Sony | HT-CT350 | Sony HT-CT350 Bruksanvisning

4-181-486-41(1)
Home Theatre System
HT-CT350
©2010 Sony Corporation
Bruksanvisning
SE
GB
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
Bruksanvisninger
NO
3
VARNING
Installera inte enheten där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning och
brand.
Placera inte tända stearinljus eller liknande ovanpå
enheten.
Att utsätta enheten för dropp eller stänk, och att placera
kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på enheten medför
risk för elektriska stötar och fara för brand.
Enheten är inte bortkopplat från elnätet så länge som
nätkabeln sitter insatt i ett vägguttag, även om du har
slagit av strömmen på själva enheten.
Nätkontakten används för att koppla bort enheten från
elnätet, och du bör därför ansluta enheten till ett
lättåtkomligt vägguttag. Koppla omedelbart bort
enheten från elnätet om du upptäcker någonting
onormalt med enheten.
Batterier eller batterier inuti apparater ska inte utsättas
för hög värme som t.ex. solsken, brand eller liknande.
Endast för inomhusbruk.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
2SE
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver
eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön
och människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill
bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda
eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av
ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall
det levereras till återvinningsstation för elektriska
produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur
man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet
på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Information för kunder: följande
information gäller endast utrustning som
sålts i länder som tillämpar EU-direktiv.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och
garanti dokument.
Om användning
Försiktighetsåtgärder
Innan du ansluter andra komponenter måste du stänga
av och koppla ur systemet.
Om säkerhet
Om en TV i närheten får ojämna färger
• Om något föremål eller vätska olyckligtvis skulle råka
komma in i systemet bör du genast koppla bort
strömmen till det och sedan lämna in det till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder det
igen.
• Klättra inte på subwoofern eftersom du kan falla ner
och skada dig eller så kan systemet skadas.
Systemet är magnetiskt avskärmat så att det ska kunna
installeras nära en TV-apparat. Ojämna färger kan
emellertid observeras på vissa typer av TV-apparater.
Om strömkällor
• Kontrollera att driftsspänningen är samma som ditt
lokala elnät innan du använder systemet.
Driftsspänningen finns angiven på märkningen på
subwooferns baksida.
• Om du inte har för avsikt att använda systemet under
en längre tid ska du koppla bort det från vägguttaget.
Dra aldrig i sladden när du kopplar bort nätkabeln från
vägguttaget; greppa om kontakten.
• Nätkabeln får bara bytas av en behörig
servicetekniker.
Om förhöjd temperatur
Systemet kan bli varmt under användning men detta är
inte ett fel. Systemets temperatur på baksidan och
undersidan stiger avsevärt om du kontinuerligt
använder systemet med hög volym. Vidrör inte
systemet eftersom du kan bränna dig.
Om placering
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att det blir för varmt och
förläng därmed systemets livslängd.
• Placera inte systemet nära värmekällor eller på en
plats där det utsätts för direkt solljus, för mycket
damm eller mekaniska stötar.
• Placera inte något nära subwooferns baksida eftersom
detta kan blockera ventilationshålen och orsaka fel.
• Placera inte systemet nära utrustning som en TV,
videobandspelare eller bandspelare. (Om systemet
används i kombination med en TV, videobandspelare
eller bandspelare och om systemet är placerat för nära
denna utrustning, kan det uppstå brus och bildkvalitén
kan bli lidande. Detta är speciellt vanligt när man
använder en inomhusantenn. Vi rekommenderar
därför att man använder en utomhusantenn.)
• Var försiktig när du placerar systemet på
specialbehandlade ytor (vaxade, oljade, polerade
etc.), eftersom de kan fläckas eller missfärgas.
Om ojämna färger observeras...
Stäng av TV:n och sätt på den igen efter 15 till 30
minuter.
Om ojämna färger observeras igen...
Placera systemet längre bort från TV-apparaten.
Om rengöring
Rengör systemet med en mjuk torr trasa. Använd inga
andra typer av skurduk, skurpulver eller lösningsmedel
som t ex alkohol eller bensin.
Om du har några frågor eller får problem med systemet
kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Upphovsrätt
Detta system utnyttjar Dolby* Digital, Pro Logic
Surround och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen med dubbla D:n är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkas på licens under USA-patentnr: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 samt
andra utfärdade och ansökta patent i USA och i
övriga världen. DTS och symbolen är registrerade
varumärken samt logotyperna DTS Digital Surround
och DTS är varumärken som ägs av DTS, Inc. I
produkten ingår programvara. © DTS, Inc. Med
ensamrätt.
Det här systemet är utrustat med HDMI™-teknik
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken för HDMI Licensing LLC i USA och andra
länder.
”BRAVIA Sync” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
”PlayStation” är ett registrerat varumärke som tillhör
Sony Computer Entertainment Inc.
”x.v.Colour (x.v.Color)” och ”x.v.Colour (x.v.Color)”logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
3SE
SE
GB
Innehållsförteckning
Försiktighetsåtgärder................................3
Komma igång
Uppackning ..............................................5
Positionera systemet.................................7
Varning beträffande att installera
systemets högtalare på TV-stativet
eller på en vägg..................................9
Ansluta högtalaren .................................21
Ansluta TV:n och spelaren, etc..............22
Ansluta andra komponenter ...................24
Ansluta antennen....................................25
Ansluta nätkabeln...................................26
Ställa in ljudutmatning för ansluten
komponent .......................................26
Uppspelningsalternativ
Register över delar och kontroller..........27
Se på TV ................................................29
Använda andra komponenter .................30
Tuner-funktioner
Direktinställning ....................................32
Förinställa radiostationer .......................33
Lyssna på radio ......................................33
Namnge förinställda stationer ................34
Visa stationens namn eller frekvens i
frontpanelens teckenfönster.............35
Använda Radio Data System (RDS)......36
Surroundfunktion
Lyssna på surroundeffekten ...................37
4SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync? ..................... 38
Förbereda för ”BRAVIA” Sync? .......... 38
Använda Blu-ray Disc/DVD ................. 40
(Uppspelning med en
knapptryckning)
Lyssna på TV-ljudet från systemet ....... 40
(Systemets ljudkontroll)
Stänga av systemet, TV:n och anslutna
komponenter ................................... 41
(Systemavstängning)
Använda funktionen energisparläge...... 41
(HDMI PASS THRU)
Stänga av funktionen Audio Return
Channel ........................................... 42
Avancerade inställningar
Styra anslutna Sony-komponenter med
fjärrkontrollen ................................. 43
Ändra fjärrkontrollens tilldelning av
ingångar .......................................... 46
Inställningar och justeringar med
förstärkarmenyn .............................. 48
Ytterligare information
Felsökning ............................................. 52
Tekniska data ........................................ 54
Sakregister............................................. 56
Uppackning
• Subwoofer (SA-WCT350) (1) • Fjärrkontroll (RM-AAU074)
(1)
• Skruvar för tillsatsfästet (stora,
+PSW5 × 16 mm) (6)
• Skruvar för det bakre skyddet
(små, M3 × 8 mm) (1)
• Högtalare (SS-CT350) (1)
• Stödrem (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• AM-ramantenn (1)
• WS-CT350EB
• Skruvar för stödremmen
(+PSW4 × 20 mm) (1)
• Tillsatsfäste (1)
• FM-antennsladd (1)
• Träskruv för stödremmen
(M3,8 × 20 mm) (1)
eller
• Bakre skydd A (1)
• Klämskruv (2)
• Högtalarkabel (1)
• Bakre skydd B (1)
• Garanti (1)
• Bruksanvisning (1)
• Digital optisk kabel för en TV
(2,5 m) (1)
• Bakre skydd C (1)
• Skydd för TV:n (1)
fortsättning
5SE
Komma igång
Komma igång
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer) genom att matcha 3 och # på batterierna med
markeringarna i batterifacket. När du ska använda fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrsensorn
frontpanelens teckenfönster på subwoofern.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Tappa inga främmande föremål innanför fjärrkontrollens hölje, särskilt när du byter batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller ljus från belysningsapparater. Gör du det kan
funktionsstörningar uppstå.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika
skador p.g.a. batteriläckage och korrosion.
6SE
i
Komma igång
Positionera systemet
Illustrationerna nedan är exempel på hur man installerar subwoofern och högtalaren.
Du kan installera högtalaren på följande
TV-modeller (medföljer ej):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s,
KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s,
KDL-40/46NX70s
* I modellnamnen indikerar ”s” nummer och/eller
tecken som är specifika för varje modell.
Se ”Installera högtalaren på TV-stativet”
(sid. 12) för mer information.
Se ”Hänga högtalaren och TV:n på en
vägg” (sid. 16) för mer information.
Installera högtalaren på en bänk.
Se ”Installera högtalaren på en vägg”
(sid. 20) för mer information.
Obs!
• Blockera inte värmeventilationen på subwooferns baksida.
fortsättning
7SE
Ansluta högtalarkabeln till högtalaren
Kontakterna på högtalarkabeln är färgkodade beroende på typen av högtalare. Anslut kontakterna på
högtalarkabeln till högtalaruttagen med rätt färg.
1
Ta bort skruven från skyddet på baksidan av högtalaren och ta därefter bort skyddet.
2
Anslut högtalarkabeln.
Vit
R CENTER L
Högtalarens baksida
A
Röd
Grön
3
A Högtalarkabel
(medföljer)
Dra högtalarkabeln genom den fyrkantiga skåran på skyddets undersida och sätt
därefter tillbaka skyddet på högtalaren och fäst det med skruven som togs bort i steg 1.
Om du installerar högtalaren på TV:n ska du inte sätta tillbaka skyddet. Utför stegen i ”Installera
högtalaren på TV-stativet” (sid. 12) eller ”Hänga högtalaren och TV:n på en vägg” (sid. 16).
Obs!
• Var försiktig så du inte snubblar på sladden som är ansluten till högtalaren när du installerar högtalaren eller en TV
på en vägg.
• Var försiktig så inte högtalarkabeln kläms när du sätter tillbaka skyddet.
8SE
Till kunder
Det krävs tillräcklig expertis för att installera
denna produkt. Låt en Sony-återförsäljare eller
licensierad personal utföra installationen och var
speciellt uppmärksam på säkerheten under
installationen. Sony är inte ansvarigt för
personskador eller materiella skador som
orsakas av felaktig installation eller av att något
annat än den angivna produkten installeras. Dina
lagstadgade rättigheter (om sådana gäller)
påverkas ej.
Om säkerhet
Produkter från Sony har utformats med säkerhet
i åtanke. Om produkterna används på fel sätt kan
det emellertid leda till allvarliga personskador
genom brand, elektriska stötar, att produkten
välter eller att den faller. Var noga med att
observera säkerhetsföreskrifterna för att
förhindra sådana olyckor.
• När man har monterat SS-CT350-högtalaren
eller TV-apparater med SS-CT350-högtalaren
installerad, ska man inte ta bort några skruvar
etc.
• Hantera inte produkterna med för mycket kraft
under rengöring eller underhåll.
• Om du hänger upp SS-CT350-högtalaren eller
en TV-apparat med en SS-CT350-högtalare
installerad på en skör vägg eller en vägg vars
yta inte är jämn eller vinkelrät, kan produkterna
falla och orsaka personskador eller skador på
egendom.
• Om SS-CT350-högtalaren eller en TV-apparat
med en SS-CT350-högtalare inte är installerad
ordentligt på väggen kan produkterna falla och
orsaka personskador eller skador på egendom.
VARNING
Om följande föreskrifter inte följs kan det leda
till allvarliga personskador eller dödsfall genom
brand eller elektriska stötar, eller genom att
produkten välter eller faller.
Placera inte några föremål på produkterna.
• Placera inte någonting på produkterna. Om du
gör det kan systemet falla och orsaka
personskador eller skador på egendom.
Tappa inte produkterna och installera dem
inte på platser där det finns en risk att de
faller ner.
• Var noga med att låta licensierad personal
installera, flytta och montera ner produkterna
och att små barn hålles borta under
installationen.
• Installationer som görs av icke-auktoriserad
personal kan leda till allvarliga personskador
eller skador på egendom.
• Att låta en icke-auktoriserad återförsäljare
transportera eller demontera SS-CT350högtalaren eller TV-apparater med SS-CT350högtalaren installerad kan leda till allvarliga
personskador eller skador på egendom. Se till
att två eller fler personer bär eller demontera
produkterna.
fortsättning
9SE
Komma igång
Varning beträffande att installera systemets högtalare på
TV-stativet eller på en vägg
Luta dig inte mot produkterna och häng
inte i produkterna.
• Produkterna kan trilla över dig och orsaka
allvarliga skador om du lutar dig mot dem och
hänger dig i dem.
Låt inte kablarna klämmas.
• Om nätkabeln eller anslutningskablarna kläms
mellan produkterna och väggen, golvet eller
andra föremål, eller om de böjs eller vrids med
kraft kan de invändiga ledarna exponeras vilket
kan orsaka en kortslutning eller ett avbrott.
Detta kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Trampa inte på nätkabeln eller
anslutningskablarna när du bär produkterna.
Kabeln kan skadas och detta kan orsaka
eldsvåda eller elektriska stötar.
Var uppmärksam på placeringen.
• Installera inte produkterna på väggytor som
t.ex. en pelare, där hörnen eller sidorna på
produkten går utanför väggytan. Om en person
eller ett föremål råkar stöta mot ett utskjutande
hörn eller en utskjutande sida av produkten kan
det orsaka personskador eller skador på
egendom.
• Utsätt inte produkterna för regn eller fukt och
spill ingen typ av vätska på dem. Det kan leda
till brand eller elektriska stötar.
• Placera aldrig produkterna på varma, fuktiga
eller alltför dammiga platser, eller på platser
där de kan utsättas för mekaniska vibrationer.
Det kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Placera inte brännbara föremål eller öppna
lågor (t.ex. stearinljus) nära produkterna.
• Installera inte produkterna ovanpå eller under
en luftkonditionering. Om produkterna utsätts
för luftströmmar från en luftkonditionering
under en längre tid, eller om de blir våta på
grund av vattenläckage från
luftkonditioneringen, kan detta orsaka
eldsvåda, elektriska stötar eller funktionsfel.
10SE
Täck inte över produkternas
ventilationshål.
• Om du täcker över ventilationshålen (med en
duk etc.) kan värme ackumuleras invändigt och
detta kan orsaka en brand.
Snubbla inte på kablarna.
• Du kan snubbla eller välta produkten med risk
för att den orsakar personskador.
FÖRSIKTIGT
Installera inte någon annan utrustning än
den specificerade produkten.
• WS-CT350EB-tillbehör (medföljer) är
utformade för användning endast med
specificerad utrustning. Om du installerar
någon annan utrustning än den specificerade
kan den falla ner och gå sönder och orsaka
personskador.
• Modifiera inte produkterna.
• Placera inte något varmt direkt på produkterna.
Värmen kan orsaka missfärgning eller
deformering av produkterna.
Var noga med att fästa systemets
högtalare och TV.
• Fäst SS-CT350-högtalaren och TV:n ordentligt
när du installerar dem tillsammans. Fäst
därefter TV:n med SS-CT350-högtalaren
ordentligt på stativet eller väggen. Om
SS-CT350-högtalaren och TV:n inte installeras
ordentligt kan de falla eller välta och orsaka
personskador.
Lägg inte någon tyngd på produkterna och
utsätt dem inte heller för någon form av
stötar.
• När du installerar SS-CT350-högtalaren på ett
TV-stativ eller hänger TV:n med SS-CT350högtalaren installerad på en vägg, ska du inte
lägga tyngd på högtalaren eller TV:n med dina
händer. Slå inte på högtalaren eller TV:n med
hårda föremål, t.ex. en skruvmejsel etc.
När man flyttar en TV med SS-CT350högtalaren installerad
Om du är oaktsam när du flyttar produkterna kan
det resultera i materiella skador eller
personskador. Var noga med att följa de
procedurer och anvisningar som beskrivs ovan.
• Det ska alltid vara minst två personer som bär
TV:n med SS-CT350-högtalaren installerad
och endast efter att ansluten utrustning
kopplats bort och tagits bort.
• Vara noga med att inte låta dina händer eller
fötter klämmas på undersidan av TV:n med
SS-CT350-högtalaren installerad.
Att observera beträffande installation
• Vid montering ska man lägga ut en mjuk duk
på golvet för att undvika att skada golvet.
• Installera produkterna på ett stabilt och jämnt
golv.
• Man ska alltid vara minst två personer när man
installerar produkterna. Om man försöker göra
det själv kan det leda till olyckor eller
personskador.
• Se till att det inte finns barn i närheten när man
gör installationen.
Installera produkterna ordentligt enligt
anvisningarna.
• Dra åt skruvarna ordentligt. Om SS-CT350högtalaren inte är ordentligt installerad kan den
trilla ner och orsaka materiella skador och
personskador.
• Var försiktig så du inte klämmer fingrarna när
du monterar ihop produkterna.
Att observera beträffande montering på en
vägg
• Om produkterna är monterade på en vägg
under en lång tid, kan väggen bakom och
ovanför produkterna missfärgas eller så kan
tapeten lossa beroende på vilket material som
väggen består av.
• Om produkterna tas ner från väggen kommer
det vara skruvhål i väggen.
• Rådfråga licensierad person beträffande
lämplig plats (fri från radiostörningar etc.)
innan du installerar.
fortsättning
11SE
Komma igång
Om följande försiktighetsåtgärder inte följs, kan
detta leda till personskador eller skador på
egendom.
• När man bär TV:n med SS-CT350-högtalaren
installerad, ska man inte greppa den i
SS-CT350-högtalardelen. Om man gör det kan
det leda till materiella skador eller
personskador.
• Släpa inte TV:n med SS-CT350-högtalaren
installerad. Sockeln kan lossna och skada
golvet.
Installera högtalaren på TV-stativet
Du kan installera högtalaren på följande TV-modeller (medföljer ej):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s, KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s, KDL-40/
46NX70s
* I modellnamnen indikerar ”s” nummer och/eller tecken som är specifika för varje modell.
Även om formen på TV:ns sockel varierar beroende på TV-modellen kan du installera högtalaren på
TV-stativet med följande procedur.
1
Ta bort skydd 1 och 2 från TV:ns baksida.
Se TV:ns bruksanvisning för mer information beträffande hur man tar bort skydden.
Obs!
• En del TV-apparater från Sony har inget skydd 2.
Skydd 2
Skydd 1
2
Ta bort skruvarna från TV:n och ta därefter bort TV:n från TV-stativet.
Obs!
• Placera TV:n på en tjock, mjuk duk med skärmen vänd neråt för att förhindra att LCD-skärmytan skadas.
12SE
3
Tillsatsfäste
4
Fäst högtalaren på tillsatsfästet med de stora skruvarna (+PSW5 × 16 mm) (medföljer).
5
Sätt tillbaka TV:n.
fortsättning
13SE
Komma igång
Fäst tillsatsfästet (medföljer) på TV-stativet med de stora skruvarna (+PSW5 × 16 mm)
(medföljer).
6
Fäst TV:n med skruvarna som togs bort i steg 2.
7
Fäst de bakre skydden A, B och C (medföljer).
Fäst det bakre skyddet A på tillsatsfästet med den lilla skruven (M3 × 8 mm) (medföljer).
Dra högtalarkabeln genom den rektangulära skåran på det bakre skyddet B och sätt in de tre
utskjutande delarna på det bakre skyddet B i hålen på tillsatsfästet och högtalaren.
Sätt in de tre utskjutande delarna av det bakre skyddet C i hålen på tillsatsfästet och högtalaren.
Obs!
• När man bär TV:n med SS-CT350-högtalaren installerad, ska man inte greppa den i SS-CT350-högtalardelen.
Om man gör det kan det leda till materiella skador eller personskador.
Bakre skydd A
Bakre skydd C
Bakre skydd B
14SE
8
Fäst skyddet för TV:n (medföljer) och skyddet 1 som togs bort i steg 1.
Komma igång
Sätt in de två utskjutande delarna av skyddet för TV:n i hålen på TV:n.
Se TV:ns bruksanvisning för mer information beträffande hur man fäster skydd 1.
Skydd för TV:n
Skydd 1
Obs!
• Fäst TV:n som en skyddsåtgärd. Mer information finns i ”Förhindra att TV:n välter” (sid. 18).
fortsättning
15SE
Hänga högtalaren och TV:n på en vägg
Du kan hänga högtalaren med följande TV-modeller (medföljer ej):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s, KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s, KDL-40/
46NX70s
* I modellnamnen indikerar ”s” nummer och/eller tecken som är specifika för varje modell.
Obs!
• Se TV:ns bruksanvisning för information beträffande hur man hänger TV:n på väggen.
1
Ta bort skydd 1 och 2 från TV:ns baksida.
Se TV:ns bruksanvisning för mer information beträffande hur man tar bort skydden.
Obs!
• En del TV-apparater från Sony har inget skydd 2.
Skydd 2
Skydd 1
2
Ta bort skruvarna från TV:n och ta därefter bort TV:n från TV-stativet.
16SE
Fäst högtalaren på tillsatsfästet med de stora skruvarna (+PSW5 × 16 mm) (medföljer).
4
Sätt tillbaka TV:n.
Komma igång
3
Obs!
• Placera TV:n på en tjock, mjuk duk med skärmen vänd neråt för att förhindra att LCD-skärmytan skadas.
Duk
5
Fäst TV:n med skruvarna som togs bort i steg 2.
6
Häng TV:n på väggen.
Se TV:ns bruksanvisning för mer information beträffande hur man hänger TV:n på väggen.
Obs!
• När man hänger TV:n med SS-CT350-högtalaren installerad på väggen eller tar ner den från väggen, ska man inte
greppa den i SS-CT350-högtalardelen. Om man gör det kan det leda till materiella skador eller personskador.
fortsättning
17SE
Förhindra att TV:n välter
Fäst TV:n som en skyddsåtgärd. Om du inte gör det kan TV:n välta och orsaka allvarliga skador.
När TV:n installeras på en bänk
Skruv för stödrem
(+PSW4 × 20 mm)
Träskruv för stödrem (M3,8 × 20 mm)
1
2
3
Placera TV:n mitt på bänken.
Fäst stödremmen (medföljer) i TV:n och fäst därefter med skruvar för stödremmen
(+PSW4 × 20 mm) (medföljer) med en skruvmejsel.
Fäst stödremmen i bänken med träskruvar för stödremmen (M3,8 × 20 mm) (medföljer).
Obs!
• Var försiktig så du inte klämmer fingrarna när du hanterar TV:n och bänken.
• Installera bänken med ett utrymme på minst 25 cm från väggen. Väggen hindrar TV:n från att falla ner från bänken
även om TV:n välter bakåt mot väggen.
Vy från sidan
Mindre än
25 cm
18SE
När TV:n installeras på golvet nära en vägg
1
Fäst klämskruvarna (medföljer) på TV:ns baksida.
Klämskruv
2
Sätt fast fästanordningen i väggen (1) och dra därefter remmen eller kedjan genom
hålen på klämskruvarna och fästanordningen (2). Knyt ihop de båda ändarna av
remmen eller kedjan ordentligt.
1
2
fortsättning
19SE
Komma igång
Se till att ha en stark rem eller kedja (medföljer ej) och en fästanordning (medföljer ej) för att fästa i
väggen. Sätt fast fästanordningen i en förstärkt vägg.
Installera högtalaren på en vägg
Du kan installera högtalaren på väggen.
Obs!
• Använd skruvar som är lämpliga för väggens material och styrka. Eftersom gipsväggar är speciellt bräckliga bör
man fästa skruvarna i en väggbalk. Montera högtalaren på en vertikal, jämn och förstärkt del av väggen.
• Låt en Sony-återförsäljare eller licensierad personal utföra installationen och var speciellt uppmärksam på
säkerheten under installationen.
• Sony är inte ansvarigt för olyckor eller skador som uppstår på grund av felaktig montering, för svag vägg, felaktig
skruvmontering eller naturkatastrofer etc.
1
Ta fram lämpliga skruvar (medföljer ej) som är lämpliga för hålen på baksidan av
högtalaren. Se illustrationerna nedan.
4 mm
mer än 25 mm
5 mm
10 mm
Hål på baksidan av högtalaren
2
Fäst skruvarna i väggen. Skruvarna ska sticka ut 6 till 7 mm.
265 mm
6 till 7 mm
3
Häng högtalaren på skruvarna.
Rikta in hålen på baksidan av högtalaren på skruvarna och häng därefter högtalaren på de två
skruvarna.
20SE
Kontakterna på högtalarkabeln är färgkodade beroende på typen av högtalare. Anslut kontakterna på
högtalarkabeln så att de matchar färgen på SPEAKERS-uttagen.
Subwooferns
baksida
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
ARC
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
SPEAKERS
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
TV
VIDEO
Grön
Röd
Vit
A
Högtalare
A Högtalarkabel (medföljer)
21SE
Komma igång
Ansluta högtalaren
Ansluta TV:n och spelaren, etc.
Anslut TV och/eller spelare etc. med HDMI-uttag till systemet med en HDMI-kabel.
Genom att ansluta Sony ”BRAVIA” Sync-kompatibla komponenter med HDMI-kablar och genom att
ställa in Kontroll för HDMI-funktionen via TV:n för varje ansluten komponent, kan användningen
förenklas. Se ””BRAVIA” Sync-funktioner” (sid. 38).
DVD-spelare,
HDMI OUT
TV
HDMI-kabel
(medföljer ej)
HDMI-kabel
(medföljer ej)
HDMI IN
Digitálny zvuk
OUT (optisk)
Subwooferns
baksida
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
Digital optisk kabel för en
TV (medföljer)
AM
ARC
DVD IN
BD IN
SPEAKERS
SAT/CATV IN
TV OUT
Satellitmottagare eller
kabel-tv-mottagare, etc.
med ett HDMI-uttag
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
TV
VIDEO
Blu-ray Disc-spelare, etc.
Digitálny zvuk
OUT (optisk)
Digital optisk kabel
(medföljer ej)
HDMI OUT
HDMI OUT
HDMI-kabel
(medföljer ej)
22SE
HDMI-kabel
(medföljer ej)
Obs!
Tips!
• Även om systemet är avstängt (aktivt standbyläge), skickas HDMI-signalen från den anslutna komponenten till
TV:n via HDMI-anslutningen. Du kan titta på bilder och lyssna på ljud från komponenten på TV:n.
Att observera beträffande HDMI-anslutningar
• Använd en High Speed HDMI-kabel. Om du använder en standard HDMI-kabel, kan det inträffa att
1080p eller bilder med stora färgdjup, s.k. Deep Colour eller 3D inte visas rätt.
• Sony rekommenderar att du använder en godkänd HDMI-kabel eller en Sony HDMI-kabel.
• Kontrollera inställningen av den anslutna komponenten om bilden är dålig eller om ljudet inte
kommer från en komponent ansluten via HDMI-kabeln.
• Ljudsignaler (samplingsfrekvens, bitlängd etc.) överförda från ett HDMI-uttag kan undertryckas av
den anslutna komponenten.
• Ljudet kan avbrytas när samplingsfrekvensen eller antalet ljudutsignaler från
uppspelningskomponenten växlas.
• När den anslutna komponenten inte är kompatibel med HDCP (teknik för copyrightskydd), kan det
hända att bilden och/eller ljudet från HDMI TV OUT-uttaget förvrängs eller inte matas ut.
Kontrollera i så fall ansluten enhets tekniska specifikationer.
• Vi rekommenderar inte att du använder en HDMI-DVI-konverteringskabel.
• När ”TV”, ”DMPORT”, ”SA-CD/CD”, ”VIDEO”, ”TUNER FM” eller ”TUNER AM” väljs som
ingångskälla för systemet, matas videosignaler, via det HDMI-ingångsuttag (BD, DVD, SAT/CATV)
som senast valdes, ut från HDMI TV OUT-uttaget.
• Detta system har stöd för överföring med Deep Colour, ”x.v.Colour” och 3D.
• För att uppleva 3D-bilder ansluter du 3D-kompatibla TV- och videokomponenter (Blu-ray Discspelare, Blu-ray Disc-brännare, ”PlayStation 3” etc.) till systemet med High Speed HDMI-kablar, tar
på 3D-glasögon och spelar därefter upp 3D-kompatibelt innehåll.
23SE
Komma igång
• Systemet är kompatibelt med funktionen Audio Return Channel (ARC). Om du ansluter systemet till HDMI-uttaget
på en ARC-kompatibel TV-apparat via en HDMI-kabel behöver du inte ansluta TV:n till systemet med en digital
optisk kabel (sid. 42).
• Du kan se bokstäverna ”ARC” bredvid TV:ns HDMI-uttag om den är kompatibel med ARC-funktionen. Om
HDMI-ingången inte är kompatibel med ARC-funktionen, kan du inte använda ARC-funktionen även om du
ansluter en HDMI-kabel till uttaget.
• Funktionen ARC är endast tillgänglig när Kontroll för HDMI är aktiverad.
• Beroende på satellitmottagare kan det inträffa att flerkanalsljud inte kan användas. Anslut i detta fall en digital
optisk kabel och en HDMI-kabel och ställ in ”INPUT MODE” på ”OPT” i menyn AMP (sid. 50).
• Anslut en ”PlayStation 3” etc. till ett ledigt HDMI-uttag. Samtliga HDMI-uttag på systemet fungerar på samma sätt.
• Anslutningar via HDMI-uttaget har prioritet när du ansluter olika komponenter till systemets olika uttag INPUT
OPT, INPUT COAX och HDMI.
• När du ansluter en TV som inte har ett digitalt, optiskt ljudutgångsuttag ansluter du TV:n till systemet med en
analog ljudkabel (medföljer ej).
Ansluta andra komponenter
Ställ in ”CTRL HDMI” på ”OFF” i systemets AMP-meny om du ansluter komponenter som inte har
HDMI-uttag, exempelvis en ”PlayStation 2”, en DVD-spelare, en satellitmottagare eller en kabel-TVmottagare etc. (sid. 39).
DVD-spelare, etc.
Andra ljudkomponenter, etc.
Digital koaxialkabel
(medföljer ej)
Ljudkabel
(medföljer ej)
Digitálny zvuk
OUT (koaxial)
Ljudsignal OUT
VIDEO OUT
Till VIDEO IN på TV:n.
Subwooferns
baksida
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
Satellitmottagare eller
kabel-tv-mottagare etc.
utan ett HDMI-uttag
ARC
DVD IN
BD IN
SPEAKERS
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
TV
VIDEO
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Digitálny zvuk
OUT (optisk)
VIDEO OUT
Digital optisk kabel
(medföljer ej)
Till VIDEO IN på TV:n.
Obs!
• Anslut eller koppla inte bort DIGITAL MEDIA PORT-adaptern när systemet är påslaget.
• Se till att kontakten installeras med pilmarkeringen riktad mot pilmarkeringen på DMPORT-uttaget när du ansluter
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern. Tryck och håll ner A och dra sedan ut kontakten för att ta ur DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern.
A
24SE
Ansluta AM-ramantennen
Antennens form och längd har utformats för att ta emot AM-signaler. Skala inte av och rulla inte upp
antennen.
1
2
3
Ta endast loss ramdelen från plaststativet.
Placera AM-ramantennen.
Anslut kablarna till AM-antennens anslutningar.
Medan du trycker ner anslutningsklämman för du in kablarnas (*)-del.
Kablarna kan anslutas till vilken som av anslutningarna.
Subwooferns
baksida
L
ANTENNA
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
*
FM
75 COAXIAL
AM
ARC
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
SAT/CATV
TV
VIDEO
Obs!
• Placera inte AM-ramantennen nära systemet eller andra AV-komponenter eftersom det kan orsaka brus.
Tips!
• Justera AM-ramantennen riktning för bäst AM-sändningsljud.
4
Kontrollera att AM-ramantennen är ordentligt ansluten genom att dra försiktigt i kabeln.
fortsättning
25SE
Komma igång
Ansluta antennen
Ansluta FM-antennsladden
Anslut FM-antennsladden till FM 75 Ω COAXIAL-uttaget.
Subwooferns
baksida
FM 75 Ω COAXIAL-uttag
L
ANTENNA
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
eller
ARC
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
FM-antennsladd
(medföljer)
ONLY FOR
SS-CT350
SAT/CATV
TV
VIDEO
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den ligga så vågrätt som möjligt.
• Använd inte FM-antennsladden medan den är upprullad.
• För in FM-antennsladden helt och ordentligt i anslutningen.
Tips!
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en 75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att koppla subwoofern
till en FM-utomhusantenn som i exemplet nedan.
Subwooferns
baksida
ANTENNA
FM
75 COAXIAL
AM
FM-utomhusantenn
Ansluta nätkabeln
Innan du ansluter nätkabeln till vägguttaget bör alla andra komponenter och TV:n vara anslutna till
systemet.
Obs!
• Efter att du har anslutit nätkabeln väntar du cirka 20 sekunder innan du slår på strömmen genom att trycka på ?/1.
• Anslut systemet till ett lättåtkomligt vägguttag. Koppla omedelbart bort nätkabeln från elnätet om du upptäcker
någonting onormalt med systemet.
Ställa in ljudutmatning för ansluten komponent
Om du vill uppleva ljud i flerkanalsformat (DTS, Dolby Digital, flerkanals LPCM) måste du ställa in
ljudutmatningen för den anslutna komponenten. Ställ in den anslutna komponenten så att den matar ut
ljud i flerkanalsformat. För mer information om inställning av ljudutmatning se bruksanvisningen som
medföljde ansluten komponent.
26SE
Uppspelningsalternativ
Uppspelningsalternativ
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Subwoofer
Uppifrån
INPUT
SELECTOR
VOLUME
VOLUME
POWER/
ACTIVE STANDBY
A ?/1 (på/standby)
C VOLUME –
B INPUT SELECTOR
D VOLUME +
Tryck på den här knappen för att ställa in
ingångskällan på uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen ändras
ingångskällan cykliskt enligt följande: TV
t BD t DVD t SAT/CATV t
VIDEO t SA-CD/CD t TUNER FM t
TUNER AM t DMPORT t TV……
E Frontpanelens teckenfönster
fortsättning
27SE
Frontpanelens teckenfönster (subwoofer)
POWER/
ACTIVE STANDBY
A POWER/ACTIVE STANDBY-indikator
Följande ljus finns:
Grönt:
Systemet är på.
Gult:
Endast HDMI-delar av systemet
är på (funktionen Kontroll för
HDMI är aktiv).
Inget ljus: Systemet är avstängt.
Obs!
• Den gula indikeringen släcks 30 sekunder efter
det att du stängt av TV:n. Men om du ställer in
”PASS THRU” på ”ON” i AMP-menyn kommer
indikeringen att lysa gult även efter det att TV:n
stängts av.
B Ljudformatindikationer
Lyser i enlighet med ljudformat som matas
in till systemet.
D:
Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: Linjär PCM
DTS
C NIGHT (sid. 50)
Tänds i NIGHT MODE.
28SE
D SLEEP (sid. 51)
Blinkar när insomningstimer är aktiverad.
E HDMI (sid. 22)
Lyser när HDMI-komponenter används
eller när en ARC-signal matas in till
systemet medan TV är valt som
ingångskälla.
F COAX/OPT
Tänds utifrån den kabel som du använder.
G TUNED (sid. 33)
Tänds när en radiostation tas emot.
H ST (sid. 33)
Tänds när ett stereoprogram tas emot.
I MUTING
Tänds när ljudet stängs av.
J Fjärrsensor
K Teckenfönster för meddelanden
Visar volym, vald ingångskälla,
ljudinsignal, etc.
C AMP MENU (sid. 48)
Fjärrkontroll
D SOUND FIELD +/– (sid. 37)
E
Tryck för att justera volymen.
G C, X, x, c eller
Obs!
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn (
subwoofern.
(ljudavstängning)
F 2 +/–
Tryck på C, X, x eller c för att välja
menyalternativ. Tryck sedan på
för att
ange ditt val.
) på
Se på TV
?/1
TV
2 +/–
1
* Knapparna 5, N,
och SOUND FIELD + har
en upphöjd punkt som kan kännas med fingret.
Använd den som guide under användning.
A ?/1 (på/standby)
B Ingångsknappar
Tryck på en av knapparna för att välja den
komponent som du vill använda.
Slå på TV:n och välj en kanal.
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
2
3
4
Slå på systemet.
Tryck på TV på fjärrkontrollen.
Justera volymen genom att trycka på
2 +/–.
fortsättning
29SE
Uppspelningsalternativ
I detta avsnitt beskrivs användning av knapparna
på subwoofern och högtalaren. Information om
användning av knappar på anslutna komponenter
finns på sid. 43.
Tips!
• Ljudet kanske avges från TV:ns högtalare. I så fall
sänker du TV:ns volym till minimum.
Använda andra
komponenter
Om du använder ”BRAVIA” Sync
(Systemets ljudkontroll)
Du behöver inte utföra steg 2 och 3 ovan. När du
slår på TV:n, kommer systemet också att slås på
och ingångskällan ställer automatiskt in sig. Du
kan också ställa in ljudet från systemet med hjälp
av TV:ns fjärrkontroll. Om du stänger av
systemet matas ljudet ut i TV:ns högtalare.
Mer information om att ställa in ”BRAVIA”
Sync finns i avsnittet ”Förbereda för ”BRAVIA”
Sync?” (sid. 38).
?/1
Ingångsknappar
Tips!
• Systemet slås inte på när du slår på TV:n om ljudet
matades ut via TV:ns högtalare när TV:n senast
stängdes av.
2 +/–
1
2
30SE
Spela upp den anslutna komponenten.
Slå på systemet.
3
Tryck på ingångsknapparna för att visa
ingångskällan i frontpanelens
teckenfönster.
Spelbar komponent
TV
TV, etc. anslutet till TV-uttaget
BD
Blu-ray Disc-spelare, etc.
ansluten till BD-uttaget
DVD
DVD-spelare, etc. anslutet till
DVD-uttaget
SAT/CATV
Satellitmottagare, kabel-tvmottagare, etc. anslutet till
SAT/CATV-uttaget
VIDEO
DVD-spelare etc. ansluten till
DIGITAL COAX IN VIDEOuttaget
SA-CD/CD
CD-spelare etc. ansluten till
SA-CD/CD AUDIO IN-uttaget
TUNER FM*
Inbyggd FM-radio
TUNER AM* Inbyggd AM-radio
DMPORT
Bärbar ljudspelare, etc. anslutet
till DMPORT-uttaget
* Tryck på TUNER upprepade gånger mellan
TUNER FM och TUNER AM.
4
För videokomponenter, ändra TV:ns
ingång till HDMI-ingången när du väljer
i steg 3.
Se TV:ns bruksanvisning för mer
information.
5
Justera volymen genom att trycka på
2 +/–.
Om du använder ”BRAVIA” Sync
(Uppspelning med en
knapptryckning)
Du behöver inte utföra steg 2 till 4 ovan. När du
slår på anslutna komponenter, kommer systemet
och TV:n också att slås på och ingångskällan
ställer automatiskt in sig. Du kan också ställa in
ljudet från systemet med hjälp av TV:ns
fjärrkontroll.
Mer information om att ställa in ”BRAVIA”
Sync finns i avsnittet ”Förbereda för ”BRAVIA”
Sync?” (sid. 38).
Tips!
• Systemet slås inte på när du slår på TV:n om ljudet
matades ut via TV:ns högtalare när TV:n senast
stängdes av.
Tips!
• Ljudet kanske avges från TV:ns högtalare. I så fall
sänker du TV:ns volym till minimum.
• Även om du spelar upp Dolby True HD, Dolby
Digital Plus eller DTS HD med en ansluten
komponent som är kompatibel med dessa ljudformat,
accepterar systemet signalen som Dolby Digital eller
DTS. När du spelar upp dessa högkvalitativa
ljudformat ställer du in ansluten komponent till
utmatning av ljudet i flerkanals-PCM om det är
möjligt.
31SE
Uppspelningsalternativ
Ingångskälla
Obs!
• När du ansluter uttaget för videoutsignal på din
DIGITAL MEDIA PORT-adapter till uttaget för
videoinsignal på TV:n ställer du in ”CTRL HDMI” på
”OFF” i systemets AMP-meny (sid. 39). Bilderna från
en komponent ansluten till DIGITAL MEDIA PORTadaptern visas inte på TV:n om ”CTRL HDMI” är
inställd på ”ON”.
• Om du vill lyssna på ljudet från en komponent utan att
visa bilderna när ”CTRL HDMI” är inställd på ”ON”,
stänger du först av TV:n och återställer därefter
systemets strömförsörjning.
Om du slår på systemet först och därefter stänger av
TV:n, kommer samtliga komponenter anslutna till
TV:n att stängas av på grund av Kontroll för HDMIfunktionen.
3
Tuner-funktioner
Exempel: 88,00 MHz
Medan du trycker på och håller ned SHIFT,
välj 8 t 8 t 0 t 0.
Direktinställning
Du kan ange frekvensen för en station direkt med
nummerknapparna.
Nummerknappar
Medan du trycker på och håller ned
SHIFT (1), tryck på nummerknapparna
(2) för att ange frekvensen.
TUNER
ENTER
D.TUNING
4
Medan du trycker på och håller ned
SHIFT, tryck på ENTER.
Tips!
• Om du har ställt in en AM-station, justerar du
riktningen för AM-ramantennen för bäst mottagning.
Om du inte kan ställa in en station
Kontrollera att du har matat in rätt frekvens. Om
inte, upprepar du steg 2 till 4. Om du fortfarande
inte kan ställa in en station är det troligt att
frekvensen inte används i ditt område.
SHIFT
1
2
Tryck på TUNER upprepade gånger tills
”TUNER FM” eller ”TUNER AM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på D.TUNING.
32SE
Förinställa radiostationer
Du kan förinställa 20 FM- och 10 AM-stationer.
Innan du ställer in stationerna bör du skruva ner
volymen till lägsta nivån.
5
Tryck på
.
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationen lagras.
Upprepa steg 2 till 5 för att lagra andra
stationer.
Ändra ett förinställt nummer
Börja om från steg 3.
TUNER
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i systemets minne (se
”Förinställa radiostationer” (sid. 33)).
MEMORY
?/1
C, X, x, c,
TUNER
TUNING
+/–
1
2
3
Tryck på TUNER upprepade gånger tills
”TUNER FM” eller ”TUNER AM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
C, X, x, c,
Tryck på och håll ner TUNING +/– tills
den automatiska sökningen börjar.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för FMstereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
MENU
Tryck på MEMORY.
2 +/–
TUNING
+/–
PRESET
+/–
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
4
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
1
Tryck på TUNER upprepade gånger tills
”TUNER FM” eller ”TUNER AM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
fortsättning
33SE
Tuner-funktioner
6
2
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
stationen.
Varje gång du trycker på knappen tar
systemet in en ny förinställd station.
Du kan välja det förinställda numret direkt
genom att trycka på nummerknapparna
medan du trycker på och håller ned SHIFT.
3
Justera volymen genom att trycka på
2 +/–.
Namnge förinställda
stationer
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (till exempel ”XYZ”) visas i
frontpanelens teckenfönster när en station väljs.
Du kan ange ett namn med upp till 10 tecken.
Observera att endast ett namn kan användas för
varje förinställd station.
Stänga av radion
Obs!
Tryck på "/1 för att stänga av systemet eller
växla till en annan funktion.
• Du kan inte mata in ett namn för en förinställd station
som sänder ut RDS (Radio Data System) (sid. 36).
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
Se ”Direktinställning” (sid. 32) för manuell
inställning.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING +/–. Den automatiska sökningen
avbryts när systemet hittar en station. För att
stoppa den automatiska inställningen medan den
pågår trycker du på TUNING +/–.
TUNER
CLEAR
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
1
2
3
C, X, x, c,
Tryck på MENU.
MENU
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”FM MODE” visas i frontpanelens
teckenfönster och tryck sedan på
eller c.
PRESET
+/–
Tryck på X/x för att välja ”MONO”.
• STEREO: Stereomottagning.
• MONO: Monomottagning.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på MENU.
Tips!
• Förbättra mottagningen genom att rikta om FMantennsladden (medföljer).
34SE
SHIFT
1
Tryck på TUNER upprepade gånger tills
”TUNER FM” eller ”TUNER AM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
3
4
Tryck på MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”NAME IN” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
Visa stationens namn eller
frekvens i frontpanelens
teckenfönster
När systemet är inställt på ”TUNER FM” eller
”TUNER AM” kan du kontrollera frekvensen i
frontpanelens teckenfönster.
.
Ange ett namn genom att använda
C/X/x/c.
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostations namn.
Om du matar in fel tecken
Tryck på C/c upprepade gånger tills tecknet
som ska ändras blinkar, tryck sedan på X/x
för att välja önskat tecken.
Om du vill radera tecknet trycker du på C/c
upprepade gånger tills tecknet som ska
raderas blinkar och därefter trycker du på
CLEAR medan du trycker och håller
SHIFT.
7
Tryck på
.
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationsnamnet lagras.
DISPLAY
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY alternerar
stationsnamnet och frekvensen i frontpanelens
teckenfönster.
Tips!
8
Tryck på MENU.
• Stationsnamnet visas om du angett ett namn för en
förinställd station.
• Frekvensen i frontpanelens teckenfönster växlar till
stationsnamnet efter flera sekunder.
Tips!
• Du kan kontrollera frekvensen genom att trycka
upprepade gånger på DISPLAY i frontpanelens
teckenfönster.
35SE
Tuner-funktioner
5
6
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett namn.
Använda Radio Data
System (RDS)
Vad är Radio Data System
(RDS)?
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna mottagare har flera
RDS-funktioner, t.ex. visning av stationsnamn.*
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS kan du höra med lokala radiostationer för mer
information om RDS-tjänster i ditt område.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station.
När du får in en station som har RDS-tjänster
visas stationsnamnet i frontpanelens
teckenfönster istället för frekvensen.*
* Om en RDS-sändning inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i frontpanelens teckenfönster
såvida du inte matat in stationsnamnet själv.
Obs!
• RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
Tips!
• När ett stationsnamn visas, kan du kontrollera
frekvensen genom att trycka på DISPLAY upprepade
gånger.
36SE
Tillgängliga ljudfält
Surroundfunktion
Ljudfält
Effekt
STANDARD* Lämpligt för diverse källor.
Lyssna på
surroundeffekten
MOVIE*
Välja ljudfält
DRAMA*
Lämpligt för TV-drama.
NEWS*
Återger uppläsarens röst tydligt.
SPORTS*
Återger kommentarerna tydligt och
ett realistiskt ljud med ljudeffekter
hörs, t.ex. hurrarop etc.
GAME*
Återger ett kraftfullt och realistiskt
ljud som passar när du spelar spel.
MUSIC*
Lämplig för musikprogram eller
musikvideofilmer på Blu-ray Discs/
DVD-skivor.
2CH STEREO Lämpligt för CD-musik.
P.AUDIO**
Lämpligt för att spela upp ljud från
bärbara ljudkällor.
* Dessa ljudfält är inte tillgängliga när du valt
”DMPORT” genom att trycka på INPUT
SELECTOR.
** ”P.AUDIO” visas bara när ”DMPORT” är valt.
SOUND
FIELD +/–
Tryck på SOUND FIELD +/–.
Det aktuella ljudfältet visas i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på knappen SOUND
FIELD +/– ändras teckenfönstret i följande
ordning:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
Tips!
• Du kan ställa in olika ljudfält för varje ingångskälla.
