Sony | WM-GX788 | Sony WM-GX788 Bruksanvisning

3-255-270-52(1)
Batteriets brukstid/livslängd*
(ca antal timmar)
C
Svenska
Radio Cassette-Corder
Obs!
Band som spelats in med
” kan inte
inställningen ”
spelas upp korrekt på en
bandspelare som saknar den här
funktionen.
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
• Täck inte över
ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar,
gardiner e.dyl., eftersom det kan
förorsaka brand. Placera heller
aldrig levande ljus ovanpå
enheten.
• Placera inte föremål fyllda med
vätska, som till exempel vaser,
ovanpå enheten, för att undvika
risk för brand eller elektriska
stötar.
• I vissa länder finns system för
insamling av kasserade batterier
som används till den här
produkten. Ta reda på vart du
ska vända dig.
Printed using VOC
(Volatile Organic
Compound)-free
vegetable oil based
ink.
WM-GX788
©2003 Sony Corporation Printed in Malaysia
D
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo
products.
AC-E15HG (medföljer ej)
AC-E15HG
(ei kuulu varusteisiin)
is a trademark of Sony Corporation.
CE-markeringens giltighet är begränsad till de länder där den har stöd av lagen,
huvudsakligen inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin maihin, joissa se on lain nojalla voimassa,
eli pääasiassa ETA (Euroopan talousalue)-maihin.
DC IN 1.5 V
E
Kassettens framsida (FWD)
Etupuoli (FWD)
VARNING
Förberedelser
Gör i ordning ett torrbatteri
(medföljer ej) eller det
laddningsbara batteriet (medföljer).
Drift med torrbatteri A
Kassettens baksida (REV)
Kääntöpuoli (REV)
Montera den medföljande
batterihållaren och sätt i ett R6batteri (storlek AA) med
batteripolerna vända åt korrekt håll.
Utsätt inte kassettspelaren för regn och fukt,
för att undvika risken för brand och/eller
elektriska stötar.
Obs!
Placera enheten på en plats med god ventilation. Placera den inte i
bokhyllan eller i ett skåp.
Se till att anslutningen sitter stadigt.
Liitä pitävästi.
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
VOL
HOLD
SET
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjakaappiin tms.
REW –
MENU
A
FF +
FF/CUE
REW/REVIEW
Y•x
Y•REPEAT**
x
HOLD
F
ISS
MIC**
B
MENU
SET
REC
1 Sätt in det medföljande
laddningsbara batteriet NH14WM (A) i batterifacket med
batteripolerna vända åt rätt håll.
2 Anslut den medföljande ACadaptern till laddningsstället och
koppla sedan in AC-adaptern till
ett vägguttag.
Om kontakten inte passar
vägguttaget kan du använda den
medföljande kontaktadaptern
(endast modellen för
Saudiarabien)
3 Placera huvudenheten på
laddningsstället.
Laddningslampan (CHG) tänds.
En fullständig uppladdning tar
ungefär 6 timmar.
CHG-lampan slocknar när
batteriet är fulladdat.
Obs!
x
G
Drift med laddningsbart
batteri B
Ladda upp det uppladdningsbara
batteriet innan du använder det för
första gången.
VOL*
i
Vi rekommenderar användning av Sonys
alkaliska batterier för att uppnå bästa
möjliga prestanda.
Sida A
A-puoli
CHG
Tunga för sidan A
A-puolen liuska
* Intill VOL-reglaget på kassettradion finns en upphöjd punkt som du kan känna
med fingret. Den visar åt vilket håll du ska vrida reglaget om du vill öka volymen.
** Knappen har en upphöjd punkt som du kan känna med fingret.
* Päälaitteen VOL-säätimen vieressä on muotoiltu piste, joka ilmaisee
äänenvoimakkuuden lisäyssuunnan.
** Painikkeessa on muotoiltu piste.
Använd inte enheten under laddning. Ta
bort enheten från laddningsstället när du
använder den.
– Batteriet laddas inte upp om du
använder enheten samtidigt som
laddning pågår.
– Det är inte säkert att enheten fungerar
som den ska om du använder den
under pågående uppladdning.
– För att inte orsaka felaktiga funktioner
bör du inte placera enheten på
laddningsstället utan att ha satt in det
uppladdningsbara batteriet.
När måste batteriet bytas
ut/laddas? C
Byt ut eller ladda batteriet när
indikeringen ” ” blinkar i
teckenfönstret.
Sonys alkaliska batteri LR6 (SG)**
Vid bandavspelning
44
Vid radiomottagning
56
Vid mikrofoninspelning
15
Vid radioinspelning
12
Laddningsbart batteri
NH-14WM (A)
Volymreglering på fjärrkontrollen
Vrid reglaget VOL på kassettradion till
ett läge omkring 6.
Volymreglering på kassettradion
Vrid reglaget VOL på fjärrkontrollen till
läget för maximal volymnivå.
Styrning med
fjärrkontrollen
För att
Tryck på
Spela av
kassettens
motsatta sida:
Y•x i minst
2 sekunder under
pågående
bandavspelning
Vid bandavspelning
26
Vid radiomottagning
34
Vid mikrofoninspelning
9
Avbryta
Y•x en gång
bandavspelning: under pågående
bandavspelning
Vid radioinspelning
7
Styrning på kassettradion
Sonys alkaliska batteri LR6 (SG)**
tillsammans med det
laddningsbara batteriet NH14WM (A)
Vid bandavspelning
70
För att
Tryck på
Växla
uppspelningen
till den andra
bandsidan:
Y•REPEAT
under pågående
bandavspelning
Vid radiomottagning
90
Avbryta
x (stopp)
bandavspelning:
Vid mikrofoninspelning
24
Övrigt vid bandavspelning
Vid radioinspelning
19
* Uppmätt värde enligt standarden JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
(Med kassettband i Sonys HF-serie)
**Om du använder ett alkaliskt
torrbatteri, LR6 (SG), från Sony
”STAMINA” (tillverkat i Japan).
Obs!
• Batteriets livslängd kan vara kortare
beroende på hur det används,
omgivningstemperatur och batterityp.
• Det kan hända att inställningen för
automatisk volymbegränsning AVLS
(vi hänvisar till ”Menyinställningar”)
kopplas ur vid batteribyte.
Nätdrift D
För att du ska kunna driva den här
enheten med nätspänning
(hushålls-el) måste du använda
nätadaptern AC-E15HG (kan köpas
separat).
Ta ur det laddningsbara batteriet,
om det är isatt. Montera
batterihållaren på kassettradion och
anslut nätadaptern AC-E15HG
(medföljer ej) till likströmsintaget
DC IN 1.5 V på batterihållaren och
till ett nätuttag.
Använd ingen annan nätadapter.
Tekniska data för nätadaptern ACE15HG varierar beroende på
försäljningsland. Kontrollera lokal
nätspänning och kontaktens
polfördelning före inköp.
Bandavspelning E
1 Sätt in en kassett och om du har
aktiverat HOLD-funktionen
skjuter du HOLD-omkopplaren
åt motsatt håll så att
kontrollerna frigörs.
2 Ställ markören ”__” i
teckenfönstret på REC/PB
genom att trycka flera gånger på
MENU. Välj sedan ”
” eller
ingen indikation (normal
hastighet), samma position som
användes under inspelningen,
genom att trycka på SET.
Om du spelar upp band som är
inköpta i handeln eller liknande,
väljer du normalt läge (ingen
indikation).
3 Tryck på Y•REPEAT på
kassettradion och ställ in
volymen med VOL. (Tryck på
Y(uppspelning)•x(stopp) på
fjärrkontrollen.)
För att
Tryck på
Snabbspola
bandet framåt*
Snabbspolning
framåt FF/CUE
(FF + på
fjärrkontrollen)
från stoppläge.
Snabbspola
bandet bakåt*
Söka framåt
under
uppspelning
(CUE)
Söka bakåt
under
uppspelning
(REVIEW)
Snabbspolning
bakåt REW/
REVIEW (REW –
på fjärrkontrollen)
från stoppläge.
FF/CUE (FF + på
fjärrkontrollen)
och släpp upp
knappen vid den
önskade punkten
REW/REVIEW
(REW – på
fjärrkontrollen)
och släpp upp
knappen vid den
önskade punkten
Spela av nästa
melodi/någon
av följande 9
melodier från
början (AMS**)
FF/CUE (FF + på
fjärrkontrollen)
en gång/flera
gånger pågående
bandavspelning
Spela av
nuvarande
melodi/någon
av föregående
8 melodier från
början (AMS**)
REW/REVIEW
(REW – på
fjärrkontrollen)
en gång/flera
gånger pågående
bandavspelning
Spela av
kassettens
motsatta sida
från början
(automatisk
bandvändningsautomatik efter
snabbspolning
framåt)
FF/CUE (FF + på
fjärrkontrollen) i
minst 2 sekunder
medan bandet
står stilla
Spela av samma
sida på
kassetten från
början
(automatisk
bandavspelningsstart efter
snabbspolning
bakåt)
REW/REVIEW
(REW – på
fjärrkontrollen) i
minst 2 sekunder
medan bandet
står stilla
A-B-repetering
Vid A-B-repetering repeteras ett
specificerat avsnitt på bandet.
Specificera ett avsnitt genom att
under pågående bandavspelning
markera början (punkt A) och slutet
(punkt B) av avsnittet.
**Kontrollera att ”REV” visas i
teckenfönstret. Håll annars x
intryckt tills ”FWD” ändras till
”REV”.
På kassettradion
Obs!
1 Tryck in och håll Y•REPEAT
intryckt i minst 2 sekunder under
pågående bandavspelning, för att
markera punkt A.
”A-” blinkar i teckenfönstret på
kassettradion.
2 Tryck en gång till på
Y•REPEAT för att markera
punkt B.
”A-B” blinkar i teckenfönstret
och bandet spolas tillbaka till
punkt A. Därefter visas ”REP” i
teckenfönstret medan det
specificerade avsnittet repeteras.
När kassettfackslocket öppnas ändras
bandriktningen automatiskt till läget
”FWD” för avspelning av kassettens
framsida.
På fjärrkontrollen
1 Tryck två snabba tryck på Y•x
under pågående bandavspelning,
för att markera punkt A.
2 Tryck en gång till på Y•x för
att markera punkt B.
Bandet spolas tillbaka till punkt
A, varefter det specificerade
avsnittet spelas av om och om
igen.
Hur A-B-repetering avbryts
Tryck på Y•REPEAT på
kassettradion.
Tryck på Y•x på fjärrkontrollen.
Hur du ändrar till ett nytt
avsnitt för A-B-repetering
Om du vill ange ett nytt avsnitt som
ska repeteras kopplar du först ur AB-repeteringen och anger sedan nya
A- och B-punkter enligt ovan.
Obs!
• Det är inte möjligt att specificera ett
avsnitt för A-B-repetering från den ena
till den andra sidan av kassetten.
• Det är inte möjligt att specificera ett
avsnitt för A-B-repetering som är
kortare än 2 sekunder.
• Efter att det specificerade avsnittet
repeterats flera gånger kan det hända
att det avsnitt som spelas av förskjutits
något från det exakta avsnitt som
specificerades genom markeringar.
Detta beror i så fall på att bandet blivit
slakt.
• A-B-repetering avbryts automatisk efter
50 repeteringar.
• Koppla inte in A-B-repetering vid
avspelning av en kassett med över 90
minuters speltid, eftersom det kan leda
till att bandet i kassetten skadas.
Inspelning F
Det är möjligt att spela in
radioprogram från den inbyggda
radion eller att spela in via den
medföljande mikrofonen. Använd
ett nytt eller ett fulladdat batteri vid
inspelning.
Obs!
* Uppspelning av bandet startar om du
trycker på Y•x på fjärrkontrollen
under snabbspolning framåt eller
bakåt.
**Automatic Music Sensor
Inspelning på bara en sida
Sätt i kassetten med den sida som
inspelningen ska ske på som
kassettens baksida (REV)**.
Det är inte möjligt att spela in på en
kassettsida vars tunga för skydd mot
radering brutits av.
1 Sätt i en kassett med normalband
(TYPE I).
Inspelning på båda sidor
Sätt i kassetten med den sida som
inspelningen ska börja på som
kassettens framsida (FWD)*.
* Kontrollera att ”FWD” visas i
teckenfönstret. Håll annars x
intryckt tills ”REV” ändras till
”FWD”.
2 Ställ markören i teckenfönstret
på REC/PB genom att trycka
flera gånger på MENU. Välj
sedan ”
” eller ingen
indikation (normal hastighet)
genom att trycka på SET.
Normal (ingen indikator)
(4,8cm/s): för optimal
ljudkvalitet. Rekommenderas
för normala inspelningar.
2× (2,4cm/s): för dubbel
inspelningstid (du kan t.ex.
spela in 120 minuter genom att
använda båda sidorna av ett 60minuters band). Passar vid t.ex.
inspelning av konferenser,
diktamen eller liknande.
Rekommenderas inte för
inspelning av musik.
3 Välj inspelningskälla:
Inspelning via mikrofon
Anslut den medföljande
mikrofonen till ingången MIC
(PLUG IN POWER).
Mikrofonen kan fästas i ett
klädesplagg enligt illustrationen.
• Själva inspelningen startar cirka 2
sekunder (3 sekunder när du har valt
”
” som inspelningshastighet) efter
det att REC skjutits åt sidan. Skjut
därför REC åt sidan cirka 2 sekunder (3
sekunder när du har valt ”
” som
inspelningshastighet) innan det
ögonblick då en inspelning ska starta
för att inte missa början av
inspelningen.
• Vid inspelning på båda kassettsidorna
sker ingen inspelning under cirka 10
sekunder i samband med
bandvändning.
• Använd inte kassetter med highposition (TYPE II) eller metallband
(TYPE IV) vid inspelning, eftersom det
kan leda till att ljudstörningar uppstår
när bandet senare spelas av eller göra
att en tidigare inspelning inte raderas
helt.
• Anslut inte och koppla heller inte loss
hörlurarna/öronsnäckorna till/från
utgången i under pågående inspelning
från radio, eftersom det kan leda till att
inspelningsförhållandet plötsligt
ändras eller till att brus spelas in på
bandet.
• Placera inte mikrofonen i närheten av
en elektrisk kabel eller en lysrörslampa,
för att undvika störningar vid
mikrofoninspelning.
• Sänk volymen om tjutande störningar
uppstår vid inspelning.
• Ingen övrig styrning av kassettradion
är möjlig under pågående inspelning.
Avbryt först inspelningen för att
använda kassettradion på annat sätt.
Skydd mot radering av
misstag G
Bryt av tungan för sida A och/eller
B på kassetten. Tejpa över hålet där
tungan suttit för att spela in på en
kassettsida vars tunga brutits av.
F
Inspelning från radio
Ställ in stationen varifrån önskat
radioprogram ska spelas in (vi
hänvisar till ”Radiomottagning”).
4 Skjut REC åt sidan.
”
” visas i teckenfönstret och
inspelning startar efter ungefär 2
sekunder.
Om inspelning påbörjats på
kassettens framsida (FWD),
ändras bandriktningen om
automatiskt vid bandslutet på den
sidan varefter inspelningen
fortsätter på kassettens motsatta
sida.
Hur inspelning avbryts
Tryck på x (tryck på Y•x för att
avbryta en inspelning med hjälp av
fjärrkontrollen).
Reducering av störningar vid
inspelning av AM-program
Ställ omkopplaren ISS (Interference
Suppress Switch) för
störningsundertryckning i det läge
som bäst undertrycker
störningarna.
Ljudövervakning under
pågående inspelning
Ljudet som spelas in kan övervakas
via anslutna hörlurar/öronsnäckor.
Reglera övervakningsnivån med
hjälp av volymreglaget VOL.
Obs!
Det kan hända att störningar hörs i ljudet
som övervakas, när
ljudförstärkningsläget RV, MB eller GRV
(vi hänvisar till ”Menyinställningar”) är
inkopplat. Dessa störningar påverkar
dock inte inspelningsresultatet.
Att observera angående
inspelning
• Inspelningsnivån är fast inställd.
• Inställning av ljudförstärkning (RV, MB
eller GRV) eller automatisk
volymbegränsning (AVLS) påverkar
inte inspelningsresultatet.
Pariston kesto* (likim. tunneissa)
Sony alkali LR6 (SG)**
Suomi
Huomautus
Niitä kasetteja, jotka on nauhoitettu
”
”-nopeudella, ei voi toistaa
oikein sellaisella kasettisoittimella
tai nauhurilla, jossa ei ole tätä
toimintoa.
• Tulipalovaaran estämiseksi
laitteen ilmanvaihtoaukkoja ei
saa peittää esim. sanomalehdillä,
liinalla, verhoilla jne. Laitteen
päälle ei myöskään saa asettaa
palavia kynttilöitä.
• Palo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitteen päälle ei
saa asettaa nestettä sisältäviä
astioita, kuten kukkamaljakoita.
• Joissakin maissa voi olla
voimassa tämän laitteen
virtalähteenä käytettävän akun
hävittämistä koskevia
määräyksiä. Tiedustele asiaa
paikallisilta viranomaisilta.
Valmistelevat toimet
Valmistele kuivaparisto (ei kuulu
varusteisiin) tai akku (sisältyy
vakiovarusteisiin) käyttöä varten.
Kuivaparisto A
Kiinnitä varusteisiin kuuluva
paristokotelo ja aseta paikalleen
yksi R6 (AA) -kokoinen paristo niin,
että napaisuus tulee oikein päin.
(vg vänd)
Aseta päälaitteen VOL-säädin asentoon 6.
Nauhan toisto
44
Radiovastaanotto
56
Säädettäessä äänenvoimakkuus
päälaitteella
Mikrofoniäänitys
15
Aseta kauko-ohjaimen VOL-säädin
maksimiasentoon.
Radioäänitys
12
Akku NH-14WM (A)
Nauhan toisto
26
Radiovastaanotto
34
Mikrofoniäänitys
9
Radioäänitys
7
Sony alkali LR6 (SG)** ja akku
NH-14WM (A)
”
Pysäyttää
toiston
Y•x kerran
toiston aikana
Käyttö päälaitteella
Kun haluat
Paina
Soitettavan
puolen
vaihtaminen
Y•REPEAT
toiston aikana
x (pysäytys)
24
Pysäyttää
toiston
Radioäänitys
19
Muut nauhatoiminnot
* JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) -standardin mukaisesti
mitattu arvo. (Käytettäessä Sonyn HFsarjan nauhaa.)
** Käytettäessä Sonyn ”STAMINA” LR6
(SG) -alkalikuivaparistoa (valmistettu
Japanissa).
Kun haluat
Paina
Kelata nopeasti
eteenpäin*
FF/CUE (FF +
kauko-ohjaimesta)
pysäytystilassa
Kelata
taaksepäin*
REW/REVIEW
(REW – kaukoohjaimesta)
pysäytystilassa
Huomautuksia
Sinun on ostettava verkkolaite ACE15HG, jotta voit käyttää tätä
laitetta verkkovirralla.
Ota akku pois, jos se on asetettu
laitteeseen. Kiinnitä paristokotelo ja
liitä verkkolaite AC-E15HG (ei
kuulu varusteisiin) paristokotelon
liittimeen DC IN
1.5 V ja seinäpistorasiaan.
Älä käytä muuta verkkolaitetta.
AC-E15HG:n tekniset ominaisuudet
vaihtelevat alueittain. Tarkasta
paikallinen verkkojännite ja
pistokkeen napaisuus ennen kuin
hankit laitteen.
Vaihda tai lataa paristo, kun ”
vilkkuu näytössä.
Y•x 2 sekuntia
tai kauemmin
toiston aikana
Mikrofoniäänitys
Lataa akku ennen sen ensimmäistä
käyttökertaa.
Milloin paristo tulee
vaihtaa/ladata C
Toistaa toisen
puolen
70
Verkkovirta D
Älä käytä laitetta latauksen aikana. Poista
laite käytön ajaksi lataustelineestä.
– Jos käytät laitetta latauksen aikana,
akku ei lataudu.
– Jos käytät laitetta latauksen aikana, voi
ilmetä toimintahäiriö.
– Älä aseta laitetta lataustelineeseen
ilman akkua. Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
Paina
90
Akku B
Huomautus
Kun haluat
Radiovastaanotto
Jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla, suosittelemme Sonyalkalipariston käyttämistä.
1 Aseta vakiovarusteisiin sisältyvä
akku NH-14WM (A) akkulokeroon
oikein päin niin, että sen
napaisuus tulee oikein.
2 Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä
verkkolaite lataustelineeseen ja
liitä verkkolaite pistorasiaan.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan,
kiinnitä vakiovarusteisiin
sisältyvä verkkopistokesovitin
(vain Saudi-Arabian mallia).
3 Sijoita päälaite lataustelineeseen.
CHG-merkkivalo syttyy.
Täysi lataaminen kestää noin 6
tuntia.
Kun lataus on päättynyt, CHGmerkkivalo sammuu.
Käyttö kauko-ohjaimella
Nauhan toisto
• Paristojen tai akkujen varauksen
kestoaika voi olla mainittua lyhyempi
laitteen käyttötavan, ympäristön
lämpötilan ja paristojen tai akkujen
tyypin mukaan.
• AVLS-toiminnon (katso kohtaa
”Valikon käyttö”) asetus peruuntuu,
kun vaihdat paristot.
Huomautus
Säädettäessä äänenvoimakkuus
kauko-ohjaimella
Nauhan toisto E
1 Aseta soittimeen kasetti, ja jos
HOLD-toiminto on käytössä,
vapauta säätimet liu’uttamalla
HOLD-kytkintä nuolen suhteen
vastakkaiseen suuntaan.
2 Paina MENU-painiketta
toistuvasti, kunnes ”__”
(kohdistin) on näytön REC/PBkohdassa. Valitse sitten SETpainiketta painamalla ”
” tai
ilmaisimeton asetus (normaali
nopeus) sen mukaan, kumpaa
äänityksessä on käytetty.
Jos haluat toistaa esimerkiksi
valmiiksi äänitettynä ostettua
musiikkikasettia, valitse
normaali nopeus (ei ilmaisinta).
3 Paina päälaitteen Y•REPEAT
-painiketta ja säädä
äänenvoimakkuutta VOLsäätimellä. (Paina kaukoohjaimesta Y(toisto)•
x(pysäytys).)
Haku eteenpäin Pidä FF/CUE
toiston aikana
(kauko-ohjaimesta
(CUE)
FF +) -painiketta
alas painettuna ja
vapauta painike
haluamassasi
kohdassa.
Haku taaksepäin Pidä REW/
toiston aikana
REVIEW
(REVIEW)
(kauko-ohjaimesta
REW –) -painiketta
alas painettuna ja
vapauta painike
haluamassasi
kohdassa.
Toistaa
seuraavan
raidan/
seuraavat 9
raitaa alusta
(AMS**)
FF/CUE (FF +
kauko-ohjaimesta)
kerran/toistuvasti
toiston aikana
Toistaa
parhaillaan
soivan raidan/
edelliset 8 raitaa
alusta (AMS**)
REW/REVIEW
(REW – kaukoohjaimesta)
kerran/toistuvasti
toiston aikana
Toistaa toisen
puolen alusta
(taaksepäin
ohitus)
FF/CUE (FF +
kauko-ohjaimesta)
2 sekuntia tai
kauemmin
pysäytystilan
aikana
Toistaa saman
puolen alusta
(takaisinkelaus
ja
automaattinen
toisto)
REW/REVIEW
(REW – kaukoohjaimesta) 2
sekuntia tai
kauemmin
pysäytystilan
aikana
* Voit aloittaa toiston eteen- tai
taaksepäin suuntautuvan kelauksen
aikana painamalla kauko-ohjaimesta
Y•x -painiketta.
**Automaattinen musiikin tunnistin
A-B-uusinta
A-B-uusinta toistaa uudelleen
raidalta minkä tahansa määritellyn
kohdan. Merkitse uusinnan
alkukohta (piste A) ja loppukohta
(piste B) toiston aikana.
Päälaitteesta
1 Merkitse piste A painamalla
painiketta Y•REPEAT 2
sekuntia tai kauemmin toiston
aikana.
”A-” vilkkuu päälaitteen
näytössä.
2 Merkitse piste B painamalla
uudelleen painiketta
Y•REPEAT.
”A-B” vilkkuu, ja nauha kelautuu
takaisin pisteeseen A. ”REP”
tulee näkyviin näyttöön, ja
merkitty kohta soi toistuvasti.
Kauko-ohjaimesta
1 Merkitse piste A painamalla
painiketta Y•x nopeasti kaksi
kertaa toiston aikana.
2 Merkitse kohta B painamalla
painiketta Y•x vielä kerran.
Nauha kelautuu takaisin
pisteeseen A. Merkitty kohta soi
sitten toistuvasti.
A-B uusinnan lopettaminen
Paina painiketta Y•REPEAT
päälaitteesta.
Paina kauko-ohjaimesta painiketta
Y•x.
Uuden A-B-uusintajakson
asettaminen
Kun haluat muuttaa toistettavaa
jaksoa, lopeta A-B-uusinta ja
merkitse sitten A- ja B-kohta
uudelleen.
Huomautuksia
2 Paina MENU-painiketta
toistuvasti, kunnes kohdistin on
näytön REC/PB-kohdassa.
Valitse sitten SET-painiketta
painamalla ”
” tai
ilmaisimeton asetus (normaali
nopeus).
Normaali (ei ilmaisinta) (4,8
cm/s): tuottaa parhaan
äänentoiston. Suositeltava
normaaliin käyttöön.
2× (2,4 cm/s): kaksinkertaistaa
äänitysajan. (Voit esimerkiksi
äänittää 120 minuuttia 60
minuutin kasetille.) Sopii
kokousten tai sanelun
äänittämiseen. Ei ole
suositeltava musiikin
äänittämiseen.
3 Valitse äänityslähde:
Äänitys mikrofonilla
Liitä varusteisiin kuuluva
mikrofoni liittimeen MIC (PLUG
IN POWER).
Voit kiinnittää mikrofonin
vaatteisiisi kuvassa näytetyllä
tavalla. F
Äänitys radiosta
Viritä asemalle, jonka lähetystä
halutaan äänittää (katso kohtaa
”Radion kuunteleminen”).
4 Siirrä REC-kytkintä.
” tulee näkyviin näyttöön,
”
ja äänitys alkaa noin 2 sekunnin
kuluttua.
Jos äänitys on aloitettu
eteenpäin-puolelta (FWD),
kasetin suunta muuttuu
automaattisesti, kun nauha
kelautuu loppuun eteenpäinpuolella.
• Uusintakohtaa ei voi määrittää niin,
että alku- ja loppukohta sijaitsevat
nauhan eri puolilla.
• Alle 2 sekunnin pituista uusintakohtaa
ei voi määrittää.
• Useamman uusintakerran jälkeen
toistuvasti soiva kohta saattaa poiketa
hieman määritetystä kohdasta johtuen
nauhan löystymisestä.
• A-B-uusintatoiminto poistuu
automaattisesti käytöstä 50
uusintakerran jälkeen.
• Älä käytä A-B-uusintatoimintoa yli 90
minuutin pituisilla nauhoilla. Jos
toimintoa käytetään, nauha saattaa
vahingoittua.
Äänityksen lopettaminen
Äänitys F
Aseta kytkin ISS (häiriön
vaimennuskytkin) sellaiseen
asentoon, jossa kohina vaimenee
eniten.
Voit äänittää radio-ohjelmia
yhdysrakenteisesta radiosta tai
äänittää varusteisiin kuuluvalla
mikrofonilla. Käytä kummassakin
tapauksessa uutta tai täysin
ladattua paristoa.
Huomautus
Jos nauhan äänityksenestoliuska on
irrotettu, sille puolelle ei voi äänittää.
1 Aseta paikalleen normaalinauha
(TYPE I).
Äänitys kummallekin puolelle
Aseta kasetti niin, että se puoli,
jolle äänitetään ensin, tulee
etupuoleksi (FWD)*.
* Varmista, että ”FWD” näkyy. Jos
sitä ei näy, paina painiketta x,
kunnes merkintä ”REV” muuttuu
merkinnäksi ”FWD”.
Äänitys vain yhdelle puolelle
Aseta kasetti niin, että se puoli,
jolle halutaan äänittää, tulee
kääntöpuoleksi (REV)**.
**Varmista, että ”REV” näkyy
näytössä. Jos sitä ei näy, paina
painiketta x, kunnes merkintä
”FWD” muuttuu merkinnäksi
”REV”.
Huomautus
Kun kasetinpidin avataan, nauhan
suunta säätyy automaattisesti
eteenpäin suunnan asentoon ”FWD”.
Paina painiketta x. (Paina kaukoohjaimesta painiketta Y•x
äänityksen lopettamiseksi.)
Kohinan vaimentaminen
AM-lähetysten äänityksen
aikana
Äänittyvän äänen tarkkailu
Äänittyvää ääntä voidaan tarkkailla
kuulokkeilla/korvakuulokkeilla.
Säädä tarkkailutaso VOLsäätimellä.
Huomautus
Muodoilla RV, MB tai GRV (katso kohtaa
”Valikon käyttö”) tarkkailtavassa äänessä
saattaa kuulua kohinaa, mutta se ei
vaikuta äänitykseen.
Huomautuksia äänityksestä
• Äänitystaso on kiinteä.
• Äänikorostus (RV, MB tai GRV) ja
AVLS -kohinanvaimennuksen säädöt
eivät vaikuta äänitykseen.
• Äänitys alkaa 2 sekunnin kuluttua (3
sekunnin kuluttua, jos ”
” on
valittuna äänitysajaksi) siitä, kun siirrät
REC-kytkintä. Siirrä REC-kytkintä noin
2 sekuntia (3 sekuntia, jos ”
” on
valittuna äänitysajaksi) ennen sitä
hetkeä, jona haluat aloittaa äänityksen.
Muutoin myöhästyt äänityksen
alkukohdasta.
• Kun äänitetään kummallekin puolelle,
äänitystä ei tapahdu niinä 10 sekunnin
aikana, jolloin nauhan puoli vaihtuu.
• Älä käytä high-position-(TYPE II) tai
metallinauhoja (TYPE IV). Jos edellä
mainittuja nauhoja käytetään, ääni
saattaa säröytyä toistettaessa nauhaa tai
aiempi äänitys ei pyyhkiydy kokonaan
pois.
• Älä liitä kuulokkeita/korvakuulokkeita
liittimeen i tai irrota niitä siitä radiosta
tehtävän äänityksen aikana. Äänitystila
saattaa muuttua äkillisesti tai nauhalle
nauhoittua kohinaa.
• Jotta kohina ei pääse häiritsemään
toimintaa, älä aseta laitetta lampun
johdon tai loistelampun lähettyville,
kun äänität mikrofonista.
• Jos ilmenee ulvontaa, pienennä
äänenvoimakkuutta.
• Muita toimintoja ei voi käyttää
äänityksen aikana. Jos haluat käyttää
muuta toimintoa, äänitys on ensin
lopetettava.
Vahingossa tapahtuvan
päällenauhoituksen
estäminen G
Irrota liuskat puolelta A ja/tai B. Jos
haluat äänittää tällaiselle nauhalle
myöhemmin, peitä liuskan jättämä
aukko teipillä.
(käännä)
Förinställning med
automatisk avsökning
H
1 Tryck på RADIO ON/BAND för
att slå på radion.
Svenska
ENTER
FF +
SET
MENU
REW –
RADIO ON/BAND
Radiomottagning H
1 Tryck på RADIO ON/BAND för
att slå på radion.
TUNE/PRESET –/+
RADIO ON/BAND
OFF
RADIO OFF
2 Tryck lämpligt antal gånger på
RADIO ON/BAND för att välja
önskad våglängd, AM eller FM.
3 Tryck lämpligt antal gånger på
MENU på kassettradion för att
flytta markören i teckenfönstret
till TUNE MODE.
I
SPEED
CONTROL
Bandräknare
Nauhalaskuri
MENU
SET
ENTER/
COUNTER RESET
HOLD
HOLD
SOUND
MODE
J
Kontaktdelar
Liittimet
Kontaktdelar
Liittimet
4 Manuell stationsinställning
1 Tryck lämpligt antal gånger
på SET för att välja läget
MANUAL.
2 Tryck lämpligt antal gånger
på TUNE/PRESET + eller –
för att ställa in önskad station.
Om du vill söka efter
radiostationer håller du
TUNE/PRESET + eller –
intryckt under några sekunder.
Snabbval av önskad
förvalsstation
1 Tryck lämpligt antal gånger
på SET för att välja läget
PRESET.
2 Tryck lämpligt antal gånger
på TUNE/PRESET + eller –
för att ställa in önskad
förvalsstation.
För att kunna snabbvälja en
förvalsstation måste
förvalsstationer först lagras i
minnet (vi hänvisar till
”Förinställa radiostationer”).
Hur radion slås av
Tydligare radiomottagning
• Vid AM-mottagning: vrid på
själva kassettradion.
• Vid FM-mottagning: Sträck
sladden till fjärrkontrollen.
Om mottagningskvaliteten
fortfarande är otillfredsställande:
tryck lämpligt antal gånger på
MENU för att flytta markören i
teckenfönstret till FM MODE och
tryck därefter lämpligt antal
gånger på SET för att välja den
indikering för mottagningssätt
som ger bäst
mottagningskvalitet, ”MONO”
(enkanalig mottagning),
”LOCAL” (lokal mottagning)
eller ingen indikering
(stereomottagning).
Styrning med hjälp av
fjärrkontrollen
Tryck in och håll RADIO ON/
BAND•OFF intryckt i över en
sekund för att slå på radion (gäller
endast medan kassettspelaren är i
stoppläge).
Tryck på RADIO ON/BAND• OFF i
mer än en sekund medan radion är
påslagen, för att välja våglängdsband.
Tryck på FF + eller REW – för att
ställa in en förvalsstation.
Tryck på RADIO ON/BAND• OFF
för att slå av radion.
Förinställa
radiostationer
3 Tryck på ENTER under mer än 3
sekunder.
Förinställningsnummer 1
blinkar i teckenfönstret och i
kassettradion börjar söka efter
stationer med början från de
lägre frekvenserna. Sökningen
stannar upp under ungefär 5
sekunder när en station tas
emot.
4 Vill du förinställa den station
som för tillfället tas emot,
trycker du på ENTER när
förinställningsnumret blinkar.
Den mottagna stationen lagras
på förinställningsnummer 1.
Enheten fortsätter att söka efter
nästa station som kan tas emot.
5 Upprepa steg 4 tills alla stationer
som kan tas emot har
förinställts.
Avbryta stationssökningen
Tryck på RADIO OFF. Radion stängs
samtidigt av.
Obs!
• Om det redan finns stationer som är
lagrade, byter ovanstående procedur ut
dem mot de nya stationerna.
• Om det inte går att göra
förinställningarna automatiskt kan du
göra det manuellt.
Manuell förinställning av
stationer
1 Tryck på RADIO ON/BAND för
att slå på radion.
Tryck på RADIO OFF.
Kontaktdelar
Liittimet
2 Tryck lämpligt antal gånger på
RADIO ON/BAND för att välja
önskad våglängd, AM eller FM.
H
Du kan förinställa upp till 30
stationer – 20 för FM och 10 för AM
(för området JPn* upp till 16
stationer – 8 för FM och 8 för AM).
* Endast i det fall det är tillgängligt, se
”Ta emot radiokanaler utanför ditt
land/region”.
2 Tryck lämpligt antal gånger på
RADIO ON/BAND för att välja
önskad våglängd, AM eller FM.
3 Tryck på ENTER.
Siffrorna som anger frekvensen
blinkar i teckenfönstret.
4 När frekvenssiffrorna blinkar
ställer du in den station du vill
förinställa med hjälp av TUNE/
PRESET + eller –, tryck sedan på
ENTER.
Förvalsnumret blinkar i
teckenfönstret.
5 När förinställningsnumret
blinkar väljer du önskat
förinställningsnummer med
hjälp av TUNE/PRESET + eller
–, tryck sedan på ENTER.
Obs!
• Om det inte går att fullfölja steg 4 och 5
när indikatorerna blinkar börjar du om
från steg 3.
• Om det redan finns en station lagrad,
ersätts den av den nya.
Lyssna på förinställda
radiostationer
1 Tryck på RADIO ON/BAND för
att slå på radion.
2 Tryck lämpligt antal gånger på
RADIO ON/BAND för att välja
önskad våglängd, AM eller FM.
3 Ställ markören på TUNE MODE
i teckenfönstret genom att trycka
flera gånger på MENU. Visa
sedan ”PRESET” genom att
trycka på SET.
4 Tryck på TUNE/PRESET + eller –.
Ta bort en lagrad station
1 Följ ovanstående procedur och i
steg 4 väljer du det
förvalsnummer som du vill
radera och trycker sedan på
ENTER. Frekvenssiffrorna
blinkar i teckenfönstret.
2 Tryck in TUNE/PRESET + eller –.
Frekvenssiffrorna börjar öka och
minska i värde. Håll knappen
intryckt tills ”- - - -” visas.
3 Tryck på ENTER när ”- - - -”
blinkar. Ett förvalsnummer
blinkar i teckenfönstret.
4 Radera den lagrade stationen
genom att trycka på ENTER.
Sökning bland de förinställda
radiostationerna — DAPS
(Digital Auto Preset
Scanning)
1 Tryck på RADIO ON/BAND för
att slå på radion.
2 Tryck lämpligt antal gånger på
RADIO ON/BAND för att välja
önskad våglängd, AM eller FM.
3 Tryck på RADIO ON/BAND
och håller den nedtryckt under 2
sekunder eller mer.
De förinställda stationerna för
det band du valt spelas upp
under ungefär 5 sekunder per
station. (Under DAPS blinkar
indikatorerna i teckenfönstret.)
4 När önskad station är inställd
håller du kvar den genom att
trycka på RADIO ON/BAND
igen.
Obs!
• Du kan inte använda DAPS-funktionen
om det inte finns några stationer
lagrade.
• DAPS-funktionen, som du aktiverade i
steg 3, fortsätter att vara aktiv tills du
valt en station i steg 4.
Ta emot radiokanaler
utanför ditt land/
region (gäller ej
modellerna till Europa,
Saudiarabien och Kina)
1 Tryck på RADIO ON/BAND för
att slå på radion.
2 Tryck på ENTER.
En frekvens blinkar i
teckenfönstret.
3 Tryck in och håll RADIO ON/
BAND intryckt tills ”Eur”,
”USA” eller ”JPn” blinkar i
teckenfönstret.
4 Tryck lämpligt antal gånger på
RADIO ON/BAND för att välja
önskat område, ”Eur”, ”USA”
eller ”JPn”, och tryck sedan på
ENTER.
5 Ställ in och lagra önskade
stationer i minnet enligt
anvisningarna under
”Radiomottagning” och
”Förinställa radiostationer”.
Områdesindikeringar och
mottagningsområden
Område* Mottagningsområde
FM (MHz) AM (kHz)
Eur
87,5 - 108
531 - 1 602
USA
87,5 - 108
530 - 1 710
JPn
76,0 - 90,0
531 - 1 710
* Eur
: Europa och andra länder/
regioner
USA : Förenta staterna, Kanada,
Central- och Sydamerika
JPn : Japan
Menyinställningar I
Inställningar av
bandavspelningssätt
På kassettradion:
Tryck lämpligt antal gånger på
MENU för att flytta markören i
teckenfönstret till PB MODE. Tryck
därefter lämpligt antal gånger på
SET för att välja önskat läge.
På fjärrkontrollen:
Tryck flera gånger på MODE. Vid
varje tryckning ändras
indikatorerna.
Att spela av
Välj läget
båda sidor flera
gånger i följd
s
båda sidor en gång,
med början på
kassettens framsida
(FWD)
d
Ljudförstärkning
På kassettradion:
1 Tryck lämpligt antal gånger på
MENU för att flytta markören i
teckenfönstret till SOUND.
2 Tryck lämpligt antal gånger på
SET för att välja önskat läge för
ljudförstärkning.
På fjärrkontrollen:
1 Tryck flera gånger på SOUND.
Vid varje tryckning ändras
indikatorerna.
Indikatorerna ändras på följande
sätt:
RV: Sound Revitalizer
Läge för förstärkning av
diskanttoner.
MB: Mega Bass
Läge för förstärkning av
bastoner (måttlig
förstärkning).
GRV: Groove
Läge för förstärkning av
bastoner (kraftfull
förstärkning).
ingen indikering: normal
ljudåtergivning (utan
ljudförstärkning).
Obs!
Om ljudet blir orent (distorderat) i läget
”GRV” vrider du ned ljudet på
huvudenheten eller väljer ett annat läge.
Skydd mot hörselskador —
AVLS (system för
automatisk volymkontroll)
Den högsta möjliga volymen
begränsas för att skydda din hörsel.
På kassettradion:
Ställ markören i teckenfönstret på
AVLS genom att trycka flera gånger
på MENU under uppspelning, i
stoppläge eller i radioläge. Visa
sedan ” ” genom att trycka på
SET.
På fjärrkontrollen:
Tryck in MODE under mer än 10
sekunder tills ”AVLS” visas i
teckenfönstret.
Avbryta AVLS-funktionen
Tryck på SET så att ” ” slocknar i
huvudenhetens teckenfönster.
På fjärrkontrollen trycker du in
MODE igen under mer än 3
sekunder tills ”AVLS” slocknar.
Användbara
egenskaper I
Justera uppspelningshastigheten
för band
Du kan justera
uppspelningshastigheten med
SPEED CONTROL. Vrid SPEED
CONTROL mot:
– (långsamt) för att spela upp
bandet långsammare.
Mittenläget för att spela upp bandet
med normal hastighet.
+ (snabbt) för att spela upp bandet
snabbare.
Obs!
SPEED CONTROL-knappen fungerar
endast i uppspelningsläge.
Inspelningarna görs oberoende av denna
kontroll.
Låsa kontrollerna —
funktionen HOLD
Skjut HOLD-omkopplaren i pilens
riktning för att låsa kontrollerna på
huvudenheten (gäller ej SPEED
CONTROL) eller på fjärrkontrollen.
Hur bandräknaren används
Bandräknaren visas i teckenfönstret
på kassettradion under pågående
bandavspelning, inspelning,
snabbspolning framåt/bakåt CUE,
REVIEW och i stoppläge (utom när
radion är på). Siffrorna på
bandräknaren höjs vid avspelning
av kassettens framsida (FWD) och
sänks vid avspelning av kassettens
baksida (REV). Tryck på ENTER/
COUNTER RESET för att nollställa
bandräknaren till ”000”.
Obs!
• Det kan hända att bandräknaren är en
aning missvisande.
• Bandräknaren visas inte medan
kassettfacket är tomt.
Att observera
Angående uppladdning
• Du kan bara använda det medföljande
laddningsstället för den här enheten.
Du kan inte använda det för att ladda
upp andra modeller.
• Koppla ur AC-adaptern från
vägguttaget så fort som möjligt efter
det att det uppladdningsbara batteriet
har laddats. Batteriet kan skadas om
det laddas upp för mycket.
• Laddningsstället och det
uppladdningsbara batteriet kan bli varma
under uppladdning. Det är normalt.
• Ta inte loss skyddsfilmen som omger
det uppladdningsbara batteriet.
• Ladda bara upp det medföljande
uppladdningsbara batteriet med hjälp
av uppladdningsstället.
• Var noga med att batteriet inte
kortsluts. Förvara batteriet i den
medföljande asken när batteriet
förflyttas. Bär inte batteriet i fickan
tillsammans med nycklar eller andra
metallföremål, utan att det förvaras i
asken.
• När det laddningsbara batteriet är nytt
eller inte har använts under en längre
tidsperiod, kan det hända att det inte
kan laddas upp helt förrän det använts
ett antal gånger.
Angående batterier
• Ladda aldrig ett torrbatteri.
• Stoppa varken ett torrbatteri eller ett
laddningsbart batteri i fickan
tillsammans med mynt eller andra
metallföremål. Ett batteri kan bli
mycket varmt om dess plus- och
minuspoler råkar komma i kontakt
med varandra via metallföremål.
• Ta ur batteriet ur kassettspelaren för att
undvika skador på grund av batteriläckage
och korrosion, när kassettspelaren inte ska
användas på ett bra tag.
AC-adaptern
• Använd bara den medföljande
nätadaptern (för laddningsstället) och
den rekommenderade nätadaptern (för
batterifacket). Använd inga andra ACadaptrar.
Kontaktens
polfördelning
• Anslut AC-adaptern till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du
misstänker att det är något fel på ACadaptern bör du genast koppla bort den
från vägguttaget.
• Vidrör inte AC-adaptern med våta
händer.
Hantering
• Placera inte kassettradion i närheten av
en värmekälla eller på en plats där den
utsätts för solljus, damm, sand, fukt,
regn eller mekaniska stötar. Lämna den
heller inte i en bil med stängda fönster.
• Du rekommenderas att inte använda
band som är längre än 90 minuter.
Sådana band är mycket tunna och töjs
lätt ut. Det kan orsaka
funktionsstörning, förutom det att
ljudkvaliteten kan påverkas negativt.
• Det kan hända att indikeringarna i
teckenfönstret blir otydliga eller ändras
saktare än normalt när kassettspelaren
används där det är mycket varmt (över
40°C) eller kallt (under 0°C).
Teckenfönstret återgår dock till normal
visning när kassettspelaren används i
rumstemperatur.
• Om du inte har använt enheten under
en längre tid låter du den värmas upp
genom att låta den gå i
uppspelningsläge några minuter innan
du börjar använda den igen.
Angående fjärrkontrollen
Använd den medföljande fjärrkontrollen
endast till denna kassettspelare.
Angående hörlurar/
öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor vid
bilkörning, cykling eller framförande av
något annat motorfordon. Det kan leda
till en trafikfarlig situation och är till och
med förbjudet i vissa länder. Det kan
också vara farligt att promenera och
samtidigt lyssna på musik på hög
volymnivå via hörlurar/öronsnäckor,
särskilt vid övergångsställen. Var mycket
försiktig, alternativt avbryt lyssning via
hörlurarna/öronsnäckorna, i farliga
situationer.
Skydd mot hörselskador
Använd inte hörlurarna/öronsnäckorna
med volymen på för hög nivå.
Hörselexperterna avråder från lyssning
på höga volymnivåer längre stunder åt
gången. Sänk volymen eller avbryt
lyssningen så fort det börjar ringa i
öronen.
Visa hänsyn
Håll nere volymen på lagom nivå, dels
för att kunna höra ljud i omgivningen och
dels för att visa hänsyn mot andra
människor i närheten.
Underhåll
• Rengör bandhuvudet och bandbanan
var tionde driftstimme med en
bomullstopp och ett rengöringsmedel
av den typ som finns att köpa i
handeln.
• Rengör enhetens utsida med en mjuk
duk lätt fuktad med vatten. Använd
inte alkohol, bensin eller thinner.
• Du bör regelbundet rengöra
kontakterna till hörlurarna/
öronsnäckorna och fjärrkontrollen.
• Du bör då och då rengöra terminalerna
i batterifacket (både insidan och
utsidan) och terminalerna med en
bomullstopp eller mjuk duk som
illustrationen visar. J
Automaattisen virityksen
löytämien asemien
esivirittäminen
Felsökning
Ljudet försvinner eller återges
med tydliga störningar.
Suomi
• Rengör kontakterna på hörlurarna/
öronsnäckorna och fjärrkontrollen.
Kassettradion tycks inte fungera
alls.
• Ladda det laddningsbara batteriet eller
byt ut torrbatteriet mot ett nytt.
• Reglagelåset HOLD är inkopplat.
Koppla ur reglagelåset HOLD.
Radion kuunteleminen
H
Tekniska data
1 Kytke virta radioon painamalla
painiketta RADIO ON/BAND.
2 Valitse AM tai FM painamalla
painiketta RADIO ON/BAND
toistuvasti.
3 Paina päälaitteen painiketta
MENU toistuvasti ja aseta
(kohdistin) viritysmuodon
kohtaan TUNE MODE.
4 Käsiviritys
1 Valitse painiketta SET
painamalla MANUAL.
2 Viritä halutulle asemalle
painamalla painiketta
TUNE/PRESET + tai –
toistuvasti.
Voit selata asemia pitämällä
painiketta TUNE/PRESET +
tai – muutaman sekunnin
alas painettuna.
Esiviritetyn aseman haku
1 Valitse painiketta SET
painamalla PRESET.
2 Ota esille haluttu esiviritetty
asema painelemalla
painiketta TUNE/PRESET +
tai – toistuvasti.
Esiviritettyjen asemien
hakua varten asemat on
esiviritettävä laitteen
muistiin etukäteen (katso
kohtaa ”Radioasemien
esivirittäminen”).
Radiodel
Radion sammuttaminen
Mottagningsområde
Paina painiketta RADIO OFF.
Bandavspelning startar ej.
• Sätt i en kassett.
Volymen kan inte höjas.
• Koppla bort den automatiska
volymbegränsningen (AVLS), om den
är inkopplad
Ett pipljud hörs och inspelning
startar inte efter att REC skjutits
åt sidan.
• Tejpa över hålet där tungan suttit, ifall
tungan för skydd mot radering på
aktuell kassettsida brutits av.
Visning i teckenfönstret och
styrning av kassettradion sker
inte på normalt vis.
• Koppla från strömförsörjningen i minst
15 sekunder och anslut den därefter på
nytt.
Radiomottagning och
bandavspelning sker på korrekt
sätt, men inspelning kan inte
utföras.
• Detta tillstånd kan uppstå när batteriet
håller på att laddas ur. Byt i så fall ut,
eller ladda, batteriet.
FM: 76,0-90,0 MHz (Japan)
87,5-108 MHz (övriga länder/
regioner)
AM: 531-1 710 kHz (Japan)
530-1 710 kHz (Nord-, Centraloch Sydamerika)
531-1 602 kHz (övriga länder/
regioner)
Kassettspelardel
Frekvensomfång
Vid bandavspelning: 40 - 15 000 Hz
Vid inspelning/bandavspelning:
100 - 8 000 Hz
Utgång
Hörlursuttgång i
Belastningsimpedans 8 - 300 Ω
Ingång
Mikrofoningång MIC
Allmänt
Strömförsörjning
1,5 V
Laddningsbart batteri
Ett R6-batteri (storlek AA)
Dimensioner (b/h/d)
Ca. 77,1 × 108,0 × 22,5 mm exklusive
utskjutande delar och reglade
Vikt
Ca. 152 g (endast kassettradion)
Medföljande tillbehör
Nätadapter (1)
Batterifack (1)
Stereohörlurar eller öronsnäckor med
fjärrkontroll (1)
Laddningsställ (1)
Nätadapter (1) (gäller endast modellen
för Saudiarabien)
Laddningsbart batteri (NH-14WM(A),
1,2 V, 1 350 mAh (min), Ni-MH) (1)
Transportask för laddningsbart batteri
(1)
Fodral (1)
Stereomikrofon (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Lähetyksen vastaanoton
parantaminen
• AM: Suuntaa antenni uudelleen.
• FM (ULA): Avaa kaukosäätimen
johto (antenni). Jos kuuluvuus ei
ole vieläkään tyydyttävä, painele
painiketta MENU toistuvasti ja
aseta näytön kohdistin kohtaan
FM MODE. Valitse sitten
painiketta SET painamalla joko
asento ”MONO” (monofoninen),
”LOCAL” (paikallinen) tai
asento, jossa ei ole merkintää sen
mukaisesti, mistä saadaan paras
kuuluvuus.
Käyttö kauko-ohjaimella
Kytke virta radioon painamalla
painiketta RADIO ON/BAND•
OFF yli sekunnin (vain silloin, kun
nauha on pysäytetty).
Valitse kaista painamalla painiketta
RADIO ON/BAND• OFF yli
sekunnin radion ollessa kytkettynä.
Viritä asemalle tai ota esille
esiviritetty asema painamalla
painiketta FF + tai REW –.
Sammuta radio painamalla
painiketta RADIO ON/BAND•
OFF .
Radioasemien
esivirittäminen H
Voit esivirittää yhteensä 30 asemaa:
20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa
(JPn-alueella* myytävissä laitteissa
yhteensä 16 asemaa: 8 FM-asemaa
ja 8 AM-asemaa).
* Vain kyseisellä alueella. Katso kohtaa
”Asemien vastaanotto oman maan/
alueen ulkopuolella”.
1 Kytke virta radioon painamalla
painiketta RADIO ON/BAND.
2 Valitse AM tai FM painamalla
painiketta RADIO ON/BAND
toistuvasti.
3 Pidä ENTER-painiketta alas
painettuna yli 3 sekuntia.
Pikavalintanumero 1 vilkkuu
näytössä, ja päälaite aloittaa
asemien selauksen matalista
taajuuksista ylöspäin. Kun
asema löytyy, selaus pysähtyy 5
sekunniksi.
4 Jos haluat esivirittää löytyneen
aseman muistiin, paina ENTERpainiketta, kun
pikavalintanumero vilkkuu.
Vastaanotettava asema tallentuu
pikavalintanumeroon 1, ja laite
alkaa hakea seuraavaa
vastaanottokelpoista asemaa.
5 Toista vaihetta 4, kunnes kaikki
vastaanottokelpoiset asemat on
esiviritetty muistiin.
Haun pysäyttäminen
Paina painiketta RADIO OFF.
Radiosta katkeaa samalla virta.
Tallennetun aseman
poistaminen
1 Toimi edellä kuvatulla tavalla.
Valitse poistettavan aseman
pikavalintanumero vaiheessa 4 ja
paina ENTER-painiketta.
Taajuuslukema vilkkuu näytössä.
2 Pidä painiketta TUNE/PRESET +
tai – alas painettuna.
Taajuuslukema alkaa suurentua
tai pienentyä. Pidä painiketta
alas painettuna, kunnes ”- - - -”
näkyy näytössä.
3 Kun ”- - - -” vilkkuu näytössä,
paina ENTER-painiketta.
Pikavalintanumero alkaa vilkkua
näytössä.
4 Poista tallennettu asema
painamalla ENTER-painiketta.
Esiviritettyjen asemien
selaus — DAPS (Digital Auto
Preset Scanning)
1 Kytke virta radioon painamalla
painiketta RADIO ON/BAND.
2 Valitse AM tai FM painamalla
painiketta RADIO ON/BAND
toistuvasti.
3 Pidä painiketta RADIO ON/
BAND alas painettuna vielä
vähintään 2 sekuntia.
Laite soittaa kutakin valitulta
taajuusalueelta esiviritettyä
asemaa noin 5 sekuntia. (DAPS toiminnon käytön aikana näytön
ilmaisimet vilkkuvat.)
Huomautuksia
• Jos pikavalintanumeroihin on jo
tallennettu asemia, edellä kuvatulla
tavalla esiviritettävät uudet asemat
korvaavat entiset.
• Jos asemia ei voi esivirittää
automaattisesti, esiviritä ne
manuaalisesti.
Asemien esivirittäminen
manuaalisesti
1 Kytke virta radioon painamalla
painiketta RADIO ON/BAND.
2 Valitse AM tai FM painamalla
painiketta RADIO ON/BAND
toistuvasti.
3 Paina ENTER-painiketta.
Taajuuslukema vilkkuu
näytössä.
4 Kun taajuuslukema vilkkuu,
viritä muistiin tallennettava
asema painamalla painikkeita
TUNE/PRESET + tai – ja paina
ENTER.
Pikavalintanumero alkaa
vilkkua näytössä.
5 Kun pikavalintanumero
vilkkuu, valitse haluamasi
pikavalintanumero painamalla
painikkeita TUNE/PRESET + tai
– ja paina ENTER.
Huomautuksia
• Jos et voi suorittaa vaiheita 4 tai 5, kun
ilmaisimet vilkkuvat, toimi uudelleen
vaiheen 3 mukaisesti.
• Jos pikavalintanumeroon on aiemmin
tallennettu jokin asema, uusi asema
korvaa entisen.
Esiviritettyjen radioasemien
kuunteleminen
1 Kytke virta radioon painamalla
painiketta RADIO ON/BAND.
2 Valitse AM tai FM painamalla
painiketta RADIO ON/BAND
toistuvasti.
3 Paina MENU-painiketta
toistuvasti, kunnes kohdistin on
näytön TUNE MODE
-kohdassa. Paina sitten SETpainiketta, kunnes ”PRESET”
näkyy näytössä.
4 Paina painiketta TUNE/PRESET
+ tai –.
4 Voit valita aseman painamalla
RADIO ON/BAND-painiketta,
kun laite soittaa esiviritettyä
asemaa.
Huomautuksia
• Jos asemia ei ole tallennettu, DAPS toiminto ei toimi.
• Vaiheessa 3 käyttöön otettu DAPS toiminto pysyy käytössä, kunnes
valitset aseman vaiheessa 4.
Asemien vastaanotto
oman maan/
hallintoalueen
ulkopuolella
(lukuunottamatta
Euroopan, SaudiArabian ja Kiinan
mallia)
1 Kytke virta radioon painamalla
painiketta RADIO ON/BAND .
2 Paina painiketta ENTER.
Taajuuslukema vilkkuu näytössä.
3 Paina painiketta RADIO ON/
BAND , kunnes ”Eur”, ”USA”
tai ”JPn” vilkkuu.
4 Valitse painiketta RADIO ON/
BAND toistuvasti painelemalla
merkintä ”Eur”, ”USA” tai ”JPn”
ja paina painiketta ENTER.
5 Viritä ja tallenna asemat luvun
”Radion kuunteleminen” ja
”Radioasemien esivirittäminen”
mukaisesti.
Aluemerkintä ja taajuusala
Alue*
Taajuusala
FM (MHz)
Eur
87,5 - 108
531 - 1 602
USA
87,5 - 108
530 - 1 710
JPn
76,0 - 90,0
531 - 1 710
* Eur
AM (kHz)
: Euroopa ja muut maat/
hallintoalueet
USA : USA, Kanada ja Keski- ja
Etelä-Amerikka
JPn : Japani
Valikon käyttö I
Toistomuotojen säätö
Päälaitteesta:
Painele painiketta MENU
toistuvasti ja aseta näytön kohdistin
asentoon PB MODE. Valitse sitten
haluttu muoto painamalla
painiketta SET.
Muiden toimintojen
käyttö I
Nauhan toistonopeuden
muuttaminen
Valitse
Voit muuttaa nauhan
toistonopeutta SPEED CONTROL
-säätimellä. Aseta SPEED
CONTROL -säädin
asentoon – (hidas), jos haluat
pienentää toistonopeutta
keskiasentoon, jos haluat toistaa
normaalilla nopeudella
asentoon + (nopea), jos haluat
suurentaa toistonopeutta.
kummankin puolen
toistuvasti
s
Huomautus
kummankin puolen
kerran alkaen
etupuolelta (FWD)
d
Kauko-ohjaimesta:
Paina MODE-painiketta toistuvasti.
Joka kerta kun painat painiketta,
ilmaisimet muuttuvat.
Kun haluat toistaa
Äänen korostaminen
Päälaitteesta:
1 Siirrä painiketta MENU
toistuvasti painelemalla näytön
kohdistin asentoon SOUND.
2 Valitse haluamasi äänikorostus
painelemalla painiketta SET
toistuvasti.
Kauko-ohjaimesta:
1 Paina SOUND-painiketta
toistuvasti. Joka kerta kun painat
painiketta, ilmaisimet muuttuvat.
Ilmaisimet muuttuvat seuraavasti:
RV : Sound Revitalizer
Korostaa diskanttia.
MB : Mega Bass
Korostaa bassoa (keskitasoinen tehoste).
GRV : Groove
Korostaa matalampaa bassoa
(voimakas tehoste).
ei viestiä: tavallinen (ei
tehostetta).
SPEED CONTROL -kytkin toimii vain
toiston aikana. Tämän kytkimen asento ei
vaikuta äänitykseen.
Painikkeiden lukitseminen
— HOLD-toiminto
Päälaitteen säätimet (lukuun
ottamatta SPEED CONTROL säädintä) tai kauko-ohjaimen
säätimet lukitaan siirtämällä
HOLD-kytkin nuolen suuntaan.
Nauhalaskurin käyttö
Nauhalaskuri näkyy päälaitteessa
toiston, äänityksen, nopean
eteenkelauksen, taaksekelauksen
CUE, REVIEW ja pysäytystilan
aikana (paitsi kun radio on
kytketty). Lukema suurenee
toistettaessa etupuolta (FWD) ja
pienenee toistettaessa kääntöpuolta
(REV). Laskuri nollataan lukemaan
”000” painamalla painiketta
ENTER/COUNTER RESET.
Huomautus
• Nauhalaskurin lukema saattaa poiketa
hieman oikeasta lukemasta.
• Nauhalaskuri ei näy, jos kasettikotelo
on tyhjä.
Huomautuksia
Huomautus
Lataamisesta
Jos äänessä on säröä ”GRV”-tilan ollessa
käytössä, pienennä äänenvoimakkuutta
laitteen säätimellä tai valitse muu tila.
• Vakiovarusteisiin sisältyvää
lataustelinettä voi käyttää vain tämän
laitteen kanssa. Tässä lataustelineessä ei
voi ladata mitään muuta laitetta.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun
akku on latautunut. Ylilataaminen voi
vahingoittaa akkua.
• Latausteline ja akku voivat lämmetä
lataamisen aikana, mutta tämä ei ole
merkki viasta.
• Älä irrota akussa olevaa kalvoa.
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
lataustelinettä vakiovarusteisiin
sisältyvän akun lataamiseen.
• Älä saata akkua oikosulkuun. Kun
pidät akkua mukanasi, käytä
varusteisiin kuuluvaa kantokoteloa. Jos
et käytä tätä kantokoteloa, älä pidä
akkua paikassa, jossa on muita
metalliesineitä, kuten taskussa yhdessä
avainten kanssa.
• Kun akku on uusi tai kun sitä ei ole
käytetty pitkään aikaan, se ei kenties
lataudu kokonaan ennen kuin lataus
toistetaan muutaman kerran.
Kuulon suojaaminen (AVLS)
(Automatic Volume Limiter
System, automaattinen
äänenvoimakkuuden
rajoitin)
Kuulon suojaamiseksi
äänenvoimakkuutta ei voi säätää
liian suureksi.
Päälaitteesta:
Paina toiston aikana tai soittimen
ollessa pysäytettynä tai radiotilassa
MENU-painiketta toistuvasti,
kunnes kohdistin on näytön AVLSkohdassa. Paina sitten SETpainiketta niin, että ” ” näkyy
näytössä.
Kauko-ohjaimesta:
Pidä MODE-painiketta alas
painettuna yli 10 sekuntia, kunnes
”AVLS” näkyy näytössä.
AVLS-toiminnon
poistaminen käytöstä
Paina SET-painiketta niin, että ” ”
katoaa päälaitteen näytöstä.
Pidä kauko-ohjaimesta MODEpainiketta uudelleen alas
painettuna yli 3 sekuntia, kunnes
”AVLS” katoaa näytöstä.
Paristoista
• Älä lataa kuivaparistoa.
• Älä kanna kuivaparistoa tai akkua
sellaisessa paikassa, jossa on kolikoita
tai metalliesineitä. Jos paristojen
positiivinen ja negatiivinen pää
koskettavat metalliesinettä, saattaa
syntyä kuumuutta.
• Kun päälaitetta ei käytetä pitkään
aikaan, ota paristo pois mahdollisen
paristovuodon aiheuttamien
vaurioiden ja syöpymisen
välttämiseksi.
Verkkolaitteesta
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkolaitetta (lataustelinettä varten) ja
suositeltua verkkolaitetta (akku-/
paristolokeroa varten). Älä käytä
mitään muuta verkkolaitetta.
Pistokkeen
napaisuus
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon
yletyt helposti. Jos huomaat
verkkolaitteessa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota se heti pistorasiasta.
• Älä koske verkkolaitteeseen, jos kätesi
ovat märät.
Käsittelystä
• Älä jätä laitetta lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, johon aurinko
paistaa suoraan tai jossa on paljon
pölyä, hiekkaa tai kosteutta. Älä jätä
laitetta paikkaan, jossa sataa tai johon
välittyy mekaanista värinää, tai autoon,
jonka ikkunat on suljettu.
• Yli 90 minuutin pituisten kasettien
käyttäminen ei ole suositeltavaa.
Niiden nauha on hyvin ohutta ja venyy
helposti. Tämä voi johtaa laitteen
vioittumiseen tai äänenlaadun
huononemiseen.
• Nestekidenäytön merkinnät saattavat
olla vaikeasti nähtävissä tai näytön
toiminta olla hidas käytettäessä laitetta
kuumassa paikassa (yli 40 °C) tai
kylmässä paikassa (alle 0 °C).
Huoneenlämmössä näytön toiminta
palautuu normaaliksi.
• Jos laitetta ei ole käytetty pitkään
aikaan, kytke se soittotilaan ja anna sen
lämmetä muutama minuutti ennen
kuin aloitat sen käytön.
Kauko-ohjaimesta
Käytä varusteisiin kuuluvaa kaukoohjainta vain sille tarkoitetun laitteen
kanssa.
Kuulokkeista/
korvakuulokkeista
Liikenneturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita/korvakuulokkeita
ajaessasi, pyöräillessäsi tai käyttäessäsi
jotakin moottoriajoneuvoa. Kuulokkeiden
käyttö vaarantaa liikennettä ja on paikoin
kiellettyä. On myös vaarallista kuunnella
kuulokkeilla/korvakuulokkeilla kovalla
äänenvoimakkuudella käveltäessä,
erityisesti risteyksissä. Ole erittäin
varovainen tai lopeta kuulokkeiden/
korvakuulokkeiden käyttö mahdollisesti
vaarallisissa tilanteissa.
Kuulovammojen estäminen
Älä käytä kuulokkeita/korvakuulokkeita
kovalla äänenvoimakkuudella.
Asiantuntijat neuvovat välttämään
pitkäaikaista kovalla
äänenvoimakkuudella tapahtuvaa
kuuntelua. Jos tunnet korviesi soivan,
pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
kuulokkeiden/korvakuulokkeiden
käyttö.
Ota huomioon ympärillä
olevat
Pidä äänenvoimakkuus sopivan pienenä.
Kuulet tällöin ympäristön äänet ja olet
samalla huomaavainen ympärillä olevia
kohtaan.
Hoito
• Puhdista 10 käyttötunnin välein
äänipää ja nauharata pumpulipuikolla,
joka on kostutettu alan liikkeissä
myytävään puhdistusaineeseen.
• Puhdista ulkopinta pehmeällä, vedellä
kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä
alkoholia, bensiiniä tai ohenteita.
• Puhdista kuulokkeiden tai
nappikuulokkeiden ja kaukosäätimen
liittimet säännöllisesti.
• Puhdista akku-/paristolokeron (sekä
sisä- että ulkopuoliset) liitännät aika
ajoin pumpulipuikolla tai pehmeällä
liinalla kuvan mukaisesti. J
Vianetsintä
Ääni jää pois tai kuuluu
huomattavasti kohinaa.
• Puhdista kuulokkeiden/
korvakuulokkeiden ja kauko-ohjaimen
pistokkeet.
Laite ei toimi lainkaan.
• Lataa paristo tai vaihda kuivaparisto
uuteen.
• Pitotoiminto HOLD on käynnistetty.
Katkaise pitotoiminto HOLD pois
toiminnasta.
Nauhuri ei toimi.
• Aseta kasetti paikalleen.
Äänenvoimakkuus ei suurene.
• Jos AVLS on kytketty, katkaise se pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu eikä äänitys
onnistu siirrettäessä REC-kytkintä.
• Jos nauhan liuska on poistettu, peitä
liuskan jättämä aukko teipillä.
Näyttö ja toiminta
epänormaaleja.
• Irrota virtalähde noin 15 sekunniksi ja
liitä sitten uudelleen.
Radio ja toisto toimivat, mutta
äänitys ei onnistu.
• Näin saattaa käydä, kun paristo
heikkenee. Vaihda tai lataa paristo.
Tekniset tiedot
Radio-osa
Taajuusala
FM: 76,0–90,0 MHz (Japani)
87,5–108 MHz (muut maat/
hallintoalueet)
AM: 531–1 710 kHz (Japani)
530–1 710 kHz (Pohjois-, Keski- ja
Etelä-Amerikka)
531–1 602 kHz (muut maat/
hallintoalueet)
Nauhuri-osa
Taajuusvaste
Toisto: 40 - 15 000 Hz
Äänitys/toisto: 100 - 8 000 Hz
Lähtö
Kuulokkeet i -liitin
Kuormitusimpedanssi 8 - 300 Ω
Tulo
Mikrofoniliitin (MIC)
Yleistä
Virtavaatimukset
1,5 V
Akku
Yksi R6 (koko AA)-paristo
Mitat (l/k/s)
Noin 77,1 × 108,0 × 22,5 mm ulkonevat
osat ja säätimet pois lukien
Paino
Noin 152 g (vain päälaite)
Vakiovarusteet
Verkkolaite (1)
Paristokotelo (1)
Stereokuulokkeet tai nappikuulokkeet
ja kauko-ohjain (1)
Pariston lataaja (1)
Verkkopistokkeen sovitin (1) (vain
Saudi-Arabian mallia)
Akku (NH-14WM(A), 1.2 V, 1 350 mAh
(min), Ni-MH) (1)
Akun kuljetuskotelo (1)
Kuljetuskotelo (1)
Stereomikrofoni (1)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua
ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Download PDF

advertising