Sony | XDR-C706DBP | Sony XDR-C706DBP DAB-/DAB+-klockradio Bruksanvisning

4-257-026-33(1)
Kellonajan asetus
Haun viritys (FM)
Toimi seuraavasti, jos DAB-lähetyksiä ei ole saatavilla (alueen mukaan). DABtoiminnon ajan asettamistila ei ole käytössä.
Laite hakee automaattisesti FM-aseman.
1
DAB/FM CLOCK
RADIO
Valitse kohta ”Set clock” painamalla painikkeita MENU ja UP()/
DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Tuntinäyttö näkyy seuraavasti.
1
Kytke radio päälle painamalla painiketta RADIO ON/OFF•ALARM
RESET.
2
3
Valitse FM-taajuusalue painamalla painiketta DAB/FM.
Valitse suunta painamalla painiketta UP()/DOWN()•TUNE/
SELECT ja paina sitten painiketta ENTER•FM SCAN.
UP(): Hakee korkeampaa taajuutta kohti.
DOWN(): Hakee matalampaa taajuutta kohti.
Muita hyödyllisiä DAB-toimintoja
Muita hyödyllisiä toimintoja
Näytön muuttaminen
Ohjelmistoversion näyttö
Voit muuttaa näyttötilaa painamalla painiketta DISPLAY•BRIGHTNESS DABvastaanoton aikana.
Valittu näyttötila säilyy senkin jälkeen, kun kytket laitteen pois päältä ja takaisin
päälle tai kun vaihdat taajuusaluetta.
Näyttö voi olla korkeintaan 16 merkkiä pitkä.
Aina kun painat painiketta DISPLAY•BRIGHTNESS, näytön alalaita muuttuu
seuraavasti:
Ohjelmatyyppi
Dynaaminen
Valitse ”Sw version” painamalla painikkeita MENU ja UP()/DOWN()•TUNE/
SELECT.
Laitteen nykyinen ohjelmistoversio näkyy näytössä.
Laitteen nollaaminen
Kun radio ei toimi oikein, toimi seuraavasti:
1
Haku alkaa viritetyltä taajuudelta. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.
4
2
Käyttöohjeet
Bruksanvisning (på baksidan)
3
XDR-C706DBP
Aseta tunnit painamalla painiketta UP()/DOWN()•TUNE/
SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Kun olet asettanut ajan, kello käynnistyy 0 sekunnin kohdalta.
Kellonäytön muuttaminen
Voit valita kellonäytöksi 12-tuntisen tai 24-tuntisen järjestelmän.
1
2
©2010 Sony Corporation
Printed in China
Näytä kohta ”Clock display” näytössä painamalla painikkeita MENU
ja UP()/DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta
ENTER.
Valitse haluttu kellonäyttö painamalla painiketta UP()/
DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Kellonäyttö vaihtuu vuorotellen (12-tuntinen järjestelmä:
”AM 12:00” = keskiyö, 24-tuntinen järjestelmä: ”0:00” = keskiyö).
Herätyksen asetus
Aseta herätysaika seuraavasti
1 Valitse kohta ”Alarm settings” painamalla painikkeita MENU
Kesäajan säätäminen
Tämän laitteen aikaa säädetään vain, kun DAB-palvelua vastaanotetaan.
Vastaanota DAB-palvelua vähintään minuutin ajan, jotta aika muutetaan
kesäajaksi.
2
3
5
Paina painiketta DISPLAY•BRIGHTNESS yhtäjaksoisesti muutaman sekunnin
ajan kirkkauden muuttamista varten. Toista tämä vaihe ja valitse näytölle
haluamasi kirkkaus asetuksista kirkas, keskitaso tai himmeä.
Kuuluvuuden parantaminen
DAB Band-III/FM:
Laajenna lanka-antenni kokonaan kuuluvuuden parantamista varten.
Radion käyttö
Laite voi vastaanottaa DAB-palveluja ja FM-asemia.
Kytke radio päälle painamalla painiketta RADIO ON/OFF•ALARM
RESET.
Kun laite käynnistetään uudelleen, vastaanotetaan viimeksi käytettyä
taajuusaluetta.
Valitse haluttu taajuusalue painamalla toistuvasti painiketta
DAB/FM.
Jokainen painallus muuttaa taajuusaluetta seuraavasti:
Valitse haluttu herätystila (DAB, FM tai summeri) painamalla
painiketta UP()/DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten
painiketta ENTER.
Valitse ”ON” painamalla painiketta UP()/DOWN()•TUNE/
SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Aseta tunnit painamalla painiketta UP()/DOWN()•TUNE/
SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Toista vaihe 5 asettaaksesi minuutit ja herätystilan.
Aseta herätystila seuraavasti:
”Weekdays”: maanantaista perjantaihin
”Weekends”: joka lauantai ja sunnuntai
”Daily”: joka päivä sunnuntaista lauantaihin
”Once”: vain kerran
Jos valitse asetuksen ”Once”, toista vaihe 5 vuoden, kuukauden ja päivän
asettamista varten.
7
Paina painiketta ENTER.
Asetus on valmis.
VAROITUS
Voit asettaa herätyksen laitteen painikkeella ALARM.
Paina painiketta ALARM ja jatka vaiheen 2 jälkeen.
Huomautuksia
• Herätyksen oletusaika radiolle ja summerille on nykyinen kellonaika.
• Jos lopetat herätyksen asettamisen, noin 7 sekunnin kuluttua edellinen näyttö
palaa näkyviin.
• Jos toinen herätys soi ensimmäisen aikana (tai kun torkkutoiminto on
aktiivinen), toinen herätys on ensisijainen.
• Jos herätys soi samanaikaisesti (tai kun torkkutoiminto on aktiivinen), suurempi
herätysnumero on ensisijainen.
• Kun kesäaika alkaa, oikea aika on säädettävä manuaalisesti (katso kohta
”Kesäajan säätäminen” ).
• Herätystä asetettaessa tai herätyksen ollessa aktiivinen ”ALARM (1-4)” ei näy.
