Sony | Ht-Ct660 | Sony HT-CT660 2.1-kanalig Soundbar med Bluetooth® Bruksanvisning

4-452-002-21(5) (SE)
Hemmabiosystem
Användarinstruktioner
Komma igång
Användning och
funktioner
BLUETOOTH-funktion
Surround-funktion
Avancerade inställningar
Övrig information
HT-CT660
VARNING
Installera inte enheten i ett inneslutet
utrymme som en bokhylla eller ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna
på enheten med tidningar, dukar,
gardiner och liknande, eftersom
det kan förorsaka brand.
Utsätt inte heller enheten för öppen eld
(t.ex. levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och
placera inte vätskefyllda föremål, t.ex.
vaser, ovanpå enheten, så undviker du
risk för brand och elektriska stötar.
Information till kunder:
Följande information gäller
enbart för utrustning såld
i länder som tillämpar
EU-direktiven.
Denna produkt är tillverkad av eller
på uppdrag av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Frågor gällande
produktöverensstämmelser enligt
EU:s lagar hänvisas till auktoriserad
representant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Adresser och
kontaktinformation för service- och
garantiärenden finns i den separata
service- och garantidokumentationen.
Även om enheten är avstängd är den inte
bortkopplad från elnätet så länge den är
ansluten till ett eluttag.
Anslut enheten till ett lättillgängligt
nätuttag, eftersom huvudkontakten
används för att bryta strömmen till
enheten. Om du upptäcker att något
med apparaten inte är som det ska
måste du omedelbart dra ut kontakten
ur vägguttaget.
Batterier och enheter med batterier får
inte utsättas för hög värme, till exempel
direkt solljus och eld.
Endast för användning inomhus.
För Sound Bar (SA-CT660)
Typskylten och tillverkningsdatum finns
på den bakre sneda nedåtvända ytan.
Rekommenderade kablar
Korrekt skärmade och jordade kablar och
kontakter måste användas vid anslutning
till värddatorer och/eller kringutrustning.
2SE
Härmed intygar Sony Corp. att denna
utrustning uppfyller väsentliga krav
och andra relevanta bestämmelser
i direktivet 1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Kassering av
gamla elektriska
och elektroniska
produkter (gäller
i den Europeiska
Unionen och
i andra
europeiska
länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
förpackningen anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den ska
i stället lämnas in på en insamlingsplats
för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Korrekt kassering
av produkten kan förebygga potentiella
negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå vid felaktig avfallshantering.
Återvinningen av materialet bidrar till att
bevara naturens resurser. Om du vill ha
detaljerad information om återvinning
av den här produkten kan du kontakta
ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller den
butik där du köpte produkten.
En korrekt kassering av batterierna kan
förebygga potentiella negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå vid
felaktig avfallshantering. Återvinningen
av materialet bidrar till att bevara
naturens resurser.
När det gäller produkter som
av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning till ett inbyggt batteri bör
batteriet bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
Lämna det förbrukade batteriet på en
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter för att garantera
en korrekt hantering.
När det gäller alla andra batterier läser du
avsnittet om hur du tar ut batteriet på
ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade
batterier.
Om du vill ha detaljerad information
om återvinning av den här produkten
eller dess batteri kan du kontakta
ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller den
butik där du köpte produkten.
Kassering av
förbrukade batterier
(gäller i EU och
i andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet eller
förpackningen anger att batteriet inte får
behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly.
3SE
 Placera
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
 Om
ett föremål eller vätska skulle råka
komma in i systemet kopplar du genast
bort strömmen till systemet. Låt sedan
en kvalificerad tekniker kontrollera
systemet innan du använder det igen.
 Klättra inte på Sound Bar eller
subwoofern, eftersom du kan skada
systemet eller ramla ner och skada
dig själv.
Strömkällor
 Kontrollera
att driftspänning
överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du kopplar
in systemet. Driftspänningen finns
angiven på typskylten på baksidan
av Sound Bar.
 Koppla loss systemet från vägguttaget
om du inte ska använda det under
en längre tid. Håll i själva kontakten,
aldrig i kabeln när du ska koppla bort
nätströmskabeln.
 Ett av bladen på kontakten är bredare
än de andra av säkerhetsskäl och kan
endast sättas in i vägguttaget (elnätet)
på ett sätt. Om du inte kan föra in
kontakten hela vägen in i uttaget
kontaktar du återförsäljaren.
 Nätströmskabeln får endast bytas ut
hos en kvalificerad återförsäljare.
Värmebildning
Systemet alstrar värme under drift och
detta är helt normalt. Om du använder
systemet hela tiden med hög volym
höjs systemets temperatur märkbart på
baksidan och på undersidan. Vidrör inte
systemet så undviker du att bränna dig.
Placering
 Placera
systemet på en plats med
lämplig ventilering för att minimera
värmealstring och för att förlänga
systemets livslängd.
4SE
inte systemet nära värmekällor
eller på platser som utsätts för direkt
solljus, mycket damm eller mekaniska
stötar.
 Placera ingenting på baksidan av Sound
Bar som kan blockera ventilationshålen
och orsaka driftsfel.
 Om systemet används tillsammans
med en tv, videobandspelare eller
bandspelare kan det förekomma brus
och försämrad bildkvalitet. Placera i så
fall systemet längre bort från tv:n,
videobandspelaren eller bandspelaren.
 Var försiktig när du placerar systemet
på ytor som har specialbehandlats
(med vax, olja, polish och liknande)
eftersom ytan kan missfärgas eller
få fläckar.
 Var försiktig så att du undviker
eventuella skador på hörnen av
Sound Bar eller subwoofern.
Användning
Glöm inte att stänga av och koppla loss
systemet innan du ansluter annan
utrustning.
Om det uppstår färgproblem
på en tv i närheten.
Färgproblem kan uppstå på vissa typer
av tv-apparater.
Om du upplever färgproblem...
Stäng av tv:n och slå sedan på den igen
efter 15–30 minuter.
Om du åter upplever
färgproblem...
Placera systemet längre bort från tv:n.
Rengöring
Rengör systemet med en mjuk torr trasa.
Använd inte skursvamp, skurmedel eller
lösningsmedel som t.ex. sprit eller
bensin.
Om du har frågor eller problem rörande
systemet kontaktar du din närmaste
Sony-återförsäljare.
Upphovsrätter
I det här systemet ingår Dolby* Digital
och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från
Dolby Laboratories.
Dolby och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens under de
amerikanska patenten: 5 956 674;
5 974 380; 6 226 616; 6 487 535;
7 212 872; 7 333 929; 7 392 195;
7 272 567 samt andra amerikanska
och internationella godkända och
ansökta patent. DTS-HD, symbolen
samt DTS-HD och symbolen
tillsammans är registrerade
varumärken som tillhör DTS, Inc.
Produkten inkluderar programvara.
© DTS, Inc.
Med ensamrätt.
BLUETOOTH®-logotyperna är
registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och all användning
av dessa logotyper av Sony Corporation
sker under licens.
I det här systemet ingår HDMI™-teknik
(High-Definition Multimedia Interface).
Termerna HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface samt HDMIlogotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC i USA
och andra länder.
BRAVIA-logotypen är ett varumärke som
tillhör Sony Corporation.
Logotyperna x.v.Colour och x.v.Colour är
varumärken som tillhör Sony
Corporation.
Logotypen WALKMAN och WALKMAN
är registrerade varumärken som tillhör
Sony Corporation.
PlayStation® är ett registrerat varumärke
som tillhör Sony Computer
Entertainment Inc.
N Mark är ett varumärke eller ett
registrerat varumärke som tillhör
NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
Android är ett varumärke som tillhör
Google Inc.
Övriga varumärken och märkesnamn
tillhör respektive ägare.
Trådlös BLUETOOTHteknik
BLUETOOTH-version och
-profiler som stöds
En profil är en standarduppsättning
av funktioner för olika BLUETOOTHproduktfunktioner. Se Specifikationer
(sidan 33) om BLUETOOTH -version
och -profiler som stöds av detta
system.
Obs!
 För
att du ska kunna använda
BLUETOOTH-funktionen måste den
BLUETOOTH-enhet som ska anslutas
ha stöd för samma profil som detta
system. Även om enheten har stöd för
samma profil kan funktionerna skilja sig
åt beroende på specifikationerna för
BLUETOOTH-enheten.
 Ljuduppspelningen på systemet kan
ske med fördröjning från den på
BLUETOOTH-enheten. Detta beror
på egenskaper hos den trådlösa
BLUETOOTH-tekniken.
fortsättning
5SE
Effektiv
kommunikationsräckvidd
BLUETOOTH-enheter ska användas
inom ca 10 meter (obehindrat) från
varandra. Den effektiva räckvidden
för kommunikation kan bli mindre
under följande förhållanden.
 Om en person, ett metallföremål,
en vägg eller något annat hinder
befinner sig mellan de enheter som
har en BLUETOOTH-anslutning
 Platser där ett trådlöst nätverk är
installerat
 I närheten av mikrovågsugnar som
används
 Platser där annan elektromagnetisk
strålning förekommer
Effekter av övriga enheter
BLUETOOTH -enheter och trådlösa
nätverk (IEEE 802.11b/g) använder
samma frekvensband (2,4 GHz).
Om du använder en BLUETOOTHenhet nära en enhet med trådlös
nätverksfunktion kan det uppstå
elektromagnetisk störning.
Det kan leda till lägre
dataöverföringshastigheter, brus
eller problem med anslutningen.
Om detta inträffar kan du pröva
följande åtgärder:
 Försök att ansluta systemet och
BLUETOOTH-mobiltelefonen eller
BLUETOOTH-enheten när du
befinner dig minst 10 meter
bort från den trådlösa
nätverksutrustningen.
 Slå av strömmen till den trådlösa
nätverksutrustningen när du
använder din BLUETOOTH-enhet
inom 10 meter.
Effekterna på enheterna
Radiovågorna som sänds av systemet
kan störa funktionen hos vissa
medicinska enheter. Eftersom dessa
störningar kan leda till fel bör du alltid
stänga av strömmen i systemet,
6SE
BLUETOOTH-mobiltelefonen och
BLUETOOTH-enheten på följande
platser:
 På sjukhus, tåg, flyg, bensinstationer
och på platser där det kan finnas
lättantändliga gaser
 Nära automatiska dörrar eller
brandlarm
Obs!
 Detta
system har stöd för
säkerhetsfunktioner som lever upp
till BLUETOOTH-specifikationen för
att säkerställa säker anslutning vid
kommunikation med BLUETOOTHteknik. Denna säkerhet kan dock vara
otillräcklig, beroende på inställningar,
innehåll och andra faktorer. Du bör
alltså alltid vara försiktig när du
kommunicerar via BLUETOOTH-teknik.
 Sony kan inte hållas ansvarigt på
något sätt för skador eller andra
förluster som uppstått på grund av
informationsläckor vid kommunikation
med BLUETOOTH-teknik.
 BLUETOOTH-kommunikation kan inte
nödvändigtvis garanteras med alla
BLUETOOTH-enheter som har samma
profil som detta system.
 BLUETOOTH-enheter som är anslutna
till detta system måste överensstämma
med BLUETOOTH-specifikationen
fastställd av Bluetooth SIG, Inc.,
och måste vara certifierade för
överensstämmelse. Även om en enhet
överensstämmer med BLUETOOTHspecifikationen kan det förekomma
att BLUETOOTH-enhetens egenskaper
eller specifikationer gör det omöjligt
att ansluta, eller leder till andra
styrmetoder, annan visning eller drift.
 Det kan förekomma brus eller ljudet kan
skäras av beroende på BLUETOOTHenheten ansluten till det här systemet,
kommunikationsmiljön eller
omgivningsvillkoren.
Innehållsförteckning
Försiktighetsåtgärder ............... 4
Trådlös BLUETOOTH-teknik ..... 5
Komma igång
Packa upp ................................. 8
Register över delar och
kontroller ............................. 9
Ansluta en tv, spelare, osv. ..... 13
Positionera systemet ............... 15
Ställa in det trådlösa
systemet ............................. 17
Övrig information
Felsökning ............................... 30
Specifikationer ........................ 33
Register ................................... 36
Användning och funktioner
Du kan använda systemet
med den medföljande
fjärrkontrollen ....................18
Använda funktionen
Kontroll för HDMI ...............18
Använda BRAVIA Syncfunktioner ...........................19
Ange ljudutmatning för den
anslutna utrustningen ...... 20
BLUETOOTH-funktion
Använda funktionen
BLUETOOTH ....................... 21
Surround-funktion
Använda surroundeffekt ........ 25
Avancerade inställningar
Inställningar och justeringar
genom att använda
AMP-menyn ...................... 26
Länka systemet (LINK) ............ 29
7SE
Komma igång
Packa upp

Subwoofer (SA-WCT660) (1)

Sound Bar (SA-CT660) (1)

Optisk digitalkabel för en tv (1)
Sidostöd (för framåtvänd
installation) (2)


Sidostöd (för uppåtlutande
installation) (2)
Sätta batterier
i fjärrkontrollen
Sätt i de två medföljande
R6-batterierna (storlek AA) så att
symbolerna  och  på batterierna
hamnar åt samma håll som
symbolerna i fjärrkontrollens
batterifack. För att använda
fjärrkontrollen rikta fjärrkontrollen
mot fjärrkontrollsensorn på
framsidan av Sound Bar.
Obs!
 Förvara
Fjärrkontroll (RM-ANP106) (1)
R6-batterier (storlek AA) (2)
 Användarinstruktioner (1)


8SE
inte fjärrkontrollen på en
mycket varm eller fuktig plats.
 Använd inte ett nytt batteri tillsammans
med ett gammalt.
 Det får inte finnas främmande föremål
i fjärrkontrollens hölje, så var noggrann
när du byter batterier.
 Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt
solljus eller apparater med stark
belysning. Om du gör det kan det
orsaka fel på fjärrkontrollen.
 Om du inte tänker använda
fjärrkontrollen under en längre tid ska
du ta ut batterierna för att undvika att
de skadas p.g.a. batteriläckage och
korrosion.
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Sound Bar
Komma igång
 -(på/viloläge)-knapp
 PAIRING-knapp (sidan 22)
 INPUT-knapp
Tryck på den här knappen för att
välja vilken källa du vill spela upp.
 VOL (volym) +/-knappar
 N märke

(fjärrkontrollsensor)
 Belysning LED
Tänds i vitt när systemet är på.
Tänds i blått i BLUETOOTH-läge.
 Frontpanelens teckenfönster
 Meddelande visningsområde
Bildskärmsvolym, vald
ingångskälla, etc.
 NIGHT (sidan 27)
Tänds i NIGHT-läge.
 HDMI
Tänds när en HDMI-signal har
valts som ingångskälla.
 OPT
Tänds när signalen från
OPTICAL IN-kontakten har valts.
fortsättning
9SE
Kontakter (på baksidan av Sound Bar)
 Nätströmskabel (sidan 13)
 HDMI IN 1/IN 2-kontakter
(sidan 13)
 ANALOG IN-kontakt (sidan 14)
Subwoofer




