Sony | HT-XF9000 | Sony HT-XF9000 2.1-kanalig soundbar med Dolby Atmos®/DTS:X™ och Bluetooth®-teknik | HT-XF9000 Bruksanvisning

Soundbar
Soundbar-kaiutin
Lydplanke
Soundbar
HT-XF9000
Betjeningsvejledning DA
Käyttöohje
FI
Operating
Instructions
NO
Bruksanvisning
SV
Kunder i Europa
ADVARSEL
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget
skab.
Mindsk risikoen for brand ved at undlade
at dække apparatets ventilationsåbninger
til med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks.
tændte stearinlys).
Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk
stød ved at undlade at udsætte dette
apparat for dryp eller sprøjt, og lad være
med at anbringe genstande, der
indeholder væsker, f.eks. vaser, på
apparatet.
Meddelelse til kunderne:
Følgende oplysninger gælder
kun for udstyr, som er solgt i
lande, der er underlagt EUdirektiver.
Dette produkt er produceret af eller på
vegne af Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU-importøren eller
relateret til produktets
overensstemmelse med europæiske
regler og standarder skal sendes til
producentens autoriserede
repræsentant, Sony Belgien, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten i
væggen, selvom selve enheden er
slukket.
Da strømforsyningsstikket bruges til at
koble enheden fra elnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt, som
det er nemt at få adgang til. Hvis du
bemærker noget unormalt ved
enheden, skal du straks trække
netledningen ud af stikkontakten.
FORSIGTIG
Der er risiko for eksplosion, hvis
batteriet udskiftes med en forkert type.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der
har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Kun til brug indendørs.
Anbefalede kabler
Der skal bruges korrekt afskærmede og
jordforbundne kabler og stik ved
tilslutning til værtscomputere og/eller
eksterne enheder.
Til bjælkehøjttaleren
Navnepladen findes udvendigt på
undersiden af bjælkehøjttaleren.
2DA
Sony Corporation erklærer hermed, at
dette udstyr er i overensstemmelse med
direktivet 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EUoverensstemmelseserklæringen findes
på følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er testet og fundet i
overensstemmelse med
grænseværdierne i EMC-bestemmelsen
ved brug af et forbindelseskabel på
højst 3 meter.
Dette radioudstyr er beregnet til brug
sammen med de(n) godkendte
softwareversion(er), der er angivet i
EU-overensstemmelseserklæringen.
Den software, der ligger på dette
radioudstyr, er verificeret til at
overholde de nødvendige krav i
direktivet 2014/53 /EU.
Softwareversionen kan findes via: Se
[Software Version] under
[Setup] [Avancerede indstillinger] [Systemindstillinger].
Bortskaffelse af
brugte batterier
og elektrisk og
elektronisk udstyr
(gælder i EU og
andre lande
med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier
vises symbolet med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for bly (Pb) er
anført, hvis batteriet indeholder mere
end 0,004% bly. Ved at sikre, at sådanne
produkter og batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige
negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genbrug af
materialer er med til at bevare naturens
ressourcer. I tilfælde af produkter, der af
sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For
at sikre en korrekt håndtering af
batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. For alle andre
batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet
på en sikker måde. Aflever batteriet til et
indsamlingssted for genanvendelse af
udtjente batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet er købt.
3DA
Indholdsfortegnelse
Kassens indhold ............................ 6
Dette kan du gøre
med systemet ..........................7
Vejledning i dele og knapper ....... 8
Om startmenuen .......................... 13
Tilslutning til et TV eller en
AV-enhed
Tilslutning til et
TV eller en AVenhed med
HDMI-kabel
Installationsvejledning
 (særskilt
dokument)
Tilslutning af Sony TV trådløst med
BLUETOOTH-funktion ............ 15
Tilslutning af et TV med et analogt
lydkabel .................................. 18
Tilslutning af et 4K-TV og
4K-enheder ............................ 19
Forberedelse til brug af
systemet
Montering af bjælkehøjttaleren
på en væg ..............................22
Udføre trådløs tilslutning af
subwooferen
(SECURE LINK) ....................... 24
TV-fjernbetjeningen
fungerer ikke ..........................25
Visning af billeder
Visning af TV ............................... 26
Afspilning fra den tilsluttede
AV-enhed .............................. 26
Lytte til musikken/lyden
Lytte til musikken/lyden med
BLUETOOTH®-funktionen ......27
Lytte til musik på en
USB-enhed ............................ 29
Lytte til enheden, der er tilsluttet
med et analogt lydkabel ...... 30
4DA
Justering af lyden
Få en medrivende
surroundoplevelse
(VERTICAL S.) .......................... 31
Indstilling af lydeffekter,
der er tilpasset til lydkilder
(Sound Mode) ........................32
Gør samtaler tydeligere
(VOICE) ...................................33
Lytte til tydelig lyd ved lav lydstyrke
ved midnat (NIGHT) ...............33
Justering af lydstyrken på
subwooferen ......................... 34
Justering af forsinkelsen mellem
billedet og lyden ................... 34
Afspilning af komprimerede lydfiler
eller CD'er med naturlig
lydkvalitet (DSEE) .................. 36
Lytte til multipleks udsendelseslyd
(AUDIO) ................................. 36
Brug af funktionen Control for
HDMI (Styring af HDMI)
Brug af Styring af
HDMI-funktionen .................. 38
Brug af "BRAVIA"
Sync-funktionen ................... 40
Ændring af indstillingerne
Tilpasning af højttalerindstillingerne
for surroundlyd ......................41
Ændring af indikatorernes
lysstyrke (DIMMER) ............... 42
Spare på strømforbrug i
standbytilstand ..................... 42
Udføre Easy Setup ....................... 43
Udføre Advanced Settings .......... 44
Opdatering af softwaren ............ 47
Fejlfinding
Fejlfinding ....................................49
Nulstilling af systemet ................. 55
Yderligere oplysninger
Specifikationer .............................56
Radiofrekvensbånd og maksimal
udgangseeffekt .....................58
Lydfiltyper, der kan afspilles .......59
Understøttede
indgangslydformater ............60
Understøttede
HDMI-videoformater ............. 61
Om BLUETOOTHkommunikation .....................63
SLUTBRUGERLICENSAFTALE ........64
Forholdsregler .............................69
Indeks ...........................................71
5DA
• SKABELON TIL VÆGMONTERING (1)
Kassens indhold
• Bjælkehøjttaler (1)
• Installationsvejledning
• Subwoofer (1)
Startup Guide
• Fjernbetjening (1)
• R03-batteri (størrelse AAA) (2)
• Optisk digitalt kabel (1)
6DA
• Betjeningsvejledning
Dette kan du gøre med systemet
Systemet understøtter objektbaserede lydformater som f.eks. Dolby Atmos
og DTS:X samt HDR-videoformater såsom HDR10, HLG og Dolby Vision.
"Visning af TV" (side 26)
"Afspilning fra den tilsluttede
AV-enhed" (side 26)
Blu-ray Disc™-afspiller,
kabelboks, satellitboks osv.
Basistilslutning: Se
"Installationsvejledning"
(særskilt dokument).
Andre tilslutninger: Se afsnittet
"Tilslutning til et TV eller en AVenhed" (side 15).
"Tilslutning af Sony TV
trådløst med
BLUETOOTH-funktion"
(side 15)
"Brug af Styring af HDMIfunktionen" (side 38)
"Brug af "BRAVIA" Syncfunktionen" (side 40)
"Lytte til musikken/lyden med
BLUETOOTH®-funktionen"
(side 27)
"Udføre trådløs tilslutning af
subwooferen (SECURE LINK)"
(side 24)
"Lytte til musik på en
USB-enhed" (side 29)
7DA
Vejledning i dele og knapper
Detaljer er udeladt fra illustrationerne.
Bjælkehøjttaler (hovedenhed)
Front
 -knappen (tænd/sluk)
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.

(indgangsvalg)-knap
Vælger indgangen for afspilning på
systemet.
 BLUETOOTH-knap (side 27)
 +/– (lydstyrke)-knapper
 TV-indikator
Lyser, når TV-indgangen er valgt
(side 26).
 HDMI-indikator
Lyser, når HDMI-indgangen er valgt
(side 26).
8DA
 BLUETOOTH-indikator
– Blinker hurtigt blåt: Standbystatus
under parring
– Blinker blåt: BLUETOOTHtilslutning forsøges.
– Lyser blåt: BLUETOOTHforbindelse er etableret.
 ANALOG-indikator
Lyser, når ANALOG-indgangen er
valgt (side 30).
 USB-indikator
Lyser, når USB-indgangen er valgt
(side 29).
 Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren for at
betjene systemet.
Bagside
 HDMI IN-stik
Specifikationer og bemærkninger
om tilslutninger finder du i
"Understøttede HDMIvideoformater" (side 61).
 HDMI OUT (TV (ARC))-stik
Tilslut et TV, der har et HDMIindgangsstik med et HDMI-kabel.
Systemet er kompatibelt med
Audio Return Channel (ARC). ARC
er den funktion, der sender TVlyd til en AV-enhed som f.eks.
systemet via TV'ets HDMI-stik.
Specifikationer og bemærkninger
om tilslutninger finder du i
"Understøttede HDMIvideoformater" (side 61).

(USB)-port (side 29)
 ANALOG IN-stik
 TV IN (OPT)-stik
 IR-repeater (side 25)
Overfører signalet fra TV'ets
fjernbetjening til TV'et.
9DA
Subwoofer
 Strømindikator
– Lyser rødt: Subwooferen er i
standbytilstand.
– Lyser grønt: Subwooferen er
tilsluttet systemet.
– Lyser orange: Subwooferen er
tilsluttet systemet med Secure
Link-funktionen.
– Blinker grønt: Subwooferen
forsøger at oprette tilslutning til
systemet.
– Blinker orange: Subwooferen
forsøger at oprette tilslutning til
systemet med Secure Linkfunktionen.
– Slukkes: Subwooferen slukkes.
 -knap (tænd/sluk)
Tænder eller slukker
subwooferen.
 LINK-knap (side 24)
 Ventilationshuller
Bloker af sikkerhedsårsager ikke
ventilationshullerne.
10DA
Fjernbetjening
  (tænd/sluk)
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.
TV (side 26)
HDMI (side 26)
BLUETOOTH (side 28)
ANALOG (side 30)
USB (side 29)
 AUTO SOUND (side 32)
CINEMA (side 32)
MUSIC (side 32)
GAME (side 32)
NEWS (side 32)
SPORTS (side 32)
STANDARD (side 32)
VOICE (side 33)
VERTICAL S. (side 31)
NIGHT (side 33)
 DISPLAY
Viser afspilningsoplysninger på
TV-skærmen.
Oplysninger om afspilning vises
ikke for TV-indgangen.
DIMMER (side 42)
 /// (side 13)
(vælg) (side 13)
BACK (side 13)
OPTIONS (side 26, 34)
Viser indstillingsmenuen på TVskærmen.
Indstillingsmenuen vises ikke for
TV-indgangen.
HOME (side 13)
11DA
  (afbrydelse af lyd)
Slår lyden midlertidigt fra.
 (lydstyrke) +*/–
Regulerer lydstyrken.
SW  (subwooferlydstyrke) +/–
Justerer subwooferens lydstyrke.
 Afspilningsknapper
/ (forrige/næste)
Vælger forrige/næste nummer
eller fil.
Ved at trykke på og holde
knappen nede søges baglæns
eller fremad (spol tilbage/spol
frem) under afspilning.
 (afspil/pause)*
Starter, pauser eller genstarter
afspilning (genoptag afspilning).
 AUDIO* (side 36)
* Knapperne AUDIO,  og  + har en
blindfingermarkering. Brug dem som
vejledning under betjeningen.
Om udskiftning af
fjernbetjeningens batterier
Når systemet ikke reagerer under
betjening af fjernbetjeningen, skal du
udskifte to batterier med nye batterier.
Brug R03 (størrelse AAA)
manganbatterier til udskiftning.
12DA
Om startmenuen
Du kan få vist startmenuen på TV-skærmen ved at tilslutte systemet og TV'et med
HDMI-kablet (medfølger ikke). Fra startmenuen kan du angive de forskellige
indstillinger og vælge indgangen.
Startmenuen vises på det sprog, der er valgt i [Easy Setup]. (Følgende skærmbillede
er et eksempel, når engelsk er valgt).
Kategorier
Kategorielementer
Brug af startmenuen
///,
(enter)
HOME
BACK
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Tryk på // for at vælge det ønskede indhold, og tryk derefter på 
eller .
Elementerne til den valgte kategori vises under kategorilisten på TVskærmen.
3
Tryk på /// for at vælge det ønskede indhold, og tryk derefter på
.
Den valgte indgang eller indstillingsskærm vises på TV-skærmen.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige skærm, skal du trykke på BACK.
13DA
[Watch]
Vælger indgangen for TV'et eller AV-enheden, der er tilsluttet systemet.
Se afsnittet "Visning af billeder" (side 26).
[Lytte]
Vælger indgangen for lydenheden, der er tilsluttet systemet.
Se afsnittet "Lytte til musikken/lyden" (side 27).
[Setup]
Udfører de grundlæggende indledende indstillinger ved hjælp af [Easy
Setup] eller systemets forskellige avancerede indstillinger.
Se "Udføre Easy Setup" (side 43) eller "Udføre Advanced Settings" (side 44).
Om trinbeskrivelsen
I disse betjeningsvejledninger beskrives handlinger som trin, der udføres på den
startmenu, der vises på TV-skærmen, ved brug af fjernbetjeningen, mens systemet
og TV'et er forbundet med HDMI-kablet (medfølger ikke).
De handlinger, der vælger elementer på TV-skærmen ved brug af /// og
forenklet på følgende måde.
, er
Eksempel: Vælg
[Setup] - [Avancerede indstillinger] i startmenuen.
Den handling, der vælger et element og et kategorielement, når der trykkes på //
/ og , kaldes "vælg". Kategorien og kategorielementet kædes sammen med "-".
Eksempel: Vælg [Højttalerindstillinger] - [Manual Speaker Settings].
Når du gentager den handling, der vælger et element, ved at trykke på /// og
, sammensættes de valgte elementer med "-".
Tips
• Du kan anvende knapperne på hovedenheden, hvis de har de samme eller lignende
navne som dem på fjernbetjeningen.
• Tegnene i parenteser [ ] vises på TV-skærmen.
14DA
Tilslutning til et TV eller en
AV-enhed
Tilslutning til et TV eller
en AV-enhed med HDMIkabel
Se Installationsvejledning (særskilt
dokument).
For tilslutning til et 4K-TV eller 4Kenheder henvises til "Tilslutning af et
4K-TV og 4K-enheder" (side 19)
Tilslutning af Sony TV
trådløst med
BLUETOOTH-funktion
Når du bruger Sony TV* med
BLUETOOTH-funktionen, kan du lytte til
lyden fra et TV eller en enhed, der er
tilsluttet TV'et, via trådløs tilslutning af
systemet og TV'et.
* TV'et skal være kompatibelt med
BLUETOOTH®-profilen A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
systemets funktioner, bortset fra
lyttefunktionen for lyden fra TV'et eller
den enhed, der er tilsluttet TV'et.
For at bruge alle funktionerne i systemet
skal du slutte systemet til TV'et med
HDMI-kablet (medfølger ikke). For at
yderligere oplysninger om tilslutninger
og betjeninger angående TV-lyd ved
tilslutning via HDMI-kablet henvises til
installationsvejledningen (separat
dokument).
• Denne funktion er kun tilgængelig for
Sony TV, der er kompatible med
BLUETOOTH A2DP.
Lytte til TV-lyden ved at
forbinde systemet og TV'et
trådløst
For at slutte systemet til TV'et trådløst
skal du udføre tilknytning af systemet
og TV'et ved brug af BLUETOOTHfunktionen.
Tilknytning er påkrævet for gensidigt at
registrere oplysningerne på
BLUETOOTH-enhederne, så de kan
tilsluttes trådløst i forvejen.

TV
Blu-ray
Disc-afspiller,
kabelboks,
satellitboks osv.
Knappen
BLUETOOTH
Bemærkninger
• Hvis du opretter forbindelse til systemet
og TV'et ved hjælp af BLUETOOTHfunktionen, kan du ikke få vist
betjeningsskærmen til systemet som
f.eks. TV-skærmens startmenu, og bruge
15DA
1
2
3
4
Opsæt fjernbetjeningen.
8
Tænd TV'et.
Tænd systemet.
Tryk på BLUETOOTH-knappen på
hovedenheden og TV-knappen på
fjernbetjeningen, og hold dem
nede samtidig i 5 sekunder.
Systemet skifter til
tilknytningstilstand, og
BLUETOOTH-indikatoren blinker
hurtigt.
9
Vælg enhedens program eller
input ved hjælp af TV'ets
fjernbetjening.
Lyden til det billede, der vises på
TV-skærmen, udsendes fra
systemet.
Lydstyrken på systemet kan
justeres ved brug af TV'ets
fjernbetjening.
Når du trykker på lydløs-knappen på
TV'ets fjernbetjening, bliver lyden
slået fra midlertidigt
Bemærkninger
5
6
7
På TV'et skal du søge på systemet
ved at gennemføre
tilknytningsprocessen.
Listen over de BLUETOOTHenheder, der søges på, vises på TVskærmen.
For flere oplysninger om at tilknytte
BLUETOOTH-enheden til TV'et
henvises til TV'ets
betjeningsvejledning.
Tilknyt systemet og TV'et ved at
vælge "HT-XF9000" fra listen på
TV-skærmen.
Kontroller, at BLUETOOTH- og TVindikatorerne på hovedenheden
lyser.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og TV'et.
16DA
• Hvis TV-lyden ikke udsendes fra
systemet, skal du trykke på TV og tjekke
status for indikatorerne på
bjælkehøjttaleren.
– BLUETOOTH- og TV-indikatorerne lyser:
Systemet og TV'et er forbundet, og TVlyden udsendes fra systemet.
– BLUETOOTH-indikatoren blinker
hurtigt: Udfør tilknytning på TV'et.
– TV-indikatoren lyser: Udfør trinene fra
begyndelsen.
• Når du slutter et system til TV'et med
HDMI-kablet (medfølger ikke), bliver
BLUETOOTH-forbindelsen annulleret.
For igen at oprette forbindelse mellem
systemet og TV'et med BLUETOOTHfunktionen skal du frakoble HDMI-kablet
og derefter gentage tilslutningen fra
starten.
Lytte til lyden af det
tilknyttede TV
Du kan tænde og slukke for systemet,
justere lydstyrken og slå lyden fra ved at
bruge TV-fjernbetjeningen, når du
slutter TV'et til systemet trådløst.
1
Tænd for TV'et med TV'ets
fjernbetjening.
Systemet tændes ved at blive
sammenkoblet med TV-strømmen,
og TV-lyden udsendes fra systemet.
2
3
Vælg enhedens program eller
input ved hjælp af TV'ets
fjernbetjening.
Lyden til det billede, der vises på
TV-skærmen, udsendes fra
systemet.
Lydstyrken på systemet kan
justeres ved brug af TV'ets
fjernbetjening.
Når du trykker på lydløs-knappen på
TV'ets fjernbetjening, bliver lyden
slået fra midlertidigt
Bemærkninger
• Hvis du vælger andre input end TV på den
medfølgende fjernbetjening til systemet,
udsendes TV-lyden ikke fra systemet. For
at udsende TV-lyden skal du trykke på TV
på fjernbetjeningen for at ændre til TVindgangen.
• Under tilslutning af TV'et med
BLUETOOTH-funktionen virker følgende
knapper på fjernbetjeningen ikke.
///,
(enter), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (afspil/pause), /
(forrige/næste)
Tip
Når TV'et er slukket, slukkes systemet også
ved at sammenkoble med TV-strømmen.
Om betjening med
fjernbetjeningen, der blev leveret
sammen med systemet
Du kan bruge følgende knapper:
Du kan justere lydstyrken for
subwooferen og justere lydkvaliteten,
ud over at tænde/slukke for systemet
og justere lydstyrken, som også kan
betjenes med TV-fjernbetjeningen.

Knapper til at
vælge lydtilstand
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
 +/–
SW  +/–

17DA
Tilslutning af et TV med
et analogt lydkabel
For at tilslutte følgende enheder til
systemet, skal du tilslutte dem via
ANALOG IN-stikket i systemet.
– TV, der ikke har et HDMI-stik og optisk
digitalt udgangsstik
– Bærbare lydenheder, f.eks.
smartphones og WALKMAN®
For at lytte til den tilsluttede enhed
henvises til "Lytte til enheden, der er
tilsluttet med et analogt lydkabel"
(side 30)
Analogt lydkabel
(medfølger ikke)
Analog
lydudgang
TV
18DA
Smartphones,
WALKMAN®, andre
lydenheder osv.
Bemærk
Hvis TV'ets hovedtelefonstik også fungerer
som et lydudgangsstik, skal du kontrollere
TV'ets lydudgangsindstillinger. Se
betjeningsvejledningen til TV'et, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Tilslutning af et 4K-TV og
4K-enheder
Hvis et HDCP2.2-kompatibelt
HDMI-stik på TV'et har "ARC"
påtrykt
Alle HDMI-stik i systemet understøtter
4K-videoformatet og HDCP2.2 (Highbandwidth Digital Content Protection
System Revision 2.2).
Hvis du vil se 4K-videoindhold, kan du
tilslutte 4K TV'et og 4K-enhederne til
systemet via et HDCP2.2-kompatibelt
HDMI-stik på hver enhed.
Du kan kun få vist 4K-videoindhold
gennem den HDCP2.2-kompatible
HDMI-stiktilslutning.
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
TV
Blu-ray Disc-afspiller,
kabelboks, satellitboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Brug et HDMI-kabel, som understøtter 4Kvideoformatet, som du vil se. Du finder flere
oplysninger i "Understøttede HDMIvideoformater" (side 61).
19DA
1
2
3
Kontroller, hvilket HDMI IN-stik på
TV'et, der er kompatibelt med
HDCP2.2.
Se i betjeningsvejledningen til
TV'et.
Forbind det HDCP2.2-kompatible
HDMI IN-stik på TV'et og HDMI
OUT-stikket på hovedenheden
med HDMI-kablet (medfølger
ikke).
TV-tilslutning er fuldført.
Forbind det HDCP2.2-kompatible
HDMI OUT-stik på 4K-enheden og
HDMI IN-stikket på
hovedenheden med HDMI-kablet
(medfølger ikke).
Se i betjeningsvejledningen til 4Kenheden, om HDMI OUT-stikket på
4K-enheden er kompatibel med
HDCP2.2.
4K-enhedstilslutning er fuldført.
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
Hvis et HDCP2.2-kompatibelt
HDMI-stik på TV'et ikke har
"ARC" påtrykt
Hvis TV'ets HDCP2.2-kompatible HDMI
IN-stik ikke er kompatibelt med ARC
(Audio Return Channel), udsendes der
ikke TV-lyd fra systemet.
I denne situation skal du forbinde det
optiske udgangsstik på TV'et og TV IN
(OPT)-stikket på hovedenheden med
det optisk digitale kabel (medfølger).
TV
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
Blu-ray Disc-afspiller, kabelboks,
satellitboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Brug et HDMI-kabel, som understøtter 4Kvideoformatet, som du vil se. Du finder flere
oplysninger i "Understøttede HDMIvideoformater" (side 61).
 Optisk digitalt kabel (medfølger)
20DA
Indstilling af HDMI Signal
Format, så der kan ses
4K-videoindhold
Hvis du vil se 4K-videoindhold, skal du
vælge den relevante indstilling for det
tilsluttede 4K TV og den tilsluttede 4Kenhed.
1
2
3
4
Bemærkninger
• Afhængigt af TV'et kan det være
nødvendigt at angive TV-indstillingen for
HDMI-udgang. Se i
betjeningsvejledningen til TV'et.
• Når der ikke er vises et billede, efter [HDMI
Signal Format] er indstillet til [Enhanced
format], skal du indstille det til [Standard
format].
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] i startmenuen.
Vælg [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format].
Skærmen [HDMI Signal Format]
vises på TV-skærmen.
Vælg [HDMI IN], og vælg derefter
den ønskede indstilling.
• [Standard format]
(standardindstilling): Vælg, når
det TV og de enheder, der er
tilsluttet, understøtter
videoformater med
standardbåndbredde.
• [Enhanced format]: Vælg, når
både det TV og de enheder, der er
tilsluttet, understøtter
videoformater med høj
båndbredde, f.eks. 4K 60p
4:4:4 osv.
Du kan læse om relationen mellem
[HDMI Signal Format]
indstillingsmuligheder,
understøttede videoformatsignaler
og HDMI-kabler, der skal bruges, i
"Understøttede HDMIvideoformater" (side 61).
21DA
1
Find to skruer (medfølger ikke),
der passer til hullerne til
vægmontering på bagsiden af
bjælkehøjttaleren.
Forberedelse til brug af systemet
Montering af
bjælkehøjttaleren
på en væg
4 mm
Mere end 30 mm
Du kan montere bjælkehøjttaleren på
en væg.
5,1 mm
10 mm
Hul på bagsiden af bjælkehøjttaleren
2
Sæt den medfølgende SKABELON
TIL VÆGMONTERING op på en
væg.
Bemærkninger
• Find de skruer frem (medfølger ikke), der
passer til væggens materiale og styrke.
Da vægge af gipsplader er yderst
skrøbelige, skal du skrue skruerne fast i
vægskinnen. Monter højttalerne vandret
hængende på beslagene på et fladt
stykke af væggen.
• Få installationen udført af en Sonyforhandler eller en licenseret
underleverandør, og vær især
opmærksom på sikkerheden under
installationen.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for uheld eller skader, der
skyldes ukorrekt montering,
utilstrækkelig vægbæreevne eller
ukorrekt iskruning af skruer,
naturkatastrofer osv.
22DA
Midten af TV'et
Selvklæbende
tape osv.
SKABELON TIL
VÆGMONTERING
1
Juster TV-MIDTERLINJEN ()
på SKABELONEN TIL
VÆGMONTERING efter
midterlinjen for dit TV.
2
Juster TV'ETS BUNDLINJE ()
i SKABELONEN TIL
VÆGMONTERING efter bunden af
dit TV, og fastgør derefter
SKABELONEN TIL
VÆGMONTERING på en væg med
brug af kommercielt tilgængeligt
selvklæbende tape osv.
3
Fastgør skruerne i mærkerne ()
på SKRUELINJEN () på
SKABELON TIL VÆGMONTERING
som på illustrationen nedenfor.
368,5 mm
368,5 mm
Bemærkninger
• Sørg for at udjævne SKABELONEN TIL
VÆGMONTERING helt, når den placeres.
• Når du ikke bruger SKABELON til
VÆGMONTERING, skal du installere
bjælkehøjttaleren mindst 70 mm væk fra
TV'et.
Skruer
Mærker ()
10,0 mm til
11,0 mm
4
5
Fjern SKABELONEN TIL
VÆGMONTERING.
Hæng bjælkehøjttaleren på
skruerne.
Juster hullerne bag på
bjælkehøjttaleren med skruerne, og
hæng derefter bjælkehøjttaleren på
de to skruer.
23DA
Udføre trådløs tilslutning
af subwooferen (SECURE
LINK)
Du kan angive den trådløse forbindelse,
der skal linke systemet til subwooferen
ved hjælp af Secure Link-funktionen. Vi
anbefaler at udføre Secure Linkfunktionen for at undgå interferens, hvis
du skal bruge flere af samme type
produkter, eller dine naboer benytter
samme type produkter.
4
5
6
7
LINK
Strømindikator
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] i startmenuen.
Vælg [Højttalerindstillinger] [Secure Link].
24DA
Vælg [On].
Skærmen [Secure Link] vises på
TV-skærmen.
Tryk på LINK på bagsiden af
subwooferen.
Tænd/sluk-indikatoren på
subwooferen blinker orange.
Gå til næste trin inden for
2 minutter.
Vælg [Start].
Linkindstillingen starter.
Tryk på [Cancel] for at vende tilbage
til det forrige skærm.
Fuldfør linkindstillingen ved at
følge meddelelsen på skærmen.
Tænd/sluk-indikatoren på
subwooferen lyser orange.
Bemærk
Hvis meddelelsen [Cannot set Secure Link.]
vises, skal du følge anvisningerne på
skærmen.
TV-fjernbetjeningen
fungerer ikke
Når hovedenheden blokerer TV'ets
fjernbetjeningssensor, fungerer TV'ets
fjernbetjening muligvis ikke. I denne
situation skal du aktivere IR-repeaterfunktionen på systemet.
Du kan betjene TV'et med TV'ets
fjernbetjening ved at sende
fjernsignalet fra bagsiden af
hovedenheden.
1
2
3
4
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] i startmenuen.
Vælg [Systemindstillinger] [IR-Repeater].
Skærmen [IR-Repeater] vises på
TV-skærmen.
Vælg [On].
Bemærkninger
• Kontroller, at TV-fjernbetjeningen ikke
kan betjene TV'et, og indstil derefter [IRRepeater] til [On]. Hvis det indstilles til
[On], når fjernbetjeningen kan betjene
TV'et, er det ikke sikkert, at du opnår den
rette betjening på grund af interferensen
mellem den direkte kommando fra
fjernbetjeningen og kommandoen via
hovedenheden.
• På nogle TV'er fungerer denne funktion
muligvis ikke korrekt. I denne situation
skal hovedenheden flyttes længere væk
fra TV'et.
25DA
Visning af billeder
Visning af TV
1
2
3
4
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Afspilning fra den
tilsluttede AV-enhed
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Vælg
[Watch] - [HDMI] i
startmenuen.
Billedet af den valgte enhed vises
på TV-skærmen, og lyden udsendes
fra systemet.
Vælg
[Watch] - [TV] i
startmenuen.
Vælg programmet ved brug af
TV'ets fjernbetjening.
Det valgte TV-program vises på
TV-skærmen, og TV-lyden
udsendes fra systemet.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 34).
Bemærk
Indstil højttalerindstillingen på TV'et
(BRAVIA) til Audio System. Se
betjeningsvejledningen til dit TV for at få
oplysninger om, hvordan du indstiller det.
Tip
Du kan vælge [TV] ved at trykke på TV på
fjernbetjeningen.
26DA
3
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 34).
Tip
Du kan vælge [HDMI] direkte ved at trykke
på HDMI på fjernbetjeningen.
Justering af lydstyrken for dialog,
mens der streames DTS:Xindhold
Ved at justere lydstyrken for dialog kan
du nemt lytte til dialogen, idet den
skiller sig ud fra den omgivende støj.
Denne funktion fungerer muligvis ikke
på visse lydformater.
1
Mens du vælger [HDMI], skal du
trykke på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på TVskærmen.
2
Vælg [Dialog Control], og juster
derefter lydstyrken for dialog
med /.
Du kan justere fra 0 dB til 6 dB i trin
på 1 dB.
Lytte til musikken/lyden
Lytte til musikken/lyden
med BLUETOOTH®funktionen
Lytte til musik ved at
tilknytte en mobilenhed, der
tilsluttes for første gang
For at benytte BLUETOOTH-funktionen
skal du udføre tilknytning af systemet
og mobilenheden i forvejen.
1
Du kan lytte til musik, der er lagret på en
mobilenhed, f.eks. en smartphone eller
tablet, via en trådløs forbindelse ved at
tilslutte systemet og mobilenheden
med BLUETOOTH-funktionen.
Når du opretter tilslutning til
mobilenheden med BLUETOOTHfunktionen, kan du betjene den ved
ganske enkelt at bruge den
medfølgende fjernbetjening uden at
tænde TV'et.
Tryk på og hold BLUETOOTH nede
på hovedenheden i 2 sekunder.
Systemet skifter til
tilknytningstilstand, og
BLUETOOTH-indikatoren blinker
hurtigt.
BLUETOOTH
2
 +/–
SW  +/–
Afspilningsknapper
Knappen
BLUETOOTH
3
På mobilenheden skal du søge i
systemet ved at gennemføre
tilknytningsprocessen.
En liste over de BLUETOOTHenheder, der søges efter, vises på
mobilenhedens skærmbillede.
For flere oplysninger om at tilknytte
BLUETOOTH-enheden til
mobilenheden henvises til
mobilenhedens
betjeningsvejledning.
Tilknyt systemet og
mobilenheden ved at vælge "HTXF9000" fra listen på skærmen på
mobilenheden.
Hvis du bliver bedt om at angive en
adgangskode, skal du indtaste
"0000".
27DA
4
5
6
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på hovedenheden
lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og
mobilenheden.
Start afspilning af lyd med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra
hovedenheden.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 34).
• Du kan afspille eller sætte
indholdet på pause ved brug af
afspilningsbetjeningsknapperne
på fjernbetjeningen.
Kontrollere tilslutningsstatussen
på BLUETOOTH-funktionen
Status
BLUETOOTH-indikator
Standbystatus
under parring
Blinker hurtigt blåt
Tilslutning
forsøges
Blinker blåt
Tilslutningen er
etableret
Lyser blåt
BLUETOOTHfunktionen er
slået fra
Blinker langsomt med
blåt lys
Bemærk
Når BLUETOOTH-indikatoren blinker blåt
langsomt, er BLUETOOTH-funktionen slået
fra. For at bruge BLUETOOTH-funktionen,
skal du indstille [Bluetooth Mode] til
[Receiver] (side 46).
28DA
Tips
• Hvis ingen mobilenhed er blevet tilknyttet
(f.eks. umiddelbart efter købet af
systemet), går systemet i
tilknytningstilstand ved blot at skifte
indgangen til BLUETOOTH-input.
• Foretag parring for den anden og
efterfølgende mobilenheder.
Lytte til musik fra den
tilknyttede enhed
1
2
3
4
5
Tænd for BLUETOOTH-funktionen
på mobilenheden.
Tryk på BLUETOOTH.
Systemet opretter automatisk
tilslutning igen til den mobilenhed,
som den sidst var tilsluttet.
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og
mobilenheden.
Start afspilning af lyd med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra
hovedenheden.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 34).
• Du kan afspille eller sætte
indholdet på pause ved brug af
afspilningsbetjeningsknapperne
på fjernbetjeningen.
Frakoble mobilenheden
Udfør et af følgende trin.
• Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på
mobilenheden.
• Tryk på BLUETOOTH, mens [Bluetooth
Audio]-skærmen vises på TVskærmen.
• Indstil [Bluetooth Mode] til [Off]
(side 46).
• Sluk for systemet eller mobilenheden.
Lytte til musik på en USBenhed
Tip
1
Hvis der ikke er oprettet tilslutning, skal du
vælge "HT-XF9000" på mobilenheden.
Du kan afspille musikfiler, der er lagret
på en tilsluttet USB-enhed.
Du kan finde oplysninger om
understøttede filtyper i "Lydfiltyper, der
kan afspilles" (side 59).
2
3
4
5
Tilslut USB-enheden til
porten.
(USB)-
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Lytte] - [USB
(Connected)] i startmenuen.
Vælg den mappe, hvor sangene er
lagret, og vælg derefter en sang.
Den valgte lyd afspilles, og lyden
udsendes fra systemet.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 34).
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, før du tilslutter
eller fjerner en USB-enhed, så du undgår
datafejl eller beskadigelse af USBenheden.
29DA
Lytte til enheden, der er
tilsluttet med et analogt
lydkabel
Du kan lytte til lyd fra en lydenhed som
f.eks. et TV, en WALKMAN® osv., der er
sluttet til ANALOG IN-stikket på
systemet.
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Lytte] - [Analog] i
startmenuen.
[Analog]-skærmen vises på TVskærmen.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 34).
Tip
Du kan også vælge [Analog] direkte ved at
trykke på ANALOG.
30DA
1
Justering af lyden
Få en medrivende
surroundoplevelse
(VERTICAL S.)
Du kan føle dig omsluttet af lyden, ikke
kun i vandret retning, men også i
opadgående retning, ved at bruge
Vertical Surround Engine* effektivt til
lydtilstande (side 32) bortset fra
[Nyheder]. Denne funktion fungerer
også til 2.0-kanals signal, f.eks. TVprogrammer.
* Vertical Surround Engine er en meget
præcis digital
lydfeltbehandlingsteknologi udviklet af
Sony, som skaber et virtuelt lydfelt i
højderetningen udover et lydfelt i
vandret retning, kun ved brug af
fronthøjttalere og uden brug af
tophøjttalere.
Du behøver ikke at installere højttalere i
loftet, og du kan nyde den fyldige lyd
uanset loftshøjde. Også denne funktion
er næsten upåvirket af rummets form,
fordi den ikke bruger den lyd, der
reflekteres fra væggene, hvilket giver en
forbedret surround-afspilning.
2
Tryk på VERTICAL S.
Lodret surroundindstilling vises på
TV-skærmen.
Tryk på knappen flere gange for at
vælge indstillingen.
Tilstand
Forklaring
[On]
Aktiverer den lodrette
surroundfunktion.
[Off]
Deaktiverer den
lodrette
surroundfunktion.
Bemærkninger
• Surroundeffekten varierer afhængigt af
lydkilden.
• En tidsforskydning mellem lyd og billede
kan forekomme afhængigt af lydkilden.
Hvis dit TV har en funktion, der forsinker
billedet, skal du bruge det til at justere
med.
VERTICAL S.
31DA
Indstilling af lydeffekter,
der er tilpasset til
lydkilder (Sound Mode)
Du kan nemt nyde forprogrammerede
lydeffekter, der er tilpasset forskellige
lydkilder.
Sound Modevalgknapper
1
Tryk på en af knapperne til
lydtilstand (AUTO SOUND,
CINEMA, MUSIC, GAME, NEWS,
SPORTS, STANDARD) for at vælge
lydtilstand.
Den valgte lydtilstand vises på TVskærmen.
Lydtilstand
Forklaring
[Auto Sound]
Den rette
lydindstilling vælges
automatisk for
lydkilden med
ClearAudio+.
[Cinema]
Du føler dig omgivet
af lyden, der flyder
om bag dig og
omslutter dig. Denne
tilstand er velegnet
til at se film.
32DA
Lydtilstand
Forklaring
[Musik]
Den flotte og
livagtige lyd
udtrykkes detaljeret.
Denne tilstand er
velegnet til at nyde
musik på en måde,
der bevæger dig.
[Game
Studio]
Du kan fordybe dig i
dit spil ved at
gengive følelsen af
bevægelse og
afstanden til
genstande og
samtidig høre
dialogen tydeligt.
[Nyheder]
Genskaber tydelig
tale i
nyhedsudsendelser.
[Sports]
Du kan opleve en
atmosfære, som hvis
du ser en
begivenhed på et
stadion. Imens
gengives
kommentatorernes
bemærkninger
meget levende.
[Standard]
Lyden fra et TVprogram kan høres
tydeligt.
Bemærkninger
• Lydtilstandsfunktionen deaktiveres under
følgende betingelser.
– [Lydeffekt] er angivet til en anden
indstilling end [Sound Mode On]
(side 45).
– Der lyder en testtone (side 41).
• En tidsforskydning mellem lyd og billede
kan forekomme afhængigt af lydkilden.
Hvis dit TV har en funktion, der forsinker
billedet, skal du bruge det til at justere
med.
Gør samtaler tydeligere
(VOICE)
Lytte til tydelig lyd ved
lav lydstyrke ved midnat
(NIGHT)
Lyd udsendes ved lav lydstyrke med
minimalt tab af præcision og klarhed i
samtaler.
VOICE
NIGHT
1
2
Tryk på VOICE.
Stemmetilstanden vises på TVskærmen.
Tryk på knappen flere gange for at
vælge stemmetilstanden.
Tilstand
Forklaring
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Samtale kan nemt
høres ved udvidelse af
dialogintervallet.
[Up 2]
Dialogintervallet
udvides, og
samtalelyden kan
være nemmere at høre
for ældre mennesker.
1
2
Tryk på NIGHT.
Nattilstanden vises på TV-skærmen.
Tryk på knappen flere gange for at
vælge nattilstanden.
Tilstand
Forklaring
[On]
Aktiverer funktionen
Nattilstand.
[Off]
Deaktiverer
funktionen
Nattilstand.
Bemærk
Når du slukker systemet, angives denne
indstilling automatisk til [Off].
33DA
Justering af lydstyrken
på subwooferen
Justering af forsinkelsen
mellem billedet og lyden
Subwooferen er designet til at afspille
baslyd eller lyd ved lav frekvens.
Når lyden ikke passer til billedet på TVskærmen, kan du justere forsinkelsen
mellem billedet og lyden.
Indstillingsmetoden afhænger af
indgangen.
TV
SW  +/–
Tryk på SW (subwooferlydstyrke) 
+/– for at skrue op for lydstyrken på
subwooferen.
///,
Bemærk
OPTIONS
Når indgangskilden ikke indeholder megen
baslyd, som det er tilfældet med TVprogrammer, kan baslyden fra
subwooferen være vanskelig at høre.
Når du ser TV
1
2
34DA
Tryk på OPTIONS, og derefter TV
for at gå til indstillingsfunktionen.
TV-indikatoren blinker 3 gange.
Juster forsinkelsen ved brug af
/, og tryk derefter på .
Du kan justere fra 0 msek til
300 msek i intervaller på 25 msek.
Indikatoren blinker i henhold til
justeringstiden.
• 0 msek: TV- og USB-indikatorerne
blinker to gange.
• 300 msek: TV- og USBindikatorerne blinker to gange.
TV-indikatoren blinker 3 gange, og
indstillingsværdien fastsættes.
• 25 msek til 50 msek: TVindikatoren blinker langsomt to
gange.
Når du ser en anden enhed
1
• 75 msek til 100 msek: HDMIindikatoren blinker langsomt to
gange.
2
3
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på TVskærmen.
Vælg [A/V Sync].
Juster forsinkelsen ved brug af
/, og tryk derefter på .
Du kan justere fra 0 msek til
300 msek i intervaller på 25 msek.
• 125 msek til 150 msek:
BLUETOOTH-indikatoren blinker
langsomt to gange.
• 175 msek til 200 msek: ANALOGindikatoren blinker langsomt to
gange.
• 225 msek til 275 msek: USBindikatoren blinker langsomt to
gange.
35DA
Afspilning af
komprimerede lydfiler
eller CD'er med naturlig
lydkvalitet (DSEE)
Denne funktion forbedrer lydkvaliteten
af komprimerede lydfiler eller CD'er ved
at genoprette den lyd i det høje område,
der blev fjernet i
komprimeringsprocessen. Du kan nyde
at lytte til lyd tæt på den oprindelige,
naturlige og rumlige lyd.
1
2
3
4
Lytte til multipleks
udsendelseslyd (AUDIO)
Dette system gør det muligt at høre
multipleks udsendelseslyd, når
systemet modtager eller afspiller et
Dolby Digital-multipleks
udsendelsessignal.
AUDIO
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] i startmenuen.
Vælg [Lydindstillinger] - [DSEE].
Vælg [On].
Bemærkninger
• Denne funktion er kun tilgængelig, når du
vælger [Auto Sound]* eller [Musik] som
lydtilstand (side 32).
• Denne funktion er kompatibel med
2-kanals digitale indgangssignaler på
44,1 kHz eller en samplingfrekvens på
48 kHz.
• Samplingfrekvensen/bitdybden efter
opskalering er op til 96 kHz/24 bit.
• Denne funktion er ikke kompatibel med
DSD-signaler.
• Denne funktion fungerer ikke, når
[Avanceret automatisk lydstyrke] er
angivet til [On] (side 45).
* Kun når [Musik] er valgt med [Auto
Sound].
36DA
1
Tryk på AUDIO flere gange for at
vælge det ønskede lydsignal.
Indikatorerne blinker i henhold til
indstillingen.
• [Main]: TV-indikatoren blinker én
gang.
Lyden på hovedsproget udsendes.
• [Sub]: USB-indikatoren blinker én
gang.
Lyden på undersproget udsendes.
• [Main/Sub]: TV- og USBindikatorerne blinker én gang.
Der udsendes en blanding af
hoved- og undersproget.
Bemærkninger
• For at modtage et Dolby Digital-signal
skal du slutte TV'et, der er kompatibelt
med Audio Return Channel(side 39) til
HDMI OUT (TV (ARC))-stikket med et med
kablet HDMI-kabel (medfølger ikke), eller
andre enheder til HDMI IN-stikket med et
HDMI-kabel (medfølger ikke).
• Hvis dit TV's HDMI IN-stik er ikke
kompatibel med Audio Return Channel
(side 39), skal du slutte TV'et til TV IN
(OPT)-stikket med det optisk digitale
kabel (medfølger) for at modtage et
Dolby Digital-signal.
37DA
Brug af funktionen Control for
HDMI (Styring af HDMI)
Brug af Styring af HDMIfunktionen
Hvis du med et HDMI-kabel tilslutter en
enhed, f.eks. et TV eller en Blu-ray Discafspiller, der er kompatibel med Styring
af HDMI-funktionen*, kan du nemt
betjene enheden med en TVfjernbetjening.
Følgende funktioner kan bruges
sammen med Styring af HDMIfunktionen.
• Funktionen System Power Off
• Funktionen System Audio Control
• Audio Return Channel
• Funktionen One-Touch Play
• Menubetjening med TVfjernbetjening
• HDMI Standby Throughstrømspareindstilling
• Language Follow
Bemærk
Disse funktioner kan muligvis fungere med
enheder af andet fabrikat end Sony, men
der gives ingen garanti for funktionalitet.
* Styring af HDMI er en standard, der
bruges af CEC (Consumer Electronics
Control) til at tillade HDMI-enheder
(High-Definition Multimedia Interface) at
styre hinanden.
Forberedelse til brug af
Styring af HDMI-funktionen
Indstil
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Styring af HDMI] på
systemet til [On] (side 45).
Standardindstillingen er [On].
38DA
Aktiver indstillingerne for funktionen
Styring af HDMI for TV'et og andre
enheder, der er tilsluttet systemet.
Tip
Hvis du aktiverer funktionen Styring af
HDMI ("BRAVIA" sync), når du bruger et TV,
der er produceret af Sony, aktiveres
systemets Styring af HDMI-funktion også
automatisk.
Funktion til slukning af
systemet
Når du slukker TV'et, slukkes systemet
også automatisk.
Indstil
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]
på systemet til [On] eller [Auto]
(side 45). Standardindstillingen er
[Auto].
Bemærk
Afhængigt af enhedens status slukkes den
tilsluttede enhed muligvis ikke.
Funktionen Kontrol af
systemlyd
Hvis du tænder systemet, mens du ser
TV, udsendes lyden fra TV'et gennem
systemets højttalere.
Lydstyrken på systemet kan justeres ved
brug af TV'ets fjernbetjening.
Når du tænder for TV'et, tændes
systemet automatisk, og TV-lyden
udsendes fra systemets højttalere.
Det er også muligt at bruge TV-menuen
til betjening. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til TV'et.
Bemærkninger
• Afhængig af indstillingerne på TV'et er
funktionen System Audio Control
muligvis ikke tilgængelig. Yderligere
oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
• Afhængigt af TV'et: Hvis TV-lyden blev
udsendt fra TV'ets højttalere sidste gang,
du så TV, kan systemet måske ikke
tændes via sammenkobling med TV'et,
selv hvis TV'et er tændt.
Audio Return Channel
Hvis systemet er tilsluttet TV'ets HDMI
IN-stik, der er kompatibelt med Audio
Return Channel (ARC), kan du lytte til
TV-lyd fra systemets højttalere uden at
tilslutte et optisk digitalt kabel.
Indstil
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode]
på systemet til [Auto] (side 46).
Standardindstillingen er [Auto].
Bemærk
Hvis TV'et ikke er kompatibelt med Audio
Return Channel, skal du tilslutte det optisk
digitale kabel (medfølger) (se i den
medfølgende installationsvejledning).
Funktionen Afspilning med
et enkelt tryk
Når du afspiller indhold på en enhed
(Blu-ray Disc-afspiller, "PlayStation®4"
osv.), der er tilsluttet systemet, tændes
systemet og TV'et automatisk, og
systemets indgangssignal skifter til
indgangen for den enhed, der spiller, og
lyden udsendes fra systemets
højttalere.
Bemærkninger
• Hvis
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through] på
systemet er indstillet til [On] eller [Auto],
og TV-lyden blev udsendt fra TV'ets
højttalere, sidste gang du så TV, tændes
systemet måske ikke, og lyden og billedet
udsendes fra TV'et, selv hvis du afspiller
indhold fra enheden (side 46).
• Afhængigt af TV'et afspilles begyndelsen
af indholdet muligvis ikke korrekt.
Menubetjening med TVfjernbetjening
Du kan vælge systemet med SYNC
MENU-knappen på TV-fjernbetjeningen
og betjene systemet.
Denne funktion kan bruges, hvis TV'et
understøtter Sync-menuen. Yderligere
oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
Bemærkninger
• I TV'ets linkmenu genkendes systemet af
TV'et som "Player".
• Nogle funktioner er muligvis ikke
tilgængelige på alle TV.
HDMI Standby Throughstrømspareindstilling
HDMI Standby Throughstrømspareindstilling (side 46) er en
funktion, der giver dig mulighed for at
nyde lyd og billede fra en tilsluttet
enhed uden at tænde systemet.
Indstil
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through] til
[Auto] (side 46). Standardindstillingen
er [Auto].
Bemærk
Hvis billedet på en enhed, der er tilsluttet til
systemet, ikke vises på TV'et, skal du
indstille [Standby Through] til [On]. Hvis du
tilslutter et TV af et andet fabrikat end
Sony, anbefaler vi, at du vælger denne
indstilling.
Language Follow
Når du ændrer skærmsproget på TV'et,
ændres systemets skærmsprog også.
39DA
Brug af "BRAVIA" Syncfunktionen
Udover funktionen Styring af HDMI kan
du også bruge følgende funktioner på
enheder, der er kompatible med
"BRAVIA" Sync-funktionen.
• Sound mode/Scene Select-funktion
• Styring af hjemmebiograf
Bemærk
Disse funktioner er Sony's egne funktioner.
Denne funktion kan ikke bruges med
produkter af andet fabrikat end Sony.
Sound mode/Scene Selectfunktion
Systemets lydtilstand skifter automatisk
i henhold til indstillingerne for
funktionen Scene Select eller lydtilstand
på TV'et. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
Indstil lydtilstanden til [Auto Sound]
(side 32).
Funktionen Home Theatre
Control
Hvis der bruges et TV, der er
kompatibelt med funktionen Home
Theatre Control, kan indstilling af
systemet, indstilling af
lydtilstandsindstillinger, indgangsskift
osv. udføres uden at skifte TVindgangen.
Denne funktion kan bruges, når TV'et er
tilsluttet til internettet. Yderligere
oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
40DA
[Level]
Ændring af indstillingerne
Tilpasning af
højttalerindstillingerne
for surroundlyd
For at få den bedst mulige surroundlyd
skal højttalerafstanden vælges ud fra
din lytteposition og højttalernes
udgangsniveau osv.
Standardindstillingerne er
understreget.
1
2
3
4
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Juster lydniveauet i højttalerne.
Du kan du indstille værdien fra -6,0 dB til
6,0 dB (i trin på 0,5 dB).
[Front]: Indstiller niveauet for
fronthøjttaleren.
[Subwoofer]: Indstiller niveauet for
subwooferen.
[Test Tone]
Der udsendes testtone fra højttalerne,
så du kan kontrollere, hvilke højttalere
der er tilgængelige.
[Off]: Testtonen udsendes ikke fra
højttalerne.
[On]: Testtonen udsendes fra
højttalerne.
Vælg
[Setup] - [Advanced
Settings] i startmenuen.
Vælg [Speaker Settings] - [Manual
Speaker Settings].
Skærmen [Manual Speaker
Settings] vises på TV-skærmen.
Foretag højttalerindstillingerne.
Vælg indstillingselementet fra
følgende elementer ved at trykke på
/ og . Angiv derefter værdien i
overensstemmelse med
omgivelserne ved at trykke på /
og .
[Distance]
Indstil afstanden fra lytteposition til
højttalerne.
Du kan indstille værdien fra 0 meter til
10 meter (i intervaller på 0,1 m).
[Front]: Indstiller afstanden for
fronthøjttaleren.
[Subwoofer]: Indstiller afstanden for
subwooferen.
Tip
Du kan ændre måleenhed (fod eller meter)
ved at trykke på OPTIONS.
41DA
Ændring af
indikatorernes lysstyrke
(DIMMER)
Du kan ændre indikatorernes lysstyrke
på hovedenheden.
DIMMER
1
2
Tryk på DIMMER.
Visningstilstanden vises på TVskærmen.
Tryk på knappen flere gange for at
vælge den ønskede
skærmtilstand.
Tilstand
Forklaring
[Bright]
Alle indikatorerne
lyser klart.
[Dark]
Alle indikatorerne
lyser dæmpet.
[Off]
Alle indikatorerne er
slukket.
Bemærk
Alle indikatorerne på hovedenheden er
slået fra, når [Off] er valgt. De tændes
automatisk, når du trykker på en vilkårlig
knap, og slukkes derefter igen, hvis du ikke
betjener systemet i ca. 10 sekunder. Men
i nogle tilfælde slukkes indikatorerne ikke.
I denne situation er lysstyrken på
indikatorerne den samme som [Dark].
42DA
Spare på strømforbrug i
standbytilstand
Kontroller, at du har foretaget følgende
indstillinger:
– [Bluetooth Standby] er indstillet til
[Off] (side 46).
– [Standby Through] er indstillet til [Off]
(side 46).
Udføre Easy Setup
Du kan nemt foretage grundlæggende
indledende indstillinger for systemet
ved at udføre Easy Setup.
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] - [Easy Setup] i
startmenuen.
Udfør indstillingerne ved at følge
vejledningen på skærmen.
43DA
Udføre Advanced Settings
Du kan foretage forskellige justeringer af elementer, f.eks. billede og lyd.
Standardindstillingerne er understreget.
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] - [Advanced Settings] i startmenuen.
Skærmen [Advanced Settings] vises på TV-skærmen.
Vælg det ønskede element.
Indstilling
44DA
Forklaring
[Speaker Settings]
Opretter højttaler- og subwooferindstillingerne for
installation og forbindelser. (side 45)
[Audio Settings]
Opretter lydudgangsindstillingerne. (side 45)
[HDMI Settings]
Opretter HDMI-indstillingerne. (side 45)
[Bluetooth Settings]
Opretter detaljerede indstillinger for BLUETOOTHfunktionen. (side 46)
[System Settings]
Opretter de systemrelaterede indstillinger.
(side 46)
[Resetting]
Nulstiller systemet til standardindstillingerne.
(side 47)
[Software Update]
Opdaterer systemets software. (side 47)
[Speaker Settings]
[Manual Speaker Settings]
Du kan indstille højttaleren, så du får
den bedst mulige surroundsound. Du
finder flere oplysninger i "Tilpasning af
højttalerindstillingerne for surroundlyd"
(side 41).
[Secure Link]
Du kan oprette sikker trådløs
forbindelse til subwooferen. Du finder
flere oplysninger i "Udføre trådløs
tilslutning af subwooferen (SECURE
LINK)" (side 24).
[Audio Settings]
[DSEE]
Denne funktion er kun tilgængelig, når
du vælger [Auto Sound]* eller [Music]
som lydtilstand.
[On]: Forbedrer lydkvaliteten ved at
genoprette lyd i det høje område
(side 36).
[Off]: Off
* Kun når [Music] er valgt med [Auto
Sound].
[Audio DRC]
Du kan komprimere lydsporets
dynamiske område.
[Auto]: Komprimerer automatisk lyd,
der er kodet i Dolby TrueHD.
[On]: Systemet gengiver Dolby- og DTSlydsporet med det dynamiske område,
der var tiltænkt under optagelsen.
[Off]: Det dynamiske område
komprimeres ikke.
[Sound Effect]
Du kan vælge lydeffekter som f.eks.
lydtilstand.
[Sound Mode On]: Vertical Surround
Engine forbedrer surround- og
højdehøjttalerkanalerne og skaber en
medrivende og omsluttende virtuel
surround-effekt, f.eks. lydtilstand
(side 32) og lodret surround (side 31).
[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby
Speaker Virtualizer forbedrer surroundog højdehøjttalerkanalerne og skaber
en intens og omsluttende virtual
surround-effekt, når du afspiller Dolbyformat. Deaktiverer andre lydeffekter
end Dolby-format.
[Off]: Deaktiverer lydeffekterne. Vælg
denne indstilling, når du ikke vil indstille
sampling-frekvensens øvre grænse.
[Advanced Auto Volume]
Du kan reducere lydstyrken på
baggrund af indgangssignalet. Denne
funktion er praktisk, når lyden i en TVreklame er højere end i et TV-program.
[On]: Justerer lydstyrken automatisk.
[Off]: Off
Bemærk
Denne funktion er ikke velegnet til
musik.
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Funktionen Control for HDMI er
deaktiveret. Enheder, der er tilsluttet
med et HDMI-kabel, kan kontrollere
hinanden.
[Off]: Off
[Standby Linked to TV]
Denne funktion er kun tilgængelig, når
du indstiller [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Hvis indgangen til systemet er
[TV] eller [HDMI], slukker systemet
automatisk, når du slukker TV'et.
[On]: Systemet slukker automatisk, når
du slukker TV'et, uanset indgangen.
[Off]: Systemet slukkes ikke, når du
slukker TV'et.
45DA
[Standby Through]
Denne funktion er kun tilgængelig, når
du indstiller [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Signaler udsendes fra systemets
HDMI OUT (ARC)-stik, når TV'et er tændt,
mens systemet ikke er tændt. Systemets
strømforbrug i standby kan reduceres
mere, når det indstilles til [On].
[On]: Signaler udsendes altid fra
systemets HDMI OUT (ARC)-stik, når
systemet ikke er tændt. Hvis du tilslutter
et TV af et andet fabrikat end Sony,
anbefaler vi, at du vælger denne
indstilling.
[Off]: Signaler udsendes ikke fra
systemets HDMI OUT (ARC)-stik, når
systemet ikke er tændt. Tænd systemet,
hvis du vil nyde TV-indhold fra en
enhed, der er tilsluttet til systemet.
Systemets strømforbrug i standby kan
reduceres mere, når det indstilles
til [On].
[TV Audio Input Mode]
Vælg denne funktion, når systemet er
tilsluttet et TV's HDMI IN-stik, der er
kompatibelt med Audio Return Channel.
Audio Return Channel-funktionen er
kun tilgængelig, når du indstiller
[Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Du kan lytte til TV-lyd fra
systemets højttalere.
[Optical]: Vælg denne indstilling, når der
er tilsluttet et optisk digitalt kabel.
[HDMI Signal Format]
Du kan vælge HDMI-signalformatet for
indgangssignalet. Du finder flere
oplysninger i "Indstilling af HDMI Signal
Format, så der kan ses 4K-videoindhold"
(side 21).
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Du kan afspille indhold fra en
BLUETOOTH-enhed ved hjælp af dette
system.
[Receiver]: Dette system er i
receivertilstand og kan modtage og
udsende lyd fra BLUETOOTH-enheden.
[Off]: Der er slukket for BLUETOOTHfunktionen, og du kan ikke vælge
[Bluetooth Audio]-indgangen.
[Bluetooth Standby]
Du kan indstille [Bluetooth Standby],
så systemet kan tændes af en
BLUETOOTH-enhed, selv når systemet
er i standbytilstand. Denne funktion er
kun tilgængelig, når [Bluetooth Mode]
er indstillet til [Receiver].
[On]: Systemet tændes automatisk, når
du anmoder om en BLUETOOTHtilslutning fra en parret BLUETOOTHenhed.
[Off]: Off
[Bluetooth Codec - AAC]
Denne funktion er kun tilgængelig, når
[Bluetooth Mode] er indstillet til
[Receiver].
[On]: Aktiverer AAC-codec.
[Off]: Deaktiverer AAC-codec.
Bemærk
Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis AAC er
aktiveret, og din enhed understøtter AAC.
[System Settings]
[OSD Language]
Du kan vælge det ønskede sprog, der
skal vises på skærmen.
46DA
[IR-Repeater]
[On]: Fjernsignaler til TV'et sendes fra
bagsiden af hovedenheden.
[Off]: Deaktiverer funktionen.
Du finder flere oplysninger i "TVfjernbetjeningen fungerer ikke"
(side 25).
[Auto Standby]
[On]: Aktiverer funktionen [Auto
Standby]. Hvis systemet ikke betjenes i
ca. 20 minutter, og der ikke er
signalinput, skifter systemet automatisk
til standby.
[Off]: Off
[Device Name Setting]
Du kan ændre navnet på dette system i
henhold til dine ønsker, så det er mere
genkendeligt, når du bruger [Bluetooth
Audio]-funktionen. Følg vejledningen
på skærmen, og brug
softwaretastaturet til at angive navnet.
[Software License Information]
Du kan få vist
softwarelicensoplysninger.
[Software Version]
Softwareversionen vises.
[Resetting]
Du kan nulstille systemets indstillinger
til fabriksindstillingerne ved at vælge
gruppen af indstillinger. Alle
indstillinger i gruppen nulstilles.
Du finder flere oplysninger i "Nulstilling
af systemet" (side 55).
[Software Update]
Du kan opdatere systemets software.
"Opdatering af softwaren" (side 47) Se
for at få flere oplysninger.
Opdatering af softwaren
Ved at opdatere softwaren til den
nyeste version kan du benytte de nyeste
funktioner.
Du finder yderligere oplysninger om
opdateringsfunktioner på følgende
websted:
www.sony.eu/support
Bemærkninger
• Det kan tage op til 40 minutter, før
opdateringen er udført.
• Mens opdateringen er i gang, må du ikke
tænde eller slukke systemet, fjerne
vekselstrømsledningen (netledningen),
frakoble/tilkoble HDMI-kablet eller
betjene systemet eller TV'et. Vent, indtil
softwareopdateringen er udført.
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] - [Advanced
Settings] i startmenuen.
Vælg [Software Update].
For nærmere oplysninger om
opdatering henvises til
instruktionerne, der vises, mens
opdateringsfilen downloades.
Opdateringen vil forløbe som
følger.
1
Når en softwareopdatering
starter, blinker alle indikatorerne
på hovedenheden 4 gange
hurtigt. Systemet genstarter
derefter automatisk.
2
Under en softwareopdatering
blinker indikatorerne på
hovedenheden. De blinkende
indikatorer øges fra 1 til 5 i
forbindelse med
opdateringsprocessen.
47DA
3
Når opdateringen er færdig,
blinker alle indikatorerne på
hovedenheden to gange hurtigt,
og så vil systemet genstarte
automatisk.
Bemærk
Du kan udføre [Software Update] ved at
trykke på og holde BLUETOOTH - og  knapperne på hovedenheden nede i 7
sekunder.
48DA
Systemet slukkes, når TV'et
slukkes.
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen,
kan du i første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge
at løse problemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Sørg for at medbringe både
hovedenheden og subwooferen, når du
anmoder om reparation, selvom det kun
lader til, at en af dem har et problem.
Tænd/sluk
Systemet starter ikke.
 Kontroller, at vekselstrømsledningen
er sat korrekt i.
 Tag vekselstrømsledningen ud af
stikkontakten, og sæt den i igen efter
nogle minutter.
Systemet tændes ikke, heller ikke
når TV'et tændes.
 Indstil
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] - [HDMI Settings] [Styring af HDMI] til [On] (side 45).
TV'et skal understøtte funktionen
Styring af HDMI (side 38). Yderligere
oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
 Undersøg TV'ets
højttalerindstillinger. Systemet
synkroniseres med TV'ets
højttalerindstillinger. Yderligere
oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
 Afhængigt af TV'et: Hvis lyden blev
udsendt fra TV'ets højttalere sidste
gang, tændes systemet ikke ved at
blive sammenkoblet med TVstrømmen, heller ikke selvom TV'et
tændes.
 Kontroller indstillingen for
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] - [HDMI Settings] [Standby Linked to TV] (side 45). Når
[Standby Linked to TV] er indstillet til
[On] eller [Auto], slukkes systemet
automatisk, når du slukker for TV'et.
Systemet slukkes ikke, heller ikke
når TV'et slukkes.
 Kontroller indstillingen for
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] - [HDMI Settings] [Standby Linked to TV] (side 45). Hvis
systemet skal slukke automatisk
uanset indgangen, når du slukker
TV'et, skal du indstille [Standby
Linked to TV] til [On]. TV'et skal
understøtte funktionen Styring af
HDMI (side 38). Yderligere
oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
Systemet kan ikke slukkes.
 Systemet kan være i demo-tilstand.
Annuller demotilstand ved at nulstille
systemet. Tryk på og hold  (tænd/
sluk) og – (lydstyrke) på
hovedenheden nede i mindst
5 sekunder (side 55).
Billede
Der udsendes intet billede, eller
billedet udsendes ikke korrekt.
 Vælg den rette indgang (side 26).
 Hvis der ikke er noget billede, når der
er valgt TV-indgang, kan du vælge
den ønskede TV-kanal ved at bruge
TV'ets fjernbetjening.
 Hvis der ikke er noget billede, når der
er valgt HDMI-indgang, skal du trykke
på afspilningsknappen for den
tilsluttede enhed.
 Tag HDMI-kablet ud, og sæt det i
igen. Sørg for, at kablet er sat helt ind.
49DA
 Når der ikke er noget billede fra den
tilsluttede enhed, eller billedet fra
den tilsluttede enhed ikke udsendes
korrekt, skal du indstille
[Setup] [Avancerede indstillinger] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format] [HDMI IN] til [Standard format]
(side 21).
 Hvis du tilslutter en enhed, der
understøtter HDCP 2.2, skal du sørge
for at tilslutte enheden til HDMI INstikket og TV'et til HDMI OUT-stikket
på systemet.
 Systemet er tilsluttet en inputenhed,
der ikke er HDCP-kompatibel (Highbandwidth Digital Content
Protection). Hvis det er tilfældet, skal
du kontrollere specifikationerne for
den tilsluttede enhed.
3D-indhold fra HDMI IN-stikket
vises ikke på TV-skærmen.
 Afhængigt af TV'et eller
videoenheden vises 3D-indhold
muligvis ikke. Kontroller det
understøttede HDMI-videoformat
(side 61).
4K-videoindhold fra HDMI INstikket vises ikke på TV-skærmen.
 Afhængigt af TV'et eller
videoenheden vises 4K-videoindhold
muligvis ikke. Kontroller
videokapacitet og -indstillinger for dit
TV og din videoenhed.
 Billedet vises muligvis ikke korrekt,
hvis indstillingen [HDMI Signal
Format] ændres. I denne situation
skal du ændre indstillingen til
[Standard format] (side 21).
 Brug et Premium High Speed HDMIkabel med Ethernet, der understøtter
18 Gbps, eller High Speed HDMI-kabel
med Ethernet (side 61).
Der vises et billede, der ikke fylder
hele TV-skærmen.
 Medieformatet er fast.
50DA
Billede og lyd på den enhed, som er
tilsluttet systemet, udsendes ikke
fra TV'et, når systemet ikke er
tændt.
 Indstil
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] - [HDMI Settings] [Styring af HDMI] til [On] på systemet,
og indstil derefter [Standby Through]
til [Auto] eller [On] (side 46).
 Tænd systemet, og skift derefter
indgangen for afspilleenheden.
 Hvis systemet er tilsluttet enheder af
andet fabrikat end Sony, der
understøtter funktionen Styring af
HDMI, skal du indstille
[Setup] [Avancerede indstillinger] - [HDMI
Settings] - [Standby Through] til [On]
(side 46).
HDR-indhold kan ikke vises som
High Dynamic Range.
 Kontroller indstillingerne på TV'et og
den tilsluttede enhed. Se
betjeningsvejledningen til TV'et og
den tilsluttede enhed, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
 Nogle enheder kan konvertere HDRindhold til SDR, hvis båndbredden
ikke er tilstrækkelig. Hvis det er
tilfældet, skal du angive
[Setup] [Avancerede indstillinger] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format] [HDMI IN] til [Enhanced format], hvis
TV'et og den tilsluttede enhed
understøtter en båndbredde på op til
18 Gbps (side 21). Når du vælger
[Enhanced format], skal du sørge for
at bruge et Premium High Speed
HDMI-kabel med Ethernet, som
understøtter 18 Gbps (side 61).
Lyd
Systemet kan ikke oprette
forbindelse til et TV med
BLUETOOTH-funktionen.
 Når du slutter et system til TV'et med
et HDMI-kabel (medfølger ikke), bliver
BLUETOOTH-forbindelsen annulleret.
Der udsendes ingen TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller typen og tilslutningen af
HDMI-kablet, det optisk digitale kabel
eller det analoge lydkabel, der er
tilsluttet systemet og TV'et (se den
medfølgende
installationsvejledning).
 Frakobl kablerne, der er tilsluttet
mellem TV'et og systemet, og tilslut
dem derefter igen med et fast tryk.
Frakobl vekselstrømsledningerne
(netledninger) til TV'et og systemet
fra stikkontakten (lysnet), og tilslut
dem derefter igen.
 Når systemet og TV'et er forbundet
med et HDMI-kabel, skal du
kontrollere følgende.
– HDMI-stikket på det tilsluttede TV er
stik er benævnt "ARC".
– Styring af HDMI-funktionen for TV'et
er slået til.
– På systemet er [Styring af HDMI]
indstillet til [On] og [TV Audio Input
Mode] til [Auto] (side 46).
 Hvis TV'et ikke er kompatibelt med
Audio Return Channel, skal du
tilslutte det optisk digitale kabel
(medfølger) (se i den medfølgende
installationsvejledning). Hvis TV'et
ikke er kompatibelt med Audio Return
Channel), udsendes der ikke lyd fra
systemet, heller ikke selvom systemet
er tilsluttet TV'ets HDMI IN-stik.
 Skift indgangen på systemet til TVindgangen. Når du forbinder
systemet og TV'et med et analogt
lydkabel (medfølger ikke), skal du
skifte systemets indgang til ANALOGindgangen (side 30).
 Skru op for lydstyrken på systemet,
eller annuller funktionen til
afbrydelse af lyd.
 Hvis lyden fra en kabelboks/
satellitboks, der er tilsluttet TV'et, ikke
udsendes, skal du slutte enheden til et
HDMI IN-stik på systemet og ændre
systemets indgang til [HDMI] (se den
medfølgende installationsvejledning).
 Afhængig af den rækkefølge, som du
tilslutter TV'et og systemet, kan lyden
fra systemet blive afbrudt, og TV- og
USB-indikatorerne blinker langsomt.
Hvis dette sker, skal du først tænde
TV'et og derefter systemet.
 Indstil højttalerindstillingen på TV'et
(BRAVIA) til Audio System. Se
betjeningsvejledningen til dit TV for
at få oplysninger om, hvordan du
indstiller det.
Billede og lyd på den enhed, som er
tilsluttet systemet, udsendes ikke
fra TV'et, når systemet ikke er
tændt.
 Indstil
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] - [HDMI Settings] [Styring af HDMI] til [On] på systemet,
og indstil derefter [Standby Through]
til [Auto] eller [On] (side 46).
 Tænd systemet, og skift derefter
indgangen for afspilleenheden.
 Hvis systemet er tilsluttet enheder af
andet fabrikat end Sony, der
understøtter funktionen Styring af
HDMI, skal du indstille
[Setup] [Avancerede indstillinger] - [HDMI
Settings] - [Standby Through] til [On]
(side 46).
Lyden udsendes både fra systemet
og TV'et.
 Afbryd lyden på systemet eller TV'et.
TV-lyden fra dette system er
forsinket i forhold til billedet.
 Indstil [A/V Sync] til 0 msek, hvis det
er indstillet til intervallet mellem
25 msek og 300 msek (side 34).
 En tidsforskydning mellem lyd og
billede kan forekomme afhængigt af
lydkilden. Hvis dit TV har en funktion,
der forsinker billedet, skal du bruge
det til at justere med.
51DA
Der kan ingen lyd eller kun en
meget svag lyd høres fra den
tilsluttede enhed.
 Tryk på  + på fjernbetjeningen, og
kontroller lydstyrkeniveauet (side 11).
 Tryk på  eller  + på
fjernbetjeningen for at afbryde
funktionen til afbrydelse af lyden
(side 11).
 Kontroller, at indgangskilden er valgt
korrekt. Du kan prøve andre
indgangskilder ved at trykke flere
gange på indgangsvalg-knappen på
fjernbetjeningen (TV/HDMI/
ANALOG/USB/BLUETOOTH) (side 11).
 Kontroller, at alle kabler og ledninger
i systemet og den tilsluttede enhed er
sat helt ind i.
 Når du afspiller lyd, der er
kompatibelt med teknologien til
copyrightbeskyttelse (HDCP),
udsendes den muligvis ikke fra
systemet.
 Indstil
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] - [HDMI Settings] [HDMI Signal Format] til [Standard
format] (side 21).
Surroundeffekten kan ikke opnås.
 Afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen for lydtilstanden
fungerer behandlingen af
surroundlyd måske ikke effektivt.
Surroundeffekten kan være meget
diskret, afhængigt af programmet
eller disken.
 Hvis der skal afspilles multikanalslyd,
skal du kontrollere indstillingen for
den digitale lydudgang på den
enhed, der er tilsluttet systemet. Se i
den betjeningsvejledning, der fulgte
med den tilsluttede enhed, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
52DA
Subwoofer
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra subwooferen.
 Tryk på SW  + på fjernbetjeningen
for at øge subwooferens lydstyrke
(side 34).
 Kontroller, at strømindikatoren på
subwooferen lyser grønt eller orange.
 Hvis tænd-/sluk-indikatoren på
subwooferen ikke lyser, kan du prøve
følgende.
– Sørg for, at vekselstrømsledningen
til subwooferen er tilsluttet korrekt.
– Tryk på  (tænd/sluk) på
subwooferen for at tænde for
strømmen.
 Hvis strømindikatoren på
subwooferen blinker langsomt grønt
eller orange eller lyser rødt, kan du
prøve følgende.
– Flyt subwooferen til en placering i
nærheden af hovedenheden, så
strømindikatoren på subwooferen
lyser grønt eller orange.
– Følg trinene i "Udføre trådløs
tilslutning af subwooferen (SECURE
LINK)" (side 24).
 Hvis tænd/sluk-indikatoren på
subwooferen blinker rødt, skal du
trykke på  (tænd/sluk) på
subwooferen for at slukke for
strømmen og kontrollere, at der ikke
er noget, der blokerer
ventilationshullerne i subwooferen.
 Hvis indgangskilderne indeholder
meget små baslydskomponenter
(f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden
fra subwooferen være svær at høre.
Du kan kontrollere subwooferens lyd
ved at udsende testtonen (side 41).
 Indstil nattilstand til deaktiveret. Du
finder flere oplysninger i "Lytte til
tydelig lyd ved lav lydstyrke ved
midnat (NIGHT)" (side 33).
Lyden springer eller udsender støj.
 Hvis der er en enhed i nærheden, der
skaber elektromagnetiske bølger,
f.eks. et trådløst lokalnetværk eller en
igangværende mikrobølgeovn, skal
du flytte systemet væk fra dette/
denne.
 Hvis der er en forhindring mellem
hovedenheden og subwooferen, skal
du flytte eller fjerne den.
 Placer hovedenheden og
subwooferen så tæt på hinanden
som muligt.
 Skift den trådløse LAN-frekvens for en
trådløs LAN-router eller PC i
nærheden til 5 GHz-båndet.
 Skift netværkstilslutningen for TV'et
eller Blu-ray Disc-afspilleren fra
trådløs til kabelforbundet.
Tilslutning af USB-enhed
USB-enheden genkendes ikke.
 Prøv følgende:
 Sluk systemet.
 Fjern og tilslut USB-enheden
igen.
 Tænd systemet.
 Kontroller, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til (USB)-porten (side 29).
 Kontroller, om USB-enheden eller et
kabel er beskadiget.
 Kontroller, at USB-enheden er tændt.
 Hvis USB-enheden er tilsluttet via en
USB-hub, skal du frakoble den og
tilslutte USB-enheden direkte til
systemet.
 Når du tilslutter en WALKMAN® eller
smartphone, vil dens interne lager
eller eksterne lagringsenhed (f.eks. et
hukommelseskort) muligvis ikke blive
genkendt.
Tilslutning af mobilenhed
Parring kan ikke udføres.
 Bring dette system og BLUETOOTHenheden tættere sammen.
 Sørg for, at dette system ikke
modtager interferens fra en enhed på
et trådløst lokalnetværk, andre
trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en
mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed,
der skaber elektromagnetiske bølger
i nærheden, skal du flytte enheden
væk fra dette system.
BLUETOOTH-tilslutning kan ikke
fuldføres.
 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på hovedenheden lyser
(side 28).
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal oprettes tilslutning til, er
tændt, og at BLUETOOTH-funktionen
er aktiveret.
 Bring dette system og BLUETOOTHenheden tættere sammen.
 Par dette system og BLUETOOTHenheden igen. Det kan være
nødvendigt at annullere parringen
med dette system ved brug af din
BLUETOOTH-enhed først.
 Parringsoplysningerne kan være
slettet. Udfør parringen igen (side 27).
Der udsendes ingen lyd fra den
tilsluttede BLUETOOTH-mobilenhed
fra systemet.
 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på hovedenheden lyser
(side 28).
 Bring dette system og BLUETOOTHenheden tættere sammen.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, f.eks. en
trådløs LAN-enhed, andre
BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte enheden væk fra dette system.
53DA
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og
BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette
system væk fra forhindringen.
 Placer den tilsluttede BLUETOOTHenhed på en anden måde.
 Skift den trådløse LAN-frekvens for en
trådløs LAN-router eller PC i
nærheden til 5 GHz-båndet.
 Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen til dette system
fungerer ikke.
 Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på
hovedenheden (side 8).
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og
systemet.
 Udskift begge batterier i
fjernbetjeningen med nye, hvis de er
svage.
 Kontroller, at du trykker på den rigtige
knap på fjernbetjeningen.
TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Dette problem kan blive løst ved at
aktivere IR-Repeater-funktionen
(side 25).
Andet
Funktionen Styring af HDMI
fungerer ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen til systemet
(se i den medfølgende
installationsvejledning).
 Aktiver funktionen Styring af HDMI på
TV'et. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til TV'et.
 Vent et øjeblik, og prøv derefter igen.
Hvis du frakobler systemet, vil det
tage noget tid, før der kan udføre
handlinger. Vent i mindst 15 sekunder,
og prøv derefter igen.
54DA
 Kontroller, at de enheder, der er
tilsluttet systemet, understøtter
funktionen Styring af HDMI.
 Aktiver funktionen Styring af HDMI på
de enheder, der er tilsluttet systemet.
Yderligere oplysninger finder du i
betjeningsvejledningen til enheden.
 Typen og antallet af enheder, som
kan kontrolleres med funktionen
Styring af HDMI, er begrænset af
HDMI CEC-standarden på følgende
måde:
– Optagelsesenheder (Blu-ray Discoptager, DVD-optager osv.): Op til
3 enheder
– Afspilningsenheder (Blu-ray Discafspiller, DVD-afspiller osv.): op til
3 enheder (dette system anvender
en af dem)
– Tuner-relaterede enheder: op til
4 enheder
– Lydsystem (receiver/
hovedtelefoner): Op til 1 enhed
(bruges af dette system)
Alle indikatorerne blinker hurtigt,
og systemet slukkes.
 Frakobl vekselstrømsledningen
(netledningen) og sørg for, at der ikke
er noget, der blokerer
ventilationshullerne i systemet.
Sensorerne på TV'et fungerer ikke
korrekt.
 Hovedenheden kan blokere nogle
sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren),
fjernbetjeningsreceiveren på dit TV
eller emitteren til 3D-briller (infrarød
transmission) på et 3D-TV, der
understøtter de infrarøde 3D-briller
eller trådløs kommunikation. Flyt
hovedenheden væk fra TV'et inden
for et område, der tillader disse dele
at fungere korrekt. Se i
betjeningsvejledningen til TV'et
angående placeringen af sensorerne
og fjernbetjeningsreceiveren.
Trådløse funktioner (BLUETOOTHfunktionen eller subwoofer) er
ustabile.
 Placer ikke andre metalgenstande
end TV'et i nærheden af systemet.
Musik, som du ikke kender til,
afspilles pludselig.
 Det forudinstallerede musikeksempel
er muligvis blevet afspillet. Tryk på
på hovedenheden for at stoppe
afspilningen.
Nulstilling af systemet
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du nulstille systemet på
følgende måde.
1
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] - [Avancerede
indstillinger] i startmenuen.
Systemet kan ikke slukkes, eller
[Avancerede indstillinger] kan ikke
anvendes. /Når du trykker på 
(tænd/sluk), blinker alle
indikatorerne, og systemet kan ikke
slukkes.
3
4
 Systemet kan være i demo-tilstand.
Annuller demotilstand ved at nulstille
systemet. Tryk på og hold  (tænd/
sluk) og – (lydstyrke) på
hovedenheden nede i mindst 5
sekunder (side 55).
Annullere nulstillingen
Systemet genstarter.
 Ved tilslutning til et TV med en
opløsning, der er forskellig fra
systemets, kan systemet genstarte
for at nulstille indstillingen for
billedudgangssignalet.
5
Vælg [Nulstilling].
Vælg det ønskede menupunkt, du
vil nulstille.
Vælg [Start].
Vælg [Cancel] i trin 5.
Hvis du ikke kan udføre
nulstilling ved brug af
startmenuen
Tryk på og hold  (tænd/sluk) og –
(lydstyrke) på hovedenheden nede i
mindst 5 sekunder.
Indstillingerne vender tilbage til
deres indledende status.
Bemærk
Når du nulstiller, kan linket til subwooferen
gå tabt. Hvis dette er tilfældet, skal du
følge vejledningen i "Udføre trådløs
tilslutning af subwooferen (SECURE LINK)"
(side 24).
55DA
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Bjælkehøjttaler (SA-XF9000)
Forstærkerafsnit
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R: 60 W + 60 W
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (reference)
Front L/Front R-højttalerblokke: 100 W
(pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
Indgange
HDMI IN*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Udgange
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Stikkene HDMI IN og HDMI OUT (TV
(ARC)) understøtter HDCP 2.2protokollen. HDCP 2.2 er en ny forbedret
teknologi til copyrightbeskyttelse, der
bruges til at beskytte indhold, f.eks.
4K-film.
HDMI-afsnit
Stik
Type A (19 ben)
USB-afsnit
(USB)-port:
Type A (til tilslutning af USBhukommelse)
BLUETOOTH-afsnit
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 4.2
Output
BLUETOOTH-specifikation strømklasse 1
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 30 m1)
Maksimalt antal enheder, der skal
registreres
9 enheder
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4 GHz - 2,4835 GHz)
56DA
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Understøttede codecs3)
SBC4), AAC5)
Transmissionsområde (A2DP)
20-20.000 Hz (samplingfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Det faktiske område vil variere
afhængigt af faktorer som forhindringer
mellem enheder, magnetiske bølger
omkring en mikrobølgeovn, statisk
elektricitet, brug af trådløs telefon,
modtagelsessensitivitet,
operativsystemet,
softwareprogrammer osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler angiver
formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
3) Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4)
Forkortelse for Subband Codec
(underbånds-codec)
5)
Forkortelse for Advanced Audio Coding
(avanceret lydkodning)
Front L/Front R-højttalerblok
Højttalersystem
Højttalersystem med fuldt
frekvensområde, akustisk afbrydelse
Højttaler
40 mm × 100 mm, keglemembran
Generelt
Strømkrav
220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
On: 38 W
[Bluetooth Standby] - [On]: Mindre
end 2 W
[Bluetooth Standby] - [Off]: Mindre
end 0,5 W
Mål* (ca.) (b/h/d)
930 mm × 58 mm × 85 mm
*Uden fremstikkende dele
Vægt (ca.)
2,5 kg
Subwoofer (SA-WXF9000)
POWER OUTPUT (reference)
100 W (ved 4 ohm, 100 Hz)
Højttalersystem
Subwooferhøjttalersystem, basrefleks
Højttaler
160 mm keglemembran
Strømkrav
220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
On: 20 W
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
190 mm × 382 mm × 387 mm (uden
fremstikkende dele)
Vægt (ca.)
7,8 kg
Trådløs transmitter/
receiver-sektion
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
57DA
Radiofrekvensbånd og maksimal udgangseeffekt
Frekvensbånd
Maksimal udgangseffekt
BLUETOOTH
2400 - 2483,5 MHz
< 9 dBm
Trådløs subwoofer
2400 - 2483,5 MHz
< 9 dBm
58DA
Lydfiltyper, der kan
afspilles
Codec
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Systemet afspiller ikke DST-kodede filer.
Bemærkninger
• Nogle filer kan muligvis ikke afspilles
afhængigt af filformatet, filkodningen,
optageforhold eller andre forhold.
• Nogle filer, der er redigeret på en PC,
kan muligvis ikke afspilles.
• Nogle filer kan muligvis ikke spoles
hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
• Systemet kan ikke afspille kodede filer,
f.eks. DRM.
• Systemet kan ikke genkende en fil/
mappe afhængigt af navnet/metadata.
• Nogle USB-enheder virker måske ikke på
dette system.
• Systemet kan genkende MSC-enheder
(Mass Storage Class) (f.eks. en
flashhukommelse).
59DA
Understøttede indgangslydformater
Lydformater, der understøttes af dette system, er følgende.
Format
Funktion
"HDMI"
"TV"
(ARC)
"TV"
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby® Atmos - Dolby TrueHD

–
–
Dolby® Atmos - Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: Understøttet format.
–: Ikke-understøttet format.
Bemærk
HDMI IN-stikkene understøtter ikke lydformater, der indeholder kopibeskyttelse, f.eks.
Super Audio CD eller DVD-Audio.
60DA
Understøttede HDMI-videoformater
Videoformater, der understøttes af dette system, er følgende.
Resolution
Frame Rate
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Color Space
Farvedybde
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bit
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bit
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bit
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bit
–
YCbCr 4:2:0
8 bit
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bit
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bit
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280 × 720p
[HDMI Signal
Format]-indstilling
8/10/12 bit
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
: Kompatibel med 3D-signal i formatet Side-om-side (halv)3)
: Kompatibel med 3D-signal i formatet Billedpakning og Over-under (top-og-bund)3)
1)
2)
Brug et Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet, der understøtter 18 Gbps.
Brug et Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet eller Sony High Speed HDMIkabel med Ethernet med kabeltypelogo.
3)
OPTIONS-knappen virker ikke, og OSD (On Screen Display) vises ikke.
61DA
Bemærkninger til HDMI-stik og HDMI-tilslutninger
• Brug et godkendt HDMI-kabel.
• Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke.
• Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde osv.), der udsendes fra et HDMI-stik, kan
blive undertrykt af den tilsluttede enhed.
• Lyden kan blive afbrudt, når samplingsfrekvensen eller antallet af kanaler for de
udsendte lydudgangssignaler fra afspilningsenheden ændres.
• Når der er valgt TV-indgang, udsendes videosignaler fra HDMI OUT (TV (ARC))stikket via det HDMI IN-stik, der blev valgt sidste gang.
• Dette system understøtter "TRILUMINOS".
• Alle HDMI IN- og HDMI OUT-stik understøtter båndbredder på op til 18 Gbps, HDCP
2.21), BT.2020 brede farveområder2) og pass-through af HDR3)-indhold (High
Dynamic Range).
• Ved tilslutning til et TV med en opløsning, der er forskellig fra systemets, kan
systemet genstarte for at nulstille indstillingen for billedudgangssignalet.
1)
HDCP 2.2 er en ny forbedret teknologi til copyrightbeskyttelse, der bruges til at beskytte
indhold, f.eks. 4K-film.
BT.2020-farveområdet er en ny og bredere farvestandard, der er defineret for TVsystemer med Ultra HD.
3)
HDR er et nyt videoformat, der kan vise et større område af lysstyrkeniveauer. Systemet
er kompatibelt med HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma ) og Dolby Vision.
2)
62DA
Om BLUETOOTHkommunikation
• BLUETOOTH-enheder bør bruges med en
indbyrdes afstand på ca. 10 meter (uden
hindringer). Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt, en
væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret et
trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne, der er i
brug
– Steder, hvor der findes andre
elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din
BLUETOOTH-enhed i nærheden af en
enhed med trådløst LAN, kan der
forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve
følgende løsninger:
– Brug dette system mindst 10 meter væk
fra den trådløse LAN-enhed.
– Sluk for strømmen til den trådløse LANenhed, når du bruger din BLUETOOTHenhed inden for 10 meter.
– Installer dette system og BLUETOOTHenheden så tæt på hinanden som
muligt.
• De radiobølger, der udsendes af dette
system, kan forstyrre driften af medicinsk
udstyr. Da denne interferens kan
resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke
for strømmen på dette system og
BLUETOOTH-enheden på følgende
placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og
på benzinstationer og på alle steder,
hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationen for at
garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af BLUETOOTHteknologi. Denne sikkerhed kan dog være
utilstrækkelig afhængig af
indstillingsindholdet og andre faktorer, så
vær altid forsigtig, når du kommunikerer
ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab, som
er resultat af informationslækager under
kommunikation ved brug af BLUETOOTHteknologi.
• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde de
BLUETOOTH-specifikationer, som er
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og de
skal være certificeret til overholdelse.
Men selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationerne, kan der
være situationer, hvor egenskaberne eller
specifikationerne i BLUETOOTH-enheden
gør det umuligt at oprette forbindelse
eller kan resultere i andre
kontrolmetoder, visning eller betjening.
• Der kan forekomme støj eller lyden kan
blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette
system, kommunikationsmiljøet eller
omgivende forhold.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål, eller hvis der opstår
problemer med systemet.
63DA
COPYRIGHT
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
VIGTIGT:
FØR DU BRUGER DENNE SOFTWARE,
BEDES DU LÆSE DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA")
OMHYGGELIGT. VED AT BRUGE
SOFTWAREN ERKLÆRER DU DIG
INDFORSTÅET MED VILKÅRENE I DENNE
EULA. HVIS DU IKKE ACCEPTERER
VILKÅRENE I DENNE EULA, MÅ DU IKKE
BRUGE SOFTWAREN.
Denne EULA er en juridisk aftale mellem
dig og Sony Video & Sound Products Inc.
("SONY"). Denne EULA dækker dine
rettigheder og forpligtelser vedrørende
SONY-softwaren fra SONY og/eller dets
tredjeparts licensorer (herunder SONY’s
affilierede) og deres respektive
affilierede (samlet kaldet
"TREDJEPARTSLEVERANDØRER"),
sammen med alle opdateringer/
opgraderinger, der leveres af SONY, alle
trykte, online eller anden elektronisk
dokumentation til sådan software, og
alle datafiler, der er oprettet ved brug af
sådan software (samlet kaldet
"SOFTWAREN").
Uanset det forgående skal enhver
software i SOFTWAREN, der har en
separat slutbrugerlicensaftale
(herunder men ikke begrænset til GNU
General Public license og Lesser/Library
General Public License) være dækket af
en sådan gældende separat
slutbrugerlicensaftale i stedet for
vilkårene i denne EULA i den
udstrækning, det er påkrævet af en
sådan separat slutbrugerlicensaftale
(EKSKLUDERET SOFTWARE").
SOFTWARELICENS
SOFTWAREN er givet i licens. Den er ikke
solgt. SOFTWAREN er beskyttet af
copyright og andre love og aftaler om
intellektuel ejendomsret samt
internationale aftaler om copyright.
64DA
Alle rettigheder i og til SOFTWARE
(herunder, men ikke begrænset til
eventuelle billeder, fotografier,
animation, video, lyd, musik, tekst og
"applets", der er indarbejdet i
SOFTWAREN) ejes af SONY eller en eller
flere af dets TREDJEPARTLEVERANDØRER.
UDSTEDELSE AF LICENS
SONY tildeler dig en begrænset licens til
at anvende SOFTWAREN udelukkende i
forbindelse med din kompatible enhed
("ENHED") og udelukkende til din
personlige, ikke-kommercielle
anvendelse. SONY og
TREDJEPARTLEVERANDØRER
forbeholder sig udtrykkeligt alle
rettigheder (herunder men ikke
begrænset til alle intellektuelle
ejendomsrettigheder) i og til
SOFTWAREN, som denne EULA ikke
specifikt tildeler til dig.
KRAV OG BEGRÆNSNINGER
Du må ikke kopiere, publicere, tilpasse,
videredistribuere eller forsøge at udlede
kildekode modificere, foretage reverse
engineering af, dekompilere eller
demontere SOFTWAREN helt eller
delvist eller oprette afledte værker fra
eller af SOFTWAREN, medmindre
sådanne værker bevidst er tilsigtet med
SOFTWAREN. Du må ikke ændre eller
forvanske funktionaliteten af nogen
digital rettighedsadministration af
SOFTWAREN. Du må ikke (a)
undertrykke, modificere, annullere eller
omgå nogen af funktionerne eller
beskyttelsesmekanismerne i
SOFTWAREN eller nogen andre
mekanismer, der er driftsmæssigt
tilknyttet SOFTWAREN. Du må ikke
adskille nogen individuel komponent af
SOFTWAREN til brug på mere end en
ENHED, medmindre SONY har givet sin
udtrykkelige tilladelse til det. Du må ikke
fjerne, ændre, tildække eller gøre nogen
varemærker eller bemærkninger i
SOFTWAREN ulæselige. Du må ikke
dele, distribuere, udleje, lease,
underlicensere, tildele, overdrage eller
sælge SOFTWAREN. Softwaren,
netværkstjenester eller andre produkter
end SOFTWAREN, som SOFTWARENS
ydeevne afhænger af, kan blive afbrudt
eller ophøre efter leverandørens skøn
(softwareleverandører,
tjenesteleverandører eller SONY). SONY
og sådanne leverandører garanterer
ikke, at SOFTWAREN, netværkstjenester,
indhold eller andre produkter vil
fortsætte med at være tilgængelige
eller vil køre uden afbrydelse eller
modifikation.
BRUG AF SOFTWARE MED
MATERIALER MED COPYRIGHT
SOFTWAREN kan være udformet på en
måde, så den kan bruges af dig til at se,
lagre, behandle og/eller bruge indhold,
der er oprettet af dig og/eller
tredjeparter. Sådant indhold kan være
beskyttet af copyright og andre love og/
eller aftaler om intellektuel
ejendomsret. Du accepterer at bruge
SOFTWAREN udelukkende i henhold til
sådanne love og aftaler, der gælder for
sådant indhold. Du anerkender og
accepterer, at SONY kan tage relevante
forholdsregler for at beskytte
copyright'en af indhold, der er lagret,
behandlet eller anvendt med
SOFTWAREN. Sådanne forholdsregler
omfatter, men er ikke begrænset til
optælling af frekvensen af
sikkerhedskopiering og gendannelse
via visse SOFTWARE-funktioner, nægte
at acceptere din anmodning om
gendannelse af data og ophør af denne
EULA i tilfælde af din ulovlige brug af
SOFTWAREN.
INDHOLDSTJENESTE
BEMÆRK OGSÅ, AT SOFTWAREN KAN
VÆRE BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT
MED INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT
VIA EN ELLER FLERE
INDHOLDSTJENESTER
("INDHOLDSTJENESTE"). BRUG AF
TJENESTEN OG DETTE INDHOLD ER
UNDERLAGT BETINGELSER OG VILKÅR
FOR DEN PÅGÆLDENDE
INDHOLDSTJENESTE. HVIS DU NÆGTER
AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, VIL
DIN BRUG AF SOFTWAREN VÆRE
BEGRÆNSET. Du erklærer dig
indforstået med, at noget indhold og
visse tjenester, der er tilgængelige via
SOFTWAREN, kan være leveret af
tredjeparter, som SONY ikke har nogen
kontrol over. BRUG AF
INDHOLDSTJENESTEN KRÆVER EN
INTERNETFORBINDELSE.
INDHOLDSTJENESTE KAN NÅR SOM
HELST BLIVE BRAGT TIL OPHØR.
INTERNETTILSLUTNINGSMULIG
HED OG TREDJEPARTSTJENESTER
Du erklærer dig indforstået med, at
adgang til visse dele af SOFTWAREN kan
kræve en internetforbindelse, som du
alene er ansvarlig for. Endvidere er du
alene ansvarlig for betaling af
tredjepartsgebyrer i forbindelse med
din internetforbindelse, herunder men
ikke begrænset til gebyrer til
internetudbyderen eller
anvendelsesgebyrer. Betjening af
SOFTWAREN kan være begrænset
afhængig af funktionerne,
båndbredden eller tekniske
begrænsninger for din
internetforbindelse eller tjeneste. Den
tredjepart, der leverer
internettilslutningsmuligheden, er
alene ansvarlig for levering, kvalitet og
sikkerhed for en sådan tjeneste.
65DA
EKSPORT OG ANDRE
REGULATIVER
Du accepterer at overholde alle
gældende begrænsninger og
regulativer i forbindelse med eksportog videreeksport for det område eller i
det land, hvor du er bosiddende, og ikke
at overføre eller godkende overførsel af
SOFTWAREN til et forbudt land eller på
anden måde, så det overtræder
sådanne begrænsninger eller
regulativer.
AKTIVITETER MED HØJ RISIKO
SOFTWAREN er ikke fejltolerant og er
ikke designet, fremstillet eller beregnet
til brug i eller i sammenhæng med
online kontroludstyr i risikofyldte
miljøer, der kræver fejlsikker ydelse, for
eksempel i forbindelse med drift af
kernekraftanlæg, flynavigations- eller
flykommunikationssystemer,
lufttrafikkontrol, direkte
livsopretholdende udstyr eller
våbensystemer, hvor fejl i SOFTWAREN
vil kunne medføre dødsfald,
personskade, omfattende fysiske
ødelæggelser eller miljøskader
("HØJRISIKOAKTIVITETER"). SONY og
hver af dets
TREDJEPARTSLEVERANDØRER og hver
af deres respektive affilierede fraskriver
sig udtrykkeligt enhver direkte eller
indirekte garanti for egnethed til
Højrisikoaktiviteter.
UDELUKKELSE AF GARANTI FOR
SOFTWARE
Du erklærer dig indforstået med, at brug
af SOFTWAREN sker for din egen risiko,
og at du alene er ansvarlig for brugen af
SOFTWAREN. SOFTWAREN leveres
"SOM DEN ER" og uden nogen form for
garanti.
SONY OG DETS
TREDJEPARTSLEVERANDØRER (i denne
Sektion vil SONY og dets
66DA
TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet
blive benævnt "SONY") FRALÆGGER SIG
HERMED ETHVERT ANSVAR, DIREKTE
ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE
GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKEKRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OG
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
SONY HVERKEN GARANTERER ELLER
FREMSÆTTER NOGEN ERKLÆRINGER
OM (A) AT DE FUNKTIONER, DER ER
INDEHOLDT I SOFTWAREN, ER I
OVERENSSTEMMELSE MED DINE KRAV,
ELLER AT DE VIL BLIVE OPDATERET, (B)
AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE
KORREKT ELLER FEJLFRI, ELLER AT
NOGEN FEJL VIL BLIVE RETTET, (C) AT
SOFTWAREN IKKE VIL BESKADIGE
NOGEN ANDEN SOFTWARE, HARDWARE
ELLER DATA, (D) AT NOGEN SOFTWARE,
NETVÆRKSTJENESTER(HERUNDER
INTERNETTET) ELLER PRODUKTER
(ANDRE END SOFTWAREN), SOM
SOFTWARENS YDEEVNE AFHÆNGER AF,
FORTSAT VIL VÆRE TILGÆNGELIGE,
UDEN AFBRYDELSER ELLER
MODIFIKATIONER, OG E) BRUGEN ELLER
RESULTATERNE AF BRUGEN AF
SOFTWAREN MED HENSYN TIL
KORREKTHED, NØJAGTIGHED,
PÅLIDELIGHED ELLER LIGNENDE.
INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG
INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA
SONY ELLER EN SONY-AUTORISERET
REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN
GARANTI, FORPLIGTELSE ELLER VILKÅR
ELLER NOGEN UDVIDELSE AF
OMFANGET AF DENNE GARANTI.
SÅFREMT SOFTWAREN VISER SIG AT
VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE
OMKOSTNINGER VED NØDVENDIG
SERVICERING, REPARATION ELLER
KORREKTION. NOGLE JURISDIKTIONER
TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF
STILTIENDE GARANTIER, SÅ DISSE
UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE
FOR DIG.
ANSVARSBEGRÆNSNING
SONYS OG DETS
TREJEPARTSLEVERANDØRER (i denne
Sektion vil SONY og dets
TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet
blive benævnt "SONY") SKAL IKKE VÆRE
ANSVARLIGE FOR NOGEN HÆNDELIGE
SKADER ELLER FØLGESKADER OPSTÅET
PÅ GRUND AF MISLIGHOLDELSE AF EN
UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET
GARANTI, KONTRAKTBRUD,
UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR
ELLER ANDEN JURIDISK TEORI
VEDRØRENDE DENNE SOFTWARE,
HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF
TAB AF FORTJENESTE, TAB AF
INDTÆGTER, TAB AF DATA, TAB AF
BRUG AF SOFTWAREN ELLER
TILKNYTTET HARDWARE, NEDETID OG
BRUGERTID, SELV OM SONY ER BLEVET
UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR
SÅDANNE SKADER. UNDER ALLE
OMSTÆNDIGHEDER VIL SONYS
SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR UNDER
NOGEN BESTEMMELSE I DENNE EULA
VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM
RENT FAKTISK ER BETALT FOR
PRODUKTET. NOGLE JURISDIKTIONER
TILLADER IKKE UDELUKKELSEN ELLER
BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER
ELLER FØLGESKADER, I HVILKET
TILFÆLDE OVENSTÅENDE UDELUKKELSE
ELLER BEGRÆNSNING IKKE GÆLDER
FOR DIG.
AUTOMATISKE OPDATERINGER
SONY eller TREDJEPARTSLEVERANDØRER
kan fra tid til anden automatisk
opdatere eller på anden måde ændre
SOFTWAREN med henblik på for
eksempel, men ikke begrænset til,
forbedring af sikkerhedsfunktioner,
fejlretning og forbedring af funktioner,
på tidspunkter hvor du har forbindelse
med SONYs eller tredjeparts servere
eller på anden vis. Sådanne
opdateringer eller ændringer kan slette
eller ændre karakteren af funktionerne
eller andre aspekter ved SOFTWAREN,
herunder men ikke begrænset til
funktioner du eventuelt er afhængig af.
Du erklærer dig hermed indforstået
med, at sådanne aktiviteter kan finde
sted efter SONYs skøn, og at SONY kan
gøre fortsat brug af SOFTWAREN
betinget af din fulde installation eller
accept af sådanne opdateringer eller
ændringer. Eventuelle opdateringer/
modifikationer skal betragtes som
værende og skal udgøre en del af
SOFTWAREN som omfattet af
nærværende EULA. Ved at acceptere
denne EULA accepterer du sådanne
opdateringer/modifikationer.
HELE AFTALEN, OPGIVELSE,
ALVORLIGHED
Denne EULA og SONY's politik om
beskyttelse af personlige oplysninger,
som begge med mellemrum rettes og
modificeres, udgør tilsammen hele
aftalen mellem dig og SONY med
hensyn til SOFTWAREN. SONY
manglende udøvelse eller håndhævelse
af enhver rettighed eller bestemmelse i
denne EULA skal ikke udgøre en
opgivelse af en sådan rettighed eller
bestemmelse. Hvis nogen del af denne
EULA skulle regnes for ugyldig, ulovlig
eller uden retskraft, skal denne
bestemmelse håndhæves i videst
mulige tilladelige udstrækning, så
intentionen af denne EULA bevares, og
de andre dele skal håndhæves i sin
helhed.
67DA
GÆLDENDE LOVGIVNING OG
JURISDIKTION
United Nations' konvention om
kontrakter for internationalt salg af
varer gælder ikke for denne EULA.
Denne EULA skal være styret af
lovgivningen i Japan, uden hensyntagen
til eventuelle konflikter med
lovbestemmelser. Enhver tvist, der
måtte opstå som følge af denne EULA,
er udelukkende underlagt jurisdiktionen
hos distriktsdomstolen i Tokyo i Japan,
og parterne erklærer sig hermed
indforstået med retskredsen og
jurisdiktionen i disse domstole.
GYLDIGE RETSMIDLER
Uanset om noget i denne EULA siger det
modsatte, erklærer du dig indforstået
med, at enhver overtrædelse af eller
manglende overholdelse af denne EULA
fra din side vil forårsage uoprettelig
skade for SONY, for hvilken økonomisk
afhjælpning ikke er tilstrækkeligt, og du
samtykker i, at SONY kan indhente
ethvert påbud eller rimelig sikkerhed,
som SONY skønner nødvendig eller
passende i sådanne tilfælde. SONY kan
også træffe eventuelle juridiske eller
tekniske forholdsregler til at forhindre
overtrædelse af og/eller til at håndhæve
denne EULA, herunder, men ikke
begrænset til øjeblikkeligt ophør af din
anvendelse af SOFTWAREN, hvis SONY
efter eget skøn mener, at du overtræder
eller har i sinde at overtræde denne
EULA. Disse forholdsregler er en
tilføjelse til alle andre forholdsregler,
SONY kan have i henhold til loven eller i
henhold til kontrakt.
OPHÆVELSE
Uden præjudice for andre rettigheder,
kan SONY ophæve denne EULA, hvis du
ikke overholder dens vilkår. I tilfælde af
en sådan ophævelse ophøre med
enhver brug og destruere alle kopier af
SOFTWAREN.
68DA
RETTELSE
SONY FORBEHOLDER SIG RET TIL AT
RETTE ETHVERT AF VILKÅRENE I DENNE
EULA EFTER SIT EGET SKØN VED AT
UDSENDE EN BESKED PÅ ET AF SONY
UDPEGET WEBSTED, VIA
MAILADVISERING TIL EN EMAILADRESSE, DER ER ANGIVET AF DIG,
VED AT GIVE BESKED SOM DEL AF DEN
PROCES DU BRUGER TIL AT HENTE
OPGRADERINGER/OPDATERINGER
ELLER VED BRUG AF ENHVER ANDEN
JURIDISK GENKENDELIG FORM FOR
BESKED. Hvis du ikke accepterer
rettelsen, skal du strakt kontakte SONY
for at få anvisninger. Din fortsatte brug
af SOFTWAREN efter
ikrafttrædelsesdatoen for en sådan
besked skal betragtes som værende din
accept af at være bundet af en sådan
rettelse.
TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE
Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR er en
udtrykkelig tiltænkt
tredjepartsbegunstiget, der har ret til at
gøre vilkår og betingelser i denne EULA
gældende med hensyn til SOFTWAREN
fra denne part.
Såfremt du har spørgsmål vedrørende
denne EULA, kan du kontakte SONY ved
at skrive til SONY på den pågældende
kontaktadresse for hvert land.
Copyright © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
Forholdsregler
Sikkerhed
• Hvis der kommer væske eller faste
genstande ned i systemet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det
kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før
det bruges igen.
• Undlad at træde op på hovedenheden og
subwooferen, da du kan falde ned og
gøre skade på dig selv eller systemet.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af systemet, at
driftsspændingen stemmer overens med
den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen i bunden af hovedenheden.
• Hvis du ikke skal anvende systemet i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og
kan kun sættes i vægstikket på én måde.
Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i
stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
• Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Om opbygning af varme
Selvom systemet bliver varmt under drift,
er dette ikke en fejl. Hvis du uafbrudt
anvender dette system ved høj lydstyrke,
kan temperaturen på bagsiden og bunden
stige betragteligt. Lad være med at berøre
systemet, så du ikke brænder dig.
Om placering
• Anbring ikke systemet på et sted i
nærheden af varmekilder eller på et sted
med direkte sollys, meget støv eller
mekaniske vibrationer.
• Placer ikke noget bagerst på
hovedenheden og subwooferen, som kan
blokere ventilationsåbningerne og
forårsage fejl.
• Placer ikke andre metalgenstande end
TV'et i nærheden af systemet. De trådløse
funktioner kan blive ustabile.
• Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. I dette
tilfælde skal systemet flyttes væk fra
TV'et, videobåndoptageren eller
kassetteafspilleren.
• Vær forsigtig ved placering af systemet
på en overflade, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der kan
opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
• Pas på ikke at komme til skade på hjørnerne
af hovedenheden eller subwooferen.
• Sørg for, at der er mindst 3 cm plads
under hovedenheden, når du hænger
den op på en væg.
• Højttalerne i dette system er ikke af
magnetisk afskærmet type. Placer ikke
magnetiske kort på eller i nærheden af
systemet.
Om håndtering af subwooferen
Placer ikke hænderne i åbningen på
subwooferen, når du løfter den. Højttalerens
drivhjul kan blive beskadiget. Når du løfter
subwooferen, skal du holde under den.
Om betjening
Før du tilslutter andre enheder, skal du sørge
for at slukke systemet og tage stikket ud.
Hvis der opstår farveforstyrrelser
på en TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser på
visse typer TV.
Hvis du observerer
farveforstyrrelser...
Sluk for TV'et og tænd det igen efter 15 til
30 minutter.
Hvis farveforstyrrelserne
observeres igen...
Anbring systemet længere væk fra TV'et.
Rengøring
Rengør systemet med en blød, tør klud.
Du må ikke bruge skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks.
sprit eller rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer
vedrørende dit system, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
69DA
Copyrights og varemærker
Dette system anvender Dolby* Digital og
DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby
Atmos, Dolby Vision og dobbelt-Dsymbolet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
**Hvis du ønsker oplysninger om DTSpatenter, kan du se http://
patents.dts.com. Fremstillet under licens
fra DTS, Inc. DTS, symbolet, DTS sammen
med symbolet, DTS:X, og DTS:X-logoet er
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA
og/eller andre lande.
© DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer er
registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive
ejere.
Systemet har teknologien High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) integreret.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
"BRAVIA"-logoet er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"ClearAudio+" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
WALKMAN® og WALKMAN®-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"PlayStation" er et registreret varemærke
eller varemærker tilhørende Sony
Interactive Entertainment Inc.
70DA
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt er beskyttet af visse
intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende Microsoft Corporation. Brug
eller distribution af sådan teknologi uden
for dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft eller et autoriseret Microsoftdatterselskab.
"DSEE" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"TRILUMINOS" og "TRILUMINOS"-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
Indeks
A
N
ARC (Audio Return Channel) 9, 39, 46
Audio DRC 45
Automatisk standby 47
Avanceret automatisk lydstyrke 45
NIGHT 33
Nulstilling 47, 55
B
Bluetooth Codec - AAC 46
Bluetooth Mode 46
Bluetooth Settings 46
Bluetooth Standby 42, 46
BT.2020 62
C
Control for HDMI 45
D
Device Name Setting 47
DIMMER 42
DSEE 45
F
Fjernbetjening 11
H
HDCP 2.2 62
HDMI Settings 45
HDMI Signal Format 21, 46, 61
HDR 62
Højttalerindstillinger 45
O
OSD Language 46
S
Secure Link 45
Software Version 47
Softwarelicensoplysninger 47
Softwareopdatering 47
Sound Mode 32
Standby Linked to TV 45
Standby Through 39, 42, 46
Styring af HDMI 38, 45
Subwoofer 24, 34, 52
Systemindstillinger 46
T
TV Audio Input Mode 46
U
Update 47
V
VERTICAL S. 31
VOICE 33
I
IR-Repeater 47
L
Lydeffekt 45
Lydindstillinger 45
M
Manual Speaker Settings 45
Multipleks udsendelseslyd 36
71DA
Euroopassa asuvat asiakkaat
VAROITUS
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai suljettuun
kaappiin.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla
vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle
(esimerkiksi palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta
vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta
niin kauan kuin se on liitetty
pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta
olisi katkaistu.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä
irrottamalla pistoke pistorasiasta. Laite
on siksi liitettävä helposti saatavilla
olevaan pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota
pistoke pistorasiasta välittömästi.
HUOMIO
Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan
väärän tyyppiseen.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä
laitteita kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Vain sisäkäyttöön.
Suositellut kaapelit
Isäntätietokoneiden ja/tai
oheislaitteiden liittämiseen on
käytettävä asianmukaisesti suojattuja ja
maadoitettuja kaapeleita ja johtoja.
Kaiutinpalkki
Nimilaatta on kaiutinpalkin pohjassa.
2FI
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja tai
valmistuttaja on Sony Corporation.
EU:n maahantuoja: Sony Europe Limited
EU-maahantuontia tai EU:n tuotteen
vaatimustenmukaisuutta koskevissa
asioissa valmistajan valtuutettu
edustaja on Sony Belgia, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation ilmoittaa täten, että
tämä laite vastaa direktiivin 2014/53/EU
määräyksiä.
Teksti EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
löytyy kokonaisuudessaan oheiselta
verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
Tämän laitteen on testeissä todettu
täyttävän EMC-direktiivin määräykset,
kun käytössä on enintään kolmen
metrin pituinen liitäntäkaapeli.
Tämä radiolaite on tarkoitettu
käytettäväksi vain EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
ilmoitettujen hyväksyttyjen
ohjelmistoversioiden kanssa.
Radiolaitteeseen asennettu ohjelmisto
vastaa 2014/53/EU-direktiivin
olennaisia vaatimuksia.
Ohjelmistoversion voi tarkistaa
seuraavasti: Tarkasta [Software Version]
kohdasta
[Setup] - [Advanced
Settings] - [System Settings].
Käytöstä
poistettujen
akkujen,
paristojen sekä
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan
unionia sekä muita maita, joissa
on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai
pakkauksessa oleva symboli ilmaisee,
että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa
tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä
kemiallisen merkin kanssa. Lyijyn
kemiallinen merkki (Pb) on lisätty, jos
paristo/akku sisältää enemmän kuin
0,004 % lyijyä. Huolehtimalla akkujen/
paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita voi aiheutua akun/
pariston epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai
tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää
akkua, akun vaihto on annettava
koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Voit varmistaa akun/
pariston asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän päätyttyä
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Jos kyse on muista
akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa
annetaan ohjeet akun turvalliseen
irrottamiseen. Toimita akku/paristo
käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän
tuotteen tai akun kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote tai akku on ostettu.
3FI
Sisällys
Pakkauksen sisältö ........................ 6
Järjestelmän käyttötavat ................7
Osat ja painikkeet ......................... 8
Tietoja päävalikosta ..................... 13
Television tai AV-laitteen
liittäminen
Television tai
AV-laitteen
liittäminen
HDMI-kaapelilla
Aloitusopas
 (erillinen
asiakirja)
Sonyn television yhdistäminen
langattomasti BLUETOOTHtoiminnolla ............................. 15
Television liittäminen analogisella
äänikaapelilla ......................... 18
4K-television ja 4K-laitteiden
liittäminen .............................. 19
Järjestelmän käytön
valmisteleminen
Kaiutinpalkin asentaminen
seinälle ...................................22
Bassokaiuttimen langattoman
yhteyden muodostaminen
(SECURE LINK) ....................... 24
Kun television kauko-ohjain
ei toimi ...................................25
Kuvien katseleminen
Television katselu ....................... 26
Liitetyn AV-laitteen
toistaminen ........................... 26
Musiikin tai äänen
kuunteleminen
Musiikin/äänen kuunteleminen
BLUETOOTH®-toiminnolla .....27
Musiikin kuunteleminen USBlaitteella ................................ 29
4FI
Analogisella äänikaapelilla
yhdistetyn laitteen
kuunteleminen ..................... 30
Äänenlaadun muuttaminen
Kattava tilaäänielämys
(VERTICAL S.) .......................... 31
Äänilähteitä vastaavan
äänitehosteen määrittäminen
(Sound Mode) ........................32
Keskustelujen selkeyttäminen
(VOICE) ...................................33
Selkeästä äänestä nauttiminen
matalalla äänenvoimakkuudella
yöllä (NIGHT) ..........................33
Bassokaiuttimen
äänenvoimakkuuden
säätäminen ........................... 34
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen ........................... 34
Pakattujen äänitiedostojen tai
CD-levyjen luonnollinen
toistaminen (DSEE) ............... 36
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (AUDIO) ....... 36
Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen
Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen .......................... 38
"BRAVIA" Sync -toiminnon
käyttäminen .......................... 40
Asetusten muuttaminen
Kaiutinasetusten mukauttaminen
tilaäänen käyttöä varten .......41
Merkkivalojen kirkkauden
muuttaminen (DIMMER) ....... 42
Virransäästö valmiustilassa ........ 42
Easy Setup -toiminnon
käyttäminen .......................... 43
Advanced Settings -toiminnon
käyttäminen ..........................44
Ohjelmiston päivittäminen ......... 47
Vianmääritys
Vianmääritys ................................49
Järjestelmän palauttaminen ........ 55
Lisätietoja
Tekniset tiedot .............................56
Radion taajuusalueet ja
huipputeho ............................58
Toistettavat
äänitiedostotyypit .................59
Tuetut tulon äänimuodot ............60
Tuetut HDMI-videomuodot ......... 61
Tietoja BLUETOOTHtiedonsiirrosta .......................63
LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ......64
Varotoimet ...................................68
Hakemisto .....................................71
5FI
• SEINÄASENNUSPOHJA (1)
Pakkauksen sisältö
• Kaiutinpalkki (1)
• Aloitusopas
• Bassokaiutin (1)
Startup Guide
• Kauko-ohjain (1)
• R03-paristo (AAA-koko) (2)
• Optinen digitaalikaapeli (1)
6FI
• Käyttöohje
Järjestelmän käyttötavat
Järjestelmä tukee objektipohjaisia äänimuotoja, kuten Dolby Atmos ja DTS:X,
sekä HDR-videomuotoja, kuten HDR10, HLG ja Dolby Vision.
”Television katselu” (sivu 26)
”Liitetyn AV-laitteen
toistaminen” (sivu 26)
Blu-ray Disc™ -soitin, kaapelitai satelliittiviritin jne.
Perusyhteys: Perehdy
aloitusoppaaseen (erillinen
asiakirja).
Muut liitännät: Lisätietoja on
kohdassa ”Television tai AVlaitteen liittäminen” (sivu 15).
”Sonyn television
yhdistäminen
langattomasti
BLUETOOTHtoiminnolla” (sivu 15)
”Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen” (sivu 38)
”"BRAVIA" Sync -toiminnon
käyttäminen” (sivu 40)
”Musiikin/äänen
kuunteleminen BLUETOOTH®toiminnolla” (sivu 27)
”Bassokaiuttimen langattoman
yhteyden muodostaminen
(SECURE LINK)” (sivu 24)
”Musiikin
kuunteleminen USBlaitteella” (sivu 29)
7FI
Osat ja painikkeet
Kuvissa ei ole yksityiskohtaisia tietoja.
Kaiutinpalkki (päälaite)
Edestä
  (virta) -painike
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.

(tulon valinta) -painike
Valitsee järjestelmän toiston tulon.
 BLUETOOTH -painike (sivu 27)
 +/– (äänenvoimakkuus)
-painikkeet
 TV-merkkivalo
Syttyy, kun valittuna on TV-tulo
(sivu 26).
 HDMI-merkkivalo
Syttyy, kun valittuna on HDMI-tulo
(sivu 26).
8FI
 BLUETOOTH-merkkivalo
– Vilkkuu nopeasti sinisenä: Laite on
pariliitoksen valmiustilassa
– Vilkkuu sinisenä: BLUETOOTHyhteyden muodostamista
yritettäessä.
– Palaa sinisenä: BLUETOOTHyhteys on muodostettu.
 ANALOG-merkkivalo
Syttyy, kun valittuna on ANALOGtulo (sivu 30).
 USB-merkkivalo
Syttyy, kun valittuna on USB-tulo
(sivu 29).
 Kauko-ohjaimen tunnistin
Voit käyttää järjestelmää
suuntaamalla kauko-ohjaimen
kauko-ohjaimen tunnistinta kohti.
Takaa
 HDMI IN -liitäntä
Tekniset tiedot ja liitäntöjä
koskevat huomautukset ovat
kohdassa ”Tuetut HDMIvideomuodot” (sivu 61).
 HDMI OUT (TV (ARC)) -liitäntä
Liitä HDMI-kaapelilla televisio,
jossa on HDMI-tuloliitäntä.
Järjestelmä on Audio Return
Channel (ARC) -yhteensopiva.
ARC on toiminto, joka lähettää
television äänen järjestelmään tai
muuhun AV-laitteeseen
television HDMI-liitännästä.
Tekniset tiedot ja liitäntöjä
koskevat huomautukset ovat
kohdassa ”Tuetut HDMIvideomuodot” (sivu 61).

(USB)-portti (sivu 29)
 ANALOG IN -liitäntä
 TV IN (OPT) -liitäntä
 IR-toistin (sivu 25)
Siirtää television kauko-ohjaimen
kauko-ohjainsignaalin
televisioon.
9FI
Bassokaiutin
 Virran merkkivalo
– Palaa punaisena: bassokaiutin on
valmiustilassa.
– Palaa vihreänä: bassokaiutin on
yhdistetty järjestelmään.
– Palaa oranssina: bassokaiutin on
yhdistetty Secure Link
-toiminnolla järjestelmään.
– Vilkkuu vihreänä: bassokaiutin
yrittää muodostaa yhteyden
järjestelmään.
– Vilkkuu oranssina: bassokaiutin
yrittää muodostaa yhteyden
järjestelmään Secure Link
-toiminnolla.
– Ei käytössä: bassokaiuttimen virta
on katkaistu.
  (virta) -painike
Kytkee tai katkaisee
bassokaiuttimen virran.
 LINK -painike (sivu 24)
 Ilmanvaihtoaukot
Älä turvallisuuden vuoksi peitä
ilmanvaihtoaukkoja.
10FI
Kauko-ohjain
  (virta)
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.
TV (sivu 26)
HDMI (sivu 26)
BLUETOOTH (sivu 28)
ANALOG (sivu 30)
USB (sivu 29)
 AUTO SOUND (sivu 32)
CINEMA (sivu 32)
MUSIC (sivu 32)
GAME (sivu 32)
NEWS (sivu 32)
SPORTS (sivu 32)
STANDARD (sivu 32)
VOICE (sivu 33)
VERTICAL S. (sivu 31)
NIGHT (sivu 33)
 DISPLAY
Näyttää toistotiedot TV-näytössä.
TV-tuloa käytettäessä
toistotietoja ei näytetä.
DIMMER (sivu 42)
 /// (sivu 13)
(vahvista) (sivu 13)
BACK (sivu 13)
OPTIONS (sivu 26, 34)
Näyttää asetusvalikon
TV-näytössä.
TV-tuloa käytettäessä
asetusvalikkoa ei näy.
HOME (sivu 13)
11FI
  (mykistys)
Mykistää väliaikaisesti äänen.
 (äänenvoimakkuus) +*/–
Säätää äänenvoimakkuutta.
SW  (bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus) +/–
Säätää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
 Toiston käyttöpainikkeet
/ (edellinen/seuraava)
Valitsee edellisen/seuraavan
kappaleen tai tiedoston.
Voit etsiä taakse- tai eteenpäin
toiston aikana (siirto taakse- tai
eteenpäin) painamalla painiketta
jonkin aikaa.
 (toista/tauko)*
Aloittaa tai keskeyttää toiston tai
aloittaa sen uudelleen (jatka
toistoa).
 AUDIO* (sivu 36)
* AUDIO-, - ja  + -painikkeissa on
kosketuspiste. Voit käyttää sitä apunasi
käytön aikana.
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
Jos järjestelmä ei vastaa kaukoohjaimen käyttöön, vaihda kaksi
paristoa uusiin paristoihin.
Käytä R03-mangaaniparistoja
(koko AAA).
12FI
Tietoja päävalikosta
Voit avata päävalikon TV-näytössä yhdistämällä järjestelmän ja television HDMIkaapelilla (lisävaruste). Päävalikossa voit määrittää monenlaisia asetuksia ja valita
tulon.
Päävalikko näkyy kohdassa [Easy Setup] valitulla kielellä. (Seuraava näyttö on
esimerkki siitä, kun kieleksi on valittu englanti.)
Kategoriat
Ryhmän kohteet
Päävalikon käyttäminen
///,
(vahvista)
HOME
BACK
1
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
2
Valitse haluamasi ryhmä painamalla // ja paina sitten  tai
.
Valitun ryhmän kohteet näkyvät TV-ruudussa ryhmäluettelossa.
3
Valitse haluamasi kohde painamalla /// ja paina sitten
.
Valittu tulo- tai asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Voit palata edelliseen näyttöön painamalla BACK.
[Watch]
Valitsee järjestelmään yhdistetyn television tai AV-laitteen tulon.
Lisätietoja on kohdassa ”Kuvien katseleminen” (sivu 26).
13FI
[Listen]
Valitsee järjestelmään yhdistetyn äänilaitteen tulon.
Lisätietoja on kohdassa ”Musiikin tai äänen kuunteleminen” (sivu 27).
[Setup]
Määrittää järjestelmän tavalliset alkuasetukset [Easy Setup] -toiminnolla tai
erilaisia lisäasetuksia.
Lisätietoja on kohdassa ”Easy Setup -toiminnon käyttäminen” (sivu 43) tai
”Advanced Settings -toiminnon käyttäminen” (sivu 44).
Tietoja vaiheiden kuvauksesta
Näissä käyttöohjeissa toiminnot on kuvattu vaiheina, jotka suoritetaan TV-näytön
päävalikossa kauko-ohjaimella, kun järjestelmä ja televisio on yhdistetty HDMIkaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
TV-näytössä ///- ja -painikkeilla valittavien kohteiden valitsemisen vaiheet
on yksinkertaistettu seuraavalla tavalla.
Esimerkki: Valitse päävalikosta
[Setup] - [Advanced Settings].
Toiminto, jolla ryhmä ja ryhmän kohde valitaan painamalla /// ja , on
kuvattu sanalla ”valitse”. Ryhmän ja ryhmän kohde on yhdistetty merkillä ”-”.
Esimerkki: Valitse [Speaker Settings] - [Manual Speaker Settings].
Kun toistetaan toiminto, jolla kohde valitaan painamalla /// ja
kohteet on yhdistetty merkillä ”-”.
, valitut
Vihjeitä
• Voit käyttää päälaitteen painikkeita, jos niillä on sama tai vastaava nimi kuin kaukoohjaimen painikkeilla.
• Hakasulkeissa [ ] olevat merkit ilmestyvät TV-näyttöön.
14FI
Huomautuksia
Television tai AV-laitteen
liittäminen
Television tai AV-laitteen
liittäminen HDMIkaapelilla
Perehdy aloitusoppaaseen (erillinen
asiakirja).
Lisätietoja 4K-televisioon tai 4Klaitteisiin yhdistämisestä on kohdassa
”4K-television ja 4K-laitteiden
liittäminen” (sivu 19)
Sonyn television
yhdistäminen
langattomasti
BLUETOOTH-toiminnolla
Kun käytät Sonyn televisiota*, jossa on
BLUETOOTH-toiminto, voit kuunnella
television tai televisioon liitetyn laitteen
ääntä yhdistämällä järjestelmän ja
television langattomasti.
* Television on oltava BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
-yhteensopiva.
• Jos yhdistät järjestelmän ja television
BLUETOOTH-toiminnolla, et voi
tarkastella TV-ruudussa järjestelmän
toimintonäyttöjä, kuten päävalikkoa. Et
voi myöskään käyttää muita järjestelmän
toimintoja kuin television tai siihen
liitetyn laitteen äänen kuuntelutoimintoa.
Jos haluat käyttää kaikkia järjestelmän
toimintoja, liitä järjestelmä televisioon
HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
Jos haluat lisätietoja television
liittämisestä HDMI-kaapelilla ja television
äänen kuuntelemiseen liittyvistä
toiminnoista, perehdy aloitusoppaaseen
(erillinen asiakirja).
• Toiminto on vain BLUETOOTH A2DP
-profiilin kanssa yhteensopivissa Sonyn
televisioissa.
Television äänen
kuunteleminen yhdistämällä
järjestelmä ja televisio
langattomasti
Jotta voit yhdistää järjestelmän ja
television langattomasti, sinun on
kytkettävä järjestelmä ja televisio pariksi
BLUETOOTH-toiminnon avulla.
Pariliitos on prosessi, jossa
BLUETOOTH-toiminnolla yhdistettävät
laitteet rekisteröivät tiedot etukäteen
molemminpuolisesti.
Blu-ray Disc -soitin,
kaapeli- tai
satelliittiviritin jne.
15FI
5

TV
6
7
BLUETOOTHpainike
8
1
2
3
4
16FI
Ota kauko-ohjain käyttöön.
Kytke televisioon virta.
Kytke järjestelmään virta.
Paina päälaitteen BLUETOOTHpainiketta ja kauko-ohjaimen TVpainiketta samanaikaisesti viiden
sekunnin ajan.
Järjestelmä siirtyy pariliitostilaan, ja
BLUETOOTH-ilmaisin vilkkuu
nopeasti.
9
Etsi järjestelmä televisiossa
suorittamalla pariliitostoiminto.
Löytyneiden BLUETOOTH-laitteiden
luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön.
Katso television käyttöoppaasta
ohjeet BLUETOOTH-laitteen ja
television välisen pariliitoksen
muodostamiseen.
Liitä järjestelmä ja televisio pariksi
valitsemalla TV-näytössä olevasta
luettelosta ”HT-XF9000”.
Varmista, että päälaitteen
BLUETOOTH- ja TV-merkkivalot
palavat.
Järjestelmän ja television välille on
muodostettu yhteys.
Valitse ohjelma tai laitteen tulo
television kauko-ohjaimella.
TV-näytössä näkyvään kuvaan
liittyvä ääni toistetaan
järjestelmästä.
Säädä järjestelmän
äänenvoimakkuutta television
kauko-ohjaimella.
Kun television kauko-ohjaimen
mykistyspainiketta painetaan, ääni
mykistyy tilapäisesti.
Huomautuksia
• Jos television ääntä ei toisteta
järjestelmästä, valitse TV ja tarkista
kaiutinpalkin merkkivalojen tila.
– BLUETOOTH- ja TV-ilmaisin palavat:
Järjestelmä ja televisio on yhdistetty, ja
television ääni toistetaan
järjestelmästä.
– BLUETOOTH-ilmaisin vilkkuu nopeasti:
Suorita pariliitos televisiossa.
– TV-ilmaisin palaa: Suorita vaiheet alusta.
• Kun liität järjestelmän ja television HDMIkaapelilla (ei sisälly toimitukseen),
BLUETOOTH-yhteys peruutetaan. Kun
haluat yhdistää järjestelmän ja television
uudelleen BLUETOOTH-toiminnolla, irrota
HDMI-kaapeli ja suorita sitten
yhdistämistoiminto alusta.
Äänen kuunteleminen
pariksi liitetystä televisiosta

Voit käynnistää tai sammuttaa
järjestelmän, säätää
äänenvoimakkuutta ja mykistää äänen
television kauko-ohjaimella, kun
yhdistät television järjestelmään
langattomasti.
1
2
3
Äänitilan
valintapainikkeet
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
Käynnistä televisio television
kauko-ohjaimella.
Järjestelmä käynnistyy, kun
televisioon kytketään virta, ja
television ääni toistetaan
järjestelmästä.
Valitse ohjelma tai laitteen tulo
television kauko-ohjaimella.
TV-näytössä näkyvään kuvaan
liittyvä ääni toistetaan
järjestelmästä.
Säädä järjestelmän
äänenvoimakkuutta television
kauko-ohjaimella.
Kun television kauko-ohjaimen
mykistyspainiketta painetaan, ääni
mykistyy tilapäisesti.
Vihje
Kun television virta katkaistaan, myös
järjestelmä sammuu.
 +/–
SW  +/–

Huomautuksia
• Jos valitset jonkin muun kuin TV-tulon
järjestelmän toimitukseen sisältyvällä
kauko-ohjaimella, television ääntä ei
toisteta järjestelmästä. Jos haluat toistaa
television ääntä, muuta tuloksi TV-tulo
painamalla kauko-ohjaimen TVpainiketta.
• Kun yhdistät televisiota BLUETOOTHtoiminnolla, seuraavat kauko-ohjaimen
painikkeet eivät toimi.
///,
(vahvista), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (toisto/tauko), /
(edellinen/seuraava)
Järjestelmän mukana
toimitettavan kauko-ohjaimen
toiminnot
Voit käyttää seuraavia painikkeita.
Voit säätää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta ja äänenlaatua
sekä käynnistää ja sammuttaa
järjestelmän ja säätää
äänenvoimakkuutta, joita voidaan
käyttää television kauko-ohjaimella.
17FI
Television liittäminen
analogisella
äänikaapelilla
Liitä seuraavat laitteet järjestelmään
järjestelmän ANALOG IN -liitännän
kautta.
– Televisiot, joissa ei ole HDMI-liitäntää
ja optista digitaalilähtöliitäntää
– Kannettavat äänilaitteet, kuten
älypuhelimet ja WALKMAN®-laitteet
Lisätietoja yhdistetyn laitteen
kuuntelemisesta on kohdassa
”Analogisella äänikaapelilla yhdistetyn
laitteen kuunteleminen” (sivu 30).
Analoginen
äänikaapeli
(lisävaruste)
Analoginen
äänilähtö
TV
18FI
Älypuhelin,
WALKMAN®-laite,
muut äänilaitteet jne.
Huomautus
Jos television kuulokeliitäntä toimii myös
äänilähtöliitäntänä, tarkista television
äänilähtöasetukset. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
4K-television ja 4Klaitteiden liittäminen
Järjestelmän kaikki HDMI-liitännät
tukevat 4K-videomuotoa ja HDCP2.2
(High-bandwidth Digital Content
Protection System Revision 2.2)
-standardia.
Jos haluat katsella 4K-videosisältöä, liitä
4K-televisio ja 4K-laitteet kunkin
laitteen HDCP2.2-yhteensopivan HDMIliitännän kautta järjestelmään.
Voit katsella 4K-videosisältöä vain
HDCP2.2-yhteensopivan HDMI-liitännän
kautta.
Kun television HDCP2.2yhteensopivassa HDMIliitännässä on merkintä
”ARC”
HDCP2.2yhteensopiva
HDMI-liitäntä
HDCP2.2yhteensopiva
HDMI-liitäntä
TV
Blu-ray Disc -soitin,
kaapeli- tai
satelliittiviritin jne.
 HDMI-kaapeli (lisävaruste)
 HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Käytä HDMI-kaapelia, joka tukee
katsottavaa 4K-videomuotoa. Lisätietoja
on kohdassa ”Tuetut HDMI-videomuodot”
(sivu 61).
19FI
1
2
3
Tarkista, mikä television HDMI IN
-liitännöistä tukee HDCP2.2toimintoa.
Lisätietoja on television
käyttöohjeissa.
Yhdistä television HDCP2.2yhteensopiva HDMI IN -liitäntä ja
päälaitteen HDMI OUT -liitäntä
HDMI-kaapelilla (lisävaruste).
Television liitännät on tehty.
Yhdistä 4K-laitteen HDCP2.2yhteensopiva HDMI OUT -liitäntä
ja päälaitteen HDMI IN -liitäntä
HDMI-kaapelilla (lisävaruste).
Varmista 4K-laitteen käyttöohjeista,
että 4K-laitteen HDMI OUT -liitäntä
tukee HDCP2.2-toimintoa.
4K-laitteen liitännät on tehty.
Kun television HDCP2.2yhteensopivassa HDMIliitännässä ei ole merkintää
”ARC”
Jos television HDCP2.2-yhteensopiva
HDMI IN -liitäntä ei ole ARC (Audio
Return Channel) -yhteensopiva,
television ääntä ei toisteta
järjestelmästä.
Yhdistä tällöin television optinen
lähtöliitäntä ja päälaitteen TV IN (OPT)
-liitäntä optisella digitaalikaapelilla
(sisältyy toimitukseen).
HDCP2.2yhteensopiva
HDMI-liitäntä
TV
HDCP2.2yhteensopiva
HDMI-liitäntä
Blu-ray Disc -soitin, kaapeli- tai
satelliittiviritin jne.
 HDMI-kaapeli (lisävaruste)
 HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Käytä HDMI-kaapelia, joka tukee
katsottavaa 4K-videomuotoa. Lisätietoja
on kohdassa ”Tuetut HDMI-videomuodot”
(sivu 61).
 Optinen digitaalikaapeli (sisältyy
toimitukseen)
20FI
HDMI-signaalimuodon
määrittäminen 4Kvideosisällön katselua
varten
Jos haluat katsella 4K-videosisältöä,
valitse liitettyä 4K-televisiota ja 4Klaitetta vastaava asetus.
1
2
3
4
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Advanced Settings].
[Setup] -
Valitse [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format].
[HDMI Signal Format] -näyttö
ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse [HDMI IN] ja valitse sitten
haluamasi asetus.
• [Standard format] (oletusasetus):
Valitse tämä asetus, jos liitetty
televisio ja liitetyt laitteet tukevat
normaalin kaistanleveyden
videomuotoja.
• [Enhanced format]: Valitse tämä
asetus, kun sekä liitetty televisio
että liitetyt laitteet tukevat suuren
kaistanleveyden videomuotoja,
kuten 4K 60p 4:4:4.
[HDMI Signal Format]
-asetusvaihtoehtojen, tuettujen
videomuotojen signaalien ja
käytettävien HDMI-kaapeleiden
välisestä yhteydestä on lisätietoja
kohdassa ”Tuetut HDMIvideomuodot” (sivu 61).
Huomautuksia
• Joidenkin televisioiden tapauksessa on
määritettävä television HDMI-lähdön
asetus. Lisätietoja on television
käyttöohjeissa.
• Jos kuvaa ei näy, kun [HDMI Signal
Format] -asetukseksi on valittu [Enhanced
format], valitse asetukseksi [Standard
format].
21FI
1
Varaa saataville kaksi ruuvia
(eivät sisälly toimitukseen), jotka
sopivat kaiutinpalkin takaosan
seinäasennusreikiin.
Järjestelmän käytön
valmisteleminen
Kaiutinpalkin
asentaminen seinälle
4 mm
Enemmän kuin 30 mm
Voit asentaa kaiutinpalkin seinälle.
5,1 mm
10 mm
Kaiutinpalkin takana oleva reikä
2
Kiinnitä SEINÄASENNUSPOHJA
(sisältyy toimitukseen) seinään.
Huomautuksia
• Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja
(eivät sisälly toimitukseen). Kipsilevyseinä
on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit
levyn takana olevaan palkkiin. Asenna
kaiuttimet vaakasuuntaisesti tasaiseen
seinän kohtaan roikkumaan
tukirakenteeseen kiinnitetyistä ruuveista.
• Jätä asennus Sony-jälleenmyyjän tai
pätevän urakoitsijan tehtäväksi ja
huolehdi turvallisuudesta asennuksen
aikana.
• Sony ei vastaa onnettomuuksista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi
virheellisestä asennuksesta, heikosta
seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä
kiinnityksestä tai luonnonmullistuksesta.
22FI
Television keskikohta
Teippi jne.
SEINÄASENNUSPOHJA
1
Kohdista TELEVISION
KESKIKOHDAN VIIVA (), joka on
SEINÄASENNUSPOHJASSA,
television keskikohtaan.
2
Kohdista
SEINÄASENNUSPOHJASSA oleva
TELEVISION ALAREUNAN VIIVA
() television alareunaan ja
kiinnitä sitten
SEINÄASENNUSPOHJA
esimerkiksi teipillä seinään.
3
Kiinnitä ruuvit
SEINÄASENNUSPOHJAN
merkkeihin (), jotka ovat
RUUVILINJALLA (), kuten
seuraavassa kuvassa on esitetty.
368,5 mm
Huomautuksia
• Kun kiinnität SEINÄASENNUSPOHJAN,
vedä se täysin suoraksi.
• Jos et käytä SEINÄASENNUSPOHJAA, jätä
kaiutinpalkin ja television väliin
asennuksen aikana vähintään 70 mm.
368,5 mm
Ruuvit
Merkit ()
10.0–
11,0 mm
4
5
Irrota SEINÄASENNUSPOHJA.
Ripusta kaiutinpalkki ruuvien
varaan.
Kohdista kaiutinpalkin takana
olevat reiät ruuveihin ja ripusta
kaiutinpalkki sitten kahden ruuvin
varaan.
23FI
Bassokaiuttimen
langattoman yhteyden
muodostaminen (SECURE
LINK)
Voit määrittää järjestelmän ja
bassokaiuttimen välisen langattoman
yhteyden Secure Link -toiminnon avulla.
Jos kotonasi tai naapurisi käytössä on
useita samoja laitteita, häiriöt on
suositeltavaa estää Secure Link
-toiminnolla.
LINK
2
3
24FI
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Advanced Settings].
5
6
7
Valitse [On].
[Secure Link] -näyttö ilmestyy TVnäyttöön.
Paina bassokaiuttimen takana
olevaa LINK -painiketta.
Bassokaiuttimen virran merkkivalo
vilkkuu oranssina.
Siirry seuraavaan vaiheeseen
2 minuutin kuluessa.
Valitse [Start].
Linkin määritys alkaa.
Palaa edelliseen näyttöön
valitsemalla [Cancel].
Suorita linkin asetusten määritys
toimimalla näyttöön tulevan
viestin mukaan.
Bassokaiuttimen virran merkkivalo
palaa oranssina.
Huomautus
Jos viesti [Cannot set Secure Link.] tulee
näkyviin, noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Virran
merkkivalo
1
4
[Setup] -
Valitse [Speaker Settings] [Secure Link].
Kun television kaukoohjain ei toimi
Jos päälaite sijoitetaan television kaukoohjaimen tunnistimen eteen, television
kauko-ohjain ei ehkä toimi. Ota tällöin
järjestelmän IR-toistintoiminto
käyttöön.
Voit ohjata televisiota sen kaukoohjaimella lähettämällä kaukoohjaussignaalin päälaitteen takaosasta.
1
2
3
4
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Advanced Settings].
[Setup] -
Valitse [System Settings] - [IRRepeater].
[IR-Repeater] -näyttö ilmestyy TVnäyttöön.
Valitse [On].
Huomautuksia
• Varmista, ettei television kaukoohjaimella voi ohjata televisiota, ja
määritä sitten [IR-Repeater]-asetukseksi
[On]. Jos asetuksena on [On], kun kaukoohjaimella voi ohjata televisiota, haluttua
toimintoa ei välttämättä suoriteta, koska
kauko-ohjaimen suora komento ja
päälaitteen kautta lähetetty komento
häiritsevät toistensa toimintaa.
• Tämä toiminto ei välttämättä toimi
joissakin televisioissa oikein. Sijoita
päälaite tässä tapauksessa hieman
kauemmas televisiosta.
25FI
Kuvien katseleminen
Television katselu
1
2
3
4
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
1
2
Valitse päävalikosta
[Watch] - [TV].
Valitse ohjelma television kaukoohjaimella.
Valittu TV-ohjelma ilmestyy
TV-näyttöön, ja television ääni
toistetaan järjestelmän kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 34).
Huomautus
Määritä television (BRAVIA)
kaiutinasetukseksi Audio System.
Lisätietoja television määrittämisestä on
television käyttöohjeissa.
Vihje
Voit valita [TV]-asetuksen suoraan
painamalla kauko-ohjaimen TV-painiketta.
26FI
Liitetyn AV-laitteen
toistaminen
3
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Watch] [HDMI].
Valitun laitteen kuva ilmestyy TVnäyttöön, ja ääni toistetaan
järjestelmän kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 34).
Vihje
Voit valita [HDMI]-asetuksen suoraan
painamalla kauko-ohjaimen HDMIpainiketta.
Keskustelun
äänenvoimakkuuden
säätäminen DTS:X-sisällön
suoratoiston aikana
Äänenvoimakkuuden säätäminen
helpottaa keskustelun kuuntelua, sillä
silloin se erottuu paremmin
taustaäänistä. Tämä toiminto ei toimi
kaikissa äänimuodoissa.
1
Paina OPTIONS-painiketta samalla
kun valitset [HDMI].
Asetusvalikko ilmestyy TV-näyttöön.
2
Valitse [Dialog Control] ja säädä sitten
keskustelun äänenvoimakkuutta
valitsemalla /.
Voit säätää tasoa 0 dB ja 6 dB välillä
1 dB:n askelin.
BLUETOOTHpainike
Musiikin tai äänen kuunteleminen
Musiikin/äänen
kuunteleminen
BLUETOOTH®-toiminnolla
Voit kuunnella mobiililaitteeseen, kuten
älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen,
tallennettua musiikkia langattoman
yhteyden kautta yhdistämällä
järjestelmän ja mobiililaitteen
BLUETOOTH-toiminnolla.
Kun muodostat yhteyden
mobiililaitteeseen BLUETOOTHtoiminnolla, voit käyttää laitetta
toimitukseen sisältyvällä kaukoohjaimella helposti television virtaa
kytkemättä.
Musiikin kuunteleminen
muodostamalla pariliitos
ensimmäistä kertaa
yhdistettävään
mobiililaitteeseen
Jotta BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää,
järjestelmän ja mobiililaitteen välille on
muodostettava pariliitos.
1
BLUETOOTH
Pidä päälaitteen BLUETOOTHpainiketta painettuna 2 sekunnin
ajan.
Järjestelmä siirtyy pariliitostilaan, ja
BLUETOOTH-ilmaisin vilkkuu
nopeasti.
 +/–
SW  +/–
Toiston
käyttöpainikkeet
2
Etsi järjestelmä mobiililaitteessa
suorittamalla pariliitostoiminto.
Löytyneiden BLUETOOTH-laitteiden
luettelo tulee näkyviin
mobiililaitteen näyttöön.
Katso mobiililaitteen
käyttöoppaasta ohjeet
BLUETOOTH-laitteen ja
mobiililaitteen välisen pariliitoksen
muodostamiseen.
27FI
3
4
5
6
Kun BLUETOOTH-merkkivalo vilkkuu
hitaasti sinisenä, BLUETOOTH-toiminto ei
ole käytössä. Ota BLUETOOTH-toiminto
käyttöön määrittämällä [Bluetooth Mode]asetukseksi [Receiver] (sivu 46).
Varmista, että päälaitteen
BLUETOOTH-ilmaisin alkaa palaa
sinisenä.
Järjestelmän ja mobiililaitteen välille
on muodostettu yhteys.
• Jos pariliitettyjä mobiililaitteita ei ole
esimerkiksi heti järjestelmän oston
jälkeen, järjestelmä siirtyy pariliitostilaan,
kun vaihdat tuloksi BLUETOOTH-tulon.
• Muodosta toisen mobiililaitteen ja sen
jälkeisten mobiililaitteiden pariliitos.
Aloita äänentoisto liitetyssä
mobiililaitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Ääni toistetaan päälaitteen kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 34).
• Voit toistaa sisällön tai keskeyttää
sen toiston kauko-ohjaimen
toiston käyttöpainikkeilla.
BLUETOOTH-toiminnon
yhteystilan tarkistaminen
Tila
BLUETOOTH-ilmaisin
Laite on
pariliitoksen
valmiustilassa
Vilkkuu nopeasti
sinisenä
Yhteyden
muodostamista
yritetään
Vilkkuu sinisenä
Yhteys on
muodostettu
Palaa sinisenä
BLUETOOTHtoiminto ei ole
käytössä
Vilkkuu hitaasti sinisenä
28FI
Huomautus
Muodosta järjestelmän ja
mobiililaitteen välinen pariliitos
valitsemalla ”HT-XF9000”
mobiililaitteen näytössä olevasta
luettelosta.
Jos salausavainta pyydetään,
kirjoita 0000.
Vihjeitä
Musiikin kuunteleminen
pariksi liitetystä laitteesta
1
2
3
4
5
Ota mobiililaitteen BLUETOOTHtoiminto käyttöön.
Paina BLUETOOTH-painiketta.
Järjestelmä muodostaa
automaattisesti uudelleen
yhteyden mobiililaitteeseen, johon
se oli viimeksi yhdistetty.
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin alkaa palaa sinisenä.
Järjestelmän ja mobiililaitteen välille
on muodostettu yhteys.
Aloita äänentoisto liitetyssä
mobiililaitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Ääni toistetaan päälaitteen kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 34).
• Voit toistaa sisällön tai keskeyttää
sen toiston kauko-ohjaimen
toiston käyttöpainikkeilla.
Mobiililaitteen yhteyden
katkaiseminen
Suorita jokin seuraavista toiminnoista.
• Poista mobiililaitteen BLUETOOTHtoiminto käytöstä.
• Paina BLUETOOTH-painiketta, kun
[Bluetooth Audio] -näyttö ilmestyy TVruutuun.
• Määritä [Bluetooth Mode]
-asetukseksi [Off] (sivu 46).
• Sammuta järjestelmä tai mobiililaite.
Vihje
Jos yhteyttä ei muodosteta, valitse
mobiililaitteesta ”HT-XF9000”.
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteella
Voit toistaa liitettyyn USB-laitteeseen
tallennettuja musiikkitiedostoja.
Lisätietoja toistettavista
tiedostotyypeistä on kohdassa
”Toistettavat äänitiedostotyypit”
(sivu 59).
1
2
3
4
5
Liitä USB-laite
(USB) -liitäntään.
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[USB (Connected)].
[Listen] -
Valitse kansio, johon kappaleet
on tallennettu, ja valitse sitten
kappale.
Valittu kappale toistetaan, ja ääni
toistetaan järjestelmän kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 34).
29FI
Huomautus
Älä irrota USB-laitetta laitteen käytön
aikana. Katkaise järjestelmästä virta ennen
USB-laitteen irrottamista, sillä muutoin
USB-laite tai sen sisältämät tiedot voivat
vaurioitua.
Analogisella
äänikaapelilla
yhdistetyn laitteen
kuunteleminen
Voit kuunnella ääntä äänilaitteesta,
esimerkiksi televisiosta tai WALKMAN®laitteesta, joka on yhdistetty
järjestelmän ANALOG IN -liitäntään.
1
2
3
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Listen] [Analog].
[Analog] -näyttö tulee näkyviin
TV-näyttöön.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 34).
Vihje
Voit valita [Analog]-tilan myös suoraan
valitsemalla ANALOG-vaihtoehdon.
30FI
1
Äänenlaadun muuttaminen
Kattava tilaäänielämys
(VERTICAL S.)
Vertical Surround Engine* -tekniikalla
voit kokea sekä vaakatasosta että
ylhäältä tulevan äänimaiseman kaikissa
äänitiloissa [News]-äänitilaa lukuun
ottamatta (sivu 32). Tämä toiminto
toimii myös 2.0-kanavaisissa
signaaleissa, kuten televisio-ohjelmissa.
* Vertical Surround Engine on Sonyn
kehittämä erittäin tarkka digitaalisen
äänikentän käsittelytekniikka. Se tuottaa
horisontaalisen äänen lisäksi
korkeussuuntaisen äänikentän
virtuaalisesti vain etukaiuttimilla.
Yläkaiuttimia ei siis tarvita.
Voit nauttia täyteläisestä äänimaailmasta
kaiken korkuisissa huoneissa
asentamatta kaiuttimia kattoon.
Huoneen muotokaan ei juuri vaikuta
tähän toimintoon, sillä se ei hyödynnä
seinistä heijastuvaa ääntää. Tilaääni
toistuu siksi laadukkaammin.
2
Paina VERTICAL S..
Pystysuuntaisen tilaäänen asetus
tulee näkyviin TV-ruutuun.
Valitse asetus painamalla
painiketta toistuvasti.
Tila
Selitys
[On]
Ottaa käyttöön
pystysuuntaisen
tilaäänitoiminnon.
[Off]
Poistaa
pystysuuntaisen
tilaäänitoiminnon
käytöstä.
Huomautuksia
• Äänilähde määrittää tilaäänitehosteen
laadun sekä sen,
• onko äänen ja kuvan välissä viivettä. Jos
televisiossasi on kuvan viivästystoiminto,
käytä sitä säätämiseen.
VERTICAL S.
31FI
Äänilähteitä vastaavan
äänitehosteen
määrittäminen (Sound
Mode)
Voit vaivattomasti nauttia
esiohjelmoiduista äänitehosteista, jotka
on räätälöity erilaisille äänilähteille.
Äänitila
Selitys
[Music]
Eloisa ja tyylikäs
äänimaailma on
yksityiskohtaisen
tarkka. Tämä tila
sopii tunteisiin
vetoavan musiikin
kuunteluun.
[Game
Studio]
Uppoa
pelimaailmaan, jossa
liikkeet ja etäisyydet
tuntuvat aidoilta ja
dialogi erottuu
selkeästi.
[News]
Luo uutislähetysten
selkeän puheen.
[Sports]
Voit nauttia
mukaansa
tempaavasta
tunnelmasta kuin
olisit stadionilla.
Selostajien
kommentit kuuluvat
eloisina.
[Standard]
TV-ohjelman äänet
kuuluvat selkeästi.
Sound Modevalintapainikkeet
Huomautuksia
1
32FI
Valitse äänitila painamalla jotakin
äänitilan valintapainikkeista
(AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC,
GAME, NEWS, SPORTS,
STANDARD).
Valittu äänitila tulee näkyviin TVruutuun.
Äänitila
Selitys
[Auto Sound]
Laite valitsee
automaattisesti
äänilähteelle
sopivan
ääniasetuksen
ClearAudio+
-toiminnolla.
[Cinema]
Uppoa ääneen, joka
seuraa sinua ja
ympäröi koko
kehosi. Tämä tila
sopii elokuvien
katseluun.
• Äänitilatoiminto ei ole käytössä
seuraavissa tilanteissa.
– [Sound Effect]-asetuksena on jokin muu
kuin [Sound Mode On] (sivu 45).
– Laitteesta kuuluu testiääntä (sivu 41).
• Äänen ja kuvan välissä saattaa olla
viivettä äänilähteen mukaan. Jos
televisiossasi on kuvan viivästystoiminto,
käytä sitä säätämiseen.
Keskustelujen
selkeyttäminen (VOICE)
Selkeästä äänestä
nauttiminen matalalla
äänenvoimakkuudella
yöllä (NIGHT)
Ääni toistetaan pienellä voimakkuudella
äänenlaadusta ja keskustelujen
selkeydestä kuitenkaan tinkimättä.
VOICE
1
2
NIGHT
Paina VOICE-painiketta.
Puhetila ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse puhetila painelemalla
painiketta.
Tila
Selitys
[Up Off]
Vakio
[Up 1]
Keskustelu kuuluu
hyvin keskustelun
selkeytyksen ansiosta.
[Up 2]
Keskustelua
selkeytetään, jotta
myös vanhukset
kuulevat keskustelun
hyvin.
1
2
Paina NIGHT-painiketta.
Yötila ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse yötila painelemalla
painiketta.
Tila
Selitys
[On]
Ottaa yötilatoiminnon
käyttöön.
[Off]
Poistaa
yötilatoiminnon
käytöstä.
Huomautus
Kun katkaiset järjestelmän virran,
asetukseksi valitaan automaattisesti [Off].
33FI
Bassokaiuttimen
äänenvoimakkuuden
säätäminen
Bassokaiutin on tarkoitettu
bassoäänten tai matalataajuisten
äänten toistamiseen.
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätäminen
Kun ääni ei vastaa TV-näytössä olevaa
kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen välistä
viivettä.
Asetustapa vaihtelee tulon mukaan.
TV
SW  +/–
///,
Voit säätää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla SW
(bassokaiuttimen äänenvoimakkuus)
 +/–.
Huomautus
Jos tulolähde ei sisällä paljon bassoääntä,
kuten televisio-ohjelmat, bassokaiuttimen
bassoääntä voi olla vaikea kuulla.
OPTIONS
Television katselun aikana
1
2
34FI
Siirry asetustilaan valitsemalla
ensin OPTIONS ja sitten televisio.
TV-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.
Säädä viivettä painamalla / ja
paina sitten .
Voit säätää viiveeksi 0–300 ms
25 ms:n välein.
Merkkivalot vilkkuvat säädetyn ajan
mukaisesti.
• 0 ms: TV- ja USB-ilmaisimet
välähtävät kaksi kertaa.
Toisessa laitteessa olevan
sisällön katselun aikana
1
• 25–50 ms: TV-merkkivalo vilkkuu
hitaasti kaksi kertaa.
2
3
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko ilmestyy TVnäyttöön.
Valitse [A/V Sync].
Säädä viivettä painamalla / ja
paina sitten .
Voit säätää viiveeksi 0–300 ms
25 ms:n välein.
• 75–100 ms: HDMI-merkkivalo
vilkkuu hitaasti kaksi kertaa.
• 125–150 ms: BLUETOOTHmerkkivalo vilkkuu hitaasti kaksi
kertaa.
• 175–200 ms: ANALOG-merkkivalo
vilkkuu hitaasti kaksi kertaa.
• 225–275 ms: USB-merkkivalo
vilkkuu hitaasti kaksi kertaa.
• 300 s: TV- ja USB-ilmaisimet
välähtävät kaksi kertaa.
TV-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ja
asetusarvo vahvistuu.
35FI
Pakattujen
äänitiedostojen tai CDlevyjen luonnollinen
toistaminen (DSEE)
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (AUDIO)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä,
jos järjestelmä vastaanottaa Dolby
Digital -multiplex-lähetyssignaalin.
Tämä toiminto parantaa pakattujen
äänitiedostojen ja CD-levyjen
äänenlaatua palauttamalla
pakkausprosessissa poistetut korkeat
äänet. Voit nauttia lähes alkuperäisen
veroisesta luonnollisesta ja tilavasta
äänestä.
1
2
3
4
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Advanced Settings].
[Setup] -
Valitse [Audio Settings] - [DSEE].
Valitse [On].
Huomautuksia
• Toiminto on käytettävissä vain silloin, jos
äänitilaksi valitaan [Auto Sound]*
tai[Music] (sivu 32).
• Toiminto on yhteensopiva
sellaisten kaksikanavaisten digitaalisten
tulosignaalien kanssa, joiden
näytteenottotaajuus on 44,1 kHz tai
48k Hz.
• Skaalauksen jälkeinen
näytteenottotaajuus/bittisyvyys on
96 kHz / 24 bittiä.
• Tämä toiminto ei tue DSD-signaaleja.
• Toiminto ei toimi, kun [Advanced Auto
Volume] -asetukseksi on määritetty [On]
(sivu 45).
* Vain kun [Music] ja [Auto Sound] on
valittu.
36FI
AUDIO
1
Valitse haluttu äänisignaali
painamalla AUDIO-painiketta
toistuvasti.
Merkkivalot vilkkuvat asetuksen
mukaisesti.
• [Main]: TV-ilmaisin välähtää
kerran.
Pääkielen ääni toistetaan.
• [Sub]: USB-ilmaisin välähtää
kerran.
Alikielen ääni toistetaan.
• [Main/Sub]: TV- ja USB-ilmaisin
välähtävät kerran.
Pääkielen ja alikielen äänet
toistetaan yhdessä.
Huomautuksia
• Vastaanota Dolby Digital -signaalia
yhdistämällä Audio Return Channel
-yhteensopiva televisio (sivu 39) HDMI
OUT (TV (ARC)) -liitäntään HDMIkaapelilla (ei sisälly toimitukseen) tai
muut laitteet HDMI IN -liitäntään HDMIkaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
• Jos television HDMI IN -liitäntä ei ole
Audio Return Channel -yhteensopiva
(sivu 39), voit vastaanottaa Dolby Digital
-signaalia yhdistämällä television TV IN
(OPT) -liitäntään optisella
digitaalikaapelilla (sisältyy toimitukseen).
37FI
Vihje
Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen
Control for HDMI
-toiminnon käyttäminen
Kun liität HDMI-kaapelilla Control for
HDMI -toimintoa* tukevan laitteen,
kuten television tai Blu-ray Disc
-soittimen, voit helposti ohjata laitetta
television kauko-ohjaimella.
Control for HDMI -toiminnon kanssa
voidaan käyttää seuraavia toimintoja:
• järjestelmän virrankatkaisutoiminto
• Järjestelmän äänenhallinta
• Audio Return Channel
• Yhden kosketuksen toistotoiminto
• Valikon käyttäminen television kaukoohjaimella
• HDMI Standby Through
-virransäästöasetus
• Kielen seuranta
Huomautus
Nämä toiminnot saattavat toimia myös
muissa kuin Sonyn valmistamissa laitteissa,
mutta niiden toimivuutta ei taata.
* Control for HDMI on CEC:n (Consumer
Electronics Control) käyttämä standardi,
jonka avulla HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -laitteet voivat
ohjata toisiaan.
Control for HDMI -toiminnon
käytön valmisteleminen
Määritä järjestelmän
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Control for HDMI] -asetukseksi [On]
(sivu 45). Oletusasetus on [On].
Ota Control for HDMI -toiminnon
asetukset televisiossa ja järjestelmään
yhdistetyssä toisessa laitteessa käyttöön.
38FI
Jos otat Control for HDMI ("BRAVIA" sync)
-toiminnon käyttöön, kun käytät Sonyn
valmistamaa televisiota, järjestelmän
Control for HDMI -toiminto otetaan myös
automaattisesti käyttöön.
Järjestelmän
virrankatkaisutoiminto
Kun sammutat television, järjestelmä
sammuu automaattisesti.
Määritä järjestelmän
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Linked to TV] -asetukseksi [On]
tai [Auto] (sivu 45). Oletusasetus on
[Auto].
Huomautus
Laitteen tilasta riippuen liitetty laite ei ehkä
sammu.
Järjestelmän
äänenhallintatoiminto
Jos käynnistät järjestelmän television
katselun aikana, television ääni
toistetaan järjestelmään liitetyistä
kaiuttimista.
Järjestelmän äänenvoimakkuutta
voidaan säätää television kaukoohjaimella.
Kun käynnistät television, järjestelmä
käynnistyy automaattisesti ja sen
kaiuttimista kuuluu television ääntä.
Toiminnot voidaan suorittaa myös
television valikosta. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
Huomautuksia
• Television asetuksista riippuen
järjestelmän äänenhallintatoiminto ei
ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
• Jos television ääni toistettiin edellisellä
kerralla televisiota katsoessasi television
kaiuttimista, järjestelmä ei välttämättä
televisiosta riippuen käynnisty, vaikka
television virta kytketään.
Audio Return Channel
Jos järjestelmä liitetään television Audio
Return Channel (ARC) -toimintoa
tukevaan HDMI IN -liitäntään, voit
kuunnella television ääntä järjestelmän
kaiuttimista optista digitaalikaapelia
kytkemättä.
Määritä järjestelmän
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [TV Audio Input Mode] -asetukseksi
[Auto] (sivu 46). Oletusasetus on [Auto].
Huomautus
Jos televisio ei tue Audio Return Channel
-toimintoa, siihen on liitettävä optinen
digitaalikaapeli (sisältyy toimitukseen)
(perehdy mukana toimitettuun
aloitusoppaaseen).
Yhden kosketuksen
toistotoiminto
Kun toistat järjestelmään liitetyssä
laitteessa (esimerkiksi Blu-ray Disc
-soittimessa tai PlayStation®4:ssä)
olevaa sisältöä, järjestelmään ja
televisioon kytketään automaattisesti
virta, järjestelmän tuloksi vaihdetaan
toistettava laite ja ääni toistetaan
järjestelmän kaiuttimista.
Huomautuksia
• Jos järjestelmän
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] -asetuksena on [On] tai [Auto] ja
television ääni toistettiin television
kaiuttimista, kun viimeksi katselit
televisiota, järjestelmä ei välttämättä
käynnisty ja ääni sekä kuva toistuvat
televisiosta, vaikka toistat laitteessa
olevaa sisältöä (sivu 46).
• Televisiosta riippuen toistettavan sisällön
alkuosaa ei ehkä toisteta oikein.
Valikon käyttäminen
television kauko-ohjaimella
Voit valita järjestelmän kauko-ohjaimen
SYNC MENU -painikkeella ja käyttää
järjestelmää.
Tätä toimintoa voidaan käyttää, jos
televisio tukee Sync Menu -valikkoa.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Huomautuksia
• Television Sync Menu -valikossa televisio
tunnistaa järjestelmän nimellä "Player".
• Jotkin toiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä joissakin televisioissa.
HDMI Standby Through virransäästöasetus
HDMI Standby Through virransäästöasetus (sivu 46) on
toiminto, jonka avulla voit nauttia
liitetyn laitteen äänestä ja kuvasta
järjestelmän virtaa kytkemättä.
Määritä
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] -asetukseksi [Auto] (sivu 46).
Oletusasetus on [Auto].
Huomautus
Jos järjestelmään liitetyn laitteen kuva ei
näy televisiossa, määritä [Standby
Through] -asetukseksi [On]. Jos liität muun
kuin Sonyn valmistaman television,
suosittelemme, että valitset tämän
asetuksen.
Kielen seuranta
Jos vaihdat television kuvaruutunäytön
kielen, myös järjestelmän
kuvaruutunäytön kieli vaihdetaan.
39FI
"BRAVIA" Sync toiminnon käyttäminen
Control for HDMI -toiminnon lisäksi voit
käyttää BRAVIA Sync -toimintoa
tukevissa laitteissa myös seuraavia
toimintoja:
• Äänitila- / Scene Select -toiminto
• Kotiteatterin ohjaus
Huomautus
Nämä toiminnot ovat Sonyn kehittämiä
toimintoja. Ne eivät toimi muissa kuin
Sonyn valmistamissa tuotteissa.
Sound mode / Scene Select
-toiminto
Järjestelmän äänitila vaihdetaan
automaattisesti television Scene Select
-toiminnon tai äänitilan asetuksen
mukaan. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
Määritä äänitilaksi [Auto Sound]
(sivu 32).
Kotiteatterin ohjaustoiminto
Kun käytät kotiteatterin
ohjaustoimintoa tukevaa televisiota,
muun muassa järjestelmän
määrittäminen, äänitila-asetusten
määrittäminen ja tulon vaihtaminen
voidaan suorittaa TV-tuloa vaihtamatta.
Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun
televisio on yhteydessä Internetiin.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
40FI
[Level]
Säädä kaiuttimien äänitasoa.
Arvoksi voidaan määrittää -6,0–6,0 dB
(0,5 dB:n välein).
[Front]: Määrittää etukaiuttimen
äänenvoimakkuustason.
[Subwoofer]: Määrittää
bassokaiuttimen
äänenvoimakkuustason.
Asetusten muuttaminen
Kaiutinasetusten
mukauttaminen
tilaäänen käyttöä
varten
[Test Tone]
Kaiuttimet tuottavat laadukasta
tilaääntä, kun määrität esimerkiksi
kaiuttimien lähtötason ja niiden
etäisyyden kuuntelupaikkaasi nähden.
Oletusasetukset näkyvät
alleviivattuina.
1
2
3
4
Kaiuttimista toistetaan testiääni
käytettävissä olevien kaiuttimien
testaamista varten.
[Off]: Kaiuttimista ei toisteta testiääntä.
[On]: Kaiuttimesta kuuluu merkkiääni.
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Advanced Settings]
[Setup] -
Valitse [Speaker Settings] [Manual Speaker Settings].
[Manual Speaker Settings] -näyttö
ilmestyy TV-näyttöön.
Määritä kaiutinasetukset.
Valitse asetuskohde seuraavista
vaihtoehdoista painamalla / ja
ja määritä sitten arvo ympäristön
mukaan painamalla / ja .
[Distance]
Määritä kuuntelusijainnin ja kaiuttimien
välinen etäisyys.
Voit määrittää arvoksi 0–10 metriä
(0,1 metrin välein) (0–33 jalkaa (1/4 jalan
välein)).
[Front]: Määrittää etukaiuttimen
etäisyyden.
[Subwoofer]: Määrittää
bassokaiuttimen etäisyyden.
Vihje
Voit muuttaa mittayksikköä (jalkaa tai
metriä) painamalla OPTIONS-painiketta.
41FI
Merkkivalojen
kirkkauden
muuttaminen (DIMMER)
Päälaitteen merkkivalojen kirkkautta voi
muuttaa.
DIMMER
1
2
Paina DIMMER-painiketta.
Näyttötila ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse haluttu näyttötila
painelemalla painiketta.
Tila
Selitys
[Bright]
Kaikki merkkivalot
palavat kirkkaasti.
[Dark]
Kaikki merkkivalot
palavat himmeästi.
[Off]
Kaikki merkkivalot
ovat poissa käytöstä.
Huomautus
Kaikki päälaitteen merkkivalot ovat poissa
käytöstä, kun [Off] on valittu. Ne syttyvät
automaattisesti, kun painat jotakin
painiketta, ja sammuvat taas, jos et käytä
järjestelmää noin 10 sekuntiin. Joissakin
tapauksissa merkkivalot eivät välttämättä
sammu. Tällöin merkkivalojen kirkkaus on
sama kuin [Dark]-asetusta käytettäessä.
42FI
Virransäästö
valmiustilassa
Tarkista, että seuraavat asetukset on
määritetty:
– [Bluetooth Standby] -asetuksena on
[Off] (sivu 46).
– [Standby Through] -asetuksena on
[Off] (sivu 46).
Easy Setup -toiminnon
käyttäminen
Voit määrittää järjestelmän tavalliset
alkuasetukset helposti Easy Setup
-toiminnolla.
1
2
3
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Easy Setup]
[Setup] -
Määritä asetukset toimimalla
näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
43FI
Advanced Settings -toiminnon käyttäminen
Voit muuttaa esimerkiksi kuva- ja ääniasetuksia.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
1
2
3
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup] - [Advanced Settings]
[Advanced Settings] -näyttö ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse asetuskohde.
Asetuskohde
44FI
Selitys
[Speaker Settings]
Määrittää kaiuttimen ja bassokaiuttimen asennusja liitäntäasetukset. (sivu 45)
[Audio Settings]
Määrittää äänilähdön asetukset. (sivu 45)
[HDMI Settings]
Määrittää HDMI-asetukset. (sivu 45)
[Bluetooth Settings]
Määrittää BLUETOOTH-toiminnon lisäasetukset.
(sivu 46)
[System Settings]
Määrittää järjestelmään liittyvät asetukset.
(sivu 46)
[Resetting]
Palauttaa järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin.
(sivu 47)
[Software Update]
Päivittää järjestelmän ohjelmiston. (sivu 47)
[Speaker Settings]
[Manual Speaker Settings]
Voit määrittää kaiutinasetukset parhaan
mahdollisen tilaäänen tuottamiseksi.
Lisätietoja on kohdassa
”Kaiutinasetusten mukauttaminen
tilaäänen käyttöä varten” (sivu 41).
[Secure Link]
Voit määrittää bassokaiuttimen
langattoman yhteyden turvallisesti.
Lisätietoja on kohdassa
”Bassokaiuttimen langattoman
yhteyden muodostaminen (SECURE
LINK)” (sivu 24).
[Audio Settings]
[DSEE]
Toiminto on käytettävissä vain silloin,
jos äänitilaksi valitaan [Auto Sound]*
tai [Music].
[On]: Parantaa äänenlaatua
palauttamalla korkeat äänet (sivu 36).
[Off]: Off
* Vain kun [Music] ja [Auto Sound] on
valittu.
[Audio DRC]
Voit pakata ääniraidan dynaamisen
alueen.
[Auto]: Pakkaa Dolby TrueHD -koodatun
äänen automaattisesti.
[On]: Järjestelmä toistaa Dolby- ja DTSääniraidan dynaamisen äänialueen
tallennusinsinöörin tarkoittamalla
tavalla.
[Off]: Ei dynamiikka-alueen pakkausta.
[Sound Effect]
Voit valita äänitehosteita, esimerkiksi
äänitilan.
[Sound Mode On]: Vertical Surround
Engine luo vaikuttavan virtuaalisen
tilaäänitehosteen, kuten äänitilan
(sivu 32) tai pystysuuntaisen tilaäänen
(sivu 31), tehostamalla tilaäänen ja
pystysuuntaisen äänen kaiutinkanavia.
[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby
Speaker Virtualizer luo vaikuttavan
virtuaalisen tilaäänitehosteen Dolbymuotoa toistettaessa tehostamalla
tilaäänen ja pystysuuntaisen äänen
kaiutinkanavia. Poistaa käytöstä kaikki
äänitehosteet Dolby-muotoa lukuun
ottamatta.
[Off]: äänitehosteet poistetaan käytöstä.
Valitse tämä, kun et halua määrittää
näytteenottotaajuuden ylärajaa.
[Advanced Auto Volume]
Voit vähentää tulosignaalissa olevaa
äänenvoimakkuuden vaihtelua.
Toiminto on tehokas esimerkiksi silloin,
kun mainosten äänenvoimakkuus on
suurempi kuin TV-ohjelmien.
[On]: Säätää äänenvoimakkuutta
automaattisesti.
[Off]: Off
Huomautus
Tämä toiminto ei sovellu musiikin
kuunteluun.
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Control for HDMI -toiminto on
käytössä. HDMI-kaapelilla yhdistetyt
laitteet voivat ohjata toisiaan.
[Off]: Off
[Standby Linked to TV]
Tämä toiminto on käytettävissä, jos
[Control for HDMI] -asetukseksi on
määritetty [On].
[Auto]: Jos järjestelmän tulona on [TV]
tai [HDMI], järjestelmä sammuu
automaattisesti, kun katkaiset television
virran.
[On]: Järjestelmä sammuu tuloon
katsomatta automaattisesti, kun
television virta katkaistaan.
[Off]: Järjestelmä ei sammu, kun
television virta katkaistaan.
45FI
[Standby Through]
Tämä toiminto on käytettävissä, jos
[Control for HDMI] -asetukseksi on
määritetty [On].
[Auto]: Signaali toistetaan järjestelmän
HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta, kun
television virta on kytkettynä, mutta
järjestelmä on sammutettu.
Järjestelmän valmiustilan
virrankulutusta voidaan vähentää
entisestään määrittämällä
asetukseksi [On].
[On]: Signaali toistetaan aina
järjestelmän HDMI OUT (ARC)
-liitännän kautta, kun järjestelmä on
sammutettu. Jos liität muun kuin Sonyn
valmistaman television, suosittelemme,
että valitset tämän asetuksen.
[Off]: Signaaleja ei toisteta järjestelmän
HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta, kun
järjestelmä on sammutettu. Kytke
järjestelmään virta, jotta voit nauttia
järjestelmään liitetyn laitteen
televisiosisällöstä. Järjestelmän
valmiustilan virrankulutusta voidaan
vähentää entisestään määrittämällä
asetukseksi [On].
[TV Audio Input Mode]
Määritä tämä toiminto, kun järjestelmä
on liitetty television HDMI IN -liitäntään,
joka tukee Audio Return Channel
-toimintoa. Audio Return Channel
-toiminto. on käytettävissä, jos
[Control for HDMI] -asetukseksi on
määritetty [On].
[Auto]: Voit kuunnella television ääntä
järjestelmän kaiuttimista.
[Optical]: Käytä tätä asetusta, kun
optinen digitaalikaapeli on liitettynä.
[HDMI Signal Format]
Voit valita tulosignaalin HDMIsignaalimuodon. Lisätietoja on
kohdassa ”HDMI-signaalimuodon
määrittäminen 4K-videosisällön
katselua varten” (sivu 21).
46FI
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Voit nauttia BLUETOOTH-laitteessa
olevasta sisällöstä käyttämällä tätä
järjestelmää.
[Receiver]: Järjestelmä on
vastaanotintilassa, jossa se pystyy
vastaanottamaan ja toistamaan ääntä
BLUETOOTH-laitteesta.
[Off]: BLUETOOTH-toiminto poistetaan
käytöstä, eikä [Bluetooth Audio] -tuloa
voi valita.
[Bluetooth Standby]
Voit asettaa [Bluetooth Standby] -tilan
siten, että järjestelmä voidaan
käynnistää BLUETOOTH-laitteella myös
silloin, kun järjestelmä on valmiustilassa.
Tämä toiminto on käytettävissä vain
silloin, jos [Bluetooth Mode] asetukseksi on määritetty [Receiver].
[On]: Järjestelmän virta kytkeytyy
automaattisesti, kun pyydät
BLUETOOTH-yhteyden muodostamista
pariksi liitetystä BLUETOOTH-laitteesta.
[Off]: Off
[Bluetooth Codec - AAC]
Tämä toiminto on käytettävissä vain
silloin, jos [Bluetooth Mode] asetukseksi on määritetty [Receiver].
[On]: Ottaa käyttöön AACpakkausmuodon.
[Off]: Poistaa AAC-pakkausmuodon
käytöstä.
Huomautus
Kun AAC on käytössä ja laite tukee AACmuotoa, järjestelmä tuottaa laadukkaan
äänen.
[System Settings]
[OSD Language]
Voit valita järjestelmän
kuvaruutunäytölle haluamasi kielen.
[IR-Repeater]
[On]: Television etäohjaussignaalit
lähetetään päälaitteen takaosasta.
[Off]: Poistaa toiminnon käytöstä.
Lisätietoja on kohdassa ”Kun television
kauko-ohjain ei toimi” (sivu 25).
[Auto Standby]
[On]: Ottaa [Auto Standby] -toiminnon
käyttöön. Jos järjestelmää ei käytetä
eikä signaalia vastaanoteta noin
20 minuuttiin, järjestelmä siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
[Off]: Off
[Device Name Setting]
Voit muuttaa järjestelmän nimen
mielesi mukaan, jotta se on helpompi
tunnistaa [Bluetooth Audio] -toimintoa
käytettäessä. Kirjoita nimi
näyttönäppäimistöllä noudattamalla
näytössä näkyviä ohjeita.
[Software License Information]
Voit näyttää ohjelmiston
käyttöoikeustiedot.
[Software Version]
Ohjelmistoversio tulee näkyviin.
[Resetting]
Ohjelmiston
päivittäminen
Päivittämällä ohjelmiston uusimpaan
versioon saat käyttöösi uudet
toiminnot.
Lisätietoja päivitystoiminnoista on
seuraavassa verkkosivustossa:
www.sony.eu/support
Huomautuksia
• Päivityksen valmistuminen voi kestää
jopa 40 minuuttia.
• Älä käynnistä tai sammuta järjestelmää,
irrota verkkovirtajohtoa, irrota/kytke
HDMI-kaapelia tai käytä järjestelmää tai
televisiota, kun päivitys on käynnissä.
Odota, kunnes ohjelmistopäivitys on
suoritettu loppuun.
1
2
3
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Advanced Settings]
[Setup] -
Valitse [Software Update].
Lisätietoja päivittämisestä on
päivitystiedoston latauksen
yhteydessä esiin tulevissa ohjeissa.
Päivitys etenee seuraavalla tavalla.
Voit palauttaa järjestelmäasetukset
tehtaan oletusasetuksiin valitsemalla
asetusryhmän. Kaikki ryhmän asetukset
palautetaan.
Lisätietoja on kohdassa ”Järjestelmän
palauttaminen” (sivu 55).
[Software Update]
Voit päivittää järjestelmän ohjelmiston.
”Ohjelmiston päivittäminen” (sivu 47)
Lisätietoja on kohdassa.
1
Kun ohjelmistopäivitys
käynnistyy, päälaitteen kaikki
merkkivalot vilkkuvat nopeasti
4 kertaa. Järjestelmä käynnistyy
sen jälkeen uudestaan
automaattisesti.
2
Päälaitteen merkkivalot vilkkuvat
ohjelmistopäivityksen aikana.
Merkkivalot 1–5 syttyvät
vähitellen päivityksen edetessä.
47FI
3
Kun päivitys on valmis,
päälaitteen kaikki merkkivalot
vilkkuvat nopeasti kaksi kertaa.
Järjestelmä käynnistyy sen
jälkeen uudestaan
automaattisesti.
Huomautus
Tee [Software Update] pitämällä
päälaitteen BLUETOOTH-ja -painikkeita
painettuina 7 sekunnin ajan.
48FI
Järjestelmä sammuu, kun television
virta katkaistaan.
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista
ilmenee järjestelmän käytön aikana,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen
kuin viet järjestelmän huoltoon. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kun viet järjestelmän huoltoon, ota
mukaan sekä päälaite että bassokaiutin,
vaikka ongelma vaikuttaisi koskevan
vain toista näistä.
Virta
Järjestelmä ei saa virtaa.
 Varmista, että verkkovirtajohto on
liitetty tiukasti.
 Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta,
odota useita minuutteja ja liitä
virtajohto takaisin pistorasiaan.
Järjestelmä ei käynnisty, vaikka
television virta kytketään.
 Määritä
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] -asetukseksi [On] (sivu 45).
Television on tuettava Control for
HDMI-toimintoa (sivu 38). Lisätietoja
on television käyttöohjeessa.
 Tarkista television kaiutinasetukset.
Järjestelmä synkronoidaan television
kaiutinasetusten kanssa. Lisätietoja
on television käyttöohjeessa.
 Jos ääni toistettiin edellisellä kerralla
television kaiuttimista, järjestelmä ei
välttämättä televisiosta riippuen
käynnisty, vaikka television virta
kytketään.
 Tarkista
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] -kohdan asetus
(sivu 45). Kun [Standby Linked to TV]
-asetuksena on [On] tai [Auto],
järjestelmä sammuu automaattisesti,
kun television virta katkaistaan.
Järjestelmä ei sammu, vaikka
television virta katkaistaan.
 Tarkista
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] -kohdan asetus
(sivu 45). Jos haluat järjestelmän
sammuvan automaattisesti tulosta
riippumatta, kun televisio
sammutetaan, määritä [Standby
Linked to TV] -asetukseksi [On].
Television on tuettava Control for
HDMI-toimintoa (sivu 38). Lisätietoja
on television käyttöohjeessa.
Järjestelmän virtaa ei voi katkaista.
 Järjestelmä saattaa olla
esittelytilassa. Voit peruuttaa
esittelytilan käynnistämällä
järjestelmän uudelleen. Pidä
päälaitteen  (virta)- ja –
(äänenvoimakkuus) -painikkeita
painettuina yli 5 sekunnin ajan
(sivu 55).
Kuva
Kuvaa ei ole tai kuvaa ei toisteta
oikein.
 Valitse oikea tulo (sivu 26).
 Jos kuvaa ei ole, kun TV-tulo on
valittuna, valitse haluamasi TVkanava television kauko-ohjaimella.
 Jos kuvaa ei ole, kun HDMI-tulo on
valittuna, paina liitetyn laitteen
toistopainiketta.
 Irrota HDMI-kaapeli ja kytke se
uudelleen. Varmista, että kaapeli on
kytketty kunnolla.
49FI
 Kun liitetyn laitteen kuva ei näy tai
liitetyn laitteen kuvaa ei toisteta
oikein, määritä
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [HDMI Signal Format] - [HDMI IN] asetukseksi [Standard format]
(sivu 21).
 Jos liität HDCP 2.2 -yhteensopivan
laitteen, varmista, että liität laitteen
järjestelmän HDMI IN -liitäntään ja
television järjestelmän HDMI OUT
-liitäntään.
 Järjestelmä on liitetty tulolaitteeseen,
joka ei ole HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)
-yhteensopiva. Tarkista tässä
tilanteessa liitetyn laitteen tekniset
tiedot.
HDMI IN -liitännän kautta toistettu
3D-sisältö ei näy TV-näytössä.
 Joissakin televisioissa tai
videolaitteissa 3D-sisältöä ei
välttämättä näytetä. Tarkista tuettu
HDMI-videomuoto (sivu 61).
HDMI IN -liitännän kautta toistettu
4K-videosisältö ei näy TV-näytössä.
 Joissakin televisioissa tai
videolaitteissa 4K-videosisältöä ei
välttämättä näytetä. Tarkista
television ja videolaitteen
kuvaominaisuudet ja -asetukset.
 Kuva ei ehkä näy oikein, jos [HDMI
Signal Format] -asetusta muutetaan.
Vaihda tällöin asetukseksi [Standard
format] (sivu 21).
 Käytä 18 Gb/s:n Ethernet-yhteyttä
tukevaa Premium High Speed HDMI
-kaapelia tai Ethernet-yhteyttä
tukevaa High Speed HDMI -kaapelia
(sivu 61).
Kuvaa ei näytetä koko TV-näytössä.
 Mediasisällön kuvasuhde on kiinteä.
50FI
Televisiosta ei tule järjestelmään
yhdistetyn laitteen kuvaa ja ääntä,
kun järjestelmän virtaa ei ole
kytketty.
 Määritä järjestelmän
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [Control for HDMI] -asetukseksi [On]
ja sitten [Standby Through] asetukseksi [Auto] tai [On] (sivu 46).
 Kytke järjestelmään virta ja vaihda
tuloksi sisältöä toistavan laitteen tulo.
 Jos liitettynä on muita kuin Sonyn
valmistamia, Control for HDMI toimintoa tukevia laitteita, määritä
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through] asetukseksi [On] (sivu 46).
HDR-sisältöä ei voi näyttää HDRmuodossa.
 Tarkista television ja liitetyn laitteen
asetukset. Lisätietoja on television ja
liitetyn laitteen käyttöohjeissa.
 Jotkin laitteet voivat muuntaa HDRsisällön SDR-muotoon, jos
kaistanleveys ei riitä. Määritä tällöin
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] - [HDMI IN] -asetukseksi
[Enhanced format], jos televisio ja
liitetty laite tukevat jopa 18 Gb/s:n
kaistanleveyttä (sivu 21). Kun valitset
[Enhanced format], käytä 18 Gb/s:n
Ethernet-yhteyttä tukevaa Premium
High Speed HDMI -kaapelia (sivu 61).
Ääni
Järjestelmä ei voi muodostaa
televisioon yhteyttä BLUETOOTHtoiminnolla.
 Kun liität järjestelmän ja television
HDMI-kaapelilla (ei sisälly
toimitukseen), BLUETOOTH-yhteys
peruutetaan.
Television ääntä ei toisteta
järjestelmän kautta.
 Tarkista järjestelmään ja televisioon
liitetyn HDMI-kaapelin, optisen
digitaalikaapelin tai analogisen
äänikaapelin tyyppi ja liitäntä
(perehdy mukana toimitettuun
aloitusoppaaseen).
 Irrota television ja järjestelmän väliset
kaapelit ja liitä ne sitten uudelleen.
Irrota television ja järjestelmän
verkkovirtakaapelit pistorasioista ja
liitä ne sitten uudelleen.
 Kun järjestelmä ja televisio on
yhdistetty HDMI-kaapelilla, tarkista
seuraavat asiat.
– Liitetyn television HDMI-liitännässä
on merkintä ”ARC”.
– Television Control for HDMI
-toiminto on käytössä.
– Järjestelmän [Control for HDMI]
-asetukseksi on määritetty [On] ja
[TV Audio Input Mode] -asetukseksi
on määritetty [Auto] (sivu 46).
 Jos televisio ei tue Audio Return
Channel -toimintoa, liitä optinen
digitaalikaapeli (sisältyy
toimitukseen) (perehdy mukana
toimitettuun aloitusoppaaseen).
Jos televisio ei tue Audio Return
Channel -toimintoa, television ääntä
ei toisteta järjestelmästä, vaikka
järjestelmä olisi liitetty television
HDMI IN -liitäntään.
 Vaihda järjestelmän tuloksi TV. Kun
yhdistät järjestelmän ja television
analogisella äänikaapelilla (ei sisälly
toimitukseen), vaihda järjestelmän
tuloksi ANALOG (sivu 30).
 Lisää järjestelmän
äänenvoimakkuutta tai poista
mykistys käytöstä.
 Jos televisioon liitetyn kaapeli-/
satelliittivirittimen ääntä ei toisteta,
liitä laite järjestelmän HDMI IN
-liitäntään ja vaihda järjestelmän
tuloksi [HDMI] (perehdy mukana
toimitettuun aloitusoppaaseen).
 Television ja järjestelmän
liittämisjärjestyksen mukaan
järjestelmän voi mykistää, jolloin TVja USB-merkkivalot vilkkuvat hitaasti.
Käynnistä tällöin ensin televisio ja
sitten järjestelmä.
 Määritä television (BRAVIA)
kaiuttimien asetukseksi Audio
System. Lisätietoja television
määrittämisestä on television
käyttöohjeissa.
Televisiosta ei tule järjestelmään
yhdistetyn laitteen kuvaa ja ääntä,
kun järjestelmän virtaa ei ole
kytketty.
 Määritä järjestelmän
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [Control for HDMI] -asetukseksi [On]
ja sitten [Standby Through]
-asetukseksi [Auto] tai [On] (sivu 46).
 Kytke järjestelmään virta ja vaihda
tuloksi sisältöä toistavan laitteen tulo.
 Jos liitettynä on muita kuin Sonyn
valmistamia, Control for HDMI
-toimintoa tukevia laitteita, määritä
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through]
-asetukseksi [On] (sivu 46).
Ääni kuuluu sekä järjestelmästä
että televisiosta.
 Mykistä järjestelmän tai television
ääni.
Järjestelmän kautta toistetussa
television äänessä on viivettä
kuvaan verrattuna.
 Määritä [A/V Sync] -asetukseksi 0 ms,
jos viive on välillä 25–300 ms
(sivu 34).
 Äänen ja kuvan välissä saattaa olla
viivettä äänilähteen mukaan. Jos
televisiossasi on kuvan
viivästystoiminto, käytä sitä
säätämiseen.
51FI
Ääntä ei kuulu, tai järjestelmään
liitetyn laitteen ääni kuuluu vain
hyvin hiljaisena.
 Paina kauko-ohjaimen  +
-painiketta ja tarkista
äänenvoimakkuuden taso (sivu 11).
 Peruuta mykistystoiminto painamalla
kauko-ohjaimen - tai  +
-painiketta (sivu 11).
 Varmista, että oikea tulolähde on
valittuna. Voit kokeilla muita
tulolähteitä painamalla kaukoohjaimen tulon valintapainiketta
(TV/HDMI/ANALOG/USB/
BLUETOOTH) (sivu 11).
 Tarkista, että järjestelmän ja liitetyn
laitteen kaikki kaapelit ja johdot on
kytketty kunnolla.
 Kun toistat kopiosuojaustekniikan
(HDCP) kanssa yhteensopivaa
sisältöä, sitä ei ehkä toisteta
järjestelmästä.
 Määritä
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] -asetukseksi [Standard
format] (sivu 21).
Tilaäänitehoste ei toimi.
 Tulosignaalin ja äänitilan asetuksen
mukaan tilaäänen käsittely ei
välttämättä toimi halutulla tavalla.
Ohjelman tai levyn tilaäänitehoste
saattaa olla hyvin hienovarainen.
 Jos haluat toistaa monikanavaista
ääntä, tarkista järjestelmään liitetyn
laitteen digitaaliäänilähdön asetus.
Lisätietoja on liitettyjen laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 Varmista, että bassokaiuttimen virran
merkkivalo palaa vihreänä tai
oranssina.
 Jos bassokaiuttimen virran
merkkivalo ei syty, kokeile seuraavaa.
– Varmista, että bassokaiuttimen
virtajohto on kytketty oikein.
– Kytke bassokaiuttimeen virta
painamalla sen  (virta) -painiketta.
 Jos bassokaiuttimen virran
merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä
tai oranssina tai palaa punaisena,
kokeile seuraavaa.
– Siirrä bassokaiutin lähelle
päälaitetta niin, että
bassokaiuttimen virran merkkivalo
palaa vihreänä tai oranssina.
– Noudata vaiheita kohdassa
”Bassokaiuttimen langattoman
yhteyden muodostaminen (SECURE
LINK)” (sivu 24).
 Jos bassokaiuttimen virran
merkkivalo vilkkuu punaisena,
katkaise bassokaiuttimesta virta
painamalla  (virta) -painiketta ja
tarkista, ettei mikään peitä
bassokaiuttimen tuuletusaukkoja.
 Jos käytössä on tulolähde, joka
sisältää erittäin vähän bassoääniä
(esim. televisiolähetys),
bassokaiuttimen ääntä voi olla vaikea
kuulla. Voit tarkistaa bassokaiuttimen
äänen merkkiäänellä (sivu 41).
 Poista yötila käytöstä. Lisätietoja on
kohdassa ”Selkeästä äänestä
nauttiminen matalalla
äänenvoimakkuudella yöllä (NIGHT)”
(sivu 33).
Ääni hyppii tai siinä on kohinaa.
Bassokaiutin
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä,
tai ääni on hyvin hiljainen.
 Paina kauko-ohjaimen SW  +
-painiketta ja lisää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta (sivu 34).
52FI
 Jos lähistöllä on sähkömagneettisia
aaltoja tuottava laite, kuten langaton
lähiverkkolaite tai mikroaaltouuni,
sijoita järjestelmä erilleen siitä.
 Jos päälaitteen ja bassokaiuttimen
välissä on jokin este, siirrä tai
poista se.
 Sijoita päälaite ja bassokaiutin
mahdollisimman lähelle toisiaan.
 Vaihda lähistöllä olevan langattoman
lähiverkkoreitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi
5 GHz:n alue.
 Vaihda television tai Blu-ray Disc
-soittimen verkkoyhteys
langattomasta langalliseksi.
USB-laiteyhteys
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Kokeile seuraavaa:
 Katkaise järjestelmästä virta.
 Irrota USB-laite ja liitä se takaisin.
 Kytke järjestelmään virta.
 Varmista, että USB-laite on liitetty
(USB) -liitäntään kunnolla (sivu 29).
 Tarkista, näkyykö USB-laitteessa tai
kaapelissa vaurioita.
 Varmista, että USB-laitteeseen on
kytketty virta.
 Jos USB-laite on liitetty USBkeskittimen kautta, irrota USB-laite ja
liitä se suoraan järjestelmään.
 Yhdistettävän WALKMAN®-laitteen
tai älypuhelimen sisäistä tai ulkoista
muistia, kuten muistikorttia, ei
välttämättä tunnisteta.
Mobiililaiteyhteys
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Varmista, ettei järjestelmä
vastaanota häiriötä langattomista
lähiverkkolaitteista, toisista 2,4 GHz:n
langattomista laitteista tai
mikroaaltouunista. Jos lähistöllä on
sähkömagneettista säteilyä tuottava
laite, siirrä laite kauemmas tästä
järjestelmästä.
BLUETOOTH-yhteyttä ei voi
muodostaa.
 Varmista, että päälaitteen
BLUETOOTH-ilmaisin palaa (sivu 28).
 Varmista, että liitettävässä
BLUETOOTH-laitteessa on virta ja
BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Muodosta pariliitos järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välille
uudelleen. Sinun on ensin
mahdollisesti poistettava pariliitos
BLUETOOTH-laitteesta tähän
järjestelmään.
 Pariliitostiedot voidaan poistaa.
Muodosta pariliitos uudelleen
(sivu 27).
Yhdistetyn BLUETOOTHmobiililaitteen ääntä ei toisteta
järjestelmästä.
 Varmista, että päälaitteen
BLUETOOTH-ilmaisin palaa (sivu 28).
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten langaton
lähiverkkolaite, muu BLUETOOTHlaite tai mikroaaltouuni, siirrä laite
kauemmas tästä järjestelmästä.
 Poista kaikki esteet järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välistä tai siirrä
järjestelmä pois esteen läheltä.
 Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite
toiseen paikkaan.
 Vaihda lähistöllä olevan langattoman
lähiverkkoreitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi
5 GHz:n alue.
 Lisää liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta.
Kauko-ohjain
Järjestelmän kauko-ohjain ei toimi.
 Suuntaa kauko-ohjain päälaitteessa
olevaa kauko-ohjaimen tunnistinta
kohti (sivu 8).
 Poista mahdolliset esteet kaukoohjaimen ja järjestelmän väliltä.
53FI
 Vaihda molemmat kauko-ohjaimen
paristot uusiin, jos niiden virta on
vähissä.
 Varmista, että painat kauko-ohjaimen
oikeaa painiketta.
– äänentoistojärjestelmä
(vastaanotin/kuulokkeet): enintään
1 laite (tämän järjestelmän käytössä)
Television kauko-ohjain ei toimi.
Kaikki merkkivalot vilkkuvat
nopeasti ja järjestelmän virta
katkeaa.
 Tämä ongelma voidaan ratkaista
ottamalla IR-toistintoiminto käyttöön
(sivu 25).
 Irrota verkkovirtajohto ja tarkista,
ettei mikään peitä järjestelmän
tuuletusaukkoja.
Muuta
Control for HDMI -toiminto ei toimi
oikein.
 Tarkista järjestelmään muodostettu
yhteys (perehdy mukana
toimitettuun aloitusoppaaseen).
 Ota television Control for HDMI
-toiminto käyttöön. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
 Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
Jos irrotat järjestelmän virtajohdon
pistorasiasta, kestää hetken, ennen
kuin toimintoja voi suorittaa. Odota
vähintään 15 sekuntia ja yritä sitten
uudelleen.
 Varmista, että järjestelmään liitetyt
laitteet tukevat Control for HDMI
-toimintoa.
 Ota Control for HDMI -toiminto
järjestelmään liitetyissä laitteissa
käyttöön. Lisätietoja on laitteen
käyttöohjeessa.
 HDMI CEC -standardi rajoittaa Control
for HDMI -toiminnon avulla
ohjattavien laitteiden tyyppejä ja
määriä seuraavasti:
– tallennuslaitteet (esim. Blu-ray Disc
-tallentimet ja DVD-tallentimet):
enintään 3 laitetta
– toistolaitteet (esim. Blu-ray Disc
-soittimet ja DVD-soittimet):
enintään 3 laitetta (tämä
järjestelmä käyttää niistä yhtä)
– virittimeen liittyvät laitteet:
enintään 4 laitetta
54FI
Television tunnistimet eivät toimi
oikein.
 Päälaite voi estää joidenkin
tunnistimien (kuten kirkkauden
tunnistimen), television kaukoohjaimen vastaanottimen tai 3Dinfrapunalasijärjestelmää tukevan
3D-television 3D-lasien
infrapunalähettimen tai langattoman
yhteyden toimintaa. Siirrä päälaite
pois television luota etäisyydelle, joka
sallii näiden osien toimimisen
kunnolla. Voit selvittää tunnistimien
ja kauko-ohjaimen vastaanottimen
sijainnit television mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
Langattomat toiminnot
(BLUETOOTH tai bassokaiutin) ovat
epävakaita.
 Älä sijoita järjestelmän ympärille
television lisäksi muita
metalliesineitä.
Järjestelmä toistaa yllättäen sinulle
tuntematonta musiikkia.
 Järjestelmä on mahdollisesti toistanut
valmiiksi asennetun
musiikkinäytteen. Voit lopettaa
toiston painamalla päälaitteen
-painiketta.
Järjestelmää ei voi sammuttaa tai
[Advanced Settings] ei ole
käytettävissä./ (virta) -painiketta
painettaessa kaikki merkkivalot
vilkkuvat eikä järjestelmää voi
sammuttaa.
 Järjestelmä saattaa olla
esittelytilassa. Voit peruuttaa
esittelytilan käynnistämällä
järjestelmän uudelleen. Pidä
päälaitteen  (virta)- ja –
(äänenvoimakkuus) -painikkeita
painettuina yli 5 sekunnin ajan
(sivu 55).
Järjestelmä käynnistyy uudelleen.
 Jos yhdistettävän television tarkkuus
eroaa järjestelmän tarkkuudesta,
järjestelmä saattaa palauttaa kuvan
lähtöasetuksen käynnistymällä
uudestaan.
Järjestelmän
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi
oikein, palauta järjestelmä
seuraavasti:
1
2
3
4
5
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Advanced Settings].
[Setup] -
Valitse [Resetting].
Valitse palautettava
valikkokohde.
Valitse [Start].
Palautuksen peruuttaminen
Valitse [Cancel] vaiheessa 5.
Jos asetusten palauttaminen
ei onnistu päävalikossa
Pidä päälaitteen  (virta)- ja –
(äänenvoimakkuus) -painikkeita
painettuina yli 5 sekunnin ajan.
Alkuperäiset asetukset palautetaan.
Huomautus
Jos asetukset palautetaan,
bassokaiuttimeen muodostettu linkki voi
katketa. Perehdy tässä tapauksessa
kohtaan ”Bassokaiuttimen langattoman
yhteyden muodostaminen (SECURE LINK)”
(sivu 24).
55FI
Lisätietoja
Tekniset tiedot
Kaiutinpalkki (SA-XF9000)
Vahvistinosio
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen ja oikea etukanava: 60 W + 60 W
(4 ohmia, 1 kHz, harm. kokonaissärö 1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutinosio: 100 W
(kanavaa kohti, 4 ohmia, 1 kHz)
Tuloliitännät
HDMI IN*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Lähdöt
HDMI OUT (TV (ARC))*
* HDMI IN- ja HDMI OUT (TV (ARC))
-liitännät tukevat HDCP 2.2 -protokollaa.
HDCP 2.2 on uudistettu
kopiosuojaustekniikka, jolla suojataan
esimerkiksi 4K-elokuvien kaltaista
sisältöä.
HDMI-osio
Liitäntä
Tyyppi A (19-nastainen)
USB-osio
(USB) -liitäntä:
Tyyppi A (USB-muistin liittämiseen)
BLUETOOTH-osio
Tiedonsiirtojärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 4.2
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen
teholuokka 1
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä noin 30 m1)
Rekisteröitävien laitteiden enimmäismäärä
9 laitetta
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista (2,4–2,4835 GHz)
56FI
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Tuetut pakkausmuodot3)
SBC4), AAC5)
Lähetysalue (A2DP)
20–20 000 Hz (näytteenottotaajuudet
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Todelliseen yhteysalueeseen
vaikuttavat useat tekijät, kuten
laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat
magneettikentät, staattinen sähkö,
langattoman puhelimen käyttö,
vastaanottoherkkyys,
käyttöjärjestelmä,
ohjelmistosovellukset jne.
2)
BLUETOOTH-standardiprofiilit
määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
3)
Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkausja muuntomuoto
4) Lyhenne sanoista Subband Codec
5)
Lyhenne sanoista Advanced Audio
Coding
Vasen/oikea etukaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
Täysaluekaiutinjärjestelmä, akustinen
ripustus
Kaiutin
40 mm × 100 mm, kartiotyyppi
Yleistä
Tehontarve
220–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
On: 38 W
[Bluetooth Standby] - [On]: Alle 2 W
[Bluetooth Standby] - [Off]: Alle 0,5 W
Mitat* (noin) (l/k/s)
930 mm × 58 mm × 85 mm
*Ulkonevaa osaa lukuun ottamatta
Paino (noin)
2,5 kg
Bassokaiutin (SA-WXF9000)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
100 W (4 ohmia, 100 Hz)
Kaiutinjärjestelmä
Bassokaiutinjärjestelmä, bassorefleksi
Kaiutin
160 mm, kartiotyyppi
Tehontarve
220–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
On: 20 W
Valmiustila: enintään 0,5 W
Mitat (noin) (l/k/s)
190 mm × 382 mm × 387 mm
(ulkonevaa osaa lukuun ottamatta)
Paino (noin)
7,8 kg
Langaton lähetin-/
vastaanotinosio
Taajuuskaista
2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
57FI
Radion taajuusalueet ja huipputeho
Taajuuskaista
Huipputeho
BLUETOOTH
2 400–2 483,5 MHz
< 9 dBm
Langaton bassokaiutin
2 400–2 483,5 MHz
< 9 dBm
58FI
Toistettavat
äänitiedostotyypit
Koodekki
Tunniste
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Järjestelmä ei toista DST-koodattuja
tiedostoja.
Huomautuksia
• Esimerkiksi tiedoston muoto, koodaus tai
tallennustapa saattaa estää tiedoston
toistamisen.
• Joitakin tietokoneella muokattuja
tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
• Joidenkin tiedostojen tapauksessa
pikakelaus eteen- tai taaksepäin ei ehkä
ole käytettävissä.
• Järjestelmä ei toista koodattuja
tiedostoja, kuten DRM-tiedostoja.
• Nimi/metatiedot määrittävät,
tunnistaako järjestelmä tiedoston tai
kansion.
• Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän
järjestelmän kanssa.
• Järjestelmä tunnistaa massamuistiluokan
(MSC) laitteet (kuten flash-muistin).
59FI
Tuetut tulon äänimuodot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia äänimuotoja:
Muoto
Toiminto
”HDMI”
”TV”
(ARC)
”TV”
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: Tuettu muoto.
–: Tukematon muoto.
Huomautus
HDMI IN -liitäntä ei tue kopiosuojattuja äänimuotoja, kuten Super Audio CD tai DVD-Audio.
60FI
Tuetut HDMI-videomuodot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia videomuotoja.
Tarkkuus
Kuvataajuus
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Väritila
Värisyvyys
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bittiä
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bittiä
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bittiä
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bittiä
–
YCbCr 4:2:0
8 bittiä
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bittiä
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bittiä
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280 × 720p
[HDMI Signal
Format] -asetus
8/10/12 bittiä
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
: Tukee 3D-signaalia Side-by-Side (Half)3) -muodossa
: Tukee 3D-signaalia Frame packing- ja Over-Under (Top-and-Bottom)3) -muodoissa
1)
2)
Käytä 18 Gb/s:n Ethernet-yhteyttä tukevaa Premium High Speed HDMI -kaapelia.
Käytä Ethernet-yhteyttä tukevaa Premium High Speed HDMI -kaapelia tai kaapelityypin
logolla merkittyä, Ethernet-yhteyttä tukevaa Sony High Speed HDMI -kaapelia.
3)
OPTIONS-painike ei toimi eikä järjestelmän näyttövalikkoa (OSD) näy.
61FI
Huomautuksia HDMI-liitännästä HDMI-liitännöistä
• Käytä hyväksyttyä HDMI-kaapelia.
• Emme suosittele HDMI-DVI-muunnoskaapelin käyttöä.
• Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMI-liitännästä lähetettyjä äänisignaaleja
(esimerkiksi näytteenottotaajuutta ja bittipituutta).
• Ääni voi katketa, kun toistolaitteesta muutetaan äänilähtösignaalin näytetaajuutta
tai kanavien määrää.
• Kun tuloksi on valittu TV, viimeksi valitun HDMI IN -liitännän videosignaali lähtee
HDMI OUT (TV (ARC)) -liitännästä.
• Tämä järjestelmä tukee TRILUMINOS-tekniikkaa.
• Kaikki HDMI IN- ja HDMI OUT -liitännät tukevat jopa 18 Gb/s:n kaistanleveyttä,
HDCP 2.21), BT.2020 laajoja väritiloja2) ja HDR (High Dynamic Range)3) -sisältöjen
läpivientiä.
• Jos yhdistettävän television tarkkuus eroaa järjestelmän tarkkuudesta, järjestelmä
saattaa palauttaa kuvan lähtöasetuksen käynnistymällä uudestaan.
1)
HDCP 2.2 on uudistettu kopiosuojaustekniikka, jolla suojataan esimerkiksi 4K-elokuvien
kaltaista sisältöä.
BT.2020-väritila on uusi laajempi väristandardi, joka on määritetty erittäin
teräväpiirtoisia televisiojärjestelmiä varten.
3)
HDR on uusi videomuoto, joka toistaa laajemman kirkkaustasoalueen. Järjestelmä on
HDR10-, HLG (Hybrid Log-Gamma)- ja Dolby Vision -yhteensopiva.
2)
62FI
Tietoja BLUETOOTHtiedonsiirrosta
• BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin
(33 jalan) etäisyydellä toisistaan (esteetön
etäisyys). Tehokas yhteysalue voi olla
lyhyempi seuraavissa tilanteissa:
– Kun BLUETOOTH-yhteydellä
käytettävien laitteiden välissä on
henkilö, metalliesine, seinä tai muu
este.
– Kun laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
– Kun lähellä on käytössä mikroaaltouuni.
– Lähellä esiintyy muita
sähkömagneettisia aaltoja.
• BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkkolaitteet (IEEE 802.11b/g/n)
käyttävät samaa taajuusaluetta (2,4 GHz).
Kun BLUETOOTH-laitetta käytetään
langattoman lähiverkkolaitteen lähellä,
sähkömagneettista häiriötä voi esiintyä.
Seurauksena voi olla
tiedonsiirtonopeuden hidastuminen,
kohina tai yhteyshäiriö. Kokeile tällöin
seuraavia toimia:
– Käytä järjestelmää vähintään 10 metrin
(33 jalan) etäisyydellä langattomasta
lähiverkkolaitteesta.
– Katkaise langattoman
lähiverkkolaitteen virta, kun käytät
BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin
(33 jalan) etäisyydellä langattomasta
laitteesta.
– Asenna tämä järjestelmä ja
BLUETOOTH-laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
• Tämän järjestelmän lähettämät
radioaallot saattavat häiritä joidenkin
lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Koska
tällainen häiriö voi johtaa
toimintahäiriöön, katkaise aina
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen virta
seuraavissa ympäristöissä:
– sairaaloissa, junissa, lentokoneissa,
huoltoasemilla ja muissa paikoissa,
joissa on tulenarkoja kaasuja
– automaattisten ovien ja palohälyttimien
lähellä.
• Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTHmääritysten mukaisia suojaustoimintoja,
joilla voidaan suojata tiedonsiirtoyhteys
langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa
käytettäessä. Suojaus ei kuitenkaan
välttämättä ole riittävä asetusten ja
muiden tekijöiden takia, joten noudata
varovaisuutta tiedonsiirrossa
BLUETOOTH-tekniikan avulla.
• Sony ei ole vastuussa vahingoista tai
muista menetyksistä, jotka johtuvat
BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn
tiedonsiirron aikana tapahtuneista
tietovuodoista.
• BLUETOOTH-yhteyden onnistumista ei
voida taata kaikkien tämän järjestelmän
kanssa samaa profiilia käyttävien
BLUETOOTH-laitteiden kanssa.
• Järjestelmään liitettyjen BLUETOOTHlaitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc.
-yhtiön ilmoittamien BLUETOOTHmääritysten mukaisia, ja niillä on oltava
asianmukainen hyväksyntä. Joissakin
tapauksissa BLUETOOTH-määritysten
mukaista laitetta ei voi yhdistää tähän
järjestelmään tai yhdistetyn laitteen
ohjausmenetelmät, näyttö tai hallinta
saattavat poiketa tavallisesta johtuen
BLUETOOTH-laitteen ominaisuuksista tai
määrityksistä.
• Liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa saattaa
esiintyä kohinaa tai katkoja.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
63FI
TEKIJÄNOIKEUDET
LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
TÄRKEÄÄ:
LUE TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (”EULA”)
HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT
OHJELMISTOA. KÄYTTÄMÄLLÄ
OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN
EULA:N EHDOT. JOS ET HYVÄKSY
TÄMÄN EULA:N EHTOJA, ET SAA
KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.
Tämä EULA on laillinen sopimus sinun ja
Sony Video & Sound Products Inc:n
(”SONY”) välillä. Tämä EULA määrittää
ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka
sinulla on SONYN ja sille käyttöoikeuden
myöntäneiden kolmansien osapuolien
(SONYN tytäryhtiöt mukaan lukien) sekä
niiden tytäryhtiöiden (yhdessä
”KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT”) tarjoamiin SONYohjelmistoihin ja SONYN tarjoamiin
ohjelmistopäivityksiin, tällaisten
ohjelmistojen painettuihin julkaisuihin,
online-julkaisuihin tai muuhun
sähköiseen dokumentaatioon sekä
tällaisten ohjelmistojen (yhdessä
”OHJELMISTO”) käytön luomiin
datatiedostoihin liittyen.
Edellä mainitusta huolimatta kaikkiin
OHJELMISTOON sisältyviin ohjelmistoihin,
joilla on erillinen loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus (mukaan lukien
GNU-hankkeiden yleiset lisenssit ja GNU
LGPL -lisenssit mutta ei rajoittuen niihin),
sovelletaan tällaista erillistä
loppukäyttäjän käyttöoikeussopimusta
tämän EULA:n asemesta siinä
laajuudessa, jossa tällainen erillinen
loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus
edellyttää (”POISSULJETUT OHJELMISTOT”).
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS
OHJELMISTOON myönnetään
käyttöoikeus, ohjelmistoa ei myydä.
OHJELMISTO on
tekijänoikeuslainsäädännön ja muun
immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön sekä kansainvälisten
sopimusten suojaama.
64FI
Kaikki OHJELMISTON oikeudet ja
käyttöoikeudet (mukaan lukien kaikki
OHJELMISTOON sisältyvät kuvat,
valokuvat, animaatiot, videot,
äänitiedostot, musiikki, teksti ja
sovelmat mutta ei rajoittuen niihin) ovat
SONYN tai KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJIEN omaisuutta.
KÄYTTÖOIKEUDEN
MYÖNTÄMINEN
SONY myöntää sinulle rajoitetun
oikeuden käyttää OHJELMISTOA vain
yhteensopivan laitteen (”LAITE”)
yhteydessä ja vain omaan, eikaupalliseen käyttöön. SONY ja
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT
varaavat nimenomaisesti kaikki sellaiset
OHJELMISTON oikeudet, omistusoikeudet
ja intressit (mukaan lukien kaikki
immateriaalioikeudet mutta ei
rajoittuen niihin), joita tämä EULA ei
nimenomaisesti myönnä sinulle.
VAATIMUKSET JA RAJOITUKSET
Et saa kopioida, julkaista, mukauttaa,
jaella, muokata, takaisinmallintaa,
kääntää konekielelle tai purkaa
OHJELMISTOA tai sen osaa, yrittää
johtaa OHJELMISTON tai sen osan
lähdekoodia tai luoda OHJELMISTOSTA
johdannaistöitä, ellei OHJELMISTO
tarkoituksella helpota tällaisten
johdannaistöiden luontia. Et saa
muokata tai puuttua mihinkään
OHJELMISTON digitaalisten oikeuksien
hallintatoimintoihin. Et saa ohittaa,
muokata, mitätöidä tai kiertää mitään
OHJELMISTON toimintoja tai suojauksia
tai OHJELMISTOON toiminnallisesti
linkitettyjä mekanismeja. Et saa erotella
mitään OHJELMISTON yksittäistä osaa
käytettäväksi useassa LAITTEESSA, ellei
SONY ole sitä nimenomaisesti sallinut.
OHJELMISTOSSA olevia tavaramerkkejä
tai ilmoituksia ei saa poistaa, muuttaa,
peittää eikä hävittää. OHJELMISTOA ei
saa jakaa, jaella, vuokrata, luovuttaa,
siirtää tai myydä, eikä siihen saa
myöntää alilisenssejä. Toimittaja
(ohjelmiston toimittaja, palvelun
toimittaja tai SONY) voi oman
harkintansa mukaan keskeyttää tai
lopettaa sellaiset ohjelmistot,
verkkopalvelut tai muut tuotteet
OHJELMISTOA lukuun ottamatta, joista
OHJELMISTON suorituskyky on
riippuvainen. SONY ja tällaiset
toimittajat eivät takaa, että
OHJELMISTO, verkkopalvelut, sisältö tai
muut tuotteet ovat käytettävissä tai
toimivat ilman keskeytyksiä tai
muutoksia.
OHJELMISTON KÄYTTÖ ILMAN
TEKIJÄNOIKEUKSILLA
SUOJATTUJA MATERIAALEJA
Voit voi ehkä käyttää OHJELMISTOA itse
luomasi tai kolmannen osapuolen
luoman sisällön katselemiseen,
tallentamiseen, käsittelemiseen tai
käyttämiseen. Tällaisella sisällöllä voi
olla tekijänoikeuslainsäädännön, muun
immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön tai sopimusten suoja.
Sitoudut käyttämään OHJELMISTOA vain
kaikkien tällaista sisältöä koskevien
lakien ja sopimusten mukaisesti.
Hyväksyt, että SONY voi ryhtyä
tarvittaviin toimiin suojatakseen
OHJELMISTON tallentaman,
käsittelemän tai käyttämän sisällön
tekijänoikeudet. Tällaisia toimia voivat
olla muun muassa tiettyjen
OHJELMISTON ominaisuuksien kautta
tehtyjen varmuuskopiointien ja
palautusten tiheyden laskeminen,
kieltäytyminen pyytämästäsi tietojen
palautuksen mahdollistamisesta ja
tämän EULA:n irtisanominen, käytät
OHJELMISTOA laittomasti.
SISÄLTÖPALVELU
HUOMAA MYÖS, ETTÄ OHJELMISTO ON
EHKÄ SUUNNITELTU KÄYTETTÄVÄKSI
YHDESSÄ YHDEN TAI USEAN
SISÄLTÖPALVELUN (”SISÄLTÖPALVELU”)
KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN
SISÄLLÖN KANSSA. KYSEISEN SISÄLLÖN
PALVELUEHDOT SÄÄTELEVÄT
PALVELUN JA TÄMÄN SISÄLLÖN
KÄYTTÖÄ. JOS ET HYVÄKSY TÄLLAISIA
EHTOJA, OHJELMISTON KÄYTTÖ ON
RAJOITETTUA. Hyväksyt, että tietyt
OHJELMISTON kautta käytettävissä
olevat sisällöt ja palvelut saattaa tarjota
kolmas osapuoli, joka ei ole SONYN
hallinnassa. SISÄLTÖPALVELUN KÄYTTÖ
EDELLYTTÄÄ INTERNET-YHTEYTTÄ.
SISÄLTÖPALVELU VOIDAAN
KESKEYTTÄÄ MILLOIN TAHANSA.
INTERNET-YHTEYDET JA
KOLMANNEN OSAPUOLEN
PALVELUT
Hyväksyt, että joidenkin OHJELMISTON
ominaisuuksien käyttö saattaa
edellyttää Internet-yhteyttä, josta olet
yksin vastuussa. Lisäksi olet yksin
vastuussa kaikkien Internet-yhteyteen
liittyvien kolmannen osapuolen
maksujen, mukaan lukien rajoituksetta
Internet-palveluntarjoajan tai
yhteysajan tarjoajan perimät maksut,
maksamisesta. Internet-yhteyden ja
palvelun ominaisuudet, kaistanleveys
tai tekniset rajoitukset saattavat
rajoittaa OHJELMISTON toimintaa.
Tällaisen Internet-yhteyden
tarjoaminen, laatu ja turvallisuus ovat
yksin kyseistä palvelua tarjoavan
kolmannen osapuolen vastuulla.
VIENTI JA MUUT SÄÄNNÖKSET
Sitoudut noudattamaan kaikkia
asuinmaasi tai -alueesi soveltuvia
vientiin ja jälleenvientiin liittyviä
rajoituksia ja säännöksiä ja olemaan
siirtämättä OHJELMISTOA tai
valtuuttamatta OHJELMISTON siirtoa
kiellettyyn maahan sekä rikkomatta
muulla tavalla tällaisia rajoituksia tai
säännöksiä.
65FI
KORKEAN RISKIN TOIMINNOT
OHJELMISTO ei ole vikasietoinen, eikä
sitä ole suunniteltu, valmistettu tai
tarkoitettu käytettäväksi tai myytäväksi
verkossa tapahtuvaan ohjaukseen
vaarallisissa ympäristöissä, joissa
edellytetään vikaturvallista toimintaa
(esimerkiksi ydinvoimalaitoksissa,
lentokoneiden navigointi- tai
viestintäjärjestelmissä, lennonjohdossa,
elintoimintoja ylläpitävissä laitteissa tai
asejärjestelmissä) ja joissa
OHJELMISTON häiriö saattaisi aiheuttaa
kuoleman, henkilövahingon, vakavan
fyysisen vahingon tai vakavan
ympäristövahingon (”KORKEAN RISKIN
TOIMINNOT”). SONY, KOLMANNEN
OSAPUOLEN TOIMITTAJAT ja niiden
tytäryhtiöt eivät myönnä minkäänlaista
suoraa tai epäsuoraa takuuta
ohjelmiston soveltuvuudelle KORKEAN
RISKIN TOIMINTOIHIN.
OHJELMISTON TAKUUN
RAJOITUS
OHJELMISTOJA, LAITTEISTOJA TAI
TIETOJA, (D) OHJELMISTOT,
VERKKOPALVELUT (INTERNET MUKAAN
LUKIEN) TAI TUOTTEET (MUUT KUIN
OHJELMISTO), JOISTA OHJELMISTON
SUORITUSKYKY ON RIIPPUVAINEN,
OVAT JATKOSSAKIN KÄYTETTÄVISSÄ,
KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI
MUUTTUMATTOMIA TAI (E)
OHJELMISTOA VOI KÄYTTÄÄ
VIRHEETTÖMÄSTI, TARKASTI TAI
LUOTETTAVASTI TAI OHJELMISTON
KÄYTÖN SEURAUKSET OVAT
VIRHEETTÖMIÄ, TARKKOJA TAI
LUOTETTAVIA.
MIKÄÄN SONYN TAI SEN VALTUUTETUN
EDUSTAJAN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN
LAUSUMA TAI OHJE EI LUO TAKUUTA TAI
VELVOLLISUUTTA TAI LAAJENNA TÄMÄN
TAKUUN KATTAVUUTTA MILLÄÄN
TAVALLA. JOS OHJELMISTO
OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, VASTAAT
YKSIN KAIKISTA TARVITTAVIEN
HUOLTOJEN, KORJAUSTEN TAI
KORJAUSTEN KUSTANNUKSISTA. JOTKIN
OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI
OLETETTUJEN TAKUIDEN
RAJOITTAMISTA, JOTEN NÄMÄ
RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.
Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät
OHJELMISTOA omalla vastuullasi ja olet
vastuussa OHJELMISTON käytöstä.
OHJELMISTO tarjotaan SELLAISENAAN
ilman mitään takuita.
VASTUUNRAJOITUS
SONY JA KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT (tässä osassa SONYYN ja
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIIN
viitataan yhteisnimellä SONY) EIVÄT
MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI
EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN
RAJOITTAMATTA TAKUUTA
KAUPALLISTETTAVUUDELLE,
OMISTUSOIKEUDEN
LOUKKAAMATTOMUUDELLE TAI
SOVELTUVUUDELLE TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. SONY EI TAKAA EIKÄ
ESITÄ, ETTÄ (A) MINKÄÄN OHJELMISTON
SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT
KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ETTÄ NE
PÄIVITETÄÄN TULEVAISUUDESSA, (B)
MIKÄÄN OHJELMISTO TOIMII OIKEIN TAI
VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ
MAHDOLLISET VIAT KORJATAAN, (C)
OHJELMISTO EI VAHINGOITA MUITA
SONY JA KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT (tässä osassa SONYYN ja
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIIN
viitataan yhteisnimellä SONY) EIVÄT OLE
VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA
TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA
AIHEUTUVAT OHJELMISTOON
LIITTYVÄSTÄ TAKUUN RIKKOMISESTA,
SOPIMUSRIKKOMUKSESTA,
LAIMINLYÖNNISTÄ, ANKARASTA
VASTUUSTA TAI MUUSTA
OIKEUSPERUSTEESTA. TÄLLAISET
VAHINGOT SISÄLTÄVÄT MUUN MUASSA
VOITON MENETYKSEN, LIIKEVAIHDON
MENETYKSEN, TIETOJEN MENETYKSEN,
OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN
LAITTEEN KÄYTÖN ESTYMISEN,
RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO SONYLLE
TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA. MISSÄÄN
TILANTEESSA SONYN
66FI
KOKONAISKORVAUSVASTUU SINULLE
TÄMÄN EULA:N PERUSTEELLA EI YLITÄ
TUOTTEESTA MAKSAMAASI SUMMAA.
JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT
SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN
VAHINKOJEN RAJOITTAMISTA, JOTEN
EDELLÄ OLEVA RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE
SINUA.
pannaan toimeen suurimmassa
sallitussa laajuudessa tämän EULA:n
tarkoituksen säilyttämiseksi, ja muut
osat pysyvät voimassa koko
laajuudessaan.
AUTOMAATTINEN
PÄIVITYSTOIMINTO
YK:n yleissopimus kansainvälistä
tavaran kauppaa koskevista
sopimuksista ei koske tätä EULA:a. Tätä
EULA:a sovelletaan Japanin lakien
mukaisesti lainvalintasääntöjen tähän
vaikuttamatta. Tämän EULA:n
soveltamisesta koskevat riita-asiat
käsitellään Tokion alueellisessa
tuomioistuimessa Japanissa, ja
osapuolet antavat täten
suostumuksensa oikeuspaikan
valinnalle ja tämän tuomioistuimen
toimivallalle asiassa.
SONY tai KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT voivat aika ajoin päivittää
tai muuten muokata OHJELMISTOA
automaattisesti muun muassa
suojaustoimintojen tehostamiseksi,
virheiden korjaamiseksi ja toimintojen
parantamiseksi esimerkiksi silloin, kun
olet yhteydessä SONYN tai kolmannen
osapuolen palvelimiin. Tällaiset
päivitykset tai muutokset voivat poistaa
tai muuttaa OHJELMISTON toimintoja tai
ominaisuuksia käyttäjälle tärkeät
toiminnot mukaan lukien. Hyväksyt, että
SONY voi suorittaa tällaisia toimina
oman harkintansa mukaan ja että SONY
saattaa vaatia OHJELMISTON käytön
jatkamisen edellyttävän tällaisen
päivityksen tai muutoksen täydellistä
asennusta tai hyväksymistä. Kaikki
päivitykset ja muutokset katsotaan
tämän EULA:n tarkoittaman
OHJELMISTON osiksi. Hyväksymällä
tämän EULA:n hyväksyt myös tällaiset
päivitykset tai muutokset.
KOKO SOPIMUS, LUOPUMINEN
JA JAKAMINEN
Tämä EULA ja SONYN
yksityisyydensuojakäytäntö, joita
voidaan muuttaa aika ajoin,
muodostavat yhdessä koko käyttäjän ja
SONYN välisen OHJELMISTOA koskevan
sopimuksen. Jonkin tämän EULA:n
mukaisen oikeuden tai ehdon
käyttämättä tai toimeenpanematta
jättäminen ei tarkoita, että SONY
luopuisi tällaisesta oikeudesta tai
ehdosta. Jos jokin tämän EULA:n ehto
on pätemätön, laiton tai
toimeenpanokelvoton, kyseinen ehto
SOVELLETTAVA LAKI JA
OIKEUSTOIMIALUE
TASAPUOLISET OIKAISUKEINOT
Tämän EULA:n päinvastaisista kohdista
riippumatta myönnät ja hyväksyt, että
tämän EULA:n rikkominen tai
noudattamatta jättäminen aiheuttaa
SONYLLE haittaa, jota ei voi korjata ja
josta rahallinen korvaus ei olisi riittävä,
ja suostut siihen, että SONY voi hakea
sellaisia oikaisukeinoja, jotka se katsoo
tarpeellisiksi tai sopiviksi tällaisissa
olosuhteissa. SONY voi myös ryhtyä
laillisiin ja teknisiin toimiin estääkseen
tämän EULA:n rikkomisen ja/tai
pannakseen tämän EULA:n täytäntöön,
mukaan lukien rajoituksetta
OHJELMISTON käyttöoikeuden välitön
irtisanominen, jos SONY uskoo, että
rikot tai aiot rikkoa tätä EULA:a. Nämä
oikaisukeinot ovat käytettävissä niiden
oikaisukeinojen lisäksi, joita SONYLLA
voi olla lain, yleisten käytäntöjen tai
sopimuksen mukaisesti.
67FI
IRTISANOMINEN
SONY voi muita oikeuksiaan
rajoittamatta irtisanoa tämän EULA:n,
jos et noudata jotakin sen ehtoa. Tällöin
sinun täytyy lopettaa kaikki
OHJELMISTON käyttö ja hävittää kaikki
OHJELMISTON kopiot.
MUUTOKSET
SONY PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA
TÄMÄN EULA:N EHTOJA OMAN
HARKINTANSA MUKAAN
ILMOITTAMALLA ASIASTA SONYN
VERKKOSIVUSTOSSA, LÄHETTÄMÄLLÄ
SÄHKÖPOSTIA ANTAMAASI
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN TAI
ANTAMALLA ILMOITUKSEN PÄIVITYSTEN
HANKINTAPROSESSIN OSANA TAI
MUULLA LAILLISESTI
TUNNISTETTAVALLA ILMOITUSTAVALLA.
Jos et hyväksy muutosta, pyydä heti
ohjeita SONYLTA. Jos jatkat
OHJELMISTON käyttöä tällaisen
ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen,
sinun katsotaan hyväksyneen tällaisen
muutoksen sitovuuden.
KOLMANNEN OSAPUOLEN
EDUNSAAJAT
Kukin KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJA on tämän sopimuksen
tarkoittama kolmannen osapuolen
edunsaaja, jolla on oikeus
toimeenpanna tämän EULA:n ehdot
tarjoamansa OHJELMISTON suhteen.
Jos sinulla on tähän EULA:an liittyviä
kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä SONYYN
kirjoittamalla oman maasi SONYN
osoitteeseen.
Copyright © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
68FI
Varotoimet
Turvallisuus
• Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä
esineitä tai nesteitä, keskeytä
järjestelmän käyttö, irrota virtajohto
pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon.
• Älä kiipeä päälaitteen tai bassokaiuttimen
päälle, jottet putoa ja loukkaa itseäsi tai
vaurioita järjestelmää.
Virtalähteet
• Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että
käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa. Käyttöjännite on ilmoitettu
päälaitteen pohjassa olevassa
nimilaatassa.
• Jos et käytä järjestelmää pitkään aikaan,
irrota järjestelmä pistorasiasta. Kun irrotat
verkkovirtajohdon, pidä kiinni
pistokkeesta äläkä koskaan vedä
johdosta.
• Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi
turvallisuuden vuoksi, ja se sopii
(verkkovirta)pistorasiaan vain yhdellä
tavalla. Jos et voi kytkeä pistoketta
kokonaan pistorasiaan, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
Lämmön kertyminen
Vaikka järjestelmä lämpenee käytön
aikana, se ei ole toimintavirhe. Jos käytät
järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, järjestelmän takaja alaosan lämpötila nousee
huomattavasti. Jotta et polttaisi itseäsi, älä
kosketa järjestelmää.
Sijoittaminen
• Älä sijoita järjestelmää lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, missä se altistuu
suoralle auringonvalolle, suurelle
pölymäärälle tai mekaanisille
tärähdyksille.
• Älä sijoita päälaitteen ja bassokaiuttimen
taakse mitään, mikä voi tukkia
tuuletusaukot ja aiheuttaa
toimintavirheitä.
• Älä sijoita järjestelmän ympärille
television lisäksi muita metalliesineitä.
Langattomat toiminnot voivat olla
epävakaita.
• Jos järjestelmää käytetään yhdessä
television, videonauhurin tai
kasettinauhurin kanssa, seurauksena voi
olla häiriöitä ja kuvanlaatu voi kärsiä.
Siirrä järjestelmä tässä tapauksessa
kauemmas televisiosta, videonauhurista
tai kasettinauhurista.
• Ole varovainen, jos sijoitat järjestelmän
erityisesti käsitellylle (vaha, öljy, kiillotus
jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua
tai menettää väriään.
• Ole varovainen, etteivät päälaitteen tai
bassokaiuttimen kulmat aiheuta
loukkaantumisia.
• Kun ripustat päälaitteen seinälle, jätä sen
alle vähintään 3 cm tilaa.
• Järjestelmän kaiuttimet eivät ole
magneettisesti suojattuja. Älä aseta
magneettisia kortteja järjestelmän päälle
tai lähelle.
Jos värivirheitä esiintyy
edelleen...
Sijoita järjestelmä kauemmas televisiosta.
Tietoa puhdistamisesta
Puhdista järjestelmä pehmeällä, kuivalla
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Bassokaiuttimen käsittelystä
Älä aseta kättäsi bassokaiuttimessa
olevaan aukkoon nostaessasi kaiutinta.
Kaiutinelementti voi rikkoutua. Kun nostat
bassokaiutinta, pidä kiinni sen pohjasta.
Käyttö
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise
järjestelmän virta ja irrota virtajohto.
Jos lähellä olevassa
televisioruudussa näkyy
värivirheitä
Värivirheitä saattaa esiintyä
tietyntyyppisissä televisioissa.
Jos värivirheitä esiintyy...
Katkaise televisiosta virta, odota
15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin.
69FI
Tekijänoikeudet ja
tavaramerkit
Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital- ja
DTS** Digital Surround System -tekniikoita.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä. Dolby, Dolby Audio, Dolby
Atmos, Dolby Vision ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä
**Tietoja DTS:n patenteista on osoitteessa
http://patents.dts.com. Valmistettu DTS,
Inc:n lisenssillä. DTS, symboli, DTS ja
symboli yhdessä, DTS:X ja DTS:X-logo
ovat DTS, Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
Bluetooth SIG, Inc. omistaa ja joita Sony
Corporation käyttää lisenssillä. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
Tämä järjestelmä käyttää High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface ja HDMI-logo ovat HDMI
Licensing Administrator Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
BRAVIA-logo on Sony Corporationin
tavaramerkki.
ClearAudio+ on Sony Corporationin
tavaramerkki.
WALKMAN® ja WALKMAN®-logo ovat Sony
Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
PlayStation on Sony Interactive
Entertainment Inc:n rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki.
70FI
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja
-patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin luvalla.
Windows Media on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft
Corporationin immateriaalioikeudet.
Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman
Microsoftin tai valtuutetun Microsofttytäryhtiön suostumusta.
DSEE on Sony Corporationin tavaramerkki.
TRILUMINOS ja TRILUMINOS-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa
tavaramerkkejä.
Hakemisto
A
N
Audio DRC 45
Audio Return Channel (ARC) 9, 39, 46
Automaattinen valmiustila 47
Näyttökieli 46
NIGHT 33
B
Ohjelmiston käyttöoikeustiedot 47
Ohjelmistopäivitys 47
Ohjelmistoversio 47
Bassokaiutin 24, 34, 52
Bluetooth-asetukset 46
Bluetooth-pakkauksenhallinta AAC 46
Bluetooth-tila 46
Bluetooth-valmiustila 42, 46
BT.2020 62
C
Control for HDMI 38, 45
D
DIMMER 42
DSEE 45
O
P
Päivitys 47
Palauttaminen 47, 55
S
Secure Link 45
Standby Linked to TV 45
Standby Through 39, 42, 46
T
Television äänitulotila 46
H
V
HDCP 2.2 62
HDMI-asetukset 45
HDMI-signaalimuoto 21, 46, 61
HDR 62
VERTICAL S. 31
VOICE 33
I
IR-toistin 47
Ä
Ääniasetukset 45
Äänitehoste 45
Äänitila 32
J
Järjestelmäasetukset 46
K
Kaiutinasetukset 45
Kauko-ohjain 11
Kehittynyt automaattinen
äänenvoimakkuustoiminto 45
L
Laitteen nimiasetus 47
M
Manuaaliset kaiutinasetukset 45
Multiplex-lähetysääni 36
71FI
For kunder i Europa
ADVARSEL
Ikke plasser apparatet på et trangt sted,
for eksempel en bokhylle eller et
innebygd kabinett.
Hvis ventilasjonsåpningen på enheten
dekkes til av aviser, duker, gardiner eller
lignende, kan det medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild som stearinlys o.l.
For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk støt er det viktig at du
beskytter apparatet mot væskesøl og sprut, og at du ikke plasserer beholdere
med væske (f.eks. vaser) på apparatet.
Merknad til kunder: Den
følgende informasjonen gjelder
bare for utstyr som er solgt i land
som følger EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av, eller på
vegne av, Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørsler til EU-importøren eller
forespørsler relatert til produktenes
samsvar i Europa skal sendes til
produsentens autoriserte representant,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.
Selv om enheten er slått av, forblir den
likevel koblet til strømnettet så lenge
støpselet står i stikkontakten.
Siden støpslet brukes til å koble enheten
fra strømmen, bør du koble enheten til
en stikkontakt som er lett tilgjengelig.
Hvis du legger merke til noe unormalt i
enheten, må du straks trekke ut støpslet
fra stikkontakten.
FORSIKTIG
Fare for eksplosjon hvis batteriet
erstattes med feil type.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for
sterk varme, slik som fra direkte sollys
eller åpen flamme.
Bare beregnet på innendørs bruk.
Anbefalte ledninger
Riktig isolerte og jordede kabler og
kontakter må brukes for tilkobling av
datamaskiner eller eksterne enheter.
For soundbarhøyttaleren
Navneplaten er plassert på undersiden
av soundbarhøyttaleren.
2NO
Sony Corporation erklærer herved at
dette utstyret samsvarer med
EU-direktivet 2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er
tilgjengelig på følgende Internettadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette utstyret har blitt testet og viser at
det er i samsvar med grensene som er
beskrevet i EMC-reguleringen når det
brukes en tilkoblingskabel på under
3 meter.
Dette radioutstyret er beregnet på å
brukes med godkjente versjoner av
programvaren som er angitt i EUs
samsvarserklæring. Programvaren som
er lastet inn på dette utstyret er
bekreftet å være i samsvar med de
grunnleggende kravene i direktivet
2014/53/EU.
Programvareversjonen finner du via: Se
[Software Version] under
[Setup] [Advanced Settings] - [System Settings].
Avhending av
brukte batterier
og elektrisk og
elektronisk utstyr
(gjelder i EU og
andre europeiske
land med egne
kildesorteringssystemer)
Når dette symbolet er oppført på
produktet, batteriet eller emballasjen,
skal produktet og batteriet ikke
håndteres som husholdningsavfall. På
noen batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk symbol.
Du ser det kjemiske symbolet for bly
(Pb) dersom batteriet inneholder mer
enn 0,004 % bly. Hvis du passer på å
kvitte deg med slike produkter og
batterier på riktig måte, bidrar du til å
forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som kunne blitt
forårsaket av feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialer bidrar til å
bevare naturressurser. I tilfeller der
produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en
permanent tilkobling til et innebygd
batteri, må batteriet bare byttes av
kvalifisert teknisk personell. Lever disse
produktene etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr for å
sikre at produktet og batteriet
håndteres riktig. For alle andre batterier
kan du se delen om hvordan du trygt tar
ut batteriet fra produktet. Lever inn
batteriet til et egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen
der du kjøpte produktet eller batteriet,
kan gi mer informasjon om gjenvinning
av dette produktet eller batteriet.
3NO
Innhold
Innholdet i esken .......................... 6
Dette kan du gjøre med
systemet ..................................7
Oversikt over deler og
kontroller ................................ 8
Om startmenyen .......................... 13
Koble til en TV eller AV-enhet
Koble til en TV
eller AV-enhet
med HDMIkabelen
Startveiledning
 (eget
dokument)
Trådløs tilkobling av
TV-en fra Sony med
BLUETOOTH-funksjonen ....... 15
Koble til en TV med en analog
lydkabel .................................. 18
Koble til en 4K-TV og
4K-enheter ............................. 19
Klargjøre for bruk av systemet
Montere soundbarhøyttaleren på
veggen ...................................22
Utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren
(SECURE LINK) ....................... 24
Hvis fjernkontrollen til TV-en ikke
fungerer .................................25
Se på bilder
Se på TV ....................................... 26
Spille av den tilkoblede
AV-enheten ........................... 26
Lytte til musikk/lyd
Lytte til musikk/lyd med
BLUETOOTH®-funksjonen ......27
Lytte til musikk på en
USB-enhet ............................. 29
Lytte til enheten som er koblet til
med en analog lydkabel ....... 30
4NO
Justere lydkvaliteten
Bruke omgivelseslyd
(VERTICAL S.) .......................... 31
Angi en lydeffekt som er tilpasset
lydkildene (Sound Mode) ......32
Gjøre tale klarere (VOICE) ............33
Lytte til klar lyd med lavt volum
om natten (NIGHT) .................33
Justere volumet på
basshøyttaleren .................... 34
Justere forsinkelsen mellom
bilde og lyd ........................... 34
Spille av komprimerte lydfiler
eller CD-er med naturlig
lydkvalitet (DSEE) .................. 36
Lytte til multiplekslyd
(AUDIO) ................................. 36
Bruke Control for HDMIfunksjonen
Bruke Control for
HDMI-funksjonen .................. 38
Bruke BRAVIA
Sync-funksjonen ................... 40
Endre innstillingene
Tilpasse høyttalerinnstillingene
for omgivelseslyd ..................41
Endre indikatorenes
lysstyrke (DIMMER) ............... 42
Spare strøm i standbymodus ..... 42
Bruke Easy Setup ........................ 43
Bruke Advanced Settings ........... 44
Oppdatere programvaren .......... 47
Feilsøking
Feilsøking .................................... 49
Tilbakestille systemet ................. 55
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner ............................56
Radiofrekvensbånd og maksimal
utgangseffekt ........................58
Lydfiler som kan spilles av ..........59
Støttede formater for
inngangslyd ...........................60
HDMI-videoformater
som støttes ............................ 61
Om BLUETOOTHkommunikasjon .....................63
LISENSAVTALE FOR
SLUTTBRUKERE ......................64
Forsiktighetsregler .......................69
Register .........................................71
5NO
• VEGGMONTERINGSMAL (1)
Innholdet i esken
• Soundbarhøyttaler (1)
• Oppstartsveiledning
• Basshøyttaler (1)
Startup Guide
• Fjernkontroll (1)
• R03-batteri (størrelse AAA) (2)
• Optisk digitalkabel (1)
6NO
• Bruksanvisning
Dette kan du gjøre med systemet
Systemet støtter objektbaserte lydformater som Dolby® Atmos og DTS:X samt
HDR-videoformater som HDR10, HLG og Dolby® Vision.
Se på TV (side 26)
Spille av den tilkoblede AVenheten (side 26)
Blu-ray Disc™-spiller,
kabelboks, satellittboks osv.
Grunnleggende tilkobling:
Se oppstartsveiledningen
(eget dokument).
Andre tilkoblinger: Se Koble til en
TV eller AV-enhet (side 15).
Trådløs tilkobling av
TV-en fra Sony med
BLUETOOTHfunksjonen (side 15)
Bruke Control for HDMIfunksjonen (side 38)
Bruke BRAVIA Sync-funksjonen
(side 40)
Lytte til musikk/lyd med
BLUETOOTH®-funksjonen (side 27)
Utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren (SECURE
LINK) (side 24)
Lytte til musikk på en
USB-enhet (side 29)
7NO
Oversikt over deler og kontroller
Informasjon er utelatt fra illustrasjonene.
Soundbarhøyttaler (hovedenhet)
Front
  (av/på)-knapp
Slår på systemet eller setter det i
ventemodus.

-knapp (valg av inngang)
Velger avspillingsinngang på
systemet.
 BLUETOOTH-knapp (side 27)
 +/– (volum)-knapper
 TV-indikator
Lyser når TV-inngangen er valgt
(side 26).
 HDMI-indikator
Lyser når HDMI-inngangen er valgt
(side 26).
8NO
 BLUETOOTH-indikator
– Blinker blått i hurtig tempo: Under
standbystatus for paring
– Blinker blått: BLUETOOTH forsøk
på tilkobling utføres.
– Lyser blått: BLUETOOTHtilkoblingen har blitt opprettet.
 ANALOG-indikator
Lyser når ANALOG-inngangen er
valgt (side 30).
 USB-indikator
Lyser når USB-inngangen er valgt
(side 29).
 Fjernkontrollsensor
Pek fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren for å styre
systemet.
Bakside
 HDMI IN-kontakt
Se HDMI-videoformater som
støttes (side 61) for
spesifikasjoner og merknader om
tilkoblinger.
 HDMI OUT (TV (ARC))-kontakt
Koble til en TV som har en HDMIinngang med en HDMI-kabel.
Systemet er kompatibelt med
Audio Return Channel (ARC). ARC
er en funksjon som sender TV-lyd
til en AV-enhet, for eksempel
systemet koblet til TV-ens HDMIkontakt.
Se HDMI-videoformater som
støttes (side 61) for spesifikasjoner
og merknader om tilkoblinger.

(USB)-port (side 29)
 ANALOG IN-kontakt
 TV IN (OPT)-kontakt
 IR-forsterker (side 25)
Overfører signalet fra TVfjernkontrollen til TV-en.
9NO
Basshøyttaler
 Av/på-indikator
– Lyser rødt: Basshøyttaleren er i
standbymodus.
– Lyser grønt: Basshøyttaleren er
koblet til systemet.
– Lyser gult: Basshøyttaleren er
koblet til systemet med Secure
Link-funksjonen.
– Blinker grønt: Basshøyttaleren
forsøker å koble til systemet.
– Blinker gult: Basshøyttaleren
forsøker å koble til systemet med
Secure Link-funksjonen.
– Slås av: Basshøyttaleren er slått av.
 -knapp (av/på)
Slår basshøyttaleren av eller på.
 LINK-knapp (side 24)
 Ventilasjonsåpninger
Av sikkerhetshensyn bør du ikke
blokkere ventilasjonsåpningene.
10NO
Fjernkontroll
  (av/på)
Slår på systemet eller setter det i
ventemodus.
TV (side 26)
HDMI (side 26)
BLUETOOTH (side 28)
ANALOG (side 30)
USB (side 29)
 AUTO SOUND (side 32)
CINEMA (side 32)
MUSIC (side 32)
GAME (side 32)
NEWS (side 32)
SPORTS (side 32)
STANDARD (side 32)
VOICE (side 33)
VERTICAL S. (side 31)
NIGHT (side 33)
 DISPLAY
Viser avspillingsinformasjon på
TV-skjermen.
Det blir ikke vist
avspillingsinformasjon for TVinngangen.
DIMMER (side 42)
 /// (side 13)
(enter) (side 13)
BACK (side 13)
OPTIONS (side 26, 34)
Viser alternativmenyen på TVskjermen.
Alternativmenyen vises ikke for
TV-inngangen.
HOME (side 13)
11NO
  (demp)
Slår av lyden midlertidig.
 (volum) +*/–
Justerer volumet.
SW  (basshøyttalervolum) +/–
Justerer volumet på
basshøyttaleren.
 Avspillingsknapper
/ (forrige/neste)
Velger forrige/neste spor eller fil.
Trykk på og hold inne knappen for
å spole bakover eller forover
under avspilling.
 (spill av / stopp
midlertidig)*
Starter, stopper midlertidig eller
starter avspilling på nytt
(fortsetter avspillingen).
 AUDIO* (side 36)
* Knappene AUDIO,  og  + har en
forhøyning. Bruk dem som veiledning
ved bruk.
Om utskifting av batterier til
fjernkontrollen
Hvis systemet ikke svarer når du bruker
fjernkontrollen, må du bytte ut de to
batteriene med nye batterier.
Bruk R03-manganbatterier (størrelse
AAA) når du skifter batterier.
12NO
Om startmenyen
Du kan vise startmenyen på TV-skjermen ved å koble sammen systemet og TV-en
med HDMI-kabelen (følger ikke med). I startmenyen kan du angi forskjellige
innstillinger og velge inngang.
Startmenyen blir vist på språket som er valgt under [Easy Setup]. (Følgende
skjermbilder er eksempler der engelsk er valgt som språk.)
Kategorier
Kategorielementer
Bruke startmenyen
///,
(enter)
HOME
BACK
1
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
2
Trykk på // for å velge kategorien du ønsker, og trykk deretter på 
eller .
Elementene for den valgte kategorien vises i kategorilisten på TV-skjermen.
3
Trykk på /// for å velge elementet du ønsker, og trykk deretter på
.
Den valgte inngangen eller inngangsskjermbildet vises på TV-skjermen.
Trykk på BACK hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde.
[Watch]
Velger inngangen på TV-en eller AV-enheten som er koblet til systemet.
Se Se på bilder (side 26).
13NO
[Listen]
Velger inngangen på lydenheten som er koblet til systemet.
Se Lytte til musikk/lyd (side 27).
[Setup]
Utfører de grunnleggende innstillingene ved hjelp av [Easy Setup] eller
andre avanserte innstillinger på systemet.
Se Bruke Easy Setup (side 43) eller Bruke Advanced Settings (side 44).
Om trinnbeskrivelsen
I denne bruksanvisningen er operasjonene beskrevet som trinn som utføres i
startmenyen. Disse vises på TV-skjermen ved hjelp av fjernkontrollen når systemet
og TV-en er koblet sammen via HDMI-kabelen (følger ikke med).
Betjeningstrinnene som velger elementer på TV-skjermen ved hjelp av /// og
, forenkles på følgende måte.
Eksempel: Velg
[Setup] - [Advanced Settings] på startmenyen.
Operasjonen som velger et element ved å trykke på /// og , er uttrykt som
«velg». Kategorien og kategorielementet er knyttet sammen med «-».
Eksempel: Velg [Speaker Settings] - [Manual Speaker Settings].
Når du gjentar operasjonen som velger et element ved å trykke på /// og
blir de valgte elementene koblet med «-».
,
Tips
• Du kan bruke knappene på hovedenheten hvis de har samme eller lignende navn som på
fjernkontrollen.
• Tegn i hakeparenteser [ ] vises på TV-skjermen.
14NO
Koble til en TV eller AV-enhet
Koble til en TV eller AVenhet med HDMIkabelen
Se oppstartsveiledningen (eget
dokument).
Se Koble til en 4K-TV og 4K-enheter
(side 19) for å få informasjon om
tilkobling til en 4K-TV eller 4K-enheter
Trådløs tilkobling av
TV-en fra Sony med
BLUETOOTH-funksjonen
Når du bruker TV-en fra Sony* med
BLUETOOTH-funksjon kan du spille av
lyd fra TV-en eller den tilkoblede
enheten ved å trådløst tilkoble systemet
og TV-en.
* TV-en må være kompatibel med
BLUETOOTH-profilen A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
systemfunksjoner enn lyttefunksjonen for
TV-en eller enheten som er koblet til
TV-en.
Koble sammen systemet og TV-en med
en HDMI-kabel (følger ikke med) for å
bruke alle systemfunksjonene. Hvis du vil
ha mer informasjon om tilkobling til og
betjening av TV-lyden via HDMI-kabelen,
kan du se oppstartsveiledningen (eget
dokument).
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig for
TV-er fra Sony som er kompatible med
BLUETOOTH A2DP.
Lytte til TV-lyd ved å koble
systemet og TV-en trådløst
sammen
Hvis du vil koble systemet til TV-en
trådløst, må du pare systemet med TVen via BLUETOOTH-funksjonen.
Paring er en prosess som gjør det mulig
med gjensidig informasjonslesing på to
enheter via BLUETOOTH, slik at de kan
trådløst tilkobles i fremtiden.

TV
Blu-ray Disc-spiller,
kabelboks,
satellittboks osv.
BLUETOOTHknapp
Merknader
• Hvis du kobler systemet til TV-en via
BLUETOOTH-funksjonen, vil du ikke
kunne se betjeningsskjermen for
systemet - for eksempel startmenyen på
TV-skjermen - eller bruke andre
15NO
1
2
3
4
5
6
7
Konfigurer fjernkontrollen.
8
Skru på TV-en.
Slå på systemet.
Trykk på og hold inne
BLUETOOTH-knappen på
hovedenheten og TV på
fjernkontrollen samtidig i fem
sekunder.
Systemet går inn i paremodus og
BLUETOOTH indikatoren blinker
hurtig.
Finn systemet på TV-en via
parefunksjonen.
Det vises en liste over registrerte
BLUETOOTH-enheter på TVskjermen.
Se bruksanvisningen som fulgte
med TV-en, hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du parer
BLUETOOTH-enheten med TV-en.
Du kan pare systemet og TV-en
ved å velge HT-XF9000 i listen på
TV-skjermen.
Kontroller at BLUETOOTH- og TVindikatorene på hovedenheten
lyser.
Det er opprettet en tilkobling
mellom systemet og TV-en.
16NO
9
Velg enhetens program eller
inngang ved å bruke
fjernkontrollen til TV-en.
Lyden av bildet som vises på TVskjermen, kommer fra systemet.
Systemets volum kan justeres ved
hjelp av TV-ens fjernkontroll.
Når du trykker på
dempemodusknappen på TV-ens
fjernkontroll, vil lyden midlertidig
dempes.
Merknader
• Hvis TV-lyden ikke kommer fra systemet,
kan du trykke på TV og kontrollere
statusen på indikatorene på
soundbarhøyttaleren.
– BLUETOOTH- og TV-indikatorene lyser:
Systemet og TV-en er tilkoblet, og TVlyden høres på systemhøyttalerne.
– BLUETOOTH-indikatoren blinker raskt:
Du må gruppere TV-en med systemet.
– TV-indikatoren lyser: Utfør trinnene fra
begynnelsen.
• Når du kobler systemet og TV-en sammen
med HDMI-kabelen (følger ikke med),
avsluttes BLUETOOTH-tilkoblingen. Hvis
du vil koble systemet til TV-en igjen via
BLUETOOTH-funksjonen, må du ta ut
HDMI-kabelen og starte
sammenkoblingssekvensen på nytt.
Lytte til lyd fra den parede
TV-en
Du kan slå systemet av og på, justere
volumet og dempe lyden ved hjelp av
fjernkontrollen til TV-en når systemet er
trådløst tilkoblet TV-en.
1
Slå på TV-en ved å bruke
fjernkontrollen til TV-en.
Systemet slås på ved å slå på
strømtilgangen til TV-en (som er
låst til systemet), og TV-lyden
kommer fra systemet.
2
3
Velg enhetens program eller
inngang ved å bruke
fjernkontrollen til TV-en.
Lyden av bildet som vises på TVskjermen, kommer fra systemet.
Systemets volum kan justeres ved
hjelp av TV-ens fjernkontroll.
Når du trykker på
dempemodusknappen på TV-ens
fjernkontroll, vil lyden midlertidig
dempes.
Merknader
• Hvis du velger en annen inngang enn
TV-inngangen på fjernkontrollen som
følger med systemet, vil TV-lyden ikke
gjengis fra systemet. For å høre TV-lyden
må du trykke på TV på fjernkontrollen for
å endre TV-inngangen.
• Når du kobler til TV-en med BLUETOOTHfunksjonen, fungerer ikke følgende
fjernkontrollknapper.
///,
(bekreft), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (spill av / stopp
midlertidig), / (forrige/neste)
Tips
Når TV-en slås av, blir systemet også slått
av, da det er låst til TV-en.
Om betjening av fjernkontrollen
som leveres med systemet
Du kan bruke følgende knapper.
Du kan justere volumet på
basshøyttaleren og justere
lydkvaliteten, samt slå systemet av/på
og justere volumet som styres av TV-ens
fjernkontroll.

Lydmodusknapper
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
 +/–
SW  +/–

17NO
Koble til en TV med en
analog lydkabel
Hvis du vil koble følgende enheter til
systemet, bruker du ANALOG INkontakten på systemet.
– TV-er som ikke har en HDMI-kontakt
eller en optisk digital utgangskontakt
– Bærbare enheter som smarttelefoner
og WALKMAN®
Se Lytte til enheten som er koblet til
med en analog lydkabel (side 30) for å få
informasjon om lytting til tilkoblede
enheter.
Analog lydkabel
(medfølger ikke)
Analog
lydutgang
TV
18NO
Smarttelefon,
WALKMAN®, andre
lydenheter osv.
Merknad
Hvis hodetelefonkontakten på TV-en også
fungerer som lydutgangkontakt,
kontrollerer du lydutganginnstillingene på
TV-en. Se bruksanvisningen for TV-en hvis
du ønsker mer informasjon.
Koble til en 4K-TV og
4K-enheter
Hvis en HDCP2.2-kompatibel
HDMI-kontakt på TV-en er
merket med «ARC»
Alle HDMI-kontaktene på systemet
støtter 4K-videoformat HDCP2.2 (Highbandwidth Digital Content Protection
System Revision 2.2).
For å se 4K-videoinnhold kobler du 4K
TV-en og 4K-enhetene til systemet via
en HDCP2.2-kompatibel HDMI-kontakt
på hver enhet.
4K-videoinnhold kan bare spilles av via
den HDCP2.2-kompatible HDMIkontakten.
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
TV
Blu-ray Disc-spiller,
kabelboks,
satellittboks osv.
 HDMI-kabel (følger ikke med)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Bruk en HDMI-kabel som støtter 4Kvideoformatet du ønsker å bruke. Du finner
mer informasjon på HDMI-videoformater
som støttes (side 61).
19NO
1
2
3
Sjekk hvilken HDMI IN-kontakt på
TV-en som støtter HDCP2.2.
Se bruksanvisningen for TV-en.
Bruk en HDMI-kabel (medfølger
ikke) for å koble til den HDCP2.2kompatible HDMI IN-kontakten på
TV-en og HDMI OUT-kontakten på
hovedenheten.
TV-tilkoblingen er opprettet.
Bruk en HDMI-kabel (medfølger
ikke) for å koble til den HDCP2.2kompatible HDMI OUT-kontakten
på 4K-enheten og HDMI INkontakten på hovedenheten.
Kontroller i bruksanvisningen for
4K-enheten at HDMI OUTkontakten på 4K-enheten er
kompatibel med HDCP2.2.
4K-enhetstilkoblingen er opprettet.
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
Hvis en HDCP2.2-kompatibel
HDMI-kontakt på TV-en ikke
er merket med «ARC»
Hvis den HDCP2.2-kompatible HDMI INkontakten på TV-en ikke er kompatibel
med ARC (Audio Return Channel), blir
det ikke sendt TV-lyd fra systemet.
Bruk i så fall den medfølgende optiske
digitale kabelen for å koble til den
optiske utgangskontakten på TV-en og
TV IN (OPT)-kontakten på
hovedenheten.
TV
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
Blu-ray Disc-spiller, kabelboks,
satellittboks osv.
 HDMI-kabel (følger ikke med)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Bruk en HDMI-kabel som støtter 4Kvideoformatet du ønsker å bruke. Du finner
mer informasjon på HDMI-videoformater
som støttes (side 61).
 Optisk digital kabel (følger med)
20NO
Stille inn HDMIsignalformatet for visning av
4K-videoinnhold
For å kunne spille av 4K-videoinnhold
må du velge riktig innstilling for 4K TVen og 4K-enheten som er koblet til.
1
2
3
4
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] - [Advanced
Settings] på startmenyen.
Velg [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format].
Skjermbildet [HDMI Signal Format]
blir vist på TV-skjermen.
Velg [HDMI IN], og velg deretter
ønsket innstilling.
• [Standard format]
(standardinnstilling): Velg dette
når TV-en og enhetene som er
koblet til, støtter videoformater
med standard båndbredde.
• [Enhanced format]: Velg dette når
både TV-en og enhetene som er
koblet til, støtter videoformater
med høy båndbredde (f.eks. 4K
60p 4:4:4).
Se HDMI-videoformater som støttes
(side 61) for mer informasjon om de
tilgjengelige [HDMI Signal Format]innstillingene, de støttede
videosignalformatene og HDMIkablene som skal brukes.
Merknader
• Avhengig av TV-modellen kan det hende
du må gjøre innstillinger for HDMI-utgang
på TV-en. Se bruksanvisningen for TV-en.
• Hvis det ikke blir vist bilde etter at [HDMI
Signal Format] har blitt stilt til [Enhanced
format], stiller du til [Standard format].
21NO
1
Bruk to skruer (følger ikke med)
som passer til veggfestehullene
på baksiden av
soundbarhøyttaleren.
Klargjøre for bruk av systemet
Montere
soundbarhøyttaleren på
veggen
4 mm
Mer enn 30 mm
Du kan montere soundbarhøyttaleren
på en vegg.
5,1 mm
10 mm
Hull på baksiden av soundbarhøyttaleren
2
Fest VEGGMONTERINGSMALEN
(medfølger) på en vegg.
Midten av TV-en
Merknader
• Gjør klar skruer (medfølger ikke) som er
egnet for veggmaterialet og -styrken.
Ettersom gipsplatevegger er spesielt
skjøre, må skruene festes godt i
veggbjelken. Monter høyttalerne
vannrett, festet med skruer i spikerslaget
på et sammenhengende plant område på
veggen.
• La en Sony-forhandler eller lisensiert
montør utføre monteringen, og vær
særlig påpasselig med sikkerheten under
monteringen.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker
eller skader som skyldes feil montering,
manglende veggstyrke, feil bruk av
skruer, naturkatastrofer osv.
22NO
Teip osv.
VEGGMONTERI
NGSMAL
1
Juster TV-MIDTLINJEN () på
VEGGMONTERINGSMALEN i
forhold til midten av TV-en.
2
Juster TV-BUNNLINJEN () på
VEGGMONTERINGSMALEN i
forhold til bunnen av TV-en, og
fest deretter
VEGGMONTERINGSMALEN med
teip e.l. på veggen.
3
Fest skruene på merkene () på
SKRUELINJEN () i
VEGGMONTERINGSMALEN som i
illustrasjonen nedenfor.
368,5 mm
368,5 mm
Merknader
• Glatt godt ut VEGGMONTERINGSMALEN
når du fester den.
• Når du ikke bruker
VEGGMONTERINGSMALEN, kan du
montere soundbarhøyttaleren 70 mm
eller mer fra TV-en.
Skruer
Merker ()
10,0 mm til
11,0 mm
4
5
Fjern VEGGMONTERINGSMALEN.
Heng soundbarhøyttaleren på
skruene.
Rett inn hullene på baksiden av
soundbarhøyttaleren med skruene,
og heng deretter
soundbarhøyttaleren på de to
skruene.
23NO
Utføre trådløs tilkobling
av basshøyttaleren
(SECURE LINK)
Du kan angi den trådløse tilkoblingen
som skal koble systemet til
basshøyttaleren ved hjelp av Secure
Link-funksjonen. Vi anbefaler at du
bruker Secure Link-funksjonen for å
forhindre interferens hvis du skal bruke
flere av de samme produktene, eller
hvis naboene bruker de samme
produktene.
4
5
6
7
Velg [On].
Skjermbildet [Secure Link] blir vist
på TV-skjermen.
Trykk LINK bak på
basshøyttaleren.
Av/på-indikatoren på
basshøyttaleren blinker gult.
Fortsett til neste trinn innen
2 minutt.
Velg [Start].
Koblingsinnstillingen starter.
Velg [Cancel] for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Fullfør koblingsinnstillingen slik
det beskrives på skjermen.
Av/på-indikatoren på
basshøyttaleren lyser gult.
Merknad
LINK
På/avindikator
1
2
3
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] - [Advanced
Settings] på startmenyen.
Velg [Speaker Settings] - [Secure
Link].
24NO
Hvis meldingen [Cannot set Secure Link.]
vises, følger du instruksjonene på
skjermen.
Hvis fjernkontrollen til
TV-en ikke fungerer
Når hovedenheten står i veien for
fjernkontrollsensoren på TV-en, er det
ikke sikkert at fjernkontrollen fungerer.
I slike tilfeller aktiverer du IRforsterkerfunksjonen i systemet.
Du kan betjene TV-en med TV-ens
fjernkontroll ved å sende det eksterne
signalet fra baksiden av hovedenheten.
1
2
3
4
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] - [Advanced
Settings] på startmenyen.
Velg [System Settings] - [IRRepeater].
Skjermbildet [IR-Repeater] blir vist
på TV-skjermen.
Velg [On].
Merknader
• Kontroller at TV-ens fjernkontroll ikke kan
betjene TV-en, og sett deretter [IRRepeater] til [On]. Hvis den er satt til [On]
når fjernkontrollen kan betjene TV-en, er
det ikke sikkert at den fungerer optimalt,
på grunn av interferensen mellom
direktekommandoen fra fjernkontrollen
og kommandoen fra hovedenheten.
• På noen TV-er er det ikke sikkert at denne
funksjonen fungerer riktig. I så fall
plasserer du hovedenheten litt lenger
unna TV-en.
25NO
Se på bilder
Se på TV
1
2
3
4
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Spille av den tilkoblede
AV-enheten
1
2
Velg
[Watch] - [TV] på
startmenyen.
Velg programmet ved å bruke TVens fjernkontroll.
Det valgte TV-programmet vises på
TV-skjermen, og TV-lyden sendes
fra systemet.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 34).
Merknad
Sett høyttalerinnstillingene på TV-en
(BRAVIA) til Lydanlegg. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil vite
mer om hvordan du stiller inn TV-en.
3
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Watch] - [HDMI] på
startmenyen.
Bildet av den valgte enheten vises
på TV-skjermen, og det sendes lyd
fra systemet.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 34).
Tips
Du kan velge [HDMI] ved å trykke på HDMI
på fjernkontrollen.
Slik justerer du volumet på dialog
når du strømmer DTS:X-innhold
Tips
Hvis du justerer volumet på dialogen,
blir det enklere å høre den ettersom den
skilles ut fra omgivelsesstøyen. Det kan
hende at denne funksjonen ikke
fungerer på enkelte lydformater.
Du kan velge [TV] ved å trykke på TV på
fjernkontrollen.
1
Velg [HDMI], og trykk deretter på
OPTIONS.
Alternativmenyen vises på TVskjermen.
2
Velg [Dialog Control], og juster
volumet på dialogen med /.
Du kan justere fra 0 til 6 dB i trinn på
1 dB.
26NO
Lytte til musikk/lyd
Lytte til musikk/lyd med
BLUETOOTH®-funksjonen
Du kan lytte til musikk som er lagret på
en mobilenhet som en smarttelefon
eller et nettbrett, via en trådløs
tilkobling ved å koble sammen systemet
og mobilenheten med BLUETOOTHfunksjonen.
Når du kobler til mobilenheten med
BLUETOOTH-funksjonen, kan du enkelt
styre ved hjelp av den medfølgende
fjernkontrollen uten å slå TV-en på.
Lytte til musikk ved å pare
den tilkoblede
mobilenheten for første
gang
Du må pare systemet og mobilenheten
på forhånd for å kunne bruke
BLUETOOTH-funksjonen.
1
Trykk på og hold inne BLUETOOTH
på hovedenheten i to sekunder.
Systemet går inn i paremodus og
BLUETOOTH indikatoren blinker
hurtig.
BLUETOOTH
2
 +/–
SW  +/–
Avspillingsknapper
3
BLUETOOTHknapp
Finn systemet på mobilenheten
via parefunksjonen.
Det vises en liste over registrerte
BLUETOOTH-enheter på skjermen
på mobilenheten.
Se bruksanvisningen som fulgte
med mobilenheten, hvis du vil ha
mer informasjon om hvordan du
parer BLUETOOTH-enheten med
mobilenheten.
Du kan pare systemet og
mobilenheten ved å velge HTXF9000 i listen på mobilskjermen.
Hvis en tilgangsnøkkel ønskes, angi
«0000».
27NO
4
5
6
Forsikre deg om at BLUETOOTHindikatoren på hovedenheten
lyser blått.
En tilkobling mellom systemet og
mobilenheten har blitt opprettet.
Start lydavspilling med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyden kommer ut fra
hovedenheten.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 34).
• Du kan spille av innhold eller sette
innhold på pause ved hjelp av
avspillingsknappene på
fjernkontrollen.
Slik kontrollerer du
tilkoblingsstatusen til
BLUETOOTH-funksjonen
Status
BLUETOOTH-indikator
Under
standbystatus
for paring
Blinker raskt i blått
Tilkobling blir
forsøkt
opprettet
Blinker i blått
Tilkobling er
opprettet
Lyser i blått
BLUETOOTHfunksjonen er
slått av
Blinker sakte i blått
Merknad
Når BLUETOOTH-indikatoren blinker sakte i
blått, er BLUETOOTH-funksjonen slått av.
Du må endre [Bluetooth Mode] til
[Receiver] for å kunne bruke BLUETOOTHfunksjonen (side 46).
28NO
Tips
• Hvis ingen mobilenhet har blitt paret
(f.eks. rett etter at du kjøpte systemet),
kan systemet enkelt settes i paremodus
ved å endre inngang til BLUETOOTHinngangen.
• Par neste og påfølgende mobilenheter.
Lytte til musikk fra en paret
enhet
1
2
3
4
5
Slå på BLUETOOTH-funksjonen på
mobilenheten.
Trykk på BLUETOOTH.
Systemet kobler automatisk til den
sist tilkoblede mobilenheten.
Kontroller at BLUETOOTHindikatoren lyser blått.
En tilkobling mellom systemet og
mobilenheten har blitt opprettet.
Start lydavspilling med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyden kommer ut fra
hovedenheten.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 34).
• Du kan spille av innhold eller sette
innhold på pause ved hjelp av
avspillingsknappene på
fjernkontrollen.
Slik kobler du fra mobilenheten
Gjør noe av følgende.
• Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen på
mobilenheten.
• Trykk på BLUETOOTH når [Bluetooth
Audio]-skjermbildet vises på TVskjermen.
• Sett [Bluetooth Mode] til [Off] (side 46).
• Slå av systemet eller mobilenheten.
Tips
Hvis tilkoblingen ikke har blitt opprettet,
velger du HT-XF9000 på mobilenheten.
Lytte til musikk på en
USB-enhet
Du kan spille musikkfiler som er lagret
på den tilkoblede USB-enheten.
Se Lydfiler som kan spilles av (side 59)
for å finne ut hvilke filer som kan
spilles av.
1
2
3
4
5
Koble USB-enheten til
porten.
(USB)-
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Listen] - [USB
(Connected)] på startmenyen.
Velg mappen sangen er lagret i,
og velg deretter en sang.
Den valgte sangen spilles av, og lyd
sendes fra systemet.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 34).
Merknad
Ikke fjern USB-enheten når den er i bruk.
Slå av systemet før du kobler til eller fjerner
USB-enheten for å unngå ødelagte data
eller skade på USB-enheten.
29NO
Lytte til enheten som er
koblet til med en analog
lydkabel
Du kan lytte til lyd fra en lydenhet, f.eks.
en TV, WALKMAN® osv., som er koblet til
ANALOG IN-kontakten på systemet.
1
2
3
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Listen] - [Analog] på
startmenyen.
Skjermbildet [Analog] vises på TVskjermen.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 34).
Tips
Du kan også velge [Analog] ved å trykke på
ANALOG.
30NO
1
Justere lydkvaliteten
Bruke omgivelseslyd
(VERTICAL S.)
Du kan bli omsluttet av lyden, ikke bare
fra en horisontal retning, men også fra
en vertikal retning, ved å bruke Vertical
Surround Engine*. Dette fungerer
effektivt for alle lydmodi (side 32)
unntatt [News]. Denne funksjonen
fungerer også for tokanalssignaler fra et
TV-program.
* Vertical Surround Engine er en svært
presis digital
lydfeltbehandlingsteknologi utviklet av
Sony som gjengir lydfeltet virtuelt i en
vertikal retning, i tillegg til å produsere et
lydfelt i en horisontal retning ved kun å
bruke fronthøyttalere uten bruk av
høyttalere høyt oppe.
Du trenger ikke montere høyttalere i
taket, og du kan lytte til lyd med en rik
tilstedeværelse uansett takhøyde. Denne
funksjonen påvirkes nesten ikke i det
hele tatt av romformen, ettersom den
ikke bruker lyden som reflekteres av
veggen, og gir deg forbedret avspilling
av omgivelseslyd.
2
Trykk på VERTICAL S.
Innstillingen for vertikal
omgivelseslyd vises på TVskjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge innstillingen.
Modus
Forklaring
[On]
Aktiverer den vertikale
omgivelseslydfunksjonen.
[Off]
Deaktiverer den vertikale
omgivelseslydfunksjonen.
Merknader
• Omgivelseslydeffekten varierer avhengig
av lydkilde.
• Det kan oppstå en forsinkelse mellom lyd
og bilde avhengig av lydkilden. Hvis TVen har en funksjon som forsinker bildet,
kan du bruke den for å justere dette.
VERTICAL S.
31NO
Angi en lydeffekt som er
tilpasset lydkildene
(Sound Mode)
Du kan enkelt bruke
forhåndsprogrammerte lydeffekter som
er skreddersydd for ulike typer lydkilder.
Sound Modeknapper
1
Trykk på en av
lydmodusknappene (AUTO
SOUND, CINEMA, MUSIC, GAME,
NEWS, SPORTS, STANDARD) for å
velge lydmodus.
Den valgte lydmodusen vises på TVskjermen.
Lydmodus
Forklaring
[Auto Sound]
Den riktige
lydinnstillingen
velges automatisk
for lydkilden med
ClearAudio+.
[Cinema]
Du føler deg
oppslukt av lyden
som er bak deg og
omslutter hele
kroppen. Denne
modusen passer til
filmer.
32NO
Lydmodus
Forklaring
[Music]
Livaktighet og glans i
lyden er uttrykt i
detalj. Denne
modusen passer til å
lytte til musikk på en
måte som rører deg.
[Game
Studio]
Du kan leve deg inn i
spillet ved å
gjenskape følelsen
av bevegelse og
avstand til objekter, i
tillegg til at du hører
dialogen klart og
tydelig.
[News]
Gjenskaper klar tale i
nyhetssendinger.
[Sports]
Du kan oppleve en
atmosfære som om
du selv var til stede
på et arrangement
på stadion.
Kommenteringen
gjengis på en
levende måte.
[Standard]
Lyden av et TVprogram kan høres
tydelig.
Merknader
• Lydmodusfunksjonen er deaktivert under
følgende forhold.
– [Sound Effect] er satt til en annen
innstilling enn [Sound Mode On]
(side 45).
– En testtone spilles av (side 41).
• Det kan oppstå en forsinkelse mellom lyd
og bilde avhengig av lydkilden. Hvis TVen har en funksjon som forsinker bildet,
kan du bruke den for å justere dette.
Gjøre tale klarere (VOICE)
Lytte til klar lyd med lavt
volum om natten (NIGHT)
Lyden gjengis ved lavt volum med
minimalt tap av nyanser og
taletydelighet.
VOICE
NIGHT
1
2
Trykk på VOICE.
Stemmemodusen vises på TVskjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
stemmemodus.
Modus
Forklaring
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Tale høres enkelt ved å
øke talerekkevidden.
[Up 2]
Talespekteret
forbedres, og lyd fra
tale kan enkelt høres
av eldre.
1
2
Trykk på NIGHT.
Nattmodusen vises på TV-skjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
nattmodus.
Modus
Forklaring
[On]
Aktiverer
nattmodusfunksjonen.
[Off]
Deaktiverer
nattmodusfunksjonen.
Merknad
Når du slår av systemet, blir denne
innstillingen automatisk satt til [Off].
33NO
Justere volumet på
basshøyttaleren
Justere forsinkelsen
mellom bilde og lyd
Basshøyttaleren er designet for
avspilling av basslyder eller lavfrekvente
lyder.
Når lyden ikke samsvarer med bildene
på TV-skjermen, kan du justere
forsinkelsen mellom bilde og lyd.
Innstillingsmetoden varierer avhengig
av inngangen.
TV
SW  +/–
Trykk på SW (basshøyttalervolum)
 +/– for å justere volumet på
basshøyttaleren.
///,
OPTIONS
Merknad
Når inngangskilden ikke inneholder mye
basslyd, som for eksempel TVprogrammer, kan basslyder fra
basshøyttaleren være vanskelig å høre.
Når du ser på TV
1
2
34NO
Trykk på OPTIONS og deretter på
TV for å gå til
innstillingsmodusen.
TV-indikatoren blinker tre ganger.
Juster forsinkelsen ved hjelp av
/, og trykk deretter på .
Du kan justere fra 0 til 300 ms i trinn
på 25 ms.
Indikatorene blinker i henhold til
den justerte tiden.
• 0 ms: TV og USB-indikatorene
blinker to ganger.
Når du ser på en annen
enhet
1
• 25 til 50 ms: TV-indikatoren
blinker sakte to ganger.
2
3
Trykk på OPTIONS.
Alternativmenyen vises på TVskjermen.
Velg [A/V Sync].
Juster forsinkelsen ved hjelp av
/, og trykk deretter på .
Du kan justere fra 0 til 300 ms i trinn
på 25 ms.
• 75 til 100 ms: HDMI-indikatoren
blinker sakte to ganger.
• 125 til 150 ms: BLUETOOTHindikatoren blinker sakte to
ganger.
• 175 til 200 ms: ANALOGindikatoren blinker sakte to
ganger.
• 225 til 275 ms: USB-indikatoren
blinker sakte to ganger.
• 300 ms: TV og USB-indikatorene
blinker to ganger.
TV-indikatoren blinker tre ganger,
og innstillingsverdien bestemmes.
35NO
Spille av komprimerte
lydfiler eller CD-er med
naturlig lydkvalitet
(DSEE)
Lytte til multiplekslyd
(AUDIO)
Når systemet mottar mangfoldige
Dolby Digital-signaler, kan du få
mangfoldig lyd.
Med denne funksjonen kan du forbedre
lydkvaliteten på komprimerte lydfiler
eller CD-er ved å gjenopprette
høyspektret lyd som har gått tapt under
komprimeringsprosessen. Du kan lytte
til lyd med tilnærmet lik kvalitet som
den originale, naturlige og romslige
lyden.
1
2
3
4
AUDIO
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] - [Advanced
Settings] på startmenyen.
Velg [Audio Settings] - [DSEE].
Velg [On].
Merknader
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig når
[Auto Sound]* eller [Music] er valgt som
lydmodus (side 32).
• Denne funksjonen er kompatibel med
tokanals digitale inngangssignaler som
har en samplingsfrekvens på 44,1 eller
48 kHz.
• Samplingsfrekvensen/bitdybden etter
oppskalering er på opptil 96 kHz/24 bit.
• Denne funksjonen er ikke kompatibel
med DSD-signaler.
• Denne funksjonen fungerer ikke når
[Advanced Auto Volume] er satt til [On]
(side 45).
* Kun når [Music] er valgt sammen med
[Auto Sound].
36NO
1
Trykk på AUDIO gjentatte ganger
for å velge ønsket lydsignal.
Indikatorene blinker i henhold til
innstillingen.
• [Main]: TV-indikatoren blinker én
gang.
Lyden for hovedspråket kommer ut.
• [Sub]: USB-indikatoren blinker én
gang.
Lyden for underspråket kommer ut.
• [Main/Sub]: TV- og USBindikatorene blinker én gang.
Blandet lyd både for hoved- og
underspråket sendes ut.
Merknader
• For å motta et Dolby Digital-signal må du
koble TV-en som er kompatibel med
Audio Return Channel (side 39), til HDMI
OUT (TV (ARC))-kontakten med HDMIkabelen (følger ikke med), eller andre
enheter til HDMI IN-kontakten med HDMIkabelen (følger ikke med).
• Hvis TV-ens HDMI IN-kontakt ikke er
kompatibel med Audio Return
Channel(side 39), må du koble TV-en til
TV IN (OPT)-kontakten med den optiske
digitale kabelen (følger med) for å kunne
motta Dolby Digital-signal.
37NO
Tips
Bruke Control for HDMIfunksjonen
Bruke Control for HDMIfunksjonen
Hvis du kobler til en enhet, for eksempel
en TV eller Blu-ray Disc-spiller som er
kompatibel med Control for HDMIfunksjonen* med en HDMI-kabel, kan
du enkelt betjene enheten med en TVfjernkontroll.
Følgende funksjoner kan brukes med
Control for HDMI-funksjonen.
• Funksjon for å slå av systemet
• Funksjon for systemlydkontroll
• Audio Return Channel
• Funksjon for ettrykksavspilling
• Menybetjening med fjernkontroll til TV
• HDMI Standby Through-innstilling for
strømsparing
• Dynamisk språkendring
Merknad
Disse funksjonene fungerer kanskje med
andre enheter enn enheter som er
produsert av Sony, men
betjeningsfunksjonalitet er ikke garantert.
* Control for HDMI er en standard som
brukes av CEC (Consumer Electronics
Control) for å tillate at HDMI-enheter
(High-Definition Multimedia Interface)
styrer hverandre.
Hvis du aktiverer funksjonen Control for
HDMI (BRAVIA-synkronisering) når du
bruker en TV fra Sony, blir også
systemfunksjonen Control for HDMI
aktivert automatisk.
System Power Offfunksjonen
Systemet slår seg av automatisk når du
slår av TV-en.
Sett
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]
på systemet til [On] eller [Auto]
(side 45). Standardinnstillingen er
[Auto].
Merknad
Avhengig av enhetsstatusen er det ikke
sikkert at den tilkoblede enheten blir slått av.
System Audio Controlfunksjonen
Hvis du slår på systemet mens du ser på
TV, vil TV-lyden komme fra
systemhøyttalerne.
Systemets volum kan justeres ved hjelp
av TV-ens fjernkontroll.
Når du slår på TV-en, slås systemet på
automatisk, og TV-lyden sendes fra
systemets høyttalere.
Betjening kan også utføres ved hjelp av
TV-ens meny. Se bruksanvisningen for
TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
Merknader
Klargjøre for bruk av Control
for HDMI-funksjonen
Sett
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Control for HDMI] på
systemet til [On] (side 45).
Standardinnstillingen er [On].
Aktiver Control for HDMIfunksjonsinnstillingene for TV-en og
andre enheter som er koblet til systemet.
38NO
• Det kan være at funksjonen System Audio
Control ikke er tilgjengelig, avhengig av
innstillingene for TV-en. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil ha
mer informasjon.
• Hvis det kom lyd fra TV-ens høyttalere
forrige gang du så på TV, kan det hende
at systemet ikke slås på ved å
synkronisere med TV-strømtilførselen,
selv om TV-en er slått på. Dette avhenger
av TV-en.
Audio Return Channel
Hvis systemet er koblet til en TVs HDMI
IN-kontakt som er kompatibel med
Audio Return Channel (ARC), kan du
lytte til TV-lyden fra systemets
høyttalere uten å koble til en optisk
digital kabel.
På systemet setter du
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [TV Audio Input Mode] til [Auto] (side 46).
Standardinnstillingen er [Auto].
Merknad
Hvis TV-en ikke er kompatibel med Audio
Return Channel, må den optiske digitale
kabelen (følger med) kobles til (se den
medfølgende oppstartsveiledningen).
Funksjon for
ettrykksavspilling
Når du spiller av innhold på en enhet
(Blu-ray Disc-spiller, PlayStation®4 osv.)
som er koblet til systemet, blir systemet
og TV-en slått på automatisk.
Systeminngangen endres til inngangen
for enheten som spilles av, og det blir
sendt lyd fra systemhøyttalerne.
Menybetjening med
fjernkontroll til TV
Du kan velge og betjene systemet ved
hjelp av SYNC MENU-knappen på
fjernkontrollen til TV-en.
Denne funksjonen kan brukes hvis TVen støtter synkroniseringsmenyen. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
Merknader
• I TV-ens synkroniseringsmeny
gjenkjennes systemet av TV-en som
Player (Spiller).
• Enkelte betjeningsoperasjoner er kanskje
ikke tilgjengelige på alle TV-modeller.
HDMI Standby Throughinnstilling for strømsparing
HDMIStandby Through-innstillingen for
strømsparing (side 46) gjør at du kan få
lyd og bilder fra en tilkoblet enhet uten
å slå på systemet.
Sett
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through] til
[Auto] (side 46). Standardinnstillingen
er [Auto].
Merknader
Merknad
• Hvis
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through] på
systemet er satt til [On] eller [Auto], og
det ble spilt av TV-lyd fra TV-høyttalerne
forrige gang du så på TV, kan det hende
at systemet ikke blir slått på, og at det
ikke blir sendt lyd og bilde fra TV-en selv
om det spilles av enhetsinnhold (side 46).
• Avhengig av TV-en kan det hende at
første del av innholdet ikke blir spilt av
riktig.
Hvis TV-en ikke viser bilde fra en enhet som
er koblet til systemet, setter du [Standby
Through] til [On]. Hvis du kobler til en TV fra
en annen produsent enn Sony, bør du
velge denne innstillingen.
Dynamisk språkendring
Når du endrer visningsspråket på TVskjermen, endres også systemets
visningsskjermspråk.
39NO
Bruke BRAVIA Syncfunksjonen
I tillegg til Control for HDMI-funksjonen
kan du også bruke følgende funksjoner
på enheter som er kompatible med
BRAVIA sync-funksjonen.
• Lydmodus / Scene Select-funksjon
• Home Theatre Control
Merknad
Disse funksjonene er proprietære
funksjoner som tilhører Sony. Denne
funksjonen kan ikke brukes med andre
produkter enn dem som er produsert av
Sony.
Sound mode-/Scene Selectfunksjon
Systemets lydmodus endres automatisk
i henhold til innstillingene som er valgt
for Scene Select- eller
lydmodusfunksjonen på TV-en. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
Sett lydmodusen til [Auto Sound]
(side 32).
Home Theatre Controlfunksjonen
Når du bruker en TV som er kompatibel
med Home Theatre Control-funksjonen,
kan innstilling av systemet, valg av
lydmodus, inngangsveksling osv.
utføres uten å endre TV-inngangen.
Denne funksjonen kan brukes når TV-en
er koblet til Internett. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
40NO
[Level]
Endre innstillingene
Tilpasse
høyttalerinnstillingene
for omgivelseslyd
Angi høyttaleravstanden fra din
lytteposisjon og dens utgangsnivåer
osv. for å få god omgivelseslyd.
Standardinnstillingene er
understreket.
1
2
3
4
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Juster lydnivået for høyttalerne.
Du kan angi en verdi mellom –6,0 dB til
6,0 dB (i trinn på 0,5 dB).
[Front]: Angir lydnivået for
fronthøyttaleren.
[Subwoofer]: Angir lydnivået for
basshøyttaleren.
[Test Tone]
Testtonen avgis fra høyttalerne for å
kontrollere de tilgjengelige høyttalerne.
[Off]: Det kommer ingen testtone fra
høyttalerne.
[On]: Testtonen kommer fra
høyttaleren.
Velg
[Setup] - [Advanced
Settings] på startmenyen.
Velg [Speaker Settings] - [Manual
Speaker Settings].
Skjermbildet [Manual Speaker
Settings] blir vist på TV-skjermen.
Still inn høyttalerne.
Velg mellom følgende
innstillingselementer ved å trykke
på / og , og angi deretter verdi
ut fra miljø ved å trykke på /
og .
[Distance]
Angi avstanden mellom høyttalerne og
lytteposisjonen.
Du kan angi en verdi mellom 0 og
10 meter (i trinn på 0,1 m).
[Front]: Angir avstanden til
fronthøyttaleren.
[Subwoofer]: Angir avstanden til
basshøyttaleren.
Tips
Du kan endre måleenhet (fot eller meter)
ved å trykke på OPTIONS.
41NO
Endre indikatorenes
lysstyrke (DIMMER)
Spare strøm i
standbymodus
Du kan endre lysstyrken på
hovedenhetens indikatorer.
Kontroller at følgende er valgt:
– [Bluetooth Standby] er satt til [Off]
(side 46).
– [Standby Through] er satt til [Off]
(side 46).
DIMMER
1
2
Trykk på DIMMER.
Visningsmodusen vises på TVskjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
visningsmodus.
Modus
Forklaring
[Bright]
Alle indikatorene lyser
sterkt.
[Dark]
Alle indikatorene lyser
svakt.
[Off]
Alle indikatorene er av.
Merknad
Alle indikatorene på hovedenheten slås av
når [Off] er valgt. De slås på igjen
automatisk når du trykker på en knapp,
men slås av igjen hvis du ikke bruker
systemet på cirka ti sekunder. I noen
tilfeller kan det imidlertid hende at
indikatorene ikke slås av. I slike tilfeller er
lysstyrken på indikatorene den samme
som [Dark].
42NO
Bruke Easy Setup
Du kan enkelt angi grunnleggende
innstillinger for systemet via Easy Setup.
1
2
3
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] - [Easy Setup] på
startmenyen.
Angi innstillingene ved å følge
instruksjonene på skjermen.
43NO
Bruke Advanced Settings
Du kan gjøre en rekke justeringer av elementer som lyd og bilde.
Standardinnstillingene er understreket.
1
2
3
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] - [Advanced Settings] på startmenyen.
Skjermbildet [Advanced Settings] blir vist på TV-skjermen.
Velg ønsket element.
Innstillingselement
44NO
Forklaring
[Speaker Settings]
Angir høyttaler- og basshøyttalerinnstillingene for
installering og tilkoblinger. (side 45)
[Audio Settings]
Angir lydutganginnstillingene. (side 45)
[HDMI Settings]
Angir HDMI-innstillingene. (side 45)
[Bluetooth Settings]
Angir detaljerte innstillinger for BLUETOOTHfunksjonen. (side 46)
[System Settings]
Angir de systemrelaterte innstillingene. (side 46)
[Resetting]
Tilbakestiller systemet til fabrikkinnstillingene.
(side 47)
[Software Update]
Oppdaterer systemets programvare. (side 47)
[Speaker Settings]
[Manual Speaker Settings]
Du kan justere høyttalerinnstillingene
for å få best mulig omgivelseslyd. Du
finner mer informasjon på Tilpasse
høyttalerinnstillingene for
omgivelseslyd (side 41).
[Secure Link]
Du kan opprette en trådløs tilkobling
for basshøyttaleren. Du finner mer
informasjon på Utføre trådløs
tilkobling av basshøyttaleren (SECURE
LINK) (side 24).
[Audio Settings]
[DSEE]
Denne funksjonen er kun tilgjengelig
når [Auto Sound]* eller [Music] er valgt
som lydmodus.
[On]: Forbedrer lydkvaliteten ved å
gjenopprette høyspektret lyd (side 36).
[Off]: Off
* Kun når [Music] er valgt sammen med
[Auto Sound].
[Audio DRC]
Du kan komprimere dynamikkområdet
for lydsporet.
[Auto]: Komprimerer automatisk lyd
som er kodet i Dolby TrueHD.
[On]: Systemet gjengir Dolby®- og DTSlydsporet med den typen dynamisk
rekkevidde som opptaksteknikeren
hadde tenkt.
[Off]: Ingen komprimering av dynamisk
omfang.
[Sound Effect]
Du kan velge lydeffekter som lydmodus.
[Sound Mode On]: Vertikal Surround
Engine forbedrer omgivelses- og
høydehøyttalerkanalene for å skape en
fengslende og omsluttende
omgivelseslydeffekt som lydmodus
(side 32) og vertikal omgivelseslyd
(side 31).
[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby
Speaker Virtualizer forbedrer
omgivelses- og
høydehøyttalerkanalene for å skape en
fengslende og omsluttende virtuell
omgivelseslydeffekt når du spiller av
Dolby®-format. Deaktiverer andre
lydeffekter som ikke er i Dolby®-format.
[Off]: Slår av lydeffektene. Velg dette
alternativet når du ikke ønsker å angi en
øvre grense for samplingsfrekvens.
[Advanced Auto Volume]
Du kan redusere volumet som endres på
grunn av inngangssignalet. Denne
funksjonen er effektiv når volumet på
TV-reklamer er høyere enn TVprogrammet.
[On]: Justerer volumet automatisk.
[Off]: Off
Merknad
Denne funksjonen egner seg ikke til
musikklytting.
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Control for HDMI-funksjonen er
aktivert. Enheter som er sammenkoblet
med en HDMI-kabel, kan styre
hverandre.
[Off]: Off
[Standby Linked to TV]
Denne funksjonen er tilgjengelig når du
setter [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Hvis systemets inngang er [TV]
eller [HDMI], slår systemet seg av
automatisk når du slår av TV-en.
[On]: Systemet slår seg automatisk av
når du slår av TV-en, uavhengig av
inngangen.
[Off]: Systemet slår seg ikke av selv om
du slår av TV-en.
45NO
[Standby Through]
Denne funksjonen er tilgjengelig når du
setter [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Det blir sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
hvis TV-en blir slått på samtidig som
systemet er avslått. Systemets
strømforbruk i standbymodus kan
reduseres mer enn når det settes
til [On].
[On]: Det blir alltid sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
når systemet er slått av. Hvis du kobler
til en TV fra en annen produsent enn
Sony, bør du velge denne innstillingen.
[Off]: Det blir ikke sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
når systemet er slått av. Slå på systemet
hvis du vil at innholdet på en enhet som
er koblet til systemet, skal vises på TVen. Systemets strømforbruk i
standbymodus kan reduseres mer enn
når det settes til [On].
[TV Audio Input Mode]
Still inn denne funksjonen når systemet
er koblet til en TV HDMI IN-kontakt som
er kompatibel med Audio Return
Channel. Audio Return Channelfunksjonen er tilgjengelig når du setter
[Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Du kan lytte til TV-lyden fra
systemets høyttalere.
[Optical]: Bruk denne innstillingen når
en optisk digitalkabel er tilkoblet.
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Du kan lytte til innhold fra en
BLUETOOTH-enhet ved å bruke dette
systemet.
[Receiver]: Dette systemet er i
mottaksmodus, og kan dermed motta
og sende lyd fra BLUETOOTH-enheten.
[Off]: BLUETOOTH-funksjonen er slått
av, og du kan ikke velge [Bluetooth
Audio]-inngangen.
[Bluetooth Standby]
Du kan angi [Bluetooth Standby] slik at
systemet kan slås på av en BLUETOOTHenhet selv når systemet er i
standbymodus. Denne funksjonen er
kun tilgjengelig når du setter [Bluetooth
Mode] til [Receiver].
[On]: Systemet slås på automatisk når
du forespør en BLUETOOTH-tilkobling
fra en paret BLUETOOTH-enhet.
[Off]: Off
[Bluetooth Codec – AAC]
Denne funksjonen er kun tilgjengelig
når du setter [Bluetooth Mode] til
[Receiver].
[On]: Aktiverer AAC-kodeken.
[Off]: Deaktiverer AAC-kodeken.
Merknad
Du kan lytte til lyd av høy kvalitet hvis AAC
er aktivert og enheten støtter AAC.
[HDMI Signal Format]
Du kan velge HDMI-signalformat for
inngangssignalet. Du finner mer
informasjon på Stille inn HDMIsignalformatet for visning av 4Kvideoinnhold (side 21).
[System Settings]
[OSD Language]
Du kan velge språk for skjermvisningene
i systemet.
[IR-Repeater]
[On]: Eksterne signaler for TV-en sendes
fra baksiden av hovedenheten.
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
46NO
Du finner mer informasjon på Hvis
fjernkontrollen til TV-en ikke fungerer
(side 25).
[Auto Standby]
[On]: Slår på [Auto Standby]funksjonen. Hvis du ikke bruker
systemet og det ikke mottas noe signal
på ca. 20 minutter, går systemet
automatisk i standbymodus.
[Off]: Off
[Device Name Setting]
Bruk [Bluetooth Audio]-funksjonen hvis
du ønsker å endre navn på systemet.
Følg instruksjonene på skjermen, og
bruke tastaturet til å skrive inn navnet.
Oppdatere
programvaren
Oppdater programvaren til siste versjon
for å dra fordel av de nyeste
funksjonene.
Du finner mer informasjon om
oppdateringsfunksjonene på følgende
nettsted:
www.sony.eu/support
Merknader
Du kan vise informasjon om
programvarelisens.
• Det kan ta omtrent 40 minutter før
oppdateringen er fullført.
• Ikke slå systemet av eller på, koble fra
strømledningen, koble fra/til HDMIkabelen eller bruk TV-en eller systemet
mens oppdateringen pågår. Vent til
programvareoppdateringen er fullført.
[Software Version]
1
[Software License Information]
Programvareversjonen vises.
2
[Resetting]
Du kan tilbakestille systeminnstillingene
til fabrikkinnstillingene ved å velge
gruppen med innstillinger. Alle
innstillingene i gruppen blir tilbakestilt.
Du finner mer informasjon på
Tilbakestille systemet (side 55).
[Software Update]
3
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] - [Advanced
Settings] på startmenyen.
Velg [Software Update].
Hvis du vil ha informasjon om
oppdateringen, kan du se
instruksjonene som vises når
oppdateringsfilen lastes ned.
Oppdateringen fortsetter på
følgende måte.
1
Når en programvareoppdatering
starter, blinker alle indikatorene
på hovedenheten raskt fire
ganger. Deretter startes systemet
automatisk på nytt.
2
Indikatorene på hovedenheten
blinker i løpet av
programvareoppdateringen.
De blinkende indikatorene øker
fra én til fem i takt med
oppdateringsfremdriften.
Du kan oppdatere systemets
programvare. Oppdatere programvaren
(side 47) Se for å få mer informasjon.
47NO
3
Når oppdateringen er fullført,
blinker alle indikatorene på
hovedenheten raskt to ganger,
og deretter starter systemet
automatisk på nytt.
Merknad
Du kan utføre [Software Update] ved å
trykke på og holde inne BLUETOOTH- og 
-knappen på hovedenheten i syv sekunder.
48NO
strømtilførselen, selv når TV-en slås
på. Dette avhenger av TV-en.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du opplever følgende problemer
når du bruker systemet, kan du bruke
denne feilsøkingsveiledningen til å løse
problemet før du ber om reparasjon.
Hvis du ikke klarer å løse problemet,
kontakter du nærmeste Sonyforhandler.
Ta med både hovedenheten og
basshøyttaleren når du ber om service
(dette gjelder selv om problemet bare
ser ut til å ligge hos enten
hovedenheten eller basshøyttaleren).
Strømforsyning
Systemet slår seg ikke på.
 Kontroller at strømledningen er
koblet til riktig.
 Trekk ut strømledningen fra
stikkontakten, og sett den inn igjen
etter flere minutter.
Systemet slås ikke på selv om TV-en
slås på.
 Sett
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] til [On] (side 45). TV-en må
støtte Control for HDMI-funksjonen
(side 38). Se bruksanvisningen for TVen hvis du vil ha mer informasjon.
 Kontroller TV-ens
høyttalerinnstillinger. Systemeffekten
synkroniseres med TV-ens
høyttalerinnstillinger. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
 Hvis det kom lyd fra TV-ens høyttalere
forrige gang, kan det hende at
systemet ikke slås på ved å
synkronisere med TV-
Systemet slås av når TV-en slås av.
 Sjekk innstillingen i
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Linked to TV] (side 45). Når
[Standby Linked to TV] er satt til [On]
eller [Auto], blir systemet slått av
automatisk når du slår av TV-en.
Systemet slås ikke av selv om TV-en
slås av.
 Sjekk innstillingen i
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Linked to TV] (side 45). Hvis
du vil slå av systemet automatisk
uavhengig av inngang når du slår av
TV-en, setter du [Standby Linked to
TV] til [On]. TV-en må støtte Control
for HDMI-funksjonen (side 38). Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
Systemet kan ikke slås av.
 Systemet kan være i demomodus.
Hvis du vil avbryte
demonstrasjonsmodus, tilbakestill
systemet. Trykk på og hold inne 
(av/på) og - (volum) på
hovedenheten i mer enn fem
sekunder (side 55).
Bilde
Ikke noe bilde eller bildet vises ikke
på riktig måte.
 Velg den riktige inngangen (side 26).
 Når du har valgt TV-inngangen, og
det ikke vises noe bilde, bruker du TVens fjernkontroll for å velge ønsket
TV-kanal.
 Når du har valgt HDMI-inngangen, og
det ikke vises noe bilde, trykker du på
avspillingsknappen på den tilkoblede
enheten.
 Koble fra HDMI-kabelen, og koble
den deretter til på nytt. Kontroller at
kabelen er ordentlig koblet til.
49NO
 Hvis det ikke vises bilde fra den
tilkoblede enheten eller bildet fra den
tilkoblede enheten vises feil, endrer
du
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] - [HDMI IN] til [Standard
format] (side 21).
 Hvis du kobler til en enhet som støtter
HDCP 2.2, må du passe på å koble
enheten til HDMI IN-kontakten og TVen til HDMI OUT-systemkontakten.
 Systemet er koblet til en
inngangsenhet som ikke er
kompatibel med HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection). I dette tilfellet må du
kontrollere spesifikasjonene til den
tilkoblede enheten.
3D-innhold fra HDMI IN-kontakten
vises ikke på TV-skjermen.
 Avhengig av TV-en eller
videoenheten er det ikke sikkert at
det kan vises 3D-innhold. Sjekk det
støttede HDMI-videoformatet
(side 61).
4K-videoinnhold fra HDMI INkontakten vises ikke på TVskjermen.
 Avhengig av TV-apparatet eller
videoenheten kan det hende at 4Kvideoinnhold ikke vises. Kontroller
videofunksjonen og innstillingene på
TV-en og videoenheten.
 Hvis [HDMI Signal Format]innstillingen endres, er det ikke
sikkert at bildet blir vist riktig. Endre i
så fall innstillingen til [Standard
format] (side 21).
 Bruk en premium høyhastighetsHDMI-kabel med Ethernet som
støtter 18 Gbps, eller en
høyhastighets-HDMI-kabel med
Ethernet (side 61).
Bildet vises ikke på hele TVskjermen.
 Mediets skjermformat er fast.
50NO
Det kommer ikke bilde og lyd fra
enheten som er koblet til TV-en, når
systemet ikke er slått på.
 Sett
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] til [On] på systemet, og sett
deretter [Standby Through] til [Auto]
eller [On] (side 46).
 Slå på systemet, og endre deretter
inngangen for enheten som
spilles av.
 Hvis den tilkoblede enheten ikke er
produsert av Sony, men støtter
Control for HDMI-funksjonen, setter
du
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through]
til [On] (side 46).
HDR-innhold kan ikke vises som
høydynamisk område.
 Kontroller innstillingene for TV-en og
den tilkoblede enheten. Se
bruksanvisningen for TV-en og den
tilkoblede enheten hvis du ønsker
mer informasjon.
 Enkelte enheter kan konvertere HDRinnhold til SDR ved utilstrekkelig
båndbredde. Hvis dette er tilfelle, må
du endre
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] - [HDMI IN] til
[Enhanced format] hvis TV-en og den
tilkoblede enheten støtter en
båndbredde på opptil 18 Gbps
(side 21). Når du velger [Enhanced
format], må du passe på å bruke en
premium høyhastighets-HDMI-kabel
med Ethernet som støtter 18 Gbps
(side 61).
Lyd
Systemet kan ikke kobles til en TV
med BLUETOOTH-funksjonen.
 Når du kobler systemet til TV-en med
en HDMI-kabel (ikke inkludert), vil
BLUETOOTH-tilkoblingen avbrytes.
Det kommer ikke TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller type og tilkobling for
HDMI-kabelen, den optiske
digitalkabelen eller den analoge
lydkabelen som er koblet til systemet
og TV-en (se den medfølgende
oppstartsveiledningen).
 Koble fra kablene som er koblet
mellom TV-en og systemet, og koble
dem deretter ordentlig til på nytt.
Koble strømledningen fra TV-en, og
systemet fra stikkontakten, og koble
dem deretter til på nytt.
 Kontroller følgende hvis systemet og
TV-en er koblet sammen med en
HDMI-kabel.
– HDMI-kontakten på den tilkoblede
TV-en er merket med “ARC”.
– Control for HDMI-funksjonen på TVen er slått på.
– [Control for HDMI] i systemet er satt
til [On], og [TV Audio Input Mode] er
satt til [Auto] (side 46).
 Hvis TV-en ikke er kompatibel med
Audio Return Channel, kobler du til
den optiske digitale kabelen
(medfølger) (se den medfølgende
oppstartsveiledningen). Hvis TV-en
ikke er kompatibel med Audio Return
Channel, blir det ikke sendt TV-lyd fra
systemet selv om systemet er koblet
til HDMI IN-kontakten på TV-en.
 Endre systeminngangen til TVinngangen. Når du kobler sammen
systemet og TV-en med en analog
lydkabel (følger ikke med), bytter du
systeminngangen til ANALOGinngangen (side 30).
 Slå på lyden på systemet, eller øk
volumet.
 Hvis det ikke kommer lyd fra en kabelTV-/satellittdekoder som er koblet til
TV-en, kobler du enheten til en HDMI
IN-kontakt på systemet og endrer
systeminngangen til [HDMI] (se
oppstartsveiledningen som
følger med).
 Avhengig av i hvilken rekkefølge du
kobler til TV-en og systemet, kan det
hende at lyden på systemet blir slått
av, og at TV- og USB-indikatorene
blinker langsomt. Hvis dette skjer, slår
du først på TV-en og deretter
systemet.
 Sett høyttalerinnstillingene på TV-en
(BRAVIA) til Audio System. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
vite mer om hvordan du stiller inn
TV-en.
Det kommer ikke bilde og lyd fra
enheten som er koblet til TV-en, når
systemet ikke er slått på.
 Sett
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] til [On] på systemet, og sett
deretter [Standby Through] til [Auto]
eller [On] (side 46).
 Slå på systemet, og endre deretter
inngangen for enheten som
spilles av.
 Hvis den tilkoblede enheten ikke er
produsert av Sony, men støtter
Control for HDMI-funksjonen, setter
du
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through]
til [On] (side 46).
Det kommer lyd både fra systemet
og TV-en.
 Demp lyden på systemet eller TV-en.
TV-lyden fra dette systemet
kommer etter bildet.
 Sett [A/V Sync] til 0 ms hvis denne
innstillingen er satt til området
mellom 25 ms og 300 ms (side 34).
 Det kan oppstå en forsinkelse mellom
lyd og bilde avhengig av lydkilden.
Hvis TV-en har en funksjon som
forsinker bildet, kan du bruke den for
å justere dette.
51NO
Ingen lyd eller kun svært lav lyd
høres fra enheten som er koblet til
systemet.
 Trykk på  + på fjernkontrollen og
kontroller volumnivået (side 11).
 Trykk på  eller  + på
fjernkontrollen for å annullere
dempingsfunksjonen (side 11).
 Kontroller at inngangskilden er valgt
riktig. Du bør prøve andre
inngangskilder ved å trykke flere
ganger på inngangsknappen på
fjernkontrollen (TV/HDMI/ANALOG/
USB/BLUETOOTH) (side 11).
 Kontroller at alle kablene og
ledningene til systemet og den
tilkoblede enheten er koblet
ordentlig til.
 Innhold som er kompatibelt med
opphavsrettsbeskyttede teknologier
(HDCP), vil kanskje ikke kunne spilles
av fra systemet.
 Sett
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] til [Standard format]
(side 21).
Omgivelseslydeffekten fungerer
ikke.
 Avhengig av inngangssignalet og
lydmodusen er det ikke sikkert at
omgivelseslydbehandlingen vil
fungere effektivt.
Omgivelseslydeffekten kan være
svak, avhengig av programmet eller
platen.
 Hvis du vil spille av digital lyd fra flere
kanaler, må du sjekke innstillingene
for digital lydutgang på enheten som
er koblet til systemet. For mer
informasjon, se bruksanvisningen
som fulgte med den tilkoblede
enheten.
52NO
Basshøyttaler
Det kommer ingen lyd eller bare en
svært lav lyd fra basshøyttaleren.
 Trykk på SW  + på fjernkontrollen
for å øke basshøyttalervolumet
(side 34).
 Kontroller at av/på-indikatoren på
basshøyttaleren lyser grønt eller gult.
 Hvis på/av-indikatoren på
basshøyttaleren ikke lyser, prøver du
følgende.
– Kontroller at strømledningen til
basshøyttaleren er riktig koblet til.
– Trykk  (på/av) på basshøyttaleren
for å slå på strømmen.
 Hvis av/på-indikatoren på
basshøyttaleren blinker sakte grønt
eller gult eller lyser rødt, prøver du
følgende.
– Flytt basshøyttaleren nær
hovedenheten, slik at av/påindikatoren på basshøyttaleren
lyser grønt eller gult.
– Følg fremgangsmåten i Utføre
trådløs tilkobling av
basshøyttaleren (SECURE LINK)
(side 24).
 Hvis på/av-indikatoren på
basshøyttaleren blinker rødt, trykker
du på  (på/av) på basshøyttaleren
for å slå den av. Undersøk deretter
om ventilasjonshullene på
basshøyttaleren er blokkert.
 Hvis inngangskilden har svært få
basslydkomponenter (f.eks. en TVsending), kan lyden fra
basshøyttaleren være vanskelig å
høre. Du kan kontrollere
basshøyttalerlyden ved å sende ut
testtonen (side 41).
 Slå nattmodus av. Du finner mer
informasjon på Lytte til klar lyd med lavt
volum om natten (NIGHT) (side 33).
Lyden er «hakkete» eller støyete.
 Hvis en enhet i nærheten genererer
elektromagnetiske bølger (f.eks. et
trådløst nettverk eller en
mikrobølgeovn som er i bruk), flytter
du systemet unna denne støykilden.
 Hvis det er en hindring mellom
hovedenheten og basshøyttaleren,
kan du flytte eller fjerne den.
 Lokaliser hovedenheten og
basshøyttaler så nære som mulig.
 Bytt den trådløse
nettverksfrekvensen for rutere for
trådløse nettverk eller datamaskiner
som befinner seg i nærheten, til
5 GHz-båndet.
 Endre fra trådløs til kablet
nettverkstilkobling for TV-en eller
Blu-ray Disc-spilleren.
Tilkobling av USB-enhet
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Prøv følgende:
 Slå av systemet.
 Fjern og koble til USB-enheten på
nytt.
 Slå på systemet.
 Kontroller at USB-enheten er
ordentlig koblet til (USB)-porten
(side 29).
 Kontroller om USB-enheten eller en
kabel er skadet.
 Kontroller at USB-enheten er slått på.
 Hvis USB-enheten er tilkoblet via en
USB-hub, koble den fra og koble USBenheten direkte til systemet.
 Når du kobler til en WALKMAN® eller
en smarttelefon, kan det hende at
dens interne eller eksterne
lagringsplass (f.eks. et minnekort)
ikke oppdages.
Tilkobling av mobilenhet
Paringen kan ikke utføres.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Kontroller at dette systemet ikke får
interferens fra en trådløs LAN-enhet,
andre trådløse enheter på 2,4 GHz
eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet
genererer elektromagnetisk stråling,
flytt denne enheten vekk fra
systemet.
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke
fullføres.
 Påse at BLUETOOTH-indikatoren på
hovedenheten lyser (side 28).
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten
som skal tilkobles, er slått på og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Par systemet og BLUETOOTHenheten på nytt. Det kan være du
først må avbryte paringen med
systemet som bruker BLUETOOTHenheten.
 Paringsinformasjonen kan bli slettet.
Utfør paringsprosessen på nytt
(side 27).
Lyd fra den tilkoblede BLUETOOTHmobilenheten sendes ikke ut fra
systemet.
 Påse at BLUETOOTH-indikatoren på
hovedenheten lyser (side 28).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, befinner seg i
nærheten, må du flytte enheten bort
fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort fra
hindringen.
53NO
 Omplasser den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Bytt den trådløse
nettverksfrekvensen for rutere for
trådløse nettverk eller datamaskiner
som befinner seg i nærheten, til
5 GHz-båndet.
 Skru opp volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH enheten.
Fjernkontroll
Fjernkontrollen til dette systemet
fungerer ikke.
 Pek fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på
hovedenheten (side 8).
 Fjern eventuelle hindringer som står i
veien for fjernkontrollen og systemet.
 Bytt begge batteriene i
fjernkontrollen hvis de er nesten
tomme.
 Kontroller at du trykker på riktig
knapp på fjernkontrollen.
Fjernkontrollen til TV-apparatet
virker ikke.
 Dette problemet kan løses ved å
aktivere IR-forsterkerfunksjonen
(side 25).
Annet
Control for HDMI-funksjonen
fungerer ikke som den skal.
 Kontroller systemtilkoblingen (se den
medfølgende
oppstartsveiledningen).
 Aktiver Control for HDMI-funksjonen
på TV-en. Se bruksanvisningen for
TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
 Vent en stund, og prøv igjen. Hvis du
kobler fra systemet, tar det en stund
før betjening blir mulig igjen. Vent i
minst 15 sekunder, og prøv deretter
på nytt.
54NO
 Kontroller at enhetene som er koblet
til systemet, støtter Control for HDMIfunksjonen.
 Aktiver Control for HDMI-funksjonen
på enhetene som er koblet til
systemet. Se bruksanvisningen for
enheten hvis du ønsker mer
informasjon.
 Typen og antallet enheter som kan
styres via Control for HDMIfunksjonen, er begrenset av HDMI
CEC-standarden på følgende måte:
– Opptaksenheter (Blu-ray-opptaker,
DVD-opptaker osv.): opptil
3 enheter
– Avspillingsenheter (Blu-ray Discspiller, DVD-spiller osv.): opptil
3 enheter (dette systemet bruker én
av dem)
– Tunerrelaterte enheter: opptil
4 enheter
– Lydanlegg (mottaker/
hodetelefoner): opptil én enhet
(brukes av dette systemet)
Alle indikatorene blinker raskt, og
systemet slås av.
 Koble fra strømledningen, og
kontroller at ingenting blokkerer
ventilasjonsåpningene til systemet.
Sensorene på TV-apparatet
fungerer ikke som de skal.
 Systemet kan blokkere enkelte
sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren) og
fjernkontrollmottakeren på TV-en,
eller emitter til 3D-briller (infrarød
overføring) til 3D-TV som støtter
systemet for infrarøde 3D-briller, eller
trådløs kommunikasjon. Plasser
hovedenheten vekk fra TV-en
innenfor et område som tillater at
delene kan fungere slik de skal. For
plasseringen av sensorer og
fjernkontrollmottakeren, se
bruksanvisningen som fulgte med
TV-en.
De trådløse funksjonene
(BLUETOOTH-funksjonen eller
basshøyttaleren) er ustabile.
 Ikke plasser andre metallobjekter enn
TV-en rundt systemet.
Musikk som du ikke kjenner til,
spilles plutselig av.
 Det kan ha blitt spilt av
forhåndslagret eksempelmusikk.
Trykk på
på hovedenheten for å
stoppe avspillingen.
Systemet kan ikke slås av, eller
[Advanced Settings] kan ikke
brukes. Når du trykker på  (av/
på), blinker alle indikatorene, og
systemet kan ikke slås av.
 Systemet kan være i demomodus.
Hvis du vil avbryte
demonstrasjonsmodus, tilbakestill
systemet. Trykk på og hold inne 
(av/på) og - (volum) på
hovedenheten i mer enn fem
sekunder (side 55).
Systemet starter på nytt.
 Når du kobler til en TV med en
oppløsning som skiller seg fra den til
systemet, kan det hende at systemet
startes på nytt for å tilbakestille
bildeinnstillingen.
Tilbakestille systemet
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer
riktig, tilbakestiller du det ved å følge
fremgangsmåten under.
1
2
3
4
5
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] - [Advanced
Settings] på startmenyen.
Velg [Resetting].
Velg menyelementet du vil
tilbakestille.
Velg [Start].
Slik avbryter du tilbakestilling
Velg [Cancel] i trinn 5.
Hvis du ikke kan utføre
tilbakestilling ved hjelp av
startmenyen
Trykk på og hold inne  (av/på) og (volum) på hovedenheten i mer enn
fem sekunder.
Innstillingene går tilbake til
opprinnelig status.
Merknad
Ved tilbakestilling kan tilkoblingen til
basshøyttaleren bli brutt. Hvis dette skjer,
utfører du Utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren (SECURE LINK) (side 24).
55NO
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner
Soundbarhøyttaler
(SA-XF9000)
Forsterkerdel
UTGANGSEFFEKT (målt)
Front L + Front R: 60 W + 60 W
(ved 4 ohm, 1 kHz, total harmonisk
forvrengning på 1 %)
POWER OUTPUT (referanse)
Front L / Front R-høyttalerblokk: 100 W
(per kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
Innganger
*HDMI IN
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Utganger
*HDMI OUT (TV (ARC))
* HDMI IN- og HDMI OUT (TV (ARC))kontaktene støtter HDCP 2.2protokollen. HDCP 2.2 er en nylig
forbedret kopibeskyttelsesteknologi
som brukes til å beskytte innhold som
for eksempel 4K-videoer.
HDMI-del
Kontakt
Type A (19 pinner)
USB-delen
(USB)-port:
Type A (for tilkobling av USB-minne)
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 4.2
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjon,
strømklasse 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje på ca. 30 m1)
Maksimalt antall enheter som kan
registreres
9 enheter
56NO
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Støttede kodekser3)
SBC4), AAC5)
Overføringsområde (A2DP)
20–20 000 Hz (samplingfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Den faktiske rekkevidden varierer
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enhetene, magnetiske felt
rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, bruk av trådløs telefon,
mottaksfølsomhet, operativsystem,
programvare osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angir
formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3)
Kodek: Lydsignalkompresjon og
konverteringsformat
4)
Forkortelse for underbåndskodek
5)
Forkortelse for Advanced Audio Coding
Front L / Front R-høyttalerblokk, del
Høyttalersystem
Høyttalersystem med full rekkevidde,
akustisk oppheng
Speaker
40 mm × 100 mm konisk
Generelt
Strømkrav
220 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Strømforbruk
On: 38 W
[Bluetooth Standby] - [On] (På):
mindre enn 2 W
[Bluetooth Standby] - [Off] (Av):
mindre enn 0,5 W
Dimensjoner* (omtrentlig) (b/h/d)
930 ×58 ×85 mm
*Ikke inkludert beskyttelsesdel
Vekt (omtrentlig)
2,5 kg
Basshøyttaler (SA-WXF9000)
POWER OUTPUT (referanse)
100 W (ved 4 ohm, 100 Hz)
Høyttalersystem
Basshøyttalersystem, bassrefleks
Speaker
160 mm konisk
Strømkrav
220 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Strømforbruk
On: 20 W
Standby-modus: 0,5 W eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
190 × 382 × 387 mm (uten utstikkende
deler)
Vekt (omtrentlig)
7,8 kg
Trådløs sender/mottaker
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Design og spesifikasjoner kan bli endret
uten varsel.
57NO
Radiofrekvensbånd og maksimal utgangseffekt
Frekvensbånd
Maksimal utgangseffekt
BLUETOOTH
2400–2483,5 MHz
<9 dBm
Trådløs basshøyttaler
2400–2483,5 MHz
<9 dBm
58NO
Lydfiler som kan spilles av
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Systemet spiller ikke av DST-kodede filer.
Merknader
• Det kan hende at enkelte filer ikke kan
spilles av avhengig av filformat, filkoding,
opptaksforhold eller andre forhold.
• Det kan være problemer med å spille av
enkelte filer som er redigert på
datamaskin.
• Noen filer kan kanskje ikke spoles raskt
fremover og bakover.
• Systemet kan ikke spille av kodede filer,
slik som DRM.
• Systemet kan ikke gjenkjenne en fil/
mappe avhengig av navn/metadata.
• Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke
med dette systemet.
• Systemet kan gjenkjenne Mass Storage
Class-enheter (MSC) (f.eks. et Flashminne).
59NO
Støttede formater for inngangslyd
Systemet støtter følgende lydformater.
Format
Funksjon
HDMI
TV
(ARC)
TV
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby® Atmos - Dolby TrueHD

