Sony | STR-DA5200ES | Sony STR-DA5200ES Bruksanvisning

2-687-418-41(2)
Multi Channel
AV Receiver
Bruksanvisning
SE
FR
Instrukcja obsługi
PL
ES
STR-DA5200ES
Sony Corporation
Printed in Malaysia
©2006 Sony Corporation
För kunder i Europa
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt,
för att undvika risk för brand eller
elektriska stötar.
Se till att anläggningens ventilationshål inte är
förtäckta av tidningar, dukar, gardiner eller liknande.
Det medför risk för brand. Ställ heller aldrig tända
stearinljus ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom det
medför risk för brand eller elstötar.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme som
t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Installera systemet så att nätkabeln omedelbart kan
dras ur vägguttaget om problem uppstår.
Kasta aldrig batterier bland
vanliga sopor, utan ta hand om
dem enligt gällande bestämmelser
för miljöfarligt avfall.
2SE
Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar
i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Angående den här
bruksanvisningen
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen gäller
modellen STR-DA5200ES. Kontrollera
modellnumret på din receiver som finns angivet i
det nedre högra hörnet på frontpanelen.
• I instruktionerna i den här bruksanvisningen
beskrivs hur man använder knapparna på den
medföljande fjärrkontrollen. Det går även att
använda kontrollerna på receivern med samma
eller motsvarande namn som de på fjärrkontrollen.
”WALKMAN” och ”WALKMAN”-märket är
registrerade varumärken för Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus och motsvarande
logotyper är varumärken för Sony Corporation.
SonicStage och SonicStage-logon är varumärken
eller registrerade varumärken för Sony Corporation.
Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG
Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och
Thomson.
Den här receivern har inbyggda funktioner för
Dolby* Digital och Pro Logic Surround, och DTS**
Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic”, ”Surround EX” och
symbolen med dubbla D:n är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkas på licens från Digital Theater
Systems, Inc.
Amerikanska patent nr. 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 och
andra amerikanska och världsomfattande patent
utfärdade eller under behandling. ”DTS”, ”DTSES”, ”Neo:6” och ”DTS 96/24” är varumärken
för Digital Theater Systems, Inc. Copyright
1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Alla
rättigheter förbehålles.
SE
Den här receivern använder sig av tekniken HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logotypen HDMI och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
Typsnittet (Shin Go R) som är installerat i den här
receivern härrör från MORISAWA & COMPANY
LTD.
Dessa namn är varumärken för MORISAWA &
COMPANY LTD., och även upphovsrätten till
typsnittet tillhör MORISAWA & COMPANY LTD.
3SE
Innehållsförteckning
Allra först
De olika delarna och var de sitter .................6
1: Installation av högtalarna .......................15
2: Anslutning av högtalare ..........................17
3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning ..........................................19
4a: Anslutning av ljudkomponenterna ........21
4b: Anslutning av videokomponenterna .....26
5: Anslutning av antennerna .......................35
6: Förbereda receivern och
fjärrkontrollen ........................................36
7: Navigera i menyerna ...............................38
8: Inställning av högtalarna ........................40
9: Kalibrera lämpliga inställningar
automatiskt
(AUTO CALIBRATION) ......................42
Uppspelning
Val av komponent .......................................48
För att lyssna på en Super Audio CD-skiva/
vanlig CD-skiva .....................................50
För att titta på en DVD-skiva ......................51
Spela TV-spel ..............................................52
För att titta på video ....................................53
Förstärkarfunktioner
Översikt över menyerna ..............................54
Inställningar för ljudet
(Audio-inställningsmenyn) ....................55
Inställningar för video
(Video-inställningsmenyn) ....................56
Inställningar för systemet
(System-inställningsmenyn) ..................57
4SE
För att lyssna med
surroundljud
För att lyssna med förinställda ljudfält ...... 58
Justering av ljudeffekten ............................ 63
För att använda det bakre
surroundavkodningsläget ...................... 65
För att lyssna med surroundeffekter på låg
volym (NIGHT MODE) ....................... 67
Avancerade
högtalarinställningar
För att justera högtalarinställningarna
för hand ................................................. 69
Justera equalizern ....................................... 75
Tunerfunktioner
För att lyssna på FM/AM-radio ................. 78
Automatisk lagring av FM-stationer
(AUTOBETICAL) ................................ 80
Lagring av radiostationer i
förinställd minnet .................................. 81
Hur man använder
RDS (Radio Data System) .................... 83
Andra funktioner
Övrig information
Omvandling av analoga videoinsignaler .... 85
För att lyssna på musik från en
USB-apparat .......................................... 87
Mata in namn på ingångarna ...................... 89
Växla mellan digitalt och analogt ljud
(INPUT MODE) ................................... 90
För att lyssna på ljud och titta på bilder via
andra ingångar ....................................... 91
Ändring av vad som visas på displayen ..... 94
Hur man använder insomningstimern ........ 99
Använda receivern för inspelning .............. 99
För att lyssna på ljudet i en annan zon
(Funktioner för ZONE 2/ZONE 3) ..... 100
Använda anslutning för två förstärkare .... 105
Hur man använder styrsystemet
CONTROL S ....................................... 106
För att styra receivern utan att använda det
grafiska användargränssnittet (GUI) ... 107
Ordförklaringar .........................................123
Försiktighetsåtgärder ................................125
Felsökning ................................................126
Tekniska data ............................................131
Register .....................................................134
Använda fjärrkontrollen
Styrning av respektive komponent med
fjärrkontrollen ..................................... 112
Programmering av fjärrkontrollen ............ 114
För att automatiskt utföra flera kommandon i
följd (Makrospelning) ......................... 117
Inställning av fjärrstyrningskoder som inte
finns lagrade i fjärrkontrollen ............. 119
Radering av hela innehållet i fjärrkontrollens
minne ................................................... 121
Ändring av vad knapparna används till
(gäller endast RM-AAU009) ............... 121
5SE
Allra först
De olika delarna och var de sitter
Frontpanelen
För att ta bort luckan
Tryck på PUSH.
När du tagit bort luckan ska den förvaras utom
räckhåll för barn.
6SE
Namn
Funktion
A POWER
Tryck för att slå på och
stänga av receivern
(sidan 36, 50, 51, 52,
53).
B AUTO CAL
MIC-ingång
Ansluter den bifogade
optimeringsmikrofonen
för Digital Cinema
Auto Calibrationfunktionen (sidan 42).
Funktion
Namn
Funktion
Justerar FRONT BASS
och FRONT TREBLE.
Tryck upprepade
gånger på TONE
MODE för att välja
BASS eller TREBLE
och vrid sedan på
TONE för att justera
nivån (sidan 75).
L MULTI CH IN
Tryck för att välja
ljudsignal från den
komponent som är
ansluten till MULTI
CHANNEL INPUTuttaget (sidan 48).
M HDMI
Tryck för att välja
ljudkälla från den
komponent som är
ansluten till HDMI INuttaget (sidan 27).
TONE
D Fjärrsensor
Tar emot signaler från
fjärrkontrollen.
E MEMORY/
ENTER
Tryck för att använda
en tuner (FM/AM)
TUNING MODE (sidan 78).
TUNING
F DIMMER
Tryck för att justera
displayens ljusstyrka
(sidan 57).
G DISPLAY
Tryck för att välja
information som visas
på displayen.
H SUR BACK
DECODING
Tryck för att aktivera
SB Decoding
(sidan 66).
I Display
J 2CH
A.F.D.
N PHONES-uttag För anslutning av
hörlurar (sidan 62).
O SPEAKERS
Används för att ställa in
(OFF/A/B/A+B) de främre högtalarna på
OFF, A, B, A+B
(sidan 41).
P VIDEO 3 IN/
För anslutning till en
PORTABLE AV bärbar ljud-/
IN-ingångar
videokomponent
såsom en videokamera
eller TV-spel (sidan 32,
52).
Q USB (AUDIO)uttag
Här visas det
nuvarande tillståndet
för vald komponent
eller en lista över
alternativ att välja
mellan (sidan 96).
Används för att ansluta
en bärbar ljudprodukt
med USB-uttag
(sidan 87).
R MULTI
CHANNEL
DECODINGlampa
Tänds när
mångkanaliga
ljudsignaler avkodas
(sidan 51).
Tryck för att välja
ljudfält (sidan 58).
S INPUT
SELECTOR
Vrid för att välja den
ingång som du vill
lyssna/titta på (sidan
48, 50, 51, 52, 53, 89,
90).
Tryck upprepade
gånger på SELECT för
att välja zon 2 eller zon
3, och tryck sedan på
POWER för att mata ut
signaler i vald zon
(sidan 100).
T MASTER
VOLUME
Vrid på kontrollen för
att justera volymen för
alla högtalarna
samtidigt (sidan 48, 50,
51, 52, 53).
MOVIE
MUSIC
K POWER
SELECT
Allra först
Namn
C TONE MODE
7SE
Bakpanelen
A AUDIO INPUT/OUTPUT-delen
AUDIO IN/
OUT-uttag
Används för att
ansluta ett
kassettdäck, MDeller DAT-spelare
osv. (sidan 21, 25).
MULTI
CHANNEL
INPUT-uttag
Används för att
ansluta en Super
Audio CD-spelare
eller DVD-spelare
med analoga
utgångar för 7.1kanaligt eller 5.1kanaligt ljud (sidan
21, 24).
PRE OUT-uttag Används för att
ansluta en separat
effektförstärkare.
8SE
B DIGITAL INPUT/OUTPUT-delen
OPTICAL IN/ Används för att
OUT-uttag
ansluta en DVDspelare, Super Audio
COAXIAL IN- CD-spelare osv.
COAXIAL-uttagen
uttag
ger en bättre
ljudkvalitet (sidan
21, 22, 29).
HDMI IN/OUT- Används för att
uttag
ansluta en DVDspelare eller en
satellitmottagare.
Bilden och ljudet
matas ut till en TVskärm eller en
projektor (sidan 27).
C ANTENNA-delen
FM
ANTENNAuttag
Används för att
ansluta FMtrådantennen som
medföljer den här
receivern (sidan 35).
AM
ANTENNAuttag
Används för att
ansluta AMramantennen som
medföljer den här
receivern (sidan 35).
D COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-delen
Används för att
ansluta en DVDspelare, TV eller en
satellitmottagare.
(sidan 19, 31, 86).
Används för
underhåll och
service.
F Uttag för styrning av Sonykomponenter och andra separata
komponenter
Används för att
ansluta en Sony TV,
DVD-spelare,
videobandspelare
med ett CONTROL
S-uttag (sidan 106).
TRIGGER
Används för att länka
OUT-utgångar påslagningen/
avstängningen av
andra 12 V
TRIGGERkompatibla
komponenter, eller
förstärkaren/
receivern i zon 2 eller
zon 3 (sidan 103).
IR REMOTE
IN/OUT-uttag
VIDEO IN/
OUT-uttag*
Används för att
ansluta en
videobandspelare
eller DVD-spelare
osv. (sidan 29, 30,
31, 32, 86).
S VIDEO IN/
OUT-uttag*
E RS-232C-uttag
CTRL S IN/
OUT-uttag
AUDIO IN/
OUT-uttag
För anslutning av en
IR-repeater (sidan
101, 102).
AUDIO IN/
OUT-uttag
VIDEO IN/
OUT-uttag
Används för att
ansluta
komponenten i zon 2
eller zon 3
(sidan 100).
VIDEO INuttag
Används för att
ansluta
komponenten som
ska visas i PIP
(Picture in Picture)fönstret.
H SPEAKERS-delen
Används för att
ansluta högtalarna
(sidan 17).
* När MONITOR OUT-utgången är ansluten till en
TV går det att se bilden som matas in via vald
ingång (sidan 19). Den här receivern går att styra
med hjälp av ett grafiskt användargränsssnitt
(GUI) (sidan 38).
9SE
Allra först
COMPONENT
VIDEO (Y, PB/
CB, PR/CR)
INPUT/
OUTPUTuttag*
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTdelen
Fjärrkontrollen
Du kan använda den medföljande
fjärrkontrollen RM-AAL006 för att styra
receivern och för att styra de Sony ljud-/
videokomponenter som fjärrkontrollen är
programmerad att styra (sidan 114).
Namn
Funktion
A AV ?/1(på/
standby)
Tryck för att slå på och stänga
av de komponenter som
fjärrkontrollen är
programmerad till att styra
(sidan 114).
Om du samtidigt trycker på ?/1
(B) stängs receivern och de
andra Sony-komponenterna av
(SYSTEM STANDBY).
Observera
Hur AV ?/1-knappen fungerar
ändras automatiskt varje gång
man trycker på ingångsknappen
(C).
B ?/1 (på/
standby)
Tryck för att slå på och stänga
av receivern.
När ZONE 2 eller ZONE 3 är
valt är det bara huvudreceivern
som slås på och stängs av när
man trycker på den här
knappen. För att stänga av alla
komponenter inklusive en
förstärkare i zon 2 eller zon 3,
trycker du samtidigt på ?/1 och
AV ?/1 (A) (SYSTEM
STANDBY).
C Ingångsknappar
Tryck på en av de här knapparna
för att välja den komponent som
du vill använda. Tryck på
SHIFT (wj) innan du använder
de rosa knapparna. När man
trycker på en ingångsknapp slås
receivern på. Knapparna är
fabriksprogrammerade att styra
Sony-komponenter (sidan 48).
Du kan programmera
fjärrkontrollen för att styra ickeSony-komponenter genom att
följa stegen i ”Programmering
av fjärrkontrollen” (sidan 114).
D RECEIVER
Tryck för att aktivera
användning av receivern
(sidan 38).
E ZONE 2
ZONE 3
Tryck för att aktivera
funktionerna för zon 2/zon 3
(sidan 100).
RM-AAL006
10SE
Funktion
Namn
Funktion
Tryck på SHIFT (wj) och
därefter på PIP för att byta bild
i PIP (Picture in Picture)fönstret. Bilden ändras i
följande ordning: EXT VIDEO
t ZONE 2 VIDEO t OFF.
Det går även att ändra storleken
på PIP-fönstret genom att
trycka på V/v.
Observera
HDMI-videosignaler matas inte
ut medan PIP-fönstret visas.
K
Efter att du tryckt på MENU
(qd) eller TOP MENU (qk)
trycker du på V/v, B eller b för
att välja inställningar. Tryck
sedan på
för att mata in
valet (sidan 38).
MUSIC
H Sifferknappar
I ENTER
L OPTIONS
Tryck för att se och välja
punkter på receiver- och DVDspelarmenyerna.
TOOLS
Tryck för att visa och välja
punkter från
alternativmenyerna för DVDspelaren osv.
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 62).
G RESOLUTION Tryck på SHIFT (wj) och
därefter upprepade gånger på
RESOLUTION för att ändra
upplösningen för signalerna
som matas ut via HDMI OUTutgången eller COMPONENT
VIDEO MONITOR OUTutgången (sidan 85).
MOVIE
V/v/B/b
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 62).
Tryck för att
– förinställa/välja förinställda
stationer.
– välja spårnummer för CD-,
DVD- eller MD-spelaren.
Tryck på 0/10 för att välja
spår nummer 10.
– välja kanalnummer för
videobandspelaren eller
satellitmottagaren.
– Efter TV (wk), trycker man
på sifferknapparna för att
välja TV-kanalerna.
M MENU
Tryck för att visa receiverns
meny för en DVD-spelare, TV
osv.
N ALBUM +/–
Tryck för att på nytt spela upp
föregående scen eller för att
snabbspela framåt i den aktuella
scenen för videobandspelaren
eller DVD-spelaren.
O m/M a)
x a)
X a)
H b)
./> a)
Tryck för att styra DVD-, CD-,
MD-spelaren eller kassettdäck
osv.
TUNING+/–
P PRESET
+ b)/–
TV CH +/–
Tryck för att välja station
(sidan 78).
Tryck för att registrera FM/
AM-radiostationer eller för att
välja förinställda stationer.
Tryck på TV (wk) och tryck
sedan på TV CH+/– för att styra
TV:n, satellitmottagaren,
videobandspelaren osv.
Tryck för att ange värdet efter
val av en kanal, skiva eller spår
med sifferknapparna.
MEMORY
Tryck för att lagra en station när
radion används.
J DISPLAY
Tryck för att välja information
som visas på displayen, TVskärmen för videobandspelaren,
CD-, DVD- eller MD-spelaren
satellitmottagaren (sidan 94).
forts.
11SE
Allra först
Namn
F PIP
Namn
Funktion
Namn
Funktion
Q F1/F2
Tryck på TV (wk) och tryck
sedan på F1 eller F2 för att välja
den komponent som ska styras.
• HDD-spelare
F1: HDD
F2: DVD
• Kombinerad DVD/VHS
F1: DVD
F2: VHS
V RETURN/
EXIT O
Tryck för att återvända till
föregående meny eller lämna
menyn medan menyn eller
skärminformationen för
videobandspelaren, DVDspelaren eller satellitmottagaren
visas på TV-skärmen
(sidan 113).
TV/VIDEO
Tryck samtidigt på TV/VIDEO
och TV (wk) för att välja
ingångssignal (TV eller video).
WIDE
Tryck för att välja
bredbildsläget.
MACRO1,
MACRO2
Tryck på RECEIVER (4) och
tryck sedan på MACRO 1 eller
MACRO 2 för att ställa in
makrofunktionen (sidan 117).
R TOP MENU
Tryck för att visa menyn eller
skärminformationen för DVDspelaren på TV-skärmen.
Använd sedan V/v/B/b och
för att utföra menymanövrer.
MENU
Tryck för att visa menyerna för
DVD-spelaren på TV-skärmen.
Använd sedan V/v/B/b och
för att utföra menymanövrer
(sidan 113).
NIGHT
MODE
Tryck på RECEIVER (4) och
tryck sedan på NIGHT MODE
för att aktivera NIGHT MODEfunktionen (sidan 67).
INPUT
MODE
Tryck på RECEIVER (4) och
tryck sedan på INPUT MODE
för att välja ingångsläget när
samma komponent är ansluten
både till digitala och analoga
uttag (sidan 90).
S MUTING
Tryck för att stänga av ljudet
tillfälligt (sidan 49).
T MASTER
VOL + b) /–
Tryck för att justera volymen
för alla högtalarna samtidigt
(sidan 48).
TV VOL +/–
U DISC SKIP
12SE
Tryck på TV (wk) och tryck
sedan på TV VOL +/– för att
justera TV:ns volym.
W ON SCREEN Tryck för att tända och släcka
det grafiska
användargränssnittet. Tryck på
MENU (qd) för att tända
menyn när ”GUI ON” visas på
displayen.
X CLEAR
Tryck för att
– ångra ett misstag när du har
tryckt på fel sifferknapp.
– återgå till kontinuerlig
uppspelning osv. för
satellitmottagaren eller
DVD-spelaren.
>10
Tryck för att välja
– spårnummer över 10 för
videobandspelaren,
satellitmottagaren, CDspelaren eller MD-däcket.
– kanalnummer för den
digitala CATV-terminalen.
D.TUNING
Tryck för att aktivera
direktvalsläget (sidan 79).
Y A.DIRECT
2CH
Z SLEEP
A.F.D.
Tryck på SHIFT (wj) och
därefter på A.DIRECT för att
ställa om ljudet för vald ingång
till analoga signaler utan några
justeringar (sidan 109).
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 59).
Tryck på SHIFT (wj) och
därefter på SLEEP för att
aktivera insomningstimern och
ställa in när receivern
automatiskt ska stängas av
(sidan 99).
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 60).
wj SHIFT
Tryck för att tända knappen.
Det ändrar fjärrkontrollens
knappfunktion till att aktivera
knapparna med rosa text.
wk TV
Tryck för att aktivera TVstyrning.
Tryck för att byta skiva vid
användning av en skivväxlare.
Funktion
wl RM SET UP
Tryck för att ställa in
fjärrkontrollen.
a) Se
tabellen på sidan 113 för närmare information
om vilka knappar som går att använda för att styra
respektive komponent.
b) Känselpunkt finns på dessa knappar (H,
PRESET+). Använd knoppen som riktmärke när
du använder fjärrkontrollen.
RM-AAU009
Den här fjärrkontrollen är endast avsedd för
styrning av zon 2/zon 3 (sidan 100). Det går
inte att styra huvudreceivern direkt med den
här fjärrkontrollen.
Observera
• Det kan hända att vissa av de funktioner som
beskrivs i det här avsnittet inte fungerar vilket
beror på aktuell modell.
• Ovanstående beskrivning är bara avsedd som ett
exempel. Beroende på komponenten kan det hända
att ovanstående manövrer inte går att utföra eller
fungerar på ett annat sätt än vad som beskrivs här.
forts.
13SE
Allra först
Namn
Styrning av huvudreceivern från
zon 2
Namn
Funktion
A ?/1 (på/
standby)
Tryck för att slå på och stänga
av receivern i zon 2 eller zon 3.
B Kommando- Tryck för att välja
lägeskommandoläge för
knappar
fjärrkontrollen.
C Ingångsknappar
Tryck på en av de här knapparna
för att välja den komponent som
du vill använda. När man
trycker på en ingångsknapp slås
receivern på. Knapparna är
fabriksinställda för att styra
Sony-komponenter på följande
sätt. Det går att ändra vad
knapparna ska användas till
med hjälp av proceduren i
Ӏndring av vad knapparna
används till (gäller endast RMAAU009)” på sidan 121.
Knapp
Inställd Sonykomponent
VIDEO 1
Videobandspelare
(VTR-läge 3)
VIDEO 2
Videobandspelare
(VTR-läge 1)
VIDEO 3
Videobandspelare
(VTR-läge 2)
DVD
DVD-spelare
TV/SAT
TV-tuner
TAPE/
CD-R
Kassettdäck B
MD/DAT
MD-spelare
SA-CD/CD Super Audio CDspelare/vanlig CDspelare
TUNER*
Den inbyggda
radiodelen
SOURCE
Den nuvarande
ingången som är
inställd på
huvudreceivern
* Den här inställningen går inte att
ändra.
D MUTING
Tryck för att stänga av ljudet
tillfälligt.
E MASTER
VOL +/–
Tryck för att justera volymen
för flerzonsutmatning.
14SE
Namn
Funktion
F RM SET UP
Tryck för att byta kategori för
knapparna.
G RM SET UP- Tänds när data skickas eller när
indikator
fjärrkontrollknappens
programmering har förinställts.
Styra komponenterna som är
anslutna till huvudreceivern från
zon 2 eller zon 3
Namn
Funktion
H Manöverknappar*
I följande tabell beskrivs vad
knapparna används till.
Knapp(ar) Funktion
N
Används för att starta
spelningen. (Används
för att starta spelningen
på framsidan av
kassetten.)
n
Används för att starta
spelningen på baksidan
av kassetten.
X
Används för att pausa
spelningen eller
inspelningen, och för
att starta inspelningen
när komponenten är i
inspelningspausläge.
x
Används för att avbryta
spelningen.
./>
Används för att hoppa
mellan spåren.
m/M
Gå bakåt/framåt.
I CH/PRESET/ Tryck upprepade gånger för att
D.SKIP
välja en förinställd station eller
+/–*
en kanal. När en skivväxlare
används, används den här
knappen för att byta skiva.
* Funktionerna för de här knapparna ändras
automatiskt varje gång man trycker på
ingångsknapparna C. Ovanstående beskrivning
är bara avsedd som ett exempel. Beroende på
komponenten kan det hända att ovanstående
manövrer inte går att utföra eller fungerar på ett
annat sätt än vad som beskrivs här.
1: Installation av högtalarna
Lyssna på 5.1/7.1-kanalssystem
För att få ett riktigt mångkanaligt surroundljud
som på en biograf krävs det åtminstone fem
högtalare (två främre högtalare, en
mitthögtalare, och två surroundhögtalare)
samt en subwoofer (5.1 kanaler).
Genom att koppla in ytterligare en bakre
surroundhögtalare (6.1 kanaler) eller två bakre
surroundhögtalare (7.1 kanaler) går det att få
ett ännu naturtrognare ljud för DVD-skivor
som är inspelade i Surround EX-format. Se
”För att använda det bakre
surroundavkodningsläget” (sidan 65).
Exempel på en 7.1-kanalig
högtalaruppsättning
Exempel på en 5.1-kanalig
högtalaruppsättning
AVänster främre högtalare
BHöger främre högtalare
CMitthögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
HSubwoofer
AVänster främre högtalare
BHöger främre högtalare
CMitthögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
FVänster bakre surroundhögtalare
GHöger bakre surroundhögtalare
HSubwoofer
forts.
15SE
Allra först
Den här receivern kan hantera upp till 7.1
kanaler (7 högtalare och en subwoofer).
Vinkeln A ska vara densamma
Tips
• Om du ansluter ett 6.1-kanaligt högtalarsystem så
placera den bakre surroundhögtalaren bakom
lyssningsplatsen.
• Eftersom ljudet från subwoofern inte har någon
större riktningsgrad går det att placera den var som
helst.
16SE
2: Anslutning av högtalare
A
E
D
G
Allra först
H
F
FRONT SPEAKERS
B-uttag a)
B
C
B
A
A Mono-ljudkabel (medföljer ej)
B Högtalarkablar (medföljer ej)
AFrämre högtalare A (V)
BFrämre högtalare A (H)
CMitthögtalare
DSurroundhögtalare (V)
ESurroundhögtalare (H)
FBakre surroundhögtalare (V)b)
GBakre surroundhögtalare (H)b)
HSubwooferc)
a)
Om du har ytterligare ett par främre
högtalare så anslut dem till FRONT
SPEAKERS B-uttagen. Det går att välja
vilka främre högtalare som ska användas
med SPEAKERS-omkopplaren (OFF/A/B/
A+B) på frontpanelen (sidan 41).
b) Om du bara ska ansluta en enda bakre
surroundhögtalare, så anslut den till
SURROUND BACK SPEAKERS Luttagen.
forts.
17SE
c)
Om du ansluter en subwoofer med
automatisk standbyfunktion så stäng av den
funktionen när du tittar på filmer. Om den
automatiska standbyfunktionen är aktiverad,
växlar den till standbyläget automatiskt
beroende på ingångssignalens nivå till en
subwoofer och på så sätt kan det hända att
inget ljud avges.
Observera
Om alla de anslutna högtalarna har en
märkimpedans på 8 ohm eller däröver så ställ in
punkten ”Speaker Impedance” på Systeminställningsmenyn på ”8 Ω”. Under andra
förhållanden ska den vara inställd på ”4 Ω”. Se ”8:
Inställning av högtalarna” (sidan 40) för närmare
detaljer.
Tips
Om du vill ansluta vissa högtalare till en separat
effektförstärkare så använd PRE OUT-uttagen.
Samma signal matas ut genom både SPEAKERSuttagen och PRE OUT-uttagen. Om du till exempel
vill ansluta bara de främre högtalarna till en annan
förstärkare, så anslut den förstärkaren till PRE OUT
FRONT L- och R-uttagen.
Anslutningar för ZONE 2
Du kan använda SURROUND BACK
SPEAKER-uttagen F och G till högtalarna
för ZONE 2. Ställ in inställningen för de bakre
surroundhögtalarna (sidan 74) på ”ZONE 2”.
Se ”För att lyssna på ljudet i en annan zon
(Funktioner för ZONE 2/ZONE 3)”
(sidan 100) för information om anslutning och
styrning av zon 2.
18SE
3: Anslutning av en bildskärm för menyvisning
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
TV
Videosignaler
A
B
C
A Komponentvideokabel (medföljer ej)
B S videokabel (medföljer ej)
C Videokabel (medföljer ej)
forts.
19SE
Allra först
När MONITOR OUT-utgången är ansluten till
en TV går det att se bilden som matas in via
vald ingång. Den här receivern går att styra
med hjälp av ett grafiskt användargränsssnitt
(GUI) (sidan 38).
Observera
• Anslut bildvisningskomponenter som t.ex. en TV
eller en projektor till MONITOR OUT-uttaget på
receivern. Det kan hända att det inte går att spela in,
även om en inspelningskomponent är ansluten.
• Slå på receivern när bilden och ljudet från en
uppspelningskomponent matas ut till en TV via
receivern. Om receivern inte är påslagen matas
varken bilden eller ljudet ut.
• Beroende på statusen för anslutningen mellan TV:n
och antennen, kan det hända att TV-bilden har
störningar. I så fall ska antennen placeras längre
bort från receivern.
Tips
• Receivern har en videoomvandlingsfunktion. Se
”Att observera vid omvandling av videosignaler”
(sidan 34) för närmare detaljer.
• Ljudet från TV:n matas ut från de högtalare som är
anslutna till receivern om du har anslutit TV:ns
ljudutgång till receiverns TV/SAT AUDIO INingång. I den här konfigurationen ska du ställa in
TV:ns ljudutgång på ”Fixed” om den kan växlas
mellan ”Fixed” och ”Variable”.
• Det grafiska gränssnittet släcks om man inte utför
någon manöver på över 15 minuter.
20SE
4a: Anslutning av ljudkomponenterna
Ljudingångar/utgångar som
används för anslutning
I det här avsnittet beskrivs hur man ansluter
olika komponenter till den här receivern. Se
allra först tabellen ”Komponent som ska
anslutas” nedan för hänvisningar till de sidor
där det beskrivs hur man ansluter respektive
komponent.
När du anslutit alla komponenterna så gå
vidare till ”5: Anslutning av antennerna”
(sidan 35).
Komponent som ska anslutas
Super Audio CDspelare/vanlig CDspelare
MD/DAT
Ljudkvaliteten beror på vilka uttag som
används. Se nedanstående figur. Välj
anslutningskonfiguration i förhållande till
uttagen på dina komponenter.
Sidan
Med digital ljudutgång
22
Med mångkanaliga
ljudutgångar
24
Med enbart analoga
ljudutgångar
25
Med digital ljudutgång
22
Med enbart analoga
ljudutgångar
25
Kassettdäck, skivspelare
Allra först
Hur komponenterna ska
anslutas
25
Digitalt
Analogt
Högre ljudkvalitet
Observera
• Stick in kontakten rakt in tills den klickar till på
plats när du ansluter en optisk digitalkabel.
• Undvik att böja eller binda ihop optiska
digitalkablar.
Tips
Alla de digitala ljuduttagen kan hantera
samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
och 96 kHz.
21SE
Ansluta komponenter med
digitala ljudingångar/utgångar
I följande figur visas hur man ansluter en
Super Audio CD-spelare, en CD-spelare och
en MD/DAT-spelare.
Super Audio CD-spelare,
CD-spelare
MD-spelare,
DAT-spelare
C
B
A
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
C Optisk digitalkabel (medföljer ej)
22SE
A
Allra först
Att observera vid uppspelning
av en Super Audio CD-skiva på
en Super Audio CD-spelare
• Det matas inte ut något ljud vid uppspelning
av en Super Audio CD-skiva på en Super
Audio CD-spelare som endast är ansluten till
COAXIAL SA-CD/CD IN-uttagen på den
här receivern. När du spelar upp en Super
Audio CD ska du ansluta spelaren till
MULTI CHANNEL INPUT- eller SA-CD/
CD IN-uttagen. Se bruksanvisningen till
Super Audio CD-spelaren för närmare
detaljer.
• Du kan inte spela in digitalt från en Super
Audio CD. Använd de analoga ingångarna
om du vill spela in från en sådan skiva.
• Stick in kontakten rakt in tills den klickar till
på plats när du ansluter en optisk
digitalkabel.
• Undvik att böja eller binda ihop de digitala
optiska kablarna.
Om du vill ansluta flera digitala
komponenter, men inte kan hitta
någon ledig ingång
Se ”För att lyssna på ljud och titta på bilder via
andra ingångar” (sidan 91).
Tips
Du kan inte ansluta en LD-spelares DOLBY
DIGITAL RF OUT-uttag direkt till den här
receiverns digitala ingångar. Du måste använda en
RF-demodulator för den konfigurationen.
23SE
Ansluta komponenter med
mångkanaliga utgångar
Om din DVD- eller Super Audio CD-spelare
är försedd med mångkanaliga utgångar kan du
ansluta den till MULTI CHANNEL INPUTingångarna på den här receivern för att lyssna
med mångkanaligt ljud. De mångkanaliga
ingångarna kan även användas för att ansluta
en extern mångkanalig dekoder.
DVD-spelare, Super Audio
CD-spelare, osv.
A
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Mono-ljudkabel (medföljer ej)
Observera
• DVD- och Super Audio CD-spelare har inte
SURROUND BACK-uttag.
• När punkten ”Sur Back Assign” är inställd på
”ZONE 2” på Auto Calibration-inställningsmenyn
fungerar inte SUR BACK-uttagen (sidan 74).
24SE
B
Allra först
Ansluta komponenter med
analoga ljudingångar
Följande figur visar hur man ansluter en
komponent med analoga uttag, såsom
kassettdäck, skivspelare osv.
Super Audio
CD-spelare,
CD-spelare
Kassettdäck
A
A
A
A
MD-spelare,
DAT-spelare
Skivspelare
A Ljudkabel (medföljer ej)
Observera
Om din skivspelare har en jordkabel ska den
anslutas till (U) SIGNAL GND-uttaget.
25SE
4b: Anslutning av videokomponenterna
Hur komponenterna ska
anslutas
Videoingångar/utgångar som
används för anslutning
I det här avsnittet beskrivs hur man ansluter
olika komponenter till den här receivern. Se
allra först tabellen ”Komponent som ska
anslutas” nedan för hänvisningar till de sidor
där det beskrivs hur man ansluter respektive
komponent.
När du anslutit alla komponenterna så gå
vidare till ”5: Anslutning av antennerna”
(sidan 35).
Komponent som ska anslutas
Sidan
TV
19, 31
Komponent med HDMI-uttag
27
DVD-spelare, DVD-brännare
29-30
Satellitmottagare
31
Videobandspelare
32
Videokamera, TV-spel osv.
32
26SE
Bildkvaliteten beror på vilka uttag som
används. Se nedanstående figur. Välj
anslutning i förhållande till uttagen på dina
komponenter.
Digitalt
Analogt
Högre bildkvalitet
HDMI är en förkortning av High-Definition
Multimedia Interface. Det är ett gränssnitt för
digital överföring av video- och ljudsignaler.
HDMI-funktioner
• Linjära PCM-signaler (med en
samplingsfrekvens på upp till 192 kHz) med
upp till 8 digitala ljudkanaler går att mata in
till den här receivern via HDMI-uttaget.
• Analoga videosignaler som matas in via
VIDEO-, S VIDEO- eller COMPONENT
VIDEO-ingången kan matas ut som HDMIsignaler. Ljudsignaler matas inte ut från
HDMI OUT-uttaget när bilden omvandlas.
• Digitala ljudsignaler som överförs via
HDMI kan matas ut från högtalarna och PRE
OUT-uttagen på den här receivern. Den här
signalen stödjer Dolby Digital, DTS och
linjär PCM.
DVD-spelare
Satellitmottagare
Ljud-/
videosignaler
Blu-ray Disc-spelare,
Hårddiskinspelare
Ljud-/
videosignaler
A
Ljud-/
videosignaler
A
A
Ljud-/
videosignaler
TV, projektor, osv.
A HDMI-kabel (medföljer ej)
Vi rekommenderar att du använder en HDMI-kabel från Sony.
forts.
27SE
Allra först
Ansluta komponenter med
HDMI-uttag
Att observera angående HDMIanslutningar
• Använd en HDMI-kabel som är märkt med
HDMI-logon (tillverkad av Sony).
• Kontrollera inställningarna för den anslutna
komponenten om bilden är dålig eller ljudet
inte matas ut från en komponent som är
ansluten via en HDMI-kabel.
• Ljudsignaler som matas in via HDMI INingången matas ut via högtalarutgångarna,
HDMI OUT-utgången och PRE OUTutgången. De matas inte ut via några andra
ljudutgångar.
• Videosignaler som matas in i HDMI INingången matas endast ut ur HDMI OUTutgången. De inmatade bildsignalerna matas
inte ut via VIDEO OUT-utgångarna, S
VIDEO OUT-utgångarna eller MONITOR
OUT-utgångarna.
• Ljud- och bildsignalerna som matas in via
HDMI-ingången matas inte ut via HDMI
OUT-utgången medan receivermenyn visas.
• Om du vill höra ljudet via TV:ns högtalare så
ställ in punkten ”HDMI Audio” på
”TV+AMP” på Audio-inställningsmenyn
(sidan 55). Om den är inställd på ”AMP”
kommer inte ljudet att matas ut från TV:ns
högtalare och du kan inte heller spela upp
mångkanaligt ljud.
• Ljudsignaler i multi/stereo-området på
Super Audio CD-skivor matas inte ut.
• Glöm inte att slå på receivern när video- och
ljudsignaler från en uppspelningskomponent
ska matas ut till en TV via den här receivern.
Om receivern inte är påslagen matas det inte
ut några video- eller ljudsignaler.
• Det kan hända att ljudsignaler som matas ut
via HDMI-uttaget (samplingsfrekvens,
bitlängd mm) inte kan hanteras av den
anslutna komponenten. Kontrollera
inställningarna för den anslutna
komponenten om bilden är dålig eller ljudet
inte matas ut från en komponent som är
ansluten via en HDMI-kabel.
• Det kan bli ett avbrott i ljudet när du byter
samplingsfrekvens eller antal ljudkanaler
från uppspelningskomponenten.
28SE
• När den anslutna komponenten inte är
kompatibel med kopieringsskyddande
teknologi (HDCP) kan bilden och/eller
ljudet från HDMI OUT-uttaget ha störningar
eller så avges inget. I så fall ska du
kontrollera den anslutna komponentens
specifikationer.
• Se bruksanvisningen till respektive
komponent för närmare detaljer.
• Vi avråder från användning av en HDMIDVI-konverteringskabel. Om man ansluter
en HDMI-DVI-konverteringskabel till en
DVI-D-komponent kan det hända att ljudet
och bilden inte matas ut. Anslut övriga
ljudkablar eller digitala anslutningskablar,
och ställ sedan in punkten ”Input Assign” på
Input-menyn (sidan 91) om ljudet inte matas
ut på rätt sätt.
Observera
Ställ in ljudutmatningssättet på DVD-spelaren för
att mata ut mångkanaligt digitalt ljud. Se
bruksanvisningen till DVD-spelaren.
Följande figur visar hur man ansluter en DVDspelare/DVD-brännare.
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
Ansluta en DVD-spelare
DVD-spelare
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
E
A Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Komponentvideokabel (medföljer ej)
D S-videokabel (medföljer ej)
E Videokabel (medföljer ej)
forts.
29SE
Allra först
Ansluta en DVD-spelare/DVDbrännare
Ansluta en DVD-brännare
DVD-brännare
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Videokabel (medföljer ej)
D S-videokabel (medföljer ej)
30SE
C
D
Allra först
Anslutning av en TV-skärm/
satellitmottagare
I följande figur visas hur man ansluter en TVskärm/satellitmottagare.
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
TV-skärm/satellitmottagare
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
E
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Komponentvideokabel (medföljer ej)
D S-videokabel (medföljer ej)
E Videokabel (medföljer ej)
31SE
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
Ansluta komponenter med
analoga video- och ljuduttag
I följande figur visas hur man ansluter en
komponent med analoga uttag som t.ex. en
videobandspelare, osv.
Videobandspelare
Ljudsignaler
Videosignaler
A
B
C
Till VIDEO 3 IN/PORTABLE AV
IN-ingångarna (på frontpanelen)
Videokamera,
TV-spel
A Ljudkabel (medföljer ej)
B S-videokabel (medföljer ej)
C Videokabel (medföljer ej)
D Ljud/videokabel (medföljer ej)
32SE
B
D
Den här receivern är försedd med en funktion
för omvandling av videosignaler. Det går att
mata ut videosignalen när den här receivern är
ansluten via MONITOR OUT-uttaget på det
sätt som visas i figuren.
• Videosignaler går att mata ut som HDMIvideosignaler, komponentvideosignaler och
S-videosignaler.
• S-videosignaler går att mata ut som HDMIvideosignaler, komponentvideosignaler och
vanliga videosignaler.
• Komponentvideosignaler går att mata ut
som HDMI-videosignaler, S-videosignaler
och vanliga videosignaler.
Se ”Omvandling av analoga videoinsignaler”
(sidan 85) för närmare detaljer om
bildsignalomvandlingsfunktionen.
Omvandlingstabell för receiverns videoingångar/utgångar
Ingångssignaler
Utgångssignaler
BCD
BCD
ABCD
OUTPUT-utgång
INPUT-ingång
HDMI IN 1/2/3 A
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
S-VIDEO
MONITOR OUT
VIDEO
MONITOR OUT
f
X
X
X
a
(Stödjer 480i- och
576i-insignaler.)
COMPONENT
VIDEO IN B
a
f
a
(Stödjer 480i- och
576i-insignaler.)
S VIDEO IN C
a
a
a/f*
a
VIDEO IN D
a
a
a
a/f*
a : Videosignalerna omvandlas och matas ut via videoomvandlaren.
f : Samma typ av signal matas ut som typen av ingångssignal. Videosignalerna omvandlas inte.
X : Videosignalerna matas inte ut.
* Bildsignaler matas ut när punkten ”Video Convert” är inställd på ”OFF” på Video-inställningsmenyn.
forts.
33SE
Allra först
Funktionen för omvandling av
videosignaler
Att observera vid omvandling av
videosignaler
• När video- eller S videosignaler från en
videobandspelare e.d. omvandlas av den här
receivern och sedan matas ut till en TV, kan
det hända att bilden på TV-skärmen blir
förvrängd i sidled eller inte visas alls
beroende på videosignalen som matas ut.
• HDMI-videosignaler går inte att omvandla
till komponentvideo-, S video- eller vanliga
videosignaler.
• De omvandlade videosignalerna matas
endast ut från MONITOR OUT-uttagen. De
matas inte ut från VIDEO OUT-, S VIDEO
OUT- eller ZONE 2 VIDEO OUT-uttagen.
• När du spelar upp en videobandspelare med
bildförbättringskrets, t.ex. TBC, kan det
hända att bilderna har störningar eller inte
visas. I så fall ska bildförbättringskretsens
funktion stängas av.
• Upplösningen för signalerna som matas ut
via COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-utgångarna konverteras upp till 1080i.
Upplösningen för signalerna som matas ut
via HDMI OUT-utgångarna konverteras upp
till 1080p.
• Det finns begränsningar för upplösningen
för signalerna som matas ut via
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTutgångarna när upplösningen konverteras för
bildsignaler som är skyddade med
upphovsrättsskyddsteknik. Signaler med en
upplösning på upp till 480p går att mata ut
via COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-utgångarna. HDMI OUT-utgången har
inga upplösningsbegränsningar.
• Bildsignaler för vilka upplösningen har
konverterats går inte att mata ut varken via
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTutgångarna eller HDMI OUT-utgången.
Använd vilken du vill av VIDEO/S VIDEO/
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTutgångarna eller HDMI OUT-utgången i
stället. När båda anslutningssätten används
matas bildsignalerna ut via HDMI OUTutgången.
34SE
Ställ in punkten ”Video Convert” på ”OFF”
på Video-inställningsmenyn för att mata ut
bildsignalerna via VIDEO/S VIDEO/
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTutgången när båda anslutningssätten
används.
• SECAM-bildsignaler omvandlas till PALsignaler och matas ut när punkten ”Video
Convert” är inställd på ”ON”. Ställ in
punkten ”Video Convert” på ”OFF” för att
mata ut signaler enligt SECAM-systemet.
Visning av text för
hörselskadade (Closed
Caption)
Ställ in punkten ”Video Convert” på ”OFF” på
Video-inställningsmenyn när signalen som
matas in innehåller textning för hörselskadade.
Om punkten ”Video Convert” är inställd på
”ON” går det inte att se texten för
hörselskadade.
Ansluta en
inspelningskomponent
Vid inspelning ska inspelningskomponenten
anslutas till receiverns VIDEO OUT- eller S
VIDEO OUT-utgångar. Anslut kablarna för
ingående och utgående signaler till samma typ
av uttag då VIDEO OUT- och S VIDEO OUTuttag inte har en uppomvandlingsfunktion.
Observera
Det kan hända att utgående signaler från MONITOR
OUT-utgångarna inte kan spelas in korrekt.
5: Anslutning av antennerna
Allra först
Anslut den medföljande AM-ramantennen och
FM-trådantennen.
FM-trådantenn (medföljer)
AM-ramantenn (medföljer)
* Hur kontakten ser ut varierar beroende på område.
Observera
• Håll AM-ramantennen borta från receivern och
övriga komponenter för att undvika störningar.
• Var noga med att dra ut FM-trådantennen helt och
hållet.
• Se till att FM-trådantennen hänger så horisontellt
som möjligt efter anslutningen.
• Använd inte U SIGNAL GND-uttaget för att jorda
receivern.
35SE
Observera
6: Förbereda receivern
och fjärrkontrollen
Ansluta nätkabeln
Anslut den medföljande nätkabeln till AC INuttaget på receivern och sätt sedan i nätkabelns
stickkontakt i ett vägguttag.
AC OUTLET*
• AC OUTLET-uttaget (uttagen) på baksidan av
receivern är strömstyrda uttag som bara fungerar
för att driva de anslutna komponenterna när
receivern är påslagen.
• Kontrollera att den totala effektförbrukningen för
de komponenter som ansluts till receiverns AC
OUTLET-uttag inte överskrider det Watt-tal som är
angivet på bakpanelen. Anslut inte effektslukande
elapparater som strykjärn, fläktar eller TVapparater till de här uttagen. Det kan leda till fel på
receivern.
AC IN-uttag
Inställningar den allra första
gången receiven används
Innan det går att börja använda receivern för
allra första gången måste den initialiseras med
hjälp av följande procedur. Den här
proceduren går även att använda för att
återställa alla inställningar som du själv gjort
till fabriksinställningarna.
1,2 2,3
2,3
Till ett vägguttag
* Hur många nätuttag det finns, var de sitter och hur
de är utformade varierar beroende på område.
Nätkabel
(medföljer)
**
** Det uppstår ett mellanrum mellan kontakten och
bakpanelen, även när nätkabeln är ordentligt
ansluten. Kabeln är avsedd att anslutas på det
sättet. Detta är inget fel.
36SE
1
Tryck på POWER för att stänga
av receivern.
2
Håll POWER-knappen intryckt
och tryck på TONE MODE och
MULTI CH IN för att slå på
receivern.
3
Släpp TONE MODE och MULTI
CH IN efter ett par sekunder.
”MEMORY CLEARING...” visas
tillfälligt på displayen, och därefter visas
”MEMORY CLEARED!”.
Följande punkter återställs till
fabriksinställningarna.
Isättning av batterier i
fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) i
fjärrkontrollen RM-AAL006.
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) i
fjärrkontrollen RM-AAU009.
Var noga med att sätta i batterierna med
polerna vända åt rätt håll.
Tips
När det inte går att styra receivern med
fjärrkontrollen längre är det dags att byta ut alla
batterierna mot nya.
Angående kommandoläget
Receivern och fjärrkontrollen använder
samma kommandoläge.
Om receivern och fjärrkontrollen inte är
inställda på samma kommandoläge går det inte
att styra receivern med fjärrkontrollen.
Om kommandoläget på både receivern och
fjärrkontrollen är inställda på
fabriksinställningarna (AV SYSTEM 2)
behöver man inte ändra dem.
Det går att ställa om kommandoläget (AV
SYSTEM 1 eller AV SYSTEM 2) för
receivern och fjärrkontrollen. Om både
receivern och en annan Sony-komponent
reagerar på samma fjärrkommando ska
kommandoläget för komponenten eller
receivern ändras till ett annat läge så att
komponenten inte reagerar på samma
kommando som receivern.
Växla kommandoläge för
receivern
RM-AAL006
RM-AAU009
2CH
Observera
• Lägg inte fjärrkontrollen på alltför varma eller
fuktiga ställen.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med gamla
batterier.
• Blanda inte manganbatterier med andra typer av
batterier.
• Se till att fjärrkontrollsensorn på receivern inte
träffas av direkt solljus eller ljuset från någon
lampa. Det kan leda till fel på sensorn.
• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge
så ta ut batterierna för att undvika risken för skador
på grund av batteriläckage eller korrosion.
• När man byter batterier kan det hända att de
inprogrammerade fjärrkontrollkoderna raderas.
Programmera i så fall in dem igen (sidan 114).
Håll knappen 2CH intryckt och slå
på receivern.
När kommandoläget är inställt på ”AV2” visas
”COMMAND MODE [AV2]” på displayen.
När kommandoläget är inställt på ”AV1” visas
”COMMAND MODE [AV1]” på displayen.
forts.
37SE
Allra först
• Alla inställningarna på Auto
Calibration-inställningsmenyn,
Surround-inställningsmenyn, Multi
Zone-inställningsmenyn, Audioinställningsmenyn, Videoinställningsmenyn och Systeminställningsmenyn.
• Ljudfältet som är lagrat i minnet för
varje ingång och förinställd station.
• Alla förinställda stationer.
• Alla indexnamn för ingångar och
förinställda stationer.
Växla kommandoläge för
fjärrkontrollen
1
7: Navigera i menyerna
1
2
Tryck på MENU så tänds en meny på TVskärmen som är ansluten till receivern. Tack
vare menyerna är inställningarna lätta att göra.
Genom att använda förstärkarens menyer kan
du utföra olika justeringar för att anpassa
receivern.
Se ”För att styra receivern utan att använda det
grafiska användargränssnittet (GUI)”
(sidan 107) om du styr den här receivern utan
att se menyerna på en TV-skärm.
3
1
2
Tryck på ?/1 samtidigt som du
trycker på RM SET UP.
RM SET UP-knappen blinkar.
2
3
Tryck på 1 eller 2 samtidigt som
RM SET UP-knappen blinkar.
När du trycker på 1 ställs kommandoläget
in på AV SYSTEM 1. När du trycker på 2
ställs kommandoläget in på AV SYSTEM
2.
3
4
Tryck på ENTER när RM SET
UP-knappen lyser.
RM SET UP-knappen blinkar två gånger
och sedan är inställningen av
kommandoläget slutförd.
5-8
RETURN/
EXIT O
MENU
Tips
När du trycker på RM SET UP ska du använda en
tunn ståltråd, t.ex. ett gem.
1
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning” (sidan 19).
2
3
38SE
Slå på receivern och TV:n.
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
4
Tryck på ON SCREEN.
8
Tryck på
eller b för att mata
in menypunkten.
9
Upprepa steg 7 till 8 för att välja
önskad parameter.
5
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja önskad meny.
Tryck på
eller b för att
öppna menyn.
Punkterna på menylistan visas på TVskärmen.
7
Allra först
Menylistan för den här receivern tänds på
TV-skärmen. Tryck på MENU om
menylistan inte tänds på TV-skärmen.
För att återvända till föregående
skärm
Tryck på RETURN/EXIT O.
För att avsluta menyn
Tryck på MENU.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja den menypunkt du
vill justera.
39SE
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”System”, och tryck
sedan på
eller b.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Speaker
Impedance” och tryck sedan på
.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”4 Ω” eller ”8 Ω”
efter vilka högtalare du
använder, och tryck sedan på
.
8: Inställning av
högtalarna
Inställning av högtalarnas
impedans
Ställ in lämplig impedans för de högtalare du
använder.
2-4
5
1
Välj Inställningsmenyn
(sidan 38).
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
40SE
Observera
Välja främre högtalare
Allra först
• Om du är osäker på vilken impedans dina högtalare
har, ska du läsa anvisningarna som medföljde dina
högtalare. (Denna information finns ofta angiven
på baksidan av högtalarna.)
• När du ansluter högtalare med en märkimpedans på
8 ohm eller högre ska du ställa in ”Speaker
Impedance” på ”8 Ω”. När du ansluter andra typer
av högtalare ska du ställa in den på ”4 Ω”.
• När du ansluter de främre högtalarna till både
SPEAKER A- och B-uttagen, ska du ansluta
högtalare med en märkimpedans på 8 ohm eller
högre.
– När du ansluter högtalare med en impedans på
16 ohm eller högre i både konfiguration ”A” och
”B”:
Ställ in punkten ”Speaker Impedance” på ”8 Ω”
på System-inställningsmenyn.
– För andra typer av högtalare i andra
konfigurationer:
Ställ in punkten ”Speaker Impedance” på ”4 Ω”
på System-inställningsmenyn.
Du kan välja de främre högtalare du vill
använda.
SPEAKERS-omkopplare
Ställ in SPEAKERS-omkopplaren
på det högtalarpar du vill använda.
Observera
Denna inställning går inte att göra när ett par
hörlurar är inkopplade.
Ställ in
För att använda
A
Högtalarna som är anslutna till
FRONT SPEAKERS A-uttagen.
B
Högtalarna som är anslutna till
FRONT SPEAKERS B-uttagen.
A+B
Båda högtalarparen som är
anslutna till FRONT SPEAKERS
A- och B-uttagen (parallell
anslutning).
OFF
Inga ljudsignaler matas ut från
några högtalaruttag eller PRE
OUT-utgången.
41SE
Observera
9: Kalibrera lämpliga
inställningar automatiskt
(AUTO CALIBRATION)
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)funktionen gör det möjligt för dig att utföra
automatisk kalibrering, såsom kontroll av
anslutningen mellan respektive högtalare och
receivern, justering av högtalarnivån samt
automatisk mätning av avståndet från
respektive högtalare till din lyssningsplats. Se
även ”Snabbinställningsguiden” som följde
med receivern.
• Den automatiska kalibreringsfunktionen fungerar
inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
– När ”2ch Analog Direct”-funktionen används
(sidan 109).
– Hörlurar är anslutna.
• Om MUTING-funktionen är påslagen så stäng av
den.
Optimeringsmikrofon
Innan du utför den automatiska
kalibreringen
Innan du utför den automatiska kalibreringen
ska du ställa in och ansluta högtalarna
(sidan 15-18).
• AUTO CAL MIC-uttaget får endast
användas för den medföljande
optimeringsmikrofonen. Koppla inte in
några andra mikrofoner. Om du gör det kan
du skada receivern och mikrofonen.
• Under kalibreringen kommer ljudet från
högtalarna att vara mycket högt. Se till att
det inte finns barn i närheten och ta hänsyn
till dina grannar.
• Utför den automatiska kalibreringen i en tyst
miljö för att undvika påverkan av externa
ljud och för att få en mer korrekt mätning.
• Om det finns några hinder mellan
optimeringsmikrofonen och högtalarna kan
inte kalibreringen utföras korrekt. Ta bort
eventuella hinder från mätområdet för att
undvika mätfel.
• Om du använder en anslutning med dubbla
förstärkare så ställ in punkten ”Sur Back
Assign” på ”BI-AMP” på Auto Calibrationinställningsmenyn innan du utför automatisk
kalibrering (sidan 74).
42SE
1
Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen till
AUTO CAL MIC-ingången.
2
Ställ in optimeringsmikrofonen.
Placera optimeringsmikrofonen på din
lyssningsplats. Använd en stol eller stativ
så att optimeringsmikrofonen placeras på
samma höjd som dina öron.
Vid inställning av aktiv
subwoofer
• Om en subwoofer är ansluten så slå på den
och skruva upp volymen först. Vrid
VOLUME-ratten till strax före mittläget.
• Om du har anslutit en subwoofer med
delningsfilter ska den ställas in på det
maximala värdet.
• Resultatet från mätningen används inte i
följande fall.
–MULTI IN är vald.
–När ”2ch Analog Direct”-funktionen används
(sidan 109).
–Ingångssignaler där samplingsfrekvensen är
högre än 96 kHz tas emot.
Observera
Beroende på den anslutna subwooferns egenskaper
kan avståndsvärdet vara längre än det verkliga
värdet.
Använda receivern som en
förförstärkare
Du kan använda den automatiska
kalibreringsfunktionen när du använder
receivern som en förförstärkare.
I så fall kan det avståndsvärde som visas på
displayen skilja sig från det verkliga
avståndsvärdet. Det kommer dock inte att
förekomma några problem även om du
fortsätter att använda receivern med detta
värde.
2-6
Utföra automatisk kalibrering
Den automatiska kalibreringsfunktionen gör
det möjligt för dig att mäta följande:
• Om högtalare finns anslutna eller intea)
• Högtalarnas polaritet
• Avståndet från respektive högtalare till
lyssningsplatsenb)
• Högtalarnas vinklarb)
• Högtalarens storlekb)
• Högtalarens nivå
• Frekvensegenskaperc)
a) Den här receivern korrigerar endast signaler för
mitthögtalaren och subwoofern genom analog
nedmixning när MULTI IN har valts.
Korrigeringen är inte giltig för andra högtalare.
b) Mätresultatet används inte när MULTI IN har
valts.
c) • DTS 96/24-signalerna spelas alltid upp som 48
kHz när du korrigerar signaler.
1
Välj Inställningsmenyn
(sidan 38).
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Auto Calibration”,
och tryck sedan på
.
forts.
43SE
Allra först
• Om du har anslutit en subwoofer med
automatisk standbyfunktion ska den vara
avslagen (avaktiverad).
3
4
Tryck upprepade gånger på V/
v/B/b för att välja ”Auto
Calibration Start” och tryck
sedan på
.
6
Tryck på
7
Mätningen startar efter 5
sekunder.
8
Mätningen startar.
för att välja ”Start”.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Position”, och
tryck sedan på
eller b.
Det går att registrera tre olika mönster för
position 1,2 och 3, i förhållande till
lyssningsplatsen, lyssningsmiljön och
mätförhållandena.
Det går att döpa om positionsnumren. Se
”Mata in namn på ingångarna” (sidan 89).
Mätprocessen tar cirka 30 sekunder.
Vänta tills det att mätningen avslutats.
5
Tryck på b.
Tryck upprepade gånger på V/v och på
för att ta bort markeringen för punkter
som du inte vill mäta.
• Speaker Distance
• Speaker Level
• Frequency Characteristic
44SE
Tips
Du kan inte mäta högtalarhöjden för surround- och
bakre surroundhögtalarna. Ställ in det här värdet
med hjälp av surroundpositionsinställningarna på
Auto Calibration-inställningsmenyn (sidan 73).
På modellerna för USA och Canada visas
avstånden i fot. På modellerna för övriga
länder och områden visas de i meter. Det går att
ändra vilken avståndsenhet som ska användas
med hjälp av punkten ”Distance Unit” på Auto
Calibration-inställningsmenyn.
Tips
• Det går inte att göra något med receivern utom att
slå på eller stänga av den medan den automatiska
kalibreringen pågår.
• I följande situationer kan det hända att mätningen
inte utförs korrekt eller att den automatiska
kalibreringen inte kan utföras.
– när speciella högtalare är anslutna, t.ex.
dipolhögtalare.
– när zon 2/zon 3-funktionen används i zon 2/
zon 3.
2
Den automatiska kalibreringen avbryts när du
ändrar volym, växlar funktion, ändrar
receiverns högtalarinställning eller ansluter
hörlurar.
1
för att välja ”Next”.
Om meddelandet ”Auto calibration (auto
speaker setup) complete but an issue
occurred. Confirm Issue?” visas på TVskärmen går det att välja att bekräfta
varningen (”Yes”) eller ej (”No”).
Följ anvisningarna på TV-skärmen om du
väljer ”Yes”.
Se ”Lista över meddelanden efter
automatisk kalibrering” (sidan 46) för
närmare detaljer om varningar och
felkoder.
Avbryta automatisk kalibrering
Bekräfta/spara mätresultaten
Tryck på
Tips
Tryck på
på fjärrkontrollen när ”Please
Press ENTER” tänds på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på B/b
för att välja ”Yes” och tryck
sedan på
.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Auto EQ”-läge,
och tryck sedan på
.
Bekräfta mätresultaten.
När mätningen är klar hörs det ett pip och
mätresultatet visas på TV-skärmen.
Observera
Om en eller flera av högtalarna är ur fas visas
”Out Phase” på TV-skärmen. Det kan bero på
att ”+”- och ”-”-anslutningarna för högtalaren
har kastats om. Beroende på högtalarna kan det
dock hända att ”OUT-OF-PHASE” tänds på
TV-skärmen trots att högtalarna är rätt
anslutna. Det beror på högtalarnas
specifikationer. I det fallet går det att fortsätta
att använda receivern.
Mätresultaten sparas.
forts.
45SE
Allra först
Observera
Tips
Högtalarens storlek (LARGE/SMALL) bestäms av
dess låga egenskaper. Mätresultaten kan variera
beroende på optimeringsmikrofonens och
högtalarnas placering samt rummets form. Det
rekommenderas att du följer mätresultaten. Det går
dock att ändra dessa inställningar på Auto
Calibration-inställningsmenyn (sidan 71). Spara
mätresultaten först och prova sedan med att ändra
önskade inställningar.
Parameter
Beskrivning
Full Flat
Utför plan mätning av
frekvensen från respektive
högtalare.
Engineer
Ställer in frekvensen så att
den stämmer överens med
Sonys standard
lyssningsrum.
Front Reference Justerar egenskaperna för
alla högtalare så att de
stämmer överens med de
främre högtalarnas
egenskaper.
OFF
5
Indikering
Beskrivning
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) är
inställd på OFF. Ändra
inställningen och utför sedan den
automatiska kalibreringen på
nytt.
CODE 32
Inga av högtalarna kändes av.
Kontrollera att
optimeringsmikrofonen är rätt
ansluten och utför sedan den
automatiska kalibreringen på
nytt.
Om optimeringsmikrofonen är
rätt ansluten men felkoden visas,
kan det hända att
optimeringsmikrofonens kabel är
skadad eller felaktigt ansluten.
CODE 33
• Ingen av de främre högtalarna
eller bara den ena av de främre
högtalarna är ansluten.
• Optimeringsmikrofonen är inte
ansluten.
• Antingen vänster eller höger
surroundhögtalare är inte
ansluten.
• De bakre surroundhögtalarna är
anslutna trots att inga
surroundhögtalare är anslutna.
Anslut surroundhögtalaren
(högtalarna) till SURROUNDuttagen.
• Den bakre surroundhögtalaren
är bara ansluten till
SURROUND BACK
SPEAKERS R-uttagen. Om du
bara ansluter en enda bakre
surroundhögtalare så ansluten
den till SURROUND BACK
SPEAKERS L-uttagen.
Används för att stänga av
autokalibreringsequalizern.
Tryck på RETURN/EXIT O.
Startskärmen för automatisk kalibrering
tänds.
Observera
• DTS 96/24-signaler spelas upp som 48 kHzsignaler när mätresultatet för frekvensgången
används.
• Resultatet från mätningen av frekvensomfång
används inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
– När ”2ch Analog Direct”-funktionen används
(sidan 109).
– Ingångssignaler där samplingsfrekvensen är
högre än 96 kHz tas emot.
46SE
Lista över meddelanden efter
automatisk kalibrering
Beskrivning
CODE 34
Högtalarna är inte rätt placerade.
Vänster eller höger högtalare
eller optimeringsmikrofonen kan
vara felaktigt placerad. Se ”1:
Installation av högtalarna”
(sidan 15) och kontrollera
högtalarnas placering.
WARNING 40
WARNING 41
Den automatiska kalibreringen
har slutförts. Dock är
störningsnivån för hög. Det kan
hända att du kan utföra den
automatiska kalibreringen
korrekt om du försöker på nytt,
även om mätningarna inte kan
utföras i alla miljöer. Försök att
utföra den automatiska
kalibreringen i en tyst miljö.
Ljudet som tas upp av
optimeringsmikrofonen ligger
utanför det acceptabla området.
Det är starkare än det starkaste
ljud som kan mätas. Försök att
utföra den automatiska
kalibreringen när omgivningen är
tyst nog för att tillåta korrekt
mätning.
WARNING 42
Receiverns volym ligger utanför
det acceptabla området. Försök
att utföra den automatiska
kalibreringen när omgivningen är
tyst nog för att tillåta korrekt
mätning.
WARNING 43
Subwooferns avstånd och
placering kan inte kännas av.
Eller så kan vinkeln för
högtalarens placering inte kännas
av. Detta kan orsakas av
störningar. Försök att utföra den
automatiska kalibreringen i en
tyst miljö.
•CODE 31
1 Tryck på
och följ sedan instruktionerna från
steg 1 i ”Utföra automatisk kalibrering”.
•CODE 32, 33, 34
1 När du trycker på
visas ”RETRY?”.
2 Tryck på V/v för att välja ”YES” och tryck
sedan på
.
3 Följ instruktionerna från steg 2 i ”Utföra
automatisk kalibrering”.
4 Tryck upprepade gånger på V/v för att välja det
förinställda nummer där förinställningarna ska
sparas och tryck sedan på
.
När du väljer ”WRN CHECK”
Om det finns en varning för mätresultaten
visas dess information.
Tryck på
för att återgå till steg 1 i
”Bekräfta/spara mätresultaten”.
Tips
Beroende på subwooferns position kan mätresultatet
för dess polaritet variera. Det kommer dock inte att
förekomma några problem även om du fortsätter att
använda receivern med detta värde.
NO WARNING Det förekommer ingen
varningsinformation.
----------
Inga högtalare är anslutna.
47SE
Allra först
Indikering
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern. För att välja en
komponent ansluten till MULTI
CHANNEL INPUT-ingången trycker du
på MULTI CH IN.
Uppspelning
Val av komponent
Vald ingång Komponenter som det
går att lyssna/titta på
1
3
MUTING
1
48SE
Tryck på en av
ingångsknapparna.
För att välja en komponent som
är ansluten till PHONOingången, MULTI CHANNEL
INPUT-ingången eller MD/DATingången, trycker man på
SHIFT och därefter på PHONO,
MULTI IN, respektive MD/DAT.
VIDEO 1, 2
Videobandspelaren osv. som
är ansluten till VIDEO 1- eller
VIDEO 2-uttagen
VIDEO 3
Videokameran, TVspelskonsolen osv. som är
ansluten till VIDEO 3-uttagen
DVD
DVD-spelaren osv. som är
ansluten till DVD-uttagen
TV/SAT
Satellitmottagaren osv. som är
ansluten till TV/SAT-uttagen
TAPE/CD-R
Kassettdäcket osv. som är
anslutet till TAPE-uttagen
MD/DAT
MD- eller DAT-spelare osv.
ansluten till MD/DATingången
SA-CD/CD
Super Audio CD- eller CDspelare osv. ansluten till SACD/CD-ingången
TUNER
Den inbyggda radiodelen
PHONO
Skivspelaren osv. som är
ansluten till PHONO-uttagen
MULTI IN
Komponenten som är ansluten
till MULTI CHANNEL
INPUT-ingångarna
USB
Bärbar musikspelare e.d. som
är ansluten till USB-ingången
HDMI 1, 2, 3 HDMI-komponent som är
ansluten till HDMI 1-, HDMI
2- eller HDMI 3-uttaget
2
Slå på komponenten och sätt
igång uppspelningen på den.
3
Tryck på MASTER VOL +/– för
att justera volymen.
Det går även att vrida på MASTER
VOLUME på receivern.
Från början är volymen inställd på
minimum (avstängd).
För att aktivera
dämpningsfunktionen
Uppspelning
Tryck på MUTING på fjärrkontrollen. För att
slå på ljudet igen trycker man en gång till på
MUTING på fjärrkontrollen eller vrider
MASTER VOLUME medurs för att skruva
upp volymen. Även om man stänger av
receivern förblir ljuddämpningsfunktionen
påslagen nästa gång man slår på receivern
igen.
För att undvika skada på
högtalarna
Innan du stänger av receivern ska du vara noga
med att sänka volymen.
49SE
För att lyssna på en Super Audio CD-skiva/vanlig CD-skiva
2
3
5
3
5
• De funktioner som beskrivs
gäller för en Sony Super Audio
CD-spelare.
• Se bruksanvisningen till Super
Audio CD-spelaren eller den
vanliga CD-spelaren.
1
Slå på Super Audio CD- eller CD-spelaren
och lägg sedan i en skiva i skivfacket.
2
3
Slå på receivern.
Du kan även använda INPUT SELECTOR på receivern för
att välja ”SA-CD/CD”.
z
Det går att välja olika ljudfält för
olika sorters musik. Se sidan 62
för närmare detaljer.
Rekommenderade ljudfält:
Klassisk musik: Hall
Jazz: Jazz Club
Livekonsert: Live Concert,
Stadium
50SE
Tryck på SA-CD/CD.
Ett exempel på vad som visas på displayen
4
5
6
Spela skivan.
Ställ in en lagom volym.
När du lyssnat färdigt på en Super Audio CDeller CD-skiva, matar du ut skivan och
stänger av receivern samt Super Audio CDeller CD-spelaren.
För att titta på en DVD-skiva
Uppspelning
2
3
7
3
MULTI CHANNEL DECODING-lampa
7
• Se bruksanvisningarna till TV:n
och DVD-spelaren.
z
Välj ljudformat för skivan som
ska spelas om det behövs.
1
2
3
Slå på TV:n och DVD-spelaren.
Slå på receivern.
Tryck på DVD.
Du kan även använda INPUT SELECTOR på receivern för
att välja ”DVD”.
z
Du kan välja det ljudfält som
passar till filmen eller musiken.
Se sidan 62 för närmare detaljer.
Rekommenderade ljudfält:
Filmer: Cinema Studio EX
Direktsändningar: Live Concert
Sport: Sports
Kontrollera följande om det inte
går att lyssna med mångkanaligt
ljud.
• Kontrollera att ljudmaterialet är i
mångkanaligt format (lampan
MULTI CHANNEL
DECODING tänds på
frontpanelen under
uppspelningen).
• Kontrollera att DVD-spelaren är
digitalt ansluten till receivern.
• Kontrollera att den digitala
ljudutmatningen är rätt inställd
på DVD-spelaren.
Ett exempel på vad som visas på displayen
4
Ställ in TV:ns ingång så att bilden från DVDspelaren visas på skärmen.
5
Ställ in DVD-spelaren.
Se ”Snabbanslutningsguiden” som medföljer receivern.
6
7
8
Spela skivan.
Ställ in en lagom volym.
När du tittat färdigt på en DVD, matar du ut
skivan och stänger av receivern, TV:n och
DVD-spelaren.
51SE
Spela TV-spel
2
3
7
3
7
• Se bruksanvisningarna som
medföljer TV:n och TVspelskonsolen.
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
1
2
3
Slå på TV:n och TV-spelskonsolen.
Slå på receivern.
Tryck på VIDEO 3*.
Du kan även använda INPUT SELECTOR på receivern för
att välja ”VIDEO 3*”.
* När TV-spelskonsolen är ansluten till VIDEO 3 IN/PORTABLE
AV IN-ingångarna på frontpanelen.
Ett exempel på vad som visas på displayen
52SE
4
Ställ in ingången på TV:n så att bilden för TVspelet visas på skärmen.
5
6
Ställ in TV-spelet.
7
8
Ställ in en lagom volym.
Placera skivan i skivfacket och spela den på
TV-spelskonsolen.
När du spelat färdigt, matar du ut skivan och
stänger av receivern, TV:n och TVspelskonsolen.
För att titta på video
Uppspelning
2
3
6
3
6
• Se bruksanvisningarna som
medföljer TV:n och
videobandspelaren.
1
2
3
Slå på videobandspelaren.
Slå på receivern.
Tryck på VIDEO 1*.
Du kan även använda INPUT SELECTOR på receivern för
att välja ”VIDEO 1*”.
* När videobandspelaren är ansluten till VIDEO 1-uttagen.
Ett exempel på vad som visas på displayen
4
Ställ in ingången på TV:n så att bilden från
videobandspelaren visas på skärmen.
5
6
7
Spela upp bandet på videobandspelaren.
Ställ in en lagom volym.
När du tittat färdigt på en video, matar du ut
bandet och stänger av receivern, TV:n och
videobandspelaren.
53SE
Förstärkarfunktioner
Översikt över menyerna
Följande menypunkter visas på de olika
inställningsmenyerna.
Auto Calibration (sidan 69)
Auto Calibration-inställningsmenyn
används för att justera högtalarna
(automatiskt/manuellt).
Se ”9: Kalibrera lämpliga inställningar
automatiskt (AUTO CALIBRATION)”
(sidan 42) eller ”För att justera
högtalarinställningarna för hand” (sidan 69)
för närmare detaljer.
Surround
Surround-inställningsmenyn används för att
välja ljudfält för att förhöja
lyssningsupplevelsen. Välj Surroundinställningar på inställningsmenyerna. Se
sidan 58 för närmare detaljer om hur man
justerar parametrarna.
Input
Används för att välja ingång på receivern.
Se ”Val av komponent” (sidan 48) för närmare
detaljer om de olika ingångarna.
Multi Zone
Multi Zone-inställningsmenyn används för
att styra komponenter i andra zoner. Se
sidan 100 för närmare detaljer om hur man
justerar parametrarna.
Music
Det går att lyssna på musik från en
ljudkomponent som är ansluten till USButtaget.
Se ”För att lyssna på musik från en USBapparat” (sidan 87) för närmare detaljer om
musikfunktionerna.
FM/AM
Det går att lyssna på radio med den här
receivern.
Se ”Tunerfunktioner” (sidan 78) för närmare
detaljer om radiofunktionerna.
Settings
Settings-menyerna används för att ställa in och
justera den här receivern.
54SE
Audio
Se ”Inställningar för ljudet (Audioinställningsmenyn)” (sidan 55) för närmare
detaljer om hur man justerar ljudet med hjälp
av Audio-inställningsmenyn.
Video
Se ”Inställningar för video (Videoinställningsmenyn)” (sidan 56) för närmare
detaljer om hur man justerar bilden med
hjälp av Video-inställningsmenyn.
System
Se ”Inställningar för systemet (Systeminställningsmenyn)” (sidan 57) för närmare
detaljer om hur man justerar anläggningen
med hjälp av System-inställningsmenyn.
Observera
Inställningar för ljudet
(Audio-inställningsmenyn)
På Audio-inställningsmenyn går det att göra
olika inställningar för ljudet efter tycke och
smak. Välj ”Audio” på Settings-menyn. Se ”7:
Navigera i menyerna” (sidan 38) för närmare
detaljer om hur man justerar parametrarna.
x Decode Priority
(Avkodningsprioritet för digitalt
ljud som matas in)
Används för att bestämma insignalformatet för
digitala signaler som matas in via DIGITAL
IN- och HDMI IN-ingångarna.
• AUTO
Växlar automatiskt ingångsläget mellan
DTS, Dolby Digital eller PCM.
• PCM
När signaler via DIGITAL IN-ingången är
valda har PCM-signaler företräde (för att
undvika avbrott när uppspelningen startar).
När andra signaler matas in kan det dock
hända att det inte hörs något ljud alls
beroende på formatet.
Ställ in så fall in den här punkten på
”AUTO”.
När signaler via HDMI IN-ingången är valda
matas det bara ut PCM-signaler från den
anslutna spelaren. Ställ in den här punkten
på ”AUTO” när signaler i något annat format
matas in.
x Dual Mono
(Val av språk för digitala
sändningar)
Används för att välja vilket språk du vill lyssna
på för digitala sändningar. Den här funktionen
fungerar endast för Dolby Digital-källor.
• MAIN/SUB
Ljudet på huvudspråket matas ut via den
främre vänstra högtalaren, samtidigt som
ljudet på underspråket matas ut via den
främre högra högtalaren.
• MAIN
Ljudet på huvudspråket matas ut.
• SUB
Ljudet på underspråket matas ut.
• MAIN+SUB
Både ljudet på både huvudspråket och ljudet
på underspråket matas ut hopmixat.
x A/V Sync
(Synkroniserar utmatningen av
ljud och video)
Låter dig fördröja ljudutmatningen för att
minimera tidsskillnaden mellan bilden och
ljudet. Fördröjningen går att justera från 0 till
300 ms i steg om 10 ms.
Observera
• Den här funktionen är användbar när du använder
en stor LCD- eller plasmaskärm alternativt en
projektor.
• Du kan justera fördröjningen till maximalt 300 ms
– Samplingsfrekvensen är lägre än 48 kHz.
– 2-kanaliga analoga signaler.
• Du kan justera fördröjningen till maximalt 150 ms
– Samplingsfrekvensen är 88,2 kHz eller 96 kHz.
Även om parametern visas upp till 300 ms i det här
läget, kan du inte ställa in fördröjningen längre än
150 ms.
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
– Ingångssignaler där samplingsfrekvensen är
högre än 96 kHz tas emot.
– Flerkanals PCM-signaler tas in via kontakten
HDMI IN.
– När ”2ch Analog Direct”-funktionen används
(sidan 109).
forts.
55SE
Förstärkarfunktioner
Parametrar på Audioinställningsmenyn
Om ”AUTO” är inställt och ljudet via de digitala
ljudingångarna (för en CD-spelare, osv.) avbryts när
uppspelningen startar, så ställ in ”PCM”.
x HDMI Audio
(Ställ in HDMI-ljudingången)
Låter dig ställa in HDMI-ljudutgången från
uppspelningskomponenten som är ansluten till
receivern via en HDMI-anslutning.
• TV+AMP
Ljudet matas ut både genom TV:ns högtalare
och högtalarna som är anslutna till receivern.
Observera
• Ljudkvaliteten för uppspelningskomponenten
beror på TV:ns ljudkvalitet, antalet kanaler,
samplingsfrekvensen, osv. Om TV:n har
stereohögtalare matas ljudet från den här
receivern ut i stereo med samma kvalitet som för
TV:n, även för mångkanaligt material.
• När du ansluter receivern till en videokomponent
(projektor osv.) kan det hända att ljudet inte
matas ut från receivern. Välj i så fall ”AMP”.
• AMP
HDMI-ljudsignalerna från
uppspelningskomponenten matas endast ut
till högtalarna som är anslutna till receivern.
Mångkanaligt material går att spela upp som
det är.
Observera
Det matas inte ut något ljud via TV:ns högtalare
när punkten HDMI Audio är inställd på ”AMP”.
Inställningar för video
(Video-inställningsmenyn)
På Video-inställningsmenyn går det att
programmera om komponentvideoingången
till en annan ingång och att mata in namn på
ingångarna. Välj ”Video” på Settings-menyn.
Se ”7: Navigera i menyerna” (sidan 38) för
närmare detaljer om hur man justerar
parametrarna.
Parametrar på Videoinställningsmenyn
x Video Convert
(Omvandling av bildsignaler)
Används för att att konvertera upplösningen
för analoga videoinsignaler.
• OFF
• 480i/576i
• 480p/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
Se ”Omvandling av analoga videoinsignaler”
(sidan 85) för närmare detaljer.
56SE
Inställningar för systemet
(System-inställningsmenyn)
På System-inställningsmenyn går det att
skräddarsy inställningarna för receivern. Välj
”System” på Settings-menyn. Se ”7: Navigera
i menyerna” (sidan 38) för närmare detaljer
om hur man justerar parametrarna.
Förstärkarfunktioner
System Parametrar på Systeminställningsmenyn
x Dimmer
(Displayens ljusstyrka)
Låter dig justera displayens ljusstyrka. För
lägen där displayen släcks helt, släcks även
MULTI CHANNEL DECODING-indikatorn.
• 100% (ned)
• 60% (ned)
• 0% (ned)
x Speaker Impedance
(Högtalarimpedans)
• 8Ω
• 4Ω
Se ”8: Inställning av högtalarna” (sidan 40) för
närmare detaljer.
57SE
5
Menylistan för den här receivern tänds på
TV-skärmen. Tryck på MENU om
menylistan inte tänds på TV-skärmen.
För att lyssna med surroundljud
För att lyssna med
förinställda ljudfält
Tryck på ON SCREEN.
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings”, och
tryck sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
3
4
7
5
6-8
MENU
1
Börja spela material som är
kodat med mångkanaliga
surroundeffekter (t.ex. en DVDskiva).
2
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning” (sidan 19).
3
4
58SE
Slå på receivern och TV:n.
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Surround”, och
tryck sedan på
.
8
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja önskat
surroundljud.
Tvåkanaliga lägen
x 2ch Stereo
Receivern matar enbart ut ljudet via höger och
vänster främre högtalare. Det hörs inget ljud ur
subwoofern.
Vanligt 2-kanaligt stereomaterial skickas förbi
ljudfältsbehandlingen helt och hållet, och
mångkanaligt surroundmaterial mixas ner till
2 kanaler.
Observera
I 2CH STEREO-läget matas det inte ut något ljud
genom subwoofern. Om du vill lyssna på 2-kanaligt
stereomaterial via höger och vänster främre
högtalare och en subwoofer ska du välja ”A.F.D.
AUTO”.
Receivern genererar en lågfrekvenssignal som matas
ut till subwoofern om det inte finns någon L.F.E.signal, som är en lågpass-ljudeffekt som matas ut via
subwoofern för 2-kanaliga signaler.
x 2ch Analog Direct
Du kan växla ljudet från den valda ingången till 2kanalig analog ingång. Den här funktionen låter dig
lyssna på analoga källor med hög kvalitet.
När du använder den här funktionen kan endast
volymen och de främre högtalarnas balans justeras.
59SE
För att lyssna med surroundljud
För parametrar som går att specialinställa
finns det en ”Custom Settings”-meny där
det går att göra mer avancerade
justeringar. Se ”Justering av ljudeffekten”
(sidan 63) för närmare detaljer.
De olika A.F.D.-lägena
A.F.D.-läget (Auto Format Direct) gör det
möjligt för dig att lyssna på ljud med högre
kvalitet samt välja avkodningsläge för att
lyssna på ett 2-kanaligt stereoljud som
mångkanaligt ljud.
A.F.D.-läge
Mångkanaligt ljud Effekt
efter avkodning
A.F.D. AUTO
(Avkänns
automatiskt)
Förinställer ljudet som det spelades in/avkodades utan
att några surroundeffekter läggs till.
PRO LOGIC
4-kanaliga signaler
Utför Dolby Pro Logic-avkodning. Material som är
inspelat i 2-kanaligt format avkodas till 4.1 kanaler.
PRO LOGIC II MOVIE
5-kanaliga signaler
Utför Dolby Pro Logic II Movie-avkodning. Den här
inställningen är idealisk för filmer som kodats i Dolby
Surround. Dessutom kan det här läget återge ljud i 5.1
kanaler när man tittar på videor med överdubbade eller
gamla filmer.
PRO LOGIC II MUSIC
5-kanaliga signaler
Utför Dolby Pro Logic II Music-avkodning. Detta läge är
bäst för vanligt stereomaterial som CD-skivor.
PRO LOGIC II GAME
5-kanaliga signaler
Utför Dolby Pro Logic II Game-avkodning.
PRO LOGIC IIx MOVIE*
7-kanaliga signaler
Utför Dolby Pro Logic IIx Movie-avkodning. Den här
inställningen är idealisk för filmer som kodats i Dolby
Surround. Dessutom kan det här läget återge ljud i 7.1
kanaler när man tittar på videor med överdubbade eller
gamla filmer.
PRO LOGIC IIx MUSIC*
7-kanaliga signaler
Utför Dolby Pro Logic IIx Music-avkodning. Detta läge
är bäst för vanligt stereomaterial som CD-skivor.
PRO LOGIC IIx GAME*
7-kanaliga signaler
Utför Dolby Pro Logic IIx Game-avkodning.
Neo:6 Cinema
6-kanaliga signaler
Utför DTS Neo:6 Cinema-avkodning.
Neo:6 Music
6-kanaliga signaler
Utför DTS Neo:6 Music-avkodning. Detta läge är bäst
för vanligt stereomaterial som CD-skivor.
MULTI STEREO
(Multi-stereo)
Matar ut 2-kanaliga (vänster/höger) signaler från alla
högtalare.
* Du kan inte välja det här avkodningsläget om det inte finns några bakre surroundhögtalare anslutna till
receivern.
60SE
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
– Ingångssignaler där samplingsfrekvensen är
högre än 48 kHz tas emot.
– Flerkanals PCM-signaler tas in via kontakten
HDMI IN.
• Om du ställer in ljudfältet medan DTS 96/24signaler matas in spelas signalen upp med bara
48 kHz.
Tips
För att lyssna med surroundljud
• Vi rekommenderar normalt ”A.F.D. AUTO”, men
ibland kan det vara bättre att använda SB Decoding
(sidan 66) för att anpassa ingångsströmmen till det
läge du föredrar.
• Avkodningsformatet för DVD-skivor och liknande
finns angivet på förpackningen.
–
: Dolby Digital-skivor
–
: Dolby
Surround-kodat material
–
: DTS Digital Surround-kodat material
• Det är endast Dolby Pro Logic IIx-avkodningen
som är i funktion när en mångkanalig signal matas
in.
I det läget gäller inte inställningarna för punkterna
”SB Decoding” och ”SB Dec Mode” på Auto
Calibration-inställningsmenyn. När du väljer andra
avkodningslägen än Dolby Pro Logic IIx, matas
mångkanaligt ljud (som kodas) ut.
När en subwoofer är ansluten
Receivern genererar en lågfrekvenssignal som
matas ut till subwoofern om det inte finns
någon L.F.E.-signal, som är en lågpassljudeffekt som matas ut via subwoofern för 2kanaliga signaler. Det genereras dock ingen
lågfrekvenssignal för lägena ”Neo:6 Cinema”
eller ”Neo:6 Music” när alla högtalarna är
inställda på ”LARGE”. För att få fullt utbyte
av Dolby Digital-basomdirigeringskretsen
rekommenderar vi att du ställer in
subwooferns delningsfrekvens så högt som
möjligt.
61SE
Musik/filmlägen
Det går att lyssna med surroundljud helt enkelt
genom att välja ett av de förinställda ljudfälten
på receivern. På så sätt kan du uppleva samma
känsla som på en riktig biograf eller i en
konserthall hemma i ditt eget vardagsrum.
Ljudfält för
Ljudfält
Effekt
Film
Cinema Studio EX A
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainment
filmproduktionsstudio ”Cary Grant Theater”. Detta är ett
standardläge som passar till nästan alla sorters filmer.
Cinema Studio EX B
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainment
filmproduktionsstudio ”Kim Novak Theater”. Detta läge är
idealiskt för science fiction- eller action-filmer med massor av
ljudeffekter.
Cinema Studio EX C
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainments
ljudstudio. Det här läget är idealiskt för att titta på musikaler
och filmer där orkestermusiken på ljudspåret spelar en viktig
roll.
V.Multi Dimension
DCS
Används för att skapa ett stort antal virtuella högtalare från
bara ett par riktiga surroundhögtalare.
Hall
Återskapar ljudegenskaperna i en klassisk konserthall.
Jazz Club
Återskapar akustiken på en jazzklubb.
Live Concert
Återskapar akustiken på en rockklubb med plats för 300
personer.
Stadium
Återskapar känslan på en utomhus idrottsarena.
Musik
Hörlurar*
Sports
Återskapar känslan för en sportsändning.
Portable Audio
Återskapar en klar och förstärkt ljudbild från din bärbara
utrustning. Det här läget passar utmärkt för MP3 och annan
komprimerad musik.
Headphone (2ch)
Det här läget väljs automatiskt när man kopplar in ett par
hörlurar när 2CH STEREO-läget (sidan 59)/A.F.D.-läget
(sidan 60) är valt. Vanligt 2-kanaligt stereomaterial skickas
förbi ljudfältsbehandlingen helt och hållet, och mångkanaligt
surroundmaterial mixas ner till 2 kanaler.
Headphone Theater DCS Det här läget väljs automatiskt när man kopplar in ett par
hörlurar medan ett ljudfält för filmer/musik är valt. Det här
läget ger en biografliknande känsla i hörlurarana.
Headphone (Direct)
De analoga signalerna matas ut utan att behandlas för ton,
ljudfält osv.
Headphone (Multi)
Det här läget väljs automatiskt när man kopplar in ett par
hörlurar medan läget MULTI IN är valt. Matar ut de främre
analoga signalerna från MULTI CHANNEL INPUT-uttagen.
* Du kan välja det här ljudfältsläget om det finns hörlurar anslutna till receivern.
62SE
Observera
Justering av ljudeffekten
För parametrar som går att specialinställa finns
det en ”Custom Settings”-meny där det går att
göra mer avancerade justeringar.
2-3
Tips
• Ljudfälten med DCS-märket använder DCSteknik. Se ”Ordförklaringar” (sidan 123).
• När ljudfältets DCS-märkning är vald tänds
Digital Cinema Sound-lampan på displayen.
1
Välj ljudfält (sidan 58).
2
Tryck på b för att välja ”Custom
Settings”, och tryck sedan på
.
För att stänga av
surroundeffekten för MOVIE/
MUSIC
Välj ”2CH STEREO” eller ”AUTO” på
Surround-inställningsmenyn.
forts.
63SE
För att lyssna med surroundljud
• Ljudfälten för musik och filmer fungerar inte i
följande fall.
– MULTI IN är vald.
– Ingångssignaler där samplingsfrekvensen är
högre än 48 kHz tas emot.
– Flerkanals PCM-signaler tas in via kontakten
HDMI IN.
• Om du ställer in ljudfältet medan DTS 96/
24-signaler matas in spelas signalen upp med bara
48 kHz.
• Effekterna som skapas av de virtuella högtalarna
kan öka störningarna i uppspelningssignalen.
• När man lyssnar med ett ljudfält som använder
virtuella högtalare hörs det inget ljud direkt från
surroundhögtalarna.
• När ett av musikljudfälten är valt matas det inte ut
något ljud via subwoofern om alla högtalarna är
inställda på ”LARGE” på Auto Calibrationinställningsmenyn. Det matas dock ut ljud via
subwoofern när den digitala insignalen innehåller
L.F.E-signaler, när de främre högtalarna eller
surroundhögtalarna är inställda på ”SMALL”, när
ett filmljudfält är valt, samt när ”Portable Audio” är
valt.
• Avkodning av de bakre surroundkanalerna
fungerar inte när ett ljudfält för musik är valt
(sidan 67).
x Dimension Control
Låter dig utföra ytterligare justeringar för
Dolby Pro Logic II- och IIx Music-lägets
avkodning. Den här parametern går bara att
ställa in när A.F.D.-läget är inställt på ”PRO
LOGIC II MUSIC” eller ”PRO LOGIC IIx
MUSIC” (sidan 60).
Används för att justera nivåskillnaden mellan
de främre kanalerna och surroundkanalerna.
3
Lyssna på ljudet och justera
vald parameter med hjälp av
V/v/B/b och
.
Se följande menyparametrar för närmare
detaljer.
Observera
Vilka inställningspunkter som går att justera på
respektive meny varierar beroende på vilket ljudfält
som är inställt.
För att justera effektnivån
1 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja effektnivå, och tryck sedan på
i steg 2.
2 Tryck upprepade gånger på V/v för att
justera nivån.
Ju högre inställning, desto större
surroundeffekt.
Nivån går att justera från 20% till 120% i
steg om 5%.
Parametrar på Custom Settingsmenyn
x Center Width Control
Låter dig utföra ytterligare justeringar för
Dolby Pro Logic II- och IIx Music-lägets
avkodning. Den här parametern går bara att
ställa in när A.F.D.-läget är inställt på ”PRO
LOGIC II MUSIC” eller ”PRO LOGIC IIx
MUSIC” (sidan 60).
Du kan ställa in fördelningen av mittkanalens
signal, som genererats via avkodning av Dolby
Pro Logic II, till vänster/höger högtalare.
64SE
x Panorama Mode
Låter dig utföra ytterligare justeringar för
Dolby Pro Logic II- och IIx Music-lägets
avkodning. Den här parametern går bara att
ställa in när A.F.D.-läget är inställt på ”PRO
LOGIC II MUSIC” eller ”PRO LOGIC IIx
MUSIC” (sidan 60).
• ON
Används för att uppleva surroundljud genom
att sprida ljudfältet för de främre högtalarna
till höger och vänster om lyssningsplatsen
(panoramaläget).
• OFF
Panoramaläget används inte.
x Screen Depth
Den här parametern är speciellt avsedd för
Cinema Studio EX-lägena (sidan 62).
Används för att skapa en känsla av att ljudet
från de främre högtalarna kommer inifrån
skärmen i lyssningsrummet, precis som på en
biograf.
• ON
Låter dig skapa en känsla av att ljudet
kommer direkt inifrån bildskärmen du har
framför dig.
• OFF
Den här funktionen aktiveras inte.
x Virtual Speakers
Den här parametern är speciellt avsedd för
Cinema Studio EX-lägena (sidan 62).
• ON
Virtuella högtalare skapas.
• OFF
Inga virtuella högtalare skapas.
Ytterligare menyparameter för
Surround-inställningarna
För att använda det bakre
surroundavkodningsläget
Genom att avkoda de bakre
surroundsignalerna för DVD-skivor osv. som
är inspelade i format som Dolby Digital
Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, osv., går det att uppleva det
surroundljud som filmmakarna hade i åtanke.
Se ”Justering av ljudeffekten” (sidan 63) för
närmare detaljer om hur man justerar
parametrarna.
2
Låter dig välja avkodningsfunktionen för
bakre surround.
• OFF
• AUTO
• ON
Se ”För att använda det bakre
surroundavkodningsläget (SB Decoding)”
(sidan 66) för närmare detaljer.
3
5-6,
8-9
7
4
x SB Dec Mode
(Avkodningsläge för bakre
surroundsignaler)
Låter dig välja avkodningsläge för bakre
surround.
• DDEX
• PLIIx MV
• PLIIx MS
Se ”För att använda det bakre
surroundavkodningsläget (SB Decoding)”
(sidan 66) för närmare detaljer.
MENU
1
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning” (sidan 19).
2
3
Slå på receivern och TV:n.
4
Tryck på ON SCREEN.
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
Menylistan för den här receivern tänds på
TV-skärmen. Tryck på MENU om
menylistan inte tänds på TV-skärmen.
forts.
65SE
För att lyssna med surroundljud
x SB Decoding
(Avkodning av bakre
surroundsignaler)
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings”, och
tryck sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
För att använda det bakre
surroundavkodningsläget
(SB Decoding)
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Surround”, och
tryck sedan på
eller b.
Genom att avkoda de bakre surroundsignalerna för
DVD-skivor osv. som är inspelade i format som
Dolby Digital Surround EX, DTS-ES Matrix, DTSES Discrete 6.1 osv., går det att uppleva det
surroundljud som filmmakarna hade i åtanke.
7
Tryck på OPTIONS.
x SB Decoding
Menyn för ytterligare inställningar tänds
på TV-skärmen.
• AUTO
När inmatningsströmmen innehåller en
flaggaa) för avkodning av 6.1 kanaler, utförs
automatiskt rätt sorts avkodning för de bakre
surroundsignalerna.
8
9
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”SB Dec Mode” och
tryck sedan på
.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja det bakre
surroundavkodningsläget, och
tryck sedan på
.
Tips
Det går att välja det bakre surroundavkodningsläget
med hjälp av punkten ”SB Decoding” på Auto
Calibration-inställningsmenyn (sidan 66).
Ingående
ström
Utgående Bakre
kanaler surroundavkodning
Dolby Digital
5.1
5.1e)
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
Matrix-dekoder som
överensstämmer med
Dolby Digital EX
(sidan 67)
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES Matrix 6.1
6.1c)
DTS-ES
Discrete 6.1d)
e)
6.1e)
DTS Matrixavkodning
DTS Discreteavkodning
a)
Flaggan för 6.1-kanalig avkodning är information
som finns inspelad på DVD-skivor och liknande.
b)
En Dolby Digital-DVD som innehåller en Surround
EX-flagga. Se Dolby Corporations webbsida för
tips om hur man känner igen Surround EX-filmer.
c)
Material som är kodat med en flagga som anger att
materialet innehåller både DTS-ES Matrixsignaler och 5.1-kanaliga signaler.
d)
Material som är kodat med både 5.1-kanaliga
signaler och en utvidgad ström som används för att
återställa dessa signaler till Discrate 6.1 kanaler.
Discrete 6.1-kanaliga signaler är signaler som bara
finns på DVD-skivor och inte används på biografer.
e) När två bakre surroundhögtalare är anslutna matas
ljudet ut i 7.1 kanaler.
• ON
SB Dec Mode-inställningen används för 5.1kanalig och 6.1-kanalig avkodning av
inmatningsströmmen.
66SE
• OFF
Ingen bakre surroundavkodning utförs.
Observera
(NIGHT MODE)
Den här funktionen gör det möjligt att få en
biografliknande känsla även på låg volym.
Den här funktionen går att använda
tillsammans med andra ljudfält.
När man tittar på en film sent på kvällen går
det att höra dialogen tydligt även på låg volym.
För att lyssna med surroundljud
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
– Ljudfältet för musik eller film har valts.
– DTS 96/24-signaler tas emot.
– Flerkanals PCM-signaler tas in via kontakten
HDMI IN.
• Det kan hända att det inte hörs något ljud via de
bakre surroundhögtalarna i Dolby Digital EXläget. Vissa skivor saknar Dolby Digital Surround
EX-flagga trots att förpackningen är märkt med
Dolby Digital EX-logotyper. Ställ i så fall in ”ON”.
• När ”PLIIx” är valt används SB Decoding i PLIIxläget.
För att lyssna med
surroundeffekter på låg
volym
x SB Dec Mode
Det går bara att välja läge för bakre
surroundavkodning när ”SB Decoding” är
inställd på ”ON” eller ”AUTO” och
inmatningsströmmen innehåller en Dolby
Digital Surround EX-flagga.
1
Parameter Högtalar- Bakre
inställning surroundavkodning
DDEX
7.1 kanaler Matrisavkodning enligt
Dolby Digital EX
6.1 kanaler Matrisavkodning enligt
Dolby Digital EX
PLIIx MV
7.1 kanaler Filmavkodning enligt
Dolby Pro Logic IIx
6.1 kanaler Matrisavkodning enligt
Dolby Digital EX
PLIIx MS
7.1 kanaler Musikavkodning enligt
Dolby Pro Logic IIx
6.1 kanaler Musikavkodning enligt
Dolby Pro Logic IIx
Observera
• Matrisavkodning enligt Dolby Digital EX
tillämpas oavsett dekoderlägets inställning för
bakre surround när ett ljudfält för film är valt.
• När högtalarna är inställda på 6.1 kanaler används
matrisavkodning enligt Dolby Digital EX, och när
högtalarna är inställda på 7.1 kanaler används
filmavkodning enligt Pro Logic IIx när man väljer
Dolby PLIIx MS under följande förhållanden:
– när en Dolby Digital Surround EX-signal matas
in
– ”SB Decoding” är inställd på ”AUTO”
2
1
Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
forts.
67SE
2
Tryck på NIGHT MODE.
NIGHT MODE-funktionen slås på.
NIGHT MODE-funktionen slås på och
stängs av när man trycker på NIGHT
MODE.
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
– Ingångssignaler där samplingsfrekvensen är
högre än 96 kHz tas emot.
• Om man slår på NIGHT MODE-funktionen medan
DTS 96/24-signaler matas in, spelas signalen upp
med bara 48 kHz.
Tips
När den här funktionen är påslagen ökar BASS-,
TREBLE- och EFFECT-nivåerna och punkten
”D.Range Comp.” ställs automatiskt in på ”MAX”
(sidan 74).
68SE
Avancerade
högtalarinställningar
För att justera
högtalarinställningarna
för hand
2
3
Slå på receivern och TV:n.
4
Tryck på ON SCREEN.
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
Menylistan för den här receivern tänds på
TV-skärmen. Tryck på MENU om
menylistan inte tänds på TV-skärmen.
5
Det går att justera inställningarna för var och
en av högtalarna för hand.
Det går även att justera högtalarnas nivåer
efter det att den automatiska kalibreringen är
färdig.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings”, och
tryck sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
3
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Auto Calibration”,
och tryck sedan på
.
7
Tryck upprepade gånger på V/
v/B/b för att välja ”Position”
och tryck sedan på
.
5-9,
11,
13-15
10,12
MENU
1
6
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning” (sidan 19).
forts.
69SE
Avancerade högtalarinställningar
2
Välj ”Speaker Pattern” i förhållande till
använt högtalarsystem. Man behöver inte
välja högtalarmönster efter automatisk
kalibrering.
11 Tryck upprepade gånger på V/v för
att välja önskat högtalarmönster.
8
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja positionsnummer,
och tryck sedan på
eller b.
Det går att döpa om positionsnumren. Se
”Mata in namn på ingångarna” (sidan 89).
12 Tryck på OPTIONS.
13 Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Test Tone” och
tryck sedan på
.
Testtonen matas ut genom varje högtalare
i tur och ordning.
Det går att välja testtonstyp. Se ”Parametrar
på menyn för ytterligare inställningar bland
Auto Calibration-inställningarna”
(sidan 74) för närmare detaljer.
14 Välj den högtalare som ska
justeras, och justera sedan
parametrarna med hjälp av V/v.
Tips
9
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Manual Setup”,
och tryck sedan på
eller b.
• För att justera nivån för alla högtalarna på en
gång trycker du på MASTER VOL +/–.
• Det justerade värdet visas på displayen under
justeringen.
15 Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”OFF” och tryck
sedan på
.
Testtonen stängs av.
Om en testton inte hörs från
högtalarna
10 Tryck på OPTIONS och välj
sedan ”Speaker Pattern”.
70SE
• Det kan hända att högtalarkablarna inte är
ordentligt anslutna. Kontrollera att de är
ordentligt anslutna och att de inte kan
kopplas bort genom att du drar lätt i
respektive kabel.
• Högtalarkablarna kan vara kortslutna.
När en testton avges från en
annan högtalare än den
högtalare som visas på
skärmen
Högtalarnas anslutning är inte utförd korrekt.
Se till att högtalarnas anslutning och mönstret
stämmer överens.
För mer precisa justeringar
Det går att mata ut testtonen eller annat ljud
från två angränsande högtalare för att justera
deras nivåer och balansen mellan dem.
Välj sedan de två högtalare du vill justera med
hjälp av ”Phase Audio” eller ”Phase Noise” på
Auto Calibration-inställningsmenyn
(sidan 74).
x Högtalaravstånd
(Avstånd från lyssningsplatsen
till respektive högtalare)
Det går att justera avståndet från
lyssningsplatsen till var och en av högtalarna
(höger/vänster främre högtalare,
mitthögtalaren, höger/vänster
surroundhögtalare, höger/vänster bakre
surroundhögtalare, och subwoofern).
Avståndet går att ställa in från 1,0 till 7,0 meter
i steg om 1 cm.
x Högtalarens nivå
(Högtalarnivå)
Det går att justera nivån för respektive
högtalare (mitthögtalaren, höger/vänster
surroundhögtalare, höger/vänster bakre
surroundhögtalare, subwoofern). Nivån går att
ställa in från –20 dB till +10 dB i steg om
0,5 dB.
För höger/vänster främre högtalare går det
även att justera balansen. Den främre vänstra
nivån går att justera från FL-10,0 dB till
FL+10,0 dB i steg om 0,5 dB. Den främre
högra nivån går att justera på motsvarande sätt
från FR-10,0 dB till FR+10,0 dB i steg om
0,5 dB.
Tips
• Om den främre vänstra och den främre högra
högtalaren är placerade på olika avstånd från
lyssningsplatsen så ställ in avståndet till den
närmaste högtalaren.
• Om den vänstra surroundhögtalaren, högra
surroundhögtalaren, bakre vänstra
surroundhögtalaren och bakre högra
surroundhögtalaren är placerade på olika avstånd
från lyssningsplatsen så ställ in avståndet till den
närmaste högtalaren.
• Om du ställer in högtalarna med den automatiska
kalibreringsfunktionen, kan du justera
högtalaravståndet i steg om 1 cm.
forts.
71SE
Avancerade högtalarinställningar
Menyparametrar för manuell
högtalarinställning
Observera
När ett av musikljudfälten är valt matas det inte ut
något ljud via subwoofern om alla högtalarna är
inställda på ”LARGE”. Det matas dock ut ljud via
subwoofern när den digitala insignalen innehåller
L.F.E-signaler, när de främre högtalarna eller
surroundhögtalarna är inställda på ”SMALL”, när
ett filmljudfält är valt, samt när ”Portable Audio” är
valt.
• Avståndet mellan mitthögtalaren och
lyssningsplatsen B kan inte vara mer än 1,5 meter
kortare än avståndet mellan lyssningsplatsen och
de främre högtalarna A. Placera högtalarna så att
skillnaden i avstånd för B i följande figur inte är
mer än 1,5 meter kortare än avståndet för A.
Exempel: Justera avståndet B till 4,5 meter eller
mer när avståndet A är 6 meter.
Avståndet mellan surroundhögtalarna/de bakre
surroundhögtalarna och lyssningsplatsen C kan
inte vara mer än 4,5 meter kortare än avståndet
mellan lyssningsplatsen och de främre högtalarna
A. Placera högtalarna så att skillnaden i avstånd
för C i följande figur inte är mer än 4,5 meter
kortare än avståndet för A.
Exempel: Justera avståndet C till 1,5 meter eller
mer när avståndet A är 6 meter.
Detta är viktigt eftersom en felaktig
högtalarplacering leder till dåligt surroundljud.
Observera att om man ställer högtalarna närmare
än vad som behövs kommer det att uppstå en
fördröjning i ljudet som matas ut från den
högtalaren. Med andra ord kommer det att låta som
om den högtalaren stod längre bort.
x Högtalarens storlek
(Storleken på respektive
högtalare)
Det går att justera storleken på respektive
högtalare (höger/vänster främre högtalare,
mitthögtalaren, höger/vänster surroundhögtalare,
och höger/vänster bakre surroundhögtalare).
72SE
• LARGE
Om ett par stora högtalare är anslutna som
kan återge basfrekvenser på ett effektivt sätt
ska du välja ”LARGE”. Låt ”LARGE” vara
inställt i vanliga fall.
• SMALL
Om ljudet är förvrängt, eller om du tycker att
surroundeffekterna blir för svaga för
mångkanaligt surroundljud, så välj
”SMALL” för att aktivera
basomdirigeringskretsarna och mata ut
basen för respektive kanal genom
subwoofern eller andra ”LARGE” högtalare.
Tips
• Inställningarna ”LARGE” och ”SMALL” för
respektive högtalare bestämmer om den interna
ljudprocessorn kommer att klippa av bassignalen
från den kanalen.
När basen skärs bort från en kanal skickar
basomdirigeringskretsen motsvarande
basfrekvenser till subwoofern eller andra högtalare
som är inställda på ”LARGE” i stället.
Då basljudet har en viss mängd inriktning är det
bäst att inte klippa av det om så är möjligt. Även
om man använder små högtalare går det att ställa in
dem på ”LARGE” och mata ut basfrekvenserna
genom de högtalarna. Omvänt gäller att om man
använder en stor högtalare men inte vill mata ut
basen genom den högtalaren kan man ställa in den
på ”SMALL”.
Om du tycker att ljudnivån blir för svag överlag, så
ställ in alla högtalarna på ”LARGE”. Om basen är
för svag går det att förstärka den med hjälp av
equalizern (sidan 75).
• De bakre surroundhögtalarna kommer att ställas in
med samma inställning.
• När de främre högtalarna ställs in på ”SMALL”
ställs även mitthögtalaren, surroundhögtalarna och
de bakre surroundhögtalarna automatiskt in på
”SMALL”.
• Om subwoofern inte används ställs de främre
högtalarna automatiskt in på ”LARGE”.
x Surroundposition
(Surroundhögtalarnas
positioner)
Låter dig ange placeringen för dina
surroundhögtalare för korrekt tillämpning av
surroundeffekterna i Cinema Studio EXlägena (sidan 62). Denna punkt går inte att
ställa in om inga surroundhögtalare är
anslutna.
• BEHD/HIGH
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna B
och D.
Tips
• SIDE/LOW
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna A
och C.
• SIDE/HIGH
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna A
och D.
• BEHD/LOW
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna B
och C.
73SE
Avancerade högtalarinställningar
Positionen för surroundhögtalarna är specifikt
utformad för användning av Cinema Studio EXlägena. För övriga ljudfält är högtalarpositionerna
inte lika viktiga.
Dessa ljudfält är konstruerade under förutsättningen
att surroundhögtalarna är placerade bakom
lyssningsplatsen, men surroundljudet blir ganska bra
även om surroundhögtalarna är placerade i en vidare
vinkel. Om högtalarna är placerade rakt till vänster
och höger från lyssningsplatsen blir dock
surroundeffekterna otydliga om man inte ställer in
”SIDE”.
Varje lyssningmiljö har många variabler, t.ex.
väggreflektion, och det kan hända att du får bättre
resultat genom att använda ”BEHD” om dina
högtalare är placerade högt över lyssningsplatsen,
även om de är placerade nära i sidled till vänster och
höger.
Därför rekommenderar vi, även om det kan resultera
i en inställning som strider mot förklaringen ovan,
att du spelar upp mångkanaligt material och väljer
den inställning som ger dig en bra rymdkänsla och
som ger bäst sammanhang mellan surroundljudet
från surroundhögtalarna och ljudet från de främre
högtalarna. Om du inte är säker på vilken inställning
som låter bäst så välj ”BEHD” och ställ sedan in
avstånden till högtalarna och högtalarnivåerna för
att få rätt balans.
Parametrar på menyn för
ytterligare inställningar bland
Auto Calibration-inställningarna
x Speaker Pattern
(Högtalaruppsättningsmönster)
Används för att välja mönsternummer efter
antalet använda högtalare.
x Test Tone
(Testton)
Används för att mata ut en testton genom varje
högtalare i tur och ordning.
• OFF
• AUTO
Testtonen matas ut genom var och en av
högtalarna.
• FIX
Du kan välja vilka högtalare som ska avge
testtonen.
Tips
Den här receivern använder en testton med en
frekvens centrerad runt 800 Hz.
x Phase Audio
(Fasljud)
• OFF
• ON
Används för att mata ut de främre 2
kanalerna för vanligt ljudmaterial (i stället
för testtonen) i tur och ordning genom
angränsande par högtalare.
x Phase Noise
(Fasbrus)
• OFF
• ON
Används för att mata ut testtonen i tur och
ordning genom angränsande par högtalare.
x Center Mix
(Påslagning/avstängning av
inställningarna för analog
nedmixning)
• OFF
Om ingen mitthögtalare är ansluten ställs
den här punkten automatiskt in på ”OFF”.
• ON
Vi rekommenderar att du ställer in punkten
”Center Mix” på ”ON” när du vill lyssna på
digitalt ljud med högsta möjliga kvalitet och
74SE
ingen mitthögtalare är ansluten. Analog
nedmixning fungerar när punkten ”Center
Mix” är inställd på ”ON”. Denna inställning
gäller även för signaler som matas in via
MULTI CHANNEL INPUT-ingångarna.
x Sur Back Assign
(Inställningar för de bakre
surroundhögtalarna)
• OFF
Om ingen bakre surroundhögtalare är
ansluten så välj ”OFF”.
• BI-AMP
Om du ansluter främre högtalare i en
konfiguration med två förstärkare, ska du
välja ”BI-AMP” (sidan 105).
• ZONE 2
Om de bakre surroundhögtalarna används i
zon 2 så ska du välja ”ZONE 2”. När du valt
”ZONE 2” är inmatningen till SUR BACKuttagen för MULTI CHANNEL INPUTingången avaktiverade (sidan 24).
Observera
• När punkten ”Sur Back Assign” är inställd på ”BIAMP” har inställningen ingen effekt, även om
punkten ”Center Mix” är inställd på ”ON”. Ställ
därför in punkten ”Center Mix” på ”Off”.
• Om du vill ändra anslutningen från en anslutning
med två förstärkare eller en anslutning för zon 2 till
en anslutning med bakre surroundhögtalare, så ställ
in punkten ”Sur Back Assign” på ”OFF” och anslut
sedan de bakre surroundhögtalarna till den här
receivern. Se avsnittet ”Auto Calibration”
(sidan 42) eller ”Manual Setup” (sidan 69).
x Multi Ch SW Level
(Mångkanalig subwoofernivå)
Gör det möjligt för dig att öka nivån för
MULTI CHANNEL INPUTsubwooferkanalens signaler med +10 dB.
Denna justering kan vara nödvändig vid
anslutning av en DVD-spelare till MULTI
CHANNEL INPUT-uttagen.
Subwoofernivån för DVD-spelare är 10 dB
lägre än för Super Audio CD-spelare.
x D.Range Comp.
(Komprimering av
dynamikomfånget)
Används för att komprimera dynamikomfånget
för ljudspåret. Det kan vara praktiskt när man
vill titta på filmer på låg volym sent på kvällen.
Komprimering av dynamikomfånget fungerar
bara för Dolby Digital-material.
• OFF
Dynamikomfånget komprimeras inte.
• STD
Dynamikomfånget komprimeras på det sätt
som inspelningsteknikern hade i åtanke.
• MAX
Dynamikomfånget komprimeras kraftigt.
Justera equalizern
Följande parametrar används för att justera
tonklangen (basen/diskanten) för de främre
högtalarna. Det går att lagra upp till 5 olika
equalizerinställningar i minnet. Dessa
inställningar tillämpas på alla ljudfält och för
alla högtalare.
Bas
Tips
x Crossover Freq
(Högtalarnas delningsfrekvens)
Används för att ställa in delningsfrekvensen för
högtalare som är inställda på ”SMALL” på
System-inställningsmenyn. Den uppmätta
delningsfrekvensen ställs in för var och en av
högtalarna efter den automatiska kalibreringen.
Om man justerar delningsfrekvensen med hjälp
av ”Crossover Freq” efter den automatiska
kalibreringen ställs det justerade värdet in för
var och en av högtalarna.
Nivå
(dB)
Frekvens
(Hz)
Observera
• PCM 96 kHz-signaler kan inte justeras av equalizern.
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– MULTI IN är vald.
– Ingångssignaler där samplingsfrekvensen är
högre än 96 kHz tas emot.
• Om man justerar equalizern medan DTS 96/24signaler matas in, spelas signalen upp med bara
48 kHz.
2
3
x Distance Unit (Måttenhet för
avstånd)
Används för att välja måttenhet för
avståndsinställningar.
• feet
Avståndet visas i fot.
• meter
Avståndet visas i meter.
4
5-13
MENU
forts.
75SE
Avancerade högtalarinställningar
• Den här kompressorn gör det möjligt att
komprimera ljudspårets dynamikomfång med
hjälp av informationen om dynamikomfånget som
finns med i Dolby Digital-signalen.
• ”STD” är standardinställningen, men i det läget
komprimeras dynamikomfånget inte särskilt
mycket. Därför rekommenderar vi att du använder
”MAX”-läget. I det läget komprimeras
dynamikomfånget kraftigt så att det går att titta på
filmer sent på kvällen på låg volym. Till skillnad
från analoga limiters är nivåerna förinställda och
ger en mycket naturlig komprimering.
Diskant
1
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning” (sidan 19).
2
3
Slå på receivern och TV:n.
4
Tryck på ON SCREEN.
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
Menylistan för den här receivern tänds på
TV-skärmen. Tryck på MENU om
menylistan inte tänds på TV-skärmen.
5
11 Välj vilken högtalare du vill
justera med V/v/B/b, och tryck
sedan på
.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings”, och
tryck sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Auto Calibration”,
och tryck sedan på
.
7
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”User EQ” och tryck
sedan på
.
8
Tryck upprepade gånger på V/
v/B/b för att välja det
snabbvalsnummer där du vill
lagra equalizerinställningarna.
9 Tryck på eller b.
10 Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Edit” och tryck
sedan på
.
Equalizerinställningsskärmen tänds på
TV-skärmen.
12 Tryck upprepade gånger på B/b
för att välja ”BASS” eller
”TREBLE”, och tryck sedan på
V/v för att justera den
parametern.
Tips
Du kan justera de främre högtalarnas bas- och
diskantnivå med TONE MODE och TONE på
receivern.
13 Tryck på
för att bekräfta
parametern.
Radering av lagrade
equalizerinställningar
1 Utför steg 1 till 9 i ”Justera equalizern”
(sidan 75).
2 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”Clear” och tryck sedan på
76SE
.
Parametrar på menyn för
ytterligare inställningar bland
equalizerinställningarna
x Select
x Edit
x Clear
Avancerade högtalarinställningar
77SE
1
Tunerfunktioner
För att lyssna på FM/AMradio
Det går att lyssna på FM- och AM-sändningar
med hjälp av den inbyggda radiodelen.
Kontrollera först att FM- och AM-antennerna
är anslutna till receivern (sidan 35).
Se ”3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning” (sidan 19).
2
3
Slå på receivern och TV:n.
4
Tryck på ON SCREEN.
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
Menylistan för den här receivern tänds på
TV-skärmen. Tryck på MENU om
menylistan inte tänds på TV-skärmen.
Tips
Stationsinställningsskalan för direkt
stationsinställning visas nedan.
• FM-bandet 50 kHz
• AM-bandet 9 kHz
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”FM” eller ”AM”,
och tryck sedan på
eller b.
6
Tryck på V/v för att välja ”Auto
Tuning” och tryck sedan på
.
7
Tryck på V/v.
Automatisk stationsinställning
2
3
4
5-7
MENU
78SE
Tryck på V för att söka i riktning från låga
till höga frekvenser och tryck på v för att
söka i riktning från höga till låga
frekvenser.
Receivern avbryter sökningen när en
station har ställts in.
Om mottagningen är dålig för
ett FM-program i stereo
1 Tryck på OPTIONS.
2 Tryck på V/v för att välja ”FM Mode”
och tryck sedan på
.
4
Menylistan för den här receivern tänds på
TV-skärmen. Tryck på MENU om
menylistan inte tänds på TV-skärmen.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”FM” eller ”AM”,
och tryck sedan på
eller b.
6
7
Tryck på OPTIONS.
8
Mata in frekvensen med
sifferknapparna och tryck
sedan på
.
3 Tryck på V/v för att välja ”MONO” och
tryck sedan på
Tryck på ON SCREEN.
.
Direkt stationsinställning
Ange en stations frekvens genom att använda
sifferknapparna.
2
8
Exempel 1: FM 102,50 MHz
Välj 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exempel 2: AM 1 350 kHz
Välj 1 b 3 b 5 b 0
5
4
5,
7-9
6
MENU
1
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning” (sidan 19).
2
3
Slå på receivern och TV:n.
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
Tunerfunktioner
3
Tryck på V/v för att välja ”Direct
Tuning” och tryck sedan på
.
9
Tryck på
.
Tips
Om du har ställt in en AM-station, vrider
du på AM-ramantennen för att ställa in
optimal mottagning.
Om det inte går att ställa in en
station och de inmatade
siffrorna blinkar
Kontrollera att du har matat in rätt frekvens. I
annat fall repeterar du steg 8 till 9. Om du
fortfarande inte kan ställa in en station,
används förmodligen inte den frekvensen där
du befinner dig.
79SE
Automatisk lagring av
FM-stationer
(AUTOBETICAL)
Den här funktionen låter dig spara upp till 30
FM- och FM RDS-stationer utan problem.
Dessutom är det bara stationerna med tydligast
signal som blir lagrade med den här
funktionen.
Om du vill lagra FM- eller AM-stationer en i
taget, se ”Lagring av radiostationer i
förinställd minnet” (sidan 81).
1,2
2
1
Tryck på POWER för att stänga
av receivern.
2
Håll MEMORY/ENTER nedtryckt
samtidigt som du trycker på
POWER för att slå på receivern.
”Autobetical select” visas på displayen
och receivern söker och lagrar alla FMoch FM RDS-stationer som finns i
området.
För RDS-stationer söker radiodelen efter
stationer som sänder samma program och
lagrar sedan bara stationerna med
tydligast signal. De valda RDSstationerna tilldelas ett tvåsiffrigt
snabbvalsnummer. Se ”Hur man använder
RDS (Radio Data System)” (sidan 83) för
närmare detaljer om RDS.
Vanliga FM-stationer får också en 2siffrig förinställd kod och lagras efter
RDS-stationerna.
80SE
När den här funktionen är slutförd visas
”Autobetical finished” tillfälligt på
displayen och receivern återgår till
normal funktion.
Observera
• Tryck inte på några knappar på receivern eller den
medföljande fjärrkontrollen under automatisk
stationslagring, utom ?/1.
• Om du flyttar till ett annat område så gör om den
här proceduren för att lagra stationerna i det nya
området.
• För information om de lagrade stationerna.
”För att lyssna på förinställda stationer” (sidan 82).
• Om antennen flyttats efter det att du lagrat stationer
med den här proceduren kan det hända att de
lagrade inställningarna inte gäller längre. Om det
skulle inträffa så gör om den här proceduren för att
lagra om stationerna.
4
Lagring av radiostationer
i förinställd minnet
Det går att lagra upp till 30 FM eller 30 AMstationer i snabbvalsminnet. Sedan går det lätt
att ställa in de stationer du brukar lyssna på.
Lagring av radiostationer i
förinställd minnet
Menylistan för den här receivern tänds på
TV-skärmen. Tryck på MENU om
menylistan inte tänds på TV-skärmen.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”FM” eller ”AM”,
och tryck sedan på
eller b.
6
Ställ in den station som du vill
lagra med hjälp av automatisk
stationsinställning (sidan 78)
eller direkt stationsinställning
(sidan 79).
2
3
Tryck på ON SCREEN.
Ändra FM-mottagningsläget om det
behövs (sidan 79).
7
8
Tryck på
9
Tryck på
.
Tryck på V/v för att välja ett
förinställt nummer.
Tunerfunktioner
.
Stationen lagras på valt förinställt
nummer.
4
10 Repetera steg 7 till 9 för att
5,
7-9
förinställa en annan station.
MENU
1
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning” (sidan 19).
2
3
Slå på receivern och TV:n.
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
81SE
För att lyssna på förinställda
stationer
2
6
Tryck på V/v för att välja
önskad snabbvalsstation.
Välj en snabbvalsstation enligt följande:
• AM-band AM1 till AM30
• FM-band FM1 till FM30
För att mata in namn på
snabbvalsstationer
1 Välj den snabbvalsstation som du vill
3
mata in namnet på.
2 Tryck på OPTIONS och välj ”Name
Input”.
Se ”Mata in namn på ingångarna” (sidan 89)
för närmare detaljer om hur man matar in
namn.
4
5-6
MENU
1
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning” (sidan 19).
2
3
Slå på receivern och TV:n.
4
Tryck på ON SCREEN.
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
Menylistan för den här receivern tänds på
TV-skärmen. Tryck på MENU om
menylistan inte tänds på TV-skärmen.
5
82SE
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”FM” eller ”AM”,
och tryck sedan på
eller b.
Hur man använder RDS
(Radio Data System)
Den här receivern gör det möjligt för dig att
använda RDS (Radio Data System), där
radiostationerna sänder ytterligare information
tillsammans med den vanliga
programsignalen. RDS-informationen visas på
displayen.
Beskrivning av de olika
programtyperna
Programtyps- Beskrivning
indikering
Nyhetsprogram
Current Affairs
Program med kommentarer till
nyheter och aktuella händelser
Information
Program med information om
olika sorters ämnen som
konsumenttips och medicinska
frågor
Sport
Sportprogram
Education
Utbildningsprogram, ”how-to”program och rådgivningsprogram
Drama
Radioteater och följetonger
Cultures
Program om riks- eller
lokalkultur, t.ex. språk och
samhällsfrågor
Science
Program om naturvetenskap och
teknik
Varied Speech
Andra sorters program som
kändisintervjuer, frågesport och
komediprogram
Pop Music
Popmusikprogram
Rock Music
Rockmusikprogram
Easy Listening
Lättlyssnat
Observera
• RDS fungerar endast för FM-stationer.
• Det är inte alla FM-stationer som sänder RDStjänster och det är heller inte alla stationer som
sänder alla tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-tjänsterna i din närhet ska du ta kontakt med
de olika radiostationerna för att få mer information.
Mottagning av RDS-sändningar
Ställ helt enkelt in en station på FMbandet med hjälp av direkt
stationsinställning (sidan 79),
automatisk stationsinställning
(sidan 78), eller förinställd
inställning (sidan 82).
När du har ställt in en station som har RDStjänster, tänds ”RDS” och stationens namn
visas på displayen.
Observera
• Det kan hända att RDS inte fungerar ordentligt om
den inställda stationen inte sänder ut RDS-signalen
på rätt sätt eller om signalen är för svag.
• Om det sänds ut ett nödmeddelande från
myndigheterna blinkar ”Alarm-Alarm!” på
displayen.
• Om en station inte erbjuder en viss RDS-tjänst
tänds ”No XX” (t.ex. ”No Clock Time”) på
displayen.
• När en station sänder ut radiotextdata visas texten
på displayen i samma takt som den sänds av
stationen. Eventuella ändringar i denna takt
avspeglas i visningstakten.
• RDS-informationen visas bara på receiverns
display.
När det grafiska gränssnittet används visas bara
PS-namn (Program Service-namn) på TVskärmen.
Light Classics M Lättare instrumental-, vokal- och
körmusik
Serious Classics Konserter med stora orkestrar,
kammarmusik, opera, osv.
Other Music
Musik som inte passar in i någon
av ovanstående kategorier, t.ex.
rhythm & blues och reggae
Weather & Metr Väderleksinformation
Finance
Börsrapporter osv.
Children’s Progs Barnprogram
Social Affairs
Program om människor och saker
som berör dem
Religion
Program med religiöst innehåll
Phone In
Program där allmänheten
uttrycker sina åsikter via telefon
eller i ett offentligt forum
forts.
83SE
Tunerfunktioner
News
Programtyps- Beskrivning
indikering
Travel & Touring Reseprogram. Används inte för
den typ av meddelanden som söks
med hjälp av TP/TAfunktionerna.
Leisure &
Hobby
Program om fritidsaktiviteter som
trädgårdsskötsel, fiske,
matlagning, osv.
Jazz Music
Jazzprogram
Country Music
Countrymusikprogram
National Music Program med landets eller
regionens egen musik
Oldies Music
Program med gamla godingar
Folk Music
Folkmusikprogram
Documentary
Reportage
None
Andra program än ovanstående
typer
84SE
Andra funktioner
Omvandling av analoga
videoinsignaler
Den här receivern kan omvandla upplösningen
för analoga videoinsignaler.
SHIFT
RESOLUTION
Andra funktioner
Tryck på SHIFT och därefter
upprepade gånger på
RESOLUTION.
Varje gång man trycker på knappen ändras
upplösningen för signalerna som matas ut.
Det går även att använda punkten ”Video
Convert” på Video-inställningsmenyn.
forts.
85SE
Omvandlingstabell för videoingångar/utgångar indelad efter
menyinställningar
Matas ut
från
Inställningar
på ”Video
Convert”menyn
Insignaler
OFF
HDMI OUTutgångar
COMPONENT
VIDEO
MONITOR
OUT-utgångar
Komponentvideo
X
S video
X
1080p
f
X
X
X
f
X
X
X
X
f
a
a
a
aa)
a
a
a
aa)
a
a
a
Komponentvideo
a
a
X
X
S video
a
a
f
X
Video
a
a
X
f
Komponentvideo
a
ab)
X
X
b)
f
X
X
f
Video
1080i, 720p
VIDEO
MONITOR
OUTutgången
aa)
Video
Komponentvideo
480i/576i
(fabriksinställning)
S video
480p/576p
S-VIDEO
MONITOR/
OUT-uttag
S video
a
a
Video
a
ab)
Komponentvideo
a
f
X
X
S video
a
X
f
X
Video
a
X
X
f
a : Videosignalerna omvandlas och matas ut via videoomvandlaren.
f : Samma typ av signal matas ut som typen av ingångssignal. Videosignalerna omvandlas inte.
X : Videosignalerna matas inte ut.
a) 480p/576p-signaler matas ut även om 480i/576i är inställt.
b)Videosignaler utan upphovsrättsskydd matas ut enligt inställningarna på menyn. Videosignaler med
upphovsrättsskydd matas ut i 480p-format.
Observera
Bildsignaler matas inte ut via COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-, S VIDEO MONITOR OUT- eller
VIDEO MONITOR OUT-utgångarna när bildskärmen osv. är ansluten till HDMI OUT-utgången.
86SE
För att lyssna på musik
från en USB-apparat
Det går att ansluta en USB-apparat (en digital
musikspelare eller ett USB-lagringsmedium,
medföljer ej) till USB-uttaget på frontpanelen
på den här receivern och lyssna på musik som
är lagrad i USB-apparaten.
3
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
4
Tryck på ON SCREEN.
Menylistan för den här receivern tänds på
TV-skärmen. Tryck på MENU om
menylistan inte tänds på TV-skärmen.
5
Observera
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Music”, och tryck
sedan på
eller b.
Kategorin för den anslutna USBapparaten visas på skärmen.
• Se bladet ”Lista över USB-apparater som det går
att lyssna på” som medföljer den här receivern
angående vilka USB-apparater det finns stöd för.
• Följande ljudformat går att spela upp via den här
receivern: ATRAC/MP3/WMA. Filer med
upphovsrättsskydd (Digital Rights Management)
går inte att spela upp via den här anläggningen.
2
6
Det går att spela spåren i vald filkatalog.
4
5-6
MENU
1
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Anslutning av en bildskärm för
menyvisning” (sidan 19).
2
Slå på receivern och TV:n.
forts.
87SE
Andra funktioner
3
Välj det spår du vill lyssna på
med hjälp av V/v/B/b.
För att styra den bärbara
ljudspelaren
Det går att styra den bärbara ljudspelaren med
fjärrkontrollen till den här receivern.
För att
Gör följande
Spela
Tryck på H.
Pausa
Tryck på X. Tryck en
gång till på knappen för
att återuppta spelningen.
Stanna
Tryck på x.
Hoppa till början på det Tryck på ..
spår som håller på att
spelas, eller början på
föregående spår
Hoppa till början på nästa Tryck på >.
spår
Hoppa till föregående
album inom vald
filkatalog
Tryck på ALBUM –.
Hoppa till nästa album
inom vald filkatalog
Tryck på ALBUM +.
Gå bakåt/framåt
Tryck på m/M.*
* Håll m/M-knappen intryckt för att snabbspola
bakåt/framåt.
Observera
• När man sätter i ett USB-lagringsmedium i en
ljudkomponent tänds ”Reading”. Stäng alltid av
anläggningen innan du tar ut USB-lagringsmediet.
Om man tar ut mediet medan anläggningen är
påslagen finns det risk att data på det eller själva
USB-mediet blir förstörda. Tryck aldrig in ett
USB-lagringsmedium med våld, eftersom det då
kan gå sönder.
• Sätt aldrig i några andra sorters media eller föremål
än USB-lagringsmedia.
• Det går inte att spela upp material med
begränsningar för uppspelningstiden eller antalet
uppspelningsgånger.
• Den här anläggningen har stöd för FAT16 och
FAT32, men somliga USB-lagringsmedia kan
sakna stöd för alla dessa FAT-format. Se
bruksanvisningen till respektive USBlagringsmedium eller kontakta tillverkaren för
närmare detaljer.
88SE
• Om receivern inte kan upptäcka en av Sonys
digitala musikspelare kan det bero på att
musikspelarens USB-inställningar inte är
kompatibla med den här receivern. Ställ in
musikspelarens USB-läge på masslagringsläget
och överför musik till den från SonicStage. Anslut
sedan musikspelaren till den här receivern igen. Se
bruksanvisningen till Sonys digitala musikspelare.
• Den digitala musikspelarfunktionen på en
Walkman ® eller liknande går inte att använda när
man ansluter en sådan apparat till den här
receivern.
Lista över USB-meddelanden
Meddelande som Beskrivning
visas
Reading
Data håller på att läsas in från
mediet.
No Media
Inget medium isatt.
No Audio
Det finns inga kompatibla
data på mediet.
Blank Media
Det finns inga data lagrade
på mediet.
No Support
Den här receivern saknar
stöd för det isatta mediet.
No HUB Support
Den här receivern saknar
stöd för USB-nav.
Play Limit
Det går inte att spela spår
med begränsad
uppspelningsperiod eller
spår som bara går att spela ett
begränsat antal gånger.
Cannot Play
Data på mediet är i ett format
som inte går att spela upp via
den här receivern.
Data Error
Data går inte att spela via den
här receivern.
Musikmenyträdet
Vilket menyträd som visas beror på vilken
bärbar ljudprodukt som är ansluten.
Mata in namn på
ingångarna
Det går att mata in namn på upp till 8 tecken
för ingångarna som sedan visas på displayen.
Detta är bekvämt vid märkning av uttagen med
de anslutna komponenternas namn.
Observera
Om man ansluter en annan USB-enhet än en digital
musikspelare från Sony visas bara ”ALL” och
”GROUP”. Datahierarkin kan ändras beroende på
USB-enheten.
2
1
Välj det du vill mata in namnet
på.
Följande går att döpa.
• Autokalibreringspositioner (sidan 42)
• Ingångar (sidan 48)
• Förinställda stationer (sidan 81)
2
3
Tryck på OPTIONS.
Välj ”Name Input” och tryck på
.
Ett tangentbord tänds på skärmen.
forts.
89SE
Andra funktioner
3-4
Växla mellan digitalt och
analogt ljud
(INPUT MODE)
4
5
Tryck på V/v/B/b för att välja
tecken, och tryck sedan på
.
Tryck på [Finish] för att bekräfta
namnet.
När du ansluter komponenter till både digitala
och analoga ljudingångar på receivern, kan du
fastställa ljudingångens läge till valfri typ av
ingång. Du kan även växla mellan typerna som
anpassning till den typ av material som du ska
titta på.
Det inmatade namnet registreras.
För att avbryta
namninmatningen
Tryck på [Cancel].
1
2
Observera
När man matar in namnet på en RDS-station och
ställer in den stationen visas Program Service (PS)namnet i stället för det inmatade namnet. (Det går
inte att ändra Program Service (PS)-namnet. Det
inmatade namnet skrivs över av Program Service
(PS)-namnet.)
3
90SE
1
Tryck på ingångsknappen.
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern.
2
3
Tryck på RECEIVER.
Tryck upprepade gånger på
INPUT MODE för att välja
ljudingångens läge.
Den valda ljudingångens läge visas på
displayen.
Ljudinmatningsformat
• AUTO
Ger prioritet till de digitala ljudsignalerna
vid både digitala och analoga anslutningar.
Om det inte förekommer några digitala
ljudsignaler väljs de analoga ljudsignalerna.
• ANALOG
De analoga ljudsignalerna som matas in via
AUDIO IN (L/R)-ingångarna används.
För att lyssna på ljud och
titta på bilder via andra
ingångar
Det går att programmera om bild- och/eller
ljudsignaler till andra ingångar.
Exemple) Genom att ansluta DVD-spelarens
OPTICAL OUT-utgång till OPTICAL VIDEO
2 IN-ingången på den här receivern går det att
mata in enbart digitala optiska ljudsignaler
från DVD-spelaren.
Anslut DVD-spelarens
komponentvideoutgång till COMPONENT
VIDEO DVD IN-ingången på den här
receivern när du vill mata in bildsignaler från
DVD-spelaren. Programmera in
bildsignalerna och/eller ljudsignalerna för
DVD-ingången med hjälp av punkten ”Input
Assign” på Input-menyn.
Observera
1
Andra funktioner
• Det kan hända att somliga ljudinmatningsformat
inte går att välja beroende på vad som matas in.
• När HDMI-ingången eller USB-ingången är vald
visas ”------” på displayen och det går inte att välja
något annat läge. Välj ett annat ingångsläge än
HDMI och ställ sedan in ljudingångens läge.
• När ”2ch Analog Direct”-funktionen används
(sidan 109) eller när MULTI CH är valt, ställs
ljudinmatningen in på ”ANALOG”. Det går inte att
välja något annat läge.
2,4
3
forts.
91SE
1
Välj ”Input” på menyerna.
Det går även att använda
ingångsknapparna.
2
Tryck på V/v för att välja
namnet på den ingång som du
vill använda.
3
Tryck på OPTIONS och välj
”Input Assign”.
4
Välj de ljudsignaler och/eller
bildsignaler som du vill
använda för ingången som du
valde i steg 2 med hjälp av
V/v/B/b, och tryck sedan på
.
92SE
Ingångsnamn
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 DVD
Videoingångar
Video1 Component
som går att
Video1 S
programmera om
Video1 Composite
TV/SAT TAPE/
CD-R
MD/
DAT
SA-CD/
CD
a
a
a
–
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
Video2 Composite
–
a
–
–
–
–
–
–
Video3 S
–
–
a
–
–
–
–
–
Video3 Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
DVD Component
–
a
a
a
–
a
a
a
DVD S
–
–
–
a
–
–
–
–
DVD Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
TV/SAT
Component
–
a
a
–
a
a
a
a
TV/SAT S
–
–
–
–
a
–
–
–
TV/SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
a
–
a
–
a
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
Ljudingånger
Video1 OPT
som går att
Video2 OPT
programmera om
Video3 OPT
TV/SAT OPT
–
–
–
a
a
a
–
a
MD/DAT OPT
–
–
–
a
–
a
a
a
DVD COAX
a
a
a
a
a
–
a
–
TAPE/CD-R
COAX
a
a
a
–
a
a
a
–
SA-CD/CD
a
a
a
–
a
–
a
a
forts.
93SE
Andra funktioner
a
Video2 S
Observera
• Du kan inte programmera om fler än en digital
ljudingång till samma ingång.
• Du kan inte programmera optiska signaler från en
ingångskälla till receiverns optiska ingångar och du
kan inte programmera koaxialsignaler från en
ingångskälla till receiverns koaxialingångar.
• När man överlåter en digital ljudingång kan det
hända att INPUT MODE-inställningen ändras
automatiskt (sidan 90).
• Du kan inte programmera om fler än en HDMIingång till samma ingång.
• Du kan inte programmera om fler än en
komponentvideoingång till samma ingång.
Ändring av vad som visas
på displayen
Det går att kontrollera ljudfältet osv. genom att
ändra vad som visas på displayen.
ON
SCREEN
DISPLAY
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY.
Varje gång man trycker på DISPLAY ändras
det som visas på följande sätt.
Ingångsnamnet du själv valt t Det
ursprungliga ingångsnamnet t Typ av
ljudfält t Volym…
Tips
Det går inte att byta skärm medan ”GUI ON” visas
på displayen. Tryck på ON SCREEN för att släcka
GUI-skärmen.
94SE
FM- och AM-bandet
Ingångsnamnet du själv valt t Det
ursprungliga ingångsnamnet t Typ av
ljudfält t Volym…
Indexnamnet visas bara om du har matat in ett
indexnamn för den ingången eller den
förinställda stationen (sidan 89). Indexnamnet
visas inte om man bara matar in mellanslag.
RDS-information
PS (Program Service name) t PTY (Program
Type) t RT (Radio Text) t CT (Current
Time) t Typ av ljudfält t Volym…
USB-enhet
Spårnamn t Albumnamn t (Artistnamn)
t (Genrenamn) t Typ av ljudfält t
Volym…
Andra funktioner
95SE
Angående indikatorerna på displayen
Namn
Funktion
Namn
A SW
Tänds när valet av
subwoofer är inställt på
”YES” och ljudsignalen
avges från SUB WOOFERuttaget (sidan 71). När den
här indikatorn lyser skapar
receivern en
subwoofersignal baserad på
L.F.E.-signalen på den skiva
som håller på att spelas eller
de lågfrekventa
komponenterna för de
främre kanalerna.
Bokstäverna (L, C, R, osv.)
B Uppspelningskanals- anger vilka kanaler som
indikatorer spelas upp. Rutorna runt
bokstäverna varierar för att
visa hur receivern mixar ner
ljudmaterialet (baserat på
högtalarinställningarna).
L
Vänster fram
R
Höger fram
C
Mitthögtalare (mono)
SL
Vänster surround
SR
Höger surround
S
Surround (mono- eller
surroundkomponenter som
erhållits från Pro Logicbehandling)
SBL
Vänster bakre surround
SBR
Höger bakre surround
SB
Bakre surround (de bakre
surroundkomponenter som
erhållits från 6.1-kanalig
avkodning)
Exempel:
Inspelningsformat (fram/
surround): 3/2.1
Utkanaler:
Surroundhögtalare är
inställda på ”NO”.
Ljudfält: A.F.D. AUTO
Funktion
SW
L
SL
96SE
C
R
SR
Namn
Funktion
C ;DIGITAL Tänds när receivern
(EX)
avkodar Dolby Digital
Surround-signaler. När
receivern avkodar Dolby
Digital Surround EXsignaler, tänds även
”;DIGITAL EX”. Vid
uppspelning av en skiva i
Dolby Digital-format, ska
du vara noga med att de
digitala anslutningarna
utförts och att INPUT
MODE inte är inställt på
”ANALOG” (sidan 90).
D INPUT
Lyser hela tiden. Indikatorn
för den nuvarande ingången
lyser också.
E AUTO
Tänds när INPUT MODE
är inställt på ”AUTO”
(sidan 91).
G DTS (-ES)
Tänds när DTS-signaler
matas in. ”DTS-ES” tänds
även när DTS-ES-signaler
avkodas. Vid uppspelning
av en skiva i DTS-format,
ska du vara noga med att de
digitala anslutningarna
utförts och att INPUT
MODE inte är inställt på
”ANALOG” (sidan 91).
H 96/24
Tänds när receivern
avkodar DTS96/24 (96
kHz/24 bit).
I COAX
Tänds när INPUT MODEläget är inställt på ”AUTO”
och insignalen är en digital
signal som matas in via
COAXIAL-uttagen.
Funktion
Tänds när INPUT MODEläget är inställt på ”AUTO”
och insignalen är en digital
signal som matas in via
OPTICAL-ingången.
K ANALOG
Tänds när punkten INPUT
MODE är inställd på
”AUTO” och det inte matas
in någon digital signal via
COAXIAL- eller
OPTICAL-ingångarna,
eller när punkten INPUT
MODE är inställd på
”ANALOG”, eller när ”2ch
Analog Direct”-funktionen
används (sidan 91, 109).
L MULTI IN
Tänds när ”MULTI IN” är
valt (sidan 48).
M BI-AMP
Tänds när de bakre
surroundhögtalarna är
inställda på ”BI-AMP”.
N D.RANGE
Tänds när funktionen för
komprimering av
dynamikomfånget är
aktiverad (sidan 74).
O EQ
Tänds när equalizern är
aktiverad (sidan 75).
P RDS
Tänds vid mottagning av
RDS-information
(sidan 83).
Q ZONE 2/
ZONE 3
Tänds när användning i zon
2/zon 3 aktiverats.
R SLEEP
Tänds när
insomningstimern är
aktiverad (sidan 99).
forts.
97SE
Andra funktioner
F HDMI 1 2 3 Tänds när receivern
avkänner en komponent
som är ansluten via ett
HDMI IN-uttag (sidan 28).
Namn
J OPT
Namn
Funktion
Namn
Funktion
S L.F.E.
Tänds när den skiva som
spelas upp innehåller en
L.F.E.-kanal (Low
Frequency Effect) och
L.F.E.-kanalens signal
återges. Strecken under
bokstäverna tänds för att
visa nivån. Eftersom L.F.E.signalen inte är inspelad i
alla delar av insignalen
kommer
streckindikeringarna att
variera (och kan släckas helt
ibland) under
uppspelningen.
X SB DEC
Tänds när funktionen för
avkodning av bakre
surroundsignaler är
aktiverad (sidan 66).
T ;PRO
LOGIC
(II/IIx)
Tänds när receivern
använder Pro Logicbehandling för 2-kanaliga
signaler för att mata ut
mittkanals- och
surroundkanalssignaler.
”;PRO LOGIC II” tänds
även när Pro Logic IIx
MOVIE/MUSIC/GAMEdekodern är aktiverad.
”;PRO LOGIC IIx” tänds
även när Pro Logic IIx
MOVIE/MUSIC/GAMEdekodern är aktiverad
(sidan 60).
Observera
Denna indikator tänds inte om
mitthögtalaren och
surroundhögtalarna inte är
anslutna (sidan 71).
U NEO:6
Tänds när DTS Neo:6
Cinema/Music-avkodning
är aktiverad (sidan 60).
V DISCRETE Tänds när DTS-ES
Discrete-avkodning är
aktiverad (sidan 66).
W MATRIX
98SE
Tänds när DTS-ES Matrixavkodning är aktiverad
(sidan 66).
Y SP-A/SP-B/ Tänds i enlighet med det
SP-OFF
högtalarsystem som
används (sidan 73).
”SP-OFF” tänds när ”SPOFF” är vald eller om
hörlurar är anslutna.
Z PRESET
Tänds när TUNING MODE
är ”PRESET”.
wj Radioindikatorer
Tänds när man använder
receivern för att ställa in
radiostationer (sidan 78–
83) osv.
wk MEMORY
Tänds när en
minnesfunktion som t.ex.
Name Input (sidan 89) är
aktiverad.
wl VOLUME
Här visas den nuvarande
volymen.
Hur man använder
insomningstimern
Använda receivern för
inspelning
Det går att ställa in receivern så att den
automatiskt stängs av efter en viss tid.
Du kan spela in från en video/ljudkomponent
med hjälp av receivern. Se bruksanvisningen
som medföljer din inspelningskomponent.
1
SHIFT
SLEEP
Spela in på en MiniDisc eller
ljudband
Tryck på SHIFT och därefter
upprepade gånger på SLEEP.
När insomningstimern är aktiverad tänds
”SLEEP”.
1
Tryck på ingångsknappen för
din uppspelningskomponent.
2
Gör klart
uppspelningskomponenten för
uppspelning.
Tips
Tryck på SLEEP för att kontrollera återstående tid
innan receivern stängs av. Den återstående tiden
visas på displayen. Om du trycker en gång till på
SLEEP så kommer insomningstimern att ändras.
Lägg t.ex. i en CD i CD-spelaren.
3
Gör klart
inspelningskomponenten.
Sätt i en tom MD eller kassettband i
inspelningskomponenten och ställ in
inspelningsnivån.
4
Starta inspelningen på
inspelningsapparaten och
starta sedan uppspelningen på
uppspelningskomponenten.
forts.
99SE
Andra funktioner
Varje gång du trycker på SLEEP, ändras
displayen enligt följande cykel:
Du kan spela in på en MiniDisc eller
ljudkassett med hjälp av receivern. Se
bruksanvisningen som medföljer din MDspelare eller kassettdäck.
Observera
• Ljudjusteringar påverkar inte den signal som matas
ut via TAPE/CDR OUT- eller MD/DAT OUTutgångarna.
• De ljudsignaler som matas in via MULTI
CHANNEL INPUT-ingångarna matas endast ut i
de främre vänstra och högra kanalerna.
För att spela in digitalt ljud
Anslut en uppspelningskomponent till den
digitala ljudingången (OPTICAL IN) och
anslut inspelningskomponenten till OPTICAL
MD/DAT OUT-utgången.
Inspelning på inspelningsmedia
1
Tryck på ingångsknappen för
din uppspelningskomponent.
2
Gör klart
uppspelningskomponenten.
Sätt t.ex. i den videokassett som du vill
kopiera i videobandspelaren.
3
Gör klart
inspelningskomponenten.
Sätt i en oinspelad videokassett eller
motsvarande i inspelningskomponenten
(VIDEO 1 eller VIDEO 2) att spela in på.
4
Starta inspelningen på
inspelningskomponenten och
starta sedan uppspelningen på
uppspelningskomponenten.
Observera
• Somligt material innehåller
kopieringsskyddssignaler för att förhindra
kopiering. I det här fallet kan det hända att du inte
kan spela in från källorna.
• De ljudsignaler som matas in via MULTI
CHANNEL INPUT-ingångarna matas endast ut i
de främre vänstra och högra kanalerna.
100SE
För att lyssna på ljudet i
en annan zon
(Funktioner för ZONE 2/ZONE 3)
Du kan, i en annan zon (zon 2 eller zon 3) än
huvudzonen, titta på bilder och lyssna på ljud
från en komponent som är ansluten till
receivern. Du kan t.ex. titta på en DVD i
huvudzonen och lyssna på en CD i zon 2 eller
zon 3.
Med hjälp av en IR-repeater (medföljer ej) går
det även att styra både en komponent i
huvudzonen och en Sony-receiver i zon 2 eller
zon 3 från zon 2 (eller 3). Använd
fjärrkontrollen RM-AAU009 för dessa
manövrer.
• Växling av utgångskälla för ZONE 2 eller
ZONE 3 OUT-uttagen.
• Slå på eller stänga av Sony-receiverns ström
i zon 2 eller zon 3.
Innan du använder funktionerna
för zon 2/zon 3
Först måste du göra vissa anslutningar och
inställningar.
Se följande figur eller avsnittet ”2: Anslutning
av högtalare” (sidan 17) för närmare detaljer
om inställningarna.
Ställ in punkten ”Sur Back Assign” på
”ZONE 2” på Auto Calibrationinställningsmenyn (sidan 74).
1:Anslutningar för zon 2
1 Ljudet matas ut från högtalarna i zon 2 via SURROUND BACK
SPEAKERS-uttagen på receivern.
Huvudzon
Zon 2
STR-DA5200ES
A
TV
skärm
C
B
ZONE 2
VIDEO OUT
SURROUND BACK
SPEAKERS
D
D
RM-AAU009
A Ljudkomponent
B Videokomponent
C IR-repeater (medföljer ej)
D Högtalare
Andra funktioner
forts.
101SE
2 Matar ut ljud från högtalarna i zon 2 via receivern och en annan
förstärkare.
Huvudzon
Zon 2
STR-DA5200ES
A
TV
skärm
E
C
E
B
D
C
ZONE 2
VIDEO OUT
ZONE 2
AUDIO OUT
RM-AAU009
A Ljudkomponent
B Videokomponent
C IR-repeater (medföljer ej)
D Sony-förstärkare/receiver
E Högtalare
2:Anslutningar för zon 3
Huvudrum
Zon 3
STR-DA5200ES
A
E
E
C
B
D
C
ZONE 3
AUDIO OUT
C
RM-AAU009
A Ljudkomponent
B Videokomponent
C IR-repeater (medföljer ej)
D Sony-förstärkare/receiver
E Högtalare
102SE
Inställning av ljud/
bildsignalerna som ska matas ut
i zon 2/zon 3
3
Tryck på V/v för att välja ”ON”
eller ”OFF” och tryck sedan på
.
4
Tryck upprepade gånger på
V/v/B/b för att välja
inställningspunkt och parameter,
och tryck sedan på
.
Multi Zone-menyns parametrar
2-4
x Power
(endast för ZONE 2/ZONE 3)
1
Välj ”Multi Zone” på Settingsmenyn (sidan 54).
2
Tryck på V/v för att välja den
zon där ljud/bildsignalerna ska
matas ut, och tryck sedan på
.
Huvudzonen (den här receivern) är alltid
vald. Om du inte tänker ändra
inställningen så gå vidare till steg 4.
x Input
Används för att välja ljud/bildkälla för det som
ska matas ut i zonen. Ljud och bildsignaler
matas ut i zon 2, men bara ljudsignaler matas
ut i zon 3.
x Volume
Används för att justera volymen i zonerna.
x 12 V Trigger
Det går att slå på/stänga av receivern i en
annan zon, eller välja olika alternativ för hur
12 V Trigger-funktionen ska användas, enligt
nedan.
• OFF
Låter dig stänga av utmatningen av 12 V
triggersignaler även då receivern är på.
• ZONE
Används för att slå på/stänga av utmatningen
av 12 V triggersignaler beroende på om vald
zon eller påslagen eller avstängd.
forts.
103SE
Andra funktioner
Används för att slå på zonfunktionen.
• ON
• OFF
• CTRL
Används för att slå på/stänga av utmatningen
av 12 V triggersignaler för hand med hjälp
av CIS-kommandot på den infraröda
fjärrkontrollen.
• INPUT (endast för ”Main”)
Låter dig slå på utmatningen av 12 V
triggersignaler när den förinställda ingången
väljs.
När man väljer ”Input” tänds en
inställningsskärm där det går att slå på/
stänga av respektive ingångstrigger. Tryck
på V/v för att välja ingång, och tryck sedan
på
för att bocka för rutan.
• MAIN (endast för ”Zone 2” och ”Zone 3”)
Används för att länka triggersignalerna för
zon 2 eller zon 3 med huvudreceivern.
Tips
• Även om den här receivern ställs i standbyläge
(tryck på ?/1 på fjärrkontrollen för att stänga av
den här receivern) förblir receivern i zon 2 eller zon
3 påslagen. För att stänga av alla receivrarna
trycker man på ?/1 och AV ?/1 på RM-AAL006
fjärrkontrollen samtidigt (SYSTEM STANDBY).
• Enbart signaler från komponenter som är anslutna
till de analoga ingångarna matas ut via ZONE 2/
ZONE 3 OUT-uttagen. Inga signaler matas ut från
komponenter som bara är anslutna till digitala
ingångar.
• När ”SOURCE” är vald kommer de signaler som
matas in i MULTI CHANNEL INPUT-ingångarna
inte att matas ut från ZONE 2 OUT eller ZONE 3
OUT-uttagen även om MULTI IN-funktionen
används. De analoga ljudsignalerna för nuvarande
funktion matas ut i stället.
• Tryck på SOURCE RM-AAU009 efter att du valt
USB i huvudzonen när du vill använda USB som
ingångskälla.
• Om ”TUNER” är vald kommer samma typ av
radiokanal (FM/AM/XM) som är vald för
huvudzonen även att väljas för zon 2 och 3. Om
receivern i huvudzonen stängs av eller om inte
”TUNER” är vald, kan du ställa in en FM/AM/
XM-kanal för zon 2. Samma sorts radiostation
(FM/AM/XM) som är vald i zon 2 ställs även in för
zon 3.
När två av receivrarna i huvudzonen, zon 2 eller
zon 3 är avstängda, går det att välja stationssort
(FM/AM/XM) i den zon där receivern är påslagen.
104SE
Parametrar på menyn för
ytterligare inställningar för zon
2/zon 3-funktionerna
x Installer Mode
(RS232C-styrning)
Normalt ska denna vara inställd på OFF.
• ON
Receivern kan ta emot kommandon från
RS232C-porten.
• OFF
Receivern kan inte ta emot kommandon från
RS232C-porten.
Om IR REMOTE-uttaget
Det går att styra receivern utan att rikta
fjärrkontrollen mot sensorn på receivern
genom att ansluta en IR-repeater (medföljer
ej) till IR REMOTE-ingången.
Använd en IR-repeater när du placerar
receivern på en plats där signalerna från
fjärrkontrollen inte når fram.
STR-DA5200ES
IR-repeater
(medföljer ej)
RM-AAL006
För att ställa in högtalarna
Använda anslutning för
två förstärkare
Om du inte använder några bakre
surroundhögtalare kan du använda
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen för
de främre högtalarna för en anslutning med två
förstärkare.
För att ansluta högtalarna
Främre
högtalare (H)
Främre
högtalare (V)
H
H
L
L
Ställ in punkten ”Sur Back Assign” på ”BIAMP” på Auto Calibration-inställningsmenyn
(sidan 74). Samma signaler som matas ut via
FRONT SPEAKERS A-uttagen går även att
mata ut via SURROUND BACK SPEAKERSuttagen genom att ställa in punkten ”Sur Back
Assign” på ”BI-AMP”.
Observera
Anslut uttagen på Lo-sidan (eller Hi-sidan) på
de främre högtalarna till FRONT SPEAKERS
A-uttagen, och uttagen på Hi-sidan (respektive
Lo-sidan) på de främre högtalarna till
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen. Se
till att metallbyglarna för hög/låg som fanns på
högtalarna har tagits bort. Om dessa inte tagits
bort kan det orsaka felaktig funktion hos
receivern.
105SE
Andra funktioner
• Du kan inte använda FRONT SPEAKERS Buttagen för en anslutning för två förstärkare.
• När du använder den automatiska
kalibreringsfunktionen, ska du utföra
inställningarna för två förstärkare innan du utför
den automatiska kalibreringen.
• Om du utför inställningarna för två förstärkare
avaktiveras högtalarnivån, balansen och
equalizerinställningarna för de bakre
surroundhögtalarna och dessa ersätts av
inställningarna för de främre högtalarna.
• Signaler via PRE OUT-utgångarna matas ut med
samma inställningar som för SPEAKERS-uttagen.
• Ljudsignalen för mitthögtalaren via MULTI
CHANNEL INPUT-ingången matas inte ut via
höger och vänster högtalare när punkten ”Sur Back
Assign” är inställd på ”BI-AMP” på Auto
Calibration-inställningsmenyn.
Hur man använder
styrsystemet CONTROL S
Om du har en CONTROL S-kompatibel Sony
TV, satellitmottagare, bildskärm, DVDspelare eller videobandspelare, så använd en
CONTROL S-anslutningskabel (medföljer ej)
för att koppla ihop CTRL S IN-uttaget (för en
TV, satellitmottagare eller bildskärm) eller
CTRL S OUT-uttaget (för en
videobandspelare osv.) på receivern med
motsvarande CONTROL S-uttag på respektive
komponent. Se bruksanvisningen till TV:n,
satellitmottagaren, bildskärmen,
videobandspelaren, osv. för närmare detaljer.
Om du ansluter CTRL S OUTutgången på en annan
komponent till CTRL S INingången på den här receivern
Exempel
TV, videobandspelare, tuner,
bildskärm, osv.
Receiver
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollsensorn på CTRL S OUTkomponenten tar emot fjärrkontrollsignaler på
samma sätt som fjärrkontrollsensorn på den
här receivern. Detta är användbart om du har
placerat receivern i ett rack osv.
106SE
Om du ansluter CTRL S INingången på en annan
komponent till CTRL S OUTutgången på den här receivern
Exempel
TV
Videoband- Tuner
spelare
Receiver
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollsensorn på den här receivern tar
emot fjärrkontrollsignaler på samma sätt som
fjärrkontrollsensorn på CTRL S INkomponenten. Detta är användbart om du inte
placerat den andra komponenten i närheten av
receivern.
Observera
För att styra receivern utan
att använda det grafiska
användargränssnittet
(GUI)
När ingen TV-skärm är ansluten går det att
styra receivern med hjälp av displayen.
Om ”GUI ON” visas på displayen så
tryck på ON SCREEN för att gå över
till ”GUI OFF”.
Utföra automatisk kalibrering
Se ”9: Kalibrera lämpliga inställningar
automatiskt (AUTO CALIBRATION)”
(sidan 42) för närmare detaljer om automatisk
kalibrering.
Se ”Innan du utför den automatiska
kalibreringen” (sidan 42) innan du startar den
automatiska kalibreringen.
grafiska användargränssnittet.
Menyn tänds på TV-skärmen när ”GUI
ON” visas på displayen.
2 Tryck på RECEIVER.
Styrning av receivern aktiveras.
3 Tryck på MENU.
”Auto Calibration” tänds på displayen.
4 Tryck på
.
5 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja vilket positionsnummer som ska
användas, och tryck sedan på
.
6 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”AUTO CAL START?” och tryck
sedan på
för att starta mätningen.
Mätningen startar efter 5 sekunder. En
nedräkning visas på TV-skärmen.
7 Mätningen startar.
Mätprocessen tar cirka 30 sekunder. Vänta
tills det att mätningen avslutats.
För att avbryta den automatiska kalibreringen
räcker det med att ändra volymen, ändra
INPUT SELECTOR-inställningen, koppla in
ett par hörlurar, slå på ljuddämpningen, eller
trycka på ON SCREEN.
Observera
Du kan inte mäta högtalarhöjden för surround- och
bakre surroundhögtalarna.
Ställ in det här värdet med hjälp av ”Surround
position”-inställningarna på Auto Calibrationinställningsmenyn (sidan 73).
Tips
• Det går inte att göra något med receivern utom att
slå på eller stänga av den medan den automatiska
kalibreringen pågår.
• I följande situationer kan det hända att mätningen
inte utförs korrekt eller att den automatiska
kalibreringen inte kan utföras.
– då specialhögtalare, t.ex. dipolhögtalare,
används.
– när flerzonsfunktionen används i zon 2.
För att bekräfta/lagra resultatet
av den automatiska
kalibreringen när GUIfunktionen är avstängd
1 Bekräfta mätresultaten.
När mätningen avslutats hörs ett pip och
mätresultaten visas på displayen.
Mätresultat
Indikering Beskrivning
När
COMPLETE Gå vidare till
mätprocessen
steg 2.
slutförts korrekt
När
mätprocessen
misslyckas
ERROR
CODE XX
Se ”Lista över
meddelanden
efter automatisk
kalibrering”
(sidan 46).
forts.
107SE
Andra funktioner
För att göra dessa
inställningarna på receivern
1 Tryck på ON SCREEN för att släcka det
Under nedräkningen ska du gå bort från
mätområdet för att inte orsaka mätfel.
2 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja punkten och tryck sedan på
.
Punkt
Beskrivning
RETRY
Den automatiska
kalibreringen utförs på nytt.
SAVE EXIT
Sparar mätresultaten och
avslutar inställningen.
WRN CHECK
Visar en varning gällande
mätresultaten. Se ”När du
väljer ”WRN CHECK””
(sidan 47).
PHASE INFO
Visar fasen för respektive
högtalare (i fas/ur fas). Se
”När man väljer ”PHASE
INFO””.
DIST.INFO
Visar mätresultaten för
högtalaravstånd.
LEVEL INFO
Visar mätresultaten för
högtalarnivå.
EXIT
Avslutar inställningen utan att
spara mätresultaten.
3 Tryck på
.
Mätresultaten sparas.
Tips
Högtalarens storlek (LARGE/SMALL) bestäms av
dess låga egenskaper. Mätresultaten kan variera
beroende på optimeringsmikrofonens och
högtalarnas placering samt rummets form. Det
rekommenderas att du följer mätresultaten. Det går
dock att ändra dessa inställningar på Auto
Calibration-inställningsmenyn (sidan 71). Spara
mätresultaten först och prova sedan med att ändra
önskade inställningar.
När man väljer ”PHASE INFO”
Det går att kontrollera fasen för respektive
högtalare (i fas/ur fas).
Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja högtalare, och tryck därefter på
för att gå tillbaka till steg 1 i ”Bekräfta/
spara mätresultaten”.
Indikering
Beskrivning
IN-PHASE
Högtalaren är i fas.
OUT-OFPHASE
Högtalaren är ur fas.
Anslutningarna till högtalarens
”+”- och ”-”-uttag kan vara
omkastade. Beroende på
högtalarna kan det dock hända att
”OUT-OF-PHASE” visas på
displayen trots att högtalarna är
rätt anslutna. Det beror på
högtalarnas specifikationer. I så
fall går det att fortsätta att
använda receivern.
----------
Inga högtalare är anslutna.
4 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”AUTO EQ” och tryck sedan på
.
5 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja parameter, och tryck sedan på
.
AUTO EQ
Beskrivning
Tips
ENGINEER
Ställer in
frekvensegenskaperna så att
de stämmer överens med
Sonys standard
lyssningsrum.
Beroende på subwooferns placering kan det hända
att mätresultatet för polariteten varierar. Det är dock
inga problem med att fortsätta att använda receivern
med det värdet.
FULL FLAT
Utför plan mätning av
frekvensen från respektive
högtalare.
FRONT REF
Justerar egenskaperna för
alla högtalare så att de
stämmer överens med de
främre högtalarnas
egenskaper.
OFF
108SE
Används för att stänga av den
automatiska
kalibreringstypen.
Val av ljudfältstyp
Se ”För att lyssna med förinställda ljudfält”
(sidan 58) för närmare detaljer om de olika
ljudfälten.
Tryck upprepade gånger på 2CH,
A.F.D., MOVIE eller MUSIC.
Vald ljudfältstyp visas på displayen.
Det går även att använda knapparna 2CH,
A.F.D., MOVIE och MUSIC på receivern.
Lyssna på ljud utan några
justeringar
(2CH ANALOG DIRECT)
Lagring av radiostationer i
förinställd minnet
1
Tryck på SHIFT och därefter på
A.DIRECT.
Se ”För att ställa in radiostationer” för
närmare detaljer om hur man gör.
2
För att lyssna på FM/AM-radio
Tryck på MEMORY.
”MEMORY” tänds på displayen i ett par
sekunder. Utför steg 3 och 4 innan
displayen ändras.
Se ”Tunerfunktioner” (sidan 78) för närmare
detaljer om hur man använder radiodelen.
För att ställa in radiostationer
1 Tryck upprepade gånger på TUNER för
3
att välja FM- eller AM-bandet.
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern.
Direkt val av en frekvens
(Direkt stationsinställning)
1 Välj först FM eller AM och tryck sedan
på D.TUNING.
4
Tryck på ENTER.
Stationen lagras på valt förinställt
nummer. Om ”MEMORY” hinner
slockna innan du väljer
snabbvalssnummer så börja om från
steg 2.
5
Repetera steg 1 till 4 för att
förinställa en annan station.
Välja förinställd station
1 Tryck upprepade gånger på TUNER för
att välja FM- eller AM-bandet.
2 Mata in frekvensen med
.
3 Tryck på ENTER för att mata in ditt val.
2 Tryck upprepade gånger på PRESET +
eller PRESET – för att välja den
förinställda station du vill lyssna på.
Du kan även trycka på sifferknapparna för
att välja den förinställda station du vill
lyssna på. Tryck sedan på ENTER för att
bekräfta valet.
Det går även att trycka upprepade gånger
på TUNING MODE på receivern för att
välja ”PRESET”, och sedan välja önskade
snabbvalsstationer med TUNING.
109SE
Andra funktioner
Tryck på TUNING + för att söka i ordning
från låga till höga frekvenser, eller på
TUNING - för att söka i ordning från höga
till låga frekvenser. Receivern avbryter
sökningen när en station har ställts in.
Det går även att trycka på TUNING MODE
på receivern för att välja ”AUTO”, och
sedan vrida på TUNING för att välja
station.
Tryck på PRESET + eller
PRESET – för att välja ett
snabbvalsnummer.
Det finns 30 snabbvalsnummer för FM
och 30 för AM. Om ”MEMORY” hinner
slockna innan du väljer
snabbvalssnummer så börja om från
steg 2.
2 Tryck på TUNING + eller TUNING –.
sifferknapparna och tryck sedan på
Ställ in den station som du vill
lagra i minnet.
Visning av RDS-information
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY under mottagning av
RDS.
Varje gång man trycker på knappen ändras
RDS-informationen på displayen i följande
ordning:
PS (Programservicenamnet)a) t PTY
(Programtypsindikering)b) t RT
(Radiotextindikeringar)c) t CT
(Tidsindikering) (24-timmarsklocka) t Typ
av ljudfält t Volymen
a)
Denna information visas även för andra FMstationer än RDS-stationer.
b)
Den typ av program håller på att sändas.
c)
Textmeddelande som sänds av RDS-stationen.
För att lyssa på musik från en
digital musikspelare från Sony
Se ”För att lyssna på musik från en USBapparat” (sidan 87) för närmare detaljer om
hur man ansluter en digital musikspelare från
Sony till den här receivern.
1
Tryck på RECEIVER för att göra
det möjligt att styra receivern.
Man behöver inte trycka på RECEIVER
om ingen av de andra ingångsknapparna
lyser.
2
Tryck upprepade gånger på
USB för att välja den digitala
musikspelaren från Sony.
Övriga manövrer
För att
Gör följande
Spela
Tryck på H.
Pausa
Tryck på X. Tryck en gång till på
knappen för att återuppta
spelningen.
Stanna
Tryck på x.
Välja mapp
Tryck på ALBUM + eller
ALBUM –.
110SE
För att
Gör följande
Välja spår
Tryck på TRACK + eller TRACK
–.
Hitta ett visst
ställe i ett spår
Håll m eller M intryckt under
uppspelningens gång, och släpp
sedan knappen på önskat ställe.
Ändra vad som
visas på
displayen
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY. Det som visas ändras i
följande ordning. Spårnamn t
Albumnamn t Artistnamn t
Genre t Ljudfältstyp t
Volym...
För att styra det som matas ut i
zon 2/zon 3
Se ”För att lyssna på ljudet i en annan zon
(Funktioner för ZONE 2/ZONE 3)”
(sidan 100) för närmare detaljer om
anslutningarna och inställningarna för zon 2/
zon 3. Använd fjärrkontrollen RM-AAU009
för dessa manövrer.
Gör på följande sätt för att ansluta en IRrepeater och styra receivern i zon 2 eller zon 3.
Om ingen IR-repeater är ansluten så använd
den här receivern i huvudzonen.
4
Tryck på en av
ingångsknapparna på
fjärrkontrollen för att välja vilka
insignaler som ska matas ut.
I zon 2 matas det ut analoga video- och
ljudsignaler. I zon 3 matas det bara ut
analoga ljudsignaler. När man väljer
”SOURCE” matas de nuvarande
insignalerna ut.
5
Ställ in en lagom volym.
• Om du använder anslutningssättet i
figur 1-1 eller 2 (sidan 102) går det
bara att justera volymen för de bakre
surroundhögtalarna i zon 2 eller zon 3.
1 Ställ in punkten ”Sur Back Assign”
2
4
på ”ZONE 2” på Auto Calibrationinställningsmenyn (sidan 74).
2 Justera volymen med hjälp av
MASTER VOL +/– på
fjärrkontrollen.
• I fallet som visas i figur 1-2
(sidan 102) justeras volymen för zon 2
med receivern.
5
1
Slå på huvudreceivern (den här
receivern).
2
Tryck på ZONE 2 eller ZONE 3.
Fjärrkontrollen ändras till läget för zon 2
eller zon 3.
3
Slå på förstärkaren i zon 2 eller
zon 3.
111SE
Andra funktioner
Tips
• Även om den här receivern ställs i standbyläge
(tryck på ?/1 på fjärrkontrollen för att stänga av
den här receivern) förblir receivern i zon 2 eller zon
3 påslagen. För att stänga av alla receivrarna
trycker man på ?/1 och AV ?/1 på RM-AAL006
fjärrkontrollen samtidigt (SYSTEM STANDBY).
• Enbart signaler från komponenter som är anslutna
till de analoga ingångarna matas ut via ZONE 2och ZONE 3-uttagen. Inga signaler matas ut från
komponenter som bara är anslutna till digitala
ingångar.
• När ”SOURCE” är vald kommer de signaler som
matas in i MULTI CHANNEL INPUT-ingångarna
inte att matas ut från ZONE 2 OUT eller ZONE 3
OUT-uttagen även om MULTI IN-funktionen
används. De analoga ljudsignalerna för nuvarande
funktion matas ut i stället.
Använda fjärrkontrollen
Styrning av respektive
komponent med
fjärrkontrollen
När fjärrkontrollen är inställd på att styra
följande komponenter från Sony eller andra
fabrikat, går det att använda knapparna på
fjärrkontrollen som är markerade med en prick
i tabellen. Observera dock att det kan hända att
somliga knappar inte fungerar för att styra just
din komponent.
Om du vill ändra innehållet på ingångslistan så
att det motsvarar dina komponenter, så se
”Programmering av fjärrkontrollen”
(sidan 114).
112SE
Tabell över knapparna som används för att styra respektive
komponent
Digital DSS, Kassettdäck DAT- CD-, Tuner Receiver USBBlu-ray PSX Video-CD- Digital
Komponent TV Videoband- DVDA/B
spelare MDspelare, CATV- mottagare för BST
spelare spelare, skivspelare
enhet
spelare
kontakt satellit/
LDkombinerad
spelare (UC) markburen
DVD/VHS
sändning
Knapp
(EURO)
AV ?/1,
?/1 (efter att man
tryckt på TV)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Sifferknappar
z
z
z
z
MEMORY/ENTER
z
z
z
z
CLEAR/D.TUNING/ z
>10/-/--
z
z
DISPLAY
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
MENU
./>
z
ALBAUM +/–, B·/·b
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
H, X, x
z
DISK SKIP
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
F2/WIDE/MACRO 2 z
z
z
DVD TOP MENU/
NIGHT MODE, DVD
MENU/INPUT
MODE
F1/TV/VIDEO/
MACRO 1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Använda fjärrkontrollen
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
***
z
z
z
z
z
z
z
z
**
z
z
z
z**
z
z
* Endast LD-spelare.
** Endast DSS.
*** Gäller endast däck B.
113SE
1
Programmering av
fjärrkontrollen
Tryck på AV ?/1 samtidigt som
du trycker på RM SET UP.
RM SET UP-knappen blinkar.
2
Det går att ställa in fjärrkontrollen så att den
motsvarar de komponenter som är anslutna till
receivern. Det går till och med att ställa in
fjärrkontrollen på att styra komponenter av
andra fabrikat än Sony, och att styra andra
Sony-komponenter än vad den normalt är
avsedd för.
Proceduren i nedanstående exempel gäller för
en videobandspelare av något annat fabrikat än
Sony som är ansluten till VIDEO 2 INingångarna på receivern.
Observera innan du börjar:
– Det går inte att ändra PHONOinställningarna.
– Fjärrkontrollen kan bara styra komponenter
som kan ta emot trådlösa infraröda
fjärrstyrningssignaler.
Glöm inte att slå på receivern och
rikta fjärrkontrollen mot receivern
när du utför följande procedur.
1
När RM SET UP-knappen
blinkar trycker du på
ingångsknappen (inklusive TV)
för den komponent du vill styra.
Om du t.ex. vill styra en videobandspelare
som är ansluten till VIDEO 2-ingångarna,
så tryck på VIDEO 2.
RM SET UP- och ingångsknapparna lyser.
3
Tryck på sifferknapparna för att
ange sifferkoden (eller en av
koderna om det finns flera) som
motsvarar den komponent
(inklusive tillverkare) som du
vill styra.
RM SET UP- och ingångsknapparna lyser.
Observera
För fjärrkontrollskoder för TV är endast
koderna i 500-intervallet giltiga.
4
Tryck på ENTER.
När sifferkoden bekräftats blinkar RM
SET UP-knappen två gånger och
fjärrkontrollen avslutar automatiskt
programmeringsläget. Ingångsknappen
släcks också.
2
För att avbryta programmeringen
Tryck på RM SET UP under valfritt steg.
