Sony | STR-DH540 | Sony STR-DH540 5.2-kanalig AV-receiver för hemmabio Bruksanvisning

4-448-425-12(1) (SE)
Multi Channel
AV Receiver
Bruksanvisning
STR-DH540
VARNING!
För kunder i USA
Ägarbevis
Utsätt inte produkten för regn eller
fukt – det ökar risken för brand eller
elektriska stötar.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
enheten med tidningar, dukar, gardiner och
liknande, eftersom det kan förorsaka brand.
Utsätt inte heller enheten för öppen eld (t.ex.
levande ljus).
Enhetens modell- och serienummer finns
angivna på enhetens baksida. Anteckna
numren nedan. Ange dessa nummer om du
behöver kontakta din Sony-återförsäljare
angående produkten.
Modellnummer
Serienummer
Den här symbolen används för
att uppmärksamma
användaren på att det innanför
produktens hölje finns
strömförande, oisolerade
komponenter och att
spänningen kan ha tillräcklig
styrka för att utgöra en risk för
elektrisk stöt.
Skydda enheten mot stänk och väta och
placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser,
ovanpå enheten, så undviker du risk för brand
och elektriska stötar.
Placera inte enheten där det är ont om
utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en
inbyggnadslåda.
Eftersom du använder nätkabeln för att
koppla bort apparaten från elnätet, bör du se
till att det vägguttag du använder är lätt att
komma åt. Om du upptäcker att något med
apparaten inte är som det ska måste du
omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.
Batterier och enheter med batterier får inte
utsättas för hög värme, till exempel direkt
solljus och eld.
Även om enheten är avstängd är den inte
bortkopplad från elnätet så länge den är
ansluten till ett eluttag.
Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor eller
hörlurar kan orsaka hörselskador.
Den här symbolen används
för att uppmärksamma
användaren på ytor där det
finns risk att bränna sig om de
vidrörs under normal
användning.
2SE
Den här symbolen används för
att uppmärksamma
användaren på instruktioner
för användning och underhåll
(service) i enhetens
medföljande dokumentation.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
1)
2)
3)
4)
5)
Läs dessa anvisningar.
Spara dessa anvisningar.
Beakta alla varningar.
Följ samtliga instruktioner.
Använd inte apparaten i närheten av
vatten.
6) Rengör endast med torr trasa.
7) Blockera aldrig enhetens
ventilationsöppningar. Installera enheten
enligt tillverkarens instruktioner.
8) Installera inte enheten i närheten av
värmekällor, till exempel element,
värmeregulatorer, kaminer eller andra
apparater (inklusive förstärkare) som
alstrar värme.
9) Den polariserade eller jordade kontakten
fyller en säkerhetsfunktion och får inte
skadas eller modifieras. En polariserad
kontakt har två blad där det ena är bredare
än det andra. En jordad kontakt har två
blad och ett tredje jordningsstift. Det
breda bladet eller det tredje stiftet fyller en
säkerhetsfunktion. Om kontakten inte
passar i ditt vägguttag bör du kontakta en
elektriker för att byta ut det föråldrade
vägguttaget.
10) Skydda nätsladden så att man inte kan
trampa på den eller klämma den, särskilt
vid kontakter, förlängningssladdar och
där den lämnar apparaten.
11) Använd endast tillsatser/tillbehör som
specificerats av tillverkaren.
12) Använd endast med den vagn, hållare, det
stativ eller bord som anges av tillverkaren
eller som såldes med apparaten. När en
vagn används ska försiktighet iakttas när
vagnen/apparaten förflyttas så att den inte
välter och orsakar skada.
13) Koppla loss apparaten från nätströmmen
vid åska eller om den inte ska användas på
länge.
14) Överlåt all service till kvalificerad
servicepersonal. Service krävs om
apparaten skadas på något sätt, till
exempel om nätströmskabeln eller
kontakten skadas, om apparaten utsatts
för vätskespill eller om någonting har fallit
ned på den, om apparaten har utsatts för
regn eller fuktiga miljöer, om den inte
fungerar som den ska eller om den har
tappats.
Följande FCC-anmärkning gäller
endast den version av den här
modellen som tillverkas för
försäljning i USA. Övriga
versioner kanske inte
överensstämmer med de
tekniska FCC-specifikationerna.
OBS!
Utrustningen har testats och uppfyller
begränsningarna för digitala enheter av
Klass B, i enlighet med del 15 av FCC:s
bestämmelser. Gränsvärdena är framtagna för
att ge rimligt skydd mot skadlig störning i
boendemiljöer. Utrustningen genererar,
använder sig av och kan utstråla radiofrekvent
energi och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med instruktionerna,
orsaka skadliga störningar på
radiokommunikation. Det finns dock ingen
garanti för att störningar inte kommer att
inträffa vid en specifik installation. Om
utrustningen faktiskt orsakar skadliga
störningar av radio- eller TV-mottagningen,
vilket kan kontrolleras genom att
utrustningen stängs av och sätts på,
rekommenderas användaren att försöka
åtgärda störningarna genom en eller flera av
följande åtgärder:
– Rikta om eller flytta mottagarantennen.
– Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
– Anslut utrustningen till ett uttag som ligger
på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
– Kontakta återförsäljaren eller en behörig
radio-/TV-tekniker.
3SE
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET
Observera att ändringar eller modifikationer
som inte uttryckligen godkänns i den här
bruksanvisningen kan upphäva användarens
behörighet att använda utrustningen.
Korrekt skärmade och jordade kablar och
kontakter måste användas vid anslutning till
värddatorer och/eller kringutrustning för att
understiga FCC:s gränsvärden för utsläpp.
För att minimera risken för elektriska stötar
ska högtalarkabeln anslutas till apparaten och
högtalarna enligt följande instruktioner.
1) Koppla bort nätströmskabeln från
nätströmmen.
2) Skala av 10 till 15 mm av kabelisoleringen
från högtalarkabeln.
3) Anslut högtalarkabeln till apparaten och
högtalarna och var försiktig så att du inte
vidrör kärnmaterialet i högtalarkabeln
med handen. Koppla även bort
nätströmskabeln från nätströmmen innan
du kopplar loss högtalarkabeln från
apparaten och högtalarna.
För kunder i Kanada
Korrekt skärmade och jordade kablar och
kontakter måste användas vid anslutning till
värddatorer och/eller kringutrustning.
För kunder i Europa
Kassering av uttjänta
elektriska och
elektroniska produkter
(gäller i EU och i andra
europeiska länder med
separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten eller
förpackningen anger att produkten inte får
hanteras som vanligt hushållsavfall. Den ska
i stället lämnas in på en uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten kasseras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
4SE
avfall. Återvinning av material hjälper till att
bevara naturens resurser. Om du vill veta mer
om återvinning av produkten kontaktar du
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller den affär där du köpte varan.
Kassering av
förbrukade batterier
(gäller i EU och i andra
europeiska länder med
separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte får
hanteras som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas
i kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller
bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer
än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna kasseras
på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om batterier kasseras som
vanligt avfall. Återvinning av material hjälper
till att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestandaeller dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta
batteri endast bytas av behörig
servicetekniker.
Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom
att lämna in produkten till en
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter när det är förbrukat.
Information om övriga batterier finns i
avsnittet om hur du tar ut batterierna ur
produkten på säkert sätt. Lämna in batteriet på
en återvinningsstation i behållaren för
förbrukade batterier.
Om du vill veta mer om återvinning av
produkten eller batteriet kontaktar du lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
den affär där du köpte varan.
Information till kunder: Följande
information gäller endast för
utrustning som säljs i länder med
gällande EU-direktiv.
Denna produkt har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor
gällande produktöverensstämmelser enligt
EU:s lagar hänvisas till auktoriserad
representant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Adresser och kontaktinformation
för service- och garantiärenden finns i den
separata service- och
garantidokumentationen.
För kunder i Australien
Kassering av uttjänta
elektriska och
elektroniska produkter
(gäller i EU och i andra
europeiska länder med
separata
insamlingssystem)
Om den här
bruksanvisningen
• Instruktionerna i denna bruksanvisning gäller
modellen STR-DH540. Enhetens
modellnummer finns i det nedre högra hörnet
på frontpanelen. Bilderna som används
i bruksanvisningen gäller den europeiska
modellen och kan skilja sig från din modell.
Eventuella skillnader i funktion markeras
i bruksanvisningen med anmärkningen Gäller
endast europeisk modell.
• I den här bruksanvisningen får du
instruktioner om hur du använder mottagaren
tillsammans med den medföljande
fjärrkontrollen. Du kan också använda
kontrollknapparna eller kontrollvreden på
mottagaren om de har samma eller liknande
namn som de på fjärrkontrollen.
Angående upphovsrätt
Dolby* Digital, Pro Logic Surround och DTS**
Digital Surround System används i denna
mottagare.
* Tillverkad under licens från Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic och dubbelD-symbolen är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens under de amerikanska
patenten: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195;
7.272.567 samt andra amerikanska och
internationella godkända och ansökta patent.
DTS-HD, symbolen samt DTS-HD och
symbolen tillsammans är registrerade
varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten
inkluderar programvara. © DTS, Inc. Med
ensamrätt.
Mottagaren utnyttjar HDMITM-teknik (HighDefinition Multimedia Interface).
Termerna HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra
länder/regioner.
5SE
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod
touch är varumärken som tillhör Apple Inc. i
USA och andra länder/regioner.
Alla andra varumärken och registrerade
varumärken tillhör sina respektive ägare. I den
här bruksanvisningen anges inte
symbolerna ™ och ®.
Made for iPod och Made for iPhone innebär att
ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt
för anslutning till iPod respektive iPhone samt
att produkten certifierats av utvecklaren för att
uppfylla prestandakraven från Apple.
Apple kan inte hållas ansvariga för den här
enhetens funktion eller uppfyllande av
regulatoriska säkerhetsstandarder. Obs! Om
detta tillbehör används tillsammans med iPod
eller iPhone kan det påverka trådlösa prestanda.
Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och i andra
länder/regioner.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt tillhörande
Microsoft Corporation. Användning eller
distribution av sådan teknik utanför
produkten är inte tillåten utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat Microsoftdotterbolag.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och
patent licensieras från Fraunhofer IIS och
Thomson.
Logotyperna x.v.Color (x.v.Colour) och
x.v.Color (x.v.Colour) är varumärken som
tillhör Sony Corporation.
BRAVIA är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
PlayStation är ett registrerat varumärke som
tillhör Sony Computer Entertainment Inc.
WALKMAN är ett registrerat varumärke som
tillhör Sony Corporation.
MICROVAULT är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
6SE
InstaPrevue™ är ett varumärke eller ett
registrerat varumärke som tillhör Silicon Image,
Inc. i USA och andra länder.
Innehållsförteckning
Om den här bruksanvisningen ...... 5
Medföljande tillbehör ...................... 9
Beskrivning av delarna och
deras placering ........................ 10
Komma igång ................................. 17
Anslutningar
1: Installera högtalarna .................. 19
2: Ansluta högtalarna .................... 20
3: Ansluta tv:n ................................ 21
4a: Ansluta videoutrustning ......... 22
4b: Ansluta ljudutrustning ........... 26
5: Ansluta antennerna ................... 27
6: Ansluta nätströmskabeln .......... 27
Förbereda mottagaren
Slå på mottagaren .......................... 28
Konfigurera mottagaren med
hjälp av Easy Setup ................. 28
Riktlinjer för teckenfönstret
på skärmen (OSD) .................. 30
Grundläggande funktioner
Spela upp en insignal från
utrustningen ............................ 31
Spela upp iPod/iPhone .................. 33
Spela upp från en USB-enhet ....... 36
Tunerfunktioner
Lyssna på FM/AM-radio .............. 39
Förinställa FM-/AMradiostationer
(Preset Memory) ..................... 41
Ta emot RDS-sändningar ............. 41
(Gäller endast modeller
i Europa och Australien) ........ 41
Använda ljudeffekter
Välja ljudfält ................................... 42
Använda funktionen
Night Mode ............................. 45
Välja kalibreringstyp ..................... 45
Justera equalizern .......................... 45
Använda Pure
Direct-funktionen ................... 46
Återställa ljudfält till
standardinställningarna ......... 46
BRAVIA Sync-funktioner
Vad är BRAVIA Sync? .................. 47
Förbereda för BRAVIA Sync ....... 47
Uppspelning med en
knapptryckning ....................... 48
System Audio Control .................. 49
Systemavstängning ........................ 49
Scene Select ..................................... 50
Home Theatre Control ................. 50
Remote Easy Control .................... 50
Övriga funktioner
Växla mellan digitalt och analogt
ljud (INPUT MODE) ............. 51
Använda övriga ljudingångar
(Audio Input Assign) ............. 51
Återställa alla inställningar till
fabriksinställningarna ............ 52
7SE
Justera inställningar
Använda menyn Settings .............. 53
Easy Setup ....................................... 55
Menyn Speaker Settings ................ 55
Menyn Audio Settings ................... 58
Menyn HDMI Settings ..................59
Menyn Input Settings .................... 60
Menyn Input Settings .................... 61
Styra utan att använda
teckenfönstret .......................... 61
Använda fjärrkontrollen
Ändra tilldelningen av
ingångsknappar ....................... 66
Återställa ingångsknapparna ........ 67
Övrig information
Försiktighetsåtgärder ..................... 68
Felsökning ....................................... 69
Specifikationer ................................ 76
Register ............................................78
8SE
Medföljande tillbehör
•
•
•
•
•
Bruksanvisning (denna handbok)
Snabbstartguide (1)
Fjärrkontroll (RM-AAU168) (1)
R6-batterier (storlek AA) (2)
FM-antenn (1)
Sätta batterier
i fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA,
medföljer) i fjärrkontrollen. Kontrollera att
polerna är vända åt rätt håll när du sätter
i batterierna.
• AM-ramantenn (1)
• Optimeringsmikrofon (ECM-AC2) (1)
Obs!
• Förvara inte fjärrkontrollen på en mycket varm
eller fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt.
• Blanda inte manganbatterier med andra typer
av batterier.
• Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller
stark belysning. Om du gör det kan det orsaka
fel på fjärrkontrollen.
• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen
under en längre tid ska du ta ut batterierna för
att undvika att de skadas p.g.a. batteriläckage
och korrosion.
• När du byter batterierna kan
fjärrkontrollknapparna återställas till
ursprungsinställningarna. Om detta inträffar
tilldelar du insignalsknapparna igen (sidan 66).
• När fjärrkontrollen upphör att fungera ska du
byta ut samtliga batterier mot nya.
9SE
Beskrivning av delarna och deras placering
Frontpanel
A ?/1 (på/viloläge) (sidan 28, 40, 46, 52)
B ?/1 (på/viloläge)-indikator
Tänds enligt följande:
Grön: Mottagaren är på.
Gult: Mottagaren är i viloläge och
– Control for HDMI (sidan 59) är
inställt på On.
– Pass Through (sidan 60) är inställt på
On* eller Auto.
Släcks när mottagaren är i viloläge och
Control for HDMI och Pass Through
är inställda på Off.
* Endast för modeller i Australien, Kanada
och USA.
E
F
G
H
I
Justerar ljusstyrkan för teckenfönstret
i tre nivåer.
J DISPLAY (sidan 66)
K Fjärrkontrollsensor
Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
L PURE DIRECT (sidan 46)
M PURE DIRECT-indikator
Lyser när Pure Direct-funktionen är
aktiverad.
C SPEAKERS (sidan 20)
Tryck på knappen upprepade gånger
för att sätta på eller stänga av
högtalarsystemet.
D TUNING MODE, TUNING +/–
Tryck för att aktivera en tuner (FM/
AM).
Tryck på TUNING +/– för att söka
efter en station.
10SE
A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (sidan 42)
Teckenfönster (sidan 11)
NIGHT MODE (sidan 45)
INPUT MODE (sidan 51)
DIMMER
N
O
P
Q
R
MASTER VOLUME (sidan 32)
INPUT SELECTOR (sidan 29, 32, 51)
-port (USB) (sidan 26)
AUTO CAL MIC-kontakt (sidan 29)
PHONES-kontakt
Ansluter hörlurar.
Indikatorer i teckenfönstret
A Insignalsindikator
Tänds för att indikera aktuell insignal.
HDMI
E SP
Tänds när högtalarsystemet slås på.
F Inställningsindikator
Mottagaren känner igen den
utrustning som är ansluten via en
HDMI IN-kontakt.
ST
ARC
MEM
Tv-ingången är vald och Audio Return
Channel-signaler (ARC) hittas.
Tänds när en minnesfunktion, t.ex.
förinställt minne (sidan 41) eller
liknande aktiveras.
COAX
En digital insignal sänds via
COAXIAL-kontakten (sidan 51).
OPT
En digital insignal sänds via
OPTICAL-kontakten (sidan 51).
B D.C.A.C.
Lyser när mätresultaten för Auto
Calibration-funktionen tillämpas.
C Dolby Digital Surround-indikator*
Respektive indikator tänds när
mottagaren avkodar motsvarande
signaler i Dolby Digital-format.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D DTS(-HD)-indikator*
Respektive indikator tänds när
mottagaren avkodar motsvarande
signaler i DTS-format.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
Tänds när mottagaren ställer in en
stereosändning.
G SLEEP
Tänds när insomningstimern aktiveras
(sidan 15).
H EQ
Tänds när equalizern aktiveras.
I D.R.C.
Tänds när komprimering av
dynamiskt omfång aktiveras
(sidan 59).
J NEO:6
Tänds när DTS Neo:6 Cinema/Musicavkodning aktiveras (sidan 43, 44).
K Dolby Pro Logic-indikator
Respektive indikator tänds när
mottagaren utför Dolby Pro Logicbehandling. Denna matrisbaserade
surroundavkodningsteknik kan
förbättra insignaler.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
Obs!
De här indikatorerna kanske inte tänds
beroende på inställningen för
högtalarmönstret.
11SE
L USB
Tänds när en iPod/iPhone eller USBenhet hittas.
* Kontrollera vid uppspelning av en skiva med
Dolby Digital- eller DTS-format att du har gjort
digitala anslutningar och att INPUT MODE
inte är inställt på Analog (sidan 51) eller Analog
Direct.
12SE
Bakre panel
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-delen
HDMI IN/OUT*-kontakter
(sidan 21, 24)
OPTICAL IN-kontakter
(sidan 21, 25)
COAXIAL IN-kontakt
(sidan 26)
B TUNER-delen
E VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT-delen
(sidan 21, 25)
Gul
VIDEO IN/OUT*kontakter
* Om du vill titta på den valda insignalsbilden
måste du ansluta HDMI TV OUT- eller
MONITOR OUT-kontakten till en tv
(sidan 21).
FM ANTENNA-kontakt
(sidan 27)
AM ANTENNAanslutningar (sidan 27)
C SPEAKERS-delen (sidan 20)
D AUDIO INPUT/OUTPUT-delen
Vit (L)
Röd (R)
Svart
AUDIO IN-kontakter
(sidan 21, 25, 26)
SUBWOOFER OUTkontakter (sidan 20)
13SE
Fjärrkontroll
Du kan använda den medföljande
fjärrkontrollen för att styra mottagaren och
annan utrustning. Fjärrkontrollen är
programmerad för att styra ljud-/
videoutrustning från Sony. Du kan anpassa
insignalsknappen så att den passar den
utrustning du har anslutit till mottagaren
(sidan 66).
B TV ?/1 1) (på/viloläge)
Slår på tv:n eller ställer den i viloläge.
C Insignalsknappar
Väljer vilken utrustning du vill använda.
Mottagaren slås på när du trycker på
någon av insignalsknapparna under
viloläge. Knapparna är
förprogrammerade för att styra Sonyutrustning.
D TOP MENU1)
Öppnar eller stänger huvudmenyn på
BD-ROM- eller dvd-skivor.
RM-AAU168
REPEAT1)
Spelar upp ett spår eller en mapp
upprepade gånger.
POP UP/MENU1)
Öppnar eller stänger popup-menyn på
BD-ROM-skivor och menyn på dvdskivor.
SHUFFLE1)
Spelar upp ett spår eller en mapp i
slumpvis ordning.
E
+/–
Väljer en mapp.
F AMP MENU
G
Visar menyn för att styra mottagaren.
1)
1)
, V/v/B/b
Tryck på V/v/B/b för att välja
menyalternativ och tryck sedan på
för att bekräfta valet.
H OPTIONS1)
Visar och väljer alternativ på menyn.
I HOME1)
Visar startmenyn på tv-skärmen.
J ./> 1), m/M 1), N 1), X 1),
x 1)
Hoppa över, spola bakåt/framåt, spela
upp, pausa, stoppa.
TUNING +/–1)
Söker efter en station.
A ?/1 (på/viloläge)
Växlar till direktinställningsläget.
Spara energi i viloläge
Väljer förinställda stationer eller kanaler.
När Control for HDMI (sidan 59) och
Pass Through (sidan 60) är Off.
14SE
D.TUNING
Slår på mottagaren eller ställer den i
viloläge.
PRESET +/–1)
MEM
S PREVIEW (HDMI)
Lagrar en station under styrning av
tunern.
Väljer funktionen Preview for HDMI.
Visar en förhandsgranskning bild-ibild av HDMI-ingångar som är
anslutna till mottagaren.
Tryck på V/v upprepade gånger för att
välja förhandsgranskningarna av
HDMI-ingångarna i tur och ordning.
Tryck sedan på
för att bekräfta
valet.
(Funktionen bygger på Silicon Image
InstaPrevue™-teknik)
K SOUND FIELD +/–2)
Väljer ett ljudfält (sidan 42).
L PURE DIRECT (sidan 46)
M SLEEP
Ställer in mottagaren så att den stängs
av automatiskt vid en viss tid.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
visningen cykliskt enligt följande:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Obs!
Funktionen Preview for HDMI är tillgänglig
för HDMI BD-, DVD-, GAME- och SAT/
CATV-insignaler.
När insomningstimern används, tänds
indikatorn SLEEP i teckenfönstret.
N
Tips!
Tips!
Tryck på SLEEP om du vill kontrollera hur
lång tid som återstår innan mottagaren
stängs av. Den återstående tiden visas i
teckenfönstret. Om du trycker på SLEEP
igen inaktiveras insomningstimern.
• Den här funktionen fungerar inte
i följande fall.
– Utrustningen är inte ansluten till
HDMI-ingången.
– Utrustningen som är ansluten till
tillåten HDMI-ingång är inte påslagen.
– Den aktuella ingången är inte en HDMIingång.
– När Fast View är inställd på Off.
– När ett HDMI-videoformat som inte
stöds (480i, 576i, 4K, vissa 3Dvideosignaler, vissa
videokamerasignaler eller VGAsignaler) sänds.
• Förhandsgranskning bild-i-bild slocknar
när 4K- eller vissa 3D-videosignaler sänds.
+/–
Justerar volymen för alla högtalarna
samtidigt.
O
Stänger av ljudet tillfälligt. Tryck på
knappen igen för att slå på ljudet igen.
P RETURN O1)
Återgår till föregående meny när
menyn eller skärmguiden visas på
tv-skärmen.
iPhone CTRL
Q DISPLAY1)
Aktiverar iPod/iPhone-läge vid
användning av iPod/iPhone.
Visar information i teckenfönstret.
R Sifferknappar1)2)
Tryck på den här knappen för att
– förinställa/ställa in förinställda
stationer (sidan 41).
– välja spår. Tryck på 0/10 för att välja
spår 10.
– välja kanal.
T AMP
Aktiverar mottagaren.
U TV INPUT1)
Väljer insignal (tv eller video).
1)
I tabellen på sidan 16 finns information om
vilka knappar du kan använda för att styra olika
typer av utrustning.
2) Knapparna 5 och SOUND FIELD + har en
förhöjning som kan kännas med fingret.
Använd förhöjningarna för att känna var
knapparna sitter när du styr mottagaren.
15SE
Obs!
• Ovanstående beskrivning är endast ett exempel.
• Vissa funktioner som beskrivs i det här avsnittet
kanske inte fungerar med den medföljande
fjärrkontrollen beroende den anslutna
utrustningens modeller.
Styra annan utrustning från Sony
Namn
TV
2 TV ?/1
z
VCR
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
Dvd spelare
Blu-ray Disc spelare
Cd-spelare
z
z
z
z
z
z
z
z
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x,
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
R Sifferknappar
z
wa TV INPUT
z
16SE
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Komma igång
Spela upp från ljud-/videoutrustning som är ansluten till mottagaren genom att följa de
enkla instruktionerna nedan.
Koppla bort nätströmskabeln innan du ansluter kablarna.
Installera och ansluta högtalarna
(sidan 19, 20)
Kontrollera att utrustningen är ansluten
på rätt sätt
Ansluta tv- och videoutrustning
(sidan 21, 22)
Bildkvaliteten beror på
anslutningskontakten. Se illustrationen
nedan. Välj anslutning beroende på
kontakterna på utrustningen.
Om videoutrustningen som du ska ansluta
har HDMI-kontakter rekommenderar vi att
du använder dessa.
Digital
Analog
Högkvalitetsbild
Förbereda mottagaren
Se 6: Ansluta nätströmskabeln (sidan 27) och
Slå på mottagaren (sidan 28).
Konfigurera mottagaren
Se Konfigurera mottagaren med hjälp av Easy
Setup (sidan 28).
Ange ljudutmatningsinställningar för den
anslutna utrustningen
Om du vill mata ut flerkanaligt digitalt ljud
kontrollerar du inställningen för digital
ljudutmatning på den anslutna utrustningen.
För Sony Blu-ray Disc-spelare ska du
kontrollera att Audio (HDMI), BD Audio MIX
Setting, Dolby Digital/DTS, Dolby Digital och
DTS är inställda på Auto, Off, Bitstream,
Dolby Digital respektive DTS (från och med
den 1 augusti 2012).
För PlayStation 3 ansluter du mottagaren med
en HDMI-kabel och väljer Audio Output
Settings i Sound Settings och väljer HDMI och
Automatic (med systemprogramvaruversion
4.21).
Mer information finns i bruksanvisningarna
för ansluten utrustning.
Ansluta ljudutrustning (sidan 26)
17SE
Digitala ljudformat som stöds av mottagaren
Vilka digitala ljudformat som denna mottagare kan avkoda beror på de digitala
ljudutgångarna för den anslutna utrustningen. Mottagaren har stöd för följande ljudformat.
Ljudformat
[Teckenfönster]
Maximalt antal
kanaler
Anslutning mellan
uppspelningsutrustningen och
mottagaren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1c)
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1c)
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1c)
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1c)
×
a
Flerkanalig linjär PCMa)
[PCM]
7.1c)
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a) Ljudsignaler avges i ett annat format om uppspelningsutrustningen inte motsvarar formatet. Mer
information finns i uppspelningsutrustningens bruksanvisning.
b) Signaler med en samplingsfrekvens på mer än 96 kHz spelas upp vid 96
c) Signalerna matas ut som 5.1-kanal.
18SE
eller 88,2 kHz.
Anslutningar
Anslutningar
1: Installera högtalarna
Med den här mottagaren kan du använda
upp till ett 5.2-kanalssystem (5 högtalare
och 2 subwoofrar).
Tips!
• Vinkeln A bör vara samma.
Om du är ute efter bioliknande
flerkanalssurroundljud behöver du fem
högtalare (två fronthögtalare, en
centerhögtalare och två
surroundhögtalare) samt en subwoofer.
Exempel på
högtalarsystemkonfiguration
• Eftersom subwoofern inte avger starkt riktade
signaler kan du placera den var du vill.
A Fronthögtalare (vänster)
B Fronthögtalare (höger)
C Centerhögtalare
D Surroundhögtalare (vänster)
E Surroundhögtalare (höger)
F Subwoofer
19SE
2: Ansluta högtalarna
Koppla bort nätströmskabeln innan du ansluter kablarna.
Surroundhögtalare
Höger
Centerhögtalare
Vänster
B
B
A
A
B
Höger
Subwoofer*
A Enkanalig ljudkabel (medföljer ej)
B Högtalarkabel (medföljer ej)
* Om du ansluter en subwoofer med automatisk
vilolägesfunktion ska du stänga av funktionen
när du tittar på film. Om den automatiska
vilolägesfunktionen är aktiverad växlar enheten
till viloläge automatiskt beroende på
insignalsnivån till subwoofern och då kanske
inget ljud avges.
20SE
Vänster
Fronthögtalare
Obs!
Du kan slå på och stänga av högtalarsystemet med
SPEAKERS-knappen (sidan 10).
3: Ansluta tv:n
TV
A**
Ljudsignaler
Ljud-/videosignaler
eller
ARC
B
C*
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C HDMI-kabel (medföljer ej)
Videosignaler
D
Rekommenderad anslutning
Alternativ anslutning
Sony rekommenderar att du använder en
HDMI-godkänd kabel eller HDMI-kabel
från Sony.
D Videokabel (medföljer ej)
21SE
Anslutningar
Du kan titta på den valda insignalsbilden när du ansluter HDMI TV OUT- eller MONITOR
OUT-kontakten till en tv. Du kan styra mottagaren via ett teckenfönster på skärmen (OSD)
om du ansluter HDMI TV OUT-kontakten till en tv.
Koppla bort nätströmskabeln innan du ansluter kablarna.
Om du vill lyssna på tvsändningar i flerkanaligt
surroundljud från mottagaren
Om tv:n är kompatibel med ARC-funktionen
(Audio Return Channel) ansluter du C.
Ställ in Control for HDMI på On på menyn
HDMI Settings (sidan 59). Om du vill välja en
ljudsignal som inte sänds via HDMI-kabel
(utan till exempel via en optisk digitalkabel
eller en ljudkabel) växlar du insignalsläget för
ljud med INPUT MODE (sidan 51).
** Om tv:n inte är kompatibel med ARCfunktionen ansluter du A.
4a: Ansluta videoutrustning
*
Kontrollera att du har skruvat ned tv:ns
volym eller att du har aktiverat tv:ns
ljudavstängningsfunktion.
Obs!
• Anslut en tv-skärm eller en projektor till HDMI
TV OUT- eller MONITOR OUT-kontakten på
mottagaren. Då kanske du inte kan spela in även
om du ansluter inspelningsutrustning.
• Beroende på status för anslutningen mellan tv:n
och antennen kan bilden på tv-skärmen bli
förvrängd. Placera antennen längre bort från
mottagaren om detta inträffar.
• När du ansluter optiska digitala kablar för du
kontakten rakt in tills den klickar på plats.
• Böj inte optiska digitalkablar och bunta inte
ihop dem.
Tips!
• Samtliga digitala ljudkontakter är kompatibla
med samplingsfrekvenserna 32, 44,1, 48 och
96 kHz.
• Om du ansluter tv:ns ljudutgång till
mottagarens TV IN-kontakter för att mata ut tvljudet från de högtalare som anslutits till
mottagaren ska tv:ns ljudutgång anges till Fixed
om det går att växla mellan alternativen Fixed
och Variable.
Lyssna på ljud från tv:n
Om tv:n inte kan användas med funktionen
System Audio Control ställer du in HDMI
Audio Out på TV+AMP på menyn HDMI
Settings (sidan 60).
22SE
Använda HDMI-anslutning
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) är ett gränssnitt som överför videooch ljudsignaler i digitalt format.
Genom att ansluta utrustning som är
kompatibel med Sony BRAVIA Sync med
hjälp av HDMI-kablar förenklas
användningen. Se BRAVIA Sync-funktioner
(sidan 47).
HDMI-funktioner
• Digitala ljudsignaler som överförs via
HDMI kan avges från de högtalare som är
anslutna till mottagaren. Den här signalen
stöder Dolby Digital, DTS och linjär PCM.
Mer information finns i avsnittet Digitala
ljudformat som stöds av mottagaren
(sidan 18).
• Den här mottagaren kan ta emot
flerkanaliga, linjära PCM-signaler (upp till
8 kanaler) med en samplingsfrekvens på
192 kHz eller mindre med en HDMIanslutning.
• Mottagaren har stöd för ljud med hög
bithastighet (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Color (Deep
Colour), x.v.Color (x.v.Colour) samt 4Koch 3D-överföring.
• Om du vill använda 3D-bild ansluter du
3D-kompatibel tv- och videoutrustning
(Blu-ray Disc-spelare, Blu-ray Discinspelare, PlayStation 3 och liknande) till
mottagaren via High Speed HDMI-kablar.
Sedan tar du på dig 3D-glasögonen och
spelar upp 3D-kompatibelt innehåll.
• Om du vill använda 4K-bild (HDMI BD-,
GAME- och SAT/CATV-insignal) ansluter
du 4K-kompatibel tv- och videoutrustning
(Blu-ray Disc-spelare, Blu-ray Discinspelare och liknande) till mottagaren via
High Speed HDMI-kablar. Sedan kan du
spela upp 4K-kompatibelt innehåll.
Om du vill ansluta flera, digitala
enheter men samtliga ingångar
används
Tänk på följande vid HDMIanslutningar
Se Använda övriga ljudingångar (Audio
Input Assign) (sidan 51).
• DSD-signaler från Super Audio CD-skivor
matas inte in eller ut.
• Beroende på din tv- eller videoutrustning
kanske det inte går att visa 4K- eller 3Dbilder.
• Mer information finns i respektive
bruksanvisning till de anslutna enheterna.
Tänk på det här vid
anslutning av kablar
• Koppla bort nätströmskabeln innan du
ansluter kablarna.
• Du behöver inte ansluta alla kablar.
Anpassa dina anslutningar efter vilka
kontakter som finns tillgängliga på den
utrustning som ska anslutas.
• Använd en High Speed HDMI-kabel. Om
du använder en HDMI-kabel av
standardtyp kanske 1080p-, Deep Color(Deep Colour) samt 4K- och 3D-bilder inte
visas på rätt sätt.
• Vi rekommenderar inte användning av en
HDMI-DVI-omvandlingskabel. Om du
ansluter en HDMI-DVI-omvandlingskabel
till DVI-D-utrustning kanske ljudet och/
eller bilden inte matas ut. Anslut en separat
ljudkabel eller en digital anslutningskabel
och ställ sedan in Audio Input Assign på
menyn Input Settings (sidan 61) om ljudet
inte matas ut som det ska.
• När du ansluter optiska digitala kablar för
du kontakten rakt in tills den klickar på
plats.
• Böj inte optiska digitalkablar och bunta inte
ihop dem.
Tips!
Samtliga digitala ljudkontakter är kompatibla med
samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
och 96 kHz.
23SE
Anslutningar
• Du kan visa HDMI BD-, DVD-, GAMEoch SAT/CATV-bilder i
förhandsgranskning bild-i-bild.
Ansluta utrustning med HDMI-kontakter
Om utrustningen inte har någon HDMI-kontakt kan du läsa informationen på sidan 25.
Blu-ray Disc spelare
Dvd-spelare
PlayStation 3
Satellitmottagare, kabeltv-mottagare
Ljud-/videosignaler
Ljud-/videosignaler
Ljud-/videosignaler
Ljud-/videosignaler
A
A
A
A
A HDMI-kabel (medföljer ej)
Sony rekommenderar att du använder en
HDMI-godkänd kabel eller HDMI-kabel
från Sony.
24SE
Ansluta utrustning med andra kontakter än HDMI-kontakter
Ljudsignaler
Videosignaler
Anslutningar
Satellitmottagare, kabel-tv-mottagare
Videobandspelare, DVD-inspelare, tv-spel
Ljudsignaler
Videosignaler
eller
A
B
C
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Videokabel (medföljer ej)
B
C
Rekommenderad anslutning
Alternativ anslutning
Obs!
Ändra standardinställningen för VIDEOinsignalsknappen på fjärrkontrollen så att du kan
använda den för att styra din dvd-inspelare. Mer
information finns i avsnittet Ӏndra tilldelningen
av ingångsknappar” (sidan 66).