Herätyksen asettaminen päälle/pois
1 Suorita vaiheet 1 - 4 kohdassa ”Aseta herätysaika seuraavasti”.
Viritä haluttu palvelu tai asema painamalla painiketta UP()/
DOWN()•TUNE/SELECT.
4
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verhoilla. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi tippuvalle
tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta laitteen päälle maljakoita tai muita nesteellä
täytettyjä esineitä.
Huomautus FM-käytöstä
FM-taajuusalueen taajuusväliksi on asetettu 0,05 MHz.
Koska laitteen virta katkaistaan irrottamalla pääpistoke pistorasiasta, kytke laite
helposti saatavilla olevaan pistorasiaan. Jos huomaat laitteessa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota pääpistoke heti pistorasiasta.
Kun laite on kytkettynä pistorasiaan (verkkovirtaan), laite on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
Tärkeitä turvallisuustietoja sisältävä nimikilpi sijaitsee laitteen pohjassa.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä
noudattaviin maihin myytäviä laitteita.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japani. Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huoltotai takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
Ominaisuudet
• 2-kaistainen, digitaalinen DAB (Band-III)/FM -kelloradio
• Suuri kellonäyttö ja 16-merkkinen, 2-rivinen pistenäyttö tekstitietoja varten
• Kirkkauden hallinta
• 4 herätystä ja erilaisia herätystiloja: arkipäivisin, viikonloppuisin, päivittäin ja
kerran
• 20 esiviritettyä asemaa (10 DAB, 10 FM)
• Nykyisen ajan ja kesäajan synkronointi DAB-tietojen avulla
• Uniajastin
Aseta herätys tilaan ”ON” tai ”OFF” painamalla painiketta UP()/
DOWN()•TUNE SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Säädä äänenvoimakkuutta säätimellä VOL +/–.
Huomautuksia DAB-käytöstä
• Jos palveluita ei ole, voit valita vain MANUAL-tilan.
• Jos valittua palvelua ei voida vastaanottaa, näkyviin tulee teksti ”Station not
available”.
• Laite saattaa valita DAB-lähetyksiä, jotka vastaanotetaan heikolla laadulla, kun
suoritetaan Automaattihaku. Suorita tässä tilanteessa Käsinviritys, koska se
saattaa parantaa vastaanottoa.
• Jos DAB-palveluja ei ole saatavilla tai radiovastaanotto on heikko, valitun
palvelun edessä näytetään ”?”.
Tietoja toissijaisesta komponentista
Jos valituilla ensisijaisella komponentilla on toissijainen komponentti, näytössä
näkyy ””.
Vastaanota haluttu toissijainen komponentti painamalla painikkeita UP()/
DOWN()•TUNE/SELECT ja ENTER. ”” tulee näkyviin kun toissijainen
komponentti vastaanotetaan.
Huomautus
Kun valittu toissijainen komponentti on valmis, laite palaa automaattisesti
ensisijaiseen komponenttiin.
Suosikkipalveluiden tai -asemien
esivirittäminen
Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa oston jälkeen, toimi seuraavasti.
1
Kytke laite pistorasiaan.
Näyttöön tulee ”Setting clock...” ja vastaanotetut DAB-tiedot säätävät kelloa.
Kun toiminto on valmis, näytössä näkyy kello.
3
Jatka vaiheen 5 jälkeen kohdassa ”Aseta herätysaika seuraavasti”.
Asetus on valmis.
Valitse haluttu kellonäyttö painamalla painiketta UP()/
DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta PRESET.
Näytössä näkyy 7 sekunnin ajan ”Preset saved” ja palvelu tai asema
tallennetaan. (DAB-palvelut tallennetaan palvelumerkinnän kanssa.)
2
Kytke radio päälle painamalla painiketta RADIO ON/OFF•ALARM
RESET.
Laite hakee ja järjestää automaattisesti luettelon vastaanotettavista DABlähetyksistä.
ALARM1 ALARM2 ALARM3 ALARM4
PM
4POZ%"#3BEJP
Huomautuksia
• Jos kelloa ei aseteta 3 minuutin kuluessa, näytölle tulee seuraava viesti
(katso ”Kellonajan asetus”).
Iso-Britanniassa ja Australiassa myytävät mallit: ”AM 12:03 clock not set…”
Muissa maissa/muilla alueilla myytävät mallit: ”0:03 clock not set…”
• Jos DAB-haun jälkeen ei löydy lähetyksiä, näytössä näkyy ”No stations
available”.
Huomautuksia
• Toista vaiheet tallentaaksesi toisen palvelun tai aseman.
• Voit muuttaa esiviritettyä palvelua tai asemaa virittämällä halutun palvelun
tai aseman ja toistamalla vaiheet 2 ja 3. Uusi palvelu tai asema korvaa
aiemman palvelun tai aseman.
• Kun palvelua tai asemaa ei ole rekisteröity, näytössä näkyy ”Empty preset”.
• Jos et käytä laitetta 7 sekunnin aikana edellä olevien vaiheiden aikana,
nykyinen tila perutaan.
Esiviritetyn palvelun tai aseman viritys
1 Paina painiketta PRESET.
2 Valitse haluttu esiviritetty asema painamalla painiketta UP()/
DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Huomautuksia
• Kun palvelua tai asemaa ei ole rekisteröity, näytössä näkyy ”Empty preset”.
• Jos et käytä laitetta 7 sekunnin aikana edellä olevien vaiheiden aikana,
nykyinen tila perutaan.
3
Valitse haluttu tila painamalla painiketta UP()/DOWN()•TUNE/
SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Valitse kohta ”Station order” painamalla painikkeita MENU ja
UP()/DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta
ENTER.
Manuaalinen viritys
Tämän toiminnon avulla voit virittää ja lisätä DAB Band-III:n kanavia
asemaluetteloosi.
Tällä toiminnolla voidaan avustaa antennin tai laitteen asentoa tietyn kanavan/
taajuuden ihanteellista vastaanottoa varten.
1
2
3
Valitse kohta ”Manual tune” painamalla painikkeita MENU ja
UP()/DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta
ENTER.
Valitse haluttu DAB-kanava painamalla painiketta UP()/
DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Signaalivahvuuspalkit suurentuvat tai pienentyvät signaalivahvuuden
mukaisesti kun säädät vastaanottoa.
4
Paina painiketta ENTER.
Uusi DAB-kanava lisätään kanavaluetteloon.
DRC-arvo (DYNAAMINEN ALUESÄÄTÖ)
DRC voi parantaa hiljaisten äänien kuuluvuutta, kun laitetta käytetään meluisassa
ympäristössä.
Kun DAB lähetetään dynamiikan kompressoinnin kanssa, voit säätää tämän
laitteen dynaamista aluetta.
1
2
Noudata vaiheita 1 ja 2 kohdasta ”Radion käyttö” ja valitse DAB.
3
Valitse DRC-taso painamalla painiketta UP()/DOWN()•TUNE/
SELECT.
Valitse kohta ”DRC value” painamalla painikkeita MENU ja UP()/
DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Jos haluat torkkua vielä hetken
Paina painiketta SNOOZE/SLEEP OFF.
Radio tai summeri hiljenee, mutta alkaa soida automaattisesti uudelleen noin
5 minuutin kuluttua. (Kun torkkutoiminto on aktiivinen, valittu herätysasetus ja
”Snooze” vilkkuu näytössä.)
Pysäytä herätys seuraavasti
Sammuta herätys painamalla painiketta RADIO ON/OFF• ALARM RESET.
Herätys soi uudelleen samaan aikaan seuraavana päivänä.
Uniajastintoiminnon asetus
Voit nukahtaa mukavasti radiota kuunnellessasi laitteessa olevan
uniajastintoiminnon avulla, joka sammuttaa laitteen määrätyn ajan kuluttua.
1
Paina painiketta SLEEP, kun laite on päällä.
2
Paina painiketta SLEEP asettaaksesi uniajastimen viiveen.
”Sleep” tulee näyttöön.
Aina kun painiketta SLEEP painetaan, viive muuttuu seuraavasti:
Laite sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut.
Paina 7 sekunnin ajan painiketta ENTER sen jälkeen, kun olet asettanut keston
ja vapauttanut painikkeen SLEEP, jolloin näyttöön tulee ”Sleep activated” ja
uniajastin käynnistyy. Laite on päällä asetetun viiveen verran, minkä jälkeen laite
sammuu.
Uniajastimen asetuksen muuttaminen
Toista vaihe 2 valitaksesi haluamasi uniajastimen viiveen sen jälkeen, kun
uniajastin on kytketty päälle.
Uniajastimen kytkeminen pois päältä
• Paina painiketta SNOOZE/SLEEP OFF, niin laite sammuu.
• Aseta uniajastin pois päältä (”Off ”) painamalla painiketta SLEEP, jolloin vain
uniajastin perutaan (radio pysyy päällä).
Kellon asetukset, esiviritetyt palvelut ja asemat jne. palautetaan alkuasetuksiin.
Varotoimet
• Käytä laitetta vain kohdassa ”Tekniset tiedot” määritettyjen virtalähteiden
kanssa.
• Käytä laitetta lämpötila-alan 0°C ja 40°C (32°F ja 104°F) välillä. Jos laitetta
käytetään korkeammissa lämpötiloissa, näytössä saattaa näkyä numeroita, jotka
eivät liity vastaanotettavaan taajuuteen. Jos laitetta käytetään kylmemmissä
lämpötiloissa, näytön numerot saattavat vaihtua erittäin hitaasti. (Nämä
poikkeavuudet katoavat eikä laite ole vahingoittunut, kun laitetta käytetään taas
suositellussa lämpötilassa.)
• Älä jätä laitetta lähelle lämmönlähdettä, kuten lämpöpatteria tai
ilmastointikanavaa, tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle,
liialliselle pölylle, mekaaniselle tärinälle tai tärähdyksille.
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota laite pistorasiasta ja vie
laite huoltoon tarkastettavaksi, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
• Salli riittävä ilmankierto, jotta lämpöä ei keräännyt laitteen sisään. Älä aseta
laitetta sellaiselle pinnalle (matto, peitto jne.) tai lähelle sellaista materiaalia
(verhot), joka saattaa tukkia tuuletusaukot.
• Älä koskaan kosketa ulkoisen antennin johtoa ukkosella. Irrota lisäksi radio
verkkovirtajohto välittömästi.
• Koska kaiuttimissa on voimakas magneetti, pidä magneettikoodatut luottokortit
ja jousella toimivat kellot etäällä laitteesta välttääksesi magneetin aiheuttamat
häiriöt.
• Käytä kotelon puhdistamiseen pehmeää liinaa, joka on kastettu laimeaan
puhdistusliuokseen.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit
auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä
on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vianetsintä
Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään, jos ongelmat jatkuvat myös seuraavien
tarkastustoimenpiteiden jälkeen.
Näyttö on himmeä tai ilmaisinta ei näy.
• Laitetta käytetään erittäin korkeassa tai matalassa lämpötilassa tai erittäin
kosteassa paikassa.
Ääni on heikko tai katkeileva, tai vastaanotto ei ole riittävä.
• Jos olet rakennuksessa, kuuntele ikkunan lähellä.
Asemaa tai palvelua ei voida vastaanottaa, kun PRESET valitaan.
• Asemaa tai kanavaa ei ole esiviritetty.
• Toinen asema tai palvelu on esiviritetty. Esiviritä asema tai palvelu uudelleen.
Esiasetetut palvelut tai asemat saatetaan nollata, jos huoltotoimia suoritetaan.
Ota asetuksesi muistiin siltä varalta, että haluat esivirittää ne uudelleen.
Tekniset tiedot
Aikanäyttö
Iso-Britanniassa ja Australiassa myytävät mallit: 12-tunnin järjestelmä (oletus)
Muissa maissa/muilla alueilla myytävät mallit: 24-tunnin järjestelmä (oletus)
Vastaanottoalue
DRC-taso muuttuu seuraavasti:
Taajuusalue
DAB (Band-III)
FM
Paina painiketta ENTER.
Automaattinen täysi haku
1
2
Paina painiketta ENTER.
Noudata vaiheita 1 ja 2 kohdasta ”Radion käyttö” ja valitse DAB.
Tämä toiminto hakee ja järjestää automaattisesti luettelon vastaanotettavista
DAB-lähetyksistä.
manuaalisesti lähetys, jonka haluat esivirittää.
Paina painiketta PRESET.
Noudata vaiheita 1 ja 2 kohdasta ”Radion käyttö” ja valitse DAB.
Huomautuksia
• DRC on tehokas vain dynamiikan kompressointia käyttävien lähetysten kanssa.
• Kun säädät DRC-tasoa, ääni kuuluu voimakkaampana.
Palveluiden tai asemien esivirittäminen
1 Noudata vaiheita 1 - 3 kohdassa ”Radion käyttö” ja viritä
2
3
1
2
4
Voit esivirittää 10 DAB-palvelua ja 10 FM-asemaa.
Kelloradion alkuasetukset
• Aakkosellinen (oletus):
Valitse tallennetut palvelut aakkosjärjestyksessä.
• Aktiiviset asemat: Kun tämä asetus on kytketty päälle, näyttöön tulevat
vastaanotettavien asemien tiedot ja sen jälkeen asemat, joita
ei tällä hetkellä vastaanoteta.
• Trimmaa asemat: Kun tämä asetus on valittu, laite poistaa asemat, joita ei
kyseisellä hetkellä vastaanoteta.
”ON”: ”ALARM (1-4)” näkyy näytössä, kun herätyksen asetus on valmis.
”OFF”: ”ALARM (1-4)” sammuu näytöstä.
Jos valitset DAB:n, paina painiketta ENTER.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tämän toiminnon avulla voit valita asemien järjestyksen asemaa valitessa.
Käytettävissä olevat 3 tilaa ovat Aakkosellinen, Aktiiviset asemat ja Asemien
trimmaaminen.
Vihje
2
Suomi
Taajuus
Asemajärjestys
”Set alarm” tulee näyttöön.
3
Päivämäärä
Valitse haluttu herätys (1-4) painamalla painiketta UP()/
DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta ENTER.
Minuutti-ilmaisimen molemmilla puolilla näkyy nuoli.
6
Näytön kirkkauden säätö
2
Bittinopeus ja mono/stereo
Kaikkien lähetysasemien kohdalla dynaamiset nimikkeet eivät välttämättä näy
oikein.
Kun herätystä ei ole asetettu, näytössä näkyy ”Not in use”.
Lanka-antenni
Näyttö (24-tunnin järjestelmä)
Näyttämä riippuu käyttömaasta/-alueesta.
Kokonaisuus
ja UP()/DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta
ENTER.
Herätysaika näkyy näytön alalaidassa ja tunti-ilmaisimen molemmilla puolilla
näkyy nuoli.
1
Signaalin vahvuus
Tähän laitteeseen voi asettaa neljä herätysohjelmaa (ALARM 1-4).
Herätysaika voidaan asettaa jokaiselle ohjelmalle ja herätysääneksi voi valita
radion tai summerin.
Herätys soi samaan aikaan joka päivä. Aseta kellonaika ennen herätyksen
asettamista (katso kohta ”Kellonajan asetus”).
4
Painikkeessa VOL + on kohopiste.
2
Säädä äänenvoimakkuutta säätimellä VOL +/–.
”Set alarm” tulee näyttöön.
Jos valitset asetuksen DAB tai FM, ”Set volume” tulee näyttöön. Toista tässä
tilanteessa tämä vaihe ja aseta äänenvoimakkuus.
Verkkovirtajohto
Näyttöön tulee näkyviin ”Press ENTER to confirm reset...”.
Viritä haluttu asema tarvittaessa tarkemmin painamalla painiketta
UP()/DOWN()•TUNE/SELECT.
Toista vaihe 2 asettaaksesi minuutit, vuoden, kuukauden ja päivän.
Huomautuksia
• Jos et käytä laitetta 7 sekunnin aikana kellon asetuksen aikana, kellon asetustila
perutaan.
• Tällä toiminnolla asetettua aikaa säädetään automaattisesti, kun laitetta
käytetään DAB-palvelun vastaanoton aikana.
Dream Machine on Sony Corporation’in tavaramerkki.
Dream Machine är ett skyddat varumärke, som registrerats av Sony Corporation.
5
Paina yhtäjaksoisesti ja samanaikaisesti painikkeita MENU ja
ENTER muutaman sekunnin ajan.
Noudata vaiheita 1 ja 2 kohdasta ”Radion käyttö” ja valitse DAB.
Valitse kohta ”Autoscan full” painamalla painikkeita MENU ja
UP()/DOWN()•TUNE/SELECT ja paina sitten painiketta
ENTER.
Näytössä näkyy ”Scanning...”, ja laite hakee ja luo luettelon vastaanotettavista
DAB-lähetyksistä.
Automaattisessa haussa kestää noin 30-90 sekuntia. Kun haku on valmis, laite
järjestää tallennetut palvelut aakkosjärjestykseen (katso kohta ”Asemajärjestys”).
PTY (Ohjelmatyyppi)
Tämä toiminto ilmaisee palveluiden ohjelmatyypin, kuten UUTISET tai
URHEILU, DAB-lähetyksen mukaisesti.
Jos vastaanotettu palvelu tai asema ei lähetä ohjelmatyyppiä, näytössä näkyy ”[No
PTY]”.
Ohjelmatyyppi
Ei ohjelmatyyppiä
Uutiset
Ajankohtainen
Tiedot
Urheilu
Opetus
Draama
Kulttuuri
Tiede
Sekalainen
Popmusiikki
Rockmusiikki
Kevyt musiikki
Kevyt klassinen
Vakava klassinen
Muu musiikki
Sää/meteorologia
Talous/liiketoiminta
Lastenohjelmat
Sosiaaliset toimet
Uskonto
Puhelut
Matkustus
Vapaa-aika
Jazzmusiikki
Country-musiikki
Kotimainen musiikki
Vanha musiikki
Perinnemusiikki
Dokumentti
Näyttö
[No PTY]
News
Current affairs
Information
Sport
Education
Drama
Arts
Science
Talk
Pop Music
Rock Music
Easy Listening
Light Classical
Classical Music
Other Music
Weather
Finance
Children’s
Factual
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz and Blues
Country Music
National Music
Oldies Music
Folk Music
Documentary
Taajuus
174,928 MHz - 239,200 MHz
87,5 MHz - 108 MHz
DAB (Band-III) -taajuustaulukko
Nro
Kanava
Taajuus
1
5A
174,928
2
5B
176,640
3
5C
178,352
4
5D
180,064
5
6A
181,936
6
6B
183,648
7
6C
185,360
8
6D
187,072
9
7A
188,928
10
7B
190,640
11
7C
192,352
12
7D
194,064
13
8A
195,936
14
8B
197,648
15
8C
199,360
16
8D
201,072
17
9A
202,928
18
9B
204,640
19
9C
206,352
Kanavan askellus
0,05 MHz
(MHz)
Nro
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Kanava
9D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
Taajuus
208,064
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Kaiutin:
Noin 6,6 cm halkaisija. 4 Ω
Lähtöteho:
0,4 W (harmoninen särö 10 %)
Käyttöjännite:
230 V AC, 50 Hz
Mitat:
Noin 192,5 mm × 92,6 mm × 87,7 mm (l/k/s)
mukaan lukien ulos työntyvät osat ja ohjaimet
Paino:
Noin 455 g
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
2
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att ställa in önskad
visning av klockan och tryck sedan på ENTER.
Visningen av klockan ändras växelvis (12-timmarsformat:
”AM 12:00” = midnatt, 24-timmarsformat: ”0:00” = midnatt).
4
Om du väljer DAB eller FM visas ”Set volume” (Ställ in volymen) på skärmen.
Upprepa i så fall detta steg och justera volymen.
2
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja ”ON” (PÅ)
och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att ställa in
timtiden och tryck sedan på ENTER.
anuell inställning
Larmtiden visas längst ned på skärmen och pilen visas på båda sidor av
timvisningen.
5
Antennsladd
Pilen visas på var sida av minuttiden.
6
Tidsinställning för sommartid
Nätkabel
Den här enhetens tidsinställning kommer endast att göras vid mottagande av
DAB-tjänst.
Ta emot DAB-tjänst i minst en minut för att ställa om tiden till sommartid.
Ställa in teckenfönstrets ljusstyrka
Tryck och håll ned DISPLAY•BRIGHTNESS i ett par sekunder för att ändra
ljusstyrkan. Upprepa detta steg för att välja hög, medel eller låg ljusstyrka på
skärmen enligt dina önskemål.
Det finns en upphöjd punkt som kan kännas
med fingret (taktil punkt) vid sidan av VOL+.
Displayfönster (24-timmarssystem)
Visningen på displayen skiljer sig beroende på land/region.
Förbättra mottagningen
DAB Band-III/FM:
Dra ut hela antennsladden om du vill öka mottagningskänsligheten.
Användning av radion
Enheten kan ta emot DAB-tjänster och FM-kanaler.
Svenska
VARNING
1
2
Placera inte enheten i trånga utrymmen, t.ex. i en bokhylla eller instängd i ett
skåp.
Eftersom huvudkontakten används till att koppla bort enheten från elnätet, bör
du ansluta enheten till ett lättåtkomligt vägguttag. Om du märker att enheten inte
fungerar som den ska, måste du genast koppla bort kontakten från vägguttaget.
Även om du har slagit av strömmen på enheten är den inte bortkopplad från
nätspänningen så länge som den är ansluten till ett vägguttag.
Märketikett och viktig säkerhetsinformation finns på enhetens undersida.
Meddelande till kunder: Följande information gäller endast för utrustning
som sålts i länder där EU-direktiv gäller.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
För service och garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti
dokument.
När enheten slås på igen, tas det sändningsband du senast lyssnade på emot.
Tryck på DAB/FM upprepade gånger för att välja önskat
sändningsband.
• Digital DAB- (Band-III)/2-bands FM-klockradio
• Stor klockskärm och visning av 16 × 2 punktrader för textinformation
• Ljusreglering
• 4 larm med olika larmlägen: veckodagar, helger, dagligen och enstaka gång
• 20 snabbvalsminnen (10 DAB, 10 FM)
• Justeringar av aktuell tid och sommartid synkroniseras med DAB-data
• Insomningstimer
Grundinställning för klockradion
Gör följande efter inköp när du ska använda enheten för första gången:
1
Anslut enheten till vägguttaget.
”Setting clock...” (Ställa in klockan...) visas på skärmen och klockan justeras
mot de DAB-data som tas emot. När du är klar visas den aktuella tiden på
skärmen.
3
4
Obs! När du använder DAB
• Om det inte finns några tjänster kan du endast välja MANUAL (MANUELLT
läge).
• ”Station not available” (Kanalen är inte tillgänglig) visas när en hel vald tjänst
inte kan tas emot.
• DAB-sändningar med dålig mottagningskvalitet kan väljas när Automatisk
sökning används. I det här fallet gör du en manuell sökning som eventuellt kan
ge bättre mottagning.
• Om DAB-tjänsterna är ogiltiga eller radiomottagningen är dålig visas ”?”
framför vald tjänst.
Om vald primär komponent har en sekundär komponent visas ”” på skärmen.
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT och ENTER för att ta emot önskad
sekundär komponent. ”” visas när den sekundära komponenten tas emot.
Obs!
När den valda sekundära komponenten är slut återgår enheten
automatiskt till den primära komponenten.
Snabbvalsinställning av tjänster eller kanaler
1 Följ steg 1 till 3 i ”Användning av radion” och ställ manuellt in den
sändning du vill ha som snabbval.
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja
favoritnumret som ska förinställas. Håll sedan in PRESET.
Ställa in en snabbvalstjänst eller snabbvalskanal
1 Tryck på PRESET.
2 Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja önskad
snabbvalskanal och tryck sedan på ENTER.
Obs!
• När tjänsten eller kanalen inte registreras visas ”Empty preset” (Ingen
snabbvalsinställning) på skärmen.
• Om du inte agerar inom 7 sekunder under ovanstående steg, kommer
nuvarande läge att avbrytas.
Gör följande om DAB-sändningar inte är tillgängliga (beroende på område).
Tidsinställningsläget med DAB inaktiveras.
Ställ in minuter, år, månad och dag genom att upprepa steg 2.
När tiden ställts in, börjar klockan från 0 sekunder.
Obs!
• Om du inte agerar inom 7 sekunder när du ställer in klockan, kommer
klockinställningen att avbrytas.
• Inställningstiden för den här aktiviteten justeras automatiskt när kunden
genomför inställningen och samtidigt tar emot DAB-tjänst.
Så här ändrar du hur klockan visas på skärmen
Du kan välja mellan att visa klockan i 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat.
1
Tryck på MENU och UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att visa
”Clock display” (Klockan på skärmen) och tryck sedan på ENTER.
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE SELECT för att slå ”ON” (PÅ)
eller ”OFF” (AV) larmet och tryck sedan på ENTER.
”ON”: ”ALARM (1-4)” (LARM (1-4)) visas på skärmen när
Skanna inställning (för FM)
Enheten kommer automatiskt att skanna efter FM-kanaler.
1
2
3
3
5
Inställningen är klar.
Så här kan du slumra ett par minuter till
Tryck på SNOOZE/SLEEP OFF.
Radion eller summern stängs av, men slås automatiskt på igen efter ungefär
5 minuter. (Medan slummerfunktionen är aktiv blinkar den valda
larminställningen och ”Snooze” (Slummer) på skärmen).
Stänga av larmet
Ställa in insomningstimern
Du kan somna till radion med hjälp av den inbyggda insomningstimern, som
automatiskt stänger av radion efter en förinställd tid.
1
Tryck på SLEEP när enheten är påslagen.
2
Tryck på SLEEP för att ställa in tiden för insomningstimern.
”Sleep” (Sömn) visas på skärmen.
Varje gång du trycker på SLEEP, ändras tiden enligt följande:
Enheten stängs automatiskt av när tiden har gått.
När du trycker på ENTER, eller 7 sekunder efter det att du angett tiden för
insomningstimern och släppt upp knappen SLEEP, visas ”Sleep activated” på
skärmen och då startar insomningstimern. Enheten spelar upp musik under den
inställda tidsrymden och stängs därefter automatiskt av.
Ändra inställning för insomningstimern
Upprepa steg 2 för att välja önskad inställning för insomningstimern även efter att
insomningstimern har aktiverats.
För att inaktivera insomningstimern
• Enheten stängs av när du trycker på SNOOZE/SLEEP OFF.
• Om du trycker på SLEEP för att ställa in insomningstimern på ”Off ” stängs
endast insomningstimern av (radion är fortfarande på).
Andra användbara funktioner för
DAB
Snabbvalstjänsterna och snabbvalskanalerna kan initieras om en underhållstjänst
utförs.
Skriv ned dina förinställningar om du vill ställa in dem igen.
1
2
Följ steg 1 och 2 i ”Användning av radion” och välj DAB.
Tekniska data
3
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja DRC-nivå.
DRC kan göra det lättare att höra låga ljud när enheten används i en bullrig miljö.
Vid DAB-sändningar i dynamiskt komprimerade områden kan du justera det
dynamiska området med hjälp av den här enheten.
För att ändra skärmläget trycker du på DISPLAY•BRIGHTNESS under DABmottagning.
Det valda skärmläget kvarstår även om du stänger av enheten och sätter på den
igen, eller ändrar bandet.
Skärmen rymmer upp till 16 tecken.
Varje gång du trycker på DISPLAY•BRIGHTNESS ändras nedre delen av skärmen
enligt följande:
Dynamisk
4
Obs!
• DRC är endast effektivt i sändningar med dynamisk områdeskomprimering.
• När du justerar DRC-nivån kan volymen låta högre.
Fullständig autoskanning
Denna funktion låter dig automatiskt skanna och skapa en lista över mottagbara
DAB-sändningar.
Signalstyrka
Bithastighet och mono/stereo
Justera volymen med hjälp av VOL+/–.
När larmet inte är inställt visas ”Not in use” (Används inte) på skärmen.
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja larmläge
(DAB, FM och summer) och tryck sedan på ENTER.
”Set alarm” (Ställ in larm) visas på skärmen.
Följ steg 1 och 2 i ”Användning av radion” och välj DAB.
Tryck på MENU och UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att
välja ”Autoscan full” (Fullständig autoskanning) och tryck sedan på
ENTER.
”Scanning...” visas på skärmen för att skanna och skapa en lista över
mottagbara DAB-sändningar.
Om den mottagna tjänsten eller kanalen inte sänder programtypen, visas ”[No
PTY]”.
Visning
[No PTY]
News
Current affairs
Information
Sport
Education
Drama
Arts
Science
Talk
Pop Music
Rock Music
Easy Listening
Light Classical
Classical Music
Other Music
Weather
Finance
Children’s
Factual
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz and Blues
Country Music
National Music
Oldies Music
Folk Music
Documentary
Andra användbara funktioner
Så här visas programversionen
Tryck på MENU och UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja ”Sw version”
(Programversion).
Enhetens nuvarande programversion visas på skärmen.
Så här återställs enheten
Om radion inte fungerar korrekt gör du följande:
Tryck på och håll ned MENU och ENTER samtidigt under ett par
sekunder.
”Press ENTER to confirm reset...” (Tryck på ENTER för att bekräfta
återställning...) visas på skärmen.
2
Tryck på ENTER.
Klockans inställningar, snabbvalstjänster och snabbvalskanaler osv. kommer
att återställas till fabriksinställning.
PTY
Komplett
Datum
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT vid behov för att bättre
ställa in önskad kanal.
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja önskat
larm (1-4) och tryck sedan på ENTER.
Band
DAB (Band-III)
FM
Tryck på ENTER.
Programtyp
Ingen programtyp
Nyheter
Aktuella frågor
Information
Sport
Utbildning
Drama
Kultur
Vetenskap
Varierande
Popmusik
Rockmusik
Lättlyssnad musik
Underhållning
Klassisk musik
Annan musik
Väder/meteorologi
Ekonomi/affärer
Barnprogram
Sociala frågor
Religion
Önskeprogram
Resor
Fritid
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
Gamla låtar
Folkmusik
Dokumentär
Frekvens
Beroende på sändande station kan det hända att tecknen i dynamiska etiketter
inte visas på rätt sätt.
Kanalordning
Denna funktion gör det möjligt att välja hur kanalerna ska arrangeras vid val av
en kanal.
Det finns 3 tillgängliga lägen: Alfanumeriska, Aktiva kanaler och Trimkanaler.
• Alfanumerisk (standard):
För att välja en lagrad tjänst i en alfabetisk ordning.
• Aktiva kanaler: När denna inställning är aktiverad kommer stationer som kan
tas emot att visas, följt av de som för närvarande inte kan tas
emot.
• Trimkanaler:
När den här inställningen är påslagen kommer enheten att
radera de kanaler som för närvarande inte kan tas emot.
1
Följ steg 1 och 2 i ”Användning av radion” och välj DAB.
Tidsvisning
Modell för Storbritannien och Australien: 12-timmarssystem (standard)
Modeller för andra länder/regioner: 24-timmarssystem (standard)
Frekvensomfång
Försiktighetsåtgärder
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja riktning
och tryck sedan på ENTER•FM SCAN.
UP(): Skannar till högre frekvens.
DOWN(): Skannar till lägre frekvens.
”Alarm settings” (Larminställningar) och tryck sedan på ENTER.
Tryck på MENU och UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja
”DRC value” (DRC-värde) och tryck sedan på ENTER.
DRC-nivån ändras på följande sätt:
1
Ändra teckenfönstret
Skärmen är svag eller visar ingen indikation.
• Enheten används i extremt höga eller låga temperaturer eller på en mycket
fuktig plats.
DRC-värde (DYNAMISK OMFÅNGSKONTROLL)
En autoskanning tar ungefär 30-90 sekunder. När den är klar, tar enheten emot en
lagrad tjänst i bokstavsordning (se ”Kanalordning”).
Tryck på DAB/FM för att välja FM-band.
Så här ställer du in larmet
1 Tryck på MENU och UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja
En ny DAB-kanal läggs till listan över kanaler.
Denna funktion visar tjänster efter programtyp, som NYHETER och SPORT från
PTY-listan, som sänds via DAB.
Tryck på RADIO ON/OFF•ALARM RESET för att sätta på radion.
Den här enheten låter dig ställa in fyra larmprogram (ALARM 1-4).
Tiden för larmet kan ställas in för varje program och larmljudet kan väljas från
radio eller summer.
Larmet kommer att slås på vid samma tid varje dag. Innan du kan ställa in larmet
måste du ställa klockan (se ”Ställa in klockan”).
3
En kanal eller tjänst kan inte tas emot när en PRESET anropas.
• Kanalen eller tjänsten har inte ställts in.
• En annan kanal eller tjänst har ställts in. Ställ in snabbvalskanalen eller
snabbvalstjänsten igen.
Strecken som indikerar signalstyrkan kommer att stiga och sjunka för att visa
den växlande signalstyrkan när du justerar mottagningen.
Utför steg 5 under ”Så här ställer du in larmet”.
Ställa in larmet
2
Tryck på ENTER.
Tryck på MENU och UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja
”Manual tune” (Manuell inställning) och tryck sedan på ENTER.
PTY (programtyp)
En skanning börjar från den frekvens som ställts in. När en kanal tas emot,
stoppar skanningen.
4
Mycket svagt eller oregelbundet ljud, eller otillfredsställande
mottagning.
• Placera radion nära ett fönster om du befinner dig i en byggnad.
1
2
Tryck på PRESET.
Obs!
• Upprepa den här proceduren om du vill ställa in fler snabbvalstjänster eller
snabbvalskanaler.
• För att ändra snabbvalstjänsten eller snabbvalskanalen ställer du in den
önskade tjänsten eller kanalen och upprepar steg 2 och 3. Den nya tjänsten
eller kanalen ersätter då den föregående tjänsten eller kanalen.
• När tjänsten eller kanalen inte registreras visas ”Empty preset” (Ingen
snabbvalsinställning) på skärmen.
• Om du inte agerar inom 7 sekunder under ovanstående steg, kommer
nuvarande läge att avbrytas.
Ställa in klockan
3
2
Du kan ställa in upp till 10 tjänster i DAB och 10 kanaler i FM.
4POZ%"#3BEJP
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att ställa in
timtiden och tryck sedan på ENTER.
”Set alarm” (Ställ in larm) visas på skärmen.
Snabbvalsinställning av dina
favorittjänster eller kanaler
PM
2
Så här slår du på/av larmet
1 Utför steg 1 till 4 under ”Så här ställer du in larmet”.
Tryck på RADIO ON/OFF• ALARM RESET för att stänga av larmet.
Larmet startar igen vid samma tid följande dag.
Enheten kommer automatiskt att skanna och skapa en lista över mottagbara
DAB-sändningar.
Timvisaren visas enligt följande.
Obs!
• Den förinställda larmtiden för radio och summer är klockans aktuella tid.
• Om du avslutar innan du är klar med larminställningen visas den tidigare
skärmen efter cirka 7 sekunder.
• Om ett andra larm aktiveras under tiden ett första larm ljuder, eller om snoozefunktionen (tupplursfunktionen) aktiveras, får det andra larmet företräde.
• Om larmet aktiveras samtidigt, eller om snooze-funktionen
(tupplursfunktionen) aktiveras, får det större larmnumret företräde.
• När sommartiden aktiveras måste den aktuella tiden justeras manuellt (se
”Tidsinställning för sommartid”). • Vid inställning eller aktivering av alarmet kommer ”ALARM (1-4)” att blinka.
Om inte följande checklista hjälper dig att komma tillrätta med problemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja önskad
DAB-kanal och tryck sedan på ENTER.
Justera volymen med hjälp av VOL+/–.
Obs! När du använder FM
Frekvenssteget är inställt på 0,05 MHz för FM.
Tryck på RADIO ON/OFF•ALARM RESET för att sätta på radion.
Tryck på MENU och UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja
”Set clock” (Ställ in klockan) och tryck sedan på ENTER.
Tryck på ALARM och följ stegen efter 2.
Felsökning
3
Du kan ställa in larmet med knappen ALARM på enheten.
Om du väljer DAB så tryck på ENTER.
ALARM1 ALARM2 ALARM3 ALARM4
1
Tips
Om du har några problem eller frågor kan du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Följ steg 1 och 2 i ”Användning av radion” och välj DAB.
4
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att ställa in önskad
tjänst eller kanal.
”Preset saved” visas i 7 sekunder på skärmen och tjänsten eller kanalen lagras.
(DAB-tjänster lagras med en service-etikett.)
Obs!
• Om klockan inte ställs in inom 3 minuter visas följande meddelande på
displayen (se ”Ställa in klockan”).
Modell för Storbritannien och Australien: ”AM 12:03 clock not set…”
Modeller för andra länder/regioner: ”0:03 clock not set…”
• Om inga sändningar hittas av DAB-skannern visas ”No stations available”
(Inga kanaler tillgängliga) på skärmen.
Inställningen är klar.
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som
vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser.
För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
1
2
Tryck på ENTER.
larminställningen är klar.
2
3
2
7
”OFF”: ”ALARM (1-4)” (LARM (1-4)) försvinner från skärmen.
Om SC (sekundär komponent)
Funktioner
Larminställningen blir följande:
”Weekdays”: Varje måndag till fredag
”Weekends”: Varje lördag och söndag
”Daily”: Varje dag från söndag till lördag
”Once”: Endast en gång
Tryck på UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja önskat läge
och tryck sedan på ENTER.
Denna funktion låter dig ställa in och lägga till de olika kanalerna för DAB BandIII till din lista över kanaler.
Denna funktion kan användas för att underlätta placering av antennen eller
enheten för att bibehålla optimal mottagning för en särskild kanal/frekvens.
Om du väljer ”Once” så upprepa steg 5 för att ställa in år, månad och dag.
Varje tryckning ändrar valet av band på följande sätt:
Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det ökar risken för brand och
elstötar.
Du minskar brandrisken om du ser till att ventilationsöppningarna på enheten
inte täcks över med tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande. Placera inte
heller levande ljus på enheten.
Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken för brand eller
elstötar; placera inte heller vätskefyllda föremål på enheten, t.ex. blomvaser och
liknande.
Tryck på RADIO ON/OFF•ALARM RESET för att sätta på radion.
Ställ in minuterna och larmläge genom att upprepa steg 5.
Tryck på MENU och UP()/DOWN()•TUNE/SELECT för att välja
”Station order” (Kanalordning) och tryck sedan på ENTER.
• Använd endast enheten med de strömkällor som anges under ”Tekniska data”.
• Använd enheten inom ett temperaturintervall på 0°C till 40°C (32°F to 104°F).
Om den används i högre temperaturer än de som finns i detta intervall, kan
siffror som inte har med mottagningsfrekvensen att göra visas på skärmen.
Om den används i lägre temperaturer än inom detta intervall, kan de siffror
som visas ändras väldigt långsamt. (Dessa oregelbundenheter kommer
att försvinna och enheten skadas inte när den används i rekommenderat
temperaturintervall.)
• Lämna aldrig enheten i närheten av värmekällor, som t.ex. element eller
varmluftutsläpp, inte heller i direkt solljus, på dammiga platser eller där den kan
utsättas för vibrationer eller stötar.
• Skulle någon vätska eller något föremål råka hamna inne i enheten bör du
genast koppla bort strömmen till enheten och låta en behörig servicetekniker
kontrollera den innan du använder den igen.
• Se till att luften kan cirkulera fritt runt enheten så den inte blir överhettad.
Placera inte enheten på en yta (en matta, filt osv.) eller i närhet av material (t.ex.
en gardin) som kan täcka över ventilationsöppningarna.
• Vidrör aldrig kabeln till den externa antennen under ett åskväder. Koppla då
också genast bort nätkabeln från radion.
• Eftersom enhetens högtalare innehåller en stark magnet bör du undvika att
placera kreditkort med magnetiskt lagrad information eller klockor med
fjäderverk i närheten av enheten för att undvika skada.
• Rengör enhetens hölje med en mjuk trasa, fuktad med ett milt rengöringsmedel.
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten
inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
Frekvens
Kanalsteg
174,928 MHz – 239,200 MHz
87,5 MHz – 108 MHz
0,05 MHz
Frekvenstabell för DAB (Band-III)
Nr
Kanal
Frekvens
1
5A
174,928
2
5B
176,640
3
5C
178,352
4
5D
180,064
5
6A
181,936
6
6B
183,648
7
6C
185,360
8
6D
187,072
9
7A
188,928
10
7B
190,640
11
7C
192,352
12
7D
194,064
13
8A
195,936
14
8B
197,648
15
8C
199,360
16
8D
201,072
17
9A
202,928
18
9B
204,640
19
9C
206,352
(MHz)
Nr
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Kanal
9D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
Frekvens
208,064
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Högtalare:
Cirka 6,6 cm diameter 4 Ω
Uteffekt:
0,4 W (vid 10 % harmonisk distorsion)
Strömkrav:
230 V växelström (AC), 50 Hz
Mått:
Ungefär 192,5 mm × 92,6 mm × 87,7 mm (b/h/d)
inkl. utskjutande delar och kontroller
Vikt:
Ungefär 455 g
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data utan föregående meddelande
förbehålles.
Download PDF

advertising