Sony | STR-DA1200ES | Sony STR-DA1200ES Installationshandbok

2-694-841-42(1)
STR-DA1200ES
2: Anslutning av högtalarna/
2: Podłączanie głośników
3: Anslutning av övriga komponenter/
3: Podłączanie innych komponentów
Super Audio CD-spelare/ Odtwarzacz Super Audio CD
Snabbanslutningsguide
Szybkie nastawienia - Przewodnik
Super Audio CD-spelare/
Odtwarzacz Super Audio CD
Högtalarkabel (medföljer ej)/
Kabel głośnikowy (brak w wyposażeniu)
Sony Corporation © 2006 Printed in Malaysia
Högtalarkabel (medföljer ej)/
Kabel głośnikowy (brak w wyposażeniu)
Ljudkabel (medföljer ej)/
Kabel audio (brak w wyposażeniu)
1: Installation av högtalarna/
1: Rozmieszczenie głośników
Videokomponenter/ Komponenty wideo
TV/
Monitor TV
Högtalarkabel (medföljer ej)/
Kabel głośnikowy (brak w wyposażeniu)
Ljudkabel (medföljer ej)/
Kabel audio (brak w wyposażeniu)
Komponentvideokabel (medföljer ej)/
Komponentowy kabel wideo (brak w wyposażeniu)
HDMI-kabel
(medföljer ej)/
Kabel HDMI
(brak w wyposażeniu)
DVD-spelare/
Odtwarzacz DVD
10 mm
HDMI-kabel (medföljer ej)/
Kabel HDMI (brak w wyposażeniu)
Koaxial digitalkabel* (medföljer ej)/
Koncentryczny kabel cyfrowy* (brak w wyposażeniu)
Högtalarkabel (medföljer ej)/
Kabel głośnikowy (brak w wyposażeniu)
Om FRONT SPEAKERS-knappen
Svenska
I den här Snabbanslutningsguiden beskrivs hur man kopplar in en Super Audio CD-spelare/vanlig CD-spelare, en
DVD-spelare, en TV, ett antal högtalare och en subwoofer för att kunna lyssna med mångkanaligt surroundljud. Se
bruksanvisningen till receivern för närmare detaljer.
I figurerna i den här guiden är högtalarna markerade med  till .
 Vänster främre högtalare
 Höger surroundhögtalare
 Höger främre högtalare
 Vänster bakre surroundhögtalare*
 Mitthögtalare
 Höger bakre surroundhögtalare*
 Vänster surroundhögtalare
 Subwoofer
1: Installation av högtalarna
I ovanstående figurer visas ett exempel på ett 7.1-kanalig högtalaruppsättning (sju vanliga högtalare och en
subwoofer). Se bruksanvisningen till receivern samt baksidan på det här bladet.
* De bakre surroundhögtalarna (vänster/höger) är kompatibla med användning i zon 2. Se bruksanvisningen till receivern.
2: Anslutning av högtalarna
Anslut högtalarna på rätt sätt i förhållande till det antal högtalare och den typ av högtalare som du har.
Angående högtalarkablar
• Använd lagom långa högtalarkablar med hänsyn till rummets storlek.
• Bestäm vilken färg eller markering på högtalarkablarna som du ska ansluta till pluskontakterna (+) respektive
minuskontakterna (–). På så sätt går det lättare att ansluta kablarna utan att polerna blir omkastade.
Angående högtalaruttagen
• Koppla ihop plusuttaget  på högtalaren med plusuttaget  på receivern, och minussuttaget  på högtalaren
med minusuttaget  på receivern.
• Se illustrationen  eller receiverns bruksanvisning för mer information om anslutning av högtalarkablarna.
• Vrid på låsskruven tills högtalarkabeln sitter ordentligt fast.
Det går att välja vilka främre högtalare som ska användas. Se ”6: Inställning av högtalarna” i bruksanvisningen
till receivern för närmare detaljer.
3: Anslutning av övriga komponenter
Detta är ett exempel på hur du kan koppla ihop den här receivern med dina övriga komponenter. Se steg 3 i
”Allra först” i bruksanvisningen till den här receivern för närmare detaljer om övriga anslutnningar och andra
sorters komponenter.
