A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Home Theatre Speaker System
A-4
B-2
B-1
Kussentje
Kudde
Kussentje
Kudde
E
e
E
e
2-598-517-33(2)
Kussentje
Kudde
E
A-3
E
A-2
e
A-1
e
SA-FT3H
B-3
B-4
Kussentje
Kudde
C-1
C-2
C-4Opening achterin de voor/achterluidspreker
C-3
Opening achterin de Middenluidspreker
Hål på baksidan av mitthögtalaren
Hål på baksidan av fram/surroundhögtalaren
schroeven (niet bijgeleverd)
skruv (tillval)
meer dan 4 mm
över 4 mm
300,0 ±0,1 mm
4,6 mm
e
4,6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
e
E
meer dan 30 mm
över 30 mm
4,6 mm
E
4,6 mm
10 mm
7 tot 10 mm
7 till 10 mm
Opening achterin de luidspreker
Hål på baksidan av högtalaren
Achterkussentje
Bakre dyna
Achterkussentje
Bakre dyna
Svenska
Nederlands
Middenluidspreker
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om
brand- of elektrocutiegevaar te voorkomen.
Om brand te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen
van het apparaat niet worden afgedekt door kranten,
tafelkleden, gordijnen, enz. Zet ook geen brandende
kaarsen op het apparaat.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op het toestel om elektrocutie of
brand te voorkomen.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals
een boekenrek of ingebouwde kast.
Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische
Apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en
andere Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Voorzorgsmaatregelen
Bijgeleverd
toebehoren
Veiligheid
• Controleer, alvorens het luidsprekersysteem in gebruik te
nemen, of de bedrijfsspanning van de apparatuur
overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
• Zolang de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit,
blijft er een geringe hoeveelheid stroom naar de apparatuur
lopen, ook al is de apparatuur zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u denkt de
apparatuur geruime tijd niet te gebruiken. Pak de stekker
vast om deze uit het stopcontact te trekken. Trek nooit aan
het snoer.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het inwendige
van de apparatuur terechtkomen, verbreek dan de
aansluiting op het stopcontact en laat de stereoinstallatie eerst door een deskundige nakijken alvorens
deze weer in gebruik te nemen.
• Mocht het nodig zijn het netsnoer of de stekker te
vervangen, laat dit dan uitsluitend door een erkende
onderhoudsdienst verrichten.
• Installeer dit systeem op een zodanige plaats dat u bij
een probleem onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact kunt trekken.
A Luidsprekersnoer
(3,5 m) × 1
G Voetstuk middenluid
sprekerstandaard × 1
H Instelstuk middenluid
sprekerstandaard × 1
D Schroeven (M5) × 1
I Schroeven (M4) × 2
J Kussentje × 4
Zorgvuldig behandelen
(A)
• Zorg ervoor dat de luidsprekers niet langdurig
achtereen worden belast met een vermogen dat met
een vermogen dat het maximaal ingangsvermogen van
dit luidsprekersysteem overschrijdt.
• Als bij het aansluiten de plus- en min-polen verwisseld
worden, zal bij weergave de positie van de
muziekinstrumenten onduidelijk zijn, terwijl de lage
tonen grotendeels zullen ontbreken.
• Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij de
luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting veroorzaken.
• Schakel de versterker uit alvorens de luidsprekers aan
te sluiten, om beschadiging van de luidsprekers te
voorkomen.
• Zet het volume niet zo hoog dat het geluid vervormt.
Als de kleurweergave van een TV-scherm
in de buurt is gestoord
Dankzij de magnetische afscherming van dit
luidsprekersysteem kunnen de luidsprekers in de buurt
van een TV-toestel worden opgesteld. Toch kan zich in
bepaalde gevallen ongelijkmatige kleurweergave
voordoen, afhankelijk van het type kleuren-TV waarover
u beschikt.
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
De SA-FT3H is een 5,1-kanaals luidsprekersysteem
bestaande uit twee voorluidsprekers, twee
achterluidsprekers (er is geen verschil tussen de voor- en
achterluidsprekers), één middenluidspreker en één
subwoofer, of lagetonenluidspreker. Het is compatibel
met Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic en
Dolby Digital enz., en dus afgestemd op maximaal
filmplezier.
* “Dolby” en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
Installatiemethoden
Opstellen op Ophangen aan
tafelstandaard de wand
Wanneer zich storing in de kleurweergave
voordoet...
K Achterkussentje × 2
Montage
Aanbrengen van de tafelstandaard
(Voor de voor/Achterluidsprekers)
1
2
3
4
c Zet de TV af en vervolgens binnen de 15 à 30
minuten weer aan.
Bevestig het kussentje J aan de
achterdeksel C van de tafelstandaard.
Leid het luidsprekersnoer A door de
openingen in de bodemplaat B van de
tafelstandaard en het achterdeksel C
van de tafelstandaard en sluit het snoer
aan op de luidspreker
Als er een fluit- of loeitoon gaat
“rondzingen”
Zet de luidsprekers verder van de andere
geluidsapparatuur of verminder de geluidssterkte op de
versterker.
Maak de bodemplaat B vast aan het
achterdeksel C van de tafelstandaard
met de M3,5 schroeven E.
(Voor de middenluidsprekers)
1
2
3
Reinigen
U kunt de buitenkant van de luidsprekers schoonmaken
met een zachte doek, licht bevochtigd met wat water of
milde vloeibare zeep. Gebruik geen schuurspons,
schuurmiddelen of vluchtige stoffen zoals spiritus of
benzine.
Mocht u vragen of problemen met uw luidsprekers
hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Bijgeleverd toebehoren en
installatiemethoden
De luidsprekers van dit systeem zijn te installeren op 2
manieren, staande met behulp van tafelstandaards of
hangend aan de wand. De toebehoren die nodig zijn voor
deze installatiemethoden staan aangegeven in de
onderstaande tabel.
4
Bijgeleverd
toebehoren
Voor de achterluidsprekers
F Luidsprekersnoer
(10 m) × 2
C Achterdeksel
tafelstandaard × 4
D Schroeven (M5) × 4
E Schroeven (M3,5) × 16
J Kussentje × 16
K Achterkussentje × 8
(för framhögtalare/Surroundhögtalare)
Angående användningen
• Använd inte högtalarsystemet längre stunder med en
effekt som överskrider högtalarsystemets maximala
ineffekt.
• Om högtalaranslutningarnas polaritet kastas om blir
basen dålig och det är svårt att höra var de olika
instrumenten befinner sig i ljudbilden.
• Om oisolerade högtalartrådar kommer i kontakt med
fel terminal kan de orsaka kortslutning.
• Stäng av förstärkaren innan anslutningarna påbörjas
för att undvika skador på högtalarsystemet.
• Vrid inte upp volymen så att det blir störningar i ljudet
(distorsion).
Leid het luidsprekersnoer A door de
openingen in het voetstuk G en het
instelstuk H van de
middenluidsprekerstandaard en sluit
het snoer aan op de middenluidspreker.
Maak het instelstuk H van de
middenluidsprekerstandaard aan de
middenluidspreker vast met de M5
schroeven D.
Maak het voetstuk G vast aan het
instelstuk H van de
middenluidsprekerstandaard met de
M4 schroeven I.
2
3
Zorg voor een stel schroeven (niet
bijgeleverd) die geschikt zijn voor de
openingen achterin de luidsprekers.
Detta högtalarsystem är magnetiskt avskärmat så att det
ska gå att ställa nära en TV-apparat, men det kan trots
allt uppstå färgstörningar på vissa sorters TV-apparater.
c Slå av strömmen till TVn, slå sedan på den igen
efter 15 - 30 minuter.
Om det fortfarande uppstår
färgstörningar...
Hang de luidsprekers op aan de
schroeven.
Opmerkingen
• Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal
en het draagvermogen van van uw wand. Materialen
als gipsplaat zijn nogal brokkelig, dus in dat geval kunt
u beter eerste een houten lat of plaatje stevig aan de
wand bevestigen, om vervolgens de ophangschroeven
in het hout te draaien. Hang de luidsprekers altijd aan
een vlakke, verticale wand die stevig genoeg is voor
het gewicht van de luidsprekers.
• Voor advies omtrent het wandmateriaal en de
daarvoor geschikte schroeven kunt u terecht bij een
ijzerhandel of doe-het-zelf winkel.
• Sony kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade of ongelukken die te wijten zijn aan onjuiste of
onzorgvuldige installatie, te zwakke wandmaterialen
of ongeschikte schroeven, of natuurrampen zoals
aardbevingen e.d.
Flytta högtalarna eller skruva ner volymen på
förstärkaren.
Printed in Malaysia
Dra högtalarkabeln A genom hålen i
bordsställets basplatta B och
bordsställets skyddshölje C och anslut
kabeln till högtalaren.
3
Skruva fast bordsställets skyddshölje C
i högtalaren med hjälp av M5-skruven
D.
4
Skruva fast bordsställets basplatta B i
bordsställets skyddshölje C med hjälp
av M3,5-skruvarna E.
Hopmontering av
mitthögtalarställ (B)
(för mitthögtalare)
1
Sätt fast kudden J på
mitthögtalarställets justerare H.
2
Dra högtalarkabeln A genom hålen i
mitthögtalarställets basplatta G och
mitthögtalarställets justerare H och
anslut kabeln till mitthögtalaren.
3
Skruva fast mitthögtalarställets justerare
H i mitthögtalaren med hjälp av M5skruvarna D.
4
Skruva fast mitthögtalarställets
basplatta G i mitthögtalarställets
justerare H med hjälp av M4-skruvarna
I.
Angående högtalarnas placering
• Placera inte högtalarna så att de lutar.
• Ställ inte högtalarna på platser där de utsätts för:
— Mycket hög eller låg temperatur
— Damm eller smuts
— Fukt
— Vibrationer
— Direkt solljus
• Var försiktig om du placerar högtalaren på ett
ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande)
eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
Montering av högtalarna på
väggen (C)
En satellithögtalare kan monteras på en vägg.
1
Förbered en skruv (tillval) som passar i
hålet på baksidan av högtalaren.
2
Skruva fast skruven i väggen. Skruven
bör sticka ut 7 till 10 mm.
3
Anslut högtalarkabeln till
högtalarutgångarna och sätt därefter
fast den medföljande bakre dynan K på
högtalaren.
4
Häng högtalaren på skruven.
Angående rengöring
Rengör högtalarkabinetten med en mjuk duk som
fuktats med mild rengöringsmedelslösning eller vatten.
Använd aldrig någon form av skursvampar, skurpulver
eller lösningsmedel som sprit eller bensin.
Om du har några frågor eller om det skulle uppstå något
problem med högtalarsystemet så kontakta närmaste
Sony-handlare.
Medföljande tillbehör och
monteringssätt
En satellithögtalare kan monteras på något av två olika
sätt, på ett bordsställ eller på en vägg. De tillbehör som
behövs för respektive monteringssätt anges i tabellen
nedan.
Monteringssätt
På ett
På en vägg
bordsställ
För framhögtalare
(3,5 m) × 2
För Surroundhögtalare
F Högtalarkabel
För framhögtalare/Surroundhögtalare
B Basplatta
på bordsställ × 4
C Skyddshölje
på bordsställ × 4
D Skruvar (M5) × 4
E Skruvar (M3,5) × 16
J Kudde × 16
K Bakre dyna × 8
Mitthögtalare
Medföljande tillbehör
A Högtalarkabel
(3,5 m) × 1
G Basplatta på
mitthögtalarställ × 1
H Justerare på
mitthögtalarställ × 1
Monteringssätt
På ett
På en vägg
bordsställ
D Skruvar (M5) × 1
I Skruvar (M4) × 2
J Kudde × 4
K Bakre dyna × 2
 2005 Sony Corporation
2
c Ställ högtalarna längre bort från TV-apparaten.
(10 m) × 2
Maak het luidsprekersnoer vast aan de
luidsprekeraansluiting, en bevestig dan
het bijgeleverde achterkussentje K aan
de luidspreker.
Sätt fast kudden J på bordsställets
skyddshölje C.
Om det uppstår färgstörningar...
A Högtalarkabel
Draai de schroeven in de wand. Zorg
dat de schroeven ongeveer 7 tot 10 mm
uitsteken.
1
Om du märker att en närbelägen TVskärm visar störningar i färgerna
Medföljande tillbehör
4
* “Dolby” och dubbel-D-symbolen är registrerade
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Kontrollera att högtalarsystemets driftspänning
överensstämmer med den lokala nätspänningen.
• Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge
stickkontakten sitter i ett vägguttag, inte ens när
strömmen slås av.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
högtalarsystemet inte ska användas på länge. Håll i
stickkontakten för att dra ut den. Dra aldrig i själva
kabeln.
• Om det skulle råka komma in vätska eller något
föremål i högtalarsystemet, så dra ut stickkontakten ur
vägguttaget och låt en kvalificerad reparatör se över
det innan du använder det igen.
• Byte av nätkabel får endast utföras av en kvalificerad
serviceverkstad.
• Installera det här systemet så att nätsladden
omedelbart kan tas ut ur vägguttaget i händelse av fel.
1
SA-FT3H är en 5,1-kanals högtalaranläggning bestående
av två framhögtalare, två surroundhögtalare (det är
ingen skillnad mellan fram- och surroundhögtalarna), en
mitthögtalare och en lågbashögtalare. Lågbashögtalare
och stöder Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro
Logic, Dolby Digital osv.
För säkerhets skull
Framhögtalare/Surroundhögtalare (det är ingen
skillnad mellan fram- och surroundhögtalarna)
Voor de voor/Achterluidsprekers
B Bodemplaat
tafelstandaard × 4
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens resurser.
För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Hopmontering
Hopmontering av bordsställ (A)
U kunt deze luidsprekers ook aan de wand hangen.
Voor de voorluidsprekers
A Luidsprekersnoer
(3,5 m) × 2
Bevestig het kussentje J aan het
instelstuk voor de
middenluidsprekerstandaard H.
Ophangen van de luidsprekers
aan de wand (C)
Voor/Achterluidsprekers (Er is geen verschil tussen de
voor- en achterluidsprekers)
Installatiemethoden
Opstellen op Ophangen aan
tafelstandaard de wand
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska länder
med separata insamlingssystem)
Försiktighetsåtgärder
Om det blir rundgång
Aanbrengen van de
middenluidsprekerstandaard (B)
Opstelling
• Zet de luidsprekers niet scheef.
• Plaats de luidsprekers zo dat ze niet blootgesteld
worden aan:
— extreme hitte of koude
— stof of vuil
— erg veel vocht
— heftige trillingen
— directe zonnestraling
• Ga voorzichtig te werk wanneer u de luidspreker op
een speciaal behandelde vloer (met was of olie
behandeld, gepolijst, enzovoort) plaatst; anders kunnen
vlekken of verkleuringen optreden.
Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.
Angående denna bruksanvisning
Maak het achterdeksel C van de
tafelstandaard aan de luidspreker vast
met de M5 schroeven D.
Als de kleuren nog steeds niet goed zijn...
c Zet dan de luidsprekers en het TV-toestel wat
verder uit elkaar.
VARNING!
Utsätt inte lågbashögtalaren för regn och fukt för att
undvika riskerna för brand och/eller elektriska stötar.
Se till att anläggningens ventilationshål inte är täckta av
tidningar, dukar, gardiner eller liknande. Det medför risk
för brand. Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå
anläggningen.
Förebygg risken för brand och elektriska stötar genom att
inte placera föremål som innehåller vätska, t.ex.
blomvaser, på apparaten.
Öppna inte chassit så undviker du risken för elektriska
stötar. Överlåt all service åt utbildade tekniker.
Notera
• Använd en skruv som lämpar sig för den aktuella
väggens material och styrka. Om väggen är av gips
eller något annat material som är mycket skört, så
skruva in skruven i en regel och fäst sedan regeln på
väggen. Montera högtalaren på en lodrät och plan
vägg, där förstärkning förekommer.
• Rådgör med en järnhandlare eller en montör angående
väggens material och vilken typ av skruv som bör
användas.
• Sony äger inget ansvar för olyckor eller skador som
D
Voor (rechts) Subwoofer
Middenluidspreker Voor (links)
Fram (höger) Lågbashögtalare Mitt
Fram (vänster)
E
F
e
Ee
Ee
e
Ee
G
Middenluidspreker
Mitt
Subwoofer
Lågbashögtalare
Middenluidsprekerstandaar
Mitthögtalarstöll
E
LINE IN
E
3,5m
Home Theatre Speaker System
3,5m
E
Versterker
Förstärkare
SA-FT3H
CENTER
E
e
eE Ee
WOOFER OUT
30
Voor (rechts)
Fram (höger)
30
e
100
100
FRONT
R
L
eE Ee
L R
e
L
SURROUND
10m
Ee
Voor (links)
Fram (vänster)
3,5m
Suround
(rechts)
Surround
(höger)
10m
Suround
(links)
Surround
(vänster)
H
E
Suround (links)
Surround (vänster)
Suround (rechts)
Surround (höger)
Ee
I
J
K
AUTO
ON/STANDBY
ON/STANDBY indicator
ON/STANDBY indikator
POWER
POWER
POWER SAVE
MAX
BASS BOOST
BASS BOOST
OFF
MIN
MAX
LEVEL
LEVEL
MIN
NORMAL
PHASE
REVERSE
Nederlands
Svenska
Aansluiten van de luidsprekers
Luisteren naar de weergave (I)
Verbind de luidsprekers met de luidspreker-uitgangen
van een versterker (D).
Zorg dat alle apparatuur (inclusief de subwoofer) is
uitgeschakeld alvorens u enige aansluiting gaat maken.
Draai eerst de volumeregelaar van de versterker geheel
terug. Voor het afspelen van de geluidsbron moet de
geluidssterkte in de minimumstand staan.
Opmerkingen (E)
• Let erop dat de plus (+) en min (–) aansluitingen van de
luidsprekers overeenstemmen met de plus (+) en min (–)
aansluitingen van de versterker.
• Draai de schroeven van de luidsprekeraansluitingen
stevig vast omdat losse schroeven storende bijgeluiden
kunnen veroorzaken.
• Zorg dat alle aansluitingen stevig vast zitten. Contact
tussen ontblote luidsprekerdraden bij de
luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting veroorzaken.
• Zie voor nadere aanwijzingen voor het aansluiten op
uw versterker de gebruiksaanwijzing van de
versterker.
Tip
Zwarte of zwart gestreepte draden hebben een negatieve
(–) polariteit en moeten worden aangesloten op de
negatieve (–) luidsprekerklemmen.
Opstellen van de luidsprekers
Plaatsing van elke luidspreker
(F)
Richt elke luidspreker naar uw favoriete luisterplaats.
Het beste akoestiekeffect zult u verkrijgen als alle
luidsprekers op gelijke afstand van uw luisterplaats
staan.
Zet de voorluidsprekers op geschikte afstand links en
rechts van uw TV-toestel.
Zet de subwoofer naast het TV-toestel.
Zet de middenluidspreker midden bovenop uw TVtoestel.
De beste plaatsing van de achterluidsprekers is
afhankelijk van de vorm van uw kamer. De
achterluidsprekers mogen aan weerszijden ietwat achter
uw luisterplaats opgesteld worden.
Opstellen van de middenluidspreker (G)
Plaats de middenluidspreker stevig bovenop uw TVtoestel en zorg dat de luidspreker precies horizontaal
staat. Bevestig hiervoor de bijgeleverde
luidsprekerstandaard onderaan de luidspreker.
Opstellen van de luidsprekers op los
verkrijgbare luidsprekerstandaards (H)
Voor meer flexibiliteit in de opstelling van de
luidsprekers kunt u gebruik maken van de los
verkrijgbare WS-FV11, WS-FV20, WS-FV10C, WS-FV10D
of WS-WV10D luidsprekerstandaards (niet in alle landen
verkrijgbaar).
Opmerkingen
• Bij gebruik van een los verkrijgbare
luidsprekerstandaard mag u niet op de luidspreker
leunen en er niets op zetten of aan hangen, aangezien
de luidspreker daardoor kan omvallen.
• Plaats de luidspreker altijd op een vlakke, stevige
horizontale ondergrond.
Versterkerinstelling
Bij aansluiting van een versterker met ingebouwde
decoders (Dolby Digital, DTS**, enz.) moet u de
parameters van uw luidsprekersysteem specifiëren via
de instelmenu’s van de versterker.
Zie de onderstaande tabel voor de juiste instellingen.
Preciese aanwijzingen voor het maken van deze
instellingen kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van
uw versterker.
Luidsprekeropstelling
Voor de
PHASE
kiest u de stand
Voorluidsprekers
SMALL
Middenluidspreker
SMALL
Achterluidsprekers
SMALL
Subwoofer
ON (of YES)
Als u een versterker gebruikt met regelbare
kantelfrequentie, kunt u het beste 150 Hz selecteren
(of bij benadering) als de kantelfrequentie voor de voor-,
midden- en surroundluidsprekers.
** “DTS” en “DTS Digital Surround” zijn handelsmerken
van Digital Theater Systems, Inc.
1
2
Schakel de versterker in en kies de
gewenste geluidsbron.
Druk op de POWER toets op het
achterpaneel van de
lagetonenluidsprekerer.
Start het afspelen van de geluidsbron.
Automatisch in- en uitschakelen
— Automatische in/uitschakelfunctie (J)
Wanneer de subwoofer is ingeschakeld (d.w.z. wanneer
het ON/STANDBY indicatorlampje groen oplicht) maar
er komt enkele minuten lang geen geluidssignaal door,
dan verandert het ON/STANDBY indicatorlampje van
groen naar rood en komt de subwoofer in de
stroombesparingsstand. Zodra er in deze stand weer een
geluidssignaal doorkomt, wordt de subwoofer
automatisch weer ingeschakeld (automatische in/
uitschakelfunctie).
Als u deze functie niet wilt gebruiken, schuift u de
POWER SAVE schakelaar op het achterpaneel in de
“OFF” stand.
Bijregelen van de subwoofer (K)
1
Draai aan de LEVEL regelaar om de
geluidssterkte in te stellen.
Regel het volume optimaal volgens de
gekozen programmabron.
2
Kies de meest geschikte fasepolariteit.
Gebruik de PHASE keuzeschakelaar om
de fasepolariteit in te stellen.
3
Inkoppling av högtalarna
Lyssna på ljudet (I)
Tekniska data
SA-FT3H
Koppla in högtalarsystemet i högtalarutgångarna på en
förstärkare (D).
Kontrollera att alla komponenterna (inklusive
subwoofern) är avstängda innan du börjar göra några
anslutningar.
Börja med att skruva ner volymen på förstärkaren.
Volymen bör vara helt nerskruvad innan du sätter igång
programkällan.
SA-FT3H
SS-FRF3H (Voor de voor/Achterluidsprekers)
Luidsprekersysteem
Het ON/STANDBY spanningslampje van
de subwoofer licht groen op.
3
Technische gegevens
Draai aan de BASS BOOST knop om het
gewenste uitgangsniveau te kiezen.
Sommige muziek is opgenomen met erg
veel nadruk op de lage tonen, hetgeen
met extra basversterking veel te
boemerig kan gaan klinken. In dat geval
draait u de BASS BOOST knop terug
naar de minimumstand.
Opmerkingen
• Bepaalde extra versterkingsfuncties van de versterker
kunnen vervorming in de weergave van de subwoofer
veroorzaken. Als u dergelijke vervorming hoort, kunt u
de betreffende functies beter uitschakelen.
• Zet de subwoofer niet te hard, want dat komt de
geluidskwaliteit niet ten goede.
• Als de weergave vervormd gaat klinken wanneer u op
uw versterker de lage tonen wat extra kracht geeft (via
de DBFB of GROOVE basversterking, de grafiektoonregeling, enz.), draait u dan de basversterking wat
terug en stel het niveau zorgvuldig naar wens in.
• Draai de geluidssterkte van de lagetonen-luidspreker
niet helemaal open. Dit zou uiteindelijk de lage tonen
kunnen verzwakken. Bovendien kunnen er hinderlijke
bijgeluiden klinken.
• Door overschakelen tussen NORMAL of REVERSE met
de PHASE keuzeschakelaar keert u de polariteit van
het geluidssignaal om, hetgeen soms een betere
basweergave kan opleveren (afhankelijk van het type
voorluidsprekers, de plaatsing van uw lagetonenluidspreker en de gekozen BASS BOOST instelling).
Het kan tevens invloed hebben op de ruimtelijkheid en
de samenhang van het geluid en het effect van het
akoestisch klankbeeld. Kies de stand die de beste
geluidsweergave oplevert op uw favoriete
luisterplaats.
Verhelpen van storingen
Mocht zich bij het gebruik van de luidsprekers een
probleem voordoen, neemt u dan even deze lijst met
controlepunten door. Indien het probleem niet is
opgelost, raadpleeg dan uw Sony handelaar.
De luidsprekers geven geen geluid.
•Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
• Controleer of de geluidssterkte op de versterker
wel goed is ingesteld.
• Controleer of de versterker wel op de juiste
geluidsbron staat ingesteld.
• Controleer of er een hoofdtelefoon is aangesloten.
Zo ja, maak de hoofdtelefoon dan los.
De weergave van de subwoofer klinkt
vervormd.
•Controleer of er op de versterker een functie
voor extra basversterking is ingeschakeld.
Schakel deze functie uit, om vervorming te
voorkomen.
Er klinkt een bromtoon of ander storend
geluid.
•Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
•Zorg dat de audio-apparatuur niet te dicht bij
een TV-toestel staat.
De geluidsweergave wordt plotseling
onderbroken.
•Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij
de luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting
veroorzaken.
Luidsprekereenheden
Type luidsprekerbox
Nominale impedantie
Vermogensprestaties
Maximaal ingangsvermogen:
Rendement
Frequentiebereik
Afmetingen (b/h/d)
inclusief tafelstandaard
Gewicht
inclusief tafelstandaard
2-wegsysteem, magnetisch
afgeschermd
Lagetonenluidspreker:
10 cm, conus
Hogetonenluidspreker: 2,5
cm, gebalanceerde koepel
Basreflexkast
8 ohm
110 W
84 dB (1 W, 1 m)
140 Hz - 50.000 Hz
Ca. 120 × 360 × 32 mm
Ca. 120 × 372 × 32 mm
(Doorsnede bodemplaat:
190 mm)
Ca. 0,9 kg
Ca. 0,95 kg
SS-CNF3H (Middenluidspreker)
Luidsprekersysteem
Luidsprekereenheden
Type luidsprekerbox
Nominale impedantie
Vermogensprestaties
Maximaal ingangsvermogen:
Rendement
Frequentiebereik
Afmetingen (b/h/d)
inclusief tafelstandaard
Gewicht
inclusief tafelstandaard
2-wegsysteem, magnetisch
afgeschermd
Lagetonenluidspreker:
8 cm (× 2), conus
Hogetonenluidspreker:
2,5 cm, gebalanceerde
koepel
Basreflexkast
8 ohm
110 W
84 dB (1 W, 1 m)
150 Hz - 50.000 Hz
Ca. 430 × 88 × 32 mm
Ca. 430 × 98 × 66 mm
Cax. 0,85 kg
Ca. 0,9 kg
SA-WFT3 (subwoofer)
Luidsprekersysteem
Aktieve
lagetonenluidspreker,
magnetisch afgeschermd
Luidsprekereenheden
Lagetonenluidspreker:
15 cm (× 2), conus
Type luidsprekerbox
Akoestisch geladen
basreflexkast
Weergavefrequentiebereik
28 Hz - 200 Hz
Continu RMS uitgangsvermogen
150 W (6 ohm 100 Hz,
10% THV)
Ingangen
LINE IN (ingangsstekkerbus)
Algemeen
Stroomvereisten
Model voor Noord-Amerika: 120 wisselstroom, 60 Hz
Model voor Europa:
230 wisselstroom, 50/
60 Hz
Overige modellen:
220 ~ 230 wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik:
80 W
0,3 W (in ruststand)
Afmetingen (b/h/d)
Ca. 182 × 477 ×
353 mm
Mass
Ca. 12 kg
Bijgeleverd toebehoren
Luidsprekersnoer (3,5 m) (3)
Luidsprekersnoer (10 m) (2)
Audio-aansluitsnoer (1)
Bodemplaat tafelstandaard (4)
Achterdeksel tafelstandaard (4)
Voetstuk middenluidsprekerstandaard (1)
Instelstuk middenluidsprekerstandaard (1)
Kussentje (20)
Achterkussentje (10)
Schroeven (M5) (5)
Schroeven (M4) (2)
Schroeven (M3,5) (16)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Högtalarsystem
1
Slå på förstärkaren och ställ in läget för
programkällan.
• Se till att plus (+) och minus (–) terminalerna på
högtalarna ansluts till motsvarande plus (+) och minus
(–) terminaler på förstärkaren.
• Se till att du drar åt skruvarna på högtalarterminalerna
ordentligt så slipper du de ljudstörningar som löst
åtdragna skruvar kan ge upphov till.
• Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna. Om
oisolerade högtalartrådar kommer i kontakt med fel
terminal kan de orsaka kortslutning.
• Se bruksanvisningen till förstärkaren för närmare
detaljer om anslutningarna på förstärkarsidan.
2
Tryck på strömbrytaren POWER på
lågbashögtalarens baksida.
Tips
(J)
Observera (E)
Svarta kablar, eller kablar med svarta ränder, har
minuspolaritet (–) och ska därför anslutas till högtalarnas
minusterminaler (–).
Utplacering av högtalarna
De olika högtalarnas placering
(F)
Alla högtalarna bör vara vända mot lyssningsplatsen. För
bästa möjliga surroundeffekt bör alla högtalarna vara
placerade på samma avstånd från lyssningsplatsen.
Ställ de främre högtalarn på lagom avstånd till höger och
vänster om TV-apparaten.
Ställ subwoofern på endera sidan om TV-apparaten.
Ställ mitthögtalaren mitt ovanpå TV-apparaten.
Var de bakre högtalarna bör placeras beror i hög
utsträckning på hur rummet ser ut. Surroundhögtalarna
kan placeras strax bakom lyssningsplatsen.
Placering av mitthögtalaren (G)
Placera mitthögtalaren stadigt ovanpå en teve. Se till att
underlaget är alldeles plant och använd det medföljande
högtalarstället under högtalaren.
Högtalaruppställning med hjälp av
högtalarställ (tillval) (H)
För att erhålla större flexibilitet vid placering av
högtalare kan valfria högtalarställ (säljs endast i vissa
länder) användas: WS-FV11, WS-FV20, WS-FV10C, WSFV10D eller WS-WV10D.
ON/STANDBY-indikatorn på
subwoofern tänds och lyser grönt.
3
Sätt igång programkällan.
Ställa in förstärkaren
När du ansluter till en förstärkare med intern avkodare
(Dolby Digital, DTS** eller liknande) får du inte glömma
att ange ditt högtalarsystems parametrar i förstärkarens
inställningsmenyer.
Se nedanstående tabell för rätt inställningar. Se
förstärkarens bruksanvisning för närmare detaljer om
hur inställningarna ska göras.
för högtalaruppsättningen
För
Ställ in
De främre högtalarna
SMALL
Mitthögtalaren
SMALL
De bakre högtalarna
SMALL
Subwoofern
ON (eller YES)
Om du använder en förstärkare med justerbar
delningsfrekvens rekommenderas du att välja 150 Hz
(eller en frekvens nära det värdet) som delningsfrekvens
för de främre högtalarna, mitthögtalaren och
surroundhögtalarna.
** “DTS” och “DTS Digital Surround” är registrerade
varumärken som ägs av Digital Theater Systems, Inc.
Högtalarelement
Högtalarlåda
Maximal impedans
Effekthanteringskapacitet
Maximal ineffekt:
Känslighetsnivå
Frekvensomfång
Yttermått (b/h/d)
med bordsställ
Subwoofern slås på och stängs av automatiskt
— Den automatiska påslagnings/avstängningsfunktionen
När subwoofern är påslagen (dvs. när ON/STANDBYindikatorn lyser grönt) och det inte matas in någon signal
på ett par minuter, ändras ON/STANDBY-indikatorn till
att lysa rött och subwoofern går över i
strömbesparingsläge. Om en signal matas in i
subwoofern i detta läge slås den automatiskt på igen
(den automatiska påslagnings/avstängningsfunktionen).
Om du vill stänga av denna funktion så skjut POWER
SAVE-omkopplaren på bakpanelen till OFF.
Justering av subwoofern (K)
1
Vrid på LEVEL för att ställa in volymen.
Ställ in ljudvolymen efter eget tycke med
tanke på den programkälla du lyssnar på.
2
Välj faspolaritet.
Använd väljaren PHASE för att välja
faspolaritet.
3
Vrid på BASS BOOST tills det återgivna
ljudet får en nivå som du önskar. En del
material är inspelat med extra starkt
basljud som man i vissa fall önskar
dämpa. Vrid i så fall BASS BOOST mot
minimum.
Notera
• Om ett valfritt högtalarställ används, så luta inte
kroppen mot och häng inte på högtalaren eftersom
högtalaren då kan ramla ner.
• Se till att placera högtalaren på en plan, vågrätt plats.