Sifferkoden som motsvarar
komponenten (inklusive tillverkare)
3
4
114SE
Använd sifferkoderna i tabellen nedan för att
styra komponenter ej tillverkade av Sony samt
Sony-komponenter som fjärrkontrollen normalt
inte kan styra. Då den fjärrkontrollsignal som en
komponent accepterar skiljer sig beroende på
komponentens modell och tillverkningsår, kan
det hända att det finns fler än en kod som tillhör
en komponent. Om du misslyckas med att
programmera fjärrkontrollen med en av koderna,
ska du försöka på nytt och använda en annan kod.
För att styra ett kassettdäck
Observera
• Sifferkoderna är baserade på den senast
tillgängliga informationen för respektive
varumärke. Det finns dock risk för att din
komponent inte stämmer överens med vissa eller
alla koder.
• Det kan hända att alla ingångsknappar på den här
fjärrkontrollen inte är tillgängliga för användning
tillsammans med just din komponent.
För att styra en CD-spelare
Tillverkare
SONY
Kod(er)
101, 102, 103
Tillverkare
Kod(er)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
För att styra en LD-spelare
KENWOOD
108, 109, 110
Tillverkare
Kod(er)
MAGNAVOX
111, 116
SONY
601, 602, 603
MARANTZ
116
PIONEER
606
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
För att styra en DAT-spelare
Kod(er)
SONY
203
PIONEER
219
För att styra en MD-spelare
Tillverkare
Kod(er)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Tillverkare
Kod(er)
SONY
605
För att styra en
videobandspelare
Tillverkare
Kod(er)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR/LG
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
forts.
115SE
Använda fjärrkontrollen
Tillverkare
För att styra en video CDspelare
Tillverkare
Kod(er)
Tillverkare
NEC
736
JVC
516
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
PHILIPS
729, 730, 731
NEC
503, 520, 544
PIONEER
729
PANASONIC
509, 524
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
PHILIPS
515, 518
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
PIONEER
509, 525, 526, 540
SANYO
717, 720, 746
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529,
544
SHARP
748, 749
SAMSUNG
TELEFUNKEN
751, 752
503, 515, 531, 532,
533, 534, 544
TOSHIBA
747, 755, 756
SANYO
508, 545, 546, 547
ZENITH
754
SHARP
535
* Om en AIWA videobandspelare inte fungerar även
om du matat in koden för AIWA, ska du mata in
koden för Sony istället.
Kod(er)
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
För att styra en DVD-spelare
För att styra en
satellitmottagare eller kabelbox
Tillverkare
Kod(er)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
Tillverkare
Kod(er)
PHILIPS
407
SONY
801, 802, 803, 804
PIONEER
409
JERROLD/G.I.
TOSHIBA
404
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814
DENON
405
För att styra en DVD-brännare
Tillverkare
Kod(er)
SONY
403
För att styra en TV
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
För att styra en tuner
Tillverkare
Kod(er)
SONY
002, 003, 004, 005
Tillverkare
Kod(er)
SONY
501, 502
För att styra en hårddiskenhet
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
Tillverkare
Kod(er)
SONY
307, 308, 309
FISHER
508
GOLDSTAR/LG
503, 511, 512, 515,
534, 544
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
116SE
För att styra en Blu-ray Discspelare
Tillverkare
Kod(er)
SONY
310, 311, 312
För att styra en PSX
Tillverkare
Kod(er)
SONY
313, 314, 315
För att automatiskt utföra
flera kommandon i följd
(Makrospelning)
Med hjälp av makrospelningsfunktionen går
det att länka ihop flera kommandon i tur och
ordning till ett enda kommando.
Den här fjärrkontrollen har 2 makrolistor
(MACRO 1 och MACRO 2). Det går att ange
upp till 20 kommandon för varje makrolista.
Observera
Sätt i nya batterier innan du ställer in
makrospelningsfunktionen.
Använda fjärrkontrollen
117SE
3
Programmera in
manöversekvensen
1,5
2,3
Tryck på knappen för den
funktion du vill utföra för att
programmera funktionen enligt
följande.
Tryck på
Funktion som ska
programmeras
H, x, X,
M, m,
., >
Utför knappens
funktion.
Ingångsknappe Växlar ingångar.
n i mer än 1
sekund
MACRO 1 eller Gör en paus på en
MACRO 2
sekund. Om du vill ha
en längre paus trycker
du upprepade gånger på
MACRO 1 eller
MACRO 2.
Den ingångsknapp som valts i steg 2
blinkar två gånger för att sedan lysa igen.
4
Upprepa steg 2 och 3. Om du
vill programmera fler
kommandon för samma
komponent upprepar du steg 3.
5
Tryck på RM SET UP för att
avsluta programmeringen.
3
1,3
1
Håll MACRO 1 eller MACRO 2
intryckta samtidigt med RM
SET UP under mer än 1 sekund.
RM SET UP-knappen blinkar.
2
Tryck på ingångsknappen för
den komponent för vilken du
vill programmera en av följande
funktioner.
Den valda ingångsknappen tänds.
118SE
Tips
Om RM SET UP-knappen blinkar fem gånger
i steg 1 och makroprogrammeringsprocessen
inte startar, så sätt i nya batterier.
För att avbryta
programmeringen
Tryck på RM SET UP. Om inga knappar trycks
inom 60 sekunder avslutas också
inlärningsfunktionen.
Föregående kommando förblir giltigt.
För att starta makrospelningen
1 Tryck på RECEIVER.
RECEIVER-knappen tänds och släcks
sedan igen.
2 Tryck på MACRO 1 eller MACRO 2 för
att starta makrot.
Makrot startas och utför kommandona i den
turordning som du programmerat dem.
Medan kommandona håller på att överföras
blinkar RM SET UP-knappen och
RECEIVER-knappen lyser. När
kommandona är överförda släcks RM SET
UP-knappen och RECEIVER-knappen.
För att radera ett programmerat
makro
1 Håll MACRO 1 eller MACRO 2 intryckta
samtidigt med RM SET UP under mer
än 1 sekund för att radera det lagrade
makrot.
RM SET UP-knappen blinkar upprepade
gånger.
Inställning av
fjärrstyrningskoder som
inte finns lagrade i
fjärrkontrollen
Om en viss fjärrstyrningskod inte finns
förlagrad i fjärrkontrollen, kan fjärrkontrollen
lära sig den koden med hjälp av
inlärningsfunktionen.
Observera
Sätt i nya batterier innan du ställer in receivern på att
lära sig nya fjärrstyrningslägen.
1,6
1
2
2 Tryck på RM SET UP.
Inställningarna sparas då makro raderas.
Exempel för programmering av knapp 1
som VIDEO 1 på fjärrkontrollen:
Tryck på TV samtidigt som du
trycker på RM SET UP.
RM SET UP-knappen tänds.
2
Tryck på den ingångsknapp
(VIDEO 1 i det här exemplet) för
vilken du vill använda
inlärningsfunktionen.
Ingångsknappen blinkar. (RM SET UPknappen förblir tänd.)
3
Tryck på den knapp (knapp 1 i
det här exemplet) som du vill
använda som VIDEO 1-knapp.
Ingångsknappen du valde i steg 2 tänds.
(RM SET UP-knappen förblir tänd.)
forts.
119SE
Använda fjärrkontrollen
1
4
Rikta fjärrkontrollens
mottagare mot sändaren på den
fjärrkontroll från vilken koden
ska läras in.
När fjärrkontrollen tar emot signalen,
släcks den ingångsknapp som valdes i
steg 2.
För att använda ett inlärt
kommando
Välj den knapp som användes för att lära in
funktionen, och tryck sedan på knappen.
För att radera en inlärd kod
1 Tryck på TV samtidigt som du trycker
på RM SET UP.
Ca. 5 - 10 cm
5
RM SET UP-knappen blinkar två
gånger och sedan är
inlärningsfunktionen slutförd.
Om inlärningsfunktionen misslyckas
blinkar RM SET UP-knappen fem
gånger. Gör ett nytt försök att utföra
funktionen från steg 2.
6
Tryck på RM SET UP för att
avsluta inlärningsfunktionen.
Tips
• När minnet för lagring av fjärrkontrollkoder når en
viss gräns kommer RM SET UP-knappen att blinka
10 gånger varefter programmeringen avslutas.
• Om RM SET UP-knappen blinkar fem gånger i
steg 1 och inlärningsprocessen inte startar, så sätt i
nya batterier.
För att avbryta inlärningen
Tryck på RM SET UP. Om inga knappar trycks
inom 60 sekunder avslutas också
inlärningsfunktionen.
120SE
2 Tryck på den ingångsknapp (VIDEO 1 i
det här exemplet) för vilken du vill
radera inställningen.
Ingångsknappen blinkar. (RM SET UPknappen förblir tänd.)
3 Tryck på ?/1 i mer än en sekund.
Ingångsknappen blinkar två gånger
repeterande.
4 Tryck på ingångsknappen för att radera
den lagrade inställningen.
RM SET UP-knappen blinkar två gånger
och sedan är raderingsfunktionen slutförd.
Om raderingsfunktionen misslyckas
blinkar RM SET UP-knappen fem gånger.
Gör ett nytt försök att utföra funktionen
från steg 2.
Radering av hela
innehållet i
fjärrkontrollens minne
AV ?/1
?/1
Ändring av vad
knapparna används till
(gäller endast RM-AAU009)
Det går att ändra fabriksinställningarna för
ingångsknapparna så att de överensstämmer
med komponenterna i din anläggning. Om du
till exempel ansluter en DVD-spelare till
receiverns VIDEO 2-IN ingångar, kan du
ställa in fjärrkontrollens VIDEO 2-knapp för
att styra DVD-spelaren.
Observera dock att det inte går att ändra
inställningarna för TUNER-knappen.
1
2,3
4
1
Håll först MASTER VOL –
nedtryckt och tryck sedan på
?/1 och sedan på AV ?/1.
RM SET UP-knappen blinkar tre gånger.
2
Släpp MASTER VOL –.
Hela innehållet i fjärrkontrollens minne
(dvs. alla inprogrammerade data) raderas.
Håll knappen RM SET UP
intryckt i mer än 2 sekunder.
Indikatorn tänds.
2
Tryck på den ingångsknapp
som du vill ändra inställningen
för.
Indikatorn släcks en gång och tänds sedan
igen när man trycker på en giltig knapp.
Bara den första ingångsknappen man
trycker på registreras.
Exempel: Tryck på VIDEO 2.
forts.
121SE
Använda fjärrkontrollen
1
MASTER
VOL –
3
4
Se nedanstående tabell och
tryck på ingångsknappen för
önskad kategori.
Motsvarande
kategori
Tryck på
Indikatorn släcks när man trycker på en
giltig knapp.
Exempel: Tryck på DVD en gång.
Kassettdäck A
TAPE en gång
Kassettdäck B
TAPE två gånger
MD-spelare
MD/DAT en gång
Tryck på SOURCE.
DAT-spelare
MD/DAT två gånger
Den nya inställningen registreras.
Indikatorn tänds långsamt två gånger och
släcks sedan igen.
CD-spelare 1
SA-CD/CD en gång
CD-spelare 2
SA-CD/CD två gånger
CD-spelare 3
SA-CD/CD tre gånger
För att avbryta
Tryck på RM SET UP under valfritt steg.
Tips
Om manövern misslyckas blinkar indikatorn fyra
gånger, och fjärrkontrollen går automatiskt ifrån
knappändringsläget. I så fall registreras inte den nya
inställningen utan den gamla inställningen blir kvar.
Observera
• Om man inte trycker på någon knapp i steg 2 till 4
inom 60 sekunder lämnar fjärrkontrollen
automatiskt knappändringsläget. Börja om från
steg 1.
• Om man trycker fler gånger på samma knapp i steg
3 än antalet kategorier som går att välja, registreras
bara den sista kategorin för den nya inställningen.
Giltiga knappar och
motsvarande kategorier
Motsvarande
kategori
Tryck på
VTR-1
VIDEO 1 en gång
VTR-2
VIDEO 2 en gång
VTR-3
VIDEO 3 en gång
VTR-4
VIDEO 1 två gånger
VTR-5
VIDEO 2 två gånger
VTR-6
VIDEO 3 två gånger
DVD-spelare
DVD en gång
LD-spelare
DVD två gånger
TV
TV/SAT en gång
SAT
TV/SAT två gånger
122SE
VIDEO CD-spelare VIDEO 1 och därefter
SA-CD/CD
För att radera alla ändringar för
fjärrkontrollknapparna
Håll knappen RM SET UP intryckt och tryck
på ?/1.
Fjärrkontrollen återställs till
fabriksinställningarna.
Övrig information
ljudfält såsom filmmakarna tänkt sig det även
hemma i vardagsrummet.
x Dolby Digital
Ordförklaringar
x Cinema Studio EX
Ett surroundljudläge som kan betraktas som en
kompilering av Digital Cinema Sound-teknik
som ger samma ljud som i en filmstudio för
ljudpålägg tack vare följande tre tekniker:
”Virtual Multi Dimensions”, ”Screen Depth
Matching” och ”Cinema Studio
Reverberation”.
Den virtuella högtalartekniken ”Virtual Multi
Dimensions” används för att skapa en virtuell
multisurroundmiljö med upp till 7.1 kanaler
vilket ger samma surroundljudskänsla som på
en biograf med den allra senaste utrustningen
hemma i ditt eget vardagsrum.
”Screen Depth Matching” används för att
återskapa diskantdämpningen, fyllnaden och
djupet för ljudet på en biograf där ljudet strålar
ut från bakom skärmen. Denna effekt läggs
sedan till för de främre kanalerna och
mittkanalen.
”Cinema Studio Reverberation” används för
att återskapa ljudegenskaperna i topputrustade
inspelningsstudior och filmstudior för
ljudpålägg, inklusive Sony Pictures
Entertainments inspelningsstudior. Det finns
tre olika lägen, A/B/C, för olika studiotyper.
Den frekvens där två högtalares frekvenser
skär varandra.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Unik ljudåtergivningsteknik för
hemmabiobruk som utvecklats av Sony i
samarbete med Sony Pictures Entertainment
för att skapa samma spännande och mäktiga
ljud som på biografer hemma i
vardagsrummet. Med hjälp av ”Digital
Cinema Sound” som har en integrerad DSP
(Digital signal processor) och bygger på
uppmätta data går det att skapa ett idealiskt
x Dolby Digital Surround EX
En akustisk teknik som utvecklats av Dolby
Laboratories, Inc. Den bakre
surroundinformationen matriseras till vanliga
höger och vänster surroundkanaler så att ljudet
kan återges med 6.1 kanaler. Framför allt
action-scener återges med ett mer dynamiskt
och realistiskt ljudfält.
x Dolby Pro Logic II
Med denna teknik omvandlas ljud som är
inspelat i 2-kanalig stereo till uppspelning via
5.1 kanaler. Det finns ett MOVIE-läge för
filmer och ett MUSIC-läge för musik och
annat stereomaterial. Det går även att titta på
gamla filmer som är inspelade i vanligt
stereoformat med 5.1-kanaligt surroundljud.
GAME-läget är lämpligt för TV-spel.
x Dolby Pro Logic IIx
Teknik för 7.1-kanalig (eller 6.1-kanalig)
uppspelning. Förutom ljud som är kodat med
Dolby Digital Surround EX, går det även att
återge 5.1-kanaligt Dolby Digital-kodat ljud
via 7.1 (eller 6.1) kanaler. Det går även att
återge vanligt stereomaterial via 7.1 (eller 6.1)
kanaler.
forts.
123SE
Övrig information
x Delningsfrekvens
En digital ljudkodnings- och
avkodningsteknik som utvecklats av Dolby
Laboratories, Inc. Detta system består av två
främre kanaler (vänster/höger), en mittkanal,
två surroundkanaler (vänster/höger) och en
subwooferkanal. Detta är en ljudstandard för
DVD-video och kallas även för 5.1-kanalig
surround.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
Ljudbehandlingsteknik som utvecklats av
Dolby Laboratories, Inc. Mitt- och
monosurroundinformation matriseras till två
stereokanaler. Vid uppspelningen avkodas
ljudet och matas ut med 4-kanaligt
surroundljud. Detta är den vanligaste
ljudbehandlingsmetoden för DVD-video.
HDMI är ett gränssnitt som stödjer både video
och ljud via en enda digital anslutning. HDMIanslutningen överför standard till högupplösta
videosignaler samt flerkanaliga ljudsignaler
till video/ljudkomponenter, såsom HDMIutrustad TV, i digital form utan någon
försämring. HDMI-specifikationen stödjer
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection) som är en kopieringsskyddande
teknik för digitala videosignaler.
x DTS 96/24
Ett digitalt signalformat med hög ljudkvalitet.
Med detta format spelas ljudet in med en
samplingsfrekvens på 96 kHz och ett bittal på
24 bitar, vilket är högsta möjliga för DVDvideo. Antalet uppspelningskanaler varierar
beroende på materialet.
x Ingående ström
En digital insignal som innehåller extra
information om formatet eller antalet kanaler,
t.ex. Dolby Digital 5.1- eller DTS 5.1-data, osv.
x DTS Neo:6
x Interlace
Med denna teknik omvandlas ljud som är
inspelat i 2-kanalig stereo för uppspelning via
6.1 kanaler. Det finns två olika lägen att välja
mellan för olika sorters material, eller efter
tycke och smak: CINEMA för filmer, och
MUSIC för musik och annat stereomaterial.
En avsökningsmetod där en bild visas genom
att hälften av linjerna visas i taget på en TVskärm eller bildskärm var 1/60 sekund. Först
visas alla linjerna med udda nummer med
mellanrum mellan linjerna, och därefter fylls
mellanrummen i med linjerna med jämna
nummer.
x DTS Digital Surround
En digital ljudkodnings- och
avkodningsteknik för biografbruk som
utvecklats av Digital Theater Systems, Inc.
Ljudet komprimeras mindre än för Dolby
Digital, vilket ger högre ljudkvalitet.
x DTS-ES
Format för 6.1-kanalig uppspelning med bakre
surroundinformation. Det finns två olika
lägen: ”Discrete 6.1” i vilket alla kanalerna är
inspelade var för sig och ”Matrix 6.1” i vilket
de bakre surroundkanalerna matriseras till
vänster och höger surroundkanal. Detta läge är
idealiskt för att spela upp filmljudspår.
x Komponentvideo
Ett format för överföring av
videosignalinformation som består av tre
separata signaler: luminans Y, krominans Pb
och krominans Pr. Bilder med hög kvalitet,
t.ex. DVD video- eller HDTV-bilder, överförs
på ett mer naturtroget sätt. De tre uttagen är
färgkodade i grönt, blått och rött.
x Kompositvideo
Ett standardformat för överföring av
videosignalinformation. Luminanssignalen Y
och krominanssignalen C kombineras och
överförs tillsammans.
x Dynamikomfång
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Omfånget för de ljudsignaler som kan återges.
Skillnaden mellan det lägsta (tystaste) och det
högsta (starkaste) ljudet som går att återge
mäts i dB. Ju högre värde, desto tystare och
desto högre ljud går det att återge.
Ljudeffekter med låg frekvens som matas ut
via en subwoofer i Dolby Digital eller DTS
osv. Genom att lägga till en djup bas med en
frekvens på 20 till 120 Hz blir ljudet
mäktigare.
124SE
x Nedmixning
En metod att mata ut mångkanaligt ljud med
t.ex. 5.1 kanaler kodat till bara 2 kanaler.
Försiktighetsåtgärder
x PCM (Pulse Code Modulation)
Angående säkerhet
En metod för omvandling av analogt ljud till
digitalt ljud för att göra det möjligt att lyssna
på digitalt ljud på ett enkelt sätt.
Om det skulle råka komma in något föremål
eller vätska i receivern så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget och låt
kvalificerad personal se över receivern innan
du använder den igen.
x Progressivt format
En avsökningsmetod där alla
avsökningslinjerna dras i tur och ordning, till
skillnad från interlace-avsökning där först alla
udda linjer dras och sedan alla jämna.
x Samplingsfrekvens
För att omvandla analogt ljud till digitalt måste
analoga data kvantiseras. Denna process kallas
för sampling, och samplingsfrekvensen är det
antal gånger per sekund som analoga data
kvantiseras. På en vanlig musik-CD lagras
data som kvantiserats 44 100 gånger per
sekund, vilket utrycks som en
samplingsfrekvens på 44,1 kHz. I allmänhet
gäller att ju högre samplingsfrekvens, desto
högre ljudkvalitet.
x S-video-signal
x TSP (Time Stretched Pulse)
En TSP-signal är en mycket precis mätsignal
som använder pulsenergi för att mäta ett brett
band, från lågt till högt, under en kort
tidsperiod.
Mängden energi som används för att mäta
signalerna är viktig för att garantera
mätnoggrannhet vid normala inomhusmiljöer.
Genom att använda TSP-signaler kan man
mäta signaler på ett effektivt sätt.
• Kontrollera att receiverns driftspänning
överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du kopplar in
receivern.
Driftspänningen finns angiven på
namnplattan på baksidan av receivern.
• Receivern är strömförande så länge
stickkontakten sitter i ett vägguttag, även om
strömbrytaren på själva receivern är
frånslagen.
• Om receivern inte ska användas på länge så
dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Håll
alltid i själva stickkontakten när du ska
koppla bort kabeln. Dra aldrig i kabeln.
• Nätkabel får endast bytas ut av en
kvalificerad serviceverkstad.
Angående värmebildning
Receivern blir varm medan den används, så
detta är inget fel. Om receivern används under
längre tid på hög volym blir höljet mycket
varmt ovanpå, på sidorna och undertill. Rör i
så fall inte vid höljet, eftersom du då kan
bränna dig.
Angående placering
• Placera receivern på en plats med tillräcklig
ventilation för att förebygga överhettning
och för att förlänga receiverns livslängd.
• Placera inte receivern i närheten av
värmekällor, eller på platser där den utsätts
för direkt solljus, stora mängder damm, eller
slag och stötar.
forts.
125SE
Övrig information
Ett format för överföring av
videosignalinformation. För S video används
en enda kabel och två kanaler, en för
luminanssignalen (Y) och en för
krominanssignalen (C). Detta ger bättre
bildkvalitet för inspelning och uppspelning än
med kompositsignaler.
Angående strömförsörjning
• Ställ ingenting ovanpå höljet som kan täppa
för ventilationshålen, eftersom det kan leda
till fel på receivern.
• Ställ inte receivern alltför nära apparater
som TV-apparater, videobandspelare eller
kassettdäck. (Om receivern används
tillsammans med en TV, en
videobandspelare eller ett kassettdäck och
receivern placeras alltför nära den
utrustningen, kan det uppstå störningar på
ljud eller bild. Detta gäller i synnerhet om
man använder en inomhusantenn. Därför
rekommenderar vi att du använder en
utomhusantenn.)
Innan du gör några anslutningar
Var noga med att stänga av receivern och dra ut
dess stickkontakt ur vägguttaget innan du
ansluter några andra komponenter.
Angående rengöring
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med
en mjuk duk som fuktats med en mild
rengöringsmedelslösning. Använd ingen form
av skursvampar, skurpulver, eller
lösningsmedel som sprit eller bensin.
Om du har några frågor eller det skulle uppstå
något problem med receivern, så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Felsökning
Om något av följande problem skulle inträffa
medan receivern används, så försök att åtgärda
det med hjälp av detta felsökningsschema. Om
du trots allt inte lyckas lösa problemet så
kontakta närmaste Sony-handlare.
Ljud
Det hörs inget ljud, oavsett vilken
komponent man väljer, eller så hörs
bara ett mycket svagt ljud.
• Kontrollera att högtalarna och
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att alla högtalarkablar är rätt
anslutna.
• Kontrollera att både receivern och alla
andra komponenter är påslagna.
• Kontrollera att MASTER VOLUMEkontrollen inte är inställd på –∞ dB.
• Kontrollera att SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) inte är inställt på ”OFF” (sidan 41).
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen för
att stänga av ljuddämpningsfunktionen.
• Kontrollera att rätt komponent är vald med
INPUT SELECTOR.
• Kontrollera att inga hörlurar är
inkopplade.
• Om ljudet bara hörs väldigt svagt så
kontrollera om NIGHT MODEfunktionen är aktiverad (sidan 67).
• Receiverns skyddskrets har utlösts. Stäng
av receivern, avlägsna orsaken till
kortslutningen, och slå sedan på receivern
igen.
Det hörs inget ljud från en viss
komponent.
• Kontrollera att den komponenten är rätt
ansluten till ljudingångarna för den sortens
komponent.
• Kontrollera att kontakterna på
anslutningskabeln (kablarna) är helt isatta
i uttagen både på receivern och på
komponenten.
126SE
Det hörs inget ljud från den ena av de
främre högtalarna.
• Koppla in ett par hörlurar i PHONESuttaget och kontrollera om ljudet hörs på
rätt sätt i hörlurarna. Om bara den ena
kanalen hörs i hörlurarna kan problemet
bero på att komponenten inte är rätt
ansluten till receivern. Kontrollera att alla
anslutningkontakter är helt isatta i uttagen
både på receivern och på komponenten.
Om båda kanalerna hörs i hörlurarna kan
problemet bero på att den ena främre
högtalaren inte är rätt ansluten till
receivern. Kontrollera anslutningarna för
den främre högtalare som det inte hörs
något ljud ifrån.
• Kontrollera att du har anslutit både L- och
R-uttaget till en analog komponent och
inte bara antingen L- eller R-uttaget.
Använd en mono-till-stereo-kabel
(medföljer ej). Det hörs dock inget ljud
från mitthögtalaren när ett ljudfält (PRO
LOGIC osv.) är valt. När mitthögtalaren är
inställd på ”NO” hörs ljudet bara via höger
och vänster främre högtalare.
Det hörs inget ljud från en analog
2-kanalig komponent.
• Kontrollera att MULTI IN inte är vald.
• Kontrollera att vald (digital) ljudingång
inte är omprogrammerad för någon annan
ingång med hjälp av punkten ”Input
Assign” på Input-menyn (sidan 91).
Det är dålig balans mellan höger och
vänster kanal, eller ljudet är
spegelvänt.
• Kontrollera att alla högtalare och
komponenter är rätt och ordentligt
anslutna.
• Justera balansparametrarna med hjälp av
Auto Calibration-inställningsmenyn.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Kontrollera att högtalarna och
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är
dragna i närheten av en transformator eller
motor, och på minst 3 m avstånd från TVapparater och lysrör.
• Flytta TV:n längre bort från
ljudkomponenterna.
• Kontrollera att U SIGNAL GND-uttaget
är jordat (gäller endast när en skivspelare
är ansluten).
• Kontakterna och uttagen har blivit
smutsiga. Torka av dem med en duk som
fuktats med sprit.
forts.
127SE
Övrig information
Det hörs inget ljud från en digital
komponent (via COAXIAL eller
OPTICAL-ingången).
• Kontrollera att INPUT MODE inte är
inställt på ”ANALOG” (sidan 91).
• Kontrollera att MULTI IN inte är vald.
• Kontrollera att ”2ch Analog Direct”funktionen inte används.
• Kontrollera att vald (digital) ljudingång
inte är omprogrammerad för någon annan
ingång med hjälp av punkten ”Input
Assign” på Input-menyn (sidan 91).
Ljudet som matas in via HDMI-uttaget
matas inte ut via en förstärkare eller via
högtalarna på en TV som är ansluten
till receivern.
• Kontrollera att komponenten är korrekt
ansluten till HDMI-ingången för den
komponenten.
• Det matas inte ut något ljud när receiverns
meny visas på TV-skärmen. Tryck på ON
SCREEN för att släcka menyn på TVskärmen.
• Det går inte att lyssna på Super Audio CDskivor via HDMI-anslutningar.
• Beroende på uppspelningskomponenten
kan det hända att man även behöver göra
vissa inställningar på själva komponenten.
Se bruksanvisningen till respektive
komponent.
Det hörs inget ljud alls, eller ljudet hörs
bara svagt från mitthögtalaren/
surroundhögtalarna/de bakre
surroundhögtalarna.
• Välj ett Cinema Studio EX-läge (sidan 62).
• Justera högtalarens volym (sidan 69).
• Kontrollera att mitt/surroundhögtalarna är
inställda på antingen ”SMALL” eller
”LARGE” (sidan 71).
Det hörs inget ljud från de bakre
surroundhögtalarna.
• Vissa skivor saknar Dolby Digital
Surround EX-flagga trots att
förpackningen är märkt med Dolby Digital
Surround EX-logotyper. Välj i så fall
”ON” för punkten ”SB Dec Mode”
(sidan 66).
Det hörs inget ljud ur subwoofern.
• Kontrollera att subwoofern är korrekt och
ordentligt ansluten.
• Kontrollera att du slagit på din högtalare.
• När alla högtalarna är inställda på
”LARGE” och ”Neo:6 Cinema” eller
”Neo:6 Music” är valt matas det inte ut
något ljud via subwoofern.
Det går inte att få någon
surroundeffekt.
• Kontrollera att ljudfältfunktionen är på
(tryck på MOVIE eller MUSIC).
• Ljudfälten fungerar inte för signaler med
en samplingsfrekvens på över 48 kHz.
Dolby Digital eller DTS mångkanaligt
ljud återges inte.
• Kontrollera att den DVD osv. som du
spelar upp är inspelad i Dolby Digitaleller DTS-format.
• Om DVD-spelaren osv. är ansluten till en
digital ingång på den här receivern, ska du
kontrollera att inställningarna för den
digitala ljudutgången på den anslutna
komponenten är tillgängliga.
128SE
Det går inte att spela in.
• Kontrollera att komponenterna är rätt
anslutna (sidan 17).
• Välj inspelningskälla med INPUT
SELECTOR (sidan 48).
MULTI CHANNEL DECODING-lampan
lyser inte blått.
• Kontrollera att uppspelningskomponenten
är ansluten till en digital ingång och att rätt
ingång är vald på receivern.
• Kontrollera att det material som spelas upp
verkligen är i mångkanaligt format.
• Kontrollera att uppspelningskomponenten
är inställd på mångkanaligt ljud.
• Kontrollera att vald (digital) ljudingång
inte är omprogrammerad för någon annan
ingång med hjälp av punkten ”Input
Assign” på Input-menyn (sidan 91).
Det hörs inget ljud från komponenten
som är ansluten till USB-ingången.
• Justera volymen på den här receivern.
• USB-apparaten är inte rätt ansluten. Stäng
av receivern och koppla in USB-apparaten
igen.
• Kontrollera att USB-apparaten har stöd för
den här receivern. Se bladet ”Lista över
USB-apparater som det går att lyssna på”
som följer med den här receivern angående
vilka bärbara ljudprodukter det finns stöd
för. Du kan även höra efter hos din Sonyhandlare angående vilka ljudprodukter det
finns stöd för.
Video
Det syns ingen bild alls eller bilden är
dålig på TV-skärmen eller bildskärmen.
• Välj rätt ingång på receivern (sidan 48).
• Ställ in TV:n på rätt ingångsläge.
• Flytta TV:n längre bort från
ljudkomponenterna.
• Kontrollera att rätt ingång är inställd på
komponentvideoingången.
• När en insignal uppkonverteras med den
här receivern måste insignalen vara
densamma som ingången (sidan 33).
Bilden via COMPONENT VIDEO OUTutgången är förvrängd.
• Andra ingående komponentvideosignaler
än 480p tas inte emot när signaler matas ut
via S-VIDEO-utgången eller VIDEOutgången. Mata in
komponentvideosignaler i 480i-format.
• När andra ingående komponentsignaler än
480p matas ut, ska du använda
COMPONENT VIDEO OUT-utgången
och ställa in ”Video Convert” på ”OFF”.
Den ingående källbilden från HDMIingången matas inte ut från receivern
eller högtalarna i den TV som är
ansluten till receivern.
• Se till att kablarna är korrekt och ordentligt
anslutna till komponenterna.
• Beroende på uppspelningskomponenten
kan det hända att man även behöver göra
vissa inställningar på själva komponenten.
Se bruksanvisningen till respektive
komponent.
Det går inte att spela in.
• Kontrollera att komponenterna är rätt
anslutna (sidan 26).
• Välj inspelningskälla med INPUT
SELECTOR (sidan 48).
Tuner
FM-mottagningen är dålig.
• Använd en 75-ohms koaxialkabel
(medföljer ej) för att ansluta receivern till
en FM-utomhusantenn enligt nedan. Om
receivern ansluts till en utomhusantenn så
jorda den mot blixtnedslag. Anslut inte
jordledningen till ett gasrör. Det kan
resultera i en gasexplosion.
Receiver
Jordkabel
(medföljer ej)
Till jord
Det går inte att ställa in radiostationer.
• Kontrollera att antennerna är ordentligt
anslutna. Rikta in antennerna och anslut en
utomhusantenn vid behov.
• Stationens signal är för svag (vid
automatisk stationsinställning). Använd
direkt stationsinställning.
• Kontrollera att rätt
stationsinställningsintervall är inställt (vid
inställning av AM-stationer med direkt
stationsinställning).
• Det finns inga stationer lagrade i förinställt
minnet, eller de förinställda stationerna
har raderats (vid avsökning av förinställda
stationer). Lagra stationer i förinställt
minnet (sidan 82).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas
på displayen.
RDS fungerar inte.
• Kontrollera att du har ställt in en FM RDSstation.
• Välj en starkare FM-station.
Önskad RDS-information visas inte.
• Kontakta radiostationen och hör efter om
de faktiskt erbjuder den tjänsten. Om de
gör det kan det hända att den tjänsten
tillfälligt är ur funktion.
forts.
129SE
Övrig information
Det grafiska användargränssnittet
tänds inte på TV-skärmen.
• Tryck på ON SCREEN så att ”GUI ON”
tänds på displayen.
• Kontrollera att TV:n är ordentligt ansluten.
FM-utomhusantenn
Fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på receivern.
• Avlägsna eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och receivern.
• Byt ut alla batterierna i fjärrkontrollen mot
nya om de är svaga.
• Kontrollera att receivern och
fjärrkontrollen är inställda på samma
kommandoläge. Om receivern och
fjärrkontrollen är inställda på olika
kommandolägen går det inte att styra
receivern med fjärrkontrollen (sidan 37).
• Kontrollera att rätt ingång är vald på
fjärrkontrollen.
• När man styr en programmerad
komponent av något annat fabrikat än
Sony, kan det hända att fjärrkontrollen inte
fungerar ordentligt beroende på den
komponentens modell eller fabrikat.
Felmeddelanden
Om det skulle uppstå något fel visas en
tvåsiffrig kod och ett meddelande på
displayen. Kontrollera anläggningens tillstånd
med hjälp av meddelandet. Försök att åtgärda
problemet med hjälp av följande tabell. Om du
har några frågor eller det skulle uppstå något
problem med receivern, så kontakta närmaste
Sony-handlare.
PROTECTOR
Det matas ut oregelbunden ström från
högtalarna eller USB-enheten, eller receiverns
övre panel är övertäckt med någonting.
Receivern stängs automatiskt av efter ett par
sekunder. Kontrollera högtalarna eller
anslutningen till USB-enheten och slå sedan på
receivern igen.
130SE
Hänvisningssidor för radering
av minnet
För att radera
Se
Alla inställningar som lagrats i sidan 36
minnet
Referensuteffekt
Tekniska data
Förstärkardelen
1)
Beroende på ljudfältsinställningarna och
ljudkällan kan det hända att inget ljud matas ut.
2)
Uppmätt under följande villkor:
Strömförsörjning: 230 V växelström, 50/60 Hz
(i europeiska länder utom
Storbritannien)
240 V växelström, 50/60 Hz
(i Storbritannien och andra
områden)
Frekvensomfång
PHONO
RIAAekvaliseringskurva
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE/CD-R,
MD/DAT, DVD,
VIDEO 1/2/3
10 Hz –100 kHz
± 3 dB
Ingångar (analoga)
PHONO
Känslighet: 2,5mV
Impedans: 50 kohm
Signalbrusförhållande:
90 dB (A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE/CD-R, MD/DAT,
DVD, TV/SAT,
VIDEO1/2/3
Känslighet: 150mV
Impedans: 50 kohm
Signalbrusförhållande:
100 dB (A, 20 kHz
LPF)
Ingångar (digitala)
DVD, TAPE/CD-R, SA- Impedans: 75 ohm
CD/CD (koaxialt)
Signalbrusförhållande:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1/2/3, TV/SAT,
MD/DAT (Optical)
Signalbrusförhållande:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
forts.
131SE
Övrig information
UTEFFEKT
Märkuteffekt i stereoläge1) 2)
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7%):
125 W +125 W
Referensuteffekt i stereoläget2)
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7%):
125 W +125 W
Referensuteffekt
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%)
FRONT2):
120 W +120 W
CENTER2):
120 W
SURROUND2):
120 W +120 W
SURROUND BACK2):
120 W +120 W
Referensuteffekt
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2):
120 W +120 W
CENTER2):
120 W
SURROUND2):
120 W +120 W
SURROUND BACK2):
120 W +120 W
Referensuteffekt i stereoläget
(8 ohm 1 kHz, THD 10%):
150 W +150 W
Referensuteffekt i stereoläget
(4 ohm 1 kHz, THD 10%):
150 W +150 W
Referensuteffekt
(8 ohm 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
150 W +150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W +150 W
SURROUND BACK2):
150 W +150 W
(4 ohm 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
150 W +150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W +150 W
SURROUND BACK2):
150 W +150 W
USB-delen
Utgångar
TAPE/CD-R, MD/DAT,
VIDEO 1/2 (AUDIO
OUT)
Spänning: 150 mV
Impedans: 1 kohm
FRONT L/R, CENTER,
Spänning: 2 V
SURROUND L/R,
Impedans: 1 kohm
SURROUND BACK L/R,
SUB WOOFER
EQUALIZER
Förstärkningsnivåer
±10 dB i steg om 1 dB
FM-radiodelen
Stationsinställningsområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenn
FM-trådantenn
Antennuttag
75 ohm, obalanserad
Sensitivity
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Användbar känslighet
11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
Signalbrusförhållande
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonisk distorsion vid 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separation
45 dB vid 1 kHz
Frekvensomfång
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivitet
60 dB vid 400 kHz
AM-radiodelen
Stationsinställningsområde
531 – 1 602 kHz
(med stationsinställningsintervallet inställt på
9 kHz)
Antenn
Ramantenn
Användbar känslighet
50 dB µ/m (vid 999 kHz)
Signalbrusförhållande
54 dB (vid 50 mV/m)
Harmonisk distorsion
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
35 dB
132SE
Bittal
ATRAC:
48 – 352 kbps (ATRAC3
plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
8 – 320 kbps, VBR
WMA:
48 – 192 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser
ATRAC:
44,1 kHz
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
Videodelen
Ingångar/utgångar
Video:
S video:
1 Vp-p, 75 ohm
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD Pass Through
Allmänt
Strömförsörjning
230 V växelström,
50/60 Hz
(i europeiska länder utom
Storbritannien)
240 V växelström,
50/60 Hz
(i Storbritannien och andra
områden)
Effektförbrukning 480 W
Effektförbrukning (i standbyläge)
1W
Nätströmsuttag
1 strömstyrt uttag,
MAX 100 W
(Modellerna för övriga
länder och områden i
Europa utom
Storbritannien)
Yttermått
430 × 175 × 430 mm
(bredd/höjd/djup)
inklusive utskjutande delar
och kontroller
Vikt (ca.)
15,5 kg
Medföljande tillbehör
Bruksanvisning (den här handboken)
Snabbanslutningsguide (1)
Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
FM-trådantenn (1)
AM-ramantenn (1)
Nätkabel (1)
Fjärrkontrollen RM-AAL006 (1)
Fjärrkontrollen RM-AAU009 (1)
R6-batterier (storlek AA) (4)
Rätt till ändringar förbehålles.
Övrig information
133SE
Register
Symboler
U SIGNAL GND-uttag 25, 35
Siffror
2 kanaler 59
2ch Analog Direct 59, 109
2ch Stereo 59
5.1 kanaler 15
7.1 kanaler 15
A
A.F.D. 60
Ändring av vad som visas på displayen 94
Återställning 130
Auto Calibration 42
AUTOBETICAL 80
Avkodningsläge för bakre surroundsignaler
65
B
BI-AMP 105
C
CD-spelare
Ansluta 22
uppspelning 50
D
DAT-spelare 22
DCS 62
Dolby 60, 66
DTS 60, 66
DVD-spelare/DVD-brännare
Ansluta 29–30
uppspelning 51
F
Felmeddelanden 130
Fjärrkontroll
Inlärning 119
Innan du börjar använda fjärrkontrollen
37
Makrospelning 117
Programmering 114
Radera allt 121
RM-AAL006 10
RM-AAU009 13
Styrning av respektive komponent 112
G
GUI 19
H
HDMI
Ansluta 27
Högtalare
Ansluta 17
Högtalarmönster 74
I
Impedans 40
Indikering 96
INPUT MODE 90
INPUT SELECTOR 48
Insomningstimern 99
Inspelning
på ett videoband 100
spela in på en MiniDisc eller ljudkassett
99
Inställningar
Inställningar 40, 71
Nivåer och balans 69–75
forts.
134SE
J
S
Justering
bild 56
ljud 55
ljudeffekt 69
System 57
Satellitmottagare 31
SB-avkodning 66
SB-avkodningsläge 67
SPEAKERS-omkopplare 41
Specialinställningar 64
Startinställningar 36
Stationsinställning
automatisk 78
direkt 79
snabbvalsstationer 81
Super Audio CD-spelare
Ansluta 22, 24
uppspelning 50
Surroundljud 58
L
L.F.E. 98
Ljuddämpning 49
M
MD-spelare 22
Meny
Audio Settings 55
Ingång 54
Multizoninställningar 100
Musik 87
Surroundinställningar 63
System Settings 57
Video Settings 56
N
Namninmatning 89
Nätkabel 36
Nedmixning 59
NIGHT MODE 67
O
Omvandling 33
ON SCREEN 39
PIP (Picture in Picture) 9, 11
R
RDS 83
Tuner
AM 78
antenner 35
FM 78
TV
Ansluta 19, 31
TV-spel 52
U
USB 7
V
Videobandspelare
Ansluta 32
uppspelning 53
Videokonverteringsfunktionen 85
Övrig information
P
T
Z
ZONE 2 100
ZONE 3 100
135SE
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby uniknąć pożaru nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetami,
zasłonami, itp. Nie stawiaj również zapalonych
świec na aparacie.
Stawianie na zestawie naczyń z płynami, np.
wazonów, może być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Urządzenie należy zainstalować w taki sposób,
aby możliwe było natychmiastowe wyjęcie
wtyczki z gniazda naściennego w sytuacji
awaryjnej.
Nie wrzucaj baterii do zwykłych
domowych śmieci, wyrzucając
oznacz je jako śmieci
chemiczne.
2PL
Uwaga dla klientów w Europie
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w
celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu,
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
O Instrukcji Obsługi
• Instrukcje w niniejszej Instrukcji Obsługi
dotyczą modelu STR-DA5200ES. Sprawdź
numer modelu w dolnym prawym rogu panelu
przedniego.
• Objaśnienia w tej instrukcji obsługi dotyczą
regulatorów na dostarczonym pilocie. Możesz
także używać regulatorów na amplitunerze,
jeżeli mają te same lub podobne nazwy, jak na
pilocie.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich symbole
graficzne są znakami towarowymi Sony
Corporation.
Symbole graficzne SonicStage i SonicStage są
znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami
towarowymi Sony Corporation.
Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
W tym amplitunerze zastosowano systemy
Dolby* Digital i Pro Logic Surround oraz
DTS** Digital Surround.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic”, „Surround EX” oraz
symbol podwójnego D są znakami
handlowymi firmy Dolby Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji Digital Theater
Systems, Inc.
Patenty USA Nr 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 oraz
inne patenty USA i z innych krajów,
zarejestrowane i zgłoszone. „DTS”, „DTSES”, „Neo:6” i „DTS 96/24” są znakami
towarowymi Digital Theater Systems, Inc.
Prawa autorskie 1996, 2003 Digital Theater
Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
PL
Ten amplituner wykorzystuje technologię HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing LLC.
Czcionka zainstalowana w odbiorniku (Shin Go
R) pochodzi od MORISAWA & COMPANY
LTD.
Nazwy te są znakami handlowymi MORISAWA
& COMPANY LTD., prawa autorskie do
czcionki należą również do MORISAWA &
COMPANY LTD.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony
Corporation.
3PL
Spis treści
Kroki wstępne
Opis i lokalizacja części .............................6
1: Instalowanie głośników .......................16
2: Podłączanie kolumn głośnikowych .....18
3: Podłączanie monitora do wyświetlania
menu .....................................................20
4a: Podłączanie komponentów audio .....22
4b: Podłączanie komponentów wideo ....28
5: Podłączanie anten .................................37
6: Przygotowanie amplitunera
i pilota ...................................................38
7: Nawigacja w systemie menu ................40
8: Nastawienie głośników ........................42
9: Automatyczna kalibracja odpowiednich
nastawień
(AUTO CALIBRATION) .................44
Odtwarzanie
Wybieranie komponentu .........................51
Słuchanie Super Audio CD/CD ..............53
Oglądanie DVD ........................................54
Korzystanie z gier wideo ..........................55
Oglądanie wideo .......................................56
Operacje amplitunera
Przegląd różnych menu ...........................57
Nastawienia dla audio
(menu ustawień Audio) ......................58
Nastawienia dla wideo
(menu ustawień Video) ......................59
Nastawienia dla systemu
(menu ustawień System) .....................60
4PL
Korzystanie z dookólnego
dźwięku
Korzystanie ze wstępnie
zaprogramowanego pola
dźwiękowego ....................................... 61
Regulowanie efektu dźwiękowego ........ 66
Korzystanie z trybu dekodowania tylnego
dźwięku dookólnego .......................... 69
Korzystanie z efektów dookólnych przy
niskiej głośności
(NIGHT MODE) ............................... 71
Zaawansowane ustawienie
głośników
Ręczna regulacja ustawień
głośników ............................................. 73
Regulacja korektora ................................ 80
Operacje radiowe
Słuchanie radia FM/AM ......................... 82
Automatyczne zapisywanie stacji FM
(AUTOBETICAL) ............................ 84
Zapisywanie stacji radiowych
w pamięci ............................................. 85
Używanie Systemu Danych Radiowych
(RDS) ................................................... 87
Inne operacje
Dodatkowe informacje
Konwersja analogowych sygnałów
wejściowych wideo .............................. 89
Słuchanie muzyki z urządzenia USB ..... 91
Nazywanie wejść ...................................... 93
Przełączanie pomiędzy cyfrowym i
analogowym dźwiękiem
(INPUT MODE) ................................ 94
Korzystanie z dźwięku/obrazu z innych
wejść ..................................................... 95
Zmiana wyświetlenia ............................... 98
Używanie wyłącznika czasowego
(Sleep Timer) .................................... 102
Nagrywanie przy użyciu
amplitunera ........................................ 102
Słuchanie dźwięku w innej strefie
(Operacje ZONE 2/ZONE 3) ......... 103
Używanie połączenia bi-amplifier ....... 108
Używanie systemu sterowania
CONTROL S .................................... 109
Obsługa bez GUI (Graphical User
Interface - graficzny interfejs
użytkownika) ..................................... 110
Objaśnienia terminów ...........................128
Środki ostrożności ..................................131
W razie trudności ...................................132
Dane techniczne .....................................137
Indeks ......................................................140
Używanie pilota
Operowanie każdym komponentem przy
użyciu pilota ...................................... 116
Programowanie pilota ........................... 118
Automatyczne wykonanie sekwencji kilku
poleceń (Odtwarzanie makro) ....... 122
Nastawianie kodów zdalnego sterowania
niezapisanych w pamięci pilota ....... 124
Kasowanie całej zawartości
pamięci pilota .................................... 125
Zmiana przypisania przycisków
(Tylko RM-AAU009) ....................... 126
5PL
Kroki wstępne
Opis i lokalizacja części
Panel przedni
Aby zdjąć pokrywę
Naciśnij PUSH.
Po zdjęciu pokrywy zabezpiecz ją przed
dostępem dzieci.
Nazwa
Funkcja
A POWER
Naciśnij, aby włączyć
lub wyłączyć
amplituner (strona
38, 53, 54, 55, 56).
B Gniazdo AUTO Podłącza do
CAL MIC
dostarczonego
mikrofonu
optymalizacji
nastawień dla funkcji
Digital Cinema Auto
Calibration
(strona 44).
6PL
Funkcja
Nazwa
Funkcja
Reguluje FRONT
BASS i FRONT
TREBLE. Naciśnij
kilkakrotnie TONE
MODE aby wybrać
BASS lub TREBLE i
przekręć TONE aby
wyregulować poziom
(strona 80).
K POWER
Naciśnij kilkakrotnie
SELECT, aby wybrać
strefę 2 lub 3, a
następnie naciśnij
POWER, aby
wyprowadzać sygnały
do wybranej strefy
(strona 103).
TONE
D Czujnik
zdalnego
sterowania
SELECT
L MULTI CH IN
Naciśnij, aby wybrać
sygnał wejścia audio z
komponentu
podłączonego do
gniazda MULTI
CHANNEL INPUT
(strona 51).
M HDMI
Naciśnij, aby wybrać
źródło wejścia z
komponentu
podłączonego do
gniazda HDMI IN
(strona 29).
N Gniazdo
PHONES
Podłącza do
słuchawek
(strona 65).
Odbiera sygnały z
pilota zdalnego
sterowania.
E MEMORY/
ENTER
Naciśnij, aby
operować radiem
TUNING MODE (FM/AM)
(strona 82).
TUNING
F DIMMER
Naciśnij, aby
wyregulować jasność
wyświetlacza
(strona 60).
G DISPLAY
Naciśnij, aby wybrać
informacje
wyświetlane na
wyświetlaczu.
H SUR BACK
DECODING
Naciśnij, aby włączyć
SB Decoding
(strona 70).
I Wyświetlacz
Bieżący status
wybranego
komponentu lub lista
opcji do wyboru
pojawi się tutaj
(strona 99).
J 2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
Naciśnij, aby wybrać
pole dźwiękowe
(strona 61).
O SPEAKERS
Służy do przełączania
(OFF/A/B/A+B) przednich kolumn
głośnikowych na
OFF, A, B, A+B
(strona 43).
P Gniazda
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV
IN
Podłącz do
przenośnego
komponentu audio/
wideo, takiego jak
kamera wideo lub
konsola gier wideo
(strona 34, 55).
Q Gniazdo USB
(AUDIO)
Służy do podłączania
przenośnych
urządzeń audio z
gniazdem USB
(strona 91).
ciąg dalszy
7PL
Kroki wstępne
Nazwa
C TONE MODE
Nazwa
Funkcja
R Dioda MULTI
CHANNEL
DECODING
Zapala się, gdy
wielokanałowe
sygnały audio ulegają
rozkodowaniu
(strona 54).
S INPUT
SELECTOR
Przekręć aby wybrać
źródło wejścia do
odtwarzania (strona
51, 53, 54, 55, 56, 93,
94).
T MASTER
VOLUME
Przekręć aby
wyregulować poziom
głośności wszystkich
głośników
jednocześnie (strona
52, 53, 54, 55, 56).
8PL
Panel tylny
Kroki wstępne
A Sekcja AUDIO INPUT/OUTPUT
Gniazda
AUDIO IN/
OUT
Podłączenie do
magnetofonu,
odtwarzacza MD
lub odtwarzacza
DAT, itp. (strona
22, 27).
Gniazda
MULTI
CHANNEL
INPUT
Podłączenie do
odtwarzacza Super
Audio CD lub
odtwarzacza DVD
z analogowym
gniazdem audio dla
dźwięku 7.1
kanałów lub 5.1
kanałów (strona 22,
25).
Gniazda PRE Podłączenie do
OUT
zewnętrznego
wzmacniacza mocy.
B Sekcja DIGITAL INPUT/OUTPUT
Gniazda
Podłączenie do
OPTICAL IN/ odtwarzacza DVD,
OUT
odtwarzacza Super
Audio CD, itp.
Gniazda
Gniazdo
COAXIAL IN COAXIAL
zapewnia lepszej
jakości dźwięk
(strona 22, 23, 31).
Gniazda
HDMI IN/
OUT
Podłączenie do
odtwarzacza DVD
lub do
satelitarnego
tunera. Obraz i
dźwięk zostają
wyprowadzone do
TV lub do
projektora
(strona 29).
ciąg dalszy
9PL
C Sekcja ANTENNA
Gniazdo FM
ANTENNA
Podłączenie do
anteny drutowej
FM dostarczonej z
amplitunerem
(strona 37).
Gniazdo AM
ANTENNA
Podłączenie do
anteny ramowej
AM dostarczonej z
amplitunerem
(strona 37).
D Sekcja COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT
Gniazda
Podłączenie do
COMPONENT odtwarzacza DVD
VIDEO (Y, PB/ lub do
CB, PR/CR)
satelitarnego
INPUT/
tunera. (strona 20,
OUTPUT*
33, 90).
E Gniazdo RS-232C
Używane przez
serwis
konserwacyjny.
F Gniazdo sterujące dla sprzętu Sony
i innych zewnętrznych
komponentów
Gniazda
CTRL S IN/
OUT
Gniazda
TRIGGER
OUT
Podłączenie do
Sony TV,
odtwarzacza DVD
lub magnetowidu z
gniazdem
CONTROL S
(strona 109).
Służy do
skoordynowania
włączania/
wyłączania
zasilania innych
komponentów
zgodnych z funkcją
12V TRIGGER
lub wzmacniacza/
amplitunera strefy
2 lub 3 (strona 106).
Gniazda IR
Podłączenie do
REMOTE IN/ przekaźnika IR
OUT
(strona 104, 105).
10PL
G Sekcja VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT
Gniazda
AUDIO IN/
OUT
Gniazda
VIDEO IN/
OUT*
Podłączenie do
magnetowidu lub
odtwarzacza DVD,
itp. (strona 31, 32,
33, 34, 90).
Gniazda
S-VIDEO IN/
OUT*
Gniazdo
AUDIO IN/
OUT
Gniazda
VIDEO IN/
OUT
Służy do
podłączania
komponentu w
strefie 2 lub 3
(strona 103).
Gniazdo
VIDEO IN
Służy do
podłączania
komponentu do
oglądania w oknie
PIP (Picture in
Picture).
H Sekcja SPEAKERS
Służy do
podłączania
głośników
(strona 18).
* Jeżeli podłączysz gniazdo MONITOR OUT do
telewizora, będziesz mógł oglądać wybrany
wprowadzany obraz (strona 20).
Amplitunerem można sterować przy pomocy
GUI (Graphical User Interface – graficzny
interfejs użytkownika) (strona 40).
Pilot zdalnego sterowania
RM-AAL006
Funkcja
A AV ?/1
Naciśnij, aby włączyć lub
(wł./tryb
wyłączyć komponenty audio/
oczekiwania) wideo, do których
obsługiwania pilot jest
przeznaczony (strona 118).
Jeżeli jednocześnie naciśniesz
?/1 (B), wyłączy się
amplituner i inne
komponenty Sony (SYSTEM
STANDBY).
Uwaga
Funkcja przełącznika AV ?/1
zmienia się automatycznie za
każdym naciśnięciem
przycisku wejścia (C).
B ?/1 (wł./tryb Naciśnij, aby włączyć lub
oczekiwania) wyłączyć amplituner.
Gdy wybrana jest ZONE 2
lub ZONE 3, przyciskiem
tym będzie włączony lub
wyłączony tylko główny
amplituner. Aby wyłączyć
wszystkie komponenty,
włącznie ze wzmacniaczem w
strefie 2 lub 3, naciśnij
jednocześnie ?/1 i AV ?/1
(A) (SYSTEM STANDBY).
C Przyciski
wejścia
Naciśnij jeden z tych
przycisków aby wybrać
komponent który chcesz
użyć. Naciśnij przycisk z
różową etykietą po
naciśnięciu SHIFT (wj).
Amplituner włączy się gdy
naciśniesz dowolny przycisk
wejścia. Przyciski są
fabrycznie przypisane do
sterowania komponentami
Sony (strona 51). Możesz
zaprogramować pilota na
obsługę komponentów
innych niż Sony, wykonując
kroki w „Programowanie
pilota” (strona 118).
D RECEIVER
Naciśnij, aby umożliwić
operacje amplitunera
(strona 40).
E ZONE 2
ZONE 3
Naciśnij, aby umożliwić
operacje strefy 2/strefy 3
(strona 103).
ciąg dalszy
11PL
Kroki wstępne
Możesz używać dostarczonego pilota RMAAL006 do operowania amplitunerem i
do sterowania tymi komponentami audio/
wideo Sony, do których obsługiwania jest
przeznaczony (strona 118).
Nazwa
Nazwa
Funkcja
Nazwa
Funkcja
F PIP
Naciśnij SHIFT (wj), a
następnie naciśnij PIP, aby
przełączać obraz w oknie PIP
(Picture in Picture). Obraz
będzie zmieniał się w
następujący sposób. EXT
VIDEO t ZONE 2 VIDEO
t OFF (wyłączony). Można
również zmienić rozmiar
okna PIP naciskając V/v.
Uwaga
Sygnały wideo HDMI nie są
wyprowadzane, kiedy
wyświetlane jest okno PIP.
J DISPLAY
Naciśnij, aby wybrać
wyświetlane w oknie
wyświetlacza, ekranie
telewizora informacje z
magnetowidu, odbiornika
satelitarnego, odtwarzacza
CD, odtwarzacza DVD lub
magnetowidu MD
(strona 98).
K
Po naciśnięciu MENU (qd)
lub TOP MENU (qk),
naciśnij V/v, B lub b aby
wybrać nastawienia.
Następnie naciśnij
, aby
potwierdzić wybór
(strona 40).
MUSIC
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 65).
G RESOLUTION Naciśnij SHIFT (wj), a
następnie wielokrotnie
RESOLUTION, aby
zamienić rozdzielczość
sygnałów wyprowadzanych z
gniazda HDMI OUT lub
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
(strona 89).
MOVIE
MEMORY
12PL
L OPTIONS
Naciśnij, aby wyświetlić i
wybrać pozycje z menu opcji
dla amplitunera i
odtwarzacza DVD.
TOOLS
Naciśnij, aby wyświetlić i
wybrać pozycje w menu opcji
dla odtwarzacza DVD itp.
M MENU
Naciśnij, aby wyświetlić
menu amplitunera,
odtwarzacza DVD, TV, ipt.
N ALBUM +/–
Naciśnij, aby powtórzyć
poprzednią scenę lub
przewinąć do przodu
aktualną scenę odtwarzaną
na magnetowidzie lub
odtwarzaczu DVD.
O m/M a)
x a)
X a)
H b)
./> a)
Naciśnij, aby operować
odtwarzaczem DVD,
odtwarzaczem CD,
odtwarzaczem MD lub
magnetofonem, itp.
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 65).
H Przyciski
Naciśnij aby
numeryczne – programować/nastroić na
zaprogramowane stacje.
– wybierać numery ścieżek
odtwarzacza CD,
odtwarzacza DVD lub
odtwarzacza MD. Naciśnij
0/10, aby wybrać ścieżkę
numer 10.
– wybierać numery kanałów
magnetowidu lub tunera
satelitarnego.
– Po naciśnięciu TV (wk)
naciśnij przyciski
numeryczne, aby wybierać
kanały telewizyjne.
I ENTER
V/v/B/b
Naciśnij, aby potwierdzić
wartość po wybraniu kanału,
płyty lub ścieżki za pomocą
przycisków numerycznych.
Naciśnij, aby zapisać stację
podczas działania tunera.
TUNING+/–
P PRESET
+ b)/–
TV CH +/–
Naciśnij, aby wybrać stację
(strona 82).
Naciśnij, aby zarejestrować
stacje radiowe FM/AM lub
aby wybierać spośród
zaprogramowanych stacji.
Naciśnij TV (wk) i następnie
naciśnij TV CH+/–, aby
operować TV, tunerem
satelitarnym,
magnetowidem, itp.
Funkcja
Nazwa
Funkcja
Naciśnij TV (wk) i następnie
naciśnij F1 lub F2, aby wybrać
komponent do operowania.
• Nagrywarka HDD
F1: HDD
F2: DVD
• Odtwarzacz combo DVD/
VHS
F1: DVD
F2: VHS
T MASTER
VOL + b) /–
Naciśnij aby wyregulować
poziom głośności dla
wszystkich głośników
jednocześnie (strona 52).
TV/VIDEO
Naciśnij jednocześnie TV/
VIDEO i TV (wk), aby
wybrać sygnał wejścia
(wejście TV lub wejście
wideo).
WIDE
Naciśnij, aby wybrać tryb
panoramicznego obrazu.
MACRO1,
MACRO2
Naciśnij RECEIVER (4) i
następnie naciśnij MACRO 1
lub MACRO 2, aby nastawić
funkcję makro (strona 122).
R TOP MENU
Naciśnij, aby wyświetlić
menu lub przewodnik na
ekranie odtwarzacza DVD na
ekranie TV. Następnie użyj V/
v/B/b i
w celu wykonania
operacji menu.
MENU
Naciśnij, aby wyświetlić
menu odtwarzacza DVD na
ekranie TV. Następnie użyj V/
v/B/b i
w celu wykonania
operacji menu (strona 117).
NIGHT
MODE
Naciśnij RECEIVER (4) i
następnie naciśnij NIGHT
MODE, aby włączyć funkcję
NIGHT MODE (strona 71).
INPUT
MODE
S MUTING
Naciśnij RECEIVER (4) i
następnie naciśnij INPUT
MODE, aby wybrać tryb
wejścia gdy te same
komponenty są podłączone
zarówno do gniazd
cyfrowych, jak i analogowych
(strona 94).
TV VOL +/–
Naciśnij TV (wk) i następnie
naciśnij TV VOL +/–, aby
wyregulować poziom
głośności odbiornika TV.
U DISC SKIP
Naciśnij, aby pominąć płytę
gdy używany jest zmieniacz
płyt.
V RETURN/
EXIT O
Naciśnij aby powrócić do
poprzedniego menu lub aby
wyjść z menu gdy menu, lub
przewodnik na ekranie
magnetowidu, odtwarzacza
DVD lub tunera
satelitarnego wyświetlony
jest na ekranie TV
(strona 117).
W ON SCREEN Naciśnij, aby włączyć lub
wyłączyć tryb wyświetlacza
GUI. Naciśnij MENU (qd),
aby wyświetlić menu, kiedy
na wyświetlaczu pojawia się
„GUI ON”.
X CLEAR
Naciśnij aby
– skasować błąd, gdy został
naciśnięty niewłaściwy
przycisk numeryczny.
– wrócić do ciągłego
odtwarzania, itp. tunera
satelitarnego lub
odtwarzacza DVD.
>10
Naciśnij aby wybrać
– numery ścieżek powyżej 10
dla magnetowidu, tunera
satelitarnego, odtwarzacza
CD lub odtwarzacza MD.
– numery kanałów przyłącza
cyfrowej CATV.
D.TUNING
Naciśnij, aby potwierdzić
tryb bezpośredniego
strojenia (stronie 83).
Naciśnij, aby wyłączyć
dźwięk (strona 52).
ciąg dalszy
13PL
Kroki wstępne
Nazwa
Q F1/F2
Nazwa
Funkcja
Y A.DIRECT
Naciśnij SHIFT (wj), a
następnie naciśnij
A.DIRECT, aby przełączyć
dźwięk wybranego wejścia na
sygnał analogowy bez
żadnych regulacji
(strona 112).
2CH
Z SLEEP
A.F.D
RM-AAU009
Ten pilot służy tylko do operacji strefy 2/
strefy 3 (strona 103). Tym pilotem nie
można bezpośrednio sterować operacjami
głównego amplitunera.
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 62).
Naciśnij SHIFT (wj), a
następnie naciśnij SLEEP,
aby włączyć funkcję timera
wyłączającego i czas, po
jakim amplituner wyłącza się
automatycznie (strona 102).
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 63).
wj SHIFT
Naciśnij, aby zapalić przycisk.
Zmienia to funkcję
przycisków pilota,
uaktywniając przyciski z
różowym nadrukiem.
wk TV
Naciśnij, aby umożliwić
operacje TV.
wl RM SET UP Naciśnij, aby ustawić pilota.
a)Informacje
o przyciskach służących do
sterowania każdym komponentem znajdują się
na stronie 117.
b)Przyciski te posiadają wyczuwalną dotykiem
kropkę (H, PRESET+). Użyj jako pomocy w
operacjach.
Uwagi
•Niektóre funkcje objaśnione w tej części mogą
nie działać, zależnie od modelu.
•Powyższe objaśnienia służą tylko jako
przykład. Zależnie od komponentu, powyższe
operacje mogą nie być możliwe lub mogą
działać inaczej niż tutaj opisano.
Operowanie głównym
amplitunerem ze strefy 2
Nazwa
Funkcja
A ?/1 (wł./tryb Naciśnij, aby włączyć lub
oczekiwania) wyłączyć amplituner w strefie
2 lub 3.
B Przyciski
trybu
poleceń
14PL
Naciśnij aby wybrać tryb
poleceń pilota.
Funkcja
C Przyciski
wejścia
Naciśnij jeden z tych
przycisków aby wybrać
komponent który chcesz
użyć. Amplituner włączy się
gdy naciśniesz dowolny
przycisk wejścia. Przyciski są
fabrycznie przypisane do
sterowania komponentami
Sony w następujący sposób.
Przypisania przycisków
można zmienić wykonując
kroki z „Zmiana przypisania
przycisków (Tylko RMAAU009)” na stronie 126.
Przycisk
Operowanie komponentami
podłączonymi do głównego
amplitunera ze strefy 2 lub 3
Nazwa
Funkcja
H Przyciski
operacji*
W poniższej tabeli opisane są
funkcje przycisków.
Przycisk/i Funkcja
N
Zaczyna
odtwarzanie.
(Zaczyna
odtwarzanie od
przedniej strony w
wypadku kasety.)
n
Zaczyna odtwarzanie
od tylnej strony
kasety.
X
Pauzuje odtwarzanie
lub nagrywanie i
zaczyna nagrywanie
gdy komponent jest
w trybie gotowości
do nagrywania.
x
Zatrzymuje
odtwarzanie.
Przypisany
komponent Sony
VIDEO 1 Magnetowid (Tryb
VTR 3)
VIDEO 2 Magnetowid (Tryb
VTR 1)
VIDEO 3 Magnetowid (Tryb
VTR 2)
DVD
Odtwarzacz DVD
TV/SAT
Tuner TV
./>
Pomija ścieżki.
TAPE/
CD-R
Magnetofon B
m/M
Przejście do tyłu/do
przodu.
MD/DAT
Rekorder MD
SA-CD/
CD
Odtwarzacz Super
Audio CD/CD
TUNER*
Wbudowany tuner
SOURCE Bieżące wejście
wybrane dla
głównego
amplitunera
D MUTING
Naciśnij, aby wyciszyć
dźwięk.
E MASTER
VOL +/–
Naciśnij, aby wyregulować
poziom głośności dla
wielostrefowego wyjścia.
F RM SET UP
Naciśnij aby zmienić
kategorię przycisków.
G Wskaźnik
RM SET UP
Zapala się, gdy dane są
przesyłane lub gdy
programowane jest
przeznaczenie przycisku
pilota.
I CH/
PRESET/
D.SKIP
+/–*
Naciśnij kilkakrotnie aby
wybrać zaprogramowaną
stację lub kanał. Gdy
używany jest wielopłytowy
zmieniacz, naciśnij aby
pominąć płytę.
* Funkcja tych przycisków przełącza się
automatycznie za każdym naciśnięciem
przycisków wejścia C. Powyższe objaśnienia
służą tylko jako przykład. Zależnie od
komponentu, powyższe operacje mogą nie
być możliwe lub mogą działać inaczej niż
tutaj opisano.
15PL
Kroki wstępne
Nazwa
1: Instalowanie głośników
Ten amplituner umożliwia używanie
systemu 7.1-kanałowego (7 głośników i
jeden subwoofer).
Używanie systemu 5.1/7.1
kanałów
Aby w pełni wykorzystać podobny do
kinowego, wielokanałowy dźwięk
dookólny, należy użyć pięciu głośników
(dwa głośniki przednie, głośnik centralny i
dwa głośniki dookólne) oraz subwoofer
(system 5.1 kanałów).
Możesz czerpać przyjemność z nagranego
w programach DVD dźwięku o dużej
wierności reprodukcji w formacie
Surround EX, jeżeli podłączysz jeden
dodatkowy tylny głośnik dookólny (system
6.1 kanałów) lub dwa tylne głośniki
dookólne (system 7.1 kanałów). Patrz
„Korzystanie z trybu dekodowania tylnego
dźwięku dookólnego” (strona 69).
Przykład konfiguracji
7.1-kanałowego systemu
głośników
Przykład konfiguracji 5.1
kanałowego systemu głośników
APrzednia lewa kolumna głośnikowa
BPrzednia prawa kolumna głośnikowa
CŚrodkowa kolumna głośnikowa
DDookólna lewa kolumna głośnikowa
EDookólna prawa kolumna głośnikowa
HGłośnik sub-niskotonowy
16PL
APrzednia lewa kolumna głośnikowa
BPrzednia prawa kolumna głośnikowa
CŚrodkowa kolumna głośnikowa
DDookólna lewa kolumna głośnikowa
EDookólna prawa kolumna głośnikowa
FTylna lewa kolumna głośnikowa
dźwięku dookólnego
GTylna prawa kolumna głośnikowa
dźwięku dookólnego
HGłośnik sub-niskotonowy
Kroki wstępne
Kąt A powinien być taki sam
Wskazówki
•Gdy podłączysz 6.1-kanałowy system
głośników, umieść tylny głośnik dookólny z tyłu
pozycji słuchania.
•Ponieważ sygnały subwoofera nie są sygnałami
wysoko kierunkowymi, możesz postawić
subwoofer w dowolnym miejscu.
17PL
2: Podłączanie kolumn głośnikowych
H
A
E
D
G
F
Złącza FRONT
SPEAKERS Ba)
B
C
B
A
A Monofoniczny kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Przewody głośników (brak w wyposażeniu)
APrzednia kolumna głośnikowa A
(Lewa)
BPrzednia kolumna głośnikowa A
(Prawa)
CŚrodkowa kolumna głośnikowa
DKolumna dźwięku dookólnego (Lewa)
EKolumna dźwięku dookólnego (Prawa)
FTylny głośnik dookólny (Lewy)b)
GTylny głośnik dookólny (Prawy)b)
HGłośnik sub-niskotonowyc)
18PL
a) Jeżeli
posiadasz dodatkowy zestaw
głośników przednich, podłącz je do złączy
FRONT SPEAKERS B. Można wybrać,
który zestaw głośników przednich ma być
używany, przy pomocy przełącznika
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na panelu
przednim (strona 43).
b) Jeżeli podłączasz tylko jeden głośnik
dookolny tylny, podłącz go do złączy
SURROUND BACK SPEAKERS L.
c)
Kroki wstępne
Gdy podłączysz subwoofer z funkcją
automatycznej gotowości do pracy,
wyłącz tę funkcję gdy oglądasz filmy.
Jeżeli funkcja automatycznej gotowości
do pracy jest włączona, przełączenie na
tryb gotowości do pracy następuje
automatycznie, w oparciu o poziom
sygnału wejścia do subwoofera, a wtedy
dźwięk może nie być wyprowadzany.
Uwaga
Jeżeli podłączysz wszystkie głośniki o
impedancji 8 omów lub większej, ustaw
„Speaker Impedance” w menu ustawień System
na „8 Ω”. Przy innych połączeniach nastaw ją na
„4 Ω”. Szczegółowe informacje, zobacz „8:
Nastawienie głośników” (strona 42).
Wskazówka
Aby podłączyć niektóre głośniki do innego
wzmacniacza, użyj gniazd PRE OUT. Ze złączy
SPEAKERS i gniazd PRE OUT jest odtwarzany
ten sam sygnał. Na przykład, jeśli chcesz
podłączyć tylko przednie głośniki do innego
wzmacniacza, podłącz ten wzmacniacz do gniazd
PRE OUT FRONT L i R.
Połączenie ZONE 2
Złącza SURROUND BACK SPEAKER
F i G można przypisać do głośników
ZONE 2. Wykonaj nastawienia tylnego
głośnika dookólnego (strona 79) dla
„ZONE 2”.
Szczegółowe informacje o połączeniach i
operacjach w strefie 2, zobacz „Słuchanie
dźwięku w innej strefie (Operacje ZONE
2/ZONE 3)” (strona 103).
19PL
3: Podłączanie monitora do wyświetlania
menu
Jeżeli podłączysz gniazdo MONITOR
OUT do telewizora, będziesz mógł oglądać
wybrany wprowadzany obraz.
Amplitunerem można sterować przy
pomocy GUI (Graphical User Interface –
graficzny interfejs użytkownika)
(strona 40).
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Podłącz kable audio i wideo zgodnie
z gniazdami komponentów.
Monitor TV
Sygnały wideo
A
B
A Komponentowy kabel wideo (brak w wyposażeniu)
B Kabel S wideo (brak w wyposażeniu)
C Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
20PL
C
Uwagi
Kroki wstępne
•Podłącz komponenty wyświetlające obraz, jak
na przykład monitor TV lub projektor, do
gniazda MONITOR OUT na amplitunerze.
Nagrywanie może nie być możliwe, nawet jeśli
podłączysz komponenty z funkcją nagrywania.
•Włącz amplituner gdy audio i wideo z
odtwarzającego komponentu zostają
wyprowadzone przez amplituner do
odbiornika TV. Jeżeli zasilanie amplitunera nie
jest włączone, ani wideo, ani audio nie będą
transmitowane.
•Zależnie od statusu połączenia między TV i
anteną, obraz na ekranie TV może być
zniekształcony. W takim wypadku umieść
antenę dalej od amplitunera.
Wskazówki
•Amplituner posiada funkcję konwersji wideo.
Szczegółowe informacje, zobacz „Uwagi o
konwersji sygnałów wideo” (strona 36).
•Dźwięk TV jest wyprowadzany z głośników
podłączonych do amplitunera, jeżeli
podłączysz gniazdo wyjścia dźwięku
odbiornika TV i gniazda TV/SAT AUDIO IN
amplitunera. W tej konfiguracji nastaw gniazdo
wyjścia dźwięku odbiornika TV na
„Fixed”(Stały) jeżeli jest przełączane między
„Fixed” i „Variable” (Zmienny).
•Wyświetlacz GUI wyłącza się, jeżeli w ciągu 15
minut nie zostanie wykonana żadna operacja.
21PL
4a: Podłączanie komponentów audio
Jak podłączyć posiadane
komponenty
Gniazda wejścia/wyjścia
audio do podłączenia
W tej części opisano, jak podłączyć
posiadane komponenty do tego
amplitunera. Zanim zaczniesz, zobacz
„Podłączany komponent” poniżej i
sprawdź, na których stronach opisano
sposób podłączenia każdego komponentu.
Po podłączeniu wszystkich komponentów
przejdź do „5: Podłączanie anten”
(strona 37).
Podłączany komponent
Odtwarzacz Super
Audio CD/
odtwarzacz CD
MD/DAT
Strona
Z cyfrowym
wyjściem audio
23
Z wielokanałowym
wyjściem audio
25
Tylko z analogowym
wyjściem audio
27
Z cyfrowym
wyjściem audio
23
Tylko z analogowym
wyjściem audio
27
Magnetofon, Gramofon analogowy
Jakość dźwięku zależy od używanego
gniazda. Zobacz na ilustracji poniżej.
Wybierz konfiguracje połączeń zgodnie z
gniazdami na komponentach.
Cyfrowe
Analogowe
Dźwięk wysokiej jakości
27
Uwagi
•Gdy podłączasz optyczne kable cyfrowe,
wkładaj wtyczki prosto aż zatrzasną się we
właściwej pozycji.
•Nie zginaj ani nie wiąż optycznych kabli
cyfrowych.
Wskazówka
Wszystkie cyfrowe gniazda audio są
kompatybilne z częstotliwościami próbkowania
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
22PL
Kroki wstępne
Podłączanie komponentów
z gniazdami cyfrowego
wejścia/wyjścia audio
Następujący rysunek pokazuje jak
podłączyć odtwarzacz Super Audio CD,
odtwarzacz CD i magnetofon MD/DAT.
Odtwarzacz Super
Audio CD, odtwarzacz
CD
Rekorder MD,
Odtwarzacz DAT
C
A
B
A
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Koncentryczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
C Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
ciąg dalszy
23PL
Uwagi o odtwarzaniu Super
Audio CD na odtwarzaczu
Super Audio CD
• Dźwięk nie jest wyprowadzany gdy płyta
Super Audio CD jest odtwarzana na
odtwarzaczu Super Audio CD
podłączonym tylko do gniazda
COAXIAL SA-CD/CD IN tego
amplitunera. Gdy odtwarzasz Super
Audio CD, podłącz odtwarzacz do gniazd
MULTI CHANNEL INPUT lub SA-CD/
CD IN. Sprawdź w instrukcji obsługi
dostarczonej z odtwarzaczem Super
Audio CD.
• Nie można wykonywać cyfrowych nagrań
Super Audio CD. Do nagrywania użyj w
tym wypadku gniazda analogowego.
• Gdy podłączasz optyczne kable cyfrowe,
wkładaj wtyczki prosto aż zatrzasną się
we właściwej pozycji.
• Nie zginaj i nie wiąż cyfrowych kabli
optycznych.
Jeżeli chcesz podłączyć kilka
cyfrowych komponentów i nie
możesz znaleźć nieużywanego
wejścia
Patrz „Korzystanie z dźwięku/obrazu z
innych wejść” (strona 95).
Wskazówka
Nie można podłączyć gniazda DOLBY
DIGITAL RF OUT odtwarzacza LD
bezpośrednio do gniazd wejścia cyfrowego tego
amplitunera. Do tej konfiguracji niezbędny jest
demodulator RF.
24PL
Kroki wstępne
Podłączanie komponentów
z gniazdami wyjścia
wielokanałowego
Jeżeli odtwarzacz DVD lub Super Audio
CD posiada gniazda wyjścia
wielokanałowego, możesz podłączyć je do
gniazd MULTI CHANNEL INPUT tego
amplitunera, aby odbierać dźwięk
wielokanałowy. Ewentualnie gniazda
wejścia wielokanałowego mogą być
używane do podłączenia zewnętrznego
wielokanałowego dekodera.
Odtwarzacz DVD,
odtwarzacz Super Audio
CD, itp.
A
B
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Monofoniczny kabel audio (brak w wyposażeniu)
ciąg dalszy
25PL
Uwagi
•Odtwarzacze DVD i Super Audio CD nie mają
gniazd SURROUND BACK.
•Kiedy „Sur Back Assign” jest ustawione na
„ZONE 2” w menu ustawień Auto Calibration,
wprowadzanie do gniazd SUR BACK nie
działa (strona 79).
26PL
Kroki wstępne
Podłączanie komponentów
z analogowymi gniazdami
audio
Poniższa ilustracja pokazuje, jak podłączyć
komponent z analogowymi gniazdami, taki
jak magnetofon, gramofon, itp.
Odtwarzacz
Super Audio
CD,
odtwarzacz
CD
Magnetofon
A
A
A
A
Rekorder MD,
odtwarzacz DAT
Gramofon
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
Uwaga
Jeżeli gramofon posiada kabel uziemienia,
podłącz go do złącza (U) SIGNAL GND.
27PL
4b: Podłączanie komponentów wideo
Jak podłączyć posiadane
komponenty
W tej części opisano, jak podłączyć
posiadane komponenty do tego
amplitunera. Zanim zaczniesz, zobacz
„Podłączany komponent” poniżej i
sprawdź, na których stronach opisano
sposób podłączenia każdego komponentu.
Po podłączeniu wszystkich komponentów
przejdź do „5: Podłączanie anten”
(strona 37).
Podłączany komponent
Strona
Monitor TV
20, 33
Z gniazdem HDMI
Odtwarzacz DVD, nagrywarka DVD
Jakość obrazu zależy od gniazda użytego
do podłączenia. Zobacz na ilustracji
poniżej. Wybierz podłączenia zgodne z
gniazdami na komponentach.
Cyfrowe
Analogowe
29
31-32
Tuner satelitarny
33
Magnetowid
34
Kamera wideo, konsola gier wideo, itp.
34
28PL
Gniazda wejścia/wyjścia
wideo do podłączenia
Obraz wysokiej jakości
HDMI jest skrótem od High-Definition
Multimedia Interface. Jest to interfejs
transmitujący sygnały wideo i audio w
formacie cyfrowym.
Funkcje HDMI
• Cyfrowe sygnały audio transmitowane
przez HDMI mogą być wyprowadzane z
głośników i z gniazd PRE OUT na tym
amplitunerze. Ten sygnał współpracuje z
Dolby Digital, DTS i z liniowym PCM.
Odtwarzacz DVD
• Liniowe PCM (częstotliwość
próbkowania mniejsza niż 192 kHz) dla
cyfrowych sygnałów audio do 8 kanałów
można odbierać w odbiorniku przy
pomocy gniazda HDMI.
• Analogowe sygnały wideo wprowadzone
do gniazda VIDEO, gniazda S VIDEO
lub gniazd COMPONENT VIDEO
mogą być wyprowadzane jako sygnały
HDMI. Sygnały audio nie są
wyprowadzane z gniazda HDMI OUT
podczas konwersji obrazu.
Tuner satelitarny
Sygnały
audio/wideo
Odtwarzacz Blu-ray Disc,
nagrywarka z twardym dyskiem
Sygnały
audio/wideo
A
Sygnały
audio/wideo
A
A
Sygnały
audio/wideo
Monitor TV, projektor, itp.
A Kabel HDMI (brak w wyposażeniu)
Zalecane jest użycie kabla Sony HDMI.
ciąg dalszy
29PL
Kroki wstępne
Podłączanie komponentów
z gniazdami HDMI
Uwagi o połączeniach HDMI
• Użyj kabla HDMI posiadającego logo
HDMI (produkcji Sony).
• Sprawdź nastawienie podłączonego
komponentu jeżeli obraz jest zły lub
jeżeli brak jest dźwięku z komponentu
podłączonego kablem HDMI.
• Sygnał audio wprowadzany do gniazda
HDMI IN jest wyprowadzany z gniazd
wyjścia głośników, gniazda HDMI OUT i
gniazd PRE OUT. Ten sygnał nie jest
wyprowadzany z innych gniazd audio.
• Sygnał wideo wprowadzany do gniazda
HDMI IN może być wyprowadzony
tylko z gniazda HDMI OUT. Sygnału
wejściowego wideo nie można
wyprowadzać z gniazd VIDEO OUT,
S VIDEO OUT lub MONITOR OUT.
• Sygnały audio i wideo z wejścia HDMI
nie są wyprowadzane z gniazda HDMI
OUT, kiedy wyświetlane jest menu
amplitunera.
• Jeżeli chcesz słuchać dźwięku z głośnika
telewizora, ustaw „HDMI Audio” na
„TV+AMP” w menu ustawień Audio
(strona 58). Gdy nastawione na „AMP”,
dźwięk nie jest wyprowadzany z głośnika
TV lub nie można odtwarzać programów
wielokanałowych.
• Sygnały audio obszaru multi/stereo na
Super Audio CD nie są wyprowadzane.
• Pamiętaj o włączeniu amplitunera gdy
sygnały wideo i audio komponentu
odtwarzającego są wyprowadzane do
odbiornika TV przez ten amplituner.
Jeżeli zasilanie nie jest włączone, sygnały
wideo i audio nie będą transmitowane.
• Sygnały audio (częstotliwość
próbkowania, długość bitów, itp.),
transmitowane z gniazda HDMI mogą
być tłumione przez podłączony
komponent. Sprawdź nastawienie
podłączonego komponentu jeżeli obraz
jest zły lub jeżeli brak jest dźwięku z
komponentu podłączonego kablem
HDMI.
30PL
• Dźwięk może być przerywany w
momencie, gdy częstotliwość
próbkowania lub liczba kanałów
wyjściowych sygnałów dźwiękowych z
urządzenia odtwarzającego jest
przełączana.
• Jeżeli podłączone urządzenie nie będzie
zgodne z technologią ochrony praw
autorskich (HDCP), obraz i /lub dźwięk z
gniazda HDMI OUT może być
zniekształcony lub w ogóle nie być
wyprowadzany.
W takim wypadku sprawdź dane
techniczne podłączonego komponentu.
• Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi każdego podłączonego
komponentu.
• Nie zalecamy używania kabla konwersji
HDMI-DVI. Gdy podłączysz kabel
konwersji HDMI-DVI do komponentu
DVI-D, może nie być dźwięku i/lub
obrazu. Podłącz pozostałe kable audio
lub cyfrowe kable podłączeniowe, a
następnie ustaw „Input Assign” w menu
Input (strona 95), jeżeli dźwięk nie jest
prawidłowo wyprowadzany.
Uwaga
Podłączanie odtwarzacza
DVD/nagrywarki DVD
Poniższa ilustracja pokazuje, jak podłączyć
odtwarzacz DVD/nagrywarkę DVD.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Podłącz kable audio i wideo zgodnie
z gniazdami komponentów.
Kroki wstępne
Aby wyprowadzić wielokanałowe, cyfrowe
audio, nastaw odtwarzacz DVD na cyfrowe
wyjście audio. Sprawdź w instrukcji obsługi
dostarczonej z odtwarzaczem DVD.
Podłączanie odtwarzacza DVD
Odtwarzacz DVD
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
E
A Koncentryczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
B Kabel audio (brak w wyposażeniu)
C Komponentowy kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel S wideo (brak w wyposażeniu)
E Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
ciąg dalszy
31PL
Podłączanie nagrywarki DVD
Nagrywarka DVD
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
A Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
B Kabel audio (brak w wyposażeniu)
C Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel S wideo (brak w wyposażeniu)
32PL
D
Kroki wstępne
Podłączanie monitora
telewizyjnego/odbiornika
satelitarnego
Następujący rysunek pokazuje jak
podłączyć monitor telewizyjny/odbiornik
satelitarny.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Podłącz kable audio i wideo zgodnie
z gniazdami komponentów.
Monitor telewizyjny/odbiornik satelitarny
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
E
A Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
B Kabel audio (brak w wyposażeniu)
C Komponentowy kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel S wideo (brak w wyposażeniu)
E Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
33PL
Podłączanie komponentów
z analogowymi gniazdami
wideo i audio
gniazda analogowe, jak na przykład
magnetowid, itp.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Podłącz kable audio i wideo zgodnie
z gniazdami komponentów.
Na poniższej ilustracji pokazano sposób
podłączenia komponentu posiadającego
Magnetowid
Sygnały audio
Sygnały wideo
A
B
C
Do gniazd VIDEO 3 IN/PORTABLE
AV IN (Panel przedni)
Kamera wideo,
konsola gier wideo
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Kabel S wideo (brak w wyposażeniu)
C Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel audio/wideo (brak w wyposażeniu)
34PL
B
D
Ten amplituner posiada funkcję konwersji
sygnałów wideo. Możesz wyprowadzić
sygnał wideo po podłączeniu tego
amplitunera przez gniazdo MONITOR
OUT, jak pokazano na ilustracji.
• Sygnały wideo mogą być wyprowadzane
jako sygnały wideo HDMI, komponentowe
wideo i jako sygnały S wideo.
• Sygnały S wideo mogą być wyprowadzane
jako sygnały wideo HDMI, komponentowe
wideo i jako sygnały wideo.
• Sygnały komponentowe wideo mogą być
wyprowadzane jako sygnały wideo
HDMI, S wideo i sygnały wideo.
Szczegóły dotyczące funkcji konwersji
wideo podane są w „Konwersja
analogowych sygnałów wejściowych
wideo” (strona 89).
Na tablicy konwersji wejścia/wyjścia wideo amplitunera
Sygnały wejścia
Sygnały
wyjścia
BCD
BCD
ABCD
Gniazdo
OUTPUT
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
S VIDEO
MONITOR OUT
VIDEO
MONITOR OUT
HDMI IN 1/2/3 A
f
X
X
X
COMPONENT
VIDEO IN B
a
f
S VIDEO IN C
a
a
a/f*
a
VIDEO IN D
a
a
a
a/f*
Gniazdo
INPUT
a
a
(Obsługuje sygnały
(Obsługuje sygnały
wejściowe 480i i 576i.) wejściowe 480i i 576i.)
a : Sygnały wideo są poddane konwersji i wyprowadzane przez konwerter wideo.
f : Wyprowadzany jest ten sam rodzaj sygnału, który był sygnałem wejścia. Sygnały wideo nie są
poddane konwersji.
X : Sygnały wideo nie są wyprowadzane.
* Sygnały wideo są wyprowadzane, jeżeli „Video Convert” jest ustawione na „OFF” w menu ustawień Video.
ciąg dalszy
35PL
Kroki wstępne
Funkcja konwersji
sygnałów wideo
Uwagi o konwersji sygnałów wideo
• Gdy sygnały wideo lub S-wideo z
magnetowidu itp. są konwertowane w
tym amplitunerze i następnie
wyprowadzane do odbiornika TV,
zależnie od statusu wyjścia sygnałów
wideo, obraz na ekranie TV może
pojawić się zniekształcony horyzontalnie,
lub może nie być obrazu.
• Sygnały HDMI wideo nie mogą być
poddane konwersji na komponentowe
sygnały wideo, sygnał S wideo i sygnały
wideo.
• Poddane konwersji sygnały wideo są
wyprowadzane tylko z gniazd
MONITOR OUT. Nie są one
wyprowadzane z gniazd VIDEO OUT,
gniazd S VIDEO OUT lub z gniazda
ZONE 2 VIDEO OUT.
• Gdy używasz magnetowidu z obwodem
poprawy obrazu, takim jak TBC, obrazy
mogą być zniekształcone lub może ich
nie być w ogóle. W takim wypadku
wyłącz funkcję obwodu poprawy obrazu.
• Rozdzielczość sygnałów
wyprowadzanych do gniazd
COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT jest przetwarzana na 1080i.
Rozdzielczość sygnałów
wyprowadzanych do gniazd HDMI OUT
jest przetwarzana na 1080p.
• Gniazda COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT mają ograniczenia
rozdzielczości, kiedy przetwarzana jest
rozdzielczość sygnałów wideo
zabezpieczonych technologią ochrony
praw autorskich. Do gniazd
COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT można wyprowadzać rozdzielczość
do 480p. Gniazda HDMI OUT nie mają
ograniczenia rozdzielczości.
• Sygnały wideo, których rozdzielczość
została przetworzona nie mogą być
wyprowadzane z gniazd COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT i HDMI OUT.
Podłącz do dowolnego z gniazd VIDEO/
S VIDEO/COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT lub HDMI OUT.
36PL
Kiedy podłączone są oba, sygnały wideo
są wyprowadzane z gniazda HDMI OUT.
Ustaw „Video Convert” na OFF w menu
ustawień Video, aby wyprowadzać
sygnały wideo z gniazda VIDEO/S
VIDEO/COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT, kiedy podłączone są
oba gniazda.
• Sygnały wideo SECAM są przetwarzane
na sygnały PAL i wyprowadzane, kiedy
„Video Convert” jest włączone. Ustaw
„Video Convert” na „OFF”, kiedy
wyprowadzasz sygnały systemu SECAM.
Wyświetlenie napisów
kodowanych
Ustaw „Video Convert” na „OFF” w menu
ustawień Video, podczas odbierania
sygnału zawierającego napisy. Jeżeli
„Video Convert” jest włączone, nie można
wyświetlić napisów.
Aby podłączyć komponent
nagrywający
Gdy chcesz nagrywać, podłącz komponent
nagrywający do gniazd VIDEO OUT lub
gniazd S VIDEO OUT amplitunera.
Podłącz przewody sygnałów wejścia i
wyjścia do gniazd tego samego rodzaju,
ponieważ gniazda VIDEO OUT i gniazda
S VIDEO OUT nie posiadają funkcji upkonwersji.
Uwaga
Sygnały wyprowadzane z gniazd MONITOR
OUT mogą nie byź prawidłowo nagrane.
5: Podłączanie anten
Kroki wstępne
Podłącz dostarczoną antenę ramową AM i
antenę drutową FM.
Antena drutowa FM (w wyposażeniu)
Antena ramowa AM (w wyposażeniu)
* Kształt złącza różni się zależnie od obszaru.
Uwagi
•Aby zapobiec przechwytywaniu szumów,
utrzymuj antenę ramową AM z dala od
amplitunera i innych komponentów.
•Pamiętaj, aby całkowicie rozciągnąć antenę
drutową FM.
•Po podłączeniu anteny drutowej FM umieść ją
w możliwie horyzontalnej pozycji.
•Nie używaj złącza U SIGNAL GND do
uziemienia amplitunera.
37PL
Uwagi
6: Przygotowanie
amplitunera i pilota
Podłączenie przewodu
zasilania
Podłącz dostarczony przewód zasilania do
złącza AC IN na amplitunerze, po czym
podłącz przewód zasilania do gniazda
ściennego.
AC OUTLET*
•AC OUTLET z tyłu amplitunera jest (są)
przełączanym gniazdem zasilania, które zasila
podłączony komponent tylko wtedy, gdy
amplituner jest włączony.
•Sprawdź czy całkowity pobór prądu przez
komponent/komponenty podłączone do
jednego lub kilku AC OUTLET amplitunera
nie przewyższa dopuszczalnego obciążenia
podanego na tylnym panelu. Nie podłączaj do
tego gniazda zasilania domowych urządzeń
elektrycznych o dużym poborze prądu, takich
jak żelazka elektryczne, wentylatory lub
odbiorniki TV. Może to być przyczyną
wadliwego działania.
Złącze AC IN
Wykonanie wstępnych
operacji nastawiania
Zanim użyjesz amplitunera po raz
pierwszy, inicjalizuj go wykonując
następującą procedurę. Ta procedura może
być także używana do przywrócenia
wykonanych nastawień do nastawień
fabrycznych.
1,2 2,3
2,3
Do gniazda ściennego
* Konfiguracja, kształt, liczba złączy sieciowych i
informacje umieszczone na plakietce są różne
zależnie od obszaru.
Przewód zasilania
(w wyposażeniu)
**
** Pomiędzy wtyczką a panelem tylnym
pozostaje lekki odstęp, nawet jeżeli przewód
zasilania jest solidnie podłączony. Przewód
ma być w ten sposób podłączony. Nie jest to
usterka.
38PL
1
Naciśnij POWER, aby wyłączyć
amplituner.
2
Przytrzymaj wciśnięty przycisk
POWER, naciskając
jednocześnie TONE MODE i
MULTI CH IN, aby włączyć
amplituner.
3
Zwolnij TONE MODE i MULTI
CH IN po kilku sekundach.
Wkładanie baterii do pilota
Włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) do
pilota RM-AAL006.
Włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) do
pilota RM-AAU009.
Wkładając baterie pamiętaj o
prawidłowym umieszczeniu biegunów.
Wskazówka
Gdy pilot przestaje sterować amplitunerem,
wymień wszystkie baterie na nowe.
O trybie poleceń
Amplituner i pilot używają tego samego
trybu poleceń.
Jeżeli tryby poleceń pilota i amplitunera
różnią się, nie jest możliwe operowanie
amplitunera pilotem.
Jeżeli tryby poleceń amplitunera i pilota są
takie, jak początkowe nastawienie (AV
SYSTEM 2), nie ma potrzeby ich
resetowania.
Możesz przełączyć tryb poleceń (AV
SYSTEM 1 lub AV SYSTEM 2)
amplitunera i pilota. Jeżeli zarówno
amplituner, jak i inny komponent Sony
reagują na to samo polecenie pilota,
przełącz tryb poleceń komponentu lub
amplitunera na inny tryb poleceń, aby
komponent i amplituner nie reagowały na
to samo polecenie pilota.
Aby przełączyć tryb poleceń
amplitunera
RM-AAL006
RM-AAU009
2CH
Uwagi
•Nie zostawiaj pilota w miejscach bardzo
gorących lub wilgotnych.
•Nie używaj nowych baterii razem ze starymi.
•Nie mieszaj baterii manganowych z innymi
rodzajami baterii.
•Nie narażaj czujnika zdalnego sterowania na
bezpośrednie światło słoneczne, ani na światło
sprzętu oświetleniowego. Może to być
przyczyną wadliwego działania.
ciąg dalszy
39PL
Kroki wstępne
Po ukazywaniu się przez chwilę
„MEMORY CLEARING...” na
wyświetlaczu, ukaże się „MEMORY
CLEARED!”.
Następujące opcje zostaną
sprowadzone do ich nastawień
fabrycznych.
• Wszystkie ustawienia w ustawieniach
Auto Calibration , ustawieniach
Surround, ustawieniach Multi Zone,
ustawieniach Audio, ustawieniach
Video, menu ustawień System.
• Pole dźwiękowe zapamiętane dla
każdego wejścia i zaprogramowanej
stacji.
• Wszystkie zaprogramowane stacje.
• Wszystkie nazwy indeksów dla wejść
i zaprogramowanych stacji.
•Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy
czas, wyjmij baterie aby uniknąć możliwości
uszkodzenia przez wyciek z baterii i korozję.
•Jeżeli wymienisz baterie, zaprogramowane
kody pilota mogą zostać skasowane. Jeżeli tak
się stanie, zaprogramuj ponownie kody pilota
(strona 118).
Włącz amplituner naciskając
jednocześnie 2CH.
Gdy tryb poleceń jest nastawiony na
„AV2”, na wyświetlaczu pojawi się
„COMMAND MODE [AV2]”.
Gdy tryb poleceń jest nastawiony na „AV1”,
na wyświetlaczu pojawi się „COMMAND
MODE [AV1]”.
Aby przełączyć tryb poleceń
pilota
1
1
1
7: Nawigacja w
systemie menu
Naciśnij MENU, po czym wyświetl menu
na ekranie odbiornika TV podłączonego
do amplitunera. Możesz z łatwością
nastawić menu.
Używając różne menu amplitunera,
możesz wykonać różne regulacje, aby
dostosować amplituner do własnych
wymagań.
Zapoznaj się z „Obsługa bez GUI
(Graphical User Interface - graficzny
interfejs użytkownika)” (strona 110), kiedy
obsługujesz amplituner bez wyświetlania
menu na ekranie telewizora.
2
2
3
3
Naciśnij ?/1, naciskając
jednocześnie RM SET UP.
Przycisk RM SET UP miga.
2
Naciśnij 1 lub 2 gdy przycisk
RM SET UP miga.
Gdy naciśniesz 1, tryb poleceń
zostanie nastawiony na AV SYSTEM
1. Gdy naciśniesz 2, tryb poleceń
zostanie nastawiony na AV SYSTEM
2.
3
Naciśnij ENTER gdy przycisk
RM SET UP świeci się.
Przycisk RM SET UP mignie dwa razy
i proces nastawiania trybu poleceń
będzie zakończony.
Wskazówka
Aby nacisnąć RM SET UP, użyj cienkiego drutu,
na przykład spinacza do papieru.
40PL
4
5-8
RETURN/
EXIT O
1
MENU
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora do wyświetlania menu”
(strona 20).
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
7
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać pozycję menu do
regulacji.
3
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę amplitunera.
4
Naciśnij ON SCREEN.
Naciśnij kilkakrotnie V/v aby
wybrać żądane menu.
8
Naciśnij
lub b, aby
wprowadzić pozycję menu.
Naciśnij
lub b, aby
potwierdzić menu.
9
Powtórz kroki 7 i 8, aby wybrać
żądany parametr.
Lista menu amplitunera pojawi się na
ekranie telewizora. Naciśnij MENU,
jeżeli lista menu nie pojawi się na
ekranie telewizora.
5
6
Lista pozycji menu pojawi się na
ekranie telewizora.
Aby powrócić do poprzedniego
ekranu
Naciśnij RETURN/EXIT O.
Aby wyjść z menu
Naciśnij MENU.
41PL
Kroki wstępne
2
2
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „System”, po czym
naciśnij
lub b.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Speaker Impedance”,
po czym naciśnij
.
4
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „4 Ω” lub „8 Ω” w
zależności od używanych
głośników, po czym naciśnij
.
8: Nastawienie
głośników
Nastawienie impedancji
głośników
Nastaw odpowiednią impedancję dla
głośników, które używasz.
2-4
5
1
Wybierz menu settings
(strona 40).
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
42PL
Uwagi
Nastaw Aby wybrać
na
A
Głośniki podłączone do złączy
FRONT SPEAKERS A.
B
Głośniki podłączone do złączy
FRONT SPEAKERS B.
A+B
Głośniki podłączone do złączy
FRONT SPEAKERS A i do
złączy B (połączenie
równoległe).
OFF
Brak wyprowadzania sygnałów
audio z któregokolwiek złącza
głośnika, lub ze złącza PRE
OUT.
Wybieranie przedniego
głośnika
Możesz wybrać przednie głośniki, które
chcesz uaktywnić.
Przełącznik SPEAKERS
Ustaw przełącznik SPEAKERS, aby
wybrać głośniki przednie do
odtwarzania dźwięku.
Uwaga
Ustawienie to jest niedostępne, kiedy
podłączone są słuchawki nagłowne.
43PL
Kroki wstępne
•Jeżeli nie wiesz, jaka jest impedancja
głośników, sprawdź w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z głośnikami. (Taka
informacja znajduje się często z tyłu głośnika.)
•Jeżeli podłączysz wszystkie głośniki o
impedancji zwykłej 8 omów lub wyższej,
nastaw „Speaker Impedance” na „8 Ω”. Gdy
podłączysz inne rodzaje głośników, nastaw na
„4 Ω”.
•Jeżeli podłączasz głośniki przednie do obu
gniazd SPEAKER A i B, podłączaj głośniki o
impedancji zwykłej 8 omów lub wyższej.
– Gdy podłączysz głośniki o impedancji 16
omów lub wyższej w obu konfiguracjach „A”
i „B”:
Ustaw „Speaker Impedance” na „8 Ω” w
menu ustawień System.
– Dla innych rodzajów głośników, w innych
konfiguracjach:
Ustaw „Speaker Impedance” na „4 Ω” w
menu ustawień System.
9: Automatyczna
kalibracja
odpowiednich
nastawień (AUTO
CALIBRATION)
Funkcja DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) umożliwia wykonanie
automatycznej kalibracji, takiej jak
sprawdzenie połączenia między każdym
głośnikiem a amplitunerem, regulacja
poziomu głośnika oraz automatyczny
pomiar odległości każdego głośnika od
pozycji odsłuchu. Zapoznaj się także z
„Szybkie nastawienia – Przewodnik”
dołączonym do amplitunera.
• W przypadku używania podłączenia biamplifier, ustaw „Sur Back Assign” na
„BI-AMP” w menu ustawień Auto
Calibration przed wykonaniem
automatycznej kalibracji (strona 79).
Uwagi
•Funkcja automatycznej kalibracji nie działa w
następujących przypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Używane jest „2ch Analog Direct”
(strona 112).
– Podłączone są słuchawki.
•Wyłącz wyciszanie, jeżeli MUTING jest
włączone.
Mikrofon optymalizacji
nastawień
Zanim wykonasz
automatyczną kalibrację
Przed wykonaniem automatycznej
kalibracji, ustaw i podłącz głośniki (strona
16-19).
• Gniazdo AUTO CAL MIC jest używane
tylko dla dostarczonego mikrofonu
optymalizacji nastawień. Nie podłączaj
innych mikrofonów. Może to bowiem
uszkodzić amplituner i mikrofon.
• Podczas kalibracji dźwięk, który
wydobywa się z głośników jest bardzo
głośny. Zwróć uwagę na obecność dzieci
lub efekt, jaki może to wywołać w
sąsiedztwie.
• Wykonaj automatyczną kalibrację w
cichym otoczeniu, aby uniknąć efektu
zakłóceń i uzyskać bardziej dokładne
pomiary.
• Jeżeli między mikrofonem optymalizacji
nastawień i głośnikami znajdują się jakieś
przeszkody, kalibracja nie może być
prawidłowo wykonana. Usuń wszelkie
przeszkody z przestrzeni pomiaru, aby
uniknąć błędu pomiaru.
44PL
1
Podłącz dołączony mikrofon
optymalizacji nastawień do
gniazda AUTO CAL MIC.
2
Ustaw mikrofon optymalizacji
nastawień.
Umieść mikrofon optymalizacji
nastawień na pozycji odsłuchu. Użyj
stołka lub statywu tak, aby mikrofon
optymalizacji nastawień znajdował się
na tym samym poziomie, jak uszy
słuchacza.
O ustawieniu aktywnego
subwoofera
a) Amplituner koryguje sygnały przy pomocy
analogowego łączenia sygnałów
przeznaczonych dla różnych głośników tylko
dla głośnika środkowego i subwoofera, kiedy
wybrane jest MULTI IN. Korekcja nie działa
dla innych głośników.
b) Wynik pomiaru nie jest używany, jeżeli
wybrane jest MULTI IN.
c) •Sygnały DTS 96/24 są zawsze odtwarzane
jako 48 kHz, jeżeli korygujesz je.
•Wynik pomiaru nie jest używany w
następujących przypadkach.
–Wybrane jest MULTI IN.
–Używane jest „2ch Analog Direct”
(strona 112).
–Odbierane są sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 96 kHz.
Uwaga
Zależnie od charakterystyki używanego
subwoofera, wartość odległości ustawienia może
wskazywać na większą odległość niż w
rzeczywistości.
Używanie amplitunera jako
wzmacniacza
Funkcja automatycznej kalibracji może być
używana, jeżeli użyjesz amplitunera jako
wzmacniacza.
W tym wypadku wartość odległości
pokazana na wyświetlaczu może się różnić
od rzeczywistej odległości. Jednak nie
spowoduje to problemów, jeżeli będziesz
kontynuować użycie amplitunera z tą
wartością.
2-6
Wykonanie automatycznej
kalibracji
Funkcja automatycznej kalibracji
umożliwia następujące pomiary:
• Czy głośniki są podłączone, czy niea)
• Polaryzacja głośników
• Odległość każdego głośnika od
słuchaczab)
ciąg dalszy
45PL
Kroki wstępne
• Jeżeli podłączony jest głośnik
superniskotonowy, włącz go,
zwiększywszy przedtem głośność.
Przekręć gałkę VOLUME na pozycję tuż
przed położeniem środkowym.
• Jeżeli podłączysz subwoofer z funkcją
częstotliwości rozgraniczającej, nastaw
jej wartość na maksimum.
• Jeżeli podłączysz subwoofer z funkcją
automatycznego stanu gotowości, nastaw
tę funkcję na pozycję wyłączoną
(nieaktywną).
• Kąt głośnikab)
• Rozmiar głośnikab)
• Poziom głośnika
• Charakterystyka częstotliwościc)
1
Wybierz menu settings
(strona 40).
4
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
2
Można zapisać trzy wzory jako
położenie 1, 2 i 3 w zależności od
położenia słuchacza, warunków
słuchania i warunków pomiaru.
Numer ustawienia można zmienić,
zapoznaj się z „Nazywanie wejść”
(strona 93).
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Auto Calibration”, po
czym naciśnij
.
5
3
Naciśnij b.
Naciśnij wielokrotnie V/v i
, aby
zdjąć zaznaczenie z pozycji, których
nie chcesz mierzyć.
• Speaker Distance
• Speaker Level
• Frequency Characteristic
Naciśnij kilkakrotnie V/v/B/b,
aby wybrać „Auto Calibration
Start”, po czym naciśnij
.
6
46PL
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać Position, a następnie
naciśnij
lub b.
Naciśnij
„Start”.
, aby wybrać
7
Pomiar zaczyna się za pięć
sekund.
Aby anulować automatyczną
kalibrację
Potwierdzenie/zapisanie
rezultatów pomiaru
8
Pomiar zaczyna się.
Proces pomiaru trwa w przybliżeniu 30
sekund. Zaczekaj, aż proces pomiaru
się skończy.
1
Potwierdź rezultat pomiaru.
Kiedy pomiar zakończy się, rozlegnie
się brzęczyk, a wynik pomiaru pokaże
się na ekranie telewizora.
Uwaga
Uwaga
Nie można zmierzyć wysokości głośnika w
wypadku głośników dźwięku dookólnego i
tylnych głośników dźwięku dookólnego. Ustaw
tę wartość w ustawieniach położenia
dookólnego w menu ustawień Auto Calibration
(strona 77).
Wskazówki
•Podczas automatycznej kalibracji wszystkie
czynności poza włączaniem i wyłączaniem
amplitunera są wyłączone.
•W następujących sytuacjach pomiary nie
zostały prawidłowo wykonane lub
automatyczna kalibracja może nie być
możliwa.
– w przypadku podłączania specjalnych
głośników, np. dipolowych.
– podczas używania funkcji strefy 2/strefy 3 w
strefie 2/strefie 3.
Kiedy głośnik(i) jest (są) w fazie niezgodnej, na
ekranie telewizora wyświetlane jest „Out
Phase”. Złącza „+” i „-” głośnika mogą być
odwrotnie podłączone. Jednak, w zależności od
głośników, „OUT-OF-PHASE” pojawia się na
ekranie telewizora, nawet jeżeli głośniki są
prawidłowo podłączone. Wynika to z danych
technicznych głośników. W takim przypadku
można dalej używać amplitunera.
Wskazówka
Jednostką wyświetlanej odległości dla modeli
dla USA i Kanady jest stopa. Jednostką
odległości dla modeli dla krajów/terenów innych
niż USA i Kanada jest metr. Używaną jednostkę
odległości można zmienić w „Distance Unit”
menu Auto Calibration.
ciąg dalszy
47PL
Kroki wstępne
Automatyczna kalibracja jest anulowana
gdy zmienisz głośność, przełączysz funkcje,
zmienisz nastawienie głośnika amplitunera
lub podłączysz słuchawki.
2
Naciśnij
, aby wybrać „Next”.
Kiedy na ekranie telewizora pojawi się
„Auto calibration (auto speaker setup)
complete but an issue occurred.
Confirm Issue?”, można potwierdzić
ostrzeżenie („Yes”) lub nie („No”).
Jeżeli wybierzesz „Yes”, postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie
telewizora.
Szczegóły dotyczące ostrzeżeń i kodów
błędów podane są w „Lista
komunikatów po wykonaniu pomiaru
automatycznej kalibracji” (strona 49).
Parametr
Wyjaśnienie
Full Flat
Wykonuje pomiar
częstotliwości z przedniej
powierzchni każdego
głośnika.
Engineer
Nastawia częstotliwość na
taką, która odpowiada
standardom
pomieszczenia odsłuchu
Sony.
Front
Reference
Reguluje charakterystykę
wszystkich głośników, aby
odpowiadała
charakterystyce
przedniego głośnika.
OFF
Wyłącza korektor
automatycznej kalibracji.
Wskazówka
Naciśnij
w pilocie, kiedy „Please Press
ENTER” pojawi się na ekranie telewizora.
3
4
Naciśnij kilkakrotnie B/b, aby
wybrać „Yes”, po czym naciśnij
.
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać tryb „Auto EQ”, a
następnie naciśnij
.
Rezultaty pomiarów zostały zapisane.
48PL
5
Naciśnij RETURN/EXIT O.
Pojawi się ekran początkowy
automatycznej kalibracji.
Uwagi
•Sygnały DTS 96/24 są odtwarzane jako sygnały
48 kHz, jeżeli używany jest wynik pomiaru
odpowiedzi częstotliwościowej.
•Wynik pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej
nie jest wykorzystywany w następujących
przypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Używane jest „2ch Analog Direct”
(strona 112).
– Odbierane są sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 96 kHz.
Wskazówka
Wyświetlenie Wyjaśnienie
CODE 33
• Nie jest podłączony żaden z
głośników przednich lub
podłączony jest tylko jeden
głośnik przedni.
• Mikrofon optymalizacyjny
nie jest podłączony.
• Lewy albo prawy głośnik
dookólny nie jest podłączony.
• Tylne głośniki dookólne są
podłączone, nawet jeśli
głośniki dookólne nie są
podłączone. Podłącz
głośnik(i) dookolne do złączy
SURROUND.
• Głośnik dookolny tylny jest
podłączony tylko do złączy
SURROUND BACK
SPEAKERS R. Jeżeli
podłączasz tylko jeden
głośnik dookolny tylny,
podłącz go do złączy
SURROUND BACK
SPEAKERS L.
CODE 34
Głośniki nie są prawidłowo
ustawione. Głośniki lub
mikrofon optymalizacyjny po
prawej lub lewej stronie może
być nieprawidłowo ustawiony.
Zapoznaj się z „1: Instalowanie
głośników” (strona 16) i
sprawdź ustawienie głośnika.
Lista komunikatów po wykonaniu
pomiaru automatycznej kalibracji
Wyświetlenie Wyjaśnienie
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
jest nastawione na OFF.
Nastaw na inną pozycję i
ponownie wykonaj
automatyczną kalibrację.
CODE 32
Żaden z głośników nie został
odnaleziony. Sprawdź, czy
mikrofon optymalizacji
nastawień jest prawidłowo
podłączony i ponownie
wykonaj automatyczną
kalibrację.
Jeżeli mikrofon
optymalizacyjny jest
prawidłowo podłączony, ale
pojawia się kod błędu, kabel
mikrofonu optymalizacyjnego
może być uszkodzony lub
nieprawidłowo podłączony.
WARNING 40 Automatyczna kalibracja
została zakończona. Jednak
poziom zakłóceń jest wysoki.
Możesz być w stanie wykonać
prawidłowo automatyczną
kalibrację jeżeli spróbujesz
ponownie, nawet jeśli pomiar
nie może być wykonany we
wszystkich środowiskach.
Spróbuj wykonać
automatyczną kalibrację w
cichym otoczeniu.
WARNING 41 Wejście dźwięku z mikrofonu
optymalizacji nastawień jest
poza akceptowanym zakresem.
Jest głośniejszy niż
najgłośniejszy dźwięk, który
może być zmierzony. Spróbuj
wykonać automatyczną
kalibrację gdy otoczenie jest
dostatecznie ciche, aby
umożliwić prawidłowy pomiar.
ciąg dalszy
49PL
Kroki wstępne
Rozmiar głośnika (LARGE/SMALL) jest
określony niską charakterystyką. Rezultaty
pomiarów mogą być różne, zależnie od pozycji
mikrofonu optymalizacji nastawień i pozycji
głośników, oraz kształtu pomieszczenia.
Zalecane jest postępowanie zgodne z
rezultatami pomiarów. Można jednak zmienić te
ustawienia w menu ustawień Auto Calibration
(strona 75). Najpierw zapisz w pamięci rezultaty
pomiarów, następnie spróbuj zmienić
nastawienia, jeśli chcesz.
Wyświetlenie Wyjaśnienie
WARNING 42 Głośność amplitunera jest poza
dopuszczalnym zakresem.
Spróbuj wykonać
automatyczną kalibrację gdy
otoczenie jest dostatecznie
ciche, aby umożliwić
prawidłowy pomiar.
WARNING 43 Odległość i pozycja
subwoofera nie może być
odnaleziona. Lub kąt pozycji
głośnika nie może zostać
odnaleziony. To może być
spowodowane zakłóceniami.
Spróbuj wykonać
automatyczną kalibrację w
cichym otoczeniu.
NO
WARNING
Nie ma informacji
ostrzegawczej.
----------
Brak podłączonych głośników.
•CODE 31
1 Naciśnij
, po czym wykonaj instrukcje od
kroku 1 w „Wykonanie automatycznej
kalibracji”.
•CODE 32, 33, 34
1 Gdy naciśniesz , pojawia się „RETRY?”.
2 Naciśnij V/v, aby wybrać „YES”, po czym
naciśnij
.
3 Wykonaj instrukcje od kroku 2 z
„Wykonanie automatycznej kalibracji”.
4 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać numer
pamięci do zapisania zaprogramowanych
nastawień, po czym naciśnij
.
Gdy wybierzesz „WRN CHECK”
Jeżeli wystąpi ostrzeżenie dotyczące
rezultatu pomiarów, wyświetlone zostaną
szczegółowe informacje.
Naciśnij
, aby wrócić do kroku 1 z
„Potwierdzenie/zapisanie rezultatów
pomiaru”.
Wskazówka
Zależnie od pozycji subwoofera, rezultaty
pomiarów biegunowości mogą być różne.
Jednak nie spowoduje to problemów, jeżeli
będziesz kontynuować użycie amplitunera z tą
wartością.
50PL
Możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze. Aby
wybrać komponent podłączony do
gniazd MULTI CHANNEL INPUT,
naciśnij MULTI CH IN.
Odtwarzanie
Wybrane
wejście
Komponenty, które mogą
być odtwarzane
VIDEO 1, 2
Magnetowid itp.
podłączony do gniazda
VIDEO 1 lub VIDEO 2
VIDEO 3
Kamera wideo i konsola
gier TV itp., podłączona do
gniazda VIDEO 3
DVD
Odtwarzacz DVD itp.,
podłączony do gniazda
DVD
TV/SAT
Tuner satelitarny itp.,
podłączony do gniazda TV/
SAT
1
TAPE/CD-R Magnetofon itp.,
podłączony do gniazda
TAPE
MD/DAT
Rekorder MD lub
odtwarzacz DAT itp.,
podłączony do gniazda
MD/DAT
SA-CD/CD
Odtwarzacz Super Audio
CD lub odtwarzacz CD itp.,
podłączony do gniazda SACD/CD
TUNER
Wbudowany
radioodbiornik
PHONO
Gramofon itp., podłączony
do gniazda PHONO
MUTING
MULTI IN
Komponent podłączony do
gniazda MULTI
CHANNEL INPUT
1
USB
Przenośne urządzenia
audio itp. podłączone do
gniazda USB
3
Naciśnij jeden z przycisków
wejścia.
Jeżeli chcesz wybrać
komponent podłączony do
gniazda PHONO, MULTI
CHANNEL INPUT lub MD/DAT,
naciśnij SHIFT, a następnie
naciśnij PHONO, MULTI IN lub
MD/DAT.
HDMI 1, 2, 3 Komponenty HDMI
podłączone do gniazda
HDMI 1, HDMI 2 lub
HDMI 3
2
Włącz komponent i zacznij
odtwarzanie.
ciąg dalszy
51PL
Odtwarzanie
Wybieranie
komponentu
3
Naciśnij MASTER VOL +/– aby
wyregulować głośność.
Możesz także użyć MASTER
VOLUME na amplitunerze.
Początkowy poziom głośności jest
nastawiony na minimum (wyciszenie).
Aby uaktywnić funkcję
wyciszania
Naciśnij MUTING na pilocie. Aby
anulować, ponownie naciśnij MUTING na
pilocie lub przekręć MASTER VOLUME
zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby
zwiększyć głośność. Nawet jeśli wyłączysz
amplituner, funkcja tłumienia dźwięku
będzie działać gdy włączysz amplituner
ponownie.
Aby uniknąć uszkodzenia
głośników
Zanim wyłączysz amplituner, nie zapomnij
o obniżeniu poziomu głośności.
52PL
Słuchanie Super Audio CD/CD
Odtwarzanie
2
3
5
3
5
•Opisane są operacje na
odtwarzaczu Sony Super
Audio CD.
•Sprawdź w instrukcji
dostarczonej z odtwarzaczem
Super Audio CD lub
odtwarzaczem CD.
1
Włącz odtwarzacz Super Audio CD lub
odtwarzacz CD i połóż płytę na tacy.
2
3
Włącz amplituner.
Naciśnij SA-CD/CD.
Możesz także użyć INPUT SELECTOR na
amplitunerze i wybrać „SA-CD/CD”.
z
Możesz wybrać pole
dźwiękowe odpowiadające
muzyce. Ze szczegółami
zapoznaj się na strona 65.
Zalecane pola dźwiękowe:
Klasyczna: Hall
Jazz: Jazz Club
Koncert na żywo: Live
Concert, Stadium
Przykład wyświetlenia
4
5
6
Odtwórz płytę.
Nastaw odpowiednią głośność.
Gdy skończysz słuchać Super Audio CD lub
CD, wyjmij płytę i wyłącz amplituner oraz
odtwarzacz Super Audio CD lub odtwarzacz
CD.
53PL
Oglądanie DVD
2
3
7
3
Dioda MULTI CHANNEL DECODING
7
•Sprawdź w instrukcji
dostarczonej z odbiornikiem
TV i z odtwarzaczem DVD.
z
1
2
3
54PL
Naciśnij DVD.
Przykład wyświetlenia
z
Sprawdź poniżej, jeżeli nie
możesz słuchać
wielokanałowego dźwięku.
•Upewnij się, że źródło
dźwięku odpowiada
formatowi wielokanałowemu
(dioda MULTI CHANNEL
DECODING na przednim
panelu zapala się podczas
odtwarzania).
•Sprawdź, czy amplituner jest
podłączony do odtwarzacza
DVD przez połączenie cyfrowe.
•Sprawdź czy cyfrowe wyjście
audio odtwarzacza DVD jest
prawidłowo nastawione.
Włącz amplituner.
Możesz także użyć INPUT SELECTOR na
amplitunerze i wybrać „DVD”.
Wybierz format dźwięku odtwarzanej płyty, gdy to
konieczne.
Możesz wybrać pole dźwiękowe
odpowiednie dla filmu lub
muzyki. Ze szczegółami
zapoznaj się na strona 65.
Zalecane pola dźwiękowe:
Film: Cinema Studio EX
Obraz na żywo: Live Concert
Sport: Sports
Włącz odbiornik TV i odtwarzacz DVD.
4
Przełącz wejście odbiornika TV tak, aby
wyświetlany był obraz DVD.
5
Nastaw odtwarzacz DVD.
Zobacz w dostarczonej razem z amplitunerem
instrukcji „Szybkie nastawienia – Przewodnik”.
6
7
8
Odtwórz płytę.
Nastaw odpowiednią głośność.
Gdy skończysz oglądać DVD, wyjmij płytę i
wyłącz amplituner, odbiornik TV i
odtwarzacz DVD.
Korzystanie z gier wideo
Odtwarzanie
2
3
7
3
7
•Sprawdź w instrukcji
dostarczonej razem z
odbiornikiem TV i z konsolą
gier wideo.
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
1
2
3
Włącz odbiornik TV i konsolę gier wideo.
Włącz amplituner.
Naciśnij VIDEO 3*.
Możesz także użyć INPUT SELECTOR na
amplitunerze i wybrać „VIDEO 3*”.
* Gdy podłączysz konsolę gier wideo do gniazda VIDEO 3
IN/PORTABLE AV IN na przednim panelu.
Przykład wyświetlenia
4
Przełącz wejście odbiornika TV, aby
wyświetlony był obraz gry wideo.
5
6
Nastaw konsolę gier wideo.
7
8
Nastaw odpowiednią głośność.
Połóż płytę na tacy i odtwórz ją na konsoli
gier wideo.
Gdy skończysz grać w grę wideo, wyjmij
płytę i wyłącz amplituner, odbiornik TV i
konsolę gier wideo.
55PL
Oglądanie wideo
2
3
6
3
6
•Sprawdź w instrukcji
dostarczonej z odbiornikiem
TV i z magnetowidem.
1
2
3
Włącz magnetowid.
Włącz amplituner.
Naciśnij VIDEO 1*.
Możesz także użyć INPUT SELECTOR na
amplitunerze i wybrać „VIDEO 1*”.
* Gdy podłączysz magnetowid do gniazda VIDEO 1.
Przykład wyświetlenia
56PL
4
Przełącz wejście odbiornika TV tak, aby
wyświetlony był obraz magnetowidu.
5
6
7
Odtwórz taśmę w magnetowidzie.
Nastaw odpowiednią głośność.
Gdy skończysz oglądać wideo, wyjmij taśmę
i wyłącz amplituner, odbiornik TV i
magnetowid.
Settings
Operacje amplitunera
Przegląd różnych
menu
Następujące pozycje menu są dostępne w
każdym menu ustawień.
Music
Można słuchać muzyki z komponentu
audio podłączonego do gniazda USB.
Szczegóły dotyczące funkcji muzycznej
podane są w „Słuchanie muzyki z
urządzenia USB” (strona 91).
FM/AM
Przy pomocy amplitunera można odbierać
radio.
Szczegóły dotyczące obsługi tunera podane
są w „Operacje radiowe” (strona 82).
Auto Calibration (strona 73)
Głośniki można regulować
(automatycznie/ręcznie) przy pomocy
menu ustawień Auto Calibration.
Szczegółowe informacje, zobacz „9:
Automatyczna kalibracja odpowiednich
nastawień (AUTO CALIBRATION)”
(strona 44) lub „Ręczna regulacja
ustawień głośników” (strona 73).
Surround
Przy pomocy menu ustawień Surround
można wybrać żądane pole dźwiękowe w
celu przyjemniejszego słuchania.
Wybierz ustawienia Surround w menu
ustawień. Szczegóły dotyczące regulacji
ustawień podane są na stronie 61.
Multi Zone
Przy pomocy menu ustawień Multi Zone
obsługiwać można komponenty w trybie
wielostrefowym. Szczegóły dotyczące
regulacji ustawień podane są na
stronie 103.
Audio
Szczegóły dotyczące regulacji dźwięku
przy pomocy menu ustawień Audio
podane są w „Nastawienia dla audio
(menu ustawień Audio)” (strona 58).
Video
Szczegóły dotyczące regulacji wideo przy
pomocy menu ustawień Video podane są
w „Nastawienia dla wideo (menu
ustawień Video)” (strona 59).
System
Szczegóły dotyczące regulacji zestawu
przy pomocy menu ustawień System
podane są w „Nastawienia dla systemu
(menu ustawień System)” (strona 60).
57PL
Operacje amplitunera
Input
Wybiera wejście dla amplitunera.
Szczegóły dotyczące każdego wejścia
podane są w „Wybieranie komponentu”
(strona 51).
Amplituner można ustawiać i regulować
przy pomocy menu Settings.
Uwaga
Nastawienia dla audio
(menu ustawień Audio)
Przy pomocy menu ustawień Audio można
wykonywać ustawienia dla dźwięku
zgodnie z upodobaniami. Wybierz „Audio”
w menu Settings. Szczegóły dotyczące
regulacji ustawień podane są w „7:
Nawigacja w systemie menu” (strona 40).
Parametry menu ustawień
Audio
x Decode Priority
(Priorytet rozkodowania
cyfrowego wejścia audio)
Pozwala na określenie trybu wejścia, dla
wejścia sygnału cyfrowego do gniazd
DIGITAL IN i HDMI IN.
• AUTO
Automatycznie przełącza tryb wejścia
między DTS, Dolby Digital lub PCM.
• PCM
Jeżeli wybrane będą wygnały z gniazda
DIGITAL IN, sygnały PCM będą miały
pierwszeństwo (aby zapobiec przerwie w
chwili rozpoczynania odtwarzania).
Jednak gdy wprowadzane są inne sygnały,
zależnie od formatu może nie być
dźwięku.
W takim przypadku ustaw tę pozycję na
„AUTO”.
Jeżeli wybrane będą wygnały z gniazda
HDMI IN, z podłączonego odtwarzacza
wyprowadzane będą tylko sygnały PCM.
Jeżeli odbierane będą sygnały
jakiegokolwiek innego formatu, ustaw tę
pozycję na „AUTO”.
58PL
Przy nastawieniu „AUTO”, jeśli dźwięk z
cyfrowych gniazd audio (dla CD itp.) jest
przerywany gdy zaczyna się odtwarzanie, nastaw
na „PCM”.
x Dual Mono
(Wybór języka programu
cyfrowego)
Pozwala wybrać język, którego chcesz
słuchać podczas odbioru programu
cyfrowego. Ta funkcja działa tylko dla
źródeł Dolby Digital.
• MAIN/SUB
Dźwięk głównego języka będzie
wyprowadzony przez lewy przedni
głośnik, a dźwięk drugiego języka będzie
jednocześnie wyprowadzony przez prawy
przedni głośnik.
• MAIN
Wyprowadzany będzie dźwięk z
głównym językiem.
• SUB
Wyprowadzony będzie dźwięk drugiego
języka.
• MAIN+SUB
Wyprowadzany będzie zmiksowany
dźwięk głównego i drugiego języka.
x A/V Sync
(Synchronizuje wyjście audio i
wideo)
Pozwala na opóźnienie wyjścia audio, aby
zminimalizować różnicę czasu między
wyjściem audio i wyświetleniem obrazu.
Opóźnienie można ustawić pomiędzy 0 ms
a 300 ms z krokiem 10 ms.
Uwagi
•Funkcja ta jest użyteczna w przypadku
używania wielkiego monitora
ciekłokrystalicznego lub plazmowego albo
rzutnika.
•Opóźnienie można wyregulować do 300 ms
– Częstotliwość próbkowania jest mniejsza od
48 kHz.
– 2-kanałowe sygnały analogowe.
Nastawienia dla wideo
(menu ustawień Video)
Przy pomocy menu ustawień Video można
zmienić przypisanie wejść komponentów
wideo na inne wejście i nazywać wejścia.
Wybierz „Video” w menu Settings.
Szczegóły dotyczące regulacji parametrów
podane są w „7: Nawigacja w systemie
menu” (strona 40).
x HDMI Audio
(Nastawienie wejścia audio
HDMI)
Pozwala na nastawienie wyjścia audio
HDMI z komponentu odtwarzającego
podłączonego do amplitunera przez
połączenie HDMI.
• TV+AMP
Dźwięk jest wyprowadzany z głośnika
odbiornika TV i z głośników
podłączonych do amplitunera.
Uwagi
•Jakość dźwięku komponentu odtwarzającego
zależy od jakości dźwięku odbiornika TV, tj.
liczby kanałów, częstotliwości próbkowania,
itp. Gdy odbiornik TV posiada głośniki
stereofoniczne, wyjście dźwięku z
amplitunera jest także stereofoniczne
podobnie jak wyjście odbiornika TV, nawet
jeżeli odtwarzasz program wielokanałowy.
•Gdy podłączysz amplituner do komponentu
wideo (projektor, itp.), dźwięk może nie być
wyprowadzany z amplitunera. W takim
wypadku wybierz „AMP”.
• AMP
Sygnały audio HDMI z komponentu
odtwarzającego są wyprowadzane tylko
do głośników podłączonych do
amplitunera. Wielokanałowy dźwięk
może być odtwarzany w takiej postaci, w
jakiej jest.
Uwaga
Parametry menu ustawień
Video
x Video Convert
(Konwersja sygnałów wideo)
Pozwala na konwersję rozdzielczości
analogowych sygnałów wejściowych wideo.
• OFF
• 480i/576i
• 480p/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
Szczegółowe informacje, zobacz
„Konwersja analogowych sygnałów
wejściowych wideo” (strona 89).
Dźwięk nie jest odtwarzany z głośników
telewizora, kiedy HDMI Audio jest ustawione
na „AMP”.
59PL
Operacje amplitunera
•Opóźnienie można wyregulować do 150 ms
– Częstotliwość próbkowania wynosi 88,2 kHz
lub 96 kHz.
Pomimo że pojawia się wartość parametru do
300 ms, opóźnienia nie można wyregulować
ponad 150 ms.
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Odbierane są sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 96 kHz.
– Wielokanałowe sygnały PCM są odbierane
przez gniazdo HDMI IN.
– Używane jest „2ch Analog Direct”
(strona 112).
Nastawienia dla
systemu (menu ustawień
System)
Przy pomocy menu ustawień System
można zmieniać ustawienia amplitunera w
zależności od potrzeb. Wybierz „System” w
menu Settings. Szczegóły dotyczące
regulacji parametrów podane są w „7:
Nawigacja w systemie menu” (strona 40).
Parametry menu ustawień
System
x Dimmer
(Jasność wyświetlenia)
Pozwala wyregulować jasność
wyświetlacza. Gdy wybierasz nastawienie
takie, że wyświetlenie zostanie zupełnie
wyłączone, wskaźnik MULTI CHANNEL
DECODING również zostanie wyłączony.
• 100% (przyciemnienia)
• 60% (przyciemnienia)
• 0% (przyciemnienia)
x Speaker Impedance
(Impedancja głośnika)
•8Ω
•4Ω
Szczegółowe informacje, zobacz „8:
Nastawienie głośników” (strona 42).
60PL
Korzystanie z dookólnego
dźwięku
Korzystanie ze
wstępnie
zaprogramowanego
pola dźwiękowego
4
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę amplitunera.
5
Naciśnij ON SCREEN.
Lista menu amplitunera pojawi się na
ekranie telewizora. Naciśnij MENU,
jeżeli lista menu nie pojawi się na
ekranie telewizora.
6
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, a następnie
naciśnij
lub b.
3
4
7
5
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Surround”, a
następnie naciśnij
.
6-8
MENU
1
Zacznij odtwarzanie źródła
zakodowanego z
wielokanałowymi efektami
dookólnymi (DVD itp.).
2
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora do wyświetlania menu”
(strona 20).
3
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
ciąg dalszy
61PL
Korzystanie z dookólnego dźwięku
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
8
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać żądany dźwięk
dookólny.
Pozycja pozwalająca na ustawianie w
zależności od potrzeb daje dostęp do
menu „Custom Settings”
stwarzającego możliwość
zaawansowanych ustawień.
Szczegółowe informacje, zobacz
„Regulowanie efektu dźwiękowego”
(strona 66).
Rodzaje trybu 2CH
x 2ch Stereo
Amplituner wyprowadza dźwięk tylko z
głośnika przedniego lewego/prawego. Brak
dźwięku z subwoofera.
Standardowe 2-kanałowe źródła
stereofoniczne zupełnie omijają obróbkę
przez pole dźwiękowe, a wielokanałowe
formaty dookólne zostają w procesie
konwersji w dół (downmix) sprowadzone
do 2 kanałów.
Uwaga
W trybie 2CH STEREO dźwięk nie jest
wyprowadzany z subwoofera. Aby słuchać 2kanałowych źródeł stereofonicznych przy użyciu
lewego/prawego przedniego głośnika oraz
subwoofera, wybierz „A.F.D. AUTO”.
Amplituner wygeneruje sygnał niskiej
częstotliwości do wyprowadzenia przez
subwoofer, jeśli nie ma sygnału L.F.E., który jest
dolnoprzepustowym efektem dźwiękowym
wyprowadzanym przez subwoofer dla sygnału
2-kanałowego.
x 2ch Analog Direct
Możesz przełączyć audio wybranego wejścia na
wejście analogowe 2-kanałowe. Ta funkcja
umożliwia odbiór źródeł analogowych wysokiej
jakości.
Gdy ta funkcja jest używana, tylko głośność i
balans przednich głośników mogą być
regulowane.
62PL
Rodzaje trybu A.F.D
Tryb Auto Format Direct (Automatyczne
wykrywanie rodzaju sygnału) (A.F.D.)
pozwala na odbiór dźwięku o wyższej
wierności i wybranie trybu rozkodowania,
aby słuchać 2-kanałowego,
stereofonicznego dźwięku jako dźwięku
wielokanałowego.
Wielokanałowe Efekt
audio po
rozkodowaniu
A.F.D. AUTO
(Wykrywany
automatycznie)
Programuje dźwięk w taki sposób, w jaki był
nagrany/zakodowany, bez dodawania efektów
dookólnych.
PRO LOGIC
Sygnały 4
kanałów
Wykonuje rozkodowanie Dolby Pro Logic. Źródło
nagrane w formacie 2 kanałowym zostaje
rozkodowane na 4.1 kanały.
PRO LOGIC II MOVIE
Sygnały 5
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby Pro Logic II
Movie. To nastawienie jest idealne dla filmów
nagranych w Dolby Surround. W dodatku, tryb ten
może reprodukować dźwięk w systemie 5.1 kanałów,
do oglądania wideo z filmami z nałożoną ścieżką
dźwiękową lub starych filmów.
PRO LOGIC II MUSIC
Sygnały 5
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby Pro Logic II
Music. To nastawienie jest idealne dla normalnych
źródeł stereo takich jak płyty CD.
PRO LOGIC II GAME
Sygnały 5
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby Pro Logic II
Game.
PRO LOGIC IIx MOVIE*
Sygnały 7
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby Pro Logic IIx
Movie. To nastawienie jest idealne dla filmów
nagranych w Dolby Surround. W dodatku, tryb ten
może reprodukować dźwięk w systemie 7.1 kanałów,
do oglądania wideo z filmami z nałożoną ścieżką
dźwiękową lub starych filmów.
PRO LOGIC IIx MUSIC*
Sygnały 7
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby Pro Logic IIx
Music. To nastawienie jest idealne dla normalnych
źródeł stereo takich jak płyty CD.
PRO LOGIC IIx GAME*
Sygnały 7
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu Dolby Pro Logic IIx
Game.
Neo:6 Cinema
Sygnały 6
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu DTS Neo:6 Cinema.
Neo:6 Music
Sygnały 6
kanałów
Wykonuje rozkodowanie trybu DTS Neo:6 Music.
To nastawienie jest idealne dla normalnych źródeł
stereo takich jak płyty CD.
MULTI STEREO
(Multi Stereo)
Wyprowadza 2-kanałowe sygnały prawego/lewego
kanału ze wszystkich głośników.
* Nie można wybrać tego trybu dekodowania, jeżeli do amplitunera nie są podłączone tylne głośniki
dźwięku dookólnego.
ciąg dalszy
63PL
Korzystanie z dookólnego dźwięku
Tryb A.F.D.
Uwagi
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Odbierane są sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 48 kHz.
– Wielokanałowe sygnały PCM są odbierane
przez gniazdo HDMI IN.
•Jeżeli ustawisz pole dźwiękowe podczas
odbierania sygnału DTS 96/24, sygnał będzie
odtwarzany tylko dla 48 kHz.
Wskazówki
•Zwykle zalecane jest nastawienie „A.F.D.
AUTO”, jednak czasami lepiej będzie użyć SB
Decoding (strona 70), aby strumień wejścia
zgadzał się trybem, który preferujesz.
•Możesz rozpoznać format kodowania
programów DVD itp. za pomocą logo na
opakowaniu.
–
: Płyty Dolby Digital
–
: Programy
zakodowane w Dolby Surround
–
: Programy zakodowane w DTS Digital
Surround
•Gdy wprowadzany jest sygnał wielokanałowy,
efektywne jest tylko rozkodowanie Dolby Pro
Logic IIx.
Ustawienie „SB Decoding” i „SB Dec Mode”
w menu ustawień Auto Calibration nie działa
wtedy. Gdy wybierzesz tryby rozkodowania
inne niż Dolby Pro Logic IIx, wyprowadzany
jest dźwięk wielokanałowy (będąc
zakodowanym).
Jeżeli podłączysz subwoofer
Amplituner wygeneruje sygnał niskiej
częstotliwości do wyprowadzenia przez
subwoofer, jeśli nie ma sygnału L.F.E.,
który jest dolnoprzepustowym efektem
dźwiękowym wyprowadzanym przez
subwoofer do sygnału 2-kanałowego.
Jednak sygnał niskiej częstotliwości nie
będzie generowany dla „Neo:6 Cinema”
lub „Neo:6 Music”, gdy wszystkie głośniki
są nastawione na „LARGE”. Aby w pełni
wykorzystać obwody przekierowania
basów Dolby Digital, zalecane jest
nastawienie częstotliwości odcięcia dla
subwoofera tak wysoko, jak to jest
możliwe.
64PL
Tryb typu muzyki/filmu
Możesz skorzystać z dźwięku dookólnego
po prostu przez wybranie jednego z
fabrycznie zaprogramowanych pól
dźwiękowych amplitunera. Dostarczają
one ekscytujący i potężny dźwięk z sali
kinowej i koncertowej prosto do domu.
Pole dźwiękowe
Efekt
Film
Cinema Studio EX A
DCS
Reprodukuje charakterystykę dźwięku filmowego studia
nagrań Sony Pictures Entertainment „Cary Grant Theater”.
Jest to tryb standardowy, znakomity do oglądania większości
filmów.
Cinema Studio EX B
DCS
Reprodukuje charakterystykę dźwięku filmowego studia
nagrań Sony Pictures Entertainment „Kim Novak Theater”.
Tryb ten nadaje się idealnie do oglądania filmów sciencefiction lub filmów akcji z dużą ilością efektów dźwiękowych.
Cinema Studio EX C
DCS
Reprodukuje charakterystykę dźwięku studia nagrań muzyki
filmowej Sony Pictures Entertainment. Ten tryb jest idealny
do oglądania musicali lub filmów, w których w ścieżce
dźwiękowej występuje orkiestra.
V.Multi Dimension
DCS
Tworzy wiele głośników wirtualnych z jednaj pary
rzeczywistych głośników dookolnych.
Hall
Reprodukuje akustykę sali koncertowej filharmonii.
Jazz Club
Reprodukuje akustykę klubu jazzowego.
Muzyka
Słuchawka*
Live Concert
Reprodukuje akustykę 300-osobowej sali koncertowej.
Stadium
Tworzy wrażenie obecności na dużym, odkrytym stadionie.
Sports
Tworzy wrażenie programu sportowego.
Portable Audio
Reprodukuje czysty, wzmocniony dźwięk z przenośnego
urządzenia audio. Ten tryb jest idealny dla MP3 i innych
formatów skompresowanej muzyki.
Headphone (2ch)
Ten tryb jest wybrany automatycznie, jeżeli używasz słuchawek
gdy wybrany został tryb 2CH STEREO (strona 62)/tryb A.F.D.
(strona 63). Standardowe 2-kanałowe źródła stereofoniczne
zupełnie omijają obróbkę przez pole dźwiękowe, a
wielokanałowe formaty dookólne zostają w procesie konwersji
w dół (downmix) sprowadzone do 2 kanałów.
Headphone Theater
DCS
Ten tryb jest wybrany automatycznie jeśli używasz
słuchawek, gdy pole dźwiękowe jest wybrane dla filmu/
muzyki. Tworzy wrażenie środowiska kinowego w jednej
parze słuchawek.
Headphone (Direct)
Wyprowadza sygnały analogowe bez obróbki za pomocą
tonu, pola dźwiękowego, itp.
Headphone (Multi)
Ten tryb jest wybrany automatycznie jeżeli używasz słuchawek,
gdy wybrane jest MULTI IN. Wyprowadza przednie sygnały
analogowe z gniazd MULTI CHANNEL INPUT.
* Możesz wybrać ten tryb pola dźwiękowego, jeżeli słuchawki są podłączone do amplitunera.
ciąg dalszy
65PL
Korzystanie z dookólnego dźwięku
Pole
dźwiękowe
dla
Uwagi
•Pola dźwiękowe dla muzyki i filmów nie
działają w następujących przypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Odbierane są sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 48 kHz.
– Wielokanałowe sygnały PCM są odbierane
przez gniazdo HDMI IN.
•Jeżeli ustawisz pole dźwiękowe podczas
odbierania sygnału DTS 96/24, sygnał będzie
odtwarzany tylko dla 48 kHz.
•Efekty kreowane przez wirtualne głośniki
mogą powodować zwiększony poziom szumów
w odtwarzanym sygnale.
•Podczas słuchania z zastosowaniem pola
dźwiękowego wykorzystującego wirtualne
głośniki, nie jest możliwe słuchanie dźwięku
dochodzącego bezpośrednio z głośników
dookólnych.
•Jeżeli wybrane jest jedno z pół dźwiękowych
dla muzyki, z subwoofera nie jest odtwarzany
żaden dźwięk, jeżeli wszystkie głośniki są
ustawione na „LARGE” w menu ustawień
Auto Calibration. Dźwięk będzie jednak
odtwarzany z subwoofera, jeżeli cyfrowy sygnał
wejściowy będzie zawierał sygnały L.F.E.,
głośniki przednie lub dookólne będą ustawione
na „SMALL”, wybrane będzie pole dźwiękowe
dla filmu lub wybrane „Portable Audio”.
•Tryb rozkodowania tylnego dźwięku
dookólnego nie działa, gdy wybrane jest pole
dźwiękowe dla muzyki (strona 71).
Regulowanie efektu
dźwiękowego
Pozycja pozwalająca na ustawianie w
zależności od potrzeb daje dostęp do menu
„Custom Settings” stwarzającego
możliwość zaawansowanych ustawień.
2-3
Wskazówki
•Pola dźwiękowe z oznaczeniem DCS
wykorzystują technologię DCS. Patrz
„Objaśnienia terminów” (strona 128).
•Gdy wybrany jest znak pola dźwiękowego
DCS, dioda Digital Cinema Sound zapali się
na wyświetlaczu.
Aby wyłączyć efekt dookólny
dla MOVIE/MUSIC
Wybierz „2CH STEREO” lub „AUTO” w
menu ustawień Surround.
66PL
1
Wybierz pole dźwiękowe
(strona 61).
2
Naciśnij b, aby wybrać
„Custom Settings”, a następnie
naciśnij
.
Parametr menu Custom
Settings
x Center Width Control
3
Szczegóły podane są w następujących
opisach parametrów menu.
Uwaga
Opcje nastawień, które możesz wyregulować w
każdym menu różnią się zależnie od pola
dźwiękowego.
Regulacja poziomu efektu
1 Naciśnij wielokrotnie V/v, aby wybrać
poziom efektu, a następnie naciśnij
w kroku 2.
2 Naciśnij wielokrotnie V/v, aby ustawić
poziom.
Wyższe nastawienia stosują silniejszy
efekt dookólny.
Możesz wyregulować poziom od 20%
do 120% w odstępach 5%.
x Dimension Control
Pozwala na wykonanie dalszych regulacji
dla trybu rozkodowania Dolby Pro Logic II
i IIx Music. Możesz nastawić ten parametr
tylko gdy tryb A.F.D. jest nastawiony na
„PRO LOGIC II MUSIC” lub „PRO
LOGIC IIx MUSIC” (strona 63).
Możesz wyregulować różnicę między
przednimi kanałami i kanałami
dookólnymi.
x Panorama Mode
Pozwala na wykonanie dalszych regulacji
dla trybu rozkodowania Dolby Pro Logic II
i IIx Music. Możesz nastawić ten parametr
tylko gdy tryb A.F.D. jest nastawiony na
„PRO LOGIC II MUSIC” lub „PRO
LOGIC IIx MUSIC” (strona 63).
• ON
Pozwala na korzystanie z dźwięku
dookólnego przez rozszerzenie pola
dźwiękowego przednich głośników na
lewo i na prawo od pozycji słuchania
(tryb panoramy).
• OFF
Tryb panoramy nie jest aktywny.
ciąg dalszy
67PL
Korzystanie z dookólnego dźwięku
Podczas monitorowania
dźwięku ustaw wybrany
parametr przy pomocy V/v/B/b
i
.
Pozwala na wykonanie dalszych regulacji
dla trybu rozkodowania Dolby Pro Logic II
i IIx Music. Możesz nastawić ten parametr
tylko gdy tryb A.F.D. jest nastawiony na
„PRO LOGIC II MUSIC” lub „PRO
LOGIC IIx MUSIC” (strona 63).
Możesz wyregulować dystrybucję sygnału
kanału centralnego, generowanego przez
rozkodowanie Dolby Pro Logic II, na
głośnik lewy/prawy.
x Screen Depth
Ten parametr służy szczególnie trybom
Cinema Studio EX (strona 65).
Pozwala stworzyć w pokoju wrażenie, że
dźwięk przednich głośników wydobywa się
z głębi ekranu, zupełnie jak w kinie.
• ON
Pozwala stworzyć środowisko
dźwiękowe, w którym dźwięk będzie
sprawiał wrażenie dochodzenia wprost z
dużego ekranu znajdującego się przed
słuchaczem.
• OFF
Ta funkcja nie jest aktywna.
x Virtual Speakers
Ten parametr służy szczególnie trybom
Cinema Studio EX (strona 65).
• ON
Zostają stworzone wirtualne głośniki.
• OFF
Wirtualne głośniki nie zostają stworzone.
Parametr menu opcji dla
ustawień Surround
Szczegóły dotyczące regulacji ustawień
podane są w „Regulowanie efektu
dźwiękowego” (strona 66).
x SB Decoding
(Rozkodowanie tylnego dźwięku
dookólnego)
Pozwala na wybranie funkcji
rozkodowania tylnego sygnału
dookólnego.
• OFF
• AUTO
• ON
Szczegółowe informacje, zobacz
„Korzystanie z trybu dekodowania tylnego
dźwięku dookólnego (SB Decoding)”
(strona 70).
68PL
x SB Dec Mode
(Tryb rozkodowania tylnego
dźwięku dookólnego)
Pozwala na wybranie trybu rozkodowania
tylnego sygnału dookólnego.
• DDEX
• PLIIx MV
• PLIIx MS
Szczegółowe informacje, zobacz
„Korzystanie z trybu dekodowania tylnego
dźwięku dookólnego (SB Decoding)”
(strona 70).
4
Korzystanie z trybu
dekodowania tylnego
dźwięku dookólnego
Gdy rozkodujesz tylny sygnał dookólny
programu DVD (itp.) nagranego w
formacie Dolby Digital Surround EX,
DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 itp.,
możesz słuchać dźwięku dookólnego
zgodnie z intencjami twórców filmu.
Naciśnij ON SCREEN.
Lista menu amplitunera pojawi się na
ekranie telewizora. Naciśnij MENU,
jeżeli lista menu nie pojawi się na
ekranie telewizora.
5
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, po czym
naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Surround”, a
następnie naciśnij
lub b.
7
Naciśnij OPTIONS.
2
Lista menu opcji pojawi się na ekranie
telewizora.
3
8
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „SB Dec Mode”, po
czym naciśnij
.
5-6,
8-9
7
4
MENU
1
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora do wyświetlania menu”
(strona 20).
2
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
3
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę
amplitunera.
ciąg dalszy
69PL
Korzystanie z dookólnego dźwięku
6
9
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać tryb dekodowania
tylnego dźwięku dookólnego,
poczym naciśnij
.
Wskazówka
Tryb dekodowania tylnego dźwięku doókolnego
można wybrać przy pomocy „SB Decoding” w
menu ustawień Auto Calibration (strona 70).
Korzystanie z trybu
dekodowania tylnego
dźwięku dookólnego (SB
Decoding)
Gdy rozkodujesz tylny sygnał dookólny
nagrania DVD itp. nagranego w formacie
Dolby Digital Surround EX, DTS-ES
Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 itp., możesz
słuchać dźwięku dookólnego zgodnie z
intencjami twórców filmu.
x SB Decoding
• AUTO
Gdy strumień wejścia zawiera znacznik
rozkodowania 6.1-kanałowegoa),
odpowiednie rozkodowanie tylnego
sygnału dookólnego zostaje
przeprowadzone.
Strumień
wejścia
Kanały
wyjścia
Rozkodowanie
tylnego sygnału
dookólnego
Dolby Digital
5.1
5.1e)
—
Dolby Digital 6.1e)
Surround EXb)
DTS 5.1
5.1e)
a)
—
e)
Dekodowanie DTS
Matrix
6.1e)
Dekodowanie DTS
Discrete
DTS-ES Matrix 6.1
6.1c)
DTS-ES
Discrete 6.1d)
Dekoder
macierzowy zgodny
z Dolby Digital EX
(strona 71)
Znacznik rozkodowania kanału 6.1 jest
informacją nagraną w programie, takim jak
płyty DVD.
70PL
b)
Płyta DVD Dolby Digital, która zawiera
znacznik Surround EX. Strona internetowa
Dolby Corporation pomoże w odróżnieniu
filmów Surround EX.
c)
Programy zakodowane ze znacznikiem
wskazującym, że zawierają zarówno sygnały
DTS-ES Matrix jak i 5.1-kanałowe.
d)
Programy zawierające zakodowane sygnały
kanału 5.1 i strumień rozszerzenia, służący
przywróceniu tych sygnałów do dyskretnych
kanałów 6.1. Sygnały kanału Discrete 6.1 są
sygnałami specyficznymi dla płyt DVD i nie są
używane w kinach.
e)
Gdy podłączone są dwa tylne głośniki
dookólne, kanał wyjścia będzie zawierał
sygnały kanału 7.1.
• ON
Nastawienie SB Dec Mode jest
zastosowane do rozkodowania
5.1-kanałowego i 6.1-kanałowego w
strumieniu wejścia.
• OFF
Rozkodowanie tylnego sygnału
dookólnego nie jest wykonywane.
Uwagi
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Wybrano pole dźwiękowe dla muzyki lub
filmu.
– Odbierane są sygnały DTS 96/24.
– Wielokanałowe sygnały PCM są odbierane
przez gniazdo HDMI IN.
•Może nie być dźwięku z tylnego głośnika
dookólnego w trybie Dolby Digital EX.
Niektóre płyty nie posiadają znacznika Dolby
Digital Surround EX, nawet jeśli na
opakowaniach są logo Dolby Digital EX. W
takim wypadku wybierz „ON”.
•Kiedy wybrane jest „PLIIx”, SB Decoding jest
dekodowane w trybie PLIIx.
x SB Dec Mode
Korzystanie z
efektów dookólnych
przy niskiej głośności
Parametr
Nastawie- Rozkodowanie
nie
tylnego sygnału
głośnika dookólnego
(NIGHT MODE)
DDEX
7.1
kanałów
Dekoder matrycowy
zgodny z Dolby Digital
EX
6.1
kanałów
Dekoder matrycowy
zgodny z Dolby Digital
EX
7.1
kanałów
Dekoder filmowy
zgodny z Dolby Pro
Logic IIx
6.1
kanałów
Dekoder matrycowy
zgodny z Dolby Digital
EX
7.1
kanałów
Dekoder muzyczny
zgodny z Dolby Pro
Logic IIx
6.1
kanałów
Dekoder muzyczny
zgodny z Dolby Pro
Logic IIx
PLIIx MV
PLIIx MS
Funkcja ta umożliwia zachowanie
środowiska podobnego do kinowego przy
małej głośności. Funkcja ta może być
używana z innymi polami dźwiękowymi.
Oglądając późno w nocy film, możesz
słyszeć dialogi wyraźnie nawet przy małej
głośności.
1
Uwagi
•Rozkodowanie matrycowe zgodne z Dolby
Digital EX jest stosowane bez względu na
nastawienie trybu dekodera tylnego sygnału
dookólnego, gdy wybrane jest pole dźwiękowe
dla filmu.
•Rozkodowanie matrycowe zgodne z Dolby
Digital EX jest stosowane, jeżeli nastawieniem
dla głośników jest system kanału 6.1, a
rozkodowanie filmowe zgodne z Pro Logic IIx
jest stosowane, jeżeli nastawieniem dla
głośników jest system kanału 7.1, gdy
wybierzesz Dolby PLIIx MS w następujących
warunkach:
– wprowadzany jest sygnał Dolby Digital
Surround EX
– „SB Decoding” jest nastawione na „AUTO”
2
ciąg dalszy
71PL
Korzystanie z dookólnego dźwięku
Możesz wybrać tryb rozkodowania tylnego
sygnału dookólnego tylko, gdy „SB
Decoding” jest nastawione na „ON” lub
„AUTO”, a strumień wejścia zawiera
znacznik Dolby Digital Surround EX.
1
Naciśnij RECEIVER.
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
2
Naciśnij NIGHT MODE.
Funkcja NIGHT MODE została
włączona. Tryb NIGHT MODE jest
włączany i wyłączany w wyniku
naciskania NIGHT MODE.
Uwagi
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Odbierane są sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 96 kHz.
•Jeżeli ustawisz NIGHT MODE na ON podczas
odbierania sygnałów DTS 96/24, sygnał będzie
odtwarzany tylko dla 48 kHz.
Wskazówka
Gdy ta funkcja jest włączona, poziomy BASS,
TREBLE i EFFECT ulegają zwiększeniu, a
„D.Range Comp.” zostaje automatycznie
nastawione na „MAX” (strona 79).
72PL
Zaawansowane ustawienie
głośników
3
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę
amplitunera.
4
Naciśnij ON SCREEN.
Ręczna regulacja
ustawień głośników
Każdy głośnik można ustawić ręcznie.
Poziomy głośników można także ustawić
po zakończeniu automatycznej kalibracji.
Lista menu amplitunera pojawi się na
ekranie telewizora. Naciśnij MENU,
jeżeli lista menu nie pojawi się na
ekranie telewizora.
5
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, a następnie
naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
2
4
5-9,
11,
13-15
10,12
6
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Auto Calibration”, a
następnie naciśnij
.
MENU
1
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora do wyświetlania menu”
(strona 20).
2
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
ciąg dalszy
73PL
Zaawansowane ustawienie głośników
3
7
8
Naciśnij kilkakrotnie V/v/B/b,
aby wybrać „Position”, po czym
naciśnij
.
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać numer położenia, a
następnie naciśnij
lub b.
Numer ustawienia można zmienić,
zapoznaj się z „Nazywanie wejść”
(strona 93).
10 Naciśnij OPTIONS, a następnie
wybierz „Speaker Pattern”.
Wybierz „Speaker Pattern” w
zależności od używanego zestawu
głośników. Po wykonaniu
automatycznej kalibracji nie potrzeba
wybierać wzoru głośników.
11 Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać żądany wzór głośników.
12 Naciśnij OPTIONS.
13 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Test Tone”, po czym
naciśnij
.
9
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Manual Setup”, a
następnie naciśnij
lub b.
Ton próbny zostanie wyprowadzony
kolejno z każdego głośnika.
Można wybrać rodzaj tonu próbnego.
Szczegółowe informacje, zobacz
„Parametry menu opcji ustawień Auto
Calibration” (strona 78).
14 Wybierz głośnik, który chcesz
regulować, a następnie ustaw
parametr przy pomocy V/v.
Wskazówki
•Aby wyregulować poziom wszystkich
głośników jednocześnie, naciśnij
MASTER VOL +/–.
•Wyregulowana wartość pokazuje się na
wyświetlaczu podczas regulacji.
15 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „OFF”, po czym naciśnij
.
Ton próbny wyłączy się.
74PL
Gdy ton próbny nie jest
wyprowadzany z głośników
• Przewody głośników mogą być źle
podłączone. Sprawdź, czy są solidnie
podłączone tak, aby nie odłączały się
przy lekkim pociągnięciu.
• Mogło nastąpić krótkie spięcie między
przewodami głośników.
Gdy ton próbny jest
wyprowadzany z innego
głośnika niż na to wskazuje
wyświetlany na ekranie głośnik
Wzór głośnika dla podłączonego głośnika
nie jest prawidłowo nastawiony. Upewnij
się, że podłączenie głośnika i wzór głośnika
odpowiadają sobie.
x Poziom głośnika
(Poziom głośnika)
Można ustawić poziom każdego głośnika
(środkowego, dookólnego lewego/
prawego, tylnego dookólnego lewego/
prawego, subwoofera). Możesz
wyregulować poziom od –20 dB do +10 dB
w odstępach 0,5 dB.
Dla głośnika przedniego lewego/prawego
można ustawić zbalansowanie po każdej
stronie. Poziom głośnika przedniego
lewego można ustawić pomiędzy FL–10,0
dB a FL+10,0 dB z krokiem 0,5 dB. Można
również ustawić poziom głośnika
przedniego prawego pomiędzy FR–10,0 dB
a FR+10,0 dB z krokiem 0,5 dB.
Możesz wyprowadzić ton próbny lub
źródło dźwięku z dwóch sąsiednich
głośników aby wyregulować ich balans i
poziom.
Następnie wybierz dwa głośniki, które
chcesz regulować przy pomocy „Phase
Audio” lub „Phase Noise” w menu
ustawień Auto Calibration (strona 78).
Uwaga
Jeżeli wybrane jest jedno z pól dźwiękowych dla
muzyki, z subwoofera nie jest odtwarzany żaden
dźwięk, jeżeli wszystkie głośniki są ustawione na
„LARGE”. Dźwięk będzie jednak odtwarzany z
subwoofera, jeżeli cyfrowy sygnał wejściowy
będzie zawierał sygnały L.F.E., głośniki przednie
lub dookólne będą ustawione na „SMALL”,
wybrane będzie pole dźwiękowe dla filmu lub
wybrane będzie „Portable Audio”.
ciąg dalszy
75PL
Zaawansowane ustawienie głośników
Bardziej precyzyjne ustawienia
Parametr menu ręcznego
ustawiania głośników
x Odległość głośników
(Odległość od słuchacza do
każdego głośnika)
Można ustawiać odległość pomiędzy
słuchaczem a każdym głośnikiem
(przednim lewym/prawym, środkowym,
dookólnym lewym/prawym, dookólnym
tylnym lewym/prawym, subwooferem).
Odległość można ustawiać pomiędzy 1,0
metra a 7,0 metra z krokiem 1 cm.
Jest to ważne, bo niewłaściwe umieszczenie
głośnika nie sprzyja czerpaniu przyjemności z
dźwięku dookólnego. Zauważ, że
umieszczenie głośników bliżej niż jest to
wymagane będzie przyczyną opóźnienia w
wyprowadzaniu dźwięku z tego głośnika.
Inaczej mówiąc, głośnik będzie brzmiał, jak
gdyby był odsunięty dalej.
x Rozmiar głośnika
(Rozmiar każdego głośnika)
Wskazówki
•Jeżeli przedni lewy i prawy głośnik nie są
ustawione w równej odległości od słuchacza,
ustaw odległość do bliższego głośnika.
•Jeżeli głośnik dookólny lewy, dookólny prawy,
dookólny tylny lewy i dookólny tylny prawy nie
są ustawione w równej odległości od słuchacza,
ustaw odległość do bliższego głośnika.
•Jeżeli nastawiasz głośniki za pomocą funkcji
automatycznej kalibracji, możesz wyregulować
odległość głośnika w przyrostach 1 cm.
•Odległość między środkowym głośnikiem i
pozycją odsłuchu B nie może być o więcej niż
1,5 m krótsza niż odległość między pozycją
odsłuchu i przednim głośnikiem A. Umieść
głośniki tak, aby różnica w długości B i
długości A na schemacie poniżej nie
przekraczała 1,5 m.
Przykład: Wyreguluj odległość B na 4,5 m lub
dłuższą, gdy odległość A wynosi 6 m.
Także odległość między głośnikami
dookólnymi/tylnymi głośnikami dookólnymi i
pozycją odsłuchu C nie może być o więcej niż
4,5 m krótsza niż odległość między pozycją
odsłuchu i przednimi głośnikami A. Umieść
głośniki tak, aby różnica w długości C i w
długości A na schemacie poniżej nie była
większa niż 4,5 m.
Przykład: Wyreguluj odległość C do 1,5 m lub
więcej, gdy odległość A wynosi 6 m.
76PL
Można ustawiać rozmiar każdego głośnika
(przedniego lewego/prawego, środkowego,
dookólnego lewego/prawego, dookólnego
tylnego lewego/prawego, subwoofera).
• LARGE
Jeżeli podłączasz duże głośniki, które
efektywnie reprodukują częstotliwości
basów, wybierz „LARGE”. Normalnie
wybierz „LARGE”.
• SMALL
Jeżeli dźwięk będzie zniekształcony lub
nie będzie czuć efektów dookólnych
podczas używania wielokanałowego
dźwięku dookólnego, wybierz „SMALL”,
aby włączyć obwód zmiany kierunku
basów i odtwarzać niskie częstotliwości
każdego kanału z subwoofera lub
głośników ustawionych na „LARGE”.
Wskazówki
x Położenie głośników dookólnych
(Położenie głośników
dookólnych)
Pozwala określić lokalizację głośników
dookólnych dla prawidłowego
zastosowania efektów dookólnych w
trybach Cinema Studio EX (strona 65). Ta
pozycja ustawień nie jest dostępna, kiedy
nie są podłączone żadne głośniki dookólne.
• SIDE/LOW
Wybierz, jeżeli lokalizacja głośników
dookólnych odpowiada sekcjom A i C.
• SIDE/HIGH
Wybierz jeżeli lokalizacja głośników
dookólnych odpowiada sekcjom A i D.
• BEHD/LOW
Wybierz, jeżeli lokalizacja głośników
dookólnych odpowiada sekcjom B i C.
• BEHD/HIGH
Wybierz, jeżeli lokalizacja głośników
dookólnych odpowiada sekcjom B i D.
ciąg dalszy
77PL
Zaawansowane ustawienie głośników
•Nastawienia „LARGE” i „SMALL” dla
każdego głośnika decydują, czy wewnętrzny
procesor dźwięku wytnie sygnał basów z tego
kanału.
Gdy bas jest wycięty z kanału, obwody
przekierowania basów przesyłają basowe
częstotliwości do subwoofera lub innych
głośników „LARGE”.
Jednak ponieważ dźwięk basowy cechuje się
pewnym stopniem kierunkowości, najlepiej jest
nie wycinać go, jeśli to możliwe. W związku z
tym, nawet jeśli używasz małych głośników,
możesz nastawić je na „LARGE”, jeśli chcesz
przez nie wyprowadzać częstotliwości basowe.
Odwrotnie, jeśli używasz dużego głośnika, ale
wolisz nie wyprowadzać przez ten głośnik
częstotliwości basowych, nastaw go na
„SMALL”.
Jeżeli ogólny poziom dźwięku będzie niższy od
wymaganego, ustaw wszystkie głośniki na
„LARGE”. Jeżeli basy nie będą wystarczające,
można zwiększyć ich poziom przy pomocy
korektora (strona 80).
•Tylne głośniki dookólne będą nastawione w ten
sam sposób.
•Gdy przednie głośniki są nastawione na
„SMALL”, głośnik środkowy, dookólny i tylny
dookólny zostaną też automatycznie
nastawione na „SMALL”.
•Jeżeli nie używasz subwoofera, przednie
głośniki są automatycznie ustawiane na
„LARGE”.
Wskazówka
Pozycja głośnika dookólnego jest
zaprojektowana szczególnie dla zastosowania
trybów Cinema Studio EX. Dla innych pól
dźwiękowych pozycja głośnika nie jest tak
istotna.
Te pola dźwiękowe zostały zaprojektowane przy
założeniu, że głośniki dookólne będą znajdowały
się z tyłu za pozycją słuchania, ale prezentowane
efekty pozostają w dużym stopniu stałe, nawet
jeśli głośniki dookólne są rozstawione pod raczej
szerokim kątem. Tym niemniej, jeśli głośniki są
zwrócone w stronę słuchacza bezpośrednio z
lewej i prawej strony pozycji słuchania, efekty
dookólne stają się niewyraźne, z wyjątkiem
nastawienia na „SIDE”.
Tym niemniej każde środowisko akustyczne
charakteryzuje wiele zmiennych, takich jak
odbicia ze ścian i jeżeli głośniki są ulokowane
wysoko ponad pozycją odsłuchu, być może
osiągniesz lepsze rezultaty przy użyciu „BEHD”,
nawet jeśli znajdują się bezpośrednio po lewej i
prawej stronie.
W rezultacie, nawet jeśli nastawienia będą
odwrotne niż opisane w powyższych
wyjaśnieniach, zalecane jest odtwarzanie
programu z zakodowanym wielokanałowym
dźwiękiem dookólnym przy wyborze
nastawienia, które dobrze tworzy wrażenie
przestrzeni i które najlepiej formułuje spójną
przestrzeń między dźwiękiem dookólnym z
głośników dookólnych i dźwiękiem przednich
głośników. Jeżeli nie możesz się zdecydować,
który dźwięk jest najlepszy, wybierz „BEHD” i
następnie wykorzystaj parametr odległości
głośników i regulację poziomu głośników, aby
uzyskać prawidłowy balans.
Parametry menu opcji
ustawień Auto Calibration
x Speaker Pattern
(Wzór ustawienia głośników)
Wybiera numer wzoru w zależności od
liczby używanych głośników.
x Ton próbny
(Ton próbny)
Pozwala na wyprowadzenie tonu próbnego
kolejno z każdego głośnika.
• OFF
78PL
• AUTO
Ton próbny zostanie wyprowadzony z
każdego głośnika.
• FIX
Możesz wybrać głośniki, które
wyprowadzą ton próbny.
Wskazówka
Amplituner stosuje ton próbny o częstotliwości
zogniskowanej na 800 Hz.
x Phase Audio
(Audio fazowe)
• OFF
• ON
Pozwala na wyprowadzenie źródła
dźwięku dwóch przednich kanałów
(zamiast tonu próbnego), kolejno z
sąsiednich głośników.
x Phase Noise
(Szum fazowy)
• OFF
• ON
Pozwala na wyprowadzenie tonu
próbnego kolejno z sąsiednich głośników.
x Center Mix
(Włączanie/wyłącznie ustawień
analogowego miksowania
łączącego)
• OFF
Jeżeli nie jest podłączony głośnik
środkowy, to ustawienie jest
automatycznie ustawiane na „OFF”.
• ON
Zalecane jest ustawienie „Center Mix”
na „ON”, kiedy chcesz korzystać z
cyfrowego dźwięku o wysokiej jakości, a
głośnik środkowy nie jest podłączony.
Analogowe miksowanie łączące działa,
kiedy „Center Mix” jest ustawione na
„ON”. Ustawienie to działa równiez dla
sygnałów wejściowych z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT.
x Sur Back Assign
(Ustawienia głośnika(ów)
dookólnych tylnych)
• OFF
Jeżeli tylne głośniki dookólne nie są
podłączone, wybierz „OFF”.
• BI-AMP
Jeżeli podłączysz przednie głośniki w
konfiguracji bi-amplifier, wybierz „BIAMP” (strona 108).
• ZONE 2
Jeżeli używasz tylnego głośnika dookólnego
w strefie 2, wybierz „ZONE 2”. Gdy
wybierzesz „ZONE 2”, wejście do gniazd
SUR BACK sekcji MULTI CHANNEL
INPUT nie będzie czynne (strona 25).
Uwagi
x Multi Ch SW Level
(Wielokanałowy poziom
subwoofera)
Pozwala zwiększyć poziom sygnału kanału
MULTI CHANNEL INPUT subwoofera o
+10 dB. Ta regulacja może być konieczna,
gdy odtwarzacz DVD jest podłączony do
gniazd MULTI CHANNEL INPUT.
Poziom subwoofera z odtwarzaczy DVD
jest o 10 dB niższy niż w wypadku
odtwarzaczy Super Audio CD.
x D.Range Comp.
(Kompresor dynamiki sygnału)
Pozwala na kompresję dynamiki sygnału
ścieżki dźwiękowej. Może to być przydatne
gdy chcesz oglądać filmy późno w nocy, z
niską głośnością. Kompresja
Wskazówki
•Kompresor dynamicznego zakresu pozwala na
kompresję dynamicznego zakresu ścieżki
dźwiękowej w oparciu o informacje
dynamicznego zakresu zawarte w sygnale
Dolby Digital.
•„STD” jest nastawieniem standardowym, ale
powoduje ono tylko niewielką kompresję. W
związku z tym zalecane jest użycie nastawienia
„MAX”. Pozwala ono na znaczną kompresję
dynamiki sygnału i umożliwia oglądanie filmów
późno w nocy, z niską głośnością. W
przeciwieństwie do ograniczników
analogowych, poziomy są z góry określone i
powodują bardzo naturalną kompresję.
x Crossover Freq
(Częstotliwość rozgraniczająca
głośnika)
Pozwala na ustawienie częstotliwości
rozgraniczającej basów głośników
ustawionych na „SMALL” w menu
ustawień System. Zmierzona częstotliwość
podziału głośników jest ustawiana dla
każdego głośnika po wykonaniu
automatycznej kalibracji. Ustawiona
wartość jest ustawiana dla każdego
głośnika, kiedy ustawiasz częstotliwość
podziału przy pomocy „Crossover Freq” po
wykonaniu automatycznej kalibracji.
x Distance Unit (Jednostka
odległości)
Pozwala na wybranie jednostki miary dla
nastawienia odległości.
• feet
Odległość jest wyświetlana w stopach.
• meter
Odległość jest wyświetlana w metrach.
79PL
Zaawansowane ustawienie głośników
•Kiedy „Sur Back Assign” jest ustawione na
„BI-AMP”, nawet jeśli „Center Mix” jest
ustawione na „ON”, ustawienie to zostanie
pominięte, dlatego ustaw „Center Mix” na
„OFF”.
•Ustaw „Sur Back Assign” na „OFF”, a
następnie podłącz głośniki dookolne tylne do
wzmacniacza, jeżeli chcesz zmienić podłączenie
z podłączenia bi-amplifier lub dwustrefowego
na podłączenie głośników tylnych dookolnych.
Zresetuj głośniki po podłączeniu głośników
tylnych dookolnych. Zapoznaj się z rozdziałem
„Auto Calibration” (strona 44) lub „Manual
Setup” (strona 73).
dynamicznego zakresu jest możliwa tylko
dla źródeł Dolby Digital.
• OFF
Dynamika sygnału nie jest
kompresowana.
• STD
Dynamika sygnału jest kompresowana
zgodnie z założeniami inżyniera dźwięku.
• MAX
Dynamika sygnału jest drastycznie
skompresowana.
Regulacja korektora
2
Można użyć następujących parametrów do
ustawienia brzmienia dźwięku (poziom
dźwięków niskich/wysokich częstotliwości)
głośników przednich i zapisać do 5 różnych
ustawień korektora w celu późniejszego
wykorzystania. Te nastawienia są
stosowane do wszystkich pól dźwiękowych
i dla każdego głośnika.
Dźwięki niskie
(basy)
3
Dźwięki wysokie
(soprany)
Poziom
(dB)
4
5-13
Częstotliwość
(Hz)
MENU
Uwagi
•Sygnały PCM 96 kHz nie mogą regulować
korektora.
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach.
– Wybrane jest MULTI IN.
– Odbierane są sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 96 kHz.
•Jeżeli ustawisz korektor podczas odbierania
sygnału DTS 96/24, sygnał będzie odtwarzany
tylko dla 48 kHz.
1
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora do wyświetlania menu”
(strona 20).
2
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
3
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę amplitunera.
4
Naciśnij ON SCREEN.
Lista menu amplitunera pojawi się na
ekranie telewizora. Naciśnij MENU,
jeżeli lista menu nie pojawi się na
ekranie telewizora.
5
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, a następnie
naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
80PL
6
7
8
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Auto Calibration”, a
następnie
.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „User EQ”, po czym
naciśnij
.
Naciśnij wielokrotnie V/v/B/b,
aby wybrać zaprogramowany
numer, który chcesz zapisać
jako numer ustawienia
korektora.
9 Naciśnij lub b.
10 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
Ekran ustawiania korektora pojawi się
na ekranie telewizora.
wybrać „BASS” lub „TREBLE”, a
następnie naciśnij V/v, aby
ustawić parametr.
Wskazówka
Możesz regulować poziom basów i
sopranów przedniego głośnika za pomocą
TONE MODE i TONE na amplitunerze.
13 Naciśnij
, aby potwierdzić
parametr.
Kasowanie zapisanych
nastawień korektora
1 Wykonaj kroki od 1 do 9 z „Regulacja
korektora” (strona 80).
2 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„Clear”, po czym naciśnij
.
Parametry menu opcji
ustawień korektora
x Select
x Edit
x Clear
11 Wybierz głośnik do ustawiania
przy pomocy V/v/B/b, a
następnie naciśnij
.
81PL
Zaawansowane ustawienie głośników
wybrać „Edit”, po czym naciśnij
.
12 Naciśnij wielokrotnie B/b, aby
1
Operacje radiowe
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora do wyświetlania menu”
(strona 20).
Słuchanie radia FM/AM
Możesz słuchać programów radiowych FM i
AM za pomocą wbudowanego
radioodbiornika. Przed rozpoczęciem
operacji upewnij się, że anteny FM i AM
zostały podłączone do amplitunera
(strona 37).
Wskazówka
2
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
3
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę amplitunera.
4
Naciśnij ON SCREEN.
Lista menu amplitunera pojawi się na
ekranie telewizora. Naciśnij MENU,
jeżeli lista menu nie pojawi się na
ekranie telewizora.
Skala strojenia dla bezpośredniego strojenia
pokazana jest poniżej.
•Pasmo FM 50 kHz
•Pasmo AM 9 kHz
Strojenie automatyczne
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
5
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „FM” lub „AM”, a
następnie naciśnij
lub b.
6
Naciśnij V/v, aby wybrać „Auto
Tuning”, po czym naciśnij
.
7
Naciśnij V/v.
2
3
4
5-7
MENU
82PL
Naciśnij V, aby przeszukać od niskich
do wysokich, naciśnij v, aby
przeszukać od wysokich do niskich.
Amplituner zatrzymuje
przeszukiwanie za każdym razem, gdy
odebrana zostanie stacja.
4
W wypadku złego odbioru
stereofonicznego FM
1 Naciśnij OPTIONS.
Lista menu amplitunera pojawi się na
ekranie telewizora. Naciśnij MENU,
jeżeli lista menu nie pojawi się na
ekranie telewizora.
2 Naciśnij V/v, aby wybrać „FM Mode”,
po czym naciśnij
.
5
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „FM” lub „AM”, a
następnie naciśnij
lub b.
Naciśnij OPTIONS.
3
6
7
8
8
Naciśnij przyciski numeryczne,
aby wprowadzić częstotliwość,
a następnie naciśnij
, aby ją
potwierdzić.
3 Naciśnij V/v, aby wybrać „MONO”, po
czym naciśnij
Naciśnij ON SCREEN.
.
Bezpośrednie strojenie
Wpisz częstotliwość stacji bezpośrednio,
używając przycisków numerycznych.
2
4
5,
7-9
6
MENU
1
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora do wyświetlania menu”
(strona 20).
2
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
3
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę amplitunera.
Przykład 1: FM 102,50 MHz
Wybierz 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Przykład 2: AM 1 350 kHz
Wybierz 1 b 3 b 5 b 0
9
Naciśnij
.
Wskazówka
Jeżeli nastrojona została stacja AM,
wyreguluj kierunek anteny ramowej
AM dla optymalnej recepcji.
Jeżeli nie można nastroić stacji,
a wprowadzone liczby migają
Sprawdź, czy wprowadzona częstotliwość
jest prawidłowa. Jeżeli nie, powtórz kroki 8
do 9. Jeżeli nadal nie możesz nastroić stacji,
częstotliwość nie jest używana w tej
okolicy.
83PL
Operacje radiowe
5
Naciśnij V/v, aby wybrać
„Direct Tuning”, po czym
naciśnij
.
Automatyczne
zapisywanie stacji FM
(AUTOBETICAL)
Funkcja ta pozwala na zapisanie do 30
stacji FM i stacji FM RDS bez powtórzeń.
Na dodatek zostają zapisane tylko stacje o
najbardziej wyraźnym sygnale.
Jeżeli chcesz zapisać w pamięci stacje FM
lub AM po jednej, zobacz „Zapisywanie
stacji radiowych w pamięci” (strona 85).
1,2
2
1
Naciśnij POWER, aby wyłączyć
amplituner.
2
Naciśnij i przytrzymaj
MEMORY/ENTER i naciśnij
POWER, aby z powrotem
włączyć amplituner.
„Autobetical select” pokaże się na
wyświetlaczu i amplituner przeszuka i
zapisze wszystkie stacje FM i FM RDS
na odbieranym obszarze.
W wypadku stacji RDS radioodbiornik
najpierw szuka wszystkich stacji
nadających ten sam program, po czym
zapisuje tylko te o najwyraźniejszym
sygnale. Wybranym stacjom RDS są
przypisane 2-znakowe kody
programowania. Więcej szczegółów na
temat RDS, zobacz w „Używanie
Systemu Danych Radiowych (RDS)”
(strona 87).
84PL
Zwykłe stacje FM są oznaczane
2-znakowymi kodami programowania
i zapisywane po stacjach RDS.
Gdy ten proces będzie zakończony, na
wyświetlaczu pokaże się na moment
„Autobetical finished” i amplituner
wróci do normalnej pracy.
Uwagi
•Nie naciskaj żadnych przycisków na
amplitunerze ani na dostarczonym pilocie
podczas operacji Autobetical, z wyjątkiem ?/1.
•Gdy przeprowadzisz się do innego regionu,
powtórz tę procedurę aby zapisać stacje w
nowym regionie.
•Szczegółowe informacje o strojeniu zapisanych
stacji, zobacz „Strojenie zaprogramowanych
stacji” (strona 86).
•Jeżeli przesuniesz antenę po zapisaniu stacji
przy pomocy tej procedury, zapisane
nastawienia mogą stać się nieaktualne. W
takim wypadku powtórz tę procedurę, aby
zapisać stacje ponownie.
4
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
Możesz zaprogramować maksymalnie 30
stacji FM lub 30 stacji AM. Wtedy możesz
z łatwością nastroić stacje, których często
słuchasz.
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
Lista menu amplitunera pojawi się na
ekranie telewizora. Naciśnij MENU,
jeżeli lista menu nie pojawi się na
ekranie telewizora.
5
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „FM” lub „AM”, a
następnie naciśnij
lub b.
6
Nastrój stację, którą chcesz
zaprogramować, przy użyciu
Strojenia automatycznego
(strona 82) lub Bezpośredniego
strojenia (strona 83).
2
3
Naciśnij ON SCREEN.
Przełącz tryb odbioru FM, jeśli
potrzeba (strona 83).
Naciśnij
9
Naciśnij
.
Naciśnij V/v, aby wybrać numer
pamięci.
.
Stacja zostaje zapisana jako wybrany
numer pamięci.
10 Powtórz kroki 7 do 9 aby
4
5,
7-9
zaprogramować inną stację.
MENU
1
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora do wyświetlania menu”
(strona 20).
2
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
3
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę amplitunera.
85PL
Operacje radiowe
7
8
Strojenie
zaprogramowanych stacji
2
3
5
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „FM” lub „AM”, a
następnie naciśnij
lub b.
6
Naciśnij V/v, aby wybrać
żądaną zaprogramowaną
stację.
Możne wybrać następujące
zaprogramowane stacje:
• Zakres AM od AM1 do AM30
• Zakres FM od FM1 do FM30
Nazywanie zaprogramowanych
stacji
1 Wybierz zaprogramowaną stację, którą
chcesz nazwać.
2 Naciśnij OPTIONS, a następnie
4
wybierz „Name Input”.
5-6
MENU
1
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora do wyświetlania menu”
(strona 20).
2
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
3
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę amplitunera.
4
Naciśnij ON SCREEN.
Lista menu amplitunera pojawi się na
ekranie telewizora. Naciśnij MENU,
jeżeli lista menu nie pojawi się na
ekranie telewizora.
86PL
Szczegóły dotyczące nadawania nazw
znajdują się w „Nazywanie wejść”
(strona 93).
Używanie Systemu
Danych Radiowych
(RDS)
•Informacje systemu danych radiowych są
pokazywane tylko na wyświetlaczu
amplitunera. Kiedy używany jest system GIS,
na ekranie telewizora wyświetlane jest tylko PS
(nazwa Program Service - (usługi
programowej)).
Opis rodzajów programu
Ten amplituner umożliwia używanie RDS
(Radio Data System), funkcji która
pozwala na wysyłanie dodatkowych
informacji przez stacje radiowe, razem z
sygnałem normalnego programu. Możesz
wyświetlać informacje RDS.
Oznaczenie
rodzaju
programu
Opis
News
Wiadomości
Uwagi
Current Affairs Programy publicystyczne
omawiające bieżące
wiadomości
•RDS działa tylko dla stacji FM.
•Nie wszystkie stacje FM prowadzą usługę RDS,
jak również zakres usługi może być różny. Jeżeli
nie znasz usługi RDS w swojej okolicy, zasięgnij
informacji w swojej lokalnej stacji radiowej.
Odbiór komunikatów RDS
Gdy nastroisz stację, która prowadzi usługę
RDS, zapali się „RDS” i na wyświetlaczu
pojawi się nazwa stacji.
Uwagi
•RDS może nie działać właściwie, jeżeli
nastrojona stacja nie transmituje sygnału RDS
prawidłowo, lub jeżeli sygnał jest słaby.
•Jeżeli nadawany jest komunikat nadzwyczajny,
na wyświetlaczu zaczyna migać „AlarmAlarm!”.
•Jeżeli stacja nie prowadzi konkretnej usługi
RDS, na wyświetlaczu pojawi się „No XX” (na
przykład „No Clock Time”).
•Gdy stacja nadaje dane tekstowe, są one
wyświetlane z taką samą częstotliwością, z jaką
są wysyłane ze stacji. Każda zmiana w tej
częstotliwości powoduje zmianę w
częstotliwości wyświetlania danych.
Programy informacyjne o
szerokim zakresie, włącznie z
informacjami konsumenckimi
oraz poradami medycznymi
Sport
Programy sportowe
Education
Programy edukacyjne, takie
jak praktyczne informacje
„how-to” i porady
Drama
Słuchowiska radiowe i seriale
Cultures
Programy dotyczące
narodowej lub regionalnej
kultury, na przykład o języku i
zagadnieniach społecznych
Science
Programy z zakresu nauk
ścisłych i techniki
Varied Speech Inne rodzaje programów, na
przykład wywiady ze słynnymi
ludźmi, gry panelowe i
programy rozrywkowe
Pop Music
Programy z muzyką popularną
Rock Music
Programy z muzyką rockową
Easy Listening Muzyka łatwa i przyjemna
Light Classics
M
Muzyka instrumentalna,
wokalna i chóralna
Serious Classics Koncerty znanych orkiestr,
muzyka kameralna, opera itp.
Other Music
Muzyka niemieszcząca się w
żadnej z powyższych kategorii,
na przykład Rhythm & Blues i
Reggae
Weather &
Metr
Informacje o pogodzie
ciąg dalszy
87PL
Operacje radiowe
Po prostu wybierz stację z pasma
FM używając bezpośredniego
strojenia (strona 83),
automatycznego strojenia
(strona 82), lub strojenia
zaprogramowanych stacji
(strona 86).
Information
Oznaczenie
rodzaju
programu
Opis
Finance
Raporty giełdowe, handlowe
itp.
Children’s
Progs
Programy dla dzieci
Social Affairs
Programy o ludziach i ich
sprawach
Religion
Programy o treści religijnej
Phone In
Programy, w których słuchacze
wyrażają swoje opinie
telefonicznie, programy z
udziałem publiczności
Travel &
Touring
Programy turystyczne, o
podróżach. Nie dotyczy
komunikatów, lokalizowanych
przez TP/TA.
Leisure &
Hobby
Programy rekreacyjne,
hobbystyczne, na przykład o
pracy w ogrodzie, łowieniu ryb,
gotowaniu itp.
Jazz Music
Programy jazzowe
Country Music Programy z muzyką country
National Music Programy z muzyką popularną
w danym kraju lub regionie
Oldies Music
Programy nadające stare
przeboje
Folk Music
Programy z muzyką folkową
Documentary
Programy dokumentalne
None
Programy inne niż wymienione
powyżej
88PL
Inne operacje
Konwersja
analogowych
sygnałów
wejściowych wideo
Amplituner pozwala na konwersję
rozdzielczości analogowych sygnałów
wejściowych wideo.
SHIFT
RESOLUTION
Inne operacje
Naciśnij SHIFT, a następnie naciśnij
wielokrotnie RESOLUTION.
Przy każdym naciśnięciu przycisku zmienia
się rozdzielczość sygnałów wyjściowych.
Można także użyć „Video Convert” w
menu ustawień Video.
ciąg dalszy
89PL
W tablicy konwersji wejścia/wyjścia według nastawień menu
Ustawienie
menu „Video
Convert”
Wyprowadzanie z
Gniazdo
HDMI OUT
Gniazda
COMPONENT
VIDEO
MONITOR
OUT
Gniazdo
S VIDEO
MONITOR
OUT
Gniazdo
VIDEO
MONITOR
OUT
Komponentowy
format wideo
X
f
X
X
S wideo
X
X
f
X
Sygnały wejścia
OFF
X
X
X
f
Komponentowy
format wideo
aa)
a
a
a
S wideo
aa)
a
a
a
Wideo
aa)
a
a
a
Komponentowy
format wideo
a
a
X
X
S wideo
a
a
f
X
Wideo
a
a
X
f
Komponentowy
format wideo
a
ab)
X
X
S wideo
a
ab)
f
X
Wideo
a
b)
X
f
Komponentowy
format wideo
a
f
X
X
S wideo
a
X
f
X
Wideo
a
X
X
f
Wideo
480i/576i
(początkowe
nastawienie)
480p/576p
1080i, 720p
1080p
a
a : Sygnały wideo są poddane konwersji i wyprowadzane przez konwerter wideo.
f : Wyprowadzany jest ten sam rodzaj sygnału, który był sygnałem wejścia. Sygnały wideo nie są
poddane konwersji.
X : Sygnały wideo nie są wyprowadzane.
a)Wyprowadzane są sygnały 480p/576p, nawet jeżeli ustawione jest 480i/576i.
b)Sygnały wideo nie chronione prawami autorskimi są wyprowadzane zgodnie z ustawieniami menu.
Sygnały wideo chronione prawami autorskimi są wyprowadzane jako 480p.
Uwaga
Sygnały wideo nie są wyprowadzane z gniazd COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, S VIDEO
MONITOR OUT lub VIDEO MONITOR OUT, kiedy do gniazda HDMI OUT podłączony jest
monitor itp.
90PL
2
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
3
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę amplitunera.
Można podłączyć urządzenie USB
(cyfrowy odtwarzacz muzyki lub nośnik
pamięci USB, brak w wyposażeniu) do
gniazda USB na panelu przednim
amplitunera i słuchać muzyki zapisanej na
urządzeniu USB.
4
Naciśnij ON SCREEN.
Uwagi
5
Słuchanie muzyki z
urządzenia USB
•Szczegóły dotyczące obsługiwanych urządzeń
USB podane są w „Liście obsługiwanych
urządzeń USB” dołączonej do amplitunera.
•Przy pomocy amplitunera można odtwarzać
następujące formaty audio: ATRAC/MP3/
WMA. W zestawie nie można odtwarzać
plików chronionych przed kopiowaniem
(Digital Rights Management).
Lista menu amplitunera pojawi się na
ekranie telewizora. Naciśnij MENU,
jeżeli lista menu nie pojawi się na
ekranie telewizora.
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Music”, a następnie
naciśnij
lub b.
Kategoria podłączonego urządzenia
USB pojawi się na ekranie.
2
6
Wybierz ścieżkę do słuchania
przy pomocy V/v/B/b.
Można odtwarzać ścieżki z wybranego
katalogu.
4
5-6
MENU
1
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora do wyświetlania menu”
(strona 20).
ciąg dalszy
91PL
Inne operacje
3
Obsługa przenośnego
urządzenia audio
Można obsługiwać przenośne urządzenie
audio przy pomocy pilota dołączonego do
amplitunera.
Aby
Wykonaj co
następuje
Odtwarzać
Naciśnij H.
Zrobić pauzę
Naciśnij X. Aby
wznowić odtwarzanie,
naciśnij ponownie
przycisk.
Zatrzymać
Naciśnij x.
Odnaleźć początek
ścieżki w trakcie
odtwarzania lub
odnaleźć początek
poprzedniej ścieżki
Naciśnij ..
Odnaleźć początek
następnej ścieżki
Naciśnij >.
Przejście do
Naciśnij ALBUM –.
poprzedniego albumu
w wybranym katalogu
Przejście do
Naciśnij ALBUM +.
następnego albumu w
wybranym katalogu
Przejść do tyłu/do
przodu
•Ustawienia trybu USB odtwarzacza mogą nie
być kompatybilne z amplitunerem, jeżeli
cyfrowy odtwarzacz muzyki Sony nie zostanie
rozpoznany. Ustaw tryb USB odtwarzacza na
tryb klasy pamięci masowej i prześlij muzykę
do odtwarzacza z SonicStage. Następnie
podłącz ponownie odtwarzacz do amplitunera.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do
cyfrowego odtwarzacza muzyki Sony.
•Funkcja cyfrowego odtwarzacza muzyki w
Walkman ® itp. nie może być używana, kiedy
podłączysz takie urządzenie do amplitunera.
Lista komunikatów USB
Pojawia się
komunikat
Wyjaśnienie
Reading
Czytanie danych z nośnika.
No Media
Nie ma włożonego
nośnika.
No Audio
Na nośniku nie ma
kompatybilnych danych.
Blank Media
Dane nie są nagrane na
nośniku.
No Support
Amplituner nie obsługuje
włożonego nośnika.
No HUB Support
Amplituner nie obsługuje
HUB.
Play Limit
Nie można odtwarzać
ścieżek z ograniczeniem
czasu odtwarzania lub
ilości odtworzeń.
Cannot Play
W amplitunerze nie można
odtwarzać formatu danych
zapisanych na nośniku.
Data Error
Nie można odtwarzać w
amplitunerze.
Naciśnij m/M.*
* Przewijanie do przodu/do tyłu podczas
ciągłego naciskania przycisku m/M.
Uwagi
•Kiedy włożysz nośnik pamięci USB do
komponentu audio, zapali się „Reading”. Przed
wyjęciem nośnika pamięci USB zawsze wyłącz
zestaw. Wyjęcie nośnika przy włączonym
zestawie może uszkodzić dane i sam nośnik
USB. Nie wkładaj nośnika pamięci USB na siłę,
bo może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
•Nie wkładaj innych nośników lub przedmiotów
wraz z nośnikiem pamięci USB.
•Nie można odtwarzać zawartości o
ograniczonym okresie odtwarzania lub ilości
odtworzeń.
•Zestaw obsługuje FAT16 i FAT32, ale niektóre
nośniki pamięci USB mogą nie obsługiwać
wszystkich formatów FAT. Ze szczegółami
zapoznaj się w instrukcji obsługi każdego
używanego nośnika pamięci USB lub zwróć się
do producenta.
92PL
Drzewo menu muzyki
Wyświetlane drzewo menu zależy od
podłączonego przenośnego urządzenia
audio.
Nazywanie wejść
Można wprowadzić nazwę o długości do 8
znaków dla wejścia i wyświetlić ją.
Jest to przydatne podczas etykietowania
gniazd nazwami podłączonych do nich
komponentów.
Uwaga
Jeżeli podłączysz urządzenie USB inne niż
cyfrowy odtwarzacz muzyki Sony, wyświetlane
będą tylko „ALL” i „GROUP”. Hierarchia
danych może się zmieniać w zależności od
urządzenia USB.
3-4
Inne operacje
2
1
Wybierz pozycję, której chcesz
nadać nazwę.
Nazwy można nadać następującym
pozycjom.
• Położenie automatycznej kalibracji
(strona 44)
• Wejścia (strona 51)
• Zaprogramowane stacje (strona 85)
2
Naciśnij OPTIONS.
ciąg dalszy
93PL
3
Wybierz „Name Input”, a
następnie naciśnij
.
Elektroniczna klawiatura pojawi się na
ekranie.
Przełączanie pomiędzy
cyfrowym i analogowym
dźwiękiem (INPUT MODE)
Gdy podłączysz komponenty do gniazd
zarówno cyfrowego, jak i analogowego
wejścia audio na amplitunerze, możesz
ustalić tryb wejścia audio na jeden z nich,
lub przełączać z jednego na drugi, zależnie
od rodzaju materiału, który chcesz oglądać.
4
Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać
znak , a następnie naciśnij
.
5
Naciśnij [Finish], aby
potwierdzić nazwę.
Wprowadzona nazwa zostanie
zapisana.
1
2
Kasowanie nazwy wejścia
Naciśnij [Cancel].
Uwaga
Gdy nazwiesz stację RDS i nastroisz tę stację,
pojawi się nazwa stacji (PS) zamiast
wprowadzonej nazwy. (Nie można zmienić
nazwy stacji (PS). Wprowadzona nazwa zostanie
zastąpiona nazwą stacji (PS).)
3
94PL
1
Naciśnij przycisk wejścia.
Możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
2
3
Naciśnij RECEIVER.
Naciśnij kilkakrotnie INPUT
MODE, aby wybrać tryb wejścia
audio.
Wybrany tryb wejścia audio pojawi się
na wyświetlaczu.
Tryby wejścia audio
• AUTO
Daje pierwszeństwo cyfrowym sygnałom
audio, gdy są zarówno połączenia
cyfrowe, jak i analogowe.
Jeżeli nie ma cyfrowych sygnałów audio,
wybrane są analogowe sygnały audio.
• ANALOG
Określa wejście analogowych sygnałów
audio do gniazd AUDIO IN (L/R).
Korzystanie z
dźwięku/obrazu z
innych wejść
Można zmienić przypisanie sygnałów
wideo i audio do innych wejść.
Przykład) Podłącz gniazdo OPTICAL
OUT odtwarzacza DVD do gniazda
OPTICAL VIDEO 2 IN amplitunera,
jeżeli chcesz wprowadzać cyfrowe
optyczne sygnały audio wyłącznie z
odtwarzacza DVD.
Podłącz gniazdo komponentów wideo
odtwarzacza DVD do gniazda
COMPONENT VIDEO DVD IN
amplitunera, jeżeli chcesz wprowadzać
sygnały wideo z odtwarzacza DVD.
Przypisz sygnały wideo i/lub audio do
gniazda wejściowego DVD przy pomocy
„Input Assign” w menu Input.
Uwagi
Inne operacje
•Niektóre tryby wejścia audio mogą nie zostać
nastawione, zależnie od wejścia.
•Jeżeli wybrane jest wprowadzanie HDMI lub
USB, na wyświetlaczu pojawia się „------” i nie
można wybrać innych trybów. Wybierz tryb
wejścia inny niż wejście HDMI, po czym nastaw
tryb wejścia audio.
•Kiedy używane jest „2ch Analog Direct”
(strona 112) lub wybrane jest wprowadzanie
MULTI CH, wprowadzanie audio jest
ustawione na „ANALOG”. Nie można wybrać
innych trybów.
1
2,4
3
ciąg dalszy
95PL
1
Wybierz „Input” z menu.
Można też użyć przycisków wejścia.
2
Naciśnij V/v, aby wybrać nazwę
wejścia, którą chcesz
przypisać.
3
Naciśnij OPTIONS, a następnie
wybierz „Input Assign”.
4
Wybierz sygnały audio i/lub
wideo do przypisania do
wejścia wybranego w punkcie 2
przy pomocy V/v/B/b, a
następnie naciśnij
.
96PL
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 DVD
Nazwa wejścia
TV/SAT TAPE/
CD-R
MD/
DAT
SA-CD/
CD
a
a
a
–
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Video2 S
–
a
–
–
–
–
–
–
Video2
Composite
–
a
–
–
–
–
–
–
Gniazda
Video1
wejściowe
Component
wideo, które
Video1 S
można przypisać
Video1
Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
Video3
Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
DVD Component
–
a
a
a
–
a
a
a
DVD S
–
–
–
a
–
–
–
–
DVD Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
TV/SAT
Component
–
a
a
–
a
a
a
a
TV/SAT S
–
–
–
–
a
–
–
–
TV/SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
a
–
a
–
a
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
Gniazda
Video1 OPT
wejściowe audio,
Video2 OPT
które można
przypisać
Video3 OPT
TV/SAT OPT
–
–
–
a
a
a
–
a
MD/DAT OPT
–
–
–
a
–
a
a
a
DVD COAX
a
a
a
a
a
–
a
–
TAPE/CD-R
COAX
a
a
a
–
a
a
a
–
SA-CD/CD
a
a
a
–
a
–
a
a
Uwagi
•Nie można przypisać więcej niż jednego
cyfrowego wejścia audio do tego samego
wejścia.
•Nie można przypisać sygnałów optycznych ze
źródła wejścia do gniazd wejścia optycznego
amplitunera, jak również nie można przypisać
koncentrycznych sygnałów ze źródła wejścia do
gniazd wejścia koncentrycznego amplitunera.
•Gdy przypiszesz cyfrowe wejście audio,
nastawienie INPUT MODE może się zmienić
automatycznie (strona 94).
•Nie można przypisać więcej niż jednego wejścią
HDMI do tego samego wejścia.
•Nie można przypisać więcej niż jednego
komponentowego wejścią wideo do tego
samego wejścia.
97PL
Inne operacje
Video3 S
Zmiana wyświetlenia
Możesz sprawdzić pole dźwiękowe itp.,
zmieniając informacje na wyświetlaczu.
Informacje systemu danych
radiowych
PS (nazwa Program Service - (usługi
programowej)) t PTY (Program Type) t
RT (Radio Text) t CT (Current Time) t
Rodzaj pola dźwiękowego t Głośność…
Urządzenie USB
Tytuł ścieżki t Tytuł albumu t
(Nazwisko wykonawcy) t (Nazwa
gatunku) tRodzaj pola dźwiękowego t
Głośność…
ON
SCREEN
DISPLAY
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY.
Za każdym naciśnięciem DISPLAY
wyświetlenie zmieni się następująco.
Wybrana nazwa wejścia t Oryginalna
nazwa wejścia t Rodzaj pola
dźwiękowego t Głośność…
Wskazówka
Nie można przełączyć wyświetlacza, kiedy
pokazane na nim jest „GUI ON”. Naciśnij ON
SCREEN, aby wyłączyć tryb wyświetlacza GUI.
Pasmo FM i AM
Wybrana nazwa wejścia t Oryginalna
nazwa wejścia t Rodzaj pola
dźwiękowego t Głośność…
Nazwa indeksu pojawia się tylko, gdy
została przypisana do wejścia lub do
zaprogramowanej stacji (strona 93). Nazwa
indeksu nie pojawia się, jeżeli
wprowadzono wyłącznie spacje.
98PL
Informacje o wskaźnikach na wyświetlaczu
Nazwa
Funkcja
Nazwa
A SW
Zapala się, gdy
wybieranie subwoofera
jest nastawione na „YES”
i gdy sygnał audio jest
wyprowadzany z gniazda
SUB WOOFER
(strona 75). Gdy ten
wskaźnik jest zapalony,
amplituner wytwarza
sygnał subwoofera w
oparciu o sygnał L.F.E. na
odtwarzanej płycie lub
komponenty niskich
częstotliwości z przednich
kanałów.
B Wskaźniki Litery (L, C, R itp.)
kanału
oznaczają odtwarzane
odtwarzania kanały. Ramki wokół liter
są różne, wskazując
sposób, w jaki odbywa się
w amplitunerze proces
downmix dźwięku źródła
(w oparciu o nastawienia
głośników).
L
Przedni lewy
R
Przedni prawy
Centralny (monofoniczny)
C
Dookólny lewy
SL
Dookólny prawy
SR
Dookólny (komponenty
S
monofoniczne lub
dookólne otrzymane przez
przetwarzanie Pro Logic)
Dookólny tylny lewy
SBL
Dookólny tylny prawy
SBR
Dookólny tylny (dookólne
SB
tylne komponenty
otrzymane przez
dekodowanie 6.1 kanałów)
Przykład:
Format nagrania (Przedni/
Dookólny): 3/2.1
Kanał wyjścia: Głośniki
dookólne są nastawione
na „NO”.
Pole dźwiękowe: A.F.D.
AUTO
Funkcja
L
SL
C
R
SR
ciąg dalszy
99PL
Inne operacje
SW
Nazwa
Funkcja
C ;DIGITAL Zapala się, kiedy
(EX)
amplituner dekoduje
sygnały Dolby Digital
Surround. Kiedy
amplituner dekoduje
sygnały Dolby Digital
Surround EX, zapala się
także „;DIGITAL EX”.
Gdy odtwarzasz płytę
formatu Dolby Digital,
pamiętaj, aby wykonać
cyfrowe połączenia i aby
INPUT MODE nie było
nastawione na
„ANALOG” (strona 94).
D INPUT
Świeci się stale. Jeden ze
wskaźników wejścia
również zapala się
zgodnie z bieżącym
wejściem.
E AUTO
Zapala się, gdy INPUT
MODE jest nastawione
na „AUTO” (strona 95).
F HDMI 1 2 3 Zapala się, gdy
amplituner rozpoznaje
komponent podłączony
przez gniazdo HDMI IN
(strona 30).
G DTS (-ES) Zapala się, gdy
wprowadzane są sygnały
DTS. „DTS-ES” zapala
się także, gdy
dekodowane są sygnały
DTS-ES. Gdy odtwarzasz
płytę formatu DTS,
pamiętaj, aby wykonać
cyfrowe połączenia i aby
INPUT MODE nie było
nastawione na
„ANALOG” (strona 95).
H 96/24
100PL
Zapala się, gdy
amplituner dekoduje
DTS 96/24 (96 kHz/24
bity).
Nazwa
Funkcja
I COAX
Zapala się, gdy INPUT
MODE jest nastawione
na „AUTO” i gdy sygnał
źródła jest sygnałem
cyfrowym,
wprowadzanym przez
gniazdo COAXIAL.
J OPT
Zapala się, gdy INPUT
MODE jest nastawione
na „AUTO” i gdy sygnał
źródła jest sygnałem
cyfrowym,
wprowadzanym przez
gniazdo OPTICAL.
K ANALOG Zapala się, kiedy INPUT
MODE jest ustawione na
„AUTO” i przez gniazda
COAXIAL lub
OPTICAL nie jest
wprowadzany żaden
sygnał cyfrowy, kiedy
INPUT MODE jest
ustawione na
„ANALOG”, albo kiedy
używane jest „2ch Analog
Direct” (page 95, 112).
L MULTI IN Zapala się, gdy wybrany
jest „MULTI IN”
(strona 51).
M BI-AMP
Zapala się, kiedy wybór
głośników dookólnych
tylnych jest ustawiony na
„BI-AMP”.
N D.RANGE Zapala się, gdy włączona
jest kompresja dynamiki
(strona 79).
O EQ
Zapala się gdy włączony
jest korektor (strona 80).
P RDS
Zapala się, gdy otrzymuje
informacje RDS
(strona 87).
Nazwa
Funkcja
Nazwa
Funkcja
Q ZONE 2/
ZONE 3
Zapala się, gdy operacje
w strefie 2/strefie 3 zostają
umożliwione.
U NEO:6
R SLEEP
Zapala się, gdy włączony
jest wyłącznik czasowy
(strona 102).
Zapala się, gdy jest
aktywne dekodowanie
DTS Neo:6 Cinema/
Music (strona 63).
S L.F.E.
Zapala się, gdy
amplituner stosuje
przetwarzanie Pro Logic
do sygnałów
2-kanałowych, aby
wyprowadzić sygnały
kanału środkowego i
dookólnego. „;PRO
LOGIC II” zapala się, też
gdy dekoder MOVIE/
MUSIC/GAME Pro
Logic IIx jest aktywny.
„;PRO LOGIC IIx”
zapala się, też gdy
dekoder MOVIE/
MUSIC/GAME Pro
Logic IIx jest aktywny
(strona 63).
W MATRIX
Zapala się, gdy jest
aktywne dekodowanie
DTS-ES Matrix
(strona 70).
X SB DEC
Zapala się, gdy włączone
jest rozkodowanie
tylnego dźwięku
dookólnego (strona 70).
Y SP-A/SP-B/ Zapala się zgodnie z
SP-OFF
używanym systemem
głośników (strona 77).
„SP-OFF” zapala się, gdy
wybrano „SP-OFF” lub
gdy słuchawki są
podłączone.
Z PRESET
Zapala się, gdy TUNING
MODE jest „PRESET”.
wj Wskaźniki
radiowe
Zapala się, gdy jest
używany
amplituner do strojenia
stacji radiowych (strona
82–87), itp.
wk MEMORY Zapala się, kiedy
włączona jest funkcja
pamięci, taka jak Name
Input (strona 93) itp.
wl VOLUME Wyświetla aktualną
głośność.
Uwaga
Wskaźnik nie zapala się,
kiedy nie jest podłączony
głośnik środkowy lub
dookólny (strona 75).
101PL
Inne operacje
T ;PRO
LOGIC
(II/IIx)
Zapala się, gdy
odtwarzana płyta zawiera
kanał L.F.E. (Low
Frequency Effect), a gdy
sygnał kanału L.F.E. jest
odtwarzany, słupki pod
literami zapalają się,
wskazując poziom.
Ponieważ sygnał L.F.E. nie
jest nagrany we wszystkich
partiach sygnału wejścia,
wskaźnik paskowy będzie
się zmieniać (może się też
wyłączyć) podczas
odtwarzania.
V DISCRETE Zapala się, gdy jest
aktywne dekodowanie
DTS-ES Discrete
(strona 70).
Używanie wyłącznika
czasowego (Sleep
Timer)
Możesz nastawić amplituner na wyłączenie
się automatycznie o określonej porze.
Nagrywanie przy
użyciu amplitunera
Możesz nagrać z komponentu wideo/audio,
używając tego amplitunera. Sprawdź w
instrukcji obsługi dostarczonej z
komponentem nagrywającym.
1
SHIFT
SLEEP
Nagrywanie na MiniDisc lub
taśmę audio
Naciśnij SHIFT, a następnie naciśnij
wielokrotnie SLEEP.
Za każdym naciśnięciem SLEEP,
wyświetlenie zmienia się cyklicznie w
następujący sposób:
Możesz nagrać na MiniDisc lub taśmę
audio, używając tego amplitunera. Sprawdź
w instrukcji obsługi dostarczonej z
odtwarzaczem MD lub magnetofonem.
1
Naciśnij przycisk wejścia
komponentu odtwarzającego.
2
Przygotuj do odtwarzania
komponent odtwarzający.
Kiedy używany jest wyłącznik czasowy,
zapala się „SLEEP”.
Na przykład włóż płytę CD do
odtwarzacza CD.
Wskazówka
Aby sprawdzić pozostały czas zanim amplituner
się wyłączy, naciśnij SLEEP. Pozostały czas
pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli ponownie
naciśniesz SLEEP, wyłącznik czasowy zostanie
zmieniony.
3
Włóż czystą MD lub taśmę do
urządzenia nagrywającego i wyreguluj
poziom nagrywania.
4
102PL
Przygotuj komponent do
nagrywania.
Zacznij nagrywać na
urządzeniu nagrywającym, po
czym zacznij odtwarzać na
komponencie odtwarzającym.
Uwagi
•Regulacje dźwięku nie mają wpływu na wyjście
sygnału z gniazd TAPE/CDR OUT lub MD/
DAT OUT.
•Sygnały audio wprowadzone do gniazd MULTI
CHANNEL INPUT zostają wyprowadzone
tylko z przednich kanałów, lewego/prawego.
Aby nagrać cyfrowy dźwięk
Podłącz komponent odtwarzający do
gniazda cyfrowego wejścia audio
(OPTICAL IN) i podłącz komponent
nagrywający do gniazda OPTICAL MD/
DAT OUT.
Nagrywanie na nośniki
nagrań
1
2
Naciśnij przycisk wejścia
komponentu odtwarzającego.
Przygotuj komponent do
odtwarzania.
Na przykład, włóż taśmę wideo, którą
chcesz skopiować do magnetowidu.
Przygotuj komponent do
nagrywania.
Włóż czystą taśmę wideo itp. do
komponentu nagrywającego (VIDEO
1 lub VIDEO 2), aby wykonać
nagranie.
4
Zacznij nagrywać na
komponencie nagrywającym,
po czym zacznij odtwarzać na
komponencie odtwarzającym.
ZONE 2/ZONE 3)
Możesz korzystać z obrazów i dźwięku
komponentu podłączonego do
amplitunera w strefie (strefa 2 lub strefa 3)
innej niż główna strefa. Można na przykład
oglądać DVD w strefie głównej i słuchać
CD w strefie 2 lub 3.
Gdy używasz przekaźnika IR (brak w
wyposażeniu), możesz także operować
zarówno komponentem w głównej strefie i
amplitunerem Sony w strefie 2 lub strefie 3
ze strefy 2 (lub 3). Do tej operacji użyj
pilota RM-AAU009.
• Przełączanie źródła wyjścia dla gniazd
ZONE 2 lub ZONE 3 OUT.
• Włączanie lub wyłączanie zasilania
amplitunera Sony w strefie 2 lub strefie 3.
Przed użyciem funkcji strefy 2/
strefy 3
Konieczne jest wykonanie podłączenia i
ustawień menu.
Szczegóły dotyczące ustawień podane są na
poniższym rysunku lub w „2: Podłączanie
kolumn głośnikowych” (strona 18).
Ustaw „Sur Back Assign” na „ZONE 2” w
menu ustawień Auto Calibration
(strona 79).
Uwagi
•Niektóre źródłą zawierają zabezpieczenia
przed kopiowaniem, mające zapobiegać
nagrywaniu. W tym wypadku może nie być
możliwe wykonanie nagrania ze źródeł.
•Sygnały audio wprowadzone do gniazd MULTI
CHANNEL INPUT zostają wyprowadzone
tylko z przednich kanałów, lewego/prawego.
ciąg dalszy
103PL
Inne operacje
3
Słuchanie dźwięku w
innej strefie (Operacje
1:Połączenia strefy 2
1 Wyprowadza dźwięk z głośników strefy 2 przy użyciu złączy
SURROUND BACK SPEAKERS amplitunera.
Główna strefa
Strefa 2
STR-DA5200ES
A
Monitor
TV
C
B
ZONE 2
VIDEO OUT
SURROUND BACK
SPEAKERS
A Komponent audio
B Komponent wideo
C Przekaźnik IR (brak w wyposażeniu)
D Kolumny głośnikowe
104PL
D
RM-AAU009
D
2 Wyprowadza dźwięk z głośników w strefie 2, używając amplitunera i
innego wzmacniacza.
Główna strefa
Strefa 2
STR-DA5200ES
A
Monitor
TV
E
C
E
B
D
C
ZONE 2
VIDEO OUT
ZONE 2
AUDIO OUT
RM-AAU009
A Komponent audio
B Komponent wideo
C Przekaźnik IR (brak w wyposażeniu)
D Wzmacniacz/Amplituner Sony
E Kolumny głośnikowe
2:Podłączenia strefy 3
Strefa 3
Inne operacje
Główny pokój
STR-DA5200ES
A
E
E
C
B
D
C
ZONE 3
AUDIO OUT
C
RM-AAU009
A Komponent audio
B Komponent wideo
C Przekaźnik IR (brak w wyposażeniu)
D Wzmacniacz/Amplituner Sony
E Kolumny głośnikowe
105PL
Ustawianie sygnałów
wyjściowych audio/wideo
dla strefy 2/strefy 3
3
Naciśnij V/v, aby wybrać „ON”
lub „OFF”, po czym naciśnij
.
4
Naciśnij wielokrotnie V/v/B/b,
aby wybrać pozycję i parametr,
a następnie naciśnij
.
Parametry menu Multi Zone
x Power
(tylko dla ZONE 2/ZONE 3)
2-4
Pozwala na włączenie obsługi strefy.
• ON
• OFF
x Input
1
Wybierz „Multi Zone” w menu
Settings (strona 57).
2
Naciśnij V/v, aby wybrać strefę,
do której chcesz wyprowadzać
sygnały audio/wideo, a
następnie naciśnij
.
Strefa główna (main, niniejszy
amplituner) jest zawsze wybrana.
Jeżeli nie zmieniasz ustawienia,
przejdź do kroku 4.
106PL
Pozwala na wybór źródła odtwarzanego do
danej strefy. Do strefy 2 są odtwarzane
sygnały audio i wideo, a do strefy 3 tylko
sygnały audio.
x Volume
Pozwala na regulację głośności w strefach.
x 12V Trigger
Amplituner można włączyć/wyłączyć w
innej strefie lub wybrać różne opcje
używania funkcji 12V Trigger, jak opisano
poniżej.
• OFF
Pozwala wyłączyć wyjście 12V
wyzwalaczy, nawet gdy główny
amplituner jest włączony.
• ZONE
Pozwala na włączenie lub wyłączenie
wyprowadzania wyzwalaczy 12V w
zależności od tego, czy wybrana strefa
jest włączona czy wyłączona.
• CTRL
Pozwala na ręczne włączenie lub
wyłączenie ręcznego wyprowadzania
wyzwalaczy 12V przy pomocy komendy
CIS pilota IR.
• INPUT (tylko dla „Main”)
Pozwala włączyć wyjście 12V
wyzwalaczy, gdy wybrane jest
zaprogramowane wejście.
Jeżeli wybierzesz „Input”, pojawi się
wyświetlacz ustawień, który włącza/
wyłącza każdy wyzwalacz wejścia.
Naciśnij V/v, aby wybrać wejście, a
następnie naciśnij
, aby zaznaczyć
pozycje.
• MAIN (tylko dla „Zone 2” i „Zone 3”)
Pozwala na połączenie operacji
wyzwalaczy w strefie 2 i 3 z głównym
amplitunerem.
Wskazówki
Parametr menu opcji
działania strefy 2/strefy 3
x Installer Mode
(Sterowanie przez RS232C)
Normalnie, nastaw to na OFF.
• ON
Amplituner może otrzymywać polecenia
z portu RS232C.
• OFF
Amplituner nie otrzymuje poleceń z
portu RS232C.
O gnieździe IR REMOTE
Można sterować amplitunerem bez
potrzeby kierowania pilota w stronę
przekaźnika IR amplitunera, jeżeli
podłączysz przekaźnik IR (brak w
wyposażeniu) do gniazda IR REMOTE.
Użyj przekaźnika IR gdy umieszczasz
amplituner w miejscu, którego sygnały z
pilota nie mogą dosięgnąć.
STR-DA5200ES
Przekaźnik IR
(brak w wyposażeniu)
RM-AAL006
107PL
Inne operacje
•Nawet jeśli amplituner jest w trybie gotowości
(naciśnij ?/1 w pilocie, aby wyłączyć
amplituner) amplituner w strefie 2 i 3 pozostaje
włączony. Aby wyłączyć wszystkie
amplitunery, naciśnij ?/1 i jednocześnie AV ?/1
na pilocie RM-AAL006 (SYSTEM
STANDBY).
•Przez gniazda ZONE 2/ZONE 3 OUT
wyprowadzane są tylko sygnały z
komponentów podłączonych do analogowych
gniazd wejściowych. Sygnały nie są
wyprowadzane z komponentów podłączonych
tylko do gniazd wejścia cyfrowego.
•Gdy wybrane jest „SOURCE”, sygnały
wprowadzone do gniazd MULTI CHANNEL
INPUT nie są wyprowadzane z gniazd ZONE 2
OUT lub ZONE 3 OUT, nawet jeżeli wybrane
jest MULTI IN. Wyprowadzane są analogowe
sygnały audio aktualnej funkcji.
•Naciśnij SOURCE w RM-AAU009 po
wybraniu USB w głównej strefie, kiedy chcesz
wybrać USB jako źródło wejściowe.
•Kiedy wybrane jest „TUNER”, rodzaj stacji
radiowych (FM/AM/XM) wybranych w
głównej strefie jest również wybrany w strefie 2
i 3. Kiedy amplituner w głównej strefie zostanie
wyłączony lub wybrane zostanie źródło
wejściowe inne niż „TUNER”, można będzie
wybrać stację spośród FM/AM/XM w strefie 2.
Ten sam rodzaj stacji radiowej (FM/AM/XM)
wybrany w strefie 2 jest wybrany w strefie 3.
Kiedy dwa z amplitunerów w strefie głównej, 2
lub 3 są wyłączone, można wybrać stację
radiową z zakresu FM/AM/XM w strefie, w
której włączony jest amplituner.
Aby nastawić głośniki
Używanie połączenia
bi-amplifier
Jeżeli nie używasz głośników dookólnych
tylnych, złącza SURROUND BACK
SPEAKERS mogą być użyte do głośników
przednich w połączeniu bi-amplifier.
Uwagi
Aby podłączyć głośniki
Przednia kolumna
głośnikowa (Prawa)
Przednia kolumna
głośnikowa (Lewa)
Hi
Hi
Lo
Lo
Podłącz gniazda po stronie Lo (lub Hi)
głośników przednich do gniazd FRONT
SPEAKERS A i podłącz gniazda po
stronie Hi (lub Lo) głośników przednich do
złączy SURROUND BACK SPEAKERS.
Upewnij się, że metalowe wykończenia Hi/
Lo przymocowane do głośników zostały
zdjęte z głośników. Pozostawienie ich może
spowodować awarię amplitunera.
108PL
Ustaw „Sur Back Assign” na „BI-AMP” w
menu ustawień Auto Calibration
(strona 78). Te same sygnały, które są
wyprowadzane z gniazd FRONT
SPEAKERS A, mogą być wyprowadzane
ze złączy SURROUND BACK
SPEAKERS dzięki ustawieniu „Sur Back
Assign” na „BI-AMP”.
•Nie można użyć gniazd FRONT SPEAKERS
B do połączenia bi-amplifier.
•Gdy używasz funkcji automatycznej kalibracji,
wykonaj nastawienia bi-amplifier przed
wykonaniem automatycznej kalibracji.
•Jeżeli wykonasz nastawienia bi-amplifier,
nastawienia poziomu głośników, balansu i
korektora tylnych głośników dookólnych stają
się nieczynne i używane są nastawienia dla
przednich głośników.
•Dla sygnałów odtwarzanych ze złączy PRE
OUT używane są te same ustawienia co dla
złączy SPEAKERS.
•Sygnał audio głośnika środkowego z gniazda
MULTI CHANNEL INPUT nie będzie
odtwarzany z głośnika przedniego lewego/
prawego, jeżeli ustawiasz „Sur Back Assign” na
„BI-AMP” w menu ustawień Auto Calibration.
Używanie systemu
sterowania
CONTROL S
Jeżeli posiadasz kompatybilny z
CONTROL S odbiornik TV Sony, tuner
satelitarny, monitor, odtwarzacz DVD lub
magnetowid, użyj kabla połączeniowego
CONTROL S (brak w wyposażeniu), aby
podłączyć gniazdo CTRL S IN (odbiornik
TV, tuner satelitarny lub monitor) lub
CTRL S OUT (magnetowid itp.) na
amplitunerze do odpowiedniego gniazda
CONTROL S na każdym z tych
komponentów. Szczegółowe informacje
znajdziesz w instrukcjach dostarczonych
razem z odbiornikiem TV, tunerem
satelitarnym, monitorem, magnetowidem
itp.
Przykład
Odbiornik Magne- RadioTV
towid odbiornik
Amplituner
Pilot
Czujnik pilota na tym amplitunerze
otrzymuje kody pilota tak samo, jak
czujnik pilota na komponencie CTRL S IN.
Jest to wygodne, gdy inny komponent
został umieszczony z dala od amplitunera.
Przykład
Odbiornik TV,
magnetowid,
radioodbiornik,
monitor, itp.
Amplituner
Pilot
Czujnik pilota na komponencie CTRL S
OUT otrzymuje kody pilota tak samo jak
czujnik pilota na amplitunerze. Jest to
wygodne, gdy amplituner został
umieszczony na stelażu, itp.
109PL
Inne operacje
Jeżeli podłączysz gniazdo
CTRL S OUT innego
komponentu do gniazda CTRL
S IN na tym amplitunerze
Jeżeli podłączysz gniazdo
CTRL S IN innego komponentu
do gniazda CTRL S OUT na tym
amplitunerze
6 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
Obsługa bez GUI
(Graphical User
Interface - graficzny
interfejs użytkownika)
Amplituner można obsługiwać przy użyciu
wyświetlacza nawet bez używania GUI,
kiedy monitor telewizyjny nie jest
podłączony.
Naciśnij ON SCREEN, aby
przełączyć na „GUI OFF”, kiedy na
wyświetlaczu pojawi się „GUI ON”.
Wykonanie automatycznej
kalibracji
Szczegóły dotyczące automatycznej
kalibracji podane są w „9: Automatyczna
kalibracja odpowiednich nastawień
(AUTO CALIBRATION)” (strona 44).
Przed wykonaniem automatycznej
kalibracji zapoznaj się z „Zanim wykonasz
automatyczną kalibrację” (strona 44).
„AUTO CAL START?”, po czym
naciśnij
, aby zacząć pomiar.
Pomiar zaczyna się za pięć sekund.
Odliczanie pojawi się na ekranie TV.
Uwaga
Gdy odbywa się odliczanie, odsuń się od
obszaru pomiarów, aby uniknąć błędu
pomiaru.
7 Pomiar zaczyna się.
Proces pomiaru trwa w przybliżeniu 30
sekund. Zaczekaj, aż proces pomiaru się
skończy.
Aby wyłączyć automatyczną kalibrację,
zmień głośność, przełącz INPUT
SELECTOR, zmień ustawienie głośników
w amplitunerze, podłącz słuchawki
nagłowne, włącz wyciszanie dźwięku lub
naciśnij ON SCREEN.
Uwaga
Nie można zmierzyć wysokości głośnika w
wypadku głośników dźwięku dookólnego i
tylnych głośników dźwięku dookólnego.
Ustaw tę wartość w ustawieniach „Surround
position.” w menu ustawień Auto Calibration
(strona 77).
Wskazówki
Aby wykonać operacje na
amplitunerze
1 Naciśnij ON SCREEN, aby wyłączyć
tryb wyświetlacza GUI.
Menu pojawi się na ekranie telewizora,
kiedy „GUI ON” pojawi się na
wyświetlaczu.
2 Naciśnij RECEIVER.
Operacje amplitunera zostają
umożliwione.
3 Naciśnij MENU.
Wyświetlane jest „Auto Calibration”.
4 Naciśnij
.
5 Naciśnij wielokrotnie V/v, aby wybrać
numer pozycji do używania, a
następnie naciśnij
.
110PL
•Podczas automatycznej kalibracji wszystkie
czynności poza włączaniem i wyłączaniem
amplitunera są wyłączone.
•W następujących sytuacjach pomiary mogą nie
zostać prawidłowo wykonane lub
automatyczna kalibracja może nie być
możliwa.
– gdy używane są specjalne głośniki, na
przykład głośniki dipolarne.
– gdy funkcja multi-strefy jest używana w
strefie 2.
Aby potwierdzić/zapisać
automatyczną kalibrację, kiedy
funkcja GUI jest wyłączona
1 Potwierdź rezultat pomiaru.
Gdy pomiar się skończy, odezwie się
brzęczyk i rezultat pomiaru pojawi się
na wyświetlaczu.
Rezultat
pomiaru
Wyświetlenie
Wyjaśnienie
Gdy proces
pomiaru
zostaje
prawidłowo
zakończony
COMPLETE Przejdź do
kroku 2.
Gdy proces
pomiaru
zakończy się
niepowodzeniem
ERROR Patrz „Lista
CODE XX komunikatów
po wykonaniu
pomiaru
automatycznej
kalibracji”
(strona 49).
3 Naciśnij
.
Rezultaty pomiarów zostały zapisane.
4 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„AUTO EQ”, po czym naciśnij
5 Naciśnij wielokrotnie V/v, aby wybrać
parametr, a następnie naciśnij
.
Wyjaśnienie
ENGINEER
Nastawia charakterystykę
częstotliwości na taką,
która odpowiada
standardowi
pomieszczenia
odsłuchowego Sony.
FULL FLAT
Wykonuje pomiar
częstotliwości z przedniej
powierzchni każdego
głośnika.
FRONT REF
Reguluje charakterystykę
wszystkich głośników, aby
odpowiadała
charakterystyce
przedniego głośnika.
Wyjaśnienie
OFF
Ustaw rodzaj
automatycznej kalibracji
na wyłączony.
RETRY
Ponownie wykonuje
automatyczną kalibrację.
SAVE EXIT
Zapisuje rezultaty
pomiarów i wychodzi z
procesu nastawiania.
WRN CHECK Wyświetla ostrzeżenie
dotyczące rezultatów
pomiarów. Patrz „Gdy
wybierzesz „WRN
CHECK”” (strona 50).
PHASE INFO Wyświetla fazę każdego
głośnika (w fazie/
przesunięcie w fazie). Patrz
„Jeżeli wybierzesz
„PHASE INFO””.
DIST.INFO
Wyświetla rezultat pomiaru
dla odległości głośnika.
LEVEL INFO Wyświetla rezultat pomiaru
dla poziomu głośnika.
EXIT
Wychodzi z procesu
nastawiania bez zapisania
rezultatów pomiarów.
Wskazówka
Rozmiar głośnika (LARGE/SMALL) jest
określony niską charakterystyką. Rezultaty
pomiarów mogą być różne, zależnie od pozycji
mikrofonu optymalizacji nastawień i pozycji
głośników, oraz kształtu pomieszczenia.
Zalecane jest postępowanie zgodne z
rezultatami pomiarów. Można jednak zmienić te
ustawienia w menu ustawień Auto Calibration
(strona 75). Najpierw zapisz w pamięci rezultaty
pomiarów, następnie spróbuj zmienić
nastawienia, jeśli chcesz.
Jeżeli wybierzesz „PHASE INFO”
Można sprawdzić fazę każdego głośnika (w
fazie zgodnej/niezgodnej).
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby wybrać
głośnik, a następnie naciśnij
, aby
powrócić do kroku 1 w „Potwierdzenie/
zapisanie rezultatów pomiaru”.
ciąg dalszy
111PL
Inne operacje
Opcja
.
AUTO EQ
2 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
opcję, po czym naciśnij
.
Wyświetlanie Wyjaśnienie
IN-PHASE
Głośnik jest w fazie zgodnej.
OUT-OFPHASE
Głośnik jest w fazie
niezgodnej. Złącza „+” i „-”
mogą być odwrotnie
podłączone. Jednak, w
zależności od głośników,
„OUT-OF-PHASE” pojawia
się na ekranie telewizora,
nawet jeżeli głośniki są
prawidłowo podłączone.
Wynika to z danych
technicznych głośników. W
takim przypadku można dalej
używać amplitunera.
----------
Nie są podłączone żadne
głośniki.
Wskazówka
W zależności od ustawienia głośnika
niskotonowego wyniki pomiaru polaryzacji
mogą się różnić. Nie jest jednak problemem,
jeżeli będziesz dalej używał amplitunera z tą
wartością.
Wybór typu pola
dźwiękowego
Szczegóły dotyczące każdego typu pola
dźwiękowego podane są w „Korzystanie ze
wstępnie zaprogramowanego pola
dźwiękowego” (strona 61).
Naciśnij wielokrotnie 2CH, A.F.D.,
MOVIE lub MUSIC.
Wybrany typ pola dźwiękowego pojawi się
na wyświetlaczu.
Można także użyć przycisków 2CH, A.F.D.,
MOVIE, lub MUSIC w amplitunerze.
Słuchanie dźwięku bez
żadnych regulacji
(2CH ANALOG DIRECT)
Naciśnij SHIFT, a następnie
A.DIRECT.
112PL
Słuchanie radia FM/AM
Szczegóły dotyczące funkcji tunera podane
są w „Operacje radiowe” (strona 82).
Strojenie stacji radiowych
1 Naciśnij kilkakrotnie TUNER aby
wybrać pasmo FM lub AM.
Możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
2 Naciśnij TUNING + lub TUNING –.
Naciśnij TUNING +, aby przeszukiwać
od niskich do wysokich częstotliwości,
naciśnij TUNING –, aby przeszukiwać
od wysokich do niskich częstotliwości.
Amplituner zatrzymuje przeszukiwanie
za każdym razem, gdy odebrana
zostanie stacja.
Można także nacisnąć TUNING
MODE w amplitunerze, aby wybrać
„AUTO”, a następnie obrócić TUNING,
aby wybrać stację.
Bezpośredni wybór
częstotliwości (Bezpośrednie
strojenie)
1 Po wybraniu zakresu częstotliwości
FM lub AM naciśnij D.TUNING.
2 Naciśnij przyciski numeryczne, aby
wprowadzić częstotliwości, a
następnie naciśnij , aby potwierdzić.
3 Naciśnij ENTER, aby wprowadzić
wybór.
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
1
2
Dostrój stację, którą chcesz
zaprogramować.
Podczas odbioru stacji RDS,
naciśnij kilkakrotnie DISPLAY.
Ze szczegółami operacji zapoznaj się w
„Strojenie stacji radiowych”.
Za każdym naciśnięciem przycisku
informacja RDS na wyświetlaczu zmienia
się cyklicznie następująco:
PS (nazwa programu)a) tWskaźnik PTY
(rodzaj programu)b) t Wskaźnik RT
(tekst radiowy)c) t Wskaźnik CT
(aktualny czas) (w systemie 24-godzinnym)
t Typ pola dźwiękowego t Głośność
Naciśnij MEMORY.
„MEMORY” pojawi się na
wyświetlaczu na kilka sekund.
Wykonaj kroki 3 i 4 zanim wyświetlacz
zmieni się.
3
Naciśnij PRESET + lub PRESET
– aby wybrać numer pamięci.
Dostępnych jest 30
zaprogramowanych numerów FM i
30 AM. Jeżeli „MEMORY” zniknie,
zanim wybierzesz zaprogramowany
numer, zacznij jeszcze raz od kroku 2.
4
Naciśnij ENTER.
a)Ta
informacja pojawia się także dla stacji
innych niż RDS FM.
b)
Rodzaj nadawanego programu.
c) Komunikaty tekstowe nadawane przez stację
RDS.
Słuchanie cyfrowego
odtwarzacza muzyki Sony
Szczegóły dotyczące podłączenia
cyfrowego odtwarzacza muzyki Sony do
amplitunera podane są w „Słuchanie
muzyki z urządzenia USB” (strona 91).
1
Powtórz kroki 1 do 4 aby
zaprogramować inną stację.
Wybór zaprogramowanej stacji
1 Naciśnij kilkakrotnie TUNER aby
wybrać pasmo FM lub AM.
2 Naciśnij kilkakrotnie PRESET+ lub
Naciśnij RECEIVER, aby
umożliwić obsługę amplitunera.
Jeżeli nie zapalają się inne przyciski
wprowadzania, nie potrzeba naciskać
RECEIVER.
2
Naciśnij wielokrotnie USB, aby
wybrać cyfrowy odtwarzacz
muzyki Sony.
PRESET –, aby wybrać żądaną,
zaprogramowaną stację.
Możesz także naciskać przyciski
numeryczne, aby wybrać żądaną,
zaprogramowaną stację. Następnie
naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór.
Można także nacisnąć wielokrotnie
TUNING MODE w amplitunerze i
wybrać „PRESET”, a następnie użyć
TUNING i wybrać żądane
zaprogramowane stacje.
ciąg dalszy
113PL
Inne operacje
Stacja zostaje zapisana jako wybrany
numer pamięci. Jeżeli „MEMORY”
zniknie, zanim wybierzesz
zaprogramowany numer, zacznij
jeszcze raz od kroku 2.
5
Wyświetlenie informacji
RDS
Inne operacje
Aby
Wykonaj co następuje
Odtwarzać
Naciśnij H.
Zrobić pauzę
Naciśnij X. Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij
ponownie przycisk.
Zatrzymać
Naciśnij x.
Wybrać folder Naciśnij ALBUM + lub
ALBUM –.
Wybrać ścieżkę Naciśnij TRACK + lub
TRACK –.
Znaleźć punkt Naciśnij i przytrzymaj m lub
w ścieżce
M podczas odtwarzania i
zwolnij przycisk w żądanym
punkcie.
Zmienić tekst
wyświetlacza
Obsługa wyprowadzania do
strefy 2/strefy 3
Szczegóły dotyczące podłączeń i ustawień
strefy 2/strefy 3 podane są w „Słuchanie
dźwięku w innej strefie (Operacje ZONE
2/ZONE 3)” (strona 103). Do tej operacji
użyj pilota RM-AAU009.
Poniżej opisane są operacje podłączenia
przekaźnika IR i operowania
amplitunerem w strefie 2 lub strefie 3. Gdy
przekaźnik IR nie jest podłączony, użyj
tego amplitunera w głównej strefie.
Naciskaj kilkakrotnie
DISPLAY. Wyświetlacz zmieni
się w następujący sposób. Tytuł
ścieżki t Tytuł Albumu t
Nazwisko artysty t Nazwa
gatunku t Typ pola
dźwiękowego t Głośność…
2
4
5
1
Włącz główny amplituner (ten
amplituner).
2
Naciśnij ZONE 2 lub ZONE 3.
Pilot przełączy się na tryb strefy 2 lub
3.
3
114PL
Włącz wzmacniacz w strefie 2
lub strefie 3.
4
Naciśnij jeden z przycisków
wejścia na pilocie aby wybrać
sygnały źródła, które chcesz
wyprowadzić.
Dla strefy 2 wyprowadzane są
analogowe sygnały audio i wideo. Dla
strefy 3 wyprowadzane będą tylko
analogowe sygnały dźwiękowe. Gdy
wybierzesz „SOURCE”,
wyprowadzone będą sygnały
aktualnego wejścia.
5
Nastaw odpowiednią głośność.
• W przypadku rysunku 1-1 lub 2
(strona 105) głośność głośnika
dookólnego tylnego można ustawiać
tylko w strefie 2 lub 3.
1 Ustaw „Sur Back Assign” na
Inne operacje
„ZONE 2” w menu ustawień
Auto Calibration (strona 78).
2 Wyreguluj głośność używając
MASTER VOL+/– na pilocie.
• W sytuacji przedstawionej na
rysunku 1-2 (strona 105), wyreguluj
głośność używając amplituner w
strefie 2.
Wskazówki
•Nawet jeśli amplituner jest w trybie gotowości
(naciśnij ?/1 w pilocie, aby wyłączyć
amplituner) amplituner w strefie 2 i 3 pozostaje
włączony. Aby wyłączyć wszystkie
amplitunery, naciśnij ?/1 i jednocześnie AV ?/1
na pilocie RM-AAL006 (SYSTEM
STANDBY).
•Przez gniazda ZONE 2 lub ZONE 3
wyprowadzane są tylko sygnały z
komponentów podłączonych do analogowych
gniazd wejściowych. Sygnały nie są
wyprowadzane z komponentów podłączonych
tylko do gniazd wejścia cyfrowego.
•Gdy wybrane jest „SOURCE”, sygnały
wprowadzone do gniazd MULTI CHANNEL
INPUT nie są wyprowadzane z gniazd ZONE 2
OUT lub ZONE 3 OUT, nawet jeżeli wybrane
jest MULTI IN. Wyprowadzane są analogowe
sygnały audio aktualnej funkcji.
115PL
Używanie pilota
Operowanie każdym
komponentem przy
użyciu pilota
Gdy programujesz pilota, aby sterował
następującymi komponentami Sony lub
innymi niż Sony, możesz użyć przycisków
na pilocie, które są oznaczone kółkami.
Pamiętaj jednak, że niektóre przyciski
mogą nie sterować komponentem.
Jeżeli chcesz zmienić zawartość listy wejść
tak, aby odpowiadała poszczególnym
komponentom, zobacz „Programowanie
pilota” (strona 118).
116PL
Tabela przycisków używanych do sterowania każdym
komponentem
Komponent TV Mag- Odtwa- Odtwa- PSX Odtwa- Cyfro- Satelita DSS, Magne- Odtw Odtwa Tuner Ampli- Urządzerzacz
we cyfrowy/ BST tofon arza- rzacz
tuner nie USB
neto- rzacz
rzacz
Video złącze OdbiorCD,
wid DVD, Blu-ray
A/B
cz
CD, CATV
combo Disc
nik
DAT odtwaodtwa- (UC) naziemny
rzacz
DVD/
rzacz
MD
Przycisk
VHS
(EURO)
LD
AV ?/1,
z
?/1 (po naciśnięciu
TV)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
MEMORY/ENTER z
z
z
z
z
z*
z
CLEAR/
z
D.TUNING/>10/-/--
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
V/v/B/b
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
H, X, x
z
Przyciski
numeryczne
MENU
./>
z
ALBAUM +/–, B·/·b
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
F2/WIDE/MACRO 2 z
z
z
F1/TV/VIDEO/
MACRO 1
z
z
z
DVD TOP MENU/
NIGHT MODE,
DVD MENU/INPUT
MODE
z
z
MUTING,
z
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z***
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
* Tylko odtwarzacz LD.
** Tylko DSS.
*** Tylko magnetofon B.
117PL
Używanie pilota
DISK SKIP
z
1
Programowanie
pilota
Możesz wykonać indywidualne
nastawienia na pilocie, aby odpowiadały
komponentom podłączonym do
amplitunera. Możesz nawet
zaprogramować pilota tak, aby sterował
komponentami innymi niż Sony oraz
komponentami Sony, którymi ten pilot
normalnie nie może sterować.
Opisana poniżej procedura korzysta z
przypadku, w którym magnetowid
producenta innego niż Sony jest
podłączony do gniazd VIDEO 2 IN w
amplitunerze.
Zanim zaczniesz, pamiętaj, że:
– Nie można zmienić nastawień dla
PHONO.
– Pilot może sterować jedynie
komponentami, które przyjmują
podczerwone sygnały bezprzewodowego
sterowania.
Pamiętaj, aby włączyć amplituner i
skierować pilota w kierunku
amplitunera podczas
wykonywania następującej
procedury.
2
3
4
1
Naciśnij AV ?/1, naciskając
jednocześnie RM SET UP.
Przycisk RM SET UP miga.
2
Gdy miga przycisk RM SET UP,
naciśnij przycisk wejścia
(włącznie z odbiornikiem TV)
komponentu, którym chcesz
sterować.
Na przykład, jeżeli zamierzasz
starować magnetowidem
podłączonym do VIDEO 2, naciśnij
VIDEO 2.
RM SET UP i przycisk wejścia świecą
się.
118PL
3
Naciśnij przyciski numeryczne
aby wpisać kod numeryczny
(lub jeden z kodów, gdy jest
więcej niż jeden)
odpowiadający komponentowi
i producentowi komponentu,
którym chcesz sterować.
RM SET UP i przycisk wejścia świecą
się.
Uwaga
4
Uwagi
•Kody numeryczne oparte są na najnowszych
dostępnych informacjach dla każdej marki.
Może się jednak zdarzyć, że komponent nie
będzie odpowiadał na niektóre lub wszystkie
kody.
•Nie wszystkie przyciski wejścia na tym pilocie
mogą być dostępne dla danego komponentu.
Aby sterować odtwarzaczem
CD
Jeśli chodzi o wartości kodów pilota, ważne
są tylko numery zawierające się między 500
i 599.
Producent
Kod/kody
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
Naciśnij ENTER.
JVC
105, 106, 107
Gdy kod numeryczny został
zweryfikowany, przycisk RM SET UP
miga dwa razy i pilot automatycznie
wychodzi z trybu programowania.
Przycisk wejścia również się wyłącza.
KENWOOD
108, 109, 110
Aby anulować programowanie
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Kody numeryczne
odpowiadające komponentowi i
producentowi komponentu
Aby sterować odtwarzaczem
DAT
Kody numeryczne w tabelach poniżej służą
do sterowania komponentami innymi, niż
Sony producentów, a także komponentami
Sony, którymi pilot normalnie nie może
sterować. Ponieważ sygnał zdalnego
sterowania, który komponent akceptuje
różni się, zależnie od modelu i roku
produkcji, komponenty mogą mieć więcej
przypisanych kodów, niż tylko jeden. Jeżeli
nie uda się zaprogramować pilota przy
użyciu jednego z kodów, spróbuj użyć
innych kodów.
Producent
Kod/kody
SONY
203
PIONEER
219
Aby sterować odtwarzaczem
MD
Producent
Kod/kody
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
ciąg dalszy
119PL
Używanie pilota
PIONEER
Naciśnij RM SET UP w trakcie
wykonywania dowolnego kroku.
Aby sterować magnetofonem
Producent
Kod/kody
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
729, 730, 731
Producent
Kod/kody
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
PHILIPS
NAKAMICHI
210
PIONEER
729
PANASONIC
216
RCA/PROSCAN
PHILIPS
211, 212
722, 729, 730, 731,
741, 747
PIONEER
213, 214
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
TECHNICS
215, 216
SANYO
717, 720, 746
YAMAHA
217, 218
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
Aby sterować odtwarzaczem
LD
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Producent
Kod/kody
SONY
601, 602, 603
* Jeżeli magnetowid AIWA nie działa nawet po
wpisaniu kodu dla AIWA, wpisz kod dla Sony.
PIONEER
606
Aby sterować odtwarzaczem
wideo CD
Aby sterować odtwarzaczem
DVD
Producent
Kod/kody
401, 402, 403
Producent
Kod/kody
SONY
SONY
605
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
Aby sterować magnetowidem
Producent
Kod/kody
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
Aby sterować nagrywarką DVD
AKAI
707, 708, 709, 759
Producent
Kod/kody
BLAUPUNKT
740
SONY
403
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL
ELECTRIC
721, 722, 730
Aby sterować odbiornikiem TV
Producent
Kod/kody
SONY
501, 502
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
GOLDSTAR/LG
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
FISHER
508
ITT/NOKIA
717
GOLDSTAR/LG
503, 511, 512, 515,
534, 544
GRUNDIG
517, 534
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
120PL
Producent
Kod/kody
HITACHI
513, 514, 515, 544
Aby sterować odtwarzaczem
Blu-ray Disc
ITT/NOKIA
521, 522
Producent
Kod/kody
JVC
516
SONY
310, 311, 312
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
Producent
Kod/kody
PHILIPS
515, 518
SONY
313, 314, 315
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529,
544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532,
533, 534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
Aby sterować PSX
Aby sterować tunerem
satelitarnym lub modemem TV
kablowej
Kod/kody
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Używanie pilota
Producent
Aby sterować radiem
Producent
Kod/kody
SONY
002, 003, 004, 005
Aby sterować nagrywarką
dysku twardego
Producent
Kod/kody
SONY
307, 308, 309
121PL
Automatyczne
wykonanie sekwencji
kilku poleceń
Programowanie sekwencji
operacji
1,5
(Odtwarzanie makro)
Funkcja Odtwarzania makro pozwala na
połączenie kilku poleceń w sekwencję,
traktowaną jako jedno polecenie.
Pilot udostępnia 2 listy makro (MACRO 1
i MACRO 2). Możesz określić
maksymalnie 20 poleceń dla każdej listy
makro.
2,3
Uwaga
W przypadku ustawiania Macro Play wymień
bateria na nowe.
3
1,3
1
Naciśnij MACRO 1 lub MACRO
2 przez ponad 1 sekundę,
jednocześnie naciskając RM
SET UP.
Przycisk RM SET UP miga.
2
Naciśnij przycisk wejścia
komponentu, do którego
chcesz przypisać jedną z
następujących operacji.
Wybrany przycisk wejścia zapali się.
122PL
3
Naciśnij przycisk dla operacji,
co do której chcesz, aby
została wyuczona.
Naciśnij
H, x, X,
M, m,
., >
Operacje, które
będą
programowane
Wykonuje operacje
przycisku.
Przycisk
Przełącza wejścia.
wejścia przez
ponad 1
sekundę
MACRO 1 lub Zrób
MACRO 2
jednosekundowy
interwał. Gdy chcesz
zrobić dłuższy
interwał, naciśnij
kilkakrotnie MACRO
1 lub MACRO 2.
Przycisk wejścia wybrany w kroku 2
miga dwa razy i zapala się ponownie.
Powtórz kroki 2 i 3. Jeżeli
chcesz wyznaczyć inne
polecenie dla tego samego
komponentu, powtórz krok 3.
5
Naciśnij RM SET UP, aby
zakończyć proces
programowania.
Przycisk RECEIVER zapali się, a
następnie zgaśnie.
2 Naciśnij MACRO 1 lub MACRO 2, aby
zacząć makro.
Makro zaczyna się i wykonuje polecenia
w wyznaczonej kolejności. Kiedy
przesyłane są komendy, przycisk RM
SET UP miga, a przycisk RECEIVER
pali się. Po przesłaniu komend przyciski
RM SET UP i RECEIVER gasną.
Aby skasować
zaprogramowane makro
1 Naciśnij MACRO 1 lub MACRO 2 przez
ponad 1 sekundę, jednocześnie
naciskając RM SET UP, aby skasować
zapisane makro.
Przycisk RM SET UP miga
wielokrotnie.
2 Naciśnij RM SET UP.
Nastawienia zapisane jako makro są
skasowane.
Używanie pilota
4
Rozpoczynanie odtwarzania
makro
1 Naciśnij RECEIVER.
Wskazówka
Jeżeli przycisk RM SET UP mignie pięć
razy w kroku 1 i proces programowania
macro nie zacznie się, wymień baterie na
nowe.
Aby anulować programowanie
Naciśnij RM SET UP. Również gdy żaden
przycisk nie zostanie naciśnięty przez 60
sekund, nastawienie zostanie anulowane.
Poprzednie polecenie pozostaje ważne.
123PL
3
Nastawianie kodów
zdalnego sterowania
niezapisanych w
pamięci pilota
Naciśnij przycisk (w tym
przykładzie przycisk 1), który
chcesz użyć jako przycisk
VIDEO 1.
Przycisk wejścia wybrany w kroku 2
zapala się. (Przycisk RM SET UP
pozostaje zapalony.)
4
Uwaga
Skieruj odbiornik zdalnych
kodów pilota w kierunku
odbiornika/nadajnika na
pilocie, od którego będzie się
uczyć.
Podczas ustawiania amplitunera w celu
nauczenia go trybów komend pilota wymień
baterie na nowe.
Gdy drugi pilot odbiera sygnały,
przycisk wejścia wybrany w kroku 2
wyłączy się.
Jeżeli kod zdalnego sterowania nie jest
jednym z kodów zapisanych w pamięci
pilota, może on nauczyć się tego kodu przy
użyciu funkcji Uczenia.
1,6
1
Około 5 cm – 10 cm
2
5
Gdy proces uczenia zakończy się
niepowodzeniem, przycisk RM SET
UP miga pięć razy. Spróbuj wykonać
ten proces ponownie, od kroku 2.
Przykład wyznaczenia przycisku 1 do
VIDEO 1 pilota:
1
Naciśnij TV, naciskając
jednocześnie RM SET UP.
Przycisk RM SET UP zapali się.
2
Naciśnij przycisk wejścia (w
tym przykładzie VIDEO 1), dla
którego chcesz użyć funkcji
Uczenia wejścia.
Przycisk wejścia miga. (Przycisk RM
SET UP pozostaje zapalony.)
Przycisk RM SET UP miga dwa
razy i proces uczenia jest
zakończony.
6
Naciśnij RM SET UP aby
zakończyć proces funkcji
Uczenia.
Wskazówki
•Gdy pojemność pamięci przeznaczonej do
przechowywania kodów pilota osiągnie pewien
limit, przycisk RM SET UP mignie 10 razy, a
proces uczenia zakończy się.
•Jeżeli przycisk RM SET UP mignie pięć razy w
kroku 1 i proces uczenia nie zacznie się,
wymień baterie na nowe.
Aby anulować uczenie
Naciśnij RM SET UP. Również gdy żaden
przycisk nie zostanie naciśnięty przez 60
sekund, nastawienie zostanie anulowane.
124PL
Używanie wyuczonego
polecenia
Wybierając wyuczone wejście, naciśnij
przycisk użyty do nauki tej funkcji.
Kasowanie całej
zawartości pamięci
pilota
Kasowanie wyuczonego kodu
1 Naciśnij TV, naciskając jednocześnie
AV ?/1
?/1
RM SET UP.
2 Naciśnij przycisk wejścia (w tym
przykładzie VIDEO 1), dla którego
chcesz skasować nastawienie.
Przycisk wejścia miga. (Przycisk RM
SET UP pozostaje zapalony.)
3 Naciśnij ?/1 przez ponad 1 sekundę.
Przycisk wejścia miga dwa razy,
kilkakrotnie.
4 Naciśnij przycisk wejścia, aby
skasować zapisane nastawienie.
Przycisk RM SET UP miga dwa razy i
proces kasowania jest zakończony.
Gdy proces kasowania zakończy się
niepowodzeniem, przycisk RM SET UP
miga pięć razy. Spróbuj wykonać ten
proces ponownie, od kroku 2.
Używanie pilota
MASTER
VOL –
1
Najpierw naciśnij i przytrzymaj
MASTER VOL –, następnie
naciśnij ?/1 i następnie AV ?/1.
Przycisk RM SET UP miga trzy razy.
2
Zwolnij MASTER VO –.
Cała zawartość pamięci pilota (tj.
wszystkie zaprogramowane dane)
zostanie skasowana.
125PL
3
Zmiana przypisania
przycisków (Tylko RM-
Wskaźnik wyłączy się, gdy właściwy
przycisk zostanie naciśnięty.
Przykład: Naciśnij jeden raz DVD.
AAU009)
Możesz zmienić fabryczne ustawienia
przycisków wejścia aby pasowały do
komponentów w systemie. Na przykład,
jeżeli podłączysz odtwarzacz DVD do
gniazd VIDEO 2 IN na amplitunerze,
możesz nastawić przycisk VIDEO 2 na tym
pilocie na sterowanie odtwarzaczem DVD.
Pamiętaj jednak, że ustawienia przycisku
TUNER nie mogą być zmienione.
Sprawdzając w tabeli poniżej,
naciśnij przycisk wejścia dla
żądanej kategorii.
4
Naciśnij SOURCE.
Nowe przypisanie zostało
zarejestrowane.
Wskaźnik miga powoli dwa razy, po
czym się wyłączy.
Aby anulować
Naciśnij RM SET UP w trakcie
wykonywania dowolnego kroku.
Wskazówka
1
Jeżeli operacja będzie nieudana, wskaźnik
mignie cztery razy i pilot automatycznie wyjdzie
z trybu przypisywania przycisków. W takim
wypadku nowe przypisanie nie jest
zarejestrowane i poprzednie nastawienie zostaje.
2,3
Uwagi
4
1
Naciśnij RM SET UP przez
ponad 2 sekundy.
Wskaźnik zapali się.
2
Naciśnij przycisk wejścia,
którego przypisanie chcesz
zmienić.
Wskaźnik wyłączy się raz i włączy
ponownie gdy właściwy przycisk
zostanie naciśnięty. Tylko pierwszy
naciśnięty przycisk wejścia zostanie
zarejestrowany.
Przykład: Naciśnij VIDEO 2.
126PL
•Jeżeli w czasie wykonywania kroków od 2 do 4
nie naciśniesz przycisku przez 60 sekund, pilot
automatycznie wyjdzie z trybu przypisywania
przycisków. Zacznij ponownie, od kroku 1.
•Jeżeli w kroku 3 naciśniesz ten sam przycisk
więcej razy niż wynosi dopuszczalna liczba
kategorii, które mogą być wybrane, tylko
ostatnia kategoria zostanie zarejestrowana z
nowym przypisaniem.
Właściwe przyciski i
odpowiadające im kategorie
Odpowiednie
kategorie
Naciśnij
VTR-1
VIDEO 1 jeden raz
VTR-2
VIDEO 2 jeden raz
VTR-3
VIDEO 3 jeden raz
VTR-4
VIDEO 1 dwa razy
VTR-5
VIDEO 2 dwa razy
VTR-6
VIDEO 3 dwa razy
Odtwarzacz DVD DVD jeden raz
Odtwarzacz LD
DVD dwa razy
TV
TV/SAT jeden raz
SAT
TV/SAT dwa razy
Magnetofon-A
TAPE jeden raz
Magnetofon-B
TAPE dwa razy
Rekorder MD
MD/DAT jeden raz
Odtwarzacz DAT MD/DAT dwa razy
Odtwarzacz CD-1 SA-CD/CD jeden raz
Odtwarzacz CD-2 SA-CD/CD dwa razy
Odtwarzacz CD-3 SA-CD/CD trzy razy
VIDEO 1, następnie
SA-CD/CD
Używanie pilota
Odtwarzacz
VIDEO CD
Aby skasować wszystkie
przypisania dla przycisków
pilota
Naciśnij i przytrzymaj RM SET UP, po
czym naciśnij ?/1.
Pilot zostanie sprowadzony do fabrycznych
nastawień.
127PL
Dodatkowe informacje
Objaśnienia terminów
x Cinema Studio EX
Tryb dookólnego dźwięku, który może być
uważany za kompilację technologii Digital
Cinema Sound, dostarcza dźwięk studia
nagrań, używając trzech technologii:
„Virtual Multi Dimensions”, „Screen
Depth Matching”, i „Cinema Studio
Reverberation”.
„Virtual Multi Dimensions”, technologia
głośników wirtualnych, tworzy wirtualne
środowisko multi-dookólne, przy co
najwyżej 7.1 kanałach rzeczywistych
głośników i dostarcza prosto do domu
doświadczenie dźwięku dookólnego w
kinie o najnowszym wyposażeniu.
„Screen Depth Matching” reprodukuje
tłumienie sopranów, pełnię i głębię
dźwięku zwykle występującą w kinie z
emisją dźwięku spoza ekranu. Efekt ten
jest następnie dodany do kanałów
przednich i centralnego.
„Cinema Studio Reverberation”
reprodukuje charakterystykę dźwięku
typową dla wyposażonego w
najnowocześniejszą aparaturę studia
dubbingowego i studia nagrań, włącznie ze
studiami dubbingowymi Sony Pictures
Entertainment. Dostępne są trzy tryby, A/
B/C, zależnie od rodzaju studia.
x Częstotliwość próbkowania
Aby dokonać konwersji analogowego
audio na cyfrowe, dane analogowe muszą
ulec kwantyfikacji. Ten proces jest
nazywany próbkowaniem, a ilość razy na
sekundę, z jaką dane analogowe są
kwantyfikowane, nazywana jest
częstotliwością próbkowania. Standardowa
płyta muzyczna CD zawiera dane
kwantyfikowane 44 100 razy na sekundę,
co jest wyrażone jako częstotliwość
próbkowania wynosząca 44,1 kHz.
128PL
Ogólnie mówiąc, wyższa częstotliwość
próbkowania oznacza lepszą jakość
dźwięku.
x Częstotliwość rozgraniczająca
Częstotliwość, przy której częstotliwości
dwóch głośników przecinają się.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Unikalna technologia reprodukcji dźwięku
dla kina domowego opracowana przez
Sony, we współpracy z Sony Pictures
Entertainment, dostarczająca ekscytujący i
potężny dźwięk z sali kinowej prosto do
domu. Dzięki technologii „Digital Cinema
Sound”, opracowanej przez zintegrowanie
danych DSP (Cyfrowy procesor sygnału) i
mierzonych, idealne pole dźwiękowe
zamierzone przez twórców filmu może być
odbierane w domu.
x Dolby Digital
Technologia kodowania/dekodowania
cyfrowego audio, opracowana przez Dolby
Laboratories, Inc. Stosuje kanał przedni
(prawy/lewy), centralny, dookólny (prawy/
lewy) i kanał subwoofera. Jest standardem
audio przeznaczonym dla DVD-wideo,
znanym także jako dźwięk dookólny o 5.1
kanałach.
x Dolby Digital Surround EX
Technologia akustyczna opracowana przez
Dolby Laboratories, Inc. Dane tylnego
kanału dookólnego są matrycowo
rozkodowane w normalne kanały
dookólne, lewy i prawy tak, że dźwięk
może być reprodukowany w 6.1 kanałach.
Szczególnie sceny akcji zostają odtworzone
z bardziej dynamicznym i realistycznym
polem dźwiękowym.
x Dolby Pro Logic II
Ta technologia przetwarza nagrane w
dwóch kanałach audio stereofoniczne na
5.1 kanałów używanych do odtwarzania.
Dostępny jest tryb MOVIE dla filmów i
tryb MUSIC dla muzycznych źródeł
stereofonicznych. Stare filmy zakodowane
w tradycyjnym formacie stereofonicznym
mogą być wzbogacone o dookólny dźwięk
5.1 kanałów.
Tryb GAME jest odpowiedni dla gier
wideo.
DVD-wideo. Ilość kanałów odtwarzania
różni się, zależnie od programu.
x DTS Neo:6
Ta technologia przetwarza nagrane w 2
kanałach audio stereofoniczne na 6.1
odtwarzanych kanałów. Dostępne są dwa
tryby do wyboru, zależnie od
odtwarzanego źródła i preferencji
słuchacza, CINEMA dla filmów i MUSIC
dla źródeł stereofonicznych, takich jak
muzyczne.
x Dolby Pro Logic IIx
x DTS Digital Surround
Technologia przeznaczona do odtwarzania
7.1 kanałów (lub 6.1 kanałów). Na równi z
audio zakodowanym w Dolby Digital
Surround EX, zakodowane w 5.1 kanałów
audio Dolby Digital może być odtwarzane
w postaci 7.1 kanałów (lub 6.1 kanałów).
Ponadto istniejąca zawartość nagrana
stereofonicznie może być także
odtworzona w postaci 7.1 kanałów (lub 6.1
kanałów).
Technologia kodowania/dekodowania
cyfrowego audio na potrzeby kin,
opracowana przez Digital Theater Systems,
Inc. Stosuje mniejszą kompresję audio niż
Dolby Digital, osiągając wyższą jakość
odtwarzanego dźwięku.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
x Downmix
Metoda służąca do wyprowadzania
wielokanałowego audio, takiego jak 5.1
kanałów, zakodowanego w dwóch
kanałach.
x DTS 96/24
Format cyfrowego sygnału o wysokiej
jakości dźwięku. Nagrywa audio przy
częstotliwości próbkowania i prędkości
bitów wynoszących 96 kHz/24 bit, czyli o
najwyższych wartościach możliwych dla
Format do odtwarzania 6.1 kanałów z
danymi tylnego kanału dookólnego.
Istnieją dwa tryby, „Discrete 6.1” w którym
wszystkie kanały są nagrane oddzielnie i
„Matrix 6.1”, który stosuje dekodowanie
matrycowe tylnego kanału dookólnego na
lewy kanał dookólny i prawy kanał
dookólny. Nadaje się idealnie do
odtwarzania filmowych ścieżek
dźwiękowych.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI jest interfejsem obsługującym
wideo i audio przy pomocy jednego
podłączenia cyfrowego. Połączenie HDMI
przesyła standardowe i wysokiej
rozdzielczości sygnały wideo i
wielokanałowe sygnały audio do urządzeń
audio/wideo, takich jak telewizory
wyposażone w HDMI, w postaci cyfrowej,
bez pogorszenia jakości. Specyfikacja
HDMI obsługuje HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection – ochrona
cyfrowej zawartości
wysokoczęstotliwościowej), technologię
zabezpieczającą przed kopiowaniem
ciąg dalszy
129PL
Dodatkowe informacje
Technologia obróbki dźwięku opracowana
przez Dolby Laboratories, Inc. Dane
dookólne kanału centralnego i mono są
dekodowane matrycowo na dwa kanały
stereofoniczne. Gdy odtwarzane, audio jest
rozkodowane i wyprowadzane w 4
kanałach dźwięku dookólnego. Jest to
najczęściej spotykana metoda obróbki
audio dla DVD-wideo.
x DTS-ES
wykorzystującą technologię kodowania
cyfrowych sygnałów wideo.
x Komponentowy format wideo
Format transmisji informacji sygnału
wideo, składającego się z trzech odrębnych
sygnałów: luminancja Y, chrominancja Pb i
chrominancja Pr. Obraz wysokiej jakości,
taki jak wideo DVD lub obraz HDTV jest
transmitowany z większą wiernością. Trzy
gniazda są oznaczone kolorami zielonym,
niebieskim i czerwonym.
x Kompozytowy format wideo
Standardowy format do transmisji
informacji sygnału wideo. Sygnał
luminancji Y i sygnał chrominancji C
zostają połączone i transmitowane razem.
x L.F.E. (Efekt niskich
częstotliwości)
Efekty dźwiękowe niskich częstotliwości,
wyprowadzane z subwoofera w Dolby
Digital lub w DTS, itp. Przez dodanie
głębokich basów o częstotliwości między
20 i 120 Hz, audio staje się potężniejsze.
x PCM (Modulacja impulsowa)
Metoda konwersji analogowego audio na
audio cyfrowe, w celu wykorzystania zalet
cyfrowego dźwięku.
x Progresywne
Metoda skanowania, która wyświetla
wszystkie linie skanowania po kolei,
przeciwnie do skanowania
międzyliniowego, w którym najpierw
wyświetlane sa linie nieparzyste, a potem
parzyste.
x Strumień wejścia
Cyfrowy sygnał wejścia, zawierający
dodatkowe informacje o formacie lub
kanale, taki jak Dolby Digital 5.1 lub DTS
5.1 itp.
x Sygnał S wideo
Format transmisji informacji sygnału
wideo. S wideo wykorzystuje jeden kabel i
dwa kanały, jeden dla sygnału luminancji Y
i drugi dla sygnału chrominancji C.
Osiągnięta jest wyższa jakość obrazu
nagrywanego i odtwarzanego niż w
wypadku sygnału kompozytowego.
x TSP (Puls rozciągnięty w czasie)
Sygnał TSP to bardzo precyzyjny sygnał
pomiaru, który wykorzystuje energię
impulsu, mierząc szerokie pasmo, od
niskich do wysokich częstotliwości, w
krótkim odcinku czasu.
Ilość energii używanej do pomiaru sygnału
jest ważnym czynnikiem gwarantującym
dokładność pomiaru w normalnym
środowisku pomieszczenia. Używanie TSP
umożliwia efektywny pomiar sygnałów.
x Wybieranie międzyliniowe (z
przeplotem)
Metoda skanowania w której obraz jest
tworzony przez wyświetlenie połowy linii
na ekranie TV lub monitora co 1/60
sekundy. Najpierw wyświetlane są linie
nieparzyste, pozostawiając odstęp między
liniami, potem zostają wyświetlone
wszystkie linie parzyste, wypełniając całą
przestrzeń.
x Zakres dynamiki sygnału
Zdolność reprodukcji sygnałów audio.
Różnica między dźwiękiem minimalnym
(najcichszym) i maksymalnym
(najgłośniejszym), jaki może być
odtworzony, wyrażana jest wartością
liczbową w dB. Wyższa wartość liczbowa
oznacza, że może zostać odtworzony
większy stopień ciszy lub głośności.
130PL
O wyborze miejsca
Środki ostrożności
O bezpieczeństwie
Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn
dostanie się do wewnątrz obudowy, odłącz
amplituner od gniazda ściennego i zanim
zaczniesz go znowu używać oddaj do
sprawdzenia upoważnionemu personelowi.
O źródłach zasilania
• Zanim zaczniesz używać amplituner
sprawdź, czy napięcie operacyjne jest
identyczne z napięciem w lokalnej sieci
elektrycznej.
Napięcie operacyjne jest podane na
tabliczce znamionowej z tyłu
amplitunera.
• Dopóki wtyczka podłączona jest do
gniazda ściennego, zestaw pozostaje
podłączony do źródła prądu, nawet jeśli
sam zestaw jest wyłączony.
• Jeżeli nie będziesz używać amplitunera
przez dłuższy czas, pamietaj o odłączeniu
go od gniazda ściennego. Aby odłączyć
przewód sieciowy, chwyć za wtyczkę;
nigdy nie ciągnij za przewód.
• Wymiana przewodu sieciowego może
być wykonana jedynie przez
wykwalifikowany personel serwisu.
• Umieść amplituner w miejscu o
dostatecznej wentylacji, aby zapobiec
gromadzeniu się ciepła wewnątrz i
przedłużyć okres eksploatacji
amplitunera.
• Nie umieszczaj amplitunera w pobliżu
źródeł ciepła lub w miejscach
nasłonecznionych, narażonych na
nadmierny kurz i wstrząsy mechaniczne.
• Nie stawiaj na obudowie niczego, co
może zasłonić otwory wentylacyjne i
spowodować usterkę.
• Nie umieszczaj amplitunera w pobliżu
takiego sprzętu, jak odbiornik TV,
magnetowid lub magnetofon. (Jeżeli
amplituner jest używany w kombinacji z
odbiornikiem TV, magnetowidem lub
magnetofonem i zostanie umieszczony
zbyt blisko tego sprzętu, mogą powstać
zakłócenia, a jakość obrazu może ulec
pogorszeniu. Jest to szczególnie możliwe,
gdy używana jest antena wewnętrzna. W
związku z tym zalecane jest używanie
anteny zewnętrznej.)
O działaniu
Przed podłączeniem innego sprzętu
pamiętaj o wyłączeniu amplitunera i
odłączeniu go od gniazda ściennego.
O czyszczeniu
Amplituner rozgrzewa się w czasie
używania, ale nie świadczy to o
uszkodzeniu. Jeżeli amplituner będzie
przez długi czas używany z nastawieniem
na dużą głośność, temperatura na górze,
bokach i spodzie obudowy znacznie
wzrośnie. Aby uniknąć oparzenia, nie
dotykaj obudowy.
Czyść obudowę, panel i regulatory miękką
ścierką lekko zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania ani
rozpuszczalników takich jak alkohol lub
benzyna.
Jeżeli masz pytania lub problemy
dotyczące amplitunera, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
131PL
Dodatkowe informacje
O gromadzeniu się ciepła
wewnątrz
W razie trudności
Jeżeli używając amplitunera napotkasz na
jedną z następujących trudności, użyj tego
przewodnika po problemach i ich
usuwaniu, który pomoże w rozwiązaniu
problemu. Jeżeli problem pozostaje,
skonsultuj się z najbliższym dealerem Sony.
Audio
Brak jest dźwięku, bez względu na to,
który komponent został wybrany, lub
słychać tylko bardzo cichy dźwięk.
• Sprawdź, czy głośniki i komponenty są
solidnie podłączone.
• Sprawdź, czy wszystkie kable
głośników są prawidłowo podłączone.
• Sprawdź, czy zarówno amplituner jak i
wszystkie komponenty są włączone.
• Sprawdź, czy regulator MASTER
VOLUME nie jest nastawiony na
–∞ dB.
• Sprawdź, czy SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) nie jest nastawione na „OFF”
(strona 43).
• Nacisnij MUTING na pilocie, aby
anulować funkcję tłumienia dźwięku.
• Sprawdź, czy za pomocą INPUT
SELECTOR został wybrany
prawidłowy komponent.
• Sprawdź, czy nie są podłączone
słuchawki.
• Gdy słychać tylko bardzo cichy dźwięk,
sprawdź, czy nie jest włączony NIGHT
MODE (strona 71).
• Włączyło się urządzenie ochronne
amplitunera. Wyłącz amplituner,
wyeliminuj problem krótkiego spięcia i
włącz zasilanie z powrotem.
132PL
Brak jest dźwięku z określonego
komponentu.
• Sprawdź, czy komponent jest
prawidłowo podłączony do gniazd
wejścia audio dla tego komponentu.
• Sprawdź, czy wtyki kabla (kabli)
używanego do połączenia są całkowicie
włożone w gniazda na amplitunerze i
na komponencie.
Brak jest dźwięku z jednego z
przednich głośników.
• Podłącz słuchawki do gniazda
PHONES aby sprawdzić, czy dźwięk
jest wyprowadzany przez słuchawki.
Jeżeli tylko jeden kanał jest
wyprowadzany przez słuchawki,
komponent może być nieprawidłowo
podłączony do amplitunera. Sprawdź,
czy wtyki kabli używanych do
połączenia są całkowicie włożone w
gniazda na amplitunerze i na
komponencie. Jeżeli oba kanały są
wyprowadzane przez słuchawki,
przedni głośnik może być
nieprawidłowo podłączony do
amplitunera. Sprawdź podłączenie
przedniego głośnika nie
wyprowadzającego dźwięku.
• Upewnij się, że podłączone zostało
zarówno gniazdo L, jak i R do
komponentu analogowego, a nie tylko
gniazdo L lub tylko R. Użyj kabla
monofoniczno-stereofonicznego (brak
w wyposażeniu). Jednak nie będzie
dźwięku z centralnego głośnika gdy
wybrane zostanie pole dźwiękowe
(PRO LOGIC itp.). Gdy głośnik
centralny jest nastawiony na „NO”,
dźwięk jest wyprowadzany tylko z
przednich głośników, lewego i prawego.
Brak jest dźwięku z analogowych
źródeł 2-kanałowych.
• Sprawdź, czy nie jest wybrane MULTI
IN.
• Sprawdź, aby upewnić się, czy wybrane
gniazdo wejściowe audio (cyfrowe) nie
jest przypisane do innych wejść w
„Input Assign” w menu Input
(strona 95).
Brak jest dźwięku ze źródeł cyfrowych
(z gniazda wejścia COAXIAL lub
OPTICAL).
• Sprawdź, czy INPUT MODE nie jest
nastawione na „ANALOG”
(strona 95).
• Sprawdź, czy nie jest wybrane MULTI
IN.
• Sprawdź, czy „2ch Analog Direct” nie
jest używane.
• Sprawdź, aby upewnić się, czy wybrane
gniazdo wejściowe audio (cyfrowe) nie
jest przypisane do innych wejść w
„Input Assign” w menu Input
(strona 95).
Występuje duży przydźwięk lub szumy.
• Sprawdź, czy głośniki i komponenty są
solidnie podłączone.
• Sprawdź, czy kable połączeniowe
znajdują się z dala od transformatora
lub silnika, oraz co najmniej 3 m od
odbiornika TV lub źródła światła
jarzeniowego.
• Odsuń odbiornik TV od komponentów
audio.
• Sprawdź, czy uziemione jest złącze U
SIGNAL GND (tylko gdy podłączony
jest gramofon).
• Wtyczki i gniazda są brudne. Wytrzyj je
ścierką lekko zwilżoną alkoholem.
Brak jest dźwięku lub tylko bardzo
cichy dźwięk jest słyszalny z
centralnego/dookólnego/dookólnego
tylnego głośnika.
• Wybierz tryb Cinema Studio EX
(strona 65).
• Wyreguluj poziom głośników
(strona 73).
• Upewnij się, że głośnik/głośniki
centralny/dookólny są nastawione na
„SMALL” lub „LARGE” (strona 75).
ciąg dalszy
133PL
Dodatkowe informacje
Dźwięk źródła, wprowadzany przez
gniazdo HDMI, nie jest wyprowadzany
ze wzmacniacza lub głośnika TV
podłączonego do amplitunera.
• Sprawdź, czy komponent jest
podłączony prawidłowo do gniazda
HDMI dla tego komponentu.
• Dźwięk nie jest wyprowadzany gdy
menu amplitunera jest wyświetlane na
monitorze TV. Naciśnij ON SCREEN
aby wyłączyć wyświetlenie.
• Nie można słuchać płyty Super Audio
CD przez podłączenie HDMI.
• Zależnie od komponentu
odtwarzającego, może być konieczne
nastawienie komponentu. Sprawdź w
instrukcjach dostarczonych z każdym
komponentem.
Dźwięki lewy i prawy są
niezbalansowane lub odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i komponenty są
podłączone prawidłowo i solidnie.
• Ustaw parametry zbalansowania przy
pomocy menu ustawień Auto
Calibration.
Brak jest dźwięku z tylnych głośników
dookólnych.
• Niektóre płyty nie posiadają znacznika
Dolby Digital Surround EX, nawet jeśli
na opakowaniach są logo Dolby Digital
Surround EX. W takim przypadku
wybierz „ON” w „SB Dec Mode”
(strona 70).
Brak dźwięku z subwoofera.
• Sprawdź, czy subwoofer jest
podłączony prawidłowo i solidnie.
• Upewnij się, że został włączony
głośnik.
• Gdy wszystkie głośniki są nastawione
na „LARGE” i wybrany został „Neo:6
Cinema” lub „Neo:6 Music”, nie będzie
dźwięku z subwoofera.
Efekt dookólny nie jest otrzymywany.
• Upewnij się, że funkcja pola
dźwiękowego jest włączona (naciśnij
MOVIE lub MUSIC).
• Pola dźwiękowe nie działają dla
sygnałów o częstotliwości próbkowania
wyższej niż 48 kHz.
Dolby Digital lub dźwięk
wielokanałowy DTS nie są
reprodukowane.
• Sprawdź, czy odtwarzana płyta DVD,
itp. jest nagrana w formacie Dolby
Digital lub DTS.
• Gdy podłączasz odtwarzacz DVD, itp.
do gniazd wejścia cyfrowego tego
amplitunera, upewnij się, że
nastawienie dla cyfrowego wyjścia
audio podłączonego komponentu jest
dostępne.
Nie można wykonać nagrania.
• Sprawdź, czy komponenty są
prawidłowo podłączone (strona 18).
• Wybierz komponent źródła za pomocą
INPUT SELECTOR (strona 51).
134PL
Dioda MULTI CHANNEL DECODING nie
zapala się na niebiesko.
• Sprawdź, czy komponent odtwarzający
jest podłączony przez cyfrowe gniazdo i
czy wejście jest prawidłowo wybrane na
amplitunerze.
• Sprawdź, czy źródło wejścia
odtwarzanego programu odpowiada
formatowi wielokanałowemu.
• Sprawdź, czy nastawienie na
odtwarzającym komponencie jest
nastawione na dźwięk wielokanałowy.
• Sprawdź, aby upewnić się, czy wybrane
gniazdo wejściowe audio (cyfrowe) nie
jest przypisane do innych wejść w
„Input Assign” w menu Input
(strona 95).
Z komponentu podłączonego do
gniazda USB nie rozlega się żaden
dźwięk.
• Ustaw głośność w amplitunerze.
• Urządzenie USB nie jest prawidłowo
podłączone. Wyłącz amplituner, a
następnie podłącz ponownie
urządzenie USB.
• Sprawdź, aby upewnić się, czy
urządzenie USB obsługuje niniejszy
amplituner. Szczegóły dotyczące
obsługiwanych przenośnych urządzeń
audio znajdują się w „Liście
obsługiwanych urządzeń USB”
dołączonej do amplitunera. O
informacje dotyczące obsługiwanych
przenośnych urządzeń audio możesz
zwrócić się także do dystrybutora Sony.
Wideo
Brak jest obrazu lub obraz jest
niewyraźny na ekranie TV lub
monitorze.
• Wybierz właściwe wejście na
amplitunerze (strona 51).
• Nastaw odbiornik TV na odpowiedni
tryb wejścia.
• Odsuń odbiornik TV od komponentów
audio.
• Przypisz prawidłowo wejście wideo
komponentu.
• Sygnał wejścia powinien być taki sam
jak wejście gdy sygnał wejścia jest
konwertowany w górę przy pomocy
tego amplitunera (strona 35).
Obraz COMPONENT VIDEO OUT jest
zniekształcony.
• Sygnały wejścia wideo inne niż
komponentowe 480p, nie są odbierane
gdy są wyprowadzane z gniazda S
VIDEO lub z gniazda VIDEO.
Wprowadź komponentowe sygnały
wideo 480i.
• Gdy komponentowe sygnały wejścia
inne niż 480p są wyprowadzane, użyj
gniazda COMPONENT VIDEO OUT
i nastaw „Video Convert” na „OFF”.
Obraz źródła wprowadzony z gniazda
HDMI nie jest wyprowadzany z
amplitunera, ani z głośnika TV
podłączonego do amplitunera.
• Upewnij się, że kable są prawidłowo i
solidnie podłączone do komponentów.
• Zależnie od komponentu
odtwarzającego, może być konieczne
nastawienie komponentu. Sprawdź w
instrukcjach dostarczonych z każdym
komponentem.
GUI nie pojawia się na ekranie
telewizora.
• Naciśnij ON SCREEN, aby na
wyświetlaczu pokazało się „GUI ON”.
• Sprawdź, czy telewizor jest prawidłowo
podłączony.
Odbiór FM jest zły.
• Użyj 75-omowego kabla
koncentrycznego (brak w
wyposażeniu), aby podłączyć
amplituner do anteny zewnętrznej FM,
jak pokazano poniżej. Jeżeli podłączysz
amplituner do zewnętrznej anteny,
wykonaj uziemienie anteny. Aby
zapobiec eksplozji gazu, nie podłączaj
kabla uziemienia do rury z gazem.
Zewnętrzna antena FM
Amplituner
Kabel uziemienia
(brak w
wyposażeniu)
Do ziemi
Nie można nastroić stacji radiowych.
• Sprawdź, czy anteny są solidnie
podłączone. Wyreguluj anteny i
podłącz antenę zewnętrzną, jeśli to
konieczne.
• Sygnał stacji jest za słaby (podczas
automatycznego strojenia stacji). Użyj
bezpośredniego strojenia.
• Upewnij się, że interwał strojenia jest
prawidłowo nastawiony (podczas
bezpośredniego strojenia stacji AM).
• Stacje nie zostały zaprogramowane lub
zaprogramowane stacje zostały
skasowane (podczas przeszukiwania
zaprogramowanych stacji).
Zaprogramuj stacje (strona 86).
• Naciśnij DISPLAY tak, aby
częstotliwość pojawiła się na
wyświetlaczu.
ciąg dalszy
135PL
Dodatkowe informacje
Nie można wykonać nagrania.
• Sprawdź, czy komponenty są
prawidłowo podłączone (strona 28).
• Wybierz komponent źródła za pomocą
INPUT SELECTOR (strona 51).
Tuner
RDS nie działa.
• Upewnij się, że radio jest nastrojone na
stację FM RDS.
• Wybierz silniejszą stację FM.
Żądane informacje RDS nie pokazują
się.
• Skontaktuj się ze stacją radiową i
dowiedz się, czy taka usługa jest
prowadzona. Jeżeli tak, to usługa może
być chwilowo nieczynna.
Pilot zdalnego sterowania
Pilot nie działa.
• Skieruj pilota na czujnik zdalnego
sterowania na amplitunerze.
• Usuń przeszkody pomiędzy pilotem i
amplitunerem.
• Wymień wszystkie baterie w pilocie na
nowe, jeśli są słabe.
• Upewnij się, że tryby poleceń
amplitunera i pilota są takie same.
Jeżeli tryby poleceń amplitunera i
pilota są różne, nie można operować
amplitunera pilotem (strona 39).
• Upewnij się, że wybrane zostało
właściwe wejście na pilocie.
• Gdy operujesz programowanym
komponentem innym niż Sony, pilot
może nie działać właściwie, zależnie od
modelu i producenta komponentu.
136PL
Komunikaty błędu
W wypadku nieprawidłowej pracy systemu,
na wyświetlaczu pojawi się dwucyfrowy
kod i komunikat. Możesz sprawdzić stan
systemu przy użyciu komunikatów. Aby
rozwiązać problem, sprawdź w poniższej
tabeli. Jeżeli problem nie daje się usunąć,
skonsultuj się z najbliższym dealerem Sony.
PROTECTOR
Z głośników lub urządzenia USB
wyprowadzany jest nieregularny prąd
lub pokrywa górna urządzenia jest czymś
przykryta. Amplituner wyłącza się
automatycznie po kilku sekundach.
Sprawdź podłączenia głośników lub
urządzenia USB i włacz ponownie
zasilanie.
Rozdziały dotyczące
kasowania pamięci
Aby skasować
Zobacz
Wszystkie nastawienia
wprowadzone do pamięci
strona 38
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
1)
Zależnie od nastawień pola dźwiękowego i
źródła, może nie być wyjścia dźwięku.
2)Mierzone w następujących warunkach:
Zasilanie:
230 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w krajach/miejscach w
Europie poza
Zjednoczonym
Królestwem)
240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w Zjednoczonym
Królestwie i pozostałych
miejscach)
Pasmo przenoszenia
PHONO
Krzywa korekcji RIAA
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL 10 Hz -100 kHz
INPUT, SA-CD/CD, ± 3 dB
TAPE/CD-R,
MD/DAT, DVD,
VIDEO 1/2/3
ciąg dalszy
137PL
Dodatkowe informacje
MOC WYJŚCIOWA
Znamionowa moc wyjściowa w trybie
stereo1) 2)
(8 omów 1 kHz, THD
0,7 %):
125 W + 125 W
Moc wyjściowa odniesienia w trybie
stereofonicznym2) (4 omy 1 kHz, THD
0,7 %):
125 W + 125 W
Moc wyjściowa odniesienia
(8 omów 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2):
120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Moc wyjściowa odniesienia
(4 omy 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2):
120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Moc wyjściowa odniesienia w trybie
stereofonicznym
(8 omów 1 kHz, THD
10%)
150 W + 150 W
Moc wyjściowa odniesienia w trybie
stereofonicznym
(4 omy 1 kHz, THD
10%)
150 W + 150 W
Moc wyjściowa odniesienia
(8 omów 1 kHz, THD
10%)
FRONT2):
150 W + 150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W + 150 W
SURROUND BACK2):
150 W + 150 W
Moc wyjściowa odniesienia
(4 omy 1 kHz, THD
10%)
FRONT2):
150 W + 150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W + 150 W
SURROUND BACK2):
150 W + 150 W
Wejścia (Analogowe)
PHONO
Czułość: 2,5 mV
Impedancja:
50 kiloomów
S/N: 90 dB (A, 20 kHz
LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE/CD-R, MD/
DAT, DVD, TV/SAT,
VIDEO1/2/3
Czułość: 150mV
Impedancja:
50 kiloomów
S/N: 100 dB (A,
20 kHz LPF)
Wejścia (Cyfrowe)
DVD, TAPE/CD-R,
SA-CD/CD
(Koncentryczne)
Impedancja:
75 kiloomów
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
VIDEO 1/2/3, TV/
SAT, MD/DAT
(Optyczne)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
531 – 1 602 kHz (O skali
strojenia 9-kHz)
Antena
Antena ramowa
Czułość użyteczna 50 dB μ/m (przy
999 kHz)
S/N
54 dB (przy 50 mV/m)
Odkształcenie harmoniczne
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektywność
35 dB
Sekcja USB
Wyjścia
TAPE/CD-R, MD/DAT, Napięcie: 150 mV
VIDEO 1/2 (AUDIO
Impedancja:
OUT)
1 kiloom
FRONT L/R, CENTER, Napięcie: 2 V
SURROUND L/R,
Impedancja:
SURROUND BACK L/ 1 kiloom
R, SUB WOOFER
EQUALIZER
Poziomy
wzmocnienia
Odkształcenie harmoniczne przy 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separacja
45 dB dla 1 kHz
Pasmo przenoszenia30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektywność
60 dB przy 400 kHz
±10 dB, odstęp 1 dB
Natężenie strumienia bitów
ATRAC:
48 – 352 kb/s (ATRAC3
plus), 66/105/132 kb/s
(ATRAC3)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
8 – 320 kb/s, VBR
WMA:
48 – 192 kb/s, VBR
Częstotliwości próbkowania
ATRAC:
44,1 kHz
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
Sekcja wideo
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia
87,5 – 108,0 MHz
Antena
Antena drutowa FM
Złącza anteny
75 omów, nierównoważnych
Czułość
Mono:
18,3 dBf, 2,2 μV/75 omów
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 μV/
75 omów
Czułość użyteczna11,2 dBf, 1 μV/75 omów
S/N
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
138PL
Wejścia/Wyjścia
Wideo:
S wideo:
1 Vp-p, 75 omów
Y: 1 Vp-p, 75 omów
C: 0,286 Vp-p, 75 omów
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 omów
PB/CB: 0,7 Vp-p,
75 omów
PR/CR: 0,7 Vp-p,
75 omów
80 MHz HD Pass
Through
Ogólne
Zasilanie
230 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w krajach/miejscach w
Europie poza
Zjednoczonym
Królestwem)
240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w Zjednoczonym
Królestwie i pozostałych
miejscach)
Pobór mocy
480 W
Zużycie mocy (w trybie gotowości)
1W
Gniazda AC
1 przełączane, 100 W
MAX
(Modele dla krajów/
terenów w Europie poza
Zjednoczonym
Królestwem.)
Wymiary
430 × 175 × 430 mm
(szerokość/wysokość/
głębokość)
włączając części
wystające i regulatory
Masa (W przybliż.) 15,5 kg
Dostarczone akcesoria
Dodatkowe informacje
Instrukcja obsługi (ten podręcznik)
Szybkie nastawienia – Przewodnik (1)
Mikrofon optymalizacji nastawień ECMAC1 (1)
Antena drutowa FM (1)
Antena ramowa AM (1)
Przewód sieciowy (1)
Pilot zdalnego sterowania RM-AAL006 (1)
Pilot zdalnego sterowania RM-AAU009 (1)
Baterie R6 (rozmiar AA) (4)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
139PL
Indeks
Cyfry
K
2 kanałów 62
2ch Analog Direct 62, 112
2ch Stereo 62
5.1 kanałów 16
7.1 kanałów 16
Kolumny głośnikowe
podłączanie 18
Komunikaty błędu 136
Konwersja 35
A
A.F.D. 63
Auto Calibration 44
AUTOBETICAL 84
B
BI-AMP 108
D
DCS 65
Dekodowanie SB 70
Dolby 63, 70
Downmix 62
DTS 63, 70
Dźwięk dookólny 61
F
Funkcja konwersji wideo 89
G
Gra wideo 55
GUI 20
H
HDMI
podłączanie 29
I
Impedancja 42
INPUT MODE 94
INPUT SELECTOR 51
140PL
L
L.F.E. 101
M
Magnetowid
odtwarzanie 56
podłączanie 34
Menu
Audio settings 58
Muzyka 91
Ustawienia dźwięku dookólnego 66
Ustawienia System 60
Ustawienia Video 59
Ustawienia wielostrefowe 103
Wejście 57
N
Nagrywanie
na MiniDisc lub taśmę audio 102
na taśmę wideo 103
Nazywanie 93
NIGHT MODE 71
O
Odtwarzacz CD
odtwarzanie 53
podłączanie 23
Odtwarzacz DAT 23
Odtwarzacz DVD/nagrywarka DVD
odtwarzanie 54
podłączanie 31–32
Odtwarzacz Super Audio CD
odtwarzanie 53
podłączanie 23, 25
ON SCREEN 41
P
U
Pilot
Odtwarzanie makro 122
Operowanie każdym komponentem
116
Programowanie 118
RM-AAL006 11
RM-AAU009 14
Uczenie 124
Wszystko skasowane 125
Zanim zaczniesz 39
PIP (Picture in Picture) 10, 12
Przełącznik SPEAKERS 43
Przewód zasilania 38
USB 7
Ustawianie zgodnie z potrzebami 67
Ustawienia
nastawienia 42, 75
poziomy i balans 73–79
R
RDS 87
Regulowanie
dźwięk 58
efekt dźwiękowy 73
system 60
wideo 59
Rekorder MD 23
W
Wstępne nastawienie 38
Wyłącznik czasowy 102
Wyświetlenie 99
Wzór głośników 78
Z
Złącze U SIGNAL GND 27, 37
Zmiana wyświetlenia 98
ZONE 2 103
ZONE 3 103
S
Sprowadzanie do początkowych nastawień
136
Strojenie
automatycznie 82
bezpośrednio 83
zaprogramowane stacje 85
Dodatkowe informacje
T
Tłumienie dźwięku 52
Tryb rozkodowania tylnego dźwięku
dookólnego 69
Tryb SB Dec 71
Tuner
AM 82
antena 37
FM 82
Tuner satelitarny 33
TV
podłączanie 20, 33
141PL
Download PDF