Den här receivern är utrustad med en funktion för omvandling av videosignaler. Se ”3b: Anslutning a
videokomponenterna” i bruksanvisningen till receivern.
Angående HDMI-anslutningar
För att ljudet ska matas ut via receiverns SPEAKERS-utgångar för en uppspelningskomponent som är ansluten
via HDMI, måste den även vara ansluten till en av ljudingångarna på receivern, t.ex. den optiska ingången
eller koaxialingången. Ljudet matas inte ut från receivern om komponentens ljudutgångar inte är anslutna till
receivern.
4: Anslut inte nätkablarna förrän allra sist
Anslut den medföljande nätkabeln till AC IN-uttaget på receivern, och sätt sedan stickkontakten i den andra
änden i ett vägguttag.
Hur många nätuttag det finns på receivern, var de sitter och hur de är utformade varierar beroende på
områdeskoden. Se ”Ansluta nätkabeln” i bruksanvisningen till receivern.
* Se ”Angående HDMI-anslutningar” nedan.
* Patrz „Uwaga dotycząca podłączenia HDMI” poniżej.
Gniazda głośników
Język polski
„Szybkie nastawienia – Przewodnik” wyjaśnia, jak podłączyć odtwarzacz Super Audio CD/CD,
odtwarzacz DVD, monitor TV, głośniki oraz subwoofer, aby korzystać z wielokanałowego, dookólnego
dźwięku. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z amplitunerem.
Na ilustracjach w tym przewodniku głośniki są oznaczone literami  - .
 Przednia lewa kolumna głośnikowa
 Dookólna prawa kolumna głośnikowa
 Przednia prawa kolumna głośnikowa
 Tylna lewa kolumna dźwięku dookólnego*
 Środkowa kolumna głośnikowa
 Tylna prawa kolumna dźwięku dookólnego*
 Dookólna lewa kolumna głośnikowa
 Głośnik sub-niskotonowy
1: Rozmieszczenie głośników
Na powyższej ilustracji pokazano przykład konfiguracji 7.1-kanałowego systemu głośników (siedem
głośników i jeden subwoofer). Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną razem z amplitunerem oraz
z informacjami na odwrotnej stronie tego przewodnika.
* Tylne głośniki dookólne (lewy/prawy) są zgodne z wymaganiami pracy w strefie 2. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną razem z amplitunerem.
2: Podłączanie głośników
Podłącz głośniki zgodnie z ich liczbą i rodzajem.
Kable głośnikowe
• Użyj kabli głośnikowych odpowiednich do szerokości pomieszczenia.
• Kierując się w swoich decyzjach kolorem lub oznaczeniem kabla głośnika przy podłączaniu do złącza
plus (+) lub minus (–), możesz być pewien, że podłączasz kabel prawidłowo, bez pomyłek w sprawie
plusa lub minusa.
• Podłącz gniazdo  do gniazda  amplitunera, a gniazdo  podłącz do gniazda  amplitunera.
• Ze szczegółami dotyczącymi podłączenia kabli głośnikowych zapoznaj się na rysunku  lub w instrukcji
obsługi dołączonej do amplitunera.
• Przekręć gałkę zaciskową tak, aby kabel głośnikowy był stabilnie podłączony.
Przycisk FRONT SPEAKERS
Możesz wybrać system głośników. Szczegółowe informacje znajdziesz w „6: Nastawienie głośników”
w instrukcji obsługi dostarczonej razem z amplitunerem.
3: Podłączanie innych komponentów
Jest to tylko przykład połączenia amplitunera i komponentów. Szczegółowe informacje o innych
połączeniach i innych komponentach znajdziesz w kroku 3 w rozdziale „Kroki wstępne” instrukcji obsługi
dostarczonej razem z amplitunerem.
Ten amplituner posiada funkcję konwersji sygnałów wideo. Sprawdź w rozdziale „3b: Podłączanie
komponentów wideo” w instrukcji obsługi dostarczonej razem z amplitunerem.
Uwaga dotycząca podłączenia HDMI
Aby odtwarzać dźwięk poprzez gniazda SPEAKERS amplitunera, kiedy amplituner i urządzenie
odtwarzające są podłączone przy pomocy podłączenia HDMI, koniecznie użyj także podłączenia
wyjściowego audio, np. gniazd optycznych lub koncentrycznych. Jeżeli amplituner i urządzenie
odtwarzające nie będą podłączone poprzez podłączenie wyjściowe audio, z amplitunera nie będzie
wyprowadzany dźwięk.
4: Wszystkie przewody zasilania podłącz na końcu
Podłącz dostarczony przewód sieciowy do złącza AC IN amplitunera, a następnie podłącz przewód sieciowy
do gniazda ściennego.
Konfiguracja, kształt i ilość gniazd sieciowych różni się zależnie od kodu regionalnego. Sprawdź
w „Podłączenie przewodu zasilania” w instrukcji obsługi dostarczonej razem z amplitunerem.
Svenska
Język polski
Kalibrera lämpliga inställningar automatiskt (AUTO
CALIBRATION)
Automatyczna kalibracja odpowiednich nastawień
(AUTO CALIBRATION)
Du kan ställa in högtalarna för att automatiskt få önskat ljud från alla anslutna högtalare genom att använda
den automatiska kalibreringsfunktionen.
6
Przy pomocy funkcji automatycznej kalibracji można automatycznie ustawić wszystkie podłączone
głośniki, aby uzyskać z nich żądany dźwięk.
Mätningen startar.
Mätprocessen tar cirka 30 sekunder. Vänta tills det att mätningen
avslutats.
3: Bekräfta/spara mätresultaten
1
Installera och anslut högtalarna.
2
Anslut den medföljande optimeringsmikrofonen till AUTO CAL MIC-uttaget.
3
1
2
Se framsidan för mer information.
AUTO CAL MIC-uttaget får endast användas för den medföljande optimeringsmikrofonen. Anslut inga
andra mikrofoner till detta uttag. Om du gör det kan du skada receivern och mikrofonen.
Bekräfta mätresultaten.
När mätningen avslutats hörs ett pip och mätresultaten visas på displayen.
Indikering
Beskrivning
COMPLETE
Gå vidare till steg 2.
När mätprocessen misslyckas
ERROR CODE
Se ”När felkoder visas”.
Spara mätresultaten.
Tryck på / för att välja ”SAVE EXIT” och tryck sedan på
för
att bekräfta. För mer information om mätresultaten, se ”7: Kalibrera
lämpliga inställningar automatiskt (AUTO CALIBRATION)” i
bruksanvisningen.
Resultat
• Podczas kalibracji dźwięk, który wydobywa się z głośników jest bardzo głośny. Zwróć uwagę na obecność dzieci lub efekt,
jaki może to wywołać w sąsiedztwie.
• Wykonaj automatyczną kalibrację w cichym otoczeniu, aby uniknąć efektu zakłóceń i uzyskać bardziej dokładne pomiary.
• Jeżeli między mikrofonem optymalizacji nastawień i głośnikami znajdują się jakieś przeszkody, kalibracja nie może być
prawidłowo wykonana. Usuń wszelkie przeszkody z przestrzeni pomiaru, aby uniknąć błędu pomiaru.
• Funkcja automatycznej kalibracji nie działa w następujących przypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Używana jest funkcja ANALOG DIRECT.
– Podłączone są słuchawki nagłowne.
Parameter
Ställ in optimeringsmikrofonen.
Vid inställning av aktiv subwoofer
Observera
Beroende på den anslutna subwooferns egenskaper kan avståndsvärdet vara längre än det verkliga värdet.
2: Utföra automatisk kalibrering
Den automatiska kalibreringsfunktionen gör det möjligt för dig att mäta följande:
Vilka högtalare som är anslutna, högtalarnas anslutningstyper, avstånd från respektive högtalare till din
lyssningsplats, högtalarnas storlek, högtalarnivå och frekvensnivå
1
När felkoder visas
Utför åtgärderna och utför sedan den automatiska kalibreringen på nytt.
• CODE 31
Tryck på
och utför mätningarna på nytt från steg 1 i ”Utföra
automatisk kalibrering”.
• CODE 32, 33
Tryck på
och tryck sedan på / för att välja ”YES”. Tryck
sedan på . Utför mätningarna på nytt från steg 5 i ”Utföra
automatisk kalibrering”.
Felkod
Orsak och åtgärder
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) är inställd på OFF.
Ändra inställningen och utför sedan den automatiska kalibreringen på nytt.
CODE 32
3
CODE 33 (F)
Inga av högtalarna kändes av. Kontrollera att optimeringsmikrofonen är rätt ansluten och
utför sedan den automatiska kalibreringen på nytt.
Om optimeringsmikrofonen är rätt ansluten men felkoden visas, kan det hända att
optimeringsmikrofonens kabel är skadad eller felaktigt ansluten.
Ustaw i podłącz głośniki.
2
Podłącz dostarczony mikrofon optymalizacji nastawień do gniazda AUTO CAL
MIC.
Ze szczegółami zapoznaj się na przedniej stronie.
Gniazdo AUTO CAL MIC jest przeznaczone wyłącznie dla dostarczonego mikrofonu
optymalizacji nastawień. Nie podłączaj do niego żadnych innych mikrofonów. Może to
doprowadzić do uszkodzenia amplitunera i mikrofonu.
4,5
Slå på receivern och TV:n.
3
Tryck på RECEIVER och tryck sedan på MENU.
4
Tryck upprepade gånger på / för att välja ”Auto
Calibration” och tryck sedan på
för att öppna
menyn.
Tryck på ON SCREEN för att visa inställningen på TV-skärmen.
O ustawieniu aktywnego subwoofera
• Amplituner jest teraz gotowy do pracy. Ze szczegółami zapoznaj się w instrukcji obsługi dołączonej
do amplitunera.
• Jeżeli podłączysz subwoofer z funkcją częstotliwości rozgraniczającej, nastaw jej wartość na
maksimum.
• Jeżeli podłączysz subwoofer z funkcją automatycznego stanu gotowości, nastaw tę funkcję na
pozycję wyłączoną (nieaktywną).
Uwaga
Zależnie od charakterystyki używanego subwoofera, wartość odległości ustawienia może wskazywać na większą
odległość niż w rzeczywistości.
2: Wykonanie automatycznej kalibracji
Funkcja automatycznej kalibracji umożliwia następujące pomiary:
Czy głośniki są podłączone, czy nie, typ gniazd głośnikowych, odległość każdego głośnika od
słuchacza, rozmiar głośników, poziom głośników, poziom częstotliwości
1
Inga av de främre högtalarna är anslutna eller endast en surroundhögtalare är ansluten.
Ställ in TV:ns ingång så att inställningsmenyn visas på TV-skärmen som är ansluten till receivern.
Listan med inställningsmenyer visas.
Välj lämpligt uppspelningsområde (multikanalsområdet eller det 2-kanaliga området). När man väljer det 2kanaliga området kan det hända att ljudet bara hörs via höger och vänster främre högtalare.
Sony DVD-spelare
5
Tryck upprepade gånger på / för att välja ”AUTO
CAL START” och tryck sedan på
för att starta
mätningen.
Mätningen startar efter 5 sekunder. En nedräkning visas på TVskärmen. Under nedräkningen ska du gå bort från mätområdet för att
inte orsaka mätfel.
1
2
3
4
5
Wyświetlenie
Wyjaśnienie
Gdy proces pomiaru zostaje
prawidłowo zakończony
COMPLETE
Przejdź do kroku 2.
Gdy proces pomiaru zakończy
się niepowodze-niem
ERROR CODE
Zobacz „Gdy pojawią się kody błędu”.

Zapisz rezultat pomiaru.
Naciśnij /, aby wybrać „SAVE EXIT”, a następnie naciśnij
, aby wejść. Ze szczegółami dotyczącymi wyników pomiarów
zapoznaj się w „7: Automatyczna kalibracja odpowiednich
nastawień (AUTO CALIBRATION)” w instrukcji obsługi.
Rezultaty
Parametr
Gdy pojawią się kody błędu
Zastosuj podane rozwiązania i ponownie wykonaj automatyczną kalibrację.
• CODE 31
Naciśnij , a następnie spróbuj ponownie wykonać pomiary
począwszy od kroku 1 w „Wykonywanie automatycznej
kalibracji”.
• CODE 32, 33
Naciśnij , a następnie /, aby wybrać „YES”, a następnie
naciśnij .
Wykonaj ponownie pomiary począwszy od kroku 5 w
„Wykonanie automatycznej kalibracji”.
Kod błędu
Przyczyny i rozwiązania
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) jest nastawione na OFF.
Nastaw na inną pozycję i ponownie wykonaj automatyczną kalibrację.
CODE 32
Żaden z głośników nie został odnaleziony. Sprawdź, czy mikrofon optymalizacji
nastawień jest prawidłowo podłączony i ponownie wykonaj automatyczną kalibrację.
Jeżeli mikrofon optymalizacyjny jest prawidłowo podłączony, ale pojawia się kod
błędu, kabel mikrofonu optymalizacyjnego może być uszkodzony lub nieprawidłowo
podłączony.
CODE 33 (F)
Żaden z przednich głośników nie jest podłączony lub tylko jeden głośnik dookólny jest
podłączony.
CODE 33 (SR) • Lewy albo prawy głośnik dookólny nie jest podłączony.
2
4,5
• Tylne głośniki dookólne są podłączone, nawet jeśli głośniki dookólne nie są podłączone.
Podłącz głośnik dookólny do złącza SURROUND.
CODE 33 (SB) Tylny głośnik dookólny jest podłączony tylko do złącza SURROUND BACK
SPEAKERS R. Gdy podłączysz tylko jeden tylny głośnik dookólny, podłącz go do złącza
SURROUND BACK SPEAKERS L.
3
Inställningar för övriga komponenter
Sony Super Audio CD-spelare
Rezultat pomiaru
3
CODE 33 (SB) Den bakre surroundhögtalaren är endast ansluten till SURROUND BACK SPEAKERS
R-uttaget. Om du endast ansluter en bakre surroundhögtalare ska den anslutas till
SURROUND BACK SPEAKERS L-uttaget.
Ställ in respektive komponent så att ljudet matas ut på rätt sätt ur högtalarna när man spelar någonting på den
komponenten. I de följande avsnitten beskrivs hur man gör för Sony-komponenter. Se bruksanvisningen till
respektive komponent.
Gdy pomiar się skończy, odezwie się brzęczyk i rezultat pomiaru pojawi się na wyświetlaczu.
Umieść mikrofon optymalizacji nastawień na pozycji odsłuchu. Użyj stołka lub statywu tak, aby
mikrofon optymalizacji nastawień znajdował się na tym samym poziomie, jak uszy słuchacza.
3
1
2
Potwierdź rezultat pomiaru.
Ustaw mikrofon optymalizacji nastawień.
CODE 33 (SR) • Antingen vänster eller höger surroundhögtalare är inte ansluten.
• De bakre surroundhögtalarna är anslutna trots att inga surroundhögtalare är anslutna.
Anslut surroundhögtalaren till SURROUND-uttaget.
2
2
1
3
Placera optimeringsmikrofonen på din lyssningsplats. Använd en stol eller stativ så att
optimeringsmikrofonen placeras på samma höjd som dina öron.
• Receivern är nu klar att användas. Läs receiverns bruksanvisning för mer information.
• Om du har anslutit en subwoofer med delningsfilter ska den ställas in på det maximala värdet.
• Om du har anslutit en subwoofer med automatisk standbyfunktion ska du stänga av den här funktionen
(avaktiverad).
1
Uwagi
När mätprocessen slutförts
korrekt

3: Potwierdzenie/zapisanie rezultatów pomiaru
1: Zanim wykonasz automatyczną kalibrację
Mätresultat
Proces pomiaru trwa w przybliżeniu 30 sekund. Zaczekaj, aż
proces pomiaru się skończy.