 (på/viloläge)-indikator
 (på/viloläge)-knapp
LINK-knapp (sidan 29)
Nätströmskabel (sidan 13)
10SE
 OPTICAL IN-kontakt
(sidan 13, 14)
 HDMI TV OUT (ARC)-kontakt
(sidan 13)
 HDMI IN 3-kontakt (sidan 13)
Så här styr du systemet
Fjärrkontroll
I detta avsnitt beskrivs hur du
använder subwoofern, Sound Bar och
ansluten utrustning med hjälp av den
medföljande fjärrkontrollen. Om du
inte kan använda den anslutna
utrustningen, ska du använda
fjärrkontrollen för utrustningen.
fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på Sound Bar (
).
Styra en tv
* Knapparna  och  + har en
förhöjning som kan kännas med
fingret. Använd den som vägledning
vid användning.
 TV  (volym) +/
Justerar volymen.
 TV PROG (program) +/
Väljer nästa (+) eller
föregående () kanal.
 TV INPUT
Väljer insignal.
 TV  (på/viloläge)
Slår på eller stänger av den tv som
fjärrkontrollen är programmerad
för att styra.
fortsättning
11SE
Komma igång
Obs!
 Rikta
  (ingång) (sidan 18)
Välj önskad utrustning.
  (på/viloläge)
 SOUND FIELD +/ (sidan 25)
 SOUND FIELD (sidan 25)
 DISPLAY
Varje gång du trycker på knappen
aktiveras eller inaktiveras
visningen.
När systemet används, lyser
displayen i flera sekunder.
  (ljud av)
  (volym) +*/
 AMP MENU (sidan 26)
 PAIRING (sidan 22)
 RETURN-knapp
Återgår till föregående skärm på
en visad meny.
  (retur)/  (välj)/ (fortsätt)
eller
(bekräfta)
Tryck på , ,  eller  för att välja
menyalternativ. Tryck därefter
på
för att mata in valet.
 SPEAKER TV  AUDIO
Tryck för att växla utgångsljud
(TV eller detta system) från
högtalarna.
Styra en BLUETOOTH enhet
 /
Så här går du till början av
föregående eller nästa musik
 /
Så här snabbspolar du musiken
bakåt/framåt under uppspelning.
 Uppspelning * (spela upp)/
 (pausa)/ (stoppa)
Startar/pausar/stoppar
uppspelningen.
Om du vill återuppta normal
uppspelning under paus, trycker
du på  (paus) igen.
Obs!
Ovanstående beskrivningar är endast
exempel. Beroende på vilken utrustning
som används kanske ovanstående
funktioner inte fungerar eller fungerar
annorlunda än vad som beskrivs.
Ställa in tillverkare av
styrbara tv-apparater
1
Tryck och håll in TV  medan
du anger tv:ns tillverkarkod.
Tillverkare
Knapp
SONY
 TV  +
Samsung
 TV PROG +
 SOUND FIELD +
 GAME
LG
 SOUND FIELD +
Panasonic
 TV  
Philips
 TV PROG 
 MOVIE
 GAME
Sharp
 SOUND FIELD 
Toshiba
 STD
2
Medan du håller ned TV 
trycker du på
.
3
Släpp TV .
12SE
Ansluta en tv, spelare, osv.
Innan du ansluter nätkabeln (elnätet) till ett vägguttag (elnätet), ansluter du all
annan utrustning och en tv till systemet. Ingen kabelanslutning krävs mellan
Sound Bar och subwoofern, eftersom de kan anslutas trådlöst.
Komma igång
Ansluta en tv
Om du ansluter systemet till en tv som är kompatibel med ARC (Audio Return
Channel)-tekniken via en HDMI ingångskontakt där ARC har angivits, behöver du
inte ansluta en optisk digitalkabel.
Om den optiska digitalkabeln har ett lock, måste du ta bort det innan du
ansluter kabeln.
HDMI-kabel
(medföljer inte)
HDMI IN (ARC)
Digitalt ljud OUT
(optiskt)
Optisk digitalkabel för en tv
(medföljer)
tv
Obs!
 Du
kan se bokstäverna ARC bredvid tv:ns HDMI-kontakt om den är kompatibel
med ARC (Audio Return Channel)-tekniken. Även om du ansluter en HDMI-kabel
till uttagen om HDMI-ingångskontakten inte är kompatibel med ARC (Audio Return
Channel)-tekniken kan du inte använda ARC (Audio Return Channel)-tekniken.
 ARC (Audio Return Channel)-tekniken är endast tillgänglig när kontrollen för HDMIfunktionen är aktiverad. Om funktionen Kontroll för HDMI är inaktiverad ska du
använda en optisk digitalkabel.
 HDMI-kontaktens anslutningar har prioritet som standardinställningen när du
ansluter olika utrustning till systemet genom att använda OPTICAL IN och HDMI INkontakterna.
fortsättning
13SE
Tips!
 Även
om systemet är avstängt (aktivt viloläge), kommer HDMI-signalen att skickas
från den anslutna utrustningen till tv:n via HDMI-anslutningen. Du kan spela upp bild
och ljud från utrustningen på tv:n.
Ansluta utrustning med en HDMI-kontakt
HDMI OUT
HDMI-kabel
(medföljer inte)
PlayStation®3, Blu-ray Disc™-spelare,
DVD-spelare, satellitmottagare,
kabel-tv-mottagare, osv.
Ansluta ljudutrustning
Ljudsignal
UT
Ljudkabel (medföljer ej)
Smartphone, Walkman,
eller annan ljudutrustning
Obs!
 När
du ansluter en bärbar musikspelare, etc. via hörlursuttag till ANALOG INkontakten på systemet, ska volymen på den bärbara musikspelaren justeras för att
undvika volymskillnaden när du växlar mellan den bärbara musikspelaren och andra
ingångskällor.
14SE
Positionera systemet
Installera Sound Bar med hjälp av illustrationen nedan.
Installera Sound Bar

Installera Sound Bar på en ställning
(sidan 16)

Installera Sound Bar på en vägg
(sidan 16)
Komma igång
Obs!
 Vidta
följande försiktighetsåtgärder när Sound Bar och subwoofern installeras.
 Blockera inte ventilationshålen på bakpanelen.
 Placera inte Sound Bar och subwoofern i ett metallskåp.
 Placera inte ett objekt såsom ett akvarium mellan Sound Bar och subwoofern.
 Placera subwoofern nära Sound Bar i samma rum.
 När Sound Bar placeras framför en TV, kan eventuellt inte tv:n styras med tv:ns
fjärrkontroll. Placera i så fall Sound Bar längre bort från tv:n. Om det fortfarande inte
går att styra tv:n med fjärrkontrollen ska IR REP på AMP-menyn ställas in på ON
(sidan 28).
 Kontrollera att tn:s fjärrkontroll inte kan styra tv:n och ställ sedan in IR REP på ON.
Om den är inställd på ON när fjärrkontrollen kan styra tv:n, kanske lämplig drift inte
uppnås på grund av störningar mellan det direkta kommandot från fjärrkontrollen
och kommandot via Sound Bar.
fortsättning
15SE
Installera Sound Bar på en
ställning
2
Sätt fast en sidoställning
(för uppåtlutande installation)
på varje sida.
Installera Sound Bar vänd
framåt
1
Sätt fast en sidoställning
(för framåtvänd installation)
på varje sida.
Installera Sound Bar på
en vägg
Du kan installera Sound Bar på
väggen.
Obs!
Installera Sound Bar lutande
uppåt
1
Ta bort mittställningen.
Mittställningen
16SE
 Använd
skruvar som är lämpliga för
väggmaterialet och styrkan. Eftersom
gipsväggar är särskilt ömtåliga ska
skruvarna fästas på en väggbalk.
Installera Sound Bar på en lodrät
och plan förstärkt väggyta.
 Du bör lägga ut installationen till
Sony-återförsäljare eller licensierade
entreprenörer och vara särskilt
uppmärksam på säkerheten under
installationen.
 Sony tar inte på sig ansvaret för
olyckor eller skador som orsakats
av felaktig montering, svaga väggar
eller felaktigt installerade skruvar,
naturkatastrofer osv.
1
Förbered skruvar (medföljer ej)
som passar hålen på baksidan
av Sound Bar.
4 mm
Mer än 25 mm
Ställa in det trådlösa
systemet
Sound Bar överför ljud från
utrustningen till subwoofern
genom trådlös kommunikation.
1
2
9 mm
Hål på baksidan av Sound Bar
2
Fäst skruvarna på väggen.
Skruvarna ska sticka ut 6 till 7 mm.
680 mm
3
Anslut nätströmskabeln i Sound
Bar till ett vägguttag (elnätet).
Anslut nätströmskabeln
i subwoofern till ett vägguttag
(elnätet).
-indikatorn på subwoofern
tänds i rött.
Om den inte tänds ska du trycka
på subwooferns -knapp och
vänta på att indikatorn tänds i rött.
Tryck på -knappen på
Sound Bar.
När den trådlösa anslutningen
sker ändras -indikatorn på
subwoofern till grönt. Utför
funktionerna i Länka systemet
(LINK) (sidan 29) om den inte
blir grön.
6 till 7 mm
3
4
Ta bort mittställningen.
Häng Sound Bar på skruvarna.
Justera hålen på baksidan av
Sound Bar till skruvarna och
häng sedan Sound Bar på de
2 skruvarna.
17SE
Komma igång
5 mm
Användning och funktioner
Du kan använda
systemet med
den medföljande
fjärrkontrollen
1
2
Slå på systemet.
Tryck på  för att visa
ingångskällan på frontpanelens
display i Sound Bar.
Ingångskälla Spelbar utrustning
3
TV
Tv ansluten till HDMI
TV OUT (ARC)- eller
OPTICAL IN-kontakten
HDMI 1
Utrustning ansluten
till HDMI IN 1kontakten
HDMI 2
Utrustning ansluten
till HDMI IN 2kontakten
HDMI 3
Utrustning ansluten
till HDMI IN 3kontakten
ANALOG
Utrustning ansluten
till ANALOG INkontakten
BT AU
BLUETOOTH-enhet
ansluten
Justera volymen genom att
trycka på  +/.
Tips!
 Ljudet
matas ut från tv:ns högtalare.
Då ska du skruva ned tv-volymen till
lägsta nivån.
18SE
Använda funktionen
Kontroll för HDMI
Genom att aktivera funktionen
Kontroll för HDMI (CTRL, sidan 27), och
ansluta utrustning som är kompatibel
med funktionen Kontroll för HDMI via
en HDMI-kabel, förenklas driften med
funktionerna nedan.
Systemavstängning
Om du stänger av tv:n med hjälp av
strömknappen på tv:ns fjärrkontroll
stängs systemet och ansluten
utrustning av automatiskt.
Systemets ljudkontroll
Om du slår på systemet medan du
tittar på tv:n matas tv:ns ljud ut från de
högtalare som är anslutna till systemet
automatiskt. Systemets volym justeras
när du justerar tv-volymen.
Om tv-ljudet matades ut från
högtalarna i systemet när du senast
stängde av tv: n, slås systemet på
automatiskt när du slår på tv:n igen,
och tv-ljudet matas ut från systemets
högtalare automatiskt.
ARC (Audio Return
Channel)
Om tv:n är kompatibel med tekniken
ARC (Audio Return Channel) skickar
en HDMI-kabel även ut en digital
ljudsignal från tv:n till systemet.
Du behöver inte göra en separat
ljudanslutning för att lyssna på tvljudet från systemet (ARC, sidan 27).
One-Touch Play
När du spelar på utrustningen som
är ansluten till systemet med en
HDMI-kabel slås den anslutna tv:n
på automatiskt och insignalen för
systemet kopplas till lämplig
HDMI-ingång.
Använda BRAVIA Syncfunktioner
De ursprungliga Sony-funktionerna
som anges nedan kan också användas
med produkter som är kompatibla
med BRAVIA Sync.
Obs!
 Ovanstående
Strömbesparing
Om en BRAVIA Sync-kompatibel
tv är ansluten till systemet minskas
strömförbrukningen i viloläge genom
att stoppa HDMI-signalöverföringen
när tv:n är avstängd (P. THRU,
sidan 27).
Scene Select
Om en Scene Select-kompatibel tv är
ansluten till systemet, ändras ljudfältet
automatiskt, optimerat enligt
programmet som spelas på den
anslutna tv:n.
Tänk på följande vid
HDMI-anslutningar
Använd en HDMIhöghastighetskabel. Om du
använder en HDMI-kabel
av standardtyp kanske 1080p-,
Deep Color- och 3D/4K-bilder
inte visas på rätt sätt.
 Vi rekommenderar att du använder
en HDMI-godkänd kabel eller en
Sony HDMI-kabel.
 Vi rekommenderar inte användning
av en HDMI-DVI-konverteringskabel.
 Kontrollera inställningen för den
anslutna utrustningen om bilden
är dålig eller ljudet inte hörs från
utrustning som är ansluten via
HDMI-kabel.

fortsättning
19SE
Användning och funktioner
funktioner kanske
inte fungerar med viss utrustning.
 Beroende på inställningarna för
utrustningen som ansluts kan det
hända att kontrollen för HDMIfunktionen inte fungerar. Mer
information finns i utrustningens
bruksanvisning.
Ljudsignaler (samplingsfrekvens,
bitlängd, osv) som överförs från en
HDMI-kontakt kan undertryckas av
den anslutna utrustningen.
 Det kan uppstå avbrott i ljudet
när samplingsfrekvensen eller
kanalnumret för ljudutsignaler från
uppspelningsutrustningen växlas.
 Om den anslutna utrustningen inte
är kompatibel med
copyrightskyddsteknik (HDCP) kan
bilden och/eller ljudet från HDMI TV
OUT (ARC)-kontakten förvrängas
eller utebli. Kontrollera
specifikationerna för den anslutna
utrustningen om detta inträffar.
 När TV har valts som systemets
ingångskälla, skickas videosignaler
via en av HDMI IN-kontakterna som
valdes sista gången från HDMI TV
OUT (ARC)-kontakten.
 Systemet har stöd för Deep Color,
x.v.Colour, 3D- och 4K-överföringar.
 Om du vill använda 3D-bilder,
ansluter du en 3D-kompatibel
tv och videoutrustning
(Blu-ray Disc-spelare, PlayStation®3,
osv.) till systemet via HDMIhöghastighetskablar, sätt på 3Dglasögon och spela sedan upp
en 3D-kompatibelt Blu-ray Disc.
 Om du vill använda 4K-bilder, måste
tv och spelare som är anslutna till
systemet vara kompatibla med
4K-bilderna.

