Sony | DAV-DZ20 | Sony DAV-DZ20 Bruksanvisning

2-895-955-72(2)
DVD Home Theatre
System
Bruksanvisning
DAV-DZ20
©2007 Sony Corporation
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand och elektriska
stötar.
Varning! – Om optiska instrument
används tillsammans med denna
produkt ökar risken för att ögonen
skadas.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning
och brand. Placera inte tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på
enheten medför risk för elektriska stötar och fara för
brand.
Utsätt inte batteriet för hög värme som t ex direkt
solljus, eld eller liknande.
Kasta inte batteriet med
hushållsavfallet; behandla det som
miljöfarligt avfall.
Den här apparaten
klassas som en
LASERAPPARAT AV
KLASS 1. Märkningen
är placerad på baksidan
av enheten.
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljöoch hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Försiktighetsåtgärder
Strömkällor
• Nätkabeln får bara bytas av en behörig
servicetekniker.
• Enheten är inte bortkopplad från växelströmmen
(elnätet) så länge som nätkabeln sitter insatt i ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
själva enheten.
• Installera systemet så att nätkabeln omedelbart kan
dras ur vägguttaget om problem uppstår.
Välkommen!
Tack för att du har köpt Sony DVD Home
Theatre System. Innan du använder systemet bör
du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant
och sedan ha den till hands för framtida referens.
2SE
Innehållsförteckning
Välkommen! ...........................................2
Om den här bruksanvisningen ................ 5
Följande skivor kan spelas på detta
system ............................................... 6
Komma igång – GRUNDER –
Steg 1: Anslutning av systemet och
TV:n.......................................... 10
Steg 2: Placering av systemets
delar ......................................... 14
Steg 3: Utföra
snabbinställningen ................. 14
Komma igång – AVANCERAT –
Stänga av visningen ..............................17
Montera högtalarna på en vägg............. 18
Grundläggande funktioner
Spela skivor .................................. 19
Lyssna på radio eller ljud från andra
komponenter ........................... 20
Lyssna på TV-ljudet från alla
högtalare.................................. 21
Välja film- eller musikläge ........... 22
Ljudjusteringar
Lyssna på surroundljud med ljudfält..... 23
Olika funktioner för att spela
skivor
Söka efter en viss punkt på en skiva ..... 25
(Avsökning, uppspelning i
slowmotion, frysa bildrutor)
Söka efter titel/kapitel/spår/avsnitt,
etc.................................................... 26
Söka med hjälp av avsnitt ..................... 28
(Bildnavigering)
Återuppta uppspelningen från den punkt
där du stoppade skivan ...................28
(Återuppta uppspelningen)
Skapa egna program..............................29
(Programmerad uppspelning)
Spela upp spår i slumpvis ordning ........31
(Slumpmässig uppspelning)
Spela upprepade gånger ........................ 32
(Repeterad uppspelning)
Använda DVD-menyn .......................... 33
Ändra ljudet .......................................... 33
Välja [ORIGINAL] eller [PLAY LIST] på
en DVD-R-/DVD-RW-skiva.......... 35
Visa skivinformation ............................ 36
Ändra vinklarna .................................... 38
Visa undertexterna ................................ 39
Justera fördröjningen mellan bild och
ljud.................................................. 39
(AV SYNK)
Om MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler................................. 40
Spela upp DATA-CD-skivor eller DATADVD-skivor med MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler................................. 42
Spela upp ljudspår och bilder som ett
bildspel med ljud ............................ 44
Titta på DivX®-videofilmer ................. 46
(Utom för modeller till
Storbritannien och Nordamerika)
Spela upp VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner (version 2.0).................. 48
(PBC-uppspelning)
Tuner-funktioner
Förinställa radiostationer ...................... 49
Lyssna på radio..................................... 50
Använda RDS (Radio Data System) .... 51
Andra åtgärder
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen................................. 52
Använda funktionen THEATRE
SYNC ............................................. 52
Använda ljudeffekter ............................ 53
Använda sovtimern............................... 54
Ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster .................................. 54
Inaktivera knapparna på enheten .......... 55
(Barnspärr)
fortsättning
3SE
Avancerade inställningar och
justeringar
Låsa skivor ............................................ 56
(ANPASSAT BARNLÅS,
BARNLÅS)
Så här får du optimalt surroundljud i ett
rum.................................................. 59
(HÖGTALARPLACERING)
Använda inställningsdisplayen ............. 61
Ange språk för skärmtexten eller
ljudspåret ........................................ 62
[SPRÅKINSTÄLLNING]
Inställningar för displayen .................... 63
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
Anpassade inställningar ........................ 64
[SPECIALINSTÄLLNINGAR]
Inställningar för högtalarna................... 65
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
Återgå till standardinställningarna........ 67
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder............................. 68
Om skivor.............................................. 69
Felsökning............................................. 69
Självdiagnosfunktion ............................ 72
(När bokstäver/siffror visas i
displayen)
Tekniska data ........................................ 73
Ordlista.................................................. 74
Språkkoder ............................................ 77
Register över delar och kontroller......... 78
Guide till kontrollmenyn....................... 80
Lista över DVD-inställningsdisplayen.. 83
Systemmeny-lista.................................. 84
Sakregister............................................. 85
4SE
2)
Om den här
bruksanvisningen
Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
3) DivX®
är en komprimeringsteknik för videofiler
som har utvecklats av DivX, Inc.
4) DivX,
• Denna bruksanvisning beskriver kontrollerna
på fjärrkontrollen. Du kan också använda
kontrollerna på enheten om de har samma eller
liknande namn som de på fjärrkontrollen.
• Vad som visas i kontrollmenyn varierar
beroende på området.
• ”DVD” kan användas som allmän term för
DVD-VIDEO-, DVD+RW/DVD+R- och
DVD-RW/DVD-R-skivor.
• Måtten för nordamerikanska modeller anges i
fot (ft).
• Nedanstående symboler används i den här
bruksanvisningen.
Symbol
DivX Certified och därtill associerade
logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och
används under licens.
Betydelse
Funktioner som är tillgängliga för
DVD-VIDEO-, DVD-R-/DVDRW-skivor i videoläge och
DVD+R-/DVD+RW-skivor
Funktioner som är tillgängliga för
DVD-R-/DVD-RW-skivor i läget
VR (videoinspelning)
Funktioner som är tillgängliga för
VIDEO-CD-skivor (inklusive
Super VCD- eller CD-R-/CD-RWskivor i formatet Video-CD eller
Super VCD)
Funktioner som är tillgängliga för
ljud-CD-skivor eller CD-R-/CDRW-skivor i formatet ljud-CD
Funktioner som är tillgängliga för
DATA-CD-skivor (CD-ROM-/CDR-/CD-RW-skivor) med MP31)ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX2)3)4)-videofiler
Funktioner som är tillgängliga för
DATA-DVD-skivor (DVD-ROM-/
DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor) med MP31)ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX2)3)4)-videofiler
1)MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) är ett standardformat
för komprimering av ljudinformation som definierats
av ISO/MPEG.
5SE
Följande skivor kan spelas
på detta system
Skivformat
Skivlogotyp
DVD-VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO-CD
(Ver. 1.1- och
2.0-skivor)/
Ljud-CD
CD-RW/CD-R
(ljuddata)
(MP3-filer)
(JPEG-filer)
”DVD-RW”, ”DVD+RW”, ”DVD+R”,
”DVD-VIDEO”- och ”CD”-logotyperna är
varumärken.
Om CD-/DVD-skivor
Det här systemet kan spela CD-ROM-/CD-R-/
CD-RW-skivor som spelats in i följande format:
– formatet ljud-CD
– formatet VIDEO-CD
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivXvideofiler* i format som överensstämmer
med ISO 9660 Level 1/Level 2 eller det
utökade formatet, Joliet
6SE
Det här systemet kan spela DVD-ROM-/
DVD+RW-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD-Rskivor som spelats in i följande format:
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivXvideofiler* i format som överensstämmer
med UDF (Universal Disc Format)
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Exempel på skivor som inte
kan spelas på detta system
Följande skivor kan inte spelas på detta system:
• CD-ROM-/CD-R-/CD-RW-skivor som
spelats in i andra format än de format som
listas på sidan 6
• CD-ROM-skivor som spelats in i formatet
PHOTO CD
• Datadelen av CD-Extras-skivor
• Ljud-DVD-skivor
• Super Audio CD-skivor
• DATA-DVD-skivor som inte innehåller MP3ljudspår, JPEG-bildfiler eller DivXvideofiler*
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
• DVD-RAM-skivor
Systemet kan dessutom inte spela följande
skivor:
• En DVD-VIDEO-skiva som har en annan
områdeskod (sid. 7, 76)
• En skiva som inte är av standardformat (t.ex.
kort- eller hjärtformade skivor)
• En skiva med påklistrade papper eller etiketter
• En skiva där rester av självhäftande tejp eller
dekaler finns kvar
Anmärkningar om CD-R-/CD-RW-/
DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor
I vissa fall kan inte CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/
DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor spelas i
detta system. Det kan bero på skivans
inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd, eller
på inspelningsenhetens och
redigeringsprogramvarans egenskaper.
Skivan kan inte spelas om den inte har
slutbehandlats på rätt sätt. Mer information finns
i bruksanvisningen till inspelningsenheten.
Observera att vissa uppspelningsfunktioner
eventuellt inte fungerar med vissa DVD+RW-/
DVD+R-skivor, även om de har slutbehandlats
på ett riktigt sätt. I detta fall spelar du upp skivan
med normal uppspelning. Dessutom kan vissa
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor som skapats i
Packet Write-format inte spelas upp.
Ljud-CD-skivor som kodats med
teknik för skydd av upphovsrätt
Den här produkten har tillverkats för
uppspelning av skivor som följer standarden
Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljudCD-skivor med teknik för skydd av
upphovsrätts. Tänk på att vissa av dessa skivor
inte följer CD-standarden och kanske därför inte
kan spelas upp av den här produkten.
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning
på andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det dock
hända att den inte går att spela i den här
brännaren.
Om Multi Session-CD-skivor
• Det här systemet kan spela Multi Session-CDskivor när ett MP3-ljudspår har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande MP3-ljudspår som spelats in
under senare bränningar kan också spelas upp.
• Det här systemet kan spela Multi Session-CDskivor när en JPEG-bildfil har spelats in under
den första bränningen. Alla efterföljande
JPEG-bildfiler som spelats in under senare
bränningar kan också spelas upp.
• Om ljudspår och bilder i ljud-CD-format eller
video-CD-format har spelats in under den
första bränningen, kan bara filer från den första
bränningen spelas upp.
Områdeskod
Systemet har en områdeskod som är tryckt på
enhetens baksida och du kan bara använda
DVD-skivor som är märkta med samma
områdeskod.
DVD-VIDEO-skivor med märket ALL kan också
spelas på detta system.
Om du försöker spela upp andra DVD-VIDEOskivor visas meddelandet [Det är inte tillåtet att
spela upp denna skiva pga områdeskoden.] visas
på TV-skärmen. På vissa DVD-VIDEO-skivor
anges eventuellt ingen områdeskod även om
uppspelning av DVD-VIDEO-skivan begränsas
av områdesrestriktioner.
Notering om
uppspelningsfunktioner för
DVD- och VIDEO-CD-skivor
Vissa uppspelningsfunktioner på DVD- och
VIDEO-CD-skivor kan vara förinställda av
programvarutillverkaren. Eftersom detta system
spelar upp DVD- och VIDEO-CD-skivor
beroende på innehållet på skivan som levereras
av programtillverkaren kanske inte alla
uppspelningsfunktioner är tillgängliga. Läs även
anvisningarna som följde med DVD- eller
VIDEO-CD-skivorna.
Copyright
I denna produkt ingår teknik för copyrightskydd
som omfattas av patent i USA och annan
immateriell egendomsrätt. Användning av
denna teknik för skydd av upphovsrätt måste
auktoriseras av Macrovision och gäller för
användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer såvida inte
något annat uttryckligen tillåts av Macrovision.
Baklängeskonstruktion och nedmontering är
förbjuden.
I det här systemet ingår Dolby* Digital och
Dolby Pro Logic (II) självjusterande
matrissurroundavkodare (adaptive matrix
surround decoder) och DTS** Digital Surround
System.
fortsättning
7SE
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens från DTS, Inc.
”DTS” och ”DTS Digital Surround” är registrerade
varumärken för DTS, Inc.
8SE
Komma igång – GRUNDER –
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Du kan styra systemet med fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier (storlek AA) genom att matcha 3
och # på batterierna med märkena i batterifacket. För att använda fjärrkontrollen riktar du den mot
fjärrsensorn på enheten.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller ljus från andra källor. Det kan skada sensorn.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att
de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
9SE
Komma igång – GRUNDER –
Se Tekniska data angående uppackning, sid. 73.
Komma igång – GRUNDER –
Steg 1: Anslutning av systemet och TV:n
Följande är anslutningen av enheten till högtalarna och TV:n.
Se anslutningsschemat nedan och läs tilläggsinformationen enligt punkterna 1 till 4 på de följande
sidorna.
Främre högtalare (R)
Mitthögtalare
Främre högtalare (L)
AM-ramantenn
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
WOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
Nätkabel
FM-antennsladd
TV
Subwoofer
Surroundhögtalare (L)
Surroundhögtalare (R)
:Signalflöde
10SE
1 Ansluta högtalarna
Kontakten och det färgade höljet på högtalarkablarna har samma färg som uttagen dit de ska kopplas.
Grå
Till SPEAKER-uttaget
(+)
(–)
Färgat hölje
Svart
Obs!
• Se till att högtalarkabelns isolering inte fastnar i SPEAKER-uttaget.
Undvika kortslutning av högtalarna
Kortslutning av högtalarna kan skada systemet. För att undvika detta ska du utföra följande
förebyggande säkerhetsåtgärder när du kopplar in högtalarna. Kontrollera att metalltrådarna i
högtalarnas kablar inte vidrör ett annat högtalaruttag eller en metalltråd som tillhör en annan
högtalarkabel, så som visas nedan.
En oisolerad del av en högtalarkabel är i
kontakt med ett annat högtalaruttag.
Oisolerade delar av kablarna har kommit
i kontakt med varandra eftersom för
mycket av isoleringen tagits bort.
När du har kopplat alla komponenter, högtalare och nätkabeln spelar du upp en testton för att
kontrollera att alla högtalarna är korrekt anslutna. Mer information om uppspelning av testton finns på
sidan sid. 66.
Om du inte hör något ljud från en högtalare när testtonen spelas eller om en testton spelas upp i en annan
högtalare än den som visas i inställningsdisplayen, kan det hända att högtalarna har kortslutits. Om
detta inträffar måste du kontrollera högtalarkopplingarna på nytt.
Obs!
• Kontrollera att högtalarkabeln har anslutits till korrekt uttag på komponenterna: 3 till 3 och # till #. Om
kablarna kopplas fel kan ljudet förvrängas och du får inget basljud.
fortsättning
11SE
Komma igång – GRUNDER –
Kablar som krävs
Komma igång – GRUNDER –
2 Ansluta TV:n
Kablar som krävs
SCART-kabel (EURO AV) (medföljer ej)
.
Kontrollera att SCART-kabeln (EURO AV) ansluts till uttaget EURO AV T OUTPUT (TO TV)
uttaget på enheten.
När du ansluter SCART-kabeln (EURO AV) ska du kontrollera att TV:n kan ta emot S-video- eller
RGB-signaler. Om TV:n kan ta emot S-videosignaler, ska du ändra TV:ns ingångsläge till RGBsignaler. Se bruksanvisningen för den TV som ska anslutas.
Tips
• Om du vill mata ut TV- eller stereoljud för en 2-kanalskälla från de 6 högtalarna kan du ställa in ett av ljudfälten
”Dolby Pro Logic”, ”Dolby Pro Logic II MOVIE” eller ”Dolby Pro Logic II MUSIC” (sid. 23).
3 Ansluta antennen
Ansluta AM-ramantennen
Antennens utformning och längd har anpassats för att ta emot AM-signaler. Ta inte isär eller rulla ihop
antennen.
1
2
3
Lossa endast ramen från plaststativet.
Inställning av AM-ramantennen.
Anslut kablarna till AM-antennuttagen.
Tråd (A) eller tråd (B) kan anslutas till valfritt uttag.
Stick in kabeln medan du
trycker ner klämman.
A
B
Stick in så här
långt.
Obs!
• Placera inte AM-ramantennen intill enheten eller någon annan AV-utrustning eftersom störningar kan uppstå.
Tips
• Justera AM-ramantennens riktning för bästa AM-mottagning.
12SE
4
Säkerställ att AM-ramantennen är ordentligt ansluten genom att dra lätt i den.
Ansluta FM-antennsladden
Komma igång – GRUNDER –
Anslut FM-antennsladden till COAXIAL FM 75 Ω-uttaget.
FM-antennsladd
(medföljer)
FM-antennsladd
(medföljer)
eller
COAXIAL FM 75 Ω-uttag
COAXIAL FM 75 Ω-uttag
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Tips
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en 75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att koppla enheten till en
FM-utomhusantenn som i exemplet nedan.
Enhet
FM-utomhusantenn
4 Anslutning av nätkabeln
Anslut högtalarna till enheten innan du ansluter enhetens nätkabel till vägguttaget.
13SE
Komma igång – GRUNDER –
Steg 2: Placering av
systemets delar
Placera högtalarna
För att få bästa surroundljud ska alla högtalare
utom subwoofern placeras på samma avstånd
från lyssningspositionen (A).
Med det här systemet kan du emellertid placera
mitthögtalaren upp till 1,6 meter närmare (B)
och surroundhögtalarna upp till 5,0 meter
närmare (C) lyssningspositionen.
De främre högtalarna kan placeras mellan 1,0
och 7,0 meter (A) från lyssningspositionen.
Placera högtalarna enligt bilden nedan.
Steg 3: Utföra
snabbinställningen
Följ nedanstående steg för att göra de
grundinställningar som gör att du snabbt kan
komma igång med att använda systemet.
"/1
C/X/x/c*,
DISPLAY
1
2
Slå på strömmen till TV:n.
Tryck på [/1.
Obs!
• Se till att funktionen är inställd på ”DVD”
(sid. 19).
3
Obs!
• Placera inte högtalarna lutande.
• Placera inte högtalarna på platser som är:
– Extremt varma eller kalla
– Dammiga eller smutsiga
– Mycket fuktiga
– Utsatta för vibrationer
– Utsatta för direkt solljus
• Vid rengöring ska du använda en mjuk duk, som t.ex.
en glasögonduk.
• Använd inte skursvamp, skurpulver eller
lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.
Tips
• När du ändrar högtalarnas position rekommenderas
att du även ändrar inställningarna. För mer
information, se ”Så här får du optimalt surroundljud i
ett rum” (sid. 59).
14SE
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från systemet visas på TVskärmen.
[Tryck på [ENTER] för att starta
SNABBINSTÄLLNING.] visas nedtill på
TV-skärmen. Om detta meddelande inte
visas, tar du fram snabbinställningen och
utför stegen igen (sid. 16).
4
Tryck på
utan att ha satt i en skiva.
Inställningsdisplayen för val av språk för
skärmtext visas.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
ENGELSKA
ENGELSKA
FRANSKA
SPANSKA
PORTUGISISKA
5
Välj språk genom att trycka på X/x.
6
Tryck på
.
Inställningsdisplayen för val av TV:ns
bildproportioner visas.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE:
16:9
BAKGRUND: 4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
7
11 Tryck på X/x för att välja den främre
högtalarens avstånd från
lyssningspositionen, och tryck
därefter på
.
HÖGTALARINSTÄLLN.
ANSLUTNING:
AVSTÅND:
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
AV
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
Välj den inställning som passar den TV
du använder genom att trycka på X/x.
x Om du har en bredbilds-TV eller en
vanlig TV (med bildproportionen 4:3)
med bredbildsläge
[16:9] (sid. 63)
mitthögtalarens avstånd från
lyssningspositionen, och tryck
därefter på
.
[4:3 BREVLÅDEFORMAT] eller [4:3
PAN&SCAN] (sid. 63)
Tryck på
HÖGTALARINSTÄLLN.
ANSLUTNING:
AVSTÅND:
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
AV
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
.
Inställningsdisplayen för att välja
högtalarplacering visas.
9
Tryck på C/c för att välja bilden för
aktuell högtalarplacering.
För mer information, se ”Så här får du
optimalt surroundljud i ett rum” (sid. 59).
3.0m
3.0m
3.0m
12 Tryck på X/x för att välja
x Om du har en vanlig TV (med
bildproportionen 4:3)
8
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
13 Tryck på X/x för att välja
surroundhögtalarens avstånd från
lyssningspositionen, och tryck
därefter på
.
HÖGTALARPLACERING
Snabbinställningen är slutförd. Alla
anslutningar och inställningar är färdiga.
STANDARD
Avsluta snabbinställningen
Tryck på
10 Tryck på
.
Inställningsdisplayen för val av högtalarnas
avstånd visas.
DISPLAY under valfritt steg.
Tips
• Om du ändrar på högtalarnas position, nollställ då
högtalarinställningarna. Se ”Så här får du optimalt
surroundljud i ett rum” (sid. 59).
• För att ändra någon av inställningarna, se ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 61).
fortsättning
15SE
Komma igång – GRUNDER –
HÖGTALARINSTÄLLN.
ANSLUTNING:
AVSTÅND:
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
AV
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
Systemet visar menyn och undertexter på
det språk du valt.
Komma igång – GRUNDER –
Aktivera
snabbinställningsdisplayen
Välja utmatningsmetoden för
videosignaler
1
Väljer utmatningsmetoden för videosignaler
från EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttaget
på enhetens bakpanel.
Tryck på
stoppläge.
DISPLAY när systemet är i
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR] visas.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
FUNCTION
VIDEO
FORMAT
DVD VIDEO
SNABB
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
BNR
3
Tryck på X/x för att välja [SNABB] och tryck
sedan på
.
Snabbinställningsdisplayen visas.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
för att välja ”DVD”.
Tryck på VIDEO FORMAT.
Varje gång du trycker på VIDEO FORMAT
ändras visningen enligt följande:
t LINE VIDEO
r
LINE RGB
• ”LINE VIDEO”: sänder ut videosignaler.
• ”LINE RGB”: sänder ut RGB-signaler.
Obs!
• Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas
ingen bild på TV-skärmen även om du väljer
”LINE RGB”. Se bruksanvisningen som följde
med TV:n.
16SE
Slå på/av visningsläget
Komma igång – AVANCERAT –
Stänga av visningen
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DEMO” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningen är understruken.
• ”DEMO ON”: slår på visningsläget.
• ”DEMO OFF”: stänger av visningsläget.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Komma igång – AVANCERAT –
"/1
1
2
När nätkabeln har anslutits syns visningen i
frontpanelens teckenfönster. Om du tycker på "/
1 på fjärrkontrollen, stängs visningen av.
Obs!
• Om du trycker på "/1 på enheten, stängs visningen
inte av.
• Om visningsläget i systemmenyn slås på, stängs inte
visningen av när du trycker på "/1 på fjärrkontrollen.
Om du vill stänga av visningen, slår du av
visningsläget och trycker därefter på "/1 på
fjärrkontrollen. När visningsläget är avstängt sparar
systemet energi i standbyläget.
• Om standardinställningarna från fabriken är inställda
på systemet (t.ex. efter att en ”COLD RESET”
(sid. 67) utförts), kan du stänga av visningen genom
att trycka på "/1 på fjärrkontrollen. I annat fall måste
du ställa in ”DEMO” på ”DEMO OFF”, för att stoppa
visningen.
17SE
Montera högtalarna på en
vägg
3
Häng högtalarna på skruvarna.
4,6 mm
Du kan använda högtalaren genom att montera
den på en vägg.
10 mm
Montera högtalarna på en
vägg
1
Se till att ha skruvar (medföljer ej) som
passar hålet baktill på högtalaren. Se
illustrationen nedan.
Högtalarens baksida
4 mm
Obs!
25 mm
4,6 mm
Hål på baksidan av
högtalaren (förutom
för mitthögtalaren)
10 mm
2
Skruva fast skruvarna i väggen.
6 till 9 mm
18SE
• Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet
och väggens hårdhet. Skruvarna bör inte fästas direkt
i gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst
dem istället i en balk som sedan fästs i väggen.
Installera högtalarna på en lodrät och plan vägg på
den plats där förstärkningen har fästs.
• Hör med ett byggvaruhus eller en installatör vilket
väggmaterial det rör sig om eller vilka skruvar du
behöver.
• Sony tar inte på sig ansvaret för olyckor eller skador
som åsamkats genom felaktig installation, svaga
väggar eller felaktigt installerade skruvar,
naturkatastrofer etc.
5
Sätt in en skiva.
Placera en skiva i facket och tryck sedan på
A.
Grundläggande funktioner
Spela skivor
"/1
A
H FUNCTION
Obs!
• När du spelar en 8 cm-skiva placerar du den i
fackets inre cirkel. Kontrollera att skivan inte
ligger snett i fackets inre cirkel.
• Stäng inte skivfacket genom att tvinga in det för
hand, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.
• Placera inte mer än en skiva i facket.
Skivfack
Z
"/1
6
Tryck på H.
Skivan spelas upp (oavbruten uppspelning).
Ställ in enhetens ljudvolym.
Volymnivån visas på TV-skärmen och i
frontpanelens teckenfönster.
FUNCTION
Obs!
MUTING
VOLUME +/–
./>
/
H
x
X
Beroende på DVD-VIDEO- eller VIDEO-CDskivan kan vissa funktioner vara annorlunda
eller begränsade.
Se anvisningarna som följde med skivan.
1
2
3
Sätt på TV:n.
Ändra ingångsväljaren på TV:n till det
här systemet.
Tryck på "/1.
Systemet slås på.
Om systemläget inte är ställt på ”DVD”
trycker du på FUNCTION och väljer
”DVD”.
4
Tryck på A.
• Beroende på systemets status kan det hända att inte
volymnivån visas på TV-skärmen.
Spara ström i standbyläge
Tryck på "/1 medan systemet slås på. Om du
vill avbryta standbyläget trycker du på "/1 en
gång.
Ytterligare funktioner
Till
Tryck på
Stoppa
x
Pausa
X
Återuppta uppspelning efter X eller H
paus
Gå till nästa kapitel, spår
eller avsnitt
> (utom för JPEG)
Gå tillbaka till föregående
kapitel, spår eller avsnitt
. (utom för JPEG)
Stänga av ljudet tillfälligt
MUTING. För att
avbryta trycker du på
samma knapp igen eller
på VOLUME + för att
justera volymen.
fortsättning
19SE
Grundläggande funktioner
Justera
volymen
Grundläggande funktioner
Till
Tryck på
Stoppa uppspelningen och
ta ut skivan
Z på fjärrkontrollen
eller A på enheten.
Spela upp föregående
avsnitt igen*
(direkt
återuppspelning) under
uppspelning.
Snabbspola det aktuella
avsnittet framåt en liten
bit**
Lyssna på radio eller ljud
från andra komponenter
(direktsökning) under
uppspelning.
* Endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-/DVD-R-skivor.
Knappen kan användas förutom med DivXvideofiler (förutom modeller för Storbritannien och
Nordamerika).
** Endast DVD-VIDEO-/DVD-RW-/DVD-R-/
DVD+RW-/DVD+R-skivor. Knappen kan
användas förutom med DivX-videofiler (förutom
modeller för Storbritannien och Nordamerika).
FUNCTION
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Obs!
• För vissa avsnitt kan det hända att funktionen för
direkt återuppspelning eller direktsökning inte går att
använda.
Välja ansluten komponent
Tryck på FUNCTION upprepade gånger tills
önskat funktionsnamn visas i
frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på FUNCTION ändras
systemets läge i följande sekvens.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t …
20SE
Så här ändrar du
inmatningsnivån för ljud från
anslutna komponenter
1
2
3
4
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TV” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”ATTENUATE” visas i frontpanelens
teckenfönster. Tryck sedan på
eller
c.
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
FUNCTION
SOUND
FIELD
Tryck på SYSTEM MENU.
Standardinställningen är understruken.
• ”ATT ON”: dämpar nivån på insignalen.
Utmatningsnivån ändras.
• ”ATT OFF”: normal nivå på insignalen.
5
Du kan lyssna på TV-ljud från samtliga av
systemets högtalare.
För mer information, se ”Steg 1: Anslutning av
systemet och TV:n” (sid. 10).
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TV” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på SOUND FIELD upprepade
gånger tills det ljudfält du vill ha visas i
frontpanelens teckenfönster.
Om du vill mata ut TV- eller stereoljud från
en 2-kanalskälla från de 6 högtalarna kan du
ställa in ett av ljudfälten ”PRO LOGIC”,
”PLII MOVIE” eller ”PLII MUSIC”.
För mer information angående ljudfält, se
sid. 23.
21SE
Grundläggande funktioner
Det kan uppstå distorsion när man lyssnar på en
TV som är ansluten till EURO AV T
OUTPUT (TO TV)-uttaget på bakpanelen.
Detta är inte ett tekniskt fel och beror på den
anslutna TV:n.
För att undvika detta kan du ändra ljudets
inmatningsnivån.
Lyssna på TV-ljudet från
alla högtalare
Välja film- eller musikläge
Grundläggande funktioner
Du kan välja ett passande ljudläge för filmer
eller musik.
MOVIE/
MUSIC
Tryck på MOVIE/MUSIC under
uppspelning.
Tryck på MOVIE/MUSIC upprepade gånger
tills det läge du önskar visas i frontpanelens
teckenfönster. Standardinställningen är
understruken.
• AUTO: väljer läget automatiskt för att skapa
ljudeffekten beroende på skivan.
• MOVIE: tillhandahåller ljudet för filmer.
• MUSIC: tillhandahåller ljudet för musik.
Tips
• När man valt film- eller musikläget visas ”MOVIE”
eller ”MUSIC” i frontpanelens teckenfönster. Om
varken ”MOVIE” eller ”MUSIC” visas i
frontpanelens teckenfönster, väljs ”AUTO”.
22SE
Automatisk utmatning av
originalljudet
Ljudjusteringar
Lyssna på surroundljud
med ljudfält
Den automatiska avkodningen identifierar
vilken typ av ljudsignal som matas in (Dolby
Digital, DTS eller vanlig 2-kanalsstereo).
Därefter utförs den avkodning som behövs. I det
här läget återges ljudet som det spelats in/kodats,
utan några tillagda effekter (t.ex. efterklang).
Om lågfrekventa signaler saknas (Dolby Digital
LFE, eller liknande) skapas en lågfrekvent
signal som sänds till subwoofern.
Mata ut ljudet från flera
högtalare
Ljudjusteringar
Du kan få alla de fördelar som surroundljud ger
genom att välja något av systemets
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar ett
kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong, trots att du lyssnar i vanlig
hemmiljö.
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
SOUND
FIELD
I detta läge kan du lyssna på ljuduppspelning
från alla slags skivor via flera högtalare.
Obs!
• Ljudet matas inte ut från flera högtalare beroende på
källan.
Mata ut 2-kanalskällor som
CD-skivor med 5.1-kanalljud
x Dolby Pro Logic
Tryck på SOUND FIELD.
Tryck på SOUND FIELD upprepade gånger tills
det ljudfält du vill ha visas i frontpanelens
teckenfönster.
Alla ljudfält
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
fem utkanaler. I det här läget sker Pro Logicavkodning av ingångssignalen som skickas ut
till främre högtalare, mitthögtalare och
surroundhögtalare. Under tiden blir
surroundkanalen enkanalig.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Ljudfält
Teckenfönster
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
Från 2-kanaliga källor upprättar Dolby Pro
Logic II fem utkanaler med full bandbredd. Det
görs med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
Obs!
• När ingångssignalen kommer från en flerkanalskälla,
avbryts Dolby Pro Logic och Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC och flerkanalskällan sänds ut direkt.
• Då det tvåspråkiga sändningsljudet sätts på är inte
Dolby Logic och Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC tillgängliga.
fortsättning
23SE
Använda enbart främre
högtalare och subwoofer
x 2 CHANNEL STEREO
I det här läget sänds ljudet bara ut från de främre
vänstra och högra högtalarna och subwoofern.
Vanliga 2-kanalskällor (stereo) påverkas inte av
ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat mixas
ned till två kanaler.
Det här gör att du kan spela upp vilken ljudkälla
som helst och få ut ljudet bara från vänster och
höger högtalare och subwoofern.
Stänga av surroundeffekterna
Tryck på SOUND FIELD flera gånger tills
”A.F.D. STD” eller ”2CH STEREO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
24SE
Motsatt riktning
Olika funktioner för att spela skivor
×2b t 1m t 2m t 3m
Söka efter en viss punkt
på en skiva
3m (endast DVD-VIDEO-skivor/DVD-VR-läge/
DivX-video*/VIDEO-CD-skivor)
×2b (endast DVD-VIDEO-skivor)
(Avsökning, uppspelning i
slowmotion, frysa bildrutor)
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Med varje tryckning ökar
uppspelningshastigheten.
Obs!
• För vissa DVD/DivX-video*/VIDEO-CD kan du
eventuellt inte utföra vissa av de funktioner som
beskrivs.
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Hitta en viss punkt snabbt
genom att snabbspola skivan
framåt eller bakåt (avsökning)
(utom för JPEG)
Tryck på /m eller M/ medan du spelar
upp en skiva. När du hittar önskad punkt trycker
du på H för att återgå till normal hastighet.
Varje gång du trycker på /m eller M/
under sökning ändras uppspelningshastigheten.
Med varje tryckning ändras visningen enligt
nedan. Faktiska hastigheter kan skilja sig åt för
en del skivor.
Uppspelningsriktning
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (endast DVD-VIDEO-skivor/DVD-VR-läge/
DivX-video*/VIDEO-CD-skivor)
×2B (endast DVD-VIDEO-/CD-skivor)
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Bild efter bild (uppspelning i
slowmotion)
(endast DVD-VIDEO-skivor, DVD-Rskivor, DVD-RW-skivor, DivX-video*
och VIDEO-CD-skivor)
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Tryck på /m eller M/ när systemet är i
pausläge. För att återgå till normal hastighet
trycker du på H. Varje gång du trycker på /
m eller M/ under slowmotionuppspelning ändras hastigheten. Det finns två
hastigheter tillgängliga. Med varje tryckning
ändras visningen enligt följande:
Olika funktioner för att spela skivor
Du kan snabbt hitta en viss punkt på en skiva
genom att titta på filmen på skärmen eller spela
den långsamt.
Uppspelningsriktning
2
y1
Motsatt riktning (endast DVD-VIDEO)
2
y1
Spela upp en bildruta i taget
(Frysa bildrutor)
(endast DVD-VIDEO-skivor, DVD-Rskivor, DVD-RW-skivor, DivX-video*
och VIDEO-CD-skivor)
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Gå till nästa bildruta genom att trycka på
(steg) när systemet är i pausläge. Gå
till föregående bildruta (endast DVD-VIDEO-/
DVD-R-/DVD-RW-skivor) genom att trycka på
(steg). Återgå till normal uppspelning
genom att trycka på H.
fortsättning
25SE
Obs!
• Du kan inte söka efter en stillbild på en DVD-R-/
DVD-RW-skiva i VR-läget.
• På DATA-CD-/DATA-DVD-skivor fungerar denna
funktion endast med DivX-videofiler (förutom
modeller för Storbritannien och Nordamerika).
Söka efter titel/kapitel/
spår/avsnitt, etc.
Du kan söka igenom en DVD-skiva efter titel
och kapitel och du kan söka igenom en VIDEOCD-/CD-/DATA-CD-/DATA-DVD-skiva efter
spår, index eller avsnitt. Eftersom titlar och spår
är tilldelade unika nummer på skivan kan du
göra önskat val genom att ange motsvarande
nummer. Du kan också söka efter ett avsnitt med
tidkoden.
1
Tryck på
DISPLAY. (När du spelar
upp en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva
med JPEG-bildfiler trycker du på
DISPLAY två gånger.)
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
Teckensfönstret visar olika objekt beroende
på skivan.
[TITEL], [SPÅR], [AVSNITT]
[KAPITEL], [INDEX]
[TID/TEXT]
Välj [TID/TEXT] om du vill söka efter
startpunkten genom att ange tidkoden.
[SPÅR]
[ALBUM]
[FIL]
Exempel: när du väljer
[KAPITEL]
markeras [** (**)] (** refererar till ett
nummer).
Talet inom parentes visar totala antalet
titlar, kapitel, spår, index, avsnitt, album
eller filer.
26SE
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Tips
DVD VIDEO
Vald rad
3
Obs!
Tryck på
.
[** (**)] ändras till [– – (**)].
DVD VIDEO
Välj det titel-, kapitel-, spår-, index- eller
avsnittsnummer du söker genom att
trycka på X/x eller på
nummerknapparna.
Om du skriver fel
Radera numret genom att trycka på CLEAR
och välj sedan ett annat nummer.
5
Tryck på
• Det går inte att söka efter ett avsnitt på en DVD+RWskiva med tidkoden.
Olika funktioner för att spela skivor
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
• När kontrollmenyn är avstängd kan du söka efter ett
kapitel (DVD-VIDEO/DVD-R/DVD-RW), spår
(VIDEO-CD/CD) eller fil* (DATA-CD/DATADVD (DivX-video)) genom att trycka på
nummerknapparna och på
.
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
.
Systemet startar uppspelningen från
markerat nummer.
Om du vill söka efter ett avsnitt
med tidkoden (endast DVDVIDEO-skivor och DVD-VR-läge)
1
Välj
[TID/TEXT] i steg 2.
[T **:**:**] (uppspelningstid för den
aktuella titeln) är vald.
2
Tryck på
.
[T **:**:**] ändras till [T --:--:--].
3
Ange tidkoden med nummerknapparna och
tryck sedan på
.
För att exempelvis finna det önskade avsnittet
2 timmar, 10 minuter och 20 sekunder efter
starten skriver du [2:10:20].
27SE
Söka med hjälp av avsnitt
(Bildnavigering)
Du kan dela upp TV-skärmen i 9 mindre delar
och på det sättet snabbt hitta önskat avsnitt.
1
VISA KAPITEL
ENTER
Tryck på PICTURE NAVI upprepade
gånger för att välja alternativ.
• [VISA TITEL] (endast DVD-VIDEOskivor)
• [VISA KAPITEL] (endast DVD-VIDEOskivor)
• [VISA SPÅR] (endast VIDEO-CD/
Super VCD)
3
Tryck på
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Välj titel, kapitel eller spår genom att
trycka på C/X/x/c, tryck sedan på
.
Systemet startar uppspelningen från
markerat avsnitt.
Återgå till normal uppspelning
under pågående inställning
Tryck på O RETURN.
Obs!
• För vissa skivor kan du inte välja vissa funktioner.
28SE
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x och ”RESUME”
visas i frontpanelens teckenfönster. Så länge du
inte tar ut skivan fungerar det att återuppta
uppspelning även om systemet har växlat över
till standbyläge genom att du tryckt på "/1.
1
Tryck på x när du spelar en skiva, för
att stoppa uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Om ”RESUME” inte visas är inte
funktionen för att återuppta uppspelning
tillgänglig.
2
.
Det första avsnittet i varje titel, kapitel eller
spår visas på följande sätt.
4
(Återuppta uppspelningen)
Tryck på PICTURE NAVI under
uppspelning.
Följande skärm visas.
2
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan
Tryck på H.
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
Obs!
• Beroende på var du stoppar skivan kanske systemet
inte återupptar uppspelningen från exakt samma
punkt.
• Den punkt där du stoppade uppspelningen kan
komma att raderas om:
– du matar ut skivan.
– systemet växlar över till standbyläge (endast
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor).
– du ändrar eller återställer inställningarna i
inställningsdisplayen.
– du ändrar nivå för barnlås.
– du byter funktion genom att trycka på
FUNCTION.
– du kopplar bort nätkabeln.
• För DVD-R-/DVD-RW-skivor i VR-läget, VIDEOCD-, CD-, DATA-CD- och DATA-DVD-skivor,
lagrar systemet återupptagningspunkten för den
aktuella skivan.
• Funktionen för att återuppta uppspelning kan inte
användas under programmerad uppspelning och
slumpvis uppspelning.
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda för alla skivor.
Tips
• För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
Spela upp en tidigare uppspelad
skiva med återupptagen
uppspelning (Fortsatt uppspeln.
multi)
(endast DVD-VIDEO-/VIDEO-CDskivor)
(Programmerad uppspelning)
Du kan spela upp innehållet på en skiva i önskad
ordning genom att skapa ett eget program med
uppspelningsordning för spåren. Ett program
kan bestå av upp till 99 spår.
1
Tryck på
DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[PROGRAM] och tryck därefter på
.
Alternativen för [PROGRAM] visas.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
AV
AV
INST.
PÅ
Tips
• För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
3
Tryck på X/x för att välja [INST. t] och
tryck därefter på
.
Obs!
• Om [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] är inställt på [AV]
(sid. 64), raderas återupptagningspunkten när du
ändrar funktionen genom att trycka på FUNCTION.
Olika funktioner för att spela skivor
Systemet lagrar den punkt där du stoppade
skivan för upp till 40 skivor och återupptar
uppspelningen nästa gång du sätter in samma
skiva. När du lagrar en återupptagningspunkt för
den 41:a skivan, raderas
återupptagningspunkten för den första skivan.
Du aktiverar den här funktionen genom att ställa
[FORTSATT UPPSPELN. MULTI] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] till [PÅ]. För
mer information, se ”[FORTSATT UPPSPELN.
MULTI] (endast DVD-VIDEO-/VIDEO-CDskivor)” (sid. 64).
Skapa egna program
[SPÅR] visas när du spelar upp
en VIDEO-CD eller CD.
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR
2. SPÅR – –
3. SPÅR – –
4. SPÅR – –
5. SPÅR – –
6. SPÅR – –
7. SPÅR – –
Spår på en skiva
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Total uppspelningstid
för de spår som finns
med i programmet
fortsättning
29SE
4
Tryck på c.
Ändra eller avbryta ett program
Markören flyttas till spårraden [T] (i det här
fallet spår [01]).
1
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program”.
2
Markera programnumret för det spår du vill
ändra eller avbryta med X/x.
0:00:00
T
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR – –
2. SPÅR – –
3. SPÅR – –
4. SPÅR – –
5. SPÅR – –
6. SPÅR – –
7. SPÅR – –
5
––
01
02
03
04
05
06
Välj det spår du vill ha med i
programmet.
Antag att du t.ex. vill ha med spår [02] i
programmet.
Välj [02] under [T] genom att trycka på X/
x, tryck sedan på .
Det spår du valt
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR
02
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
06
Total uppspelningstid för de spår som
finns med i programmet
6
Vill du programmera fler spår upprepar
du steg 4 till 5.
De programmerade spåren visas i den
ordning du valt dem.
7
Tryck på H för att starta
programmerad uppspelning.
Programmerad uppspelning startar.
När programmet slutar kan du starta om
samma program igen genom att trycka på
H.
Återgå till normal uppspelning
I steg 3 trycker du på CLEAR eller väljer [AV].
Välj [PÅ] i steg 3 och tryck på
för att spela
samma program igen.
Stänga av kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
30SE
DISPLAY tills
Tryck på CLEAR om du vill radera spåret
från programmet.
3
Följ steg 5 för ny programmering.
Om du vill avbryta ett program väljer du [--]
under [T] och trycker sedan på
.
Avbryta alla spår i den ordning de
programmerades
1
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program”.
2
3
Tryck på X och välj [RADERA ALLA].
Tryck på
.
Spela upp spår i slumpvis
ordning
Obs!
• Ett spår som redan spelats väljs också i slumpvis
ordning.
4
(Slumpmässig uppspelning)
Tryck på
.
Slumpvis uppspelning startar.
Återgå till normal uppspelning
Systemet kan ”slumpmässigt blanda”
uppspelningen av spår. Efterföljande
”slumpvisa” uppspelningar ger troligen en
annan uppspelningsordning än den första.
I steg 3 trycker du på CLEAR eller väljer [AV].
Stänga av kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
DISPLAY tills
Obs!
1
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[SLUMPMÄSSIG] genom
att trycka på X/x och tryck sedan på
.
Alternativen för [SLUMPMÄSSIG] visas.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
AV
AV
SPÅR
3
Obs!
• Du kan inte använda den här funktionen för VIDEOCD- och Super VCD-skivor med PBC-uppspelning.
Olika funktioner för att spela skivor
• Samma låt kan spelas upp flera gånger under MP3uppspelning.
Välj det alternativ som du vill spela upp
slumpvis genom att trycka på X/x.
x När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• [SPÅR]: blandar spåren på en skiva.
x När programmerad uppspelning är
aktiverad
• [PÅ]: blandar de spår du valt för
programmerad uppspelning.
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(utom för DivX*) eller DATA-DVD-skiva
(utom för DivX*)
• [PÅ (MP3)]: blandar MP3-ljudspår i
albumet på den aktuella skivan. Om inget
album är valt spelas det första albumet i
slumpmässig ordning.
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
31SE
• [SPÅR] (endast MP3-ljudspår): repeterar
aktuellt spår.
• [FIL] (endast DivX-videofiler): repeterar
aktuell fil.*
Spela upprepade gånger
(Repeterad uppspelning)
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
4
Du kan spela upp alla titlar, spår eller album på
en skiva eller en titel, ett kapitel spår eller album
upprepade gånger.
Du kan kombinera slumpmässig uppspelning
och programmerad uppspelning.
1
Tryck på
DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[REPETERA] genom att
trycka på X/x , och tryck sedan på
.
Alternativen för [REPETERA] visas.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
AV
AV
SKIVA
SPÅR
3
Tryck på X/x för att välja det som ska
repeteras.
Standardinställningen är understruken.
x När du spelar en DVD-VIDEO-skiva
eller DVD-VR-läge
•
•
•
•
[AV]: ingen repetering.
[SKIVA]: repeterar alla titlar på skivan.
[TITEL]: repeterar aktuell titel på skivan.
[KAPITEL]: repeterar aktuellt kapitel.
x När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• [AV]: ingen repetering.
• [SKIVA]: repeterar alla spår på skivan.
• [SPÅR]: repeterar aktuellt spår.
x När du spelar DATA-CD- eller DATADVD-skivor
• [AV]: ingen repetering.
• [SKIVA]: repeterar alla album på skivan.
• [ALBUM]: repeterar aktuellt album.
32SE
Tryck på
.
Alternativet är valt.
Återgå till normal uppspelning
I steg 3 trycker du på CLEAR eller väljer [AV].
Stänga av kontrollmenyn
Tryck flera gånger på
kontrollmenyn stängs.
DISPLAY tills
Obs!
• Du kan inte använda den här funktionen för VIDEOCD- och Super VCD-skivor med PBC-uppspelning.
• När du spelar upp DATA-CD-/DATA-DVD-skivor
som innehåller MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler och
deras uppspelningstider inte är lika långa, kommer
ljudet inte att matcha bilden.
• När [LÄGE (MP3, JPEG)] är ställt på [BILD (JPEG)]
(sid. 44) kan du inte välja [SPÅR].
Använda DVD-menyn
1
Tryck på DVD TOP MENU eller DVD
MENU.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
2
3
När du spelar upp DVD-VIDEO- eller DATACD-/DATA-DVD-skivor (DivX-videofiler*)
med ljudet inspelat i flera format (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio eller DTS) kan du byta
ljudformat. Om DVD-VIDEO-skivan har
ljudspår på flera språk kan du även byta språk.
Med VIDEO-CD-, CD-, DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivor kan du välja ljudet från
höger eller vänster kanal och lyssna på ljudet
från den valda kanalen genom både höger och
vänster högtalare.
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
1
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.
Tryck på
Tryck på AUDIO under uppspelning.
Följande skärm visas.
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3/2.1
.
2
Tryck på AUDIO flera gånger för att
välja önskad ljudsignal.
Olika funktioner för att spela skivor
En DVD-skiva är uppdelad i flera avsnitt som
består av en film eller en musikdel. Dessa
sektioner kallas för ”titlar”. När du spelar en
DVD-skiva som innehåller flera titlar kan du
välja den titel du önskar via DVD TOP MENU.
När du spelar upp DVD-skivor som tillåter dig
att välja alternativ som t.ex. språket på
undertexten och det talade språket, väljer du
dessa poster via DVD MENU.
Ändra ljudet
x När du spelar DVD-VIDEO-skivor
Det är DVD-VIDEO-skivan som avgör
vilka språk du kan välja mellan.
När fyra siffror visas anger de språkkoden.
Information om kod för språket finns i
”Språkkoder” (sid. 77). Om samma språk
visas två eller flera gånger har DVDVIDEO-skivan spelats in med flera
ljudformat.
x När du spelar en DVD-VR-läge
De typer av ljudspår som har spelats in på
en skiva visas. Standardinställningen är
understruken.
Exempel:
• [1: HUVUDKANAL] (huvudljud)
• [1: SUBKANAL] (sekundärt ljud)
• [1: HUVUDKANAL+SUBKANAL]
(huvudljud + sekundärt ljud)
• [2: HUVUDKANAL]
fortsättning
33SE
• [2: SUBKANAL]
• [2: HUVUDKANAL+SUBKANAL]
Obs!
• [2: HUVUDKANAL], [2: SUBKANAL] och
[2: HUVUDKANAL+SUBKANAL] visas inte
när en ljudström är inspelad på skivan.
x När du spelar en VIDEO-CD-, CDeller DATA-CD-skiva (MP3-ljud) eller
DATA-DVD-skiva (MP3-ljud)
Standardinställningen är understruken.
• [STEREO]: vanligt standardstereoljud
• [1/V]: ljudet från vänster kanal (mono)
• [2/H]: ljudet från höger kanal (mono)
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(DivX-video) eller DATA-DVD-skiva
(DivX-video) (förutom modeller för
Storbritannien och Nordamerika)
Valet av ljudsignalformat på DATA-CDeller DATA-DVD-skivor skiljer sig
beroende på DivX-videofilen på skivan.
Formatet visas i teckenfönstret.
Kontroll av ljudsignalens
format
(endast DVD-skivor, DivX-video*)
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Om du trycker på AUDIO upprepade gånger vid
uppspelning visas den aktuella ljudsignalen
(PCM, Dolby Digital, DTS etc.) som nedan.
x När du spelar en DVD-skiva
Exempel:
Dolby Digital 5.1 kanaler
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Främre (L/R) +
mitt
C
R
LFE
LS
x När du spelar en Super VCD-skiva
Standardinställningen är understruken.
• [1:STEREO]: stereoljudet från ljudspår 1
• [1:1/V]: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 1 (mono)
• [1:2/H]: ljudet från höger kanal för
ljudspår 1 (mono)
• [2:STEREO]: stereoljudet från ljudspår 2
• [2:1/V]: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 2 (mono)
• [2:2/H]: ljudet från höger kanal för
ljudspår 2 (mono)
LFE
(lågfrekvenseffekt)
Surround (L/R)
RS
Formatet på det program
som spelas upp
Exempel:
Dolby Digital 3 kanaler
Surround
(mono)
Främre (L/R)
2:SPANSKA DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Obs!
• Om du spelar upp en Super VCD-skiva som saknar
ljudspår 2, hörs inget ljud om du väljer [2:STEREO],
[2:1/V] eller [2:2/H].
34SE
Formatet på det program
som spelas upp
x När du spelar en DATA-CD-skiva (DivXvideo) eller DATA-DVD-skiva (DivX-video)
(förutom modeller för Storbritannien och
Nordamerika)
Exempel:
Välja [ORIGINAL] eller
[PLAY LIST] på en DVD-R-/
DVD-RW-skiva
MP3-ljud
1: MP3 128k
Bithastighet
Ljudsignaler inspelade på en skiva innehåller
ljudelement (kanaler) som framgår nedan. Varje
kanal sänds ut från en separat högtalare.
• Främre (L)
• Främre (R)
• Mitt
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (mono): Den här signalen kan vara
antingen de Dolby Surround Soundbearbetade signalerna eller de Dolby Digital
Sound enkanaliga surroundljudsignalerna.
• LFE-signal (lågfrekvenseffekt)
1
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
[ORIGINAL/PLAY LIST],
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på
.
Alternativen för [ORIGINAL/PLAY LIST]
visas.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Olika funktioner för att spela skivor
Om ljudsignaler
Vissa DVD-R-/DVD-RW-skivor i läget VR
(videoinspelning) använder sig av två olika
typer av titlar för uppspelning: ursprungligt
inspelade titlar ([ORIGINAL]) och titlar som
kan skapas på DVD-inspelare för redigering
([PLAY LIST]). Du kan välja vilken typ av titlar
du vill spela upp.
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningen är understruken.
• [PLAY LIST]: spelar upp de titlar som
skapades från [ORIGINAL] för
redigering.
• [ORIGINAL]: spelar upp de titlar som
ursprungligen spelades in.
4
Tryck på
.
35SE
Visa skivinformation
Visa speltid och återstående
tid i frontpanelens
teckenfönster
Du kan granska skivans information, t.ex.
återstående tid, totalt antal titlar på en DVDskiva, antalet spår på en VIDEO-CD-, CD- eller
MP3-skiva, eller filnamn på en skiva med DivXvideo* i frontpanelens teckenfönster (sid. 79).
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY medan du
spelar skivan ändras teckenfönstret enligt 1 t
2 t ... t 1 t ...
Vissa av de alternativ som visas kan försvinna
efter några sekunder.
När du spelar en DVD-VIDEOeller DVD-R/DVD-RW-skiva
1 Uppspelningstid och nummer för den
aktuella titeln
2 Återstående tid för den aktuella titeln
3 Uppspelningstid och nummer för aktuellt
kapitel
4 Återstående tid för det aktuella kapitlet
5 Skivnamn
6 Titel och kapitel
När du spelar en DATA-CD-skiva
(DivX-video) eller DATA-DVDskiva (DivX-video)
(Utom för modeller till Storbritannien
och Nordamerika)
1 Uppspelningstid för den aktuella filen
2 Aktuellt filnamn
3 Aktuellt album och filnummer
När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(utan PBC-funktioner) eller en CDskiva
1 Uppspelningstid för det aktuella spåret
2 Återstående tid för det aktuella spåret
3 Uppspelningstid för skivan
4 Återstående tid för skivan
5 Skivnamn
6 Spår och index*
* Endast VIDEO-CD.
När du spelar en DATA-CD-skiva
(MP3-ljud) eller DATA-DVD-skiva
(MP3-ljud)
1 Uppspelningstid och nummer för det aktuella
spåret
2 Spårnamn (filnamn)
Tips
• När du spelar VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner visas speltiden.
Obs!
• Systemet kan bara visa den första nivån med DVD/
CD-text som exempelvis skivnamn eller titel.
• När MP3-filnamnet inte kan visas, syns istället ”*” i
frontpanelens teckenfönster.
• Beroende på texten kan det hända att inte skivans
eller spårets namn visas.
• Speltiden för MP3-ljudspår och DivX-videofiler*
kanske inte visas korrekt.
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Granska uppspelningstiden
och återstående tid
Du kan granska uppspelningstiden och den
återstående tiden för den titel, det kapitel eller
det spår som spelas samt den totala
uppspelningstiden eller den återstående tiden för
skivan. Du kan också visa DVD-text och MP3mappnamn/-filnamn inspelade på skivan.
1
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
Följande skärm visas.
T 1:01:57
Tidsinformation
36SE
2
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
för att ändra tidsinformationen.
Vad som visas i teckenfönstret och vilken
typ av tid som du kan ändra beror på vilken
skiva du spelar.
Obs!
• Tecken/markeringar visas eventuellt inte för en del
språk.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas upp kan
systemet bara visa ett begränsat antal tecken. För
vissa skivor kan inte alla tecken i texten visas.
x När du spelar en DVD-VIDEO- eller
DVD-RW-skiva
Granska
uppspelningsinformationen
på skivan
Så här granskar du DVD-/CD-text
Tryck på DISPLAY upprepade gånger i steg 2
för att visa text inspelad på DVD-/CD-skivan.
DVD-/CD-text visas bara när text är inspelad på
skivan. Texten kan inte ändras. Om skivan inte
innehåller någon text visas ”NO TEXT”.
x När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(med PBC-funktioner)
• **:**
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
x När du spelar en VIDEO-CD-skiva
(utan PBC-funktioner) eller en CDskiva
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
• D **:**
Uppspelningstid för den aktuella
skivan
• D–**:**
Återstående tid för den aktuella skivan
BRAHMS SYMPHONY
Granska DATA-CD-/DATA-DVDtext (MP3-ljud/DivX-video*)
Du kan visa namnet på albumet/spåret/filen,
samt ljudbithastigheten (mängden data per
sekund för det aktuella ljudet) på TV-skärmen,
genom att trycka på DISPLAY under
uppspelning av MP3-ljudspår eller DivXvideofiler på en DATA-CD-/DATA-DVDskiva.
Olika funktioner för att spela skivor
• T **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T–**:**:**
Återstående tid för den aktuella titeln
• C **:**:**
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–**:**:**
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
Bithastighet**
T 17:30
128k
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(MP3-ljud) eller DATA-DVD-skiva (MP3ljud)
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
x När du spelar en DATA-CD-skiva
(DivX-video) eller DATA-DVD-skiva
(DivX-video) (förutom modeller för
Storbritannien och Nordamerika)
• **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella filen
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnamn
Spårets/filens* namn
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
** Visas när:
fortsättning
37SE
– ett MP3-ljudspår på DATA-CD-/DATA-DVDskivor spelas upp.
– en DivX-videofil som innehåller MP3-ljud på
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor spelas upp
(förutom modeller för Storbritannien och
Nordamerika).
Granska datuminformationen
Om olika vinklar för ett avsnitt har spelats in på
DVD-VIDEO-skivan kan du ändra
visningsvinkel.
(endast JPEG)
Tryck på ANGLE under uppspelning.
Du kan granska datuminformationen under
uppspelning när Exif*-taggen registrerats i
JPEG-bildens data.
Varje gång du trycker på ANGLE ändras
vinkeln.
Tryck på
DISPLAY två gånger under
uppspelning.
• För vissa DVD-VIDEO-skivor kan du inte ändra
kameravinkel även om det finns flera kameravinklar
inspelade på den.
Kontrollmenyn visas.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Datuminformation
* ”Exchangeable Image File Format” är ett bildformat
för digitalkameror som definierats av Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Tips
• Datuminformationen är [DD/MM/ÅÅÅÅ].
DD: Dag
MM: Månad
ÅÅÅÅ: År
38SE
Ändra vinklarna
Obs!
Visa undertexterna
*
*
Justera fördröjningen
mellan bild och ljud
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
(AV SYNK)
Om undertexter har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera språk för undertexter
inspelade på skivan kan du ändra språk under
uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill.
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Varje gång du trycker på SUBTITLE ändras
språket för undertexten.
*
Om ljudet inte överensstämmer med bilderna på
TV-skärmen, kan du justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
1
Tryck på
DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Obs!
• För vissa DVD-VIDEO-skivor kan du inte ändra
undertexten även om det finns undertexter på flera
språk inspelade på skivan. I vissa fall kan du inte
heller stänga av den.
• Du kan ändra undertexterna om DivX-videofilen har
filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” och innehåller
undertextinformation i samma fil (förutom modeller
för Storbritannien och Nordamerika).
Tryck på X/x för att välja
SYNK], och tryck därefter på
[AV
.
Alternativen för [AV SYNK] visas.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
AV
AV
PÅ
3
Olika funktioner för att spela skivor
Tryck på SUBTITLE under uppspelning.
*
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningen är understruken.
• [AV]: justerar inte.
• [PÅ]: justerar skillnaden mellan bild och
ljud.
4
Tryck på
.
Obs!
• Beroende på den ingående ljudströmmen, fungerar
kanske inte den här funktionen.
39SE
Om MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler
Vad är MP3/JPEG?
MP3 är en ljudkomprimeringsteknik som
uppfyller ISO/MPEG-föreskrifterna. JPEG är en
bildkomprimeringsteknik.
Skivor som systemet kan
spela upp
Du kan spela upp DATA-CD-skivor (CD-ROM/CD-R-/CD-RW-skivor) eller DATA-DVDskivor (DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-/DVD-ROM-skivor) inspelade i
MP3- (MPEG1 Audio Layer 3) eller JPEGformat. DATA-CD-skivor måste emellertid vara
inspelad i ett av formaten ISO 9660 Level 1,
Level 2 eller Joliet och DATA-DVD-skivor
måste vara inspelade i UDF (Universal Disk
Format) för att systemet ska kunna identifiera
och spela upp spåren (eller filerna). Du kan även
spela upp Multi Session-skivor (skivor som
bränts i flera omgångar).
Se bruksanvisningen som följde med med CDR/CD-RW- eller DVD-R/DVD-RW-enheten
och med inspelningsprogramvaran (medföljer
ej) som du använder för detaljer angående
inspelningsformatet.
Om Multi Session-skivor
Om MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler spelas in
den första gången som skivan bränns kommer
systemet också att spela upp MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler från senare tillfällen när den har
brännts. Om ljudspår och bilder i ljud-CDformat eller video-CD-format har spelats den
första gången som skivan bränns, kan bara filer
från den gången spelas upp.
Obs!
• Systemet kanske inte kan spela upp vissa DATA-CD/DATA-DVD-skivor skapade i Packet Writeformatet.
40SE
MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler som systemet kan
spela upp
Du kan spela upp MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler:
• som har filtillägget ”.MP3” (MP3-ljudspår)
eller ”.JPG”/”.JPEG” (JPEG-bildfil)
• som är i överensstämmelse med
bildfilsformatet DCF*
* ”Design rule for Camera File system”:
Bildstandarder för digitala kameror reglerade av
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Obs!
• Systemet spelar upp all data med filtillägget
”.MP3”, ”.JPG” eller ”.JPEG” även om de inte
är i MP3- eller JPEG-format. Att spela upp
dessa data kan generera ett högt störljud som
kan skada högtalarsystemet.
• Systemet är inte i överensstämmelse med ljud
i MP3PRO-format.
Uppspelningsordning för MP3ljudspår eller JPEG-bildfiler
Uppspelningsordningen för MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler på en DATA-CD- eller DATADVD-skiva är som följer:
x Struktur för skivinnehåll
Träd 1
Träd 3
Träd 4
Obs!
Träd 5
• Uppspelningsordningen enlig illustrationen gäller
inte alltid, beroende på vilken programvara som
används för att skapa DATA-CD- eller DATA-DVDskivan, eller om det finns fler än 200 album och 300
filer i varje album.
• Systemet kan identifiera upp till 200 album och spelar
inte upp något album efter det 200:e albumet.
• Det kan ta längre tid för systemet att starta en
uppspelning i samband med växling till nästa album
eller hopp till ett annat album.
• En del typer av JPEG-filer kan inte spelas upp.
Olika funktioner för att spela skivor
Album
Träd 2
Tips
• Om du lägger till nummer (01, 02, 03 etc.) framför
spår-/filnamnen när du lagrar spåren (eller filerna) på
en skiva spelas spåren (eller filerna) upp i den
ordningen.
• Att starta uppspelning tar längre tid för en skiva med
många träd.
Spår (MP3-ljud) eller fil
(JPEG-bild)
När du sätter i en DATA-CD- eller DATADVD-skiva och trycker på H spelas de
numrerade spåren (eller filerna) upp från 1 till
7. Eventuella underalbum/spår (eller filer) i ett
aktuellt valt album har prioritet framför nästa
album i samma träd. (Exempel: C innehåller D
så 4 spelas upp före 5.)
När du trycker på DVD MENU och listan med
albumnamn visas (sid. 42), visas de i följande
ordning:
A t B t C t D t F t G. Album
som inte innehåller spår (eller filer) (som
exempelvis album E) visas inte i listan.
41SE
Spela upp DATA-CDskivor eller DATA-DVDskivor med MP3-ljudspår
och JPEG-bildfiler
Välja ett MP3-ljudspår eller
album
1
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Album inspelade på DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan visas. När ett album
spelas upp skuggas titeln.
MENU. Om du trycker på DVD MENU en
gång till visas albumlistan på nytt.
Stoppa uppspelning
Tryck på x.
Så här spelar du upp nästa eller
föregående MP3-ljudspår
Tryck på ./>. Observera att du kan välja
nästa album genom att fortsätta trycka på >
efter det sista spåret på det aktuella albumet,
men du kan inte återgå till föregående album
genom att trycka på .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Stänga visningen
Tryck på DVD MENU.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Tryck på X/x för att välja ett album.
x När du väljer ett album
Tryck på H för att börja spela det valda
albumet.
x När du väljer ett spår
Tryck på
.
Listan med spår i albumet visas.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Välj ett spår genom att trycka på X/x, tryck
sedan på
.
Det valda spåret spelas upp. Du kan stänga
av spårlistan genom att trycka på DVD
42SE
Välja en JPEG-bildfil eller ett
album
1
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Album inspelade på DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan visas. När ett album
spelas upp skuggas titeln.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Tryck på X/x för att välja ett album.
Så här roterar du en JPEG-bild
x När du väljer ett album
När en JPEG-bildfil visas på TV-skärmen kan du
rotera bilden 90 grader i taget.
Tryck på X/x när du visar en bild. Varje gång du
trycker på X roteras bilden moturs med 90
grader.
Exempel när du trycker på X en gång:
Tryck på H för att börja spela det valda
albumet.
x När du väljar ett bild
Tryck på PICTURE NAVI.
Bilder och filer i albumet visas i 16 rutor.
Rotationsriktning
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Välj den bild du vill visa genom att trycka
på C/X/x/c, tryck sedan på
.
Tryck på CLEAR när du vill återgå till normal
visning.
Stoppa uppspelning
Tryck på x.
Tips
Så här spelar du upp nästa eller
föregående JPEG-bildfil
• En bläddringsruta visas på TV-skärmens högra sida.
Om du vill visa ytterligare bildfiler väljer du den
nedersta bilden och trycker på x. Om du vill återgå
till föregående bild väljer du den översta bilden och
trycker på X.
Olika funktioner för att spela skivor
1
Tryck på C/c när kontrollmenyn inte visas.
Observera att du kan välja nästa album genom
att fortsätta trycka på c efter den sista bilden på
det aktuella albumet, men du kan inte återgå till
föregående album genom att trycka på C. Om du
vill återgå till föregående album väljer du det i
albumlistan.
43SE
Spela upp ljudspår och
bilder som ett bildspel
med ljud
7
Tryck på X/x för att välja album och
tryck på H.
Systemet börjar spela upp valt album.
Du kan slå på och av albumlistan genom att
trycka upprepade gånger på DVD MENU.
Tips
Du kan spela upp ett bildspel med ljud genom att
först placera MP3- och JPEG-filer i samma
album på en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva. Sedan kan du spela upp DATA-CD- eller
DATA-DVD-skivan och välja läget [AUTO]
enligt anvisningarna nedan.
1
2
Sätt in en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
3
Tryck på X/x för att välja
[LÄGE (MP3, JPEG)] och tryck sedan
på
.
Alternativen för [LÄGE (MP3, JPEG)]
visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
LJUD (MP3)
BILD (JPEG)
• När du väljer [AUTO] kan systemet identifiera upp
till 300 MP3-spår och 300 JPEG-filer i ett enda
album. När du väljer [LJUD (MP3)] eller [BILD
(JPEG)] kan systemet identifiera upp till 600 MP3filer eller 600 JPEG-filer i ett enda album. Maximalt
200 album kan identifieras oavsett valt läge.
Obs!
• Om du ställer in [LÄGE (MP3, JPEG)] på [BILD
(JPEG)] för en skiva som endast innehåller MP3-spår
eller [LJUD (MP3)] för en skiva som endast
innehåller JPEG-filer, är det inte säkert att du kan
ändra inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)].
• PICTURE NAVI fungerar inte när [LJUD (MP3)] är
valt.
• Om du spelar ett omfattande MP3-dataspår och
JPEG-bilddata samtidigt kan ljudet hoppas över. Vi
rekommenderar att du ställer in MP3-bithastigheten
på 128 kbit/s eller lägre när du skapar filen. Om ljudet
ändå hoppas över reducerar du storleken på JPEGfilen.
Ange bildspelets varaktighet
(endast JPEG)
När du spelar upp JPEG-bildfiler med bildspel
kan du ange hur länge bilderna ska visas på TVskärmen.
1
4
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Standardinställningen är understruken.
• [AUTO]: JPEG-bildfilerna och MP3ljudspåren från samma album spelas upp
som ett bildspel.
• [LJUD (MP3)]: spelar endast upp MP3ljudspår kontinuerligt.
• [BILD (JPEG)]: endast JPEG-bildfiler
spelas upp som ett bildspel.
5
6
Tryck på
.
Tryck på DVD MENU.
Listan med album inspelade på DATA-CDeller DATA-DVD-skivan visas.
44SE
Tryck på
DISPLAY två gånger.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[INTERVALL], tryck därefter på
.
Alternativen för [INTERVALL] visas.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
SNABB
LÅNGSAM 1
LÅNGSAM 2
DATA CD JPEG
3
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
3
Standardinställningen är understruken.
• [NORMAL]: ställer in bildvisningen på 6
till 9 sekunder.
• [SNABB]: ställer in bildvisningen på
kortare än [NORMAL].
• [LÅNGSAM1]: ställer in bildvisningen
på längre än [NORMAL].
• [LÅNGSAM2]: ställer in bildvisningen
på längre än [LÅNGSAM 1].
4
Tryck på
Obs!
Välja en effekt för bildfiler i
bildspelet
(endast JPEG)
När du spelar upp en JPEG-bildfil kan du välja
vilken effekt som ska användas när du visar
bildspelet.
1
Tryck på
DISPLAY två gånger.
4
Tryck på
.
Olika funktioner för att spela skivor
Standardinställningen är understruken.
• [TYP 1]: Bilden sveper in från toppen till
botten.
• [TYP 2]: Bilden sträcks ut från vänster till
höger på TV-skärmen.
• [TYP 3]: Bilden sträcks ut från TVskärmens mitt.
• [TYP 4]: Bilden tilldelas effekter
slumpvis.
• [TYP 5]: Nästa bild glider in över den
föregående bilden.
• [AV]: Stänger av den här funktionen.
.
• En del JPEG-filer kan ta längre tid än andra att visa,
vilket kan göra att bildvisningen verkar längre än för
det alternativ du valde. Särskilt progressiva JPEGfiler eller JPEG-filer på 3 000 000 pixlar eller mer.
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[EFFEKT] och tryck sedan på
.
Alternativen för [EFFEKT] visas.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
TYP 1
TYP 1
TYP 2
TYP 3
TYP 4
TYP 5
AV
45SE
Titta på DivX®-videofilmer
(Utom för modeller till Storbritannien
och Nordamerika)
Om DivX-videofiler
DivX® är en videokomprimeringsteknik som
utvecklats av DivX, Inc. Denna produkt är
officiellt DivX®-certifierad.
Du kan spela upp DATA-CD- och DATADVD-skivor som innehåller DivX®-videofiler.
DATA-CD- och DATA-DVD-skivor
som systemet kan spela upp
Uppspelning av DATA-CD- (CD-ROM-/CD-R/CD-RW-skivor) och DATA-DVD-skivor
(DVD-ROM-/DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor) på det här systemet är
föremål för särskilda förutsättningar:
– På de DATA-CD-/DATA-DVD-skivor som
innehåller DivX-videofiler utöver MP3ljudspår eller JPEG-bildfiler, kan systemet
endast spela upp DivX-videofilerna.
Detta system kan dock bara spela upp DATACD-skivor med det logiska formatet ISO 9660
Level 1/Level 2 eller Joliet, samt DATA-DVDskivor av UDF-format (Universal Disk Format).
Mer information om inspelningsformat finns i
bruksanvisningarna som medföljer
skivenheterna och programvaran som du
använder för inspelning (medföljer ej).
Om uppspelningsordningen av
data på DATA-CD- eller DATADVD-skivor
DivX-videofiler som systemet kan
spela upp
Spelaren kan spela upp data som spelats in i
DivX-format och som har filtillägget ”.AVI”
eller ”.DIVX”. Systemet spelar inte upp filer
med filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” om de
inte innehåller en DivX-video.
Tips
• Mer information om MP3-ljudfiler eller JPEGbildfiler som kan spelas upp på DATA-CD-skivor
eller DATA-DVD-skivor finns i avsnittet ”Skivor
som systemet kan spela upp” (sid. 40).
Obs!
• Systemet kan eventuellt inte spela upp en DivXvideofil när filen har kombinerats av två eller fler
DivX-videofiler.
• Systemet kan inte spela upp en DivX-videofil vars
storlek överstiger 720 (bredd) × 576 (höjd) eller 2
GB.
• Beroende på DivX-videofilen, kan det vara avbrott i
ljudet eller ljudet kanske inte stämmer överens med
bilderna på TV-skärmen.
• Systemet kan inte spela upp vissa DivX-videofiler
som överstiger 3 timmar.
• Beroende på DivX-videofilen, kan bilden pausas eller
vara otydlig. I detta fall rekommenderas du att skapa
filen vid en lägre bithastighet. Om ljudet fortfarande
är störande, rekommenderas ljudformatet MP3.
Observera dock att systemet inte kan spela upp filer
av WMA-format (Windows Media Audio).
• På grund av komprimeringstekniken som används för
DivX-videofiler, kan det ta en stund för bilden att
visas efter att du har tryckt på H.
Välja ett album
1
Tryck på DVD MENU.
Skivans albumlista visas. Endast album
som innehåller DivX-videofiler
förekommer i listan.
Se ”Uppspelningsordning för MP3-ljudspår
eller JPEG-bildfiler” (sid. 41). Observera att
uppspelningsordningen inte alltid gäller,
beroende på vilken programvara som används
för att skapa DivX-videofilen, eller om det finns
fler än 200 album och 600 DivX-videofiler i
varje album.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Obs!
• Systemet kanske inte kan spela upp vissa DATA-CD/DATA-DVD-skivor skapade i Packet Writeformatet.
46SE
2
Välj det album du vill spela upp genom
att trycka på X/x.
3
Tryck på H.
Systemet börjar spela upp valt album.
För att välja DivX-videofiler, se ”Välja en
DivX-videofil” (sid. 47).
Gå till nästa eller föregående
sida
Tryck på C/c.
Stänga visningen
Tryck upprepade gånger på DVD MENU.
Stoppa uppspelning
Tips
Välja en DivX-videofil
1
Efter steg 2 i ”Välja ett album” trycker
du på
.
Listan med filerna i albumet visas.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Du kan välja nästa eller föregående DivXvideofil i samma album genom att trycka på
./>.
Du kan också välja den första filen i nästa album
genom att trycka på > under uppspelning av
den sista filen i det aktuella albumet. Observera
att du inte kan backa till ett föregående album
genom att trycka på .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
• Om antalet visningar är förinställt, kan du spela upp
DivX-videofilerna så många gånger som numret
visar. Följande förekomster tas med i beräkningen:
– när systemet stängs av.
– när en annan fil spelas.
– när skivfacket öppnas.
Olika funktioner för att spela skivor
Tryck på x.
Spela upp nästa eller föregående
DivX-videofil utan att slå på
ovannämnda fillista
Välj en fil genom att trycka på X/x,
tryck sedan på
.
Den fil du valt spelas upp.
Gå till nästa eller föregående
sida
Tryck på C/c.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN.
Stoppa uppspelning
Tryck på x.
47SE
Spela upp VIDEO-CDskivor med PBCfunktioner (version 2.0)
(PBC-uppspelning)
Med PBC-funktioner (uppspelningskontroll)
kan du utföra enkla interaktiva åtgärder, samt
använda sökfunktioner och andra liknande
funktioner.
Med PBC-uppspelning kan du spela VIDEOCD-skivor interaktivt genom att följa menyn på
TV:n.
1
Börja spela en VIDEO-CD-skiva med
PBC-funktioner.
Menyn för ditt val visas.
2
3
4
Välj alternativets nummer med
nummerknapparna.
Tryck på
.
Följ instruktionerna på menyn för
interaktiva funktioner.
Se anvisningarna som följer med skivan
eftersom procedurerna kan skilja sig åt
mellan olika VIDEO-CD-skivor.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
Obs!
• Beroende på vilken VIDEO-CD-skiva du spelar kan
meddelandet [Tryck på ENTER] i steg 3 kanske visas
som [Tryck på SELECT] i de anvisningar som
medföljer skivan. I så fall trycker du på H.
Tips
• Om du vill spela upp utan PBC-funktionen trycker du
på ./> eller använder nummerknapparna
medan systemet är i stoppat läge för att välja ett spår,
och trycker sedan på H eller
. Systemet startar
oavbruten uppspelning. Du kan inte visa stillbilder,
till exempel en meny. För att återgå till PBCuppspelning trycker du på x två gånger och sedan på
H.
48SE
Ändra ett förinställt nummer
Tuner-funktioner
Börja om från steg 1.
Förinställa radiostationer
Du kan förinställa 20 FM-stationer och 10 AMstationer. Innan du ställer in stationerna bör du
skruva ner volymen till lägsta nivån.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på och håll ner TUNING + eller –
tills den automatiska sökningen börjar.
3
4
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”MEMORY” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tuner-funktioner
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
eller c.
Tryck på
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
6
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
Tips
• Du kan direkt välja ett förinställt nummer
genom att trycka på nummerknapparna.
7
Tryck på
.
Stationen lagras.
8
9
Upprepa stegen 1 till 7 om du vill lagra
andra stationer.
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
49SE
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i förväg i systemets
minne (se ”Förinställa radiostationer” (sid. 49)).
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
1
2
Tryck på SYSTEM MENU.
3
4
Tryck på
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
3
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”MONO”.
Standardinställningen är understruken.
• ”STEREO”: stereomottagning.
• ”MONO”: monomottagning.
Tips
• Du kan direkt välja ett förinställt
stationsnummer genom att trycka på
nummerknapparna.
Tryck på X/x upprepade gånger tills ”FM
MODE” visas i frontpanelens teckenfönster.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Stänga av radion
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tryck på "/1.
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
För manuell inställning trycker du på TUNING
+ eller – upprepade gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING + eller –. Den automatiska
inställningen stoppar automatiskt när systemet
tar emot en radiostation. För att stoppa den
automatiska inställningen manuellt trycker du
på TUNING + eller –.
Ställa in radiostationer när du vet
deras frekvenser
Använd direktinställning i steg 2.
1
2
Tryck på D.TUNING.
3
Tryck på
Tryck på nummerknapparna för att välja
önskade frekvenser.
.
Tips
• Förbättra mottagningen genom att rikta om
antennerna.
50SE
Namnge förinställda stationer
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (till exempel ”XYZ”) visas i
frontpanelens teckenfönster när en station väljs.
Observera att endast ett namn kan användas för
varje förinställd station.
Obs!
• Du kan inte ange namn för förinställda stationer i
RDS (Radio Data System) (sid. 51).
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
3
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
Tryck på SYSTEM MENU.
4
5
6
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”NAME IN” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Vad är RDS?
eller c.
Tryck på
Skapa ett namn med hjälp av
markörknapparna.
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostations.
Tryck på C/c upprepade gånger tills
tecknet som ska ändras blinkar, tryck sedan
på X/x för att välja önskat tecken.
Radera tecknet genom att trycka på C/c
upprepade gånger tills tecknet som ska
raderas blinkar och tryck sedan på CLEAR.
Tryck på
.
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationsnamnet lagras.
8
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tips
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna tuner har flera RDSfunktioner, t.ex. visning av stationsnamn. RDS
är bara tillgängligt för FM-stationer.*
Obs!
• RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-systemet kan du höra med lokala
radiostationer för mer information om RDS-tjänster
i ditt område.
Tuner-funktioner
Om du skriver fel
7
Använda RDS (Radio Data
System)
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station på FM-bandet.
När du får in en station som har RDS-tjänster
visas stationsnamnet* i frontpanelens
teckenfönster.
* Om en RDS-sändning inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i frontpanelens teckenfönster.
• Du kan kontrollera frekvensen genom att trycka
upprepade gånger på DISPLAY (sid. 51).
Visa stationens namn eller
frekvens i frontpanelens
teckenfönster
När systemet är inställt på ”TUNER FM” eller
”TUNER AM”, kan du kontrollera frekvensen
med hjälp av frontpanelens teckenfönster.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
visningen enligt följande:
1 Stationsnamn*
2 Frekvens**
* Detta visas om du angett ett namn för en förinställd
station.
** Återgår till normal visning efter att flera sekunder
förflutit.
51SE
Andra åtgärder
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Du kan styra TV:n (enbart Sony) med den
medföljande fjärrkontrollen.
Styra TV-apparater med
fjärrkontrollen
Du kan styra TV:n med följande knappar.
Tryck på
För att
TV [/1
Stänga av eller sätta på TV:n.
TV INPUT
Växla TV:ns insignalkälla
mellan TV:n och andra
insignalkällor.
TV VOL +/–
Ställa in TV:ns ljudvolym.
TV CH +/–
Välja TV-kanal.
Nummerknappar*, Välja TV-kanal.
ENTER*
DVD MENU*
C/X/x/c*,
RETURN*
Visa TV:ns meny.
*
Välj alternativet i menyn.
Återgår till föregående kanal
eller menynivå för TV:n.
* Använd dessa knappar samtidigt som du trycker på
TV-knappen.
- för val av kanalnummer högre än 10. (Till
exempel, för kanal 25 ska du trycka på - och
därefter 2 och 5.)
Obs!
• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan styra
TV:n eller använda vissa av knapparna ovan.
Använda funktionen
THEATRE SYNC
Med THEATRE SYNC kan du slå på din Sony
TV och detta system, ändra systemets läge till
”DVD” och sedan växla TV:ns insignalkälla
med en knapptryckning.
Förbereda för funktionen
THEATRE SYNC
Registrera TV:ns insignalkälla som är ansluten
till detta system.
Håll ner TV INPUT samtidigt som du anger
koden för TV:ns insignalkälla som är
ansluten till den här enheten (se tabellen)
med hjälp av nummerknapparna.
TV:ns insignalkälla väljs.
Ställ in TV:ns insignal till den insignal du
använde när du anslöt enheten. Se TV:ns
bruksanvisning för mer information.
Tryck på
Nummer
TV:ns insignalkälla
TV INPUT
0
Ingen insignalkälla
(standard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
* Förutom nordamerikanska modeller.
52SE
Hantera funktionen THEATRE
SYNC
Använda ljudeffekter
Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och denna enhet
och tryck sedan en gång på THEATRE SYNC.
Förstärka basfrekvenser
Om denna funktion inte fungerar, ändrar du
överföringstiden. Överföringstiden varierar
beroende på TV:n.
Basfrekvenser kan förstärkas.
Ändra överföringstiden
Håll ner TV CH + samtidigt som du skriver
in koden för överföringstiden (se tabellen)
med hjälp av nummerknapparna.
Tryck på DYNAMIC BASS.
Basfrekvenserna förstärks effektivt.
Stänga av ljudeffekten
Tryck på DYNAMIC BASS igen.
Överföringstiden från fjärrkontrollen väljs.
Nummer
Överföringstid
TV CH +
1
0,5 (standard)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Andra åtgärder
Tryck på
Obs!
• Denna funktion gäller endast för TV-apparater från
Sony. (Denna funktion fungerar eventuellt inte på alla
TV-apparater från Sony.)
• Om avståndet mellan TV:n och denna enhet är alltför
stort, fungerar eventuellt inte denna funktion.
Installera enheten nära TV:n.
• Håll fjärrkontrollen riktad mot TV:n och denna enhet
medan du anger koden.
53SE
Använda sovtimern
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 1 eller 10 minuter.
1
2
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SLEEP” visas i frontpanelens
teckenfönster, tryck sedan på
eller
c.
Ändra ljusstyrkan i
frontpanelens
teckenfönster
Ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster kan
ställas in i två olika nivåer.
1
2
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Visningen av minuter (återstående tid)
ändras enligt följande:
3
Tips
4
Tryck på
.
Inställningen är klar och ”SLEEP” tänds i
frontpanelens teckenfönster.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Ändra den återstående tiden
Börja om från steg 1.
Avbryta sovtimer-funktionen
Välj ”SLEEP OFF” i steg 3.
54SE
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DIMMER” visas i frontpanelens
teckenfönster. Tryck sedan på
eller
c.
Tryck på X/x för att välja ljusstyrka i
frontpanelens teckenfönster.
Standardinställningen är understruken.
• ”DIMMER OFF”: Starkt ljus.
• ”DIMMER ON”: Frontpanelens
teckenfönster blir mörkt.
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
• Du kan välja återstående tid genom att trycka på
nummerknapparna. I detta fall kan du förinställa
tiden i steg om 1 minut.
Tryck på SYSTEM MENU.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Inaktivera knapparna på
enheten
(Barnspärr)
Du kan inaktivera knapparna på enheten
(förutom "/1) för att förhindra att de används
felaktigt, till exempel vid lek
(barnspärrfunktion).
När barnspärrfunktionen är aktiverad är
knapparna på enheten låsta och ”
” tänds i
frontpanelens teckenfönster. (Du kan styra
systemet med fjärrkontrollen.)
Obs!
• Om du trycker på knapparna på enheten medan
barnspärrfunktionen är aktiverad visas ”CHILD
LOCK” i frontpanelens teckenfönster.
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”CHILD LOCK” visas i frontpanelens
teckenfönster och tryck sedan på
eller c.
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Andra åtgärder
1
2
Standardinställningen är understruken.
• ”OFF”: Barnspärrfunktionen är
inaktiverad.
• ”ON”: Barnspärrfunktionen är aktiverad.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tips
• Du kan aktivera barnspärrfunktionen genom att
trycka på x i mer än 5 sekunder (”
” tänds i
frontpanelens teckenfönster).
För att avbryta trycker du på x i mer än 5 sekunder
så att ”
” släcks i frontpanelens teckenfönster.
55SE
4
Avancerade inställningar och
justeringar
Tryck på X/x för att välja [PÅ t], tryck
sedan på
.
x Om du inte har angett ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
Låsa skivor
(ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS)
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Du kan ange två typer av
uppspelningsrestriktioner för önskad skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ange uppspelningsrestriktionerna så att
systemet inte kommer att spela olämpliga
skivor.
• Barnlås
Uppspelningen för vissa DVD-VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som
t.ex. användarens ålder. Avsnitt kan låsas eller
bytas ut mot andra avsnitt.
Samma lösenord används för både Anpassat
barnlås och Barnlås.
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på .
Displayen där du bekräftar lösenordet visas.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
BARNLÅS
Hindra uppspelning av
specifika skivor [ANPASSAT
BARNLÅS]
Ange lösenord och tryck på
Du kan ange samma lösenord för Anpassat
barnlås för upp till 40 skivor. När du ställer in
den 41:a, annulleras den första skivan.
1
5
Sätt i den skiva som du vill låsa.
Om skivan spelas trycker du på x för att
stoppa uppspelningen.
2
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
Tryck på X/x för att välja
[BARNLÅS] och tryck därefter på
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
56SE
DVD VIDEO
.
Ange eller ange på nytt ditt lösenord på
4 siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på
.
[Anpassat barnlås används.] visas och TVskärmen återgår sedan till kontrollmenyn.
Kontrollmenyn visas.
3
ENTER
Om du vill stänga av Anpassat
barnlås
1
Genomför steg 1 till 3 av ”Hindra
uppspelning av specifika skivor
[ANPASSAT BARNLÅS]”.
2
Tryck på X/x för att välja [AV t], tryck
sedan på
.
3
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
.
3
Så här spelar du upp en skiva
med Anpassat barnlås
1
x Om du inte har angett ett lösenord
Sätt i skivan som har aktiverat Anpassat
barnlås.
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
Displayen [ANPASSAT BARNLÅS] visas.
BARNLÅS
ANPASSAT BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
2
Tryck på X/x för att välja [SPELARE
t], tryck sedan på
.
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på .
Displayen där du bekräftar lösenordet visas.
.
Systemet är klart för uppspelning.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Tips
• Om du glömmer lösenordet, skriv in det 6-siffriga
numret ”199703” med hjälp av nummerknapparna
när du blir ombedd att ange lösenordet på displayen
[ANPASSAT BARNLÅS], och tryck sedan på
.
Du uppmanas att ange ett nytt 4-siffrigt lösenord.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Ange lösenord och tryck på
Begränsa uppspelning för
barn [BARNLÅS]
ENTER
.
(endast DVD)
Uppspelningen för vissa DVD-VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som t.ex.
användarens ålder. Funktionen [BARNLÅS] ger
dig möjlighet att välja en nivå för att begränsa
uppspelningen.
1
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
4
Ange eller ange på nytt ditt lösenord på
4 siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på
.
Displayen för angivande av nivå för
uppspelningsbegränsning visas.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[BARNLÅS] och tryck därefter på
.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
Avancerade inställningar och justeringar
BARNLÅS
AV
USA
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
AV
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
fortsättning
57SE
5
Tryck på X/x för att välja [STANDARD]
och tryck sedan på
.
Alternativen för [STANDARD] visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
Om du vill stänga av funktionen
barnlås
Ställ in [NIVÅ] till [AV] i steg 8.
Så här spelar du en skiva med
barnlås aktiverat
AV
USA
USA
ÖVRIGA
1
Displayen för inskrivning av lösenordet visas.
2
6
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
Uppspelningen startas.
Tryck på X/x för att välja ett geografiskt
område som nivå för
uppspelningsbegränsning och tryck
sedan på
.
Området väljs.
Om du väljer [ÖVRIGA t] väljer du och
anger en standardkod från tabellen på sidan
”Koder för barnlås” (sid. 77) med
nummerknapparna.
7
Sätt in skivan och tryck på H.
Tryck på X/x för att välja [NIVÅ] och
tryck sedan på
.
Alternativen för [NIVÅ] visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
AV
8:
7:
6:
5:
NC17
R
Tips
• Om du glömmer lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1-3 i avsnittet ”Hindra uppspelning av
specifika skivor [ANPASSAT BARNLÅS]”. När du
ombeds att ange lösenordet skriver du ”199703” med
hjälp av nummerknapparna och trycker sedan på
.
Du uppmanas att ange ett nytt 4-siffrigt lösenord. När
du har angett ett nytt 4-siffrigt lösenord sätter du in
skivan i enheten igen och trycker på H. När
displayen för att ange lösenord visas anger du det nya
lösenordet.
Obs!
• När du spelar skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnlåsnivån medan skivan spelas.
I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar sedan
nivå. Om läget för återupptagen uppspelning avbryts,
återgår nivån till föregående nivå.
Ändra lösenordet
8
Tryck på X/x för att välja önskad nivå
och tryck sedan på
.
1
Kontrollmenyn visas.
Inställningen av barnlås är klar.
2
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Tryck på
DISPLAY medan systemet
är i stoppläge.
Tryck på X/x för att välja
[BARNLÅS] och tryck därefter på
.
Alternativen för [BARNLÅS] visas.
3
Tryck på X/x för att välja [LÖSENORD
t], tryck sedan på
.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Ju lägre värdet är, desto striktare är
begränsningen.
58SE
4
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
5
6
Ange ett nytt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
För att bekräfta lösenordet anger du
det på nytt med hjälp av
nummerknapparna och trycker sedan
på
.
Så här får du optimalt
surroundljud i ett rum
(HÖGTALARPLACERING)
Om du skriver fel medan du
skriver in lösenordet
Beroende på rummets utformning kan du kanske
inte installera vissa högtalare. För att uppnå
bättre surroundljud rekommenderas att du först
bestämmer högtalarplaceringarna.
Tryck på C innan du trycker på
rätt nummer.
1
och skriv in
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
3
Tryck på X/x för att välja
[HÖGTALARPLACERING] och tryck
därefter på
.
4
Tryck på
DVD VIDEO
.
Alternativen för
[HÖGTALARPLACERING] visas.