Automatyczna kalibracja jest anulowana gdy zmienisz głośność, przełączysz funkcje, zmienisz
nastawienie głośnika amplitunera lub podłączysz słuchawki.
Den automatiska kalibreringen avbryts när du ändrar volym, växlar funktion, ändrar receiverns
högtalarinställning eller ansluter hörlurar.
Observera
• Under kalibreringen kommer ljudet från högtalarna att vara mycket högt. Se till att det inte finns barn i närheten och ta
hänsyn till dina grannar.
• Utför den automatiska kalibreringen i en tyst miljö för att undvika påverkan av externa ljud och för att få en mer korrekt
mätning.
• Om det finns några hinder mellan optimeringsmikrofonen och högtalarna kan inte kalibreringen utföras korrekt. Ta bort
eventuella hinder från mätområdet för att undvika mätfel.
• Den automatiska kalibreringsfunktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
– ANALOG DIRECT-funktionen används.
– Hörlurar är anslutna.
Pomiar zaczyna się.
Aby anulować automatyczną kalibrację
Avbryta automatisk kalibrering
1: Innan du utför den automatiska kalibreringen
6
1
2
Włącz amplituner i TV.
Naciśnij ON SCREEN, aby wyświetlić menu ustawień w telewizorze.
Przełącz wejście odbiornika TV tak, aby menu ustawień było wyświetlone na ekranie odbiornika
TV podłączonego do amplitunera.
3
Naciśnij RECEIVER, a następnie naciśnij MENU.
4
Naciśnij kilkakrotnie / aby wybrać „Auto
Calibration”, po czym naciśnij , aby zatwierdzić
menu.
Ustawienia innych komponentów
Należy tak podłączyć każdy komponent, aby dźwięk był prawidłowo wyprowadzany podczas
odtwarzania podłączonego komponentu. Następujący przykład opisuje komponenty Sony. Sprawdź
w instrukcji obsługi dostarczonej z każdym komponentem.
Pojawi się lista menu ustawień.
Odtwarzacz Super Audio CD Sony
Wybierz odpowiedni obszar odtwarzania (wielokanałowy lub 2-kanałowy). Gdy wybrany jest
2-kanałowy, dźwięk może zostać wyprowadzony tylko z przedniego głośnika lewego/prawego.
Välj ”AUDIO SETUP” på DVD-spelarens inställningskärm.
Ställ in punkten ”AUDIO DRC” på ”WIDE RANGE”.
Odtwarzacz DVD Sony
Ställ in punkten ”DIGITAL OUT” på ”ON”.
1
2
3
4
5
Ställ in punkten ”DOLBY DIGITAL” på ”DOLBY DIGITAL”.
Ställ in punkten ”DTS” på ”ON” eller ”DTS”. (Välj inställning i förhållande till
modellen)
Observera
Ställ in ljudformatet för skivan som ska spelas upp för att lyssna med mångkanaligt ljud.
När dessa inställningar är färdiga
Nu är receivern klar att använda. Se bruksanvisningen till receivern för närmare detaljer.
5
Naciśnij kilkakrotnie /, aby wybrać „AUTO CAL
START”, po czym naciśnij , aby zacząć pomiar.
Pomiar zaczyna się za pięć sekund. Odliczanie pojawi się na
ekranie TV. Gdy odbywa się odliczanie, odsuń się od obszaru
pomiarów, aby uniknąć błędu pomiaru.
Wybierz „AUDIO SETUP” na wyświetleniu nastawiania odtwarzacza DVD.
Nastaw „AUDIO DRC” na „WIDE RANGE”.
Nastaw „DIGITAL OUT” na „ON”.
Nastaw „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
Nastaw „DTS” na „ON” lub „DTS”. (Wybierz nastawienie zależnie od modelu)
Uwaga
Nastaw format audio odtwarzanej płyty aby słuchać wielokanałowego dźwięku.
Po zakończeniu nastawiania
Amplituner jest teraz gotowy do pracy. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z amplitunerem.
Download PDF

advertising