Sony | HT-CT260 | Sony HT-CT260 Bruksanvisning

D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\010COV.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 1 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
4-431-775-21(1) (SE)
Hemmabiosystem
Komma igång
Uppspelningsalternativ
Användarinstruktioner
Bluetooth -funktionen
Surround Function
Avancerade inställningar
Övrig information
HT-CT260
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\020REG.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
s
VARNING!
För service- och garantiärenden hänvisar vi
till adresserna i service- eller
garantidokumenten.
Installera inte enheten i ett inneslutet
utrymme som en bokhylla eller ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
enheten med tidningar, dukar, gardiner och
liknande, eftersom det kan förorsaka brand.
Utsätt inte enheten för föremål med öppen
låga (t.ex. tända stearinljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och
placera inte vätskefyllda föremål, till exempel
vaser, ovanpå enheten, så undviker du risk för
brand och elektriska stötar.
Enheten är inte bortkopplad från strömkällan
så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även
om du har stängt av själva enheten.
Anslut enheten till ett lättillgängligt nätuttag,
eftersom huvudkontakten används för att
bryta strömmen till enheten. Om du
upptäcker att något med apparaten inte
är som det ska måste du omedelbart dra
ut kontakten ur vägguttaget.
Batterier och enheter med batterier får inte
utsättas för hög värme, till exempel direkt
solljus och eld.
Endast för användning inomhus.
För Sound Bar (SA-CT260)
Namnplåten och tillverkningsdatumet finns
på den bakre nedåtvinklade ytan.
Sony Corp. deklarerar härmed att den
här utrustningen uppfyller viktiga krav
och andra relevanta bestämmelser
i direktivet 1999/5/EG.
Mer information finns på följande
webbadress:
http://www.compliance.sony.de/
För kunder som använder den här
produkten i följande länder:
Norge:
Det är inte tillåtet att använda denna
radioutrustning i det geografiska området
inom en radie på 20 km från centrum
av Ny-Alesund, Svalbard.
Italien: Användning av RLAN-nätverket
regleras av:
– Lagstiftningsdekret 1.8.2003, nr. 259
(för elektronisk kommunikation) när
det gäller privat användning. Artikel 104
i synnerhet anger när generell behörighet
krävs i förväg och artikel 105 anger när fri
användning är tillåten.
– Regeringsdekret 28.5.2003, enligt tillägg,
och artikel 25 (allmän behörighet för
elektroniska kommunikationsnätverk
och -tjänster) i kodex för elektronisk
kommunikation när det gäller RLANåtkomst till telekomnätverk och -tjänster
för allmänheten.
Information till kunder: Följande
information gäller enbart för
utrustning såld i länder som
tillämpar EU-direktiven.
Tillverkare av denna produkt är
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
2SE
HT-CT260
4-431-775-21(1)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\020REG.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Avfallshantering av
uttjänt elektrisk
och elektronisk
utrustning (gäller
i EU och andra
europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller förpackningen
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på
en insamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. En korrekt kassering
av produkten kan förebygga potentiella
negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå vid felaktig avfallshantering.
Återvinningen av materialet bidrar till att
bevara naturens resurser. Om du vill veta mer
om återvinning av produkten kontaktar du
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller den affär där du köpte varan.
bör batteriet bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
Lämna det förbrukade batteriet på en
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter för att garantera
en korrekt hantering.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet
om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt.
Lämna batteriet på en återvinningsstation för
förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om
återvinning av produkten eller batteriet
kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller den återförsäljare
som du köpte produkten från.
Kassering av förbrukade
batterier (gäller
i EU och i andra
europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet eller
förpackningen anger att batteriet inte får
behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs
till om batteriet innehåller mer än
0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
En korrekt kassering av batterierna kan
förebygga potentiella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinningen av materialet
bidrar till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning till ett inbyggt batteri
3SE
HT-CT260
4-431-775-21(1)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\020REG.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Om ett föremål eller vätska skulle råka
komma in inuti systemet kopplar du genast
bort strömmen till systemet. Låt sedan en
kvalificerad tekniker kontrollera systemet
innan du använder det igen.
• Kliv inte på Sound Bar eller subwoofern,
eftersom du kan ramla och slå dig eller
skada systemet.
Om strömkällor
• Kontrollera att systemets driftspänning
överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du kopplar in det.
Driftspänningen finns angiven på
namnplattan på baksidan av Sound Bar.
• Koppla loss systemet från vägguttaget
(nätström) om du inte ska använda det
under en längre tid. Håll i själva kontakten,
aldrig i sladden när du ska koppla bort
nätsladden.
• Ett av bladen på kontakten är bredare än de
andra av säkerhetsskäl och kan endast sättas
in i vägguttaget på ett sätt. Om du inte kan
föra in kontakten hela vägen in i uttaget
kontaktar du återförsäljaren.
• Nätströmskabeln får endast bytas ut hos
en kvalificerad återförsäljare.
Om värmebildning
Systemet alstrar värme under drift och detta är
helt normalt. Om du använder systemet hela
tiden med hög volym, höjs dess temperatur
märkbart på baksidan, på sidan och på
undersidan. Vidrör inte systemets hölje så
undviker du att bränna dig.
Om placering
• Placera systemet på en plats med lämplig
ventilering för att minimera värmealstring
och för att förlänga dess livslängd.
• Placera inte systemet nära värmekällor eller
på platser som utsätts för direkt solljus,
mycket damm eller mekaniska stötar.
• Placera ingenting bakom Sound Bar som
kan blockera ventilationshålen och
orsaka driftsfel.
• Om systemet används tillsammans med en
TV, videobandspelare eller bandspelare kan
det förekomma brus och försämrad
bildkvalitet. Placera i så fall systemet längre
bort från TV:n, videobandspelaren eller
bandspelaren.
• Var försiktig när du placerar systemet på
ytor som har specialbehandlats (med vax,
olja, polish och liknande) eftersom ytan
kan missfärgas eller få fläckar.
• Var försiktig och skydda hörnen på
Sound Bar och subwoofern från skada.
Om användning
Glöm inte att stänga av och koppla loss
systemet innan du ansluter annan utrustning.
Om en tv som står i närheten visar
färger felaktigt
Oregelbundna färger kan uppträda på vissa
typer av tv-apparater.
Om du stöter på oregelbundna
färger...
Stäng av tv:n och slå sedan på den igen efter
15 till 30 minuter.
Om du åter stöter på
oregelbundna färger...
Placera systemet längre bort från tv:n.
Om rengöring
Rengör systemet med en mjuk, torr trasa.
Använd inte skursvamp, skurmedel eller
lösningsmedel som t.ex. sprit eller bensin.
Om du har frågor eller problem rörande
systemet kontaktar du din närmaste Sonyåterförsäljare.
4SE
HT-CT260
4-431-775-21(1)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\020REG.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Upphovsrätter
I denna modell ingår Dolby* Digital
och Pro Logic Sound samt DTS**
Digital Surround System.
