Sony | NW-E207 | Sony NW-E207 Bruksanvisning

2-655-508-83(1)
NW-E303/E305/E307
NW-E205/E207
Bruksanvisning
Network Walkman
Portable IC
Audio Player
Du går till det avsnitt som du vill läsa genom att
klicka på titeln bland PDF-bokmärkena, på titeln i
bruksanvisningens ”Innehållsförteckning” eller på
sidhänvisningen i meningarna du läser.
© 2005 Sony Corporation
SE
VARNING
Utsätt inte den här apparaten för regn
eller fukt för att undvika risk för brand
eller elstötar.
Placera inte enheten där det är för trångt,
t.ex. i en bokhylla eller i en
inbyggnadslåda.
Se till att inte anläggningens ventilationshål
täcks för av tidningar, borddukar, gardiner
eller liknande, eftersom det kan medföra risk
för brand. Ställ heller aldrig tända stearinljus
ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom
det kan leda till brand eller elstötar.
Om installation
Om du använder enheten på en plats som är utsatt
för statisk elektricitet eller andra elektriska
störningar finns det risk för att felaktiga spårdata
förs över. Det kan göra att överföringen till en dator
misslyckas.
2
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
Relevanta tillbehör: Hörlurar
Information för
användare
Om den medföljande programvaran
• Copyrightlagarna tillåter inte att programvaran och
den medföljande dokumentationen kopieras, vare
sig helt eller delvis; inte heller får programvaran
hyras ut utan tillstånd från copyrightinnehavaren.
• SONY kan inte under några som helst
omständigheter göras ansvarig för ekonomiska
skador eller förlust av intäkter, inräknat de krav
som en eventuell tredje part kan komma att ställa
på grund av användningen av den programvara
som följer med den här spelaren.
• I det fall problem med programvaran uppkommer
som följd av tillverkningsfel åtar sig SONY att
byta ut den.
Inget annat ansvar vilar på SONY.
• Den programvara som levereras med den här
spelaren kan inte användas med annan utrustning
än den som den är avsedd för.
• Du bör vara medveten om att ständigt pågående
kvalitetsutveckling gör att specifikationerna för
programvaran kan ändras utan föregående
meddelande.
• Användande av den här spelaren med annan
programvara än den som medföljer täcks inte av
garantin.
”WALKMAN” är ett registrerat varumärke för
bärbara stereosystem och tillhör Sony
Corporation.
är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
OpenMG och dess logotyp är varumärken som
tillhör Sony Corporation.
SonicStage och dess logotyp är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus och
motsvarande logotyper är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
Microsoft, Windows och Windows Media är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG
Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och
Thomson.
Alla andra varumärken och registrerade
varumärken är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör sina respektive ägare.
™ och ® har inte satts ut i den här
bruksanvisningen.
Program ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Dokumentation ©2005 Sony Corporation
• I den här bruksanvisningen beskrivs hur
du använder Network Walkman. Mer
information om hur du använder
SonicStage (den medföljande
programvaran) finns i bruksanvisningen
till SonicStage.
Bruksanvisningen till SonicStage
installeras tillsammans med
programvaran SonicStage.
• Det är möjligt att vissa modeller som
beskrivs i den här bruksanvisningen
inte finns att tillgå i vissa områden.
3
Innehållsförteckning
Översikt ..................................................... 6
Vad du kan göra med Network
Walkman ........................................... 6
Övriga funktioner .................................. 7
Kontrollera innehållet i förpackningen ...... 8
Kontrollernas placering ............................. 9
Framsidan .............................................. 9
Baksidan ................................................ 9
Teckenfönster ...................................... 10
Grundläggande hantering
Överföra ljudfiler från datorn till Network
Walkman/Ladda spelaren ................. 11
Lyssna på musik med Network
Walkman ........................................... 15
Söka efter ett spår som du vill lyssna på
(SEARCH) ...................................... 16
Exempel på en sökning ....................... 18
Söka efter ett spår och sedan spela upp
spåret~Sökning efter artistnamn ..... 19
Övriga funktioner ................................ 21
Om gruppkontrolläget ......................... 21
Avancerade åtgärder
Upprepad uppspelning ............................. 22
Välja upprepningsläge ......................... 22
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat: Track) ................................ 24
Spela upp ett visst avsnitt upprepade
gånger (Repeat: A-B) ...................... 24
Spela upp angivna meningar upprepade
gånger (Repeat: Sentence) .............. 25
Ändra teckenfönstrets visningsläge ......... 26
Ändra teckenfönstrets visningsläge ..... 27
Välja visningslägen
(Display Screen) .............................. 28
Justera diskant och bas
(förinställning av digitalljud) ............ 29
Välja ljudkaraktäristik ......................... 29
Justera ljudkaraktäristiken (Sound) ..... 29
Låsa kontrollerna (HOLD) ...................... 30
Lagra andra data än ljuddata ................... 31
4
Justera inställningarna på Network
Walkman
Ställa in aktuell tid (Date-Time) .............. 32
Begränsa volymen (AVLS) ...................... 33
Ställa in volymen med hjälp av funktionen
för förinställd volym (Volume) ......... 34
Ställa in nivån för de förinställda
volymlägena
(Volume: Preset) .............................. 34
Växla över till manuellt läge
(Volume: Manual) ........................... 35
Minska strömförbrukningen
(Power Save) ..................................... 36
Stänga av ljudsignalen (Beep) ................. 37
Ställa in den högsta hastigheten för
snabbspolning framåt/bakåt
(Cue/Rev) ......................................... 38
Övriga funktioner
Formatera minnet (Format) ..................... 39
Ändra inställning för USB-anslutningen
(USB) ............................................... 40
Välja visningsläge för datumet
(Date Disp Type) .............................. 41
Välja visningsläge för tiden
(Time Disp Type) .............................. 42
Välja visningsläge vänster/höger för skärmen
(Rotation) ......................................... 43
Visa information om spelaren
(Information) .................................... 44
FM-radio (endast NW-E303/E305/E307)
Lyssna på FM-radio ................................. 45
Växla över till FM-radion ...................... 45
Automatisk snabbvalsinställning av
mottagningsbara kanaler
(FM Auto Preset) .............................. 45
Välja kanaler .......................................... 46
Snabbvalsinställning
(Preset Tuning) ................................ 47
Manuell inställning
(Manual Tuning) ............................. 47
Snabbvalsinställning av önskade
kanaler .............................................. 48
Radera snabbvalsinställda kanaler ....... 48
Ställa in mottagningen (Scan Sens) ......... 49
Övrig information
Försiktighetsåtgärder ............................... 50
Felsökning ............................................... 52
Återställa spelaren ............................... 52
Vad har hänt? ....................................... 52
Meddelanden ....................................... 56
Tekniska data ........................................... 58
Ordlista .................................................... 60
Menylista ................................................. 62
Index ........................................................ 63
5
Översikt
Vad du kan göra med Network Walkman
Först måste du installera programvaran ”SonicStage” på datorn. Du kan på ett enkelt sätt
överföra digitala ljudfiler från datorn till det inbyggda flashminnet och sedan lyssna på dem var
än du befinner dig.
EMD-tjänster (Electric
Music Distribution)
1 Lagra digitala ljudfiler
Audio CDskivor
Ljudfiler av formaten
MP3, WAV och
Windows® Media
på en dator.
Ladda ned de
senaste ljudfilerna!
Lagra dina
favoritspår!
2 Överföra filer till
Network Walkman.
USB-anslutning
3 Lyssna på musik med
Network Walkman.
6
Övriga funktioner
• Kompakt, lätt, skakskyddad och portabel.
• USB-kontakten på Network Walkman gör att du kan ansluta den direkt till en dator.
• Oavbruten uppspelningstid med det uppladdningsbara litiumjonbatteriet:
ungefär 50*1 timmar.
• Inspelningstid*2
NW-E303: 256 MB inbyggt flashminne, mer än 11 timmar och 40 minuter.
NW-E305/NW-E205: 512 MB inbyggt flashminne, mer än 23 timmar och 30 minuter.
NW-E307/NW-E207: 1 GB inbyggt flashminne, mer än 47 timmar och 00 minuter.
• Med den medföljande programvaran SonicStage kan du kan spela in spår från Audio CDskivor till datorns hårddisk i formatet ATRAC3plus (hög ljudkvalitet och hög komprimering).
• Du kan på ett enkelt sätt överföra MP3-ljudfiler till Network Walkman med hjälp av den
medföljande programvaran SonicStage.
• Repetera mening: den här funktionen är mycket användbar, till exempel när du lär dig ett
främmande språk.
• Organic EL-teckenfönster: du kan visa spår- och artistnamn.
• Sökfunktion: du kan söka och spela upp spår efter artist, album eller grupp.
• FM-radio (endast NW-E303/E305/E307).
• Lagringsfunktion: förutom ljudfiler kan du kan lagra filer av olika format i minnet.
*1 Varierar beroende på dataformat, energisparläge osv. I det här fallet gäller sifferuppgiften batteritiden vid
oavbruten uppspelning av ljudfiler med formatet ATRAC3 i 132 kbps och med energisparläget ställt på
”Save ON-Normal” (sid. 36). Dessutom minskar batteriets driftstid gradvis, som en konsekvens av
batteriets egenskaper.
2
* Varierar beroende på bithastighet osv. under inspelning. I det här fallet gäller sifferuppgiften
inspelningstiden vid inspelning med formatet 48 kbps ATRAC3plus.
Obs!
• Musikinspelningarna är bara avsedda för privat bruk. Om inspelningarna ska användas för annat
ändamål krävs medgivande från copyrightinnehavarna.
• Sony kan inte göras ansvarig för ofullständiga inspelningar/nedladdningar eller data som skadats som
följd av problem med Network Walkman eller datorn.
• Beroende på typ av text och typ av tecken är det inte säkert att texten visas korrekt på Network
Walkman. Det kan bero på:
– Vilka möjligheter som finns på den anslutna spelaren.
– Spelaren fungerar inte som den ska.
– ID3 TAG-informationen för spåret är skrivet på ett språk eller med tecken som den här spelaren inte
kan hantera.
7
Kontrollera innehållet i förpackningen
Kontrollera de medföljande tillbehören i
förpackningen.
• Network Walkman (1)
• Förlängningskabel för hörlurar (endast
modell för Asien) (1)
• Halsrem (endast modell för Kina) (1)
• CD-ROM-skiva med programvaran
SonicStage samt bruksanvisningar för
Network Walkman och SonicStage i form
av PDF-filer (1)
• Snabbstartguide (1)
Om serienumret
• Hörlurar (1)
(Endast modell för Europa och USA)
(Endast modell för Asien)
• USB-kabel (1)
8
Vid kundregistreringen krävs serienumret på
enheten som du har köpt. Var du finner
numret visas nedan.
Serienummer
Anteckna serienumret. Uppge alltid
serienumret om du skulle behöva kontakta
din Sony-återförsäljare angående den här
produkten.
Serienumret kan också visas på
menyskärmen (sid. 44).
Kontrollernas placering
Mer information om de olika delarna finns på de sidor som anges inom parentes.
Framsidan
1
2
3
Baksidan
5
6
4
9
q;
7
8
1 Knappen DISP/FM (NW-E303/E305/
E307)
Knappen DISP (NW-E205/E207) (sid.
27, 45)
2 Knappen /MENU
(sid. 19, 21 till 22, 28 till 29, 32 till 34,
36 till 44, 46, 48 till 49)
7 Återställningsknapp (sid. 52)
8 USB A-kontakt (sid. 12 till 13)
9 Remhål
Fäst en grepprem som nedanstående
illustration visar.
3 Teckenfönster (sid. 10, 17, 24, 26 till 27,
43, 45)
Mer information om teckenfönstret och
dess ikoner finns på sid. 10.
4 Knappen REP/SOUND
(sid. 24 till 25, 29)
0 Hörlurskontakt (sid. 15)
5 5-vägs JOG-knapp
(sid. 19, 21 till 22, 24 till 25, 28 till 29,
32 till 34, 36 till 44, 46, 48 till 49)
6 Skjutlucka (sid. 12 till 13)
forts.
9
Kontrollernas placering
Teckenfönster
2
1
Track1
3 4
1 Indikator för uppspelningsstatus
Visar aktuellt uppspelningsläge (N:
uppspelning, x: stopp).
2 Teckenfönster för visning av
information i form av text och grafik
(sid. 17)
Visar spårnamn/artistnamn, tid (sid. 26
till 28, 32), meddelanden (sid. 56) och
menyer.
Så här växlar du visningsläge (sid. 26 till
28): Tryck på DISP/FM (NW-E303/
E305/E307) eller DISP (NW-E205/
E207). Ställ teckenfönstret i
energisparläge när du vet med dig att du
inte kommer att använda enheten på ett
tag (sid. 36).
3 Lägesindikator för upprepad
uppspelning (sid. 24)
Visar det aktuella läget för upprepad
uppspelning.
10
5
4 Visar : artist, : album,
: spår (sid. 16).
: grupp och
5 Indikator för återstående batteritid
(sid. 13)
Visar återstående batteritid.
z Tips!
Information FM-radions teckenfönster finns under
”Lyssna på FM-radio” (endast NW-E303/E305/
E307) (sid. 45).
Grundläggande hantering
Obs!
Innan du ansluter Network Walkman till datorn för första gången bör du se till att
programvaran ”SonicStage” på den medföljande CD-ROM-skivan är installerad på datorn.
Innan du ansluter Network Walkman till datorn måste du installera den version av
SonicStage, som medföljer den Network Walkman du köpt, även om du sedan tidigare har en
installation av programvaran SonicStage (den kan ha uppdaterats).
1
Installera programvaran SonicStage på datorn från den medföljande CD-ROMskivan.
Utför steg 1 bara när du för första gången ansluter Network Walkman till datorn.
Mer information finns i Snabbstartguide.
Mer information finns i bruksanvisningen till SonicStage.
z Tips!
Bruksanvisningen till SonicStage installeras på datorn tillsammans med programvaran SonicStage.
2
Importera ljudfiler till programvaran SonicStage.
Mer information finns i bruksanvisningen till SonicStage.
forts.
11
Grundläggande hantering
Överföra ljudfiler från datorn till
Network Walkman/Ladda spelaren
Överföra ljudfiler från datorn till Network Walkman/Ladda spelaren
3
Anslut Network Walkman till datorn och ladda upp spelaren.
Öppna skjutluckan på Network Walkman och anslut USB A-kontakten till en USB-port på
datorn. ”USB Connect” (ansluten) visas i teckenfönstret.
Till en
USB-port
Skjutlucka
USB A-kontakt
Om USB A-kontakten inte kan anslutas till datorn
På vissa datorer går det inte att direktansluta USB A-kontakten på Network Walkman. I så fall
ansluter du Network Walkman till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln. Du bör
använda den medföljande USB-kabeln också när det visserligen går att använda USB Akontakten, men när anslutningen är ostabil, till exempel när anslutningen belastar Network
Walkman och datorn.
USB-kabel (medföljer)
Obs!
USB-kabeln bör bara användas för anslutning av Network Walkman.
12
När du har kopplat bort Network Walkman från datorn.
Stäng skjutluckan när du kopplat bort Network Walkman från datorn.
1 Skjut skjutluckan vidare åt sidan
så att USB A-kontakten frigörs
som pilen visar.
3 Stäng skjutluckan.
Network Walkman laddas upp när den är ansluten till datorn via USB
När batterinivåindikatorn i teckenfönstret visar:
är spelaren fulladdad (uppladdningen tar
ungefär 120 minuter *1).
Ladda upp Network Walkman helt (tills batterinivåindikatorn i teckenfönstret visar
) innan
du använder den för första gången.
Full
Full
*1 Det här är den ungefärliga uppladdningstiden i rumstemperatur när batterinivån är låg och inställningen för
”USB” (sid. 40) är ”High-500mA”. Uppladdningstiden varierar beroende på hur mycket laddning som finns
kvar i batteriet och i vilken kondition batteriet är. Om batteriet laddas upp där det är kallt tar uppladdningen
längre tid. Det tar också längre tid om du överför ljudfiler till Network Walkman under uppladdning.
Batterilivslängd *2
ATRAC3-format (132 kbps): Ca 50 timmar
ATRAC3plus-format (48 kbps): Ca 45 timmar
MP3-format (128 kbps): Ca 40 timmar
FM-radiomottagning (endast NW-E303/E305/E307): Ca 22 timmar
*2 Det här gäller när energisparläget är ställt på ”Save ON-Normal” (sid. 36). Batterilivslängden varierar
beroende på temperatur och användning.
Om batterinivåindikatorn
Så här ändras batteriikonen i teckenfönstret.
Batteriikonen visar hur energinivån i batteriet sjunker. När ”LOW BATTERY” visas kan du inte spela upp
med Network Walkman. Då laddar du upp batteriet i spelaren genom att ansluta den till datorn.
forts.
13
Grundläggande hantering
2 Tryck in USB Akontakten tills den
klickar på plats.
Överföra ljudfiler från datorn till Network Walkman/Ladda spelaren
Obs!
• Du rekommenderas att ladda upp batteriet i en omgivning där temperaturen är mellan 5 och 35 ºC.
• Ikonen visas rörlig (animerad) när Network Walkman arbetar mot datorn. Koppla inte bort Network
Walkman från datorn när ikonen rör sig, i så fall finns det risk för att informationen som överförs skadas.
• Det är inte säkert att Network Walkman fungerar problemfritt med en USB-hubb eller en USBförlängningskabel. Ansluta alltid Network Walkman direkt till datorn med USB A-kontakten eller via den
medföljande USB-kabeln.
• Andra USB-enheter som är anslutna till datorn kan störa funktionerna hos Network Walkman.
• Alla kontrollknappar på Network Walkman är avstängda så länge som den är ansluten till datorn.
• När Network Walkman är ansluten till datorn kan du använda Windows Explorer för att visa den information
som finns lagrad i det inbyggda flashminnet.
4
Överföra ljudfiler till Network Walkman.
Information om hur du gör för att överföra ljudfiler till det inbyggda flashminnet finns i
bruksanvisningen till SonicStage.
z Tips!
Information om hur du gör för att överföra ljudfiler tillbaka till datorn finns i bruksanvisningen till SonicStage
och i direkthjälpen till programvaran SonicStage.
Obs!
Om du kopplar bort Network Walkman från datorn medan information överförs finns det risk för att onödig
information blir kvar i Network Walkman. Om du råkar ut för det här kan du överföra de intakta ljudfilerna
(inklusive information som inte är av ljudformat) tillbaka till datorn och sedan formatera det inbyggda
flashminnet via menyn ”Format” i Network Walkman (sid. 39).
14
Lyssna på musik med Network Walkman
Ladda upp det inbyggda batteriet innan du börjar använda enheten (sid. 12) och överför ljudfiler
till Network Walkman.
1
Anslut hörlurarna.
Använda förlängningskabeln till
hörlurarna (endast modell för Asien)
Skjut in tills den klickar på plats.
till
hörlurskontakten
till
hörlurskontakten
Förlängningskabel för
hörlurar
2
Starta uppspelningen.
1 Tryck på mitten av 5-vägs JOGknappen (Nx).
2 Du höjer volymen
genom att trycka
på i (VOL) och
sänker den
genom att trycka
på I (VOL).
Om du inte har valt läget för upprepad
uppspelning (sid. 22) avbryts uppspelningen
automatiskt när det sista spåret har spelats
upp.
Om uppspelningen inte startar
Se efter att inte skjutluckan är ställd på HOLD (sid.
30).
Avbryta uppspelningen
Tryck på mitten av 5-vägs JOG-knappen (Nx).
Ställa in volymen
Volymen kan ställas in på Preset (förinställt) eller
Manual (manuellt) (sid. 34 till 35).
z Tips!
Ställ teckenfönstret i energisparläge när du vet med
dig att du inte kommer att använda enheten på ett
tag (sid. 36).
forts.
15
Grundläggande hantering
Obs!
• Innan du använder Network Walkman kopplar du bort den från datorn.
• Information om hur du använder FM-radion finns under ”Lyssna på FM-radio” (endast NW-E303/E305/
E307) (sid. 45).
Lyssna på musik med Network Walkman
Söka efter ett spår som du vill lyssna på (SEARCH)
Du kan söka efter önskade spår för uppspelning på följande 3 sätt.
• Sökning efter artistnamn ( Artist)
• Sökning efter albumnamn ( Album)
• Söka efter en grupp* som överförts från datorn med hjälp av programvaran SonicStage ( Group)
* De ljudfiler som du överför från datorn med programvaran SonicStage grupperas alltid när de överförs till
det inbyggda flashminnet.
Om sökflöde och Play Range (spellista)
Så här gör du för att visa sökskärmen:
1 Håll knappen /MENU intryckt tills menyskärmen (”Search”) visas.
2 Välj ”Search” genom att trycka på U u på 5-vägs JOG-knappen och tryck sedan på i (VOL).
Välj alternativ i sökmenyn genom att trycka på U u på 5-vägs JOG-knappen och fortsätt sedan
till nästa steg genom att trycka på i (VOL). Om du vill gå tillbaka till föregående steg trycker du
på I (VOL) på 5-vägs JOG-knappen. Sök önskade spår genom att upprepa ovanstående
procedur.
Av de sökta låtarna (
se bilden på nästa sida) skapas en spellista. När du väljer ett spår och
trycker på mitten av 5-vägs JOG-knappen (Nx) startar uppspelningen från det spåret och
uppspelningen fortsätter sedan till slutet av spellistan.
Dessutom har du möjligheten att trycka på mitten av 5-vägs JOG-knappen (Nx) för att välja
ett alternativ under sökning, så att spellistan skapas av det valda alternativet och uppspelningen
startar från spellistans första spår.
16
Spårlista (spellista)
Sökskärmbild
All Track
Artist
Album
Group
Artistlista
Alla spår (i artistordning)
All Artist
Artist1
Artist2
Track1
Track2
Track3
All Album
Album1
Album2
Alla spår för den valda artisten
(i albumordning)
Grundläggande hantering
Albumlista med
sökta artister
Track1
Track2
Track3
Spår i det valda albumet
Track1
Track2
Track3
Albumlista
All Album
Album1
Album2
Alla spår (i albumordning)
Track1
Track2
Track3
Spår i det valda albumet
Track1
Track2
Track3
Alla spår (i gruppordning)
Grupplista
All Group
Group1
Group2
Track1
Track2
Track3
Spår i den valda gruppen
Track1
Track2
Track3
forts.
17
Lyssna på musik med Network Walkman
Exempel på en sökning
1 Visa sökskärmsbilden och välj ” Artist” och tryck sedan på i (VOL) på 5-vägs JOGknappen.
2 Välj ” Artist B” från artistlistan och tryck sedan på i (VOL) på 5-vägs JOG-knappen.
3 Välj ” Album5” från albumlistan för Artist B och tryck sedan på i (VOL) på 5-vägs JOGknappen.
Spårlistan för Album5 visas.
I det här fallet blir spårlistan en spellista.
4 Välj ” Track15” från spårlistan.
5 Tryck på mitten av 5-vägs JOG-knappen (Nx).
Uppspelningen startar från Track15.
Uppspelningen avbryts automatiskt vid slutet av Track16 (som i det här fallet är slutet av
spellistan).
Alla spår i det inbyggda
flashminnet
Album
Artist …
Track
Album 1
Artist A
Track01
Album 1
Artist A
Track02
Album 1
Artist A
Track03
Album 2
Artist A
Track04
Album 2
Artist A
Track05
Album 2
Artist A
Track06
Album 3
Artist B
Track07
Album 3
Artist B
Track08
Artist
Album
Album 3
Artist B
Track09
Artist B
Album 3
Album 4
Artist C
Track10
Artist B
Album 3
Album 4
Artist C
Track11
Artist B
Album 3
Album
Track
Album 4
Artist D
Track12
Artist B
Album 5
Album 5
Track14
Album 5
Artist A
Track13
Artist B
Album 5
Album 5
Track15 …
Album 5
Artist B
Track14
Artist B
Album 5
Album 5
Track16
Album 5
Artist B
Track15
Album 5
Artist B
Track16
18
Albumlista för Artist B
Spår i Album 5
Söka efter ett spår och
sedan spela upp spåret
~Sökning efter artistnamn
4
All Album
z Tips!
Knappen
/MENU
1
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt
tills följande menyskärm visas.
Search
2
Välj ”Search” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Sökskärmsbilden visas.
• Om du väljer ”All Artist” i början av artistlistan
och sedan trycker på i (VOL) på 5-vägs JOGknappen, visas alla spåren ordnade efter
artistnamn (spår för en och samma artist visas i
albumordning). I det här fallet skapas spellistan
”Play Range” av den lista som visas. Fortsätt till
steg 6 och starta uppspelningen.
• Om du väljer en artist eller ”All Artist” och
trycker på mitten av 5-vägs JOG-knappen (Nx)
bildar det valda alternativet en spellista och
uppspelningen startar från det första spåret i
spellistan.
All Track
3
Välj ” Artist” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Artistlistan visas.
All Artist
forts.
19
Grundläggande hantering
Välj önskad artist genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Albumlistan för den valda artisten visas.
Lyssna på musik med Network
Walkman
5
z Tips!
• Om du väljer ”All Album” i början av
albumlistan och sedan trycker på i (VOL) på 5vägs JOG-knappen, visas alla spår från den artist
som du valde i steg 4 i albumordning. I så fall är
det den lista som visas, som bildar spellista ”Play
Range”.
• Om du väljer ett visst album eller ”All Album”
och trycker på mitten av 5-vägs JOG-knappen
(Nx) bildar det valda alternativet en spellista
och uppspelningen startar från det första spåret i
spellistan.
20
Tryck på I (VOL) på 5-vägs JOG-knappen.
Avbryta sökning
Välj önskat album genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Spårlistan för den valda artistens album
visas. Den lista som visas bildar
spellista.
Track1
6
Återgå till föregående läge
Välj önskat spår genom att trycka
på U u på 5-vägs JOG-knappen
och tryck sedan på mitten av
knappen (Nx).
Det valda spåret spelas upp. Om du inte
valt upprepningsläget (sid. 22) avbryts
uppspelningen automatiskt i slutet av
spellistan.
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
z Tips!
Du kan också utföra ovanstående steg för att söka
ett spår efter album eller grupp, och sedan starta
uppspelningen.
Övriga funktioner
Om gruppkontrolläget
Du kan använda gruppkontrolläget genom att
trycka på /MENU.
För att
Använda 5-vägs
JOG-knappen
Hoppa till början av
nästa spår*1
Tryck på u på 5-vägs
JOG-knappen.
Hoppa till början av
det aktuella spåret*1
Tryck på U på 5-vägs
JOG-knappen.
Snabbspola framåt*2
Håll u intryckt på 5vägs JOG-knappen
under uppspelning och
släpp upp den på den
önskade punkten.
Snabbspola bakåt*2
Håll U intryckt på 5vägs JOG-knappen
under uppspelning och
släpp upp den på den
önskade punkten.
*1 Om du, när uppspelningen är stoppad, håller u U
nedtryckt på 5-vägs JOG-knappen, görs
kontinuerliga hopp till början av nästa (eller
aktuellt) spår. Om du håller den intryckt längre
går uppspelningen vidare till nästa (eller
föregående) spår.
*2 Snabbspolningen framåt/bakåt blir gradvis
snabbare. Du kan ställa in den högsta hastigheten
för snabbspolning framåt/bakåt i menyn ”Cue/
Rev” (sid. 38).
Knappen
/MENU
5-vägs JOG-knapp
I gruppkontrolläget kan du hoppa till början
av albumet eller gruppen i spellistan.
Album1
För att
Använda 5-vägs
JOG-knappen
Gå till början av nästa
album/grupp*1*2
Tryck på u på 5-vägs
JOG-knappen i
gruppkontrolläget.
Gå till början av
aktuellt album/
grupp*1*2
Tryck på U på 5-vägs
JOG-knappen i
gruppkontrolläget.
*1 Hoppar till början av nästa albums (eller det
aktuella albumets) första spår när den aktuella
spellistan är resultatet av en sökning efter
albumnamn eller artistnamn. Hoppar till början
av nästa grupps (eller den aktuella gruppens)
första spår när den aktuella spellistan är resultatet
av en gruppsökning.
*2 Om du, när uppspelningen är stoppad, håller u U
nedtryckt på 5-vägs JOG-knappen, görs
kontinuerliga hopp till början av nästa album/
grupp (aktuellt album/grupp) i spellistan. Om du
håller den intryckt längre går uppspelningen
vidare till nästa (eller föregående) album/grupp.
21
Grundläggande hantering
5-vägs JOG-knapp
B Avancerade åtgärder
Upprepad
uppspelning
Välja upprepningsläge
Du kan välja mellan 3 olika typer av
upprepad uppspelning: Repetera spår, A-B
repetera och Repetera mening.
• Repetera spår (Repeat: Track)
I det här läget spelas spåren upp upprepade
gånger på något av följande 3 sätt.
Repetitionsläge Åtgärd
för spår
Repetera
1
Alla spåren i spellistan
(uppspelningsöversikten)
spelas upp upprepade
gånger.
Repetera
enstaka
Det aktuella spåret spelas
upp upprepade gånger.
Repetera
slumpvis
Alla spår i spellistan
(uppspelningsöversikten)
spelas upp upprepade
gånger i slumpvis
ordning.
• A-B repeterad uppspelning
(Repeat: A-B)
I det här läget spelas ett visst avsnitt av ett
spår upp upprepade gånger.
• Repetera mening (Repeat: Sentence)
I det här läget upprepas röstdata i ett visst
angivet avsnitt av ett spår upprepade
gånger.
22
Knappen
/MENU
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt i
stoppläget tills följande
menyskärm visas.
Search
2
Välj ”Repeat:” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Repetitionsläget visas inom
hakparenteserna [ ].
Repeat[Track
]
3
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
Obs!
• Teckenfönstret återgår automatiskt till
skärmbilden för uppspelning om du inte trycker
på någon knapp under 60 sekunder.
• Om det inte finns några ljudfiler i det inbyggda
flashminnet kan du inte välja något av lägena för
upprepad uppspelning.
• När du ansluter Network Walkman till en dator
avbryts det valda upprepningsläget.
• Om du byter spellista avbryts det valda
upprepningsläget.
• Du kan bara välja upprepningsläge från
stoppläget.
Repeat Count[2]
Fortsätt med steg 4.
4
5
Om du valt ”Sentence” i steg 3:
Ange antalet upprepningar genom
att trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Du kan välja antalet upprepningar från
1till 9. Ursprunglig inställning för
antalet upprepningar är 2 gånger.
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Se följande avsnitt för de olika
uppspelningslägena vid upprepad
uppspelning.
• Repeat: Track
”Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat: Track)”
• Repeat: A-B
”Spela upp ett visst avsnitt upprepade
gånger (Repeat: A-B)”
• Repeat: Sentence
”Spela upp angivna meningar
upprepade gånger (Repeat: Sentence)”
forts.
23
Avancerade åtgärder
Välj önskat läge för upprepad
uppspelning genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Du kan välja något av följande lägen för
upprepad uppspelning: ”Track” (spår),
”A-B” (A-B repetera) och ”Sentence”
(mening).
Om du väljer ”Track” eller ”A-B”
fortsätter du till steg 5.
Om du väljer ”Sentence” (mening) visas
värdet för ”Repeat Count” (antal
upprepningar) inom hakparenteserna
[ ].
Upprepad uppspelning
Spela upp spår upprepade
gånger (Repeat: Track)
Du ändrar spårrepeteringsläge (Track
Repeat) genom att trycka på knappen REP/
SOUND. Ikonen i teckenfönstret visar det
aktuella spårrepeteringsläget.
Spela upp ett visst avsnitt
upprepade gånger (Repeat:
A-B)
När du spelar upp ett spår kan du ange
startpunkt (A) och slutpunkt (B) för det
avsnitt som du vill spela upp flera gånger.
Knappen REP/SOUND
5-vägs JOG-knapp
Knappen REP/SOUND
1
Track1
2
Ikon för Repetera spår
Välj först Repetera spår (Repeat:
Track) (sid. 22).
Välj sedan önskat
upprepningsläge genom att
trycka flera gånger på knappen
REP/SOUND.
3
Varje gång du trycker på knappen ändras
ikonen för Repetera spår på följande sätt:
ingen (Normal uppspelning)
(Repetera)
Välj läget A-B repetera (Repeat:
A-B) (sid. 22).
Starta uppspelningen genom att
trycka på mitten av 5-vägs JOGknappen (Nx).
”A t” blinkar.
Under uppspelningen anger du
startpunkten (A) genom att trycka
på knappen REP/SOUND.
”A t” visas och ”B” blinkar.
A
4
B
Ange slutpunkten (B) genom att
trycka på knappen REP/SOUND.
”A t B” visas och det angivna avsnittet
upprepas flera gånger.
(Repetera enstaka)
A
(Repetera slumpvis)
24
Track1
B
Track1
Obs!
Radera startpunkten (A) och
slutpunkten (B)
Spela upp angivna
meningar upprepade
gånger (Repeat: Sentence)
Den här funktionen identifierar automatiskt
röstinspelningar mellan tomma (tysta) avsnitt
och upprepar det inspelade talet det antal
gånger du angett. Den här möjligheten är
mycket användbar vid språkstudier under
förutsättning att det inte finns någon
bakgrundsmusik som stör funktionen.
• Under uppspelning med A-B repetera trycker du
på REP/SOUND.
• Välj föregående eller nästa spår genom att tryck
på u U på 5-vägs JOG-knappen under
uppspelning med A-B repetera.
(Läget A-B repetera avbryts inte.)
Avbryta läget A-B repetera
Knappen REP/SOUND
5-vägs JOG-knapp
Ändra upprepningsläge på menyskärmen (sid. 22).
1
2
Välj läget Repetera mening
(Repeat: Sentence) (sid. 22).
Starta uppspelningen genom att
trycka på mitten av 5-vägs JOGknappen (Nx).
forts.
25
Avancerade åtgärder
• Du kan inte ställa in A-B repetera för ett avsnitt
som överlappar två eller fler spår.
• Om du inte anger slutpunkt (B) sätts den
automatisk in i slutet av spåret.
• Du tar bort den redan inställda startpunkten (A)
genom att trycka på U u på 5-vägs JOG-knappen.
• Om du växlar över till FM-radion tas den redan
inställda startpunkten (A) bort (endast NW-E303/
E305/E307).
Upprepad uppspelning
3
Under uppspelning anger du
inställningspunkten genom att
trycka på knappen REP/SOUND.
Network Walkman identifierar
röstinspelningen fram till nästa tomma
(tysta) avsnitt och upprepar meningen
det antal gånger som du har valt (sid.
23). Om du till exempel ställer antalet
upprepningar på 3 får du höra meningen
4 gånger, den första uppspelningen plus
3 upprepningar.
Track1
Obs!
• Ett avsnitt med eller utan tal, som är kortare än 1
sekund, identifieras inte.
• Om ett avsnitt med tal fortsätter till spårets slut
(utan något avbrott), registreras den punkten
(slutet av spåret) som slutpunkt för det talade
avsnittet och det avsnittet upprepas sedan.
• Växlar du över till FM-radion under läget
Repetera mening tas den inställda punkten bort
(endast NW-E303/E305/E307).
Radera inställningspunkten
• Under uppspelning med Repetera mening trycker
du på REP/SOUND.
• Under uppspelning med Repetera mening väljer
du föregående eller nästa spår genom att trycka
på u U på 5-vägs JOG-knappen.
(Läget Repetera mening avbryts inte.)
Avbryta läget Repetera mening
Ändra upprepningsläge på menyskärmen (sid. 22).
26
Ändra
teckenfönstrets
visningsläge
Du kan visa information av olika slag i
teckenfönstret under uppspelning eller när
spelaren är i stoppläge. Så här ändrar du
visningsläge: Tryck på DISP/FM (NW-E303/
E305/E307) eller DISP (NW-E205/E207).
Det finns 6 olika visningslägen och i
menyskärmen kan du välja vilket läge du vill
använda (sid. 28).
• Position (Position): Visar den aktuella
uppspelningspositionen för spåret.
I uppspelningsläget visas förfluten
uppspelningstid, aktuellt spårnummer och
totala antalet spår i spellistan. I
gruppkontrolläget (sid. 21) visas förfluten
uppspelningstid, ordningsnumret för det
aktuella albumet/den aktuella gruppen och
totala antalet album/grupper i spellistan.
SHUF
5:10
120/200
• Track Info (Spårinformation): Visar
information om spåret.
Visar CODEC (typ av komprimering) och
bithastighet under uppspelning.
SHUF
ATRAC3plus 256 kbps
• Clock (klocka): Visar aktuellt datum och
aktuell tid. (Mer information om hur du
ställer klockan finns under ”Ställa in
aktuell tid (Date-Time)” (sid. 32)).
• Fruits (Frukter): Visar följande animering.
Ändra teckenfönstrets
visningsläge
• Sky (Himmel): Visar 5 olika animeringar,
beroende på tid på dygnet (”Ställa in
aktuell tid (Date-Time)” (sid. 32)).
Tryck på DISP/FM (NW-E303/305/
E307) eller DISP (NW-E205/E207)
under uppspelning eller när
spelaren är i stoppläge.
(normal visning)
Water
Sky
Position
Fruits
Track Info
Clock
Obs!
• Ovanstående figur visar ordningen när alla
teckenfönstrets visningslägen är aktiverade
(ställda på ”ON”) i menyn ”Display Screen”
(teckenfönstrets meny). Visningslägen som är
avstängda (ställda på ”OFF”) visas inte.
• Du kan inte ändra visningsläge när du använder
FM-radion (endast NW-E303/E305/E307).
• Water (Vatten): Visar följande animering.
forts.
27
Avancerade åtgärder
Knappen DISP/FM
(NW-E303/E305/E307)
Knappen DISP
(NW-E205/E207)
Ändra teckenfönstrets visningsläge
3
Välja visningslägen
(Display Screen)
För vart och ett av de 6 visningslägena,
”Position”, ”Track Info”, ”Clock”, ”Fruits”,
”Sky” och ”Water”, kan du själv bestämma
om det ska användas eller ej genom att
trycka på DISP/FM (NW-E303/E305/E307)
eller DISP (NW-E205/E207).
Du kan bara visa den skärm som är ställd på
”ON” i menyn ”Display Screen”.
4
Knappen
/MENU
1
5
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt
tills följande menyskärm visas.
Search
2
Välj ”Display Screen” genom att
trycka på U u med hjälp av 5-vägs
JOG-knappen och bekräfta sedan
valet genom att trycka på i (VOL).
Position:ON
28
Ange ON/OFF för ”Position”.
1 Välj ”Position:” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att trycka
på i (VOL).
Inställningen för ”Position” (ON/
OFF) visas inom hakparenteser [ ].
2 Välj ”ON” eller ”OFF” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Teckenfönstret återgår till samma
skärm som i steg 2.
Ställ ON/OFF för ”Track Info”,
”Clock”, ”Fruits”, ”Sky” och
”Water” genom att utföra samma
procedur som för steg 2 och 3.
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
Justera diskant
och bas
(förinställning av
digitalljud)
Du kan justera bas och diskant.
Ljudkaraktäristik
Förstärkningsnivå
Bass (Bas)
-4 till +3
Treble (Diskant)
-4 till +3
Du kan lagra de inställningar du gjort för
ljudkaraktäristiken som ” 1(Ljud1)” och
” 2(Ljud2)” och sedan välja en förinställd
ljudkaraktäristik för den musik du spelar upp.
Välja ljudkaraktäristik
Ursprungliga inställningar
Ljudkvalitet
1
(Ljud1)
2
(Ljud2)
OFF
(Ljud AV)
Bass (Bas)
+1
+3
0
Treble
(Diskant)
0
0
0
Knappen
/MENU
1
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt
tills följande menyskärm visas.
Search
Knappen REP/SOUND
Håll knappen REP/SOUND
intryckt en kort stund.
Varje gång du trycker på knappen ändras
ljudkaraktäristiken på följande sätt:
1
2
2
Välj ”Sound:” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Ljudinställningen ( 1/ 2/ OFF) visas
inom hakparenteser [ ].
OFF
Återgå till normal ljudkaraktäristik
Välj ”
OFF”.
Obs!
Du kan inte välja ljudkaraktäristik när du använder
FM-radion (endast NW-E303/E305/E307).
forts.
29
Avancerade åtgärder
Du kan justera diskant och bas. Du kan göra
2 förinställningar, som du sedan kan välja
vid ljuduppspelning.
Justera ljudkaraktäristiken
(Sound)
Justera diskant och bas
(förinställning av digitalljud)
3
4
Justera ljudkaraktäristiken för ” 1
(Ljud1)”.
1 Välj ” 1” genom att trycka på U u
på 5-vägs JOG-knappen och bekräfta
sedan valet genom att trycka på
i (VOL).
Inställningen för ”Bass” visas inom
hakparenteser [ ].
2 Ställ in ”Bass” genom att trycka på U
u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att trycka
på i (VOL).
Inställningen för ”Treble” visas inom
hakparenteser [ ].
3 Ställ in ”Treble” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att trycka
på i (VOL).
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Ändra inställningen för ” 2 (Ljud2)”.
Välj ” 2” i steg 3 1.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
30
/MENU intryckt tills menyskärmen
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan skydda Network Walkman från
oavsiktliga knapptryckningar när du bär
omkring den, genom att använda HOLDfunktionen.
HOLD-läget
Ställ skjutluckan i läget ”HOLD”.
Alla funktionsknapparna stängs av.
Om du trycker på någon knapp när
funktionen HOLD är aktiverad visas
”HOLD” i teckenfönstret.
Avbryta HOLD-funktionen
Skjut skjutluckan i pilens riktning.
Lagra andra data
än ljuddata
Avancerade åtgärder
Du kan använda Windows Explorer för att
föra över data från datorns hårddisk till det
inbyggda flashminnet.
Det inbyggda flashminnet visas i Windows
Explorer som en extern enhet (det kan t.ex.
visas som enhet D).
Obs!
• Om du lagrar stora mängder data, som inte är
ljuddata, i det inbyggda flashminnet minskas
utrymmet för ljuddata i motsvarande mån.
• Redigera inte några filer i mappen
[OMGAUDIO] i det inbyggda flashminnet med
Windows Explorer, eftersom det leder till att
ljudfiler inte kan spelas upp.
• Formatera inte det inbyggda flashminnet via
Windows Explorer. Om du tänker formatera det
inbyggda flashminnet, måste du göra det via
menyn ”Format” i Network Walkman (sid. 39).
31
B Justera inställningarna på
Network Walkman
3
Ställa in aktuell tid
(Date-Time)
Du kan ställa in aktuell tid och visa tiden
samtidigt som du spelar upp ljud eller
spelaren är i stoppläge.
y:05 m[01]d:01
4
Knappen
/MENU
1
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt
tills följande menyskärm visas.
Search
2
5
am
Ställ in ”timmar” genom att trycka
på U u på 5-vägs JOG-knappen
och bekräfta sedan inställningen
genom att trycka på i (VOL).
Minuterna visas inom hakparenteser [ ].
10 :[00] am
6
7
32
Ställ in ”månad” och ”dag”, på det
sätt som du gjorde i steg 3, och
bekräfta sedan inställningen
genom att trycka på i (VOL) på 5vägs JOG-knappen.
Skärmen för inställning av tiden visas och
timmen visas inom hakparenteser [ ].
[00]: 00
Välj ”Date-Time” genom att trycka
på U u på 5-vägs JOG-knappen
och bekräfta sedan valet genom
att trycka på i (VOL).
Årtalet visas inom hakparenteser [ ].
y[05]m:01 d:01
Ställ in ”år” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan inställningen
genom att trycka på i (VOL).
Siffrorna för månaderna visas inom
hakparenteser [ ].
Ställ in ”minuter” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan
inställningen genom att trycka på
i (VOL).
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
Visa aktuell tid
Tryck flera gånger på DISP/FM (NW-E303/E305/
E307) eller DISP (NW-E205/E207) tills ”Clock”
visas (sid. 27).
Om klockvisningen (”Clock”) är avstängd (”OFF”)
i teckenfönstrets meny (”Display Screen”) (sid. 28)
kan du inte visa den aktuella tiden med ovanstående
procedur.
Begränsa volymen
(AVLS)
För att undvika att ljudet stör omgivningen
kan du begränsa maximivolymen genom att
ställa in AVLS (Automatic Volume Limiter
System, automatisk volymbegränsning). Med
AVLS kan du lyssna på musik på en lagom
ljudnivå.
Du kan välja något av följande visningslägen för
datumet ”yy/mm/dd”, ”dd/mm/yy” och ”mm/dd/
yy”. Du kan också välja att visa tiden med 12timmarsystemet eller 24-timmarssystemet. Mer
information finns under ”Välja visningsläge för
datumet (Date Disp Type)” (sid. 41) och ”Välja
visningsläget för tiden (Time Disp Type)” (sid. 42).
Obs!
• Du kan inte ändra visningsläge när du använder
FM-radion (endast NW-E303/E305/E307).
• Om du inte använt enheten under en längre tid
kan du behöva göra om inställningarna för datum
och tid.
• Om du inte har ställt in den aktuella tiden visas
”--” i visningsläget för datum och tid.
Knappen
/MENU
1
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt
tills följande menyskärm visas.
Search
2
Välj ”AVLS:” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Inställningen för ”AVLS:” (ON/OFF)
visas inom hakparenteser [ ].
AVLS[OFF]
forts.
33
Justera inställningarna på Network Walkman
z Tips!
Begränsa volymen (AVLS)
3
4
Välj ”ON” genom att trycka på U u
med hjälp av 5-vägs JOG-knappen
och bekräfta sedan valet genom
att trycka på i (VOL).
Volymen hålls på en lagom nivå.
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Ändra inställningen till OFF
Välj ”OFF” i steg 3.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
Ställa in volymen
med hjälp av
funktionen för
förinställd volym
(Volume)
Det finns 2 lägen för volymjustering.
Manuellt läge:
Ställ in volymen från 0 till 31 genom att
trycka på i (VOL)/I (VOL) på 5-vägs
JOG-knappen.
Förinställt läge:
Ställ in volymen för något av de 3
förinställda nivåerna: Low, Mid och
High, genom att trycka på i (VOL)/
I (VOL) på 5-vägs JOG-knappen.
z Tips!
Om du har valt ”AVLS:ON” visas ”AVLS” om du
trycker på i (VOL)/I (VOL) på 5-vägs JOGknappen.
Knappen
/MENU
5-vägs JOG-knapp
Ställa in nivån för de
förinställda volymlägena
(Volume: Preset)
1
Håll knappen /MENU intryckt
tills följande menyskärm visas.
Search
34
2
Välj ”Volume:” genom att trycka
på U u med hjälp av 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Volyminställningen (Manual/Preset)
visas inom hakparenteser [ ].
Volume[Manual]
3
Växla över till manuellt läge
(Volume: Manual)
1
Search
2
L[ 5]M:10 H:15
4
5
Ställ in volymen för de 3
förinställda nivåerna: L (låg), M
(medel) och H (hög).
1 Ställ in volymen för ”L (låg)” genom
att trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Volyminställningen för ”M (medel)”
visas inom hakparenteser [ ].
2 Ställ in volymen för ”M (medel)”
genom att trycka på U u på 5-vägs
JOG-knappen och bekräfta sedan
valet genom att trycka på i (VOL).
Volyminställningen för ”H (hög)”
visas inom hakparenteser [ ].
3 Ställ in volymen för ”H (hög)”
genom att trycka på U u på 5-vägs
JOG-knappen och bekräfta sedan
valet genom att trycka på i (VOL).
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Håll knappen /MENU intryckt
tills följande menyskärm visas.
Välj ”Volume:” genom att trycka
på U u med hjälp av 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Volyminställningen (Manual/Preset)
visas inom hakparenteser [ ].
Volume[Preset]
3
4
Välj ”Manual” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Med den här inställningen kan du ställa
in volymen genom att trycka på knappen
i (VOL)/I (VOL) på 5-vägs JOGknappen.
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
35
Justera inställningarna på Network Walkman
Välj ”Preset” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Volyminställningen för ”L (Låg)” visas
inom hakparenteser [ ].
Obs!
Om AVLS (sid. 33) är aktiverad kan den verkliga
volymen vara lägre än den som du har ställt in.
Om du stänger av AVLS (AVLS: OFF) återgår
ljudvolymen till den förinställda volymen.
Minska
strömförbrukningen
(Power Save)
Du kan ställa Network Walkman i ett
energisparläge, så att teckenfönstret
automatiskt stängs av när du inte utfört
någon åtgärd på enheten under en viss tid (15
sekunder).
• Save ON-Normal: Följande animering
visas när du spelar upp musik eller tar emot
en FM-signal (endast NW-E303/E305/
E307). Det här är visningsläget för
energisparläget.
2
Save[ON-Normal]
3
4
• Save ON-Super: Ingenting visas i
teckenfönstret. Den här inställningen
förbrukar minst batteri.
• Save OFF: Skärmen visas hela tiden. Den
här inställningen förbrukar mest batteri.
Välj ”Power Save:” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Inställningen för ”Save:” (ON-Normal/
ON-Super/OFF) visas inom
hakparenteser [ ].
Välj den önskade inställningen
genom att trycka på U u på 5-vägs
JOG-knappen och bekräfta sedan
valet genom att trycka på i (VOL).
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
Knappen
/MENU
1
Håll knappen /MENU intryckt
tills följande menyskärm visas.
Search
36
5-vägs JOG-knapp
/MENU intryckt tills menyskärmen
Stänga av
ljudsignalen
(Beep)
Ändra inställningen till ON
Välj ”ON” i steg 3.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
Du kan stänga av ljudsignalerna på Network
Walkman.
1
Justera inställningarna på Network Walkman
Knappen
/MENU
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt
tills följande menyskärm visas.
Search
2
Välj ”Beep:” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Inställningen ljudsignalen (ON/OFF)
visas inom hakparenteser [ ].
Beep[ON ]
3
4
Välj ”OFF” genom att trycka på U
u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
37
Ställa in den
högsta
hastigheten för
snabbspolning
framåt/bakåt (Cue/
Rev)
Du kan ställa den högsta hastigheten för
snabbspolning framåt/bakåt av spår till
antingen ”Rapid” (hög hastighet) eller
”Normal” (normal hastighet).
Knappen
/MENU
1
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt i
stoppläget tills följande
menyskärm visas.
Search
2
Välj ”Cue/Rev” genom att trycka
på U u på 5-vägs JOG-knappen
och bekräfta sedan valet genom
att trycka på i (VOL).
Hastighetsinställningen (Rapid/Normal)
visas inom hakparenteser [ ].
Cue/Rev[Normal]
3
38
Välj ”Rapid” eller ”Normal” genom
att trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
4
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
B Övriga funktioner
Formatera minnet
(Format)
Välj ”Format” genom att trycka på
U u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Format[Cancel?]
4
5
Välj ”OK?” genom att trycka på U
u med hjälp av 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
”Formatting” visas och formateringen
startar.
När formateringen är slutförd visas
”Complete”.
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Knappen
/MENU
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
Avbryta formateringen
1
Håll knappen /MENU intryckt i
stoppläget tills följande
menyskärm visas.
Search
2
Välj ”Advanced Menu” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Välj ”Cancel?” i steg 4.
Obs!
• Du kan inte formatera minnet samtidigt som du
spelar upp musik.
• Formatera inte det inbyggda flashminnet via
Windows Explorer. Om du tänker formatera det
inbyggda flashminnet, måste du göra det via
menyn ”Format” i Network Walkman.
39
Övriga funktioner
Du kan formatera det inbyggda flashminnet
med Network Walkman.
Om du formaterar minnet raderas all
informationen som lagrats i det inbyggda
minnet enligt följande. Innan formateringen
är det viktigt att du kontrollerar de data som
finns lagrade i minnet.
• All ljudinformation som överförts till
Network Walkman med hjälp av
programvaran SonicStage.
• All information som lagrats på Network
Walkman med hjälp av Windows Explorer
eller liknande.
3
Ändra inställning
för USBanslutningen
(USB)
Om strömförsörjningen inte är tillräcklig
beroende på datorn du använder, kan det
hända att kan det uppstå fel i
dataöverföringen från datorn till Network
Walkman. Om du ställer USB-anslutningen
på ”Low-100mA” kan det hända att
dataöverföringen blir säkrare.
3
USB[High-500mA]
4
5
Knappen
/MENU
5-vägs JOG-knapp
Välj ”USB:” genom att trycka på U
u på 5-vägs JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på i (VOL).
Inställningen för USB-anslutningen
(High-500mA/Low-100mA) visas inom
hakparenteser [ ].
Välj önskad inställningen genom
att trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
1
Håll knappen /MENU intryckt i
stoppläget tills följande
menyskärm visas.
Search
2
40
Välj ”Advanced Menu” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
/MENU intryckt tills menyskärmen
z Tips!
• Om du ansluter Network Walkman till en bärbar
dator bör du ansluta datorn till en extern
strömkälla.
• Uppladdningstiden blir längre om inställningen
för USB-anslutningen är ställd på ”Low-100mA”.
Välja visningsläge
för datumet (Date
Disp Type)
4
Du kan välja något av följande visningslägen
för datum: ”år/månad/dag”, ”dag/månad/år”
och ”månad/dag/år” när du ställer in den
aktuella tiden med ”Date-Time”.
5
1
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt i
stoppläget tills följande
menyskärm visas.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
Search
2
3
Välj ”Advanced Menu” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Välj ”Date Disp Type” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Visningsläget för datumet visas inom
hakparenteser [ ].
Date[yy/mm/dd]
41
Övriga funktioner
Knappen
/MENU
Välj önskad inställning genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Du kan välja mellan följande
visningslägen för datumet:
• yy/mm/dd: Datum visas som ”år/
månad/dag”.
• dd/mm/yy: Datum visas som ”dag/
månad/år”.
• mm/dd/yy: Datum visas som ”månad/
dag/år”.
Välja visningsläge
för tiden (Time
Disp Type)
Du kan välja att visa tiden med 12timmarsystemet eller 24-timmarssystemet.
4
5
Välj önskad inställning genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
Knappen
/MENU
1
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt i
stoppläget tills följande
menyskärm visas.
Search
2
3
Välj ”Advanced Menu” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Välj ”Time Disp Type” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Visningsläget för tiden (12h/24h) visas
inom hakparenteser [ ].
Time[24h]
42
/MENU intryckt tills menyskärmen
Välja visningsläge
vänster/höger för
skärmen
(Rotation)
Du kan välja något av följande 2
visningslägen för skärmen.
• R Hand (högerhandsläge): Du kan välja att
ha knapparna och 5-vägs JOG-knappen på
höger sida om skärmen.
Knappen
/MENU
1
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt i
stoppläget tills följande
menyskärm visas.
Search
Track1
• L Hand (Vänster Hand): Du kan välja att
ha knapparna och 5-vägs JOG-knappen på
vänster sida om skärmen.
3
Track1
Vare sig du ställer visningsläget för skärmen
på ”R Hand” eller ”L Hand” är funktionerna
(under uppspelning*) för 5-vägs JOGknappen som följer.
Märkning Funktion
U
Hoppa till början av det aktuella
spåret
u
Hoppa till början av nästa spår
i (VOL)
Höjer volymen
I (VOL)
Sänker volymen
Välj ”Advanced Menu” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Välj ”Rotation” genom att trycka
på U u på 5-vägs JOG-knappen
och bekräfta sedan valet genom
att trycka på i (VOL).
Inställningen av teckenfönstrets rotation
(R Hand/L Hand) visas inom
hakparenteser [].
Rotation[R Hand]
4
5
Välj ”R Hand” eller ”L Hand”
genom att trycka på U u på 5-vägs
JOG-knappen och bekräfta sedan
valet genom att trycka på i (VOL).
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
* Med 5-vägs JOG-knappen kan du välja alternativ
i sökmenyn och menyläget.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
43
Övriga funktioner
2
Ursprungligt visningsläge för skärmen är ”R
Hand”.
Visa information
om spelaren
(Information)
3
Information om produktnamnet, det
inbyggda flashminnets kapacitet, serienumret
och programvarans version kan visas.
1: produktnamn
2: kapaciteten hos det inbyggda
flashminnet
3: serienummer
4: programvarans version
4
Knappen
/MENU
1
44
Håll knappen /MENU intryckt
tills menyskärmen ändras.
5-vägs JOG-knapp
Håll knappen /MENU intryckt i
stoppläget tills följande
menyskärm visas.
Search
2
Välj ”Information” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Varje gång du trycker på u på 5-vägs
JOG-knappen visas följande
information.
Välj ”Advanced Menu” genom att
trycka på U u på 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
ändras.
/MENU intryckt tills menyskärmen
B FM-radio (endast NW-E303/E305/E307)
Lyssna på FM-radio
Du kan lyssna på FM-radio. Ladda upp det inbyggda batteriet innan du börjar använda Network
Walkman (sid. 12) och anslut hörlurarna till hörlurskontakten.
1 Växla över till FM-radion
Håll knappen DISP/FM intryckt tills FMradions skärm visas.
FM-radions skärm*
FM [P01] 90.0
MHz
Snabbvalsnummer Frekvens
* FM-radions skärm, som den visas här, kan se ut
lite annorlunda än skärmen på den modell du har.
Stänga av FM-radion
Håll knappen DISP/FM intryckt tills menyskärmen
för ljuduppspelning visas.
2 Automatisk snabbvalsinställning av
mottagningsbara kanaler (FM Auto
Preset)
Du kan automatiskt snabbvalsinställa de radiokanaler (upp till 30 kanaler) som kan tas emot i det
område du befinner dig genom att välja ”FM Auto Preset” i menyskärmen. Den här funktionen
kan du använda när du använder FM-mottagaren för första gången eller om du befinner dig i ett
nytt område.
Obs!
Funktionen ”FM Auto Preset” raderar redan snabbvalsinställda kanaler.
forts.
45
FM-radio (endast NW-E303/E305/E307)
Knappen DISP/FM
Lyssna på FM-radio
Knappen
/MENU
De kanaler som går att ta emot ställs in
som snabbval, ordnade från lägre
frekvenser till högre frekvenser.
”Complete” visas när
snabbvalsinställningen är slutförd.
Därefter tas den första förinställda
kanalen emot.
5-vägs JOG-knapp
1 Tryck på /MENU och håll den
intryckt tills menyskärmen visas.
Stoppa snabbvalsinställningen
2 Välj ”FM Auto Preset” genom att
trycka på U u med hjälp av 5-vägs
JOG-knappen och bekräfta sedan
valet genom att trycka på i (VOL).
Om du vill sluta använda
menyskärmen
3 Välj ”OK?” genom att trycka på U
u på 5-vägs-JOG-knappen och
bekräfta sedan valet genom att
trycka på mitten av 5-vägs-JOGknappen (Nx).
Om flera oönskade kanaler tas emot
Välj ”Cancel?” i steg 3 och tryck på i (VOL) på 5vägs JOG-knappen.
Håll knappen
skärm visas.
/MENU intryckt tills FM-radions
Om mottagningen innehåller störningar, eller är för
känslig, kan du ändra inställningen för
mottagningen (sid. 49) till ”Scan Sens: Low”.
3 Välja kanaler
Du kan välja kanal på 2 sätt (inställning via
snabbval eller manuell inställning):
• Preset Tuning: I snabbvalsläget kan du
välja kanal efter förinställningsnummer.
Snabbvalsläget är det ursprungliga läget.
• Manual Tuning: Du växlar över till
manuell inställning genom att trycka på
knappen /MENU.
I läget för manuell kanalinställning väljer
du kanal genom att ställa in kanalens
frekvens.
Om du vill växla över från manuell
kanalinställning till snabbvalsläget, trycker
du en gång till på /MENU.
46
Knappen
/MENU
Snabbvalsinställning
(Preset Tuning)
FM[P01]
90.0
MHz
Snabbvalsnumret visas inom hakparenteser [ ].
För att
Åtgärd på 5-vägs
JOG-knappen
Välja nästa
snabbvalsnummer
Tryck på u på 5-vägs
JOG-knappen.
Välja föregående
snabbvalsnummer
Tryck på U på 5-vägs
JOG-knappen.
Obs!
FM P01 [ 90.0
MHz
]
Frekvensen visas inom hakparenteser [ ].
När en vald frekvens redan finns lagrad som
snabbvalsinställning, visas även dess
nummer.
För att
Åtgärd på 5-vägs
JOG-knappen
Välja nästa frekvens
Tryck på u på 5-vägs
JOG-knappen.
Välja föregående
frekvens
Tryck på U på 5-vägs
JOG-knappen.
Välja nästa
mottagningsbara
kanal*
Håll u nedtryckt på 5vägs JOG-knappen.
Välja föregående
mottagningsbara
kanal*
Håll U nedtryckt på 5vägs JOG-knappen.
* Om du håller u U nedtryckt på 5-vägs JOGknappen söks nästa (eller föregående) sändande
kanal. Om kanalen kan tas emot accepteras
mottagningen.
Om mottagningen innehåller störningar, eller är
för känslig, kan du ändra inställningen för
mottagningen (sid. 49) till ”Scan Sens: Low”.
Förbättra mottagningen
Hörlurskabeln fungerar som antenn, försök därför
att sträcka ut den så mycket som möjligt.
47
FM-radio (endast NW-E303/E305/E307)
Du kan inte välja kanal om det inte finns några
kanaler sparade som snabbval. Snabbvalsinställ de
kanaler som går att ta emot med hjälp av ”FM Auto
Preset” (sid. 45).
Manuell inställning (Manual
Tuning)
Snabbvalsinställning
av önskade
kanaler
Radera snabbvalsinställda
kanaler
Du kan snabbvalsinställa kanaler som inte
hittas med ”FM Auto Preset” (sid. 45).
Knappen
/MENU
1
Knappen
/MENU
2
Välj önskad frekvens med hjälp av
manuell inställning.
Håll mitten av 5-vägs JOGknappen intryckt (Nx).
Frekvensen som du valde i steg 1
snabbvalsinställs, och snabbvalsnumret
visas till vänster om frekvensen.
z Tips!
Du kan snabbvalsinställa upp till 30 kanaler (P01
till P30).
Obs!
Snabbvalsnumren sorteras alltid i ordning från lägre
till högre frekvenser.
48
Välj snabbvalsnumret för den
frekvens som du tänker radera.
5-vägs JOG-knapp
2
1
5-vägs JOG-knapp
3
Håll mitten av 5-vägs JOGknappen intryckt (Nx).
Välj ”OK” genom att trycka på U u
med hjälp av 5-vägs JOG-knappen
och bekräfta sedan valet genom
att trycka på i (VOL).
Den snabbvalsinställda kanalen raderas
och nästa kanal visas.
Ställa in
mottagningen
(Scan Sens)
När du använder ”FM Auto Preset” (sid. 45)
eller ”Manual Tuning” (sid. 47) kan det
hända att också en del oönskade kanaler tas
emot, eftersom mottagningen är för känslig. I
så fall kan du välja läget ”Scan Sens: Low”.
Knappen
/MENU
Välj ”High” i steg 3.
Om du vill sluta använda
menyskärmen
Håll knappen
skärm visas.
/MENU intryckt tills FM-radions
5-vägs JOG-knapp
FM-radio (endast NW-E303/E305/E307)
1
Ställa tillbaka mottagningen
Håll knappen /MENU intryckt
tills följande menyskärm visas.
FM Auto Preset
2
Välj ”Scan Sens:” genom att
trycka på U u med hjälp av 5-vägs
JOG-knappen och bekräfta sedan
valet genom att trycka på i (VOL).
Inställningen för mottagningen (High/
Low) visas inom hakparenteser [ ].
Scan Sens[High]
3
4
Välj ”Low” genom att trycka på U
u med hjälp av 5-vägs JOGknappen och bekräfta sedan valet
genom att trycka på i (VOL).
Håll knappen /MENU intryckt
tills FM-radions skärm visas.
49
B Övrig information
Försiktighetsåtgärder
Om placering
• Använd aldrig Network Walkman där den
utsätts för extrem belysning, extrema
temperaturer, fukt eller vibrationer.
• Utsätt aldrig Network Walkman för höga
temperaturer, som t.ex. i en bil som står
parkerad i solen eller i direkt solbelysning.
Om överhettning
Network Walkman kan bli varm när du
laddar upp den efter en längre tids
användning.
Om hörlurarna
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurarna när du kör, cyklar
eller framför motordrivna fordon. Det kan
skapa farliga trafiksituationer; på vissa
platser är det dessutom olagligt. Det är inte
heller riskfritt att lyssna på hög volym med
Network Walkman när du promenerar,
särskilt inte vid övergångsställen. Var
mycket uppmärksam – sluta helst att lyssna –
i situationer som kan innebära fara.
Undvik hörselskador
Undvik att lyssna på hög volym när du
använder hörlurar. Hörselexperter varnar för
användning av hörlurar med hög volym
under en längre tid. Om du hör ett ringande
eller pipande ljud bör du omedelbart sänka
volymen, helst bör du sluta lyssna helt och
hållet.
Ta hänsyn till omgivningen
Håll volymen på en lagom nivå. Samtidigt
som du då kan höra ljud från omgivningen
visar du hänsyn mot dem som vill slippa höra
ljudet från dina hörlurar.
Varning!
När åskan går samtidigt som du använder
Network Walkman bör du genast ta av dig
hörlurarna.
50
Om användning
• När du använder en rem bör du se upp så
att den inte fastnar i något som du passerar.
• Använd inte Network Walkman ombord på
flygplan.
Om rengöring
• Rengör höljet till Network Walkman med
en mjuk duk, lätt fuktad med vatten eller ett
milt rengöringsmedel.
• Rengör kontakterna till hörlurarna
regelbundet.
Obs!
Använd inga typer av skurdukar med slipmedel,
skurpulver eller lösningsmedel som t.ex. alkohol
eller bensin, eftersom det kan skada ytan på höljet.
Om du har några frågor eller problem
angående Network Walkman, kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Övrig information
51
Felsökning
Om du stöter på något av följande problem när du använder Network Walkman kan du försöka
åtgärda problemet med hjälp av den här felsökningsguiden innan du kontaktar en Sonyåterförsäljare. Om du inte kan lösa problemet på egen hand kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare. Hjälp med eventuella problem som kan uppstå när enheten är ansluten till en dator
finns även under ”Felsökning” i direkthjälpen till den medföljande programvaran.
Återställa spelaren
Om Network Walkman inte fungerar som den ska, eller om
inget ljud hörs även efter det att du använt nedanstående
felsökningsguide, kan du trycka in återställningsknappen med
ett smalt föremål, t.ex. ett gem, under minst 1 sekund.
Återställningsknapp
z Tips!
Eventuella ljudfiler som finns sparade i minnet raderas inte när du trycker på återställningsknappen.
Vad har hänt?
Vid användning
Symptom
Orsak/Åtgärd
Det hörs inget ljud.
Det är störningar i ljudet.
• Volymen är ställd på noll.
c Vrid upp volymen (sid. 15).
• Hörlurskontakten är inte ordentligt ansluten.
c Anslut hörlurskontakten ordentligt (sid. 15).
• Hörlurskontakten är smutsig.
c Rengör hörlurskontakten med en mjuk och torr duk.
• Inga ljudfiler finns lagrade i minnet.
c Om ”NO DATA” (inga data) visas överför du en eller flera ljudfil
från datorn.
Knapparna fungerar inte.
• Skjutluckan är ställd på ”HOLD”.
c Ställ skjutluckan i mittläget (normalläge).
• Det har bildats kondens i Network Walkman.
c Vänta några timmar så att Network Walkman hinner torka.
• Det finns inte tillräckligt med energi kvar i batteriet.
c Ladda batteriet (sid. 12).
Det går inte att hitta de
överförda spåren.
• Spellistan är avkortad.
c Välj ”All Track” i sökmenyn (sid. 16).
• Det inbyggda flashminnet i Network Walkman har formaterats med
hjälp av Windows Explorer.
c Formatera det inbyggda flashminnet via menyn ”Format” på
Network Walkman (sid. 39).
• Network Walkman kopplades bort från datorn medan informationen
överfördes.
c Överför de intakta ljudfilerna tillbaka till datorn och formatera
sedan det inbyggda flashminnet via meny ”Format” i Network
Walkman (sid. 39).
52
Symptom
Orsak/Åtgärd
Volymen är inte tillräckligt
hög.
AVLS är aktiverat.
c Stäng av AVLS (sid. 33).
Det hörs inget från höger
hörlur.
• Du har inte tryckt in hörlurskontakten ordentligt.
c Anslut hörlurskontakten ordentligt så att den klickar på plats
(sid. 15).
• Förlängningskabeln till hörlurarna är inte ordentligt ansluten till
hörlursutgången på Network Walkman eller hörlurskabeln (endast
modell för Asien).
c Anslut förlängningskabeln till hörlurarna till hörlurskabeln och
hörlurskontakten på Network Walkman tills den klickar på plats
(sid. 15).
Uppspelningen avbryts
plötsligt.
Det finns inte tillräckligt med energi kvar i batteriet.
c Ladda batteriet (sid. 12).
Teckenfönstret
Symptom
Orsak/Åtgärd
“s” visas i en titel.
Problemet orsakas av tecken som inte kan visas på Network Walkman.
c Ändra titeln med hjälp av den medföljande programvaran
SonicStage och se till att du bara använder tecken som kan visas.
Symptom
Orsak/Åtgärd
Batteriet tar snabbt slut.
• Driftstemperaturen är under 5 °C.
c Batteriets driftstid avtar gradvis som en konsekvens av batteriets
egenskaper.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
• Batteriet måste bytas ut.
c Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
• Batteriet har inte laddats upp tillräckligt länge.
c Ladda upp batteriet under en längre tid om USB-anslutningen är
ställd på ”Low-100mA” (sid. 40).
forts.
53
Övrig information
Uppladdning av batteriet
Felsökning
Anslutning till en dator och den medföljande programvarann
Symptom
Orsak/Åtgärd
Det går inte att installera
programvaran.
Du använder ett operativsystem som inte är kompatibelt med
programvaran.
c Mer information finns i bruksanvisningen till SonicStage.
”USB Connect” visas inte
vid anslutning till datorn
med USB A-kontakten.
• Vänta på verifiering (autentisering) av programvaran SonicStage.
• Ett annat program körs på datorn.
c Vänta en stund och anslut sedan USB A-kontakten igen. Om
problemet kvarstår när du kopplat bort USB A-kontakten, startar
du om datorn och ansluter sedan kontakten igen.
• USB A-kontakten är bortkopplad.
c Anslut USB A-kontakten igen.
• Du använder en USB-hubb.
c Det är inte säkert att det går att ansluta via en USB-hubb. Anslut
Network Walkman direkt till datorns USB-kontakt via USB Akontakten eller med den medföljande USB-kabeln.
• USB-anslutningen för Network Walkman är ställd på ”High-500mA”.
c Ställ den på ”Low-100mA” (sid. 40).
Network Walkman
identifieras inte vid
anslutning till datorn.
• USB A-kontakten är urkopplad.
c Anslut USB A-kontakten igen.
• Drivrutinen för Network Walkman är inte installerad.
c Installera drivrutinen för Network Walkman genom att installera
programvaran SonicStage från den medföljande CD-ROMskivan. Drivrutinen installeras tillsammans med SonicStage.
Ett eller flera spår kan inte
överföras till Network
Walkman.
• USB A-kontakten är inte ordentligt ansluten.
c Koppla bort USB A-kontakten och anslut den sedan igen.
• Det lediga utrymmet i det inbyggda flashminnet räcker inte till för
de ljudfiler som du vill överföra till minnet.
c Frigör utrymme genom att föra tillbaka några spår till datorn.
• Du har redan överfört 65 535 spår eller 4 096 grupper till det
inbyggda flashminnet.
c Du kan överföra högst 65 535 spår eller 4 096 grupper till det
inbyggda flashminnet med hjälp av programvaran SonicStage. En
grupp kan innehålla upp till 999 spår.
• Ljudfiler med begränsad uppspelningsperiod eller begränsat antal
uppspelningar kanske inte kan överföras på grund av restriktioner
från upphovsrättsinnehavarna. Kontakta respektive distributör om du
vill ha mer information om inställningarna för de olika ljudfilerna.
”Failed to authenticate
Device/Media” (Kunde inte
verifiera enheten/mediet)
visas på datorns bildskärm
när Network Walkman
ansluts till datorn.
USB A-kontakten är inte ordentligt ansluten.
c Avsluta programvaran SonicStage och kontrollera att USB Akontakten är ordentligt ansluten. Starta om programvaran
SonicStage.
54
Symptom
Orsak/Åtgärd
Antalet ljudfiler som kan
överföras är begränsat.
(Tillgänglig inspelningstid
är kort.)
• Det lediga utrymmet i det inbyggda flashminnet räcker inte till för
de ljudfiler som du vill överföra till minnet.
c Frigör utrymme genom att föra tillbaka några ljudfiler till datorn.
• Data, som inte är ljuddata, finns lagrade i det inbyggda flashminne
som du tänker föra över ljudfilerna till.
c Frigör utrymme genom att överföra filer som inte är ljudfiler
tillbaka till datorn.
Network Walkman fungerar
instabilt när den är ansluten
till datorn.
Du använder en USB-hubb eller USB-förlängningskabel.
c Det finns inga garantier för att Network Walkman fungerar
problemfritt tillsammans med en USB-hubb eller en USBförlängningskabel. Anslut alltid Network Walkman direkt till datorn
med USB A-kontakten eller via den medföljande USB-kabeln.
Om FM-radio (endast NW-E303/E305/E307)
Orsak/Åtgärd
FM-mottagningen hörs inte
så bra.
Mottagningsfrekvensen är inte helt inställd.
c Förbättra mottagningen genom att välja frekvensen manuellt
(sid. 47).
Mottagningen är svag och
ljudkvaliteten är dålig.
• Radiosignalen är svag.
c Försök att lyssna på FM-mottagningen nära ett fönster eftersom
de mottagna signalerna kan vara svaga i byggnader och fordon.
• Hörlurskabeln är inte tillräckligt utsträckt.
c Hörlurskabeln fungerar som antenn. Sträck ut hörlurskabeln så
mycket som möjligt.
FM-sändningen påverkas av
störningar.
En enhet som sänder ut radiosignaler, t.ex. en mobiltelefon, används i
närheten av Network Walkman.
c Du bör inte använda mobiltelefoner och liknande produkter i
närheten av Network Walkman.
Andra problem
Symptom
Orsak/Åtgärd
Det hörs inga ljudsignaler
från Network Walkman vid
olika åtgärder.
Ljudsignalen är ställd på ”Beep: OFF”.
c I menyn ”Beep” väljer du ”Beep: ON” (sid. 37).
Network Walkman blir
varm.
Vid uppladdning kan Network Walkman i vissa fall bli något varm.
forts.
55
Övrig information
Symptom
Felsökning
Meddelanden
Om ett felmeddelande visas i teckenfönstret följer du nedanstående instruktioner.
Betydelse
Åtkomst av det inbyggda
flashminnet.
Åtgärd
AVLS (blinkar)
Ljudvolymen överstiger den gräns
som är satt för nivåregleringen med
AVLS.
Vrid ned volymen eller stäng av AVLS
(sid. 33).
CANNOT PLAY
• Vissa filtyper har ett format som
inte kan spelas upp på Network
Walkman.
• Överföringen har plötsligt
avbrutits.
Något är fel på strömförsörjningen.
Om filen inte kan spelas upp kan du
radera den från det inbyggda flashminnet.
Mer information finns under ”Radera
felaktiga data från det inbyggda
flashminnet” (sid. 57).
EXPIRED
Uppspelningen av spåret är
begränsad av
upphovsrättsinnehavaren.
Om spåret inte kan spelas upp kan du
radera det från det inbyggda flashminnet.
Mer information finns under ”Radera
felaktiga data från det inbyggda
flashminnet” (sid. 57).
FILE ERROR
• Filen kan inte läsas.
• Det är något fel på filen.
Överför den normala ljudfilen tillbaka till
datorn och formatera sedan minnet i
Network Walkman. Mer information
finns under ”Radera felaktiga data från
det inbyggda flashminnet” (sid. 57).
Meddelande
ACCESS
CHARGE ERROR
Vänta tills åtkomsten är slutförd. Det här
meddelandet visas när det inbyggda
flashminnet initieras.
Pröva att använda en annan dator.
FORMAT ERROR Det inbyggda flashminnet har
formaterats med hjälp av en dator.
Formatera det inbyggda flashminnet via
menyn ”Format” på Network Walkman.
Mer information finns under ”Radera
felaktiga data från det inbyggda
flashminnet” (sid. 57).
HOLD
Om du vill utföra några åtgärder på
Network Walkman ställer du skjutluckan i
mittläget (normalläge) (sid. 30).
LOW BATTERY
Ingen åtgärd kan utföras på
Network Walkman eftersom
skjutluckan är ställd på ”HOLD”.
Batteriet är nästan slut.
MEMORY ERROR Ett fel i det inbyggda flashminnet
har identifierats.
56
Du måste ladda upp batteriet (sid. 12).
Formatera det inbyggda flashminnet med
Network Walkman. Mer information
finns under ”Radera felaktiga data från
det inbyggda flashminnet” (sid. 57).
Betydelse
Åtgärd
MG ERROR
En icke auktoriserad distributionsfil
har identifierats för
upphovsrättsskydd.
Överför den normala ljudfilen tillbaka till
datorn och formatera sedan minnet i
Network Walkman. Mer information
finns under ”Radera felaktiga data från
det inbyggda flashminnet” (sid. 57).
NO DATA
Det finns inga ljudfiler i det
inbyggda flashminnet.
Om det inte finns några ljudfiler i det
inbyggda flashminnet använder du den
medföljande programvaran SonicStage
för att överföra ljudfiler.
NO ITEM
Det finns ingen ljudfil för de sökta
spåren.
Använd programvaran SonicStage för att
överföra ljudfiler.
PRESET FULL
(endast NW-E303/
E305/E307)
30 radiokanaler har redan ställts in
som snabbval.
Du kan ställa in upp till 30 radiokanaler
som snabbval. Om du vill ställa in
ytterligare kanaler som snabbval, måste
du först radera några kanaler som du inte
längre vill ha kvar som snabbval (sid. 48)
och sedan ställa in de önskade kanalerna.
USB Connect
Network Walkman är ansluten till
en dator.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
Du kan använda Network Walkman med
hjälp av programvaran SonicStage, men
du kan inte använda kontrollerna på
Network Walkman.
Ikonen rör sig från vänster till
höger: Åtkomst av det inbyggda
flashminnet pågår.
Network Walkman arbetar mot det
inbyggda flashminnet. Vänta tills
åtgärden har slutförts. Det här
meddelandet visas när du överför data till
det inbyggda flashminnet eller formaterar
Network Walkman.
Radera felaktiga data från det inbyggda flashminnet
Om ”CANNOT PLAY”, ”EXPIRED”, ”FILE ERROR”, ”FORMAT ERROR”, ”MEMORY
ERROR” eller ”MG ERROR” visas betyder det att något är fel på alla eller vissa data som finns
lagrade i det inbyggda flashminnet.
Radera de data som du inte kan spela upp genom att följa nedanstående procedurer.
1 Anslut Network Walkman till datorn och starta programvaran SonicStage.
2 Om du redan vet vilka data som är felaktiga, raderar du dessa data via fönstret Portable Player
i programvaran SonicStage.
3 Om problemet kvarstår överför du alla felfria data tillbaka till datorn med hjälp av
programvaran SonicStage när Network Walkman är ansluten till datorn.
4 Koppla bort Network Walkman från datorn och formatera sedan det inbyggda flashminnet
med hjälp av menyn ”Format” (sid. 39).
57
Övrig information
Meddelande
Tekniska data
Maximal inspelningstid (Cirka)
NW-E303
ATRAC3plus
1 tim. 40 min. (320 kbps)
2 tim. 10 min. (256 kbps)
2 tim. 50 min. (192 kbps)
3 tim. 30 min. (160 kbps)
4 tim. 20 min. (128 kbps)
5 tim. 50 min. (96 kbps)
8 tim. 40 min. (64 kbps)
11 tim. 40 min. (48 kbps)
ATRAC3
4 tim. 10 min. (132 kbps)
MP3
2 tim. 10 min. (256 kbps)
4 tim. 20 min. (128 kbps)
3 tim. 30 min. (320 kbps)
4 tim. 20 min. (256 kbps)
5 tim. 50 min. (192 kbps)
7 tim. 00 min. (160 kbps)
8 tim. 50 min. (128 kbps)
11 tim. 40 min. (96 kbps)
17 tim. 30 min. (64 kbps)
23 tim. 30 min. (48 kbps)
ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz
Ljudkomprimeringsteknik
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic
Coding3plus)
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3): 32 till 320 kbps,
hanterar variabel bithastighet
Frekvensomfång
20 till 20 000 Hz (uppmätt på enskild signal)
Frekvensomfång för FM
(endast NW-E303/E305/E307)
Utländsk modell: 76,0 till 108,0 MHz
Övriga modeller: 87,5 till 108,0 MHz
NW-E305/NW-E205
ATRAC3plus
Samplingsfrekvens
ATRAC3
8 tim. 30 min. (132 kbps)
Mellanfrekvens IF (FM)
(endast NW-E303/E305/E307)
225 kHz
MP3
4 tim. 20 min. (256 kbps)
8 tim. 50 min. (128 kbps)
Antenn
(endast NW-E303/E305/E307)
Antennen är inbyggd i hörlarskabeln
Gränssnitt
Hörlursutgång: Stereominikontakt
USB
NW-E307/NW-E207
ATRAC3plus
ATRAC3
7 tim. 00 min. (320 kbps)
8 tim. 50 min. (256 kbps)
11 tim. 40 min. (192 kbps)
14 tim. 00 min. (160 kbps)
17 tim. 40 min. (128 kbps)
23 tim. 30 min. (96 kbps)
35 tim. 00 min. (64 kbps)
47 tim. 00 min. (48 kbps)
17 tim. 00 min. (132 kbps)
Signal/brus-förhållande
(S/N-värde)
MP3
8 tim. 50 min. (256 kbps)
17 tim. 40 min. (128 kbps)
80 dB eller mer (förutom ATRAC3 132 kbps)
Dynamikomfång
85 dB eller mer (förutom ATRAC3 132 kbps)
Driftstemperatur
5 °C till 35 °C
Strömförsörjning
• Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri
• USB-ström (från en dator via USB A-kontakten)
58
Batterilivslängd (vid oavbruten
uppspelning)*
Formatet ATRAC3: Ca 50 tim.
(vid uppspelning med 132 kbps)
Formatet ATRAC3plus: Ca 45 tim.
(vid uppspelning med 48 kbps)
MP3-format: Ca 40 tim.
(Uppspelning med 128 kbps)
FM-radiomottagning (endast NW-E303/E305/E307):
Ca 22 tim.
* Det här gäller under normalt energisparläge (sid.
36). Hur länge batteriet räcker varierar beroende
på temperatur och användning.
Storlek
68,2 × 24,1 × 39,0 mm
(b/h/d, utskjutande delar ej inräknade)
Vikt
Ca 45 g
Medföljande tillbehör
Övrig information
Hörlurar (1)
USB-kabel (1)
Förlängningskabel för hörlurar (endast modell för
Asien) (1)
Halsrem (endast modell för Kina) (1)
CD-ROM-skiva med programvaran SonicStage
samt bruksanvisningar för Network Walkman och
SonicStage i form av PDF-filer (1)
Snabbstartguide (1)
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
Amerikanska och utländska patent licensierade från
Dolby Laboratories.
59
Ordlista
MagicGate
Teknik för upphovsrättskydd som bygger på äkthetsbevis och kodning. Äkthetsbeviset ser till att
skyddat material bara kan överföras mellan kompatibla enheter och media och att skyddat
material spelas in och överförs i ett kodat format för att förhindra olaglig kopiering och
uppspelning.
Obs!
är en term som används för att beskriva det system för upphovsrättsskydd som utvecklats
av Sony. Det garanterar inte felfri konvertering mellan andra medier.
OpenMG
Upphovsrättsskyddande teknik för säker hantering av musik från EMD/Audio CD-skivor på en
dator. Programvara som installeras på datorn avkodar det digitala musikinnehållet vid inspelning
på hårddisken. Det gör att du kan lyssna på musik på datorn, men förhindrar olaglig överföring
av materialet över ett nätverk (eller någon annanstans). Det här upphovsrättsskyddet för datorer
följer standarden för ”MagicGate” och gör att du kan överföra musik i digital form från en dators
hårddisk till en kompatibel enhet.
ATRAC3
ATRAC3 (står Adaptive Transform Acoustic Coding3) är en ljudkomprimeringsteknik som
uppfyller kraven på hög ljudkvalitet och hög komprimering. Komprimeringsgraden för ATRAC3
är ungefär 10 gånger högre än den för Audio CD-skivor, vilket ger mediet högre
lagringskapacitet.
ATRAC3plus
ATRAC3plus (står för Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) är en
ljudkomprimeringsteknik som komprimerar data ännu mer än formatet ATRAC3. ATRAC3plus
är en ny ljudkomprimeringsteknik som ger samma eller högre ljudkvalitet, jämfört med formatet
ATRAC3.
Bithastighet
Visar hur stora datamängder som överförs per sekund. Mängden data som överförs visas i bps
(bitar per sekund).
64 kbps betyder att 64 000 databitar överförs per sekund. Om bithastigheten är hög betyder det
att stora informationsmängder används vid musikuppspelningen. Jämför du musik av samma
format (t.ex. ATRAC3plus) ger en informationsöverföring på 64 kbps bättre ljudkvalitet än
48 kbps. Eftersom ljudfiler med andra format som t.ex. MP3 kodas med andra metoder, kan man
inte bestämma ljudkvaliteten enbart genom att jämföra bithastigheter.
60
MP3
MP3 står för MPEG-1 Audio Layer-3 och är ett standardformat som används för att komprimera
musikfiler. Det kodades av Motion Picture Experts Group, en arbetsgrupp under ISO
(International Organization for Standardization).
Det komprimerar CD-information till ungefär en tiondel av dess ursprungliga storlek. Eftersom
algoritmen för kodning av MP3-filer har stor genomslagskraft bland allmänheten finns det ett
stort antal kodare och avkodare som kan hantera den här standarden.
Övrig information
61
Menylista
Om du vill söka efter ett spår eller göra inställningar på Network Walkman visar du menyn
genom att hålla knappen /MENU intryckt tills menyn visas, och använder sedan 5-vägs JOGknappen (välj genom att trycka på U u, bekräfta genom att trycka på i (VOL)). För alternativ
som visas med ”:” (kolon) visas den aktuella inställningen efter kolonet. Mer information finns
på sidorna inom parenteser.
Teckenfönster
(menyalternativ)
Search xB
(sökning)
Repeat:x
(inställning för
upprepad
uppspelning)
Cue/Rev x
(hastighet för
snabbspolning
framåt/bakåt)
FM Auto
Prese◊
(endast NWE303/E305/
E307)
Scan Sens: ◊
(FMmottagningskänslighet
(endast NW-E303/
E305/E307)
Sound:xB
(förinställning
av digitalt ljud)
Volume:xB◊
(förinställd
volym)
AVLS:xB◊
(Automatic
Volume Limiter
System,
automatisk
volymbegränsning)
Beep:xB◊
(inställning av
ljudsignal)
Power
Save:xB◊
(inställning av
energisparläge)
62
Vad du kan göra
Med sökmenyn kan du söka
efter ett spår (sid. 16).
Du kan välja upprepningsläge
(sid. 22).
Du kan ställa in högsta
hastigheten för snabbspolning
framåt/bakåt (sid. 38).
Du kan snabbvalsinställa FMradiokanalerna automatiskt
(sid. 45).
Du kan ställa in FMmottagningskänsligheten
(sid. 49).
Du kan förinställa
ljudkaraktäristiken (sid. 29).
Du kan förinställa
ljudvolymen (sid. 34).
Du kan ställa in så att
ljudvolymen begränsas
(sid. 33).
Du kan välja ”ON” eller
”OFF” (sid. 37).
Teckenfönster Vad du kan göra
(menyalternativ)
Display ScreenxB Du kan bestämma vilka
(visningsläge)
visningslägen som ska
användas (sid. 28).
Date-TimexB◊ Du kan ställa in och visa år/
(inställning av
månad/dag och aktuell tid
aktuell tid)
(sid. 32).
Advanced Menux
Format
Du kan formatera det
(formatera
inbyggda flashminnet
minnet)
(sid. 39).
USB:
Du kan välja inställning för
(inställning för USB-anslutningen (sid. 40).
USBanslutning)
Date Disp
Du kan välja visningsläge för
Type
datumet (sid. 41).
(visningsläge
för datumet)
Time Disp
Du kan välja visningsläge för
Type
tiden (sid. 42).
(visningsläge
för tiden)
Rotation
Du kan bestämma hur
(visningsläge skärmen ska visas (sid. 43).
för skärmen)
Information Du kan visa information om
t.ex. produktnamnet, det
inbyggda flashminnets
kapacitet och serienumret
(sid. 44).
x
B
◊
Du kan välja önskat
energisparläge (sid. 36).
Visas när ljuduppspelaren är i stoppläge.
Visas när ljuduppspelaren spelar upp.
Visas när du lyssnar på FM-radio (endast NWE303/E305/E307).
Index
Siffror och symboler
5-vägs JOG-knapp
9, 15, 21
A
A-B repetera (A-B Repeat)
Antal upprepningar
23
ATRAC3
60
ATRAC3plus
60
Audio CD-skivor
6
AVLS (begränsa volymen)
33
B
Felsökning
52
FM
45
Formatera
39
Förinställning av ljud
(förinställning av digitalljud)
29
G
/MENU-knapp (GROUP/MENU-knapp)
9, 21
Grupp
21
H
C
8, 11
D
Dator
6, 11, 12
Datum och tid (Date-Time)
32
DISP/FM-knapp (DISP-knapp)
9, 26, 45
E
EMD-tjänst
6
Energisparläge (Power Save)
36
Explorer (Windows Explorer)
14, 31
Hastighet för snabbspolning framåt/bakåt
38
HOLD-funktion (låsa kontrollerna)
30
Hoppa till början av ett spår
21
Hörlurar
8, 15, 47
Övrig information
Batterinivåindikator
13
Begränsa volymen (AVLS)
33
Bithastighet
60
CD-ROM
F
I
Information
44
J
JOG
9, 15, 21
K
Klocka
26, 33
forts.
63
Index
L
T
Laddning
12
Ljud-CD-skivor
6
Ljudsignal
37
Lyssna
15
Låsa kontrollerna (HOLD-funktionen)
30
Teckenfönster
10, 17, 24, 26
Teckenfönstrets visningslägen
26, 41
Tidsinställning
32
Tillbehör
8
U
M
Menylista
Mottagning
MP3
62
47, 49
6, 61
Upprepad uppspelning
22
Uppspelning
15
USB (inställning för USB-anslutning)
40
USB A-kontakt
12
N
Nedladdning
6
Visningsläge
Volym
O
OpenMG
60
Radio
45
Radiomottagare
45
REP/SOUND-knapp
9, 22, 29
Repetera mening (Sentence Repeat)
25
Repetera spår
22
Repetera
22
Rotation
43
S
64
8
21
21
11
16-20
16-20
43
15, 34
W
WAV-format
Windows Explorer
R
Serienummer
Snabbspolning bakåt
Snabbspolning framåt
SonicStage
Spellista (Play Range)
Söka
V
6
14, 31
Å
Återställa
52
Ö
Överföra
6, 11
Sony Corporation
Download PDF

advertising