SS-FRF3H (framhögtalare/surroundhögtalare)
Vikt
med bordsställ
2-vägs, magnetiskt
avskärmad
Baselement: 10 cm, koniskt
membran
Diskantelement: 2,5 cm i
diam., balanserat
kupolmembran
Basreflexlåda
8 ohm
110 W
84 dB (1 W, 1 m)
140 Hz - 50 000 Hz
Ca 120 × 360 × 32 mm
Ca 120 × 372 × 32 mm
(Basplattans diameter:
190 mm)
Ca. 0,9 kg
Ca. 0,95 kg
SS-CNF3H (mitthögtalare)
Högtalarsystem
Högtalarelement
Högtalarlåda
Maximal impedans
Effekthanteringskapacitet
Maximal ineffekt:
Känslighetsnivå
Frekvensomfång
Yttermått (b/h/d)
med bordsställ
Vikt
med bordsställ
2-vägs, magnetiskt
avskärmad
Baselement: 8 cm (× 2),
koniskt membran
Diskantelement:
2,5 cm i diam., balanserat
kupolmembran
Basreflexlåda
8 ohm
110 W
84 dB (1 W, 1 m)
150 Hz - 50 000 Hz
Ca. 430 × 88 × 32 mm
Ca. 430 × 98 × 66 mm
Ca. 0,85 kg
Ca. 0,9 kg
SA-WFT3 (lågbashögtalare)
Högtalarsystem
Aktiv lågbashögtalare,
magnetiskt avskärmad
Högtalarelement
Baselement: 15 cm (× 2),
koniskt membran
Högtalarlåda
Akustiskt laddat
basreflexomfång
Återgivningens frekvensomfång
28 Hz - 200 Hz
Uteffekt vid kontinuerligt effektivvärde (RMS)
150 W (6 ohm, 100 Hz,
10 % övertonsdistorsion)
Ingångar
LINE IN (phono-ingång)
Allmänt
Observera
• Vissa förstärkare är försedda med
ljudförstärkningsfunktioner som kan göra att ljudet
från subwoofern låter förvrängt. Stäng i så fall av de
funktionerna.
• Skruva inte upp subwoofervolymen alltför högt när du
vill lyssna med hög ljudkvalitet.
• Koppla ur basförstärkningen och reglera nivån, om
ljudet förvrängs när basförstärkningen kopplas in på
förstärkaren (t.ex. med hjälp av DBFB, GROOVE eller
den grafiska equalizern).
• Vrid inte upp volymen på bashögtalaren till max. Om
du gör det kan basljudet bli svagare. Dessutom kan det
uppstå störande biljud.
• Om NORMAL eller REVERSE väljs med väljaren
PHASE omkastas fasriktningen, vilket kan ge bättre
basåtergivning i vissa lyssningsmiljöer (beroende på
typen av främre högtalare, bashögtalarens placering
och inställningen av BASS BOOST). Det kan också
ändra ljudets utvidgning och täthet, och påverka
känslan i ljudfältet. Välj den inställning som ger det
ljud du föredrar när du sitter på din vanliga
lyssningsplats och lyssnar.
Strömförsörjning
Modell till Nordamerika:
Modell till Europa:
Övriga modeller:
Effektförbrukning:
Yttermått (b/h/d)
Vikt
Medföljande tillbehör
Högtalarkabel (3,5 m) (3)
Högtalarkabel (10 m) (2)
Ljudkabel (1)
Basplatta på bordsställ (4)
Skyddshölje på bordsställ (4)
Basplatta på mitthögtalarställ (1)
Justerare på mitthögtalarställ (1)
Kudde (20)
Bakre dyna (10)
Skruvar (M5) (5)
Skruvar (M4) (2)
Skruvar (M3,5) (16)
Rätt till ändringar förbehålles.
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med
högtalarsystemet så gå igenom nedanstående
felsökningsschema och vidtag motsvarande åtgärder.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Det hörs inget ljud ur högtalarna.
•Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt
gjorda.
•Kontrollera att volymen på förstärkaren är
uppskruvad till en lagom nivå.
•Kontrollera att förstärkarens ingångsväljare är
inställd på rätt programkälla.
•Kontrollera om ett par hörlurar är
inkopplade. Koppla i så fall ur hörlurarna.
Ljudet från subwoofern låter förvrängt.
•Kontrollera om några ljudförstärkande
funktioner är påslagna på förstärkaren. Stäng
i så fall av dem.
Det brummar eller brusar i högtalarna.
•Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt
gjorda.
•Kontrollera att ingen av ljudkomponenterna
står för nära TV-apparaten.
Ljudet försvinner plötsligt.
•Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt
gjorda. Om oisolerade högtalartrådar kommer
i kontakt med fel terminal kan de orsaka
kortslutning.
120 V nätspänning, 60 Hz
230 V nätspänning,
50/60 Hz
220 - 230 V nätspänning,
50/60 Hz
80 W
0.3 W (beredskapsläge)
Ca. 182 × 477 × 353 mm
Ca. 12 kg
Download PDF