–
–
Dolby® Atmos - Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: Støttet format
–: Ustøttet format
Merknad
HDMI IN-kontaktene støtter ikke lydformater med kopieringsbeskyttelse, som Super Audio
CD eller DVD-Audio.
60NO
HDMI-videoformater som støttes
Systemet støtter følgende videoformater.
Oppløsning
Bildehastighet
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Fargeområde
Fargedybde
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8-biters
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bit
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bit
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bit
–
YCbCr 4:2:0
8-biters
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8-biters
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bit
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280 × 720p
[HDMI Signal
Format]-innstilling
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
8/10/12 bit
RGB 4:4:4
: Kompatibelt med 3D-signal i Side-ved-side-format (halv)3)
: Kompatibelt med 3D-signal i formatene Bildepakking og Over-under (topp-og-bunn)3)
1)
2)
Bruk en premium høyhastighets-HDMI-kabel med Ethernet som støtter18 Gbps.
Bruk en premium høyhastighets-HDMI-kabel med Ethernet eller en høyhastighetsHDMI-kabel fra Sony med Ethernet og Cable Type-logo.
3)
OPTIONS-knappen fungerer ikke, og skjermvisningen til systemet (OSD) vises ikke.
61NO
Merknader om HDMI-kontakten og HDMI-tilkoblingene
• Bruk en godkjent HDMI-kabel.
• HDMI-DVI-konverteringskabel er ikke anbefalt.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlengde osv.) som overføres fra en HDMIkontakt, kan bli deaktivert av den tilkoblede enheten.
• Lyden kan bli avbrutt hvis samplingsfrekvensen eller antall kanaler med lydsignaler
fra avspillingsenheten endres.
• Når TV-inngangen er valgt, sendes videosignaler fra HDMI IN-kontakten via HDMI
OUT (TV (ARC))-kontakten du valgte sist.
• Dette systemet støtter "TRILUMINOS."
• Alle HDMI IN- og HDMI OUT-kontakter støtter båndbredder opptil 18 Gbps, HDCP
2.21), BT.2020 brede fargeområder2) og gjennomstrømning av HDR (High Dynamic
Range)3)-innhold.
• Når du kobler til en TV med en oppløsning som skiller seg fra den til systemet, kan
det hende at systemet startes på nytt for å tilbakestille bildeinnstillingen.
1)
HDCP 2.2 er en nylig forbedret kopibeskyttelsesteknologi som brukes til å beskytte
innhold som for eksempel 4K-filmer.
BT.2020 fargeområde er ny bredere fargestandard som er definert for ultra-HD TVsystemer.
3)
HDR er et fremvoksende videoformat som kan vise et bredere spekter av
lysstyrkenivåer. Systemet er kompatibelt med HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) og
Dolby® Vision.
2)
62NO
Om BLUETOOTHkommunikasjon
• BLUETOOTH-enheter bør brukes innenfor
en avstand på ca. 10 m (uhindret) fra
hverandre. Den faktiske
kommunikasjonsrekkevidden kan være
kortere under følgende forhold:
– Når en person, metallgjenstand, vegg
eller andre hindringer er mellom
enhetene med en BLUETOOTHtilkobling
– Steder der et trådløst nettverk er
installert
– I nærheten av mikrobølgeovner som er i
bruk
– På steder hvor det forekommer andre
elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheter og trådløst LAN
(IEEE802.11b/g) bruker det samme
frekvensbåndet (2,4 GHz). Når du bruker
en BLUETOOTH-enhet nær en enhet med
en funksjon for trådløst LAN, kan det
oppstå elektromagnetisk inferens. Det
kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
tilkoblingsfeil. Hvis dette skjer, kan du
forsøke følgende botemidler:
– Bruk dette systemet minst 10 meter fra
enheten med trådløst LAN.
– Slå av enheten med det trådløse LANnettverket når du bruker BLUETOOTHenheten innenfor 10 meter.
– Installer systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som mulig.
• Radiobølgene som sendes av dette
systemet, kan forstyrre driften til noen
medisinske enheter. Ettersom slik
interferens kan føre til tekniske feil, må du
alltid slå av strømmen til dette systemet
og BLUETOOTH-enheten på følgende
steder:
– på sykehus, på tog, i fly, på
bensinstasjoner og på alle steder der
det kan finnes brennbare gasser
– i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som overholder
BLUETOOTH-spesifikasjonen. Dette skal
sørge for sikker tilkobling under
kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTHteknologi. Denne sikkerheten kan
imidlertid være utilstrekkelig avhengig av
innstillingene og andre faktorer. Vær
derfor alltid forsiktig når du
kommuniserer ved bruk av BLUETOOTHteknologi.
• Sony kan ikke på noen måte holdes
ansvarlig for skader eller andre tap som
oppstår som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon med BLUETOOTHteknologi.
• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil som dette systemet.
• BLUETOOTH-enheter som er koblet til
dette systemet, må følge BLUETOOTHspesifikasjonen fra Bluetooth SIG, Inc., og
hver enhet må være sertifisert for
overholdelse. Selv når en enhet er i
samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det imidlertid være
tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten
gjør det umulig å koble til eller fører til
forskjellige kontrollmetoder, visning eller
betjening.
• Støy kan forekomme, eller lyden kan
forsvinne, avhengig av BLUETOOTHenheten som er koblet til dette systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller
omgivelsene.
Hvis du har spørsmål eller problemer
angående systemet, kan du ta kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
63NO
PROGRAMVARELISENS
LISENSAVTALE FOR
SLUTTBRUKERE
VIKTIG:
LES DENNE LISENSAVTALEN FOR
SLUTTBRUKERE ("LISENSAVTALEN")
NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE
PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE
PROGRAMVAREN GODTAR DU
VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN.
HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I
DENNE LISENSAVTALEN, KAN DU IKKE
BRUKE PROGRAMVAREN.
Denne lisensavtalen for sluttbrukere er
en juridisk avtale mellom deg og Sony
Video & Sound Products Inc. (SONY).
Denne LISENSAVTALEN regulerer dine
rettigheter og plikter i forbindelse med
SONY-programvaren fra SONY og/eller
tredjeparts lisensgivere (inkludert
SONYs datterselskaper) og deres
respektive datterselskaper (samlet kalt
"TREDJEPARTSLEVERANDØRER"),
sammen med eventuelle
oppdateringer/oppgraderinger som
tilbys av SONY, all trykt, nettbasert eller
annen elektronisk dokumentasjon for
slik programvare, og eventuelle
datafiler som er opprettet ved bruk av
slik programvare (samlet kalt
"PROGRAMVAREN").
Uavhengig av det foregående skal all
programvare i PROGRAMVAREN som
har en egen lisensavtale for sluttbrukere
(inkludert, men ikke begrenset til, GNUs
generelle offentlige lisens og mindre
generelle offentlige lisens / generelle
offentlige lisens for GNU-biblioteket),
dekkes av en slik gjeldende separat
lisensavtale for sluttbrukere i stedet for
vilkårene i denne LISENSAVTALEN i den
utstrekning det følger av en slik separat
lisensavtale for sluttbrukere
("EKSKLUDERT PROGRAMVARE").
64NO
PROGRAMVAREN lisensieres, den
selges ikke. PROGRAMVAREN er
beskyttet ifølge lover om opphavsrett
og andre lover og internasjonale
konvensjoner som gjelder immaterielle
eiendeler.
OPPHAVSRETT
Alle rettighetene til og titlene i
PROGRAMVAREN (inkludert, men ikke
begrenset til, eventuelle bilder,
fotografier, animasjon, video, lyd,
musikk, tekst og "applets" som inngår i
PROGRAMVAREN) eies av SONY eller én
eller flere av
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE.
TILDELING AV LISENS
SONY gir deg en begrenset lisens til å
bruke PROGRAMVAREN bare i
forbindelse med den kompatible
enheten ("ENHETEN"), og bare for privat,
ikke-kommersiell bruk. SONY og
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE
forbeholder seg uttrykkelig alle
rettigheter, titler og interesse (inkludert,
men ikke begrenset til, alle immaterielle
rettigheter) til og i PROGRAMVAREN
som ikke spesifikt er gitt til deg i denne
LISENSAVTALEN.
KRAV OG BEGRENSNINGER
Du kan ikke kopiere, publisere, tilpasse,
redistribuere, forsøke å utlede
kildekoden, endre, foreta omvendt
utvikling, dekompilere eller demontere
noe av PROGRAMVAREN, enten helt
eller delvis, eller lage avledede verk fra
eller av PROGRAMVAREN med mindre
det er bevisst tilrettelagt for slike
avledede verk i PROGRAMVAREN. Du
kan ikke endre eller tukle med noen
deler av PROGRAMVARENs DRMfunksjonalitet. Du kan ikke omgå,
modifisere, oppheve eller overstyre
noen av PROGRAMVARENs funksjoner
eller beskyttelser eller noen
mekanismer som driftsmessig er knyttet
til PROGRAMVAREN. Du kan ikke skille
ut noen enkeltkomponenter av
PROGRAMVAREN for bruk på flere enn
én ENHET med mindre du har fått
eksplisitt tillatelse til å gjøre dette av
SONY. Du kan ikke fjerne, endre,
tildekke eller gni bort noen varemerker
eller merknader på PROGRAMVAREN.
Du kan ikke dele, distribuere, leie, lease,
viderelisensiere, overdra, overføre eller
selge PROGRAMVAREN. Programvaren,
nettverkstjenestene eller andre
produkter enn PROGRAMVAREN som
PROGRAMVARENs ytelse avhenger av,
kan bli avbrutt eller inndras etter
leverandørenes skjønn
(programvareleverandører,
tjenesteleverandører eller SONY). SONY
og slike leverandører garanterer ikke at
PROGRAMVAREN, nettverkstjenester,
innhold eller andre produkter vil
fortsette å være tilgjengelig, eller vil
fungere uten avbrudd eller tilpasning.
BRUK AV PROGRAMVARE MED
OPPHAVSRETTSBESKYTTET
MATERIALE
PROGRAMVAREN kan være egnet til å
bli brukt av deg til å se på, lagre,
behandle og/eller bruke innhold skapt
av deg og/eller tredjeparter. Slikt
innhold kan være beskyttet av
opphavsrett, andre åndsverkslover, og/
eller -avtaler. Du godtar å bruke
PROGRAMVAREN bare i samsvar med
alle slike lover og avtaler som gjelder for
slikt innhold. Du erkjenner og godtar at
SONY kan treffe egnede tiltak for å
beskytte opphavsretten til innholdet
som lagres, bearbeides eller brukes av
PROGRAMVAREN. Slike tiltak inkluderer,
men er ikke begrenset til, å telle
frekvensen for hvor ofte du
sikkerhetskopierer og gjenoppretter
gjennom visse PROGRAMVAREfunksjoner, å nekte å godta din
forespørsel for å muliggjøre
gjenoppretting av data, og opphør av
denne LISENSAVTALEN i tilfelle av
illegitim bruk av PROGRAMVAREN.
INNHOLDSTJENESTE
MERK OGSÅ AT PROGRAMVAREN KAN
VÆRE UTFORMET FOR Å BRUKES MED
INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG VIA ÉN
ELLER FLERE INNHOLDSTJENESTER
("INNHOLDSTJENESTE"). BRUK AV
TJENESTEN OG DETTE INNHOLDET ER
UNDERLAGT TJENESTEVILKÅRENE FOR
DENNE INNHOLDSTJENESTEN. HVIS DU
AVSLÅR Å AKSEPTERE DISSE VILKÅRENE,
VIL DIN BRUK AV PROGRAMVAREN
VÆRE BEGRENSET. Du erkjenner og
godtar at visse typer innhold og
tjenester som er tilgjengelige gjennom
PROGRAMVAREN, kan være levert av
tredjeparter som SONY ikke har noe
kontroll over. BRUK AV
INNHOLDSTJENESTEN KREVER EN
INTERNETT-TILKOBLING.
INNHOLDSTJENESTEN KAN AVSLUTTES
NÅR SOM HELST.
INTERNETT-TILKOBLING OG
TREDJEPARTSTJENESTER
Du erkjenner og samtykker i at tilgang til
enkelte PROGRAMVARE-funksjoner kan
kreve en Internett-tilkobling, som du har
det fulle ansvaret for. Videre er du selv
ansvarlig for betaling av eventuelle
tredjepartsavgifter knyttet til Internetttilkoblingen, inkludert, men ikke
begrenset til avgifter til Internettleverandøren eller
oppkoblingskostnader. Bruk av
programvaren kan være begrenset eller
innskrenket avhengig av funksjonene,
båndbredden eller de tekniske
begrensningene ved din Internetttilkobling og -tjeneste.
Tilveiebringelsen, kvaliteten og
sikkerheten til slike Internetttilkoblinger er ansvaret til tredjeparten
som tilbyr en slik tjeneste.
65NO
EKSPORT OG ANDRE
BESTEMMELSER
Du samtykker i å overholde alle
gjeldende restriksjoner vedrørende
eksport- og reeksport og reguleringer i
området eller landet du bor i, og ikke å
overføre eller godkjenne overføringen
av PROGRAMVAREN til et forbudt land
eller et land som på annen måte er i strid
med slike restriksjoner eller
bestemmelser.
AKTIVITETER SOM INNEBÆRER
HØY RISIKO
PROGRAMVAREN er ikke feiltolerant og
er ikke utformet, produsert eller ment
for bruk eller videresalg som elektronisk
kontrollutstyr i farlige miljøer som krever
feilsikker ytelse, for eksempel under
drift av kjernefysiske anlegg,
luftfartsnavigasjon eller
kommunikasjonssystemer,
lufttrafikkontroll, livredningsmaskiner
eller våpensystemer, der feil i
PROGRAMVAREN kan føre til død,
personskade eller alvorlig fysisk eller
miljømessig skade ("AKTIVITETER SOM
INNEBÆRER HØY RISIKO"). SONY, hver
av TREDJEPARTSLEVERANDØRENE og
hver av deres respektive
samarbeidspartnere fraskriver seg
uttrykkelig eller underforstått garanti,
plikt eller egnethet for AKTIVITETER
SOM INNEBÆRER HØY RISIKO.
FRASKRIVELSE AV GARANTIER
FOR PROGRAMVARE
Du erkjenner og godtar at bruk av
PROGRAMVAREN skjer på egen risiko,
og at du er ansvarlig for bruken av
PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN
leveres "SOM DEN ER", uten garanti,
plikt eller betingelser av noe slag.
SONY OG HVER AV
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE
(SONY og hver av
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE
66NO
refereres i dette avsnittet samlet til som
"SONY") FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG
ALLE GARANTIER, FORPLIKTELSER ELLER
BETINGELSER, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR
SALGBARHET, UKRENKELIGHET OG
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
SONY GARANTERER IKKE, FREMSETTER
INGEN BETINGELSER FOR OG GIR INGEN
LØFTER (A) OM AT FUNKSJONENE TIL
PROGRAMVAREN VIL MØTE DINE KRAV
ELLER AT DE VIL BLI OPPDATERT, (B) OM
AT DRIFTEN AV PROGRAMVAREN VIL
VÆRE RIKTIG ELLER FEILFRI ELLER AT
FEIL VIL BLI RETTET, (C) OM AT
PROGRAMVAREN IKKE VIL SKADE
EVENTUELL ANNEN PROGRAMVARE,
MASKINVARE ELLER DATA, (D) OM AT
ALL PROGRAMVARE,
NETTVERKSTJENESTER (INKLUDERT
INTERNETT) ELLER PRODUKTER
(BORTSETT FRA PROGRAMVAREN) SOM
PROGRAMVARENS YTELSE AVHENGER
AV, VIL FORTSETTE Å VÆRE
TILGJENGELIG, UAVBRUTT ELLER
UENDRET, OG (E) VEDRØRENDE BRUKEN
ELLER RESULTATENE AV BRUKEN AV
PROGRAMVAREN NÅR DET GJELDER
RIKTIGHETEN, NØYAKTIGHETEN,
PÅLITELIGHETEN ELLER ANNET.
VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG
INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV SONY
ELLER EN SONY-AUTORISERT
REPRESENTANT SKAL GJELDE SOM EN
GARANTI, PLIKT ELLER BETINGELSE,
ELLER PÅ NOEN MÅTE ØKE OMFANGET
AV DENNE GARANTIEN. SKULLE
PROGRAMVAREN VISE SEG Å VÆRE
DEFEKT, DEKKER DU ALLE KOSTNADENE
FOR NØDVENDIG SERVICE,
REPARASJONER ELLER KORRIGERING.
ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE
UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER, SÅ DET ER MULIG AT
UTELUKKELSENE IKKE GJELDER FOR DEG.
ANSVARSBEGRENSNINGER
SONY OG HVER AV DE
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE
(SONY OG HVER AV
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE
REFERERES I DETTE AVSNITTET SAMLET
TIL SOM "SONY") SKAL IKKE VÆRE
ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE
SKADER ELLER FØLGESKADER I
FORBINDELSE MED BRUDD PÅ
UTTRYKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER,
KONTRAKTSBRUDD, MANGLENDE
OVERHOLDELSE, OBJEKTIVT ANSVAR
ELLER UNDER NOEN ANNEN JURIDISK
TEORI RELATERT TIL PROGRAMVAREN,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL
EVENTUELLE SKADER SOM FØLGE AV
TAP AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT,
TAP AV DATA, TAP AV MULIGHET FOR
BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER
EVENTUELL TILHØRENDE MASKINVARE,
NEDETID OG BRUKERTID, SELV OM
NOEN AV DEM HAR BLITT GJORT
OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR
SLIKE SKADER. DERES ENKELTANSVAR
OG SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL
DENNE LISENSAVTALEN SKAL UANSETT
VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET SOM
FAKTISK BLE BETALT FOR PRODUKTET.
ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE
UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV
TILFELDIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR
MULIG AT UTELUKKELSEN ELLER
BEGRENSNINGEN OVENFOR IKKE
GJELDER FOR DEG.
AUTOMATISK
OPPDATERINGSFUNKSJON
Fra tid til annen kan SONY eller
TREDJEPARTSLEVERANDØRER
automatisk oppdatere eller på annen
måte modifisere PROGRAMVAREN,
inkludert, men ikke begrenset til, med
tanke på forbedring av
sikkerhetsfunksjonene, feilretting og
forbedring av funksjoner på tidspunkter
der du benytter deg av SONYs eller
tredjeparters servere, eller samhandler
på annen måte. Slike oppdateringer
eller modifikasjoner kan slette eller
endre beskaffenheten til funksjoner
eller andre aspekter ved
PROGRAMVAREN, inkludert, men ikke
begrenset til, funksjoner du kan være
avhengig av. Du erkjenner og samtykker
i at slike aktiviteter kan forekomme etter
SONYs eget skjønn, og at SONY kan
gjøre fortsatt bruk av PROGRAMVAREN
betinget etter at du har utført en
komplett installasjon eller av at du
aksepterer en slik oppdatering eller
modifikasjoner. I denne LISENSAVTALEN
skal eventuelle oppdateringer/
endringer anses for å være, og skal
utgjøre en del av, PROGRAMVAREN.
Ved å akseptere denne LISENSAVTALEN
samtykker du til slik oppdatering/
endring.
HELE AVTALEN, FRASKRIVELSE,
UAVHENGIGHET
Denne LISENSAVTALEN og SONYs
retningslinjer for personvern, der hver
av disse endres og modifiseres fra tid til
annen, utgjør til sammen hele avtalen
mellom deg og SONY med hensyn til
PROGRAMVAREN. SONYs manglende
utøvelse eller håndhevelse av en
rettighet eller bestemmelse i denne
LISENSAVTALEN skal ikke utgjøre en
fraskrivelse av en slik rettighet eller
bestemmelse. Hvis noen deler av denne
LISENSAVTALEN blir kjent ugyldig,
ulovlig eller ikke kan håndheves, skal
denne bestemmelsen håndheves i
størst mulig grad for å opprettholde
intensjonen med denne
LISENSAVTALEN, og de andre delene vil
fortsette å være i full kraft og ha full
effekt.
67NO
GJELDENDE LOV OG
JURISDIKSJON
De forente nasjoners konvensjon om
kontrakter for internasjonalt salg av
varer skal ikke gjelde for denne
LISENSAVTALEN. Denne
LISENSAVTALEN skal styres av
lovgivningen i Japan, uten hensyn til
rettstvister om lovgivningen. Eventuelle
tvister som er grunnet i denne
LISENSAVTALEN, skal utelukkende
behandles av distriktsdomstolen i Tokyo
i Japan, og partene er uten unntak
underlagt rettsmyndigheten til disse
domstolene og rettskretsen i Tokyo,
Japan.
RIMELIG OPPREISNING
Uavhengig av alt i denne
LISENSAVTALEN som kan tolkes til det
motsatte, erkjenner du og samtykker i at
ethvert brudd på eller manglende
overholdelse av denne LISENSAVTALEN
fra din side vil føre til uopprettelig skade
for SONY, der økonomisk erstatning ville
ha vært utilstrekkelig, og du samtykker
til at SONY innhenter alle rettslige
pålegg eller rimelige rettsmidler som
SONY anser som nødvendige eller
hensiktsmessige i slike tilfeller. SONY
kan også søke oppreisning ved å ta
juridiske og tekniske skritt for å
forebygge overtredelse av og/eller for å
håndheve denne LISENSAVTALEN,
inkludert, men ikke begrenset til,
umiddelbar oppsigelse av din tilgang til
bruk av PROGRAMVAREN hvis SONY
etter eget skjønn mener at du bryter
eller har tenkt å bryte denne
LISENSAVTALEN. Disse midlene for
oppreisning kommer i tillegg til andre
midler SONY kan ha rett på i henhold til
loven, det som er rimelig eller gjelder i
henhold til kontrakt.
OPPHØR
Uten at dette får betydning for noen av
selskapets andre rettigheter, kan SONY
bringe dine rettigheter i henhold til
denne LISENSAVTALEN til opphør hvis
du unnlater å oppfylle noen av
bestemmelsene den inneholder. I slike
tilfeller skal all bruk av PROGRAMVAREN
opphøre og alle kopier skal destrueres.
ENDRINGER
SONY FORBEHOLDER RETTEN TIL Å
ENDRE VILKÅRENE I DENNE
LISENSAVTALEN ETTER EGET SKJØNN
VED Å LEGGE UT ET VARSEL PÅ ET
WEBOMRÅDE ANGITT AV SONY, VED EPOSTVARSLING TIL EN E-POSTADRESSE
DU HAR OPPGITT, VED Å VARSLE SOM
EN DEL AV PROSESSEN DER DU MOTTAR
OPPGRADERINGER/OPPDATERINGER
ELLER PÅ ANNEN JURIDISK
GJENKJENNELIG FORM FOR
MEDDELELSE. Hvis du ikke godtar
endringen, må du straks kontakte SONY
for instruksjoner. Din fortsatte bruk av
PROGRAMVAREN etter effektiv dato for
et slikt varsel skal anses som ditt
samtykke til å være bundet av en slik
endring.
TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE
Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR er en
uttalt tiltenkt tredjepartsbegunstiget
for, og skal ha rett til å håndheve, hver
bestemmelse i denne LISENSAVTALEN
med hensyn til PROGRAMVAREN til en
slik part.
Hvis du har spørsmål vedrørende denne
LISENSAVTALEN, kan du kontakte SONY
ved å skrive til SONY på den aktuelle
kontaktadressen for de respektive
områder eller land.
Copyright © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Med enerett.
68NO
Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
• Hvis det har kommet fremmedlegemer
eller væske i systemet, må du trekke ut
strømkontakten og vente med å bruke
systemet til det har blitt undersøkt av
kvalifisert personell.
• Ikke trå på hovedenheten og
basshøyttaleren, siden du kan falle og
skade deg, eller det kan oppstå skader på
systemet.
Om strømkilder
• Før du bruker systemet, må du kontrollere
at driftsspenningen er identisk med
strømforsyningen. Driftsspenningen er
angitt på navneplaten på undersiden av
hovedenheten.
• Hvis du ikke skal bruke systemet på en
lang stund, må du koble strømledningen
fra stikkontakten. Når du kobler fra
strømledningen, må du passe på at du
trekker i selve støpslet, og ikke i
ledningen.
• Én kontaktpinne på pluggen er bredere
enn den andre av sikkerhetshensyn og
passer bare til hullene i stikkontakten på
én måte. Hvis du ikke klarer å sette
pluggen helt inn i stikkontakten, må du ta
kontakt med forhandleren.
• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
Om varmeakkumulering
Selv om systemet blir varmt når det er i
bruk, er dette ikke en feil. Hvis du
regelmessig bruker høy lyd på dette
systemet, øker temperaturen betraktelig
på baksiden og nederst i systemet. For å
unngå å brenne deg er det viktig at du ikke
berører systemet.
Om plassering
• Ikke plasser systemet nær varmekilder
eller på steder der det kan bli utsatt for
direkte sollys, mye støv eller mekaniske
støt.
• Ikke plasser noe på baksiden av
hovedenheten eller basshøyttaleren som
kan blokkere ventilasjonsåpningene og
føre til at systemet ikke fungerer som det
skal.
• Ikke plasser andre metallobjekter enn TVen rundt systemet. Trådløse funksjoner
kan være ustabile.
• Hvis systemet brukes sammen med en
TV, videospiller eller kassettspiller, kan
det føre til støy, og bildekvaliteten kan
reduseres. I så fall plasserer du systemet
et stykke unna TV-apparatet,
videospilleren eller kassettspilleren.
• Vær forsiktig når du plasserer systemet på
underlag som er behandlet med for
eksempel voks, olje eller
poleringsmiddel, da dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
• Vær forsiktig så du ikke skader deg på
hjørnene på hovedenheten og
basshøyttaleren.
• Sørg for å ha minst 3 cm klaring under
hovedenheten når du fester den på en
vegg.
• Høyttalerne i dette systemet er ikke
magnetisk skjermet. Hold magnetkort
unna.
Om håndtering av
basshøyttaleren
Ikke plasser hånden i sporet på
basshøyttaleren når du løfter den. Det kan
føre til skade på høyttalerdriveren. Når du
løfter den, må du gripe tak på undersiden
av basshøyttaleren.
Om betjening
Før du kobler til andre enheter, må du slå
av og koble fra systemet.
Hvis det forekommer ujevne
farger på en TV-skjerm i
nærheten
Ujevne farger kan oppstå på bestemte TVapparater.
69NO
Hvis det forekommer ujevne
farger ...
Slå av TV-apparatet, og slå det på igjen
etter 15 til 30 minutter.
Hvis det oppstår ujevne farger på
nytt ...
Dette systemet bruker HDMI™-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
Begrepene HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker
som tilhører HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre land.
Plasser systemet lenger unna TVapparatet.
«BRAVIA»-logoen er et varemerke som
tilhører Sony Corporation.
Om rengjøring
“ClearAudio+” er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre
systemet. Ikke bruk noen form for
skrubbesvamp, skurepulver eller
løsemidler, som for eksempel alkohol eller
rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående systemet
eller problemer med det, kan du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Opphavsrett og varemerker
Dette systemet bruker Dolby* Digital og
DTS** Digital Surround System.
* Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby
Atmos, Dolby Vision og dobbel-Dsymbolet er varemerker som tilhører
Dolby Laboratories.
**Nettstedet http://patents.dts.com gir
mer informasjon om DTS-patenter. DTS,
symbolet, DTS i kombinasjon med
symbolet, DTS:X og DTS:X-logoen
produseres på lisens fra DTS, Inc. og er
registrerte varemerker eller varemerker
som tilhører DTS, Inc. i USA og/eller
andre land.
© DTS, Inc. Med enerett.
BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike
merker av Sony Corporation er under
lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
sine respektive eiere.
70NO
WALKMAN®- og WALKMAN®-logoen er
registrerte varemerker tilhørende Sony
Corporation.
«PlayStation» er et registrert varemerker
eller varemerke for Sony Interactive
Entertainment Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og patenter er benyttet med lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av
denne teknologien utenfor dette produktet
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
“DSEE” er et varemerke som tilhører Sony
Corporation.
TRILUMINOS og TRILUMINOS-logoen er et
registrert varemerke for Sony Corporation.
Alle andre varemerker tilhører sine
respektive eiere.
Register
A
N
Advanced Auto Volume 45
Audio DRC 45
Audio Return Channel (ARC) 9, 39, 46
Audio Settings 45
Auto Standby 47
NIGHT 33
B
R
Basshøyttaler 24, 34, 52
Bluetooth Codec – AAC 46
Bluetooth Mode 46
Bluetooth Settings 46
Bluetooth Standby 42, 46
BT.2020 62
Resetting 47, 55
C
Control for HDMI 38, 45
D
Device Name Setting 47
DIMMER 42
DSEE 45
O
Oppdater 47
OSD Language 46
S
Secure Link 45
Software License Information 47
Software Update 47
Software Version 47
Sound Effect 45
Standby Linked to TV 45
Standby Through 39, 42, 46
System Settings 46
T
TV Audio Input Mode 46
F
V
Fjernkontroll 11
VERTICAL S. 31
VOICE 33
H
HDCP 2.2 62
HDMI Settings 45
HDMI Signal Format 21, 46, 61
HDR 62
Høyttalerinnstillinger 45
I
IR-Repeater 46
L
Lydinnstillinger 45
Lydmodus 32
M
Manual Speaker Settings 45
Multiplekslyd 36
71NO
För kunder i Europa
VARNING!
Placera inte enheten där det är ont om
utrymme, till exempel i en bokhylla eller
inbyggnadslåda.
Täck inte ventilationsöppningarna på
enheten med tidningar, dukar, gardiner
och liknande, eftersom det kan förorsaka
brand.
Utsätt inte heller enheten för öppen eld
(till exempel levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och
placera inte vätskefyllda föremål, till
exempel vaser, ovanpå enheten, så
undviker du risk för brand och elektriska
stötar.
Enheten är inte bortkopplad från elnätet
så länge den är ansluten till ett
vägguttag, även om du har stängt av
själva enheten.
Huvudkontakten används för att koppla
bort enheten från elnätet. Anslut därför
enheten till ett lättåtkomligt vägguttag.
Om du märker något onormalt med
enheten ska du omedelbart dra ut
huvudkontakten från vägguttaget.
VAR FÖRSIKTIG!
Risk för explosion om batteriet ersätts
med fel typ.
Utsätt inte batterier och enheter med
batterier för hög värme, till exempel
direkt solljus och eld.
Endast för inomhusbruk.
Rekommenderade kablar
Korrekt skärmade och jordade kablar
och kontakter måste användas vid
anslutning till värddatorer och/eller
kringutrustning.
För högtalarpanelen
Typskylten är placerad på
högtalarpanelens undersida.
2SV
Information till kunder: Följande
information gäller endast
utrustning som säljs i länder med
gällande EU-direktiv.
Den här produkten har tillverkats av eller
på uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller som rör
produktöverensstämmelse i Europa
skickas till tillverkarens representant,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgien.
Sony Corporation intygar härmed att
denna utrustning uppfyller kraven i
direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran
om överensstämmelse finns på följande
internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Utrustningen har testats och
överensstämmer med begränsningarna
i EMC-direktivet gällande användning av
en anslutningskabel kortare än tre
meter.
Den här radioutrustningen är avsedd att
användas med de godkända versioner
av programvaran som anges i EUförsäkran om överensstämmelse.
Programvaran i den här
radioutrustningen uppfyller kraven i
direktivet 2014/53/EU.
Du hittar programvaruversionen via:
[Software Version] under
[Setup] –
[Advanced Settings] – [System Settings].
Avfallshantering
av uttjänta
batterier och
elektriska och
elektroniska
produkter (gäller
i EU och andra
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, batteriet
eller förpackningen anger att produkten
och batteriet inte får behandlas som
vanligt hushållsavfall. På vissa batterier
kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol.
Den kemiska beteckningen för bly (Pb)
finns på batterier som innehåller mer än
0,004 % bly. När produkterna och
batterierna kasseras på rätt sätt kan det
förebygga de potentiella negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå vid
felaktig avfallshantering. Återvinning av
material hjälper till att bevara naturens
resurser. För produkter som av
säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning av ett inbyggt batteri bör
detta batteri endast bytas av behörig
servicetekniker. Lämna det förbrukade
batteriet och den elektriska och
elektroniska utrustningen på en
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter för att garantera
korrekt hantering. Information om
övriga batterier finns i avsnittet om hur
du tar ut batterierna ur produkten på ett
säkert sätt. Lämna in batteriet på en
lämplig återvinningsstation i behållaren
för förbrukade batterier. Om du vill ha
mer information om återvinning av
produkten eller batteriet kontaktar du
ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller
återförsäljaren där du köpte produkten
eller batteriet.
3SV
Innehåll
Förpackningens innehåll .............. 6
Detta kan du göra med
anläggningen ..........................7
Guide till delar och kontroller ....... 8
Om startmenyn ............................ 13
Ansluta till en tv eller
AV-enhet
Ansluta till en tv
eller AV-enhet via
HDMI-kabeln
Snabbstart-
 guide (separat
dokument)
Ansluta tv från Sony trådlöst via
BLUETOOTH-funktionen ........ 15
Ansluta en tv med en analog
ljudkabel ................................ 18
Ansluta en 4K-tv och
4K-enheter ............................. 19
Förbereda för anläggningen
Montera högtalarpanelen på en
vägg .......................................22
Upprätta trådlös anslutning
till subwoofern
(SECURE LINK) ....................... 24
När tv-fjärrkontrollen inte
fungerar .................................25
Titta på bilder
Titta på tv .................................... 26
Spela upp från den anslutna
AV-enheten ........................... 26
Lyssna på musik/ljud
Lyssna på musik/ljud via
BLUETOOTH®-funktionen ......27
Lyssna på musik trådlöst på en
USB-enhet ............................. 29
Lyssna på enheten som är ansluten
med en analog ljudkabel ..... 30
4SV
Ställa in ljudkvaliteten
Lyssna på uppslukande
surroundljud
(VERTICAL S.) .......................... 31
Välja ljudeffekt som är
skräddarsydd för ljudkällor
(Sound Mode) ........................32
Göra dialoger tydligare
(VOICE) ...................................33
Lyssna på klart ljud vid låg
volym på natten (NIGHT) .......33
Justera subwoofervolymen ........ 34
Justera fördröjningen mellan
bild och ljud .......................... 34
Spela upp komprimerade ljudfiler
eller cd-skivor med naturlig
ljudkvalitet (DSEE) ................. 36
Lyssna på multiplexsändningsljud
(AUDIO) ................................. 36
Använda funktionen Control
for HDMI
Använda funktionen
Control for HDMI ................... 38
Använda funktionen
BRAVIA Sync ......................... 40
Ändra inställningarna
Anpassa högtalarinställningarna
för surroundljud .....................41
Ändra indikatorernas ljusstyrka
(DIMMER) .............................. 42
Spara energi i viloläge ................ 42
Ange Easy Setup ......................... 43
Ange Advanced Settings ............ 44
Uppdatera programvaran ........... 47
Felsökning
Felsökning ................................... 49
Återställa anläggningen ............. 55
Övrig information
Specifikationer .............................56
Radiofrekvensband och högsta
uteffekt ..................................58
Spelbara ljudfilstyper ..................59
Insignalsformat som stöds ..........60
HDMI-videoformat som
stöds ...................................... 61
Om BLUETOOTHkommunikation .....................63
SLUTANVÄNDARAVTAL ...............64
Försiktighetsåtgärder ..................69
Index .............................................71
5SV
• VÄGGMONTERINGSMALL (1)
Förpackningens innehåll
• Högtalarpanel (1)
• Snabbstartsguide
• Subwoofer (1)
Startup Guide
• Fjärrkontroll (1)
• R03-batteri (storlek AAA) (2)
• Optisk digitalkabel (1)
6SV
• Bruksanvisning
Detta kan du göra med anläggningen
Anläggningen har stöd för objektbaserade ljudformat som Dolby Atmos och
DTS:X samt HDR-videoformat som HDR10, HLG och Dolby Vision.
”Titta på tv” (sidan 26)
”Spela upp från den anslutna AVenheten” (sidan 26)
Blu-ray Disc™-spelare, kabel-tvmottagare, satellitmottagare osv.
Grundläggande anslutning: Se
”Snabbstartguiden” (separat
dokument).
Andra anslutningar: Se ”Ansluta
till en tv eller AV-enhet”
(sidan 15).
”Ansluta tv från Sony
trådlöst via
BLUETOOTHfunktionen” (sidan 15)
”Använda funktionen Control
for HDMI” (sidan 38)
”Använda funktionen BRAVIA
Sync” (sidan 40)
”Lyssna på musik/ljud via
BLUETOOTH®-funktionen”
(sidan 27)
”Upprätta trådlös anslutning
till subwoofern (SECURE
LINK)” (sidan 24)
”Lyssna på musik
trådlöst på en USBenhet” (sidan 29)
7SV
Guide till delar och kontroller
Detaljer utelämnas i bilderna.
Högtalarpanel (huvudenhet)
Framsida
  (strömknapp)
Starta anläggningen eller försätt
den i viloläge.

(insignals)-knapp
Välj insignal för uppspelning på
anläggningen.
 BLUETOOTH-knapp (sidan 27)
 +/- (volym)-knappar
 TV-indikator
Lyser när TV har valts som insignal
(sidan 26).
 HDMI-indikator
Lyser när HDMI har valts som
insignal (sidan 26).
8SV
 BLUETOOTH-indikator
– Blinkar snabbt i blått: Viloläge för
parkoppling
– Blinkar blå: BLUETOOTHanslutning upprättas
– Lyser blå: BLUETOOTH-anslutning
har upprättats.
 ANALOG-indikator
Lyser när ANALOG har valts som
insignal (sidan 30).
 USB-indikator
Lyser när USB har valts som insignal
(sidan 29).
 Fjärrkontrollsensor
Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn för att styra
anläggningen.
Baksida
 HDMI IN-uttag
Specifikationer och anmärkningar
om anslutningar finns i ”HDMIvideoformat som stöds”
(sidan 61).
 HDMI OUT (TV (ARC))-uttag
Anslut en tv som har en HDMIingång med en HDMI-kabel.
Anläggningen är kompatibel med
Audio Return Channel (ARC). ARC
är den funktion som sänder tvljudet till en AV-enhet, t.ex.
systemet, från tv:ns HDMI-uttag.
Specifikationer och anmärkningar
om anslutningar finns i ”HDMIvideoformat som stöds”
(sidan 61).

(USB)-port (sidan 29)
 ANALOG IN-uttag
 TV IN (OPT)-uttag
 IR-repeater (sidan 25)
Sänder fjärrsignalen från tv:ns
fjärrkontroll till tv:n.
9SV
Subwoofer
 Strömindikator
– Lyser rött: Subwoofern är i
viloläge.
– Lyser grön: Subwoofern är
ansluten till anläggningen.
– Lyser gult: Subwoofern är
ansluten till anläggningen via
Secure Link-funktionen.
– Blinkar grönt: Subwoofern
försöker ansluta till anläggningen.
– Blinkar gult: Subwoofern försöker
ansluta till anläggningen via
Secure Link-funktionen.
– Släcks: Subwoofern är avstängd.
  (ström)-knapp
Slår på eller stänger av
subwoofern.
 LINK-knapp (sidan 24)
 Ventilationshål
Av säkerhetsskäl, blockera inte
ventilationshålen.
10SV
Fjärrkontroll
  (ström)
Starta anläggningen eller försätt
den i viloläge.
TV (sidan 26)
HDMI (sidan 26)
BLUETOOTH (sidan 28)
ANALOG (sidan 30)
USB (sidan 29)
 AUTO SOUND (sidan 32)
CINEMA (sidan 32)
MUSIC (sidan 32)
GAME (sidan 32)
NEWS (sidan 32)
SPORTS (sidan 32)
STANDARD (sidan 32)
VOICE (sidan 33)
VERTICAL S. (sidan 31)
NIGHT (sidan 33)
 DISPLAY
Visa uppspelningsinformation på
tv-skärmen.
Information om uppspelning
visas inte för TV-insignal.
DIMMER (sidan 42)
 /// (sidan 13)
(bekräfta) (sidan 13)
BACK (sidan 13)
OPTIONS (sidan 26, 34)
Visa alternativmenyn på tvskärmen.
Alternativmenyn visas inte för TVinsignal.
HOME (sidan 13)
11SV
  (ljud av)
Stänger tillfälligt av ljudet.
 (volym) +*/–
Ställ in volymen
SW  (subwoofervolym) +/–
Ställ in subwoofervolymen
 Uppspelningsknappar
/ (föregående/nästa)
Välj föregående/nästa spår
eller fil.
Håll intryckt för att söka bakåt
eller framåt (snabbspola bakåt/
framåt) under uppspelning.
 (spela upp/pausa)*
Startar, pausar eller startar om
uppspelning (återuppta
uppspelning).
 AUDIO* (sidan 36)
* Knapparna AUDIO, , och  + har en
upphöjd punkt. Använd den som
vägledning när du använder
anläggningen.
Om hur du byter batterier till
fjärrkontrollen
Byt ut två batterier mot två nya batterier
när anläggningen inte svarar med
fjärrkontrollen.
Byt till R03 (storlek AAA)
manganbatterier.
12SV
Om startmenyn
Du kan visa startmenyn på tv-skärmen genom att ansluta anläggningen till tv:n via
HDMI-kabeln (medföljer inte). På startmenyn kan du ställa in olika inställningar och
välja insignal.
Startmenyn visas på det språk som har valts i [Easy Setup]. (Följande skärm är ett
exempel på när engelska har valts.)
Kategorier
Kategorialternativ
Använda startmenyn
///,
(bekräfta)
HOME
BACK
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
2
Tryck på // för att välja kategori och tryck sedan på  eller
.
Alternativen för den valda kategorin visas i kategorilistan på tv-skärmen.
3
Tryck på /// för att välja alternativ och tryck sedan på
.
Den valda insignalen eller inställningsdisplayen visas på tv-skärmen.
Tryck på BACK om du vill gå tillbaka till föregående skärm.
[Watch]
Väljer insignal till tv:n eller AV-enheten som är ansluten till anläggningen.
Se ”Titta på bilder” (sidan 26).
13SV
[Listen]
Väljer insignal till ljudenheten som är ansluten till anläggningen.
Se ”Lyssna på musik/ljud” (sidan 27).
[Setup]
Utför de grundläggande ursprungsinställningarna genom att använda
[Easy Setup] eller olika avancerade inställningar för anläggningen.
Se avsnittet ”Ange Easy Setup” (sidan 43) eller ”Ange Advanced Settings”
(sidan 44).
Om beskrivningen av stegen
I den här bruksanvisningen beskrivs hur du utför åtgärder via startmenyn på tvskärmen med hjälp av fjärrkontrollen när anläggningen och tv:n är anslutna via
HDMI-kabeln (medföljer inte).
Åtgärder för att välja objekt på tv-skärmen med hjälp av /// och
förenklade enligt följande:
visas
Exempel: Välj
[Setup] – [Advanced Settings] på startmenyn.
Åtgärden att välja en kategori och ett kategorialternativ genom att trycka på
/// och
beskrivs som ”välj”. Kategorin och kategorialternativet visas åtskilda
med ”-”.
Exempel: Välj [Speaker Settings] – [Manual Speaker Settings].
När du ska upprepa åtgärden för att välja ett objekt genom att trycka på ///
och , visas objekten åtskilda med ”–”.
Tips
• Du kan använda knapparna på huvudenheten om de har samma eller liknande namn som
de på fjärrkontrollen.
• Tecken inom hakparentes [ ] visas på tv-skärmen.
14SV
Ansluta till en tv eller AV-enhet
Ansluta till en tv eller AVenhet via HDMI-kabeln
Se snabbstartguiden (separat
dokument).
Mer information om anslutning till en
4K-tv eller 4K-enheter finns på ”Ansluta
en 4K-tv och 4K-enheter” (sidan 19)
Ansluta tv från Sony
trådlöst via BLUETOOTHfunktionen
När du använder en tv från Sony* via
BLUETOOTH-funktionen kan du lyssna
på ljudet från tv:n eller enheten som är
ansluten till tv:n genom att ansluta
anläggningen och tv:n trådlöst.
* Tv:n måste vara kompatibel med A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) för
BLUETOOTH-profilen.
För att använda alla anläggningens
funktioner kan du ansluta anläggningen
till en tv via HDMI-kabeln (medföljer inte).
Mer information om anslutningar och
funktioner för att lyssna på tv-ljud genom
att ansluta via HDMI-kabeln finns i
snabbstartguiden (separat dokument).
• Funktionen är endast tillgänglig för tv från
Sony som är kompatibel med
BLUETOOTH A2DP.
Lyssna på ljud från tv:n
genom att ansluta
anläggningen och tv:n
trådlöst
Om du vill ansluta anläggningen och
tv:n trådlöst måste du parkoppla
anläggningen och tv:n med hjälp av
BLUETOOTH-funktionen.
Parkoppling krävs för att ömsesidigt
registrera informationen om
BLUETOOTH-enheter som ska anslutas
trådlöst i förväg.

TV
Blu-ray Disc-spelare,
kabel-tv-mottagare,
satellitmottagare osv.
Knappen
BLUETOOTH
Obs!
• Om du ansluter anläggningen och tv:n
med BLUETOOTH-funktionen kan du inte
visa anläggningens funktionsskärm, t.ex.
startmenyn på tv-skärmen och använda
anläggningens funktioner, förutom
lyssningsfunktionen för ljudet från tv:n
eller enheten som är ansluten till tv:n.
15SV
1
2
3
4
Ställ in fjärrkontrollen.
8
Sätt på TV:n.
Starta anläggningen.
Håll knappen BLUETOOTH på
huvudenheten och TV på
fjärrkontrollen intryckta samtidigt
i fem sekunder.
Anläggningen sätts i
parkopplingsläge och BLUETOOTHindikatorn blinkar snabbt.
9
Välj program eller insignal till
enheten med fjärrkontrollen
till tv:n.
Ljudet till bilden som visas på
tv-skärmen sänds ut från
anläggningen.
Justera volymen på anläggningen
med fjärrkontrollen till tv:n.
Ljudet stängs av tillfälligt när du
trycker på knappen för att stänga av
ljudet på fjärrkontrollen till tv:n.
Obs!
5
6
7
Sök anläggningen på tv:n genom
att utföra parkopplingen.
Listan över BLUETOOTH-enheter
som hittas visas på tv-skärmen.
Mer information om hur du
parkopplar BLUETOOTH-enheten
till tv:n finns i bruksanvisningen
till tv:n.
Parkoppla anläggningen och tv:n
genom att välja ”HT-XF9000” i
listan på tv-skärmen.
Kontrollera att indikatorerna för
BLUETOOTH och TV på
huvudenheten lyser.
Anslutningen mellan anläggningen
och tv:n har upprättats.
16SV
• Om tv-ljudet inte sänds ut från
anläggningen trycker du på TV och
kontrollerar statusen för indikatorerna på
högtalarpanelen.
– Indikatorerna för BLUETOOTH och TV
lyser: Anläggningen och tv:n är
anslutna och tv-ljud sänds ut från
anläggningen.
– Indikatorn för BLUETOOTH blinkar
snabbt: Utför parkoppling på tv:n.
– Indikatorn för TV lyser: Utför stegen från
början.
• BLUETOOTH-anslutningen avbryts när du
ansluter anläggningen till en TV via HDMIkabeln (medföljer inte). Om du vill ansluta
anläggningen och tv:n via BLUETOOTHfunktionen igen kopplar du bort HDMIkabeln och utför sedan anslutningen från
början.
Lyssna på ljud från den
parkopplade tv:n
Du kan slå på/stänga av anläggningen,
justera volymen och stänga av ljudet
med hjälp av fjärrkontrollen till tv:n när
du ansluter tv:n trådlöst.
1
Slå på tv:n med fjärrkontrollen till
tv:n.
Anläggningen startar genom att
koppla samman med strömmen till
tv:n och tv-ljud sänds ut från
anläggningen.
2
3
Välj program eller insignal till
enheten med fjärrkontrollen
till tv:n.
Ljudet till bilden som visas på tvskärmen sänds ut från
anläggningen.
Justera volymen på anläggningen
med fjärrkontrollen till tv:n.
Ljudet stängs av tillfälligt när du
trycker på knappen för att stänga av
ljudet på fjärrkontrollen till tv:n.
Obs!
• Om du väljer en annan insignal än TV på
fjärrkontrollen som levereras med
anläggningen sänds inte tv-ljudet ut från
anläggningen. Tryck på TV på
fjärrkontrollen för att ändra insignalen till
TV och sända ut tv-ljudet.
• När tv:n ansluts via BLUETOOTHfunktionen fungerar inte följande
knappar på fjärrkontrollen.
///,
(bekräfta), OPTIONS,
HOME, DISPLAY,  (spela upp/pausa),
/ (föregående/nästa)
Tips
När tv:n stängs av stängs även
anläggningen av genom att koppla
samman med strömmen till tv:n.
Om funktioner med
fjärrkontrollen som levereras
med anläggningen
Du kan använda följande knappar.
Förutom att slå på/stänga av
anläggningen och justera volymen,
vilket kan göras med fjärrkontrollen till
tv:n, kan du även justera volymen på
subwoofern och ljudkvaliteten.

Knappar för
ljudläge
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
 +/–
SW  +/–

17SV
Ansluta en tv med en
analog ljudkabel
Om du vill ansluta följande enheter till
anläggningen ansluter du dem via
ANALOG IN-uttaget på anläggningen.
– Tv-apparater utan HDMI-uttag och
optisk digitalutgång
– Bärbara ljudenheter som smartphones
och WALKMAN®
Mer information om hur du lyssnar på
den anslutna enheten finns på ”Lyssna
på enheten som är ansluten med en
analog ljudkabel” (sidan 30).
Analog ljudkabel
(medföljer inte)
Analog
ljudutgång
TV
18SV
Smartphone,
WALKMAN®, andra
ljudenheter osv.
Obs!
Kontrollera ljudutgångsinställningarna på
tv:n om hörlursuttaget också fungerar som
ljudutgång. Mer information finns i
bruksanvisningen till tv:n.
Ansluta en 4K-tv och 4Kenheter
När ett HDCP2.2kompatibelt HDMI-uttag på
tv:n är märkt ”ARC”
Alla HDMI-uttag på anläggningen har
stöd för 4K-videoformat och HDCP2.2
(High-bandwidth Digital Content
Protection System Revision 2.2).
Om du vill titta på 4K-video ansluter du
4K-tv:n och 4K-enheterna till
anläggningen via ett HDCP2.2kompatibelt HDMI-uttag på respektive
enhet.
Du kan titta på 4K-video endast via det
HDCP2.2-kompatibla HDMI-uttaget.
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-uttag
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-uttag
TV
Blu-ray Disc-spelare,
kabel-tv-mottagare,
satellitmottagare osv.
 HDMI-kabel (medföljer inte)
 HDMI-kabel (medföljer inte)
Använd en HDMI-kabel som fungerar med
4K-videoformatet som du vill titta på. Om
du vill ha mer information, se ”HDMIvideoformat som stöds” (sidan 61).
19SV
1
2
3
Kontrollera vilket HDMI IN-uttag
på tv:n som är kompatibelt med
HDCP2.2.
Mer information finns i
bruksanvisningen till tv:n.
Anslut det HDCP2.2-kompatibla
HDMI IN-uttaget på tv:n till HDMI
OUT-uttaget på huvudenheten via
HDMI-kabeln (medföljer inte).
Tv-anslutningen har slutförts.
Anslut det HDCP2.2-kompatibla
HDMI OUT-uttaget på 4K-enheten
och HDMI IN-uttaget på
huvudenheten till HDMI-kabeln
(medföljer inte).
Kontrollera att HDMI OUT-uttaget
på 4K-enheten är kompatibelt med
HDCP2.2 enligt bruksanvisningen till
4K-enheten.
Anslutningen till 4K-enheten har
slutförts.
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-uttag
När ett HDCP2.2kompatibelt HDMI-uttag på
tv:n inte är märkt ”ARC”
Om tv:ns HDCP2.2-kompatibla HDMI INuttag inte är kompatibelt med ARC
(Audio Return Channel) matas tv-ljudet
inte ut från anläggningen.
Anslut i så fall den optiska utgången på
tv:n till TV IN (OPT)-uttaget på
huvudenheten via den optiska
digitalkabeln (medföljer).
TV
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-uttag
Blu-ray Disc-spelare, kabel-tvmottagare, satellitmottagare osv.
 HDMI-kabel (medföljer inte)
 HDMI-kabel (medföljer inte)
Använd en HDMI-kabel som fungerar med
4K-videoformatet som du vill titta på. Om
du vill ha mer information, se ”HDMIvideoformat som stöds” (sidan 61).
 Optisk digitalkabel (medföljer)
20SV
Ställa in HDMIsignalformatet när du vill
titta på 4K-video
Välj lämplig inställning för den anslutna
4K-tv:n och 4K-enheten när du vill titta
på 4K-video.
1
2
3
4
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Setup] – [Advanced
Settings] på startmenyn.
Välj [HDMI Settings] – [HDMI
Signal Format].
[HDMI Signal Format]-displayen
visas på tv-skärmen.
Välj [HDMI IN] och sedan önskad
inställning.
• [Standard format]
(standardinställning): Välj detta
när den anslutna tv:n och de
anslutna enheterna har stöd för
videoformat med
standardbandbredd.
• [Enhanced format]: Välj detta när
både den anslutna tv:n och de
anslutna enheterna har stöd för
videoformat med hög bandbredd,
som 4K 60 p 4:4:4.
Information om inställningar för
[HDMI Signal Format], vilka
videoformatsignaler som stöds och
vilka HDMI-kablar som ska
användas finns i ”HDMIvideoformat som stöds” (sidan 61).
Obs!
• Beroende på tv-modellen kan du behöva
välja HDMI-utmatning via tv. Mer
information finns i bruksanvisningen
till tv:n.
• Om bilden inte visas när [HDMI Signal
Format] är inställt på [Enhanced format]
ska du välja [Standard format].
21SV
1
Ta fram två skruvar (medföljer
inte) som passar
väggmonteringshålen på
högtalarpanelens baksida.
Förbereda för anläggningen
Montera
högtalarpanelen på
en vägg
4 mm
Mer än 30 mm
Du kan montera högtalarpanelen på en
vägg.
5,1 mm
10 mm
Hål på baksidan av högtalarpanelen
2
Sätt fast
VÄGGMONTERINGSMALLEN
(medföljer) på en vägg.
Obs!
• Använd skruvar (medföljer inte) som är
lämpliga för väggens material och styrka.
Eftersom gipsväggar är särskilt bräckliga,
ska skruvarna fästas i en regel. Installera
högtalarna horisontellt, fasthängda på
skruvar i reglar på en plan väggyta.
• Anlita en återförsäljare av Sony-produkter
eller licensierad underleverantör för
installationen och var särskilt
uppmärksam på säkerheten under
installationen.
• Sony ska inte hållas ansvarigt för olyckor
eller skador som orsakats av felaktig
montering, svaga väggar eller felaktigt
installerade skruvar, naturkatastrof osv.
22SV
Mittlinje på tv:n
Tejp eller
liknande
VÄGGMONTER
INGSMALL
1
Passa in MITTLINJEN FÖR TV:N ()
på VÄGGMONTERINGSMALLEN
mot din tv:s mittlinje.
2
Passa in UNDERLINJEN PÅ TV:N ()
på VÄGGMONTERINGSMALLEN
mot undersidan av tv:n och sätt
fast VÄGGMONTERINGSMALLEN
på en vägg med tejp eller
liknande.
3
Skruva i skruvarna i märkena ()
på SKRUVLINJEN () i
VÄGGMONTERINGSMALLEN som
på bilden nedan.
368,5 mm
368,5 mm
Obs!
• Släta ut VÄGGMONTERINGSMALLEN när
du sätter fast den på väggen.
• Om du inte använder
VÄGGMONTERINGSMALLEN installerar du
högtalarpanelen 70 mm eller mer från
tv:n.
Skruvar
Märken ()
10,0 mm till
11,0 mm
4
5
Ta bort
VÄGGMONTERINGSMALLEN.
Häng högtalarpanelen på
skruvarna.
Passa in hålen på baksidan av
högtalarpanelen med skruvarna
och häng sedan högtalarpanelen på
de två skruvarna.
23SV
Upprätta trådlös
anslutning till
subwoofern (SECURE
LINK)
Du kan ange att den trådlösa
anslutningen ska länka anläggningen till
subwoofern med hjälp av Secure Linkfunktionen. Vi rekommenderar att du
använder Secure Link-funktionen för att
förhindra störningar om du använder
flera likadana produkter eller om
grannen använder likadana produkter.
4
5
6
7
Välj [On].
[Secure Link]-displayen visas på tvskärmen.
Tryck på LINK på subwooferns
baksida.
Strömindikatorn på subwoofern
blinkar i gult.
Fortsätt med nästa steg inom två
minuter.
Välj [Start].
Länkinställningen startar.
Välj [Cancel] för att återgå till
föregående display.
Slutför länkinställningen genom
att följa meddelandet på
skärmen.
Strömindikatorn på subwoofern
lyser i gult.
Obs!
LINK
Strömindikator
1
2
3
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Setup] – [Advanced
Settings] på startmenyn.
Välj [Speaker Settings] – [Secure
Link].
24SV
Följ anvisningarna på skärmen om
meddelandet [Cannot set Secure Link.]
visas.
När tv-fjärrkontrollen
inte fungerar
När huvudenheten blockerar
fjärrkontrollsensorn på tv:n kan det
hända att tv:ns fjärrkontroll inte
fungerar. Aktivera i så fall funktionen IRRepeater på anläggningen.
Du kan styra tv:n via fjärrkontrollen till
tv:n genom att skicka
fjärrkontrollsignalen från
huvudenhetens baksida.
1
2
3
4
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Setup] – [Advanced
Settings] på startmenyn.
Välj [System Settings] – [IRRepeater].
[IR-Repeater]-displayen visas på tvskärmen.
Välj [On].
Obs!
• Kontrollera att du inte kan styra tv:n via
fjärrkontrollen till tv:n och ställ sedan in
[IR-Repeater] på [On]. Om den är inställd
på [On] när du kan styra tv:n via
fjärrkontrollen kanske funktionen inte
fungerar korrekt på grund av störningar
mellan direktkommandot från
fjärrkontrollen och kommandot via
huvudenheten.
• Funktionen fungerar inte korrekt på vissa
tv-apparater. Flytta i så fall bort
huvudenheten från tv:n.
25SV
Titta på bilder
Titta på tv
1
2
3
4
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Spela upp från den
anslutna AV-enheten
1
2
Välj
[Watch] – [TV] på
startmenyn.
Välj önskat program via
fjärrkontrollen till tv:n.
Det valda tv-programmet visas på
tv:n och tv-ljudet matas ut från
anläggningen.
Ställ in volymen.
• Justera volymen genom att trycka
på  +/– på fjärrkontrollen.
• Justera subwoofervolymen
genom att trycka på SW  +/– på
fjärrkontrollen (sidan 34).
Obs!
Ställ in högtalarinställningen på tv:n
(BRAVIA) på Audio System. Information om
hur du ställer in tv:n finns i
bruksanvisningen till tv:n.
Tips
Du kan välja [TV] direkt genom att trycka på
TV på fjärrkontrollen.
26SV
3
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Watch] – [HDMI] på
startmenyn.
Bilden från den valda enheten visas
på tv-skärmen och ljudet matas ut
från anläggningen.
Ställ in volymen.
• Justera volymen genom att trycka
på  +/– på fjärrkontrollen.
• Justera subwoofervolymen
genom att trycka på SW  +/– på
fjärrkontrollen (sidan 34).
Tips
Du kan välja [HDMI] direkt genom att trycka
på HDMI på fjärrkontrollen.
Justera volymen på dialogen
medan du strömmar DTS:Xinnehåll
Genom att justera volymen på dialogen
kan du enkelt lyssna på dialogen
eftersom den skiljer sig från miljöljudet.
Den här funktionen fungerar inte på
vissa ljudformat.
1
Tryck på OPTIONS när du väljer
[HDMI].
Alternativmenyn visas på tv-skärmen.
2
Välj [Dialog Control] och justera
sedan volymen på dialogen med /.
Du kan justera från 0 dB till 6 dB i steg
om 1 dB.
Lyssna på musik/ljud
Lyssna på musik/ljud via
BLUETOOTH®-funktionen
Du kan lyssna på musik som är lagrad på
en mobil enhet, som en smartphone
eller surfplatta, via trådlös anslutning
genom att ansluta anläggningen till den
mobila enheten via BLUETOOTHfunktionen.
När du ansluter till den mobila enheten
via BLUETOOTH-funktionen kan du styra
funktionen med den medföljande
fjärrkontrollen utan att sätta på tv:n.
Lyssna på musik genom att
parkoppla den mobila enhet
som är ansluten för första
gången
För att kunna använda BLUETOOTHfunktionen måste du parkoppla
anläggningen och den mobila enheten i
förväg.
1
Håll BLUETOOTH på
huvudenheten intryckt i två
sekunder.
Anläggningen sätts i
parkopplingsläge och BLUETOOTHindikatorn blinkar snabbt.
BLUETOOTH
2
 +/–
SW  +/–
Uppspelning
sknappar
Knappen
BLUETOOTH
3
Sök anläggningen på den mobila
enheten genom att utföra
parkopplingen.
Listan över BLUETOOTH-enheter
som hittas visas på den mobila
enhetens skärm.
Mer information om hur du
parkopplar BLUETOOTH-enheten till
den mobila enheten finns i
bruksanvisningen till den mobila
enheten.
Parkoppla anläggningen och den
mobila enheten genom att välja
”HT-XF9000” i listan på den
mobila enhetens skärm.
Skriv ”0000” om du måste ange ett
lösenord.
27SV
4
5
6
Se till att BLUETOOTH-indikatorn
på huvudenheten lyser blå.
Anslutningen mellan anläggningen
och den mobila enheten har
upprättats.
Starta ljuduppspelningen via
musikappen på den anslutna
mobila enheten.
Ljudet matas ut från huvudenheten.
Ställ in volymen.
• Justera volymen genom att trycka
på  +/– på fjärrkontrollen.
• Justera subwoofervolymen
genom att trycka på SW  +/– på
fjärrkontrollen (sidan 34).
• Du kan spela upp eller pausa
innehållet med hjälp av
uppspelningsknapparna på
fjärrkontrollen.
• Utför parkoppling med den andra och
efterföljande mobila enheter.
Lyssna på musik från den
parkopplade enheten
1
2
3
4
Kontrollera BLUETOOTHfunktionens anslutningsstatus
Status
BLUETOOTH-indikator
Viloläge för
parkoppling
Blinkar snabbt blå
Anslutning har
påbörjats
Blinkar blå
Anslutning har
upprättats
Lyser blå
BLUETOOTHfunktionen är
avstängd
Blinkar långsamt i blått
5
Aktivera BLUETOOTH-funktionen
på den mobila enheten.
Tryck på BLUETOOTH.
Anläggningen ansluts automatiskt
till den mobila enhet som anslöts
senast.
Kontrollera att BLUETOOTHindikatorn lyser blå.
Anslutningen mellan anläggningen
och den mobila enheten har
upprättats.
Starta ljuduppspelningen via
musikappen på den anslutna
mobila enheten.
Ljudet matas ut från huvudenheten.
Ställ in volymen.
• Justera volymen genom att trycka
på  +/– på fjärrkontrollen.
• Justera subwoofervolymen
genom att trycka på SW  +/– på
fjärrkontrollen (sidan 34).
• Du kan spela upp eller pausa
innehållet med hjälp av
uppspelningsknapparna på
fjärrkontrollen.
Obs!
Koppla från den mobila enheten
När indikatorn för BLUETOOTH blinkar
långsamt i blått är BLUETOOTH-funktionen
avstängd. Använd BLUETOOTH-funktionen
genom att ställa in [Bluetooth Mode] på
[Receiver] (sidan 46).
Gör något av följande:
• Inaktivera BLUETOOTH-funktionen på
den mobila enheten.
• Tryck på BLUETOOTH när skärmen
[Bluetooth Audio] visas på tvskärmen.
• Ange [Bluetooth Mode] till [Off]
(sidan 46).
• Stäng av anläggningen eller den
mobila enheten.
Tips
• Om ingen mobil enhet har parkopplats
(t.ex. omedelbart efter det att du har köpt
anläggningen) försätts anläggningen i
parkopplingsläge genom ändra
insignalen till BLUETOOTH.
28SV
Tips
Om anslutningen inte upprättas väljer du
”HT-XF9000” på den mobila enheten.
Lyssna på musik trådlöst
på en USB-enhet
Du kan spela upp musikfiler som är
lagrade på en ansluten USB-enhet.
Spelbara filtyper beskrivs i ”Spelbara
ljudfilstyper” (sidan 59).
1
2
3
4
5
Anslut USB-enheten till
porten.
(USB)-
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Listen] – [USB
(Connected)] på startmenyn.
Välj den mapp där låtar lagras och
välj sedan en låt.
Den valda låten spelas upp och
ljudet matas ut från anläggningen.
Ställ in volymen.
• Justera volymen genom att trycka
på  +/– på fjärrkontrollen.
• Justera subwoofervolymen
genom att trycka på SW  +/– på
fjärrkontrollen (sidan 34).
Obs!
Koppla inte från USB-enheten medan den
används. Undvik att skada data eller USBenheten genom att stänga av
anläggningen innan du ansluter eller
kopplar från USB-enheten.
29SV
Lyssna på enheten som
är ansluten med en
analog ljudkabel
Du kan lyssna på ljud från en ljudenhet,
t.ex. en tv, WALKMAN® osv., som är
ansluten till ANALOG IN-uttaget på
anläggningen.
1
2
3
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Listen] – [Analog] på
startmenyn.
[Analog]-menyn visas på tvskärmen.
Ställ in volymen.
• Justera volymen genom att trycka
på  +/– på fjärrkontrollen.
• Justera subwoofervolymen
genom att trycka på SW  +/– på
fjärrkontrollen (sidan 34).
Tips
Du kan även välja [Analog] direkt genom
att trycka på ANALOG.
30SV
1
Ställa in ljudkvaliteten
Lyssna på uppslukande
surroundljud (VERTICAL S.)
Känn hur ljudet omsluter dig, inte bara
från sidan utan även uppifrån, när du
använder Vertical Surround Engine*
effektivt för andra ljudlägen (sidan 32)
än [News]. Den här funktionen fungerar
även för kanalsignalen 2.0, t.ex. ett tvprogram.
* Vertical Surround Engine är en mycket
exakt teknik utvecklad av Sony för digital
bearbetning av ljudfält. Den skapar
ljudfält uppåt och från sidan endast med
fronthögtalare och utan att använda övre
högtalare.
Du behöver inte installera högtalare i
taket och du kan höra ljudet tydligt
oavsett takhöjd. Dessutom påverkas den
här funktionen knappt av rummets form
eftersom den inte använder ljud som
reflekterar från en vägg och ger
förbättrat surroundljud.
2
Tryck på VERTICAL S.
Den vertikala surroundinställningen
visas på tv-skärmen.
Tryck på knappen upprepade
gånger för att välja inställningen.
Läge
Beskrivning
[On]
Aktiverar den vertikala
surroundfunktionen.
[Off]
Inaktiverar den
vertikala
surroundfunktionen.
Obs!
• Surroundeffekten varierar beroende på
ljudkällan.
• Beroende på ljudkällan kan en
tidsskillnad mellan ljud och bild uppstå.
Om tv:n har en funktion som fördröjer
bilden kan du använda den för justering.
VERTICAL S.
31SV
Välja ljudeffekt som är
skräddarsydd för
ljudkällor (Sound Mode)
Du kan enkelt lyssna på
förprogrammerade ljudeffekter som är
skräddarsydda för olika typer av
ljudkällor.
Ljudläge
Beskrivning
[Music]
Du får ett levande
ljud där alla detaljer
framhävs. Det här
läget passar bra när
du lyssnar på musik.
[Game
Studio]
Låt dig uppslukas av
spelet genom att
återskapa känslan av
rörelse och avstånd
till föremål. Du hör
även dialogen med
tydligt ljud.
[News]
Återskapar tydligt tal
i nyhetssändningar.
[Sports]
Nu kan du uppleva
samma atmosfär
som när du ser ett
idrottsevenemang
på arenan.
Dessutom kan du
lyssna på
kommentatorerna.
[Standard]
Ljudet i tvprogrammen hörs
tydligt.
Sound Modeknappar
1
Tryck på en av knapparna för
ljudläge (AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC, GAME, NEWS, SPORTS,
STANDARD) för att välja ljudläge.
Det valda ljudläget visas på tvskärmen.
32SV
Ljudläge
Beskrivning
[Auto Sound]
Lämplig
ljudinställning för
ljudkällan väljs
automatiskt med
ClearAudio+.
[Cinema]
Låt dig uppslukas av
ljudet som sprider
sig bakom dig och
omsluter hela
kroppen. Det här
läget passar bra när
du ser på film.
Obs!
• Funktionen för ljudläge fungerar inte i
följande situationer.
– [Sound Effect] är inställd på en annan
inställning än [Sound Mode On]
(sidan 45).
– Testtonen sänds ut (sidan 41).
• Beroende på ljudkällan kan en
tidsskillnad mellan ljud och bild uppstå.
Om tv:n har en funktion som fördröjer
bilden kan du använda den för justering.
Göra dialoger tydligare
(VOICE)
Lyssna på klart ljud vid
låg volym på natten
(NIGHT)
Ljudet matas ut med låg volym och
minimalt bortfall av ljudåtergivning och
ljudskärpa i dialog.
VOICE
NIGHT
1
2
Tryck på VOICE.
Röstläget visas på tv-skärmen.
Tryck på knappen upprepade
gånger för att välja röstläget.
Läge
Beskrivning
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Dialogen hörs bättre
genom att
dialogomfånget
förstärks.
[Up 2]
Dialogomfånget
förstärks så att ljudet i
dialoger blir lättare att
uppfatta för personer
med
hörselnedsättning.
1
2
Tryck på NIGHT.
Nattläget visas på tv-skärmen.
Tryck på knappen upprepade
gånger för att välja nattläget.
Läge
Beskrivning
[On]
Aktivera
nattlägesfunktionen.
[Off]
Inaktivera
nattlägesfunktionen.
Obs!
När du stänger av anläggningen sätts
inställningen automatiskt på [Off].
33SV
Justera
subwoofervolymen
Justera fördröjningen
mellan bild och ljud
Subwoofern är konstruerad för att spela
upp basljud och lågfrekvent ljud.
Om ljudet inte överensstämmer med
bilden på tv-skärmen kan du justera
fördröjningen mellan bild och ljud.
Inställningsmetoden skiljer sig åt
beroende på insignalen.
TV
SW  +/–
Tryck på SW (subwoofervolym)  +/ –
för att justera volymen på
subwoofern.
///,
Obs!
OPTIONS
När insignalskällan innehåller begränsat
basljud, till exempel i tv-program, kan
basljudet från subwoofern vara svårt att
höra.
När du tittar på tv
1
2
34SV
Tryck på OPTIONS och sedan på TV
för att öppna inställningsläget.
Indikatorn för TV blinkar tre gånger.
Justera fördröjningen med /
och tryck sedan på .
Inställningen kan justeras från 0 till
300 millisekunder i steg om
25 millisekunder.
Indikatorerna blinkar enligt
justeringstiden.
• 0 millisekunder: TV- och USBindikatorerna blinkar två gånger.
• 300 millisekunder: TV- och USBindikatorerna blinkar två gånger.
Indikatorn för TV blinkar tre gånger
och det inställda värdet bestäms.
• 25 millisekunder till
50 millisekunder: Indikatorn för TV
blinkar långsamt två gånger.
När du tittar på en annan
enhet
1
• 75 millisekunder till
100 millisekunder: Indikatorn för
HDMI blinkar långsamt två
gånger.
• 125 millisekunder till
150 millisekunder: Indikatorn för
BLUETOOTH blinkar långsamt två
gånger.
2
3
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på tvskärmen.
Välj [A/V Sync].
Justera fördröjningen med /
och tryck sedan på .
Inställningen kan justeras från 0 till
300 millisekunder i steg om
25 millisekunder.
• 175 millisekunder till
200 millisekunder: Indikatorn för
ANALOG blinkar långsamt två
gånger.
• 225 millisekunder till
275 millisekunder: Indikatorn för
USB blinkar långsamt två gånger.
35SV
Spela upp
komprimerade ljudfiler
eller cd-skivor med
naturlig ljudkvalitet
(DSEE)
Den här funktionen förbättrar
ljudkvaliteten i komprimerade ljudfiler
eller cd-skivor genom att återge det
högfrekventa ljud som avlägsnades vid
komprimeringen. Resultatet blir ett ljud
som efterliknar det ursprungliga,
naturliga och rumsliga ljudet.
1
2
3
4
Lyssna på
multiplexsändningsljud
(AUDIO)
Du kan lyssna på
multiplexsändningsljud när
anläggningen tar emot en Dolby Digitalmultiplexsändningssignal.
AUDIO
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Setup] – [Advanced
Settings] på startmenyn.
Välj [Audio Settings] – [DSEE].
Välj [On].
Obs!
• Funktionen är endast tillgänglig när [Auto
Sound]* eller [Music] har valts som
ljudläge (sidan 32).
• Den här funktionen är kompatibel med de
2-kanaliga digitala insignalerna vid
44,1 kHz eller 48 kHz samplingsfrekvens.
• Samplingsfrekvensen/bitdjupet efter
uppskalning ökar till 96 kHz/24 bitar.
• Funktionen är inte kompatibel med DSDsignaler.
• Den här funktionen fungerar inte om
[Advanced Auto Volume] är inställd på
[On] (sidan 45).
* Endast när [Music] har valts med [Auto
Sound].
36SV
1
Tryck på AUDIO upprepade
gånger för att välja önskad
ljudsignal.
Indikatorerna blinkar enligt
inställningen.
• [Main]: Indikatorn för TV blinkar en
gång.
Ljudet för huvudspråket matas ut.
• [Sub]: Indikatorn för USB blinkar
en gång.
Ljudet för underspråket matas ut.
• [Main/Sub]: Indikatorerna för TV
och USB blinkar en gång.
Ljudet för både huvud- och
underspråket används.
Obs!
• För att ta emot en Dolby Digital-signal
måste du ansluta tv:n som är kompatibel
med Audio Return Channel (sidan 39) till
HDMI OUT (TV (ARC))-uttaget med HDMIkabeln (medföljer inte) eller andra
enheter till HDMI IN-uttaget med HDMIkabeln (medföljer inte).
• Om tv:ns HDMI IN-uttag inte är
kompatibelt med Audio Return Channel
(sidan 39) ansluter du tv:n till TV IN (OPT)uttaget med den optiska digitalkabeln
(medföljer) för att ta emot en Dolby
Digital-signal.
37SV
enheter som är anslutna till
anläggningen.
Använda funktionen Control for
HDMI
Använda funktionen
Control for HDMI
När du ansluter en enhet, till exempel en
tv eller Blu-ray Disc-spelare, som är
kompatibel med funktionen Control for
HDMI* via en HDMI-kabel kan du enkelt
styra enheten via fjärrkontrollen till tv:n.
Följande funktioner kan användas med
funktionen Control for HDMI:
• Funktionen System Power Off
• Funktionen System Audio Control
• Audio Return Channel
• funktionen One-Touch Play
• Använda menyerna via fjärrkontrollen
till tv:n
• HDMI Standby Through
energisparinställning
• Language Follow
Obs!
De här funktionerna kan fungera med
enheter från andra leverantörer än Sony,
men detta kan inte garanteras.
* Control for HDMI är en standard som
används av CEC (Consumer Electronics
Control) för att tillåta att HDMI-enheter
(High-Definition Multimedia Interface)
kan styra varandra.
Förbereda för funktionen
Control for HDMI
Ställ in
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Control for
HDMI] på anläggningen på [On]
(sidan 45). Standardinställningen
är [On].
Aktivera inställningarna för funktionen
Control for HDMI för tv:n och andra
38SV
Tips
Om du aktiverar funktionen Control for
HDMI (”BRAVIA” Sync) när du använder en
tv från Sony aktiveras också funktionen
Control for HDMI på anläggningen
automatiskt.
System Power Off
När du stänger av tv:n stängs
anläggningen av automatiskt.
Ställ in
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] på anläggningen på [On]
eller [Auto] (sidan 45).
Standardinställningen är [Auto].
Obs!
Den anslutna enheten kanske inte stängs
av beroende på enhetens status.
System Audio Control
Om du startar anläggningen medan du
tittar på tv matas tv-ljudet automatiskt
ut från högtalarna på anläggningen.
Du kan justera volymen på
anläggningen via fjärrkontrollen till tv:n.
Anläggningen startas automatiskt när
du slår på tv:n och tv-ljudet sänds ut
från anläggningens högtalare.
Du kan också styra funktionen via tvmenyn. Mer information finns i tv:ns
bruksanvisning.
Obs!
• Beroende på inställningarna på tv:n kan
det hända att funktionen System Audio
Control inte är tillgänglig. Mer
information finns i tv:ns bruksanvisning.
• Beroende på om tv-ljudet sändes ut från
tv-högtalarna när du tittade på tv senast
kanske anläggningen inte startar genom
att koppla samman med strömmen till
tv:n trots att du slår på tv:n.
Audio Return Channel
Om anläggningen är ansluten till en tv:s
HDMI IN-uttag som är kompatibelt med
Audio Return Channel (ARC) kan du
lyssna på tv-ljud från högtalarna som är
anslutna till anläggningen utan att
använda en optisk digitalkabel.
På anläggningen ställer du in
[Setup] – [Advanced Settings] –
[HDMI Settings] – [TV Audio Input Mode]
på [Auto] (sidan 46).
Standardinställningen är [Auto].
Obs!
Om tv:n inte är kompatibel med Audio
Return Channel måste du ansluta den
optiska digitalkabeln (medföljer) (se
medföljande Snabbstartguide).
One-Touch Play
När du spelar upp innehåll på en enhet
(Blu-ray Disc-spelare, PlayStation®4
osv.) som är ansluten till anläggningen
startar anläggningen och tv:n
automatiskt, anläggningens insignal
växlas till insignalen för den aktuella
enheten och ljudet matas ut från
anläggningens högtalare.
Obs!
• Om
[Setup] – [Advanced Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Through] på
anläggningen är inställt på [On] eller
[Auto] och tv-ljudet sändes ut från tvhögtalarna när du tittade på tv senast
kanske anläggningen inte startar och
ljudet och bilden kanske sänds ut från
tv:n, även om enhetens innehåll spelas
upp (sidan 46).
• Beroende på tv:n kanske den första delen
av innehållet inte spelas upp på rätt sätt.
Använda menyerna via
fjärrkontrollen till tv:n
Du kan välja och styra anläggningen via
knappen SYNC MENU på fjärrkontrollen
till tv:n.
Funktionen kan användas om tv:n har
stöd för Sync Menu. Mer information
finns i tv:ns bruksanvisning.
Obs!
• Anläggningen visas som ”Player” på tv:ns
Sync Menu.
• Alla åtgärder är inte tillgängliga på alla tvmodeller.
HDMI Standby Through
(energisparinställning)
Med energisparinställningen HDMI
Standby Through (sidan 46) kan du
mata ut ljud och bild från en ansluten
enhet utan att starta anläggningen.
Ställ in
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Through] på [Auto] (sidan 46).
Standardinställningen är [Auto].
Obs!
Om bilden från en enhet som är ansluten
till anläggningen inte visas på tv:n ska du
ställa in [Standby Through] på [On]. Vi
rekommenderar att du väljer den här
inställningen om du ansluter en tv från en
annan tillverkare än Sony.
Language Follow
När du ändrar språket för TV:ns
skärmtext ändras även anläggningens
språk för skärmtext.
39SV
Använda funktionen
BRAVIA Sync
Utöver funktionen Control for HDMI kan
du också använda följande funktioner
på enheter som är kompatibla med
funktionen BRAVIA Sync:
• Sound mode/Scene Select-funktion
• Home Theatre Control
Obs!
De här funktionerna är utvecklade av Sony.
Funktionerna fungerar inte med produkter
från andra tillverkare än Sony.
Sound mode/Scene Selectfunktion
Anläggningens ljudläge växlas
automatiskt enligt inställningen i
funktionen Scene Select eller ljudläget.
Mer information finns i tv:ns
bruksanvisning.
Ställ in ljudläget på [Auto Sound]
(sidan 32).
Home Theatre Control
När du använder en tv som är
kompatibel med funktionen Home
Theatre Control kan du ställa in
anläggningen och ljudläget, växla
insignal och annat utan att behöva växla
till TV som insignal.
Funktionen kan användas när tv:n är
ansluten till internet. Mer information
finns i tv:ns bruksanvisning.
40SV
[Level]
Ändra inställningarna
Anpassa
högtalarinställningarna
för surroundljud
För att få ett bra surroundljud ska du
ställa in högtalarens avstånd till din
lyssningsposition, utmatningsnivå med
mera.
Fabriksinställningarna är
understrukna.
1
2
3
4
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Justera ljudnivån på högtalarna.
Du kan ställa in värdet på mellan -6,0 dB
och 6,0 dB (i steg om 0,5 dB).
[Front]: Ställ in nivån för
fronthögtalarna.
[Subwoofer]: Ställ in nivån för
subwoofern.
[Test Tone]
Testtonen avges från högtalarna så att
du kan kontrollera tillgängliga
högtalare.
[Off]: Testtonen sänds inte ut från
högtalarna.
[On]: Testtonen sänds ut från
högtalaren.
Välj
[Setup] – [Advanced
Settings] på startmenyn.
Välj [Speaker Settings] – [Manual
Speaker Settings].
[Manual Speaker Settings]displayen visas på tv-skärmen.
Gör högtalarinställningarna.
Välj bland följande inställningar
genom att trycka på / och .
Ställ in värdet för den aktuella
miljön genom att trycka på /
och .
[Distance]
Ställ in avståndet från
lyssningspositionen till högtalarna.
Du kan ställa in värdet på mellan 0 och
10 meter (i steg om 0,1 m).
[Front]: Ställ in avståndet till
fronthögtalarna.
[Subwoofer]: Ställ in avståndet till
subwoofern.
Tips
Du kan ändra måttenheter (fot eller meter)
genom att trycka på OPTIONS.
41SV
Ändra indikatorernas
ljusstyrka (DIMMER)
Du kan ändra indikatorernas ljusstyrka
på huvudenheten.
DIMMER
1
2
Tryck på DIMMER.
Visningsläget visas på tv-skärmen.
Tryck på knappen upprepade
gånger för att välja önskat
visningsläge.
Läge
Beskrivning
[Bright]
Alla indikatorer lyser
starkt.
[Dark]
Alla indikatorer lyser
svagt.
[Off]
Alla indikatorer är
avstängda.
Obs!
Alla indikatorer på huvudenheten är
avstängda när [Off] är valt. De tänds
automatiskt när du trycker på en knapp och
släcks igen om du inte använder
anläggningen under cirka tio sekunder.
I vissa situationer kan det hända att
indikatorerna inte släcks. Då är
indikatorernas ljusstyrka samma som
[Dark].
42SV
Spara energi i viloläge
Kontrollera att du har gjort följande
inställningar:
– [Bluetooth Standby] är inställt på [Off]
(sidan 46).
– [Standby Through] är inställt på [Off]
(sidan 46).
Ange Easy Setup
Du kan enkelt göra grundläggande
ursprungsinställningar för
anläggningen genom att ange Easy
Setup.
1
2
3
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Setup] – [Easy Setup] på
startmenyn.
Slutför inställningarna genom att
följa anvisningarna på skärmen.
43SV
Ange Advanced Settings
Du kan göra olika inställningar av funktioner som till exempel bild och ljud.
Fabriksinställningarna är understrukna.
1
2
3
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Setup] – [Advanced Settings] på startmenyn.
[Advanced Settings]-displayen visas på tv-skärmen.
Välj önskad inställning.
Inställning
44SV
Beskrivning
[Speaker Settings]
Anger inställningar för högtalaren och subwoofern
för installation och anslutningar. (sidan 45)
[Audio Settings]
Anger inställningar för ljudutgång. (sidan 45)
[HDMI Settings]
Anger inställningar för HDMI. (sidan 45)
[Bluetooth Settings]
Anger detaljerade inställningar för BLUETOOTHfunktionen. (sidan 46)
[System Settings]
Anger systemrelaterade inställningar. (sidan 46)
[Resetting]
Återställer fabriksinställningarna. (sidan 47)
[Software Update]
Uppdaterar anläggningens programvara.
(sidan 47)
[Speaker Settings]
[Manual Speaker Settings]
Du kan ange högtalarinställningar för
att få bästa möjliga surroundljud. Om du
vill ha mer information, se ”Anpassa
högtalarinställningarna för
surroundljud” (sidan 41).
[Secure Link]
Du kan upprätta säker trådlös
anslutning för subwoofern. Om du vill
ha mer information, se ”Upprätta
trådlös anslutning till subwoofern
(SECURE LINK)” (sidan 24).
[Audio Settings]
[DSEE]
Funktionen är endast tillgänglig när
[Auto Sound]* eller [Music] har valts som
ljudläge.
[On]: Förbättrar ljudkvaliteten genom
att återställa högfrekvent ljud (sidan 36).
[Off]: Off
* Endast när [Music] har valts med [Auto
Sound].
[Audio DRC]
Du kan komprimera ljudspårets
dynamiska omfång.
[Auto]: Komprimerar Dolby TrueHD-ljud
automatiskt.
[On]: Anläggningen återskapar Dolbyoch DTS-ljudspåret med det dynamiska
omfång som inspelningsteknikern
avsåg.
[Off]: Ingen komprimering av dynamiskt
omfång.
[Sound Effect]
Du kan välja ljudeffekter, som ljudläget.
[Sound Mode On]: Vertical Surround
Engine förbättrar högtalarens
surroundljud och övre kanaler och
skapar en uppslukande och omslutande
virtuell surroundeffekt som ljudläge
(sidan 32) och vertikalt surroundljud
(sidan 31).
[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby
Speaker Virtualizer förbättrar
högtalarens surroundljud och övre
kanaler och skapar en uppslukande och
omslutande virtuell surroundeffekt när
du spelar upp i Dolby-format.
Inaktiverar ljudeffekter som inte är
Dolby format.
[Off]: Inaktivera ljudeffekter. Välj det här
alternativet när du inte vill ställa in en
övre gräns för samplingsfrekvens.
[Advanced Auto Volume]
Du kan minska volymförändringen på
grund av insignalen. Funktionen är
effektiv när volymen för en tv-reklam är
högre än för tv-programmet.
[On]: Justerar volymen automatiskt.
[Off]: Off
Obs!
Funktionen är inte lämplig för att lyssna
på musik.
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Funktionen Control for HDMI
aktiveras. Enheter som är anslutna via
en HDMI-kabel kan styra varandra.
[Off]: Off
[Standby Linked to TV]
Funktionen är tillgänglig när [Control for
HDMI] är inställt på [On].
[Auto]: Om insignalen till anläggningen
är [TV] eller [HDMI], stängs
anläggningen av automatiskt när du
stänger av tv:n.
[On]: Anläggningen stängs av
automatiskt när du stänger av tv:n
oberoende av insignalen.
[Off]: Anläggningen stängs inte av
automatiskt när du stänger av tv:n.
45SV
[Standby Through]
Funktionen är tillgänglig när [Control for
HDMI] är inställt på [On].
[Auto]: Signaler matas ut från
anläggningens HDMI OUT (ARC)-uttag
när tv:n är påslagen och anläggningen
är avstängd. Du kan minska
anläggningens strömförbrukning i
viloläge genom att välja [On].
[On]: Signaler matas alltid ut från
anläggningens HDMI OUT (ARC)-uttag
när anläggningen är avstängd. Vi
rekommenderar att du väljer den här
inställningen om du ansluter en tv från
en annan tillverkare än Sony.
[Off]: Signaler matas inte ut från
anläggningens HDMI OUT (ARC)-uttag
när anläggningen är avstängd. Starta
anläggningen om du vill titta på tvinnehåll på en enhet som är ansluten till
anläggningen. Du kan minska
anläggningens strömförbrukning i
viloläge genom att välja [On].
[TV Audio Input Mode]
Ställ in den här funktionen när
anläggningen är ansluten till tv:ns HDMI
IN-uttag som är kompatibelt med Audio
Return Channel. Funktionen Audio
Return Channel är tillgänglig när du
ställer [Control for HDMI] på [On].
[Auto]: Du kan spela upp tv-ljud via
anläggningens högtalare.
[Optical]: Använd den här inställningen
när en optisk digitalkabel är ansluten.
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Du kan spela upp innehåll från en
BLUETOOTH-enhet på anläggningen.
[Receiver]: Anläggningen sätts i
mottagarläge och kan ta emot och mata
ut ljud från BLUETOOTH-enheten.
[Off]: Strömmen till BLUETOOTHfunktionen stängs av och du kan inte
välja [Bluetooth Audio] som insignal.
[Bluetooth Standby]
Du kan ställa in [Bluetooth Standby] så
att anläggningen kan startas via en
BLUETOOTH-enhet också när
anläggningen är i viloläge. Funktionen
är endast tillgänglig när [Bluetooth
Mode] är inställt på [Receiver].
[On]: Anläggningen startar automatiskt
när du upprättar en BLUETOOTHanslutning från en parkopplad
BLUETOOTH-enhet.
[Off]: Off
[Bluetooth Codec - AAC]
Funktionen är endast tillgänglig när
[Bluetooth Mode] är inställt på
[Receiver].
[On]: Aktiverar AAC-kodek.
[Off]: Inaktiverar AAC-kodek.
Obs!
Du kan lyssna på kvalitetsljud om AAC
aktiveras och enheten har stöd för AAC.
[HDMI Signal Format]
Du kan välja HDMI-signalformat för
insignalen. Om du vill ha mer
information, se ”Ställa in HDMIsignalformatet när du vill titta på 4Kvideo” (sidan 21).
[System Settings]
[OSD Language]
Du kan välja språk för systemets
skärmtexter.
[IR-Repeater]
[On]: Fjärrsignaler till tv:n matas ut från
baksidan av huvudenheten.
[Off]: Stäng av funktionen.
46SV
Om du vill ha mer information, se ”När
tv-fjärrkontrollen inte fungerar”
(sidan 25).
[Auto Standby]
[On]: Aktiverar av funktionen [Auto
Standby]. Om du inte använder
anläggningen och det inte finns insignal
under 20 minuter aktiveras viloläget
automatiskt.
[Off]: Off
[Device Name Setting]
Du kan ändra namnet på anläggningen
efter egna önskemål så att du enkelt
kan identifiera den när du använder
funktionen [Bluetooth Audio]. Följ
anvisningarna på skärmen och skriv
namnet med hjälp av tangentbordet på
skärmen.
Uppdatera
programvaran
Genom att uppdatera programvaran till
den senaste versionen kan du dra fördel
av de nyaste funktionerna.
Information om
uppdateringsfunktionerna finns på
följande webbplats:
www.sony.eu/support
Obs!
[Software License Information]
• Det kan dröja cirka 40 minuter innan
uppdateringen är klar.
• Under uppdateringen bör du inte starta
eller stänga av anläggningen, koppla bort
nätsladden (nätsladd), koppla från/
ansluta HDMI-kabeln eller använda
anläggningen eller tv:n. Vänta tills
uppdateringen är klar.
Du kan visa information om
programvarulicens.
1
[Software Version]
2
Programvaruversionen visas.
[Resetting]
Du kan återställa systeminställningarna
till fabriksinställningarna genom att
välja inställningsgruppen. Alla
inställningar i gruppen återställs.
Om du vill ha mer information, se
”Återställa anläggningen” (sidan 55).
3
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Setup] – [Advanced
Settings] på startmenyn.
Välj [Software Update].
Mer information om uppdatering
finns i anvisningarna som visas när
du hämtar uppdateringsfilen.
Uppdateringen går till på följande
sätt.
1
Alla indikatorer på huvudenheten
blinkar snabbt fyra gånger när
programvaruuppdateringen
startar. Därefter startas
anläggningen om automatiskt.
2
Indikatorerna på huvudenheten
blinkar under en
programvaruuppdatering. De
blinkande indikatorerna som är
kopplade till uppdateringen ökar
från en till fem.
[Software Update]
Du kan uppdatera anläggningens
programvara. ”Uppdatera
programvaran” (sidan 47) Mer
information finns på.
47SV
3
När uppdateringen är klar blinkar
alla indikatorer på huvudenheten
snabbt två gånger, varefter
anläggningen startas om
automatiskt.
Obs!
Du kan utföra [Software Update] genom att
hålla knapparna BLUETOOTH och  på
huvudenheten intryckta i sju sekunder.
48SV
Anläggningen stängs av när du
stänger av tv:n.
Felsökning
Felsökning
Om du får något av följande problem
med anläggningen kan du använda
denna felsökningsguide för att försöka
lösa problemet innan du lämnar in
anläggningen för reparation. Kontakta
närmaste återförsäljare av Sonyprodukter om problemet kvarstår.
Tänk på att ta med både huvudenheten
och subwoofern till verkstaden även om
det verkar som att bara en av enheterna
är defekt.
Ström
Anläggningen startar inte.
 Kontrollera att nätsladden är ansluten
ordentligt.
 Koppla bort nätströmskabeln från
vägguttaget och anslut den igen efter
några minuter.
Anläggningen startar inte trots att
tv:n är på.
 Ställ in
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] på [On] (sidan 45). Tv:n
måste ha stöd för funktionen Control
for HDMI (sidan 38). Mer information
finns i tv:ns bruksanvisning.
 Kontrollera högtalarinställningarna
på tv:n. Anläggningen parkopplas
med högtalarinställningarna på tv:n.
Mer information finns i tv:ns
bruksanvisning.
 Beroende på om ljudet matades ut
från tv-högtalarna när du tittade på tv
senast kanske anläggningen inte
startar genom att koppla samman
med strömmen till tv:n trots att du
slår på tv:n.
 Kontrollera inställningen
[Setup]
– [Advanced Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
(sidan 45). När [ ]Standby Linked to
TVär inställt på [On] eller [Auto]
stängs anläggningen av automatiskt
när du stänger av tv:n.
Anläggningen stängs inte av trots
att tv:n stängs av.
 Kontrollera inställningen
[Setup]
– [Advanced Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
(sidan 45). Om du vill att
anläggningen ska stängas av
automatiskt när du stänger av tv:n,
oberoende av insignal, ska du ställa in
[Standby Linked to TV] på [On]. Tv:n
måste ha stöd för funktionen Control
for HDMI (sidan 38). Mer information
finns i tv:ns bruksanvisning.
Anläggningen kan inte stängas av.
 Anläggningen kan vara i demoläge.
Återställ anläggningen för att avbryta
demoläget. Håll  (ström) och –
(volym) på huvudenheten intryckta i
mer än fem sekunder (sidan 55).
Bild
Det visas ingen bild eller bilden
visas inte korrekt.
 Välj lämplig insignal (sidan 26).
 Om det inte visas någon bild när TV
har valts som insignal väljer du
önskad tv-kanal via tv:ns fjärrkontroll.
 När det inte visas någon bild när
HDMI har valts som insignal trycker
du på uppspelningsknappen på den
anslutna enheten.
 Koppla bort HDMI-kabeln och anslut
den på nytt. Kontrollera att kabeln
sitter i ordentligt.
49SV
 När det inte visas någon bild från den
anslutna enheten eller när bilden från
den anslutna enheten inte matas ut
på rätt sätt ställer du in
[Setup] –
[Advanced Settings] – [HDMI Settings]
– [HDMI Signal Format] – [HDMI IN] på
[Standard format] (sidan 21).
 Om du ansluter en enhet som har
stöd för HDCP 2.2 ska enheten
anslutas till HDMI IN-uttaget och tv:n
till HDMI OUT-uttaget på
anläggningen.
 Anläggningen är ansluten till en
insignalenhet som inte är HDCPkompatibel (High-bandwidth Digital
Content Protection). Kontrollera
specifikationerna för den anslutna
enheten.
Bild och ljud från den enhet som är
ansluten till anläggningen matas
inte ut från tv:n när anläggningen
är avstängd.
3D-innehåll från HDMI IN-uttaget
visas inte på tv-skärmen.
HDR-innehåll kan inte visas som
högdynamiskt omfång.
 3D-innehåll kanske inte kan visas
beroende på tv:n och bildenheten.
Kontrollera vilket HDMI-bildformat
som stöds (sidan 61).
4K-video från HDMI IN-uttaget visas
inte på tv-skärmen.
 4K-video kanske inte kan visas
beroende på tv:n och bildenheten.
Kontrollera tv:ns eller videoenhetens
funktioner och inställningar för video.
 Om du ändrar inställningen [HDMI
Signal Format] kanske bilden inte
visas på rätt sätt. Ändra i så fall
inställningen till [Standard format]
(sidan 21).
 Använd en Premium High Speed
HDMI-kabel med Ethernet med stöd
för 18 Gbit/s eller en High Speed
HDMI-kabel med Ethernet (sidan 61).
En bild visas inte på hela tvskärmen.
 Bildförhållandet på mediet är
fördefinierat.
50SV
 Ställ in
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] på [On] på anläggningen
och ställ sedan in [Standby Through]
på [Auto] eller [On] (sidan 46).
 Starta anläggningen och växla
insignalen till den aktuella enheten.
 Om anläggningen är ansluten till
enheter från andra tillverkare än Sony
som har stöd för funktionen Control
for HDMI ställer du in
[Setup] –
[Advanced Settings] – [HDMI Settings]
– [Standby Through] på [On]
(sidan 46).
 Kontrollera inställningarna för tv:n
och den anslutna enheten. Mer
information finns i bruksanvisningen
till tv:n och den anslutna enheten.
 Vissa enheter kan konvertera HDRinnehåll till SDR om bandbredden inte
är tillräcklig. Ställ i så fall in
[Setup] – [Advanced Settings] –
[HDMI Settings] – [HDMI Signal
Format] – [HDMI IN] på [Enhanced
format] om tv:n och den anslutna
enheten stöder bredband på upp till
18 Gbit/s (sidan 21). Om du väljer
[Enhanced format] måste du använda
en Premium High Speed HDMI-kabel
med Ethernet som har stöd för
18 Gbit/s (sidan 61).
Ljud
Anläggningen kan inte ansluta till
en tv via BLUETOOTH-funktionen.
 BLUETOOTH-anslutningen avbryts
när du ansluter anläggningen till en tv
med en HDMI-kabel (medföljer inte).
Det matas inte ut något tv-ljud från
anläggningen.
 Kontrollera typen och anslutningen
av HDMI-kabeln, den optiska
digitalkabeln eller den analoga
ljudkabeln som är ansluten till
anläggningen och tv:n (se
medföljande Snabbstartguide).
 Koppla från kablarna mellan tv:n och
anläggningen och anslut dem
ordentligt igen. Koppla från
nätsladdarna till tv:n och
anläggningen från vägguttaget och
anslut dem igen.
 När anläggningen och tv:n är
anslutna via en HDMI-kabel ska du
kontrollera följande.
– HDMI-uttaget på den anslutna tv:n
är märkt ”ARC”.
– Funktionen Control for HDMI på tv:n
är aktiverad.
– [Control for HDMI] är inställt på [On]
och [TV Audio Input Mode] är inställt
på [Auto] (sidan 46) på
anläggningen.
 Om tv:n inte är kompatibel med
Audio Return Channel ska du ansluta
den optiska digitalkabeln (medföljer)
(se medföljande Snabbstartguide).
Om tv:n inte är kompatibel med
Audio Return Channel matas tv-ljudet
inte ut från anläggningen trots att
anläggningen är ansluten till tv:ns
HDMI IN-uttag.
 Växla anläggningens insignal till TV.
När du ansluter anläggningen och
tv:n via en analog ljudkabel
(medföljer inte) ska du växla
anläggningens insignal till ANALOG
(sidan 30).
 Höj volymen på anläggningen eller
stäng av ljudavstängningsfunktionen.
 Om ljudet från en kabel-tv-mottagare
eller satellitmottagare som är
ansluten till tv:n inte sänds ut ska du
ansluta enheten till ett HDMI IN-uttag
på anläggningen och växla
anläggningens insignal till [HDMI] (se
medföljande snabbstartguide).
 Beroende på i vilken ordning du
ansluter tv:n och anläggningen kan
det hända att ljudet på anläggningen
stängs av och indikatorerna för TV
och USB blinkar långsamt. Stäng i så
fall först av tv:n och sedan
anläggningen.
 Ställ in högtalarinställningen på
Audio System på tv:n (BRAVIA).
Information om hur du ställer in tv:n
finns i bruksanvisningen till tv:n.
Bild och ljud från den enhet som är
ansluten till anläggningen matas
inte ut från tv:n när anläggningen
är avstängd.
 Ställ in
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] på [On] på anläggningen
och ställ sedan in [Standby Through]
på [Auto] eller [On] (sidan 46).
 Starta anläggningen och växla
insignalen till den aktuella enheten.
 Om anläggningen är ansluten till
enheter från andra tillverkare än Sony
som har stöd för funktionen Control
for HDMI ställer du in
[Setup] –
[Advanced Settings] – [HDMI Settings]
– [Standby Through] på [On]
(sidan 46).
Ljudet matas ut från både
anläggningen och tv:n.
 Stäng av ljudet på anläggningen eller
tv:n.
Tv-ljudet som matas ut från
anläggningen släpar efter tvbilden.
 Ställ in [A/V Sync] på 0 millisekunder
om det är inställt på mellan 25 och
300 millisekunder (sidan 34).
 Beroende på ljudkällan kan en
tidsskillnad mellan ljud och bild
uppstå. Om tv:n har en funktion som
fördröjer bilden kan du använda den
för justering.
51SV
Inget ljud eller endast mycket lågt
ljud från den anslutna enheten hörs
från anläggningen.
 Tryck på  + på fjärrkontrollen och
kontrollera volymnivån (sidan 11).
 Tryck på  eller  + på
fjärrkontrollen för att inaktivera
ljudavstängningsfunktionen (sidan 11).
 Kontrollera att insignalen är korrekt
vald. Prova andra insignaler genom
att trycka på insignalsknappen på
fjärrkontrollen (TV/HDMI/ANALOG/
USB/BLUETOOTH) (sidan 11).
 Kontrollera att anläggningens alla
kablar och sladdar samt den anslutna
enheten sitter ordentligt i uttagen.
 Om du spelar upp innehåll som är
kompatibelt med
upphovsrättsskyddsteknik (HDCP)
kanske det inte matas ut från
anläggningen.
 Ställ in
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI
Signal Format] på [Standard format]
(sidan 21).
Det går inte att få surroundeffekt.
 Beroende på insignalen och
ljudlägesinställningen kan det hända
att surroundljudet inte fungerar
effektivt. Surroundeffekten kan vara
svag beroende på programmet eller
skivan.
 Om du vill spela upp flerkanaligt
digitalt ljud ska du kontrollera
inställningen för digital
ljudutmatning på enheten som är
ansluten till anläggningen. Mer
information finns i bruksanvisningen
till den anslutna enheten.
Subwoofer
Det hörs inget ljud alls eller bara
svagt ljud från subwoofern.
 Tryck på SW  + på fjärrkontrollen för
att höja subwoofervolymen (sidan 34).
52SV
 Kontrollera att strömindikatorn på
subwoofern lyser grönt eller gult.
 Prova följande om strömindikatorn
på subwoofern inte tänds:
– Kontrollera att subwooferns
nätströmskabel är ordentligt
ansluten.
– Tryck på  (ström) på subwoofern
för att slå på strömmen.
 Prova följande om strömindikatorn
på subwoofern blinkar långsamt i
grönt eller gult eller lyser rött.
– Flytta subwoofern närmare
huvudenheten så att
strömindikatorn på subwoofern
lyser grönt eller gult.
– Följ stegen i ”Upprätta trådlös
anslutning till subwoofern (SECURE
LINK)” (sidan 24).
 Om strömindikatorn på subwoofern
blinkar rött ska du trycka på  (ström)
på subwoofern för att stänga av
strömmen och kontrollera att
subwooferns ventilationsöppningar
inte är blockerade.
 Om insignalskällorna innehåller
mycket lite basljud (till exempel tvprogram) kan det vara svårt att höra
ljudet från subwoofern. Du kan
kontrollera ljudet från subwoofern
genom att sända ut testtonen
(sidan 41).
 Inaktivera nattläget. Om du vill ha
mer information, se ”Lyssna på klart
ljud vid låg volym på natten (NIGHT)”
(sidan 33).
Ljudet hoppar eller brusar.
 Flytta bort anläggningen från
närbelägna enheter som genererar
elektromagnetisk strålning, till
exempel ett trådlöst nätverk eller en
mikrovågsugn som används.
 Avlägsna eventuella hinder mellan
huvudenheten och subwoofern.
 Placera huvudenheten så nära
subwoofern som möjligt.
 Ändra den trådlösa
nätverksfrekvensen för en
närbelägen trådlös nätverksrouter
eller dator till 5 GHz-bandet.
 Växla tv:n eller Blu-ray Disc-spelaren
från trådlös till trådbunden
anslutning.
Anslutning till USB-enhet
USB-enheten kan inte identifieras.
 Prova följande:
 Stäng av anläggningen.
 Koppla från USB-enheten och
anslut den på nytt.
 Slå på anläggningen.
 Kontrollera att USB-enheten är
ordentligt ansluten till -porten
(USB) (sidan 29).
 Kontrollera om USB-enheten eller
kabeln är skadad.
 Kontrollera att USB-enheten är
påslagen.
 Om USB-enheten är ansluten via en
USB-hubb kopplar du från den och
ansluter USB-enheten direkt till
anläggningen.
 När du ansluter en WALKMAN® eller
smartphone kan kanske dess interna
lagring eller externa lagring (t.ex. ett
minneskort) inte identifieras.
Anslutning till mobil enhet
Parkopplingen kan inte utföras.
 Placera anläggningen och
BLUETOOTH-enheten närmare
varandra.
 Se till att anläggningen inte tar emot
störningar från en trådlös
nätverksenhet, andra trådlösa
enheter på 2,4 GHz-bandet eller en
mikrovågsugn. Om det finns enheter
som genererar elektromagnetisk
strålning i närheten ska du flytta bort
dem från anläggningen.
BLUETOOTH-anslutning kan inte
upprättas.
 Se till att BLUETOOTH-indikatorn på
huvudenheten är tänd (sidan 28).
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten
som ska anslutas är påslagen och att
BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.
 Placera anläggningen och
BLUETOOTH-enheten närmare
varandra.
 Parkoppla anläggningen och
BLUETOOTH-enheten igen. Du
kanske måste avbryta parkopplingen
till anläggningen med hjälp av
BLUETOOTH-enheten först.
 Parkopplingsinformationen kan ha
raderats. Utför parkopplingen på nytt
(sidan 27).
Ljudet från den BLUETOOTHanslutna mobila enheten matas
inte ut från anläggningen.
 Se till att BLUETOOTH-indikatorn på
huvudenheten är tänd (sidan 28).
 Placera anläggningen och
BLUETOOTH-enheten närmare
varandra.
 Om det finns enheter i närheten som
genererar elektromagnetisk
strålning, till exempel en trådlös
nätverksenhet, andra BLUETOOTHenheter eller en mikrovågsugn, ska
du flytta dem längre bort från
anläggningen.
 Ta bort eventuella hinder mellan
anläggningen och BLUETOOTHenheten, eller flytta bort
anläggningen från hindret.
 Flytta den anslutna BLUETOOTHenheten.
 Ändra den trådlösa
nätverksfrekvensen för en
närbelägen trådlös nätverksrouter
eller dator till 5 GHz-bandet.
 Höj volymen på den anslutna
BLUETOOTH-enheten.
53SV
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen till anläggningen
fungerar inte.
 Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på
huvudenheten (sidan 8).
 Avlägsna eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och anläggningen.
 Byt båda batterierna i fjärrkontrollen
om de är svaga.
 Se till att du trycker på rätt knapp på
fjärrkontrollen.
Tv:ns fjärrkontroll fungerar inte.
 Du kan åtgärda problemet genom att
aktivera funktionen IR-repeater
(sidan 25).
Övrigt
Funktionen Control for HDMI
fungerar inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen till
anläggningen (se medföljande
Snabbstartguide).
 Aktivera funktionen Control for HDMI
på tv:n. Mer information finns i tv:ns
bruksanvisning.
 Vänta en stund och försök igen. Om
du kopplar från anläggningen tar det
en stund innan du kan utföra
åtgärder. Vänta i minst 15 sekunder
och försök igen.
 Kontrollera att anslutna enheter har
stöd för funktionen Control for HDMI.
 Aktivera funktionen Control for HDMI
på enheterna som är anslutna till
anläggningen. Mer information finns i
enhetens bruksanvisning.
 Enhetstypen och antalet enheter som
kan styras med funktionen Control for
HDMI begränsas av HDMI CECstandarden enligt följande:
– Inspelningsenheter (t.ex. Blu-ray
Disc-inspelare och dvd-inspelare):
upp till tre enheter
54SV
– Uppspelningsenheter (t.ex. Blu-ray
Disc-spelare och dvd-spelare): upp
till tre enheter (den här
anläggningen använder en av dem)
– Radiorelaterade enheter: upp till
fyra enheter
– Ljudanläggning (mottagare/
hörlurar): upp till en enhet (används
av den här anläggningen)
Alla indikatorer blinkar snabbt och
anläggningen stängs av.
 Koppla från nätsladden och
kontrollera att ventilationshålen på
anläggningen inte är blockerade.
Sensorerna på tv:n fungerar inte
korrekt.
 Huvudenheten kanske blockerar vissa
sensorer (som ljusstyrkesensorn),
fjärrkontrollmottagaren på tv:n eller
sändaren för 3D-glasögon (IRsändning) på en 3D-tv med stöd för
sådan funktion, eller trådlös
kommunikation. Flytta bort
huvudenheten från tv:n, men inte
längre än att de fortfarande fungerar
korrekt. Information om hur du bör
placera sensorerna och
fjärrkontrollmottagaren finns i
bruksanvisningen till tv:n.
Trådlösa funktioner (BLUETOOTHfunktion eller subwoofer) är
instabila.
 Placera inga metallföremål, förutom
en TV, i närheten av anläggningen.
Musik som du inte känner igen
spelas plötsligt upp.
 Förinstallerad exempelmusik kanske
har spelats upp. Tryck på
på
huvudenheten för att avbryta
uppspelningen.
Anläggningen kan inte stängas av
eller [Advanced Settings] kan inte
användas./När du trycker på 
(ström) blinkar alla indikatorer och
anläggningen kan inte stängas av.
 Anläggningen kan vara i demoläge.
Återställ anläggningen för att avbryta
demoläget. Håll  (ström) och –
(volym) på huvudenheten intryckta i
mer än fem sekunder (sidan 55).
Anläggningen startas om.
 När du ansluter till en tv med en
upplösning som skiljer sig från
anläggningens kan anläggningen
startas om för att återställa
inställningen för bildutsändning.
Återställa anläggningen
Om anläggningen fortfarande inte
fungerar återställer du den enligt
nedan.
1
2
3
4
5
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Välj
[Setup] – [Advanced
Settings] på startmenyn.
Välj [Resetting].
Välj menyalternativet som du vill
återställa.
Välj [Start].
Avbryta återställning
Välj [Cancel] i steg 5.
Om du inte kan återställa
anläggningen via
startmenyn
Håll  (ström) och – (volym) på
huvudenheten intryckta i mer än fem
sekunder.
Fabriksinställningarna återställs.
Obs!
Om du återställer inställningarna kan
länken till subwoofern avbrytas. Utför i så
fall ”Upprätta trådlös anslutning till
subwoofern (SECURE LINK)” (sidan 24).
55SV
Övrig information
Specifikationer
Högtalare (SA-XF9000)
Förstärkare
UTEFFEKT (nominell)
Front V + front H: 60 W + 60 W
(vid 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
UTEFFEKT (referens)
Vänster/höger fronthögtalare: 100 W
(per kanal vid 4 ohm, 1 kHz)
Inmatning
HDMI IN*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Utgångar
HDMI OUT (TV (ARC))*
* HDMI IN-uttag och HDMI OUT (TV (ARC))uttag har stöd för HDCP 2.2-protokollet.
HDCP 2.2 är en nyligen förbättrad teknik
för upphovsrättsskydd som används för
att skydda innehåll som exempelvis 4Kfilmer.
HDMI-delen
Kontakt
Typ A (19 stift)
USB
-port (USB):
Typ A (för anslutning av USB-minne)
BLUETOOTH-delen
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikationsversion 4.2
Utgång
BLUETOOTH-specifikation
strömklass 1
Största kommunikationsräckvidd
Siktlinje cirka 30 m1)
Största antal enheter som kan registreras
9 enheter
Frekvensband
2,4 GHz band (2,4–2,4835 GHz)
56SV
Moduleringsmetod
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibla BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Kodek som stöds3)
SBC4), AAC5)
Sändningsräckvidd (A2DP)
20–20 000 Hz (samplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Faktisk räckvidd varierar beroende på
faktorer som hinder mellan enheter,
magnetfält runt en mikrovågsugn,
statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens
prestanda, operativsystem,
programvara och liknande.
2)
BLUETOOTH-standardprofilerna anger
syftet med BLUETOOTHkommunikation mellan enheter.
3)
Kodek: Ljudsignalskomprimering och
konverteringsformat
4)
Förkortning för Subband Codec
5)
Förkortning för Advanced Audio Coding
Vänster/höger fronthögtalare
Högtalarsystemet
Fullbandshögtalarsystem, akustisk
suspension
Högtalare
40 × 100 mm kontyp
Allmänt
Strömförsörjning
220–240 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning
On: 38 W
[Bluetooth Standby] – [On]: Mindre än
2W
[Bluetooth Standby] – [Off]: Mindre än
0,5 W
Mått* (cirka) (b/h/d)
930 × 58 × 85 mm
*exklusive utskjutande del
Vikt (cirka)
2,5 kg
Subwoofer (SA-WXF9000)
UTEFFEKT (referens)
100 W (vid 4 ohm, 100 Hz)
Högtalarsystemet
Subwooferhögtalarsystem, basreflex
Högtalare
160 mm kontyp
Strömförsörjning
220–240 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning
On: 20 W
Viloläge: 0,5 W eller mindre
Storlek (cirka) (b × h × d)
190 × 382 × 387 mm (exklusive
utskjutande del)
Vikt (cirka)
7,8 kg
Trådlös sändare/
mottagare
Frekvensband
2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
57SV
Radiofrekvensband och högsta uteffekt
Frekvensband
Högsta uteffekt
BLUETOOTH
2 400–2 483,5 MHz
< 9 dBm
Trådlös subwoofer
2 400–2 483,5 MHz
< 9 dBm
58SV
Spelbara ljudfilstyper
Kodek
Filtillägg
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Anläggningen kan inte spela upp DSTkodade filer.
Obs!
• Vissa filer kanske inte går att spela
beroende på format, kodning,
inspelningsförhållanden och andra
förhållanden.
• Vissa filer som har redigerats på en dator
kanske inte kan spelas upp.
• Vissa filer kanske inte kan snabbspolas
framåt eller bakåt.
• Anläggningen kan inte spela upp kodade
filer, till exempel DRM.
• Anläggningen kan inte identifiera en fil/
mapp beroende på namn/metadata.
• Vissa USB-enheter kanske inte fungerar
med systemet.
• Anläggningen kan identifiera MSCenheter (Mass Storage Class) (till exempel
flashminne).
59SV
Insignalsformat som stöds
Anläggningen har stöd för följande ljudformat:
Format
Funktion
”HDMI”
”TV”
ARC()
”TV”
OPT()
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: Formatet stöds.
–: Formatet stöds inte.
Obs!
HDMI IN-uttaget har inte stöd för ljudformat som inbegriper kopieringsskydd, som Super
Audio CD och DVD-Audio.
60SV
HDMI-videoformat som stöds
Följande videoformat stöds på anläggningen:
Upplösning
Frame Rate
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Color Space
Färgdjup
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitar
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bitar
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bitar
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bitar
–
YCbCr 4:2:0
8 bitar
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitar
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bitar
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280 × 720p
[HDMI Signal
Format]-inställning
8/10/12 bitar
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
: Kompatibel med 3D-signaler i formatet sida-vid-sida (halva)3)
: Kompatibel med 3D-signaler i formatet Frame packing och överst-underst (översida
och undersida)3)
1)
2)
Använd en Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet som har stöd för 18 Gbit/s.
Använd en Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet eller Sony High Speed
HDMI-kabel med Ethernet med Cable Type-logotyp.
3)
Knappen OPTIONS fungerar inte och anläggningens skärmdisplay (OSD) visas inte.
61SV
Anmärkningar om HDMI-uttag och HDMI-anslutningar
• Använd en HDMI-godkänd kabel.
• Vi rekommenderar inte användning av en HDMI-DVI-omvandlingskabel.
• Ljudsignaler (till exempel samplingsfrekvens och bitlängd) som överförs från ett
HDMI-uttag kan åsidosättas av den anslutna enheten.
• Det kan uppstå avbrott i ljudet när samplingsfrekvensen eller kanalnumret för
ljudutsignaler från uppspelningsenheten ändras.
• När TV har valts som insignal sker utmatningen av videosignaler via HDMI INuttaget som valdes senast från HDMI OUT (TV (ARC))-uttaget.
• Anläggningen har stöd för TRILUMINOS.
• Alla HDMI IN- och HDMI OUT-uttag har stöd för bandbredd upp till 18 Gbit/s, HDCP
2.21), BT.2020 flerfärgsspektrum2) och vidaresändning av HDR-innehåll (High
Dynamic Range)3).
• När du ansluter till en tv med en upplösning som skiljer sig från anläggningens kan
anläggningen startas om för att återställa inställningen för bildutsändning.
1)
HDCP 2.2 är en nyligen förbättrad teknik för upphovsrättsskydd som används för att
skydda innehåll som exempelvis 4K-filmer.
BT.2020-färgspektret är en ny och bredare färgstandard som har definierats för tvsystem med ultra-HD.
3)
HDR är ett nytt videoformat som kan visa ett större omfång av ljusstyrkenivåer.
Anläggningen är kompatibel med HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) och Dolby Vision.
2)
62SV
Om BLUETOOTHkommunikation
• BLUETOOTH-enheter ska användas inom
cirka tio meters avstånd (utan hinder) från
varandra. Den effektiva räckvidden för
kommunikation kan bli mindre under
följande förhållanden:
– Om en person, ett metallföremål, en
vägg eller något annat hinder befinner
sig mellan de enheter som har en
BLUETOOTH -anslutning
– på platser där ett trådlöst nätverk är
installerat
– i närheten av mikrovågsugnar som
används
– på platser där annan elektromagnetisk
strålning förekommer.
• BLUETOOTH-enheter och trådlösa
nätverk (IEEE 802.11b/g/n) använder
samma frekvensband (2,4 GHz). När du
använder BLUETOOTH-enheten nära en
enhet med trådlös nätverksfunktion, kan
det uppstå elektromagnetiska störningar.
Det kan leda till lägre
dataöverföringshastigheter, brus eller
problem med anslutningen. Om det
händer kan du försöka med följande
åtgärder:
– Använd anläggningen med ett avstånd
på minst tio meter från den trådlösa
nätverksenheten.
– Stäng av den trådlösa nätverksenheten
när du använder BLUETOOTH-enheten
inom tio meters avstånd.
– Installera anläggningen och
BLUETOOTH-enheten så nära varandra
som möjligt.
• Radiovågorna som sänds ut från
anläggningen kan störa funktionen hos
vissa medicinska apparater. Eftersom
dessa störningar kan leda till felfunktion
bör du alltid stänga av anläggningen och
BLUETOOTH-enheten på följande platser:
– På sjukhus, tåg, flyg, bensinstationer
och på platser där det kan finnas
lättantändliga gaser
– i närheten av automatiska dörrar och
brandlarm.
• Anläggningen har stöd för
säkerhetsfunktioner som uppfyller
BLUETOOTH-specifikationen för att
säkerställa säker anslutning vid
kommunikation via BLUETOOTH-teknik.
Säkerheten kan dock vara otillräcklig
beroende på inställningar, innehåll och
andra faktorer. Var därför alltid försiktig
när du kommunicerar via BLUETOOTHteknik.
• Sony kan inte hållas ansvarigt på något
sätt för skador eller andra förluster som
uppstår på grund av informationsläckor
vid kommunikation med BLUETOOTHteknik.
• BLUETOOTH-kommunikation kan inte
garanteras med alla BLUETOOTH-enheter
som har samma profil som anläggningen.
• BLUETOOTH-enheter som är anslutna till
anläggningen måste följa BLUETOOTHspecifikationen från Bluetooth SIG, Inc.
och måste ha certifierats att följa den.
Även om en enhet följer BLUETOOTHspecifikationen kan det förekomma
situationer då BLUETOOTH-enhetens
egenskaper eller specifikationer
förhindrar anslutning och resulterar i
andra styrmetoder, displayer eller
funktioner.
• Det kan förekomma brus eller avklippt
ljud beroende på den BLUETOOTH-enhet
som är ansluten till anläggningen, samt
på kommunikationsmiljön och
omgivningsförhållandena.
Kontakta närmaste återförsäljare av Sonyprodukter om du har frågor eller problem
som rör anläggningen.
63SV
SLUTANVÄNDARAVTAL
av upphovsrätt och andra
internationella konventioner och lagar
om immateriell egendom.
VIKTIGT:
UPPHOVSRÄTT
INNAN DU ANVÄNDER
PROGRAMVARAN SKA DU LÄSA IGENOM
DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL NOGA.
GENOM ATT ANVÄNDA
PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU
VILLKOREN I DETTA
SLUTANVÄNDARAVTAL. OM DU INTE
GODKÄNNER VILLKOREN I
SLUTANVÄNDARAVTALET FÅR DU INTE
ANVÄNDA PROGRAMVARAN.
Detta slutanvändaravtal är ett juridiskt
avtal mellan dig och Sony Video &
Sound Products Inc. (”SONY”). Detta
slutanvändaravtal reglerar dina
rättigheter och skyldigheter rörande
SONY-programvaran från SONY och/
eller från externa licensgivare (inklusive
SONYs dotterbolag) och deras respektive
dotterbolag (tillsammans kallade
”TREDJEPARTSLEVERANTÖRER”),
tillsammans med eventuella
uppdateringar/uppgraderingar från
SONY, eventuell tryckt, online- eller
elektronisk dokumentation för sådan
programvara samt eventuella datafiler
som skapas när sådan programvara
används (tillsammans kallat
”PROGRAMVARAN”).
Det ovanstående oaktat ska all
programvara i PROGRAMVARAN som
har separata slutanvändaravtal
(inklusive, men inte begränsat till, GNU
General Public license och Lesser/
Library General Public License) täckas av
sådant tillämpligt separat
slutanvändaravtal istället för villkoren i
detta slutanvändaravtal i den
utsträckning som krävs av sådant
separat slutanvändaravtal
(”UNDANTAGEN PROGRAMVARA”).
Alla rättigheter och äganderätt till
PROGRAMVARAN (inklusive, men inte
begränsat till, bilder, fotografier,
animeringar, video, ljud, musik, text och
sk. applets som är inbyggda i
PROGRAMVARAN) ägs av SONY
eller en eller flera av
TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA.
PROGRAMVARULICENS
PROGRAMVARAN säljs inte, utan
licensieras. PROGRAMVARAN skyddas
64SV
LICENSBEVILJANDE
SONY ger dig en begränsad licens att
använda PROGRAMVARAN endast
tillsammans med din kompatibla enhet
(”ENHET”) och endast för enskild, ickekommersiell användning. SONY och
TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA
förbehåller sig uttryckligen alla
rättigheter, äganderätt och anspråk
(inklusive, men inte begränsat till, all
immateriell egendomsrätt) på och till
PROGRAMVARAN som detta
slutanvändaravtal inte uttryckligen
beviljar dig.
KRAV OCH BEGRÄNSNINGAR
Du får inte kopiera, publicera, anpassa,
omdistribuera, försöka härleda
källkoden, modifiera, bakåtkompilera,
dekompilera eller ta isär vare sig delar
eller hela PROGRAMVARAN, eller skapa
härledda produkter utifrån eller av
PROGRAMVARAN, såvida inte dessa
härledda produkter är avsiktligen
främjade av PROGRAMVARAN. Du får
inte ändra eller manipulera
PROGRAMVARANS DRM-funktioner
(digital rights management). Du får inte
förbikoppla, modifiera, upphäva eller
kringgå några av de funktioner eller
skydd av PROGRAMVARAN eller
mekanismer som är verksamt länkade
till PROGRAMVARAN. Du får inte skilja ut
någon av de enskilda delarna av
PROGRAMVARAN för användning på
fler än en ENHET utan uttryckligt
medgivande från SONY. Du får inte ta
bort, ändra, täcka över eller utplåna
varumärken eller meddelanden på
PROGRAMVARAN. Du får inte dela,
sprida, hyra ut, leasa, underlicensiera,
tilldela, överföra eller sälja
PROGRAMVARAN. Programvara,
nätverkstjänster eller andra produkter
utöver PROGRAMVARAN, men som
PROGRAMVARANS funktion är
beroende av kan avbrytas eller sluta
upphöra efter leverantörernas
(programleverantörers,
tjänsteleverantörers eller SONYs)
gottfinnande. SONY och dessa
leverantörer garanterar inte att
PROGRAMVARAN, nätverkstjänster,
innehåll eller andra produkter kommer
att fortsätta vara tillgängliga eller att de
kommer att fungera utan avbrott eller
ändring.
INNEHÅLLSTJÄNST
ANVÄNDNING AV
PROGRAMVARAN MED
UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT
MATERIAL
INTERNETANSLUTNING OCH
TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART
PROGRAMVARAN kan användas av dig
för att visa, lagra, bearbeta och/eller
använda innehåll som du eller tredje
part har skapat. Detta innehåll kan vara
skyddat av upphovsrätt, andra lagar
och/eller avtal om immateriell
egendom. Du samtycker till att använda
PROGRAMVARAN endast i enlighet med
alla sådana lagar och avtal som gäller
detta innehåll. Du samtycker till att
SONY får vidta lämpliga åtgärder för att
skydda upphovsrätten till innehåll som
lagras, bearbetas eller används av
PROGRAMVARAN. Dessa åtgärder kan
inkludera, men är inte begränsat till, att
räkna hur ofta du säkerhetskopierar och
återställer innehåll med vissa funktioner
hos PROGRAMVARAN, att neka din
begäran att återställa data samt att
avbryta detta slutanvändaravtal i den
händelse att du använder
PROGRAMVARAN på obehörigt sätt.
OBSERVERA ÄVEN ATT
PROGRAMVARAN KAN VARA
UTFORMAD ATT ANVÄNDAS MED
INNEHÅLL TILLGÄNGLIGT VIA EN ELLER
FLERA INNEHÅLLSTJÄNSTER
(”INNEHÅLLSTJÄNST”). ANVÄNDNING AV
DENNA TJÄNST OCH DETTA INNEHÅLL
SKER UNDER INNEHÅLLSTJÄNSTENS
ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE
GODKÄNNER DESSA VILLKOR
BEGRÄNSAS DIN ANVÄNDNING AV
PROGRAMVARAN. Du samtycker till och
godkänner att visst innehåll och vissa
tjänster som är tillgängliga via
PROGRAMVARAN kan tillhandahållas av
tredje part som är utanför SONYs
kontroll. ANVÄNDNING AV
INNEHÅLLSTJÄNSTER KRÄVER EN
INTERNETANSLUTNING.
INNEHÅLLSTJÄNSTEN KAN UPPHÖRA
NÄR SOM HELST.
Du samtycker till och godkänner att
vissa funktioner hos PROGRAMVARAN
kan kräva en internetanslutning. Denna
anslutning är du ensam ansvarig för. Du
är dessutom ensam ansvarig för att
betala eventuella avgifter till tredje part
kopplade till din internetanslutning,
inklusive, men inte begränsat till
internetleverantör eller
datatrafikavgifter. Användning av
PROGRAMVARAN kan vara begränsad
beroende på kapacitet, bandbredd eller
teknisk begränsning hos din
internetanslutning och -tjänst Ansvaret
för tillhandahållande, kvalitet och
säkerhet hos denna internetanslutning
ligger helt hos den tredje part som
tillhandahåller tjänsten.
65SV
EXPORT OCH ANDRA REGLER
Du samtycker till att följa alla tillämpliga
regler och begränsningar rörande
export och återexport som gäller i det
område eller land där du vistas samt att
inte överföra eller godkänna
överförande av PROGRAMVARAN till ett
förbjudet land eller på annat sätt i strid
mot sådana begränsningar eller regler.
HÖGRISKAKTIVITETER
PROGRAMVARAN är inte feltolerant och
har inte utformats eller tillverkats och är
inte avsedd att användas eller
återförsäljas som direktkopplad
styrutrustning i riskfyllda miljöer som
kräver felsäkra prestanda, t.ex. vid drift
av kärnkraftsanläggningar,
flygplansnavigering eller
kommunikationssystem,
flygtrafikkontroll, livsuppehållande
utrustning eller vapensystem, där fel i
PROGRAMVARAN kan leda till död,
personskada eller allvarliga fysiska
skador eller miljöskador
(”HÖGRISKAKTIVITETER”). SONY, var och
en av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA
samt vart och ett av deras respektive
dotterbolag friskriver sig särskilt från
alla uttryckliga eller underförstådda
garantier, ansvar eller villkor avseende
programvarans lämplighet för
HÖGRISKAKTIVITETER.
GARANTIFRISKRIVNING FÖR
PROGRAMVARA
Du samtycker till och förbinder dig att
använda PROGRAMVARAN på egen risk
och att du är ansvarig för användningen
av PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN
tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK”, utan
garanti, skyldighet eller villkor av något
slag.
SONY OCH VAR OCH EN AV DESS
TREDJEPARTSLEVERANTÖRER (i detta
avsnitt kallas SONY och var och en av
TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA
66SV
kollektivt för ”SONY”) FRISKRIVER SIG
UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER,
ANSVAR ELLER VILLKOR, SÅVÄL
UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG
OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT
SYFTE. SONY LÄMNAR INGA GARANTIER
OCH ÅTAR SIG INGET ANSVAR (A) ATT
FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN
UPPFYLLER DINA BEHOV ELLER ATT DE
KOMMER ATT UPPDATERAS, (B) ATT
PROGRAMVARAN KOMMER ATT
FUNGERA KORREKT OCH VARA FELFRI
ELLER ATT EVENTUELLA DEFEKTER
KOMMER ATT KORRIGERAS, (C) ATT
PROGRAMVARAN INTE SKADAR ANNAN
PROGRAMVARA, MASKINVARA ELLER
DATA (D) ATT PROGRAMVARA,
NÄTVERKSTJÄNSTER (INKLUSIVE
INTERNET) ELLER PRODUKTER (ANDRA
ÄN PROGRAMVARAN) SOM
PROGRAMVARANS PRESTANDA ÄR
BEROENDE AV FORTSÄTTER ATT VAR
TILLGÄNGLIG, UTAN AVBROTT ELLER
ÄNDRINGAR SAMT (E) RÖRANDE
ANVÄNDNING ELLER RESULTAT AV
ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN
GÄLLANDE DESS KORREKTHET,
RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER I
ÖVRIGT.
INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG
INFORMATION ELLER RÅD FRÅN SONY
ELLER EN AUKTORISERAD
REPRESENTANT FRÅN SONY SKALL
BETRAKTAS SOM EN GARANTI,
SKYLDIGHET ELLER VILLKOR ELLER PÅ
NÅGOT SÄTT UTÖKA DENNA GARANTI.
OM PROGRAMVARAN SKULLE VISA SIG
VARA DEFEKT TAR DU PÅ DIG HELA
KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG
SERVICE, REPARATION ELLER
KORRIGERING. VISSA JURISDIKTIONER
TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ
DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER
KANSKE INTE FÖR DIG.
ANSVARSBEGRÄNSNING
SONY OCH VAR OCH EN AV DESS
TREDJEPARTSLEVERANTÖRER (i detta
avsnitt kallas SONY och var och en av
TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA
kollektivt för ”SONY”) KAN INTE HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR NÅGRA OFÖRUTSEDDA
SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR MED
ANKNYTNING TILL PROGRAMVARAN
SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER
TILL FÖLJD AV BROTT MOT
UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,
AVTALSBROTT, VÅRDSLÖSHET, STRIKT
ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK TEORI.
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
SKADOR SOM HÄNFÖR SIG TILL
UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVNA
INTÄKTER, DATAFÖRLUST, UTEBLIVEN
PRODUKTANVÄNDNING ELLER
UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV
RELATERAD UTRUSTNING,
ARBETSAVBROTT OCH TIDSFÖRLUST,
OAVSETT OM SONY HAR INFORMERATS
OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. I
SAMTLIGA FALL ÄR RESPEKTIVE TOTALA
ANSVAR GENTEMOT DIG I ALLA
BESTÄMMELSER I DETTA
SLUTANVÄNDARAVTAL BEGRÄNSAT
TILL DET BELOPP SOM FAKTISKT
BETALATS FÖR PROGRAMVARAN. VISSA
JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE
UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV
OFÖRUTSEDDA SKADOR OCH
FÖLJDSKADOR, I VILKET FALL
OVANNÄMND BEGRÄNSNING INTE
GÄLLER FÖR DIG.
AUTOMATISK
UPPDATERINGSFUNKTION
parts servrar, eller annars. Sådana
uppdateringar eller modifikationer kan
ta bort eller ändra karaktären eller andra
aspekter av PROGRAMVARANS
funktioner, inklusive, men inte
begränsat till funktioner som du är
beroende av. Du samtycker till och
godkänner att dessa aktiviteter kan ske
helt efter SONYs gottfinnande och att
SONY kan ställa villkor för fortsatt
användning av PROGRAMVARAN när du
slutför installation eller godkänner
sådana uppdateringar eller
modifikationer. Alla uppdateringar/
modifikationer ska anses vara och och
ska utgöra en del av PROGRAMVARAN i
detta slutanvändaravtal. När du
godkänner detta slutanvändaravtal
samtycker du till dessa uppdateringar/
modifikationer.
HELA AVTALET, AVSÄGELSE,
AVSKILJBARHET
Detta slutanvändaravtal och SONYs
sekretesspolicy, som båda ändras och
justeras ibland, utgör tillsammans hela
avtalet mellan dig och SONY rörande
PROGRAMVARAN. SONYs
underlåtenhet att utöva eller verkställa
någon av rättigheterna eller villkoren i
detta slutanvändaravtal innebär inte en
avsägelse av denna rättighet eller detta
villkor. Om någon del av detta
slutanvändaravtal bedöms vara ogiltig
eller overkställbar, skall detta villkor
verkställas i största tillåtna utsträckning
för att upprätthålla intentionen i detta
slutanvändaravtal, och de övriga
delarna fortsätter vara verksamma i full
utsträckning.
SONY eller
TREDJEPARTSLEVERANTÖRER kan
ibland automatiskt uppdatera eller på
annat sätt ändra PROGRAMVARAN,
inklusive, men inte begränsat till, med
syfte att förbättra säkerhetsfunktioner,
åtgärda fel och förbättra funktioner, när
du interagerar med SONYs eller tredje
67SV
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH
RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE
Förenta nationernas konvention
angående avtal om internationella köp
av varor (CISG) ska inte gälla för detta
slutanvändaravtal. Detta
slutanvändaravtal skall regleras i
enlighet med lagarna i Japan, utan
hänsyn till eventuella konflikter mellan
lagbestämmelser. Avtalsparterna
samtycker till att Tokyo District Court i
Japan äger exklusiv domsrätt i alla
tvister som är hänförliga till detta avtal.
SKÄLIG GOTTGÖRELSE
Oaktat om något i detta
slutanvändaravtal anger motsatsen
godkänner du att om du bryter mot eller
inte följer detta slutanvändaravtal så
innebär det oersättlig skada för SONY,
där monetära skadestånd är
otillräckligt, och du samtycker till att
SONY utverkar eventuellt åläggande
eller skälig gottgörelse som SONY
bedömer vara nödvändigt eller lämpligt
under dessa förhållanden. SONY kan
även vidta lagliga och tekniska åtgärder
för att förhindra överträdelse mot och/
eller för att vidmakthålla detta
slutanvändaravtal, inklusive, men inte
begränsat till, omedelbart avslutande
av din användning av PROGRAMVARAN,
om SONY efter eget gottfinnande anser
att du bryter mot eller har för avsikt att
bryta mot slutanvändaravtalet. Dessa
åtgärder är utöver andra åtgärder som
SONY kan ha i lag, rättvisligen eller
under avtal.
UPPHÖRANDE
Med förbehåll för eventuella andra
rättigheter kan SONY säga upp detta
slutanvändaravtal om du inte följer ett
eller flera av villkoren. Vid en sådan
uppsägning måste du upphöra med all
användning av PROGRAMVARAN, och
förstöra alla kopior av densamma.
68SV
TILLÄGG
SONY FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT
ÄNDRA VILLKOREN I DETTA
SLUTANVÄNDARAVTAL EFTER EGET
GOTTFINNANDE GENOM ATT LÄGGA
UPP ETT MEDDELANDE PÅ EN AV SONY
UTSEDD WEBBPLATS, VIA E-POST TILL
EN E-POSTADRESS SOM DU ANGER,
GENOM ATT LÄMNA MEDDELANDE SOM
EN DEL AV DEN PROCESS DÄR DU
HÄMTAR UPPGRADERINGAR/
UPPDATERINGAR ELLER GENOM NÅGON
ANNAN JURIDISKT ERKÄND
MEDDELANDEFORM. Om du inte
godkänner ändringen ska du genast
kontakta SONY för anvisningar. Om du
fortsätter att använda PROGRAMVARAN
efter det datum då meddelandet träder
i kraft så godkänner du att vara bunden
av denna ändring.
FÖRMÅNSTAGARE FRÅN TREDJE
PART
Varje TREDJEPARTSLEVERANTÖR är en
uttrycklig och avsedd
tredjepartsförmånstagare av, och ska
har rätten att hävda, varje villkor i detta
slutanvändaravtal rörande
PROGRAMVARAN från denna part.
Om du har frågor rörande detta
slutanvändaravtal kan du kontakta
SONY genom att skriva till SONY på
motsvarande kontaktadress för
respektive område eller land.
Copyright © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Med ensamrätt.
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Om ett föremål eller vätska kommer in
innanför höljet ska du genast koppla bort
strömmen till anläggningen. Låt en
kvalificerad tekniker kontrollera
anläggningen innan du använder
den igen.
• Kliv inte på huvudenheten och
subwoofern. Du kan skada anläggningen
eller ramla och skada dig.
Strömförsörjning
• Kontrollera att driftspänningen
överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du kopplar in
systemet. Driftspänningen finns angiven
på typskylten på huvudenhetens
undersida.
• Koppla bort anläggningen från
vägguttaget om du inte ska använda den
under en längre tid. Håll i själva
kontakten, aldrig i kabeln när du ska
koppla bort nätströmskabeln.
• Ett av bladen på kontakten är bredare än
de andra av säkerhetsskäl och kan endast
sättas in i vägguttaget på ett sätt.
Kontakta återförsäljaren om du inte kan
föra in kontakten helt i uttaget.
• Nätströmskabeln får endast bytas ut hos
en kvalificerad återförsäljare.
Om värmealstring
Anläggningen alstrar värme under drift och
detta är helt normalt. Om du använder
anläggningen på hög volym under lång tid
i sträck ökar temperaturen märkbart på
anläggningens baksida och undersida.
Vidrör inte höljet, så undviker du
att bränna dig.
• Placera inte föremål bakom
huvudenheten och subwoofern som kan
blockera ventilationshålen och orsaka
driftsfel.
• Placera inga metallföremål, förutom en
TV, i närheten av anläggningen. Trådlösa
funktioner kan bli instabila.
• Om anläggningen används tillsammans
med en tv, videobandspelare eller
bandspelare kan det förekomma brus och
försämrad bildkvalitet. Flytta i så fall bort
anläggningen från tv:n,
videobandspelaren eller bandspelaren.
• Var försiktig när du placerar systemet på
en yta som har specialbehandlats (med
vax, olja, polish och liknande), eftersom
ytan kan missfärgas eller få fläckar.
• Var försiktig så att du inte skadar dig på
hörnen på huvudenheten och
subwoofern.
• Behåll 3 cm eller mer utrymme under
huvudenheten när du hänger den på en
vägg.
• Anläggningens högtalare är inte
magnetiskt avskärmade. Placera inte
magnetkort på eller i närheten av
anläggningen.
Hantera subwoofern
Sätt inte händerna i öppningen på
subwoofern när du lyfter den.
Högtalarelementet kan skadas. Håll under
subwoofern när du lyfter den.
Om handhavande
Glöm inte att stänga av och bryta
strömmen till anläggningen innan du
ansluter andra enheter.
Om det uppstår färgproblem på
en tv i närheten
Färgproblem kan uppstå på vissa typer av
tv-skärmar.
Placering
Om du upplever färgproblem
• Placera inte systemet nära värmekällor
eller på platser som utsätts för direkt
solljus, mycket damm eller mekaniska
stötar.
Stäng av tv:n och sätt sedan på den igen
efter 15–30 minuter.
69SV
Om du upplever färgproblemen
igen
Flytta bort anläggningen från tv:n.
Angående rengöring
Rengör anläggningen med en mjuk och
torr duk. Använd inte skursvamp,
skurmedel eller lösningsmedel som sprit
eller bensin.
Kontakta din närmaste återförsäljare av
Sony-produkter om du har frågor eller
problem som rör anläggningen.
Upphovsrätt och
varumärken
Dolby* Digital och DTS** Digital Surround
System används i anläggningen.
* Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby
Atmos, Dolby Vision och dubbel-Dsymbolen är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
**Information om DTS-patent hittar du på
http://patents.dts.com. Tillverkat under
licens från DTS, Inc. DTS, symbolen, DTS
tillsammans med symbolen, DTS:X och
DTS:X-logotypen är registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör
DTS, Inc. i USA eller andra länder.
© DTS, Inc. Med ensamrätt.
BLUETOOTH®-ordmärket och logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av
dessa logotyper av Sony Corporation sker
under licens. Övriga varumärken och
märkesnamn tillhör respektive ägare.
(HDMI™)-teknik (High-Definition
Multimedia Interface) används i
anläggningen.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
70SV
BRAVIA-logotypen är ett varumärke som
tillhör Sony Corporation.
ClearAudio+ är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
WALKMAN® och WALKMAN®-logotypen är
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
PlayStation är ett registrerat varumärke
eller varumärke som tillhör Sony interactive
Entertainment Inc.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och
tillhörande patent licensieras från
Fraunhofer IIS och Thomson.
Windows Media är ett varumärke eller
registrerat varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt från Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan
teknik utanför denna produkt är inte
tillåten utan licens från Microsoft eller ett
auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
DSEE är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
TRILUMINOS och TRILUMINOS-logotypen
är registrerade varumärken som tillhör
Sony Corporation.
Alla övriga varumärken är varumärken som
tillhör respektive ägare.
Index
A
R
Advanced Auto Volume 45
Audio DRC 45
Audio Return Channel (ARC) 9, 39, 46
Audio Settings 45
Auto Standby 47
Resetting 47, 55
B
Bluetooth Mode 46
Bluetooth Settings 46
Bluetooth Standby 42, 46
Bluetooth-kodek – AAC 46
BT.2020 62
C
Control for HDMI 38, 45
D
S
Secure Link 45
Software License Information 47
Software Update 47
Software Version 47
Sound Effect 45
Sound Mode 32
Speaker Settings 45
Standby Linked to TV 45
Standby Through 39, 42, 46
Subwoofer 24, 34, 52
System Settings 46
T
TV Audio Input Mode 46
Device Name Setting 47
DIMMER 42
DSEE 45
U
F
V
Fjärrkontroll 11
VERTICAL S. 31
VOICE 33
H
Update 47
HDCP 2.2 62
HDMI Settings 45
HDMI Signal Format 21, 46, 61
HDR 62
I
IR-Repeater 46
M
Manual Speaker Settings 45
Multiplexsändningsljud 36
N
NIGHT 33
O
OSD Language 46
71SV
Supportsider
Støttesider
Find oplysninger om softwareopdateringer:
Finn informasjon om programvareoppdateringer:
Tukisivut
Supportsidor
Hitta information om programvaruuppdateringar:
Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä:
www.sony.eu/support
Smartphone-app
Support by Sony-app – Find oplysninger, og modtag meddelelser om dit produkt:
Älypuhelinsovellus
Support by Sony -sovellus – saat tietoja ja ilmoituksia tuotteestasi:
Smarttelefonapp
Support by Sony-app – finn informasjon og få varsler om produktet ditt:
Smartphone-app
Support by Sony-app – Hitta information och få upplysningar om din produkt:
https://sony.net/SBS
•
•
•
•
Nyheder og alarmer
Softwareopdateringer
Selvstudier
Tip og råd
•
•
•
•
Nyheter og varsler
Programvareoppdateringer
Opplæringsprogram
Tips og råd
•
•
•
•
Uutiset ja ilmoitukset
Ohjelmistopäivitykset
Opetusohjelmat
Vinkkejä ja niksejä
•
•
•
•
Nyheter och varningar
Programvaruuppdateringar
Handledningar
Tips och knep
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Denmark
4-725-865-21(1)
Download PDF

advertising