Sony | WM-EX921 | Sony WM-EX921 Bruksanvisning

3-234-048-41(1)
Printed using VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
Nederlands
Svenska
WAARSCHUWING
Cassette Player
WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation.
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische schok te
voorkomen.
Installeer de apparatuur niet in een beperkte
ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast.
•Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz..
Plaats geen brandende kaarsen op het toestel.
•Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
•Gooi de batterij niet weg, maar lever hem in als
KCA.
Voor het
Druk
De weergave over te
schakelen naar de
andere kant
langer dan een seconde op
Y•x tijdens de weergave
Stoppen met afspelen
eenmaal op Y•x tijdens
de weergave
Vooruitspoelen*
op FF in de stopstand
Achteruitspoelen*
op REW in de stopstand
Het afspelen van de
andere kant vanaf het
begin (Skip Reverse)
2 seconden of langer op FF
in de stopstand
Het afspelen van de
huidige kant vanaf het
begin (Rewind Auto
Play)
2 seconden of langer op
REW in de stopstand
* Wanneer u tijdens snel vooruit- of terugspoelen op
Y•x op de afstandsbediening drukt, schakelt de
Walkman over op weergave.
Bediening op het toestel zelf
WM-EX921
U kunt de cassette bedienen met de jog-hendel op het
toestel. Indien de jog-hendel verborgen
(vergrendeld) is, schuift u de blokkeerschakelaar
naar “V” om de hendel te ontgrendelen.
Sony Corporation ©2001 Printed in Malaysia
Voorbereidingen
Oplaadbare batterij A
A
1 Plaats de meegeleverde oplaadbare batterij NH14WM (A) in de batterijlader met de plus- en minpolen in de juiste richting.
2 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op
de lader en steek de stekker van de
netspanningsadapter in het stopcontact
(netstroom).
3 Plaats het toestel op de lader.
Het CHARGE lampje licht op.
Na ongeveer 30 minuten laden gaat de batterij
ongeveer 3 uren mee.
Volledig laden duurt ongeveer 6 uur.
Het CHARGE lampje dooft wanneer het laden is
voltooid.
De oplaadbare batterij kan ongeveer 300 maal
worden opgeladen.
Opmerking
CHARGE
• Gebruik het toestel niet terwijl de batterij wordt
opgeladen. Haal het toestel van de lader om het te
gebruiken.
– Indien u het toestel laat werken tijdens het opladen,
wordt de batterij niet opgeladen.
– Indien u het toestel laat werken tijdens het opladen,
kan de werking worden verstoord.
– Plaats het toestel niet op de lader zonder oplaadbare
batterij. Indien u dat toch doet, kan de werking
worden verstoord.
Opmerking bij de netspanningsadapter.
B
Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter. Gebruik geen andere
netspanningsadapter.
Polariteit van de
gelijkstroomstekker
Wanneer de batterij laden B
Laad de batterij wanneer het “e” lampje knippert
in het uitleesvenster.
Opmerking
• Na het vervangen van de batterij is de instelling van de
SOUND en MODE toetsen gewist.
C
Afspelen van een
cassette C
REV
FWD
Stevig aansluiten.
Se till att anslutningen sitter stadigt.
Liitä pitävästi.
Jog-hendel
Jog-spak
Valitsinvipu
FF (+)
HOLD
REW (–)
Y•x
Blokkeerschakelaar
Spärrlucka
Lukitussuljin
Jog-hendel
Jog-spak
Valitsinvipu
REW
FF
1 Breng een cassette in en als de HOLD
functie van de afstandsbediening is
geactiveerd, schuif dan de HOLD schakelaar
in de tegenovergestelde richting van het
pijltje om de bedieningselementen te
ontgrendelen.
2 Druk op Y(weergave)• x(stop) op de
afstandsbediening* en regel het volume met
VOL.
Opmerkingen betreffende de volumeregeling
• De VOL regelaar op het toestel** kan in drie standen
worden gezet.
Zet deze normaal in het midden en regel het volume
bij met de regelaar op de afstandsbediening. Zet hem
op het maximum bij een laag opnameniveau. In de
stand AVLS (minimum) is AVLS geactiveerd. (zie
“Beschermen van uw gehoor — AVLS”).
• Het geluid kan niet helemaal tot stilte worden
teruggedraaid.
*
De Y•x toets op de afstandsbediening is voorzien
van een voelstip.
** Er zit een voelstip naast de VOL schakelaar op het
toestel om aan te geven in welke richting het volume
wordt verhoogd.
Voorzichtig bij het openen van de cassettehouder
Voor het openen van de cassettehouder zorgt u eerst dat
de band niet meer loopt en dan kunt u de OPEN
schakelaar verschuiven.
Als u de cassettehouder opent voordat de band gestopt
is, kunnen er lussen in de band komen en kan de band
beschadigd worden.
Suomi
VARNING
För att
Utsätt inte kassettspelaren för
regn och fukt, för att undvika
risken för brand och/eller
elektriska stötar.
Installera inte enheten i trånga utrymmen, t.ex.
en bokhylla eller i en inbyggnadslåda.
REW medan bandet står
stilla
Förberedelser
Drift med laddningsbart batteri
A
1 Sätt in det medföljande laddningsbara batteriet
NH-14WM (A) i batterifacket med batteripolerna
vända åt rätt håll.
2 Anslut den medföljande AC-adaptern till
laddningsstället och koppla sedan in AC-adaptern
till ett vägguttag.
3 Placera huvudenheten på laddningsstället.
Laddningslampan (CHARGE) tänds.
Efter ca. 30 minuters laddning bör batteriet ge
tillräckligt med ström för att räcka i ungefär 3
timmar.
En fullständig uppladdning tar ungefär 6 timmar.
Laddningslampan (CHARGE) slocknar när
uppladdningen är klar.
Eenmaal indrukken.
De weergave over te
schakelen naar de
andere kant
Langer dan een seconde
indrukken tijdens het
afspelen.
Stoppen met afspelen
Eenmaal indrukken.
Vooruitspoelen*
Eenmaal naar .FF
bewegen in de stopstand.
Terugspoelen*
Eenmaal naar >REW
bewegen in de stopstand.
Het afspelen van de
andere kant vanaf het
begin (Skip Reverse)
2 seconden of langer naar
.FF bewegen in de
stopstand.
Det laddningsbara batteriet kan laddas ca 300
gånger.
Het afspelen van de
huidige kant vanaf het
begin (Rewind Auto
Play)
2 seconden of langer naar
>REW bewegen in de
stopstand.
OBS!
Op de afstandsbediening: druk eenmaal/
herhaaldelijk op FF tijdens de weergave.
Op het toestel: beweeg de jog-hendel eenmaal/
herhaaldelijk naar .FF tijdens de weergave.
snabbspola bakåt*
Styrning på kassettspelaren
Afspelen
Opzoeken van het begin van een volgend
muziekstuk, tot 9 nummers verder (AMS*
zoekfunctie)
FF medan bandet står stilla
spela av motsatta sidan FF i minst 2 sekunder
från början (Skip
medan bandet står stilla
Reverse)
Jog-hendel
Andere bandloopfuncties
snabbspola framåt*
•Undvik risken för brand genom att inte täcka för
ventilationshålen på enheten med tidningspapper.
Se upp med bordsdukar, gardiner och liknande.
Placera heller aldrig tända ljus på den.
•För att undvika brand och elskador bör du inte
placera vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, på
enheten.
•Hantera batterier som miljöfarligt avfall. Hantera
dem inte på samma sätt som vanligt hushållsavfall.
Voor het
* Wanneer u tijdens snel vooruit- of terugspoelen op de
jog-hendel op het toestel drukt, schakelt de Walkman
over op weergave.
avbryta bandavspelning Y•x en gång under
bandavspelning
• Använd inte enheten under laddning. Ta bort enheten
från laddningsstället när du använder den.
– Batteriet laddas inte upp om du använder enheten
samtidigt som laddning pågår.
– Det är inte säkert att enheten fungerar som den ska
om du använder den under pågående uppladdning.
– För att inte orsaka felaktiga funktioner bör du inte
placera enheten på laddningsstället utan att ha satt in
det uppladdningsbara batteriet.
Angående AC-adaptern
Använd bara den medföljande AC-adaptern.
Använd inga andra AC-adaptrar.
Kontaktens polfördelning
spela av samma sida
från början (Rewind
Auto Play)
REW i minst 2 sekunder
medan bandet står stilla
* Om du trycker på Y•x på fjärrkontrollen under
snabbspolning framåt eller bakåt, växlar Walkman om
till uppspelning.
spela av
Jog-spak
Tryck en gång.
Växla uppspelningen till Tryck mer än en sekund
under bandavspelning.
den andra bandsidan
avbryta bandavspelning Tryck en gång.
snabbspola framåt*
Skjut mot .FF medan
bandet står stilla.
snabbspola bakåt*
Skjut mot >REW en
gång medan bandet står
stilla.
spela av motsatta sidan Skjut mot .FF och håll
kvar i minst 2 sekunder
från början (Skip
medan bandet står stilla.
Reverse)
spela av samma sida
från början (Rewind
Auto Play)
Skjut mot >REW och
håll kvar i minst 2 sekunder
medan bandet står stilla.
* Om du trycker på jog-spaken på kassettspelaren under
snabbspolning framåt eller bakåt, växlar Walkman om
till uppspelning.
Andra bandfunktioner
På fjärrkontrollen: Tryck en gång/flera gånger på FF
under pågående bandavspelning.
På kassettspelaren: Skjut jog-spaken mot .FF en
gång/flera gånger under bandavspelning.
spela av nuvarande melodi/någon av
föregående 8 melodier från början (AMS*)
När ska batteriet laddas? B
Op de afstandsbediening: druk eenmaal/
herhaaldelijk op REW tijdens de weergave.
Op het toestel: beweeg de jog-hendel eenmaal/
herhaaldelijk naar >REW tijdens de weergave.
OBS!
• När du har bytt batteri är de inställningar du har gjort
med knapparna SOUND och MODE raderade.
* Automatische Muziek Sensor
Bandavslpelning C
upprepa det aktuella spåret (repeat single
track)
De weergave van het huidige muziekstuk
herhalen (enkelvoudige herhaalfunctie)
1 Sätt in en kassett och om du har aktiverat
HOLD-funktionen på fjärrkontrollen skjuter
du HOLD-omkopplaren i pilens motsatta
riktning så att kontrollerna frigörs.
2 Tryck på Y(uppspelning)•x(stopp) på
fjärrkontrollen* och ställ in volymen med
VOL.
På fjärrkontrollen: Tryck två gånger på Y•x under
bandavspelning (“REP” tänds).
På kassettspelaren: Tryck två gånger på jog-spaken
under bandavspelning.
Op de afstandsbediening: druk tweemaal op Y•x
tijdens de weergave (“REP” licht op).
Op het toestel: druk tweemaal op de jog-hendel
tijdens de weergave.
Enkelvoudige herhaling stoppen
Druk eenmaal op Y•x of de jog-hendel.
Snel vooruit-/terugspoelen met geluid
(CUE/REVIEW)
Op de afstandsbediening: hou FF/REW ingedrukt
tijdens het afspelen en laat los wanneer het gewenste
punt is bereikt.
Op het toestel: beweeg de jog-hendel naar .FF/
>REW tijdens het afspelen en laat los wanneer het
gewenste punt is bereikt.
(zie volgende pagina)
På fjärrkontrollen: Tryck en gång/flera gånger på
REW under bandavspelning.
På kassettspelaren: Skjut jog-spaken mot >REW
en gång/flera gånger under bandavspelning.
* AMS (automatisk musiksökning)
Volymkontrollen
• VOL-reglaget på huvudenheten** har tre lägen.
I allmänhet låter du den stå i mittläget och gör
finjusteringar med fjärrkontrollen. Ställ den på
maximum när nivån på det inspelade materialet är låg.
Om du ställer den på AVLS (minimum) aktiveras
AVLS. (se “Skydd mot hörselskador — AVLS”).
• Ljudvolymen kan inte sänkas helt.
Knappen Y•x på fjärrkontrollen har en upphöjd
punkt som du kan känna med fingret.
** Bredvid VOL-reglaget på huvudenheten finns en
upphöjd punkt som du kan känna med fingret. Den
visar åt vilket håll du ska vrida reglaget om du vill
öka volymen.
Avbryta repeteringen
Tryck en gång på Y•x eller jog-spaken.
Snabbspolning framåt/bakåt med
medhörning (CUE/REVIEW)
På fjärrkontrollen: Tryck ned FF/REW och håll den
nedtryckt under avspelning och släpp upp den när
du funnit önskad punkt.
På kassettspelaren: Skjut jog-spaken mot .FF/
>REW och håll den där under avspelning och
släpp den när du funnit önskad punkt.
*
Att observera angående kassettfackslocket
kontrollera först att bandet har stannat och skjut därefter
OPEN åt sidan för att öppna kassettfackslocket, när en
kassett ska tas ut. Om kassettfackslocket öppnas medan
ett band i kassettfacket är i rörelse kan det hända att
bandet dras ut och skadas.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.
•Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta vältät
tulipalon vaaran. Älä myöskään aseta palavaa
kynttilää laitteen päälle.
•Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja
sähköiskuvaaran.
•Käsittele akkuja ja paristoja ongelmajätteenä. Älä
hävitä niitä tavallisen talousjätteen mukana.
Ladattava akku
(vg vänd)
A
1 Aseta vakiovarusteisiin sisältyvä ladattava akku
NH-14WM (A) akkulokeroon oikein päin niin, että
sen napaisuus tulee oikein.
2 Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä verkkolaite
lataustelineeseen ja liitä verkkolaite pistorasiaan.
3 Sijoita päälaite lataustelineeseen.
CHARGE-merkkivalo syttyy.
Jos lataa akkua noin 30 minuuttia, varaus riittää
noin 3 tuntia.
Täysi lataaminen kestää noin 6 tuntia.
Kun lataus on valmis, CHARGE-merkkivalo
sammuu.
Toiminto
Paina
Soitettavan puolen
vaihtaminen
Y•x yli sekunnin ajan
toiston aikana
Toiston pysäyttäminen
Y•x kerran toiston
aikana
Kelaus eteenpäin*
FF pysäytystilan aikana
Kelaus taaksepäin*
REW pysäytystilan aikana
Toisen puolen toisto
alusta (vaihto
kääntöpuolelle)
FF 2 sekuntia tai kauemmin
pysäytystilan aikana
Saman puolen toisto
REW 2 sekuntia tai
alusta (automaattinen
kauemmin pysäytystilan
takaisinkelaus ja toiston aikana
aloitus)
* Jos painat painiketta Y•x eteen- tai taaksepäin
suuntautuvan kelauksen aikana, Walkman aloittaa
toiston.
Käyttö päälaitteen painikkeilla
Voit käyttää nauhatoimintoja päälaitteessa olevalla
valitsinvivulla. Jos valitsinvipu on piilossa (eli
lukittu), siirrä lukitussuljin asentoon “V”, niin
lukitus vapautuu.
Toiminto
Valitsinvipu
Nauhan toisto
Paina kerran.
Soitettavan puolen
vaihtaminen
Paina yli sekunnin ajan
toiston aikana.
Toiston pysäyttäminen
Paina kerran.
Kelaus eteenpäin*
Siirrä asentoon .FF
kerran pysäytystilan
aikana.
Kelaus taaksepäin*
Siirrä asentoon >REW
kerran pysäytystilan
aikana.
• Älä käytä laitetta latauksen aikana. Poista laite käytön
ajaksi lataustelineestä.
– Jos käytät laitetta latauksen aikana, akku ei lataudu.
– Jos käytät laitetta latauksen aikana, voi ilmetä
toimintahäiriö.
– Älä aseta laitetta lataustelineeseen ilman ladattavaa
akkua. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
Toisen puolen toisto
alusta (vaihto
kääntöpuolelle)
Pidä asennoss .FF 2
sekuntia tai kauemmin
pysäytystilan aikana.
Huomautuksia verkkolaitteesta
* Jos painat valitsinvipua eteen- tai taaksepäin
suuntautuvan kelauksen aikana, Walkman aloittaa
toiston.
Akku voidaan ladata noin 300 kertaa.
Huomautus
Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta
verkkolaitetta.
spela av nästa melodi/någon av de
följande 9 melodierna från början (AMS*)
Afspelen van het huidige/vorige 8
muziekstukken vanaf het begin (AMS*
zoekfunctie)
Ladda batteriet när “e” blinkar i teckenfönstret.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa
altistaa sateelle tai kosteudelle.
Valmistelevat toimet
Du kan styra bandet med jog-spaken på
kassettspelaren. Om jog-spaken är dold (dvs.
kontrollerna är låsta med HOLD), skjuter du
spärrluckan i riktning mot “V” så att kontrollerna
frigörs.
För att
VAROITUS
Tryck
Växla uppspelningen till Y•x under mer än en
den andra bandsidan
sekund under
bandavspelning
Pistokkeen napaisuus
Milloin akku ladattava? B
Lataa akku, kun “e”-merkkivalo vilkkuu näytössä.
Huomautus
• Kun vaihdat akun tai pariston, SOUND- ja MODEpainikkeiden asetukset katoavat muistista.
Nauhan toisto C
1 Aseta kasetti soittimeen. Jos kaukosäätimen
HOLD-toiminto on käytössä, vapauta
säädinten lukitus liu’uttamalla HOLDkytkintä nuolen suhteen vastakkaiseen
suuntaan.
2 Paina kaukosäätimestä
Y(toisto)•x(pysäytys)* ja säädä
äänenvoimakkuutta VOL-säätimellä.
Huomautuksia äänenvoimakkuuden säätimestä
• Päälaitteen VOL-säätimessä** on kolme asentoa.
Tavallisesti se kannattaa pitää keskiasennossa ja
hienosäätää äänenvoimakkuutta kaukosäätimestä.
Aseta säädin maksimiasentoon, kun äänitystaso on
matala. Jos säädin on AVLS-asennossa (minimi),
AVLS-toiminto on käytössä (katso kohtaa “Kuulon
suojaaminen (AVLS)”).
• Ääntä ei voi pienentää kuulumattomiin.
*
Kaukosäätimen Y•x-painikkeessa on muotoiltu
piste.
** Päälaitteen VOL-kytkimen vieressä on muotoiltu
piste, joka ilmaisee äänenvoimakkuuden
lisäyssuunnan.
Huomautus kasetinpitimestä
Kun avaat päälaitteen kasetinpitimen, varmista, että
nauha on pysähtynyt ja siirrä OPEN-kytkintä vasta
sitten.
Jos kasetinpidin avataan nauhan pyöriessä, nauha
saattaa löystyä ja vahingoittua.
Saman puolen toisto
Pidä asennoss >REW 2
alusta (automaattinen
sekuntia tai kauemmin
takaisinkelaus ja toiston pysäytystilan aikana.
aloitus)
Muut nauhatoiminnot
Seuraavan raidan tai 9 seuraavan raidan
toistaminen alusta (AMS*)
Kaukosäätimestä: Paina FF kerran/toistuvasti toiston
aikana.
Päälaitteesta: Siirrä valitsinvipu asentoon .FF
kerran/toistuvasti toiston aikana.
Toistettavan raidan tai 8 edellisen raidan
toistaminen alusta (AMS*)
Kaukosäätimestä: Paina REW kerran/toistuvasti
toiston aikana.
Päälaitteesta: Siirrä valitsinvipu asentoon >REW
kerran tai toistuvasti toiston aikana.
* Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku
Toistettavan raidan jatkuva toisto (yhden
raidan jatkuva toisto)
Kaukosäätimestä: Paina Y•x kahdesti toiston
aikana (“REP” syttyy).
Päälaitteesta: Paina valitsinvipua kahdesti toiston
aikana.
Yhden raidan jatkuvan toiston lopettaminen
Paina painiketta Y•x tai valitsinvipua kerran.
Äänen kuuntelu eteen- tai taaksepäin
suuntautuvan kelauksen aikana (CUE/
REVIEW)
Kaukosäätimestä: Pidä FF/REW-painiketta alas
painettuna toiston aikana ja vapauta se haluamassasi
kohdassa.
Päälaitteesta: Pidä valitsinvipua asennossa .FF/
>REW toiston aikana ja vapauta se haluamassasi
kohdassa.
(käännä)
Nederlands
D
Svenska
Betreffende het hanteren
Overige functies
Kiezen van speciale afspeelfuncties
D
U kunt de omkeerfunctie (s of d) kiezen,
evenals de BL SKIP pauze-overslaanfunctie (aan of
uit).
HOLD
SOUND
1 Druk herhaaldelijk op MODE. Bij elke druk
verandert de aanduiding als volgt:
MODE
B
Blokkeerschakelaar
Spärrlucka
Lukitussuljin
Specifications
Frequency response (Dolby NR off)
Playback: 30 - 18 000 Hz
Output
Headphones (i jack)
Load impedance 8 - 300 Ω
Power requirements
1.5 V
One rechargeable battery
Dimensions (w/h/d)
Approx. 77.1 × 108.8 × 20.2 mm
Mass
Approx. 147 g
Supplied accessories
Stereo headphones or earphones with remote control (1)
Battery charging stand (1)
AC power adaptor (1)
Rechargeable battery (NH-14WM (A), 1.2 V, 1 350 mAh
(MIN), Ni-MH) (1)
Rechargeable battery carrying case (1)
Carrying pouch (1)
Design and specifications subject to change without notice.
Battery life (Approx. hours) (in playback)
Rechargeable NH-14WM (A)
fully charged
(JEITA*)
45
* Measured value by the standard of JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association). (Using a
Sony HF series cassette tape)
Note
• The battery life may be shorter depending on the
operating condition and the surrounding
temperature.
s
v
s BL SKIP
v
d
v
d BL SKIP
Använda övriga
funkioner
Val av bandavspelnings-sätt D
Det är möjligt att dels välja önskat läge för
kassettsidornas bandavspelning (s eller d) och
dels koppla in eller ur läget BL SKIP för automatisk
snabbspolning förbi tysta bandavsnitt.
1 Tryck på MODE lämpligt antal gånger.
Indikatorerna tänds i följande ordning varje gång
du trycker:
B
Betreffende de afstandsbediening
Gebruik voor dit toestel uitsluitend de bijgeleverde
afstandsbediening.
•Als “BL SKIP” is aangegeven, wordt de cassette
snel vooruit gespoeld naar het volgende
muziekstuk bij een blanco stuk van meer dan 12
seconden. Tijdens het overslaan van een blanco
gedeelte hoort u drie korte pieptonen herhaaldelijk
na elkaar.
•Als “s” is aangegeven, worden beide kanten van
de cassette herhaaldelijk afgespeeld.
•Als “d” is aangegeven, worden beide kanten van
de cassette eenmaal afgespeeld (als u begint vanaf
de R (REV) kant, wordt alleen de REV kant
afgespeeld).
Opmerking
• Tijdens snel vooruit- of achteruitspoelen kan de
weergavestand niet worden gewijzigd.
Afspelen van een cassette die is
opgenomen met Dolby* B NR
System ruisonderdrukking D
Hou SOUND ingedrukt tot “;” verschijnt in het
uitleesvenster.
Om Dolby B NR af te zetten, houdt u SOUND
opnieuw ingedrukt tot “;” verdwijnt.
* Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby” en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
Opmerking
• De Dolby B NR functie kan niet worden afgezet tijdens
snel vooruit- of terugspoelen.
Klankregeling
• Laat het apparaat niet vallen en behoed het tegen heftige
schokken, om storingen in de werking te vermijden.
• Leg het apparaat niet te dicht bij een warmtebron, niet in de
volle zon en niet op een plaats met veel stof, zand, of
mechanische trillingen of schokken; nooit achterlaten in een
afgesloten auto in de volle zon.
• Het LCD scherm kan wel eens moeilijk leesbaar zijn of traag
reageren bij gebruik van het apparaat bij grote hitte (boven
40°C) of vrieskou (onder 0°C). Wanneer het apparaat weer op
kamertemperatuur komt, zal het uitleesvenster weer normaal
werken.
• Gebruik geen cassettes met een speelduur van meer dan 90
minuten, tenzij de extra lange ononderbroken weergave van
groot belang is.
• Als het toestel lange tijd niet is gebruikt, zet het dan in de
weergavestand om het enkele minuten te laten opwarmen
voordat u het gaat gebruiken.
Opmerkingen over hoofdtelefoons/
oortelefoons
Opmerkingen
• Indien het geluid is vervormd in de “GRV” stand,
moet u het volume op het toestel verlagen of een
andere stand kiezen.
• Tijdens snel vooruit- of terugspoelen kan de stand niet
worden veranderd.
Beschermen van uw gehoor — AVLS
(Automatic Volume Limiter System)
D
1 Zet de VOL schakelaar op het toestel op AVLS.
De AVLS functie afzetten
Zet de VOL regelaar op het hoofdtoestel in het
midden of op het maximum.
De bedieningselementen
vergrendelen — HOLD Functie
D
Op de afstandsbediening: schuif de HOLD
schakelaar in de richting van het pijltje om de
bedieningselementen te vergrendelen.
Op het toestel: sluit de blokkeerschakelaar zodat de
jog-hendel niet meer zichtbaar is.
s
v
s BL SKIP
v
d
v
d BL SKIP
Luister niet via een hoofdtelefoon/oortelefoons tijdens
autorijden, fietsen, en dergelijke. Het is gevaarlijk en op veel
plaatsen verboden. Zelfs als u gewoon over straat loopt, kan
luisteren met een te hoog volume al gevaar met zich meebrengen.
U hoort minder, met als gevolg meer risico bij het oversteken van
de straat, weg of spoorlijn. Wees voorzichtig en neem de
hoofdtelefoon/oortelefoons af wanneer er ook maar enige kans is
op een gevaarlijke situatie.
Denk om uw oren
Blijf niet te lang achtereen luisteren naar een luid spelende
hoofdtelefoon/oortelefoons.
Deskundigen waarschuwen tegen langdurige blootstelling aan
harde geluiden. Verminder de geluidssterkte of neem de
hoofdtelefoon af wanneer uw oren suizen.
Houd rekening met anderen
Houd de geluidssterkte altijd binnen redelijke grenzen, zodat u
geluid van buitenaf kunt horen en geen overlast veroorzaakt aan
omstanders.
Onderhoud
Reinigen van de bandkop en het
bandloopwerk
Reinig de weergavekop om de 10 gebruiksuren met behulp van
de CHK-1W/C-1KW reinigingscassette (niet bijgeleverd).
Gebruik uitsluitend de aanbevolen reinigingscassette.
Reinigen van de buitenkant
Veeg het apparaat schoon met een zacht doekje, licht bevochtigd
met water of een mild sopje. Gebruik voor het reinigen geen
spiritus, tri of wasbenzine.
Maak de stekker van de hoofdtelefoon/oortelefoons en de
afstandsbediening regelmatig schoon, om verzekerd te blijven
van een goede geluidsweergave.
Verhelpen van storingen
BL SKIP, AMS of Repeat Single Track werkt niet zoals
het hoort.
• Laad de oplaadbare batterij op.
Het toestel werkt helemaal niet.
• HOLD staat op. Zet HOLD af.
• Laad de oplaadbare batterij op.
Het geluid kan niet harder worden gezet.
• Indien AVLS op staat, kunt u dit afzetten door de VOL
regelaar op het hoofdtoestel in het midden of op het
maximum te zetten.
Opladen
• Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact
van zodra de oplaadbare batterij is opgeladen. De oplaadbare
batterij kan worden beschadigd wanneer ze teveel wordt
opgeladen.
• Lader en batterij kunnen tijdens het opladen warm worden. Dat
is normaal.
• Verwijder de film niet van de oplaadbare batterij.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader om de
meegeleverde batterij op te laden.
• Pas op voor kortsluiting van de batterij. Gebruik voor
meenemen het bijgeleverde batterij-draagetui. Hebt u dit niet
bij de hand, stop de batterij dan vooral niet los in uw zak
samen met metalen voorwerpen, zoals kleingeld, een sleutelbos
e.d.
• Als de oplaadbare batterij nieuw is of geruime tijd niet is
gebruikt, kan deze pas na enkele malen opladen de volledige
capaciteit bereiken.
Muiden toimintojen
käyttäminen
Toistomuodon säätäminen
D
Toiston suuntamuoto (s tai d) voidaan säätää
samoin kuin BL SKIP -muoto (kytketty tai katkaistu).
1 Paina MODE-painiketta toistuvasti. Joka kerta kun
painat painiketta, ilmaisin muuttuu seuraavasti:
B
s
v
s BL SKIP
v
d
v
d BL SKIP
Trafiksäkerhet
OBS!
• Du kan inte ändra avspelningsläge under
snabbspolning framåt/bakåt.
Avspelning av band som är
inspelade med Dolby* B
brusreducering D
Håll SOUND nedtryckt tills “;” visas.
Du avbryter Dolby B brusreducering genom att hålla
SOUND nedtryckt tills “;” inte längre visas.
* Tillverkad på Dolby Laboratories.
“Dolby” och dubbel-D-symbolen är registrerade
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
OBS!
• Du kan inte stänga av eller slå på Dolby B
brusreducering under snabbspolning framåt/bakåt.
D
1 Tryck på SOUND lämpligt antal gånger.
Indikatorerna tänds i följande ordning varje gång
du trycker:
RV (Sound Revitalizer): förstärker diskantljudet
MB (Mega Bass): förstärker basljudet (medium
effekt)
GRV (Groove): förstärker basljudet (stark effekt)
ingen: normal (ingen effekt)
OBS!
• Om ljudet blir orent (distorderat) i läget “GRV” vrider
du ned ljudet på huvudenheten eller väljer ett annat
läge.
• Du kan inte ändra läge under snabbspolning framåt/
bakåt.
De band spoelt automatisch vooruit tijdens de
weergave.
• BL SKIP staat op. Zet BL SKIP af.
Skydd mot hörselskador — AVLS
(system för automatisk
volymkontroll) D
Uitleesvenster en bedieningselementen werken niet
zoals het hoort.
• Koppel de spanningsbronnen minstens 15 seconden
los en zet het toestel vervolgens weer aan.
1 Ställ VOL-reglaget på kassettspelaren på AVLS.
Avbryta AVLS-funktionen
Ställ VOL-omkopplaren på huvudenheten i mittläget
eller på maximum.
Låsa kontrollerna — funktionen
HOLD D
På fjärrkontrollen låser du kontrollerna genom att
skjuta HOLD-omkopplaren i pilens riktning.
På kassettspelaren stänger du spärrluckan så jogspaken döljs.
Angående uppladdning
• Koppla ur AC-adaptern från vägguttaget så fort som möjligt
efter det att det uppladdningsbara batteriet har laddats.
Batteriet kan skadas om det laddas upp för mycket.
• Uppladdningsstället och det uppladdningsbara batteriet kan bli
varma under uppladdning. Det är normalt.
• Ta inte loss skyddsfilmen som omger det uppladdningsbara
batteriet.
• Ladda bara upp det medföljande uppladdningsbara batteriet
med hjälp av uppladdningsstället.
• Var noga med att batteriet inte kortsluts. Förvara det
laddningsbara batteriet i den medföljande asken när batteriet
förflyttas. Bär inte batteriet i fickan tillsammans med nycklar
eller andra metallföremål, utan att det förvaras i asken.
• När det laddningsbara batteriet är nytt eller inte har använts
under en längre tidsperiod, kan det hända att det inte kan
laddas upp helt förrän det använts ett antal gånger.
Använd inte hörlurar/öronsnäckor vid bilkörning, cykling eller
framförande av något annat motorfordon. Det kan leda till en
trafikfarlig situation och är till och med förbjudet i vissa länder.
Det kan också vara farligt att promenera och samtidigt lyssna på
musik på hög volymnivå via hörlurar/öronsnäckor, särskilt vid
övergångsställen. Var mycket försiktig, alternativt avbryt
lyssning via hörlurarna/öronsnäckorna, i farliga situationer.
Skydd mot hörselskador
Använd inte hörlurarna/öronsnäckorna med volymen på för hög
nivå. Hörselexperterna avråder från lyssning på höga
volymnivåer längre stunder åt gången. Sänk volymen eller avbryt
lyssningen så fort det börjar ringa i öronen.
Visa hänsyn
Håll nere volymen på lagom nivå, dels för att kunna höra ljud i
omgivningen och dels för att visa hänsyn mot andra människor i
närheten.
Underhåll
Rengöring av bandhuvud och bandbana
Använd rengöringskassetten CHK-1W/C-1KW (tillval) efter var
tionde timmes användning.
Använd endast den rekommenderade rengöringskassetten.
Rengöring av kassettradions hölje
Använd en mjuk trasa som fuktats i vatten. Använd varken sprit,
bensin eller lösningsmedel.
Rengör med jämna mellanrum kontakterna på hörlurarna/
öronsnäckorna och fjärrkontrollen.
Felsökning
Funktionerna BL SKIP, AMS eller repetering av
enstaka spår fungerar inte som de ska.
• Ladda upp det uppladdningsbara batteriet.
Enheten fungerar inte alls.
• Du har aktiverat HOLD. Stäng av HOLD-funktionen.
• Ladda upp det uppladdningsbara batteriet.
Volymen kan inte höjas.
• Stäng av AVLS om du har det aktiverat. Du stänger av
AVLS genom att ställa VOL-omkopplaren på
huvudenheten i mittläget eller på maximum.
Bandet snabbspolar plötsligt framåt under
uppspelning.
• Du har aktiverat BL SKIP. Stäng av BL SKIP.
Teckenfönstret och funktionerna fungerar inte som
de ska.
• Koppla bort strömkällorna under 15 sekunder och
koppla sedan in strömmen igen.
• Älä pudota laitetta äläkä kolhi sitä, sillä se voi joutua
epäkuntoon.
• Älä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, johon
aurinko paistaa suoraan tai jossa on paljon pölyä, hiekkaa tai
kosteutta. Älä jätä laitetta paikkaan, jossa sataa tai johon
välittyy mekaanista värinää, tai autoon, jonka ikkunat on
suljettu.
• Nestekidenäytön merkinnät saattavat olla vaikeasti nähtävissä
tai näytön toiminta olla hidas käytettäessä laitetta kuumassa
paikassa (yli 40 °C) tai kylmässä paikassa (alle 0 °C).
Huoneenlämmössä näytön toiminta palautuu normaaliksi.
• Älä käytä yli 90 minuutin pituisia kasetteja muuhun kuin
pitkään kestävään jatkuvaan toistoon.
• Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, kytke se soittotilaan ja
anna sen lämmetä muutama minuutti ennen kuin aloitat sen
käytön.
Käytä varusteisiin kuuluvaa kauko-ohjainta vain sille tarkoitetun
laitteen kanssa.
Kuulokkeista/korvakuulokkeista
•Kun “BL SKIP” näkyy näytössä, nauha kelautuu
eteenpäin seuraavaan raitaan, jos nauhalla on yli 12
sekunnin tauko. Soitin antaa kolme lyhyttä
äänimerkkiä ohittaessaan tyhjän kohdan.
•Kun “s” näkyy näytössä, soitin toistaa nauhan
kumpaakin puolta jatkuvasti.
•Kun “d” näkyy näytössä, soitin toistaa nauhan
molemmat puolet kerran (jos aloitat toiston R
(REV)-puolelta, soitin toistaa vain REV-puolen).
Huomautus
• Et voi muuttaa toistotilaa eteen- tai taaksepäin
suuntautuvan kelauksen aikana.
Dolby* B NR
-kohinanvaimennusta käyttämällä
äänitetyn nauhan toisto D
Pidä SOUND-painiketta alas painettuna, kunnes
“;” tulee näyttöön.
Voit poistaa Dolby B NR
-kohinanvaimennuksen käytöstä pitämällä SOUNDpainiketta uudelleen alas painettuna, kunnes “;”
katoaa.
* Valmistettu Dolby Laboratories: in myöntämällä
lisenssillä.
“Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories
tavaramerkkejä.
Huomautus
• Et voi poistaa Dolby B NR
-kohinanvaimennusta käytöstä eteen- tai taaksepäin
suuntautuvan kelauksen aikana.
Äänen korostaminen
Käsittelystä
Kauko-ohjaimesta
Angående hörlurar/öronsnäckor
Att observera
Voorzorgsmaat-regelen
• Se till att inte tappa kassettspelaren eller utsätta den för hårda
stötar, eftersom det kan skada kassettspelaren.
• Placera inte kassettradion i närheten av en värmekälla eller på
en plats där den utsätts för solljus, damm, sand, fukt, regn eller
mekaniska stötar. Lämna den heller inte i en bil med stängda
fönster.
• Det kan hända att indikeringarna i teckenfönstret blir otydliga
eller ändras saktare än normalt när kassettspelaren används där
det är mycket varmt (över 40°C) eller kallt (under 0°C).
Teckenfönstret återgår dock till normal visning när
kassettspelaren används i rumstemperatur.
• Använd inte kassetter med bandlängder som överstiger 90
minuter, annat än i undantagsfall för bandavspelning som tar
längre tid i anspråk.
• Om du inte har använt enheten under en längre tid låter du den
värma upp genom att låta den gå i uppspelningsläge några
minuter innan du börjar använda den igen.
Använd den medföljande fjärrkontrollen endast till denna
kassettspelare.
•När “BL SKIP” visas snabbspolas bandet till nästa
spår om det föregås av ett tomt avsnitt som är
minst 12 sekunder långt. Under tiden som
snabbspolningen pågår upprepas tre korta toner.
•När “s” visas spelas bandets båda sidor av
upprepade gånger.
•När “d” visas spelas bandets båda sidor av en
gång (om du börjar avspelningen från den motsatta
sidan, R (REV), spelas bara den sidan upp).
Förbättra ljudet
Hantering
Angående fjärrkontrollen
Verkeersveiligheid
D
1 Druk herhaaldelijk op SOUND. Bij elke druk op de
toets veranderen de aanduidingen als volgt:
RV (Sound Revitalizer): accentueert hoge tonen
MB (Mega Bass): accentueert lage tonen
(middelmatig effect)
GRV (Groove): accentueert lage tonen (sterk effect)
geen: normaal (geen effect)
Suomi
D
1 Paina SOUND-painiketta toistuvasti. Joka kerta
kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu
seuraavasti:
RV (Sound Revitalizer): korkeiden äänien
korostus
MB (Mega Bass): matalien äänien korostus
(kohtuullinen vaikutus)
GRV (Groove): matalien äänien korostus
(voimakas vaikutus)
ei mitään: normaali (ei korostusta)
Huomautuksia
• Jos äänessä on säröä “GRV”-tilan ollessa käytössä,
pienennä äänenvoimakkuutta laitteen säätimellä tai
valitse muu tila.
• Et voi muuttaa tilaa eteen- tai taaksepäin
suuntautuvan kelauksen aikana.
Kuulon suojaaminen (AVLS)
(Automatic Volume Limiter System,
automaattinen
äänenvoimakkuuden rajoitin) D
1 Aseta päälaitteen VOL-kytkin asentoon AVLS.
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä
Aseta päälaitteen VOL-kytkin keski- tai
maksimiasentoon.
Painikkeiden lukitseminen — HOLDtoiminto D
Kaukosäätimestä: Lukitse painikkeet liu’uttamalla
HOLD-kytkintä nuolen suuntaisesti.
Päälaitteesta: Sulje lukitussuljin niin, että valitsinvipu
siirtyy piiloon.
Huomautuksia
Lataamisesta
• Irrota verkkolaite pistorasiasta mahdollisimman pian sen
jälkeen, kun akku on latautunut. Ylilataaminen voi
vahingoittaa ladattavaa akkua.
• Latausteline ja ladattava akku voivat lämmetä lataamisen
aikana, mutta tämä ei ole merkki viasta.
• Älä irrota ladattavassa akussa olevaa kalvoa.
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää lataustelinettä
vakiovarusteisiin sisältyvän akun lataamiseen.
• Älä saata akkua oikosulkuun. Kun pidät akkua mukanasi,
käytä varusteisiin kuuluvaa kantokoteloa. Jos et käytä tätä
kantokoteloa, älä pidä akkua paikassa, jossa on muita
metalliesineitä, kuten taskussa yhdessä avainten kanssa.
• Kun ladattava akku on uusi tai kun sitä ei ole käytetty pitkään
aikaan, se ei kenties lataudu kokonaan ennen kuin lataus
toistetaan muutaman kerran.
Liikenneturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita/korvakuulokkeita ajaessasi, pyöräillessäsi
tai käyttäessäsi muuta moottoriajoneuvoa. Kuulokkeiden käyttö
vaarantaa liikennettä ja on paikoin kiellettyä. On myös vaarallista
kuunnella kuulokkeilla/korvakuulokkeilla kovalla
äänenvoimakkuudella käveltäessä, erityisesti risteyksissä. Ole
erittäin varovainen tai lopeta kuulokkeiden/korvakuulokkeiden
käyttö mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
Kuulovammojen estäminen
Älä käytä kuulokkeita/korvakuulokkeita kovalla
äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat neuvovat välttämään
pitkäaikaista kovalla äänenvoimakkuudella tapahtuvaa
kuuntelua. Jos tunnet korviesi soivan, pienennä
äänenvoimakkuutta tai lopeta kuulokkeiden/korvakuulokkeiden
käyttö.
Ota huomioon ympärillä olevat
Pidä äänenvoimakkuus sopivan pienenä. Kuulet tällöin
ympäristön äänet ja olet samalla huomaavainen ympärillä olevia
kohtaan.
Hoito
Nauhapään ja nauhatien puhdistaminen
Käytä puhdistuskasettia CHK-1W/C-1KW (ei kuulu varusteisiin)
joka 10. käyttötunti.
Käytä ainostaan suositettua puhdistuskasettia.
Pintojen puhdistus
Käytä pehmeää, hieman veteen kostutettua riepua. Älä käytä
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä.
Puhdista kuulokkeiden/korvakuulokkeiden ja kauko-ohjaimen
pistokkeet säännöllisesti.
Vianmääritys
BL SKIP- tai AMS-toiminto tai yhden raidan jatkuva
soitto ei toimi oikein.
• Lataa ladattava akku.
Laite ei toimi lainkaan.
• HOLD-toiminto on käytössä. Poista HOLD-toiminto
käytöstä.
• Lataa ladattava akku.
Äänenvoimakkuus ei suurene
• Jos AVLS-toiminto on käytössä, poista se käytöstä
asettamalla päälaitteen VOL-kytkin keski- tai
maksimiasentoon.
Nauha kelautuu itsestään eteenpäin soiton aikana.
• BL SKIP -toiminto on käytössä. Poista BL SKIP toiminto käytöstä.
Näyttö ja laitteen toiminta eivät ole normaaleja.
• Irrota virtalähteet vähintään 15 sekunniksi ja asenna ne
sitten uudelleen paikoilleen.
Download PDF