* Tillverkad med licens från
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen med
dubbla D:n är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens under de amerikanska
patenten: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
samt andra amerikanska och
internationella godkända och ansökta
patent. DTS, och symbolen samt DTS och
symbolen tillsammans är registrerade
varumärken och DTS Digital Surround
samt DTS-logotyperna är varumärken som
tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar
programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
Ordmärket och logotyperna Bluetooth®
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och all användning
av dessa märken av Sony Corporation sker
under licens.
Övriga varumärken och varumärkesnamn
tillhör respektive ägare.
Trådlös Bluetooth-teknik
Trådlös Bluetooth-teknik är en trådlös
teknik med kort räckvidd som länkar
samman digitala enheter, t.ex. datorer
och digitala stillbildskameror. Med
trådlös Bluetooth-teknik kan du styra
enheter som finns inom en radie på
ungefär tio meter.
Den trådlösa Bluetooth-tekniken
används vanligen mellan två enheter,
men en enda enhet kan anslutas till
flera enheter.
Det behövs inga kablar för anslutning
som med USB-anslutning, och
enheterna behöver inte vändas mot
varandra som med trådlös infraröd
teknik. Du kan använda tekniken med
en Bluetooth-enhet i väskan eller fickan.
Den trådlösa Bluetooth-tekniken är en
global standard som används av
tusentals företag. Företagen tillverkar
produkter som följer den globala
standarden.
Bluetooth-version och -profiler
som stöds
Profilerna avser en standarduppsättning
med funktioner för olika Bluetoothproduktfunktioner. Systemet har stöd
för följande Bluetooth-version och
-profiler.
Bluetooth-version som stöds:
Bluetooth Standard version 2.1 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Bluetooth-profiler som stöds:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
fortsättning
5SE
HT-CT260
4-431-775-21(1)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\020REG.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Anmärkningar
• Om du vill använda Bluetooth-funktionen
måste den anslutna Bluetooth-enheten ha
stöd för samma profil som detta system.
Även om enheten har stöd för samma profil
kan funktionerna skilja sig åt utifrån
Bluetooth-enhetens specifikationer.
• Ljuduppspelningen på systemet kan drabbas
av fördröjning mot den på Bluetoothenheten på grund av egenskaperna hos
den trådlösa Bluetooth-tekniken.
Effektiv
kommunikationsräckvidd
Bluetooth-enheter bör användas inom
ungefär tio meter (utan hinder i vägen)
från varandra. Den effektiva
kommunikationsräckvidden kan
bli kortare i följande situationer.
• Om personer, metallföremål, väggar
eller andra hinder finns mellan
enheterna med Bluetoothanslutningen
• På platser där det finns trådlösa
nätverk
• På platser där mikrovågsugnar
används
• På platser där det finns andra
elektromagnetiska vågor
Effekter från andra enheter
Bluetooth-enheter och trådlösa nätverk
(IEEE 802.11b/g) använder samma
frekvensband (2,4 GHz). Om du
använder en Bluetooth-enhet i
närheten av en enhet med trådlösa
nätverksfunktioner kan det inträffa
elektromagnetiska störningar.
Det kan orsaka lägre
dataöverföringshastigheter eller
anslutningsproblem. Om det inträffar
kan du pröva följande åtgärder:
• Pröva att ansluta systemet till en
Bluetooth-mobil eller Bluetooth-enhet
när du är minst tio meter från den
trådlösa nätverksutrustningen.
• Stäng av strömmen till den trådlösa
nätverksutrustningen när du använder
Bluetooth-enheten inom tio meter.
6SE
HT-CT260
4-431-775-21(1)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\020REG.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Effekter på andra enheter
Systemet sänder ut radiovågor som kan
störa funktionen hos viss medicinsk
utrustning. Eftersom störningarna kan
orsaka fel bör du alltid stänga av
strömmen till systemet, Bluetoothmobiltelefoner och Bluetooth-enheter
på följande platser:
• På sjukhus, tåg, flygplan,
bensinstationer och överallt där
det kan finnas brandfarliga gaser
• I närheten av automatiska dörrar
och brandlarm
Anmärkningar
• Systemet har stöd för säkerhetsfunktioner
som följer Bluetooth-specifikationerna
för att garantera säker kommunikation
med Bluetooth-tekniken. Säkerheten
kan dock vara otillräcklig beroende på
inställningsinnehållet och andra faktorer.
Var alltid försiktig när du kommunicerar
med hjälp av Bluetooth-teknik.
• Sony kan inte på något sätt hållas ansvarigt
för skador eller annan förlust som orsakas
av informationsläckor vid kommunikation
med hjälp av Bluetooth-teknik.
• Bluetooth-kommunikation kan inte
garanteras med alla Bluetooth-enheter som
har samma profil som det här systemet.
• Bluetooth-enheter som är anslutna till det
här systemet måste följa Bluetoothspecifikationen från Bluetooth SIG, Inc., och
måste ha certifierats att följa den. Även om
en enhet följer Bluetooth-specifikationen
kan det finnas fall där egenskaperna eller
specifikationerna hos Bluetooth-enheten gör
det omöjligt att ansluta, eller ger andra
kontrollmetoder, visningar eller funktioner.
• Brus kan förekomma eller ljudet kan klippas
bort beroende på den Bluetooth-enhet
som är ansluten till systemet,
kommunikationsmiljön eller
omgivningsförhållandena.
7SE
HT-CT260
4-431-775-21(1)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\010COVTOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Innehållsförteckning
Försiktighetsåtgärder ....................... 4
Trådlös Bluetooth-teknik ................ 5
Komma igång
Packa upp .......................................... 9
Register över delar
och kontroller .......................... 11
Installera de medföljande
trådlösa transceivrarna ........... 15
Ansluta tv och spelare osv. ........... 17
Placera systemet ............................. 18
Ansluta nätkabeln .......................... 21
Konfigurera det
trådlösa systemet ..................... 21
Konfigurera ljudutmatningen för
den anslutna utrustningen ..... 22
Uppspelningsalternativ
Använda systemet med
den medföljande
fjärrkontrollen ......................... 23
Bluetooth-funktionen
Använda Bluetooth-funktionen ... 24
Surround Function
Använda surroundeffekten ........... 28
Avancerade inställningar
Styra ansluten utrustning med
fjärrkontrollen ......................... 29
Ange tillverkare för tv-apparater
som kan styras ......................... 30
Gör inställningar och justeringar
via förstärkarmenyn ............... 31
Övrig information
Felsökning ....................................... 36
Specifikationer ................................ 38
Index ................................................ 41
8SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Komma igång
Packa upp
• Subwoofer (SA-WCT260) (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
Komma igång
• Användarinstruktioner (1)
• Garanti (1)
• Sound Bar (SA-CT260) (1)
• Trådlösa transceivrar (EZW-RT50) (2)
• Digital optisk kabel för en tv (1)
• Fjärrkontroll (RM-ANP085) (1)
fortsättning
9SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Sätta batterier i fjärrkontrollen
Sätt i de två medföljande R6-batterierna (storlek AA) så att ändarna 3 och # på
batterierna hamnar åt samma håll som symbolerna i fjärrkontrollens batterifack.
Om du vill använda fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollsensorn på
framsidan av Sound Bar .
Anmärkningar
• Förvara inte fjärrkontrollen på mycket varma eller fuktiga platser.
• Använd inte nya batterier tillsammans med gamla.
• Det får inte finnas främmande föremål i fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du
byter batterier.
• Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller stark belysning. Det kan leda till fel
på utrustningen.
• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för
att undvika att de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
10SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Sound Bar
Komma igång
A ?/1 (på/viloläge)
E VOL +/– pekknapp
B
(fjärrkontrollsensor)
F Frontpanelens display (sidan 12)
C
(Bluetooth) pekknapp/indikator
D INPUT pekknapp
Tryck för att välja vilken insignal
du vill spela upp.
Varje gång du trycker på knappen
ändras ingångskällan cykliskt
som följer:
OPTICAL t COAXIALt
ANALOG t BT AU t OPTICAL
Tips!
• Rör vid en pekknapp lätt med fingertoppen.
Om du rör vid två eller fler knappar
samtidigt eller använder tummen kan det
hända att du inte får motsvarande effekt.
fortsättning
11SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Frontpanelens teckenfönster (på Sound Bar)
A Ljudformatindikatorer
tänds och släcks efter vilket
ljudformat som matas in i systemet.
D: Dolby Digital
DTS
LPCM: Linjär PCM
PL II: Lyser när Dolby Pro
Logic II är aktivt (sidan 28).
B NIGHT (sidan 33)
Lyser vid NIGHT-läge.
C Meddelandedisplay
Visar volym, vald ingångskälla osv.
12SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Subwoofer
Komma igång
A ?/1 indikator för (på/viloläge)
B ?/1 knapp för (på/viloläge)
C SECURE LINK-knapp (sidan 34)
fortsättning
13SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Fjärrkontroll
I det här avsnittet beskriver vi hur du
använder knapparna för subwoofern och
Sound Bar. På sidan 29 beskrivs hur du
använder knapparna för ansluten
utrustning.
Anmärkning
• Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn ( ) på Sound Bar.
A ?/1 (på/viloläge)
B t (ingång) +/–
Tryck på en av knapparna för
att välja den utrustning som du
vill använda.
C SOUND FIELD (sidan 28)
D DISPLAY
Tryck på denna knapp för att ändra
displaystatus. Varje gång du trycker
på knappen växlar enheten mellan
ON och OFF. Fabriksinställningen
är ON.
ON: Displayen är alltid på.
OFF: Skärmen är avstängd. När du
styr systemet tänds displayen under
flera sekunder.
E % (ljudet avstängt)
F 2 (volym) +*/–
Tryck på den här knappen för
att justera volymen.
G AMP MENU (sidan 31)
H C, X, x, c eller
Tryck på C, X, x eller c att välja
menyalternativ. Tryck därefter
på
för att mata in valet.
I NIGHT
Varje gång du trycker på knappen
växlar enheten mellan ON och OFF.
Du hittar information om nattläge
på sidan 33.
* Knapparna N och 2 + har en upphöjd
punkt. Använd den som en guide vid
användning.
14SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Installera de medföljande trådlösa transceivrarna
Sätt in de två medföljande transceivrarna i facket för trådlös transceiver (EZW-RT50)
på bakpanelen hos både Sound Bar och subwoofer.
Installera den trådlösa transceivern på Sound Bar
1
Komma igång
2
Ta bort skyddet för facket till den trådlösa transceivern på baksidan
av Sound Bar.
Placera den trådlösa transceivern enligt bilden nedan.
Trådlös transceiver
fortsättning
15SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
3
Tryck in den trådlösa mottagaren i facket tills det tar stopp.
4
Fäst skyddet så som det var.
Installera den trådlösa transceivern i subwoofern
Trådlös transceiver
16SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Ansluta tv och spelare osv.
Smartphone,
Walkman, osv.
Komma igång
Tv
Analog
ljudkabel
(medföljer ej)
Analog
ljudutmatning
DVD-spelare osv.
Optisk digital ljudutgång
Digital optisk
kabel (medföljer)
Digital koaxialkabel
(medföljer ej)
Digital koaxial
ljudutgång
17SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Placera systemet
Bilderna nedan visar exempel på hur du installerar Sound Bar.
Anmärkning
• När du väljer en plats för Sound Bar eller subwoofern måste du tänka på att inte blockera
värmeventilerna på bakpanelen hos Sound Bar och subwoofer.
Installera Sound Bar
• Installera Sound Bar på ett ställ
• Installera Sound Bar på en vägg
(sidan 19)
Anmärkning om du installerar Sound Bar framför en tv
Om du placerar Sound Bar framför en tv kan det hända att tv:n inte kan styras med
tv-fjärrkontrollen. Placera i så fall Sound Bar längre bort från tv:n.
Om tv-fjärrkontrollen fortfarande inte kan styra tv:n ställer du IR REP. på menyn
AMP till ON (sidan 33).
Anmärkning
• Kontrollera att tv-fjärrkontrollen inte kan styra tv:n och ställ sedan IR REP. till ON. Om den
är ställd till ON när fjärrkontrollen kan styra tv:n får du kanske inte korrekt effekt på grund
av störningar mellan det direkta kommandot från tv-fjärrkontrollen och kommandot via
Sound Bar.
18SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Ta bort stativfötterna
1
När Sound Bar ska placeras lätt riktad
uppåt eller på en vägg tar du bort de två
stativfötterna längst ned på Sound Bar
enligt illustrationen nedan.
Se till att ha skruvar (medföljer ej)
som passar hålen på baksidan av
enheten och Sound Bar.
4 mm
mer än 25 mm
Komma igång
5 mm
Stativfot
10 mm
Hål på baksidan av Sound Bar
2
Fäst skruvarna i väggen.
Skruvarna ska sticka ut 6 till 7 mm.
Installera Sound Bar på
en vägg
592 mm
Du kan installera Sound Bar på väggen.
Anmärkningar
• Använd skruvar som är lämpliga för
väggmaterialet och väggens hårdhet.
Eftersom gipsväggar är speciellt ömtåliga ska
skruvarna fästas i en regel. Montera Sound
Bar på en lodrät och plan förstärkt del
av väggen.
• Anlita Sony-återförsäljare eller licenserade
underleverantörer för installationen och
var extra noga med säkerheten under
installationen.
• Sony tar inte på sig ansvaret för olyckor eller
skador som orsakats av felaktig montering,
svaga väggar, felaktigt installerade skruvar
eller naturkatastrofer osv.
6 till 7 mm
fortsättning
19SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
3
Häng Sound Bar på skruvarna.
Rikta in hålen på baksidan av Sound
Bar mot skruvarna och häng sedan
Sound Bar på de två skruvarna.
20SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Ansluta nätkabeln
Innan du ansluter nätströmskabeln från
Sound Bar och subwoofer till ett
vägguttag ansluter du all annan
utrustning samt tv:n till systemet.
Sound Bar överför ljud från
utrustningen till subwoofern via trådlös
kommunikation.
1
Kontrollera att de medföljande
transceivrarna är insatta i facket
för trådlös transceiver (EZW-RT50)
på bakpanelen hos både Sound Bar
och subwoofer.
Mer information finns i Installera de
medföljande trådlösa transceivrarna
(sidan 15).
2
Tryck på ?/1 för att sätta
på Sound Bar.
Subwoofern startas automatiskt
och ?/1-indikatorn blir grön när
Sound Bar startas och trådlös
överföring aktiveras.
Om du använder flera trådlösa Sonyprodukter kan du undvika felaktig
anslutning genom att ange vilken trådlös
anslutning som ska användas för att
ansluta Sound Bar till subwoofern
(Secure Link-funktion).
Mer information hittar du under
Aktivera trådlösa överföringar mellan
specifika enheter (S. ON) (sidan 34).
Om du inte hör något ljud från
en subwoofer vars ?/1-indikator
fortsätter lysa rött
• Kontrollera att subwooferns nätkabel
är ordentligt ansluten till vägguttaget.
• Kontrollera placeringen för Sound Bar
och subwoofer.
– Placera inte Sound Bar och
subwoofer i ett metallskåp.
– Placera inga objekt som akvarium
mellan Sound Bar och subwoofer.
– Placera subwoofern nära Sound Bar
i rummet.
• Kontrollera den trådlösa
kommunikationsstatusen (sidan 35).
• Ändra frekvensen för det trådlösa
systemet (sidan 35).
Om viloläget
Subwoofern försätts automatiskt
i viloläge och ?/1-indikatorn blir röd
när Sound Bar befinner sig i viloläge.
21SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
Komma igång
Konfigurera det trådlösa
systemet
Så här anger du en trådlös
anslutning
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Konfigurera
ljudutmatningen för den
anslutna utrustningen
Om du vill mata ut flerkanaligt digitalt
ljud kontrollerar du inställningen för
digital ljudutmatning på den anslutna
utrustningen.
Mer information finns
i bruksanvisningarna för
ansluten utrustning.
22SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\040PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Uppspelningsalternativ
Använda systemet med
den medföljande
fjärrkontrollen
3
Insignal
Utrustning som kan
spelas upp
ANALOG
Enhet som är ansluten till
ANALOG-kontakten
BT AU
Enhet ansluten via
Bluetooth
Justera volymen genom att trycka
på 2 +/–.
Tips!
?/1
Uppspelningsalternativ
• Ljudet kan komma från tv-högtalarna.
Då vrider du ned volymen från
tv-högtalarna till lägsta möjliga.
t +/–
2 +/–
1
2
Slå på systemet.
Tryck på t +/– för att visa insignal
på frontpanelens teckenfönster på
Sound Bar.
Insignal
Utrustning som kan
spelas upp
OPTICAL
Enhet som är ansluten till
OPTICAL-kontakten
COAXIAL
Enhet som är ansluten till
COAXIAL-kontakten
23SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\050BLT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Anmärkningar
Bluetooth-funktionen
Använda Bluetoothfunktionen
Du kan lyssna på musik på en Bluetoothmobil eller Bluetooth-enhet via en
trådlös anslutning.
Systemet har stöd för Bluetooth A2DP
och AVRCP-profiler. Detaljerad
information om trådlös Bluetoothteknik finns i avsnittet Trådlös
Bluetooth-teknik (sidan 5).
På nedanstående webbplats finns den
senaste informationen om kompatibla
enheter.
• http://support.sony-europe.com/
Om Bluetooth-indikatorn
(Bluetooth) -indikatorn lyser eller
blinkar blått så att du kan kontrollera
Bluetooth-status.
Systemets status
Indikatorstatus
Under Bluetoothparkoppling
Blinkar blått snabbt.
Systemet försöker
ansluta till en
Bluetooth-enhet
Blinkar blått.
Systemet har
upprättat en
anslutning med en
Bluetooth-enhet
Lyser blått.
Systemet är i
Bluetooth-viloläge
(när systemet är
avstängt)
Blinkar blått
långsamt.
• Information om hur du använder anslutna
enheter finns i de bruksanvisningar som
medföljde enheterna.
• Bluetooth-enheterna som ska anslutas måste
ha stöd för A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Om parkoppling
Bluetooth-enheter registreras hos
varandra i förväg genom parkoppling.
Med hjälp av proceduren nedan kan
du para ihop systemet med Bluetoothenheten. När parkopplingen har utförts
behöver du inte göra om den igen. När
parkopplingen har utförts behöver du
inte göra om den igen. I nedanstående
fall krävs att du gör om parkopplingen.
• Parkopplingsinformationen tas bort
om du reparerar systemet.
• Vid parkoppling för tio eller
fler enheter.
Detta system kan parkoppla upp till nio
enheter. Om du ska ställa in parkoppling
på en enhet när du redan har parkopplat
nio enheten kommer
parkopplingsinformationen på en enhet
vars anslutningsdatum är äldst att
skrivas över med den nya
informationen.
• Anslutningshistoriken med det här
systemet tas bort på den anslutna
enheten.
• Systemet återställs till
standardinställningen.
24SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\050BLT.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Automatisk parkoppling
Om du valt BT AU med knapparna
t +/– när ingen parkoppling ställts
in med en Bluetooth-enhet på systemet
parkopplar systemet automatiskt
med enheten. Systemet öppnar
parkopplingsläget och genomför
parkopplingen automatiskt, enligt
beskrivningen nedan.
3
Ställ in Bluetooth-enheten
i parkopplingsläge.
Information om hur du
ställer in Bluetooth-enheten
i parkopplingsläge finns
i de bruksanvisningar som
medföljde enheten.
4
När de identifierade enheterna
visas i en lista på Bluetoothenheten kontrollerar du att
HT-CT260 är med i listan.
På vissa Bluetooth-enheter visas
kanske ingen lista.
t +/–
Markera HT-CT260 i listan över
identifierade enheter på
Bluetooth-enheten.
Om du uppmanas uppge en nyckel
skriver du in 0000.
6
Gör Bluetooth-anslutningen på
Bluetooth-enheten.
När Bluetooth-anslutningen
genomförts korrekt lyser
(Bluetooth)-indikatorn i blått
och parkopplingsinformationen
sparas i systemet.
Anmärkningar
• Använd en Bluetooth-enhet som en
Bluetooth-mobil på en lätt synlig plats
i samma rum som Sound Bar är placerad.
• Om du använder Wi-Fi-utrustning kan
Bluetooth-kommunikationen bli instabil.
I så fall använder du Bluetooth-enheten
så nära Sound Bar som möjligt.
• Ljudet kan avbrytas på grund av problem
med Bluetooth-enheten.
1
Placera systemet och en Bluetoothenhet inom 1 m från varandra.
2
Tryck på t +/– för att välja BT AU.
fortsättning
25SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
Bluetooth -funktionen
5
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\050BLT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
1
Parkoppla systemet
manuellt med en
Bluetooth-enhet
2
Om du tänker ansluta en andra och
ytterligare Bluetooth-enheter måste
du genomföra manuell parkoppling.
3
Placera Bluetooth-enheten som ska
anslutas till systemet inom en
meter från systemet.
Tryck på PAIRING på
fjärrkontrollen eller vidrör
(Bluetooth) på Sound Bar längre
än två sekunder.
Genomför steg 3 till 6 i avsnittet
Automatisk parkoppling
(sidan 25).
Anmärkningar
t +/–
2 +/–
PAIRING
• Nyckel kan även kallas passkod,
lösenordskod, PIN-kod, PIN-nummer,
lösenord osv. på olika enheter.
• Systemets vilolägesstatus för parkopplingen
avbryts efter ungefär fem minuter. Om
parkopplingen inte fungerar upprepar
du proceduren från steg 1.
• Om du vill parkoppla systemet till flera
Bluetooth-enheter utför du steg 1 till 3
för varje enskild Bluetooth-enhet.
• Om ingen parkopplingsinformation har
sparats i systemet övergår systemet
automatiskt i parkopplingsläge när BT AU
har valts som ingång. I detta fall lämnar
systemet inte parkopplingsläget automatiskt.
VOL +/–
(Bluetooth)
26SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\050BLT.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Lyssna på musik med
Bluetooth-anslutningen
1
Tryck på t +/– för att välja BT AU
på systemet.
2
Starta Bluetooth-anslutningen
från Bluetooth-enheten.
Indikatorn (Bluetooth) lyser i blått
när Bluetooth-anslutningen
upprättas.
3
Starta uppspelningen på
Bluetooth-enheten.
Information om hur du använder
enheten hittar du under Styra
Bluetooth-enheten (sidan 29).
4
Slutföra Bluetoothanslutningen
Bryt Bluetooth-anslutningen med någon
av de metoder som anges nedan.
• Använd Bluetooth-enheten för att
bryta anslutningen. Mer information
finns i de användarinstruktioner som
medföljde enheten.
• Stäng av Bluetooth-enheten.
• Stäng av systemet.
Justera volymen.
Ställ in volymen på Bluetoothenheten på en lagom nivå och vidrör
pekknapparna VOL +/– på Sound
Bar eller tryck på knapparna 2 +/–
på fjärrkontrollen.
Tips!
• Du kan ställa in systemvolymen med en
Bluetooth-enhet med stöd för AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile)
VOLUME UP/DOWN. Mer information
finns i de användarinstruktioner som
medföljde enheten.
• Eventuellt kan systemets volym inte styras,
beroende på enheten.
27SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
Bluetooth -funktionen
Systemet har stöd för SCMS-Tinnehållsskydd. Du kan lyssna på en
Bluetooth-enhet som har stöd för
SCMS-T-innehållsskydd.
Kontrollera följande innan du spelar
upp musik:
• Bluetooth-funktionen på Bluetoothenheten är på.
• Parkopplingsprocessen är slutförd
både på systemet och Bluetoothenheten.
Anmärkningar
• Om källenheten har funktioner för bass
boost eller equalizer stänger du av dem.
Om dessa funktioner är på kan ljudet
förvrängas.
• I följande fall måste du göra om Bluetoothanslutningen.
– Enhetens ström slås inte på.
– Strömmen till Bluetooth-enheten slås inte
på eller Bluetooth-funktionen är avstängd.
– Bluetooth-anslutningen är inte upprättad.
• Om mer än en enhet som är parkopplad med
systemet spelar upp musik hörs ljud endast
från en av dessa enheter.
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\060SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Tillgängliga ljudfält
Surround Function
Använda
surroundeffekten
Detta system kan skapa flerkanaligt
surroundljud. Du kan välja ett av
de systemets optimerade,
förprogrammerade ljudfält.
Ljudfält
Effekt
STD
Passar olika källor.
MOVIE
Återskapar kraftfullt och
realistiskt ljud tillsammans
med tydlig dialog.
GAME
Skapar ett kraftfullt och
realistiskt ljud, lämpligt
för tv-spel.
MUSIC
Passar för musikprogram
eller musikvideor på Blu-ray
Disc™ eller DVD.
P.AUDIO
Passar för musikprogram på
en bärbar musikspelare.
STEREO
Passar för musik-cd.
Tips!
SOUND
FIELD
• Du kan ställa olika ljudfält för varje
ingångskälla.
• Om den inkommande signalen är en
stereosignal när ljudfält är inställt på STD,
MOVIE, GAME eller MUSIC aktiveras
Dolby Pro Logic II.
Tryck på en av SOUND FIELDknapparna.
Ljudfältet ändras beroende på vilken
knapp du trycker på. Det valda ljudfältet
visas i Sound Bar-displayen.
Standardinställningen för
ljudfältsfunktionen hos systemet är STD
när OPTICAL eller COAXIAL har valts
som ingång eller P.AUDIO när
ANALOG eller BT AU har valts
som ingång.
28SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\070ADV.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Styra utrustningen
Avancerade inställningar
Styra ansluten utrustning
med fjärrkontrollen
Du kan styra ansluten utrustning
med systemets fjärrkontroll.
Beroende på utrustningen kan vissa
funktioner eventuellt inte väljas. I så fall
väljer du dem med den fjärrkontroll
som följde med utrustningen.
Se tabellen nedan och tryck på
motsvarande knapp för användning.
Fjärrkontrollknapp
Funktion
1 TV ?/1
(på/viloläge)
Slår på eller stänger
av den tv som
fjärrkontrollen är
programmerad för
att styra.
Styra en TV
Tryck på knapparna med gult tryck.
Funktion
6 TV PROG +/–
Väljer nästa (+) eller
föregående (-) kanal.
7%
Stänger av ljudet.
5 TV 2 +/–
Justerar volymen.
8t
Väljer insignal
Styra Bluetooth-enheten
Fjärrkontrollknapp
Funktion
3 m/M
Snabbspola musiken
bakåt eller framåt
under uppspelning.
2 ./>
Gå till början av
föregående eller
nästa musikspår.
4 N*
(uppspelning)/
X (paus)/
x (stopp)
Uppspelningslägesknappar.
Tryck en gång till på
knappen för att
återgå till normal
uppspelning.
Anmärkning
* Knapparna N och 2 + har en upphöjd
punkt. Använd den som en guide vid
användning.
• Ovanstående förklaringar är endast tänkta
som exempel. Beroende på utrustningen kan
ovanstående åtgärder ev. inte vara möjliga
eller kan fungera annorlunda än beskrivet.
29SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
Avancerade inställningar
Fjärrkontrollknapp
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\070ADV.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Ange tillverkare för
tv-apparater som
kan styras
Den medföljande fjärrkontrollen kan
styra tv-apparater från andra tillverkare
än Sony. Ange tillverkare enligt
beskrivningen nedan.
2
3
Tillverkare
Knapp
Panasonic
TV 2 –
Philips
TV PROG –,
MOVIE, GAME
Sharp
t–
Toshiba
STD
Håll nere TV ?/1 och tryck på
.
Släpp TV ?/1.
TV ?/1
Knappar för att
välja tillverkare
1
Håll nere knappen TV ?/1
och tryck på den knapp som
motsvarar tillverkaren.
Tillverkare
Knapp
SONY
TV 2 +
Samsung
TV PROG +, t +,
GAME
LG
t+
30SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\070ADV.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 31 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Gör inställningar och
justeringar via
förstärkarmenyn
SET BT
BT STBY
ON
OFF
SYSTEM
A. STBY
ON
OFF
IR REP.
ON
Använda AMP-menyn
Du kan ställa in följande objekt med
AMP MENU på fjärrkontrollen.
Standardinställningarna
är understrukna.
Inställningarna sparas även om
du kopplar bort nätströmskabeln.
OFF
VERSION
WS
S. ON 1)
AMP MENU
S. OFF 2)
LEVEL
–6, –5, … 0, …
+5, +6
SW LVL
–6, –5, … 0, …
+5, +6
DRC
RF CH
AUTO
1
2
3
ON
RF CHK
OFF
1)
TONE
AUDIO
BASS
–6, –5, … 0, …
+5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0, …
+5, +6
SYNC
ON
OFF
DUAL
M/S
Den här inställningen visas endast
när Secure Link-anslutningen inte
är aktiverad.
2) Den här inställningen visas endast när
Secure Link-anslutningen är aktiverad.
MAIN
SUB
NIGHT
ON
OFF
fortsättning
31SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
Avancerade inställningar
CNT LVL
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\070ADV.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Lyssna på Dolby Digital-ljud
på låg volym (DRC)
C, X,
x, c,
AMP
MENU
1
2
3
Tryck på AMP MENU för att öppna
AMP-menyn.
Tryck på C/X/x/c flera gånger för
att välja objekt och tryck på
för att välja inställning.
Tryck på AMP MENU för att
stänga AMP-menyn.
Ställa in signalnivån för
mittenljud eller subwoofer
(CNT LVL, SW LVL)
Mittenljudet sänds ut från höger- och
vänsterhögtalarna på Sound Bar.
Du kan justera nivå och balans för
mittenljudet och subwoofern.
Parametrarna för CNT LVL och SW
LVL ligger i ett intervall från –6 till +6
i steg om 1.
• CNT LVL: Justerar mittnivån.
• SW LVL:
Justerar
subwoofernivån.
Komprimerar ljudspårets dynamiska
område. Praktiskt när du vill titta på
film med låg ljudvolym. DRC gäller
för Dolby Digital-källor.
• ON:
Komprimerar ljudet enligt
informationen som finns
i innehållet.
• OFF: Ljudet komprimeras inte.
Justera nivå för bas och
diskant (BASS, TREBLE)
Du kan justera nivån för bas och diskant.
Parametrarna för BASS och TREBLE
ligger i ett intervall från –6 till +6
i steg om 1.
• BASS:
Justerar basnivån.
• TREBLE: Justerar diskantnivån.
Justera fördröjningen
mellan ljud och bild (SYNC)
Du kan fördröja ljudet med denna
funktion när bilden är långsammare än
ljudet.
• ON: Justerar skillnaden mellan bild
och ljud.
• OFF: Ingen justering.
Anmärkning
• Du kanske inte kan justera fördröjningen
mellan ljud och bild perfekt med denna
funktion.
32SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\070ADV.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 33 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Lyssna på
multiplexsändningsljud
(DUAL)
Du kan lyssna på
multiplexsändningsljud när systemet
tar emot en Dolby Digitalmultiplexsändningssignal.
Anmärkning
• Om du vill ta emot en Dolby Digital-signal
måste du ansluta en digital satellitmottagare
till Sound Bar med en optisk kabel eller
koaxialkabel och ställa in den digitala
satellitmottagaren på det digitala
utsignalsläget Dolby Digital.
• M/S:
• SUB:
Lyssna på ljud på låg
volym (NIGHT)
Du kan lyssna till ljudeffekter och höra
dialoger tydligt även vid låga volymer
med denna funktion.
• ON: Slår på funktionen NIGHT.
• OFF: Stänger av funktionen.
Tips!
• Du kan lyssna till Dolby Digital-ljud på låg
volym genom att använda DRC (sidan 32).
Om Bluetooth-viloläge är ställt till ON är
Sound Bar i Bluetooth-viloläge även när
den är avstängd. När Bluetooth-enheten
försöker upprätta en anslutning startas
Sound Bar och du kan lyssna till ljud
med Bluetooth-anslutningen.
• ON: Bluetooth-viloläge är aktiverat.
• OFF: Bluetooth-viloläge är
avaktiverat.
Anmärkningar
• Om Sound Bar inte har
registreringsinformationen för parkoppling
kan Bluetooth-viloläge inte aktiveras.
• Under Bluetooth-viloläge ökar
strömförbrukningen i viloläge.
Automatisk
standbyfunktion (A. STBY)
Du kan minska strömförbrukningen.
Sound Bar övergår automatiskt
i standbyläge när du inte använder
den under 30 minuter och Sound Bar
inte tar emot någon insignal.
• ON: Slår på funktionen A. STBY.
• OFF: Stänger av funktionen.
Skickar vidare kommandot
från en tv-fjärrkontroll
(IR REP.)
Om tv-fjärrkontrollen inte kan styra
tv:n kan Sound Bar skicka vidare
fjärrkontrollsignalen till tv:n för att styra
tv:n. Fjärrkontrollsignalen kan skickas
visare även när Sound Bar är avstängd.
• ON: Vidaresändningsfunktionen
aktiveras.
• OFF: Vidaresändningsfunktionen
avaktiveras.
fortsättning
33SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
Avancerade inställningar
• MAIN:
Huvudsakligt
ljud sänds ut från
vänsterhögtalaren och
underljud sänds ut från
högerhögtalaren.
Spelar endast upp
huvudkanalen.
Spelar endast upp
underkanalen.
Aktivera och avaktivera
Bluetooth-viloläge (BT STBY)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\070ADV.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 34 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
5
Anmärkningar
• Kontrollera att tv-fjärrkontrollen inte kan
styra tv:n och ställ sedan IR REP. till ON.
Om den är ställd till ON när fjärrkontrollen
kan styra tv:n får du kanske inte korrekt
effekt på grund av störningar mellan det
direkta kommandot från tv-fjärrkontrollen
och kommandot via Sound Bar.
• Om du placerar Sound Bar på en plats där
den inte blockerar tv:ns fjärrkontrollsensor
ställer du IR REP. på OFF.
• Den här funktionen fungerar inte på alla
tv-apparater. Flytta i så fall Sound Bar till
en annan plats.
Avbryta Secure Linkfunktionen (S. OFF)
1
2
Aktivera trådlösa
överföringar mellan
specifika enheter (S. ON)
Du kan ange vilken trådlös anslutning
som ska länka Sound Bar till subwoofern
med hjälp av Secure Link-funktionen.
Den här funktionen är praktisk om
du använder flera trådlösa produkter.
3
4
3
4
Tryck på AMP MENU.
Välj WS i menyn AMP och tryck
sedan på
eller c.
Välj S. OFF och tryck sedan på
eller c.
RELEASE visas, tryck sedan på
.
FINISH visas i frontpanelens
teckenfönster.
5
Tryck på AMP MENU.
Tryck på AMP MENU.
AMP-menyn stängs.
6
Välj WS i menyn AMP och tryck
sedan på
eller c.
Välj S. ON och tryck sedan på
eller c.
START visas, tryck sedan på
Tryck på AMP MENU.
AMP-menyn stängs.
Information om aktuell version av
inbyggd programvara visas på
frontpanelens teckenfönster.
1
2
?/1-indikatorn på
subwoofern lyser orange.
SUCCEED visas i frontpanelens
teckenfönster.
Om FAILED visas på frontpanelens
teckenfönster kontrollerar du att
subwoofern är på och provar sedan
att genomföra processen igen från
steg 1.
6
Kontrollera Sound Barversionen (VERSION)
Tryck på SECURE LINK på
subwooferns baksida med
en pennspets eller liknande.
.
Tryck på och håll ned SECURE LINK
på baksidan av subwoofern under
flera sekunder tills ?/1-indikatorn
blir grön eller blinkar grönt.
Tryck på SECURE LINK med
en pennspets eller liknande.
SEARCH visas och Sound Bar söker
efter utrustning som kan användas
med Secure Link.
Gå vidare till nästa steg inom
två minuter.
Om du vill lämna Secure Linkfunktionen när den söker efter
utrustning trycker du på C.
34SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\070ADV.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 35 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Ställa in frekvensen för det
trådlösa systemet (RF CH)
Om subwooferljudet avbryts på grund av
en felaktig anslutning kan du förbättra
överföringen genom att ändra följande
inställning för radiofrekvenskanal,
RF Channel.
• AUTO: Du bör vanligtvis välja detta
objekt. Den bästa kanalen för
överföring väljs automatiskt.
• 1:
Ställ frekvensen till CH1
(LOW 5,736 GHz).
• 2:
Ställ frekvensen till CH2
(MID 5,762 GHz).
• 3:
Ställ frekvensen till CH3
(HIGH 5,814 GHz).
Anmärkning
Indikerar om det trådlösa systemet är
aktiverat eller inte på Sound Bar.
När Sound Bar är klar med kontrollen
visas OK eller NG.
• OK: En trådlös anslutning är möjlig.
• NG: En trådlös anslutning är inte
möjlig. Kontrollera att
nätströmskabeln är ordentligt
inkopplad och att systemet
är korrekt installerat. Mer
information finns i Om
du inte hör något ljud
från en subwoofer vars
?/1-indikator fortsätter
lysa rött (sidan 21) eller
Felsökning (sidan 36).
35SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
Avancerade inställningar
• Överföringen kan förbättras genom att
ändra överföringskanal (frekvens) för
Bluetooth-enheten, andra trådlösa system
eller Wi-Fi-enheten. I bruksanvisningen
till de andra trådlösa systemen finns
mer information.
Kontrollera status för
trådlös kommunikation
hos det trådlösa systemet
(RF CHK)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\080ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Övrig information
Felsökning
Om du får något av följande problem
med systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa
det innan du lämnar in systemet för
reparation. Om du inte kan lösa
problemet kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
STRÖM
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är
ordentligt ansluten.
Systemet stängs av automatiskt.
• A. STBY-funktionen är aktiv
(sidan 33).
LJUD
Dolby Digital- eller DTS-flerkanalsljud
återges inte.
• Kontrollera att den Blu-ray Disc,
DVD-skiva eller liknande som du
spelar upp har spelats in i Dolby
Digital- eller DTS-format.
• Om du ansluter Blu-ray Disc-,
DVD-spelare och liknande
till de digitala kontakterna på
systemet måste du kontrollera
ljudinställningarna (inställningar
för ljudutmatning) på den anslutna
utrustningen.
Det går inte att få någon surroundeffekt.
• Beroende på insignalen och
inställningen för ljudfält
kan det hända att
surroundljudsbehandlingen inte
fungerar effektivt (sidan 28).
Surroundeffekten kan vara diskret
beroende på programmet
eller skivan.
• Om du ansluter en Blu-ray Discspelare eller en DVD-spelare som
är kompatibel med funktionen
surroundeffekt kan det hända
att systemets surroundeffekt
inte fungerar.
I sådana fall stänger du av
surroundeffektfuntionen hos
den anslutna utrustningen.
Mer information finns
i bruksanvisningarna för
ansluten utrustning.
Inget tv-ljud matas ut från systemet.
• Kontrollera anslutningen hos den
digitala optiska kabeln eller
ljudkabeln som är ansluten till
systemet och tv:n (sidan 17).
• Kontrollera tv:ns ljudutmatning.
Ljudet matas ut både från systemet
och tv:n.
• Stäng av ljudet från systemet eller
från tv:n.
Ljudet matas ut med fördröjning
i förhållande till tv-bilden.
• Ställ SYNC till OFF om SYNC
är inställt på ON.
Inget eller bara ett svagt ljud från
den anslutna utrustningen hörs
från systemet.
• Tryck på 2 + och kontrollera
volymnivån.
• Tryck på % eller 2 + för att stänga
av ljudavstängningsfunktionen.
• Kontrollera att du har valt rätt
inkälla.
• Kontrollera att alla systemets och
den anslutna utrustningens kablar
och sladdar är helt isatta.
36SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\080ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 37 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Trådlöst ljud
Bluetooth
Den trådlösa överföringen aktiveras inte
eller det hörs inget ljud från subwoofern.
Du får inget ljud.
Brus hörs från subwoofern eller ljudet
från subwoofern hoppar.
• Den trådlösa överföringen är
instabil. Ändra inställningen RF CH.
Mer information finns i Ställa in
frekvensen för det trådlösa systemet
(RF CH) (sidan 35).
• Se till att systemet inte är för långt
från Bluetooth-enheten eller att
systemet inte störs av ett Wi-Finätverk, andra trådlösa enheter
på 2,4 GHz eller mikrovågsugnar.
• Kontrollera att Bluetoothanslutningen har gjorts
korrekt mellan systemet
och Bluetooth-enheten.
• Genomför parkoppling
mellan systemet och
Bluetooth-enheten igen.
• Håll systemet borta från
metallobjekt och metallytor.
• Se till att systemet är i Bluetoothläge. Annars trycker du på
(Bluetooth)-pekknapp.
Ljudet hoppar eller
överensstämmelseavståndet är kort.
• Om en enhet som genererar
elektromagnetisk strålning, t.ex.
ett Wi-Fi-nätverk, andra Bluetoothenheter eller en mikrovågsugn finns
i närheten flyttar du systemet längre
bort från dessa källor.
• Ta bort hinder mellan systemet
och Bluetooth-enheten eller flytta
systemet längre bort från hindret.
• Placera systemet och Bluetoothenheten så nära varandra
som möjligt.
• Placera om systemet.
• Placera om Bluetooth-enheten.
Anslutningen fungerar inte.
• Genomför parkopplingen igen
(sidan 26).
Parkopplingen fungerar inte.
• För systemet och Bluetooth-enheten
närmre varandra.
• Ta bort systemet från Bluetoothenheten och genomför
parkopplingen igen (sidan 26).
fortsättning
37SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
Övrig information
Kontrollera status för ?/1-indikatorn
på subwoofern.
• Stängs av:
– Kontrollera att subwooferns
nätströmskabel är ordentligt
ansluten.
– Slå på subwoofern genom att
trycka på ?/1 på subwoofern.
• Blinkar grönt snabbt:
– 1 Tryck på ?/1 på subwoofern.
2 Sätt in den trådlösa
transceivern i subwoofern på
rätt sätt.
3 Tryck på ?/1 på subwoofern.
• Blinkar rött:
– Tryck på ?/1 för att stänga av
subwoofern och kontrollera att
inget blockerar dess
ventilationshål.
• Blinkar långsamt grönt eller orange
eller lyser rött:
– Se till att den trådlösa
transceivern är insatt på rätt sätt
i Sound Bar.
– Genomför inställningen för
Secure Link S. ON igen
(sidan 34).
– Ljudöverföringen är dålig.
Flytta subwoofern så att ?/1indikatorn blir grön eller orange.
– Flytta bort Sound Bar eller
subwoofer från andra trådlösa
enheter.
– Undvik att använda några andra
trådlösa enheter.
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\080ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 38 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Fjärrkontrollen fungerar inte
• Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn
på systemet.
• Avlägsna eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och systemet.
• Byt ut båda batterierna
i fjärrkontrollen mot nya om
de är svaga.
• Kontrollera att rätt insignal är vald
på fjärrkontrollen.
När du har kontrollerat punkten ovan
och åtgärdat eventuella problem, startar
du systemet. Om orsaken till problemet
inte kan fastställas efter kontrollen ovan,
kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Specifikationer
ANNAT
Systemet har stöd för följande format
Om ?/1-indikatorn på subwoofern
blinkar rött.
Följande digitala format stöds av det
här systemet.
Tryck på ?/1 på subwoofern för
att stänga av den och kontrollera
följande objekt.
• Är det någonting som blockerar
systemets ventilationshål?
Om PROTECT visas i frontpanelens
teckenfönster.
Format
Stöds/stöds ej
Dolby Digital
a
DTS
a
Linear PCM två kanaler
48 kHz eller mindre
a
Tryck på ?/1 för att stänga av
systemet och kontrollera följande
när STANDBY har försvunnit:
• Är det någonting som blockerar
systemets ventilationshål?
Om systemet fortfarande inte
fungerar som den ska när du har
genomfört åtgärderna ovan så
återställer du systemet så här:
Använd knapparna på systemet.
1
Tryck på ?/1 för att slå
på strömmen.
2
Tryck på ?/1 samtidigt som
du trycker ned t och VOL –
på Sound Bar.
RESET visas och systemet återställs.
AMP-menyn, ljudfältet osv. återgår
till standardinställningarna.
38SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\080ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 39 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Sound Bar (SA-CT260)
Förstärkardelen
UTEFFEKT (märkt)
Främre vänster + främre höger: 50 W
+ 50 W (vid 3 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
UTEFFEKT (referens)
Främre vänster/främre höger: 85 W
(per kanal vid 3 ohm, 1 kHz)
Ingångar
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL
Bluetooth-delen
Högtalarsystem
Fullbandshögtalarsystem, basreflex
Högtalarenhet
55 mm × 80 mm, kontyp
Märkimpedans
3 ohm
Strömförsörjning
220–240 V AC, 60 Hz
Strömförbrukning
På: 32 W
Viloläge: 0,3 W eller mindre
Bluetooth Viloläge: 3 W eller mindre
Mått (cirka)
940 mm × 102 mm × 89 mm (med
stativfötter)
940 mm × 89 mm × 97 mm (utan
stativfötter)
Vikt (cirka)
2,8 kg
Subwoofer (SA-WCT260)
UTEFFEKT (referens)
130 W (per kanal vid 4 ohm, 100 Hz)
Högtalarsystem
Subwoofer, basreflex
Högtalarenhet
130 mm kontyp
Märkimpedans
4 ohm
Strömförsörjning
220–240 V AC, 60 Hz
Strömförbrukning
På: 30 W
Viloläge: 0,5 W eller mindre
Mått (cirka)
271 mm × 390 mm × 271 mm (b × h × d)
Vikt (cirka)
7,2 kg
fortsättning
39SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
Övrig information
Kommunikationssystem
Bluetooth Specification version 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Utmatning
Bluetooth Specification Power Class 2
Maximal kommunikationsräckvidd
Siktlinje cirka 10 m1)
Frekvensband
2,4 GHz-band (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibla Bluetooth-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Ljudkodec som stöds3)
SBC4)
Sändningsräckvidd (A2DP)
20–20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
1) Den faktiska räckvidden varierar beroende
på faktorer som hinder mellan enheterna,
magnetiska fält runt mikrovågsugnar,
statisk elektricitet, trådlös telefon,
mottagningskänslighet, operativsystem,
programvara osv.
2) Bluetooth-standardprofilerna anger syftet
med Bluetooth-kommunikation mellan
enheter.
3) Kodec: Ljudsignalens kompression och
omvandlingsformat
4) Sub band Codec
Fronthögtalarenhet
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\080ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 40 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Trådlös transceiver (EZW-RT50)
Kommunikationssystem
Trådlös ljudspecifikation version 1.0
Frekvensband
5,736-5,814 GHz
Strömförsörjning
DC 3,3 V, 300 mA
Moduleringsmetod
DSSS
Mått (cirka)
30 mm × 9 mm × 60 mm (b × h × d)
Vikt (cirka)
10 g
Rätt till ändringar förbehålles.
• Strömförbrukning i viloläge 0,5 W
eller mindre.
• Över 85 % förstärkareffekt uppnås
med den kompletta digitala förstärkaren,
S-Master.
40SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\090COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 41 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
Index
Symboler
I
t 14
% 14
2 14
INPUT 11
Installera 18
IR REP. 33
A
L
A.STBY 33
AMP-menyn 31
Ansluta
Tv 17
Ljudfält 28
B
P
C
NIGHT 33
Placera systemet 18
PROTECTOR 38
R
CNT LVL 32
RF CH 35
RF CHK 35
D
S
Digital optisk kabel 17
DRC 32
DUAL 33
DVD-spelare 17
F
Fjärrkontroll
användning 14, 29
före användning 10
Frontpanelens display 12
Övrig information
BASS 32
Bluetooth 5, 24
BT STBY 33
N
S. OFF 34
S. ON 34
SW LVL 32
SYNC 32
T
TREBLE 32
Trådlöst system 21
fortsättning
41SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\090COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 42 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
V
VERSION 34
VOL +/– 11
Å
Återställ 38
42SE
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\090COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 43 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\HTCT260\4431775211(SE)\4431775211HTCT260CEK\100BCO.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 44 Monday, July 23, 2012 4:00 PM
4-431-775-21(1) (SE)
©2012 Sony Corporation
HT-CT260
4-431-775-21(1) (SE)
Download PDF

advertising