• Standardinställningen för ljudfält för ”DMPORT” är
”P.AUDIO” och är för andra källor ”STANDARD”.
• När ”DMPORT” väljs genom att du trycker på
INPUT SELECTOR avger mitthögtalaren inget ljud.
• En del högtalare avger inget ljud beroende på
insignalen, till exempel från monoprogram.
• När ”2CH STEREO” eller ”P.AUDIO” väljs avger
mitthögtalaren inget ljud.
• Om du trycker på THEATRE-knappen på en
fjärrkontroll till en Sony-TV när ”CTRL HDMI” står
på ”ON” ändras ljudfältet till ”MOVIE” (gäller inte
för en del Sony-TV-apparater).
37SE
Surroundfunktion
Detta system kan skapa flerkanals surroundljud.
Du kan välja ett av systemets optimerade
förprogrammerade ljudfält.
Återger kraftfullt och realistiskt ljud
med en tydligt dialog.
”BRAVIA” Sync-funktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync?
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med funktionen ”BRAVIA” Sync
via en HDMI-kabel (medföljer ej), förenklas
användningen enlig nedan:
• Uppspelning med en knapptryckning (sid. 40)
• Systemets ljudkontroll (sid. 40)
• Systemavstängning (sid. 41)
Förbereda för ”BRAVIA”
Sync?
Om du vill använda ”BRAVIA” Sync aktiverar
du funktionen Kontroll för HDMI för anslutna
komponenter.
När du ansluter en Sony-TV med funktionen
Kontroll för HDMI kan du ställa in funktionen
Kontroll för HDMI för systemet och anslutna
komponenter samtidigt genom att ställa in
funktionen Kontroll för HDMI för TV:n.
”BRAVIA” Sync är kompatibelt med en SonyTV, Blu-Ray Disc/DVD-spelare, AV-förstärkare
etc. med funktionen Kontroll för HDMI.
?/1
KONTROLL FÖR HDMI är en standard för
gemensamma kontrollfunktioner som används
av CEC (Consumer Electronics Control) för
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar inte korrekt i följande
fall:
• När du ansluter systemet till komponenter som
inte överensstämmer med funktionen Kontroll
för HDMI.
• När du ansluter systemet och komponenter
med en annan anslutning än HDMI-anslutning.
• När du ansluter komponenter som inte kommer
från Sony och som överensstämmer med
funktionen Kontroll för HDMI.
Vi rekommenderar att du ansluter produkter som
har funktionen ”BRAVIA” Sync till detta stativ.
Obs!
• Beroende på anslutna komponenter kan det hända att
funktionen Kontroll för HDMI inte fungerar. Läs
komponentens bruksanvisning.
38SE
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
Se till att systemet är anslutet till TV:n
och anslutna komponenter via HDMIkablar (medföljer ej).
Starta systemet, TV:n och anslutna
komponenter.
Välj ingång för systemet och HDMIingång för TV:n (SAT/CATV, DVD, BD)
så att en bild från den anslutna
komponenten visas.
4
Visa listan av HDMI-komponenter på
TV-menyn, och aktivera funktionen
Kontroll för HDMI för de anslutna
komponenterna.
Funktionen Kontroll för HDMI för systemet
och de anslutna komponenterna aktiveras
samtidigt.
När inställningen är gjord visas
”COMPLETE” i frontpanelens
teckenfönster.
Obs!
Om ”COMPLETE” inte visas när du
utfört stegen ovan
Aktivera funktionen Kontroll för HDMI både för
systemet och för den anslutna komponenten var
för sig.
1
2
3
4
5
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas och tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”CTRL HDMI” visas, och därefter
trycker du på
eller c.
Utför stegen i avsnitten ”Förbereda för
”BRAVIA” Sync?” (sid. 38) och ”Om
”COMPLETE” inte visas när du utfört stegen
ovan” igen.
Obs!
• Om funktionen Kontroll för HDMI för ansluten
komponent inte kan ställas in samtidigt genom att
ställa in ”KONTROLL FÖR HDMI” för TV:n ställer
du in funktionen Kontroll för HDMI via menyn på den
anslutna komponenten.
• För mer information om inställning av TV:n och
anslutna komponenter se respektive medföljande
bruksanvisning.
Tips!
• Standardinställningen för funktionen Kontroll för
HDMI för systemet är ”ON”.
Stänga av funktionen Kontroll
för HDMI
Stäng av funktionen Kontroll för HDMI när du
ansluter komponenter som inte är kompatibla
med ”BRAVIA” Sync eller som inte har HDMIuttag, etc.
Tryck på X/x för att välja ”ON”.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av. Funktionen
Kontroll för HDMI är aktiverad.
6
7
Välj ingång för systemet som är
anslutet till den komponent för vilken
du vill använda funktionen Kontroll för
HDMI (SAT/CATV, DVD, BD).
AMP
MENU
C, X, x, c,
Aktivera funktionen Kontroll för HDMI
på den anslutna komponenten.
1
2
För mer information om inställning av
ansluten komponent se medföljande
bruksanvisning.
3
4
5
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas och tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”CTRL HDMI”,
tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”OFF”.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
39SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
• För mer information om inställning av TV:n och
anslutna komponenter se respektive
medföljande bruksanvisning.
Om du lägger till eller
återansluter en komponent
Använda Blu-ray Disc/DVD
(Uppspelning med en knapptryckning)
Tryck på ?/1 för att slå på systemet.
Ljudet matas ut i systemets högtalare. Ljudet
återgår till att matas ut från TV:ns högtalare när
du stänger av systemet.
Spela upp en ansluten komponent.
Obs!
TV:n startas automatiskt och växlar till passande
HDMI-ingång.
• Om TV:n startas innan systemet startas, matas inte
TV-ljudet ut på en liten stund.
• Beroende på TV så kan det inträffa att när du ställer in
systemets volym med TV:ns fjärrkontroll, kommer
volymen att visas på TV-skärmen på samma sätt som
den skulle visats när du ställer in TV:ns volym. I detta
fall kommer den volym som visas på TV-skärmen och
den som visas i frontpanelens teckenfönster att skilja
sig åt.
Tips!
• Även om systemet är avstängt (aktivt standbyläge),
skickas HDMI-signalen från den anslutna
komponenten till TV:n via HDMI-anslutningen. Du
kan titta på bilder och lyssna på ljud från
komponenten på TV:n.
Obs!
• Beroende på TV:n kan det hända att början av
uppspelningen klipps bort.
Lyssna på TV-ljudet från
systemet
(Systemets ljudkontroll)
Du kan lyssna på TV-ljudet från systemets
högtalare genom en enkel manöver. Du kan även
justera volymen och stänga av ljudet på systemet
via TV:ns fjärrkontroll. Se TV:ns
bruksanvisning för mer information.
Använda funktionen
Volymbegränsning
När funktionen Systemets ljudkontroll är aktiv
och utmatningen ändras från TV:ns högtalare till
systemets högtalare automatiskt kan det hända
att ett högt ljud matas ut beroende på systemets
volymnivå. Du kan förhindra detta genom att
begränsa volymnivån.
1
2
3
?/1
4
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas och tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”VOL LIMIT” visas och tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja den
volymbegränsning du önskar.
Volymbegränsningen ändras enligt
följande:
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
5
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
AMP
MENU
C, X, x, c,
40SE
Obs!
• Denna funktion är endast tillgänglig när funktionen
Kontroll för HDMI är inställd till På.
• Denna funktion är inte tillgänglig när utmatningen
ändras från systemets högtalare till TV:ns högtalare.
Tips!
• Vi rekommenderar att du ställer in
volymbegränsningen till lite lägre än den volymnivå
du brukar lyssna på.
• Oavsett vilken volymbegränsning du ställt in kan
knapparna VOLUME +/– på stativet och 2 +/– på
fjärrkontrollen användas.
• Om du inte vill begränsa maximal volymnivå väljer
du ”MAX”.
TV:n, systemet och anslutna komponenter
stängs av.
Obs!
• Det kan hända att anslutna komponenter inte stängs av
beroende på dess status. Se bruksanvisningen för
anslutna komponenter för mer information.
Använda funktionen
energisparläge
(Systemavstängning)
(HDMI PASS THRU)
När du stänger av TV:n med på-/av-knappen på
TV-apparatens fjärrkontroll, stängs systemet och
anslutna komponenter av automatiskt.
När du stänger av TV:n med systemets
fjärrkontroll, stängs systemet och anslutna
komponenter av automatiskt.
När du använder ”BRAVIA” Sync, kan du spela
upp bild och ljud från en Blu-ray Disc etc. på
TV:n även om systemet är i standbyläge.
Strömförbrukningen i standbyläge minskas
också automatiskt när TV:n stängs av om ”PASS
THRU” är inställd på ”AUTO”.
Standardinställningen är ”AUTO”.
Obs!
AV ?/1
• Denna funktion är endast tillgänglig när ”CTRL
HDMI” är inställd till ”ON”.
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas och tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”PASS THRU”
och tryck därefter på
eller c.
TV (gul)
fortsättning
41SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
Stänga av systemet, TV:n
och anslutna komponenter
Medan du trycker och håller TV (gul), tryck
på AV ?/1.
4
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• AUTO: När TV:n startas medan systemet
står i standby-läge, matar systemet
ut HDMI-signaler från systemets
HDMI-utgång. Vi
rekommenderar denna inställning
om du använder en TV som är
kompatibel med ”BRAVIA”
Sync. Denna inställning sparar
ström i standbyläge i jämförelse
med inställningen ”ON”.
• ON: När systemet står i standby-läge,
matar systemet kontinuerligt ut
HDMI-signaler från systemets
HDMI-utgång.
Obs!
• När ”AUTO” är valt kan det ta lite längre tid för
bild och ljud att matas ut till TV:n än när ”ON”
är valt.
5
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Stänga av funktionen
Audio Return Channel
Om TV:n är kompatibel med ARC-funktionen
(Audio Return Channel), sänder en HDMIkabelanslutning också en digital ljudsignal från
TV:n. Du behöver inte göra någon separat
ljudanslutning för att kunna lyssna på TV-ljud.
Om du inte använder ARC-funktionen ansluter
du systemet och TV:n via en digital optisk kabel
och ställer in ”ARC” på ”OFF” i AMP-menyn.
AMP
MENU
C, X, x, c,
42SE
1
2
3
4
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas och tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”ARC” visas och tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”OFF”.
• ON: ARC-funktionen aktiveras.
• OFF: ARC-funktionen stängs av.
5
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
• När ”CTRL HDMI” är inställt på ”OFF” är ARCfunktionen och dess inställningar inte tillgängliga.
Styra komponenten
Avancerade inställningar
Styra anslutna Sonykomponenter med
fjärrkontrollen
Du kan styra anslutna Sony-komponenter med
fjärrkontrollen för det här systemet.
Vissa funktioner kanske inte kan väljas beroende
på utrustningen. Välj dem med den fjärrkontroll
som medföljer utrustningen om detta inträffar.
Tryck på en av knapparna 3 (BD, DVD,
SAT/CATV, TV, VIDEO eller DMPORT)
för att välja komponenten som du vill
styra.
Komponenten som är tilldelad den valda
ingångsknappen kan nu styras.
2
Använd följande tabell för att trycka på
lämplig knapp för funktionen.
Gemensamma funktioner
Fjärrkontrollknapp
Funktion
1 TV ?/1
AV ?/1
(på/standby)
Sätter på eller stänger av
Sony-TV:n eller ljud-/
videokomponenterna som
fjärrkontrollen har
tilldelats.
Tryck på 1 TV ?/1/AV
?/1 och 2 ?/1 samtidigt
för att stänga av systemet
och alla andra
komponenter som
fjärrkontrollen har
tilldelats (SYSTEM
STANDBY).
4 ENTER
Bekräftar valet.
Medan du trycker och
håller ned qd SHIFT,
trycker du på 4 ENTER.
qk C, X, x, c,
Väljer ett menyalternativ
och bekräftar valet.
w; Färgknappar
Visar en funktionsguide på
TV-skärmen när
färgknapparna är
tillgängliga. Följ
funktionsguiden för att
utföra en vald funktion.
wh Nummerknappar
Väljer kanaler och spår
direkt.
För TV, tryck och håll ned
qf TV (gul) och tryck på
nummerknapparna för att
välja kanaler.
För andra komponenter,
tryck och håll ned qd
SHIFT och tryck på
nummerknapparna för att
välja kanaler eller spår.
fortsättning
43SE
Avancerade inställningar
* Knapparna 5, N,
och SOUND FIELD + har
en upphöjd punkt som kan kännas med fingret.
Använd den som guide under användning.
1
Styra en TV
Fjärrkontrollknapp
Funktion
Medan du trycker och håller ned qf TV (gul),
trycker du på knapparna med en gul prick
eller gult tryck.
wj THEATRE
Ställer automatiskt in
optimala bildinställningar
för att titta på filmer, till
exempel inställningar för
lågt ljus, när du ansluter en
Sony TV som är
kompatibel med
THEATREknappfunktionen. Ljudet
växlar också automatiskt
till det här systemets
ljudutmatning när du
ansluter TV:n och systemet
med HDMI-anslutning och
Kontroll för HDMIfunktionen är aktiverad.
Fjärrkontrollknapp
Funktion
4
Återgår till den kanal som
visades tidigare (under
minst fem sekunder).
(Föregående kanal)
5
/
(Info/
Avslöja text)
7 TOOLS/
OPTIONS
I digitalt läge: Visar
kortfattade uppgifter om
programmet som du tittar
på för tillfället.
I analogt läge: Visar
information som aktuellt
kanalnummer och
skärmformat.
I textläge: Avslöjar dold
information (t ex svar på en
fråga).
Används till att ta fram
diverse visningsalternativ
och ändra/göra justeringar
enligt käll- och
skärmformat.
8 MENU/HOME
Används till att välja
kanaler och ingångskällor
samt ändra inställningar på
TV:n.
qs PROG +/–/c/C
I TV-läge: Väljer nästa (+)
eller föregående (–) kanal.
I textläge: Väljer nästa
(c) eller föregående (C)
sida.
qg
wk t/
(Välj ingång/ I TV-läge: Väljer ingång.
Håll kvar text)
I analogt textläge: Håller
kvar den aktuella bilden.
Styra DVD-inspelaren/Blu-ray
Disc-inspelare
Fjärrkontrollknapp
Funktion
6
Växlar till andra
visningsvinklar när olika
vinklar har spelats in på en
DVD VIDEO-skiva.
8 MENU/HOME
Visar menyn.
9 m/M
Snabbspolar skivan bakåt
eller framåt om knappen
trycks under uppspelning.
0 ./>
Gå till början av
föregående eller
efterföljande kapitel eller
spår.
Stänger av ljudet.
(ljudavstängning)
qh 2 +/–
Justerar volymen.
qj O RETURN/EXIT Återgår till föregående
skärm för vilken som meny
som visas.
qk C, X, x, c,
Väljer ett menyalternativ
och bekräftar valet.
ql
Visar guiden när du tittar
på analoga eller digitala
kanaler.
(Guide)
wa
Väljer ljudformat/spår.
wd DIGITAL
Ändrar till digitalt läge.
wf ANALOG
Ändrar till analogt läge.
wg / (Text)
Visar text.
44SE
qa N (uppspelning)/X Knappar för
(paus, tryck igen för uppspelningsläge.
att återgå till normal
uppspelning)/x
(stopp)
qk C, X, x, c,
Väljer ett menyalternativ
och bekräftar valet.
wa
Väljer ljudformat/spår.
ws
Väljer språk för undertext
när undertexter med flera
språk har spelats in på en
BD-ROM/DVD VIDEOskiva.
Fjärrkontrollknapp
Funktion
Fjärrkontrollknapp
Funktion
wd TOP MENU
Visar huvudmenyn/
skivmenyn.
9 m/M
wf POP UP/MENU
Visar BD-ROM-skivans
popupmeny eller
DVD-skivans meny.
Snabbspolar skivan bakåt
eller framåt om knappen
trycks under uppspelning.
0 ./>
Ange föregående eller
efterföljande kapitel eller
spår.
Styra DVD-spelaren/Blu-ray Discspelaren
Fjärrkontrollknapp
Funktion
6
Växlar till andra
visningsvinklar när olika
vinklar har spelats in på en
DVD VIDEO-skiva.
Visar menyn.
9 m/M
Snabbspolar skivan bakåt
eller framåt om knappen
trycks under uppspelning.
0 ./>
Gå till början av
föregående eller
efterföljande kapitel eller
spår.
qa N (uppspelning)/X Knappar för
(paus, tryck igen för uppspelningsläge.
att återgå till normal
uppspelning)/x
(stopp)
qk C, X, x, c,
Väljer ett menyalternativ
och bekräftar valet.
qk C, X, x, c,
Flyttar markeringen
(markören) och väljer
alternativet.
wa
Väljer ljudformat/spår.
ws
Väljer språk för undertext
när undertexter med flera
språk har spelats in på en
BD-ROM/DVD VIDEOskiva.
wd TOP MENU
Visar huvudmenyn/
skivmenyn.
wf POP UP/MENU
Visar BD-ROM-skivans
popupmeny eller DVDskivans meny.
Styra SAT
Fjärrkontrollknapp
Funktion
Visar menyn.
wa
Väljer ljudformat/spår.
8 MENU/HOME
ws
Väljer språk för undertext
när undertexter med flera
språk har spelats in på en
BD-ROM/DVD VIDEOskiva.
qk C, X, x, c,
Väljer ett menyalternativ
och bekräftar valet.
ql
Visar guidemenyn.
wd TOP MENU
Visar huvudmenyn/
skivmenyn.
wf POP UP/MENU
Visar BD-ROM-skivans
popupmeny eller DVDskivans meny.
• Ovanstående förklaringar är endast avsedda att
fungera som exempel. Beroende på komponenten
kanske ovanstående funktioner inte kan användas
eller så kanske de fungerar annorlunda än vad som
beskrivs.
Styra HDD/DVD COMBO-spelare
Fjärrkontrollknapp
Funktion
6
Växlar till andra
visningsvinklar när olika
vinklar har spelats in på en
DVD VIDEO-skiva.
8 MENU/HOME
(Guide)
Obs!
Styra den anslutna komponenten
genom DMPORT-anslutningen
Fjärrkontrollknapp
Funktion
5 DISPLAY
Tryck för att välja
inställning för
frontpanelens
teckenfönster.
8 MENU
Visar menyn.
Visar menyn.
fortsättning
45SE
Avancerade inställningar
8 MENU/HOME
qa N (uppspelning)/X Knappar för
(paus, tryck igen för uppspelningsläge.
att återgå till normal
uppspelning)/x
(stopp)
Fjärrkontrollknapp
Funktion
9 m/M
Tryck om du vill
snabbspola skivan bakåt
eller framåt under
uppspelning.
0 ./>
Tryck för att hoppa över
kapitel.
t/
AV ?/1
?/1
Nummerknappar
Ingångsknappar
qa N (uppspelning)/X Knappar för
(paus)/x (stopp)
uppspelningsläge.
qj O RETURN
Återgår till föregående
skärm för vilken som meny
som visas.
qk C, X, x, c,
Väljer ett menyalternativ
och bekräftar valet.
Ändra fjärrkontrollens
tilldelning av ingångar
Du kan ändra ingångsknapparnas
fabriksinställningar så att de passar
komponenterna i ditt system. Om du exempelvis
ansluter en Blu-ray Disc-spelare till
DVD-uttaget på systemet, kan du ange att
DVD-knappen på fjärrkontrollen ska styra Bluray Disc-spelaren.
Det går inte att ändra fjärrkontrolltilldelningarna
för TV, DMPORT och TUNER.
2 +/–
1
Tryck och håll ned den ingångsknapp
vars tilldelning du vill ändra och tryck
samtidigt på AV ?/1.
Exempel: Tryck och håll AV ?/1 medan du
håller ned DVD.
2
Medan du fortsätter att hålla ned AV
?/1 släpper du den ingångsknapp som
du valde i steg 1.
Exempel: Släpp DVD medan du fortsätter
att hålla ned AV ?/1.
3
Titta i följande tabell och tryck på den
nummerknapp som motsvarar önskad
kategori medan du håller ned AV ?/1.
Exempel: Tryck på 1 medan du fortsätter att
hålla ned AV ?/1.
46SE
4
Släpp nummerknappen som du valde i
steg 3 och släpp därefter AV ?/1.
Exempel: Släpp 1 och släpp därefter AV
?/1.
Nu kan du använda DVD-knappen för att
styra Blu-ray Disc-spelaren.
Kategorier och motsvarande
knappar för BD, DVD, SAT/CATV,
VIDEO och SA-CD/CD
Tryck på
Blu-ray Disc-spelare
(kommandoläge BD1)a)
1
Blu-ray Disc-inspelare
(kommandoläge BD3)
2
DVD-spelare
(kommandoläge DVD1)
3
DVD-inspelare
(kommandoläge DVD3)b)
4
Videobandspelare (kommandoläge
VTR3)
5
CD-spelare
6
DSS c)
7
Avancerade inställningar
Kategorier
a) BD-knappens
ursprungliga inställning. Mer
information om inställningarna för BD1 eller BD3
finns i bruksanvisningarna som medföljer Blu-ray
Disc-spelaren eller Blu-ray Disc-inspelaren.
b) DVD-knappens ursprungliga inställning. Sony
DVD-inspelare styrs med inställningen DVD1 eller
DVD3. För mer information se den bruksanvisning
som följde med DVD-inspelarna.
c) SAT/CATV-knappens ursprungliga inställning.
Ta bort alla tilldelningar för
fjärrkontrollknappar
Medan du håller 2 – nedtryckt, trycker du på
?/1 och t/ . Släpp därefter knapparna.
Fjärrkontrollen återställs till dess ursprungliga
inställningar.
47SE
Inställningar och
justeringar med
förstärkarmenyn
SET
HDMI*
Använda AMP-menyn
Du kan ange följande funktioner med AMP
MENU på fjärrkontrollen.
Standardinställningarna är understrukna.
AMP MENU
LEVEL
TONE
AUDIO
SYSTEM
CNT
LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
A/V SYNC
ON
OFF
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
ON
OFF
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
AUTO
STBY
ON
OFF
* Se ””BRAVIA” Sync-funktioner” (sid. 38).
** Denna inställning visas endast när ”CTRL HDMI”
är inställd på ”ON”.
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
48SE
CTRL
HDMI
Tryck på AMP MENU för att aktivera
AMP-menyn.
Tryck på C/X/x/c flera gånger för att
välja alternativ och inställning.
Tryck på AMP MENU för att stänga av
AMP-menyn.
Tips!
Ställa in nivån för bas och
diskant (BASS, TREBLE)
• Dessa inställningar finns kvar även efter att du
kopplar bort nätkabeln.
Du kan enkelt ställa in nivån för bas och diskant.
Följande sidor visar detaljerad information för
varje inställning.
Ställa in högtalarnivån (CNT
LEVEL, SW LEVEL)
Du kan ställa in nivån och balansen för
mitthögtalaren och subwoofern.
1
3
Parametern för ”CNT LEVEL” och ”SW
LEVEL” är från ”–6” till ”+6” i steg om 1.
Standardinställningen är ”0”.
Lyssna på Dolby Digital-ljud
på låg volym (AUDIO DRC)
Begränsar ljudspårets dynamiska område.
Användbart när du vill titta på filmer med låg
volym. AUDIO DRC fungerar endast för
Dolby Digital-källor.
1
2
3
Välj ”LEVEL” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
Välj ”AUDIO DRC”, och tryck därefter
på
eller c.
Välj inställningen och tryck på
Välj den parameter du vill ha och tryck
på
.
Parametern är från ”–6” till ”+6” i steg om
1. Standardinställningen är ”0”.
Välj ”CNT LEVEL” eller ”SW LEVEL”,
och tryck därefter på
eller c.
Välj den parameter du vill ha och tryck
på
.
Välj ”BASS” eller ”TREBLE”, och tryck
därefter på
eller c.
• BASS:
Ställer in basnivån.
• TREBLE: Ställer in diskantnivån.
Välj ”LEVEL” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
• CNT LEVEL: Ställer in nivån för
mitthögtalaren.
• SW LEVEL: Ställer in subwoofernivån.
3
2
Välj ”TONE” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
Justera fördröjningen mellan
ljudet och bilden (A/V SYNC)
Du kan fördröja ljudet med den här funktionen
när bilden är långsammare än ljudet.
1
2
3
Välj ”AUDIO” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
Välj ”A/V SYNC” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställningen och tryck på
.
• OFF: Ingen justering.
• ON: Justerar skillnaden mellan bild och
ljud.
Obs!
• Det går kanske inte att justera fördröjningen mellan
ljudet och bilden perfekt med den här funktionen.
• Denna funktion är endast användbar för inmatning av
Dolby Digital, DTS och Linjär PCM (2 kanaler) via
digital koaxialkabel, digital optisk kabel eller HDMIkabel.
.
• OFF: Ingen komprimering av det
dynamiska området.
• STD: Återskapar ljudspåret med det
dynamiska område som
inspelningsteknikern avsåg.
• MAX: Komprimerar det dynamiska
området helt.
fortsättning
49SE
Avancerade inställningar
2
1
Lyssna på multiplexsändningsljud (DUAL MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
systemet tar emot multiplexsändningssignalen
AC-3.
Obs!
• För att kunna ta emot en AC-3-signal, behöver du
ansluta en digital satellitmottagare till systemet med
en optisk kabel eller koaxialkabel och ställa in det
digitala utmatningsläget på den digitala
satellitmottagaren till AC-3.
1
2
3
Välj ”AUDIO” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
Välj ”DUAL MONO” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställningen och tryck på
Ställa in ljud från
satellitmottagare (INPUT
MODE)
Även om du ansluter satellitmottagaren till
systemets HDMI SAT/CATV-ingångsuttag
matas eventuellt inte flerkanalsljudet ut
beroende på satellitmottagaren. I detta fall
ansluter du en digital optisk kabel till SAT/
CATV OPT IN-uttaget på systemet förutom en
HDMI-kabel och gör följande inställning.
1
2
3
.
Spelar endast upp
huvudkanalen.
• SUB:
Spelar endast upp
underkanalen.
• MAIN/SUB: Huvudljudet hörs i den
vänstra högtalaren och
underljudet hörs i den högra
högtalaren.
Du kan lyssna på ljudeffekter och höra dialogen
tydligt även på låg volym med den här
funktionen.
1
2
3
Välj ”AUDIO” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
Välj ”NIGHT MODE” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställningen och tryck på
.
• ON: Aktiverar funktionen ”NIGHT
MODE”.
• OFF: Stänger av funktionen.
Tips!
• Du kan lyssna på Dolby Digital på låg volym genom
att använda AUDIO DRC (sid. 49).
50SE
Välj ”INPUT MODE” och tryck sedan på
eller c.
Välj ”OPT” och tryck på
.
• AUTO: Mata företrädelsevis ut
ljudsignalen från HDMI SAT/
CATV ingångsuttag.
• OPT: Matar ut signalen från uttaget
SAT/CATV OPT IN.
• MAIN:
Lyssna på ljud med låg volym
(NIGHT MODE)
Välj ”AUDIO” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
Ändrar ljusstyrkan för
frontpanelens teckenfönster
(DIMMER)
Ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster kan
ställas in på en av 2 nivåer.
1
2
3
Välj ”SYSTEM” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
Välj ”DIMMER” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställningen och tryck på
• ON: Nedtonad.
• OFF: Ljus.
.
Obs!
Ändra displayinställningen
(DISPLAY)
• Denna funktion är endast för detta system, inte för den
anslutna TV:n eller andra komponenter.
Du kan anpassa visningen för frontpanelens
teckenfönster.
1
2
3
Välj ”SYSTEM” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
Välj ”DISPLAY” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställningen och tryck på
.
Du kan minska strömförbrukningen. Systemet
går automatiskt in i standbyläge om du inte
använder systemet under 30 minuter och
systemet inte avger något ljud under 30 minuter.
Standardinställningen är ”ON”.
1
2
Tips!
• Displayen visar de olika typerna av ingångssignal
(endast digital ingång) när du trycker på DISPLAY,
även om du ställer in ”DISPLAY” på ”OFF”.
3
Använda insomningstimern
(SLEEP)
Välj ”AUTO STBY” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställningen och tryck på
.
• ON: Aktiverar funktionen ”AUTO
STBY”.
• OFF: Stänger av funktionen.
Obs!
• Teckenfönstret förblir tänt när ljudavstängnings- eller
skyddsfunktionen är aktiv, även om du ställer in
”DISPLAY” på ”OFF”.
Välj ”SYSTEM” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
Obs!
• När systemet stängs av via funktionen AUTO STBY,
kan det inträffa att systemet inte slås på automatisk
nästa gång som du slår på TV:n.
• ”AUTO STBY” börjar blinka i frontpanelens
teckenfönster cirka två minuter innan systemet ställs i
standbyläge.
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 10 minuter.
1
2
3
Välj ”SYSTEM” i AMP-menyn och tryck
därefter på
eller c.
Välj ”SLEEP” och tryck sedan på
eller c.
Välj önskad förinställd tid och tryck på
.
Visningen av minuter (återstående tid)
ändras enligt följande:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
51SE
Avancerade inställningar
• ON: Teckenfönstret förblir aktivt.
• OFF: Visningen på skärmen uppträder
under några sekunder när du
manövrerar systemet.
Auto Standby-funktion (AUTO
STBY)
LJUD
Ytterligare information
Felsökning
Om du får några av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa problemet
innan du tar det till reparation. Om du inte kan
lösa problemet kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
STRÖMMATNING
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
Systemet startar inte när TV:n slås på.
• Kontrollera inställningarna för TVhögtalare. Inställningarna för TV-högtalare
styr hur systemet automatiskt startar
tillsammans med TV:n. För att uppleva TVljudet via systemet måste du ställa in TV:ns
högtalarinställningar så att ljudet matas ut
från en extern ljudanläggning. Mer
information finns i TV:ns bruksanvisning.
• Systemet slås inte på när du slår på TV:n om
ljudet matades ut via TV:ns högtalare när
TV:n senast stängdes av.
Funktionen Systemavstängning fungerar inte.
• Ändra inställningen för TV:n för att
automatiskt stänga av anslutna komponenter
när du stänger av TV:n. Se TV:ns
bruksanvisning för mer information.
Systemet stängs av när du stänger av TV:n.
• När funktionen Kontroll för HDMI är på, är
funktionen Systemavstängning aktiv och
systemet stängs av när du stänger av TV:n.
Systemet stängs av automatiskt.
• Funktionen AUTO STBY är aktiverad
(sid. 51).
Dolby Digital eller DTS-flerkanalsljud
återskapas inte.
• Kontrollera att Blu-ray Disc, DVD-skivan,
etc, är inspelad med Dolby Digital eller
DTS-format.
• Kontrollera ljudinställningen (inställningar
för ljudutmatning) för den anslutna
komponenten när du ansluter Blu-ray Disc-,
DVD-spelare etc. till systemets digitala
ingångar.
Ingen surroundeffekt erhålls.
• Beroende på den digitala signalen kan det
hända att surroundbearbetningen inte
fungerar (sid. 37). Tryck på DISPLAY för
att ta fram ljudformat i frontpanelens
teckenfönster. Om ”2.0CH” eller ”1.0CH”
visas i frontpanelens teckenfönster är
signalen stereo eller mono och innehåller
inget flerkanalsljud. Om ”5.1CH” etc., visas
innehåller signalen flera kanaler, men
surround-effekten kan vara svår att uppfatta
beroende på program eller skiva.
Inget TV-ljud matas ut från systemet.
• Kontrollera anslutningen på den digitala
optiska kabeln eller ljudkabeln som är
ansluten till systemet och TV:n (sid. 22).
• Kontrollera ljudutgången från TV:n.
• Om TV:n är kompatibel med ARCfunktionen, ställer du in ”CTRL HDMI” och
”ARC” på ”ON”.
Ljud hörs från både systemet och TV:ns
högtalare.
• Om funktionen Kontroll för HDMI är
inställd till Av eller vald komponent inte är
kompatibel med funktionen Kontroll för
HDMI stänger du av ljudet på systemet eller
TV:n.
Ljudet fördröjs efter TV-bilden.
• Ställ in ”A/V SYNC” på ”OFF” om ”A/V
SYNC” är inställt på ”ON”.
Volymen sänks när utmatningen ändras från
TV:ns högtalare till systemets högtalare.
• Funktionen Volymbegränsning är aktiverad.
För mer information, se ”Använda
funktionen Volymbegränsning” (sid. 40).
52SE
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
systemet av den anslutna komponenten.
• Tryck på 2 + och kontrollera volymnivån.
• Tryck
eller 2 + för att stänga av
ljudavstängningsfunktionen.
• Kontrollera att ingångskällan är ordentligt
vald.
• Se till att alla kablar och sladdar för systemet
och de anslutna komponenterna sitter i sina
uttag ordentligt.
• Kontrollera HDMI-inställningen på de
anslutna komponenterna.
Inget ljud hörs från en högtalare.
Ljudet avbryts eller det hörs brus.
• Kontrollera ”Format som kan användas av
systemet” (sid. 54).
BILD
Ingen bild visas på TV:n.
• Kontrollera att TV:n och systemet är rätt
anslutna.
• Kontrollera att TV:n är ordentligt vald.
• Ställ in TV:n på lämpligt ingångsläge.
• Kontrollera om HDMI IN och HDMI OUT
är omkastade.
• Kontrollera att kablarna är ordentligt
anslutna till uttagen på både komponenten
och det här stativet (sidorna 22, 24).
Ingen 3D-bild visas på TV:n.
• Beroende på TV:n eller videokomponenten
kanske 3D-bilder inte visas. Kontrollera
vilka 3D-bildformat som stöds av systemet
(sid. 54).
• ”CTRL HDMI” är inställd på ”OFF”.
• Om systemet är i standbyläge, matas bild
och ljud ut från den HDMI-komponent som
var vald den senaste gången du stängde av
systemet. Om du vill spela en annan
komponent än den HDMI-komponent som
du senast valde, spela upp komponenten via
Uppspelning med en knapptryckning eller
sätt på systemet och välj den HDMIkomponent som du vill använda.
• Se till att ”PASS THRU” är inställt på ”ON”
i AMP-menyn om du ansluter komponenter
som inte är kompatibla med ”BRAVIA”
Sync till systemet (sid. 41).
Fjärrkontrollen fungerar inte
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn
på
systemet.
• Ta bort eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och systemet.
• Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot
nya, om de är urladdade.
• Kontrollera att du väljer rätt ingång på
fjärrkontrollen.
ÖVRIGT
Funktionen Kontroll för HDMI fungerar inte
som den ska.
• Kontrollera HDMI-anslutningen (sid. 22).
• Ställ in Kontroll för HDMI på TV:n
(sid. 38).
• Kontrollera att den anslutna komponenten är
kompatibel med ”BRAVIA” Sync.
• Kontrollera inställningarna gällande
Kontroll för HDMI på ansluten komponent.
Se bruksanvisningen som medföljde
ansluten komponent.
• Om du ändrar HDMI-anslutningen, ansluter
eller kopplar bort nätkabeln eller om det
inträffar ett strömavbrott, upprepar du
förfarandet i ””BRAVIA” Sync-funktioner”
(sid. 38).
• När du ansluter eller dra ur nätkabeln bör du
vänta mer än 15 sekunder innan du börjar
använda systemet.
fortsättning
53SE
Ytterligare information
• Kontrollera att högtalarkabelns kontakter är
helt införda i sina uttag.
• Beroende på ljudkällan som matas in till
systemet eller valt ljudfält på systemet
(sid. 37), matas inget ljud ut från
mitthögtalaren.
När systemet är i standbyläge, finns det ingen
bild eller ljud på TV:n.
• Om du ansluter ljudutgången från
videokomponenten och systemet med en
annan kabel än HDMI-kabeln, kommer
inget ljud att matas ut på grund av
”BRAVIA” Sync. Ställ i så fall ”CTRL
HDMI” på ”OFF” (sid. 39) eller anslut
ljudutgången direkt till TV:n istället för till
stativet.
Om ”PROTECTOR” och ”PUSH POWER” visas
växelvis i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på ?/1 för att stänga av systemet och
kontrollera följande när ”STANDBY”
försvunnit.
• Är det något som blockerar systemets
ventilationshål?
Efter att du kontrollerat ovanstående och
åtgärdat problemen, slår du på systemet. Om
orsaken till problemet inte kan fastställas
efter kontroll av ovanstående, kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Om systemet, efter att
ovanstående åtgärder utförts,
fortfarande inte fungerar som det
ska, återställer du det på följande
sätt:
Tekniska data
Format som kan användas av
systemet
Följande digitala ingångsformat kan användas av
systemet.
Format
a
DTS
a
Linjär PCM (2 kanaler)*
a
Linjär PCM (5.1 kanaler,
7.1 kanaler)* (Bara via
HDMI)
a
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Linjär PCM accepterar samplingsfrekvenser upp till
48 kHz.
Förstärkardelen
Uteffekt (märk)
Främre L/Främre R:
Använd knapparna på systemet för åtgärden.
1
2
Tryck på ?/1 för att slå på strömmen.
Tryck på ?/1 samtidigt som du trycker
på INPUT SELECTOR och VOLUME –.
”COLD RESET” visas och systemet
återställs. AMP-meny, ljudfält etc. återgår
till standardinställningarna.
Hanteras/hanteras inte
Dolby Digital
Uteffekt (referens)
Främre L/Främre R
Mitt:
Subwoofer:
Ingångar
TV, SA-CD/CD
TV, SAT/CATV
VIDEO
65 W + 65 W
(vid 4 ohm, 1 kHz, 1 %
THD)
100 W (per kanal vid 4
ohm, 1 kHz)
100 W (vid 4 ohm, 5 kHz)
100 W (vid 4 ohm, 100 Hz)
Analog
Digital (optisk)
Digital (koaxial)
HDMI-delen
Kontakt
HDMI™-kontakt
Videoingångar/-utgångar BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
54SE
Videoingångar/-utgångar (3D)
BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59,94/60 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Sida-vid-Sida (Halv)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
Sida-vid-Sida (Halv)
1280 × 720p@50 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@50 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@50 Hz
Sida-vid-Sida (Halv)
1920 × 1080p@50 Hz
Sida-vid-Sida (Halv)
1920 × 1080p@24 Hz
Frame packing
Ljudingångar
BD, DVD, SAT/CATV:
Linjär PCM 7.1-kanaler/
Dolby Digital/DTS
Subwoofer (SA-WCT350)
Mottagardel
Vikt (cirka)
FM-mottagare
Inställningsomfång
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
AM-mottagare
Inställningsomfång
Antenn
Mellanfrekvens
Digital synthesizer med
PLL-låsning
Vikt (cirka)
Högtalarkablar
WS-CT350EB
Tillsatsfäste
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
531 kHz - 1 602 kHz (med
intervallet inställt på 9 kHz)
AM-ramantenn
450 kHz
Fullt register
40 mm × 70 mm, kontyp × 2
4 ohm
40 mm, kontyp × 2
4 ohm
996 mm × 66 mm × 72 mm
(b/h/d)
2,4 kg
3m
180 mm × 147 mm × 26
mm (b/h/d)
555 g
Bakre skydd A
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
80 mm × 85 mm × 14 mm
(b/h/d)
25 g
Bakre skydd B
Mått (cirka)
80 mm × 82 mm × 47 mm
(b/h/d)
35 g
Bakre skydd C
Mått (cirka)
87,5 - 108,0 MHz
(50 kHz steg)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
Högtalare (SS-CT350)
Främre högtalarenhet
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Märkimpedans
Mitthögtalarenhet
Högtalarenhet
Märkimpedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Subwoofer, basreflex
130 mm, kontyp
4 ohm
196 mm × 450 mm × 410
mm (b/h/d)
10,5 kg
Vikt (cirka)
80 mm × 82 mm × 47 mm
(b/h/d)
35 g
Skydd för TV:n
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
273 mm × 245 mm × 31
mm (b/h/d)
165 g
Allmänt
Strömförsörjning
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning
På: 80 W
Standbyläge: 0,3 W eller mindre (Kontroll för
HDMI är avstängt)
Uteffekt
(DIGITAL MEDIA PORT) DC OUT: 5 V, 700 mA
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
55SE
Ytterligare information
System
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Märkimpedans
Mått (cirka)
Sakregister
A
I
A/V SYNC 49
AMP-menyn 48
Ansluta
AM-ramantenn 25
Blu-ray Disc-spelare 22
DIGITAL MEDIA PORT-adapter 24
DVD-spelare 22, 24
FM-antennsladd 26
kabel-TV-mottagare 22, 24
PlayStation 2 24
PlayStation 3 23
satellitmottagare 22, 24
TV 22
ARC 23, 42
AUDIO DRC 49
AUTO STBY 51
INPUT MODE 50
INPUT SELECTOR 27
Insomningstimer 51
Installera 7
B
R
BASS 49
”BRAVIA” Sync 38
Radio 33
Radiostationer 33
C
S
CNT LEVEL 49
SW LEVEL 49
D
T
Digital optisk kabel 22
DIMMER 50
DISPLAY 35, 51
DUAL MONO 50
TREBLE 49
F
Fjärrkontroll
användning 29, 43
före användning 6
Förhindra att TV:n faller 18
Frontpanelens teckenfönster 28
Funktionen Volymbegränsning 40
56SE
L
Ljudavstängning 29
Ljudfält 37
N
NIGHT MODE 50
P
Positionera systemet 7
PROTECTOR 54
V
VOLUME 27, 29
3
ADVARSEL
Du må ikke placere enheden et sted med begrænset
plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må apparatets
ventilationshuller ikke dækkes til med aviser, duge,
gardiner osv.
Stil ikke noget med åben flamme, f.eks. stearinlyn, på
apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt, og
genstande med væske i, f.eks. vaser, må ikke anbringes
på apparatet.
Enheden er ikke koblet fra strømforsyningen, så længe
den er tilsluttet stikkontakten på væggen, også selvom
selve enheden er blevet slukket.
Tilslut enheden til en let tilgængelig stikkontakt, da
hovedstikket bruges til at koble enheden fra
strømforsyningsnettet. Hvis du bemærker noget
unormalt ved enheden, skal du straks trække
hovedstikket ud af stikkontakten.
Batterier eller apparater, der indeholder batterier, må
ikke udsættes for stærk varme som f.eks. sollys, ild eller
lignende.
Kun til indendørs brug.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
2DK
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller
0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes
af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til kunder: følgende
informationer gælder kun for udstyr, som
sælges i lande, hvor EU-direktiverne
gælder.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For
service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
Om betjening
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der er spildt væske i systemet, eller hvis der er
faldet genstande ned i det, skal systemet afbrydes og
efterses af kvalificerede teknikere, inden det bruges
igen.
• Kravl ikke op på subwooferen, da du kan falde ned og
komme til skade, eller systemet kan blive beskadiget.
Om strømkilder
• Før du tager systemet i brug, skal du kontrollere, at
driftsspændingen svarer til den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen findes på fabriksskiltet på bagsiden
af subwooferen.
• Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, skal du
trække stikket ud af stikkontakten. Når du trækker
netledningen ud, skal du trække i selve stikket – aldrig
i ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af et autoriseret
serviceværksted.
Om overophedning
Sluk for systemet, og træk stikket ud, før der tilsluttes
andre komponenter.
Hvis der opstår uregelmæssigheder
med farverne på en tv-skærm i
nærheden.
Systemet er magnetisk skærmet, så det kan installeres i
nærheden af et tv. Der kan dog muligvis stadig
observeres uregelmæssigheder med farverne på
bestemte typer tv.
Hvis der observeres
uregelmæssigheder med farverne...
Sluk for tv'et, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter.
Hvis der observeres
uregelmæssigheder med farverne
igen...
Placer systemet længere væk fra tv'et.
Om rengøring
Rengør systemet med en blød, tør klud. Anvend ikke
nogen form for slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller rensebenzin.
Selvom systemet bliver varmt under drift, er det ikke en
fejl. Hvis du kontinuerligt bruger systemet ved høj
lydstyrke, stiger systemets temperatur bagpå og
nedenunder væsentligt. Rør ikke ved systemet, så du
ikke brænder dig.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med dit
system.
Om placering
Ophavsret
• Placer systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning og for at
forlænge systemets levetid.
• Placer ikke systemet i nærheden af varmekilder eller i
omgivelser med direkte sollys, meget støv eller
mekaniske rystelser.
• Placer ikke noget bag subwooferen, som kan blokere
ventilationshullerne og dermed kan medføre fejl.
• Placer ikke systemet i nærheden af udstyr som f.eks.
et tv, en videooptager eller et kassettedeck. (Hvis
systemet bruges i kombination med et tv, en
videooptager eller et kassettedeck og placeres for tæt
på det udstyr, kan der opstå støj, og billedkvaliteten
kan tage skade. Det kan især være tilfældet, når der
bruges en indendørs antenne. Vi anbefaler derfor, at
der bruges en udendørs antenne.)
• Vær forsigtig med at anbringe systemet på
specialbehandlede overflader (f.eks. overflader, der er
behandlet med voks, olie, polish), da overfladen kan
blive skjoldet eller misfarvet.
DK
Dette system gør brug af Dolby* Digital, Pro Logic
Surround og DTS** Digital Surround-system.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet på licens under U.S. Patent #'s:
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.487.535 & andre udgivne og verserende U.S. og
globale patenter. DTS og symbolet er registrerede
varemærker og DTS Digital Surround og DTSlogoer er varemærker tilhørende DTS, Inc.
Produktet omfatter software. © DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdt.
Dette system gør brug af High-Definition Multimedia
Interface-teknologi (HDMI™).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre
lande.
Fortsættes
3DK
"BRAVIA Sync" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende
Sony Computer Entertainment Inc.
Logoerne "x.v.Colour (x.v.Color)" og "x.v.Colour
(x.v.Color)" er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
4DK
Indholdsfortegnelse
Forholdsregler ..........................................3
Sådan kommer du i gang
Udpakning................................................6
Placering af systemet ...............................8
Advarsel vedrørende montering af
systemets højtaler på et tv-bord eller en
væg...................................................10
Tilslutning af højtaleren.........................22
Tilslutning af tv og afspiller osv. ...........23
Tilslutning af andre enheder ..................25
Tilslutning af antenne ............................26
Tilslutning af netledningen ....................27
Indstilling af lydudgangen på den
tilsluttede komponent ......................27
Afspilningsvalg
Deaktivering af funktionen Audio Return
Channel ........................................... 43
Avancerede indstillinger
Betjening af tilsluttede Sony-komponenter
med fjernbetjeningen ...................... 44
Sådan ændres tildelinger til
indgangsvælgerknapperne på
fjernbetjeningen .............................. 47
Indstillinger og justeringer via
forstærkermenuen ........................... 49
Yderligere information
Fejlfinding ............................................. 53
Specifikationer ...................................... 55
Indeks .................................................... 57
Oversigt over dele og knapper ...............28
Brug af tv ...............................................30
Brug af andre komponenter ...................31
Tunerfunktioner
Direkte kanaler.......................................33
Lagring af radiostationer........................34
Lytte til radio..........................................34
Navngivning af gemte stationer .............35
Visning af stationsnavn eller frekvens på
frontpaneldisplayet ..........................36
Brug af Radio Data System (RDS) ........37
Surroundfunktion
Brug af surroundeffekt...........................38
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync? ....................39
Klargøring til "BRAVIA" Sync .............39
Brug af Blu-ray Disc/dvd.......................41
(Ettryksafspilning)
Tv-lyd fra systemet ................................41
(Kontrol af systemlyd)
Sluk for systemet, tv'et og de tilsluttede
komponenter ....................................42
(Slukning af systemet)
Brug af energisparetilstand ....................42
(HDMI PASS THRU)
5DK
Sådan kommer du i gang
Udpakning
• Subwoofer (SA-WCT350) (1) • Fjernbetjening (RM-AAU074) • Skruer til mellembeslaget
(store, +PSW5 × 16 mm) (6)
(1)
• Skruer til beslaget (små, M3 ×
8 mm) (1)
• Højtaler (SS-CT350) (1)
• Støttestrop (1)
• R6-batterier (AA) (2)
• AM-rammeantenne (1)
• WS-CT350EB
• Skrue til støttestrop (+PSW4 ×
20 mm) (1)
• Mellembeslag (1)
• FM-ledningsantenne (1)
• Træskrue til støttestrop (M3,8 ×
20 mm) (1)
eller
• Beslag A (1)
• Tilspændingsskrue (2)
• Højtalerkabel (1)
• Beslag B (1)
• Garantibevis (1)
• Betjeningsvejledning (1)
• Digitalt optisk kabel til et tv
(2,5 m) (1)
• Beslag C (1)
• Beslag til tv'et (1)
6DK
Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen
Bemærk
• Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt.
• Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne.
• Du må ikke udsætte fjernbetjeningssensoren for direkte sollys eller lys fra en lampe. Dette kan medføre fejl.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
7DK
Sådan kommer du i gang
Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i, så enderne 3 og # på batterierne svarer til markeringerne inde
i batterirummet. Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på subwooferens
frontpaneldisplay, når du vil bruge den.
Placering af systemet
I illustrationerne nedenfor vises, hvordan subwooferen og højtaleren kan placeres.
Højtaleren kan installeres sammen med
følgende tv-modeller (medfølger ikke):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s,
KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s,
KDL-40/46NX70s
* I de egentlige modelnavne angiver "s" tal og/
eller tegn, som er specifikke for hver model.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Montering af højtaleren på tv-bordet" (side 13).
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Sådan
hænges højtaleren og tv'et op på en væg"
(side 17).
Bemærk
• Varmeventilationen bag på subwooferen må ikke blokeres.
8DK
Placer højtaleren på en reol.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Montering af højtaleren på en væg" (side 21).
Sådan tilsluttes højtalerkablet til højtaleren
1
Fjern skruen til beslaget bag på højtaleren, og fjern beslaget.
2
Tilslut højtalerkablet.
Hvid
R CENTER L
Bag på højtaleren
A
Rød
Grøn
3
A Højtalerkabel
(medfølger)
Led højtalerkablet gennem det firkantede indhak i bunden af beslaget, og sæt derefter
beslaget på højtaleren igen, og fastgør det med skruen, som blev fjernet i trin 1.
Hvis du monterer højtaleren på et tv, skal du ikke montere beslaget endnu. Udfør trinnene i
"Montering af højtaleren på tv-bordet" (side 13) eller "Sådan hænges højtaleren og tv'et op på en
væg" (side 17).
Bemærk
• Hvis du monterer højtaleren eller et tv på en væg, skal du passe på, at du ikke snubler over kablet, som er sluttet til
højtaleren.
• Sørg for ikke at klemme højtalerkablet, når du monterer beslaget.
9DK
Sådan kommer du i gang
Stikkene på højtalerkablet er farvekodede afhængigt af højtalerens type. Tilslut højtalerkablets stik, så
de svarer til farven på højtalerstikkene.
Advarsel vedrørende montering af systemets højtaler på et
tv-bord eller en væg
Til kunder
Installation af dette produkt kræver visse
forudsætninger. Monteringen skal udføres af en
Sony-forhandler eller autoriseret person under
hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke
ansvarlig for eventuelle materielle skader eller
personskader, der skyldes forkert håndtering
eller mangelfuld installation eller installation af
et andet produkt end det, der er angivet. Dine
lovsikrede rettigheder påvirkes ikke.
Om sikkerhed
Sonys produkter er udformet med henblik på at
opnå bedst mulig sikkerhed. Hvis produkterne
anvendes forkert, kan det medføre alvorlig
personskade som følge af brand, elektrisk stød,
eller fordi produktet vælter eller falder ned.
Undgå sådanne ulykker ved at overholde
sikkerhedsforskrifterne.
• Fjern ikke skruer osv., når SS-CT350højtaleren eller tv'et monteret med SS-CT350højtaleren er monteret.
• Håndter produkterne forsigtigt under rengøring
og vedligeholdelse.
• Hvis du hænger SS-CT350-højtaleren eller
tv'et monteret med SS-CT350-højtaleren på en
skrøbelig væg eller en væg, hvis overflade ikke
er plan eller lodret, kan produkterne falde ned
og medføre personskade eller materiel skade.
• Hvis SS-CT350-højtaleren eller tv'et monteret
med SS-CT350-højtaleren ikke monteres
korrekt på væggen, kan produktet(erne) falde
ned og medføre personskade eller materiel
skade.
ADVARSEL
Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes,
kan det medføre alvorlig personskade eller død
som følge af brand eller elektrisk stød, eller fordi
produktet vælter.
Tab ikke produkterne, og installer dem ikke
et sted, hvor der er risiko for, at de kan
falde ned.
• Lad montering, flytning eller afmontering
udføre af en autoriseret person, og sørg for, at
der ikke er små børn til stede imens.
• Uautoriseret montering kan medføre alvorlig
personskade eller materiel skade.
• Hvis du får en uautoriseret forhandler til at
bære eller afmontere SS-CT350-højtaleren
eller tv'et monteret med SS-CT350-højtaleren,
kan produkterne falde ned og medføre alvorlig
personskade eller materiel skade. Sørg for, at
der er mindst to personer om at bære eller
afmontere produktet(erne).
10DK
Anbring ikke noget oven på produkterne.
• Du må ikke anbringe noget oven på
produkterne. Hvis du gør det, kan systemet
falde ned og medføre personskade eller
materiel skade.
Læn dig ikke op ad produkterne, og hæng
ikke i dem.
• Hvis netledningen eller tilslutningskablerne er
klemt mellem produkterne og væggen, gulvet
eller andre objekter eller bøjes eller snos med
magt, kan ledningstrådene blive blotlagt og
forårsage kortslutning eller strømafbrydelse.
Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Træd ikke på netledningen eller
tilslutningskablerne, når du bærer produkterne.
Kablet kan blive beskadiget, hvilket kan
medføre brand eller elektrisk stød.
Vær opmærksom på placeringen.
• Monter ikke produkter på vægoverflader, f.eks.
en søjle, hvor produktets hjørner eller sider
stikker frem. Hvis en person eller genstand
støder mod et af produktets hjørner eller sider,
kan det forårsage personskade eller materiel
skade.
• Udsæt ikke produkterne for regn eller fugt, og
spild ikke nogen form for væske på dem. Det
kan forårsage brand eller elektrisk stød.
• Placer aldrig produkterne i varme, fugtige eller
meget støvede omgivelser, eller på et sted, hvor
de udsættes for mekaniske vibrationer. Hvis du
gør det, kan det forårsage brand eller elektrisk
stød.
• Hold brandfarlige genstande eller åben ild
(f.eks. stearinlys) væk fra produkterne.
• Monter ikke produkterne over eller under et
airconditionanlæg. Hvis produkterne udsættes
for vind fra airconditionanlægget i længere tid
eller bliver våde på grund af vandlækage i
airconditionanlægget, kan det medføre brand,
elektrisk stød eller fejl.
Dæk ikke produkternes ventilationshuller
til.
• Hvis du dækker ventilationshullerne til (med
en klud eller lignende), kan der akkumuleres
varme indeni, og der kan opstå brand.
Du må ikke snuble over kablerne.
• Du kan falde eller få produkterne til at vælte,
hvilket kan medføre skader.
Fortsættes
11DK
Sådan kommer du i gang
• Læn dig ikke ind over produkterne, og hæng
ikke i dem, da de kan falde ned og forårsage
alvorlig personskade.
Kablerne må ikke blive klemt.
FORSIGTIG
Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes,
kan der opstå materiel skade eller personskade.
• Træk ikke tv'et monteret med SS-CT350højtaleren. Underdelen kan falde af og
beskadige gulvet.
Monter ikke andet udstyr end det
specificerede produkt.
• Tilbehør til WS-CT350EB (medfølger) er kun
konstrueret til brug sammen med det
specificerede udstyr. Hvis du monterer andet
udstyr end det specificerede, kan det falde ned
eller gå i stykker og medføre personskade.
• Produkterne må ikke ændres.
• Anbring ikke noget varmt direkte på
produkterne. Produkterne kan blive misfarvet
eller kan slå sig i varmen.
Sørg for at sikre systemets højtaler og tv.
• SS-CT350-højtaleren og tv'et skal sikres
ordentligt, når de monteres sammen. Derefter
skal du sikre tv'et monteret med SS-CT350højtaleren ordentligt på bordet eller væggen.
Hvis SS-CT350-højtaleren og tv'et ikke
monteres sikkert, kan de vælte eller falde ned,
hvilket kan medføre skader.
Produkterne må ikke udsættes for vægt
eller nogen form for kraftpåvirkning.
• Når SS-CT350-højtaleren monteres på et tvbord, eller når tv'et monteret med SS-CT350højtaleren hænges på en væg, må højtaleren
eller tv'et ikke udsættes for vægt fra din hånd.
Udsæt ikke højtaleren eller tv'et for stød med
hårde objekter som f.eks. en skruetrækker osv.
Sådan flyttes tv'et monteret med SSCT350-højtaleren
Hvis du flytter produkterne med vold, kan det
medføre skader. Sørg for at følge den korrekte
fremgangsmåde og rådene nedenfor.
• Sørg for, at to eller flere personer bærer tv'et
monteret med SS-CT350-højtaleren, og at det
kun sker, når alle stik og tilsluttet udstyr er
taget ud og fjernet.
• Sørg for, at du ikke får hænderne eller fødderne
i klemme under tv'et monteret med SS-CT350højtaleren.
• Når tv'et monteret med SS-CT350-højtaleren
skal bæres, må du ikke holde i SS-CT350højtalerdelen. Hvis du gør det, kan det medføre
skader.
12DK
Bemærkninger til montering
• Ved montering lægges et tæppe på gulvet, så
gulvet ikke bliver beskadiget.
• Placer produkterne på et solidt og jævnt gulv.
• Sørg for, at mindst to personer udfører
monteringen. Hvis du gør det alene, kan det
medføre ulykker eller skader.
• Sørg for at holde børn væk imens.
Sørg for at følge nedenstående anvisninger
for at montere produkterne korrekt.
• Spænd skruerne tilstrækkeligt. Hvis
SS-CT350-højtaleren ikke monteres sikkert,
kan den falde ned og medføre skader.
• Pas på, du ikke klemmer dine hænder eller
fingre, når produkterne monteres.
Bemærkninger om montering på en væk
• Hvis du bruger produkterne monteret på en
væg gennem længere tid, kan væggen bag ved
eller oven over produkterne blive misfarvet,
eller tapetet kan løsne sig, afhængigt af det
materiale, væggen er lavet af.
• Hvis produkterne fjernes, efter at de er
monteret på væggen, vil der være skruehuller.
• Kontakt en autoriseret person vedrørende et
passende monteringssted (uden radiostøj osv.),
før der monteres.
Montering af højtaleren på tv-bordet
* I de egentlige modelnavne angiver "s" tal og/eller tegn, som er specifikke for hver model.
Selvom formen på bunden af tv-bordet varierer afhængigt af tv-modellen, kan du montere højtaleren
på tv-bordet ved at følge denne fremgangsmåde.
1
Fjern beslag 1 og 2 bag på tv'et.
Yderligere oplysninger om, hvordan beslagene fjernes, findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Bemærk
• Nogle Sony-tv'er har ikke beslag 2.
Beslag 2
Beslag 1
2
Fjern skruerne fra tv'et, og fjern så tv'et fra tv-bordet.
Bemærk
• Sørg for at placere tv'et på et blødt, tykt tæppe med skærmsiden nedad, så LCD-skærmens overflade ikke
bliver beskadiget.
Fortsættes
13DK
Sådan kommer du i gang
Højtaleren kan installeres sammen med følgende tv-modeller (medfølger ikke):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s, KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s, KDL-40/
46NX70s
3
Fastgør mellembeslaget (medfølger) til tv-bordet med de store skruer (+PSW5 × 16 mm)
(medfølger).
Mellembeslag
4
5
Fastgør højtaleren til mellembeslaget med de store skruer (+PSW5 × 16 mm)
(medfølger).
Monter tv'et igen.
14DK
Fastgør tv'et med skruerne, som blev fjernet i trin 2.
7
Fastgør beslagene A, B og C (medfølger).
Sådan kommer du i gang
6
Fastgør beslag A til mellembeslaget med den lille skrue (M3 × 8 mm) (medfølger).
Led højtalerkablet gennem det rektangulære indhak i beslag B, og placer de tre fremspringende
dele på beslag B i hullerne på mellembeslaget og højtaleren.
Placer de tre fremspringende dele på beslag C i hullerne på mellembeslaget og højtaleren.
Bemærk
• Når tv'et monteret med SS-CT350-højtaleren skal bæres, må du ikke holde i SS-CT350-højtalerdelen. Hvis du
gør det, kan det medføre skader.
Beslag A
Beslag C
Beslag B
Fortsættes
15DK
8
Fastgør beslaget til tv'et (medfølger) og beslag 1, som blev fjernet i trin 1.
Placer de to fremspringende dele på beslaget til tv'et i hullerne på tv'et.
Yderligere oplysninger om, hvordan beslag 1 monteres, findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Beslag til tv'et
Beslag 1
Bemærk
• For en sikkerheds skyld skal tv'et spændes fast på tv-bordet. Flere oplysninger findes under "Sådan undgår du, at
tv'et vælter" (side 19).
16DK
Sådan hænges højtaleren og tv'et op på en væg
* I de egentlige modelnavne angiver "s" tal og/eller tegn, som er specifikke for hver model.
Bemærk
• Oplysninger om, hvordan tv'et hænges op på væggen, findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
1
Fjern beslag 1 og 2 bag på tv'et.
Yderligere oplysninger om, hvordan beslagene fjernes, findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Bemærk
• Nogle Sony-tv'er har ikke beslag 2.
Beslag 2
Beslag 1
2
Fjern skruerne fra tv'et, og fjern så tv'et fra tv-bordet.
Fortsættes
17DK
Sådan kommer du i gang
Højtaleren kan hænges op sammen med følgende tv-modeller (medfølger ikke):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s, KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s, KDL-40/
46NX70s
3
4
Fastgør højtaleren til mellembeslaget med de store skruer (+PSW5 × 16 mm)
(medfølger).
Monter tv'et igen.
Bemærk
• Sørg for at placere tv'et på et blødt, tykt tæppe med skærmsiden nedad, så LCD-skærmens overflade ikke
bliver beskadiget.
Tæppe
5
Fastgør tv'et med skruerne, som blev fjernet i trin 2.
6
Hæng tv'et op på væggen.
Oplysninger om, hvordan tv'et hænges op på væggen, findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Bemærk
• Når tv'et monteret med SS-CT350-højtaleren skal hænges op eller tages ned af væggen, må du ikke holde i
SS-CT350-højtalerdelen. Hvis du gør det, kan det medføre skader.
18DK
Sådan undgår du, at tv'et vælter
Når tv'et monteres på en reol
Skrue til støttestrop
(+PSW4 × 20 mm)
Træskrue til støttestrop
(M3,8 × 20 mm)
1
2
3
Placer tv'et i midten af reolen.
Sæt støttestroppen (medfølger) på tv'et, spænd så med skruen til støttestroppen
(+PSW4 × 20 mm) (medfølger) med en skruetrækker.
Fastgør støttestroppen til reolen med træskruen til støttestroppen (M3,8 × 20 mm)
(medfølger).
Bemærk
• Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når du placerer tv'et og reolen.
• Installer reolen med mindre end 25 cm plads fra væggen. Væggen forhindrer tv'et i at falde ned af reolen, selvom
tv'et lænes bagud mod væggen.
Set fra siden
Mindre end
25 cm
Fortsættes
19DK
Sådan kommer du i gang
For en sikkerheds skyld skal tv'et spændes fast på tv-bordet. Hvis du ikke gør dette, kan tv'et vælte,
hvilket kan medføre alvorlige skader.
Når tv'et monteres på gulvet tæt på væggen
Forbered en stærk snor eller kæde (medfølger ikke) og et beslag (medfølger ikke) for at kunne fastgøre
tv'et til væggen. Fastgør beslaget til en forstærket væg.
1
Fastgør tilspændingsskruerne (medfølger) bag på tv'et.
Tilspændingsskrue
2
Fastgør beslaget til væggen (1), og før så snoren eller kæden gennem hullerne på
tilspændingsskruerne og beslaget (2). Bind begge ender af snoren eller kæden godt
sammen.
1
2
20DK
Montering af højtaleren på en væg
Bemærk
• Brug skruer, som egner sig til væggens materiale og styrke. Da en gipspladevæg er meget skrøbelig, skal skruerne
fastgøres sikkert i en bjælke. Monter højtaleren på et lodret og fladt forstærket område på væggen.
• Monteringen skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret person under hensyntagen til sikkerheden.
• Sony er ikke ansvarlig for ulykker eller skader, som skyldes ukorrekt installation, utilstrækkelig vægstyrke,
ukorrekt skruemontering eller naturkatastrofer osv.
1
Brug skruer (medfølger ikke), som egner sig til hullerne bag på højtaleren. Se
illustrationerne nedenfor.
4 mm
Mere end 25 mm
5 mm
10 mm
Hul bag på højtaleren
2
Sæt skruerne i væggen. Skruerne skal stikke 6 til 7 mm ud af væggen.
265 mm
6 til 7 mm
3
Hæng højtaleren op på skruerne.
Ret hullerne bag på højtaleren mod skruerne, hæng så højtaleren op på de to skruer.
21DK
Sådan kommer du i gang
Du kan montere højtaleren på væggen.
Tilslutning af højtaleren
Stikkene på højtalerkablet er farvekodede afhængigt af højtalerens type. Tilslut højtalerkablets stik, så
de svarer til farven på SPEAKERS-stikkene.
Bag på
subwooferen
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
ARC
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
SPEAKERS
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
Grøn
Rød
Hvid
A
Højttaler
A Højtalerkabel (medfølger)
22DK
TV
VIDEO
Tilslut tv'et og/eller afspilleren osv. med HDMI-stik til systemet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Ved at tilslutte Sony "BRAVIA" Sync-kompatible komponenter ved hjælp af HDMI-kabler og ved at
indstille funktionen Kontrol til HDMI via tv'et for hver af de tilsluttede komponenter kan betjeningen
forenkles. Se ""BRAVIA" Sync-funktioner" (side 39).
Tv
Dvd-afspiller osv.
HDMI OUT
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI IN
Digital audio OUT
(optisk)
Bag på
subwooferen
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
Digitalt optisk kabel til et tv
(medfølger)
ARC
DVD IN
BD IN
SPEAKERS
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
TV
Satellittuner eller kabel-tvtuner osv., med et HDMI-stik
VIDEO
Blu-ray Disc-afspiller osv.
Digital audio OUT
(optisk)
Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
HDMI OUT
HDMI OUT
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Fortsættes
23DK
Sådan kommer du i gang
Tilslutning af tv og afspiller osv.
Bemærk
• Systemet er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel (ARC). Hvis du tilslutter systemet til det ARCkompatible tv's HDMI-stik via et HDMI-kabel, behøver du ikke at tilslutte tv'et til systemet med det digitalt optiske
kabel (side 43).
• Bogstaverne "ARC" står ved siden af tv'ets HDMI-stik, hvis det er kompatibelt med ARC-funktionen. Hvis HDMIindgangsstikket ikke er kompatibelt med ARC-funktionen, kan du ikke bruge ARC-funktionen, selvom du tilslutter
et HDMI-kabel til stikket.
• ARC-funktionen er kun tilgængelig, når Kontrol til HDMI er aktiveret.
• Afhængigt af satellittuneren udsendes multikanallyd muligvis ikke. Hvis det er tilfældet, tilsluttes foruden et
HDMI-kabel også et digitalt optisk kabel, og "INPUT MODE" indstilles til "OPT" i menuen AMP (side 51).
• Tilslut en "PlayStation 3" osv. til et hvilken som helst tilgængeligt HDMI-stik. Alle systemets HDMI-stik fungerer
på samme måde.
• HDMI-stiktilslutningerne har prioritet, hvis du tilslutter forskellige komponenter til systemet ved hjælp af INPUT
OPT/INPUT COAX og HDMI-stikkene.
• Hvis du tilslutter et tv, som ikke har et digitalt optisk lydudgangsstik, skal du tilslutte tv'et ved hjælp af et analogt
lydkabel (medfølger ikke).
Tip
• HDMI-signalet sendes fra den tilsluttede komponent til tv'et via HDMI-forbindelsen, selvom der er slukket for
systemet (aktiv standby). Billeder og lyd fra komponenten kan afspilles på tv'et.
Bemærkninger om HDMI-tilslutninger
• Brug et højhastigheds-HDMI-kabel. Hvis du bruger et Standard HDMI-kabel, vises 1080p-, Deep
Colour- eller 3D-billeder muligvis ikke korrekt.
• Sony anbefaler, at du bruger et HDMI-autoriseret kabel eller et Sony-HDMI-kabel.
• Kontroller indstillingen på den tilsluttede komponent, hvis billedet er dårligt, eller lyden ikke
kommer ud af en komponent, der er tilsluttet via HDMI-kablet.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde osv.) fra et HDMI-stik kan blive undertrykt af den
tilsluttede komponent.
• Der kan opstå afbrydelser i lyden, når der skiftes samplingsfrekvens eller antal kanaler for lydsignaler
fra den afspillende komponent.
• Hvis den tilsluttede komponent ikke er kompatibel med ophavsretsbeskyttet teknologi (HDCP), kan
billedet og/eller lyden fra HDMI TV OUT-stikket blive forvrænget eller kan ikke sendes.
Hvis dette sker, skal du kontrollere specifikationerne for den tilsluttede komponent.
• Vi fraråder brug af et HDMI-DVI-omformerkabel.
• Hvis "TV", "DMPORT", "SA-CD/CD", "VIDEO", "TUNER FM" eller "TUNER AM" er valgt for
systemets indgangskilde, vil videosignaler via HDMI-indgangsstikket (BD, DVD, SAT/CATV), som
blev valgt sidste gang, blive udsendt fra HDMI TV OUT-stikket.
• Dette system understøtter overførsel af Deep Colour, "x.v.Colour" og 3D.
• For at nyde 3D-billeder skal du tilslutte et 3D-kompatibelt tv og videokomponenter (Blu-ray Discafspiller, Blu-ray Disc-optager, "PlayStation 3" osv.) til systemet ved hjælp af High Speed HDMIkabler, tage 3D-briller på og derefter afspille 3D-kompatibelt indhold.
24DK
Hvis du tilslutter enheder, som ikke har HDMI-stik som f.eks. en "PlayStation 2", en dvd-afspiller, en
satellittuner eller en kabel-tv-tuner osv., skal du indstille "CTRL HDMI" til "OFF" i systemets AMPmenu (side 40).
Dvd-afspiller osv.
Andre lydenheder osv.
Digitalt koaksialkabel
(medfølger ikke)
Lydkabel
(medfølger ikke)
Digital audio OUT
(koaksial)
Lydsignal OUT
VIDEO OUT
Til VIDEO IN på tv'et.
Bag på
subwooferen
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
Satellittuner eller kabel-tvtuner osv., uden et HDMI-stik
ARC
DVD IN
BD IN
SPEAKERS
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
TV
VIDEO
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Digital audio OUT
(optisk)
VIDEO OUT
Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
Til VIDEO IN på tv'et.
Bemærk
• DIGITAL MEDIA PORT-adapteren må ikke tilsluttes eller fjernes, når systemet er tændt.
• Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, skal du sørge for, at stikket sættes i, så pilen peger mod pilen
på DMPORT-stikket. DIGITAL MEDIA PORT-adapteren tages ud ved at holde A inde, mens du trækker i stikket.
A
25DK
Sådan kommer du i gang
Tilslutning af andre enheder
Tilslutning af antenne
Sådan tilsluttes AM-rammeantennen
Faconen og længden på antennen er beregnet til at modtage AM-signaler. Antennen må ikke skilles ad
eller rulles sammen.
1
2
3
Kun rammedelen må fjernes fra plastikfoden.
Monter AM-rammeantennen.
Slut kablerne til AM-antennens stik.
Før (*)-delen på kablerne ind, mens du trykker terminalklemmen ned.
Det er underordnet, hvilken terminal kablerne sættes i.
Bag på
subwooferen
L
ANTENNA
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
*
FM
75 COAXIAL
AM
ARC
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
SAT/CATV
TV
VIDEO
Bemærk
• Du må ikke placere AM-rammeantennen i nærheden af systemet eller andre AV-komponenter, da det kan give
støj.
Tip
• Reguler AM-rammeantennens retning, så der sikres den bedste AM-lyd.
4
Sørg for, at AM-rammeantennen sidder godt fast ved at trække let i kablet.
26DK
Sådan tilsluttes FM-ledningsantennen
Sådan kommer du i gang
Slut FM-ledningsantennen til FM 75 Ω COAXIAL-stikket.
Bag på
subwooferen
FM 75 Ω COAXIAL-stik
L
ANTENNA
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
eller
ARC
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
FMledningsantenne
(medfølger)
ONLY FOR
SS-CT350
SAT/CATV
TV
VIDEO
Bemærk
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
• Brug ikke FM-ledningsantennen, mens den er rullet sammen.
• Sæt FM-ledningsantennen helt og ordentligt ind i terminalen.
Tip
• Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) for at slutte subwooferen
til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor.
Bag på
subwooferen
ANTENNA
FM
75 COAXIAL
AM
Udendørs FM-antenne
Tilslutning af netledningen
Tilslut alle andre enheder og tv'et til systemet, før du sætter systemets netledning i stikkontakten.
Bemærk
• Når du har sat netledningen i, skal du vente omkring 20 sekunder, før du tænder systemet ved at trykke på ?/1.
• Tilslut systemet til en stikkontakt, som er nem at komme til. Hvis du bemærker noget unormalt ved systemet, skal
du straks trække hovedstikket ud af stikkontakten.
Indstilling af lydudgangen på den tilsluttede komponent
For at kunne nyde lyd i multikanalformat (DTS, Dolby Digital, multi-channel LPCM) skal
lydudgangsindstillingerne for den tilsluttede komponent indstilles. Indstil, at den tilsluttede komponent
skal udsende lyd i multikanalformat. Yderligere oplysninger om indstillinger for lydudgange findes i
betjeningsvejledningen til den tilsluttede komponent.
27DK
Afspilningsvalg
Oversigt over dele og knapper
Se siderne i parentes angående yderligere oplysninger.
Subwoofer
Set fra oven
INPUT
SELECTOR
VOLUME
VOLUME
POWER/
ACTIVE STANDBY
A ?/1 (tændt/standby)
C VOLUME –
B INPUT SELECTOR
D VOLUME +
Tryk her for at vælge den indgangskilde, der
skal afspilles.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
visningen som følger: TV t BD t DVD
t SAT/CATV t VIDEO t SA-CD/CD
t TUNER FM t TUNER AM t
DMPORT t TV……
28DK
E Frontpaneldisplay
Frontpaneldisplay (subwoofer)
Afspilningsvalg
POWER/
ACTIVE STANDBY
A POWER/ACTIVE STANDBY-indikator
Lyser som følger:
Lyser grønt: Systemet er tændt.
Lyser gult: Kun systemets HDMI-dele er
tændte (Funktionen Kontrol til
HDMI fungerer).
Lyser ikke: Systemet er slukket.
Bemærk
• Når du slukker for tv'et, slukker det gule lys 30
sekunder efter. Men hvis du indstiller "PASS
THRU" til "ON" i menuen AMP, lyser
indikatoren gult, selvom du slukker for tv'et.
B Indikatorer for lydformat
Lyser i overensstemmelse med det
lydformat, der modtages af systemet.
D:
Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: Lineær PCM
DTS
D SLEEP (side 52)
Lyser, når funktionen sleep timer er aktiv.
E HDMI (side 23)
Lyser, når HDMI-komponenter bruges,
eller når systemet modtager et ARC-signal,
mens tv'et vælges som indgangskilde.
F COAX/OPT
Symbolet for det kabel, der bruges, lyser.
G TUNED (side 34)
Lyser, når der er stillet ind på en station.
H ST (side 34)
Lyser, når der modtages et stereoprogram.
I MUTING
Lyser, når der er slukket for lyden.
J Fjernbetjeningssensor
K Område til visning af meddelelser
Viser lydstyrken, den valgte indgangskilde,
lydindgangssignal osv.
C NIGHT (side 51)
Lyser i NIGHT MODE.
Fortsættes
29DK
Fjernbetjening
I dette afsnit beskrives, hvordan subwoofer- og
højtalerknapperne betjenes. Oplysninger om,
hvordan knapperne betjenes for tilsluttede
komponenter, findes på side 44.
Bemærk
B Indgangsvælgerknapper
Tryk på en af knapperne for at vælge den
komponent, som du vil bruge.
C AMP MENU (side 49)
D SOUND FIELD +/– (side 38)
E
(lydløs)
F 2 +/–
• Ret fjernbetjeningen mod subwooferens
fjernbetjeningsmodtager ( ).
Tryk på denne knap for at justere
lydstyrken.
G C, X, x, c eller
Tryk på C, X, x eller c for at vælge
menupunkter. Tryk på
for at bekræfte
valget.
Brug af tv
?/1
TV
2 +/–
* Knapperne 5, N,
og SOUND FIELD + er
udstyret med blindfingermarkering. Brug denne
vejledning under betjening.
A ?/1 (tændt/standby)
1
Tænd for tv'et, og vælg et program.
Der findes yderligere oplysninger i
betjeningsvejledningen til tv'et.
30DK
2
3
4
Tænd for systemet.
Tryk på TV på fjernbetjeningen.
Afspilningsvalg
Juster lydstyrken ved at trykke på
2 +/–.
Brug af andre
komponenter
Tip
• Lyden kommer muligvis fra tv'ets højttaler. Hvis det
sker, skal du skrue helt ned for lyden på tv'et.
Hvis du bruger "BRAVIA" Sync
(Kontrol af systemlyd)
Du behøver ikke at udføre trin 2 og 3 ovenfor.
Når du tænder for tv'et, tændes systemet også, og
indgangskilden skifter automatisk. Du kan også
justere systemets lydstyrke ved hjælp af tv'ets
fjernbetjening. Hvis du slukker for systemet,
udsendes lyden fra tv'ets højtaler.
Oplysninger om indstilling af "BRAVIA" Sync,
findes under "Klargøring til "BRAVIA" Sync"
(side 39).
?/1
Indgangsvælgerknapper
Tip
• Systemet tænder ikke, når du tænder for tv'et, hvis
lyden blev udsendt fra tv'ets højtalere, sidste gang
tv'et blev slukket.
2 +/–
1
2
Afspil den tilsluttede komponent.
Tænd for systemet.
Fortsættes
31DK
3
Tryk på indgangsvælgerknapperne for
at vise indgangskilden i
frontpaneldisplayet.
Indgangskilde Komponent, der kan
afspilles
Bemærk
• Hvis du slutter DIGITAL MEDIA PORT-adapterens
videoudgangsstik til tv'ets videoindgangsstik, skal
"CTRL HDMI" indstilles til "OFF" i systemets
AMP-menu (side 40). Billederne fra en komponent,
der er sluttet til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren,
afspilles ikke på tv'et, hvis "CTRL HDMI" er
indstillet til "ON".
• Du kan afspille lyd fra en komponent, uden at der
vises billeder ved at indstille "CTRL HDMI" til "ON",
slukke tv'et og derefter slukke og tænde systemet.
Hvis du starter med at tænde systemet, og først
derefter slukker tv'et, slukkes alle de komponenter,
der er tilsluttet tv'et på grund af funktionen Kontrol til
HDMI.
TV
Tv osv., som er tilsluttet til TVstikket
BD
Blu-ray Disc-afspiller osv.,
som er tilsluttet til BD-stikket
DVD
Dvd-afspiller osv., som er
tilsluttet til DVD-stikket
SAT/CATV
Satellittuner eller kabel-tvtuner osv., som er tilsluttet til
SAT/CATV-stikket
VIDEO
Dvd-afspiller osv., som er
tilsluttet til DIGITAL COAX
IN VIDEO-stikket
Hvis du bruger "BRAVIA" Sync
(Ettryksafspilning)
SA-CD/CD
Cd-afspiller osv., som er
tilsluttet til SA-CD/CD AUDIO
IN-stikket
Du behøver ikke at udføre trin 2 til 4 ovenfor.
Når du tænder for de tilsluttede komponenter,
tændes systemet og tv'et også, og indgangskilden
skifter automatisk. Du kan også justere
systemets lydstyrke ved hjælp af tv'ets
fjernbetjening.
Oplysninger om indstilling af "BRAVIA" Sync,
findes under "Klargøring til "BRAVIA" Sync"
(side 39).
TUNER FM*
Den indbyggede FM-radio
TUNER AM*
Den indbyggede AM-radio
DMPORT
Bærbar lydafspiller osv., som er
tilsluttet til DMPORT-stikket
* Tryk flere gange på TUNER for at skifte
mellem TUNER FM og TUNER AM.
Tip
4
For videokomponenter ændres tv'ets
indgang til HDMI-indgangen, som du
vælger i trin 3.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
5
Juster lydstyrken ved at trykke på
2 +/–.
Tip
• Lyden kommer muligvis fra tv'ets højttaler. Hvis det
sker, skal du skrue helt ned for lyden på tv'et.
• Hvis du afspiller Dolby True HD, Dolby Digital Plus
eller DTS HD på en tilsluttet komponent, der
understøtter disse lydformater, accepteres det af
systemet som Dolby Digital eller DTS. Hvis du
afspiller disse lydformater i høj kvalitet, skal du
indstille den tilsluttede komponent til at gengive lyden
i multikanals-PCM, hvis det er muligt.
32DK
• Systemet tænder ikke, når du tænder for tv'et, hvis
lyden blev udsendt fra tv'ets højtalere, sidste gang
tv'et blev slukket.
3
Tunerfunktioner
Eksempel: 88,00 MHz
Mens du holder SHIFT nede, vælges 8 t
8 t 0 t 0.
Direkte kanaler
Tunerfunktioner
Du kan indtaste frekvensen på en station direkte
med nummerknapperne.
Nummerknapper
Mens du holder SHIFT (1) nede, skal
du indtaste frekvensen med
nummerknapperne (2).
TUNER
ENTER
D.TUNING
4
Tryk på ENTER, mens du holder SHIFT
nede.
Tip
• Hvis du har stillet ind på en AM-station, kan du
justere retningen på AM-rammeantennen for at opnå
optimal modtagelse.
Hvis du ikke kan stille ind på en
station
Sørg for at indtaste den rigtige frekvens. Hvis det
ikke er tilfældet, gentages trin 2 til 4. Hvis du
stadig ikke kan stille ind på en station, er det
muligt, at den frekvens ikke bruges i dit område.
SHIFT
1
2
Tryk flere gange på TUNER, indtil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises i
frontpaneldisplayet.
Tryk på D.TUNING.
33DK
Lagring af radiostationer
5
Tryk på
.
"COMPLETE" vises på
frontpaneldisplayet, og navnet på stationen
gemmes.
Det er muligt at forudindstille 20 FM-stationer
og 10 AM-stationer. Før du søger efter
radiostationer, skal du skrue helt ned for lyden.
6
Gentag trin 2 til 5 for at gemme flere
stationer.
Sådan ændres et gemt nummer
Start fra trin 3.
TUNER
Lytte til radio
MEMORY
Start med at gemme de ønskede radiostationer i
systemets hukommelse (se afsnittet "Lagring af
radiostationer" (side 34)).
?/1
C, X, x, c,
TUNER
TUNING
+/–
1
2
3
Tryk flere gange på TUNER, indtil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises i
frontpaneldisplayet.
Hold TUNING +/– nede, indtil søgningen
starter.
C, X, x, c,
Scanningen stopper, når systemet finder en
station. "TUNED" og "ST"
(FM-stereoprogram) lyser på
frontpaneldisplayet.
MENU
Tryk på MEMORY.
Der vises et forudindstillet nummer på
frontpaneldisplayet.
4
TUNING
+/–
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
2 +/–
1
PRESET
+/–
Tryk flere gange på TUNER, indtil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises i
frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
34DK
2
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station.
Hver gang du trykker på knappen, stiller
systemet ind på en gemt station.
Du kan vælge det gemte nummer direkte
ved at trykke på nummerknapperne, mens
du holder SHIFT nede.
Juster lydstyrken ved at trykke på
2 +/–.
Sådan slukkes radioen
Tryk på "/1 for at slukke systemet eller skifte til
en anden funktion.
Sådan modtages ikke-gemte
radiostationer
Du kan navngive en gemt station. Navnet (f.eks.
"XYZ") vises på frontpaneldisplayet, når den
pågældende station vælges.
Du kan indtaste et navn på op til 10 tegn.
Bemærk, at du kun kan oprette ét navn pr. gemt
station.
Bemærk
• Du kan ikke indtaste et navn for en gemt station, hvor
der modtages en Radio Data System (RDS)udsendelse (side 37).
Brug den manuelle eller automatiske
indstillingsmetode i trin 2.
For manuel indstilling, se "Direkte kanaler"
(side 33).
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede for at
indstille automatisk. Den automatiske indstilling
stopper, når systemet finder en station. Tryk på
TUNING +/– for at stoppe automatisk
indstilling, mens automatisk indstilling er i gang.
TUNER
CLEAR
Hvis der er støj på et FM-program
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
mono-modtagelse. Der er ingen stereoeffekt,
men modtagelsen forbedres.
1
2
3
Tryk på MENU.
C, X, x, c,
Tryk flere gange på X/x, indtil "FM
MODE" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
MENU
Tryk på X/x for at vælge "MONO".
• STEREO: Modtagelse i stereo.
• MONO: Modtagelse i mono.
4
Tryk på
PRESET
+/–
.
Indstillingen er foretaget.
5
SHIFT
Tryk på MENU.
Tip
• Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du justere FMledningsantennen (medfølger).
1
Tryk flere gange på TUNER, indtil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises i
frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
Fortsættes
35DK
Tunerfunktioner
3
Navngivning af gemte
stationer
2
3
4
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station, der skal
oprettes et navn for.
Tryk på MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "NAME
IN" vises på frontpaneldisplayet.
Visning af stationsnavn
eller frekvens på
frontpaneldisplayet
Hvis systemet er indstillet til "TUNER FM" eller
"TUNER AM", kan du aflæse frekvensen på
frontpaneldisplayet.
5
6
Tryk på
.
Opret et navn med C/X/x/c.
Tryk på X/x for at vælge et tegn, og tryk
derefter på c for at flytte markøren til næste
position.
Navnet på en radiostation kan indeholde
bogstaver, tal og andre symboler.
Hvis du indtaster et forkert
tegn
Tryk flere gange på C/c, indtil det tegn, der
skal ændres, blinker. Tryk derefter på X/x
for at vælge det ønskede tegn.
Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke flere
gange på C/c, indtil tegnet, som skal slettes,
blinker, tryk derefter på CLEAR, mens du
holder SHIFT nede.
7
Tryk på
.
DISPLAY
Tryk på DISPLAY.
"COMPLETE" vises på
frontpaneldisplayet, og navnet på stationen
gemmes.
Hver gang du trykker på DISPLAY, vises
stationens navn og frekvens skiftevis på
frontpaneldisplayet.
Tryk på MENU.
• Stationens navn vises, hvis du har oprettet et navn for
en gemt station.
• Frekvensen vises på frontpaneldisplayet, men efter
nogle sekunder vises stationens navn.
Tip
8
Tip
• Tryk flere gange på DISPLAY for at aflæse
frekvensen på frontpaneldisplayet.
36DK
Brug af Radio Data System
(RDS)
Hvad er Radio Data System?
Tunerfunktioner
Radio Data System (RDS) er en
programtjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske RDSfunktioner, f.eks. visning af stationens navn.*
* Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDStjenester, og de tilbyder heller ikke samme type
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDS, kan du
få oplysninger om RDS-tjenesterne i dit område ved
at kontakte de lokale radiostationer.
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg en station.
Når du stiller ind på en station, der sender et
RDS-signal, ændres frekvensen på
frontpaneldisplayet til visning af stationens
navn.*
* Hvis der ikke findes en RDS-udsendelse, vises
stationens navn muligvis ikke på
frontpaneldisplayet, medmindre du indstiller
stationens navn manuelt.
Bemærk
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den valgte
station ikke sender RDS-signalet optimalt, eller hvis
signalstyrken er svag.
Tip
• Når navnet på en station vises, kan du trykke flere
gange på DISPLAY for at aflæse frekvensen.
37DK
Tilgængelige lydfelter
Surroundfunktion
Lydfelt
Brug af surroundeffekt
Valg af lydfelt
Dette system kan gengive
multikanalssurroundsound. Du kan vælge ét af
systemets optimerede forudprogrammerede
lydfelter.
Virkning
STANDARD* Egner sig til forskellige kilder.
MOVIE*
Skaber en kraftig og realistisk lyd og
en tydelig dialog.
DRAMA*
Egnet til tv-dramaer.
NEWS*
Gengiver oplæserens stemme klart
og tydeligt.
SPORTS*
Gengiver den løbende
kommentering klart og med
realistiske surroundeffekter som
lyden fra jublende tilskuere osv.
GAME*
Giver en kraftig og realistisk lyd, der
egner sig til afspilning af videospil.
MUSIC*
Egnet til musikprogrammer eller
musikvideoer på Blu-ray Disc/dvd.
2CH STEREO Egnet til musik-cd'er.
P.AUDIO**
SOUND
FIELD +/–
Tryk på SOUND FIELD +/–.
Det aktuelle lydfelt vises på frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på SOUND FIELD +/–,
skifter visningen i displayet som følger:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
38DK
Egnet til afspilning af bærbar
lydkilde.
* Disse lydfelter er ikke tilgængelige, hvis du har valgt
"DMPORT" ved at trykke på INPUT SELECTOR.
** "P.AUDIO" vises kun, hvis "DMPORT" er valgt.
Tip
• Du kan vælge et lydfelt for hver indgangskilde.
• Standardlydfeltet for "DMPORT" er "P.AUDIO", og
for andre kilder er det "STANDARD".
• Der høres ingen lyd fra centerhøjttaleren, hvis du har
valgt "DMPORT" ved at trykke på INPUT
SELECTOR.
• Der kan ikke høres lyd fra alle højttalere, afhængigt
af indgangssignalet, f.eks. monoprogrammer.
• Der høres ingen lyd fra centerhøjtaleren, hvis du har
valgt "2CH STEREO" eller "P.AUDIO".
• Hvis du trykker på knappen THEATRE på din Sony
tv-fjernbetjening, når "CTRL HDMI" er indstillet til
"ON", skifter lydfeltet til "MOVIE" (gælder ikke alle
Sony-tv'er).
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync?
Hvis du vil bruge "BRAVIA" Sync, skal du
aktivere funktionen Kontrol til HDMI for de
tilsluttede komponenter.
Når du tilslutter et Sony-tv med funktionen
Kontrol til HDMI, kan funktionen Kontrol til
HDMI på systemet og de tilsluttede
komponenter indstilles samtidig ved at indstille
funktionen Kontrol til HDMI på tv'et.
"BRAVIA" Sync understøtter tv, Blu-ray Disc/
dvd-afspillere, AV-forstærkere osv. af mærket
Sony med funktionen Kontrol til HDMI.
?/1
KONTROL TIL HDMI er en fælles
kontrolfunktionsstandard, som bruges af CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontrol til HDMI kan
ikke bruges i følgende
situationer:
• Hvis du slutter systemet til komponenter, der
ikke understøtter funktionen Kontrol til HDMI.
• Hvis systemet og komponenterne tilsluttes på
andre måder end via en HDMI-forbindelse.
• Hvis du tilslutter komponenter, som ikke er fra
Sony, men som er kompatible med funktionen
Kontrol til HDMI.
Vi anbefaler, at systemet sluttes til produkter, der
understøtter "BRAVIA" Sync.
Bemærk
• Afhængigt af de tilsluttede komponenter virker
funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke. Se
betjeningsvejledningen, der fulgte med
komponenterne.
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
Sørg for, at systemet er tilsluttet til tv'et
og de tilsluttede komponenter via
HDMI-kabler (medfølger ikke).
Tænd for systemet, tv'et og de
tilsluttede komponenter.
Vælg indgangen for systemet og HDMIindgangen for tv'et (SAT/CATV, DVD,
BD), så billedet fra en tilsluttet
komponent vises.
Fortsættes
39DK
"BRAVIA" Sync-funktioner
Når du tilslutter Sony-komponenter, der ikke er
kompatible med funktionen "BRAVIA" Sync,
via et HDMI-kabel (medfølger ikke), forenkles
betjeningen som følger:
• Ettryksafspilning (side 41)
• Kontrol af systemlyd (side 41)
• Slukning af systemet (side 42)
Klargøring til "BRAVIA"
Sync
4
Åbn listen over HDMI-komponenter i
tv'ets menu, og aktiver funktionen
Kontrol til HDMI for de tilsluttede
komponenter.
Funktionen Kontrol til HDMI på systemet
og de tilsluttede komponenter aktiveres
samtidig.
Når indstillingen er udført, vises
"COMPLETE" på frontpaneldisplayet.
Bemærk
• Yderligere oplysninger om indstilling af tv'et og
de tilsluttede komponenter findes i de tilhørende
betjeningsvejledninger.
Hvis "COMPLETE" ikke vises, når
du har udført ovenstående trin
Aktiver funktionen Kontrol til HDMI på både
systemet og den tilsluttede komponent hver for
sig.
1
2
3
4
5
Tryk på AMP MENU.
7
Tip
• Systemets standardindstilling for funktionen Kontrol
til HDMI er "ON".
Deaktivering af funktionen
Kontrol til HDMI
Indstil funktionen Kontrol til HDMI til OFF, når
du tilslutter komponenter, der ikke understøtter
"BRAVIA" Sync, eller når komponenterne ikke
har HDMI-stik osv.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "CTRL
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
AMP
MENU
C, X, x, c,
Tryk på X/x for at vælge "ON".
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes. Funktionen Kontrol
til HDMI er aktiveret.
6
Bemærk
• Hvis funktionen Kontrol til HDMI ikke kan indstilles
samtidig for den tilsluttede komponent ved at indstille
"KONTROL TIL HDMI" på tv'et, skal du indstille
funktionen Kontrol til HDMI via menuen på den
tilsluttede komponent.
• Yderligere oplysninger om indstilling af tv'et og de
tilsluttede komponenter findes i de tilhørende
betjeningsvejledninger.
Vælg den komponentindgang på
systemet, som du vil aktivere
funktionen Kontrol til HDMI for (SAT/
CATV, DVD, BD).
Aktiver funktionen Kontrol til HDMI på
den tilsluttede komponent.
Yderligere oplysninger om indstilling af den
tilsluttede komponent findes i
komponentens betjeningsvejledning.
Hvis du tilføjer eller tilslutter en
komponent igen
Gentag trinnene i “Klargøring til "BRAVIA"
Sync” (side 39) og "Hvis "COMPLETE" ikke
vises, når du har udført ovenstående trin" igen.
40DK
1
2
3
4
5
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge "CTRL HDMI",
og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge "OFF".
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
Brug af Blu-ray Disc/dvd
(Ettryksafspilning)
Afspil en tilsluttet komponent.
Tv'et tændes automatisk og skifter til den
korrekte HDMI-indgang.
Bemærk
• Når tv'et tændes før systemet, går der et kort øjeblik,
før lyden fra tv'et høres.
• Afhængigt af tv'et vises lydstyrkens niveau på tvskærmen, når du justerer systemets lydstyrke ved
hjælp af tv'ets fjernbetjening på samme måde, som når
du justerer tv'ets lydstyrke. I dette tilfælde kan der
være forskel på det lydstyrkeniveau, som vises på tvskærmen og på systemets frontpaneldisplay.
Tip
Bemærk
• Begyndelsen af indholdet vises muligvis ikke,
afhængigt af tv'et.
Tv-lyd fra systemet
(Kontrol af systemlyd)
Det er let at få lyden fra tv'et ud gennem
systemets højttalere. Du kan også indstille
lydstyrken og slukke for lyden fra systemet med
tv'ets fjernbetjening. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
?/1
Brug af funktionen
Lydbegrænsning
Der høres muligvis en høj lyd, afhængigt af
systemets lydniveau, når funktionen Kontrol af
systemlyd er aktiveret og outputmetoden
automatisk ændres fra tv'ets til systemets
højttalere. Du kan undgå dette ved at begrænse
lydniveauet.
1
2
3
4
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "VOL
LIMIT" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
Lydbegrænsning.
Lydbegrænsningen ændres på følgende
måde:
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
5
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
Bemærk
AMP
MENU
C, X, x, c,
• Denne funktion er kun tilgængelig, når funktionen
Kontrol til HDMI er aktiveret.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når
outputmetoden skifter fra systemets til tv'ets højttaler.
Tip
Tryk på ?/1 for at tænde for systemet.
Lyden kommer ud gennem systemets højttaler.
Når du slukker for systemet, kommer lyden ud af
tv'ets højtaler.
• Vi anbefaler, at du indstiller lydbegrænsningen til et
lidt lavere niveau, end den lydstyrke, du normalt lytter
til.
• Uanset hvilken lydbegrænsning du indstiller, kan
knapperne VOLUME +/– på systemet og knapperne
2 +/– på fjernbetjeningen bruges.
Fortsættes
41DK
"BRAVIA" Sync-funktioner
• HDMI-signalet sendes fra den tilsluttede komponent
til tv'et via HDMI-forbindelsen, selvom der er slukket
for systemet (aktiv standby). Billeder og lyd fra
komponenten kan afspilles på tv'et.
• Hvis du ikke vil begrænse lydstyrkeniveauet, skal du
vælge "MAX".
Sluk for systemet, tv'et og
de tilsluttede
komponenter
(Slukning af systemet)
Når du slukker tv'et ved at trykke på afbryderen
på tv'ets fjernbetjening, slukkes systemet og de
tilsluttede komponenter automatisk.
Systemet og de tilsluttede komponenter slukker
ligeledes automatisk, hvis du slukker tv'et ved
hjælp af systemets fjernbetjening.
AV ?/1
Bemærk
• De tilsluttede komponenter kan muligvis ikke slukkes
på denne måde, afhængigt af statussen. For detaljer
henvises også til betjeningsvejledningen for de
tilsluttede komponenter.
Brug af
energisparetilstand
(HDMI PASS THRU)
Hvis du bruger "BRAVIA" Sync, kan du nyde
billeder og lyd fra en Blu-ray Disc osv. på tv'et,
selvom systemet er i standbytilstand. Når tv'et
slukkes, reduceres strømforbruget i
standbytilstand ligeledes automatisk, hvis
"PASS THRU" er indstillet til "AUTO".
Standardindstillingen er "AUTO".
Bemærk
• Denne funktion er kun tilgængelig, når "CTRL
HDMI" er indstillet til "ON".
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
TV (gul)
Tryk på AV ?/1, mens du holder TV (gul)
nede.
Tv'et, systemet og de tilsluttede komponenter
slukker.
42DK
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge "PASS THRU",
og tryk derefter på
eller c.
4
Tryk på X/x for at vælge indstilling.
1
2
3
4
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "ARC"
vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge "OFF".
• ON: ARC-funktionen aktiveres.
• OFF: ARC-funktionen deaktiveres.
5
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
Bemærk
• Hvis "CTRL HDMI" er indstillet til "OFF", er ARCfunktionen og dens indstilling ikke tilgængelige.
Bemærk
• Hvis "AUTO" er valgt, kan det tage lidt længere
tid for billedet og lyden at blive sendt til tv'et,
end hvis "ON" er valgt.
5
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
Deaktivering af
funktionen Audio Return
Channel
Hvis tv'et er kompatibelt med funktionen Audio
Return Channel (ARC), sender en HDMIkabelforbindelse også et digitalt lydsignal fra
tv'et. Du behøver ikke at lave en separat
lydforbindelse for at lytte til tv-lyden.
Hvis du ikke bruger ARC-funktionen, skal du
tilslutte systemet og tv'et via et digitalt optisk
kabel og indstille "ARC" til "OFF" i menuen
AMP.
AMP
MENU
C, X, x, c,
43DK
"BRAVIA" Sync-funktioner
• AUTO: Når tv'et er tændt, mens systemet
er i standbytilstand, udsender
systemet HDMI-signaler fra
systemets HDMI-udgangsstik. Vi
anbefaler denne indstilling, hvis
du bruger et tv, som er
kompatibelt med "BRAVIA"
Sync. Denne indstilling sparer
strøm i standbytilstand
sammenlignet med "ON"indstillingen.
• ON: Når systemet er i standbytilstand,
udsender systemet konstant
HDMI-signaler fra systemets
HDMI-udgangsstik.
Avancerede indstillinger
Betjening af tilsluttede
Sony-komponenter med
fjernbetjeningen
Du kan betjene tilsluttede Sony-komponenter
med dette systems fjernbetjening.
Afhængigt af udstyret kan nogle funktioner
muligvis ikke vælges. Hvis det er tilfældet, må
du vælge dem med fjernbetjeningen, som følger
med udstyret.
* Knapperne 5, N,
og SOUND FIELD + er
udstyret med blindfingermarkering. Brug denne
vejledning under betjening.
Sådan betjenes komponenten
1
Tryk på en af
indgangsvælgerknapperne 3 (BD,
DVD, SAT/CATV, TV, VIDEO eller
DMPORT) for at vælge den komponent,
som du vil betjene.
Komponenten, som er tildelt den valgte
indgangsvælgerknap, kan betjenes.
2
Se i tabellen nedenfor, og tryk på den
tilsvarende knap for at betjene.
Almindelige betjeninger
Knap på fjernbetjening Funktion
44DK
1 TV ?/1
AV ?/1
(tænd/standby)
Tænder eller slukker det
Sony-tv eller lyd/
videokomponenter, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at
betjene.
Tryk samtidigt på 1 TV
?/1/AV ?/1 og 2 ?/1
for at slukke systemet og
alle andre komponenter,
som fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(SYSTEM STANDBY).
4 ENTER
Udfører valget.
Tryk på 4 ENTER, mens
du holder qd SHIFT nede.
qk C, X, x, c,
Vælger et menupunkt, og
udfører valget.
w; Farveknapper
Viser en
betjeningsvejledning på tvskærmen, når
farveknapperne er
tilgængelige. Følg
betjeningsvejledningen for
at udføre en valgt handling.
Knap på fjernbetjening Funktion
Knap på fjernbetjening Funktion
wh Nummerknapper
qk C, X, x, c,
Vælger et menupunkt, og
udfører valget.
ql
Viser vejledningen, når du
ser analoge eller digitale
kanaler.
Vælger kanaler og spor
direkte.
For tv skal du holde qf TV
(gul) nede og trykke på
nummerknapperne for at
vælge kanaler.
For andre komponenter
skal du holde qd SHIFT
nede og trykke på
nummerknapperne for at
vælge kanaler eller spor.
(Vejledning)
wa
Vælger lydformat/spor.
wd DIGITAL
Skifter til digital tilstand.
Skifter til analog tilstand.
wg / (Tekst)
Viser tekst.
wj THEATRE
Indstiller automatisk de
optimale
billedindstillinger, når der
skal ses film, som f.eks.
indstillinger for svagt lys,
når du tilslutter et Sony-tv,
som er kompatibelt med
funktionen THEATRE.
Lyden skifter ligeledes
automatisk til dette
systems lydudgang, hvis
du tilslutter tv'et og
systemet med HDMIforbindelsen, og
funktionen Kontrol til
HDMI er aktiveret.
wk t/
(Indgangsvælger/
Stop på side)
I tv-tilstand: Vælger
indgang.
I analog teksttilstand:
Stopper den aktuelle side.
Sådan betjenes et tv
Mens qf TV (gul) holdes nede, skal du
trykke på knapperne med en gul prik eller
gul skrift.
Knap på fjernbetjening Funktion
4
(Forrige kanal)
5
/
(Oplysninger/Vis
skjult tekst)
7 TOOLS/
OPTIONS
8 MENU/HOME
qs PROG +/–/c/C
qg
(Lydløs)
qh 2 +/–
Skifter til den kanal, der
blev set sidst (i over fem
sekunder).
I digital tilstand: Oplyser
kort om det program, der
ses lige nu.
I analog tilstand: Oplyser
det aktuelle kanalnummer
og skærmformat.
I teksttilstand: Viser
skjulte oplysninger (f.eks.
svar på en quiz).
Tryk på denne knap for at
få adgang til forskellige
visningsindstillinger og
foretage ændringer/
justeringer i henhold til
kilden og skærmformatet.
Sådan betjenes dvd-optageren/
Blu-ray Disc-optageren
Knap på fjernbetjening Funktion
6
Gør det muligt at vælge
kanaler eller
indgangskilder og ændre
indstillinger for dit tv.
Skifter til andre
visningsvinkler, når der er
optaget flere vinkler på en
dvd-video.
8 MENU/HOME
Viser menuen.
9 m/M
I tv-tilstand: Vælger næste
(+) eller forrige (–) kanal.
I teksttilstand: Vælger
næste (c) eller forrige
(C) side.
Holdes nede under
afspilning for at spole frem
eller tilbage på en disk.
0 ./>
Springer til starten af
forrige eller næste kapitel
eller spor.
Slår lyden fra.
Regulerer lydstyrken.
qj O RETURN/EXIT Skifter til den foregående
skærm i en valgt menu.
qa N (afspil)/X
Afspilningsknapper.
(pause, tryk igen for
at genoptage normal
afspilning)/x (stop)
Fortsættes
45DK
Avancerede indstillinger
wf ANALOG
Knap på fjernbetjening Funktion
Sådan betjenes HDD/DVD COMBO
qk C, X, x, c,
Vælger et menupunkt, og
udfører valget.
Knap på fjernbetjening Funktion
wa
Vælger lydformat/spor.
ws
Vælger undertekstsproget,
når der er optaget flere
undertekstsprog på en BDROM/dvd-video.
wd TOP MENU
Viser hovedmenuen/
diskmenuen.
wf POP UP/MENU
Viser BD-ROM'ens popup-menu eller dvd'ens
menu.
6
Skifter til andre
visningsvinkler, når der er
optaget flere vinkler på en
dvd-video.
8 MENU/HOME
Viser menuen.
9 m/M
Holdes nede under
afspilning for at spole frem
eller tilbage på en disk.
0 ./>
Specificerer forrige eller
næste kapitel eller spor.
Sådan betjenes dvd-afspilleren/
Blu-ray Disc-afspilleren
qa N (afspil)/X
Afspilningsknapper.
(pause, tryk igen for
at genoptage normal
afspilning)/x (stop)
Knap på fjernbetjening Funktion
qk C, X, x, c,
Flytter markeringen
(cursor), og vælger
punktet.
wa
Vælger lydformat/spor.
ws
Vælger undertekstsproget,
når der er optaget flere
undertekstsprog på en BDROM/dvd-video.
wd TOP MENU
Viser hovedmenuen/
diskmenuen.
wf POP UP/MENU
Viser BD-ROM'ens popup-menu eller dvd'ens
menu.
6
Skifter til andre
visningsvinkler, når der er
optaget flere vinkler på en
dvd-video.
8 MENU/HOME
Viser menuen.
9 m/M
Holdes nede under
afspilning for at spole frem
eller tilbage på en disk.
0 ./>
Springer til starten af
forrige eller næste kapitel
eller spor.
qa N (afspil)/X
Afspilningsknapper.
(pause, tryk igen for
at genoptage normal
afspilning)/x (stop)
Sådan betjenes SAT
qk C, X, x, c,
8 MENU/HOME
Viser menuen.
qk C, X, x, c,
Vælger et menupunkt, og
udfører valget.
Viser vejledningsmenuen.
Vælger et menupunkt, og
udfører valget.
Knap på fjernbetjening Funktion
wa
Vælger lydformat/spor.
ws
Vælger undertekstsproget,
når der er optaget flere
undertekstsprog på en BDROM/dvd-video.
ql
wd TOP MENU
Viser hovedmenuen/
diskmenuen.
wf POP UP/MENU
Viser BD-ROM'ens popup-menu eller dvd'ens
menu.
• Forklaringerne ovenfor er kun beregnet som
eksempel. Afhængigt af komponenten kan
betjeningerne ovenfor muligvis ikke udføres, eller de
fungerer anderledes end beskrevet.
46DK
(Vejledning)
Bemærk
Sådan betjenes den tilsluttede
komponent gennem DMPORTforbindelsen
t/
AV ?/1
?/1
Knap på fjernbetjening Funktion
Tryk her for at vælge en
indstilling til
frontpaneldisplayet.
8 MENU
Viser menuen.
9 m/M
Holdes nede under
afspilning for at spole frem
eller tilbage på en disk.
0 ./>
Tryk her for at springe
mellem kapitler.
qa N (afspil)/X
(pause)/x (stop)
Afspilningsknapper.
qj O RETURN
Skifter til den foregående
skærm i en valgt menu.
qk C, X, x, c,
Vælger et menupunkt, og
udfører valget.
Nummerknapper
Sådan ændres tildelinger til
indgangsvælgerknapperne
på fjernbetjeningen
Du kan ændre indgangsvælgerknappernes
fabriksindstillinger, så de passer til
komponenterne i dit system. Hvis du f.eks.
tilslutter en Blu-ray Disc-afspiller til DVDstikket på systemet, kan du indstille, at DVDknappen på denne fjernbetjening skal betjene
Blu-ray Disc-afspilleren.
Du kan ikke ændre fjernbetjeningens tildelinger
for TV, DMPORT og TUNER.
Indgangsvælgerknapper
Avancerede indstillinger
5 DISPLAY
2 +/–
1
Hold indgangsvælgerknappen nede,
hvis tildeling du vil ændre, og hold
samtidigt AV ?/1 nede.
Eksempel: Mens DVD holdes nede, skal
AV ?/1 holdes nede.
2
Mens AV ?/1 fortsat holdes nede,
slippes indgangsvælgerknappen, som
du valgte i trin 1.
Eksempel: Mens AV ?/1 fortsat holdes
nede, slippes DVD.
3
Mens AV ?/1 fortsat holdes nede,
trykkes på den tilsvarende
nummerknap for den kategori, som du
vil vælge, se følgende tabel.
Eksempel: Mens AV ?/1 fortsat holdes
nede, trykkes på 1.
Fortsættes
47DK
4
Slip nummerknappen, som du valgte i
trin 3, og slip derefter AV ?/1.
Eksempel: Slip 1, og slip derefter AV ?/1.
Nu kan du bruge DVD-knappen til at
betjene Blu-ray Disc-afspilleren.
Kategorier og de tilsvarende
knapper for BD, DVD, SAT/CATV,
VIDEO og SA-CD/CD
Kategorier
Tryk på
Blu-ray Disc-afspiller
(kommandotilstand BD1)a)
1
Blu-ray Disc-optager
(kommandotilstand BD3)
2
Dvd-afspiller
(kommandotilstand DVD1)
3
Dvd-optager
(kommandotilstand DVD3)b)
4
Videooptager (kommandotilstand
VTR3)
5
Cd-afspiller
6
DSS c)
7
a) BD-knappens
grundindstilling. Oplysninger om
BD1- eller BD3-indstillingen findes i
betjeningsvejledningen, som følger med Blu-ray
Disc-afspilleren eller Blu-ray Disc-optageren.
b) DVD-knappens grundindstilling. Sony-dvd-optagere
betjenes med DVD1- eller DVD3-indstillingen.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen, som følger med dvdoptageren.
c) SAT/CATV-knappens grundindstilling.
Sådan slettes alle tildelinger til
knapper på fjernbetjeningen
Tryk på ?/1 og t/ , mens 2 – holdes nede.
Slip derefter knapperne.
Fjernbetjeningen nulstilles til dens
grundindstillinger.
48DK
Indstillinger og justeringer
via forstærkermenuen
SET
HDMI*
CTRL
HDMI
ON
OFF
Brug af menuen AMP
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
Følgende kan indstilles med AMP MENU på
fjernbetjeningen.
Standardindstillingerne er understregede.
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
AMP MENU
LEVEL
AUDIO
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
DISPLAY
ON
OFF
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
AUTO
STBY
ON
OFF
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
A/V SYNC
ON
OFF
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
SYSTEM
* Se ""BRAVIA" Sync-funktioner" (side 39).
** Denne indstilling vises kun, når "CTRL HDMI" er
indstillet til "ON".
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
Tryk på AMP MENU for at åbne menuen
AMP.
Tryk flere gange på C/X/x/c for at vælge
et element og en indstilling.
Tryk på AMP MENU for at lukke menuen
AMP.
Fortsættes
49DK
Avancerede indstillinger
TONE
CNT
LEVEL
Tip
• Indstillingerne bevares, selvom du fjerner
netledningen.
Justering af bas- og
diskantniveauet (BASS,
TREBLE)
De forskellige indstillinger beskrives på de
efterfølgende sider.
Du kan nemt justere bas- og diskantniveauet.
Indstilling af højtalerniveau
(CNT LEVEL, SW LEVEL)
1
2
Du kan justere niveauet og balancen for
centerhøjtaleren og subwooferen.
1
2
Vælg "LEVEL" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
3
Tilpasning af forsinkelsen
mellem lyd og billede (A/V
SYNC)
Vælg det ønskede parameter, og tryk
på
.
Du kan forsinke lyden ved hjælp af denne
funktion, når billedet er langsommere end lyden.
1
2
Brug af Dolby Digital-lyd ved
lav lydstyrke (AUDIO DRC)
Reducerer lydsporets dynamiske område.
Velegnet til filmvisning ved lav lydstyrke.
AUDIO DRC kan kun bruges i forbindelse med
Dolby Digital-kilder.
2
3
Vælg "LEVEL" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
Vælg "AUDIO DRC", tryk derefter på
eller c.
Vælg indstillingen, og tryk på
.
• OFF: Ingen komprimering af det
dynamiske område.
• STD: Gengiver lydsporet med det
dynamiske område, der blev brugt
til den oprindelige optagelse.
• MAX: Komprimerer det dynamiske
område.
50DK
Vælg det ønskede parameter, og tryk
på
.
Parametret går fra "–6" til "+6" i intervaller
på 1 trin. Standardindstillingen er "0".
Vælg "CNT LEVEL" eller "SW LEVEL",
tryk derefter på
eller c.
Parametret for "CNT LEVEL" og "SW
LEVEL" går fra "–6" til "+6" i intervaller på
1 trin. Standardindstillingen er "0".
1
Vælg "BASS" eller "TREBLE", tryk
derefter på
eller c.
• BASS:
Justerer basniveauet.
• TREBLE: Justerer diskantniveauet.
• CNT LEVEL: Justerer niveauet for
centerhøjtaleren.
• SW LEVEL: Justerer niveauet for
subwooferen.
3
Vælg "TONE" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
3
Vælg "AUDIO" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
Vælg "A/V SYNC", tryk derefter på
eller c.
Vælg indstillingen, og tryk på
.
• OFF: Ingen justering.
• ON: Tilpasser forskellen mellem billede
og lyd.
Bemærk
• Du kan muligvis ikke tilpasse forsinkelsen mellem lyd
og billede perfekt med denne funktion.
• Denne funktion er kun velegnet til Dolby Digital,
DTS og lineær PCM input (2-kanals) via digitalt
koaksialkabel, digitalt optisk kabel eller HDMI-kabel.
Brug af multipleks broadcastlyd (DUAL MONO)
Indstilling af lyden fra
satellittuneren (INPUT MODE)
Dette system gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når systemet modtager et AC-3multipleks broadcast-signal.
Selvom du tilslutter satellittuneren til systemets
HDMI SAT/CATV-indgangsstik, udsendes der
muligvis ikke multikanallyd afhængigt af
satellittuneren. Hvis det er tilfældet, tilsluttes
foruden et HDMI-kabel også et digitalt optisk
kabel til systemets SAT/CATV OPT IN-stik, og
følgende indstilling udføres.
Bemærk
• Hvis du ønsker at modtage AC-3-signaler, skal du
slutte en digital satellittuner til systemet med et optisk
kabel eller et koaksialkabel og derefter indstille den
digitale udgangstilstand for den digitale satellittuner
til AC-3.
1
3
Vælg "AUDIO" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
2
Vælg "DUAL MONO", tryk derefter på
eller c.
3
Vælg indstillingen, og tryk på
• MAIN:
Afspilning ved lav lydstyrke
(NIGHT MODE)
Med denne funktion kan du få glæde af
lydeffekter og høre dialog tydeligt, selv når der
er skruet ned for lyden.
1
2
3
Vælg "AUDIO" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
.
• ON: Aktiverer funktionen "NIGHT
MODE".
• OFF: Deaktiverer funktionen.
Tip
• Du kan lytte til Dolby Digital-lyd ved lav lydstyrke
ved at bruge AUDIO DRC (side 50).
Vælg "OPT", og tryk på
.
Ændring af
frontpaneldisplayets
lysstyrke (DIMMER)
Frontpaneldisplayets lysstyrke kan indstilles til
et af 2 niveauer.
1
2
3
Vælg "SYSREM" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
Vælg "DIMMER", tryk derefter på
eller c.
Vælg indstillingen, og tryk på
.
• ON: Dæmpet.
• OFF: Lyst.
Vælg "NIGHT MODE", tryk derefter på
eller c.
Vælg indstillingen, og tryk på
Vælg "INPUT MODE", tryk derefter på
eller c.
• AUTO: Udsender fortrinsvist lydsignalet
fra HDMI SAT/CATVindgangsstikket.
• OPT: Udsender signalet fra SAT/CATV
OPT IN-stikket.
.
Afspiller kun
hovedkanalen.
• SUB:
Afspiller kun underkanalen.
• MAIN/SUB: Hovedlyden sendes via den
venstre højttaler, og
underlyden sendes via den
højre højttaler.
Vælg "AUDIO" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
Ændring af
displayindstillingen
(DISPLAY)
Du kan ændre frontpaneldisplayets visning.
1
2
Vælg "SYSTEM" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
Vælg "DISPLAY", tryk derefter på
eller c.
Fortsættes
51DK
Avancerede indstillinger
2
1
3
Vælg indstillingen, og tryk på
.
• ON: Displayet forbliver tændt.
• OFF: Displayet vises i nogle få sekunder,
når du betjener systemet.
Tip
• Displayet viser typen på indgangssignalet (kun digital
indgang), når du trykker på DISPLAY, selvom du
indstiller "DISPLAY" til "OFF".
Bemærk
• Displayet forbliver tændt, når funktionen lydløs eller
beskyttelse er aktiveret, selvom du indstiller
"DISPLAY" til "OFF".
Brug af timerfunktion (SLEEP)
Du kan indstille systemet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 10
minutter.
1
2
3
Vælg "SYSTEM" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
Vælg "SLEEP", tryk derefter på
eller c.
Vælg den ønskede forudindstillede tid,
og tryk på
.
Minutvisningen (resterende tid) ændres som
følger:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
Bemærk
• Denne funktion kan kun bruges med systemet og
gælder ikke for et tilsluttet tv eller andre
komponenter.
52DK
Funktionen Automatisk
Standby (AUTO STBY)
Du kan reducere strømforbruget. Systemet
skifter automatisk til standbytilstand, hvis du
ikke betjener systemet i omkring 30 minutter, og
systemet ikke udsender lyd i omkring 30
minutter.
Standardindstillingen er "ON".
1
2
3
Vælg "SYSTEM" i menuen AMP, tryk
derefter på
eller c.
Vælg "AUTO STBY", tryk derefter på
eller c.
Vælg indstillingen, og tryk på
.
• ON: Aktiverer funktionen "AUTO
STBY".
• OFF: Deaktiverer funktionen.
Bemærk
• Hvis systemet slukkes via funktionen AUTO STBY,
tænder systemet muligvis ikke automatisk, næste
gang du tænder for tv'et.
• "AUTO STBY" begynder at blinke i
frontpaneldisplayet omkring to minutter før, systemet
går i standbytilstand.
LYD
Yderligere information
Fejlfinding
Hvis du oplever et af følgende problemer, når du
bruger systemet, kan du prøve selv at løse
problemet med denne fejlfindingsvejledning, før
du indleverer produktet til reparation. Kontakt
din nærmeste Sony-forhandler, hvis der er et
problem, der ikke kan løses.
Tænd/sluk
Systemet tænder ikke.
• Kontroller, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
• Kontroller tv'ets højtalerindstillinger. Tv'ets
højtalerindstillinger styrer, hvordan
systemet automatisk tænder sammen med
tv'et. For at nyde tv'ets lyd via systemet, skal
du indstille tv'ets højtalerindstillinger, så
lyden fra eksternt lydudstyr udsendes.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
• Systemet tænder ikke, når du tænder for
tv'et, hvis lyden blev udsendt fra tv'ets
højtalere, sidste gang tv'et blev slukket.
Funktionen Slukning af systemet virker ikke.
• Skift den indstilling på tv'et, der automatisk
slukker for tilsluttede komponenter, når tv'et
slukkes. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
Systemet slukkes, når du slukker tv'et.
• Når funktionen Kontrol til HDMI er
aktiveret, er funktionen Slukning af
systemet også aktiveret, og derfor slukkes
systemet, når du slukker tv'et.
Systemet slukker automatisk.
• Funktionen AUTO STBY er aktiveret
(side 52).
• Kontroller, at Blu-ray Disc'en, dvd'en osv. er
optaget i Dolby Digital- eller DTS-format.
• Når der sluttes en Blu-ray Disc-, dvdafspiller osv. til systemets digitale
indgangsstik, skal du kontrollere
lydindstillingen (indstillinger for
lydudgang) for den tilsluttede komponent.
Der høres ingen surroundeffekt.
• Surroundfunktionen fungerer muligvis ikke,
afhængigt af det digitale signal (side 38).
Tryk på DISPLAY for at få vist lydformatet
i frontpaneldisplayet. Hvis "2.0CH" eller
"1.0CH" vises i frontpaneldisplayet, er
signalet stereo eller mono og omfatter ikke
multikanallyd. Hvis "5.1CH" osv. vises,
indeholder signaler flere kanaler, men
surroundeffekten kan være hårfin afhængigt
af programmet eller disken.
Der udsendes ingen tv-lyd fra systemet.
• Kontroller forbindelsen for det digitalt
optiske kabel eller lydkablet, som er tilsluttet
til systemet og tv'et (side 23).
• Kontroller tv'ets lydudgang.
• Hvis tv'et er kompatibelt med ARCfunktionen, indstilles "CTRL HDMI" og
"ARC" til "ON".
Der kommer både lyd fra systemet og tv'et.
• Hvis funktionen Kontrol til HDMI er slået
fra, eller den valgte komponent ikke
understøtter funktionen Kontrol til HDMI,
skal du slukke for lyden på systemet eller
tv'et.
Lyden er forsinket i forhold til tv-billedet.
• Indstil "A/V SYNC" til "OFF", hvis "A/V
SYNC" er indstillet til "ON".
Der skrues ned for lyden, når outputmetoden
skifter fra tv'ets højttaler til systemets
højttalere.
• Funktionen Lydbegrænsning er aktiveret.
Flere oplysninger findes under "Brug af
funktionen Lydbegrænsning" (side 41).
Fortsættes
53DK
Yderligere information
Systemet tænder ikke, når der tændes for tv'et.
Der produceres ikke Dolby Digital- eller DTSmultikanalslyd.
Der høres ingen lyd eller kun en meget svag
lyd for den tilsluttede komponent fra systemet.
• Tryk på 2 +/–, og kontroller lydstyrken.
• Tryk på
eller 2 + for at slå lyden til
igen.
• Kontroller, at indgangskilden er valgt
korrekt.
• Kontroller, at systemets og de tilsluttede
komponenters kabler er sat helt i.
• Kontroller de tilsluttede komponenters
HDMI-indstilling.
Der udsendes ingen lyd fra bestemte højtalere.
• Kontroller, om højtalerkablets stik er ført
helt ind i stikkene.
• Afhængigt af lydkilden, som modtages af
systemet, eller systemets valgte lydfelt
(side 38) udsendes der ingen lyd fra
conterhøjtaleren.
Lyden falder ud, eller der høres støj.
• Kontroller "Formater, der understøttes af
dette system" (side 55).
BILLEDE
Der vises intet billede på tv'et.
• Kontroller, om tv'et og systemet er tilsluttet
korrekt.
• Kontroller, at tv'et er valgt korrekt.
• Indstil tv'et til den korrekte indgang.
• Kontroller, om der er byttet om på
tilslutningerne HDMI IN og HDMI OUT.
• Kontroller, om kablerne er ført helt ind i
stikkene på både komponenten og systemet
(side 23, 25).
Der vises ikke noget 3D-billede på tv'et.
• Afhængigt af tv'et eller videokomponenten
vises 3D-billeder muligvis ikke. Kontroller,
hvilke 3D-billedformater systemet
understøtter (side 55).
54DK
Hvis systemet er i standbytilstand, afspilles
der hverken billede eller lyd på tv'et.
• "CTRL HDMI" er indstillet til "OFF".
• Hvis systemet er i standbytilstand, sendes
billederne og lyden fra den HDMIkomponent, der blev valgt sidst, du slukkede
systemet. Hvis du vil afspille en anden
komponent end den HDMI-komponent, som
du valgte sidste gang, skal du afspille
komponenten via Ettryksafspilning eller
tænde systemet for at vælge den HDMIkomponent, som du ønsker.
• Sørg for, at "PASS THRU" er indstillet til
"ON" i menuen AMP, hvis systemet
tilsluttes komponenter, der ikke er
kompatible med "BRAVIA" Sync (side 42).
Fjernbetjeningen virker ikke
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren
på systemet.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og systemet.
• Udskift begge batterier i fjernbetjeningen,
hvis de er ved at være opbrugte.
• Kontroller, at du vælger den korrekte
indgang på fjernbetjeningen.
ANDET
Kontrol til HDMI fungerer ikke korrekt.
• Kontroller HDMI-forbindelsen (side 23).
• Indstil Kontrol til HDMI på tv'et (side 39).
• Sørg for, at den tilsluttede komponent er
kompatibel med "BRAVIA" Sync.
• Kontroller indstillingen for Kontrol til
HDMI på den tilsluttede komponent. Se
betjeningsvejledningen, der fulgte med den
tilsluttede komponent.
• Hvis du skifter HDMI-forbindelse, tilslutter/
afbryder netledningen, eller der opstår
strømsvigt, skal du gentage trinnene i
afsnittet ""BRAVIA" Sync-funktioner"
(side 39).
• Hvis du tilslutter eller afbryder
netledningen, skal du vente 15 sekunder
eller mere, før du betjener systemet.
• Hvis du tilslutter lydudgangen for
videokomponenten og systemet ved hjælp af
andet end et HDMI-kabel, udsendes der
muligvis ikke nogen lyd på grund af
"BRAVIA" Sync. Hvis det er tilfældet,
indstilles "CTRL HDMI" til "OFF"
(side 40), eller lydudgangsstikket tilsluttes
direkte til tv'et i stedet for systemet.
Hvis meddelelsen "PROTECTOR" og "PUSH
POWER" vises skiftevis på
frontpaneldisplayet.
Hvis systemet stadig ikke
fungerer korrekt, når du har
forsøgt ovenstående, kan du
nulstille det som følger:
Brug knapperne på systemet til denne handling.
1
2
Formater, der understøttes af
dette system
De digitale indgangsformater, der understøttes af
dette system, er som følger.
Format
Dolby Digital
a
DTS
a
Lineær PCM (2-kanals)*
a
Lineær PCM
(5.1-kanals, 7.1-kanals)*
(Kun på HDMI)
a
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Lineær PCM accepterer samplingfrekvenser op til
48 kHz.
Forstærker
Effekt (nominel)
Front V/Front H:
Tryk på ?/1 for at tænde.
Tryk på ?/1, mens du trykker på INPUT
SELECTOR og VOLUME –.
"COLD RESET" vises, og systemet
nulstilles. Menuen AMP, lydfeltet osv.
nulstilles til standardindstillingerne.
Understøttes/
understøttes ikke
Effekt (reference)
Front V/Front H:
Center:
Subwoofer:
Indgange
TV, SA-CD/CD
TV, SAT/CATV
VIDEO
65 W + 65 W
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1 %
THD)
100 W (pr. kanal ved 4
ohm, 1 kHz)
100 W (ved 4 ohm, 5 kHz)
100 W (ved 4 ohm, 100 Hz)
Analog
Digital (optisk)
Digital (koaksial)
HDMI
Stik
Videoindgange/udgange
HDMI™-stik
BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Fortsættes
55DK
Yderligere information
Tryk på ?/1 for at slukke systemet, og
kontroller følgende, når "STANDBY"
forsvinder.
• Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
Tænd systemet, når du har kontrolleret
ovenstående og løst eventuelle problemer.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis du ikke kan finde årsagen til problemet,
når du har udført ovenstående kontrol.
Specifikationer
Videoindgange/udgange (3D)
BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59,94/60 Hz
Billedkomprimering
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Billedkomprimering
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Side-om-side (Halv)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
Side-om-side (Halv)
1280 × 720p@50 Hz
Billedkomprimering
1920 × 1080i@50 Hz
Billedkomprimering
1920 × 1080i@50 Hz
Side-om-side (Halv)
1920 × 1080p@50 Hz
Side-om-side (Halv)
1920 × 1080p@24 Hz
Billedkomprimering
Lydindgange
BD, DVD, SAT/CATV:
Lineær PCM 7.1-kanals/
Dolby Digital/DTS
FM-tuner
Modtageområde
Antenne
Antennestik
Mellemfrekvens
AM-tuner
Modtageområde
Antenne
Mellemfrekvens
Nominel impedans
Centerhøjtaler
Højtalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Højtalerkabler
56DK
Vægt (ca.)
Mellembeslag
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Mål (ca.)
80 mm × 82 mm × 47 mm
(b/h/d)
35 g
80 mm × 82 mm × 47 mm
(b/h/d)
35 g
Beslag til tv'et
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
40 mm, 2 × keglemembran
4 ohm
996 mm × 66 mm × 72 mm
(b/h/d)
2,4 kg
3m
80 mm × 85 mm × 14 mm
(b/h/d)
25 g
Beslag B
87,5 - 108,0 MHz
(50 kHz trin)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
10,7 MHz
Fuldtone
40 mm × 70 mm,
2 × keglemembran
4 ohm
180 mm × 147 mm ×
26 mm (b/h/d)
555 g
Beslag A
Beslag C
531 kHz - 1.602 kHz
(i intervaller på 9 kHz)
AM-rammeantenne
450 kHz
Subwoofer, bass-refleks
130 mm, keglemembran
4 ohm
196 mm × 450 mm ×
410 mm (b/h/d)
10,5 kg
WS-CT350EB
Kvartskontrolleret digital
PLL-synthesizer
Højtaler (SS-CT350)
Fronthøjtaler
Højttalersystem
Højttalerenhed
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Tuner
System
Subwoofer (SA-WCT350)
273 mm × 245 mm ×
31 mm (b/h/d)
165 g
Generelt
Strømkrav
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 80 W
Standbytilstand: 0,3 W eller mindre (Kontrol til
HDMI er deaktiveret)
Effekt
(DIGITAL MEDIA PORT) DC OUT: 5 V, 700 mA
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Indeks
A
P
A/V SYNC 50
ARC 24, 43
AUDIO DRC 50
AUTO STBY 52
Placering af systemet 8
PROTECTOR 55
R
B
Radio 34
Radiostationer 34
BASS 50
"BRAVIA" Sync 39
S
C
Sådan forhindres, at tv'et vælter 19
SW LEVEL 50
CNT LEVEL 50
Digitalt optisk kabel 23
DIMMER 51
DISPLAY 36, 51
DUAL MONO 51
F
Fjernbetjening
betjening 30, 44
før brug 7
Frontpaneldisplay 29
Funktionen Lydbegrænsning 41
I
INPUT MODE 51
INPUT SELECTOR 28
Installation 8
T
Yderligere information
D
Tilslutning
AM-rammeantenne 26
Blu-ray Disc-afspiller 23
DIGITAL MEDIA PORT-adapter 25
Dvd-afspiller 23, 25
FM-ledningsantenne 27
kabel-tv-tuner 23, 25
PlayStation 2 25
PlayStation 3 24
satellittuner 23, 25
Tv 23
Timerfunktion 52
TREBLE 50
V
VOLUME 28, 30
L
Lydfelt 38
Lydløs 30
M
Menuen AMP 49
N
NIGHT MODE 51
57DK
3
VAROITUS
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon
vaara voidaan välttää.
Älä myöskään aseta avotulta, kuten palavaa kynttilää,
laitteen päälle.
Suojaa laite tippuvalta tai roiskuvalta vedeltä äläkä
sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon ja sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Laite on kytkettynä virtalähteeseen aina, kun virtajohto
on kytketty pistorasiaan, vaikka laitteen virta olisi
katkaistu.
Koska laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla
virtajohto pistorasiasta, kytke laite pistorasiaan, johon
on esteetön pääsy. Jos laite toimii epänormaalisti, irrota
virtajohto pistorasiasta välittömästi.
Paristoja tai laitetta, jossa on paristo, ei tule altistaa
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Vain sisäkäyttöön.
Käytöstä poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan yhteisön ja
muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen
pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on
ostettu.
2FI
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä
(Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta
tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu
paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä noudattavissa
maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa
yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
Käyttäminen
Varotoimet
Turvallisuus
• Jos järjestelmän sisään pääsee jokin kiinteä esine tai
nesteitä, irrota järjestelmä verkkovirrasta ja vie se
tarkastettavaksi asiantuntevaan huoltoliikkeeseen,
ennen kuin käytät sitä uudelleen.
• Älä kiipeä bassokaiuttimen päälle, jotta et kaadu ja
vahingoita itseäsi tai järjestelmää.
Virtalähteet
• Varmista ennen käyttöönottoa, että järjestelmän
käyttöjännite vastaa käytettävää verkkojännitettä.
Käyttöjännite on ilmaistu bassokaiuttimen takana
olevassa arvokilvessä.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
järjestelmää pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat virtajohdon pistorasiasta - älä koskaan
vedä johdosta.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoliike.
Lämpeneminen
Vaikka järjestelmä kuumenee käytön aikana, kyseessä
ei ole vika. Jos käytät järjestelmää pitkään korkealla
äänenvoimakkuudella, järjestelmän taka- ja alaosat
lämpenevät huomattavasti. Älä kosketa järjestelmää,
jotta et polta itseäsi.
Sijoittaminen
• Järjestelmä tulee sijoittaa tilaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto, jotta se ei kuumene liikaa ja sen
käyttöikä pitenee.
• Älä sijoita järjestelmää lämmönlähteiden lähelle tai
paikkaan, jossa se saattaa joutua suoran
auringonvalon, runsaan pölyn tai kolhujen kohteeksi.
• Älä aseta bassokaiuttimen taakse mitään, mikä voi
tukkia sen ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
toimintahäiriön.
• Älä sijoita järjestelmää muiden laitteiden, kuten
televisioiden tai video- tai kasettinauhurien
läheisyyteen. (Jos järjestelmää käytetään yhdessä
television, videonauhurin tai kasettinauhurin kanssa
sitten, että järjestelmä on liian lähellä kyseisiä
laitteita, kuvassa tai äänessä voi esiintyä häiriöitä.
Tämä on erityisen todennäköistä, jos käytössä on
sisäantenni. Tämän vuoksi on suositeltavaa käyttää
ulkoantennia.)
• Ole varovainen sijoittaessasi järjestelmän
erikoiskäsitellylle (vahatulle, öljytylle, kiillotetulle
tms.) pinnalle, koska tällainen pinta voi tahriintua tai
värjääntyä.
Katkaise virta ja irrota virtajohto, ennen kuin kytket
järjestelmään muita laitteita.
Jos lähellä olevan television kuvan
värit vääristyvät
Tässä järjestelmässä on magneettisuojaus, joten sen voi
asentaa television lähelle. Värit voivat tästä huolimatta
vääristyä tietyntyyppisissä televisioissa.
Jos värit vääristyvät...
Katkaise television virta ja kytke virta takaisin
15–30 minuutin kuluttua.
Jos värit vääristyvät edelleen...
Siirrä järjestelmä kauemmaksi televisiosta.
Puhdistaminen
Puhdista järjestelmä kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä
käytä hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita tai
liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tekijänoikeudet
Tämä järjestelmä on varustettu Dolby* Digital-, Pro
Logic Surround- sekä DTS** Digital Surround
-toiminnoilla.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu lisenssillä Yhdysvalloissa myönnettyjen
patenttien (numerot 5 451 942; 5 956 674;
5 974 380; 5 978 762; 6 487 535) ja muiden
Yhdysvalloissa sekä muualla maailmassa
myönnettyjen ja haettavana olevien patenttien
nojalla. DTS ja sen symboli ovat DTS, Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS Digital
Surround ja DTS-logot ovat tavaramerkkejä. Tuote
sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Tässä järjestelmässä käytetään High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
”BRAVIA Sync” on Sony Corporationin tavaramerkki.
jatkuu
3FI
FI
”PlayStation” on Sony Computer Entertainment Inc:n
rekisteröity tavaramerkki.
”x.v.Colour (x.v.Color)” ja ”x.v.Colour (x.v.Color)”
-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
4FI
Sisällysluettelo
Varotoimet ...............................................3
Käytön aloittaminen
Pakkauksen avaaminen ............................6
Järjestelmän sijoittaminen........................8
Järjestelmän kaiuttimen televisiotasolle
tai seinälle asentamista koskeva
varoitus ............................................10
Kaiuttimen kytkeminen..........................22
Television, soittimen tms.
kytkeminen ......................................23
Muiden laitteiden kytkeminen ...............25
Antennin kytkeminen.............................26
Virtajohdon kytkeminen ........................27
Kytketyn laitteen
äänentoistoasetukset ........................27
Toistovaihtoehdot
Osat ja painikkeet...................................28
Television katseleminen.........................30
Muiden laitteiden käyttäminen ..............31
Järjestelmän, television ja kytkettyjen
laitteiden virran katkaiseminen ....... 42
(Järjestelmän virrankatkaisu)
Virransäästötoiminnon käyttäminen ..... 43
(HDMI PASS THRU)
Audio Return Channel -toiminnon
poistaminen käytöstä....................... 43
Lisäasetukset
Kytkettyjen Sony-laitteiden ohjaaminen
kaukosäätimellä............................... 45
Kaukosäätimen signaalilähdepainikkeiden
määritysten muuttaminen................ 48
Vahvistinvalikon asetukset ja säädöt..... 50
Lisätietoja
Vianmääritys ......................................... 54
Tekniset tiedot ....................................... 56
Hakemisto.............................................. 58
Radion toiminnot
Suoraviritys ............................................33
Radioasemien esivirittäminen ................34
Radion kuunteleminen ...........................34
Esiviritettyjen asemien nimeäminen ......35
Aseman nimen tai taajuuden katsominen
etupaneelin näytöstä ........................36
RDS (Radio Data System) -järjestelmän
käyttäminen .....................................36
Surround-toiminto
Surround-äänen kuunteleminen .............38
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Tietoja ”BRAVIA” Sync
-toiminnosta .....................................39
”BRAVIA” Sync -toiminnon
valmistelu.........................................39
Blu-ray Disc- ja DVD-levyt...................41
(Toisto yhdellä painalluksella)
Television äänen toistaminen
järjestelmässä...................................41
(Järjestelmän äänenhallinta)
5FI
Käytön aloittaminen
Pakkauksen avaaminen
• Bassokaiutin (SA-WCT350)
(1)
• Kaukosäädin (RM-AAU074)
(1)
• Lisäkiinnikkeen ruuvit (suuri,
+PSW5 × 16 mm) (6)
• Takasuojuksen ruuvit (pieni,
M3 × 8 mm) (1)
• Kaiutin (SS-CT350) (1)
• Tukihihna (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• AM-kehäantenni (1)
• WS-CT350EB
• Tukihihnan ruuvi (+PSW4 ×
20 mm) (1)
• Lisäkiinnike (1)
• FM-johtoantenni (1)
tai
• Tukihihnan puuruuvi (M3,8 ×
20 mm) (1)
• Takasuojus A (1)
• Kiinnitinruuvi (2)
• Kaiutinjohto (1)
• Takasuojus B (1)
• Takuu (1)
• Käyttöohje (1)
• Optinen digitaalikaapeli
televisiota varten (2,5 m) (1)
• Takasuojus C (1)
• Television suojus (1)
6FI
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Käytön aloittaminen
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa (vakiovaruste) paristolokeroon niin, että niiden navat 3 ja #
tulevat oikeille puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Suuntaa kaukosäädin
bassokaiuttimen etupaneelin näytössä olevaan kaukosäätimen tunnistimeen .
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena olla
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu mahdollisen
paristovuodon tai syöpymisen seurauksena.
7FI
Järjestelmän sijoittaminen
Alla olevissa kuvissa näkyy bassokaiuttimen ja kaiuttimen sijoitteluvaihtoehtoja.
Voit asentaa kaiuttimen seuraaviin
televisiomalleihin (lisävaruste):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s,
KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s,
KDL-40/46NX70s
* Mallien nimissä ”s” ilmaisee mallikohtaiset
numerot ja/tai merkit.
Lisätietoja on kohdassa ”Kaiuttimen
asentaminen televisiotasolle” (sivu 13).
Lisätietoja on kohdassa ”Television ja
kaiuttimen kiinnittäminen seinään” (sivu 17).
Huomautus
• Älä tuki bassokaiuttimen takapaneelin ilmastointiaukkoa.
8FI
Aseta kaiutin tason päälle.
Lisätietoja on kohdassa ”Kaiuttimen
asentaminen seinälle” (sivu 21).
Kaiutinjohdon kytkeminen kaiuttimeen
Käytön aloittaminen
Kaiutinjohtojen liittimien värit vastaavat kaiuttimien värejä. Kytke kaiutinjohtojen liittimet niiden
värejä vastaaviin kaiutinliitäntöihin.
1
Kierrä kaiuttimien takasuojuksessa oleva ruuvi auki ja irrota suojus.
2
Kytke kaiutinjohto.
Valkoinen
R CENTER L
Kaiuttimen takaosa
A
Punainen
Vihreä
3
A Kaiutinjohto
(vakiovaruste)
Pujota kaiutinjohto suojuksessa olevan neliönmuotoisen aukon lävitse ja kiinnitä
suojus sitten takaisin kaiuttimeen vaiheessa 1 irrotetulla ruuvilla.
Jos asennat kaiuttimen televisioon, älä kiinnitä suojusta. Suorita vaiheet kohdasta ”Kaiuttimen
asentaminen televisiotasolle” (sivu 13) tai ”Television ja kaiuttimen kiinnittäminen seinään”
(sivu 17).
Huomautuksia
• Jos asennat television seinälle, varo, ettet kompastu kaiutinjohtoon.
• Varo, etteivät kaiutinjohto jää puristuksiin, kun asennat suojuksen takaisin paikalleen.
9FI
Järjestelmän kaiuttimen televisiotasolle tai seinälle
asentamista koskeva varoitus
Asiakkaille
Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää
ammattitaitoa. Asennus on jätettävä Sonyjälleenmyyjän tai valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi, ja asennuksen turvallisuuteen on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Sony ei ole
vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka
aiheutuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai
asennuksesta tai muun kuin määritetyn tuotteen
asennuksesta. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin
oikeuksiin (mahdollisiin).
Turvallisuus
Sony-tuotteet on suunniteltu turvallisiksi. Jos
tuotteita käytetään väärin, ne voivat kuitenkin
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai ne voivat
kaatua tai pudota ja siten aiheuttaa vakavan
vamman. Noudata varotoimia, jotta vältät
tällaiset vahingot.
• Älä irrota ruuveja ja muita kiinnitystarvikkeita
SS-CT350-kaiuttimen tai SS-CT350kaiuttimella varustetun television asentamisen
jälkeen.
• Älä käytä laitteiden puhdistuksessa ja
kunnossapidossa voimaa.
• Jos kiinnität SS-CT350-kaiuttimen tai
SS-CT350-kaiuttimella varustetun television
heikkorakenteiselle seinälle tai seinälle, joka ei
ole tasainen tai pystysuora, laite (laitteet)
voivat pudota, jolloin seurauksena voi olla
henkilö- tai laitevahinkoja.
• Jos SS-CT350-kaiutinta tai SS-CT350kaiuttimella varustettua televisiota ei kiinnitetä
seinään kunnolla, laite (laitteet) voivat pudota,
jolloin seurauksena voi olla henkilö- tai
laitevahinkoja.
VAROITUS
Jos seuraavia varotoimia ei noudateta,
seurauksena voi olla vakava vamma tai
hengenvaara tulipalon tai sähköiskun tai tuotteen
kaatumisen vuoksi.
Älä pudota laitteita äläkä asenna niitä
paikkaan, josta ne saattavat pudota.
• Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike. Pidä lapset poissa asennusalueelta
asennuksen aikana.
• Vääränlainen asennus voi johtaa vammoihin
tai omaisuusvahinkoihin.
• Jos valtuuttamaton liike siirtää tai irrottaa
SS-CT350-kaiuttimen tai SS-CT350kaiuttimella varustetun television, laitteet
voivat pudota, jolloin seurauksena voi olla
vakavia henkilö- tai laitevahinkoja. Varmista,
että laitteen (laitteiden) kantamiseen tai
irrottamiseen osallistuu vähintään kaksi
henkilöä.
10FI
Älä aseta laitteiden päälle mitään esineitä.
• Älä aseta laitteiden päälle mitään. Muutoin
järjestelmä voi kaatua ja aiheuttaa vamman tai
omaisuusvahinkoja.
Varmista, että johdot eivät jää puristuksiin.
• Älä nojaa laitteisiin tai riipu niistä, jotta ne
eivät kaadu ja aiheuta vammoja.
• Jos virtajohto tai liitäntäkaapelit jäävät
puristuksiin laitteiden ja seinän väliin tai
taittuvat tai kiertyvät voimakkaasti, niiden
sisäiset johtimet voivat paljastua, jolloin
seurauksena voi olla oikosulku tai sähkövirran
katkeaminen. Tästä voi seurata tulipalo tai
sähköisku.
• Varo astumasta virtajohdon tai liitäntäkaapelin
päälle, kun kannat laitteita. Kaapeli voi
vahingoittua ja aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Kiinnitä huomiota sijaintiin.
• Älä asenna laitteita sellaiseen kohtaan
(esimerkiksi pylvääseen), jossa näytön kulmat
tai sivut ulottuvat seinäpinnan yli. Seinäpinnan
yli ulottuvaan näytön kulmaan tai reunaan
osumisen seurauksena voi olla
vammautuminen tai omaisuusvahinko.
• Älä altista laitteita sateelle tai kosteudelle äläkä
kaada niiden päälle minkäänlaisia nesteitä.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
• Älä sijoita laitteita kuumaan, kosteaan tai
poikkeuksellisen pölyiseen ympäristöön tai
paikkaan, jossa ne ovat alttiina tärinälle.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
• Pidä tulenarat esineet ja avotuli (esim.
kynttilät) loitolla laitteista.
• Älä asenna laitteita ilmastointilaitteen ylä- tai
alapuolelle. Jos laitteet ovat pitkään alttiina
ilmastointilaitteesta tulevalle ilmavirralle tai
jos niiden päälle tippuu ilmastointilaitteesta
vettä, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku
tai laitevika.
Älä peitä laitteiden ilmanvaihtoaukkoja.
• Jos ilmanvaihtoaukot peitetään (esimerkiksi
liinalla), laitteen sisäosat voivat kuumentua ja
aiheuttaa tulipalon.
Varo kompastumasta johtoihin.
• Kompuroiminen voi johtaa laitteiden
kaatumiseen ja vammoihin.
jatkuu
11FI
Käytön aloittaminen
Älä nojaa laitteisiin tai riipu niistä.
VAROITUS
Seuraavien varotoimien noudattamatta
jättäminen voi johtaa vammoihin tai aineellisiin
vahinkoihin.
Älä asenna määritetyn laitteen lisäksi
mitään muuta.
• WS-CT350EB-varusteet (vakiovaruste) on
tarkoitettu käytettäviksi vain määritettyjen
laitteiden kanssa. Muiden kuin määritettyjen
laitteiden asentaminen voi johtaa kaatumiseen,
rikkoutumiseen ja vammoihin.
• Älä tee laitteisiin muutoksia.
• Älä aseta laitteiden päälle mitään kuumaa.
Kuumuus voi muuttaa laitteen värejä tai
muotoa.
Kiinnitä järjestelmän kaiutin ja televisio
huolellisesti.
• Kiinnitä SS-CT350-kaiutin ja televisio hyvin
yhteen asennuksen yhteydessä. Varmista
sitten, että SS-CT350-kaiuttimella varustettu
televisio tulee asennettua hyvin tasolle tai
seinälle. Jos SS-CT350-kaiutinta ja televisiota
ei ole asennettu kunnolla, ne voivat pudota tai
kaatua ja aiheuttaa vammoja.
Älä aseta laitteiden päälle mitään painavaa
tai kohdista niihin iskuja.
• Kun asennat SS-CT350-kaiutinta
televisiojalustalle tai SS-CT350-kaiuttimella
varustettua televisiota seinälle, älä paina
kaiutinta tai televisiota kädelläsi. Varo
kolhimasta kaiutinta tai televisiota kovilla
esineillä, kuten ruuvitaltalla tms.
SS-CT350-kaiuttimella varustetun
television siirtäminen
Jos käytät voimaa laitteiden siirtämisessä,
seurauksena voi olla henkilö- tai laitevahinkoja.
Noudata alla annettuja toimintaohjeita ja
neuvoja.
• SS-CT350-kaiuttimella varustetun television
kantamiseen tarvitaan vähintään kaksi
henkilöä, eikä sitä pitäisi yrittää, ennen kuin
kaikki kytketyt laitteet ja johdot on irrotettu.
• Varo jättämästä käsiäsi tai jalkojasi
puristuksiin SS-CT350-kaiuttimella varustetun
television alle.
12FI
• Kun kannat SS-CT350-kaiuttimella varustettua
televisiota, älä pidä kiinni SS-CT350kaiuttimesta. Muuten seurauksena voi olla
henkilö- tai laitevahinkoja.
• Älä vedä SS-CT350-kaiuttimella varustettua
televisiota. Laitteen alaosa voi irrota tai lattia
vahingoittua.
Asentamista koskevia huomautuksia
• Levitä lattialle liina, jotta lattia ei vahingoitu
kokoamisen aikana.
• Kokoa laitteet tasaisella ja tukevalla lattialla.
• Laitteiden asennuksessa tarvitaan kaksi
henkilöä. Asennuksen tekeminen yksin voi
johtaa loukkaantumiseen.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
Asenna laitteet turvallisesti ohjeiden
mukaan.
• Kiristä ruuvit kunnolla. Jos SS-CT350kaiutinta ei ole asennettu kunnolla, se voi
pudota ja aiheuttaa vammoja.
• Varo jättämästä käsiäsi tai sormiasi
puristuksiin kokoonpanon aikana.
Seinäasennusta koskevia huomautuksia
• Jos laite on asennettuna seinälle pitkän aikaa,
sen takana tai yläpuolella oleva seinäpinta voi
värjäytyä tai tapetti irrota. Tämä riippuu
seinämateriaalista.
• Kun laitteet irrotetaan seinästä, seinään jää
ruuvinreikiä.
• Varmista valtuutetun huoltoliikkeen kanssa
sopiva asennuspaikka (jossa ei ole esimerkiksi
radiohäiriöitä) ennen asennuksen aloittamista.
Kaiuttimen asentaminen televisiotasolle
Käytön aloittaminen
Voit asentaa kaiuttimen seuraaviin televisiomalleihin (lisävaruste):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s, KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s, KDL-40/
46NX70s
* Mallien nimissä ”s” ilmaisee mallikohtaiset numerot ja/tai merkit.
Televisiojalustojen alustojen muodot vaihtelevat televisiomallien mukaan, mutta kaiuttimen voi
asentaa jalustaan seuraavien ohjeiden mukaan.
1
Irrota suojukset 1 ja 2 television takaosassa.
Lisätietoja on suojusten irrottamisesta on television käyttöohjeessa.
Huomautus
• Joidenkin Sonyn televisioiden varusteisiin ei kuulu suojus 2.
Suojus 2
Suojus 1
2
Irrota television ruuvit ja nosta televisio pois jalustalta.
Huomautus
• Aseta televisio pehmeälle liinalle kuvaruutu alaspäin, jotta LCD-näytön pinta ei vahingoitu.
jatkuu
13FI
3
Kiinnitä lisäkiinnike (vakiovaruste) televisiojalustaan suurilla ruuveilla (+PSW5 × 16 mm)
(vakiovaruste).
Lisäkiinnike
4
Kiinnitä kaiutin lisäkiinnikkeeseen suurilla ruuveilla (+PSW5 × 16 mm) (vakiovaruste).
5
Aseta televisio takaisin paikalleen.
14FI
Kiinnitä televisio paikalleen vaiheessa 2 irrotetuilla ruuveilla.
7
Kiinnitä takasuojukset A, B ja C (vakiovaruste) paikoilleen.
Käytön aloittaminen
6
Kiinnitä takasuojus A lisäkiinnikkeeseen pienellä ruuvilla (M3 × 8 mm) (vakiovaruste).
Pujota kaiutinjohto takasuojuksessa B olevan suorakulmaisen hahlon lävitse ja sovita
takasuojuksessa B olevat kolme uloketta lisäkiinnikkeessä ja kaiuttimessa oleviin aukkoihin.
Sovita takasuojuksessa C olevat kolme uloketta lisäkiinnikkeessä ja kaiuttimessa oleviin
aukkoihin.
Huomautus
• Kun kannat SS-CT350-kaiuttimella varustettua televisiota, älä pidä kiinni SS-CT350-kaiuttimesta. Muuten
seurauksena voi olla henkilö- tai laitevahinkoja.
Takasuojus A
Takasuojus C
Takasuojus B
jatkuu
15FI
8
Kiinnitä television suojus (vakiovaruste) ja vaiheessa 1 irrotettu suojus 1 paikoilleen.
Sovita television suojuksessa olevat kaksi uloketta televisiossa oleviin aukkoihin.
Lisätietoja on suojuksen 1 kiinnittämisestä on television käyttöohjeessa.
Television suojus
Suojus 1
Huomautus
• Suojaa televisio kiinnittämällä se paikalleen. Lisätietoja on kohdassa ”Television kaatumisen estäminen” (sivu 19).
16FI
Television ja kaiuttimen kiinnittäminen seinään
Käytön aloittaminen
Voit asentaa kaiuttimen seuraaviin televisiomalleihin (lisävaruste):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s, KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s, KDL-40/
46NX70s
* Mallien nimissä ”s” ilmaisee mallikohtaiset numerot ja/tai merkit.
Huomautus
• Television käyttöohjeessa on lisätietoja television asentamisesta seinälle.
1
Irrota suojukset 1 ja 2 television takaosassa.
Lisätietoja on suojusten irrottamisesta on television käyttöohjeessa.
Huomautus
• Joidenkin Sonyn televisioiden varusteisiin ei kuulu suojus 2.
Suojus 2
Suojus 1
2
Irrota television ruuvit ja nosta televisio pois jalustalta.
jatkuu
17FI
3
Kiinnitä kaiutin lisäkiinnikkeeseen suurilla ruuveilla (+PSW5 × 16 mm) (vakiovaruste).
4
Aseta televisio takaisin paikalleen.
Huomautus
• Aseta televisio pehmeälle liinalle kuvaruutu alaspäin, jotta LCD-näytön pinta ei vahingoitu.
Liina
5
Kiinnitä televisio paikalleen vaiheessa 2 irrotetuilla ruuveilla.
6
Nosta televisio seinälle.
Television käyttöohjeessa on lisätietoja television asentamisesta seinälle.
Huomautus
• Kun nostat SS-CT350-kaiuttimella varustettua televisiota seinälle tai siitä alas, älä pidä kiinni SS-CT350kaiuttimesta. Muuten seurauksena voi olla henkilö- tai laitevahinkoja.
18FI
Television kaatumisen estäminen
Asennettaessa televisio tason päälle
Tukihihnan ruuvi
(+PSW4 × 20 mm)
Tukihihnan puuruuvi (M3,8 × 20 mm)
1
2
3
Aseta televisio tason keskelle.
Kiinnitä tukihihna (vakiovaruste) televisioon ja kiristä tukihihnan ruuvi (+PSW4 × 20 mm)
(vakiovaruste) ruuvitaltalla.
Kiinnitä tukihihna tasoon tukihihnan puuruuvilla (M3,8 × 20 mm) (vakiovaruste).
Huomautuksia
• Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin television ja tason asennuksen aikana.
• Sijoita taso alle 25 cm:n päähän seinästä. Seinä estää televisiota putoamasta tasolta, vaikka televisio nojaisi seinään.
Sivusta
Alle 25 cm
jatkuu
19FI
Käytön aloittaminen
Suojaa televisio kiinnittämällä se paikalleen. Jos et tee näin, televisio voi kaatua ja aiheuttaa vakavia
vammoja.
Asennettaessa televisio lattialle seinän viereen
Hanki kestävää narua tai ketjua (lisävaruste) ja kiinnitystarvikkeita (lisävaruste) seinäkiinnitystä
varten. Kiinnitä kiinnitystarvike lujatekoiseen seinään.
1
Asenna kiinnitinruuvit (vakiovaruste) television taakse.
Kiinnitinruuvi
2
Asenna kiinnitystarvike seinään (1) ja pujota sitten naru tai ketju kiinnitinruuvien ja
kiinnitystarvikkeiden reikien läpi (2). Sido narun tai ketjun päät tiukasti yhteen.
1
2
20FI
Kaiuttimen asentaminen seinälle
Huomautuksia
• Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit levyn takana
olevaan rankaan. Asenna kaiutin pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla.
• Asennus on jätettävä Sony-jälleenmyyjän tai valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi, ja asennuksen turvallisuuteen
on kiinnitettävä erityistä huomiota.
• Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän
rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä, luonnonmullistuksesta tms.
1
Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimen takana olevien kiinnikkeiden
reikiin. Katso seuraavia kuvia.
4 mm
yli 25 mm
5 mm
10 mm
Kaiuttimen takana oleva reikä
2
Kiinnitä ruuvit seinään. Ruuvien tulee jäädä 6–7 mm seinän pinnan ulkopuolelle.
265 mm
6–7 mm
3
Ripusta televisio ruuvien varaan.
Sovita kaiuttimen takana olevat aukot ruuvien kohdalle ja ripusta kaiutin sitten ruuvien varaan.
21FI
Käytön aloittaminen
Kaiuttimen voi asentaa seinälle.
Kaiuttimen kytkeminen
Kaiutinjohtojen liittimien värit vastaavat kaiuttimien värejä. Kytke kaiutinjohdon liittimet niiden
värejä vastaaviin SPEAKERS-liitäntöihin.
Bassokaiuttimen
takaosa
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
ARC
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
SPEAKERS
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
Vihreä
Punainen
Valkoinen
A
Kaiutin
A Kaiutinjohto (vakiovaruste)
22FI
TV
VIDEO
Kytke HDMI-liitännällä varustettu televisio ja/tai soitin tms. järjestelmään HDMI-kaapelilla.
Laitteiden käyttäminen helpottuu, kun Sony ”BRAVIA” Sync -yhteensopivat laitteet kytketään
toisiinsa HDMI-kaapeleilla ja kun kunkin laitteen HDMI-ohjaus-toiminto otetaan käyttöön television
kautta. Katso ””BRAVIA” Sync -toiminnot” (sivu 39).
DVD-soitin tms.
HDMI OUT
Televisio
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
HDMI IN
Digitaalinen
audiolähtöliitäntä,
OUT (optinen)
Bassokaiuttimen
takaosa
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
Optinen digitaalikaapeli
televisiota varten (vakiovaruste)
ARC
DVD IN
BD IN
SPEAKERS
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
TV
HDMI-liitännällä varustettu
satelliittiviritin, kaapeliviritin tms.
VIDEO
Blu-ray Disc -soitin tms.
Digitaalinen
audiolähtöliitäntä,
OUT (optinen)
Optinen digitaalikaapeli
(lisävaruste)
HDMI OUT
HDMI OUT
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
jatkuu
23FI
Käytön aloittaminen
Television, soittimen tms. kytkeminen
Huomautuksia
• Tämä järjestelmä on yhteensopiva Audio Return Channel (ARC) -toiminnon kanssa. Jos kytket järjestelmän ARCyhteensopivan television HDMI-liitäntään HDMI-kaapelilla, televisiota ei tarvitse kytkeä järjestelmään optisella
digitaalikaapelilla (sivu 43).
• Television HDMI-liitännän vieressä lukee ”ARC”, jos se on yhteensopiva ARC-toiminnon kanssa. Vaikka
liitäntään kytkettäisiin HDMI-kaapeli, ARC-toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-tuloliitäntä ei ole
yhteensopiva ARC-toiminnon kanssa.
• ARC-toiminto on käytettävissä vain, kun HDMI-ohjaus on käytössä.
• Ääntä ei ehkä toisteta monikanavaisena satelliittivirittimestä riippuen. Jos näin on, kytke HDMI-kaapelin lisäksi
optinen digitaalikaapeli ja valitse AMP-valikon ”INPUT MODE” -asetukseksi ”OPT” (sivu 52).
• Kytke ”PlayStation 3” tms. mihin tahansa vapaaseen HDMI-liitäntään. Kaikki järjestelmän HDMI-liitännät
toimivat samalla tavalla.
• HDMI-liitännät ovat etusijalla, kun järjestelmän INPUT OPT-, INPUT COAX- ja HDMI-liitäntöihin kytketään
laitteita.
• Jos kytket television, jossa ei ole optista digitaalilähtöliitäntää, kytke televisio järjestelmään analogisella
audiokaapelilla (lisävaruste).
Vinkki
• Vaikka järjestelmästä on katkaistu virta (aktiivinen valmiustila), kytketystä laitteesta siirtyy HDMI-signaali
televisioon HDMI-liitännän kautta. Voit nauttia laitteen kuvasta ja äänestä televisiossa.
Tietoja HDMI-liitännöistä
• Käytä High Speed HDMI -kaapelia. Jos käytät Standard HDMI -kaapelia, 1080p-, Deep Colour- tai
3D-kuvat eivät ehkä näy oikein.
• Sony suosittelee käyttämään hyväksyttyä HDMI-kaapelia tai Sonyn valmistamaa HDMI-kaapelia.
• Tarkista kytketyn laitteen asennus, jos kuvanlaatu on huono tai jos HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen
ääni ei kuulu.
• Kytketty laite saattaa vaimentaa HDMI-liitännän kautta lähetettävät äänisignaalit
(näytteenottotaajuus, bittipituus tms).
• Äänen voi tulla häiriöitä, jos näytteenottotaajuutta tai kytketystä laitteesta audiosignaaleja lähettävien
kanavien määrää muutetaan.
• Jos kytketty laite ei ole yhteensopiva tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan (HDCP) kanssa, HDMI
TV OUT -liitännästä ei ehkä lähetetä kuvaa ja/tai ääntä tai niissä voi olla häiriöitä.
Tarkasta tällöin kytketyn laitteen tekniset ominaisuudet.
• HDMI-DVI-muuntokaapelien käyttäminen ei ole suositeltavaa.
• Jos järjestelmän tulosignaalin lähteeksi valitaan ”TV”, ”DMPORT”, ”SA-CD/CD”, ”VIDEO”,
”TUNER FM” tai ”TUNER AM”, viimeksi valitun HDMI-tuloliitännän (BD, DVD, SAT/CATV)
videosignaali tulee HDMI TV OUT -liitännästä.
• Tämä järjestelmä tukee Deep Colour-, ”x.v.Colour”- ja 3D-siirtoa.
• Jos haluat katsella 3D-kuvia, kytke 3D-yhteensopiva televisio ja videolaite (Blu-ray Disc -soitin, Bluray Disc -tallennin, ”PlayStation 3” ym.) järjestelmään High Speed HDMI -kaapeleilla, laita 3D-lasit
päähäsi ja aloita 3D-yhteensopivan sisällön toistaminen.
24FI
Jos kytket laitteita, joissa ei ole HDMI-liitäntöjä, kuten ”PlayStation 2” -konsolin, DVD-soittimen,
satelliittivirittimen, kaapelivirittimen tms., valitse järjestelmän AMP-valikon ”CTRL HDMI”
-asetukseksi ”OFF” (sivu 40).
DVD-soitin tms.
Muu audiolaite tms.
Digitaalinen
koaksiaalikaapeli
(lisävaruste)
Audiokaapeli
(lisävaruste)
Audiolähtöliitäntä,
OUT
Digitaalinen
audiolähtöliitäntä,
OUT (koaksiaalinen)
VIDEO OUT
Television VIDEO
IN -liitäntään.
Bassokaiuttimen
takaosa
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
Satelliittiviritin,
kaapeliviritin tms., jossa
ei ole HDMI-liitäntää
ARC
DVD IN
BD IN
SPEAKERS
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin
L
SAT/CATV
TV
VIDEO
Digitaalinen
audiolähtöliitäntä,
OUT (optinen)
VIDEO OUT
Optinen digitaalikaapeli
(lisävaruste)
Television VIDEO IN -liitäntään.
Huomautuksia
• Älä kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta järjestelmään tai irrota sitä siitä, kun järjestelmän virta on
kytkettynä.
• Kun kytket DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen, varmista, että liittimessä oleva nuoli ja DMPORT-liitännässä
oleva nuoli ovat kohdakkain. Voit irrottaa DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen pitämällä A-painikkeita
painettuina ja vetämällä liittimen irti.
A
25FI
Käytön aloittaminen
Muiden laitteiden kytkeminen
Antennin kytkeminen
AM-kehäantennin kytkeminen
Antennin muoto ja pituus on suunniteltu AM-signaalien vastaanottoa varten. Älä pura antennia tai kääri
sitä kerälle.
1
2
3
Irrota ainoastaan kehys muovitelineestä.
Asenna AM-kehäantenni.
Kytke johdot AM-antennin liitäntöihin.
Kytke johtojen (*)-osuudet pitäen samalla liitännän painiketta alas painettuna.
Johdot voidaan kytkeä kumpaan tahansa liitäntään.
Bassokaiuttimen
takaosa
L
ANTENNA
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
*
FM
75 COAXIAL
AM
ARC
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
SAT/CATV
TV
VIDEO
Huomautus
• Älä aseta AM-kehäantennia järjestelmän tai muiden AV-laitteiden läheisyyteen, sillä se voi aiheuttaa
häiriöitä.
Vinkki
• Säädä AM-kehäantennin asentoa niin, että AM-lähetykset kuuluvat parhaiten.
4
26FI
Varmista AM-kehäantennin kytkentä vetämällä johdosta kevyesti.
FM-johtoantennin kytkeminen
Käytön aloittaminen
Kytke FM-johtoantenni FM 75 Ω COAXIAL -liitäntään.
Bassokaiuttimen
takaosa
FM 75 Ω COAXIAL -liitäntä
L
ANTENNA
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
tai
ARC
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
ONLY FOR
SS-CT350
SAT/CATV
TV
VIDEO
Huomautuksia
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
• Älä käytä FM-johtoantennia, kun se on kerällä.
• Kytke FM-johtoantenni liitäntään kunnolla.
Vinkki
• Jos FM-antennin kuuluvuus on huono, kytke bassokaiutin FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla
(lisävaruste) alla olevan kuvan mukaisesti.
Bassokaiuttimen
takaosa
ANTENNA
FM
75 COAXIAL
AM
FM-ulkoantenni
Virtajohdon kytkeminen
Ennen kuin kytket järjestelmän virtajohdon pistorasiaan, kytke kaikki muut laitteet ja televisio
järjestelmään.
Huomautuksia
• Kun olet kytkenyt virtajohdon, odota noin 20 sekuntia, ennen kuin kytket virran painamalla ?/1.
• Kytke järjestelmä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Jos järjestelmä toimii epänormaalisti, irrota virtajohto
pistorasiasta välittömästi.
Kytketyn laitteen äänentoistoasetukset
Jos haluat kuunnella ääntä monikanavaisessa muodossa (DTS, Dolby Digital, monikanavainen
LPCM), määritä kytketyn laitteen äänen lähtöasetukset. Valitse kytketyn laitteen äänentoiston
asetukseksi monikanavainen muoto. Lisätietoja audiolähtöasetuksista on kytketyn laitteen
käyttöohjeissa.
27FI
Toistovaihtoehdot
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Bassokaiutin
Ylhäältä
INPUT
SELECTOR
VOLUME
VOLUME
POWER/
ACTIVE STANDBY
A ?/1 (päällä/valmiustila)
C VOLUME –
B INPUT SELECTOR
D VOLUME +
Valitse toistettava signaalilähde painamalla
painiketta.
Signaalilähde muuttuu kullakin painikkeen
painalluksella seuraavassa järjestyksessä:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
VIDEO t SA-CD/CD t TUNER FM t
TUNER AM t DMPORT t TV……
28FI
E Etupaneelin näyttö
Etupaneelin näyttö (bassokaiutin)
Toistovaihtoehdot
POWER/
ACTIVE STANDBY
A POWER/ACTIVE STANDBY -ilmaisin
Palaa seuraavasti:
Vihreä: järjestelmän virta on kytkettynä.
Oranssi: vain järjestelmän HDMI-osat
käytössä (HDMI-ohjaus on
toiminnassa).
Ei valoa: järjestelmän virta on katkaistu.
Huomautus
• Oranssi valo sammuu 30 sekuntia television
virran katkaisemisen jälkeen. Jos AMP-valikon
”PASS THRU” -asetuksena on ”ON”, ilmaisin
pysyy oranssina, vaikka television virta
katkaistaan.
B Äänimuodon ilmaisimet
Palavat järjestelmän kulloinkin
vastaanottaman äänimuodon mukaan.
D:
Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: Lineaarinen PCM
DTS
D SLEEP (sivu 53)
Vilkkuu, kun uniajastin on käytössä.
E HDMI (sivu 23)
Palaa, kun HDMI-laitteita käytetään tai kun
järjestelmä vastaanottaa ARC-signaalia
television ollessa tulosignaalin lähteenä.
F COAX/OPT
Palaa käytössä olevan kaapelin mukaan.
G TUNED (sivu 34)
Palaa, kun asema on viritetty kuuluviin.
H ST (sivu 34)
Palaa, kun järjestelmä vastaanottaa stereoohjelmaa.
I MUTING
Palaa, kun ääni on mykistetty.
J Kaukosäätimen tunnistin
K Ilmoitusalue
Näyttää äänenvoimakkuuden, valitun
signaalilähteen, audiotulosignaalin jne.
C NIGHT (sivu 52)
Palaa NIGHT MODE -tilassa.
jatkuu
29FI
Kaukosäädin
Tässä osassa kerrotaan bassokaiuttimen ja
kaiuttimen painikkeiden käytöstä. Lisätietoja on
kytkettyjen laitteiden painikkeiden käytöstä on
sivu 45.
C AMP MENU (sivu 50)
D SOUND FIELD +/– (sivu 38)
E
(mykistys)
F 2 +/–
Paina, jos haluat säätää äänenvoimakkuutta.
G C, X, x, c tai
Huomautus
Valitse valikkokohteet painamalla C, X, x
tai c. Vahvista sitten valinta painamalla
.
• Suuntaa kaukosäädin bassokaiuttimessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen ( ).
Television katseleminen
?/1
TV
2 +/–
1
* Painikkeissa 5, N,
ja SOUND FIELD + on
kosketuspisteet. Kosketuspisteitä voi käyttää apuna.
A ?/1 (päällä/valmiustila)
B Signaalilähdepainikkeet
Valitse käytettävä laite painamalla jotakin
painikkeista.
30FI
Kytke televisioon virta ja valitse
kanava.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
2
3
4
Kytke järjestelmään virta.
Paina kaukosäätimen TV-painiketta.
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
2 +/–.
Vinkki
• Ääni saattaa kuulua television kaiuttimesta. Alenna
tällöin television kaiuttimen äänenvoimakkuus
mahdollisimman hiljaiseksi.
Muiden laitteiden
käyttäminen
Toistovaihtoehdot
Jos käytössä on ”BRAVIA” Sync
(Järjestelmän äänenhallinta)
Edellisiä vaiheita 2 ja 3 ei tarvitse suorittaa. Kun
television virta kytketään päälle, myös
järjestelmän virta kytkeytyy päälle ja
tulosignaalilähde vaihtuu automaattisesti. Voit
säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta myös
television kaukosäätimellä. Jos järjestelmän
virta katkaistaan, äänet toistetaan television
kaiuttimista.
Lisätietoja ”BRAVIA” Sync -toiminnon
asetuksista on kohdassa ””BRAVIA” Sync
-toiminnon valmistelu” (sivu 39).
?/1
Signaalilähdepainikkeet
Vinkki
• Järjestelmän virta ei kytkeydy yhtä aikaa television
kanssa, jos äänet toistettiin television kaiuttimien
kautta, kun televisio viimeksi sammutettiin.
2 +/–
1
2
Aloita toisto kytketyssä laitteessa.
Kytke järjestelmään virta.
jatkuu
31FI
3
Tuo signaalilähde etupaneelin näyttöön
painamalla signaalilähdepainikkeita.
Signaalilähde Toistolaite
TV
TV-liitäntään kytketty televisio
tms.
BD
BD-liitäntään kytketty Blu-ray
Disc -soitin tms.
DVD
DVD-liitäntään kytketty DVDsoitin tms.
SAT/CATV
SAT/CATV-liitäntään kytketty
satelliittiviritin, kaapeliviritin
tms.
VIDEO
DIGITAL COAX IN VIDEO
-liitäntään kytketty DVD-soitin
tms.
SA-CD/CD
SA-CD/CD AUDIO IN
-liitäntään kytketty CD-soitin
tms.
TUNER FM*
Sisäinen FM-radio
TUNER AM* Sisäinen AM-radio
DMPORT
DMPORT-liitäntään kytketty
kannettava soitin tms.
* Painamalla TUNER toistuvasti voit vaihtaa
TUNER FM- ja TUNER AM signaalilähteiden välillä.
4
Jos kyseessä on videolaite, valitse
television tuloliitännäksi vaiheessa 3
valittu HDMI-tuloliitäntä.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
5
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
2 +/–.
Vinkkejä
• Ääni saattaa kuulua television kaiuttimesta. Alenna
tällöin television kaiuttimen äänenvoimakkuus
mahdollisimman hiljaiseksi.
• Voit toistaa Dolby True HD-, Dolby Digital Plus- tai
DTS HD -muotoisia signaalilähteitä niitä tukevissa
kytketyissä laitteissa, mutta tämä järjestelmä tukee
vain Dolby Digital- ja DTS-muotoja. Jos toistat
tällaisia korkealaatuisia äänimuotoja, valitse kytketyn
laitteen äänilähtöasetukseksi monikanavainen PCM,
jos se on mahdollista.
32FI
Huomautuksia
• Kun kytket DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
videolähtöliitännän television videotuloliitäntään,
valitse järjestelmän AMP-valikossa ”CTRL HDMI”
-asetukseksi ”OFF” (sivu 40). DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimeen kytketyn laitteen kuva ei näy
televisiossa, jos ”CTRL HDMI” -asetuksena on
”ON”.
• Jos haluat nauttia laitteen äänestä ilman kuvaa, kun
”CTRL HDMI” -asetuksena on ”ON”, katkaise ensin
virta televisiosta ja katkaise ja kytke sitten
järjestelmän virta.
Jos kytket ensin virran järjestelmään ja katkaiset sitten
televisiosta virran, kaikista televisioon kytketyistä
laitteista katkeaa virta HDMI-ohjaus-toiminnon
vuoksi.
Jos käytössä on ”BRAVIA” Sync
(Toisto yhdellä painalluksella)
Edellisiä vaiheita 2–4 ei tarvitse suorittaa. Kun
kytkettyjen laitteiden virrat kytketään päälle,
myös järjestelmän ja television virrat
kytkeytyvät päälle ja tulosignaalilähde vaihtuu
automaattisesti. Voit säätää järjestelmän
äänenvoimakkuutta myös television
kaukosäätimellä.
Lisätietoja ”BRAVIA” Sync -toiminnon
asetuksista on kohdassa ””BRAVIA” Sync
-toiminnon valmistelu” (sivu 39).
Vinkki
• Järjestelmän virta ei kytkeydy yhtä aikaa television
kanssa, jos äänet toistettiin television kaiuttimien
kautta, kun televisio viimeksi sammutettiin.
3
Radion toiminnot
Esimerkki: 88,00 MHz
Pidä SHIFT painettuna ja valitse 8 t 8 t
0 t 0.
Suoraviritys
Radion toiminnot
Voit virittää kanavia syöttämällä taajuudet
suoraan numeropainikkeilla.
Numeropainikkeet
Pidä SHIFT (1) painettuna ja syötä
samalla taajuus numeropainikkeita (2)
painamalla.
TUNER
ENTER
D.TUNING
4
Pidä SHIFT painettuna ja paina ENTER.
Vinkki
• Jos olet virittänyt kuuluviin AM-aseman, voit
parantaa kuuluvuutta kääntämällä AM-kehäantennia.
Jos aseman virittäminen ei
onnistu
Varmista, että asetit oikean taajuuden. Jos et,
toista vaiheet 2–4. Jos aseman virittäminen ei
onnistu vieläkään, taajuus ei todennäköisesti ole
käytössä alueellasi.
SHIFT
1
2
Paina toistuvasti TUNER, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”TUNER
FM” tai ”TUNER AM”.
Paina D.TUNING.
33FI
5
Radioasemien
esivirittäminen
Paina
.
Etupaneelin näytössä lukee ”COMPLETE”
ja asema tallennetaan.
Voit esivirittää 20 FM-asemaa ja 10 AMasemaa. Varmista ennen virittämistä, että
äänenvoimakkuus on säädetty minimiin.
6
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 2–5.
Pikavalintanumeron
muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 3.
TUNER
Radion kuunteleminen
Esiviritä radioasemat ensin järjestelmän muistiin
(lisätietoja on kohdassa ”Radioasemien
esivirittäminen” (sivu 34)).
MEMORY
?/1
C, X, x, c,
TUNER
TUNING
+/–
1
2
Paina toistuvasti TUNER, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”TUNER
FM” tai ”TUNER AM”.
C, X, x, c,
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
Haku päättyy, kun järjestelmä löytää
aseman. ”TUNED” ja ”ST” (stereoääninen
FM-ohjelma) syttyvät etupaneelin näytössä.
3
MENU
Paina MEMORY.
2 +/–
Pikavalintanumero tulee etupaneelin
näyttöön.
4
Valitse haluamasi pikavalintanumero
X/x-painikkeilla.
1
TUNING
+/–
PRESET
+/–
Paina toistuvasti TUNER, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”TUNER
FM” tai ”TUNER AM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
34FI
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
toistuvasti PRESET +/–.
Aina kun painat painiketta, järjestelmä
siirtyy johonkin esiviritettyyn asemaan.
Voit valita pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla, kun pidät SHIFTpainiketta painettuna samaan aikaan.
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
2 +/–.
Radion sammuttaminen
Jos haluat katkaista järjestelmästä virran tai
vaihtaa toimintoa, paina "/1.
Muiden kuin esiviritettyjen
asemien kuunteleminen
Voit antaa nimen esiviritetyille asemille. Nimi
(esimerkiksi ”XYZ”) näkyy etupaneelin
näytössä, kun asema valitaan.
Nimessä voi olla enintään 10 merkkiä.
Kullekin esiviritetylle asemalle voi määrittää
vain yhden nimen.
Huomautus
• RDS (Radio Data System) -järjestelmän esiviritetyille
asemille ei voi antaa nimiä (sivu 36).
Käytä manuaalista tai automaattista viritystä
vaiheessa 2.
Lisätietoja manuaalisesta virittämisestä on
kohdassa ”Suoraviritys” (sivu 33).
Voit käyttää automaattista viritystä pitämällä
painiketta TUNING +/– painettuna.
Automaattinen viritys pysähtyy, kun järjestelmä
löytää aseman. Voit keskeyttää automaattisen
virityksen painamalla TUNING +/–.
TUNER
CLEAR
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita
monovastaanoton. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofoninen, mutta se kuuluu aiempaa
paremmin.
1
2
3
C, X, x, c,
Paina MENU.
MENU
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”FM
MODE” ja paina sitten
tai c.
PRESET
+/–
Valitse ”MONO” X/x-painikkeilla.
• STEREO: stereovastaanotto.
• MONO: monovastaanotto.
4
Paina
.
Asetus on tehty.
5
Paina MENU.
Vinkki
• Voit parantaa vastaanottoa suuntaamalla FMjohtoantennin (vakiovaruste) uudelleen.
SHIFT
1
Paina toistuvasti TUNER, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”TUNER
FM” tai ”TUNER AM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
jatkuu
35FI
Radion toiminnot
3
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
2
3
4
5
6
Valitse nimettävä esiviritetty asema
painamalla toistuvasti painiketta
PRESET +/–.
Paina MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”NAME IN”.
Paina
.
DISPLAY
Kirjoita nimi C/X/x/c-painikkeilla.
Valitse merkki X/x-painikkeilla ja siirrä
sitten kohdistinta c-painikkeella.
Radioaseman nimeen voi lisätä kirjaimia,
numeroita ja muita erikoismerkkejä.
Virhenäppäilyn korjaaminen
Paina toistuvasti C/c-painikkeita, kunnes
muutettava merkki alkaa vilkkua, ja valitse
sitten haluamasi merkki X/x-painikkeilla.
Jos haluat poistaa merkin, paina C/c
toistuvasti, kunnes poistettava merkki
vilkkuu ja paina sitten CLEAR pitäen
samalla SHIFT-painiketta painettuna.
7
Paina
.
Etupaneelin näytössä lukee ”COMPLETE”
ja aseman nimi tallennetaan.
8
Aseman nimi ja taajuus vuorottelevat
etupaneelin näytössä kullakin DISPLAYpainikkeen painalluksella.
Vinkkejä
• Aseman nimi tulee näkyviin, jos esiviritetylle
asemalle on annettu nimi.
• Etupaneelin näytössä näkyvä taajuus vaihtuu nimeksi
muutaman sekunnin kuluessa.
RDS (Radio Data System)
-järjestelmän käyttäminen
Paina MENU.
Vinkki
• Voit tarkastaa taajuuden etupaneelin näytöstä
painamalla toistuvasti DISPLAY.
Aseman nimen tai
taajuuden katsominen
etupaneelin näytöstä
Kun järjestelmän asetuksena on ”TUNER FM”
tai ”TUNER AM”, voit tarkastaa taajuuden
etupaneelin näytöstä.
36FI
Paina DISPLAY.
Tietoja RDS (Radio Data
System) -järjestelmästä
Radio Data System (RDS) on järjestelmä, jonka
avulla radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. Tällä
virittimellä voi käyttää monia RDSominaisuuksia, kuten aseman nimen näyttöä.*
* Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua
eivätkä samanlaisia palveluja. Jos RDS-järjestelmä
ei ole sinulle tuttu, kysy paikallisilta radioasemilta
tietoja alueesi RDS-palveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse vain asema.
Radion toiminnot
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
etupaneelin näytössä näkyvä taajuus vaihtuu
aseman nimeen.*
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi ei
näy etupaneelin näytössä ellei nimeä määritetä
manuaalisesti.
Huomautus
• RDS-ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos asema
ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
Vinkki
• Kun aseman nimi on näytössä, voit tarkastaa
taajuuden painamalla toistuvasti DISPLAY.
37FI
Käytettävissä olevat äänikentät
Surround-toiminto
Äänikenttä
Tehoste
STANDARD* Soveltuu erilaisille lähteille.
Surround-äänen
kuunteleminen
Äänikentän valitseminen
Tämä järjestelmä tuottaa monikanavaisen
surround-äänen. Voit valita jonkin järjestelmän
valmiiksi ohjelmoiduista ja optimoiduista
äänikentistä.
MOVIE*
Toistaa äänet voimakkaina ja
luonnollisina sekä selkeästi
erottuvilla puheäänillä.
DRAMA*
Soveltuu televisiodraamoihin.
NEWS*
Toistaa uutistenlukijan äänen
selkeästi.
SPORTS*
Toistaa urheiluselostukset selkeinä
ja äänet, kuten kannustushuudot jne.,
todentuntuisesti surroundtehosteilla.
GAME*
Tuottaa voimakkaan ja
todenmukaisen äänen, joka soveltuu
videopeleihin.
MUSIC*
Soveltuu musiikkiohjelmiin ja Bluray Disc- tai DVD-levyjen
musiikkivideoihin.
2CH STEREO Soveltuu musiikki-CD-levyjen
toistoon.
P.AUDIO**
SOUND
FIELD +/–
Paina SOUND FIELD +/–.
Käytössä oleva äänikenttä tulee näkyviin
etupaneelin näyttöön.
Näyttö muuttuu jokaisella SOUND FIELD +/–
-painikkeen painalluksella seuraavasti:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
38FI
Soveltuu kannettavien soittimien
toistoon.
* Nämä äänikentät eivät ole käytettävissä, kun
”DMPORT” valitaan painamalla INPUT
SELECTOR.
** ”P.AUDIO” näkyy vain, jos ”DMPORT” on
valittuna.
Vinkkejä
• Kullekin signaalilähteelle voi valita erilaisen
äänikentän.
• ”DMPORT”-signaalilähteen oletusäänikenttä on
”P.AUDIO”, ja muiden signaalilähteiden
oletusäänikenttä on ”STANDARD”.
• Kun ”DMPORT” valitaan painamalla INPUT
SELECTOR, keskikaiuttimesta ei kuulu mitään.
• Jotkin signaalilähteet, kuten monoääniset ohjelmat,
eivät tuota mitään ääntä joissakin kaiuttimissa.
• Kun ”2CH STEREO” tai ”P.AUDIO” valitaan,
keskikaiuttimesta ei kuulu mitään.
• Jos painat Sony-television kaukosäätimen
THEATRE-painiketta, kun ”CTRL HDMI”
-asetuksena on ”ON”, äänikentäksi vaihtuu
”MOVIE” (ei kaikissa Sony-televisioissa).
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Tietoja ”BRAVIA” Sync
-toiminnosta
Voit käyttää ”BRAVIA” Sync -toimintoa, kun
otat kytkettyjen laitteiden HDMI-ohjaustoiminnot käyttöön.
Kun kytket HDMI-ohjaus-toiminnolla
varustetun Sonyn television, voit ottaa myös
järjestelmän ja kytkettyjen laitteiden HDMIohjaus-toiminnot käyttöön valitsemalla HDMIohjaus-toiminnon televisiosta.
?/1
”BRAVIA” Sync on yhteensopiva HDMIohjaus-toiminnolla varustettujen Sonyn
televisioiden, Blu-ray Disc-/DVD-soittimien,
AV-vahvistimien tms. kanssa.
HDMI-OHJAUS on ohjaustoimintostandardi,
jota käytetään CEC (Consumer Electronics
Control) -laitteiden HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -toiminnoissa.
HDMI-ohjaus-toiminto ei toimi
oikein, jos
• tämä järjestelmä kytketään laitteeseen, joka ei
ole yhteensopiva HDMI-ohjaus-toiminnon
kanssa
• järjestelmän ja laitteiden kytkennässä
käytetään jotakin muuta kuin HDMI-liitäntää
• järjestelmään kytketään muiden kuin Sonyn
valmistamia HDMI-ohjausta tukevia laitteita.
On suositeltavaa käyttää tämän järjestelmän
kanssa laitteita, joissa on ”BRAVIA” Sync
-toiminto.
Huomautus
• HDMI-ohjaus-toimintoa ei ehkä voi käyttää kaikkien
laitteiden kanssa. Katso lisätietoja kytkettyjen
laitteiden käyttöohjeista.
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
Varmista, että järjestelmä on kytketty
televisioon ja että laitteiden
kytkennässä on käytetty HDMIkaapeleita (lisävaruste).
Kytke virta järjestelmään, televisioon ja
kytkettyihin laitteisiin.
Valitse järjestelmästä tuloliitäntä ja
televisiosta HDMI-tulo (SAT/CATV,
DVD, BD) niin, että kytketyn laitteen
kuva tulee näkyviin.
jatkuu
39FI
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Jos kytket Sony-laitteita, jotka ovat
yhteensopivia ”BRAVIA” Sync -toiminnon
kanssa HDMI-kaapelilla (lisävaruste), laitteiden
käyttäminen helpottuu seuraavasti.
• Toisto yhdellä painalluksella (sivu 41)
• Järjestelmän äänenhallinta (sivu 41)
• Järjestelmän virrankatkaisu (sivu 42)
”BRAVIA” Sync -toiminnon
valmistelu
4
Tuo television valikkoon näkyviin
HDMI-laitteiden luettelo ja aseta HDMIohjaus-toiminto käyttöön kytketyille
laitteille.
Järjestelmän ja kytkettyjen laitteiden
HDMI-ohjaus-toiminnot otetaan käyttöön
samanaikaisesti.
Kun asetus on tehty, etupaneelin näytössä
näkyy ”COMPLETE”.
Huomautus
• Lisätietoja television ja kytkettyjen laitteiden
asetuksista on niiden käyttöohjeissa.
Jos ”COMPLETE” teksti ei tule
näkyviin, kun edelliset vaiheet on
suoritettu
Ota järjestelmän ja kytketyn laitteen HDMIohjaus-toiminnot käyttöön erikseen.
1
2
3
4
5
7
HDMI-ohjaus-toiminnon
poistaminen käytöstä
Poista HDMI-ohjaus-toiminto käytöstä, kun
kytket laitteita, jotka eivät ole ”BRAVIA” Sync
-yhteensopivia tai joissa ei ole HDMI-liitäntöjä
tms.
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”CTRL
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
AMP
MENU
C, X, x, c,
Valitse ”ON” painamalla X/x.
Paina AMP MENU.
Valitse järjestelmästä tuloliitäntä, johon
kytkettyä laitetta haluat ohjata HDMIohjaus-toiminnolla (SAT/CATV, DVD,
BD).
Ota kytketyn laitteen HDMI-ohjaustoiminto käyttöön.
Lisätietoja kytketyn laitteen asetuksista on
sen käyttöohjeissa.
Laitteen lisääminen tai
uudelleenkytkeminen
Suorita vaiheet kohdissa ””BRAVIA” Sync
-toiminnon valmistelu” (sivu 39) ja ”Jos
”COMPLETE” teksti ei tule näkyviin, kun
edelliset vaiheet on suoritettu” uudelleen.
40FI
Vinkki
• Järjestelmän HDMI-ohjaus-toiminnon oletusasetus
on ”ON”.
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä. HDMIohjaus-toiminto otetaan käyttöön.
6
Huomautuksia
• Jos kytketyn laitteen HDMI-ohjaus-toimintoa ei voi
ottaa samanaikaisesti käyttöön television ”HDMIOHJAUS”-toiminnon kanssa, ota HDMI-ohjaustoiminto käyttöön kytketyn laitteen valikosta.
• Lisätietoja television ja kytkettyjen laitteiden
asetuksista on niiden käyttöohjeissa.
1
2
3
4
5
Paina AMP MENU.
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
Valitse ”CTRL HDMI” painamalla X/x ja
paina sitten
tai c.
Valitse ”OFF” painamalla X/x.
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Blu-ray Disc- ja DVD-levyt
(Toisto yhdellä painalluksella)
Kytke järjestelmään virta painamalla ?/1.
Ääni kuuluu järjestelmän kaiuttimen kautta.
Äänentoisto siirtyy television kaiuttimiin, kun
järjestelmän virta katkaistaan.
Huomautuksia
Televisio kytkeytyy automaattisesti päälle ja
alkaa vastaanottaa kyseistä HDMI-tulosignaalia.
• Jos television virta kytketään ennen järjestelmän
virran kytkemistä, television ääntä ei kuulu hetkeen.
• Joissakin televisioissa järjestelmän äänenvoimakkuus
näkyy ruudussa samalla tavalla kuin television
äänenvoimakkuus, kun järjestelmän
äänenvoimakkuutta säädetään television
kaukosäätimellä. Jos näin on, televisioruudussa ja
järjestelmän etupaneelissa näkyvät
äänenvoimakkuudet voivat erota toisistaan.
Vinkki
• Vaikka järjestelmästä on katkaistu virta (aktiivinen
valmiustila), kytketystä laitteesta siirtyy HDMIsignaali televisioon HDMI-liitännän kautta. Voit
nauttia laitteen kuvasta ja äänestä televisiossa.
Huomautus
• Ohjelman alusta saattaa jäädä osa pois joissakin
televisiomalleissa.
Television äänen
toistaminen
järjestelmässä
(Järjestelmän äänenhallinta)
Television äänen saa kuulumaan järjestelmän
kaiuttimien kautta yksinkertaisen toimenpiteen
avulla. Voit säätää järjestelmän
äänenvoimakkuutta tai mykistää järjestelmän
äänen television kaukosäätimellä. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
Äänenvoimakkuuden rajoitus
-toiminnon käyttäminen
Kun Järjestelmän äänenhallinta -toiminto on
käytössä ja signaalin lähetys siirtyy television
kaiuttimista järjestelmän kaiuttimeen
automaattisesti, järjestelmästä voi kuulua
voimakas ääni järjestelmän
äänenvoimakkuusasetuksesta riippuen. Voit
välttää tämän rajoittamalla äänenvoimakkuuden
tasoa.
1
2
3
?/1
4
Paina AMP MENU.
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”VOL
LIMIT” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi äänenvoimakkuus
X/x-painikkeilla.
Äänenvoimakkuuden rajoitus muuttuu
seuraavasti:
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
AMP
MENU
C, X, x, c,
jatkuu
41FI
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Aloita toisto kytketyssä laitteessa.
Huomautuksia
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos HDMIohjaus-toiminto on käytössä.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos äänentoisto
siirretään järjestelmän kaiuttimista television
kaiuttimeen.
AV ?/1
Vinkkejä
• Äänenvoimakkuuden rajoitus on suositeltavaa asettaa
hieman normaalia kuuntelutasoa alhaisemmaksi.
• Valittu äänenvoimakkuuden rajoitus ei vaikuta
järjestelmän VOLUME +/– -painikkeiden tai
kaukosäätimen 2 +/– -painikkeiden toimintaan.
• Jos et halua rajoittaa äänenvoimakkuutta, valitse
”MAX”.
Järjestelmän, television
ja kytkettyjen laitteiden
virran katkaiseminen
(Järjestelmän virrankatkaisu)
Kun television virta katkaistaan television
kaukosäätimen virtapainikkeesta, järjestelmän ja
kytkettyjen laitteiden virrat katkeavat
automaattisesti.
Kun television virta katkaistaan järjestelmän
kaukosäätimen virtapainikkeesta, järjestelmän ja
kytkettyjen laitteiden virrat katkeavat
automaattisesti.
TV
(keltainen)
Pidä TV (keltainen) painettuna ja paina AV
?/1.
Television, järjestelmän ja kytkettyjen laitteiden
virrat katkaistaan.
Huomautus
• Kytkettyjen laitteiden virrat eivät ehkä katkea, jos
niiden tilat eivät salli sitä. Lisätietoja on kytkettyjen
laitteiden käyttöohjeissa.
42FI
• ON:
Virransäästötoiminnon
käyttäminen
(HDMI PASS THRU)
Huomautus
Huomautus
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun ”CTRL
HDMI” -asetuksena on ”ON”.
AMP
MENU
C, X, x, c,
3
4
• Kun ”AUTO” on valittuna, kuvan ja äänen
välittäminen televisioon voi kestää hieman
”ON”-asetuksen aikaa kauemmin.
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Audio Return Channel
-toiminnon poistaminen
käytöstä
Jos televisio tukee Audio Return Channel (ARC)
-toimintoa, televisiosta lähetetään digitaalinen
äänisignaali HDMI-yhteyden kautta. Television
äänen saaminen kuuluviin ei edellytä erillistä
ääniyhteyttä.
Jos et käytä ARC-toimintoa, kytke järjestelmä ja
televisio optisella digitaalikaapelilla ja valitse
AMP-valikon ”ARC”-asetukseksi ”OFF”.
Paina AMP MENU.
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
Valitse ”PASS THRU” painamalla X/x ja
paina sitten
tai c.
Valitse asetus X/x-painikkeilla.
• AUTO: Kun televisioon kytketään virta
järjestelmän ollessa
valmiustilassa, järjestelmän
HDMI-lähtöliitännästä lähetetään
HDMI-signaalia. Asetusta on
suositeltavaa käyttää ”BRAVIA”
Sync -yhteensopivien
televisioiden kanssa. Tätä asetusta
käytettäessä valmiustilan
virrankulutus on pienempi kuin
”ON”-asetusta käytettäessä.
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
Paina AMP MENU.
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
Paina X/x toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”ARC” ja paina sitten
tai c.
jatkuu
43FI
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Jos ”BRAVIA” Sync on käytössä, voit katsella ja
kuunnella Blu-ray Disc -levyjä televisiosta,
vaikka järjestelmä olisi valmiustilassa. Lisäksi
valmiustilan virrankulutus vähenee
automaattisesti television sammuttamisen
yhteydessä, kun ”PASS THRU” -asetuksena on
”AUTO”.
Oletusasetuksena on ”AUTO”.
1
2
Kun järjestelmä on valmiustilassa,
järjestelmä lähettää jatkuvasti
HDMI-signaalia järjestelmän
HDMI-lähtöliitännästä.
4
Valitse ”OFF” painamalla X/x.
• ON: ARC-toiminto otetaan käyttöön.
• OFF: ARC-toiminto poistetaan käytöstä.
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Huomautus
• Kun ”CTRL HDMI” -asetuksena on ”OFF”, ARCtoiminto ja sen asetukset eivät ole käytettävissä.
44FI
Laitteen ohjaaminen
Lisäasetukset
Kytkettyjen Sonylaitteiden ohjaaminen
kaukosäätimellä
Voit ohjata kytkettyjä Sony-laitteita tämän
järjestelmän kaukosäätimellä.
Joidenkin laitteiden joitakin toimintoja ei ehkä
voi valita. Käytä valitsemiseen tällöin laitteen
mukana toimitettua kaukosäädintä.
Valitse ohjattava laite painamalla
jotakin signaalilähdepainiketta 3 (BD,
DVD, SAT/CATV, TV, VIDEO tai
DMPORT).
Valittuun signaalilähdepainikkeeseen
määritetty laite tulee käyttöön.
2
Valitse haluamaasi toimintoa vastaava
painike alla olevasta taulukosta.
Yleistoiminnot
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
1 TV ?/1
AV ?/1
(päällä/valmiustila)
Kytkee virran tai katkaisee
sen Sony-televisiossa tai
audio-/videolaitteessa,
joka on määritetty
kaukosäätimelle.
Paina 1 TV ?/1/AV ?/1
ja 2 ?/1 yhtä aikaa, jos
haluat katkaista virran
järjestelmästä ja kaikista
kaukosäätimen ohjaamista
laitteista (SYSTEM
STANDBY).
4 ENTER
Vahvistaa valinnan.
Pidä qd SHIFT painettuna
ja paina 4 ENTER.
qk C, X, x, c,
Valitsee valikkokohteen ja
vahvistaa valinnan.
w; Väripainikkeet
Tuo televisioruutuun
käyttöoppaan, kun
väripainikkeet ovat
käytettävissä. Suorita
valitsemasi toiminto
käyttöoppaan avulla.
wh Numeropainikkeet
Valitsee kanavat ja raidat
suoraan.
Jos haluat käyttää
televisiota, pidä qf TV
(keltainen) painettuna ja
valitse kanavat
numeropainikkeilla.
Jos haluat käyttää muita
laitteita, pidä qd SHIFT
painettuna ja valitse
kanavat tai raidat
numeropainikkeilla.
jatkuu
45FI
Lisäasetukset
* Painikkeissa 5, N,
ja SOUND FIELD + on
kosketuspisteet. Kosketuspisteitä voi käyttää apuna.
1
Television ohjaaminen
Kaukosäätimen painike Toiminto
Pidä qf TV (keltainen) painettuna ja paina
keltaisella pisteellä tai tekstillä merkittyjä
painikkeita.
wd DIGITAL
Kaukosäätimen painike Toiminto
4
(edellinen kanava)
5
/
(tiedot/
tekstin paljastus)
8 MENU/HOME
Kanavien ja
tulosignaalilähteiden
valitseminen ja television
asetusten muuttaminen.
qg
(mykistys)
Televisiotilassa:
seuraavan (+) tai edellisen
(–) kanavan valitseminen.
Teksti-TV-tilassa:
seuraavan (c) tai
edellisen (C) sivun
valitseminen.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen.
qj O RETURN/EXIT
Paluu edelliseen näyttöön
mistä tahansa valikosta.
qk C, X, x, c,
Valitsee valikkokohteen ja
vahvistaa valinnan.
ql
Tuo oppaan näkyviin
analogisten tai
digitaalisten kanavien
katselun aikana.
wa
Tuo teksti-TV:n näkyviin.
wj THEATRE
Valitsee automaattisesti
elokuvien katselua varten
optimoidut asetukset, jos
kytkettynä on THEATREpainikkeen toimintaa
tukeva Sony-televisio.
Myös äänet siirretään
automaattisesti
järjestelmän toistettavaksi,
kun televisio ja järjestelmä
kytketään HDMIkaapelilla ja HDMIohjaus-toiminto on
käytössä.
wk t/
(tulosignaalin Televisiotilassa:
valinta/tekstin pito)
signaalilähteen
valitseminen.
Analogisessa tekstitilassa:
sivun asettaminen pitoon.
DVD- tai Blu-ray Disc -tallentimen
ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
6
Vaihtaa kuvakulmaa, jos
DVD VIDEO -levylle on
tallennettu useita
kuvakulmia samasta
kohtauksesta.
8 MENU/HOME
Tuo näkyviin valikon.
9 m/M
Pikasiirto taakse- tai
eteenpäin painettaessa
jonkin aikaa levyn toiston
aikana.
0 ./>
Edellisen tai seuraavan
jakson tai raidan alkuun
siirtyminen.
qa N (toisto)/
X (tauko, paluu
normaalitoistoon
painettaessa
uudelleen)/
x (pysäytys)
Toistotilan painikkeet.
qk C, X, x, c,
Valitsee valikkokohteen ja
vahvistaa valinnan.
Äänten mykistäminen.
qh 2 +/–
(opas)
Analogitilaan siirtyminen.
wg / (teksti-TV)
Digitaalitilassa: tuo
näkyviin tietoja
katseltavasta ohjelmasta.
Analogitilassa: tuo
näkyviin tietoja, kuten
kanavan numeron ja
kuvasuhteen.
Teksti-TV-tilassa: näyttää
piilotetut tiedot (esim.
visailun vastaukset).
Eri katseluvaihtoehtojen
valitseminen sekä
signaalilähteen ja
kuvasuhteen asetusten
tekeminen tai
muuttaminen.
qs PROG +/–/c/C
wf ANALOG
Paluu viimeksi katseltuun
(yli viiden sekunnin ajan)
kanavaan.
7 TOOLS/
OPTIONS
Äänimuodon/raidan
valitseminen.
Digitaalitilaan
siirtyminen.
jatkuu
46FI
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
wa
Äänimuodon/raidan
valitseminen.
wf POP UP/MENU
ws
Tekstityskielen valinta,
kun BD-ROM- tai DVD
VIDEO -levylle on
tallennettu tekstityksiä
useilla kielillä.
Tuo näkyviin BD-ROMlevyn ponnahdusvalikon
tai DVD-levyn valikon.
wd TOP MENU
Tuo näkyviin päävalikon
tai levyn valikon.
wf POP UP/MENU
Tuo näkyviin BD-ROMlevyn ponnahdusvalikon
tai DVD-levyn valikon.
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
6
Vaihtaa kuvakulmaa, jos
DVD VIDEO -levylle on
tallennettu useita
kuvakulmia samasta
kohtauksesta.
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
6
Vaihtaa kuvakulmaa, jos
DVD VIDEO -levylle on
tallennettu useita
kuvakulmia samasta
kohtauksesta.
8 MENU/HOME
Tuo näkyviin valikon.
9 m/M
Pikasiirto taakse- tai
eteenpäin painettaessa
jonkin aikaa levyn toiston
aikana.
0 ./>
Edellisen tai seuraavan
jakson tai raidan
määrittäminen.
qa N (toisto)/
X (tauko, paluu
normaalitoistoon
painettaessa
uudelleen)/
x (pysäytys)
Toistotilan painikkeet.
8 MENU/HOME
Tuo näkyviin valikon.
9 m/M
Pikasiirto taakse- tai
eteenpäin painettaessa
jonkin aikaa levyn toiston
aikana.
0 ./>
Edellisen tai seuraavan
jakson tai raidan alkuun
siirtyminen.
qk C, X, x, c,
Siirtää korostusta
(kohdistinta) ja valitsee
kohteen.
qa N (toisto)/
X (tauko, paluu
normaalitoistoon
painettaessa
uudelleen)/
x (pysäytys)
Toistotilan painikkeet.
wa
Äänimuodon/raidan
valitseminen.
ws
qk C, X, x, c,
Valitsee valikkokohteen ja
vahvistaa valinnan.
Tekstityskielen valinta,
kun BD-ROM- tai DVD
VIDEO -levylle on
tallennettu tekstityksiä
useilla kielillä.
wd TOP MENU
wa
Äänimuodon/raidan
valitseminen.
Tuo näkyviin päävalikon
tai levyn valikon.
wf POP UP/MENU
ws
Tekstityskielen valinta,
kun BD-ROM- tai DVD
VIDEO -levylle on
tallennettu tekstityksiä
useilla kielillä.
Tuo näkyviin BD-ROMlevyn ponnahdusvalikon
tai DVD-levyn valikon.
wd TOP MENU
Tuo näkyviin päävalikon
tai levyn valikon.
jatkuu
47FI
Lisäasetukset
DVD- tai Blu-ray Disc -soittimen
ohjaaminen
Kiintolevyllisen DVDyhdistelmälaitteen ohjaaminen
Satelliittivirittimen ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
8 MENU/HOME
Tuo näkyviin valikon.
qk C, X, x, c,
Valitsee valikkokohteen ja
vahvistaa valinnan.
ql
Tuo näkyviin
ohjausvalikon.
(opas)
Kaukosäätimen TV-, DMPORT- ja TUNERpainikkeiden määrityksiä ei voi muuttaa.
t/
AV ?/1
?/1
Numeropainikkeet
Signaalilähdepainikkeet
Huomautus
• Yllä olevat selitykset ovat vain esimerkkejä. Yllä
kuvatut toiminnot eivät ehkä ole mahdollisia laitteen
ominaisuuksista riippuen tai ne voivat olla erilaisia
kuin kuvauksissa.
DMPORT-liitäntään kytketyn
laitteen ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
5 DISPLAY
Painamalla tätä voit valita
etupaneelin
näyttöasetuksen.
8 MENU
Tuo näkyviin valikon.
9 m/M
Painamalla tätä jonkin
aikaa toiston aikana voit
pikasiirtää levyä taakse- tai
eteenpäin.
0 ./>
Painamalla tätä voit ohittaa
jaksoja.
qa N (toisto)/X
Toistotilan painikkeet.
(tauko)/x (pysäytys)
qj O RETURN
Paluu edelliseen näyttöön
mistä tahansa valikosta.
qk C, X, x, c,
Valitsee valikkokohteen ja
vahvistaa valinnan.
Kaukosäätimen
signaalilähdepainikkeiden
määritysten muuttaminen
Voit muuttaa signaalilähdepainikkeiden
asetukset vastaamaan järjestelmään kytkettyjä
laitteita. Jos esimerkiksi kytket Blu-ray Disc
-soittimen järjestelmän DVD-liitäntään, voit
määrittää kaukosäätimen DVD-painikkeen
ohjaamaan Blu-ray Disc -soitinta.
48FI
2 +/–
1
Pidä samanaikaisesti painettuna AV
?/1 -painike ja signaalilähdepainike,
jonka määrityksen haluat muuttaa.
Esimerkki: pidä DVD- ja AV ?/1
-painettuina yhtä aikaa.
2
Pidä AV ?/1 -painike painettuna ja
vapauta vaiheessa 1 valitsemasi
signaalilähdepainike.
Esimerkki: pidä AV ?/1 -painike
painettuna ja vapauta DVD-painike.
3
Pidä AV ?/1 -painike painettuna, valitse
alla olevasta taulukosta haluamasi
luokka ja paina sitten sitä vastaavaa
painiketta.
Esimerkki: pidä AV ?/1 -painike
painettuna ja paina 1-painiketta.
4
Vapauta vaiheessa 3 valitsemasi
numeropainike ja vapauta sitten AV
?/1 -painike.
Esimerkki: vapauta 1-painike ja vapauta
sitten AV ?/1 -painike.
Nyt voit ohjata Blu-ray Disc -soitinta DVDpainikkeella.
BD-, DVD-, SAT/CATV-, VIDEO- ja
SA-CD/CD-luokat ja niitä
vastaavat painikkeet
Paina
Blu-ray Disc -soitin
(komentotila BD1)a)
1
Blu-ray Disc -tallennin
(komentotila BD3)
2
DVD-soitin
(komentotila DVD1)
3
DVD-tallennin
(komentotila DVD3)b)
4
Videonauhuri (komentotila VTR3)
5
CD-soitin
6
Digitaalinen satelliittivastaanotin c)
7
Lisäasetukset
Luokat
a) BD-painikkeen alkuasetus. Lisätietoja BD1- tai BD3-
asetuksesta on Blu-ray Disc -soittimen tai Blu-ray
Disc -tallentimen käyttöohjeissa.
b) DVD-painikkeen alkuasetus. Sonyn DVDtallentimia käytetään asetuksella DVD1 tai DVD3.
Lisätietoja on DVD-tallentimien käyttöohjeissa.
c) SAT/CATV-painikkeen alkuasetus.
Kaukosäätimen kaikkien
painikemääritysten poistaminen
Pidä 2 – painettuna ja paina ?/1 ja t/
Vapauta painikkeet sitten.
Kaukosäätimen asetukset palautetaan
alkuasetuksiksi.
.
49FI
Vahvistinvalikon
asetukset ja säädöt
SET
HDMI*
CTRL
HDMI
ON
OFF
AMP-valikon käyttäminen
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
Voit määrittää seuraavat asetukset
kaukosäätimen AMP MENU -painikkeella.
Oletusasetukset on alleviivattu.
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
AMP MENU
LEVEL
TONE
AUDIO
CNT
LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
DISPLAY
ON
OFF
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
AUTO
STBY
ON
OFF
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
A/V SYNC
ON
OFF
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
SYSTEM
* Katso ””BRAVIA” Sync -toiminnot” (sivu 39).
** Tämä asetus näkyy vain, kun ”CTRL HDMI”
-asetuksena on ”ON”.
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
50FI
Avaa AMP-valikko painamalla AMP
MENU.
Valitse vaihtoehto ja asetus painamalla
toistuvasti C/X/x/c.
Poistu AMP-valikosta painamalla AMP
MENU.
3
Vinkki
Seuraavilla sivulla on tietoja kustakin
asetuksesta.
Kaiuttimien tasojen
asettaminen (CNT LEVEL, SW
LEVEL)
1
Valitse haluamasi asetus ja paina
Kaventaa ääniraidan dynaamista aluetta.
Toiminto on hyödyllinen katseltaessa elokuvia
alhaisella äänenvoimakkuudella. AUDIO DRC
on käytettävissä vain Dolby Digital -lähteissä.
2
Valitse AMP-valikosta ”LEVEL” ja paina
sitten
tai c.
Valitse ”AUDIO DRC” ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus ja paina
.
Arvot voidaan määrittää välille ”–6” ja ”+6”
yhden luvun välein. Oletusasetuksena on
”0”.
.
Dolby Digital -äänen
kuunteleminen alhaisella
äänenvoimakkuudella (AUDIO
DRC)
Valitse ”BASS” tai ”TREBLE” ja paina
sitten
tai c.
• BASS:
basson tason säätö.
• TREBLE: diskantin tason säätö.
3
”CNT LEVEL”- ja ”SW LEVEL”
-asetukset voidaan määrittää välille ”–6” ja
”+6” yhden luvun välein. Oletusasetuksena
on ”0”.
1
2
Valitse ”CNT LEVEL” tai ”SW LEVEL” ja
paina sitten
tai c.
Valitse AMP-valikosta ”TONE” ja paina
sitten
tai c.
Äänen ja kuvan välisen
viiveen säätäminen (A/V
SYNC)
Voit viivyttää ääntä tämän toiminnon avulla, jos
kuva toistuu ääntä hitaammin.
1
2
3
Valitse AMP-valikosta ”AUDIO” ja paina
sitten
tai c.
Valitse ”A/V SYNC” ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus ja paina
.
• OFF: säätöjä ei tehdä.
• ON: kuvan ja äänen välisen eron säätö on
käytössä.
Huomautuksia
• Kuvan ja äänen välistä viivettä ei ehkä voi poistaa
kokonaan tämän toiminnon avulla.
• Tästä toiminnosta on hyötyä vain, jos kyseessä on
Dolby Digital-, DTS- tai lineaarinen PCM
(2-kanavainen) -signaali, joka välitetään digitaalisen
koaksiaalikaapelin, optisen digitaalikaapelin tai
HDMI-kaapelin kautta.
jatkuu
51FI
Lisäasetukset
Valitse AMP-valikosta ”LEVEL” ja paina
sitten
tai c.
• CNT LEVEL: keskikaiuttimen tason
säätö.
• SW LEVEL: bassokaiuttimen tason
säätö.
3
Basso- ja diskanttitason
säätäminen (BASS, TREBLE)
Basson ja diskantin säätäminen on helppoa.
Voit säätää keski- ja bassokaiuttimen tasoa ja
tasapainoa.
2
.
• OFF: dynaamista aluetta ei pakata.
• STD: ääniraita toistetaan äänittäjän
tarkoittamalla dynaamisella
alueella.
• MAX: dynaaminen alue pakataan
kokonaan.
• Nämä asetukset jäävät voimaan, vaikka virtajohto
irrotetaan.
1
Valitse asetus ja paina
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (DUAL MONO)
Satelliittivirittimen äänten
toistaminen (INPUT MODE)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos
järjestelmä vastaanottaa AC-3-multiplexlähetyssignaalin.
Vaikka satelliittiviritin kytketään järjestelmän
HDMI SAT/CATV -tuloliitäntään, äänet eivät
ehkä kuulu monikanavaisessa muodossa
satelliittivirittimestä riippuen. Kytke tällöin
optinen digitaalikaapeli järjestelmän SAT/
CATV OPT IN -liitäntään HDMI-kaapelin
lisäksi ja tee seuraava asetus.
Huomautus
• AC-3-signaalin vastaanottoa varten järjestelmään on
kytkettävä digitaalinen satelliittiviritin optisen- tai
koaksiaalikaapelin avulla ja asetettava digitaalisen
satelliittivirittimen digitaaliseksi lähetysmuodoksi
AC-3.
1
2
3
1
Valitse AMP-valikosta ”AUDIO” ja paina
sitten
tai c.
2
Valitse ”DUAL MONO” ja paina sitten
tai c.
3
Valitse asetus ja paina
• MAIN:
• SUB:
Äänen kuunteleminen
alhaisella voimakkuudella
(NIGHT MODE)
Tämän toiminnon avulla voit nauttia
äänitehosteista ja kuulla keskustelun selkeästi
myös alhaisella äänenvoimakkuudella.
1
2
3
Valitse asetus ja paina
.
• ON: ”NIGHT MODE” -toiminto otetaan
käyttöön.
• OFF: toiminto poistetaan käytöstä.
Vinkki
• Voit kuunnella Dolby Digital -ääntä hiljaisella
äänenvoimakkuudella AUDIO DRC -toiminnon
(sivu 51) avulla.
52FI
Valitse ”OPT” ja paina
.
Etupaneelin näytön
kirkkauden muuttaminen
(DIMMER)
Etupaneelin näytön kirkkausasetuksia on 2.
1
2
3
Valitse AMP-valikosta ”SYSTEM” ja
paina sitten
tai c.
Valitse ”DIMMER” ja paina sitten
c.
Valitse asetus ja paina
tai
.
• ON: himmeä.
• OFF: kirkas.
Valitse AMP-valikosta ”AUDIO” ja paina
sitten
tai c.
Valitse ”NIGHT MODE” ja paina sitten
tai c.
Valitse ”INPUT MODE” ja paina sitten
tai c.
• AUTO: äänisignaali lähetetään
ensisijaisesti HDMI SAT/CATV
-tuloliitännästä.
• OPT: signaali lähetetään SAT/CATV
OPT IN -liitännästä.
.
vain pääkanava toistetaan.
vain kakkoskanava
toistetaan.
• MAIN/SUB: pää-ääni toistetaan
vasemmasta kaiuttimesta ja
kakkosääni oikeasta
kaiuttimesta.
Valitse AMP-valikosta ”AUDIO” ja paina
sitten
tai c.
Näyttöasetuksen
muuttaminen (DISPLAY)
Voit muuttaa etupaneelin näytön
näyttöasetuksia.
1
2
Valitse AMP-valikosta ”SYSTEM” ja
paina sitten
tai c.
Valitse ”DISPLAY” ja paina sitten
c.
tai
3
Valitse asetus ja paina
.
• ON: näyttö jää näkyviin.
• OFF: näyttö tulee muutamaksi sekunniksi
näkyviin järjestelmää käytettäessä.
Vinkki
• Näytössä näkyy tulosignaalien tyypit (vain
digitaalisten tulosignaalien), kun painat DISPLAY,
vaikka ”DISPLAY”-asetuksena olisi ”OFF”.
Huomautus
• Näyttö näkyy aina silloin, kun mykistys- tai
suojaustoiminto on käytössä, vaikka ”DISPLAY”asetuksena olisi ”OFF”.
2
3
2
Valitse AMP-valikosta ”SYSTEM” ja
paina sitten
tai c.
Valitse ”AUTO STBY” ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus ja paina
.
• ON: ”AUTO STBY” -toiminto otetaan
käyttöön.
• OFF: toiminto poistetaan käytöstä.
Huomautuksia
Valitse AMP-valikosta ”SYSTEM” ja
paina sitten
tai c.
Valitse ”SLEEP” ja paina sitten
c.
1
3
Voit määrittää järjestelmän sammumaan
määrättynä ajankohtana, joten voit nukahtaa
musiikkia kuunnellen. Ajan voi määrittää 10
minuutin jaksoissa.
1
Voit vähentää virrankulutusta. Järjestelmä
siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos
järjestelmää ei käytetä noin 30 minuuttiin ja jos
siitä ei toisteta ääntä noin 30 minuuttiin.
Oletusasetuksena on ”ON”.
tai
Valitse haluamasi aika-asetus ja paina
.
• Kun järjestelmän virta katkaistaan AUTO STBY
-toiminnolla, järjestelmä ei ehkä kytkeydy
automaattisesti päälle, kun televisio kytketään päälle
seuraavan kerran.
• ”AUTO STBY” vilkkuu etupaneelin näytössä noin
kahden minuutin ajan, ennen kuin järjestelmä siirtyy
valmiustilaan.
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu
seuraavasti:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
Huomautus
• Tämä toiminto koskee vain tätä järjestelmää, ei
kytkettyä televisiota tai muita laitteita.
53FI
Lisäasetukset
Uniajastimen käyttäminen
(SLEEP)
Automaattinen
valmiustilatoiminto (AUTO
STBY)
ÄÄNI
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee
järjestelmän käytön aikana, yritä ratkaista
ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla,
ennen kuin viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
VIRTA
Virta ei kytkeydy.
• Varmista, että virtajohto on kytketty
kunnolla.
Järjestelmän virta ei kytkeydy, kun television
virta kytketään.
• Tarkista television kaiutinasetukset.
Television kaiutinasetuksissa määritetään,
kuinka järjestelmän virta kytkeytyy
automaattisesti päälle television kanssa. Jos
haluat kuunnella television ääntä
järjestelmän kautta, määritä television
kaiutinasetukset toistamaan ulkoisen
äänilaitteen ääntä. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
• Järjestelmän virta ei kytkeydy yhtä aikaa
television kanssa, jos äänet toistettiin
television kaiuttimien kautta, kun televisio
viimeksi sammutettiin.
Järjestelmän virrankatkaisu -toimintoa ei voi
käyttää.
• Muuta television asetusta niin, että
kytkettyjen laitteiden virrat katkaistaan
samalla kun television virta katkaistaan.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Järjestelmän virta katkeaa, kun televisio
suljetaan.
• Kun HDMI-ohjaus-toiminto on käytössä,
Järjestelmän virrankatkaisu -toiminto on
käytössä ja järjestelmän virta katkeaa, kun
televisio suljetaan.
Järjestelmän virta katkea automaattisesti.
• AUTO STBY -toiminto on käytössä
(sivu 53).
54FI
Dolby Digital- tai DTS-monikanavaääntä ei
kuulu.
• Varmista, että Blu-ray Disc -levy, DVDlevy tms. on tallennettu Dolby Digital- tai
DTS-muodossa.
• Jos kytket Blu-ray Disc -soittimen, DVDsoittimen tms. tämän järjestelmän
digitaalisiin tuloliitäntöihin, tarkista
kytkettävän laitteen ääniasetukset (äänen
lähtöasetukset).
Surround-ääni ei kuulu.
• Surround-ääni ei ehkä toimi kaikkien
digitaalisten signaalien kanssa (sivu 38).
Voit tuoda äänimuodon näkyviin
etupaneelin näyttöön painamalla DISPLAY.
Jos etupaneelin näytössä näkyy ”2.0CH” tai
”1.0CH”, signaali on stereofoninen tai
monofoninen eikä siinä ole
monikanavaääntä. Jos näytössä näkyy
”5.1CH” tms., signaali on monikanavainen,
mutta surround-tehoste voi olla vaimea
ohjelmasta tai levystä johtuvasta syystä.
Television ääni ei kuulu järjestelmän kautta.
• Varmista, että optinen digitaalikaapeli tai
audiokaapeli on kytketty järjestelmään ja
televisioon (sivu 23).
• Varmista, että televisiosta lähtee ääntä.
• Jos televisio tukee ARC-toimintoa, valitse
”CTRL HDMI”- ja ”ARC”-asetuksiksi
”ON”.
Äänet kuuluvat sekä järjestelmän että
television kaiuttimista.
• Jos HDMI-ohjaus-toiminto on poistettu
käytöstä tai jos valittu laite ei tue HDMIohjaus-toimintoa, mykistä järjestelmän tai
television ääni.
Ääni kuuluu televisiokuvan jäljessä.
• Valitse ”A/V SYNC” -asetukseksi ”OFF”,
jos ”A/V SYNC” -asetuksena on ”ON”.
Äänenvoimakkuus hiljenee, jos äänentoisto
siirretään television kaiuttimesta järjestelmän
kaiuttimiin.
• Äänenvoimakkuuden rajoitus -toiminto on
käytössä. Lisätietoja on kohdassa
”Äänenvoimakkuuden rajoitus -toiminnon
käyttäminen” (sivu 41).
Järjestelmästä ei kuulu kytketyn laitteen ääntä
lainkaan tai ääni kuuluu hyvin heikosti.
• Paina 2 + ja tarkista äänenvoimakkuuden
taso.
• Peruuta mykistystoiminto painamalla
tai
2 +.
• Varmista, että olet valinnut oikean
tulosignaalilähteen.
• Varmista, että kaikki järjestelmän ja
kytkettyjen laitteiden kaapelit ja johdot on
kytketty kunnolla.
• Tarkista kytkettyjen laitteiden HDMIasetukset.
Jostakin tietystä kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
Ääni on katkonaista tai siinä on häiriöitä.
• Katso kohtaa ”Tämän järjestelmän tukemat
muodot” (sivu 56).
KUVA
Televisiossa ei näy lainkaan kuvaa.
• Varmista, että televisio ja järjestelmä on
kytketty oikein.
• Varmista, että televisio on valittu oikein.
• Aseta televisio oikeaan tulotilaan.
• Varmista, että HDMI IN- ja HDMI OUT
-liitäntöjä ei ole kytketty väärinpäin.
• Varmista, että liittimet on kytketty
liitäntöihin kunnolla sekä laitteessa että
järjestelmässä (sivut 23, 25).
Televisiossa ei näy 3D-kuvaa.
• 3D-kuvat eivät ehkä näy kaikkia televisiotai videokomponentteja käytettäessä.
Tarkista, mitä 3D-kuvamuotoja järjestelmä
tukee (sivu 56).
• ”CTRL HDMI” -asetuksena on ”OFF”.
• Kun järjestelmä on valmiustilassa, kuva ja
ääni tulevat HDMI-laitteesta, joka on valittu
edellisen kerran, kun järjestelmästä on
katkaistu virta. Jos haluat käyttää jotakin
muuta toistolaitetta kuin viimeksi valittua
HDMI-laitetta, käytä toistossa Toisto
yhdellä painalluksella -toimintoa tai kytke
järjestelmään virta ja valitse sitten haluamasi
HDMI-laite.
• Varmista, että AMP-valikon ”PASS THRU”
-asetuksena on ”ON”, jos kytket
järjestelmään laitteita, jotka eivät ole
”BRAVIA” Sync -yhteensopivia (sivu 43).
Kaukosäädin ei toimi
• Suuntaa kaukosäädin järjestelmän
tunnistimeen .
• Poista mahdolliset esteet kaukosäätimen ja
järjestelmän välistä.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat lopussa,
vaihda ne uusiin.
• Varmista, että olet valinnut kaukosäätimestä
oikean signaalilähteen.
MUUTA
HDMI-ohjaus ei toimi oikein.
• Tarkista HDMI-kytkennät (sivu 23).
• Ota HDMI-ohjaus käyttöön televisiossa
(sivu 39).
• Varmista, että kytketty laite on yhteensopiva
”BRAVIA” Sync -toiminnon kanssa.
• Tarkista kytketyn laitteen HDMI-ohjaustoiminnon asetukset. Katso lisätietoja
kytketyn laitteen mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
• Jos muutat HDMI-kytkentää, kytke ja irrota
virtajohto. Jos virta katkeaa sähkökatkoksen
vuoksi, toista vaiheet kohdasta ””BRAVIA”
Sync -toiminnot” (sivu 39).
• Kun kytket tai irrotat virtajohdon, odota
vähintään 15 sekuntia ennen järjestelmän
käyttämistä.
jatkuu
55FI
Lisätietoja
• Varmista, että kaiutinjohdon liitin on
kytketty liitäntään kunnolla.
• Keskikaiuttimesta ei ehkä kuulu ääntä
tulosignaalin lähteestä tai järjestelmässä
valitusta äänikentästä (sivu 38) riippuen.
Kun järjestelmä on valmiustilassa,
televisiossa ei ole kuvaa eikä ääntä.
• Jos kytket videolaitteen audiolähdön
järjestelmään muulla kuin HDMI-kaapelilla,
äänet eivät ehkä kuulu ”BRAVIA” Sync
-toiminnon vuoksi. Valitse tällöin ”CTRL
HDMI” -asetukseksi ”OFF” (sivu 40) tai
kytke audiolähtöliitäntä suoraan televisioon
järjestelmän sijaan.
Etupaneelin näytössä näkyy vuoronperään
”PROTECTOR” ja ”PUSH POWER”.
Katkaise järjestelmän virta painamalla ?/1 ja
tarkista seuraava kohta, kun ”STANDBY”
poistuu näkyvistä.
• Ovatko järjestelmän ilmanvaihtoaukot
tukossa?
Kytke järjestelmään virta, kun olet
tarkastanut em. kohdan ja korjannut
mahdollisen ongelman. Jos ongelman syytä
ei löydy, vaikka em. kohta on tarkastettu, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tekniset tiedot
Tämän järjestelmän tukemat
muodot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia digitaalisia
tulosignaaleja.
Muoto
Tuettu/ei tukea
Dolby Digital
a
DTS
a
Lineaarinen PCM (2kanavainen)*
a
Lineaarinen PCM
(5.1- ja 7.1kanavainen)* (vain
HDMI-yhteydessä)
a
Dolby Digital Plus
×
Jos järjestelmä ei toimi
edellistenkään toimenpiteiden
jälkeen oikein, nollaa järjestelmä
seuraavalla tavalla:
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
Käytä toimenpiteeseen järjestelmän painikkeita.
Vahvistinosa
1
2
Lähtöteho (nimellinen)
Vasen/oikea etukaiutin:
Kytke virta painamalla ?/1.
Paina yhtä aikaa painikkeita ?/1, INPUT
SELECTOR ja VOLUME –.
Näkyviin tulee ”COLD RESET” ja
järjestelmä nollataan. AMP-valikko,
äänikentät jne. palautetaan oletusarvoihinsa.
* Lineaarinen PCM ei salli suurempaa
näytteenottotaajuutta kuin 48 kHz.
Lähtöteho (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutin:
Keskikaiutin:
Bassokaiutin:
Tuloliitännät
TV, SA-CD/CD
TV, SAT/CATV
VIDEO
65 W + 65 W
(4 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 1 %)
100 W (kanavaa kohden
4 ohmia, 1 kHz)
100 W (4 ohmia, 5 kHz)
100 W (4 ohmia, 100 Hz)
Analoginen
Digitaalinen (optinen)
Digitaalinen
(koaksiaalinen)
HDMI-osa
Liitäntä
Videotulo-/lähtöliitännät
56FI
HDMI™-liitäntä
BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
Mitat (noin)
Paino (noin)
Kaiutinjohdot
Bassokaiutin (SA-WCT350)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Lisäkiinnike
Mitat (noin)
Paino (noin)
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
AM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Välitaajuus
Mitat (noin)
Paino (noin)
Etukaiutinelementti
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Paino (noin)
87,5–108,0 MHz
(tarkkuus 50 kHz)
FM-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
10,7 MHz
Mitat (noin)
531–1 602 kHz (tarkkuus
9 kHz)
AM-kehäantenni
450 kHz
Paino (noin)
Nimellisimpedanssi
Keskikaiutinelementti
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Täysi taajuusalue
40 mm × 70 mm,
kartiotyyppinen × 2
4 ohmia
40 mm, kartiotyyppinen × 2
4 ohmia
80 mm × 85 mm × 14 mm
(l/k/s)
25 g
Takasuojus B
Kidelukittu digitaalinen
PLL-synteesiviritin
Kaiutin (SS-CT350)
180 mm × 147 mm ×
26 mm (l/k/s)
555 g
Takasuojus A
Mitat (noin)
FM-viritinosa
Viritysalue
Bassokaiutin, bassorefleksi
130 mm, kartiotyyppinen
4 ohmia
196 mm × 450 mm ×
410 mm (l/k/s)
10,5 kg
WS-CT350EB
Viritinosa
Järjestelmä
996 mm × 66 mm × 72 mm
(l/k/s)
2,4 kg
3m
80 mm × 82 mm × 47 mm
(l/k/s)
35 g
Takasuojus C
Paino (noin)
80 mm × 82 mm × 47 mm
(l/k/s)
35 g
Television suojus
Mitat (noin)
273 mm × 245 mm ×
31 mm (l/k/s)
165 g
Yleistä
Käyttöjännite
220 V–240 V, AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
Käytössä: 80 W
Valmiustilassa: enintään 0,3 W (HDMI-ohjaus
ei ole käytössä.)
Lähtöteho
(DIGITAL MEDIA PORT) DC OUT: 5 V, 700 mA
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
57FI
Lisätietoja
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Videotulo-/lähtöliitännät (3D)
BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59,94/60 Hz
samassa ruudussa
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
samassa ruudussa
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
rinnakkain (puolikas)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
rinnakkain (puolikas)
1280 × 720p@50 Hz
samassa ruudussa
1920 × 1080i@50 Hz
samassa ruudussa
1920 × 1080i@50 Hz
rinnakkain (puolikas)
1920 × 1080p@50 Hz
rinnakkain (puolikas)
1920 × 1080p@24 Hz
samassa ruudussa
Audiotuloliitännät
BD, DVD, SAT/CATV:
lineaarinen PCM,
7,1-kanavainen /
Dolby Digital / DTS
Hakemisto
kaapeliviritin 23, 25
PlayStation 2 25
PlayStation 3 24
satelliittiviritin 23, 25
televisio 23
A
A/V SYNC 51
AMP-valikko 50
ARC 24, 43
Asentaminen 8
AUDIO DRC 51
AUTO STBY 53
M
Mykistys 30
B
BASS 51
”BRAVIA” Sync 39
N
C
O
CNT LEVEL 51
Optinen digitaalikaapeli 23
D
P
DIMMER 52
DISPLAY 36, 52
DUAL MONO 52
PROTECTOR 56
E
NIGHT MODE 52
R
Radio 34
Radioasemat 34
Etupaneelin näyttö 29
I
INPUT MODE 52
INPUT SELECTOR 28
J
S
SW LEVEL 51
T
Television kaatumisen estäminen 19
TREBLE 51
Järjestelmän sijoittaminen 8
K
Kaukosäädin
ennen käyttöä 7
käyttäminen 30, 45
Kytkeminen
AM-kehäantenni 26
Blu-ray Disc -soitin 23
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin 25
DVD-soitin 23, 25
FM-johtoantenni 27
58FI
U
Uniajastin 53
V
VOLUME 28, 30
Ä
Äänenvoimakkuuden rajoitus -toiminto 41
Äänikenttä 38
3
ADVARSEL
Ikke installer apparatet på et lukket område, som en
bokhylle eller et innebygd kabinett.
For å redusere risikoen for brann, ikke dekk til
ventilasjonsåpningen for apparatet med avispapir,
duker, gardiner, osv.
Ikke plasser åpen flammekilder, som f. eks. tente
stearinlys på apparatet.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må
du ikke utsette dette apparatet for drypping eller
spruting, og du må ikke plassere gjenstander med vann,
som blomstervaser, på apparatet.
Selv om enheten er slått av, er den ikke koblet fra
hovedstrømmen så lenge den er koblet til
stikkontakten.
Siden hovedpluggen brukes for å koble enheten fra
hovedstrømmen, må du koble enheten til en stikkontakt
som er lett tilgjengelig. Hvis du merker noe unormalt
med enheten, må du koble hovedpluggen fra
stikkontakten med en gang.
Ikke utsett batteriene eller apparatet med installert
batteri, for ekstrem varme, som sol, brann eller
lignende.
Skal kun brukes innendørs.
Kassering av gamle
elektriske og
elektroniske apparater
(gjelder i den Europeiske
Unionen og andre
europeiske land med
separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at
dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være
med på å forhindre mulige negative følger for miljøet
og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av
disse materialene vil være med på å ta vare på våre
2NO
naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av
dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor eller butikken der du
kjøpte produktet.
Avfallsinstruksjon
vedrørende oppbrukte
batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land
med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr
at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes i
kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet
inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004%
bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil
du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra
potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha
blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode.
Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare
naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et
inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av
autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det
leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske
produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på
riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon
for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier,
vennligst kontakt ditt kommunekontor, din
avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte
produktet.
Merknad for kunder: Følgende
informasjon gjelder kun for utstyr som er
solgt i land som anvender EUdirektivene.
Produsenten av dette produktet er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti
saker vennligst se adressene nevnt i det separate service
eller garantidokumentet.
Om bruk
Sikkerhetstiltak
Om sikkerhet
• Dersom en gjenstand eller væske skulle komme inn i
systemet, trekk ut systemets strømkontakt og få det
undersøkt av kvalifisert personell før du forsøker å
bruke det igjen.
• Du må ikke klatre på subwooferen. Du kan falle ned
og skade deg selv, eller forårsake skade på systemet.
Om strømkilder
• Før du bruker systemet, må du kontrollere at
operasjonsspenningen er identisk med din lokale
strømforsyning. Operasjonsspenningen er indikert på
navneplaten på baksiden av subwooferen.
• Hvis du ikke skal bruke systemet på lang tid, må du
sørge for å koble det fra stikkontakten. Ta tak i selve
pluggen, og ikke strømledningen, når du skal koble
fra strømledningen.
• Strømledningen må kun byttes ut ved en kvalifisert
servicebutikk.
Om oppbygning av varme
Selv om systemet varmes opp under bruk, er ikke dette
en feil. Hvis du fortsetter å bruke dette systemet ved et
høyt volum, øker systemtemperaturen på baksiden og
bunnen betraktelig. For å unngå brannsår må du ikke ta
på systemet.
Om plassering
• Plasser systemet på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon for å forhindre oppbygning av varme, og
forlenge systemets levetid.
• Ikke plasser systemet nær varmekilder, eller på et sted
som er utsatt for direkte sollys, ekstreme støvmengder
eller mekanisk støt.
• Ikke plasser noe på baksiden av subwooferen som kan
blokkere ventilasjonshullene og føre til funksjonsfeil.
• Ikke plasser systemet nært utstyr som en TV,
videospiller eller kassettspiller. (Hvis systemet brukes
i kombinasjon med en TV, videospiller eller
kassettspiller, og det plasseres for nært dette utstyret,
kan det oppstå støy og bildekvaliteten kan bli negativt
påvirket. Det er spesielt sannsynlig når en
innendørsantenne brukes. Derfor anbefaler vi at du
bruker en utendørsantenne.)
• Vær forsiktig når du plasserer systemet på overflater
som har blitt spesialbehandlet (med voks, olje,
poleringsmiddel, osv.), fordi flekker eller avfarging
kan oppstå på overflaten.
Før du kobler til andre komponenter, må du slå av og
koble fra systemet.
Hvis du opplever
fargeuregelmessigheter på en
TV-skjerm i nærheten
Systemet er magnetisk skjermet slik at det kan
installeres i nærheten av en TV.
Fargeuregelmessigheter kan derimot oppleves med
enkelte typer TV-er.
Hvis fargeuregelmessighet
oppleves...
Slå av TV-en, og slå den deretter på igjen etter 15 til
30 minutter.
Hvis fargeuregelmessighet oppleves
igjen...
Plasser systemet lenger unna TV-en.
Om rengjøring
Rengjør systemet med en myk tørr klut. Ikke bruk noen
type skrubbesvamper, slipemidler eller løsemidler som
alkohol eller bensin.
Hvis du har spørsmål eller problemer med systemet, må
du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Opphavsrettigheter
Dette systemet bruker Dolby* Digital og Pro Logic
Surround og DTS** Digital Surround System.
* Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og dobbel-D-symbolet er
varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
** Produsert på lisens under patentnummer i USA:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 487 535 og andre utstedte og påventende patenter
i USA og på verdensbasis. DTS og symbolet er
registrerte varemerker, og DTS Digital Surround og
DTS-logoene er varemerker som tilhører DTS, Inc.
Produkt inkluderer programvare. © DTS, Inc. Alle
rettigheter forbeholdt.
Systemet bruker High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™)-teknologi.
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller registrerte varemerker
som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre
land.
forts.
3NO
NO
"BRAVIA Sync" er et varemerke for Sony
Corporation.
"PlayStation" er et registrert varemerke for Sony
Computer Entertainment Inc.
"x.v.Colour (x.v.Color)" og "x.v.Colour (x.v.Color)"logoen er varemerker for Sony Corporation.
4NO
Innledning
Sikkerhetstiltak ........................................3
Komme i gang
Pakke ut....................................................6
Plassere systemet .....................................8
Advarsel om installasjon av systemets
høyttaler til TV-stativet eller en
vegg .................................................10
Koble til høyttaleren ..............................22
Koble sammen TV-en og spilleren
osv....................................................23
Koble til andre komponenter .................25
Koble til antennen ..................................26
Tilkobling av strømledning....................27
Sette opp lydutgangen til den tilkoblede
komponenten ...................................27
Alternativer for avspilling
Indeks for deler og kontroller ................28
Ha glede av TV-en .................................30
Ha glede av andre komponenter ............31
Mottakerfunksjoner
Direct Tuning .........................................33
Forhåndsinnstille radiostasjoner ............34
Lytte til radioen......................................34
Gi navn til forhåndsinnstilte
stasjoner ...........................................35
Vise stasjonsnavnet eller frekvensen i
frontpaneldisplayet ..........................36
Bruke Radio Data System (RDS) ..........37
Egenskaper ved "BRAVIA"
Sync
Hva er "BRAVIA" Sync?...................... 39
Forberede for "BRAVIA" Sync ............ 39
Ha glede av en Blu-ray Disc/DVD........ 41
(Avspilling med ett trykk)
Ha glede av TV-lyden fra systemet....... 41
(Systemlydkontroll)
Slå av systemet, TV-en og de tilkoblede
komponentene ................................. 42
(Systemavstenging)
Bruke strømsparingsfunksjonen............ 42
(HDMI PASS THRU)
Stille Audio Return Channel-funksjonen
på av ................................................ 43
Avanserte innstillinger
Kontrollere tilkoblede Sony-komponenter
med fjernkontrollen......................... 44
Endre tildelingen av inngangsknappen
på fjernkontrollen............................ 47
Innstillinger og justeringer med
forsterkermenyen ............................ 49
Tilleggsinformasjon
Feilsøking .............................................. 53
Spesifikasjoner ...................................... 55
Indeks .................................................... 57
Surround-funksjon
Ha glede av surroundeffekt ....................38
5NO
Komme i gang
Pakke ut
• Subwoofer (SA-WCT350) (1) • Fjernkontroll (RM-AAU074)
(1)
• Skruer for forlengelsesbraketten
(store, +PSW5 × 16 mm) (6)
• Skruer for bakdekslet (små,
M3 × 8 mm) (1)
• Høyttaler (SS-CT350) (1)
• Støttebelte (1)
• R6 (AA-størrelse) batterier (2)
• AM-løkkeantenne (1)
• WS-CT350EB
• Skrue for støttebeltet (+PSW4 ×
20 mm) (1)
• Forlengelsesbrakett (1)
• FM-ledningsantenne (1)
• Treskrue for støttebeltet
(M3,8 × 20 mm) (1)
eller
• Bakdeksel A (1)
• Skrueklemme (2)
• Høyttalerledning (1)
• Bakdeksel B (1)
• Garanti (1)
• Bruksanvisninger (1)
• Digital optisk kabel for en TV
(2,5 m) (1)
• Bakdeksel C (1)
• Deksel for TV-en (1)
6NO
Sette batterier inn i fjernkontrollen
Merknader
• Etterlat ikke fjernkontrollen på ekstremt varme eller fuktige steder.
• Ikke bruk et nytt batteri sammen med et gammelt.
• Ikke slipp noen fremmedlegemer inn i fjernkontrollen, spesielt når du skifter ut batteriene.
• Ikke utsett fjernkontrollsensoren for direkte sollys eller lysapparater. Det kan medføre funksjonssvikt.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke fjernkontrollen for en lengre periode, må du ta ut batteriene for å unngå skade fra
batterilekkasje og korrosjon.
7NO
Komme i gang
Sett inn to R6 (AA-størrelse) batterier (inkludert) ved å samsvare merkene 3 og # på batteriene med
merkene på innsiden av batterirommet. For å bruke fjernkontrollen, peker du den mot
fjernkontrollsensoren i frontpaneldisplayet til subwooferen.
Plassere systemet
Illustrasjonene under er eksempler på hvordan du kan installere subwooferen og høyttaleren.
Du kan installere høyttaleren med følgende
TV-modeller (ikke inkludert):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s,
KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s,
KDL-40/46NX70s
* I de faktiske modellnavnene, henviser “s” til tall
og/eller tegn som gjelder spesielt for hver modell.
For detaljer, se "Installere høyttaleren på
TV-stativet" (side 13).
For detaljer, se "Henge høyttaleren og
TV-en på en vegg" (side 17).
Merk
• Ikke blokker varmeventilasjonen på bakpanelet til subwooferen.
8NO
Installer høyttaleren på en hylle.
For detaljer, se "Montere høyttaleren på
en vegg" (side 21).
Koble høyttalerledningen til høyttaleren
Komme i gang
Kontaktene på høyttalerledningen er fargekodet avhengig av typen høyttaler. Koble kontaktene på
høyttalerledningene så de samsvarer med fargen på høyttalerkontaktene.
1
Fjern skruen på dekselet på baksiden av høyttaleren, og fjern deretter dekselet.
2
Tilkoble høyttalerledningen.
Hvit
R CENTER L
Baksiden av høyttaleren
A
Rød
Grønn
3
A Høyttalerledning
(inkludert)
Før høyttalerledningen gjennom det firkantede hakket på bunnen av dekselet og fest
deretter på dekselet på høyttaleren igjen og sikre det med den skruen som ble fjernet i
trinn 1.
Hvis du installerer høyttaleren til TV-en, ikke fest på dekselet igjen. Følg trinnene under
"Installere høyttaleren på TV-stativet" (side 13) eller "Henge høyttaleren og TV-en på en vegg"
(side 17).
Merknader
• Når du installerer høyttaleren eller en TV på en vegg, må du være forsiktig så du ikke snubler i ledningen som er
koblet til høyttaleren.
• Vær forsiktig så du ikke klemmer høyttalerledningen når du fester på dekselet igjen.
9NO
Advarsel om installasjon av systemets høyttaler til
TV-stativet eller en vegg
Til kunder
Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å
installere dette produktet. Overlat installasjonen
til Sony-forhandlere eller lisensierte
entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på
sikkerheten under installasjonen. Sony er ikke
ansvarlig for skader eller personskader som
oppstår som følge av feil behandling eller
installasjon, eller installasjon av annet enn det
spesifiserte produktet. Dine forbrukerrettigheter
(hvis noen) påvirkes ikke.
Om sikkerhet
Produkter fra Sony er konstruert med sikkerhet i
tankene. Hvis produktene brukes feil, kan det
derimot føre til alvorlig skade via brann,
elektrisk støt, at produktet velter eller faller ned.
Sørg for at du leser nøye gjennom
sikkerhetsreglene for å hindre ulykker.
• Ikke fjern skruer, osv., etter montering av
SS-CT350-høyttaleren eller den
SS-CT350-høyttalerinstallerte TV-en.
• Ikke håndter produktene med ekstrem kraft
under rengjøring eller vedlikehold.
• Hvis du henger SS-CT350-høyttaleren eller
den SS-CT350-høyttalerinstallerte TV-en på
en skjør vegg, eller en vegg hvor overflaten
ikke er flat eller vinkelrett, kan produktet(/ene)
falle ned og forårsake personskade eller
eiendomsskade.
• Hvis SS-CT350-høyttaleren eller den
SS-CT350-høyttalerinstallerte TV-en ikke er
sikkert installert på veggen, kan
produktet(/ene) falle ned og forårsake
personskade eller eiendomsskade.
ADVARSEL
Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan
alvorlig personskade eller dødsfall oppstå via
brann eller elektrisk støt, produktet kan velte
eller falle ned.
Ikke slipp produktene i bakken, eller
installer dem på et sted hvor de kan falle
ned.
• Overlat installasjon, flytting eller demontering
av produktene til lisensierte entreprenører, og
hold små barn borte under prosedyren.
• Uautorisert installasjon kan føre til alvorlig
personskade eller skade på eiendommen.
• Hvis du lar en uautorisert forhandler bære eller
demontere SS-CT350-høyttaleren eller den
SS-CT350-høyttalerinstallerte TV-en, kan det
føre til at produktene faller ned og forårsaker
alvorlig personskade eller eiendomsskade.
Sørg for at to eller flere bærer eller demonterer
produktet(/ene).
10NO
Det må ikke legges gjenstander på
produktene.
• Ikke sett noe på produktene. Hvis du gjør dette,
kan systemet falle ned og forårsake
personskade eller skade på eiendom.
Ikke la ledningene komme i klem.
• Ikke len eller heng på produktene. Produktene
kan falle på deg og forårsake alvorlig
personskade.
• Hvis strømledningen eller tilkoblingsledninger
blir klemt mellom produktene og veggen,
gulvet eller andre gjenstander, eller blir bøyd
med makt, kan de interne lederne bli eksponert
og forårsake en kortslutning eller et elektrisk
brudd. Dette kan forårsake brann eller elektrisk
støt.
• Ikke tråkk på strømledningen eller
tilkoblingsledninger når du bærer produktene.
Ledningen kan bli skadet, og dette kan føre til
en brann eller et elektrisk støt.
Vær oppmerksom på plasseringen.
• Ikke installer produktene på veggoverflater
som en søyle, hvor hjørnene eller sidene til
produktene stikker ut fra veggoverflaten. Hvis
en person eller en gjenstand treffer det
utstikkende hjørnet eller siden på produktene,
kan det føre til personskade eller skade på
eiendom.
• Ikke utsett produktene for regn eller fuktighet,
og ikke søl væsker av noe slag. Dette kan
forårsake brann eller elektrisk sjokk.
• Du må aldri plassere produktene i varme,
fuktige eller ekstremt støvete steder, eller på et
sted hvor de er utsatt for mekaniske
vibrasjoner. Dette kan forårsake brann eller
elektrisk sjokk.
• Hold brennbare gjenstander eller nakne
flammer (f.eks. stearinlys) unna produktene.
• Ikke installer produktene over eller under et
klimaanlegg. Hvis produktene utsettes for vind
fra klimaanlegget over en lengre tid, eller blir
vått på grunn av en lekkasje fra klimaanlegget,
kan dette føre til brann, elektrisk støt eller
funksjonsfeil.
Ikke dekk til ventilasjonshullene på
produktene.
• Hvis du dekker til ventilasjonshullene (med et
tøystykke, osv.), kan varme bygge opp
innvendig og forårsake en brann.
Ikke snuble over ledningene.
• Du kan falle eller få produktene til å velte og
forårsake personskade.
forts.
11NO
Komme i gang
Ikke len eller heng på produktene.
FORSIKTIG
Hvis følgende sikkerhetsregler ikke følges, kan
personskade eller eiendomsskade oppstå.
Ikke installer noe annet utstyr enn det
spesifiserte produktet.
• WS-CT350EB-tilbehørene (inkludert) er kun
designet for bruk med det spesifiserte utstyret.
Hvis du installerer annet utstyr enn det som er
spesifisert, kan det falle ned eller ødelegges, og
kan forårsake skade.
• Ikke modifiser produktene.
• Ikke plasser noe varmt direkte på produktene.
Varmen kan forårsake avfarging eller
deformering på produktene.
Sørg for at du sikrer systemets høyttaler og
TV.
• Når du bærer den SS-CT350høyttalerinstallerte TV-en, ikke hold den etter
SS-CT350-høyttalerdelen. Dette kan forårsake
skade eller personskade.
• Ikke dra den SS-CT350-høyttalerinstallerte
TV-en. Bunnen kan komme løs og skade
gulvet.
Merknader om installasjon
• Sikre SS-CT350-høyttaleren og TV-en godt
når du installerer disse sammen. Deretter må du
sikre den SS-CT350-høyttalerinstallerte TV-en
på stativet eller veggen. Hvis SS-CT350høyttaleren og TV-en ikke er sikkert installert,
kan de falle ned eller velte, og forårsake
personskade.
• Under installasjonen, må du legge et tøystykke
på gulvet slik at du kan forhindre skade på
gulvet.
• Installer produktene på et solid og flatt gulv.
• Sørg for at to eller flere installerer produktene.
Hvis én person arbeider alene, kan dette føre til
en ulykke eller personskade.
• Hold barn borte mens installasjonen pågår.
Ikke bruk vekt på produktene, eller utsett
dem for noe slags støt.
Du må installere produktene på en trygg
måte etter instruksjonene.
• Når du installerer SS-CT350-høyttaleren til et
TV-stativ, eller henger den SS-CT350høyttalerinstallerte TV-en på en vegg, må du
ikke legge vekt på høyttaleren eller TV-en med
hånden din. Ikke slå høyttaleren eller TV-en
med harde gjenstander, som en skrutrekker,
osv.
• Stram skruene godt til. Hvis SS-CT350høyttaleren ikke er sikkert installert, kan den
falle ned og forårsake skade eller personskade.
• Vær forsiktig så du ikke klemmer fast fingrene
eller hendene mens du monterer produktene.
Når du flytter den SS-CT350høyttalerinstallerte TV-en
Hvis du flytter produktene med makt, kan skade
eller personskade oppstå. Forsikre deg om at du
følger de riktige fremgangsmåtene og rådene
som gis under.
• Sørg for at to eller flere personer bærer den
SS-CT350-høyttalerinstallerte TV-en, og at
den kun bæres etter at tilkoblet utstyr er koblet
fra.
• Vær forsiktig så hendene eller føttene dine ikke
kommer i klem under den SS-CT350høyttalerinstallerte TV-en.
12NO
Merknader om installasjon på en vegg
• Hvis du bruker produktene som er installert på
en vegg over en lengre periode, kan veggen bak
eller over produktene bli misfarget, eller
tapetet kan komme løs.
• Hvis produktene fjernes etter at de er installert
på veggen, vil skruehullene fremdeles være
tilstede.
• Ta kontakt med den lisensierte entreprenøren
din om en passende plassering (som ikke
påvirkes av radiostøy, osv.) før installasjonen.
Installere høyttaleren på TV-stativet
* I de faktiske modellnavnene, henviser "s" til tall og/eller tegn som gjelder spesielt for hver modell.
Selv om fasongen på basen til TV-stativet kan være forskjellig avhengig av TV-modellen, kan du
installere høyttaleren på TV-stativet med denne prosedyren.
1
Fjern deksel 1 og 2 fra baksiden av TV-en.
For detaljer om hvordan dekslene fjernes, se bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
Merk
• Enkelte Sony TV-er har ikke deksel 2.
Deksel 2
Deksel 1
2
Fjern skruene på TV-en og løsne TV-en fra TV-stativet.
Merk
• For å forhindre at du skader overflaten til LCD-skjermen, må du bruke en myk, tykk klut når du legger ned
TV-en.
forts.
13NO
Komme i gang
Du kan installere høyttaleren med følgende TV-modeller (ikke inkludert):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s, KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s, KDL-40/
46NX70s
3
Sikre forlengelsesbraketten (inkludert) til TV-stativet med de store skruene (+PSW5 ×
16 mm) (inkludert).
Forlengelsesbrakett
4
5
Fest høyttaleren til forlengelsesbraketten med de store skruene (+PSW5 × 16 mm)
(inkludert).
Monter TV-en igjen.
14NO
Sikre TV-en med skruene som du fjernet i trinn 2.
7
Fest bakdekslene A, B og C (inkludert).
Komme i gang
6
Fest bakdeksel A til forlengelsesbraketten med de små skruene (M3 × 8 mm) (inkludert).
Før høyttalerledningengjennom det rektangulære hakket på bakdeksel B og sett inn de tre
fremstikkende delene på bakdeksel B i hullene på forlengelsesbraketten og høyttaleren.
Sett inn de tre fremstikkende delene på bakdeksel C i hullene på forlengelsesbraketten og
høyttaleren.
Merk
• Når du bærer den SS-CT350-høyttaler-installerte TVen, ikke hold den etter SS-CT350-høyttalerdelen. Dette
kan forårsake skade eller personskade.
Bakdeksel A
Bakdeksel C
Bakdeksel B
forts.
15NO
8
Fest dekselet for TV-en (inkludert) og deksel 1 som ble fjernet i trinn 1.
Sett inn de to fremstikkende delene på dekselet for TV-en i hullene på TV-en.
For detaljer om festing av deksel 1 se bruksanvisningen til TV-en.
Deksel for TV-en
Deksel 1
Merk
• Du må sikre TV-en som et beskyttelsestiltak. Du finner flere detaljer under "Hindre at TV-en velter" (side 19).
16NO
Henge høyttaleren og TV-en på en vegg
Komme i gang
Du kan henge opp høyttaleren med følgende TV-modeller (ikke inkludert):
• KDL-40/46LX90s, KDL-40/46NX80s, KDL-40/46HX80s, KDL-40/46EX70s,
KDL-40/46NX70s
* I de faktiske modellnavnene, henviser "s" til tall og/eller tegn som gjelder spesielt for hver modell.
Merk
• For å henge TV-en på veggen, se bruksanvisningene til TV-en.
1
Fjern deksel 1 og 2 fra baksiden av TV-en.
For detaljer om hvordan dekslene fjernes, se bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
Merk
• Enkelte Sony TV-er har ikke deksel 2.
Deksel 2
Deksel 1
2
Fjern skruene på TV-en og løsne TV-en fra TV-stativet.
forts.
17NO
3
4
Fest høyttaleren til forlengelsesbraketten med de store skruene (+PSW5 × 16 mm)
(inkludert).
Monter TV-en igjen.
Merk
• For å forhindre at du skader overflaten til LCD-skjermen, må du bruke en myk, tykk klut når du legger ned
TV-en.
Klut
5
Sikre TV-en med skruene som du fjernet i trinn 2.
6
Heng TV-en på veggen.
For detaljer om å henge TV-en på veggen, se bruksanvisningene til TV-en.
Merk
• Når du henger den SS-CT350-høyttalerinstallerte TV-en på veggen eller tar den av veggen, må du ikke holde den
etter SS-CT350-høyttalerdelen. Dette kan forårsake skade eller personskade.
18NO
Hindre at TV-en velter
Ved montering av TV-en på en benk
Skrue for støttebeltet
(+PSW4 × 20 mm)
Treskrue for støttebeltet
(M3,8 × 20 mm)
1
2
3
Plasser TV-en på midten av hyllen.
Pass støttebeltet (inkludert) til TV-en, og stram deretter til med skruen for støttebeltet
(+PSW4 × 20 mm) (inkludert) med en skrutrekker.
Fest støttebeltet til hyllen med treskruen for støttebeltet (M3,8 × 20 mm) (inkludert).
Merknader
• Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene dine når du setter opp TV-en og hyllen.
• Installer stativet med en avstand på mindre enn 25 cm fra veggen. Veggen vil forhindre at TV-en faller ned fra
stativet selv om TV-en lenes tilbake mot veggen.
Sett fra siden
Mindre enn
25 cm
forts.
19NO
Komme i gang
Du må sikre TV-en som et beskyttelsestiltak. Hvis du ikke gjør dette, kan TV-en velte og forårsake
alvorlig personskade.
Hvis TV-en installeres på gulvet ved en vegg
Bruk et sterkt tau eller en kjede (medfølger ikke) og en festeanordning (medfølger ikke) på veggen.
Festeanordningen festes til en forsterket vegg.
1
Fest skrueklemmene (inkludert) til baksiden av TV-en.
Skrueklemme
2
Festeanordningen festes til veggen (1) og strengen eller kjedet føres deretter gjennom
hullene i skrueklemmene og festeanordningen (2). Bind endene på tauet eller kjedet
godt sammen.
1
2
20NO
Montere høyttaleren på en vegg
Merknader
• Bruk skruer som passer for veggmaterialet og styrken. Fordi en vegg lagd av gipsplater er spesielt skjør, må skruene
festes til en veggbjelke. Installer høyttaleren på et vertikalt og flatt forsterket område av veggen.
• Overlat installasjonen til Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på
sikkerheten under installasjonen.
• Sony er ikke ansvarlig for uhell eller skader som skyldes ukorrekt installasjon, utilstrekkelig veggstyrke, ukorrekt
skrueinstallasjon eller naturlig ulykke, osv.
1
Forbered skruer (ikke inkludert) som passer for hullene på baksiden av høyttaleren. Se
illustrasjonene nedenfor.
4 mm
mer enn 25 mm
5 mm
10 mm
Hull på baksiden av høyttaleren
2
Fest skruene til veggen. Skruene bør stikke ut 6 til 7 mm.
265 mm
6 til 7 mm
3
Heng høyttaleren på skruene.
Sett hullene på baksiden av høyttaleren på linje med skruene, og heng deretter høyttaleren på de
to skruene.
21NO
Komme i gang
Du kan installere høyttaleren på veggen.
Koble til høyttaleren
Kontaktene på høyttalerledningen er fargekodet avhengig av typen høyttaler. Koble kontaktene på
høyttalerledningene så de samsvarer med fargen på kontaktene som er merket SPEAKERS.
Baksiden av
subwooferen
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
ARC
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
SPEAKERS
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
Grønn
Rød
Hvit
A
Høyttaler
A Høyttalerledning (inkludert)
22NO
TV
VIDEO
Koble til TV og/eller spiller osv. med HDMI-kontakter til systemet ved bruk av en HDMI-kabel.
Betjeningen kan forenkles ved å koble til Sony "BRAVIA" Sync-kompatible komponenter med
HDMI-kabler og ved å stille inn funksjonen Kontroll for HDMI for hver tilkoblede komponent via TVen. Se "Egenskaper ved "BRAVIA" Sync" (side 39).
TV
DVD-spiller osv.
HDMI OUT
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
HDMI IN
Digital audio OUT
(optical)
Baksiden av
subwooferen
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
Digital optisk kabel for en
TV (inkludert)
AM
ARC
DVD IN
BD IN
SPEAKERS
SAT/CATV IN
TV OUT
Satellittmottaker eller
kabel-TV-mottaker osv.
med en HDMI-kontakt
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
TV
VIDEO
Blu-ray Disc-spiller osv.
Digital audio OUT
(optical)
Digital optisk kabel
(ikke inkludert)
HDMI OUT
HDMI OUT
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
forts.
23NO
Komme i gang
Koble sammen TV-en og spilleren osv.
Merknader
• Systemet er kompatibelt med funksjonen Audio Return Channel (ARC). Hvis du kobler systemet til den ARCkompatible TV-ens HDMI-kontakt via en HDMI-kabel, trenger du ikke å koble TV-en til systemet med den digitale
optiske ledningen (side 43).
• Du kan se bokstavene "ARC" ved siden av TV-ens HDMI-kontakt hvis den er kompatibel ARC-funksjonen. Selv
om du kobler en HDMI-kabel til kontakten, hvis HDMI-inngangskontakten ikke er kompatibel med ARCfunksjonen, kan du ikke bruke ARC-funksjonen.
• ARC-funksjonen er tilgjengelig kun når Kontroll for HDMI er stilt inn til på.
• Avhengig av satellittmottaker kan flerkanals lyd ikke mates ut. I så fall, tilkoble en digital optisk kabel i tillegg til
en HDMI-kabel og still "INPUT MODE" til "OPT" i AMP-menyen (side 51).
• Koble til en "PlayStation 3" osv. til en hvilken som helst tilgjengelig HDMI-kontakt. Alle HDMI-kontaktene på
systemet fungerer på samme måte.
• HDMI-kontakttilkoblingene har prioritet når du tilkobler ulike komponenter til systemet ved bruk av kontaktene
INPUT OPT/INPUT COAX og HDMI.
• Ved tilkobling av en TV som ikke har en digital optisk audioutgangskontakt, koble TV-en til systemet ved bruk av
en analog audiokabel (ikke inkludert).
Tips
• Selv om systemet er avslått (aktiv standbymodus), vil HDMI-signalet sendes fra den tilkoblede komponenten til
TV-apparatet via HDMI-tilkoblingen. Du kan nyte bilde og lyd fra komponenten på TV-en.
Merknader om HDMI-tilkoblinger
• Bruk en High Speed HDMI-kabel. Hvis du bruker en Standard HDMI-kabel, kan ikke 1080p, Deep
Colour-, eller 3D-bilder vises riktig.
• Sony anbefaler at du bruker en HDMI-autorisert kabel eller en Sony HDMI-kabel.
• Kontroller oppsettet til den tilkoblede komponenten hvis et bilde er dårlig, eller lyden ikke kommer
fra en komponent som er koblet til via HDMI-kabelen.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlengde, osv.) overført fra en HDMI-kontakt, kan bli undertrykt
av komponenten som er koblet til.
• Lyden kan avbrytes når samplingsfrekvensen eller antall kanaler for lydutgangssignaler fra
avspillingskomponenten endres.
• Når den tilkoblede komponenten ikke er kompatibel med kopibeskyttelsesteknologien (HDCP), kan
bildet og/eller lyden fra HDMI TV OUT-kontakten være forvridd eller sendes ikke ut.
I dette tilfellet må du kontrollere spesifikasjonen til det tilkoblede utstyret.
• Vi anbefaler ikke at du bruker HDMI-DVI-konverteringskabel.
• Når "TV", "DMPORT", "SA-CD/CD", "VIDEO", "TUNER FM", eller "TUNER AM" er valgt for
inngangskilden til systemet, vil video signaler via HDMI-inngangskontakten (BD, DVD, SAT/
CATV) som ble valgt sist gang mates ut fra HDMI TV OUT-kontakten.
• Dette systemet støtter Deep Colour-, "x.v.Colour"- og 3D-overføring.
• For å nyte 3D-bilder, tilkoble 3D-kompatible TV- og videokomponenter (Blu-ray Disc-spiller, Bluray Disc-opptaker, "PlayStation 3" etc.) til systemet ved bruk av High Speed HDMI-kabler, ta på 3Dbriller og spill deretter av det 3D-kompatible innholdet.
24NO
Ved tilkobling av komponenter som ikke har HDMI-kontakter, slik som f.eks. en "PlayStation 2", en
DVD-spiller, en satelittmottaker eller en kabel-TV-mottaker osv., still "CTRL HDMI" til "OFF" i
AMP-menyen til systemet (side 40).
Andre lydkomponenter osv.
DVD-spiller osv.
Digital koaksial ledning
(ikke inkludert)
Audiokabel (ikke
inkludert)
Digital audio OUT
(koaksial)
Audiosignal OUT
VIDEO OUT
Til VIDEO IN på TV-en.
Baksiden av
subwooferen
L
ANTENNA
DMPORT
DC 5V
0.7A MAX
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
Satellittmottaker eller
kabel-TV-mottaker osv.
uten en HDMI-kontakt
ARC
DVD IN
BD IN
SPEAKERS
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
R
CENTER
L
SAT/CATV
TV
VIDEO
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Digital audio OUT
(optical)
VIDEO OUT
Digital optisk kabel
(ikke inkludert)
Til VIDEO IN på TV-en.
Merknader
• Ikke koble til eller fra DIGITAL MEDIA PORT-adapteren mens systemet er slått på.
• Når du kobler til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, må du forsikre deg om at kontakten er satt inn med pilmerket
på kontakten mot pilmerket på DMPORT-kontakten. For å koble fra DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, trykk og
hold A og trekk deretter ut kontakten.
A
25NO
Komme i gang
Koble til andre komponenter
Koble til antennen
Koble til AM-løkkeantennen
Fasongen og lengden på antennen er designet for å motta AM-signaler. Ikke demonter eller rull
sammen antennen.
1
2
3
Du må kun fjerne løkkedelen fra plaststativet.
Sett opp AM-løkkeantennen.
Koble ledningene til AM-antenneterminalene.
Sett inn (*) delen av ledningene ved å trykke ned terminalklemmen.
Ledningene kan kobles til hvilken som helst av terminalene.
Baksiden av
subwooferen
L
ANTENNA
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
*
FM
75 COAXIAL
AM
ARC
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
SAT/CATV
TV
VIDEO
Merk
• Ikke plasser AM-løkkeantennen nær systemet eller annen AV-komponent, fordi støy kan oppstå.
Tips
• Juster retningen til AM-løkkeantennen for best lyd fra AM-kringkasting.
4
Forsikre deg om at AM-løkkeantennen er sikkert koblet til ved å trekke lett i ledningen.
26NO
Koble til FM-ledningsantennen
Komme i gang
Koble FM-ledningsantennen til FM 75 Ω COAXIAL-kontakten.
Baksiden av
subwooferen
FM 75 Ω COAXIAL-kontakt
L
ANTENNA
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
HDMI
FM
75 COAXIAL
AM
eller
ARC
BD IN
SAT/CATV IN
FMledningsantenne
(inkludert)
TV OUT
DIGITAL
OPT IN
COAX IN
ONLY FOR
SS-CT350
SAT/CATV
TV
VIDEO
Merknader
• Sørg for at du strekker FM-ledningsantennen helt ut.
• Etter at du har koblet til FM-ledningsantennen, må du holde den så horisontal som mulig.
• Ikke bruk FM-ledningsantennen mens den er lagt sammen.
• Sett FM-ledningsantennen helt inn i terminalen.
Tips
• Hvis du har dårlig FM-mottak, kan du bruke en 75-ohm koaksial kabel (ikke inkludert) til å koble subwooferen til
en utendørs FM-antenne, som vist nedenfor.
Baksiden av
subwooferen
ANTENNA
FM
75 COAXIAL
AM
Utendørs FM-antenne
Tilkobling av strømledning
Før du kobler strømledningen til systemet til en stikkontakt, må du koble alle de andre komponentene
og TV-en til systemet.
Merknader
• Etter at du har koblet til strømledningen, må du vente i omtrent 20 sekunder før du slår på strømmen ved å trykke
på ?/1.
• Koble systemet til en lettilgjengelig stikkontakt. Hvis du merker noe unormalt med systemet, må du koble
hovedpluggen fra stikkontakten med en gang.
Sette opp lydutgangen til den tilkoblede komponenten
Hvis du vil høre lyd i flere kanaler (DTS, Dolby Digital, flerkanals LPCM), må du velge
lydutgangsinnstillinger for den tilkoblede komponenten. Still inn den tilkoblede komponenten på
lydutgang i flerkanals format. For detaljer om lydutgangsinnstillinger, se den inkluderte
bruksanvisningene til den tilkoblede komponenten.
27NO
Alternativer for avspilling
Indeks for deler og kontroller
For mer informasjon, se sidene som er skrevet i parentes.
Subwoofer
Sett ovenfra
INPUT
SELECTOR
VOLUME
VOLUME
POWER/
ACTIVE STANDBY
A ?/1 (på/standby)
C VOLUME –
B INPUT SELECTOR
D VOLUME +
Trykk for å velge inngangskilden som skal
spilles av.
Hver gang du trykker på knappen, endres
inngangskilden i følgende rekkefølge:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
VIDEO t SA-CD/CD t TUNER FM t
TUNER AM t DMPORT t TV……
28NO
E Frontpaneldisplay
Frontpaneldisplay (subwoofer)
A POWER/ACTIVE STANDBY-indikator
Lyser på følgende måte:
Grønt:
Systemet er slått på.
Gult:
Kun HDMI-delene av systemet er
på (Kontroll for HDMIfunksjonen virker).
Ingen lys: Systemet er slått av.
Merk
• Det gule lyset slukker 30 sekunder etter at du slår
av TV-en. Mens hvis du stiller "PASS THRU"
på "ON" i AMP-menyen, holder indikatoren seg
gul selv om du slår av TV-en.
B Indikatorer for lydformat
Tennes avhengig av lydformatet som mates
inn i systemet.
D:
Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: Lineær PCM
DTS
D SLEEP (side 52)
Blinker når Innsoving er aktiv.
E HDMI (side 23)
Tennes når HDMI-komponenter brukes
eller når et ARC-signal mates inn i systemet,
mens TV-en er valgt som inngangskilde.
F COAX/OPT
Lyser i henhold til kabelen som du bruker.
G TUNED (side 34)
Lyser når en radiostasjon mottas.
H ST (side 34)
Lyser når et stereoprogram mottas.
I MUTING
Lyser når lyden er slått av.
J Fjernkontrollsensor
K Meldingsvisningsområde
Viser volum, valgt inngangskilde,
lydinngangssignal, osv.
C NIGHT (side 51)
Lyser i NIGHT MODE.
forts.
29NO
Alternativer for avspilling
POWER/
ACTIVE STANDBY
B Inngangs-knapper
Fjernkontroll
Dette avsnittet beskriver betjening av
subwooferen og høyttalerknappen. Se side 44 for
informasjon om knappebetjeningen av
tilkoblede komponenter.
C AMP MENU (side 49)
D SOUND FIELD +/– (side 38)
E
(demping)
F 2 +/–
Merk
• Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren (
subwooferen.
Trykk på én av knappene for å velge
komponenten som du vil bruke.
) til
Trykk for å justere volumet.
G C, X, x, c eller
Trykk på C, X, x eller c for å velge
menyelementene. Trykk deretter på
å bruke valget.
for
Ha glede av TV-en
?/1
TV
2 +/–
* Tallet 5, N,
- og SOUND FIELD
+-knappene har følbare punkter. Disse kan brukes
som en veiledning under bruk.
1
A ?/1 (på/standby)
Se bruksanvisningen til TV-en for detaljer.
2
30NO
Slå på TV-en og velg et program.
Slå på systemet.
3
4
Trykk på TV på fjernkontrollen.
Juster volumet ved å trykke på
2 +/–.
Ha glede av andre
komponenter
Alternativer for avspilling
Tips
• Lyden kan sendes ut fra TV-ens høyttaler. I dette
tilfellet må du endre volumet til TV-ens høyttaler til
minimum.
?/1
Hvis du bruker "BRAVIA" Sync
(Systemlydkontroll)
Du trenger ikke å utføre trinn 2 og 3 over. Når du
slår på TV-en, slås også systemet på, og
inngangskilden endres automatisk. Du kan også
justere systemets volum ved bruk av TV-ens
fjernkontroll. Hvis du slår av systemet sendes
lyden ut fra TV-ens høyttaler.
For detaljer om innstilling av "BRAVIA" Sync,
se "Forberede for "BRAVIA" Sync" (side 39).
Inngangsknapper
Tips
• Systemet slås ikke på når du slår på TV-en hvis lyden
ble matet ut fra TV-ens høyttalere siste gang TV-en
ble slått av.
2 +/–
1
2
3
Spille en tilkoblet komponent.
Slå på systemet.
Trykk på inngangsknappene for å vise
inngangskilden i frontpaneldisplayet.
Inngangskilde Spillbar komponent
TV
TV osv. som er tilkoblet
TV-kontakten
BD
Blu-ray Disc-spiller osv.
tilkoblet BD-kontakten
DVD
DVD-spiller osv. som er
tilkoblet DVD-kontakten
SAT/CATV
Satellittmottaker eller
kabel-TV-mottaker osv. som er
tilkoblet SAT/CATV-kontakten
forts.
31NO
Inngangskilde Spillbar komponent
Merknader
VIDEO
DVD-spiller osv. som er
tilkoblet DIGITAL COAX IN
VIDEO-kontakten
SA-CD/CD
CD-spiller osv. som er tilkoblet
SA-CD/CD AUDIO
IN-kontakten
TUNER FM*
Den innebygde FM-radioen
• Når du tilkobler videoutgangskontakten på DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren til videoinngangskontakten
på TV-en, still "CTRL HDMI" til "OFF" i AMPmenyen i systemet (side 40). Bildene til en
komponent som er koblet til DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren vil ikke avspilles på TV-en hvis
"CTRL HDMI" er stilt på "ON".
• For å ha glede av lyden til en komponent uten å vise
bildene når "CTRL HDMI" er stilt til "ON", slå først
av TV-en og slå deretter av strømmen til systemet.
Hvis du slår på systemet først og deretter slår av TVen, vil alle komponentene som er tilkoblet TV-en slås
av på grunn av Kontroll for HDMI-funksjonen.
TUNER AM* Den innebygde AM-radioen
DMPORT
Bærbar audio-spiller osv. som
er tilkoblet DMPORTkontakten
* Trykk gjentatte ganger på TUNER for å bytte
mellom TUNER FM og TUNER AM.
4
For videokomponenter, bytt TV-ens
inngang til HDMI-inngangen du valgte i
trinn 3.
Henvis til bruksanvisningen som fulgte med
TV-en.
5
Juster volumet ved å trykke på 2 +/–.
Tips
• Lyden kan sendes ut fra TV-ens høyttaler. I dette
tilfellet må du endre volumet til TV-ens høyttaler til
minimum.
• Selv om du spiller av Dolby True HD, Dolby Digital
Plus eller DTS HD med en tilkoblet komponent som
er kompatibel med disse lydformatene, godtar
systemet det som Dolby Digital eller DTS. Når du
spiller av disse høykvalitets lydformatene, stiller du
den tilkoblede komponenten til å sende ut lyden i
multikanal PCM, hvis mulig.
32NO
Hvis du bruker "BRAVIA" Sync
(Avspilling med ett trykk)
Du trenger ikke å utføre trinn 2 til 4 over. Når du
slår på de tilkoblede komponentene, slås også
systemet og TV-en på, og inngangskilden endres
automatisk. Du kan også justere systemets
volum ved bruk av TV-ens fjernkontroll.
For detaljer om innstilling av "BRAVIA" Sync,
se "Forberede for "BRAVIA" Sync" (side 39).
Tips
• Systemet slås ikke på når du slår på TV-en hvis lyden
ble matet ut fra TV-ens høyttalere siste gang TV-en
ble slått av.
3
Mottakerfunksjoner
Eksempel: 88,00 MHz
Mens du trykker ned og holder SHIFT, velg
8 t 8 t 0 t 0.
Direct Tuning
Mottakerfunksjoner
Du kan taste inn frekvensen til en stasjon direkte
med tallknappene.
Tallknapper
Mens du trykker og holder nede SHIFT
(1), trykk på tallknappene (2) for å
taste inn frekvensen.
TUNER
ENTER
D.TUNING
4
Mens du trykker ned og holder SHIFT,
trykk på ENTER.
Tips
• Hvis du har stilt inn en AM-stasjon, kan du justere
retningen til AM-løkkenantennen for optimalt mottak.
Hvis du ikke kan stille inn en
stasjon
Forsikre deg om at du har tastet inn riktig
frekvens. Hvis ikke, gjentar du trinn 2 til 4. Hvis
du fremdeles ikke kan stille inn en funksjon, er
det sannsynlig at frekvensen ikke brukes i
området ditt.
SHIFT
1
2
Trykk gjentatte ganger på TUNER inntil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises
på frontpaneldisplayet.
Trykk på D.TUNING.
33NO
5
Forhåndsinnstille
radiostasjoner
Trykk på
.
"COMPLETE" vises i frontpaneldisplayet,
og navnet på stasjonen lagres.
Du kan forhåndsinnstille 20 FM- og 10 AMstasjoner. Før innstillingen, må du skru volumet
ned til et minimum.
6
Gjenta 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
Endre det forhåndsinnstilte
nummeret
Start på nytt fra trinn 3.
Lytte til radioen
TUNER
Forhåndsinnstill radiostasjoner i systemminnet
først (se "Forhåndsinnstille radiostasjoner"
(side 34)).
MEMORY
?/1
TUNER
C, X, x, c,
TUNING
+/–
1
2
Trykk gjentatte ganger på TUNER inntil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises
på frontpaneldisplayet.
C, X, x, c,
Trykk og hold TUNING +/– til det
automatiske søket starter.
MENU
Søket stopper når systemet finner en stasjon.
"TUNED" og "ST" (for FM stereoprogram)
lyser opp på frontpaneldisplayet.
3
Trykk på MEMORY.
2 +/–
TUNING
+/–
PRESET
+/–
Et forhåndsinnstilt nummer vises i
frontpaneldisplayet.
4
Trykk på X/x for å velge det
forhåndsinnstilte nummeret du ønsker.
1
Trykk gjentatte ganger på TUNER inntil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises
på frontpaneldisplayet.
Den sist mottatte stasjonen stilles inn.
34NO
2
Trykk gjentatte ganger på PRESET +/–
for å velge den forhåndsinnstilte
stasjonen.
3
Juster volumet ved å trykke på 2 +/–.
Slå av radioen
Trykk på "/1 for å slå av systemet eller bytte til
en annen funksjon.
Lytte til stasjoner som ikke er
forhåndsinnstilte
Bruk manuell eller automatisk innstilling i
trinn 2.
For manuell innstilling, se "Direct Tuning"
(side 33).
For automatisk innstilling, trykk og hold inne
TUNING +/–. Det automatiske søket stopper når
systemet finner en stasjon. Trykk på TUNING
+/– for å stoppe den automatiske innstillingen
som er i gang manuelt.
Du kan skrive inn et navn for forhåndsinnstilte
stasjoner. Disse navnene (for eksempel, "XYZ")
vises på frontpaneldisplayet når en stasjon er
valgt.
Du kan oppgi et navn på opptil 10 tegn.
Legg merke til at ikke mer enn ett navn kan
oppgis for hver forhåndsinnstilte stasjon.
Merk
• Du kan ikke skrive inn et navn for en forhåndsinnstilt
stasjon der det mottas en Radio Data System (RDS)sending (side 37).
TUNER
CLEAR
Hvis et FM-program er støyete
Hvis et FM-program er støyete, kan du velge
monomottak. Det vil ikke være en stereo effekt,
men mottaket forbedres.
1
2
3
Trykk MENU.
Trykk gjentatte ganger på X/x til "FM
MODE" vises på frontpaneldisplayet,
trykk deretter på
eller c.
Trykk på X/x for å velge "MONO".
C, X, x, c,
MENU
• STEREO: Stereomottak.
• MONO: Mono mottak.
4
Trykk på
.
PRESET
+/–
Innstillingen er foretatt.
5
Trykk MENU.
Tips
SHIFT
• For å forbedre mottaket, kan du endre retningen på
FM-kabelantennen (inkludert).
forts.
35NO
Mottakerfunksjoner
Hver gang du trykker på knappen stilles
systemet inn på en forhåndsinnstilt stasjon.
Du kan velge det forhåndsinnstilte
nummeret direkte ved å trykke på
tallknappene mens du trykker ned og holder
på SHIFT.
Gi navn til
forhåndsinnstilte
stasjoner
1
Trykk gjentatte ganger på TUNER inntil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises
på frontpaneldisplayet.
Den sist mottatte stasjonen stilles inn.
2
3
4
5
6
Trykk gjentatte ganger på PRESET +/–
for å velge den forhåndsinnstilte
stasjonen som du vil lage et navn for.
Trykk MENU.
Trykk gjentatte ganger på X/x til "NAME
IN" vises på frontpaneldisplayet.
Trykk på
Vise stasjonsnavnet eller
frekvensen i
frontpaneldisplayet
Når systemet er innstilt til "TUNER FM" eller
"TUNER AM", kan du kontrollere frekvensen
ved å bruke frontpaneldisplayet.
.
Opprett et navn med C/X/x/c.
Trykk på X/x for å velge et tegn, trykk
deretter på c for å flytte pekeren til neste
posisjon.
Bokstaver, tall og andre symboler kan
brukes for et navn på en radiostasjon.
DISPLAY
Hvis du skriver inn feil tegn
Trykk gjentatte ganger på C/c til tegnet som
skal endres blinker, trykk deretter på X/x
for å velge ønsket tegn.
For å slette tegnet, trykk gjentatte ganger på
C/c inntil tegnet som skal slettes blinker og
trykk deretter på CLEAR mens du trykker
og holder nede SHIFT.
7
Trykk på
.
"COMPLETE" vises i frontpaneldisplayet,
og navnet på stasjonen lagres.
8
Trykk MENU.
Tips
• Du kan kontrollere frekvensen i frontpaneldisplayet
ved å trykke gjentatte ganger på DISPLAY.
36NO
Trykk på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY, skifter
visningen av stasjonsnavnet og frekvensen i
frontpaneldisplayet.
Tips
• Stasjonsnavnet vises hvis du har skrevet inn et navn
for en forhåndsinnstilt stasjon.
• Frekvensen i frontpaneldisplayet bytter til navnet på
stasjonen etter noen sekunder.
Bruke Radio Data System
(RDS)
Mottakerfunksjoner
Hva er Radio Data System
(RDS)?
Radio Data System (RDS) er en
kringkastingstjeneste som tillater at
radiostasjoner sender ekstra informasjon
sammen med det vanlige programsignalet.
Denne mottakeren tilbyr praktiske RDSfunksjoner, som visning av stasjonsnavn.*
* Ikke alle FM-stasjoner bruker RDS-tjenesten, og
ikke alle bruker samme type tjenester. Hvis du ikke
er kjent med RDS, kan du sjekke med dine lokale
radiostasjoner for informasjon om RDS-tjenester i
området ditt.
Motta RDS-kringkastinger
Velg ganske enkelt en stasjon.
Når du stiller inn en stasjon som leverer RDStjenester, bytter frekvensen i frontpaneldisplayet
til stasjonsnavnet.*
* Hvis en RDS-kringkasting ikke mottas, vises ikke
stasjonsnavnet på frontpaneldisplayet, med mindre
du stiller inn stasjonsnavnet manuelt.
Merk
• RDS kan ikke fungere ordentlig hvis stasjonen som du
har stilt inn ikke sender RDS-signalet ordentlig, eller
hvis signalstyrken er svak.
Tips
• Når et stasjonsnavn vises, kan du kontrollere
frekvensen ved å trykke flere ganger på DISPLAY.
37NO
Tilgjengelige lydfelter
Surround-funksjon
Lydfelt
Effekt
STANDARD* Passer for flere kilder.
Ha glede av
surroundeffekt
MOVIE*
Velge lydfeltet
Dette systemet kan opprette multikanal
surroundlyd. Du kan velge et av systemets
optimaliserte forhåndsprogrammerte lydfelt.
Gjenskaper kraftig og realistisk lyd,
sammen med klar tale.
DRAMA*
Passer for TV-dramaer.
NEWS*
Gjør programannonsørens stemme
tydelig.
SPORTS*
Gjør play-by-play kommentarer
tydelige og realistiske med
surroundeffekter, som heiing, osv.
GAME*
Produserer kraftig og realistisk lyd,
som passer for spilling av videospill.
MUSIC*
Passer for musikkprogrammer eller
musikkvideoer på Blu-ray Disc/
DVD-er.
2CH STEREO Passer for musikk-CD-er.
P.AUDIO**
SOUND
FIELD +/–
Trykk på SOUND FIELD +/–.
Det aktuelle lydfeltet vises i frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på SOUND FIELD +/–,
endres displayet i følgende rekkefølge:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
38NO
Passer for gjenspilling av en bærbar
lydkilde.
* Disse lydfeltene er ikke tilgjengelige når
"DMPORT" velges ved å trykke på INPUT
SELECTOR.
** "P.AUDIO" vises kun når "DMPORT" er valgt.
Tips
• Du kan stille inn et annet lydfelt for hver
inngangskilde.
• Lydfeltets standardinnstilling for "DMPORT" er
"P.AUDIO", og for andre kilder "STANDARD".
• Når "DMPORT" velges ved å trykke på INPUT
SELECTOR, avgir den sentrale høyttaleren ikke lyd.
• Noen høyttalere vil ikke produsere lyd, avhengig av
inngangssignalet, slik som f.eks. mono programmer.
• Når "2CH STEREO" eller "P.AUDIO" velges, avgir
den sentrale høyttaleren ikke lyd.
• Hvis du trykker på knappen THEATRE på en Sony
TVs fjernkontroll når "CTRL HDMI" er stilt på
"ON", endres lydfeltet til "MOVIE" (unntatt noen
Sony TV-er).
Egenskaper ved "BRAVIA" Sync
Hva er "BRAVIA" Sync?
For å bruke "BRAVIA" Sync, må du slå på
Kontroll for HDMI-funksjonen for de tilkoblede
komponentene.
Når du kobler til en Sony TV med Kontroll for
HDMI-funksjonen, kan Kontroll for HDMIfunksjonen for systemet og de tilkoblede
komponentene stilles inn samtidig ved å stille
inn Kontroll for HDMI-funksjonen til TV-en.
"BRAVIA" Sync er kompatibel med en Sony
TV, Blu-ray Disc/DVD-spiller, AV-forsterker,
osv., med Kontroll for HDMI-funksjonen.
?/1
KONTROLL FOR HDMI er en felles
kontrollfunksjonsstandard som brukes av CEC
(Consumer Electronics Control) for HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Kontroll for HDMI-funksjonen
virker ikke riktig i følgende
tilfeller:
• Når du kobler systemet til komponenter som
ikke korresponderer med Kontroll for HDMIfunksjonen.
• Når du kobler systemet og komponentene
sammen på en annen måte enn med en HDMItilkobling.
• Når du kobler systemet til komponenter som
ikke er fra Sony som ikke er kompatible med
Kontroll for HDMI-funksjonen.
Vi anbefaler at du tilkobler produkter som har
"BRAVIA" Sync-funksjonen til dette systemet.
Merk
• Avhengig av de tilkoblede komponentene, kan det
hende at Kontroll for HDMI-funksjonen ikke
fungerer. Se bruksanvisningen for komponentene.
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
Sørg for at systemet er koblet til TV-en
og de tilkoblede komponentene med
HDMI-kabler (ikke inkludert).
Slå på systemet, TV-en og de tilkoblede
komponentene.
Velg inngangen til systemet og HDMIinngangen på TV-en (SAT/CATV, DVD,
BD), slik at et bilde fra den tilkoblede
komponenten vises.
forts.
39NO
Egenskaper ved "BRAVIA" Sync
Ved å koble til Sony-komponenter som er
kompatible med "BRAVIA" Sync via en HDMIkabel (ikke inkludert), forenkles betjeningen
som vist under:
• Avspilling med ett trykk (side 41)
• Systemlydkontroll (side 41)
• Systemavstenging (side 42)
Forberede for "BRAVIA"
Sync
4
Vis listen over HDMI-komponenter på
TV-menyen og still Kontroll for HDMIfunksjonen til på for de tilkoblede
komponentene.
Kontroll for HDMI-funksjonen for systemet
og de tilkoblede komponentene slås på
samtidig.
Når innstillingen er ferdig, vises
"COMPLETE" på frontpaneldisplayet.
Merk
• For mer informasjon om innstilling av TV-en og
de tilkoblede komponentene, se
bruksanvisningene.
Hvis du legger til eller kobler til
en komponent igjen
Utfør trinnene "Forberede for "BRAVIA" Sync"
(side 39) og "Hvis "COMPLETE" ikke vises
etter at du har utført trinnene over" på nytt.
Merknader
• Hvis Kontroll for HDMI-funksjonen for den
tilkoblede komponenten ikke kan stilles inn samtidig
ved å stille inn "KONTROLL FOR HDMI" til TV-en,
still inn Kontroll for HDMI-funksjonen med menyen
til den tilkoblede komponenten.
• For mer informasjon om innstilling av TV-en og de
tilkoblede komponentene, se bruksanvisningene.
Hvis "COMPLETE" ikke vises
etter at du har utført trinnene
over
• Standardinnstillingen til Kontroll for HDMIfunksjonen til systemet er "ON".
Slå på Kontroll for HDMI-funksjonen både for
systemet og for den tilkoblede komponenten
hver for seg.
Stille Kontroll for HDMIfunksjonen til av
1
2
3
4
5
Trykk AMP MENU.
Trykk gjentatte ganger på X/x gjentatte
ganger inntil "SET HDMI" vises, og
trykk deretter på
eller c.
7
Still Kontroll for HDMI-funksjonen på av når du
kobler til komponenter som ikke er kompatible
med "BRAVIA" Sync eller som ikke har HDMIkontakter osv.
Trykk gjentatte ganger på X/x gjentatte
ganger inntil "CTRL HDMI" vises, og
trykk deretter på
eller c.
Trykk på X/x for å velge "ON".
AMP
MENU
Trykk AMP MENU.
AMP-menyen slås av. Kontroll for HDMIfunksjonen er slått på.
6
Tips
Velg inngangen til systemet som er
koblet til komponenten som du vil
bruke Kontroll for HDMI-funksjonen for
(SAT/CATV, DVD, BD).
Slå på Kontroll for HDMI-funksjonen for
den tilkoblede komponenten.
For mer informasjon om innstilling av den
tilkoblede komponenten, se
bruksanvisningene.
C, X, x, c,
1
2
3
4
5
Trykk AMP MENU.
Trykk gjentatte ganger på X/x gjentatte
ganger inntil "SET HDMI" vises, og
trykk deretter på
eller c.
Trykk på X/x for å velge "CTRL HDMI",
og trykk deretter på
eller c.
Trykk på X/x for å velge "OFF".
Trykk AMP MENU.
AMP-menyen slås av.
40NO
Ha glede av en Blu-ray
Disc/DVD
(Avspilling med ett trykk)
Trykk på ?/1 for å slå på systemet.
Lyden sendes ut fra høyttaleren til systemet.
Lyden sendes ut fra TV-ens høyttaler når du slår
av systemet.
Merknader
Spille av en tilkoblet komponent.
TV-en slås på automatisk og bytter til passende
HDMI-inngang.
Tips
Merk
• Avhengig av TV-en, kan det hende at begynnelsen på
innholdet ikke kan vises.
Ha glede av TV-lyden fra
systemet
(Systemlydkontroll)
Du kan ha glede av TV-lyden fra høyttalerne til
systemet med én enkel operasjon. Du kan også
justere volumet og slå av lyden til systemet med
TV-fjernkontrollen. Henvis til bruksanvisningen
som fulgte med TV-en.
?/1
Bruke Volumgrensefunksjonen
Når Systemlydkontroll-funksjonen er aktiv, og
utgangsmetoden endres automatisk fra TVhøyttaleren til systemhøyttalerne, kan det hende
at høy lyd sendes ut avhengig av lydnivået til
systemet. Du kan forhindre dette ved å begrense
lydnivået.
1
2
3
4
Trykk AMP MENU.
Trykk gjentatte ganger på X/x gjentatte
ganger inntil "SET HDMI" vises, og
trykk deretter på
eller c.
Trykk gjentatte ganger på X/x gjentatte
ganger inntil "VOL LIMIT" vises, og
trykk deretter på
eller c.
Trykk gjentatte ganger på X/x for å
velge volumgrensen du ønsker.
Volumgrensen endres på følgende måte:
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
5
Trykk AMP MENU.
AMP-menyen slås av.
Merknader
AMP
MENU
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Kontroll for
HDMI-funksjonen er slått på.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når
utgangsmetoden endres fra systemhøyttalerne til TVhøyttaleren.
C, X, x, c,
forts.
41NO
Egenskaper ved "BRAVIA" Sync
• Selv om systemet er avslått (aktiv standbymodus), vil
HDMI-signalet sendes fra den tilkoblede
komponenten til TV-apparatet via HDMItilkoblingen. Du kan nyte bilde og lyd fra
komponenten på TV-en.
• Hvis TV-en er slått på før dette systemet er slått på, tar
det et øyeblikk før lyden til TV-en sendes ut.
• Avhengig av TV-en, når du justerer systemets volum
ved bruk av TV-ens fjernkontroll, vil volumnivået
vises på TV-skjermen, på samme måte som det ville
vises når du justerer TV-ens volum. I dette tilfellet
kan volumnivået som vises på TV-skjermen og
systemets frontpaneldisplay være forskjellig.
Tips
• Vi anbefaler at du stiller inn volumgrensen til et litt
lavere volum enn hva du vanligvis bruker.
• Uansett volumgrensen du stiller inn, er VOLUME +/–
-knappene på systemet og 2 +/– -knappene på
fjernkontrollen mulige å bruke.
• Hvis du ikke vil begrense volumnivået, velg "MAX".
Slå av systemet, TV-en og
de tilkoblede
komponentene
(Systemavstenging)
Mens du trykker på og holder nede TV (gul),
trykk på AV ?/1.
TV-en, systemet og de tilkoblede komponentene
er slått av.
Merk
• Avhengig av statusen, kan det hende at tilkoblede
komponenter ikke kan slås av. Henvis til
bruksanvisningen som fulgte med de tilkoblede
komponentene.
Bruke
strømsparingsfunksjonen
(HDMI PASS THRU)
Når du slår av TV-en ved å bruke strømknappen
på TV-ens fjernkontroll, slås systemet og de
tilkoblede komponentene av automatisk.
Når du slår av TV-en ved å bruke systemets
fjernkontroll, slås også systemet og de tilkoblede
komponentene av automatisk.
AV ?/1
Når du bruker "BRAVIA" Sync, kan du nyte
bilde og lyd fra en Blu-ray Disc osv. fra TV-en,
selv om systemet står i standbymodus.
Strømforbruk i standbymodus reduseres også
automatisk når TV-en slås av hvis "PASS
THRU" er stilt på "AUTO".
Standardinnstillingen er "AUTO".
Merk
• Denne funksjonen er tilgjengelig kun når "CTRL
HDMI" er stilt inn til "ON".
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
TV (gul)
42NO
Trykk AMP MENU.
Trykk gjentatte ganger på X/x gjentatte
ganger inntil "SET HDMI" vises, og
trykk deretter på
eller c.
Trykk på X/x for å velge "PASS THRU",
og trykk deretter på
eller c.
4
Trykk på X/x for å velge innstillingen.
Merk
1
2
3
4
Trykk AMP MENU.
Trykk gjentatte ganger på X/x gjentatte
ganger inntil "SET HDMI" vises, og
trykk deretter på
eller c.
Trykk gjentatte ganger på X/x gjentatte
ganger inntil "ARC" vises, og trykk
deretter på
eller c.
Trykk på X/x for å velge "OFF".
• ON: ARC-funksjonen slås på.
• OFF: ARC-funksjonen slås av.
5
Trykk AMP MENU.
AMP-menyen slås av.
Merk
• Når "CTRL HDMI" er stilt på "OFF", og ARCfunksjonen og dens innstillinger er ikke tilgjengelige.
• Når "AUTO" er valgt, kan det ta litt tid før bildet
og lyden sendes ut til TV-en enn når "ON" er
valgt.
5
Trykk AMP MENU.
AMP-menyen slås av.
Stille Audio Return
Channel-funksjonen på av
Hvis TV-en er kompatibel med Audio Return
Channel (ARC)-funksjonen, sender også en
HDMI-kabeltilkobling også et digitalt lydsignal
fra TV-en. Du trenger ikke å foreta en separat
lydtilkobling for å lytte på TV-lyden.
Hvis du ikke bruker ARC-funksjonen, tilkoble
systemet og TV-en via digital optisk kabel og
still "ARC" på "OFF" i AMP-menyen.
AMP
MENU
C, X, x, c,
43NO
Egenskaper ved "BRAVIA" Sync
• AUTO: Når TV-en er slått på mens
systemet er i standby-modus,
sender systemet ut HDMI-signaler
fra systemets HDMIutgangskontakt. Vi anbefaler
denne innstillingen hvis du bruker
en TV som er kompatibel med
"BRAVIA" Sync. Denne
innstillingen sparer strøm i
standby-modus, sammenlignet
med "ON"-innstillingen.
• ON: Når systemet er i standby-modus,
sender systemet kontinuerlig ut
HDMI-signaler fra systemets
HDMI-utgangskontakt.
Avanserte innstillinger
Kontrollere tilkoblede
Sony-komponenter med
fjernkontrollen
Du kan kontrollere tilkoblede Sonykomponenter med fjernkontrollen til dette
systemet.
Det kan hende at noen funksjoner ikke er
tilgjengelig, avhengig av utstyret. Hvis det er
tilfelle, velger du dem med fjernkontrollen som
fulgte med utstyret.
* Tallet 5, N,
- og SOUND FIELD +knappene har følbare punkter. Disse kan brukes som
en veiledning under bruk.
Kontrollere komponenten
1
Trykk på én av inngangsknappene 3
(BD, DVD, SAT/CATV, TV, VIDEO eller
DMPORT) for å velge komponenten
som du vil betjene.
Komponenten som er tildelt den valgte
inngangsknappen blir betjeningsdyktig.
2
Mens du henviser til følgende tabell,
trykk på korresponderende knapp for
operasjonen.
Vanlige operasjoner
Knapp på fjernkontroll Funksjon
44NO
1 TV ?/1
AV ?/1
(på/standby)
Slår på eller av Sony TVen eller lyd-/
videokomponenter som
fjernkontrollen er satt opp
til å betjene.
Trykk på 1 TV ?/1/AV
?/1 og 2 ?/1 samtidig
for å slå av systemet og alle
andre komponenter som
fjernkontrollen er satt opp
til å betjene (SYSTEM
STANDBY).
4 ENTER
Angir valget.
Mens du trykker ned og
holder qd SHIFT, trykk på
4 ENTER.
qk C, X, x, c,
Velger et menyelement og
angir valget.
Knapp på fjernkontroll Funksjon
Knapp på fjernkontroll Funksjon
w; Fargeknapper
qs PROG +/–/c/C
wh Tallknapper
Viser en
betjeningsveiledning på
TV-skjermen når
fargeknappene er
tilgjengelige. Følg
betjeningsveiledningen for
å utføre en valgt operasjon.
Kontrollere en TV
(Demping)
qh 2 +/–
qj O RETURN/EXIT Går tilbake til forrige
skjerm i enhver vist meny.
qk C, X, x, c,
Velger et menyelement og
angir valget.
ql
Viser veiledningen når du
ser på analoge eller digitale
kanaler.
(Veiledning)
wa
Velger lydformat/spor.
wd DIGITAL
Endrer til digital modus.
wf ANALOG
Endrer til analog modus.
wg / (Tekst)
Viser tekst.
wj THEATRE
Stiller inn automatisk de
optimale
bildeinnstillingene for å se
på filmer, slik som f.eks.
lave lysinnstillinger, når du
kobler til en Sony TV som
er kompatibel med
THEATREknappefunksjonen. Lyden
byttes automatisk til
lydutgangen til dette
systemet når du kobler til
TV-en og systemet med en
HDMI-tilkobling, og
Kontroll for HDMIfunksjonen er aktivert.
wk t/
(Inngangsvalg/Hold
tekst)
I TV-modus: Velger
inngang.
I analog tekstmodus:
Holder den aktuelle siden.
Mens du trykker på og holder qf TV (gul),
trykk på knappene med en gul prikk eller
gul skrift.
Knapp på fjernkontroll Funksjon
4
(Forrige kanal)
5
/
tekst)
(Info/Vis
7 TOOLS/
OPTIONS
8 MENU/HOME
Går tilbake til den forrige
kanalen som ble sett på (i
minst fem sekunder).
I digital modus: Viser kort
informasjon om
programmet som du ser på.
I analog modus: Viser
informasjon om det
gjeldende kanalnummeret
og skjermformatet.
I tekstmodus: Viser skjult
informasjon (f.eks. svar på
en gåte).
Gir deg tilgang til ulike
visningsalternativer, og lar
deg endre/gjøre justeringer
i henhold til kilden og
skjermformatet.
Lar deg velge kanaler eller
inngangskilder, og endre
innstillingene for TV-en.
Slår av lyden.
Justerer volumet.
Kontrollere DVD-opptakeren/Bluray Disc-opptakeren
Knapp på fjernkontroll Funksjon
6
Bytter til andre
visningsvinkler når flere
vinkler er tatt opp på en
DVD VIDEO.
8 MENU/HOME
Viser menyen.
forts.
45NO
Avanserte innstillinger
Velger kanaler og spor
direkte.
For TV, trykk og hold nede
qf TV (gul) og trykk på
nummerknappene for å
velge kanaler.
For andre komponenter,
trykk og hold nede qd
SHIFT og trykk på
nummerknappene for å
velge kanaler eller spor.
qg
I TV-modus: Velger neste
(+) eller forrige (–) kanal.
I tekstmodus: Velger neste
(c) eller forrige (C) side.
Knapp på fjernkontroll Funksjon
Knapp på fjernkontroll Funksjon
9 m/M
Spole bakover eller
fremover på platen under
avspilling.
ws
0 ./>
Gå til begynnelsen av
forrige eller neste kapittel
eller spor.
Velger tekstingsspråket
når flerspråklige tekstinger
er tatt opp på en BD-ROM/
DVD VIDEO.
wd TOP MENU
Viser toppmenyen/
diskmenyen.
wf POP UP/MENU
Viser BD-ROM-ens
hurtigmeny eller DVD-ens
meny.
qa N (avspilling)/
Spillmodus-knapper.
X (pause, trykk igjen
for å gjenoppta
normal avspilling)/
x (stopp)
Kontrollere HDD/DVD COMBO
qk C, X, x, c,
Velger et menyelement og
angir valget.
Knapp på fjernkontroll Funksjon
wa
Velger lydformat/spor.
ws
Velger tekstingsspråket
når flerspråklige tekstinger
er tatt opp på en BD-ROM/
DVD VIDEO.
wd TOP MENU
Viser toppmenyen/
diskmenyen.
wf POP UP/MENU
Viser BD-ROM-ens
hurtigmeny eller DVD-ens
meny.
6
Bytter til andre
visningsvinkler når flere
vinkler er tatt opp på en
DVD VIDEO.
8 MENU/HOME
Viser menyen.
9 m/M
Spole bakover eller
fremover på platen under
avspilling.
0 ./>
Spesifisere forrige eller
neste kapittel eller spor.
Knapp på fjernkontroll Funksjon
qa N (avspilling)/
Spillmodus-knapper.
X (pause, trykk igjen
for å gjenoppta
normal avspilling)/
x (stopp)
6
Bytter til andre
visningsvinkler når flere
vinkler er tatt opp på en
DVD VIDEO.
qk C, X, x, c,
Flytter uthevelsen
(markøren) og velger
elementet.
wa
Velger lydformat/spor.
8 MENU/HOME
Viser menyen.
ws
9 m/M
Spole bakover eller
fremover på platen under
avspilling.
Velger tekstingsspråket
når flerspråklige tekstinger
er tatt opp på en BD-ROM/
DVD VIDEO.
0 ./>
Gå til begynnelsen av
forrige eller neste kapittel
eller spor.
wd TOP MENU
Viser toppmenyen/
diskmenyen.
wf POP UP/MENU
Viser BD-ROM-ens
hurtigmeny eller DVD-ens
meny.
Kontrollere DVD-spilleren/Blu-ray
Disc-spilleren
qa N (avspilling)/
Spillmodus-knapper.
X (pause, trykk igjen
for å gjenoppta
normal avspilling)/
x (stopp)
qk C, X, x, c,
wa
46NO
Velger et menyelement og
angir valget.
Velger lydformat/spor.
Kontrollere SAT
Knapp på fjernkontroll Funksjon
8 MENU/HOME
Viser menyen.
qk C, X, x, c,
Velger et menyelement og
angir valget.
ql
Viser veiledningsmenyen.
(Veiledning)
Merk
t/
• Forklaringene over er kun ment som eksempler.
Avhengig av komponenten, kan det hende at
operasjonene over ikke er mulige, eller fungerer på en
annen måte enn det som er beskrevet.
Kontrollere den tilkoblede
komponenten via en DMPORTtilkobling
AV ?/1
?/1
Tallknapper
Inngangs
-knapper
Knapp på fjernkontroll Funksjon
Trykk for å velge
innstillingen på
frontpaneldisplayet.
8 MENU
Viser menyen.
9 m/M
Trykk for å spole bakover
eller fremover på platen
under avspilling.
0 ./>
Trykk for å hoppe over
kapitler.
qa N (avspilling)/X
(pause)/x (stopp)
Spillmodus-knapper.
qj O RETURN
Går tilbake til forrige
skjerm i enhver vist meny.
qk C, X, x, c,
Velger et menyelement og
angir valget.
Endre tildelingen av
inngangsknappen på
fjernkontrollen
Du kan endre fabrikkinnstillingene til
inngangsknappene for å passe med
komponentene i systemet. For eksempel hvis du
kobler en Blu-ray Disc-spiller til DVDkontakten på systemet, kan du stille inn DVDknappen på fjernkontrollen til å kontrollere Bluray Disc-spilleren.
Du kan ikke endre fjernkontrolltilordningene for
TV, DMPORT og TUNER.
Avanserte innstillinger
5 DISPLAY
2 +/–
1
Trykk og hold inngangsknappen som
du vil endre tildelingen for, og trykk
samtidig AV ?/1.
Eksempel: Hold inne DVD, og trykk og
hold inne AV ?/1.
2
Slipp inngangsknappen du valgte i
trinn 1, mens du fortsatt holder inne AV
?/1.
Eksempel: Slipp DVD mens du fortsatt
holder inne AV ?/1.
3
Se tabellen nedenfor og trykk talltasten
for den ønskede kategorien, mens du
fortsatt holder inne AV ?/1.
Eksempel: Trykk 1 mens du fortsatt holder
inne AV ?/1.
forts.
47NO
4
Slipp talltasten du valgte i trinn 3, og
slipp deretter AV ?/1.
Eksempel: Slipp 1, og slipp deretter AV
?/1.
Nå kan du bruke DVD-knappen til å
kontrollere Blu-ray Disc-spilleren.
Kategorier og tilhørende knapper
for BD, DVD, SAT/CATV, VIDEO og
SA-CD/CD
Kategorier
Trykk på
Blu-ray Disc-spiller
(kommandomodus BD1)a)
1
Blu-ray Disc-opptaker
(kommandomodus BD3)
2
DVD -spiller
(kommandomodus DVD1)
3
DVD -opptaker
(kommandomodus DVD3)b)
4
VCR (kommandomodus VTR3)
5
CD-spiller
6
DSS c)
7
a) Den
opprinnelige innstillingen til BD -knappen. For
detaljer om BD1- eller BD3-innstillingen, se
bruksanvisningen som medfølger Blu-ray Discspilleren eller Blu-ray Disc-opptakeren.
b) Den opprinnelige innstillingen til DVD-knappen.
Sony DVD-opptakere brukes med DVD1- eller
DVD3-innstilling. For mer informasjon, se
bruksanvisningen som fulgte DVD-opptakerne.
c) Den opprinnelige innstillingen til SAT/CATVknappen.
Fjerne alle tildelinger av
fjernkontrollknapper
Mens du holder nede 2 –, trykk på ?/1 og
t/ . Deretter slipper du knappene.
Fjernkontrollen er tilbakestilt til de opprinnelige
innstillingene.
48NO
Innstillinger og justeringer
med forsterkermenyen
SET
HDMI*
CTRL
HDMI
ON
OFF
Bruke AMP-menyen
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
Du kan stille inn følgende elementer med AMP
MENU på fjernkontrollen.
Standardinnstillingene er understreket.
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
AMP MENU
LEVEL
AUDIO
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
DISPLAY
ON
OFF
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
AUTO
STBY
ON
OFF
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
A/V SYNC
ON
OFF
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
SYSTEM
* Se "Egenskaper ved "BRAVIA" Sync" (side 39).
** Denne innstillingen vises kun når "CTRL HDMI" er
stilt på "ON".
AMP
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
Trykk på AMP MENU for å slå på AMPmenyen.
Trykk gjentatte ganger på C/X/x/c for å
velge elementet og innstillingen.
Trykk på AMP MENU for å slå av AMPmenyen.
forts.
49NO
Avanserte innstillinger
TONE
CNT
LEVEL
Tips
• Disse innstillingene bevares selv om du kobler fra
strømledningen.
Justere bass- og
diskantnivået (BASS, TREBLE)
Du kan enkelt justere bass- og diskantnivået.
Følgende sider viser detaljer for hver innstilling.
1
Innstilling av høyttalernivå
(CNT LEVEL, SW LEVEL)
2
2
Velg "LEVEL" i AMP-menyen, og trykk
deretter
eller c.
3
3
Parameteren er fra "–6" til "+6" i 1-trinns
økninger. Standardinnstillingen er "0".
Justere forsinkelsen mellom
lyden og bildet (A/V SYNC)
Du kan forsinke lyden ved å bruke denne
funksjonen når bildet er saktere enn lyden.
Parameteren for "CNT LEVEL" og "SW
LEVEL" er fra "–6" til "+6" i 1-trinns
økninger. Standardinnstillingen er "0".
1
Innskrenker det dynamiske området for
lydsporet. Nyttig for å ha glede av filmer ved et
lavt lydnivå. AUDIO DRC gjelder kun for
Dolby Digital-kilder.
2
Velg parameteren du ønsker, og trykk
.
Velg parameteren du ønsker, og trykk
.
Nyte Dolby Digital lyd ved lavt
lydnivå (AUDIO DRC)
1
3
Velg "CNT LEVEL" eller "SW LEVEL",
og trykk deretter
eller c.
• CNT LEVEL: Juster nivået til den sentrale
høyttaleren.
• SW LEVEL: Justerer subwoofernivået.
Velg "BASS" eller "TREBLE" og trykk
deretter
eller c.
• BASS: Justerer bassnivået.
• TREBLE: Justerer diskantnivået.
Du kan tilpasse nivået og balansen til den
sentrale høyttaleren og subwooferen.
1
Velg "TONE" i AMP-menyen, og trykk
deretter
eller c.
Velg "LEVEL" i AMP-menyen, og trykk
deretter
eller c.
Velg "AUDIO DRC", og trykk deretter
eller c.
Velg innstillingen og trykk
.
• OFF: Ingen komprimering av det
dynamiske området.
• STD: Gjenproduserer lydsporet med den
typen dynamisk område som
lydsporet ble laget for.
• MAX: Komprimerer det dynamiske
området fullstendig.
50NO
2
3
Velg "AUDIO" i AMP-menyen, og trykk
deretter
eller c.
Velg "A/V SYNC", og trykk deretter
eller c.
Velg innstillingen og trykk
.
• OFF: Ingen justering.
• ON: Justerer forskjellen mellom bilde og
lyd.
Merknader
• Du kan ikke justere forsinkelsen mellom lyd og bilde
til et perfekt forhold med denne funksjonen.
• Denne funksjonen er kun praktisk for Dolby Digital,
DTS og Lineær PCM (2 kanal) inngang via digital
koaksialkabel eller HDMI-kabel.
Ha glede av multipleks
kringkastingslyd (DUAL
MONO)
Innstilling av lyden fra
satellittmottakeren (INPUT
MODE)
Du kan ha glede av multipleks kringkastingslyd
når systemet mottar et AC-3 multipleks
kringkastingssignal.
Hvis du kobler en satellittmottaker til HDMI
SAT/CATV-inngangen på systemet, kan det
være at flerkanals lyd ikke gjengis, avhengig av
satellittmottakeren. I så fall kobler du en digital
optisk kabel til SAT/CATV OPT IN-kontakten
på systemet i tillegg til HDMI-kabelen, og velger
følgende innstilling.
Merk
• For å motta et AC-3 signal, må du koble en digital
satellittmottaker til systemet med en optisk ledning
eller koaksialledning og stille inn den digitale
utgangsmodusen på den digitale satellittmottakeren til
AC-3.
1
3
Velg "AUDIO" i AMP-menyen, og trykk
deretter
eller c.
2
Velg "DUAL MONO" og trykk deretter
på
eller c.
3
Velg innstillingen og trykk
• MAIN:
Ha glede av lyden ved et lavt
lydnivå (NIGHT MODE)
Med denne funksjonen kan du ha glede av
lydeffekter og høre tydelig tale selv ved et lavt
lydnivå.
1
2
3
Velg "AUDIO" i AMP-menyen, og trykk
deretter
eller c.
Velg "INPUT MODE" og trykk deretter
på
eller c.
Velg "OPT" og trykk
.
• AUTO: Etter ønske mates lydsignalet ut
fra HDMI SAT/CATVinngangskontakten.
• OPT: Mater ut signalet fra SAT/CATV
OPT IN-kontakten.
.
Spiller kun av
hovedkanalen.
• SUB:
Spiller kun av
underkanalen.
• MAIN/SUB: Hovedlyd sendes ut fra
venstre høyttaler og
underlyden sendes ut fra
den høyre høyttaleren.
Velg "AUDIO" i AMP-menyen, og trykk
deretter
eller c.
Endre lysstyrken til
frontpaneldisplayet (DIMMER)
Lysstyrken til frontpaneldisplayet kan stilles til
ett av 2 nivåer.
1
2
3
Velg "SYSTEM" i AMP-menyen, og
trykk deretter
eller c.
Velg "DIMMER" og trykk deretter
eller c.
Velg innstillingen og trykk
.
• ON: Dimmet.
• OFF: Lyst.
Velg "NIGHT MODE" og trykk deretter
på
eller c.
Velg innstillingen og trykk
.
• ON: Slår på "NIGHT MODE"funksjonen.
• OFF: Slår av funksjonen.
Tips
• Du kan lytte til Dolby Digital-lyd ved lavt volum ved
bruk av AUDIO DRC (side 50).
forts.
51NO
Avanserte innstillinger
2
1
Endre displayinnstillingen
(DISPLAY)
Automatisk standby-funksjon
(AUTO STBY)
Du kan endre displayatferden for
frontpaneldisplayet.
Du kan redusere strømforbruket. Systemet går
automatisk inn i standbymodus når du ikke
betjener systemet i omtrent 30 minutter og
systemet ikke mater ut noen lyd på omtrent
30 minutter.
Standardinnstillingen er "ON".
1
2
3
Velg "SYSTEM" i AMP-menyen, og
trykk deretter
eller c.
Velg "DISPLAY" og trykk deretter
eller c.
Velg innstillingen og trykk
.
• ON: Displayet holder seg påslått.
• OFF: Displayet vises i noen sekunder
mens du betjener systemet.
Tips
• Displayet viser typene inngangssignal (kun digital
inngang) når du trykker på DISPLAY, selv om du
stiller "DISPLAY" på "OFF".
Merk
• Displayet forblir påslått når lydutkoblingen eller
beskyttelsesfunksjonen fungerer, selv om du setter
"DISPLAY" på "OFF".
Bruke innsovingsfunksjonen
(SLEEP)
Du kan stille inn systemet slik at det slås av ved
en forhåndsinnstilt tid, når du vil legge deg for å
sove mens du lytter til musikk. Du kan
forhåndsinnstille tiden i 10-minutters økninger.
1
2
3
Velg "SYSTEM" i AMP-menyen, og
trykk deretter
eller c.
Velg "SLEEP" og trykk deretter
eller c.
Velg det forhåndsinnstilte tidsrommet
du ønsker, og trykk
.
Minuttvisningen (gjenværende tid) endres
på følgende måte:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
Merk
• Denne funksjonen er kun for dette systemet, og ikke
for den tilkoblede TV-en eller andre komponenter.
52NO
1
2
3
Velg "SYSTEM" i AMP-menyen, og
trykk deretter
eller c.
Velg "AUTO STBY" og trykk deretter
eller c.
Velg innstillingen og trykk
.
• ON: Slår på "AUTO STBY"-funksjonen.
• OFF: Slår av funksjonen.
Merknader
• Når systemet slås av via AUTO STBY-funksjonen,
kan det hende at systemet ikke slås på automatisk når
du slår på TV-en neste gang.
• "AUTO STBY" begynner å blinke på
frontpaneldisplayet omtrent to minutter før systemet
går inn i standbymodus.
LYD
Tilleggsinformasjon
Feilsøking
Dersom du opplever noen av følgende problemer
mens du bruker systemet, kan du bruke denne
feilsøkingsguiden som hjelp til å løse problemet
før du ber om reparasjoner. Ta kontakt med din
nærmeste Sony-forhandler dersom problemer
vedstår.
STRØM
Strømmen er ikke slått på.
• Forsikre deg om at strømledningen er trygt
koblet til.
• Kontroller TV-høyttalerens innstillinger.
TV-høyttalerinnstillingene kontrollerer
hvordan systemet automatisk slås på med
TV-en. Hvis du vil høre lyd fra TV-en via
systemet, må du stille inn TV-ens
høyttalerinnstillinger slik at lydsignalet
sendes til det eksterne lydutstyret. Du finner
flere detaljer i bruksanvisningen for TV-en.
• Systemet slås ikke på når du slår på TV-en
hvis lyden ble matet ut fra TV-ens høyttalere
siste gang TV-en ble slått av.
Systemavstenging-funksjonen fungerer ikke.
• Endre innstillingen til TV-en for å slå
tilkoblede komponenter av automatisk når
du slår av TV-en. Henvis til
bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
Systemet slås av når du slår av TV-en.
• Når Kontroll for HDMI-funksjonen er på, er
Systemavstenging-funksjonen aktiv, og
systemet slås av når du slår av TV-en.
Systemet slås automatisk av.
• AUTO STBY-funksjonen fungerer
(side 52).
• Kontroller at Blu-ray Disc, DVD-en, osv., er
spilt inn i Dolby Digital eller DTS-format.
• Ved tilkobling av Blu-ray Disc, DVDspilleren osv. til de digitale
inngangskontaktene på dette systemet,
kontroller lydinnstillingen (innstillingene
for lydutgangen) på den tilkoblede
komponenten.
Det kan hende at surround-lydeffekten ikke
kan oppnås.
• Avhengig av det digitale signalet, kan det
hende at surroundbehandlingen ikke
fungerer (side 38). Trykk på DISPLAY for å
vise lydformatet i frontpaneldisplayet. Hvis
"2.0CH" eller "1.0CH" vises på
frontpaneldisplayet, er signalet stereo eller
mono og inkluderer ikke flerkanallydformat. Hvis "5.1CH", osv., vises,
inneholder signalet flere kanaler, men
surroundeffekten kan være lav avhengig av
programmet eller platen.
Ingen lyd sendes ut fra systemet.
• Kontroller tilkoblingen på den digitale
optiske ledningen eller lydledningen som er
tilkoblet systemet og TV-en (side 23).
• Kontroller lydutgangen på TV-en.
• Hvis TV-en er kompatibel med ARCfunksjonen, still "CTRL HDMI" og "ARC"
til "ON".
Lyden sendes ut fra både systemet og TV-en.
• Hvis Kontroll for HDMI-funksjonen er slått
av, eller den valgte komponenten er ikke
kompatibel med Kontroll for HDMIfunksjonen, slå av lyden til systemet eller
TV-en.
Lyden ligger bak TV-bildet.
• Still "A/V SYNC" til "OFF" hvis "A/V
SYNC" er stilt på "ON".
forts.
53NO
Tilleggsinformasjon
Systemet er ikke påslått når TV-en er slått av.
Dolby Digital eller DTS-multikanallyd kan ikke
reproduseres.
Volumet skrus ned når utgangsmetoden
endres fra TV-høyttaleren til
systemhøyttalerne.
• Volumgrense-funksjonen fungerer. For
detaljer, se "Bruke Volumgrensefunksjonen" (side 41).
Ingen lyd eller kun et svært lavt lydnivå for den
tilkoblede komponenten høres fra systemet.
• Trykk på 2 + og kontroller volumnivået.
• Trykk på
eller 2 + for å avbryte
dempingen.
• Kontroller at inngangskilden er korrekt
valgt.
• Kontroller at alle kablene og ledningene til
systemet og de tilkoblede komponentene er
satt helt inn.
• Kontroller HDMI-innstillinger på de
tilkoblede komponentene.
Ingen lyd sendes ut fra de spesifikke
høyttalerne.
• Kontroller at koblingene på
høyttalerledningen er satt helt inn i
kontaktene.
• Avhengig av lydkilden som mates inn til
systemet eller valgt lydfelt på systemet
(side 38), mates ingen lyd ut fra den sentrale
høyttaleren.
Lyden er forstyrret eller inneholder støy.
• Kontroller "Formater som støttes av dette
systemet" (side 55).
BILDE
Ikke noe bilde vises på TV-en.
• Kontroller at TV-en og systemet er tilkoblet
riktig.
• Kontroller at TV-en er korrekt valgt.
• Still inn TV-en til korrekt inngangsmodus.
• Kontroller om HDMI IN og HDMI OUT er
tilkoblet omvendt.
• Kontroller at ledningene er fullstendig satt
inn i kontaktene på både komponenten og
dette systemet (side 23, 25).
54NO
Ikke noe 3D-bilde vises på TV-en.
• Avhengig av TV-en eller
videokomponenten vises kanskje ikke 3Dbilder. Kontroller 3D-bildeformater som
støttes av systemet (side 55).
Når systemet er i standby-modus, vises det
ikke noe bilde eller lyd på TV-en.
• "CTRL HDMI" er stilt på "OFF".
• Når systemet er i standby-modus, sendes
bilde og lyd ut fra HDMI-komponenten som
ble valgt forrige gang du slo av systemet.
Hvis du ønsker å spille en annen komponent
enn HDMI-komponenten du valgte sist
gang, må du spille av komponenten via
Avspilling med ett trykk-operasjonen, eller
slå på systemet for å velge HDMIkomponenten som du vil bruke.
• Se til at "PASS THRU" er stilt på "ON" i
AMP-menyen hvis du tilkobler
komponenter som ikke er kompatible med
"BRAVIA" Sync til systemet (side 42).
Fjernkontrollen fungerer ikke
• Pek fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren
på systemet.
• Fjern eventuelle hindringer i banen mellom
fjernkontrollen og systemet.
• Bytt ut begge batteriene i fjernkontrollen
med nye, hvis de er svake.
• Kontroller at du bruker riktig inngang på
fjernkontrollen.
ANNET
Kontroll for HDMI fungerer ikke riktig.
• Kontroller HDMI-tilkoblingen (side 23).
• Still inn Kontroll for HDMI på TV-en
(side 39).
• Kontroller at den tilkoblede komponenten er
kompatibel med "BRAVIA" Sync.
• Kontroller Kontroll for HDMI-innstillinger
på den tilkoblede komponenten. Se
bruksanvisningen som er inkludert med den
tilkoblede komponenten.
• Hvis du endrer HDMI-tilkoblingen, eller
kobler til/fra strømledningen, eller hvis det
er et strømbrudd, bør du gjenta prosedyrene
til "Forberede for "BRAVIA" Sync"
(side 39).
• Når du plugger inn eller ut strømledningen,
vent i 15 sekunder eller mer før du betjener
systemet.
• Hvis du tilkobler lydutgangene på
videokomponenten og systemet ved bruk av
en annen kabel enn en HDMI-kabel, kan
ingen lyd mates ut på grunn av "BRAVIA"
Sync. I så fall, still inn "CTRL HDMI" på
"OFF" (side 40) eller koble
lydutgangskontakten direkte til TV-en i
stedet for til systemet.
Trykk på ?/1 for å slå av systemet, og
kontroller følgende element når "STANDBY"
forsvinner.
• Er det noe som dekker til
ventilasjonshullene på systemet?
Etter kontroll av elementet ovenfor og
fiksing av alle problemer, slå på systemet.
Hvis årsaken til problemet fremdeles ikke er
identifisert, selv etter kontroll av elementet
over, kan du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
Hvis systemet fremdeles ikke
fungerer ordentlig etter at
prosedyrene over er utført,
nullstiller du systemet på
følgende måte:
Bruk knappene på systemet for operasjonen.
1
2
Formater som støttes av dette
systemet
Digitale inngangsformater som støttes av dette
systemet er følgende.
Format
Støttes/støttes ikke
Dolby Digital
a
DTS
a
Lineær PCM
(2 kanal)*
a
Lineær PCM
(5.1 kanal, 7.1 kanal)*
(Kun på HDMI)
a
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Lineær PCM godtar samplingsfrekvenser på ikke
mer enn 48 kHz.
Forsterkerdel
Strømuttak (rangert)
Fremre V/fremre H:
Strømuttak (referanse)
Fremre V/fremre H:
Senter:
Subwoofer:
Innganger
TV, SA-CD/CD
TV, SAT/CATV
VIDEO
65 W + 65 W
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1 %
THD)
100 W (per kanal på
4 ohm, 1 kHz)
100 W (ved 4 ohm, 5 kHz)
100 W (ved 4 ohm, 100 Hz)
Analog
Digital (optisk)
Digital (koaksial)
Trykk på ?/1 for å slå på strømmen.
HDMI-del
Trykk på ?/1 mens du trykker på INPUT
SELECTOR og VOLUME –.
Kontakt
HDMI™-kontakt
Video-innganger/utganger
BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
"COLD RESET" vises og systemet er
nullstilt. AMP-menyen, lydfeltet, osv., er
gjenopprettet til standardinnstillingene.
forts.
55NO
Tilleggsinformasjon
Hvis "PROTECTOR" og "PUSH POWER" vises
vekselvis på frontpaneldisplayet.
Spesifikasjoner
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Videoinnganger/utganger (3D)
BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59,94/60 Hz
Rammepakking
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Rammepakking
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Side-ved-side (halv)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
Side-ved-side (halv)
1280 × 720p@50 Hz
Rammepakking
1920 × 1080i@50 Hz
Rammepakking
1920 × 1080i@50 Hz
Side-ved-side (halv)
1920 × 1080p@50 Hz
Side-ved-side (halv)
1920 × 1080p@24 Hz
Rammepakking
Lydinnganger
BD, DVD, SAT/CATV:
Lineær PCM 7.1 kanal/
Dolby Digital/DTS
FM-mottakerdel
Innstillingsområde
Antenne
Antenneterminaler
Mellomfrekvens
AM-mottakerdel
Innstillingsområde
Antenne
Mellomfrekvens
PLL kvarts-låst digital
synthesizer
531 kHz - 1602 kHz (med
intervallet satt som 9 kHz)
AM-løkkeantenne
450 kHz
Høyttaler (SS-CT350)
Fronthøyttalerenhet
Høyttalersystem
Høyttalerenhet
Rangert impedans
Senterhøyttalerenhet
Høyttalerenhet
Rangert impedans
Mål (ca.)
Vekt (ca.)
56NO
Høyttalersystem
Høyttalerenhet
Rangert impedans
Mål (ca.)
Vekt (ca.)
Fullstendig område
40 mm × 70 mm, konisk
type × 2
4 ohm
40 mm, konisk type × 2
4 ohm
996 mm × 66 mm × 72 mm
(b/h/d)
2,4 kg
Subwoofer, bassrefleks
130 mm konustype
4 ohm
196 mm × 450 mm ×
410 mm (b/h/d)
10,5 kg
WS-CT350EB
Forlengelsesbrakett
Mål (ca.)
Vekt (ca.)
180 mm × 147 mm ×
26 mm (b/h/d)
555 g
Bakdeksel A
Mål (ca.)
Vekt (ca.)
80 mm × 85 mm ×
14 mm (b/h/d)
25 g
Bakdeksel B
Mål (ca.)
80 mm × 82 mm ×
47 mm (b/h/d)
35 g
Bakdeksel C
Mål (ca.)
87,5 - 108,0 MHz
(50 kHz trinn)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalansert
10,7 MHz
3m
Subwoofer (SA-WCT350)
Vekt (ca.)
Mottakerdel
System
Høyttalerledninger
Vekt (ca.)
80 mm × 82 mm ×
47 mm (b/h/d)
35 g
Deksel for TV-en
Mål (ca.)
Vekt (ca.)
273 mm × 245 mm ×
31 mm (b/h/d)
165 g
Generelt
Strømkrav
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk
På: 80 W
Standbymodus: 0,3 W eller mindre (Kontroll for
HDMI er av.)
Strømuttak
(DIGITAL MEDIA PORT) DC OUT: 5 V, 700 mA
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner
uten nærmere varsel.
Indeks
A
P
A/V SYNC 50
AMP-menyen 49
ARC 24, 43
AUDIO DRC 50
AUTO STBY 52
Plassere systemet 8
PROTECTOR 55
B
R
Radio 34
Radiostasjoner 34
BASS 50
"BRAVIA" Sync 39
S
C
T
D
Demping 30
Digital optisk kabel 23
DIMMER 51
DISPLAY 36, 52
DUAL MONO 51
F
Fjernkontroll
betjening 30, 44
før bruk 7
Forhindre TV-en fra å falle 19
Frontpaneldisplay 29
Tilkobling
AM-løkkeantenne 26
Blu-ray Disc-spiller 23
DIGITAL MEDIA PORT-adapter 25
DVD-spiller 23, 25
FM-ledningsantenne 27
kabel-TV-mottaker 23, 25
PlayStation 2 25
PlayStation 3 24
satellittmottaker 23, 25
TV 23
TREBLE 50
Tilleggsinformasjon
CNT LEVEL 50
SW LEVEL 50
V
VOLUME 28, 30
Volumgrense-funksjonen 41
I
Innsoving 52
INPUT MODE 51
INPUT SELECTOR 28
Installere 8
L
Lydfelt 38
N
NIGHT MODE 51
57NO
(1)
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising