Sony | STR-DA1200ES | Sony STR-DA1200ES Bruksanvisning

2-694-840-42(2)
Multi Channel
AV Receiver
Bruksanvisning
SE
SE
Instrukcja obsługi
PL
PL
STR-DA1200ES
Sony Corporation
Printed in Malaysia
©2006 Sony Corporation
För kunder i Europa
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt,
för att undvika risk för brand eller
elektriska stötar.
Täck inte över ventilationsöppningarna på apparaten
med tidningar, dukar, gardiner e.dyl., eftersom det
kan förorsaka brand. Placera heller aldrig levande
ljus ovanpå apparaten.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som till
exempel vaser, ovanpå apparaten, för att undvika
risk för brand eller elektriska stötar.
Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.
Installera systemet så att nätkabeln omedelbart kan
dras ur vägguttaget om problem uppstår.
Kasta aldrig batterier bland vanliga
sopor, utan ta hand om dem enligt
gällande bestämmelser för
miljöfarligt avfall.
2SE
Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar
i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Angående den här
bruksanvisningen
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen gäller
modellen STR-DA1200ES. Kontrollera
modellnumret på din receiver som finns angivet i
det nedre högra hörnet på frontpanelen.
• I instruktionerna i den här bruksanvisningen
beskrivs hur man använder knapparna på den
medföljande fjärrkontrollen. Det går även att
använda kontrollerna på receivern med samma
eller motsvarande namn som de på fjärrkontrollen.
Den här receivern har inbyggda funktioner för
Dolby* Digital och Pro Logic Surround, och DTS**
Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic”, ”Surround EX” och
symbolen med dubbla D:n är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkas på licens från Digital Theater
Systems, Inc.
Amerikanska patent nr. 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 och
andra amerikanska och världsomfattande patent
utfärdade eller under behandling. ”DTS”, ”DTSES”, ”Neo:6” och ”DTS 96/24” är varumärken
för Digital Theater Systems, Inc. Copyright
1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Alla
rättigheter förbehålles.
SE
Den här receivern använder sig av tekniken HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logotypen HDMI och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
3SE
Innehållsförteckning
Allra först
De olika delarna och var de sitter .................6
1: Installation av högtalarna .......................16
2: Anslutning av högtalare ..........................17
3a: Anslutning av ljudkomponenterna ........19
3b: Anslutning a videokomponenterna .......24
4: Anslutning av antennerna .......................35
5: Förbereda receivern och
fjärrkontrollen ........................................36
6: Inställning av högtalarna ........................38
7: Kalibrera lämpliga inställningar
automatiskt
(AUTO CALIBRATION) ......................40
Uppspelning
Val av komponent .......................................47
För att lyssna på en Super Audio CD-skiva/
vanlig CD-skiva .....................................49
För att titta på en DVD-skiva ......................50
Spela TV-spel ..............................................51
För att titta på video ....................................52
Kalibrera lämpliga inställningar automatiskt
(Auto Calibration-menyn) ..................... 69
För att lyssna med
surroundljud
Lyssna på Dolby Digital- och DTSsurroundljud
(A.F.D.-läget) ........................................ 70
Välja ett förprogrammerat ljudfält
(DCS) .................................................... 72
För att bara använda de främre högtalarna
(2CH STEREO) .................................... 74
För att lyssna med surroundeffekter på låg
volym
(NIGHT MODE) ................................... 74
Lyssna på ljud utan några justeringar
(ANALOG DIRECT) ............................ 75
Justering av högtalarnas nivåer och balansen
(TEST TONE) ....................................... 75
Återställning av ljudfälten till
fabriksinställningarna ............................ 77
Tunerfunktioner
Förstärkarfunktioner
Navigera i menyerna ...................................53
Justera nivån (Level Settings-menyn) .........57
Justera equalizern (EQ Settings-menyn) ....58
Inställningar för surroundljudet
(Sur Settings-menyn) .............................60
Inställningar för tunern
(Tuner Settings-menyn) .........................62
Inställningar för ljudet
(Audio Settings-menyn) ........................63
Inställningar för video
(Video Settings-menyn) .........................64
Inställningar för högtalarna
(Speaker Settings-menyn) .....................64
Inställningar för systemet
(System Settings-menyn) .......................69
4SE
För att lyssna på FM/AM-radio ................. 78
Automatisk lagring av FM-stationer
(AUTOBETICAL) ................................ 79
Lagring av radiostationer i
förinställd minnet .................................. 80
Hur man använder RDS
(Radio Data System) ............................. 83
Andra funktioner
Visa receiverns menyer på TV-skärmen ..... 85
Inmatning av namn på ingångarna ............. 86
Växla mellan digitalt och analogt ljud
(INPUT MODE) ................................... 87
Lyssna på digitalt ljud via andra ingångar
(DIGITAL ASSIGN) ............................ 88
För att titta på HDMI-bilder via andra
ingångar (HDMI ASSIGN) ................... 89
För att titta på komponentbilder via andra
ingångar
(COMPONENT VIDEO ASSIGN) ...... 90
Ändring av vad som visas på displayen ..... 91
Hur man använder insomningstimern ........ 92
Använda receivern för inspelning .............. 92
Använda anslutning för två förstärkare ...... 93
Använda fjärrkontrollen
Styrning av respektive komponent med
fjärrkontrollen ....................................... 95
Programmering av fjärrkontrollen .............. 96
Radering av hela innehållet i fjärrkontrollens
minne ..................................................... 99
Övrig information
Ordförklaringar ........................................ 100
Försiktighetsåtgärder ................................ 102
Felsökning ................................................ 103
Tekniska data ............................................ 107
Index ......................................................... 110
5SE
Allra först
De olika delarna och var de sitter
Frontpanelen
För att ta bort luckan
Tryck på PUSH.
När du tagit bort luckan ska den förvaras utom
räckhåll för barn.
6SE
Namn
Funktion
A POWER
Tryck för att slå på och
stänga av receivern
(sidan 36, 49, 50, 51, 52,
77).
B AUTO CAL
MIC-uttag
Ansluter den bifogade
optimeringsmikrofonen
för Digital Cinema Auto
Calibration-funktionen
(sidan 40).
Namn
Funktion
D MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
Tryck för att använda en
tuner (FM/AM)
(sidan 78).
TUNING
E Fjärrsensor
Tar emot signaler från
fjärrkontrollen.
F DIMMER
Tryck för att justera
displayens ljusstyrka.
G SLEEP
Tryck för att aktivera
SLEEP-funktionen
(sidan 92).
H SUR BACK
DECODING
Tryck för att aktivera SB
DECODING (sidan 61).
I Display
Här visas det nuvarande
tillståndet för vald
komponent eller en lista
över alternativ att välja
mellan (sidan 8).
J 2CH
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 70).
A.F.D.
MOVIE
Namn
Funktion
M MULTI CH IN Tryck för att välja
ljudsignal från den
komponent som är
ansluten till MULTI
CHANNEL INPUTuttaget (sidan 47).
Allra först
C TONE MODE Justerar FRONT BASS
och FRONT TREBLE.
TONE
Tryck upprepade gånger
på TONE MODE för att
välja BASS eller
TREBLE och vrid sedan
på TONE för att justera
nivån (sidan 58).
N A.DIRECT
Tryck för att lyssna på
analogt ljud med hög
kvalitet (sidan 75).
O PHONESuttag
För anslutning av
hörlurar (sidan 73).
P SPEAKERS
(OFF/A/B/
A+B)
Tryck för att välja A, B,
A+B, OFF för de främre
högtalarna (sidan 38).
Q VIDEO 3 IN/
PORTABLE
AV IN-uttag
För anslutning till en
bärbar ljud-/
videokomponent såsom
en videokamera eller TVspel (sidan 32, 51).
R MULTI
CHANNEL
DECODINGlampa
Tänds när mångkanaliga
ljudsignaler avkodas
(sidan 50).
S INPUT
SELECTOR
Vrid för att välja den
ingång som du vill
lyssna/titta på (sidan 47,
49, 50, 51, 52, 86, 87, 93).
T MASTER
VOLUME
Vrid på kontrollen för att
justera volymen för alla
högtalarna samtidigt
(sidan 47, 49, 50, 51, 52).
MUSIC
K DISPLAY
Tryck för att välja
information som visas på
displayen (sidan 91).
L INPUT MODE Tryck för att välja
ingångsläget när samma
komponenter är anslutna
till både digitala och
analoga uttag (sidan 87).
7SE
Angående indikatorerna på displayen
Namn
Funktion
Namn
A SW
Tänds när valet av
subwoofer är inställt på
”YES” och ljudsignalen
avges från SUB WOOFERuttaget (sidan 64). När den
här indikatorn lyser skapar
receivern en
subwoofersignal baserad på
L.F.E-signalen på den skiva
som håller på att spelas eller
de lågfrekventa
komponenterna för de
främre kanalerna.
Bokstäverna (L, C, R, osv.)
B Uppspelningskanals- anger vilka kanaler som
indikatorer spelas upp. Rutorna runt
bokstäverna varierar för att
visa hur receivern mixar ner
ljudmaterialet (baserat på
högtalarinställningarna).
L
Vänster fram
R
Höger fram
C
Mitthögtalare (mono)
SL
Vänster surround
SR
Höger surround
S
Surround (mono- eller
surroundkomponenter som
erhållits från Pro Logicbehandling)
SBL
Vänster bakre surround
SBR
Höger bakre surround
SB
Bakre surround (de bakre
surroundkomponenter som
erhållits från 6.1-kanalig
avkodning)
Exempel:
Inspelningsformat (fram/
surround): 3/2.1
Utkanaler:
Surroundhögtalare är
inställda på ”NO”.
Ljudfält: A.F.D. AUTO
Funktion
SW
L
SL
8SE
C
R
SR
Namn
Funktion
D INPUT
Lyser hela tiden. Indikatorn
för den nuvarande ingången
lyser också.
E AUTO
Tänds när INPUT MODE
är inställt på ”AUTO”
(sidan 87).
F HDMI
Tänds när receivern
avkänner en komponent
som är ansluten via ett
HDMI IN-uttag (sidan 25).
G DTS (-ES)
Tänds när receivern
avkodar DTS-signaler.
Även ”DTS-ES” tänds när
receivern avkodar DTS ESsignaler. Vid uppspelning
av en skiva i DTS-format,
ska du vara noga med att de
digitala anslutningarna
utförts och att INPUT
MODE inte är inställt på
”ANALOG” (sidan 87).
H 96/24
Tänds när receivern
avkodar DTS 96/24
(96 kHz/24 bit).
Namn
Funktion
I COAX
Tänds när INPUT MODEläget är inställt på ”AUTO”
och insignalen är en digital
signal som matas in via
COAXIAL-uttagen, eller
när INPUT MODE-läget är
inställt på ”COAX”
(sidan 87).
J OPT
Tänds när INPUT MODEläget är inställt på ”AUTO”
och insignalen är en digital
signal som matas in via
OPTICAL-ingången, eller
när INPUT MODE-läget är
inställt på ”OPT”
(sidan 87).
K ANALOG
Tänds när INPUT MODE
är inställt på ”AUTO” och
inga digitala signaler matas
in via COAXIAL- eller
OPTICAL-uttagen, då
INPUT MODE är inställt på
”ANALOG” eller när
funktionen ANALOG
DIRECT används
(sidan 87).
L MULTI IN
Tänds när MULTI IN är valt
(sidan 47).
M SB DEC
Tänds när funktionen för
avkodning av bakre
surroundsignaler är
aktiverad (sidan 61).
N RDS
Tänds vid mottagning av
RDS-information
(sidan 83).
O D.RANGE
Tänds när funktionen för
komprimering av
dynamikomfånget är
aktiverad (sidan 58).
P EQ
Tänds när equalizern är
aktiverad (sidan 58).
forts.
9SE
Allra först
C ;DIGITAL Tänds när receivern
(EX)
avkodar Dolby Digital
Surround-signaler. Även
”;DIGITAL EX” tänds
när receivern avkodar
Dolby Digital Surround
EX-signaler. Vid
uppspelning av en skiva i
Dolby Digital-format, ska
du vara noga med att de
digitala anslutningarna
utförts och att INPUT
MODE inte är inställt på
”ANALOG” (sidan 87).
Namn
Funktion
Namn
Funktion
Q SLEEP
Tänds när
insomningstimern är
aktiverad (sidan 92).
V MATRIX
Tänds när DTS-ES Matrixavkodning är aktiverad
(sidan 61).
R L.F.E.
Tänds när den skiva som
spelas upp innehåller en
L.F.E.-kanal (Low
Frequency Effect) och
L.F.E.-kanalens signal
återges. Strecken under
bokstäverna tänds för att
visa nivån. Eftersom L.F.Esignalen inte är inspelad i
alla delar av insignalen
kommer
streckindikeringarna att
variera (och kan släckas helt
ibland) under
uppspelningen.
W SP-A/SP-B/ Tänds i enlighet med det
SP-OFF
högtalarsystem som
används (sidan 38).
”SP-OFF” tänds när ”SPOFF” är vald eller om
hörlurar är anslutna.
S ;PRO
LOGIC (II/
IIx)
Tänds när receivern
använder Pro Logicbehandling för 2-kanaliga
signaler för att mata ut
mittkanals- och
surroundkanalssignaler.
”;PRO LOGIC II” tänds
även när Pro Logic II
MOVIE/MUSIC/GAMEdekodern är aktiverad.
”;PRO LOGIC IIx” tänds
även när Pro Logic IIx
MOVIE/MUSIC/GAMEdekodern är aktiverad
(sidan 71).
Observera
Den här indikatorn tänds inte
om både mitt- och
surroundhögtalarna är inställda
på ”NO” (sidan 65).
T NEO:6
Tänds när DTS Neo:6
Cinema/Music-avkodning
är aktiverad (sidan 71).
U DISCRETE Tänds när DTS-ES
Discrete-avkodning är
aktiverad (sidan 61).
10SE
X PRESET
Tänds när TUNING MODE
är ”PRESET”.
Y Radioindikatorer
Tänds när man använder
receivern för att ställa in
radiostationer (sidan 78–
84) osv.
Z MEMORY
Tänds när en
minnesfunktion såsom
namnminnet (sidan 86) osv.
är aktiverat.
wj VOLUME
Här visas den nuvarande
volymen.
Bakpanelen
Allra först
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-delen
OPTICAL IN/ Används för att
OUT-uttag
ansluta en DVDspelare, Super Audio
CD-spelare osv.
COAXIAL IN- COAXIAL-uttagen
ger en bättre
uttag
ljudkvalitet
(sidan 19, 20, 29).
HDMI IN/
MONITOR
OUT-uttag
Används för att
ansluta en DVDspelare eller en
satellitmottagare.
Bilden och ljudet
matas ut till en TVskärm eller en
projektor (sidan 25).
B ANTENNA-delen
FM
ANTENNAuttag
Används för att
ansluta FMtrådantennen som
medföljer den här
receivern (sidan 35).
AM
ANTENNAuttag
Används för att
ansluta AMramantennen som
medföljer den här
receivern (sidan 35).
C COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-delen
COMPONENT
VIDEO (Y, PB/
CB, PR/CR)
INPUT/
OUTPUTuttag*
Används för att
ansluta en DVDspelare, TV eller en
satellitmottagare.
(sidan 27, 29).
forts.
11SE
D AUDIO INPUT/OUTPUT-delen
L
AUDIO IN/
OUT-uttag
Används för att
ansluta ett MDspelare eller
kassettdäck etc.
(sidan 19, 23).
MULTI
CHANNEL
INPUT-uttag
Används för att
ansluta en Super
Audio CD-spelare
eller DVD-spelare
med analoga
utgångar för 7.1kanaligt eller 5.1kanaligt ljud
(sidan 19, 22).
R
PRE OUT-uttag Används för att
ansluta en separat
effektförstärkare.
E VIDEO/AUDIO INPUT/ OUTPUTdelen
L
AUDIO IN/
OUT-uttag
R
VIDEO IN/
OUT-uttag*
Används för att
ansluta en
videobandspelare
eller DVD-spelare
osv. (sidan 29, 30,
31, 32).
S VIDEO IN/
OUT-uttag*
F SPEAKERS-delen
Används för att
ansluta högtalarna
(sidan 17).
* När en TV är ansluten till MONITOR OUTutgången går det att se bilden från vald ingång
(sidan 27). Det går även att se vissa
menyinställningar och ljudfältet på TV-skärmen
när man trycker på ON SCREEN på
fjärrkontrollen (sidan 85).
12SE
Fjärrkontrollen
Funktion
A AV ?/1
Tryck för att slå på och stänga
(på/standby) av de komponenter som
fjärrkontrollen är
programmerad till att styra
(sidan 96).
Om du samtidigt trycker på ?/1
(B) stängs receivern och de
andra Sony-komponenterna av
(SYSTEM STANDBY).
Observera
Hur AV ?/1-knappen fungerar
ändras automatiskt varje gång
man trycker på ingångsknappen
(C).
RM-AAP015
B ?/1
Tryck för att slå på och stänga
(på/standby) av receivern.
C Ingångsknappar
Tryck på en av de här knapparna
för att välja den komponent som
du vill använda. När man
trycker på en ingångsknapp slås
receivern på. Knapparna är
fabriksprogrammerade att styra
Sony-komponenter (sidan 47).
Du kan programmera
fjärrkontrollen för att styra ickeSony-komponenter genom att
följa stegen i ”Programmering
av fjärrkontrollen” (sidan 96).
D RECEIVER
Tryck för att aktivera
användning av receivern
(sidan 53).
E NIGHT
MODE
Tryck för att aktivera NIGHT
MODE-funktionen (sidan 74).
F INPUT
MODE
Tryck för att välja ingångsläget
när samma komponenter är
anslutna till både digitala och
analoga uttag (sidan 87).
G 2CH
Tryck för att välja ett ljudfält
(sidan 70).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
forts.
13SE
Allra först
Du kan använda den medföljande
fjärrkontrollen RM-AAP015 för att styra
receivern och för att styra de Sony ljud-/
videokomponenter som fjärrkontrollen är
programmerad att styra (sidan 96).
Namn
Namn
Funktion
Namn
Funktion
H Sifferknappar
Tryck för att
– förinställa/välja förinställda
stationer.
– välja spårnummer för CD-,
DVD- eller MD-spelaren.
Tryck på 0/10 för att välja
spår nummer 10.
– välja kanalnummer för
videobandspelaren eller
satellitmottagaren.
– Efter att du tryckt på TV
(wj), trycker man på
sifferknapparna för att välja
TV-kanalerna.
P PRESET
+ b)/–
Tryck för att registrera FM/
AM-radiostationer eller för att
välja förinställda stationer.
I ENTER
Tryck för att spara en
radiostation vid användning av
tunern.
J DISPLAY
Tryck för att välja information
som visas på displayen, TVskärmen för videobandspelaren,
satellitmottagaren, CD-, DVDeller MD-spelaren (sidan 91).
V/v/B/b
L TOOLS
OPTIONS
M MENU
Efter att du tryckt på MENU
(qd) eller TOP MENU (qk)
trycker du på V/v, B eller b för
att välja inställningar. Tryck
sedan på
för att mata in
valet (sidan 53).
Tryck för att visa och välja
punkter från
alternativmenyerna för DVDspelaren osv.
Tryck för att visa menyn för
receivern, en DVD-spelare eller
TV osv.
N REPLAY B·/
ADVANCE
·b
Tryck för att på nytt spela upp
föregående scen eller för att
snabbspela framåt i den aktuella
scenen för videobandspelaren
eller DVD-spelaren.
O m/M a)
x a)
X a)
H b)
./> a)
Tryck för att styra DVD-, CD-,
MD-spelaren eller kassettdäck
osv.
TUNING
+/–
14SE
Q F1/F2
Tryck för att ange värdet efter
val av en kanal, skiva eller spår
med sifferknapparna.
MEMORY
K
TV CH +/–
Tryck för att välja stationer
(sidorna 78, 81).
Tryck på TV (wj) och tryck
sedan på TV CH+/– för att styra
TV:n, satellitmottagaren,
videobandspelaren osv.
Tryck på TV (wj) och tryck
sedan på F1 eller F2 för att välja
den komponent som ska styras.
• Hårddiskinspelare
F1: HDD
F2: DVD
• Kombinerad DVD/VHS
F1: DVD
F2: VHS
TV/VIDEO
Tryck samtidigt på TV/VIDEO
och TV (wj) för att välja
ingångssignal (TV eller video).
WIDE
Tryck för att välja
bredbildsläget.
R TOP MENU
MENU
Tryck för att visa menyn eller
skärminformationen för DVDspelaren på TV-skärmen.
Använd sedan V/v/B/b och
för att utföra
menymanövrer.
Tryck för att visa menyerna för
DVD-spelaren på TV-skärmen.
Använd sedan V/v/B/b och
för att utföra menymanövrer
(sidan 95).
S MUTING
Tryck för att aktivera
dämpningsfunktionen
(sidan 48).
T MASTER
VOL +/–
Tryck för att justera
volymnivån för alla högtalare
samtidigt (sidan 47).
TV VOL +/–
U DISC SKIP
Tryck på TV (wj) och tryck
sedan på TV VOL +/– för att
justera TV:ns volym.
Tryck för att byta skiva vid
användning av en skivväxlare.
Funktion
V RETURN/
EXIT O
Tryck för att återvända till
föregående meny eller lämna
menyn medan menyn eller
skärminformationen för
videobandspelaren, DVDspelaren eller satellitmottagaren
visas på TV-skärmen
(sidan 95).
Observera
• Det kan hända att vissa av de funktioner som
beskrivs i det här avsnittet inte fungerar vilket
beror på aktuell modell.
• Ovanstående beskrivning är bara avsedd som ett
exempel. Beroende på komponenten kan det hända
att ovanstående manövrer inte går att utföra eller
fungerar på ett annat sätt än vad som beskrivs här.
W ON SCREEN Tryck för att visa receiverns
status. Om du sedan trycker på
MENU (qd) visas menyerna för
receivern (sidan 85).
X CLEAR
Tryck för att
– ångra ett misstag när du har
tryckt på fel sifferknapp.
– återgå till kontinuerlig
uppspelning osv. för
satellitmottagaren eller
DVD-spelaren.
>10
Tryck för att välja
– spårnummer över 10 för
videobandspelaren,
satellitmottagaren, CD- eller
MD-spelaren.
– kanalnummer för den
digitala CATV-terminalen.
D.TUNING
Tryck för att aktivera
direktvalsläget (sidan 79).
Y A.DIRECT
Tryck för att växla ljudet för
den valda ingången till analog
signal utan några justeringar
(sidan 75).
Z SLEEP
Tryck för att aktivera
insomningstimern samt den tid
efter vilken receivern stängs av
automatiskt (sidan 92).
wj TV
Tryck för att aktivera TVstyrning.
wk RM SET UP
Tryck för att ställa in
fjärrkontrollen.
a)
Se tabellen på sidan 95 angående vilka knappar
som går att använda för att styra respektive
komponent.
b)
Känselpunkt finns på dessa knappar (H,
PRESET+). Använd knoppen som riktmärke när
du använder fjärrkontrollen.
15SE
Allra först
Namn
1: Installation av högtalarna
Den här receivern kan hantera upp till 7.1
kanaler (7 högtalare och en subwoofer).
Lyssna på 5.1/7.1-kanalssystem
För att få ett riktigt mångkanaligt surroundljud
som på en biograf krävs det åtminstone fem
högtalare (två främre högtalare, en
mitthögtalare, och två surroundhögtalare)
samt en subwoofer (5.1 kanaler).
Genom att koppla in ytterligare en bakre
surroundhögtalare (6.1 kanaler) eller två bakre
surroundhögtalare (7.1 kanaler) går det att få
ett ännu naturtrognare ljud för DVD-skivor
som är inspelade i Surround EX-format. (Se
”Använda avkodningsläget för bakre surround
(SB DECODING)” på sidan 61).
Exempel på en 7.1-kanalig
högtalaruppsättning
Exempel på en 5.1-kanalig
högtalaruppsättning
AVänster främre högtalare
BHöger främre högtalare
CMitthögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
HSubwoofer
AVänster främre högtalare
BHöger främre högtalare
CMitthögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
FVänster bakre surroundhögtalare
GHöger bakre surroundhögtalare
HSubwoofer
Tips
• Om du ansluter ett 6.1-kanaligt högtalarsystem så
placera den bakre surroundhögtalaren bakom
lyssningsplatsen.
• Eftersom ljudet från subwoofern inte har någon
större riktningsgrad går det att placera den var som
helst.
16SE
2: Anslutning av högtalare
G
Allra först
H
F
FRONT SPEAKERS
B-uttagen a)
A
E
D
B
C
B
A
A Mono-ljudkabel (medföljer ej)
B Högtalarkablar (medföljer ej)
AFrämre högtalare A (V)
BFrämre högtalare A (H)
CMitthögtalare
DSurroundhögtalare (V)
ESurroundhögtalare (H)
FBakre surroundhögtalare (V)b)
GBakre surroundhögtalare (H)b)
HSubwooferc)
a)
Om du har ytterligare ett par främre
högtalare ansluter du dem till FRONT
SPEAKERS B-uttagen. Du kan välja det
högtalarsystem du vill använda med
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) på
frontpanelen (sidan 38).
b) Om bara en enda bakre surroundhögtalare
ska anslutas, så anslut den till SURROUND
BACK SPEAKERS L-uttagen.
forts.
17SE
c)
Om du ansluter en subwoofer med
automatisk standbyfunktion så stäng av den
funktionen när du tittar på filmer. Om den
automatiska standbyfunktionen är aktiverad,
växlar den till standbyläget automatiskt
beroende på ingångssignalens nivå till en
subwoofer och på så sätt kan det hända att
inget ljud avges.
Observera
Om alla anslutna högtalarna har en märkimpedans
på 8 ohm eller högre ska du ställa in ”SP.
IMPEDANCE” i System Settings-menyn på
”8 ohm”. Under andra förhållanden ska den vara
inställd på ”4 ohm”. Se ”6: Inställning av
högtalarna” (sidan 38) för närmare detaljer.
Tips
Om du vill ansluta vissa högtalare till en separat
effektförstärkare så använd PRE OUT-uttagen.
Samma signal matas ut från både SPEAKERSuttagen och PRE OUT-uttagen. Om du till exempel
vill ansluta bara de främre högtalarna till en annan
förstärkare, så anslut den förstärkaren till PRE OUT
FRONT L- och R-uttagen.
18SE
3a: Anslutning av ljudkomponenterna
Ljudingångar/utgångar som
används för anslutning
I det här avsnittet beskrivs hur man ansluter
olika komponenter till den här receivern. Se
allra först tabellen ”Komponent som ska
anslutas” nedan för hänvisningar till de sidor
där det beskrivs hur man ansluter respektive
komponent.
När du anslutit alla komponenterna så gå
vidare till ”4: Anslutning av antennerna”
(sidan 35).
Komponent som ska anslutas
Super Audio CDspelare/vanlig CDspelare
MD/Kassettdäck
Skivspelare
Allra först
Hur komponenterna ska
anslutas
Ljudkvaliteten beror på vilka uttag som
används. Se nedanstående figur. Välj
anslutningskonfiguration i förhållande till
uttagen på dina komponenter.
Sidan
Med digital ljudutgång
20
Med mångkanaliga
ljudutgångar
22
Med enbart analoga
ljudutgångar
23
Med digital ljudutgång
20
Med enbart analoga
ljudutgångar
23
23
Digitalt
Analogt
Högre ljudkvalitet
Observera
• Stick in kontakten rakt in tills den klickar till på
plats när du ansluter en optisk digitalkabel.
• Undvik att böja eller binda ihop optiska
digitalkablar.
Tips
Alla de digitala ljuduttagen kan hantera
samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
och 96 kHz.
forts.
19SE
Ansluta komponenter med
digitala ljudingångar/utgångar
Följande figur visar hur man ansluter en Super
Audio CD-, CD-, MD-spelare och ett
kassettdäck.
Super Audio CDspelare, vanlig CDspelare
MD-spelare,
Kassettdäck
C
B
A
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
C Optisk digitalkabel (medföljer ej)
20SE
A
Allra först
Att observera vid uppspelning
av en Super Audio CD-skiva på
en Super Audio CD-spelare
• Det matas inte ut något ljud vid uppspelning
av en Super Audio CD-skiva på en Super
Audio CD-spelare som endast är ansluten till
COAXIAL SA-CD/CD IN-uttagen på den
här receivern. När du spelar upp en Super
Audio CD ska du ansluta spelaren till
MULTI CHANNEL INPUT- eller SA-CD/
CD IN-uttagen. Se bruksanvisningen till
Super Audio CD-spelaren för närmare
detaljer.
• Du kan inte spela in digitalt från en Super
Audio CD. Använd de analoga ingångarna
om du vill spela in från en sådan skiva.
• Stick in kontakten rakt in tills den klickar till
på plats när du ansluter en optisk
digitalkabel.
• Undvik att böja eller binda ihop de digitala
optiska kablarna.
Om du vill ansluta flera digitala
komponenter, men inte kan hitta
någon ledig ingång
Se ”Lyssna på digitalt ljud via andra ingångar
(DIGITAL ASSIGN)” (sidan 88).
Tips
Du kan inte ansluta en LD-spelares DOLBY
DIGITAL RF OUT-uttag direkt till den här
receiverns digitala ingångar. Du måste använda en
RF-demodulator för den konfigurationen.
21SE
Ansluta komponenter med
mångkanaliga utgångar
Om din DVD- eller Super Audio CD-spelare
är försedd med mångkanaliga utgångar kan du
ansluta den till MULTI CHANNEL INPUTingångarna på den här receivern för att lyssna
med mångkanaligt ljud. De mångkanaliga
ingångarna kan även användas för att ansluta
en extern mångkanalig dekoder.
DVD-spelare, Super Audio
CD-spelare, osv.
A
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Mono-ljudkabel (medföljer ej)
Observera
DVD- och Super Audio CD-spelare har inte
SURROUND BACK-uttag.
22SE
B
Allra först
Ansluta komponenter med
analoga ljudingångar
Följande figur visar hur man ansluter en
komponent med analoga uttag, såsom
kassettdäck, skivspelare osv.
Super Audio
CD-spelare,
vanlig CDspelare
A
MD-spelare,
Kassettdäck
A
A
Skivspelare
A Ljudkabel (medföljer ej)
Observera
Om din skivspelare har en jordkabel ska den
anslutas till (U) SIGNAL GND-uttaget.
23SE
3b: Anslutning a videokomponenterna
Hur komponenterna ska
anslutas
Videoingångar/utgångar som
används för anslutning
I det här avsnittet beskrivs hur man ansluter
olika komponenter till den här receivern. Se
allra först tabellen ”Komponent som ska
anslutas” nedan för hänvisningar till de sidor
där det beskrivs hur man ansluter respektive
komponent.
När du anslutit alla komponenterna så gå
vidare till ”4: Anslutning av antennerna”
(sidan 35).
Komponent som ska anslutas
Komponent med HDMI-uttag
TV
DVD-spelare, DVD-brännare
Sidan
25
Digitalt
Analogt
27
29-30
Satellitmottagare
31
Videobandspelare
32
Videokamera, TV-spel osv.
32
24SE
Bildkvaliteten beror på vilka uttag som
används. Se nedanstående figur. Välj
anslutning i förhållande till uttagen på dina
komponenter.
Högre bildkvalitet
Allra först
Ansluta komponenter med
HDMI-uttag
HDMI är en förkortning av High-Definition
Multimedia Interface. Det är ett gränssnitt för
digital överföring av video- och ljudsignaler.
DVD-spelare
Ljudsignaler
B
Satellitmottagare/TV, projektor, osv.
Ljud-/
videosignaler
Ljudsignaler
A
C
Ljud-/
videosignaler
A
A
A HDMI-kabel (medföljer ej)
Vi rekommenderar att du använder en HDMI-kabel från Sony.
B Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
C Optisk digitalkabel (medföljer ej)
forts.
25SE
Att observera angående HDMIanslutningar
• Ljudsignaler som matas in i HDMI INingångarna matas ut ur HDMI OUTutgången. De inkommande ljudsignalerna
matas inte ut från högtalarutgångarna, PRE
OUT-utgångarna eller några andra
ljudutgångar.
• Du måste ansluta ljudkablar eller digitala
kablar för att receivern ska avge ljud (sidan
29, 31).
• Videosignaler som matas in i HDMI INingången matas endast ut ur HDMI OUTutgången. De inkommande videosignalerna
kan inte matas ut via VIDEO OUT-, S
VIDEO OUT- eller MONITOR OUTutgångarna.
• Använd en HDMI-kabel som är märkt med
HDMI-logon (tillverkad av Sony).
• Kontrollera inställningarna för den anslutna
komponenten om bilden är dålig eller ljudet
inte matas ut från en komponent som är
ansluten via en HDMI-kabel.
• Glöm inte att slå på receivern när video- och
ljudsignaler från en uppspelningskomponent
ska matas ut till en TV via den här receivern.
Om receivern inte är påslagen matas det inte
ut några video- eller ljudsignaler.
• Det kan hända att den här receivern inte kan
överföra video- eller ljudsignaler
tillsammans med vissa typer av
komponenter.
• Se bruksanvisningen till respektive
komponent för närmare detaljer.
26SE
Ansluta en TV
Allra först
Bilden från visuella komponenter som är
anslutna till den här receivern och menyerna
för receivern går att se på en TV-skärm.
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
TV
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
E
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Optisk digitalkabel (medföljer ej)
C Komponentvideokabel (medföljer ej)
D S videokabel (medföljer ej)
E Videokabel (medföljer ej)
forts.
27SE
Observera
• Anslut bildvisningskomponenter som t.ex. en TV
eller en projektor till MONITOR OUT-uttaget på
receivern. Det kan hända att det inte går att spela in,
även om en inspelningskomponent är ansluten.
• Slå på receivern när bilden och ljudet från en
uppspelningskomponent matas ut till en TV via
receivern. Om receivern inte är påslagen matas
varken bilden eller ljudet ut.
• Beroende på statusen för anslutningen mellan TV:n
och antennen, kan det hända att TV-bilden har
störningar. I så fall ska antennen placeras längre
bort från receivern.
Tips
• Receivern har en videoomvandlingsfunktion. Se
”Att observera vid omvandling av videosignaler”
(sidan 34) för närmare detaljer.
• När en TV är ansluten till MONITOR OUTutgången går det att se bilden från vald ingång. Det
går även att se vissa menyinställningar och
ljudfältet på TV-skärmen när man trycker på ON
SCREEN (sidan 85).
• Ljudet från TV:n matas ut från de högtalare som är
anslutna till receivern om du har anslutit TV:ns
ljudutgång till receiverns TV/SAT AUDIO INingång. I den här konfigurationen ska du ställa in
TV:ns ljudutgång på ”Fixed” om den kan växlas
mellan ”Fixed” och ”Variable”.
28SE
Följande figur visar hur man ansluter en DVDspelare/DVD-brännare.
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
Observera
Ställ in ljudutmatningssättet på DVD-spelaren för
att mata ut mångkanaligt digitalt ljud. Se
bruksanvisningen till DVD-spelaren.
Ansluta en DVD-spelare
DVD-spelare
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
E
A Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Komponentvideokabel (medföljer ej)
D S videokabel (medföljer ej)
E Videokabel (medföljer ej)
forts.
29SE
Allra först
Ansluta en DVD-spelare/DVDbrännare
Ansluta en DVD-brännare
DVD-brännare
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Videokabel (medföljer ej)
D S videokabel (medföljer ej)
30SE
C
D
Allra först
Anslutning av en
satellitmottagare
I följande figur visas hur man ansluter en
satellitmottagare.
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
Satellitmottagare
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
E
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Komponentvideokabel (medföljer ej)
D S videokabel (medföljer ej)
E Videokabel (medföljer ej)
forts.
31SE
Ansluta komponenter med
analoga video- och ljuduttag
I följande figur visas hur man ansluter en
komponent med analoga uttag som t.ex. en
videobandspelare, osv.
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
Videobandspelare
Ljudsignaler
Videosignaler
A
B
Till VIDEO 3 IN/PORTABLE AV INingångarna (på frontpanelen)
C
Videokamera,
TV-spel
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Videokabel (medföljer ej)
32SE
D
C S videokabel (medföljer ej)
D Ljud/videokabel (medföljer ej)
Den här receivern är försedd med en funktion
för omvandling av videosignaler. Det går att
mata ut videosignalen när den här receivern är
ansluten via MONITOR OUT-uttaget på det
sätt som visas i figuren.
• Kompositvideosignaler kan matas ut som
S video- och komponentvideosignaler.
• S video-signaler kan matas ut som
komponentvideosignaler.
Omvandlingstabell för receiverns videoingångar/utgångar
Ingångssignaler
Utgångssignaler
CD
D
BCD
A
OUTPUT-utgång
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
S VIDEO
MONITOR OUT
VIDEO
MONITOR OUT
HDMI IN A
f
X
X
X
COMPONENT
VIDEO IN B
X
f
X
X
S VIDEO IN C
X
a
f
X
VIDEO IN D
X
a
a
f
INPUT-ingång
a : Videosignalerna omvandlas och matas ut via videoomvandlaren.
f : Samma typ av signal matas ut som typen av ingångssignal. Videosignalerna omvandlas inte.
X : Videosignalerna matas inte ut.
forts.
33SE
Allra först
Funktionen för omvandling av
videosignaler
Att observera vid omvandling av
videosignaler
• Du kan inte omvandla ner ingångssignaler
med receivern. Kompositvideosignaler går
inte att omvandla till S video- och
kompsitvideosignaler. S video-signaler går
inte att omvandla till kompositvideosignaler.
HDMI-videosignaler går inte att omvandla
till komponentvideo-, S video- eller vanliga
videosignaler.
• När video- eller S-videosignaler från t.ex. en
videobandspelare omvandlas av den här
receivern och sedan matas ut till en TV, kan
det hända att bilden på TV-skärmen blir
förvrängd i sidled eller inte visas alls
beroende på videosignalen som matas ut.
• De omvandlade videosignalerna matas
endast ut från MONITOR OUT-uttagen. De
matas inte ut från VIDEO OUT- eller
S VIDEO OUT-utgångarna.
• När du spelar upp en videobandspelare med
bildförbättringskrets, t.ex. TBC, kan det
hända att bilderna har störningar eller inte
visas. I så fall ska bildförbättringskretsens
funktion stängas av.
• Videoomvandlingsfunktionen fungerar inte
med SECAM videosignaler.
Visning av text för
hörselskadade (Closed
Caption)
När receivern tar emot videoutgångssignaler
som är omvandlade uppåt, men den
medföljande texten för hörselskadade kan inte
visas, ska videoutgångssignalerna omvandlas
nedåt till original videosignaler och din TV
ska anslutas till MONITOR OUT-utgångarna
som avger original videosignaler.
Ansluta en
inspelningskomponent
Vid inspelning ska inspelningskomponenten
anslutas till receiverns VIDEO OUT- eller S
VIDEO OUT-utgångar. Anslut kablarna för
ingående och utgående signaler till samma typ
av uttag då VIDEO OUT- och S VIDEO OUTuttag inte har en uppomvandlingsfunktion.
Observera
Det kan hända att utgående signaler från MONITOR
OUT-utgångarna inte kan spelas in korrekt.
34SE
4: Anslutning av antennerna
Allra först
Anslut den medföljande AM-ramantennen och
FM-trådantennen.
FM-trådantenn (medföljer)
AM-ramantenn (medföljer)
* Hur kontakten ser ut varierar beroende på område.
Observera
• Håll AM-ramantennen borta från receivern och
övriga komponenter för att undvika störningar.
• Var noga med att dra ut FM-trådantennen helt och
hållet.
• Se till att FM-trådantennen hänger så horisontellt
som möjligt efter anslutningen.
• Använd inte U SIGNAL GND-uttaget för att jorda
receivern.
35SE
5: Förbereda receivern
och fjärrkontrollen
Ansluta nätkabeln
Anslut den medföljande nätkabeln till AC INuttaget på receivern och sätt sedan i nätkabelns
stickkontakt i ett vägguttag.
AC OUTLET*
AC IN-uttag
• Kontrollera att den totala effektförbrukningen för
de komponenter som ansluts till receiverns AC
OUTLET-uttag inte överskrider det Watt-tal som är
angivet på bakpanelen. Anslut inte effektslukande
elapparater som strykjärn, fläktar eller TVapparater till de här uttagen. Det kan leda till fel på
receivern.
Inställningar den allra första
gången receiven används
Innan det går att börja använda receivern för
allra första gången måste den initialiseras med
hjälp av följande procedur. Den här
proceduren går även att använda för att
återställa alla inställningar som du själv gjort
till fabriksinställningarna.
1,2 2,3
Till ett vägguttag
* Hur många nätuttag det finns, var de sitter och hur
de är utformade varierar beroende på område.
1
Tryck på POWER för att stänga
av receivern.
2
Håll POWER nedtryckt
samtidigt som du trycker på
TONE MODE och MULTI CH IN.
3
Släpp TONE MODE och MULTI
CH IN efter ett par sekunder.
Nätkabel
(medföljer)
**
** Det uppstår ett mellanrum mellan kontakten och
bakpanelen, även när nätkabeln är ordentligt
ansluten. Kabeln är avsedd att anslutas på det
sättet. Detta är inget fel.
Observera
• AC OUTLET-uttaget (uttagen) på baksidan av
receivern är strömstyrda uttag som bara fungerar
för att driva de anslutna komponenterna när
receivern är påslagen.
36SE
2,3
”MEMORY CLEARING...” visas
tillfälligt på displayen, och därefter visas
”MEMORY CLEARED!”.
Följande punkter återställs till
fabriksinställningarna.
• Alla inställningar i menyerna Level
Settings, EQ Settings, Sur Settings,
Tuner Settings, Audio Settings, Video
Settings, Speaker Settings, System
Settings och Auto Calibration.
• Ljudfältet som är lagrat i minnet för
varje ingång och förinställd station.
• Alla förinställda stationer.
• Alla indexnamn för ingångar och
förinställda stationer.
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) i
fjärrkontrollen RM-AAP015.
Var noga med att sätta i batterierna med
polerna vända åt rätt håll.
RM-AAP015
Observera
• Lägg inte fjärrkontrollen på alltför varma eller
fuktiga ställen.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med gamla
batterier.
• Blanda inte manganbatterier med andra typer av
batterier.
• Se till att fjärrkontrollsensorn på receivern inte
träffas av direkt solljus eller ljuset från någon
lampa. Det kan leda till fel på sensorn.
• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge
så ta ut batterierna för att undvika risken för skador
på grund av batteriläckage eller korrosion.
• När du byter ut batterierna kan det hända att de
programmerade fjärrkontrollskoderna raderas. Om
detta händer ska du programmera
fjärrkontrollskoderna på nytt (sidan 96).
Tips
När det inte går att styra receivern med
fjärrkontrollen längre är det dags att byta ut alla
batterierna mot nya.
Receivern och fjärrkontrollen använder
samma kommandoläge.
Om receivern och fjärrkontrollen inte är
inställda på samma kommandoläge går det inte
att styra receivern med fjärrkontrollen.
Om kommandoläget på både receivern och
fjärrkontrollen är inställda på
fabriksinställningarna (AV SYSTEM 2)
behöver man inte ändra dem.
Det går att ställa om kommandoläget (AV
SYSTEM 1 eller AV SYSTEM 2) för
receivern och fjärrkontrollen. Om både
receivern och en annan Sony-komponent
reagerar på samma fjärrkommando ska
kommandoläget för komponenten eller
receivern ändras till ett annat läge så att
komponenten inte reagerar på samma
kommando som receivern.
Växla kommandoläge för
receivern
2CH
Håll knappen 2CH intryckt och slå
på receivern.
När kommandoläget är inställt på ”AV2” visas
”COMMAND MODE [AV2]” på displayen.
När kommandoläget är inställt på ”AV1” visas
”COMMAND MODE [AV1]” på displayen.
forts.
37SE
Allra först
Isättning av batterier i
fjärrkontrollen
Angående kommandoläget
Växla kommandoläge för
fjärrkontrollen RM-AAP015
6: Inställning av
högtalarna
1
Inställning av högtalarnas
impedans
Ställ in lämplig impedans för de högtalare du
använder.
2
1
3
1
2
Tryck på RM SET UP.
RM SET UP-knappen blinkar.
2
Tryck på 1 eller 2 samtidigt som
RM SET UP-knappen blinkar.
När du trycker på 1 ställs kommandoläget
in på AV SYSTEM 1. När du trycker på 2
ställs kommandoläget in på AV SYSTEM
2.
3
4-6
Tryck på ENTER när RM SET
UP-knappen lyser.
RM SET UP-knappen blinkar två gånger
och sedan är inställningen av
kommandoläget slutförd.
Tips
När du trycker på RM SET UP ska du använda en
tunn ståltråd, t.ex. ett gem.
3,7
1
2
Slå på receivern.
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
3
Tryck på MENU.
Listan med inställningsmenyer visas.
4
38SE
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”System Settings”
och tryck sedan på
för att
bekräfta.
5
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”4 ohm” eller
”8 ohm” beroende på de
högtalare du använder. Tryck
sedan på
för att bekräfta
valet.
7
Tryck på MENU för att avsluta
menyn.
Observera
• Om du är osäker på vilken impedans dina högtalare
har, ska du läsa anvisningarna som medföljde dina
högtalare. (Denna information finns ofta angiven
på baksidan av högtalarna.)
• När du ansluter högtalare med en märkimpedans på
8 ohm eller högre ska du ställa in ”SP.
IMPEDANCE” på ”8 ohm”. När du ansluter andra
typer av högtalare ska du ställa in den på ”4 ohm”.
• När du ansluter de främre högtalarna till både
SPEAKER A- och B-uttagen, ska du ansluta
högtalare med en märkimpedans på 8 ohm eller
högre.
– När du ansluter högtalare med en impedans på
16 ohm eller högre i både konfiguration ”A” och
”B”:
Ställ in ”SP. IMPEDANCE” på ”8 ohm” i
System Settings-menyn.
– För andra typer av högtalare i andra
konfigurationer:
Ställ in ”SP. IMPEDANCE” på ”4 ohm” i
System Settings-menyn.
Välja främre högtalare
Du kan välja de främre högtalare du vill
använda.
Allra först
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”SP. IMPEDANCE”
och tryck sedan på
för att
bekräfta parametern.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Tryck upprepade gånger på
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) för att
välja de främre högtalare du vill
använda.
Observera
Du kan inte stänga av de främre högtalarna genom
att trycka på SPEAKER (OFF/A/B/A+B) när
hörlurarna är anslutna till receivern.
Ställ in
För att använda
A
Högtalarna som är anslutna till
FRONT SPEAKERS A-uttagen.
B
Högtalarna som är anslutna till
FRONT SPEAKERS B-uttagen.
A+B
Båda högtalarparen som är
anslutna till FRONT SPEAKERS
A- och B-uttagen (parallell
anslutning).
OFF
Inga ljudsignaler matas ut från
några högtalaruttag eller PRE
OUT-utgången.
39SE
7: Kalibrera lämpliga
inställningar automatiskt
– När MULTI IN är valt.
– ANALOG DIRECT-funktionen används.
– Hörlurar är anslutna.
• Avaktivera MUTING om den är aktiverad.
(AUTO CALIBRATION)
Optimeringsmikrofon
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)funktionen gör det möjligt för dig att utföra
automatisk kalibrering, såsom kontroll av
anslutningen mellan respektive högtalare och
receivern, justering av högtalarnivån samt
automatisk mätning av avståndet från
respektive högtalare till din lyssningsplats. Se
även ”Snabbanslutningsguiden” som
medföljer receivern.
Innan du utför den automatiska
kalibreringen
Innan du utför den automatiska kalibreringen
ska du ställa in och ansluta högtalarna
(sidan 16, 17).
• AUTO CAL MIC-uttaget får endast
användas för den medföljande
optimeringsmikrofonen. Anslut inga andra
mikrofoner till detta uttag. Om du gör det
kan du skada receivern och mikrofonen.
• Under kalibreringen kommer ljudet från
högtalarna att vara mycket högt. Se till att
det inte finns barn i närheten och ta hänsyn
till dina grannar.
• Utför den automatiska kalibreringen i en tyst
miljö för att undvika påverkan av externa
ljud och för att få en mer korrekt mätning.
• Om det finns några hinder mellan
optimeringsmikrofonen och högtalarna kan
inte kalibreringen utföras korrekt. Ta bort
eventuella hinder från mätområdet för att
undvika mätfel.
• Om du använder en tvåförstärkaranslutning,
så ställ in punkten ”SUR BACK SP” på ”BIAMP” på Speaker Settings-menyn innan du
utför automatisk kalibrering (sidan 65).
Observera
• Den automatiska kalibreringsfunktionen fungerar
inte i följande fall.
40SE
1
Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen till
AUTO CAL MIC-uttaget på
frontpanelen.
2
Ställ in optimeringsmikrofonen.
Placera optimeringsmikrofonen på din
lyssningsplats. Använd en stol eller stativ
så att optimeringsmikrofonen placeras på
samma höjd som dina öron.
Vid inställning av aktiv
subwoofer
• När en subwoofer är ansluten ska du i förväg
slå på subwoofern och vrida upp dess volym.
Vrid VOLUME-ratten till strax före
mittläget.
• Om du har anslutit en subwoofer med
delningsfilter ska den ställas in på det
maximala värdet.
• Om du har anslutit en subwoofer med
automatisk standbyfunktion ska du stänga av
funktionen (avaktiverad).
Allra först
1
3
Observera
Beroende på den anslutna subwooferns egenskaper
kan avståndsvärdet vara längre än det verkliga
värdet.
Använda receivern som en
förförstärkare
Du kan använda den automatiska
kalibreringsfunktionen när du använder
receivern som en förförstärkare.
I så fall kan det avståndsvärde som visas på
displayen skilja sig från det verkliga
avståndsvärdet. Det kommer dock inte att
förekomma några problem även om du
fortsätter att använda receivern med detta
värde.
Utföra automatisk kalibrering
Den automatiska kalibreringsfunktionen gör
det möjligt för dig att mäta följande:
• Om högtalare finns anslutna eller intea)
• Högtalarnas polaritet
• Avstånd mellan respektive högtalare och din
lyssningsplatsb)
• Högtalarens storlekb)
• Högtalarens nivå
• Frekvensegenskaperc)
a) Den
här receivern korrigerar endast signaler för
mitthögtalaren och subwoofern genom analog
nedmixning när MULTI IN har valts.
Korrigeringen är inte giltig för andra högtalare.
b)
Mätresultatet används inte när MULTI IN har
valts.
c) • DTS 96/24-signalerna spelas alltid upp som
48 kHz när du korrigerar signaler.
• Resultatet från mätningen används inte i följande
fall.
– MULTI IN är vald.
2
5-8
4
1
2
Slå på receivern och TV:n.
Tryck på ON SCREEN.
Ställ in TV:ns ingång så att
inställningsmenyn visas på TV-skärmen
som är ansluten till receivern.
3
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
4
Tryck på MENU.
Listan med inställningsmenyer visas.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Auto Calibration”
och tryck sedan på
för att
öppna menyn.
forts.
41SE
6
7
8
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”CAL TYPE” och
tryck sedan på
för att
bekräfta parametern.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja parameter och tryck
sedan på
för att bekräfta
valet.
Typ av
kalibrering
Beskrivning
ENGINEER
Ställer in
frekvensegenskaperna så att
de stämmer överens med
Sonys standard lyssningsrum.
FULL FLAT
Utför plan mätning av
frekvensen från respektive
högtalare.
FRONT REF
Justerar egenskaperna för alla
högtalare så att de stämmer
överens med de främre
högtalarnas egenskaper.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”AUTO CAL START”
och tryck sedan på
för att
starta mätningen.
Mätningen startar efter 5 sekunder. En
nedräkning visas på TV-skärmen.
42SE
Under nedräkningen ska du gå bort
från mätområdet för att inte orsaka
mätfel.
9
Mätningen startar.
Mätprocessen tar cirka 30 sekunder.
Vänta tills det att mätningen avslutats.
Observera
Du kan inte mäta högtalarhöjden för surround- och
bakre surroundhögtalarna. Ställ in detta från
inställningarna ”SP POSI.” i Speaker Settingsmenyn (sidan 67).
Tips
• Alla funktioner utom att slå på eller stänga av
receivern samt att trycka på ON SCREEN för att
aktivera eller avaktivera visningen är avaktiverade
under den automatiska kalibreringen.
• När specialhögtalare, t.ex. dipolhögtalare, används
kan det hända att mätningen inte utförs korrekt
eller att den automatiska kalibreringen inte kan
utföras.
Avbryta automatisk kalibrering
Den automatiska kalibreringen avbryts när du
ändrar volym, växlar funktion, ändrar
receiverns högtalarinställning eller ansluter
hörlurar.
Bekräfta/spara mätresultaten
4
Tryck på
Bekräfta mätresultaten.
När mätningen avslutats hörs ett pip och
mätresultaten visas på displayen.
Mätresultat
Indikering Beskrivning
COMPLETE Gå vidare till
När
steg 2.
mätprocessen
slutförts korrekt
När
mätprocessen
misslyckas
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja det förinställd
nummer som ska användas och
tryck sedan på
.
ERROR
CODE XX
Se ”När
felkoder visas”
(sidan 43).
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja punkten och tryck
sedan på
.
.
Mätresultaten sparas.
Tips
Högtalarens storlek (LARGE/SMALL) bestäms av
dess låga egenskaper. Mätresultaten kan variera
beroende på optimeringsmikrofonens och
högtalarnas placering samt rummets form. Det
rekommenderas att du följer mätresultaten. Du kan
dock ändra dessa inställningar i Speaker Settingsmenyn (sidan 64). Spara mätresultaten först och
prova sedan med att ändra önskade inställningar.
När felkoder visas
Utför åtgärderna och utför sedan den
automatiska kalibreringen på nytt.
Punkt
Beskrivning
RETRY
Den automatiska
kalibreringen utförs på nytt.
SAVE EXIT
Sparar mätresultaten och
avslutar inställningen.
WRN CHECK
Visar en varning gällande
mätresultaten. Se ”När du
väljer ”WRN CHECK””
(sidan 44).
PHASE INFO
Visar fasen för respektive
högtalare (i fas/ur fas). Se
”När du väljer ”PHASE
INFO”” (sidan 44).
DIST.INFO
Visar mätresultaten för
högtalaravstånd.
LEVEL INFO
Visar mätresultaten för
högtalarnivå.
EXIT
Avslutar inställningen utan
att spara mätresultaten.
Felkod
Orsak och åtgärder
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) är
inställd på OFF. Ändra
inställningen och utför sedan den
automatiska kalibreringen på
nytt.
CODE 32
Inga av högtalarna kändes av.
Kontrollera att
optimeringsmikrofonen är rätt
ansluten och utför sedan den
automatiska kalibreringen på
nytt.
Om optimeringsmikrofonen är
rätt ansluten men felkoden visas,
kan det hända att
optimeringsmikrofonens kabel är
skadad eller felaktigt ansluten.
CODE 33 (F)
Inga av de främre högtalarna är
anslutna eller endast en av de
främre högtalarna är ansluten.
Optimeringsmikrofonen är inte
ansluten.
CODE 33 (SR) • Antingen vänster eller höger
surroundhögtalare är inte
ansluten.
• De bakre surroundhögtalarna är
anslutna trots att inga
surroundhögtalare är anslutna.
Anslut surroundhögtalaren till
SURROUND-uttagen.
forts.
43SE
Allra först
1
3
Felkod
Orsak och åtgärder
CODE 33 (SB) Den bakre surroundhögtalaren är
endast ansluten till SURROUND
BACK SPEAKERS R-uttagen.
Om du endast ansluter en bakre
surroundhögtalare ska den
anslutas till SURROUND BACK
SPEAKERS L-uttagen.
Varningskod
Beskrivning
WARNING 42
Receiverns volym ligger utanför
det acceptabla området. Försök
att utföra den automatiska
kalibreringen när omgivningen är
tyst nog för att tillåta korrekt
mätning.
WARNING 43
Subwooferns avstånd och
placering kan inte kännas av.
Eller så kan vinkeln för
högtalarens placering inte kännas
av. Detta kan orsakas av
störningar. Försök att utföra den
automatiska kalibreringen i en
tyst miljö.
•CODE 31
1 Tryck på
och följ sedan instruktionerna från
steg 1 i ”Utföra automatisk kalibrering”.
•CODE 32, 33
1 När du trycker på
visas ”RETRY?”.
2 Tryck på V/v för att välja ”YES” och tryck
3
4
sedan på
.
Följ instruktionerna från steg 2 i ”Utföra
automatisk kalibrering”.
Tryck upprepade gånger på V/v för att välja det
förinställd nummer där förinställningarna ska
sparas och tryck sedan på
.
När du väljer ”WRN CHECK”
Om det finns en varning för mätresultaten
visas dess information.
NO WARNING Det förekommer ingen
varningsinformation.
När du väljer ”PHASE INFO”
Du kan kontrollera fasen för respektive
högtalare (i fas/ur fas).
Tryck upprepade gånger på V/v för
att välja en högtalare och tryck
sedan på
för att återgå till steg
1 i ”Bekräfta/spara mätresultaten”.
Tryck på
för att återgå till steg 1
i ”Bekräfta/spara mätresultaten”.
Varningskod
Beskrivning
WARNING 40
Den automatiska kalibreringen
har slutförts. Dock är
störningsnivån för hög. Det kan
hända att du kan utföra den
automatiska kalibreringen
korrekt om du försöker på nytt,
även om mätningarna inte kan
utföras i alla miljöer. Försök att
utföra den automatiska
kalibreringen i en tyst miljö.
WARNING 41
44SE
Ljudet som tas upp av
optimeringsmikrofonen ligger
utanför det acceptabla området.
Det är starkare än det starkaste
ljud som kan mätas. Försök att
utföra den automatiska
kalibreringen när omgivningen är
tyst nog för att tillåta korrekt
mätning.
Indikering
Beskrivning
IN-PHASE
Högtalaren är i fas.
OUT-OFPHASE
Högtalaren är ur fas. Högtalarens
”+” och ”–” kan vara omvänt
anslutna. Beroende på högtalare
kan dock ”OUT-OF-PHASE”
visas på displayen även om
högtalaren är korrekt ansluten.
Detta beror på högtalarens
specifikationer. I så fall kan du
fortsätta använda receivern.
----------
Inga högtalare är anslutna.
Tips
Auto Calibration-menyns
parametrar
x AUTO CAL START?
(Startar automatisk kalibrering)
• MEASUREMENT COUNTDOWN
En tidsnedräkning visas på displayen från
fem sekunder ner till en sekund.
• MEASURING TONE
Visas när TONE mäts.
• MEASURING T.S.P.
Visas när TSP mäts.
• MEASURING WOOFER
Visas när WOOFER mäts.
• COMPLETE
Visas när mätprocessen slutförts korrekt. För
information om respektive meddelande, se
”Bekräfta/spara mätresultaten” (sidan 43).
• WARNING CODE xxx:4x
Visas om det finns en varning för
mätresultatet. För information om respektive
meddelande, se ”Bekräfta/spara
mätresultaten” (sidan 43).
• NO WARNING
Det förekommer ingen varningsinformation.
• ERROR CODE xxx:3x
Visas när mätningen misslyckas. För
information om respektive meddelande, se
”Bekräfta/spara mätresultaten” (sidan 43).
• RETRY?
Ber dig mäta igen eller avsluta utan ny
mätning då mätningen misslyckades.
• CANCEL
Visas när du avbryter den automatiska
kalibreringen under mätningen.
• FULL FLAT
Utför plan mätning av frekvensen från
respektive högtalare.
• FRONT REF
Justerar egenskaperna för alla högtalare så
att de stämmer överens med de främre
högtalarnas egenskaper.
x EQ CURVE EFFECT*
(Aktiverar/avaktiverar mätning
av EQ-kurvan)
• OFF
Avaktiverar mätning av EQ-kurvan.
• ON
Aktiverar mätning av EQ-kurvan.
När mätningen slutförts ställs den här
inställningen in på ON automatiskt.
*
Resultatet från mätningen av frekvensomfång
används inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
x A.CAL LOAD?
(Laddar en förinställd mätning)
• PRESET-1
Laddar in mätvärdena vilka sparats som
”PRESET-1”.
• PRESET-2
Laddar in mätvärdena vilka sparats som
”PRESET-2”.
• PRESET-3
Laddar in mätvärdena vilka sparats som
”PRESET-3”.
• OFF
Välj detta om du inte vill ladda in ett
förinställt värde.
x CAL TYPE*
(Typ av parameter)
• ENGINEER
Ställer in frekvensen så att den stämmer
överens med Sonys standard lyssningsrum.
forts.
45SE
Allra först
Beroende på subwooferns position kan mätresultatet
för dess polaritet variera. Det kommer dock inte att
förekomma några problem även om du fortsätter att
använda receivern med detta värde.
x A.CAL SAVE?
(Sparar mätvärdet)
• PRESET-1
Sparar mätresultaten som ”PRESET-1”.
• PRESET-2
Sparar mätresultaten som ”PRESET-2”.
• PRESET-3
Sparar mätresultaten som ”PRESET-3”.
x A.CAL NAME?
(Inmatning av namn på
ingångarna)
Du kan ändra förinställningens namn till något
som är lättare att känna igen.
46SE
Vald ingång Komponenter som det
går att lyssna/titta på
Uppspelning
Videobandspelaren osv. som
är ansluten till VIDEO 1- eller
VIDEO 2-uttagen
VIDEO 3
Videokameran, TVspelskonsolen osv. som är
ansluten till VIDEO 3-uttagen
DVD
DVD-spelaren osv. som är
ansluten till DVD-uttagen
TV/SAT
Satellitmottagaren osv. som är
ansluten till TV/SAT-uttagen
MD/TAPE
MD-spelare eller kassettdäck
osv. som är ansluten till MD/
TAPE-ingången
SA-CD/CD
Super Audio CD- eller CDspelare osv. ansluten till SACD/CD-ingången
TUNER
Den inbyggda radiodelen
PHONO
Skivspelaren osv som är
ansluten till PHONO-uttagen
MULTI IN
Komponenten som är ansluten
till MULTI CHANNEL
INPUT-ingångarna
Val av komponent
1
3
MUTING
1
Tryck på en av
ingångsknapparna.
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern. Vald ingång
visas på displayen. För att välja en
komponent ansluten till MULTI
CHANNEL INPUT-ingången trycker du
på MULTI CH IN-knappen.
Växla ingångssignalerna från den
komponent som är ansluten till receiverns
HDMI IN-ingång till HDMI-signaler med
den TV osv. som är ansluten till
receiverns HDMI MONITOR OUTutgång.
2
Slå på komponenten och sätt
igång uppspelningen på den.
3
Tryck på MASTER VOL +/– för
att justera volymen.
Det går även att vrida på MASTER
VOLUME på receivern.
Från början är volymen inställd på
minimum (avstängd).
forts.
47SE
Uppspelning
VIDEO 1, 2
För att aktivera
dämpningsfunktionen
Tryck på MUTING på fjärrkontrollen. För att
slå på ljudet igen trycker man en gång till på
MUTING på fjärrkontrollen eller vrider
MASTER VOLUME medurs för att skruva
upp volymen. Även om man stänger av
receivern förblir ljuddämpningsfunktionen
påslagen nästa gång man slår på receivern
igen.
För att undvika skada på
högtalarna
Innan du stänger av receivern ska du vara noga
med att sänka volymen.
48SE
För att lyssna på en Super Audio CD-skiva/vanlig CD-skiva
Uppspelning
2
3
5
3
5
• De funktioner som beskrivs
gäller för en Sony Super Audio
CD-spelare.
• Se bruksanvisningen till Super
Audio CD-spelaren eller den
vanliga CD-spelaren.
1
Slå på Super Audio CD- eller CD-spelaren
och lägg sedan i en skiva i skivfacket.
2
3
Slå på receivern.
Du kan även använda INPUT SELECTOR på receivern för
att välja ”SA-CD/CD”.
z
Det går att välja olika ljudfält för
olika sorters musik. Se sidan 72
för närmare detaljer.
Rekommenderade ljudfält:
Klassisk musik: HALL
Jazz: JAZZ CLUB
Livekonsert: LIVE CONCERT,
STADIUM
Tryck på SA-CD/CD.
Ett exempel på vad som visas på displayen
4
5
6
Spela skivan.
Ställ in en lagom volym.
När du lyssnat färdigt på en Super Audio CDeller CD-skiva, matar du ut skivan och
stänger av receivern samt Super Audio CDeller CD-spelaren.
49SE
För att titta på en DVD-skiva
2
3
7
3
MULTI CHANNEL DECODING-lampa
7
• Se bruksanvisningarna till TV:n
och DVD-spelaren.
z
Välj ljudformat för skivan som
ska spelas om det behövs.
1
2
3
Slå på TV:n och DVD-spelaren.
Slå på receivern.
Tryck på DVD.
Du kan även använda INPUT SELECTOR på receivern för
att välja ”DVD”.
z
Du kan välja det ljudfält som
passar till filmen eller musiken.
Se sidan 72 för närmare detaljer.
Rekommenderade ljudfält:
Filmer: CINEMA STUDIO EX
Direktsändningar: LIVE
CONCERT
Sport: SPORTS
Kontrollera följande om det inte
går att lyssna med mångkanaligt
ljud.
• Kontrollera att ljudmaterialet är i
mångkanaligt format (lampan
MULTI CHANNEL
DECODING tänds på
frontpanelen under
uppspelningen).
• Kontrollera att DVD-spelaren är
digitalt ansluten till receivern.
• Kontrollera att den digitala
ljudutmatningen är rätt inställd
på DVD-spelaren.
50SE
Ett exempel på vad som visas på displayen
4
Ställ in TV:ns ingång så att bilden från DVDspelaren visas på skärmen.
5
Ställ in DVD-spelaren.
Se ”Snabbanslutningsguiden” som medföljer receivern.
6
7
8
Spela skivan.
Ställ in en lagom volym.
När du tittat färdigt på en DVD, matar du ut
skivan och stänger av receivern, TV:n och
DVD-spelaren.
Spela TV-spel
Uppspelning
2
3
7
3
7
• Se bruksanvisningarna som
medföljer TV:n och TVspelskonsolen.
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
1
2
3
Slå på TV:n och TV-spelskonsolen.
Slå på receivern.
Tryck på VIDEO 3*.
Du kan även använda INPUT SELECTOR på receivern för
att välja ”VIDEO 3*”.
* När TV-spelskonsolen är ansluten till VIDEO 3 IN/PORTABLE
AV IN-ingångarna på frontpanelen.
Ett exempel på vad som visas på displayen
4
Ställ in ingången på TV:n så att bilden för TVspelet visas på skärmen.
5
6
Ställ in TV-spelet.
7
8
Ställ in en lagom volym.
Placera skivan i skivfacket och spela den på
TV-spelskonsolen.
När du spelat färdigt, matar du ut skivan och
stänger av receivern, TV:n och TVspelskonsolen.
51SE
För att titta på video
2
3
6
3
6
• Se bruksanvisningarna som
medföljer TV:n och
videobandspelaren.
1
2
3
Slå på videobandspelaren.
Slå på receivern.
Tryck på VIDEO 1*.
Du kan även använda INPUT SELECTOR på receivern för
att välja ”VIDEO 1*”.
* När videobandspelaren är ansluten till VIDEO 1-uttagen.
Ett exempel på vad som visas på displayen
52SE
4
Ställ in ingången på TV:n så att bilden från
videobandspelaren visas på skärmen.
5
6
7
Spela upp bandet på videobandspelaren.
Ställ in en lagom volym.
När du tittat färdigt på en video, matar du ut
bandet och stänger av receivern, TV:n och
videobandspelaren.
För att återgå till föregående
display
Förstärkarfunktioner
Tryck på RETURN/EXIT O.
Navigera i menyerna
För att avsluta menyn
Genom att använda förstärkarens menyer kan
du utföra olika justeringar för att anpassa
receivern.
Observera
Det kan hända att vissa parametrar och inställningar
visas dämpade på displayen. Det betyder att de inte
är tillgängliga eller att de är fasta och inte kan
ändras.
3-7
RETURN/
EXIT O
1
2
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
2
Tryck på MENU.
Listan med inställningsmenyer visas.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja önskad meny.
4
Tryck på
menyn.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja den parameter du
vill justera.
6
Tryck på
för att bekräfta
parametern.
7
Upprepa steg 3 till 6 om du vill
utföra ytterligare inställningar.
för att öppna
53SE
Förstärkarfunktioner
1
Tryck på MENU.
Översikt över menyerna
Följande alternativ finns tillgängliga i
respektive meny. För information om
navigering i menyerna, se sidan 53.
Meny
Punkt
Parameter
FabriksSe
inställning sidan
1-Level
Settings
TEST TONE
[xxxxxxxx]
OFF, AUTO, FIX
OFF
PHASE NOISE
[xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/ OFF
SL, SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL,
SL/L, L/SR
PHASE AUDIO
[xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/ OFF
SL, SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL,
SL/L, L/SR
FRONT BAL. [xxx.x dB]
R +20,0 dB till L +20,0 dB (i steg 0dB
om 0,5 dB)
CENTER [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om
0,5 dB)
0dB
SURROUND L [xxx.x dB] –20,0 dB till +10,0 dB (i steg om
0,5 dB)
0dB
SURROUND R [xxx.x dB] –20,0 dB till +10,0 dB (i steg om
0,5 dB)
0dB
SUR BACK [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om
0,5 dB)
0dB
SUR BACK L [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om
0,5 dB)
0dB
SUR BACK R [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om
0,5 dB)
0dB
SUB WOOFER [xxx.x dB] –20,0 dB till +10,0 dB (i steg om
0,5 dB)
0dB
MULTI CH SW [xxx.x dB] 0 dB, +10,0 dB
0dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF
2-EQ Settings EQ PRESET [xxx]
1, 2, 3, 4, 5, OFF
1
–10,0 dB till +10,0 dB (i steg om
1 dB)
0dB
FRONT TREBLE [xxx dB] –10,0 dB till +10,0 dB (i steg om
1 dB)
0dB
CENTER BASS [xxx dB]
–10,0 dB till +10,0 dB (i steg om
1 dB)
0dB
CENTER TREBLE
[xxx dB]
–10,0 dB till +10,0 dB (i steg om
1 dB)
0dB
SUR/SB BASS [xxx dB]
–10,0 dB till +10,0 dB (i steg om
1 dB)
0dB
FRONT BASS [xxx dB]
54SE
OFF, STD, MAX
sidan 57
- 58
sidan 58
- 59
Meny
Punkt
Parameter
2-EQ Settings SUR/SB TREBLE [xxx dB] –10,0 dB till +10,0 dB (i steg om
1 dB)
PRESET x CLEAR [xxx]
YES, NO
3-Sur Settings SOUND FIELD SELECT ?
5-Audio
Settings
6-Video
Settings
0dB
NO
A.F.D
AUTO
sidan 70
sidan 60
- 61
SB DECODING [xxxx]
OFF, AUTO, ON
AUTO
SB DEC MODE
[xxxxxxx]
DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
PLIIx MV
EFFECT LEVEL [xxx%]
20% till 120% (i steg om 5%)
100%
CENTER WIDTH [x]
8 steg
3
DIMENSION
[xxxxxxx]
FRONT +3 till SUR +3
0
PANORAMA MODE [xxx] OFF, ON
OFF
SCREEN DEPTH [xxx]
ON, OFF
ON
VIR. SPEAKERS [xxx]
ON, OFF
ON
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
NAME IN? [xxx]
Förstärkarfunktioner
4-Tuner
Settings
FabriksSe
inställning sidan
sidan 62
sidan 86
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
DUAL MONO
[xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB,
MAIN+SUB
MAIN
A/V SYNC [xxxms]
0ms till 150ms/300ms (steg om
10 ms)
0ms
sidan 63
DIGITAL ASSIGN ?
sidan 88
NAME IN ? [xxx]
sidan 86
COMPONENT V. ASSIGN ?
sidan 90
HDMI ASSIGN ?
COLOR SYSTEM [xxxx] NTSC, PAL
NAME IN ?
[xxxxxxxx]
sidan 89
PAL
sidan 64
sidan 86
forts.
55SE
Meny
Punkt
Parameter
FabriksSe
inställning sidan
7-Speaker
Settings
SUB WOOFER [xxx]
NO, YES
YES
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
MIX, NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx] NO, SMALL, LARGE
LARGE
SUR BACK SP [xxxxxx] BI-AMP, NO, SINGLE, DUAL
DUAL
FRONT L x.xmeter*
1,0 m till 7,0 m (i steg om 0,1 m**) 3.0 meter
FRONT R x.xmeter*
1,0 m till 7,0 m (i steg om 0,1 m**) 3.0 meter
CENTER x.xmeter*
1,0 m till 7,0 m (i steg om 0,1 m**) 3.0 meter
SURROUND L x.xmeter*
1,0 m till 7,0 m (i steg om 0,1 m**) 3.0 meter
SURROUND R x.xmeter*
1,0 m till 7,0 m (i steg om 0,1 m**) 3.0 meter
SUR BACK L x.xmeter*
1,0 m till 7,0 m (i steg om 0,1 m**) 3.0 meter
SUR BACK R x.xmeter*
1,0 m till 7,0 m (i steg om 0,1 m**) 3.0 meter
SUB WOOFER x.xmeter*
1,0 m till 7,0 m (i steg om 0,1 m**) 3.0 meter
DISTANCE UNIT
[xxxxx]
meter, feet
sidan 64
- 68
meter
SP POSI [xxxxxxxxx] SIDE/LOW, SIDE/HIGH, BEHD/ SIDE/LOW
LOW, BEHD/HIGH
SP CROSSOVER [xxxHz]
40 Hz till 200 Hz (i steg om 10 Hz) 120 Hz
8-System
Settings
DIMMER [xxx% DOWN]
0%, 60%, 100%
0%
sidan 69
SP. IMPEDANCE [xxxx]
4 ohm, 8 ohm
8 ohm
sidan 38
9-Auto
Calibration
AUTO CAL START?
CAL TYPE
[xxxxxxxxx]
ENGINEER/FULL FLAT/FRONT FULL FLAT
REF
EQ CURVE EFFECT [xxx] OFF, ON
OFF
A.CAL LOAD? [PRESET- x] OFF, PRESET1, PRESET2,
PRESET3
OFF
A.CAL SAVE? [PRESET- x] PRESET1, PRESET2, PRESET3
PRESET1
A.CAL NAME?
[xxxxxxxxx]
sidan 45
- 46
sidan 86
* Efter att mätningarna slutförts med den automatiska kalibreringen, visas mätvärdet som xmxxcm.
** Efter att mätningarna slutförts med den automatiska kalibreringen, kan du justera dem i steg om 1 cm.
56SE
Justera nivån (Level
Settings-menyn)
Level Settings-menyns
parametrar
x TEST TONE (Testton)
Används för att mata ut en testton genom varje
högtalare i tur och ordning.
• OFF
• AUTO
Testtonen matas ut genom var och en av
högtalarna.
• FIX
Du kan välja vilka högtalare som ska avge
testtonen.
x PHASE NOISE (Fasbrus)
• ON
Används för att mata ut testtonen i tur och
ordning genom angränsande par högtalare.
• OFF
x PHASE AUDIO (Fasljud)
• ON
Används för att mata ut de främre 2
kanalerna för vanligt ljudmaterial (i stället
för testtonen) i tur och ordning genom
angränsande par högtalare.
• OFF
x SURROUND L
(Nivå för vänster
surroundhögtalare)
x SURROUND R
(Nivå för höger
surroundhögtalare)
x SUR BACK
(Nivå för bakre
surroundhögtalare)
Endast när de bakre surroundhögtalarna är
inställda på ”SINGLE” i System Settingsmenyn (sidan 65).
x SUR BACK L
(Nivå för vänster bakre
surroundhögtalare)
Endast när de bakre surroundhögtalarna är
inställda på ”DUAL” i System Settings-menyn
(sidan 65).
x SUR BACK R
(Nivå för höger bakre
surroundhögtalare)
Endast när de bakre surroundhögtalarna är
inställda på ”DUAL” i System Settings-menyn
(sidan 65).
x SUB WOOFER
(Subwoofernivå)
Observera
När något av följande ljudfält för musik valts
kommer inget ljud att matas ut från subwoofern om
alla högtalare är inställda på ”LARGE” i Speaker
Settings-menyn.
Det matas dock ut ljud från subwoofern om den
digitala ingångssignalen innehåller L.F.E-signaler,
om de främre högtalarna eller surroundhögtalarna är
inställda på ”SMALL”, om ljudfältet för film har
valts eller om ”PORTABLE AUDIO” har valts.
x FRONT BAL.
(Balans mellan de främre
högtalarna)
Används för att justera balansen mellan höger
och vänster främre högtalare.
forts.
57SE
Förstärkarfunktioner
Du kan använda Level Settings-menyn för att
justera balansen och nivån för respektive
högtalare. Dessa inställningar gäller för alla
ljudfält. Välj ”Level Settings” i
inställningsmenyerna. För information om
justering av parametrarna, se ”Navigera i
menyerna” (sidan 53) och ”Översikt över
menyerna” (sidan 54).
x CENTER
(Mitthögtalarnivå)
x MULTI CH SW
(Mångkanalig subwoofernivå)
Gör det möjligt för dig att öka nivån för
MULTI CHANNEL INPUTsubwooferkanalens signaler med +10 dB.
Denna justering kan vara nödvändig vid
anslutning av en DVD-spelare till MULTI
CHANNEL INPUT-uttagen. Subwoofernivån
för DVD-spelare är 10 dB lägre än för Super
Audio CD-spelare.
x D.RANGE COMP.
(Komprimering av
dynamikomfånget)
Används för att komprimera
dynamikomfånget för ljudspåret. Det kan vara
praktiskt när man vill titta på filmer på låg
volym sent på kvällen. Komprimering av
dynamikomfånget fungerar bara för Dolby
Digital-material.
• OFF
Dynamikomfånget komprimeras inte.
• STD
Dynamikomfånget komprimeras på det sätt
som inspelningsteknikern hade i åtanke.
• MAX
Dynamikomfånget komprimeras kraftigt.
Tips
Den här kompressorn gör det möjligt att komprimera
ljudspårets dynamikomfång med hjälp av
informationen om dynamikomfånget som finns med
i Dolby Digital-signalen.
”STD” är standardinställningen, men i det läget
komprimeras dynamikomfånget inte särskilt
mycket. Därför rekommenderar vi att du använder
”MAX”-läget. I det läget komprimeras
dynamikomfånget kraftigt så att det går att titta på
filmer sent på kvällen på låg volym. Till skillnad
från analoga limiters är nivåerna förinställda och ger
en mycket naturlig komprimering.
Justera equalizern (EQ
Settings-menyn)
Du kan använda EQ Settings-menyn för att
justera tonkvaliteten (bas/diskantnivå) för de
främre högtalarna och du kan lagra upp till 5
olika equalizerinställningar i equalizerminnet
(EQ PRESET [1]-[5]) för framtida
användning. Dessa inställningar tillämpas på
alla ljudfält och för alla högtalare. Välj ”EQ
Settings-menyn” i systemmenyerna. För
information om justering av parametrarna, se
”Navigera i menyerna” (sidan 53) och
”Översikt över menyerna” (sidan 54).
Bas
Diskant
Nivå
(dB)
Frekvens
(Hz)
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
• Om du ställer in ett ljudfält under mottagning av
DTS 96/24-signaler, kommer dessa endast att
spelas upp med 48 kHz.
EQ Settings-menyns parametrar
x EQ PRESET
(Val av equalizerförinställningar)
Används för att välja equalizerminne ([1]-[5]).
När man väljer ”OFF” stängs equalizern av.
x FRONT BASS*
(Basnivå för de främre
högtalarna)
x FRONT TREBLE*
(Diskantnivå för de främre
högtalarna)
*
58SE
Du kan justera de främre högtalarnas bas- och
diskantnivå med TONE MODE och TONE på
receivern.
x CENTER BASS
(Basnivå för mitthögtalaren)
x CENTER TREBLE
(Diskantnivå för mitthögtalaren)
x SUR/SB BASS
(Basnivå för
surroundhögtalarna/de bakre
surroundhögtalarna)
x PRESET x CLEAR
(Återställning av
equalizerminnet)
Det går att återställa de justerade
equalizerinställningarna till
fabriksinställningarna. Se ”Radering av
lagrade equalizerinställningar” för närmare
detaljer.
välja den equalizer (EQ PRESET [1][5]) du vill återställa och tryck sedan på
för att bekräfta.
3 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”PRESET x CLEAR”.
”x” är numret för den valda
equalizerinställningen.
4 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”YES” och tryck sedan på
”Are you sure?” visas på displayen.
.
5 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”YES” och tryck sedan på
.
”PRESET x CLEARED!” visas på
displayen och det justerade innehållet i den
valda equalizerinställningen återställs.
För att använda de lagrade
equalizerinställningarna
1 Utför steg 1 till 3 i ”Navigera i
menyerna” (sidan 53). Välj ”EQ
Settings” i steg 3.
2 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja den equalizer (EQ PRESET [1][5]) du vill tillämpa och tryck sedan på
för att bekräfta.
För att stänga av equalizern
Välj ”OFF” i inställningen ”EQ PRESET”.
Radering av lagrade
equalizerinställningar
1 Utför steg 1 till 3 i ”Navigera i
menyerna” (sidan 53). Välj ”EQ
Settings” i steg 3.
59SE
Förstärkarfunktioner
x SUR/SB TREBLE
(Diskantnivå för
surroundhögtalarna/de bakre
surroundhögtalarna)
2 Tryck upprepade gånger på V/v för att
Inställningar för
surroundljudet (Sur Settingsmenyn)
Du kan använda Sur Settings-menyn för att
välja det ljudfält du vill använda. Välj ”Sur
Settings” i inställningsmenyerna. För
information om justering av parametrarna, se
”Navigera i menyerna” (sidan 53) och
”Översikt över menyerna” (sidan 54).
Sur Settings-menyns parametrar
x SOUND FIELD SELECT?
(Val av ljudfältstyp)
Låter dig välja det ljudfält du vill ha. Se ”För
att lyssna med surroundljud” (sidan 70) för
närmare detaljer.
x SB DECODING
(Avkodning av bakre
surroundsignaler)
Låter dig välja avkodningsfunktionen för
bakre surround. Se ”Använda avkodningsläget
för bakre surround (SB DECODING)”
(sidan 61) för närmare detaljer.
x SB DEC MODE
(Avkodningsläge för bakre
surroundsignaler)
Låter dig välja avkodningsläge för bakre
surround. Se ”Använda avkodningsläget för
bakre surround (SB DECODING)” (sidan 61)
för närmare detaljer.
x EFFECT LEVEL
(Effektnivå)
Ju högre inställning, desto större
surroundeffekt.
60SE
x CENTER WIDTH
(Mittbreddskontroll)
Låter dig utföra ytterligare justeringar för
Dolby Pro Logic II- och IIx Music-lägets
avkodning. Den här parametern går bara att
ställa in när A.F.D.-läget är inställt på ”PRO
LOGIC II MUSIC” eller ”PRO LOGIC IIx
MUSIC” (sidan 71).
Du kan ställa in fördelningen av mittkanalens
signal, som genererats via avkodning av Dolby
Pro Logic II, till vänster/höger högtalare.
x DIMENSION
(Dimensionskontroll)
Låter dig utföra ytterligare justeringar för
Dolby Pro Logic II- och IIx Music-lägets
avkodning. Den här parametern går bara att
ställa in när A.F.D.-läget är inställt på ”PRO
LOGIC II MUSIC” eller ”PRO LOGIC IIx
MUSIC” (sidan 71).
Används för att justera nivåskillnaden mellan
de främre kanalerna och surroundkanalerna.
x PANORAMA MODE
(Panoramaläget)
Låter dig utföra ytterligare justeringar för
Dolby Pro Logic II- och IIx Music-lägets
avkodning. Den här parametern går bara att
ställa in när A.F.D.-läget är inställt på ”PRO
LOGIC II MUSIC” eller ”PRO LOGIC IIx
MUSIC” (sidan 71).
• ON
Används för att uppleva surroundljud genom
att sprida ljudfältet för de främre högtalarna
till höger och vänster om lyssningsplatsen
(panoramaläget).
• OFF
Panoramaläget används inte.
x SCREEN DEPTH
(Skärmdjup)
Den här parametern är speciellt avsedd för
Cinema Studio EX-lägena (sidan 73).
Används för att skapa en känsla av att ljudet
från de främre högtalarna kommer inifrån
skärmen i lyssningsrummet, precis som på en
biograf.
• ON
Låter dig skapa en känsla av att ljudet
kommer direkt inifrån bildskärmen du har
framför dig.
• OFF
Den här funktionen aktiveras inte.
x VIR.SPEAKERS
(Virtuella högtalare)
Använda avkodningsläget för
bakre surround (SB DECODING)
Genom att avkoda de bakre
surroundsignalerna för DVD-skivor osv. som
är inspelade i format som Dolby Digital
Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1 osv., går det att uppleva det
surroundljud som filmmakarna hade i åtanke.
x SB DECODING
• AUTO
När inmatningsströmmen innehåller en
flaggaa) för avkodning av 6.1 kanaler, utförs
automatiskt rätt sorts avkodning för de bakre
surroundsignalerna.
Ingående
ström
—
Dolby Digital 6.1e)
Surround
EXb)
Matrix-dekoder som
överensstämmer med
Dolby Digital EX (sidan
62)
DTS-ES
Matrix 6.1c)
5.1e)
e)
6.1
DTS-ES
6.1e)
Discrete 6.1d)
a)
• ON
SB DEC MODE-inställningen används för
5.1-kanalig och 6.1-kanalig avkodning av
inmatningsströmmen.
• OFF
Ingen bakre surroundavkodning utförs.
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
– DTS 96/24-signaler tas emot.
– Ljudfältet för musik har valts.
• Det kan hända att det inte hörs något ljud via de
bakre surroundhögtalarna i Dolby Digital EXläget. Vissa skivor saknar Dolby Digital Surround
EX-flagga trots att förpackningen är märkt med
Dolby Digital EX-logotyper. Ställ i så fall in ”ON”.
• När ”PLIIx” har valts, ställs SB DECODING in på
PLIIx-läget.
Utgående Bakre
kanaler
surroundavkodning
Dolby Digital 5.1e)
5.1
DTS 5.1
En Dolby Digital-DVD som innehåller en
Surround EX-flagga. Se Dolby Corporations
webbsida för tips om hur man känner igen
Surround EX-filmer.
c)
Material som är kodat med en flagga som anger att
materialet innehåller både DTS-ES Matrixsignaler och 5.1-kanaliga signaler.
d)
Material som är kodat med både 5.1-kanaliga
signaler och en utvidgad ström som används för att
återställa dessa signaler till Discrete 6.1 kanaler.
Discrete 6.1-kanaliga signaler är signaler som bara
finns på DVD-skivor och inte används på
biografer.
e)
När två bakre surroundhögtalare är anslutna matas
ljudet ut i 7.1 kanaler.
—
DTS Matrix-avkodning
DTS Discreteavkodning
Flaggan för 6.1-kanalig avkodning är information
som finns inspelad på DVD-skivor och liknande.
forts.
61SE
Förstärkarfunktioner
Den här parametern är speciellt avsedd för
Cinema Studio EX-lägena (sidan 73).
• ON
Virtuella högtalare skapas.
• OFF
Inga virtuella högtalare skapas.
b)
x SB DEC MODE
Det går bara att välja läge för bakre
surroundavkodning när ”SB DECODING” är
inställd på ”ON” eller ”AUTO” och
inmatningsströmmen innehåller en Dolby
Digital Surround EX-flagga.
SB DEC
MODE
Högtalar- Bakre
inställning surroundavkodning
[DDEX]
7.1 kanaler Matrisavkodning enligt
Dolby Digital EX
6.1 kanaler Matrisavkodning enligt
Dolby Digital EX
[PLIIx MV] 7.1 kanaler Filmavkodning enligt
Dolby Pro Logic IIx
6.1 kanaler Matrisavkodning enligt
Dolby Digital EX
[PLIIx MS]
(Tuner Settings-menyn)
Du kan använda Tuner Settings-menyn för att
ställa in mottagningsläge för FM och för att
namnge förinställda stationer.
Välj ”Tuner Settings” i inställningsmenyerna.
För information om justering av parametrarna,
se ”Navigera i menyerna” (sidan 53) och
”Översikt över menyerna” (sidan 54).
Tuner Settings-menyns
parametrar
7.1 kanaler Musikavkodning enligt
Dolby Pro Logic IIx
x FM MODE
(FM-mottagning)
6.1 kanaler Musikavkodning enligt
Dolby Pro Logic IIx
• STEREO
Den här receivern avkodar signalen som
stereosignal när radiostationen sänder i
stereo.
• MONO
Den här receivern avkodar signalen som
mono oavsett typ av sändningssignal.
Observera
• Matrisavkodning enligt Dolby Digital EX
tillämpas oavsett dekoderlägets inställning för
bakre surround när ett ljudfält för film är valt.
• När högtalarna är inställda på 6.1 kanaler används
matrisavkodning enligt Dolby Digital EX, och när
högtalarna är inställda på 7.1 kanaler används
filmavkodning enligt Pro Logic IIx när man väljer
Dolby PLIIx MS under följande förhållanden:
– när en Dolby Digital Surround EX-signal matas
in
– när ”SB DECODING” är inställd på ”AUTO”
62SE
Inställningar för tunern
x NAME IN?
(Namnge förinställda stationer)
Låter dig ställa in namn för förinställda
stationer. Se ”Inmatning av namn på
ingångarna” (sidan 86) för närmare detaljer.
Inställningar för ljudet
(Audio Settings-menyn)
Audio Settings-menyns
parametrar
x DEC. PRIORITY
(Avkodningsprioritet för digitalt
ljud som matas in)
Används för att bestämma insignalformatet för
digitala signaler som matas in via DIGITAL
IN- och HDMI IN-ingångarna.
• AUTO
Växlar automatiskt ingångsläget mellan
DTS, Dolby Digital eller PCM.
• PCM
PCM-signaler har företräde (för att förhindra
avbrott när uppspelningen startar). När
andra signaler matas in kan det dock hända
att det inte hörs något ljud alls beroende på
formatet. Ställ i så fall in ”AUTO”.
Observera
Om ”AUTO” är inställt och ljudet via de digitala
ljudingångarna (för en CD-spelare, osv.) avbryts när
uppspelningen startar, så ställ in ”PCM”.
x DUAL MONO
(Val av språk för digitala
sändningar)
Används för att välja vilket språk du vill lyssna
på för digitala sändningar. Den här funktionen
fungerar endast för Dolby Digital-källor.
• MAIN/SUB
Ljudet på huvudspråket matas ut via den
främre vänstra högtalaren, samtidigt som
ljudet på underspråket matas ut via den
främre högra högtalaren.
x A/V SYNC
(Synkroniserar utmatningen av
ljud och video)
Låter dig fördröja ljudutmatningen för att
minimera tidsskillnaden mellan bilden och
ljudet.
Observera
• Den här funktionen är användbar när du använder
en stor LCD- eller plasmaskärm alternativt en
projektor.
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
– ANALOG DIRECT-funktionen används.
• Du kan justera fördröjningen till maximalt 300 ms
– Samplingsfrekvensen är lägre än 48 kHz
– 2-kanaliga analoga signaler
• Du kan justera fördröjningen till maximalt 150 ms
– Samplingsfrekvensen är 88,2 kHz eller 96 kHz
Även om parametern visas upp till 300 ms i det här
läget, kan du inte ställa in fördröjningen längre än
150 ms.
x DIGITAL ASSIGN?
(Ombestämning av digitala
ljudingångar)
Används för att ange en annan ingång för en
digital ljudingång. Se ”Lyssna på digitalt ljud
via andra ingångar (DIGITAL ASSIGN)”
(sidan 88) för närmare detaljer.
x NAME IN? (Inmatning av namn
på ingångarna)
Används för att mata in namnet på valda
ingångar. Se ”Inmatning av namn på
ingångarna” (sidan 86) för närmare detaljer.
63SE
Förstärkarfunktioner
Du kan använda Audio Settings-menyn för att
ställa in ljudet efter eget tycke och smak. Välj
”Audio Settings” i inställningsmenyerna. För
information om justering av parametrarna, se
”Navigera i menyerna” (sidan 53) och
”Översikt över menyerna” (sidan 54).
• MAIN
Ljudet på huvudspråket matas ut.
• SUB
Ljudet på underspråket matas ut.
• MAIN+SUB
Både ljudet på både huvudspråket och ljudet
på underspråket matas ut hopmixat.
Inställningar för video
(Video Settings-menyn)
Du kan använda Video Settings-menyn för att
programmera om komponentvideoingången
till en annan ingång och för att namnge
ingångar. Välj ”Video Settings” i
inställningsmenyerna. För information om
justering av parametrarna, se ”Navigera i
menyerna” (sidan 53) och ”Översikt över
menyerna” (sidan 54).
Video Settings-menyns
parametrar
x COMPONENT V. ASSIGN?
(Ombestämning av
komponentvideo-ingångar)
Låter dig programmera om
komponentvideoingången till en annan
bildingång. Se ”För att titta på
komponentbilder via andra ingångar
(COMPONENT VIDEO ASSIGN)”
(sidan 90) för närmare detaljer.
x HDMI ASSIGN?
(Ombestämning av HDMIvideoingångar)
Låter dig programmera om HDMIvideoingången till en annan bildingång. Se
”För att titta på HDMI-bilder via andra
ingångar (HDMI ASSIGN)” (sidan 89) för
närmare detaljer.
x COLOR SYSTEM
(Val av färg-TV)
• NTSC
• PAL
x NAME IN?
(Inmatning av namn på
ingångarna)
Används för att mata in namnet på valda
ingångar. Se ”Inmatning av namn på
ingångarna” (sidan 86) för närmare detaljer.
64SE
Inställningar för
högtalarna (Speaker Settingsmenyn)
Du kan använda Speaker Settings-menyn för
att ställa in storlek och avstånd för de högtalare
som är anslutna till receivern. Välj ”Speaker
Settings” i inställningsmenyerna. För
information om justering av parametern, se
”Navigera i menyerna” (sidan 53) och
”Översikt över menyerna” (sidan 54).
Speaker Settings-menyns
parametrar
x SUB WOOFER
(Subwoofer)
• YES
Om du har anslutit en subwoofer väljer du
”YES”.
• NO
Om du inte har anslutit en subwoofer väljer
du ”NO”. Då aktiveras basens
omdirigeringskrets som gör att L.F.E.signalerna (Low Frequency Effect) matas ut
via andra högtalare.
Tips
För att få fullt utbyte av Dolby Digitalbasomdirigeringskretsen rekommenderar vi att du
ställer in subwooferns delningsfrekvens så högt som
möjligt.
x FRONT SP
(Främre högtalare)
• LARGE
Om ett par stora högtalare är anslutna som
kan återge basfrekvenser på ett effektivt sätt
ska du välja ”LARGE”. Låt ”LARGE” vara
inställt i vanliga fall. Om subwoofern är
inställd på ”NO” ställs de främre högtalarna
automatiskt in på ”LARGE”.
x CENTER SP
(Mitthögtalare)
• LARGE
Om en stor högtalare är ansluten som kan
återge basfrekvenser på ett effektivt sätt ska
du välja ”LARGE”. Låt ”LARGE” vara
inställt i vanliga fall. Observera dock att om
de främre högtalarna är inställa på
”SMALL” går det inte att ställa in
mitthögtalaren på ”LARGE”.
• SMALL
Om ljudet låter förvrängt eller om du tycker
att surroundeffekterna blir dåliga för
mångkanaligt surroundljud, ska du välja
”SMALL” för att aktivera basens
omdirigeringskrets och mata ut
basfrekvenserna för mittkanalen via de
främre högtalarna (om deras inställning är
”LARGE”) eller subwoofern.
• NO
Om ingen mitthögtalare är ansluten så välj
”NO”. Ljudet för mittkanalen matas då ut
via de främre högtalarna.
• MIX
Vi rekommenderar att du ställer in punkten
”CENTER SP” på ”MIX” när du vill lyssna
på digitalt ljud med högsta möjliga kvalitet
och ingen mitthögtalare är ansluten. Analog
nedmixning fungerar när punkten
”CENTER SP” är inställd på ”MIX”. Denna
inställning gäller även för signaler som
matas in via MULTI CHANNEL INPUTingångarna.
x SURROUND SP
(Surroundhögtalare)
De bakre surroundhögtalarna kommer att
ställas in med samma inställning.
• LARGE
Om ett par stora högtalare är anslutna som kan
återge basfrekvenser på ett effektivt sätt ska du
välja ”LARGE”. Låt ”LARGE” vara inställt i
vanliga fall. Observera dock att om de främre
högtalarna är inställa på ”SMALL” går det inte
att ställa in surroundhögtalarna på ”LARGE”.
• SMALL
Om ljudet låter förvrängt eller om du tycker att
surroundeffekterna blir dåliga för mångkanaligt
surroundljud, ska du välja ”SMALL” för att
aktivera basens omdirigeringskrets och mata ut
basfrekvenserna för surroundkanalerna via
subwoofern eller andra högtalare inställda på
”LARGE”.
• NO
Om inga surroundhögtalare är anslutna så
välj ”NO”.
x SUR BACK SP
(Bakre surroundhögtalare)
Om surroundhögtalarna är inställda på ”NO”,
ställs även de bakre surroundhögtalarna
automatiskt in på ”NO” och den inställningen
går inte att ändra.
• DUAL
Om två bakre surroundhögtalare är anslutna
så ska du välja ”DUAL”. Ljudet matas ut i
upp till 7.1 kanaler.
• SINGLE
Om bara en bakre surroundhögtalare är
ansluten så välj ”SINGLE”. Ljudet matas ut
i upp till 6.1 kanaler.
• NO
Om ingen bakre surroundhögtalare är
ansluten så välj ”NO”.
• BI-AMP
Om du ansluter främre högtalare i en
konfiguration med två förstärkare, ska du
välja ”BI-AMP”.
Observera
När punkten ”SUR BACK SP” är inställd på ”BIAMP” har inställningen ingen effekt, även om
punkten ”CENTER SP” är inställd på ”MIX”. Ställ
därför in punkten ”CENTER SP” på ”NO”.
forts.
65SE
Förstärkarfunktioner
• SMALL
Om ljudet låter förvrängt eller om du tycker
att surroundeffekterna blir dåliga för
mångkanaligt surroundljud, ska du välja
”SMALL” för att aktivera basens
omdirigeringskrets och mata ut
basfrekvenserna för de främre kanalerna via
subwoofern. När de främre högtalarna ställs
in på ”SMALL” ställs även mitthögtalaren,
surroundhögtalarna och de bakre
surroundhögtalarna automatiskt in på
”SMALL” (om de inte redan är inställda på
”NO”).
Tips
Inställningarna ”LARGE” och ”SMALL” för
respektive högtalare bestämmer om den interna
ljudprocessorn kommer att klippa av bassignalen
från den kanalen.
När basen skärs bort från en kanal skickar
basomdirigeringskretsen motsvarande
basfrekvenser till subwoofern eller andra högtalare
som är inställda på ”LARGE” i stället.
Då basljudet har en viss mängd inriktning är det bäst
att inte klippa av det om så är möjligt. Även om man
använder små högtalare går det att ställa in dem på
”LARGE” och mata ut basfrekvenserna genom de
högtalarna. Omvänt gäller att om man använder en
stor högtalare men inte vill mata ut basen genom den
högtalaren kan man ställa in den på ”SMALL”.
Om du tycker att ljudet blir för svagt överlag så ställ
in alla högtalarna på ”LARGE”. Om basen blir för
svag går det att använda equalizern för att förstärka
basnivåerna. För information se ”Justera equalizern
(EQ Settings-menyn)” (sidan 58).
När två bakre surroundhögtalare
används (Vinkeln B bör vara
densamma)
x CENTER
(Avstånd till mitthögtalaren)
Denna punkt används för att ställa in avståndet
från lyssningsplatsen till mitthögtalaren.
x FRONT L
(Avstånd till vänster främre
högtalare)
x SURROUND L
(Avstånd till vänster
surroundhögtalare)
x FRONT R
(Avstånd till höger främre
högtalare)
x SURROUND R
(Avstånd till höger
surroundhögtalare)
Denna punkt används för att ställa in avståndet
från lyssningsplatsen till de främre högtalarna
(A).
Om de båda främre högtalarna står på olika
avstånd från lyssningsplatsen så ställ in
avståndet till den närmaste högtalaren.
När bara en bakre
surroundhögtalare används
Denna punkt används för att ställa in avståndet
från lyssningsplatsen till surroundhögtalarna.
Om de båda surroundhögtalarna är placerade
på olika avstånd från lyssningsplatsen så ställ
in avståndet till den närmaste högtalaren.
x SUR BACK L
(Avstånd till vänster bakre
surroundhögtalare)
x SUR BACK R
(Avstånd till höger bakre
surroundhögtalare)
Denna punkt används för att ställa in avståndet
från lyssningsplatsen till de bakre
surroundhögtalarna.
Om två bakre surroundhögtalare är anslutna
men de är placerade på olika avstånd från
lyssningsplatsen så ställ in avståndet till den
närmaste högtalaren.
66SE
x SUB WOOFER
(Avstånd till subwoofer)
x DISTANCE UNIT
(Avståndsenhet)
Denna punkt används för att ställa in avståndet
från lyssningsplatsen till subwoofern.
Används för att välja måttenhet för
avståndsinställningar.
• feet
Avståndet visas i fot.
• meter
Avståndet visas i meter.
Tips
x SP POSI.
(Surroundhögtalarnas position)
Låter dig ange placeringen för dina
surroundhögtalare för korrekt tillämpning av
surroundeffekterna i Cinema Studio EXlägena (sidan 73). Den här inställningen är inte
tillgänglig när surroundhögtalarna är inställda
på ”NO” (sidan 65).
forts.
67SE
Förstärkarfunktioner
• Om du ställer in högtalarna med den automatiska
kalibreringsfunktionen, kan du justera
högtalaravståndet i steg om 1 cm.
• Avståndet mellan mitthögtalaren och
lyssningsplatsen B kan inte vara mer än 1,5 meter
kortare än avståndet mellan lyssningsplatsen och
de främre högtalarna A. Placera högtalarna så att
skillnaden i avstånd för B i följande figur inte är
mer än 1,5 meter kortare än avståndet för A.
Exempel: Justera avståndet B till 4,5 meter eller
mer när avståndet A är 6 meter.
Avståndet mellan surroundhögtalarna/de bakre
surroundhögtalarna och lyssningsplatsen C kan
inte vara mer än 4,5 meter kortare än avståndet
mellan lyssningsplatsen och de främre högtalarna
A. Placera högtalarna så att skillnaden i avstånd
för C i följande figur inte är mer än 4,5 meter
kortare än avståndet för A.
Exempel: Justera avståndet C till 1,5 meter eller
mer när avståndet A är 6 meter.
Detta är viktigt eftersom en felaktig
högtalarplacering leder till dåligt surroundljud.
Observera att om man ställer högtalarna närmare
än vad som behövs kommer det att uppstå en
fördröjning i ljudet som matas ut från den
högtalaren. Med andra ord kommer det att låta som
om den högtalaren stod längre bort.
• SIDE/LOW
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna A
och C.
• SIDE/HIGH
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna A
och D.
• BEHD/LOW
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna B
och C.
• BEHD/HIGH
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna B
och D.
Tips
Positionen för surroundhögtalarna är specifikt
utformad för användning av Cinema Studio EXlägena. För övriga ljudfält är högtalarpositionerna
inte lika viktiga.
Dessa ljudfält är konstruerade under förutsättningen
att surroundhögtalarna är placerade bakom
lyssningsplatsen, men surroundljudet blir ganska bra
även om surroundhögtalarna är placerade i en vidare
vinkel. Om högtalarna är placerade rakt till vänster
och höger från lyssningsplatsen blir dock
surroundeffekterna otydliga om man inte ställer in
”SIDE”.
Varje lyssningmiljö har många variabler, t.ex.
väggreflektion, och det kan hända att du får bättre
resultat genom att använda ”BEHD” om dina
högtalare är placerade högt över lyssningsplatsen,
även om de är placerade nära i sidled till vänster och
höger.
Därför rekommenderar vi, även om det kan resultera
i en inställning som strider mot förklaringen ovan,
att du spelar upp mångkanaligt material och väljer
den inställning som ger dig en bra rymdkänsla och
som ger bäst sammanhang mellan surroundljudet
från surroundhögtalarna och ljudet från de främre
högtalarna. Om du inte är säker på vilken inställning
som låter bäst så välj ”BEHD” och ställ sedan in
avstånden till högtalarna och högtalarnivåerna för
att få rätt balans.
x SP CROSSOVER
(Högtalarnas delningsfrekvens)
Låter dig ställa in basens delningsfrekvens för
högtalare som har inställningen ”SMALL” i
System Settings-menyn. Du kan inte ställa in
”SP CROSSOVER” vid inställning av
högtalarna med den automatiska
kalibreringsfunktionen. För att ställa in
högtalarnas delningsfrekvens ställer du in
”A.CAL LOAD ?” på ”OFF” i Auto
Calibration-menyn. Ställ sedan in högtalarna
manuellt och välj parameter från ”SP
CROSSOVER”.
Observera
När MULTI IN har valts är det endast källorna från
subwoofern och mittkanalen som mixas ner till de
främre högtalarna. I det här fallet är inställningarna
för högtalarnas avstånd och position samt
delningsfrekvensen inte giltiga.
68SE
Inställningar för systemet
(System Settings-menyn)
(Auto Calibration-menyn)
Se ”7: Kalibrera lämpliga inställningar
automatiskt (AUTO CALIBRATION)”
(sidan 40) för närmare detaljer.
Förstärkarfunktioner
Du kan använda System Settings-menyn för
att anpassa receiverns inställningar. Välj
”System Settings” i inställningsmenyerna. För
information om justering av parametern, se
”Navigera i menyerna” (sidan 53) och
”Översikt över menyerna” (sidan 54).
Kalibrera lämpliga
inställningar automatiskt
System Settings
menyparametrar
x DIMMER
(Displayens ljusstyrka)
Låter dig justera displayens ljusstyrka. För
lägen där displayen släcks helt, släcks även
MULTI CHANNEL DECODING-indikatorn.
x SP. IMPEDANCE
(Högtalarimpedans)
Se ”6: Inställning av högtalarna” (sidan 38) för
närmare detaljer.
69SE
För att lyssna med surroundljud
Lyssna på Dolby Digitaloch DTS-surroundljud
(A.F.D.-läget)
A.F.D.-läget (Auto Format Direct) gör det
möjligt för dig att lyssna på ljud med högre
kvalitet samt välja avkodningsläge för att
lyssna på ett 2-kanaligt stereoljud som
mångkanaligt ljud.
A.F.D.
Tryck upprepade gånger på A.F.D.
för att välja det ljudfält du vill
använda.
Se ”De olika A.F.D.-lägena” (sidan 71) för
närmare detaljer.
Du kan även välja ”A.F.D.” i Sur Settingsmenyn. Se ”Inställningar för surroundljudet
(Sur Settings-menyn)” (sidan 60) för närmare
detaljer.
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
– Ingångssignaler där samplingsfrekvensen är
högre än 48 kHz tas emot.
• Om man ställer in ett ljudfält under mottagning av
DTS 96/24-signaler spelas det bara upp med
48 kHz.
Tips
• Vi rekommenderar normalt ”A.F.D. AUTO”, men
ibland kan det vara bättre att använda ”SB
DECODING” (sidan 61) för att anpassa
ingångsströmmen till det läge du föredrar.
70SE
• Avkodningsformatet för DVD-skivor och liknande
finns angivet på förpackningen.
–
: Dolby Digital-skivor
–
: Dolby
Surround-kodat material
–
: DTS Digital Surround-kodat material
• Det är endast Dolby Pro Logic IIx-avkodningen
som är i funktion när en mångkanalig signal matas
in.
I detta läge avaktiveras inställningen av ”SB
DECODING” och ”SB DEC MODE” i Sur
Settings-menyn. När du väljer andra
avkodningslägen än Dolby Pro Logic IIx, matas
mångkanaligt ljud (som kodas) ut.
När en subwoofer är ansluten
Receivern genererar en lågfrekvenssignal som
matas ut till subwoofern om det inte finns
någon L.F.E-signal, som är en lågpassljudeffekt som matas ut via subwoofern för 2kanaliga signaler. Det genereras dock ingen
lågfrekvenssignal för lägena ”Neo:6 Cinema”
eller ”Neo:6 Music” när alla högtalarna är
inställda på ”LARGE”.
De olika A.F.D.-lägena
A.F.D.-läge
[Indikering]
Mångkanaligt
ljud efter
avkodning
Effekt
(Avkänns
automatiskt)
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Avkänns
automatiskt)
Förinställer ljudet som det spelades in/
avkodades utan att några surroundeffekter
läggs till.
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC
[PRO LOGIC]
4-kanaliga
signaler
Utför Dolby Pro Logic-avkodning.
Material som är inspelat i 2-kanaligt format
avkodas till 4.1 kanaler.
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC II
II
MOVIE
[PRO LOGIC II MOVIE]
5-kanaliga
signaler
Utför Dolby Pro Logic II Movieavkodning. Den här inställningen är
idealisk för filmer som kodats i Dolby
Surround. Dessutom kan det här läget
återge ljud i 5.1 kanaler när man tittar på
videor med överdubbade eller gamla
filmer.
A.F.D. PRO LOGIC II
MUSIC
[PRO LOGIC II MUSIC]
5-kanaliga
signaler
Utför Dolby Pro Logic II Musicavkodning. Detta läge är bäst för vanligt
stereomaterial som CD-skivor.
A.F.D. PRO LOGIC II
GAME
[PRO LOGIC II GAME]
5-kanaliga
signaler
Utför Dolby Pro Logic II Gameavkodning.
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC IIx
7-kanaliga
IIx*
MOVIE
signaler
[PRO LOGIC IIx MOVIE]
Neo:6
(Multi-stereo)
*
Utför Dolby Pro Logic IIx Movieavkodning. Den här inställningen är
idealisk för filmer som kodats i Dolby
Surround. Dessutom kan det här läget
återge ljud i 7.1 kanaler när man tittar på
videor med överdubbade eller gamla
filmer.
A.F.D. PRO LOGIC IIx
MUSIC
[PRO LOGIC IIx MUSIC]
7-kanaliga
signaler
Utför Dolby Pro Logic IIx Musicavkodning. Detta läge är bäst för vanligt
stereomaterial som CD-skivor.
A.F.D. PRO LOGIC IIx
GAME
[PRO LOGIC IIx GAME]
7-kanaliga
signaler
Utför Dolby Pro Logic IIx Gameavkodning.
A.F.D. Neo:6 Cinema
[Neo:6 Cinema]
6-kanaliga
signaler
Utför DTS Neo:6 Cinema-avkodning.
A.F.D. Neo:6 Music
[Neo:6 Music]
6-kanaliga
signaler
Utför DTS Neo:6 Music-avkodning. Detta
läge är bäst för vanligt stereomaterial som
CD-skivor.
A.F.D. MULTI STEREO
[MULTI STEREO]
(Multi-stereo)
Matar ut 2-kanaliga (vänster/höger)
signaler från alla högtalare.
Du kan inte välja det här avkodningsläget om det inte finns några bakre surroundhögtalare anslutna till
receivern.
71SE
För att lyssna med surroundljud
Avkodningsmetod
Välja ett
förprogrammerat ljudfält
(DCS)
Det går att lyssna med surroundljud helt enkelt
genom att välja ett av de förinställda ljudfälten
på receivern. På så sätt kan du uppleva samma
känsla som på en riktig biograf eller i en
konserthall hemma i ditt eget vardagsrum.
• När något av ljudfält för musik valts kommer inget
ljud att matas ut från subwoofern om alla högtalare
är inställda på ”LARGE” i System Settings-menyn.
Det matas dock ut ljud från subwoofern om den
digitala ingångssignalen innehåller L.F.E-signaler,
om de främre högtalarna eller surroundhögtalarna
är inställda på ”SMALL”, om ljudfältet för film har
valts eller om ”PORTABLE AUDIO” har valts.
• Avkodning av de bakre surroundkanalerna
fungerar inte när ett ljudfält för musik är valt
(sidan 62).
Tips
• Ljudfälten med DCS-märket använder DCSteknik. Se ”Ordförklaringar” (sidan 100).
• När ljudfältets DCS-märkning är vald tänds
Digital Cinema Sound-lampan på displayen.
A.F.D.
MOVIE
2CH
MUSIC
Tryck upprepade gånger på MOVIE
för att välja ett ljudfält för filmer
eller tryck upprepade gånger på
MUSIC för att välja ett ljudfält för
musik.
Ljudfältslistan tänds.
Du kan även välja ”MOVIE” eller ”MUSIC” i
Sur Settings-menyn. Se ”Inställningar för
surroundljudet (Sur Settings-menyn)”
(sidan 60) för närmare detaljer.
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
– När samplingsfrekvensen för insignalen är
högre än 48 kHz.
• Om man ställer in ett ljudfält under mottagning av
DTS 96/24-signaler spelas det bara upp med
48 kHz.
• Effekterna som skapas av de virtuella högtalarna
kan öka störningarna i uppspelningssignalen.
• När man lyssnar med ett ljudfält som använder
virtuella högtalare hörs det inget ljud direkt från
surroundhögtalarna.
72SE
För att stänga av
surroundeffekten för MOVIE/
MUSIC
Tryck på 2CH för att välja ”2CH STEREO”
eller tryck upprepade gånger på A.F.D. för att
välja ”A.F.D. AUTO”.
Valbara ljudfält
Ljudfält
Effekt
Film
CINEMA STUDIO EX A
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainment
filmproduktionsstudio ”Cary Grant Theater”. Detta är ett
standardläge som passar till nästan alla sorters filmer.
CINEMA STUDIO EX B
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainment
filmproduktionsstudio ”Kim Novak Theater”. Detta läge är
idealiskt för science fiction- eller action-filmer med massor av
ljudeffekter.
CINEMA STUDIO EX C
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainment
ljudstudio. Det här läget är idealiskt för att titta på musikaler
och filmer där orkestermusiken på ljudspåret spelar en viktig
roll.
V.MULTI DIMENSION
DCS
Används för att skapa ett stort antal virtuella högtalare från
bara ett par riktiga surroundhögtalare.
HALL
Återskapar ljudegenskaperna i en klassisk konserthall.
JAZZ CLUB
Återskapar akustiken på en jazzklubb.
LIVE CONCERT
Återskapar akustiken på en rockklubb med plats för
300 personer.
STADIUM
Återskapar känslan på en utomhus idrottsarena.
Musik
Hörlurar*
*
SPORTS
Återskapar känslan för en sportsändning.
PORTABLE AUDIO
Återskapar en klar och förstärkt ljudbild från din bärbara
utrustning. Det här läget passar utmärkt för MP3 och annan
komprimerad musik.
HEADPHONE (2CH)
Det här läget väljs automatiskt när man kopplar in ett par
hörlurar när 2CH STEREO-läget (sidan 74)/A.F.D.-läget
(sidan 70) är valt. Vanligt 2-kanaligt stereomaterial skickas
förbi ljudfältsbehandlingen helt och hållet, och mångkanaligt
surroundmaterial mixas ner till 2 kanaler.
HEADPHONE THEATER
DCS
Det här läget väljs automatiskt när man kopplar in ett par
hörlurar medan ett ljudfält för filmer/musik är valt. Det här
läget ger en biografliknande känsla i hörlurarana.
HEADPHONE (DIRECT)
De analoga signalerna matas ut utan att behandlas för ton,
ljudfält osv.
HEADPHONE (MULTI)
Det här läget väljs automatiskt när man kopplar in ett par
hörlurar medan läget MULTI IN är valt. Matar ut de främre
analoga signalerna från MULTI CHANNEL INPUT-uttagen.
Du kan välja det här ljudfältsläget om det finns hörlurar anslutna till receivern.
73SE
För att lyssna med surroundljud
Ljudfält för
För att bara använda de
främre högtalarna
(2CH STEREO)
I det här läget matar receivern bara ut ljudet via
höger och vänster främre högtalare. Det hörs
inget ljud ur subwoofern.
Vanligt 2-kanaligt stereomaterial skickas förbi
ljudfältsbehandlingen helt och hållet, och
mångkanaligt surroundmaterial mixas ner till
2 kanaler.
För att lyssna med
surroundeffekter på låg
volym
(NIGHT MODE)
Den här funktionen gör det möjligt att få en
biografliknande känsla även på låg volym.
Den här funktionen går att använda
tillsammans med andra ljudfält.
När man tittar på en film sent på kvällen går
det att höra dialogen tydligt även på låg volym.
NIGHT
MODE
2CH
Tryck på 2CH.
Tryck på NIGHT MODE.
Observera
NIGHT MODE-funktionen slås på. NIGHT
MODE-funktionen växlas mellan att vara
aktiverad/avaktiverad när du trycker på
NIGHT MODE.
I 2CH STEREO-läget matas det inte ut något ljud
genom subwoofern. Om du vill lyssna på 2-kanaligt
stereomaterial via höger och vänster främre
högtalare och en subwoofer ska du välja ”A.F.D.
AUTO”.
Receivern genererar en lågfrekvenssignal som matas
ut till subwoofern om det inte finns någon L.F.Esignal, som är en lågpass-ljudeffekt som matas ut via
subwoofern för 2-kanaliga signaler.
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt
• Om du aktiverar NIGHT MODE under mottagning
av DTS 96/24-signaler, kommer dessa endast att
spelas upp med 48 kHz.
Tips
När den här funktionen är påslagen ökar BASS-,
TREBLE- och EFFECT-nivåerna och punkten
”D.RANGE COMP.” ställs automatiskt in på
”MAX” (sidan 58).
74SE
Lyssna på ljud utan några
justeringar
Justering av högtalarnas
nivåer och balansen
(ANALOG DIRECT)
(TEST TONE)
Du kan växla ljudet från den valda ingången
till 2-kanalig analog ingång. Den här
funktionen låter dig lyssna på analoga källor
med hög kvalitet.
När du använder den här funktionen kan
endast volymen och de främre högtalarnas
balans justeras.
Justera högtalarnas nivåer och balansen medan
du lyssnar på testtonen från lyssningsplatsen.
Tips
Den här receivern använder en testton med en
frekvens centrerad runt 800 Hz.
För att lyssna med surroundljud
1
3
A.DIRECT
Tryck på A.DIRECT.
Analogt ljud matas ut. ANALOG DIRECTfunktionen växlas mellan att vara aktiverad/
avaktiverad när du trycker på A.DIRECT.
För att lyssna på den analoga
ljudkällan med störningsfri
återgivning (analog
renhetskontroll)
Den analoga renhetskontrollen går förbi de
videokretsar och digitala kretsar som inte
används samt stänger av deras ström när den
analoga källan spelas upp. På så sätt ger den
analoga renhetskontrollen en störningsfri
återgivning med hög ljudkvalitet.
Den analoga renhetskontrollen är aktiverad när
du väljer en ingångskälla utan videoingång för
att sedan välja ”ANALOG” från INPUT
MODE. Tryck sedan på ANALOG DIRECT.
2,
12
5-11
4
1
2
Slå på receivern och TV:n.
Tryck på ON SCREEN.
Ställ in TV:ns ingång så att
inställningsmenyn visas på TV-skärmen
som är ansluten till receivern.
3
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
4
Tryck på MENU.
Listan med inställningsmenyer visas.
forts.
75SE
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Level Settings”
och tryck sedan på
för att
bekräfta.
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”TEST TONE” och
tryck sedan på
.
7
Tryck på V.
Testtonen matas ut genom varje högtalare
i tur och ordning.
Om du trycker på v ställs mönstret in på
”FIX” i vilket testtonen bara matas ut
genom vald högtalare.
8
9
Tryck på
för att bekräfta.
Justera högtalarnas nivåer och
balansen med Level Settingsmenyn så att testtonen låter lika
högt från alla högtalarna.
För information om Level Settingsmenyn, se sidan 57.
Tips
• För att justera nivån för alla högtalarna på en
gång trycker du på MASTER VOL +/–.
• Det justerade värdet visas på displayen under
justeringen.
10 Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”TEST TONE” och
tryck sedan på
.
11 Tryck på v för att välja ”OFF”
och tryck sedan på
Testtonen stängs av.
12 Tryck på ON SCREEN.
Menyn släcks på skärmen.
76SE
.
Om en testton inte högs från
högtalarna
• Det kan hända att högtalarkablarna inte är
ordentligt anslutna. Kontrollera att de är
ordentligt anslutna och att de inte kan
kopplas bort genom att du drar lätt i
respektive kabel.
• Högtalarkablarna kan vara kortslutna.
När en testton avges från en
annan högtalare än den
högtalare som visas på
skärmen
Platsen där du installerar högtalaren (t.ex.
platsen för främre högtalare) och typen av
högtalaruttag som du använder för
anslutningen (t.ex. uttagen för bakre
surroundhögtalare) är olika. Kontrollera
högtalarnas anslutning.
För mer precisa justeringar
Det går att mata ut testtonen eller annat ljud
från två angränsande högtalare för att justera
deras nivåer och balansen mellan dem.
Välj sedan de två högtalare du vill justera
genom att välja ”PHASE NOISE” eller
”PHASE AUDIO” i steg 6.
Återställning av
ljudfälten till
fabriksinställningarna
1,2
2
Tryck på POWER för att stänga
av strömmen.
2
Håll MUSIC nedtryckt och tryck
på POWER.
För att lyssna med surroundljud
1
”S.F. Initialize” visas på displayen och
alla ljudfält återställs till respektive
fabriksinställning.
77SE
1
Tryck upprepade gånger på
TUNER för att välja FM- eller
AM-bandet.
2
Tryck på TUNING +/–.
Tunerfunktioner
För att lyssna på FM/AMradio
Det går att lyssna på FM- och AM-sändningar
med hjälp av den inbyggda radiodelen.
Kontrollera först att FM- och AM-antennerna
är anslutna till receivern (sidan 35).
Tips
Om mottagningen är dålig för
ett FM-program i stereo
Stationsinställningsskalan för direkt
stationsinställning visas nedan.
• FM-bandet 50 kHz
• AM-bandet 9 kHz
Automatisk stationsinställning
1
2
78SE
Tryck på TUNING + för att söka i
riktning från låga till höga frekvenser och
tryck på TUNING – för att söka i riktning
från höga till låga frekvenser.
Receivern avbryter sökningen när en
station har ställts in.
Om mottagningen för ett FM-program i stereo
är dålig och ”STEREO” blinkar på displayen,
så gå över till monoläget för att minska
störningarna.
Välj ”MONO” som valet för ”FM MODE” i
Tuner Settings-menyn.
Direkt stationsinställning
Ange en stations frekvens genom att använda
sifferknapparna.
1
3
2
4
Tryck upprepade gånger på
TUNER för att välja FM- eller
AM-bandet.
2
3
Tryck på D.TUNING.
Använd sifferknapparna för att
ange frekvensen.
Exempel 1: FM 102,50 MHz
Välj 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exempel 2: AM 1 350 kHz
Välj 1 b 3 b 5 b 0
4
(AUTOBETICAL)
Den här funktionen låter dig spara upp till 30
FM- och FM RDS-stationer utan problem.
Dessutom är det bara stationerna med tydligast
signal som blir lagrade med den här
funktionen.
Om du vill lagra FM- eller AM-stationer en i
taget, se ”Lagring av radiostationer i
förinställd minnet” (sidan 80).
1,2
2
Tunerfunktioner
1
Automatisk lagring av
FM-stationer
1
Tryck på POWER för att stänga
av receivern.
Tryck på ENTER.
Tips
Om du har ställt in en AM-station, vrider du på
AM-ramantennen för att ställa in optimal
mottagning.
Om det inte går att ställa in en
station och de inmatade
siffrorna blinkar
Kontrollera att du har matat in rätt frekvens. I
annat fall repeterar du steg 2 till 4. Om du
fortfarande inte kan ställa in en station,
används förmodligen inte den frekvensen där
du befinner dig.
forts.
79SE
2
Håll MEMORY/ENTER nedtryckt
samtidigt som du trycker på
POWER för att slå på receivern.
”Autobetical select” visas på displayen
och receivern söker och lagrar alla FMoch FM RDS-stationer som finns i
området.
För RDS-stationer söker radiodelen efter
stationer som sänder samma program och
lagrar sedan bara stationerna med
tydligast signal. De valda RDSstationerna tilldelas ett tvåsiffrigt
snabbvalsnummer. För information om
RDS, se ”Hur man använder RDS (Radio
Data System)” (sidan 83).
Vanliga FM-stationer får också en 2siffrig förinställd kod och lagras efter
RDS-stationerna.
När den här funktionen är slutförd visas
”Autobetical finished” tillfälligt på
displayen och receivern återgår till
normal funktion.
Lagring av radiostationer
i förinställd minnet
Du kan förinställa upp till 30 FM- och 30 AMstationer. Sedan går det lätt att ställa in de
stationer du brukar lyssna på.
Lagring av radiostationer i
förinställd minnet
1
3,5
Observera
• Tryck inte på några knappar på receivern eller den
medföljande fjärrkontrollen under automatisk
stationslagring, utom ?/1.
• Om du flyttar till ett annat område så gör om den
här proceduren för att lagra stationerna i det nya
området.
• För information om de lagrade stationerna, se ”För
att lyssna på förinställd stationer” (sidan 81).
• Om antennen flyttats efter det att du lagrat stationer
med den här proceduren kan det hända att de
lagrade inställningarna inte gäller längre. Om det
skulle inträffa så gör om den här proceduren för att
lagra om stationerna.
4
1
80SE
Tryck upprepade gånger på
TUNER för att välja FM- eller
AM-bandet.
2
Ställ in den station som du vill
lagra med hjälp av automatisk
stationsinställning (sidan 78)
eller direkt stationsinställning
(sidan 79).
För att lyssna på förinställd
stationer
1
Ändra FM-mottagningsläget om det
behövs (sidan 78).
3
Tryck på MEMORY.
”MEMORY” tänds på displayen i ett par
sekunder. Utför steg 4 och 5 innan den
indikeringen släcks.
4
Tryck på PRESET +/– för att
välja ett förinställd nummer.
5
Tunerfunktioner
Om ”MEMORY” hinner slockna innan
du valt förinställd nummer så börja om
från steg 3.
Tryck på ENTER.
Stationen lagras på valt
förinställdnummer.
Om ”MEMORY” slocknar innan du
hinner trycka på MEMORY, börjar du om
från steg 3.
6
2
Repetera steg 1 till 5 för att
förinställa en annan station.
1
Tryck upprepade gånger på
TUNER för att välja FM- eller
AM-bandet.
2
Tryck upprepade gånger på
PRESET +/– för att välja den
förinställda station du vill
lyssna på.
Varje gång du trycker på knappen kan du
välja en förinställd station enligt följande:
• AM-bandet: AM1 till AM30
• FM-bandet: FM1 till FM30
Du kan även trycka på sifferknapparna för
att välja den förinställda station du vill
lyssna på. Tryck sedan på ENTER för att
bekräfta valet.
forts.
81SE
Inmatning av namn på
förinställd stationer
1
3
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Tuner Settings”
och tryck sedan på
.
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”NAME IN?”.
7
Tryck på
för att bekräfta
parametern.
Markören blinkar och nu går det att välja
tecken. Följ beskrivningen i ”Inmatning
av namn på ingångarna” (sidan 86).
Observera
5-7
4
2
1
Tryck upprepade gånger på
TUNER för att välja FM- eller
AM-bandet.
2
Välj den förinställda station
som du vill skapa ett namn för
(sidan 78).
3
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
4
Tryck på MENU.
Listan med inställningsmenyer visas.
82SE
När man matar in namnet på en RDS-station och
ställer in den stationen visas Program Service (PS)namnet i stället för det inmatade namnet. (Det går
inte att ändra Program Service (PS)-namnet. Det
inmatade namnet skrivs över av Program Service
(PS)-namnet.)
Hur man använder RDS
(Radio Data System)
Den här receivern gör det möjligt för dig att
använda RDS (Radio Data System), där
radiostationerna sänder ytterligare information
tillsammans med den vanliga
programsignalen. RDS-informationen visas på
displayen.
Observera
• RDS fungerar endast för FM-stationer.
• Det är inte alla FM-stationer som sänder RDStjänster och det är heller inte alla stationer som
sänder alla tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-tjänsterna i din närhet ska du ta kontakt med
de olika radiostationerna för att få mer information.
a)
Denna information visas även för andra FMstationer än RDS-stationer.
b)
Den typ av program håller på att sändas.
c)
Textmeddelande som sänds av RDS-stationen.
Observera
• Om det sänds ut ett nödmeddelande från
myndigheterna blinkar ”Alarm-Alarm!” på
displayen.
• Om en station inte erbjuder en viss RDS-tjänst
tänds ”No XX” (t.ex. ”No Clock Time”) på
displayen.
• När en station sänder ut radiotextdata visas texten
på displayen i samma takt som den sänds av
stationen. Eventuella ändringar i denna takt
avspeglas i visningstakten.
Beskrivning av de olika
programtyperna
Tunerfunktioner
Mottagning av RDS-sändningar
CT (Tidsindikering) (24-timmarsklocka) t
Typ av ljudfält t Volymen
Programtypsindikering
Beskrivning
News
Nyhetsprogram
Current Affairs
Program med kommentarer till
nyheter och aktuella händelser
Information
När du har ställt in en station som har RDStjänster, tänds ”RDS” och stationens namn
visas på displayen.
Program med information om
olika sorters ämnen som
konsumenttips och medicinska
frågor
Sport
Sportprogram
Observera
Education
Det kan hända att RDS inte fungerar ordentligt om
den inställda stationen inte sänder ut RDS-signalen
på rätt sätt eller om signalen är för svag.
Utbildningsprogram, ”how-to”program och
rådgivningsprogram
Drama
Radioteater och följetonger
Cultures
Program om riks- eller
lokalkultur, t.ex. språk och
samhällsfrågor
Science
Program om naturvetenskap
och teknik
Varied Speech
Andra sorters program som
kändisintervjuer, frågesport och
komediprogram
Pop Music
Popmusikprogram
Rock Music
Rockmusikprogram
Easy Listening
Lättlyssnat
Ställ helt enkelt in en station på FMbandet med hjälp av direkt
stationsinställning (sidan 79),
automatisk stationsinställning
(sidan 78), eller förinställd
inställning (sidan 81).
Visning av RDS-information
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY under mottagning av
RDS.
Varje gång man trycker på knappen ändras
RDS-informationen på displayen i följande
ordning:
PS (Programservicenamnet)a) t
PTY (Programtypsindikering)b) t
RT (Radiotextindikeringar)c) t
forts.
83SE
Programtypsindikering
Beskrivning
Light Classics M Lättare instrumental-, vokaloch körmusik
Serious Classics
Konserter med stora orkestrar,
kammarmusik, opera, osv.
Other Music
Musik som inte passar in i
någon av ovanstående
kategorier, t.ex. rhythm & blues
och reggae
Weather & Metr
Väderleksinformation
Finance
Börsrapporter osv.
Children’s Progs
Barnprogram
Social Affairs
Program om människor och
saker som berör dem
Religion
Program med religiöst innehåll
Phone In
Program där allmänheten
uttrycker sina åsikter via telefon
eller i ett offentligt forum.
Travel & Touring Reseprogram. Används inte för
den typ av meddelanden som
söks med hjälp av TP/TAfunktionerna
Leisure & Hobby Program om fritidsaktiviteter
som trädgårdsskötsel, fiske,
matlagning, osv.
Jazz Music
Jazzprogram
Country Music
Countrymusikprogram
National Music
Program med landets eller
regionens egen musik
Oldies Music
Program med gamla godingar
Folk Music
Folkmusikprogram
Documentary
Reportage
None
Andra program än ovanstående
typer
84SE
4
Följande menyer visas på TV-skärmen.
1-Level Settings
2-Equalizer Settings
3-Surround Settings
4-Tuner Settings
5-Audio Settings
6-Video Settings
7-Speaker Settings
8-System Settings
9-Auto Calibration
Andra funktioner
Visa receiverns menyer
på TV-skärmen
Tryck på ON SCREEN så tänds en meny på
TV-skärmen som är ansluten till receivern.
Tack vare menyerna är inställningarna lätta att
göra.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja menypunkt och
tryck sedan på
för att öppna
menyn.
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja parameter och tryck
sedan på
för att bekräfta
parametern.
1
3
Tryck på MENU.
7
2,7
Tryck på ON SCREEN.
Menyn släcks på skärmen.
5,6
4
1
2
Slå på receivern och TV:n.
Tryck på ON SCREEN.
Ställ in ingången på TV:n så att
inställningsmenyn visas på TV-skärmen
som är ansluten till receivern.
3
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
85SE
Andra funktioner
Beroende på parameter, kan den valda
parametern bekräftas i och med att steg 7
slutförs.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Tuner Settings”,
”Audio Settings”, ”Video
Settings” eller ”Auto
Calibration”.
5
Tryck på
menyn.
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”NAME IN ?” eller
”A.CAL NAME?” och tryck
sedan på
för att bekräfta.
Inmatning av namn på
ingångarna
Det går att mata in ett namn på upp till 8 tecken
för varje ingång som sedan visas på receiverns
display.
Detta är bekvämt vid märkning av uttagen med
de anslutna komponenternas namn.
för att öppna
Markören blinkar och nu går det att välja
tecken.
Tryck på V/v för att välja ett tecken, tryck
på B/b för att välja den position där
tecknet ska infogas.
1
2
För att mata in ett mellanslag
Tryck på B/b utan att mata in något
tecken. Det går även att vrida på +/– på
receivern tills ett mellanslag visas på
displayen.
4-7
Om du råkar göra fel
Tryck på B/b tills det att det tecken du vill
ändra blinkar. Vrid sedan +/– på receivern
för att infoga rätt tecken.
3
Tips
1
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern. Vald ingång
visas på displayen.
2
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
3
Tryck på MENU.
Listan med inställningsmenyer visas.
86SE
Du kan välja typ av tecken genom att trycka
på V/v.
Stora bokstäver t Små bokstäver t Siffror
t Symboler
Tryck på ingångsknappen för
att välja den ingång som du vill
skapa ett indexnamn för.
7
Tryck på
namnet.
för att bekräfta
Det inmatade namnet registreras.
Växla mellan digitalt och
analogt ljud
(INPUT MODE)
När du ansluter komponenter till både digitala
och analoga ljudingångar på receivern, kan du
fastställa ljudingångens läge till valfri typ av
ingång. Du kan även växla mellan typerna som
anpassning till den typ av material som du ska
titta på.
• ANALOG
De analoga ljudsignalerna som matas in via
AUDIO IN (L/R)-ingångarna används.
Observera
• Det går inte att välja en digital ingång som har
omfördelats till en annan funktion med hjälp av
DIGITAL ASSIGN-funktionen (sidan 88).
• Det kan hända att somliga ljudinmatningsformat
inte går att välja beroende på vad som matas in.
• När ANALOG DIRECT-funktionen används eller
då MULTI IN har valts, ställs ljudingången in på
”ANALOG”. Du kan inte välja andra lägen.
1
2
Andra funktioner
1
Tryck på ingångsknappen.
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern.
2
Tryck upprepade gånger på
INPUT MODE för att välja
ljudingångens läge.
Den valda ljudingångens läge visas på
displayen.
Ljudinmatningsformat
• AUTO
Ger prioritet till de digitala ljudsignalerna
vid både digitala och analoga anslutningar.
Om det inte förekommer några digitala
ljudsignaler väljs de analoga ljudsignalerna.
• COAX
De digitala ljudsignalerna som matas in via
DIGITAL COAXIAL-ingången används.
• OPT
De digitala ljudsignalerna som matas in via
DIGITAL OPTICAL-ingången används.
87SE
Lyssna på digitalt ljud via
andra ingångar
(DIGITAL ASSIGN)
Du kan programmera om digitala ljudingångar
som har OPTICAL- eller COAXIAL-signaler
(VIDEO 1 IN, DVD IN, TV/SAT IN, MD/
DAT IN, SA-CD/CD IN) till en annan ingång
när de inte används.
Exempel: För att göra DVD-spelaren till
ljudkälla för den digitala ljudingången som
använder receiverns OPTICAL IN-ingång, ska
du:
• Ansluta DVD-spelarens optiska utgång till
receiverns OPTICAL VIDEO 1 IN-ingång.
• Programmera ”VIDEO 1 OPT” som ”DVD”
i DIGITAL ASSIGN-inställningen.
1
3-8
Tryck på V/v för att välja
”DIGITAL ASSIGN ?” och tryck
sedan på
.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja en ledig digital
ljudingång (i exemplet används
VIDEO 1 OPT).
6
7
Tryck på
8
Tryck på
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja den ingång (i
exemplet DVD) som du vill
programmera till den digitala
ljudingång som valts i steg 5.
3
88SE
.
Om ingången växlas till ”DVD”, kommer
ljudet från DVD-spelaren även att bli ett
digitalt ljud via OPTICAL VIDEO 1 INingången.
Vilka ingångar som går att överlåta
varierar för olika ljudsignaler. För mer
information, se ”Överlåtningsbara
ingångar för digitala ljudsignaler” som
följer.
Överlåtningsbara ingångar för
digitala ljudsignaler
Fabriksinställningarna är understrukna.
Överlåtningsbara
ingångar
VIDEO 1 OPT
VIDEO 1, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
VIDEO 3 OPT
VIDEO 3, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
TV/SAT OPT
TV/SAT, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
MD/TAPE OPT
MD/DAT, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
Listan med inställningsmenyer visas.
DVD COAX
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Audio Settings”
och tryck sedan på
för att
bekräfta.
DVD, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT,
MD/TAPE
SA-CD/CD COAX
SA-CD/CD, VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3,
TV/SAT, MD/TAPE
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
2
.
Digital ljudingång
2
1
4
Tryck på MENU.
Observera
• Du kan inte programmera om fler än en digital
ljudingång till samma ingång.
• Du kan inte programmera optiska signaler från en
ingångskälla till receiverns optiska ingångar och du
kan inte programmera koaxialsignaler från en
ingångskälla till receiverns koaxialingångar.
• Det går inte att använda en digital ljudingång för
sin ursprungliga funktion när den är
omprogrammerad till en annan ingång.
• När man överlåter en digital ljudingång kan det
hända att INPUT MODE-inställningen ändras
automatiskt (sidan 87).
För att titta på HDMIbilder via andra ingångar
(HDMI ASSIGN)
Du kan programmera om HDMIvideoingången till en annan ingång.
Du kan till exempel titta på HDMI-bilder när
du väljer en SA-CD/CD-spelare samtidigt som
du lyssnar på en super audio CD via SA-CD/
CD-uttaget.
1
2
1
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
2
Tryck på MENU.
Listan med inställningsmenyer visas.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Video Settings”
och tryck sedan på
.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”HDMI ASSIGN ?”
och tryck sedan på
.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja den HDMI-ingång
som du vill programmera om.
forts.
89SE
Andra funktioner
3-8
6
7
8
Tryck på
.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja den ingång som du
vill programmera som den
HDMI-videoingång som valts i
steg 5.
Tryck på
.
Vilka ingångar som går att överlåta
varierar för varje komponentvideoingång.
Se ”Överlåtningsbara ingångar för
HDMI-videoingångar” för närmare
detaljer.
För att titta på
komponentbilder via
andra ingångar
(COMPONENT VIDEO ASSIGN)
Du kan programmera om en
komponentvideoingång till en annan ingång
(VIDEO 2 IN osv.).
Du kan till exempel titta på komponentbilder
när du väljer en SA-CD/CD-spelare samtidigt
som du lyssnar på en super audio CD via SACD/CD IN-uttaget.
Överlåtningsbara ingångar för
HDMI-videoingångar
1
Fabriksinställningarna är understrukna.
HDMIvideoingång
Överlåtningsbara ingångar
DVD
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, MD/TAPE,
SA-CD/CD
TV/SAT
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT, MD/TAPE,
SA-CD/CD
3-8
Observera
Du kan inte programmera om fler än en HDMIingång till samma ingång.
2
1
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
2
Tryck på MENU.
Listan med inställningsmenyer visas.
90SE
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Video Settings”
och tryck sedan på
.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”COMPONENT V.
ASSIGN ?” och tryck sedan på
.
5
6
7
8
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja den ingång (i
exemplet DVD IN) som du vill
programmera om.
Tryck på
.
Ändring av vad som visas
på displayen
Det går att kontrollera ljudfältet osv. genom att
ändra vad som visas på displayen.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja den ingång (i
exemplet SA-CD/CD) som du
vill programmera till den
komponentvideoingång som
valts i steg 5.
Tryck på
DISPLAY
.
Överlåtningsbara ingångar för
komponentvideoingångarna
Fabriksinställningarna är understrukna.
Komponentvideoingång
Överlåtningsbara ingångar
DVD
VIDEO 2, VIDEO 3, DVD,
NONE, VIDEO 1, MD/TAPE,
SA-CD/CD
TV/SAT
VIDEO 2, VIDEO 3, TV/SAT,
NONE, VIDEO 1, MD/TAPE,
SA-CD/CD
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY.
Varje gång man trycker på DISPLAY ändras
det som visas på följande sätt.
Stationsnamn t Frekvens t Typ av ljudfält
t Volym…
FM- och AM-bandet
Förinställda stationsnamn och typer av
ljudfält* y Frekvens och ljudfältstyp
* Indexnamnet visas bara om du har matat in ett
indexnamn för den ingången eller förinställd
stationen (sidan 82, 86). Indexnamn visas inte om
de bara består av mellanslag, eller om
indexnamnet är detsamma som ingångsnamnet.
Observera
• Du kan inte programmera om fler än en
komponentvideoingång till samma ingång.
• Det går inte att använda komponentvideoingången
för sin ursprungliga funktion när den är
omprogrammerad till en annan ingång.
91SE
Andra funktioner
Om ingången växlas till ”SA-CD/CD”
kommer bilden från DVD-spelaren att
vara en komponentbild.
Vilka ingångar som går att överlåta
varierar för varje komponentvideoingång.
För mer information, se
”Överlåtningsbara ingångar för
komponentvideoingångarna” som följer.
Hur man använder
insomningstimern
Använda receivern för
inspelning
Det går att ställa in receivern så att den
automatiskt stängs av efter en viss tid.
Du kan spela in från en video/ljudkomponent
med hjälp av receivern. Se bruksanvisningen
som medföljer din inspelningskomponent.
1
SLEEP
Tryck upprepade gånger på SLEEP.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
displayen enligt följande cykel:
Spela in på en MiniDisc eller
ljudband
När insomningstimern är påslagen tänds
”SLEEP” på displayen.
Du kan spela in på en MiniDisc eller
ljudkassett med hjälp av receivern. Se
bruksanvisningen som medföljer din MDspelare eller kassettdäck.
Tips
1
Tryck på SLEEP för att kontrollera återstående tid
innan receivern stängs av. Den återstående tiden
visas på displayen. Om du trycker en gång till på
SLEEP så kommer insomningstimern att ändras.
Tryck på ingångsknappen för
din uppspelningskomponent.
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern.
2
Gör klart
uppspelningskomponenten för
uppspelning.
Lägg t.ex. i en CD i CD-spelaren.
3
Gör klart
inspelningskomponenten.
Sätt i en tom MD eller kassettband i
inspelningskomponenten och ställ in
inspelningsnivån.
4
92SE
Starta inspelningen på
inspelningsapparaten och
starta sedan uppspelningen på
uppspelningskomponenten.
Observera
• Ljudjusteringar påverkar inte den signal som matas
ut via TAPE/CDR OUT- eller MD/DAT OUTutgångarna.
• De ljudsignaler som matas in via MULTI
CHANNEL INPUT-ingångarna matas endast ut i
de främre vänstra och högra kanalerna.
För att spela in digitalt ljud
Anslut en uppspelningskomponent till den
digitala ljudingången (OPTICAL IN) och
anslut inspelningskomponenten till OPTICAL
MD/DAT OUT-utgången.
Inspelning på inspelningsmedia
1
Om du inte använder några bakre
surroundhögtalare kan du använda
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen för
de främre högtalarna för en anslutning med två
förstärkare.
För att ansluta högtalarna
Främre
högtalare (H)
Främre
högtalare (V)
Tryck på ingångsknappen för
din uppspelningskomponent.
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern.
Gör klart
uppspelningskomponenten.
Hi
Hi
Lo
Lo
Andra funktioner
2
Använda anslutning för
två förstärkare
Sätt t.ex. i den videokassett som du vill
kopiera i videobandspelaren.
3
Gör klart
inspelningskomponenten.
Sätt i en oinspelad videokassett eller
motsvarande i inspelningskomponenten
(VIDEO 1 eller VIDEO 2) att spela in på.
4
Starta inspelningen på
inspelningskomponenten och
starta sedan uppspelningen på
uppspelningskomponenten.
Observera
• Somligt material innehåller
kopieringsskyddssignaler för att förhindra
kopiering. I det här fallet kan det hända att du inte
kan spela in från källorna.
• De ljudsignaler som matas in via MULTI
CHANNEL INPUT-ingångarna matas endast ut i
de främre vänstra och högra kanalerna.
Anslut uttagen på den Lo (eller Hi) sidan av de
främre högtalarna till FRONT SPEAKERS Auttagen och anslut uttagen på den Hi (eller Lo)
sidan av de främre högtalarna till
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen. Se
till att metallbyglarna för Hi/Lo som fanns på
högtalarna har tagits bort. Om dessa inte tagits
bort kan det orsaka felaktig funktion hos
receivern.
För att ställa in högtalarna
Ställ in ”SUR BACK SP” på ”BI-AMP” i
Speaker Settings-menyn (sidan 64). Samma
signaler som matas ut från FRONT
SPEAKERS A-uttagen kan matas ut från
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen.
forts.
93SE
Observera
• Det går inte att använda FRONT SPEAKERS Buttagen för en anslutning med två förstärkare.
• När du använder den automatiska
kalibreringsfunktionen, ska du utföra
inställningarna för två förstärkare innan du utför
den automatiska kalibreringen.
• Om du utför inställningarna för två förstärkare
avaktiveras högtalarnivån, balansen och
equalizerinställningarna för de bakre
surroundhögtalarna och dessa ersätts av
inställningarna för de främre högtalarna.
• Signalerna som matas ut från PRE OUT-uttagen
använder samma inställningar som de från
SPEAKERS-uttagen.
• Ljudsignalen för mitthögtalaren via MULTI
CHANNEL INPUT-ingången matas inte ut via
höger och vänster högtalare när punkten ”SUR
BACK SP” är inställd på ”BI-AMP” på Speaker
Settings-menyn.
94SE
Använda fjärrkontrollen
Styrning av respektive komponent med fjärrkontrollen
somliga knappar inte fungerar för att styra just
din komponent. Om du vill ändra innehållet på
ingångslistan så att det motsvarar dina
komponenter, så se ”Programmering av
fjärrkontrollen” (sidan 96).
När fjärrkontrollen är inställd på att styra
följande komponenter från Sony eller andra
fabrikat, går det att använda knapparna på
fjärrkontrollen som är markerade med en prick
i tabellen. Observera dock att det kan hända att
Tabell över knapparna som används för att styra respektive komponent
Komponent
TV
VideoDVDBlu-ray
bandbrännare, skivspelare
spelare kombinerad
DVD/VHS
PSX
Knapp
Video Digital mottagare för DSS,
satellit/markburen BST
CDsändning
spelare,
LDspelare
AV ?/1, ?/1 (efter att
z
man tryckt på TV)
z
z
z
z
z
z
z
Sifferknappar
z
z
z
z
z
z
z
*
MEMORY, ENTER
z
Kassettdäck A/B
DATspelare
CD-, Tuner Receiver
MDspelare
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
z
z
z
z
z
MENU
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z***
z
z
z
z
./>
CATEGORY +/–,
REPLAY/
ADVANCE, B·/·b
z
z**
z
z
z
z
z
z
z
m/M,
TUNING +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
H, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DISK SKIP
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
z
z
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
DVD TOP
MENU/NIGHT
MODE, DVD
MENU/INPUT
MODE
F1, TV/VIDEO
z
z
z
F2, WIDE
z
z
z
*
Endast LD-spelare.
**
z
z
z
Använda fjärrkontrollen
z
CLEAR, D.TUNING,
z
>10, –/– –
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
Endast DSS. ***Gäller endast däck B.
95SE
1
Programmering av
fjärrkontrollen
Tryck på RM SET UP.
RM SET UP-knappen blinkar.
2
Det går att ställa in fjärrkontrollen så att den
motsvarar de komponenter som är anslutna till
receivern. Det går till och med att ställa in
fjärrkontrollen på att styra komponenter av
andra fabrikat än Sony, och att styra andra
Sony-komponenter än vad den normalt är
avsedd för.
Beskrivningen nedan använder som exempel
ett fall där en videobandspelare från en annan
tillverkare är ansluten till receiverns VIDEO
2-uttag.
Observera innan du börjar:
– Det går inte att ändra PHONOinställningarna.
– Fjärrkontrollen kan bara styra komponenter
som kan ta emot trådlösa infraröda
fjärrstyrningssignaler.
Glöm inte att slå på receivern och
rikta fjärrkontrollen mot receivern
när du utför följande procedur.
1
När RM SET UP-knappen
blinkar trycker du på
ingångsknappen (inklusive TV)
för den komponent du vill styra.
Om du till exempel vill styra en CDspelare trycker du på SA-CD/CD.
RM SET UP-knappen tänds.
3
Tryck på sifferknapparna för att
ange sifferkoden (eller en av
koderna om det finns flera) som
motsvarar den komponent
(inklusive tillverkare) som du
vill styra.
RM SET UP-knappen tänds.
Observera
För fjärrkontrollskoder för TV är endast
koderna i 500-intervallet giltiga.
4
Tryck på ENTER.
När sifferkoden bekräftats blinkar RM
SET UP-knappen två gånger och
fjärrkontrollen avslutar automatiskt
programmeringsläget. Ingångsknappen
släcks också.
För att avbryta
programmeringen
2
Tryck på RM SET UP under valfritt steg.
3
4
96SE
Sifferkoden som motsvarar
komponenten (inklusive
tillverkare)
Använd sifferkoderna i tabellen nedan för att
styra komponenter ej tillverkade av Sony samt
Sony-komponenter som fjärrkontrollen
normalt inte kan styra. Då den
fjärrkontrollsignal som en komponent
accepterar skiljer sig beroende på
komponentens modell och tillverkningsår, kan
det hända att det finns fler än en kod som
tillhör en komponent. Om du misslyckas med
att programmera fjärrkontrollen med en av
koderna, ska du försöka på nytt och använda
en annan kod.
För att styra en DAT-spelare
Tillverkare
Kod(er)
SONY
203
PIONEER
219
För att styra en MD-spelare
Tillverkare
Kod(er)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
För att styra ett kassettdäck
Observera
Tillverkare
Kod(er)
• Sifferkoderna är baserade på den senast
tillgängliga informationen för respektive
varumärke. Det finns dock risk för att din
komponent inte stämmer överens med vissa eller
alla koder.
• Det kan hända att alla ingångsknappar på den här
fjärrkontrollen inte är tillgängliga för användning
tillsammans med just din komponent.
SONY
201, 202
DENON
204, 205
Tillverkare
Kod(er)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Använda fjärrkontrollen
För att styra en CD-spelare
KENWOOD
För att styra en LD-spelare
Tillverkare
Kod(er)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
För att styra en video CDspelare
Tillverkare
Kod(er)
SONY
605
forts.
97SE
För att styra en
videobandspelare
För att styra en DVD-spelare
Tillverkare
Kod(er)
Tillverkare
Kod(er)
SONY
401, 402, 403
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
För att styra en DVD-brännare
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
Tillverkare
Kod(er)
GOLDSTAR/LG
723, 753
SONY
403
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
För att styra en TV
ITT/NOKIA
717
Tillverkare
Kod(er)
JVC
726, 727, 728, 736
SONY
501, 502
MAGNAVOX
730, 731, 738
DAEWOO
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
504, 505, 506, 507,
515, 544
NEC
736
FISHER
508
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
GOLDSTAR/LG
503, 511, 512, 515,
534, 544
PHILIPS
729, 730, 731
GRUNDIG
517, 534
PIONEER
729
HITACHI
513, 514, 515, 544
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
MAGNAVOX
503, 518, 544
SANYO
717, 720, 746
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
SHARP
748, 749
NEC
503, 520, 544
TELEFUNKEN
751, 752
PANASONIC
509, 524
TOSHIBA
747, 755, 756
PHILIPS
515, 518
ZENITH
754
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529,
544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532,
533, 534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
* Om en AIWA videobandspelare inte fungerar även
om du matat in koden för AIWA, ska du mata in
koden för Sony istället.
98SE
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
För att styra en
satellitmottagare eller kabelbox
Tillverkare
Kod(er)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Radering av hela
innehållet i
fjärrkontrollens minne
1
För att styra en tuner
Tillverkare
Kod(er)
SONY
002, 003, 004, 005
För att styra en hårddiskenhet
Tillverkare
Kod(er)
SONY
307, 308, 309
För att styra en blu-ray-spelare
Tillverkare
Kod(er)
SONY
310, 311, 312
Använda fjärrkontrollen
För att styra en PSX
Tillverkare
Kod(er)
SONY
313, 314, 315
1,2
1
Håll först MASTER VOL –
nedtryckt och tryck sedan på ?/
1 och sedan på AV ?/1.
RM SET UP-knappen blinkar tre gånger.
2
Släpp MASTER VOL –.
Hela innehållet i fjärrkontrollens minne
(dvs. alla inprogrammerade data) raderas.
99SE
x Dolby Digital
Övrig information
Ordförklaringar
x Cinema Studio EX
Ett surroundljudläge som kan betraktas som en
kompilering av Digital Cinema Sound-teknik
som ger samma ljud som i en filmstudio för
ljudpålägg tack vare följande tre tekniker:
”Virtual Multi Dimensions”, ”Screen Depth
Matching” och ”Cinema Studio
Reverberation”.
Den virtuella högtalartekniken ”Virtual Multi
Dimensions” används för att skapa en virtuell
multisurroundmiljö med upp till 7.1 kanaler
vilket ger samma surroundljudskänsla som på
en biograf med den allra senaste utrustningen
hemma i ditt eget vardagsrum.
”Screen Depth Matching” används för att
återskapa diskantdämpningen, fyllnaden och
djupet för ljudet på en biograf där ljudet strålar ut
från bakom skärmen. Denna effekt läggs sedan
till för de främre kanalerna och mittkanalen.
”Cinema Studio Reverberation” används för
att återskapa ljudegenskaperna i topputrustade
inspelningsstudior och filmstudior för
ljudpålägg, inklusive Sony Pictures
Entertainments inspelningsstudior. Det finns
tre olika lägen, A/B/C, för olika studiotyper.
x Delningsfrekvens
Den frekvens där två högtalares frekvenser
skär varandra.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Unik ljudåtergivningsteknik för
hemmabiobruk som utvecklats av Sony i
samarbete med Sony Pictures Entertainment
för att skapa samma spännande och mäktiga
ljud som på biografer hemma i
vardagsrummet. Med hjälp av ”Digital
Cinema Sound” som har en integrerad DSP
(Digital Signal Processor) och bygger på
uppmätta data går det att skapa ett idealiskt
ljudfält såsom filmmakarna tänkt sig det även
hemma i vardagsrummet.
100SE
En digital ljudkodnings- och
avkodningsteknik som utvecklats av Dolby
Laboratories, Inc. Detta system består av två
främre kanaler (vänster/höger), en mittkanal,
två surroundkanaler (vänster/höger) och en
subwooferkanal. Detta är en ljudstandard för
DVD-video och kallas även för 5.1-kanalig
surround.
x Dolby Digital Surround EX
En akustisk teknik som utvecklats av Dolby
Laboratories, Inc. Den bakre
surroundinformationen matriseras till vanliga
höger och vänster surroundkanaler så att ljudet
kan återges med 6.1 kanaler. Framför allt
action-scener återges med ett mer dynamiskt
och realistiskt ljudfält.
x Dolby Pro Logic II
Med den här tekniken omvandlas ljud som är
inspelat i 2-kanalig stereo till 5.1 kanaler för
uppspelning. Det finns ett MOVIE-läge för
filmer och ett MUSIC-läge för musik och
annat stereomaterial. Det går även att titta på
gamla filmer som är inspelade i vanligt
stereoformat med 5.1-kanaligt surroundljud.
GAME-läget är lämpligt för TV-spel.
x Dolby Pro Logic IIx
Teknik för 7.1-kanalig (eller 6.1-kanalig)
uppspelning. Förutom ljud som är kodat med
Dolby Digital Surround EX, går det även att
återge 5.1-kanaligt Dolby Digital-kodat ljud
via 7.1 (eller 6.1) kanaler. Det går även att
återge vanligt stereomaterial via 7.1 (eller 6.1)
kanaler.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Ljudbehandlingsteknik som utvecklats av
Dolby Laboratories, Inc. Mitt- och
monosurroundinformation matriseras till två
stereokanaler. Vid uppspelningen avkodas
ljudet och matas ut med 4-kanaligt
surroundljud. Detta är den vanligaste
ljudbehandlingsmetoden för DVD-video.
x DTS 96/24
Ett digitalt signalformat med hög ljudkvalitet.
Med detta format spelas ljudet in med en
samplingsfrekvens på 96 kHz och ett bittal på
24 bitar, vilket är högsta möjliga för DVDvideo. Antalet uppspelningskanaler varierar
beroende på materialet.
x DTS Neo:6
Med denna teknik omvandlas ljud som är
inspelat i 2-kanalig stereo för uppspelning via
6.1 kanaler. Det finns två olika lägen att välja
mellan för olika sorters material, eller efter
tycke och smak: CINEMA för filmer, och
MUSIC för musik och annat stereomaterial.
x DTS Digital Surround
En digital ljudkodnings- och
avkodningsteknik för biografbruk som
utvecklats av Digital Theater Systems, Inc.
Ljudet komprimeras mindre än för Dolby
Digital, vilket ger högre ljudkvalitet.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI är ett gränssnitt som stödjer både video
och ljud via en enda digital anslutning. HDMIanslutningen överför standard till högupplösta
videosignaler samt flerkanaliga ljudsignaler
till video/ljudkomponenter, såsom HDMIutrustad TV, i digital form utan någon
försämring. HDMI-specifikationen stödjer
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection) som är en kopieringsskyddande
teknik för digitala videosignaler.
x Interlace
En avsökningsmetod där en bild visas genom
att hälften av linjerna visas i taget på en TVskärm eller bildskärm var 1/60 sekund. Först
visas alla linjerna med udda nummer med
mellanrum mellan linjerna, och därefter fylls
mellanrummen i med linjerna med jämna
nummer.
x Komponentvideo
x DTS-ES
Ett format för överföring av
videosignalinformation som består av tre
separata signaler: luminans Y, krominans Pb
och krominans Pr. Bilder med hög kvalitet,
t.ex. DVD video- eller HDTV-bilder, överförs
på ett mer naturtroget sätt. De tre uttagen är
färgkodade i grönt, blått och rött.
x Kompositvideo
x Dynamikomfång
Omfånget för de ljudsignaler som kan återges.
Skillnaden mellan det lägsta (tystaste) och det
högsta (starkaste) ljudet som går att återge
mäts i dB. Ju högre värde, desto tystare och
desto högre ljud går det att återge.
Ett standardformat för överföring av
videosignalinformation. Luminanssignalen Y
och krominanssignalen C kombineras och
överförs tillsammans.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Ljudeffekter med låg frekvens som matas ut
via en subwoofer i Dolby Digital eller DTS
osv. Genom att lägga till en djup bas med en
frekvens på 20 till 120 Hz blir ljudet
mäktigare.
x Nedmixning
En metod att mata ut mångkanaligt ljud med
t.ex. 5.1 kanaler kodat till bara 2 kanaler.
forts.
101SE
Övrig information
Format för 6.1-kanalig uppspelning med bakre
surroundinformation. Det finns två olika
lägen: ”Discrete 6.1” i vilket alla kanalerna är
inspelade var för sig och ”Matrix 6.1” i vilket
de bakre surroundkanalerna matriseras till
vänster och höger surroundkanal. Detta läge är
idealiskt för att spela upp filmljudspår.
x PCM (Pulse Code Modulation)
En metod för omvandling av analogt ljud till
digitalt ljud för att göra det möjligt att lyssna
på digitalt ljud på ett enkelt sätt.
Försiktighetsåtgärder
Angående säkerhet
x Progressivt format
En avsökningsmetod där alla
avsökningslinjerna dras i tur och ordning, till
skillnad från interlace-avsökning där först alla
udda linjer dras och sedan alla jämna.
x Samplingsfrekvens
För att omvandla analogt ljud till digitalt måste
analoga data kvantiseras. Denna process kallas
för sampling, och samplingsfrekvensen är det
antal gånger per sekund som analoga data
kvantiseras. På en vanlig musik-CD lagras
data som kvantiserats 44 100 gånger per
sekund, vilket utrycks som en
samplingsfrekvens på 44,1 kHz. I allmänhet
gäller att ju högre samplingsfrekvens, desto
högre ljudkvalitet.
x S-videosignal
Ett format för överföring av
videosignalinformation. För S video används
en enda kabel och två kanaler, en för
luminanssignalen (Y) och en för
krominanssignalen (C). Detta ger bättre
bildkvalitet för inspelning och uppspelning än
med kompositsignaler.
x TSP (Time Stretched Pulse)
En TSP-signal är en mycket precis mätsignal
som använder pulsenergi för att mäta ett brett
band, från lågt till högt, under en kort
tidsperiod.
Mängden energi som används för att mäta
signalerna är viktig för att garantera
mätnoggrannhet vid normala inomhusmiljöer.
Genom att använda TSP-signaler kan man
mäta signaler på ett effektivt sätt.
102SE
Om det skulle råka komma in något föremål
eller vätska i receivern så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget och låt
kvalificerad personal se över receivern innan
du använder den igen.
Angående strömförsörjning
• Kontrollera att receiverns driftspänning
överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du kopplar in
receivern.
Driftspänningen finns angiven på
namnplattan på baksidan av receivern.
• Receivern är strömförande så länge
stickkontakten sitter i ett vägguttag, även om
strömbrytaren på själva receivern är
frånslagen.
• Om receivern inte ska användas på länge så
dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Håll
alltid i själva stickkontakten när du ska
koppla bort kabeln. Dra aldrig i kabeln.
• Nätkabel får endast bytas ut av en
kvalificerad serviceverkstad.
Angående värmebildning
Receivern blir varm medan den används, så
detta är inget fel. Om receivern används under
längre tid på hög volym blir höljet mycket
varmt ovanpå, på sidorna och undertill. Rör i
så fall inte vid höljet, eftersom du då kan
bränna dig.
Angående placering
• Placera receivern på en plats med tillräcklig
ventilation för att förebygga överhettning
och för att förlänga receiverns livslängd.
• Placera inte receivern i närheten av
värmekällor, eller på platser där den utsätts
för direkt solljus, stora mängder damm, eller
slag och stötar.
• Ställ ingenting ovanpå höljet som kan täppa
för ventilationshålen, eftersom det kan leda
till fel på receivern.
• Ställ inte receivern alltför nära apparater
som TV-apparater, videobandspelare eller
kassettdäck. (Om receivern används
tillsammans med en TV, en
videobandspelare eller ett kassettdäck och
receivern placeras alltför nära den
utrustningen, kan det uppstå störningar på
ljud eller bild. Detta gäller i synnerhet om
man använder en inomhusantenn. Därför
rekommenderar vi att du använder en
utomhusantenn.)
Innan du gör några anslutningar
Var noga med att stänga av receivern och dra ut
dess stickkontakt ur vägguttaget innan du
ansluter några andra komponenter.
Angående rengöring
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med
en mjuk duk som fuktats med en mild
rengöringsmedelslösning. Använd ingen form
av skursvampar, skurpulver, eller
lösningsmedel som sprit eller bensin.
Om något av följande problem skulle inträffa
medan receivern används, så försök att åtgärda
det med hjälp av detta felsökningsschema. Om
du trots allt inte lyckas lösa problemet så
kontakta närmaste Sony-handlare.
Ljud
Det hörs inget ljud, oavsett vilken
komponent man väljer, eller så hörs
bara ett mycket svagt ljud.
• Kontrollera att högtalarna och
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att alla högtalarkablar är rätt
anslutna.
• Kontrollera att både receivern och alla
andra komponenter är påslagna.
• Kontrollera att MASTER VOLUMEkontrollen inte är inställd på –∞ dB.
• Kontrollera att SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) inte är inställt på ”OFF” (sidan 38).
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen för
att stänga av ljuddämpningsfunktionen.
• Kontrollera att rätt komponent är vald med
INPUT SELECTOR.
• Kontrollera att inga hörlurar är
inkopplade.
• Om ljudet bara hörs väldigt svagt så
kontrollera om NIGHT MODEfunktionen är aktiverad (sidan 74).
• Receiverns skyddskrets har utlösts. Stäng
av receivern, avlägsna orsaken till
kortslutningen, och slå sedan på receivern
igen.
Det hörs inget ljud från en viss
komponent.
• Kontrollera att den komponenten är rätt
ansluten till ljudingångarna för den sortens
komponent.
• Kontrollera att kontakterna på
anslutningskabeln (kablarna) är helt isatta
i uttagen både på receivern och på
komponenten.
forts.
103SE
Övrig information
Om du har några frågor eller det skulle uppstå
något problem med receivern, så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Felsökning
Det hörs inget ljud från den ena av de
främre högtalarna.
• Koppla in ett par hörlurar i PHONESuttaget och kontrollera om ljudet hörs på
rätt sätt i hörlurarna. Om bara den ena
kanalen hörs i hörlurarna kan problemet
bero på att komponenten inte är rätt
ansluten till receivern. Kontrollera att alla
anslutningkontakter är helt isatta i uttagen
både på receivern och på komponenten.
Om båda kanalerna hörs i hörlurarna kan
problemet bero på att den ena främre
högtalaren inte är rätt ansluten till
receivern. Kontrollera anslutningarna för
den främre högtalare som det inte hörs
något ljud ifrån.
• Kontrollera att du har anslutit både L- och
R-uttaget till en analog komponent och
inte bara antingen L- eller R-uttaget.
Använd en mono-till-stereo-kabel
(medföljer ej). Det hörs dock inget ljud
från mitthögtalaren när ett ljudfält (PRO
LOGIC osv.) är valt. När mitthögtalaren är
inställd på ”NO” hörs ljudet bara via höger
och vänster främre högtalare.
Det hörs inget ljud från en analog
2-kanalig komponent.
• Kontrollera att punkten INPUT MODE
inte är inställd på ”COAX” eller ”OPT”
för vald ingång (sidan 87).
• Kontrollera att MULTI IN inte är vald.
• Kontrollera att DIGITAL ASSIGNfunktionen inte har använts för att
programmera ljudingången för en annan
källa till den valda ingången (sidan 88).
Det hörs inget ljud från en digital
komponent (via COAXIAL eller
OPTICAL-ingången).
• Kontrollera att INPUT MODE inte är
inställt på ”ANALOG” (sidan 87).
Kontrollera att INPUT MODE inte är
inställt på ”COAX” för komponenterna
som är anslutna till OPTICAL-ingången
och inte heller är inställt på ”OPT” för
komponenter som är anslutna till
COAXIAL-ingången.
104SE
• Kontrollera att MULTI IN inte är vald.
• Kontrollera att ANALOG DIRECTfunktionen inte används.
• Kontrollera att DIGITAL ASSIGNfunktionen inte har använts för att
programmera ljudingången för en annan
källa till den valda ingången (sidan 88).
Källans ljudingång från HDMI-uttaget
matas inte ut.
• HDMI-ljudsignaler matas inte ut från
högtalaruttagen.
• Endast ingående HDMI-ljudsignaler
matas ut från den TV som är ansluten till
receiverns HDMI OUT-utgång.
• Kontrollera att komponenten är korrekt
ansluten till HDMI-ingången för den
komponenten.
• Det går inte att lyssna på Super Audio CDskivor via HDMI-anslutningar.
• Beroende på uppspelningskomponenten
kan det hända att man även behöver göra
vissa inställningar på själva komponenten.
Se bruksanvisningen till respektive
komponent.
Det är dålig balans mellan höger och
vänster kanal, eller ljudet är
spegelvänt.
• Kontrollera att alla högtalare och
komponenter är rätt och ordentligt
anslutna.
• Justera balansparametrarna med hjälp av
Level Settings-menyn.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Kontrollera att högtalarna och
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är
dragna i närheten av en transformator eller
motor, och på minst 3 m avstånd från TVapparater och lysrör.
• Flytta TV:n längre bort från
ljudkomponenterna.
• Kontrollera att U SIGNAL GND-uttaget
är jordat (gäller endast när en skivspelare
är ansluten).
• Kontakterna och uttagen har blivit
smutsiga. Torka av dem med en duk som
fuktats med sprit.
Det hörs inget ljud alls, eller ljudet hörs
bara svagt från mitthögtalaren/
surroundhögtalarna/de bakre
surroundhögtalarna.
• Välj ett CINEMA STUDIO EX-läge
(sidan 73).
• Justera högtalarens volym (sidan 75).
• Kontrollera att mitt/surroundhögtalarna är
inställda på antingen ”SMALL” eller
”LARGE” (sidan 65).
• Kontrollera att de bakre
surroundhögtalarna är inställda på
”DUAL” eller ”SINGLE” (sidan 65).
Det hörs inget ljud från de bakre
surroundhögtalarna.
• Vissa skivor saknar Dolby Digital
Surround EX-flagga trots att
förpackningen är märkt med Dolby Digital
Surround EX-logotyper. Välj i så fall
”ON” i ”SB DEC MODE” (sidan 61).
Det går inte att få någon
surroundeffekt.
• Kontrollera att ljudfältfunktionen är på
(tryck på MOVIE eller MUSIC).
• Ljudfälten fungerar inte för signaler med
en samplingsfrekvens på över 48 kHz.
Det går inte att spela in.
• Kontrollera att komponenterna är korrekt
anslutna (sidan 17, 23).
• Välj källkomponent med INPUT
SELECTOR (sidan 47).
MULTI CHANNEL DECODING-lampan
lyser inte blått.
• Kontrollera att uppspelningskomponenten
är ansluten till en digital ingång och att rätt
ingång är vald på receivern.
• Kontrollera att det material som spelas upp
verkligen är i mångkanaligt format.
• Kontrollera att uppspelningskomponenten
är inställd på mångkanaligt ljud.
• Kontrollera att det digitala ljudet från vald
komponent inte är omfördelat till någon
annan ingång med hjälp av DIGITAL
ASSIGN-funktionen (sidan 88).
Video
Det syns ingen bild alls eller bilden är
dålig på TV-skärmen eller bildskärmen.
• Välj lämplig ingång på receivern
(sidan 47).
• Ställ in TV:n på rätt ingång.
• Flytta TV:n längre bort från
ljudkomponenterna.
• Kontrollera att rätt ingång är inställd på
komponentvideoingången.
• När en insignal uppkonverteras med den
här receivern måste insignalen vara
densamma som ingången (sidan 33).
forts.
105SE
Övrig information
Det hörs inget ljud ur subwoofern.
• Kontrollera att subwoofern är korrekt och
ordentligt ansluten.
• Kontrollera att du slagit på din högtalare.
• När alla högtalarna är inställda på
”LARGE” och ”Neo:6 Cinema” eller
”Neo:6 Music” är valt matas det inte ut
något ljud via subwoofern.
Dolby Digital eller DTS mångkanaligt
ljud återges inte.
• Kontrollera att den DVD osv. som du
spelar upp är inspelad i Dolby Digitaleller DTS-format.
• Om DVD-spelaren osv. är ansluten till en
digital ingång på den här receivern, ska du
kontrollera att inställningarna för den
digitala ljudutgången på den anslutna
komponenten är tillgängliga.
Den ingående källbilden från HDMIingången matas inte ut från receivern
eller högtalarna i den TV som är
ansluten till receivern.
• Se till att kablarna är korrekt och ordentligt
anslutna till komponenterna.
• Beroende på uppspelningskomponenten
kan det hända att man även behöver göra
vissa inställningar på själva komponenten.
Se bruksanvisningen till respektive
komponent.
Det går inte att spela in.
• Kontrollera att komponenterna är korrekt
anslutna (sidan 24).
• Välj källkomponent med INPUT
SELECTOR (sidan 47).
Tuner
FM-mottagningen är dålig.
• Använd en 75-ohms koaxialkabel
(medföljer ej) för att ansluta receivern till
en FM-utomhusantenn enligt nedan. Om
receivern ansluts till en utomhusantenn så
jorda den mot blixtnedslag. Anslut inte
jordledningen till ett gasrör. Det kan
resultera i en gasexplosion.
FM-utomhusantenn
Receiver
Till jord
Jordkabel (medföljer ej)
Det går inte att ställa in radiostationer.
• Kontrollera att antennerna är ordentligt
anslutna. Rikta in antennerna och anslut en
utomhusantenn vid behov.
106SE
• Stationens signal är för svag (vid
automatisk stationsinställning). Använd
direkt stationsinställning.
• Kontollera att rätt
stationsinställningsintervall är inställt (vid
inställning av AM-stationer med direkt
stationsinställning).
• Det finns inga stationer lagrade i förinställt
minnet, eller förinställda stationerna har
raderats (vid avsökning av förinställda
stationer). Lagra stationer i förinställt
minnet (sidan 81).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas
på displayen.
RDS fungerar inte.
• Kontrollera att du har ställt in en FM RDSstation.
• Välj en starkare FM-station.
Önskad RDS-information visas inte.
• Kontakta radiostationen och hör efter om
de faktiskt erbjuder den tjänsten. Om de
gör det kan det hända att den tjänsten
tillfälligt är ur funktion.
Fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på receivern.
• Avlägsna eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och receivern.
• Byt ut alla batterierna i fjärrkontrollen mot
nya om de är svaga.
• Kontrollera att receivern och
fjärrkontrollen är inställda på samma
kommandoläge. Om receivern och
fjärrkontrollen är inställda på olika
kommandolägen går det inte att styra
receivern med fjärrkontrollen (sidan 37).
• Kontrollera att rätt ingång är vald på
fjärrkontrollen.
• När man styr en programmerad
komponent av något annat fabrikat än
Sony, kan det hända att fjärrkontrollen inte
fungerar ordentligt beroende på den
komponentens modell eller fabrikat.
Felmeddelande
Om det skulle uppstå något fel visas en
tvåsiffrig kod och ett meddelande på
displayen. Kontrollera anläggningens
tillstånd med hjälp av meddelandet. Försök
att åtgärda problemet med hjälp av följande
tabell. Om du har några frågor eller det
skulle uppstå något problem med receivern,
så kontakta närmaste Sony-handlare.
PROTECTOR
Onormal ström matas ut från
högtalarutgångarna eller så är receiverns
ovansida täckt av något.
Receivern stängs av automatiskt efter ett par
sekunder. Kontrollera högtalarnas
anslutning och slå på strömmen igen.
Hänvisningssidor för radering
av minnet
För att radera
Se
Alla inställningar som lagrats sidan 36
i minnet
Ändrade ljudfält
sidan 77
Tekniska data
Förstärkardelen
forts.
107SE
Övrig information
POWER OUTPUT
Märkeffekt i stereoläget1) 2)
(8 ohm 1kHz, THD 0,7%):
105 W + 105 W
Märkeffekt i stereoläget2)
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7%):
105 W + 105 W
Referensuteffekt
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%)
FRONT2):
100 W + 100 W
CENTER2):
100 W
SURROUND2):
100 W + 100 W
SURROUND BACK2):
100 W + 100 W
Referensuteffekt
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2):
100 W + 100 W
CENTER2):
100 W
SURROUND2):
100 W + 100 W
SURROUND BACK2):
100 W + 100 W
Referensuteffekt i stereoläget1) 2)
(8 ohm 1 kHz, THD 10%):
130 W + 130 W
Referensuteffekt i stereoläget2)
(4 ohm 1 kHz, THD 10%):
130 W + 130 W
Referensuteffekt
(8 ohm 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2):
130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Utgångar
Referensuteffekt
(4 ohm 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
130W + 130 W
CENTER2):
130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
1) Beroende
på ljudfältsinställningarna och
ljudkällan kan det hända att inget ljud matas ut.
2)
Uppmätt under följande villkor:
Strömförsörjning: 230 V växelström, 50/60 Hz
(i europeiska länder/
områden utom
Storbritannien)
240 V växelström, 50/60 Hz
(i Storbritannien och andra
områden)
Frekvensomfång
PHONO
RIAAekvaliseringskurva
±0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, DVD,
VIDEO 1/2/3
10 Hz – 100 kHz
±3 dB
Ingångar (analoga)
PHONO
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO 1/2/3
Känslighet: 2,5 mV
Impedans: 50 kohm
S/N: 86 dB (A, 20 kHz
LPF)
Känslighet: 150 mV
Impedans: 50 kohm
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
Ingångar (digitala)
DVD, SA-CD/CD
(koaxialt)
Impedans: 75 kohm
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
VIDEO 1/3, TV/SAT,
MD/TAPE (optiskt)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
108SE
MD/TAPE, VIDEO 1/2
(AUDIO OUT)
Spänning: 150 mV
Impedans: 1 kohm
FRONT L/R, CENTER,
Spänning: 2 V
SURROUND L/R,
Impedans: 1 kohm
SURROUND BACK L/R,
SUB WOOFER
EQUALIZER
Förstärkningsnivåer
±10 dB i steg om 1 dB
FM-radiodelen
Stationsinställningsområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenn
FM-trådantenn
Antennuttag
75ohm, obalanserad
Känslighet
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Användbar känslighet
11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
Signalbrusförhållande
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonisk distorsion vid 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separation
45 dB vid 1 kHz
Frekvensomfång
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivitet
60 dB vid 400 kHz
AM-radiodelen
Stationsinställningsområde
531 – 1 602 kHz
(med stationsinställningsintervallet inställt på
9 kHz)
Antenn
Ramantenn
Användbar känslighet
50 dB µ/m (vid 999 kHz)
Signalbrusförhållande
54 dB (vid 50 mV/m)
Harmonisk distorsion
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
35 dB
Videodelen
Ingångar/utgångar
Video:
S video:
1 Vtt, 75 ohm
Y: 1 Vtt, 75 ohm
C: 0,286 Vtt, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vtt, 75 ohm
PB/CB: 0,7 Vtt, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vtt, 75 ohm
80 MHz HD Pass Through
Allmänt
Strömförsörjning
Övrig information
230 V växelström,
50/60 Hz
(i europeiska länder/
områden utom
Storbritannien)
240 V växelström,
50/60 Hz
(i Storbritannien och andra
områden)
Effektförbrukning 440 W
Effektförbrukning (i standbyläge)
1W
Nätströmsuttag
1 strömstyrt uttag, MAX
100 W/0,4 A
(Modeller för europeiska
länder/områden utom
Storbritannien)
Yttermått
430 × 175 × 430 mm
(bredd/höjd/djup)
inklusive utskjutande delar
och kontroller
Vikt (ca.)
15 kg
Medföljande tillbehör
Bruksanvisning (den här handboken)
Snabbanslutningsguide (1)
Optimeringsmikrofon ECM-AC2 (1)
FM-trådantenn (1)
AM-ramantenn (1)
Nätkabel (1)
Fjärrkontrollen RM-AAP015 (1)
R6-batterier (storlek AA) (2)
Rätt till ändringar förbehålles.
109SE
Index
Symboler
U SIGNAL GND-uttag 23, 35
Siffror
2CH STEREO-läget 74
5.1-kanalssystem 16
7.1-kanalssystem 16
A
A.F.D. 71
ANALOG DIRECT 75
AUTO FORMAT DIRECT 70
AUTOBETICAL 79
Automatisk kalibrering 40
F
Felmeddelanden 107
Fjärrkontroll
Innan du börjar använda
fjärrkontrollen 37
Programmering 96
Radera allt 99
Styrning av respektive komponent 95
H
BI-AMP 93
HDMI
Ansluta 25
HDMI ASSIGN 89
Högtalare
Anslutning 17
Inställning av avståndet 66
Inställningar 38, 64
Nivåer och balans 75–76
C
I
CD-spelare 21
Anslutning 19
Uppspelning 49
COMPONENT VIDEO ASSIGN 90
Indikering 8
INPUT MODE 87
INPUT SELECTOR 47, 87
Insomningstimern 92
Inspelning
På ett videoband 93
Spela in på en MiniDisc eller
ljudkassett 92
B
D
DCS 73
DIGITAL ASSIGN 88
Dolby 61, 71
DTS 61
DVD-spelare/DVD-brännare
Anslutning 29–30
Uppspelning 50
E
Equalizer 58
J
Justering
Equalizer 58
Högtalare 64
Ljud 63
Ljudeffekt 77
Nivå 57
Surround 60
System 69
Tuner 62
Video 64
K
Kassettdäck 20
110SE
L
L.F.E. 10, 64
Ljuddämpning 48
Ljudfält
Anpassa 60
Välja 72
Återställning 77
M
MD-spelare 20
Meny
Audio Settings 55, 63
Auto Calibration 56
EQ Settings 54, 58
Level Settings 54, 57
Speaker Settings 56, 64
Sur Settings 55, 60
System Settings 56, 69
Tuner Settings 55, 62
Video Settings 55, 64
Mittfrekvens 75
N
Namninmatning 86
Nedmixning 74
NIGHT MODE 74
Nätkabel 36
Satellitmottagare 31
SB DEC MODE 62
SB DECODING 61
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 39
Startinställningar 36
Stationsinställning
Automatisk 78
Direkt 79
Förinställda stationer 80
Super Audio CD-spelare 21
Anslutning 22
Uppspelning 49
Surroundljud 70
T
TEST TONE 57, 75
Tuner
AM 78
Antenner 35
FM 78
TV
Anslutning 27
TV-spel 51
W
Videobandspelare
Anslutning 32
Uppspelning 52
Omvandling 33
Omvandling av videosignaler 33
ON SCREEN 75, 85
Å
R
Ä
RDS 83
Ändring av vad som visas på displayen 91
Återställning 107
111SE
Övrig information
O
S
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć pożaru lub porażenia
prądem, należy chronić urządzenie
przed deszczem i wilgocią.
Aby uniknąć pożaru, pamiętaj aby nie zasłaniać
otworów wentylacyjnych aparatu gazetami,
obrusem, firankami itp. Nie stawiaj również
zapalonych świec na aparacie.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
stawiaj na aparacie przedmiotów wypełnionych
płynem, na przykład wazonów.
Nie stawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
na przykład w biblioteczce lub wbudowanej
szafce
Urządzenie należy zainstalować w taki sposób,
aby możliwe było natychmiastowe wyjęcie
wtyczki z gniazda naściennego w sytuacji
awaryjnej.
Nie wrzucaj baterii do zwykłych
domowych śmieci, wyrzucając
oznacz je jako śmieci
chemiczne.
2PL
Uwaga dla klientów w Europie
Pozbycie się Zużytego Sprzętu
(Stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w
celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu,
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
O Instrukcji Obsługi
• Instrukcje w niniejszej Instrukcji Obsługi
dotyczą modelu STR-DA1200ES. Sprawdź
numer modelu w dolnym prawym rogu panelu
przedniego.
• Objaśnienia w tej instrukcji obsługi dotyczą
regulatorów na dostarczonym pilocie. Możesz
także używać regulatorów na amplitunerze,
jeżeli mają te same lub podobne nazwy, jak na
pilocie.
W tym amplitunerze zastosowano systemy
Dolby* Digital i Pro Logic Surround oraz
DTS** Digital Surround.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic”, „Surround EX” oraz
symbol podwójnego D są znakami
handlowymi firmy Dolby Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji udzielonej przez
Digital Theater Systems, Inc.
Patenty USA Nr 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 oraz
inne patenty USA i z innych krajów,
zarejestrowane i zgłoszone. „DTS”, „DTSES”, „Neo:6” i „DTS 96/24” są znakami
towarowymi Digital Theater Systems, Inc.
Prawa autorskie 1996, 2003 Digital Theater
Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
PL
Ten amplituner wykorzystuje technologię HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing LLC.
3PL
Spis treści
Kroki wstępne
Opis i lokalizacja części .............................6
1: Instalowanie głośników .......................16
2: Podłączanie kolumn głośnikowych .....17
3a: Podłączanie komponentów audio .....19
3b: Podłączanie komponentów wideo ....24
4: Podłączanie anten .................................35
5: Przygotowanie amplitunera i pilota ...36
6: Nastawienie głośników ........................38
7: Automatyczna kalibracja odpowiednich
nastawień
(AUTO CALIBRATION) .................40
Odtwarzanie
Wybieranie komponentu .........................47
Słuchanie Super Audio CD/CD ..............49
Oglądanie DVD ........................................50
Korzystanie z gier wideo ..........................51
Oglądanie wideo .......................................52
Operacje amplitunera
Nawigacja w systemie menu ....................53
Regulacja poziomu
(menu Level Settings) .........................57
Regulacja korektora
(menu EQ Settings) ............................58
Nastawienia dla dźwięku dookólnego
(menu Sur Settings) ............................60
Nastawienia dla radia
(menu Tuner Settings) ........................63
Nastawienia dla audio
(menu Audio Settings) ........................63
Nastawienia dla wideo
(menu Video Settings) ........................65
Nastawienia dla głośników
(menu Speaker Settings) ....................65
Nastawienia dla systemu
(menu System Settings) ......................70
4PL
Automatyczna kalibracja odpowiednich
nastawień
(menu Auto Calibration) ................... 70
Korzystanie z dookólnego
dźwięku
Korzystanie z dźwięku dookólnego Dolby
Digital i DTS
(Tryb A.F.D.) ....................................... 71
Wybieranie fabrycznie zaprogramowanego
pola dźwiękowego
(DCS) ................................................... 73
Używanie tylko przednich głośników
(2CH STEREO) ................................. 75
Korzystanie z efektów dookólnych przy
niskiej głośności
(NIGHT MODE) ............................... 75
Słuchanie dźwięku bez żadnych regulacji
(ANALOG DIRECT) ....................... 76
Regulowanie poziomu i balansu głośników
(TEST TONE) .................................... 76
Przywracanie pól dźwiękowych do ich
początkowych nastawień .................... 78
Operacje radiowe
Słuchanie radia FM/AM ......................... 79
Automatyczne zapisywanie stacji FM
(AUTOBETICAL) ............................ 80
Zapisywanie stacji radiowych w
pamięci ................................................. 81
Używanie Systemu Danych Radiowych
(RDS) ................................................... 84
Inne operacje
Wyświetlanie menu amplitunera na
ekranie TV ........................................... 86
Nazywanie wejść ...................................... 87
Przełączanie między cyfrowym i
analogowym audio
(INPUT MODE) ................................ 88
Słuchanie cyfrowego dźwięku z innych
wejść
(DIGITAL ASSIGN) ......................... 89
Oglądanie obrazów HDMI z innych wejść
(HDMI ASSIGN) ............................... 90
Oglądanie komponentowych obrazów z
innych wejść (COMPONENT VIDEO
ASSIGN) ............................................. 91
Zmiana wyświetlenia ............................... 93
Używanie wyłącznika czasowego ........... 93
Nagrywanie przy użyciu amplitunera .... 94
Używanie połączenia bi-amplifier ......... 95
Używanie pilota
Operowanie każdym komponentem przy
użyciu pilota ........................................ 97
Programowanie pilota ............................. 98
Kasowanie całej zawartości
pamięci pilota .................................... 101
Dodatkowe informacje
Objaśnienia terminów ........................... 102
Środki ostrożności .................................. 105
W razie trudności ................................... 106
Dane techniczne ..................................... 110
Indeks ...................................................... 113
5PL
Kroki wstępne
Opis i lokalizacja części
Panel przedni
Aby zdjąć pokrywę
Naciśnij PUSH.
Po zdjęciu pokrywy zabezpiecz ją przed
dostępem dzieci.
6PL
Nazwa
Funkcja
A POWER
Naciśnij, aby włączyć
lub wyłączyć amplituner
(strona 36, 49, 50, 51, 52,
78).
B Gniazdo
AUTO CAL
MIC
Podłącza do
dostarczonego
mikrofonu
optymalizacji nastawień
dla funkcji Digital
Cinema Auto
Calibration (strona 40).
Nazwa
Funkcja
D MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
Naciśnij, aby operować
radiem (FM/AM)
(strona 79).
TUNING
E Czujnik
zdalnego
sterowania
Odbiera sygnały z pilota
zdalnego sterowania.
F DIMMER
Naciśnij, aby
wyregulować jasność
wyświetlacza.
G SLEEP
Naciśnij, aby włączyć
funkcję SLEEP
(strona 93).
H SUR BACK
DECODING
Naciśnij, aby włączyć SB
DECODING
(strona 61).
I Wyświetlacz Obecny status wybranego
komponentu lub pojawia
się lista pozycji do wyboru
(strona 8).
J 2CH
A.F.D.
MOVIE
Naciśnij, aby wybrać
pole dźwiękowe
(strona 71).
MUSIC
K DISPLAY
Naciśnij, aby wybrać
informacje wyświetlane
na wyświetlaczu
(strona 93).
Nazwa
Funkcja
L INPUT
MODE
Naciśnij, aby wybrać
tryb wejścia gdy te same
komponenty są
podłączone do gniazd
cyfrowych i
analogowych
(strona 88).
M MULTI CH IN Naciśnij, aby wybrać
sygnał wejścia audio z
komponentu
podłączonego do
gniazda MULTI
CHANNEL INPUT
(strona 47).
N A.DIRECT
Naciśnij, aby słuchać
analogowego dźwięku
wysokiej jakości
(strona 76).
O Gniazdo
PHONES
Podłącza do słuchawek
(strona 74).
P SPEAKERS
(OFF/A/B/
A+B)
Naciśnij, aby wybrać A,
B, A+B, OFF przednich
głośników (strona 38).
Q Gniazda
VIDEO 3 IN/
PORTABLE
AV IN
Podłącz do przenośnego
komponentu audio/
wideo, takiego jak
kamera wideo lub
konsola gier wideo
(strona 32, 51).
R Dioda MULTI Zapala się, gdy
CHANNEL
wielokanałowe sygnały
DECODING audio ulegają
rozkodowaniu
(strona 50).
S INPUT
SELECTOR
Przekręć aby wybrać
źródło wejścia do
odtwarzania (strona 47,
49, 50, 51, 52, 87, 88, 94).
T MASTER
VOLUME
Przekręć aby
wyregulować poziom
głośności dla wszystkich
głośników jednocześnie
(strona 47, 49, 50, 51, 52).
ciąg dalszy
7PL
Kroki wstępne
C TONE MODE Reguluje FRONT
BASS i FRONT
TONE
TREBLE. Naciśnij
kilkakrotnie TONE
MODE aby wybrać
BASS lub TREBLE i
przekręć TONE aby
wyregulować poziom
(strona 58).
Informacje o wskaźnikach na wyświetlaczu
Nazwa
Funkcja
Nazwa
A SW
Zapala się, gdy wybieranie
subwoofera jest
nastawione na „YES” i gdy
sygnał audio jest
wyprowadzany z gniazda
SUB WOOFER
(strona 65). Gdy ten
wskaźnik jest zapalony,
amplituner wytwarza
sygnał subwoofera w
oparciu o sygnał L.F.E. na
odtwarzanej płycie lub
komponenty niskich
częstotliwości z przednich
kanałów.
B Wskaźniki Litery (L, C, R itp.)
oznaczają odtwarzane
kanału
odtwarzania kanały. Ramki wokół liter
są różne, wskazując
sposób, w jaki odbywa się
w amplitunerze proces
downmix dźwięku źródła
(w oparciu o nastawienia
głośników).
Przedni lewy
L
Przedni prawy
R
Centralny (monofoniczny)
C
Dookólny lewy
SL
Dookólny prawy
SR
Dookólny (komponenty
S
monofoniczne lub
dookólne otrzymane przez
przetwarzanie Pro Logic)
Dookólny tylny lewy
SBL
Dookólny tylny prawy
SBR
Dookólny tylny (dookólne
SB
tylne komponenty
otrzymane przez
dekodowanie 6.1 kanałów)
Przykład:
Format nagrania (Przedni/
Dookólny): 3/2.1
Kanał wyjścia: Głośniki
dookólne są nastawione na
„NO”.
Pole dźwiękowe: A.F.D.
AUTO
Funkcja
SW
L
SL
8PL
C
R
SR
Nazwa
Funkcja
D INPUT
Świeci się stale. Jeden ze
wskaźników wejścia
również zapala się zgodnie
z bieżącym wejściem.
E AUTO
Zapala się, gdy INPUT
MODE jest nastawione na
„AUTO” (strona 88).
F HDMI
Zapala się, gdy amplituner
rozpoznaje komponent
podłączony przez gniazdo
HDMI IN (strona 25).
G DTS (-ES) Zapala się, gdy amplituner
dekoduje sygnały DTS.
„DTS-ES” także zapala
się, gdy amplituner
dekoduje sygnały DTS-ES.
Gdy odtwarzasz płytę
formatu DTS, pamiętaj,
aby wykonać cyfrowe
połączenia i aby INPUT
MODE nie było
nastawione na
„ANALOG” (strona 88).
H 96/24
Zapala się, gdy amplituner
dekoduje DTS96/24
(96 kHz/24 bity).
Nazwa
Funkcja
I COAX
Zapala się, gdy INPUT
MODE jest nastawione na
„AUTO” i gdy sygnał
źródła jest sygnałem
cyfrowym, wprowadzanym
przez gniazdo COAXIAL,
lub gdy INPUT MODE
jest nastawione na
„COAX” (strona 88).
J OPT
Zapala się, gdy INPUT
MODE jest nastawione na
„AUTO” i gdy sygnał
źródła jest sygnałem
cyfrowym, wprowadzanym
przez gniazdo OPTICAL,
lub gdy INPUT MODE
jest nastawione na „OPT”
(strona 88).
K ANALOG Zapala się, gdy INPUT
MODE jest nastawione na
„AUTO” i gdy przez
gniazda COAXIAL lub
OPTICAL nie jest
wprowadzany sygnał
cyfrowy, lub gdy INPUT
MODE jest nastawione na
„ANALOG”, lub gdy
używana jest funkcja
ANALOG DIRECT
(strona 88).
L MULTI IN Zapala się, gdy wybrany
jest MULTI IN (strona 47).
M SB DEC
Zapala się, gdy włączone
jest rozkodowanie tylnego
dźwięku dookólnego
(strona 61).
N RDS
Zapala się, gdy otrzymuje
informacje RDS
(strona 84).
O D.RANGE Zapala się, gdy włączona
jest kompresja dynamiki
(strona 58).
P EQ
Zapala się gdy włączony
jest korektor (strona 58).
ciąg dalszy
9PL
Kroki wstępne
C;
Zapala się, gdy amplituner
DIGITAL dekoduje sygnały Dolby
(EX)
Digital Surround.
„;DIGITAL EX” także
zapala się, gdy amplituner
dekoduje sygnały Dolby
Digital Surround EX. Gdy
odtwarzasz płytę formatu
Dolby Digital, pamiętaj,
aby wykonać cyfrowe
połączenia i aby INPUT
MODE nie było
nastawione na
„ANALOG” (strona 88).
Nazwa
Funkcja
Nazwa
Q SLEEP
Zapala się, gdy włączony
jest wyłącznik czasowy
(strona 93).
R L.F.E.
Zapala się, gdy
odtwarzana płyta zawiera
kanał L.F.E. (Low
Frequency Effect), a gdy
sygnał kanału L.F.E. jest
odtwarzany, słupki pod
literami zapalają się,
wskazując poziom.
Ponieważ sygnał L.F.E. nie
jest nagrany we wszystkich
partiach sygnału wejścia,
wskaźnik paskowy będzie
się zmieniać (może się też
wyłączyć) podczas
odtwarzania.
U DISCRETE Zapala się, gdy jest
aktywne dekodowanie
DTS-ES Discrete
(strona 61).
S ;PRO
LOGIC
(II/IIx)
Zapala się, gdy amplituner
stosuje przetwarzanie Pro
Logic do sygnałów 2
kanałowych, aby
wyprowadzić sygnały
kanału centralnego i
dookólnego. „;PRO
LOGIC II” zapala się, też
gdy dekoder MOVIE/
MUSIC/GAME Pro Logic
II jest aktywny. „;PRO
LOGIC IIx”zapala się, też
gdy dekoder MOVIE/
MUSIC/GAME Pro Logic
IIx jest aktywny
(strona 72).
Uwaga
Ten wskaźnik nie zapala się,
gdy zarówno centralny głośnik
jak i głośniki dookólne są
nastawione na „NO”
(strona 66).
T NEO:6
10PL
Zapala się, gdy jest
aktywne dekodowanie
DTS Neo:6 Cinema/Music
(strona 72).
V MATRIX
Funkcja
Zapala się, gdy jest
aktywne dekodowanie
DTS-ES Matrix
(strona 61).
W SP-A/SP-B/ Zapala się zgodnie z
SP-OFF
używanym systemem
głośników (strona 38).
„SP-OFF” zapala się, gdy
wybrano „SP-OFF” lub
gdy słuchawki są
podłączone.
X PRESET
Zapala się, gdy TUNING
MODE jest „PRESET”.
Y Wskaźniki Zapala się, gdy jest
radiowe
używany amplituner do
strojenia stacji radiowych
(strona 79–85), itp.
Z MEMORY Zapala się, gdy włączona
jest funkcja pamięci, taka
jak nazywanie wejść
(strona 87), itp.
wj VOLUME Wyświetla aktualną
głośność.
Panel tylny
Kroki wstępne
A Sekcja DIGITAL INPUT/OUTPUT
Gniazda
Podłączenie do
OPTICAL IN/ odtwarzacza DVD,
OUT
odtwarzacza Super
Audio CD, itp.
Gniazdo
Gniazda
COAXIAL IN COAXIAL
zapewnia lepszej
jakości dźwięk
(strona 19, 20, 29).
Gniazda
HDMI IN/
MONITOR
OUT
Podłączenie do
odtwarzacza DVD
lub do
satelitarnego
tunera. Obraz i
dźwięk zostają
wyprowadzone do
TV lub do
projektora
(strona 25).
B Sekcja ANTENNA
Gniazdo FM
ANTENNA
Podłączenie do
anteny drutowej
FM dostarczonej z
amplitunerem
(strona 35).
Gniazdo AM Podłączenie do
ANTENNA anteny ramowej
AM dostarczonej z
amplitunerem
(strona 35).
C Sekcja COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT
Gniazda
COMPONENT
VIDEO (Y, PB/
CB, PR/CR)
INPUT/
OUTPUT*
Podłączenie do
odtwarzacza DVD,
TV lub do tunera
satelitarnego.
(strona 27, 29).
ciąg dalszy
11PL
D Sekcja AUDIO INPUT/OUTPUT
L
R
Gniazda
AUDIO IN/
OUT
Podłączenie do
magnetofonu lub
odtwarzacza MD,
itp. (strona 19, 23).
Gniazda
MULTI
CHANNEL
INPUT
Podłączenie do
odtwarzacza Super
Audio CD lub
odtwarzacza DVD
z analogowym
gniazdem audio dla
dźwięku 7.1
kanałów lub 5.1
kanałów (strona 19,
22).
Gniazda PRE Podłączenie do
OUT
zewnętrznego
wzmacniacza mocy.
E Sekcja VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT
L
R
Gniazda
AUDIO IN/
OUT
Gniazda
VIDEO IN/
OUT*
Podłączenie do
magnetowidu lub
odtwarzacza DVD,
itp. (strona 29, 30,
31, 32).
Gniazda S
VIDEO IN/
OUT*
F Sekcja SPEAKERS
Podłączenie do
głośników
(strona 17).
* Możesz oglądać obraz z wybranego wejścia gdy
podłączysz gniazdo MONITOR OUT do
odbiornika TV (strona 27). Możesz także
wyświetlać na monitorze niektóre nastawienia
menu i pole dźwiękowe, gdy naciśniesz ON
SCREEN na pilocie (strona 86).
12PL
Pilot zdalnego sterowania
Funkcja
A AV ?/1
Naciśnij, aby włączyć lub
wyłączyć komponenty audio/
wideo, do których
obsługiwania pilot jest
przeznaczony (strona 98).
Jeżeli jednocześnie naciśniesz
?/1 (B), wyłączy się
amplituner i inne komponenty
Sony (SYSTEM STANDBY).
Uwaga
Funkcja przełącznika AV ?/1
zmienia się automatycznie za
każdym naciśnięciem
przycisku wejścia (C).
(włączanie/
przełączanie w tryb
gotowości)
RM-AAP015
B ?/1
Naciśnij, aby włączyć lub
(włączanie/ wyłączyć amplituner.
przełączanie w tryb
gotowości)
C Przyciski
wejścia
Naciśnij jeden z tych
przycisków aby wybrać
komponent który chcesz użyć.
Amplituner włączy się gdy
naciśniesz dowolny przycisk
wejścia. Przyciski są
fabrycznie przypisane do
sterowania komponentami
Sony (strona 47). Możesz
zaprogramować pilota na
obsługę komponentów innych
niż Sony, wykonując kroki w
„Programowanie pilota”
(strona 98).
D RECEIVER
Naciśnij, aby umożliwić
operacje amplitunera
(strona 53).
E NIGHT
MODE
Naciśnij, aby włączyć funkcję
NIGHT MODE (strona 75).
F INPUT
MODE
Naciśnij, aby wybrać tryb
wejścia, kiedy te same
komponenty są podłączone
zarówno do gniazd cyfrowych,
jak i analogowych (strona 88).
G 2CH
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 71).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ciąg dalszy
13PL
Kroki wstępne
Możesz używać dostarczonego pilota RMAAP015 do operowania amplitunerem i do
sterowania tymi komponentami audio/
wideo Sony, do których obsługiwania jest
przeznaczony (strona 98).
Nazwa
Nazwa
Funkcja
H Przyciski
Naciśnij aby
numeryczne – programować/nastroić na
zaprogramowane stacje.
– wybierać numery ścieżek
odtwarzacza CD,
odtwarzacza DVD lub
odtwarzacza MD. Naciśnij
0/10, aby wybrać ścieżkę
numer 10.
– wybierać numery kanałów
magnetowidu lub tunera
satelitarnego.
– Po naciśnięciu TV (wj)
naciśnij przyciski
numeryczne, aby wybierać
kanały telewizyjne.
I ENTER
MEMORY
J DISPLAY
K
V/v/B/b
L TOOLS
OPTIONS
M MENU
Naciśnij, aby potwierdzić
wartość po wybraniu kanału,
płyty lub ścieżki za pomocą
przycisków numerycznych.
Funkcja
Naciśnij, aby operować
odtwarzaczem DVD,
odtwarzaczem CD,
odtwarzaczem MD lub
magnetofonem, itp.
TUNING +/– Naciśnij, aby wybierać stacje
(strona 79, 82).
P PRESET
+ b)/–
TV CH +/–
Q F1/F2
Naciśnij, aby zapisać stację
radiową podczas operacji na
radioodbiorniku.
Naciśnij, aby wybrać
wyświetlane w oknie
wyświetlacza, ekranie
telewizora informacje z
magnetowidu, odbiornika
satelitarnego, odtwarzacza
CD, odtwarzacza DVD lub
magnetowidu MD (strona 93).
Po naciśnięciu MENU (qd)
lub TOP MENU (qk),
naciśnij V/v, B lub b aby
wybrać nastawienia.
Następnie naciśnij
, aby
potwierdzić wybór
(strona 53).
Naciśnij, aby wyświetlić i
wybrać pozycje w menu opcji
dla odtwarzacza DVD itp.
Naciśnij, aby zarejestrować
stacje radiowe FM/AM lub
aby wybierać spośród
zaprogramowanych stacji.
Naciśnij TV (wj) i następnie
naciśnij TV CH+/–, aby
operować TV, tunerem
satelitarnym, magnetowidem ,
itp.
Naciśnij TV (wj) i następnie
naciśnij F1 lub F2, aby wybrać
komponent do operowania.
• Nagrywarka z twardym
dyskiem
F1: HDD
F2: DVD
• Odtwarzacz combo DVD/
VHS
F1: DVD
F2: VHS
TV/VIDEO
Naciśnij jednocześnie TV/
VIDEO i TV (wj), aby
wybrać sygnał wejścia (wejście
TV lub wejście wideo).
WIDE
Naciśnij, aby wybrać tryb
panoramicznego obrazu.
R TOP MENU
Naciśnij, aby wyświetlić menu
lub przewodnik na-ekranie
odtwarzacza DVD na ekranie
TV. Następnie użyj V/v/B/b i
, aby wykonywać operacje
menu.
MENU
Naciśnij, aby wyświetlić menu
odtwarzacza DVD na ekranie
TV. Następnie użyj V/v/B/b i
, aby wykonywać operacje
menu (strona 97).
S MUTING
Naciśnij, aby włączyć funkcję
wyciszania (strona 48).
Naciśnij, aby wyświetlić menu
amplitunera, odtwarzacza
DVD, telewizora itp.
N REPLAY B·/ Naciśnij, aby powtórzyć
ADVANCE ·b poprzednią scenę lub
przewinąć do przodu aktualną
scenę odtwarzaną na
magnetowidzie lub
odtwarzaczu DVD.
14PL
Nazwa
O m/M a)
x a)
X a)
H b)
./> a)
Funkcja
Nazwa
Funkcja
Naciśnij, aby wyregulować
poziom głośności wszystkich
głośników jednocześnie
(strona 47).
wj TV
Naciśnij, aby umożliwić
operacje TV.
TV VOL +/–
Naciśnij TV (wj) i następnie
naciśnij TV VOL +/–, aby
wyregulować poziom
głośności odbiornika TV.
U DISC SKIP
Naciśnij, aby pominąć płytę
gdy używany jest zmieniacz
płyt.
V RETURN/
EXIT O
Naciśnij aby powrócić do
poprzedniego menu lub aby
wyjść z menu gdy menu, lub
przewodnik na ekranie
magnetowidu, odtwarzacza
DVD lub tunera satelitarnego
wyświetlony jest na ekranie
TV (strona 97).
wk RM SET UP Naciśnij, aby ustawić pilota.
a)
Zobacz tabelę na stronie 97, gdzie znajdziesz
informacje o przyciskach, które możesz użyć
do sterowania każdym z komponentów.
b)
Przyciski te posiadają wyczuwalną dotykiem
kropkę (H, PRESET+). Użyj jako pomocy w
operacjach.
Uwagi
•Niektóre funkcje objaśnione w tej części mogą
nie działać, zależnie od modelu.
•Powyższe objaśnienia służą tylko jako
przykład. Zależnie od komponentu, powyższe
operacje mogą nie być możliwe lub mogą
działać inaczej niż tutaj opisano.
W ON SCREEN Naciśnij, aby wyświetlić stan
amplitunera. Następnie, jeżeli
naciśniesz MENU (qd),
pojawią się menu odbiornika
(strona 86).
X CLEAR
Naciśnij aby
– skasować błąd, gdy został
naciśnięty niewłaściwy
przycisk numeryczny.
– wrócić do ciągłego
odtwarzania, itp. tunera
satelitarnego lub
odtwarzacza DVD.
>10
Naciśnij aby wybrać
– numery ścieżek powyżej 10
dla magnetowidu, tunera
satelitarnego, odtwarzacza
CD lub odtwarzacza MD.
– numery kanałów przyłącza
cyfrowej CATV.
D.TUNING
Naciśnij, aby potwierdzić tryb
bezpośredniego strojenia
(strona 80).
Y A.DIRECT
Naciśnij, aby przełączyć audio
wybranego wejścia na sygnał
analogowy bez wykonywania
żadnych regulacji (strona 76).
Z SLEEP
Naciśnij, aby włączyć funkcję
wyłącznika czasowego (Sleep
Timer) i czas, po którym
amplituner automatycznie się
wyłączy (strona 93).
15PL
Kroki wstępne
Nazwa
T MASTER
VOL +/–
1: Instalowanie głośników
Ten amplituner umożliwia używanie
systemu 7.1-kanałowego (7 głośników i
jeden subwoofer).
Używanie systemu 5.1/7.1
kanałów
Aby w pełni wykorzystać podobny do
kinowego, wielokanałowy dźwięk
dookólny, należy użyć pięciu głośników
(dwa głośniki przednie, głośnik centralny i
dwa głośniki dookólne) oraz subwoofer
(system 5.1 kanałów).
Surround EX, jeżeli podłączysz jeden
dodatkowy tylny głośnik dookólny (system
6.1 kanałów) lub dwa tylne głośniki
dookólne (system 7.1 kanałów). (Zobacz
„Używanie trybu rozkodowania tylnego
sygnału dookólnego (SB DECODING)”
na stronie 61.)
Przykład konfiguracji głośników
dla systemu 7.1 kanałów
Przykład konfiguracji głośników
dla systemu 5.1 kanałów
APrzednia lewa kolumna głośnikowa
BPrzednia prawa kolumna głośnikowa
CŚrodkowa kolumna głośnikowa
DDookólna lewa kolumna głośnikowa
EDookólna prawa kolumna głośnikowa
HGłośnik sub-niskotonowy
Możesz czerpać przyjemność z nagranego
w programach DVD dźwięku o dużej
wierności reprodukcji w formacie
16PL
APrzednia lewa kolumna głośnikowa
BPrzednia prawa kolumna głośnikowa
CŚrodkowa kolumna głośnikowa
DDookólna lewa kolumna głośnikowa
EDookólna prawa kolumna głośnikowa
FTylna lewa kolumna dźwięku
dookólnego
GTylna prawa kolumna dźwięku
dookólnego
HGłośnik sub-niskotonowy
Wskazówki
•Gdy podłączysz 6.1-kanałowy system
głośników, umieść tylny głośnik dookólny z tyłu
pozycji słuchania.
•Ponieważ sygnały subwoofera nie są sygnałami
wysoko kierunkowymi, możesz postawić
subwoofer w dowolnym miejscu.
2: Podłączanie kolumn głośnikowych
G
A
E
D
F
Złącza FRONT
SPEAKERS Ba)
B
C
Kroki wstępne
H
B
A
A Monofoniczny kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Przewody głośników (brak w wyposażeniu)
APrzednia kolumna głośnikowa A
(Lewa)
BPrzednia kolumna głośnikowa A
(Prawa)
CŚrodkowa kolumna głośnikowa
DKolumna dźwięku dookólnego (Lewa)
EKolumna dźwięku dookólnego (Prawa)
FTylny głośnik dookólny (Lewy)b)
GTylny głośnik dookólny (Prawy)b)
HGłośnik sub-niskotonowyc)
a) Jeżeli
masz dodatkowy system przednich
głośników, podłącz je do złączy FRONT
SPEAKERS B. Możesz wybrać żądany
system przednich głośników za pomocą
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na
przednim panelu (strona 38).
ciąg dalszy
17PL
b)
Jeżeli podłączysz tylko jeden tylny
głośnik dookólny, podłącz go do złącza
SURROUND BACK SPEAKERS L.
c)
Gdy podłączysz subwoofer z funkcją
automatycznej gotowości do pracy,
wyłącz tę funkcję gdy oglądasz filmy.
Jeżeli funkcja automatycznej gotowości
do pracy jest włączona, przełączenie na
tryb gotowości do pracy następuje
automatycznie, w oparciu do poziom
sygnału wejścia do subwoofera, a wtedy
dźwięk może nie być wyprowadzany.
Uwaga
Jeżeli wszystkie podłączone głośniki będą miały
znamionową impedancję 8 omów lub wyższą,
nastaw „SP. IMPEDANCE” w menu System
Settings na „8 ohm”. Przy innych połączeniach
nastaw ją na „4 ohm”. Szczegółowe informacje,
zobacz „6: Nastawienie głośników” (strona 38).
Wskazówka
Aby podłączyć niektóre głośniki do innego
wzmacniacza, użyj gniazd PRE OUT. Ten sam
sygnał jest wyprowadzany zarówno ze złączy
SPEAKERS, jak i z gniazd PRE OUT. Na
przykład, jeśli chcesz podłączyć tylko przednie
głośniki do innego wzmacniacza, podłącz ten
wzmacniacz do gniazd PRE OUT FRONT L i R.
18PL
3a: Podłączanie komponentów audio
Gniazda wejścia/wyjścia
audio do podłączenia
W tej części opisano, jak podłączyć
posiadane komponenty do tego
amplitunera. Zanim zaczniesz, zobacz
„Podłączany komponent” poniżej i
sprawdź, na których stronach opisano
sposób podłączenia każdego komponentu.
Po podłączeniu wszystkich komponentów
przejdź do „4: Podłączanie anten”
(strona 35).
Podłączany komponent
Odtwarzacz
Super Audio CD/
odtwarzacz CD
MD/magnetofon
Gramofon analogowy
Jakość dźwięku zależy od używanego
gniazda. Zobacz na ilustracji poniżej.
Wybierz konfiguracje połączeń zgodnie z
gniazdami na komponentach.
Strona
Z cyfrowym
wyjściem audio
20
Z wielokanałowym
wyjściem audio
22
Tylko z analogowym
wyjściem audio
23
Z cyfrowym
wyjściem audio
20
Tylko z analogowym
wyjściem audio
23
Cyfrowe
Analogowe
Dźwięk wysokiej jakości
23
Uwagi
•Gdy podłączasz optyczne kable cyfrowe,
wkładaj wtyczki prosto aż zatrzasną się we
właściwej pozycji.
•Nie zginaj ani nie wiąż optycznych kabli
cyfrowych.
Wskazówka
Wszystkie cyfrowe gniazda audio są
kompatybilne z częstotliwościami próbkowania
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
ciąg dalszy
19PL
Kroki wstępne
Jak podłączyć posiadane
komponenty
Podłączanie komponentów
z gniazdami cyfrowego
wejścia/wyjścia audio
Na poniższej ilustracji pokazano sposób
podłączenia odtwarzacza Super Audio CD,
odtwarzacza CD i rekordera MD/
magnetofonu.
Odtwarzacz Super Audio
CD, odtwarzacz CD
Rekorder MD,
Magnetofon
C
B
A
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Koncentryczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
C Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
20PL
A
Kroki wstępne
Uwagi o odtwarzaniu Super
Audio CD na odtwarzaczu
Super Audio CD
• Dźwięk nie jest wyprowadzany gdy płyta
Super Audio CD jest odtwarzana na
odtwarzaczu Super Audio CD
podłączonym tylko do gniazd COAXIAL
SA-CD/CD IN tego amplitunera. Gdy
odtwarzasz Super Audio CD, podłącz
odtwarzacz do gniazd MULTI
CHANNEL INPUT lub SA-CD/CD IN.
Sprawdź w instrukcji obsługi
dostarczonej z odtwarzaczem Super
Audio CD.
• Nie można wykonywać cyfrowych nagrań
Super Audio CD. Do nagrywania użyj w
tym wypadku gniazda analogowego.
• Gdy podłączasz optyczne kable cyfrowe,
wkładaj wtyczki prosto aż zatrzasną się
we właściwej pozycji.
• Nie zginaj i nie wiąż cyfrowych kabli
optycznych.
Jeżeli chcesz podłączyć kilka
cyfrowych komponentów i nie
możesz znaleźć nieużywanego
wejścia
Zobacz „Słuchanie cyfrowego dźwięku z
innych wejść (DIGITAL ASSIGN)”
(strona 89).
Wskazówka
Nie można podłączyć gniazda DOLBY
DIGITAL RF OUT odtwarzacza LD
bezpośrednio do gniazd wejścia cyfrowego tego
amplitunera. Do tej konfiguracji niezbędny jest
demodulator RF.
21PL
Podłączanie komponentów
z gniazdami wyjścia
wielokanałowego
Jeżeli odtwarzacz DVD lub Super Audio
CD posiada gniazda wyjścia
wielokanałowego, możesz podłączyć go do
gniazd MULTI CHANNEL INPUT tego
amplitunera, aby odbierać dźwięk
wielokanałowy. Ewentualnie gniazda
wejścia wielokanałowego mogą być
używane do podłączenia zewnętrznego
wielokanałowego dekodera.
Odtwarzacz DVD,
odtwarzacz Super Audio
CD, itp.
A
B
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Monofoniczny kabel audio (brak w wyposażeniu)
Uwaga
Odtwarzacze DVD i Super Audio CD nie mają
gniazd SURROUND BACK.
22PL
Kroki wstępne
Podłączanie komponentów
z analogowymi gniazdami
audio
Poniższa ilustracja pokazuje, jak podłączyć
komponent z analogowymi gniazdami, taki
jak magnetofon, gramofon, itp.
Odtwarzacz
Super Audio
CD,
odtwarzacz
CD
A
Rekorder MD,
magnetofon
A
A
Gramofon
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
Uwaga
Jeżeli gramofon posiada kabel uziemienia,
podłącz go do złącza (U) SIGNAL GND.
23PL
3b: Podłączanie komponentów wideo
Jak podłączyć posiadane
komponenty
W tej części opisano, jak podłączyć
posiadane komponenty do tego
amplitunera. Zanim zaczniesz, zobacz
„Podłączany komponent” poniżej i
sprawdź, na których stronach opisano
sposób podłączenia każdego komponentu.
Po podłączeniu wszystkich komponentów
przejdź do „4: Podłączanie anten”
(strona 35).
Podłączany komponent
Z gniazdem HDMI
Monitor TV
Odtwarzacz DVD, nagrywarka DVD
Jakość obrazu zależy od gniazda użytego
do połączenia. Zobacz na ilustracji poniżej.
Wybierz podłączenia zgodne z gniazdami
na komponentach.
Strona
25
Cyfrowe
Analogowe
27
29-30
Tuner satelitarny
31
Magnetowid
32
Kamera wideo, konsola gier wideo, itp.
32
24PL
Gniazda wejścia/wyjścia
wideo do podłączenia
Obraz wysokiej jakości
Kroki wstępne
Podłączanie komponentów
z gniazdami HDMI
HDMI jest skrótem od High-Definition
Multimedia Interface. Jest to interfejs
transmitujący sygnały wideo i audio w
formacie cyfrowym.
Odtwarzacz DVD
Sygnały
audio
Tuner satelitarny/Monitor TV, projektor, itp.
Sygnały
audio/wideo
B
Sygnały
audio
A
Sygnały
audio/wideo
C
A
A
A Kabel HDMI (brak w wyposażeniu)
Zalecane jest użycie kabla Sony HDMI.
B Koncentryczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
C Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
ciąg dalszy
25PL
Uwagi o połączeniach HDMI
• Sygnały audio wprowadzane do gniazd
HDMI IN, są wyprowadzane z gniazda
HDMI OUT. Wprowadzane sygnały
audio nie są wyprowadzane z gniazd
wyjścia głośnika, gniazd PRE OUT, ani
innych gniazd wyjścia audio.
• Należy podłączyć przewody audio lub
cyfrowe, aby wyprowadzić dźwięk z
amplitunera (strona 29, 31).
• Sygnały wideo wprowadzone do gniazda
HDMI IN mogą być wyprowadzone
tylko z gniazda HDMI OUT.
Wprowadzone sygnały wideo nie mogą
być wyprowadzone z gniazd VIDEO
OUT, gniazd S VIDEO OUT ani gniazd
MONITOR OUT.
• Użyj kabla HDMI posiadającego logo
HDMI (produkcji Sony).
• Sprawdź nastawienie podłączonego
komponentu jeżeli obraz jest zły lub
jeżeli brak jest dźwięku z komponentu
podłączonego kablem HDMI.
• Pamiętaj o włączeniu amplitunera gdy
sygnały wideo i audio komponentu
odtwarzającego są wyprowadzane do
odbiornika TV przez ten amplituner.
Jeżeli zasilanie nie jest włączone, sygnały
wideo i audio nie będą transmitowane.
• Transfer sygnałów wideo lub audio przez
ten amplituner może nie być możliwy w
wypadku niektórych rodzajów
komponentów.
• Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi każdego podłączonego
komponentu.
26PL
Podłączanie monitora TV
Kroki wstępne
Obraz z komponentu wizualnego
podłączonego do amplitunera oraz menu
amplitunera mogą być wyświetlane na
ekranie TV.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Podłącz kable audio i wideo zgodnie
z gniazdami komponentów.
Monitor TV
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
E
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
C Komponentowy kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel S wideo (brak w wyposażeniu)
E Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
ciąg dalszy
27PL
Uwagi
•Podłącz komponenty wyświetlające obraz, jak
na przykład monitor TV lub projektor, do
gniazda MONITOR OUT na amplitunerze.
Nagrywanie może nie być możliwe, nawet jeśli
podłączysz komponenty z funkcją nagrywania.
•Włącz amplituner gdy audio i wideo z
odtwarzającego komponentu zostają
wyprowadzone przez amplituner do
odbiornika TV. Jeżeli zasilanie amplitunera nie
jest włączone, ani wideo, ani audio nie będą
transmitowane.
•Zależnie od statusu połączenia między TV i
anteną, obraz na ekranie TV może być
zniekształcony. W takim wypadku umieść
antenę dalej od amplitunera.
Wskazówki
•Amplituner posiada funkcję konwersji wideo.
Szczegółowe informacje, zobacz „Uwagi o
konwersji sygnałów wideo” (strona 34).
•Możesz oglądać obraz wybranego wejścia,
jeżeli podłączysz gniazdo MONITOR OUT do
monitora TV. Możesz także wyświetlać na
monitorze niektóre nastawienia menu i pole
dźwiękowe, jeżeli naciśniesz ON SCREEN
(strona 86).
•Dźwięk TV jest wyprowadzany z głośników
podłączonych do amplitunera, jeżeli
podłączysz gniazdo wyjścia dźwięku
odbiornika TV i gniazda TV/SAT AUDIO IN
amplitunera. W tej konfiguracji nastaw gniazdo
wyjścia dźwięku odbiornika TV na
„Fixed”(Stały) jeżeli jest przełączane między
„Fixed” i „Variable” (Zmienny).
28PL
Poniższa ilustracja pokazuje, jak podłączyć
odtwarzacz DVD/nagrywarkę DVD.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Podłącz kable audio i wideo zgodnie
z gniazdami komponentów.
Kroki wstępne
Podłączanie odtwarzacza
DVD/nagrywarki DVD
Uwaga
Aby wyprowadzić wielokanałowe, cyfrowe
audio, nastaw odtwarzacz DVD na cyfrowe
wyjście audio. Sprawdź w instrukcji obsługi
dostarczonej z odtwarzaczem DVD.
Podłączanie odtwarzacza DVD
Odtwarzacz DVD
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
E
A Koncentryczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
B Kabel audio (brak w wyposażeniu)
C Komponentowy kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel S wideo (brak w wyposażeniu)
E Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
ciąg dalszy
29PL
Podłączanie nagrywarki DVD
Nagrywarka DVD
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
A Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
B Kabel audio (brak w wyposażeniu)
C Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel S wideo (brak w wyposażeniu)
30PL
D
Kroki wstępne
Podłączanie tunera
satelitarnego
Na poniższej ilustracji pokazano sposób
podłączenia tunera satelitarnego.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Podłącz kable audio i wideo zgodnie
z gniazdami komponentów.
Tuner satelitarny
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
E
A Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
B Kabel audio (brak w wyposażeniu)
C Komponentowy kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel S wideo (brak w wyposażeniu)
E Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
ciąg dalszy
31PL
Podłączanie komponentów
z analogowymi gniazdami
wideo i audio
Na poniższej ilustracji pokazano sposób
podłączenia komponentu posiadającego
gniazda analogowe, jak na przykład
magnetowid, itp.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Podłącz kable audio i wideo zgodnie
z gniazdami komponentów.
Magnetowid
Sygnały audio
Sygnały wideo
A
B
Do gniazd VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV IN
(Panel przedni)
Kamera wideo,
konsola gier wideo
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
32PL
C
D
C Kabel S wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel audio/wideo (brak w wyposażeniu)
Ten amplituner posiada funkcję konwersji
sygnałów wideo. Możesz wyprowadzić
sygnał wideo po podłączeniu tego
amplitunera przez gniazdo MONITOR
OUT, jak pokazano na ilustracji.
• Kompozytowe sygnały wideo mogą być
wyprowadzone jako sygnały S wideo i
jako komponentowe sygnały wideo.
• Sygnały S wideo mogą być
wyprowadzone jako komponentowe
sygnały wideo.
Na tablicy konwersji wejścia/wyjścia wideo amplitunera
Sygnały wejścia
Sygnały wyjścia
CD
D
BCD
A
Gniazdo
OUTPUT
Gniazdo
INPUT
HDMI IN A
COMPONENT
VIDEO IN B
S VIDEO IN C
VIDEO IN D
f
COMPONENT
VIDEO
MONITOR OUT
X
X
f
X
X
X
X
a
a
f
a
X
f
HDMI OUT
S VIDEO
MONITOR OUT
VIDEO
MONITOR OUT
X
X
a : Sygnały wideo są poddane konwersji i wyprowadzane przez konwerter wideo.
f : Wyprowadzany jest ten sam rodzaj sygnału, który był sygnałem wejścia. Sygnały wideo nie są
poddane konwersji.
X : Sygnały wideo nie są wyprowadzane.
ciąg dalszy
33PL
Kroki wstępne
Funkcja konwersji
sygnałów wideo
Uwagi o konwersji sygnałów wideo
• Na tym amplitunerze poddanie sygnałów
wejścia konwersji w dół nie jest możliwe.
Komponentowe sygnały wideo nie mogą
być poddane konwersji na sygnały
S wideo i na kompozytowe sygnały
wideo. Sygnały S wideo nie mogą być
poddane konwersji na kompozytowe
sygnały wideo. Sygnały HDMI wideo nie
mogą być poddane konwersji na
komponentowe sygnały wideo, sygnały
S wideo i sygnały wideo.
• Gdy sygnały wideo lub S wideo z
magnetowidu itp. są poddane konwersji
na tym amplitunerze i następnie
wyprowadzone do odbiornika TV,
zależnie od statusu wyjścia sygnału wideo
obraz na ekranie TV może wyglądać na
horyzontalnie zniekształcony lub brak
będzie obrazu.
• Poddane konwersji sygnały wideo są
wyprowadzane tylko z gniazd
MONITOR OUT. Nie są one
wyprowadzane z gniazd VIDEO OUT
lub z gniazd S VIDEO OUT.
• Gdy używasz magnetowidu z obwodem
poprawy obrazu, takim jak TBC, obrazy
mogą być zniekształcone lub może ich
nie być w ogóle. W takim wypadku
wyłącz funkcję obwodu poprawy obrazu.
• Funkcja konwersji wideo nie działa w
wypadku sygnałów wideo systemu
SECAM.
Wyświetlenie napisów
kodowanych
Kiedy amplituner odbiera sygnały
wyjściowe wideo o podwyższonej
rozdzielczości, ale nie można wyświetlić
towarzyszących napisów, obniż
rozdzielczość sygnałów wyjściowych wideo
do takiej samej rozdzielczości jak
oryginalne sygnały wideo i podłącz
telewizor do gniazda MONITOR OUT,
które wyprowadza oryginalne sygnały
wideo.
Aby podłączyć komponent
nagrywający
Gdy chcesz nagrywać, podłącz komponent
nagrywający do gniazd VIDEO OUT lub
gniazd S VIDEO OUT amplitunera.
Podłącz przewody sygnałów wejścia i
wyjścia do gniazd tego samego rodzaju,
ponieważ gniazda VIDEO OUT i gniazda
S VIDEO OUT nie posiadają funkcji upkonwersji.
Uwaga
Sygnały wyprowadzane z gniazd MONITOR
OUT mogą nie byź prawidłowo nagrane.
34PL
4: Podłączanie anten
Kroki wstępne
Podłącz dostarczoną antenę ramową AM i
antenę drutową FM.
Antena drutowa FM (w wyposażeniu)
Anten ramowa AM (w wyposażeniu)
* Kształt złącza różni się zależnie od obszaru.
Uwagi
•Aby zapobiec przechwytywaniu szumów,
utrzymuj antenę ramową AM z dala od
amplitunera i innych komponentów.
•Pamiętaj, aby całkowicie rozciągnąć antenę
drutową FM.
•Po podłączeniu anteny drutowej FM umieść ją
w możliwie horyzontalnej pozycji.
•Nie używaj złącza U SIGNAL GND do
uziemienia amplitunera.
35PL
5: Przygotowanie
amplitunera i pilota
Podłączenie przewodu
zasilania
Podłącz dostarczony przewód zasilania do
złącza AC IN na amplitunerze, po czym
podłącz przewód zasilania do gniazda
ściennego.
AC OUTLET*
Złącze AC IN
•Sprawdź czy całkowity pobór prądu przez
komponent/komponenty podłączone do
jednego lub kilku AC OUTLET nie
przewyższa dopuszczalnego obciążenia
podanego na tylnym panelu. Nie podłączaj do
tego gniazda zasilania domowych urządzeń
elektrycznych o dużym poborze prądu, takich
jak żelazka elektryczne, wentylatory lub
odbiorniki TV. Może to być przyczyną
wadliwego działania.
Wykonanie wstępnych
operacji nastawiania
Zanim użyjesz amplitunera po raz
pierwszy, inicjalizuj go wykonując
następującą procedurę. Ta procedura może
być także używana do przywrócenia
wykonanych nastawień do nastawień
fabrycznych.
1,2 2,3
2,3
Do gniazda ściennego
* Konfiguracja, kształt, liczba złączy sieciowych i
informacje umieszczone na plakietce są różne
zależnie od obszaru.
Przewód zasilania
(w wyposażeniu)
**
** Pomiędzy wtyczką a panelem tylnym
pozostaje lekki odstęp, nawet jeżeli przewód
zasilania jest solidnie podłączony. Przewód
ma być w ten sposób podłączony. Nie jest to
usterka.
Uwagi
•AC OUTLET z tyłu amplitunera jest (są)
przełączanym gniazdem zasilania, które zasila
podłączony komponent tylko wtedy, gdy
amplituner jest włączony.
36PL
1
Naciśnij POWER, aby wyłączyć
amplituner.
2
Naciśnij POWER, jednocześnie
naciskając TONE MODE i
MULTI CH IN.
3
Zwolnij TONE MODE i MULTI
CH IN po kilku sekundach.
Po ukazywaniu się przez chwilę
„MEMORY CLEARING...” na
wyświetlaczu, ukaże się „MEMORY
CLEARED!”.
Następujące opcje zostaną
sprowadzone do ich nastawień
fabrycznych.
Wkładanie baterii do pilota
Włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) do
pilota RM-AAP015.
Wkładając baterie pamiętaj o
prawidłowym umieszczeniu biegunów.
O trybie poleceń
Amplituner i pilot używają tego samego
trybu poleceń.
Jeżeli tryby poleceń pilota i amplitunera
różnią się, nie jest możliwe operowanie
amplitunera pilotem.
Jeżeli tryby poleceń amplitunera i pilota są
takie, jak początkowe nastawienie (AV
SYSTEM 2), nie ma potrzeby ich
resetowania.
Możesz przełączyć tryb poleceń (AV
SYSTEM 1 lub AV SYSTEM 2)
amplitunera i pilota. Jeżeli zarówno
amplituner, jak i inny komponent Sony
reagują na to samo polecenie pilota,
przełącz tryb poleceń komponentu lub
amplitunera na inny tryb poleceń, aby
komponent i amplituner nie reagowały na
to samo polecenie pilota.
Aby przełączyć tryb poleceń
amplitunera
2CH
RM-AAP015
Uwagi
•Nie zostawiaj pilota w miejscach bardzo
gorących lub wilgotnych.
•Nie używaj nowych baterii razem ze starymi.
•Nie mieszaj baterii manganowych z innymi
rodzajami baterii.
•Nie narażaj czujnika zdalnego sterowania na
bezpośrednie światło słoneczne, ani na światło
sprzętu oświetleniowego. Może to być
przyczyną wadliwego działania.
•Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy
czas, wyjmij baterie aby uniknąć możliwości
uszkodzenia przez wyciek z baterii i korozję.
•Po wymienieniu baterii zaprogramowane kody
pilota mogą zostać skasowane. Jeżeli tak się
stanie, zaprogramuj ponownie kody pilota
(strona 98).
Wskazówka
Gdy pilot przestaje sterować amplitunerem,
wymień wszystkie baterie na nowe.
ciąg dalszy
37PL
Kroki wstępne
• Wszystkie nastawienia w menu Level
Settings, EQ Settings, Sur Settings,
Tuner Settings, Audio Settings,
Video Settings, Speaker Settings,
System Settings i Auto Calibration.
• Pole dźwiękowe zapamiętane dla
każdego wejścia i zaprogramowanej
stacji.
• Wszystkie zaprogramowane stacje.
• Wszystkie nazwy indeksów dla wejść
i zaprogramowanych stacji.
Włącz amplituner naciskając
jednocześnie 2CH.
6: Nastawienie
głośników
Gdy tryb poleceń jest nastawiony na
„AV2”, na wyświetlaczu pojawi się
„COMMAND MODE [AV2]”.
Gdy tryb poleceń jest nastawiony na
„AV1”, na wyświetlaczu pojawi się
„COMMAND MODE [AV1]”.
Nastawienie impedancji
głośników
Aby przełączyć tryb poleceń
pilota RM-AAP015
Nastaw odpowiednią impedancję dla
głośników, które używasz.
1
1
2
2
3
4-6
1
Naciśnij RM SET UP.
Przycisk RM SET UP miga.
2
3
Gdy naciśniesz 1, tryb poleceń
zostanie nastawiony na AV SYSTEM
1. Gdy naciśniesz 2, tryb poleceń
zostanie nastawiony na AV SYSTEM
2.
1
2
Naciśnij ENTER gdy przycisk
RM SET UP świeci się.
3
Przycisk RM SET UP mignie dwa razy
i proces nastawiania trybu poleceń
będzie zakończony.
Wskazówka
Aby nacisnąć RM SET UP, użyj cienkiego drutu,
na przykład spinacza do papieru.
38PL
3,7
Naciśnij 1 lub 2 gdy przycisk
RM SET UP miga.
Włącz amplituner.
Naciśnij RECEIVER.
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
Naciśnij MENU.
Pojawi się lista menu nastawień.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „System Settings”, po
czym naciśnij
, aby
potwierdzić.
5
7
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „4 ohm” lub „8 ohm”,
zależnie od głośników których
używasz, po czym naciśnij
,
aby potwierdzić wybór.
Wybieranie przedniego
głośnika
Możesz wybrać przednie głośniki, które
chcesz uaktywnić.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Naciśnij MENU, aby wyjść z
menu.
Uwagi
•Jeżeli nie wiesz, jaka jest impedancja
głośników, sprawdź w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z głośnikami. (Taka
informacja znajduje się często z tyłu głośnika.)
•Jeżeli podłączysz wszystkie głośniki o
impedancji znamionowej 8 omów lub wyższej,
nastaw „SP. IMPEDANCE” na „8 ohm”. Gdy
podłączysz inne rodzaje głośników, nastaw na
„4 ohm”.
•Jeżeli podłączasz głośniki przednie do obu
gniazd SPEAKER A i B, podłączaj głośniki o
impedancji znamionowej 8 omów lub wyższej.
– Gdy podłączysz głośniki o impedancji 16
omów lub wyższej w obu konfiguracjach „A”
i „B”:
Nastaw „SP. IMPEDANCE” na „8 ohm” w
menu System Settings.
– Dla innych rodzajów głośników, w innych
konfiguracjach:
Nastaw „SP. IMPEDANCE” na „4 ohm” w
menu System Settings.
Naciśnij kilkakrotnie SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B), aby wybrać system
przednich głośników, który chcesz
uaktywnić.
Uwaga
Nie można przełączyć głośników przednich
naciskając SPEAKER (OFF/A/B/A+B), kiedy
do amplitunera podłączone są słuchawki
nagłowne.
Nastaw Aby wybrać
na
A
Głośniki podłączone do złączy
FRONT SPEAKERS A.
B
Głośniki podłączone do złączy
FRONT SPEAKERS B.
A+B
Głośniki podłączone do złączy
FRONT SPEAKERS A i do
złączy B (połączenie
równoległe).
OFF
Brak wyprowadzania sygnałów
audio z któregokolwiek złącza
głośnika, lub ze złącza PRE
OUT.
39PL
Kroki wstępne
6
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „SP. IMPEDANCE”, po
czym naciśnij
, aby
potwierdzić ten parametr.
SP” ustawić opcję „BI-AMP”.
7: Automatyczna
kalibracja
odpowiednich
nastawień (AUTO
Uwagi
•Funkcja automatycznej kalibracji nie działa w
następujących przypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Używana jest funkcja ANALOG DIRECT.
– Podłączone są słuchawki nagłowne.
•Anuluj MUTING jeżeli jest nastawione na „On”.
CALIBRATION)
Mikrofon optymalizacji
nastawień
Funkcja DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) umożliwia wykonanie
automatycznej kalibracji, takiej jak
sprawdzenie połączenia między każdym
głośnikiem a amplitunerem, regulacja
poziomu głośnika oraz automatyczny pomiar
odległości każdego głośnika od pozycji
odsłuchu. Zobacz także w dostarczonej z
amplitunerem instrukcji „Szybkie nastawienia
– Przewodnik”.
Zanim wykonasz
automatyczną kalibrację
Przed wykonaniem automatycznej kalibracji,
ustaw i podłącz głośniki (strona 16, 17).
• Gniazdo AUTO CAL MIC jest używane
tylko dla dostarczonego mikrofonu
optymalizacji nastawień. Nie podłączaj
innych mikrofonów do tego gniazda. Może
to bowiem uszkodzić amplituner i mikrofon.
• Podczas kalibracji dźwięk, który wydobywa
się z głośników jest bardzo głośny. Zwróć
uwagę na obecność dzieci lub efekt, jaki
może to wywołać w sąsiedztwie.
• Wykonaj automatyczną kalibrację w cichym
otoczeniu, aby uniknąć efektu zakłóceń i
uzyskać bardziej dokładne pomiary.
• Jeżeli między mikrofonem optymalizacji
nastawień i głośnikami znajdują się jakieś
przeszkody, kalibracja nie może być
prawidłowo wykonana. Usuń wszelkie
przeszkody z przestrzeni pomiaru, aby
uniknąć błędu pomiaru.
• W przypadku konfiguracji połączeń typu
„bi-amp” przed przystąpieniem do
autokalibracji (strona 66) należy w menu
Speaker Settings w pozycji „SUR BACK
40PL
1
Podłącz dostarczony mikrofon
optymalizacji nastawień do
gniazda AUTO CAL MIC na
przednim panelu.
2
Ustaw mikrofon optymalizacji
nastawień.
Umieść mikrofon optymalizacji
nastawień na pozycji odsłuchu. Użyj
stołka lub statywu tak, aby mikrofon
optymalizacji nastawień znajdował się na
tym samym poziomie, jak uszy słuchacza.
O ustawieniu aktywnego sub
woofera
• Gdy podłączony jest subwoofer, włącz go
i zwiększ przedtem głośność. Przekręć
gałkę VOLUME na pozycję tuż przed
położeniem środkowym.
• Jeżeli podłączysz subwoofer z funkcją
częstotliwości rozgraniczającej, nastaw
jej wartość na maksimum.
b)
Wynik pomiaru nie jest używany, jeżeli
wybrane jest MULTI IN.
c) • Sygnały DTS 96/24 są zawsze odtwarzane
jako 48 kHz, jeżeli korygujesz je.
• Wynik pomiaru nie jest używany w
następujących przypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
1
Uwaga
Zależnie od charakterystyki używanego
subwoofera, wartość odległości ustawienia może
wskazywać na większą odległość niż w
rzeczywistości.
3
Używanie amplitunera jako
wzmacniacza
Funkcja automatycznej kalibracji może być
używana, jeżeli użyjesz amplitunera jako
wzmacniacza.
W tym wypadku wartość odległości
pokazana na wyświetlaczu może się różnić
od rzeczywistej odległości. Jednak nie
spowoduje to problemów, jeżeli będziesz
kontynuować użycie amplitunera z tą
wartością.
Wykonanie automatycznej
kalibracji
Funkcja automatycznej kalibracji
umożliwia następujące pomiary:
• Czy głośniki są podłączone, czy niea)
• Polaryzacja głośników
• Odległość każdego głośnika od pozycji
odsłuchub)
• Rozmiar głośnikab)
• Poziom głośnika
• Charakterystyka częstotliwościc)
a)
Amplituner koryguje sygnały przy pomocy
analogowego łączenia sygnałów
przeznaczonych dla rożnych głośników tylko
dla głośnika środkowego i subwoofera, kiedy
wybrane jest MULTI IN. Korekcja nie działa
dla innych głośników.
2
5-8
4
1
2
Włącz amplituner i TV.
Naciśnij ON SCREEN.
Przełącz wejście TV tak, aby menu
nastawiania było wyświetlone na
ekranie odbiornika TV podłączonego
do amplitunera.
3
Naciśnij RECEIVER.
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
4
Naciśnij MENU.
Pojawi się lista menu nastawień.
ciąg dalszy
41PL
Kroki wstępne
• Jeżeli podłączysz subwoofer z funkcją
automatycznego stanu gotowości, nastaw
tę funkcję na pozycję wyłączoną
(nieaktywną).
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v aby
wybrać „Auto Calibration”, po
czym naciśnij
, aby
zatwierdzić menu.
8
6
Rodzaj
kalibracji
Wyjaśnienie
FRONT REF
Reguluje charakterystykę
wszystkich głośników, aby
odpowiadała
charakterystyce
przedniego głośnika.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „AUTO CAL START”, po
czym naciśnij
, aby zacząć
pomiar.
Naciśnij kilkakrotnie V/v aby
wybrać „CAL TYPE”, po czym
naciśnij
, aby potwierdzić
parametr.
Pomiar zaczyna się za pięć sekund.
Odliczanie pojawi się na ekranie TV.
Gdy odbywa się odliczanie, odsuń się
od obszaru pomiarów, aby uniknąć
błędu pomiaru.
9
7
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać parametr, po czym
naciśnij
, aby potwierdzić
wybór.
Rodzaj
kalibracji
Wyjaśnienie
ENGINEER
Nastawia charakterystykę
częstotliwości na taką,
która odpowiada
standardowi
pomieszczenia
odsłuchowego Sony.
FULL FLAT
42PL
Pomiar zaczyna się.
Wykonuje pomiar
częstotliwości z przedniej
powierzchni każdego
głośnika.
Proces pomiaru trwa w przybliżeniu 30
sekund. Zaczekaj, aż proces pomiaru
się skończy.
Uwaga
Nie można zmierzyć wysokości głośnika w
wypadku głośników dźwięku dookólnego i
tylnych głośników dźwięku dookólnego. Nastaw
tę wartość z nastawień „SP POSI.” w menu
Speaker Settings (strona 68).
Wskazówki
Opcja
Wyjaśnienie
RETRY
Ponownie wykonuje
automatyczną kalibrację.
SAVE EXIT
Zapisuje rezultaty
pomiarów i wychodzi z
procesu nastawiania.
WRN CHECK Wyświetla ostrzeżenie
dotyczące rezultatów
pomiarów. Zobacz „Gdy
wybierzesz „WRN
CHECK”” (strona 44).
Aby anulować automatyczną
kalibrację
PHASE INFO Wyświetla fazę każdego
głośnika (w fazie/
przesunięcie w fazie).
Zobacz „Gdy wybierzesz
„PHASE INFO””
(strona 45).
Automatyczna kalibracja jest anulowana
gdy zmienisz głośność, przełączysz funkcje,
zmienisz nastawienie głośnika amplitunera
lub podłączysz słuchawki.
DIST.INFO
Wyświetla rezultat
pomiaru dla odległości
głośnika.
Potwierdzenie/zapisanie
rezultatów pomiaru
1
LEVEL INFO Wyświetla rezultat
pomiaru dla poziomu
głośnika.
Potwierdź rezultat pomiaru.
Gdy pomiar się skończy, odezwie się
brzęczyk i rezultat pomiaru pojawi się
na wyświetlaczu.
Rezultat
pomiaru
Wyświetlenie Wyjaśnienie
Gdy proces
pomiaru
zostaje
prawidłowo
zakończony
COMPLETE Przejdź do
kroku 2.
Gdy proces ERROR
pomiaru
CODE XX
zakończy się
niepowodzeniem
2
Zobacz
„Gdy
pojawią się
kody błędu”
(strona 44).
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać pozycję, po czym
naciśnij
.
EXIT
Wychodzi z procesu
nastawiania bez zapisania
rezultatów pomiarów.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać numer pamięci który
będzie używany, po czym
naciśnij
.
4
Naciśnij
.
Rezultaty pomiarów zostały zapisane.
Wskazówka
Rozmiar głośnika (LARGE/SMALL) jest
określony niską charakterystyką. Rezultaty
pomiarów mogą być różne, zależnie od pozycji
mikrofonu optymalizacji nastawień i pozycji
głośników, oraz kształtu pomieszczenia.
Zalecane jest postępowanie zgodne z
rezultatami pomiarów. Możesz jednak zmienić
te nastawienia w menu Speaker Settings
(strona 65). Najpierw zapisz w pamięci rezultaty
pomiarów, następnie spróbuj zmienić
nastawienia, jeśli chcesz.
ciąg dalszy
43PL
Kroki wstępne
•Operacje inne niż włączanie lub wyłączanie
amplitunera oraz naciśnięcie ON SCREEN,
aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz są
nieaktywne podczas automatycznej kalibracji.
•Gdy używane są specjalne głośniki, na przykład
głośniki bipolarne, pomiary mogą nie zostać
właściwie wykonane lub automatyczna
kalibracja nie będzie możliwa.
Gdy pojawią się kody błędu
2 Naciśnij V/v, aby wybrać „YES”, po czym
Zastosuj podane rozwiązania i ponownie
wykonaj automatyczną kalibrację.
3 Wykonaj instrukcje od kroku 2 z
Kod błędu
Przyczyny i rozwiązania
4 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać numer
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
jest nastawione na OFF.
Nastaw na inną pozycję i
ponownie wykonaj
automatyczną kalibrację.
CODE 32
CODE 33 (F)
Żaden z głośników nie został
odnaleziony. Sprawdź, czy
mikrofon optymalizacji
nastawień jest prawidłowo
podłączony i ponownie
wykonaj automatyczną
kalibrację.
Jeżeli mikrofon
optymalizacyjny jest
prawidłowo podłączony, ale
pojawia się kod błędu, kabel
mikrofonu optymalizacyjnego
może być uszkodzony lub
nieprawidłowo podłączony.
Żaden z przednich głośników
nie jest podłączony lub tylko
jeden głośnik przedni jest
podłączony. Mikrofon
optymalizatora nie jest
podłączony.
CODE 33 (SR) • Lewy albo prawy głośnik
dookólny nie jest podłączony.
• Tylne głośniki dookólne są
podłączone, nawet jeśli
głośniki dookólne nie są
podłączone. Podłącz głośnik
dookólny do złączy
SURROUND.
CODE 33 (SB) Tylny głośnik dookólny jest
podłączony tylko do złączy
SURROUND BACK
SPEAKERS R. Gdy
podłączysz tylko jeden tylny
głośnik dookólny, podłącz go
do złączy SURROUND BACK
SPEAKERS L.
•CODE 31
1 Naciśnij
, po czym wykonaj instrukcje od
kroku 1 w „Wykonanie automatycznej
kalibracji”.
•CODE 32, 33
1 Gdy naciśniesz
44PL
, pojawia się „RETRY?”.
naciśnij
.
„Wykonanie automatycznej kalibracji”.
pamięci do zapisania zaprogramowanych
nastawień, po czym naciśnij
.
Gdy wybierzesz „WRN CHECK”
Jeżeli wystąpi ostrzeżenie dotyczące
rezultatu pomiarów, wyświetlone zostaną
szczegółowe informacje.
Naciśnij
, aby wrócić do kroku 1
z „Potwierdzenie/zapisanie
rezultatów pomiaru”.
Kod
ostrzeżenia
Wyjaśnienie
WARNING 40 Automatyczna kalibracja
została zakończona. Jednak
poziom zakłóceń jest wysoki.
Możesz być w stanie wykonać
prawidłowo automatyczną
kalibrację jeżeli spróbujesz
ponownie, nawet jeśli pomiar
nie może być wykonany we
wszystkich środowiskach.
Spróbuj wykonać
automatyczną kalibrację w
cichym otoczeniu.
WARNING 41 Wejście dźwięku z mikrofonu
optymalizacji nastawień jest
poza akceptowanym zakresem.
Jest głośniejszy niż
najgłośniejszy dźwięk, który
może być zmierzony. Spróbuj
wykonać automatyczną
kalibrację gdy otoczenie jest
dostatecznie ciche, aby
umożliwić prawidłowy pomiar.
WARNING 42 Głośność amplitunera jest poza
dopuszczalnym zakresem.
Spróbuj wykonać
automatyczną kalibrację gdy
otoczenie jest dostatecznie
ciche, aby umożliwić
prawidłowy pomiar.
Kod
ostrzeżenia
Wyjaśnienie
NO
WARNING
IN-PHASE
Głośnik jest w fazie.
OUT-OFPHASE
Głośnik ma przesunięcie w
fazie. Złącza „+” i „–” głośnik a
mogą być odwrotnie
podłączone. Jednak, zależnie
od głośników, „OUT-OFPHASE” pojawia się na
wyświetlaczu nawet, jeśli
głośniki są prawidłowo
podłączone. Spowodowane jest
to charakterystyką techniczną
głośników. W takim wypadku
możesz kontynuować użycie
amplitunera.
----------
Brak podłączonych głośników.
Nie ma informacji
ostrzegawczej.
Gdy wybierzesz „PHASE INFO”
Możesz sprawdzić fazę każdego głośnika
(w fazie/przesunięcie w fazie).
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać głośnik, po czym naciśnij
, aby wrócić do kroku 1 w
„Potwierdzenie/zapisanie
rezultatów pomiaru”.
Wskazówka
Zależnie od pozycji subwoofera, rezultaty
pomiarów biegunowości mogą być różne.
Jednak nie spowoduje to problemów, jeżeli
będziesz kontynuować użycie amplitunera z tą
wartością.
Parametry menu Auto
Calibration
x AUTO CAL START?
(Zaczyna automatyczną
kalibrację)
• MEASUREMENT COUNTDOWN
Odliczanie czasu pojawi się na
wyświetlaczu, od pięciu sekund do jednej
sekundy.
• MEASURING TONE
Pojawia się podczas pomiaru TONE.
• MEASURING T.S.P.
Pojawia się podczas pomiaru TSP.
• MEASURING WOOFER
Pojawia się podczas pomiaru WOOFER.
• COMPLETE
Pojawia się, gdy proces pomiaru zostaje
zakończony z sukcesem. Szczegółowe
informacje o każdym komunikacie,
zobacz „Potwierdzenie/zapisanie
rezultatów pomiaru” (strona 43).
ciąg dalszy
45PL
Kroki wstępne
WARNING 43 Odległość i pozycja
subwoofera nie może być
odnaleziona. Lub kąt pozycji
głośnika nie może zostać
odnaleziony. To może być
spowodowane zakłóceniami.
Spróbuj wykonać
automatyczną kalibrację w
cichym otoczeniu.
Wyświetlenie Wyjaśnienie
• WARNING CODE xxx:4x
Pojawia się, gdy obecne jest ostrzeżenie o
wyniku pomiaru. Szczegółowe
informacje o każdym komunikacie,
zobacz „Potwierdzenie/zapisanie
rezultatów pomiaru” (strona 43).
• NO WARNING
Nie ma informacji ostrzegawczej.
• ERROR CODE xxx:3x
Pojawia się, gdy pomiar się nie udał.
Szczegółowe informacje o każdym
komunikacie, zobacz „Potwierdzenie/
zapisanie rezultatów pomiaru”
(strona 43).
• RETRY?
Pojawia się, aby prosić o ponowny
pomiar lub o wyjście bez ponownego
pomiaru, gdy pomiar się nie udał.
• CANCEL
Pojawia się, gdy anulujesz automatyczną
kalibrację w trakcie pomiaru.
*
x CAL TYPE*
(Rodzaj parametru)
• PRESET-1
Zapisuje rezultaty pomiaru jako
„PRESET-1”.
• PRESET-2
Zapisuje rezultaty pomiaru jako
„PRESET-2”.
• PRESET-3
Zapisuje rezultaty pomiaru jako
„PRESET-3”.
• ENGINEER
Nastawia częstotliwość na taką, która
odpowiada standardom pomieszczenia
odsłuchu Sony.
• FULL FLAT
Wykonuje pomiar częstotliwości z
przedniej powierzchni każdego głośnika.
• FRONT REF
Reguluje charakterystykę wszystkich
głośników, aby odpowiadała
charakterystyce przedniego głośnika.
x EQ CURVE EFFECT*
(Aktywuje/dezaktywuje pomiar
krzywej EQ)
• OFF
Dezaktywuje pomiar krzywej EQ.
• ON
Aktywuje pomiar krzywej EQ.
Po zakończeniu pomiarów to nastawienie
zostaje automatycznie nastawione na
ON.
46PL
Wynik pomiaru odpowiedzi
częstotliwościowej nie jest wykorzystywany w
następujących przypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
x A.CAL LOAD?
(Ładuje zaprogramowany
pomiar)
• PRESET-1
Ładuje wartość pomiaru zapisaną jako
„PRESET-1”.
• PRESET-2
Ładuje wartość pomiaru zapisaną jako
„PRESET-2”.
• PRESET-3
Ładuje wartość pomiaru zapisaną jako
„PRESET-3”.
• OFF
Wybierz to, gdy nie chcesz ładować
zaprogramowanej wartości.
x A.CAL SAVE?
(Zapisuje wartość pomiaru)
x A.CAL NAME?
(Nazywanie wejść)
Możesz zmienić nazwę zaprogramowania
na łatwiej rozpoznawalną.
Odtwarzanie
Komponenty, które mogą
być odtwarzane
VIDEO 1, 2
Magnetowid itp.
podłączony do gniazda
VIDEO 1 lub VIDEO 2
VIDEO 3
Kamera wideo i konsola
gier TV itp., podłączona do
gniazda VIDEO 3
DVD
Odtwarzacz DVD itp.,
podłączony do gniazda
DVD
TV/SAT
Tuner satelitarny itp.,
podłączony do gniazda TV/
SAT
MD/TAPE
Rekorder MD lub
magnetofon itp.,
podłączony do gniazda
MD/TAPE
SA-CD/CD
Odtwarzacz Super Audio
CD lub odtwarzacz CD itp.,
podłączony do gniazda
SA-CD/CD
TUNER
Wbudowany
radioodbiornik
PHONO
Gramofon itp., podłączony
do gniazda PHONO
MULTI IN
Komponent podłączony do
gniazda MULTI
CHANNEL INPUT
Wybieranie komponentu
1
3
MUTING
1
Naciśnij jeden z przycisków
wejścia.
Możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
Wybrane wejście pojawi się na
wyświetlaczu. Aby wybrać komponent
podłączony do gniazda MULTI
CHANNEL INPUT, naciśnij przycisk
MULTI CH IN.
Przełącz sygnały wejścia z
komponentu podłączonego do gniazda
HDMI IN amplitunera na sygnały
HDMI używające odbiornika TV itp.,
podłączonego do gniazda HDMI
MONITOR OUT amplitunera.
2
Włącz komponent i zacznij
odtwarzanie.
3
Naciśnij MASTER VOL +/– aby
wyregulować głośność.
Możesz także użyć MASTER
VOLUME na amplitunerze.
Początkowy poziom głośności jest
nastawiony na minimum (wyciszenie).
ciąg dalszy
47PL
Odtwarzanie
Wybrane
wejście
Aby uaktywnić funkcję
wyciszania
Naciśnij MUTING na pilocie. Aby
anulować, ponownie naciśnij MUTING na
pilocie lub przekręć MASTER VOLUME
zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby
zwiększyć głośność. Nawet jeśli wyłączysz
amplituner, funkcja tłumienia dźwięku
będzie działać gdy włączysz amplituner
ponownie.
Aby uniknąć uszkodzenia
głośników
Zanim wyłączysz amplituner, nie zapomnij
o obniżeniu poziomu głośności.
48PL
Słuchanie Super Audio CD/CD
Odtwarzanie
2
3
5
3
5
•Opisane są operacje na
odtwarzaczu Sony Super
Audio CD.
•Sprawdź w instrukcji
dostarczonej z odtwarzaczem
Super Audio CD lub
odtwarzaczem CD.
1
Włącz odtwarzacz Super Audio CD lub
odtwarzacz CD i połóż płytę na tacy.
2
3
Włącz amplituner.
Naciśnij SA-CD/CD.
Możesz także użyć INPUT SELECTOR na
amplitunerze i wybrać „SA-CD/CD”.
z
Możesz wybrać pole
dźwiękowe odpowiadające
muzyce. Szczegółowe
informacje na stronie 73.
Zalecane pola dźwiękowe:
Klasyczna: HALL
Jazz: JAZZ CLUB
Koncert na żywo: LIVE
CONCERT, STADIUM
Przykład wyświetlenia
4
5
6
Odtwórz płytę.
Nastaw odpowiednią głośność.
Gdy skończysz słuchać Super Audio CD lub
CD, wyjmij płytę i wyłącz amplituner oraz
odtwarzacz Super Audio CD lub odtwarzacz
CD.
49PL
Oglądanie DVD
2
3
7
3
Dioda MULTI CHANNEL DECODING
7
•Sprawdź w instrukcji
dostarczonej z odbiornikiem
TV i z odtwarzaczem DVD.
z
1
2
3
Włącz odbiornik TV i odtwarzacz DVD.
Włącz amplituner.
Naciśnij DVD.
Możesz także użyć INPUT SELECTOR na
amplitunerze i wybrać „DVD”.
Wybierz format dźwięku odtwarzanej płyty, gdy to konieczne.
z
Możesz wybrać pole
dźwiękowe odpowiednie dla
filmu lub muzyki. Szczegółowe
informacje na stronie 73.
Zalecane pola dźwiękowe:
Film: CINEMA STUDIO EX
Obraz na żywo: LIVE
CONCERT
Sport: SPORTS
Sprawdź poniżej, jeżeli nie
możesz słuchać
wielokanałowego dźwięku.
•Upewnij się, że źródło
dźwięku odpowiada
formatowi wielokanałowemu
(dioda MULTI CHANNEL
DECODING na przednim
panelu zapala się podczas
odtwarzania).
•Sprawdź, czy amplituner jest
podłączony do odtwarzacza
DVD przez połączenie
cyfrowe.
•Sprawdź czy cyfrowe wyjście
audio odtwarzacza DVD jest
prawidłowo nastawione.
50PL
Przykład wyświetlenia
4
Przełącz wejście odbiornika TV tak, aby
wyświetlany był obraz DVD.
5
Nastaw odtwarzacz DVD.
Zobacz w dostarczonej razem z amplitunerem
instrukcji „Szybkie nastawienia – Przewodnik”.
6
7
8
Odtwórz płytę.
Nastaw odpowiednią głośność.
Gdy skończysz oglądać DVD, wyjmij płytę i
wyłącz amplituner, odbiornik TV i
odtwarzacz DVD.
Korzystanie z gier wideo
Odtwarzanie
2
3
7
3
7
•Zobacz w instrukcji
dostarczonej razem z
odbiornikiem TV i z konsolą
gier wideo.
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
1
2
3
Włącz odbiornik TV i konsolę gier wideo.
Włącz amplituner.
Naciśnij VIDEO 3*.
Możesz także użyć INPUT SELECTOR na
amplitunerze i wybrać „VIDEO 3*”.
* Gdy podłączysz konsolę gier wideo do gniazda VIDEO 3
IN/PORTABLE AV IN na przednim panelu.
Przykład wyświetlenia
4
Przełącz wejście odbiornika TV, aby
wyświetlony był obraz gry wideo.
5
6
Nastaw konsolę gier wideo.
7
8
Nastaw odpowiednią głośność.
Połóż płytę na tacy i odtwórz ją na konsoli
gier wideo.
Gdy skończysz grać w grę wideo, wyjmij
płytę i wyłącz amplituner, odbiornik TV i
konsolę gier wideo.
51PL
Oglądanie wideo
2
3
6
3
6
•Sprawdź w instrukcji
dostarczonej z odbiornikiem
TV i z magnetowidem.
1
2
3
Włącz magnetowid.
Włącz amplituner.
Naciśnij VIDEO 1*.
Możesz także użyć INPUT SELECTOR na
amplitunerze i wybrać „VIDEO 1*”.
* Gdy podłączysz magnetowid do gniazda VIDEO 1.
Przykład wyświetlenia
52PL
4
Przełącz wejście odbiornika TV tak, aby
wyświetlony był obraz magnetowidu.
5
6
7
Odtwórz taśmę w magnetowidzie.
Nastaw odpowiednią głośność.
Gdy skończysz oglądać wideo, wyjmij taśmę
i wyłącz amplituner, odbiornik TV i
magnetowid.
Operacje amplitunera
Nawigacja w
systemie menu
Naciśnij
, aby potwierdzić
parametr.
7
Powtórz kroki od 3 do 6 jeśli
chcesz wykonać inne
nastawienia.
Aby wrócić do poprzedniego
wyświetlenia
Naciśnij RETURN/EXIT O.
Aby wyjść z menu
1
Naciśnij MENU.
Uwaga
Niektóre parametry i nastawienia mogą być
przyciemnione na wyświetlaczu. Oznacza to, że
są niedostępne lub stałe i niezmienialne.
3-7
RETURN/
EXIT O
1
2
Naciśnij RECEIVER.
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
2
Naciśnij MENU.
Pojawi się lista menu nastawień.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v aby
wybrać żądane menu.
4
Naciśnij
menu.
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać parametr, który chcesz
wyregulować.
, aby potwierdzić
53PL
Operacje amplitunera
Używając różne menu amplitunera,
możesz wykonać różne nastawienia, aby
dostosować amplituner do własnych
wymagań.
6
Przegląd różnych menu
Następujące opcje są dostępne w każdym
menu. Szczegółowe informacje o nawigacji
w menu, zobacz strona 53.
Menu
Opcja
Parametr
Początkowe
nastawienie
Zobacz
strona
1-Level
Settings
TEST TONE
[xxxxxxxx]
OFF, AUTO, FIX
OFF
strona
57 - 58
PHASE NOISE
[xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, OFF
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
PHASE AUDIO
[xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, OFF
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
FRONT BAL. [xxx.x dB] R+20,0 dB do L+20,0 dB
(odstęp 0,5 dB)
2-EQ
Settings
0dB
CENTER [xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (odstęp 0,5 dB) 0dB
SURROUND L
[xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (odstęp
0,5 dB)
0dB
SURROUND R
[xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (odstęp
0,5 dB)
0dB
SUR BACK [xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (odstęp
0,5 dB)
0dB
SUR BACK L [xxx.x dB] –20,0 dB do +10,0 dB (odstęp
0,5 dB)
0dB
SUR BACK R [xxx.x dB] –20,0 dB do +10,0 dB (odstęp
0,5 dB)
0dB
SUB WOOFER
[xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (odstęp
0,5 dB)
0dB
MULTI CH SW
[xxx.x dB]
0 dB, +10,0 dB
0dB
D. RANGE COMP. [xxx] OFF, STD, MAX
OFF
EQ PRESET [xxx]
1, 2, 3, 4, 5, OFF
1
FRONT BASS [xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (odstęp 1 dB) 0dB
FRONT TREBLE
[xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (odstęp 1 dB) 0dB
CENTER BASS [xxx dB] –10,0 dB do +10,0 dB (odstęp 1 dB) 0dB
54PL
CENTER TREBLE
[xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (odstęp 1 dB) 0dB
SUR/SB BASS [xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (odstęp 1 dB) 0dB
strona
58 - 59
Menu
Opcja
Parametr
2-EQ
Settings
SUR/SB TREBLE
[xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (odstęp 1 dB) 0dB
3-Sur
Settings
NO
SOUND FIELD SELECT ?
A.F.D
AUTO
strona 71
strona
60 - 61
SB DECODING [xxxx]
OFF, AUTO, ON
AUTO
SB DEC MODE
[xxxxxxx]
DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
PLIIx
MV
6-Video
Settings
Operacje amplitunera
5-Audio
Settings
Zobacz
strona
PRESET x CLEAR [xxx] YES, NO
EFFECT LEVEL [xxx%] 20% do 120% (odstęp 5%)
4-Tuner
Settings
Początkowe
nastawienie
100%
CENTER WIDTH [x]
8 poziomów
3
DIMENSION
[xxxxxxx]
FRONT +3 do SUR +3
0
PANORAMA MODE
[xxx]
OFF, ON
OFF
SCREEN DEPTH [xxx]
ON, OFF
ON
VIR. SPEAKERS [xxx]
ON, OFF
ON
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO strona 63
NAME IN? [xxx]
strona 87
DEC. PRIORITY [xxxx] PCM, AUTO
AUTO
DUAL MONO
[xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB,
MAIN+SUB
MAIN
A/V SYNC [xxxms]
0ms do 150ms/300ms (odstęp 10 ms) 0ms
strona 63
strona 64
DIGITAL ASSIGN ?
strona 89
NAME IN ? [xxx]
strona 87
COMPONENT V. ASSIGN ?
strona 91
HDMI ASSIGN ?
strona 90
COLOR SYSTEM [xxxx] NTSC, PAL
NAME IN ?
[xxxxxxxx]
PAL
strona 65
strona 87
ciąg dalszy
55PL
Menu
Opcja
7-Speaker SUB WOOFER [xxx]
Settings
FRONT SP [xxxxx]
Początkowe
nastawienie
Zobacz
strona
NO, YES
YES
SMALL, LARGE
LARGE
strona
65 - 69
CENTER SP [xxxxx]
MIX, NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP
[xxxxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SUR BACK SP
[xxxxxx]
BI-AMP, NO, SINGLE, DUAL
DUAL
FRONT L x.xmeter*
1,0 m do 7,0 m (odstęp 0,1 m**)
3.0 meter
FRONT R x.xmeter*
1,0 m do 7,0 m (odstęp 0,1 m**)
3.0 meter
CENTER x.xmeter*
1,0 m do 7,0 m (odstęp 0,1 m**)
3.0 meter
SURROUND L x.xmeter* 1,0 m do 7,0 m (odstęp 0,1 m**)
3.0 meter
SURROUND R x.xmeter* 1,0 m do 7,0 m (odstęp 0,1 m**)
3.0 meter
SUR BACK L x.xmeter*
1,0 m do 7,0 m (odstęp 0,1 m**)
3.0 meter
SUR BACK R x.xmeter*
1,0 m do 7,0 m (odstęp 0,1 m**)
3.0 meter
SUB WOOFER x.xmeter* 1,0 m do 7,0 m (odstęp 0,1 m**)
3.0 meter
DISTANCE UNIT
[xxxxx]
8-System
Settings
Parametr
meter, feet
meter
SP POSI [xxxxxxxxx] SIDE/LOW, SIDE/HIGH, BEHD/
LOW, BEHD/HIGH
SIDE/
LOW
SP CROSSOVER [xxxHz] 40 Hz do 200 Hz (odstęp 10 Hz)
120Hz
DIMMER
[xxx% DOWN]
0%
strona 70
8 ohm
strona 38
0%, 60%, 100%
SP. IMPEDANCE [xxxx] 4 ohm, 8 ohm
9-Auto
AUTO CAL START?
Calibration
CAL TYPE
[xxxxxxxxx]
ENGINEER/FULL FLAT/FRONT FULL
REF
FLAT
EQ CURVE EFFECT
[xxx]
OFF, ON
OFF
A.CAL LOAD?
[PRESET- x]
OFF, PRESET1, PRESET2,
PRESET3
OFF
A.CAL SAVE?
[PRESET- x]
PRESET1, PRESET2, PRESET3
PRESET1
A.CAL NAME?
[xxxxxxxxx]
strona
45 - 46
strona 87
* Po zakończeniu pomiarów za pomocą automatycznej kalibracji, mierzona wartość jest wyświetlona
jako xmxxcm.
** Po zakończeniu pomiarów za pomocą automatycznej kalibracji, możesz je wyregulować w
przyrostach 1 cm.
56PL
Regulacja poziomu
(menu Level Settings)
Parametry menu Level
Settings
x TEST TONE (Ton próbny)
x SURROUND L
(Poziom głośnika dookólnego
(L))
x SURROUND R
(Poziom głośnika dookólnego
(R))
x SUR BACK
(Poziom tylnego głośnika
dookólnego)
Tylko gdy tylne głośniki dookólne są
nastawione na „SINGLE” w menu System
Settings (strona 66).
x SUR BACK L
(Poziom tylnego głośnika
dookólnego (L))
Pozwala na wyprowadzenie tonu próbnego
kolejno z każdego głośnika.
• OFF
• AUTO
Ton próbny zostanie wyprowadzony z
każdego głośnika.
• FIX
Możesz wybrać głośniki, które
wyprowadzą ton próbny.
Tylko gdy tylne głośniki dookólne są
nastawione na „DUAL” w menu System
Settings (strona 66).
x PHASE NOISE (Szum fazowy)
x SUB WOOFER
(Poziom subwoofera)
• ON
Pozwala na wyprowadzenie tonu
próbnego kolejno z sąsiednich głośników.
• OFF
x PHASE AUDIO (Audio fazowe)
• ON
Pozwala na wyprowadzenie źródła
dźwięku dwóch przednich kanałów
(zamiast tonu próbnego), kolejno z
sąsiednich głośników.
• OFF
x SUR BACK R
(Poziom tylnego głośnika
dookólnego (R))
Tylko gdy tylne głośniki dookólne są
nastawione na „DUAL” w menu System
Settings (strona 66).
Uwaga
Gdy wybrane zostanie jedno z pól dźwiękowych
dla muzyki, dźwięk nie będzie wyprowadzany z
subwoofera jeżeli wszystkie głośniki są
nastawione na „LARGE” w menu Speaker
Settings. Jednak dźwięk będzie wyprowadzony z
subwoofera, jeżeli cyfrowe sygnały wejściowe
zawierają sygnały L.F.E., gdy przednie lub
dookolne głośniki są nastawione na „SMALL”,
wybrano pole dźwiękowe dla filmu, albo
wybrano „PORTABLE AUDIO”.
x FRONT BAL.
(Balans przednich głośników)
Pozwala wyregulować balans między
przednim lewym i przednim prawym
głośnikiem.
ciąg dalszy
57PL
Operacje amplitunera
Możesz użyć menu Level Settings, aby
wyregulować balans i poziom każdego
głośnika. Te nastawienia zostają
zastosowane do wszystkich pól
dźwiękowych. Wybierz „Level Settings” w
menu nastawień. Szczegółowe informacje
o regulowaniu parametrów, zobacz
„Nawigacja w systemie menu” (strona 53) i
„Przegląd różnych menu” (strona 54).
x CENTER
(Poziom centralnego głośnika)
x MULTI CH SW
(Wielokanałowy poziom
subwoofera)
Pozwala zwiększyć poziom sygnałów
kanału MULTI CHANNEL INPUT
subwoofera o +10 dB. Ta regulacja może
być konieczna, gdy odtwarzacz DVD jest
podłączony do gniazd MULTI CHANNEL
INPUT. Poziom subwoofera z odtwarzaczy
DVD jest o 10 dB niższy niż w wypadku
odtwarzaczy Super Audio CD.
x D.RANGE COMP.
(Kompresor dynamiki sygnału)
Pozwala na kompresję dynamiki sygnału
ścieżki dźwiękowej. Może to być przydatne
gdy chcesz oglądać filmy późno w nocy, z
niską głośnością. Kompresja
dynamicznego zakresu jest możliwa tylko
dla źródeł Dolby Digital.
• OFF
Dynamika sygnału nie jest
kompresowana.
• STD
Dynamika sygnału jest kompresowana
zgodnie z założeniami inżyniera dźwięku.
• MAX
Dynamika sygnału jest drastycznie
skompresowana.
Wskazówka
Kompresor dynamicznego zakresu pozwala na
kompresję dynamicznego zakresu ścieżki
dźwiękowej w oparciu o informacje
dynamicznego zakresu zawarte w sygnale Dolby
Digital.
„STD” jest nastawieniem standardowym, ale
powoduje ono tylko niewielką kompresję. W
związku z tym zalecane jest użycie nastawienia
„MAX”. Pozwala ono na znaczną kompresję
dynamiki sygnału i umożliwia oglądanie filmów
późno w nocy, z niską głośnością. W
przeciwieństwie do ograniczników
analogowych, poziomy są z góry określone i
powodują bardzo naturalną kompresję.
58PL
Regulacja korektora
(menu EQ Settings)
Możesz użyć menu EQ Settings aby
wyregulować tonalną jakość (poziom
basów/sopranów) przednich głośników i
zapisać maksimum 5 różnych nastawień
korektora w programach korektora (EQ
PRESET [1]-[5]), oraz je stosować. Te
nastawienia są stosowane do wszystkich
pól dźwiękowych i dla każdego głośnika.
Wybierz „menu EQ Settings” na liście
menu systemu. Szczegółowe informacje o
regulowaniu parametrów, zobacz
„Nawigacja w systemie menu” (strona 53) i
„Przegląd różnych menu” (strona 54).
Dźwięki niskie (basy)
Dźwięki wysokie
(soprany)
Poziom
(dB)
Częstotliwość (Hz)
Uwagi
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
•Jeżeli nastawisz pole dźwiękowe podczas
odbioru sygnałów DTS 96/24, będzie
odtwarzane jedynie przy 48 kHz.
Parametry menu EQ
Settings
x EQ PRESET
(Wybieranie zaprogramowanych
nastawień korektora)
Pozwala wybrać zaprogramowane
nastawienia korektora ([1]-[5]). Gdy
wybierzesz „OFF”, korektor będzie
anulowany.
x FRONT BASS*
(Poziom basów przedniego
głośnika)
x FRONT TREBLE*
(Poziom sopranów przedniego
głośnika)
*
Możesz regulować poziom basów i sopranów
przedniego głośnika za pomocą TONE
MODE i TONE na amplitunerze.
Wybierz „OFF” w nastawieniu „EQ
PRESET”.
Kasowanie zapisanych
nastawień korektora
1 Wykonaj kroki od 1 do 3 w „Nawigacja
w systemie menu” (strona 53). Wybierz
„EQ Settings” w kroku 3.
2 Naciśnij kilkakrotnie V/v aby wybrać
korektor (EQ PRESET [1]-[5]), który
chcesz skasować, po czym naciśnij
aby potwierdzić.
x CENTER TREBLE
(Poziom sopranów centralnego
głośnika)
3 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
x SUR/SB BASS
(Poziom basów głośnika
dookólnego/tylnego
dookólnego)
4 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
x SUR/SB TREBLE
(Poziom sopranów głośnika
dookólnego/tylnego
dookólnego)
5 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
x PRESET x CLEAR
(Usuwanie zaprogramowanych
nastawień korektora)
Możesz przywrócić wyregulowane
nastawienia korektora do początkowych
nastawień. Szczegółowe informacje, zobacz
„Kasowanie zapisanych nastawień
korektora”.
„PRESET x CLEAR”.
„x” jest numerem wybranego
programu korektora.
„YES”, po czym naciśnij
.
„Are you sure?” pojawi się na
wyświetlaczu.
„YES”, po czym naciśnij
.
„PRESET x CLEARED!” pojawi się
na wyświetlaczu i wyregulowana
zawartość wybranego programu
korektora zostanie skasowana.
Aby zastosować zapisane
nastawienie korektora
1 Wykonaj kroki od 1 do 3 w „Nawigacja
w systemie menu” (strona 53). Wybierz
„EQ Settings” w kroku 3.
2 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
korektor (EQ PRESET [1]-[5]), który
chcesz zastosować, po czym naciśnij
, aby potwierdzić.
59PL
Operacje amplitunera
x CENTER BASS
(Poziom basów centralnego
głośnika)
Aby wyłączyć korektor
Nastawienia dla
dźwięku dookólnego
(menu Sur Settings)
Możesz użyć menu Sur Settings, aby
wybrać pole dźwiękowe, które chcesz
zastosować dla przyjemności słuchania.
Wybierz „Sur Settings” w menu nastawień.
Szczegółowe informacje o regulowaniu
parametrów, zobacz „Nawigacja w
systemie menu” (strona 53) i „Przegląd
różnych menu” (strona 54).
Parametry menu Sur
Settings
x SOUND FIELD SELECT?
(Wybieranie rodzaju pola
dźwiękowego)
Pozwala na wybranie żądanego pola
dźwiękowego. Szczegółowe informacje,
zobacz „Korzystanie z dookólnego
dźwięku” (strona 71).
x SB DECODING
(Rozkodowanie tylnego dźwięku
dookólnego)
Pozwala na wybranie funkcji
rozkodowania tylnego sygnału
dookólnego. Szczegółowe informacje,
zobacz „Używanie trybu rozkodowania
tylnego sygnału dookólnego (SB
DECODING)” (strona 61).
x SB DEC MODE
(Tryb rozkodowania tylnego
dźwięku dookólnego)
Pozwala na wybranie trybu rozkodowania
tylnego sygnału dookólnego. Szczegółowe
informacje, zobacz „Używanie trybu
rozkodowania tylnego sygnału dookólnego
(SB DECODING)” (strona 61).
60PL
x EFFECT LEVEL
(Poziom efektu)
Wyższe nastawienia stosują silniejszy efekt
dookólny.
x CENTER WIDTH
(Sterowanie szerokością
centralnego kanału)
Pozwala na wykonanie dalszych regulacji
dla trybu rozkodowania Dolby Pro Logic II
i IIx Music. Możesz nastawić ten parametr
tylko gdy tryb A.F.D. jest nastawiony na
„PRO LOGIC II MUSIC” lub „PRO
LOGIC IIx MUSIC” (strona 72).
Możesz wyregulować dystrybucję sygnału
kanału centralnego, generowanego przez
rozkodowanie Dolby Pro Logic II, a
głośnik lewy/prawy.
x DIMENSION
(Sterowanie wymiarem)
Pozwala na wykonanie dalszych regulacji
dla trybu rozkodowania Dolby Pro Logic II
i IIx Music. Możesz nastawić ten parametr
tylko gdy tryb A.F.D. jest nastawiony na
„PRO LOGIC II MUSIC” lub „PRO
LOGIC IIx MUSIC” (strona 72).
Możesz wyregulować różnicę między
przednimi kanałami i kanałami
dookólnymi.
x PANORAMA MODE
(Tryb panoramy)
Pozwala na wykonanie dalszych regulacji
dla trybu rozkodowania Dolby Pro Logic II
i IIx Music. Możesz nastawić ten parametr
tylko gdy tryb A.F.D. jest nastawiony na
„PRO LOGIC II MUSIC” lub „PRO
LOGIC IIx MUSIC” (strona 72).
• ON
Pozwala na korzystanie z dźwięku
dookólnego przez rozszerzenie pola
dźwiękowego przednich głośników na
lewo i na prawo od pozycji słuchania
(tryb panoramy).
• OFF
Tryb panoramy nie jest aktywny.
x SCREEN DEPTH
(Głębia ekranu)
x VIR.SPEAKERS
(Głośniki wirtualne)
Ten parametr służy szczególnie trybom
Cinema Studio EX (strona 74).
• ON
Zostają stworzone wirtualne głośniki.
• OFF
Wirtualne głośniki nie zostają stworzone.
Używanie trybu
rozkodowania tylnego
sygnału dookólnego
(SB DECODING)
Gdy rozkodujesz tylny sygnał dookólny
nagrania DVD itp. nagranego w formacie
Dolby Digital Surround EX, DTS-ES
Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 itp., możesz
słuchać dźwięku dookólnego zgodnie z
intencjami twórców filmu.
x SB DECODING
• AUTO
Gdy strumień wejścia zawiera znacznik
rozkodowania 6.1-kanałowegoa),
odpowiednie rozkodowanie tylnego
sygnału dookólnego zostaje
przeprowadzone.
Kanały
wyjścia
Rozkodowanie
tylnego sygnału
dookólnego
Dolby Digital
5.1
5.1e)
—
Dolby Digital 6.1e)
Surround EXb)
Dekoder
macierzowy zgodny
z Dolby Digital EX
(strona 62)
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
Rozkodowanie DTS
Matrix
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
Rozkodowanie DTS
Discrete
a)
Znacznik rozkodowania kanału 6.1 jest
informacją nagraną w programie, takim jak
płyty DVD.
b)
Płyta DVD Dolby Digital, która zawiera
znacznik Surround EX. Strona internetowa
Dolby Corporation pomoże w odróżnieniu
filmów Surround EX.
c)Programy zakodowane ze znacznikiem
wskazującym, że zawierają zarówno sygnały
DTS-ES Matrix jak i 5.1-kanałowe.
d)Programy zawierające zakodowane sygnały
kanału 5.1 i strumień rozszerzenia, służący
przywróceniu tych sygnałów do dyskretnych
kanałów 6.1. Sygnały kanału Discrete 6.1 są
sygnałami specyficznymi dla płyt DVD i nie są
używane w kinach.
e)Gdy podłączone są dwa tylne głośniki
dookólne, kanał wyjścia będzie zawierał
sygnały kanału 7.1.
• ON
Nastawienie SB DEC MODE jest
zastosowane do rozkodowania
5.1-kanałowego i 6.1-kanałowego w
strumieniu wejścia.
• OFF
Rozkodowanie tylnego sygnału
dookólnego nie jest wykonywane.
Uwagi
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Odbierane są sygnały DTS 96/24.
– Wybrano pole dźwiękowe dla muzyki.
ciąg dalszy
61PL
Operacje amplitunera
Ten parametr służy szczególnie trybom
Cinema Studio EX (strona 74).
Pozwala stworzyć w pokoju wrażenie, że
dźwięk przednich głośników wydobywa się
z głębi ekranu, zupełnie jak w kinie.
• ON
Pozwala stworzyć środowisko
dźwiękowe, w którym dźwięk będzie
sprawiał wrażenie dochodzenia wprost ze
środka dużego ekranu znajdującego się
przed słuchaczem.
• OFF
Ta funkcja nie jest aktywna.
Strumień
wejścia
•Może nie być dźwięku z tylnego głośnika
dookólnego w trybie Dolby Digital EX.
Niektóre płyty nie posiadają znacznika Dolby
Digital Surround EX, nawet jeśli na
opakowaniach są logo Dolby Digital EX. W
takim wypadku wybierz „ON”.
•Kiedy wybrane jest „PLIIx”, SB DECODING
jest ustawione na tryb PLIIx.
x SB DEC MODE
Możesz wybrać tryb rozkodowania tylnego
sygnału dookólnego tylko, gdy „SB
DECODING” jest nastawione na „ON”
lub „AUTO”, a strumień wejścia zawiera
znacznik Dolby Digital Surround EX.
SB DEC
MODE
Nasta- Rozkodowanie
wienie
tylnego sygnału
głośnika dookólnego
[DDEX]
Dekoder matrycowy
7.1
kanałów zgodny z Dolby Digital
EX
6.1
Dekoder matrycowy
kanałów zgodny z Dolby Digital
EX
[PLIIx MV] 7.1
Dekoder filmowy
kanałów zgodny z Dolby Pro
Logic IIx
6.1
Dekoder matrycowy
kanałów zgodny z Dolby Digital
EX
[PLIIx MS] 7.1
Dekoder muzyczny
kanałów zgodny z Dolby Pro
Logic IIx
6.1
Dekoder muzyczny
kanałów zgodny z Dolby Pro
Logic IIx
Uwagi
•Rozkodowanie matrycowe zgodne z Dolby
Digital EX jest stosowane bez względu na
nastawienie trybu dekodera tylnego sygnału
dookólnego, gdy wybrane jest pole dźwiękowe
dla filmu.
•Rozkodowanie matrycowe zgodne z Dolby
Digital EX jest stosowane, jeżeli nastawieniem
dla głośników jest system kanału 6.1, a
rozkodowanie filmowe zgodne z Pro Logic IIx
jest stosowane, jeżeli nastawieniem dla
głośników jest system kanału 7.1, gdy
wybierzesz Dolby PLIIx MS w następujących
warunkach:
62PL
– wprowadzany jest sygnał Dolby Digital
Surround EX
– „SB DECODING” jest nastawione na
„AUTO”
Nastawienia dla audio
(menu Tuner Settings)
(menu Audio Settings)
Możesz użyć menu Tuner Settings do
nastawienia trybu odbioru stacji FM i do
nazywania zaprogramowanych stacji.
Wybierz „Tuner Settings” w menu Setting.
Szczegółowe informacje o regulowaniu
parametrów, zobacz „Nawigacja w
systemie menu” (strona 53) i „Przegląd
różnych menu” (strona 54).
Możesz użyć menu Audio Settings do
wykonania nastawień audio zgodnych z
twoimi upodobaniami. Wybierz „Audio
Settings” w menu nastawień. Szczegółowe
informacje o regulowaniu parametrów,
zobacz „Nawigacja w systemie menu”
(strona 53) i „Przegląd różnych menu”
(strona 54).
Parametry menu Tuner
Settings
x FM MODE
(Tryb odbioru stacji FM)
• STEREO
Amplituner rozkoduje sygnał jako sygnał
stereofoniczny gdy stacja radiowa nadaje
program stereofoniczny.
• MONO
Amplituner rozkoduje sygnał jako sygnał
monofoniczny bez względu na nadawany
rodzaj sygnału.
x NAME IN?
(Nazywanie zaprogramowanych
stacji)
Pozwala wyznaczyć nazwę
zaprogramowanych stacji. Szczegółowe
informacje, zobacz „Nazywanie wejść”
(strona 87).
Parametry menu Audio
Settings
x DEC. PRIORITY
(Priorytet rozkodowania
cyfrowego wejścia audio)
Pozwala na określenie trybu wejścia, dla
wejścia sygnału cyfrowego do gniazd
DIGITAL IN i HDMI IN.
• AUTO
Automatycznie przełącza tryb wejścia
między DTS, Dolby Digital lub PCM.
• PCM
Sygnały PCM mają pierwszeństwo (aby
zapobiec przerywaniu gdy zacznie się
odtwarzanie). Jednak gdy wprowadzane
są inne sygnały, zależnie od formatu
może nie być dźwięku. W takim wypadku
nastaw „AUTO”.
Uwaga
Przy nastawieniu „AUTO”, jeśli dźwięk z
cyfrowych gniazd audio (dla CD itp.) jest
przerywany gdy zaczyna się odtwarzanie, nastaw
na „PCM”.
x DUAL MONO
(Wybór języka programu
cyfrowego)
Pozwala wybrać język, którego chcesz
słuchać podczas odbioru programu
cyfrowego. Ta funkcja działa tylko dla
źródeł Dolby Digital.
ciąg dalszy
63PL
Operacje amplitunera
Nastawienia dla radia
• MAIN/SUB
Dźwięk głównego języka będzie
wyprowadzony przez lewy przedni
głośnik, a dźwięk drugiego języka będzie
jednocześnie wyprowadzony przez prawy
przedni głośnik.
• MAIN
Wyprowadzane będzie audio z głównym
językiem.
• SUB
Wyprowadzony będzie dźwięk drugiego
języka.
• MAIN+SUB
Wyprowadzany będzie zmiksowany
dźwięk głównego i drugiego języka.
x A/V SYNC
(Synchronizuje wyjście audio i
wideo)
Pozwala na opóźnienie wyjścia audio, aby
zminimalizować różnicę czasu między
wyjściem audio i wyświetleniem obrazu.
Uwagi
•Funkcja ta jest użyteczna w przypadku
używania wielkiego monitora
ciekłokrystalicznego lub plazmowego albo
rzutnika.
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Używana jest funkcja ANALOG DIRECT.
•Opóźnienie można wyregulować do 300 ms
– częstotliwość próbkowania jest mniejsza niż
48 kHz
– 2-kanałowe sygnały analogowe
•Opóźnienie można wyregulować do 150 ms
– częstotliwość próbkowania wynosi 88,2 kHz
lub 96 kHz
Pomimo że pojawia się wartość parametru do
300 ms, opóźnienia nie można wyregulować
ponad 150 ms.
x DIGITAL ASSIGN?
(Przypisanie cyfrowego wejścia
audio)
Pozwala przypisać cyfrowe wejście audio
do innego źródła wejścia. Szczegółowe
informacje, zobacz „Słuchanie cyfrowego
dźwięku z innych wejść (DIGITAL
ASSIGN)” (strona 89).
64PL
x NAME IN? (Nazywanie wejść)
Pozwala na wprowadzenie nazwy dla
wybranego wejścia. Szczegółowe
informacje, zobacz „Nazywanie wejść”
(strona 87).
Nastawienia dla wideo
(menu Video Settings)
Parametry menu Video
Settings
x COMPONENT V. ASSIGN?
(Przypisanie komponentowego
wideo)
Pozwala zmienić wejście komponentowego
wideo na inne wejście wizyjne.
Szczegółowe informacje, zobacz
„Oglądanie komponentowych obrazów z
innych wejść (COMPONENT VIDEO
ASSIGN)” (strona 91).
x HDMI ASSIGN?
(Przypisanie wideo HDMI)
Pozwala zmienić wejście HDMI wideo na
inne wejście wizyjne. Szczegółowe
informacje, zobacz „Oglądanie obrazów
HDMI z innych wejść (HDMI ASSIGN)”
(strona 90).
x COLOR SYSTEM
(Wybór systemu koloru
telewizora)
• NTSC
• PAL
x NAME IN? (Nazywanie wejść)
Pozwala na wprowadzenie nazwy dla
wybranego wejścia. Szczegółowe
informacje, zobacz „Nazywanie wejść”
(strona 87).
(menu Speaker Settings)
Możesz użyć menu Speaker Settings do
nastawienia rozmiaru i odległości
wszystkich głośników podłączonych do
tego systemu. Wybierz „Speaker Settings”
w menu nastawień. Szczegółowe
informacje o regulowaniu parametrów,
zobacz „Nawigacja w systemie menu”
(strona 53) i „Przegląd różnych menu”
(strona 54).
Parametry menu Speaker
Settings
x SUB WOOFER (Głośnik subniskotonowy)
• YES
Jeżeli podłączony jest subwoofer,
wybierz „YES”.
• NO
Jeżeli subwoofer nie jest podłączony,
wybierz „NO”. Uruchamia to obwód
przekierowania basów i wyprowadza
sygnały L.F.E. (Low Frequency Effect
(Efekt niskich częstotliwości)) z innych
głośników.
Wskazówka
Aby w pełni wykorzystać obwody
przekierowania basów Dolby Digital, zalecane
jest nastawienie częstotliwości odcięcia dla
subwoofera tak wysoko, jak to jest możliwe.
x FRONT SP (Przednie głośniki)
• LARGE
Jeżeli podłączasz duże głośniki, które
efektywnie reprodukują częstotliwości
basów, wybierz „LARGE”. Normalnie
wybierz „LARGE”. Gdy subwoofer jest
nastawiony na „NO”, przednie głośniki
zostają automatycznie nastawione na
„LARGE”.
ciąg dalszy
65PL
Operacje amplitunera
Możesz użyć menu Video Settings aby
zmienić wejście komponentu wideo na
inne wejście oraz aby nazywać wejścia.
Wybierz „Video Settings” w menu
nastawień. Szczegółowe informacje o
regulowaniu parametrów, zobacz
„Nawigacja w systemie menu” (strona 53) i
„Przegląd różnych menu” (strona 54).
Nastawienia dla
głośników
• SMALL
Jeżeli dźwięk jest zniekształcony, lub jeśli
odczuwasz brak efektu dookólnego
podczas korzystania z wielokanałowego
dźwięku dookólnego, wybierz „SMALL”,
aby uruchomić obwody przekierowania
basów i wyprowadzić częstotliwości
basów przedniego kanału z subwoofera.
Gdy przednie głośniki są nastawione na
„SMALL”, głośnik centralny, dookólny i
tylny dookólny zostaną też
automatycznie nastawione na „SMALL”
(chyba, że przedtem zostały nastawione
na „NO”).
x CENTER SP (Środkowa kolumna
głośnikowa)
• LARGE
Jeżeli podłączasz duży głośnik, który
będzie efektywnie reprodukował
częstotliwości basów, wybierz „LARGE”.
Normalnie wybierz „LARGE”. Jeżeli
jednak przednie głośniki są nastawione
na „SMALL”, nie możesz nastawić
centralnego głośnika na „LARGE”.
• SMALL
Jeżeli dźwięk jest zniekształcony, lub jeśli
odczuwasz brak efektu dookólnego
podczas korzystania z wielokanałowego
dźwięku dookólnego, wybierz „SMALL”,
aby uruchomić obwody przekierowania
basów i wyprowadzić częstotliwości
basów centralnego kanału z przednich
głośników (jeśli nastawione na
„LARGE”), lub z subwoofera.
• NO
Jeżeli głośnik centralny nie jest
podłączony, wybierz „NO”, dźwięk
centralnego kanału będzie
wyprowadzany z przednich głośników.
66PL
• MIX
Zalecane jest ustawienie „CENTER SP”
na „MIX”, kiedy chcesz korzystać z
cyfrowego dźwięku o wysokiej jakości, a
głośnik środkowy nie jest podłączony.
Analogowe miksowanie łączące działa,
kiedy „CENTER SP” jest ustawione na
„MIX”. Ustawienie to działa równiez dla
sygnałów wejściowych z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT.
x SURROUND SP
(Głośnik dookólny)
Tylne głośniki dookólne będą nastawione w
ten sam sposób.
• LARGE
Jeżeli podłączasz duże głośniki, które
efektywnie reprodukują częstotliwości
basów, wybierz „LARGE”. Normalnie
wybierz „LARGE”. Jeżeli jednak
przednie głośniki są nastawione na
„SMALL”, nie możesz nastawić
głośników dookólnych na „LARGE”.
• SMALL
Jeżeli dźwięk jest zniekształcony, lub jeśli
odczuwasz brak efektu dookólnego
podczas korzystania z wielokanałowego
dźwięku dookólnego, wybierz „SMALL”,
aby uruchomić obwody przekierowania
basów i wyprowadzić częstotliwości
basów kanału dookólnego z subwoofera
lub innych głośników „LARGE”.
• NO
Jeżeli głośniki dookólne nie są
podłączone, wybierz „NO”.
x SUR BACK SP
(Tylne głośniki dookólne)
Gdy głośniki dookólne są nastawione na
„NO”, tylne głośniki dookólne są też
automatycznie nastawione na „NO” i nie
można zmienić nastawienia.
• DUAL
Jeżeli podłączasz dwa tylne głośniki
dookólne, wybierz „DUAL”. Dźwięk
zostanie wyprowadzony do maksymalnie
7.1 kanałów.
Uwaga
Kiedy „SUR BACK SP” jest ustawione na „BIAMP”, nawet jeśli „CENTER SP” jest
ustawione na „MIX”, ustawienie to zostanie
pominięte, dlatego ustaw „CENTER SP” na
„NO”.
x FRONT L
(Odległość lewego przedniego
głośnika)
x FRONT R
(Odległość prawego przedniego
głośnika)
Umożliwia nastawienie odległości od
pozycji słuchania do przednich głośników
(A).
Jeżeli oba przednie głośniki nie są
umieszczone w jednakowej odległości od
pozycji słuchania, nastaw odległość od tego
głośnika, który jest bliżej.
Tylko z jednym tylnym głośnikiem
dookólnym
Wskazówka
Nastawienia „LARGE” i „SMALL” dla każdego
głośnika decydują, czy wewnętrzny procesor
dźwięku wytnie sygnał basów z tego kanału.
Gdy bas jest wycięty z kanału, obwody
przekierowania basów przesyłają basowe
częstotliwości do subwoofera lub innych
głośników „LARGE”.
Jednak ponieważ dźwięk basowy cechuje się
pewnym stopniem kierunkowości, najlepiej jest
nie wycinać go, jeśli to możliwe. W związku z
tym, nawet jeśli używasz małych głośników,
możesz nastawić je na „LARGE”, jeśli chcesz
przez nie wyprowadzać częstotliwości basowe.
Odwrotnie, jeśli używasz dużego głośnika, ale
wolisz nie wyprowadzać przez ten głośnik
częstotliwości basowych, nastaw go na
„SMALL”.
Jeżeli ogólny poziom dźwięku jest niższy niż
lubisz, nastaw wszystkie głośniki na „LARGE”.
Jeżeli jest za mało basów, możesz użyć korektora
do wzmocnienia poziomu basów. Szczegółowe
informacje, zobacz „Regulacja korektora (menu
EQ Settings)” (strona 58).
Z dwoma tylnymi głośnikami
dookólnymi (Kąt B powinien być
taki sam)
x CENTER
(Odległość centralnego
głośnika)
Umożliwia nastawienie odległości od
pozycji słuchania do centralnego głośnika.
ciąg dalszy
67PL
Operacje amplitunera
• SINGLE
Jeżeli podłączony jest tylko jeden tylny
głośnik dookólny, wybierz „SINGLE”.
Dźwięk zostanie wyprowadzony do
maksymalnie 6.1 kanałów.
• NO
Jeżeli tylne głośniki dookólne nie są
podłączone, wybierz „NO”.
• BI-AMP
Jeżeli podłączysz przednie głośniki w
konfiguracji Bi-amplifier, wybierz „BIAMP”.
x SURROUND L
(Odległość lewego dookólnego
głośnika)
x SURROUND R
(Odległość prawego dookólnego
głośnika)
Umożliwia nastawienie odległości od
pozycji słuchania do dookólnych
głośników.
Jeżeli oba dookólne głośniki nie są
umieszczone w jednakowej odległości od
pozycji słuchania, nastaw odległość od tego
głośnika, który jest bliżej.
pozycją odsłuchu C nie może być więcej niż
4,5 m krótsza niż odległość między pozycją
odsłuchu i przednimi głośnikami A. Umieść
głośniki tak, aby różnica w długości C i w
długości A na schemacie poniżej nie była
większa niż 4,5 m.
Przykład: Wyreguluj odległość C do 1,5 m lub
więcej, gdy odległość A wynosi 6 m.
Jest to ważne, bo niewłaściwe umieszczenie
głośnika nie sprzyja czerpaniu przyjemności z
dźwięku dookólnego. Zauważ, że
umieszczenie głośników bliżej niż jest to
wymagane będzie przyczyną opóźnienia w
wyprowadzaniu dźwięku z tego głośnika.
Inaczej mówiąc, głośnik będzie brzmiał, jak
gdyby był odsunięty dalej.
x SUR BACK L
(Odległość lewego tylnego
dookólnego głośnika)
x SUR BACK R
(Odległość prawego tylnego
dookólnego głośnika)
Umożliwia nastawienie odległości od
pozycji słuchania do tylnego dookólnego
głośnika.
Jeżeli podłączasz dwa tylne głośniki
dookólne i oba nie są umieszczone w
jednakowej odległości od pozycji
słuchania, nastaw odległość od tego
głośnika, który jest bliżej.
x SUB WOOFER
(Odległość subwoofera)
Umożliwia nastawienie odległości od
pozycji słuchania do subwoofera.
Wskazówki
•Jeżeli nastawiasz głośniki za pomocą funkcji
automatycznej kalibracji, możesz wyregulować
odległość głośnika w przyrostach 1 cm.
•Odległość między centralnym głośnikiem i
pozycją odsłuchu B nie może być o więcej niż
1,5 m krótsza niż odległość między pozycją
odsłuchu i przednim głośnikiem A. Umieść
głośniki tak, aby różnica w długości B i
długości A na schemacie poniżej nie
przekraczała 1,5 m.
Przykład: Wyreguluj odległość B na 4,5 m lub
dłuższą, gdy odległość A wynosi 6 m.
Także odległość między głośnikami
dookólnymi/tylnymi głośnikami dookólnymi i
68PL
x DISTANCE UNIT (Jednostka
odległości)
Pozwala na wybranie jednostki miary dla
nastawienia odległości.
• feet
Odległość jest wyświetlana w stopach.
• meter
Odległość jest wyświetlana w metrach.
x SP POSI.
(Pozycja głośnika dookólnego)
Pozwala określić lokalizację głośników
dookólnych dla prawidłowego
zastosowania efektów dookólnych w
trybach Cinema Studio EX (strona 74). Ta
pozycja nastawiania nie jest dostępna, gdy
głośniki dookólne są nastawione na „NO”
(strona 66).
• SIDE/LOW
Wybierz, jeżeli miejsce głośników
dookólnych odpowiada sekcjom A i C.
• SIDE/HIGH
Wybierz jeżeli lokalizacja głośników
dookólnych odpowiada sekcjom A i D.
• BEHD/LOW
Wybierz, jeżeli lokalizacja głośników
dookólnych odpowiada sekcjom B i C.
• BEHD/HIGH
Wybierz, jeżeli lokalizacja głośników
dookólnych odpowiada sekcjom B i D.
Wskazówka
Pozycja głośnika dookólnego jest
zaprojektowana szczególnie dla zastosowania
trybów Cinema Studio EX. Dla innych pól
dźwiękowych pozycja głośnika nie jest tak
istotna.
Te pola dźwiękowe zostały zaprojektowane przy
założeniu, że głośniki dookólne będą znajdowały
się z tyłu za pozycją słuchania, ale prezentowane
efekty pozostają w dużym stopniu stałe, nawet
x SP CROSSOVER
(Częstotliwość rozgraniczająca
głośnika)
Pozwala na ustawienie częstotliwości
rozgraniczającej basów dla głośników
nastawionych na „SMALL” w menu
System Settings. Nie można nastawić „SP
CROSSOVER” podczas nastawiania
głośników przy użyciu funkcji
automatycznej kalibracji. Aby nastawić
częstotliwość rozdziału głośnika, nastaw
„A.CAL LOAD ?” na „OFF” w menu
automatycznej kalibracji. Następnie
nastaw głośniki ręcznie i wybierz parametr
z „SP CROSSOVER”.
Uwaga
Kiedy wybrane jest MULTI IN, do głośników
przednich łączone są tylko źródła z kanałów
subwoofera i głośnika środkowego. W takim
przypadku ustawiania dla odległości, położenia i
częstotliwości zwrotnej głośników są nieważne.
69PL
Operacje amplitunera
jeśli głośniki dookólne są rozstawione pod raczej
szerokim kątem. Tym niemniej, jeśli głośniki są
zwrócone w stronę słuchacza bezpośrednio z
lewej i prawej strony pozycji słuchania, efekty
dookólne stają się niewyraźne, z wyjątkiem
nastawienia na „SIDE”.
Tym niemniej każde środowisko akustyczne
charakteryzuje wiele zmiennych, takich jak
odbicia ze ścian i jeżeli głośniki są ulokowane
wysoko ponad pozycją odsłuchu, być może
osiągniesz lepsze rezultaty przy użyciu „BEHD”,
nawet jeśli znajdują się bezpośrednio po lewej i
prawej stronie.
W rezultacie, nawet jeśli nastawienia będą
odwrotne niż opisane w powyższych
wyjaśnieniach, zalecane jest odtwarzanie
programu z zakodowanym wielokanałowym
dźwiękiem dookólnym przy wyborze
nastawienia, które dobrze tworzy wrażenie
przestrzeni i które najlepiej formułuje spójną
przestrzeń między dźwiękiem dookólnym z
głośników dookólnych i dźwiękiem przednich
głośników. Jeżeli nie możesz się zdecydować,
który dźwięk jest najlepszy, wybierz „BEHD” i
następnie wykorzystaj parametr odległości
głośników i regulację poziomu głośników, aby
uzyskać prawidłowy balans.
Nastawienia dla
systemu
(menu System Settings)
Możesz użyć menu System Settings, aby
wykonać nastawienia własne na
amplitunerze. Wybierz „System Settings”
w menu nastawień. Szczegółowe
informacje o regulowaniu parametrów,
zobacz „Nawigacja w systemie menu”
(strona 53) i „Przegląd różnych menu”
(strona 54).
Parametry menu System
Settings
x DIMMER
(Jasność wyświetlenia)
Pozwala wyregulować jasność
wyświetlacza. Gdy wybierasz nastawienie
takie, że wyświetlenie zostanie zupełnie
wyłączone, wskaźnik MULTI CHANNEL
DECODING również zostanie wyłączony.
x SP. IMPEDANCE
(Impedancja głośnika)
Szczegółowe informacje, zobacz
„6: Nastawienie głośników” (strona 38).
70PL
Automatyczna
kalibracja
odpowiednich
nastawień
(menu Auto Calibration)
Szczegółowe informacje, zobacz „7:
Automatyczna kalibracja odpowiednich
nastawień (AUTO CALIBRATION)”
(strona 40).
Wskazówki
Korzystanie z dookólnego
dźwięku
Korzystanie z
dźwięku dookólnego
Dolby Digital i DTS
(Tryb A.F.D.)
Jeżeli podłączysz subwoofer
A.F.D.
Naciśnij kilkakrotnie A.F.D., aby
wybrać żądane pole dźwiękowe.
Amplituner wygeneruje sygnał niskiej
częstotliwości do wyprowadzenia przez
subwoofer, jeśli nie ma sygnału L.F.E.,
który jest dolnoprzepustowym efektem
dźwiękowym wyprowadzanym przez
subwoofer dla sygnału 2-kanałowego.
Jednak sygnał niskiej częstotliwości nie
będzie generowany dla „Neo:6 Cinema”
lub „Neo:6 Music”, gdy wszystkie głośniki
są nastawione na „LARGE”.
Szczegółowe informacje, zobacz „Rodzaj
trybu A.F.D.” (strona 72).
Można także wybrać „A.F.D.” w menu Sur
Settings. Szczegółowe informacje, zobacz
„Nastawienia dla dźwięku dookólnego
(menu Sur Settings)” (strona 60).
Uwagi
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Odbierane są sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 48 kHz.
•Jeżeli nastawisz pole dźwiękowe podczas
odbioru sygnału DTS 96/24, zostanie on
odtworzony tylko w postaci 48 kHz.
ciąg dalszy
71PL
Korzystanie z dookólnego dźwięku
Tryb A.F.D. (Auto Format Direct
(Automatyczne wykrywanie rodzaju
sygnału)) pozwala na odbiór dźwięku o
wyższej wierności i wybranie trybu
rozkodowania, aby słuchać 2-kanałowego,
stereofonicznego dźwięku jako dźwięku
wielokanałowego.
•Zwykle zalecane jest nastawienie „A.F.D.
AUTO”, jednak czasami lepiej będzie użyć „SB
DECODING” (strona 61), aby strumień
wejścia zgadzał się trybem, który preferujesz.
•Możesz rozpoznać format kodowania
programów DVD itp. za pomocą logo na
opakowaniu.
–
: Płyty Dolby Digital
–
: Programy
zakodowane w Dolby Surround
–
: Programy zakodowane w DTS Digital
Surround
•Gdy wprowadzany jest sygnał wielokanałowy,
efektywne jest tylko rozkodowanie Dolby Pro
Logic IIx.
W tym czasie nastawienie „SB DECODING” i
„SB DEC MODE” w menu Sur Settings staje
się nieczynne. Gdy wybierzesz tryby
rozkodowania inne niż Dolby Pro Logic IIx,
wyprowadzany jest dźwięk wielokanałowy
(będąc zakodowany).
Rodzaj trybu A.F.D.
Tryb
Tryb A.F.D.
rozkodowania [Wyświetlenie]
Wielokanałowe Efekt
audio po
rozkodowaniu
(Wykrywany
A.F.D. AUTO
automatycznie) [A.F.D. AUTO]
(Wykrywany
automatycznie)
Programuje dźwięk w taki sposób, w
jaki był nagrany/zakodowany, bez
dodawania efektów dookólnych.
Dolby Pro
Logic
A.F.D. PRO LOGIC
[PRO LOGIC]
Sygnały 4
kanałów
Wykonuje rozkodowanie Dolby Pro
Logic. Źródło nagrane w formacie 2
kanałowym zostaje rozkodowane na 4.1
kanały.
Dolby Pro
Logic II
A.F.D. PRO LOGIC II
Sygnały 5
MOVIE
kanałów
[PRO LOGIC II MOVIE]
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby
Pro Logic II Movie. To nastawienie jest
idealne dla filmów nagranych w Dolby
Surround. W dodatku, tryb ten może
reprodukować dźwięk w systemie 5.1
kanałów, do oglądania wideo z filmami z
nałożoną ścieżką dźwiękową lub starych
filmów.
A.F.D. PRO LOGIC II
Sygnały 5
MUSIC
kanałów
[PRO LOGIC II MUSIC]
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby
Pro Logic II Music. To nastawienie jest
idealne dla normalnych źródeł stereo
takich jak płyty CD.
A.F.D. PRO LOGIC II
Sygnały 5
GAME
kanałów
[PRO LOGIC II GAME]
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby
Pro Logic II Game.
A.F.D. PRO LOGIC IIx
MOVIE
[PRO LOGIC IIx
MOVIE]
Sygnały 7
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby
Pro Logic IIx Movie. To nastawienie jest
idealne dla filmów nagranych w Dolby
Surround. W dodatku, tryb ten może
reprodukować dźwięk w systemie 7.1
kanałów, do oglądania wideo z filmami z
nałożoną ścieżką dźwiękową lub starych
filmów.
A.F.D. PRO LOGIC IIx
MUSIC
[PRO LOGIC IIx
MUSIC]
Sygnały 7
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby
Pro Logic IIx Music. To nastawienie jest
idealne dla normalnych źródeł stereo
takich jak płyty CD.
Dolby Pro
Logic IIx*
Neo:6
A.F.D. PRO LOGIC IIx Sygnały 7
GAME
kanałów
[PRO LOGIC IIx GAME]
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby
Pro Logic IIx Game.
A.F.D. Neo:6 Cinema
[Neo:6 Cinema]
Sygnały 6
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu DTS
Neo:6 Cinema.
A.F.D. Neo:6 Music
[Neo:6 Music]
Sygnały 6
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu DTS
Neo:6 Music. To nastawienie jest
idealne dla normalnych źródeł stereo
takich jak płyty CD.
(Multi Stereo) A.F.D. MULTI STEREO (Multi Stereo)
[MULTI STEREO]
*
Wyprowadza 2-kanałowe sygnały
prawego/lewego kanału ze wszystkich
głośników.
Nie można wybrać tego trybu dekodowania, jeżeli do amplitunera nie są podłączone tylne głośniki
dźwięku dookólnego.
72PL
Wybieranie
fabrycznie
zaprogramowanego
pola dźwiękowego
(DCS)
Wskazówki
A.F.D.
MOVIE
2CH
MUSIC
Naciśnij kilkakrotnie MOVIE, aby
wybrać pole dźwiękowe dla filmów,
lub naciśnij kilkakrotnie MUSIC,
aby wybrać pole dźwiękowe dla
muzyki.
•Pola dźwiękowe z oznaczeniem DCS
wykorzystują technologię DCS. Zobacz
„Objaśnienia terminów” (strona102).
•Gdy jest wybrany znak pola dźwiękowego
DCS, dioda Digital Cinema Sound zapali się
na wyświetlaczu.
Aby wyłączyć efekt dookólny
dla MOVIE/MUSIC
Naciśnij 2CH aby wybrać „2CH STEREO”
lub naciśnij kilkakrotnie A.F.D., aby
wybrać „A.F.D. AUTO”.
Pojawi się lista pól dźwiękowych.
Możesz także wybrać „MOVIE” lub
„MUSIC” w menu Sur Settings.
Szczegółowe informacje, zobacz
„Nastawienia dla dźwięku dookólnego
(menu Sur Settings)” (strona 60).
Uwagi
•Funkcja ta nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Częstotliwość próbkowania otrzymała
sygnał o częstotliwości wyższej niż 48 kHz.
•Jeżeli nastawisz pole dźwiękowe podczas
odbioru sygnału DTS 96/24, zostanie on
odtworzony tylko w postaci 48 kHz.
ciąg dalszy
73PL
Korzystanie z dookólnego dźwięku
Możesz skorzystać z dźwięku dookólnego
po prostu przez wybranie jednego z
fabrycznie zaprogramowanych pól
dźwiękowych amplitunera. Dostarczają
one ekscytujący i potężny dźwięk z sali
kinowej i koncertowej prosto do domu.
•Efekty kreowane przez wirtualne głośniki
mogą powodować zwiększony poziom szumów
w odtwarzanym sygnale.
•Podczas słuchania z zastosowaniem pola
dźwiękowego wykorzystującego wirtualne
głośniki, nie jest możliwe słuchanie dźwięku
dochodzącego bezpośrednio z głośników
dookólnych.
•Gdy wybrane zostanie jedno z pól
dźwiękowych dla muzyki, dźwięk nie będzie
wyprowadzany z subwoofera jeżeli wszystkie
głośniki są nastawione na „LARGE” w menu
System Settings. Jednak dźwięk będzie
wyprowadzony z subwoofera, jeżeli cyfrowe
sygnały wejściowe zawierają sygnały L.F.E., gdy
przednie lub dookolne głośniki są nastawione
na „SMALL”, wybrano pole dźwiękowe dla
filmu, albo wybrano „PORTABLE AUDIO”.
•Tryb rozkodowania tylnego dźwięku
dookólnego nie działa, gdy wybrane jest pole
dźwiękowe dla muzyki (strona 62).
Dostępne rodzaje pola dźwiękowego
Pole
dźwiękowe
dla
Pole dźwiękowe
Film
CINEMA STUDIO EX A Reprodukuje charakterystykę dźwięku filmowego studia
DCS
nagrań Sony Pictures Entertainment „Cary Grant
Theater”. Jest to tryb standardowy, znakomity do
oglądania większości filmów.
Efekt
CINEMA STUDIO EX B Reprodukuje charakterystykę dźwięku filmowego studia
DCS
nagrań Sony Pictures Entertainment „Kim Novak
Theater”. Tryb ten nadaje się idealnie do oglądania filmów
science-fiction lub filmów akcji z dużą ilością efektów
dźwiękowych.
CINEMA STUDIO EX C Reprodukuje charakterystykę dźwięku studia nagrań
DCS
muzyki filmowej Sony Pictures Entertainment. Ten tryb
jest idealny do oglądania musicali lub filmów, w których w
ścieżce dźwiękowej występuje orkiestra.
Muzyka
Słuchawka*
V.MULTI DIMENSION
DCS
Tworzy wiele głośników wirtualnych z jednaj pary
rzeczywistych głośników dookolnych.
HALL
Reprodukuje akustykę sali koncertowej filharmonii.
JAZZ CLUB
Reprodukuje akustykę klubu jazzowego.
LIVE CONCERT
Reprodukuje akustykę 300-osobowej sali koncertowej.
STADIUM
Tworzy wrażenie obecności na dużym, odkrytym
stadionie.
SPORTS
Tworzy wrażenie programu sportowego.
PORTABLE AUDIO
Reprodukuje czysty, wzmocniony dźwięk z przenośnego
urządzenia audio. Ten tryb jest idealny dla MP3 i innych
formatów skompresowanej muzyki.
HEADPHONE (2CH)
Ten tryb jest wybrany automatycznie, jeżeli używasz
słuchawek gdy wybrany został tryb 2CH STEREO
(strona 75)/tryb A.F.D. (strona 71). Standardowe 2kanałowe źródła stereofoniczne zupełnie omijają obróbkę
przez pole dźwiękowe, a wielokanałowe formaty
dookólne zostają w procesie konwersji w dół (downmix)
sprowadzone do 2 kanałów.
HEADPHONE
THEATER DCS
Ten tryb jest wybrany automatycznie jeśli używasz
słuchawek, gdy pole dźwiękowe jest wybrane dla filmu/
muzyki. Tworzy wrażenie środowiska kinowego w jednej
parze słuchawek.
HEADPHONE
(DIRECT)
Wyprowadza sygnały analogowe bez obróbki za pomocą
tonu, pola dźwiękowego, itp.
HEADPHONE (MULTI) Ten tryb jest wybrany automatycznie jeżeli używasz
słuchawek, gdy wybrane jest MULTI IN. Wyprowadza
przednie sygnały analogowe z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT.
*
Możesz wybrać ten tryb pola dźwiękowego, jeżeli słuchawki są podłączone do amplitunera.
74PL
Używanie tylko
przednich głośników
(2CH STEREO)
(NIGHT MODE)
Funkcja ta umożliwia zachowanie
środowiska podobnego do kinowego przy
małej głośności. Funkcja ta może być
używana z innymi polami dźwiękowymi.
Oglądając późno w nocy film, możesz
słyszeć dialogi wyraźnie nawet przy małej
głośności.
NIGHT
MODE
2CH
Naciśnij 2CH.
Uwaga
W trybie 2CH STEREO dźwięk nie jest
wyprowadzany z subwoofera. Aby słuchać 2kanałowych źródeł stereofonicznych przy użyciu
lewego/prawego przedniego głośnika oraz
subwoofera, wybierz „A.F.D. AUTO”.
Amplituner wygeneruje sygnał niskiej
częstotliwości do wyprowadzenia przez
subwoofer, jeśli nie ma sygnału L.F.E., który jest
dolnoprzepustowym efektem dźwiękowym
wyprowadzanym przez subwoofer dla sygnału
2-kanałowego.
Naciśnij NIGHT MODE.
Funkcja NIGHT MODE została włączona.
NIGHT MODE jest na przemian włączane
i wyłączane, gdy naciskasz NIGHT
MODE.
Uwagi
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
•Jeżeli ustawisz NIGHT MODE na włączony
podczas odbierania sygnału DTS 96/24, będzie
on odtwarzany tylko przy 48 kHz.
Wskazówka
Gdy ta funkcja jest włączona, poziomy BASS,
TREBLE i EFFECT ulegają zwiększeniu, a
„D.RANGE COMP. ” zostaje automatycznie
nastawione na „MAX” (strona 58).
75PL
Korzystanie z dookólnego dźwięku
W tym trybie amplituner wyprowadza
dźwięk tylko z przednich głośników, z
lewego/prawego. Brak dźwięku z
subwoofera.
Standardowe 2-kanałowe źródła
stereofoniczne zupełnie omijają obróbkę
przez pole dźwiękowe, a wielokanałowe
formaty dookólne zostają w procesie
konwersji w dół (downmix) sprowadzone
do 2 kanałów.
Korzystanie z
efektów dookólnych
przy niskiej głośności
Słuchanie dźwięku
bez żadnych regulacji
(ANALOG DIRECT)
Możesz przełączyć audio wybranego wejścia na
wejście analogowe 2-kanałowe. Ta funkcja
umożliwia odbiór źródeł analogowych wysokiej
jakości.
Gdy ta funkcja jest używana, tylko głośność i
balans przednich głośników mogą być
regulowane.
Regulowanie
poziomu i balansu
głośników
(TEST TONE)
Możesz wyregulować poziomy i balans
głośników, słuchając tonu próbnego z
pozycji odsłuchu.
Wskazówka
Amplituner stosuje ton próbny o częstotliwości
zogniskowanej na 800 Hz.
1
3
A.DIRECT
Naciśnij A.DIRECT.
Wyprowadzane jest analogowe audio. Funkcja
ANALOG DIRECT jest na przemian włączana
i wyłączana, gdy naciskasz A.DIRECT.
Aby korzystać z czystego
dźwięku analogowego bez
zakłóceń (sterowanie
czystością analogową)
Funkcja sterowania czystością analogową
omija obwody wideo i obwody cyfrowe,
które nie są w użyciu oraz wyłącza moc, gdy
odtwarzane jest analogowe źródło. W ten
sposób funkcja sterowania czystością
analogową zapewnia odtwarzanie audio
bez zakłóceń i dostarcza wysoką jakość
dźwięku.
Funkcja sterowania czystością analogową
jest włączana, kiedy wybierzesz źródło
wejściowe bez sygnału wideo, a następnie
wybierzesz „ANALOG” w INPUT
MODE i naciśniesz ANALOG DIRECT.
76PL
2,
12
5-11
4
1
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
2
Naciśnij ON SCREEN.
Przełącz wejście odbiornika TV tak,
aby menu nastawiania było
wyświetlone na ekranie odbiornika
TV podłączonego do amplitunera.
3
12 Naciśnij ON SCREEN.
Naciśnij RECEIVER.
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
4
Naciśnij MENU.
Pojawi się lista menu nastawień.
Naciśnij kilkakrotnie V/v aby
wybrać „Level Settings”, po
czym naciśnij
, aby
potwierdzić.
6
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „TEST TONE”, po czym
naciśnij
.
7
Naciśnij V.
Ton próbny zostanie wyprowadzony
kolejno z każdego głośnika.
Także, jeśli naciśniesz v, wzór stanie
się wzorem „FIX”, w którym ton
próbny jest wyprowadzany tylko z
wybranego głośnika.
8
9
Naciśnij
Gdy ton próbny nie jest
wyprowadzany z głośników
• Przewody głośników mogą być źle
podłączone. Sprawdź, czy są solidnie
podłączone tak, aby nie odłączały się
przy lekkim pociągnięciu.
• Mogło nastąpić krótkie spięcie między
przewodami głośników.
Gdy ton próbny jest
wyprowadzany z innego
głośnika niż na to wskazuje
wyświetlany na ekranie głośnik
Miejsce, w którym ustawisz głośnik (na
przykład pozycja przedniego głośnika) i
rodzaj podłączonego złącza głośnika (na
przykład złącze tylnego głośnika
dookólnego) są różne. Sprawdź
rozmieszczenie głośników.
, aby potwierdzić.
Wyreguluj poziom i balans
głośników za pomocą menu
Level Settings, tak aby poziom
tonu próbnego był taki sam dla
każdego głośnika.
Szczegółowe informacje o menu Level
Settings, zobacz strona 57.
Wskazówki
Bardziej precyzyjne ustawienia
Możesz wyprowadzić ton próbny lub
źródło dźwięku z dwóch sąsiednich
głośników aby wyregulować ich balans i
poziom.
Następnie wybierz dwa głośniki, które
chcesz nastawić, wybierając „PHASE
NOISE” lub „PHASE AUDIO” w
kroku 6.
•Aby wyregulować poziom wszystkich
głośników jednocześnie, naciśnij
MASTER VOL +/–.
•Wyregulowana wartość pokazuje się na
wyświetlaczu podczas regulacji.
10 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „TEST TONE”, po czym
naciśnij
.
11 Naciśnij v, aby wybrać „OFF”,
po czym naciśnij
.
Ton próbny wyłączy się.
77PL
Korzystanie z dookólnego dźwięku
5
Wyświetlenie nastawiania menu
zniknie.
Przywracanie pól
dźwiękowych do ich
początkowych
nastawień
1,2
2
1
Naciśnij POWER, aby wyłączyć
zasilanie.
2
Naciskając MUSIC, naciśnij
POWER.
Na wyświetlaczu pojawi się „S.F.
Initialize” i wszystkie pola dźwiękowe
zostaną przywrócone do
początkowych nastawień.
78PL
Operacje radiowe
Słuchanie radia FM/
AM
Możesz słuchać programów radiowych FM
i AM za pomocą wbudowanego
radioodbiornika. Przed rozpoczęciem
operacji upewnij się, że anteny FM i AM
zostały podłączone do amplitunera
(strona 35).
Wskazówka
Naciśnij kilkakrotnie TUNER
aby wybrać pasmo FM lub AM.
2
Naciśnij TUNING +/–.
Naciśnij TUNING +, aby przeszukać
od niskich do wysokich, naciśnij
TUNING –, aby przeszukać od
wysokich do niskich.
Amplituner zatrzymuje
przeszukiwanie za każdym razem, gdy
odebrana zostanie stacja.
W wypadku złego odbioru
stereofonicznego FM
Jeżeli odbiór stereofoniczny FM jest zły i
na wyświetlaczu miga „STEREO”, wybierz
audio monofoniczne, aby dźwięk był mniej
zniekształcony.
Wybierz „MONO” w „FM MODE” w menu
Tuner Settings.
Strojenie automatyczne
1
2
ciąg dalszy
79PL
Operacje radiowe
Skala strojenia dla bezpośredniego strojenia
pokazana jest poniżej.
•Pasmo FM 50 kHz
•Pasmo AM 9 kHz
1
Dezpośrednie strojenie
Wpisz częstotliwość stacji bezpośrednio,
używając przycisków numerycznych.
Automatyczne
zapisywanie stacji FM
(AUTOBETICAL)
1
3
2
Naciśnij kilkakrotnie TUNER
aby wybrać pasmo FM lub AM.
2
3
Naciśnij D.TUNING.
Naciśnij przyciski numeryczne,
aby wpisać częstotliwość.
Przykład 1: FM 102,50 MHz
Wybierz 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Przykład 2: AM 1 350 kHz
Wybierz 1 b 3 b 5 b 0
Naciśnij ENTER.
Wskazówka
Jeżeli nastrojona została stacja AM,
wyreguluj kierunek anteny ramowej
AM dla optymalnej recepcji.
Jeżeli nie można nastroić stacji,
a wprowadzone liczby migają
Sprawdź, czy wprowadzona częstotliwość
jest prawidłowa. Jeżeli nie, powtórz kroki 2
do 4. Jeżeli nadal nie możesz nastroić stacji,
częstotliwość nie jest używana w tej
okolicy.
80PL
1,2
4
1
4
Funkcja ta pozwala na zapisanie do 30
stacji FM i stacji FM RDS bez powtórzeń.
Na dodatek zostają zapisane tylko stacje o
najbardziej wyraźnym sygnale.
Jeżeli chcesz zapisać w pamięci stacje FM
lub AM po jednej, zobacz „Zapisywanie
stacji radiowych w pamięci” (strona 81).
1
2
Naciśnij POWER, aby wyłączyć
amplituner.
2
Naciśnij i przytrzymaj
MEMORY/ENTER i naciśnij
POWER, a by z powrotem
włączyć amplituner.
Możesz zaprogramować maksymalnie 30
stacji FM i 30 stacji AM. Wtedy możesz z
łatwością nastroić stacje, których często
słuchasz.
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
1
3,5
Uwagi
•Nie naciskaj żadnych przycisków na
amplitunerze ani na dostarczonym pilocie
podczas operacji Autobetical, z wyjątkiem ?/1.
•Gdy przeprowadzisz się do innego regionu,
powtórz tę procedurę aby zapisać stacje w
nowym regionie.
•Szczegółowe informacje o strojeniu zapisanych
stacji, zobacz „Strojenie zaprogramowanych
stacji” (strona 82).
•Jeżeli przesuniesz antenę po zapisaniu stacji
przy pomocy tej procedury, zapisane
nastawienia mogą stać się nieaktualne. W
takim wypadku powtórz tę procedurę, aby
zapisać stacje ponownie.
4
1
Naciśnij kilkakrotnie TUNER
aby wybrać pasmo FM lub AM.
ciąg dalszy
81PL
Operacje radiowe
„Autobetical select” pokaże się na
wyświetlaczu i amplituner przeszuka i
zapisze wszystkie stacje FM i FM RDS
na odbieranym obszarze.
W wypadku stacji RDS radioodbiornik
najpierw szuka wszystkich stacji
nadających ten sam program, po czym
zapisuje tylko te o najwyraźniejszym
sygnale. Wybranym stacjom RDS są
przypisane 2-znakowe kody
programowania. Więcej informacji o
RDS, zobacz „Używanie Systemu
Danych Radiowych (RDS)”
(strona 84).
Zwykłe stacje FM są oznaczane
2-znakowymi kodami programowania
i zapisywane po stacjach RDS.
Gdy ten proces będzie zakończony, na
wyświetlaczu pokaże się na moment
„Autobetical finished” i amplituner
wróci do normalnej pracy.
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
2
Nastrój stację, którą chcesz
zaprogramować, przy użyciu
Strojenia automatycznego
(strona 79) lub Bezpośredniego
Strojenia (strona 80).
Strojenie
zaprogramowanych stacji
1
Przełącz tryb odbioru FM, jeśli
potrzeba (strona 79).
3
Naciśnij MEMORY.
„MEMORY” pojawi się na
wyświetlaczu na kilka sekund.
Wykonaj kroki 4 i 5 zanim
wyświetlenie zgaśnie.
4
Naciśnij PRESET +/–, aby
wybrać numer pamięci.
Jeżeli „MEMORY” zgaśnie zanim
wybierzesz numer pamięci, zacznij
ponownie od kroku 3.
5
Naciśnij ENTER.
Stacja zostaje zapisana jako wybrany
numer pamięci.
Jeżeli „MEMORY” zgaśnie, zanim
naciśniesz MEMORY, zacznij
ponownie od kroku 3.
6
2
Powtórz kroki 1 do 5 aby
zaprogramować inną stację.
1
Naciśnij kilkakrotnie TUNER
aby wybrać pasmo FM lub AM.
2
Naciśnij kilkakrotnie PRESET
+/–, aby wybrać żądaną,
zaprogramowaną stację.
Za każdym naciśnięciem przycisku,
możesz wybrać zaprogramowaną
stację jak poniżej:
• Pasmo AM: AM1 do AM30
• Pasmo FM: FM1 do FM30
Możesz także naciskać przyciski
numeryczne, aby wybrać żądaną,
zaprogramowaną stację. Następnie
naciśnij ENTER, aby potwierdzić
wybór.
82PL
Nazywanie
zaprogramowanych stacji
1
3
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Tuner Settings”, po
czym naciśnij
.
6
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „NAME IN?”.
7
Naciśnij
, aby potwierdzić
parametr.
Kursor miga i możesz wybrać znak.
Wykonaj procedurę podaną w
„Nazywanie wejść” (strona 87).
Uwaga
5-7
4
2
1
Naciśnij kilkakrotnie TUNER
aby wybrać pasmo FM lub AM.
2
Nastrój zaprogramowaną
stację, dla której chcesz
stworzyć nazwę indeksu
(strona 79).
3
Naciśnij RECEIVER.
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
4
Naciśnij MENU.
Pojawi się lista menu nastawień.
83PL
Operacje radiowe
Gdy nazwiesz stację RDS i nastroisz tę stację,
pojawi się nazwa stacji (PS) zamiast
wprowadzonej nazwy. (Nie można zmienić
nazwy stacji (PS). Wprowadzona nazwa zostanie
zastąpiona nazwą stacji (PS).)
Używanie Systemu
Danych Radiowych
(RDS)
Ten amplituner umożliwia używanie RDS
(Radio Data System), funkcji która
pozwala na wysyłanie dodatkowych
informacji przez stacje radiowe, razem z
sygnałem normalnego programu. Możesz
wyświetlać informacje RDS.
Uwagi
•RDS działa tylko dla stacji FM.
•Nie wszystkie stacje FM prowadzą usługę RDS,
jak również zakres usługi może być różny. Jeżeli
nie znasz usługi RDS w swojej okolicy, zasięgnij
informacji w swojej lokalnej stacji radiowej.
Odbiór komunikatów RDS
Po prostu wybierz stację z pasma
FM używając bezpośredniego
strojenia (strona 80),
automatycznego strojenia
(strona 79), lub strojenia
zaprogramowanych stacji
(strona 82).
Gdy nastroisz stację, która prowadzi usługę
RDS, zapali się „RDS” i na wyświetlaczu
pojawi się nazwa stacji.
PS (nazwa stacji)a) t Wskaźnik PTY
(rodzaj programu)b) t Wskaźnik RT
(tekst radiowy)c) t Wskaźnik CT
(aktualny czas) (w systemie 24-godzinnym)
t Rodzaj pola dźwiękowego t Głośność
a)
Ta informacja pojawia się także dla stacji
innych niż RDS FM.
b)
Rodzaj nadawanego programu.
c)
Komunikaty tekstowe nadawane przez stację
RDS.
Uwagi
•Jeżeli nadawany jest komunikat nadzwyczajny,
na wyświetlaczu zaczyna migać „AlarmAlarm!”.
•Jeżeli stacja nie prowadzi konkretnej usługi
RDS, na wyświetlaczu pojawi się „No XX” (na
przykład „No Clock Time”).
•Gdy stacja nadaje dane tekstowe, są one
wyświetlane z taką samą częstotliwością, z jaką
są wysyłane ze stacji. Każda zmiana w tej
częstotliwości powoduje zmianę w
częstotliwości wyświetlania danych.
Opis rodzajów programu
Oznaczenie
rodzaju
programu
Opis
News
Wiadomości
Current Affairs Programy publicystyczne
omawiające bieżące
wiadomości
Information
Programy informacyjne o
szerokim zakresie, włącznie z
informacjami konsumenckimi
oraz poradami medycznymi
Sport
Programy sportowe
Education
Programy edukacyjne, takie
jak praktyczne informacje
„how-to” i porady
Drama
Słuchowiska radiowe i seriale
Cultures
Programy dotyczące
narodowej lub regionalnej
kultury, na przykład o języku i
zagadnieniach społecznych
Science
Programy z zakresu nauk
ścisłych i techniki
Uwaga
RDS może nie działać właściwie, jeżeli
nastrojona stacja nie transmituje sygnału RDS
prawidłowo, lub jeżeli sygnał jest słaby.
Wyświetlenie informacji
RDS
Podczas odbioru stacji RDS,
naciśnij kilkakrotnie DISPLAY.
Za każdym naciśnięciem przycisku
informacja RDS na wyświetlaczu zmienia
się cyklicznie następująco:
84PL
Oznaczenie
rodzaju
programu
Opis
Varied Speech Inne rodzaje programów, na
przykład wywiady ze słynnymi
ludźmi, gry panelowe i
programy rozrywkowe
Pop Music
Programy z muzyką popularną
Rock Music
Programy z muzyką rockową
Oznaczenie
rodzaju
programu
Opis
Documentary
Programy dokumentalne
None
Programy inne niż wymienione
powyżej
Easy Listening Muzyka łatwa i przyjemna
Light Classics
M
Muzyka instrumentalna,
wokalna i chóralna
Serious Classics Koncerty znanych orkiestr,
muzyka kameralna, opera itp.
Muzyka niemieszcząca się w
żadnej z powyższych kategorii,
na przykład Rhythm & Blues i
Reggae
Weather &
Metr
Informacje o pogodzie
Finance
Raporty giełdowe, handlowe
itp.
Children’s
Progs
Programy dla dzieci
Social Affairs
Programy o ludziach i ich
sprawach
Religion
Programy o treści religijnej
Phone In
Programy, w których słuchacze
wyrażają swoje opinie
telefonicznie, programy z
udziałem publiczności
Travel &
Touring
Programy turystyczne, o
podróżach. Nie dotyczy
komunikatów, lokalizowanych
przez TP/TA
Leisure &
Hobby
Programy rekreacyjne,
hobbystyczne, na przykład o
pracy w ogrodzie, łowieniu ryb,
gotowaniu itp.
Jazz Music
Programy jazzowe
Operacje radiowe
Other Music
Country Music Programy z muzyką country
National Music Programy z muzyką popularną
w danym kraju lub regionie
Oldies Music
Programy nadające stare
przeboje
Folk Music
Programy z muzyką folkową
85PL
3
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
Inne operacje
Wyświetlanie menu
amplitunera na
ekranie TV
4
1
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać pozycję menu, po czym
naciśnij
, aby potwierdzić
menu.
6
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać parametr, po czym
naciśnij
, aby potwierdzić
parametr.
3
5,6
4
1
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
2
Naciśnij ON SCREEN.
Przełącz wejście odbiornika TV tak,
aby menu nastawienia było
wyświetlone na ekranie odbiornika
TV podłączonego do amplitunera.
86PL
Naciśnij MENU.
Na ekranie odbiornika TV
wyświetlane są następujące menu.
1-Level Settings
2-Equalizer Settings
3-Surround Settings
4-Tuner Settings
5-Audio Settings
6-Video Settings
7-Speaker Settings
8-System Settings
9-Auto Calibration
Naciśnij ON SCREEN, po czym wyświetl
menu na ekranie odbiornika TV
podłączonego do amplitunera. Możesz z
łatwością nastawić menu.
2,7
Naciśnij RECEIVER.
Zależnie od parametru, wybrany
parametr może zostać potwierdzony
przez zakończenie kroku 7.
7
Naciśnij ON SCREEN.
Wyświetlenie nastawiania menu
zniknie.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Tuner Settings”,
„Audio Settings”, „Video
Settings” lub „Auto
Calibration”.
5
Naciśnij
menu.
6
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „NAME IN?” lub „A.CAL
NAME?”, po czym naciśnij
,
aby potwierdzić.
Nazywanie wejść
Możesz wprowadzić nazwy o długości
maksymalnej 8 znaków dla wejść i
wyświetlić je na wyświetlaczu amplitunera.
Jest to przydatne podczas etykietowania
gniazd nazwami podłączonych do nich
komponentów.
1
, aby potwierdzić
Kursor miga i możesz wybrać znak.
Naciśnij V/v, aby wybrać znak, naciśnij
B/b, aby wybrać pozycję, w której ma
się znaleźć wybrany znak.
2
Aby wprowadzić spację
Jeżeli popełniłeś błąd
4-7
Naciśnij B/b aż zacznie migać znak,
który chcesz zmienić, po czym
przekręć +/– na amplitunerze aby
wybrać właściwy znak.
3
1
Wskazówka
Naciśnij przycisk wejścia, aby
wybrać wejście, dla którego
chcesz utworzyć nazwę
indeksu.
Możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
Wybrane wejście pojawi się na
wyświetlaczu.
2
Możesz wybrać rodzaj znaku jak następuje,
naciskając V/v.
Alfabet (duże litery) t Alfabet (małe
litery) t Cyfry t Symbole
7
Naciśnij
nazwę.
, aby wprowadzié
Wprowadzona nazwa zostaje
zarejestrowana.
Naciśnij RECEIVER.
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
3
Naciśnij MENU.
Pojawi się lista menu nastawień.
87PL
Inne operacje
Naciśnij B/b bez wprowadzania znaku.
Możesz także przekręcić +/– na
amplitunerze, aż na wyświetlaczu
pojawi się spacja.
Przełączanie między
cyfrowym i
analogowym audio
(INPUT MODE)
Uwagi
Gdy podłączysz komponenty do gniazd
zarówno cyfrowego, jak i analogowego
wejścia audio na amplitunerze, możesz
ustalić tryb wejścia audio na jeden z nich,
lub przełączać z jednego na drugi, zależnie
od rodzaju materiału, który chcesz oglądać.
1
2
1
Naciśnij przycisk wejścia.
Możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
2
Naciśnij kilkakrotnie INPUT
MODE, aby wybrać tryb wejścia
audio.
Wybrany tryb wejścia audio pojawi się
na wyświetlaczu.
Tryby wejścia audio
• AUTO
Daje pierwszeństwo cyfrowym sygnałom
audio, gdy są zarówno połączenia
cyfrowe, jak i analogowe.
Jeżeli nie ma cyfrowych sygnałów audio,
wybrane są analogowe sygnały audio.
• COAX
Określa wejście cyfrowych sygnałów
audio do gniazda DIGITAL COAXIAL.
88PL
• OPT
Określa wejście cyfrowych sygnałów
audio do gniazda DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG
Określa wejście analogowych sygnałów
audio do gniazd AUDIO IN (L/R).
•Nie możesz wybrać wejścia cyfrowego audio
przypisanego do innej funkcji przy użyciu
funkcji DIGITAL ASSIGN (strona 89).
•Niektóre tryby wejścia audio mogą nie zostać
nastawione, zależnie od wejścia.
•Kiedy używana jest funkcja ANALOG
DIRECT lub wybrane jest MULTI IN,
wprowadzanie audio jest ustawione na
„ANALOG”. Nie można wybrać innych
trybów.
Słuchanie cyfrowego
dźwięku z innych
wejść
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Audio Settings”, po
czym naciśnij
, aby
potwierdzić.
4
Naciśnij V/v, aby wybrać
„DIGITAL ASSIGN ?”, po czym
naciśnij
.
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać wolne cyfrowe wejście
audio (w tym przykładzie VIDEO
1 OPT).
6
7
Naciśnij
(DIGITAL ASSIGN)
1
3-8
2
1
2
8
.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać wejście (w tym
przykładzie DVD), które chcesz
przypisać do gniazda
cyfrowego wejścia audio
wybranego w kroku 5.
Naciśnij
.
Jeżeli wejście jest przełączone na
„DVD”, dźwięk odtwarzacza DVD
także stanie się dźwiękiem cyfrowym
przez gniazdo OPTICAL VIDEO 1
IN.
Wejście, które możesz przypisać różni
się dla każdego wejścia audio.
Szczegółowe informacje, zobacz
„Przypisywalne wejścia dla cyfrowych
wejść audio” poniżej.
Przypisywalne wejścia dla
cyfrowych wejść audio
Początkowe nastawienie jest oznaczone
podkreśleniem.
Cyfrowe wejście
audio
Przypisywalne wejścia
Naciśnij RECEIVER.
VIDEO 1 OPT
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
VIDEO 1, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
VIDEO 3 OPT
VIDEO 3, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
Naciśnij MENU.
Pojawi się lista menu nastawień.
ciąg dalszy
89PL
Inne operacje
Możesz zmienić przypisanie cyfrowego
wejścia audio, posiadającego sygnały
OPTICAL lub COAXIAL (VIDEO 1 IN,
DVD IN, TV/SAT IN, MD/DAT IN, SACD/CD IN) do innego wejścia, jeśli nie są
one aktualnie używane.
Na przykład, aby uczynić odtwarzacz DVD
źródłem dźwięku dla cyfrowego wejścia
audio, używając gniazda OPTICAL IN na
amplitunerze:
• Połącz gniazdo wyjścia optycznego
odtwarzacza DVD z gniazdem
OPTICAL VIDEO 1 IN amplitunera.
• Przypisz „VIDEO 1 OPT” do „DVD” w
nastawieniach DIGITAL ASSIGN.
Cyfrowe wejście
audio
Przypisywalne wejścia
TV/SAT OPT
TV/SAT, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
MD/TAPE OPT
MD/DAT, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
(HDMI ASSIGN)
DVD COAX
DVD, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT,
MD/TAPE
SA-CD/CD COAX
SA-CD/CD, VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3,
TV/SAT, MD/TAPE
Możesz przypisać wejście HDMI wideo do
innego wejścia.
Na przykład, możesz oglądać obrazy
HDMI gdy wybierzesz odtwarzacz SA-CD/
CD, jednocześnie słuchając super audio
CD przez gniazdo SA-CD/CD.
Oglądanie obrazów
HDMI z innych wejść
Uwagi
•Nie można przypisać więcej niż jednego
cyfrowego wejścia audio do tego samego
wejścia.
•Nie można przypisać sygnałów optycznych ze
źródła wejścia do gniazd wejścia optycznego
tego amplitunera, jak również nie można
przypisać koncentrycznych sygnałów ze źródła
wejścia do gniazd wejścia koncentrycznego
amplitunera.
•Nie można użyć cyfrowego wejścia audio jako
oryginalnego wejścia, jeżeli zostało przypisane
do innego wejścia.
•Gdy przypiszesz cyfrowe wejście audio,
nastawienie INPUT MODE może się zmienić
automatycznie (strona 88).
1
3-8
2
1
Naciśnij RECEIVER.
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
2
Naciśnij MENU.
Pojawi się lista menu nastawień.
90PL
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Video Settings”, po
czym naciśnij
.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „HDMI ASSIGN ?”, po
czym naciśnij
.
5
6
7
8
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać wejście HDMI, którego
przypisanie chcesz zmienić.
Naciśnij
.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać wejście, które chcesz
przypisać jako wejście wideo
HDMI wybrane w kroku 5.
Naciśnij
.
Wejście, które możesz przypisać jest
różne dla każdego komponentowego
wejścia wideo. Szczegółowe
informacje, zobacz „Przypisywalne
wejścia dla wejścia HDMI wideo”.
Przypisywalne wejścia dla
wejścia HDMI wideo
Oglądanie
komponentowych
obrazów z innych
wejść
(COMPONENT VIDEO
ASSIGN)
Możesz przypisać komponentowe wejście
wideo do innego wejścia (VIDEO 2 IN,
itp.).
Na przykład, możesz oglądać
komponentowe obrazy gdy wybierzesz
odtwarzacz SA-CD/CD, jednocześnie
słuchając super audio CD przez gniazdo
SA-CD/CD IN.
Początkowe nastawienie jest oznaczone
podkreśleniem.
Inne operacje
1
Wejście HDMI Przypisywalne wejścia
wideo
DVD
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, MD/TAPE,
SA-CD/CD
TV/SAT
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT, MD/TAPE,
SA-CD/CD
3-8
Uwaga
Nie można przypisać więcej niż jedno wejście
HDMI do tego samego wejścia.
2
1
Naciśnij RECEIVER.
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
2
Naciśnij MENU.
Pojawi się lista menu nastawień.
ciąg dalszy
91PL
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Video Settings”, po
czym naciśnij
.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v , aby
wybrać „COMPONENT V.
ASSIGN ?”, po czym naciśnij
.
5
6
7
8
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać wejście (DVD IN w tym
przykładzie), którego
przypisanie chcesz zmienić.
Naciśnij
.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać wejście (SA-CD/CD w
tym przykładzie), które chcesz
przypisać jako komponentowe
wejście wideo, wybrane w
kroku 5.
Naciśnij
.
Jeżeli wejście jest przełączone na „SACD/CD”, obraz z odtwarzacza DVD
będzie obrazem komponentowym.
Wejście, które możesz przypisać jest
różne dla każdego komponentowego
wejścia wideo. Szczegółowe
informacje, zobacz „Przypisywalne
wejścia dla komponentowego wejścia
wideo” poniżej.
92PL
Przypisywalne wejścia dla
komponentowego wejścia
wideo
Początkowe nastawienie jest oznaczone
podkreśleniem.
Komponento- Przypisywalne wejścia
we wejście
wideo
DVD
VIDEO 2, VIDEO 3, DVD,
NONE, VIDEO 1, MD/TAPE,
SA-CD/CD
TV/SAT
VIDEO 2, VIDEO 3, TV/SAT,
NONE, VIDEO 1, MD/TAPE,
SA-CD/CD
Uwagi
•Nie można przypisać więcej niż jedno
komponentowe wejście wideo do tego samego
wejścia.
•Nie można użyć komponentowego wejścia
wideo jako oryginalnego wejścia, jeżeli zostało
przypisane do innego wejścia.
Zmiana wyświetlenia
Możesz sprawdzić pole dźwiękowe itp.,
zmieniając informacje na wyświetlaczu.
Używanie wyłącznika
czasowego
Możesz nastawić amplituner na wyłączenie
się automatycznie o określonej porze.
DISPLAY
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY.
Za każdym naciśnięciem DISPLAY
wyświetlenie zmieni się następująco.
Nazwa stacji t Częstotliwość t Rodzaj
pola dźwiękowego t Głośność…
Naciśnij wielokrotnie SLEEP.
Za każdym naciśnięciem SLEEP,
wyświetlenie zmienia się cyklicznie w
następujący sposób:
Inne operacje
Pasmo FM i AM
SLEEP
Nazwa zaprogramowanej stacji i rodzaj
pola dźwiękowego* y Częstotliwość i
rodzaj pola dźwiękowego
* Nazwa indeksu pojawia się tylko, gdy została
przypisana do wejścia lub do
zaprogramowanej stacji (strona 83, 87). Nazwa
indeksu nie pojawia się, gdy została zapisana w
postaci samych spacji lub gdy jest taka sama
jak nazwa wejścia.
Gdy używany jest wyłącznik czasowy,
„SLEEP” zapala się na wyświetlaczu.
Wskazówka
Aby sprawdzić pozostały czas zanim amplituner
się wyłączy, naciśnij SLEEP. Pozostały czas
pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli ponownie
naciśniesz SLEEP, wyłącznik czasowy zostanie
zmieniony.
93PL
4
Nagrywanie przy
użyciu amplitunera
Możesz nagrać z komponentu wideo/audio,
używając tego amplitunera. Sprawdź w
instrukcji obsługi dostarczonej z
komponentem nagrywającym.
1
Nagrywanie na MiniDisc lub
taśmę audio
Możesz nagrać na MiniDisc lub taśmę
audio, używając tego amplitunera. Sprawdź
w instrukcji obsługi dostarczonej z
odtwarzaczem MD lub magnetofonem.
1
Naciśnij przycisk wejścia
komponentu odtwarzającego.
Uwagi
•Regulacje dźwięku nie mają wpływu na wyjście
sygnału z gniazd TAPE/CDR OUT lub MD/
DAT OUT.
•Sygnały audio wprowadzone do gniazd MULTI
CHANNEL INPUT zostają wyprowadzone
tylko z przednich kanałów, lewego/prawego.
Aby nagrać cyfrowy dźwięk
Podłącz komponent odtwarzający do
gniazda cyfrowego wejścia audio
(OPTICAL IN) i podłącz komponent
nagrywający do gniazda OPTICAL MD/
DAT OUT.
Nagrywanie na nośniki
nagrań
1
Przygotuj do odtwarzania
komponent odtwarzający.
2
Przygotuj komponent do
nagrywania.
Włóż czystą MD lub taśmę do
urządzenia nagrywającego i wyreguluj
poziom nagrywania.
94PL
Przygotuj komponent do
odtwarzania.
Na przykład, włóż taśmę wideo, którą
chcesz skopiować do magnetowidu.
3
Przygotuj komponent do
nagrywania.
Włóż czystą taśmę wideo itp. do
komponentu nagrywającego (VIDEO
1 lub VIDEO 2), aby wykonać
nagranie.
Na przykład włóż płytę CD do
odtwarzacza CD.
3
Naciśnij przycisk wejścia
komponentu odtwarzającego.
Możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
Możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
2
Zacznij nagrywać na
urządzeniu nagrywającym, po
czym zacznij odtwarzać na
komponencie odtwarzającym.
4
Zacznij nagrywać na
komponencie nagrywającym,
po czym zacznij odtwarzać na
komponencie odtwarzającym.
Uwagi
•Niektóre źródłą zawierają zabezpieczenia
przed kopiowaniem, mające zapobiegać
nagrywaniu. W tym wypadku może nie być
możliwe wykonanie nagrania ze źródeł.
•Sygnały audio wprowadzone do gniazd MULTI
CHANNEL INPUT zostają wyprowadzone
tylko z przednich kanałów, lewego/prawego.
Używanie połączenia
bi-amplifier
Jeżeli nie używasz tylnych głośników
dookólnych, możesz użyć złącza
SURROUND BACK SPEAKERS dla
przednich głośników, do użycia z
połączeniem bi-amplifier.
Aby podłączyć głośniki
Przednia kolumna
głośnikowa (Prawa)
Przednia kolumna
głośnikowa (Lewa)
Hi
Hi
Lo
Lo
Inne operacje
Podłącz gniazda po stronie Lo (lub Hi)
przednich głośników do złączy FRONT
SPEAKERS A, a gniazda po stronie Hi
(lub Lo) przednich głośników podłącz do
złączy SURROUND BACK SPEAKERS.
Upewnij się, że metalowe wykończenia Hi/
Lo przymocowane do głośników zostały
zdjęte z głośników. Pozostawienie ich może
spowodować awarię amplitunera.
ciąg dalszy
95PL
Aby nastawić głośniki
Nastaw „SUR BACK SP” na „BI-AMP” w
menu Speaker Settings (strona 65). Te
same sygnały, wyprowadzone ze złączy
FRONT SPEAKERS A, mogą być
wyprowadzone ze złączy SURROUND
BACK SPEAKERS.
Uwagi
•Nie można użyć złączy FRONT SPEAKERS B
do połączenia bi-amplifier.
•Gdy używasz funkcji automatycznej kalibracji,
wykonaj nastawienia bi-amplifier przed
wykonaniem automatycznej kalibracji.
•Jeżeli wykonasz nastawienia bi-amplifier,
nastawienia poziomu głośników, balansu i
korektora tylnych głośników dookólnych stają
się nieczynne i używane są nastawienia dla
przednich głośników.
•Sygnały wyprowadzone ze złączy PRE OUT są
używane z tymi samymi nastawieniami, jak dla
ze złączy SPEAKERS.
•Sygnał audio głośnika środkowego z gniazda
MULTI CHANNEL INPUT nie będzie
odtwarzany z głośnika przedniego lewego/
prawego, jeżeli ustawiasz „SUR BACK SP” na
„BI-AMP” w menu Speaker Settings.
96PL
Używanie pilota
Operowanie każdym komponentem przy
użyciu pilota
mogą nie sterować komponentem.
Jeżeli chcesz zmienić zawartość listy wejść
tak, aby odpowiadała poszczególnym
komponentom, zobacz „Programowanie
pilota” (stronia 98).
Gdy programujesz pilota, aby sterował
następującymi komponentami Sony lub
innymi niż Sony, możesz użyć przycisków
na pilocie, które są oznaczone kółkami.
Pamiętaj jednak, że niektóre przyciski
Tabela przycisków używanych do sterowania każdym komponentem
Komponent
Przycisk
TV Magne- Nagrywarką Odtwarzacz PSX Odtwatowid
DVD,
Blu-ray Disk
rzacz
combo
Video CD,
DVD/VHS
Odtwarzacz LD
Satelita
cyfrowy/
Odbiornik
naziemny
DSS, Magnetofon Odtwa- Odtwa- Tuner Amplituner
BST
A/B
rzacz rzacz CD,
DAT
odtwarzacz MD
AV ?/1, ?/1 (po
naciśnięciu TV)
z
z
z
z
z
z
z
z
Przyciski
numeryczne
z
z
z
z
z
z
z
z
MEMORY, ENTER z
z
z
z
z
z*
CLEAR, D.TUNING,
z
>10, –/– –
z
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
V/v/B/b,
z
z
z
z
z
MENU
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z***
z
z
z
z
./>
CATEGORY +/– ,
REPLAY/ADVANCE,
B·/·b
z
m/M, TUNING +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
H, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DISK SKIP
MUTING,
MASTER VOL +/–, z
TV VOL +/–
z
z
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
DVD TOP MENU/
NIGHT MODE, DVD
MENU/INPUT MODE
F1, TV/VIDEO
z
z
z
F2, WIDE
z
z
z
*
Tylko odtwarzacz LD.
z
z
**Tylko
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
DSS. ***Tylko magnetofon B.
97PL
Używanie pilota
OPTIONS/TOOLS z
z
1
Programowanie
pilota
Naciśnij RM SET UP.
Przycisk RM SET UP miga.
2
Możesz wykonać indywidualne
nastawienia na pilocie, aby odpowiadały
komponentom podłączonym do
amplitunera. Możesz nawet
zaprogramować pilota tak, aby sterował
komponentami innymi niż Sony oraz
komponentami Sony, którymi ten pilot
normalnie nie może sterować.
Podana poniżej procedura korzysta z
przykładu magnetowidu innego
producenta podłączonego do gniazd
VIDEO 2 w amplitunerze.
Zanim zaczniesz, pamiętaj, że:
– Nie można zmienić nastawień dla
PHONO.
– Pilot może sterować jedynie
komponentami, które przyjmują
podczerwone sygnały bezprzewodowego
sterowania.
Pamiętaj, aby włączyć amplituner i
skierować pilota w kierunku
amplitunera podczas
wykonywania następującej
procedury.
1
Gdy miga przycisk RM SET UP,
naciśnij przycisk wejścia
(włącznie z odbiornikiem TV)
komponentu, którym chcesz
sterować.
Na przykład, jeżeli masz zamiar
sterować odtwarzaczem CD, naciśnij
SA-CD/CD.
Przycisk RM SET UP zapali się.
3
Naciśnij przyciski numeryczne
aby wpisać kod numeryczny
(lub jeden z kodów, gdy jest
więcej niż jeden)
odpowiadający komponentowi
i producentowi komponentu,
którym chcesz sterować.
Przycisk RM SET UP zapali się.
Uwaga
Jeśli chodzi o wartości kodów pilota, ważne
są tylko numery zawierające się między 500
i 599.
4
Naciśnij ENTER.
Gdy kod numeryczny został
zweryfikowany, przycisk RM SET UP
miga dwa razy i pilot automatycznie
wychodzi z trybu programowania.
Przycisk wejścia również się wyłącza.
Aby anulować programowanie
2
Naciśnij RM SET UP w trakcie
wykonywania dowolnego kroku.
3
4
98PL
Kody numeryczne
odpowiadające komponentowi i
producentowi komponentu
Kody numeryczne w tabelach poniżej służą
do sterowania komponentami innymi, niż
Sony producentów, a także komponentami
Sony, którymi pilot normalnie nie może
sterować. Ponieważ sygnał zdalnego
sterowania, który komponent akceptuje
różni się, zależnie od modelu i roku
produkcji, komponenty mogą mieć więcej
przypisanych kodów, niż tylko jeden. Jeżeli
nie uda się zaprogramować pilota przy
użyciu jednego z kodów, spróbuj użyć
innych kodów.
Aby sterować odtwarzaczem MD
Producent
Kod/kody
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Aby sterować magnetofonem
Producent
Kod/kody
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
Uwagi
PANASONIC
216
•Kody numeryczne oparte są na najnowszych
dostępnych informacjach dla każdej marki.
Może się jednak zdarzyć, że komponent nie
będzie odpowiadał na niektóre lub wszystkie
kody.
•Nie wszystkie przyciski wejścia na tym pilocie
mogą być dostępne dla danego komponentu.
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Producent
Kod/kody
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Producent
Kod/kody
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
Aby sterować odtwarzaczem
wideo CD
JVC
105, 106, 107
Producent
Kod/kody
KENWOOD
108, 109, 110
SONY
605
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Używanie pilota
Aby sterować odtwarzaczem
CD
Aby sterować odtwarzaczem LD
Aby sterować odtwarzaczem DAT
Producent
Kod/kody
SONY
203
PIONEER
219
ciąg dalszy
99PL
Aby sterować magnetowidem
Aby sterować odtwarzaczem
DVD
Producent
Kod/kody
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
Producent
Kod/kody
SONY
401, 402, 403
AIWA*
710, 750, 757, 758
PANASONIC
406, 408
AKAI
707, 708, 709, 759
PHILIPS
407
BLAUPUNKT
740
PIONEER
409
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
TOSHIBA
404
FISHER
717, 718, 719, 720
DENON
405
GENERAL
ELECTRIC
721, 722, 730
Aby sterować nagrywarką DVD
GOLDSTAR/LG
723, 753
Producent
Kod/kody
GRUNDIG
724
SONY
403
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
Aby sterować odbiornikiem TV
JVC
726, 727, 728, 736
Producent
Kod/kody
MAGNAVOX
730, 731, 738
SONY
501, 502
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
DAEWOO
NEC
736
504, 505, 506, 507,
515, 544
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
FISHER
508
GOLDSTAR/LG
503, 511, 512, 515,
534, 544
517, 534
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
GRUNDIG
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
JVC
516
SANYO
717, 720, 746
MAGNAVOX
503, 518, 544
SHARP
748, 749
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
TELEFUNKEN
751, 752
NEC
503, 520, 544
TOSHIBA
747, 755, 756
PANASONIC
509, 524
ZENITH
754
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529,
544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532,
533, 534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
* Jeżeli magnetowid AIWA nie działa nawet po
wpisaniu kodu dla AIWA, wpisz kod dla Sony.
100PL
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
Aby sterować tunerem
satelitarnym lub modemem TV
kablowej
Producent
Kod/kody
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Kasowanie całej
zawartości pamięci
pilota
1
Aby sterować radiem
Producent
Kod/kody
SONY
002, 003, 004, 005
Aby sterować nagrywarką
dysku twardego
Producent
Kod/kody
SONY
307, 308, 309
Aby sterować odtwarzaczem
Blu-Ray Disc
Kod/kody
SONY
310, 311, 312
Używanie pilota
Producent
Aby sterować PSX
Producent
Kod/kody
SONY
313, 314, 315
1,2
1
Najpierw naciśnij i przytrzymaj
MASTER VOL –, następnie
naciśnij ?/1 i następnie AV ?/1.
Przycisk RM SET UP miga trzy razy.
2
Zwolnij MASTER VOL –.
Cała zawartość pamięci pilota (tj.
wszystkie zaprogramowane dane)
zostanie skasowana.
101PL
x Częstotliwość próbkowania
Dodatkowe informacje
Objaśnienia terminów
x Cinema Studio EX
Tryb dookólnego dźwięku, który może być
uważany za kompilację technologii Digital
Cinema Sound, dostarcza dźwięk studia
dubbingowego, używając trzech
technologii: „Virtual Multi Dimensions”,
„Screen Depth Matching”, i „Cinema
Studio Reverberation”.
„Virtual Multi Dimensions”, technologia
głośników wirtualnych, tworzy wirtualne
środowisko multi-dookólne, przy co
najwyżej 7.1 kanałach rzeczywistych
głośników i dostarcza prosto do domu
doświadczenie dźwięku dookólnego w
kinie o najnowszym wyposażeniu.
„Screen Depth Matching” reprodukuje
tłumienie sopranów, pełnię i głębię
dźwięku zwykle występującą w kinie,
używając emisji dźwięku spoza ekranu.
Efekt ten jest następnie dodany do
kanałów przednich i centralnego.
„Cinema Studio Reverberation”
reprodukuje charakterystykę dźwięku
typową dla wyposażonego w
najnowocześniejszą aparaturę studia
dubbingowego i studia nagrań, włącznie ze
studiami dubbingowymi Sony Pictures
Entertainment. Dostępne są trzy tryby, A/
B/C, zależnie od rodzaju studia.
102PL
Aby dokonać konwersji analogowego
audio na cyfrowe, dane analogowe muszą
ulec kwantyfikacji. Ten proces jest
nazywany próbkowaniem, a ilość razy na
sekundę, z jaką dane analogowe są
kwantyfikowane, nazywana jest
częstotliwością próbkowania. Standardowa
płyta muzyczna CD zawiera dane
kwantyfikowane 44 100 razy na sekundę,
co jest wyrażone jako częstotliwość
próbkowania wynosząca 44,1 kHz.
Ogólnie mówiąc, wyższa częstotliwość
próbkowania oznacza lepszą jakość
dźwięku.
x Częstotliwość rozgraniczająca
Częstotliwość, przy której częstotliwości
dwóch głośników przecinają się.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Unikalna technologia reprodukcji dźwięku
dla kina domowego opracowana przez
Sony, we współpracy z Sony Pictures
Entertainment, dostarczająca ekscytujący i
potężny dźwięk z sali kinowej prosto do
domu. Dzięki technologii „Digital Cinema
Sound”, opracowanej przez zintegrowanie
danych DSP (Cyfrowy procesor sygnału) i
mierzonych, idealne pole dźwiękowe
zamierzone przez twórców filmu może być
odbierane w domu.
x Dolby Digital
Technologia kodowania/dekodowania
cyfrowego audio, opracowana przez Dolby
Laboratories, Inc. Stosuje kanał przedni
(prawy/lewy), centralny, dookólny (prawy/
lewy) i kanał subwoofera. Jest standardem
audio przeznaczonym dla DVD-wideo,
znanym także jako dźwięk dookólny o 5.1
kanałach.
x Dolby Digital Surround EX
x Downmix
Technologia akustyczna opracowana przez
Dolby Laboratories, Inc. Dane tylnego
kanału dookólnego są matrycowo
rozkodowane w normalne kanały
dookólne, lewy i prawy tak, że dźwięk
może być reprodukowany w 6.1 kanałach.
Szczególnie sceny akcji zostają odtworzone
z bardziej dynamicznym i realistycznym
polem dźwiękowym.
Metoda służąca do wyprowadzania
wielokanałowego audio, takiego jak 5.1
kanałów, zakodowanego w dwóch
kanałach.
x Dolby Pro Logic II
Ta technologia przetwarza nagrane w 2
kanałach audio stereofoniczne na 5.1
kanałów używanych do odtwarzania.
Dostępny jest tryb MOVIE dla filmów i
tryb MUSIC dla muzycznych źródeł
stereofonicznych. Stare filmy zakodowane
w tradycyjnym formacie stereofonicznym
mogą być wzbogacone o dookólny dźwięk
5.1 kanałów. Tryb GAME jest odpowiedni
dla gier wideo.
x Dolby Pro Logic IIx
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Technologia obróbki dźwięku opracowana
przez Dolby Laboratories, Inc. Dane
dookólne kanału centralnego i mono są
dekodowane matrycowo na dwa kanały
stereofoniczne. Gdy odtwarzane, audio jest
rozkodowane i wyprowadzane w 4
kanałach dźwięku dookólnego. Jest to
najczęściej spotykana metoda obróbki
audio dla DVD-video.
Format cyfrowego sygnału o wysokiej
jakości dźwięku. Nagrywa audio przy
częstotliwości próbkowania i prędkości
bitów wynoszących 96 kHz/24 bit, czyli o
najwyższych wartościach możliwych dla
DVD-video. Ilość kanałów odtwarzania
różni się, zależnie od programu.
x DTS Neo:6
Ta technologia przetwarza nagrane w 2
kanałach audio stereofoniczne na 6.1
odtwarzanych kanałów. Dostępne są dwa
tryby do wyboru, zależnie od
odtwarzanego źródła i preferencji
słuchacza, CINEMA dla filmów i MUSIC
dla źródeł stereofonicznych, takich jak
muzyczne.
x DTS Digital Surround
Technologia kodowania/dekodowania
cyfrowego audio na potrzeby kin,
opracowana przez Digital Theater Systems,
Inc. Stosuje mniejszą kompresję audio niż
Dolby Digital, osiągając wyższą jakość
odtwarzanego dźwięku.
x DTS-ES
Format do odtwarzania 6.1 kanałów z
danymi tylnego kanału dookólnego.
Istnieją dwa tryby, „Discrete 6.1” w którym
wszystkie kanały są nagrane oddzielnie i
„Matrix 6.1”, który stosuje dekodowanie
matrycowe tylnego kanału dookólnego na
lewy kanał dookólny i prawy kanał
dookólny. Nadaje się idealnie do
odtwarzania filmowych ścieżek
dźwiękowych.
ciąg dalszy
103PL
Dodatkowe informacje
Technologia przeznaczona do odtwarzania
7.1 kanałów (lub 6.1 kanałów). Na równi z
audio zakodowanym w Dolby Digital
Surround EX, zakodowane w 5.1 kanałów
audio Dolby Digital może być odtwarzane
w postaci 7.1 kanałów (lub 6.1 kanałów).
Ponadto istniejąca zawartość nagrana
stereofonicznie może być także
odtworzona w postaci 7.1 kanałów (lub 6.1
kanałów).
x DTS 96/24
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI jest interfejsem obsługującym
wideo i audio przy pomocy jednego
podłączenia cyfrowego. Połączenie HDMI
przesyła standardowe i wysokiej
rozdzielczości sygnały wideo i
wielokanałowe sygnały audio do urządzeń
audio/wideo, takich jak telewizory
wyposażone w HDMI, w postaci cyfrowej,
bez pogorszenia jakości. Specyfikacja
HDMI obsługuje HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection – ochrona
cyfrowej zawartości
wysokoczęstotliwościowej), technologię
zabezpieczającą przed kopiowaniem
wykorzystującą technologię kodowania
cyfrowych sygnałów wideo.
x Komponentowy format wideo
Format transmisji informacji sygnału
wideo, składającego się z trzech odrębnych
sygnałów: luminancja Y, chrominancja Pb
i chrominancja Pr. Obraz wysokiej jakości,
taki jak wideo DVD lub obraz HDTV jest
transmitowany z większą wiernością. Trzy
gniazda są oznaczone kolorami zielonym,
niebieskim i czerwonym.
x Kompozytowy format wideo
Standardowy format do transmisji
informacji sygnału wideo. Sygnał
luminancji Y i sygnał chrominancji C
zostają połączone i transmitowane razem.
x L.F.E. (Efekt niskich
częstotliwości)
Efekty dźwiękowe niskich częstotliwości,
wyprowadzane z subwoofera w Dolby
Digital lub w DTS, itp. Przez dodanie
głębokich basów o częstotliwości między
20 i 120 Hz, audio staje się potężniejsze.
x PCM (Modulacja impulsowa)
Metoda konwersji analogowego audio na
audio cyfrowe, w celu wykorzystania zalet
cyfrowego dźwięku.
104PL
x Progresywne
Metoda skanowania, która wyświetla
wszystkie linie skanowania po kolei,
przeciwnie do skanowania
międzyliniowego, w którym najpierw
wyświetlane sa linie nieparzyste, a potem
parzyste.
x Sygnał S wideo
Format transmisji informacji sygnału
wideo. S wideo wykorzystuje jeden kabel i
dwa kanały, jeden dla sygnału luminancji Y
i drugi dla sygnału chrominancji C.
Osiągnięta jest wyższa jakość obrazu
nagrywanego i odtwarzanego niż w
wypadku sygnału kompozytowego.
x TSP (Puls rozciągnięty w czasie)
Sygnał TSP to bardzo precyzyjny sygnał
pomiaru, który wykorzystuje energię
impulsu, mierząc szerokie pasmo, od
niskich do wysokich częstotliwości, w
krótkim odcinku czasu.
Ilość energii używanej do pomiaru sygnału
jest ważnym czynnikiem gwarantującym
dokładność pomiaru w normalnym
środowisku pomieszczenia. Używanie TSP
umożliwia efektywny pomiar sygnałów.
x Wybieranie międzyliniowe
(z przeplotem)
Metoda skanowania w której obraz jest
tworzony przez wyświetlenie połowy linii
na ekranie TV lub monitora co 1/60
sekundy. Najpierw wyświetlane są linie
nieparzyste, pozostawiając odstęp między
liniami, potem zostają wyświetlone
wszystkie linie parzyste, wypełniając całą
przestrzeń.
x Zakres dynamiki sygnału
Zdolność reprodukcji sygnałów audio.
Różnica między dźwiękiem minimalnym
(najcichszym) i maksymalnym
(najgłośniejszym), jaki może być
odtworzony, wyrażana jest wartością
liczbową w dB. Wyższa wartość liczbowa
oznacza, że może zostać odtworzony
większy stopień ciszy lub głośności.
O wyborze miejsca
Środki ostrożności
O bezpieczeństwie
Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn
dostanie się do wewnątrz obudowy, odłącz
amplituner od gniazda ściennego i zanim
zaczniesz go znowu używać oddaj do
sprawdzenia upoważnionemu personelowi.
O źródłach zasilania
O działaniu
Przed podłączeniem innego sprzętu
pamiętaj o wyłączeniu amplitunera i
odłączeniu go od gniazda ściennego.
O czyszczeniu
O gromadzeniu się ciepła
wewnątrz
Amplituner rozgrzewa się w czasie
używania, ale nie świadczy to o
uszkodzeniu. Jeżeli amplituner będzie
przez długi czas używany z nastawieniem
na dużą głośność, temperatura na górze,
bokach i spodzie obudowy znacznie
wzrośnie. Aby uniknąć oparzenia, nie
dotykaj obudowy.
Czyść obudowę, panel i regulatory miękką
ścierką lekko zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania ani
rozpuszczalników takich jak alkohol lub
benzyna.
Jeżeli masz pytania lub problemy
dotyczące amplitunera, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
105PL
Dodatkowe informacje
• Zanim zaczniesz używać amplituner
sprawdź, czy napięcie operacyjne jest
identyczne z napięciem w lokalnej sieci
elektrycznej.
Napięcie operacyjne jest podane na
tabliczce znamionowej z tyłu
amplitunera.
• Dopóki wtyczka podłączona jest do
gniazda ściennego, zestaw pozostaje
podłączony do źródła prądu, nawet jeśli
sam zestaw jest wyłączony.
• Jeżeli nie będziesz używać amplitunera
przez dłuższy czas, pamietaj o odłączeniu
go od gniazda ściennego. Aby odłączyć
przewód sieciowy, chwyć za wtyczkę;
nigdy nie ciągnij za przewód.
• Wymiana przewodu sieciowego może
być wykonana jedynie przez
wykwalifikowany personel serwisu.
• Umieść amplituner w miejscu o
dostatecznej wentylacji, aby zapobiec
gromadzeniu się ciepła wewnątrz i
przedłużyć okres eksploatacji
amplitunera.
• Nie umieszczaj amplitunera w pobliżu
źródeł ciepła lub w miejscach
nasłonecznionych, narażonych na
nadmierny kurz i wstrząsy mechaniczne.
• Nie stawiaj na obudowie niczego, co
może zasłonić otwory wentylacyjne i
spowodować usterkę.
• Nie umieszczaj amplitunera w pobliżu
takiego sprzętu, jak odbiornik TV,
magnetowid lub magnetofon. (Jeżeli
amplituner jest używany w kombinacji z
odbiornikiem TV, magnetowidem lub
magnetofonem i zostanie umieszczony
zbyt blisko tego sprzętu, mogą powstać
zakłócenia, a jakość obrazu może ulec
pogorszeniu. Jest to szczególnie możliwe,
gdy używana jest antena wewnętrzna. W
związku z tym zalecane jest używanie
anteny zewnętrznej.)
W razie trudności
Jeżeli używając amplitunera napotkasz na
jedną z następujących trudności, użyj tego
przewodnika po problemach i ich
usuwaniu, który pomoże w rozwiązaniu
problemu. Jeżeli problem pozostaje,
skonsultuj się z najbliższym dealerem Sony.
Audio
Brak jest dźwięku, bez względu na to,
który komponent został wybrany, lub
słychać tylko bardzo cichy dźwięk.
• Sprawdź, czy głośniki i komponenty są
solidnie podłączone.
• Sprawdź, czy wszystkie kable
głośników są prawidłowo podłączone.
• Sprawdź, czy zarówno amplituner jak i
wszystkie komponenty są włączone.
• Sprawdź, czy regulator MASTER
VOLUME nie jest nastawiony na
–∞ dB.
• Sprawdź, czy SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) nie jest nastawione na „OFF”
(strona 38).
• Nacisnij MUTING na pilocie, aby
anulować funkcję tłumienia dźwięku.
• Sprawdź, czy za pomocą INPUT
SELECTOR został wybrany
prawidłowy komponent.
• Sprawdź, czy nie są podłączone
słuchawki.
• Gdy słychać tylko bardzo cichy dźwięk,
sprawdź, czy nie jest włączony NIGHT
MODE (strona 75).
• Włączyło się urządzenie ochronne
amplitunera. Wyłącz amplituner,
wyeliminuj problem krótkiego spięcia i
włącz zasilanie z powrotem.
Brak jest dźwięku z określonego
komponentu.
• Sprawdź, czy komponent jest
prawidłowo podłączony do gniazd
wejścia audio dla tego komponentu.
106PL
• Sprawdź, czy wtyki kabla (kabli)
używanego do połączenia są całkowicie
włożone w gniazda na amplitunerze i
na komponencie.
Brak jest dźwięku z jednego z
przednich głośników.
• Podłącz słuchawki do gniazda
PHONES aby sprawdzić, czy dźwięk
jest wyprowadzany przez słuchawki.
Jeżeli tylko jeden kanał jest
wyprowadzany przez słuchawki,
komponent może być nieprawidłowo
podłączony do amplitunera. Sprawdź,
czy wtyki kabli używanych do
połączenia są całkowicie włożone w
gniazda na amplitunerze i na
komponencie. Jeżeli oba kanały są
wyprowadzane przez słuchawki,
przedni głośnik może być
nieprawidłowo podłączony do
amplitunera. Sprawdź podłączenie
przedniego głośnika nie
wyprowadzającego dźwięku.
• Upewnij się, że podłączone zostało
zarówno gniazdo L, jak i R do
komponentu analogowego, a nie tylko
gniazdo L lub tylko R. Użyj kabla
monofoniczno-stereofonicznego (brak
w wyposażeniu). Jednak nie będzie
dźwięku z centralnego głośnika gdy
wybrane zostanie pole dźwiękowe
(PRO LOGIC itp.). Gdy głośnik
centralny jest nastawiony na „NO”,
dźwięk jest wyprowadzany tylko z
przednich głośników, lewego i prawego.
Brak jest dźwięku z analogowych
źródeł 2-kanałowych.
• Sprawdź, czy INPUT MODE nie jest
nastawione na „COAX” ani na „OPT”
dla wybranego wejścia (strona 88).
• Sprawdź, czy nie jest wybrane MULTI
IN.
• Sprawdź, czy funkcja DIGITAL
ASSIGN nie została użyta do
przypisania wejścia audio innego
źródła do wybranego wejścia
(strona 89).
Wejście źródła dźwięku z gniazda
HDMI nie jest wyprowadzane.
• Sygnały audio HDMI nie są
wyprowadzane ze złączy głośnika.
• Tylko sygnały wejścia audio HDMI są
wyprowadzane z odbiornika TV
podłączonego do gniazda HDMI OUT
na amplitunerze.
• Sprawdź, czy komponent jest
podłączony prawidłowo do gniazda
HDMI dla tego komponentu.
• Nie można słuchać płyty Super Audio
CD przez podłączenie HDMI.
Dźwięki lewy i prawy są
niezbalansowane lub odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i komponenty są
podłączone prawidłowo i solidnie.
• Wyreguluj parametry balansu,
używając menu Level Settings.
Występuje duży przydźwięk lub szumy.
• Sprawdź, czy głośniki i komponenty są
solidnie podłączone.
• Sprawdź, czy kable połączeniowe
znajdują się z dala od transformatora
lub silnika, oraz co najmniej 3 m od
odbiornika TV lub źródła światła
jarzeniowego.
• Odsuń odbiornik TV od komponentów
audio.
• Sprawdź, czy uziemione jest złącze U
SIGNAL GND (tylko gdy podłączony
jest gramofon).
• Wtyczki i gniazda są brudne. Wytrzyj je
ścierką lekko zwilżoną alkoholem.
Brak jest dźwięku lub tylko bardzo
cichy dźwięk jest słyszalny z
centralnego/dookólnego/dookólnego
tylnego głośnika.
• Wybierz tryb CINEMA STUDIO EX
(strona 74).
• Wyreguluj poziom głośników
(strona 76).
• Upewnij się, że głośnik/głośniki
centralny/dookólny są nastawione na
„SMALL” lub „LARGE” (strona 66).
• Upewnij się, że tylne głośniki dookólne
są nastawione na „DUAL” lub
„SINGLE” (strona 66).
ciąg dalszy
107PL
Dodatkowe informacje
Brak jest dźwięku ze źródeł cyfrowych
(z gniazda wejścia COAXIAL lub
OPTICAL).
• Sprawdź, czy INPUT MODE nie jest
nastawione na „ANALOG”
(strona 88). Sprawdź, czy INPUT
MODE nie jest nastawione na
„COAX” dla źródeł z gniazda wejścia
OPTICAL i czy nie jest nastawione na
„OPT” dla źródeł z gniazda wejścia
COAXIAL.
• Sprawdź, czy nie jest wybrane MULTI
IN.
• Sprawdź, czy funkcja ANALOG
DIRECT nie jest używana.
• Sprawdź, czy funkcja DIGITAL
ASSIGN nie została użyta do
przypisania wejścia audio innego
źródła do wybranego wejścia
(strona 89).
• Zależnie od komponentu
odtwarzającego, może być konieczne
nastawienie komponentu. Sprawdź w
instrukcjach dostarczonych z każdym
komponentem.
Brak jest dźwięku z tylnych głośników
dookólnych.
• Niektóre płyty nie posiadają znacznika
Dolby Digital Surround EX, nawet jeśli
na opakowaniach są logo Dolby Digital
Surround EX. W takim wypadku
wybierz „ON” w „SB DEC MODE”
(strona 61).
Brak dźwięku z subwoofera.
• Sprawdź, czy subwoofer jest
podłączony prawidłowo i solidnie.
• Upewnij się, że został włączony
głośnik.
• Gdy wszystkie głośniki są nastawione
na „LARGE” i wybrany został „Neo:6
Cinema” lub „Neo:6 Music”, nie będzie
dźwięku z subwoofera.
Efekt dookólny nie jest otrzymywany.
• Upewnij się, że funkcja pola
dźwiękowego jest włączona (naciśnij
MOVIE lub MUSIC).
• Pola dźwiękowe nie działają dla
sygnałów o częstotliwości próbkowania
wyższej niż 48 kHz.
Dolby Digital lub dźwięk
wielokanałowy DTS nie są
reprodukowane.
• Sprawdź, czy odtwarzana DVD, itp. jest
nagrana w formacie Dolby Digital lub
DTS.
• Gdy podłączasz odtwarzacz DVD, itp.
do gniazd wejścia cyfrowego tego
amplitunera, upewnij się, że
nastawienie dla cyfrowego wyjścia
audio podłączonego komponentu jest
dostępne.
Nie można wykonać nagrania.
• Sprawdź, czy komponenty są
prawidłowo podłączone (strona 17, 23).
• Wybierz komponent źródła za pomocą
INPUT SELECTOR (strona 47).
108PL
Dioda MULTI CHANNEL DECODING nie
zapala się na niebiesko.
• Sprawdź, czy komponent odtwarzający
jest podłączony przez cyfrowe gniazdo i
czy wejście jest prawidłowo wybrane na
amplitunerze.
• Sprawdź, czy źródło wejścia
odtwarzanego programu odpowiada
formatowi wielokanałowemu.
• Sprawdź, czy nastawienie na
odtwarzającym komponencie jest
nastawione na dźwięk wielokanałowy.
• Sprawdź, czy wyjście cyfrowego audio
wybranego wejścia nie jest przypisane
innemu wejściu komponentowemu za
pomocą funkcji DIGITAL ASSIGN
(strona 89).
Wideo
Brak jest obrazu lub obraz jest
niewyraźny na ekranie TV lub
monitorze.
• Wybierz właściwe wejście na
amplitunerze (strona 47).
• Nastaw odbiornik TV na odpowiedni
tryb wejścia.
• Odsuń odbiornik TV od komponentów
audio.
• Przypisz prawidłowo wejście wideo
komponentu.
• Sygnał wejścia powinien być taki sam
jak wejście gdy sygnał wejścia jest
konwerowany w górę przy pomocy
tego amplitunera (strona 33).
Obraz źródła wprowadzony z gniazda
HDMI nie jest wyprowadzany z
amplitunera, ani z głośnika TV
podłączonego do amplitunera.
• Upewnij się, że kable są prawidłowo i
solidnie podłączone do komponentów.
• Zależnie od komponentu
odtwarzającego, może być konieczne
nastawienie komponentu. Sprawdź w
instrukcjach dostarczonych z każdym
komponentem.
Nie można wykonać nagrania.
• Sprawdź, czy komponenty są
prawidłowo podłączone (strona 24).
• Wybierz komponent źródła za pomocą
INPUT SELECTOR (strona 47).
Radio
Odbiór FM jest zły.
• Użyj 75-omowego kabla
koncentrycznego (brak w
wyposażeniu), aby podłączyć
amplituner do anteny zewnętrznej FM,
jak pokazano poniżej. Jeżeli podłączysz
amplituner do zewnętrznej anteny,
wykonaj uziemienie anteny. Aby
zapobiec eksplozji gazu, nie podłączaj
kabla uziemienia do rury z gazem.
Zewnętrzna antena FM
• Stacje nie zostały zaprogramowane lub
zaprogramowane stacje zostały
skasowane (podczas przeszukiwania
zaprogramowanych stacji).
Zaprogramuj stacje (strona 82).
• Naciśnij DISPLAY tak, aby
częstotliwość pojawiła się na
wyświetlaczu.
RDS nie działa.
• Upewnij się, że radio jest nastrojone na
stację FM RDS.
• Wybierz silniejszą stację FM.
Żądane informacje RDS nie pokazują
się.
• Skontaktuj się ze stacją radiową i
dowiedz się, czy taka usługa jest
prowadzona. Jeżeli tak, to usługa może
być chwilowo nieczynna.
Pilot zdalnego sterowania
Amplituner
Kabel uziemienia
(brak w wyposażeniu)
Nie można nastroić stacji radiowych.
• Sprawdź, czy anteny są solidnie
podłączone. Wyreguluj anteny i
podłącz antenę zewnętrzną, jeśli to
konieczne.
• Sygnał stacji jest za słaby (podczas
automatycznego strojenia stacji). Użyj
bezpośredniego strojenia.
• Upewnij się, że interwał strojenia jest
prawidłowo nastawiony (podczas
bezpośredniego strojenia stacji AM).
ciąg dalszy
109PL
Dodatkowe informacje
Do ziemi
Pilot nie działa.
• Skieruj pilota na czujnik zdalnego
sterowania na amplitunerze.
• Usuń przeszkody pomiędzy pilotem i
amplitunerem.
• Wymień wszystkie baterie w pilocie na
nowe, jeśli są słabe.
• Upewnij się, że tryby poleceń
amplitunera i pilota są takie same.
Jeżeli tryby poleceń amplitunera i
pilota są różne, nie można operować
amplitunera pilotem (strona 37).
• Upewnij się, że wybrane zostało
właściwe wejście na pilocie.
• Gdy operujesz programowanym
komponentem innym niż Sony, pilot
może nie działać właściwie, zależnie od
modelu i producenta komponentu.
Komunikat błędu
W wypadku nieprawidłowej pracy
systemu, na wyświetlaczu pojawi się
dwucyfrowy kod i komunikat. Możesz
sprawdzić stan systemu przy użyciu
komunikatów. Aby rozwiązać problem,
sprawdź w poniższej tabeli. Jeżeli
problem nie daje się usunąć, skonsultuj
się z najbliższym dealerem Sony.
PROTECTOR
Z głośników wyprowadzany jest prąd o
nieprawidłowym natężeniu lub górny
panel amplitunera jest czymś zakryty.
Amplituner wyłączy się automatycznie
po kilku sekundach. Sprawdź
podłączenie głośników i włącz zasilanie z
powrotem.
Rozdziały dotyczące
kasowania pamięci
Aby skasować
Zobacz
Wszystkie nastawienia
wprowadzone do pamięci
strona 36
Indywidualne nastawienia
pól dźwiękowych
strona 78
110PL
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
POWER OUTPUT
Znamionowa moc wyjściowa w trybie
stereofonicznym1) 2)
(8 omów 1 kHz, THD
0,7%):
105 W + 105 W
Znamionowa moc wyjściowa w trybie
stereofonicznym2)
(4 omy 1 kHz, THD
0,7%):
105 W + 105 W
Moc wyjściowa odniesienia
(8 omów 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%)
FRONT2):
100 W + 100 W
CENTER2):
100 W
SURROUND2):
100 W + 100 W
SURROUND BACK2):
100 W + 100 W
Moc wyjściowa odniesienia
(4 omy 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2):
100 W + 100 W
CENTER2):
100 W
SURROUND2):
100 W + 100 W
SURROUND BACK2):
100 W + 100 W
Moc wyjściowa odniesienia w trybie
stereofonicznym1) 2)
(8 omów 1 kHz, THD
10%):
130 W + 130 W
Moc wyjściowa odniesienia w trybie
stereofonicznym2)
(4 omy 1 kHz, THD
10%):
130 W + 130 W
Moc wyjściowa odniesienia
(8 omów 1 kHz, THD
10%)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2):
130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Moc wyjściowa odniesienia
(4 omy 1 kHz, THD
10%)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2):
130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
1)
PHONO
Krzywa korekcji RIAA
±0,5 dB
MULTI CHANNEL 10 Hz – 100 kHz
INPUT, SA-CD/CD, ±3 dB
MD/TAPE, DVD,
VIDEO 1/2/3
Wejścia (Analogowe)
PHONO
Czułość: 2,5 mV
Impedancja:
50 kiloomów
S/N: 86 dB (A, 20 kHz
LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, DVD, TV/
SAT, VIDEO1/2/3
Czułość: 150 mV
Impedancja:
50 kiloomów
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
Wejścia (Cyfrowe)
DVD, SA-CD/CD
(Koncentryczne)
Impedancja: 75 omów
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
VIDEO 1/3, TV/SAT, S/N: 96 dB
MD/TAPE (Optyczne) (A, 20 kHz LPF)
Wyjścia
MD/TAPE,
VIDEO1/2 (AUDIO
OUT)
Napięcie: 150 mV
Impedancja:
1 kiloom
FRONT L/R, CENTER, Napięcie: 2 V
SURROUND L/R,
Impedancja:
SURROUND BACK
1 kiloom
L/R, SUB WOOFER
EQUALIZER
Poziomy
wzmocnienia
±10 dB, odstęp 1 dB
ciąg dalszy
111PL
Dodatkowe informacje
Zależnie od nastawień pola dźwiękowego i
źródła, może nie być wyjścia dźwięku.
2)Mierzone w następujących warunkach:
Zasilanie:
230 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w krajach/miejscach w
Europie poza
Zjednoczonym
Królestwem)
240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w Zjednoczonym
Królestwie i pozostałych
miejscach)
Pasmo przenoszenia
Sekcja tunera FM
Ogólne
Zakres strojenia
Antena
Złącza anteny
Zasilanie
87,5 – 108,0 MHz
Antena drutowa FM
75 omów,
nierównoważnych
Czułość
Mono:
Stereo:
18,3 dBf, 2,2 μV/75 omów
38,3 dBf, 22,5 μV/
75 omów
Czułość użyteczna
11,2 dBf, 1 μV/75 omów
S/N
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Odkształcenie harmoniczne przy 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separacja
45 dB dla 1 kHz
Pasmo przenoszenia
30 Hz – 15 kHz, +0,5/
–2 dB
Selektywność
60 dB przy 400 kHz
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
531 – 1 602 kHz
(O skali strojenia 9-kHz)
Antena
Antena ramowa
Czułość użyteczna 50 dB μ/m (przy
999 kHz)
S/N
54 dB (przy 50 mV/m)
Odkształcenie
harmoniczne
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektywność
35 dB
Sekcja wideo
Wejścia/Wyjścia
Wideo:
S wideo:
1 Vp-p, 75 omów
Y: 1 Vp-p, 75 omów
C: 0,286 Vp-p, 75 omów
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 omów
PB/CB: 0,7 Vp-p,
75 omów
PR/CR: 0,7 Vp-p,
75 omów
80 MHz HD Pass
Through
112PL
230 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w krajach/miejscach w
Europie poza
Zjednoczonym
Królestwem)
240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w Zjednoczonym
Królestwie i pozostałych
miejscach)
Pobór mocy
440 W
Zużycie mocy (w trybie gotowości)
1W
Gniazda AC
1 przełączane, 100 W/
0,4 A MAX
(Modele dla krajów/
obszarów w Europie
innych niż Wielka
Brytania)
Wymiary
430 × 175 × 430 mm
(szerokość/wysokość/
głębokość) włączając
części wystające i
regulatory
Masa (W przybliż.) 15 kg
Dostarczone akcesoria
Instrukcja obsługi (ten podręcznik)
Szybkie nastawienia – przewodnik (1)
Mikrofon optymalizacji nastawień
ECM-AC2 (1)
Antena drutowa FM (1)
Antena ramowa AM (1)
Przewód sieciowy (1)
Pilot zdalnego sterowania RM-AAP015 (1)
Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Indeks
A
K
A.F.D. 72
ANALOG DIRECT 76
Auto Calibration 40
AUTO FORMAT DIRECT 71
AUTOBETICAL 80
Kolumny głośnikowe
Nastawianie odległości 67
Nastawienia 38, 65
Podłączanie 17
Poziomy i balans 76–77
Komunikaty błędu 110
Konwersja 33
Konwersja sygnału wideo 33
Korektor 58
B
BI-AMP 95
C
COMPONENT VIDEO ASSIGN 91
Częstotliwość centralna 76
D
DCS 74
DIGITAL ASSIGN 89
Dolby 61, 72
Downmix 75
DTS 61
Dźwięk dookólny 71
G
Gra wideo 51
HDMI
Podłączanie 25
HDMI ASSIGN 90
L.F.E. 10, 65
M
Magnetofon 20
Magnetowid
Odtwarzanie 52
Podłączanie 32
Menu
Audio Settings 55, 63
Auto Calibration 56
EQ Settings 54, 58
Level Settings 54, 57
Speaker Settings 56, 65
Sur Settings 55, 60
System Settings 56, 70
Tuner Settings 55, 63
Video Settings 55, 65
Dodatkowe informacje
H
L
N
I
INPUT MODE 88
INPUT SELECTOR 47
Nagrywanie
Na MiniDisc lub taśmę audio 94
Na taśmę wideo 94
Nazywanie 87
NIGHT MODE 75
Nocny Programator 93
ciąg dalszy
113PL
O
S
Odtwarzacz CD 21
Odtwarzanie 49
Podłączanie 19
Odtwarzacz DVD/nagrywarka DVD
Odtwarzanie 50
Podłączanie 29–30
Odtwarzacz Super Audio CD 21
Odtwarzanie 49
Podłączanie 22
ON SCREEN 76, 86
SB DEC MODE 62
SB DECODING 61
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 39
Sprowadzanie do początkowych
nastawień 110
Strojenie
Automatycznie 79
Bezpośrednio 80
Zaprogramowane stacje 81
System 5.1 kanałów 16
System 7.1 kanałów 16
P
Pilot
Operowanie każdym
komponentem 97
Programowanie 98
Wszystko skasowane 101
Zanim zaczniesz 37
Pola dźwiękowe
Nastawienia własne 60
Sprowadzanie do początkowych
nastawień 78
Wybieranie 73
Przewód zasilania 36
R
Radio
AM 79
Anteny 35
FM 79
RDS 84
Regulowanie
Audio 63
Dookólny 60
Efekt dźwiękowy 78
Głośnik 65
Korektor 58
Poziom 57
Radio 63
System 70
Wideo 65
Rekorder MD 20
114PL
T
Tłumienie dźwięku 48
TEST TONE 57, 76
Tryb 2CH STEREO 75
Tuner satelitarny 31
TV
Podłączanie 27
W
Wstępne nastawienie 36
Wyświetlacz 8
Z
Złącze U SIGNAL GND 23, 35
Zmiana wyświetlenia 93
Dodatkowe informacje
115PL
116PL
Download PDF

advertising