Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare
Börja här
Det här är din snabbstartguide
STR-DN1020
1
Installera högtalarna
2
Ansluta TV:n och andra enheter
3
Andra anslutningar
4
Välja högtalare och optimera
5
Uppspelning
Det här finns i förpackningen
Du behöver ett högtalarsystem och/eller
annan utrusning som du kan ansluta.
Flerkanalig AV-mottagare (1)
Fjärrkontroll (RM-AAP064) (1)
Optimeringsmikrofon (ECM-AC2) (1)
R6-batterier (AA-storlek) (2)
AM-ramantenn (1)
FM-antenn (1)
03
1
FRONT L
SUBWOOFER
CENTRE
STR-DN1020
04
 Du kan ansluta två FRONT
HIGH-högtalare i stället för två
SUR BACK-högtalare om du vill.
Börja med att placera ut
de befintliga högtalarna
i rummet. Använd bilden
nedan som referens.
 Du kan ansluta upp till två subwoofrar.
SUBWOOFER
FRONT R
SUR L
SUR BACK L
SUR BACK R
SUR R
Förlopp
Därefter ansluter du högtalarna till AV-mottagaren.
Matcha uttagens etiketter med högtalarnas
placeringar. Glöm inte att ansluta subwooferkabeln
eller -kablarna.
10 mm
Subwoofer


05
2
Fortsätt och anslut TV:n. För
bästa ljud- och videoupplevelse
bör du ansluta via en High Speed
HDMI-kabel (medföljer inte).
Digitalt (bättre kvalitet)
Analogt (bra kvalitet)
Blu-ray Disc-spelare, PlayStation®3 eller satellitmottagare
06
Om du vill ansluta en Blu-ray
Disc-spelare, PlayStation®3 eller
satellitmottagare ansluter du bara
med en High Speed HDMI-kabel.
Förlopp
Om din TV har ett HDMI ARCuttag behöver du ingen optisk
digitalkabel.
Om din TV inte har något
HDMI ARC-uttag behöver du en
optisk digitalkabel (medföljer
inte) för att spela upp TV-ljud
via högtalarsystemet.
HDMI-kabel
Optisk digitalkabel
Digitalt (bättre kvalitet)
Analogt (bra kvalitet)
07
3
Om du vill lyssna på FM-radio
ansluter du den medföljande
FM-antennen i FM ANTENNAuttaget och drar ut den för
bästa mottagning.

LAN-kabel (medföljer inte)

08

FM-antenn

Du kan också ansluta till
en ege extern antenn.
Du kan också ansluta en iPhone/
iPod till iPhone/iPod-kontakterna.
Du kan ansluta till Internet och
hemnätverk med en LAN-kabel.

AM-ramantenn

Kompositkabel från Apple
AV-kabel (medföljer inte)
Förlopp
Nu kan du sätta på AV-mottagaren, TV:n,
subwoofern och andra enheter.
Glöm inte att sätta i batterierna i fjärrkontrollen.
/
Formen på vägguttaget
varierar beroende på land.
/
09
4
Använd den medföljande fjärrkontrollen och
välj högtalarmönstret för ditt högtalarsystem.
1 Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
2 Tryck flera gånger på / och välj Settings.
Tryck på .
3 Tryck flera gånger på / och välj Speaker.
Tryck på .
4 Tryck flera gånger på / och välj SP Pattern.
Tryck på .
5 Tryck flera gånger på / och välj ett
högtalarsystem. Tryck på .
6 Tryck på RETURN/EXIT .
/,
MENU
RETURN/EXIT 
10
Förlopp
Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen
i AUTO CAL MIC-uttaget.
Placera den där du ofta sitter,
i höjd med öronen, t.ex. bakom
en soffa.
Kontrollera konfigurationen av den
aktiva subwoofern.
När du har anslutit en subwoofer
sätter du på den och skruvar upp
volymen innan du aktiverar den.
Vrid subwooferns LEVEL-knapp
uppåt cirka en tredjedel.
11
4
Kör en automatisk kalibrering.
1 Tryck på MENU.
2 Tryck flera gånger på / och välj Settings.
Tryck på eller .
3 Tryck flera gånger på / och välj Auto Cal.
Tryck på eller .
4 Tryck flera gånger på / och välj Standard.
Tryck på .
5 Tryck på
och välj START.
Mätningen startar om fem sekunder.
Mätningen tar ungefär 30 sekunder med en
testton. Ett ljud hörs och skärmen ändras när
mätningen är klar.
Obs!
Om en kod visas på skärmen tittar du på motsatt
sida för att åtgärda problemet.
///,
6 Tryck flera gånger på / och välj Save.
Tryck på .
7 Koppla bort optimeringsmikrofonen från
AV-mottagaren.
12
MENU
Förlopp
Felkod 31
 Endast en bakre surroundhögtalare
är ansluten till SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
R-uttaget. Om du bara ansluter en bakre
surroundhögtalare ansluter du den till
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B L-uttaget.
Inga högtalare har valts. Ställ in högtalarna
genom att trycka på SPEAKERS.
 Den främre, vänstra, övre eller den främre,
högra, övre högtalaren är inte ansluten.
Felkod 32
Varning 40
Inga högtalare hittades. Kontrollera att
den medföljande optimeringsmikrofonen
är ordentligt ansluten.
Om den är ordentligt ansluten men felkoden
ändå visas kan optimeringsmikrofonens kabel
vara skadad.
Mätningen har slutförts men höga
bakgrundsljud observerades. Gör mätningarna
i en tyst miljö.
Om en felkod eller varning visas på TV-skärmen
efter den automatiska kalibreringen läser du
motsvarande beskrivning nedan. När du har
följt de rekommenderade stegen kör du
en automatisk kalibrering igen.
Felkod 33
 Ingen av de främre högtalarna är anslutna
eller så är endast en främre högtalare
ansluten.
 Optimeringsmikrofonen är inte ansluten.
 Den vänstra eller högra surroundhögtalaren
är inte ansluten.
 De bakre surroundhögtalarna eller de
främre, övre högtalarna är anslutna även om
surroundhögtalarna inte är anslutna. Anslut
surroundhögtalaren eller -högtalarna till
SPEAKERS SURROUND-uttagen.
Varning 41/Varning 42
 Insignalen från optimeringsmikrofonen
är för hög.
 Avståndet mellan högtalarna och
optimeringsmikrofonen är för kort.
Placera dem längre ifrån varandra.
Varning 43
Avståndet och placeringen för en subwoofer kan
inte fastställas. Gör mätningarna i en tyst miljö.
Ingen varning
Det finns ingen varningsinformation.
13
5
Nu kan du välja annan utrustning eller andra
enheter som du har.
1 Välj utrustningen och tryck på
.
Menyskärmen försvinner och
uppspelningsskärmen för den externa
insignalen visas.
Följande ingångar finns:
 BD/DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO 1, VIDEO 2
 TV
 MD/TAPE
 SA-CD/CD
Insignalknappar
SOUND FIELD +/–
2 Slå på utrustningen och starta uppspelningen.
3 Tryck på  +/– om du behöver justera volymen.
Du kan också använda MASTER VOLUME
på AV-mottagaren.
4 Tryck på SOUND FIELD +/– om du vill lyssna
med surroundljud.
Du kan också använda 2CH/A.DIRECT-, A.F.D.-,
MOVIE (HD-D.C.S.)- och MUSIC-knapparna
på AV-mottagaren.
 +/–
14
Förlopp
Om du vill lyssna på flerkanaligt surroundljud
bör du även konfigurera eventuella andra
anslutna enheter.
På så sätt försäkrar du dig om att ljudsignalen
från alla enheter har rätt format.
Flerkanalig AV-mottagare
Kontrollera inställningen för digital
ljudutmatning på de anslutna enheterna.
Blu-ray Disc-spelare
Kontrollera följande:
Audio (HDMI) har inställningen Auto.
Dolby Digital (Coaxial/Optical) har inställningen
Dolby Digital.
DTS (Coaxial/Optical) har inställningen DTS.
PlayStation®3
Kontrollera att BD/DVD Audio Output
Format (HDMI) har inställningen Bitstream
(för systemprogramvara av version 3.5).
Mer information: Läs bruksanvisningen
som medföljde de anslutna enheterna.
Njut!
15
Den här snabbstartguiden sparar papper
För att spara naturresurser har Sony kraftigt minskat pappersförbrukningen genom att inte längre skicka
med tryckta handböcker.
Fullständiga bruksanvisningar och mer information finns online:
http://support.sony-europe.com/
4-282-221-11(1) (SE)
2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising