Sony | SA-VE225 | Sony SA-VE225 Bruksanvisning

Linker
Rechter
Subwoofer
voorluidspreker Potenciador Middenluidspreker voorluidspreker
Delantero
Delantero
de graves
Central
(izquierdo)
(derecho)
Ee
A
LINE IN
Ee
Versterker
Amplificador
SA-VE225
WOOFER OUT
3,5 meter
lang
3,5 m
e
R
R
Versterker
Amplificador
L
10 meter lang/10 m
Rechter
Linker
achterluidspreker achterluidspreker
Trasero (derecho) Trasero (izquierdo)
e
R
R
e
E
E
e
E
e
e
E
e
E
E
R
A
REAR
Ee
A
Linker achterluidspreker
B
Trasero (izquierdo)
10 meter lang/10 m
Rechter
Linker
achterluidspreker achterluidspreker
Trasero (derecho) Trasero (izquierdo)
F
E
e
3,5 meter
lang
3,5 m
L
10 meter lang/10 m
Ee
Middenluidspreker
Central
Subwoofer
Potenciador de graves
Linker
Rechter
voorluidspreker
voorluidspreker
Delantero
Delantero
(izquierdo)
(derecho)
SPEAKER SPEAKER
IN
OUT
L
eE Ee
CENTER
D
C
Ee
L
R
FRONT
E
L
eE Ee
CENTER
10 meter lang/10 m
Ee
2,5 meter lang/2,5 m
L
3,5 meter
lang
3,5 m
FRONT
E
Linker
voorluidspreker
Delantero (izquierdo)
Subwoofer
Potenciador
de graves
Ee
Ee
REAR
4-233-675-21(2)
Middenluidspreker
Central
Ee
3,5 meter
lang
3,5 m
3,5 meter
lang
3,5 m
3,5 meter
lang
3,5 m
Micro Satellite System
Rechter
B voorluidspreker
Delantero (derecho)
Rechter
achterluidspreker
Trasero (derecho)
B
Ee
I
H
G
LEVEL
Voetjes
Pies
Voetjes
Pies
WS-TV10A
WS-WV10A
(voor
achterluidsprekers)
(para los altavoces
posteriores)
MUSIC
MAX
POWER POWER
LEVEL
spanningslampje
Indicador
POWER
MODE
Español
Aansluitmethode B
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om
gevaar voor brand of een elektrische schok te
voorkomen.
Om brand te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen
van het apparaat niet worden afgedekt door kranten,
tafelkleden, gordijnen, enz. Zet ook geen brandende
kaarsen op het apparaat.
Om gevaar van brand of een elektrische schok te
voorkomen, mogen er geen vazen op het apparaat
worden geplaatst.
Open de behuizing niet, om een elektrische schok te
vermijden. Laat eventuele reparaties verrichten door
bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals
een boekenrek of ingebouwde kast.
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
De aanwijzingen in deze handleiding gelden voor de
SA-VE225 Sony Micro Satellite Systems luidsprekers.
De SA-VE225 is een 5,1-kanaals luidsprekersysteem
bestaande uit twee voorluidsprekers, twee
achterluidsprekers, een middenluidspreker en een
subwoofer. Het is compatibel met Sony Digital Cinema
Sound, Dolby* Pro Logic en Dolby Digital (AC-3), en dus
ideaal voor de weergave van filmgeluid.
Deze configuratie dient u in plaats van “Aansluitmethode A”
te gebruiken onder de volgende omstandigheden:
—als uw versterker geen afzonderlijke aansluitingen voor
een subwoofer heeft;
—als u een krachtiger bass-geluid van de subwoofer
wenst.
Opmerkingen (C)
• Let erop dat de plus (+) en min (–) aansluitingen van de
luidsprekers overeenstemmen met de plus (+) en min (–)
aansluitingen van de versterker.
• Draai de schroeven van de luidsprekeraansluitingen
stevig vast omdat losse schroeven storende bijgeluiden
kunnen veroorzaken.
• Zorg dat alle aansluitingen stevig vast zitten. Contact
tussen ontblote luidsprekerdraden bij de
luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting veroorzaken.
• Sluit de subwoofer niet aan op de CENTER
uitgangsaansluiting van de versterker (die bestemd is
voor Dolby Pro Logic of Dolby Digital (AC-3)). Indien u
dat toch doet, produceert de subwoofer geen geluid.
• Zie voor nadere aanwijzingen voor het aansluiten op uw
versterker de gebruiksaanwijzing van de versterker.
Tip
Alle gestreepte draden hebben een negatieve polariteit en
dienen dus te worden verbonden met de min (–)
luidsprekeraansluitingen.
Opstellen van de luidsprekers
Plaatsing van elke luidspreker (D)
* Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
DOLBY, het dubbele D-symbool ;, “PRO LOGIC” en
“Dolby Digital (AC-3)” zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Controleer, alvorens het luidsprekersysteem in gebruik
te nemen, of de bedrijfsspanning van de apparatuur
overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
• Zolang de stekker van het netsnoer in het stopcontact
zit, blijft er een geringe hoeveelheid stroom naar de
apparatuur lopen, ook al is de apparatuur zelf
uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u denkt de
apparatuur geruime tijd niet te gebruiken. Pak de
stekker vast om deze uit het stopcontact te trekken. Trek
nooit aan het snoer.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het inwendige
van de apparatuur terechtkomen, verbreek dan de
aansluiting op het stopcontact en laat de stereoinstallatie eerst door een deskundige nakijken alvorens
deze weer in gebruik te nemen.
• Mocht het nodig zijn het netsnoer of de stekker te
vervangen, laat dit dan uitsluitend door een erkende
onderhoudsdienst verrichten.
Zorgvuldig behandelen
• Let op de luidsprekers niet langdurig achtereen te
belasten met een vermogen dat het maximaal
ingangsvermogen van dit luidsprekersysteem
overschrijdt.
• Als bij het aansluiten de plus- en min-polen verwisseld
worden, zal bij weergave de positie van de
muziekinstrumenten onduidelijk zijn, terwijl de lage
tonen grotendeels zullen ontbreken.
• Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij de
luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting veroorzaken.
• Schakel de versterker uit alvorens de luidsprekers aan
te sluiten, om beschadiging van de luidsprekers te
voorkomen.
• De voorroosters van de luidsprekers zijn niet
afneembaar. Probeer niet enig voorrooster te
verwijderen, want daardoor kunt u de luidsprekers
beschadigen.
Als de kleurweergave van een TV-scherm in
de buurt is gestoord.
Dankzij de magnetische afscherming van dit
luidsprekersysteem kunnen de luidsprekers in de buurt
van een TV-toestel worden opgesteld. Toch kan zich in
bepaalde gevallen ongelijkmatige kleurweergave
voordoen, afhankelijk van het type kleuren-TV waarover
u beschikt.
Wanneer zich storing in de kleurweergave
voordoet...
c Schakel het TV-toestel uit en schakel het na 15 tot 30
minuten weer in.
Als de kleuren nog steeds niet goed zijn...
c Zet dan de luidsprekers en het TV-toestel wat verder uit
elkaar.
Als er een fluit- of loeitoon gaat “rondzingen”
Zet de luidsprekers verder van de andere geluidsapparatuur
of verminder de geluidssterkte op de versterker.
Richt elke luidspreker naar uw favoriete luisterplaats. Het
beste akoestiekeffect zult u verkrijgen als alle luidsprekers
op gelijke afstand van uw luisterplaats staan.
Zet de voorluidsprekers op geschikte afstand links en
rechts van uw TV-toestel.
Zet de subwoofer naast het TV-toestel.
Zet de middenluidspreker midden bovenop uw TV-toestel.
De beste plaatsing van de achterluidsprekers is
afhankelijk van de vorm van uw kamer. U kunt de
achterluidsprekers opstellen aan weerszijden van uw
luisterplaats A of desgewenst achter uw luisterplaats B.
Tips
• Filmgeluid klinkt het best in een kamer zonder galm of
echo (dus zonder veel harde, vlakke wanden en liefst
met de gordijnen dicht).
• Muziek (vooral klassieke muziek) klinkt vaak het best in
een kamer met wel wat galm en weerkaatsing.
De luidsprekers opstellen
Om te vermijden dat luidsprekers tijdens het beluisteren gaan
trillen of bewegen, moeten de meegeleverde voetjes onderaan
de vier hoeken van de middenluidspreker, voorluidsprekers
en achterluidsprekers worden bevestigd (E).
De middenluidspreker opstellen (F)
Plaats de middenluidspreker veilig bovenop de televisie
en zorg ervoor dat hij volkomen horizontaal staat.
Andere luidsprekers opstellen (G)
Voor extra flexibiliteit bij het opstellen van de
luidsprekers, kunt u gebruik maken van de los
verkrijgbare WS-FV10A, WS-TV10A of WS-WV10A
luidsprekersteun (alleen verkrijgbaar in sommige landen).
Tip
Luisteren naar de weergave (I)
Draai eerst de volumeregelaar van de versterker geheel
terug. Voor het afspelen van de geluidsbron moet de
geluidssterkte in de minimumstand staan.
1
2
Schakel de versterker in en kies de
gewenste geluidsbron.
Druk op de POWER toets van de
subwoofer.
Het POWER spanningslampje van de
subwoofer licht groen op.
3
Start het afspelen van de geluidsbron.
Bijregelen van de weergave
U kunt de luidsprekers zo afstellen dat het geluid
optimaal wordt weergegeven.
Bijregelen van de subwoofer (I)
1
Zet de MODE keuzeschakelaar in de
juiste stand voor de weer te geven
geluidsbron, als volgt:
Geluidsbron
MODE
schakelaar
DVD videospeler, laserdiscspeler, videorecorder of
andere videobron
MOVIE
CD-speler, minidiscrecorder, cassettedeck of
andere audiobron
MUSIC
Reinigen
2
Draai aan de LEVEL regelaar om de
geluidssterkte in te stellen.
Regel het volume optimaal volgens de
gekozen programmabron.
Zet het volume niet zo hoog dat het geluid
vervormt.
Wanneer het volume te hoog is, wordt de
beveiligingsschakeling van de luidspreker geactiveerd en
daalt het geluidsniveau plots. Dat is normaal. Zet het
volume dan lager en wacht enkele ogenblikken tot de
normale werking is hersteld.
Mocht u vragen of problemen met uw luidsprekers
hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Aansluiten van de luidsprekers
Verbind de luidsprekers met de luidspreker-uitgangen
van een versterker.
Zorg dat alle apparatuur (inclusief de subwoofer) is
uitgeschakeld alvorens u enige aansluiting gaat maken.
Aansluitmethode A
Deze configuratie gebruikt u wanneer de versterker is
aangesloten op een DVD videospeler, een laserdisc-speler,
een videorecorder of andere video-apparatuur.
Printed in China
Bij gebruik van “Aansluitmethode A”
(Luidspreker-instellingen)
Voor de
kiest u de stand
Voorluidsprekers
SMALL
Middenluidspreker
SMALL
Achterluidsprekers
SMALL
Subwoofer
ON (of YES)
Bij gebruik van “Aansluitmethode B”
(Luidspreker-instellingen)
Voor de
kiest u de stand
Voorluidsprekers
LARGE
Middenluidspreker
SMALL
Achterluidsprekers
SMALL
Subwoofer
OFF (of NO)
Voor Dolby Pro Logic weergave
Als uw versterker is uitgerust met of aangesloten op een
Dolby Pro Logic processor, moet u voor dit
luidsprekersysteem de surround effect mode van de
versterker instellen op “NORMAL”.
Zie voor nadere bijzonderheden over de
akoestiekinstelling de gebruiksaanwijzing van uw
versterker.
Opmerkingen
• Bepaalde extra versterkingsfuncties van de versterker
kunnen vervorming in de weergave van de subwoofer
veroorzaken. Als u dergelijke vervorming hoort, kunt u
de betreffende functies beter uitschakelen.
• Zet de subwoofer niet te hard, want dat komt de
geluidskwaliteit niet ten goede.
• Voor een zo krachtig mogelijke weergave van de
subwoofer sluit u deze aan volgens “Aansluitmethode B”.
• Het bass-geluid is krachtiger in de stand MOVIE dan in
de stand MUSIC. Indien u dus bepaalde bronnen
zonder bass-geluid beluistert in de stand MOVIE, is het
effect niet hoorbaar.
Instellen van uw versterker voor de
weergave van filmgeluid
Voor Dolby Digital (AC-3) weergave
Als uw versterker is uitgerust met of aangesloten op een
Dolby Digital (AC-3) processor, moet u de parameters van
uw luidsprekersysteem opgeven via het instelmenu van
de versterker.
Zie de onderstaande tabel voor de juiste instellingen.
Preciese aanwijzingen voor het maken van deze
instellingen kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van
uw versterker.
ADVERTENCIA
Para evitar incendios o riesgo de electrocución, no
exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En
caso de avería, solicite los servicios de personal
cualificado solamente.
Para evitar el riesgo de incendio o de descargas eléctricas,
no ponga ningún jarrón encima del aparato.
Para evitar la electrocución, no abra el mueble. Solicite el
servicio sólo a un técnico cualificado.
No instale el aparato en un espacio cerrado, como una
estantería para libros o un armario empotrado.
Sobre este manual
Las instrucciones de este manual son para los sistemas
micro-satélites SA-VE225 de Sony.
SA-VE225 es un sistema de altavoces de 5,1 canales que
consta de dos altavoces frontales, dos altavoces
posteriores, un altavoz central y un altavoz potenciador
de graves. Soporta Sony Digital Cinema Sound, Dolby*
Pro Logic y Dolby Digital (AC-3), con lo que está
diseñado para el disfrute de películas.
* Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. DOLBY,
el símbolo de la doble D ;, “PRO LOGIC” y “Dolby
Digital (AC-3)” son marcas comerciales de Dolby
Laboratories.
Verhelpen van storingen
Mocht zich bij het gebruik van de luidsprekers een
probleem voordoen, neemt u dan even deze lijst met
controlepunten door. Indien het probleem niet is opgelost,
raadpleeg dan uw Sony handelaar.
De luidsprekers geven geen geluid.
•Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
•Controleer of de geluidssterkte op de
versterker wel goed is ingesteld.
•Controleer of de versterker wel op de juiste
geluidsbron staat ingesteld.
•Controleer of er een hoofdtelefoon is aangesloten.
Zo ja, maak de hoofdtelefoon dan los.
De weergave van de subwoofer klinkt vervormd.
•Controleer of er op de versterker een functie
voor extra basversterking is ingeschakeld.
Schakel deze functie uit, om vervorming te
voorkomen.
Er klinkt een bromtoon of ander storend geluid.
•Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
•Zorg dat de audio-apparatuur niet te dicht bij
een TV-toestel staat.
De geluidsweergave wordt plotseling
onderbroken.
•Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij
de luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting
veroorzaken.
Technische gegevens
• Zet de luidsprekers niet scheef.
• Plaats de luidsprekers zo dat ze niet blootgesteld
worden aan:
—extreme hitte of koude
—stof of vuil
—erg veel vocht
—heftige trillingen
—directe zonnestraling
U kunt de buitenkant van de luidsprekers schoonmaken
met een zachte doek, licht bevochtigd met wat water of
milde vloeibare zeep. Gebruik geen schuurspons,
schuurmiddelen of vluchtige stoffen zoals spiritus of
benzine.
Kies Micro Satellite Position indien een Sony-versterker
hiermee is uitgerust.
De voorluidsprekers moeten ongeveer even hoog zitten
als het midden van het TV-scherm (H).
Opstelling
 2001 Sony Corporation
MOVIE
MIN
WS-FV10A
Nederlands
MODE
POWER
SS-V225 (voor- en achterluidsprekers)
Luidsprekersysteem
Breedband-luidsprekers,
magnetisch afgeschermd
5 × 9 cm, conustype
Basreflexkasten
8 ohm
Precauciones
• Antes de hacer funcionar el sistema, compruebe que el
voltaje de funcionamiento de su sistema es igual que el
de la electricidad local.
• La unidad no se desconecta de la fuente de CA
(electricidad) mientras siga enchufada al tomacorriente,
incluso si se ha desconectado la alimentación de la
unidad.
• Desenchufe el sistema del tomacorriente si no lo va a
utilizar durante mucho tiempo. Para desconectar el
cable, tire del enchufe. No tire del cable.
• Si se cae líquido o un objeto sólido en el sistema,
desenchufe el cable eléctrico del sistema y hágalo
inspeccionar por un técnico cualificado antes de seguir
utilizando.
• El cable de CA debe cambiarse sólo en una tienda de
servicio cualificada.
Si aparecen problemas de color...
SS-CN225 (middenluidspreker)
Ubicación
Luidsprekersysteem
• No coloque los altavoces en una posición inclinada.
• No coloque los altavoces en lugares:
—Muy calientes o fríos
—Con polvo o suciedad
—Muy húmedos
—Expuestos a vibraciones
—Expuestos a los rayos directos del sol
Luidsprekereenheden
Luidsprekerbox
Nominale impedantie
Verwerkingscapaciteit
Maximaal ingangsvermogen:
120 watt
Rendement
88 dB (1 watt, 1 meter)
Frequentiebereik
90 Hz - 20.000 Hz
Afmetingen (b/h/d)
Ca. 301 × 70 × 126 mm,
inclusief voorrooster
Gewicht
Ca. 1,1 kg
SA-WMS225 (subwoofer)
Luidsprekersysteem
Actieve subwoofer,
magnetisch afgeschermd
Woofer: 16 cm conus type
Geavanceerd SAW type
Luidsprekereenheid
Luidsprekerbox
Versterkergedeelte
Continu RMS uitgangsvermogen
50 watt (8 ohm, 20 - 150
Hz, 0,8% THD)
Frequentiebereik
28 Hz - 200 Hz
Bovenste grensfrequentie 200 Hz
LINE IN (ingangsstekkerbus)
SPEAKER IN (luidsprekeringangen)
Uitgangen
LINE OUT (uitgangsstekkerbus)
SPEAKER OUT (luidsprekeringangen)
Gewicht
c Aleje los altavoces del aparato de TV.
Si se producen aullidos
Cambie la posición de los altavoces o baje el volumen del
amplificador.
Instalación de los altavoces
Ubicación de cada altavoz (D)
Cada altavoz debe estar enfrentado hacia la posición de
escucha. El efecto ambiental será mejor si todos los
altavoces están a la misma distancia de la posición de
escucha.
Coloque los altavoces delanteros a una distancia
apropiada a la izquierda y derecha del televisor.
Coloque el altavoz potenciador de graves a uno de los
lados del televisor.
Coloque el altavoz central arriba en el centro del televisor.
La instalación de los altavoces traseros depende mucho de
la forma de la habitación. Los altavoces traseros pueden
instalarse en ambos lados de la posición de escucha A o
detrás de la posición de escucha B.
Consejos
• Las películas se disfrutan mejor en una habitación sin
ecos (o rodeada por cortinas).
• La música (especialmente la música clásica) se disfruta
mejor en una habitación que tiene algún eco.
Para evitar vibraciones o movimientos de los altavoces
mientras escucha, fije los pies suministrados a las cuatro
esquinas inferiores del altavoz central y de los altavoces
frontales y posteriores (E).
Ajuste del altavoz central (F)
Coloque el altavoz central firmemente encima del
televisor, asegurándose de que se encuentra
completamente nivelado.
Ajuste de otros altavoces (G)
Para una mayor flexibilidad en la situación de los
altavoces, utilice el soporte opcional para altavoces
WS-FV10A, WS-TV10A o WS-WV10A (disponibles sólo
en determinados países).
Consejo
La altura de los altavoces frontales debe ajustarse hasta el
centro de la pantalla del televisor, aproximadamente (H).
Primero baje el volumen en el amplificador. El volumen
debe estar al mínimo antes de empezar a reproducir la
fuente de programa.
1
Conecte el amplificador y seleccione la
fuente de programa.
2
Presione POWER en el altavoz
potenciador de graves.
El indicador POWER del altavoz de
subgraves se enciende en verde.
3
Reproduzca la fuente de programa.
Ajuste del sonido
Pequeños ajustes del sistema pueden ayudarle a disfrutar
más del sonido.
Ajuste del altavoz de subgraves (I)
Ajuste MODE de acuerdo a la fuente de
programa, de la siguiente forma:
Fuente
MODE
DVD, discos láser, videocasete
u otra fuente de video
MOVIE
Minidisco, disco compacto,
cintas de casete u otra fuente
de audio
MUSIC
2
Gire LEVEL para ajustar el volumen.
Ajuste el volumen según sus preferencias
para la fuente de programa.
El nivel de volumen no debe aumentarse hasta el
punto de distorsionarse el sonido.
Si tiene dudas o problemas sobre el sistema de altavoces,
consulte con su tienda de Sony más cercana.
Conecte el sistema de altavoces en los terminales de salida
de altavoz de un amplificador.
Asegúrese de que todos los componentes (incluido el
altavoz de subgraves) están desconectados antes de
empezar las conexiones.
220 - 230 V wisselstroom,
50/60 Hz
50 watt
Ca. 205 × 385 × 385 mm,
inclusief voorrooster
Ca. 10,5 kg
Bijgeleverd toebehoren
Voetjes (20)
Mono verbindingskabel (1 phono naar 1 phono) (1)
Luidsprekersnoeren, 10 meter lang (2)
Luidsprekersnoeren, 3,5 meter lang (3)
Luidsprekersnoeren, 2,5 meter lang (2)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Conexión A
Esta configuración se utiliza cuando el amplificador está
conectado a un tocadiscos de DVD, tocadiscos de discos
láser, videograbadora u otros aparatos de video.
Conexión B
Pruebe con esta configuración en lugar de la “Conexión A”
en los siguientes casos:
—Cuando no hay tomas en el amplificador para un
altavoz potenciador de graves.
—Si desea un sonido de graves más potente del altavoz
potenciador de graves.
Notas (C)
• Asegúrese de que los terminales positivos (+) y negativos
(–) de los altavoces coinciden con los correspondientes
terminales positivos (+) y negativos (–) del amplificador.
• Asegúrese de apretar bien los tornillos de los terminales
de altavoz, ya que los tornillos flojos pueden convertirse
en una fuente de ruido.
• Compruebe que todas las conexiones están firmes. Una
conexión entre cables de altavoz desnudos en los
terminales de altavoz puede provocar un cortocircuito.
SMALL
Altavoces traseros
SMALL
Si el amplificador está conectado interna o externamente
con un procesador Dolby Pro Logic, debe ajustar el modo
de efecto de sonido envolvente en “NORMAL” en el
amplificador para su sistema de altavoces particular.
Para más detalles sobre el procedimiento de ajuste,
consulte el manual que viene con su amplificador.
Localización de averías
Si tiene problemas con su sistema de altavoces, verifique
la siguiente lista y tome las medidas indicadas para cada
caso. Si el problema persiste, consulte al proveedor Sony
más próximo.
No se escuchan sonidos del sistema de altavoces.
•Compruebe que se han hecho correctamente
todas las conexiones.
•Compruebe que ha subido correctamente el
volumen del amplificador.
•Compruebe que el selector de fuente de
programa del amplificador está en la fuente
correcta.
•Compruebe si hay auriculares conectados. Si
lo están, desconécte los.
Hay distorsión en la salida de sonidos del
altavoz potenciador de graves.
•Verifique si se han activado las funciones de
mejora de sonido en el amplificador. Si lo
están, desactívelas.
Se escucha un zumbido o ruido en la salida del
altavoz.
•Compruebe que todas las conexiones están
bien hechas.
•Compruebe que ninguno de los componentes de
audio está demasiado cerca del aparato de TV.
Se ha parado repentinamente el sonido.
•Compruebe que todas las conexiones están
bien hechas. Una conexión entre cables de
altavoz desnudos en los terminales de altavoz
puede provocar un cortocircuito.
Especificaciones
SS-V225 (altavoces delanteros y traseros)
Sistema de altavoces
Gama completa, blindado
magnéticamente
Unidades de altavoz
5 × 9 cm, tipo cono
Tipo de caja
Reflejo de graves
Impedancia de régimen
8 ohmios
Capacidad de potencia de excitación
Máxima potencia de entrada:
100 vatios
Nivel de sensibilidad
86 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias
90 Hz - 20.000 Hz
Dimensiones (an/al/prof) Aprox. 70 × 151 × 126 mm
incluyendo pantalla
frontal
Peso
Aprox. 550 g cada uno
SS-CN225 (altavoz central)
Para la limpieza
Si el nivel de volumen es demasiado alto, el circuito de
protección de los altavoces se activará, y el nivel de
sonido disminuirá repentinamente. No es un fallo de
funcionamiento. En este caso, disminuya el nivel de
volumen y espere unos instantes hasta que la unidad
recupere el funcionamiento normal.
Altavoz central
Escucha del sonido (I)
1
Limpie los muebles de altavoz con un paño suave
ligeramente empapado con una solución detergente
neutra o agua. No utilice esponjas de metal, polvo
abrasivo o disolventes tales como alcohol o bencina.
LARGE
Para el Dolby Pro Logic
Notas
• Algunas funciones del amplificador para mejorar el
sonido pueden provocar distorsión en el altavoz
potenciador de graves. Si hay distorsión, desactive estas
funciones.
• Para disfrutar de sonidos de alta calidad, no suba
demasiado el volumen del altavoz potenciador de graves.
• Para aumentar el sonido de graves del altavoz
potenciador de graves, conecte el sistema con la
“Conexión B”.
• El sonido de graves se potencia en el modo MOVIE en
lugar del modo MUSIC. Por tanto, si cambia al modo
MOVIE mientras escucha algunas fuentes que no
incluyen el sonido de graves, es posible que no consiga
este efecto.
Gama completa × 2,
blindado magnéticamente
Unidades de altavoz
5 × 9 cm, tipo cono
Tipo de caja
Reflejo de graves
Impedancia de régimen
8 ohmios
Capacidad de potencia de excitación
Máxima potencia de entrada:
120 vatios
Nivel de sensibilidad
88 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias
90 Hz - 20.000 Hz
Dimensiones (an/al/prof) Aprox. 301 × 70 × 126 mm
incluyendo pantalla
frontal
Peso
Aprox. 1,1 kg
Sistema de altavoz
SA-WMS225 (altavoz potenciador de graves)
Sistema de altavoz
Unidad de altavoz
Altavoz potenciador de
graves activo, blindado
magnéticamente
Altavoz para graves: 16
cm, tipo cono
Tipo SAW avanzado
Tipo de caja
Sección del amplificador
Salida de potencia RMS continua
50 vatios
(8 ohmios, 20 - 150 Hz,
0,8% THD)
Gama de frecuencias de reproducción
28 Hz - 200 Hz
Frecuencia de corte de frecuencias altas
200 Hz
Entradas
LINE IN (toma de pasador de entrada)
SPEAKER IN (terminales de entrada)
Salidas
LINE OUT (toma de pasador de salida)
SPEAKER OUT (terminales de salida)
General
Ajuste del amplificador para disfrutar
las películas
Para el Dolby Digital (AC-3)
Algemeen
Stroomverbruik
Afmetingen (b/h/d)
Si aparecen otra vez problemas de color ...
Conexiones del sistema
Ingangen
Stroomvoorziening
c Desconecte una vez el aparato de TV y vuelva a
conectar después de 15 a 30 minutos.
Ajuste a
Altavoces delanteros
Todos los cables con rayas son de polaridad negativa (–) y
deben conectarse a los terminales de altavoz negativos (–).
Si se produce una irregularidad de colores en
una pantalla de TV cercana
Este sistema de altavoces está blindado magnéticamente
para que pueda instalarse cerca de un aparato de TV. Sin
embargo, pueden aparecer problemas de color en algunos
tipos de aparatos de TV.
Para
Altavoz potenciador de graves OFF (o NO)
Para el funcionamiento
• No accione el sistema de altavoz con un vatiaje continuo
que supere la máxima entrada del sistema.
• Si la polaridad de las conexiones del altavoz no es la
correcta, los graves se escucharán débiles y la posición de
los distintos instrumentos no podrá distinguirse bien.
• Una conexión entre cables de altavoz desnudos en los
terminales de altavoz puede provocar un cortocircuito.
• Antes de conectar, desconecte el amplificador para no
dañar el sistema de altavoces.
• No se puede desmontar la pantalla del altavoz. No trate
de desmontar la pantalla del sistema de altavoces. Si lo
hace, puede dañar el altavoz.
Cuando se utiliza la “Conexión B”
(Ajuste de altavoz)
Consejo
Ajuste de los altavoces
Para su seguridad
Luidsprekereenheden
Luidsprekerboxen
Nominale impedantie
Verwerkingscapaciteit
Maximaal ingangsvermogen:
100 watt
Rendement
86 dB (1 watt, 1 meter)
Frequentiebereik
90 Hz - 20.000 Hz
Afmetingen (b/h/d)
Ca. 70 × 151 × 126 mm,
inclusief voorrooster
Gewicht
Ca. 550 gram per stuk
Breedband-luidsprekers
× 2, magnetisch
afgeschermd
5 × 9 cm, conustype
Basreflexkast
8 ohm
• No conecte el altavoz potenciador de graves en el
terminal de salida CENTER del amplificador (que es
para Dolby Pro Logic o Dolby Digital (AC-3)). Si lo hace,
no se emitirá ningún sonido de graves desde el altavoz
potenciador de graves.
• Para más detalles sobre las conexiones del lado del
amplificador, consulte el manual incluido con su
amplificador.
Si el amplificador está conectado interna o externamente
con un procesador Dolby Digital (AC-3), debe utilizar los
menús de ajuste para el amplificador para especificar los
parámetros del sistema de altavoces.
Consulte el siguiente cuadro para los ajustes correctos.
Para más detalles sobre el procedimiento de ajuste,
consulte el manual que viene con su amplificador.
Seleccione la posición Micro Satellite Position si el
amplificador Sony dispone de ella.
Cuando se utiliza la “Conexión A”
(Ajuste de altavoz)
Para
Ajuste a
Altavoces delanteros
SMALL
Altavoz central
SMALL
Altavoces traseros
SMALL
Altavoz potenciador de graves ON (o YES)
Requisitos eléctricos
CA de 220 - 230 V,
50/60 Hz
Consumo eléctrico
50 vatios
Dimensiones (an/al/prof) Aprox. 205 × 385 × 385
mm, incluyendo pantalla
frontal
Peso
Aprox. 10,5 kg
Accesorios suministrados
Pies (20)
Cable de conexión monofónica (1 fono a 1 fono) (1)
Cables de conexión de altavoz, 10 m (2)
Cables de conexión de altavoz, 3,5 m (3)
Cables de conexión de altavoz, 2,5 m (2)
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso.
AHöger fram
Subwoofer
Mitt
podniskotonowy środkowy Vänster fram
przedni (prawy)
przedni (lewy)
B
Höger fram
przedni (prawy)
LINE IN
Vänster fram
przedni (lewy)
Ee
L
3,5 m
SA-VE225
3,5 m
FRONT
E
e
R
CENTER
2,5 m
FRONT
E
e
R
L
R
CENTER
L
REAR
10 m
Höger bak
tylny (prawy)
L
eE Ee
eE Ee
WOOFER OUT
Ee
Förstärkare
wzmacniacz
R
R
E
e
e
E
Subwoofer
podniskotonowy
R
e
E
Ee
Ee
10 m
Vänster bak
tylny (lewy)
Höger bak
tylny (prawy)
F
E
A
A
Vänster bak
B
tylny (lewy)
B tylny (prawy)
L
REAR
Vänster bak
tylny (lewy)
Höger fram
przedni (prawy)
E
SPEAKER SPEAKER
IN
OUT
10 m
10 m
Subwoofer
podniskotonowy
Vänster
fram
przedni
(lewy)
L
e
E
E
e
3,5 m
3,5 m
e
3,5 m
2,5 m
Förstärkare
wzmacniacz
Mitt
środkowy
Ee
3,5 m
Micro Satellite System
D
C
Ee
Ee
Ee
Ee
Mitt
środkowy
Höger bak
Ee
G
H
I
LEVEL
MODE
MOVIE
POWER
Fotdynor
nóżki głośników
Fotdynor
nóżki głośników
WS-FV10A
Svenska
VARNING
UTSÄTT INTE DENNA APPARATEN FÖR REGN OCH
FUKT FÖR ATT UNDVIKA RISKERNA FÖR BRAND OCH/
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR.
Se till att anläggningens ventilationshål inte är förtäckta
av tidningar, dukar, gardiner eller liknande. Det medför
risk för brand. Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå
anläggningen.
Ställ aldrig blomvaser eller liknande ovanpå apparaten,
eftersom det medför risk för brand eller elstötar.
Öppna inte höljet. Det medför risk för elektriska stötar.
Överlåt allt reparationsarbete till kvalificerad personal.
Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.
Angående denna
bruksanvisning
SA-VE225 är ett 5,1-kanaligt högtalarsystem och består av
två främre högtalare, två bakre högtalare, en
mitthögtalare och en subwoofer. Systemet hanterar Sony
Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic och Dolby
Digital (AC-3) och är således speciellt avsett för
återgivning av filmljud.
* Tillverkas under licens från Dolby Laboratories.
DOLBY, den dubbla D-symbolen ;, “PRO LOGIC”
och “Dolby Digital (AC-3)” är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
Försiktighetsåtgärder
För säkerhets skull
• Kontrollera att högtalarsystemets driftspänning
överensstämmer med den lokala nätspänningen.
• Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge
stickkontakten sitter i ett vägguttag, inte ens när
strömmen slås av.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
högtalarsystemet inte ska användas på länge. Håll i
stickkontakten för att dra ut den. Dra aldrig i själva
kabeln.
• Om det skulle råka komma in vätska eller något föremål
i högtalarsystemet, så dra ut stickkontakten ur
vägguttaget och låt en kvalificerad reparatör se över det
innan du använder det igen.
• Byte av nätkabel får endast utföras av en kvalificerad
serviceverkstad.
Observera (C)
• Se till att plus (+) och minus (–) terminalerna på
högtalarna ansluts till motsvarande plus (+) och minus
(–) terminaler på förstärkaren.
• Se till att du drar åt skruvarna på högtalarterminalerna
ordentligt så slipper du de ljudstörningar som löst
åtdragna skruvar kan ge upphov till.
• Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna. Om
oisolerade högtalartrådar kommer i kontakt med fel
terminal kan de orsaka kortslutning.
• Koppla inte in subwoofern i mitthögtalarutgången
(CENTER) på förstärkaren. Den utgången är avsedd för
Dolby Pro Logic eller Dolby Digital (AC-3). I så fall får
du inte ut något basljud från subwoofern.
• Se bruksanvisningen till förstärkaren för närmare
detaljer om anslutningarna på förstärkarsidan.
När “Anslutningssätt A” används
(för högtalaruppsättningen)
För
Ställ in
De främre högtalarna
SMALL
Mitthögtalaren
SMALL
De bakre högtalarna
SMALL
Subwoofern
ON (eller YES)
När “Anslutningssätt B” används
(för högtalaruppsättningen)
För
Ställ in
De främre högtalarna
LARGE
Mitthögtalaren
SMALL
Tips
De bakre högtalarna
SMALL
Alla randiga kablar är minuspoler (–) och ska anslutas till
högtalarna minus (–) terminaler.
Subwoofern
OFF (eller NO)
Utplacering av högtalarna
De olika högtalarnas placering (D)
Alla högtalarna bör vara vända mot lyssningsplatsen. För
bästa möjliga surroundeffekt bör alla högtalarna vara
placerade på samma avstånd från lyssningsplatsen.
Ställ de främre högtalarn på lagom avstånd till höger och
vänster om TV-apparaten.
Ställ subwoofern på endera sidan om TV-apparaten.
Ställ mitthögtalaren mitt ovanpå TV-apparaten.
Var de bakre högtalarna bör placeras beror i hög
utsträckning på hur rummet ser ut. Det går att placera de
bakre högtalarna antingen på vardera sidan om
lyssningsplatsen A eller bakom lyssningsplatsen B.
• Ljudet från filmer blir allra bäst i ett rum utan ekon
(t.ex. ett rum med draperier runtom).
• Musik (framför allt klassisk musik) låter däremot bättre
i ett rum med en aning eko.
Placera ut högtalarna
För att förebygga vibrationer eller att högtalarna flyttar
sig när du lyssnar på dem, bör du fästa de medföljande
fotkuddarna på högtalarnas undersida Fäst sådana
kuddar på mitthögtalaren och på de främre och de bakre
högtalarna (E).
Placera mitthögtalaren (F)
Placera mitthögtalaren stadigt ovanpå TVn och se till att
den står vågrätt och inte lutar.
Placera de övriga högtalarna (G)
Du får fler valmöjligheter när det gäller placeringen av
högtalarna om du använder högtalarstativen WS-FV10A,
WS-TV10A eller WS-WV10A (finns bara tillgängliga i
vissa länder).
Tips
• Använd inte högtalarsystemet längre stunder med en
effekt som överskrider högtalarsystemets maximala
ineffekt.
• Om högtalaranslutningarnas polaritet kastas om blir
basen dålig och det är svårt att höra var de olika
instrumenten befinner sig i ljudbilden.
• Om oisolerade högtalartrådar kommer i kontakt med fel
terminal kan de orsaka kortslutning.
• Stäng av förstärkaren innan anslutningarna påbörjas för
att undvika skador på högtalarsystemet.
• Högtalargallret går inte att ta av. Försök inte ta av
högtalargallret. Om du försöker ta av det kan
högtalaren skadas.
De främre högtalarna bör placeras i höjdled så att de
befinner sig ungefär i höjd med TV-skärmens mittlinje (H).
Detta högtalarsystem är magnetiskt avskärmat så att det
ska gå att ställa nära en TV-apparat, men det kan trots allt
uppstå färgstörningar på vissa sorters TV-apparater.
Om det uppstår färgstörningar...
c Stäng av TV-apparaten en gång, vänta i 15 till 30
minuter och slå sedan på den igen.
Om det fortfarande uppstår färgstörningar...
c Ställ högtalarna längre bort från TV-apparaten.
Om det blir rundgång
Flytta högtalarna eller skruva ner volymen på
förstärkaren.
Lyssna på ljudet (I)
Vrid inte upp volymen så att det blir störningar i
ljudet (distorsion).
Om du ökar ljudvolymen över en viss nivå, aktiveras
högtalarnas skyddskretsar och ljudnivån sänks plötsligt.
Det här är inte något fel. Allt du behöver göra är att sänka
ljudnivån och vänta en liten stund, så återgår enheten
automatiskt till normalläget igen.
Om du har några frågot eller om det skulle uppstå något
problem med högtalarsystemet så kontakta närmaste
Sony-handlare.
Inkoppling av högtalarna
Koppla in högtalarsystemet i högtalarutgångarna på en
förstärkare.
Kontrollera att alla komponenterna (inklusive
subwoofern) är avstängda innan du börjar göra några
anslutningar.
Om det skulle uppstå något problem med
högtalarsystemet så gå igenom nedanstående
felsökningsschema och vidtag motsvarande åtgärder. Om
problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Det hörs inget ljud ur högtalarna.
•Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt
gjorda.
•Kontrollera att volymen på förstärkaren är
uppskruvad till en lagom nivå.
•Kontrollera att förstärkarens ingångsväljare är
inställd på rätt programkälla.
•Kontrollera om ett par hörlurar är inkopplade.
Koppla i så fall ur hörlurarna.
Ljudet från subwoofern låter förvrängt.
•Kontrollera om några ljudförstärkande
funktioner är påslagna på förstärkaren. Stäng i
så fall av dem.
Det brummar eller brusar i högtalarna.
•Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt
gjorda.
•Kontrollera att ingen av ljudkomponenterna
står för nära TV-apparaten.
Ljudet försvinner plötsligt.
•Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt
gjorda. Om oisolerade högtalartrådar kommer
i kontakt med fel terminal kan de orsaka
kortslutning.
SS-V225 (främre och bakre högtalare)
2
Slå på förstärkaren och ställ in läget för
programkällan.
Tryck på POWER på subwoofern.
POWER-indikatorn på subwoofern tänds
och lyser grönt.
3
Sätt igång programkällan.
Högtalarsystem
Högtalarelement
Högtalarlåda
Märkimpedans
Effekthanteringskapacitet
Maximal ineffekt:
Känslighetsnivå
Frekvensområde
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Justering av ljudet
Små justeringar av högtalarsystemet kan förhöja
lyssningsupplevelsen ytterligare.
Högtalarsystem
Justering av subwoofern (I)
Högtalarelement
Högtalarlåda
Märkimpedans
Effekthanteringskapacitet
Maximal ineffekt:
Känslighetsnivå
Frekvensområde
Yttermått (b/h/d)
1
Ställ in MODE-omkopplaren på följande
sätt i förhållande till programkällan:
Programkälla
MODE
DVD, LD, videokassett eller
annan videokälla
MOVIE
MD, CD, kassettband
eller annan ljudkälla
MUSIC
Vikt
100 W
86 dB (1 W, 1 m)
90 Hz - 20 000 Hz
Ca. 70 × 151 × 126 mm,
inklusive högtalargaller
Ca. 550 g per högtalare
Vrid på LEVEL för att ställa in volymen.
Ställ in ljudvolymen efter eget tycke med
tanke på den programkälla du lyssnar på.
Observera
• Vissa förstärkare är försedda med
ljudförstärkningsfunktioner som kan göra att ljudet från
subwoofern låter förvrängt. Stäng i så fall av de
funktionerna.
• Skruva inte upp subwoofervolymen alltför högt när du
vill lyssna med hög ljudkvalitet.
• Om du vill ha en ännu kraftigare bas från subwoofern så
koppla in högtalarsystemet med “Anslutningssätt B”.
• Förstärkningen av basen är tydligare i MOVIE-läget än i
MUSIC-läget, så om du växlar över till MOVIE-läget
medan du lyssnar på musik som inte har något
påtagligt basljud, är det inte säkert att du märker någon
skillnad.
För Dolby Digital (AC-3)
Om den förstärkare du använder är internt eller externt
ansluten till en Dolby Digital (AC-3)-processor använder
du förstärkarens inställningsmenyer för att ange
högtalarsystemets parametrar.
Se nedanstående tabell för rätt inställningar. Se
förstärkarens bruksanvisning för närmare detaljer om hur
inställningarna ska göras.
Välj Micro Satellite Position om det alternativet finns
tillgängligt på en Sony-förstärkare.
120 W
88 dB (1 W, 1 m)
90 Hz - 20 000 Hz
Ca. 301 × 70 × 126 mm,
inklusive högtalargaller
Ca. 1,1 kg
Magnetiskt avskärmad
aktiv subwoofer
Woofer: 16 cm, kontyp
Avancerad SAW-typ
Högtalarelement
Högtalarlåda
Förstärkardelen
Kontinuerlig uteffekt (RMS)
50 W (8 Ohm, 20 - 150 Hz,
0,8% THD)
Återgivningsfrekvensområde
28 Hz - 200 Hz
Gränsfrekvens för höga frekvenser
200 Hz
Ingångar
LINE IN (phono-ingång)
SPEAKER IN (högtalaringångar)
Utgångar
LINE OUT (phono-utgång)
SPEAKER OUT (högtalarutgångar)
Allmänt
Strömförsörjningskrav
Inställningar på förstärkaren för
filmljud
2 st. Magnetiskt
avskärmad
fullbandshögtalare
5 × 9 cm, kontyp
Basreflex
8 ohm
SA-WMS225 (subwoofer)
Högtalarsystem
2
Magnetiskt avskärmade
bredbandshögtalare
5 × 9 cm, kontyp
Basreflex
8 ohm
SS-CN225 (mitthögtalare)
Denna uppsättning används när förstärkaren är kopplad
till en DVD-spelare, LD-spelare, videobandspelare eller
andra videoapparater.
Prova denna uppsättning i stället för “Anslutningssätt A”
i följande fall:
—Om det inte finns någon utgång för en subwoofer på
förstärkaren.
—När du vill att subwoofern ska återge ett kraftigare
basljud.
Felsökning
1
Anslutningssätt A
Anslutningssätt B
Om den förstärkare du använder är internt eller externt
ansluten till en Dolby Pro Logic-processor ställer du in
läget för surroundeffekter på “NORMAL” på förstärkaren
för det högtalarsystem du använder.
Se förstärkarens bruksanvisning för närmare detaljer om
hur inställningarna ska göras.
Tekniska data
Angående rengöring
Rengör högtalarkabinetten med en mjuk duk som fuktats
med mild rengöringsmedelslösning eller vatten. Använd
aldrig någon form av skursvampar, skurpulver eller
lösningsmedel som sprit eller bensin.
POWER LEVEL
Indikator
wskaźnik
POWER
MODE
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub porażeniem
prądem elektrycznym nie wystawiaj urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
Aby nie dopuścić do pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych zestawu gazetami, obrusem, zasłonami,
itd. Nie stawiaj zapalonych świec na zestawie.
Stawianie wazonów na zestawie może być przyczyną
pożaru lub porażenia prądem.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie otwieraj
obudowy. Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni zamkniętej takiej
jak półka na książki, czy zabudowana szafka.
O niniejszej instrukcji
Uwagi (C)
• Upewnij się, że zaciski plus (+) i minus (–) są połączone
z odpowiednimi zaciskami plus (+) i minus (–)
wzmacniacza.
• Upewnij się, że śruby zacisków głośnika są mocno
przykręcone, gdyż w przeciwnym przypadku mogą
stanowić źródło zakłóceń.
• Upewnij się, że połączenia są solidne. Zetknięcie się
odsłoniętych przewodów głośnika i zacisków głośnika
może spowodować zwarcie.
• Nie podłączaj głośnika podniskotonowego do łącznika
wyjścia CENTER wzmacniacza (prezenaczonego dla
systeów Dolby Pro Logic lub Dolby Digital (AC–3)).
Takie podłączenie spowoduje, że z głośnika
podniskotonowego nie będą dochodziły dźwięki
basowe.
• Po szczegóły odnośnie podłączeń do wzmacniacza
odwołaj się do instrukcji obsługi załączonej do
wzmacniacza.
Podczas korzystania z instrukcji
“Podłączenie A” (Nastawianie głośników)
Dla
nastaw na
przednich głośników
SMALL
środkowego głośnika
SMALL
tylnych głośników
SMALL
głośnika podniskotonowego
ON (lub YES)
Podczas korzystania z instrukcji
“Podłączenie B” (Nastawianie głośników)
Dla
nastaw na
przednich głośników
LARGE
środkowego głośnika
SMALL
tylnych głośników
SMALL
głośnika podniskotonowego
OFF (lub NO)
Wskazówka
Börja med att skruva ner volymen på förstärkaren.
Volymen bör vara helt nerskruvad innan du sätter igång
programkällan.
Angående högtalarnas placering
• Placera inte högtalarna så att de lutar.
• Ställ inte högtalarna på platser där de utsätts för:
—Mycket hög eller låg temperatur
—Damm eller smuts
—Fukt
—Vibrationer
—Direkt solljus
Ostrzeżenie
Objaśnienia w niniejszej instrukcji odnoszą się do
zestawów mikrosatelitarnych produkcji firmy Sony:
SA-VE225.
SA-VE225 jest zestawem głośników kanałowych wersji
5,1 składającym się z dwóch głośników przednich,
dwóch głośników tylnych, jednego głośnika środkowego i
jednego głośnika podniskotonowego. Zestaw służy
wzmacniania cyfrowego dźwięku kinowego (Sony Digital
Cinema Sound), Dolby* Pro Logic i Dolby Digital (AC-3),
zwiększając w ten sposób atrakcyjność oglądanych
filmów.
* Produkowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby,
symbol podwójnego D ;, “PRO LOGIC” i “Dolby
Digital (AC-3)” są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
Tips
Angående användningen
Om du märker att en närbelägen TV-skärm
visar störningar i färgerna
WS-TV10A
POWER
WS-WV10A
(för de bakre
högtalarna)
(głośniki tylne)
MAX
Język polski
För Dolby Pro Logic
Instruktionerna i denna bruksanvisning gäller Sonys
Mikro-satellitsystem SA-VE225.
MIN
MUSIC
Effektförbrukning
Yttermått (b/h/d)
Vikt
220 - 230 V växelström,
50/60 Hz
50 W
Ca. 205 × 385 × 385 mm,
inklusive högtalargaller
Ca. 10,5 kg
Medföljande tillbehör
Fotdynor (20)
Monokabel (1 phono till 1 phono) (1)
Högtalarkablar, 10 m (2)
Högtalarkablar, 3,5 m (3)
Högtalarkablar, 2,5 m (2)
Rätt till ändringar förbehålles.
Środki ostrożności
O bezpieczeństwie
• Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu upewnij się,
że napięcie robocze zestawu odpowiada napięciu w
Twojej sieci lokalnej.
• Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania
prądem zmiennym (sieci) dopóki podłączone jest do
gniazdka ściennego, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
• Wyłącz urządzenie z gniazdka ściennego, jeźeli ma nie
być używane przez dłuższy okres czasu. Aby odłączyć
kabel, pociągnij chwytając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij
za sam przewód.
• Jeżeli jakikolwiek płyn lub przedmiot dostanie zię do
wnętrza obudowy, odłącz kabel zasilania zestawu i
przed ponownym użyciem zleć sprawdzenie
wykwalifikowanemu personelowi.
• Kabel zasilania może być wymieniany jedynie w
specjalistycznym punkcie serwisowym.
O działaniu
• Nie użytkuj zestawu głośników przy poziomie mocy
stale przekraczającym maksymalną moc wejścia
zestawu.
• Jeżeli polaryzacja podłączeń głośników nie jest
właściwa, dźwięk basów będzie słaby i rozmieszczenie
poszczególnych instrumentów niewyraźne.
• Zetknięcie się odsłoniętych przewodów głośnika i
zacisków głośnika może spowodować zwarcie.
• Aby uniknąć uszkodzenia zestawu głośników, przed
podłączaniem wyłącz wzmacniacz.
• Siatka głośnika nie może być usuwana. Nie próbuj
demontować siatki głośników. Zdemontowanie jej może
uszkodzić głośnik.
Jeżeli na ekranie znajdującego się w pobliżu
telewizora wystąpią nieregularności koloru
Niniejszy zestaw głośników posiada osłonę magnetyczną,
która umożliwia instalowanie go w pobliżu odbiornika TV.
Jednakże w niektórych typach odbiorników TV może
wystąpić nieregularność koloru.
Należy pamiętać, że wszystkie przewody z paskami mają
ujemną polaryzację i powinny być podłączone do
zacisków głośników oznaczonych minusem (–).
Lokalizacja głośników
Wskazówki
• Filmy najlepiej oglądać w pomieszczeniu, w którym nie
powstaje pogłos (jak w pomieszczeniu otoczonym
zasłonami).
• Muzykę (szczególnie muzykę klasyczną) najlepiej
odbierać w pomieszczeniu, w którym powstaje pogłos.
Ustawianie głośników
Aby zapobiec drganiom i przesuwaniu się głośników
podczas słuchania, należy dołączone do zestawu nóżki
umieścić w czterech rogach spodniej części głośnika
środkowego, głośników przednich i głośników tylnych (E).
Ustawianie głośnika środkowego (F)
Głośnik środkowy ustaw w stabilnym położeniu na
odbiorniku telewizyjnym, zwracając uwagę, aby
znajdował się w pozycji poziomej.
Ustawianie pozostałych głośników (G)
Aby uzyskać większe możliwości ustawiania głośników,
można zastosować stojaki na głośniki typu WS-FV10A,
WS-TV10A lub WS-WV10A (dostępne opcjonalnie w
niektórych krajach).
Wskazówka
Głośniki przednie powinny być umieszczone na
wysokości środka ekranu telewizora (H).
Słuchanie dźwięku (I)
1
Włącz wzmacniacz i wybierz źródło
programu.
2
Naciśnij przycisk POWER na głośniku
podniskotonowym.
Wskaźnik POWER na głośniku podniskotonowym zaświeci się na zielono.
3
O lokalizacji
• Nie ustawiaj głośników w pozycji przechylonej.
• Nie umieszczaj głośników w miejscu, gdzie narażone są
na:
—szczególnie wysoką lub niską temperaturę
—kurz i brud
—wysoką wilgotność
—wibracje
—bezpośrednie nasłonecznienie
Jeżeli wynikną jakiekolwiek pytania lub problemy
dotyczące niniejszego zestawu głośników, prosimy
skonsultować się z najbliższym punktem sprzedaży
sprzętu firmy Sony.
Podłączanie zestawu
Podłącz zestaw głośników do gniazd głośników
wzmacniacza.
Przed rozpoczęciem podłączania upewnij się, że zasilanie
wszystkich komponentów (łącznie z głośnikiem
podniskotonowym) jest wyłączone.
Podłączenie A
Niniejsza konfiguracja wykorzystywana jest, gdy
wzmacniacz podłączony jest do odtwarzacza DVD,
odtwarzacza LD, magnetowidu lub innych urządzeń
wideo.
Podłączenie B
W następujących sytuacjach spróbuj skorzystać z tej
konfiguracji (zamiast konfiguracji “Podłączenie A”) :
—Jeżeli we wzmacniaczu nie ma gniazd dla głośnika
podniskotonowego.
—Jeżeli chcesz otrzymać silniejsze dźwięki basowe z
głośnika podniskotonowego.
Wyjście dźwięku z głośnika podniskotonowego
jest zniekształcone.
•Sprawdź, czy na wzmacniaczu nie włączyły
sie żadne funkcje uwydatniania dżwięku.
Jeżeli tak, to wyłącz je.
Na wyjściu z głośnika występuje przydźwięk i
zakłócenia.
•Upewnij się, czy wszystkie podłączenia są
prawidłowo wykonane.
•Upewnij się, czy żaden z komponentów audio
nie znajduje się zbyt blisko odbiornika TV.
Dźwięk nagle zanikł.
•Upewnij się, czy wszystkie podłączenia są
prawidłowo wykonane. Zetknięcie się
odsłoniętych przewodów głośnika i zacisków
głośnika może spowodować zwarcie.
SS-V225 (przednie i tylne głośniki)
system głośników
pełnozakresowe z osłoną
magnetyczną
głośniki
5 × 9 cm typ stożkowy
typ obudowy
z odbiciem basów
impedancja znamionowa 8 omów
wydajność mocy operacyjnej
maksymalna moc wejścia: 100 watów
poziom skuteczności
86 dB (1W, 1m)
zakres częstotliwości
90 Hz - 20000 Hz
wymiary (szer./wys./głęb.) ok. 70 × 151 × 126 mm,
łącznie z przednią siatką
waga
ok. 550 g każdy
SS-CN225 (środkowy głośnik)
Regulacja dźwięku
Niewielkie regulacje zestawu mogą zwiększyć
przyjemność odbioru dźwięku.
Regulacja głośnika podniskotonowego (I)
1
Nastaw pokrętło MODE zgodnie ze
źródłem programu w następujący
sposób:
Zródło
Czyść obudowy głośników miękką tkaniną lekko zwilżoną
łagodnym detergentem lub wodą. Nie używaj szorstkich
ściereczek, proszku czyszczącego czy środków takich,
jak alkohol lub benzyna.
Jeśli poziom głośności jest zbyt wysoki, zostaje
uaktywniony obwód zabezpieczający głośnik i dźwięk
nagle zanika. Nie oznacza to awarii. W takim przypadku
należy obniżyć poziom głośności i poczekać chwilę, aż
zostanie przywrócone prawidłowe działanie.
Nie ma dźwięku z głośników.
•Upewnij się, czy wszystkie podłączenia są
prawidłowo wykonane.
•Upewnij się, czy głośność na wzmacniaczu
została prawidłowo nastawiona.
•Upewnij się, czy przełącznik źródła programu
na wzmacniaczu jest nastawiony na właściwe
źródło.
•Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone.
Jeżeli są, to odłącz je.
pełnozakresowe × 2 z
osłoną magnetyczną
głośniki
5 × 9 cm typ stożkowy
typ obudowy
z odbiciem basów
impedancja znamionowa 8 omów
wydajność mocy operacyjnej
maksymalna moc wejścia: 120 watów
poziom skuteczności
88 dB (1W, 1m)
zakres częstotliwości
90 Hz - 20000 Hz
wymiary (szer./wys./głęb.) ok. 301 × 70 × 126 mm,
łącznie z przednią siatką
waga
ok. 1,1 kg
system głośników
O czyszczeniu
Nie należy zwiększać poziomu głośności powyżej
punktu zniekształceń.
Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem związany z
zestawem głośników, odwołaj się do poniższej listy i
podejmij wskazane środki zaradcze. Jeżeli nie można
usunąć problemu, skontaktuj się najbliższym punktem
sprzedaży sprzętu firmy Sony.
Odtwórz źródło programu.
c Ustaw głośniki dalej od odbiornika TV.
Zmień usytułowanie głośników lub ścisz głośność
wzmacniacza.
W razie trudności
Dane techniczne
Najpierw ścisz głośność na wzmacniaczu. Głośność musi
być nastawiona na minimum przed rozpoczęciem
odtwarzania źródła programu.
c Wyłącz odbiornik TV, a następnie włącz go ponownie
po czasie od 15 do 30 minut.
Jeżeli w głośnikach słychać wycie
Jeżeli wzmacniacz jest wewnętrznie lub zewnętrznie
podłączony do procesora Dolby Pro Logic, we
wzmacniaczu należy ustawić efekt dźwięku otaczającego
na tryb “NORMAL”, odpowiedni dla używanego zestawu
głośników.
Po szczegóły odnośnie czynności nastawiania odwołaj
się do instrukcji obsługi załączonej do wzmacniacza.
Lokalizacja każdego z głośników (D)
Każdy z głośników powinien być zwrócony ku pozycji
słuchania. Jeźeli wszystkie głośniki ustawione są w tej
samej odległości od pozycji słuchania, osiągniesz lepszy
efekt dźwięku otaczającego.
Umieść przednie głośniki w odpowiedniej odległości z
prawej i lewej strony telewizora.
Umieść głośnik podniskotonowy z jednej strony
telewizora.
Umieść głośnik środkowy na środku nad odbiornikiem TV.
Lokalizacja tylnych głośników zależy w dużym stopniu od
rozkładu pokoju. Tylne głośniki mogą być umieszczone
po obu stronach pozycji słuchania A lub z tyłu pozycji
słuchania B.
Jeżeli zaobserwujesz nieregularność koloru...
Jeżeli ponownie zaobserwujesz nieregularność
koloru...
Dla Dolby Pro Logic
2
MODE
SA-WMS225 (podniskotonowy)
system głośników
DVD, LD, kaseta wideo lub inne MOVIE
źródło wideo
głośniki
MD, CD, kaseta magnetofonowa MUSIC
inne źródło audio
typ osłony
Przekręć pokrętło LEVEL, aby
wyregulować głośność. Ustaw poziom
głośności odpowiedni dla danego źródła
programu.
aktywny głośnik
podniskotonowy z
osłoną magnetyczną
głośnik niskotonowy:
16 cm typ stożkowy
zaawansowany typ AFP
(akustycznej fali
powierzchniowej)
wzmacniacz
Stała moc wyjściowa RMS 50 W (8 omów,
20 - 150 Hz, 0,8% THD)
zakres częstotliwości odtwarzania
28 Hz - 200 Hz
częstotliwość odcięcia wysokiej częstotliwości
200 Hz
Uwagi
wejścia
• Niektóre funkcje wzmacniacza dla wzmocnienia
dźwięku mogą powodować zniekształcenia w głośniku
podniskotonowym. Jeśli takie zniekształcenia wystąpią,
wyłącz te funkcje.
• Aby korzystać z wysokiej jakości dźwięku nie nastawiaj
głośnika podniskotonowego zbyt głośno.
• Aby zwiększyć dźwięk basów z głośnika
podniskotonowego, podłącz zestaw, korzystając z
instrukcji “Podłączenie B”.
• Dźwięki basowe są wzmacniane w trybie MOVIE, a nie
w trybie MUSIC. Z tego powodu przełączenie trybu na
MOVIE podczas odsłuchiwania pewnych źródeł nie
odtwarzających dźwięków basowych może nie dać
oczekiwanego efektu.
LINE IN (sforzniowe gniazdko wyjścia)
SPEAKER IN (łącza wejścia)
Nastawianie wzmacniacza pod kątem
oglądania flmów z kina
Wyposażenie
Dla Dolby Digital (AC-3)
Jeżeli wzmacniacz jest wewnętrznie lub zewnętrznie
podłączony do procesora Dolby Digital (AC-3), za
pomocą menu ustawień wzmacniacza należy określić
parametry systemu głośnikowego.
Prawidłowe nastawienia można znaleźć w poniższej
tabeli. Po szczegóły odnośnie czynności nastawiania
odwołaj się do instrukcji obsługi załączonej do
wzmacniacza.
Wybierz ustawienie Micro Satellite Position, jeśli
wzmacniacz obsługuje tę funkcję.
wyjścia
LINE OUT (gniazdo wejściowe typu jack)
SPEAKER OUT (zaciski wejściowe)
ogólne
wymagania mocy
220 - 230 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
pobór mocy
50 W
wymiary (szer./wys./głęb.) ok. 205 × 385 × 385 mm
łącznie z przednią siatką
waga
ok. 10,5 kg
nóżki głośników (20)
Monofoniczne przewód połączeniowy
(1 wtyk fono - 1 wtyk fono) (1)
kable połączeń głośników, 10 m (2)
kable połączeń głośników, 3,5 m (3)
kable połączeń głośników, 2,5 m (2)
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Download PDF