEL
KAPITEL
Aktuell inställning
Alternativ
REPETERA
ENTER
Avsluta: DISPLAY
Användningsmeddelande
1)
Visar avsnittets nummer för VIDEO-CD-skivor (PBC är aktiverat), spårnummer för VIDEO-CD-/CD-skivor och
albumsnummer för DATA-CD-/DATA-DVD-skivor. DivX-videoalbumsnummer för DATA-CD-/DATA-DVDskivor (endast DAV-DZ110/DZ410).
2)
Visar indexnumret för VIDEO-CD-skivor och spårnummer för MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler på DATA-CD-/
DATA-DVD-skivor. DivX-videofilnummer för DATA-CD-/DATA-DVD-skivor (endast DAV-DZ110/DZ410).
3)
Visar Super VCD som ”SVCD”. Visar ”MP3” i kontrollmeny 1 eller ”JPEG” i kontrollmeny 2 för DATA-CD-/
DATA-DVD-skivor.
4)Visar
datumet för JPEG-filer.
Stänga visningen
Tryck på
DISPLAY.
Lista över alternativ på kontrollmenyn
Alternativ
Alternativ, funktion, tillhörande skivtyp
[TITEL] (sid. 37)/[AVSNITT] (sid. 37)/[SPÅR] (sid. 37)
Använder du för att välja titel, avsnitt eller spår som ska spelas upp.
[KAPITEL] (sid. 37)/[INDEX] (sid. 37)
Använder du för att välja kapitel eller index som ska spelas upp.
[SPÅR] (sid. 37)
Använder du för att välja spår som ska spelas upp.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (sid. 46)
Använder du för att välja typ av titel (DVD-RW/DVD-R) som ska spelas upp, [ORIGINAL]
eller en redigerad uppspelningslista [PLAY LIST].
94SE
[TID/TEXT] (sid. 37)
Visar spelad tid och kvarvarande speltid.
Använder du för att ange tidkod vid sökning efter bild och musik.
Visar också text på DVD-/CD-skivor eller spårnamn på MP3-ljud.
[HÖGTALARPLACERING] (sidorna 68, 70)
Ställer in högtalarplaceringen./Justerar automatiskt nivån för varje högtalare.
[PROGRAM] (sid. 40)
Använder du för att välja spår för uppspelning i önskad ordning.
[SLUMPMÄSSIG] (sid. 41)
Använder du för att spela upp spår i slumpvis ordning.
[REPETERA] (sid. 42)
Använder du för att spela upp hela skivan (alla titlar/alla spår/alla album) flera gånger eller en
titel/ett kapitel/spår/album flera gånger.
[AV SYNK] (sid. 50)
Använder du för att justera fördröjningen mellan bild och ljud.
*
*
[BARNLÅS] (sid. 65)
Använder du för att förhindra uppspelning på det här systemet.
[INSTÄLLNINGAR] (sid. 72)
[ALBUM] (sid. 37)
Använder du för att välja album som ska spelas upp.
[FIL] (sid. 37)
Använder du för att välja den JPEG-bildfil eller DivX-videofil* som ska visas.
Ytterligare information
[SNABB]-inställningar (sid. 20)
Använd snabbinställningarna när du väljer språk för skärmmenyerna, bildproportioner för
TV:n och storleken på de högtalare du använder.
[ANPASSAD], inställningar
Förutom snabbinställningarna kan du justera många andra inställningar.
[ÅTERSTÄLLA]
Återställer inställningarna under [INSTÄLLNINGAR] till sina ursprungliga, fabriksinställda
värden.
** [DATUM] (sid. 48)
Använder du för att visa datum när bilden togs med en digitalkamera.
** [INTERVALL] (sid. 54)
Anger hur länge bilderna ska visas på skärmen under ett bildspel.
** [EFFEKT] (sid. 54)
Använder du för att välja effekter för hur bilderna i ett bildspel ska växlas.
** [LÄGE (MP3, JPEG)] (sid. 54)
Använder du för att välja typ av information; MP3-ljudspår (LJUD), JPEG-bildfiler (BILD)
eller både och (AUTO) vid uppspelning av en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva.
* endast DAV-DZ110/DZ410.
** Dessa alternativ visas inte när du spelar upp en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva med DivX-videofil. (endast
DAV-DZ110/DZ410)
fortsättning
95SE
Tips
• Kontrollmenyns ikonindikator lyser grönt
vid val av något annat alternativ än [AV] (endast
t
[PROGRAM], [SLUMPMÄSSIG], [REPETERA] och [AV SYNK]). Indikatorn [ORIGINAL/PLAY LIST] lyser
grönt när du väljer [PLAY LIST] (ursprunglig inställning).
96SE
Lista över DVD-inställningsdisplayen
Du kan ange följande på DVD-inställningsdisplayen.
Alternativen kan komma i en annan ordning på skärmen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SPECIALINSTÄLLNINGAR
SKÄRMTEXT*
PAUSLÄGE
AUTO
STILLBILD
SPÅRVAL
AV
AUTO
PÅ
AV
MENY*
LJUD*
UNDERTEXT*
FORTSATT
UPPSPELN. MULTI
AUDIO DRC
AV
STANDARD
MAX
DivX**
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP
BAKGRUND
LINE
4:3 UTSIGNAL
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK
FRAM
MITTEN
AVSTÅND
(FRAM)
SUBWOOFER
V
H
MITTEN
JA
JA
INGEN
JA
INGEN
JA
1,0 m – 7,0 m
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
AVSTÅND
(SURROUND)
V
H
0,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
NIVÅ
(FRAM)
V
H
MITTEN
SUBWOOFER
V
H
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
SURROUND
NIVÅ
(SURROUND)
TESTTON
Ytterligare information
SKÄRMSLÄCKARE
16:9
4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
PÅ
AV
INNEHÅLLSBILD
GRAFIK
BLÅ
SVART
VIDEO
RGB
HELSKÄRM
NORMAL
AV
PÅ
* Välj önskat språk i den lista som visas.
** Endast DAV-DZ110/DZ410.
97SE
AMP Meny-lista
Du kan ange följande funktioner med AMP MENU på fjärrkontrollen.
AMP-menyn
DIMMER
DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE*
ATT ON
ATT OFF
* ”ATTENUATE” kanske inte visas beroende på vald funktion.
98SE
Sakregister
Numeriska data
16:9 74
4:3 BREVLÅDEFORMAT 74
4:3 PAN&SCAN 74
4:3 UTSIGNAL 75
5.1-kanals surroundljud 45
A
ALBUM 37
Album 87
AMP MENU 23, 32, 64
AMP meny-lista 98
ANGLE 49
ANPASSAD 72
ANPASSAT BARNLÅS 65
ÅTERSTÄLLA 73
Återuppta uppspelningen 39
ATTENUATE 32
AUDIO DRC 76
Automatisk kalibrering 70, 87
AV SYNK 50
AVSNITT 37
Avsnitt 87
B
BAKGRUND 75
Bakpanel 91
BARNLÅS 66
Barnlås 87
Batterier 9
Bildspel 54
Brukbara skivor 6
C
COLD RESET 79
COMPONENT VIDEO OUT
26
D
D. C. A. C. 70, 87
DATA-CD 52, 56
DATA-DVD 52, 56
DEMO 23
Digital Cinema Auto
Calibration 70, 87
DIMMER 64
Direkt återuppspelning 30
Direktsökning 30
DISPLAY 60
DivX® 56, 76, 87
Dolby Digital 44, 87
Dolby Pro Logic II 87
Dolby Surround Pro Logic 88
DTS 44, 88
DVD 88
DVD+RW 88
DVD-menyn 43
DVD-RW 46, 88
DYNAMIC BASS 63
K
E
LÄGE (MP3, JPEG) 54
LINE 75
LJUD 74
Ljudfält 34
Lyssna på andra komponenter
31
Lyssna på TV-ljud 32
EFFEKT 55
F
Felsökning 81
FIL 37
Fil 88
Filmbaserad programvara 88
Fjärrkontroll 9, 62
FORTSATT UPPSPELN.
MULTI 76
Frontpanel 91
Frontpanelens teckenfönster 46,
92
Frysa bildrutor 36
Funktion för flera språk 88
Funktion för flera vinklar 49,
88
H
Hantering av skivor 81
Hitta
en specifik punkt genom att
titta på TV-skärmen 36
HÖGTALARINSTÄLLN. 77
AVSTÅND 77, 78
NIVÅ 78
STORLEK 77
HÖGTALARPLACERING 68
I
INDEX 37
INSTÄLLNINGAR 72
Inställningsdisplay 72, 97
INTERLACE 27
INTERVALL 55
J
JPEG 50, 52
KAPITEL 37
Kapitel 89
Kontinuerlig uppspelning 30
Kontrollmeny 93
Koppla övriga komponenter 28
L
M
MENY 74
Montera högtalarna på en vägg
24
MOVIE/MUSIC 33
MP3 50, 52
Multi Session-CD-skivor 7
MUTING 30
N
Namnge förinställda stationer
60
O
Områdeskod 7, 89
ORIGINAL 46
P
PAUSLÄGE 76
PBC-uppspelning 58
PBC-uppspelning (PBC) 89
PICTURE NAVI 38, 53
PLAY LIST 46
Programmerad uppspelning 40
PROGRESSIVE AUTO 27
PROGRESSIVE VIDEO 27
Progressivt format 26, 89
R
Radio 59
Radiostationer 59
RDS 61
Repeterad uppspelning
(repetering) 42
fortsättning
99SE
S
SKÄRMINSTÄLLNINGAR 74
SKÄRMSLÄCKARE 75
SKÄRMTEXT 74
SLEEP 64
Slumpmässig uppspelning 41
Snabbinställning 20
Snabbspolning bakåt 36
Snabbspolning framåt 36
Söka 36
SPÅR 37
Spår 89
SPÅRVAL 76
SPECIALINSTÄLLNINGAR
76
SPRÅKINSTÄLLNING 74
Språkkoder 90
Styra TV:n 62
T
TESTTON 78
THEATRE SYNC 62
TID/TEXT 37
TITEL 37
Titel 89
TV-anslutning 25
TV-TYP 74
U
UNDERTEXT 49, 74
Uppackning 87
Uppspelning i slow-motion 36
V
Välja 33
VIDEO-CD 89
Visning 23
100SE
Fjärrkontroll
BESKRIVNING AV
KNAPPAR
ALFABETISK ORDNING
A–O
P–Z
AMP MENU wg (23, 31, 62, 64,
98)
ANGLE 5 (49)
AUDIO 4 (44)
CLEAR ef (37, 62, 73)
D.TUNING wf (59)
DISC SKIP* qk
DISPLAY 3 (46, 60)
DYNAMIC BASS wd (63)
ENTER qd (20, 23, 31, 37, 59,
65)
FUNCTION ws (26, 30, 31, 39,
59, 68)
MENU wh (43, 59)
MOVIE/MUSIC qj (33)
MUTING 7 (30)
Nummerknappar** qg (37, 59,
62, 65)
PICTURE NAVI 6 (38, 62)
PRESET +/– wk es (59)
PROGRESSIVE eg (26)
SLEEP ql (64)
SOUND FIELD qh (34)
SUBTITLE wf (49)
THEATRE SYNC w; (63)
TOP MENU qf (43)
TUNING +/– 0 qs (59)
TV e; (62)
TV CH +/– wa (62)
TV VOL +/– eh (62)
TV/VIDEO 2 (62)
VOLUME +/–** 8 (30, 59, 78)
[/1 (på/standby) 1 (20, 23, 30,
39, 59)
TV [/1 (på/standby) ej (62)
C/X/x/c qd(20, 23, 31, 37, 59,
65)
REPLAY/
ADVANCE 9 (30)
./> es wk (30)
m/M qs 0 (36)
/
SLOW qs 0 (36)
H (play)** ea (30, 39, 66)
STEP 9 (36)
x (stop) wl (30, 39, 65)
X (paus) qa (30)
DISPLAY wj (22, 37, 65, 93)
O RETURN ed (38)
-/-- ef (62)
* Det finns ingen DISC SKIPknapp för den här modellen.
** Knapparna H, nummer 5 och
VOLUME + har upphöjningar
som kan kännas med fingret.
Man kan använda
upphöjningarna som referenser
när man använder systemet.
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising