Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2-kanalig AV-receiver för hemmabio Flygblad

Før tilslutning af højttalerne / Ennen kaiuttimien kytkemistä / Før du kobler til høyttalerne /
Innan du ansluter högtalarna
• Kontroller, at højttalerimpedansen er inden for det normerede impedansområde, der er angivet på receiverens bagpanel
(eller på forstærkeren).
Tarkista, että kaiuttimien impedanssi on viritinvahvistimen (tai vahvistimen) takapaneelissa ilmoitetulla nimellisimpedanssialueella.
Kontroller at høyttalerimpedansen er innenfor det nominelle impedansområdet som er angitt på baksiden av mottakeren
(eller forsterkeren).
Kontrollera att högtalarimpedansen är inom det intervall för märkimpedans som anges på mottagarens (eller förstärkarens) bakpanel.
• Sørg for at frakoble netledningen til receiveren (eller forstærkeren).
Varmista, että virinvahvistimen (tai vahvistimen) verkkovirtajohto on irrotettu.
Koble fra strømledningen for mottakeren (eller forsterkeren).
Koppla bort nätströmskabeln från mottagaren (eller förstärkaren).
Tilslut ikke to højttalerkabler for at forlænge kablet.
Älä yhdistä kahta kaiutinkaapelia kaapelin pidentämiseksi.
Ikke koble to høyttalerkabler sammen for å forlenge kabelen.
Anslut inte två högtalarkablar för att förlänga dem.
Tilslut ikke flere højttalere til en højttalerterminal.
Älä liitä useita kaiuttimia yhteen kaiutinliitäntään.
Ikke koble flere høyttalere til samme høyttalerterminal.
Anslut inte flera högtalare till samma högtalarkontakt.
Bemærkning om tilslutning af højttalerkabler / Kaiutinkaapeleiden liittämistä koskeva
huomautus / Merknad om tilkobling av høyttalerkabler / Om anslutning av högtalarkablarna
Sørg for, at alle højttalerne er tilsluttet til hovedenheden og surroundforstærkeren, før du vælger [Autokalibrering]. Ellers kan receiveren
(eller forstærkeren) blive kraftigt beskadiget.
Varmista, että kaiutinkaapelit on liitetty kaiuttimien ja viritinvahvistimen (tai vahvistimen) liitäntöihin oikein. Muussa tapauksessa
viritinvahvistin (tai vahvistin) voi rikkoutua.
Kontroller at høyttalerkablene er koblet riktig til terminalene på høyttaleren og mottakeren (eller forsterkeren). Hvis ikke kan mottakeren
(eller forsterkeren) få alvorlige skader.
Se till att högtalarkablarna är ordentligt anslutna till kontakterna på högtalaren och mottagaren (eller förstärkaren). I annat fall kan
mottagaren (eller förstärkaren) skadas allvarligt.
10 mm
© 2016 Sony Corporation
4-588-701-12(1) (DA-FI-NO-SV)
Højttalerledningerne er ikke fast snoede
og sat helt ind i højttalerterminalerne.
Kaiutinjohtoja ei ole kierretty kunnolla ja
liitetty kokonaan kaiutinliitäntöihin.
Høyttalerledningene er ikke vridd
tett sammen og festet ordentlig
i høyttalerterminalene.
Trådarna i högtalarkablarna är inte ordentligt
åtvridna och isatta i högtalarkontakterna.
Højttalerledningerne er i kontakt med
hinanden, da der er fjernet for meget isolering.
Kaiutinjohdot koskettavat toisiaan, koska
eristettä on poistettu liiaksi.
Høyttalerledningene berører hverandre
fordi for mye av isolasjonen er fjernet.
Trådarna i högtalarkablarna är i kontakt
med varandra på grund av att för stor del
av isoleringen har avlägsnats.
Bemærkning om placering af receiveren (eller forstærkeren) / Viritinvahvistimen
(tai vahvistimen) sijoittamista koskeva huomautus / Merknad om plassering av mottakeren
(eller forsterkeren) / Om mottagarens (eller förstärkarens) placering
Læg ikke noget oven på kabinettet, som kan blokere ventilationsåbningerne og medføre fejl.
Älä sijoita kotelon päälle mitään, mikä voi tukkia tuuletusaukot ja aiheuttaa toimintavirheitä.
Ikke plasser noe oppå kabinettet som kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre til at mottakeren ikke fungerer som den skal.
Placera inga föremål ovanpå lådan som kan blockera ventilationshålen och orsaka driftfel.
Hvis der vises "PROTECTOR" eller "PROTECT" på skærmpanelet / Jos näytössä lukee
PROTECTOR tai PROTECT / Hvis PROTECTOR eller PROTECT vises på skjermpanelet /
Om ”PROTECTOR” eller ”PROTECT” visas i teckenfönstret
Beskyttelsesfunktionen er aktiveret. Receiveren (eller forstærkeren) slukkes automatisk efter nogle få sekunder. Hvis du ønsker oplysninger
om, hvordan du håndterer dette problem, henvises du til "Fejlmeddelelser" i "Fejlfinding" i den medfølgende betjeningsvejledning.
Suojaustoiminto on aktivoitu. Viritinvahvistimen (tai vahvistimen) virta katkeaa automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. Lisätietoja
tämän ongelman ratkaisemisesta on mukana toimitettujen käyttöohjeiden Vianmääritys-osan Virheviestit-kohdassa.
Beskyttelsesfunksjonen er aktivert. Mottakeren (eller forsterkeren) slås av automatisk etter noen sekunder. Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du løser dette problemet, kan du se Feilmeldinger under Feilsøking i den medfølgende bruksanvisningen.
Skyddsfunktionen är aktiverad. Mottagaren (eller förstärkaren) stängs av automatiskt efter några sekunder. Mer information om hur du
åtgärdar problemet finns i ”Felmeddelanden” i avsnittet ”Felsökning” i den medföljande bruksanvisningen.
Download PDF

advertising