HÖGTALARPLACERING
Avancerade inställningar och justeringar
1(44)
3(28)
T
0:03:04
HÖGTALARPLACERING
HÖGTALARPLACERING
STANDARD
fortsättning
59SE
5
Välj en inställning genom att trycka på
C/c.
• [ALLA FRONT]: vid installation av
samtliga högtalare framför
lyssningspositionen.
• [STANDARD]: för normal installation av
samtliga högtalare.
• [ALLA FRONT - INGEN CENTER]: vid
installation av främre och
surroundhögtalare framför
lyssningspositionen.
• [INGEN MITT]: vid installation av
främre och surroundhögtalare.
• [INGEN SURROUND]: vid installation
av mitt- och främre högtalare.
• [ANNAT RUM]: vid installation av de
främre högtalarna i ett rum och
surroundhögtalarna i ett annat.
• [ENDAST FRONT]: vid installation av
främre högtalare.
Obs!
• Högtalarljudet i det andra rummet är samma
som för främre- och surroundhögtalarna.
6
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
Obs!
• Teckenfönstret i frontpanelen visar vald
[HÖGTALARPLACERING]. Den visar inte
högtalarna som avger ljud.
• När du ändrar inställningen [ANSLUTNING] under
[HÖGTALARINSTÄLLN.], återgår inställningen
[HÖGTALARPLACERING] till [STANDARD].
60SE
Använda
inställningsdisplayen
5
Genom att använda inställningsdisplayen kan du
göra olika justeringar för till exempel bild och
ljud.
För en övergripande lista med alla alternativ på
inställningsdisplayen, se sid. 83.
Visade inställningar varierar beroende på
landsmodell.
Inställningsalternativet är valt.
Exempel: [SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
Valt alternativ
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
Obs!
• Uppspelningsinställningar lagrade på skivan har
prioritet före inställningsdisplayens inställningar och
alla beskrivna funktioner kanske inte fungerar.
1
2
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Inställningsalternativ
6
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
BAKGRUND: 4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
4:3 UTSIGNAL:
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
Alternativ
DVD VIDEO
7
SNABB
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
BNR
4
Alternativet väljs och inställningen är klar.
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD]
och tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Välj en inställning med X/x och tryck
sedan på
.
ENGELSKA
ENGELSKA
URSPRUNGLIG
AUTO LJUD
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
Avancerade inställningar och justeringar
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR] och tryck sedan på
.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
Välj ett alternativ med X/x och tryck
sedan på
.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [TV-TYP]
Kontrollmenyn visas.
3
Tryck på X/x för att välja alternativ för
inställning från den lista som visas:
[SPRÅKINSTÄLLNING],
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR],
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] eller
[HÖGTALARINSTÄLLN.]. Tryck sedan
på
.
Markerad inställning
fortsättning
61SE
Återställa alla [INSTÄLLNINGAR]
1
Välj [ÅTERSTÄLLA] i steg 4 och tryck på
.
2
Välj [JA] med X/x.
Du kan också avbryta processen och återgå
till kontrollmenyn genom att välja [NEJ] här.
3
Tryck på
Ange språk för
skärmtexten eller
ljudspåret
[SPRÅKINSTÄLLNING]
.
Alla inställningar som förklaras på sidorna 62
till 66 återgår till standardinställningarna.
Tryck inte på [/1 när du återställer systemet
eftersom det tar några sekunder att göra klart.
Obs!
Med [SPRÅKINSTÄLLNING] kan du ange
olika språk för skärmtexten och ljudspåret.
Välj [SPRÅKINSTÄLLNING] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 61).
• När du startar systemet efter att det återställts, och det
inte finns någon skiva i enheten, visas
guidemeddelandet på TV-skärmen. Tryck på
för
att utföra snabbinställningarna (sid. 14) och på
CLEAR för att återgå till normalskärmen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
ENGELSKA
ENGELSKA
URSPRUNGLIG
AUTO LJUD
x [SKÄRMTEXT] (Texten på skärmen)
Ändrar språk för texten på TV-skärmen.
x [MENY] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Du kan välja önskat språk för skivans meny.
x [LJUD] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Ändrar språk för ljudspåret.
När du väljer [URSPRUNGLIG] väljs skivans
prioriterade språk.
x [UNDERTEXT] (endast DVD-VIDEOskivor)
Ändrar språk för de undertexter som finns på
DVD-VIDEO-skivan.
När du väljer [AUTO LJUD] ändras språket på
undertexten till språket som du valde för
ljudspåret.
Tips
• Om du väljer [ÖVRIGAt] i [MENY], [LJUD] och
[UNDERTEXT] väljer du och anger språkkod från
”Språkkoder” (sid. 77) med nummerknapparna.
Obs!
• När du väljer ett språk i [MENY], [LJUD] eller
[UNDERTEXT] som inte finns inspelat på DVDVIDEO-skivan väljs automatiskt ett av de inspelade
språken (beroende på vilken skiva som spelas, är det
inte säkert att språket väljs automatiskt).
62SE
Inställningar för displayen
[16:9]
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
Välj inställningar beroende på vilken TV som
ansluts.
[4:3
BREVLÅDEFORMAT]
Välj [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 61).
Standardinställningarna är understrukna.
[4:3 PAN&SCAN]
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
Obs!
• Beroende på vilken DVD du spelar kan [4:3
BREVLÅDEFORMAT] kanske väljas automatiskt i
stället för [4:3 PAN&SCAN] eller vice versa.
x [SKÄRMSLÄCKARE]
x [TV-TYP]
[16:9]
Välj detta när du ansluter till en
widescreen-TV eller en TV med
widescreen-funktion.
[4:3
BREVLÅDEFORMAT]
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar en
widescreen-film med svarta
remsor på den övre och nedre
delen av TV-skärmen.
[4:3
PAN&SCAN]
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar automatiskt
widescreen-filmen på hela
skärmen och skär av de delar som
inte får plats.
[PÅ]
Aktiverar skärmsläckaren.
[AV]
Stänger av skärmsläckaren.
x [BAKGRUND]
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild på
TV:n i stoppläge eller medan du spelar en CD-,
DATA-CD (MP3-ljud)- eller DATA-DVD
(MP3-ljud)-skiva.
[INNEHÅLLSBILD]
Innehållsbilden (stillbild) visas,
men bara om bilden redan har
spelats in på skivan (CD-EXTRA
osv.). Om skivan inte innehåller
någon innehållsbild visas bilden
[GRAFIK].
[GRAFIK]
En förinställd bild lagrad i
systemet visas.
[BLÅ]
Bakgrundsfärgen är blå.
[SVART]
Bakgrundsfärgen är svart.
Avancerade inställningar och justeringar
Väljer bildformatet för den anslutna TV:n (4:3
standard eller widescreen).
Standardinställningen varierar beroende på
landsmodell.
Skärmsläckaren visas när systemet har varit i
paus- eller stoppläge i 15 minuter eller när du
spelar upp en CD-, DATA-CD- (MP3-ljud) eller
DATA-DVD-skiva (MP3-ljud) längre än 15
minuter. Skärmsläckaren hjälper till att förhindra
att skärmen på din visningsenhet skadas
(spökbild). Tryck på valfri knapp, (t.ex. Hknappen) för att stänga av skärmsläckaren.
fortsättning
63SE
Anpassade inställningar
[SPECIALINSTÄLLNINGAR]
Använd detta för att ställa in
uppspelningsrelaterade inställningar och andra
inställningar.
Välj [SPECIALINSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 61).
Standardinställningarna är understrukna.
• Om ljudspåren PCM, DTS, Dolby Digital Sound och
MPEG-ljudspår har samma antal kanaler, väljer
systemet PCM-, DTS-, Dolby Digital Sound och
MPEG-ljudspår i den ordningen.
x [FORTSATT UPPSPELN. MULTI] (endast
DVD-VIDEO-/VIDEO-CD-skivor)
Ändrar inställningen för Fortsatt uppspeln. multi
till på eller av.
[PÅ]
Lagrar
återupptagningsinställningar i
minnet för upp till 40 skivor.
[AV]
Lagrar inte
återupptagningsinställningar i
minnet. Uppspelningen startar
från återupptagningspunkten
enbart för den aktuella skivan i
enheten.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
AUTO
PAUSLÄGE:
SPÅRVAL:
AV
FORTSATT UPPSPELN. MULTI:
PÅ
AUDIO DRC:
AV
DivX:
Registration Code
x [AUDIO DRC] (endast DVD-VIDEOskivor)
Försätter bilden i pausläge.
Begränsar ljudspårets dynamiska område.
Lämpligt om man vill titta på film på natten med
låg volym.
[AUTO]
[AV]
Ingen komprimering av det
dynamiska området.
[STANDARD]
Återskapar ljudspåret med det
dynamiska område som
inspelningsteknikern avsåg.
[MAX]
Komprimerar det dynamiska
området helt.
x [PAUSLÄGE] (endast DVD-VIDEO-/DVDR-/DVD-RW-skivor)
[STILLBILD]
Bilden, inklusive dynamiskt
rörliga motiv, matas ut utan jitter.
Välj normalt den här
inställningen.
Bilden, inklusive motiv som inte
rör sig dynamiskt, matas ut med
hög upplösning.
x [SPÅRVAL] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Ger prioritet åt det ljudspår som har flest antal
kanaler när du spelar upp DVD-VIDEO-skivor
med flera ljudformat (PCM, DTS, MPEG-ljud
eller formatet Dolby Digital) inspelade.
[AV]
Ingen prioritet.
[AUTO]
Prioritet ges.
Obs!
• När du väljer [AUTO] kan språket komma att ändras.
Inställningen [SPÅRVAL] har högre prioritet än
[LJUD]-inställningarna under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 62). (Beroende på
vilken skiva som spelas kanske den här funktionen
inte fungerar.)
64SE
x [DivX]
(Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika)
Visar registreringskoden för det här systemet.
För mer information, besök
http://www.divx.com på Internet.
Obs!
Inställningar för
högtalarna
• Om du ändrar inställningen för [ANSLUTNING]
återställs inställningen för
[HÖGTALARPLACERING] till [STANDARD].
x [AVSTÅND]
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
För att få bästa möjliga surroundljud ställer du in
anslutningen för högtalarna och avståndet
mellan dem och lyssningspositionen. Använd
sedan testtonen för att justera högtalarnas nivå
och balans till samma nivå.
Standardavståndet mellan högtalarna i relation
till lyssningspositionen visas i exemplet nedan.
När du ställer in avståndet via
snabbinställningen (sid. 14), visas
inställningarna automatiskt.
Välj [HÖGTALARINSTÄLLN.] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 61).
Standardinställningarna är understrukna.
1,0 - 7,0 m3)
0,0 - 7,0 m2)
JA
JA
JA
JA
Återgå till standardinställningen
när du ändrar en inställning
Markera alternativet och tryck på CLEAR.
Observera att det endast är inställningen
[ANSLUTNING] som inte återställs till
standardinställningarna.
x [ANSLUTNING]
Om du inte kopplar in några mitthögtalare eller
surroundhögtalare ställer du in parametrarna för
[MITTEN] och [SURROUND]. Eftersom
inställningen för den främre högtalaren och
subwoofern är fast kan du inte ändra dem.
[FRAM]
[JA]
[MITTEN]
[JA]: Välj normalt det här
alternativet.
[INGEN]: Välj detta om du inte
använder någon mitthögtalare.
[SURROUND]
[JA]: Välj normalt det här
alternativet.
[INGEN]: Välj detta om du inte
använder någon
surroundhögtalare.
[SUBWOOFER]
Du måste ändra värdet i inställningsdisplayen
när du flyttar högtalarna.
[FRAM]
3,0 m1)
Avståndet från främre högtalare
till lyssningspositionen kan
ställas in från 1,0 till 7,0 meter3).
[MITTEN]
3,0 m1)
Avståndet för mitthögtalaren
kan flyttas upp till 1,6 meter
(visas när du ställer närmare lyssningspositionen
in [MITTEN] till
från den främre högtalarens
[JA] i inställningen avstånd.
[ANSLUTNING].)
[SURROUND]
3,0 m1)
Avståndet från
surroundhögtalaren till
(visas när du ställer lyssningspositionen kan ställas
in [SURROUND] in från 0,0 till 7,0 meter2).
till [JA] för
inställningen
[ANSLUTNING].)
Avancerade inställningar och justeringar
HÖGTALARINSTÄLLN.
ANSLUTNING:
AVSTÅND:
NIVÅ(FRAM):
NIVÅ(SURROUND):
TESTTON:
AV
FRAM:
MITTEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
1)
När du utför snabbinställningen (sid. 14), ändras
standardinställningarna.
2)0,0
till 6,9 meter för nordamerikanska modeller.
3)0,9
till 6,9 meter för nordamerikanska modeller.
[JA]
fortsättning
65SE
x [TESTTON]
Obs!
• Om inte alla främre högtalare och surroundhögtalare
placeras på samma avstånd från lyssningspositionen
ställer du in avståndet efter den närmaste högtalaren.
• Placera inte surroundhögtalarna längre bort från
lyssningspositionen än de främre högtalarna.
• Beroende på den ingående ljudströmmen, är kanske
inställningen för [AVSTÅND] inte effektiv.
Du får en testton i högtalarna för att justera
[NIVÅ (FRAM)] och [NIVÅ (SURROUND)].
[AV]
Testtonen kommer inte ifrån högtalarna.
[PÅ]
När du justerar nivån hörs testtonen från
varje högtalare i sekvens. När du väljer
något av alternativen för
[HÖGTALARINSTÄLLN.] hörs testtonen
från både vänster och höger högtalare i en
följd efter varandra.
x [NIVÅ (FRAM)]
Du kan variera nivån på de främre högtalarna
enligt följande. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
[V/H]
0,0 dB
Ställ in detta mellan –6,0 dB
och 0,0 dB.
[MITTEN]
0,0 dB
Ställ in detta mellan –6,0 dB
och +6,0 dB.
(visas när du ställer
in [MITTEN] till
[JA] i inställningen
[ANSLUTNING].)
[SUBWOOFER]
0,0 dB
Ställ in detta mellan –6,0 dB och
+6,0 dB.
Justera volymen på alla
högtalare samtidigt
Tryck på
DISPLAY när systemet är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
Tryck på X/x för att välja
[INSTÄLLNINGAR], tryck därefter på
.
Alternativen för [INSTÄLLNINGAR]
visas.
Ställ in detta mellan –6,0 dB
och +6,0 dB.
Du kan variera nivån på surroundhögtalarna
enligt följande. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
(visas när du ställer
in [SURROUND]
till [JA] för
inställningen
[ANSLUTNING].)
1
2
x [NIVÅ (SURROUND)]
[V/H]
0,0 dB
Justera högtalarnas nivå med
hjälp av testton
3
Tryck på X/x för att välja [ANPASSAD]
och tryck sedan på
.
Inställningsdisplayen visas.
4
5
6
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[HÖGTALARINSTÄLLN.], tryck sedan
på
eller c.
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[TESTTON], tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[PÅ] och tryck sedan på
.
En testton hörs från varje högtalare i
sekvens.
7
Vrid på enhetens VOLUME-reglage eller tryck
på VOLUME +/– på fjärrkontrollen.
Justera värdet för [NIVÅ (FRAM)] eller
[NIVÅ (SURROUND)] med hjälp av C/X/
x/c från din lyssningsposition.
Testtonen hörs endast från den högtalare
som du justerar.
8
9
Tryck på
när du är färdig med
justeringarna.
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[TESTTON] och tryck sedan på
.
10 Tryck på X/x flera gånger för att välja
[AV] och tryck sedan på
66SE
.
Återgå till
standardinställningarna
Du kan återställa systemparametrarna, som
exempelvis förinställda stationer, till
standardinställningarna.
"/1
1
2
A
x
Tryck på "/1 för att starta systemet.
Tryck samtidigt på x, A och "/1 på
enheten.
”COLD RESET” visas i frontpanelens
teckenfönster och standardinställningarna
återställs.
Avancerade inställningar och justeringar
67SE
Justera volymen
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Strömkällor
Rengöring
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla ur den från
vägguttaget. När du kopplar bort nätkabeln drar du i
kontakten. Dra aldrig i sladden.
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
duk fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit
eller tvättbensin.
Om du har några frågor eller får problem med
systemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Placering
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att det blir för varmt.
• Om du spelar med hög volym och under en längre tid,
blir höljet varmt. Detta är inte ett tekniskt fel. Du bör
emellertid vara försiktig med att vidröra de heta
ytorna. Placera inte enheten där utrymmet runt den är
begränsat. Om inte luften kan cirkulera fritt finns risk
för överhettning.
• Blockera inte ventilationsgallren genom att placera
saker på systemet. Systemet är utrustat med en kraftig
förstärkare. Om ventilationsgallren är blockerade,
kan enheten överhettas och sluta att fungera.
• Placera inte enheten på ytor med ett material som kan
blockera ventilationsöppningarna (som t.ex. textilier,
mattor och liknande) eller, av samma anledning, i
närheten av gardiner och dylikt.
• Placera inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex.
radiatorer och varmluftsutsläpp, och inte heller i
direkt solljus, där det är mycket dammigt eller där den
kan utsättas för mekaniska stötar och vibrationer.
• Installera inte enheten i ett lutande läge. Den är enbart
avsedd att användas i horisontell läge.
• Placera inte varken enheten eller skivorna i närheten
av starka magnetiska fält, t.ex. bredvid
mikrovågsugnar eller stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på enheten.
Användning
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
kondens uppstå på linserna inuti kontrollenheten. Om
detta inträffar kanske inte systemet kommer att
fungera ordentligt. Ta då ur skivan och låt systemet
stå på i en halvtimme tills kondensen avdunstat.
• Mata ut eventuella skivor ur systemet innan du flyttar
på det. Om skivorna inte matas ut kan de skadas.
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
inuti enhetens hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in den till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder den
igen.
68SE
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Högtalarna kan då skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Vid rengöring av skivor, skiv-/
linsrengöring
• Använd inte de rengöringsskivor eller den skiv-/
linsrengöring (våt- eller sprejtyp) som finns
tillgänglig i handeln. Dessa kan skada apparaten.
TV:ns färger
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n och sedan slå på den
igen efter 15-30 minuter. Om färgproblemet kvarstår
placerar du högtalarna längre bort från TV:n.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Systemet kan visa en videostillbild eller
en skärmbild på TV-skärmen hur länge som helst.
Om du låter bilden vara kvar på skärmen under
mycket lång tid kan TV:n få permanenta skador.
Detta gäller särskilt för projektions-TV-apparater.
När du ska flytta systemet
Innan du flyttar systemet ska du kontrollera att det inte
finns någon skiva i enheten och dra ur nätkabel från
vägguttaget.
