Sony | NW-E407 | Sony NW-E407 Bruksanvisning

2-630-434-82(1)
NW-E403/E405/E407
Bruksanvisning
Network Walkman
Portable IC
Audio Player
Du går till det avsnitt som du vill läsa genom att
klicka på titeln bland PDF-bokmärkena, på titeln i
bruksanvisningens ”Innehållsförteckning” eller på
sidhänvisningen i meningarna du läser.
© 2005 Sony Corporation
SE
VARNING
Undvik risk för brand och elskador
genom att inte utsätta enheten för
regn eller fukt.
Placera inte enheten där det är för trångt,
t.ex. i en bokhylla eller i en
inbyggnadslåda.
Undvik risk för brand genom att se till att
inte ventilationsöppningarna på enheten
täcks över med tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande. Placera inte heller
levande ljus på den.
Undvik risk för brand och elskador genom att
inte placera vätskefyllda föremål på enheten,
t.ex. vaser och liknande.
Om installation
Om du använder enheten på en plats som är utsatt
för statisk elektricitet eller andra elektriska
störningar finns det risk för att felaktiga spårdata
förs över. Det kan göra att överföringen till en dator
misslyckas.
2
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
Relevanta tillbehör: Hörlurar
Information för
användare
Om den medföljande programvaran
• Copyrightlagarna tillåter inte att programvaran och
den medföljande dokumentationen kopieras, vare
sig helt eller delvis; inte heller får programvaran
hyras ut utan tillstånd från copyrightinnehavaren.
• SONY kan inte under några som helst
omständigheter göras ansvarig för ekonomiska
skador eller förlust av intäkter, inräknat de krav
som en eventuell tredje part kan komma att ställa
på grund av användningen av den programvara
som följer med den här spelaren.
• I det fall problem med programvaran uppkommer
som följd av tillverkningsfel åtar sig SONY att
byta ut den.
Inget annat ansvar vilar på SONY.
• Den programvara som levereras med den här
spelaren kan inte användas med annan utrustning
än den som den är avsedd för.
• Du bör vara medveten om att ständigt pågående
kvalitetsutveckling gör att specifikationerna för
programvaran kan ändras utan föregående meddelande.
• Användande av den här spelaren med annan
programvara än den som medföljer täcks inte av
garantin.
”WALKMAN” är ett registrerat varumärke för
bärbara stereosystem och tillhör Sony Corporation.
är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
OpenMG och dess logotyp är varumärken som
tillhör Sony Corporation.
SonicStage och dess logotyp är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus och
motsvarande logotyper är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
Microsoft, Windows och Windows Media är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Alla andra varumärken och registrerade
varumärken är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör sina respektive ägare.
™ och ® har inte satts ut i den här
bruksanvisningen.
Program ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Dokumentation ©2005 Sony Corporation
Den här bruksanvisningen beskriver hur
du använder Network Walkman. Mer
information om hur du använder
SonicStage (den medföljande
programvaran) finns i bruksanvisningen
till SonicStage.
Bruksanvisningen till SonicStage
installeras tillsammans med
programvaran SonicStage.
3
4
Innehållsförteckning
Översikt ..................................................... 6
Vad du kan göra med Network
Walkman ........................................... 6
Övriga funktioner .................................. 7
Kontrollera innehållet i förpackningen ...... 8
Kontrollernas placering ............................. 9
Framsidan .............................................. 9
Baksidan ................................................ 9
Teckenfönster ...................................... 10
Grundläggande hantering
Överföra ljudfiler från
datorn till Network Walkman/Ladda
spelaren ............................................. 11
Lyssna på musik med Network
Walkman ........................................... 14
Söka efter en låt som du vill lyssna på
(SEARCH) ...................................... 15
Exempel på en sökning ....................... 16
Söka efter artistnamn och spela upp
låten ................................................. 17
Söka efter albumnamn och spela upp
låten ................................................. 18
Söka efter grupp och spela upp
låten ................................................. 19
Övriga funktioner ................................ 20
Om gruppkontrolläget ......................... 20
Avancerade åtgärder
Upprepad uppspelning ............................. 21
Välja läge för upprepad uppspelning ... 21
Spela upp spår upprepade gånger
(Repetera spår) ................................ 22
Spela upp ett visst avsnitt upprepade
gånger (A-B repetera) ..................... 23
Spela upp angivna meningar upprepade
gånger (Repetera mening) ............... 24
Ange antalet upprepningar .................. 25
Ändra teckenfönstrets visningsläge ......... 26
Ändra teckenfönstrets visningsläge ..... 27
Välja visningslägen
(Display Screen) .............................. 27
Justera diskant och bas (förinställning av
digitalljud) ........................................ 28
Välja ljudkaraktäristik ......................... 28
Justera ljudkaraktäristiken ................... 29
Låsa kontrollerna (HOLD) ...................... 30
Lagra andra data än ljuddata ................... 30
Justera inställningarna på Network
Walkman
Ställa in aktuell tid (Date-Time) .............. 31
Begränsa volymen (AVLS) ...................... 32
Ställa in volymen med hjälp av
funktionen för förinställd volym
(Volume Mode) ................................. 33
Ställa in nivån för de förinställda
volymlägena (Preset Volume) ......... 33
Växla över till manuellt läge
(Manual Volume) ............................ 34
Minskar effektförbrukningen
(Power Save Mode) .......................... 35
Stänga av ljudsignalen (Beep) ................. 36
Övriga funktioner
Formatera minnet (Format) ..................... 37
Ändra inställning för USB-anslutningen
(USB Bus Powered) ......................... 38
Visa information om spelaren
(Information) .................................... 39
Övrig information
Försiktighetsåtgärder ............................... 40
Vid kassering av Network Walkman ....... 41
Felsökning ............................................... 42
Återställa spelaren ............................... 42
Vad har hänt? ....................................... 42
Meddelanden ....................................... 46
Tekniska data ........................................... 48
Ordlista .................................................... 50
Menylista ................................................. 52
Index ........................................................ 53
5
Översikt
Vad du kan göra med Network Walkman
Först måste du installera programvaran ”SonicStage” på datorn. Du kan på ett enkelt sätt
överföra digitala ljudfiler från datorn till det inbyggda flashminnet och sedan lyssna på dem var
än du befinner dig.
Ljudfiler av formaten
Ljud-CDMP3, WAV och
EMD-tjänster (Electric skivor (Audio
Windows® Media
CD)
Music Distribution)
1 Lagra digitala ljudfiler
på en dator.
Ladda ned de
senaste
ljudfilerna!
Lagra dina
favoritlåtar!
2 Överföra filer till
Network Walkman.
USB-anslutning
3 Lyssna på musik med
Network Walkman.
6
Övriga funktioner
• Kompakt, lätt, skakskyddad och portabel.
• Oavbruten uppspelningstid med det uppladdningsbara litiumjonbatteriet
Ca 50*1 timmar
• Inspelningstid*2
NW-E403: 256 MB inbyggt flashminne, mer än 11 timmar och 40 minuter.
NW-E405: 512 MB inbyggt flashminne, mer än 23 timmar och 30 minuter.
NW-E407: 1 GB inbyggt flashminne, mer än 47 timmar och 00 minuter.
• Med den medföljande programvaran SonicStage kan du kan spela in musik från ljud-CD-skivor
till datorns hårddisk i formatet ATRAC3plus (hög ljudkvalitet och hög komprimering).
• MP3-ljudfiler kan enkelt överföras till Network Walkman med hjälp av programvaran
SonicStage.
• Repetera mening: Användbar funktion t.ex. när du lär dig ett främmande språk.
• Mycket snabb dataöverföring med den specialtillverkade USB-kabeln.
• Organiskt EL-teckenfönster: du kan visa låt- och artistnamn.
• Sökfunktion: du kan söka och spela upp låtar efter artist, album eller grupp.
• Lagringsfunktion: förutom ljudfiler kan du kan lagra flera olika filformat i minnet.
*1 Varierar beroende på dataformat, energisparläge osv. I det här fallet gäller sifferuppgifterna batteritiden vid
oavbruten uppspelning av ljudfiler i 105 kbps i formatet ATRAC3 i normalt energisparläge (sid. 35).
*2 Varierar beroende på bithastighet osv. under inspelning. I det här fallet gäller sifferuppgiften
inspelningstiden vid inspelning i formatet 48 kbps ATRAC3plus.
Obs!
• Musikinspelningarna är bara avsedda för privat bruk. Om inspelningarna ska användas för annat
ändamål krävs medgivande från copyrightinnehavarna.
• Sony kan inte göras ansvarig för ofullständiga inspelningar/nedladdningar eller data som skadats som
följd av problem med Network Walkman eller datorn.
• Beroende på typ av text och typ av tecken är det inte säkert att texten visas korrekt på Network Walkman.
Det kan bero på:
– Vilka möjligheter som finns på den anslutna spelaren.
– Spelaren fungerar inte som den ska.
– ID3 TAG-informationen för spåret är skrivet på ett språk eller med tecken som den här spelaren inte
kan hantera.
7
Kontrollera innehållet i förpackningen
Kontrollera de medföljande tillbehören i
förpackningen.
• Network Walkman (1)
• Förlängningskabel för hörlurar (endast
NW-E407) (1)
• Bärväska (endast NW-E407) (1)
• Clips (1)
• CD-ROM-skiva med programvaran
SonicStage, bruksanvisning i form av en
PDF-fil och en PDF-fil med
bruksanvisning till programvaran
SonicStage (1)
• Snabbstartguide
Om serienumret
• Hörlurar (1)
NW-E403/E405
Serienumret på enheten som du köpt krävs
vid kundregistreringen. Numret hittar du på
baksidan av Network Walkman.
Serienummer
NW-E407
• Specialtillverkad USB-kabel (1)
8
Anteckna serienumret. Uppge alltid
serienumret om du skulle behöva kontakta
din Sony-återförsäljare angående den här
produkten.
Serienumret kan också visas på
menyskärmen (sid. 39).
Kontrollernas placering
Mer information om de olika delarna finns på de sidor som anges inom parentes.
Framsidan
Baksidan
9
1
5
2
6
3
7
0
8
4
qa
1 Skyttelomkopplare
(sid. 17 till 22, 25, 27 till 39)
7 Knappen REPEAT/SOUND
(sid. 22 till 24, 28)
2 Knappen Nx
(sid. 14 till 25, 27 till 29, 31 till 39)
8 Hål för handlovsrem
3 Knappen SEARCH/MENU
(sid. 15, 17 till 25, 27 till 29, 31 till 39)
4 Teckenfönster (sid. 10, 15, 22, 26)
Mer information om teckenfönstret och
dess ikoner finns på sid. 10.
9 Hörlurskontakt (sid. 14)
q; Återställningsknapp (sid. 42)
qa USB-kontakt (sid. 12)
5 Knappen VOL (volym) +/– (sid. 14, 33)
6 Knappen DISPLAY (sid. 26 till 27)
forts.
9
Kontrollernas placering
Teckenfönster
1
2
Track 1
Artist
01:23
SHUF
3
4
1 Teckenfönster för visning av
information i form av text och grafik
(sid. 15, 22)
Visar albumnamn, artistnamn,
spårnummer, spårnamn, aktuellt datum
och tid (sid. 26 till 28, 31), MESSAGE
(sid. 46) och meny.
Växla visningsläge genom att trycka på
DISPLAY-knappen (sid. 26 till 28). Ställ
teckenfönstret i energisparläge eller
stäng av teckenfönstret (Display OFF)
om du inte kommer att använda enheten
på ett tag (sid. 35).
2 Aktuellt spårnummer/totalt antal spår i
spellistan
Det spårnummer som är valt eller som
spelas upp, samt totala antalet spår i den
aktuella spellistan visas.
10
1/32
2
5
6
3 Indikator för uppspelningsstatus
Visa aktuellt uppspelningsläge (N:
uppspelning, x: stopp) och förfluten tid.
4 Indikator för upprepad uppspelning
(sid. 22)
Det aktuella läget för upprepad
uppspelning visas.
5 Indikering av förinställt digitalljud
(sid. 28 till 29)
Om du har valt digital förinställning
visas den här.
6 Batterinivåindikator (sid. 12 till 13)
Här visas hur mycket som återstår av
batterikapaciteten.
Grundläggande hantering
Obs!
Innan du ansluter Network Walkman till datorn för första gången bör du se till att
programvaran ”SonicStage” på den medföljande CD-ROM-skivan är installerad på datorn.
Innan du ansluter Network Walkman till datorn måste du installera den version av
SonicStage, som medföljer den Network Walkman du köpt, även om du sedan tidigare har en
installation av programvaran SonicStage (den kan ha uppdaterats).
1
Installera programvaran SonicStage på datorn från den medföljande CD-ROMskivan.
Utför steg 1 bara när du för första gången ansluter Network Walkman till datorn.
Mer information finns i Snabbstartguide.
Mer information finns i bruksanvisningen till SonicStage.
z Tips!
Bruksanvisningen till SonicStage installeras på datorn tillsammans med programvaran SonicStage.
2
Importera ljudfiler till programvaran SonicStage.
Mer information finns i bruksanvisningen till SonicStage.
forts.
11
Grundläggande hantering
Överföra ljudfiler från datorn till
Network Walkman/Ladda spelaren
Överföra ljudfiler från datorn till Network Walkman/Ladda spelaren
3
Anslut Network Walkman till datorn och ladda upp spelaren.
Anslut den mindre kontakten på den specialtillverkade USB-kabeln till USB-kontakten på
Network Walkman och den större kontakten till en USB-port på datorn.
”USB Connect” (ansluten) visas i teckenfönstret.
till USB-kontakten
till en USB-port
Specialtillverkad USB-kabel (medföljer)
Network Walkman laddas upp när den är ansluten till datorn med den
specialtillverkade USB-kabeln
När batterinivåindikatorn i teckenfönstret visar
, är spelaren fulladdad (uppladdningen tar
ungefär 120 minuter*1).
innan
Ladda upp Network Walkman helt (tills batterinivåindikatorn i teckenfönstret visar
du använder den för första gången.
FULL
FULL
*1 Det här är den ungefärliga uppladdningstiden när batterinivån är låg och inställningen för ”USB Bus
Powered” (sid. 38) är ställd på ”High-power 500mA” och omgivningen har normal rumstemperatur.
Uppladdningstiden varierar beroende på hur mycket laddning som finns kvar i batteriet och i vilken
kondition batteriet är. Om batteriet laddas upp där det är kallt tar uppladdningen längre tid. Det tar också
längre tid om du överför ljudfiler till Network Walkman under uppladdning.
Batterilivslängd*2
Formatet ATRAC3: Ca 50 timmar
Formatet ATRAC3plus: Ca 45 timmar
MP3-format: Ca 40 timmar
*2 Det här gäller under normalt energisparläge (sid. 35). Batterilivslängden varierar beroende på temperatur
och användning.
12
Om batterinivåindikatorn
Batteriikonen i teckenfönstret ändras på det sätt som visas nedan.
Obs!
• Du rekommenderas att ladda upp batteriet i en omgivning där temperaturen är mellan 5 och 35ºC.
• Ikonen ovanför ”USB Connect”, som visas i teckenfönstret, animeras (rör sig) när Network Walkman har
åtkomst till datorn. Koppla inte bort USB-kabeln när ikonen rör sig. I så fall kan de data som överförs
skadas.
• Det finns inga garantier för att Network Walkman fungerar problemfritt tillsammans med en USB-hubb eller
en USB-förlängningskabel. Anslut alltid Network Walkman direkt till datorn med den specialtillverkade
USB-kabeln.
• Andra USB-enheter som är anslutna till datorn kan störa funktionerna på Network Walkman.
• Alla kontrollknappar på Network Walkman är avstängda så länge den är ansluten till datorn.
• När Network Walkman är ansluten till datorn kan du använda Windows Explorer för att visa den information
som finns lagrad i det inbyggda flashminnet.
4
Överföra ljudfiler till Network Walkman.
Information om hur du gör för att överföra ljudfiler till det inbyggda flashminnet finns i
bruksanvisningen till SonicStage.
z Tips!
Information om hur du gör för att överföra ljudfiler tillbaka till datorn finns i bruksanvisningen till SonicStage
och i direkthjälpen till programvaran SonicStage.
Obs!
Om du kopplar bort USB-kabeln medan information överförs finns det risk för att onödig information blir kvar
i Network Walkman. Om du råkar ut för det här kan du överföra de intakta ljudfilerna (inklusive information
som inte är av ljudformat) tillbaka till datorn och sedan formatera Network Walkman (sid. 37).
13
Grundläggande hantering
Batteriindikatorn visar hur energinivån i batteriet sjunker. När ”LOW BATTERY” visas kan du inte spela upp
med Network Walkman. Då laddar du upp batteriet i spelaren genom att ansluta den till datorn.
Lyssna på musik med Network Walkman
Ladda upp det inbyggda batteriet innan du börjar använda enheten (sid. 12) och överför ljudfiler
till Network Walkman.
Obs!
Innan du använder Network Walkman kopplar du bort den från datorn.
1
Använda hörlurarnas
förlängningskabel (endast NW-E407)
Anslut hörlurarna.
Skjut in tills den klickar på plats.
till
hörlurskontakten
till
hörlurskontakten
Förlängningskabel
för hörlurar
2
Starta uppspelningen.
1 Tryck på knappen Nx.
Om uppspelningen inte startar
Se till så att skyttelomkopplaren inte är ställd på
HOLD (sid. 30).
GROUP
Normal
HOLD
2 Justera volymen
genom att trycka
på knappen
VOL +/–.
Skyttelomkopplare
Avbryta uppspelningen
Tryck på knappen Nx.
Ställa in volymen
Volymen kan ställas in på Preset (förinställt) eller
Manual (manuellt) (sid. 33 till 34).
z Tips!
Om du inte har valt upprepad uppspelning
(sid. 21) avbryts uppspelningen automatiskt
när den sista låten har spelats upp.
14
Ställ teckenfönstret i energisparläge eller stäng av
teckenfönstret (Display OFF) om du inte kommer
att använda enheten på ett tag (sid. 35).
Söka efter en låt som du vill lyssna på (SEARCH)
* De ljudfiler som du överför från datorn med programvaran SonicStage grupperas alltid när de överförs till
det inbyggda flashminnet.
Om sökflöde och uppspelningslista
Tryck på SEARCH/MENU-knappen för att visa menyskärmen för sökning.
Du fortsätter till nästa steg genom att trycka på knappen Nx och återgår till föregående steg
genom att trycka på knappen SEARCH/MENU.
se nedanstående bild) skapas en uppspelningslista (översikt över
Av de sökta låtarna (
uppspelningen). Om du inte ställer in upprepningsläge (sid. 21) avbryts uppspelningen
automatiskt i slutet av spellistan.
Spårlista (spellista)
Sökskärmbild
All Track
Artist
Album
Group
*
Alla spår (i artistordning)
Artistlista
All Artist
Artist1
Artist2
Track1
Track2
Track3
Albumlista för
sökta artister
All Album
Album1
Album2
Alla spår för den valda artisten
(i albumordning)
Track1
Track2
Track3
Spår i det valda albumet
Track1
Track2
Track3
Albumlista
All Album
Album1
Album2
Alla spår (i albumordning)
Track1
Track2
Track3
Spår i det valda albumet
Track1
Track2
Track3
Grupplista
All Group
Group1
Group2
Alla spår (i gruppordning)
Track1
Track2
Track3
Spår i den valda gruppen
Track1
Track2
Track3
* Om du väljer ”All Track” visas alla spårlistorna och spellistans omfattning blir ”All” (alla).
forts.
15
Grundläggande hantering
Du kan söka efter önskade spår för uppspelning på följande 3 sätt.
• Sökning efter artistnamn ( Artist)
• Sökning efter albumnamn ( Album)
• Sökning efter grupp* som överförts från datorn med hjälp av programvaran SonicStage
( Group)
Lyssna på musik med Network Walkman
Exempel på en sökning
1 Visa sökskärmen och välj ” Artist”.
2 Välj ” Artist B” från artistlistan.
3 Välj ” Album5” från albumlistan för Artist B.
Spårlistan för Album5 visas.
I det här fallet blir spårlistan en spellista.
4 Välj ” Track15” från spårlistan.
5 Tryck på knappen Nx.
Uppspelningen startar från Track15.
Uppspelningen avbryts automatiskt vid slutet av Track16 (i det här fallet, slutet av
spellistan).
Alla spår i det inbyggda
flashminnet
Album
Artist …
Track
Album 1
Artist A
Track01
Album 1
Artist A
Track02
Album 1
Artist A
Track03
Album 2
Artist A
Track04
Album 2
Artist A
Track05
Album 2
Artist A
Track06
Album 3
Artist B
Track07
Album 3
Artist B
Track08
Artist
Album
Album 3
Artist B
Track09
Artist B
Album 3
Album 4
Artist C
Track10
Artist B
Album 3
Album 4
Artist C
Track11
Artist B
Album 3
Album
Track
Album 4
Artist D
Track12
Artist B
Album 5
Album 5
Track14
Album 5
Artist A
Track13
Artist B
Album 5
Album 5
Track15 …
Album 5
Artist B
Track14
Artist B
Album 5
Album 5
Track16
Album 5
Artist B
Track15
Album 5
Artist B
Track16
16
Albumlista för Artist B
Spår i Album 5
Söka efter artistnamn och
spela upp låten
Knappen Nx
för att
>
för att
.
Om du väljer ”All Artist” i början av listan och
sedan bekräftar valet genom att trycka på knappen
Nx, visas alla spårlistor efter artistnamnen (spår
för en och samma artist visas efter
albumordningen). Den lista som visas blir
spellistan. Fortsätt till steg 5 och starta
uppspelningen.
4
Knappen
SEARCH/MENU
1
Välj ” Artist” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Artistlistan visas.
All Artist
Artist A
Artist B
3
Track 1
Track 2
Track 3
Tryck på knappen SEARCH/
MENU.
Sökskärmen visas.
All Track
Artist
Album
2
Välj önskat album genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Spårlistan för den valda artistens album
visas. Den lista som visas blir spellistan.
Välj önskad artist genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Albumlistan för den valda artisten visas.
All Album
Album 1
Album 2
z Tips!
Om du väljer ”All Album” högst upp i albumlistan
och sedan bekräftar valet genom att trycka på
knappen Nx, visas alla spårlistor för den artist du
valt i steg 3 i albumordning. Den lista som visas
blir spellistan.
5
Välj önskat spår genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Det valda spåret spelas upp.
Om du inte valt upprepningsläge (sid.
21) avbryts uppspelningen automatiskt i
slutet av spellistan.
Återgå till föregående läge
Tryck på knappen SEARCH/MENU. Skärmen
återgår till skärmbilden för uppspelning om du
trycker på knappen SEARCH/MENU när
sökmenyns första skärmbild (skärmbilden som
visas i steg 1) visas.
forts.
17
Grundläggande hantering
Skyttelomkopplare
z Tips!
Lyssna på musik med Network
Walkman
3
Söka efter albumnamn och
spela upp låten
Knappen Nx
Välj önskat album genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Spårlistan för det valda albumet visas.
Den lista som visas blir spellistan.
Track 1
Track 2
Track 3
Skyttelomkopplare
för att
>
för att
.
Knappen
SEARCH/MENU
z Tips!
Om du väljer ”All Album” i början av albumlistan
och sedan bekräftar valet genom att trycka på
knappen Nx visas alla spårlistorna i
albumordning. Den lista som visas blir spellistan.
4
1
Tryck på knappen SEARCH/
MENU.
Sökskärmen visas.
All Track
Artist
Album
2
Välj ” Album” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Albumlistan visas.
All Album
Album 1
Album 2
18
Välj önskat spår genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Det valda spåret spelas upp.
Om du inte valt upprepningsläge (sid.
21) avbryts uppspelningen automatiskt i
slutet av spellistan.
Återgå till föregående läge
Tryck på knappen SEARCH/MENU. Skärmen
återgår till skärmbilden för uppspelning om du
trycker på knappen SEARCH/MENU när
sökmenyns första skärmbild (skärmbilden som
visas i steg 1) visas.
Söka efter grupp och spela
upp låten
3
Knappen Nx
för att
>
Knappen
SEARCH/MENU
1
Tryck på knappen SEARCH/
MENU.
Sökskärmen visas.
All Track
Artist
Album
2
Välj ” Group” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Skärmbilden för gruppsökning visas.
All Group
Group 1
Group 2
Track 1
Track 2
Track 3
för att
.
z Tips!
Om du väljer ”All Group” i början av grupplistan
och sedan bekräftar valet genom att trycka på
knappen Nx visas alla spårlistor enligt
gruppordning (gruppen med de objekt som förts
över från datorn). Den lista som visas blir
spellistan.
4
Välj önskat spår genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Det valda spåret spelas upp.
Om du inte valt upprepningsläge (sid.
21) avbryts uppspelningen automatiskt i
slutet av spellistan.
Återgå till föregående läge
Tryck på knappen SEARCH/MENU. Skärmen
återgår till skärmbilden för uppspelning om du
trycker på knappen SEARCH/MENU när
sökmenyns första skärmbild (skärmbilden som
visas i steg 1) visas.
forts.
19
Grundläggande hantering
Skyttelomkopplare
Välj önskad grupp genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Spårlistan för den valda gruppen visas.
Den lista som visas blir spellistan.
Lyssna på musik med Network
Walkman
Övriga funktioner
Om gruppkontrolläget
Du kan använda gruppkontrolläget genom att
ställa skyttelomkopplaren på GROUP.
GROUP
Normal
HOLD
Knappen Nx
Skyttelomkopplare
för att
>
för att
.
Knappen
SEARCH/MENU
För att
Åtgärder med
skyttelomkopplaren
Hoppa till början av
nästa spår*1
Vrid skyttelomkopplaren
till >.
Hoppa till början av
det aktuella spåret*1
Vrid skyttelomkopplaren
till ..
Snabbspola framåt*2
Vrid skyttelomkopplaren
till > och håll kvar
den i det läget.
Snabbspola bakåt*2
Vrid skyttelomkopplaren
till . och håll kvar
den i det läget.
*1 Om du vrider skyttelomkopplaren till > (eller
.) och håller den kvar där när uppspelningen
är stoppad, görs kontinuerliga hopp till början av
nästa (eller aktuell) låt. Om du håller kvar
skyttelomkopplaren i samma läge lite längre, går
uppspelningen vidare till nästa (eller föregående)
låt.
*2 Snabbspolningen framåt/bakåt blir gradvis
snabbare.
20
I gruppkontrolläget kan du hoppa till början
av albumet eller gruppen i spellistan.
För att
Åtgärder med
skyttelomkopplaren
Gå till början av nästa Ställ skytteomkopplaren
album/grupp*1*2
på läget GROUP och
vrid den sedan till >.
Gå till början av
aktuellt album/
grupp*1*2
Ställ skytteomkopplaren
på läget GROUP och
vrid den sedan till ..
*1 Hoppar till början av det nästa (eller det aktuella)
albumets första spår när den aktuella spellistan är
resultatet av en sökning efter albumnamn eller
artistnamn. Hoppar till början av nästa (eller den
aktuella) grupps första spår när den aktuella
spellistan är resultatet av en gruppsökning.
*2 Om du vrider skyttelomkopplaren till > (eller
.) och håller den kvar där när uppspelningen
är stoppad, görs kontinuerliga hopp till början av
nästa (eller aktuell) album/grupp i den aktuella
spellistan. Om du håller kvar skyttelomkopplaren
i samma läge lite längre, går uppspelningen
vidare till nästa (eller föregående) album/
grupp(er).
B Avancerade åtgärder
Upprepad
uppspelning
Välja läge för upprepad
uppspelning
Knappen Nx
Du kan välja mellan 3 olika typer av
upprepad uppspelning: Repetera spår, A-B
repetera och Repetera mening.
• Repetera spår (Track Rep)
I det här läget spelas spåren upp upprepade
gånger på något av följande 3 sätt.
Spelar upp
Repetera
Alla spår i spellistan
(uppspelningsöversikten)
spelas upp upprepade
gånger.
Repetera enstaka
Det aktuella spåret spelas
upp upprepade gånger.
Repetera slumpvis
Alla spår i spellistan
(uppspelningsöversikten)
upprepade gånger i
slumpvis ordning.
• A-B repetera (A-B Rep)
I det här läget spelas ett visst avsnitt av ett
spår upp upprepade gånger.
• Repetera mening (Sentence Rep)
I det här läget upprepas röstdata i ett visst
angivet avsnitt av ett spår upprepade
gånger.
för att
>
för att
.
Avancerade åtgärder
Repetitionsläge
för spår
Skyttelomkopplare
Knappen
SEARCH/MENU
1
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund i
stoppläget.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
Välj ”Repeat Mode>” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
forts.
21
Upprepad uppspelning
3
Välj önskat läge för upprepad
uppspelning genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Spela upp spår upprepade
gånger (Repetera spår)
Du ändrar spårrepeteringsläge genom att
trycka på knappen REPEAT/SOUND.
Ikonen i teckenfönstret visar det aktuella
spårrepeteringsläget.
Track Rep
A-B Rep
Sentence Rep
Du kan välja något av lägena ”Track
Rep”, ”A-B Rep” och ”Sentence Rep”.
De olika lägena för upprepad
uppspelning kan användas på det sätt
som visas nedan.
• Track Rep: se ”Spela upp spåren
upprepade gånger (Repetera spår)”.
• A-B Rep: se ”Spela upp ett visst
avsnitt upprepade gånger (A-B
repetera)”.
• Sentence Rep: se ”Spela upp angivna
meningar upprepade gånger (Repetera
mening)”.
4
Du lämnar menyläget genom att
trycka på SEARCH/MENU flera
gånger.
Obs!
• Teckenfönstret återgår automatiskt till
skärmbilden för uppspelning om du inte trycker
på någon knapp under 60 sekunder.
• Om det inte finns några ljudfiler i det inbyggda
flashminnet kan du inte välja något av lägena för
upprepad uppspelning.
• När du ansluter Network Walkman till en dator
avbryts det valda upprepningsläget.
• Om du byter spellista avbryts det valda
upprepningsläget.
• Du kan bara välja upprepningsläge från
stoppläget.
22
Knappen
REPEAT/SOUND
Track 1
Artist
01:23
1/32
SHUF
2
Ikon för Repetera spår
Välj först Repetera spår (Track
Rep) (sid. 21).
Välj sedan önskat
upprepningsläge genom att
trycka flera gånger på knappen
REPEAT/SOUND.
Varje gång du trycker på knappen ändras
ikonen för Repetera spår på följande sätt:
ingen (Normal uppspelning)
(Repetera)
(Repetera enstaka)
(Repetera slumpvis)
Spela upp ett visst avsnitt
upprepade gånger (A-B
repetera)
När du spelar upp ett spår kan du ange
startpunkt (A) och slutpunkt (B) för det
avsnitt som du vill spela upp flera gånger.
4
Ange slutpunkt (B) genom att
trycka på knappen REPEAT/
SOUND.
”AtB” visas och det angivna avsnittet
upprepas flera gånger.
01:23
A
1/32
B
2
Obs!
Knappen
REPEAT/SOUND
1
2
3
Välj läget A-B repetera (A-B Rep)
(sid. 21).
Starta uppspelningen genom att
trycka på knappen Nx.
”A t” blinkar.
Ange startpunkt (A) under
uppspelning genom att trycka på
knappen REPEAT/SOUND.
”A t” visas och ”B” blinkar.
Track 1
Artist
01:23
A
• Du kan inte ställa in A-B repetera för ett avsnitt
som överlappar två eller fler spår.
• Om du inte anger slutpunkt (B) sätts den
automatisk in i slutet av spåret.
• Om du vrider skyttelomkopplaren tas den redan
inställda startpunkten (A) bort.
Radera startpunkten (A) och
slutpunkten (B)
• Tryck på knappen REPEAT/SOUND under
uppspelning med A-B repetera.
• Tryck på knappen SEARCH/MENU under
uppspelning med A-B repetera.
• Välj gruppkontrolläget genom att ställa
skyttelomkopplaren på GROUP under
uppspelning med A-B repetera.
• Välj föregående eller nästa spår genom att vrida
skyttelomkopplaren under uppspelning med A-B
repetera.
(Läget A-B repetera avbryts inte.)
Avbryta läget A-B repetera
1/32
B
2
Ändra läget för upprepad uppspelning på
menyskärmen (sid. 21).
forts.
23
Avancerade åtgärder
Track 1
Artist
Knappen Nx
Upprepad uppspelning
Spela upp angivna
meningar upprepade
gånger (Repetera mening)
Den här funktionen identifierar automatiskt
röstdata mellan tomma (tysta) avsnitt och
upprepar den talade informationen det antal
gånger du angett. Den här funktionen kan du
ha nytta av om du studerar språk och
använder ett studiematerial utan
bakgrundsmusik.
3
Ange inställningspunkten under
uppspelning genom att trycka på
knappen REPEAT/SOUND.
Network Walkman identifierar röstdata
fram till nästa tomma (tysta) avsnitt och
upprepar meningen det antal gånger som
du har valt (sid. 25). Om du t.ex. ställer
antalet upprepningar på 3 får du höra
meningen 4 gånger, den första
uppspelningen plus 3 upprepningar.
Track 1
Artist
01:23
1/32
2
z Tips!
Ursprunglig inställning för antalet upprepningar av
en mening är 2 gånger. Om du vill kan du ändra
antalet upprepningar. Se ”Ange antalet
upprepningar” på sid. 25.
Knappen Nx
Obs!
• Ett avsnitt med eller utan tal som är kortare än 1
sekund identifieras inte.
• Om ett avsnitt med tal fortsätter till spårets slut
(utan något avbrott), registreras den punkten
(slutet av spåret) som slutpunkten för det talade
avsnittet och det avsnittet upprepas sedan.
Radera inställningspunkten
Knappen
REPEAT/SOUND
1
2
Välj läget Repetera mening
(Sentence Rep) (sid. 21).
Starta uppspelningen genom att
trycka på knappen Nx.
• Tryck på knappen REPEAT/SOUND under
uppspelning i läget Repetera mening.
• Tryck på knappen SEARCH/MENU under
uppspelning i läget Repetera mening.
• Välj gruppkontrolläget genom att ställa
skyttelomkopplaren på GROUP under
uppspelning med Repetera mening.
• Välj föregående eller nästa spår genom att vrida
skyttelomkopplaren under uppspelning med
Repetera mening.
(Läget Repetera mening avbryts inte.)
Avbryta läget Repetera mening
Ändra läget för upprepad uppspelning på
menyskärmen (sid. 21).
24
Ange antalet upprepningar
3
Du kan ange antalet upprepningar (1-9) för
varje mening i läget Repetera mening
(Sentence Rep).
Knappen Nx
för att
.
4
Knappen
SEARCH/MENU
1
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund i
stoppläget.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
Välj önskat antal upprepningar
genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Avbryta menyläget
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
Välj ”Repeat Mode>” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
25
Avancerade åtgärder
Repeat Count
[2]
Skyttelomkopplare
för att
>
Välj ”Sentence Rep” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Värdet för ”Repeat Count” visas inom
[ ].
Ändra
teckenfönstrets
visningsläge
Du kan visa information av olika slag i
teckenfönstret samtidigt som du spelar upp
musik eller har stannat uppspelningen. Du
ändrar visningen i teckenfönstret genom att
trycka på knappen DISPLAY. Det finns 4
olika visningslägen och i menyläget kan du
välja vilket läge du vill använda (sid. 27).
• Property (spårinformation): Visar den
aktuella spellistan, aktuellt albumnummer/
totalt antal album i spellistan, aktuellt
spårnummer/totalt antal spår i spellistan
samt CODEC (typ av komprimering) och
bithastighet.
All Artist
25/545
ATRAC3 plus
35/980
64 kbps
• Lap Meter (lägesvisare): Visar aktuell
spårposition i spellistan, förfluten
uppspelningstid och aktuell ljudvolym.
Aktuell
spårposition i
spellistan
03:23
Aktuell
ljudvolym
26
24
VOL
Förfluten
uppspelningstid
• Clock (klocka): Visar aktuell tid och
aktuellt datum.
Timme
Minut
2005
12/14
Datum
• Bubble (bubblor): Visar animerade
bubblor.
Ändra teckenfönstrets
visningsläge
Välja visningslägen
(Display Screen)
Knappen
DISPLAY
Knappen Nx
Skyttelomkopplare
Medan musiken spelas upp eller
uppspelningen är stoppad trycker
du på knappen DISPLAY.
(normal visning)
Property
Bubble
för att
>
för att
.
Lap Meter
Clock
Knappen
SEARCH/MENU
Obs!
Ovanstående bild visar ordningen när alla
teckenfönstrets visningslägen är aktiverade
(är markerade) i teckenfönstrets meny. Om
vissa teckenfönster är avaktiverade (inte är
markerade) visas de inte.
1
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund i
stoppläget.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
forts.
27
Avancerade åtgärder
Du kan bestämma om du vill att samtliga 4
möjliga visningslägen, dvs. ”Property”, ”Lap
Meter”, ”Clock” och ”Bubble” ska användas
när du trycker på knappen DISPLAY.
Du kan visa de olika visningslägena genom
att lägga till en markering vid respektive
inställning.
Ändra teckenfönstrets visningsläge
2
Välj ”Display Screen>” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Property
Lap Meter
Clock
3
Justera diskant
och bas
(förinställning av
digitalljud)
Du kan justera diskant och bas. Du kan göra
två förinställningar, som du sedan kan välja
under uppspelning.
Välja ljudkaraktäristik
Markera eller avmarkera
visningslägena ”Property”, ”Lap
Meter”, ”Clock” och ”Bubble”.
1 Välj ”Property” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
2 Välj ”Lap Meter” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
3 Välj ”Clock” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
4 Välj ”Bubble” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Om ett val redan är markerat,
avmarkeras de med ovanstående steg.
Avbryta menyläget
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
Ursprungliga inställningar
Sound
quality
Sound 1 Sound 2 Sound OFF
( 1)
( 2)
(NORMAL SOUND)
Bas
+1
+3
±0
Diskant
±0
±0
±0
Knappen
REPEAT/SOUND
Håll knappen REPEAT/SOUND
intryckt under en halv sekund.
Inställningen för ljudkaraktäristiken ändras
på följande sätt:
1
2
Sound OFF (ingen ikon)
Återgå till normal ljudkaraktäristik
Välj ”Sound OFF (ingen ikon)”.
28
Justera ljudkaraktäristiken
2
Du kan justera bas och diskant.
Ljudkaraktäristik
Förstärkningsnivå
Bas
-4 till +3
Diskant
-4 till +3
Knappen Nx
Skyttelomkopplare
för att
>
för att
.
Knappen
SEARCH/MENU
Ställ in ljudkaraktäristiken för
”Sound 1”.
1 Välj ”Sound 1>” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
2 Justera ”Bass” (basen) genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att trycka
på knappen Nx.
3 Justera ”Treble” (diskanten) genom
att vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att trycka
på knappen Nx.
Justera inställningen för ”Sound 2”
Välj ”Sound 2>” i steg 3.
Avbryta menyläget
1
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund.
Menyn visas.
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
29
Avancerade åtgärder
Du kan lagra de inställningar du gjort för
ljudkaraktäristiken som två förinställningar,
”Sound 1” och ”Sound 2” och sedan välja en
förinställd ljudkaraktäristik för den musik du
spelar upp.
3
Välj ”Sound>” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Lagra andra data
än ljuddata
Du kan skydda Network Walkman från
oönskade knapptryckningar när du bär
omkring den genom att använda HOLDfunktionen.
Du kan använda Windows Explorer för att
föra över data från datorns hårddisk till det
inbyggda flashminnet.
Det inbyggda flashminnet visas i Windows
Explorer som en extern enhet (minnet kan
t.ex. visas som enhet D).
GROUP
Normal
HOLD
Skjut skyttelomkopplaren till
HOLD.
Alla funktionsknappar avaktiveras.
Om du trycker på någon knapp när
funktionen HOLD är aktiverad blinkar
”HOLD” i teckenfönstret.
Avbryta HOLD-funktionen
Ställ skyttelomkopplaren i mittenläget
(normalläge).
30
Obs!
• Om du lagrar stora mängder data, som inte är
ljuddata, i det inbyggda flashminnet minskas
utrymmet för ljuddata i motsvarande mån.
• Ändra inte någon fil i mappen [OMGAUDIO] för
det inbyggda flashminnet i Windows Explorer,
eftersom ljudfiler inte kommer att spelas upp.
B Justera inställningarna på
Network Walkman
2
Ställa in aktuell tid
(Date-Time)
Du kan ställa in och visa aktuell tid.
Y
M D h m
[2005] 01 / 01 15 : 00
Knappen Nx
Skyttelomkopplare
för att
.
3
Knappen
SEARCH/MENU
1
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund i
stoppläget.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
Ställ in årtalet genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Siffrorna för månaderna visas inom [ ].
Y
M D h m
2005 [01]/ 01 15 : 00
4
Justera inställningen för ”månad”,
”datum”, ”timmar” och ”minuter”
på det sätt som du gjorde i steg 3.
När du ställt in tid och datum genom att
vrida skyttelomkopplaren, bekräftar du
inställningen genom att trycka på
knappen Nx.
forts.
31
Justera inställningarna på Network Walkman
för att
>
Välj ”Date-Time>” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Siffrorna för år visas inom [ ].
Ställa in aktuell tid (Date-Time)
Avbryta menyläget
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
Visa aktuell tid
Visa ”Clock” genom att trycka flera gånger på
DISPLAY-knappen (sid. 26).
Tänk på att om klockvisningen (”Clock”) är
avstängd i teckenfönstrets meny (sid. 27) kan du
inte visa den aktuella tiden genom att utföra
ovanstående procedur.
Begränsa volymen
(AVLS)
Du kan begränsa maximivolymen genom att
ställa in AVLS (Automatic Volume Limiter
System, automatisk volymbegränsning) för
att förebygga risken för hörselskador eller
slippa störas i situationer som kräver din
uppmärksamhet. Med AVLS kan du lyssna
på musik på en lagom ljudnivå.
Knappen Nx
Skyttelomkopplare
Obs!
• Om du inte använt enheten under en längre tid
kan du behöva göra om inställningarna för datum
och tid.
• Om du inte har ställt in den aktuella tiden visas
”--” i visningsläget för datum och tid.
för att
>
för att
.
Knappen
SEARCH/MENU
1
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
32
2
Välj ”AVLS>” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
AVLS ON
AVLS OFF
3
Ändra inställningen till ”OFF”
Det finns två lägen för volymjustering.
Manual Volume (Manuellt läge):
Justera volymen från 0 till 31 genom att
trycka på knappen VOL +/– .
Preset Volume (Förinställt läge):
Tryck på knappen VOL +/– för att ställa
in volymen på någon av de 3 förinställda
nivåerna: Low (låg), Mid (medium) eller
High (hög).
Knappen Nx
Välj ”AVLS OFF” i steg 3.
Skyttelomkopplare
Avbryta menyläget
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
för att
>
z Tips!
för att
.
Knappen VOL +/–
”AVLS” visas om du trycker på knappen VOL +/–
när AVLS är ställt på ”ON”.
Knappen
SEARCH/MENU
Ställa in nivån för de
förinställda volymlägena
(Preset Volume)
1
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
forts.
33
Justera inställningarna på Network Walkman
Välj ”AVLS ON” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Volymen hålls på en lagom nivå.
Ställa in volymen
med hjälp av
funktionen för
förinställd volym
(Volume Mode)
Ställa in volymen med hjälp av
funktionen för förinställd volym
(Volume Mode)
2
Välj ”Volume Mode>” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Manual Volume
Preset Volume
3
Växla över till manuellt läge
(Manual Volume)
1
Mid
10
High
20
Ställa in volymen för de 3
förinställda nivåerna: Low, Mid
och High.
1 Välj önskad ljudvolym för ”Low”
genom att vrida skyttelomkopplaren,
och bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
2 Välj önskad ljudvolym för ”Mid”
genom att vrida skyttelomkopplaren,
och bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
3 Välj önskad ljudvolym för ”High”
genom att vrida skyttelomkopplaren,
och bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
Välj ”Preset Volume>” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Värdet för ”Low” visas inom [ ].
Low
[ 5]
4
Obs!
Om AVLS (sid. 32) är aktiverad kan den verkliga
volymen vara lägre än den som du har ställt in.
Om du stänger av AVLS återgår ljudvolymen till
den förinställda volymen.
2
Välj ”Volume Mode>” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Manual Volume
Preset Volume
3
Välj ”Manual Volume” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Med den här inställningen kan du ställa
in volymen genom att trycka på knappen
VOL +/–.
Avbryta menyläget
Avbryta menyläget
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
34
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
Minskar
effektförbrukningen
(Power Save
Mode)
Save ON
Save OFF
3
4
• Super (Disp OFF, teckenfönstret avstängt):
inget visas i teckenfönstret. Den här
inställningen förbrukar minst batteri.
Välj ”Power Save Mode>” genom
att vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Välj ”Save ON>” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Välj önskad inställning genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Normal
Super(Disp OFF )
Knappen Nx
Skyttelomkopplare
Ställa energisparläget på ”OFF”
för att
>
för att
.
Välj ”Save OFF” i steg 3.
Avbryta menyläget
Knappen
SEARCH/MENU
1
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
z Tips!
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund.
Menyn visas.
Skärmen för uppspelning visas alltid när
energisparläget är ställt på ”OFF”.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
35
Justera inställningarna på Network Walkman
Du kan ställa Network Walkman i
energisparläge så att teckenfönstret
automatiskt stängs av när du inte utfört
någon åtgärd på enheten under en viss tid (15
sekunder).
• Normal: animeras när du spelar upp
musik (visning i energisparläget).
2
3
Stänga av
ljudsignalen
(Beep)
Du kan stäng av ljudsignalerna på Network
Walkman.
Välj ”Beep OFF” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Ändra inställningen till ”ON”
Välj ”Beep ON” i steg 3.
Knappen Nx
Avbryta menyläget
Skyttelomkopplare
för att
>
för att
.
Knappen
SEARCH/MENU
1
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
Välj ”Beep>” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Beep ON
Beep OFF
36
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
B Övriga funktioner
Formatera minnet
(Format)
Du kan formatera det inbyggda flashminnet
med Network Walkman.
Om du formaterar minnet raderas alla de data
som du tidigare har lagrat i minnet. Innan
formateringen är det viktigt att du
kontrollerar de data som finns lagrade i
minnet.
Knappen Nx
Skyttelomkopplare
för att
.
Knappen
SEARCH/MENU
1
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund i
stoppläget.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
Välj ”Format>” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
Format OK?
OK
Cancel
4
Välj ”OK” genom att vrida
skyttelomkopplaren, och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
knappen Nx.
”Formatting...” blinkar och
formateringen startar.
När formateringen är slutförd visas
”Complete”.
Avbryta menyläget
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
Avbryta formateringen
Välj ”Cancel” genom att vrida skyttelomkopplaren,
och bekräfta sedan valet genom att trycka på
knappen Nx i steg 4.
Obs!
Du kan inte formatera minnet samtidigt som du
spelar upp musik.
Välj ”Advanced Menu>” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
37
Övriga funktioner
för att
>
3
Ändra inställning
för USBanslutningen (USB
Bus Powered)
Beroende på datorn du använder kan det
hända att om strömförsörjningen inte är
tillräcklig kan det uppstå fel i
dataöverföringen från datorn till Network
Walkman. I så fall är det möjligt att
dataöverföringen lyckas bättre om du ställer
USB-anslutningen (USB Bus Powered) på
”Low-power 100mA”.
Knappen Nx
för att
>
för att
.
Knappen
SEARCH/MENU
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund i
stoppläget.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
38
4
Välj ”USB Bus Powered>” genom
att vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx .
Välj önskad inställning genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
USB Bus Powered
High-power500mA
Low-power 100mA
Avbryta menyläget
Skyttelomkopplare
1
3
Välj ”Advanced Menu>” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Du lämnar menyläget genom att
trycka på knappen flera gånger.
z Tips!
• Om du ansluter Network Walkman till en bärbar
dator bör du ansluta datorn till en extern
strömkälla.
• Uppladdningstiden blir längre om ”USB Bus
Powered” är ställd på ”Low-power 100mA”.
Visa information
om spelaren
(Information)
Information om t.ex. produktnamnet, det
inbyggda flashminnets kapacitet, serienumret
och programvarans version kan visas.
Knappen Nx
Skyttelomkopplare
för att
.
Knappen
SEARCH/MENU
1
Välj ”Information>” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
Du kan visa följande information genom
att vrida skyttelomkopplaren.
1: produktnamn
2: kapaciteten hos det inbyggda
flashminnet
3: serienummer
4: programvarans version
Avbryta menyläget
Du kommer tillbaka till den skärmbild som visades
i föregående läge genom att trycka på knappen
SEARCH/MENU. Tryck flera gånger tills det
normala teckenfönstret visas.
Håll knappen SEARCH/MENU
intryckt under en halv sekund i
stoppläget.
Menyn visas.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
Välj ”Advanced Menu>” genom att
vrida skyttelomkopplaren, och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på knappen Nx.
39
Övriga funktioner
för att
>
3
B Övrig information
Försiktighetsåtgärder
Om placering
• Använd aldrig Network Walkman där den
utsätts för extrem belysning, extrema
temperaturer, fukt eller vibrationer.
• Utsätt aldrig Network Walkman för höga
temperaturer, som t.ex. i en bil som står
parkerad i solen eller i direkt solbelysning.
Om överhettning
Network Walkman kan bli varm när du
laddar upp den efter en längre tids
användning.
Varning!
När åskan går samtidigt som du använder
Network Walkman bör du genast ta av dig
hörlurarna.
Om användning
• När du använder en rem bör du se upp så
att den inte fastnar i något som du passerar.
• Använd inte Network Walkman ombord på
flygplan.
Om rengöring
• Rengör höljet till Network Walkman med
en mjuk duk, lätt fuktad med vatten eller ett
milt rengöringsmedel.
• Rengör kontakterna till hörlurarna
regelbundet.
Om hörlurarna
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurarna när du kör, cyklar
eller framför motordrivna fordon. Det kan
skapa farliga trafiksituationer; på vissa
platser är det dessutom olagligt. Det är inte
heller riskfritt att lyssna på hög volym med
Network Walkman när du promenerar,
särskilt inte vid övergångsställen. Var
mycket uppmärksam – sluta helst att lyssna –
i situationer som kan innebära fara.
Undvik hörselskador
Undvik att lyssna på hög volym när du
använder hörlurar. Hörselexperter varnar för
användning av hörlurar med hög volym
under en längre tid. Om du hör ett ringande
eller pipande ljud bör du omedelbart sänka
volymen, helst bör du sluta lyssna helt och
hållet.
Ta hänsyn till omgivningen
Håll volymen på en lagom nivå. Samtidigt
som du då kan höra ljud från omgivningen
visar du hänsyn mot dem som vill slippa höra
ljudet från dina hörlurar.
40
Obs!
Använd inga typer av skurdukar med slipmedel,
skurpulver eller lösningsmedel som t.ex. alkohol
eller bensin, eftersom det kan skada ytan på höljet.
Om du har några frågor eller problem
angående Network Walkman, kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Vid kassering av
Network Walkman
Network Walkman har ett inbyggt
litiumjonbatteri. Om du tänker kassera
Network Walkman måste du göra det på rätt
sätt.
4 Koppla bort anslutningen.
5 Ta bort kretskortet.
I vissa länder finns regler för kassering av
batterier av den typ som driver den här enheten.
Du får mer information om vad som gäller om
du kontaktar de lokala myndigheterna.
Obs!
6 Ta ur batteriet.
Plocka aldrig isär Network Walkman utom när du
tänker kassera den.
Övrig information
Hur du tar ur litiumjonbatteriet
1 Skruva ut skruvarna med hjälp av en
phillipsskruvmejsel.
2 Ta bort skyddet A.
3 Ta bort skyddet B.
41
Felsökning
Om du stöter på något av följande problem när du använder Network Walkman kan du försöka
åtgärda problemet med hjälp av den här felsökningsguiden innan du kontaktar en Sonyåterförsäljare. Om du inte kan lösa problemet på egen hand kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare. Hjälp med eventuella problem som kan uppstå när enheten är ansluten till en dator
finns även under ”Felsökning” i direkthjälpen till den medföljande programvaran.
Återställa spelaren
Om Network Walkman inte fungerar som
den ska eller om inget ljud hörs, även efter
det att du använt nedanstående
felsökningsguide, kan du trycka in
återställningsknappen med ett spetsigt
föremål under minst en sekund.
Återställningsknapp
z Tips!
Eventuella ljudfiler som finns sparade i minnet raderas inte när du trycker på återställningsknappen.
Vad har hänt?
Vid användning
Symptom
Orsak/Åtgärd
Det hörs inget ljud.
Det är störningar i ljudet.
• Volymen är ställd på noll.
c Vrid upp volymen (sid. 14).
• Hörlurskontakten är inte ordentligt ansluten.
c Anslut hörlurskontakten ordentligt (sid. 14).
• Hörlurskontakten är smutsig.
c Rengör hörlurskontakten med en mjuk och torr duk.
• Inga ljudfiler finns lagrade i minnet.
c Om ”NO DATA” (inga data) visas överför du ljudfil(er) från
datorn.
Knapparna fungerar inte.
• Skyttelomkopplaren är ställd på HOLD.
c Ställ skyttelomkopplaren i mittenläget (normalläge) (sid. 30).
• Det har bildats kondens i Network Walkman.
c Vänta några timmar så att Network Walkman hinner torka.
• Det finns inte tillräckligt med ström kvar i batteriet.
c Ladda batteriet (sid. 12).
Det går inte att hitta de
överförda låtarna.
• Spellistan är avkortad.
c Välj ”All Track” i sökmenyn (sid. 15).
42
Symptom
Orsak/Åtgärd
Volymen är inte tillräckligt
hög.
AVLS är aktiverad.
c Avaktivera AVLS (sid. 32).
Det hörs inget från höger
hörlur.
• Du har inte tryckt in hörlurskontakten ordentligt.
c Anslut hörlurskontakten ordentligt (sid. 14).
• Förlängningskabeln till hörlurarna är inte ordentligt ansluten till
hörlursutgången på Network Walkman eller hörlurskabeln (endast
NW-E407).
c Anslut den ordentligt (sid. 14).
Uppspelningen avbryts
plötsligt.
Den återstående batteritiden räcker inte till.
c Ladda batteriet (sid. 12).
Teckenfönstret
Symptom
Orsak/Åtgärd
”s” visas istället för en
titel.
Problemet orsakas av tecken som inte kan visas på Network
Walkman.
c Namnge titeln med rätt tecken med hjälp av den medföljande
programvaran SonicStage.
Övrig information
Uppladdning av batteriet
Symptom
Orsak/Åtgärd
Batteriet tar snabbt slut.
• Driftstemperaturen är under 5°C.
c Batterilivslängden minskar på grund av batteriets egenskaper.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
• Batteriet måste bytas ut.
c Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
• Batteriet har inte laddats upp tillräckligt länge.
c Ladda upp batteriet längre om USB-anslutningen (USB Bus
Powered) är ställd på ”Low-power 100mA” (sid. 38).
forts.
43
Felsökning
Anslutning till en dator och den medföljande programvaran
Symptom
Orsak/Åtgärd
Det går inte att installera
programvaran.
Du använder ett operativsystem som inte är kompatibelt med
programvaran.
c Mer information finns i bruksanvisningen till SonicStage.
”USB Connect” visas inte
vid anslutning till datorn
med den specialtillverkade
USB-kabeln.
• Vänta på verifiering (autentisering) av programvaran SonicStage.
• Ett annat program körs på datorn.
c Vänta en stund och anslut sedan USB-kabeln igen. Om problemet
kvarstår kopplar du bort USB-kabeln och startar om datorn och
ansluter sedan USB-kabeln igen.
• Den specialtillverkade USB-kabeln har kopplats bort.
c Anslut den specialtillverkade USB-kabeln.
• Du använder en USB-hubb.
c Det är inte säkert att det går att ansluta via en USB-hubb. Anslut
den specialtillverkade USB-kabeln direkt till datorn.
• USB-anslutningen (USB Bus Powered) för Network Walkman är
ställd på ”High-power 500mA”.
c Ställ ”USB Bus Powered” på ”Low-power 100mA” (sid. 38).
Network Walkman
identifieras inte vid
anslutning till datorn.
• Den specialtillverkade USB-kabeln är urkopplad.
c Anslut den specialtillverkade USB-kabeln.
• Drivrutinen för Network Walkman är inte installerad.
c Installera drivrutinen för Network Walkman genom att installera
programvaran SonicStage från den medföljande CD-ROMskivan. Drivrutinen installeras tillsammans med SonicStage.
En eller flera låtar kan inte
överföras till Network
Walkman.
• Den specialtillverkade USB-kabeln är inte ordentligt ansluten.
c Anslut USB-kabeln ordentligt.
• Det lediga utrymmet för det inbyggda flashminnet räcker inte till för
de ljudfiler som du vill överföra till det.
c Frigör utrymme genom att föra tillbaka några låtar till datorn.
• Du har redan överfört 65 535 låtar eller 4 096 grupper till det
inbyggda flashminnet med hjälp av programvaran SonicStage.
c Du kan överföra upp till 65 535 låtar eller 4 096 grupper till det
inbyggda flashminnet med hjälp av programvaran SonicStage. En
grupp kan innehålla upp till 999 låtar.
• Ljudfiler med en begränsad uppspelningsperiod eller begränsat antal
uppspelningar kanske inte kan överföras på grund av restriktioner
från upphovsrättsägarna. Kontakta respektive distributör om du vill
ha mer information om inställningarna för de olika ljudfilerna.
44
Symptom
Orsak/Åtgärd
Antalet ljudfiler som kan
överföras är begränsat.
(Tillgänglig inspelningstid
är kort.)
• Det lediga utrymmet i det inbyggda flashminnet räcker inte till för
de ljudfiler som du vill överföra.
c Frigör utrymme genom att föra tillbaka några ljudfiler till datorn.
• Data, som inte är ljuddata, finns lagrade i det inbyggda flashminne
som du tänker föra över ljudfilerna till.
c Frigör utrymme genom att överföra filer som inte är ljudfiler
tillbaka till datorn.
Network Walkman fungerar
instabilt när den är ansluten
till datorn.
Du använder en USB-hubb eller USB-förlängningskabel.
c Det finns inga garantier för att Network Walkman fungerar
problemfritt tillsammans med en USB-hubb eller en USBförlängningskabel. Anslut den specialtillverkade USB-kabeln direkt
till datorn.
”Failed to authenticate
Device/Media” (Kunde inte
verifiera enheten/mediet)
visas på datorns bildskärm
när Network Walkman
ansluts till datorn.
Network Walkman är inte korrekt ansluten till datorn.
c Avsluta programvaran SonicStage och kontrollera att den
specialtillverkade USB-kabeln är ordentligt ansluten. Starta om
programvaran SonicStage.
Symptom
Orsak/Åtgärd
Det hörs inga ljudsignaler
från Network Walkman vid
olika åtgärder.
Ljudsignalen är ställd på ”Beep OFF”.
c I menyläget ställer du ”Beep” på ”Beep ON” (sid. 36).
Network Walkman blir
varm.
Vid uppladdning kan Network Walkman i vissa fall bli något varm.
forts.
45
Övrig information
Andra problem
Felsökning
Meddelanden
Om ett felmeddelande visas i teckenfönstret följer du nedanstående instruktioner.
Meddelande
Betydelse
Åtgärd
AVLS (blinkar)
Ljudvolymen överstiger den gräns
som är satt för nivåregleringen med
AVLS.
Vrid ned volymen eller stäng av AVLS
(sid. 32).
CANNOT PLAY
• Vissa filtyper har ett format som
inte kan spelas upp på Network
Walkman.
• Överföringen har plötsligt
avbrutits.
Om filen inte kan spelas upp kan du
radera den från det inbyggda flashminnet.
Mer information finns under ”Radera
felaktiga data från det inbyggda
flashminnet” (sid. 47).
CHARGE ERROR
Något är fel på strömanslutningen.
Pröva att använda en annan dator.
DATA ACCESS
Åtkomst av det inbyggda
flashminnet.
Vänta tills åtkomsten är slutförd. Det här
meddelandet visas när det inbyggda
flashminnet initieras.
ERROR
Ett funktionsstörning har inträffat.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
EXPIRED
Uppspelningen av låten är
begränsad av
upphovsrättsinnehavaren.
Om låten inte kan spelas upp kan du
radera den från det inbyggda flashminnet.
Mer information finns under ”Radera
felaktiga data från det inbyggda
flashminnet” (sid. 47).
FILE ERROR
• Filen kan inte läsas.
• Det är något fel på filen.
Överför de normala ljudfilerna tillbaka till
datorn och formatera sedan minnet i
Network Walkman. Mer information
finns under ”Radera felaktiga data från
det inbyggda flashminnet” på sid. 47.
HOLD
Ingen åtgärd kan utföras på
Network Walkman eftersom
skyttelomkopplaren är ställd på
HOLD.
För att använda Network Walkman ställer
du skyttelomkopplaren i mittläget
(normalläge) (sid. 30).
LOW BATTERY
Batteriet är nästan slut.
Du måste ladda upp batteriet (sid. 12).
46
Betydelse
Åtgärd
MG ERROR
En icke auktoriserad fil har
registrerats för upphovsrättsskydd.
Överför den normala ljudfilen tillbaka till
datorn och formatera seden minnet i
Network Walkman. Mer information
finns under ”Radera felaktiga data från
det inbyggda flashminnet” på sid. 47.
NO DATA
Det finns inga ljudfiler i det
inbyggda flashminnet.
Om det inte finns några ljudfiler i det
inbyggda flashminnet använder du
programvaran SonicStage för att överföra
ljudfiler.
USB Connect
Network Walkman är ansluten till
en dator.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
Du kan utföra åtgärder på Network
Walkman via SonicStage, men du kan
inte använda kontrollerna på Network
Walkman.
Ikonen rör sig från vänster till
höger: Åtkomst av det inbyggda
flashminnet pågår.
Network Walkman arbetar mot det
inbyggda flashminnet. Vänta tills
åtgärden har slutförts. Det här
meddelandet visas när du överför data till
det inbyggda flashminnet eller formaterar
Network Walkman.
Radera felaktiga data från det inbyggda flashminnet
Om ”CANNOT PLAY”, ”EXPIRED”, ”FILE ERROR” eller ”MG ERROR” visas betyder det att
något är fel på alla eller vissa delar av de data som finns lagrade i det inbyggda flashminnet.
Radera de data som du inte kan spela upp genom att följa nedanstående procedurer.
1 Anslut Network Walkman till datorn och starta programvaran SonicStage.
2 Om du redan vet vilka filer som är felaktiga raderar du filerna i fönstret Portable Player i
programvaran SonicStage.
3 Om problemet kvarstår överför du alla felfria data tillbaka till datorn med hjälp av
programvaran SonicStage när Network Walkman är ansluten till datorn.
4 Koppla ur Network Walkman från datorn och formatera sedan det inbyggda flashminnet med
hjälp av formateringsmenyn (sid. 37).
47
Övrig information
Meddelande
Tekniska data
Maximal inspelningstid (Civka)
NW-E403
ATRAC3
4 tim. 10 min. (132 kbps)
5 tim. 20 min. (105 kbps)
8 tim. 30 min. (66 kbps)
ATRAC3plus
2 tim. 10 min. (256 kbps)
8 tim. 40 min. (64 kbps)
11 tim. 40 min. (48 kbps)
Samplingsfrekvens
ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz
Ljudkomprimeringsteknik
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic
Coding3plus)
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3): 32 till 320 kbps,
hanterar variabel bithastighet
Frekvensomfång
20 till 20 000 Hz (uppmätt på enskild signal)
MP3
2 tim. 10 min. (256 kbps)
4 tim. 20 min. (128 kbps)
Anslutningar
Hörlursutgång: Stereominikontakt
USB
NW-E405
ATRAC3
ATRAC3plus
8 tim. 30 min. (132 kbps)
10 tim. 40 min. (105 kbps)
17 tim. 00 min. (66 kbps)
4 tim. 20 min. (256 kbps)
17 tim. 30 min. (64 kbps)
23 tim. 30 min. (48 kbps)
Signal/brus-förhållande (S/Nvärde)
80 dB eller mer (förutom ATRAC3 66 kbps)
Dynamiskt omfång
85 dB eller mer (förutom ATRAC3 66 kbps)
MP3
4 tim. 20 min. (256 kbps)
8 tim. 50 min. (128 kbps)
Drifttemperatur
5°C till 35°C
Strömförsörjning
NW-E407
ATRAC3
ATRAC3plus
17 tim. 00 min. (132 kbps)
21 tim. 40 min. (105 kbps)
34 tim. 10 min. (66 kbps)
8 tim. 50 min. (256 kbps)
35 tim. 00 min. (64 kbps)
47 tim. 00 min. (48 kbps)
MP3
8 tim. 50 min. (256 kbps)
17 tim. 40 min. (128 kbps)
• Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri
• USB-strömförsörjning (från en dator via den
medföljande USB-kabeln)
Batterilivslängd (vid oavbruten
uppspelning)*
Formatet ATRAC3: Ca 50 tim.
(vid uppspelning med 105 kbps)
Formatet ATRAC3plus: Ca 45 tim.
(vid uppspelning med 48 kbps)
MP3-format: Ca 40 tim.
(vid uppspelning med 128 kbps)
* Det här gäller under normalt energisparläge (sid.
35). Batterilivslängden varierar beroende på
temperatur och användning.
48
Storlek
84,9 × 28,8 × 13,9 mm
(b/h/d, utskjutande delar ej inräknade)
Vikt
Ca 47 g
Medföljande tillbehör
Hörlurar (1)
Specialtillverkad USB-kabel (1)
Förlängningskabel för hörlurar (endast
NW-E407) (1)
Bärväska (endast NW-E407) (1)
Clips (1)
CD-ROM-skiva med programvaran SonicStage,
bruksanvisning i form av en PDF-fil och en PDFfil med bruksanvisning till programvaran
SonicStage (1)
Snabbstartguide
Övrig information
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
Amerikanska och utländska patent licensierade från
Dolby Laboratories.
49
Ordlista
MagicGate
Teknik för upphovsrättskydd som bygger på äkthetsbevis och kodning. Äkthetsbeviset ser till att
skyddat material bara kan överförs mellan kompatibla enheter och media och att skyddat
material spelas in och överförs i ett kodat format för att förhindra olaglig kopiering och
uppspelning.
Obs!
är en term som används för att beskriva det system för upphovsrättsskydd som utvecklats
av Sony. Det garanterar inte felfri konvertering mellan andra medier.
OpenMG
Upphovsrättsskyddande teknik för säker hantering av musik från EMD/Audio CD-skivor på en
dator. Programvara som installeras på datorn avkodar det digitala musikinnehållet vid inspelning
på hårddisken. Det gör att du kan lyssna på musik på datorn, men förhindrar olaglig överföring
av materialet över ett nätverk (eller någon annanstans). Det här upphovsrättsskyddet för datorer
följer standarden för ”MagicGate” och gör att du kan överföra musik i digital form från en dators
hårddisk till en kompatibel enhet.
ATRAC3
ATRAC3 (står Adaptive Transform Acoustic Coding3) är en ljudkomprimeringsteknik som
uppfyller kraven på hög ljudkvalitet och hög komprimering. Komprimeringsgraden för ATRAC3
är ungefär 10 gånger högre än den för ljud-CD-skivor, vilket ger mediet högre lagringskapacitet.
ATRAC3plus
ATRAC3plus (står för Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) är en
ljudkomprimeringsteknik som komprimerar data ännu mer än formatet ATRAC3. ATRAC3plus
är en ny ljudkomprimeringsteknik som ger samma eller högre ljudkvalitet, jämfört med formatet
ATRAC3.
Bithastighet
Visar hur stora datamängder som överförs per sekund. Mängden data som överförs visas i bps
(bitar per sekund).
64 kbps betyder att 64 000 databitar överförs per sekund. Om bithastigheten är hög betyder det
att stora informationsmängder används vid musikuppspelningen. Jämför du musik av samma
format (t.ex. ATRAC3plus) ger en informationsöverföring på 64 kbps bättre ljudkvalitet än
48 kbps. Eftersom ljudfiler med andra format som t.ex. MP3 kodas med andra metoder, kan man
inte bestämma ljudkvaliteten enbart genom att jämföra bithastigheter.
50
MP3
MP3 står för MPEG-1 Audio Layer-3 och är ett standardformat som används för att komprimera
musikfiler. Det kodades av Motion Picture Experts Group, en arbetsgrupp under ISO
(International Organization for Standardization).
Det komprimerar CD-information till ungefär en tiondel av dess ursprungliga storlek. Eftersom
algoritmen för kodning av MP3-filer har stor genomslagskraft bland allmänheten finns det ett
stort antal kodare och avkodare som kan hantera den här standarden.
Övrig information
51
Menylista
Visa menyläget genom att trycka på knappen SEARCH/MENU under en halv
sekund, välj sedan inställningarna i Network Walkman genom att vrida
skyttelomkopplaren. Du bekräftar de ändrade inställningarna genom att trycka på
knappen Nx.
Mer information om de olika menyerna finns på de sidor som anges inom parenteserna. Menyer
med markeringen ”>” följs av en skärm med mer detaljerade inställningar när du bekräftar valet
av dem genom att trycka på Nx.
Teckenfönster
(menyläge)
Vad du kan göra
Repeat Mode> Du kan välja
(upprepningsläge) upprepningsläge (sid. 21).
Du kan förinställa
Sound>
(förinställning av ljudkaraktäristiken (sid. 28).
digitalt ljud)
Du kan förinställa
Volume
ljudvolymen (sid. 33).
Mode>
(förinställd
volym)
Du kan ställa in så att
AVLS>
volymen begränsas (sid. 32).
(Automatic
Volume Limiter
System,
automatisk
volymbegränsning)
Du kan välja ”ON” eller
Beep>
”OFF” (sid. 36).
(inställning av
ljudsignal)
Du kan välja önskat
Power Save
energisparläge (sid. 35).
Mode>
(inställning av
energisparläge)
Display Screen> Du kan välja vilka
visningslägen som ska
(visningsläge)
användas (sid. 27).
Du kan ställa in och visa år/
Date-Time>
månad/dag och aktuell tid
(aktuell
(sid. 31).
tidsinställning)
52
Teckenfönster
(menyläge)
Vad du kan göra
Advanced
Menu>
(avancerat)
Format>
(formatera minnet)
Du kan formatera det
inbyggda flashminnet (sid.
37).
USB Bus Powered>
(inställning för USBanslutning)
Du kan välja inställning för
USB-anslutningen (sid. 38).
Information>
Du kan visa information om
t.ex. produktnamnet, det
inbyggda flashminnets
kapacitet och serienumret
(sid. 39).
Index
F
A
A-B repetera
23
Antal upprepningar
25
ATRAC3
50
ATRAC3plus
50
AVLS (volymbegränsning)
32
Felsökning
42
Formatering
37
Förinställning av ljud
(förinställning av digitalt ljud)
28
G
B
C
CD (ljud-CD-skivor)
CD-ROM-skivor
6
8, 11
D
Dator
6, 11, 12
Datum och tid (Date-Time)
31
E
EMD-tjänst
6
Energisparläge
35
Explorer (Windows Explorer)
13, 30
Grupp
15, 19, 20
Gå till början av ett spår 20
H
Övrig information
Batterinivåindikator
13
Begränsa volymen (AVLS)
32
Bithastighet
50
HOLD-funktion (låsa kontrollerna)
30
Hörlurar
8, 14, 40
I
Information
39
Inställning för USB-anslutning
(USB Bus Powered)
38
K
Klocka
26, 31
L
Ladda upp
12
Ljud-CD-skivor
6
Ljudsignal
36
Lyssna
14
Låsa kontrollerna (HOLD-funktion)
30
forts.
53
Index
M
Menylista
MP3
U
52
6, 51
Upprepad uppspelning
Uppspelning
USB-kabel
21
14
12
N
Nedladdning
6
Visningsläge
Volym
O
OpenMG
50
R
Repetera mening
24
Repetera slumpvis uppspelning
21
Repetera spår
22
S
T
54
26
14, 33
W
WAV-format
Windows Explorer
6
13, 30
Å
Återställa
42
Ö
SEARCH/MENU-knappen
15-25, 27-29,
31-39
Serienummer
8
Snabbspolning bakåt
20
Snabbspolning framåt
20
SonicStage
11
Spellista
15-21
Söka
15-19
Teckenfönster
Tidsinställning
Tillbehör
V
10, 15, 22, 26
31
8
Överföra
6, 11
Sony Corporation
Download PDF

advertising