20SE
Ange ljudutmatning
för den anslutna
utrustningen
Om du vill mata ut flerkanaligt digitalt
ljud kontrollerar du inställningen
för digital ljudutmatning på den
anslutna utrustningen.
Mer information finns
i bruksanvisningen till den
anslutna utrustningen.
LED för BLUETOOTH
BLUETOOTH-funktion
Använda funktionen
BLUETOOTH
Para ihop automatiskt
1
2
3
4
5
6
Placera systemet och en
BLUETOOTH-enhet inom
1 meter.
Tryck på  för att välja BT AU.
Ställ in BLUETOOTH-enheten
i hopparningsläge.
Du hittar information om
hur du ställer in BLUETOOTHenheten i hopparningsläge
i bruksanvisningen som
medföljde enheten.
När enheterna visas på
BLUETOOTH-enheten ska du
kontrollera att HT-CT660 visas.
På vissa BLUETOOTH-enheter
visas kanske inte listan.
Systemstatus
LED-status
Under BLUETOOTH- Blinkar snabbt
parning
i blått.
Systemet försöker
att ansluta med en
BLUETOOTH-enhet
Blinkar i blått.
Systemet har
upprättat en
anslutning med en
BLUETOOTH-enhet
Tänds i blått.
Systemet är
i BLUETOOTHstandbyläge (när
systemet är av)
Blinkar långsamt
i blått.
Obs!
 Mer
information om hur du använder
de enheter som ska anslutas finns
i bruksanvisningen som medföljde
enheterna.
 De BLUETOOTH-enheter som ska
anslutas måste ha stöd för A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
 Använd en BLUETOOTH-enhet såsom
en BLUETOOTH-mobiltelefon på en
enkel synlig plats i samma rum där
Sound Bar finns.
 Om Wi-Fi-utrustning används kan
BLUETOOTH-kommunikation bli ostabil.
Placera i så fall BLUETOOTH-enheten
så nära som möjligt till Sound Bar.
 Ljudet kan avbrytas på grund av ett
problem med BLUETOOTH-enheten.
Välj HT-CT660 på listan.
Ange ”0000” om ange en nyckel
efterfrågas.
Gör BLUETOOTH-anslutningen
på BLUETOOTH-enheten.
När BLUETOOTH-anslutningen
görs korrekt lyser LED i blått och
parningsinformationen lagras
i systemet.
fortsättning
21SE
BLUETOOTH-funktion
Om systemet inte har parats ihop med
någon utrustning måste du para ihop
systemet med den utrustning som
ska anslutas. Välj BT AU med
-knappen på fjärrkontrollen
för att ange parningsläge.
LED tänds eller blinkar i blått för att
visa BLUETOOTH-status.
 När
en parningsfunktion har utförts,
behöver den inte utföras igen. I de fall
som anges nedan måste du upprepa
parning.
 Om systemet repareras försvinner
parningsinformationen.
 Parning för 10 eller fler enheter
måste ställas in.
Detta system kan ställa in parning
med upp till 9 enheter. Om parning
ska ställa in på en enhet efter parning
har ställts in på 9 enheter, skrivs
parningsinformationen på en enhet
vars anslutningsdatum är den äldsta
över med ny information.
 Anslutningshistoriken med detta
system tas bort på den anslutna
enheten.
 Systemet återställs till standard.
Para ihop manuellt
 Om
du vill para ihop med flera
BLUETOOTH-enheter, ska proceduren
från steg 1 till 3 utföras individuellt för
varje BLUETOOTH-enhet.
 Om ingen parningsinformation lagras
i systemet, anger systemet automatiskt
parningsläge när BT AU väljs som
indata. Om så är fallet släpps inte
parningsläget automatiskt.
Anslutning med
en knapptryckning
(One-touch) med en
smartphone (NFC)
Genom att trycka på systemet med
en smartphone, paras systemet
och ansluts med smartphone
via BLUETOOTH, och aktiveras
automatiskt.
NFC
Om du tänker para ihop systemet med
2 eller fler BLUETOOTH, krävs manuell
parning.
1
2
3
Placera BLUETOOTH-enheten
som ska anslutas till detta
system inom en meter från
systemet.
Tryck på PAIRING på
fjärrkontrollen.
Du kan trycka på PAIRING på
Sound Bar istället.
Utför steg 3 till 6 i ”Para ihop
automatiskt” (sidan 21).
Obs!
 ”Passkey”
kan kallas för ”Lösenord”,
”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller
”lösenord”, etc, beroende på enheten.
 Parningens viloläge avbryts efter ca fem
minuter. Om parningen inte lyckas, ska
du göra om proceduren från steg 1.
22SE
NFC (Near Field Communication)
är en teknik som möjliggör trådlös
kommunikation med kort räckvidd
mellan olika enheter, till exempel
mobiltelefoner och IC- taggar.
Tack vare NFC-funktionen, kan
datakommunikation uppnås enkelt
bara genom att röra vid motsvarande
symbol eller anvisad plats på
NFC-kompatibla enheter.
Kompatibla smartphones
Smartphones med inbyggd
NFC-funktion
(OS: Android 2.3.3 eller senare,
utom Android 3.x)
1
Hämta och installera appen
NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect är en gratis
Android-app som du kan hämta
från Google Play. Hämta appen
genom att söka efter NFC Easy
Connect eller få tillgång till
den genom att skanna den
tvådimensionella koden nedan.
Avgifter kan debiteras för att ladda
ner appen.
Använd en tvådimensionell
kodläsare för appar.
2
3
4
Slå på systemet.
Starta appen NFC Easy Connect
på smartphone.
Se till att programmets skärm
visas.
Tryck på N-märket på Sound Bar
med smartphone.
Fortsätt att peka på Sound Bar
med smartphone tills smartphone
vibrerar.
Följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra anslutningen.
Systemet är anslutet till enheten
när Belysning LED (blå) slutar
blinka och förblir tänd.
Peka på det med smartphone igen
för att koppla bort systemet.
Tips!
 Försök
med följande om du inte kan
ansluta systemet.
 Starta appen på smartphone, och
flytta smartphone långsamt över
N-märket på Sound Bar.
 Ta bort smartphone ur eventuellt
fodral.
 Beroende på vad du har för smartphone
behöver du kanske inte ladda ner
NFC Easy Connect för att ansluta
systemet med din smartphone med en
knapptryckning. I så fall kan funktionen
och specifikationerna skilja sig från
beskrivningen här. Mer information
finns i bruksanvisningen till
smartphone.
Obs!
Appen kanske inte är tillgänglig i vissa
länder och/eller regioner.
fortsättning
23SE
BLUETOOTH-funktion
Belysning LED
Lyssna på musik med
BLUETOOTH-anslutningen
Du kan lyssna på musik som stöder
SCMS-T-innehållsskydd.
Kontrollera följande innan du börjar
musikuppspelning:
 Att BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten är på.
 Parningsproceduren är slutförd både
på detta system och BLUETOOTHenheten.
1
2
3
4
Tryck på  för att välja BT AU.
Starta BLUETOOTHanslutningen från BLUETOOTHenheten.
LED tänds i blått när BLUETOOTHanslutning har upprättats.
Starta uppspelning på
BLUETOOTH-enheten.
Mer information om användning
finns i avsnittet Styra en
BLUETOOTH enhet (sidan 12).
Justera volymen.
Ställ in volymen på BLUETOOTHenheten till en lämplig nivå och
tryck på  +/.
Tips!
 Du
kan justera volymen på systemet
via en BLUETOOTH-enhet som har
stöd för AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) VOLUME UP/DOWN.
Mer information finns
i användarinstruktionerna som
levererades tillsammans med enheten.
 Det går kanske inte att justera volymen
beroende på vad du har för enhet.
24SE
Obs!
 Stäng
av funktionen med
basförstärkning eller equalizer om
sådan finns. Ljudet kan förvrängas
om dessa funktioner är på.
 I följande exempel måste BLUETOOTHanslutningen upprättas igen.
 Strömmen är av.
 Strömmen till BLUETOOTH-enheten
är av eller BLUETOOTH-funktionen
är av.
 BLUETOOTH-anslutningen har inte
upprättats.
 Om mer än en enhet som har parats
ihop med systemet spelar, kommer
ljudet att höras från bara en av dessa
enheter.
Slutföra BLUETOOTHanslutningen
Avsluta BLUETOOTH-anslutningen
på något av följande sätt.
 Styr BLUETOOTH-enheten
för att avsluta anslutningen.
Mer information finns
i användarinstruktionerna som
levererades tillsammans med
enheten.
 Stäng av BLUETOOTH-enheten.
 Stäng av systemet.
Tillgängliga ljudfält
Surround-funktion
Använda
surroundeffekt
Detta system kan skapa flerkanaligt
surroundljud. Du kan välja ett av de
optimerade ljudfälten från systemets
förprogrammerade ljudfält.
SOUND
FIELD
Effekt
STD
(Standard)
Passar olika källor.
MOVIE
Återskapar kraftfullt och
realistiskt ljud, tillsammans
med tydlig dialog.
DRAMA
Återskapar tydlig dialog
i tv-drama.
NEWS
Återskapar tydligt tal
i nyhetssändningar.
SPORTS
Återskapar tydlig
berättarröst, jublande med
en spännande surroundljudeffekt, och framställer
kraftfullt och realistiskt ljud.
GAME
Framställer kraftfullt och
realistiskt ljud, lämplig för
att spela videospel.
MUSIC
Passar för musikprogram
eller musikvideor på
Blu-ray Disc-:er/DVD:er.
P.AUDIO
(Bärbart ljud)
Passar för musikprogram
på en bärbar musikspelare.
STEREO
Passar för musik cd-skivor.
Tips!
Välj ett ljudfält genom att trycka på
SOUND FIELD +/-knapparna eller
SOUND FIELD-knappen för det
önskade ljudfältet.
Det vala ljudfältet visas på displayen
i Sound Bar.
Standardinställningen för
ljudfältsfunktionen i systemet är
P.AUDIO när ANALOG eller BT AU
har valts och STD när någon annan
typ av inmatning har valts.
 Du
kan ställa in olika ljudfält för varje
ingångskälla.
25SE
Surround-funktion
SOUND
FIELD +/
Ljudfält
Avancerade inställningar
Inställningar och justeringar genom att använda
AMP-menyn
Använda AMP-menyn
Följande funktioner kan konfigureras med AMP MENU på fjärrkontrollen.
Standardinställningarna är understrukna.
Inställningarna behålls även om dy kopplar bort nätströmskabeln.
1
2
3
Tryck på AMP MENU för att slå på AMP-menyn.
Tryck på  (bekräfta)/  (välj)/ (fortsätt) upprepade gånger för att
välja alternativ och tryck på
för att bestämma inställningen.
Tryck på AMP MENU för att stänga av AMP-menyn.
Menylista
Menyalternativ
Funktion
LEVEL
Justerar röstläget.
 Parametrarna sträcker sig från ”6” till ”+6” i steg om 1.
VOICE
SW LVL
Justerar subwoofernivån.
 Parametrarna sträcker sig från ”6” till ”+6” i steg om 1.
DRC
Praktiskt om du vill använda filmer på låg ljudvolym.
(DYNAMIC RANGE DRC gäller för Dolby Digital-källor.
CONTROL)
 ON: Komprimerar ljud i enlighet med de uppgifter som
finns i innehållet.
 AUTO: Komprimerar ljud kodat i Dolby TrueHD automatiskt.
 OFF: Ljud komprimeras inte.
TONE
BASS
TREBLE
Justerar basnivån.
 Parametrarna sträcker sig från ”6” till ”+6” i steg om 1.
Justerar diskantnivån.
 Parametrarna sträcker sig från ”6” till ”+6” i steg om 1.
26SE
Menyalternativ
Funktion
AUDIO
SYNC
(AV SYNC)
Du kan fördröja ljudet med den här funktionen när bilden är
långsammare än ljudet.
 ON: Justera skillnaden mellan bild och ljud.
 OFF: Ingen justering.
DUAL
(DUAL MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när systemet tar
emot eller spelar en Dolby Digital-multiplexsändningssignal.
 M/S: Huvudsakligt ljud hörs från vänster högtalare och
underljud hörs från höger högtalare.
 MAIN: Spelar upp endast huvudkanalen.
 SUB: Spelar upp endast underkanalen.
NIGHT
Du kan använda ljudeffekter och höra dialogen tydligt även
vid låga volymnivåer med denna funktion.
 ON: Aktiverar funktionen NIGHT.
 OFF: Stänger av funktionen.
AAV
Praktiskt när det finns plötsliga förändringar i volymen,
(ADVANCED AUTO t.ex. när volymen som används i reklamfilmer är högre
VOLUME)
än programmets volym.
 ON: Aktiverar funktionen AAV.
 OFF: Stänger av funktionen.
HDMI
 ON: Aktiverar funktionen Kontroll för HDMI.
 OFF: Stänger av funktionen. Välj denna inställning när
P. THRU*
(PASS THROUGH)
 AUTO: Om tv:n är på medan systemet är i viloläge matar
ARC*
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
 ON: Välj denna inställning om tv:n är kompatibel med
du vill ansluta utrustning som inte är kompatibel med
BRAVIA Sync, eller som inte har HDMI-kontakter, osv.
systemet ut HDMI-signaler från systemets HDMI OUT TV
(ARC)-kontakt. Denna inställning sparar ström i viloläge
jämfört med inställningen ON.
 ON: När systemet är i viloläge skickar den alltid igenom
HDMI-signaler.
tekniken ARC (Audio Return Channel) och lyssna till digitalt
ljud via en HDMI-kabel.
 OFF: Välj denna inställning om du ansluter systemet till en
tv och lyssnar till digitalt ljud via en optisk digitalkabel.
* Alternativ visas endast när CTRL (CONTROL FOR HDMI) har ställts in på ON.
SET BT
BT.STBY
(BT STANDBY)
När systemet har parningsinformation är systemet
i BLUETOOTH-viloläge även när det är inaktiverat.
 ON: BLUETOOTH viloläge har aktiverats. LED tänds
eller blinkar i blått långsamt när systemet är inaktivt.
 OFF: BLUETOOTH viloläge har inaktiverats.
Obs!
 Om inte systemet har parningsinformation kan inte
standbyläge för BLUETOOTH ställas in.
 Under strandbyläge för BLUETOOTH ökar
energiförbrukningen i viloläge.
AAC
Ställer in om systemet ska använda AAC via BLUETOOTH.
Alternativet visas endast när systemet inte är anslutet med
en BLUETOOTH-enhet.
 ON: Använder AAC.
 OFF: Använder inte AAC.
fortsättning
27SE
Avancerade inställningar
CTRL
(CONTROL FOR
HDMI)
Menyalternativ
Funktion
SYSTEM
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Du kan minska energiförbrukningen. Sound Bar går in
i viloläge automatiskt när Sound Bar inte används under
cirka 30 minuter och Sound Bar inte tar emot en
ingångssignal.
 ON: Aktiverar funktionen A. STBY.
 OFF: Stänger av funktionen.
IR REP
Om tv:n inte kan styras av fjärrkontrollen till tv:n kan Sound
Bar skicka fjärrkontrollsignalen till tv:n för att styra tv:n.
 ON: Reläfunktionen aktiveras.
 OFF: Reläfunktionen har inaktiverats.
VER
Den aktuella versionsinformation för fast programvara visas
på frontpanelens display.
LINK
Använd detta alternativ när du vill aktivera trådlös överföring
(sidan 29).
RF CHK
Anger om trådlös överföring har aktiverats på systemet.
 RF OK: Trådlös överföring fungerar.
 RF NG: Trådlös överföring fungerar inte.
WS
28SE
Länka systemet (LINK)
Du kan länka Sound Bar och
subwoofern igen för att aktivera
trådlös överföring mellan dem.
1
2
3
4
6
Välj WS med   (välj), tryck
sedan på
eller  (fortsätt).
Välj LINK, tryck sedan på
eller  (fortsätt).
START visas, tryck sedan på
.
SEARCH visas, och Sound Bar
söker efter utrustning som kan
användas med länk. Fortsätt till
nästa steg inom 1 minut.
För att avsluta Länk-funktionen
under en sökning efter utrustning,
ska du trycka på .
Avancerade inställningar
5
Tryck på AMP MENU.
Tryck på LINK på baksidan
av subwoofern med en
pennspets, etc.
-indikatorn på subwoofern
tänds i grönt. OK visas på
frontpanelens teckenfönster.
Om FAILED visas, kontrollera för
att säkerställa att subwoofern är
påslagen och utför processen igen
från steg 1.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP-stängs av.
29SE
Övrig information
Felsökning
Om du upplever några av
följande problem när du använder
systemet kan du använda denna
felsökningsguide som hjälpmedel för
att lösa problemet innan du begär
reparationer. Om du inte kan lösa
problemet kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
POWER
Systemet är på.
 Kontrollera att nätströmskabeln är
korrekt och ordentligt ansluten.
Systemet stängs av automatiskt.
 Funktionen A. STBY fungerar
(sidan 28).
SOUND
Dolby Digital- eller DTSflerkanalsljud återges inte.
 Kontrollera ljudinställningen för
formatet Dolby Digital eller DTS
på Blu-ray Disc-spelaren, DVDspelaren, etc., ansluten till systemet.
Det går inte att få någon
surroundeffekt.
 Beroende på insignalerna och
ljudfältsinställningarna, kan det
hända att surroundljudet inte
fungerar effektivt (sidan 25).
Surround-effekten kan vara subtil
beroende på program eller skiva.
30SE
 Om du ansluter en Blu-ray Discspelare eller en DVD-spelare som
är kompatibel med funktionen
för surroundeffekt kanske inte
systemets surroundeffekt fungerar
längre. Ställ in funktionen för
surroundeffekt för den anslutna
utrustningen om detta inträffar.
Mer information finns
i bruksanvisningen till den
anslutna utrustningen.
Inget tv-ljud matas ut från systemet.
 Kontrollera anslutningen för
den optiska digitalkabeln eller
ljudkabeln som är ansluten till
systemet och tv:n (sidan 13).
 Kontrollera tv:ns ljudutgång.
 Om tv:n inte är kompatibel med
tekniken ARC (Audio Return
Channel) ska du ansluta den optiska
digitalkabeln och HDMI-kabeln
(sidan 13) för att mata ut ljud.
Ljudet matas ut från både systemet
och tv:n.
 Stäng av ljudet i systemet eller tv:n.
Ljudet släpar efter tv-bilden.
 Ställ in SYNC på OFF om SYNC är
inställt på ON (sidan 27).
Inget ljud eller endast mycket lågt
ljud från den anslutna utrustningen
hörs, fån systemet.
 Tryck på  + och kontrollera
volymnivån.
 Tryck på  eller  + för att avbryta
ljudavstängningsfunktionen.
 Kontrollera att ingångskällan har
valts rätt.
 Kontrollera att systemets alla kablar
och sladdar och ansluten utrustning
sitter på rätt sätt i uttagen.
BLUETOOTH
Det finns inget ljud.
 Se till att systemet inte är alltför
långt från BLUETOOTH-enheten,
eller att systemet inte tar emot
störningar från ett Wi-Fi-nätverk,
en annan 2,4 GHz trådlös enhet
eller mikrovågsugn.
 Kontrollera att BLUETOOTHanslutningen har skett ordentligt
mellan detta system och
BLUETOOTH-enheten.
 Para ihop detta system och
BLUETOOTH-enheten igen.
Det går inte att para ihop.
 Para ihop detta system och
BLUETOOTH-enheten igen.
Ljudet har inte synkroniserats
med bilden.
 När du tittar på filmer, kan du höra
ljudet med en liten fördröjning
från bilden.
BLUETOOTH-enheter fungerar inte
på systemets fjärrkontroll.
 Aktivera BLUETOOTH-enheten på
sig själv.
TRÅDLÖST LJUD
Trådlös överföring har inte
aktiverats eller det kommer inget
ljud från subwoofern.
 Kontrollera status på -indikatorn
på subwoofern.
 Är av:
 Kontrollera att nätströmskabeln
på subwoofern är korrekt och
ordentligt ansluten.
 Aktivera subwoofern genom att
trycka på  på subwoofern.
 Blinkar i rött.
 Tryck på  för att stänga av
subwoofern och kontrollera att
inget blockerar subwooferns
ventilationshål.
 Blinkar långsamt grön eller
lyser röd:
 Flytta subwoofern så att
-indikatorn tänds i grönt.
 Kontrollera status på trådlös
överföring (sidan 28).
 Ställ in status på trådlös
överföring (sidan 29).
 Blinkar snabbt i grönt:
 Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
fortsättning
31SE
Övrig information
Ljudet hoppar eller
korrespondensavståndet är kort.
 Om det finns en enhet som
genererar elektromagnetisk
strålning, till exempel ett Wi-Finätverk, annan BLUETOOTH-enhet
eller en mikrovågsugn i närheten,
ska du flytta systemet bort från
sådana källor.
 Ta bort eventuella hinder mellan
detta system och BLUETOOTHenheten, eller flytta bort systemet
från hindret.
 Placera detta system och
BLUETOOTH-enheten så
nära varandra som möjligt.
 Positionera om systemet.
 Positionera om BLUETOOTHenheten.
 Ändra Wi-Fi-frekvensen för Wi-Firoutern, datorn, etc., till bandet
5 GHz.
BLUETOOTH-anslutningen kan inte
slutföras.
 Kontrollera att den BLUETOOTHenhet som ska anslutas är påslagen
och att BLUETOOTH-funktionen
är aktiverad.
 BLUETOOTH-anslutningen har
kopplats bort. Gör BLUETOOTHanslutningen igen.
Ljudet hoppar eller har brus.
 Om det finns en enhet som
genererar elektromagnetisk
strålning, till exempel ett Wi-Finätverk, annan -enhet eller en
mikrovågsugn i närheten, ska du
flytta systemet bort från sådana
källor.
 Ta bort eventuella hinder mellan
Sound Bar och subwoofern, eller
flytta bort systemet från hindret.
 Placera Sound Bar och subwoofern
så nära varandra som möjligt.
 Ändra Wi-Fi-frekvensen för Wi-Firoutern, datorn, etc., till bandet
5 GHz.
ÖVRIGT
Fjärrkontrollen fungerar inte.
 Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn
på systemet.
 Avlägsna eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och systemet.
 Byt ut båda batterier i fjärrkontrollen
mot nya om de är svaga.
 Kontrollera att rätt insignal är vald
på fjärrkontrollen.
Kontrollen för funktionen HDMI
fungerar inte.
 Kontrollera HDMI-anslutningen
(sidan 13).
 Ställ in funktionen Kontroll för HDMI
på tv:n.
 Kontrollera att den anslutna
utrustningen är kompatibel med
BRAVIA Sync.
 Kontrollera Kontroll för HDMIinställningarna på den anslutna
utrustningen. Mer information
finns i användarinstruktionerna
som medföljde den anslutna
utrustningen.
 Om du ansluter/kopplar loss
nätströmskabeln ska du vänta
i mer än 15 sekunder för att
använda systemet.
32SE
 Om du ansluter ljudutgången på
videoutrustningen och systemet
med hjälp av en annan HDMI-kabel,
kanske inget ljud matas ut på grund
av BRAVIA Sync. Om detta
inträffar ställer du in CTRL till
OFF (sidan 27) eller ansluter
ljudutgångens kontakt direkt
till tv:n istället för till systemet.
PROTECT visas på frontpanelens
teckenfönster.
 Tryck på  för att stänga av
systemet. När STBY försvinner,
kopplar du bort nätströmskabeln
och kontrollerar sedan att inget
blockerar ventilationshålen i
systemet.
RESET
Om systemet fortfarande inte
fungerar, ska du återställa det på
följande sätt:
1
Tryck på  för att slå på
Sound Bar.
2
Tryck på  samtidigt när du
trycker ned INPUT och VOL 
på Sound Bar.
3
4
När RESET visas på
frontpanelens display,
släpper du knapparna.
Koppla bort nätströmskabeln.
AMP-meny, ljudfält, etc., återgå till
standardinställningarna.
Specifikationer
Format som stöds av detta system
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linjär PCM 2ch 48 kHz eller lägre
Linjär PCM Max 7.1ch 192 kHz eller lägre*
* Det går bara att mata in dessa format med HDMI-anslutning.
HDMI
Insignal/utsignal (HDMI-repeater block)
3D
Sida vid sida
(halva)
Överst-underst
(översida och
undersida)
4 096 × 2 160 p vid 23,98/24 Hz 



3 840 × 2 160 p vid 29,97/30 Hz 







3 840 × 2 160 p vid 23,98/24 Hz 



1 920 × 1 080 p vid 59,94/60 Hz 



3 840 × 2 160 p vid 25 Hz
2D




1 920 × 1 080 p vid 29,97/30 Hz 



1 920 × 1 080 p vid 50 Hz




1 920 × 1 080 p vid 23,98/24 Hz 



1 920 × 1 080 i vid 59,94/60 Hz 



1 920 × 1 080 i vid 50 Hz




1 280 × 720 p vid 59,94/60 Hz




1 280 × 720 p vid 50 Hz




1 280 × 720 p vid 29,97/30 Hz




1 280 × 720p vid 23,98/24 Hz




720 × 480 p vid 59,94/60 Hz




720 × 576 p @ 50 Hz




640 × 480 p @ 59,94/60 Hz




1 920 × 1 080 p vid 25 Hz
Övrig information
Frame packing
Fil
fortsättning
33SE
Sound Bar (SA-CT660)
Förstärkardelen
POWER OUTPUT (märkt)
Front V + Front H: 50 W + 50 W
(vid 3 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
POWER OUTPUT (referens)
Front V/Front H: 100 W (per kanal vid
3 ohm, 1 kHz)
Ingångar
HDMI IN 1/2/3
ANALOG IN
OPTICAL IN
Utgång
HDMI TV OUT (ARC)
BLUETOOTH-delen
Kommunikationssystem
BLUETOOTH Specifikationer
version 3.0
Utgång
BLUETOOTH Specifikation
Strömklass 2
Max. kommunikationsräckvidd
Siktlinje cirka 10 m1)
Frekvensband
2,4 GHz band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Moduleringsmetod
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibla BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codec som stöds3)
SBC4), AAC5)
Sändningsräckvidd (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz
(samplingsfrekvens 44,1 kHz)
1) Det faktiska intervallet kommer att
variera beroende på faktorer såsom
hinder mellan enheter, magnetfält
runt en mikrovågsugn ugn, statisk
elektricitet, sladdlös telefon,
mottagningens känslighet,
operativsystem, program, etc.
34SE
2) BLUETOOTH standardprofiler visar
syftet med BLUETOOTHkommunikation mellan enheter.
3) Codec: Komprimering av ljudsignal
och konverteringsformat
4) Subband Codec
5) Advanced Audio Coding
Fronthögtalare
Högtalarsystem
2-vägs högtalarsystem, Akustisk
suspension
Högtalare
Woofer: 50 mm × 90 mm kontyp
Tweeter: Enhetstyp med 20 mm
balans
Märkimpedans
3 ohm
Allmänt
Strömförsörjning
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Energiförbrukning
På: 34 W
Kontroll för HDMI har inaktiverats
(viloläge): 0,3 W eller färre
BLUETOOTH Viloläge: 0,5 W
eller färre
Mått (cirka)
1 030 mm × 109 mm × 94 mm
(med stativ)
1 030 mm × 95 mm × 107 mm
(utan stativ)
Vikt (cirka)
3,5 kg
Subwoofer (SA-WCT660)
POWER OUTPUT (referens)
130 W (per kanal vid 4 ohm, 100 Hz)
Högtalarsystem
Subwoofer, basreflex
Högtalare
160 mm kontyp
Märkimpedans
4 ohm
Strömförsörjning
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Energiförbrukning
På: 30 W
Viloläge: 0,5 W eller färre
Mått (cirka)
271 mm × 404 mm × 271 mm
(b/h/d)
Vikt (cirka)
8,6 kg
Trådlös överföring/mottagning
Kommunikationssystem
Trådlös ljudspecifikation version 2.0
Frekvensband
2,4 GHz band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Moduleringsmetod
Pi/4 DQPSK
Rätt till ändringar förbehålles.
 Energiförbrukning
i viloläge: 0,3 W
eller mindre (Sound Bar), 0,5 W eller
mindre (Subwoofer)
 Över 85 % förstärkareffekt uppnås
med den kompletta digitala
förstärkaren, S-Master.
Övrig information
35SE
Register
Symboler
L
9
 11
 9, 11
LINK 29
Ljudfält 25
A
A. STBY 28
AAC 27
AAV 27
AMP-menyn 26
Ansluta
Dvd-spelare 13
Optisk digitalkabel 13
tv 13
ARC 27
B
N
NIGHT 27
P
P. THRU 27
Positionera systemet 15
PROTECT 32
R
RF CHK 28
S
BASS 26
BLUETOOTH 5, 21
BT.STBY 27
SW LVL 26
SYNC 27
C
TREBLE 26
Trådlöst system 17
CTRL 27
D
DRC 26
DUAL 27
F
Fjärrkontroll
drift 11
förbereda 8
Frontpanelens teckenfönster 10
I
Installera 15
IR REP 28
36SE
T
V
VER 28
VOICE 26
Å
Återställ 32
Övrig information
37SE
38SE
Övrig information
39SE
4-452-002-21(5) (SE)
©2013 Sony Corporation
Download PDF