25SE
4b: Ansluta ljudutrustning
Ansluta en iPod, iPhone eller
USB-enhet
Ansluta en Super Audio
cd-spelare, cd-spelare
Koppla bort nätströmskabeln innan du
ansluter kablarna.
Sacd-spelare, cd-spelare
Ljudsignaler
eller
A
B
A
iPod, iPhone,
USB-enhet
A USB-kabel (medföljer ej)
A Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
Rekommenderad anslutning
Alternativ anslutning
26SE
5: Ansluta antennerna
AM-ramantenn (medföljer)
Anslut nätströmskabeln till ett vägguttag.
Nätströmskabel
FM-antenn (medföljer)
Till ett vägguttag
Obs!
• Brus kan undvikas genom att du placerar AMramantennen en bit ifrån mottagaren och annan
utrustning.
• Kontrollera att FM-antennen är helt utdragen.
• När du har anslutit FM-antennen ska den vara
så vågrät som möjligt.
27SE
Anslutningar
Koppla bort nätströmkabeln innan du
ansluter antennerna.
6: Ansluta
nätströmskabeln
Förbereda mottagaren
Slå på mottagaren
?/1
Tryck på ?/1 för att slå på mottagaren.
Du kan också slå på mottagaren via ?/1 på
fjärrkontrollen. När du vill stänga av
mottagaren trycker du på ?/1 igen.
STANDBY blinkar i teckenfönstret. Dra
inte ut nätströmskabeln medan STANDBY
blinkar. Om du gör det kan det orsaka fel.
Konfigurera mottagaren
med hjälp av Easy Setup
Du kan enkelt konfigurera mottagarens
grundinställningar genom att följa
instruktionerna på tv-skärmen.
Ändra insignalen för tv:n till den insignal
som mottagaren är ansluten till.
Första gången du slår på mottagaren eller
efter att mottagaren har initierats visas
skärmen Easy Setup på tv-skärmen.
Konfigurera mottagaren enligt
instruktionerna på skärmen.
Följande funktioner kan konfigureras med
Easy Setup.
– Language
– Speaker Settings
28SE
Anmärkningar om Speaker
Settings (automatisk
kalibrering)
Mottagaren har DCAC-funktion (Digital
Cinema Auto Calibration) som du
använder för att utföra automatisk
kalibrering enligt följande:
• Kontrollera anslutningen mellan varje
högtalare och mottagaren.
• Justera högtalarnivån.
• Mäta avståndet mellan sittpositionen*
och varje högtalare.
• Mäta högtalarens storlek*.
• Mäta frekvensegenskaperna (EQ).*
* Mätresultaten utnyttjas inte om Analog Direct
är valt.
DCAC är utformat för att skapa lämplig
ljudbalans i rummet. Du kan dock även
justera högtalarnivåerna manuellt enligt
dina önskemål. Mer information finns i
avsnittet ”Test Tone” (sidan 58).
Innan du startar automatisk
kalibrering
Kontrollera följande punkter innan du
startar automatisk kalibrering.
• Placera och anslut högtalarna (sidan 19,
20).
• Endast den medföljande
optimeringsmikrofonen får anslutas till
AUTO CAL MIC-kontakten. Anslut inga
andra mikrofoner till denna kontakt.
• Kontrollera att högtalarutmatningen inte
är inställd på SPK OFF (sidan 10).
• Koppla loss hörlurarna.
• Ta bort eventuella hinder i vägen mellan
optimeringsmikrofonen och högtalarna
för att undvika mätfel.
• Se till att omgivningen är tyst och fri från
bakgrundsljud för att få en så exakt
mätning som möjligt.
Obs!
Obs!
• Under kalibreringen är ljudet som kommer ut
från högtalarna mycket högt och volymen går
inte att justera. Ta hänsyn till grannarna och
eventuella barn i hemmet.
• Ljudavstängningsfunktionen stängs av
automatiskt om den har aktiverats innan du
startar automatisk kalibrering.
• Om specialhögtalare, till exempel
dipolhögtalare används kanske mätningarna
inte kan utföras korrekt eller så kanske den
automatiska kalibreringen inte kan utföras.
Värdet för inställningsavstånd kan skilja sig från
den faktiska positionen beroende på
egenskaperna hos den subwoofer du använder.
Om du beroende på miljön har svårt att få
bra mätresultat för funktionen Auto
Calibration eller om du vill finjustera
inställningarna kan du konfigurera
subwoofrarna manuellt. Mer information
finns i ”Manual Setup” på menyn Speaker
Settings (sidan 56).
Avbryta automatisk kalibrering
Optimeringsmikrofon
1 Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen till AUTO CAL
MIC-kontakten.
2 Placera optimeringsmikrofonen.
Placera optimeringsmikrofonen i
sitthöjd på samma höjd som dina öron.
Bekräfta konfigurationen av
aktiv subwoofer
Den automatiska kalibreringen avbryts om
du gör något av följande under mätningen:
– Trycker på ?/1.
– Trycker på insignalsknapparna på
fjärrkontrollen eller vrider INPUT
SELECTOR på mottagaren.
– Tryck på
.
– Trycker på SPEAKERS på mottagaren.
– Ändrar volymnivån.
– Ansluter hörlurar.
Konfigurera mottagaren
manuellt
Se Justera inställningar (sidan 53).
• Slå på subwoofern och skruva upp
volymen innan subwoofern aktiveras om
en subwoofer är ansluten. Vrid LEVEL
till en punkt precis före mitten.
• Ställ in värdet för delningsfrekvens på
maximum om du ansluter en subwoofer
med funktion för delningsfrekevens.
• Stäng av den automatiska
standbyfunktionen om du ansluter en
subwoofer med en sådan funktion.
29SE
Förbereda mottagaren
Ställa in automatisk kalibrering
Om du ansluter två subwoofrar
till mottagaren
Riktlinjer för
teckenfönstret på skärmen
(OSD)
Du kan visa mottagarens meny på
tv-skärmen och välja önskad funktion
via tv-skärmen genom att trycka på
V/v/B/b och
på fjärrkontrollen.
När du börjar använda mottagaren måste
du trycka på AMP på fjärrkontrollen först.
Annars kanske åtgärderna som följer inte
riktas till mottagaren.
3
Tryck på V/v upprepade gånger för
att välja önskad meny och tryck
därefter på
för att komma till
menyn.
Listan med menyalternativ visas på
tv-skärmen.
Exempel: När du väljer ”Watch”.
AMP
V/v/B/b,
RETURN
O
Tryck på V/v upprepade gånger för
att välja önskat menyalternativ att
justera och tryck därefter på
för
att komma till menyalternativet.
5
Upprepa steg 3 och 4 för att välja
önskad parameter.
OPTIONS
HOME
Använda menyn
1
Växla insignalen för tv:n så att menyn
visas.
2
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Beroende på tv:n kan det dröja en
stund innan startmenyn visas på
skärmen.
30SE
4
Tips!
När OPTIONS visas nedtill till höger på displayen
kan du visa funktionslistan genom att trycka på
OPTIONS och välja en närliggande funktion.
Återgå till föregående skärm
Tryck på RETURN O.
Avsluta menyn
Tryck på HOME så att startmenyn visas
och tryck därefter på HOME igen.
Översikt över startmenyerna
Meny
Beskrivning
Watch
Väljer videokälla som ska
matas in till mottagaren
(sidan 31).
Listen
Sound Effects
Ger dig möjlighet att
använda ljudfunktioner som
utvecklats med olika
tekniker eller funktioner
från Sony (sidan 42) .
Settings
Justerar mottagarens
inställningar (sidan 53).
Spela upp en insignal från
utrustningen
?/1
Insignalsknappar
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
2
Välj Watch eller Listen och tryck
sedan på
.
Listan med menyalternativ visas på
tv-skärmen.
3
Välj önskad utrustning och tryck
sedan på
.
4
Slå på utrustningen och starta
uppspelningen.
31SE
Grundläggande funktioner
Väljer musikkälla som ska
matas in till mottagaren
(sidan 31). Du kan också
lyssna på FM/AM-radio i
den inbyggda mottagaren
(sidan 39).
Grundläggande funktioner
5
Justera volymen genom att trycka på
2 +/–.
Du kan också använda MASTER
VOLUME på mottagaren.
6
Tryck på SOUND FIELD +/– för att
lyssna på surroundljud.
Du kan också använda A.F.D./2CH,
MOVIE eller MUSIC på mottagaren.
Mer information finns i avsnittet
sidan 42.
Tips!
• Du kan vrida INPUT SELECTOR på
mottagaren eller trycka på insignalsknapparna
på fjärrkontrollen för att välja önskad
utrustning.
• Volymen går att justera på olika sätt med hjälp
av vredet MASTER VOLUME på mottagaren
eller knappen 2 +/– på fjärrkontrollen.
Om du vill höja eller sänka volymen snabbt
– Vrid snabbt.
– Håll ned knappen.
Om du vill finjustera
– Vrid långsamt.
– Tryck på knappen och släpp den omedelbart.
Aktivera
ljudavstängningsfunktionen
Tryck på
.
Ljudavstängningsfunktionen inaktiveras
när du gör något av följande.
• Trycker på
igen.
• Ändrar volymen.
• Stänger av mottagaren.
• Utför automatisk kalibrering.
Undvik skador på högtalarna
Glöm inte att skruva ned volymen innan du
stänger av mottagaren.
32SE
Spela upp iPod/iPhone
Du kan spela upp musik från en iPod/iPhone genom att ansluta den till -porten (USB) på
mottagaren.
Mer information om hur du ansluter en iPod/iPhone finns på sidan 26.
Kompatibla iPod/iPhone-modeller
iPod touch
fjärde generationen
iPod touch
tredje generationen
iPod touch
andra generationen
iPod nano
sjätte generationen
iPod nano
femte generationen
(videokamera)
iPod nano
fjärde generationen
(video)
iPod nano
tredje generationen
(video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Obs!
• Sony avsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada på inspelade data på en iPod/iPhone vid
anslutning av en iPod/iPhone till den här mottagaren.
• Den här produkten har utformats specifikt för att fungera tillsammans med iPod/iPhone och har
certifierats för att uppfylla prestandakraven från Apple.
33SE
Grundläggande funktioner
Följande iPod/iPhone-modeller kan användas tillsammans med den här mottagaren.
Uppdatera din iPod/iPhone med den senaste programvaruversionen innan du ansluter den.
Välja iPod/iPhone-läge
Du kan välja iPod/iPhone-läge via OSDmenyn eller via iPhone CTRL på
fjärrkontrollen.
Du kan använda OSD-menyn för att
bläddra i innehållet på din iPod/iPhone.
Samtliga åtgärder går även att utföra
genom att titta på informationen i
teckenfönstret om tv-skärmen är avstängd.
Använda iPod/iPhone med
hjälp av System OSD-läget
1
Välj System OSD i steg 4 i avsnittet
Välja iPod/iPhone-läge (sidan 34).
2
Välj önskat innehåll från
innehållslistan och tryck sedan
på
.
Uppspelningen av det valda innehållet
startar och information om
musikinnehållet visas på tv-skärmen.
iPhone
CTRL
Välja uppspelningsläge
V/v/B/b,
Använda iPod/iPhone med
hjälp av läget iPod/iPhone
HOME
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
2
3
Välj Listen och tryck sedan på
Välj USB och tryck sedan på
.
.
Om en iPod eller iPhone är ansluten
visas iPod/iPhone på tv-skärmen.
4
34SE
Du kan ändra uppspelningsläge med hjälp
av OPTIONS på fjärrkontrollen.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Välj System OSD eller iPod/iPhone
och tryck sedan på
.
1
Välj iPod/iPhone i steg 4 i avsnittet
Välja iPod/iPhone-läge (sidan 34).
2
Välj önskat innehåll från iPod/
iPhone-menyn.
Mer information om hur du använder
iPod/iPhone finns i bruksanvisningen
som medföljde din iPod/iPhone.
Använda iPod/iPhone med hjälp
av fjärrkontrollen
USB
iPhone
CTRL
Tänk på följande när du använder
en iPod/iPhone
Meddelandelista för iPod/iPhone
Meddelande och förklaring
Reading
Mottagaren känner av och läser information
från din iPod eller iPhone.
Loading
m/M
N
./>
x
X
Tryck på USB innan du använder följande
knappar.
Mottagaren laddar information från din iPod
eller iPhone.
Not supported
Du har anslutit en iPod eller iPhone som inte
stöds.
No device is connected
Tryck på
Funktion
Ingen iPod eller iPhone har anslutits.
N
Startar uppspelning.
No music
X, x
Pausar uppspelning.
m/M
Snabbspolar bakåt eller
framåt.
./>
Går till föregående/nästa spår.
Ingen musik hittades.
Headphones not supported
Inget ljud matas ut från hörlurarna när en
iPod eller iPhone har anslutits.
iPhone CTRL Väljer iPod/iPhone-läget.
35SE
Grundläggande funktioner
• En iPod/iPhone laddas när den är
ansluten till mottagaren och mottagaren
är påslagen.
• Du kan inte överföra låtar till en iPod/
iPhone från den här mottagaren.
• Koppla inte loss din iPod/iPhone under
användning. Stäng av mottagaren när du
ansluter eller kopplar loss din iPod/
iPhone. På så sätt minimeras risken för
dataförlust och skador på din iPod/
iPhone.
Spela upp från en USB-enhet
Produktnamn
Modellnamn
NWZ-S636F / S638F /
S639F
Du kan spela upp musik från en USB-enhet
genom att ansluta den till -porten (USB)
på mottagaren.
Mer information om hur du ansluter en
USB-enhet finns i avsnittet Ansluta en
iPod, iPhone eller USB-enhet (sidan 26).
Följande musikfilformat kan spelas upp av
den här mottagaren:
NWZ-S736F / S738F /
S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
Filformat
Filtillägg
NWZ-S744 / S745
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
NWZ-E443 / E444 / E445
AAC*
.m4a, .3gp, .mp4
WMA9 Standard*
.wma
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
WAV
.wav
NWZ-W252 / W253
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
* Det går inte att spela upp DRM-kodade filer
med mottagaren.
Kompatibla USB-enheter
Följande USB-enheter från Sony kan
användas tillsammans med den här
mottagaren.
Bekräftad USB-enhet från Sony
Produktnamn
Modellnamn
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F /
E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
36SE
MICROVAULT USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Obs!
• Det går inte att läsa data i NTFS-format med
mottagaren.
• Det går endast att läsa data som sparats på
hårddiskens första partition med mottagaren.
• Modeller som inte anges i listan kanske inte
fungerar.
• Det är inte alltid säkert att de här USBenheterna fungerar som de ska.
• En del av de här USB-enheterna kanske inte
finns att köpa i vissa områden.
• Vid formatering av de ovanstående modellerna
bör du formatera med själva modellen eller
avsedd formateringsprogramvara för den
modellen.
• När du ansluter en USB-enhet till mottagaren
ska du vänta tills meddelandet Creating Library
eller Creating Database har slutat att visas på
USB-enheten.
Styra USB-enheten med hjälp av
fjärrkontrollen
Styra en USB-enhet
V/v/B/b,
HOME
1
USB
Startmenyn visas på tv-skärmen.
2
Välj Listen och tryck sedan på
.
Om en USB-enhet är ansluten visas
USB på tv-skärmen.
3
Välj USB och tryck sedan på
.
Du kan styra USB-enheten med hjälp
av fjärrkontrollen till mottagaren.
Information om musikinnehåll visas
på tv-skärmen.
m/M
N
./>
x
X
Tryck på USB innan du använder följande
knappar.
Tryck på
Funktion
N
Startar uppspelning.
X
Pausar uppspelning.
x
Stoppar uppspelningen.
m/M
Snabbspolar bakåt eller
framåt.
./>
Går till föregående/nästa fil.
+/–
Går till föregående/nästa
mapp.
REPEAT*
Ställer in upprepningsläget
(Off/One/All/Folder).
SHUFFLE*
Ställer in slumpläget (Off/
All/Folder).
* Tryck upprepade gånger för att välja
uppspelningsläget.
37SE
Grundläggande funktioner
SHUFFLE
REPEAT
+/–
Tryck på HOME.
Tänk på följande när du använder
en USB-enhet
• Koppla inte bort USB-enheten när den
används. Undvik att data skadas på USBenheten genom att stänga av mottagaren
när du ansluter eller avlägsnar USBenheten.
• Anslut inte mottagaren och USB-enheten
via en USB-hubb.
• Det kan ta upp till 10 sekunder innan
Reading visas beroende på vilken typ av
USB-enhet som ansluts.
• När USB-enheten ansluts läser mottagaren
samtliga filer på USB-enheten. Om det
finns många mappar och filer på USBenheten kan det ta lång tid innan
mottagaren har läst färdigt USB-enheten.
• Mottagaren klarar upp till
– 256 mappar (inklusive ROOT-mappen).
– 256 ljudfiler i varje mapp.
– 8 mappnivåer (trädstruktur för filer,
inklusive ROOT-mappen).
Det maximala antalet ljudfiler och mappar
kan variera beroende på fil- och
mappstrukturen.
Spara inte andra typer av filer eller onödiga
mappar på USB-enheten.
• Det går inte att garantera kompatibilitet
med all programvara för kodning/
skrivning, alla inspelningsenheter och alla
inspelningsmedier. Inkompatibla USBenheter kan ge brus, avbruten uppspelning
eller inte fungera alls.
• Ibland kan det ta lite längre tid att starta
uppspelningen om:
– mappstrukturen är komplex.
– minneskapaciteten är mycket stor.
• Mottagaren kanske inte stöder samtliga
funktioner som finns på den anslutna USBenheten.
• Mottagarens uppspelningsordning kanske
skiljer sig från uppspelningsordningen på
den anslutna USB-enheten.
• Mappar som saknar ljudfiler hoppas över.
• Vid uppspelning av ett mycket långt spår
kan en del åtgärder orsaka fördröjningar
i uppspelningen.
38SE
Meddelandelista för USB
Meddelande och förklaring
Reading
Mottagaren känner av och läser information
från USB-enheten.
Device error
Det gick inte att känna av minnet på
USB-enheten (sidan 36).
Not supported
En USB-enhet som inte stöds har anslutits, en
okänd enhet har anslutits eller USB-enheten
har anslutits via en USB-hubb (sidan 36).
No device is connected
Ingen USB-enhet har anslutits eller den
anslutna USB-enheten kan inte hittas.
No track
Inga spår hittades.
FM/AM, skärm
Du kan välja och använda varje
skärmalternativ genom att trycka på
V/v/B/b och
.
Tunerfunktioner
Lyssna på FM/AM-radio
Du kan lyssna på FM- och AM-sändningar
med den inbyggda tunern. Anslut FM- och
AM-antenner till mottagaren innan du
använder tunern (sidan 27).
Tips!
Nedan visas inställningsskalan för
direktinställning.
FM
AM
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australien
50 kHz
9 kHz
* AM-inställningsskalan kan ändras (sidan 40).
Sifferknappar
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
Välj Listen på startmenyn och tryck
sedan på
.
2
Välj FM eller AM på menyn och tryck
sedan på
.
Menylistan FM eller AM visas på tvskärmen.
1 Frekvensindikation (sidan 40)
2 Lista med förinställda stationer
(sidan 41)
Ställa in en station
automatiskt (Auto Tuning)
Välj Tuning + eller Tuning – och tryck
sedan på
.
Välj Tuning + om du vill söka stationer
från lägre till högre frekvens. Välj
Tuning – om du vill söka stationer från
högre till lägre frekvens.
Mottagaren avbryter sökningen när en
station tas emot.
Vid dålig FM-stereomottagning
1 Ställ in stationen som du vill lyssna på
med hjälp av Auto Tuning, Direct
Tuning (sidan 40) eller välj den
förinställda station som du vill lyssna
på (sidan 41).
2 Tryck på OPTIONS.
3 Välj FM Mode och tryck sedan på .
4 Välj Mono och tryck sedan på .
39SE
Tunerfunktioner
Område
Ställa in en station direkt
(Direct Tuning)
Ändra AMinställningsskalan
Med hjälp av sifferknapparna kan du mata
in frekvensen för en station direkt.
(Gäller endast amerikanska och
kanadensiska modeller)
1
2
Du kan ändra AM-inställningsskalan till
antingen 9 kHz eller 10 kHz med hjälp av
knapparna på mottagaren.
Tryck på D.TUNING.
Tryck på sifferknapparna för att ange
frekvensen och tryck sedan på
.
?/1
Exempel 1: FM 102,50 MHz
Välj 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Exempel 2: AM 1,350 kHz
Välj 1 b 3 b 5 b 0
* Tryck på 0 endast för modeller i Europa
och Australien.
Tips!
TUNING MODE
Justera AM-ramantennens riktning för att få
bästa möjliga mottagning när du ställer in en
AM-station.
1
Tryck på ?/1 för att stänga av
mottagaren.
Om du inte kan ställa in en station
2
Håll ned TUNING MODE och tryck på
?/1 på mottagaren.
– – – .– – MHz eller – – – – kHz visas och
skärmen återgår sedan till den aktuella
frekvensen.
Kontrollera att du har angett rätt frekvens.
Upprepa i annat fall steg 1 till 3. Om du
fortfarande inte kan ställa in en station
kanske den önskade frekvensen inte
används i ditt område.
40SE
Den aktuella AM-inställningsskalan
ändras till 9 kHz (eller 10 kHz).
Upprepa proceduren ovan för att
återställa skalan till 10 kHz
(eller 9 kHz).
Obs!
• Beroende på inställningarna kan det dröja en
stund när AM-inställningsskalan ändras
i mottagaren.
• Om du ändrar inställningsskalan tas alla
förinställda stationer bort.
Namnge förinställda
stationer (Name Input)
Förinställa FM-/AMradiostationer
(Preset Memory)
Du kan lagra upp till 30 FM-stationer och
30 AM-stationer som dina favoritstationer.
Välj FM eller AM på menyn och tryck
sedan på
.
2
Välj Select Preset och tryck sedan
på
.
3
Välj den förinställningssiffra som du
vill namnge, tryck på
och tryck
sedan på OPTIONS.
4
Välj Name Input och tryck sedan
på
.
5
Tryck på V/v upprepade gånger för
att välja ett tecken och tryck sedan
på b.
V/v/B/b,
OPTIONS
1
Ställ in den station som du vill
förinställa med hjälp av Auto Tuning
(sidan 39) eller Direct Tuning
(sidan 40).
2
Välj Preset Memory och tryck sedan
på
.
3
Välj en förinställd siffra och tryck
sedan på
.
Stationen lagras som den valda
förinställningssiffran.
4
Upprepa steg 1 till 3 för att lagra fler
stationer.
Du kan lagra stationer med följande
förvalssiffror:
• AM-band: AM 1 till AM 30
• FM-band: FM 1 till FM 30
Ställa in förinställda
stationer
1
Välj FM eller AM på menyn och tryck
sedan på
.
2
Välj Select Preset och tryck sedan
på
.
3
Välj önskad förinställd station och
tryck sedan på
.
Förinställningarna kan vara från
1 till 30.
Du kan flytta markören bakåt och
framåt genom att trycka på B/b. Du
kan ange ett namn på upp till 8 tecken.
6
Upprepa steg 5 och infoga ett tecken
i taget tills du är klar. Tryck därefter
på
.
Namnet du angav registreras.
Ta emot RDS-sändningar
(Gäller endast modeller i Europa
och Australien)
Mottagaren stöder RDS (Radio Data
System), en tjänst som gör att
radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den vanliga
programsignalen. Den här mottagaren har
flera praktiska RDS-funktioner, t.ex.
visning av namn för programtjänster. RDS
är endast tillgängligt för FM-stationer*.
* Det är inte alla FM-stationer som erbjuder
RDS-tjänster och alla har heller inte samma typ
av tjänster. Om du inte känner till vilka RDStjänster som finns i ditt område kan du
kontakta dina lokala radiostationer om du vill
veta mer.
41SE
Tunerfunktioner
1
Välj helt enkelt en station på FMbandet.
När du ställer in en station som sänder
RDS-data, visas programtjänstens namn*
på tv-skärmen och i teckenfönstret.
* Om ingen RDS-sändning tas emot visas inget
namn på programtjänsten.
Obs!
• RDS kanske inte fungerar som det ska om den
station du ställer in inte sänder någon RDSsignal eller om signalstyrkan är för svag.
• En del bokstäver som går att visa på tv-skärmen
går inte att visa i teckenfönstret.
Tips!
Du kan kontrollera frekvensen genom att trycka
på DISPLAY upprepade gånger när namnet på
programtjänsten visas (sidan 66).
Använda ljudeffekter
Välja ljudfält
Denna mottagare kan skapa flerkanaligt
surroundljud. Du kan välja ett av de
optimerade ljudfälten från mottagarens
förprogrammerade ljudfält.
1
Välj Sound Effects på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
Välj Sound Field och tryck sedan
på
.
3
Välj önskat ljudfält.
Tips!
• Tryck på SOUND FIELD +/– upprepade gånger
på fjärrkontrollen för att välja önskat ljudfält.
• Du kan också använda A.F.D./2CH, MOVIE
eller MUSIC på mottagaren.
Auto Format Direct (A.F.D.)/
2-kanaligt ljudläge
• Auto Format Direct (A.F.D.)-läge: Med
det här läget kan du lyssna på HiFi-ljud
och välja avkodningsläge för att lyssna på
2-kanaligt stereoljud som flerkanalsljud.
• 2-kanaligt ljudläge: Du kan växla till
2-kanalsljud oavsett inspelningsformat
för den programvara som du använder,
den anslutna uppspelningsutrustningen
eller mottagarens inställningar för
ljudfält.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Förinställer ljudet som det spelats in/
kodats, utan några tillagda
surroundeffekter.
För amerikanska och kanadensiska
modeller av den här mottagaren genereras
dock en lågfrekvenssignal för utmatning till
subwoofern när det inte finns någon LFEsignal.
42SE
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Avger 2-kanaliga vänster-/högersignaler från
alla högtalare. Beroende på
högtalarinställningarna kan det dock hända
att ljudet inte hörs från vissa högtalare.
x 2ch Stereo (2CH ST.)
Mottagaren avger endast ljudet från de
vänstra och högra fronthögtalarna.
Det kommer inget ljud från subwoofern.
2-kanaliga stereokällor av standardtyp
förbigår fullständigt ljudfältsbehandlingen
och flerkanaliga surroundformat mixas ned
till 2 kanaler.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Obs!
Du kan inte välja Analog Direct om du väljer BD,
DVD, GAME och USB som ingångar.
Filmläge
Du kan dra fördel av surroundljud genom att
välja något av mottagarens
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar
ett kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong, trots att du lyssnar i
vanlig hemmiljö.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) är
Sonys nya innovativa hembioteknik som
använder sig av de senaste tekniska
lösningarna för behandling av akustiska och
digitala signaler. Den bygger på exakta
svarsmätdata från en masteringstudio.
I det här läget kan du se film i Blu-ray- och
dvd-format hemma med högsta ljudkvalitet –
och dessutom med perfekt ljudmiljö, precis
som filmens ljudtekniker tänkte sig vid
ljudmasteringen. Du kan välja effekttyp för
HD-D.C.S. enligt följande.
x PLII Movie
Använder avkodning för Dolby Pro Logic
II Movie-läge. Denna inställning passar bra
för filmer som kodats i Dolby Surround.
Dessutom kan detta läge återge 5.1kanalsljud när du tittar på dubbade eller
äldre filmer.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Använder avkodning för DTS Neo:6
Cinema-läge. Ett ljud som spelats in i
2-kanalsformat avkodas till 5 kanaler.
43SE
Använda ljudeffekter
Du kan växla ljudet från den valda ingången
till en 2-kanalig analog insignal. Med denna
funktion kan du använda analoga
högkvalitetskällor.
När du använder denna funktion kan endast
volymen och nivån för fronthögtalarna
justeras.
• Dynamic: Denna inställning passar bra
för miljöer med resonans men utan
känslan av rymd (där ljudabsorptionen är
otillräcklig). Den förstärker ljudets
reflektion så att ljudkänslan liknar ljudet i
en stor, klassisk biosalong. Därmed
förstärks den känsla av rymd som finns i
filmstudior för ljuspålägg och skapar en
unik akustikupplevelse.
• Theater: Denna inställning passar bra i
de flesta vardagsrum. Den förstärker
ljudets resonans precis som i en biosalong
(filmstudio för ljudpålägg). Detta är den
perfekta inställningen när du tittar på
innehåll som spelats in på Blu-ray Disc
och är ute efter en äkta biokänsla.
• Studio: Denna inställning passar bra i ett
vardagsrum med rätt ljudutrustning.
Med den här inställningen återskapas den
ljudresonans som förekommer när en
bioljudkälla remixas för en Blu-ray Disc
för att få ljudnivåer som passar i
hemmiljö. Ljudets reflektion och
resonans minimeras. Dialog och
surroundeffekter återges däremot
fantastiskt verklighetstroget.
Musikläge
Du kan dra fördel av surroundljud genom
att välja något av mottagarens
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten
skapar ett kraftfullt ljud med stor
närvarokänsla, som ljudet i en konsertsal,
trots att du lyssnar i vanlig hemmiljö.
x Hall (HALL)
Återger akustiken i en klassisk konsertsal.
x Jazz Club (JAZZ)
När hörlurar är anslutna
Du kan endast välja detta ljudfält om
hörlurar är anslutna till mottagaren.
x Headphone (2ch) (HP 2CH)
Detta läge väljs automatiskt om du
använder hörlurar (förutom Analog
Direct). 2-kanaliga stereokällor av
standardtyp förbigår fullständigt
ljudfältsbehandlingen och flerkanaligt
surroundformat mixas ned till 2 kanaler
förutom LFE-signaler.
Återger akustiken på en jazzklubb.
x Live Concert (CONCERT)
Återger akustiken i en livekonsertsal med
300 platser.
x Stadium (STADIUM)
Återger känslan på en stor friluftsarena.
x Sports (SPORTS)
Återger känslan i sportsändningar.
x Portable Audio (PORTABLE)
Återger en klar och förbättrad ljudbild från
din bärbara ljudenhet. Detta läge passar
utmärkt för MP3 och annan komprimerad
musik.
x PLII Music
Använder avkodning för Dolby Pro Logic
II Music-läge. Denna inställning passar
utmärkt för vanliga stereokällor, som cdskivor.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Använder avkodning för DTS Neo:6
Music-läge. Ett ljud som spelats in i
2-kanalsformat avkodas till 5 kanaler.
Denna inställning passar utmärkt för
vanliga stereokällor, som cd-skivor.
44SE
x Headphone (Direct)
(HP DIRECT)
Detta läge väljs automatiskt om du
använder hörlurar när Analog Direct är
valt.
Avger analoga signaler utan behandling av
equalizer, ljudfält och liknande.
Om du ansluter en subwoofer
Denna mottagare genererar en lågfrekvent
signal för utmatning till subwoofern när
det inte finns någon LFE-signal, vilket är en
lågpass ljudeffekt från en subwoofer till en
2-kanalssignal. Lågfrekvenssignalen
genereras dock inte för Neo:6 Cinema eller
Neo:6 Music när alla högtalare är inställda
på Large. Vi rekommenderar att
subwooferns brytfrekvens ställs in så högt
som möjligt så att Dolby Digitalbasomdirigeringskretsen utnyttjas
maximalt.
Angående ljudfält
• Vissa ljudfält kanske inte är tillgängliga
beroende på inställningen för
högtalarmönster.
Tips!
• Du kan också aktivera eller inaktivera
nattlägesfunktionen genom att välja NIGHT
MODE på mottagaren (sidan 10).
• När nattläget är aktiverat ökar basen, diskanten
och effekten, och D.Range Comp. ställs
automatiskt in på On.
Välja kalibreringstyp
Du kan välja önskad kalibreringstyp efter
att ha utfört automatisk kalibrering. Mer
information finns i avsnittet Calibration
Type (sidan 56).
Justera equalizern
Du kan använda följande parametrar för att
justera ljudets tonkvalitet (bas-/
diskantnivå) för fronthögtalarna.
Bas
Använda funktionen Night
Mode
Med denna funktion kan du bibehålla en
bioliknande miljö vid låga volymnivåer.
Om du tittar på film sent på kvällen, kan du
höra dialogen tydligt även vid låga
volymnivåer. Denna funktion kan
användas med andra ljudfält.
1
Välj Sound Effects på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
Välj Night Mode och tryck sedan
på
.
3
Välj On eller Off och tryck sedan
på
.
Diskant
Nivå
(dB)
Frekvens
(Hz)
1
Välj Sound Effects på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
3
Välj Equalizer och tryck sedan på
4
Justera förstärkningen och tryck
sedan på
.
.
Välj förstärkning för Bass eller Treble
och tryck sedan på
.
Obs!
Den här funktionen fungerar inte när Analog
Direct är valt.
45SE
Använda ljudeffekter
• Ljudfälten för musik och film kanske inte
fungerar i följande fall.
– DTS-HD Master Audio-, DTS-HD
High Resolution Audio- och Dolby
TrueHD-signaler med en
samplingsfrekvens på över 48 kHz
tas emot.
– Analog Direct är valt.
• PLII Movie, PLII Music, Neo:6 Cinema
och Neo:6 Music fungerar inte när
högtalarmönstret är inställt på 2/0
eller 2/0.1.
• När ett av ljudfälten för musik är valt,
avges inget ljud från subwoofern om alla
högtalarna är inställda på Large på
menyn Speaker Settings. Ljudet hörs
dock från subwoofern om
– De digitala insignalerna innehåller
LFE-signaler.
– Fronthögtalare och surroundhögtalare
är inställda på Small.
– Multi Stereo, PLII Movie, PLII Music,
HD-D.C.S. eller Portable Audio är valt.
Obs!
Återställa ljudfält till
standardinställningarna
• Den här funktionen fungerar inte när Analog
Direct används.
• Bas- och diskantfrekvenserna kan inte ändras.
• Beroende på ljudformatet kan det hända att
mottagaren spelar upp signaler vid en lägre
samplingsfrekvens än den ursprungliga
samplingsfrekvensen för insignalerna.
Du måste använda knapparna på
mottagaren för den här åtgärden.
?/1
MUSIC
Använda Pure Directfunktionen
Med Pure Direct-läget kan du lyssna på HiFiljud. När Pure Direct är aktiverat slocknar
teckenfönstret för att dämpa brus som
påverkar ljudkvaliteten. Funktionen Pure
Direct kan användas med alla insignaler.
Välj Sound Effects på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
3
Välj Pure Direct och tryck sedan på
.
Välj On eller Off och tryck sedan på
.
Obs!
När Pure Direct-funktionen är vald kan inte
Equalizer, Night Mode, Auto Volume och D.Range
Comp. användas.
Tips!
Avbryta Pure Direct
Pure Direct-funktionen avbryts när du gör
något av följande:
– Trycker på PURE DIRECT igen.
– Byter ljudfält.
– Ändrar sceninställningen på tv:n (Scene
Select).
– Ändrar inställningen för Equalizer,
Night Mode, Auto Volume eller D.Range
Comp.
46SE
Tryck på ?/1 för att stänga av
mottagaren.
2
Håll nere MUSIC och tryck på ?/1.
S.F. CLEAR visas i teckenfönstret och
alla ljudfält återställs till
standardinställningarna.
1
Du kan också aktivera eller inaktivera Pure Directfunktionen genom att trycka på PURE DIRECTknappen på fjärrkontrollen.
1
BRAVIA Sync-funktioner
Vad är BRAVIA Sync?
Med funktionen BRAVIA Sync kan olika
produkter från Sony, till exempel TV,
Blu-ray Disc-spelare, dvd-spelare, AVförstärkare och liknande kommunicera
med varandra om de har stöd för
funktionen Control for HDMI.
Genom att koppla samman Sony-enheter
som är kompatibla med BRAVIA Sync med
HDMI-kablar (medföljer ej), förenklas
användningen enligt följande:
• Uppspelning med en knapptryckning
(sidan 48)
• Systemets ljudkontroll (sidan 49)
• Systemavstängning (sidan 49)
• Scene Select (sidan 50)
• Hemmabiostyrning (sidan 50)
• Enkel fjärrkontrollsmanövrering
(sidan 50)
Vi rekommenderar att du ansluter
mottagaren till produkter med stöd för
BRAVIA Sync.
Obs!
• Du kan använda funktionerna One Touch Play,
System Audio Control och System Power-Off
med utrustning från andra märken än Sony.
Dock kan inte kompatibiliteten garanteras med
all utrustning från andra märken än Sony.
• Funktionerna Scene Select och Home Theatre
Control är funktioner från Sony. De kan inte
användas med utrustning från andra märken än
Sony.
• För utrustning som inte är kompatibel med
BRAVIA Sync kan de här funktionerna inte
aktiveras.
Den här mottagaren är kompatibel med
funktionen Control for HDMI-Easy
Setting.
• Om din tv är kompatibel med funktionen
Control for HDMI-Easy Setting kan du
automatiskt ställa in Control for HDMIfunktionen för mottagaren och
uppspelningsutrustningen genom att
ställa in Control for HDMI-funktionen
för tv:n (sidan 47).
• Om din tv inte är kompatibel med
funktionen Control for HDMI-Easy
Setting ställer du in Control for HDMIfunktionen för mottagaren,
uppspelningsutrustningen och tv:n
individuellt (sidan 48).
Om tv:n är kompatibel med
funktionen Control for HDMIEasy Setting.
1 Anslut mottagaren, tv:n och
uppspelningsutrustningen via HDMIanslutning (sidan 21).
(All utrustning måste vara kompatibel
med Control for HDMI-funktionen.)
2 Slå på mottagaren, tv:n och
uppspelningsutrustningen.
3 Slå på tv:ns Control for HDMI-funktion.
Control for HDMI-funktionen för
mottagaren och all ansluten utrustning
slås automatiskt på samtidigt. Vänta tills
COMPLETE visas. Inställningen är klar.
Mer information om hur du ställer in tv:n
finns i bruksanvisningen till tv:n.
47SE
BRAVIA Sync-funktioner
Control for HDMI är en ömsesidig
kontrollfunktionsstandard som används av
HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) för HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Förbereda för BRAVIA Sync
Om tv:n inte är kompatibel med
funktionen Control for HDMIEasy Setting
V/v/b,
HOME
1 Tryck på HOME.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
2 Välj Settings på startmenyn och tryck
3
4
5
6
7
8
9
sedan på
.
Menylistan Settings visas på tv-skärmen.
Välj HDMI Settings och tryck sedan på
.
Välj Control for HDMI och tryck sedan
på
.
Välj On och tryck sedan på
.
Control for HDMI-funktionen är
aktiverad.
Tryck på HOME för att avsluta OSDmenyn.
Välj den HDMI-ingång på mottagaren
och tv:n som överensstämmer med
HDMI-ingången på den anslutna
utrustningen så att bilden från den
anslutna utrustningen visas.
Slå på Control for HDMI-funktionen för
den anslutna utrustningen.
Om Control for HDMI-funktionen för
den anslutna utrustningen redan är
påslagen behöver du inte ändra
inställningen.
Upprepa steg 7 och 8 för annan
utrustning som du vill använda Control
for HDMI-funktionen för.
Mer information om hur du ställer in
tv:n och den anslutna utrustningen finns
i bruksanvisningarna för respektive
enhet.
Obs!
• Om du kopplar bort HDMI-kabeln eller ändrar
anslutningen följer du anvisningarna i Om tv:n är
kompatibel med funktionen Control for HDMIEasy Setting (sidan 47) eller Om tv:n inte är
kompatibel med funktionen Control for HDMIEasy Setting (sidan 48).
• Glöm inte att slå på tv:n, anslutna komponenter
och mottagaren innan du gör Control for HDMIEasy Setting från tv:n.
• Kontrollera inställningen för Control for HDMI
på uppspelningsutrustningen om
uppspelningsutrustningen inte fungerar när du
har gjort inställningarna för Control for HDMIEasy Setting.
• Om den anslutna utrustningen inte stöder Control
for HDMI-Easy Setting, men ändå har stöd för
Control for HDMI-funktionen, måste du ställa in
Control for HDMI-funktionen för den anslutna
utrustningen innan du utför Control for HDMIEasy Setting från tv:n.
Uppspelning med en
knapptryckning
När du startar uppspelningen av utrusningen
som är ansluten till mottagaren via en
HDMI-anslutning, kan användningen av
mottagaren och tv:n förenklat beskrivas på
följande sätt:
Mottagare och tv
Slår på (från viloläge)
Växlar till lämplig HDMI-ingång
Om du ställer in Pass Through på Auto eller
On* (sidan 60) och sedan ställer in
mottagaren i viloläge kan ljud och bild matas
ut från tv:n.
* Endast för modeller i USA, Kanada och
Australien.
Obs!
• Se till att funktionen System Audio Control är
aktiverad på tv-menyn.
• Början av innehållet kanske inte visas beroende på
tv:n.
48SE
• Med vissa inställningar kanske inte mottagaren
slås på när Pass Through är inställd på Auto
eller On.
Tips!
Du kan också välja ansluten utrustning, till exempel
Blu-ray Disc-/dvd-spelare på tv-menyn.
Mottagaren och tv:n växlar automatiskt till lämplig
HDMI-ingång.
• Om funktionen Control for HDMI är inställd på
On ställs HDMI Audio Out-inställningarna på
menyn HDMI Settings in automatiskt enligt
inställningarna för funktionen System Audio
Control (sidan 60).
• Om tv:n slås på innan mottagaren slås på hörs
inte tv-ljudet under en kort stund.
Systemavstängning
System Audio Control
Spela upp tv-ljudet från högtalarna som
anslutna till mottagaren med en enkel
åtgärd.
Du kan styra funktionen System Audio
Control från tv-menyn. Mer information
finns i TV:ns bruksanvisning.
TV
Aktiverar System
Audio Control
Om du stänger av tv:n med hjälp av
strömknappen på tv:ns fjärrkontroll stängs
mottagaren och ansluten utrustning av
automatiskt.
Du kan också använda mottagarens
fjärrkontroll för att stänga av tv:n.
TV ?/1
Mottagare
• Slår på (från viloläge)
• Växlar till lämplig
HDMI-ingång
Avger tv-ljud
Du kan även använda funktionen System
Audio Control på följande sätt.
• Om du slår på mottagaren medan tv:n är
påslagen, aktiveras funktionen System
Audio Control automatiskt så att tv:ns
ljud matas ut från de högtalare som är
anslutna till mottagaren. Om du däremot
stänger av mottagaren matas ljudet ut
från tv:ns högtalare.
• Om du lyssnar på tv-ljudet via högtalare
anslutna till mottagaren kan du justera
volymen eller stänga av ljudet tillfälligt
med tv:ns fjärrkontroll.
Tv:n, mottagaren och ansluten utrustning
stängs av.
Obs!
• Aktivera tv:ns strömförreglingsfunktion innan
du använder funktionen Systemavstängning.
Mer information finns i tv:ns bruksanvisning.
• Beroende på status för den utrustning som är
ansluten kanske den inte stängs av. Mer
information finns i respektive bruksanvisning
till de anslutna enheterna.
Obs!
• Om System Audio Control inte fungerar med
dina tv-inställningar finns mer information i
tv:ns bruksanvisning.
49SE
BRAVIA Sync-funktioner
Tryck på TV ?/1.
Minimerar tvvolymen
Scene Select
Remote Easy Control
Optimal bildkvalitet och ljudfält väljs
automatiskt beroende på vilken scen som
valts på tv:n.
Mer information om dur detta fungerar
finns i tv:ns bruksanvisning.
Du kan styra mottagarens meny med hjälp
av tv:ns fjärrkontroll.
Välj den mottagare (AV AMP) som har
identifierats av tv:n.
Obs!
Obs!
Ljudfältet kanske inte växlar beroende på tv:n.
• Mottagaren identifieras som Tuner (AV AMP)
av tv:n.
• Tv:n måste vara kompatibel med länkmenyn.
• Beroende på vilken typ av tv du har kan det
hända att vissa funktioner inte är tillgängliga.
Motsvarighetstabell
Sceninställning på tv:n
Ljudfält
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Home Theatre Control
Om en tv som är kompatibel med
funktionen Home Theatre Control ansluts
till mottagaren visas en ikon för
Internetbaserade program på den anslutna
tv:n.
Du kan växla mottagarens insignal eller
växla ljudfält med hjälp av tvfjärrkontrollen. Du kan också justera
ljudnivån för centerhögtalaren eller
subwoofern samt justera inställningarna
för Dual Mono (sidan 59) eller A/V Sync
(sidan 58).
Obs!
Tv:n måste ha tillgång till en
bredbandsanslutning om du vill använda
funktionen Home Theatre Control. Mer
information finns i tv:ns bruksanvisning.
50SE
Obs!
Övriga funktioner
Växla mellan digitalt och
analogt ljud (INPUT MODE)
Om du ansluter utrustning till både digitala
och analoga ljudingångar på mottagaren, kan
du låsa insignalsläget för ljud till endera av
dem eller växla från den ena till den andra,
beroende på typen av material som du vill
titta på.
1
Vrid INPUT SELECTOR på mottagaren
för att välja insignal.
Du kan även använda
insignalsknapparna på fjärrkontrollen.
2
Tryck på INPUT MODE upprepade
gånger på mottagaren för att välja
insignalsläge för ljud.
Använda övriga
ljudingångar
(Audio Input Assign)
Du kan tilldela om de digitala
insignalskontakterna till andra ingångar
om kontakternas standardinställningar
inte motsvarar din anslutna utrustning.
När du har tilldelat signaler till
insignalskontakter kan du använda
insignalsknappen (eller INPUT
SELECTOR på mottagaren) för att välja
önskad utrustning.
Exempel:
När du ansluter dvd-spelaren till OPTICAL
IN 1 (SAT/CATV)-kontakten.
– Tilldela OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)kontakten till DVD.
1
Välj Settings på startmenyn och tryck
sedan på
.
2
Välj Input Settings och tryck sedan
på
.
3
Välj Audio Input Assign och tryck
sedan på
.
4
Välj namnet på den insignal du vill
tilldela.
5
Välj vilka ljudsignaler som du vill
tilldela till den ingång du valde i steg
4 med hjälp av V/v/B/b.
6
Tryck på
.
51SE
Övriga funktioner
Det valda insignalsläget för ljud visas i
teckenfönstret.
• Auto: Prioriterar digitala ljudsignaler.
Om det finns fler än en digital
anslutning prioriteras HDMIljudsignaler.
Om det inte finns några digitala
ljudsignaler, väljs analoga ljudsignaler.
Om TV är valt som insignal prioriteras
ARC-signaler (Audio Return
Channel). Om tv:n inte är kompatibel
med funktionen ARC prioriteras
digitala, optiska ljudsignaler.
Om inte Control for HDMIfunktionen har aktiverats för både
mottagaren och tv:n fungerar inte
ARC.
• OPT: Specificerar digitala
ljudinsignaler till OPTICALkontakten.
• COAX: Specificerar digitala
ljudinsignaler till COAXIALkontakten.
• Analog: Specificerar analoga
ljudinsignaler till AUDIO IN (L/R)kontakter.
• Beroende på insignalen visas ------ i teckenfönstret
och det går inte att välja andra lägen.
• När Analog Direct används anges ljudinsignalen
till Analog. Det går inte att välja andra lägen.
Namn på insignal
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Tilldelningsbara OPT1
ljudingångar
OPT2
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
COAX
a
a
a
a
a
a*
Inget
a*
a*
a*
a
a*
a
* Standardinställning
Obs!
• När du tilldelar digitala ljudingångar kan inställningen INPUT MODE ändras automatiskt.
• Varje ingång kan omtilldelas en gång.
Återställa alla
inställningar till
fabriksinställningarna
Du kan rensa alla memorerade
inställningar och återställa mottagaren till
fabriksinställningarna genom att göra på
följande sätt. Den här proceduren kan även
användas för att initiera mottagaren innan
du använder den första gången.
Du måste använda knapparna på
mottagaren för den här åtgärden.
?/1
1
Tryck på ?/1 för att stänga av
mottagaren.
2
Håll ned ?/1 i 5 sekunder.
CLEARING visas i teckenfönstret en
stund och sedan ändras det till
CLEARED !.
Alla inställningar som du har ändrat
eller justerat återställs till
standardinställningarna.
52SE
3
Justera inställningar
Välj önskat menyalternativ och tryck
sedan på
.
Exempel: När du väljer Speaker
Settings.
Använda menyn Settings
Via menyn Settings kan du justera olika
inställningar för högtalare,
surroundeffekter och liknande.
V/v/B/b,
4
RETURN
O
Välj önskad parameter och tryck
sedan på
.
HOME
Återgå till föregående skärm
1
Tryck på HOME.
Tryck på RETURNO.
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Avsluta menyn
Tryck på HOME så att startmenyn visas
och tryck därefter på HOME igen.
2
Välj Settings på menyn och tryck
sedan på
för att starta menyläget.
Menylistan Settings visas på tvskärmen.
Justera inställningar
53SE
Menylistan Settings
Settings
Easy Setup
(sidan 55)
Speaker Settings
(sidan 55)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(sidan 58)
Night Mode
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(sidan 59)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(sidan 60)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
(sidan 61)
Language
Auto Standby
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Level
Distance
Size
feet
meter
Obs!
Vilka menyparametrar som visas på tv-skärmen varierar beroende på de aktuella inställningarna och
status för den valda ikonen.
54SE
3 Spara mätresultaten.
Easy Setup
Välj Save&Exit i steg 2.
Obs!
Gör om Easy Setup för att göra
grundinställningarna. Följ anvisningarna
på skärmen (sidan 28).
Vi rekommenderar att du utför automatisk
kalibrering igen om du flyttar dina högtalare så
att du får bra surroundljud.
Tips!
Menyn Speaker Settings
Du kan justera var och en av högtalarna
manuellt.
Du kan även justera högtalarnivåerna efter
att den automatiska kalibreringen har
utförts.
Obs!
Högtalarinställningarna gäller endast för den
aktuella sittpositionen.
x Auto Calibration
Låter dig utföra automatisk kalibrering från
din sittposition.
1 Följ anvisningarna som visas på tvskärmen och tryck sedan på
.
Mätningen startar efter fem sekunder.
Det tar ungefär 30 sekunder att slutföra
mätprocessen med testtonen.
En ljudsignal hörs och skärmen ändras
när mätningen är klar.
Obs!
2 Välj önskat objekt och tryck sedan
på
.
• Retry: Utför automatisk kalibrering
igen.
• Save&Exit: Sparar mätresultaten och
avslutar inställningsprocessen.
• WRN Check: Visar varning
beträffande mätresultaten. Se
Meddelandelista efter automatisk
kalibrering (sidan 56).
• Exit: Avslutar inställningsprocessen
utan att spara mätresultaten.
Kontrollera resultaten av den
automatiska kalibreringen
Om du vill kontrollera en felkod eller ett
varningsmeddelande som uppstod i
avsnittet Auto Calibration (sidan 55) gör
du så här.
Välj WRN Check i steg 2 i Auto Calibration
(sidan 55) och tryck sedan på
.
Om ett varningsmeddelande visas
kontrollerar du meddelandet och använder
mottagaren utan några förändringar.
Du kan också, vid behov, utföra den
automatiska kalibreringen igen.
Om Error Code visas
Kontrollera felet och utför den automatiska
kalibreringen igen.
1 Tryck på
.
Meddelandet Retry? visas på tvskärmen.
2 Välj Yes och tryck sedan på .
3 Upprepa steg 1 till 3 i avsnittet Auto
Calibration (sidan 55).
55SE
Justera inställningar
I avsnittet Meddelandelista efter automatisk
kalibrering (sidan 56) finns information om
de felkoder som kan visas på skärmen.
• Du kan ändra måttenhet för att ställa in avstånd
under Distance Unit på menyn Speaker Settings
(sidan 58).
• Högtalarens storlek (Large/Small) fastställs
genom dess lågfrekvensegenskaper.
Mätresultaten kan variera beroende på
optimeringsmikrofonens och högtalarnas
positioner, samt rummets form.
Vi rekommenderar att du använder
mätresultaten. Du kan dock ändra
inställningarna på menyn Speaker Settings.
Spara först mätresultaten och testa därefter att
ändra inställningarna.
Meddelandelista efter automatisk
kalibrering
Meddelande och förklaring
Error Code 30
Hörlurarna är anslutna till PHONESkontakten på mottagaren. Ta bort hörlurarna
och utför den automatiska kalibreringen igen.
Error Code 31
SPEAKERS är inställt på OFF. Ändra till en
annan högtalarinställning och utför den
automatiska kalibreringen igen.
Error Code 32
Error Code 33
Högtalarna kan inte hittas eller har inte
anslutits korrekt.
• Ingen av fronthögtalarna är anslutna eller
endast en fronthögtalare är ansluten.
• Antingen den vänstra eller den högra
surroundhögtalaren är inte ansluten.
Optimeringsmikrofonen är inte ansluten.
Kontrollera att optimeringsmikrofonen är
ordentligt ansluten och utför den automatiska
kalibreringen igen.
Om optimeringsmikrofonen är ordentligt
ansluten men felkoden ändå visas kan
optimeringsmikrofonens kabel vara skadad.
Warning 40
Mätprocessen har slutförts men höga
bakgrundsljud upptäcktes. Resultaten kanske
kan bli bättre om du försöker igen när det är
tystare.
Warning 41
Warning 42
Insignalen från mikrofonen är för hög.
• Avståndet mellan högtalarna och
mikrofonen kan vara för kort. Ställ dem
längre isär och utför mätningen igen.
Warning 43
Avståndet och positionen för subwoofern
hittades inte. Detta kan bero på
bakgrundsljud. Försök att utföra
mätningarna i en tyst miljö.
No Warning
Det finns ingen varningsinformation.
56SE
Tips!
Beroende på subwooferns position kan
mätresultaten variera. Du kan dock utan problem
fortsätta använda mottagaren med det värdet.
x Calibration Type
Du kan välja kalibreringstyp först när du
har utfört automatisk kalibrering och
sparat inställningarna.
• Full Flat: Gör frekvensmätningen från
varje högtalare platt.
• Engineer: Ställer frekvensegenskaperna
för standarden för ett Sony-lyssnarrum.
• Front Ref.: Justerar egenskaperna för alla
högtalare så att de matchar egenskaperna
hos fronthögtalaren.
• Off: Stänger av equalizernivån för
automatisk kalibrering.
x Speaker Pattern
Du kan välja högtalarmönstret efter det
högtalarsystem du använder.
x Manual Setup
Används för att justera varje högtalare
manuellt på skärmen Manual Setup. Du
kan även justera högtalarnivåerna efter att
den automatiska kalibreringen har utförts.
Justera högtalarnivå
Du kan justera nivån för varje högtalare
(front vänster/höger, center, surround
vänster/höger, subwoofer).
1 Välj den högtalare som du vill justera
och tryck sedan på .
2 Välj önskad parameter under Level och
tryck sedan på
.
3 Justera nivån för den valda högtalaren
och tryck sedan på
.
Du kan justera nivån från –10,0 dB till
+10,0 dB i steg om 0,5 dB.
Obs!
När ett av ljudfälten för musik är valt, avges inget
ljud från subwoofern om alla högtalarna är
inställda på Large på menyn Speaker Settings.
Ljudet hörs dock från subwoofern om
– De digitala insignalerna innehåller LFEsignaler.
– Fronthögtalare och surroundhögtalare är
inställda på Small.
– Multi Stereo, PLII Movie, PLII Music,
HD-D.C.S. eller Portable Audio är valt.
Justera avståndet mellan
sittpositionen och varje högtalare.
Du kan justera avståndet till varje högtalare
från sittpositionen (front vänster/höger,
center, surround vänster/höger,
subwoofer).
1 Välj den högtalare som du vill justera
avståndet till sittpositionen för och
tryck sedan på
.
2 Välj önskad parameter under Distance
och tryck sedan på
.
3 Justera avståndet för den valda
högtalaren och tryck sedan på
.
Du kan justera avståndet från 1 m 0 cm
till 10 m 0 cm (3 fot 3 tum till 32 fot
9 tum) i steg om 1 cm (1 tum).
Obs!
• Vissa parametrar kanske inte är tillgängliga
beroende på inställningen för högtalarmönster.
• Den här funktionen fungerar inte när Analog
Direct används.
Obs!
Den här funktionen fungerar inte när Analog
Direct används.
Tips!
• Inställningarna Large och Small för varje
högtalare fastställer om den interna
ljudprocessorn klipper bort bassignalen från
den kanalen.
Om bassignalen klipps bort från en kanal
skickar basomdirigeringskretsen motsvarande
basfrekvenser till subwoofern eller andra
högtalare med inställningen Large.
Basljud har dock en viss mängd och
riktningsinformation, vilket innebär att det är
bäst att inte klippa bort det om det är möjligt.
Du kan därför, även om du använder små
högtalare, ställa in dem på Large om du vill mata
ut basfrekvenser från den högtalaren. Om du å
andra sidan använder en stor högtalare, men
föredrar att inte låta basfrekvenser matas ut från
den högtalaren, kan du ställa in den på Small.
Om den övergripande ljudnivån är lägre än vad
du önskar kan du ställa in alla högtalarna på
Large. Om ljudet inte innehåller tillräckligt
mycket bas kan du använda equalizern för att
förstärka basnivåerna.
• Om fronthögtalarna ställs in på Small ställs
centerhögtalaren och surroundhögtalarna också
automatiskt in på Small.
• Om du inte använder subwoofern ställs
fronthögtalarna automatiskt in på Large.
57SE
Justera inställningar
Justera storlek för varje högtalare
Du kan justera storleken för varje högtalare
(front vänster/höger, center, surround
vänster/höger).
1 Välj den högtalare vars storlek du vill
justera och tryck sedan på .
2 Välj önskad parameter under Size och
tryck sedan på
.
3 Justera storleken för den valda
högtalaren och tryck sedan på
.
• Large: Om du har anslutit stora
högtalare som effektivt återger
basfrekvenser ska du välja Large.
Normalt bör man välja Large.
• Small: Om ljudet är förvrängt eller om
du upplever en brist på
surroundeffekter när du använder
flerkanaligt surroundljud väljer du
Small för att aktivera
basomdirigeringskretsen och mata ut
basfrekvenser för varje kanal från
subwoofern eller andra högtalare med
inställningen Large.
x Crossover Freq.
(delningsfrekvens för högtalare)
Används till att ställa in
basdelningsfrekvensen för högtalare med
högtalarstorleken Small inställd på menyn
Speaker Settings. Den uppmätta
delningsfrekvensen för högtalare ställs in
för varje högtalare efter den automatiska
kalibreringen.
1 Välj den parameter under högtalaren
vars delningsfrekvens du vill justera
och tryck sedan på
.
2 Justera värdet och tryck sedan på .
x Test Tone
Låter dig välja testtonstyp på skärmen Test
Tone.
Tips!
• Tryck på 2 +/– för att justera nivån på alla
högtalarna samtidigt. Du kan också använda
MASTER VOLUME på mottagaren.
• Det justerade värdet visas på tv-skärmen under
justering.
Mata ut testtonen från varje högtalare
Du kan mata ut testtonen från högtalarna i
tur och ordning.
1 Välj Test Tone och tryck sedan på .
2 Välj Test Tone en gång till och tryck
sedan på
.
3 Justera parametern och tryck sedan
på
.
• Off
• Auto: Testtonen matas ut från varje
högtalare i tur och ordning.
4 Välj den högtalare vars högtalarnivå du
vill justera och tryck sedan på
.
5 Justera nivån för den valda högtalaren
och tryck sedan på
.
x Distance Unit
Låter dig välja måttenhet för att ställa in
avstånd.
• feet: Avståndet visas i fot.
• meter: Avståndet visas i meter.
58SE
Menyn Audio Settings
Du kan justera ljudet så det passar din
personliga smak.
x Night Mode
Används för att bibehålla en bioliknande
miljö vid låga volymnivåer. Mer
information finns i avsnittet Använda
funktionen Night Mode (sidan 45).
x Equalizer
Används för att justera bas- och
diskantnivån för fronthögtalarna. Mer
information finns i avsnittet Justera
equalizern (sidan 45).
x Sound Field
Används för att välja en ljudeffekt att
tillämpa på insignaler. Mer information
finns i avsnittet Använda ljudeffekter
(sidan 42).
Du kan ställa in funktionen för varje ingång
oberoende av övriga ingångar.
x A/V Sync. (synkroniserar ljud
med videoutmatning)
Används för att fördröja utmatningen av
ljudet för att minska tidsskillnaden mellan
ljudet och bilden.
• On (Fördröjningstid: 60 ms):
Utmatningen av ljudet fördröjs för att
minska tidsskillnaden mellan ljudet och
bilden.
• Off (Fördröjningstid: 0 ms): Ljudet ut
fördröjs inte.
Obs!
• Den här funktionen är praktisk om du använder
en stor LCD- eller plasmaskärm eller en
projektor.
• Den här funktionen fungerar inte när Analog
Direct används.
• Fördröjningstiden kan variera beroende på
ljudformatet, ljudfältet, högtalarmönstret och
inställningarna för avståndet mellan högtalarna.
x Auto Volume
Den här mottagaren kan justera volymen
automatiskt beroende på insignalen eller
innehållet från den anslutna utrustningen.
Den här funktionen är praktisk, till
exempel om ljudet på reklamen är högre än
själva tv-programmet.
• On
• Off
Obs!
• Glöm inte att skruva ned volymen innan du
aktiverar/inaktiverar den här funktionen.
• Eftersom den här funktionen endast fungerar
om insignalen består av Dolby Digital-, DTSeller linjära PCM-signaler kan ljudet plötsligt
höjas om insignalen har ett annat format.
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– Om linjära PCM-signaler med en
samplingsfrekvens på mer än 48 kHz tas emot.
– Om Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-,
DTS
96/24-, DTS-HD Master Audio- eller DTSHD High Resolution Audio-signaler tas emot.
x Dual Mono (val av språk för
digital sändning)
Med den här funktionen komprimeras
ljudspårets dynamiska omfång. Det kan
vara praktiskt om du tittar på film med låg
volym sent på kvällen. Komprimering av
dynamiskt omfång kan endast göras med
Dolby Digital.
• On: Det dynamiska omfånget
komprimeras enligt
inspelningsteknikerns inställningar.
• Auto: Det dynamiska omfånget
komprimeras automatiskt.
• Off: Det dynamiska omfånget
komprimeras inte.
Menyn HDMI Settings
Används för att justera nödvändiga
inställningar för utrustning som är
ansluten till HDMI-kontakter.
x Control for HDMI
Används för att slå på och stänga av
Control for HDMI-funktionen. Mer
information finns i avsnittet Förbereda för
BRAVIA Sync (sidan 47).
• On
• Off
Obs!
• Om du anger Control for HDMI till On kan det
hända att HDMI Audio Out ändras
automatiskt.
• När mottagaren är i viloläge lyser ?/1indikatorn på frontpanelen i gult om Control
for HDMI har ställts in på On.
59SE
Justera inställningar
Används för att välja vilket språk du föredrar
att lyssna på under digitala sändningar (om
det finns flera). Denna funktion fungerar
endast för Dolby Digital-källor.
• Main/Sub: Ljudet för huvudspråket
matas ut genom den vänstra
fronthögtalaren och ljudet för
underspråket matas ut genom den högra
fronthögtalaren samtidigt.
• Main: Ljudet för huvudspråket matas ut.
• Sub: Ljudet för underspråket matas ut.
x D.Range Comp. (komprimering
av dynamiskt omfång)
x Pass Through
Används för att mata ut HDMI-signaler till
tv:n även om mottagaren är i viloläge.
• On*: När mottagaren är i viloläge matar
den kontinuerligt ut HDMI-signaler från
dess HDMI TV OUT-kontakt.
• Auto: Om tv:n är påslagen medan
mottagaren är i viloläge matar
mottagaren ut HDMI-signaler från dess
HDMI TV OUT-kontakt. Sony
rekommenderar denna inställning om du
använder en tv från Sony som är
kompatibel med BRAVIA Sync. Den här
inställningen sparar ström i viloläge
jämfört med inställningen On.
Obs!
Inställningen fungerar bara när Control for
HDMI är inställt på On.
• Off: Mottagaren matar inte ut HDMIsignaler när den är i viloläge. Slå på
mottagaren för att lyssna på den anslutna
utrustningens källa på tv:n. Den här
inställningen sparar ström i viloläge
jämfört med inställningen On.
* Endast för modeller i USA, Kanada och
Australien.
Obs!
När Auto är valt kan det ta lite längre tid för
bilden och ljudet att matas ut till tv:n än när On är
valt.
Obs!
• Ljudkvaliteten från uppspelningsutrustningen
beror på tv:ns ljudkvalitet, till exempel antal
kanaler samt samplingsfrekvensen och
liknande. Om tv:n har stereohögtalare matas
ljudet från mottagaren också ut i stereo, precis
som för tv:n, även om du spelar upp en
flerkanalskälla.
• När du ansluter mottagaren till videoutrustning
(projektor eller liknande) kan det hända att
ljudet inte matas ut från mottagaren. Om detta
inträffar väljer du AMP.
x Subwoofer Level
Används för att ställa in nivån för subwoofer
till 0 dB eller +10 dB när PCM-signaler matas
in via en HDMI-anslutning. Du kan ställa in
nivån för varje insignal som kopplats till en
HDMI-ingång oberoende av övriga ingångar.
• Auto: Anger automatiskt nivån till 0 dB
eller +10 dB beroende på ljudströmmen.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Används för att ställa in Fast Viewfunktionen.
• Auto: Du kan välja en HDMI-ingång som
är snabbare än det vanliga valet.
• Off: Funktionerna Fast View och
PREVIEW (HDMI) kan inte väljas.
x HDMI Audio Out
Används för att ställa in HDMIljudsignaler som matas ut från
uppspelningsutrustning som är ansluten
till mottagaren via HDMI-anslutning.
• AMP: HDMI-ljudsignaler från
uppspelningsutrustningen avges endast
till högtalare som är anslutna till
mottagaren. Flerkanalsljud kan spelas
upp som det är.
Obs!
Ljudsignaler matas inte ut från tv:ns högtalare
när HDMI Audio Out är inställt på AMP.
• TV+AMP: Ljudet matas ut från tv:ns
högtalare och högtalarna som anslutna
till mottagaren.
60SE
Menyn Input Settings
Används för att justera
anslutningsinställningarna för mottagaren
och övrig utrustning.
x Input Mode
Används för att låsa insignalsläget för ljud när
du ansluter utrustning till både digitala och
analoga ljudingångar.
Mer information finns i avsnittet Växla
mellan digitalt och analogt ljud (INPUT
MODE) (sidan 51).
x Input Edit
x Auto Standby
Används för att ställa in följande alternativ för
varje insignal.
• Watch: Visar en insignal på menyn Watch.
• Listen: Visar en insignal på menyn Listen.
• Watch+Listen: Visar en insignal både på
menyn Watch och menyn Listen.
Används för att ställa in när mottagaren ska
växla till viloläge automatiskt om du inte
använder mottagaren eller om inga signaler
matas in till mottagaren.
• On: Växlar till viloläge efter cirka
30 minuter.
• Off: Växlar inte till viloläge.
x Audio Input Assign
Används för att ange vilka ljudingångar som
är tilldelade för varje insignal.
Mer information finns i avsnittet Använda
övriga ljudingångar (Audio Input Assign)
(sidan 51).
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte när FM- eller
AM-insignal är valt.
• Om du använder läget Auto Standby och Sleep
Timer samtidigt, har Sleep Timer prioritet.
x Name In
Används för att ange ett visningsnamn på
upp till 8 tecken för insignaler.
Det är lättare att ha ett namn på utrustningen
i teckenfönstret än namnet på kontakterna.
1 Välj Name In och tryck sedan på .
2 Välj den insignal som du vill namnge och
tryck sedan på .
3 Tryck på V/v upprepade gånger för att
välja ett tecken och tryck sedan på b.
Du kan flytta markören bakåt och framåt
genom att trycka på B/b.
4 Upprepa steg 3 och infoga ett tecken i
taget tills du är klar. Tryck därefter på .
Namnet du angav registreras.
Styra utan att använda
teckenfönstret
Du kan styra mottagaren via teckenfönstret
utan att ansluta en tv till mottagaren.
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN
O
Använda menyn i
teckenfönstret
1
Du kan justera mottagarens inställningar.
Menyn visas i mottagarens
teckenfönster.
2
Tryck på V/v upprepade gånger för
att välja önskad meny och tryck
sedan på
.
3
Tryck på V/v upprepade gånger för
att välja den parameter som du vill
justera och tryck sedan på
.
4
Tryck på V/v upprepade gånger för
att välja önskad inställning och tryck
därefter på
.
x Language
Används för att välja språk för meddelanden
på skärmen.
• English
• French
• German
• Spanish
Tryck på AMP MENU.
61SE
Justera inställningar
Menyn Input Settings
Återgå till föregående visning
Tryck på B eller RETURNO.
Avsluta menyn
Tryck på AMP MENU.
Obs!
Vissa parametrar och inställningar kan visas
skuggade i teckenfönstret. Detta innebär att de
antingen inte är tillgängliga eller att de är låsta och
inte kan ändras.
62SE
Översikt över menyerna
Följande alternativ finns tillgängliga på varje meny. Mer information om hur du navigerar
på menyerna finns på sidan 61.
Meny
[Teckenfönster]
Parametrar
[Teckenfönster]
Inställningar för
automatisk kalibrering
[<AUTO CAL>]
Starta automatisk kalibrering
[A.CAL START]
Nivåinställningar
[<LEVEL>]
Inställningar
Typ av automatisk kalibreringa)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Testtonb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
Nivå för vänster fronthögtalare
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB till FL +10,0 dB (i steg
om 0,5 dB)
Nivå för höger fronthögtalare
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB till FR +10,0 dB (i steg
om 0,5 dB)
Nivå för centerhögtalareb)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB till CNT +10,0 dB
(i steg om 0,5 dB)
Nivå för vänster
surroundhögtalareb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB till SL +10,0 dB (i steg
om 0,5 dB)
Nivå för höger surroundhögtalareb) SR –10,0 dB till SR +10,0 dB (i steg
[SR LEVEL]
om 0,5 dB)
Högtalarinställningar
[<SPEAKER>]
SW –10,0 dB till SW +10,0 dB (i steg
om 0,5 dB)
Högtalarmönster
[SP PATTERN]
3/2,1 till 2/0 (8 mönster)
Storlek för fronthögtalareb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Storlek för centerhögtalareb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Storlek för surroundhögtalareb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Avstånd för vänster fronthögtalare
[FL DIST.]
FL 1,00 m till FL 10,00 m
(FL 3’3” till FL 32’9”)
(i steg om 0,01 m (1 tum))
Avstånd för höger fronthögtalare
[FR DIST.]
FR 1,00 m till FR 10,00 m (FR 3’3”
till FR 32’9”)
(i steg om 0,01 m (1 tum))
Avstånd för centerhögtalareb)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m till CNT 10,00 m
(CNT 3’3” till CNT 32’9”)
(i steg om 0,01 m (1 tum))
63SE
Justera inställningar
Subwoofernivåb)
[SW LEVEL]
Meny
[Teckenfönster]
Inställning av insignal
[<INPUT>]
Parametrar
[Teckenfönster]
Inställningar
Avstånd för vänster
surroundhögtalareb)
[SL DIST.]
SL 1,00 m till SL 10,00 m
(SL 3’3” till SL 32’9”)
(i steg om 0,01 m (1 tum))
Avstånd för höger
surroundhögtalareb)
[SR DIST.]
SR 1,00 m till SR 10,00 m (SR 3’3”
till SR 32’9”)
(i steg om 0,01 m (1 tum))
Avstånd för subwooferb)
[SW DIST.]
SW 1,00 m till SW 10,00 m (SW 3’3”
till SW 32’9”)
(i steg om 0,01 m (1 tum))
Måttenheter för avstånd
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Delningsfrekvens för
fronthögtalared)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz till CROSS 200 Hz
(i steg om 10 Hz)
Delningsfrekvens för
centerhögtalared)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz till CROSS 200 Hz
(i steg om 10 Hz)
Delningsfrekvens för
surroundhögtalared)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz till CROSS 200 Hz
(i steg om 10 Hz)
Insignalläge
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Namnge ingångar
[NAME IN]
Mer information finns i avsnittet
Name In (sidan 61).
Tilldelning för digital ljudinmatning Mer information finns i avsnittet
[A. ASSIGN]
Använda övriga ljudingångar
(Audio Input Assign) (sidan 51).
Surroundinställningar
[<SURROUND>]
Effektnivåe)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
EQ-inställningar
[<EQ>]
Basnivå för fronthögtalare
[BASS]
BASS –10 dB till BASS +10 dB (i steg
om 1 dB)
Diskantnivå för fronthögtalare
[TREBLE]
TREBLE –10 dB till TREBLE
+10 dB (i steg om 1 dB)
Mottagningsläge för FM-station
[FM MODE]
STEREO, MONO
Namnge förinställda stationer
[NAME IN]
Mer information finns i avsnittet
Namnge förinställda stationer
(Name Input) (sidan 41).
Tunerinställningar
[<TUNER>]
64SE
Meny
[Teckenfönster]
Parametrar
[Teckenfönster]
Inställningar
Ljudinställningar
[<AUDIO>]
Nattläge
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Synkroniserar ljud med
videoutmatning
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
Avancerad automatisk volym
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Val av språk för digital sändning
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Komprimering av dynamiskt
omfång
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP.
OFF
Kontroll för HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Genomkoppling
[PASS THRU]
ONf), AUTO, OFF
HDMI-ljud ut
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI-subwoofernivå
[SW LEVEL]
SWAUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast view
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Automatiskt viloläge
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
HDMI-inställningar
[<HDMI>]
Systeminställningar
[<SYSTEM>]
Version
[VER. x.xxx]g)
a)
Du kan endast välja denna inställning när du har utförts automatisk kalibrering och sparat
inställningarna.
b) Vissa parametrar eller inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på inställningen för
högtalarmönster.
Justera inställningar
c)
xxx representerar en högtalarkanal (FL, FR, CNT, SL, SR, SW).
d) Du kan endast välja denna inställning om din högtalare är inställd på SMALL.
e)
Du kan endast välja denna parameter om du väljer HD-D.C.S. som ljudfält.
f)
Endast för modeller i USA, Kanada och Australien.
g) xxx representerar ett versionsnummer.
65SE
Visa information i teckenfönstret
I teckenfönstret visas diverse information
om mottagarens status, till exempel
ljudfält.
1 Välj den insignal du vill kontrollera
informationen för.
2 Tryck på AMP och tryck därefter
upprepade gånger på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY
ändras visningen i tur och ordning på
följande sätt.
Indexnamn på ingången1) t Vald
insignal t Aktuellt ljudfält2) t
Volymnivå t
Strömningsinformation3)
När du lyssnar på FM/AM-radio
Namn på förinställd station1) t
Frekvens t Aktuellt ljudfält2) t
Volymnivå
Använda fjärrkontrollen
Ändra tilldelningen av
ingångsknappar
Du kan ändra standardinställningarna för
ingångsknapparna för att passa systemets
utrustning. Om du exempelvis ansluter en
Blu-ray Disc-spelare till SAT/CATVkontakten på mottagaren, kan du ställa in
SAT/CATV-knappen på denna
fjärrkontroll till att styra Blu-ray Discspelaren.
Obs!
Du kan inte ändra inställningarna för
insignalsknapparna TV, TUNER eller USB.
TV ?/1
När RDS-sändningar tas emot
(Gäller endast modeller i Europa
och Australien)
Insignalsknappar
Namn på programtjänst eller förinställd
station1) t Frekvens, band och
förinställningssiffra t Aktuellt
ljudfält2) t Volymnivå
1) Indexnamn visas endast om du har tilldelat ett
indexnamn till insignalen eller den förinställda
stationen.
Indexnamn visas inte om endast blanksteg har
angivits eller om det är samma som insignalens
namn.
2) PURE.DIRECT visas när Pure Directfunktionen aktiveras.
3) Strömningsinformation kanske inte visas.
Sifferknappar
1
Obs!
Tecken eller markeringar kanske inte visas för
vissa språk.
Håll ned TV ?/1 medan du håller ned
ingångsknappen för vilken du vill
ändra tilldelningen.
Exempel: Håll ned TV ?/1 medan du
håller ned SAT/CATV.
2
Släpp upp ingångsknappen medan
du håller ned TV ?/1-knappen.
Exempel: Släpp upp SAT/CATVknappen medan du håller ned TV ?/1knappen.
66SE
3
Se följande tabell och tryck på
motsvarande knapp för önskad
kategori och släpp därefter upp
TV ?/1.
Återställa
ingångsknapparna
Exempel: Tryck på 1 och släpp därefter
upp TV ?/1. Nu kan du använda SAT/
CATV-knappen för att styra
Blu-ray Disc-spelaren.
Kategorier
Tryck på
Blu-ray Disc-spelare
(kommandoläge BD1)a)
1
Blu-ray Disc-inspelare
(kommandoläge BD3)a)
2
Dvd-spelare
(kommandoläge DVD1)
3
Dvd-inspelare
(kommandoläge DVD3)b)
4
VCR
(kommandoläge VTR3)c)
5
Cd-spelare
6
?/1
TV INPUT
2–
1
a) Mer information om inställningarna BD1
eller BD3 finns i bruksanvisningen som
medföljer Blu-ray Disc-spelaren eller
Blu-ray Disc-inspelaren.
b) Sonys dvd-inspelare styrs med
inställningen DVD1 eller DVD3.
Mer information finns i bruksanvisningen
som levererades med dvd-inspelaren.
c)
Sonys videobandspelare styrs med
inställningen VTR 3 som motsvarar VHS.
2
Håll ned knappen 2–, tryck och håll
nere ?/1 och tryck sedan på TV
INPUT.
Släpp alla knappar.
Ingångsknapparna återställs till
standardinställningarna.
Använda
fjärrkontrollen
67SE
Angående placering
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
Angående säkerhet
Om det skulle råka komma in något
föremål eller vätska i mottagaren så dra
genast ut kontakten ur vägguttaget och låt
behörig personal kontrollera mottagaren
innan du använder den igen.
Angående strömförsörjning
• Kontrollera att mottagarens
driftspänning överensstämmer med den
lokala nätspänningen innan du kopplar
in mottagaren.
Driftspänningen finns angiven på
namnplattan på baksidan av mottagaren.
• Anläggningen är strömförande så länge
kontakten sitter i ett vägguttag, även om
strömbrytaren på själva anläggningen är
frånslagen.
• Koppla loss mottagaren från vägguttaget
om du inte ska använda den under en
längre tid. Håll i själva kontakten, aldrig i
kabeln när du ska koppla bort
nätströmskabeln.
• (Gäller endast amerikanska och
kanadensiska modeller)
Ett av bladen på kontakten är bredare än
de andra av säkerhetsskäl och kan endast
sättas in i vägguttaget på ett sätt. Om du
inte kan föra in kontakten hela vägen in i
uttaget kontaktar du återförsäljaren.
• Nätströmskabeln får endast bytas ut hos
en kvalificerad återförsäljare.
Angående värmebildning
Mottagaren alstrar värme under drift och
detta är helt normalt. Om du använder
mottagaren hela tiden med hög volym, höjs
mottagarens temperatur märkbart ovanpå,
på sidan och på undersidan. Vidrör inte
mottagarens hölje så undviker du att
bränna dig.
68SE
• Placera mottagaren på en plats med
lämplig ventilering för att minimera
värmealstring och för att förlänga
mottagarens livslängd.
• Placera inte mottagaren nära värmekällor
eller på platser som utsätts för direkt
solljus, mycket damm eller mekaniska
stötar.
• Placera ingenting ovanpå lådan som kan
blockera ventilationshålen och orsaka
driftsfel.
• Placera inte mottagaren nära annan
utrustning, till exempel tv,
videobandspelare eller bandspelare. (Om
mottagaren används tillsammans med en
tv, videobandspelare eller bandspelare
och har placerats för nära denna
utrustning kan det förekomma brus och
försämrad bildkvalitet. Detta är extra
vanligt om en inomhusantenn används.
Vi rekommenderar därför att du
använder en utomhusantenn.
• Var försiktig när du placerar mottagaren
på ytor som har specialbehandlats (med
vax, olja, polish och liknande) eftersom
ytan kan missfärgas eller få fläckar.
Angående användning
Glöm inte att stänga av och koppla loss
mottagaren innan du ansluter annan
utrustning.
Angående rengöring
Gör rent höljet, panelen och kontrollerna
med en mjuk trasa som är lätt fuktad med
ett milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel
som sprit eller bensin.
Om du har frågor om eller problem med
mottagaren kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Felsökning
På/Av
Mottagaren stängs av automatiskt.
• Auto Standby är inställt på On
(sidan 61).
• Insomningstimerfunktionen är aktiv
(sidan 15).
• PROTECTOR är aktivt (sidan 75).
Bild
Ingen bild visas på tv:n.
• Välj lämplig insignal med
insignalsknapparna.
• Ställ in tv:n på rätt insignalsläge.
• Flytta ljudutrustningen bort från tv:n.
• Kontrollera att kablarna är rätt och
ordentligt anslutna till utrustningen.
• Beroende på din
uppspelningsutrustning kan det hända
att du behöver ange HDMI-inställningar
för utrustningen. Mer information finns
i bruksanvisningen som medföljde den
specifika utrustningen.
• Använd alltid en High Speed HDMIkabel när du visar bilder eller lyssnar på
ljud, i synnerhet för 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K- eller 3D-överföring.
• Beroende på din tv- eller
videoutrustning kanske det inte går att
visa 3D-bilder.
Ingen 4K-bild visas på tv:n.
• Beroende på din tv- eller
videoutrustning kanske det inte går att
visa 4K-bilder. Kontrollera
videofunktionerna och inställningarna
för tv:n eller videoenheten. Se även till att
ansluta videoutrustningen till en ledig
HDMI IN-kontakt för 4K på
mottagaren.
Ingen bild avges från tv:n om mottagaren
är i viloläge.
• När mottagaren växlar till viloläge visas
bilden från den HDMI-utrustning som
valdes senast innan du stängde av
mottagaren. Om du använder annan
utrustning spelar du upp från den
utrustningen och använder funktionen
för uppspelning med en
knapptryckning. Du kan också välja att
slå på mottagaren och välja den HDMIutrustning som du vill använda.
• (Gäller endast modeller i USA, Kanada
och Australien)
Kontrollera att Pass Through är inställt
på On på menyn HDMI Settings om du
ansluter utrustning till mottagaren som
inte är kompatibel med BRAVIA Sync
(sidan 60).
OSD-menyn visas inte på tv-skärmen.
• Tryck på HOME för att visa
teckenfönstret.
• Kontrollera att tv:n är rätt ansluten.
• Beroende på tv:n kan det dröja en stund
innan OSD-menyn visas på skärmen.
Teckenfönstret stängs.
• Om PURE DIRECT-indikatorn tänds
ska du trycka på PURE DIRECT för att
aktivera funktionen (sidan 46).
• Tryck på DIMMER flera gånger på
mottagaren för att justera
teckenfönstrets ljusstyrka.
69SE
Övrig information
Om du upplever några av följande problem
när du använder mottagaren kan du använda
denna felsökningsguide som hjälpmedel för
att lösa problemet. Om något problem
kvarstår kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare. Observera att om
servicepersonalen byter ut delar under service
kan de komma att behålla dessa delar.
Ingen 3D-bild visas på tv:n.
Ljud
Inget ljud eller endast mycket lågt ljud
hörs, oavsett vilken utrustning som valts.
• Kontrollera att alla anslutningskablar
sitter ordentligt i sina in-/
utsignalskontakter i mottagaren,
högtalarna och utrustningen.
• Kontrollera att både mottagaren och
utrustningen är påslagna.
• Kontrollera att MASTER VOLUME
inte är inställt på VOL MIN.
• Kontrollera att SPEAKERS inte är
inställt på SPK OFF (sidan 10).
• Kontrollera att hörlurarna inte är
anslutna till mottagaren.
• Tryck på
på fjärrkontrollen för att
inaktivera
ljudavstängningsfunktionen.
• Prova att trycka på insignalsknappen
på fjärrkontrollen eller att vrida på
INPUT SELECTOR på mottagaren för
att välja önskad utrustning (sidan 32).
• Om du vill lyssna på ljud från tvhögtalarna ställer du in HDMI Audio
Out på TV+AMP på menyn HDMI
Settings (sidan 60). Ställ in AMP om
du inte kan spela upp flerkanaliga
ljudkällor. Ljudet hörs dock inte från
tv-högtalaren.
• Det kan uppstå avbrott i ljudet när
samplingsfrekvensen, kanalnumret
eller ljudformatet för ljudutsignaler
från uppspelningsutrustningen växlas.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Kontrollera att högtalarna och
utrustningen är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna
inte ligger i närheten av en
transformator eller motor samt att det
är minst tre meter till närmaste tv eller
lysrör.
• Flytta ljudutrustningen bort från tv:n.
• Kontakterna och uttagen har blivit
smutsiga. Torka av dem med en duk
som fuktats lätt med sprit.
70SE
Det hörs inget ljud alls eller ljudet hörs
bara svagt från vissa högtalare.
• Koppla in ett par hörlurar i PHONESkontakten och kontrollera om ljudet
hörs på rätt sätt i hörlurarna. Om bara
den ena kanalen hörs i hörlurarna kan
problemet bero på att utrustningen
inte har anslutits på rätt sätt till
mottagaren. Kontrollera att alla kablar
och kontakter sitter på rätt sätt i
uttagen både på mottagaren och på
utrustningen.
Om båda kanalerna hörs i hörlurarna
kan problemet bero på att den ena
fronthögtalaren inte är rätt ansluten
till mottagaren. Kontrollera
anslutningarna för fronthögtalare som
det inte hörs något ljud ifrån.
• Kontrollera att du har anslutit till både
L- och R-kontakterna på analog
utrustning eftersom analog utrustning
kräver anslutning till både L- och Rkontakten. Använd en ljudkabel
(medföljer ej).
• Justera högtalarens volym (sidan 56).
• Kontrollera att
högtalarinställningarna är lämpliga för
konfigurationen med hjälp av Auto
Calibration eller Speaker Pattern på
menyn Speaker Settings. Kontrollera
därefter att ljudet matas ut på rätt sätt
från varje högtalare med hjälp av Test
Tone på menyn Speaker Settings.
• Kontrollera att subwoofern är korrekt
och ordentligt ansluten.
• Kontrollera att du slagit på
subwoofern.
• Beroende på det valda ljudfältet avges
inget ljud från subwoofern.
• När alla högtalarna är inställda på
Large och Neo:6 Cinema eller Neo:6
Music är valt matas det inte ut något
ljud från subwoofern.
Det hörs inget ljud från en viss utrustning.
71SE
Övrig information
• Kontrollera att den berörda
utrustningen är rätt ansluten till
ljudingångarna för den
utrustningstypen.
• Kontrollera att kontakterna på
anslutningskablarna är helt isatta i
uttagen både på mottagaren och på
utrustningen.
• Kontrollera INPUT MODE (sidan 51).
• Kontrollera att den berörda
utrustningen är rätt ansluten till HDMIkontakten för den utrustningstypen.
• Det går inte att lyssna på Super Audio
CD-skivor via HDMI-anslutningar.
• Beroende på din
uppspelningsutrustning kan det hända
att du även behöver ange HDMIinställningar för utrustningen. Mer
information finns i bruksanvisningen
som medföljde den specifika
utrustningen.
• Använd alltid en High Speed HDMIkabel när du visar bilder eller lyssnar på
ljud, i synnerhet för 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K- eller 3D-överföring.
• Ljudsignaler (till exempel format,
samplingsfrekvens, bitlängd) som
överförs från en HDMI-kontakt kan
undertryckas av den anslutna
utrustningen. Kontrollera inställningen
för den anslutna utrustningen om bilden
är dålig eller ljudet inte hörs från
utrustning som är ansluten via HDMIkabel.
• Om den anslutna utrustningen inte är
kompatibel med copyrightskyddsteknik
(HDCP) kan bilden och/eller ljudet från
HDMI TV OUT-kontakten förvrängas
eller utebli. Kontrollera
specifikationerna för den anslutna
utrustningen om detta inträffar.
• Ställ in uppspelningsutrustningens
bildupplösning på mer än 720p/1080i
om du vill spela upp ljud med hög
bithastighet (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
• Uppspelningsutrustningens
bildupplösning kan behöva ställas in
innan du kan använda flerkanaliga,
linjära PCM-signaler. Mer
information finns i bruksanvisningen
till uppspelningsutrustningen.
• Kontrollera att tv:n är kompatibel med
funktionen System Audio Control.
• Om tv:n inte har funktionen System
Audio Control ställer du in HDMI
Audio Out på menyn HDMI Settings
på
– TV+AMP om du vill lyssna på ljudet
från tv-högtalaren och mottagaren.
– AMP om du vill lyssna på ljudet från
mottagaren.
• När du ansluter mottagaren till
videoutrustning (projektor eller
liknande) kan det hända att ljudet inte
matas ut från mottagaren. Ställ i så fall
HDMI Audio Out på AMP på menyn
HDMI Settings (sidan 60).
• Om ljudet från den utrustning som är
ansluten till mottagaren inte hörs när
tv-insignal är valt på mottagaren
– Ändra mottagarens insignal till
HDMI om du vill titta på ett
program på utrustning som är
ansluten via HDMI-anslutning till
mottagaren.
– Ändra tv-kanal om du vill titta på en
tv-sändning.
– Välj rätt utrustning eller insignal när
du vill titta på ett program från
utrustning som är ansluten till tv:n. I
bruksanvisningen till tv:n finns mer
information om detta.
• Kontrollera att Analog Direct inte
används.
• Du kan inte styra utrustning som är
ansluten till mottagaren med tvfjärrkontrollen när du använder
Control for HDMI-funktionen.
– Beroende på den anslutna
utrustningen och tv:n kan du behöva
ställa in utrustningen och tv:n. Läs i
respektive bruksanvisning för
utrustningsenheterna och tv:n.
– Ändra mottagarens insignal till den
HDMI-insignal som är ansluten till
utrustningen.
• Kontrollera att den insignalskontakt
för digitalt ljud som du valt inte har
tilldelats någon annan typ av insignal
(sidan 51).
Det är dålig balans mellan höger och
vänster kanal eller ljudet är spegelvänt.
• Kontrollera att alla högtalare och all
utrustning är rätt och ordentligt
anslutna.
• Justera ljudnivåparametrarna med
hjälp av menyn Speaker Settings.
Dolby Digital- eller DTS-flerkanalsljud
återges inte.
• Kontrollera att den DVD-skiva eller
liknande som du spelar upp har spelats
in i Dolby Digital- eller DTS-format.
• Om du ansluter dvd-spelare och
liknande till de digitala kontakterna på
den här mottagaren måste du
kontrollera att inställningen för digital
ljudutmatning från den anslutna
utrustningen är tillgänglig.
• Ställ in HDMI Audio Out på AMP på
menyn HDMI Settings (sidan 60).
• Om du vill använda ljud med hög
bithastighet (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD) eller flerkanaliga,
linjära PCM-signaler krävs HDMIanslutning.
Ingen testton avges ifrån högtalarna.
• Högtalarkablarna kanske inte är
ordentligt anslutna. Kontrollera att de
är ordentligt anslutna så att de inte
lossnar om du drar försiktigt i dem.
• Högtalarkablarna kan ha
kortslutningsproblem.
En testton avges från en annan högtalare
än den som visas på tv-skärmen.
• Högtalarmönstret är felaktigt inställt.
Kontrollera att
högtalaranslutningarna och
högtalarmönstret matchar.
Inget ljud avges från tv:n om mottagaren
är i viloläge.
• När mottagaren växlar till viloläge
kommer ljudet från den HDMIutrustning som valdes senast innan du
stängde av mottagaren. Om du
använder annan utrustning spelar du
upp från den utrustningen och
använder funktionen för uppspelning
med en knapptryckning. Du kan också
välja att slå på mottagaren och välja
den HDMI-utrustning som du vill
använda.
• (Gäller endast modeller i USA, Kanada
och Australien)
Kontrollera att Pass Through är inställt
på On på menyn HDMI Settings om
du ansluter utrustning till mottagaren
som inte är kompatibel med BRAVIA
Sync (sidan 60).
Tuner
Det går inte att få någon surroundeffekt.
• Kontrollera att du har valt ljudfält för
film eller musik (sidan 42).
• Ljudfält fungerar inte när DTS-HD
Master Audio-, DTS--HD High
Resolution Audio- och Dolby
TrueHD-signaler med en
samplingsfrekvens på över 48 kHz tas
emot.
72SE
FM-mottagningen är dålig.
• Använd en 75-ohms koaxialkabel
(medföljer ej) för att ansluta
mottagaren till en FM-utomhusantenn
enligt nedan.
FM-utomhusantenn
iPod/iPhone
Mottagare
Det går inte att ställa in radiostationer.
• Kontrollera att antennerna är
ordentligt anslutna. Rikta in
antennerna och anslut en extern
antenn vid behov.
• Stationens signal är för svag vid
automatisk stationsinställning.
Använd direktinställning.
• Kontrollera att rätt
stationsinställningsskala är inställd
(vid inställning av AM-stationer med
direktinställning) (sidan 40).
• Det finns inga förinställda stationer
eller de förinställda stationerna har
raderats (när inställning av förinställda
stationer används). Förinställ stationer
(sidan 41).
• Tryck på AMP och sedan på DISPLAY
på fjärrkontrollen upprepade gånger så
att frekvensen visas i teckenfönstret.
RDS fungerar inte.*
• Kontrollera att du har ställt in en FM
RDS-station.
• Välj en starkare FM-station.
• Den station du ställer in sänder inte
någon RDS-signal eller signalstyrkan
är för svag.
Önskad RDS-information visas inte.*
• Tjänsten kan vara tillfälligt ur
funktion. Kontakta radiostationen och
hör efter om de faktiskt erbjuder den
tjänsten.
* Gäller endast modeller i Europa och Australien.
• Tryck upprepade gånger på 2 – på
fjärrkontrollen.
• Ange EQ-inställningen för iPod/
iPhone till Off eller Flat.
Det kommer inget ljud från iPod/iPhone.
• Koppla loss din iPod/iPhone och
anslut den sedan igen.
Det går inte att ladda iPod/iPhone.
• Kontrollera att mottagaren är på.
• Kontrollera att din iPod/iPhone är
ordentligt ansluten.
Det går inte att använda iPod/iPhone.
• Kontrollera att du har tagit bort
skyddshöljet från din iPod/iPhone.
• Beroende på vilken typ av innehåll du
vill spela upp från din iPod/iPhone kan
det ta tid innan uppspelningen startar.
• Koppla loss din iPod/iPhone och
anslut den sedan igen.
• Du använder en iPod/iPhone som inte
stöds. I avsnittet Kompatibla iPod/
iPhone-modeller (sidan 33) finns
information om vilka enhetstyper som
stöds.
Ringsignalsvolymen för iPhone
ändras inte.
• Justera ringsignalsvolymen med
knapparna på din iPhone.
USB-enhet
Använder du en USB-enhet som stöds?
• Om du ansluter en USB-enhet som
inte stöds kan följande problem
inträffa. I avsnittet Kompatibla USBenheter (sidan 36) finns information
om vilka enhetstyper som stöds.
– USB-enheten hittas inte av
mottagaren.
73SE
Övrig information
Ljudet är förvrängt.
– Namn på filer och mappar visas inte
på mottagaren.
– Det går inte att spela upp innehåll.
– Ljudet hoppar
– Det brummar eller brusar.
– Ljudet är förvrängt.
Det hörs brus, avbrott eller
förvrängningar i ljudet.
• Stäng av mottagaren och anslut USBenheten igen. Slå sedan på mottagaren.
• Själva musikdata innehåller brus eller
ljudet är förvrängt.
USB-enheten hittas inte av mottagaren.
• Stäng av mottagaren och koppla loss
USB-enheten igen. Slå sedan på
mottagaren och anslut USB-enheten
igen.
• Anslut en USB-enhet som stöds
(sidan 36).
• USB-enheten fungerar inte som den
ska. Mer information om hur du
åtgärdar problemet finns i USBenhetens bruksanvisning.
Uppspelningen startar inte.
• Stäng av mottagaren och anslut USBenheten igen. Slå sedan på mottagaren.
• Anslut en USB-enhet som stöds
(sidan 36).
• Tryck på N för att starta
uppspelningen.
Det går inte att ansluta USB-enheten i porten (USB).
• USB-enheten ansluts upp och ned.
Anslut USB-enheten åt rätt håll och
försök igen
Fel på visningen i teckenfönstret.
• Lagrade data i USB-enheten kan ha
skadats.
• Följande teckenkoder kan visas av den
här mottagaren:
– Versaler (A till Z)
– Gemener (a till z)
– Siffror (0 till 9)
– Symboler (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Andra tecken kanske inte kan visas
korrekt.
74SE
Meddelandet Reading visas under lång
tid eller det tar lång tid innan
uppspelningen startar.
• I följande fall kan inläsningsprocessen
ta lång tid.
– Det finns många mappar och filer på
USB-enheten.
– Filstrukturen är mycket komplex.
– Minneskapaciteten är mycket stor.
– Internminnet är fragmenterat.
Vi rekommenderar att du följer
följande riktlinjer.
– Totalt antal mappar på USBenheten: 256 eller färre (inklusive
ROOT-mappen)
– Totalt antal filer per mapp: 256 eller
färre.
En ljudfil går inte att spela upp.
• MP3-filer i MP3 PRO-format går inte
att spela upp.
• Ljudfilen är en ljudfil med flera spår.
• En del AAC-filer kanske inte spelas
upp som de ska.
• WMA-filer i Windows Media Audio
Lossless- och Professional-format går
inte att spela upp.
• USB-enheter som formaterats med
andra filsystem än FAT16 eller FAT32
stöds inte.*
• Om du använder en partitionerad
USB-enhet kan du endast spela upp
ljudfiler på den första partitionen.
• Uppspelning är möjlig från upp till åtta
nivåer (inklusive ROOT-mappen).
• Antalet mappar är större än 256
(inklusive ROOT-mappen).
• Antalet filer i en mapp är större än 256.
• Krypterade eller lösenordsskyddade
filer går inte att spela upp.
* Den här enheten stöder FAT16 och FAT32,
men en del USB-enheter kanske inte stöder
dessa FAT.
Mer information finns i bruksanvisningen
till din USB-enhet. Du kan också kontakta
tillverkaren.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Funktionen Control for HDMI fungerar
inte.
• Kontrollera HDMI-anslutningen
(sidan 22).
• Kontrollera att Control for HDMI är
inställt på On på menyn HDMI
Settings.
• Kontrollera att den anslutna
utrustningen är kompatibel med
Control for HDMI-funktionen.
• Kontrollera Control for HDMIinställningarna på den anslutna
utrustningen. Mer information finns i
bruksanvisningen till den anslutna
utrustningen.
• Om du kopplar loss HDMI-kabeln
eller ändrar anslutningen upprepar du
proceduren i Förbereda för BRAVIA
Sync (sidan 47).
• Om Control for HDMI är inställt på
Off fungerar inte BRAVIA Sync som
det ska även om utrustningen är
ansluten till HDMI IN-kontakten.
• Utrustningstyper och antalet enheter
som kan styras med BRAVIA Sync
begränsas av HDMI CEC-standarden
enligt följande.
– Inspelningsutrustning
(Blu-ray Disc-inspelare, dvdinspelare och liknande): upp till tre
enheter
– Uppspelningsutrustning
(Blu-ray Disc-spelare, DVD-spelare
och liknande): upp till tre enheter
– Radiorelaterad utrustning: upp till
fyra enheter (mottagaren använder
en av dem för OSD-funktioner.)
– AV-mottagare (ljudsystem): upp till
en enhet
• Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på mottagaren
(sidan 10).
• Avlägsna eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och mottagaren.
• Byt ut alla batterierna i fjärrkontrollen
mot nya om de är svaga.
• Kontrollera att rätt insignal är vald på
fjärrkontrollen.
Felmeddelanden
Om det skulle uppstå något fel visas ett
meddelande i teckenfönstret. Kontrollera
systemets tillstånd med hjälp av
meddelandet. Om problemet kvarstår
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
PROTECTOR
Det matas ut oregelbundet innehåll till
högtalarna eller mottagaren är övertäckt
med någonting och
ventilationsöppningarna blockerade.
Mottagaren stängs automatiskt av efter
ett par sekunder. Avlägsna det som
täcker mottagarens ovansida, kontrollera
högtalaranslutningen och slå på den
igen.
USB FAIL
Alltför kraftig ström avgavs från
(USB)-porten. Mottagaren stängs
automatiskt av efter ett par sekunder.
Kontrollera iPod/iPhone eller USBenheten, koppla loss den och slå på
strömmen igen.
Information om övriga meddelanden finns
i avsnitten Meddelandelista efter
automatisk kalibrering (sidan 56),
Meddelandelista för iPod/iPhone
(sidan 35) och Meddelandelista för USB
(sidan 38).
75SE
Övrig information
BRAVIA Sync (Control for
HDMI)
Rensa minnet
Specifikationer
Hänvisningar
Om du vill rensa
Läser du på
SPECIFIKATIONER FÖR LJUDEFFEKT
Alla inställningar som lagrats i sidan 52
minnet
UTEFFEKT OCH TOTAL HARMONISK
DISTORSION
Anpassade ljudfält
(Gäller endast modell i Amerika)
sidan 46
Med 6 ohm belastning, båda kanalerna
drivna, mellan 20–20 000 Hz; märkeffekt
90 watt per kanal minsta RMS-effekt, med
maximalt 0,09 % total harmonisk distorsion
från 250 milliwatt till märkeffekten.
Förstärkardelen
Uteffekt1)
Minsta RMS-uteffekt
(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Uteffekt i stereoläge
(6 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Uteffekt i surroundläge2)
(6 ohm, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W per kanal
1) Uppmätt under följande villkor:
Område
Strömförsörjning
USA, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Europa,
Australien
230 V AC, 50 Hz
2) Referenseffekt från fronthögtalare,
centerhögtalare och surroundhögtalare. Beroende
på ljudfältsinställningarna och källan kanske
ingen ljudutmatning sker.
Frekvensomfång
Analog
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB (med
ljudfält och equalizer förbikopplade)
Insignal
Analog
Känslighet: 500 mV/50 kohm
Signalbrusförhållande3): 105 dB
(A, 500 mV4))
76SE
Digital (koaxial)
Impedans: 75 ohm
Signalbrusförhållande: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digital (optisk)
Signalbrusförhållande: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Utsignal (analog)
SUBWOOFER
Spänning: 2 V/1 kohm
Equalizer
Förstärkningsnivåer
±10 dB, i steg om 1 dB
USB-delen
3)
Överföringshastighet
Full hastighet
USB-enhet som stöds
MSC (Mass Storage Class)
Maximal ström
500 mA
FM-radiodelen
Inställningsområde
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenn
FM-antennsladd
Antennanslutningar
75 ohm, obalanserad
* Det går inte att garantera kompatibilitet med all
programvara för kodning/skrivning, alla
inspelningsenheter och alla inspelningsmedier.
Allmänt
Strömförsörjning
Område
AM-radiodelen
Inställningsområde
Område
Övrig information
INPUT SHORT (med ljudfält och equalizer
förbikopplade).
4)
Viktat nätverk, insignalsnivå.
Format som stöds*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
WMA:
48 kbit/s – 192 kbit/s
AAC:
48 kbit/s – 320 kbit/s
WAV:
8 kHz – 48 kHz 16 bitars PCM
Inställningsskala
Strömförsörjning
USA, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Europa,
Australien
230 V AC, 50/60 Hz
Videodelen
Strömförbrukning
200 W
Energiförbrukning (i viloläge)
0,3 W (när Control for HDMI (sidan 59)
och Pass Through (sidan 60) är inställda
på Off.)
Mått (bredd/höjd/djup) (cirka)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
(17 tum × 6 1/4 tum × 13 tum) inklusive
utskjutande delar och kontroller
Vikt (cirka)
7,7 kg
In-/utsignaler
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
USA, Kanada
steg om
10 kHz
steg om
9 kHz
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Europa,
Australien
–
Antenn
Ramantenn
531 kHz –
1 602 kHz
iPod-/iPhone-delen
DC 5V 1,0 A MAX
77SE
Register
Numeriskt
2-kanaligt 42
5.2 kanaler 19
A
A.F.D./2CH-läge 42
A/V Sync. 58, 65
AM 39
Anslutning
antenner 27
högtalare 20
iPod/iPhone 26
ljudutrustning 26
TV 21
USB-enhet 26
videoutrustning 22
Audio Input Assign 51
Audio Settings 58
Auto Standby 61, 65
Auto Tuning 39
Auto Volume 59
B
Bas 45, 64
Blu-ray Disc-spelare 24
BRAVIA Sync
förbereda 47
C
Calibration Type 56
Cd-spelare 26
Control for HDMI 59, 65
D
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 28
Delningsfrekvens 58, 64
78SE
Direct Tuning 40
Diskant 45, 64
Distance Unit 58
Dual Mono 59, 65
Dvd-inspelare 25
Dvd-spelare 24
Dynamic range compression 59
E
Easy Setup 28
Effektnivå 64
EQ-inställningar 45, 64
F
Fast View 60
Filmläge 43
Fjärrkontroll 14
FM 39
FM-läge 39, 64
Förinställa stationer 41
H
HD-D.C.S. 43
HDMI Audio Out 60, 65
HDMI Settings 59
HDMI-inställningar 65
Home Theatre Control 50
Högtalarinställningar 63
Högtalarmönster 63
I
INPUT MODE 51
Input Settings 60
Insignal 31
Inställningar för automatisk
kalibrering 63
iPod/iPhone 33
R
Kabel-tv-mottagare 24, 25
Kalibreringstyp 63
Komprimering av dynamiskt
omfång 65
Remote Easy Control 50
Rensa
fjärrkontroll 67
ljudfält 46
minnet 52
L
Language 61
Ljudavstängning 32
Ljudfält 42
Ljudinställningar 65
M
Manual Setup 56
Meddelande
Automatisk kalibrering 56
Fel 75
iPod/iPhone 35
USB 38
Meny 53, 63
Menyn Settings 53
Musikläge 44
Måttenheter för avstånd 64
N
Name Input 41, 61
Night mode 10, 58
Nivåinställningar 63
Övrig information
K
S
Sacd-spelare 26
Satellitmottagare 24, 25
Scene Select 50
Sleep Timer 15
Speaker Pattern 56
Speaker Settings 55
Surroundinställningar 64
System Settings 61, 65
Systemavstängning 49
Systemets ljudkontroll 49
T
Teckenfönster 11
Testton 58, 63
Tuner 39
Tunerinställningar 64
TV 21
Tv-spel 25
U
USB FAIL 75
O
One-Touch Play 48
OSD (teckenfönster på skärmen) 30
P
Pass Through 60, 65
PlayStation 3 24
PROTECTOR 75
Pure Direct 46
V
Videobandspelare 25
Visa information i teckenfönstret. 66
Å
Återställa 52
79SE
4-448-425-12(1) (SE)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising