Sony | STR-DA5800ES | Sony STR-DA5800ES 9.2-kanalig AV-receiver för hemmabio Bruksanvisning

4-433-534-21(1) (SE)
Flerkanalig
AV-mottagare
Användarinstruktioner
Läs snabbstartguiden som medföljde mottagaren först. Det gör det enklare
att få en överblick över mottagarens anslutnings- och användningsflöde.
©2012 Sony Corporation
STR-DA5800ES
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
VARNING!
Täck inte över ventilationsöppningarna på
enheten med tidningar, dukar, gardiner och
liknande, eftersom det kan förorsaka brand.
Utsätt heller aldrig enheten för öppen eld
(t.ex. levande ljus).
Placera inte enheten där det är ont om utrymme,
t.ex. i en bokhylla eller i en inbyggnadslåda.
Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte
vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå enheten,
så undviker du risk för brand och elektriska stötar.
Eftersom du använder nätkabeln för att koppla bort
apparaten från elnätet, bör du se till att det vägguttag
du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker
att något med enheten inte är som det ska måste du
omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.
Batterier och enheter med batterier får inte utsättas
för hög värme, till exempel direkt solljus och eld.
Även om enheten är avstängd är den inte
bortkopplad från elnätet så länge den är
ansluten till ett eluttag.
Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor eller hörlurar
kan orsaka hörselskador.
Den här symbolen används för att
uppmärksamma användaren på
ytor där det finns risk att bränna
sig om de vidrörs under normal
användning.
Information till kunder:
Följande information gäller endast
för utrustning som sålts i länder där
EU-direktiv tillämpas.
Den här produkten har tillverkats av eller
på uppdrag av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt
EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och
kontaktinformation för service- och garantiärenden
finns i den separata service- och
garantidokumentationen.
Avfallshantering av
uttjänt elektrisk och
elektronisk utrustning
(gäller i EU och andra
europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten
eller förpackningen anger
att produkten inte får hanteras som vanligt
hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på
en uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material
hjälper till att bevara naturens resurser. Om du
vill veta mer om återvinning av produkten kontaktar
du lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
den affär där du köpte varan.
Utrustningen har testats och överensstämmer
med de begränsningar som finns i EMC-direktivet,
gällande användning av en anslutningskabel kortare
än 3 meter.
2SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\020REG.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller inom EU
samt i andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet
eller på förpackningen betyder att batteriet inte får
hanteras som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier
kan denna symbol användas i kombination med
en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller
0,004 % bly. Genom att säkerställa att batterierna
kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om batterier kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bevara
naturens resurser. För produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör
detta batteri endast bytas av behörig servicetekniker.
Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att
lämna in produkten till en återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter när det är
förbrukat. Information om övriga batterier finns
i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur produkten
på säkert sätt. Lämna in batteriet på en
återvinningsstation i behållaren för förbrukade
batterier. Om du vill veta mer om återvinning av
produkten eller batteriet kontaktar du din kommun
eller sophämtningstjänst eller den butik där du
köpte produkten.
Om den här bruksanvisningen
• Instruktionerna i denna bruksanvisning gäller
modellen STR-DA5800ES (mottagaren).
Kontrollera modellnumret genom att titta i det
nedre högra hörnet på frontpanelen.
• I den här bruksanvisningen får du till största delen
instruktioner om hur du använder mottagaren
tillsammans med den medföljande fjärrkontrollen.
Du kan också använda kontrollknapparna eller
kontrollvreden på mottagaren om de har samma
eller liknande namn som de på fjärrkontrollen.
Angående upphovsrätt
Dolby* Digital, Pro Logic Surround och DTS**
Digital Surround System används i denna mottagare.
* Tillverkad med licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX och symbolen
med dubbla D:n är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens under de amerikanska
patenten: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762,
6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,333,929,
7,548,853 samt andra amerikanska och
internationella godkända och ansökta patent.
DTS-HD, symbolen och DTS-HD och symbolen
tillsammans är registrerade varumärken och
DTS-HD Master Audio är ett varumärke som
tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar
programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
Mottagaren innehåller tekniken High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Termerna HDMI och HDMI High-Definition
Multimedia Interface och HDMI-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.
Teckensnittet (Shin Go R) som är installerat
i mottagaren tillhandahålls av MORISAWA &
COMPANY LTD.
Namnen är varumärken som tillhör MORISAWA &
COMPANY LTD. och upphovsrätten till teckensnittet
tillhör också MORISAWA & COMPANY LTD.
fortsättning
3SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\020REG.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch
är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och andra länder/regioner.
Alla andra varumärken och registrerade
varumärken tillhör respektive företag. I den här
bruksanvisningen anges inte symbolerna ™ och ®.
Made for iPod och Made for iPhone innebär att
ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt
för anslutning till iPod respektive iPhone samt att
produkten certifierats av utvecklaren för att uppfylla
prestandakraven från Apple. Apple kan inte hållas
ansvarigt för den här enhetens funktion eller
uppfyllande av regulatoriska säkerhetsstandarder.
Obs! Om detta tillbehör används tillsammans
med iPod eller iPhone kan det påverka trådlösa
prestanda.
Den här produkten innehåller viss teknik som tillhör
den immateriella egendomsrätten från Microsoft.
All användning och distribution av den här tekniken
utanför denna produkt är förbjuden utan lämpliga
licenser från Microsoft.
Innehållsägare använder Microsoft PlayReady™tekniken för att skydda sin immateriella egendom,
inklusive upphovsrättsskyddat innehåll. I den här
enheten används PlayReady-teknik för att komma
åt PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRMskyddat innehåll. Om enheten inte begränsar
användningen av innehållet kan innehållsägarna
kräva att Microsoft upphäver enhetens funktion
för PlayReady-skyddat innehåll. Upphävningen
bör inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll
som skyddas av annan teknik för innehållsåtkomst.
Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar
PlayReady för att komma åt deras innehåll. Om du
inte uppgraderar kan du inte längre komma åt det
innehåll som uppgraderingen krävs för.
WALKMAN och logotypen WALKMAN är
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
Android är ett registrerat varumärke eller ett
varumärke som tillhör Google Inc.
DLNA™, DLNA-logotypen och DLNA
CERTIFIED™ är varumärken, tjänstemärken
eller certifieringsmärken som tillhör
Digital Living Network Alliance.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
BRAVIA Sync är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
x.v.Colour och logotypen x.v.Colour är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
PlayStation® är ett registrerat varumärke som tillhör
Sony Computer Entertainment Inc.
AVCHD och logotypen AVCHD är varumärken
som tillhör Panasonic Corporation och
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista och
Windows Media är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation
i USA och i andra länder/regioner.
InstaPrevue™ är ett varumärke eller ett registrerat
varumärke som tillhör Silicon Image, Inc. i USA och
andra länder.
Den här produkten innehåller programvara som
regleras av GNU General Public License (GPL) eller
GNU Lesser General Public License (LGPL). Dessa
fastställer att kunden har rätt att hämta, ändra och
omdistribuera källkoden i nämnd programvara
i enlighet med villkoren i GPL eller LGPL.
Mer information om GPL, LGPL och andra
programvarulicenser finns i System Settings t
Software License på Settings-menyn på mottagaren.
Källkoden för den programvara som används
i den här produkten regleras av GPL och LGPL
och finns tillgänglig på Internet. Den kan hämtas
på följande plats:
Webbadress: http://www.sony.net/Products/Linux
Obs! Sony kan inte svara på frågor om innehållet
i denna källkod.
4SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\030FEA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Mottagarens huvudfunktioner
Kompatibel med ett stort antal anslutningar och format
Funktion
Beskrivning
Sida
9.2-kanalsljud
Mottagaren kan mata ut upp till 9.2-kanalsljud.
Mottagaren har stöd för en bi-amp-anslutning för en
fronthögtalare.
25, 27
Kompatibel med flera
olika standarder
Mottagaren är kompatibel med flera olika ljudformat, t.ex.
23
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, flerkanaliga linjära
PCM-signaler och FLAC.
HDMI (9 in 2 ut + 1 zon ut)
Mottagaren har åtta HDMI-ingångar på bakpanelen (av dessa
rekommenderas HDMI IN 2 och IN 3 som for AUDIO-uttag
för bästa möjliga ljudkvalitet) och en HDMI-kontakt på
frontpanelen. Du kan ansluta olika typer av utrustning med
hjälp av en HDMI-anslutning.
29, 31, 33,
34, 36, 38
Mottagaren är kompatibel med flera olika HDMI-standarder,
t.ex. Deep Colour, x.v.Colour och 4K* och 3D-överföring,
ARC (Audio Return Channel) osv.
* HDMI IN 1-, IN 2- och IN 9-kontakterna har stöd för
4K-överföring.
37, 79
4K
22, 37
Mottagaren kan mata ut 4K-signaler genom HDMI-utgångarna.
107
Fast View
Du kan välja en HDMI-inmatningsmetod som är snabbare än det
vanliga valet (Fast View). HDMI IN 1-, IN 2-, IN 3-, IN 4- och
IN 9-kontakterna har stöd för Fast View-funktionen.
Kontroll för HDMI
75, 106
Du kan använda mottagaren tillsammans med annan utrustning
med hjälp av funktionen Kontroll för HDMI.
Förhandsgranskning
för HDMI
Du kan visa en förhandsgranskning bild-i-bild av en HDMIingång som är ansluten till mottagaren.
Förhandsgranskningsfönstren visas endast för HDMI IN 1-/
IN 2-/IN 3-/IN 4-ingångar.
Du kan välja varje HDMI-ingång för förhandsgranskning
med fjärrkontrollen.
(Den här funktionen görs möjlig med Silicon Image
InstaPrevue™-teknik.)
82
Nätverk
Mottagaren har fyra LAN-portar med switch-/navfunktioner.
44
Mottagaren är kompatibel med videoströmning via Internet.
56
Med mottagaren kan du spela upp innehåll från ett hemnätverk 55
med hjälp av den DLNA-kompatibla funktionen för hemnätverk.
fortsättning
5SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\030FEA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Funktion
Beskrivning
USB
iPod/iPhone-tillämplig USB-port
53
Spela enkelt upp innehåll från iPod/iPhone via mottagaren med
hjälp av en USB-anslutning.
Sida
Spela enkelt upp innehåll från en USB-enhet/WALKMAN via
mottagaren med hjälp av en USB-anslutning.
52
USB DAC-funktion
41, 52
Mottagaren har en datoringångsport (USB typ B) på den bakre
panelen. Genom att ansluta en dator via en USB-anslutning och
installera en motsvarande drivrutin för mottagaren i datorn kan
du använda mottagaren som musikspelare för datorn. Du kan
använda iTunes, Windows Media® Player eller någon annan
musikspelare för att spela upp olika typer av musikfiler som finns
sparade i datorn genom mottagarens högkvalitativa ljudsystem
Flera zoner
Du kan även lyssna på musik och titta på video i andra rum än
det där enheten finns. Innehållet behöver inte vara samma som
det som spelas upp i rummet med enheten.
68
Du kan mata ut HDMI-signaler från HDMI IN-kontakter till
HDMI ZONE 2 OUT-kontakten.
22, 68, 71
Bättre bild- och ljudkvalitet
Funktion
Beskrivning
Sida
Uppkonvertering av bild
Mottagaren skalar upp eller skalar ned analoga videosignaler.
Signalerna kan skalas upp till 4k via en HDMI-utgång.
Mottagaren skalar upp eller skalar ned analoga videosignaler
för zon 2.
22
Funktionen Digital Cinema Mottagaren är utrustad med funktionen Digital Cinema Auto
Auto Calibration (D.C.A.C.) Calibration (D.C.A.C.). Med den här funktionen kan du utföra
automatisk kalibrering och inställningar av ljudparametrar för
att skapa optimalt ljud.
92, 94
Ljudfält
62, 64
Du kan välja mellan en mängd olika ljudfältslägen enligt
högtalaranslutningarna eller insignalkällorna.
Mottagaren har även följande ljudalternativ:
– Tre lägen som återskapar ljudegenskaperna i berömda
konsertsalar: Berlin Philharmonic Hall, Concertgebouw
Amsterdam och Musikverein Vienna.
– Två lägen som matchar positionen för ljudkällan till skärmen:
Movie Height och Vocal Height.
Höj centerhögtalarens
ljud till lämplig nivå
(Center Speaker Lift Up)
Genom att använda de övre fronthögtalarna kan du lyfta upp
ljudet från centerhögtalaren till lämplig nivå på skärmen. Med
den här funktionen (Center Speaker Lift Up) kan du lyssna på
naturlig ljudåtergivning utan ansträngning.
Återge ljud från övre
fronthögtalare virtuellt
(Virtual Front High)
94
Mottagaren kan återge ljud från övre fronthögtalare virtuellt
även om inga övre fronthögtalare är anslutna i verkligheten.
Med den här funktionen kan du återge effekten Center Speaker
Lift Up med hjälp av de övre fronthögtalarna, samt återge olika
ljudfältsfunktioner med hjälp av de främre, övre kanalerna som
mottagaren är utrustad med.
95
6SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\030FEA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Funktion
Beskrivning
Sida
Högkvalitativ återgivning Du kan spela upp komprimerade ljudfiler med hög kvalitet med 98
av komprimerade ljudfiler hjälp av D.L.L. (Digital Legato Linear)-funktionen.
Funktionen High quality
Med funktionen High quality digital Audio Transmission System 106
digital Audio Transmission (H.A.T.S.) överförs signaler från en sacd-spelare som är ansluten
System (H.A.T.S.)
via en HDMI-anslutning med hög kvalitet.
Praktiska funktioner
Funktion
Beskrivning
Sida
Enkel och användarvänlig Mottagaren har ett användargränssnitt (GUI). Du kan styra
användning
mottagaren intuitivt via en meny som visas på tv-skärmen.
Flexibla funktioner
49
Mottagarens grundinställningar gör du enkelt med hjälp
av Easy Setup.
46
Mottagaren levereras med en flerfunktionsfjärrkontroll som
används för att styra ansluten utrustning och funktionen för
flera zoner samt en enkel fjärrkontroll för vanlig användning.
16
Du kan återkalla olika mottagarinställningar på samma gång
genom att trycka på EASY AUTOMATION.
83
Med funktionen Sound Optimizer optimeras ljudutsignalen
efter volymnivån.
66
Med funktionen A/V Sync justeras tidsskillnaden mellan ljudet
och bilden.
100
Funktionen Pass Through används för att mata ut HDMI-signaler 78
till tv:n även om mottagaren är i viloläge.
Övrigt
Funktion
Beskrivning
Miljöfunktion
Med funktionen Auto Standby växlar mottagaren till standbyläge 111
automatiskt om den inte används under en angiven tidsperiod
eller om inga signaler matas in till mottagaren.
Fler användningsområden Du kan styra mottagaren med din smartphone om appen
ES Remote är installerad.*
Sida
83
* Kompatibel med iPod touch/iPhone och Android-telefoner
7SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\010COVTOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Innehållsförteckning
Mottagarens huvudfunktioner ........................ 5
Beskrivning av delarna och deras
placering ..................................................... 10
Komma igång
Läs följande information innan du
ansluter någon utrustning ........................ 21
1: Installera högtalare ..................................... 25
2: Ansluta skärmen ......................................... 29
3: Ansluta videoutrustningen ....................... 31
4: Ansluta ljudutrustning ............................... 38
5: Ansluta till nätverket .................................. 44
6: Förbereda mottagaren
och fjärrkontrollen .................................... 45
7: Konfigurera mottagaren med hjälp
av Easy Setup ............................................. 46
8: Konfigurera ansluten utrustning .............. 48
9: Förbereda en dator för att användas
som server .................................................. 49
Riktlinjer för användargränssnittet
på skärmen. ................................................ 49
Spela upp bilder/ljud
Spela upp bilder/ljud från ansluten
utrustning .................................................. 51
PC ..................................................................... 52
USB-enhet/WALKMAN ................................ 52
iPod/iPhone ..................................................... 53
Home Network (DLNA) ................................ 55
Internetvideo ................................................... 56
FM/AM ............................................................ 57
Använda flerzonsfunktioner
Det här kan du göra med
flerzonsfunktionen ....................................68
Skapa en flerzonsanslutning ..........................68
Ställa in högtalarna i zon 2 ............................71
Ställa in HDMI-utgången i zon 2 .................71
Växla zoninställning för fjärrkontrollen ......72
Styra mottagaren från en annan zon
(styrning av ZONE 2/ZONE 3) ...............73
Använda andra funktioner
Använda BRAVIA Sync-funktioner .............75
Växla de bildskärmar som matar ut
HDMI-videosignalerna ............................78
Mata ut HDMI-signaler även när
mottagaren är i viloläge
(Pass Through) ..........................................78
Växla mellan digitalt och analogt ljud ..........79
Använda övriga video-/ljudingångar ...........80
Förhandsgranskning för HDMI ....................82
Styra mottagaren med hjälp av en
smartphone ................................................83
Spara olika mottagarinställningar
och återställa samtliga inställningar
på en gång (Easy Automation) ................83
Använda insomningstimern .........................85
Spela in med hjälp av mottagaren .................85
Växla kommandoläge för mottagaren
och fjärrkontrollen ....................................86
Använda en bi-amp-anslutning ....................87
Återställa alla inställningar till
fabriksinställningarna ...............................88
Använda ljudeffekter
Välja ljudfält .................................................... 61
Använda funktionen Sound Optimizer ....... 66
Justera equalizern ........................................... 66
8SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Justera inställningar
Använda inställningsmenyn ......................... 89
Easy Setup ....................................................... 92
Speaker Settings .............................................. 92
Audio Settings ................................................. 98
Video Settings ............................................... 101
HDMI Settings .............................................. 105
Input Settings ................................................ 107
Network Settings .......................................... 108
Internet Services Settings ............................ 109
Zone Settings ................................................ 110
System Settings ............................................. 111
Network Update ........................................... 112
Styra utan att använda GUI ........................ 113
Använda fjärrkontrollen
Styra utrustningen med fjärrkontrollen .... 120
Stänga av all ansluten utrustning
(SYSTEM STANDBY) ............................ 121
Programmera fjärrkontrollen ..................... 121
Utföra flera kommandon i följd
automatiskt (Macro Play) ...................... 125
Ställa in fjärrkontrollkoder som inte
lagras i fjärrkontrollen ........................... 127
Rensa flerfunktionsfjärrkontrollens
minne ....................................................... 128
Övrig information
Försiktighetsåtgärder ................................... 130
Felsökning ..................................................... 131
Specifikationer .............................................. 143
Register .......................................................... 147
9SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Beskrivning av delarna och deras placering
Frontpanel
Så här avlägsnar du skyddet
Så här öppnar du skyddet
Tryck på PUSH.
Förvara skyddet utom räckhåll för
barn när du avlägsnar det.
Skjut skyddet åt vänster.
A ?/1 ON/STANDBY
Slår på eller stänger av mottagaren.
Lampan ovanför knappen lyser enligt
följande.
Grönt: Mottagaren är på.
Gult: Mottagaren är i viloläge och
– Kontroll för HDMI (sidan 106) eller
Network Standby (sidan 108) är inställt
på On.
– Pass Through (sidan 106) är inställt på
On eller Auto.
– Mottagaren i zon 2 eller zon 3 är på.
Lampan stängs av när mottagaren är
i viloläge och ovanstående inställningar
är inaktiverade.
B SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (sidan 47)
C SOUND OPTIMIZER (sidan 66)
D MEMORY/ENTER, TUNING +/–
E Fjärrsensor
Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
F 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (sidan 61, 62)
G Teckenfönster (sidan 12)
H DIMMER
Tryck på DIMMER flera gånger för
att justera teckenfönstrets ljusstyrka.
I DISPLAY MODE (sidan 119)
J INPUT MODE (sidan 79)
10SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
K HD-D.C.S.-lampa (sidan 62)
Tänds när ljudfältet HD-D.C.S. har valts.
CONCERT HALL MODE-lampa
(sidan 64)
Tänds när något av ljudfälten Berlin
Philharmonic Hall, Concertgebouw
Amsterdam och Musikverein Vienna
har valts.
L EASY AUTOMATION 1, 2 (sidan 83)
M HDMI OUT (A/B/OFF) (sidan 78)
N PHONES-kontakt
Ansluter hörlurarna.
O TONE +/–
Tryck på TONE flera gånger för att välja
högtalare och omfång. Vrid vredet för att
justera högtalarens bas-/mellan-/
diskantnivå.
P AUTO CAL MIC-kontakt (sidan 92)
Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen för Auto
Calibration till den här kontakten.
Q iPod/iPhone ( -port (USB) och
VIDEO IN-kontakt) (sidan 36, 52, 53)
R VIDEO 2 IN-kontakter (sidan 36)
S MULTI CHANNEL DECODING-lampa
Tänds när flerkanaliga ljudsignaler
avkodas.
T ZONE SELECT, POWER (sidan 74)
U INPUT SELECTOR (sidan 51)
V HDMI IN 9 (VIDEO 2)-kontakt
(sidan 37)
W MASTER VOLUME (sidan 51)
11SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Indikatorer i teckenfönstret
A SW
Lyser när en eller flera subwoofrar är
anslutna och ljudsignalen sänds ut från
PRE OUT SUBWOOFER-kontakten/
-kontakterna.
B Indikator för uppspelningskanal
Visar vilken högtalare som valts som
utmatningsljud. Visar hur mottagaren
mixar ned eller mixar upp källjudet,
baserat på högtalarinställningarna.
L
Vänster front
R
Höger front
C
Center
LH
Vänster övre
RH
Höger övre
SL
Vänster surround
SR
Höger surround
SBL
Bakre vänster surround
SBR
Bakre höger surround
SB
Bakre surround
Exempel:
Inspelningsformat: 5.1
Högtalarmönster: 3/0.1
Ljudfält: A.F.D. Auto
C INPUT-indikator
Tänds för att indikera aktuell insignal.
AUTO
INPUT MODE är inställd på AUTO.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (sidan 79)
D HDMI OUT A/B (sidan 78)
E SLEEP (sidan 85)
F MEM
Lyser när den förinställda
minnesfunktionen är aktiverad.
G ZONE 2/ZONE 3 (sidan 68)
12SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
H L.F.E.
Lyser när insignalerna som spelas
upp innehåller en L.F.E.-kanal (Low
Frequency Effects). Kanalsignalen L.F.E.
återges och fälten under bokstäverna
tänds för att indikera nivån. Eftersom
L.F.E.-signalen inte spelas in i alla delar av
ingångssignalen varierar fältindikeringen
(och stängs eventuellt av) under
uppspelningen.
R Dolby Digital Surround-indikator
Motsvarande indikatorer lyser när
mottagaren avkodar respektive signaler
i Dolby Digital-format.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
I Indikator för högtalarsystem
(sidan 47)
M H.A.T.S. (sidan 106)
S DTS-HD-indikator
Lyser när mottagaren avkodar DTS-HD.
DTS-HD
Lyser kontinuerligt från någon av följande
indikatorer.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
N S.OPT.
Tänds när ljudoptimeringsfunktionen
är aktiverad (sidan 66).
T ;TrueHD
Lyser när mottagaren avkodar
Dolby TrueHD.
O Inställningsindikator
Tänds när mottagaren ställer in en
radiostation.
ST
Stereomottagning
MONO
FM-läget är inställt på mono.
RDS (sidan 60)
RDS-mottagning (Radio Data Station)
PRESET
Direktinställningsläget är inställt på
förinställningsläge.
U Dolby Pro Logic-indikator
Motsvarande indikatorer lyser när
mottagaren utför Dolby Pro Logicbehandling. Denna matrisbaserade
surroundavkodningsteknik kan förbättra
insignaler.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
J BI-AMP (sidan 87)
K D.C.A.C. (sidan 92)
Lyser när mätresultaten för Auto
Calibration-funktionen tillämpas.
L D.L.L. (sidan 98)
P VOLUME
Visar den aktuella volymen.
Q D.RANGE
Lyser när komprimering av det
dynamiska omfånget är aktiverat.
V A.P.M. (sidan 94)
Lyser när A.P.M. (Automatic Phase
Matching)-funktionen är aktiverad.
W EQ
Lyser när equalizern är aktiverad.
fortsättning
13SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
X L-PCM
Lyser när insignalen är PCM (Pulse Code
Modulation)-signaler.
Y DSD
Lyser när mottagaren tar emot DSDsignaler (Direct Stream Digital).
Z DTS(-ES)-indikator
Lyser när insignalen är DTS- eller
DTS-ES-signaler.
DTS
Lyser när mottagaren avkodar
DTS-signaler.
DTS-ES
Lyser med någon av följande
indikatorer beroende på insignalens
avkodningsformat.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bitars) avkodning
DISC
DTS-ES Discrete 6.1
MTX
DTS-ES Matrix 6.1
wj NEO:X
Lyser närDTS Neo:X Cinema/Music/
Game-avkodning är aktiverad.
wk V.FH
Tänds när funktionen Virtual Front High
är aktiverad så att ljudutmatningen från
fronthögtalarna kan återges virtuellt,
även i miljöer utan L/R-högtalare.
14SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Bakre panel
A
-port (USB) (sidan 41)
E DIGITAL INPUT/OUTPUT-delen
OPTICAL IN-kontakter
(sidan 29, 33, 34)
COAXIAL IN-kontakter
(sidan 32, 39)
B RS232C-port
HDMI IN/OUT*-kontakter
(sidan 29, 31, 33, 34)
F COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-delen (sidan 29, 32, 34)
Används för underhåll och service.
C ANTENNA-delen
AM ANTENNA-kontakt
(sidan 42)
Y, PB, PR IN/OUT*kontakter
G SPEAKERS-delen (sidan 27)
FM ANTENNA-kontakt
(sidan 42)
D LAN-portar (switchar/nav) (sidan 44)
fortsättning
15SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
H Fjärrstyrningskontakter för
utrustning från Sony och annan
extern utrustning
IR REMOTE IN/OUTkontakter (sidan 68)
Anslut en IR-repeater (medföljer ej) till
IN för att använda flerzonsfunktionen.
Anslut en IR-blaster (medföljer ej) till
OUT. Insignaler från IN matas ut
från OUT.
TRIGGER OUT-kontakter
(sidan 111)
Anslut till aktivering/inaktivering
av strömförreglingsfunktionen för
övrig 12V TRIGGER-kompatibel
utrustning eller förstärkaren/mottagaren
i zon 2 eller zon 3.
Fjärrkontroll
Du kan använda den medföljande
fjärrkontrollen för att styra mottagaren
och annan utrustning. Fjärrkontrollen är
förprogrammerad för att styra ljud-/
videoutrustning från Sony.
Obs!
Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller
stark belysning. Om du gör det kan det orsaka fel
på fjärrkontrollen.
Tips!
När fjärrkontrollen upphör att fungera byter du
ut samtliga batterier mot nya.
I VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT-delen
(sidan 29, 32, 33, 34, 35)
AUDIO IN/OUT-kontakter
VIDEO IN/OUT*-kontakter
AUDIO OUT-kontakter
VIDEO OUT-kontakt
(sidan 68)
J AUDIO INPUT/OUTPUT-delen
AUDIO IN/OUT-kontakter
(sidan 39, 43)
MULTI CHANNEL INPUTkontakter (sidan 39)
PRE OUT-kontakter
Anslut till en extern förstärkare.
* Om du vill titta på den valda insignalsbilden
(sidan 29) måste du ansluta HDMI OUT- eller
MONITOR OUT-kontakten till en tv.
16SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Flerfunktionsfjärrkontroll
(RM-AAL042)
E
(val av insignal)
Tryck på TV (ws) och tryck sedan på
(val av insignal) för att välja insignal
(tv eller video).
(stanna text)
I textläge: Håller kvar den aktuella sidan.
F
(guide)
Tryck på SHIFT (wd) och tryck sedan
på
(guide) om du vill visa
programguiden på skärmen.
G D.TUNING (sidan 59)
Tryck på SHIFT (wd) och tryck sedan
på D.TUNING om du vill växla till
direktinställningsläget.
H ENT/MEM
Tryck på SHIFT (wd) och tryck sedan på
ENT/MEM för att ange värde eller spår
med hjälp av sifferknapparna (wg) eller
tryck på ENT/MEM och tryck sedan
på sifferknapparna (wg) för att välja en
förinställd siffra att spara en station till
när du använder kanalväljaren.
I SEN
Öppnar startsidan för Sony
Entertainment Network (SEN),
en nätverkstjänst från Sony.
J WATCH, LISTEN (sidan 51)
K SOUND FIELD +/– (sidan 61, 62, 64)
L Färgknappar
Har de funktioner som anges i guiden
på tv-skärmen.
M AMP MENU (sidan 113)
N
A ?/1 (på/viloläge)
Slår på eller stänger av mottagaren.
B AV ?/1 (på/viloläge)
Slår på eller stänger av den ljud-/
videoutrustning som fjärrkontrollen
är programmerad för att styra.
C ZONE (sidan 68)
V/v/B/b
Tryck på V/v/B/b för att välja
menyalternativ. Tryck därefter på
för att mata in valet.
O TOOLS/OPTIONS (sidan 49, 57, 60)
Visar och väljer alternativ på menyerna.
P HOME (sidan 49)
Visar startmenyn på tv-skärmen.
D AMP
Aktiverar styrning av mottagaren
för huvudzonen.
fortsättning
17SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./>1)
Tryck på knapparna för att styra dvdspelaren, Blu-ray Disc-spelaren, cdspelaren, MD-spelaren, bandspelaren,
utrustning som är ansluten till den främre
-porten (USB) eller till nätverket eller
videoinnehåll från Internet eller liknande.
TUNING +/–
Tryck på SHIFT (wd) och tryck sedan
på TUNING +/– för att välja en station.
PREVIEW (HDMI) (sidan 82)
Öppnar skärmar bild-i-bild för att
förhandsgranska inmatningen från fyra
HDMI IN-kontakter.
B·/·b
Spela snabbt upp eller snabbspola aktuella
avsnitt.
R PRESET + 2)/–
Väljer förinställda stationer.
PROG + 2)/–
Tryck på TV (ws) och tryck sedan på
PROG +/– för att styra en tv,
satellitmottagare eller liknande.
c 2)/C
I textläge: Väljer nästa eller
föregående sida.
X Insignalsknappar
Tryck på någon av knapparna för att välja
den utrustning som du vill använda.
Mottagaren slås på när du trycker på
någon av insignalsknapparna.
Y Sifferknappar
Tryck på SHIFT (wd) och tryck därefter
på sifferknapparna för att mata in siffror.
Tryck på sifferknapparna för att välja
kanalnummer på tv:n.
Z -/-Tryck på SHIFT (wd) och tryck sedan
på -/-- för att
– välja spårnummer som är högre än
10 på cd-spelaren, dvd-spelaren,
Blu-ray Disc-spelaren eller MDspelaren.
– välja kanalnummer över 10 på tv:n,
satellitmottagaren eller
videobandspelaren.
wj SOUND OPTIMIZER (sidan 66)
wk HDMI OUTPUT (sidan 78)
wl DISPLAY
Visar kontrollpanelen på tv-skärmen när
du spelar upp videoinnehåll via Internet
eller hemnätverket.
,
(info, visa text)
Visar information, till exempel det
aktuella kanalnumret och skärmläget.
I textläge: Visar dold information
(t.ex. svar på frågor).
S EASY AUTOMATION 1, 2 (sidan 83)
/ (text)
Tryck på TV (ws) och tryck sedan på /
(text) om du vill visa textinformation.
SLEEP (sidan 85)
T RM SET UP (sidan 86)
U FAVORITES (sidan 56)
V TV
Ändrar funktion för en
fjärrkontrollsknapp till den som anges
med gul text för att aktivera användning
av tv:n.
W SHIFT
Växlar funktion för en
fjärrkontrollsknapp genom att aktivera
funktionen som anges med rosa text.
e; RETURN/EXIT O
Återgår till den föregående menyn eller
avslutar menyn.
ea
(volym) +/– (sidan 51)
(ljudavstängning) (sidan 51)
När du har tryckt på TV (ws) kan du
också justera volymen på tv:n och stänga
av ljudet på tv:n tillfälligt.
18SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
es MACRO 1, MACRO 2 (sidan 125)
ed TOP MENU
Öppnar eller stänger huvudmenyn
på BD-ROM- eller dvd-skivor.
AUDIO
Tryck på SHIFT (wd) och tryck sedan
på AUDIO för att välja ljudformat/spår.
ef POP UP/MENU
Öppnar eller stänger popup-menyn
på BD-ROM-skivor och menyn på
dvd-skivor.
SUBTITLE
Tryck på SHIFT (wd) och tryck sedan på
SUBTITLE för att välja undertextspår när
det finns undertexter på flera språk på en
BD-ROM-/dvd-video-skiva.
1)
I tabellen på sidan 120 finns information om vilka
knappar du kan använda för att styra olika typer av
utrustning.
2)
Det finns en upphöjd punkt på de här knapparna
(5/VIDEO 2, N, PRESET +/, c). Använd dem
som vägledning vid användning.
Obs!
Ovanstående beskrivning är endast ett exempel.
fortsättning
19SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Enkel fjärrkontroll (RM-AAU124)
H INPUT SELECTOR
Den här fjärrkontrollen kan bara användas
för mottagaren. Du kan styra mottagarens
huvudfunktioner med enkla åtgärder på
den här fjärrkontrollen.
I MASTER VOLUME +/– (sidan 51)
MUTING (sidan 51)
J RETURN/EXIT O (sidan 49)
K DISPLAY
Visar kontrollpanelen på tv-skärmen när
du spelar upp videoinnehåll via Internet
eller hemnätverket.
L HDMI OUT (sidan 78)
A ?/1 (på/viloläge)
Slår på eller stänger av en mottagare.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(sidan 61, 62, 64)
C AMP MENU (sidan 113)
D
V/v/B/b
Tryck på V/v/B/b för att välja
menyalternativ. Tryck därefter på
för att mata in eller bekräfta valet.
E OPTIONS (sidan 49, 57, 60)
F HOME (sidan 49)
G N, x, ./>
Styr utrustning som är ansluten till
den främre
-porten (USB) eller till
nätverket eller videoinnehåll från Internet
eller liknande.
20SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Komma igång
Komma igång
Läs följande information innan du ansluter någon utrustning
Koppla bort nätströmskabeln innan du ansluter några kablar.
Installera högtalare
Se 1: Installera högtalare (sidan 25).
v
Ansluta skärmen
Se 2: Ansluta skärmen (sidan 29).
Ansluta videoutrustningen
v
Bildkvaliteten beror på anslutningskontakten.
Se illustrationen till höger. Välj anslutning
beroende på kontakterna på utrustningen.
Mottagaren har en videoomvandlingsfunktion.
Mer information finns i avsnittet Funktion för
omvandling av videosignaler (sidan 22).
Se 3: Ansluta videoutrustningen (sidan 31).
Digital
Analog
Högkvalitetsbild
Ansluta ljudutrustning
v
Se 4: Ansluta ljudutrustning (sidan 38).
v
Förbereda mottagaren och fjärrkontrollen
Se 6: Förbereda mottagaren och fjärrkontrollen (sidan 45).
Konfigurera mottagaren
v
Se 7: Konfigurera mottagaren med hjälp av Easy Setup (sidan 46).
v
Ange ljudutmatningsinställningar för den anslutna utrustningen
Se 8: Konfigurera ansluten utrustning (sidan 48).
Mer information om hur du ansluter till flera zoner finns i avsnittet sidan 68.
Mer information om hur du gör en bi-amp-anslutning finns i avsnittet sidan 87.
21SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Funktion för omvandling av videosignaler
Den här mottagaren har en funktion för omvandling av videosignaler.
• Kompositvideosignaler kan matas ut som HDMI-videosignaler och komponentvideosignaler.
• Komponentvideosignaler kan matas ut som HDMI-videosignaler och videosignaler.
Fabriksinställningen är att videosignaler som matas in från den anslutna utrustningen matas
ut till HDMI OUT- eller MONITOR OUT-kontakterna så som visas i tabellen nedan.
Vi rekommenderar att du konfigurerar videoomvandlingsfunktionen så att den matchar
upplösningen för den skärm som du använder.
Mer information om videoomvandlingsfunktionen finns i avsnittet Video Settings (sidan 101).
OUTPUT-kontakt
HDMI OUT A/B
(upp till 4K)
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(upp till 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
a
–
–
–
INPUT-kontakt
HDMI IN
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
a : Videosignaler matas ut.
– : Videosignaler matas inte ut.
* Om Auto har valts i Resolution aktiveras upp till 4K uppskalning.
Om du vill använda 4K-signaler måste en 4K-kompatibel skärm anslutas.
** Videosignaler kanske inte matas ut beroende på inställningen i Resolution (sidan 101).
Tänk på följande vid omvandling
av videosignaler
Videosignalerna som upplösningen har
omvandlats för kanske inte kan matas ut från
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTkontakterna eller HDMI OUT-kontakterna
samtidigt. Om du kopplar utrustning både
till COMPONENT VIDEO MONITOR OUTkontakterna och HDMI OUT-kontakterna
prioriteras utmatningen från HDMI OUTkontakterna.
Tänk på följande vid HDMIvideoutmatning för zon 2
Endast HDMI IN-ljudinsignaler kan endast
matas ut via HDMI ZONE 2 OUT-kontakten.
Visa textning
Ange Resolution till Direct på menyn
Video Settings när en signal med stöd för
textning mottas.
Använd samma typ av kablar för in-/
utsignaler.
Ansluta en inspelningsenhet
Anslut inspelningsenheten till VIDEO OUTkontakterna på mottagaren vid inspelning.
Anslut kablar för in- och utsignaler till samma
typ av kontakt, eftersom VIDEO OUTkontakter inte har någon
uppkonverteringssfunktion.
HDMI OUT- och MONITOR OUTkontakterna kan inte användas för inspelning.
22SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Digitala ljudformat som stöds av mottagaren
Komma igång
Vilka digitala ljudformat som denna mottagare kan avkoda beror på de digitala ljudingångarna
för den anslutna utrustningen.
Mottagaren har stöd för följande ljudformat.
Anslutning mellan uppspelningsutrustningen och mottagaren
Maximalt
antal kanaler
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1 kanaler
a
a
Dolby Digital EX
6.1 kanaler
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1 kanaler
–
a
Dolby TrueHD*
7.1 kanaler
–
a
DTS
5.1 kanaler
a
a
DTS-ES
6.1 kanaler
a
a
DTS 96/24
5.1 kanaler
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1 kanaler
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1 kanaler
–
a
DSD*
5.1 kanaler
–
a
Flerkanals linjär PCM*
7.1 kanaler
–
a
Ljudformat
* Ljudsignaler avges i ett annat format om uppspelningsutrustningen inte motsvarar formatet. Mer information
finns i uppspelningsutrustningens bruksanvisning.
fortsättning
23SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Nätverk/USB
Innehållstyp
Musik
Filformat
Filtillägg
6)
".wav"
WMA1) 2) 5)
".wma"
MP3
".mp3"
WAV
".m4a"
1) 2) 3) 5)
AAC
FLAC6)
Video
Bilder
1)
2)
3)
4)
5)
6)
".flac"
1) 2)
MPEG-1 Video/PS
MPEG-2 Video/PS, TS1) 3)
".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
MPEG-4 AVC1) 2)
".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV91) 2)
".wmv", ".asf"
AVCHD2)
4)
Xvid
".avi"
JPEG
".jpg", ".jpeg", ".mpo"
PNG
".png"
GIF
".gif"
Mottagaren kan inte spela upp kodade filer, t.ex. DRM.
Mottagaren kan inte spela upp det här filformatet på en DLNA-server.
Mottagaren kan endast spela upp SD-video på en DLNA-server.
Mottagaren kan spela upp filer i AVCHD-format som har spelats in med en digital videokamera eller
liknande. En skiva med AVCHD-format går inte att spela upp om den inte har slutbehandlats på rätt sätt.
Mottagaren kan inte spela upp krypterade filer, till exempel i Lossless-format.
Kompatibel samplingsfrekvens/bitdjup: maximalt 192 kHz/24 bitar
Obs!
• Vissa filer kanske inte går att spela beroende
på format, kodning, inspelningsförhållanden
och DLNA-serverns status.
• Vissa filer som redigerats på en dator kanske
inte kan spelas upp.
• Mottagaren kan identifiera följande filer och
mappar på USB-enheter:
– upp till mapparna i det tredje trädet
– upp till 500 filer i ett enskilt träd
• Mottagaren kan identifiera följande filer och
mappar som finns sparade på DLNA-servern:
– upp till mapparna i det 18:e trädet
– upp till 999 filer i ett enskilt träd
• Angående de format som definieras i DLNAriktlinjerna, krävs det att servern erbjuder det
innehåll där formatinformationen definierad
i DLNA-riktlinjerna har lagts till på rätt sätt.
24SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
1: Installera högtalare
Exempel på
högtalarsystemkonfiguration
7.1-kanals högtalarsystem med
bakre surroundhögtalare
Om du vill ha HiFi-återgivning av dvd- eller
Blu-ray Disc-inspelningar i 6.1-kanals- eller
7.1-kanalsformat.
AVänster fronthögtalare
BHöger fronthögtalare
CCenterhögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
FBakre vänster surroundhögtalare
GBakre höger surroundhögtalare
JSubwoofer
7.1-kanals högtalarsystem med
främre, övre högtalare
9.1-kanals högtalarsystem
Du kan lyssna på flerkanaligt surroundljud
med maximalt hög kvalitet på samma
sätt som i en filmstudio för ljudpålägg
i 9.1-kanalsformat eller 9.2-kanalsformat.
AVänster fronthögtalare
BHöger fronthögtalare
CCenterhögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
FBakre vänster surroundhögtalare
GBakre höger surroundhögtalare
HVänster övre högtalare
IHöger övre högtalare
JSubwoofer
Om du vill ha vertikala ljudeffekter
(till exempel Pro Logic IIz-läge, Neo:X mode).
AVänster fronthögtalare
BHöger fronthögtalare
CCenterhögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
HVänster övre högtalare
IHöger övre högtalare
JSubwoofer
5.1-kanals högtalarsystem
För att fullt ut använda bioliknande, flerkanals
surroundljud krävs fem högtalare (två
fronthögtalare, en centerhögtalare och
två surroundhögtalare) och en subwoofer
(5.1-kanalsystem).
AVänster fronthögtalare
BHöger fronthögtalare
CCenterhögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
JSubwoofer
25SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Komma igång
Med den här mottagaren kan du använda upp
till ett 9.2-kanalssystem (nio högtalare och två
subwoofrar).
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Rekommenderad högtalarplacering
6-kanals högtalarsystem
• Placera den bakre surroundhögtalaren
bakom sittpositionen.
9- eller 7-kanals högtalarsystem
• Vinkeln A som visas i illustrationen bör
vara samma.
Tips!
• Om du inte har möjlighet att placera
högtalarna i optimal vinkel kan du
fördela surroundhögtalarna och de bakre
surroundhögtalarna på lämpligt sätt och
placera dem så symmetriskt som möjligt.
• Du kan kalibrera högtalarplaceringen
med hjälp av Speaker Relocation även om
du inte kan placera högtalarna i optimal
vinkel (sidan 95). Flytta de bakre
surroundhögtalarna längre bakåt än
90 grader för att använda Speaker Relocation
på ett effektivt sätt.
• Installera de övre fronthögtalarna i samma
vinkel som fronthögtalarna. Positionen
bör vara på samma höjd eller ovanför en
förlängd diagonal linje framför tv:n eller
skärmen.
Eftersom subwoofern inte avger starkt riktade
signaler kan du placera den var du vill.
Samma vinkel som
en fronthögtalares
26SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Ansluta högtalare
Komma igång
Koppla bort nätströmskabeln innan du ansluter några kablar.
A
B
B
B
A Enkanalig ljudkabel (medföljer ej)
B Högtalarkablar (medföljer ej)
AFronthögtalare A (L)
BFronthögtalare A (R)
CCenterhögtalare
DSurroundhögtalare (L)
ESurroundhögtalare (R)
FBakre surroundhögtalare (L)2) 4)
GBakre surroundhögtalare (R)2) 4)
HÖvre fronthögtalare (L)
IÖvre fronthögtalare (R)
JSubwoofer3)
B
FRONT B-anslutningar 1)
B
1)
Om du använder ett ytterligare
fronthögtalarsystem ska det anslutas till
FRONT B-anslutningarna. Du kan välja
det fronthögtalarsystem som du använder
med SPEAKERS på frontpanelen (sidan 10).
2) Om du ansluter endast en bakre
surroundhögtalare ska den anslutas
till SURROUND BACK (ZONE 2) Lanslutningarna.
3) Om du ansluter en subwoofer med
automatisk vilolägesfunktion ska du stänga
av funktionen när du tittar på film. Om
subwooferns automatiska vilolägesfunktion
är aktiverad växlar enheten till viloläge
automatiskt beroende på insignalsnivån till
subwoofern och då kanske inget ljud avges.
fortsättning
27SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Du kan ansluta två subwoofrar till
mottagaren. Samma signaler avges från
vardera PRE OUT SUBWOOFER-uttag.
Tips!
Du kan enkelt lossa eller dra åt SPEAKERSanslutningarna med det medföljande verktyget
för anslutning av högtalarkablar.
Lossa
Dra åt
Verktyg för anslutning
av högtalarkablar
ZONE 2-anslutning
Endast om du inte använder bakre
surroundhögtalare kan du tilldela
SURROUND BACK (ZONE 2)anslutningarna F och G till högtalare
i zon 2. Ange SURROUND BACK (ZONE 2)anslutningarna till Zone2 Speakers för Speaker
Connection på menyn Speaker Settings
(sidan 94).
I avsnittet Använda flerzonsfunktioner
(sidan 68) finns mer information om
hur du ansluter och använder zon 2.
28SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
2: Ansluta skärmen
Tv-skärm med HDMI-kontakt
Ljudsignaler*
A
Videosignaler**
* Om du ansluter mottagaren till en HDMIkontakt på en tv som är kompatibel ARC
(Audio Return Channel) via en HDMI-kabel
behövs inte den här anslutningen.
A
** Om du ansluter mottagaren till en tv som
är kompatibel med ARC (Audio Return
Channel) ansluter du den till en HDMI kontakt märkt med ARC på tv:n.
E
B
Ljudsignaler
C
D
Videosignaler
eller
eller
Tv-skärm utan HDMI-kontakt
Du behöver inte ansluta alla kablar. Anslut kablarna beroende på vilka kontakter som finns
på din utrustning.
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Videokabel (medföljer ej)
D Komponentvideokabel (medföljer ej)
E HDMI-kabel (medföljer ej)
Vi rekommenderar att du använder
en Sony HDMI-kabel.
fortsättning
29SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Komma igång
Du kan titta på den valda insignalsbilden när du ansluter HDMI OUT- eller MONITOR OUTkontakten till en tv. Du kan styra den här mottagaren via ett användargränssnitt (GUI) på skärmen.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Tv-typ
ARC (Audio Return
Channel)
Kabel som krävs (sladd)
Video
Audio
HDMI-utrustad
Kompatibel*
E
–
Ej kompatibel
E
A eller B**
–
D eller C
A eller B**
Ej HDMI-utrustad
*
Du kan endast mata ut tv-ljudet (flerkanaligt surroundljud) från mottagaren om du ansluter tv:n med
en HDMI-kabel.
** Om du vill mata ut flerkanaligt surroundljud från mottagaren ska du använda A för ljudanslutningen.
Obs!
• Om du ansluter tv:n till mottagaren med
en videokabel anger du Playback Resolution
till 480i/576i (sidan 104).
• När du ansluter optiska digitala kablar för du
kontakten rakt in tills den klickar på plats.
• Böj inte optiska digitalkablar och bunta inte
ihop dem.
Tips!
Tv-ljudet matas ut via de högtalare som är anslutna
till mottagaren om du kopplar tv:ns ljudutgång
till TV IN-kontakten på mottagaren. I den här
konfigurationen anger du tv:ns ljudutgång till
Fixed om det går att växla mellan alternativen
Fixed och Variable.
30SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 31 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
3: Ansluta videoutrustningen
Komma igång
Anslutningar som krävs för att titta på innehåll som spelats in på en Blu-ray
Disc- eller dvd-skiva.
Ansluta utrustning med HDMI-kontakter
Om utrustningen inte har någon HDMI-kontakt läser du informationen på sidan 32.
Dvd-spelare, Blu-ray Disc-spelare
Video-/ljudsignaler
A
*
A HDMI-kabel (medföljer ej)
Vi rekommenderar att du använder en
Sony HDMI-kabel.
* Du kan ansluta valfri utrustning med
HDMI-utgångar till HDMI IN-kontakterna
på mottagaren.
fortsättning
31SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Ansluta utrustning med andra kontakter än HDMI-kontakter
Du behöver inte ansluta alla kablar. Anslut kablarna beroende på vilka kontakter som finns
på utrustningen.
Dvd-spelare, Blu-ray Disc-spelare
Ljudsignaler
Videosignaler
eller
A
eller
B
C
D
A Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Videokabel (medföljer ej)
D Komponentvideokabel (medföljer ej)
32SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 33 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Anslutningar som krävs för att spela tv-spel
Komma igång
PlayStation 3 (tv-spel med HDMI-kontakt)
Video-/ljudsignaler
A
B
C
Ljudsignaler
D
Videosignaler
eller
Tv-spel utan HDMI-kontakt
Du behöver inte ansluta alla kablar. Anslut kablarna beroende på vilka kontakter som finns
på din utrustning.
A HDMI-kabel (medföljer ej)
B Optisk digitalkabel (medföljer ej)
Typ av tv-spel
C Ljudkabel (medföljer ej)
D Videokabel (medföljer ej)
Kabel som krävs (sladd)
Video
Audio
HDMI-utrustad*
A
–
Ej HDMI-utrustat
D
B eller C**
*
Du kan endast mata ut tv-spelsljudet (flerkanaligt surroundljud) från mottagaren om du ansluter tv-spelet
med en HDMI-kabel.
** Om du vill mata ut flerkanaligt surroundljud från mottagaren ska du använda B för ljudanslutningen.
Obs!
• När du ansluter optiska digitala kablar för du kontakten rakt in tills den klickar på plats.
• Böj inte optiska digitalkablar och bunta inte ihop dem.
33SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 34 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Anslutningar som krävs för att titta på program via satellitsändningar eller
via kabel-tv
Satellitmottagare, kabel-tv-box med HDMI-kontakt
Video-/ljudsignaler
A
B
C
Ljudsignaler
D
E
Videosignaler
eller
eller
Satellitmottagare, kabel-tv-box utan HDMI-kontakt
Du behöver inte ansluta alla kablar. Anslut kablarna beroende på vilka kontakter som finns
på din utrustning.
A HDMI-kabel (medföljer ej)
B Optisk digitalkabel (medföljer ej)
C Ljudkabel (medföljer ej)
D Videokabel (medföljer ej)
E Komponentvideokabel (medföljer ej)
Typ av satellitmottagare/ Kabel som krävs (sladd)
kabel-tv-box
Video
Audio
HDMI-utrustad*
A
–
Ej HDMI-utrustad
E eller D
B eller C**
*
Du kan endast mata ut satellitmottagar-/kabel-tv-box-ljudet (flerkanaligt surroundljud) från mottagaren
om du ansluter satellitmottagaren/kabel-tv-boxen med en HDMI-kabel.
** Om du vill mata ut flerkanaligt surroundljud från mottagaren ska du använda B för ljudanslutningen.
34SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 35 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Obs!
Komma igång
• När du ansluter optiska digitala kablar för du kontakten rakt in tills den klickar på plats.
• Böj inte optiska digitalkablar och bunta inte ihop dem.
Anslutningar som krävs för att titta på innehåll som spelats in på videoband
Videobandspelare
Ljudsignaler
Videosignaler
A
B
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Videokabel (medföljer ej)
35SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Anslutningar som krävs för att titta på innehåll som spelats in med
en videokamera
Till VIDEO 2 IN-kontakterna
A
B
Video-/ljudsignaler
Videokamera utan
HDMI-kontakt
Videokamera med HDMI-kontakt
A Video-/ljudkabel (medföljer ej)
B HDMI-kabel (medföljer ej)
36SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 37 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
HDMI-funktioner
• Använd en High Speed HDMI-kabel. Om du
använder en Standard HDMI-kabel kanske
4K, 1080p-, Deep Colour- och 3D-bilder inte
visas på rätt sätt.
• Sony rekommenderar att du använder en
HDMI-godkänd kabel eller HDMI-kabel
från Sony.
Tänk på det här vid användning av
en HDMI-DVI-omvandlingskabel.
Vi rekommenderar inte användning av en
HDMI-DVI-konverteringskabel. Om du
ansluter en HDMI-DVI-konverteringskabel
till en DVI-D-enhet kanske ljudet och/eller
bilden inte matas ut. Anslut separata
ljudkablar eller digitala anslutningskablar och
ställ sedan in Video Input Assign och Audio
Input Assign på menyn Input Settings om
ljudet inte matas ut korrekt.
37SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Komma igång
• Digitala ljudsignaler som överförs via HDMI
kan avges från högtalarna och PRE OUTkontakterna på mottagaren. Denna signal
stöder Dolby Digital, DTS, DSD och linjär
PCM. Mer information finns i avsnittet
Digitala ljudformat som stöds av mottagaren
(sidan 23).
• Analoga videosignaler som ansluts till
VIDEO-kontakten eller COMPONENT
VIDEO-kontakterna kan matas ut som
HDMI-signaler. Inga ljudsignaler matas
ut från HDMI OUT-kontakterna medan
bilden omvandlas.
• Analoga videoinsignaler kan dock inte matas
ut via HDMI OUT-kontakterna i zon 2.
• Den här mottagaren har stöd för High
Bitrate Audio- (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Colour-, x.v.Colouroch 3D- och 4K-överföringar.
• Mottagarens HDMI-kontakter har stöd för
funktionen Kontroll för HDMI. HDMI OUT
B-kontakten och HDMI ZONE 2 OUTkontakterna har dock inte stöd för
funktionen Kontroll för HDMI.
• Om du vill använda 3D-bild ansluter
du 3D-kompatibel tv och videoutrustning
(Blu-ray Disc-spelare, Blu-ray Discbrännare, PlayStation 3 och liknande) till
mottagaren via High Speed HDMI-kablar.
Sedan tar du på dig 3D-glasögonen och
spelar upp 3D-kompatibelt innehåll.
• Mottagaren är kompatibel med 4Kutsignaler genom HDMI-utgångarna.
Analoga videoinsignaler kan skalas upp till
4K. 4K-insignalerna via HDMI IN 1/IN 2 på
baksidan och IN 9 på framsidan av en 4Kkompatibel spelare matas ut som de är som
4K-signaler. Visa 4K-bilder genom att
ansluta en 4K-kompatibel tv eller projektor
till HDMI-utgångarna.
• Du kan visa HDMI IN 1-/IN 2-/IN 3-/IN 4inmatning i förhandsgranskningsfönster
bild-i-bild.
Tänk på det här vid
kabelanslutning
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 38 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
4: Ansluta ljudutrustning
Anslutningar som krävs för att lyssna på innehåll som spelats in på
Super Audio CD- eller vanliga cd-skivor
Ansluta utrustning med HDMI-kontakter
Om utrustningen inte har någon HDMI-kontakt läser du informationen på sidan 39.
Cd-spelare, Super Audio CD-spelare
Video-/ljudsignaler
A
*
A HDMI-kabel (medföljer ej)
Vi rekommenderar att du använder en
Sony HDMI-kabel.
* Du kan ansluta valfri utrustning med
HDMI-utgångar till HDMI IN-kontakterna
på mottagaren.
38SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 39 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Ansluta utrustning med andra kontakter än HDMI-kontakter
CD-spelare
Komma igång
Om Super Audio CD-spelaren är utrustad med flerkanaliga ljudutgångar kan du ansluta dem
till MULTI CHANNEL INPUT-kontakterna på den här mottagaren och lyssna på flerkanaligt
ljud. Du kan även använda MULTI CHANNEL INPUT-kontakterna för att ansluta en extern
flerkanalsavkodare.
Du behöver inte ansluta alla kablar. Anslut kablarna beroende på vilka kontakter som finns
på din utrustning.
Super Audio CD-spelare
eller
A
eller
B
eller
A
B
C
B
A Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Enkanalig ljudkabel (medföljer ej)
Obs!
Ljudinsignaler från MULTI CHANNEL INPUTkontakterna går inte att spela in.
Tips!
Samtliga digitala ljudkontakter är kompatibla med
samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz och 96 kHz. COAXIAL IN-kontakterna
är också kompatibla med en samplingsfrekvens
på 192 kHz.
fortsättning
39SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 40 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Tänk på det här vid uppspelning
av en Super Audio CD-skiva på
en Super Audio CD-spelare
Inget ljud matas ut vid uppspelning av en Super
Audio CD-skiva på en Super Audio CD-spelare
om den endast är ansluten till COAXIAL SACD/CD IN-kontakten på den här mottagaren.
När du spelar upp en Super Audio CD-skiva
ska du ansluta spelaren till MULTI CHANNEL
INPUT- eller SA-CD/CD IN-kontakterna eller
ansluta en spelare som kan mata ut DSDsignaler från HDMI-kontakten till mottagaren
via en HDMI-kabel. Mer information finns i de
användarinstruktioner som medföljde Super
Audio CD-spelaren.
Om du vill ansluta flera digitala
enheter men det inte finns någon
ledig ingång
Se Använda övriga video-/ljudingångar
(sidan 80).
40SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 41 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Anslutningar som krävs för att lyssna på innehåll via en dator
Komma igång
A
A USB-kabel (medföljer ej)
Obs!
Använd en USB-kabel (typ A till typ B) för att
ansluta datorn till mottagaren.
Tips!
• Uppspelning via PC är kompatibelt med följande:
– Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz och 192 kHz
– Bitupplösning: 16 bitar och 24 bitar
• Samplingsfrekvenser och antal kvantiseringsbitar
som kan spelas upp eller matas ut med datorn kan
variera beroende på operativsystemet eller
versionsnumret av spelarprogramvara.
41SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 42 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Anslutningar som krävs för att lyssna på radio
AM-ramantenn (medföljer)
FM-antenn (medföljer)
Obs!
• Brus kan undvikas genom att du placerar
AM-ramantennen en bit ifrån mottagaren
och annan utrustning.
• Kontrollera att FM-antennen är helt utdragen.
• När du har anslutit FM-antennen ska den vara
så vågrät som möjligt.
42SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 43 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Komma igång
Anslutningar som krävs för att lyssna på innehåll som spelats in på MD,
kassettband eller vinylskivor
Du behöver inte ansluta alla kablar för att ansluta en MD-spelare. Anslut kablarna beroende
på vilka kontakter som finns på utrustningen.
Skivspelare
MD-/-kassettbandspelare
A
B
A
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Optisk digitalkabel (medföljer ej)
Obs!
• Om du ansluter en MD-spelare med digitala kablar
kan du ansluta till valfri digital IN-kontakt på
mottagaren. Gör anslutningen möjlig genom
att tilldela kontakten till en MD-spelaringång på
menyn. Se Använda övriga video-/ljudingångar
(sidan 80).
• Om skivspelaren har en jordkabel ansluter du den
till (U) SIGNAL GND-terminalen.
43SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 44 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
5: Ansluta till nätverket
Om du har en Internetanslutning kan du ansluta den här mottagaren till Internet.
Konfigurationsexempel
Följande illustration är ett konfigurationsexempel i ett hemnätverk med mottagaren, en dator.
Vi rekommenderar att du använder en trådbunden anslutning.
Router
Modem
LAN-kabel
(medföljer ej)
Internet
Dator
LAN-kabel
(medföljer ej)
Obs!
Anslut en router till någon av portarna 1 till 4 på
mottagaren via endast en LAN-kabel. Anslut inte
samma router till mottagaren via fler än en LANkabel. Om du gör det kan det orsaka fel.
Systemkrav
Följande systemmiljö krävs för att använda
mottagarens nätverksfunktion.
Bredbandsanslutning
En bredbandsanslutning till Internet krävs
för att kunna titta på videoinnehåll från
Internet och för att använda mottagarens
programvaruuppdateringsfunktion.
Modem
Det här är den enhet som är ansluten till
bredbandsanslutningen för att kommunicera
med Internet. Vissa av de här enheterna är
integrerade med routern.
Router
• Använd en router som är kompatibel med
100 Mbit/s för att kunna spela upp innehåll
i hemnätverket.
• Vi rekommenderar att du använder en router
som är utrustad med inbyggd DHCP-server
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Med den här funktionen tilldelas IP-adresser
automatiskt i LAN-nätverket.
• Mottagaren har inte stöd för
en nätverksanslutning med
överföringshastigheter på 1 Gbps eller mer.
LAN-kabel (CAT5)
• Vi rekommenderar att du använder den här
kabeltypen för ett trådbundet LAN-nätverk.
Vissa LAN-kablar av flat typ påverkas lätt
av brus. Vi rekommenderar att du använder
kablar av normal typ.
• Använd en avskärmad LAN-kabel om
mottagaren används i en miljö där det
finns strömförsörjningsbrus från elektriska
produkter eller i en nätverksmiljö med
störande ljud.
44SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 45 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Slå på mottagaren
Komma igång
6: Förbereda mottagaren
och fjärrkontrollen
?/1
Ansluta nätströmskabeln
Anslut enhetens nätströmskabel ordentligt till
mottagarens AC IN-terminal och anslut sedan
nätströmskabeln till ett vägguttag.
Tryck på ?/1 för att slå på
mottagaren.
AC IN-terminal
Till ett vägguttag
Nätströmskabel
(medföljer)
Även när du har satt i nätströmskabeln
ordentligt finns det ett litet mellanrum mellan
kontakten och den bakre panelen. Det är
meningen att kabelanslutningen ska vara
sådan. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Du kan också slå på mottagaren via ?/1 på
fjärrkontrollen.
När du vill stänga av mottagaren trycker du på
?/1 igen. STANDBY blinkar i teckenfönstret.
Dra inte ut nätströmskabeln medan
STANDBY blinkar. Om du gör det
kan det orsaka fel.
Spara energi i viloläge
Ställ in Kontroll för HDMI (sidan 106),
Pass Through (sidan 106), Network Standby
(sidan 108) och RS232C Control (sidan 112)
på Off eller Auto (endast för Pass Through)
och stäng av strömmen för zon 2/zon 3.
Om Kontroll för HDMI (sidan 106), Pass
Through (sidan 106) eller Network Standby
(sidan 108) anges till On eller om strömmen
till zon 2 eller zon 3 slås på lyser lampan
ovanför ?/1 gult.
Obs!
Ovansidan av mottagaren kan bli varm medan
mottagaren är i viloläge. Detta är normalt och beror
på att det passerar ström genom mottagarens interna
kretsar. Det är inte ett tecken på att något är fel.
45SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 46 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Sätta batterier i fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA)
i RM-AAL042-flerfunktionsfjärrkontrollen
och den enkla RM-AAU124-fjärrkontrollen.
Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll när
du sätter i batterierna.
RM-AAL042
RM-AAU124
Obs!
• Förvara inte fjärrkontrollen på en mycket varm
eller fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med
ett gammalt.
• Blanda inte manganbatterier med andra typer
av batterier.
• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen under
en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika
att de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
• När du byter eller tar ut batterierna kan de
programmerade koderna nollställas. Om detta
inträffar programmerar du fjärrkontrollkoderna
igen (sidan 121, 125, 127).
7: Konfigurera mottagaren
med hjälp av Easy Setup
Du kan enkelt konfigurera mottagarens
grundinställningar genom att följa
instruktionerna på tv-skärmen.
Ändra insignalen för tv:n till den insignal
som mottagaren är ansluten till.
Första gången du slår på mottagaren visas
slutanvändaravtalet (EULA) på tv-skärmen.
När du har godkänt slutanvändaravtalet
(EULA) kommer du till skärmen Easy Setup.
Konfigurera sedan mottagaren enligt
instruktionerna på skärmen Easy Setup.
Följande funktioner kan konfigureras med
Easy Setup.
– Network Settings
– Input Settings
– Speaker Settings
Tips!
En bock visas till höger om de funktionsalternativ
som har ställts in.
Tänk på följande för Speaker
Settings (Auto Calibration)
För in optimeringsmikrofonens kontakt hela
vägen i AUTO CAL MIC-kontakten.
Bekräfta konfigurationen av
aktiv subwoofer
• Slå på subwoofern och skruva upp
volymen innan subwoofern aktiveras
om en subwoofer är ansluten. Vrid LEVELvredet till en punkt precis före mitten.
• Ställ in värdet för delningsfrekvens på
maximum om du ansluter en subwoofer
med funktion för delningsfrekvens.
• Stäng av (inaktivera) den automatiska
vilolägesfunktionen om du ansluter en
subwoofer med en sådan funktion.
46SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 47 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Obs!
Tips!
• Beroende på subwooferns position kan
mätresultaten för polaritet variera. Du kan dock
utan problem fortsätta använda mottagaren med
det värdet.
• Beroende på högtalarna kan Out Phase
visas även om det inte är några problem
med högtalaranslutningen. Detta orsakas
av högtalarspecifikationerna och det är inga
problem att fortsätta använda högtalarna.
Om du ansluter två subwoofrar
till mottagaren
• Om du ansluter fronthögtalarna till både
FRONT A- och FRONT Banslutningarna ansluter du högtalarna med
en nominell impedans på 8 ohm eller mer.
– Om du ansluter högtalare med en
impedans på 16 ohm eller mer till både
A- och B-konfiguration:
Ange Speaker Impedance till 8 Ω på
menyn Speaker Settings.
– För övriga högtalartyper i övriga
konfigurationer:
Ange Speaker Impedance till 4 Ω på
menyn Speaker Settings.
Välja fronthögtalare
Du kan välja vilka främre högtalare som
du vill använda.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Om du beroende på miljön har svårt att få bra
mätresultat för funktionen Auto Calibration
eller om du vill finjustera inställningarna
kan du konfigurera subwoofrarna manuellt.
Mer information finns i Speaker Setup på
menyn Speaker Settings (sidan 96).
Tänk på följande när du ställer
in högtalarimpedans
• Om du är osäker på högtalarnas impedans
läser du i de användarinstruktioner som
medföljde högtalarna när du köpte dem.
(Ofta visas informationen på högtalarnas
baksida.)
• Om du ansluter samtliga högtalare med en
nominell impedans på 8 ohm eller mer ska
du ange Speaker Impedance till 8 Ω. Om
du ansluter andra typer av högtalare anger
du 4 Ω.
Tryck på SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
upprepade gånger för att välja det
fronthögtalarsystem som du vill använda.
Du kan bekräfta vilka terminaler som är valda
(A eller B) genom att kontrollera
indikatorerna i teckenfönstret.
Indikatorer Valda högtalare
Högtalarna är anslutna till FRONT
A-terminalerna.
Högtalarna är anslutna till FRONT
B-terminalerna.
Högtalarna är anslutna till både
FRONT A- och FRONT Bterminalerna (parallellkopplade).
SPEAKERS OFF visas i
teckenfönstret.
Inga ljudsignaler matas ut från
högtalaranslutningarna eller
PRE OUT-kontakterna.
fortsättning
47SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Komma igång
• Värdet för inställningsavstånd kan skilja sig från
den faktiska positionen beroende på egenskaperna
hos den subwoofer du använder.
• Om du utför Speaker Settings (Auto Calibration)
med hjälp av Easy Setup skrivs mätresultaten över
och sparas på den valda positionen (Pos.1 är vald
som standard).
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 48 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Använda mottagaren som försteg
Du kan använda funktionen Auto Calibration
när du använder mottagaren som försteg.
I så fall kan det inställningsavstånd som visas
i teckenfönstret skilja sig från från den faktiska
positionen. Det kommer dock inte att vara
något problem om du fortsätter använda
mottagaren med det värdet.
Avbryta mätprocessen
Mätprocessen avbryts om du utför någon av
följande åtgärder.
– Stänger av strömmen
– Ändrar volymen
– Växlar insignal
– Ändrar inställningen för SPEAKERS (A/B/
A+B/OFF)
– Ansluter hörlurar
Inga andra åtgärder än de ovanstående är
tillåtna under mätprocessen.
8: Konfigurera ansluten
utrustning
Om du vill mata ut flerkanaligt digitalt ljud
kontrollerar du inställningen för digital
ljudutmatning på den anslutna utrustningen.
Om du har en Sony Blu-ray Disc-spelare ska
du kontrollera att Audio (HDMI), DSD
Output Mode, Dolby Digital/DTS och
Dolby Digital är angivna till DTS, Auto,
On respektive Bitstream, Dolby Digital
och DTS (från och med 1 augusti 2012).
För PlayStation 3 ansluter du mottagaren
med en HDMI-kabel och väljer
Audio Output Settings i Sound Settings
och väljer HDMI och Automatic (med
systemprogramvaruversion 4.21).
Mer information finns i bruksanvisningarna
för ansluten utrustning.
Konfigurera mottagaren manuellt
Se Justera inställningar (sidan 89).
48SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 49 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
En server är en enhet som levererar innehåll
(musik, bilder och video) till en DLNA-enhet
i ett hemnätverk.
Du kan spela upp innehåll som är lagrat
på en dator i ett hemnätverk med den här
mottagaren via detta nätverk om du har
installerat programvara* med DLNAkompatibel serverfunktion.
* Om du använder en Windows 7-baserad dator
använder du Windows Media® Player 12 som
finns integrerat i Windows 7.
Om du använder en Windows 8-baserad dator
kanske det nya UI-systemet inte kan identifiera
mottagaren. Om detta inträffar växlar du
inställningen till Desktop UI.
Riktlinjer för
användargränssnittet
på skärmen.
Du kan visa mottagarens meny på tv-skärmen
och välja önskad funktion via tv-skärmen
genom att trycka på V/v/B/b och
på
fjärrkontrollen.
När du börjar använda mottagaren måste
du trycka på AMP på fjärrkontrollen först.
Annars kanske åtgärderna som följer inte
riktas till mottagaren.
AMP
Insignalsknappar
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Använda menyn
1
Ändra insignalen för tv:n till
den insignal som mottagaren
är ansluten till.
2
Tryck på AMP.
fortsättning
49SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Komma igång
9: Förbereda en dator för
att användas som server
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 50 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
3
4
Tryck på HOME.
Översikt över startmenyn
Startmenyn visas på tv-skärmen.
Meny
Beskrivning
Watch
Används för att välja den
video- eller fotokälla som ska
matas in till mottagaren eller
det video- eller fotoinnehåll
som ska överföras via USBkontakt eller ett hemnätverk
(sidan 51).
Listen
Används för att välja den
musikkälla som ska matas
in till mottagaren eller
det musikinnehåll som ska
överföras via Internet eller
ett hemnätverk (sidan 51).
Du kan också lyssna på FM/
AM-radio i den inbyggda
mottagaren.
Favorites
Visar det Internetinnehåll
som har lagts till i Favorites
List. Du kan spara upp
till 18 favoriter för
Internetinnehåll (sidan 56).
Easy Automation
Gör att du kan spara olika
inställningar på mottagaren
samt återställa alla
inställningar på en gång
(sidan 83).
Sound Effects
Ger dig möjlighet att
använda ljudfunktioner som
utvecklats med olika tekniker
eller funktioner från Sony
(sidan 61).
Settings
Gör att du kan justera
mottagarens inställningar
(sidan 89).
Tryck på B/b flera gånger för
att välja önskad meny och tryck
därefter på
för att starta
menyläget.
Listan med menyalternativ visas
på tv-skärmen.
Exempel: När du väljer Watch.
Tips!
När OPTIONS visas på skärmens nedre högra
del kan du visa funktionslistan genom att trycka
på TOOLS/OPTIONS och välja en närliggande
funktion.
Återgå till föregående skärm
Tryck på RETURN/EXIT O.
Avsluta menyn
Tryck på HOME så att startmenyn visas
och tryck därefter på HOME igen.
50SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 51 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
4
Spela upp bilder/ljud
ZONE
Insignalsknappar
Välja insignal.
Du kan vrida INPUT SELECTOR-vredet på
mottagaren eller trycka på insignalsknapparna
på fjärrkontrollen för att välja önskad
utrustning.
Om du vill välja insignal för zon 2 eller zon 3
trycker du på ZONE SELECT på mottagaren
eller ZONE på fjärrkontrollen för att välja
zon 2 eller zon 3 först (ZONE 2 [namn på
insignal] eller ZONE 3 [namn på insignal]
visas i teckenfönstret).
Tips!
V/v/B/b,
HOME
Volymen går att justera på olika sätt med hjälp
av MASTER VOLUME -vredet på mottagaren
och
+/–-knappen på fjärrkontrollen.
• Höja eller sänka volymen snabbt
– Vrid snabbt på MASTER VOLUME-vredet.
– Tryck och håll ned knappen
+/–.
• Om du vill finjustera
– Vrid sakta på MASTER VOLUME-vredet.
– Tryck på knappen
+/– och släpp upp
den omedelbart.
Aktivera
ljudavstängningsfunktionen
Tryck på
på fjärrkontrollen. Om du vill
avbryta trycker du på
på fjärrkontrollen
igen. Du kan också trycka på
+ för att höja
volymen. Ljudavstängningsfunktionen avbryts
också om du stänger av mottagaren medan den
är aktiv.
1
Välj Watch eller Listen på
startmenyn och tryck sedan
på
.
Undvik skador på högtalarna
Glöm inte att skruva ned volymen innan
du stänger av mottagaren.
Listan med menyalternativ visas på
tv-skärmen.
2
Välj önskad utrustning och tryck
sedan på
.
3
Slå på utrustningen och starta
uppspelningen.
51SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Spela upp bilder/ljud
Spela upp bilder/ljud från
ansluten utrustning
Justera volymen genom att trycka
på
+/–.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 52 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
PC
USB-enhet/WALKMAN
Spela enkelt upp ljud med hög kvalitet från
en dator via mottagaren.
Du kan spela upp video-, musik- och bildfiler
på den anslutna USB-enheten.
Spelbara filtyper beskrivs i Nätverk/USB
(sidan 24).
Systemkrav
1
Operativsystem
Anslut USB-enheten till
mottagarens
(USB-) port.
Läs bruksanvisningen till USB-enheten
innan du ansluter.
Windows 7 (SP1, 32 bitar/64 bitar)
Windows Vista (SP2, 32 bitar/64 bitar)
Windows XP (SP3, 32 bitar)
Mac OS X v10.6.8, 10.7.4
Enhet
USB-port (USB 2.0-kompatibel)
Obs!
• Om du vill använda PC-porten på mottagarens
bakre panel hämtar du den drivrutin som är
avsedd för mottagaren från webbplatsen med
produktinformation (http://support.sonyeurope.com/) och installerar den sedan på datorn.
• I den driftmiljö som nämns ovan garanteras inte
problemfri användning med mottagaren och alla
datorer.
• Problemfri användning med mottagaren och
hemmabyggda datorer, operativsystem som har
uppgraderats personligen och flera operativsystem
garanteras inte.
• Problemfri användning med mottagaren och
funktioner som systempaus och viloläge och
garanteras inte med alla datorer.
USB-enhet
2
Välj Watch eller Listen på
startmenyn och tryck sedan
på
.
3
Välj My Video, My Music eller
My Photo och tryck sedan på
.
Obs!
Om bilden inte visas ska du ändra inställningen
för Playback Resolution (sidan 104).
Spela upp innehåll på en dator
1
2
3
4
Välj Listen på startmenyn och
tryck sedan på
.
Välj PC och tryck sedan på
.
Spela upp en musikfil på datorn
med hjälp av programvara
(t.ex. Windows Media® Player).
Välj USB device (front) och tryck
sedan på
.
Mapparna och video-, musik- och
fotofilerna visas i en lista på tv-skärmen.
5
Tryck på V/v/B/b och
för att
välja den fil som du vill spela upp.
Bilden eller ljudet från USB-enheten
spelas upp via mottagaren.
52SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 53 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Obs!
iPod/iPhone
Du kan lyssna på musik och se på video och
bilder och ladda batteriet för en iPod/iPhone
via mottagaren.
Information om vilka modeller av iPod/
iPhone som är kompatibla med den här
funktionen finns i sidan 54.
Obs!
Det går inte att använda hörlurar under
uppspelningen.
1
Anslut en iPod/iPhone till
mottagarens
-port (USB).
iPod/iPhone
(medföljer ej)
Komposit-AV-kabel från
Apple (medföljer ej)
2
Välj Watch eller Listen på
startmenyn och tryck sedan
på
.
fortsättning
53SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Spela upp bilder/ljud
• Avlägsna inte USB-enheten medan den används.
Undvik att data och USB-enheten skadas genom
att stänga av mottagaren när du avlägsnar
USB-enheten.
• Om du ansluter en WALKMAN till mottagaren kan
du styra din WALKMAN med hjälp av mottagarens
fjärrkontroll på samma sätt som när du ansluter
andra USB-enheter till mottagaren. Du kan inte
använda kontrollerna på WALKMAN.
• Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med den
här mottagaren.
• Mottagaren kan identifiera MSC-enheter (Mass
Storage Class) (t.ex. flashminne eller HDD).
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 54 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
3
Välj My Video, My Music eller
My Photo och tryck sedan på
.
Obs!
Om bilden inte visas ska du ändra inställningen
för Playback Resolution (sidan 104).
4
Välj iPod (front) och tryck sedan
på
.
Video- och musikfilerna visas i en lista
på tv-skärmen.
Om du väljer iPod (front) för My Photo
ska du välja en fotofil med kontrollerna
på din iPod/iPhone (du behöver då inte
utföra steg 5).
5
Tryck på V/v/B/b och
för att
välja den fil som du vill spela upp.
Bilden eller ljudet från iPod/iPhone
spelas upp via mottagaren.
Du kan styra iPod/iPhone med hjälp
av knapparna på fjärrkontrollen.
Information om hur du använder
en iPod/iPhone finns även
i användarinstruktionerna till
iPod/iPhone.
Made for iPod/iPhone
Kompatibla iPod/iPhone-modeller är följande.
Uppdatera din iPod/iPhone med den senaste
programvaran innan du använder den
tillsammans med mottagaren.
Kompatibla modeller är följande:
• iPod touch
iPod touch (fjärde generationen)/
iPod touch (tredje generationen)/
iPod touch (andra generationen)
• iPod nano
iPod nano (sjätte generationen)/iPod nano
(femte generationen) (video camera)/
iPod nano (fjärde generationen) (video)/
iPod nano (tredje generationen) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
Styra en iPod/iPhone med hjälp
av fjärrkontrollen
Du kan styra iPod/iPhone med hjälp av
knapparna på fjärrkontrollen. I följande
tabell visas ett exempel på vilka knappar
som kan användas. (Användningen kan skilja
sig beroende på vilken modell av iPod/iPhone
du använder.)
För My Video/My Music
Tryck på
Funktion
N
Startar uppspelning.
X
Pausar uppspelning.
x
Stoppar uppspelningen.
m eller M
Snabbspolar bakåt eller framåt.
. eller > Hoppar till föregående/nästa fil
eller kapitel.
För My Photo
Tryck på
Funktion
N, X
Startar eller pausar uppspelning.
x
Pausar uppspelning.
m eller M
Snabbspolar bakåt eller framåt.
. eller > Går till föregående/nästa fil.
Obs!
• Du kan inte överföra låtar till en iPod/iPhone från
den här mottagaren.
• Sony är inte ansvarigt om data som spelats in på
en iPod/iPhone förloras eller skadas när en iPod/
iPhone anslutits till denna mottagare.
• Den här produkten är avsedd att fungera med
iPod/iPhone och har certifierats för att uppfylla
prestandakraven från Apple.
• Koppla inte loss din iPod/iPhone när den används.
Undvik att data eller din iPod/iPhone skadas
genom att stänga av mottagaren när du ansluter
eller kopplar loss iPod/iPhone.
• Om du ansluter en iPod som inte är kompatibel
med videoutmatningsfunktionen och väljer iPod
(front) i My Video eller My Photo visas ett
varningsmeddelande på tv-skärmen.
Tips!
• Din iPod/iPhone laddas när den är ansluten till
mottagaren och mottagaren är på.
• Mottagaren kan identifiera upp till 3 000 filer
(inklusive mappar).
54SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 55 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Home Network (DLNA)
1
Välj Watch eller Listen på
startmenyn och tryck sedan
på
.
2
Välj My Video, My Music eller
My Photo och tryck sedan på
Obs!
Om bilden inte visas ska du ändra inställningen
för Playback Resolution (sidan 104).
3
Välj DLNA-serverikonen och tryck
sedan på
.
Mapparna och video-, musik- och
fotofilerna visas i en lista på tv-skärmen.
Förberedelser för användning
av DLNA-funktionen
• Anslut mottagaren till hemnätverket
(sidan 44).
.
4
Tryck på V/v/B/b och
för att
välja den fil som du vill spela upp.
Bilden eller ljudet från din DLNA-server
spelas upp via mottagaren.
Så här spelar du upp fjärrfiler genom att styra mottagaren (renderaren)
via en DLNA-styrenhet
Du kan styra mottagaren med en DLNA-certifierad styrenhet, t.ex. Windows Media® Player 12,
när du spelar upp filer som är lagrade på en DLNA-server.
Dator
(server, styrenhet)
Styra mottagaren med hjälp av en
DLNA-styrenhet.
Information om användning finns
i användarinstruktionerna för
DLNA-styrenheten.
Den här mottagaren
(renderare)
Tips!
Mottagaren är kompatibel med funktionen
Spela till i Windows Media® Player 12 som
medföljer Windows 7.
Obs!
Använd inte mottagaren med den medföljande
fjärrkontrollen samtidigt som du använder en
DLNA-styrenhet.
55SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Spela upp bilder/ljud
Du kan spela upp video-, musik- eller bildfiler
på andra DLNA-certifierade enheter genom
att ansluta dem till ditt hemnätverk.
Den här mottagaren kan användas som spelare
och renderare.
• Server: Lagrar och skickar filer.
• Spelare: Tar emot och spelar upp filer från
servern.
• Renderare: Tar emot och spelar upp filer från
servern och kan styras av en annan enhet
(styrenhet).
• Styrenhet: Styr renderarkomponenten.
• Förbered övrig DLNA-certifierad
utrustning. Mer information finns
i användarinstruktionerna till utrustningen.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 56 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Internetvideo
Du kan spela upp många olika typer av
Internetinnehåll via mottagaren.
1
A Kontroller
Tryck på V/v/B/b eller
uppspelningsfunktioner.
B Statusfält för uppspelning Statusfält,
markör som indikerar aktuell position,
uppspelningstid, videofilens varaktighet.
Anslut mottagaren till ett nätverk
(sidan 44).
C Nätverksstatusindikator
2
Välj Watch eller Listen på
startmenyn och tryck sedan
på
.
E Namnet på nästa videofil
3
Välj Internet Video eller Internet
Music och tryck sedan på
.
Skärmen med Internetinnehåll visas.
Obs!
Om bilden inte visas ska du ändra inställningen
för Playback Resolution (sidan 104).
4
D Nätverkets överföringshastighet
F Namnet på vald videofil
Registrera ditt favoritinnehåll
Du kan registrera ditt favoritinnehåll på
Internet i Favorites List.
1
2
Öppna skärmen Internet content.
3
Välj Add to Favorites och tryck
sedan på
.
Välj en ikon för en leverantör
av Internet-innehåll och tryck
sedan på
.
Om listan med Internet-innehåll inte
har hämtats visas i stället en ikon för
att innehållet inte hämtats eller en ikon
för nytt innehåll.
Obs!
Internet-innehåll kan avbrytas eller ändras utan
föregående meddelande.
för
Välj en ikon för den leverantör
av Internet-innehåll som du vill
registrera i Favorites List och
tryck sedan på TOOLS/OPTIONS.
Så här tar du bort innehåll från
Favorites List
1 Tryck på FAVORITES.
Favorites List visas.
Använda kontrollpanelen
Kontrollpanelen visas när videofilen börjar spelas
upp. De alternativ som visas kan skilja sig åt
beroende på Internet-leverantör.
För att visa igen trycker du på DISPLAY.
2 Välj en ikon för den leverantör av
Internetinnehåll som du vill ta bort
från Favorites List och tryck sedan på
TOOLS/OPTIONS.
3 Välj Remove from Favorites och tryck
sedan på
.
56SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 57 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Tillgängliga alternativ
Information
Favorites List
Visar Favorites List.
Add to Favorites
Lägger till Internet-innehåll
i Favorites List.
Remove from
Favorites
Tar bort Internet-innehåll
från Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Justerar bildkvaliteten för
Internetvideoinnehåll.
FM/AM
Du kan lyssna på FM- och AM-sändningar
med den inbyggda tunern. Glöm inte att
ansluta FM- och AM-antenner till mottagaren
innan du använder tunern (sidan 42).
1
Välj Listen på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
Välj FM/AM och tryck sedan
på
.
FM/AM-skärmen
Du kan välja och använda varje
skärmalternativ genom att trycka på V/v/B/b
eller
.
A Växla band (sidan 58)
B Frekvensindikation (sidan 58)
C Lista med förinställda stationer(sidan 60)
D Namn på förinställda stationer (sidan 60)
fortsättning
57SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Spela upp bilder/ljud
Alternativ
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 58 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
?/1
SHIFT
Sifferknappar
D.TUNING
Ställa in en station automatiskt
(Auto Tuning)
1
Välj frekvensindikationen på
FM/AM-skärmen.
2
Tryck på V/v.
Med V söker du efter stationer från lägre
till högre frekvenser och med v söker
du från högre till lägre frekvenser.
Mottagaren avbryter sökningen när
en station tas emot.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Vid dålig FM-stereomottagning
1 Ställ in stationen som du vill lyssna på
med hjälp av Auto Tuning, Direct Tuning
eller välj den förinställda station som du
vill lyssna på (sidan 60).
2 Tryck på TOOLS/OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
Växla mellan FM- och AM-radio
1
Välj Listen på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
Välj FM/AM och tryck sedan
på
.
Obs!
Du kan ställa in FM Mode på alternativmenyn
när frekvensindikering är valt eller om det
behövs i någon annan situation.
3 Välj FM Mode och tryck sedan på
.
4 Välj Monaural och tryck sedan på
.
Skärmen FM/AM visas.
3
4
Välj bandomkopplaren.
Tryck på V/v och välj FM eller AM.
Tryck sedan på
.
58SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 59 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Ställa in en station direkt
(Direct Tuning)
Ange frekvensen för en station direkt med
hjälp av sifferknapparna eller fjärrkontrollen.
2
Tryck på SHIFT och tryck sedan på
D.TUNING på skärmen FM/AM.
Du kan programmera upp till 30 FM- och
30 AM-stationer och lagra dem som dina
förinställda favoritstationer.
1
Tryck på sifferknapparna för att
ange frekvensen och tryck sedan
på
.
Exempel 1: FM 102,50 MHz
Välj 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exempel 2: AM 1 350 kHz
Välj 1 b 3 b 5 b 0
Om FM-stereomottagningen är dålig kan
du växla FM-mottagningsläge (sidan 58).
2
Om du inte kan ställa in en station
– – – .– – MHz eller – – – – kHz visas och
skärmen återgår sedan till den aktuella
frekvensen.
Kontrollera att du har angett rätt frekvens.
Om du inte har det upprepar du steg 2. Om
du fortfarande inte kan ställa in en station
kanske den önskade frekvensen inte används
i ditt område.
Tryck på TOOLS/OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
Tips!
• Justera AM-ramantennens riktning för att få bästa
möjliga mottagning när du ställer in en AM-station.
• Nedan visas inställningsskalan för
direktinställning.
– FM-band
50 kHz
– AM-band
9 kHz
Ställ in stationen som du vill
programmera med hjälp av
Auto Tuning (sidan 58) eller
Direct Tuning (sidan 59).
Obs!
Du kan ställa in Preset Memory på
alternativmenyn när frekvensindikering är valt
eller om det behövs i någon annan situation.
3
Välj Preset Memory och tryck
sedan på
.
4
Välj en förinställd siffra och tryck
sedan på
.
Stationen lagras som den valda
förinställningssiffran.
5
Upprepa steg 1 till 4 för att
programmera fler stationer.
Du kan lagra stationer med följande
förvalssiffror:
• FM-band: FM1 till FM30
• AM-bandet: AM1 till AM30
59SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Spela upp bilder/ljud
1
Programmera FM-/AMradiostationer
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 60 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Ställa in förinställda stationer
1
Välj Listen på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
3
Välj FM/AM och tryck sedan på
Ta emot RDS-sändningar
.
Välj det förinställda numret från
listan och tryck sedan på
.
Förinställningarna kan vara från 1 till 30.
Namnge förinställda stationer
(Name Input)
1 Välj den förinställningssiffra som du
* Det är inte alla FM-stationer som erbjuder
RDS-tjänster och alla har heller inte samma
typ av tjänster. Om du inte är bekant med RDSsystemet kan du fråga de lokala radiostationerna
efter mer information om vilka RDS-tjänster som
finns i ditt område.
Välj en station från FM-bandet.
vill namnge.
När du ställer in en station som har
RDS-tjänster visas stationens namn*
på tv-skärmen och i teckenfönstret.
2 Tryck på TOOLS/OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3 Välj Name Input och tryck sedan på
Skärmtangentbordet visas.
4 Tryck på V/v/B/b och
för att välja
ett tecken i taget och ange namnet.
5 Välj Enter och tryck sedan på
Radio Data System (RDS) är en
sändningstjänst som gör det möjligt för
radiostationer att sända tilläggsinformation
vid sidan av den vanliga programsignalen. Den
här mottagaren har praktiska RDS-funktioner,
t.ex. visning av stationens namn. RDS finns
endast för FM-stationer.*
.
Namnet du angav registreras.
Avbryta namninmatningen
.
* Om ingen RDS-sändning tas emot, visas inte
stationsnamnet i teckenfönstret.
Obs!
En del bokstäver som går att visa i teckenfönstret
visas inte på rätt sätt på tv-skärmen.
Tips!
När namnet på en station visas kan du kontrollera
frekvensen genom att trycka på DISPLAY MODE
på mottagaren upprepade gånger.
Tryck på RETURN/EXIT O eller HOME.
Tillgängliga alternativ
Alternativ
Information
FM Mode
Växlar FM-mottagningsläget
till stereo eller mono.
Preset Memory
Lagrar en radiostation för en
specifik förinställningssiffra.
Name Input
Namnger en förinställd station.
60SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 61 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Använda ljudeffekter
.
Spela upp med 2-kanaligt ljud
Du kan växla till 2-kanalsljud oavsett inspelningsformat för den programvara som du använder,
den anslutna uppspelningsutrustningen eller mottagarens inställningar för ljudfält.
2CH-läge
Effekt
2ch Stereo
Mottagaren avger endast ljudet från de främre vänstra och högra högtalarna.
Det kommer inget ljud från subwoofern.
2-kanaliga stereokällor av standardtyp förbigår fullständigt
ljudfältsbehandlingen och flerkanaliga surroundformat mixas ned till 2 kanaler.
2ch Analog Direct
Du kan växla ljudet från den valda ingången till en 2-kanalig analog insignal.
Med denna funktion kan du använda analoga högkvalitetskällor.
När du använder funktionen kan endast volymen och nivån för de främre
högtalarna justeras.
Lyssna på musik via hörlurar anslutna till mottagaren
Ljudfält
Effekt
Headphone (2ch)
Detta läge väljs automatiskt om du använder hörlurar och något annat läge
än 2ch Analog Direct är valt. 2-kanaliga stereokällor av standardtyp förbigår
fullständigt ljudfältsbehandlingen och flerkanaliga surroundformat mixas
ned till 2 kanaler.
Headphone (Direct)
Avger analoga signaler utan behandling av ton, ljudfält och liknande. Det här
läget väljs automatiskt om alternativet 2ch Analog Direct har valts.
Headphone (Multi)
Detta läge väljs automatiskt om du använder hörlurar när MULTI IN är valt.
Matar ut de främre analoga signalerna från MULTI CHANNEL INPUTuttagen.
61SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda ljudeffekter
Välja ljudfält
1 Välj Sound Effects på startmenyn och tryck sedan på
2 Välj Sound Field och tryck sedan på .
3 Välj önskat ljudfält.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 62 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Spela upp med flerkanalsljud
Med A.F.D. (Auto Format Direct) kan du lyssna på HiFi-ljud och välja avkodningsläge för att
lyssna på 2-kanaligt stereo- eller monoljud som flerkanalsljud.
A.F.D.-läge
Effekt
A.F.D. Auto
Förinställer ljudet som det spelats in/kodats, utan några tillagda
surroundeffekter.
Multi Stereo
Avger 2-kanaliga vänster-/höger- eller monosignaler från alla högtalare.
Tips!
Vi rekommenderar A.F.D. Auto.
Använda surroundeffekt för filmer
Du kan enkelt få alla de fördelar som surroundljud ger genom att välja något av mottagarens
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar ett kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong, trots att du lyssnar i vanlig hemmiljö.
Ljudfält
Effekt
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) är Sonys nya innovativa hembioteknik
som använder sig av de senaste tekniska lösningarna för behandling av
akustiska och digitala signaler. Den bygger på exakta svarsmätdata från
en masteringstudio.
Med HD-D.C.S. kan du titta på film i Blu-ray- och dvd-format hemma med
högsta ljudkvalitet – och dessutom med perfekt ljudmiljö, precis som filmens
ljudtekniker tänkte sig vid ljudmasteringen.
Du kan välja effekttyp för HD-D.C.S. Mer information finns i Om effekttyper
för HD-D.C.S. (sidan 63).
Movie Height
Lyfter ljudbilden för centerhögtalaren till inuti skärmen med hjälp av de övre
fronthögtalarna. Det passar särskilt bra om centerhögtalaren är placerad under
en stor skärm eller liknande. Även utan övre fronthögtalare kan du göra detta
med hjälp av virtuella högtalare.
PLII Movie
Använder avkodning för Dolby Pro Logic II Movie-läge. Denna inställning
passar bra för filmer som kodats i Dolby Surround. Dessutom kan detta läge
återge 5.1-kanalsljud när du tittar på dubbade eller äldre filmer.
PLIIx Movie
Använder avkodning för Dolby Pro Logic IIx Movie-läge. Detta inställning
expanderar Dolby Pro Logic II Movie eller Dolby Digital 5.1 till separata
7.1-filmkanaler.
PLIIz Height
Använder avkodning för Dolby Pro Logic IIz-läge. Denna inställning
expanderar ett källjud till upp till 9.1 kanaler och tillämpar en vertikal
komponent på dem som skapar en dimension av närvaro och djup.
PLIIz Height är samma ljudfält som beskrivs på sidan 64. Du kan justera
förstärkningsnivån för PLIIz Height. Mer information finns i Om
förstärkningsnivåer för PLIIz Height (sidan 65).
Neo:X Cinema
Använder avkodning för DTS Neo:X Cinema-läge. Ett ljud som spelats in
i 2- till 7.1-kanalsformat förbättras upp till 9.1 kanaler.
62SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 63 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Om effekttyper för HD-D.C.S.
Det finns tre olika typer av HD-D.C.S.:
Dynamic, Theater och Studio. Varje typ har
olika ljudmixningsnivåer av reflektion och
eko och varje typ har optimerats för att passa
lyssnarens unika rum och växlande humör.
x Dynamic
Använda ljudeffekter
Inställningen Dynamic passar bra för miljöer
med resonans men utan känslan av rymd
(där ljudabsorptionen är otillräcklig). Med
inställningen förstärks ljudets reflektion så
att ljudkänslan liknar ljudet i en stor, klassisk
biosalong. Därmed förstärks den känsla av
rymd som finns i filmstudior för ljuspålägg
och skapar en unik akustikupplevelse.
x Theater
Standardinställning. Inställningen Theater
passar bra i de flesta vardagsrum. Med
inställningen förstärks ljudets resonans precis
som i en biosalong (filmstudio för ljudpålägg).
Detta är den perfekta inställningen när du
tittar på innehåll som spelats in på Blu-ray
Disc och är ute efter en äkta biokänsla.
x Studio
Inställningen Studio passar bra i ett
vardagsrum med rätt ljudutrustning. Med den
här inställningen återskapas den ljudresonans
som förekommer när en bioljudkälla remixas
för en Blu-ray Disc för att få ljudnivåer som
passar i hemmiljö. Ljudets reflektion och
resonans minimeras. Dialog och
surroundeffekter återges däremot fantastiskt
verklighetstroget.
63SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 64 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Använda surroundeffekt för musik
Du kan dra fördel av surroundljud genom att välja något av mottagarens förprogrammerade
ljudfält. Ljudfälten skapar ett kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som ljudet i en konsertsal,
trots att du lyssnar i vanlig hemmiljö.
Ljudfält
Effekt
Berlin Philharmonic Hall
Återskapar ljudegenskaperna i Berlin Philharmonic Hall. Du kan även justera
effektnivån. Mer information finns i avsnittet Om effektnivån för Concert Hall
(sidan 65). Fungerar dessutom automatiskt tillsammans med mottagning av
Internettjänsten The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall.
Concertgebouw Amsterdam
Återger ljudegenskaperna som skapas genom reflektion i en konsertsal med en
stor ljudscen i Amsterdam i Nederländerna. Du kan även justera effektnivån.
Mer information finns i avsnittet Om effektnivån för Concert Hall (sidan 65).
Musikverein Vienna
Återger ljudegenskaperna i en konsertsal i Wien i Österrike som kännetecknas
av ett resonant ljud med unikt eko. Du kan även justera effektnivån. Mer
information finns i avsnittet Om effektnivån för Concert Hall (sidan 65).
Vocal Height
Höjer ljudbilden med hjälp av de övre fronthögtalarna. Den här inställningen
passar när du vill visa musikinnehåll på en stor skärm. Även utan övre
fronthögtalare kan detta utföras med hjälp av virtuella högtalare.
Jazz Club
Återger akustiken i en jazzklubb.
Live Concert
Återger akustiken för en 300-platsers livekonsertsal.
Stadium
Återger känslan i ett stor friluftsstadion.
Sports
Återger känslan i sportsändningar.
Portable Audio
Återger en klar och förbättrad ljudbild från din bärbara ljudenhet. Detta läge
passar utmärkt för MP3 och annan komprimerad musik.
PLII Music
Använder avkodning för Dolby Pro Logic II Music-läge. Denna inställning
passar utmärkt för vanliga stereokällor som CD-skivor.
PLIIx Music
Använder avkodning för Dolby Pro Logic IIx Music-läge. Denna inställning
passar utmärkt för vanliga stereokällor som CD-skivor.
PLIIz Height
Använder avkodning för Dolby Pro Logic IIz-läge. Denna inställning
expanderar ett källjud till upp till 9.1 kanaler och tillämpar en vertikal
komponent på dem som skapar en dimension av närvaro och djup.
PLIIz Height är samma ljudfält som beskrivs på sidan 62. Du kan justera
förstärkningsnivån för PLIIz Height. Mer information finns i Om
förstärkningsnivåer för PLIIz Height (sidan 65).
Neo:X Music
Använder avkodning för DTS Neo:X Music-läge. Ett ljud som spelats in i 2- till
7.1-kanalsformat förbättras upp till 9.1 kanaler.
Neo:X Game
Använder avkodning för DTS Neo:X Game-läge. Ett ljud som spelats in i 2- till
7.1-kanalsformat förbättras upp till 9.1 kanaler.
64SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 65 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Om effektnivån för Concert Hall
Du kan ställa in resonansnivån för följande
ljudfält:
– Berlin Philharmonic Hall
– Concertgebouw Amsterdam
– Musikverein Vienna
x Low
Sänker resonansljudnivån.
Ställer in resonansljudnivån till
fabriksinställningen.
x High
Höjer resonansljudnivån.
Om förstärkningsnivåer för
PLIIz Height
Det går att justera förstärkningsnivån för de
övre frontkanalerna för Pro Logic IIz-läget
(vanligt läge för film och musik).
x Low
Ingen förstärkning används.
x Mid
+3 dB används (fabriksinställning).
x High
+5 dB används.
Tänk på följande angående
ljudfälten
• Internettjänsten Berlin Philharmonic Hall
kanske inte är tillgänglig beroende på land
eller region.
• Ljudfälten fungerar inte om MULTI IN
är valt.
• Det går inte att välja 2ch Analog Direct
när du spelar upp innehåll via USB-enheter,
hemnätverk eller Internetvideo.
• Multi Stereo fungerar inte när flerkanaliga
ljudsignaler tas emot.
65SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda ljudeffekter
x Mid
• Det kan hända att ljudfälten för film och
musik inte fungerar beroende på insignalen
eller högtalarmönstret som du har valt eller
ljudformatet.
• Det kan hända att mottagaren spelar upp
signaler vid en lägre samplingsfrekvens
än den aktuella samplingsfrekvensen för
insignalerna beroende på ljudformatet.
• PLIIx Movie/Music, PLIIz Height,
Vocal Height och Movie Height kanske inte
visas beroende på högtalarmönstret och
vilka inställningar du har valt för Virtual
Front High.
• Det kan hända att en del högtalare eller
subwoofern inte matar ut något ljud
beroende på ljudfältsinställningen.
• Om det förekommer brus kan bruset vara
olika beroende på vilket ljudfält du väljer.
• Neo:X (Cinema/Music/Game) fungerar inte
när signaler med en samplingsfrekvens på
32 kHz tas emot.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 66 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Använda funktionen Sound
Optimizer
Funktionen Sound Optimizer ger en känsla
av närvaro och intensitet i ljudet när du spelar
upp högvolymsljud, oavsett mottagarens
volymnivå.
Du får klart och dynamiskt ljud även vid låga
volymnivåer sent på kvällen.
Den perfekta effekten för att passa din miljö
skapas med hjälp av funktionen Auto
Calibration.
1
Välj Settings på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
Välj Audio Settings och tryck
sedan på
.
3
Välj Sound Optimizer och tryck
sedan på
.
4
Välj Normal eller Low och tryck
sedan på
.
Funktionen Sound Optimizer är aktiverad.
Justera för referensnivån i en film genom
att välja Normal. Justera för en cd-skiva
eller annan programvara vars genomsnittliga
ljudnivå bearbetas högt genom att välja Low.
Du kan även ställa in funktionen Sound
Optimizer till Normal eller Low och Off
med hjälp av SOUND OPTIMIZER på
fjärrkontrollen och mottagaren.
Justera equalizern
Du kan använda följande parametrar för att
justera ljudets tonkvalitet (bas-/diskantnivå)
för front-, surround-, bakre surround- och
övre fronthögtalare.
Bas
Nivå
(dB)
Frekvens
(Hz)
För centerhögtalaren kan du även justera
mellannivån.
Bas
Tips!
Genom att använda equalizerfunktionen och justera
alla högtalare samtidigt kan du göra finjusteringar
med Sound Optimizer.
Mellan
Diskant
Nivå
(dB)
Frekvens
(Hz)
1
Välj Settings på startmenyn
och tryck sedan på
.
2
Välj Audio Settings och tryck
sedan på
.
3
Välj Equalizer och tryck sedan
på
.
4
Välj Front, Center, SUR/SB eller
Front High och tryck sedan på
.
5
Välj Bass, Mid (endast för
Centerhögtalaren) eller Treble.
6
Justera värdet för förstärkning
och tryck sedan på
.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
– När 2ch Analog Direct används.
– När hörlurar används.
• Det kan hända att mottagaren spelar upp signaler
vid en lägre samplingsfrekvens än den aktuella
samplingsfrekvensen för insignalerna beroende
på ljudformatet.
Diskant
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
– När 2ch Analog Direct används.
• Frekvenserna för Bass, Treble och Mid är fasta.
66SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 67 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Justera alla högtalarna samtidigt
(All EQ Adjustment)
Du kan justera ljudets tonkvalitet (bas-/
diskantnivå) för alla högtalarna samtidigt.
1 Välj Settings på startmenyn och tryck
sedan på
.
2 Välj Audio Settings och tryck sedan
på
.
4 Välj All och tryck sedan på
.
Använda ljudeffekter
3 Välj Equalizer och tryck sedan på
.
5 Välj Bass eller Treble och tryck sedan
på
.
6 Justera värdet för förstärkning och
tryck sedan på
.
Obs!
Beroende på equalizerinställningen för varje
kanal kan de faktiska nivåerna som anges med
All EQ Adjustment vara lägre eller högre än de
angivna värdena.
67SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 68 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Använda flerzonsfunktioner
Det här kan du göra med
flerzonsfunktionen
Om du använder en IR-repeater (medföljer ej)
kan du styra både en enhet i huvudzonen och
Sony-mottagaren i zon 2 eller zon 3 från zon 2
eller zon 3 med fjärrkontrollen.
Använd en IR-repeater om du installerar
mottagaren på en plats dit signalerna från
fjärrkontrollen inte når.
Du kan använda en annan bild- och ljudenhet
som anslutits till mottagaren i en annan zon än
huvudzonen. Till exempel kan du titta på DVD
i huvudzonen samtidigt som du lyssnar på en
CD-skiva i zon 2 eller zon 3.
Skapa en flerzonsanslutning
Mata ut till zon 2: Signaler från utrustning som är ansluten till analoga ingångar matas ut via
ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT- eller ZONE 2 OUT-komponentkontakterna. ZONE 2 VIDEO/
AUDIO OUT- och ZONE 2 OUT-komponentkontakterna kan inte mata ut signaler från
HDMI IN-kontakter. Använd HDMI ZONE 2 OUT-kontakterna om du vill mata ut
HDMI-signaler.
Mata ut till zon 3: Endast signaler från utrustning som är ansluten till analoga ingångar matas
ut via ZONE 3 OUT-kontakterna. Om utrustningen endast är ansluten till digitala ingångar matas
inga signaler ut.
1: Anslutningar för zon 2
1 Ljudet matas ut från högtalarna i zon 2 via mottagarens SURROUND
BACK (ZONE 2)-anslutningar.
Huvudzon
Zon 2
STR-DA5800ES
Tv-skärm
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK
(ZONE 2)
Flerfunktionsfjärrkontroll
68SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 69 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
2 Ljudet matas ut från högtalarna i zon 2 med hjälp av mottagaren
och en annan förstärkare.
Du måste ställa in högtalarna i zon 2 (sidan 71).
Huvudzon
Zon 2
B
B
Tv-skärm
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
Använda flerzonsfunktioner
ZONE 2 AUDIO OUT
Flerfunktionsfjärrkontroll
A IR-repeater (medföljer ej)
B Högtalare
C Annan förstärkare/mottagare
* Du kan även ansluta till ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT-kontakten.
3 Göra en zon 2-anslutning med hjälp av HDMI
Matar ut HDMI-insignaler för video/ljud i zon 2 genom att använda HDMI ZONE 2 OUTkontakten på mottagaren.
Du kanske måste ställa in HDMI-utgången i zon 2 (sidan 71).
Huvudzon
Zon 2
B
B
Tv-skärm
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
HDMI ZONE 2 OUT
Flerfunktionsfjärrkontroll
A IR-repeater (medföljer ej)
B Högtalare
C Annan förstärkare/mottagare
fortsättning
69SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 70 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Obs!
Du kan ansluta HDMI ZONE 2 OUT-kontakten direkt till en tv i zon 2 (utan förstärkare eller mottagare).
Du rekommenderas dock att ansluta en tv via en förstärkare eller mottagare för att få bättre ljud- och
videofunktioner och därmed minska risken för effekter i huvudzonen. Om du väljer samma HDMI-ingång för
både huvudzonen och zon 2 begränsas ljud- och videofunktionerna i huvudzonen efter funktionerna i zon 2.
2: Anslutningar för zon 3
Huvudzon
Zon 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Flerfunktionsfjärrkontroll
A IR-repeater (medföljer ej)
B Högtalare
C Annan förstärkare/mottagare
70SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 71 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Ställa in högtalarna i zon 2
När högtalarna i zon 2 är anslutna till
mottagarens SURROUND BACK (ZONE 2)anslutningar (sidan 68) justerar du
inställningarna så att det ljud som väljs
i zon 2 matas ut från de högtalare som är
anslutna till SURROUND BACK (ZONE 2)anslutningarna.
Mer information finns i Speaker Connection
på menyn Speaker Settings (sidan 94).
Ställa in HDMI-utgången
i zon 2
Om utrustning som en tv eller A/V-förstärkare
är ansluten till HDMI ZONE 2 OUTkontakten kan du mata ut HDMI-signaler
från utrustningen i zon 2.
Mer information finns i 3 Göra en zon 2anslutning med hjälp av HDMI (sidan 69).
Ställa in HDMI-utgången i zon 2
Du kan ange om volymreglagen för ZONE 2
AUDIO OUT-kontakterna ska vara justerbara
eller fasta.
1
2
3
4
5
Välj Settings på startmenyn
och tryck sedan på
.
Välj Zone Settings och tryck
sedan på
.
Välj Zone Setup och tryck
sedan på
.
Välj Line Out för Zone2 och
tryck sedan på
.
Välj önskad parameter och
tryck sedan på
.
Parameter
Beskrivning
Variable
Volymkontrollen är
fabriksinställd på –40 dB.
När du väljer den här
parametern går volymen
för ZONE 2 AUDIO OUT
och SURROUND BACK
(ZONE 2)-anslutningarna
att ändra tillsammans.
Detta rekommenderas om
du använder en förstärkare.
Fixed
Volymkontrollen är fast
angiven till ±0 dB. Detta
rekommenderas om du
använder en enhet med
justerbart volymreglage.
Du kan mata ut signaler från HDMI INkontakterna till utrustning i zon 2 via HDMI
ZONE 2 OUT-kontakterna enligt följande:
1
Välj Settings på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
Välj HDMI Settings och tryck
sedan på
.
3
Välj Zone2 Out och tryck sedan
på
.
4
Välj On och tryck sedan på
.
Obs!
• Om funktionen Zone2 Out har aktiverats är
följande funktioner inaktiverade:
– Kontroll för HDMI ("BRAVIA" Sync)
– Fast View (inklusive Preview for HDMI: On)
71SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda flerzonsfunktioner
Ange volymreglage för zon 2
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 72 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Ställa in prioritet för huvudzonen
och zon 2
Om funktionen Zone2 Out är aktiverad
och du väljer samma HDMI-ingång för både
huvudzonen och zon 2 kan det förekomma
störningar i ljud- och videosignalerna
i huvudzonen. Undvik eventuella störningar
genom att prioritera huvudzonen i valet av
HDMI-ingång.
1
Växla zoninställning för
fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen är avsedd att användas
i huvudzonen. Zoninställningen för
fjärrkontrollen är för användning i zon 2.
Om du vill använda den i zon 3 byter du
zoninställning för fjärrkontrollen.
?/1
Välj Settings på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
Välj HDMI Settings och tryck
sedan på
.
3
Välj Priority och tryck sedan
på
.
4
Välj Main Only och tryck sedan
på
.
RM SET UP
AMP
SHIFT
ZONE
2, 3
ENT/MEM
1
Tryck på ?/1 samtidigt som du
trycker på RM SET UP.
Knapparna AMP och ZONE blinkar.
2
Tryck på ZONE.
Knappen AMP slocknar, ZONE-knappen
fortsätter att blinka och SHIFT-knappen
tänds.
3
Tryck på sifferknappen 2 för zon 2
eller på 3 för zon 3 medan ZONEknappen blinkar.
Knappen ZONE tänds.
4
Tryck på ENT/MEM.
ZONE-knappen blinkar två gånger och
fjärrkontrollen växlar till zon 2- eller
zon 3-läge.
72SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 73 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
1
Styra mottagaren från
en annan zon
Slå på förstärkaren i zon 2 eller
zon 3.
Om anslutningarna är gjorda enligt
illustration 1-1 (sidan 68) kan du hoppa
över det här steget.
(styrning av ZONE 2/ZONE 3)
Du kan styra mottagaren från zon 2 eller zon 3.
Procedurerna i det här avsnittet beskriver
åtgärderna när en IR-repeater, som är
användbar för flerzonsfunktioner, är ansluten.
Om ingen IR-repeater är ansluten använder
du mottagaren i huvudzonen.
2
Tryck på ZONE.
Fjärrkontrollen växlar till zon 2 eller
zon 3. Ändra zoninställningarna för
fjärrkontrollen till zon 2 eller zon 3
i förväg (sidan 72).
3
Tryck på ?/1.
?/1
ZONE
4
Tryck på någon av
insignalsknapparna på
fjärrkontrollen för att välja
vilken källsignal du vill mata ut.
5
Justera till önskad volym.
Insignalsknappar
SOURCE
• Om anslutningarna är gjorda enligt
illustration 1-1 (sidan 68) justerar
du volymen med hjälp av
+/– på
fjärrkontrollen.
• Om anslutningarna är gjorda enligt
illustration 1-2 (sidan 69) eller 2
(sidan 70) justerar du volymen med
hjälp av mottagaren i zon 2 eller zon 3.
Om du anger Line Out för Zone2 till
Variable kan du även justera volymen
i zon 2 med hjälp av
+/– på
fjärrkontrollen (sidan 71).
fortsättning
73SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda flerzonsfunktioner
Zonfunktionen aktiveras.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 74 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Tillgängliga flerzonsåtgärder
ZONE 2 1)
INPUT
SOURCE
2)
a
ZONE 3 1)
a
BD
a
DVD
a
a
GAME
a
a
SAT/CATV
a
a
VIDEO 1
a
a
VIDEO 2
a
a
VIDEO 3
a
VIDEO 4
a
4)
Du kan antingen välja FM eller AM från
huvudzonen, zon 2 eller zon 3. Om du vill växla
mellan FM och AM från zon 2 eller zon 3 väljer du
zonen med hjälp av fjärrkontrollen. Tryck sedan på
TUNER flera gånger. Varje gång du trycker på
knappen växlar du mellan FM och AM. Om olika
program är valda i flera zoner får den insignal du
valde senast prioritet.
5)
Endast om SOURCE har valts i zon 2 eller zon 3
kan du lyssna på innehåll som visas i huvudzonen,
zon 2 eller zon 3.
Avsluta styrning av zon 2/zon 3
Tryck på ZONE och tryck därefter på ?/1.
Tips!
TV3)
MD/TAPE
a
a
SA-CD/CD
a
a
FM4)
a
a
AM4)
a
a
My Music5)
a
a
My Video5)
a
a
5)
a
a
a
a
Du kan också välja en zon på mottagaren. Tryck på
ZONE SELECT flera gånger för att välja zon 2, zon 3
eller huvudzonen. Varje gång du trycker på ZONE
POWER slås utsignalerna för den valda zonen på
eller av.
PHONO3)
MULTI IN3)
PC3)
My Photo
Internetinnehåll5)
1)
För zon 2 matas HDMI-signaler,
komponentvideosignaler och analoga videooch ljudsignaler ut. För zon 3 kan bara analoga
ljudsignaler matas ut. När du väljer SOURCE
matas signalerna för den aktuella ingången
i huvudzonen ut.
2) Om du har valt SOURCE matas inte insignalerna
till MULTI CHANNEL INPUT-kontakterna eller
-porten (USB) ut från ZONE 2 OUT eller
ZONE 3 OUT-kontakterna även om MULTI IN
eller PC är valt.
3) TV, PHONO, MULTI IN och PC kan endast väljas
i huvudzonen.
74SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 75 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Använda andra funktioner
Använda BRAVIA Syncfunktioner
• Kontrollen för HDMI-funktionen fungerar
inte på en enhet som är ansluten till
mottagarens HDMI OUT B-kontakt.
• Om du ställer in Zone2 Out på HDMI
Settings-menyn på On kan du inte använda
funktionen Kontroll för HDMI.
Vi rekommenderar att du ansluter mottagaren
till produkter med stöd för BRAVIA Sync.
Vad är BRAVIA Sync?
Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar inte i följande fall:
• När du ansluter mottagaren till en
enhet som inte är kompatibel med
Sonys Kontroll för HDMI-funktion.
• När du ansluter mottagaren och
utrustningen på något annat sätt
än via en HDMI-anslutning.
Obs!
• Följande funktioner kan användas för utrustning
från andra leverantörer än Sony. Dock kan inte
kompatibiliteten garanteras med all utrustning från
andra leverantörer än Sony.
– Systemavstängning
– Uppspelning med en knapptryckning
– Systemets ljudkontroll
• Följande funktioner ägs av Sony. De kan inte
användas för utrustning från andra leverantörer
än Sony.
– Scene Select
– Hemmabiostyrning
• För utrustning som inte är kompatibel med
BRAVIA Sync kan de här funktionerna inte
aktiveras.
Förbereda för BRAVIA Sync
När du vill använda BRAVIA Sync aktiverar
du funktionen Kontroll för HDMI för både
mottagaren och ansluten utrustning.
Aktivera funktionen Kontroll för HDMI för
både mottagaren och ansluten utrustning.
1
Välj Settings på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
Välj HDMI Settings och tryck
sedan på
.
3
Välj Kontroll för HDMI och tryck
sedan på
.
4
Välj On och tryck sedan på
.
Mottagarens funktion Kontroll för HDMI
aktiveras.
fortsättning
75SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda andra funktioner
BRAVIA Sync är namnet på en funktion
som finns i Sony-produkter som möjliggör
att kompatibel utrustning ansluten via HDMIkablar kan styra varandra med hjälp av
BRAVIA-fjärrkontrollen.
Styrningen av respektive enheter möjliggörs
via funktionen Kontroll för HDMI som
utnyttjar tekniken HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) som standardiserats
för HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Genom att koppla samman enheter från
Sony som är kompatibla med BRAVIA Sync
via en HDMI-kabel (medföljer ej), förenklas
användningen enligt följande:
• Systemavstängning (sidan 76)
• Uppspelning med en knapptryckning
(sidan 76)
• Systemets ljudkontroll (sidan 77)
• ARC (Audio Return Channel) (sidan 77)
• Välja scen (sidan 77)
• Hemmabiostyrning (sidan 77)
• Remote Easy Control (sidan 77)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 76 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
5
Slå på funktionen Kontroll
för HDMI för den anslutna
utrustningen.
Mer information om hur du ska
konfigurera ansluten utrustning finns i
respektive enhets användarinstruktioner.
6
Upprepa steg 5 för att ställa in
funktionen Kontroll för HDMI
och för att visa bilden för samtlig
uppspelningsutrustning som du
vill använda.
Uppspelning med en knapptryckning
När du spelar upp innehåll på utrustning
som är ansluten till mottagaren via HDMIanslutning slås även mottagaren på
automatiskt och växlar till lämplig HDMIinsignal.
Om du anger Pass Through till On eller Auto
kan ljud och bild matas ut endast från tv:n när
mottagaren är i viloläge.
Starta uppspelningen på
utrustningen.
Obs!
Om du kopplar loss HDMI-kabeln eller ändrar
anslutningen ska du utföra stegen ovan.
Du behöver dock inte utföra stegen ovan om
du använder en HDMI IN 1-, IN 2-, IN 3- eller
IN 9-kontakt.
Så här använder du videokamerans
funktion för uppspelning med en
knapptryckning
1 Aktivera funktionen Kontroll för HDMI
på både mottagaren och videokameran.
Systemavstängning
Om du stänger av tv:n med hjälp av
strömknappen på tv:ns fjärrkontroll stängs
mottagaren och ansluten utrustning av
automatiskt.
Du kan också använda fjärrkontrollen för
att stänga av tv:n.
Tryck på TV och tryck därefter på ?/1.
Tv:n, mottagaren och ansluten utrustning
stängs av.
Obs!
• Aktivera tv:ns strömförreglingsfunktion innan
du använder funktionen Systemavstängning.
Mer information finns i tv:ns bruksanvisning.
• Beroende på status för den utrustning som är
ansluten kanske det inte går att stänga av
utrustningen. Mer information finns i respektive
bruksanvisning till de anslutna enheterna.
• Om du använder funktionen Systemets
ljudkontroll med en tv från någon annan
leverantör än Sony programmerar du
fjärrkontrollen enligt anvisningarna från
tv:ns tillverkare.
2 Anslut videokameran till någon av HDMI
IN 1-, IN 2-, IN 3- och IN 9-kontakterna
(sidan 36).
Om du använder en videokamera från
Sony slås tv:n på samtidigt som mottagaren
och sedan startar uppspelningen på
videokameran automatiskt. Om du
använder en videokamera från någon
annan leverantör än Sony sker
uppspelningen från videokameran
kontinuerligt.
Obs!
• Början av innehållet kanske inte visas beroende
på tv:n.
• Anslut utrustningen, till exempel en videokamera
från Sony med funktion för uppspelning med
en knapptryckning genom att göra en HDMIanslutning via HDMI IN 1-, IN 2-, IN 3- och
IN 9-kontakten. Om du använder andra
HDMI IN-kontakter kan det hända att mottagaren
inte växlar till rätt insignal. Välj i så fall manuellt
den ingång som videokameran är ansluten till.
76SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 77 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Systemets ljudkontroll
Obs!
Om Kontroll för HDMI är inställt på On anpassas
inställningarna för Audio Out på menyn HDMI
Settings automatiskt efter inställningarna för
systemets ljudkontroll.
ARC (Audio Return Channel)
Om tv:n är kompatibel med funktionen ARC
(Audio Return Channel) och du ansluter med
HDMI-kabel skickas även en digital ljudsignal
från tv:n till mottagaren. Du behöver inte göra
en separat ljudanslutning för att lyssna på
tv-ljudet från mottagaren.
Mer information finns i avsnittet Växla mellan
digitalt och analogt ljud (sidan 79).
Välja scen
Optimal bildkvalitet och ljudfält väljs
automatiskt beroende på vilken scen
som valts på tv:n.
Mer information om dur detta fungerar
finns i tv:ns bruksanvisning.
Sceninställning på tv:n
Ljudfält
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Hemmabiostyrning
Om en tv som är kompatibel med funktionen
för hemmabiostyrning ansluts till mottagaren
visas en ikon för Internet-baserade program på
den anslutna tv:n.
Du kan växla mottagarens insignal eller
växla ljudfält med hjälp av tv-fjärrkontrollen.
Du kan också justera ljudnivån för
centerhögtalaren eller subwoofern samt
justera inställningarna för Sound Optimizer
(sidan 66), Dual Mono (sidan 99) och
A/V Sync (sidan 100).
Tv:n måste ha tillgång till en
bredbandsanslutning om du vill använda
funktionen hemmabiostyrning.
Remote Easy Control
Du kan styra mottagarens meny med hjälp
av tv:ns fjärrkontroll.
Välj den mottagare (AV AMP) som
identifierats av tv:n.
Obs!
• Mottagaren identifieras som (Tuner (AV AMP))
av tv:n.
• Tv:n måste vara kompatibel med länkmenyn.
• Beroende på vilken typ av tv du har kan det
hända att vissa funktioner inte är tillgängliga.
Obs!
Ljudfältet kanske inte växlar beroende på tv:n.
77SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda andra funktioner
Spela upp tv-ljudet från högtalarna som
anslutna till mottagaren med en enkel åtgärd.
Du kan också justera volymen eller stänga av
mottagarens ljud med hjälp av tvfjärrkontrollen.
Så här kan du använda systemets ljudkontroll.
• Tv-ljudet matas ut via de högtalare som
är anslutna till mottagaren när du slår på
mottagaren samtidigt som ljudet matas
ut från tv:ns högtalare. Om du stänger
av mottagaren matas ljudet ut från tv:ns
högtalare igen.
• Om du justerar tv:ns volym justeras
mottagarens volym automatisk samtidigt
via funktionen Systemets ljudkontroll.
Du kan också styra funktionen från tv-menyn.
Mer information finns i tv:ns bruksanvisning.
Motsvarighetstabell
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 78 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Växla de bildskärmar som
matar ut HDMIvideosignalerna
Mata ut HDMI-signaler även
när mottagaren är i viloläge
Om två bildskärmar är anslutna till HDMI
OUT A- och HDMI OUT B-kontakterna
kan du växla utmatningen för bildskärmarna
med hjälp av HDMI OUTPUT-knappen på
fjärrkontrollen.
Det går att mata ut video- och ljudsignaler
från HDMI IN-kontakten till den tv som är
ansluten till HDMI OUT A-kontakten även
när mottagaren är i viloläge.
Om du använder den här funktionen när
Kontroll för HDMI är inställt på On växlar
mottagarens insignal beroende på åtgärden
på den anslutna utrustningen även om
mottagaren är i viloläge.
När du vill aktivera den här funktionen gör
du följande inställningar för Pass Through.
HDMI
OUTPUT
(Pass Through)
1
Välj Settings på startmenyn och
tryck sedan på
.
2
Välj HDMI Settings och tryck
sedan på
.
3
Välj Pass Through och tryck sedan
på
.
4
Välj önskad parameter och tryck
sedan på
.
1
Slå på mottagaren och de två
bildskärmarna.
2
Tryck på HDMI OUTPUT.
Parameter
Beskrivning
Varje gång du trycker på knappen växlas
utmatningen som följer:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Du kan också använda HDMI OUTknappen på mottagaren.
Auto
Om tv:n är på medan
mottagaren är i viloläge
matar mottagaren ut HDMIsignaler från mottagarens
HDMI OUT A-kontakt.
Sony rekommenderar denna
inställning om du använder
en tv som är kompatibel med
BRAVIA Sync. Denna
inställning sparar ström
i viloläge jämfört med
inställningen On.
On
När mottagaren är i viloläge
matar den ut HDMI-signaler
från mottagarens HDMI
OUT A-kontakt.
78SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 79 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Parameter
Beskrivning
Off
Mottagaren matar inte ut
HDMI-signaler när den är
i viloläge. Slå på mottagaren
för att lyssna på den anslutna
utrustningens källa på tv:n.
Denna inställning sparar
ström i viloläge jämfört
med inställningen On.
Obs!
• Inställningen Auto är aktiv endast om
Kontroll för HDMI har ställts in på On. Om
Kontroll för HDMI har ställts in på Off utför
mottagaren samma funktioner i Auto som i On.
• I viloläget där andra funktioner som Network
Standby fungerar minskar inte
strömförbrukningen även om Pass Through har
ställts in på Auto.
Växla mellan digitalt och
analogt ljud
Om du ansluter utrustning till både digitala
och analoga ljudingångar på mottagaren, kan
du låsa insignalsläget för ljud till endera av
dem eller växla från den ena till den andra,
beroende på typen av material som du vill
titta på.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Välj insignalskälla med hjälp av
INPUT SELECTOR på mottagaren.
2
Tryck på INPUT MODE på
mottagaren.
Det valda insignalsläget för ljud visas
i teckenfönstret.
• AUTO
Prioriterar digitala ljudsignaler när
det finns både digitala och analoga
anslutningar.
Om det inte finns några digitala
ljudsignaler, väljs analoga ljudsignaler.
Om tv är valt som insignal prioriteras
signalerna ARC (Audio Return
Channel). Om tv:n inte är kompatibel
med ARC (Audio Return Channel)
prioriteras digitala, optiska ljudsignaler.
Om Kontroll för HDMI-funktionen inte
har aktiverats för både mottagaren och
tv:n fungerar inte funktionen ARC
(Audio Return Channel).
• OPT
Visas endast när insignalen tilldelas en
optisk kontakt och gör att den optiska
ingången väljs automatiskt.
fortsättning
79SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda andra funktioner
1
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 80 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
• COAX
Visas endast när insignalen tilldelas
en koaxial kontakt och gör att
koaxialingången väljs automatiskt.
• ANALOG
Specificerar analoga ljudinsignaler
till AUDIO IN-kontakterna (L/R).
Obs!
• Beroende på insignalen visas ------ i teckenfönstret
och det går inte att välja andra lägen.
• När 2ch Analog Direct används eller MULTI IN
är valt anges ljudingången till Analog. Det går
inte att välja något annat läge.
Använda övriga video-/
ljudingångar
Det går att tilldela video- och/eller ljudsignaler
till andra ingångar.
Du kan till exempel ansluta OPTICAL OUTkontakten på dvd-spelaren till OPTICAL IN 1kontakten på den här mottagaren om du bara
vill att digitala, optiska ljudsignaler ska matas
in från dvd-spelaren.
Anslut dvd-spelarens komponentvideokontakt
till någon av kontakterna COMPONENT
VIDEO IN 1 eller COMPONENT VIDEO
IN 2 på mottagaren om du vill ange
videosignalerna från dvd-spelaren
som insignal.
1
Välj Settings på startmenyn
och tryck sedan på
.
2
Välj Input Settings och tryck
sedan på
.
3
Välj Video Input Assign eller
Audio Input Assign och tryck
sedan på
.
4
Välj vilka ljud- och/eller
videosignaler som du vill
tilldela till vardera ingång.
Obs!
• Om du tilldelar en insignal till någon av HDMI
IN 1- till IN 9-kontakterna i Video Input Assign
eller Audio Input Assign tilldelas samma HDMIingång till både video- och ljudinsignalen. Om du
vill tilldela en HDMI IN-kontakt som antingen
video- eller ljudinsignal ska du först tilldela en
insignal till någon av kontakterna HDMI IN 1 till
IN 9 i Video Input Assign eller Audio Input Assign.
Ange därefter tilldelningen av en HDMI INkontakt till None i antingen Video Input Assign
eller Audio Input Assign för den av signalerna som
du inte vill tilldela en HDMI IN-kontakt.
• När du använder mottagaren utan att använda
GUI kan du ändra tilldelningen för en HDMI INkontakt med hjälp av HDMI VIDEO ASSIGN ?
eller HDMI AUDIO ASSIGN ? i INPUT
SETTINGS (sidan 117).
• Om du ändrar tilldelningen för en HDMI INkontakt när funktionen Kontroll för HDMI
används cäxlar du insignalen för mottagaren till
den insignal som HDMI-utrustningen är ansluten
till. Annars kan det hänsa att funktionen Kontroll
för HDMI inte fungerar som den ska.
• Om du anger tilldelningen av en HDMI IN-kontakt
till None i både Video Input Assign och Audio
Input Assign går det inte att välja ingångssignaler
via HDMI-ingången. Då fungerar funktionen
Kontroll för HDMI endast för annan utrustning än
mottagaren. Det är inte ett tecken på att något är fel.
80SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 81 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Insignal
Audio Input Assign
Video Input Assign
HDMI
Optisk/koaxial Analog*
HDMI
Komponent
BD
IN 2 (BD)
None
IN 2 (BD)
None
–
DVD
IN 5 (DVD)
COAX 1 (DVD) DVD
IN 5 (DVD)
IN 1 (DVD)
DVD
GAME
IN 4 (GAME)
OPT 1 (GAME) GAME
IN 4 (GAME)
None
GAME
SAT/CATV
IN 6 (SAT/CATV) OPT 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
IN 6 (SAT/CATV) IN 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1)
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1)
VIDEO 1
COAX 2
(VIDEO 1)
–
None
Komposit*
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2)
None
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2)
None
VIDEO 2
VIDEO 3
IN 7 (VIDEO 3)
None
–
IN 7 (VIDEO 3)
None
–
VIDEO 4
IN 8 (VIDEO 4)
None
–
IN 8 (VIDEO 4)
None
–
MD/TAPE
None
None
MD/TAPE
None
None
–
SA-CD/CD
IN 3 (SA-CD/CD) COAX 3
(SA-CD/CD)
SA-CD/CD
IN 3 (SA-CD/CD) None
–
MULTI IN
–
–
None
–
–
None
Använda andra funktioner
* Tilldelningen av analog insignal kan inte ändras av användaren. Den aktuella inställningen visas.
Obs!
• När du tilldelar digitala ljudingångar kan
inställningen INPUT MODE ändras automatiskt.
• Om du tilldelar en videoinsignal till komponent
eller kompositingången samt en ljudinsignal
till HDMI-ingången matas komponent- eller
kompositvideosignalerna inte ut från
HDMI OUT-kontakterna. Komponent- eller
kompositvideosignalerna matas ut från
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTkontakterna eller MONITOR VIDEO OUTkontakten.
• Det går att tilldela olika HDMI-kontakter till
separata video- och ljudingångar för en insignal.
• Du kan tilldela flera insignaler till samma HDMI
IN-kontakt. När du använder funktionen för
uppspelning med en knapptryckning på den
utrustning som är ansluten till HDMI INkontakten får den insignal som senast har
tilldelats företräde.
81SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 82 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Tips!
Förhandsgranskning för HDMI
Du kan visa en förhandsgranskning bild-i-bild
av HDMI-ingångar som är anslutna till
mottagaren. Upp till fyra
förhandsgranskningsfönster visas för
HDMI IN 1-/IN 2-/IN 3-/IN 4-ingångar.
Du kan välja varje HDMI-ingång för
förhandsgranskning med fjärrkontrollen.
• Funktionen fungerar inte under följande villkor:
– En HDMI-enhet är inte ansluten.
– En viss HDMI-enhet är ansluten och avstängd.
– Ett HDMI-videoformat som det inte finns stöd
för matas in.
– Den aktuella ingången är inte en HDMI-ingång.
– När GUI-menyn visas
– När Zone2 Out är inställt på On
– När Fast View är inställt på Off
• Den här funktionen görs möjlig med Silicon Image
InstaPrevue™-teknik.
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Tryck på PREVIEW (HDMI).
Upp till fyra bild-i-bild-fönster visas.
Vart och ett av dem visar insignalbilder
från HDMI IN-kontakterna.
2
Om du vill växla bilderna i ett
Bild-i-bild-fönster till bilderna på
huvudskärmen trycker du på V/v
för att välja önskat Bild-i-bildfönster. Tryck sedan på
.
HDMI-ingången för det valda Bild-i-bildfönstret visas i huvudfönstret.
82SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 83 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Styra mottagaren med hjälp
av en smartphone
Du kan styra mottagaren med din smartphone
om den har appen ES Remote. Appen ES
Remote kan hämtas kostnadsfritt från
App Store (för iPod touch/iPhone) och
från Google Play (för Android-telefon).
(Easy Automation)
Förutom inställningarna för
mottagarfunktioner kan du även spara olika
inställningar som du har gjort för spelaren och
skärmen. Du kan registrera inställningarna för
funktionen uppspelning med en
knapptryckning och sedan enkelt återkalla den
miljö som skapades med inställningen.
Om du t.ex. sparar inställningarna i scenen
1: Movie nedan kan du växla alla mottagarens
inställningar samtidigt genom en enkel
knapptryckning i stället för att behöva ändra
inställningarna för Input, Calibration Type,
Sound Field och HDMI Out var och en för sig.
Inställning
EASY
AUTOMATION
Du kan spara inställningar och
standardvärden för vart och ett av följande
alternativ.
Inställning Standardvärde
Värden för 1: Movie
Input
1: Movie 2: Music
3: Party
4: Night
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Input
BD
Calibration Type
No Change
Tuner Preset –
–
–
–
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
Sound Field No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode
ON
Sleep
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Volume
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
HDMI Out
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
fortsättning
83SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda andra funktioner
Spara olika
mottagarinställningar
och återställa samtliga
inställningar på en gång
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 84 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
3
Inställning Standardvärde
Calibration
Type
Välj önskad meny och tryck sedan
på
.
1: Movie 2: Music
3: Party
4: Night
No
Change
No
Change
No
Change
Meny
No
Change
Beskrivning
Sound
Optimizer
No
Change
No
Change
No
Change
Normal
Edit Saved Scene Används för att anpassa och
spara inställningar som passar
dina önskemål.
Equalizer
(All)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Import Current
Settings
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(SUR/SB)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
No
(Front High) Change
No
Change
No
Change
No
Change
Återställa de inställningar som
sparats för en scen
1
Välj Easy Automation på
startmenyn och tryck sedan
på
.
2
Välj önskad scen och tryck
sedan på
.
Spara inställningar för en scen
1
Välj Easy Automation på
startmenyn och tryck sedan
på
.
2
Välj den scen som du vill spara
inställningar för. Du kan välja
mellan 1: Movie, 2: Music, 3: Party
och 4: Night. Tryck sedan på
TOOLS/OPTIONS.
Läser in mottagarens aktuella
inställningar och sparar dem till
en scen. Input och Volume anges
till No Change.
Obs!
• Inställningar som sparas som No Change ändras
inte från de aktuella inställningarna även när du
återställer en scen. Välj Edit Saved Scene och
avmarkera kryssrutan för önskad inställning
på redigeringsskärmen så att den anges till
No Change.
• När du återställer till en scen ignoreras de
inställningar som inte kan tillämpas (till exempel
värdet för Sound Field när MULTI IN är valt osv.).
Tips!
De inställningar som du sparat för 1: Movie eller
2: Music kan du enkelt återställa direkt genom
att trycka på EASY AUTOMATION 1 eller
EASY AUTOMATION 2 på mottagaren eller
fjärrkontrollen. Du kan också skriva över 1: Movie
eller 2: Music med de aktuella inställningarna
genom att hålla ned EASY AUTOMATION 1 eller
EASY AUTOMATION 2 i tre sekunder på samma
sätt som du gör när du väljer Import Current
Settings på menyn.
84SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 85 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Använda insomningstimern
Du kan ställa in mottagaren så att den stängs
av automatiskt vid en viss tid.
SHIFT
Spela in med hjälp av
mottagaren
Du kan spela in från en video-/ljudenhet
med hjälp av mottagaren. Mer information
finns i bruksanvisningen som medföljde
inspelningsutrustningen.
Välj Watch eller Listen på
startmenyn och tryck sedan
på
.
2
Välj önskad
uppspelningsutrustning
och tryck sedan på
.
3
Förbered utrustningen för
uppspelning.
Du kan exempelvis sätta in videobandet
som du vill kopiera i videobandspelaren.
4
Förbered
inspelningsutrustningen.
Sätt in ett tomt videoband eller liknande
i den inspelningsutrustning (VIDEO 1)
som ska användas för inspelning.
5
SLEEP
Starta inspelningen på
inspelningsutrustningen och
starta därefter uppspelningen
på uppspelningsutrustningen.
Tryck på SHIFT och tryck därefter
på SLEEP.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
visningen cykliskt enligt följande:
När insomningstimern används tänds
indikatorn SLEEP i mottagarens teckenfönster.
Tryck på SLEEP om du vill kontrollera
återstående tid innan mottagaren stängs av.
Den återstående tiden visas i teckenfönstret.
Om du trycker på SLEEP igen ändras
inställningen för insomningstimern till OFF.
85SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda andra funktioner
1
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 86 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Växla kommandoläge
för mottagaren och
fjärrkontrollen
Du kan växla kommandoläge (COMMAND
MODE AV1 eller COMMAND MODE AV2)
för mottagaren och fjärrkontrollen.
Växla kommandoläge från fabriksstandard till
lämplig inställning om någon utrustning från
en annan leverantör än Sony oavsiktligt går
att styra med samma fjärrkontroll när du
använder mottagaren med den fjärrkontroll
som medföljde mottagaren.
Kommandolägena för både mottagaren
och fjärrkontrollen är de fabriksinställda
(COMMAND MODE AV2).
Däremot ska kommandoläget för mottagaren
och fjärrkontrollen vara samma. Om
kommandolägesinställningarna är olika för
mottagaren och fjärrkontrollen går det inte
att styra mottagaren med fjärrkontrollen.
Växla kommandoläge för
mottagaren
?/1
Växla kommandoläge för
fjärrkontrollen
RM SET UP
SHIFT
1, 2
?/1
AMP
ZONE
ENT/MEM
1
Tryck på ?/1 samtidigt som
du trycker på RM SET UP.
Knapparna AMP och ZONE blinkar.
2
Tryck på AMP.
Knappen ZONE slocknar, AMP-knappen
fortsätter att blinka och SHIFT-knappen
tänds.
3
2CH/A.DIRECT
Tryck på önskad sifferknapp,
1 eller 2, medan AMP-knappen
blinkar.
Om du trycker på 1 anges kommandoläget
till COMMAND MODE AV1. Om du
trycker på 2 anges kommandoläget till
COMMAND MODE AV2.
Knappen AMP tänds.
4
1
Tryck på ?/1 för att stänga av
mottagaren.
2
Håll ned 2CH/A.DIRECT och tryck
på ?/1 för att slå på mottagaren.
Tryck på ENT/MEM.
Knappen AMP blinkar två gånger medan
kommandolägesinställningen slutförs.
När kommandoläget är AV2 visas
COMMAND MODE [AV2]
i teckenfönstret.
När kommandoläget är AV1 visas
COMMAND MODE [AV1]
i teckenfönstret.
86SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 87 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Växla kommandoläge för
mottagaren och den enkla
fjärrkontrollen
Använda en bi-ampanslutning
Om du inte använder bakre surroundhögtalare
kan du använda SURROUND BACK
(ZONE 2)-anslutningarna för fronthögtalare
med hjälp av en bi-amp-anslutning.
DISPLAY
Ansluta högtalare
Fronthögtalare
(R)
Fronthögtalare
(L)
Hi
Lo
Lo
Tryck på MUTING och
samtidigt
när du trycker ned DISPLAY.
Anslut kontakterna på Lo-sidan (eller Hisidan) av fronthögtalarna till FRONT Aanslutningarna och anslut kontakterna på
Hi-sidan (eller Lo-sidan) av fronthögtalarna
till SURROUND BACK (ZONE 2)anslutningarna. Kontrollera att metallbyglarna
för Hi/Lo som är fästa på högtalarna har tagits
bort. Annars kanske inte mottagaren fungerar
som den ska.
fortsättning
87SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda andra funktioner
Hi
MUTING
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 88 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Konfigurera högtalare
Mer information finns i Speaker Connection
på menyn Speaker Settings (sidan 94).
Obs!
• Det går inte att använda FRONT Banslutningarna för en bi-amp-anslutning.
• Gör inställningarna för bi-amp innan du använder
funktionen Auto Calibration.
• Om du gör inställningarna för bi-amp blir
inställningarna av högtalarnivå, balans och
equalizer för de bakre surroundhögtalarna
ogiltiga och i stället används inställningarna för
fronthögtalarna.
• Signaler som matas ut från PRE OUT-kontakterna
används med samma inställningar som för
SPEAKERS-anslutningarna.
• Om högtalarmönstret är konfigurerat så att det
finns bakre surroundhögtalare går det inte att
använda SURROUND BACK (ZONE 2)anslutningarna för en bi-amp-anslutning.
• När du använder mottagaren utan att använda
GUI ska du ange SB ASSIGN till BI-AMP
i SPEAKER SETTINGS (sidan 116).
Återställa alla inställningar
till fabriksinställningarna
Du kan rensa alla memorerade inställningar
och återställa mottagaren till
fabriksinställningarna genom att göra på
följande sätt. Den här proceduren kan även
användas för att initiera mottagaren innan
du använder den första gången.
?/1
TONE
2CH/A.DIRECT
1
Tryck på ?/1 för att stänga av
mottagaren.
2
Håll ned TONE och 2CH/A.DIRECT
och tryck på ?/1 för att slå på
mottagaren.
3
Släpp upp TONE och
2CH/A.DIRECT efter
några sekunder.
MEMORY CLEARING... visas
i teckenfönstret en stund och sedan
ändras det till MEMORY CLEARED!.
Alla inställningar som du har ändrat
eller justerat återställs till
standardinställningarna.
Obs!
Det tar cirka fem minuter för minnet att
rensas helt. Stäng inte av mottagaren förrän
MEMORY CLEARED! visas i teckenfönstret.
88SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 89 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
2
Justera inställningar
Använda inställningsmenyn
Välj önskat menyalternativ och
tryck sedan på
för att få
åtkomst till alternativet.
Exempel: När du väljer Audio Settings.
Du kan justera olika inställningar för
högtalare, surroundeffekter, användning
av flera zoner och liknande via
inställningsmenyn.
3
Välj önskad parameter och tryck
sedan på
för att bekräfta.
Återgå till föregående skärm
Tryck på RETURN/EXIT O.
Avsluta menyn
Justera inställningar
Tryck på HOME så att startmenyn visas
och tryck därefter på HOME igen.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Välj Settings på startmenyn och
tryck sedan på
för att starta
menyläget.
Inställningsmenylistan visas på
tv-skärmen.
fortsättning
89SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 90 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Lista över inställningsmenyer
Settings
Easy Setup
(sidan 92)
Speaker Settings
(sidan 92)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
User Reference Edit
Front Reference Type
Speaker Pair Match
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Virtual Front High
Center Speaker Lift Up
Surround Speaker Position
Speaker Relocation
Speaker Setup
Test Tone
Center Analog Down Mix
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(sidan 98)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
LFE Time Alignment
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Namn på insignal)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(sidan 101)
Resolution
Zone Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
90SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 91 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
HDMI Settings
(sidan 105)
(Namn på insignal)
Subwoofer Level
Audio Out
H.A.T.S.
Kontroll för HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(sidan 107)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
Network Settings
(sidan 108)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Justera inställningar
Internet Services
Settings
(sidan 109)
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(sidan 110)
Zone Control
System Settings
(sidan 111)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Software License
Network Update
(sidan 112)
91SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 92 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Easy Setup
Speaker Settings
Gör om Easy Setup för att göra
grundinställningarna. Följ anvisningarna
på skärmen (sidan 46).
Det går att konfigurera visningsmiljön
(med det högtalarsystem du använder)
antingen automatiskt eller manuellt.
Auto Calibration
Utför funktionen D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration). Den här funktionen
använder du för att utföra automatisk
kalibrering. Det går till exempel att kontrollera
anslutningarna mellan de olika högtalarna
och mottagaren, justera högtalarnivå samt
automatiskt mäta avståndet till vardera
högtalare från din sittposition.
Calibration Matching
När Auto Calibration utförs fungerar den här
funktionen automatiskt och matchar avståndet
och nivån för höger och vänster högtalare. Du
kan ställa in den här funktionen endast efter
det att DCAC-mätprocessen har slutförts och
resultaten av DCAC-mätningen har sparats.
Inställningen är aktiv tills du ändrar den.
Obs!
Tidigare mätresultat skrivs över och de aktuella
resultaten sparas för den position som är vald för
tillfället.
Läs Tänk på följande för Speaker Settings (Auto
Calibration) i 7: Konfigurera mottagaren med hjälp
av Easy Setup (sidan 46).
Auto Calibration Setup
Du kan registrera tre mönster för Position
beroende på sittpositioner, lyssnarmiljö
och mätförhållanden.
Du kan också välja en kalibreringstyp för
att kompensera för varje högtalare.
Position
Du kan registrera flera olika uppsättningar
med inställningar för lyssnarmiljö eller
återställa till en viss uppsättning.
92SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 93 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
•L
Ställer in data för vänster kanal till
referensvärdet.
•R
Ställer in data för höger kanal till
referensvärdet.
Välj den Position som du vill registrera
mätresultaten till på skärmen Auto
Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Obs!
Ställa in kompensationstyp för
högtalare
Du kan välja vilken kompensationstyp som
ska användas för högtalarna i varje Position.
1 Välj den Position som du vill ange
Anpassa frekvensen för User
Reference
kompensationstyp för högtalare för
och tryck sedan på
.
2 Välj önskad Calibration Type och tryck
Obs!
Det går inte att ange Calibration Type för en Position
som inte har registrerade mätresultat.
Ställa in referensvärde när du har valt
Front Reference: för Calibration Type
1 Välj Front Reference Type på Calibration
.
2 Välj önskad parameter och tryck sedan
på
.
• L/R
Ställer in data för vänster och höger kanal
till referensvärdet.
Du kan anpassa frekvensen för User Reference
i Calibration Type baserat på
kompensationstypen Full Flat.
1 Välj User Reference Edit på Calibration
Type-menyn och tryck sedan på
.
2 Justera frekvensen.
Ställa in Pair Match-läge för
EQ-mönstret Auto Calibration
1 Välj den Position som du vill ange Pair
Match-läge för och tryck sedan på
.
2 Välj Speaker Pair Match och tryck sedan
på
.
• All
Kalibrerar alla högtalare med Pair Matchbearbetningen för vänster och höger
kanal för varje högtalarpar.
• Sur
Kalibrerar surroundhögtalarna och de
bakre surroundhögtalarna med hjälp
av Pair Match-bearbetningen eller vänster
och höger kanal för varje högtalarpar.
• Off
Kalibrerar varje högtalare för sig.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte om
Auto Calibration inte har utförts.
• Du kan inte ställa in SP Pair Matching till ALL om
du har valt Front Reference: för Calibration Type
(sidan 93).
fortsättning
93SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Justera inställningar
sedan på
.
• Full Flat
Gör frekvensmätningen från varje
högtalare platt.
• Engineer
Ställer in frekvensen så att den matchar
standarden för ett Sony-lyssnarrum.
• Front Reference:
Justerar egenskaperna för alla högtalare
så att de matchar egenskaperna för
fronthögtalarna.
• User Reference
Ställer in frekvensen till den som
du har anpassat med hjälp av
User Reference Edit.
• Off
Inaktiverar EQ för Auto Calibration.
Type-menyn och tryck sedan på
• Den här funktionen fungerar bara om du har
valt Front Reference: för Calibration Type.
• Utför Auto Calibration när du har ställt in
Front Reference Type.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 94 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Namnge en Position
Speaker Pattern
1 Välj den Position som du vill namnge
Du kan välja högtalarmönstret för det
högtalarsystem du använder.
och tryck sedan på
.
2 Välj Name In och tryck sedan på
.
Skärmtangentbordet visas.
3 Tryck på V/v/B/b och
för att välja
ett tecken i taget.
Surround Back Assign
Gör att du kan ställa in SURROUND BACK
(ZONE 2)-terminaler för en bi-amp- eller
zon 2-anslutning.
Automatic Phase Matching
x Zone2 Speakers
Används för att ställa in funktionen A.P.M.
(Automatic Phase Matching) i funktionen
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
(sidan 92).
Kalibrerar fasegenskaperna för högtalarna
och säkerställer ett välorganiserat
surroundområde.
x Bi-Amplifier
x Off
x No Assign
Obs!
Om högtalarmönstret är konfigurerat så att det finns
bakre surroundhögtalare går det inte att använda
SURROUND BACK (ZONE 2)-terminalerna för
en bi-amp-anslutning eller en zon 2-anslutning.
Aktiverar inte A.P.M.-funktionen.
x Auto
Växlar automatiskt mellan att aktivera eller
inaktivera funktionen A.P.M..
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
– När 2ch Analog Direct används.
– När hörlurar är anslutna.
– När Auto Calibration inte har utförts.
• Det kan hända att mottagaren spelar upp signaler
vid en lägre samplingsfrekvens än den aktuella
samplingsfrekvensen för insignalerna beroende
på ljudformatet.
Virtual Front High
Gör att du kan återge ljudutgångar virtuellt
från de övre fronthögtalarna, även i en miljö
utan övre L/R-fronthögtalare.
x On
Funktionen Virtual Front High är aktiverad.
När Front High-signaler matas ut bearbetas
ljudet som att det skulle matas ut från övre
L/R-fronthögtalare.
x Off
Funktionen Virtual Front High är inaktiverad.
Obs!
Speaker Connection
Används för att justera högtalarna manuellt.
Du kan även justera högtalarnivåerna efter
det att Easy Setup har utförts.
Speaker Settings gäller endast för aktuell
Position.
Det går att göra följande inställningar
med hjälp av den här guiden.
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall:
– När det inte finns några surroundhögtalare.
– När MULTI IN är valt.
– När 2ch Analog Direct är valt.
– När hörlurar är anslutna.
94SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 95 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Center Speaker Lift Up
Ritning av den nya högtalarplaceringen
Genom att använda de övre fronthögtalarna
kan du lyfta upp ljudet från mitthögtalaren
till lämplig nivå på skärmen. På så sätt kan
du lyssna på naturlig återgivning utan
ansträngning.
x 1~10
x Off
Surround Speaker Position
Gör att du kan ställa in korrekta vinklar
för surroundhögtalarna för funktionen
Speaker Relocation.
x Front
x Back
x Type B
Placerar fyra surroundhögtalare i identiska
vinklar enligt rekommendationen ITU-R
för placering av 7.1-kanalhögtalare.
Ritning av den nya högtalarplaceringen
Justera inställningar
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall:
– När det inte finns några surroundhögtalare.
– När hörlurar är anslutna.
Speaker Relocation
Gör att du kan kalibrera högtalarplaceringen
(konfigurationsvinkeln för varje högtalare från
mätpositionen) för att förbättra
surroundeffekten.
x Type A
Placerar de bakre surroundhögtalarna
på den bakre väggen utöver högtalarna
i rekommendationen ITU-R för placering
av 5.1-kanalhögtalare.
x Off
Ändrar inte placeringen av högtalarna.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
– När hörlurar är anslutna.
– När 2ch Analog Direct används.
– När det inte finns några bakre
surroundhögtalare och Surround Speaker
Position har ställts in på Front.
– När det inte finns några surroundhögtalare.
95SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 96 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Speaker Setup
Används för att justera varje högtalare
manuellt på skärmen Manual Setup.
Du kan även justera högtalarnivåerna
efter att Auto Calibration har utförts.
Välj Level/Distance/Size och tryck
sedan på
.
Justera storlek för varje högtalare
Du kan justera storleken för varje högtalare
(vänster/höger front, center, vänster/höger
surround, vänster/höger bakre surround,
vänster/höger övre front).
1 Välj den högtalare som du vill justera
storleken för på skärmen och tryck sedan
på
.
2 Välj önskat värde för Size och tryck sedan
Justera högtalarnivå
Du kan justera nivån för varje högtalare
(center, surround vänster/höger, vänster/höger
bakre surround, vänster/höger övre front,
subwoofer).
1 Välj den högtalare som du vill justera
nivån för på skärmen och tryck sedan
på
.
2 Välj Level och tryck sedan på
.
Nivån går att justera från –20 dB till +10 dB
med steg på 0,5 dB.
Du kan också justera vänster frontnivå från
FL–10,0 dB till FL+10,0 dB i steg om
0,5 dB. Du kan även justera den högra
frontnivån från FR–10,0 dB till FR+10,0 dB
i steg om 0,5 dB.
Justera avståndet mellan
sittpositionen och varje högtalare
Du kan justera avståndet till varje högtalare
från sittpositionen (vänster/höger front,
center, vänster/höger surround, vänster/höger
bakre surround, vänster/höger övre front,
subwoofer).
1 Välj den högtalare som du vill justera
avståndet för på skärmen och tryck sedan
på
.
2 Välj önskat värde för Distance och tryck
sedan på
.
Du kan justera avståndet från 1,0 meter till
10,0 meter i steg om 1 cm.
på
.
• Large
Om du har anslutit stora högtalare som
effektivt återger basfrekvenser ska du välja
Large. Vanligtvis bör du välja Large.
• Small
Om ljudet är förvrängt eller om du
upplever en brist på surroundeffekter
när du använder flerkanals surroundljud
väljer du Small för att aktivera
basomdirigeringskretsen och mata
ut basfrekvenser för varje kanal från
subwoofern eller andra högtalare med
inställningen Large.
Obs!
• Om hörlurar är anslutna kan inte Size och
Distance ställas in.
• De bakre surroundhögtalarna får samma
inställning som surroundhögtalarna.
• Om fronthögtalarna ställs in på Small ställs
centerhögtalaren, surroundhögtalarna, de bakre
surroundhögtalarna och de främre, övre högtalare
också automatiskt in på Small.
• Om du inte använder subwoofern ställs de främre
högtalarna automatiskt in på Large.
Justera delningsfrekvensen för
varje högtalare
Används för att ställa in basdelningsfrekvensen
för de högtalare som har ställts in på Small på
menyn Size. Den uppmätta delningsfrekvensen
för högtalare ställs in för varje högtalare efter
Auto Calibration.
1 Välj Crossover Frequency och tryck sedan
på
.
2 Välj den högtalare som du vill justera
delningsfrekvensen för på skärmen.
3 Ange delningsfrekvensen för den valda
högtalaren.
96SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 97 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte när hörlurar
är anslutna.
• De bakre surroundhögtalarna får samma
inställning som surroundhögtalarna.
Mata ut en testton från högtalare
bredvid varandra
Du kan mata ut en testton från högtalare
som står bredvid varandra så att du kan
justera balansen mellan högtalarna.
Justera nivån för de bakre
högtalarna
1 Välj Phase Noise och tryck sedan på
Du kan justera nivån för de bakre
högtalarna (surroundhögtalare och bakre
surroundhögtalare) i kontrast till nivån för
fronthögtalarna samtidigt.
2 Justera parametern och tryck sedan
1 Välj All Surround Level och tryck sedan
på
.
Skärmen Phase Noise visas.
.
2 Justera nivån för de bakre högtalarna.
Nivån går att justera från –5 dB till +5 dB
med steg om 1 dB.
Test Tone
* SR/SB och SB/SL visas endast när endast
en bakre surroundhögtalare är ansluten.
Används för att mata ut en testton i tur
och ordning från högtalare som står
bredvid varandra.
En del alternativ kanske inte visas
beroende på inställningarna för
högtalarmönstret.
3 Justera Level och tryck sedan på
Mata ut en testton från varje
högtalare
Du kan mata ut en testton från högtalarna
i tur och ordning.
1 Välj Test Tone och tryck sedan på
.
Skärmen Test Tone visas.
.
Mata ut källjud från högtalare
bredvid varandra
Du kan mata ut källjud från högtalare som står
bredvid varandra så att du kan justera balansen
mellan högtalarna.
1 Välj Phase Audio och tryck sedan på
2 Justera parametern och tryck sedan
på
.
• Off
• Auto
Testtonen matas ut från varje högtalare
i tur och ordning.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH,
RH, SW
.
Skärmen Phase Audio visas.
2 Justera parametern och tryck sedan
på
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* SB visas endast när endast en bakre
surroundhögtalare är ansluten..
* SR/SB och SB/SL visas endast när endast
en bakre surroundhögtalare är ansluten.
Du kan välja vilka högtalare som ska
mata ut testtonen.
Används för att mata ut främre
tvåkanaligt källjud (i stället för en testton)
i tur och ordning från högtalare som står
bredvid varandra.
En del alternativ kanske inte visas
beroende på inställningarna för
högtalarmönstret.
3 Justera Level och tryck sedan på
.
3 Justera Level och tryck sedan på
.
97SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Justera inställningar
Du kan välja testtonstyp på skärmen Test Tone.
på
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 98 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Center Analog Down Mix
Används för att inaktivera och aktivera de
analoga nedmixningsinställningarna.
Audio Settings
Du kan justera ljudet så det passar din
personliga smak.
x Off
Om högtalarmönstret är inställt så att det finns
en centerhögtalare anges den här inställningen
till Off automatiskt.
x On
Vi rekommenderar att du ställer in Center
Analog Down Mix till On så att du kan lyssna
på digitalt ljud med hög kvalitet när ingen
centerhögtalare är ansluten. Analog
nedmixning fungerar när du ställer in
Center Analog Down Mix till On. Den här
inställningen är också effektiv för att mata
in signaler från MULTI CHANNEL INPUTkontakterna.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
– När hörlurar är anslutna.
– När det finns en centerhögtalare.
Speaker Impedance
Används för att ställa in högtalarimpedansen.
Mer information finns i avsnittet
7: Konfigurera mottagaren med hjälp
av Easy Setup (sidan 46).
x4Ω
x8Ω
Distance Unit
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Funktionen D.L.L. består av teknik från Sony
som gör att digitala ljudsignaler av låg kvalitet
och analoga ljudsignaler kan spelas upp som
högkvalitativt ljud.
x Off
x Auto 1
Den här funktionen är avsedd för
komprimerade ljudformat med bristande
signaler samt analoga ljudsignaler.
x Auto 2
Den här funktionen är avsedd för linjära
PCM-signaler, komprimerade ljudformat med
bristande signaler samt analoga ljudsignaler.
Obs!
• Det kan hända att funktionen inte fungerar
beroende på innehållet via en USB-enhet eller
ett hemnätverk.
• Funktionen fungerar när A.F.D. Auto är valt.
Funktionen fungerar dock inte i följande fall.
– När linjära PCM-signaler med en
samplingsfrekvens annan än 44.1 kHz tas emot.
– När Dolby Digital Plus-, Dolby Digital EX-,
Dolby TrueHD-, DTS 96/24-,
DTS-ES Matrix 6.1-, DTS-HD Master Audioeller DTS-HD High Resolution Audio-signaler
tas emot.
Sound Optimizer
Används för att välja måttenhet för att ställa
in avstånd.
Används för att ställa in funktionen
Sound Optimizer (sidan 66).
x meter
x Off
Avståndet visas i meter.
x feet
Avståndet visas i fot.
x Low
x Normal
98SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 99 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Equalizer
Används för att justera bas-, mellan-* och
diskantnivån för varje högtalare (sidan 66).
(*endast för centerhögtalaren.)
x Main/Sub
Ljudet för huvudspråket matas ut genom
den vänstra fronthögtalaren och ljudet för
underspråket matas ut genom den högra
fronthögtalaren samtidigt.
x Main
LFE Time Alignment
Med funktionen LFE Time Alignment kan
du ändra utmatningstiden för LFE-kanalen
med –20ms (fördröjning) till +20ms (framåt)
för andra kanaler. Den här funktionen är
effektiv för att justera innehåll där det finns
en tidskillnad mellan LFE-kanalfasen och
andra kanaler.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
– När 2ch Analog Direct används.
Används för att förhindra att signaler matas
ut via PRE OUT SUBWOOFER-kontakterna.
x Off
PRE OUT SUBWOOFER-kontakterna matar
ut signaler.
x On
PRE OUT SUBWOOFER-kontakterna matar
inte ut signaler.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När hörlurar är anslutna.
– När 2ch Analog Direct är valt.
– När 2ch Stereo är valt.
– När ett högtalarmönster utan subwoofer är valt.
Dual Mono
Används för att välja vilket språk du föredrar
att lyssna på under digitala sändningar (om
det finns flera). Denna funktion fungerar
endast för Dolby Digital-källor.
x Sub
Ljudet för underspråket matas ut.
Dynamic Range Compressor
Med den här funktionen komprimeras
ljudspårets dynamiska omfång. Det kan vara
praktiskt om du tittar på film med låg volym
sent på kvällen. Komprimering av dynamiskt
omfång kan endast göras med Dolby Digitaloch Dolby TrueHD-källor.
x Off
Det dynamiska omfånget komprimeras inte.
x Auto
Det dynamiska omfånget komprimeras
automatiskt om det finns en märkning
i ljudkällan som rekommenderar
Dynamic Range Compressor.
x On
Det dynamiska omfånget komprimeras
enligt inspelningsteknikerns inställningar.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
Subwoofer Low Pass Filter
Används för att aktivera eller inaktivera
subwooferns lågpassfilter. Du kan ställa in
funktionen för varje insignal som kopplats till
en ljudingång oberoende av övriga ingångar.
Aktivera funktionen om du ansluter en
subwoofer som saknar funktion för
delningsfrekevens.
fortsättning
99SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Justera inställningar
Subwoofer Muting
Ljudet för huvudspråket matas ut.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 100 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
x Off
Aktiverar inte lågpassfiltret.
x On
Aktiverar alltid lågpassfiltret med en
brytfrekvens på 120 Hz.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
– När 2ch Analog Direct används.
Decode Priority
(Avkodningsprioritet för digital
ljudinmatning)
Används för att ange inmatningsläge för
digitala insignaler till DIGITAL IN- eller
HDMI IN-kontakterna.
Du kan ställa in funktionen för varje ingång
oberoende av övriga ingångar.
x PCM
A/V Sync (Synkroniserar ljud- och
videoutmatning)
Används för att fördröja utmatningen av ljudet
för att minska tidsskillnaden mellan ljudet
och bilden.
Den här funktionen är praktisk om du
använder en stor LCD- eller plasmaskärm
eller en projektor.
Du kan ställa in funktionen för varje ingång
oberoende av övriga ingångar.
Om signaler från DIGITAL IN-kontakten
är vald, ges PCM-signaler prioritet (för att
förhindra avbrott när uppspelningen startar).
När andra signaler matas in, kanske det inte
finns något ljud, beroende på formatet.
Om detta inträffar ställer du in alternativet
på Auto.
När signaler från HDMI IN-kontakten väljs
matas endast PCM-signaler ut från den
anslutna spelaren. När signaler med andra
format tas emot ställer du in detta alternativ
till Auto.
x HDMI Auto
Tidsskillnaden mellan ljudutmatningen och
bildvisningen på en skärm som anslutits via
HDMI justeras automatiskt baserat på tvinformationen. Den här funktionen är endast
tillgänglig om skärmen har stöd för funktionen
A/V Sync.
x 0 ms – 1200 ms
Fördröjningen kan justeras från 0 ms till
1 200 ms* i steg om 10 ms.
* Den maximala fördröjningen kan begränsas till
det lägre värdet, beroende på ljudströmmen.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
x Auto
Växlar automatiskt inmatningsläget mellan
Dolby Digital, DTS och PCM.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När MULTI IN är valt.
– När analogt inmatningsläge är valt.
– När 2ch Analog Direct används.
• Även när Decode Priority anges till PCM kan det
hända att början av ljudet inte matas ut beroende
på signaler på den cd-skiva som spelas upp.
Sound Field
Används för att välja en ljudeffekt att tillämpa
på insignaler. Mer information finns i avsnittet
Använda ljudeffekter (sidan 61).
Du kan ställa in funktionen för varje ingång
oberoende av övriga ingångar.
100SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 101 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Video Settings
Du kan justera inställningar för video.
Resolution (Omvandling av videosignaler)
Gör att du kan omvandla upplösningen för analoga videoinsignaler och mata ut de omvandlade
signalerna.
x Direct
x 480p/576p
Används för att mata ut analoga
videoinsignaler direkt.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
När en HDMI-skärm är ansluten med HDMI OUT ON
Utsignal från
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTkontakter
MONITOR VIDEO
OUT-kontakt
z
–
–
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
aa)
z
–
VIDEO IN-kontakter
aa)
–
z
Insignal från
Direct, Auto
480i/576i, 480p/
576p, 720p, 1080i,
1080p
HDMI IN-kontakter
z
–
–
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
ab)
z
–
VIDEO IN-kontakter
ab)
–
z
HDMI IN-kontakter
När en HDMI-skärm inte är ansluten med HDMI OUT OFF
Utsignal från
Menyalternativet
Resolution
HDMI OUTkontakter
Insignal från
Direct
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTkontakter
MONITOR VIDEO
OUT-kontakt
HDMI IN-kontakter
–
–
–
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
–
z
–
VIDEO IN-kontakter
–
–
z
fortsättning
101SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Justera inställningar
HDMI OUTkontakter
Menyalternativet
Resolution
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 102 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Utsignal från
HDMI OUTkontakter
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTkontakter
MONITOR VIDEO
OUT-kontakt
HDMI IN-kontakter
–
–
–
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
–
480i/576i
a
VIDEO IN-kontakter
–
480i/576i
z
Menyalternativet
Resolution
Insignal från
Auto
480i/576i,
480p/576p
720p, 1080i
1080p
HDMI IN-kontakter
–
–
–
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
–
ab)
a
VIDEO IN-kontakter
–
ab)
z
HDMI IN-kontakter
–
–
–
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
–
ac)
–
VIDEO IN-kontakter
–
ac)
z
HDMI IN-kontakter
–
–
–
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
–
z
–
VIDEO IN-kontakter
–
–
z
z : Videosignalerna matas ut utan videokonvertering eller bearbetning.
a : Videosignaler matas ut. (Värdena för upplösningen visas när videosignalerna matas ut med angiven
upplösning.)
aa): Videosignalerna konverteras automatiskt till en optimal upplösning som den anslutna skärmen har
stöd för, och sedan matas de ut.
ab):Videosignalerna matas ut med den upplösning som anges på menyn Resolution.
ac): Videosignalerna matas ut med den upplösning som anges på menyn Resolution. Videosignaler som
skyddas av Macrovision matas ut med upplösningen 480p/576p.
– : Videosignaler matas inte ut.
Obs!
• Om du väljer en upplösning som den anslutna tv:n
inte stöder på menyn Resolution kan bilderna från
tv:n inte matas ut på korrekt sätt.
• Omvandlade bildsignaler via HDMI har inte stöd
för x.v.Colour, Deep Colour och 3D.
102SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 103 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Zone Resolution
Används för att omvandla upplösningen för analoga videoinsignaler i zon 2.
x Direct
x 720p
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
Utsignal från
HDMI OUTkontakter
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUTkontakter
ZONE 2 VIDEO
OUT-kontakt
HDMI IN-kontakter
z
–
–
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
–
z
–
Menyalternativet
Zone Resolution
Insignal från
DIRECT
–
z
–
–
–
a
a
VIDEO IN-kontakter
–
a
z
480p/576p
HDMI IN-kontakter
z
–
–
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
–
a
–
VIDEO IN-kontakter
–
a
–
720p, 1080i
HDMI IN-kontakter
z
–
–
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
–
a*
–
VIDEO IN-kontakter
–
a*
–
Justera inställningar
–
z
VIDEO IN-kontakter
480i/576i
HDMI IN-kontakter
(fabriksinställning)
COMPONENT VIDEO
IN-kontakter
a : Videosignalerna matas ut med den upplösning som anges på menyn Resolution.
z : Videosignalerna matas ut utan videokonvertering eller bearbetning.
– : Videosignaler matas inte ut.
* När innehållet skyddas av Macrovision kan
videosignalerna matas ut med upplösningen
480p/576p.
103SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 104 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Playback Resolution
Den här funktionen är avsedd för innehåll via en USB-enhet, ett hemnätverk eller Internet-video.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Videoupplösning HDMI OUTför utmatning kontakter
Menyalternativet
Playback
Resolution
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTkontakter
MONITOR
VIDEO OUTkontakt
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
OUTkontakter
ZONE 2
VIDEO OUTkontakt
480i/576i
480i/576i
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
720p (fabriksinställning)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Om du spelar upp innehåll som är skyddat
av Macrovision kan det hända att mottagaren
matar ut bilden med låg upplösning eller att ett
varningsmeddelande visas om att videosignalerna
inte går att mata ut.
Obs!
• Om varningsmeddelandet Video cannot be output
from this jack. visas ska du vidta följande åtgärder.
1Välj BD som insignal för huvudzonen.
2Ange Playback Resolution till 480i/576i eller
480p/576p.
• Om ingen bild visas när du spelar upp innehåll via
en USB-enhet, ett hemnätverk eller Internet-video
från menyn Watch/Listen vidtar du följande
åtgärder.
1Välj BD som insignal för huvudzonen.
2Ställ in en lägre upplösning för Playback
Resolution.
104SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 105 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
3D Output Settings
Den här funktionen är avsedd för innehåll
via en USB-enhet, ett hemnätverk eller
Internet-video.
HDMI Settings
Används för att justera nödvändiga
inställningar för utrustning som är ansluten
till HDMI-kontakter.
x Auto
Välj detta för att visa 3D-kompatibelt
innehåll i 3D.
x Off
Välj detta för att visa allt innehåll i 2D.
TV Type
Den här funktionen är avsedd för innehåll
via en USB-enhet, ett hemnätverk eller
Internet-video.
Subwoofer Level
Används för att ställa in nivån för subwoofer
till 0 dB eller +10 dB när PCM-signaler matas
in via en HDMI-anslutning. Du kan ställa in
nivån för varje insignal som kopplats till en
HDMI-ingång oberoende av övriga ingångar.
x 0 dB
x Auto
Välj det här alternativet vid anslutning till en
bredbilds-tv eller en tv med bredbildsfunktion.
x +10 dB
x 4:3
Välj det här alternativet vid anslutning till en
tv med 4:3-format utan bredbildsfunktion.
Screen Format
Audio Out
Används för att ställa in HDMI-ljudsignaler
som matas ut från uppspelningsutrustning
som är ansluten till mottagaren via HDMIanslutning.
Den här funktionen är avsedd för innehåll
via en USB-enhet, ett hemnätverk eller
Internet-video.
x TV+AMP
x Original
Obs!
Välj det här vid anslutning till en tv med
bredbildsfunktion. Visar en 4:3-skärmbild
i 16:9-bildformat även på en bredbilds-tv.
x Fixed Aspect Ratio
Ändrar bildstorleken så att den passar
skärmstorleken med det ursprungliga
bildformatet.
Ljudet matas ut från tv:ns högtalare och
högtalarna som är anslutna till mottagaren.
• Ljudkvaliteten från uppspelningsutrustningen
beror på tv:ns ljudkvalitet, till exempel antal
kanaler samt samplingsfrekvensen och liknande.
Om tv:n har stereohögtalare matas ljudet från
mottagaren också ut i stereo, precis som för tv:n,
även om du spelar upp en flerkanalskälla.
• Om du ansluter mottagaren till en videoenhet
(projektor osv.) kan det hända att ljudet inte
matas ut från mottagaren. Om detta inträffar
väljer du AMP.
• Om du inte väljer en HDMI-ingång som
ljudingång i Audio Input Assign på menyn
Input Settings matas inget ljud ut från tv:n.
fortsättning
105SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Justera inställningar
x 16:9
Anger automatiskt nivån till 0 dB eller +10 dB
beroende på ljudströmmen.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 106 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
x AMP
HDMI-ljudsignaler från
uppspelningsutrustning avges endast till
högtalare som är anslutna till mottagaren.
Flerkanalsljud kan spelas upp som det är.
Kontroll för HDMI
Används för att aktivera eller inaktivera den
funktion som styr utrustning som är ansluten
till HDMI-kontakten via en HDMI-kabel.
Obs!
När Kontroll för HDMI är On kan det hända att
Audio Out ändras automatiskt.
x Off
x On
Obs!
H.A.T.S.
Används för att aktivera eller inaktivera
funktionen H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System). Om funktionen
H.A.T.S. är aktiverad förbättras ljudkvaliteten
eftersom det inte förekommer några
skakningar (tidsuppehåll när signalerna
ska läsas) när digitala ljudsignaler överförs.
Den här funktionen är bara aktiverad när Zone2 Out
är inställt på Off.
Pass Through
x Off
Används för att mata ut HDMI-signaler
till tv:n även om mottagaren är i viloläge.
Mer information finns i avsnittet Mata ut
HDMI-signaler även när mottagaren är
i viloläge (Pass Through) (sidan 78).
x On
x Off
Obs!
• Det tar en stund att mata ut ljudet när en
uppspelning har gjorts på den anslutna
utrustningen (t.ex. tryck på PLAY-knappen,
tryck på STOP-knappen, tryck på PAUSEknappen) på grund av begränsningar i H.A.T.S.systemet. Tidsfördröjningen beror på ljudkällan.
• Mottagarens H.A.T.S.-funktion fungerar när en
Sony SCD-XA5400ES är ansluten till mottagaren.
• När H.A.T.S.-funktionen fungerar matas inget ljud
ut från de främre, övre högtalarna.
x On
x Auto
Zone2 Out
Gör att du kan aktivera och inaktivera
HDMI ZONE 2 OUT-kontakterna.
x Off
Strömningsinformation om
H.A.T.S.-funktionen
Ljudinsignal
Samplingsfrekvens
Linjär PCM 2-kanals
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linjär PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
x On
Priority
Gör att du kan ange prioritet när du
väljer samma ingång för både huvudzonen
och zon 2.
x Main & Zone 2
Du kan lyssna på samma insignal
i huvudzonen och zon 2. Det kan dock
förekomma vissa störningar i ljud- och
videosignalerna i huvudzonen och zon 2.
106SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 107 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
x Main Only
x Icon
Du kan lyssna på ljud och titta på video med
hög kvalitet i huvudzonen. Det finns ingen
utsignal i zon 2.
Anger vilken ikon som visas på menyn
Watch/Listen.
Obs!
Den här funktionen är bara aktiverad när Zone2 Out
är inställt på On.
x Name
Anger vilket namn som visas på menyn
Watch/Listen.
Obs!
Fast View (Snabb HDMI-växling)
Gör att du kan ställa in funktionen för
Fast View.
HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 och IN 9 har
stöd för Fast View-funktionen.
x Auto
Det går inte att välja en insignal som är angiven till
Hidden, eller HIDDEN i INPUT SKIP ? i INPUT
SETTINGS (sidan 117) utan att använda GUI även
om du använder INPUT SELECTOR på mottagaren.
Audio Input Assign
x Off
Används för att ange vilka ljudingångar som
är tilldelade för varje insignal.
Mer information finns i avsnittet Använda
övriga video-/ljudingångar (sidan 80).
Den här funktionen och Preview for
HDMI-funktionen är inte tillgängliga.
x HDMI
Du kan välja en HDMI-ingång som är
snabbare än det vanliga valet.
Den här funktionen är bara aktiverad när Zone2 Out
är inställt på Off.
Input Settings
Används för att justera
anslutningsinställningarna för mottagaren
och övrig utrustning.
Input Edit
Används för att ställa in följande alternativ
för varje insignal.
x Watch/Listen
Anger om insignalen ska visas på menyn
Watch eller menyn Listen.
– Watch: Visar en insignal på menyn Watch.
– Listen: Visar en insignal på menyn Listen.
– Watch/Listen: Visar en insignal både på
menyn Watch och på menyn Listen.
– Hidden: Visar varken insignalen på menyn
Watch eller på menyn Listen. När du väljer
insignal kan du hoppa över insignaler som
är angivna till Hidden.
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
Justera inställningar
Obs!
x Digital
OPT IN 1/2/3, COAX IN 1/2/3, None
x Analog
Fabriksinställning
Video Input Assign
Används för att ange vilka videoingångar
som är tilldelade för varje insignal.
Mer information finns i avsnittet Använda
övriga video-/ljudingångar (sidan 80).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
x Component
COMPONENT IN 1/2, None
x Analog
Fabriksinställning
107SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 108 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Network Settings
Används för att justera inställningarna för
nätverket.
Internet Settings
Används för att kontrollera eller ändra
inställningarna för nätverket.
Du kan ändra inställningarna för följande
alternativ antingen manuellt eller automatiskt.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Anslut mottagaren till nätverket i förväg.
Mer information finns i avsnittet
5: Ansluta till nätverket (sidan 44).
LAN Port Activation
Används för att ange om varje LAN-port på
den bakre panelen ska aktiveras.
Kontrollera vilka portar du vill aktivera bland
de fyra LAN-portarna på den bakre panelen.
Mottagaren använder de aktiverade portarna
för att komma åt nätverket.
Genom att inaktivera portar som inte används
kan du spara ström. Portarna som inte är
anslutna till en router eller ett nav är
nedtonade.
Renderer Access Control
Används för att ange om kommandon från
DLNA-styrenheter ska accepteras eller inte.
External Control
Används för att aktivera eller inaktivera den
funktion som styr mottagaren från ES Remote
i hemnätverket.
x Off
x On
Network Standby
Används för att aktivera eller inaktivera
den funktion som aktiverar switchar/nav
på mottagarens baksida samt tillåter en
nätverksstyrenhet, ES Remote och liknande
att styra mottagaren även när den är i viloläge.
I nätverksviloläge minskar starttiden för
GUI och nätverksfunktionen efter det att
mottagaren slagits på.
x Off
Läget Network Standby inaktiveras och
mottagaren går in i normalt viloläge när
den är i viloläge.
x On
Connection Server Settings
Används för att ange om den anslutna
DLNA-servern ska visas eller inte.
Läget Network Standby aktiveras och
mottagaren går in i Network Standby-läge
när den är i viloläge.
Renderer Options
x Renderer Name
Visar namnet på mottagarens renderare.
x Auto Access Permission
Anger om automatisk åtkomst från en nyligen
identifierad DLNA-styrenhet ska tillåtas
eller inte.
108SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 109 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Internet Services Settings
Parental Control Password
Används för att ställa in eller ändra lösenordet
för barnspärrfunktionen. Med ett lösenord
kan du ange begränsningar för uppspelning
av Internet-video.
Parental Control Area Code
Uppspelningen av vissa Internet-videofiler kan
begränsas efter geografiskt område. Avsnitt
kan låsas eller bytas ut mot andra avsnitt.
Konfigurera funktionen enligt anvisningarna
på skärmen.
Kod
Område
Kod
Område
2044
Argentina
2363
Malaysia
Belgien
2376
Nederländerna
2090
Chile
2379
Norge
2093
Colombia
2390
Nya Zeeland
2115
Danmark
2427
Pakistan
2424
Filippinerna
2428
Polen
2165
Finland
2436
Portugal
2200
Grekland
2489
Ryssland
2219
Hongkong
2086
Schweiz
2248
Indien
2501
Singapore
2238
Indonesien
2149
Spanien
2239
Irland
2499
Sverige
2254
Italien
2543
Taiwan
2304
Korea
2528
Thailand
2333
Luxemburg
2046
Österrike
Uppspelningen av vissa Internet-videofiler kan
begränsas efter användarens ålder. Avsnitt kan
låsas eller bytas ut mot andra avsnitt.
Konfigurera funktionen enligt anvisningarna
på skärmen.
Internet Video Unrated
Används för att ställa in om det ska vara tillåtet
att spela upp oklassade Internet-videofiler
eller inte.
x Allow
Tillåter uppspelning av oklassade
Internet-videofiler.
x Block
Blockerar uppspelning av oklassade
Internet-videofiler.
Justera inställningar
2057
Internet Video Parental Control
109SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 110 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
1 Välj den zon som du vill justera volymen
för och tryck sedan på
Zone Settings
.
2 Välj Volume och tryck sedan på
Används för att justera inställningarna för
huvudzonen, zon 2 eller zon 3.
.
3 Justera volymen och tryck sedan på
Zone Control
Zone Setup
Slå på eller stänga av strömmen
till zon 2/zon 3
Förinställa volymen för
huvudzonen/zon 2
Används för att slå på eller stänga av strömmen
till zon 2 eller zon 3.
Används för att förinställa volymen när
strömmen slås på för varje zon.
1 Välj den zon som du vill slå på eller stänga
1 Välj den zon som du vill förinställa
av strömmen för och tryck sedan på
.
2 Välj On eller Off och tryck sedan på
.
• On
• Off
volymen för och tryck sedan på
.
.
2 Välj Preset Volume och tryck sedan
på
.
3 Justera volymen och tryck sedan på
Välja utmatningskälla för
varje zon
Används för att välja vilken källa som ska
matas ut i zonen. Ljud- och videosignaler
kan matas ut till zon 2, medan bara analoga
ljudsignaler matas ut till zon 3.
1 Välj vilken zon du vill mata ut video-/
ljudsignaler till och tryck sedan på
.
2 Välj Insignal och tryck sedan på
.
3 Välj insignal och tryck sedan på
.
.
Medan du justerar matas ljudet ut med den
volymnivå som du justerar till, oavsett
vilket värde MASTER VOLUME har.
Om du väljer Off aktiveras varje zon med
samma nivå som den som var aktiv när
strömmen senast slogs av.
Obs!
• I följande fall går det inte att förinställa volymen.
– När SURROUND BACK (ZONE 2)anslutningarna används för de bakre
surroundhögtalarna eller de främre, övre
högtalarna eller när de används med en
bi-amp-anslutning.
– När Line Out är inställt på Fixed.
Justera volymen för zon 2
Om SURROUND BACK (ZONE 2)anslutningarna används med en zon 2anslutning kan du även justera volymen
för zon 2.
Om du anger Line Out till Variable kan
du även justera volymen med hjälp av
Zone Control.
Information om hur du justerar volymen för
zon 2 i zon 2 med hjälp av fjärrkontrollen finns
i Styra mottagaren från en annan zon (styrning
av ZONE 2/ZONE 3) (sidan 73).
Line Out
Du kan ange om volymreglagen för ZONE 2
AUDIO OUT-kontakterna till Variable eller
Fixed. Mer information finns i Ange
volymreglage för zon 2 (sidan 71).
x Fixed
x Variable
110SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 111 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
12V Trigger
Används för att välja olika alternativ för
användning av 12 V-triggerfunktionen.
x Off
Används för att stänga av utmatningen av
12 V-triggersignaler även när mottagaren
är på.
x Ctrl
Används för att aktivera eller inaktivera
utmatningen av 12 V-triggersignaler manuellt
med hjälp av styrkommandon från en extern
styrenhet.
x Zone
Används för att aktivera eller inaktivera
utmatningen av 12 V-triggersignaler beroende
på om den valda zonen är av eller på.
x Insignal (endast för Main)
System Settings
Du kan anpassa mottagarens inställningar.
Language
Används för att välja språk för meddelanden
på skärmen.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Används för att aktivera eller inaktivera den
funktion som växlar huvudzonen till viloläge
automatiskt om mottagaren inte används
under en angiven tidsperiod eller om inga
signaler matas in till mottagaren.
x HDMI A (endast för Main)
x On
Används för att aktivera och inaktivera
utmatningen av 12 V-triggersignaler baserat
på utmatningsinställningen för HDMI OUT
A-kontakten.
Växlar till viloläge efter cirka 30 minuter.
x HDMI B (endast för Main)
Används för att aktivera och inaktivera
utmatningen av 12 V-triggersignaler baserat
på utmatningsinställningen för HDMI OUT
B-kontakten.
x Main (endast för Zone2 och Zone3)
Används för att länka funktionen för
triggersignalen i zon 2 eller zon 3 till
TRIGGER OUT MAIN-kontakten.
x Off
Växlar inte till standbyläge.
Obs!
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– När du spelar upp via en USB-enhet, en iPod/
iPhone, ett hemnätverk eller Internetvideo.
– När mottagaren är i viloläge.
Settings Lock
Används för att låsa mottagarens inställningar.
x On
Den här funktionen går endast att aktivera
via inställningsmenyn. Om du vill inaktivera
funktionen vidtar du följande åtgärder.
fortsättning
111SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Justera inställningar
Används för att aktivera utmatning av
12 V-triggersignaler när den förvalda
insignalen väljs.
När du väljer Insignal visas
inställningsskärmen där triggersignaler för
varje insignal kan aktiveras eller inaktiveras.
Tryck på V/v för att välja insignal och tryck
sedan på
för att markera kryssrutan.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 112 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
MUSIC
Initialize Personal Information
Används för att ta bort personlig information
med anknytning till Internetvideo, till exempel
listan med Internetinnehåll, Favorites List och
liknande.
System Information
1
Tryck på ?/1 för att stänga av
mottagaren.
2
Håll ned MUSIC och SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF) och tryck på ?/1
för att slå på mottagaren.
Visar mottagarens programvaruversion.
EULA
Visar EULA-skärmen på tv:n.
Software License
RS232C Control
Visar Software License-information på tv:n.
Används för att aktivera eller inaktivera
styrläget för underhåll och service.
x Off
x On
Software Update Notification
Används för att ange om du vill få information
om nyare programvaruversioner via tvskärmen eller inte.
x On
x Off
Uppdatera mottagaren
Network Update
Används för att uppdatera och förbättra
mottagarens funktioner.
Information om uppdateringsfunktionerna
finns på följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
GUI och visningsfönstret för mottagaren
stängs av och lampan ovanför knappen
?/1 ON/STANDBY blinkar grönt under
uppdateringen.
När uppdateringen är klar startar mottagaren
om automatiskt.
I avsnittet Network Update (sidan 112)
finns information om hur du uppdaterar
mottagarens programvara.
Det kan dröja cirka 50 minuter innan
uppdateringen är klar. Det kan variera hur lång
tid uppdateringen tar beroende på hastigheten
på din Internet-anslutning.
Obs!
Obs!
• Ny programvaruinformation visas inte
i följande fall.
– Den senaste versionen används redan.
– Mottagaren kan inte hämta data via ett nätverk.
Stäng inte av mottagaren och koppla inte loss
nätverkskabeln medan programvaruuppdatering
pågår. Om du gör det kan det orsaka fel.
112SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 113 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
4
Styra utan att använda GUI
Du kan styra mottagaren via mottagarens
teckenfönster även när tv:n inte är ansluten
till mottagaren.
Tryck på V/v flera gånger för att
välja menyalternativ och tryck
sedan på
.
Parametern visas inom hakparenteser.
5
Tryck på V/v flera gånger för att
välja önskad parameter och tryck
sedan på
.
Parametern anges och hakparenteserna
försvinner från teckenfönstret.
Återgå till föregående steg
Tryck på RETURN/EXIT O.
RETURN/
EXIT O
Justera inställningar
AMP
MENU
V/v,
Använda menyn i teckenfönstret
1
2
Slå på mottagaren.
Tryck på AMP MENU.
Menyn visas i mottagarens teckenfönster.
Exempel: När du väljer SPEAKER SETTINGS.
3
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja menyn och tryck
sedan på
.
113SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 114 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Menylista (i teckenfönstret)
Följande alternativ finns tillgängliga i varje meny.
xx… i tabellen står för vald parameter för varje alternativ.
Meny
Alternativ
Parameter
AUTO
AUTO CAL START ?
CALIBRATION
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE [xxxxxxxxxx]
CAL MATCHING? [xxx]
WARNING CODE [xxx:4x]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, PHASE
INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO, EXIT
YES, NO
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH :OUT, IN
DIST.INFO [xxxxxxxxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
LEV.INFO [xxx:xxxxxx]dB
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF,
USER REF, OFF
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
114SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 115 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Meny
Alternativ
Parameter
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L till RH (AUTO), L till RH (FIX)
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
PHASE AUDIO [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
LEFT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
SUBWOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB till +10,0 dB (i steg om 0,5 dB)
ALL SUR LEVEL [xxx.xdB]
–5 dB till +5 dB (i steg om 1 dB)
Justera inställningar
CENTER [xxx.xdB]
fortsättning
115SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 116 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Meny
Alternativ
Parameter
SPEAKER
SETTINGS
SP PATTERN [xxxxx]
5/4.1 till 2/0 (28 mönster)
VIRTUAL FH [xxx]
ON, OFF
CENTER LIFT UP [xxx]
OFF, 1 to 10
SUR POSITION [xxxxx]
BACK, FRONT
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SB ASSIGN [xxxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L [xxxxxxxxx]
SURROUND R [xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
1,0 till 10,0 m (i steg om 1 cm)
SUR BACK L [xxxxxxxxx]
SUR BACK R [xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH [xxxxxxxxx]
SUBWOOFER [xxxxxxxxx]
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
FR CROSSOVER [xxxHz]
40 till 200 (i steg om 10 Hz)
CNT CROSSOVER [xxxHz]
40 till 200 (i steg om 10 Hz)
SUR CROSSOVER [xxxHz]
40 till 200 (i steg om 10 Hz)
FH CROSSOVER [xxxHz]
40 till 200 (i steg om 10 Hz)
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
SP IMPEDANCE [xohm]
8 ohm, 4 ohm
116SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 117 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Meny
Alternativ
INPUT
SETTINGS
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Parameter
INPUT SKIP ?
xxxxxxxx [xxxxxx]
SHOWN, HIDDEN
HDMI AUDIO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
HDMI VIDEO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
DIGITAL A.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
COMPONENT V.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
SUR SETTINGS HD-DCS TYPE [xxxxxxx]
EQ SETTINGS
TUNER
SETTINGS
HIGH, MID, LOW
HEIGHT GAIN [xxxx]
HIGH, MID, LOW
ALL BASS [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
ALL TREB [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
CENTER MID [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
Justera inställningar
MULTIZONE
SETTINGS
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
EFFECT LEVEL [xxxx]
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB till +10 dB (i steg om 0,5 dB)
P.VOL. MAIN [xxx.xdB]
OFF, –∞, –92,0 dB till +23,0 dB
(i steg om 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdB]
OFF, –∞, –92 dB till +23 dB (i steg om 1 dB)
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
FIXED, VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
12V TRIG. ZONE2 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
FMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
fortsättning
117SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 118 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Meny
Alternativ
Parameter
AUDIO
SETTINGS
D.L.L. [xxxxx]
AUTO2, AUTO1, OFF
S.OPTIMIZER [xxxxxx]
NORMAL, LOW, OFF
LFE TIME [xxxxxms]
–20,0 ms till +20,0 ms (i steg om 0,5 ms)
S.WOOFER LPF [xxx]
ON, OFF
S.WOOFER MUTING [xxx]
ON, OFF
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO, 0 ms till 1 200 ms
(i steg om 10 ms)
DUAL MONO [xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
D. RANGE COMP. [xxxx]
ON, AUTO, OFF
VIDEO
SETTINGS
RESOLUTION [xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
ZONE RESO. [xxxxxxxx]
DIRECT, 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
HDMI
SETTINGS
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
PASS THROUGH [xxxx]
ON, AUTO, OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
ZONE2 OUT [xxx]
ON, OFF
PRIORITY [xxxxxxxxxx]
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
SW LEVEL [xxxxx]
AUTO, +10 dB, 0 dB
FAST VIEW [xxxx]
AUTO, OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
SYSTEM
SETTINGS
NETWORK STANDBY [xxx]
ON, OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
VERSION [xxxx]
–
118SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 119 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Ändra teckenfönstret
I teckenfönstret visas diverse information
om mottagarens status, till exempel ljudfält.
1 Välj den insignal du vill kontrollera
informationen för.
2 Tryck på DISPLAY MODE på mottagaren
upprepade gånger.
Varje gång du trycker på DISPLAY MODE
ändras visningen på följande sätt.
Vald insignal t Ljudfältstyp t
Volymnivå t Strömningsinformation*
Angivet namn på insignal ...
* Strömningsinformation kanske inte visas.
Justera inställningar
När du lyssnar på FM/AM-radio
Stationsnamn t Frekvens t
Ljudfältstyp ...
Indexnamn visas endast om du har tilldelat
ett indexnamn till insignalen eller den
förinställda stationen. Indexnamn visas
inte om endast blanksteg har angivits.
När RDS-sändningar tas emot
PS (Program Service-namn)1),
Förinställningsnamn, band eller
förinställningsnummer t Frekvens,
band och förinställningsnummer t
PTY (Program Type)-indikation2) t
RT (Radio Text)-indikation3) t
CT (Clock Time) t Ljudfältstyp ...
1)
Den här informationen visas även för
FM-stationer utan RDS.
2)
Typ av program som sänds
3) Textmeddelanden som skickas av
RDS-stationen.
119SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 120 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Använda utrustning som är ansluten
till mottagaren
Använda fjärrkontrollen
Styra utrustningen med
fjärrkontrollen
1
Tryck på den insignalsknapp
som motsvarar den anslutna
utrustning som du vill styra.
Du kan styra den utrustning från Sony eller
andra leverantörer än Sony som du använder
med hjälp av mottagarens medföljande
fjärrkontroll.
Fjärrkontrollen är fabriksinställd för att
styra Sony-utrustning.
Om du justerar inställningarna efter den
utrustning du vill använda kan du också
styra utrustning från andra leverantörer
än Sony eller sådan utrustning från Sony
som inte går att styra med fjärrkontrollens
fabriksinställningar (sidan 121).
2
Tryck på knapparna för att
använda de olika funktionerna
i tabellen nedan.
Obs!
Du kanske inte kan styra samtliga funktioner för
den utrustning du använder.
Tabell över de knappar som används för att styra utrustningen
Utrustningskategori Tv
VCR
DVD-spelare,
kombinerad
DVD-/
videobandspelare
Blu-ray
Discspelare
HDDbrännare
PSX
Video-cdspelare,
LD-spelare
Digital
CATVterminal
DSS
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Knapp
AV ?/1
z
z
Sifferknappar
z
z
(guide)
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
BandDAT- Cd-spelare,
spelare bandMDA/B
spelare spelare
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TOOLS/OPTIONS
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
,
PRESET +/–,
PROG +/–
, HOME
+/–
z
z
z
z
-/--
Färgknappar
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
120SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 121 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Utrustningskategori Tv
VCR
Knapp
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
z
a)
b)
c)
z
DVD-spelare,
kombinerad
DVD-/
videobandspelare
Blu-ray
Discspelare
z
z
HDDbrännare
PSX
Video-cdspelare,
LD-spelare
Digital
CATVterminal
DSS
BandDAT- Cd-spelare,
spelare bandMDA/B
spelare spelare
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Gäller endast LD-spelare
Gäller endast bandspelare B
Gäller endast dvd
Stänga av all ansluten
utrustning
Programmera fjärrkontrollen
(SYSTEM STANDBY)
Även när den här mottagaren är i viloläge
förblir zon 2 eller zon 3 på. Om du vill stänga
av all utrustning från Sony inklusive ansluten
utrustning i samtliga zoner trycker du på ?/1
och AV ?/1 på fjärrkontrollen samtidigt.
AV ?/1
I proceduren nedan ges ett exempel med en
videobandspelare från en annan leverantör
än Sony som är ansluten till mottagarens
VIDEO 1 IN-kontakter.
AV ?/1
RM SET UP
SHIFT
Insignalsknappar
Sifferknappar
ENT/MEM
1
Tryck på AV ?/1 samtidigt som
du trycker på RM SET UP.
Knappen RM SET UP blinkar.
fortsättning
121SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda fjärrkontrollen
?/1
Du kan anpassa fjärrkontrollen så att den
passar den utrustning du har anslutit till
mottagaren. Du kan till och med programmera
fjärrkontrollen för att styra utrustning från
andra tillverkare än Sony och sådan utrustning
från Sony som fjärrkontrollen inte kan styra
med fabriksinställningarna.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 122 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
2
Tryck på den insignalsknapp
(inklusive TV-knappen) som
motsvarar den anslutna
utrustning som du vill styra
medan RM SET UP-knappen
blinkar.
Om du till exempel vill styra en
videobandspelare som är ansluten
till VIDEO 1 IN-kontakten trycker
du på VIDEO 1.
RM SET UP och SHIFT tänds och
insignalsknappen blinkar.
Om du trycker på knappen för en enhet
som det inte går att programmera
fjärrkontrollen för, till exempel TUNER,
PHONO, PC eller SOURCE, fortsätter
RM SET UP-knappen att blinka.
3
Tryck på sifferknapparna för att
ange sifferkoden.
Insignalsknappppen tänds.
Om det finns fler än en kod ska du
först testa den första av de koder som
motsvarar utrustningen.
4
Sifferkoderna motsvarar
utrustningstyp och utrustningens
tillverkare
Använd sifferkoderna i tabellen nedan för
att programmera utrustning från andra
tillverkare än Sony samt utrustning från
Sony som fjärrkontrollen inte kan styra
med fabriksinställningarna. Eftersom
fjärrkontrollsignalen som utrustningen tar
emot varierar beroende på modell och år
kan mer än en sifferkod tilldelas till en enhet.
Om den första koden du provar inte fungerar
för fjärrkontrollen kan du prova att använda
någon av de andra koderna.
Obs!
• Sifferkoderna är baserade på den senaste
informationen som är tillgänglig för varje märke.
Dock kan det hända att din utrustning inte svarar
på vissa av koderna eller alla koderna.
• Alla insignalsknapparna på denna fjärrkontroll
kanske inte går att använda när den används med
en viss utrustning.
Obs!
Styra en cd-spelare
För TV-knappen går det endast att använda
sifferkoder mellan 500 och 599.
Tillverkare
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Tryck på ENT/MEM.
När sifferkoden har verifierats blinkar
RM SET UP-knappen två gånger och
fjärrkontrollen lämnar automatiskt
programmeringsläget. Insignalsknappen
stängs också av.
Avbryta programmeringen
Tryck på RM SET UP under vilket steg
som helst.
Kod(er)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Styra en DAT-bandspelare
Tillverkare
SONY
PIONEER
Kod(er)
203
219
122SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 123 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Styra en bandspelare
Tillverkare
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(er)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Styra en MD-spelare
Tillverkare
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kod(er)
301
302
303
304
Styra en hårddisksinspelare
Tillverkare
SONY
Kod(er)
307, 308, 309
Styra en Blu-ray Disc-spelare
Kod(er)
310, 311, 312
337
335
336
Styra en PSX
Tillverkare
SONY
Kod(er)
313, 314, 315
Styra en DVD-spelare
Tillverkare
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
Kod(er)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
Kod(er)
414
416, 422
404, 421
418, 420
Styra en kombinerad dvd-/
videobandspelare (brännare)
Tillverkare
SONY
Kod(er)
411
Styra en kombinerad
hårddiskinspelare/dvd-spelare
(brännare)
Tillverkare
SONY
Kod(er)
401, 402, 403
Styra en tv
Tillverkare
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
Kod(er)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
fortsättning
123SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda fjärrkontrollen
Tillverkare
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Tillverkare
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 124 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Tillverkare
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kod(er)
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Styra en LD-spelare
Tillverkare
SONY
PIONEER
Kod(er)
601, 602, 603
606
Styra en video-cd-spelare
Tillverkare
SONY
Kod(er)
605
Styra en VCR
Tillverkare
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
Kod(er)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
Tillverkare
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kod(er)
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Om en videobandspelare från AIWA inte fungerar
när du anger koden för AIWA, kan du ange koden
för Sony i stället.
Styra en satellitmottagare (box)
Tillverkare
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
Kod(er)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
124SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 125 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Tillverkare
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kod(er)
873
872
875
869, 870
Styra en kabel-tv-box
Tillverkare
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kod(er)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833,
834, 835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Utföra flera kommandon
i följd automatiskt
(Macro Play)
Macro Play-funktionen används för att länka
flera kommandon i följdordning som ett enda
kommando.
Fjärrkontrollen har två makrolistor
(MACRO 1 och MACRO 2). Du kan ange
upp till 20 kommandon för varje makrolista.
RM SET UP
AMP
Insignalsknappar
Använda fjärrkontrollen
MACRO 1
MACRO 2
125SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 126 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Programmera följdordningen
för åtgärden
1
Tryck på MACRO 1 eller MACRO 2
i mer än en sekund samtidigt som
du trycker ned RM SET UP.
RM SET UP-knappen blinkar och
en av insignalsknapparna tänds (med
fabriksinställningen tänds BD-knappen).
2
3
Tryck på insignalsknappen för
den utrustning som du vill
programmera åtgärdsföljden för.
Tryck på de knappar som du vill
programmera i samma följd som
du vill att åtgärderna ska utföras.
Du kan programmera vissa åtgärder med
hjälp av följande knappar på
fjärrkontrollen.
Tryck på
Åtgärder som ska
programmeras
Insignalsknapp Växlar ingångar.
en i mer än en
sekund
MACRO 1 eller Skapa ett andra
MACRO 2
intervall. Om du vill
skapa ett längre intervall
trycker du på MACRO 1
eller MACRO 2
upprepade gånger.
Avbryta programmeringen
Om du inte trycker på någon knapp på
60 sekunder avbryts inställningarna.
Det föregående kommandot gäller då.
Starta Macro Play
1
Tryck på AMP.
Knappen AMP tänds och stängs sedan av.
2
Tryck på MACRO 1 eller MACRO 2
för att starta makrot.
Makrot startas och kommandona körs
i den ordning du har tilldelat dem.
När kommandona skickas blinkar AMPknappen och RM SET UP-knappen tänds.
När kommandona har skickats stängs
RM SET UP- och AMP-knapparna av.
Radera ett programmerat makro
1 Tryck på MACRO 1 eller MACRO 2 i mer
än en sekund samtidigt som du trycker
ned RM SET UP för att radera det
lagrade makrot.
Knappen RM SET UP blinkar.
2 Tryck på RM SET UP.
Inställningar som lagras som makro
raderas.
Den insignalsknapp som du valde i steg 2
blinkar två gånger och tänds sedan igen.
4
Upprepa steg 2 och 3 när du
vill programmera åtgärder
för annan utrustning.
5
Tryck på RM SET UP
för att slutföra
programmeringsprocessen.
126SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 127 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
1
Ställa in fjärrkontrollkoder
som inte lagras
i fjärrkontrollen
Även om en fjärrkontrollkod inte är någon
av de förinställda koderna som är lagrade
i fjärrkontrollen går det att "lära"
fjärrkontrollen koden med hjälp
av inlärningsfunktionen.
Knappen RM SET UP tänds.
När minneskapaciteten för att lagra
fjärrkontrollkoder når en viss gräns
blinkar RM SET UP-knappen tio gånger.
Efter det är inlärningsprocessen klar.
2
RM SET UP
FAVORITES
Knappar
som
används
för kodinlärning*
Tryck på insignalsknappen
(inklusive TV-knappen) för den
utrustning som du vill styra med
det nya kommandot.
Insignalsknappen blinkar. (RM SET UPknappen lyser.)
Även om du trycker på en insignalsknapp
som du inte kan lagra ett nytt kommando
på, till exempel PC eller SOURCE, blinkar
inte insignalsknappen.
?/1
SHIFT
Insignalsknappar
Tryck på FAVORITES samtidigt
som du trycker på RM SET UP.
3
Tryck på den knapp som du vill
lagra det nya kommandot på. För
de knappar som har en asterisk
på bilden ovan trycker du på
SHIFT. Tryck sedan på knappen.
Knappar
som
används
för kodinlärning
4
Rikta fjärrkontrollens
kodmottagardel mot sändaren på
den fjärrkontroll som inlärningen
ska tas emot från.
* Lagra ett nytt kommando på en av dessa knappar
genom att trycka på SHIFT i förväg.
Cirka 5–10 cm
fortsättning
127SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Använda fjärrkontrollen
Den insignalsknapp som du valde i steg 2
tänds. (RM SET UP-knappen lyser.)
Om inlärningsprocessen misslyckas
blinkar RM SET UP-knappen fem gånger.
Om du inte kan lagra det nya kommandot
kontrollerar du att inget kommando
redan har lagrats på den knappen.
Om du vill lagra det nya kommandot på
den knapp som du redan har lagrat ett
kommando på raderar du det lagrade
kommandot i förväg.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 128 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
5
Tryck på den knapp på
fjärrkontrollen som inlärningen
ska tas emot från för att sända
fjärrkontrollkoden.
När mottagarens fjärrkontroll tar
emot signalen stängs insignalsknappen
i steg 2 av.
Knappen RM SET UP blinkar två gånger
medan inlärningsprocessen slutförs.
Om inlärningsprocessen misslyckas
blinkar RM SET UP-knappen fem gånger.
Pröva att utföra processen igen från steg 2.
6
Tryck på RM SET UP för att
slutföra inlärningsprocessen.
Avbryta inlärningen
Tryck på RM SET UP. Om du inte trycker
på någon knapp på 60 sekunder avbryts
inställningarna.
När du är klar med steg 3 kan du dock inte
avbryta inställningarna även om du trycker på
RM SET UP. I så fall rör du inte fjärrkontrollen
på tio sekunder och trycker sedan på
RM SET UP för att avbryta inställningarna.
4 Tryck på den knapp som du använde för
inlärning av kommandot för att radera
den lagrade inställningen.
Knappen RM SET UP blinkar två gånger
och sedan är raderingsprocessen slutförd.
Om raderingsprocessen misslyckas blinkar
RM SET UP-knappen fem gånger. Pröva att
utföra processen igen från steg 2.
5 Tryck på RM SET UP för att slutföra
raderingsprocessen.
Rensa
flerfunktionsfjärrkontrollens
minne
AV ?/1
?/1
RM SET UP
Använda ett kommando som
har lärts in
När du väljer en inlärd insignal
trycker du på knappen som användes
för inlärning av den funktionen.
Radera den inlärda koden
1 Tryck på FAVORITES samtidigt som du
trycker på RM SET UP.
2 Tryck på den insignalsknapp som du vill
radera inställningen för.
Insignalsknappen blinkar. (RM SET UPknappen lyser.)
3 Tryck på ?/1 i mer än en sekund.
Insignalsknappen blinkar två gånger,
flera gånger.
128SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 129 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
1
Håll ned ?/1 och tryck på
–.
Tryck sedan på AV ?/1. Alla
knappar ska tryckas ned på
samma gång.
Knappen RM SET UP blinkar tre gånger.
2
Släpp alla knappar.
Allt innehåll i fjärrkontrollens minne
(till exempel alla programmerade data)
tas bort.
Använda fjärrkontrollen
129SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 130 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Angående rengöring
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
Angående säkerhet
Om det skulle råka komma in något föremål
eller vätska i mottagaren så dra genast ut
kontakten ur vägguttaget och låt behörig
personal kontrollera mottagaren innan du
använder den igen.
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med
en mjuk torr trasa. Använd inte skursvamp,
skurpulver eller lösningsmedel som sprit
eller bensin.
Om du har frågor om eller problem
med mottagaren kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Angående strömförsörjning
• Kontrollera att mottagarens driftspänning
överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du kopplar
in mottagaren.
Driftspänningen finns angiven på
namnplattan på baksidan av mottagaren.
• Koppla loss mottagaren från vägguttaget om
du inte ska använda den under en längre tid.
Håll i själva kontakten, aldrig i kabeln när
du ska koppla bort nätströmskabeln.
• Nätströmskabeln får endast bytas ut hos
en kvalificerad återförsäljare.
Angående värmebildning
Mottagaren alstrar värme under drift och detta
är helt normalt. Om du använder mottagaren
hela tiden med hög volym, höjs mottagarens
temperatur märkbart ovanpå, på sidan och
på undersidan*. Vidrör inte mottagarens hölje
så undviker du att bränna dig.
**Ovansidan av höljet kan bli mycket varmt.
Angående placering
• Placera mottagaren på en plats med lämplig
ventilering för att minimera värmealstring
och för att förlänga mottagarens livslängd.
• Placera inte mottagaren nära värmekällor
eller på platser som utsätts för direkt solljus,
mycket damm eller mekaniska stötar.
• Placera ingenting ovanpå lådan som kan
blockera ventilationshålen och orsaka
driftsfel.
130SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 131 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Felsökning
Allmänt
Mottagaren stängs av automatiskt.
• Auto Standby är inställt på On (sidan 111).
• Insomningstimerfunktionen är aktiv
(sidan 85).
• PROTECTOR är aktiv (sidan 141).
Mottagaren slås på automatiskt.
• Kontroll för HDMI är inställt på On eller
Pass Through är inställt på Off. I detta
fall kan mottagaren slås på genom att
du använder annan utrustning som
är ansluten till den.
Varken bild eller ljud matas ut eller bild
och ljud är felaktiga.
• Mottagaren är placerad nära annan
utrustning, till exempel tv,
videobandspelare eller bandspelare.
Om mottagaren används tillsammans med
en tv, videobandspelare eller bandspelare
och har placerats för nära denna
utrustning kan det förekomma brus och
försämrad bildkvalitet. Detta är extra
vanligt om en inomhusantenn används.
Vi rekommenderar därför att du använder
en utomhusantenn.
Ovansidan av mottagaren är varm.
• Detta är normalt för den här mottagaren.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
Om Kontroll för HDMI eller Network
Standby är inställt på On eller Pass
Through är inställt på On eller Auto
eller om strömmen för zon 2 eller zon 3
aktiveras kan mottagaren bli mycket varm
även om den är i viloläge. Detta är normalt
och beror på att det passerar ström genom
mottagarens interna kretsar.
Det visas ingen bild alls eller bilden är
dålig på tv-skärmen eller bildskärmen,
oavsett bildtyp.
• Välj lämplig insignal på mottagaren
(sidan 51).
• Ställ in tv:n på rätt insignalsläge.
• Flytta tv:n bort från ljudutrustningen.
• Kontrollera att rätt ingång är inställd på
komponentvideoingången (sidan 80).
• Insignalen ska vara samma som ingången
när du uppkonverterar en insignal med
den här mottagaren (sidan 22).
• Kontrollera att kablarna är rätt och
ordentligt anslutna till utrustningen.
• Beroende på din uppspelningsutrustning
kan det hända att du behöver konfigurera
utrustningen. Mer information finns
i användarinstruktionerna som medföljde
utrustningen.
Bilden visas senare än det tillhörande
ljudet.
• Beroende på vilken utrustning som
är ansluten till HDMI-kontakten och
beroende på uppspelningskällan kan
det inträffa att bilden visas senare än
det tillhörande ljudet. Ändra i så fall
inställningen av A/V Sync på menyn
Audio Settings (sidan 100).
Det går inte att spela in.
• Kontrollera att utrustningen är rätt
ansluten (sidan 31).
• Välj källutrustning (sidan 51).
• Kontrollera anslutningen av
inspelningsenheten beroende på vilka
videosignaler du vill spela in. Analoga
insignaler (kompositvideo) kan endast
matas ut från de analoga utgångarna.
• Videoinsignaler via HDMI INkontakterna går inte att spela in.
• Vissa källor är copyrightskyddade för
att förhindra inspelning. Om detta är
fallet kanske du inte kan spela in från
sådana källor.
fortsättning
131SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Övrig information
Om du upplever några av följande problem
när du använder mottagaren kan du använda
denna felsökningsguide som hjälpmedel för att
lösa problemet. Om du inte kan lösa problemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Video
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 132 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
• Ange Auto Standby till Off (sidan 111).
När endast kompositvideosignaler
spelas in kan det hända att mottagarens
automatiska standbyfunktion startar och
avbryter inspelningen.
En del typer av bilder visas inte eller visas
felaktigt.
Komponentvideoutmatning
• Upplösningen för utsignaler från
COMPONENT VIDEO OUT-kontakter
kanske inte stöds av tv:n. I så fall väljer
du lämplig upplösning på mottagaren
(sidan 101).
• COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-kontakter har begränsningar
för upplösningen vid omvandling
av videosignaler som skyddas av
copyrightteknik. Upplösningen för
signaler som matas ut till COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT-kontakter
omvandlas upp till 480p/576p.
HDMI-utmatning:
• Utmatningen av mottagarens HDMIvideosignaler kan ställas in på OFF. I så fall
väljer du HDMI A eller HDMI B med hjälp
av HDMI OUTPUT-knappen (sidan 78).
• Om Zone2 Out är inställd på Off matas
inga signaler ut från HDMI ZONE 2.
• GUI och uppkonverterade videosignaler
matas inte ut från HDMI ZONE 2 OUTkontakten.
• Ljud- och videosignalerna för HDMI INkontakterna matas inte ut från HDMI
ZONE 2 OUT-kontakten om samma
ingång har valts för både huvudzonen
och zon 2 och GUI-menyn visas på tv:n
i huvudzonen.
• Om funktionen Zone2 Out är aktiverad
och du väljer samma HDMI-ingång för
både huvudzonen och zon 2 kan det
förekomma störningar i ljud- och
videosignalerna i huvudzonen och zon 2.
Undvik eventuella störningar i
huvudzonen genom att prioritera
huvudzonen i valet av HDMI-ingång
(sidan 72).
• Se till att använda en anslutningskabel
för HDMI-kontakten som motsvarar
en High Speed HDMI-kabel när du vill
visa bilder eller lyssna på ljud, i synnerhet
för 1080p-, Deep Colour- eller 3D- eller
4K-överföringar.
4K-bild
• Beroende på din tv eller videoutrustning
kanske det inte går att visa 4K-bilder.
Kontrollera videofunktionerna
och -inställningarna för tv:n eller
videoenheten. Se även till att ansluta
videoutrustningen till en ledig 4K
HDMI IN-kontakt på mottagaren.
3D-bild
• Beroende på din tv eller videoutrustning
kanske det inte går att visa 3D-bilder.
Kontrollera vilka 3D-bildformat som
stöds av mottagaren (sidan 145).
VCR
• Om du använder en videobandspelare
utan bildförbättringskrets, till exempel
TBC, kan bilderna förvrängas.
Om du väljer My Video, My Music,
My Photo, Internet Video, Internet Music,
Network eller Sony Entertainment
Network på Watch/Listen-menyn matas
ingen bild ut.
• Välj BD eller DVD med hjälp av INPUT
SELECTOR på mottagaren en gång och
ställ sedan in Playback Resolution på 480i/
576i eller 480p/576p på Video Settingsmenyn via GUI (sidan 104). Välj därefter
innehållet igen.
Funktionen Pass Through fungerar inte.
• När HDMI B eller Off är valt. Välj
HDMI A eller med hjälp av HDMI
OUTPUT-knappen.
• När Kontroll för HDMI är inställt på
On och Pass Through är inställt på Auto
sparar mottagaren ström i viloläge enligt
tv:ns status. Kontroll för HDMI måste vara
inställt på tv:n för att energisparläget ska
fungera. Om det inte fungerar ställer du in
Pass Through på mottagaren till On.
132SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 133 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Ljud
Det hörs inget ljud från vissa högtalare.
Främre
• Koppla in ett par hörlurar i PHONESkontakten och kontrollera om ljudet
hörs på rätt sätt i hörlurarna.
Om endast en kanal matas ut i hörlurarna
kontrollerar du att alla kablar och
kontakter sitter på rätt sätt i uttagen både
på mottagaren och på utrustningen.
Om båda kanalerna hörs i hörlurarna
kontrollerar du anslutningen till den
fronthögtalare som inte matar ut ljud.
• Kontrollera att du har anslutit till både
L- och R-kontakterna på monoenheten
eftersom analoga enheter kräver
anslutning till både L- och R-kontakten.
Använd en mono–stereokabel
(medföljer ej). Dock avges inget ljud
från centerhögtalaren om ett ljudfält
(till exempel Pro Logic) har valts.
Centerhögtalare, surroundhögtalare,
bakre surroundhögtalare, övre
fronthögtalare
• Kontrollera att högtalarinställningarna
är lämpliga med hjälp av Auto Calibration
eller Speaker Connection på menyn
Speaker Settings. Kontrollera därefter
att ljudet matas ut på rätt sätt från varje
högtalare med hjälp av Test Tone på
menyn Speaker Settings.
• Välj ljudfältet HD-D.C.S. (sidan 62).
fortsättning
133SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Övrig information
Inget ljud eller endast mycket lågt ljud
hörs, oavsett vilken utrustning som valts.
• Kontrollera att alla högtalare och all
utrustning är ansluten på rätt sätt.
• Kontrollera att både mottagaren och
utrustningen är påslagna.
• Kontrollera att MASTER VOLUME inte
är inställt på –∞ dB. Försök att ställa
in den på ungefär –40 dB.
• Kontrollera att SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF) inte är inställt på OFF (sidan 47).
• Tryck på
på fjärrkontrollen för att
inaktivera ljudavstängningsfunktionen.
• Pröva med att trycka på insignalsknappen
på fjärrkontrollen eller INPUT
SELECTOR på mottagaren för att
välja önskad utrustning.
• Kontrollera att hörlurarna inte är anslutna.
• Om du vill lyssna på ljudet från tvhögtalarna anger du Audio Out till
TV+AMP på menyn HDMI Settings. Om
det anges till AMP matas ljudet inte ut från
tv-högtalarna. Om du matar ut flerkanaligt
ljud från receivern ska det anges till AMP.
• Om funktionen Zone2 Out är aktiverad
och du väljer samma HDMI-ingång för
både huvudzonen och zon 2 kan det
förekomma störningar i ljud- och
videosignalerna i huvudzonen och zon 2.
Undvik eventuella störningar
i huvudzonen genom att prioritera
huvudzonen i valet av HDMI-ingång
(sidan 72).
• Det kan uppstå avbrott i ljudet när
samplingsfrekvensen, kanalnumret
eller ljudformatet för ljudutsignaler
från uppspelningsutrustningen växlas.
• Ange EQ-inställningen för iPod/iPhone
till Off eller Flat.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Kontrollera att alla högtalare och all
utrustning är ansluten på rätt sätt.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte
ligger i närheten av en transformator eller
motor samt att det är minst tre meter till
närmaste tv eller lysrör.
• Flytta tv:n bort från ljudutrustningen.
• Kontrollera att du har jordat U SIGNAL
GND-kontakten (endast när en
skivspelare är ansluten).
• Kontakterna och uttagen har blivit
smutsiga. Torka av dem med en duk
som fuktats lätt med sprit.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 134 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
• Justera högtalarens volym (sidan 96).
• Se till att centerhögtalarna/
surroundhögtalarna/de övre
fronthögtalarna är inställda på antingen
Small eller Large.
Bakre surround
• En del skivor saknar Dolby Digital
Surround EX-information.
• Om högtalarmönstret har ställts
in så att det inte finns några bakre
surroundhögtalare blir ingångssignalerna
till SUR BACK-kontakterna ogiltiga
eftersom mottagaren inte kan mixa
ned kanalerna för bakre surround.
Subwoofer
• Kontrollera att subwoofern är korrekt
och ordentligt ansluten.
• Kontrollera att du slagit på subwoofern.
Det hörs inget ljud från en viss enhet.
• Kontrollera att den berörda enheten är
rätt ansluten till ljudingångarna för den
enheten.
• Kontrollera att kontakterna på
anslutningskablarna är helt isatta i uttagen
både på mottagaren och på enheten.
• Ange INPUT MODE till AUTO
(sidan 79).
HDMI-insignal
• Om 2ch Analog Direct används matas
ljudet inte ut. Använd ett annat ljudfält
(sidan 61).
• Kontrollera HDMI-anslutningen
(sidan 31, 33, 34, 36).
• Kontrollera att du använder en HDMIkabel med HDMI-logotypen som är
auktoriserad av HDMI Licensing LLC.
• Beroende på din uppspelningsutrustning
kan det hända att du behöver konfigurera
utrustningen. Mer information finns
i användarinstruktionerna som medföljde
utrustningen.
• Se till att använda en anslutningskabel för
HDMI-kontakten som motsvarar High
Speed HDMI-kabeln när du visar bild eller
lyssnar på ljud under en 1080p-, Deep
Colour- eller 3D- eller 4K-överföring.
• Ljudet kanske inte matas ut från
mottagaren när GUI visas på tv-skärmen.
Tryck på HOME för att stänga av GUI.
• Ljudsignaler (till exempel format,
samplingsfrekvens, bitlängd) som överförs
från en HDMI-kontakt kan undertryckas
av den anslutna utrustningen. Kontrollera
inställningen för den anslutna
utrustningen om bilden är dålig eller ljudet
inte hörs från en enhet som är ansluten via
HDMI-kabel.
• Om den anslutna utrustningen inte är
kompatibel med copyrightskyddsteknik
(HDCP) kan bilden och/eller ljudet från
HDMI OUT-kontakten förvrängas eller
utebli. Kontrollera specifikationerna för
den anslutna utrustningen om detta
inträffar.
• Ställ in spelarens bildupplösning på mer än
720p/1080i för att spela upp ljud med hög
bithastighet (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
• Vissa inställningar kan behöva göras för
spelarens bildupplösning innan man kan
använda DSD och flerkanalig, linjär PCM.
Mer information finns i spelarens
användarinstruktioner.
• Kontrollera att tv:n är kompatibel med
funktionen System Audio Control.
• Om TV:n inte har funktionen System
Audio Control ställer du in Audio Out
på menyn HDMI Settings till
– TV+AMP om du vill lyssna på ljudet
från tv-högtalaren och mottagaren.
– AMP om du vill lyssna på ljudet från
mottagaren. Om du ansluter
mottagaren till en videoenhet (projektor
osv.) kan det hända att ljudet inte matas
ut från mottagaren. Om detta inträffar
väljer du AMP.
134SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 135 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Koaxial/optisk insignal
• Om 2ch Analog Direct används matas
ljudet inte ut. Använd ett annat ljudfält
(sidan 61).
• Kontrollera INPUT MODE (sidan 79).
• Kontrollera att den valda
insignalskontakten för (digitalt) ljud inte
är tilldelad till andra ingångar i Audio
Input Assign på menyn Input Settings
(sidan 80).
2-kanalig analog insignal
• Kontrollera att den valda
insignalskontakten för (analogt) ljud inte
är tilldelad till andra ingångar i Audio
Input Assign på menyn Input Settings
(sidan 80).
Det är dålig balans mellan höger och
vänster kanal eller ljudet är spegelvänt.
• Kontrollera att alla högtalare och all
utrustning är ansluten på rätt sätt.
• Justera balansparametrarna med hjälp av
Speaker Setup på menyn Speaker Settings.
• Justera högtalarnivåerna.
Dolby Digital- eller DTS-flerkanalsljud
återges inte.
• Kontrollera att den DVD-skiva eller
liknande som du spelar upp har spelats
in i Dolby Digital- eller DTS-format.
• Om du ansluter DVD-spelare och
liknande till de digitala kontakterna på den
här mottagaren måste du kontrollera att
inställningen för digital ljudutmatning
från den anslutna utrustningen är On.
• Om du vill använda High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD eller flerkanalig, linjär PCM krävs en
HDMI-anslutning.
Flerkanalsljud kan inte matas ut.
• När Kontroll för HDMI är On kan det
hända att Audio Out automatiskt anges till
AMP. Ange i så fallAudio Out till AMP.
Det går inte att få någon surroundeffekt.
• Kontrollera att ljudfältsfunktionen är
på (tryck på MOVIE/HD-D.C.S. eller
MUSIC).
• PLII (Movie/Music), PLIIx (Movie/
Music), PLIIz Height och Neo:X (Cinema/
Music/Game) fungerar inte när
högtalarmönstret är inställt på 2/0
eller 2/0.1.
Lampan för MULTI CHANNEL DECODING
lyser inte blått.
• Kontrollera att uppspelningsutrustningen
är ansluten till en digital kontakt och att
rätt insignal är vald på mottagaren.
• Kontrollera om insignalkällan för den
programvara som spelas upp motsvarar
flerkanalsformatet.
• Kontrollera om konfigurationen på
uppspelningsutrustningen är inställd
på flerkanalsljud.
• Kontrollera att den valda
insignalskontakten för (digitalt) ljud inte
är tilldelad till andra ingångar i Audio
Input Assign på menyn Input Settings
(sidan 80).
fortsättning
135SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Övrig information
• Ljudet från den enhet som är ansluten till
mottagaren hörs inte när tv är valt som
insignal för mottagaren.
– Ändra mottagarens insignal till HDMI
om du vill titta på ett program på en
enhet som är ansluten till mottagaren.
– Ändra tv-kanal om du vill titta på en tvsändning.
– Välj rätt utrustning eller insignal när du
vill titta på ett program från utrustning
som är ansluten till tv:n.
• Du kan inte styra utrustning som är
ansluten till mottagaren med tvfjärrkontrollen när du använder
funktionen Control for HDMI.
– Beroende på den anslutna utrustningen
och tv:n kan du behöva konfigurera
HDMI-inställningen för utrustningen
och tv:n. Läs i respektive
användarinstruktioner för utrustningen
och tv:n.
– Ändra mottagarens insignal till den
HDMI-insignal som är ansluten till
utrustningen.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 136 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Det går inte att spela in.
• Kontrollera att utrustningen är rätt
ansluten (sidan 38).
• Välj källutrustning (sidan 51).
• Ljudinsignaler via HDMI IN- och MULTI
CHANNEL INPUT-kontakterna kan inte
spelas in.
• Kontrollera anslutningen av
inspelningsenheten beroende på vilka
ljudsignaler du vill spela in. Analoga
insignaler kan endast matas ut från de
analoga utgångarna.
Ingen testton avges ifrån högtalarna.
• Högtalarkablarna kanske inte är ordentligt
anslutna. Kontrollera att de är ordentligt
anslutna så att de inte lossnar om du drar
försiktigt i dem.
• Högtalarkablarna kan vara kortslutna.
En testton avges från en annan högtalare
än den som visas på skärmen.
• Högtalarkonfigurationen är felinställd.
Kontrollera att högtalaranslutningarna
och konfigurationen matchar.
Funktionen H.A.T.S. fungerar inte.
• Audio Out är inställt på TV+AMP.
Välj AMP för Audio Out.
• Det kan hända att funktionen H.A.T.S. inte
fungerar beroende på inställningarna.
Tuner
FM-mottagningen är dålig.
• Använd en 75-ohms koaxialkabel
(medföljer inte) för att ansluta mottagaren
till en FM-utomhusantenn enligt nedan.
Om mottagaren ansluts till en
utomhusantenn ska den jordas mot
blixtnedslag. Anslut inte jordledningen
till ett gasrör. Det kan resultera i en
gasexplosion.
FM-utomhusantenn
Mottagare
Jordkabel
(medföljer ej)
Till jord
Det går inte att ställa in radiostationer.
• Kontrollera att antennerna är ordentligt
anslutna. Rikta in antennerna och anslut
en extern antenn vid behov.
• Stationens signal är för svag vid automatisk
stationsinställning. Använd
direktinställning.
• Det finns inga förinställda stationer eller
de förinställda stationerna har raderats
(när inställning av förinställda stationer
används). Förinställ stationer (sidan 59).
• Tryck på DISPLAY MODE på mottagaren
så att frekvensen visas i teckenfönstret.
RDS fungerar inte.
• Kontrollera att du har ställt in en
FM RDS-station.
• Välj en starkare FM-station.
• Den station du ställer in sänder inte någon
RDS-signal eller signalstyrkan är för svag.
Önskad RDS-information visas inte.
• Kontakta radiostationen och hör efter
om de faktiskt erbjuder den tjänsten.
Om de gör det kan det hända att den
tjänsten tillfälligt är ur funktion.
136SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 137 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
PC (USB)
I Windows XP
1 Välj Start t [Control Panel]
(Kontrollpanelen) för att öppna
[Control Panel] (Kontrollpanelen).
2 Välj [Sounds, Speech, and Audio Device]
(Ljud, tal och ljudenheter) t
[Change the Speaker Settings]
(Ändra högtalarinställningarna).
3 Välj fliken [Audio] (Ljud) i dialogrutan
[Sounds and Audio Devices Properties]
(Egenskaper för ljud och ljudenheter).
4 Välj [AV Amplifier/Receiver]
(AV-förstärkare/-mottagare) på
nedrullningsmenyn [Default device]
(Standardenhet) i området [Sound
playback] (Uppspelning av ljud).
5 Klicka på OK.
Den förinställda ljudutmatningsenheten
ställs in på STR-DA5800ES.
I Mac OS X
1 Välj Apple-menyn t [System
Preferences] (Systeminställningar) t
[Sound] (Ljud) för att öppna ljudpanelen.
2 Välj fliken [Output] (Utmatning).
3 Välj [AV Amplifier/Receiver]
(AV-förstärkare/-mottagare) i listan
[Choose a device for sound output]
(Välj en enhet för ljudutmatning).
Den förinställda ljudutmatningsenheten
ställs in på STR-DA5800ES.
USB-enhet
USB-enheten kan inte identifieras.
• Stäng av mottagaren och koppla loss
USB-enheten. Slå sedan på mottagaren
och anslut USB-enheten igen.
• Anslut en USB-enhet som stöds.
• USB-enheten fungerar inte som den ska.
Mer information om hur du åtgärdar
problemet finns i
användarinstruktionerna som levererades
med USB-enheten.
Innehållet på USB-enheten kan inte visas.
• Mapphierarkin har fler än fyra nivåer.
Mottagaren kan endast visa innehåll
från upp till fyra nivåer (inklusive ROOTnivån). Mappar som placeras i en mapp
på fjärde nivån visas inte.
fortsättning
137SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Övrig information
Inget ljud matas ut eller ljud matas ut från
högtalarna på datorn
• För att mata ut ljud måste du hämta
drivrutinen för mottagaren från Sonys
webbplats och installera den på datorn.
Information om hur du installerar
drivrutinen finns på Sonys startsida.
• Kontrollera att en uppspelningsenhet
på datorn är inställd på AV Amplifier/Receiver. Annars ändrar du inställningarna
för operativsystemet. Följande procedurer
är exempel. Den verkliga proceduren kan
vara annorlunda beroende på i vilken
miljö du använder datorn.
• Kontrollera att volymreglaget för datorns
operativsystem eller spelarprogramvaran
är rätt inställt. Kontrollera även att inte
ljudet är avstängt.
• Ljud kanske inte matas ut om du kör
flera uppspelningsprogram samtidigt.
• Uppspelningsljudet kanske avbryts av
funktionerna i ett annat aktivt program.
• Beroende på vilken dator du använder
kanske det förekommer avbrott eller
störningar i ljudet. Om detta inträffar
ställer du in samplingsfrekvensen eller
bithastigheten på ett lägre värde.
I Windows Vista/7
1 Välj Start t [Control Panel]
(Kontrollpanelen) för att öppna
[Control Panel] (Kontrollpanelen).
2 Välj [Hardware and Sound] (Maskinvara
och ljud) t [Sound] (Ljud).
3 Välj fliken [Playback] (Uppspelning)
i dialogrutan [Sound] (Ljud).
4 Välj [AV Amplifier/Receiver]
(AV-förstärkare/-mottagare) och klicka
sedan på [Set Default] (Ange standard).
5 Kontrollera att en grön bock visas
bredvid [AV Amplifier/Receiver]
(AV-förstärkare/-mottagare).
Den förinställda ljudutmatningsenheten
ställs in på STR-DA5800ES.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 138 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Inget ljud matas ut.
• Stäng av mottagaren och koppla loss
USB-enheten. Slå sedan på mottagaren
och anslut USB-enheten igen.
• Anslut en USB-enhet som stöds.
• Starta uppspelningen genom att trycka
på N.
• Om 2ch Analog Direct används matas
ljudet inte ut. Använd ett annat ljudfält
(sidan 61).
• Själva musikdata innehåller brus eller
ljudet är förvrängt.
• Beroende på filformatet kan det ibland
finnas filer som inte går att spela upp.
Mer information finns i avsnittet Nätverk/
USB (sidan 24).
• USB-enheter som formaterats med andra
filsystem än FAT12/16/32, VFAT eller
NTFS stöds ej.*
• Om du använder en partitionerad USBenhet kan du endast spela upp ljudfiler
på den första partitionen.
• Uppspelning är möjlig från upp till fyra
nivåer (inklusive ROOT-nivån).
• Antalet filer i en mapp är större än
500 (inklusive mappar).
• Krypterade eller lösenordsskyddade filer
går inte att spela upp.
• Om du spelar upp musikfiler som är
lagrade på en WALKMAN med
mottagaren flyttar du filerna till din
WALKMAN från datorn genom att dra
och släppa och därefter spara dem på din
WALKMAN i ett format som stöds av
mottagaren (till exempel MP3).
* Mottagaren har stöd för FAT12/16/32, VFAT
och NTFS men vissa USB-enheter stöder inte
alla dessa filsystem.
Mer information finns
i användarinstruktionerna till din USB-enhet.
Du kan också kontakta tillverkaren.
Det går inte att ansluta USB-enheten till
-porten (USB).
• USB-enheten ansluts upp och ned. Anslut
USB-enheten åt rätt håll och försök igen.
Fel på visningen i teckenfönstret.
• Data som lagras på USB-enheten kan
ha skadats.
• Följande teckenkoder kan visas av den
här mottagaren:
– Versaler (A till Z)
– Gemener (a till z)
– Siffror (0 till 9)
– Symboler (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Andra tecken kanske inte kan visas
korrekt.
Det tar lång tid innan uppspelningen
startar.
• I följande fall kan inläsningsprocessen
ta lång tid.
– Det finns många mappar och filer
på USB-enheten.
– Filstrukturen är mycket komplex.
– Minneskapaciteten är mycket stor.
– Internminnet är fragmenterat.
Vi rekommenderar att du följer följande
riktlinjer.
– Totalt antal filer per mapp:
500 eller färre
iPod/iPhone
Det går inte att ladda iPod/iPhone.
• Kontrollera att mottagaren är på.
• Kontrollera att din iPod/iPhone är
ordentligt ansluten.
Det går inte att styra iPod/iPhone.
• Kontrollera att du har tagit bort
skyddshöljet från din iPod/iPhone.
• Beroende på vilken typ av innehåll du
vill spela upp från din iPod/iPhone kan
det ta tid innan uppspelningen startar.
• Stäng av mottagaren och koppla loss din
iPod/iPhone. Slå sedan på mottagaren
och anslut iPod/iPhone-enheten igen.
• Du använder en iPod/iPhone som inte
stöds. I avsnittet Made for iPod/iPhone
(sidan 54) finns information om vilka
enhetstyper som stöds.
138SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 139 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Nätverk
Det går inte att ansluta till nätverket.
• Kontrollera nätverksanslutningen
(sidan 44) och menyn Network Settings
(sidan 108).
• Kontrollera om den port som du vill
använda för att ansluta systemet till
ett nätverk är aktiverad.
Servern hittas inte.
• Sök efter servern med hjälp av
Connection Server Settings på
menyn Network Settings (sidan 108).
• Kontrollera följande:
– Är routern på?
– Om någon annan enhet är inkopplad
mellan mottagaren och routern
kontrollerar du även att den
enheten är på.
– Är alla kablar rätt och ordentligt
anslutna?
– Matchar inställningarna routerns
inställningar (DHCP eller fast
IP-adress)?
• Om du använder en dator kontrollerar
du följande:
– Inställningarna för den inbyggda
brandväggen i datorns operativsystem.
– Brandväggsinställningarna i din
säkerhetsprogramvara. Läs i hjälpen
till din säkerhetsprogramvara om du
behöver hjälp med hur du kontrollerar
brandväggsinställningarna.
• Registrera mottagaren för servern.
Mer information finns i de
användarinstruktioner som levererades
med servern.
• Vänta en stund och prova sedan att ansluta
till servern igen.
Det går inte att hitta eller spela upp
innehåll från servern.
• På mottagarskärmarna My Music,
My Photo ochMy Video visas endast
sådant innehåll som går att spela upp
med mottagaren av det serverinnehåll
som följer DLNA-riktlinjerna.
• Det kan finnas innehåll som inte visas eller
spelas upp även om det finns definierat
i DLNA-riktlinjerna.
Det går inte att komma åt mottagaren via
kontrollenheterna ES Remote eller DLNA.
• Kontrollera att den kontrollenhet som
du vill använda är inställd på Allow
i Renderer Access Control (sidan 108).
• Om du anger Auto Access Permission till
On i Renderer Options (sidan 108) finns
vilken kontrollenhet som helst som hittas
automatiskt tillgänglig.
• Finns nätverkskontrollenheten med på
listan med Renderer Options och är
angiven till Allow?
Om kryssrutan är avmarkerad markerar
du kryssrutan för Auto Access Permission
och återgår till startmenyn. Styr sedan
mottagaren via nätverkskontrollenheten
en gång. Vid behov kan du därefter
avmarkera kryssrutan för Auto Access
Permission igen.
• Om nätverkets kontrollenhet är en
kontrollenhet för datorprogramvara kan
det hända att programvaran filtreras av
ett antivirusprogram eller en brandvägg.
Tillåt UPnP-kommunikation mellan
programmet och mottagaren.
Mer information finns
i användarinstruktionerna för
antivirusprogrammet, brandväggen
eller programvaran för
nätverkskontrollenheten.
139SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Övrig information
Ringsignalsvolymen för iPhone
ändras inte.
• Justera ringsignalsvolymen med
knapparna på din iPhone.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 140 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Internet-video
Bilden eller ljudet är dåligt eller vissa
program visas med färre detaljer, speciellt
vid snabba rörelser eller i mörka
omgivningar.
• Bild- eller ljudkvaliteten kan vara dålig
beroende på Internet-leverantör.
• Bild- och ljudkvaliteten kan förbättras
genom att anslutningshastigheten ändras.
Sony rekommenderar en
anslutningshastighet på minst 2,5 Mbit/s
för standardupplöst video och 10 Mbit/s
för högupplöst video.
• Alla filmer innehåller inte ljud.
Bilden är liten.
• Tryck på V för att zooma in.
Det går inte att spela upp innehåll.
• En del Internetinnehåll måste registreras
via en dator innan det kan spelas upp.
"BRAVIA" Sync (Kontroll för HDMI)
Kontroll för HDMI kan inte ställas in
på On.
• Ställ in Zone2 Out i HDMI Settings på Off.
Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar inte.
• Kontrollera HDMI-anslutningen
(sidan 29, 31, 33, 34).
• Kontrollera att Kontroll för HDMI är
inställt på On på menyn HDMI Settings.
• Om Zone2 Out är inställt på On fungerar
inte funktionen Kontroll för HDMI.
• Kontrollera att den anslutna utrustningen
är kompatibel med funktionen Kontroll
för HDMI.
• Kontrollera inställningarna för Control for
HDMI på den anslutna utrustningen. Mer
information finns i bruksanvisningen till
den anslutna utrustningen.
• Om du ändrar HDMI-anslutningen,
ansluter/kopplar loss nätströmsladden
eller om det blir strömavbrott upprepar
du procedurerna i avsnittet Förbereda för
BRAVIA Sync (sidan 75).
• När du väljer HDMI OUT B eller OFF
fungerar inte funktionen Kontroll för
HDMI som den ska.
• Om du väljer HDMI OUT A efter det att
du har valt HDMI OUT B eller OFF kanske
funktionen Kontroll för HDMI inte
fungerar som den ska en stund. Det
beror på att den utrustning som är
ansluten till HDMI OUT A-kontakten
måste identifiera mottagaren som har
funktionen Kontroll för HDMI på nytt.
Om funktionen Kontroll för HDMI inte
fungerar som den ska under en längre tid
går du igenom stegen som beskrivs
i Förbereda för BRAVIA Sync (sidan 75).
• Utrustningstyper och antalet enheter som
kan styras med funktionen BRAVIA Sync
begränsas av HDMI CEC-standarden
enligt följande.
– Inspelningsutrustning (Blu-ray Discbrännare, dvd-brännare och liknande):
upp till tre andra enheter
– Uppspelningsutrustning (Blu-ray Discspelare, dvd-spelare och liknande): upp
till tre andra enheter
– Radiorelaterad utrustning: upp till fyra
enheter (mottagaren använder en av
dem för GUI-funktioner.)
– Ljudsystem (AV-mottagare): upp till
en enhet
När du försöker använda funktionen
uppspelning med en knapptryckning
växlas inte insignalen som den ska.
• Kontrollera att Zone2 Out inte är inställt
på Off.
• Kontrollera tilldelningen för HDMIinsignalen (sidan 80). När du tilldelar flera
insignaler till samma HDMI-ingång får
den ingång som du senast tilldelade
företräde när du använder funktionen
uppspelning med en knapptryckning
på den utrustning som är ansluten till
HDMI-ingången.
ARC (Audio Return Channel) fungerar inte.
• Kontrollera att Kontroll för HDMI är
inställt på On på menyn HDMI Settings.
• Kontrollera att INPUT MODE för TV är
inställt på AUTO (sidan 79).
140SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 141 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Fjärrkontroll
Knappen RM SET UP blinkar och du kan
inte ställa in Macro Play (sidan 125) eller
det går inte att "lära" fjärrkontrollen en
fjärrkontrollkod (sidan 127).
• Om RM SET UP-knappen blinkar fem
gånger byter du ut batterierna mot nya.
Om problemet är något annat än de som
beskrivs ovan och det inte försvinner när du
väntar en stund gör du någonting av följande.
• Tryck på ?/1 på fjärrkontrollen för att
stänga av mottagaren och slå sedan på
den igen.
• Håll ned ?/1 på mottagaren tills lampan
ovanför knappen blinkar grönt för att
starta om mottagaren.
Kontrollera mottagarens status med hjälp
av meddelandet. Försök att åtgärda problemet
med hjälp av följande. Om problemet kvarstår
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
PROTECTOR
Mottagaren är övertäckt eller
ventilationshålen är blockerade. Mottagaren
stängs automatiskt av efter ett par sekunder.
Avlägsna det som täcker mottagarens
ovansida och slå på den igen.
SPEAKER SHORTED
Högtalarna matas oregelbundet med
ström på grund av en kortslutning
i högtalarterminalerna. Mottagaren stängs
automatiskt av efter ett par sekunder. Om
mottagarens skyddsenhet aktiveras på
grund av ett kortslutningsproblem ska
mottagaren stängas av. Kontrollera
högtalaranslutningarna och slå på
strömmen igen.
FAN STOPPED
Kontrollera att ventilationshålet på
mottagarens ovansida inte är blockerat.
Meddelandet "A new software version is
available. Please go to the "Setup" section
of the menu and select "Network Update"
to perform the update." visas på tvskärmen.
I avsnittet Network Update (sidan 112)
finns information om hur du uppdaterar
mottagaren till en nyare
programvaruversion.
Video cannot be output from this jack.
• Om du använder mottagaren
i huvudzonen ansluter du mottagaren
till en tv via en HDMI-kabel.
• Om du ansluter mottagaren till en tv via en
videokabel anger du Playback Resolution
till 480i/576i (sidan 104).
• Om du ansluter mottagaren till en tv via en
komponentvideokabel anger du Playback
Resolution till en parameter som passar för
din tv (sidan 104) .
fortsättning
141SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Övrig information
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på mottagaren
(sidan 10).
• Avlägsna eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och mottagaren.
• Byt ut alla batterierna i fjärrkontrollen
mot nya om de är svaga.
• När du börjar använda mottagaren måste
du trycka på AMP på fjärrkontrollen först.
Annars kanske åtgärderna som följer inte
riktas till mottagaren. Välj sedan de
enheter som du vill använda genom att
trycka på en av ingångsknapparna.
• Kontrollera att
kommandolägesinställningarna är samma
för mottagaren och fjärrkontrollen. Om
kommandolägesinställningarna är olika
för mottagaren och fjärrkontrollen går
det inte att styra mottagaren med
fjärrkontrollen (sidan 86).
• Kontrollera att rätt insignal är vald på
fjärrkontrollen.
• Om du styr programmerad utrustning
från någon annan tillverkare än Sony
kanske fjärrkontrollen inte fungerar
som den ska, beroende på utrustningens
modell och tillverkare.
Felmeddelanden
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 142 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Meddelandelista efter Auto Calibration
Teckenfönster Beskrivning
Code 30
När hörlurar är anslutna. Ta bort hörlurarna och utför den automatiska kalibreringen igen.
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) är inställt på OFF. Ändra till en annan högtalarinställning
och utför den automatiska kalibreringen igen.
Code 32
Inga högtalare hittades. Kontrollera att optimeringsmikrofonens kontakt är ordentligt
ansluten till AUTO CAL MIC-kontakten och utför sedan Auto Calibration igen.
Code 33
• Ingen av de främre högtalarna är anslutna eller endast en främre högtalare är ansluten.
• Optimeringsmikrofonen är inte ansluten. Kontrollera att optimeringsmikrofonens kontakt
är ordentligt ansluten till AUTO CAL MIC-kontakten och utför sedan Auto Calibration igen.
• Den vänstra eller högra surroundhögtalaren är inte ansluten.
• Bakre surroundhögtalare eller främre, övre högtalare är anslutna även om
surroundhögtalarna inte är avsedda att vara anslutna. Anslut surroundhögtalarna till
SURROUND-anslutningarna.
• De bakre surroundhögtalarna är endast anslutna till SURROUND BACK (ZONE 2)
R-anslutningarna. Om du ansluter endast en bakre surroundhögtalare ska den
anslutas till SURROUND BACK (ZONE 2) L-anslutningarna.
• Endast en övre främre, övre högtalare är ansluten. Anslut den övre fronthögtalaren till
var och en av FRONT HIGH-anslutningarna.
• Främre, övre högtalare är anslutna även om surroundhögtalarna inte är anslutna.
Anslut surroundhögtalarna till SURROUND-anslutningarna.
Code 34
Högtalarna är felaktigt placerade. Högtalarna eller en optimeringsmikrofon till höger
eller vänster kanske är felplacerad. Se 1: Installera högtalare (sidan 25) och kontrollera
högtalarpositionen.
Warning 40
Mätprocessen har slutförts men höga bakgrundsljud upptäcktes. Resultaten kanske kan
bli bättre om du försöker igen när det är tystare.
Warning 41
Warning 42
Insignalen från mikrofonen är för hög.
• Avståndet mellan högtalarna och mikrofonen kan vara för kort.
Flytta dem längre ifrån varandra och utför mätningen igen.
• När du använder mottagaren som försteg kan något av meddelandena visas beroende
på vilken förstärkare du ansluter. Det kommer dock inte att vara något problem om
du fortsätter använda mottagaren utan ändringar.
Warning 43
Avståndet och positionen för subwoofern hittades inte. Det kan också hända
att högtalarpositionens vinkel inte hittades. Detta kan bero på bakgrundsljud.
Försök att utföra mätningarna i en tyst miljö.
Warning 44
Mätningen är klar. Högtalarna är dock inte placerade i rätt position i förhållande till varandra.
Se 1: Installera högtalare (sidan 25) och kontrollera de relativa positionerna för högtalarna.
NO WARNING Det finns ingen varningsinformation.
142SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 143 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Rensa minnet
Specifikationer
Förstärkardelen
Om du vill rensa
Se
Alla inställningar som lagrats
i minnet
sidan 88
Flerfunktionsfjärrkontrollens
minne
sidan 128
Så här rensar du den enkla
fjärrkontrollens minne
Ta ut batterierna och använd inte
fjärrkontrollen på några minuter.
Starta om mottagaren
Om knapparna på mottagaren eller
fjärrkontrollen inte fungerar på grund av
ett mottagarfel startar du om mottagaren.
Håll ned ?/1 i tio sekunder.
När lampan ovanför ?/1 blinkar grönt startas
mottagaren om.
Om supportinformation
På följande webbplats finns den senaste
informationen om mottagaren.
http://support.sony-europe.com/
POWER OUTPUT1) 2)
Märkeffekt för utsignal i stereoläge
(8 ohm 20 Hz–20 kHz,
THD 0,09 %):
120 W + 120 W
Referenseffekt för utsignal i stereoläge
(4 ohm 20 Hz–20 kHz,
THD 0,15 %):
120 W + 120 W
Referenseffekt för utsignal
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT:
130 W + 130 W
FRONT HIGH:
130 W + 130 W
CENTER: 130 W
SURROUND:
130 W + 130 W
SURROUND BACK:
130 W + 130 W
Referenseffekt för utsignal
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT:
120 W + 120 W
FRONT HIGH:
120 W + 120 W
CENTER: 120 W
SURROUND:
120 W + 120 W
SURROUND BACK:
120 W + 120 W
1)
2)
Uppmätt under följande villkor:
Strömförsörjning: 230 V AC, 50/60 Hz
Beroende på ljudfältsinställningarna och källan
kanske ingen ljudutmatning sker.
Frekvensomfång3)
PHONO
RIAA-equalizerkurva
± 1,0 dB (20–20 kHz)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD,
SAT/CATV, GAME
10 Hz–100 kHz
± 3 dB
fortsättning
143SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Övrig information
Hänvisningar
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 144 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Inmatning (analog)
Videodelen
PHONO
Känslighet: 2,5 mV
Impedans: 50 kohm
Signalbrusförhållande3):
90 dB (A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD,
SAT/CATV, GAME
Känslighet: 150 mV
Impedans: 50 kohm
Signalbrusförhållande3):
105 dB (A, 20 kHz LPF)
500 mV)
3)
In-/utsignaler
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HDgenomkoppling
När A.Direct används.
Inmatning (digital)
IN 1 (DVD), IN 2
Impedans: 75 ohm
(VIDEO 1), IN 3
Signalbrusförhållande:
(SA-CD/CD) (koaxial) 96 dB (A, 20 kHz LPF)
IN 1 (GAME), IN 2
(SAT/CATV), IN 3
(TV) (Optisk)
Signalbrusförhållande:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Utmatning
MD/TAPE, VIDEO 1,
ZONE 2, ZONE 3
(AUDIO OUT)
Spänning: 150 mV
Impedans: 1 kohm
FRONT L/R, CENTER, Spänning: 2 V
SURROUND L/R,
Impedans: 1 kohm
SURROUND BACK L/
R, FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
FM-radiodelen
Inställningsområde 87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenn
FM-antenn
Antennanslutningar
75 ohm, obalanserad
AM-radiodelen
Inställningsskala, steg om
9 kHz
Inställningsområde 531 kHz–1 710 kHz
Antenn
Ramantenn
144SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 145 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
HDMI Video
Insignal/utsignal (HDMI-repeater)
Format
2D
4 096 × 2 160p vid 23,98/24 Hz
a
–
Sida-vid-sida
(halva)
Överst-underst
(Översida-och-und
ersida)
–
–
3 840 × 2 160p vid 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3 840 × 2 160p vid 25 Hz
a
–
–
–
3 840 × 2 160p vid 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1 920 × 1 080p vid 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1 920 × 1 080 p vid 50 Hz
a
–
a
a
1 920 × 1 080p vid 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1 920 × 1 080p vid 25 Hz
a
a
a
a
1 920 × 1 080p vid 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1 920 × 1 080i vid 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1 920 × 1 080i vid 50 Hz
a
a
a
a
1 280 × 720p vid 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1 280 × 720p vid 50 Hz
a
a
a
a
1 280 × 720p vid 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1 280 × 720p vid 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p vid 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p vid 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p vid 59,94/60 Hz
a
–
–
–
fortsättning
145SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Övrig information
3D
Frame packing
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 146 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Allmänt
Strömförsörjning
230 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning 500 W
Energiförbrukning (i viloläge)
0,5 W (När Kontroll för
HDMI (sidan 106), Pass
Through (sidan 106),
Network Standby
(sidan 108) och RS232C
Control (sidan 112) är
inställda på Off och
strömmen till zon 2/zon 3
är avstängd.)
Mått
430 mm × 187,5 mm ×
420 mm
(bredd/höjd/djup)
inklusive utskjutande
delar och kontroller
Vikt (cirka)
17,8 kg
Medföljande tillbehör
Bruksanvisning (denna handbok)
Snabbstartguide (1)
Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
FM-antenn (1)
AM-ramantenn (1)
Nätströmskabel (1)
Flerfunktionsfjärrkontroll (1)
Enkel fjärrkontroll (1)
R6-batterier (storlek AA) (4)
Verktyg för anslutning av högtalarkablar (1)
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
146SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\010COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 147 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
Register
C
U SIGNAL GND-anslutning 43
Cd-spelare 38
Center Analog Down Mix 98
Center Speaker Lift Up 95
Concertgebouw Amsterdam 64, 65
Connection Server Settings 108
Crossover Frequency 96
Numeriskt
12V Trigger 111
2 kanaler 61
2ch Analog Direct 61
2ch Stereo (läge) 61
3D Output Settings 105
5.1 kanaler 25
7.1 kanaler 25
9.1 kanaler 25
A
A.F.D. (läge) 62
A/V Sync 100
AM 57
Anslutningar
antenn 42
högtalare 27
ljudutrustning 38
Nätverk 44
skärm 29
videoutrustning 31
Antenn 42
Användargränssnitt (GUI) 29, 49
ARC (Audio Return Channel) 77, 79
Audio Input Assign 80, 107
Audio Out 105
Auto Calibration Setup 92
Auto Standby 111
Auto Tuning 58
Automatic Phase Matching 94
Automatisk kalibrering 92
B
Bas 66
Berlin Philharmonic Hall 64
Bi-amp-anslutning 87
Blu-ray Disc™-spelare 31
Övrig information
Symboler
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 92
Dator 41, 52
Decode Priority 100
Digital Legato Linear (D.L.L.) 98
Direct Tuning 59
Diskant 66
DLNA 55
Dual Mono 99
DVD-spelare 31
Dynamic Range Compressor 99
E
Easy Automation 83
Easy Setup 46, 92
Effekttyp 63
Equalizer 66, 99
ES Remote 83
External Control 108
F
Fast View 107
Favorites 50
Film 62
Fjärrkontroll 16–20, 46, 120–129
Flera zoner 68
FM 57
FM-läge 58
Front Reference Type 93
Förinställa stationer 59
fortsättning
147SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\010COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 148 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
H
H.A.T.S. 106
HD-D.C.S. 62
HD-D.C.S. (Effekttyp) 63
HDMI Settings 105
Hemmabiostyrning 77
Högtalarimpedans 47
Högtalarinställningar 92
I
Initialize Personal Information 112
Input Edit 107
INPUT MODE 79
Input Settings 107
Insomningstimer 85
Inspelning 85
Inställning 58, 59
Inställningar 89
Internet Services Settings 109
Internet Settings 108
Internet Video Parental Control 109
Internet Video Unrated 109
Internetinnehåll 56
Internetvideo 56
IP Content Noise Reduction 57
iPod/iPhone 53
Ljudinställningar 98
Ljudoptimering 66
M
MASTER VOLUME 11, 51
MD-spelare 43
Meddelanden
Automatisk kalibrering 142
Fel 141
Mellan 66
Meny 49, 89
Menyn Setting 89
Movie Height 62
Music 64
Musikverein Vienna 64, 65
Måttenheter för avstånd 98
N
Name In 94
Name Input 60
Neo:X (Cinema) 62
Neo:X (Game) 64
Neo:X (Music) 64
Network Settings 108
Network Standby 108
Network Update 112
Nätströmskabel 45
J
Jazz Club 64
K
Kabel-tv-box 34
Kalibreringstyp 93
Kassettbandspelare 43
Kontroll för HDMI 106
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 13
Large 96
LFE Time Alignment 99
Line Out 71, 110
Listen 51
Live Concert 64
Ljudavstängning 51
Ljudeffekter 61
Ljudfält 61, 100
P
Parental Control Area Code 109
Parental Control Password 109
Pass Through 78, 106
Phase Audio 97
Phase Noise 97
PHONES 11
Playback Resolution 104
PlayStation 3 33
PLII (Movie) 62
PLII (Music) 64
PLIIx (Movie) 62
PLIIx (Music) 64
PLIIz Height 62, 64, 65
Portable Audio 64
Position 92
Priority 106
PROTECTOR 141
148SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\010COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 149 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
T
Renderer Access Control 108
Renderer Options 108
Rensa
fjärrkontroll 128
mottagare 88
Resolution 101
RS232C Control 112
Teckenfönster 12, 114
Test Tone 97
TONE 11, 88
TV Type 105
S
Sacd-spelare 38
Satellitmottagare 34
Screen Format 105
Server
Förbereda 49
Settings Lock 111
Skivspelare 43
Small 96
Software License 112
Software Update Notification 112
Sound Optimizer 98
Speaker Connection 94
Speaker impedance 98
Speaker Pair Match 93
Speaker pattern 94
Speaker Relocation 95
Speaker Setup 96
SPEAKER SHORTED 141
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 10, 47
Sports 64
Språk 111
Stadium 64
Subwoofer Level 105
Subwoofer Low Pass Filter 99
Subwoofer Muting 99
Surround Back Assign 94
Surround Speaker Position 95
System Information 112
System Settings 111
SYSTEM STANDBY 121
Systemavstängning 76
Systemets ljudkontroll 77
Övrig information
R
U
Uppkonvertering 22
Uppspelning med en knapptryckning 76
USB 52
User Reference Edit 93
V
VCR 35
VIDEO 2 IN-kontakter 36
Video Input Assign 80, 107
Video Settings 101
Videokamera 36
Virtual Front High 94
Vocal Height 64
Välja scen 77
W
WALKMAN 52
Watch 51
Z
Zone Control 110
Zone Resolution 103
Zone Settings 110
Zone Setup 110
Zone2 Out 106
Å
Återställa
fjärrkontroll 128
mottagare 88
Ä
Ändra teckenfönstret 119
149SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SE)\4433534211STRDA5800ESCE\01SESTRDA5800ESCE\010COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 150 Wednesday, October 17, 2012 9:04 AM
150SE
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SE)
Download PDF

advertising