Sony | SA-VE545H | Sony SA-VE545H Bruksanvisning

Subwoofer
Voor (rechts) Potenciador
Delantero
de graves
(derecho)
A
e
Ee
Ee
Midden
Central
LINE IN
Ee
Voor (links)
Delantero
(izquierdo)
e
E
E
Micro Satellite Speaker System
3,5 meter lang
3,5 m
3,5 meter lang
3,5 m
Versterker
Amplificador
SA-VE545H
3,5 meter lang
3,5 m
WOOFER OUT
e
CENTER
R
E
R
eE Ee
D
1
2
3
4
Voor (rechts)
Delantero (derecho)
A
FRONT
E
Middenluidspreker
Central
Subwoofer
Potenciador de graves
C
B
Voor (links)
Delantero
(izquierdo)
A
e
Suround (links)
B
Envolvente
(izquierdo)
L
L
e
REAR
B
Suround (rechts)
Envolvente
(derecho)
15º
25º
E
10 meter lang/10 m
Ee
4-246-678-31(2)
Surround (rechts)
Envolvente
(derecho)
10 meter lang/10 m
Surround (links)
Envolvente
(izquierdo)
E
Ee
Schroeven
Tornillos
G
F
H
I
LEVEL
MOVIE
MIN
ON / STANDBY
WS-WV10D
(voor surroundluidsprekers)
(para los altavoces envolventes)
Voetjes
Pies
AUTO
OFF
MODE
POWER
MUSIC
POWER
SAVE
MAX
ON/STANDBY indicator POWER LEVEL
Voyant ON/STANDBY
MODE
WS-FV10D
Nederlands
Español
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om
brand- of elektrocutiegevaar te voorkomen.
Om brand te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen van
het apparaat niet worden afgedekt door kranten, tafelkleden,
gordijnen, enz. Zet ook geen brandende kaarsen op het
apparaat.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op het toestel om elektrocutie of brand
te voorkomen.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen. Laat
het toestel alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een
boekenrek of ingebouwde kast.
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
De SA-VE545H is een 5.1-kanaals luidsprekersysteem
bestaande uit twee voorluidsprekers, twee
surroundluidsprekers, een middenluidspreker en een
subwoofer. Het is compatibel met Sony Digital Cinema
Sound, Dolby* Pro Logic en Dolby Digital enz., en dus
afgestemd op maximaal filmplezier.
* “Dolby” en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Controleer, alvorens het luidsprekersysteem in gebruik te
nemen, of de bedrijfsspanning van de apparatuur
overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
• Zolang de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit,
blijft er een geringe hoeveelheid stroom naar de
apparatuur lopen, ook al is de apparatuur zelf
uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u denkt de
apparatuur geruime tijd niet te gebruiken. Pak de stekker
vast om deze uit het stopcontact te trekken. Trek nooit aan
het snoer.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het inwendige van
de apparatuur terechtkomen, verbreek dan de aansluiting
op het stopcontact en laat de stereo-installatie eerst door
een deskundige nakijken alvorens deze weer in gebruik te
nemen.
• Mocht het nodig zijn het netsnoer of de stekker te
vervangen, laat dit dan uitsluitend door een erkende
onderhoudsdienst verrichten.
Zorgvuldig behandelen
• Zorg ervoor dat de luidsprekers niet langdurig achtereen
worden belast met een vermogen dat met een vermogen dat
het maximaal ingangsvermogen van dit luidsprekersysteem
overschrijdt.
• Als bij het aansluiten de plus- en min-polen verwisseld
worden, zal bij weergave de positie van de
muziekinstrumenten onduidelijk zijn, terwijl de lage tonen
grotendeels zullen ontbreken.
• Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij de
luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting veroorzaken.
• Schakel de versterker uit alvorens de luidsprekers aan te
sluiten, om beschadiging van de luidsprekers te
voorkomen.
• Zet het volume niet zo hoog dat het geluid vervormt.
Als de kleurweergave van een TV-scherm in de
buurt is gestoord
Dankzij de magnetische afscherming van dit
luidsprekersysteem kunnen de luidsprekers in de buurt van
een TV-toestel worden opgesteld. Toch kan zich in bepaalde
gevallen ongelijkmatige kleurweergave voordoen,
afhankelijk van het type kleuren-TV waarover u beschikt.
Wanneer zich storing in de kleurweergave
voordoet...
c Zet de TV af en vervolgens binnen de 15 à 30 minuten weer
aan.
Als de kleuren nog steeds niet goed zijn...
c Zet dan de luidsprekers en het TV-toestel wat verder uit
elkaar.
Als er een fluit- of loeitoon gaat “rondzingen”
Zet de luidsprekers verder van de andere geluidsapparatuur
of verminder de geluidssterkte op de versterker.
Opstelling
Opstellen van de luidsprekers
Plaatsing van elke luidspreker (C)
Richt elke luidspreker naar uw favoriete luisterplaats. Het
beste akoestiekeffect zult u verkrijgen als alle luidsprekers op
gelijke afstand van uw luisterplaats staan.
Zet de voorluidsprekers op geschikte afstand links en rechts
van uw TV-toestel.
Zet de subwoofer naast het TV-toestel.
Zet de middenluidspreker midden bovenop uw TV-toestel.
De beste plaatsing van de achterluidsprekers is afhankelijk
van de vorm van uw kamer. U kunt de achterluidsprekers
opstellen aan weerszijden van uw luisterplaats A of
desgewenst achter uw luisterplaats B.
Bevestig de middenluidspreker op de bijgeleverde
luidsprekerstandaard en plaats deze bovenop uw TV-toestel.
Voor de beste weergave moet de luidspreker recht op de
luisteraar gericht staan. Hiervoor kunt u de richting van de
luidspreker verstellen.
1
2
3
Steek het luidsprekersnoer door de opening
achterin de standaard en trek het snoer door de
opening in het midden van de standaard naar
buiten.
Sluit het luidsprekersnoer op de luidsprekeraansluiting aan.
Bevestig de luidspreker op de stand met behulp
van de meegeleverde schroef en ring.
Verwijder niet het luidsprekerrooster van de luidspreker
wanneer u de luidspreker aan de standaard bevestigt.
4
Verstel de hoekinstelling van de standaard.
Draai de twee schroeven aan de onderkant van
de standaard los en draai de standaard in de
gewenste stand. Maak de schroeven daarna
weer vast.
De luidsprekers opstellen
Bevestig de meegeleverde kussentjes onderaan de
voorluidsprekers en achterluidsprekers om te voorkomen
dat de luidsprekers tijdens het luisteren gaan trillen of
bewegen (E).
De los verkrijgbare
luidsprekerstandaards (F)
Voor de meest flexibele opstelling van de luidsprekers kunt
u gebruik maken van de los verkrijgbare WS-FV10D
(vloerstandaard) en/of WS-WV10D (muurophangbeugel)
(alleen in bepaalde landen verkrijgbaar).
Tip
De voorluidsprekers moeten ongeveer even hoog zitten als
het midden van het TV-scherm (G).
Versterkerinstelling
Bij aansluiting van een versterker met ingebouwde decoders
(Dolby Digital, DTS**, enz.) moet u de parameters van uw
luidsprekersysteem specifiëren via de instelmenu’s van de
versterker.
Zie de onderstaande tabel voor de juiste instellingen.
Preciese aanwijzingen voor het maken van deze instellingen
kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van uw versterker.
Luidsprekeropstelling
Opmerkingen (B)
• Let erop dat de plus (+) en min (–) aansluitingen van de
luidsprekers overeenstemmen met de plus (+) en min (–)
aansluitingen van de versterker.
• Draai de schroeven van de luidsprekeraansluitingen stevig
vast omdat losse schroeven storende bijgeluiden kunnen
veroorzaken.
• Zorg dat alle aansluitingen stevig vast zitten. Contact
tussen ontblote luidsprekerdraden bij de
luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting veroorzaken.
• Zie voor nadere aanwijzingen voor het aansluiten op uw
versterker de gebruiksaanwijzing van de versterker.
Tip
Zwarte of zwart gestreepte draden hebben een negatieve (–)
polariteit en moeten worden aangesloten op de negatieve (–)
luidsprekerklemmen.
MODE
schakelaar
DVD videospeler, laserdiscspeler, videorecorder of
andere videobron
MOVIE
Minidisc-recorder,
CD-speler, cassettedeck of
andere audiobron
MUSIC
Draai aan de LEVEL regelaar om de
geluidssterkte in te stellen.
Regel het volume optimaal volgens de gekozen
programmabron.
Opmerkingen
• Bepaalde extra versterkingsfuncties van de versterker
kunnen vervorming in de weergave van de subwoofer
veroorzaken. Als u dergelijke vervorming hoort, kunt u de
betreffende functies beter uitschakelen.
• Zet de subwoofer niet te hard, want dat komt de
geluidskwaliteit niet ten goede.
• Het bass-geluid is krachtiger in de stand MOVIE dan in de
stand MUSIC. Indien u dus bepaalde bronnen zonder bassgeluid beluistert in de stand MOVIE, is het effect niet
hoorbaar.
Verhelpen van storingen
Mocht zich bij het gebruik van de luidsprekers een probleem
voordoen, neemt u dan even deze lijst met controlepunten
door. Indien het probleem niet is opgelost, raadpleeg dan uw
Sony handelaar.
De luidsprekers geven geen geluid.
• Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
• Controleer of de geluidssterkte op de versterker
wel goed is ingesteld.
• Controleer of de versterker wel op de juiste
geluidsbron staat ingesteld.
• Controleer of er een hoofdtelefoon is
aangesloten. Zo ja, maak de hoofdtelefoon dan
los.
De weergave van de subwoofer klinkt vervormd.
• Controleer of er op de versterker een functie voor
extra basversterking is ingeschakeld. Schakel
deze functie uit, om vervorming te voorkomen.
Er klinkt een bromtoon of ander storend geluid.
• Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
• Zorg dat de audio-apparatuur niet te dicht bij
een TV-toestel staat.
De geluidsweergave wordt plotseling
onderbroken.
• Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij de
luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting
veroorzaken.
SS-MS545 (voor-, midden- en surroundluidsprekers)
Voorluidsprekers
SMALL
Luidsprekersysteem
Middenluidspreker
SMALL
Luidsprekereenheid
Achterluidsprekers
SMALL
Subwoofer
ON (of YES)
** “DTS” en “DTS Digital Surround” zijn handelsmerken
van Digital Theater Systems, Inc.
Luisteren naar de weergave (H)
1
2
No instale el aparato en un espacio cerrado, como una
estantería para libros o un armario empotrado.
Sobre este manual
SA-VE545H es un sistema de altavoces con 5,1 canales que se
compone de dos altavoces frontales, dos altavoces envolventes,
un altavoz central y un altavoz potenciador de graves. Es
compatible con Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic,
Dolby Digital, etc. y por lo tanto está preparado para el disfrute
de películas.
Schakel de versterker in en kies de gewenste
geluidsbron.
Druk op de POWER toets van de subwoofer.
Het ON/STANDBY spanningslampje van de
subwoofer licht groen op.
Start het afspelen van de geluidsbron.
Automatisch in- en uitschakelen
— Automatische in/uitschakelfunctie (I)
Wanneer de subwoofer is ingeschakeld (d.w.z. wanneer het
ON/STANDBY indicatorlampje groen oplicht) maar er komt
enkele minuten lang geen geluidssignaal door, dan
verandert het ON/STANDBY indicatorlampje van groen
naar rood en komt de subwoofer in de
stroombesparingsstand. Zodra er in deze stand weer een
geluidssignaal doorkomt, wordt de subwoofer automatisch
weer ingeschakeld (automatische in/uitschakelfunctie).
Als u deze functie niet wilt gebruiken, schuift u de POWER
SAVE schakelaar op het achterpaneel in de “OFF” stand.
Opmerking
Als u de geluidssterkte van de versterker erg zacht instelt,
kan de automatische in/uitschakelfunctie op de afwezigheid
van geluid reageren door de subwoofer in de
stroombesparingsstand te zetten.
Tweeweg-luidsprekers,
magnetisch afgeschermd
Woofer: 5,7 cm, conus type
Tweeter: 2,5 cm, type met
gebalanceerde dome
Basreflexkasten
8 ohm
Luidsprekerboxen
Nominale impedantie
Verwerkingscapaciteit
Maximaal ingangsvermogen: 120 watt
Rendement
84 dB (1 watt, 1 meter)
Frequentiebereik
120 Hz - 50.000 Hz
Afmetingen (b/h/d)
Met luidsprekergrille:
Ca. 98 × 168 × 137 mm
Met meegeleverde
luidsprekerstand:
Ca. 168 × 135 × 150 mm
(naar omhoog)
Ca. 168 × 127 × 150 mm
(naar omlaag)
Gewicht
Met luidsprekergrille:
Ca. 1,3 kg
Met meegeleverde
luidsprekerstand:
Ca. 1,4 kg
SA-WMS545 (subwoofer)
Luidsprekersysteem
Actieve subwoofer,
magnetisch
afgeschermd
Luidsprekereenheid
Woofer: 20 cm conus type
Luidsprekerbox
Geavanceerd SAW type
Frequentiebereik
26 Hz - 250 Hz
Continu RMS uitgangsvermogen
120 W (8 ohm 20 Hz 20 kHz, 0,8% THD)
Ingangen
LINE IN (ingangsstekkerbus)
Stroomvoorziening
Stroomverbruik
Afmetingen (b/h/d)
Gewicht
220 - 230 V wisselstroom,
50/60 Hz
90 watt
1 watt (wachtstand)
Ca. 230 × 392 × 447 mm,
inclusief voorrooster
Ca. 13,2 kg
Bijgeleverd toebehoren
Voetjes (4 × 5)
Middenluidspreker-standaard (1)
Schroef (voor de middenluidsprekerstandaard) (1)
Tussenring (voor de middenluidsprekerstandaard) (1)
Audio-aansluitsnoer (1)
Luidsprekersnoeren, 10 meter lang (2)
Luidsprekersnoeren, 3,5 meter lang (3)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Ubicación de cada altavoz (C)
Cada altavoz debe estar orientado hacia la posición de escucha.
El efecto ambiental será mejor si todos los altavoces están a la
misma distancia de la posición de escucha.
Coloque los altavoces delanteros a una distancia apropiada a la
izquierda y derecha del televisor.
Coloque el altavoz potenciador de graves a uno de los lados del
televisor.
Coloque el altavoz central arriba en el centro del televisor.
La instalación de los altavoces traseros depende mucho de la
forma de la habitación. Los altavoces traseros pueden instalarse
en ambos lados de la posición de escucha A o detrás de la
posición de escucha B.
Instalación del altavoz central (D)
Instale el altavoz central en el soporte de altavoz suministrado y
ubiquelo encima del aparato de TV.
Para disfrutar del mejor sonido el altavoz debe estar orientado
directamente hacia el oyente. Ajuste el ángulo del soporte del
altavoz.
1
2
Precauciones
3
• Antes de hacer funcionar el sistema, compruebe que el voltaje
de funcionamiento del sistema es igual que el de la
electricidad local.
• La unidad no se desconecta de la fuente de CA (electricidad)
mientras siga enchufada en la toma de corriente, incluso si se
ha desconectado la alimentación de la unidad.
• Desenchufe el sistema de la toma de corriente si no lo va a
utilizar durante mucho tiempo. Para desconectar el cable, tire
del enchufe. No tire del cable.
• Si cae algún líquido o un objeto sólido en el sistema,
desenchufe el cable eléctrico del sistema y hágalo inspeccionar
por un técnico cualificado antes de seguir utilizándolo.
• El cable de CA debe cambiarse sólo en una tienda de servicio
cualificada.
Para el funcionamiento
Pase el cable del altavoz por el orificio en la parte
trasera del soporte y hacia afuera por el orificio en
el centro del soporte.
Conecte el cable del altavoz en el terminal de
altavoz.
Asegure el altavoz a su soporte utilizando el
tornillo y la arandela suministrados.
No desmonte rejilla suministrada del altavoz mientras lo instale
en el soporte de altavoz.
4
Ajuste el ángulo del soporte de altavoz.
Afloje los dos tornillos debajo de la base para
ajustar el ángulo. Vuelva a apretarlos cuando
termine este ajuste.
Ajuste de los altavoces
Para evitar vibraciones o movimientos de los altavoces durante
la audición, fije las almohadillas para las patas suministradas a
los altavoces delanteros y traseros (E).
Soportes de altavoz opcionales (F)
Para mayor flexibilidad en la instalación de los altavoces, utilice
el soporte de altavoz opcional WS-FV10D (soporte para piso) o
WS-WV10D (ménsula de montaje en la pared) (sólo puede
adquirirse en algunos países).
Si se produce una irregularidad de colores en una
pantalla de TV cercana
Al conectar un amplificador con descodificadores internos
(Dolby Digital, DTS**, etc.), debe utilizar los menús de
configuración del amplificador para especificar los parámetros
del sistema de altavoces.
Consulte el siguiente cuadro para los ajustes correctos. Para más
detalles sobre el procedimiento de ajuste, consulte el manual que
viene con el amplificador.
Este sistema de altavoces está blindado magnéticamente para
que pueda instalarse cerca de un aparato de TV. Sin embargo,
pueden aparecer problemas de color en algunos tipos de
aparatos de TV.
c Apague el televisor y vuelva a encenderlo transcurridos de 15
a 30 minutos.
Consejo
La altura de los altavoces frontales debe ajustarse hasta
aproximadamente el centro de la pantalla del televisor (G).
Ajuste del amplificador
Para
Ajuste a
Altavoces delanteros
SMALL
c Aleje los altavoces del aparato de TV.
Altavoz central
SMALL
Si se producen aullidos
Altavoces traseros
SMALL
Cambie la posición de los altavoces o baje el volumen del
amplificador.
Altavoz potenciador de graves
ON (o YES)
Ubicación
** “DTS” y “DTS Digital Surround” son marcas
comerciales registradas de Digital Theater Systems, Inc.
Para la limpieza
Limpie los muebles de altavoz con un paño suave ligeramente
empapado con una solución detergente neutra o agua. No utilice
esponjas de metal, polvo abrasivo o disolventes tales como
alcohol o bencina.
Si tiene dudas o problemas sobre el sistema de altavoces,
consulte con su proveedor Sony más cercano.
Conexiones del sistema
Conecte el sistema de altavoces a los terminales de salida de
altavoz de un amplificador (A).
Asegúrese de que todos los componentes (incluido el altavoz de
subgraves) están desconectados antes de empezar las
conexiones.
• Asegúrese de que los terminales positivos (+) y negativos (–) de
los altavoces coinciden con los correspondientes terminales
positivos (+) y negativos (–) del amplificador.
• Asegúrese de apretar bien los tornillos de los terminales de
altavoz, ya que los tornillos flojos pueden convertirse en una
fuente de ruido.
• Compruebe que todas las conexiones sean firmes. Una
conexión entre cables de altavoz desnudos en los terminales
de altavoz puede provocar un cortocircuito.
• Para más detalles sobre las conexiones situado a un lado del
amplificador, consulte el manual incluido con el amplificador.
1
2
Ajuste MODE de acuerdo a la fuente de programa,
de la siguiente forma:
Fuente
MODE
DVD, discos láser, videocasete
u otra fuente de video
MOVIE
Minidisco, disco compacto,
cintas de casete u otra fuente
de audio
MUSIC
Gire LEVEL para ajustar el volumen.
Ajuste el volumen según sus preferencias para la
fuente de programa.
Notas
• Algunas funciones del amplificador para mejorar el sonido
pueden provocar distorsión en el altavoz potenciador de
graves. Si hay distorsión, desactive estas funciones.
• Para disfrutar de sonidos de alta calidad, no suba demasiado el
volumen del altavoz potenciador de graves.
• El sonido de graves se potencia en el modo MOVIE en lugar
del modo MUSIC. Por tanto, si cambia al modo MOVIE
mientras escucha algunas fuentes que no incluyen el sonido de
graves, es posible que no consiga este efecto.
Si tiene problemas con su sistema de altavoces, verifique la
siguiente lista y tome las medidas indicadas para cada caso. Si el
problema persiste, consulte al proveedor Sony más próximo.
El sistema de altavoces no emite ningún sonido.
• Compruebe que se han hecho correctamente todas
las conexiones.
• Compruebe que ha subido correctamente el
volumen del amplificador.
• Compruebe que el selector de fuente de programa
del amplificador está en la fuente correcta.
• Compruebe si hay auriculares conectados. Si lo
están, desconéctelos.
Hay distorsión en la salida de sonidos del altavoz
potenciador de graves.
• Verifique si se han activado las funciones de mejora
de sonido en el amplificador. Si lo están,
desactívelas.
Se escucha un zumbido o ruido en la salida del
altavoz.
• Compruebe que todas las conexiones están bien
hechas.
• Compruebe que ninguno de los componentes de
audio está demasiado cerca del aparato de TV.
Se ha parado repentinamente el sonido.
• Compruebe que todas las conexiones sean correctas.
Una conexión entre cables de altavoz desnudos en
los terminales de altavoz puede provocar un
cortocircuito.
Ajuste de altavoz
Si aparecen otra vez problemas de color ...
• No coloque los altavoces en una posición inclinada.
• No coloque los altavoces en lugares:
—Muy calientes o fríos
—Con polvo o suciedad
—Muy húmedos
—Expuestos a vibraciones
—Expuestos a los rayos directos del sol
• Tenga cuidado si coloca el altavoz en suelos tratados de
manera especial (encerados, barnizados con aceites, pulidos,
etc.), ya que es posible que aparezcan manchas o se
descoloren.
Ajuste del altavoz potenciador de
graves (H)
Localización de averías
Nota
• No accione el sistema de altavoz con un vatiaje continuo que
supere la máxima entrada del sistema.
• Si la polaridad de las conexiones del altavoz no es la correcta,
los graves se escucharán débiles y la posición de los distintos
instrumentos no podrá distinguirse bien.
• Una conexión entre cables de altavoz desnudos en los
terminales de altavoz puede provocar un cortocircuito.
• Antes de de realizar una conexión, desconecte el amplificador
para no dañar el sistema de altavoces.
• El nivel de volumen no debe aumentarse hasta el punto de
distorsión del sonido.
Notas (B)
Algemeen
Instalación de los altavoces
* “Dolby” y el símbolo con una doble D son marcas comerciales
de Dolby Laboratories.
Si aparecen problemas de color...
Technische gegevens
kiest u de stand
3
Verbind de luidsprekers met de luidspreker-uitgangen van
een versterker (A).
Zorg dat alle apparatuur (inclusief de subwoofer) is
uitgeschakeld alvorens u enige aansluiting gaat maken.
Geluidsbron
Voor de
Reinigen
Aansluiten van de luidsprekers
2
Zet de MODE keuzeschakelaar in de juiste stand
voor de weer te geven geluidsbron, als volgt:
ADVERTENCIA
Para evitar incendios o descargas eléctricas, no
exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar el peligro de incendios, no coloque periódicos,
manteles ni cortinas o similares que obstruyan la cubierta
de ventilación del aparato. Ni tampoco coloque velas
encendidas sobre el mismo.
Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no
coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones,
sobre el aparato.
Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el aparato.
Solicite asistencia técnica únicamente a personal
especializado.
Para su seguridad
Opmerking
• Zet de luidsprekers niet scheef.
• Plaats de luidsprekers zo dat ze niet blootgesteld worden
aan:
—extreme hitte of koude
—stof of vuil
—erg veel vocht
—heftige trillingen
—directe zonnestraling
• Ga voorzichtig te werk wanneer u de luidspreker op een
speciaal behandelde vloer (met was of olie behandeld,
gepolijst, enzovoort) plaatst; anders kunnen vlekken of
verkleuringen optreden.
Mocht u vragen of problemen met uw luidsprekers hebben,
aarzel dan niet contact op te nemen met de dichtstbijzijnde
Sony handelaar.
1
Opstelling van de middenluidspreker
(D)
Draai eerst de volumeregelaar van de versterker geheel
terug. Voor het afspelen van de geluidsbron moet de
geluidssterkte in de minimumstand staan.
U kunt de buitenkant van de luidsprekers schoonmaken met
een zachte doek, licht bevochtigd met wat water of milde
vloeibare zeep. Gebruik geen schuurspons, schuurmiddelen
of vluchtige stoffen zoals spiritus of benzine.
Bijregelen van de subwoofer (H)
Escucha del sonido (H)
Primero baje el volumen en el amplificador. El volumen debe
estar al mínimo antes de empezar a reproducir la fuente de
programa.
1
2
3
Conecte el amplificador y seleccione la fuente de
programa.
Presione POWER en el altavoz potenciador de
graves.
El indicador ON/STANDBY del altavoz de
potenciador de graves se enciende en verde.
Reproduzca la fuente de programa.
Especificaciones
SS-MS545 (altavoces delanteros, central y envolventes)
Sistema de altavoces
2 vías, blindado
magnéticamente
Unidades de altavoz
de graves: 5,7 cm, tipo cono
de agudos: 2,5 cm,
balanceado tipo cúpula
Tipo de caja
Reflejo de graves
Impedancia de régimen
8 ohmios
Capacidad de potencia de excitación
Máxima potencia de entrada: 120 vatios
Nivel de sensibilidad
84 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias
120 Hz - 50.000 Hz
Dimensiones (an/al/prof)
Con la rejilla de altavoz
instalada:
Aprox. 98 x 168 x 137 mm
Con el soporte de altavoz
suministrado instalado:
Aprox. 168 × 135 × 150 mm
(orientado hacia arriba)
Aprox. 168 × 127 × 150 mm
(orientado hacia abajo)
Peso
Con la rejilla de altavoz
instalada:
Aprox. 1,3 kg
Con el soporte de altavoz
suministrado instalado:
Aprox. 1,4 kg
SA-WMS545 (altavoz potenciador de graves)
Conexión y desconexión automáticas
— Función de conexión/desconexión automática (I)
Cuando el altavoz potenciador de graves está automáticas (el
indicador ON/STANDBY está encendido en verde) y no entra
señal durante unos minutos, el indicador ON/STANDBY
cambia a rojo y el altavoz potenciador de graves entra en el
modo de ahorro de energía. En este modo, cuando entra una
señal en el altavoz potenciador de graves éste se conecta
automáticamente (función de conexión/desconexión
automáticas).
Para desactivar esta función, deslice el interruptor POWER
SAVE del panel trasero a OFF.
Nota
Si baja demasiado el volumen del amplificador puede activar la
función de conexión/desconexión automáticas y el altavoz
entrará en el modo de ahorro de energía.
Sistema de altavoz
Altavoz
activo, blindado
magnéticamente
Unidad de altavoz
Altavoz para graves: 20 cm,
tipo cono
Tipo de caja
Tipo SAW avanzado
Gama de frecuencias de reproducción
26 Hz - 250 Hz
Salida de potencia RMS continua
120 W (8 ohmios 20 Hz - 20
kHz, distorsión armónica
total del 0,8%)
Entradas
LINE IN (toma de pasador de entrada)
General
Requisitos eléctricos
Consumo eléctrico
Dimensiones (an/al/prof)
CA de 220 - 230 V,
50/60 Hz
90 W
1 W (modo de espera)
Aprox. 230 × 392 × 447 mm,
incluyendo rejilla frontal
Aprox. 13,2 kg
Consejo
Peso
Los cables negros o con rayas negras tienen una polaridad
negativa (–) y deben conectarse a los terminales de altavoz
negativos (–).
Accesorios suministrados
Patas (4 × 5)
Soporte de altavoz central (1)
Tornillo (para el soporte de altavoz central) (1)
Arandela (para el soporte de altavoz central) (1)
Cable de conexión de audio (1)
Cables de conexión de altavoz, 10 m (2)
Cables de conexión de altavoz, 3,5 m (3)
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso.
 2003 Sony Corporation
Printed in China
A Höger fram
Subwoofer
przedni (prawy) podniskotonowy
e
Ee
A
3,5m
E
Förstärkare
wzmacniacz
SA-VE545H
e
R
L
CENTER
R
L
REAR
10m
Ee
Höger Surround
głośnik dźwięku
przestrzennego
(prawy)
E
10m
Vänster Surround
głośnik dźwięku
przestrzennego
(lewy)
E
3
4
A
Vänster Surround
B
głośnik dźwięku
przestrzennego (lewy)
e
eE Ee
WOOFER OUT
2
e
FRONT
E
1
Höger fram
przedni (prawy)
Vänster fram
przedni (lewy)
E
3,5m
3,5m
D
Subwoofer
podniskotonowy
E
Micro Satellite Speaker System
Mitt
środkowy
C
e
Ee
LINE IN
Ee
B
Vänster fram
Mitt
środkowy przedni (lewy)
Höger Surround
B głośnik dźwięku
przestrzennego (prawy)
15º
25º
Ee
Skruvar
śruby
G
F
H
I
LEVEL
MODE
MOVIE
MUSIC
POWER
ON / STANDBY
MIN
MAX
AUTO
OFF
Fotdynor
nóżki głośników
WS-FV10D
WS-WV10D
(för de surroundhögtalarna)
(dla głośników dźwięku
przestrzennego)
Utsätt inte lågbashögtalaren för regn och fukt för att
undvika riskerna för brand och/eller elektriska stötar.
Se till att anläggningens ventilationshål inte är täckta av
tidningar, dukar, gardiner eller liknande. Det medför risk för
brand. Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå anläggningen.
Förebygg risken för brand och elektriska stötar genom att inte
placera föremål som innehåller vätska, t.ex. blomvaser, på
apparaten.
Öppna inte chassit så undviker du risken för elektriska stötar.
Överlåt all service åt utbildade tekniker.
Placera enheten på en plats med god ventilation. Placera
den inte i bokhyllan eller i ett skåp.
Utplacering av högtalarna
De olika högtalarnas placering (C)
Alla högtalarna bör vara vända mot lyssningsplatsen. För bästa
möjliga surroundeffekt bör alla högtalarna vara placerade på
samma avstånd från lyssningsplatsen.
Ställ de främre högtalarn på lagom avstånd till höger och
vänster om TV-apparaten.
Ställ subwoofern på endera sidan om TV-apparaten.
Ställ mitthögtalaren mitt ovanpå TV-apparaten.
Var de bakre högtalarna bör placeras beror i hög utsträckning på
hur rummet ser ut. Det går att placera de bakre högtalarna
antingen på vardera sidan om lyssningsplatsen A eller bakom
lyssningsplatsen B.
Utplacering av mitthögtalaren (D)
Angående denna bruksanvisning
SA-VE545H är ett 5.1-kanalers högtalarsystem, speciellt lämpat
att hantera filmljud. Systemet består av två främre högtalare, två
surroundhögtalare, en mitthögtalare och en subwoofer och
stöder Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic, Dolby
Digital osv.
* “Dolby” och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
Försiktighetsåtgärder
Montera mitthögtalaren på det medföljande högtalarstativet och
ställ den ovanpå TV-apparaten.
För bästa möjliga lyssningsförhållanden bör mitthögtalaren vara
riktad rakt mot lyssnaren. Justera högtalarstativets vinkel
därefter.
1
2
3
För säkerhets skull
• Kontrollera att högtalarsystemets driftspänning
överensstämmer med den lokala nätspänningen.
• Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge stickkontakten
sitter i ett vägguttag, inte ens när strömmen slås av.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om högtalarsystemet
inte ska användas på länge. Håll i stickkontakten för att dra ut
den. Dra aldrig i själva kabeln.
• Om det skulle råka komma in vätska eller något föremål i
högtalarsystemet, så dra ut stickkontakten ur vägguttaget och
låt en kvalificerad reparatör se över det innan du använder det
igen.
• Byte av nätkabel får endast utföras av en kvalificerad
serviceverkstad.
Angående användningen
• Använd inte högtalarsystemet längre stunder med en effekt
som överskrider högtalarsystemets maximala ineffekt.
• Om högtalaranslutningarnas polaritet kastas om blir basen
dålig och det är svårt att höra var de olika instrumenten
befinner sig i ljudbilden.
• Om oisolerade högtalartrådar kommer i kontakt med fel
terminal kan de orsaka kortslutning.
• Stäng av förstärkaren innan anslutningarna påbörjas för att
undvika skador på högtalarsystemet.
• Vrid inte upp volymen så att det blir störningar i ljudet
(distorsion).
Trä in högtalarkabeln genom hålet baktill på stativet
och ut genom hålet i mitten på stativet.
Anslut högtalarkabeln till högtalaruttaget.
Fäst högtalaren vid stativet med medföljande
skruv och bricka.
Observera
Ta inte av det medföljande högtalargallret från högtalaren
medan du monterar högtalaren på högtalarstativet.
4
Justera högtalarstativets vinkel.
Lossa de två skruvarna under bottenplattan för att
justera vinkeln. Dra sedan åt skruvarna igen efter
justeringen.
För att förebygga att högtalarna flyttar sig genom de vibrationer
som bildas när du använder dem, bör du fästa de medföljande
fotkuddarna på de främre högtalarna och de bakre högtalarna
(E).
Högtalarstativ som säljs separat (F)
För ökad flexibilitet vad det gäller utplaceringen av högtalarna
går det att använda högtalarstativen WS-FV10D (golvstativ) eller
WS-WV10D (väggmonteringsfäste) som säljs separat. (Dessa
stativ säljs dock bara i vissa länder.)
När du ansluter till en förstärkare med intern avkodare (Dolby
Digital, DTS** eller liknande) får du inte glömma att ange ditt
högtalarsystems parametrar i förstärkarens inställningsmenyer.
Se nedanstående tabell för rätt inställningar. Se förstärkarens
bruksanvisning för närmare detaljer om hur inställningarna ska
göras.
Om det fortfarande uppstår färgstörningar...
c Ställ högtalarna längre bort från TV-apparaten.
Om det blir rundgång
Flytta högtalarna eller skruva ner volymen på förstärkaren.
Angående högtalarnas placering
• Placera inte högtalarna så att de lutar.
• Ställ inte högtalarna på platser där de utsätts för:
—Mycket hög eller låg temperatur
—Damm eller smuts
—Fukt
—Vibrationer
—Direkt solljus
• Var försiktig om du placerar högtalaren på ett ytbehandlat
golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande) eftersom golvet kan få
fläckar eller missfärgas.
Angående rengöring
Rengör högtalarkabinetten med en mjuk duk som fuktats med
mild rengöringsmedelslösning eller vatten. Använd aldrig
någon form av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel
som sprit eller bensin.
Om du har några frågor eller om det skulle uppstå något
problem med högtalarsystemet så kontakta närmaste Sonyhandlare.
För
Ställ in
De främre högtalarna
SMALL
Mitthögtalaren
SMALL
De bakre högtalarna
SMALL
Subwoofern
ON (eller YES)
** “DTS” och “DTS Digital Surround” är registrerade
varumärken som ägs av Digital Theater Systems, Inc.
Tekniska data
SS-MS545 (främre, mitt- och surroundhögtalare)
Högtalarsystem
Högtalarlåda
Märkimpedans
Effekthanteringskapacitet
Maximal ineffekt:
Känslighetsnivå
Frekvensområde
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Börja med att skruva ner volymen på förstärkaren. Volymen bör
vara helt nerskruvad innan du sätter igång programkällan.
1
2
3
Slå på förstärkaren och ställ in läget för
programkällan.
Tryck på POWER på subwoofern.
ON/STANDBY-indikatorn på subwoofern tänds
och lyser grönt.
Sätt igång programkällan.
— Den automatiska påslagnings/avstängningsfunktionen (I)
Observera
Om du skruvar ned förstärkarens volym alltför lågt kan det
hända att den automatiska påslagnings/
avstängningsfunktionen aktiveras så att subwoofern går över i
strömbesparingsläge.
Justering av subwoofern (H)
2-vägshögtalare, magnetiskt
avskärmade
Bas: 5,7 cm, kontyp
Diskant: 2,5 cm, balanserad
domtyp
Basreflex
8 ohm
120 W
84 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 50 000 Hz
Med högtalargaller
monterat:
Ca. 98 × 168 × 137 mm
Monterat på det
medföljande
högtalarstativet:
Ca. 168 × 135 × 150 mm
(uppåtvänd)
Ca. 168 × 127 × 150 mm
(nedåtvänd)
Med högtalargaller
monterat: Ca. 1,3 kg
Monterat på det
medföljande
högtalarstativet: Ca. 1,4 kg
SA-WMS545 (subwoofer)
Magnetiskt avskärmad
aktiv subwoofer
Woofer: 20 cm, kontyp
Avancerad SAW-typ
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych zestawu gazetami, obrusami, zasłonami itd. Nie
należy stawiać na urządzeniu płonących świec.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy
stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np.
wazonów.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy
otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać tylko
wykwalifikowanemu personelowi.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni zamkniętej takiej jak
półka na książki, czy zabudowana szafka.
O niniejszej instrukcji
SA-VE545H jest 5.1-kanałowym zestawem głośników
składającym się z dwóch głośników przednich, dwóch
głośników dźwięku przestrzennego, jednego głośnika
środkowego i jednego subwoofera. Zestaw obsługuje systemy
Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic, Dolby Digital
itp., zwiększając w ten sposób atrakcyjność oglądanych
filmów.
* “Dolby” i symbol podójnej litery D są znaki towarowe Dolby
Laboratories.
Allmänt
Effektförbrukning:
Yttermått (b/h/d)
Vikt
220 - 230 V växelström,
50/60 Hz
90 W
1 W (standbyläge)
Ca. 230 × 392 × 447 mm,
inklusive högtalargaller
Ca. 13,2 kg
Medföljande tillbehör
Fotdynor (4× 5)
Mitthögtalarstativ (1)
Skruv (för mitthögtalarstativet) (1)
Bricka (för mitthögtalarstativet) (1)
Ljudkabel (1)
Högtalarkablar, 10 m (2)
Högtalarkablar, 3,5 m (3)
Rätt till ändringar förbehålles.
2
Ställ in MODE-omkopplaren på följande sätt i
förhållande till programkällan:
Programkälla
MODE
DVD, LD, videokassett eller
annan videokälla
MOVIE
MD, CD, kassettband
eller annan ljudkälla
MUSIC
Vrid på LEVEL för att ställa in volymen.
Ställ in ljudvolymen efter eget tycke med tanke på
den programkälla du lyssnar på.
Observera
• Vissa förstärkare är försedda med ljudförstärkningsfunktioner
som kan göra att ljudet från subwoofern låter förvrängt. Stäng
i så fall av de funktionerna.
• Skruva inte upp subwoofervolymen alltför högt när du vill
lyssna med hög ljudkvalitet.
• Förstärkningen av basen är tydligare i MOVIE-läget än i
MUSIC-läget, så om du växlar över till MOVIE-läget medan
du lyssnar på musik som inte har något påtagligt basljud, är
det inte säkert att du märker någon skillnad.
Lokalizacja środkowego głośnika (D)
Przytwierdź środkowy głośnik do znajdującego się w
wyposażeniu stojaka i ustaw go na odbiorniku TV.
W celu uzyskania najlepszego dźwięku głośnik powinien być
skierowany wprost na słuchacza. W tym celu wyreguluj kąt
stojaka głośnika.
1
2
3
Przełóż kabel głośnika przez otwór z tyłu stojaka i
wyjmij przez otwór w środku stojaka.
Podłącz kabel głośnika do zacisków głośnika.
Przymocuj głośnik do podstawy, używając do tego
celu dostarczonego wkrętu i podkładki.
O bezpieczeństwie
4
• Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu upewnij się, że
napięcie robocze zestawu odpowiada napięciu w sieci
lokalnej.
• Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania prądem
zmiennym (sieci), dopóki podłączone jest do gniazdka
ściennego, nawet jeśli samo urządzenie jest wyłączone.
• Wyłącz urządzenie z gniazdka ściennego, jeżeli ma nie być
używane przez dłuższy czas. Aby odłączyć kabel, pociągnij,
chwytając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.
• Jeżeli jakikolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do wnętrza
obudowy, odłącz kabel zasilania zestawu i przed ponownym
użyciem poproś wykwalifikowany personel o sprawdzenie
zestawu.
• Kabel zasilania może być wymieniany jedynie
specjalistycznym punkcie serwisowym.
O działaniu
• Nie korzystaj z głośników przy poziomie mocy stale
przekraczającym maksymalną moc wejścia zestawu.
• Jeżeli polaryzacja podłączeń głośników nie jest właściwa,
dźwięk basów będzie słaby i rozmieszczenie poszczególnych
instrumentów niewyraźne.
• Zetknięcie się odsłoniętych przewodów głośnika i zacisków
głośnika może spowodować zwarcie.
• Aby uniknąć uszkodzenia zestawu głośników, przed ich
podłączaniem wyłącz wzmacniacz.
• Nie należy zwiększać poziomu głośności powyżej punktu
zniekształceń.
Jeżeli na ekranie znajdującego się w pobliżu telewizora
wystąpią nieregularności koloru
Wyreguluj kąt stojaka głośnika.
Poluzuj dwie śruby pod podstawą, aby
wyregulować kąt. A następnie zaciśnij je
ponownie.
Ustawianie głośników
Aby zapobiec drganiom i przesuwaniu się głośników podczas
słuchania, należy dołączone do zestawu nóżki umieścić pod
głośnikami przednimi i tylnymi (E).
Dodatkowe stojaki głośników (F)
W celu uzyskania większej swobody ustawiania głośników
skorzystaj z dodatkowych stojaków głośników WS-FV10D
(stojak na podłogę) i WS-WV10D (wspornik mocowany do
ściany) (dostępne tylko w niektórych krajach).
Wskazówka
Głośniki przednie powinny być umieszczone na wysokości
środka ekranu telewizora (G).
Podczas podłączania do wzmacniacza posiadającego
wewnętrzne dekodery (Dolby Digital, DTS** itp.) należy użyć
menu ustawień wzmacniacza, aby określić parametry zestawu
głośnikowego.
Prawidłowe nastawienia można znaleźć w poniższej tabeli.
Szczegółowe informacje na temat ustawiania wzmacniacza
znajdują się w załączonej instrukcji.
Ustawianie głośników
Jeżeli zaobserwujesz nieregularność koloru...
środkowego głośnika
SMALL
tylnych głośników
SMALL
głośnika podniskotonowego
ON (lub YES)
c Wyłącz odbiornik TV, a następnie włącz go ponownie po
upływie 15 - 30 minut.
Jeżeli ponownie zaobserwujesz nieregularność koloru...
Jeżeli w głośnikach słychać wycie
Dla
nstaw na
przednich głośników
SMALL
** “DTS” i “DTS Digital Surround” są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Digital Theater Systems, Inc.
Zmień usytuowanie głośników lub zmniejsz głośność
wzmacniacza.
• Nie ustawiaj głośników w pozycji przechylonej.
• Nie umieszczaj głośników w miejscu, gdzie narażone są na:
—szczególnie wysoką lub niską temperaturę
—kurz i brud
—wysoką wilgotność
—wibracje
—bezpośrednie nasłonecznienie.
• Umieszczając głośnik na podłodze pokrytej woskiem, olejem,
pastą itp., należy zachować ostrożność, ponieważ może to
spowodować jego poplamienie lub odbarwienie.
Słuchanie dźwięku (H)
Najpierw ścisz głośność na wzmacniaczu. Głośność musi być
ustawiona na minimum przed rozpoczęciem odtwarzania źródła
programu.
1
2
O czyszczeniu
Czyść obudowy głośników miękką tkaniną lekko zwilżoną
łagodnym detergentem lub wodą. Nie używaj szorstkich
ściereczek, proszku czyszczącego ani środków, takich jak
alkohol lub benzyna.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących
niniejszego zestawu głośników, prosimy skonsultować się z
najbliższym punktem sprzedaży sprzętu firmy Sony.
Podłączanie zestawu
Podłącz zestaw głośników do gniazd głośników wzmacniacza
(A).
Przed rozpoczęciem podłączania upewnij się, że zasilanie
wszystkich elementów (łącznie z głośnikiem podniskotonowym)
jest wyłączone.
Uwagi (B)
• Upewnij się, że zaciski plus (+) i minus (–) są połączone z
odpowiednimi zaciskami plus (+) i minus (–) wzmacniacza.
• Upewnij się, że śruby zacisków głośnika są mocno
przykręcone, gdyż w przeciwnym wypadku mogą stanowić
źródło zakłóceń.
• Upewnij się, że połączenia są solidne. Zetknięcie się
odsłoniętych przewodów głośnika i zacisków głośnika może
spowodować zwarcie.
• Szczegółowe informacje na temat podłączenia wzmacniacza
znajdują się w załączonej instrukcji.
Nie ma dźwięku z głośników.
• Upewnij się, źe wszystkie podłączenia są
prawidłowo wykonane.
• Upewnij się, źe głośność na wzmacniaczu została
prawidłowo ustawiona.
• Upewnij się, źe przełącznik źródła programu na
wzmacniaczu wskazuje właściwe źródło.
• Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone. Jeżeli
są, to odłącz je.
Wyjście dźwięku z głośnika podniskotonowego jest
zniekształcone.
• Sprawdź, czy na wzmacniaczu nie włączyły sie
żadne funkcje uwydatniania dżwięku. Jeżeli tak, to
wyłącz je.
Na wyjściu z głośnika występuje przydźwięk i
zakłócenia.
• Upewnij się, czy wszystkie podłączenia są
prawidłowo wykonane.
• Upewnij się, czy żaden z komponentów audio nie
znajduje się zbyt blisko odbiornika TV.
Dźwięk nagle zanikł.
• Upewnij się, czy wszystkie podłączenia są
prawidłowo wykonane. Zetknięcie się odsłoniętych
przewodów głośnika i zacisków głośnika może
spowodować zwarcie.
Dane techniczne
SS-MS545 (głośniki przednie i głośniki dźwięku
przestrzennego)
system głośników
osłoną magnetyczną
głośniki
typ obudowy
impedancja znamionowa
wydajność mocy operacyjnej
maksymalna moc wejścia:
poziom skuteczności
zakres częstotliwości
wymiary (szer./wys./głęb.)
Ustawianie wzmacniacza
Niniejszy zestaw głośników posiada osłonę magnetyczną, która
umożliwia instalowanie go w pobliżu odbiornika TV. Jednakże w
niektórych typach odbiorników TV może wystąpić
nieregularność koloru.
Wskazówka
1
Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem związany z zestawem
głośników, odwołaj się do poniższej listy i wykonaj wskazane
czynności. Jeżeli nie można usunąć problemu, skontaktuj się
najbliższym punktem sprzedaży sprzętu firmy Sony.
Każdy z głośników powinien być zwrócony ku pozycji słuchania.
Jeżeli wszystkie głośniki ustawione są w tej samej odległości od
pozycji słuchania, osiągniesz lepszy efekt dźwięku
otaczającego.
Umieść przednie głośniki w odpowiedniej odległości z prawej i
lewej strony telewizora.
Umieść głośnik podniskotonowy z jednej strony telewizora.
Umieść głośnik środkowy na środku nad odbiornikiem TV.
Lokalizacja tylnych głośników zależy w dużym stopniu od
rozkładu pokoju. Tylne głośniki mogą być umieszczone po obu
stronach pozycji słuchania A lub z tyłu pozycji słuchania B.
Nie zdejmuj znajdującej się w wyposażeniu siatki głośnika z
głośnika podczas przytwierdzania go do stojaka.
O lokalizacji
LINE IN (phono-ingång)
W razie trudności
Lokalizacja każdego z głośników (C)
Środki ostrożności
c Ustaw głośniki dalej od odbiornika TV.
26 Hz - 250 Hz
120 W (8 ohm, 20 Hz 20 kHz, 0,8% THD)
Lokalizacja głośników
Uwaga
Ingångar
Strömförsörjningskrav
Lyssna på ljudet (H)
När subwoofern är påslagen (dvs. när ON/STANDBYindikatorn lyser grönt) och det inte matas in någon signal på ett
par minuter, ändras ON/STANDBY-indikatorn till att lysa rött
och subwoofern går över i strömbesparingsläge. Om en signal
matas in i subwoofern i detta läge slås den automatiskt på igen
(den automatiska påslagnings/avstängningsfunktionen).
Om du vill stänga av denna funktion så skjut POWER SAVEomkopplaren på bakpanelen till OFF.
Svarta kablar, eller kablar med svarta ränder, har minuspolaritet
(–) och ska därför anslutas till högtalarnas minusterminaler (–).
Ljudet försvinner plötsligt.
• Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt
gjorda. Om oisolerade högtalartrådar kommer i
kontakt med fel terminal kan de orsaka
kortslutning.
Kontinuerlig uteffekt (RMS)
Koppla in högtalarsystemet i högtalarutgångarna på en
förstärkare (A).
Kontrollera att alla komponenterna (inklusive subwoofern) är
avstängda innan du börjar göra några anslutningar.
Tips
Det brummar eller brusar i högtalarna.
• Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt
gjorda.
• Kontrollera att ingen av ljudkomponenterna står för
nära TV-apparaten.
Högtalarelement
Högtalarlåda
Återgivningsfrekvensområde
Subwoofern slås på och stängs av automatiskt
• Se till att plus (+) och minus (–) terminalerna på högtalarna
ansluts till motsvarande plus (+) och minus (–) terminaler på
förstärkaren.
• Se till att du drar åt skruvarna på högtalarterminalerna
ordentligt så slipper du de ljudstörningar som löst åtdragna
skruvar kan ge upphov till.
• Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna. Om
oisolerade högtalartrådar kommer i kontakt med fel terminal
kan de orsaka kortslutning.
• Se bruksanvisningen till förstärkaren för närmare detaljer om
anslutningarna på förstärkarsidan.
Ljudet från subwoofern låter förvrängt.
• Kontrollera om några ljudförstärkande funktioner
är påslagna på förstärkaren. Stäng i så fall av dem.
Högtalarsystem
för högtalaruppsättningen
Inkoppling av högtalarna
Observera (B)
Det hörs inget ljud ur högtalarna.
• Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt
gjorda.
• Kontrollera att volymen på förstärkaren är
uppskruvad till en lagom nivå.
• Kontrollera att förstärkarens ingångsväljare är
inställd på rätt programkälla.
• Kontrollera om ett par hörlurar är inkopplade.
Koppla i så fall ur hörlurarna.
De främre högtalarna bör placeras i höjdled så att de befinner
sig ungefär i höjd med TV-skärmens mittlinje (G).
Detta högtalarsystem är magnetiskt avskärmat så att det ska gå
att ställa nära en TV-apparat, men det kan trots allt uppstå
färgstörningar på vissa sorters TV-apparater.
c Slå av strömmen till TVn, slå sedan på den igen efter 15 - 30
minuter.
Om det skulle uppstå något problem med högtalarsystemet så
gå igenom nedanstående felsökningsschema och vidtag
motsvarande åtgärder. Om problemet kvarstår kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Tips
Ställa in förstärkaren
OSTRZEŻENIE
Felsökning
Högtalarelement
Placera ut högtalarna
Om du märker att en närbelägen TV-skärm visar
störningar i färgerna
Om det uppstår färgstörningar...
POWER
SAVE
MODE
Język polski
Svenska
VARNING!
ON/STANDBY Indikator POWER LEVEL
wskaźnik ON/STANDBY
3
Włącz wzmacniacz i wybierz źródło programu.
pobór mocy
Jeżeli nadmiernie obniżysz poziom głośności wzmacniacza,
może włączyć się funkcja auto włączania/wyłączania zasilania,
powodując wejście głośnika podniskotonowego w fazę
oszczędzania energii.
Regulacja głośnika
podniskotonowego (H)
Przewody czarne lub w czarne paski mają ujemną (–)
polaryzację i powinny być podłączane do zacisków głośników
oznaczonych symbolem minus (–).
2
aktywny głośnik podniskotonowy z osłoną
magnetyczną
głośniki
głośnik niskotonowy:
20 cm typ stożkowy
typ osłony
zaawansowany typ AFP
(akustycznej fali
powierzchniowej)
zakres częstotliwości odtwarzania
26 Hz - 250 Hz
Ciągła moc wyjściowa RMS 120 W (8 omów, 20 Hz - 20
kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 0,8%)
Odtwórz źródło programu.
Uwaga
Ustaw pokrętło MODE zgodnie ze źródłem
programu w następujący sposób:
Zródło
MODE
DVD, LD, kaseta wideo lub inne
źródło wideo
MOVIE
MD, CD, kaseta magnetofonowa
lub inne źródło audio
MUSIC
Przekręć pokrętło LEVEL, aby wyregulować
głośność.
Ustaw poziom głośności odpowiedni dla danego
źródła programu.
Uwagi
• Niektóre funkcje wzmacniacza dla wzmocnienia dźwięku
mogą powodować zniekształcenia w głośniku
podniskotonowym. Jeśli takie zniekształcenia wystąpią,
wyłącz te funkcje.
• Aby korzystać z wysokiej jakości dźwięku, nie ustawiaj
głośnika podniskotonowego zbyt głośno.
• Dźwięki basowe są wzmacniane w trybie MOVIE, a nie w
trybie MUSIC. Z tego powodu przełączenie trybu na MOVIE
podczas odsłuchiwania pewnych źródeł nieodtwarzających
dźwięków basowych, może nie dać oczekiwanego efektu.
120 watów
84 dB (1W, 1m)
120 Hz - 50 000 Hz
Z zamontowaną siatką
głośnika:
ok. 98 × 168 × 137 mm
Po przymocowaniu
znajdującego się w
wyposażeniu stojaka:
ok. 168 × 135 × 150 mm
(zwrócony do góry)
ok. 168 × 127 × 150 mm
(zwrócony na dół)
Z zamontowaną siatką
głośnika:
ok. 1,3 kg
Po przymocowaniu
znajdującego się w
wyposażeniu stojaka:
ok. 1,4 kg
system głośników
wejścia
Gdy głośnik podniskotonowy jest włączony (tj. wskaźnik ON/
STANDBY świeci się na zielono) i przez kilka minut nie ma
sygnału wejścia, wskaźnik ON/STANDBY zmienia się na
czerwony i głośnik podniskotonowy wchodzi w fazę
oszczędzania energii. Jeżeli podczas tej fazy do głośnika
podniskotonowego sygnał jest przesyłany, to głośnik
podniskotonowy automatycznie się włącza (funkcja auto
włączania/wyłączania zasilania).
Aby wyłączyć tę funkcję, przesuń przełącznik POWER SAVE na
tylnym panelu w położenie OFF.
Głośnik niskotonowy: 5,7
cm, typ stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 2,5
cm, B.D.
z odbiciem basów
8 omów
SA-WMS545 (podniskotonowy)
Naciśnij przycisk POWER na głośniku podniskotonowym.
Wskaźnik ON/STANDBY na głośniku podniskotonowym zaświeci się na zielono.
Zasilanie włącza się i wyłącza automatycznie
– funkcja auto włączania/wyłączania zasilania (I)
1
waga
dwuścieżkowy z
LINE IN (gniazdo wejściowe typu jack)
ogólne
wymagania mocy
wymiary (szer./wys./głęb.)
waga
220 - 230 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
90 W
1 W (tryb oczekiwania)
ok. 230 × 392 × 447 mm
łącznie z przednią siatką
ok. 13,2 kg
Wyposażenie
nóżki głośników (4 × 5)
stojak środkowego głośnika (1)
śruba (do środkowego głośnika) (1)
podkładki (do środkowego głośnika) (1)
kabel połączeń audio (1)
kable połączeń głośników, 10 m (2)
kable połączeń głośników, 3,5 m (3)
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Download PDF

advertising