Sony | HT-SF200 | Sony HT-SF200 2.1-kanalig kompakt soundbar med Bluetooth®-teknik | HT-SF200 Bruksanvisning

Sound Bar
HT-SF200/SF201
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohje
FI
Bruksanvisning
NO
Bruksanvisning
SV
Til bjælkehøjttaleren
ADVARSEL
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget
skab.
Mindsk risikoen for brand ved at
undlade at dække apparatets
ventilationsåbninger til med aviser,
duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks.
tændte stearinlys).
Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk
stød ved at undlade at udsætte dette
apparat for dryp eller sprøjt, og lad være
med at anbringe genstande, der
indeholder væsker, f.eks. vaser, på
apparatet.
AC-adapteren er stadig tilsluttet
strømkilden, så længe den er tilsluttet
stikkontakten i væggen, selvom selve
enheden er slukket.
Da strømforsyningsstikket på ACstrømadapteren bruges til at koble ACstrømadapteren fra elnettet, skal den
kobles til en stikkontakt, som det er
nemt at få adgang til. Hvis den ikke
reagerer som forventet, skal du straks
tage stikket ud af stikkontakten.
FORSIGTIG
Der er risiko for eksplosion, hvis
batteriet udskiftes med en forkert type.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der
har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Kun til brug indendørs.
Anbefalede kabler
Der skal bruges korrekt afskærmede og
jordforbundne kabler og stik ved
tilslutning til værtscomputere og/eller
eksterne enheder.
2DA
Navnepladen findes udvendigt på
undersiden af bjælkehøjttaleren.
AC-adapteren
Mærkater for AC-adapterens model- og
serienummer findes i bunden af
AC­adapteren.
Kunder i Europa
Meddelelse til kunderne:
Følgende oplysninger gælder
kun for udstyr, som er solgt i
lande, der er underlagt
EU­direktiver.
Dette produkt er produceret af eller på
vegne af Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU-importøren eller
relateret til produktets
overensstemmelse med europæiske
regler og standarder skal sendes til
producentens autoriserede
repræsentant, Sony Belgien, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Sony Corporation erklærer hermed, at
dette udstyr er i overensstemmelse med
direktivet 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af
EU­overensstemmelseserklæringen
findes på følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er testet og fundet i
overensstemmelse med
grænseværdierne i EMC-bestemmelsen
ved brug af et forbindelseskabel på
højst 3 meter.
Bortskaffelse af
brugte batterier
og elektrisk og
elektronisk udstyr
(gælder i EU og
andre lande med
egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier
vises symbolet med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for bly (Pb) er
anført, hvis batteriet indeholder mere
end 0,004% bly. Ved at sikre, at sådanne
produkter og batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige
negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genbrug af
materialer er med til at bevare naturens
ressourcer. I tilfælde af produkter, der af
sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For
at sikre en korrekt håndtering af
batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. For alle andre
batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet
på en sikker måde. Aflever batteriet til et
indsamlingssted for genanvendelse af
udtjente batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet er købt.
3DA
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
Om denne betjeningsvejledning .... 4
Kassens indhold ............................ 5
Dette kan du gøre med systemet .... 6
Vejledning i dele og knapper ........7
Tilslutning til et TV
Tilslutning af et
TV med et HDMIkabel

Installationsvejledning
(særskilt
dokument)
Tilslutning af Sony TV trådløst med
BLUETOOTH-funktion ............. 13
Montering af bjælkehøjttaleren
på en væg .............................. 15
TV-fjernbetjeningen fungerer
ikke ......................................... 17
Lytte til lyden
Lytte til et TV og andre enheder .... 18
Lytte til musik på en USB­enhed ... 19
Valg af lydeffekten
Justering af lyden ......................... 21
Lyt til musikken/lyden med
BLUETOOTH®-funktionen
Lytte til musik fra en
mobilenhed .......................... 24
Tænde systemet ved at betjene
BLUETOOTH-enheden .......... 26
Deaktivering af BLUETOOTHfunktionen ............................ 26
Brug af de forskellige
funktioner
Sådan bruges Control for
HDMI-funktionen ...................27
Brug af "BRAVIA" Syncfunktionen ............................ 28
Bemærkninger om HDMItilslutninger ........................... 29
Spare på strømforbrug ............... 29
4DA
Fejlfinding ................................... 30
Nulstilling af systemet ................ 34
Yderligere oplysninger
Specifikationer ............................ 35
Filtyper, der kan afspilles
(USB-indgang) ...................... 36
Understøttede indgangslydformater (TV-indgang) ......... 36
Om BLUETOOTHkommunikation .....................37
Forholdsregler ............................. 38
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i disse
betjeningsvejledninger beskriver
knapperne på fjernbetjeningen.
• Nogle illustrationer er gengivet som
typetegninger, der kan være
anderledes end de konkrete
produkter.
• Standardindstillingerne er
understreget på de enkelte
funktionsbeskrivelser.
u
• Polstringspuder til vægmontering (2)
Kassens indhold
• Bjælkehøjttaler (1)
• SKABELON TIL VÆGMONTERING (1)
• Fjernbetjening (1)
• Installationsvejledning
• R03-batteri (størrelse AAA) (2)
• Betjeningsvejledning
• Optisk digitalt kabel (1)
• AC-adapter (1)
• Netledning (1)
5DA
Dette kan du gøre med systemet
"Lytte til et TV og andre enheder"
(side 18)
Blu-ray Disc™-afspiller,
kabelboks, satellitboks osv.
Tilslutning af TV'et
(se "Installationsvejledning"
(særskilt dokument))
"Tilslutning af Sony
TV trådløst med
BLUETOOTHfunktion" (side 13)
"Sådan bruges Control for HDMIfunktionen" (side 27)
"Brug af "BRAVIA" Syncfunktionen" (side 28)
"Lytte til musik på en
USB­enhed" (side 19)
"Lytte til musik fra en
mobilenhed" (side 24)
6DA
Vejledning i dele og knapper
Detaljer er udeladt fra illustrationerne.
Bjælkehøjttaler
Front
 Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren for at
betjene systemet.
 -knap (tænd/sluk)
 +/–-knapper (lydstyrke)
-indikatorer
Du finder flere oplysninger i "Om
indikatorerne på bjælkehøjttaleren"
(side 8).
Tænder systemet eller sætter det i
standbytilstand.

-knap (indgangsvalg)
(side 18)
 BLUETOOTH-knap (side 24)
7DA
Om indikatorerne på bjælkehøjttaleren
Den måde, som indikatorerne på bjælkehøjttaleren lyser eller blinker på, angiver
inputenhedens indgang eller status.
Indikatorer
Status
• Lyser: Der er valgt TV-indgang.
• Lyser blåt: BLUETOOTH-tilslutning er oprettet (der er valgt BLUETOOTHindgang).
• Blinker hurtigt blåt (ca. to gange pr. sekund): Standbystatus under tilknytning.
• Blinker langsomt blåt (ca. en gang pr. sekund): BLUETOOTH-tilslutning forsøges.
• Lyser: Der er valgt USB-indgang.
• Blinker to gange: Afspilningstilstanden er ændret.
• Blinker først tre gange og blinker derefter langsomt flere gange: Når der
tilsluttes en ikke-understøttet enhed.
• Blinker flere gange: Mens der læses data for den tilsluttede USB-enhed.
• Lys: Systemet er sluttet til TV'et med BLUETOOTH-funktionen
(TV­indgang er valgt).
Indikatorerne blinker, når funktionsindstillingen aktiveres/deaktiveres, eller når
fjernbetjeningen betjenes.
Indikatorer
Status
• Blinker to gange: En af følgende funktioner er indstillet til aktiveret.
– Nattilstand (side 21)
– Stemmetilstand (side 21)
• Blinker en gang: Lydkanalen er indstillet til Main (side 22), lydtilstanden er valgt
(side 21), eller en af følgende funktioner er indstillet til Fra.
– Nattilstand (side 21)
– Stemmetilstand (side 21)
• Blinker to gange: En af følgende funktioner er indstillet til aktiveret.
– Dolby DRC (side 22)
– Control for HDMI (side 27)
– BLUETOOTH-standby (side 26)
– BLUETOOTH-funktion (side 26)
– Automatisk standby (side 29)
– IR-repeater (side 17)
– Automatisk lydstyrke (side 22)
– Vægmonteringstilstand (side 15)
• Blinker en gang: Lydkanalen er indstillet til Underkanal (side 22), eller en af
følgende funktioner er indstillet til deaktiveret.
– Dolby DRC (side 22)
– Control for HDMI (side 27)
– BLUETOOTH-standby (side 26)
– BLUETOOTH-funktion (side 26)
– Automatisk standby (side 29)
– IR-repeater (side 17)
– Automatisk lydstyrke (side 22)
– Vægmonteringstilstand (side 15)
8DA
Indikatorer
Status
• Blinker to gange: Den funktion, der opretter forbindelse til TV'et
med BLUETOOTH-funktionen, er indstillet til Til (side 13).
• Blinker én gang: Den funktion, der opretter forbindelse til TV'et
med BLUETOOTH-funktionen, er indstillet til Fra (side 13).
• Blinker én gang: Lydkanalen er indstillet til Hovedkanal/underkanal
(side 22).
• Blinker hurtigt (ca. to gange pr. sekund): Beskyttelsesfunktionen er
aktiveret (side 33).
• Blinker langsomt (ca. en gang pr. sekund): Systemet skifter til
standbytilstand via den automatiske standbytilstand (side 29).
Indikatorerne blinker under justering af lydstyrken.
Indikatorer
Status
• Blinker en gang: Lydstyrkeniveauet er lavt (1-20)./Niveauet for
baslyden er indstillet til –1 (svag) (side 22).
• Blinker én gang: Lydstyrkeniveauet er medium (21-40)./Niveauet
for baslyden er indstillet til 0 (normal) (side 22).
• Blinker én gang: Lydstyrkeniveauet er højt (41-49)./Niveauet for
baslyden er indstillet til +1 (stærk) (side 22).
• Blinker flere gange: Lyden er dæmpet.
• Blinker to gange: Lydstyrkeniveauet er indstillet til maksimum/
minimum.
Tip
Du kan deaktivere indikatorerne ved at holde AUTO SOUND nede i 5 sekunder.
Selvom indikatorerne er slukket ved hjælp af AUTO SOUND, lyser eller blinker indikatorerne
i forhold til brugen, når du betjener systemet.
9DA
Bagside
 DC IN-indgang
 HDMI OUT (TV (ARC))-stik
Tilslut et TV, der har et HDMIindgangsstik, med et HDMIkabel.
Systemet er kompatibelt med
Audio Return Channel (ARC).
ARC er den funktion, der sender
TV-lyd til en AV-enhed f.eks. til
systemet fra TV'ets HDMI-stik.
 TV IN (OPTICAL)-stik

(USB)-port (side 19)
 IR-repeater (side 17)
Overfører signalet fra TV'ets
fjernbetjening til TV'et.
 Subwoofer
10DA
Fjernbetjening
Nogle knapper fungerer forskelligt,
afhængigt af hvor lang tid der trykkes på
knappen. Ikonerne nedenfor angiver,
hvor lang tid der skal trykkes på
knappen.
• : Tryk på knappen.
•
: Tryk på og hold knappen nede i
5 sekunder.
 INPUT (side 18)
Vælger afspilningskilden. Når du
trykker på INPUT én gang, blinker
den aktuelle indgangs indikator.
Tryk på INPUT igen for at vælge den
ønskede enhed.
Hver gang du trykker på INPUT,
skifter indgangen cyklisk som
følger.
TV-indgang BLUETOOTHindgang  USB-indgang
 AUTO SOUND
: Vælger AUTO SOUND for
lydeffekten. (side 21)
: Tænder/slukker indikatorerne
på bjælkehøjttaleren. (side 8)
 CINEMA
: Vælger CINEMA for lydeffekten.
(side 21)
: Aktiverer/deaktiverer den
automatiske standbyfunktion.
(side 29)
 VOICE
: Aktiverer og deaktiverer
stemmetilstanden. (side 21)
: Aktiverer funktionen Control
for HDMI. (side 27)
  (lydstyrke) +*/–
Regulerer lydstyrken.
 BASS
: Regulerer lydstyrken for
baslyden. (side 22)
: Aktiverer/deaktiverer for
vægmonteringstilstand. (side 15)
 PLAY MODE (side 19)
Vælger afspilningstilstand for USBafspilning.
 / (side 19)
Vælg indholdet på TV-skærmen for
USB-afspilning.
11DA
 / (forrige/næste)
(side 19, 24)
Hvis du trykker på denne knap i kort
tid, springes til begyndelsen af den
forrige eller næste fil.
Ved at trykke på og holde knappen
nede søges baglæns eller fremad
(spol tilbage/spol frem).
  (tænd/sluk)
Tænder systemet eller sætter det i
standbytilstand.
 STANDARD
: Vælger STANDARD for
lydeffekten. (side 21)
: Aktiverer/deaktiverer
funktionen IR-repeater. (side 17)
 MUSIC (side 21)
: Vælger MUSIC for lydeffekten.
(side 21)
: Aktiverer/deaktiverer
funktionen, der justerer
lydstyrkeniveauet automatisk.
(side 22)
 NIGHT
: Aktiverer og deaktiverer
nattilstanden. (side 21)
: Aktiverer og deaktiverer
BLUETOOTH-standbytilstanden.
(side 26)
  (afbrydelse af lyd)
Slår lyden fra midlertidigt eller slår
lyden til.
 AUDIO*
: Vælger lydkanalen for Dolby
Digital multipleks udsendelse.
(side 22)
: Aktiverer/deaktiverer Dolby
DRC-funktionen. (side 22)
 ENTER (side 19)
Afspiller det indhold, der er valgt af
/ for USB-afspilning.
12DA
  (afspil/pause)* (side 19, 24)
Sætter afspilning på pause og
genoptager afspilning.
* Knapperne AUDIO,  + og  er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
dem som vejledning under betjeningen.
Om udskiftning af
fjernbetjeningens batterier
Når systemet ikke reagerer under
betjening af fjernbetjeningen, skal du
udskifte to batterier med nye batterier.
Brug R03 (størrelse AAA)
manganbatterier til udskiftning.
Tilslutning til et TV
Tilslutning af et TV med
et HDMI-kabel
Se Installationsvejledning (særskilt
dokument).
Tilslutning af Sony TV
trådløst med
BLUETOOTH-funktion
yderligere oplysninger om tilslutninger og
betjeninger angående TV-lyd ved
tilslutning via et HDMI-kabel henvises til
installationsvejledningen (separat
dokument).
Tilslutning af systemet og
trådløst TV
For at slutte systemet til TV'et trådløst
skal du udføre tilknytning af systemet
og TV'et ved brug af BLUETOOTHfunktionen.
Tilknytning er påkrævet for gensidigt at
registrere oplysningerne på
BLUETOOTH-enhederne, så de kan
tilsluttes trådløst i forvejen.
Når du bruger Sony TV* med
BLUETOOTH-funktionen, kan du lytte til
lyden fra et TV, eller en enhed, der er
tilsluttet TV'et, via trådløs tilslutning af
systemet og TV'et.
INPUT
* TV'et skal være kompatibelt med A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Blu-ray Disc-afspiller,
kabelboks, satellitboks
osv.
Knappen
BLUETOOTH
Bemærk
Hvis du opretter forbindelse til systemet og
TV'et ved hjælp af BLUETOOTH-funktionen,
kan du ikke få vist betjeningsskærmen til
systemet som f.eks. USBafspilningsskærmen, og bruge systemets
funktioner, bortset fra funktionen at lytte til
lyden fra det TV eller den enhed, der er
tilsluttet TV'et.
For at bruge alle funktionerne i systemet
skal du slutte systemet til TV'et med et
HDMI-kabel (medfølger ikke). For at
1
Tryk på BLUETOOTH-knappen på
bjælkehøjttaleren og INPUTknappen på fjernbetjeningen, og
hold dem nede samtidig i
5 sekunder.
TV- og BLUETOOTH-indikatorerne
blinker to gange, systemet går i
13DA
tilknytningstilstand, hvorefter
BLUETOOTH-indikatoren blinker
hurtigt.
2
3
4
På TV'et skal du søge på systemet
ved at gennemføre
tilknytningsprocessen.
Listen over de BLUETOOTHenheder, der søges på, vises på TVskærmen.
For flere oplysninger om at tilknytte
BLUETOOTH-enheden til TV'et
henvises til TV'ets
betjeningsvejledning.
Tilknyt systemet og TV'et ved at
vælge "HT-SF200/201" fra listen
på TV-skærmen.
Kontroller, at BLUETOOTH- og
TV­indikatorerne på
bjælkehøjttaleren lyser.
En forbindelse mellem systemet og
TV'et er oprettet, og TV-lyden
udsendes fra systemet.
Når tilknytningen er gennemført,
udsendes TV-lyden automatisk fra
systemet, når systemet er tændt.
Bemærkninger
• Hvis TV-lyden ikke udsendes fra
systemet, skal du trykke på INPUT
gentagne gange for at vælge TV-input og
tjekke status for indikatorerne på
bjælkehøjttaleren.
– BLUETOOTH- og TV-indikatorerne lyser:
Systemet og TV'et er forbundet, og TVlyden udsendes fra systemet.
– BLUETOOTH-indikatoren blinker
hurtigt: Udfør tilknytning på TV'et.
– TV-indikatoren lyser: Udfør trinene igen
fra begyndelsen.
• Når du slutter et system til TV'et med et
HDMI-kabel (medfølger ikke), bliver
BLUETOOTH-forbindelsen annulleret. For
igen at oprette forbindelse mellem
systemet og TV'et med BLUETOOTHfunktionen skal du frakoble HDMI-kablet
og derefter gentage tilslutningen fra
starten.
• For at tilknytte et andet TV, efter det
første TV er tilknyttet, skal du slukke for
det tilknyttede TV og derefter tilknytte det
nye ved at følge trinene for en
mobilenhedsforbindelse (side 24).
Lytte til lyden på TV'et eller
enheden, som er tilsluttet
TV'et.
Du kan tænde og slukke for systemet,
justere lydstyrken og slå lyden fra ved at
bruge TV-fjernbetjeningen, når du
slutter TV'et til systemet trådløst.
1
2
14DA
Tænd for TV'et med TV'ets
fjernbetjening.
Systemet tændes ved at blive
sammenkoblet med TV-strømmen,
og TV-lyden udsendes fra systemet.
Vælg enhedens program eller
input ved hjælp af TV'ets
fjernbetjening.
Lyden til det billede, der vises på
TV-skærmen, udsendes fra
systemet.
3
Lydstyrken på systemet kan
justeres ved brug af TV'ets
fjernbetjening.
Når du trykker på Mute-knappen på
TV'ets fjernbetjening, bliver lyden
slået fra midlertidigt.
Tip
Når TV'et er slukket, slukkes systemet også
ved at sammenkoble med TV-strømmen.
Montering af
bjælkehøjttaleren
på en væg
Du kan montere bjælkehøjttaleren på
en væg.
Om betjening med
fjernbetjeningen, der blev leveret
sammen med systemet
Du kan bruge følgende knapper:
Du kan justere niveauet for baslyden og
lydkvaliteten, ud over at tænde/slukke
for systemet og justere lydstyrken,
som også kan betjenes med TVfjernbetjeningen.

STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
NIGHT
VOICE
 +/–

Bemærkninger
• Find de skruer frem (medfølger ikke), der
passer til væggens materiale og styrke.
Da vægge af gipsplader er yderst
skrøbelige, skal du skrue skruerne fast i
vægskinnen. Monter højttalerne vandret
hængende på beslagene på et fladt
stykke af væggen.
• Få installationen udført af en Sonyforhandler eller en licenseret
underleverandør, og vær især
opmærksom på sikkerheden under
installationen.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for uheld eller skader, der
skyldes ukorrekt montering,
utilstrækkelig vægbæreevne eller
ukorrekt iskruning af skruer,
naturkatastrofer osv.
BASS
Bemærk
Hvis du vælger USB-input på den
medfølgende fjernbetjening til
systemet, udsendes TV-lyden ikke fra
systemet. For at udsende TV-lyden skal
du trykke på INPUT på fjernbetjeningen
for at vælge TV-indgangen.
15DA
1
Find to skruer (medfølger ikke),
der passer til hullerne til
vægmontering på bagsiden af
bjælkehøjttaleren.
3
Fastgør skruerne i mærkerne ()
på SKRUELINJEN () på
SKABELON TIL VÆGMONTERING
som på illustrationen nedenfor.
200 mm
200 mm
4 mm
Mere end 30 mm
Skruer
5 mm
Mærker ()
10 mm
Hul på bagsiden af bjælkehøjttaleren
2
Sæt den medfølgende SKABELON
TIL VÆGMONTERING op på en
væg.
5 mm til
6 mm
Midten af TV'et
4
5
Selvklæbende
tape osv.
Fastgør polstringspuderne
(medfølger) under hullerne på
bagsiden af bjælkehøjttaleren.
SKABELON TIL
VÆGMONTERING
1
Juster TV-MIDTERLINJEN () på
SKABELONEN TIL
VÆGMONTERING efter
midterlinjen for dit TV.
2
Juster TV'ETS BUNDLINJE () i
SKABELONEN TIL
VÆGMONTERING efter bunden af
dit TV, og fastgør derefter
SKABELONEN TIL
VÆGMONTERING på en væg med
brug af kommercielt tilgængeligt
selvklæbende tape osv.
16DA
Fjern SKABELONEN TIL
VÆGMONTERING.
Polstringspude
6
Hæng bjælkehøjttaleren på
skruerne.
Juster hullerne bag på
bjælkehøjttaleren med skruerne, og
hæng derefter bjælkehøjttaleren på
de to skruer.
TV-fjernbetjeningen
fungerer ikke
Når bjælkehøjttaleren blokerer TV'ets
fjernbetjeningssensor, fungerer TV'ets
fjernbetjening muligvis ikke. I denne
situation skal du aktivere IR-repeaterfunktionen på systemet.
Du kan betjene TV'et med TV'ets
fjernbetjening ved at sende
fjernsignalet fra bagsiden af
bjælkehøjttaleren.
Tryk på STANDARD, og hold den nede
i 5 sekunder for at indstille funktionen
til aktiveret eller deaktiveret.
7
Tryk på BASS, og hold den nede i
5 sekunder for at indstille aktivere
vægmonteringstilstand.
USB-indikatoren blinker to gange.
Du kan optimere lyden på et
vægmonteret system.
Bemærkninger
• Sørg for at udjævne SKABELONEN TIL
VÆGMONTERING helt, når den placeres.
• For at deaktivere vægmonteringstilstand
skal du trykke på BASS og holde den nede
i 5 sekunder. USB-indikatoren blinker én
gang.
IR-repeater Til
USB-indikatoren blinker to gange.
IR-repeater Fra
USB-indikatoren blinker én gang.
Bemærkninger
• Kontroller, at TV-fjernbetjeningen ikke
kan betjene TV'et, og indstil derefter IRrepeater-funktionen til Til. Hvis den
indstilles til Til, mens fjernbetjeningen
kan betjene TV'et, er det ikke sikkert, at
du opnår den rette betjening på grund af
interferensen mellem den direkte
kommando fra fjernbetjeningen og
kommandoen via bjælkehøjttaleren.
• På nogle TV'er fungerer denne funktion
muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skal
bjælkehøjttaleren flyttes længere væk fra
TV'et.
17DA
Lytte til lyden
Lytte til et TV og andre
enheder
TV-input
• TV, der er tilsluttet TV IN (OPTICAL)stikket.
• TV, der er kompatibelt med ARCfunktionen (Audio Return Channel),
som er tilsluttet HDMI OUT (TV (ARC))stikket
Når du slutter TV'et til både HDMI OUT
(TV (ARC))- og TV IN (OPTICAL)-stikket,
vælges lydindgangsstikket ud fra,
hvilket lydsignal der sendes ind først.
INPUT
 +/–
BLUETOOTH-indgang
BLUETOOTH-enhed, der understøtter
A2DP
Du finder flere oplysninger i "Lyt til
musikken/lyden med BLUETOOTH®funktionen" (side 24).
BASS
1
Tryk flere gange på INPUT.
Når du trykker på INPUT én gang,
blinker den aktuelle indgangs
indikator.
Tryk på INPUT igen for at vælge den
ønskede enhed.
Indikatoren på den valgte enhed
lyser.
Hver gang du trykker på INPUT,
skifter indgangen cyklisk som
følger.
TV-input  BLUETOOTH-input 
USB-input
18DA
USB-indgang
USB-enhed, der er sluttet til (USB)porten
Du finder flere oplysninger i "Lytte til
musik på en USB­enhed" (side 19).
2
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster lysstyrken i skærmvinduet
ved at trykke på BASS på
fjernbetjeningen (side 22).
Tip
Du kan også vælge indgangen ved at
trykke på
på bjælkehøjttaleren.
Lytte til musik på en
USB­enhed
1
Tilslut USB-enheden til
porten.
(USB)-
Du kan afspille musikfiler, der er lagret
på en tilsluttet USB-enhed.
Du kan finde oplysninger om
understøttede filtyper i "Filtyper, der kan
afspilles (USB-indgang)" (side 36).
Bemærkninger
• For at få vist USB-indholdslisten på TVskærmen skal du sørge for at tilslutte
systemet til TV'et ved hjælp af et HDMIkabel.
• Skift TV'ets indgang til den indgang, som
bjælkehøjttaleren er tilsluttet.
INPUT
2
3
4
 +/–
BASS
PLAY MODE
/
ENTER

Tryk på INPUT flere gange for at
vælge "USB".
USB-indikatoren lyser, og USBindholdslisten vises på TVskærmen.
Tryk på / for at vælge det
ønskede indhold, og tryk derefter
på ENTER.
Afspilning af det valgte indhold
starter.
Tryk flere gange på PLAY MODE
for at vælge den ønskede
afspilningstilstand.
• None: Afspiller alle numre.
•[
] (Gentag en): Gentager et
nummer.
•[
] (Gentag mappe): Gentager
alle numre i en mappe.
• [ ] (Vilkårlig): Gentager alle
numre i en mappe i tilfældig
rækkefølge.
• [ ] (Gentag alle): Gentager alle
numre.
USB-indikatoren blinker to gange,
hver gang du trykker på PLAY
MODE.
/
5
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
19DA
• Juster lysstyrken i skærmvinduet
ved at trykke på BASS på
fjernbetjeningen (side 22).
Oplysninger om USB-enhed
på TV-skærmen.
Andre betjeninger
For at
Handling
Sætter afspilning på
Tryk på .
pause eller genoptager
afspilning
Vælg forrige eller
næste nummer
Tryk på
/.
Søg bagud eller fremad Tryk på og hold
(tilbagespoling, hurtig / inde.
fremad)
 Afspilningstid
 Samlet afspilningstid
 Bithastighed
 Afspilningsstatus
Bemærkninger
• Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, før du tilslutter
eller fjerner en USB-enhed, så du undgår
datafejl eller beskadigelse af USBenheden.
• USB-indikatoren blinker først tre gange
og blinker derefter langsomt flere gange,
hvis du tilslutter en ikke-understøttet
USB-enhed.
 Hastighed på spol frem/tilbage
 Status for gentaget afspilning
 Valgt filindeks/filer i alt i mappe
Følgende meddelelser vises på TVskærmen:
• [File Unsupported]
Vises i 1 sekund i nederste venstre
hjørne, når en understøttet fil springes
over.
• [Device Not Support]
– En USB-enhed understøttes ikke.
– Den indsatte enhed er en ikke-USBenhed, en defekt USB-enhed eller en
USB-enhed, der ikke indeholder
nogen filer.
• [No USB]
Der er ikke indsat en USB-enhed.
• [Waiting]
Systemet søger på USB-enheden.
• [This device is empty]
Der er ingen filer på USB-enheden,
som kan afspilles.
Bemærkninger
• Afhængigt af afspilningskilden vises
nogle oplysninger måske ikke.
• Afhængig af afspilningstilstanden kan de
viste oplysninger være anderledes.
20DA
\x09
STANDARD
Lydeffekter optimeres for hver enkelt kilde.
Valg af lydeffekten
Justering af lyden
Nyde lydeffekter, der er
tilpasset til lydkilder
(Lydtilstand)
Du kan nemt nyde forprogrammerede
lydeffekter, der er tilpasset forskellige
lydkilder.
Lytte til tydelig lyd ved lav
lydstyrke ved midnat
(NIGHT)
Lyd udsendes ved lav lydstyrke med
minimalt tab af præcision og klarhed i
samtaler.
Tryk på NIGHT for at indstille
funktionen til aktiveret eller
deaktiveret.
Nattilstand aktiveret
TV-indikatoren blinker to gange.
STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
Nattilstand deaktiveret
TV-indikatoren blinker én gang.
Bemærk
Når du slukker systemet, indstilles
nattilstanden automatisk til deaktiveret.
Gør samtaler tydeligere
(VOICE)
Tryk på AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC
eller STANDARD for at vælge
lydtilstanden.
Når du vælger lydtilstanden, blinker TVindikatoren én gang.
AUTO SOUND
Du kan nyde lyden med den lydtilstand, der
anbefales af Sony. Lydtilstanden optimeres
automatisk i henhold til afspilningsindhold
og -funktion.
Du kan gøre samtaler tydeligere ved at
indstille stemmetilstand til aktiveret.
Tryk på VOICE for at indstille
funktionen til aktiveret eller
deaktiveret.
Stemmetilstand aktiveret
TV-indikatoren blinker to gange.
Stemmetilstand deaktiveret
TV-indikatoren blinker én gang.
CINEMA
Lyde afspilles med surroundeffekter, og de
er realistiske og kraftige, hvilket gør dem
velegnede til film.
MUSIC
Lydeffekter optimeres til lytning til musik.
21DA
Gøre det nemt at høre lyd
med lav lydstyrke ved at
komprimere det dynamiske
område
Denne funktion fungerer kun ved
afspilning af Dolby Digital-signalet fra
den enhed, der er tilsluttet til TV IN
(OPTICAL)/HDMI OUT (TV (ARC))-stikket.
Når du indstiller Dolby DRC (Dynamic
Range Control) til aktiveret,
komprimeres det dynamiske område for
lydsignalet (område mellem maksimum
og minimum lydstyrke), og lyd med lav
lydstyrke er nem at høre.
Tryk på AUDIO, og hold den nede i
5 sekunder for at indstille funktionen
til aktiveret eller deaktiveret.
Dolby DRC aktiveret
USB-indikatoren blinker to gange.
Dolby DRC fra
USB-indikatoren blinker én gang.
Lytte til multipleks
udsendelseslyd (AUDIO)
Dette system gør det muligt at høre
multipleks udsendelseslyd, når
systemet modtager eller afspiller et
Dolby Digital-multipleks
udsendelsessignal.
Main/Sub
Lyden fra hovedkanalen udsendes fra
venstre højttaler og lyden fra underkanalen
fra den højre højttaler.
TV- og USB-indikatorerne blinker én gang.
Bemærk
Hvis du vil modtage et Dolby Digital-signal,
skal du tilslutte et TV eller en anden enhed
til TV IN (OPTICAL)-stikket med det optisk
digitale kabel (medfølger) eller til HDMI
OUT (TV (ARC))-stikket med et HDMI-kabel
(medfølger ikke).
Automatisk justering af
lydstyrken for den tilsluttede
enhed
Du kan justere lydstyrken automatisk
afhængigt af indgangssignalet eller
indholdet fra en tilsluttet enhed ved at
aktivere funktionen automatisk
lydstyrke.
Tryk på MUSIC, og hold den nede i
5 sekunder for at indstille funktionen
til aktiveret eller deaktiveret.
Funktionen automatisk lydstyrke Til
USB-indikatoren blinker to gange.
Funktionen automatisk lydstyrke Fra
USB-indikatoren blinker én gang.
Justering af niveauet af
baslyden
Tryk flere gange på AUDIO.
Kanalen ændres cyklisk på følgende
måde.
Hovedkanal  Underkanal 
Hovedkanal/underkanal
Tryk flere gange på BASS.
Niveauet af baslyden skifter cyklisk som
følger:
0  +1  0  -1  0...
Main
Udsender kun hovedkanalen.
TV-indikatoren blinker én gang.
0 (normal)
TV- og BLUETOOTH-indikatorerne blinker én
gang.
Sub
Udsender kun underkanalen.
USB-indikatoren blinker én gang.
+1 (stærk)
Alle indikatorerne blinker én gang.
22DA
\x09
-1 (svag)
TV-indikatoren blinker én gang.
Bemærk
Når indgangskilden ikke indeholder megen
baslyd, som det er tilfældet med TVprogrammer, kan baslyden fra
subwooferen være vanskelig at høre.
23DA
2
Lyt til musikken/lyden med
BLUETOOTH®-funktionen
Lytte til musik fra en
mobilenhed
Du kan lytte til musik, der er lagret på en
mobilenhed, f.eks. en smartphone eller
tablet via en trådløs forbindelse ved at
tilslutte systemet og mobilenheden med
BLUETOOTH-funktionen.
Når du opretter tilslutning til
mobilenheden med BLUETOOTHfunktionen, kan du betjene den ved
ganske enkelt at bruge den
medfølgende fjernbetjening uden at
tænde TV'et.
3
4
Lytte til musik ved parring
med en mobilenhed
1
Tryk på BLUETOOTH-knappen på
bjælkehøjttaleren, og hold den
nede i 5 sekunder.
Systemet skifter til
tilknytningstilstand, og BLUETOOTHindikatoren blinker hurtigt.
Knappen
BLUETOOTH
BLUETOOTHindikator
Hvis tilknytningen ikke udføres,
inden 5 minutter efter systemet går i
tilknytningstilstand, annulleres
tilknytningstilstanden. I dette
tilfælde skal du udføre tilknytning fra
starten.
24DA
5
6
På mobilenheden skal du søge i
systemet ved at gennemføre
tilknytningsprocessen.
En liste over de BLUETOOTHenheder, der søges efter, vises på
mobilenhedens skærmbillede.
For flere oplysninger om at tilknytte
BLUETOOTH-enheden til
mobilenheden henvises til
mobilenhedens
betjeningsvejledning.
Tilknyt systemet og
mobilenheden ved at vælge
"HT-SF200/201" fra listen på
skærmen på mobilenheden.
Hvis du bliver bedt om at angive en
adgangskode, skal du indtaste
"0000".
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på bjælkehøjttaleren
lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning mellem
systemet og mobilenheden.
Start afspilning af lyd med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra
bjælkehøjttaleren.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på 
+/– på fjernbetjeningen.
• Juster lysstyrken i skærmvinduet ved
at trykke på BASS på
fjernbetjeningen (side 22).
•  og / på
fjernbetjeningen kan bruges til
BLUETOOTH-funktionen. (Spol frem
og tilbage er også tilgængelig).
Bemærkninger
• Du kan tilknytte op til 10 BLUETOOTHenheder. Hvis en 11. BLUETOOTH-enhed
tilknyttes, bliver den tidligst tilsluttede
enhed erstattet med den nye. Hvis Sony
TV'et med BLUETOOTH-funktionen er
blevet tilknyttet, regnes det for
BLUETOOTH-enheden.
• Foretag parring for den anden og
efterfølgende mobilenheder.
1
Tips
2
• Du kan kontrollere tilslutningsstatussen
for BLUETOOTH-funktionen ved at
kontrollere statussen på BLUETOOTHindikatoren (side 8).
• Når BLUETOOTH-indgangen er valgt,
sættes systemet i tilknytningstilstand ved
kortvarigt at trykke på BLUETOOTHknappen på bjælkehøjttaleren.
• Når BLUETOOTH-indgangen ikke er valgt,
opretter systemet automatisk forbindelse
til den BLUETOOTH-enhed, den senest
blev forbundet med, ved kortvarigt at
trykke på BLUETOOTH-knappen på
bjælkehøjttaleren.
Lytte til musik fra den
parrede mobilenhed
INPUT
 +/–
3
4
5
Tænd for BLUETOOTH-funktionen
på mobilenheden.
Tryk på INPUT gentagne gange for
at vælge BLUETOOTH-indgangen,
eller tryk kortvarigt på
BLUETOOTH-knappen på
bjælkehøjttaleren.
BLUETOOTH-indikatoren blinker, og
systemet opretter automatisk
tilslutning igen til den BLUETOOTHenhed, som den sidst var tilsluttet.
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og
mobilenheden.
Start afspilning af lyd med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra
bjælkehøjttaleren.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster lysstyrken i skærmvinduet
ved at trykke på BASS på
fjernbetjeningen (side 22).
•  og / på
fjernbetjeningen kan bruges til
BLUETOOTH-funktionen. (Spol
frem og tilbage er også
tilgængelig).
BASS

/
25DA
Tænde systemet ved at
betjene BLUETOOTHenheden
Når systemet har
tilknytningsoplysninger, kan du tænde
systemet og lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed, selv når systemet
er i standbytilstand, ved at indstille
BLUETOOTH-standbytilstanden til
aktiveret.
Tryk på NIGHT, og hold den nede i
5 sekunder for at indstille funktionen
til aktiveret eller deaktiveret.
BLUETOOTH-standbytilstand aktiveret
USB-indikatoren blinker to gange.
BLUETOOTH-standbytilstand deaktiveret
USB-indikatoren blinker én gang.
Bemærk
Mens BLUETOOTH-standbytilstand er
aktiveret, øges standbystrømforbruget.
26DA
Deaktivering af
BLUETOOTH-funktionen
Du kan deaktivere BLUETOOTHfunktionen.
Tryk på og hold ,
, og – på
bjælkehøjttaleren i 10 sekunder for at
slå funktionen til eller fra.
BLUETOOTH-funktion til
USB-indikatoren blinker to gange.
BLUETOOTH-funktion fra
USB-indikatoren blinker én gang.
Bemærk
Når BLUETOOTH-funktionen er slået fra,
springes BLUETOOTH-inputtet over, når
der vælges input ved at trykke på INPUT.
Brug af de forskellige funktioner
Aktiver indstillingerne for Control for
HDMI-funktionen for TV'et og andre
enheder, der er tilsluttet TV'et.
Tip
Sådan bruges Control for
HDMI-funktionen
Tilslutning af en enhed som f.eks. et TV
eller en Blu-ray Disc-afspiller, der er
kompatibel med Control for HDMIfunktionen* ved brug af et HDMI-kabel
(medfølger ikke), giver dig mulighed for
nemt at betjene enheden ved hjælp af
en fjernbetjening til TV'et eller Blu-ray
Disc-afspilleren.
Følgende funktioner kan bruges
sammen med Control for HDMIfunktionen.
• Funktionen System Power Off
• Funktionen System Audio Control
• Audio Return Channel
• Funktionen One-Touch Play
Bemærk
Disse funktioner kan muligvis fungere med
enheder af andet fabrikat end Sony, men
der gives ingen garanti for funktionalitet.
* Control for HDMI er en standard, der
bruges af CEC (Consumer Electronics
Control) til at tillade HDMI-enheder
(High-Definition Multimedia Interface) at
styre hinanden.
Forberedelse til brug af
Control for HDMI-funktionen
Tryk på VOICE, og hold den nede i
5 sekunder for at indstille funktionen
til aktiveret eller deaktiveret.
Control for HDMI-funktionen aktiveret
USB-indikatoren blinker to gange.
Control for HDMI-funktionen deaktiveret
USB-indikatoren blinker én gang.
Hvis du aktiverer funktionen Control for
HDMI ("BRAVIA" sync), når du bruger et TV,
der er produceret af Sony, aktiveres
systemets Control for HDMI-funktion også
automatisk.
Funktion til slukning af
systemet
Når du slukker TV'et, slukkes systemet
også automatisk.
Funktionen Kontrol af
systemlyd
Hvis du tænder systemet, mens du ser
TV, udsendes lyden fra TV'et gennem
systemets højttalere. Lydstyrken på
systemet kan justeres ved brug af TV'ets
fjernbetjening.
Hvis TV-lyden blev udsendt gennem
systemets højttalere, sidste gang du så
TV, tændes systemet automatisk, når du
tænder TV'et igen.
Det er også muligt at bruge TV-menuen
til betjening. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til TV'et.
Bemærkninger
• Tallene for systemets lydstyrkeniveau
vises på TV-skærmen, afhængigt af TV'et.
• Afhængig af indstillingerne på TV'et er
funktionen System Audio Control
muligvis ikke tilgængelig. Yderligere
oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
Audio Return Channel
Hvis systemet er tilsluttet TV'ets HDMI
IN-stik, der er kompatibelt med Audio
Return Channel (ARC), kan du lytte til
TV-lyd fra systemets højttalere uden at
tilslutte et optisk digitalt kabel.
27DA
Bemærk
Hvis TV'et ikke er kompatibelt med Audio
Return Channel (ARC), skal det optisk
digitale kabel (medfølger) tilsluttes (se i
den medfølgende installationsvejledning).
Funktionen Afspilning med
et enkelt tryk
Når du afspiller indhold på en enhed
(Blu-ray Disc-afspiller, "PlayStation®4"
osv.), der er tilsluttet TV'et, tændes
systemet og TV'et automatisk,
systemets indgangssignal skifter til
"TV"-indgangen, og lyden udsendes fra
systemets højttalere.
Bemærkninger
• Hvis TV-lyden blev udsendt fra TV'ets
højttalere, sidste gang du så TV, tændes
systemet ikke, og lyden og billedet
udsendes fra TV'et, selv hvis du afspiller
indhold på enheden.
• Afhængigt af TV'et afspilles begyndelsen
af indholdet muligvis ikke korrekt.
Brug af "BRAVIA" Syncfunktionen
Udover funktionen Control for HDMI kan
du også bruge følgende funktioner på
enheder, der er kompatible med
"BRAVIA"-sync-funktionen.
• Lydtilstand/Scene Select-funktion
• Styring af hjemmebiograf
Bemærk
Disse funktioner er Sony's egne funktioner.
Denne funktion kan ikke bruges med
produkter af andet fabrikat end Sony.
Lydtilstand/Scene Selectfunktion
Systemets lydtilstand skifter automatisk
i henhold til indstillingerne for
funktionen Scene Select eller lydtilstand
på TV'et. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
Indstil lydtilstanden til "AUTO SOUND"
(side 21).
Funktionen Home Theatre
Control
Hvis der bruges et TV, der er
kompatibelt med funktionen Home
Theatre Control, kan indstilling af
systemet, indstilling af
lydtilstandsindstillinger, indgangsskift
osv. udføres uden at skifte TVindgangen.
Denne funktion kan bruges, når TV'et er
tilsluttet til internettet. Yderligere
oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
28DA
Bemærkninger om
HDMI-tilslutninger
• Brug et godkendt HDMI-kabel.
• Vi anbefaler, at du bruger et Sony High
Speed HDMI-kabel med Ethernet med
kabeltypelogoet.
• Brug af et HDMI-DVIkonverteringskabel anbefales ikke.
• Lydsignaler (samplingfrekvens,
bitlængde osv.), der udsendes fra et
HDMI-stik, kan blive undertrykt af den
tilsluttede enhed.
Spare på strømforbrug
Du skal ændre følgende indstillinger for
at bruge systemet og samtidig spare på
strømforbruget.
Sluk for systemet ved at
registrere
anvendelsestilstanden
Når du har indstillet den automatiske
standbytilstand, skifter systemet til
standbytilstand automatisk, når du ikke
betjener systemet i ca. 20 minutter, og
systemet ikke modtager et
indgangssignal.
Tryk på CINEMA, og hold den nede i
5 sekunder for at indstille funktionen
til aktiveret eller deaktiveret.
Automatisk standby aktiveret
USB-indikatoren blinker to gange.
Automatisk standby deaktiveret
USB-indikatoren blinker én gang.
Spare på strømforbrug i
standbytilstand
For at spare strøm i standbytilstand skal
du deaktivere BLUETOOTHstandbytilstanden (side 26) og Control
for HDMI-funktionen (side 27).
De er som standardindstilling aktiveret.
29DA
Systemet slukkes, når TV'et
slukkes.
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen, kan du i
første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge
at løse problemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Tænd/sluk
Systemet starter ikke.
 Sørg for, at vekselstrømsledningen
(netledningen) og AC-adapteren er
sat korrekt i.
 Tag vekselstrømsledningen ud af
stikkontakten, og sæt den i igen efter
nogle minutter.
Systemet slukkes automatisk.
 Den automatiske standbyfunktion er
aktiv. Indstil den automatisk
standbyfunktion til deaktiveret
(side 29).
Systemet tændes ikke, heller ikke
når TV'et tændes.
 Aktiver funktionen Control for HDMI
på (side 27). TV'et skal understøtte
funktionen Control for HDMI.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
 Undersøg TV'ets
højttalerindstillinger. Systemet
synkroniseres med TV'ets
højttalerindstillinger. Yderligere
oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
 Hvis lyden blev udsendt fra TV'ets
højttalere sidste gang, tændes
systemet ikke, heller ikke selvom
TV'et tændes.
30DA
 Kontroller indstillingen for funktionen
Control for HDMI (side 27). Når
funktionen Control for HDMI er
aktiveret, og systemets input er TVindgangen, slukker systemet
automatisk, når du slukker for TV'et.
Systemet slukkes ikke, heller ikke
når TV'et slukkes.
 Kontroller indstillingen for funktionen
Control for HDMI (side 27). Når du
slukker for TV'et, slukker enheden
kun automatisk, hvis systemets input
er TV-indgangen. TV'et skal
understøtte funktionen Control for
HDMI. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
Billede
Der udsendes intet billede, eller
billedet udsendes ikke korrekt.
 Vælg den rette indgang (side 18).
 Hvis der ikke er noget billede, når der
er valgt TV-indgang, kan du vælge
den ønskede TV-kanal ved at bruge
TV'ets fjernbetjening.
 Tag HDMI-kablet ud, og sæt det i
igen. Sørg for, at kablet er sat helt ind.
Lyd
Der udsendes ingen TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller typen og tilslutningen af
HDMI-kablet eller det optisk digitale
kabel, der er tilsluttet systemet og
TV'et (se i den medfølgende
installationsvejledning).
 Frakobl kablerne, der er tilsluttet
mellem TV'et og systemet, og tilslut
dem derefter igen med et fast tryk.
Frakobl vekselstrømsledningerne
(netledninger) til TV'et og systemet
fra stikkontakten, og tilslut dem
derefter igen.
 Når systemet og TV'et er forbundet
med et HDMI-kabel, skal du
kontrollere følgende.
– HDMI-stikket på det tilsluttede TV er
stik er benævnt "ARC".
– Funktionen Control for HDMI for
TV'et er aktiveret.
– På systemet er funktionen Control
for HDMI aktiveret (side 27).
 Hvis dit TV ikke er kompatibelt med
Audio Return Channel, skal du tilslutte
det optisk digitale kabel (medfølger)
(se i den medfølgende
installationsvejledning). Hvis TV'et
ikke er kompatibelt med ARC (Audio
Return Channel), udsendes der ikke
lyd fra systemet, heller ikke selvom
systemet er tilsluttet TV'ets HDMI INstik.
 Hvis lyden fra den enhed, som er
sluttet til det optiske indgangsstik på
TV'et, ikke udsendes, skal du prøve
følgende.
– Tilslut kabelboksen eller
satellitboksen direkte til TV IN
(OPTICAL)-stikket på systemet.
 Tryk på INPUT flere gange for at vælge
TV-indgangen (side 18).
 Skru op for lydstyrken på TV'et, eller
annuller funktionen til afbrydelse af
lyd.
 Afhængig af den rækkefølge, du
opretter forbindelse til TV'et og
systemet, kan lyden på systemet være
slået fra. Hvis dette sker, skal du først
tænde TV'et og derefter systemet.
 Indstil højttalerindstillingen på TV'et
(BRAVIA) til Audio System. Se
betjeningsvejledningen til dit TV for at
få oplysninger om, hvordan du
indstiller det.
 Kontroller TV'ets lydudgang. Se i
betjeningsvejledningen til TV'et
vedrørende TV-indstillinger.
 Systemet understøtter Dolby Digitalog PCM-lydformater (side 36). Når du
afspiller et ikke-understøttet format,
skal du indstille den digitale
lydudgang på TV'et (BRAVIA) til "PCM".
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
Lyden udsendes fra både systemet
og TV'et.
 Skru ned for lyden på systemet eller
TV'et.
Der kan ikke høres nogen lyd eller
kun en meget svag lyd fra den
enhed, der er tilsluttet systemet.
 Tryk på  +, og kontroller
lydstyrkeniveauet (side 11).
 Tryk på  eller  + for at annullere
funktionen til afbrydelse af lyd
(side 11).
 Kontroller, at indgangskilden er valgt
korrekt. Du bør prøve andre
indgangskilder ved at trykke på
knappen INPUT flere gange (side 18).
 Kontroller, at alle kabler og ledninger i
systemet og den tilsluttede enhed er
sat helt ind i stikkene.
 Hvis den tilsluttede enhed
understøtter upsampling-funktionen,
skal du slukke den.
Surroundeffekten kan ikke opnås.
 Afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen for lydtilstanden fungerer
behandlingen af surroundlyd måske
ikke effektivt. Surroundeffekten kan
være meget diskret, afhængigt af
programmet eller disken.
 Hvis der skal afspilles multikanalslyd,
skal du kontrollere indstillingen for
den digitale lydudgang på den enhed,
der er tilsluttet systemet. Se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
den tilsluttede enhed, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Subwoofer
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra subwooferen.
 Tryk på BASS gentagne gange for at
justere niveauet for baslyden (side 22).
31DA
 Hvis indgangskilderne indeholder
meget små baslydskomponenter
(f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden
fra subwooferen være svær at høre.
Afspil den indbyggede
demonstrationsmusik ved at følge
nedenstående trin, og kontroller, at
lyden udsendes fra subwooferen.
 Tryk og hold
på
bjælkehøjttaleren i 5 sekunder.
Den indbyggede
demonstrationsmusik spilles.
 Tryk på
igen.
Den indbyggede
demonstrationsmusik annulleres,
og systemet vender tilbage til den
forrige status.
 Indstil nattilstand til deaktiveret. Du
finder flere oplysninger i "Lytte til
tydelig lyd ved lav lydstyrke ved
midnat (NIGHT)" (side 21).
 Subwooferen findes på undersiden af
bjælkehøjttaleren. Pas på ikke at
ramme dele af subwooferen.
Tilslutning af USB-enhed
USB-enheden genkendes ikke.
 Prøv følgende:
 Sluk systemet.
 Fjern og tilslut USB-enheden igen.
 Tænd systemet.
 Kontroller, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til (USB)-porten (side 19).
 Kontroller, om USB-enheden eller et
kabel er beskadiget.
 Kontroller, at USB-enheden er tændt.
 Hvis USB-enheden er tilsluttet via en
USB-hub, skal du frakoble den og
tilslutte USB-enheden direkte til
systemet.
Tilslutning af mobilenhed
BLUETOOTH-tilslutning kan ikke
fuldføres.
 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren
på bjælkehøjttaleren lyser (side 7).
32DA
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal tilsluttes, er tændt, og at
BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
 Anbring BLUETOOTH-enheden tæt på
systemet.
 Par dette system og BLUETOOTHenheden igen. Det kan være
nødvendigt at annullere parringen
med dette system ved brug af din
BLUETOOTH-enhed først.
 Hvis BLUETOOTH-funktionen er
deaktiveret, skal du aktivere den
(side 26).
Parring kan ikke udføres.
 Anbring BLUETOOTH-enheden tæt på
systemet.
 Sørg for, at dette system ikke
modtager interferens fra en enhed på
et trådløst lokalnetværk, andre
trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en
mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed,
der skaber elektromagnetiske bølger i
nærheden, skal du flytte enheden væk
fra dette system.
 Tilknytning er måske ikke mulig, hvis der
er andre BLUETOOTH-enheder omkring
systemet. I dette tilfælde skal du slukke
for de andre BLUETOOTH-enheder.
Der udsendes ingen lyd fra den
tilsluttede BLUETOOTH-mobilenhed
fra systemet.
 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren
på bjælkehøjttaleren lyser (side 7).
 Anbring BLUETOOTH-enheden tæt på
systemet.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, f.eks. en
trådløs LAN-enhed, andre
BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte enheden væk fra dette system.
 Flyt USB 3.0-enheden og dens kabel
væk fra dette system.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og
BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette
system væk fra forhindringen.
 Hvis systemet er installeret under
TV'et, skal du flytte systemet væk fra
TV'et.
 Placer den tilsluttede BLUETOOTHenhed på en anden måde.
 Skift den trådløse LAN-frekvens for en
trådløs LAN-router eller PC i
nærheden til 5 GHz-båndet.
 Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Lyden er ikke synkroniseret med
billedet.
 Når du ser film, hører du måske lyden
med en lille forsinkelse i forhold til
billedet.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen til dette system
fungerer ikke.
 Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på
bjælkehøjttaleren (side 7).
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og
systemet.
 Udskift begge batterier i
fjernbetjeningen med nye, hvis de er
svage.
 Kontroller, at du trykker på den rigtige
knap på fjernbetjeningen (side 11).
TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Installer bjælkehøjttaleren, så den
ikke blokerer
fjernbetjeningssensoren på TV'et.
 Dette problem kan blive løst ved at
aktivere IR-Repeater-funktionen
(side 17).
Andet
Funktionen Control for HDMI virker
ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen til systemet
(se i den medfølgende
installationsvejledning).
 Aktiver funktionen Control for HDMI på
TV'et. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
 Vent et øjeblik, og prøv derefter igen.
Hvis du frakobler systemet, vil det
tage noget tid, før der kan udføre
handlinger. Vent i mindst
15 sekunder, og prøv derefter igen.
 Kontroller, at de enheder, der er
tilsluttet systemet, understøtter
funktionen Control for HDMI.
 Aktiver funktionen Control for HDMI
på de enheder, der er tilsluttet
systemet. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen til
enheden.
 Typen og antallet af enheder, som kan
kontrolleres med funktionen Control
for HDMI, er begrænset af HDMI CECstandarden på følgende måde:
– Optagelsesenheder (Blu-ray Discoptager, DVD-optager osv.): Op til 3
enheder
– Afspilningsenheder (Blu-ray Discafspiller, DVD-afspiller osv.): Op til 3
enheder
– Tuner-relaterede enheder: op til 4
enheder
– Lydsystem (modtager/
hovedtelefon): Op til 1 enhed
(bruges af dette system)
Alle indikatorer på
bjælkehøjttaleren blinker i
10 sekunder, og systemet slukkes.
 Beskyttelsesfunktionen er aktiveret.
Tag vekselstrømsledningen ud, og
kontroller nedenstående elementer.
– Sørg for, at ventilationshullerne på
bjælkehøjttaleren ikke er dækket,
og tænd systemet efter et øjeblik.
– Når systemet bruger USBtilslutningen, skal du fjerne USBenheden og tænde systemet. Hvis
systemet fungerer korrekt, overstiger
strømstyrken på den tilsluttede USBenhed den maksimale udgangsstrøm
fra systemet på 500 mA, eller der kan
være noget i vejen med USB-enheden.
33DA
Sensorerne på TV'et fungerer ikke
korrekt.
 Bjælkehøjttaleren kan blokere nogle
sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren),
fjernbetjeningsreceiveren på dit TV
eller emitteren til 3D-briller (infrarød
transmission) på et 3D-TV, der
understøtter de infrarøde 3D-briller
eller trådløs kommunikation. Flyt
bjælkehøjttaleren væk fra TV'et inden
for et område, der tillader disse dele
at fungere korrekt. Se i
betjeningsvejledningen til TV'et
angående placeringen af sensorerne
og fjernbetjeningsreceiveren.
Systemet fungerer ikke korrekt.
 Systemet kan være i demo-tilstand.
Annuller demotilstand ved at nulstille
systemet. Tryk på og hold –
(lydstyrke) og  (effekt) nede på
bjælkehøjttaleren i mere end
5 sekunder (side 34).
Når du skifter til TV-indgang fra
USB-indgang ved at trykke på
INPUT, vises meddelelsen.
* Dette skærmbillede er et eksempel på
engelsk.
 Vælg TV-programmet ved brug af
TV'ets fjernbetjening.
34DA
Nulstilling af systemet
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du nulstille systemet på
følgende måde.
1
2
3
Tryk på og hold – (lydstyrke) og 
(effekt) nede på bjælkehøjttaleren
i mere end 5 sekunder.
Alle indikatorer på
bjælkehøjttaleren blinker 3 gange,
og indstillingerne vender tilbage til
deres indledende status.
Tag stikket til
vekselstrømsledningen ud.
Sæt vekselstrømsledningen i, og
tryk derefter på  for at tænde
systemet.
Tip
Standardindstillingerne er understreget på
de enkelte funktionsbeskrivelser.
1)
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Forstærkerafsnit
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R: 20 W + 20 W (ved
4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
POWER OUTPUT (reference)
Front L/Front R-højttaler: 25 W (pr.
kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
Subwoofer: 30 W (ved 4 ohm, 100 Hz)
Indgange
TV IN (OPTICAL)
USB
Udgange
HDMI OUT (TV (ARC))
USB-afsnit
(USB)-port:
Type A (til tilslutning af USBhukommelse)
BLUETOOTH-afsnit
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 4.2
Output
BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 1
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 25 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz2,4835 GHz)
Maksimal udgangseffekt
≤ 6 dBm
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Understøttet codec3)
SBC4)
Transmissionsområde (A2DP)
20-20.000 Hz (samplingfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
Det faktiske område vil variere afhængigt
af faktorer som forhindringer mellem
enheder, magnetiske bølger omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af
trådløs telefon, modtagelsessensitivitet,
operativsystemet, softwareprogrammer
osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angiver
formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
3)
Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4)
Forkortelse for Subband Codec
(underbånds-codec)
Højttaler
Højttalersystem
2-vejs højttalersystem med 3 drivere
og basrefleks
Højttaler
Front L/Front R-højttaler: 46 mm
keglemembran
Subwoofer: 70 mm keglemembran
Generelt
Strømkrav
DC 19,5 V (ved brug af den
medfølgende AC-adapter tilsluttet til
strømforsyning med 100-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz)
Strømforbrug
On: 25 W
Standbytilstand: 0,5 W eller mindre
(strømsparetilstand)
(Når Control for HDMI-funktion og
BLUETOOTH-standbytilstand er
indstillet til Fra)
Standbytilstand: 2 W eller mindre*
(Når Control for HDMI-funktion og
BLUETOOTH-standbytilstand er
indstillet til Til)
* Systemet skifter automatisk til
strømsparetilstand, når der ikke er
nogen HDMI-tilslutning og ingen
BLUETOOTH-tilknytningshistorik.
Mål* (ca.) (b/h/d)
580 mm × 64 mm × 95 mm
* Uden fremstikkende dele
Vægt (ca.)
2,3 kg
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
35DA
Filtyper, der kan afspilles
(USB-indgang)
Codec
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Bemærkninger
• Nogle filer kan måske ikke afspilles. Det
afhænger af filformatet, filkodningen
eller optagekvaliteten.
• Nogle filer, der er redigeret på en PC, kan
muligvis ikke afspilles.
• Systemet kan ikke afspille kodede filer,
f.eks. DRM og Lossless.
• Systemet kan genkende følgende filer
eller mapper på USB-enheder:
– mappestier op til 128 tegn til FAT16/32
eller 124 tegn til NTFS
– op til 200 mapper (herunder tom
mappe og rodmappe)
– op til 200 lydfiler/-mapper i hver mappe
• Nogle USB-enheder virker måske ikke på
dette system.
• Systemet kan genkende MSC (Mass
Storage Class).
36DA
Understøttede
indgangslydformater
(TV-indgang)
Lydformater, der understøttes af dette
system, er følgende.
• Dolby Digital
• Lineær PCM 2ch
Om BLUETOOTHkommunikation
• BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for en afstand af ca. 10 meter
(uhindret) fra hinanden. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret et
trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne, der
er i brug
– Steder, hvor der findes andre
elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden af
en enhed med trådløst LAN, kan der
forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere i
lavere dataoverførselshastigheder,
støj eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du
prøve følgende løsninger:
– Brug dette system mindst 10 meter
væk fra den trådløse LAN-enhed.
– Sluk for strømmen til den trådløse
LAN-enhed, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for
10 meter.
– Installer dette system og
BLUETOOTH-enheden så tæt på
hinanden som muligt.
• De radiobølger, der udsendes af dette
system, kan forstyrre driften af
medicinsk udstyr. Da denne
interferens kan resultere i fejlfunktion,
skal du altid slukke for strømmen på
dette system og BLUETOOTHenheden på følgende placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer og på alle
steder, hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationen for at
garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du foretager kommunikation ved
brug af BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab,
som er resultat af
informationslækager under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde de
BLUETOOTH-specifikationer, som er
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og
de skal være certificeret til
overholdelse. Men selvom en enhed
overholder BLUETOOTHspecifikationerne, kan der være
situationer, hvor egenskaberne eller
specifikationerne i BLUETOOTHenheden gør det umuligt at oprette
forbindelse eller kan resultere i andre
kontrolmetoder, visning eller
betjening.
• Der kan forekomme støj eller lyden
kan blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet
dette system, kommunikationsmiljøet
eller omgivende forhold.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål, eller hvis der
opstår problemer med systemet.
37DA
Forholdsregler
Sikkerhed
• Hvis der kommer væske eller faste
genstande ned i systemet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det
kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før
det bruges igen.
• Undlad at træde op på bjælkehøjttaleren,
da du kan falde ned og gøre skade på dig
selv eller systemet.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af systemet, at
driftsspændingen stemmer overens med
den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen nederst på
bjælkehøjttaleren.
• Hvis du ikke skal anvende systemet i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og
kan kun sættes i vægstikket på én måde.
Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i
stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
• Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Om opbygning af varme
Selvom systemet bliver varmt under drift,
er dette ikke en fejl.
Hvis du uafbrudt anvender dette system
ved høj lydstyrke, kan temperaturen på
bagsiden og bunden stige betragteligt.
Lad være med at berøre systemet, så du
ikke brænder dig.
Om placering
• Anbring systemet på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge systemets levetid.
• Anbring ikke systemet på et sted i
nærheden af varmekilder eller på et sted
38DA
med direkte sollys, meget støv eller
mekaniske vibrationer.
• Placer ikke nogen genstande oven på
bjælkehøjttaleren.
• Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. I dette
tilfælde skal systemet flyttes væk fra
TV'et, videobåndoptageren eller
kassetteafspilleren.
• Vær forsigtig ved placering af systemet
på en overflade, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der kan
opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
• Pas på ikke at slå dig på hjørnerne af
bjælkehøjttaleren.
• Når du installerer en bjælkehøjttaler, skal
du sørge for ikke at beskadige
subwooferen i bunden af
bjælkehøjttaleren.
Om betjening
Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge
for at slukke systemet og tage stikket ud.
Hvis der opstår farveforstyrrelser
på en TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser på
visse typer TV.
• Hvis du observerer farveforstyrrelser...
Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til
30 minutter.
• Hvis farveforstyrrelserne observeres
igen...
Anbring systemet længere væk fra TV'et.
Rengøring
Rengør systemet med en blød, tør klud. Du
må ikke bruge skuresvampe, skurepulver
eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer
vedrørende dit system, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Copyrights og varemærker
Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
Dette system anvender Dolby* Digital.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer er
registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive
ejere.
Systemet har teknologien High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) integreret.
Termerne HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og
andre lande.
"BRAVIA"-logoet er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"ClearAudio+" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"PlayStation" er et registreret varemærke
eller varemærker tilhørende Sony
Interactive Entertainment Inc.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt er beskyttet af visse
intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende Microsoft Corporation. Brug
eller distribution af sådan teknologi uden
for dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft eller et autoriseret Microsoftdatterselskab.
39DA
Kaiutinpalkki
VAROITUS
Nimilaatta on kaiutinpalkin pohjassa.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Verkkolaite
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla
vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle
(esimerkiksi palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta
vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Verkkolaitetta ei ole irrotettu
verkkovirrasta niin kauan kuin se on
liitetty pistorasiaan, vaikka itse laitteen
virta olisi katkaistu.
Verkkolaite irrotetaan
verkkovirtalähteestä poistamalla
verkkolaitteen pistoke pistorasiasta.
Verkkolaite tulee siksi kytkeä helposti
käsiteltävään pistorasiaan. Jos
verkkolaite toimii tavallisesta
poikkeavalla tavalla, irrota se
pistorasiasta välittömästi.
HUOMIO
Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan
väärän tyyppiseen.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä
laitteita kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Vain sisäkäyttöön.
Suositellut kaapelit
Isäntätietokoneiden ja/tai
oheislaitteiden liittämiseen on
käytettävä asianmukaisesti suojattuja ja
maadoitettuja kaapeleita ja johtoja.
2FI
Verkkolaitteen mallinumeron ja
sarjanumeron sisältävät tarrat ovat
verkkolaitteen pohjassa.
Euroopassa asuvat asiakkaat
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja tai
valmistuttaja on Sony Corporation.
EU:n maahantuoja: Sony Europe Limited
EU-maahantuontia tai EU:n tuotteen
vaatimustenmukaisuutta koskevissa
asioissa valmistajan valtuutettu
edustaja on Sony Belgia, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation ilmoittaa täten, että
tämä laite vastaa direktiivin 2014/53/EU
määräyksiä.
Teksti
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
on kokonaisuudessaan saatavilla
oheisella verkkosivulla:
http://www.compliance.sony.de/
Tämän laitteen on testeissä todettu
täyttävän EMC-direktiivin määräykset,
kun käytössä on enintään kolmen
metrin pituinen liitäntäkaapeli.
Käytöstä
poistettujen
akkujen,
paristojen sekä
sähkö- ja
elektroniikkalaitt
eiden
hävittäminen (koskee Euroopan
unionia sekä muita maita, joissa
on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai
pakkauksessa oleva symboli ilmaisee,
että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa
tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä
kemiallisen merkin kanssa. Lyijyn
kemiallinen merkki (Pb) on lisätty, jos
paristo/akku sisältää enemmän kuin
0,004 % lyijyä. Huolehtimalla akkujen/
paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita voi aiheutua akun/
pariston epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos
tuotteen turvallisuus, toimivuus tai
tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää
akkua, akun vaihto on annettava
koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Voit varmistaa akun/
pariston asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän päätyttyä
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Jos kyse on muista
akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa
annetaan ohjeet akun turvalliseen
irrottamiseen. Toimita akku/paristo
käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän
tuotteen tai akun kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote tai akku on ostettu.
3FI
Eri toimintojen käyttäminen
Sisällys
Tietoja tästä käyttöohjeesta ......... 4
Pakkauksen sisältö ........................ 5
Järjestelmän käyttötavat ............... 6
Osat ja painikkeet ..........................7
Television liittäminen
Television
Aloitusopas
liittäminen HDMI-  (erillinen
kaapelilla
asiakirja)
Sonyn television yhdistäminen
langattomasti BLUETOOTH
-toiminnolla ............................ 13
Kaiutinpalkin asentaminen
seinälle ................................... 15
Kun television
kauko-ohjain ei toimi ............ 17
Äänen kuunteleminen
Television ja muiden laitteiden
kuunteleminen ...................... 18
USB-laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen ........ 19
Äänitehosteen
valitseminen
Äänen säätäminen ....................... 21
Musiikin/äänen
kuunteleminen BLUETOOTH®toiminnolla
Mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen ........23
Järjestelmän käynnistäminen
BLUETOOTH-laitteesta ...........25
BLUETOOTH-toiminnon
poistaminen käytöstä ............25
4FI
Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen .......................... 26
"BRAVIA" Sync -toiminnon
käyttäminen ...........................27
Huomautuksia
HDMI-liitännöistä .................. 28
Virransäästö ................................ 28
Vianmääritys
Vianmääritys ............................... 29
Järjestelmän palauttaminen ........33
Lisätietoja
Tekniset tiedot ............................ 34
Toistettavat tiedostotyypit
(USB-tulo) .............................. 35
Tuetut tuloäänimuodot
(TV-tulo) ................................ 35
Tietoja BLUETOOTHtiedonsiirrosta ....................... 36
Varotoimet ...................................37
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa viitataan
kauko-ohjaimessa oleviin painikkeisiin.
• Osa kuvista on havainnollistavia
piirroksia, jotka saattavat poiketa
todellisista tuotteista.
• Oletusasetukset on alleviivattu kunkin
toiminnon kuvauksessa.
• Pehmustetyynyt seinäasennukseen (2)
Pakkauksen sisältö
• Kaiutinpalkki (1)
• SEINÄASENNUSPOHJA (1)
• Kauko-ohjain (1)
• Aloitusopas
• R03 (AAA-koko) -paristo (2)
• Käyttöohje
• Optinen digitaalikaapeli (1)
• Verkkolaite (1)
• Verkkovirtajohto (1)
5FI
Järjestelmän käyttötavat
”Television ja muiden laitteiden
kuunteleminen” (sivu 18)
Blu-ray Disc™ -soitin,
kaapeli- tai satelliittiviritin jne.
Television liittäminen
(perehdy aloitusoppaaseen
(erillinen asiakirja))
”Sonyn television
yhdistäminen
langattomasti
BLUETOOTHtoiminnolla” (sivu 13)
”Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen” (sivu 26)
”"BRAVIA" Sync -toiminnon
käyttäminen” (sivu 27)
”USB-laitteessa
olevan musiikin
kuunteleminen”
(sivu 19)
”Mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen”
(sivu 23)
6FI
Osat ja painikkeet
Kuvissa ei ole yksityiskohtaisia tietoja.
Kaiutinpalkki
Edestä
 Kauko-ohjaimen tunnistin
Voit käyttää järjestelmää
suuntaamalla kauko-ohjaimen
kauko-ohjaimen tunnistinta kohti.
  (virta) -painike
 +/– (äänenvoimakkuus)
-painikkeet
 Ilmaisimet
Lisätietoja on kohdassa ”Tietoja
kaiutinpalkin ilmaisimista” (sivu 8).
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.

(tulon valinta)
-painike (sivu 18)
 BLUETOOTH -painike (sivu 23)
7FI
Tietoja kaiutinpalkin ilmaisimista
Kaiutinpalkin vilkkuvat ja palavat ilmaisimet osoittavat tulon tai syöttölaitteen tilan.
Ilmaisimet
Tila
• Palaa: TV-tulo on valittuna.
• Palaa sinisenä: BLUETOOTH-yhteys on muodostettu (BLUETOOTH-tulo on
valittuna).
• Vilkkuu nopeasti sinisenä (noin kahdesti sekunnissa): pariliitoksen
valmiustilassa.
• Vilkkuu hitaasti sinisenä (noin kerran sekunnissa): BLUETOOTH-yhteyden
muodostamista yritettäessä.
• Palaa: USB-tulo on valittuna.
• Välähtää kaksi kertaa: toistotilaa vaihdettaessa.
• Välähtää kolme kertaa nopeasti ja sitten vilkkuu hitaasti toistuvasti:
tukematonta laitetta yhdistettäessä.
• Vilkkuu toistuvasti: yhdistetyn USB-laitteen tietoja luettaessa.
• Palavat: Järjestelmä on yhdistetty televisioon BLUETOOTHtoiminnolla (TV-tulo on valittu).
Ilmaisimet välähtävät toimintoasetusta käyttöön otettaessa ja käytöstä
poistettaessa sekä kauko-ohjainta käytettäessä.
Ilmaisimet
Tila
• Välähtää kaksi kertaa: jokin seuraavista asetuksista on otettu käyttöön.
– Yötila (sivu 21)
– Puhetila (sivu 21)
• Välähtää kerran: äänikanavaksi on asetettu Main (sivu 22), äänitila on valittu
(sivu 21) tai jokin seuraavista toiminnoista on poistettu käytöstä.
– Yötila (sivu 21)
– Puhetila (sivu 21)
• Välähtää kaksi kertaa: jokin seuraavista asetuksista on otettu käyttöön.
– Dolby DRC (sivu 22)
– Control for HDMI (sivu 26)
– BLUETOOTH-valmiustila (sivu 25)
– BLUETOOTH-toiminto (sivu 25)
– automaattinen valmiustila (sivu 28)
– IR-toistin (sivu 17)
– automaattinen äänenvoimakkuus (sivu 22)
– Seinäasennustila (sivu 15)
• Välähtää kerran: äänikanavaksi on asetettu Sub (sivu 22) tai jokin seuraavista
toiminnoista on poistettu käytöstä.
– Dolby DRC (sivu 22)
– Control for HDMI (sivu 26)
– BLUETOOTH-valmiustila (sivu 25)
– BLUETOOTH-toiminto (sivu 25)
– automaattinen valmiustila (sivu 28)
– IR-toistin (sivu 17)
– Automaattinen äänenvoimakkuus (sivu 22)
– Seinäasennustila (sivu 15)
8FI
Ilmaisimet
Tila
• Välähtävät kaksi kertaa: Toiminto, joka yhdistää järjestelmän
televisioon BLUETOOTH-toiminnolla, on käytössä (sivu 13).
• Välähtävät kerran: Toiminto, joka yhdistää järjestelmän televisioon
BLUETOOTH-toiminnolla, ei ole käytössä (sivu 13).
• Välähtävät kerran: äänikanavaksi on asetettu Main/Sub (sivu 22).
• Vilkkuvat nopeasti (noin kahdesti sekunnissa): suojaustoiminto on
käytössä (sivu 32).
• Vilkkuvat hitaasti (noin kerran sekunnissa): automaattinen
valmiustilatoiminto siirtää järjestelmän valmiustilaan (sivu 28).
Merkkivalot vilkkuvat äänenvoimakkuutta säädettäessä.
Ilmaisimet
Tila
• Välähtää kerran: Äänenvoimakkuus on pieni (1–20). / Bassoäänten
äänenvoimakkuus on asetettu arvoon -1 (vaimea) (sivu 22).
• Välähtävät kerran: Äänenvoimakkuus on normaali (21–40). /
Bassoäänten äänenvoimakkuus on asetettu arvoon 0 (normaali)
(sivu 22).
• Välähtävät kerran: Äänenvoimakkuus on suuri (41–49). /
Bassoäänten äänenvoimakkuus on asetettu arvoon +1 (voimakas)
(sivu 22).
• Vilkkuu toistuvasti: ääni on mykistetty.
• Välähtävät kaksi kertaa: Äänenvoimakkuus on asetettu enimmäis- tai
vähimmäisarvoon.
Vihje
Voit poistaa ilmaisimet käytöstä painamalla AUTO SOUND -painiketta viiden sekunnin ajan.
Kun käytät järjestelmää, kulloiseenkin toimintoon liittyvät ilmaisimet palavat tai vilkkuvat,
vaikka ilmaisimet olisi poistettu käytöstä AUTO SOUND -painikkeella.
9FI
Takaa
 DC IN -liitäntä
 HDMI OUT (TV (ARC)) -liitäntä
Liitä HDMI-kaapelilla televisio,
jossa on HDMI-tuloliitäntä.
Järjestelmä on ARC (Audio Return
Channel) -yhteensopiva. ARC
on toiminto, joka lähettää
television äänen järjestelmään tai
muuhun AV-laitteeseen
television HDMI-liitännästä.
 TV IN (OPTICAL) -liitäntä

(USB) -liitäntä (sivu 19)
 IR-toistin (sivu 17)
Siirtää television kauko-ohjaimen
kauko-ohjainsignaalin
televisioon.
 Bassokaiutin
10FI
Kauko-ohjain
Joidenkin painikkeiden toiminnot
vaihtelevat sen mukaan, kuinka kauan
painiketta painetaan. Alla olevat
kuvakkeet osoittavat, kuinka kauan
painiketta on painettava.
• : paina painiketta.
•
: paina painiketta viiden sekunnin
ajan.
 INPUT (sivu 18)
Valitsee toistolähteen. Kun painat
INPUT-painiketta kerran, valitun tulon
ilmaisin välähtää.
Valitse haluamasi laite painamalla
INPUT-painiketta uudelleen.
Tulo vaihtuu jokaisella INPUTpainikkeen painalluksella seuraavasti:
TV-tulo BLUETOOTH-tulo  USBtulo
 AUTO SOUND
: valitsee AUTO SOUND
-äänitehosteen. (sivu 21)
: ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä kaiutinpalkin ilmaisimet.
(sivu 8)
 CINEMA
: valitsee CINEMA-äänitehosteen.
(sivu 21)
: ottaa automaattisen
valmiustilatoiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä. (sivu 28)
 VOICE
: ottaa äänitilan käyttöön tai
poistaa sen käytöstä. (sivu 21)
: ottaa Control for HDMI
-toiminnon käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. (sivu 26)
  (äänenvoimakkuus) +*/–
Säätää äänenvoimakkuutta.
 BASS
: säätää bassoäänten
äänenvoimakkuutta. (sivu 22)
: ottaa seinäasennustilan
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
(sivu 15)
 PLAY MODE (sivu 19)
Valitsee USB-toiston toistotilan.
 / (sivu 19)
Valitse TV-näytön sisältöä USBtoistoa varten.
11FI
 / (edellinen/seuraava)
(sivu 19, 23)
Voit siirtyä edellisen tai seuraavan
tiedoston alkuun painamalla
painiketta lyhyesti.
Voit etsiä taakse- tai eteenpäin
(siirto taakse- tai eteenpäin)
painamalla painiketta jonkin aikaa.
  (virta)
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.
 STANDARD
: valitsee STANDARDäänitehosteen. (sivu 21)
: ottaa IR-toistintoiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
(sivu 17)
 MUSIC (sivu 21)
: valitsee MUSIC-äänitehosteen.
(sivu 21)
: ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä toiminnon, joka säätää
äänenvoimakkuutta
automaattisesti. (sivu 22)
 NIGHT
: ottaa yötilan käyttöön tai
poistaa sen käytöstä. (sivu 21)
: ottaa BLUETOOTHvalmiustilan käyttöön tai poistaa
sen käytöstä. (sivu 25)
  (mykistys)
poistaa äänen käytöstä tilapäisesti
tai ottaa äänen käyttöön.
 AUDIO*
: valitsee Dolby Digital
-multiplex-lähetyksen äänikanavan.
(sivu 22)
: ottaa Dolby DRC -toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
(sivu 22)
 ENTER (sivu 19)
toistaa sisällön, joka on valittu
painikkeilla / USB-toistoa varten.
  (toisto/tauko)* (sivu 19, 23)
Keskeyttää toiston tai jatkaa toistoa.
12FI
* Painikkeissa AUDIO,  + ja  on
kosketuspiste. Voit käyttää sitä apunasi
käytön aikana.
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
Jos järjestelmä ei vastaa kaukoohjaimen käyttöön, vaihda kaksi
paristoa uusiin paristoihin.
Käytä R03 (koko AAA) -mangaaniparistoja.
Television liittäminen
Television liittäminen
HDMI-kaapelilla
Perehdy aloitusoppaaseen (erillinen
asiakirja).
Sonyn television
yhdistäminen
langattomasti
BLUETOOTH-toiminnolla
HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Jos
haluat lisätietoja television liittämisestä HDMIkaapelilla ja television äänen kuuntelemiseen
liittyvistä toiminnoista, perehdy
aloitusoppaaseen (erillinen asiakirja).
Järjestelmän ja television
yhdistäminen langattomasti
Jotta voit yhdistää järjestelmän ja
television langattomasti, sinun on
kytkettävä järjestelmä ja televisio pariksi
BLUETOOTH-toiminnon avulla.
Pariliitos on prosessi, jossa
BLUETOOTH-toiminnolla yhdistettävät
laitteet rekisteröivät tiedot etukäteen
molemminpuolisesti.
Kun käytät Sonyn televisiota*, jossa on
BLUETOOTH-toiminto, voit kuunnella
television tai televisioon liitetyn laitteen
ääntä yhdistämällä järjestelmän ja
television langattomasti.
INPUT
* Television on oltava A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) -yhteensopiva.
Blu-ray Disc -soitin,
kaapeli- tai
satelliittiviritin jne.
BLUETOOTHpainike
Huomautus
Jos yhdistät järjestelmän ja television
BLUETOOTH-toiminnolla, et voi näyttää
USB-toistonäyttöä tai muuta järjestelmän
toimintonäyttöä etkä käyttää muita
järjestelmän toimintoja kuin television tai
siihen liitetyn laitteen äänen
kuuntelutoimintoa.
Jos haluat käyttää kaikkia järjestelmän
toimintoja, liitä järjestelmä televisioon
1
Paina kaiutinpalkin BLUETOOTHpainiketta ja kauko-ohjaimen
INPUT-painiketta samanaikaisesti
viiden sekunnin ajan.
TV- ja BLUETOOTH-ilmaisimet
välähtävät kahdesti, järjestelmä siirtyy
pariliitostilaan ja sitten BLUETOOTHilmaisin alkaa vilkkua nopeasti.
13FI
2
3
4
Etsi järjestelmä televisiossa
suorittamalla pariliitostoiminto.
Löytyneiden BLUETOOTH-laitteiden
luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön.
Katso television käyttöoppaasta
ohjeet BLUETOOTH-laitteen ja
television välisen pariliitoksen
muodostamiseen.
Liitä järjestelmä ja televisio pariksi
valitsemalla ”HT-SF200/201”
TV-näytössä olevasta luettelosta.
Varmista, että kaiutinpalkin
BLUETOOTH- ja TV-ilmaisin palavat.
Järjestelmän ja television välille on
muodostettu yhteys, ja television
ääni toistetaan järjestelmästä.
Kun pariliitos on muodostettu,
television ääni toistetaan
järjestelmästä automaattisesti, kun
järjestelmä käynnistetään.
– BLUETOOTH- ja TV-ilmaisin palavat:
Järjestelmä ja televisio on yhdistetty, ja
television ääni toistetaan järjestelmästä.
– BLUETOOTH-ilmaisin vilkkuu nopeasti:
Suorita pariliitos televisiossa.
– TV-ilmaisin palaa: Suorita vaiheet
uudelleen alusta.
• Kun liität järjestelmän ja television HDMIkaapelilla (ei sisälly toimitukseen),
BLUETOOTH-yhteys peruutetaan. Kun
haluat yhdistää järjestelmän ja television
uudelleen BLUETOOTH-toiminnolla, irrota
HDMI-kaapeli ja suorita sitten
yhdistämistoiminto alusta.
• Jos haluat pariliittää toisen television, kun
ensimmäinen televisio on pariliitetty,
sammuta pariliitetty televisio ja pariliitä
sitten uusi televisio noudattamalla
mobiililaiteyhteyden ohjeita (sivu 23).
Television tai televisioon
liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen
Voit käynnistää tai sammuttaa
järjestelmän, säätää
äänenvoimakkuutta ja mykistää äänen
television kauko-ohjaimella, kun
yhdistät television järjestelmään
langattomasti.
1
2
3
Huomautuksia
• Jos television ääntä ei toisteta
järjestelmästä, valitse TV-tulo painamalla
INPUT-painiketta toistuvasti ja tarkista
kaiutinpalkin ilmaisimien tila.
14FI
Käynnistä televisio television
kauko-ohjaimella.
Järjestelmä käynnistyy, kun
televisioon kytketään virta, ja
television ääni toistetaan
järjestelmästä.
Valitse ohjelma tai laitteen tulo
television kauko-ohjaimella.
TV-näytössä näkyvään kuvaan liittyvä
ääni toistetaan järjestelmästä.
Säädä järjestelmän
äänenvoimakkuutta television
kauko-ohjaimella.
Kun television kauko-ohjaimen
mykistyspainiketta painetaan, ääni
mykistyy tilapäisesti.
Vihje
Kun television virta katkaistaan, myös
järjestelmä sammuu.
Järjestelmän mukana
toimitettavan kauko-ohjaimen
toiminnot
Kaiutinpalkin
asentaminen seinälle
Voit asentaa kaiutinpalkin seinälle.
Voit käyttää seuraavia painikkeita.
Voit säätää bassoäänten
äänenvoimakkuutta ja äänenlaatua
sekä käynnistää ja sammuttaa
järjestelmän ja säätää
äänenvoimakkuutta, joita voidaan
käyttää television kauko-ohjaimella.

STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
NIGHT
VOICE
 +/–

Huomautuksia
• Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja
(eivät sisälly toimitukseen). Kipsilevyseinä
on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit
levyn takana olevaan palkkiin. Asenna
kaiuttimet vaakasuuntaisesti tasaiseen
seinän kohtaan roikkumaan
tukirakenteeseen kiinnitetyistä ruuveista.
• Jätä asennus Sony-jälleenmyyjän tai
pätevän urakoitsijan tehtäväksi ja huolehdi
turvallisuudesta asennuksen aikana.
• Sony ei vastaa onnettomuuksista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi
virheellisestä asennuksesta, heikosta
seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä
kiinnityksestä tai luonnonmullistuksesta.
BASS
Huomautus
Jos valitset USB-tulon järjestelmän
toimitukseen sisältyvällä kaukoohjaimella, television ääntä ei toisteta
järjestelmästä. Jos haluat toistaa television
ääntä, valitse TV-tulo painamalla kaukoohjaimen INPUT-painiketta.
15FI
1
Varaa saataville kaksi ruuvia
(eivät sisälly toimitukseen), jotka
sopivat kaiutinpalkin takaosan
seinäasennusreikiin.
3
Kiinnitä ruuvit
SEINÄASENNUSPOHJAN
merkkeihin (), jotka ovat
RUUVILINJALLA (), kuten
seuraavassa kuvassa on esitetty.
4 mm
200 mm
200 mm
Enemmän kuin 30 mm
5 mm
Ruuvit
Merkit ()
10 mm
Kaiutinpalkin takana oleva reikä
2
Kiinnitä SEINÄASENNUSPOHJA
(sisältyy toimitukseen) seinään.
5 mm –
6 mm
Television keskikohta
4
5
Teippi jne.
1
2
16FI
Seinäasennuspohja
Kohdista TELEVISION
KESKIKOHDAN VIIVA (), joka on
SEINÄASENNUSPOHJASSA,
television keskikohtaan.
Kohdista
SEINÄASENNUSPOHJASSA oleva
TELEVISION ALAREUNAN VIIVA
() television alareunaan ja
kiinnitä sitten
SEINÄASENNUSPOHJA
esimerkiksi teipillä seinään.
Irrota SEINÄASENNUSPOHJA.
Kiinnitä pehmustetyynyt
(sisältyvät toimitukseen)
kaiutinpalkin takaosan reikien
alapuolelle.
Pehmustetyyny
6
7
Ripusta kaiutinpalkki ruuvien
varaan.
Kohdista kaiutinpalkin takana
olevat reiät ruuveihin ja ripusta
kaiutinpalkki sitten kahden ruuvin
varaan.
Kun television
kauko-ohjain ei toimi
Jos kaiutinpalkki sijoitetaan television
kauko-ohjaimen tunnistimen eteen,
television kauko-ohjain ei ehkä toimi.
Ota tällöin järjestelmän IR-toistintoiminto
käyttöön.
Voit ohjata televisiota television
kauko-ohjaimella lähettämällä
kauko-ohjaussignaalin kaiutinpalkin
takaosasta.
Voit ottaa toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla
STANDARD-painiketta viiden
sekunnin ajan.
Ota seinäasennustila käyttöön
painamalla BASS-painiketta
viiden sekunnin ajan.
USB-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
Voit optimoida seinälle asennetun
järjestelmän äänen.
IR-toistin käytössä
USB-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
IR-toistin ei käytössä
USB-ilmaisin välähtää kerran.
Huomautuksia
Huomautuksia
• Kun kiinnität SEINÄASENNUSPOHJAN,
vedä se täysin suoraksi.
• Kun haluat poistaa seinäasennustilan
käytöstä, paina BASS-painiketta viiden
sekunnin ajan. USB-ilmaisin välähtää kerran.
• Varmista, ettei television kaukoohjaimella voi ohjata televisiota, ja
määritä sitten IR-toistintoiminto
käyttöön. Jos se on käytössä, kun kaukoohjaimella voi ohjata televisiota, haluttua
toimintoa ei välttämättä suoriteta, koska
kauko-ohjaimen suora komento ja
kaiutinpalkin kautta lähetetty komento
häiritsevät toistensa toimintaa.
• Tämä toiminto ei välttämättä toimi
joissakin televisioissa oikein. Sijoita
kaiutinpalkki tässä tapauksessa hieman
kauemmas televisiosta.
17FI
Äänen kuunteleminen
Television ja muiden
laitteiden
kuunteleminen
TV-tulo
• TV IN (OPTICAL) -liitäntään liitetty
televisio
• ARC (Audio Return Channel) -toiminnon
kanssa yhteensopiva televisio, joka on
liitetty HDMI OUT (TV (ARC)) -liitäntään
Kun liität television sekä HDMI OUT (TV
(ARC))- että TV IN (OPTICAL) -liitäntään,
äänituloliitäntä valitaan sen mukaan,
mikä äänisignaali vastaanotetaan ensin.
INPUT
BLUETOOTH-tuloliitäntä
BLUETOOTH-laite, joka tukee A2DP:tä
Lisätietoja on kohdassa ”Musiikin/
äänen kuunteleminen BLUETOOTH®toiminnolla” (sivu 23).
 +/–
USB-tuloliitäntä
USB-laite, joka on liitetty (USB) -liitäntään
Lisätietoja on kohdassa ”USB-laitteessa
olevan musiikin kuunteleminen” (sivu 19).
BASS
1
18FI
Paina INPUT-painiketta
toistuvasti.
Kun painat INPUT-painiketta kerran,
valitun tulon ilmaisin välähtää.
Valitse haluamasi laite painamalla
INPUT-painiketta uudelleen.
Valitun laitteen ilmaisin syttyy.
Tulo vaihtuu jokaisella INPUTpainikkeen painalluksella
seuraavasti:
TV-tulo  BLUETOOTH-tulo 
USB-tulo
2
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassoäänten
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen BASS-painiketta
(sivu 22).
Vihje
Voit valita tulon myös painamalla
kaiutinpalkin
-painiketta.
USB-laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
1
Liitä USB-laite
(USB) -liitäntään.
Voit toistaa liitettyyn USB-laitteeseen
tallennettuja musiikkitiedostoja.
Lisätietoja toistettavista
tiedostotyypeistä on kohdassa
”Toistettavat tiedostotyypit (USB-tulo)”
(sivu 35).
Huomautuksia
• Jos haluat tarkastella USB-laitteen
sisältöluetteloa TV-näytössä, varmista,
että järjestelmä on liitetty HDMIkaapelilla televisioon.
• Vaihda television tuloksi se tuloliitäntä,
johon kaiutinpalkki on liitetty.
2
3
INPUT
4
 +/–
BASS
PLAY MODE
/
/
Valitse haluamasi sisältö painamalla
/ ja paina sitten ENTER.
Valitun sisällön toisto käynnistetään.
Valitse haluamasi toistotila
painamalla PLAY MODEpainiketta toistuvasti.
• Ei mitään: toistaa kaikki
kappaleet.
•[
] (Toista yksi): toistaa yhtä
kappaletta.
] (Toista kansio): toistaa kaikki
•[
kansion kappaleet.
• [ ] (Satunnainen): toistaa kaikki
kansion kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
• [ ] (Toista kaikki): toistaa kaikki
kappaleet uudelleen.
USB-ilmaisin välähtää kahdesti joka
kerta, kun painat PLAY MODEpainiketta.
ENTER

Valitse USB painamalla toistuvasti
INPUT-painiketta.
USB-ilmaisin syttyy, ja USB-laitteen
sisältöluettelo tulee näkyviin
TV-näyttöön.
5
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen 
+/– -painiketta.
• Säädä bassoäänten
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen BASS-painiketta
(sivu 22).
19FI
Muut toiminnot
Toiminto
Suoritettava
toimenpide
Keskeytä toisto tai
jatka sitä
Paina .
Valitse edellinen tai
seuraava kappale
Paina /.
Hae taaksepäin tai
eteenpäin (pikakelaus
taaksepäin/eteenpäin)
Paina jonkin
aikaa /.
Huomautuksia
• Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana.
Katkaise järjestelmästä virta ennen USBlaitteen irrottamista, sillä muutoin USB-laite
tai sen sisältämät tiedot voivat vaurioitua.
• USB-ilmaisin välähtää ensin kolme kertaa
ja välähtää sitten hitaasti toistuvasti, jos
liität USB-laitteen, jota ei tueta.
USB-laitteen tiedot
TV-näytössä
 Toistoaika
 Kokonaistoistoaika
 Bittinopeus
 Toistotila
 Taaksepäin-/eteenpäinkelauksen
nopeus
 Toistuvan toiston tila
 Valittu tiedostohakemisto /
tiedostojen kokonaismäärä
kansiossa
Seuraavat viestit tulevat TV-näyttöön.
• [File Unsupported]
Näkyy yhden sekunnin ajan alhaalla
vasemmalla, kun ohitetaan tiedosto,
jota ei tueta.
• [Device Not Support]
– USB-laitetta ei tueta.
– Asetettu laite ei ole USB-laite, se on
viallinen USB-laite tai se on USBlaite, jossa ei ole tiedostoja.
• [No USB]
USB-laitetta ei ole asetettu.
• [Waiting]
Järjestelmä etsii USB-laitetta.
• [This device is empty]
USB-laitteessa ei ole toistokelpoisia
tiedostoja.
Huomautuksia
• Toistolähteestä riippuen joitakin tietoja ei
ehkä näytetä.
• Näytettävät tiedot voivat vaihdella
toistotilan mukaan.
20FI
Äänitehosteen valitseminen
Äänen säätäminen
Äänilähteitä vastaavan
äänitehosteen käyttäminen
(äänitila)
Voit vaivattomasti nauttia
esiohjelmoiduista äänitehosteista, jotka
on räätälöity erilaisille äänilähteille.
STANDARD
Äänitehosteet optimoidaan jokaista
yksittäistä lähdettä varten.
Selkeästä äänestä
nauttiminen matalalla
äänenvoimakkuudella yöllä
(NIGHT)
Ääni toistetaan pienellä voimakkuudella
äänenlaadusta ja keskustelujen
selkeydestä kuitenkaan tinkimättä.
Voit ottaa toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla NIGHT.
Yötila käytössä
TV-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
Yötila poistettu käytöstä
TV-ilmaisin välähtää kerran.
Huomautus
Kun katkaiset järjestelmän virran, yötila
poistetaan automaattisesti käytöstä.
Keskustelujen
selkeyttäminen (VOICE)
Valitse äänitila painamalla AUTO
SOUND, CINEMA, MUSIC tai STANDARD.
Voit selkeyttää keskusteluita ottamalla
äänitilan käyttöön.
Kun äänitila valitaan, TV-ilmaisin välähtää kerran.
AUTO SOUND
Voit nauttia äänestä käyttämällä Sonyn
suosittelemaa äänitilaa. Äänitila
optimoidaan automaattisesti toistettavan
sisällön ja toiminnon mukaan.
CINEMA
Ääni toistetaan elokuviin sopivilla
tilaäänitehosteilla, jotka ovat todenmukaisia
ja tehokkaita.
Voit ottaa toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla VOICE.
Puhetila käytössä
TV-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
Puhetila poistettu käytöstä
TV-ilmaisin välähtää kerran.
MUSIC
Äänitehosteet optimoidaan musiikin
kuuntelua varten.
21FI
Hiljaisen äänen kuuluvuuden
parantaminen dynaamisen
alueen pakkauksella
Tämä toiminto toimii vain TV IN
(OPTICAL)- / HDMI OUT (TV (ARC))
-liitäntään liitetyn laitteen Dolby Digital
-signaalia toistettaessa. Kun otat Dolby
DRC (Dynamic Range Control)
-toiminnon käyttöön, äänisignaalin
dynaaminen alue (suurimman ja
pienimmän äänenvoimakkuuden
välinen alue) pakataan, jolloin hiljainen
ääni kuuluu paremmin.
Voit ottaa toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla
AUDIO-painiketta viiden sekunnin ajan.
Dolby DRC käytössä
USB-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
Dolby DRC ei käytössä
USB-ilmaisin välähtää kerran.
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (AUDIO)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä,
jos järjestelmä vastaanottaa Dolby
Digital -multiplex-lähetyssignaalin.
Paina AUDIO-painiketta toistuvasti.
Kanava vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä.
Main  Sub  Main/Sub
Main
Toistaa vain pääkanavan.
TV-ilmaisin välähtää kerran.
Sub
Toistaa vain alikanavan.
USB-ilmaisin välähtää kerran.
Main/Sub
Pää-ääni toistetaan vasemmasta
kaiuttimesta ja aliääni toistetaan oikeasta
kaiuttimesta.
TV- ja USB-ilmaisin välähtävät kerran.
22FI
Huomautus
Jos haluat vastaanottaa Dolby Digital
-signaalia, liitä televisio tai muut laitteet
optisella digitaalikaapelilla (sisältyy
toimitukseen) TV IN (OPTICAL) -liitäntään
tai HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen)
HDMI OUT (TV (ARC)) -liitäntään.
Liitetyn laitteen
äänenvoimakkuuden
säätäminen automaattisesti
Voit säätää äänenvoimakkuutta
automaattisesti tulosignaalin tai
liitetyn laitteen sisällön mukaan
määrittämällä automaattisen
äänenvoimakkuustoiminnon käyttöön.
Voit ottaa toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla
MUSIC-painiketta viiden sekunnin ajan.
Automaattinen
äänenvoimakkuustoiminto käytössä
USB-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
Automaattinen
äänenvoimakkuustoiminto ei käytössä
USB-ilmaisin välähtää kerran.
Bassoäänten
äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina BASS-painiketta toistuvasti.
Bassoäänten äänenvoimakkuus
muuttuu järjestyksessä seuraavasti.
0  +1  0  -1  0...
0 (normaali)
TV- ja BLUETOOTH-ilmaisin välähtävät
kerran.
+1 (voimakas)
Kaikki ilmaisimet välähtävät kerran.
-1 (vaimea)
TV-ilmaisin välähtää kerran.
Huomautus
Jos tulolähde ei sisällä paljon bassoääntä,
kuten televisio-ohjelmat, bassokaiuttimen
bassoääntä voi olla vaikea kuulla.
2
Musiikin/äänen kuunteleminen
BLUETOOTH®-toiminnolla
Mobiililaitteessa
olevan musiikin
kuunteleminen
Voit kuunnella mobiililaitteeseen, kuten
älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen,
tallennettua musiikkia langattoman
yhteyden kautta yhdistämällä järjestelmän
ja mobiililaitteen BLUETOOTH-toiminnolla.
Kun muodostat yhteyden
mobiililaitteeseen BLUETOOTHtoiminnolla, voit käyttää laitetta
toimitukseen sisältyvällä kauko-ohjaimella
helposti television virtaa kytkemättä.
Musiikin kuunteleminen
muodostamalla pariliitos
mobiililaitteeseen
1
Paina kaiutinpalkin BLUETOOTHpainiketta viiden sekunnin ajan.
Järjestelmä siirtyy pariliitostilaan, ja
BLUETOOTH-ilmaisin vilkkuu nopeasti.
BLUETOOTHpainike
BLUETOOTHilmaisin
Jos pariliitosta ei tehdä viiden
minuutin kuluessa siitä, kun
järjestelmä siirtyy pariliitostilaan,
pariliitostila peruutetaan. Aloita tällöin
pariliitoksen muodostaminen alusta.
3
4
5
6
Etsi järjestelmä mobiililaitteessa
suorittamalla pariliitostoiminto.
Löytyneiden BLUETOOTH-laitteiden
luettelo tulee näkyviin
mobiililaitteen näyttöön.
Katso mobiililaitteen
käyttöoppaasta ohjeet
BLUETOOTH-laitteen ja
mobiililaitteen välisen pariliitoksen
muodostamiseen.
Muodosta järjestelmän ja
mobiililaitteen välinen pariliitos
valitsemalla ”HT-SF200/201”
mobiililaitteen näytössä olevasta
luettelosta.
Jos salausavainta pyydetään,
kirjoita 0000.
Varmista, että kaiutinpalkin
BLUETOOTH-ilmaisin palaa sinisenä.
Järjestelmän ja mobiililaitteen välille
on muodostettu yhteys.
Aloita äänentoisto liitetyssä
mobiililaitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Ääni toistetaan kaiutinpalkista.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen  +/
– -painiketta.
• Säädä bassoäänten
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen BASS-painiketta
(sivu 22).
• BLUETOOTH-toimintoa voidaan
käyttää kauko-ohjaimen - ja
/-painikkeilla. (Siirto
taakse- ja eteenpäin ovat myös
käytettävissä.)
Huomautuksia
• Voit muodostaa pariliitoksen enintään
kymmeneen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos
pariliitos muodostetaan yhdennentoista
BLUETOOTH-laitteen kanssa, uusi laite
korvaa ensimmäisen yhdistetyn laitteen.
Jos pariliitos muodostetaan
BLUETOOTH-toiminnolla varustetun
23FI
Sony-television kanssa, sitä käsitellään
BLUETOOTH-laitteena.
• Muodosta toisen mobiililaitteen ja sen
jälkeisten mobiililaitteiden pariliitos.
1
2
Vihjeitä
• Voit tarkistaa BLUETOOTH-toiminnon
yhteystilan tarkistamalla BLUETOOTHilmaisimen tilan (sivu 8).
• Kun BLUETOOTH-tulo on valittuna,
järjestelmä voidaan siirtää pariliitostilaan
painamalla kaiutinpalkin BLUETOOTHpainiketta lyhyesti.
• Kun BLUETOOTH-tulo ei ole valittuna,
järjestelmä voidaan yhdistää
automaattisesti uudelleen siihen
BLUETOOTH-laitteeseen, johon se on
viimeksi yhdistetty, painamalla kaiutinpalkin
BLUETOOTH-painiketta lyhyesti.
Pariksi liitetyssä
mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
3
4
5
INPUT
 +/–
BASS

/
24FI
Ota mobiililaitteen BLUETOOTHtoiminto käyttöön.
Valitse BLUETOOTH-tulo
painamalla INPUT-painiketta
toistuvasti, tai paina kaiutinpalkin
BLUETOOTH-painiketta lyhyesti.
BLUETOOTH-ilmaisin vilkkuu, ja
järjestelmä muodostaa
automaattisesti uudelleen
yhteyden siihen BLUETOOTHlaitteeseen, johon se on viimeksi
yhdistetty.
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin alkaa palaa sinisenä.
Järjestelmän ja mobiililaitteen välille
on muodostettu yhteys.
Aloita äänentoisto liitetyssä
mobiililaitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Ääni toistetaan kaiutinpalkista.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen 
+/– -painiketta.
• Säädä bassoäänten
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen BASS-painiketta
(sivu 22).
• BLUETOOTH-toimintoa voidaan
käyttää kauko-ohjaimen - ja
/-painikkeilla. (Siirto
taakse- ja eteenpäin ovat myös
käytettävissä.)
Järjestelmän
käynnistäminen
BLUETOOTH-laitteesta
Kun järjestelmälle on määritetty
pariliitostiedot, voit käynnistää
järjestelmän ja kuunnella BLUETOOTHlaitteessa olevaa musiikkia myös
järjestelmän ollessa valmiustilassa
ottamalla BLUETOOTH-valmiustilan
käyttöön.
Voit ottaa toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla
NIGHT-painiketta viiden sekunnin ajan.
BLUETOOTH-valmiustila käytössä
USB-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
BLUETOOTH-valmiustila poistettu käytöstä
USB-ilmaisin välähtää kerran.
BLUETOOTH-toiminnon
poistaminen käytöstä
Voit poistaa BLUETOOTH-toiminnon
käytöstä.
Ota toiminto käyttöön tai poista se
käytöstä painamalla kaiutinpalkin
painikkeita ,
ja – kymmenen
sekunnin ajan.
BLUETOOTH-toiminto käytössä
USB-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
BLUETOOTH-toiminto ei käytössä
USB-ilmaisin välähtää kerran.
Huomautus
Kun BLUETOOTH-toiminto on poistettu
käytöstä, BLUETOOTH-tulo ohitetaan
valittaessa tuloa INPUT-painikkeella.
Huomautus
Kun BLUETOOTH-valmiustila on käytössä,
valmiustilan virrankulutus kasvaa.
25FI
Vihje
Eri toimintojen käyttäminen
Control for HDMI
-toiminnon käyttäminen
Kun liität HDMI-kaapelilla (ei sisälly
toimitukseen) television, Blu-ray Disc
-soittimen tai muun laitteen, joka on
yhteensopiva Control for HDMI
-toiminnon kanssa, voit helposti ohjata
laitetta television tai Blu-ray Disc
-soittimen kauko-ohjaimella.
Control for HDMI -toiminnon kanssa
voidaan käyttää seuraavia toimintoja:
• järjestelmän virrankatkaisutoiminto
• Järjestelmän äänenhallinta
• Audio Return Channel
• Yhden kosketuksen toistotoiminto
Huomautus
Nämä toiminnot saattavat toimia myös
muissa kuin Sonyn valmistamissa laitteissa,
mutta niiden toimivuutta ei taata.
* Control for HDMI on CEC:n (Consumer
Electronics Control) käyttämä standardi,
jonka avulla HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -laitteet voivat
ohjata toisiaan.
Control for HDMI -toiminnon
käytön valmisteleminen
Voit ottaa toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla VOICEpainiketta viiden sekunnin ajan.
Control for HDMI -toiminto käytössä
USB-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
Control for HDMI -toiminto ei käytössä
USB-ilmaisin välähtää kerran.
Ota käyttöön Control for HDMI -toiminnon
asetukset televisiossa ja järjestelmään
yhdistetyissä muissa laitteissa.
26FI
Jos otat Control for HDMI ("BRAVIA" sync)
-toiminnon käyttöön, kun käytössä on
Sonyn valmistama televisio, järjestelmän
Control for HDMI -toiminto otetaan myös
automaattisesti käyttöön.
Järjestelmän
virrankatkaisutoiminto
Kun sammutat television, järjestelmä
sammuu automaattisesti.
Järjestelmän
äänenhallintatoiminto
Jos käynnistät järjestelmän television
katselun aikana, television ääni
toistetaan järjestelmään liitetyistä
kaiuttimista. Järjestelmän
äänenvoimakkuutta voidaan säätää
television kauko-ohjaimella.
Jos television ääni toistettiin
järjestelmän kaiuttimilla, kun viimeksi
katselit televisiota, järjestelmän virta
kytketään automaattisesti, kun
käynnistät television uudelleen.
Toiminnot voidaan suorittaa myös
television valikosta. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
Huomautuksia
• TV-näytössä näkyvä järjestelmän
äänenvoimakkuustason luku voi vaihdella
televisiokohtaisesti.
• Television asetuksista riippuen
järjestelmän äänenhallintatoiminto ei
ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
Audio Return Channel
Jos järjestelmä liitetään television Audio
Return Channel -toimintoa tukevaan
HDMI IN -liitäntään, voit kuunnella
television ääntä järjestelmän
kaiuttimista optista digitaalikaapelia
kytkemättä.
Huomautus
Jos televisio ei tue Audio Return Channel
-toimintoa, siihen on liitettävä optinen
digitaalikaapeli (sisältyy toimitukseen)
(perehdy mukana toimitettuun
aloitusoppaaseen).
Yhden kosketuksen
toistotoiminto
Kun toistat televisioon liitetyssä laitteessa
(esimerkiksi Blu-ray Disc -soittimessa tai
PlayStation®4:ssä) olevaa sisältöä,
järjestelmään ja televisioon kytketään
automaattisesti virta, järjestelmän tuloksi
vaihdetaan TV-tulo ja ääni toistetaan
järjestelmän kaiuttimista.
Huomautuksia
• Jos television ääni toistettiin television
kaiuttimista, kun viimeksi katselit
televisiota, järjestelmä ei käynnisty, ja
ääni sekä kuva toistetaan televisiosta,
vaikka toistat laitteessa olevaa sisältöä.
• Televisiosta riippuen toistettavan sisällön
alkuosaa ei ehkä toisteta oikein.
"BRAVIA" Sync -toiminnon
käyttäminen
Control for HDMI -toiminnon lisäksi voit
käyttää ”BRAVIA” Sync -toimintoa
tukevissa laitteissa myös seuraavia
toimintoja:
• Äänitila- / Scene Select -toiminto
• Kotiteatterin ohjaus
Huomautus
Nämä toiminnot ovat Sonyn kehittämiä
toimintoja. Ne eivät toimi muissa kuin
Sonyn valmistamissa tuotteissa.
Äänitila- / Scene Select
-toiminto
Järjestelmän äänitila vaihdetaan
automaattisesti television Scene Select
-toiminnon tai äänitilan asetuksen
mukaan. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
Määritä äänitilaksi ” AUTO SOUND”
(sivu 21).
Kotiteatterin ohjaustoiminto
Kun käytät kotiteatterin
ohjaustoimintoa tukevaa televisiota,
muun muassa järjestelmän
määrittäminen, äänitila-asetusten
määrittäminen ja tulon vaihtaminen
voidaan suorittaa TV-tuloa vaihtamatta.
Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun
televisio on yhteydessä Internetiin.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
27FI
Huomautuksia HDMIliitännöistä
• Käytä hyväksyttyä HDMI-kaapelia.
• On suositeltavaa käyttää Ethernetyhteyttä tukevaa Sonyn High Speed
HDMI -kaapelia, jossa on kaapelityypin
logo.
• Emme suosittele HDMI-DVImuunnoskaapelin käyttöä.
• Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMIliitännästä lähetettyjä äänisignaaleja
(esimerkiksi näytteenottotaajuutta ja
bittipituutta).
Virransäästö
Jos haluat säästää virtaa järjestelmän
käytön aikana, muuta seuraavia asetuksia.
Käyttötilan tunnistaminen ja
järjestelmän
sammuttaminen
Kun otat automaattisen
valmiustilatoiminnon käyttöön,
järjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan, jos järjestelmää ei
käytetä noin 20 minuuttiin eikä
järjestelmä vastaanota tulosignaalia.
Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä painamalla CINEMApainiketta viiden sekunnin ajan.
Automaattinen valmiustila käytössä
USB-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
Automaattinen valmiustila poistettu
käytöstä
USB-ilmaisin välähtää kerran.
Virransäästö valmiustilassa
Jos haluat säästää virtaa valmiustilassa,
poista BLUETOOTH-valmiustila (sivu 25)
ja Control for HDMI -toiminto (sivu 26)
käytöstä.
Toiminnot ovat oletusarvoisesti käytössä.
28FI
Järjestelmä sammuu, kun television
virta katkaistaan.
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista
ilmenee järjestelmän käytön aikana,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen
kuin viet järjestelmän huoltoon. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virta
Järjestelmä ei saa virtaa.
 Varmista, että verkkovirtajohto ja
verkkolaite on liitetty tiukasti.
 Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta,
odota useita minuutteja ja liitä
virtajohto takaisin pistorasiaan.
Järjestelmän virta katkeaa
automaattisesti.
 Automaattinen valmiustila toimii.
Poista automaattinen
valmiustilatoiminto käytöstä
(sivu 28).
Järjestelmä ei käynnisty, vaikka
television virta kytketään.
 Määritä Control for HDMI -toiminnon
asetukseksi (sivu 26). Television on
tuettava Control for HDMI -toimintoa.
Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
 Tarkista television kaiutinasetukset.
Järjestelmä synkronoidaan television
kaiutinasetusten kanssa. Lisätietoja
on television käyttöohjeessa.
 Jos ääni toistettiin edellisellä kerralla
television kaiuttimista, järjestelmä ei
käynnisty, vaikka television virta
kytketään.
 Tarkista Control for HDMI -toiminnon
asetus (sivu 26). Kun Control for HDMI
-toiminto on käytössä ja järjestelmän
tulo on TV-tulo, järjestelmä sammuu
automaattisesti, kun television virta
katkaistaan.
Järjestelmä ei sammu, vaikka
television virta katkaistaan.
 Tarkista Control for HDMI -toiminnon
asetus (sivu 26). Kun television virta
katkaistaan, järjestelmä sammuu
automaattisesti vain, jos järjestelmän
tulo on TV-tulo. Television on
tuettava Control for HDMI -toimintoa.
Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
Kuva
Kuvaa ei ole tai kuvaa ei toisteta
oikein.
 Valitse oikea tulo (sivu 18).
 Jos kuvaa ei ole, kun TV-tulo on
valittuna, valitse haluamasi TVkanava television kauko-ohjaimella.
 Irrota HDMI-kaapeli ja kytke se
uudelleen. Varmista, että kaapeli on
kytketty kunnolla.
Ääni
Television ääntä ei toisteta
järjestelmän kautta.
 Tarkista järjestelmään ja televisioon
liitetyn HDMI-kaapelin tai optisen
digitaalikaapelin tyyppi ja kytkentä
(perehdy mukana toimitettuun
aloitusoppaaseen).
 Irrota television ja järjestelmän väliset
kaapelit ja liitä ne sitten uudelleen.
Irrota television ja järjestelmän
verkkovirtakaapelit pistorasioista ja
liitä ne sitten uudelleen.
29FI
 Kun järjestelmä ja televisio on
yhdistetty HDMI-kaapelilla, tarkista
seuraavat asiat.
– Liitetyn television HDMI-liitännässä
on merkintä ”ARC”.
– Television Control for HDMI -toiminto
on käytössä.
– Järjestelmän Control for HDMI
-toiminto on käytössä (sivu 26).
 Jos televisio ei tue Audio Return
Channel -toimintoa, liitä optinen
digitaalikaapeli (sisältyy toimitukseen)
(perehdy toimitukseen sisältyvään
aloitusoppaaseen). Jos televisio ei tue
Audio Return Channel -toimintoa,
television ääntä ei toisteta
järjestelmästä, vaikka järjestelmä olisi
liitetty television HDMI IN -liitäntään.
 Jos television optiseen tuloliitäntään
liitetyn laitteen ääntä ei kuulu, kokeile
seuraavia.
– Liitä kaapeli- tai
satelliittivastaanotin suoraan
järjestelmän TV IN (OPTICAL)
-liitäntään.
 Valitse TV-tulo painamalla INPUTpainiketta toistuvasti (sivu 18).
 Lisää television äänenvoimakkuutta
tai poista mykistys käytöstä.
 Television ja järjestelmän
liittämisjärjestyksestä riippuen
järjestelmä voidaan mykistää.
Käynnistä tällöin ensin televisio ja
sitten järjestelmä.
 Määritä television (BRAVIA)
kaiuttimien asetukseksi Audio
System. Lisätietoja television
määrittämisestä on television
käyttöohjeissa.
 Tarkista television äänilähtö.
Lisätietoja television asetuksista on
television käyttöohjeessa.
 Järjestelmä tukee Dolby Digital- ja
PCM-äänimuotoja (sivu 35). Kun
toistat sellaisessa muodossa olevaa
sisältöä, jota ei tueta, valitse
television (BRAVIA) digitaalisen
äänilähdön asetukseksi ”PCM”.
30FI
Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
Ääni kuuluu sekä järjestelmästä
että televisiosta.
 Mykistä järjestelmän tai television ääni.
Järjestelmästä ei kuulu siihen
liitetyn laitteen ääntä, tai ääni
kuuluu hyvin hiljaisena.
 Paina  + ja tarkista
äänenvoimakkuuden taso (sivu 11).
 Peruuta mykistystoiminto painamalla
 tai  + (sivu 11).
 Varmista, että oikea tulolähde on
valittuna. Voit kokeilla muita
tulolähteitä painamalla toistuvasti
INPUT(sivu 18).
 Tarkista, että järjestelmän ja liitetyn
laitteen kaikki kaapelit ja johdot on
kytketty kunnolla.
 Jos yhdistetty laite tukee skaalausta
ylöspäin, sinun on poistettava
toiminto käytöstä.
Tilaäänitehoste ei toimi.
 Tulosignaalin ja äänitilan asetuksen
mukaan tilaäänen käsittely ei
välttämättä toimi halutulla tavalla.
Ohjelman tai levyn tilaäänitehoste
saattaa olla hyvin hienovarainen.
 Jos haluat toistaa monikanavaista
ääntä, tarkista järjestelmään liitetyn
laitteen digitaaliäänilähdön asetus.
Lisätietoja on liitettyjen laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Bassokaiutin
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä,
tai ääni on hyvin hiljainen.
 Säädä bassoäänten
äänenvoimakkuutta painamalla
BASS-painiketta toistuvasti (sivu 22).
 Jos käytössä on tulolähde, joka
sisältää erittäin vähän bassoääniä
(esim. televisiolähetys),
bassokaiuttimen ääntä voi olla vaikea
kuulla. Aloita sisäisen esittelymusiikin
toisto noudattamalla seuraavia
ohjeita ja varmista, että ääni
toistetaan bassokaiuttimesta.
 Paina kaiutinpalkin
painiketta viiden sekunnin ajan.
Sisäisen esittelymusiikin toisto
alkaa.
 Paina
-painiketta uudelleen.
Sisäisen esittelymusiikin toisto
päättyy, ja järjestelmä palaa
edelliseen tilaansa.
 Poista yötila käytöstä. Lisätietoja on
kohdassa ”Selkeästä äänestä
nauttiminen matalalla
äänenvoimakkuudella yöllä (NIGHT)”
(sivu 21).
 Bassokaiutin on kaiutinpalkin
pohjassa. Varmista, ettet kolhi
bassokaiutinta mihinkään esteisiin.
USB-laiteyhteys
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Kokeile seuraavaa:
 Katkaise järjestelmästä virta.
 Irrota USB-laite ja liitä se takaisin.
 Kytke järjestelmään virta.
 Varmista, että USB-laite on liitetty
(USB) -liitäntään kunnolla (sivu 19).
 Tarkista, näkyykö USB-laitteessa tai
kaapelissa vaurioita.
 Varmista, että USB-laitteeseen on
kytketty virta.
 Jos USB-laite on liitetty USBkeskittimen kautta, irrota USB-laite ja
liitä se suoraan järjestelmään.
Mobiililaiteyhteys
BLUETOOTH-yhteyttä ei voi
muodostaa.
 Varmista, että kaiutinpalkin
BLUETOOTH-ilmaisin palaa (sivu 7).
 Varmista, että liitettävässä
BLUETOOTH-laitteessa on virta ja
BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
 Tuo BLUETOOTH-laite järjestelmän
lähelle.
 Muodosta pariliitos järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välille
uudelleen. Sinun on ensin
mahdollisesti poistettava pariliitos
BLUETOOTH-laitteesta tähän
järjestelmään.
 Jos BLUETOOTH-toiminto on poissa
käytöstä, ota se käyttöön (sivu 25).
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Tuo BLUETOOTH-laite järjestelmän
lähelle.
 Varmista, ettei järjestelmä
vastaanota häiriötä langattomista
lähiverkkolaitteista, toisista 2,4 GHz:n
langattomista laitteista tai
mikroaaltouunista. Jos lähistöllä on
sähkömagneettista säteilyä tuottava
laite, siirrä laite kauemmas tästä
järjestelmästä.
 Parittaminen ei ehkä onnistu, jos
järjestelmän lähellä on muita
BLUETOOTH-laitteita. Sammuta
silloin muut BLUETOOTH-laitteet.
Yhdistetyn BLUETOOTHmobiililaitteen ääntä ei toisteta
järjestelmästä.
 Varmista, että kaiutinpalkin
BLUETOOTH-ilmaisin palaa (sivu 7).
 Tuo BLUETOOTH-laite järjestelmän
lähelle.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten langaton
lähiverkkolaite, muu BLUETOOTHlaite tai mikroaaltouuni, siirrä laite
kauemmas tästä järjestelmästä.
 Siirrä USB 3.0 -laite ja sen kaapeli pois
tämän järjestelmän läheltä.
 Poista kaikki esteet järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välistä tai siirrä
järjestelmä pois esteen läheltä.
 Jos järjestelmä on asennettu
television alle, siirrä järjestelmä pois
television läheltä.
 Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite
toiseen paikkaan.
31FI
 Vaihda lähistöllä olevan langattoman
lähiverkkoreitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi
5 GHz:n alue.
 Lisää liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta.
Ääni ei ole synkronissa kuvan kanssa.
 Kun katsot elokuvia, saatat kuulla
äänen pienellä viiveellä kuvasta.
Kauko-ohjain
Järjestelmän kauko-ohjain ei toimi.
 Osoita kauko-ohjaimella
kaiutinpalkin kauko-ohjaimen
tunnistinta (sivu 7).
 Poista mahdolliset esteet kaukoohjaimen ja järjestelmän väliltä.
 Vaihda molemmat kauko-ohjaimen
paristot uusiin, jos niiden virta on
vähissä.
 Varmista, että painat kauko-ohjaimen
oikeaa painiketta (sivu 11).
Television kauko-ohjain ei toimi.
 Asenna kaiutinpalkki siten, ettei se
haittaa television kauko-ohjaimen
tunnistimen toimintaa.
 Tämä ongelma voidaan ratkaista
ottamalla IR-toistintoiminto käyttöön
(sivu 17).
Muuta
Control for HDMI -toiminto ei toimi
oikein.
 Tarkista järjestelmään muodostettu
yhteys (perehdy mukana toimitettuun
aloitusoppaaseen).
 Ota television HDMI-ohjaustoiminto
käyttöön. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
 Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
Jos irrotat järjestelmän virtajohdon
pistorasiasta, kestää hetken, ennen
kuin toimintoja voi suorittaa. Odota
32FI
vähintään 15 sekuntia ja yritä sitten
uudelleen.
 Varmista, että järjestelmään liitetyt
laitteet tukevat Control for HDMI
-toimintoa.
 Ota Control for HDMI -toiminto
järjestelmään liitetyissä laitteissa
käyttöön. Lisätietoja on laitteen
käyttöohjeessa.
 HDMI CEC -standardi rajoittaa Control
for HDMI -toiminnon avulla
ohjattavien laitteiden tyyppejä ja
määriä seuraavasti:
– tallennuslaitteet (esim. Blu-ray Disc
-tallentimet ja DVD-tallentimet):
enintään 3 laitetta
– toistolaitteet (esimerkiksi Blu-ray
Disc -soitin ja DVD-soitin): enintään
3 laitetta
– virittimeen liittyvät laitteet:
enintään 4 laitetta
– äänentoistojärjestelmä
(vastaanotin/kuulokkeet): enintään
1 laite (tämän järjestelmän käytössä)
Kaiutinpalkin kaikki ilmaisimet
vilkkuvat kymmenen sekunnin
ajan, minkä jälkeen järjestelmä
sammuu.
 Suojaustoiminto on käytössä. Irrota
verkkovirtajohto ja tarkista seuraavat
asiat.
– Varmista, että kaiutinpalkin
tuuletusaukkoja ei ole peitetty, ja
käynnistä järjestelmä jonkin ajan
kuluttua.
– Kun järjestelmä käyttää USByhteyttä, irrota USB-laite ja
käynnistä järjestelmä. Jos
järjestelmä toimii oikein, liitettynä
olevan USB-laitteen virta ylittää
järjestelmän enimmäislähtövirran,
joka on 500 mA, tai USB-laite on
ehkä vioittunut.
Television tunnistimet eivät toimi
oikein.
 Kaiutinpalkki voi estää joidenkin
television tunnistimien (kuten
kirkkauden tunnistimen), kaukoohjaimen vastaanottimen toimintaa
tai 3D-infrapunalasijärjestelmää
tukevan 3D-television 3D-lasien
infrapunalähettimen toimintaa tai
langattoman yhteyden toimintaa.
Siirrä kaiutinpalkki pois television
luota etäisyydelle, joka mahdollistaa
näiden osien oikean toiminnan. Voit
selvittää tunnistimien ja kaukoohjaimen vastaanottimen sijainnit
television mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
Järjestelmä ei toimi oikein.
 Järjestelmä saattaa olla
esittelytilassa. Voit peruuttaa
esittelytilan käynnistämällä
järjestelmän uudelleen. Paina
kaiutinpalkin painikkeita –
(äänenvoimakkuus) ja  (virta ) yli
viiden sekunnin ajan (sivu 33).
Järjestelmän
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi
oikein, palauta järjestelmä seuraavasti:
1
2
3
Paina kaiutinpalkin painikkeita –
(äänenvoimakkuus) ja  (virta ) yli
viiden sekunnin ajan.
Kaikki kaiutinpalkin ilmaisimet
välähtävät kolme kertaa, ja
asetukset palaavat alkuperäiseen
tilaansa.
Irrota verkkovirtajohto.
Liitä verkkovirtajohto takaisin
pistorasiaan ja kytke sitten virta
järjestelmään painamalla .
Vihje
Oletusasetukset on alleviivattu kunkin
toiminnon kuvauksessa.
Kun siirryt USB-tulosta TV-tuloon
painamalla INPUT-painiketta,
näkyviin tulee viesti.
* Esimerkkinäyttö on englanninkielinen.
 Valitse Tv-ohjelma television kaukoohjaimella.
33FI
1)
Lisätietoja
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen ja oikea etukanava: 20 W +
20 W (4 ohmia, 1 kHz, harmoninen
kokonaissärö 1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutin: 25 W
(kanavaa kohti, 4 ohmia, 1 kHz)
Bassokaiutin: 30 W (4 ohmia, 100 Hz)
Tuloliitännät
TV IN (OPTICAL)
USB
Lähdöt
HDMI OUT (TV (ARC))
USB-osio
(USB) -liitäntä:
Tyyppi A (USB-muistin liittämiseen)
BLUETOOTH-osio
Tiedonsiirtojärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 4.2
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen
teholuokka 1
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä noin 25 m1)
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)
Huipputeho
≤ 6 dBm
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Tuetut pakkausmuodot3)
SBC4)
Lähetysalue (A2DP)
20–20 000 Hz (näytteenottotaajuudet
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
34FI
Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat
useat tekijät, kuten laitteiden välissä
olevat esteet, mikroaaltouunin lähellä
olevat magneettikentät, staattinen
sähkö, langattoman puhelimen käyttö,
vastaanottoherkkyys, käyttöjärjestelmä,
ohjelmistosovellukset jne.
2)
BLUETOOTH-standardiprofiilit
määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
3)
Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkausja muuntomuoto
4 )
Lyhenne sanoista Subband Codec
Kaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
2-tiekaiuttimet, 3 elementtiä,
bassorefleksi
Kaiutin
Vasen/oikea etukaiutin: 46 mm,
kartiotyyppinen
Bassokaiutin: 70 mm, kartiotyyppinen
Yleistä
Tehontarve
DC 19,5 V (toimitukseen sisältyvää,
100–240 V:n ja 50/60 Hz:n
vaihtovirtalähteeseen liitettyä
verkkolaitetta käytettäessä)
Virrankulutus
On: 25 W
Valmiustila: enintään 0,5 W
(virransäästötila)
(kun Control for HDMI -toiminto ja
BLUETOOTH-valmiustila on poistettu
käytöstä)
Valmiustila: enintään 2 W*
(kun Control for HDMI -toiminto ja
BLUETOOTH-valmiustila on otettu
käyttöön)
* Järjestelmä siirtyy automaattisesti
virransäästötilaan, kun HDMIyhteyttä ja BLUETOOTHpariliitoshistoriaa ei ole.
Mitat* (noin) (l/k/s)
580 mm × 64 mm × 95 mm
* Ulkonevaa osaa lukuun ottamatta
Paino (noin)
2,3 kg
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Toistettavat
tiedostotyypit (USB-tulo)
Koodekki
Tunniste
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Tuetut tuloäänimuodot
(TV-tulo)
Tämä järjestelmä tukee seuraavia
äänimuotoja:
• Dolby Digital
• Lineaarinen PCM 2ch
Huomautuksia
• Tiedoston muoto, koodaus tai
tallennustapa saattaa estää tiedoston
toistamisen.
• Joitakin tietokoneella muokattuja
tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
• Järjestelmä ei toista koodattuja
tiedostoja, kuten DRM- ja Losslesstiedostoja.
• Järjestelmä tunnistaa USB-laitteista
seuraavat tiedostot tai kansiot:
– Kansiopolut, joiden pituus on enintään
128 merkkiä (FAT16/32) tai 124 merkkiä
(NTFS)
– enintään 200 kansiota (tyhjä kansio ja
pääkansio mukaan lukien)
– enintään 200 äänitiedostoa/kansiota
jokaisessa kansiossa
• Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän
järjestelmän kanssa.
• Järjestelmä tunnistaa massamuistiluokan
(MSC) laitteet.
35FI
Tietoja BLUETOOTHtiedonsiirrosta
• BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin (33
jalan) etäisyydellä toisistaan (esteetön
etäisyys). Tehokas yhteysalue voi olla
lyhyempi seuraavissa tilanteissa:
– Kun BLUETOOTH-yhteydellä
käytettävien laitteiden välissä on
henkilö, metalliesine, seinä tai muu
este.
– Kun laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
– Kun lähellä on käytössä
mikroaaltouuni.
– Lähellä esiintyy muita
sähkömagneettisia aaltoja.
• BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE 802.11b/g/n) käyttävät
samaa taajuusaluetta (2,4 GHz). Kun
BLUETOOTH-laitetta käytetään
langattoman lähiverkkolaitteen
lähellä, sähkömagneettista häiriötä
voi esiintyä. Seurauksena voi olla
tiedonsiirtonopeuden hidastuminen,
kohina tai yhteyshäiriö. Kokeile tällöin
seuraavia toimia:
– Käytä järjestelmää vähintään 10
metrin (33 jalan) etäisyydellä
langattomasta lähiverkkolaitteesta.
– Katkaise langattoman
lähiverkkolaitteen virta, kun käytät
BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin
(33 jalan) etäisyydellä langattomasta
laitteesta.
– Asenna tämä järjestelmä ja
BLUETOOTH-laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
• Tämän järjestelmän lähettämät
radioaallot saattavat häiritä joidenkin
lääkinnällisten laitteiden toimintaa.
Koska tällainen häiriö voi johtaa
toimintahäiriöön, katkaise aina
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen
virta seuraavissa ympäristöissä:
36FI
– sairaaloissa, junissa, lentokoneissa,
huoltoasemilla ja muissa paikoissa,
joissa on tulenarkoja kaasuja
– automaattisten ovien ja
palohälyttimien lähellä.
• Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTHmääritysten mukaisia
suojaustoimintoja, joilla voidaan
suojata tiedonsiirtoyhteys langatonta
BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä.
Suojaus ei kuitenkaan välttämättä ole
riittävä asetuksista ja muista tekijöistä
johtuen, joten noudata varovaisuutta
tiedonsiirrossa BLUETOOTH-tekniikan
avulla.
• Sony ei ole vastuussa vahingoista tai
muista menetyksistä, jotka johtuvat
BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn
tiedonsiirron aikana tapahtuneista
tietovuodoista.
• BLUETOOTH-yhteyden onnistumista ei
voida taata kaikkien tämän
järjestelmän kanssa samaa profiilia
käyttävien BLUETOOTH-laitteiden
kanssa.
• Järjestelmään liitettyjen BLUETOOTHlaitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc.
-yhtiön ilmoittamien BLUETOOTHmääritysten mukaisia, ja niillä on
oltava asianmukainen hyväksyntä.
Joissakin tapauksissa BLUETOOTHmääritysten mukaista laitetta ei voi
yhdistää tähän järjestelmään tai
yhdistetyn laitteen
ohjausmenetelmät, näyttö tai hallinta
saattavat poiketa tavallisesta johtuen
BLUETOOTH-laitteen ominaisuuksista
tai määrityksistä.
• Liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Varotoimet
Turvallisuus
• Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä
esineitä tai nesteitä, keskeytä
järjestelmän käyttö, irrota virtajohto
pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon.
• Älä kiipeä kaiutinpalkin päälle, jottet
putoa ja loukkaa itseäsi tai vaurioita
järjestelmää.
Virtalähteet
• Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että
käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa. Käyttöjännite on ilmoitettu
kaiutinpalkin pohjassa olevassa
nimilaatassa.
• Jos et käytä järjestelmää pitkään aikaan,
irrota järjestelmä pistorasiasta. Kun irrotat
verkkovirtajohdon, pidä kiinni
pistokkeesta äläkä koskaan vedä
johdosta.
• Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi
turvallisuuden vuoksi, ja se sopii
(verkkovirta)pistorasiaan vain yhdellä
tavalla. Jos et voi kytkeä pistoketta
kokonaan pistorasiaan, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
Lämmön kertyminen
Vaikka järjestelmä lämpenee käytön
aikana, se ei ole toimintavirhe.
Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, järjestelmän takaja alaosan lämpötila nousee
huomattavasti. Jotta et polttaisi itseäsi, älä
kosketa järjestelmää.
Sijoittaminen
pölymäärälle tai mekaanisille
tärähdyksille.
• Älä aseta mitään kaiutinpalkin päälle.
• Jos järjestelmää käytetään yhdessä
television, videonauhurin tai
kasettinauhurin kanssa, seurauksena voi
olla häiriöitä ja kuvanlaatu voi kärsiä.
Siirrä järjestelmä tässä tapauksessa
kauemmas televisiosta, videonauhurista
tai kasettinauhurista.
• Ole varovainen, jos sijoitat järjestelmän
erityisesti käsitellylle (vaha, öljy, kiillotus
jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua
tai menettää väriään.
• Ole varovainen, etteivät kaiutinpalkin
kulmat aiheuta vammoja.
• Kun asennat kaiutinpalkkia, varo
vahingoittamasta kaiutinpalkin pohjassa
olevaa bassokaiutinta.
Käyttö
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise
järjestelmän virta ja irrota virtajohto.
Jos lähellä olevassa
televisioruudussa näkyy
värivirheitä
Värivirheitä saattaa esiintyä
tietyntyyppisissä televisioissa.
• Jos värivirheitä esiintyy...
Katkaise televisiosta virta, odota
15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin.
• Jos värivirheitä esiintyy edelleen...
Sijoita järjestelmä kauemmas televisiosta.
Tietoa puhdistamisesta
Puhdista järjestelmä pehmeällä, kuivalla
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
• Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on
riittävä tuuletus, jotta kuumuus ei kerry ja
jotta järjestelmän käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita järjestelmää lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, missä se altistuu
suoralle auringonvalolle, suurelle
37FI
Tekijänoikeudet ja
tavaramerkit
Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital
-tekniikkaa.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä.
Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
Bluetooth SIG, Inc. omistaa ja joita Sony
Corporation käyttää lisenssillä. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
Tämä järjestelmä käyttää High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing
Administrator Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
BRAVIA-logo on Sony Corporationin
tavaramerkki.
ClearAudio+ on Sony Corporationin
tavaramerkki.
PlayStation on Sony Interactive
Entertainment Inc:n rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki.
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa
ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin luvalla.
Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft
Corporationin immateriaalioikeudet.
Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman
Microsoftin tai valtuutetun Microsofttytäryhtiön suostumusta.
38FI
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa
tavaramerkkejä.
For nettadapteren
ADVARSEL
Ikke plasser apparatet på et trangt sted,
for eksempel en bokhylle eller et
innebygd kabinett.
Hvis ventilasjonsåpningen på enheten
dekkes til av aviser, duker, gardiner eller
lignende, kan det medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild som stearinlys o.l.
For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk støt er det viktig at du
beskytter apparatet mot væskesøl og sprut, og at du ikke plasserer beholdere
med væske (f.eks. vaser) på apparatet.
Nettadapteren er ikke koblet fra
strømmen så lenge den er koblet til
stikkontakten, selv om selve enheten er
slått av.
Siden hovedpluggen til nettadapteren
brukes til å koble nettadapteren fra
strømnettet, kobles den til en lett
tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger
merke til noe unormalt i den, må du
straks trekke den ut av stikkontakten.
FORSIKTIG
Fare for eksplosjon hvis batteriet
erstattes med feil type.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for
sterk varme, slik som fra direkte sollys
eller åpen flamme.
Bare beregnet på innendørs bruk.
Anbefalte ledninger
Riktig isolerte og jordede kabler og
kontakter må brukes for tilkobling av
datamaskiner eller eksterne enheter.
For lydplanken
Navneplaten er plassert på undersiden
av høyttalerenheten.
2NO
Etiketter med modell- og serienummer
for nettadapteren er plassert på
undersiden av nettadapteren.
For kunder i Europa
Merknad til kunder: Den
følgende informasjonen gjelder
bare for utstyr som er solgt i land
som følger EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av, eller på
vegne av, Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørsler til EU-importøren eller
forespørsler relatert til produktenes
samsvar i Europa skal sendes til
produsentens autoriserte representant,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation erklærer herved
at dette utstyret samsvarer med
EU-direktivet 2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er
tilgjengelig på følgende Internettadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette utstyret har blitt testet og viser at
det er i samsvar med grensene som er
beskrevet i EMC-reguleringen når det
brukes en tilkoblingskabel på under
3 meter.
Avhending av
brukte batterier
og elektrisk og
elektronisk utstyr
(gjelder i EU og
andre europeiske
land med
kildesorteringssystemer)
Når dette symbolet er oppført på
produktet, batteriet eller emballasjen,
skal produktet og batteriet ikke
håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk symbol.
Du ser det kjemiske symbolet for bly
(Pb) dersom batteriet inneholder mer
enn 0,004 % bly. Hvis du passer på å
kvitte deg med slike produkter og
batterier på riktig måte, bidrar du til å
forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som kunne blitt
forårsaket av feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialer bidrar til å
bevare naturressurser. I tilfeller der
produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en
permanent tilkobling til et innebygd
batteri, må batteriet bare byttes av
kvalifisert teknisk personell. Lever disse
produktene etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr for å
sikre at produktet og batteriet
håndteres riktig. For alle andre batterier
kan du se delen om hvordan du trygt tar
ut batteriet fra produktet. Lever inn
batteriet til et egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen
der du kjøpte produktet eller batteriet,
kan gi mer informasjon om gjenvinning
av dette produktet eller batteriet.
3NO
Feilsøking
Innhold
Feilsøking .................................... 29
Tilbakestille systemet ..................33
Om denne bruksanvisningen ....... 4
Innholdet i esken .......................... 5
Dette kan du gjøre med systemet ... 6
Indeks for deler og kontroller ........7
Koble til en TV
Koble til en TV
med en HDMIkabel
Startveiledning
 (eget
dokument)
Trådløs tilkobling av TV-en fra Sony
med BLUETOOTH-funksjonen ...13
Montere høyttalerenheten
på en vegg ............................. 15
Hvis fjernkontrollen til TV-en ikke
fungerer ................................. 17
Lytte til lyden
Lytte til TV og andre enheter ....... 18
Lytte til musikk fra en USB-enhet .....19
Valg av lydeffekt
Justere lyden ................................ 21
Lytte til musikk/lyd med
BLUETOOTH®-funksjonen
Lytte til musikk fra
en mobilenhet .......................23
Slå systemet på ved hjelp av
BLUETOOTH-enheten ............25
Slå av BLUETOOTH-funksjonen ...25
Hvordan bruke de ulike
funksjonene
Bruke funksjonen Control
for HDMI ................................ 26
Bruke BRAVIA Sync-funksjonen ....27
Merknader om
HDMI-tilkoblinger ................. 28
Sparer strømforbruket ................ 28
4NO
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner ............................ 34
Filtyper som kan spilles av
(USB-inngang) ....................... 35
Støttede formater for inngangslyd
(TV-inngang) ............................ 35
Om BLUETOOTH-kommunikasjon ...36
Forsiktighetsregler .......................37
Om denne
bruksanvisningen
• Instruksjonene i denne bruksanvisningen
beskriver tastene på fjernkontrollen.
• Enkelte av illustrasjonene er
prinsipptegninger, og kan avvike fra
de faktiske produktene.
• Standardinnstillinger understrekes på
hver funksjonsbeskrivelse.
• Skumputer for veggmontering (2)
Innholdet i esken
• Lydplanke (1)
• VEGGMONTERINGSMAL (1)
• Fjernkontroll (1)
• Oppstartsveiledning
• R03-batteri (størrelse AAA) (2)
• Bruksanvisning
• Optisk digitalkabel (1)
• Nettadapter (1)
• Strømledning (1)
5NO
Dette kan du gjøre med systemet
Lytte til TV og andre enheter
(side 18)
Blu-ray Disc™-spiller,
kabelboks, satellittboks osv.
Koble til TV-en
(Se «oppstartsveiledningen»
[eget dokument])
Trådløs tilkobling av
TV-en fra Sony med
BLUETOOTHfunksjonen (side 13)
Bruke funksjonen Control for
HDMI (side 26)
Bruke BRAVIA Sync-funksjonen
(side 27)
Lytte til musikk fra en
USB-enhet (side 19)
Lytte til musikk fra en
mobilenhet (side 23)
6NO
Indeks for deler og kontroller
Informasjon er utelatt fra illustrasjonene.
Lydplanke
Front
 Fjernkontrollsensor
Pek fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren for å styre
systemet.
  (på/av)-knapp
 +/– (volum)-knapper
 Indikatorer
Du finner mer informasjon på Om
indikatorene på
soundbarhøyttaleren (side 8).
Slår på systemet eller setter det i
ventemodus.

(valg av inngang)-knapp
(side 18)
 BLUETOOTH-knapp (side 23)
7NO
Om indikatorene på soundbarhøyttaleren
Lys og blinking på indikatoren(e) på soundbarhøyttaleren viser hvilken inngang som
er i bruk eller statusen på inngangsenheten.
Indikatorer
Status
• Lyser: TV-inngang er valgt.
• Lyser blått: BLUETOOTH tilkobling er opprettet (BLUETOOTH inngang er valgt).
• Blinker raskt i blått (ca. to ganger per sekund): Ved gruppering i ventemodusstatus.
• Blinker sakte i blått (ca. én gang per sekund): BLUETOOTH forsøk på tilkobling
utføres.
• Lyser: USB-inngang er valgt.
• Blinker to ganger: Avspillingsmodusen har blitt endret.
• Blinker tre ganger, og blinker deretter sakte: Ved tilkobling av enhet som ikke
støttes.
• Blinker konstant: Mens data leses fra den tilkoblede USB-enheten.
• Lyser: Systemet er koblet til TV-en via BLUETOOTH-funksjonen
(TV-inngang er valgt).
Indikatorene blinker når funksjonsinnstillingen slås av/på, eller når fjernkontrollen
brukes.
Indikatorer
Status
• Blinker to ganger: Én av følgende funksjoner er slått på.
– Nattmodus (side 21)
– Talemodus (side 21)
• Blinker én gang: Lydkanalen er stilt inn på hovedkanalen (side 22), lydmodus er
valgt (side 21) eller én av følgende funksjoner er slått av.
– Nattmodus (side 21)
– Talemodus (side 21)
• Blinker to ganger: Én av følgende funksjoner er slått på.
– Dolby DRC (side 22)
– Control for HDMI (side 26)
– BLUETOOTH ventemodus (side 25)
– BLUETOOTH-funksjon (side 25)
– Automatisk ventemodus (side 28)
– IR-forsterker (side 17)
– Autovolum (side 22)
– Veggmonteringsmodus (side 15)
• Blinker én gang: Lydkanalen er stilt inn på Bass (side 22) eller en av følgende
funksjoner er slått av.
– Dolby DRC (side 22)
– Control for HDMI (side 26)
– BLUETOOTH ventemodus (side 25)
– BLUETOOTH-funksjon (side 25)
– Automatisk ventemodus (side 28)
– IR-forsterker (side 17)
– Autovolum (side 22)
– Veggmonteringsmodus (side 15)
8NO
Indikatorer
Status
• Blinker to ganger: Funksjonen som kobler TV-en til BLUETOOTHfunksjonen, er slått på (side 13).
• Blinker én gang: Funksjonen som kobler TV-en til BLUETOOTHfunksjonen, er slått av (side 13).
• Blinker én gang: Lydkanalen er stilt inn på Hoved/Bass (side 22).
• Blinker raskt (ca. to ganger per sekund): Beskyttelsesfunksjonen er
aktivert (side 32).
• Blinker sakte (ca. én gang per sekund): Systemet settes i
standbymodus fordi funksjonen for automatisk standby er aktiv
(side 28).
Indikatorene blinker når du justerer volumet.
Indikatorer
Status
• Blinker én gang: Volumnivået er lavt (1–20). Bassnivået er -1 (lav)
(side 22).
• Blinker én gang: Volumnivået er middels høyt (21–40). Bassnivået er
0 (normal) (side 22).
• Blinker én gang: Volumnivået er høyt (41–49). Bassnivået er +1
(sterk) (side 22).
• Blinker gjentatte ganger: Lyden er dempet.
• Blinker to ganger: Volumnivået er stilt inn på maksimum/minimum.
Tips
Du kan slå av indikatorene ved å holde nede AUTO SOUND i fem sekunder.
Betjeningsindikatorene kommer fremdeles til å lyse eller blinke når du bruker systemet,
selv om de er slått av via AUTO SOUND-funksjonen.
9NO
Bakside
 DC IN-terminal
 HDMI OUT (TV (ARC))-kontakt
Koble til en TV som har en HDMIinngang med en HDMI-kabel.
Systemet er kompatibelt med
Audio Return Channel (ARC). ARC
er funksjonen som sender TVlyden til en AV-enhet, for
eksempel systemet koblet til
TV-ens HDMI-kontakt.
 TV IN (OPTICAL)-kontakt

(USB)-port (side 19)
 IR-forsterker (side 17)
Overfører signalet fra TVfjernkontrollen til TV-en.
 Basshøyttaler
10NO
Fjernkontroll
Noen knapper fungerer på ulik måte
avhengig av hvor lenge knappen trykkes
inn. Ikonene nedenfor angir hvor lenge
du skal trykke inn knappen.
• : Trykk på knappen.
•
: Trykk på og hold inne knappen
i fem sekunder.
 INPUT (side 18)
Velger avspillingskilde. Gjeldende
inngangsindikator blinker hvis du
trykker på INPUT én gang.
Trykk på INPUT igjen for å velge
enheten du vil bruke.
Hver gang du trykker på INPUT,
endres inngangen slik:
TV-inngang BLUETOOTHinngang  USB-inngang
 AUTO SOUND
: Velger AUTO SOUND som
lydeffekt. (side 21)
: Slår indikatorene på
soundbarhøyttaleren av/på.
(side 8)
 CINEMA
: Velger CINEMA som lydeffekt.
(side 21)
: Slår funksjonen for automatisk
standby av/på. (side 28)
 VOICE
: Slår talemodus av/på. (side 21)
: Slår Control for HDMIfunksjonen av/på. (side 26)
  (volum) +*/–
Justerer volumet.
 BASS
: Justerer nivået på basslyden.
(side 22)
: Slår veggmonteringsmodus
av/på. (side 15)
 PLAY MODE (side 19)
Velger avspillingsmodus for
USB-avspilling.
 / (side 19)
Velger innholdet for USB-avspilling
på TV-skjermen.
11NO
 / (forrige/neste)
(side 19, 23)
Trykk raskt på knappen for å gå til
begynnelsen av forrige eller neste
fil.
Trykk på og hold inne knappen for å
gå bakover eller forover (spol
tilbake / spol fremover).
  (strøm)
Slår på systemet eller setter det i
ventemodus.
 STANDARD
: Velger STANDARD som
lydeffekt. (side 21)
: Slår IR-forsterkerfunksjonen
av/på. (side 17)
 MUSIC (side 21)
: Velger MUSIC for lydeffektene.
(side 21)
: Slår funksjonen som
automatisk justerer volumet, av/på.
(side 22)
 NIGHT
: Slår nattmodus av/på. (side 21)
: Slår standbymodus for
BLUETOOTH av/på. (side 25)
  (demping)
Slår av lyden midlertidig eller slår
lyden på.
 AUDIO*
: Velger lydkanal for Dolby Digital
multiplekslyd. (side 22)
: Slår Dolby DRC-funksjonen
av/på. (side 22)
 ENTER (side 19)
Spiller av innhold som er valgt av /
 til USB-avspilling.
  (spill av / stopp
midlertidig)* (side 19, 23)
Pauser eller fortsetter avspilling.
12NO
* Knappene AUDIO,  + og  har en
opphevet prikk. Bruk dem som
veiledning ved bruk.
Om utskifting av batterier til
fjernkontrollen
Hvis systemet ikke svarer når du bruker
fjernkontrollen, må du bytte ut de to
batteriene med nye batterier.
Bruk R03-manganbatterier (størrelse
AAA) når du skifter batterier.
du vil ha mer informasjon om tilkobling til
og betjening av TV-lyden via HDMI-kabel,
kan du se oppstartsveiledningen (eget
dokument).
Koble til en TV
Koble til en TV med en
HDMI-kabel
Se oppstartsveiledningen (eget
dokument).
Trådløs tilkobling av
TV-en fra Sony med
BLUETOOTH-funksjonen
Trådløs tilkobling av
systemet til TV-en
Hvis du vil koble systemet til TV-en
trådløst, må du gruppere systemet med
TV-en via BLUETOOTH-funksjonen.
Gruppering er en prosess som gjør det
mulig med gjensidig informasjonslesing
på to enheter via BLUETOOTH, slik at de
kan trådløst tilkobles i fremtiden.
INPUT
Når du bruker TV-en fra Sony* med
BLUETOOTH-funksjon kan du spille av
lyd fra TV-en eller den tilkoblede
enheten ved å trådløst tilkoble systemet
og TV-en.
* TV-en må være kompatibel med A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Blu-ray Disc-spiller,
kabelboks,
satellittboks osv.
Mer
knad
Hvis du kobler systemet til TV-en via
BLUETOOTH-funksjonen, vil du ikke kunne
se betjeningsskjermen for systemet – som
for eksempel USB-avspillingsskjermen –
eller bruke andre systemfunksjoner enn
lydavspilling fra TV-en eller fra enheten
som er koblet til TV-en.
Du må koble sammen systemet og TV-en
med en HDMI-kabel (ikke inkludert) for å
kunne bruke alle systemfunksjonene. Hvis
BLUETOOTHknapp
1
Trykk på og hold nede BLUETOOTHknappen på soundbarhøyttaleren
og INPUT på fjernkontrollen
samtidig i fem sekunder.
TV- og BLUETOOTH-indikatorene
blinker to ganger – systemet går i
paremodus – deretter begynner
BLUETOOTH-indikatoren å blinke
raskt.
13NO
2
3
4
Finn systemet på TV-en via
parefunksjonen.
Det vises en liste over registrerte
BLUETOOTH-enheter på TV-skjermen.
Se bruksanvisningen som fulgte
med TV-en, hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du
grupperer BLUETOOTH-enheten
med TV-en.
statusen på indikatorene på
soundbarhøyttaleren.
– BLUETOOTH- og TV-indikatorene lyser:
Systemet og TV-en er tilkoblet, og
TV-lyden høres på systemhøyttalerne.
– BLUETOOTH-indikatoren blinker raskt:
Du må gruppere TV-en med systemet.
– TV-indikatoren lyser: Start
sammenkoblingssekvensen på nytt.
• Når du kobler systemet til TV-en med en
HDMI-kabel (ikke inkludert), vil
BLUETOOTH-tilkoblingen avbrytes. Hvis
du vil koble systemet til TV-en igjen via
BLUETOOTH-funksjonen, må du ta ut
HDMI-kabelen og starte
sammenkoblingssekvensen på nytt.
• Hvis du vil koble til en annen TV etter at
den første TV-en er gruppert, må du slå av
TV-en som er gruppert fra før, og deretter
koble til den nye ved å følge trinnene for
tilkobling av en mobilenhet (side 23).
Du kan gruppere systemet og
TV-en ved å velge HT-SF200/201
fra listen på TV-skjermen.
Lytte til lyd på TV-en eller på
enheten som er koblet til TV-en
Kontroller at BLUETOOTH- og
TV-indikatorene på
soundbarhøyttaleren lyser.
Systemet og TV-en er nå tilkoblet,
og TV-lyden høres fra
systemhøyttalerne.
Når enhetene er ferdig gruppert, vil
lyden fra TV-en automatisk komme
fra systemet når systemet slås på.
Du kan slå systemet av og på, justere
volumet og dempe lyden ved hjelp av
fjernkontrollen til TV-en når systemet er
trådløst tilkoblet TV-en.
1
2
3
Merknader
• Hvis TV-lyden ikke kommer fra systemet,
kan du trykke flere ganger på INPUT for å
velge TV-inngangen og kontrollere
14NO
Slå på TV-en ved å bruke
fjernkontrollen til TV-en.
Systemet slås på ved å slå på
strømtilgangen til TV-en (som er
låst til systemet), og TV-lyden
kommer fra systemet.
Velge enhetens program eller
inngang ved å bruke
fjernkontrollen til TV-en.
Lyden av bildet som vises på
TV-skjermen kommer fra systemet.
Systemets volum kan justeres ved
hjelp av TV-ens fjernkontroll.
Når du trykker på
dempemodusknappen på TV-ens
fjernkontroll, vil lyden midlertidig
dempes.
Tips
Når TV-en slås av, blir systemet også slått
av, da det er låst til TV-en.
Om betjening av fjernkontrollen
som leveres med systemet
Du kan bruke følgende knapper.
Du kan justere bassnivået og
lydkvaliteten, samt slå systemet av og
på og justere volumet som styres av
fjernkontrollen til TV-en.
Montere
høyttalerenheten
på en vegg
Du kan montere lydplanken på en vegg.

STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
NIGHT
VOICE
 +/–

BASS
Merknad
Hvis du velger USB-inngangen på
fjernkontrollen som følger med systemet,
vil TV-lyden ikke gjengis fra systemet. For
å høre TV-lyden må du trykke på INPUT
opptil flere ganger på fjernkontrollen for
å velge TV-inngangen.
Merknader
• Gjør klar skruer (medfølger ikke) som er
egnet for veggmaterialet og -styrken.
Ettersom gipsplatevegger er spesielt
skjøre, må skruene festes godt i
veggbjelken. Monter høyttalerne
vannrett, festet med skruer i spikerslaget
på et sammenhengende plant område
på veggen.
• La en Sony-forhandler eller lisensiert
montør utføre monteringen, og vær
særlig påpasselig med sikkerheten under
monteringen.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker
eller skader som skyldes feil montering,
manglende veggstyrke, feil bruk av
skruer, naturkatastrofer osv.
15NO
1
Bruk to skruer (følger ikke med)
som passer til veggfestehullene
på baksiden av
soundbarhøyttaleren.
3
Fest skruene på merkene ()
på SKRUELINJEN () i
VEGGMONTERINGSMALEN
som i illustrasjonen nedenfor.
200 mm
200 mm
4 mm
Mer enn 30 mm
Skruer
5,0 mm
Merker
10 mm
Hull på baksiden av
2
Fest VEGGMONTERINGSMALEN
(medfølger) på en vegg.
5 til
6 mm
Midten av TV-en
4
5
Teip osv.
Fest skumputene (følger med)
under hullene på baksiden av
soundbarhøyttaleren.
VEGGMONTERI
NGSMAL
1
Juster TV-MIDTLINJEN () på
VEGGMONTERINGSMALEN i
forhold til midten av TV-en.
2
Juster TV-BUNNLINJEN () på
VEGGMONTERINGSMALEN i
forhold til bunnen av TV-en,
og fest deretter
VEGGMONTERINGSMALEN
med teip e.l. på veggen.
16NO
Fjern VEGGMONTERINGSMALEN.
Skumpute
6
Heng lydplanken på skruene.
Rett inn hullene på baksiden av
høyttalerenheten med skruene, og
heng deretter høyttalerenheten på
de to skruene.
Hvis fjernkontrollen til
TV-en ikke fungerer
Når lydplanken står i veien for sensoren
for TV-fjernkontrollen, er det ikke sikkert
at TV-fjernkontrollen fungerer. I slike
tilfeller aktiverer du IRforsterkerfunksjonen i systemet.
Du kan betjene TV-en med
fjernkontrollen ved å sende signalet fra
baksiden av soundbarhøyttaleren.
Trykk på og hold inne STANDARD i
5 sekunder for å slå funksjonen av
eller på.
7
Trykk på og hold inne BASS
i fem sekunder for å slå på
veggmonteringsmodus.
USB-indikatoren blinker to ganger.
Du kan optimalisere lyden på et
veggmontert system.
Merknader
• Glatt godt ut VEGGMONTERINGSMALEN
når du fester den.
• For å slå av veggmonteringsmodus må du
trykke på og holde nede BASS i fem
sekunder. USB-indikatoren blinker én
gang.
IR-forsterker på
USB-indikatoren blinker to ganger.
IR-forsterker av
USB-indikatoren blinker én gang.
Merknader
• Bekreft at fjernkontrollen til TV-en ikke
kan betjene TV-en. Slå på IR-forsterkeren.
Hvis den er på når fjernkontrollen kan
kontrollere TV-en, er det ikke sikkert at
den fungerer optimalt, på grunn av
interferensen mellom
direktekommandoen fra fjernkontrollen
og kommandoen via høyttalerenheten.
• På noen TV-er er det ikke sikkert at denne
funksjonen fungerer riktig. I slike tilfeller
plasserer du høyttalerenheten litt lenger
unna TV-apparatet.
17NO
Lytte til lyden
Lytte til TV og andre
enheter
TV-inngang
• TV som er koblet til TV IN (OPTICAL)kontakten
• TV som er kompatibel med ARCfunksjonen (Audio Return Channel)
som er koblet til HDMI OUT (TV (ARC))kontakten
Når du kobler TV-en til både HDMI OUT
(TV (ARC))- og TV IN (OPTICAL)kontaktene, velges kontakten for
lydinngangen etter hvilket lydsignal
som først blir mottatt.
INPUT
 +/–
BLUETOOTH-inngang
BLUETOOTH-enhet som støtter A2DP.
Du finner mer informasjon på Lytte til
musikk/lyd med BLUETOOTH®funksjonen (side 23).
BASS
1
Trykk på INPUT gjentatte ganger.
De gjeldende inngangsindikatorene
blinker hvis du trykker på INPUT én
gang.
Trykk på INPUT igjen for å velge
enheten du vil bruke.
Lampen på den valgte enheten
lyser.
Hver gang du trykker på INPUT,
endres inngangen slik:
TV-inngang  BLUETOOTHinngang  USB-inngang
18NO
USB-inngang
USB-enhet som er koblet til -porten (USB)
Du finner mer informasjon på Lytte til
musikk fra en USB-enhet (side 19).
2
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster bassnivået ved å trykke på
BASS på fjernkontrollen (side 22).
Tips
Du kan også velge inngang ved å trykke på
på soundbarhøyttaleren.
Lytte til musikk fra en
USB-enhet
1
Koble USB-enheten til
porten.
(USB)-
Du kan spille av musikkfiler som er
lagret på den tilkoblede USB-enheten.
Se Filtyper som kan spilles av (USBinngang) (side 35) for å finne ut hvilke
filer som kan spilles av.
Merknader
• Hvis du vil se listen over USB-innhold på
TV-skjermen, må du passe på å koble
systemet til TV-en med en HDMI-kabel.
• Endre inngangen på TV-en til inngangen
der soundbarhøyttaleren er tilkoblet.
INPUT
2
3
4
 +/–
BASS
PLAY MODE
/
ENTER
Trykk på / for å velge ønsket
innhold, og trykk deretter på
ENTER.
Det valgte innholdet spilles av.
Trykk på PLAY MODE gjentatte
ganger for å velge
avspillingsmodus.
• None: Spiller av alle sporene.
•[
](Gjenta 1): Gjentar ett spor.
•[
] (Gjenta mappe): Gjentar alle
sporene i en mappe.
• [ ] (Tilfeldig): Gjentar alle
sporene i en mappe i tilfeldig
rekkefølge.
• [ ] (Gjenta alle): Gjentar alle
sporene.
USB-indikatoren blinker to ganger
hver gang du trykker på PLAY MODE.

/
Trykk på INPUT gjentatte ganger
for å velge USB.
USB-indikatoren lyser og USBinnholdslisten vises på TV-skjermen.
5
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster bassnivået ved å trykke på
BASS på fjernkontrollen (side 22).
19NO
Annen betjening
For å
Gjør følgende
Stopper midlertidig
eller fortsetter
avspilling
Trykk på .
Velg forrige eller
neste spor.
Trykk på
/.
Søk bakover eller
forover (bakover/
forover)
Trykk på og hold
nede /.
Merknader
• Ikke fjern USB-enheten mens den er i
bruk. For å unngå skade på data eller
USB-enheten, må du slå av systemet før
du kobler til eller fjerner USB-enheten.
• Hvis du kobler til en USB-enhet som ikke
støttes, vil USB-indikatoren blinke tre
ganger og deretter blinke sakte.
Informasjon om USBenheten på TV-skjermen
 Avspillingstid
 Total avspillingstid
 Bithastighet
 Avspillingsstatus
 Hastighet for spoling forover/bakover
 Status for gjentakende avspilling
 Valgt filindeks / samlet antall filer i
mappen
Følgende meldinger vises på TV-skjermen.
• [Filen støttes ikke]
Vises i ett sekund nederst til venstre
når et filformat som ikke støttes,
hoppes over.
• [Enheten støttes ikke]
– USB-enheten støttes ikke.
– Den tilkoblede enheten er enten ikke
en USB-enhet, en ødelagt USB-enhet
eller en USB-enhet som ikke
inneholder noen filer.
• [Ingen USB]
Ingen USB-enhet er tilkoblet.
• [Venter]
Systemet søker etter USB-enheten.
• [Denne enheten er tom]
Det finnes ingen spillbare filer på
USB-enheten.
Merknader
• Avhengig av kilden som spilles av, kan det
hende at noe informasjon ikke vises.
• Informasjonen som vises kan variere,
avhengig av avspillingsmodusen.
20NO
STANDARD
Lydeffekter optimaliseres for den
enkeltstående kilden.
Valg av lydeffekt
Justere lyden
Få glede av klar lyd med lavt
volum ved midnatt (NIGHT)
Stille inn en lydeffekt som er
skreddersydd til lydkildene
(lydmodus)
Du kan enkelt bruke
forhåndsprogrammerte lydeffekter som
er skreddersydd for ulike typer lydkilder.
Lyden gjengis ved lavt volum med
minimalt tap av nyanser og
taletydelighet.
Trykk NIGHT for å slå funksjonen på
eller av.
Nattmodus på
TV-indikatoren blinker to ganger.
Nattmodus av
TV-indikatoren blinker én gang.
STANDARD
AUTO SOUND
Merknad
MUSIC
CINEMA
Når du slår systemet av vil nattmodus
automatisk slås av.
Gjøre tale klarere (VOICE)
Du kan gjøre dialoger tydeligere ved å
slå på talemodus.
Trykk på AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC eller STANDARD for å velge
lydmodus.
Når du velger lydmodus, blinker TVindikatoren én gang.
AUTO SOUND
Du kan lytte til lyden med den anbefalte
lydmodusen fra Sony. Lydmodusen
optimaliseres automatisk i henhold til
avspillingsinnhold og -funksjon.
Trykk VOICE for å slå funksjonen på
eller av.
Talemodus på
TV-indikatoren blinker to ganger.
Talemodus av
TV-indikatoren blinker én gang.
CINEMA
Lyder spilles av med naturlige og mektige
omgivelseslydeffekter, som er perfekt når du
vil se film.
MUSIC
Lydeffektene optimaliseres for avspilling av
musikk.
21NO
Få lyder med lavt volum til å
høres godt ved å
komprimere det dynamiske
området
Denne funksjonen fungerer kun ved
avspilling av Dolby Digital-signalet til
enheten som er koblet til TV IN
(OPTICAL)-/HDMI OUT (TV (ARC))kontakten. Når du slår Dolby DRC
(Dynamisk områdekontroll) på, blir det
dynamiske området til lydsignalet
(området mellom maksimum og
minimum volum) komprimert og lyder
med lavt volum høres godt.
Trykk på og hold inne AUDIO i fem
sekunder for å slå funksjonen av
eller på.
Dolby DRC på
USB-indikatoren blinker to ganger.
Dolby DRC av
USB-indikatoren blinker én gang.
Lytte til multiplekslyd
(AUDIO)
Når systemet mottar mangfoldige Dolby
Digital-signaler, kan du få mangfoldig
lyd.
Trykk på AUDIO gjentatte ganger.
Kanalen endres regelmessig som følger.
Hoved  Bass  Hoved/Bass
Hoved
Kun hovedkanalen sendes ut.
TV-indikatoren blinker én gang.
Bass
Kun basskanalen sendes ut.
USB-indikatoren blinker én gang.
Hoved/Bass
Hovedlyden sendes fra den venstre
høyttaleren og underlyden sendes fra den
høyre høyttaleren.
TV- og USB-indikatorene blinker én gang.
22NO
Merknad
Hvis du vil motta et Dolby Digital-signal,
må du koble en TV eller en annen enhet til
TV IN (OPTICAL)-kontakten med den
optiske digitale kabelen (følger med) eller
HDMI OUT (TV (ARC))-kontakten med en
HDMI-kabel (ikke inkludert).
Justere volumet automatisk
på den tilkoblede enheten
Du kan justere volumet automatisk
avhengig av inngangssignalet eller
innholdet fra den tilkoblede enheten
ved å slå på autovolumfunksjonen.
Trykk på og hold inne MUSIC i fem
sekunder for å slå funksjonen av
eller på.
Automatisk volumfunksjon på
USB-indikatoren blinker to ganger.
Automatisk volumfunksjon av
USB-indikatoren blinker én gang.
Justere nivået på basslyden
Trykk på BASS gjentatte ganger.
Hver gang du justerer bassnivået,
endres nivået slik:
0  +1  0  -1  0...
0 (Normal)
TV- og BLUETOOTH-indikatorene blinker én
gang.
+1 (Sterk)
Alle indikatorene blinker én gang.
-1 (Lav)
TV-indikatoren blinker én gang.
Merknad
Når inngangskilden ikke inneholder mye
basslyd, som for eksempel TVprogrammer, kan basslyder fra
basshøyttaleren være vanskelig å høre.
2
Lytte til musikk/lyd med
BLUETOOTH®-funksjonen
Lytte til musikk fra
en mobilenhet
Du kan lytte til musikk som er lagret på
en mobilenhet (f.eks. en smarttelefon
eller et nettbrett), via en trådløs
tilkobling ved å koble sammen systemet
og den mobile enheten ved hjelp av
BLUETOOTH-funksjonen.
Når du kobler til mobilenheten med
BLUETOOTH-funksjonen, kan du enkelt
styre ved hjelp av den medfølgende
fjernkontrollen uten å slå TV-en på.
Lytte til musikk ved
gruppering med en
mobilenhet
1
Trykk på og hold inne BLUETOOTHknappen på soundbarhøyttaleren i
fem sekunder.
Systemet går inn i
grupperingsmodus og BLUETOOTH
indikatoren blinker hurtig.
BLUETOOTHknapp
BLUETOOTHindikator
Operasjonen avbrytes hvis
sammenkoblingen ikke utføres
innen fem minutter etter at systemet
settes i paremodus. Da må
paremodusen startes på nytt.
3
4
5
6
Finn systemet på mobilenheten
via parefunksjonen.
Det vises en liste over registrerte
BLUETOOTH-enheter på skjermen
på mobilenheten.
Se bruksanvisningen som fulgte
med mobilenheten, hvis du vil ha
mer informasjon om hvordan du
grupperer BLUETOOTH-enheten
med mobilenheten.
Du kan gruppere systemet
og mobilenheten ved å velge
HT-SF200/201 fra listen på
skjermen på mobilenheten.
Hvis en tilgangsnøkkel ønskes, angi
«0000».
Kontroller at BLUETOOTHindikatoren på
soundbarhøyttaleren lyser blått.
En tilkobling mellom systemet og
mobilenheten har blitt opprettet.
Start lydavspilling med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyd sendes fra
soundbarhøyttaleren.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster bassnivået ved å trykke på
BASS på fjernkontrollen (side 22).
•  og  /  på
fjernkontrollen kan brukes til
BLUETOOTH-funksjonen. (Spol
tilbake og spol fremover er også
tilgjengelige.)
Merknader
• Du kan gruppere opptil 10 BLUETOOTHenheter. Hvis du grupperer en ellevte
BLUETOOTH-enhet, erstattes den første
enheten som ble koblet til med den nye.
Hvis Sony TV-en med BLUETOOTHfunksjon er gruppert, teller den som
BLUETOOTH-enheten.
• Par neste og påfølgende mobilenheter.
23NO
Tips
• Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen til
BLUETOOTH-funksjonen ved å merke av
BLUETOOTH indikatorstatus (side 8).
• Mens BLUETOOTH-inngangen er valgt,
kan systemet settes i paremodus ved å
trykke raskt på BLUETOOTH-knappen på
soundbarhøyttaleren.
• Når BLUETOOTH-inngangen ikke er valgt,
vil systemet automatisk kobles til den sist
tilkoblede BLUETOOTH-enheten ved å
trykke raskt på BLUETOOTH-knappen på
soundbarhøyttaleren.
Lytte til musikk fra en
gruppert mobilenhet
INPUT
 +/–
BASS

/
24NO
1
2
3
4
5
Slå på BLUETOOTH-funksjonen på
mobilenheten.
Trykk på INPUT gjentatte ganger
for å velge BLUETOOTH-inngangen
eller trykk raskt på BLUETOOTHknappen på soundbarhøyttaleren.
BLUETOOTH-indikatoren blinker og
systemet kobler automatisk til den
sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
Kontroller at BLUETOOTHindikatoren lyser blått.
En tilkobling mellom systemet og
mobilenheten har blitt opprettet.
Start lydavspilling med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyd sendes fra
soundbarhøyttaleren.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster bassnivået ved å trykke på
BASS på fjernkontrollen (side 22).
•  og  /  på
fjernkontrollen kan brukes til
BLUETOOTH-funksjonen. (Spol
tilbake og spol fremover er også
tilgjengelige.)
Slå systemet på ved hjelp
av BLUETOOTH-enheten
Slå av BLUETOOTHfunksjonen
Når systemet har
grupperingsinformasjon, kan du slå på
systemet, og lytte til musikk fra
BLUETOOTH-enheten selv når systemet
er i ventemodus ved å slå BLUETOOTH
ventemodus på.
Du kan slå av BLUETOOTH-funksjonen.
Trykk på og hold inne NIGHT i fem
sekunder for å slå funksjonen av
eller på.
Standbymodus for BLUETOOTH på
USB-indikatoren blinker to ganger.
BLUETOOTH ventemodus av
USB-indikatoren blinker én gang.
Trykk på og hold inne ,
og – på
soundbarhøyttaleren i ti sekunder for
å slå funksjonen av eller på.
BLUETOOTH-funksjon på
USB-indikatoren blinker to ganger.
BLUETOOTH-funksjon av
USB-indikatoren blinker én gang.
Merknad
Når BLUETOOTH-funksjonen er av, vil
BLUETOOTH-inngangen bli hoppet over
når du velger inngang ved å trykke på
INPUT.
Merknad
Når BLUETOOTH ventemodus er på, øker
strømforbruk i ventemodus.
25NO
Hvordan bruke de ulike
funksjonene
Bruke funksjonen Control
for HDMI
Når du kobler til en enhet ved hjelp av
en HDMI-kabel (medfølger ikke), for
eksempel en TV eller Blu-ray Disc-spiller
som er kompatibel med Control for
HDMI-funksjonen*, kan du enkelt
betjene enheten ved hjelp av
fjernkontrollen til TV-en eller Blu-ray
Disc-spilleren.
Følgende funksjoner kan brukes med
funksjonen Control for HDMI.
• Funksjon for å slå av systemet
• Funksjon for systemlydkontroll
• Lydreturkanal
• Funksjon for ettrykksavspilling
Merknad
Disse funksjonene fungerer kanskje med
andre enheter enn enheter som er
produsert av Sony, men
betjeningsfunksjonalitet er ikke garantert.
* Control for HDMI er en standard som
brukes av CEC (Consumer Electronics
Control) og gjør det mulig for HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)enheter å styre hverandre.
Klargjøre for bruk av
funksjonen Control for HDMI
Trykk på og hold inne VOICE i fem
sekunder for å slå funksjonen av
eller på.
Control for HDMI-funksjon på
USB-indikatoren blinker to ganger.
Control for HDMI-funksjon av
USB-indikatoren blinker én gang.
26NO
Aktiver innstillingene for Control for
HDMI-funksjonen på TV-en og andre
enheter som er koblet til TV-en.
Tips
Hvis du aktiverer funksjonen Control for
HDMI (BRAVIA Sync) når du bruker en TV fra
Sony, blir funksjonen Control for HDMI til
systemet også aktivert automatisk.
System Power Off-funksjonen
Systemet slår seg av automatisk når du
slår av TV-en.
System Audio Controlfunksjonen
Hvis du slår på systemet mens du ser på
TV, vil TV-lyden komme fra
systemhøyttalerne. Systemets volum
kan justeres ved hjelp av TV-ens
fjernkontroll.
Hvis TV-lyden kom fra systemets
høyttalere forrige gang du så på TV, slås
systemet automatisk på neste gang du
slår på TV-en.
Betjening kan også utføres ved hjelp av
TV-ens meny. Se bruksanvisningen for
TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
Merknader
• Tallet for systemets volumnivå vises på
TV-skjermen, avhengig av TV-apparatet.
• Det kan være at funksjonen System Audio
Control ikke er tilgjengelig, avhengig av
innstillingene for TV-en. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil ha
mer informasjon.
Lydreturkanal
Hvis systemet er koblet til en HDMI INkontakt på TV-en som er kompatibel
med ARC (Audio Return Channel), kan
du lytte til TV-lyd fra systemhøyttalerne
uten å koble til en optisk digital kabel.
Merknad
Hvis TV-en ikke er kompatibel med ARC
(Audio Return Channel), må den optiske
digitale kabelen (følger med) kobles til (se
den medfølgende oppstartsveiledningen).
Funksjon for
ettrykksavspilling
Når du spiller av innhold på en enhet
(Blu-ray Disc-spiller, PlayStation®4, osv.)
som er koblet til TV-en, slås systemet og
TV-en på automatisk. Systeminngangen
endres til TV-inngangen, og det
kommer lyd fra systemhøyttalerne.
Merknader
• Hvis det kom TV-lyd kom fra TVhøyttalerne sist gang du så på TV, blir ikke
systemet slått på, og det kommer lyd og
bilde fra TV-en selv om du spiller av
innhold fra enheten.
• Avhengig av TV-en kan det hende at
første del av innholdet ikke blir spilt av
riktig.
Bruke BRAVIA Syncfunksjonen
I tillegg til funksjonen Control for HDMI
kan du også bruke følgende funksjoner
på enheter som støtter BRAVIA Syncfunksjonen.
• Lydmodus / Scene Select-funksjon
• Home Theatre Control
Merknad
Disse funksjonene er proprietære
funksjoner som tilhører Sony. Denne
funksjonen kan ikke brukes med andre
produkter enn dem som er produsert av
Sony.
Lydmodus / Scene
Select-funksjon
Systemets lydmodus endres automatisk
i henhold til innstillingene som er valgt
for Scene Select- eller
lydmodusfunksjonen på TV-en. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
Still inn lydmodusen til AUTO SOUND
(side 21).
Home Theatre Controlfunksjonen
Når du bruker en TV som er kompatibel
med Home Theatre Control-funksjonen,
kan innstilling av systemet, valg av
lydmodus, inngangsveksling osv.
utføres uten å endre TV-inngangen.
Denne funksjonen kan brukes når TV-en
er koblet til Internett. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
27NO
Merknader om HDMItilkoblinger
• Bruk en godkjent HDMI-kabel.
• Vi anbefaler at du bruker en
høyhastighets Sony HDMI-kabel med
Ethernet med Cable Type-logoen.
• HDMI-DVI-konverteringskabel er ikke
anbefalt.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens,
bitlengde osv.) som overføres fra en
HDMI-kontakt, kan bli deaktivert av
den tilkoblede enheten.
Sparer strømforbruket
Hvis du vil bruke systemet under
strømsparing, kan du endre følgende
innstillinger.
Slå av systemet ved å
Oppdage brukstilstand
Når du har slått funksjonen for automatisk
ventemodus på, går systemet inn i
automatisk ventemodus når du betjener
systemet i ca. 20 minutter, og systemet
ikke mottar et inngangssignal.
Trykk på og hold inne CINEMA i fem
sekunder for å slå funksjonen av
eller på.
Automatisk ventemodus på
USB-indikatoren blinker to ganger.
Automatisk ventemodus av
USB-indikatoren blinker én gang.
Spare strøm i standbymodus
For å spare strøm i standbymodus må du
slå av standbymodus for BLUETOOTH
(side 25) og Control for HDMI-funksjonen
(side 26).
Standardinnstillingene for disse er på.
28NO
Systemet slås av når TV-en slås av.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du opplever følgende problemer når
du bruker systemet, kan du bruke denne
feilsøkingsveiledningen til å løse
problemet før du ber om reparasjon.
Hvis du ikke klarer å løse problemet,
kontakter du nærmeste Sony-forhandler.
Strømforsyning
Systemet slår seg ikke på.
 Kontroller at strømledningen og
nettadapteren er koblet til riktig.
 Trekk ut strømledningen fra
stikkontakten, og sett den inn igjen
etter flere minutter.
Systemet slås av automatisk.
 Funksjonen for automatisk
ventemodus er aktivert. Slå
funksjonen for ventemodus av
(side 28).
Systemet slås ikke på selv om TV-en
slås på.
 Slå på Control for HDMI-funksjonen
(side 26). TV-en må støtte Control for
HDMI-funksjonen. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
 Kontroller TV-ens
høyttalerinnstillinger. Systemeffekten
synkroniseres med TV-ens
høyttalerinnstillinger. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
 Hvis lyden kom fra høyttalerne på TV
forrige gang, vil ikke systemet slå seg
på selv når TV-en slås på.
 Kontroller innstillingen for Control for
HDMI-funksjonen (side 26). Når
Control for HDMI-funksjonen er slått
på og TV-inngangen er valgt, vil
systemet slå seg av automatisk når
du slår av TV-en.
Systemet slås ikke av selv om TV-en
slås av.
 Kontroller innstillingen for Control for
HDMI-funksjonen (side 26). Systemet
slår seg bare automatisk av når du
slår av TV-en hvis TV-inngangen er
valgt på systemet. TV-en må støtte
Control for HDMI-funksjonen. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
Bilde
Ikke noe bilde eller bildet vises ikke
på riktig måte.
 Velg den riktige inngangen (side 18).
 Når du har valgt TV-inngang og det
ikke vises noe bilde, bruker du
fjernkontrollen for å velge ønsket
TV-kanal.
 Koble fra HDMI-kabelen, og koble
den deretter til på nytt. Kontroller at
kabelen er ordentlig koblet til.
Sound
Det kommer ikke TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller typen og tilkoblingen til
HDMI-kabelen eller den optiske
digitale kabelen som er koblet til
systemet og TV-en (se
startveiledningen).
 Koble fra kablene som er koblet
mellom TV-en og systemet, og koble
dem deretter ordentlig til på nytt.
Koble strømledningen fra TV-en, og
systemet fra strømuttaket, og koble
dem deretter til på nytt.
29NO
 Kontroller følgende hvis systemet og
TV-en er koblet sammen med en
HDMI-kabel.
– HDMI-kontakten på den tilkoblede
TV-en er merket med “ARC”.
– Control for HDMI-funksjonen på TVen er på.
– Control for HDMI-funksjonen på
systemet er på (side 26).
 Hvis TV-en ikke er kompatibel med
ARC (Audio Return Channel), må den
optiske digitale kabelen (følger med)
kobles til (se den medfølgende
startveiledningen). Hvis TV-en ikke er
kompatibel med ARC-funksjonen
(Audio Return Channel), kommer det
ikke TV-lyd fra systemet selv om det er
koblet til HDMI IN-kontakten på TV-en.
 Hvis det ikke kommer lyd fra enheten
som er koblet til den optiske
inngangskontakten på TV-en, kan du
prøve følgende.
– Koble til kabelboksen eller
satellittboksen direkte til TV IN
(OPTICAL)-kontakten på systemet.
 Trykk på INPUT flere ganger for å
velge TV-inngang (side 18).
 Øk volumet på TV-en eller avbryt
lyddemping.
 Avhengig av i hvilken rekkefølge du
kobler sammen TV-en og systemet,
kan systemet være dempet. Hvis
dette skjer, slår du først på TV-en og
deretter systemet.
 Sett høyttalerinnstillingene på TV-en
(BRAVIA) til Audio System. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
vite mer om hvordan du stiller inn TV-en.
 Kontroller lydutgangen til TV-en. Se
bruksanvisningen til TV-en for TVinnstillinger.
 Systemet støtter Dolby Digital- og
PCM-lydformater (side 35). Når du
forsøker å spille av et format som ikke
støttes, må du velge «PCM» som
digital lydutgang under innstillingene
på TV-en (BRAVIA). Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
30NO
Det kommer lyd både fra systemet
og TV-en.
 Slå av lyden på systemet eller TV-en.
Lyden fra enheten som er koblet til
systemet gjengis ikke / gjengis
svært lavt fra systemet.
 Trykk på  + og kontroller
volumnivået (side 11).
 Trykk på  eller  + for å slå på igjen
lyden (side 11).
 Kontroller at inngangskilden er valgt
riktig. Prøv å bytte til en annen
inngangskilde ved å trykke gjentatte
ganger på INPUT (side 18).
 Kontroller at enheten samt alle
systemkablene og -ledningene er
riktig tilkoblet.
 Hvis den tilkoblede enheten støtter
upsampling-funksjonen må du slå
den av.
Omgivelseslydeffekten fungerer
ikke.
 Avhengig av inngangssignalet og
lydmodusen er det ikke sikkert at
omgivelseslydbehandlingen vil
fungere effektivt.
Omgivelseslydeffekten kan være
svak, avhengig av programmet eller
platen.
 Hvis du vil spille av digital lyd fra flere
kanaler, må du sjekke innstillingene
for digital lydutgang på enheten som
er koblet til systemet. For mer
informasjon, se bruksanvisningen
som fulgte med den tilkoblede
enheten.
Basshøyttaler
Ingen lyd eller bare svært lav lyd fra
basshøyttaleren.
 Trykk på BASS gjentatte ganger for å
justere bassnivået (side 22).
 Hvis inngangskilden har svært få
basslydkomponenter (f.eks. en TVsending), kan lyden fra
basshøyttaleren være vanskelig å
høre. Spill av den innebygde
demonstrasjonsmusikken ved å følge
trinnene nedenfor – kontroller at det
kommer lyd fra basshøyttaleren.
 Trykk på og hold inne
på
soundbarhøyttaleren i fem
sekunder.Den innebygde
demonstrasjonsmusikken
spilles av.
 Trykk på
igjen.
Den innebygde
demonstrasjonsmusikken
stopper, og systemet går tilbake
til forrige status.
 Slå nattmodus av. Du finner mer
informasjon på Få glede av klar lyd
med lavt volum ved midnatt (NIGHT)
(side 21).
 Basshøyttaleren er på undersiden av
soundbarhøyttaleren. Sørg for at
ingenting dunker borti
basshøyttaleren.
Tilkobling av USB-enhet
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Prøv følgende:
 Slå av systemet.
 Fjern og koble til USB-enheten på
nytt.
 Slå på systemet.
 Kontroller at USB-enheten er
ordentlig koblet til (USB)-porten
(side 19).
 Kontroller om USB-enheten eller en
kabel er skadet.
 Kontroller at USB-enheten er slått på.
 Hvis USB-enheten er tilkoblet via en
USB-hub, koble den fra og koble USBenheten direkte til systemet.
Tilkobling av mobilenhet
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke
fullføres.
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren
på soundbarhøyttaleren lyser (side 7).
 Sørg for at BLUETOOTH-enheten som
skal kobles til, er slått på, og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Flytt BLUETOOTH-enheten i nærheten
av systemet.
 Koble sammen systemet og
BLUETOOTH-enheten på nytt. Det kan
være du først må avbryte
sammenkoblingen med systemet
som bruker BLUETOOTH-enheten.
 Slå på BLUETOOTH-funksjonen hvis
den er slått av (side 25).
Grupperingen kan ikke utføres.
 Flytt BLUETOOTH-enheten i nærheten
av systemet.
 Kontroller at dette systemet ikke får
interferens fra en trådløs LAN-enhet,
andre trådløse enheter på 2,4 GHz
eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet
genererer elektromagnetisk stråling,
flytt denne enheten vekk fra
systemet.
 Gruppering kan hindres dersom
andre BLUETOOTH-enheter er
tilstede rundt systemet. Hvis dette er
tilfelle, slå av de andre BLUETOOTHenhetene.
Lyd fra den tilkoblede BLUETOOTHmobilenheten sendes ikke ut fra
systemet.
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren
på soundbarhøyttaleren lyser (side 7).
 Flytt BLUETOOTH-enheten i nærheten
av systemet.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, befinner seg i
nærheten, må du flytte enheten bort
fra dette systemet.
 Flytt USB 3.0-enheten og tilhørende
kabel bort fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort fra
hindringen.
31NO
 Flytt systemet bort fra TV-en hvis det
er installert under TV-en.
 Omplasser den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Bytt den trådløse
nettverksfrekvensen for rutere for
trådløse nettverk eller datamaskiner
som befinner seg i nærheten, til
5 GHz-båndet.
 Skru opp volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH enheten.
Lyden stemmer ikke med bildet.
 Når du ser film, kan lyden være ørlite
forsinket i forhold til bildet.
Fjernkontroll
Fjernkontrollen til dette systemet
fungerer ikke.
 Rett fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på lydplanken
(side 7).
 Fjern eventuelle hindringer som står i
veien for fjernkontrollen og systemet.
 Bytt begge batteriene i
fjernkontrollen hvis de er nesten
tomme.
 Kontroller at du trykker på riktig
knapp på fjernkontrollen (side 11).
Fjernkontrollen til TV-en fungerer
ikke.
 Plasser lydplanken slik at den ikke
hindrer signalene fra
fjernkontrollsensoren på TV-en.
 Dette problemet kan løses ved å
aktivere IR-forsterkerfunksjonen
(side 17).
Annet
Funksjonen Control for HDMI
fungerer ikke som den skal.
 Kontroller systemtilkoblingen (se den
medfølgende oppstartsveiledningen).
32NO
 Aktiver funksjonen Control for HDMI
på TV-en. Se bruksanvisningen for
TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
 Vent en stund, og prøv igjen. Hvis du
kobler fra systemet, tar det en stund
før betjening blir mulig igjen. Vent i
minst 15 sekunder, og prøv deretter
på nytt.
 Kontroller at enhetene som er koblet
til systemet, støtter funksjonen
Control for HDMI.
 Aktiver funksjonen Control for HDMI
på enhetene som er koblet til
systemet. Se bruksanvisningen for
enheten hvis du ønsker mer
informasjon.
 Typen og antall enheter som kan
styres med Control for HDMIfunksjonen er begrenset i henhold til
HDMI CEC-standarden:
– Opptaksenheter (Blu-ray-opptaker,
DVD-opptaker osv.): opptil 3
enheter
– Avspillingsenheter (Blu-ray Discspiller, DVD-spiller osv.): opptil 3
enheter
– Tunerrelaterte enheter: opptil 4
enheter
– Lydsystem (mottaker/
hodetelefoner): opptil 1 enhet
(brukes av dette systemet)
Alle indikatorer på
soundbarhøyttaleren blinker i ti
sekunder og systemet slås av.
 Beskyttelsesfunksjonen er aktivert.
Trekk ut strømledningen, og sjekk
elementene under.
– Kontroller at ventilasjonsåpningene
på soundbarhøyttaleren ikke er
dekket til, og vent litt før du slår på
enheten.
– Når systemet bruker USB-tilkobling,
fjern USB-enheten og slå på
systemet. Dersom systemet
fungerer som det skal, trekker den
tilkoblede USB-enheten mer strøm
enn systemets maksimale
utgangsstrøm på 500 mA, eller det
kan være en feil på USB-enheten.
Sensorene på TV-apparatet
fungerer ikke som de skal.
 Det kan hende at høyttalerenheten
blokkerer enkelte sensorer (for
eksempel sensoren for lysstyrke)
og fjernkontrollmottakeren på
TV-apparatet, eller senderen for
3D-briller (infrarød overføring) på
en 3D TV som støtter det infrarøde
3D-brillesystemet eller den trådløse
kommunikasjonen. Flytt
høyttalerenheten bort fra TV-en
innen en rekkevidde som lar disse
delene fungere som de skal. For
plasseringen av sensorer og
fjernkontrollmottakeren, se
bruksanvisningen som fulgte med
TV-en.
Systemet fungerer ikke som det
skal.
 Systemet kan være i demomodus.
Hvis du vil avbryte
demonstrasjonsmodus, tilbakestill
systemet. Trykk på og hold inne –
(volum) og  (strøm) på
soundbarhøyttaleren i mer enn fem
sekunder (side 33).
Tilbakestille systemet
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer
riktig, tilbakestiller du det ved å følge
fremgangsmåten under.
1
2
3
Trykk på og hold inne – (volum) og
 (strøm) på
soundbarhøyttaleren i mer enn
fem sekunder.
Alle indikatorene på
høyttalerenheten blinker tre
ganger, og innstillingene
tilbakestilles til
fabrikkinnstillingene.
Koble fra strømledningen.
Koble til strømledningen, og trykk
deretter  for å slå på systemet.
Tips
Standardinnstillinger understrekes på hver
funksjonsbeskrivelse.
Når du endrer fra USB-inngang til
TV-inngang ved å trykke på INPUT,
vises meldingen.
* Dette skjermbildet er et eksempel på
engelsk.
 Velg TV-program ved å bruke
fjernkontrollen til TV-en.
33NO
1)
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner
Forsterkerdel
UTGANGSEFFEKT (målt)
Front L + Front R: 20 W + 20 W
(ved 4 ohm, 1 kHz, total harmonisk
forvrengning på 1 %)
POWER OUTPUT (referanse)
Fronthøyttaler venstre / fronthøyttaler
høyre: 25 W (per kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
Basshøyttaler: 30 W (ved 4 ohm og
100 Hz)
Innganger
TV IN (OPTICAL)
USB
Utganger
HDMI OUT (TV (ARC))
USB-delen
(USB)-port:
Type A (for tilkobling av USB-minne)
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon,
versjon 4.2
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjon,
strømklasse 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje på ca. 25 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Maksimal utgangseffekt
≤ 6 dBm
Modulasjonsmåte
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Støttet kodek3)
SBC4)
Overføringsområde (A2DP)
20–20 000 Hz (samplingfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
34NO
Den faktiske rekkevidden varierer
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enhetene, magnetiske felt
rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, bruk av trådløs telefon,
mottaksfølsomhet, operativsystem,
programvare osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler angir
formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3) Kodek: Lydsignalkompresjon og
konverteringsformat
4)
Forkortelse for underbåndskodek
Høyttalerdel
Høyttalersystem
Toveis høyttalersystem med tre
drivere, bassrefleks
Speaker
Fronthøyttaler venstre / fronthøyttaler
høyre: 46 mm, konisk type
Basshøyttaler: 70 mm, konisk type
Generelt
Strømkrav
Likestrøm 19,5 V (ved bruk av
medfølgende nettadapter koblet til
strømtilførsel med 100 V-240 V, 50 Hz
/ 60 Hz vekselstrøm)
Strømforbruk
On: 25 W
Standby-modus: 0,5 W eller mindre
(strømsparingsmodus)
(Når Control for HDMI-funksjonen og
standbymodus for BLUETOOTH er av)
Standby-modus: 2 W eller mindre*
(Når Control for HDMI-funksjonen og
standbymodus for BLUETOOTH er på)
* Systemet vil automatisk gå inn i
strømsparingsmodus når det ikke
har en HDMI-tilkobling og ingen
BLUETOOTH-grupperingshistorikk.
Dimensjoner* (omtrentlig) (b/h/d)
580 mm × 64 mm × 95 mm
* Ikke inkludert beskyttelsesdel
Vekt (omtrentlig)
2,3 kg
Design og spesifikasjoner kan bli endret
uten varsel.
Filtyper som kan spilles
av (USB-inngang)
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Støttede formater for
inngangslyd (TV-inngang)
Systemet støtter følgende lydformater.
• Dolby Digital
• Lineær PCM 2ch
Merknader
• Avhengig av filformatet, filkodingen eller
opptaksforholdene kan det hende at
enkelte filer ikke kan spilles av.
• Det kan være problemer med å spille av
enkelte filer som er redigert på
datamaskin.
• Systemet kan ikke spille av kodede filer
(f.eks. DRM og Lossless).
• Systemet kan ikke gjenkjenne følgende
filer eller mapper i USB-enheter:
– mappebaner på opptil 128 tegn for
FAT16/32 eller 124 tegn for NTFS
– opptil 200 mapper (inkludert tomme
mapper og rotmapper)
– opptil 200 lydfiler / mapper i hver
mappe
• Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke
med dette systemet.
• Systemet kan gjenkjenne
Masselagringsklasse (MSC)-enheter.
35NO
Om BLUETOOTHkommunikasjon
• BLUETOOTH-enheter bør brukes
innenfor en uhindret avstand på ca.
10 m fra hverandre. Den faktiske
kommunikasjonsrekkevidden kan
være kortere under følgende forhold:
– Når en person, metallgjenstand,
vegg eller andre hindringer er
mellom enhetene med en
BLUETOOTH-tilkobling
– Steder der et trådløst nettverk er
installert
– I nærheten av mikrobølgeovner som
er i bruk
– På steder hvor det forekommer
andre elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheter og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g/n) bruker det samme
frekvensbåndet (2,4 GHz). Når du
bruker en BLUETOOTH-enhet nær en
enhet med en funksjon for trådløst
LAN, kan det oppstå elektromagnetisk
inferens. Det kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
tilkoblingsfeil. Hvis dette skjer, kan du
forsøke følgende botemidler:
– Bruk dette systemet minst 10 meter
fra enheten med trådløst LAN.
– Slå av enheten med det trådløse
LAN-nettverket når du bruker
BLUETOOTH-enheten innenfor 10
meter.
– Installer systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som
mulig.
• Radiobølgene som sendes av dette
systemet, kan forstyrre driften til noen
medisinske enheter. Ettersom slik
interferens kan føre til tekniske feil, må
du alltid slå av strømmen til dette
systemet og BLUETOOTH-enheten på
følgende steder:
– på sykehus, på tog, i fly, på
bensinstasjoner og på alle steder der
det kan finnes brennbare gasser
36NO
– i nærheten av automatiske dører
eller brannalarmer
• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som overholder
BLUETOOTH-spesifikasjonen. Dette
skal sørge for sikker tilkobling under
kommunikasjon ved bruk av
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av
innstillingsinnhold og andre faktorer,
så du må alltid være forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på noen måte holdes
ansvarlig for skader eller andre tap
som oppstår som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon med BLUETOOTHteknologi.
• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil som dette systemet.
• BLUETOOTH-enheter som er koblet til
dette systemet, må følge BLUETOOTHspesifikasjonen fra Bluetooth SIG, Inc.,
og hver enhet må være sertifisert for
overholdelse. Selv når en enhet er i
samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det imidlertid
være tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til
eller fører til forskjellige
kontrollmetoder, visning eller
betjening.
• Støy kan forekomme, eller lyden kan
forsvinne, avhengig av BLUETOOTHenheten som er koblet til dette
systemet, kommunikasjonsmiljøet
eller omgivelsene.
Hvis du har spørsmål eller problemer
angående systemet, kan du ta kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
• Hvis det har kommet fremmedlegemer
eller væske i systemet, må du trekke ut
strømkontakten og vente med å bruke
systemet til det har blitt undersøkt av
kvalifisert personell.
• Du må ikke klatre på høyttaleren. Du kan
falle ned og skade deg, eller det kan føre
til skade på systemet.
Om strømkilder
• Før du bruker systemet, må du kontrollere
at driftsspenningen er identisk med
strømforsyningen. Driftsspenningen er
angitt på navneplaten på undersiden av
lydplanken.
• Hvis du ikke skal bruke systemet på en
lang stund, må du koble strømledningen
fra stikkontakten. Når du kobler fra
strømledningen, må du passe på at du
trekker i selve støpslet, og ikke i
ledningen.
• Én kontaktpinne på pluggen er bredere
enn den andre av sikkerhetshensyn og
passer bare til hullene i stikkontakten på
én måte. Hvis du ikke klarer å sette
pluggen helt inn i stikkontakten, må du ta
kontakt med forhandleren.
• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
Om varmeakkumulering
Selv om systemet blir varmt når det er i
bruk, er dette ikke en feil.
Hvis du regelmessig bruker høy lyd på
dette systemet, øker temperaturen
betraktelig på baksiden og nederst i
systemet. For å unngå å brenne deg er det
viktig at du ikke berører systemet.
Om plassering
• Plasser systemet på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å hindre
varmeakkumulering og for å forlenge
systemets levetid.
• Ikke plasser systemet nær varmekilder
eller på steder der det kan bli utsatt for
direkte sollys, mye støv eller mekaniske
støt.
• Ikke plasser noe på toppen av
høyttalerenheten.
• Hvis systemet brukes sammen med en
TV, videospiller eller kassettspiller, kan
det føre til støy, og bildekvaliteten kan
reduseres. I så fall plasserer du systemet
et stykke unna TV-apparatet,
videospilleren eller kassettspilleren.
• Vær forsiktig når du plasserer systemet på
underlag som er behandlet med for
eksempel voks, olje eller
poleringsmiddel, da dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
• Vær forsiktig så du ikke skader deg på
hjørnene på soundbarhøyttaleren.
• Pass på så ikke basshøyttaleren under
soundbarhøyttaleren blir skadet når du
installerer soundbarhøyttaleren.
Om betjening
Før du kobler til annet utstyr må du sørge
for å slå av og koble fra systemet.
Hvis det forekommer ujevne
farger på en TV-skjerm i
nærheten
Fargeuregelmessigheter kan forekomme
på enkelte typer TV-er.
• Hvis det forekommer ujevne farger ...
Slå av TV-apparatet, og slå det på igjen
etter 15–30 minutter.
• Hvis det oppstår ujevne farger på nytt ...
Plasser systemet lenger bort fra TV-en.
Om rengjøring
Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre
systemet. Ikke bruk noen form for
skrubbesvamp, skurepulver eller
løsemidler, som for eksempel alkohol
eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående systemet
eller problemer med det, kan du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
37NO
Opphavsrett og varemerker
Dette systemet inneholder Dolby* Digital.
* Produsert under lisens fra Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og dobbel-Dsymbolet er varemerker som tilhører
Dolby Laboratories.
BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike
merker av Sony Corporation er under
lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
sine respektive eiere.
Dette systemet bruker HDMI™-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
Begrepene HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker
som tilhører HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre land.
«BRAVIA»-logoen er et varemerke som
tilhører Sony Corporation.
“ClearAudio+” er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
«PlayStation» er et registrert varemerker
eller varemerke for Sony Interactive
Entertainment Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og patenter er benyttet med lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av
denne teknologien utenfor dette produktet
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
38NO
Alle andre varemerker tilhører sine
respektive eiere.
För högtalarpanelen
VARNING!
Placera inte enheten där det är ont om
utrymme, till exempel i en bokhylla eller
inbyggnadslåda.
Täck inte ventilationsöppningarna på
enheten med tidningar, dukar, gardiner
och liknande, eftersom det kan
förorsaka brand.
Utsätt inte heller enheten för öppen eld
(till exempel levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och
placera inte vätskefyllda föremål, till
exempel vaser, ovanpå enheten, så
undviker du risk för brand och elektriska
stötar.
Nätadaptern är inte bortkopplad från
elnätet så länge den är ansluten till ett
vägguttag, även om du har stängt av
själva enheten.
Huvudkontakten används för att koppla
bort nätadaptern från elnätet. Anslut
därför nätadaptern till ett lättåtkomligt
vägguttag. Dra omedelbart ut
huvudkontakten från vägguttaget om du
märker att enheten fungerar onormalt.
VAR FÖRSIKTIG!
Risk för explosion om batteriet ersätts
med ett batteri av fel typ.
Utsätt inte batterier och enheter med
batterier för hög värme, till exempel
direkt solljus och eld.
Endast för inomhusbruk.
Rekommenderade kablar
Korrekt skärmade och jordade kablar
och kontakter måste användas vid
anslutning till värddatorer och/eller
kringutrustning.
2SV
Typskylten är placerad på
högtalarpanelens undersida.
För nätadaptern
Dekaler med nätadapterns modell- och
serienummer är placerade på adapterns
undersida.
För kunder i Europa
Information till kunder: Följande
information gäller endast
utrustning som säljs i länder med
gällande EU-direktiv.
Den här produkten har tillverkats av eller
på uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller som rör
produktöverensstämmelse i Europa
skickas till tillverkarens representant,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgien.
Sony Corporation intygar härmed att
denna utrustning uppfyller kraven i
direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran
om överensstämmelse finns på följande
internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Utrustningen har testats och
överensstämmer med begränsningarna i
EMC-direktivet gällande användning av
en anslutningskabel kortare än tre meter.
Avfallshantering
av uttjänta
batterier och
elektriska och
elektroniska
produkter
(gäller i EU och
andra länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, batteriet
eller förpackningen anger att produkten
och batteriet inte får behandlas som
vanligt hushållsavfall. På vissa batterier
kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol.
Den kemiska beteckningen för bly (Pb)
finns på batterier som innehåller mer än
0,004 % bly. När produkterna och
batterierna kasseras på rätt sätt kan det
förebygga de potentiella negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå vid
felaktig avfallshantering. Återvinning av
material hjälper till att bevara naturens
resurser. För produkter som av
säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning av ett inbyggt batteri bör
detta batteri endast bytas av behörig
servicetekniker. Lämna det förbrukade
batteriet och den elektriska och
elektroniska utrustningen på en
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter för att garantera
korrekt hantering. Information om
övriga batterier finns i avsnittet om hur
du tar ut batterierna ur produkten på ett
säkert sätt. Lämna in batteriet på en
lämplig återvinningsstation i behållaren
för förbrukade batterier. Om du vill ha
mer information om återvinning av
produkten eller batteriet kontaktar du
ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller
återförsäljaren där du köpte produkten
eller batteriet.
3SV
Använda de olika funktionerna
Innehåll
Om denna bruksanvisning ........... 4
Innehåll i förpackningen ............... 5
Detta kan du göra med
anläggningen ......................... 6
Guide till delar och kontroller ........7
Felsökning
Ansluta en TV
Ansluta en tv med
en HDMI-kabel
Snabbstartguide
 (separat
dokument)
Ansluta en tv från Sony trådlöst
med BLUETOOTH-funktion .... 13
Montera högtalarpanelen
på en vägg ............................. 15
När tv-fjärrkontrollen inte
fungerar ................................. 17
Lyssna
Lyssna på tv och andra enheter ... 18
Lyssna på musik på
en USB-enhet ......................... 19
Välja ljudeffekt
Ställa in ljudet .............................. 21
Lyssna på musik/ljud via
BLUETOOTH®-funktionen
Lyssna på musik från
en mobil enhet ......................23
Starta anläggningen genom
att använda BLUETOOTHenheten ..................................25
Stänga av BLUETOOTHfunktionen .............................25
4SV
Använda funktionen
Control for HDMI ................... 26
Använda funktionen
BRAVIA Sync ..........................27
Tänk på följande vid
HDMI-anslutningar ............... 28
Minska strömförbrukningen ....... 28
Felsökning ................................... 29
Återställa anläggningen ..............33
Övrig information
Specifikationer ............................ 34
Uppspelningsbara filtyper
(USB-ingång) ......................... 35
Ljudformat som stöds
(TV-ingång) ........................... 35
Om BLUETOOTHkommunikation .................... 36
Försiktighetsåtgärder ..................37
Om denna bruksanvisning
• Bruksanvisningen beskriver reglagen
på fjärrkontrollen.
• Vissa bilder visas som exempel och kan
skilja sig från de faktiska produkterna.
• Standardinställningarna är understrukna
i funktionsbeskrivningarna.
• Kuddar för väggmontering (2)
Innehåll i förpackningen
• Högtalarpanel (1)
• VÄGGMONTERINGSMALL (1)
• Fjärrkontroll (1)
• Snabbstartsguide
• R03-batteri (storlek AAA) (2)
• Bruksanvisning
• Optisk digitalkabel (1)
• Nätadapter (1)
• Nätsladd (1)
5SV
Detta kan du göra med anläggningen
”Lyssna på tv och andra enheter”
(sidan 18)
Blu-ray Disc™-spelare, kabeltv-box, satellitmottagare osv.
Ansluta till tv:n
(se snabbstartguiden (separat
dokument))
”Ansluta en tv från
Sony trådlöst med
BLUETOOTHfunktion” (sidan 13)
”Använda funktionen Control for
HDMI” (sidan 26)
”Använda funktionen BRAVIA
Sync” (sidan 27)
”Lyssna på musik
på en USB-enhet”
(sidan 19)
”Lyssna på musik från en
mobil enhet” (sidan 23)
6SV
Guide till delar och kontroller
Detaljer utelämnas i bilderna.
Högtalarpanel
Framsida
 Fjärrkontrollsensor
Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn för att styra
anläggningen.
 -knapp (ström)
 +/– -knappar (volym)
 Indikatorer
Om du vill ha mer information,
se ”Om indikatorerna på
högtalarpanelen” (sidan 8).
Starta anläggningen eller försätt
den i viloläge.

-knapp (insignal) (sidan 18)
 BLUETOOTH-knapp (sidan 23)
7SV
Om indikatorerna på högtalarpanelen
Lysande och blinkande indikatorer på högtalarpanelen anger ingång eller status för
ingångsenheten.
Indikatorer
Status
• Lyser: TV-ingången är vald.
• Lyser blå: BLUETOOTH-anslutning har upprättats (BLUETOOTH-insignal är vald)
• Blinkar snabbt i blått (ungefär två gånger per sekund): Väntläge för parkoppling
• Blinkar långsamt i blått (ungefär en gång per sekund): BLUETOOTH-anslutning
upprättas
• Lyser: USB-ingången är vald.
• Blinkar två gånger: Uppspelningsläget ändras.
• Blinkar först tre gånger och blinkar sedan långsamt flera gånger:
Anslutning av en enhet som inte stöds
• Blinkar flera gånger: Läser data på den anslutna USB-enheten
• Ljus: Systemet är anslutet till tv:n med funktionen BLUETOOTH
(TV-ingång har valts).
Indikatorerna blinkar när du aktiverar/inaktiverar funktionsinställningen eller
använder fjärrkontrollen.
Indikatorer
Status
• Blinkar två gånger: En av följande funktioner är aktiverad:
– Nattläge (sidan 21)
– Röstläge (sidan 21)
• Blinkar en gång: Ljudkanalen är inställd på Main (sidan 22), ljudläge är valt
(sidan 21) eller någon av följande funktioner är avstängda.
– Nattläge (sidan 21)
– Röstläge (sidan 21)
• Blinkar två gånger: En av följande funktioner är aktiverad:
– Dolby DRC (sidan 22)
– Control for HDMI (sidan 26)
– BLUETOOTH-standbylage (sidan 25)
– BLUETOOTH-funktion (sidan 25)
– Automatiskt viloläge (sidan 28)
– IR-repeater (sidan 17)
– Autovolym (sidan 22)
– Väggmonteringsläge (sidan 15)
• Blinkar en gång: Ljudkanalen är inställd på underordnad kanal (sidan 22) eller en
av följande funktioner är inaktiverad:
– Dolby DRC (sidan 22)
– Control for HDMI (sidan 26)
– BLUETOOTH-standbylage (sidan 25)
– BLUETOOTH-funktion (sidan 25)
– Automatiskt viloläge (sidan 28)
– IR-repeater (sidan 17)
– Autovolym (sidan 22)
– Väggmonteringsläge (sidan 15)
8SV
Indikatorer
Status
• Blinkar två gånger: Den funktion som ansluts till tv:n med
funktionen BLUETOOTH inställd på (sidan 13).
• Blinkar en gång: Den funktion som ansluts till tv:n med funktionen
BLUETOOTH inställd på av (sidan 13).
• Blinkar en gång: Ljudkanalen är inställd på huvudkanal/
underordnad kanal (sidan 22)
• Blinkar snabbt (ungefär två gånger per sekund): Skyddsfunktionen
är aktiverad (sidan 32)
• Blinkar långsamt (ungefär en gång per sekund): Anläggningen
försätts i viloläge av den automatiska vilolägesfunktionen (sidan 28).
Indikatorerna blinkar när du justerar volymen.
Indikatorer
Status
• Blinkar en gång: Volymen är låg (1–20)./Basnivån är inställd på -1
(lätt) (sidan 22).
• Blinkar en gång: Volymen är medelhög (21–40)./Basnivån är inställd
på 0 (normal) (sidan 22).
• Blinkar en gång: Volymen är hög (41–49)./Basnivån är inställd på +1
(stark) (sidan 22).
• Blinkar upprepade gånger: Ljudet är avstängt
• Blinkar två gånger: Volymen är inställd på högsta/lägsta nivå.
Tips
Du kan stänga av indikatorerna genom att hålla ned AUTO SOUND i fem sekunder.
Även om indikatorerna är avstängda via AUTO SOUND lyser eller blinkar indikatorerna som
är kopplade till användning om du använder systemet.
9SV
Baksida
 DC IN-terminal
 HDMI OUT (TV (ARC))-uttag
Anslut en tv som har en HDMIingång med en HDMI-kabel.
Systemet är kompatibelt med
Audio Return Channel (ARC). ARC
är den funktion som sänder tvljudet till en AV-enhet, t.ex.
systemet från tv:ns HDMI-uttag.
 TV IN (OPTICAL)-uttag

(USB)-port (sidan 19)
 IR-repeater (sidan 17)
Överför fjärrsignalen för tv:ns
fjärrkontroll till tv:n.
 Subwoofer
10SV
Fjärrkontroll
Vissa knappar har olika funktion
beroende på hur länge de hålls
intryckta. Symbolerna nedan anger hur
länge du ska trycka på knappen.
• : Tryck på knappen.
•
: Håll knappen intryckt i fem
sekunder.
 INPUT (sidan 18)
Väljer uppspelningskällan. När du
trycker på INPUT en gång blinkar
den aktuella insignalsindikatorn.
Tryck på INPUT en gång till för att
välja önskad enhet.
Varje gång du trycker på INPUT
ändras ingången cykliskt enligt
följande.
TV-ingång BLUETOOTH-ingång
 USB-ingång
 AUTO SOUND
: Välj AUTO SOUND som
ljudeffekt. (sidan 21)
: Slår på/av indikatorerna på
högtalarpanelen. (sidan 8)
 CINEMA
: Välj CINEMA som ljudeffekt.
(sidan 21)
: Aktivera/inaktivera
funktionen för automatiskt viloläge.
(sidan 28)
 VOICE
: Aktivera/inaktivera röstläget.
(sidan 21)
: Slå på/av reglaget för
HDMI-funktionen. (sidan 26)
  (volym) +*/–
Ställ in volymen
 BASS
: Reglerar basnivån. (sidan 22)
: Slå på/av
väggmonteringsläget. (sidan 15)
 PLAY MODE (sidan 19)
Välj uppspelningsläge för
USB-uppspelning.
 / (sidan 19)
Välj innehållet på tv-skärmen för
USB-uppspelning.
11SV
 / (föregående/nästa)
(sidan 19, 23)
Om du trycker snabbt på knappen
hamnar du i början av föregående
eller nästa fil.
Tryck ned och håll in sökningar
bakåt eller framåt (snabbspola
bakåt/framåt).
  (ström)
Starta anläggningen eller försätt
den i viloläge.
 STANDARD
: Välj STANDARD som ljudeffekt.
(sidan 21)
: Slå på/av funktionen för
IR-repeater. (sidan 17)
 MUSIC (sidan 21)
: Välj MUSIC som ljudeffekt.
(sidan 21)
: Aktivera/avaktivera
funktionen som justerar volymen
automatiskt. (sidan 22)
 NIGHT
: Aktivera/inaktivera nattläget.
(sidan 21)
: Aktivera/inaktivera
BLUETOOTH viloläget. (sidan 25)
  (ljud av)
Stäng av ljudet tillfälligt eller slå på
ljudet.
 AUDIO*
: Välj ljudkanal för Dolby Digitalmultiplexsändning. (sidan 22)
: Aktivera/avaktivera Dolby
DRC-funktionen. (sidan 22)
 ENTER (sidan 19)
Spela upp innehållet som är markerat
med / för USB-uppspelning.
  (spela upp/pausa)*
(sidan 19, 23)
Pausa eller återuppta uppspelning
12SV
* Knapparna AUDIO,  + och  har
upphöjda punkter. Använd den som
vägledning när du använder
anläggningen.
Om byte av batterier till
fjärrkontrollen
När systemet inte svarar när du
använder fjärrkontrollen ska du byta ut
två batterier med nya batterier.
Använd R03-manganbatterier
(storlek AAA) vid byte.
funktioner för att lyssna på tv-ljud genom
att ansluta med en HDMI-kabel finns i
startguiden (separat dokument).
Ansluta en TV
Ansluta en tv med en
HDMI-kabel
Se snabbstartguiden (separat dokument).
Ansluta en tv från
Sony trådlöst med
BLUETOOTH-funktion
Ansluta anläggningen och
tv:n trådlöst
För att ansluta systemet och tv:n
trådlöst måste du utföra parkoppling av
systemet och tv:n genom att använda
BLUETOOTH-funktionen.
Parkoppling är en process som krävs för
att ömsesidigt registrera information
om BLUETOOTH-enheter som ska
anslutas trådlöst i förväg.
När du använder en Sony-tv* med hjälp
av funktionen BLUETOOTH kan du
lyssna på ljudet från tv:n eller en enhet
som är ansluten till tv:n genom att
ansluta systemet och tv:n trådlöst.
INPUT
* Tv:n måste vara kompatibel med A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Blu-ray Disc-spelare,
kabel-tv-box,
satellitmottagare osv.
Knappen
BLUETOOTH
Obs!
Om du ansluter systemet och tv:n genom
att använda funktionen BLUETOOTH kan
du inte visa den aktuella
användningsskärmen för systemet, t.ex.
USB-uppspelning, och använda funktionen
i systemet utöver funktionen för att lyssna
på ljudet från tv:n eller enheten som är
ansluten till tv:n.
För att använda alla funktioner i systemet
kan du ansluta systemet till en tv med en
HDMI-kabel (medföljer inte). Mer
information om anslutningar och
1
Tryck på och håll ned knappen
BLUETOOTH på högtalarpanelen
och INPUT på fjärrkontrollen
samtidigt i fem sekunder.
Indikatorerna TV och BLUETOOTH
blinkar två gånger och systemet
försätts i parkopplingsläge, varvid
kontrollampan BLUETOOTH blinkar
snabbt.
13SV
2
3
4
Sök igenom systemet för att
utföra synkroniseringen på din tv.
I listan över BLUETOOTH-enheter
som söks igenom visas på tvskärmen.
Information om metoden för att
parkoppla BLUETOOTH-enheten
till tv:n finns i tv:ns
användarhandledning.
Parkoppla systemet och tv:n
genom att välja ”HT-SF200/201”
på listan på tv-skärmen.
Kontrollera att BLUETOOTH och
tv-indikatorn på högtalarpanelen
tänds.
En anslutning mellan systemet och
tv:n har upprättats och tv-ljudet
kommer från systemet.
När parkopplingen har slutförts
kommer tv-ljudet från systemet
automatiskt när systemet slås på.
kontrollera status för indikatorerna på
högtalarpanelen.
– Indikatorerna BLUETOOTH och TV lyser:
Systemet och tv:n är anslutna och tvljudet kommer från systemet.
– Indikatorn BLUETOOTH blinkar snabbt:
Utför parkoppling på tv:n.
– TV-indikatorn lyser: Utför stegen igen
från början.
• När du ansluter systemet till en tv med en
HDMI-kabel (medföljer inte) avbryts
BLUETOOTH-anslutningen. Om du vill
ansluta systemet till en tv med funktionen
BLUETOOTH igen drar du ur HDMI-kabeln
och utför sedan anslutningsåtgärden från
början.
• Om du vill parkoppla ytterligare en tv när
den första tv:n är parkopplad stänger du av
den parkopplade tv:n och parkopplar
därefter den nya genom att följa stegen för
anslutning av en mobil enhet. (sidan 23)
Lyssna på ljudet från tv:n
eller en enhet som är
ansluten till tv:n
Du kan slå av/på systemet, justera
volymen och stänga av ljudet med hjälp
av tv-fjärrkontrollen när du ansluter tv:n
trådlöst.
1
2
3
Obs!
• Om det inte kommer något tv-ljud från
systemet ska du trycka på INPUT flera
gånger och välja TV-ingången och
14SV
Slå på tv:n med tv:ns fjärrkontroll.
Du slår på systemet genom att
sammankoppla det med tv:n. Då
kommer tv-ljud från systemet.
Välj program eller inmatning av
enheten med hjälp av
fjärrkontrollen.
Ljudet från bilden som visas på tvskärmen kommer från systemet.
Justera volymen för systemet
genom att använda tv:ns
fjärrkontroll.
När du trycker på ljud av-knappen
på tv:ns fjärrkontroll stängs ljudet
av tillfälligt.
Tips
När tv:n är avstängd är även systemet
avstängt eftersom det är sammankopplat
med tv:n.
Montera högtalarpanelen
på en vägg
Om att använda den medföljande
fjärrkontrollen med systemet
Du kan montera högtalarpanelen på
en vägg.
Du kan använda följande knappar.
Du kan justera nivån på basen och
ljudkvaliteten utöver att stänga av/slå
på systemet och justera volymen med
tv:ns fjärrkontroll.

STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
NIGHT
VOICE
 +/–

BASS
Obs!
• Använd skruvar (medföljer inte) som är
lämpliga för väggens material och styrka.
Eftersom gipsväggar är särskilt bräckliga,
ska skruvarna fästas i en regel. Installera
högtalarna horisontellt, fasthängda på
skruvar i reglar på en plan väggyta.
• Anlita en återförsäljare av Sony-produkter
eller licensierad underleverantör för
installationen och var särskilt uppmärksam
på säkerheten under installationen.
• Sony ska inte hållas ansvarigt för olyckor
eller skador som orsakats av felaktig
montering, svaga väggar eller felaktigt
installerade skruvar, naturkatastrof osv.
Obs!
Om du väljer USB-ingången på den
medföljande fjärrkontrollen hörs inget
tv-ljud från systemet. Om du vill aktivera
tv-ljud trycker du på INPUT på
fjärrkontrollen och väljer TV-ingången.
15SV
1
Förbered två skruvar
(medföljer inte) som passar
väggmonteringshålen på
högtalarpanelens baksida.
3
Skruva i skruvarna i märkena ()
på SKRUVLINJEN () i
VÄGGMONTERINGSMALLEN som
på bilden nedan.
200 mm
200 mm
4 mm
Mer än 30 mm
Skruvar
5 mm
Märkena ()
10 mm
Hål på baksidan av högtalarpanelen
2
Sätt fast
VÄGGMONTERINGSMALLEN
(medföljer) på en vägg.
5 mm till
6 mm
Mittlinje på tv:n
4
5
Tejp eller
liknande
Fäst kuddarna (medföljer)
under hålen på baksidan av
högtalarpanelen.
VAGGMONTERINGSMALL
1
Passa in MITTLINJEN FÖR TV:N ()
på VÄGGMONTERINGSMALLEN
mot din tv:s mittlinje.
2
Passa in TV:NS UNDRE LINJE () på
VÄGGMONTERINGSMALLEN mot
undersidan av tv:n och sätt fast
VÄGGMONTERINGSMALLEN på en
vägg med tejp eller liknande.
16SV
Ta bort
VÄGGMONTERINGSMALLEN.
Kuddar
6
Häng högtalarpanelen på
skruvarna.
Passa in hålen på baksidan av
högtalarpanelen med skruvarna
och häng sedan högtalarpanelen på
de två skruvarna.
När tv-fjärrkontrollen
inte fungerar
När högtalarpanelen blockerar
fjärrkontrollsensorn på tv:n kanske tv:ns
fjärrkontroll inte fungerar. Aktivera i så fall
funktionen IR-Repeater på anläggningen.
Du kan styra tv:n med tv:ns fjärrkontroll
genom att skicka fjärrkontrollens signal
från baksidan av högtalarpanelen.
Håll STANDARD intryckt i fem
sekunder för att sätta på eller
stänga av funktionen.
7
IR-repeater på
USB-indikatorn blinkar två gånger.
Håll BASS intryckt i fem
sekunder för att aktivera
väggmonteringsläget.
USB-indikatorn blinkar två gånger.
Du kan optimera ljudet på en
anläggning som är monterad
på en vägg.
Obs!
• Släta ut VÄGGMONTERINGSMALLEN när
du sätter fast den på väggen.
• För att stänga av väggstativet trycker du
ned och håller in BASS i fem sekunder.
USB-indikatorn blinkar en gång.
IR-repeater av
Indikatorn USB blinkar en gång.
Obs!
• Kontrollera att tv:ns fjärrkontroll inte kan
styra tv:n och ställ sedan in IRrepeaterfunktionen. Om den är inställd på
på när du kan styra tv:n via fjärrkontrollen
kanske funktionen inte fungerar korrekt
på grund av störningar mellan
direktkommandot från fjärrkontrollen och
kommandot via högtalarpanelen.
• Funktionen fungerar inte korrekt på vissa
tv-apparater. Flytta i så fall bort
högtalarpanelen från tv:n.
17SV
Lyssna
Lyssna på tv och andra
enheter
1
INPUT
TV-ingång
• Tv ansluten till TV IN (OPTICAL)-uttaget
• Tv som är kompatibel med Audio
Return Channel (ARC) som är ansluten
till uttaget HDMI OUT (TV (ARC))
När du ansluter tv:n för både HDMI OUT
(TV (ARC))- och TV IN (OPTICAL)-uttag
väljs uttaget för ljudingång beroende på
vilken ljudsignal som matas in först.
 +/–
BLUETOOTH-insignal
BLUETOOTH-enhet med stöd för A2DP
Om du vill ha mer information, se
”Lyssna på musik/ljud via BLUETOOTH®funktionen” (sidan 23).
BASS
USB-insignal
USB-enhet ansluten till (USB)-porten
Om du vill ha mer information, se ”Lyssna
på musik på en USB-enhet” (sidan 19).
Tryck på INPUT flera gånger.
När du trycker på INPUT en gång
blinkar den aktuella
insignalsindikatorn.
Tryck på INPUT en gång till för att
välja önskad enhet.
Indikatorn för den valda enheten
tänds.
Varje gång du trycker på INPUT
ändras ingången cykliskt enligt
följande.
TV-ingång BLUETOOTH-ingång
 USB-ingång
18SV
2
Ställ in volymen.
• Justera volymen genom att trycka
på  +/– på fjärrkontrollen.
• Justera basens nivå genom att
trycka på BASS på fjärrkontrollen
(sidan 22).
Tips
Du kan också välja insignal genom att
trycka på
på fältet.
Lyssna på musik på
en USB-enhet
1
Anslut USB-enheten till
(USB).
-porten
Du kan spela upp musikfiler som är
lagrade på en ansluten USB-enhet.
Spelbara filtyper beskrivs i
”Uppspelningsbara filtyper (USB-ingång)”
(sidan 35).
Obs!
• Om du vill visa USB-innehållslistan på tvskärmen ansluter du systemet till tv:n via
HDMI-kabeln.
• Ändra tv:ns ingång till den ingång som
högtalarpanelen är ansluten till.
INPUT
2
3
4
 +/–
BASS
PLAY MODE
/
ENTER

/
Tryck på INPUT flera gånger för att
välja USB.
IndikatornUSB lyser och USBinnehållslistan visas på tv-skärmen.
Tryck på / för att välja önskat
innehåll och tryck sedan på ENTER.
Det valda innehållet börjar spelas
upp.
Tryck på PLAY MODE flera gånger
för att välja önskat
uppspelningsläge.
• Inget: Alla spår spelas upp.
•[
] (Repetera en): Ett spår
repeteras.
•[
] (Repetera mapp): Alla spår i
mappen repeteras.
• [ ] (Slumpvis): Alla spår i
mappen spelas upp i
slumpmässig ordning.
• [ ] (Repetera alla): Alla spår
repeteras.
Indikatorn USB blinkar två gånger
varje gång du trycker på PLAY MODE.
5
Ställ in volymen.
• Justera volymen genom att trycka
på  +/– på fjärrkontrollen.
• Justera basens nivå genom att
trycka på BASS på fjärrkontrollen
(sidan 22).
19SV
Övriga funktioner
Om du vill
Gör detta
Pausa eller återuppta
uppspelning
Tryck på .
Välja föregående eller
nästa spår
Tryck på
/.
Söka bakåt eller
framåt (snabbspola
bakåt/framåt)
Tryck på och håll
ned /.
Obs!
• Koppla inte bort USB-enheten när den
används. Stäng av anläggningen innan du
ansluter eller kopplar från USB-enheten,
så undviker du att data på USB-enheten
skadas.
• USB-indikatorn blinkar tre gånger först
och blinkar sedan långsamt flera gånger
om du ansluter en USB-enhet som inte
stöds.
Information om USBenheten på tv-skärmen
 Speltid
 Total uppspelningstid
 Bithastighet
 Uppspelningsstatus
 Hastighet på snabbspolning bakåt
 Status för slumpläge
 Valt filindex/totalt antal filer i mappen
Följande meddelanden visas på tvskärmen.
• [File Unsupported]
Visas i 1 sekund längst ned till vänster
när en filtyp som inte stöds hoppas
över.
• [Device Not Support]
– Det går inte att använda en
USB-enhet.
– Enheten sitter i en icke-USB-enhet,
en dålig USB-enhet eller en USBenhet som inte innehåller några filer.
• [No USB]
Ingen USB-enhet är ansluten.
• [Waiting]
Systemet söker efter USB-enheten.
• [This device is empty]
Det finns inga spelbara filer på
USB-enheten.
Obs!
• Beroende på uppspelningskällan kan det
hända att viss information inte visas.
• Vilken information som visas beror på
uppspelningsläget.
20SV
STANDARD
Ljudeffekter är optimerade för varje
individuell källa.
Välja ljudeffekt
Ställa in ljudet
Lyssna på klart ljud på låg
volym (NIGHT)
Lyssna på ljudeffekter som
är skräddarsydda för
ljudkällor (ljudläge)
Du kan enkelt lyssna på
förprogrammerade ljudeffekter som
är skräddarsydda för olika typer av
ljudkällor.
Ljudet matas ut med låg volym och
minimal förlust av återgivning och skarp
dialog.
Tryck på NIGHT för att aktivera eller
inaktivera funktionen.
Nattläge på
TV-indikatorn blinkar två gånger.
Nattläge av
Indikatorn TV blinkar en gång.
STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
Obs!
När du stänger av anläggningen
inaktiveras nattläget automatiskt.
Göra dialogerna tydligare
(VOICE)
Du kan göra dialogen skarpare genom
att aktivera röstläget.
Tryck på AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC eller STANDARD för att välja
ljudläge.
När du väljer ljudläge blinkar indikatorn TV en
gång.
AUTO SOUND
Du kan lyssna på ljud i ljudläge som
rekommenderas av Sony. Ljudläget
optimeras automatiskt enligt
uppspelningens innehåll och funktion.
Tryck på VOICE för att aktivera eller
inaktivera funktionen.
Röstläge på
TV-indikatorn blinkar två gånger.
Röstläge av
Indikatorn TV blinkar en gång.
CINEMA
Ljudet spelas upp med verklighetstrogen och
kraftfull surroundeffekt, perfekt när du tittar
på film.
MUSIC
Ljudeffekterna är optimerade för
musiklyssning.
21SV
Göra ljudet lätt att höra på låg
volym genom komprimering
av dynamiskt omfång
Funktionen fungerar bara när du spelar
upp Dolby Digital-signalen på den enhet
som är ansluten till TV IN (OPTICAL)/
HDMI OUT (TV (ARC))-uttaget. När du
aktiverar Dolby DRC (Dynamic Range
Control) komprimeras det dynamiska
omfånget i ljudsignalen (intervallet
mellan högsta och lägsta volym) och ljud
på låg volym blir lätt att höra.
Obs!
För att få en Dolby Digital-signal måste
du ansluta en tv eller andra enheter till
TV IN (OPTICAL)-uttaget med en optisk
digitalkabel (medföljer) eller HDMI OUT (TV
(ARC))-uttaget med en HDMI-kabel
(medföljer inte).
Justera volymen för den
anslutna enheten
automatiskt
Håll AUDIO intryckt i fem sekunder för
att sätta på eller stänga av funktionen.
Du kan justera volymen automatiskt
beroende på insignalen eller innehåll från
en ansluten enhet genom att ställa in den
automatiska volymfunktionen på på.
Dolby DRC på
USB-indikatorn blinkar två gånger.
Håll MUSIC intryckt i fem sekunder för
att sätta på eller stänga av funktionen.
Dolby DRC av
Indikatorn USB blinkar en gång.
(AUDIO) Lyssna på
multiplexsändningsljud
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud
när anläggningen tar emot en Dolby
Digital-multiplexsändningssignal.
Tryck på AUDIO flera gånger.
Kanalen ändras i tur och ordning på
följande sätt:
huvudkanal  underordnad kanal 
huvudkanal/underordnad kanal
Main
Endast huvudkanalen matas ut.
Indikatorn TV blinkar en gång.
Underordnad kanal
Endast den underordnade kanalen matas ut.
Indikatorn USB blinkar en gång.
Huvud/underljud
Huvudkanalen matas ut från vänster
högtalare och underkanalen matas ut
från höger högtalare.
Indikatorerna TV och USB blinkar en gång.
22SV
Funktionen för automatisk volym på
USB-indikatorn blinkar två gånger.
Funktionen för automatisk volym av
Indikatorn USB blinkar en gång.
Reglera basnivån
Tryck på BASS flera gånger.
Basnivån ändras cykliskt på följande sätt.
0  +1  0  -1  0...
0 (normal)
Indikatorerna TV och BLUETOOTH blinkar en
gång.
+1 (hög)
Alla indikatorerna blinkar en gång.
-1 (låg)
Indikatorn TV blinkar en gång.
Obs!
När insignalskällan innehåller begränsat
basljud, till exempel i tv-program, kan
basljudet från subwoofern vara svårt att
höra.
2
Lyssna på musik/ljud via
BLUETOOTH®-funktionen
Lyssna på musik från en
mobil enhet
Du kan lyssna på musik som är lagrad på
en mobil enhet, som en smarttelefon eller
surfplatta, via trådlös anslutning genom
att ansluta anläggningen till den mobila
enheten via BLUETOOTH-funktionen.
När du ansluter till den mobila enheten
via BLUETOOTH-funktionen kan du styra
funktionen med den medföljande
fjärrkontrollen utan att sätta på tv:n.
3
4
Lyssna på musik genom
parkoppling med en mobil
enhet
1
Tryck på och håll ned knappen
BLUETOOTH på högtalarpanelen i
fem sekunder.
Anläggningen sätts i
parkopplingsläge och BLUETOOTHindikatorn blinkar snabbt.
Knappen
BLUETOOTH
BLUETOOTHindikator
5
6
Sök igenom systemet för att
utföra synkroniseringen på din
mobila enhet.
Listan över BLUETOOTH-enheter
som söks igenom visas på den
mobila enhetens skärm.
Information om metoden för
att parkoppla BLUETOOTH-enheten
till den mobila enheten finns i den
mobila enhetens
användarhandledning.
Parkoppla systemet och den
mobila enheten genom att välja
”HT-SF200/201” på listan på den
mobila enhetens skärm.
Skriv ”0000” om du måste ange ett
lösenord.
Kontrollera att BLUETOOTHindikatorn på högtalarpanelen
lyser i blått.
Anslutningen mellan anläggningen
och den mobila enheten har
upprättats.
Starta ljuduppspelningen via
musikappen på den anslutna
mobila enheten.
Ljud kommer från högtalarpanelen.
Ställ in volymen.
• Justera volymen genom att trycka
på  +/– på fjärrkontrollen.
• Justera basens nivå genom att
trycka på BASS på fjärrkontrollen
(sidan 22).
•  och / på
fjärrkontrollen kan användas
för BLUETOOTH-funktionen.
(Det går också att snabbspola
bakåt och framåt.)
Obs!
Om synkroniseringen inte görs fem
minuter efter att systemet försätts i
parkopplingsläge avbryts
parkopplingsläget. I så fall gör du
parkopplingen från början.
• Du kan parkoppla upp till tio BLUETOOTHenheter. Om du parkopplar en elfte
BLUETOOTH-enhet skriver den nya
enheten över den enhet som anslöts
först. Om Sony-tv:n med BLUETOOTH-
23SV
funktion är parkopplad räknas den som
BLUETOOTH-enheten.
• Utför parkoppling med den andra och
efterföljande mobila enheter.
1
2
Tips
• Du kan kontrollera BLUETOOTHanslutningens status genom att titta på
BLUETOOTH-indikatorn (sidan 8).
• Om BLUETOOTH-ingången har valts
försätts systemet i parkopplingsläge om
du trycker på knappen BLUETOOTH på
högtalarpanelen snabbt.
• När BLUETOOTH-ingången inte är vald
återansluts systemet automatiskt till den
BLUETOOTH-enhet som den senast var
ansluten till om du trycker på BLUETOOTHknappen snabbt i högtalarpanelen.
Lyssna på musik från den
parkopplade mobila enheten
3
4
5
INPUT
 +/–
BASS

/
24SV
Aktivera BLUETOOTH-funktionen
på den mobila enheten.
Tryck på INPUT flera gånger och
välj ingången BLUETOOTH eller
tryck på knappen BLUETOOTH på
högtalarpanelen snabbt.
BLUETOOTH-indikatorn blinkar och
anläggningen återansluts
automatiskt till den BLUETOOTHenhet som den anslöts till senast.
Kontrollera att BLUETOOTHindikatorn lyser blå.
Anslutningen mellan anläggningen
och den mobila enheten har
upprättats.
Starta ljuduppspelningen via
musikappen på den anslutna
mobila enheten.
Ljud kommer från högtalarpanelen.
Ställ in volymen.
• Justera volymen genom att trycka
på  +/– på fjärrkontrollen.
• Justera basens nivå genom att
trycka på BASS på fjärrkontrollen
(sidan 22).
•  och / på
fjärrkontrollen kan användas
för BLUETOOTH-funktionen.
(Det går också att snabbspola
bakåt och framåt.)
Starta anläggningen
genom att använda
BLUETOOTH-enheten
Stänga av BLUETOOTHfunktionen
När anläggningen har
parkopplingsinformation kan du starta
den och lyssna på musik från en
BLUETOOTH-enhet trots att
anläggningen är i viloläge genom att
aktivera BLUETOOTH-standbylaget
Tryck på och håll ned ,
och – i
högtalarpanelen i tio sekunder för att
ställa in funktionen på på eller av.
Håll NIGHT intryckt i fem sekunder för
att sätta på eller stänga av funktionen.
BLUETOOTH-standbylage på
USB-indikatorn blinkar två gånger.
BLUETOOTH-standbylage av
Indikatorn USB blinkar en gång.
Du kan stänga av funktionen BLUETOOTH.
BLUETOOTH-funktion på
USB-indikatorn blinkar två gånger.
BLUETOOTH-funktion av
Indikatorn USB blinkar en gång.
Obs!
När BLUETOOTH-funktionen är inställd på av
hoppas BLUETOOTH-ingången över när du
väljer ingång genom att trycka på INPUT.
Obs!
När BLUETOOTH-standbylaget är aktiverat
ökar strömförbrukningen i viloläge.
25SV
Tips
Använda de olika funktionerna
Använda funktionen
Control for HDMI
Om du ansluter en enhet, t.ex. en tv eller
Blu-ray Disc-spelare, som är kompatibel
med funktionen Control for HDMI* med
en HDMI-kabel (medföljer inte) kan du
enkelt styra enheten genom att
använda en fjärrkontroll för tv:n eller
Blu-ray Disc-spelaren.
Följande funktioner kan användas med
funktionen Control for HDMI.
• Funktionen System Power Off
• Funktionen System Audio Control
• Audio Return Channel
• funktionen One-Touch Play
Obs!
De här funktionerna kan fungera med
enheter från andra leverantörer än Sony,
men detta kan inte garanteras.
* Control for HDMI är en standard som
används av CEC (Consumer Electronics
Control) för att tillåta att HDMI-enheter
(High-Definition Multimedia Interface)
kan styra varandra.
Förbereda för funktionen
Control for HDMI
Håll VOICE intryckt i fem sekunder för
att sätta på eller stänga av funktionen.
Control for HDMI-funktion på
USB-indikatorn blinkar två gånger.
Control for HDMI-funktion av
Indikatorn USB blinkar en gång.
Om du aktiverar funktionen Control for HDMI
(”BRAVIA” Sync) när du använder en tv från
Sony aktiveras också funktionen Control for
HDMI på anläggningen automatiskt.
System Power Off
När du stänger av tv:n stängs
anläggningen av automatiskt.
System Audio Control
Om du startar anläggningen medan du
tittar på tv matas tv-ljudet automatiskt
ut från högtalarna på anläggningen.
Du kan justera volymen på systemet
med tv:ns fjärrkontroll.
Om tv-ljudet matades ut från
anläggningens högtalare när du tittade
på tv senast startas anläggningen
automatiskt när du sätter på tv:n igen.
Du kan också styra funktionen via tvmenyn. Mer information finns i tv:ns
bruksanvisning.
Obs!
• Beroende på tv-modellen kan
anläggningens volymnivå visas på tv:n.
• Beroende på inställningarna på tv:n kan
det hända att funktionen System Audio
Control inte är tillgänglig. Mer
information finns i tv:ns bruksanvisning.
Audio Return Channel
Om anläggningen är ansluten till en tv:s
HDMI IN-uttag som är kompatibelt med
Audio Return Channel (ARC) kan du
lyssna på tv-ljud från högtalarna som är
anslutna till anläggningen utan att
använda en optisk digitalkabel.
Obs!
Aktivera inställningarna för funktionen
Control for HDMI för tv:n och andra
enheter som är anslutna till tv:n.
26SV
Om tv:n inte är kompatibel med Audio
Return Channel måste du ansluta en optisk
digitalkabel (medföljer) (se medföljande
snabbstartguide).
One-Touch Play
När du spelar upp innehåll på en enhet
(Blu-ray Disc-spelare, ”PlayStation®4”
osv.) som är ansluten till tv:n startar
anläggningen och tv:n automatiskt,
samtidigt som anläggningens insignal
växlas till insignalen ”TV”, och ljudet
matas ut från anläggningens högtalare.
Obs!
• Om tv-ljudet matades ut från tv:ns
högtalare när du tittade på tv senast
startas inte anläggningen och ljud och
bild matas ut från tv:n även om du spelar
upp innehåll från enheten.
• Beroende på tv:n kanske den första delen
av innehållet inte spelas upp på rätt sätt.
Använda funktionen
BRAVIA Sync
Utöver funktionen Control for HDMI kan
du också använda följande funktioner
på enheter som är kompatibla med
funktionen ”BRAVIA” Sync.
• Ljudläge/Scene Select-funktion
• Home Theatre Control
Obs!
De här funktionerna är utvecklade av Sony.
Funktionerna fungerar inte med produkter
från andra tillverkare än Sony.
Ljudläge/Scene
Select-funktion
Systemets ljudläge växlar automatiskt
enligt inställningen för tv:ns Scene
Select-funktion eller ljudläge. Mer
information finns i tv:ns bruksanvisning.
Ställ in ljudläget på ”AUTO SOUND”
(sidan 21).
Home Theatre Control
När du använder en tv som är
kompatibel med funktionen Home
Theatre Control kan du ställa in
systemet, ljudlägesinställningar, växla
insignal och annat utan att behöva växla
TV-ingången på tv:n.
Funktionen kan användas när tv:n är
ansluten till internet. Mer information
finns i tv:ns bruksanvisning.
27SV
Tänk på följande vid
HDMI-anslutningar
Minska
strömförbrukningen
• Använd en HDMI-godkänd kabel.
• Vi rekommenderar att du använder en
HDMI-kabel från Sony (hög hastighet)
med Ethernet med Cable Typelogotypen.
• Vi rekommenderar inte användning av
en HDMI-DVI-omvandlingskabel.
• Ljudsignaler (till exempel
samplingsfrekvens och bitlängd) som
överförs från ett HDMI-uttag kan
åsidosättas av den anslutna enheten.
Ändra följande inställningar om du vill
minska strömförbrukningen medan du
använder anläggningen.
Stäng av anläggningen
genom att identifiera
användningsläget
När du aktiverar den automatiska
vilolägesfunktionen sätts anläggningen
automatiskt i viloläge när du inte
använder anläggningen under
20 minuter och anläggningen inte tar
emot någon insignal.
Håll CINEMA intryckt i fem sekunder för
att sätta på eller stänga av funktionen.
Automatiskt viloläge på
USB-indikatorn blinkar två gånger.
Automatiskt viloläge av
Indikatorn USB blinkar en gång.
Spara energi i viloläge
För att spara ström under viloläget ska
du stänga av BLUETOOTH-standbyläget
(sidan 25) och funktionen Control for HDMI
(sidan 26).
Som standard är de påslagna.
28SV
Anläggningen stängs av när du
stänger av tv:n.
Felsökning
Felsökning
Om du får något av följande problem
med anläggningen kan du använda
denna felsökningsguide för att försöka
lösa problemet innan du lämnar in
anläggningen för reparation.
Kontakta närmaste återförsäljare av
Sony-produkter om problemet kvarstår.
Ström
Anläggningen startar inte.
 Kontrollera att nätsladden och
nätadaptern är ordentligt anslutna.
 Koppla bort nätströmskabeln från
vägguttaget och anslut den igen efter
några minuter.
Anläggningen stängs av
automatiskt.
 Den automatiska vilolägesfunktionen
är aktiv. Inaktivera funktionen för
automatiskt viloläge (sidan 28).
Anläggningen startar inte trots att
tv:n är på.
 Ställ in reglaget för HDMI-funktionen
på på (sidan 26). Tv:n måste ha stöd
för funktionen Control for HDMI.
Mer information finns i tv:ns
bruksanvisning.
 Kontrollera högtalarinställningarna
på tv:n. Anläggningen parkopplas
med högtalarinställningarna på tv:n.
Mer information finns i tv:ns
bruksanvisning.
 Om ljudet matades ut från tvhögtalarna när du tittade på tv senast
startas anläggningen inte trots att du
slår på tv:n.
 Kontrollera inställningen för reglaget
för HDMI-funktionen (sidan 26). När
reglaget för HDMI-funktionen är
inställd på på och indata för systemet
är TV stängs systemet av automatiskt
när du stänger av tv:n.
Anläggningen stängs inte av trots
att tv:n stängs av.
 Kontrollera inställningen för reglaget
för HDMI-funktionen (sidan 26). När
du stänger av tv:n stängs systemet av
automatiskt om systemets ingång är
TV-ingången. Tv:n måste ha stöd för
funktionen Control for HDMI. Mer
information finns i tv:ns
bruksanvisning.
Bild
Det visas ingen bild eller bilden
visas inte korrekt.
 Välj lämplig insignal (sidan 18).
 Om det inte visas någon bild när tv
har valts som insignal väljer du
önskad tv-kanal via tv:ns fjärrkontroll.
 Koppla bort HDMI-kabeln och anslut
den på nytt. Kontrollera att kabeln
sitter i ordentligt.
Ljud
Det matas inte ut något tv-ljud från
anläggningen.
 Kontrollera typ och anslutning för
HDMI-kabeln eller den optiska
digitalkabeln som är ansluten till
anläggningen och tv:n (se
medföljande Snabbstartguide).
 Koppla från kablarna mellan tv:n och
anläggningen och anslut dem
ordentligt igen. Koppla från
nätsladdarna till tv:n och
anläggningen från vägguttaget och
anslut dem igen.
29SV
 När systemet och tv:n är anslutna via
en HDMI-kabel ska du kontrollera
följande.
– HDMI-uttaget på den anslutna tv:n
är märkt ”ARC”.
– Att funktionen Control for HDMI för
tv:n är på.
– Att funktionen Control for HDMI på
systemet är inställd på (sidan 26).
 Om tv:n är inte kompatibel med
Audio Return Channel måste du
ansluta den optiska digitala kabeln
(medföljer) (se medföljande
snabbstartguide). Om tv:n inte är
kompatibel med Audio Return
Channel matas tv-ljudet inte ut från
anläggningen trots att anläggningen
är ansluten till tv:ns HDMI IN-uttag.
 Om ljudet på enheten som är ansluten
till den optiska ingången på tv:n inte
fungerar kan du prova följande.
– Anslut kabel-tv- eller satellitboxen
direkt till TV IN (OPTICAL)-uttaget på
anläggningen.
 Tryck flera gånger på INPUT för att
välja TV-ingången (sidan 18).
 Öka volymen på tv:n eller avbryt
ljudavstängningsfunktionen.
 Beroende på i vilken ordning du
ansluter tv:n och anläggningen kan
det hända att ljudet på anläggningen
stängs av. Stäng i så fall först av tv:n
och sedan anläggningen.
 Ställ in högtalarinställningen på
Audio System på tv:n (BRAVIA).
Information om hur du ställer in tv:n
finns i bruksanvisningen till tv:n.
 Kontrollera ljudutmatningen från
tv:n. Mer information om
tv-inställningarna finns i
bruksanvisningen till tv:n.
 Anläggningen har stöd för
ljudformaten Dolby Digital och PCM
(sidan 35). När du spelar upp ett
format som inte stöds ställer du in
tv:ns (BRAVIA) inställning för den
digitala utgången på ”PCM”. Mer
information finns i tv:ns
bruksanvisning.
30SV
Ljudet matas ut från både
anläggningen och tv:n.
 Stäng av ljudet på anläggningen eller
tv:n.
Inget eller endast mycket svagt ljud
hörs från enheten som är ansluten
till anläggningen.
 Tryck på  + och kontrollera
volymnivån (sidan 11).
 Tryck på  eller  + för att avbryta
ljudavstängningsfunktionen (sidan 11).
 Kontrollera att insignalen är korrekt
vald. Pröva andra insignalkällor
genom att trycka på INPUT flera
gånger (sidan 18).
 Kontrollera att alla kablar och sladdar
mellan anläggningen och den
anslutna enheten är ordentligt isatta.
 Om den anslutna enheten har stöd
för uppsamplingsfunktion måste du
stänga av funktionen.
Det går inte att få surroundeffekt.
 Surroundljudet kanske inte fungerar
korrekt beroende på insignalen och
ljudlägesinställningen.
Surroundeffekten kan vara svag
beroende på programmet eller skivan.
 Om du vill spela upp flerkanaligt
digitalt ljud ska du kontrollera
inställningen för digital
ljudutmatning på enheten som är
ansluten till anläggningen. Mer
information finns i bruksanvisningen
till den anslutna enheten.
Subwoofer
Det hörs inget ljud alls eller bara
svagt ljud från subwoofern.
 Tryck på BASS flera gånger för att
justera basnivån (sidan 22).
 Om insignalskällorna innehåller
mycket lite basljud (till exempel tvprogram) kan det vara svårt att höra
ljudet från subwoofern. Spela upp den
inbyggda demonstrationsmusiken
genom att följa stegen nedan och
kontrollera att ljudet hörs från
subwoofern.
 Tryck in och håll ned
på
högtalarpanelen i fem sekunder.
Den inbyggda
demonstrationsmusiken
spelas upp.
 Tryck på
igen.
Den inbyggda
demonstrationsmusiken avbryts
och systemet återgår till
föregående status.
 Inaktivera nattläget. Om du vill ha
mer information, se ”Lyssna på klart
ljud på låg volym (NIGHT)” (sidan 21).
 Subwoofern är längst ned på
högtalarpanelen. Se till att subwoofern
inte ligger mot några föremål.
Anslutning till USB-enhet
USB-enheten kan inte identifieras.
 Prova följande:
 Stäng av anläggningen.
 Koppla från USB-enheten och
anslut den på nytt.
 Slå på anläggningen.
 Kontrollera att USB-enheten är
ordentligt ansluten till -porten
(USB) (sidan 19).
 Kontrollera om USB-enheten eller
kabeln är skadad.
 Kontrollera att USB-enheten är
påslagen.
 Om USB-enheten är ansluten via en
USB-hubb kopplar du från den och
ansluter USB-enheten direkt till
anläggningen.
Anslutning till mobil enhet
BLUETOOTH-anslutning kan inte
upprättas.
 Kontrollera att lampan BLUETOOTH
på högtalarpanelen lyser (sidan 7).
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten
som ska anslutas är påslagen och att
BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.
 Placera enheten BLUETOOTH nära
systemet.
 Parkoppla anläggningen och
BLUETOOTH-enheten igen. Du
kanske måste avbryta parkopplingen
till anläggningen med hjälp av
BLUETOOTH-enheten först.
 Om funktionen BLUETOOTH är
avstängd ställer du in den på
(sidan 25).
Parkopplingen kan inte utföras.
 Placera enheten BLUETOOTH nära
systemet.
 Se till att anläggningen inte tar emot
störningar från en trådlös
nätverksenhet, andra trådlösa
enheter på 2,4 GHz-bandet eller en
mikrovågsugn. Om det finns enheter
som genererar elektromagnetisk
strålning i närheten ska du flytta bort
dem från anläggningen.
 Parkoppling kanske inte är möjlig om
det finns andra BLUETOOTH-enheter i
närheten av anläggningen. Stäng i så
fall av de andra BLUETOOTHenheterna.
Ljudet från den BLUETOOTHanslutna mobila enheten matas
inte ut från anläggningen.
 Kontrollera att lampan BLUETOOTH
på högtalarpanelen lyser (sidan 7).
 Placera enheten BLUETOOTH nära
systemet.
 Om det finns enheter i närheten som
genererar elektromagnetisk strålning,
till exempel en trådlös nätverksenhet,
andra BLUETOOTH-enheter eller en
mikrovågsugn, ska du flytta dem
längre bort från anläggningen.
 Flytta bort USB 3.0-enheten och dess
kabel från det här systemet.
 Ta bort eventuella hinder mellan
anläggningen och BLUETOOTHenheten, eller flytta bort
anläggningen från hindret.
31SV
 Om systemet är installerat under tv:n
flyttar du systemet från tv:n.
 Flytta den anslutna BLUETOOTHenheten.
 Ändra den trådlösa
nätverksfrekvensen för en
närbelägen trådlös nätverksrouter
eller dator till 5 GHz-bandet.
 Höj volymen på den anslutna
BLUETOOTH-enheten.
Ljudet är inte synkroniserat med
bilden.
 När du tittar på film hörs ljudet med
en liten fördröjning från bilden.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen till anläggningen
fungerar inte.
 Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på
högtalarpanelen (sidan 7).
 Avlägsna eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och anläggningen.
 Byt båda batterierna i fjärrkontrollen
om de är svaga.
 Se till att du trycker på rätt knapp på
fjärrkontrollen (sidan 11).
Fjärrkontrollen till tv:n fungerar
inte.
 Installera högtalarpanelen så att den
inte blockerar fjärrkontrollsensorn på
tv:n.
 Du kan åtgärda problemet genom att
aktivera funktionen IR-repeater
(sidan 17).
Övrigt
Funktionen Control for HDMI
fungerar inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen till
anläggningen (se medföljande
Snabbstartguide).
32SV
 Aktivera funktionen Control for HDMI
på tv:n. Mer information finns i tv:ns
bruksanvisning.
 Vänta en stund och försök igen. Om
du kopplar från anläggningen tar det
en stund innan du kan utföra
åtgärder. Vänta i minst 15 sekunder
och försök igen.
 Kontrollera att den anslutna enheten
har stöd för funktionen Control for
HDMI.
 Aktivera funktionen Control for HDMI
på enheterna som är anslutna till
anläggningen. Mer information finns i
enhetens bruksanvisning.
 Typer och antal enheter som kan
styras med funktionen Control for
HDMI begränsas av HDMI CECstandarden enligt följande:
– Inspelningsenheter (t.ex. Blu-ray
Disc-inspelare och dvd-inspelare):
upp till tre enheter
– Uppspelningsenheter (Blu-ray Discspelare, dvd-spelare osv.): upp till
tre enheter
– Radiorelaterade enheter: upp till
fyra enheter
– Ljudanläggning (mottagare/
hörlurar): upp till en enhet (används
av den här anläggningen)
Alla indikatorer på högtalarpanelen
blinkar i tio sekunder och
anläggningen stängs av.
 Skyddsfunktionen är aktiverad.
Koppla från nätströmskabeln och
kontrollera punkterna nedan.
– Kontrollera att ventilationshålen på
högtalarpanelen inte är övertäckta
och starta anläggningen efter en
stund.
– Om anläggningen är ansluten till en
USB-enhet ska du koppla från USBenheten och starta anläggningen.
Om anläggningen fungerar korrekt
överstiger den anslutna USBenhetens strömstyrka den
maximala utströmmen på 500 mA
för anläggningen, eller så har det
inträffat ett fel på USB-enheten.
Sensorerna på tv:n fungerar inte
korrekt.
 Högtalarpanelen kan blockera vissa
sensorer (till exempel sensorn för
ljusstyrka), fjärrkontrollmottagaren på
tv:n eller IR-sändaren för
3D-glasögon på en 3D-tv som har stöd
för infraröda 3D-glasögonsystem eller
trådlös kommunikation. Flytta bort
högtalarpanelen från tv:n inom en
räckvidd där båda komponenterna
fungerar. Information om hur du bör
placera sensorerna och
fjärrkontrollmottagaren finns i
bruksanvisningen till tv:n.
Anläggningen fungerar inte korrekt.
 Anläggningen kan vara i demoläge.
Återställ anläggningen för att avbryta
demoläget. Tryck på och håll ned (volym) och  (effekt) på
högtalarpanelen i minst fem
sekunder (sidan 33).
Återställa anläggningen
Om anläggningen fortfarande inte
fungerar återställer du den enligt
nedan.
1
2
3
Tryck på och håll ned - (volym) och
 (effekt) på högtalarpanelen i
minst fem sekunder.
Alla indikatorer på högtalarpanelen
blinkar tre gånger och
inställningarna återställs.
Koppla från nätströmskabeln.
Anslut nätströmskabeln och tryck
på  för att starta anläggningen.
Tips
Standardinställningarna är understrukna i
funktionsbeskrivningarna.
När du växlar till TV-ingången från
USB-ingången genom att trycka på
INPUT visas meddelandet.
* Den här skärmen är ett exempel på
engelska.
 Välj ett tv-program med hjälp av
fjärrkontrollen.
33SV
1)
Övrig information
Specifikationer
Förstärkare
UTEFFEKT (nominell)
Front V + front H: 20 W + 20 W
(4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
UTEFFEKT (referens)
Front V-/Front H-högtalare: 25 W
(per kanal vid 4 ohm, 1 kHz)
Subwoofer: 30 W (4 ohm, 100 Hz)
Inmatning
TV IN (OPTICAL)
USB
Utgångar
HDMI OUT (TV (ARC))
USB
-port (USB):
Typ A (för anslutning av USB-minne)
BLUETOOTH-delen
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikationsversion 4.2
Utgång
BLUETOOTH-specifikation strömklass 1
Största kommunikationsräckvidd
Siktlinje cirka 25 meter1)
Frekvensband
2,4 GHz-band (2,4000–2,4835 GHz)
Högsta uteffekt
≤ 6 dBm
Moduleringsmetod
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibla BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Kodec som stöds3)
SBC4)
Sändningsräckvidd (A2DP)
20–20 000 Hz (samplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
34SV
Faktisk räckvidd varierar beroende på
faktorer som hinder mellan enheter,
magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet,
antennens prestanda, operativsystem,
programvara och liknande.
2)
BLUETOOTH-standardprofilerna anger
syftet med BLUETOOTHkommunikation mellan enheter.
3)
Kodek: Ljudsignalskomprimering och
konverteringsformat
4) Förkortning för Subband Codec
Högtalare
Högtalarsystemet
2-vägs högtalarsystem med 3
element, basreflex
Högtalare
Front V-/Front H-högtalare: 46 mm,
kontyp
Subwoofer: 70 mm, kontyp
Allmänt
Strömförsörjning
DC 19,5 V (med medföljande
nätadapter ansluten till strömkälla
med AC 100–240 V, 50/60 Hz)
Strömförbrukning
On: 25 W
Viloläge: 0,5 W eller mindre
(i energisparläge)
(När funktionen Control for HDMI
och BLUETOOTH-standbylaget är
inaktiverade)
Viloläge: 2 W eller mindre*
(När funktionen Control for HDMI och
BLUETOOTH-standbylaget är aktiverade)
* Anläggningen sätts automatiskt i
energisparläge när det inte finns
någon HDMI-anslutning och ingen
tidigare BLUETOOTH-parkoppling.
Mått* (cirka) (b/h/d)
580 × 64 x 95 mm
* exklusive utskjutande del
Vikt (cirka)
2,3 kg
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
Uppspelningsbara
filtyper (USB-ingång)
Kodek
Filtillägg
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Ljudformat som stöds
(TV-ingång)
Anläggningen har stöd för följande
ljudformat:
• Dolby Digital
• linjär PCM två kanaler
Obs!
• Vissa filer kanske inte kan spelas upp
beroende på format, kodning och
inspelningsförhållanden.
• Vissa filer som har redigerats på en dator
kanske inte kan spelas upp.
• Anläggningen kan inte spela upp kodade
filer som DRM och Lossless.
• Systemet kan identifiera följande filer och
mappar på USB-enheter:
– sökvägar på upp till 128 tecken för
FAT16/32 eller 124 tecken för NTFS
– upp till 200 mappar (inklusive tom
mapp och rotmapp)
– Upp till 200 ljudfiler/mappar i varje
mapp
• Vissa USB-enheter kanske inte fungerar
med systemet.
• Systemet kan identifiera MSC-enheter
(Mass Storage Class).
35SV
Om BLUETOOTHkommunikation
• BLUETOOTH-enheter ska användas
inom tio meters avstånd (utan hinder)
från varandra. Den effektiva
räckvidden för kommunikation kan bli
mindre under följande förhållanden:
– Om en person, ett metallföremål,
en vägg eller något annat hinder
befinner sig mellan de enheter som
har en BLUETOOTH -anslutning
– på platser där ett trådlöst nätverk är
installerat
– i närheten av mikrovågsugnar som
används
– på platser där annan elektromagnetisk
strålning förekommer.
• BLUETOOTH-enheter och trådlös
nätverksutrustning (IEEE 802.11b/g/n)
använder samma frekvensband
(2,4 GHz). När du använder
BLUETOOTH-enheten nära en enhet
med trådlös nätverksfunktion, kan det
uppstå elektromagnetiska störningar.
Det kan leda till lägre
dataöverföringshastigheter, brus eller
problem med anslutningen. Om det
händer kan du försöka med följande
åtgärder:
– Använd anläggningen med ett
avstånd på minst tio meter från den
trådlösa nätverksenheten.
– Stäng av den trådlösa
nätverksenheten när du använder
BLUETOOTH-enheten inom tio
meters avstånd.
– Installera anläggningen och
BLUETOOTH-enheten så nära
varandra som möjligt.
• Radiovågorna som sänds ut från
anläggningen kan störa funktionen
hos vissa medicinska apparater.
Eftersom dessa störningar kan leda till
felfunktion bör du alltid stänga av
anläggningen och BLUETOOTHenheten på följande platser:
36SV
– På sjukhus, tåg, flyg, bensinstationer
och på platser där det kan finnas
lättantändliga gaser
– i närheten av automatiska dörrar och
brandlarm.
• Anläggningen har stöd för
säkerhetsfunktioner som uppfyller
BLUETOOTH-specifikationen för att
säkerställa säker anslutning vid
kommunikation via BLUETOOTHteknik. Säkerheten kan dock vara
otillräcklig beroende på inställningar,
innehåll och andra faktorer. Var alltid
försiktig när du kommunicerar via
BLUETOOTH-teknik.
• Sony kan inte hållas ansvarigt på
något sätt för skador eller andra
förluster som uppstår på grund av
informationsläckor vid kommunikation
med BLUETOOTH-teknik.
• BLUETOOTH-kommunikation kan inte
garanteras med alla BLUETOOTHenheter som har samma profil som
anläggningen.
• BLUETOOTH-enheter som är anslutna
till anläggningen måste följa
BLUETOOTH-specifikationen från
Bluetooth SIG, Inc. och måste ha
certifierats att följa den. Även om en
enhet följer BLUETOOTHspecifikationen kan det förekomma
situationer då BLUETOOTH-enhetens
egenskaper eller specifikationer
förhindrar anslutning och resulterar i
andra styrmetoder, displayer eller
funktioner.
• Det kan förekomma brus eller avklippt
ljud beroende på den BLUETOOTHenhet som är ansluten till
anläggningen, samt på
kommunikationsmiljön och
omgivningsförhållandena.
Kontakta närmaste återförsäljare av
Sony-produkter om du har frågor eller
problem som rör anläggningen.
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Om ett föremål eller vätska kommer in
innanför höljet ska du genast koppla bort
strömmen till anläggningen. Låt en
kvalificerad tekniker kontrollera
anläggningen innan du använder den igen.
• Klättra inte på högtalarpanelen. Du kan
skada anläggningen eller ramla ned och
skada dig.
Strömförsörjning
• Kontrollera att driftspänningen
överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du kopplar in
systemet. Driftspänningen står angiven
på typskylten på undersidan av
högtalarpanelen.
• Koppla bort anläggningen från
vägguttaget om du inte ska använda den
under en längre tid. Håll i själva
kontakten, aldrig i kabeln när du ska
koppla bort nätströmskabeln.
• Ett av bladen på kontakten är bredare än
de andra av säkerhetsskäl och kan endast
sättas in i vägguttaget på ett sätt.
Kontakta återförsäljaren om du inte kan
föra in kontakten helt i uttaget.
• Nätströmskabeln får endast bytas ut hos
en kvalificerad återförsäljare.
Om värmealstring
Anläggningen alstrar värme under drift och
detta är helt normalt.
Om du använder anläggningen på hög
volym under lång tid i sträck ökar
temperaturen märkbart på anläggningens
baksida och undersida. Vidrör inte höljet,
så undviker du att bränna dig.
Placering
• Placera inte systemet nära värmekällor eller
på platser som utsätts för direkt solljus,
mycket damm eller mekaniska stötar.
• Placera inga föremål ovanpå
högtalarpanelen.
• Om anläggningen används tillsammans
med en tv, videobandspelare eller
bandspelare kan det förekomma brus och
försämrad bildkvalitet. Flytta i så fall bort
anläggningen från tv:n,
videobandspelaren eller bandspelaren.
• Var försiktig när du placerar systemet på
en yta som har specialbehandlats (med
vax, olja, polish och liknande), eftersom
ytan kan missfärgas eller få fläckar.
• Var försiktig så att du inte skadar dig på
hörnen på högtalarpanelen.
• När du installerar högtalarpanelen ska du
se till att inte skada subwoofern längst
ned på högtalarpanelen.
Om handhavande
Tänk på att stänga av och koppla från
anläggningen innan du ansluter annan
utrustning.
Om det uppstår färgproblem på
en tv i närheten
Färgavvikelser kan förekomma på vissa
typer av tv-apparater.
• Om du upplever färgproblem
Stäng av tv:n och sätt på den igen efter
15–30 minuter.
• Om du upplever färgproblemen igen
Flytta anläggningen längre bort från tv:n.
Angående rengöring
Rengör anläggningen med en mjuk och torr
duk. Använd inte skursvamp, skurmedel
eller lösningsmedel som sprit eller bensin.
Kontakta din närmaste återförsäljare av
Sony-produkter om du har frågor eller
problem som rör anläggningen.
• Placera anläggningen på en plats med
lämplig ventilering för att minimera
värmealstring och förlänga
anläggningens livslängd.
37SV
Upphovsrätt och varumärken
Dolby* Digital används i denna anläggning.
* Tillverkad med licens från Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio och symbolen med
dubbla D:n är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
BLUETOOTH®-ordmärket och logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av
dessa logotyper av Sony Corporation sker
under licens. Övriga varumärken och
märkesnamn tillhör respektive ägare.
(HDMI™)-teknik (High-Definition Multimedia
Interface) används i anläggningen.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
BRAVIA-logotypen är ett varumärke som
tillhör Sony Corporation.
ClearAudio+ är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
PlayStation är ett registrerat varumärke
eller varumärke som tillhör Sony interactive
Entertainment Inc.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och
tillhörande patent licensieras från
Fraunhofer IIS och Thomson.
Windows Media är ett varumärke eller
registrerat varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt från Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan
teknik utanför denna produkt är inte
tillåten utan licens från Microsoft eller ett
auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
Alla övriga varumärken är varumärken som
tillhör respektive ägare.
38SV
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Denmark
4-727-414-21(1)
Download PDF

advertising