Om skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska den alltid bara
hållas i kanten. Vidrör inte skivans spelyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
• Låt inte skivan ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller i en
bil som är parkerad i solen eftersom
temperaturen kan bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
fodralet.
Rengöring
• Innan du spelar en skiva ska du rengöra den
med en trasa.
Torka av skivan från mitten och utåt.
Om du försöker spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan ett funktionsfel uppstå.
Använd inte skivor som har något av de
”skivtillbehör” som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
Om du får något av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa det innan
du lämnar in systemet för reparation. Om du inte
kan lösa problemet kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Observera att om servicepersonal byter ut några
delar under reparationen, kan dessa delar
komma att behållas.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
• Tryck på "/1 efter att “STANDBY” försvinner
från frontpanelens teckenfönster.
Om ”PROTECTOR” och ”PUSH POWER”
visas växelvis i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på "/1 för att stänga av systemet, och
kontrollera följande punkter efter att ”STANDBY”
försvunnit.
• Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar systemets
ventilationshål?
När du har kontrollerat punkterna ovan och åtgärdat
eventuella problem, startar du systemet. Om
orsaken till problemet inte kan fastställas efter
kontrollerna ovan, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Bild
Ytterligare information
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Felsökning
Du får ingen bild.
• SCART-kabeln (EURO AV) är inte ordentligt
ansluten.
• SCART-kabeln (EURO AV) är skadad.
• Enheten har inte anslutits till korrekt
EURO AV t INPUT-uttag (sid. 10).
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan
visa bilder från systemet.
• Kontrollera utmatningsmetoden på systemet
(sid. 16).
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
Även om du ställer in bildförhållandet under
[TV-TYP] i [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] fyller
inte bilden hela TV-skärmen.
• Skivans bildförhållande är fast.
fortsättning
69SE
TV:n visar färgerna felaktigt.
Systemets subwoofer och de främre högtalarna är
magnetiskt avskärmade för att förhindra
magnetläcka. Läckage kan emellertid förekomma
eftersom starka magneter används. Om så är fallet
kontrollerar du följande:
• Om högtalarna används tillsammans med en
CRT-baserad TV eller projektor ska de placeras
åtminstone 0,3 meter ifrån TV:n.
• Om TV:n fortfarande uppvisar oregelbundna
färger, stäng av den och slå sedan på den igen efter
15 till 30 minuter.
• Om rundgång uppstår placerar du högtalarna
längre ifrån TV:n.
• Se till att inga magnetiska föremål (magnetlås på
ett TV-stativ, hälsoapparat, leksak etc.) har
placerats nära högtalarna.
Ljud
Du får inget ljud.
• Högtalarkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen om
”MUTING ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge eller i slowmotion-läge.
Tryck på H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på
H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sid. 65).
Vänster och höger ljud är obalanserat eller
reverserat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt anslutna.
Det kommer inget ljud från subwoofern.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 10, 65).
• Ställ in ljudfältet till ”A.F.D. STD” (sid. 23).
Det hörs ett brummande eller brusande ljud.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i
närheten av en transformator eller motor och på
minst 3 meters avstånd från TV-apparaten eller
lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av
dem med en trasa fuktad i lite alkohol.
• Rengör skivan.
70SE
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar en
VIDEO-CD-, en CD- eller en MP3-skiva.
• Ställ in [LJUD] på [STEREO] genom att trycka på
AUDIO (sid. 33).
• Se till att enheten anslutits på rätt sätt.
Surroundeffekten är svår att urskilja när du
spelar ett Dolby Digital-, DTS- eller MPEGljudspår.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 23).
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 10, 65).
• Beroende på DVD-skivan kanske inte utsignalen
utgör den fullständiga 5.1-kanalen. Ljudet kan
vara i mono eller stereo även om ljudspåret är
inspelat i Dolby Digital- eller MPEG-ljudformat.
Ljudet hörs bara från mitthögtalaren.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske ljudet
bara kommer från mitthögtalaren.
Inget ljud hörs från mitthögtalaren.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 10, 65).
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 23).
• Beroende på källan kan effekten från
mitthögtalaren vara mindre märkbar.
• En-2-kanalskälla spelas upp.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
surroundhögtalarna.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 10, 65).
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 23).
• Beroende på källan, kan effekten från
surroundhögtalarna vara mindre märkbar.
• En-2-kanalskälla spelas upp.
Det kommer inget ljud från högtalarna som
visas i frontpanelens teckenfönster.
• Teckenfönstret på frontpanelen visar vald
[HÖGTALARPLACERING]. Den visar inte
högtalarna som avger ljud (sid. 23, 59).
Användning
Det går inte att få in radiostationer.
• Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten.
Justera antennen eller anslut en extern antenn om
så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du
använder automatisk inställning). Prova med att
ställa in manuellt.
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda
stationerna har raderats (när du ställer in genom
att söka förinställda stationer). Förinställ
stationerna (sid. 49).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i
frontpanelens teckenfönster.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns hinder mellan fjärrkontrollen och
enheten.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten är
för långt.
• Fjärrkontrollen riktas inte mot fjärrsensorn på
enheten.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Skivan spelas inte.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan ligger upp och ner.
Stoppa i skivan med uppspelningssidan vänd
nedåt.
• Skivan ligger snett i skivfacket.
• Systemet kan inte spela CD-ROM-skivor etc.
(sid. 6).
• Områdeskoden på DVD-skivan matchar inte
koden som finns på systemet.
• Kondens har bildats inuti i enheten och kan skada
linserna. Ta bort skivan och lämna enheten
påslagen i ca en halvtimme.
JPEG-bildfilen kan inte spelas upp.
• DATA-CD-skivan är inte inspelad i formatet
JPEG enligt ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
• DATA-DVD-skivan är inte inspelad i ett JPEGformat som följer UDF (Universal Disk Format).
• Den har ett annat tillägg än ”.JPEG” eller ”.JPG”.
• Den är större än 3 072 (bredd) × 2 048 (höjd) i
normalläge eller har mer än 2 000 000 pixlar i
progressiv JPEG som huvudsakligen används på
webbplatser på Internet.
MP3-ljudspåren och JPEG-bildfilen börjar
spelas upp samtidigt.
• [AUTO] har valts i [LÄGE (MP3, JPEG)] (sid. 44).
DivX-videofilen kan inte spelas (förutom
modeller för Storbritannien och Nordamerika).
• Filen skapades inte i DivX-format.
• Filen har ett annat filtillägg än ”.AVI” eller
”.DIVX”.
• DATA-CD/DATA-DVD-skivan är inte inspelad i
formatet DivX enligt ISO 9660 Level 1/ Level 2
eller Joliet/UDF.
• DivX-videofilens storlek överstiger 720 (bredd) ×
576 (höjd).
Titlar på album, spår- och filnamn visas inte
korrekt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror i
alfabeten. Andra tecken visas som [*].
Skivan startar inte från början.
• Programmerad, slumpvis blandad eller repeterad
uppspelning har valts.
Tryck på CLEAR för att avbryta dessa funktioner
innan du spelar en skiva.
• Du har valt återupptagen uppspelning.
I stoppläget trycker du på x på enheten eller på
fjärrkontrollen och startar sedan uppspelningen
(sid. 28).
• Titeln, DVD- eller PBC-menyn visas automatiskt
på TV-skärmen.
Ytterligare information
MP3-ljudspåret kan inte spelas upp.
• DATA-CD-skivan är inte inspelad i formatet MP3
enligt ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
• DATA-DVD-skivan är inte inspelad i ett MP3format som följer UDF (Universal Disk Format).
• MP3-spåret har inte filtillägget ”.MP3”.
• Data är inte av MP3-format trots att filtillägget är
”.MP3”.
• Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
• Systemet kan inte spela upp ljudspår med formatet
MP3PRO.
• Inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)] har ställts in
på [BILD (JPEG)] (sid. 44).
• Om du inte kan ändra inställningen [LÄGE (MP3,
JPEG)] ska du ta ur och sätta i skivan på nytt eller
slå av och sätta på systemet.
• DATA-CD-/DATA-DVD-skivan innehåller en
DivX-videofil (utom för modeller för
Storbritannien och Nordamerika).
• Den ryms inte på TV-skärmen (sådana bilder
förminskas).
• Inställningen [LÄGE (MP3, JPEG)] har ställts in
på [LJUD (MP3)] (sid. 44).
• Om du inte kan ändra inställningen [LÄGE (MP3,
JPEG)] ska du ta ur och sätta i skivan på nytt eller
slå av och sätta på systemet.
• DATA-CD-/DATA-DVD-skivan innehåller en
DivX-videofil (utom för modeller för
Storbritannien och Nordamerika).
Systemet börjar uppspelningen av skivan
automatiskt.
• DVD-spelaren har en automatisk uppspelningsfunktion.
Uppspelningen stoppas automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en automatisk
paussignal. När du spelar en sådan skiva stoppas
uppspelningen vid automatisk paussignalen.
Du kan inte utföra funktioner som stopp,
sökning, uppspelning i slowmotion eller
repeterad uppspelning.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte
kan använda alla funktioner ovan. Se i
anvisningarna som följde med skivan.
fortsättning
71SE
Meddelanden visas inte på TV-skärmen i det
språk du önskar.
• I inställningsdisplayen väljer du önskat språk för
visningen i [SKÄRMTEXT] under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 62).
Det går inte att ändra språket för ljudspåret.
• Den DVD som spelas har inte ljudspår med flera
språk.
• Det går inte att byta språk för ljudspåret på denna
DVD.
Det går inte att ändra undertexten.
• Den DVD som spelas har inte flera
undertextspråk.
• Du kan inte ändra undertext på denna DVD.
Självdiagnosfunktion
(När bokstäver/siffror visas i
displayen)
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra att systemet fungerar felaktigt, visas
ett 5-siffrigt servicenummer (t.ex. C 13 50) med
en kombination av en bokstav och fyra siffror på
TV-skärmen eller i frontpanelens teckenfönster.
Då kontrollerar du följande tabell.
C:13:50
Det går inte att inaktivera undertexten.
• Du kan inte inaktivera undertexten på denna
DVD.
Det går inte att byta vinkel.
• Den DVD som spelas har inte spelats in med flera
vinklar (sid. 38).
• Du kan inte byta vinkel på denna DVD.
Skivan går inte att mata ut och ”LOCKED”
visas i frontpanelens teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
[DATAFEL.] visas på TV-skärmen när du
spelar upp en DATA-CD- eller DATA-DVDskiva.
• Det är något fel på det/den MP3-ljudspår/JPEGbildfil/DivX-videofil* som du vill spela upp.
• Data är inte MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-bildfilen är inte av formatet DCF.
• JPEG-bildfilen har filtillägget ”.JPG” eller
”.JPEG” men inte formatet JPEG.
• Den fil du vill spela upp har filtillägget ”.AVI”
eller ”.DIVX” men är inte i DivX-format, eller så
är den i DivX-format utan att överensstämma med
någon DivX Certified-profil.*
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Systemet fungerar inte som det ska.
• Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut den
sedan igen efter några minuter.
Enheten fungerar inte och ”CHILD LOCK”
visas i frontpanelens teckenfönster oavsett
vilken knapp du trycker på på enheten.
• Stäng av barnlåsfunktionen (sid. 55).
72SE
Första 3
Orsak och/eller korrigerande
tecknen i
åtgärd
servicenumret
C 13
Skivan är smutsig.
,Rengör skivan med en mjuk
trasa (sid. 69).
C 31
Skivan har inte satts i ordentligt.
,Starta om systemet och sätt
sedan in skivan ordentligt.
E XX
(xx är ett
nummer)
Systemet har genomfört ett
självdiagnostest för att skydda mot
felaktig funktion.
,Kontakta Sony-återförsäljaren
eller ett auktoriserat Sonyserviceställe och meddela
servicenumret (5 tecken).
Exempel: E 61 10
Om versionsnumret visas på TVskärmen
När du startar systemet kan versionsnumret
[VER.X.XX] (X är ett nummer) visas på TVskärmen. Även om detta inte är ett fel (numret
används endast av Sonys servicetekniker) kan
systemet inte användas när numret visas. Stäng
av systemet och starta det sedan igen för att
använda det.
VER.X.XX
Övriga modeller:
Tekniska data
Förstärkardelen
Stereoläge (märk)
Surroundläge (referens)
50 W + 50 W (3 ohm vid
1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt
FL/FR/C/SL/SR*: 67 W
(per kanal vid 3 ohm,
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 65 W (vid 3
ohm, 80 Hz, 10 % THD)
Antenn
Mellanfrekvens
Videodelen
Utgångar
Ingångar (analoga)
TV (AUDIO IN)
Känslighet: 450/250 mV
DVD-system
Laser
Signalformatsystem
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
50 mm diam. kontyp
3,0 ohm
68 × 126 × 55 mm (b/h/d)
0,4 kg
Mitt (SS-CT54)
Halvledarlaser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emission: kontinuerlig
PAL/NTSC
Radiodelen
System
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
Högtalare
Främre/Surround (SS-TS60)
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan,
kanske ingen ljudutmatning sker.
531–1 602 kHz (med
intervall om 9 kHz)
530-1 610 kHz (med
intervall om 10 kHz)
AM-ramantenn
450 kHz
FM-mottagare
Mottagningsområde
Nordamerikanska modeller:
87,5-108,0 MHz (100 kHz
steg)
Övriga modeller:
87,5-108,0 MHz (50 kHz
steg)
Antenn
FM-antennsladd
Antennuttag
75 ohm, obalanserat
Mellanfrekvens
10,7 MHz
AM-mottagare
Mottagningsområde
Modeller för Nordamerika, Mexiko och Latinamerika:
530–1 710 kHz (med
intervallet inställt på
10 kHz)
531–1 710 kHz (med
intervallet inställt på
9 kHz)
Modeller för Europa, Ryssland och Mellanöstern:
531-1 602 kHz (med
intervall om 9 kHz)
Australiensiska och nyazeeländska modeller:
531-1 710 kHz (med
intervall om 9 kHz)
530-1 710 kHz (med
intervall om 10 kHz)
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
50 mm diam. kontyp
3,0 ohm
125 × 69 × 51 mm (b/h/d)
0,3 kg
Subwoofer (SS-WS75)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex, magnetiskt
avskärmade
150 mm diam. kontyp
3,0 ohm
169 × 300 × 335 mm
(b/h/d)
3,8 kg
Allmänt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
Mått (ca)
Vikt (ca)
220–240 V AC, 50/60 Hz
På: 80 W
Standby: 0,3 W (i
energisparläge)
430 × 67 × 310 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar
3,2 kg
Ytterligare information
Digital synthesizer med
PLL-låsning
Högtalarsystem
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
fortsättning
73SE
Uppackning
• Främre högtalare (2)
• Mitthögtalare (1)
• Surroundhögtalare (2)
• Subwoofer (1)
• AM-ramantenn (1)
• FM-antennsladd (1)
• Högtalarkablar (6, röd/vit/grön/grå/blå/lila)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Bruksanvisning
Ordlista
Album
Avsnitt på en data-CD med ljudspår i MP3format eller bilder i JPEG-format.
Avsnitt
På en VIDEO-CD-skiva med PBC-funktion
(uppspelningskontroll) är menyskärmarna,
filmbilder och stillbilder indelade i sektioner
som kallas ”avsnitt”.
Barnlås
En DVD-funktion som används för att begränsa
uppspelning av skivor beroende på tittarens
ålder och i vilket land den spelas. Begränsningen
varierar mellan olika skivor. Vissa våldsamma
avsnitt kanske hoppas över eller ersätts av andra
avsnitt, eller så kan en film vara helt förbjuden.
DivX® (utom för modeller för
Storbritannien och Nordamerika)
Digitalvideoteknik från DivX, Inc. Videofilmer
kodade med DivX-teknik tillhör de som håller
högst kvalitet och har en relativt liten filstorlek.
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surroundhögtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det
här formatet kallas även ”5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0.1-kanal (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Eftersom dessutom alla
signaler bearbetas digitalt, blir
signalförsämringen mindre.
Dolby Pro Logic II
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
II fem utkanaler med full bandbredd. Det görs
med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
x Filmläge
Filmläget är avsett för TV-program i stereo och
för program som kodats med Dolby Surround.
Resultatet blir en förbättrad tydlighet i
74SE
ljudbilden, som gör att den kommer ganska nära
den kvalitet som ljud med separata 5.1-kanaler
har.
Dessutom finns det flera avancerade funktioner
för DVD, exempelvis flera vinklar, flera språk
och barnlås (filter).
x Musikläge
DVD+RW
Musikläget är avsett för musik som spelats in i
stereo och ger en ljudbild med påtagligt djup och
stor bredd.
DVD+RW-skivor (plus RW) är inspelningsbara
och återinspelningsbara. Inspelningsformatet på
DVD+RW-skivor är jämförbart med DVDVIDEO-formatet.
Dolby Surround Pro Logic
Som en metod att avkoda Dolby Surround,
producerar Dolby Surround Pro Logic fyra
kanaler från 2-kanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger Dolby
Surround Pro Logic panorering från vänster till
höger mer naturligt och lokaliserar ljudet mer
precist. Om du vill kunna dra full fördel av
Dolby Surround Pro Logic, bör du ha ett par
surroundhögtalare och en mitthögtalare.
Surroundhögtalarna sänder enkanaligt ljud.
DVD-RW
DTS
Fil
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av DTS, Inc. Denna teknik kan
användas för 5.1-kanals surroundljud. Formatet
består av en bakre stereokanal och det finns en
diskret subwoofer-kanal i detta format. DTS ger
samma diskreta 5.1-kanaler med digitalt
högkvalitetsljud. Systemet ger utmärkt
kanalseparering eftersom all kanalinformation
spelas in diskret och bearbetas digitalt.
En inspelad JPEG-bild eller en DivX-video* på
en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva. (”Fil” är ett
begrepp som används för det här systemet.) En
enskild fil innehåller en bild eller film.
En skiva som kan innehålla upp till 8 timmar
rörlig bild även om dess diameter är samma som
en CD-skiva.
Datakapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en inspelad sida på 4,7 GB (gigabyte), är 7
gånger större än en CD-skiva. Datakapaciteten
är dessutom för en DVD med dubbelt lager och
en sida 8,5 GB, för en DVD med ett lager men
två sidor 9,4 GB, och för en DVD med dubbelt
lager och två sidor 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2, vilket är
global industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/40 av dess ursprungliga storlek. DVD
använder också den variabla kodningstekniken
som ändrar hur mycket data som tilldelas
beroende på bildens status.
Ljuddata spelas in i Dolby Digital och PCM,
vilket gör att du får en mer realistisk ljudeffekt.
* Utom för modeller till Storbritannien och
Nordamerika.
Filmbaserad och videobaserad
programvara
DVD-skivor kan klassificeras som filmbaserade
eller videobaserade. Filmbaserade DVD-skivor
har samma bildhastighet (24 bildrutor per
sekund) som de filmer som visas i biosalonger.
Videobaserade DVD-skivor, som t.ex. drama
eller situationskomedier, visar bilderna med en
hastighet av 30 bildrutor (eller 60 fält) per
sekund.
Ytterligare information
DVD
DVD-RW-skivor är inspelningsbara och
återinspelningsbara och lika stora som DVDVIDEO-skivor. DVD-RW-skivor har två olika
lägen: VR-läget och videoläget. DVD-RWskivor som skapats i videoläge har samma
format som DVD-VIDEO-skivor medan du för
skivor som spelas in i VR-läget (Video
Recording) kan programmera och redigera
skivans innehåll.
Funktion för flera språk
På vissa DVD-skivor har man spelat in ljudet
eller undertexten på flera språk.
Funktion för flera vinklar
På vissa DVD-skivor har man spelat in olika
vinklar (visningspunkter) för ett avsnitt.
Kapitel
Underavdelning till titeln på en DVD. En titel
består av flera kapitel.
fortsättning
75SE
MPEG-ljud
VIDEO-CD
Ett kodningssystem för komprimering av
digitala ljudsignaler. MPEG-1 används för MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 används
för ett av DVD-ljudformaten.
En skiva som innehåller rörliga bilder (film).
För bilddata används formatet MPEG 1, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/140 av dess ursprungliga storlek. En 12
cm VIDEO-CD-skiva kan alltså innehålla upp
till 74 minuter film.
VIDEO-CD-skivor innehåller också kompakt
ljudinformation. Ljud med högre frekvens än
vad som kan uppfattas av det mänskliga örat
komprimeras, men de ljud som vi kan höra
påverkas inte. VIDEO-CD-skivor kan innehålla
sex gånger så mycket ljuddata som vanliga ljudCD-skivor.
Det finns två slags VIDEO-CD-skivor.
• Version 1.1: Du kan bara spela upp film och
ljud.
• Version 2.0: Du kan visa stillbilder med hög
upplösning och använda PBC-funktionerna.
Detta system kan användas för båda
versionerna.
Områdeskod
Detta system används för att skydda
upphovsrättigheter. Ett områdesnummer har
tilldelats varje DVD-system eller DVD-skiva
beroende på säljområde. Varje områdeskod
visas på systemet och även på skivomslaget.
Systemet kan spela skivor som stämmer med
dess områdeskod. Systemet kan också spela
skivor med märkningen ” ”. Även om
områdeskoden inte visas på DVD-skivan gäller
fortfarande områdesbegränsningen.
ALL
PCM (Pulse Code Modulation)
En metod för konvertering av analogt ljud till
digitalt ljud. Det används för ljudformatet
Compact Disc (CD).
Spår
Del av en bild eller ett musikstycke på en
VIDEO-CD-, CD- eller MP3-skiva. Ett album
består av flera spår (endast MP3).
Titel
Det mest omfattande avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt album på
en ljudskiva.
Uppspelningskontroll (PBC)
Kodade signaler på VIDEO-CD-skivor (version
2.0) för att styra uppspelningen.
Genom att använda menyskärmarna som finns
på VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner, kan
du spela enkla interaktiva program, använda
sökfunktioner osv.
76SE
Språkkoder
Stavning av språk är enligt standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ytterligare information
Kod Språk
1703 Ej angivet
Koder för barnlås
Kod Område
Kod Område
Kod Område
Kod Område
2044
2047
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2379
2390
2427
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2528
2109
2046
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Danmark
Filippinerna
Finland
Frankrike
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kanada
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
Norge
Nya Zealand
Pakistan
Portugal
Ryssland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Österrike
77SE
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
A "/1 (på/standby) (19)
F
B A (öppna/stäng) (19)
G VOLUME-reglage (19)
C Spela skivor (19)
H Skivfack (19)
(fjärrsensor) (9)
D FUNCTION (19)
E Frontpanelens teckenfönster (79)
Bakpanel
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
WOOFER
SPEAKER
78SE
OUTPUT(TO TV)
A SPEAKER-uttag (10)
C AM-uttag (10)
B EURO AV T OUTPUT (TO TV)-uttag
(10)
D COAXIAL FM 75Ω-uttag (10)
AM
COAXIAL
FM75
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster
A Tänds när en titels eller ett kapitels
tidsinformation visas i frontpanelens
teckenfönster. (endast DVD) (36)
I Tänds när barnspärr ställs in. (55)
B Tänds när en NTSC-skiva sätts i.
K Aktuellt surroundformat (Förutom för
JPEG)
C Tänds när en station tas emot. (endast
radio) (49)
D Stereo/mono-effekt (endast radio) (50)
E Tänds när sovtimern ställts in. (54)
F Tänds när film- eller musikläget valts.
(22)
H Aktuellt repeteraläge (32)
L Tänds när DYNAMIC BASS väljs. (53)
M Visar systemets status som t ex
kapitel, titel, spårnummer,
tidsinformation, radiofrekvens,
uppspelningsstatus, ljudfält etc.
Ytterligare information
G Uppspelningsstatus (endast DVDfunktion)
J Indikerar vald
[HÖGTALARPLACERING]. (59)
79SE
Guide till kontrollmenyn
DISPLAY
Använd kontrollmenyn när du väljer en funktion och när du vill se relaterad information. Tryck flera
gånger på
DISPLAY för att aktivera eller ställa om visningen av kontrollmenyn enligt följande:
, Kontrollmeny, visningsläge 1
m
Kontrollmeny, visningsläge 2 (endast för vissa typer av skivor)
m
Kontrollmenyn avstängd
Kontrollmeny
Visningslägena 1 och 2 för kontrollmenyn visar olika alternativ beroende på skivans typ. Mer
information om varje alternativ finns på sidorna inom parenteserna.
Exempel: Visningsläge 1 för kontrollmenyn när du spelar upp en DVD-VIDEO-skiva.
80SE
Numret på den titel som spelas upp1)
Numret på det kapitel som spelas upp2)
Totalt antal titlar*1)
Totalt antal kapitel2)
Alternativ på
kontrollmenyn
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Valt alternativ
Funktionsnamn
för valt alternativ
på kontrollmenyn
DVD VIDEO
Uppspelningsstatus
(N Uppspelning,
X Paus,
x Stopp osv.)
Typ av skiva som
spelas upp3)
Uppspelningstid4)
AV
AV
SKIVA
TITEL
KAPITEL
Aktuell inställning
Alternativ
REPETERA
ENTER
Avsluta: DISPLAY
Användningsmeddelande
1) Visar
avsnittets nummer för VIDEO-CD-skivor (PBC är aktiverat), spårnummer för VIDEO-CD-/CD-skivor och
albumnummer för DATA-CD-/DATA-DVD-skivor. DivX-videoalbumnummer för DATA-CD-/DATA-DVDskivor (förutom modeller för Storbritannien och Nordamerika).
Visar indexnumret för VIDEO-CD-skivor och spårnummer för MP3-ljudspår, eller JPEG-bildfilers nummer för
DATA-CD-/DATA-DVD-skivor. DivX-videofilnummer för DATA-CD-/DATA-DVD-skivor (förutom modeller
för Storbritannien och Nordamerika).
3)
Visar Super VCD som ”SVCD”. Visar ”MP3” i kontrollmeny 1 eller ”JPEG” i kontrollmeny 2 för DATA-CD-/
DATA-DVD-skivor.
4)
Visar datum för JPEG-filer.
Stänga visningen
Tryck på
DISPLAY.
Ytterligare information
2)
Lista över alternativ på kontrollmenyn
Alternativ
Alternativ, funktion, tillhörande skivtyp
[TITEL] (sid. 26)/[AVSNITT] (sid. 26)/[SPÅR] (sid. 26)
Använder du för att välja titel, avsnitt eller spår som ska spelas upp.
[KAPITEL] (sid. 26)/[INDEX] (sid. 26)
Använder du för att välja kapitel eller index som ska spelas upp.
[SPÅR] (sid. 26)
Använder du för att välja spår som ska spelas upp.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (sid. 35)
Använder du för att välja typ av titel (DVD-RW/DVD-R) som ska spelas upp, [ORIGINAL]
eller en redigerad uppspelningslista [PLAY LIST].
fortsättning
81SE
[TID/TEXT] (sid. 26)
Visar spelad tid och kvarvarande speltid.
Använder du för att ange tidkod vid sökning efter bild och musik.
Visar också text på DVD-/CD-skivor eller spårnamn på MP3-ljud.
[HÖGTALARPLACERING] (sid. 59)
Ställer in högtalarplaceringen.
[PROGRAM] (sid. 29)
Använder du för att välja spår för uppspelning i önskad ordning.
[SLUMPMÄSSIG] (sid. 31)
Använder du för att spela upp spår i slumpvis ordning.
[REPETERA] (sid. 32)
Använder du för att spela upp hela skivan (alla titlar/alla spår/alla album) flera gånger eller en
titel/ett kapitel/spår/album flera gånger.
[AV SYNK] (sid. 39)
Justerar fördröjningen mellan bild och ljud.
*
*
[BARNLÅS] (sid. 56)
Använder du för att förhindra uppspelning på det här systemet.
[INSTÄLLNINGAR] (sid. 61)
[SNABB]-inställningar (sid. 14)
Använd snabbinställningarna när du väljer språk för skärmtexter, bildproportioner för TV:n,
högtalarplacering, och välj ja eller nej för att starta automatisk kalibrering.
[ANPASSAD] inställning
Förutom snabbinställningarna kan du justera många andra inställningar.
[ÅTERSTÄLLA]
Återställer inställningarna under [INSTÄLLNINGAR] till sina ursprungliga, fabriksinställda
värden.
[ALBUM] (sid. 26)
Använder du för att välja album som ska spelas upp.
[FIL] (sid. 26)
Använder du för att välja den JPEG-bildfil eller DivX-videofil* som ska visas.
** [DATUM] (sid. 38)
Använder du för att visa datum när bilden togs med en digitalkamera.
** [INTERVALL] (sid. 44)
Anger hur länge bilderna ska visas på TV-skärmen under ett bildspel.
** [EFFEKT] (sid. 45)
Använder du för att välja effekter för hur bilderna i ett bildspel ska växlas.
** [LÄGE (MP3, JPEG)] (sid. 44)
Använder du för att välja datatyp; MP3-ljudspår (AUDIO), JPEG-bildfiler (IMAGE) eller
både och (AUTO) vid uppspelning av en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva.
* Utom för modeller till Storbritannien och Nordamerika.
** Dessa alternativ visas inte när du spelar upp en DATA-CD-/DATA-DVD-skiva med DivX-videofil (förutom
modeller för Storbritannien och Nordamerika).
Tips
• Kontrollmenyns ikonindikator lyser grön
när du väljer något annat alternativ än [AV]
t
(endast [PROGRAM], [SLUMPMÄSSIG], [REPETERA] och [AV SYNK]). Indikatorn [ORIGINAL/PLAY
LIST] lyser grön när du väljer [PLAY LIST] (standardinställning).
82SE
Lista över DVD-inställningsdisplayen
Du kan ställa in följande alternativ med DVD-inställningsdisplayen.
Alternativen kan komma i en annan ordning på skärmen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SPECIALINSTÄLLNINGAR
PAUSLÄGE
SKÄRMTEXT*
MENY*
AUTO
STILLBILD
SPÅRVAL
AV
AUTO
FORTSATT
PÅ
AV
UPPSPELN. MULTI
LJUD*
UNDERTEXT*
AUDIO DRC
AV
STANDARD
MAX
DivX**
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP
BAKGRUND
ANSLUTNING
AVSTÅND
NIVÅ
(FRAM)
NIVÅ
(SURROUND)
TESTTON
FRAM
MITTEN
JA
JA
INGEN
SURROUND JA
INGEN
SUBWOOFER JA
FRAM
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
MITTEN
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
V
H
MITTEN
SUBWOOFER
V
H
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
Ytterligare information
SKÄRMSLÄCKARE
HÖGTALARINSTÄLLN.
16:9
4:3
BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
PÅ
AV
INNEHÅLLSBILD
GRAFIK
BLÅ
SVART
AV
PÅ
* Välj önskat språk i den lista som visas.
** Utom för modeller till Storbritannien och Nordamerika.
83SE
Systemmeny-lista
Du kan ställa in följande alternativ med SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
Systemmeny
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-10M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
OFF
ON
CHILD LOCK
1)Visas
endast under funktionen ”TUNER FM” eller ”TUNER AM”.
2)Visas
endast under ”TUNER FM”.
3)
”ATTENUATE” kanske inte visas beroende på vald funktion.
84SE
Sakregister
Numeriska data
F
L
16:9 63
4:3 BREVLÅDE-FORMAT 63
4:3 PAN&SCAN 63
5.1-kanals surroundljud 34
Felsökning 69
FIL 26
Fil 75
Filmbaserad programvara 75
Fjärrkontroll 9, 52
FM MODE 50
FORTSATT UPPSPELN.
MULTI 64
Frontpanel 78
Frontpanelens teckenfönster 36,
79
Frysa bildrutor 25
Funktion för flera språk 75
Funktion för flera vinklar 38,
75
LINE RGB 16
LINE VIDEO 16
Ljudfält 23
Lyssna
andra komponenter 20
en viss punkt på en skiva 25
TV-ljud 21
LÄGE (MP3, JPEG) 44
A
ALBUM 26
Album 74
ANGLE 38
ANPASSAD 61
ANPASSAT BARNLÅS 56
ATTENUATE 21
AUDIO 62
AUDIO DRC 64
AV SYNC 39
AVSNITT 26
Avsnitt 74
B
BAKGRUND 63
Bakpanel 78
BARNLÅS 57
Barnlås 55, 74
Batterier 9
Bildspel 44
C
COLD RESET 67
D
DATA-CD 42, 46
DATA-DVD 42, 46
DEMO 17
DIMMER 54
Direkt återuppspelning 19
Direktsökning 19
DISPLAY 51
DivX® 46, 64, 74
Dolby Digital 33, 74
Dolby Pro Logic II 74
Dolby Surround Pro Logic 75
DTS 33, 75
DVD 75
DVD+RW 75
DVD-menyn 33
DVD-RW 35, 75
DYNAMIC BASS 53
H
Hantering av skivor 69
HÖGTALARINSTÄLLN. 65
ANSLUTNING 65
AVSTÅND 65
NIVÅ 66
HÖGTALARPLACERING 59
I
INDEX 26
INSTÄLLNINGAR 61
Inställningsdisplay 61, 83
INTERVALL 44
J
JPEG 40, 42
K
KAPITEL 26
Kapitel 75
Kontinuerlig uppspelning 19
Kontrollmeny 80
M
MENY 62
Montera högtalarna på en vägg
18
MOVIE/MUSIC 22
MP3 40, 42
MPEG-ljud 76
Multi Session-CD-skivor 7
MUTING 19
N
Namnge förinställda stationer
50
O
Områdeskod 7, 76
ORIGINAL 35
P
PAUSLÄGE 64
PBC-uppspelning 48
PCM (Pulse Code Modulation)
76
PICTURE NAVI 28, 43
PLAY LIST 35
Programmerad uppspelning 29
R
Radio 50
Radiostationer 49
RDS 51
Repeterad uppspelning
(repetering) 32
E
EFFEKT 45
fortsättning
85SE
S
SKÄRMINSTÄLLNINGAR 63
SKÄRMSLÄCKARE 63
SKÄRMTEXT 62
Skivor som kan användas 6
SLEEP 54
Slumpmässig uppspelning 31
Snabbspolning bakåt 25
Snabbspolning framåt 25
Söka 25
SPECIALINSTÄLLNINGAR
64
SPRÅKINSTÄLLNING 62
Språkkoder 77
SPÅR 26
Spår 76
SPÅRVAL 64
Styra TV:n 52
SYSTEM MENU 17, 21, 50,
54, 55
Systemmeny-lista 84
T
TESTTON 66
THEATRE SYNC 52
TID/TEXT 27
TITEL 26
Titel 76
TV-TYP 63
U
UNDERTEXT 39, 62
Uppackning 74
Uppspelning i slowmotion 25
Uppspelningskontroll (PBC) 76
V
Välja 22
VIDEO-CD 76
Visning 17
Å
ÅTERSTÄLLA 62
Återuppta uppspelningen 28
86SE
Fjärrkontroll
ALFABETISK ORDNING
BESKRIVNING AV
KNAPPAR
A–O
P–Z
ANGLE 5 (38)
AUDIO 4 (33)
CLEAR ef (27, 52, 62)
D.TUNING wf (50)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (36, 51)
DVD MENU wh (33, 46, 52)
DVD TOP MENU qf (33)
DYNAMIC BASS wd (53)
ENTER wg (52)
FUNCTION ws (19, 20, 28, 49,
59)
MOVIE/MUSIC qj (22)
MUTING 7 (19)
Nummerknappar** qg (26, 50,
52, 56)
PICTURE NAVI 6 (28, 52)
PRESET +/– wk es (50)
SOUND FIELD qh (23)
SUBTITLE wf (39)
SYSTEM MENU wg (17, 21, 52,
54, 84)
THEATRE SYNC w; (53)
TUNING +/– 0 qs (49)
TV e; (52)
TV CH +/– wa (52)
TV INPUT qk (52)
TV VOL +/– eh (52)
VIDEO FORMAT 3 (16)
VOLUME +/–** 8 (19, 50, 66)
[/1 (på/standby) 1 (14, 17, 19,
28, 50)
TV [/1 (på/standby) ej (52)
C/X/x/c/
qd (14, 17, 21, 26,
49, 56)
REPLAY/
ADVANCE 9 (19)
./> es wk (19)
m/M qs 0 (25)
/
SLOW qs 0 (25)
H (uppspelning)** ea (19, 28,
58)
STEP 9 (25)
x (stopp) wl (19, 28, 56)
X (paus) qa (19)
Z (öppna/stäng) ql (19)
DISPLAY wj (15, 26, 56, 80)
O RETURN ed (28)
-/-- ef (52)
* Det finns ingen DISC SKIPknapp för den här modellen.
** Knapparna H, nummer 5 och
VOLUME + har upphöjningar
som kan kännas med fingret.
Man kan använda
upphöjningarna som referenser
när man använder systemet.
(2)
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising