Sony | STR-DA5400ES | Sony STR-DA5400ES Bruksanvisning

3-875-810-42(1)
Multi Channel
AV Receiver
STR-DA5400ES
Printed in Malaysia
©2008 Sony Corporation
Bruksanvisning
SE
Istrukcja obsługi
PL
VARNING!
Utsätt inte enheten för regn eller fukt,
för att undvika risk för brand och
elektriska stötar.
Täck inte för apparatens ventilationsöppningar med
tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande,
eftersom det kan leda till brand. Ställ heller aldrig
brinnande föremål som t.ex. tända stearinljus ovanpå
apparaten.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme som
t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Utsätt inte apparaten för droppande vätska eller
stänk, och ställ inte vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå apparaten, eftersom det kan leda
till brand eller elstötar.
Strömmen till den här apparaten bryts med hjälp av
stickkontakten, så anslut apparaten till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om apparaten börjar bete
sig konstigt på något sätt så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Utsätt inte batterier eller apparater med batterier
isatta för alltför hög värme på grund av direkt
solljus, öppen eld, eller liknande.
Enheten är fortfarande ansluten till elnätet även om
den stängs av, så länge som den är ansluten till
vägguttaget.
Alltför högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka
hörselskador.
2SE
För kunder i Europa
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper
till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller
på förpackningen betyder att batteriet inte skall
behandlas som vanligt hushållsavfall. Med att sörja
för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt
kommer du att bidra till att skydda miljön och
människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet
vill bidra till att bevara naturens resurser. När det
gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av
ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att
batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det
är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert
sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för
förbrukade batterier. För mer detaljerad information
rörande korrekt avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
Meddelande till kunder:
Följande information gäller endast för
utrustning som sålts i länder där EUdirektiv tillämpas.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service
och garanti ärenden, var vänlig att titta i separat
service och garanti dokument.
Angående den här
bruksanvisningen
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen gäller
modellen STR-DA5400ES. Kontrollera
modellnumret på din receiver som finns angivet i
det nedre högra hörnet på frontpanelen.
• I den här handboken används USA-/
Canadamodellen i illustrationssyfte om inget
annat anges. Eventuella skillnader i användning
markeras tydligt i texten, exempelvis ”Endast
europeiska modeller”.
• I instruktionerna i den här bruksanvisningen
beskrivs hur man använder knapparna på den
medföljande fjärrkontrollen. Det går även att
använda kontrollerna på receivern med samma
eller motsvarande namn som de på fjärrkontrollen.
Om upphovsrättsskydd
• ”Neural-THX” och ”neural THX” introducerade i
bruksanvisningarna och visade i displayfönstret
och på GUI menyskärmen betyder Neural-THX
Surround.
Den här receivern har inbyggda funktioner för
Dolby* Digital och Pro Logic Surround, och DTS**
Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX och symbolen
med dubbla D:n är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
** Licenstillverkad under USA-patenten:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 226 616; 6 487 535 och andra patent utfärdade
och sökta i USA och övriga världen. DTS är ett
registrerat varumärke och logotypen DTS, samt
symbolerna DTS-HD och DTS-HD Master
Audio är varumärken som tillhör DTS, Inc. ©
1996-2007 DTS, Inc. Med ensamrätt.
Den här receivern använder sig av tekniken HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logotypen HDMI och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
XM Ready® är ett registrerat varumärke som tillhör
XM Satellite Radio Inc. Med ensamrätt.
forts.
3SE
©2008 SIRIUS Satellite Radio Inc. ”SIRIUS” och
SIRIUS-hundlogotyp är registrerade varumärken
som tillhör SIRIUS Satellite Radio Inc.
Den här produkten som använder Neural-THX®
Surround är tillverkad på licens från Neural Audio
Corporation och THX Ltd. Sony Corporation ger
härmed användaren en icke-exklusiv, ej överförbar
begränsad rätt att använda denna produkt under
USA-patent och utländsk patent, sökt patent och
annan teknik eller varumärken som ägs av Neural
Audio Corporation och THX Ltd. ”Neural
Surround”, ”Neural Audio”, ”Neural” och ”NRL” är
varumärken och logotyper som tillhör Neural Audio
Corporation, THX är ett varumärke som tillhör THX
Ltd., som kan vara registrerade i vissa jurisdiktioner.
Med ensamrätt.
Typsnittet (Shin Go R) som är installerat i den här
receivern härrör från MORISAWA & COMPANY
LTD.
Dessa namn är varumärken för MORISAWA &
COMPANY LTD., och även upphovsrätten till
typsnittet tillhör MORISAWA & COMPANY LTD.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc.,
registrerat i USA och andra länder.
Alla andra varumärken och registrerade varumärken
tillhör sina respektive innehavare. I denna
bruksanvisning anges inte tecknen ™ och ®.
Varumärket Bluetooth och dess logon ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana
märken av Sony Corporation sker under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör respektive
ägare.
”M-crew Server” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
4SE
Innehållsförteckning
Allra först
Lyssna med surroundljud
1: Installation av högtalarna ....................... 23
2: Ansluta högtalare ................................... 25
3: Ansluta bildskärmen .............................. 27
4a: Ansluta ljudkomponenterna ................. 29
4b: Ansluta videokomponenterna .............. 34
5: Ansluta antennerna ................................. 43
6: Förbereda receivern
och fjärrkontrollen ................................. 44
7: Visa GUI-menyn på TV-skärmen ........... 45
8: Inställning av högtalarna ........................ 46
9: Kalibrera lämpliga högtalarinställningar
automatiskt (Auto Calibration) ............. 48
Guide till manövervisning på skärmen ...... 55
Spela upp med 2-kanaligt ljud ....................80
Uppspelning med mångkanaligt
surroundljud ..........................................81
Lyssna på musik med surroundeffekt .........84
Titta på film med surroundeffekt ................86
Uppspelning
Lyssna på ljud och titta på bilder från
komponenten som är ansluten
till receivern .......................................... 58
Lyssna på ljud och titta på bilder från
komponenterna som är anslutna till
DIGITAL MEDIA PORT ...................... 60
Hantera TDM-iP1/iP50/TDM-NC1 via
receiverns GUI-meny ............................ 62
Stationsinställning
Lyssna på FM/AM-radio ............................ 65
Förinställa FM/AM-radiostationer ............. 68
Lyssna på satellitradio
(Endast USA-/Canadamodell) .............. 69
Ansluta satellitradiomottagare ................... 71
Innan du lyssnar på satellitradio ................. 71
Välja satellitradiokanal ............................... 73
Förinställa satellitradiokanaler ................... 74
Begränsa åtkomst till vissa kanaler
(Parental Lock) (endast SIRIUS) .......... 76
Använda
multizonsfunktioner
Vad du kan göra med multizonsfunktionen 90
Så här gör du en multizonsanslutning ........91
Ställa in högtalarna i zon 2 .........................95
Ställa om fjärrkontrollens zoninställning ...96
Manövrera receivern från en annan zon
(Manövrer i ZON 2/ZON 3) ..................97
Använda andra funktioner
Använda ”BRAVIA” Sync-funktioner .......99
Växla de bildskärmar som matar ut HDMIvideosignalerna ....................................102
Växla mellan digitalt och analogt ljud ......103
Lyssna på ljud och titta på bilder via andra
ingångar (Input Assign) .......................104
Hur du använder insomningstimern .........106
Lyssna på surroundeffekter på låg
volym ...................................................107
Använda receivern för inspelning .............108
Växla kommandoläge på receivern och
fjärrkontrollen ......................................109
Använda anslutning för två förstärkare ....111
forts.
5SE
Justera inställningar
Använda inställningsmenyn ......................112
Auto Calibration .......................................113
Speaker-inställningar ................................115
Surround-inställningar ..............................119
EQ-inställningar .......................................120
Multi Zone-inställningar ...........................121
Audio-inställningar ...................................122
Video-inställningar ...................................124
HDMI-inställningar ..................................127
System-inställningar .................................128
Styra utan att ansluta till TV .....................129
Använda fjärrkontrollen
Styrning av respektive komponent med
fjärrkontrollen ......................................134
Programmering av fjärrkontrollen ............137
För att automatiskt utföra flera kommandon i
följd (Makrospelning) ..........................141
Inställning av fjärrkontrollkoder som inte finns
lagrade i fjärrkontrollen .......................143
Radering av hela innehållet i fjärrkontrollens
minne ...................................................144
Övrig information
Ordförklaringar .........................................145
Försiktighetsåtgärder ................................148
Felsökning ................................................149
Tekniska data ............................................155
Register .....................................................157
6SE
De olika delarna och var de sitter
Frontpanelen
För att ta bort luckan
Tryck på PUSH.
När du tagit bort luckan ska den
förvaras utom räckhåll för barn.
Status på POWER-knappen
Av
Receivern är avstängd
(fabriksinställning).
Tryck på POWER för att sätta på
receivern. Du kan inte sätta på receivern
med hjälp av fjärrkontrollen.
På/Standby
Tryck på ?/1 på fjärrkontrollen för att
sätta på receivern eller för att ställa den
i standbyläge.
När du trycker på POWER på receivern
kommer den att stängas av.
forts.
7SE
Funktion
Namn
Funktion
A POWER
Tryck för att slå på och
stänga av receivern.
I Display
B AUTO CAL
MIC-uttag
Ansluter medföljande
optimeringsmikrofon
för funktionen Digital
Cinema Auto
Calibration (sidan 49).
Här visas det
nuvarande tillståndet
för vald komponent
eller en lista över
alternativ att välja
mellan (sidan 10).
Namn
C TONE MODE
TONE
Justerar FRONT/
CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS och TREBLE.
Tryck upprepade
gånger på TONE
MODE för att välja
BASS eller TREBLE,
vrid sedan på TONE för
att justera nivån.
D MEMORY/
ENTER
Tryck för att använda
en tuner (FM/AM) och
TUNING MODE satellitradio (XM/
SIRIUS) (endast USA-/
TUNING
Canadamodell).
E Fjärrsensor
Tar emot signaler från
fjärrkontrollen.
F DIMMER
Tryck upprepade
gånger för att justera
displayens ljusstyrka.
G DISPLAY
Tryck upprepade
gånger för att välja
information som visas
på displayen.
H INPUT MODE
8SE
Tryck för att välja
ingångsläge när samma
komponenter är
anslutna till både
digitala och analoga
uttag (sidan 103).
J 2CH/A.DIRECT Tryck för att välja
ljudfält (sidan 80, 81,
A.F.D.
84, 86).
MOVIE
MUSIC
K ZONE/
POWER,
SELECT
Tryck på SELECT
upprepade gånger för
att välja zon 2, zon 3
eller huvudzon. Varje
gång du trycker på
POWER kommer den
valda zonens signaler
att slås på eller stängas
av (sidan 90).
L HDMI IN
Tryck för att välja
ljudkälla från den
komponent som är
ansluten till uttagen
HDMI IN (sidan 35).
M HDMI OUT
Tryck för att välja
ljudutgång till den
komponent som är
ansluten till uttagen
HDMI OUT jacks
(sidan 35).
N PHONES-uttag För anslutning av
hörlurar.
O SPEAKERS
Växla till OFF, A, B,
(OFF/A/B/A+B) A+B på de främre
högtalarna (sidan 48).
P VIDEO 2 IN/
För anslutning till en
PORTABLE AV bärbar ljud-/
IN-uttag
videokomponent
såsom en videokamera
eller TV-spel.
Namn
Funktion
Q MULTI
CHANNEL
DECODING
lampa
Tänds när
mångkanaliga
ljudsignaler avkodas.
R INPUT
SELECTOR
Vrid för att välja den
ingång som du vill
lyssna/titta på.
För att välja
ingångskälla för zon 2
eller zon 3, tryck på
ZONE/SELECT (qa)
för att först välja zon 2
eller zon 3 (”ZONE 2
INPUT” eller ”ZONE 3
INPUT” visas på
displayen) och vrid
sedan på INPUT
SELECTOR för att
välja ingångskällan.
S MASTER
VOLUME
Vrid för att justera
volymen för alla
högtalarna samtidigt.
9SE
Indikatorer på displayen
Namn
Funktion
A SW
Tänds när subwoofern är
ansluten och ljudsignalen
matas ut från
SUBWOOFER-uttaget.
När den här indikatorn lyser
skapar receivern en
subwoofersignal baserad på
L.F.E.-signalen på den skiva
som håller på att spelas eller
de lågfrekventa
komponenterna för de
främre kanalerna.
10SE
Namn
Funktion
Namn
Funktion
B Indikationer
för
uppspelningskanaler
Bokstäverna (L, C, R, osv.)
anger vilka kanaler som
spelas upp. Rutorna runt
bokstäverna varierar för att
visa hur receivern mixar
ned ljudmaterialet (baserat
på högtalarinställningarna).
C Ingångsindikatorer
Tänds för att indikera
nuvarande ingång.
L
Vänster fram
R
Höger fram
C
Mitthögtalare (mono)
SL
Vänster surround
SR
Höger surround
S
Surround (mono- eller
surroundkomponenter som
erhållits från Pro Logicbehandling)
SBL
Vänster bakre surround
SBR
Höger bakre surround
SB
Bakre surround (de bakre
surroundkomponenter som
erhållits från 6.1-kanalig
avkodning)
Exempel:
Inspelningsformat (fram/
surround): 3/2.1
Utkanaler:
Surroundhögtalare är
inställda på ”NO”.
Ljudfält: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
R
INPUT
Lyser hela tiden med någon
av följande indikatorer för
aktuell ingångsstatus.
HDMI
Receivern avkänner en
komponent som är ansluten
via ett HDMI IN-uttag.
DMPORT
DIGITAL MEDIA PORTadaptern är ansluten och
”DMPORT” är valt.
MULTI IN
Den mångkanaliga
ingången har valts.
AUTO
Lyser med de indikatorer
som visar aktuell ingång när
INPUT MODE är inställt på
”Auto”.
COAX
Digital signal går in genom
COAXIAL-uttaget.
OPT
Digital signal går in genom
OPTICAL-uttaget.
ANALOG
Ingen digital signal går in.
När INPUT MODE är
inställt på ”Analog”,
eller när ”2ch Analog
Direct” har valts, lyser även
den.
D EQ
Tänds när equalizern är
aktiverad.
E HDMI A B
Tänds när signalerna matas
ut från HDMI OUT A- eller
B-uttaget.
F D.C.A.C.
Tänds när den automatiska
kalibreringen är aktiverad.
G ZONE 2/
ZONE 3
Tänds när användning i
zon 2/zon 3 aktiveras.
H SLEEP
Tänds när
insomningstimern är
aktiverad.
SR
forts.
11SE
Namn
Funktion
Namn
Funktion
I L.F.E.
Tänds när den skiva som
spelas upp innehåller en
L.F.E. (Low Frequency
Effects)-kanal och L.F.E.kanalens signal återges,
Strecken under bokstäverna
tänds för att visa nivån.
Eftersom L.F.E.-signalen
inte är inspelad i alla delar
av insignalen kommer
streckindikeringarna att
variera (och kan släckas helt
ibland) under
uppspelningen.
L H.A.T.S.
(Endast
europeiska
modeller)
Tänds när H.A.T.S. (High
quality digital Audio
Transmission System)funktionen är aktiverad.
M BI-AMP
Tänds när de bakre
surroundhögtalarna är
inställda på ”BI-AMP”.
N D.RANGE
Tänds när funktionen för
komprimering av
dynamikomfånget är
aktiverad.
O VOLUME
Här visas den nuvarande
volymen.
J DSD
Tänds när receivern tar
emot DSD (Direct Stream
Digital)-signaler (sidan 35).
K Stationsinställningsindikatorer
Tänds när receivern ställer
in radiostationer, eller
satellitradiostationer.
P Dolby
Digital
Surroundindikatorer
Tänder en av indikatorerna
när receivern avkodar
motsvarande Dolby Digital
-formatsignaler.
STEREO
Stereosändning
MONO
Monosändning
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Observera
Vid uppspelning av en skiva i
Dolby Digital-format, ska du
vara noga med att de digitala
anslutningarna utförts och att
INPUT MODE inte är inställt
på ”Analog”.
XM Mini Tuner och Home
XM
(Endast USA-/ Dock är anslutna och ”XM”
Canadamodell) har valts.
SiriusConnect Home tuner
SIRIUS
(Endast USA-/ är anslutna och ”SIRIUS”
Canadamodell) har valts.
Kategoriläget väljs medan
CAT
(Endast USA-/ satellitradion används.
Canadamodell)
RDS (Endast RDS-information tas emot.
europeiska
modeller)
12SE
PRESET
Stationsinställningsläget är
ställt till
förinställningsläget.
MEMORY
En minnesfunktion, som
t.ex. Name Input är
aktiverad.
Q DTS-HDindikatorer
Tänds när receivern avkodar
DTS-HD.
DTS-HD
Lyser konstant med en av
följande indikatorer.
MSTR
DTS-HD Master Audio
LBR
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution
Audio
R ;TrueHD
Tänds när receivern avkodar
Dolby TrueHD-signaler.
S L-PCM
Tänds när linjära PCM
(Pulse Code Modulation)signaler matas in.
Namn
Funktion
T Dolby
Pro Logicindikatorer
Tänder en av de
motsvarande indikatorerna
när receivern använder
Dolby Pro Logicbehandling på 2-kanals
signaler för att mata ut
signaler för mitt- och
surroundkanalen.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
Observera
Denna indikator tänds inte om
mitthögtalaren och
surroundhögtalarna inte är
anslutna.
U DTS(-ES)indikatorer
Tänds när DTS eller DTSES-signaler matas in.
DTS
Tänds när receivern avkodar
DTS-signaler. Antingen 96/
24 eller NEO:6 tänds också
beroende på
ingångssignalens format
eller avkodningsformatet.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit)
avkodning
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music
DTS-ES
Tänds med en av följande
indikatorer beroende på
ingångssignalens
avkodningsformat.
DISCRETE DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
Observera
Vid uppspelning av en skiva i
DTS-format, ska du vara noga
med att de digitala
anslutningarna utförts och att
INPUT MODE inte är inställt
på ”Analog”.
V Neural-THX Tänds när receivern
använder Neural-THXbehandling för att mata in
signaler.
13SE
Bakpanelen
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-delen
OPTICAL IN/ Anslut till en DVDOUT-uttag
spelare, Super Audio
CD-spelare, m.m.
COAXIAL IN- COAXIAL-uttaget
ger en bättre
uttag
ljudkvalitet (sidan
27, 30, 35, 38, 39).
HDMI IN/
OUT*-uttag
Används för att
ansluta en DVDspelare, Blu-ray Disc
-spelare, eller en
satellitmottagare.
Bilden och ljudet
matas ut till en TVskärm eller en
projektor (sidan 27,
35).
B Uttag för styrning av Sonykomponenter och andra separata
komponenter
IR REMOTE
IN/OUT-uttag
Anslut en IRrepeater (sidan 90).
TRIGGER
OUT-uttag
Används för att länka
påslagningen/
avstängningen av
andra 12V
TRIGGERkompatibla
komponenter, eller
förstärkaren/
receivern i zon 2 eller
zon 3 (sidan 121).
C DMPORT
Anslut till en Sony
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
(sidan 30).
14SE
D ANTENNA-delen
G AUDIO INPUT/OUTPUT-delen
FM
ANTENNAuttag
Används för att
ansluta FMtrådantennen som
medföljer den här
receivern (sidan 43).
AUDIO IN/
OUT-uttag
Används för att
ansluta ett
kassettdäck eller
MD-spelare osv.
(sidan 30, 33).
AM
ANTENNAuttag
Används för att
ansluta AMramantennen som
medföljer den här
receivern (sidan 43).
MULTI
CHANNEL
INPUT-uttag
XM-uttag
Ansluter till XM
Mini Tuner och
Home Dock
(medföljer ej)
(sidan 71).
Används för att
ansluta en Super
Audio CD-spelare
eller DVD-spelare
med analoga
utgångar för 7.1kanaligt eller 5.1kanaligt ljud
(sidan 32).
(Endast USA-/
Canadamodell)
SIRIUS-uttag
(Endast USA-/
Canadamodell)
Ansluter till en
SiriusConnect Home
tuner (medföljer ej)
(sidan 71).
PRE OUT-uttag Används för att
ansluta en separat
effektförstärkare.
E COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-delen
Y, PB/CB, PR/
CR IN/OUT*uttag
Används för att
ansluta en DVDspelare, TV eller en
satellitmottagare
(sidan 27, 38, 39).
F RS-232C-port
Används för
underhåll och
service.
forts.
15SE
H VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTdelen
AUDIO IN/
OUT-uttag
VIDEO IN/
OUT*-uttag
AUDIO OUTuttag
VIDEO OUTuttag
Används för att
ansluta
komponenten i zon 2
eller zon 3
(sidan 90).
ZONE 2
VIDEO OUTuttag
Ett RJ-45-uttag som
används för att
skicka en
videosignal till
komponenten i
zon 2. Använd en
CAT5-kabel till
anslutning. Används
för
specialinstallation.
Kontakta
återförsäljare om du
vill ha mer
information om hur
det här uttaget
används.
Observera
Använd inte det här
uttaget till en
Ethernet LANanslutning. Det kan
orsaka en
felfunktion.
(Endast USA-/
Canadamodell)
EXT VIDEO
IN-uttag
16SE
Används för att
ansluta en
videobandspelare
eller DVD-spelare
osv. (sidan 27, 38,
39, 40).
Används för att
ansluta
komponenten när du
vill titta på PIP
(Picture in Picture)fönstret.
I SPEAKERS-delen
Används för att
ansluta högtalarna
(sidan 25).
* Du kan se bilden som matas in via vald ingång när
du ansluter HDMI OUT- eller MONITOR OUTuttagen till en TV (sidan 27). Du kan manövrera
denna receiver med hjälp av ett GUI (Graphical
User Interface) (sidan 45).
Fjärrkontrollen
Du kan använda den medföljande
fjärrkontrollen för att styra receivern och för
att styra de Sony ljud-/videokomponenter som
fjärrkontrollen är programmerad att styra.
Huvudfjärrkontroll
(RM-AAL013/RM-AAL014)
RM-AAL013-fjärrkontrollen levereras endast
tillsammans med USA-/Canadamodellen och
RM-AAL014 levereras endast med den
europeiska modellen. RM-AAL013fjärrkontrollen används i illustrationssyfte.
Eventuella skillnader i användning markeras
tydligt i texten, exempelvis ”Endast
europeiska modeller”.
forts.
17SE
Namn
A AV ?/1 (på/
standby)
B ?/1 (på/
standby)
Funktion
Namn
Funktion
Tryck för att slå på och stänga
av de ljud-/videokomponenter
som fjärrkontrollen är
programmerad till att styra
(sidan 137).
Om du samtidigt trycker på ?/1
(2)-knappen stängs receivern
och de andra Sonykomponenterna av (SYSTEM
STANDBY).
Observera
Hur knappen AV ?/1 fungerar
ändras automatiskt varje gång
du trycker på ingångsknappen
(5).
F TV INPUT
Tryck på TV (wf), sedan på TV
INPUT för att välja
ingångssignal till en TV.
G WIDE
Tryck på TV (wf), sedan på
WIDE upprepade gånger för att
välja bredbildsläget.
H D.TUNING
Tryck på SHIFT (wg), tryck
sedan för att aktivera
direktvalsläge (sidan 66, 73).
I CLEAR
Tryck på SHIFT (wg), tryck
sedan för att
– ångra ett misstag när du har
tryckt på fel sifferknapp.
– återgå till kontinuerlig
uppspelning osv. för
satellitmottagaren eller
DVD-spelaren.
J ENT/MEM
Tryck på SHIFT (wg), tryck
sedan ENT/MEM för att ange
värdet efter val av en kanal,
skiva eller spår med
sifferknapparna, eller för att
lagra en station när radion
används.
K MOVIE
Tryck för att välja filmljudfält
(sidan 86).
L MUSIC
Tryck för att välja musikljudfält
(sidan 84).
M NIGHT
MODE
Tryck AMP (4) och sedan
NIGHT MODE för att aktivera
funktionen NIGHT MODE
(sidan 107).
N HDMI
OUTPUT
Tryck för att välja ljudutgång
till den komponent som är
ansluten till uttagen HDMI
OUT uttag (sidan 35).
O GUI MODE
Tryck för att växla visningsläge
på menyn mellan GUI MODE
(för att visa menyn på TVskärmen) och DISPLAY
MODE (för att visa menyn i
displayfönstret).
P
Tryck V/v/B/b för att välja
menyföremål. Tryck sedan på
för att mata in valet.
Tryck för att slå på och stänga
av receivern.
När zon 2 eller zon 3 har valts är
det bara huvudreceivern som
slås på och stängs av när du
trycker på den här knappen. För
att stänga av alla komponenter
inklusive en förstärkare i zon 2
eller zon 3 trycker du samtidigt
på ?/1 och AV ?/1 (1)
(SYSTEM STANDBY).
Spara ström i
standbyläge.
När ”Control for HDMI”
(sidan 127) och ”RS-232C
Control” (sidan 128) är
inställda på ”OFF”.
C ZONE
Tryck för att växla mellan
funktionerna i zon 2 eller zon 3
(sidan 90).
D AMP
Tryck för att aktivera
användning av receivern
(sidan 45).
E Ingångsknappar
Tryck på en av de här knapparna
för att välja den komponent som
du vill använda. När du trycker
på en ingångsknapp slås
receivern på. Knapparna är
fabriksprogrammerade för att
styra Sony-komponenter
(sidan 58). Du kan
programmera fjärrkontrollen
för att styra icke-Sonykomponenter genom att följa
stegen i ”Programmering av
fjärrkontrollen” (sidan 137).
18SE
V/v/B/b
Q OPTIONS
TOOLS
Tryck för att se och välja
punkter i alternativmenyerna
för receiver, DVD-spelare, TV,
eller Blu-ray Disc-spelare,
m.m.
Namn
Funktion
Namn
Funktion
R MENU
HOME
Tryck för att visa menyn för att
styra ljud-/videokomponenter
eller en TV.
Y SHIFT
S m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Tryck för att styra DVD-, Bluray Disc-, CD-spelaren, MDspelaren, kassettdäcket eller
komponenter anslutna till
DIGITAL MEDIA PORTadaptern osv.
Tryck för att tända knappen.
Det ändrar fjärrkontrollens
knappfunktion till att aktivera
knapparna med rosa text.
Z Sifferknappar
Tryck på SHIFT (wg), tryck
sedan för att
– förinställa/välja förinställda
stationer.
– välja spårnummer för CD-,
DVD-, Blu-ray Disc- eller
MD-spelaren. Tryck på -/-(wj) för att välja spår
nummer 10.
– välja kanalnummer för
videobandspelaren eller
satellitmottagaren.
– Efter att du tryckt på TV
(wf), trycker du på
sifferknapparna för att välja
TV-kanalerna.
wj -/--
Tryck för att välja
– spårnummer över 10 för
videobandspelaren,
satellitmottagaren, CDspelaren eller MD-spelaren.
– kanalnummer för den
digitala CATV-terminalen.
wk A.F.D.
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 81).
wl 2CH/
A.DIRECT
Tryck för att välja ljudfält eller
för att växla ljudet på vald
ingång till analog signal utan
någon justering (sidan 80).
CATEGORY Tryck för att välja kategoriläge
för satellitmottagare.
MODE
(Endast USA-/
Canadamodell)
TUNING +/– Tryck för att välja station.
T PRESET
+ b)/–
Tryck för att registrera FM/
AM-satellitmottagarstationer
eller för att välja förinställda
stationer.
TV CH + b)/– Tryck på TV (wf) och tryck
sedan på TV CH + /– för att
styra TV:n, satellitmottagaren,
videobandspelaren osv.
U F1/F2
Tryck på BD eller DVD (5),
tryck sedan på F1 eller F2 för att
välja en komponent att styra.
• Kombinerad HDD/DISC
F1: HDD
F2: DVD-skiva, Blu-ray Disc
• Kombinerad DVD/VHS
F1: DVD-skiva, Blu-ray Disc
F2: VHS
INPUT
MODE
Tryck på AMP (4) och sedan
på INPUT MODE för att välja
ingångsläge när samma
komponenter är anslutna till
både digitala och analoga uttag
(sidan 103).
SLEEP
Tryck på AMP (4) och sedan
på SLEEP för att aktivera
insomningstimern och ställa in
när receivern automatiskt ska
stängas av (sidan 106).
V RM SET UP
Tryck för att ställa in
fjärrkontrollen (sidan 109).
W THEATER
Tryck för att slå på eller av
biografläget när du ansluter
receivern till produkter som har
”BRAVIA” Sync.
X TV
Tryck för att aktivera TVstyrning.
e; RESOLUTION Tryck på RESOLUTION flera
gånger för att ändra
upplösningen på signalerna som
matas ut från HDMI OUT eller
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-uttaget.
ea PIP
Tryck på PIP för att byta bilden
i PIP (Picture in Picture)fönstret. Bilden i PIP-fönstret är
den från EXT VIDEO IN-uttag.
Du kan växla positionen för
huvudskärmen och PIP-fönstret
genom att trycka på
(qh).
Observera
När HDMI-insignalen har valts
på huvudskärmen kan du inte
växla position på
huvudskärmen och PIPfönstret.
forts.
19SE
Namn
Funktion
es DISPLAY
Tryck för att välja information
som visas på displayen, TVskärmen för videobandspelaren,
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- eller
MD-spelaren.
Observera
I GUI MODE trycker du på
knappen för att visa menyn på
TV-skärmen.
ed RETURN/
EXIT O
Tryck för att återvända till
föregående meny eller lämna
menyn medan menyn eller
skärminformationen för
videobandspelaren, DVDspelaren eller satellitmottagaren
visas på TV-skärmen.
ef CATEGORY Tryck för att välja kategori för
satellitmottagare.
+/–
(Endast USA-/
Canadamodell)
B·/·b
Tryck för att välja ett album.
eg DISC SKIP
Tryck för att byta skiva vid
användning av en skivväxlare.
eh MASTER
VOL +/–
Tryck för att justera volymen
för alla högtalarna samtidigt.
TV VOL +/–
ej MUTING
Tryck på TV (wf) och tryck
sedan på TV VOL +/– för att
justera TV:ns volymnivå.
Tryck för att stänga av ljudet
tillfälligt. Tryck på knappen
igen för att återställa ljudet.
ek BD/DVD/
Tryck för att visa menyerna för
TOP MENU, DVD-spelaren på TV-skärmen.
MENU
Använd sedan V/v/B/b och
för att utföra menymanövrer.
MACRO1,
MACRO2
a) Se
Tryck på AMP (4) och sedan
på MACRO 1 eller MACRO 2
för att aktivera
makrofunktionen (sidan 141).
tabellen på sidan 135 för närmare information
om vilka knappar som går att använda för att styra
respektive komponent.
b) Känselpunkten finns på dessa knappar (TV/5, N,
PRESET +/TV CH +). Använd som riktmärke.
20SE
Observera
• Det kan hända att vissa av de funktioner som
beskrivs i det här avsnittet inte fungerar vilket
beror på aktuell modell.
• Ovanstående beskrivning är bara avsedd som ett
exempel. Beroende på komponenten kan det hända
att ovanstående manövrer inte går att utföra eller
fungerar på ett annat sätt än vad som beskrivs här.
Zon 2/Zon 3 fjärrkontroll (RMAAP027)
Den här fjärrkontrollen är avsedd för manövrer
i zon 2/zon 3 (sidan 90).
Namn
Funktion
A AV ?/1 (på/
standby)
Tryck för att slå på och stänga
av de ljud-/videokomponenter
som fjärrkontrollen är
programmerad till att styra
(sidan 137).
Tryck på ?/1 (2) samtidigt för
att stänga av receivers i
huvudzonen, zon 2 och zon 3,
samt eventuella andra Sonykomponenter (SYSTEM
STANDBY).
Observera
Hur knappen AV ?/1 fungerar
ändras automatiskt varje gång
du trycker på ingångsknappen
(4).
B ?/1 (på/
standby)
Tryck för att slå på eller av
receivern i zon 2 eller zon 3.
Tryck på AV ?/1 (1)
samtidigt för att stänga av
receivers i huvudzonen, zon 2
och zon 3, samt eventuella
andra Sony-komponenter
(SYSTEM STANDBY).
C ZONE
Tryck för att aktivera
funktionerna för zon 2 eller zon
3 (sidan 90).
D Ingångsknappar
Tryck på en av de här knapparna
för att välja den komponent som
du vill använda. Tryck på
SHIFT (qk) innan du trycker på
en rosa knapp. När du trycker
på en ingångsknapp slås
receivern på. Knapparna är
fabriksprogrammerade för att
styra Sony-komponenter
(sidan 97). Du kan
programmera fjärrkontrollen
för att styra icke-Sonykomponenter genom att följa
stegen i ”Programmering av
fjärrkontrollen” (sidan 137).
E ENTER
Tryck för att ange värdet efter
val av en kanal, skiva eller spår
med sifferknapparna.
F PICTURE
Tryck upprepade gånger för att
gå igenom de tillgängliga
bildlägena på TV:n.
G FAVORITES Tryck en gång för att visa den
lagrade listan över
favoritkanaler på TV:n.
forts.
21SE
Namn
Funktion
Namn
Funktion
H F1/F2
Tryck på BD eller DVD (4),
tryck sedan på F1 eller F2 för att
välja en komponent att styra.
• Kombinerad HDD/DISC
F1: HDD
F2: DVD-skiva, Blu-ray Disc
• Kombinerad DVD/VHS
F1: DVD-skiva, Blu-ray Disc
F2: VHS
Observera
F1/F2-funktionen kan inte
användas på videokomponenter
utan inspelningsfunktion.
R SHIFT
Tryck för att tända knappen.
Det ändrar fjärrkontrollens
knappfunktion till att aktivera
knapparna med rosa text.
S WIDE
Tryck upprepade gånger för att
välja bredbildsläget.
T TV INPUT
Tryck på TV (qj), sedan på TV
INPUT för att välja
ingångssignal till en TV.
I GUIDE
J
V/v/B/b
K OPTIONS
TOOLS
Tryck för att visa en guidelista
för DVD-spelaren eller
satellitmottagaren på TVskärmen.
Tryck för att se och välja
punkter i alternativmenyerna
för receiver, DVD-spelare, TV,
eller Blu-ray Disc-spelare,
m.m.
Tryck för att visa menyn för att
styra ljud-/videokomponenter
eller en TV.
M m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Tryck för att styra DVD-, Bluray Disc-, CD-spelaren, MDspelaren, kassettdäcket eller
komponenter anslutna till
DIGITAL MEDIA PORTadaptern osv.
Tryck för att ställa in
fjärrkontrollen.
P TV ?/1
Tryck för att slå på och stänga
av TV:n.
Q TV
Tryck för att aktivera TVstyrning.
22SE
Tryck för att välja information
som visas på displayen, TVskärmen för videobandspelaren,
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- eller
MD-spelaren.
Observera
I GUI-läget trycker du på
knappen för att visa menyn på
TV-skärmen.
W RETURN/
EXIT O
Tryck för att återvända till
föregående meny eller lämna
menyn medan menyn eller
-skärminformationen för
videobandspelaren, DVDspelaren eller satellitmottagaren
visas på TV-skärmen.
X B·/·b
Tryck för att välja ett album.
Y DISC SKIP
Tryck för att byta skiva vid
användning av en skivväxlare.
Z MASTER
VOL +/–
Tryck för att justera volymen
för alla högtalare i zon 2/zon 3
samtidigt.
Tryck för att registrera FM/
AM-satellitmottagarstationer
eller för att välja förinställda
stationer.
TV CH + b)/– Tryck på TV (qj) och tryck
sedan på TV CH + /– för att
styra TV:n, satellitmottagaren,
videobandspelaren osv.
O RM SET UP
V DISPLAY
Tryck på V/v/B/b för att välja
menypunkter för zon 2/zon 3.
Tryck sedan på
för att mata
in valet.
L MENU
HOME
N PRESET
+ b)/–
U BD/DVD
Tryck för att visa menyerna för
TOP MENU, DVD-spelaren på TV-skärmen.
MENU
Använd sedan V/v/B/b och
för att utföra menymanövrer.
TV VOL +/–
wj MUTING
a)
Tryck på TV (qj) och tryck
sedan på TV VOL +/– för att
justera TV:ns volymnivå i
zon 2/zon 3.
Tryck för att stänga av ljudet
tillfälligt. Tryck på knappen
igen för att återställa ljudet.
Se tabellen på sidan 136 för närmare information
om vilka knappar som går att använda för att styra
respektive komponent.
b)
Känselpunkten finns på dessa knappar (SAT/5,
N, PRESET +/TV CH +). Använd som
riktmärke.
Allra först
Allra först
1: Installation av högtalarna
Den här receivern kan hantera upp till 7.1 kanaler (7 högtalare och en subwoofer).
Lyssna på 5.1/7.1-kanalssystem
För att få ett riktigt mångkanaligt surroundljud
som på en biograf krävs det fem högtalare (två
främre högtalare, en mitthögtalare, och två
surroundhögtalare) samt en subwoofer (5.1
kanaler).
Exempel på en 5.1-kanalig
högtalaruppsättning
AVänster främre högtalare
BHöger främre högtalare
CMitthögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
HSubwoofer
Genom att koppla in ytterligare en bakre
surroundhögtalare (6.1 kanaler) eller två bakre
surroundhögtalare (7.1 kanaler) går det att få
ett ännu naturtrognare ljud på DVD-skivor
eller ljud inspelat med Blu-ray Discprogramvara i Surround EX-format.
Exempel på en 7.1-kanalig
högtalaruppsättning
AVänster främre högtalare
BHöger främre högtalare
CMitthögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
FVänster bakre surroundhögtalare
GHöger bakre surroundhögtalare
HSubwoofer
forts.
23SE
Tips
• Vinkeln A ska vara densamma.
• Om du ansluter ett 6.1-kanaligt högtalarsystem så
placera den bakre surroundhögtalaren bakom
sittplatsen.
• Eftersom ljudet från subwoofern inte har någon
större riktningsgrad går det att placera den var som
helst.
24SE
2: Ansluta högtalare
Allra först
Se till att nätkabeln är frånkopplad innan sladdar ansluts.
H
G
F
B
A
D
E
FRONT SPEAKERS
B-uttag a)
B
B
B
C
B
A
A Mono-ljudkabel (medföljer ej)
B Högtalarkablar (medföljer ej)
AFrämre högtalare A (V)
BFrämre högtalare A (H)
CMitthögtalare
DSubwooferb)
EBakre surroundhögtalare (V)c)
FBakre surroundhögtalare (H)c)
GSurroundhögtalare (V)
HSurroundhögtalare (H)
a) Om
du har ytterligare ett par främre
högtalare så anslut dem till FRONT
SPEAKERS B-uttagen. Det går att välja
vilka främre högtalare som ska användas
med SPEAKERS-omkopplaren (OFF/A/B/
A+B) på frontpanelen (sidan 48).
forts.
25SE
b)
Om du ansluter en subwoofer med
automatisk standbyfunktion, stänger du av
den funktionen när du tittar på filmer. Om
den automatiska standbyfunktionen är
aktiverad, växlar den till standbyläget
automatiskt beroende på ingångssignalens
nivå till en subwoofer och på så sätt kan det
hända att inget ljud avges.
c) Om du bara ska ansluta en enda bakre
surroundhögtalare, ansluter du den till
SURROUND BACK SPEAKERS Luttagen.
Observera
• Om alla de anslutna högtalarna har en
märkimpedans på 8 ohm eller däröver, ställer du in
”Impedance” i Speaker-inställningsmenyn på
”8 Ω”. Under andra förhållanden ska den vara
inställd på ”4 Ω”. Se ”8: Inställning av högtalarna”
(sidan 46) för närmare detaljer.
• Se till att metallkablar från högtalarsladdarna inte
vidrör varandra mellan SPEAKERS-uttagen innan
du ansluter nätkabeln.
Tips
Om du vill ansluta vissa högtalare till en separat
effektförstärkare så använd PRE OUT-uttagen.
Samma signal matas ut från både SPEAKERSterminalerna och PRE OUT-uttagen. Om du till
exempel vill ansluta bara de främre högtalarna till en
annan förstärkare, ansluter du den förstärkaren till
PRE OUT FRONT L- och R-uttagen.
ZONE 2-anslutning
Du kan programmera SURROUND BACK
SPEAKERS terminalerna E och F till
zon 2:s högtalare. Ställ in ”Sur Back Assign”
på ”ZONE2” i Speaker inställningsmenyn.
Se ”Använda multizonsfunktioner” (sidan 90)
för information om anslutning och styrning av
zon 2.
26SE
3: Ansluta bildskärmen
TV
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
E
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Videokabel (medföljer ej)
D Komponentvideokabel (medföljer ej)
E HDMI-kabel (medföljer ej)
forts.
27SE
Allra först
Du kan se bilden som matas in via vald ingång när du ansluter HDMI OUT eller MONITOR OUTuttaget till en TV. Du kan manövrera denna receiver med hjälp av ett GUI (Graphical User
Interface).
Du behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut ljud- och videokablar i förhållande till uttagen på dina
komponenter.
Observera
• Se till att nätkabeln är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
• Anslut bildvisningskomponenter som t.ex. en TV
eller en projektor till MONITOR VIDEO OUTuttaget på receivern. Det kan hända att det inte går
att spela in, även om en inspelningskomponent är
ansluten.
• Slå på receivern när bilden och ljudet från en
uppspelningskomponent matas ut till en TV via
receivern. Om receivern inte är påslagen matas
varken bilden eller ljudet ut.
• Beroende på statusen för anslutningen mellan TV:n
och antennen, kan det hända att TV-bilden har
störningar. I så fall ska antennen placeras längre
bort från receivern.
Tips
• Receivern har en videoomvandlingsfunktion. Se
”Att observera vid omvandling av videosignaler”
(sidan 42) för närmare detaljer.
• Ljudet från TV:n matas ut från de högtalare som är
anslutna till receivern om du har anslutit TV:ns
ljudutgång till receiverns TV IN-ingång. I den här
konfigurationen ska du ställa in TV:ns ljudutgång
på ”Fixed” om den kan växlas mellan ”Fixed” och
”Variable”.
• Skärmsläckaren är aktiverad när GUI-menyn visas
på TV-skärmen och inget utförts på 15 minuter.
28SE
4a: Ansluta ljudkomponenterna
Allra först
Hur komponenterna ska
anslutas
I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter
olika komponenter till den här receivern. Se
allra först tabellen ”Komponent som ska
anslutas” nedan för hänvisningar till de sidor
där det beskrivs hur du ansluter respektive
komponent.
När du anslutit alla komponenterna så gå
vidare till ”5: Ansluta antennerna” (sidan 43).
Komponent som ska anslutas
Super Audio CDspelare/ CD-spelare
MD-spelare
Sidan
Med digital ljudutgång
30
Med mångkanaliga
ljudutgångar
32
Med enbart analoga
ljudutgångar
33
Med digital ljudutgång
30
Med enbart analoga
ljudutgångar
33
Kassettdäck, skivspelare
33
29SE
Ansluta komponenter med digitala ljudingångar/utgångar
I följande figur visas hur du ansluter en Super Audio CD-spelare, CD-spelare, en MD-spelare och
en DIGITAL MEDIA PORT-adapter.
DIGITAL MEDIA PORTadapter
MD-spelare
A
Super Audio CDspelare, CDspelare
B
B
C
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
Observera
• Stick in kontakten rakt in tills den klickar till på
plats när du ansluter en optisk digitalkabel.
• Undvik att böja eller binda ihop optiska
digitalkablar.
• Se till att nätkabeln är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
30SE
• För att koppla loss DIGITAL MEDIA PORTadaptern, var noga med att följa följande
försiktighetsåtgärder.
– Ta bort DIGITAL MEDIA PORT-adaptern efter
att du tagit bort kabeln om kablar är anslutna till
COMPONENT VIDEO-uttaget.
– Ta bort DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
genom att trycka ihop kontaktens sidor,
eftersom kontakten är låst på plats.
Tips
Allra först
Alla de digitala ljuduttagen kan hantera
samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
och 88,2 kHz och 96 kHz.
Att observera vid uppspelning
av en Super Audio CD-skiva på
en Super Audio CD-spelare
• Det matas inte ut något ljud när en Super
Audio CD-skiva spelas på en Super Audio
CD-spelare ansluten till receiverns enda
COAXIAL SA-CD/CD IN-uttag. Om du
spelar en Super Audio CD-skiva, ansluter du
spelaren till MULTI CHANNEL INPUTeller SA-CD/CD IN-uttaget. Se
bruksanvisningen som medföljer Super
Audio CD-spelaren.
• Anslut en spelare som kan mata ut DSDsignaler från HDMI-uttaget till receivern
med hjälp av en HDMI-kabel.
• Du kan inte spela in digitalt från en Super
Audio CD-skiva.
• Stick in kontakten rakt in tills den klickar till
på plats när du ansluter en optisk
digitalkabel.
• Undvik att böja eller binda ihop optiska
digitalkablar.
Om du vill ansluta flera digitala
komponenter, men inte kan hitta
någon ledig ingång
Se ”Lyssna på ljud och titta på bilder via andra
ingångar (Input Assign)” (sidan 104).
31SE
Ansluta komponenter med mångkanaliga utgångar
Om din DVD-spelare, Blu-ray Disc-spelare eller Super Audio CD-spelare är försedd med
mångkanaliga utgångar kan du ansluta dem till MULTI CHANNEL INPUT-uttaget på den här
receivern för att lyssna på mångkanaligt ljud. De mångkanaliga ingångarna kan även användas för
att ansluta en extern mångkanalig dekoder.
DVD-spelare,
Blu-ray Disc-spelare,
Super Audio CD-spelare,
osv.
A
B
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Mono-ljudkabel (medföljer ej)
Observera
• Se till att nätkabeln är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
• DVD-spelare, Blu-ray Disc-spelare och Super
Audio CD-spelare kan sakna SURROUND
BACK-uttag.
• När ”Sur Back Assign” är inställd på ”BI-AMP”
eller ”ZONE2” i Speaker-inställningsmenyn
fungerar inte SUR BACK-uttagen.
32SE
• Ljudsignalerna som matas in från MULTI
CHANNEL INPUT-uttagen matas inte ut till några
uttag för ljudutgång. Signalerna kan inte spelas in.
Ansluta komponenter med analoga ljudingångar
Allra först
Följande figur visar hur du ansluter en komponent med analoga uttag, såsom kassettdäck,
skivspelare osv.
Super
Audio CDspelare,
CD-spelare
MD-spelare
A
Kassettdäck
A
A
A
Skivspelare
A Ljudkabel (medföljer ej)
Observera
• Om din skivspelare har en jordkabel ska den
anslutas till (U) SIGNAL GND-uttaget.
• Se till att nätkabeln är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
33SE
4b: Ansluta videokomponenterna
Hur komponenterna ska
anslutas
Videoingångar/utgångar som
används för anslutning
I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter
olika komponenter till den här receivern. Se
allra först tabellen ”Komponent som ska
anslutas” nedan för hänvisningar till de sidor
där det beskrivs hur du ansluter respektive
komponent.
När du anslutit alla komponenterna så gå
vidare till ”5: Ansluta antennerna” (sidan 43).
Komponent som ska anslutas
Sidan
TV
27
Med HDMI-uttag
35
DVD-spelare, Blu-ray Disc-spelare
38
Satellitmottagare, set-top box
39
DVD-spelare, videobandspelare
40
Videokamera, TV-spel osv.
40
34SE
Bildkvaliteten beror på vilka uttag som
används. Se nedanstående figur. Välj
anslutning i förhållande till uttagen på dina
komponenter.
Digitalt
Analogt
Högre bildkvalitet
Allra först
Ansluta komponenter med
HDMI-uttag
HDMI är en förkortning av High-Definition
Multimedia Interface. Det är ett gränssnitt för
digital överföring av video- och ljudsignaler.
HDMI-funktioner
• Digitala ljudsignaler som överförs via
HDMI kan matas ut från högtalarna och PRE
OUT-uttagen på den här receivern. Den här
signalen stödjer Dolby Digital, DTS, DSD
och linjär PCM.
• Linjära PCM-signaler (med en
samplingsfrekvens på upp till 192 kHz) med
upp till 8 digitala ljudkanaler går att mata in
till den här receivern via HDMI IN-uttaget.
• Analoga videosignaler som matas in till
VIDEO-uttaget, eller COMPONENT
VIDEO-uttagen kan matas ut som HDMIsignaler. Ljudsignaler matas inte ut från
HDMI OUT-uttaget när bilden omvandlas.
• Receivern stödjer DSD-sändning (Super
Audio CD), utökad med HDMI version 1.2.
• Receivern stödjer High Bitrate Audio(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color- och xvYCC-sändningar som
utökats med HDMI version 1.3.
• HDMI-uttagen på den här receivern stöder
Kontroll för HDMI-funktionen. HDMI OUT
B-uttaget stöder dock inte Kontroll för
HDMI-funktionen.
• Med HDMI IN 5 får du bra ljudkvalitet. Välj
IN 5 om du behöver högre ljudkvalitet. Du
kan även använda IN 5-uttag på samma sätt
som HDMI IN 1 till IN 4, och HDMI IN 6uttag.
forts.
35SE
DVD-spelare
Satellitmottagare/set-top box
Ljud-/
videosignaler
Blu-ray Disc-spelare, PS3™,
hårddiskinspelare
Ljud-/
videosignaler
A
A
Ljud-/
videosignaler
A
Till TV OPTICAL
IN-uttag
B
C
A
Ljud-/
videosignaler
Ljudsignaler
A
Ljud-/
videosignaler
Projektor, osv.
TV, projektor, osv.
A HDMI-kabel (medföljer ej)
Vi rekommenderar att du använder en Sony HDMI-kabel.
B Optisk digitalkabel (medföljer ej)
C Ljudkabel (medföljer ej)
Att lyssna på mångkanaligt
surroundljud i TV-sändningar
Du kan lyssna på mångkanaligt surroundljud i
TV-sändningar via de högtalare som är
anslutna till receivern.
Anslut OPTICAL-utgången på TV:n till
OPTICAL IN-uttaget på receivern.
36SE
Tips
Anslut till minst en av ljudkablarna (B eller C).
Att observera vid anslutning av
kablar
Att observera angående HDMIanslutningar
• Kontrollera inställningarna för den anslutna
komponenten om bilden är dålig eller ljudet
inte matas ut från en komponent som är
ansluten via en HDMI-kabel.
• En ljudsignalingång till HDMI IN-uttaget
matas ut från högtalarnas utgångar, HDMI
OUT-uttag och PRE OUT-uttag. De matas
inte ut via några andra ljudutgångar.
• En videosignalingång till HDMI IN-uttaget
kan endast matas ut från HDMI OUTuttaget. Videoingången kan inte matas ut
från VIDEO OUT-uttagen eller MONITOR
VIDEO OUT-uttagen.
• Ljud- och bildsignalerna som matas in via
HDMI-ingången matas inte ut via HDMI
OUT-utgången medan receivermenyn visas.
• Om du vill höra ljudet via TV:ns högtalare
ställer du in ”Audio Out” på ”TV+AMP” i
HDMI-inställningsmenyn. Om ljudet är
inställt på ”AMP”, matas det inte ut från TVhögtalaren.
37SE
Allra först
• Vi rekommenderar att du använder en
HDMI-kabel med HDMI-logotypen
(tillverkad av Sony) för HDMI-uttaget som
ger överföringar med hög hastighet (en
HDMI version1.3a, kategori 2-kabel) när du
tittar på bilder eller lyssnar på ljud under en
Deep Color-sändning eller tittar på en
videobild på 1080p eller högre.
• Vi avråder från användning av en HDMIDVI-konverteringskabel. Om du ansluter en
HDMI-DVI-konverteringskabel till en DVID-komponent kan det hända att ljudet och
bilden inte matas ut. Anslut övriga
ljudkablar eller digitala anslutningskablar,
och ställ sedan in ”Input Assign” i Inputmenyn om ljudet inte matas ut på rätt sätt.
• Se till att nätkabeln är frånkopplad innan
kablar ansluts.
• Glöm inte att slå på receivern när video- och
ljudsignaler från en uppspelningskomponent
ska matas ut till en TV via den här receivern.
Om receivern inte är påslagen matas det inte
ut några video- eller ljudsignaler.
• Det kan hända att ljudsignaler som matas ut
via HDMI-uttaget (samplingsfrekvens,
bitlängd mm) inte kan hanteras av den
anslutna komponenten. Kontrollera
inställningarna för den anslutna
komponenten om bilden är dålig eller ljudet
inte matas ut från en komponent som är
ansluten via en HDMI-kabel.
• Det kan bli ett avbrott i ljudet när du byter
samplingsfrekvens, antal ljudkanaler eller
ljudformat för uppspelningskomponenten.
• När den anslutna komponenten inte är
kompatibel med kopieringsskyddande
teknologi (HDCP) kan bilden och/eller
ljudet från HDMI OUT-uttaget ha störningar
eller så avges inget.
I så fall ska du kontrollera den anslutna
komponentens specifikationer.
• Se bruksanvisningen till respektive
komponent för närmare detaljer.
• Du kan endast lyssna på ljud med High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), DSD eller mångkanaliga
linjära PCM med en HDMI-anslutning.
• Ställ in spelarens bildupplösning på mer än
720p/1080i för att lyssna på High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD).
• Du kan behöva göra särskilda inställningar
för spelarens bildupplösning innan du kan
lyssna på ljud med DSD och mångkanaliga
linjära PCM. Se spelarens bruksanvisning.
• Alla HDMI-komponenter stödjer inte alla
funktioner som beskrivs i den angivna
HDMI-versionen. Komponenter som till
exempel stödjer HDMI, ver. 1.3a stödjer
eventuellt inte Deep Color.
Ansluta en DVD-spelare, Blu-ray Disc-spelare
Följande figur visar hur du ansluter en DVD-spelare, Blu-ray Disc-spelare.
Du behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut ljud- och videokablar i förhållande till uttagen på dina
komponenter.
DVD-spelare, Blu-ray Disc-spelare
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
C Ljudkabel (medföljer ej)
* När du ansluter en komponent utrustad med ett
OPTICAL-uttag, ställer du in ”Input Assign” i
menyn.
38SE
D
E
D Videokabel (medföljer ej)
E Komponentvideokabel (medföljer ej)
Observera
• Ställ in ljudutmatningssättet på DVD-spelaren,
Blu-ray Disc-spelaren för att mata ut mångkanaligt
digitalt ljud. Se bruksanvisningen till DVDspelaren, Blu-ray Disc-spelaren.
• Se till att nätkabeln är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
Ansluta satellitmottagare, set-top box
Satellitmottagare, set-top box
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Videokabel (medföljer ej)
D Komponentvideokabel (medföljer ej)
Observera
Se till att nätkabeln är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
39SE
Allra först
Följande figur visar hur du ansluter en satellitmottagare, set-top box.
Du behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut ljud- och videokablar i förhållande till uttagen på dina
komponenter.
Ansluta komponenter med analoga video- och ljuduttag
I följande figur visas hur du ansluter en komponent med analoga uttag som t.ex. en DVD-brännare
eller videobandspelare osv.
Du behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut ljud- och videokablar i förhållande till uttagen på dina
komponenter.
DVD-spelare, videobandspelare
Ljudsignaler
Videosignaler
A
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Videokabel (medföljer ej)
40SE
B
Allra först
Till VIDEO 2 IN/PORTABLE
AV IN-uttaget
Ta bort luckan.
C
C Ljud/videokabel (medföljer ej)
Videokamera,
TV-spel
Observera
Se till att nätkabeln är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
Funktionen för omvandling av videosignaler
Den här receivern är försedd med en funktion för omvandling av videosignaler.
• Kompositvideosignaler går att mata ut som HDMI-video och komponentvideosignaler.
• Komponentvideosignaler går att mata ut som HDMI-video och videosignaler.
Som fabriksinställning matas videoinsignaler från den anslutna komponenten ut till HDMI OUT
eller MONITOR OUT-uttaget enligt tabellen nedan.
Vi rekommenderar att du ställer in videoomvandlingsfunktionen så att den matchar upplösningen
på den bildskärm du använder.
Se ”
Video-inställningar” (sidan 124) för närmare detaljer om videoomvandlingsfunktionen.
OUTPUT-utgång
INPUT-ingång
HDMI OUT A B
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Videosignalerna matas ut.
– : Videosignalerna matas inte ut.
forts.
41SE
Att observera vid omvandling
av videosignaler
Att visa Closed Caption (endast
USA-/Canadamodell)
• När videosignaler från en videobandspelare
e.d. omvandlas av den här receivern och
sedan matas ut till en TV, kan det hända att
bilden på TV-skärmen blir förvrängd i sidled
eller inte visas alls beroende på
videosignalen som matas ut.
• HDMI-videosignaler går inte att omvandla
till komponentvideosignaler och
videosignaler.
• De omvandlade videosignalerna matas inte
ut från VIDEO OUT 1-uttaget.
• När du spelar upp en videobandspelare med
bildförbättringskrets, t.ex. TBC, kan det
hända att bilderna har störningar eller inte
visas. I så fall ska bildförbättringskretsens
funktion stängas av.
• Upplösningen för signalerna som matas ut
via COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-utgångarna konverteras upp till 1080i.
Upplösningen för signalerna som matas ut
via HDMI OUT-utgången konverteras upp
till 1080p.
• Det finns begränsningar för upplösningen
för signalerna som matas ut via
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTutgångarna när upplösningen konverteras för
bildsignaler som är skyddade med
upphovsrättsskyddsteknik. Upplösning på
till 480p kan matas ut till COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT-uttagen. HDMI
OUT-uttaget har inga
upplösningsbegränsningar.
• Videosignaler för vilka upplösningen har
konverterats går inte att mata ut varken via
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTutgångarna eller HDMI OUT-utgången.
Videosignalerna matas ut från HDMI OUTuttaget när båda är anslutna.
• Ställ in ”Resolution” på ”AUTO” eller
”480i/576i” i Video-inställningsmenyn för
att mata ut videosignalerna från MONITOR
VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-uttagen när båda är
anslutna.
Ställ in ”Resolution” på ”DIRECT” i Videoinställningsmenyn när en signal som stöder
Closed Captions tas emot.
Använd samma kabeltyp till ingående/
utgående signaler.
42SE
Observera
Closed Caption (textning för hörselskadade visas
inte i zon 2.
Ansluta en
inspelningskomponent
Vid inspelning ansluter du
inspelningskomponenten till VIDEO OUTuttagen på receivern. Anslut kablarna för
ingående och utgående signaler till samma typ
av uttag, eftersom VIDEO OUT-uttag inte har
en uppomvandlingsfunktion.
Observera
Det kan hända att utgående signaler från HDMI
OUT- eller MONITOR OUT-utgångarna inte kan
spelas in korrekt.
5: Ansluta antennerna
Allra först
Anslut den medföljande AM-ramantennen och FM-trådantennen.
FM-trådantenn (medföljer)
AM-ramantenn (medföljer)
* Hur kontakten ser ut varierar beroende på område.
Observera
• Håll AM-ramantennen borta från receivern och
övriga komponenter för att undvika störningar.
• Var noga med att dra ut FM-trådantennen helt och
hållet.
• Se till att FM-trådantennen hänger så horisontellt
som möjligt efter anslutningen.
• Se till att nätkabeln är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
43SE
6: Förbereda receivern
och fjärrkontrollen
Ansluta nätkabeln
Anslut den medföljande nätkabeln till AC IN uttaget på receivern och sätt sedan i nätkabelns
stickkontakt i ett vägguttag.
Observera
• Se till att metallkablar från högtalarsladdarna inte
vidrör varandra mellan SPEAKERS-uttagen innan
du ansluter nätkabeln.
• Anslut nätkabeln ordentligt.
AC IN-uttag
• Se till att den totala effektförbrukningen i
komponenten/komponenterna som anslutits till
receiverns AC OUTLET(s) inte överstiger den
effekt som anges på bakpanelen. Anslut inte
hemelektronik som kräver hög effekt, som t.ex.
elektriska strykjärn, fläktar eller TV-apparater till
den här utgången. Det kan orsaka felaktig funktion.
Inställningar den allra första
gången receivern används
Innan det går att börja använda receivern för
allra första gången måste den initialiseras med
hjälp av följande procedur. Den här
proceduren går även att använda för att
återställa alla inställningar som du själv gjort
till fabriksinställningarna.
POWER
TONE MODE
HDMI IN
Till ett vägguttag
AC OUTLET
(Endast USA-/
Canadamodell)
1
Tryck på POWER för att stänga
av receivern.
2
Håll ner POWER medan du
trycker på TONE MODE och
HDMI IN för att sätta på
receivern.
3
Släpp upp TONE MODE och
HDMI IN efter några sekunder.
Nätkabel
(medföljer)
Det uppstår ett mellanrum mellan kontakten
och bakpanelen, även när nätkabeln är
ordentligt ansluten. Kabeln är avsedd att
anslutas på det sättet. Detta är inget fel.
Observera (Endast USA-/
Canadamodell)
• AC OUTLET(s) på baksidan av receivern är en
utgång med brytarfunktion, som levererar ström till
den anslutna komponenten endast när receivern är
på.
44SE
Efter det att ”MEMORY CLEARING...”
visas på displayen ett tag visas
”MEMORY CLEARED.”.
Alla inställningar som du har ändrat eller
justerat återställs till fabriksinställningar.
Sätt in två R6 (storlek-AA)-batterier i
huvuddelen och i zon 2/zon 3fjärrkontrollerna.
Var noga med att sätta i batterierna med
polerna vända åt rätt håll.
7: Visa GUI-menyn på TVskärmen
Du kan välja funktioner eller ändra
inställningar på receivern genom att använda
GUI-menyn på TV-skärmen. Använd
proceduren nedan för att göra inställningarna
så att GUI-menyn visas på TV-skärmen.
Tips
Se ”Styra utan att ansluta till TV” (sidan 129) om du
vill styra receivern utan att ansluta till en TV.
?/1
Observera
• Lägg inte fjärrkontrollen på alltför varma eller
fuktiga ställen.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med gamla
batterier.
• Blanda inte manganbatterier med andra typer av
batterier.
• Se till att fjärrkontrollsensorn på receivern inte
träffas av direkt solljus eller ljuset från någon
lampa. Det kan orsaka en felfunktion.
• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge
så ta ut batterierna för att undvika risken för skador
på grund av batteriläckage eller korrosion.
• När du byter batterier kan det hända att de
inprogrammerade fjärrkontrollkoderna raderas.
Programmera i så fall in dem igen (sidan 137).
AMP
GUI
MODE
Tips
MENU
När det inte går att styra receivern med
fjärrkontrollen längre är det dags att byta ut alla
batterierna mot nya.
1
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Ansluta bildskärmen” (sidan 27).
2
3
Slå på receivern och TV:n.
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
forts.
45SE
Allra först
Isättning av batterier i
fjärrkontrollen
4
Tryck på GUI MODE.
Efter att ”GUI MODE ON” har visats i
receiverns displayfönster visas ”GUI
MODE”.
8: Inställning av
högtalarna
Inställning av högtalarnas
impedans
Ställ in lämplig impedans för de högtalare du
använder.
Receivermenyn visas på TV-skärmen.
AMP
Tips
Du kan välja om språket i meddelandena i GUImenyn på TV-skärmen ska vara engelska, spanska,
franska eller tyska. Se ”
System-inställningar”
(sidan 128) för närmare detaljer.
V/v/b,
För att avsluta menyn
MENU
Tryck på MENU.
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
46SE
3
Allra först
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” Settings” och
tryck sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
För att avsluta menyn
Tryck på MENU.
Observera
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Speaker” och tryck
sedan på
eller b.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Impedance” och
tryck sedan på
.
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”4 Ω” eller ”8 Ω”
beroende på de högtalare du
använder, tryck sedan på
.
• Om du är osäker på vilken impedans dina högtalare
har, ska du läsa anvisningarna som medföljde dina
högtalare. (Denna information finns ofta angiven
på baksidan av högtalarna.)
• När du ansluter högtalare med en märkimpedans på
8 ohm eller högre ska du ställa in ”Impedance” på
”8 Ω”. När du ansluter andra typer av högtalare ska
du ställa in den på ”4 Ω”.
• När du ansluter de främre högtalarna till både
SPEAKERS A och B-uttagen, ska du ansluta
högtalare med en märkimpedans på 8 ohm eller
högre.
– När du ansluter högtalare med en impedans på
16 ohm eller högre i både konfiguration ”A” och
”B”.
Ställ in ”Impedance” på ”8 Ω” i Speakerinställningsmenyn.
– För andra typer av högtalare i andra
konfigurationer:
Ställ in ”Impedance” på ”4 Ω” i Speakerinställningsmenyn.
Den parameter du har valt matas in.
47SE
Välja främre högtalare
Du kan välja de främre högtalare du vill
använda.
SPEAKERS-omkopplare
9: Kalibrera lämpliga
högtalarinställningar
automatiskt (Auto Calibration)
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)funktionen gör det möjligt för dig att utföra
automatisk kalibrering, såsom kontroll av
anslutningen mellan respektive högtalare och
receivern, justering av högtalarnivån samt
automatisk mätning av avståndet från
respektive högtalare till din sittplats.
Ställ in SPEAKERS-omkopplaren
på det högtalarpar du vill använda.
Observera
Denna inställning går inte att göra när ett par
hörlurar är inkopplade.
Ställ in
För att använda
A
Högtalarna som är anslutna till
FRONT SPEAKERS A-uttagen.
B
Högtalarna som är anslutna till
FRONT SPEAKERS B-uttagen.
A+B
Högtalarna som är anslutna till
både FRONT SPEAKERS A- och
B-uttagen (parallell anslutning).
OFF
Inga ljudsignaler matas ut från
några högtalaruttag eller PRE
OUT-uttagen.
48SE
Innan du utför den automatiska
kalibreringen
Innan du utför den automatiska kalibreringen
ska du ställa in och ansluta högtalarna (sidan
23-26).
• AUTO CAL MIC-uttaget får endast
användas för den medföljande
optimeringsmikrofonen. Koppla inte in
några andra mikrofoner. Om du gör det kan
du skada receivern och mikrofonen.
• Under mätningen kommer ljudet från
högtalarna att vara mycket högt. Volymen på
ljudet kan inte justeras. Se till att det inte
finns barn i närheten och ta hänsyn till dina
grannar.
• Utför mätningen i en tyst miljö för att
undvika påverkan av externa ljud och för att
få en mer korrekt mätning.
• Om det finns några hinder mellan
optimeringsmikrofonen och högtalarna kan
inte kalibreringen utföras korrekt. Ta bort
eventuella hinder från mätområdet för att
undvika mätfel.
• Om du använder en anslutning med dubbla
förstärkare ställer du in punkten ”Sur Back
Assign” på ”BI-AMP” i Speakerinställningsmenyn innan du utför automatisk
kalibrering.
Observera
Optimeringsmikrofon
Vid inställning av aktiv
subwoofer
• Om en subwoofer är ansluten ska du slå på
den och skruva upp volymen först. Vrid
MASTER VOLUME-ratten till strax före
mittläget.
• Om du har anslutit en subwoofer med
delningsfilter ska den ställas in på det
maximala värdet.
• Om du har anslutit en subwoofer med
automatisk standbyfunktion ska den vara
avslagen (avaktiverad).
Observera
Beroende på den anslutna subwooferns egenskaper
kan avståndsvärdet vara längre än det verkliga
värdet.
1
Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen till
AUTO CAL MIC-ingången.
2
Ställ in optimeringsmikrofonen.
Placera optimeringsmikrofonen på din
sittplats. Använd en stol eller stativ så att
optimeringsmikrofonen placeras på
samma höjd som dina öron. Rikta
optimeringsmikrofonens L-ände mot
framsidan på den vänstra högtalaren och
optimeringsmikrofonens R-ände mot
framsidan på den högra högtalaren.
Använda receivern som en
förförstärkare
Du kan använda den automatiska
kalibreringsfunktionen när du använder
receivern som en förförstärkare.
I så fall kan det avståndsvärde som visas på
displayen skilja sig från det verkliga
avståndsvärdet. Det är dock inga problem med
att fortsätta att använda receivern med det
värdet.
Utföra automatisk kalibrering
Observera
Om vinkeln mellan de två högtalarna är för
snäv när du placerar optimeringsmikrofonen i
mitten av dem, kan optimeringsmikrofonen
inte mäta vänster och höger högtalare korrekt.
Den automatiska kalibreringsfunktionen gör
det möjligt för dig att mäta följande:
• Högtalaranslutningara)
• Högtalarnas polaritet
• Högtalaravståndb)
• Högtalarnas vinklarb)
• Högtalarens storlekb)
• Högtalarens nivå
• Frekvensegenskaperc)
forts.
49SE
Allra först
• Den automatiska kalibreringsfunktionen fungerar
inte om hörlurarna är anslutna.
• Avbryt om MUTING är ställt till på.
a) Den här receivern korrigerar endast signaler för
mitthögtalaren och subwoofern genom analog
nedmixning när mångkanaliga ingången har
valts. Korrigeringen är inte giltig för andra
högtalare.
b) Mätresultatet används inte när mångkanaliga
ingången har valts.
c) • Signaler med en samplingsfrekvens som är
högre än 96 kHz spelas alltid upp med antingen
44,1 kHz eller 48 kHz.
• Resultatet från mätningen används inte i
följande fall.
–Den mångkanaliga ingången har valts.
–”2ch Analog Direct” används.
• Mätresultatet används inte när Dolby TrueHDsignaler där samplingsfrekvensen är högre än
96 kHz tas emot.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” Settings” och
tryck sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
AMP
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Auto Calibration”
och tryck sedan på
eller b.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Quick Setup” och
tryck sedan på
.
V/v/B/b,
MENU
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
50SE
Skärmen där du kan välja den punkt som
ska mätas visas.
8
för att välja ”Next”.
”Save auto calibration (auto speaker
setup)?” visas. Spara mätresultaten
genom att följa stegen i ”Spara
mätresultaten” (sidan 52).
Om ett varningsmeddelande eller en
felkod visas på skärmen, se ”Lista över
meddelanden efter automatisk
kalibrering” (sidan 53).
Tryck upprepade gånger på V/v
och
för att ta bort
markeringen för punkter som
du inte vill mäta, tryck sedan på
b.
Bekräftelseskärmen visas med en fråga
om du är redo att börja mäta.
Observera
7
Tryck på
för att välja ”Start”.
Mätningen startar efter fem sekunder.
När mätningen är klar hörs det ett pip och
mätresultatet visas på TV-skärmen.
Om en eller flera av högtalarna är ur fas visas ”Out
Phase” på TV-skärmen. Anslutningarna till
högtalarens ”+” och ”–”-uttag kan vara omkastade.
Beroende på högtalarna kan det dock hända att ”Out
Phase” tänds på TV-skärmen trots att högtalarna är
rätt anslutna. Det beror på högtalarnas
specifikationer. I så fall går det att fortsätta att
använda receivern.
Tips
• Det går inte att göra något med receivern utom att
slå på eller stänga av den medan mätningen pågår.
• I följande situationer kan det hända att mätningen
inte har utförts korrekt eller att den automatiska
kalibreringen inte kan utföras.
– när speciella högtalare är anslutna, t.ex.
dipolhögtalare.
– när zon 2/zon 3-funktionen används i zon 2/
zon 3.
• På modellerna för USA och Canada visas
avstånden i fot. På modellerna för övriga länder
och områden visas de i meter. Det går att ändra
vilken enhet för avstånd som ska användas med
hjälp av ”Distance Unit” i Speakerinställningsmenyn.
forts.
51SE
Allra först
6
Tryck på
Att avbryta mätningen
3
Mätningen avbryts när du ändrar volym,
växlar funktion, ändrar inställning på
SPEAKERS-omkopplaren eller ansluter
hörlurar.
Tryck på b.
Avslutningsskärmen visas.
Spara mätresultaten
Om du vill spara de mätresultat du fick i
”Utföra automatisk kalibrering” (sidan 49) går
du vidare med följande steg.
1
Tryck på B/b för att välja ”Yes” i
steg 8 i ”Utföra automatisk
kalibrering”, och tryck sedan
på
.
Urvalsskärmen för kalibreringstyp visas.
4
Tryck på
.
Observera
• Efter att kompensering av frekvensegenskaperna
gjorts, spelas alltid signaler med en
samplingfrekvens som är högre än 96 kHz upp som
44,1 kHz eller 48 kHz.
• Resultatet från mätningen av frekvensomfång
används inte i följande fall.
– Den mångkanaliga ingången har valts.
– ”2ch Analog Direct” används.
• Mätresultatet används inte när Dolby TrueHDsignaler där samplingsfrekvensen är högre än
96 kHz tas emot.
Tips
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja automatisk
kalibreringstyp, tryck sedan på
.
Parameter
Beskrivning
Full Flat
Utför plan mätning av
frekvensen från respektive
högtalare.
Engineer
Ställer in frekvensen så att
den stämmer överens med
Sony standard
lyssningsrum.
Front Reference Justerar egenskaperna för
alla högtalare så att de
stämmer överens med de
främre högtalarnas
egenskaper.
OFF
Används för att stänga av
autokalibreringens EQ.
Mätresultaten sparas.
52SE
Högtalarens storlek (LARGE/SMALL) bestäms av
dess låga egenskaper. Mätresultaten kan variera
beroende på optimeringsmikrofonens och
högtalarnas placering samt rummets form. Det
rekommenderas att du följer mätresultaten. Det går
dock att ändra dessa inställningar på Speakerinställningsmenyn. Spara mätresultaten först och
prova sedan med att ändra önskade inställningar.
Om ett varningsmeddelande eller en felkod
visas i steg 8 i ”Utföra automatisk kalibrering”
(sidan 49) ska du kontrollera orsaken till
problemet och genomföra den automatiska
kalibreringen igen.
1
Tryck på B/b för att välja ”Yes”,
sedan på
när ”Error
occurred during calibration,
press to investigate.” visas på
skärmen.
Bekräfta detaljerna i mätresultaten och gå
sedan vidare med lämplig åtgärd.
2
3
Tryck på B/b för att välja
”Retry” och tryck sedan på
.
Upprepa steg 6 till 8 i ”Utföra
automatisk kalibrering”
(sidan 49).
Spara mätresultat som
orsakade ett fel utan att vidta
någon åtgärd
1 Tryck på B/b för att välja ”No”, sedan på
när ”Error occurred during
calibration, press to investigate.” visas
på skärmen.
2 Följ stegen i ”Spara mätresultaten”
(sidan 52) för att spara mätresultaten.
Lista över meddelanden efter automatisk kalibrering
Indikering
Beskrivning
Code 30
Hörlurar är anslutna. Ta bort hörlurarna och utför den automatiska kalibreringen igen.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) är ställd till OFF. Ändra inställningen och utför sedan
mätningen på nytt.
Code 32
Inga av högtalarna kändes av. Kontrollera att optimeringsmikrofonen är rätt ansluten och
utför sedan mätningen på nytt.
Om optimeringsmikrofonen är rätt ansluten men felkoden visas, kan det hända att
optimeringsmikrofonens kabel är skadad eller felaktigt ansluten.
Code 33
•
•
•
•
Code 34
Högtalarna är inte rätt placerade. Vänster eller höger högtalare eller optimeringsmikrofonen
kan vara felaktigt placerad. Se ”1: Installation av högtalarna” (sidan 23) och kontrollera
högtalarnas placering.
Warning 40
Mätningen är avslutad. Dock är störningsnivån för hög. Det kan hända att du kan utföra
mätningen korrekt om du försöker på nytt, även om mätningarna inte kan utföras i alla
miljöer. Försök att utföra mätningen i en tyst miljö.
Warning 41
Warning 42
Ljudet som tas upp från mikrofonen är för högt.
• Avståndet mellan högtalaren och mikrofonen kan vara för kort.
Gör om mätningen efter att du har flyttat isär dem.
• Volymen kan vara för hög när du använder receivern som för-förstärkare.
Warning 43
Subwooferns avstånd och placering kan inte kännas av. Eller så kan vinkeln för högtalarens
placering inte kännas av. Detta kan orsakas av störningar. Försök att utföra mätningen i en
tyst miljö.
Ingen av de främre högtalarna eller bara den ena av de främre högtalarna är ansluten.
Optimeringsmikrofonen är inte ansluten.
Antingen vänster eller höger surroundhögtalare är inte ansluten.
De bakre surroundhögtalarna är anslutna trots att inga surroundhögtalare är anslutna.
Anslut surroundhögtalaren (högtalarna) till SURROUND-uttagen.
• Den bakre surroundhögtalaren är ansluten till SURROUND BACK SPEAKERS Rutgångarna. Om du bara ansluter en enda bakre surroundhögtalare så ansluten den till
SURROUND BACK SPEAKERS L-uttagen.
forts.
53SE
Allra först
Kontrollera resultaten av den
automatiska kalibreringen
Indikering
Beskrivning
Warning 44
Mätningen är slutförd. Högtalarna är dock inte placerade i korrekt position med hänsyn till
varandra. Se ”1: Installation av högtalarna” (sidan 23) och kontrollera högtalarnas relativa
position.
NO WARNING Det förekommer ingen varningsinformation.
----------
Inga högtalare är anslutna.
Tips
Beroende på subwooferns placering kan det hända
att mätresultatet för polariteten varierar. Det är dock
inga problem med att fortsätta att använda receivern
med det värdet.
54SE
Allra först
Guide till
manövervisning på
skärmen
Du kan visa receivermenyn på TV-skärmen
och välja den funktion du vill använda på TVskärmen genom att trycka på V/v/B/b och
på fjärrkontrollen.
Om du vill visa receivermenyn på TV-skärmen
måste du se till att receivern är i ”GUI MODE”
enligt stegen i ”7: Visa GUI-menyn på TVskärmen” (sidan 45).
3
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja den meny du vill ha,
och tryck sedan på
eller b
för att öppna menyläget.
Punkterna på menylistan visas på TVskärmen.
Exempel: När du väljer ”
Input”
AMP
4
Tryck V/v upprepade gånger för
att välja den menypunkt du vill
justera, och tryck sedan på
för att öppna menypunkten.
5
Upprepa steg 3 och 4 för att
välja önskad parameter.
GUI
MODE
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
För att återvända till föregående
skärm
Använda menyn
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på RETURN/EXIT O.
För att avsluta menyn
Tryck på MENU.
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
forts.
55SE
Avsluta ”GUI MODE”
Tryck på GUI MODE. ”GUI MODE OFF”
visas och du kan styra receivern genom
att använda menyn i receiverns
displayfönster.
Översikt över huvudmenyerna
Menyikon
Beskrivning
Input
Används för att välja den
ingångskomponent som är
ansluten till receivern
(sidan 58).
Music
Väljer musik från den
ljudkomponent som anslutits
till DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern (sidan 60).
Video
Väljer bilder från den
videokomponent som
anslutits till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern
(sidan 60).
3
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja en meny du vill ha,
och tryck sedan på
eller b
för att öppna menyläget.
Punkterna på menylistan visas på TVskärmen.
Exempel: När du väljer ”
Input”
FM/AM/XM/ Väljer den inbyggda FM/
SIRIUS
AM-radiomottagaren eller
satellitmottagaren som
anslutits (sidan 65, 69).
Settings
Du kan justerar
inställningarna på
högtalarna,
surroundeffekten,
equalizern, audio, video och
andra ingångar anslutna till
HDMI-uttagen (sidan 112).
4
Tryck på OPTIONS medan
punkterna på menylistan visas.
Alternativmenyn visas.
Använda alternativmenyerna
När du trycker på OPTIONS visas
alternativmenyerna för den huvudmeny som
har valts. Du kan välja en berörd funktion utan
att välja om menyn.
1
Tryck på AMP.
5
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja den punkt på
menylistan du vill ha, och tryck
sedan på
.
6
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja den parameter du
vill ha, och tryck sedan på
.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
56SE
För att avsluta menyn
Tryck på MENU.
Allra först
57SE
3
Uppspelning
Lyssna på ljud och titta på
bilder från komponenten
som är ansluten till
receivern
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” Input” och tryck
sedan på
eller b.
Punkterna på menylistan visas på TVskärmen.
4
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja den komponent du
vill ha, och tryck sedan på
.
Menyn försvinner och den externa
ingångens uppspelningsskärm visas.
Vald ingång
AMP
Video1,
Video2
VIDEO 1, 2
videobandspelare osv.
som är ansluten till
VIDEO 1- eller VIDEO
2-uttaget.
BD
Blu-ray Disc-spelare
osv. som är ansluten till
BD-uttaget.
DVD
DVD-spelare osv. som
är ansluten till DVDuttaget.
SAT
Satellitmottagaren osv.
som är ansluten till
SAT-uttagen.
TV
TV ansluten till TVuttaget.
TAPE
Kassettdäcket osv. som
är anslutet till TAPEuttaget.
MD
MD-spelare osv. som är
ansluten till MDuttaget.
SA-CD/CD
Super Audio CD- eller
CD-spelare osv. som är
ansluten till SA-CD/
CD-uttaget.
Phono
Skivspelaren osv. som
är ansluten till
PHONO-uttagen.
MULTI IN
Komponent ansluten
till MULTI CHANNEL
INPUT-uttaget.
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
MASTER
VOL
MUTING
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
58SE
Komponenter som
kan användas
Vald ingång
Komponenter som
kan användas
5
6
Slå på komponenten och sätt
igång uppspelningen på den.
Det går att mata in namn på upp till 8 tecken
för ingångarna som sedan visas på displayen.
Detta är bekvämt vid märkning av uttagen med
de anslutna komponenternas namn.
1
Tryck på V/v upprepade gånger
på ” Input”-skärmen för att
välja den ingång du vill
namnge.
2
Tryck på OPTIONS.
Tryck på MASTER VOL +/– för
att justera volymen.
Tips
• Du kan justera volymen olika beroende på
hastigheten med vilken du vrider på MASTER
VOLUME ratten.
För att vrida upp eller ned volymen snabbt: vrid på
ratten snabbt.
För att göra finjusteringar: vrid på ratten långsamt.
• Du kan justera volymen olika beroende på
tidslängden som du trycker ned och håller nere
MASTER VOL +/– -knappen på fjärrkontrollen.
För att vrida upp eller ned volymen snabbt: tryck
och håll nere knappen.
För att göra en finjustering: tryck ned knappen och
släpp upp den direkt.
Att aktivera
ljuddämpningsfunktionen
Tryck på MUTING på fjärrkontrollen. För att
slå på ljudet igen trycker du en gång till på
MUTING på fjärrkontrollen eller trycker på
MASTER VOL + för att skruva upp volymen.
För att undvika skada på
högtalarna
Alternativmenyn visas.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Name Input” och
tryck sedan på
.
Ett tangentbord tänds på skärmen.
4
Tryck på V/v/B/b för att välja ett
tecken i taget, tryck sedan på
.
5
Tryck på V/v/B/b för att välja
”Finish” och tryck sedan på
.
Det inmatade namnet registreras.
För att avbryta
namninmatningen
Tryck på V/v/B/b för att välja ”Cancel” och
tryck sedan på
.
Innan du stänger av receivern ska du vara noga
med att sänka volymen.
59SE
Uppspelning
HDMI1, 2, 3, HDMI-komponenter
4, 5, 6
anslutna till HDMI1,
HDMI2, HDMI3,
HDMI4, HDMI5, eller
HDMI6-uttaget.
Mata in namn på ingångar
(Name Input)
Ändring av vad som visas på
displayen (List Mode)
När du väljer ”
Input” kan du ändra vilka
punkter som ska visas.
1
Tryck på V/v upprepade gånger
på ” Input”-skärmen för att
välja den ingång du önskar.
2
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”List Mode” och
tryck sedan på
.
4
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja den punkt du vill
visa och tryck sedan på
.
• Input Assign
Ingångsnamnet och det uttag för ljud-/
videoingång som tilldelats till ingången
visas i en lista.
• Sound Field
Ingångsnamnet och det ljudfält som har
valts för ingången visas i en lista.
• A/V Sync
Ingångsnamnet och den fördröjning
som ställts in i ”A/V Sync”-menyn för
ingången visas i en lista.
Lyssna på ljud och titta på
bilder från
komponenterna som är
anslutna till DIGITAL
MEDIA PORT
DIGITAL MEDIA PORT är till för att lyssna
på ljud eller titta på bilder från en bärbar
ljudenhet eller dator genom att ansluta en
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
Tillgängliga DIGITAL MEDIA PORTadaptrar varierar enligt område.
För detaljer om hur du ansluter DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern, se ”Ansluta
komponenter med digitala ljudingångar/
utgångar” (sidan 30).
Sony erbjuder följande DIGITAL MEDIA
PORT-adaptrar:
• TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
Adapter
• TDM-NW1/NW10 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TDM-NC1 Wireless Network Audio Client
• TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TPM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern är en
valbar produkt.
Observera
• Anslut inte en annan adapter än DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern.
• Innan du kopplar loss DIGITAL MEDIA PORTadaptern, se till att du stänger av receivern med
fjärrkontrollen.
• Anslut eller koppla inte ifrån DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern till/från receivern medan systemet
är igång.
• Beroende på typ av DIGITAL MEDIA PORTadapter, visas även bilder.
60SE
AMP
Ikon
Ansluten komponent
DMPORT En annan komponent än
någon av de följande har
anslutits.
iPod
Den iPod-modell som känns
igen är ansluten.
Walkman Den Network Walkman som
känns igen är ansluten.
V/v/b,
Network Den nätverksklient som
Client
känns igen är ansluten.
MENU
Bluetooth Den Bluetooth-drivrutin som
känns igen är ansluten.
Mobile
Phone
MASTER
VOL
1
Tryck på AMP.
Den mobiltelefon som känns
igen är ansluten.
5
Välj ett spår du vill spela genom
att använda den komponent
som är ansluten till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern.
6
Tryck på MASTER VOL +/– för
att justera volymen.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” Music” eller
”
Video” och tryck sedan på
eller b.
4
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja ”DMPORT1”,
”DMPORT2”, eller en
komponent ansluten till
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
och tryck sedan på
.
61SE
Uppspelning
Komponenten som är ansluten till
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern känns
igen och ”DMPORT1” och ”DMPORT2”
på skärmen ändras till respektive
komponentnamn med en ikon. Om den
anslutna adaptern inte känns igen visas
”DMPORT1” eller ”DMPORT2” på TVskärmen.
4
Hantera TDM-iP1/iP50/
TDM-NC1 via receiverns
GUI-meny
Se till att ”System GUI” väljs i steg 4 ”Ändra
manövreringsskärm med DIGITAL MEDIA
PORT” (sidan 64).
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja den komponent
som är ansluten till den
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
du vill spela, och tryck sedan
på
.
Innehållslistan visas.
5
Tryck på V/v/B/b och
för att
välja spår eller innehåll i
innehållslistan.
Följande innehållslistor är exempel. De
kan variera beroende på vilka
komponenter som är anslutna till
receivern.
AMP
Vid iPod
Music
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Album > Track
Audiobooks > Track
V/v/b,
OPTIONS
Video
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
MENU
Video Podcast > Episode > Content
1
Vid Nätverksklient
Tryck på AMP.
Music
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Playlista) > Playlist > Track
Web Radioa) > Station > Program
Tryck på MENU.
Music Libraryb) > Album > Track
Menyn visas på TV-skärmen.
3
a)
Visas endast när M-crew Server är ansluten.
Visas endast när en annan DLNA-server än
M-crew Server är ansluten.
c)
Visas som ”Genre”, ”Artist” eller ”Album”,
beroende på inställningen för ”List Mode”.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” Music” eller
”
Video” och tryck sedan på
eller b.
b)
6
62SE
Surfin’a) > Albumc) > Track
Tryck på MASTER VOL +/– för
att justera volymen.
Välja uppspelningsläge
1
Tryck på OPTIONS.
x List Mode (endast TDM-NC1)
Väljer ett antal spår som ska spelas upp.
• Genre
Spelar upp spår i den valda genren.
• Artist
Spelar upp spår av den valda artisten.
• Album
Spelar upp spår i det valda albumet.
Uppspelning
2
Spela upp det spår du vill
lyssna på genom att följa
stegen som beskrivs i ”Hantera
TDM-iP1/iP50/TDM-NC1 via
receiverns GUI-meny”
(sidan 62).
• High
Höjer visningshastigheten.
Alternativmenyn visas.
3
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja det
uppspelningsläge du önskar
från följande.
x Shuffle (endast TDM-iP1/iP50)
Spelar alla spår i slumpmässig ordning.
• Off
Inaktiverar shuffleläget.
• Albums
Spelar alla spår på ett album slumpmässig
ordning.
• Songs
Spelar alla spår i ”Songs” i slumpmässig
ordning.
DIGITAL MEDIA PORT
meddelandelista
Meddelande som Beskrivning
visas
No Adapter
Adaptern är inte ansluten.
No Device
Ingen enhet har anslutits till
adaptern.
No Audio
Ingen ljudfil hittades.
Loading
Datan läses.
No Server*
Det finns ingen server
ansluten.
No Track*
Inget spår hittades.
No Item
Ingen punkt hittades.
Connecting*
Ansluter till servern.
x Repeat (endast TDM-iP1/iP50)
Configuring*
Nätverket installeras nu.
Spelar ett eller samtliga spår upprepade
gånger.
• Off
Inaktiverar upprepningsläget.
• One
Spelar ett spår upprepade gånger.
• All
Spelar alla spår upprepade gånger.
Warning*
Kontrollera displayen på
DIGITAL MEDIA PORTadaptern.
Party Mode*
Enheten är för närvarande i
partyläge ”Guest”.
Searching*
Söker servern.
* Endast TDM-NC1.
x Audiobook Speed (endast TDMiP50)
Väljer visningshastigheten på Audiobook.
• Low
Sänker visningshastigheten.
• Normal
Ställer in visningshastigheten på
standardvärde.
63SE
Ändra manövreringsskärm med
DIGITAL MEDIA PORT
Du kan ändra manövreringsskärm med GUImenyn. DMPORT Control-läget stöds av
DIGITAL MEDIA PORT-adaptrar som TDMiP1/iP50, TDM-NC1. Det här läget stöds inte
av andra adaptrar.
1
2
Tryck på V/v upprepade gånger
på ” Music” eller ”
Video”
skärmen för att välja den
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
du vill ha och tryck sedan på
eller b.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3
Tryck på V/v för att välja
”DMPORT Control” och tryck
sedan på
.
Om ”DMPORT Control” inte visas läser
du om hur du hanterar komponenten i den
medföljande bruksanvisningen.
4
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja det läge du vill ha,
och tryck sedan på
.
Du kan välja följande lägen i denna meny;
• System GUI
Det här läget är för TDM-iP1/iP50 och
TDM-NC1. Listan med spår kommer att
visas på receiverns GUI-skärm. Du kan
välja ett spår du vill ha och spela upp det
på varje GUI-skärm.
• Adapter GUI
Det här läget är för TDM-iP1/iP50 och
TDM-NC1. Adapterns meny kommer
att visas på TV-skärmen.
• iPod
Detta läge kan endast väljas när TDMiP1/iP50 är ansluten.
64SE
För att hantera TDM-iP1/iP50
eller TDM-NC1 via
adaptermenyn
Se till att ”Adapter GUI” väljs i steg 4 ”Ändra
manövreringsskärm med DIGITAL MEDIA
PORT”.
För detaljer om hur adaptern sköts via
adapterns GUI-meny, se bruksanvisningen
som medföljer den adapter som du använder.
För att hantera TDM-iP1/iP50 via
iPod-menyn
Se till att ”iPod” väljs i steg 6 ”Ändra
manövreringsskärm med DIGITAL MEDIA
PORT”.
För detaljer om hur du hanterar iPod, se de
driftsinstruktioner som medföljde din iPod.
Ställa in en station automatiskt
(Auto Tuning)
Stationsinställning
Lyssna på FM/AM-radio
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
Det går att lyssna på FM- och AM-sändningar
med hjälp av den inbyggda radiodelen.
Kontrollera först att FM- och AM-antennerna
är anslutna till receivern (sidan 43).
Stationsinställningsskalan för direkt
stationsinställning visas nedan.
• FM-band 100 kHz (USA-/Canadamodell)
50 kHz (europeisk modell)
• AM-band 10 kHz* (USA-/Canadamodell)
9 kHz (europeisk modell)
* AM-inställningsskalan kan ändras (sidan 67).
SHIFT
AMP
Sifferknappar
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” FM” eller
”
AM” och tryck sedan på
eller b.
FM- eller AM-menylistan tänds på TVskärmen.
4
Tryck på V/v för att välja ”Auto
Tuning” och tryck sedan på
.
5
Tryck på V/v.
Tryck på V för att söka i riktning från låga
till höga frekvenser och tryck på v för att
söka i riktning från höga till låga
frekvenser.
Receivern avbryter sökningen när en
station har ställts in.
Om mottagningen är dålig för
ett FM-program i stereo
1 Ställ in den station du vill lyssna på med
V/v/B/b,
OPTIONS
Auto Tuning, Direct Tuning (sidan 66),
eller välj den förinställda station du vill
ha (sidan 68).
2 Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
MENU
3 Tryck på V/v för att välja ”FM Mode”
och tryck sedan på
.
4 Tryck på V/v för att välja ”MONO” och
tryck sedan på
.
65SE
Stationsinställning
Tips
2
Ställa in en station direkt
(Direct Tuning)
Ange en stations frekvens genom att använda
sifferknapparna.
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
3
4
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” FM” eller
” AM” och tryck sedan på
eller b.
Tryck på V/v för att välja ”Direct
Tuning” och tryck sedan på
.
Den här receivern gör det möjligt för dig att
använda RDS (Radio Data System), där
radiostationerna sänder ytterligare information
tillsammans med den vanliga
programsignalen. RDS-informationen visas på
displayen.
Välj en station på det FM-band du
vill lyssna på med Auto Tuning
(sidan 65) eller Direct Tuning.
När du ställer in en station som tillhandahåller
RDS-service visas Program Service Name och
Program Type på TV-skärmen.
Programtyps- Beskrivning
indikering
News
Nyhetsprogram
Current Affairs
Program med kommentarer till
nyheter och aktuella händelser
Information
Exempel 1: FM 102,50 MHz
Välj 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Exempel 2: AM 1 350 kHz
Välj 1 b 3 b 5 b 0
Program med information om
olika sorters ämnen som
konsumenttips och medicinska
frågor
Sport
Sportprogram
Education
*Tryck på sifferknappen 0 när du använder den
europeiska modellen.
Utbildningsprogram, ”how-to”program och rådgivningsprogram
Drama
Radioteater och följetonger
Cultures
Program om riks- eller
lokalkultur, t.ex. språk och
samhällsfrågor
Science
Program om naturvetenskap och
teknik
Varied Speech
Andra sorters program som
kändisintervjuer, frågesport och
komediprogram
Pop Music
Popmusikprogram
Rock Music
Rockmusikprogram
Easy Listening
Lättlyssnat
Tryck på SHIFT, sedan på
sifferknapparna för att ange
frekvensen och tryck därefter
på
.
Tips
Om du har ställt in en AM-station, vrider du på
AM-ramantennen för att ställa in optimal
mottagning.
Om du inte kan ställa in en
station
”– – – .– – MHz” visas och sedan återgår
displayen till aktuell frekvens.
Kontrollera att du har matat in rätt frekvens. I
annat fall repeterar du steg 5. Om du
fortfarande inte kan ställa in en station,
används förmodligen inte den frekvensen där
du befinner dig.
66SE
Ta emot RDS-sändningar (endast
europeisk modell)
Light Classics M Lättare instrumental-, vokal- och
körmusik
Serious Classics Konserter med stora orkestrar,
kammarmusik, opera, osv.
Programtyps- Beskrivning
indikering
Other Music
Musik som inte passar in i någon
av ovanstående kategorier, t.ex.
rhythm & blues och reggae
• När en station sänder ut radiotextdata visas texten
på displayen i samma takt som den sänds av
stationen. Eventuella ändringar i denna takt
avspeglas i visningstakten.
• RDS-informationen visas bara på receiverns
display.
Weather & Metr Väderleksinformation
Finance
Börsrapporter osv.
Children’s Progs Barnprogram
Program om människor och saker
som berör dem
Religion
Program med religiöst innehåll
Phone In
Program där allmänheten
uttrycker sina åsikter via telefon
eller i ett offentligt forum
Du kan ändra AM-inställningsskalan till
antingen 9 kHz eller 10 kHz på receivern.
Stationsinställning
Social Affairs
Ändra AM-inställningsskalan
(Endast USA-/Canadamodell)
POWER
TUNING MODE
Travel & Touring Reseprogram. Används inte för
meddelanden som söks med hjälp
av TP/TA.
Leisure &
Hobby
Program om fritidsaktiviteter som
trädgårdsskötsel, fiske,
matlagning, osv.
Jazz Music
Jazzprogram
Country Music
Countrymusikprogram
National Music Program med landets eller
regionens egen musik
Oldies Music
Program med gamla godingar
Folk Music
Folkmusikprogram
Documentary
Reportage
None
Andra program än ovanstående
typer
Observera
• RDS fungerar endast för FM-stationer.
• Det är inte alla FM-stationer som sänder RDStjänster och det är heller inte alla stationer som
sänder alla tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-tjänsterna i din närhet ska du ta kontakt med
de olika radiostationerna för att få mer information.
• Det kan hända att RDS inte fungerar ordentligt om
den inställda stationen inte sänder ut RDS-signalen
på rätt sätt eller om signalen är för svag.
• Om det sänds ut ett nödmeddelande från
myndigheterna blinkar ”Alarm-Alarm!” på
displayen.
• Om en station inte erbjuder en viss RDS-tjänst,
visas ”No XX” (t.ex. ”No Clock Time”) på
displayen.
1
Tryck på POWER för att stänga
av receivern.
2
Håll ned TUNING MODE och
tryck samtidigt på POWER på
receivern.
3
Ändra den aktuella AMinställningsskalan till 9 kHz
(eller 10 kHz).
Upprepa proceduren ovan om du vill
återställa skalan till 10 kHz (eller 9 kHz).
Observera
Alla förinställda stationer raderas när du ändrar
inställningsskalan.
67SE
4
Förinställa FM/AMradiostationer
Det går att lagra upp till 30 FM och 30 AMstationer i snabbvalsminnet. Sedan går det lätt
att ställa in de stationer du brukar lyssna på.
Tryck på V/v för att välja ett
förinställt nummer och sedan
på
.
Stationen lagras på valt förinställt
nummer.
5
Repetera steg 1 till 4 för att
förinställa en annan station.
Du kan lagra stationer enligt följande:
• AM-band: AM1 till AM30
• FM-band: FM1 till FM30
AMP
Ställa in förinställda stationer
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”
FM” eller
”
AM” och tryck sedan på
eller b.
4
Tryck på V/v för att välja numret
på den förinställda station du
vill ha.
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
Förinställda nummer från 1 till 30 är
tillgängliga.
1
Ställ in den station som du vill
förinställa med Auto Tuning
(sidan 65) eller Direct Tuning
(sidan 66).
I fall FM-mottagningen är dålig växlar du
till FM-mottagningsläge (sidan 65).
2
Namnge förinställda stationer
(Namninmatning)
1
På skärmen ”
FM” eller
”
AM” trycker du på V/v för
att välja det förinställda
nummer där stationen som du
vill namnge är lagrad.
2
Tryck på OPTIONS.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3
68SE
Tryck på V/v för att välja
”Memory” och tryck sedan på
.
Alternativmenyn visas.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Name Input” och
tryck sedan på
.
Lyssna på satellitradio
(Endast USA-/Canadamodell)
4
Tryck på V/v/B/b för att välja ett
tecken i taget, tryck sedan på
.
Du kan lyssna på XM-Radio och SIRIUSSatellitradio genom att ansluta en
satellitmottagare (medföljer ej) till receivern.
5
Tryck på V/v/B/b för att välja
”Finish” och tryck sedan på
.
Det inmatade namnet registreras.
För att avbryta
namninmatningen
Tryck på V/v/B/b för att välja ”Cancel” och
tryck sedan på
.
XM Radioservice
Om XM-radio
XM är Nordamerikas största
satellitradioföretag, med ett stort utbud av
reklamfri musik, samt det bästa inom
sportprogra, nyheter, pratshower, komedi,
barnprogram och underhållning och allt sänds
från kust till kust med den bästa digitala
ljudkvaliteten. Om du vill ha mer information,
eller abonnera, är du välkommen att kontakta
xmradio.com eller ringa XM Listener Care på
1-800-XMRADIO (1-800-967-2346) från
USA; från Canada besöker du xmradio.ca eller
ringer XM Listener Care på 1-877GETXMSR (1-877-438-9677).
XM Ready®-villkor
XM månatlig serviceprenumeration säljs
separat. XM Mini-Tuner och Home Dock
krävs (båda säljs separat) för att ta emot XMservice. Det är förbjudet att kopiera,
dekompilera, använda omvänd ingenjörskonst,
hacka manipulera eller på annat sätt
tillgängliggöra sådan teknik eller programvara
som finns i de receivers som är kompatibla
med XM-satellitradiosystemet.
Installationskostnader och andra avgifter och
skatter, inklusive en engångsavgift vid
aktivering kan förekomma. Alla avgifter och
all programmering kan komma att ändras.
Kanaler där det ofta förekommer olämpligt
språk markeras med en XL. Kanalblockering
finns tillgänglig för XM radiomottagare om du
ringer 1-800-XMRADIO (från USA) och 1877-GETXMSR (från Canada). Endast
tillgänglig i USA utom Alaska och Hawaii
forts.
69SE
Stationsinställning
Ett tangentbord tänds på skärmen.
samt i Canada. ©2008 XM Satellite Radio Inc.
Med ensamrätt.
XM Ready®-abonnemang
När du har installerat XM Mini-Tuner Home
Dock, satt in XM Mini-Tuner, anslutit XM
Mini-Tuner Home Dock till ditt XM Ready®ljudsystem och installerat antennen är du redo
att abonnera och börja ta emot XM-program.
Du hittar ditt XM-Radio-ID med åtta tecken på
tre ställen: På XM Mini-Tuner, på XM MiniTunerns förpackning och på XM-kanal 0.
Notera ditt Radio-ID nedan för framtida
referens.
ssssssss
Observera
XM-Radio-ID använder inte bokstäverna ”I”, ”O”,
”S” eller ”F”.
Aktivera din XM-satellitradioservice i USA
online på http://activate.xmradio.com eller
ring 1-800-XMRADIO (1-800-967-2346).
Aktivera din XM-satellitradioservice i Canada
online på https://activate.xmradio.ca eller ring
1-877-GETXMSR (1-877-438-9677). Du
behöver ett av de större kreditkorten. XM
skickar en signal från satelliterna för att
aktivera hela kanalurvalet. Aktiveringen tar
vanligen 10-15 minuter men under hårt
belastade period kan du behöva ha ditt XM
Ready-ljudsystem på i upp emot en timme.
När du har tillgång till hela kanalurvalet på ditt
XM Ready-ljudsystem är du klar.
70SE
SIRIUS-satellitradioservice
SIRIUS Satellitradio: Den bästa
radion på radion
SIRIUS ger dig all din favoritunderhållning,
inklusive 100 % reklamfri musik, överlägsna
sportsändningar, pratshower och komedier,
underhållning i världsklass, nyheter, väder och
mycket mer att lyssna på i bilen, hemma eller på
jobbet. Sirius finns tillgänglig i USA för
abonnenter med adress på USA:s fastland och i
Canada för abonnenter med adress i Canada.
Abonnemang krävs, samt även en kompatibel
SiriusConnect Home Tuner med antenn som
säljs separat. SIRIUS-programmen kan komma
att ändras. Besök sirius.com eller
siriuscanada.ca för det mest kompletta och
uppdaterade kanalurvalet och aktuell
produktinformation. ”
SIRIUS” och
SIRIUS-hundlogotyp och relaterad märken är
varumärken som tillhör SIRIUS Satellite Radio
Inc. Med ensamrätt.
Abonnera på SIRIUSsatellitradio
Köp och anslut en SiriusConnect Home Tuner
till ditt Sirius Ready-hemmaljudsystem.
Sedan är du redo att aktivera och abonnera på
Sirius genom att antingen ringa
1.888.539.SIRIUS (7474) eller logga in på
sirius.com (USA), siriuscanada.ca (Canada).
Så enkelt är det.
Ansluta
satellitradiomottagare
SIRIUS-uttag
Innan du lyssnar på
satellitradio
XM-uttag
AMP
Stationsinställning
V/v/b,
OPTIONS
Ansluta till XM-uttaget
MENU
Innan du använder systemet ska du ansluta
XM Mini-Tuner och Home Dock till XMuttaget.
Observera
För att få en optimal mottagning av XM:s
satellitsignal bör du flytta antennen mellan olika
fönster i hemmet för att se var du får den bästa
mottagningen. De flesta XM-kunder placerar
antennen i ett söderfönster utan något som blockerar.
Ansluta till SIRIUS-uttaget
Anslut SiriusConnect Home tuner. När du
använder SiriusConnect Home tillsammans
med den här receivern måste du ansluta
adapterna som medföljer mottagaren till ett
vägguttag.
Håll SiriusConnect Home tuner, antenn och
adapter på avstånd från högtalarkablarna och
nätkabeln för att undvika störningar.
Kontrollera ID-numret
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” XM” eller
”
SIRIUS” och tryck sedan på
eller b.
forts.
71SE
4
Tryck på V/v för att välja ”ALL”,
tryck sedan på
eller b.
När Preset Mode-skärmen visas ändrar du
inställningsläget till ”Category Mode”,
och väljer sedan ”ALL”. Tryck på
OPTIONS och sedan på V/v upprepade
gånger för att välja ”Category Mode”.
Tryck på V/v för att välja kanal
0, tryck sedan på
.
6
Kontrollera XM Radio ID eller
Sirius ID på TV-skärmen och
skriv in det i det utrymme som
ges här.
XM Radio ID:_____________________
Sirius ID:_________________________
Du kan även kontrollera XM Radio ID
och Sirius ID med hjälp av displayen på
receivern.
Kontrollera
mottagningsförhållanden
(Antenna Aiming)
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” XM” eller
” SIRIUS” och tryck sedan på
eller b.
4
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Antenna Aiming”
och tryck sedan på
.
Antenna Aiming Avslutningsskärmen
visas.
72SE
När du kontrollerar
mottagningskvaliteten kan du
justera antennriktningen för att
få bästa möjligt mottagning.
För att avsluta menyn
Tryck på MENU.
5
1
6
5
Välja satellitradiokanal
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja föremålet, tryck
sedan på
.
AMP
6
Tryck på V/v för att välja kanal
och tryck sedan på
.
Den valda kanalen tas emot.
Kanalinformationen visas på TVskärmen.
Observera
V/v/b,
OPTIONS
MENU
Välja kanal efter kategori
(Category Mode)
Du kan välja en kanal från en kategori eller alla
kategorier.
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
När du väljer en kanal i ”Category Mode”, kan det
hända att kanalen du valde inte är den i den önskade
kategorin. Detta beror på att en kanal kan tillhöra
mer än en kategori.
Välja kanal genom att mata in
kanalnumret direkt (Direct
Tuning)
1
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” XM” eller
”
SIRIUS” och tryck sedan på
eller b.
4
Tryck på OPTIONS.
Tryck på MENU.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” XM” eller
”
SIRIUS” och tryck sedan på
eller b.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
Menyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck på AMP.
Alternativmenyn visas.
5
Tryck på V/v för att välja ”Direct
Tuning” och tryck sedan på
.
6
Tryck på sifferknapparna för att
ange kanalnumret.
forts.
73SE
Stationsinställning
• ALL: Du kan välja en kanal från alla
kategorier.
• (kategorinamn): Du kan välja en kanal
från en kategori.
När ”Preset Mode” skärmen visas trycker
du på OPTIONS, sedan på V/v upprepade
gånger för att välja ”Category Mode”.
7
Tryck på
.
Den valda kanalen ställs in.
Förinställa
satellitradiokanaler
Du kan välja de kanaler du vill direkt genom
att förinställa dem med hjälp av de förinställda
numren.
Du kan förinställa upp till 30 XM radiokanaler och 30 SIRIUSsatellitradiokaneler.
AMP
V/v/b,
OPTIONS
MENU
1
Välj en kanal du vill förinställa
med hjälp av Category Mode
(sidan 73) eller Direct Tuning
(sidan 73).
2
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
74SE
3
Tryck på V/v för att välja
”Memory” och tryck sedan på
.
Skärmen för val av förinställt nummer
visas.
4
Stationsinställning
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja det förinställda
nummer som du vill använda till
den förinställda kanalen och
tryck sedan på
.
Observera
• Den kanalinformation som du har förinställt kan
ändras om XM Satellite Radio Inc. eller SIRIUS
Satellite Radio Inc. ändrar sin
kanalprogrammering.
• När ”Category Mode” skärmen visas trycker du på
OPTIONS, sedan på V/v för att välja ”Preset
Mode”.
Förinställda kanaler från 1 till 30 är
tillgängliga och en standardkanal är
förinställd för alla de förinställda
kanalerna när du köper receivern.
Den valda kanalen registreras som den
förinställda kanal du valde i steg 1.
5
Repetera steg 1 till 4 för att
förinställa en annan kanal.
Du kan lagra kanaler från 1 till 30.
Välja förinställda kanaler
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” XM” eller
”
SIRIUS” och tryck sedan på
eller b.
4
Tryck på V/v för att välja ett
förinställt nummer och sedan
på
.
Du kan välja lagrade förinställda kanaler
från 1 till 30.
75SE
4
Begränsa åtkomst till
vissa kanaler
(Parental Lock) (endast SIRIUS)
Med hjälp av en egen låskod kan du begränsa
åtkomsten till vissa kanaler. Låskoden är som
standard inställd på ”0000”.
Ändra låskoden innan du använder den här
funktionen för första gången. Se ”Byta låskod
(Lock Code)”.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”ON” och tryck
sedan på
.
”Enter your 4-digit lock code.” visas.
5
Ange den fyrsiffriga låskoden
med sifferknapparna.
”The channel has been locked.” visas och
Parental Lock ställs in.
Om du vill radera de siffror du har matat
in går du tillbaka till steg 2 genom att
trycka på RETURN/EXIT O och sedan
upprepa proceduren ovan från steg 2.
Byta låskod (Lock Code)
1 Välj en kanal där du vill ändra låskoden
med hjälp av Category Mode (sidan 73)
eller Direct Tuning (sidan 73).
Sifferknappar
2 Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3 Tryck på V/v för att välja ”Lock Code”
och tryck sedan på
.
”Enter your 4-digit lock code.” visas.
4 Ange den fyrsiffriga låskoden med
V/v/b,
sifferknapparna.
”Enter a new lock code.” visas.
5 Ange en ny fyrsiffrig låskod med
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
sifferknapparna.
”To confirm, enter your new lock code
again.” visas.
6 Ange den nya låskoden på nytt med
1
2
Välj en kanal du vill låsa med
hjälp av Category Mode
(sidan 73) eller Direct Tuning
(sidan 73).
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3
76SE
Tryck på V/v för att välja
”Parental Lock”, tryck sedan på
eller b.
sifferknapparna.
”The lock code has been changed.” visas.
Lyssna på de låsta kanalerna
1 Välj en låst kanal du vill lyssna på med
hjälp av Category Mode (sidan 73) eller
Direct Tuning (sidan 73).
”The channel is locked. Enter your 4-digit
lock code.” visas.
2 Ange den fyrsiffriga låskoden med
sifferknapparna.
Kanalen tas emot.
Avbryta Parental Lock
1 Välj en kanal du vill låsa upp med hjälp
av Category Mode (sidan 73) eller
Direct Tuning (sidan 73).
2 Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3 Tryck på V/v för att välja ”Parental
Lock”, tryck sedan på
eller b.
Stationsinställning
4 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”OFF” och tryck sedan på
.
”Enter your 4-digit lock code.” visas.
5 Ange den fyrsiffriga låskoden med
sifferknapparna.
”The channel has been unlocked.” visas
och kanalen ställs in.
Observera
• När du väljer en kanal med Category Mode så
hoppas de låsta kanalerna över.
• När receivern återställs till fabriksinställningarna
återgår låskoden till standardvärdet (0000), men
Parental Lock-inställningarna tas inte bort.
• Du kan inte förinställa låsta kanaler. Om du ställer
in Parental Lock på en förinställd kanal återgår
kanalens förinställda information till
standardvärdet.
• Du kan inte ställa in Parental Lock på kanal 0 eller
kanal 184.
77SE
Meddelandelista
SIRIUS-satellitradiomeddelandelista
Meddelande
som visas
Beskrivning
Åtgärder
Antenna Error
Antennen är inte ansluten ordentligt.
Kontrollera anslutningen mellan SiriusConnect
Home tuner och antennen.
Acquiring Signal Mottagningsförhållandena är inte bra.
Pröva att flytta antennen till en annan plats. Mer
information om antennplacering finns i de
anvisningar som medföljer SiriusConnect Home
tuner.
Call 888-539SIRI
Du abonnerar inte på den valda kanalen. —
Check Sirius
Tuner
SiriusConnect Home tuner är inte
ansluten ordentligt.
Invalid Channel
Du har angivit ett ogiltigt kanalnummer. Den kanal som ska tas emot är ogiltig till följd av
förändringar i sändningsservicen, eller
mottagningsförhållandena är inte bra.
Locked
Channel
Den valda kanalen är låst.
—
Subscription
Updated
Abonnemangsinformationen har
uppdaterats.
—
Updating
Channels
xx%
Completed
(xx står för
heltal)
Kanalinformationen uppdateras.
—
Firmware
Updating
SiriusConnect Home tuners maskinvara —
uppdateras.
–––––
Det finns ingen textinformation i
kanalen.
Kontrollera alla anslutningar och slå sedan på
systemet igen. Se även tull att den adapter som
medföljer SiriusConnect Home tuner är ansluten
till ett vägguttag.
Det här är inget fel. Textinformationen kanske inte
visas beroende på systemets status, exempelvis
omedelbart efter att systemet har mottagit en
kanal.
XM-radiomeddelandelista
Meddelande
som visas
Beskrivning
Åtgärder
Check Antenna
XM-antennen är inte ansluten till XM
Mini-Tuner Dock eller XMantennkabeln är skadad.
Kontrollera att XM-antennen är ordentligt
ansluten till XM Mini-Tuner Dock och kontrollera
att inte antennkabeln är skadad.
Byt ut XM-antennen om kabeln är skadad.
78SE
Meddelande
som visas
Beskrivning
Åtgärder
CH Unauthorized Du valde en XM-kanal som är blockerad Läs i den senaste kanalguiden på
eller inte kan tas emot med ditt XMwww.xmradio.com där du hittar en aktuell
abonnemangspaket.
kanallista.
Information om hur du tar emot den här kanalen
finns på www.xmradio.com, eller kontakta XM
Satellite Radio på 1-800-967-2346.
XM-Mini-Tuner tar inte emot XMsatellitsignalen. Något är i vägen mellan
XM-antennen och satelliterna eller
antennen är felriktad.
Kontrollera antennblockeringar och flytta XMantennen för att få en bättre signalmottagning.
Använd Antenna Aiming-alternativet för att
optimera antennpositionen (sidan 72).
Se anvisningarna som medföljer XM-Mini-Tuner
och Home Dock om du vill ha mer information om
antenninstallation.
Loading
XM-Mini-Tuner tar emot ljud- eller
programinformation från XMsatellitsignalen. Meddelandet kan även
förekomma vid svaga XMsignalförhållanden.
Observera att receivern eventuellt inte
reagerar på vissa knapptryckningar
medan detta meddelande visas.
Meddelandet bör försvinna efter ett par sekunder
vid goda signalförhållanden.
Om meddelandet återkommer ofta bör du flytta
XM-antennen för att få en bättre
signalmottagning.
Använd Antenna Aiming-alternativet för att
optimera antennpositionen (sidan 72).
Off Air
Du valde en XM-kanal som för
närvarande inte sänder.
Försök igen senare och välj en annan kanal under
tiden.
(utrymme)––––
Inget artistnamn eller sångtitel finns
tillgängligt för detta val.
Ingen åtgärd krävs.
CH Unavailable
Den valda kanalen är inte tillgänglig.
Kanalen kan ha tilldelats ett annat
kanalnummer.
Det här meddelandet kan visas i början
när radion är ny eller när en radio inte
har mottagit XM:s signal under en
längre period.
Läs i den senaste kanalguiden på
www.xmradio.com där du hittar en aktuell
kanallista. När radion är ny eller inte har mottagit
XM:s signal under en längre period bör du låta
radion ta emot XM-satellitsignalen i minst 5
minuter innan du försöker välja kanalen igen.
Check XM Tuner XM-Mini-Tuner är inte installerad eller Kontrollera att XM-Mini-Tuner sitter ordentligt på
inte ordenligt placerad i XM-Miniplats och kontrollera att XM-Mini-Tuner DockTuner Dock eller XM-Mini-Tuner Dock kabeln är ansluten till receivern.
är inte ansluten till receivern.
79SE
Stationsinställning
No Signal
Lyssna med surroundljud
Spela upp med 2-kanaligt ljud
Du kan växla utgångsljudet till 2-kanaligt ljud oberoende av inspelningsformat på den programvara
du använder, den uppspelningskomponent som är ansluten eller receiverns ljudfältsinställningar.
2CH/
A.DIRECT
Tryck på 2CH/A.DIRECT upprepade gånger för att välja läget för 2-kanaligt
ljud på den ljudutgång du önskar.
2CH-läge
Effekt
2ch Stereo
Receivern matar enbart ut ljudet via höger och vänster främre högtalare. Det
hörs inget ljud ur subwoofern.
Vanligt 2-kanaligt stereomaterial skickas förbi ljudfältsbehandlingen helt och
hållet, och mångkanaligt surroundmaterial mixas ner till 2 kanal.
2ch Analog Direct
Du kan växla ljudet från den valda ingången till 2-kanalig analog ingång. Den
här funktionen låter dig lyssna på analoga källor med hög kvalitet.
När du använder den här funktionen kan endast volymen och de främre
högtalarnas balans justeras.
Observera
I 2ch stereoläget matas det inte ut något ljud genom
subwoofern. Om du vill lyssna på 2-kanaligt
stereomaterial via höger och vänster främre
högtalare och en subwoofer ska du välja ”A.F.D.
Auto”.
När du väljer ”A.F.D. Auto”, kommer receivern att
generera en lågfrekvenssignal för utmatning till
subwoofern från en 2-kanalig signal, även om det
inte finns någon L.F.E.-signal.
80SE
Uppspelning med mångkanaligt surroundljud
Läget Auto Format Direct (A.F.D.) gör det möjligt för dig att lyssna på ljud med högre kvalitet samt
välja avkodningsläge för att lyssna på ett 2-kanaligt stereoljud som mångkanaligt ljud.
AMP
Lyssna med surroundljud
A.F.D.
V/v/b,
MENU
Tryck på A.F.D. upprepade gånger för att välja det A.F.D.-läge du önskar.
A.F.D.-läge
Mångkanaligt
ljud efter
avkodning
Effekt
A.F.D. Auto
(Avkänns
automatiskt)
Förinställer ljudet som det spelades in/avkodades utan att
några surroundeffekter läggs till.
Multi Stereo
(Multi-stereo)
Matar ut 2-kanaliga vänster/höger signaler från alla
högtalare.
Enhanced Surround
–
Du kan välja den surroundljudseffekt du önskar.
Information om tillgängliga surroundljudseffekter och
hur du ställer in en finns i ”Ställa in en mångkanalig
surroundljudeffekt” (sidan 82).
81SE
Ställa in en mångkanalig
surroundljudeffekt
1
Börja spela upp en ljudkälla du
vill lyssna på (CD, DVD osv.).
2
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
3
Tryck på MENU.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Surround” och
tryck sedan på
eller b.
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Enhanced Sur
Mode” och tryck sedan på
.
Menyn för surroundljudseffekt visas.
7
Menyn visas på TV-skärmen.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” Settings” och
tryck sedan på
eller b.
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja det A.F.D.-läge du
vill ha och tryck sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
A.F.D.-läge
Mångkanaligt
ljud efter
avkodning
Effekt
PLII*
5-kanaliga
signaler
Utför avkodning i Dolby Pro Logic II-läge. En källa som
är inspelad i 2-kanaligt format avkodas till 5.1 kanaler.
Den här inställningen är idealisk för filmer som kodats i
Dolby Surround. Dessutom kan det här läget återge ljud
i 5.1 kanaler när du tittar på videor med överdubbade
eller gamla filmer.
PLIIx*
7-kanaliga
signaler
Utför avkodning i Dolby Pro Logic IIx-läge. En källa
som är inspelad i 2-kanaligt eller 5.1-kanaligt format
avkodas till 7.1 kanaler. Den här inställningen är idealisk
för filmer som kodats i Dolby Surround. Dessutom kan
det här läget återge ljud i 7.1 kanaler när du tittar på
videor med överdubbade eller gamla filmer.
Neo:6 Cinema
7-kanaliga
signaler
Utför avkodning i DTS Neo:6 Cinema-läge. En källa
som är inspelad i 2-kanaligt format avkodas till 7
kanaler.
Neo:6 Music
7-kanaliga
signaler
Utför avkodning i DTS Neo:6 Music-läge. En källa som
är inspelad i 2-kanaligt format avkodas till 7 kanaler.
Detta läge är bäst för vanligt stereomaterial som CDskivor.
Neural-THX
7-kanaliga
signaler
Nästa generation av Neural-THX® Surround. Utöver den
stereoförbättrande behandlingen och det äkta diskreta
5.1 surroundljudet, är den nu kapabel till hel 360° 7.1
surroundljudsuppspelning från Neural-THX® Surround
kodat innehåll.
* Du kan välja ”PLII” när det inte finns någon bakre surroundhögtalare i Speaker Pattern-menyn, annars kan du
välja ”PLIIx” när det finns en bakre surroundhögtalare. Du kan inte samtidigt välja båda inställningarna.
82SE
Observera
Lyssna med surroundljud
• Den här funktionen kan inte användas när
mångkanalig ingång har valts.
• Funktionen fungerar inte när DTS-HD-signaler där
samplingsfrekvensen är högre än 48 kHz tas emot.
• Funktionen fungerar inte när Dolby TrueHDsignaler där samplingsfrekvensen är högre än
96 kHz tas emot.
• Om du ställer in ljudfältseffekterna medan
receivern tar emot signaler med en
samplingsfrekvens på mer än 48 kHz, spelas
signalerna alltid upp med 44,1 kHz eller 48 kHz.
• Om du ställer in ljudfältet medan DTS 96/24signaler matas in, spelas signalen upp med bara
48 kHz.
• Början av ljudströmmen kan falla bort när NeuralTHX-behandlingen sätts på eller stängs av.
Tips
• Vi rekommenderar vanligen ”A.F.D. Auto”.
• Avkodningsformatet för DVD-skivor och liknande
finns angivet på förpackningen.
• Dolby Pro Logic IIx-avkodning är i funktion när 2kanaliga eller 5.1-kanaliga signaler matas in.
• Neural-THX är i funktion när 2-kanaliga eller 5.1kanaliga signaler matas in.
83SE
Lyssna på musik med surroundeffekt
Det går att lyssna på surroundljud helt enkelt genom att välja ett av de förinställda ljudfälten på
receivern. På så sätt kan du uppleva samma känsla som i en konserthall hemma i ditt eget
vardagsrum.
MUSIC
Tryck på MUSIC upprepade gånger för att välja den surroundeffekt du
önskar på musik.
Ljudfält
Effekt
D.Concert Hall A
Använder 3D-ljudbild för att återge ljudegenskaperna för en konserthall, som
simulerar en stor ljudscen som skapas med reflektioner.
D.Concert Hall B
Använder 3D-ljudbild för att återge ljudegenskaperna för en konserthall, som
simulerar klangfullt och unikt ljud med efterklang.
Jazz Club
Återskapar akustiken på en jazzklubb.
Live Concert
Återskapar akustiken på en rockklubb med plats för 300 personer.
Stadium
Återskapar känslan på en utomhus idrottsarena.
Sports
Återskapar känslan för en sportsändning.
Portable Audio
Återskapar en klar och förstärkt ljudbild från din bärbara utrustning. Det här
läget passar utmärkt för MP3 och annan komprimerad musik.
84SE
Lyssna på musik genom hörlurar som är anslutna till receivern
Ljudfält
Effekt
Headphone (2ch)
Det här läget väljs automatiskt när du använder hörlurar medan läget ”2ch
Stereo” eller A.F.D. är valt. Vanligt 2-kanaligt stereomaterial skickas förbi
ljudfältsbehandlingen helt och hållet, och mångkanaligt surroundmaterial
mixas ner till 2 kanaler.
Headphone Theater DCS
Det här läget väljs automatiskt när du kopplar in ett par hörlurar medan ett
ljudfält för filmer/musik är valt. Det här läget ger en biografliknande känsla i
hörlurarana.
Headphone (Direct)
De analoga signalerna matas ut utan att behandlas för ton, ljudfält osv.
Headphone (Multi)
Det här läget väljs automatiskt när du kopplar in ett par hörlurar medan läget
mångkanalig ingång är valt. Matar ut de främre analoga signalerna från MULTI
CHANNEL INPUT-uttagen.
Lyssna med surroundljud
Stänga av surroundeffekten för MUSIC
Tryck på 2CH/A.DIRECT eller A.F.D.
Observera
• Musikljudfälten fungerar inte när den
mångkanaliga ingången har valts.
• Musikljudfälten fungerar inte när DTS-HDsignaler där samplingsfrekvensen är högre än
48 kHz tas emot.
• Musikljudfälten fungerar inte när Dolby TrueHDsignaler där samplingsfrekvensen är högre än
96 kHz tas emot.
• Om du ställer in ljudfältet medan DTS 96/24signaler matas in, spelas signalen upp med bara
48 kHz.
• Om du ställer in ljudfältseffekterna medan
receivern tar emot signaler med en
samplingsfrekvens på mer än 48 kHz, spelas
signalerna alltid upp med 44,1 kHz eller 48 kHz.
• När ett av musikljudfälten är valt matas det inte ut
något ljud via subwoofern om alla högtalarna är
inställda på ”LARGE” i Speakerinställningsmenyn. Det matas dock ut ljud via
subwoofern när den digitala insignalen innehåller
L.F.E.-signaler, eller om de främre högtalarna eller
surroundhögtalarna är inställda på ”SMALL”, ett
filmljudfält är valt eller om ”Portable Audio” är
valt.
85SE
Titta på film med surroundeffekt
Det går att lyssna på surroundljud helt enkelt genom att välja ett av de förinställda ljudfälten på
receivern. På så sätt kan du uppleva samma känsla som på en biograf hemma i ditt eget vardagsrum.
MOVIE
Tryck på MOVIE upprepade gånger för att välja den surroundeffekt du
önskar i filmen.
Ljudfält
Effekt
Cinema Studio EX A
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainment
filmproduktionsstudio ”Cary Grant Theater”. Detta är ett standardläge som
passar till nästan alla sorters filmer.
Cinema Studio EX B
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainment
filmproduktionsstudio ”Kim Novak Theater”. Detta läge är idealiskt för science
fiction- eller action-filmer med massor av ljudeffekter.
Cinema Studio EX C
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainments ljudstudio. Det
här läget är idealiskt för att titta på musikaler och filmer där orkestermusiken
på ljudspåret spelar en viktig roll.
V.Multi Dimension
DCS
Används för att skapa ett stort antal virtuella högtalare från bara ett par riktiga
surroundhögtalare.
Stänga av surroundeffekten för MOVIE
Tryck på 2CH/A.DIRECT eller A.F.D.
86SE
Observera
Lyssna med surroundljud
• Filmljudfälten fungerar inte när den mångkanaliga
ingången har valts.
• Filmljudfälten fungerar inte när DTS-HD-signaler
där samplingsfrekvensen är högre än 48 kHz tas
emot.
• Filmljudfälten fungerar inte när Dolby TrueHDsignaler där samplingsfrekvensen är högre än
96 kHz tas emot.
• Om du ställer in ljudfältet medan DTS 96/24signaler matas in, spelas signalen upp med bara
48 kHz.
• Om du ställer in ljudfältseffekterna medan
receivern tar emot signaler med en
samplingsfrekvens på mer än 48 kHz, spelas
signalerna alltid upp med 44,1 kHz eller 48 kHz.
• Effekterna som skapas av de virtuella högtalarna
kan öka störningarna i uppspelningssignalen.
• När du lyssnar med ett ljudfält som använder
virtuella högtalare hörs det inget ljud direkt från
surroundhögtalarna.
Tips
• Ljudfälten med DCS-märket använder DCSteknik. Se ”Ordförklaringar” (sidan 145).
• När ljudfältets DCS-märkning är vald tänds
Digital Cinema Sound-lampan på displayen.
87SE
Digitala ljudformat som stöds av receivern
Digitala ljudformat som den här receivern kan avkoda beror på de digital ljudingångarna på de
anslutna komponenterna.
Denna receiver stödjer följande ljudformat.
Ljudformat
Maximala antalet
kanaler
Anslutning av uppspelningskomponenten
och receivern
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanaler
a
a
6.1 kanaler
a
a
7.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
5.1 kanaler
a
a
6.1 kanaler
a
a
5.1 kanaler
a
a
7.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DTS-HD
Master Audio a) b)
88SE
Ljudformat
DSD
Maximala antalet
kanaler
Anslutning av uppspelningskomponenten
och receivern
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanaler
×
a
7.1 kanaler
×
a
a)
Mångkanalig linjär PCM a)
a)Ljudsignaler matas ut i ett annat format om den komponent som spelas inte kan använda formatet. Mer
information finns i den uppspelade komponentens bruksanvisning.
b)Signaler med en samplingsfrekvens på mer än 96 kHz spelas upp med 96 kHz eller 88,2 kHz.
Lyssna med surroundljud
89SE
Använda multizonsfunktioner
Vad du kan göra med
multizonsfunktionen
Du kan, i en annan zon (zon 2 eller zon 3) än
huvudzonen, titta på bilder och lyssna på ljud
från en komponent som är ansluten till
receivern. Du kan t.ex. titta på en DVD i
huvudzonen och lyssna på en CD i zon 2 eller
zon 3.
Med hjälp av en IR-repeater (medföljer ej) går
det även att styra både en komponent i
huvudzonen och en Sony-receiver i zon 2 eller
zon 3 från zon 2 eller zon 3.
Att styra receivern från zon 2
eller zon 3
Det går att styra receivern utan att rikta
fjärrkontrollen mot IR-repeater på receivern
genom att ansluta en IR-repeater (medföljer
ej) till IR REMOTE-ingången.
Använd en IR-repeater när du placerar
receivern på en plats där signalerna från
fjärrkontrollen inte når fram.
90SE
Så här gör du en multizonsanslutning
1:Anslutningar för zon 2
1 Ljudet matas ut från högtalarna i zon 2 via SURROUND BACK
SPEAKERS-uttagen på receivern.
Huvudzon
Zon 2
STR-DA5400ES
TV
bildskärm
IR REMOTE IN
A
B
B
RM-AAP027
SURROUND BACK
SPEAKERS
2 Matar ut ljud från högtalarna i zon 2 via receivern och en annan
förstärkare.
Huvudzon
Zon 2
B
TV
bildskärm
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5400ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
RM-AAP027
A IR-repeater (medföljer ej)
B Högtalare
C Sony-förstärkare/receiver
* Du kan även ansluta till COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT-uttaget.
91SE
Använda multizonsfunktioner
ZONE 2 VIDEO
OUT*
2:Anslutningar för zon 3
Huvudrum
Zon 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5400ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
RM-AAP027
A IR-repeater (medföljer ej)
B Högtalare
C Sony-förstärkare/receiver
92SE
Så här gör du en zon 2-konfiguration med ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45uttaget)
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45-uttaget) används endast vid specialinstallation utförd av en
kvalificerad person.
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45-uttaget) är ett uttag som skickar en källvideosignal till
komponentvideoingången för zon 2. Kontakta din återförsäljare för mer information.
Observera
Använd inte det här uttaget till en Ethernet LAN-anslutning.
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45-uttag)-anslutning
RJ45-kontaktdonen använder T568B-standarden.
Se illustrationen nedan.
Zon 2
Component Video Balun
CAV-CVB1
Använda multizonsfunktioner
TV
bildskärm
CAT5-kabel
Komponentvideokabel
ZONE 2 VIDEO OUT
(RJ45-uttag)
Observera
CAV-CVB1 (Component Video Balun) måste användas. Andra typer orsakar problem och kan göra garantin
ogiltig.
forts.
93SE
RJ45-videokontaktdon
RJ45-kontaktdonen använder T568B-standarden.
Se illustrationen nedan.
Kontaktdon
Kabelfärg
A Kontakt 1
BLUE/Pb (R)
Vit/orange
B Kontakt 2
BLUE/Pb (T)
Orange
C Kontakt 3
GREEN/Y (R)
Vit/grön
D Kontakt 4
GND
Blå
E Kontakt 5
+11V
Vit/blå
F Kontakt 6
GREEN/Y (T)
Grön
G Kontakt 7
RED/Pr (R)
Vit/brun
H Kontakt 8
RED/Pr (T)
Brun
CAT5-kabel
Var noga med att kontrollera att CAT5-ledningsanslutningen är korrekt.
Använd Category 5e- eller Category 6-kabel.
RJ45-kontakt
CAT5-kabel
RJ45-kontakt
94SE
Kabelfärg
Kontaktdonnr.
Vit/orange
Orange
Vit/grön
Blå
Vit/blå
Grön
Vit/brun
Brun
1
2
3
4
5
6
7
8
Vit/orange
Orange
Vit/grön
Blå
Vit/blå
Grön
Vit/brun
Brun
1
2
3
4
5
6
7
8
5
Tryck på V/v för att välja
”Speaker Pattern”, för att välja
det mönster som saknar bakre
surroundhögtalare.
6
7
Tryck på RETURN/EXIT O.
8
Tryck på V/v för att välja
”ZONE2” och tryck sedan på
.
Ställa in högtalarna i
zon 2
När högtalarna i zon 2 är anslutna till
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen på
receivern (sidan 91), måste du göra
inställningen så att det ljud som väljs i zon 2
matas ut från de högtalare som är anslutna till
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Sur Back Assign”
och tryck sedan på
.
AMP
För att avsluta menyn
Tryck på MENU.
Använda multizonsfunktioner
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
MENU
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” Settings” och
tryck sedan på
eller b.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Speaker” och tryck
sedan på
eller b.
95SE
3 Tryck på sifferknappen 2 för zon 2, eller
Ställa om fjärrkontrollens
zoninställning
Fjärrkontrollerna är från början inställda för att
användas i zon 2. Ändra zoninställningen om
du vill använda dem i zon 3.
3 för zon 3 medan ZONE-knappen
blinkar.
Knappen ZONE tänds.
4 Tryck på ENT/MEM.
ZONE-knappen blinkar två gånger och
fjärrkontrollen ändras till zon 2- eller
zon 3-läge.
Huvudfjärrkontroll
?/1
RM SET
UP
SHIFT
AMP
ZONE
På fjärrkontrollen till zon 2/zon 3
1 Tryck på ?/1 medan du trycker på RM
SET UP.
RM SET UP-knappen blinkar och SHIFTknappen tänds.
2 Tryck på sifferknappen 2 för zon 2, eller
2, 3
ENT/
MEM
Zon 2/Zon 3-fjärrkontroll
RM SET
UP
?/1
SHIFT
2, 3
ENTER
På huvudfjärrkontrollen
1 Tryck på ?/1 medan du trycker på RM
SET UP.
AMP- och ZONE-knapparna blinkar.
2 Tryck på ZONE.
AMP-knappen slocknar, ZONE-knappen
fortsätter blinka och SHIFT-knappen tänds.
96SE
3 för zon 3 medan RM SET UPknappen blinkar.
Knappen RM SET UP tänds.
3 Tryck på ENTER.
RM SET UP-knappen blinkar två gånger
och fjärrkontrollen ändras till zon 2- eller
zon 3-läge.
Manövrera receivern från
en annan zon
(Manövrer i ZON 2/ZON 3)
Gör på följande sätt för att ansluta en IRrepeater och styra receivern i zon 2 eller zon 3.
Om ingen IR-repeater är ansluten så använd
den här receivern i huvudzonen.
Manövrera receivern från zon 2
1
Slå på huvudreceivern (den här
receivern).
2
I fallet som visas i figur 1-2
(sidan 91) slår du på
förstärkaren i zon 2.
3
Tryck på ZONE.
Fjärrkontrollen ändras till zon 2.
?/1
4
Zonfunktionen är aktiverad.
ZONE
5
Menyn visas på TV-skärmen.
6
Tryck på V/v för att välja
” Input”, tryck sedan på
eller b.
7
Tryck på V/v för att välja den
ingångskälla du vill ha, och
tryck sedan på
.
I zon 2 matas det ut analoga video- och
ljudsignaler. När du väljer SOURCE
matas de nuvarande insignalerna i
huvudzonen ut till ZONE 2 OUT-uttaget.
V/v/b,
MENU
8
MASTER
VOL
Tryck på MENU.
Ställ in en lagom volym.
• I fallet som visas i figur 1-1 (sidan 91)
justerar du volymen med MASTER
VOL +/– på fjärrkontrollen.
• I fallet som visas i figur 12 (sidan 91)
justerar du volymen med fjärrkontrollen
i zon 2.
Avsluta styrningen i zon 2
Tryck på ?/1 när du har tryckt på ZONE.
97SE
Använda multizonsfunktioner
Ingångsknappar
Tryck på ?/1.
Manövrera receivern från zon 3
1
Slå på huvudreceivern (denna
receiver) och förstärkaren i
zon 3.
2
Tryck på ZONE.
Fjärrkontrollen ändras till zon 3. Ändra
zoninställningen på fjärrkontrollen till
zon 3 i förväg (sidan 96).
3
Tryck på ?/1.
Zonfunktionen är aktiverad.
4
Tryck på en av
ingångsknapparna på
fjärrkontrollen för att välja vilka
insignaler som ska matas ut.
I zon 3 matas det bara ut analoga
ljudsignaler. Om du väljer SOURCE
matas de nuvarande insignalerna ut.
5
Ställ in en lämplig volym med
receivern i zon 3.
Avsluta styrningen i zon 3
Tryck på ?/1 när du har tryckt på ZONE.
Tips
• Även när receivern är i standbyläge (tryck på
?/1 på fjärrkontrollen för att stänga av den här
receivern) är receivern i zon 2 eller zon 3 påslagen.
För att stänga av alla receivers trycker du på ?/1
och AV ?/1 på fjärrkontrollen samtidigt (SYSTEM
STANDBY).
• Enbart signaler från komponenter som är anslutna
till de analoga ingångarna matas ut via ZONE 2eller ZONE 3-uttagen. Inga signaler matas ut från
komponenter som bara är anslutna till digitala
ingångar.
• När SOURCE är vald kommer de signaler som
matas in i MULTI CHANNEL INPUT-ingångarna
inte att matas ut från ZONE 2 OUT- eller ZONE 3
OUT-uttagen även om mångkanalig ingång
används. De analoga ljudsignalerna för nuvarande
funktion matas ut i stället.
98SE
Använda andra funktioner
Vi rekommenderar att du ansluter receivern till
produkter med ”BRAVIA” Sync.
Observera
Använda ”BRAVIA” Syncfunktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync?
Kontroll för HDMI är en gemensam
kontrolllfunktionstandard som används av
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
för HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Kontroll för HDMI-funktionen
fungerar inte i följande fall:
• När du ansluter receivern till en komponent
som inte motsvarar Sony:s Kontroll för
HDMI-funktion.
• När du ansluter receivern och
komponenterna med något annat än HDMIanslutning.
Förberedelser för ”BRAVIA”
Sync
För att använda ”BRAVIA” Sync slår du på
Kontroll för HDMI-funktionen till både
receivern och den anslutna komponenten.
Receivern är kompatibel med ”Kontroll för
HDMI-Enkel inställning”-funktion.
När TV:n är kompatibel med
”Kontroll för HDMI-Enkel
inställning”-funktionen
När du ansluter en Sony-TV med ”Kontroll för
HDMI-Enkel inställning”-funktionen kan
Kontroll för HDMI-funktionen på receivern
slås på samtidigt genom att du slår på Kontroll
för HDMI-funktionen på TV:n.
1 Kontrollera att receiven, TV:n och
uppspelningskomponenterna är
anslutna med en HDMI-kabel
(medföljer ej). (Samtliga komponenter
måste vara kompatibla med Kontroll för
HDMI-funktionen.)
2 Slå på receivern, TV:n och
uppspelningskomponenterna.
3 Slå på TV:ns Kontroll för HDMIfunktion.
Receivern och alla de anslutna
komponenternas Kontroll för HDMIfunktion slås på samtidigt. Under
inställningen visas ”SCANNING” i
receiverns displayfönster och när
inställningen är genomförd visas
”COMPLETE”. Vänta tills inställningen är
genomförd.
forts.
99SE
Använda andra funktioner
”BRAVIA” Sync är kompatibel med SonyTV, Blu-ray Disc/DVD-spelare, AVförstärkare osv. som är försedda med Kontroll
för HDMI-funktionen.
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med ”BRAVIA” Sync med en
HDMI-kabel (medföljer ej), underlättas
användningen enligt nedan:
• One-Touch Play: När du spelar upp på en
komponent, som t.ex. en DVD/Blu-ray Discspelare, slås receivern och TV:n på
automatiskt och växlar till den lämpliga
HDMI-ingången.
• System Audio Control: När du ser på TV
kan du välja mellan att mata ut ljudet från
TV-högtalaren eller de högtalare som är
anslutna till receivern.
• System Power Off: När du stänger av TV:n
stängs även receivern och de anslutna
komponenterna av samtidigt.
Det kan beroende på den anslutna komponenten
hända att Kontroll för HDMI-funktionen inte
fungerar. Läs den bruksanvisning som tillhör
komponenten.
Mer information om hur du installerar TV:n
finns i TV:ns bruksanvisning.
Observera
• När du drar ut HDMI-kabeln eller ändrar
anslutningen ska du utföra de steg som anges i
”När TV:n är kompatibel med ”Kontroll för
HDMI-Enkel inställning”-funktionen” (sidan 99)
eller ”När TV:n är inte är kompatibel med
”Kontroll för HDMI-Enkel inställning”funktionen”.
• När du tilldelar komponentvideoingången till
HDMI-ingången med Input Assign-funktionen kan
du inte ställa ”Control for HDMI” på ”ON” (PÅ).
• När ”Kontroll för HDMI-Enkel inställning” ställs
in kan du inte använda funktioner som t.ex. OneTouch Play eller System Audio Control.
• När du installerar receivern med ”Kontroll för
HDMI-Enkel inställning” från en TV ska du först
slå på TV:n, receivern och
uppspelningskomponenterna.
• När du installerar receivern med ”Kontroll för
HDMI-Enkel inställning” från en TV ska du innan
du aktiverar ”Kontroll för HDMI-Enkel
inställning”-funktionen aktivera Kontroll för
HDMI-funktionen för de komponenter som inte är
kompatibla med ”Kontroll för HDMI-Enkel
inställning”-funktionen.
När TV:n är inte är kompatibel
med ”Kontroll för HDMI-Enkel
inställning”-funktionen
Slå på Kontroll för HDMI-funktionen på
receivern och den anslutna komponenten en i
taget.
?/1
AMP
HDMIingångsknappar
GUI
MODE
V/v/b,
MENU
1 Utför de steg som anges i ”När TV:n är
kompatibel med ”Kontroll för HDMIEnkel inställning”-funktionen”
(sidan 99).
2 Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
3 Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
4 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”
Settings” och tryck sedan på
eller b.
5 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”HDMI” och tryck sedan på
eller b.
6 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”Control for HDMI” och tryck
sedan på
eller b.
100SE
7 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”ON” och tryck sedan på
Kontroll för HDMI-funktionen för
receivern aktiveras.
.
8 Tryck på GUI MODE för att lämna GUImenyn.
Om GUI-menyn visas kommer
uppspelningskomponenternas Kontroll för
HDMI-funktion inte att fungera ordentligt.
9 Tryck på en av HDMIingångsknapparna för att visa bilden på
de uppspelningskomponenter där
Kontroll för HDMI-funktionen ska
ställas in.
10Slå på den anslutna komponentens
Kontroll för HDMI-funktion.
Mer information om att ställa in den
anslutna komponenten finns i dess
bruksanvisning.
Kontroll för HDMI-funktionen och visa
bilden på alla de
uppspelningskomponenter du vill
använda.
Med en enkel åtgärd kan du lyssna på TVljudet från högtalarna som är anslutna till
receivern.
Beroende på TV-inställningarna slås receivern
på och växlar automatiskt till ”TV”funktionen medan du ser på TV.
TV-ljudet matas ut från de högtalare som är
anslutna till receivern och samtidigt sänks
ljudet på TV:n.
Du kan använda funktionen System Audio
Control på följande sätt.
• TV-ljudet matas ut från de högtalare som är
anslutna till receivern när du slår på
receivern medan ljudet matas ut från TVhögtalaren.
• Du kan justera receivervolymen när du
justerar TV-volymen.
Du kan även styra den här funktionen via TVmenyn. Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
Observera
Spela upp på komponenter med
en knapptryckning (One-Touch
Play)
Genom en enkel åtgärd (one-touch) starta
komponenter anslutna till receivern med
HDMI-anslutningar automatiskt.
Du kan lyssna på ljud och se bilder via
anslutna komponenter.
• När ”Control for HDMI” är inställd på ”ON”,
kommer ”Audio Out”-inställningarna i HDMIinställningsmenyn att ställas in automatisktt
beroende på System Audio Controlinställningarna.
• När du ansluter en TV som saknar funktionen
System Audio Control kan funktionen System
Audio Control givetvis inte användas.
• Om du slår på TV:n innan du slår på receivern
dröjer det lite innan TV-ljudet matas ut.
Uppspelning på en ansluten
komponent.
Receivern och TV:n slås på samtidigt och ljud
och bild matas ut från receivern och TV:n.
Observera
Beroende på TV:n kan det hända att början på
innehållet inte matas ut.
101SE
Använda andra funktioner
11Upprepa steg 9 och 10 för att ställa in
Lyssna på TV-ljudet från
högtalarna anslutna till
receivern (System Audio
Control)
Stänga av receivern med TV:n
(System Power Off)
När du stänger av TV:n med strömknappen på
TV:ns fjärrkontroll slås receivern och de
anslutna komponenterna av automatiskt.
Du kan även stänga av TV:n med receiverns
fjärrkontroll.
AV ?/1
Växla de bildskärmar
som matar ut HDMIvideosignalerna
När två bildskärmar är anslutna till HDMI
OUT A och HDMI OUT B-uttagen kan du
växla de två bildskärmarnas utgångar med
hjälp av HDMI OUTPUT-knappen.
TV
?/1
Tryck på TV och sedan på AV ?/1.
TV:n, receivern och anslutna komponenter
stängs av.
HDMI
OUTPUT
Observera
• Slå på TV:ns strömförreglingsfunktion innan du
använder funktionen System Power Off. Mer
information finns i TV:ns bruksanvisning.
• Beroende på statusen kan det hända att de anslutna
komponenterna inte är avstängda. Mer information
finns i de anslutna komponenternas
bruksanvisningar.
1
Slå på receivern och de två
bildskärmarna.
2
Tryck på HDMI OUTPUT.
Utgången växlar enligt följande varje
gång du trycker på knappen:
HDMI A t HDMI B t HDMI A…
Du kan även använda HDMI OUTknappen på receivern.
102SE
1
Växla mellan digitalt och
analogt ljud
När du ansluter komponenter till både digitala
och analoga ljudingångar på receivern, kan du
fastställa ljudingångens läge till valfri typ av
ingång. Du kan även växla mellan typerna som
anpassning till den typ av material som du ska
titta på.
AMP
Ingångsknappar
Tryck på ingångsknappen.
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern.
2
3
Tryck på AMP.
Tryck upprepade gånger på
INPUT MODE för att välja
ljudingångens läge.
Observera
• Det kan hända att somliga ljudinmatningsformat
inte går att välja beroende på vad som matas in.
• När antingen HDMI-ingång, satellitmottagare,
eller DIGITAL MEDIA PORT-adapter är vald
visas ”------” på displayen och det går inte att välja
något annat läge. Välj ett annat ingångsläge än
HDMI, satellittunern och DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern och ställ sedan in ljudingångens
läge.
• När ”2ch Analog Direct”-funktionen används eller
när mångkanalig ingång är valt, ställs
ljudinmatningen in på ”Analog”. Det går inte att
välja något annat läge.
INPUT
MODE
103SE
Använda andra funktioner
Den valda ljudingångens läge visas på
TV-skärmen.
• Auto
Ger prioritet till de digitala
ljudsignalerna vid både digitala och
analoga anslutningar.
Om det inte förekommer några digitala
ljudsignaler väljs de analoga
ljudsignalerna.
• Analog
Specificerar de analoga ljudsignaler
som matas in till AUDIO IN (L/R)uttagen.
1
Lyssna på ljud och titta på
bilder via andra ingångar
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
(Input Assign)
Det går att programmera om bild- och/eller
ljudsignaler till andra ingångar.
Exempel) Genom att ansluta DVD-spelarens
OPTICAL OUT-utgång till OPTICAL
VIDEO 1 IN-ingången på den här receivern
går det att mata in enbart digitala optiska
ljudsignaler från DVD-spelaren.
Anslut DVD-spelarens
komponentvideoutgång till COMPONENT
VIDEO IN 1/COMPONENT VIDEO IN 2-,
eller COMPONENT VIDEO IN 3-uttaget på
den här receivern när du vill mata in
bildsignaler från DVD-spelaren. Programmera
in bildsignalerna och/eller ljudsignalerna för
DVD-ingången med hjälp av ”Input Assign”
på Input-menyn.
AMP
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
104SE
Tryck på AMP.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ” Input” och tryck
sedan på
eller b.
4
Tryck på V/v för att välja det
ingångsnamn som du vill
använda.
5
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
6
Tryck på V/v för att välja ”Input
Assign” och tryck sedan på
.
7
Tryck på V/v/B/b för att välja de
ljud- och/eller videosignaler
som du vill använda på
ingången som du valt i steg 4,
tryck sedan på
.
Ingångsnamn
VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TAPE MD SA-CD/ MULTI HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
CD
IN
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BD
Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Component1
a
a
aa) a
a
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
b)
b)
b)
b)
b)
ab)
Videoingångar Video1
som går att Composite
programmera
om
Video2
Composite
Component2
Component3
a
a
a
a
a
a
aa)
a
a
a
a
a)
a
a
a
a
a
a
a)
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
–
–
–
–
a)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
a
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
aa)
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
aa)
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
Ljudingånger Video1
som går att OPT
programmera
Video2
om
OPT
aa)
–
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
aa)
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
SAT OPT
–
–
a
a
aa)
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Tape OPT
–
–
a
a
–
aa)
–
a
–
–
–
–
–
–
–
a
a)
MD OPT
–
–
a
a
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
BD COAX
a
a
aa)
–
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
COAX
a
a
–
aa)
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
SA-CD/CD
COAX
a
a
–
–
a
a
a
aa)
–
–
–
–
–
–
–
a)
Fabriksinställning
b)
När du tilldelar komponentvideoingången till HDMI-ingången via Input Assign-menyn omvandlas
komponentvideosignaler inte till HDMI-videosignaler och matas inte ut från HDMI OUT-uttaget.
Komponentvideosignaler matas ut från COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-uttaget. I det här fallet är
upplösningen på GUI-utmatningen inställd på ”480p” för både komponentvideoingången och HDMIvideoingången.
Observera
• Du kan inte programmera optiska signaler från en
ingångskälla till receiverns optiska ingångar och du
kan inte programmera koaxialsignaler från en
ingångskälla till receiverns koaxialingångar.
• När du överlåter en digital ljudingång kan det
hända att INPUT MODE-inställningen ändras
automatiskt.
• Du kan inte programmera om fler än en HDMIingång till samma ingång.
• Du kan inte programmera om fler än en digital
ljudingång till samma ingång.
• Du kan inte programmera om fler än en
komponentvideoingång till samma ingång.
• När du tilldelar en komponentvideoingång till
HDMI-ingången ska ”Control for HDMI” stå på
”OFF” (AV).
105SE
Använda andra funktioner
HDMI3
Hur du använder
insomningstimern
När insomningstimern används tänds
”SLEEP” i receiverns displayfönster.
Det går att ställa in receivern så att den
automatiskt stängs av efter en viss tid.
AMP
SLEEP
1
2
Tryck på AMP.
Tryck upprepade gånger på
SLEEP.
Varje gång du trycker på SLEEP, ändras
displayen enligt följande cykel:
106SE
Tips
Tryck på SLEEP för att kontrollera återstående tid
innan receivern stängs av. Den återstående tiden
visas på displayen. Om du trycker en gång till på
SLEEP så kommer insomningstimern att ändras.
Tips
Lyssna på
surroundeffekter på låg
volym
När den här funktionen är på ökar Bass, Treble, och
Effect Levels och ”D. Range Comp” ställs
automatiskt på ”MAX”.
Den här funktionen gör det möjligt att få en
biografliknande känsla även på låg volym.
Den här funktionen går att använda
tillsammans med andra ljudfält.
När du tittar på en film sent på kvällen går det
att höra dialogen tydligt även på låg volym.
AMP
Använda andra funktioner
NIGHT
MODE
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på NIGHT MODE.
Funktionen NIGHT MODE är aktiverad.
NIGHT MODE sätts på och stängs av om
du trycker på NIGHT MODE.
Observera
• Den här funktionen kan inte användas när
mångkanalig ingång har valts.
• Funktionen fungerar inte när Dolby TrueHDsignaler där samplingsfrekvensen är högre än
96 kHz tas emot.
• Om funktionen NIGHT MODE är aktiverad medan
receivern tar emot signaler med en
samplingsfrekvens på mer än 96 kHz, spelas
signalerna alltid upp med antingen 44,1 kHz eller
48 kHz.
107SE
4
Använda receivern för
inspelning
Du kan spela in från en video/ljudkomponent
med hjälp av receivern. Se bruksanvisningen
som medföljer din inspelningskomponent.
Starta inspelningen på
inspelningsapparaten och
starta sedan uppspelningen på
uppspelningskomponenten.
Observera
• Ljudjusteringar påverkar inte signalutmatningen
från MD OUT-uttagen.
• De ingående ljudsignalerna från MULTI
CHANNEL INPUT-uttagen matas inte ut.
För att spela in digitalt ljud
Ingångsknappar
Anslut en uppspelningskomponent till den
digitala ljudingången (OPTICAL IN) och
anslut inspelningskomponenten till OPTICAL
MD OUT-utgången.
Inspelning på inspelningsmedia
Spela in på en MiniDisc eller
ljudband
Du kan spela in på en MiniDisc eller
ljudkassett med hjälp av receivern. Se
bruksanvisningen som medföljer din MDspelare eller kassettdäck.
1
Tryck på ingångsknappen för
din uppspelningskomponent.
2
Gör klart
uppspelningskomponenten för
uppspelning.
Lägg t.ex. i en CD i CD-spelaren.
3
Gör klart
inspelningskomponenten.
Sätt i en tom MD eller kassettband i
inspelningskomponenten och ställ in
inspelningsnivån.
108SE
1
Tryck på ingångsknappen för
din uppspelningskomponent.
2
Gör klart
uppspelningskomponenten.
Sätt t.ex. i den videokassett som du vill
kopiera i videobandspelaren.
3
Gör klart
inspelningskomponenten.
Sätt i en oinspelad videokassett eller
motsvarande i inspelningskomponenten
(VIDEO 1) att spela in på.
4
Starta inspelningen på
inspelningskomponenten och
starta sedan uppspelningen på
uppspelningskomponenten.
Observera
• Somligt material innehåller
kopieringsskyddssignaler för att förhindra
kopiering. I det här fallet kan det hända att du inte
kan spela in från källorna.
• De ingående ljudsignalerna från MULTI
CHANNEL INPUT-uttagen matas inte ut.
• Endast analoga insignaler avges från den analoga
utgången (för inspelning).
• Endast digitala insignaler avges från den digitala
utgången (för inspelning).
• HDMI-ljud kan inte spelas in.
Växla kommandoläge på
receivern och
fjärrkontrollen
109SE
Använda andra funktioner
Det går att ställa om kommandoläget
(COMMAND MODE AV 1 eller
COMMAND MODE AV 2) för receivern och
fjärrkontrollen.
Växla kommandoläge från
fabriksinställningen till den lämpliga
inställningen om en annan Sony-komponent
av misstag styrs av samma fjärrkontroll när du
styr receivern med dess medföljande
fjärrkontroll.
Både receivern och fjärrkontrollen har
kommandolägena från fabriksinställningen
(COMMAND MODE AV 2).
Receivern och fjärrkontrollen ska däremot
använda samma kommandoläge. Om receivern
och fjärrkontrollen inte är inställda på samma
kommandoläge går det inte att styra receivern
med fjärrkontrollen.
Växla kommandoläge på
receivern
2CH/A.DIRECT
Växla kommandoläge på
huvudfjärrkontrollen
RM SET
UP
SHIFT
1, 2
AMP
ZONE
ENT/
MEM
Håll knappen 2CH/A.DIRECT
intryckt och slå på receivern.
När kommandoläget är inställt på ”AV2” visas
”COMMAND MODE [AV2]” på displayen.
När kommandoläget är inställt på ”AV1” visas
”COMMAND MODE [AV1]” på displayen.
?/1
1
Tryck på ?/1 medan du trycker
på RM SET UP.
AMP-och ZONE-knapparna blinkar.
2
Tryck på AMP.
ZONE-knappen slocknar, AMP-knappen
fortsätter blinka och SHIFT-knappen
tänds.
3
Tryck på sifferknappen 1 eller 2
medan AMP-knappen blinkar.
När du trycker 1 ställs kommandoläget in
på AV SYSTEM 1. När du trycker 2 ställs
kommandoläget in på AV SYSTEM 2.
Knappen AMP tänds.
4
Tryck på ENT/MEM.
AMP-knappen blinkar två gånger och
sedan är inställningen av kommandoläget
slutförd.
110SE
3 Tryck på V/v för att välja ”
Använda anslutning för
två förstärkare
tryck sedan på
Settings”,
eller b.
4 Tryck på V/v för att välja ”Speaker”,
tryck sedan på
eller b.
Om du inte använder några bakre
surroundhögtalare kan du använda
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen för
de främre högtalarna för en anslutning med två
förstärkare.
5 Tryck på V/v för att välja ”Speaker
För att ansluta högtalarna
7 Tryck på RETURN/EXIT O.
Främre
högtalare (H)
Främre
högtalare (V)
Pattern” och tryck sedan på
.
6 Tryck på V/v för att välja lämpligt
högtalarmönster så att det inte finns
några bakre surroundhögtalare.
8 Tryck på V/v för att välja ”Sur Back
Assign” och tryck sedan på
.
9 Tryck på V/v för att välja ”BI-AMP” och
Hi
Hi
Lo
Lo
Observera
• Du kan inte använda FRONT SPEAKERS Buttagen för en anslutning med två förstärkare.
• När du använder den automatiska
kalibreringsfunktionen, ska du utföra
inställningarna för två förstärkare innan du utför
den automatiska kalibreringen.
• Om du utför inställningarna för två förstärkare
avaktiveras högtalarnivån, balansen och
equalizerinställningarna för de bakre
surroundhögtalarna och dessa ersätts av
inställningarna för de främre högtalarna.
• Signaler som matas ut från PRE OUT-uttagen
används med samma inställning som de från
SPEAKERS-utgångarna.
• Om Speaker Pattern har en inställning med bakre
surroundhögtalare kan du inte ställa in de två
förstärkarna.
För att ställa in högtalarna
1 Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2 Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
111SE
Använda andra funktioner
Anslut uttagen på Lo-sidan (eller Hi-sidan) på
de främre högtalarna till FRONT SPEAKERS
A-uttagen, och anslut uttagen på Hi-sidan
(eller Lo-sidan) på de främre högtalarna till
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen. Se
till att metallbyglarna för Hi/Lo som fanns på
högtalarna har tagits bort. Om dessa inte tagits
bort kan det orsaka felaktig funktion hos
receivern.
tryck sedan på
.
Samma signalutgångar från FRONT
SPEAKERS A-uttagen kan matas ut från
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen.
Justera inställningar
Använda
inställningsmenyn
Du kan justera de olika inställningarna på
högtalare, surroundeffekter, multizoner osv.
med inställningsmenyn.
Om du vill visa receivermenyn på TV-skärmen
måste du se till att receivern är i ”GUI MODE”
enligt stegen i ”7: Visa GUI-menyn på TVskärmen” (sidan 45).
3
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja ” Settings”, tryck
sedan på
eller b för att
öppna menyläget.
Inställningsmenylistan visas på TVskärmen.
AMP
4
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja den punkt på
menylistan du vill ha, och tryck
sedan på
.
V/v/B/b,
Exempel: När du väljer ”Auto Calibration”
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
1
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2
Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.
112SE
5
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja den parameter du
vill ha, och tryck sedan på
.
För att återvända till föregående
skärm
Tryck på RETURN/EXIT O.
För att avsluta menyn
Tryck på MENU.
Inställningsmenylista
Menyikon
Beskrivning
Auto
Calibration
Ställer in högtalarnivå eller
avstånde och gör automatisk
mätning.
Speaker
Ställer in högtalarposition
och impedans manuellt
(sidan 115).
Justerar det ljudfält
(surroundeffekt) som du
väljer (sidan 119).
EQ
Justerar equalizern (bas-/
diskantljud) (sidan 120).
Multi Zone
Gör inställningar för Multi
Zone (sidan 121).
Audio
Ställer in olika ljudpunkter
(sidan 122).
Video
Justerar upplösningen på
analoga videosignaler
(sidan 124).
HDMI
Gör inställningar för ljud/
bilder från komponenter
anslutna till HDMI-uttagen
(sidan 127).
System
Ställer in skärmsläckaren
eller språk på menyguidens
display (sidan 128).
Snabbanslutning
Utför Auto Calibration. Se ”9: Kalibrera
lämpliga högtalarinställningar automatiskt
(Auto Calibration)” (sidan 48) för närmare
detaljer.
Observera
Mätresultaten skrivs över och sparas på Position 1 i
Enhanced Setup-menyn.
Enhanced Setup
Du kan registrera tre mönster för ”Seating
Position” beroende på sittplats, lyssningsmiljö
och mätförhållanden.
Du kan även välja en kalibreringstyp för att
kompensera varje högtalare.
Registrera mer än en
uppsättning inställningar för
lyssningsmiljön
Du kan välja önskad sittplats och registrera
mätresultaten från den automatiska
kalibreringen av den sittplatsen.
1 Tryck på V/v upprepade gånger på
Enhanced Setup-skärmen för att välja
den ”Seating Position” där du vill
registrera mätresultaten.
• Pos. (Position) 1
• Pos. (Position) 2
• Pos. (Position) 3
2 Tryck på b för att utföra automatisk
kalibrering.
Ställa in en kompensationstyp
för högtalarna
Du kan välja den kompensationstyp som ska
användas till högtalarna i varje Seating
Position.
forts.
113SE
Justera inställningar
Surround
Auto Calibration
1 Tryck på V/v upprepade gånger för att
välja den ”Seating Position” där du vill
ställa in högtalarens kompensationstyp
och tryck sedan på
.
2 Tryck på V/v upprepade gånger för att
välja den ”Calibration Type” du vill ha
och tryck sedan på
.
• Full Flat
Utför plan mätning av frekvensen från
respektive högtalare.
• Engineer
Ställer in frekvensen så att den stämmer
överens med Sonylyssningsrumsstandard.
• Front Reference
Justerar egenskaperna på alla högtalare så
att de stämmer överens med de främre
högtalarnas egenskaper.
• OFF
Används för att stänga av
autokalibreringens EQ.
Observera
Du kan inte ställa in ”Calibration Type” för ”Seating
Position” där mätresultaten inte har registrerats.
Bekräfta
equalizerinställningarna på
Seating Position
1 Tryck på V/v upprepade gånger för att
välja den ”Seating Position” där du vill
bekräfta equalizerinställning.
2 Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”EQ Curve” och tryck sedan på
.
4 Tryck på B/b upprepade gånger för att
på skärmen välja den högtalare där du
vill bekräfta equalizerinställningen.
• FRONT
• CENTER
• SURROUND
• SURROUND BACK
114SE
Namnge Seating Position
1 Tryck på V/v upprepade gånger för att
välja den ”Seating Position” som du vill
namnge.
2 Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”Name Input” och tryck sedan på
.
Ett tangentbord tänds på skärmen.
4 Tryck på V/v/B/b/
för att välja ett
tecken i taget och tryck sedan på
.
Speaker-inställningar
Du kan justera var och en av högtalarna
manuellt. Det går även att justera högtalarnas
nivåer efter det att den automatiska
kalibreringen är färdig.
Observera
Speaker-inställningarna gäller endast den aktuella
”Seating Position”.
Impedance
Du kan ställa in högtalarimpedansen. Se ”8:
Inställning av högtalarna” (sidan 46) för
närmare detaljer.
x4Ω
x8Ω
Speaker Pattern
Du kan slå på eller av inställningarna för
analog nedmixning.
x OFF
Om en mitthögtalare är ansluten ställs den här
inställningen automatiskt på ”OFF”.
x ON
Vi rekommenderar att du ställer in ”Center
Mix” på ”ON” när du vill lyssna på digitalt
ljud med högsta möjliga kvalitet och ingen
mitthögtalare är ansluten. Analog nedmixning
fungerar när ”Center Mix” är inställd på ”ON”.
Denna inställning gäller även för signaler som
matas in via MULTI CHANNEL INPUTingångarna.
Sur Back Assign
Du kan göra inställningar för de bakre
surroundhögtalarna.
x OFF
Om ingen bakre surroundhögtalare är ansluten
väljer du ”OFF”.
x BI-AMP
Välja högtalarmönster
1 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”Speaker Pattern” och tryck sedan
på
.
Speaker Pattern-skärmen visas.
2 Tryck på V/v för att välja det
högtalarmönster du vill ha och tryck
sedan på
.
3 Tryck på RETURN/EXIT O.
Om du ansluter främre högtalare i en
konfiguration med två förstärkare, ska du välja
”BI-AMP” (sidan 111).
x ZONE2
Om de bakre surroundhögtalarna används i
zon 2 så ska du välja ”ZONE2”. Om du väljer
”ZONE2” är insignalerna till SUR BACKuttagen för MULTI CHANNEL INPUT
ogiltiga (sidan 95).
forts.
115SE
Justera inställningar
Välj ”Speaker Pattern” enligt det
högtalarsystem du använder. Du behöver inte
välja högtalarmönster efter automatisk
kalibrering.
Center Mix
Observera
Om du vill ändra anslutningen från en anslutning
med två förstärkare eller en anslutning för zon 2 till
en anslutning med bakre surroundhögtalare, ställer
du in ”Sur Back Assign” på ”OFF” och ansluter
sedan de bakre surroundhögtalarna till den här
receivern. Ställ in högtalarna igen efter att du har
anslutit de bakre surroundhögtalarna. Se avsnittet
”Auto Calibration” (sidan 48) eller ”Manual Setup”.
Manual Setup
Det går att justera avståndet från sittplatsen till
var och en av högtalarna (höger/vänster främre
högtalare, mitthögtalaren, höger/vänster
surroundhögtalare, höger/vänster bakre
surroundhögtalare, och subwoofern).
att på skärmen välja den högtalare där
du vill justera avståndet från sittplatsen
och tryck sedan på
.
2 Tryck på B/b för att välja ett ”Distance:”,
Justera högtalarnivån
tryck sedan på
Det går att justera nivån för respektive
högtalare (mitthögtalaren, höger/vänster
surroundhögtalare, höger/vänster bakre
surroundhögtalare, subwoofern).
.
3 Tryck på V/v för att ställa in avståndet
1 Tryck på V/v/B/b upprepade gånger för
att på skärmen välja den högtalare där
du vill justera nivån, tryck sedan på
.
2 Tryck upprepade gånger på B/b för att
.
3 Tryck på V/v för att ställa in nivån på
den högtalare du valt, tryck sedan på
.
Du kan justera nivån från –20 dB till
+10 dB i steg om 0,5 dB.
För höger/vänster främre högtalare går det
även att justera balansen. Den främre
vänstra nivån går att justera från
FL–10,0 dB till FL+10,0 dB i steg om
0,5 dB. Den främre högra nivån går att
justera från FR–10,0 dB till FR+10,0 dB i
steg om 0,5 dB.
Observera
När ett av musikljudfälten är valt matas det inte ut
något ljud via subwoofern om alla högtalarna är
inställda på ”LARGE”. Det matas dock ut ljud via
subwoofern när den digitala insignalen innehåller
L.F.E.-signaler, eller om de främre högtalarna eller
116SE
Justera avståndet från
sittplatsen till respektive
högtalare
1 Tryck på V/v/B/b upprepade gånger för
Du kan justera varje högtalare manuellt på
skärmen Manual Setup. Det går även att
justera högtalarnas nivåer efter det att den
automatiska kalibreringen är färdig.
välja ”Level:” och tryck sedan på
surroundhögtalarna är inställda på ”SMALL”, ett
filmljudfält är valt eller om ”Portable Audio” är valt.
på den valda högtalaren, tryck sedan
på
.
Du kan justera avståndet från 1,0 meter till
10,0 meter i steg om 1 cm.
Justera storleken på högtalarna
Det går att justera storleken på respektive
högtalare (höger/vänster främre högtalare,
mitthögtalaren, höger/vänster
surroundhögtalare, och höger/vänster bakre
surroundhögtalare).
1 Tryck på V/v/B/b upprepade gånger för
att på skärmen välja den högtalare där
du vill justera storleken, tryck sedan på
.
2 Tryck på B/b för att välja ett ”Size:”,
tryck sedan på
.
3 Tryck på V/v för att ställa in storleken
på den valda högtalaren, tryck sedan
på
.
• LARGE
Om ett par stora högtalare är anslutna som
kan återge basfrekvenser på ett effektivt
sätt ska du välja ”LARGE”. Välj i vanliga
fall ”LARGE”.
• SMALL
Om ljudet är förvrängt, eller om du tycker
att surroundeffekterna blir för svaga med
mångkanaligt surroundljud, väljer du
”SMALL” för att aktivera
basomdirigeringskretsarna och mata ut
basen för respektive kanal genom
subwoofern eller andra ”LARGE”
högtalare.
Tips
Tryck på B/b för att på skärmen
välja den högtalare du vill
justera.
2
Tryck på V/v för att justera
värdet, tryck sedan på b.
Test Tone
Du kan välj testtontyp på Test Tone-skärmen.
Tips
• För att justera nivån för alla högtalarna på en gång
trycker du på MASTER VOL +/–.
• Det justerade värdet visas på displayen under
justeringen.
Avge en testton från varje
högtalare
En testton kan avges i sekvens från högtalarna.
1 Tryck på B/b för att välja ”Test Tone”
och tryck sedan på
.
Test Tone-skärmen visas.
2 Tryck på V/v för att justera parametern,
tryck sedan på
.
• OFF
• AUTO
Testtonen matas ut genom varje högtalare
i tur och ordning.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Du kan välja vilka högtalare som ska avge
testtonen.
3 Tryck på V/v för att justera ”Level:”,
tryck sedan på
Crossover Freq (Speaker
crossover frequency)
Används för att ställa in delningsfrekvensen
för högtalare som är inställda på ”SMALL” i
Speaker-menyn. Den uppmätta
delningsfrekvensen ställs in för var och en av
högtalarna efter den automatiska
kalibreringen.
.
Avge en testton från
angränsande högtalare
En testton kan avges från angränsande
högtalare så att balansen mellan dem kan
justeras.
1 Tryck på B/b för att välja ”Phase Noise”
och tryck sedan på
.
Phase Noise-skärmen visas.
forts.
117SE
Justera inställningar
• Inställningarna ”LARGE” och ”SMALL” för
respektive högtalare bestämmer om den interna
ljudprocessorn kommer att klippa av bassignalen
från den kanalen.
När basen skärs bort från en kanal skickar
basomdirigeringskretsen motsvarande
basfrekvenser till subwoofern eller till andra
”LARGE”-högtalare.
Då basljudet har en viss mängd inriktning är det
bäst att inte klippa av det om så är möjligt. Även om
du använder små högtalare går det att ställa in dem
på ”LARGE” och mata ut basfrekvenserna genom
de högtalarna. Omvänt gäller att om du använder en
stor högtalare men inte vill mata ut basen genom
den högtalaren kan du ställa in den på ”SMALL”.
Om du tycker att ljudnivån överlag blir för svag
såställer du in alla högtalarna på ”LARGE”. Om
basen är för svag går det att förstärka den med hjälp
av equalizern.
• De bakre surroundhögtalarna kommer ställas in till
samma inställning som surroundhögtalarna.
• När de främre högtalarna ställs in på ”SMALL”
ställs även mitthögtalaren, surroundhögtalarna och
de bakre surroundhögtalarna automatiskt in på
”SMALL”.
• Om subwoofern inte används ställs de främre
högtalarna automatiskt in på ”LARGE”.
1
2 Tryck på V/v för att justera parametern,
tryck sedan på
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Används för att mata ut testtonen i tur och
ordning genom angränsande par
högtalare.
En del punkter kanske inte visas beroende
på inställningen för högtalarmönstret.
3 Tryck på V/v för att justera ”Level:”,
tryck sedan på
.
Avge ljudet från angränsande
högtalare
Ljudet kan avges från angränsande högtalare
så att balansen mellan dem kan justeras.
1 Tryck på B/b för att välja ”Phase Audio”
och tryck sedan på
.
Phase Audio-skärmen visas.
2 Tryck på V/v för att justera parametern,
tryck sedan på
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Används för att mata ut de främre 2
kanalerna för vanligt ljudmaterial (i
stället för testtonen) i tur och ordning
genom angränsande par högtalare.
En del punkter kanske inte visas beroende
på inställningen för högtalarmönstret.
3 Tryck på V/v för att justera ”Level:”,
tryck sedan på
.
Om en testton inte hörs från
högtalarna
• Det kan hända att högtalarkablarna inte är
ordentligt anslutna. Kontrollera att de är
ordentligt anslutna och att de inte kan
kopplas bort genom att du drar lätt i
respektive kabel.
• Högtalarkablarna kan vara kortslutna.
118SE
När en testton avges från en
annan högtalare än den
högtalare som visas på
skärmen
Högtalarnas anslutning är inte utförd korrekt.
Se till att högtalarnas anslutning och mönstret
stämmer överens.
D. Range Comp (Dynamic range
compressor)
Används för att komprimera
dynamikomfånget för ljudspåret. Det kan vara
praktiskt när du vill titta på filmer på låg volym
sent på kvällen. Komprimering av
dynamikomfånget fungerar bara för Dolby
Digital-material.
x OFF
Dynamikomfånget komprimeras inte.
x AUTO
Dynamikomfånget komprimeras automatiskt.
x STD
Dynamikomfånget komprimeras på det sätt
som inspelningsteknikern hade i åtanke.
x MAX
Dynamikomfånget komprimeras kraftigt.
Tips
• Den här kompressorn gör det möjligt att
komprimera ljudspårets dynamikomfång med
hjälp av informationen om dynamikomfånget som
finns med i Dolby Digital-signalen.
• ”STD” är standardinställningen, men i det läget
komprimeras dynamikomfånget inte särskilt
mycket. Därför rekommenderar vi att du använder
”MAX”-läget. I det läget komprimeras
dynamikomfånget kraftigt så att det går att titta på
filmer sent på kvällen på låg volym. Till skillnad
från analoga limiters är nivåerna förinställda och
ger en mycket naturlig komprimering.
Distance Unit (Måttenhet för
avstånd)
Används för att välja måttenhet för
avståndsinställningar.
x meter
Avståndet visas i meter.
Surround-inställningar
Du kan justera ljudeffekten på skärmen Sound
Field Setup.
Observera
Vilka inställningspunkter som går att justera på
respektive meny varierar beroende på vilket ljudfält
som är inställt.
Sound Field Setup
Du kan välja surroundljudfältet och justera
effektnivån på Sound Field Setup-skärmen.
Mer information om ljudfältet finns på
”Lyssna med surroundljud” (sidan 80).
Välja surroundljudfältet
1 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”Sound Field Select” och tryck
sedan på
.
x feet
Avståndet visas i fot.
2 Tryck upprepade gånger på V/v för att
För att justera effektnivån
1 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja ”Sound Field Select” och tryck
sedan på
.
2 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja önskat surroundljud, tryck sedan
på
.
3 Tryck på V/v för att välja ”Effect Level”.
•
•
•
•
50%
80%
100%
150%
Observera
Effect Level-justering är giltigt endast när ”Cinema
Studio EX DCS ” har valts.
119SE
Justera inställningar
välja önskat surroundljud, tryck sedan
på
.
Enhanced Sur Mode
Du kan välja ljudfältets avkodningsläge.
Mer information om tillgängliga
avkodningslägen finns i ”Ställa in en
mångkanalig surroundljudeffekt” (sidan 82).
EQ-inställningar
Följande parametrar kan användas när du
justerar tonklangen (bas-/diskantnivå) på
främre, mitt- och bakre surroundhögtalare.
x PLII
Utför Dolby Pro Logic II-avkodning. En källa
som är inspelad i 2-kanaligt format avkodas till
5.1 kanaler.
Bas
Nivå
(dB)
Frekvens
(Hz)
x PLIIx
Utför Dolby Pro Logic IIx-avkodning. En
källa som är inspelad i 2-kanaligt eller 5.1kanaligt format avkodas till 7.1 kanaler.
x Neo:6 Cinema
Utför avkodning i DTS Neo:6 Cinema-läge.
En källa som är inspelad i 2-kanaligt format
avkodas till 7 kanaler.
x Neo:6 Music
Utför avkodning i DTS Neo:6 Music-läge. En
källa som är inspelad i 2-kanaligt format
avkodas till 7 kanaler. Detta läge är bäst för
vanligt stereomaterial som CD-skivor.
x NEURAL-THX
Nästa generation av Neural-THX® Surround.
Utöver den stereoförbättrande behandlingen
och det äkta diskreta 5.1 surroundljudet, är den
nu kapabel till hel 360° 7.1
surroundljudsuppspelning från Neural-THX®
kodat innehåll.
Observera
Du kan välja ”PLII” när det inte finns någon bakre
surroundhögtalare på Speaker Pattern-menyn, eller
”PLIIx” när det finns en bakre surroundhögtalare.
Du kan inte samtidigt välja båda inställningarna.
120SE
Diskant
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– Den mångkanaliga ingången har valts.
– Sound Field är inställt på ”2ch Analog Direct”.
• Funktionen fungerar inte när Dolby TrueHDsignaler där samplingsfrekvensen är högre än
96 kHz tas emot.
• Om equalizern justeras medan receivern tar emot
signaler med en samplingsfrekvens på mer än
96 kHz, spelas signalerna alltid upp med antingen
44,1 kHz eller 48 kHz.
Justera equalizern på EQskärmen
1 Tryck på B/b för att på skärmen välja
den högtalare du vill justera, tryck
sedan på
.
2 Tryck på B/b för att välja ”Bass” eller
”Treble”.
3 Tryck på V/v för att justera
förstärkningen, tryck sedan på
.
Multi Zoneinställningar
Du kan göra inställningar för huvudzonen, zon
2 eller zon 3
Slå på eller av strömmen till
zon 2/zon 3
Du kan slå av eller på funktionerna i zon 2 eller
zon 3. ”Main” (den här receivern) är alltid
vald. Den kan inte stängas av.
1
Tryck på V/v för att välja den
zon du vill slå på eller av, tryck
sedan på
.
2
Tryck på V/v för att välja ”ON”
eller ”OFF”, tryck sedan på
.
x ON
x OFF
Du kan välja den källa som ska matas ut till
zonen. Ljud och bildsignaler matas ut till zon
2, men bara ljudsignaler matas ut till zon 3.
1
Tryck på V/v för att välja den
zon där ljud/bild-signalerna ska
matas ut och tryck sedan på
.
2
Tryck på B/b för att välja ”Input”
och tryck sedan på
.
3
Tryck på V/v för att välja kanal
och tryck sedan på
.
Du kan justera volymen i huvudzonen.
Om ”Sur Back Assign” är inställd på
”ZONE2” i högtalarinställningsmenyn kan du
även justera volymen i zon 2.
1
Tryck på V/v för att välja den
zon där du vill justera volymen,
tryck sedan på
.
2
Tryck på B/b för att välja
”Volume” och tryck sedan på
.
3
Tryck på V/v för att justera
volymen, tryck sedan på
.
Välja kriterier för
signalutmatning för att styra
varje zon
Det går att slå på/stänga av receivern i en
annan zon, eller välja olika alternativ för hur
12V Trigger-funktionen ska användas.
1
Tryck på V/v för att välja den
zon du vill ha, och tryck sedan
på
.
2
Tryck på B/b för att välja ”12V
Trigger” och tryck sedan på
.
3
Tryck på V/v för att välja
parametern, tryck sedan på
.
x OFF
Låter dig stänga av utmatningen av 12 V
triggersignaler även då receivern är på.
x CTRL
Används för att slå på/stänga av utmatningen
av 12 V triggersignaler för hand med hjälp av
CIS-kommandot på den infraröda
fjärrkontrollen.
forts.
121SE
Justera inställningar
Välja utgångskälla för varje zon
Justera volymen i zon 2/zon 3
x ZONE
Används för att slå på/stänga av utmatningen
av 12 V triggersignaler beroende på om vald
zon eller påslagen eller avstängd.
x INPUT (endast ”Main”)
Låter dig slå på utmatningen av 12 V
triggersignaler när den förinställda ingången
väljs.
När du väljer ”Input” tänds en
inställningsskärm där det går att slå på/stänga
av respektive ingångstrigger. Tryck på V/v för
att välja ingång, och tryck sedan på
för att
bocka för rutan.
Audio-inställningar
Du kan göra ljudinställningar som passar din
smak.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
När du ställer den här inställningen på
”AUTO”, spelar receivern upp ljudet med
förlustfri komprimering och ljud av hög
kvalitet. Även CD-ljudet blir linjärt så att CDljudkvaliteten ökar.
x MAIN (endast för ”Zone2” och
”Zone3”)
x OFF
Används för att länka triggersignalerna för zon
2 eller zon 3 med huvudreceivern.
x AUTO
Tips
• Även när receivern är i standbyläge (tryck på
?/1 på fjärrkontrollen för att stänga av den här
receivern) är receivern i zon 2 eller zon 3 påslagen.
För att stänga av alla receivern trycker du samtidigt
på ?/1 och AV ?/1 på fjärrkontrollen RMAAL014 (SYSTEM STANDBY).
• Enbart signaler från komponenter som är anslutna
till de analoga ingångarna matas ut via ZONE 2
OUT/ZONE 3 OUT-uttagen. Inga signaler matas
ut från komponenter som bara är anslutna till
digitala ingångar.
• När SOURCE är vald kommer de signaler som
matas in i MULTI CHANNEL INPUT-ingångarna
inte att matas ut från ZONE 2 OUT- eller ZONE 3
OUT-uttagen även om mångkanalig ingång
används. De analoga ljudsignalerna för nuvarande
funktion matas ut i stället.
• Om ”Tuner” är valt, ställs samma typ av
radiostation (FM/AM) som valts i huvudzonen in i
zon 2 och zon 3. Du kan emellertid välja en annan
ingång än ”Tuner” i zon 2 och zon 3.
• Om receivern i huvudzonen är avstängd, eller om
en annan ingångskälla än ”Tuner” är vald, kan du
välja en radiostation från AM eller FM i zon 2. Om
receivern i huvudzonen och zon 2 är avstängd kan
du välja en radiostation från AM eller FM zon 3.
När två receivers i huvudzonen, zon 2 eller zon 3 är
avstängda, går det att välja en sändning från FM/
AM/XM/SIRIUS i den zon där receivern är
påslagen.
122SE
A/V Sync (Synkroniserar
utmatningen av ljud och video)
Låter dig fördröja ljudutmatningen för att
minimera tidsskillnaden mellan bilden och
ljudet.
x HDMI AUTO
Tidsskillnaden mellan ljudet och bilden på den
monitor som ansluts via en HDMI-anslutning
justeras automatiskt baserat på informationen
om TV:n. Den här funktionen är tillgänglig
endast då monitorn stöder A/V Syncfunktionen.
x 0 ms – 300 ms
Du kan justera fördröjningen från 0 ms till
300 ms med steg om 10 ms.
Observera
• Den här funktionen är användbar när du använder
en stor LCD-eller plasmaskärm alternativt en
projektor.
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– Den mångkanaliga ingången har valts.
– ”2ch Analog Direct” används.
Dual Mono (Val av språk för
digitala sändningar)
Observera
Även om ”Decode Priority” är inställt på ”PCM”,
kan ljudet avbrytas i början av det första spåret på
grund av signaler på CD-skivan som spelas upp.
Används för att välja vilket språk du vill lyssna
på för digitala sändningar. Den här funktionen
fungerar endast för Dolby Digital-källor.
x MAIN/SUB
Ljudet på huvudspråket matas ut via den
främre vänstra högtalaren, samtidigt som
ljudet på underspråket matas ut via den främre
högra högtalaren.
x MAIN
Ljudet på huvudspråket matas ut.
x SUB
Ljudet på underspråket matas ut.
Decode Priority
(Avkodningsprioritet för digitalt
ljud som matas in)
Justera inställningar
Används för att bestämma insignalformatet för
digitala signaler som matas in via DIGITAL
IN- eller HDMI IN-ingångarna.
x PCM
När signaler via DIGITAL IN-ingången är
valda har PCM-signaler företräde (för att
undvika avbrott när uppspelningen startar).
När andra signaler matas in kan det dock
hända att det inte hörs något ljud alls beroende
på formatet.
Ställ i så fall in den här punkten på ”AUTO”.
När signaler via HDMI IN-ingången är valda
matas det bara ut PCM-signaler från den
anslutna spelaren. Ställ in den här punkten på
”AUTO” när signaler i något annat format
matas in.
x AUTO
Växlar automatiskt ingångsläget mellan Dolby
Digital, DTS, DSD eller PCM.
123SE
Video-inställningar
Gör inställningar för video.
Resolution (Omvandling av
bildsignaler)
Används för att konvertera upplösningen för
analoga videoinsignaler.
Mer information om omvandling av
videoingångar/-utgångar klassificerade enligt
Resolution-menyinställningar, se bild 1 på
sidan 125.
x AUTO
x DIRECT
Gör att du kan mata ut analoga
videoingångssignaler utan omvandling.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
x 1080p
Zone Resolution
Gör att du kan konvertera upplösningen för
analoga videoinsignaler i zon 2.
Mer information om omvandling av
videoingångar/-utgångar klassificerade enligt
Zone Resolution-menyinställningar, se bild 2
på sidan 126.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
124SE
Bild 1
Matas ut HDMI OUT-uttag
från
Inställningar på
”Resolution”menyn
Insignaler
DIRECT
Komponentvideo
–
Komposit video
–
AUTO
Komponentvideo
(fabriksinställning)
Komposit video
za)
480i/576i
zc)
c)
Komponentvideo
Komposit video
z
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTuttag
MONITOR VIDEO
OUT-uttag
a
–
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
z
z
z
z
z
–
480p/576p
Komponentvideo
z
Komposit video
z
z
a
720p, 1080i
Komponentvideo
z
zd)
–
Komposit video
z
d)
a
Komponentvideo
z
a
–
Komposit video
z
–
a
1080p
z
z : Videosignalerna omvandlas och matas ut via videoomvandlaren.
a : Samma typ av signal matas ut som typen av ingångssignal. Videosignalerna omvandlas inte.
– : Videosignalerna matas inte ut.
Observera
• Videosignaler matas inte ut från COMPONENT VIDEO MONITOR OUT- eller MONITOR VIDEO OUTuttagen när bildskärmen osv. är ansluten till HDMI OUT-uttaget.
• Bilderna från TV:n kan inte matas ut korrekt om du väljer en upplösning som den anslutna TV:n inte stöder i
”Resolution”-menyn.
• Omvandlade utgångssignaler för HDMI-bild stödjer inte ”x.v.Color (x.v.Colour)”.
• Omvandlade utgångssignaler för HDMI-bild stödjer inte Deep Color.
forts.
125SE
Justera inställningar
a)Upplösningen ställs in automatiskt beroende på den anslutna bildskärmen.
b)När TV:n är ansluten till andra uttag än HDMI-uttagen matas 480i/576i-signaler ut när ”Resolution” är
inställd på ”AUTO”.
c)480p/576p-signaler matas ut även om 480i/576i är inställt.
d)Videosignaler utan upphovsrättsskydd matas ut enligt inställningarna på menyn. Videosignaler med
upphovsrättsskydd matas ut i 480p-format.
Bild 2
Matas ut
från
Inställningar på
”Resolution”menyn
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUTuttag
ZONE 2 VIDEO
OUT-uttag
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
(CAT5 RJ45)uttag
480i/576i
Komponentvideo
(fabriksinställning)
Komposit video
z
z
z
z
z
z
480p/576p
z
–
z
Insignaler
720p, 1080i
Komponentvideo
Komposit video
z
–
z
Komponentvideo
z
–
z
Komposit video
z
–
z
z : Videosignalerna omvandlas och matas ut via videoomvandlaren.
– : Videosignalerna matas inte ut.
126SE
x AMP
HDMI-inställningar
Gör de inställningar som krävs för
komponenter anslutna till HDMI-uttagen.
Control for HDMI
Gör att du kan sätta på eller stänga av
funktionen som styr komponenter anslutna till
HDMI-uttaget via en HDMI-kabel.
x OFF
HDMI-ljudsignalerna från
uppspelningskomponenten matas endast ut till
högtalarna som är anslutna till receivern. Det
mångkanaliga materialet går att spela upp som
det är.
Observera
Det matas inte ut något ljud via TV:ns högtalare om
”Audio Out” är inställt på ”AMP”.
Subwoofernivå
Observera
Gör att du kan ställa in subwoofernivån på
0 dB eller +10 dB när PCM-signaler matas in
via en HDMI-anslutning. Du kan ställa in
nivån för varje HDMI-ingång oberoende.
Om du ställer in ”Control for HDMI” på ”ON” kan
”Audio Out” ändras automatiskt.
x 0 dB
x ON
x AUTO
Audio Out (Ställa in HDMIljudingång)
x TV+AMP
Ljudet matas ut både genom TV:ns högtalare
och högtalarna som är anslutna till receivern.
Observera
• Ljudkvaliteten för uppspelningskomponenten
beror på TV:ns ljudkvalitet, antalet kanaler,
samplingsfrekvensen osv. Om TV:n har
stereohögtalare matas ljudet från den här receivern
ut i stereo med samma kvalitet som för TV:n, även
för mångkanaligt material.
• När du ansluter receivern till en videokomponent
(projektor, osv.) kan det hända att inget ljud matas
ut från receivern. Ställ i så fall in ”AMP”.
• När du väljer den ingång du har tilldelat HDMIingången, kommer inget ljud ut från TV:n.
x +10 dB
H.A.T.S.
Gör att du kan slå av och på H.A.T.S. (High
quality digital Audio Transmission System)funktionen. När H.A.T.S.-funktionen är på
förbättras ljudkvaliteten eftersom det inte finns
något fladder (tidsgap vid signalavläsning) vid
överföring av digital ljudsignaler.
Aktivera H.A.T.S.-funktionen genom att välja
”ON” för ”CTRL FOR HDMI”.
x OFF
x ON
Observera
• Det tar lite tid att mata ut ljudet efter en
uppspelning på den anslutna komponenten (t.ex. en
tryckning på PLAY-knappen, på STOP-knappen,
på PAUSE-knappen) på grund av begränsningar i
H.A.T.S.-systemet. Tidsfördröjningen beror på
ljudkällan. Den här funktionen kan vara ineffektiv
beroende på komponenten och ljudkällan, även om
du ställer in den på ON.
forts.
127SE
Justera inställningar
Låter dig ställa in HDMI-ljudutgången från
uppspelningskomponenten som är ansluten till
receivern via en HDMI-anslutning.
Ställer automatiskt in nivån till 0 dB eller
+10 dB beroende på frekvensen.
• Komponenterna som är anslutna till HDMI-uttaget
måste stödja H.A.T.S.-funktionen.
• När ”Audio Out” är inställd på ”TV+AMP”, kan
det hända att H.A.T.S.-funktionen inte fungerar,
beroende på den anslutna komponenten eller dess
tillstånd. Ställ i så fall in ”AMP” för ”Audio Out”.
• H.A.T.S.-funktionen på den här receivern fungerar
när en Sony SCD-XA5400ES är ansluten till
receivern.
Ströminformation om den
tillgängliga H.A.T.S. -funktionen
Ljudsignalingång
Samplingsfrekvens
Linjär PCM 2ch
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linjär PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
System-inställningar
Anpassar receiverns inställningar.
Screen Saver
Gör att du kan aktivera
skärmsläckarfunktionen för GUI-menyn på
TV:n som är ansluten till receivern.
x OFF
Skärmsläckarfunktionen inaktiveras.
x ON
När inget har utförts under 15 minuter,
aktiveras skärmsläckarfunktionen
automatiskt.
RS-232C Control
Video Direct
Gör att du kan mata ut videoinsignalerna från
HDMI IN-uttaget direkt till HDMI OUTuttaget.
Gör att du kan använda den här menyn för
zon 2/zon 3-funktionerna.
x OFF
x ON
x OFF
Ingångssignalerna från HDMI IN -uttaget
matas ut via en videoprocessor.
x ON
Ingångssignalerna från HDMI IN-uttaget
matas ut direkt.
Language
Väljer språk på skärmmeddelandena.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
128SE
Exempel: När du väljer ”Level Settings”
Styra utan att ansluta till
TV
Du kan styra receivern via dess displayfönster
även om TV:n inte är ansluten till receivern.
4
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja menyn, tryck sedan
på
eller b.
5
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja menypunkt, tryck
sedan på
.
AMP
Parametern visas inom parentes.
6
Tryck på V/v upprepade gånger
för att välja den parameter du
vill ha, och tryck sedan på
.
Parametern matas in och parenteserna
försvinner från displayen.
V/v/b,
MENU
Tips
Återgå till föregående steg genom att trycka på
RETURN/EXIT O.
Använda menyn i
displayfönstret
Om ”GUI MODE” visas i receiverns
displayfönster trycker du på GUI MODE för
att växla menyns visningsläge till ”DISPLAY
MODE”.
1
2
Slå på receivern.
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
3
Tryck på MENU.
Menyn visas i receiverns displayfönster.
129SE
Justera inställningar
RETURN/
EXIT O
Menylista (i displayfönstret)
Följande alternativ finns tillgängliga på varje meny.
”xx…” i tabellen markerar varje punkts parameter.
Meny
Punkt
Parameter
Fabriksinställning
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO,
LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SLA, SRA, SLB, SRB, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
Auto Calibration AUTO CAL START?
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
NO WARNING
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
YES
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx] ENGINEER, FULL FLAT,
FRONT REF, OFF
FULL
FLAT
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
130SE
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L till SW (AUTO), L till SW (FIX) OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0dB till +10,0dB (0,5dB steg)
0dB
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0dB till +10,0dB (0,5dB steg)
0dB
CENTER [xxx.xdB]
–20,0dB till +10,0dB (0,5dB steg)
0dB
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0dB till +10,0dB (0,5dB steg)
0dB
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0dB till +10,0dB (0,5dB steg)
0dB
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0dB till +10,0dB (0,5dB steg)
0dB
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0dB till +10,0dB (0,5dB steg)
0dB
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0dB till +10,0dB (0,5dB steg)
0dB
SUB WOOFER [xxx.xdB]
–20,0dB till +10,0dB (0,5dB steg)
0dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
Meny
Punkt
Speaker Settings SP PATTERN [xxxxx]
Parameter
Fabriksinställning
2/0 till 3/4,1 (16 mönster)
3/4,1
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
3’ 3” till 32’ 9” (1 tumssteg)
1,0 till 10,0 (m) (steg om 0,1 m)
9’ 10”
3m
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
meter, feet
feet*
120
CNT CROSSOVER**
[xxxxx]
40 till 200 (steg om 10 Hz)
120
SUR CROSSOVER**
[xxxxx]
40 till 200 (steg om 10 Hz)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [xohm]
4ohm, 8ohm
8ohm
Justera inställningar
DISTANCE UNIT [xxxxx]
FR CROSSOVER** [xxxxx] 40 till 200 (steg om 10 Hz)
* meter för europeisk modell
**Du kan inte välja den här inställningen när högtalaren är inställd på ”LARGE”.
forts.
131SE
Punkt
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
Sound Filed
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
AFD
AUTO
ENHANCED SUR SELECT?
PLII, PLIIx, Neo:6 Cinema, Neo:6
[xxxxxxxxxxxxxxx Music, NEURAL-THX
xxx]
PLIIx
EFFECT LEVEL [xxx%]
50, 80, 100, 150%
100%
FRONT BASS [xxxdB]
–10dB till +10dB (steg om 1 dB)
0dB
FRONT TREBLE [xxxdB]
–10dB till +10dB (steg om 1 dB)
0dB
EQ Settings
Tuner Settings
Parameter
Fabriksinställning
Meny
CENTER BASS [xxxdB]
–10dB till +10dB (steg om 1 dB)
0dB
CENTER TREBLE [xxxdB]
–10dB till +10dB (steg om 1 dB)
0dB
SUR/SB BASS [xxxdB]
–10dB till +10dB (steg om 1 dB)
0dB
SUR/SB TREBLE [xxxdB]
–10dB till +10dB (steg om 1 dB)
0dB
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
YES, NO
NO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
XM ANTENNA AIMING*
XM RADIO ID DISPLAY*
PARENTAL LOCK* [xxx]
LOCK CODE EDIT ?*
0000
SR ANTENNA AIMING*
SIRIUS ID DISPLAY*
Audio Settings
D.L.L. [xxxx]
OFF, AUTO
AUTO
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO,
0ms till 300ms (steg om 10 ms)
0ms
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
ZONE RESO. [xxxxxxxx] 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
VIDEO ASSIGN ?
* Endast USA-/Canadamodell
132SE
480/576i
Meny
Punkt
Parameter
Fabriksinställning
HDMI Settings
CTRL FOR HDMI [xxx]
OFF, ON
OFF
System Settings
AUDIO OUT [xxxxxx]
TV+AMP, AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10dB, 0dB
AUTO
H.A.T.S. [xxx]*
OFF, ON
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
OFF, ON
OFF
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
RS-232C CONTROL [xxx]
OFF, ON
ON
NAME IN ? [xxxxxxxx]
* Endast europeisk modell
Aktivera H.A.T.S.-funktionen genom att välja ”ON” för ”CTRL FOR HDMI”.
Ändra displayen
Det går att kontrollera ljudfältet osv. genom att
ändra vad som visas på displayen.
1 Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
2 Välj den ingång där du vill kontrollera
3 Tryck upprepade gånger på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
det som visas på följande sätt.
Vald ingång t Ljudfältstyp t
Ströminformation t Ingångsnamn ...
Vid lyssning på FM- och AM-radio
Stationsnamn t Frekvens t Typ av
ljudfält t Volym...
Indexnamnet visas bara om du har matat in
ett indexnamn för den ingången eller den
förinställda stationen. Indexnamnet visas
inte om du bara matar in mellanslag.
Vid mottagning av RDS-sändningar
(endast europeisk modell)
PS (Program Service-namn)a), Förinställt
namn, Band, eller Förinställt nummer t
Frekvens, band och förinställt nummer t
PTY (Program Type)-indikationb) t RT
(Radio Text)-indikationc) t Ljudfältstyp
a)Denna information visas även för icke-RDS
FM-stationer.
b)Typ av program som sänds
c)Textmeddelanden skickade av RDS-stationen.
133SE
Justera inställningar
informationen.
Vid inställning av en kanal från en
satellitmottagare (endast USA-/
Canadamodell)
Kanalnamn t Kanalnummer t Kategori
t Artistnamn t Sångtitel t
Kompositörsnamn (SIRIUS enbart) t
Signalstyrkat Ljudfältstyp
Använda fjärrkontrollen
Styrning av respektive
komponent med
fjärrkontrollen
Du kan styra de Sony eller icke-Sonykomponenter som du använder med den
fjärrkontroll som levereras med receivern.
Fjärrkontrollen är från början inställd på att
styra Sony-komponenter.
När du ändrar fjärrkontrollens inställningar så
att den passar de komponenter du använder,
kan du styra icke-Sony och andra Sonykomponenter som fjärrkontrollen inte kan
styra från början (sidan 137).
Styra de komponenter som är
anslutna till receivern
1
Tryck på den ingångsknapp
som matchar den anslutna
komponent som du vill styra.
2
Tryck på lämpliga knappar för
att använda funktionen som
listas i tabellen nedan.
Observera
Det kan hända att du inte kan styra vissa funktioner
på de komponenter du använder.
134SE
Tabell över knapparna som används för att styra respektive
komponent (huvudfjärrkontroll)
Komponent TV Videoband- DVD- Blu-ray HDD- PSX Video- Digital DSS Digital Kassettdäck DAT- CD-, DIGITAL
spelare spelare, Disc- spelare
CDCATV- (UC) mottagare
A/B
spelare MD- MEDIA
kombi- spelare
spelare, kontakt
för satellit/
spelare PORTnerad
LD(UC)
markburen
enhet
Knapp
DVD/
spelare
sändning
VHS
(EURO)
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Sifferknappar
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
CLEAR
OPTIONS/TOOLS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
z
z
F1, F2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z*4
z
*1
*2
*3
*4
z
z
z
z
z
z
z
z
Använda fjärrkontrollen
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
z
z*3
z
z
z
DISC SKIP
N, X, x
z
z
z
Endast LD-spelare.
Endast däck B.
Endast DVD.
Endast Video-CD-spelare.
forts.
135SE
Tabell över knapparna som används för att styra respektive
komponent (Zon 2/Zon 3-fjärrkontroll)
Komponent TV Videoband- DVD- Blu-ray HDD- PSX Video- Digital DSS Digital Kassettdäck DAT- CD-, DIGITAL
spelare spelare, Disc- spelare
CDCATV- (UC) mottagare
A/B
spelare MD- MEDIA
kombi- spelare
spelare, kontakt
för satellit/
spelare PORTnerad
LD(UC)
markburen
enhet
Knapp
DVD/
spelare
sändning
VHS
(EURO)
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Sifferknappar
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE,
PICTURE,
FAVORITES
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENTER
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
GUIDE
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
N, X, x
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Endast LD-spelare.
Endast däck B.
Endast DVD.
Endast Video-CD-spelare.
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z*4
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
136SE
z
z
z*3
DISC SKIP
*1
*2
*3
*4
z*3
z
z
z
z
z
z
z
z
z
1
Programmering av
fjärrkontrollen
RM SET UP-knappen blinkar.
2
Det går att ställa in fjärrkontrollen så att den
motsvarar de komponenter som är anslutna till
receivern. Det går till och med att ställa in
fjärrkontrollen på att styra komponenter av
andra fabrikat än Sony, och att styra andra
Sony-komponenter än vad den normalt är
avsedd för.
Proceduren i nedanstående exempel gäller för
en videobandspelare av något annat fabrikat än
Sony som är ansluten till VIDEO 2 INingångarna på receivern.
AV ?/1
3
SHIFT
Sifferknappar
När RM SET UP-knappen
blinkar trycker du på
ingångsknappen (inklusive TV)
för den komponent du vill styra.
Om du t.ex. vill styra en videobandspelare
som är ansluten till VIDEO 2 IN-uttaget,
trycker du på VIDEO 2.
RM SET UP och ingångsknappen tänds.
Om du trycker på knappen till en
komponent där du inte kan programmera
fjärrkontrollen, till exempel TUNER,
PHONO, DMPORT, SOURCE osv. så
fortsätter RM SET UP-knappen att
blinka.
Huvudfjärrkontroll
RM SET
UP
Tryck på AV ?/1 medan du
trycker på RM SET UP.
Ingångsknappar
Tryck på sifferknapparna för att
ange sifferkoden (eller en av
koderna om det finns flera) som
motsvarar den komponent
(inklusive tillverkare) som du
vill styra.
Ingångsknappen tänds.
Observera
ENT/
MEM
4
Zon 2/Zon 3-fjärrkontroll
RM SET
UP
AV ?/1
SHIFT
Sifferknappar
Tryck på ENT/MEM eller
ENTER.
När sifferkoden bekräftats blinkar RM
SET UP-knappen två gånger och
fjärrkontrollen avslutar automatiskt
programmeringsläget. Ingångsknappen
släcks också.
För att avbryta
programmeringen
Tryck RM SET UP när som helst.
ENTER
137SE
Använda fjärrkontrollen
För en fjärrkontrollkod för TV är endast
koderna i 500-intervallet giltiga.
Sifferkoderna som motsvarar
komponenten och tillverkare av
komponenten
Använd sifferkoderna i tabellen nedan för att
styra komponenter ej tillverkade av Sony samt
Sony-komponenter som fjärrkontrollen
normalt inte kan styra. Då den
fjärrkontrollsignal som en komponent
accepterar skiljer sig beroende på
komponentens modell och tillverkningsår, kan
det hända att det finns fler än en kod som
tillhör en komponent. Om du misslyckas med
att programmera fjärrkontrollen med en av
koderna, ska du försöka på nytt och använda en
annan kod.
Observera
• Sifferkoderna är baserade på den senast
tillgängliga informationen för respektive
varumärke. Det finns dock risk för att din
komponent inte stämmer överens med vissa eller
alla koder.
• Det kan hända att alla ingångsknappar på den här
fjärrkontrollen inte är tillgängliga för användning
tillsammans med just din komponent.
För att styra en CD-spelare
Tillverkare
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(er)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
För att styra en DAT-spelare
Tillverkare
SONY
PIONEER
138SE
Kod(er)
203
219
För att styra ett kassettdäck
Tillverkare
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(er)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
För att styra en MD-spelare
Tillverkare
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kod(er)
301
302
303
304
För att styra en HDD-spelare
Tillverkare
SONY
Kod(er)
307, 308, 309
För att styra en Blu-ray Discspelare
Tillverkare
SONY
Kod(er)
310, 311, 312
För att styra en PSX
Tillverkare
SONY
Kod(er)
313, 314, 315
För att styra en DVD-spelare
Tillverkare
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
Kod(er)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
Tillverkare
TOSHIBA
ZENITH
Kod(er)
404, 421
418, 420
För att styra en kombinerad
DVD/VIDEO (spelare)
Tillverkare
SONY
Kod(er)
411
För att styra en kombinerad
HDD/DVD (spelare)
Tillverkare
SONY
Kod(er)
401, 402, 403
För att styra en TV
Tillverkare
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kod(er)
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
För att styra en LD-spelare
Tillverkare
SONY
PIONEER
Kod(er)
601, 602, 603
606
Använda fjärrkontrollen
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Kod(er)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
Tillverkare
PIONEER
För att styra en video CDspelare
Tillverkare
SONY
Kod(er)
605
För att styra en
videobandspelare
Tillverkare
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
Kod(er)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
forts.
139SE
Tillverkare
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kod(er)
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Om en AIWA videobandspelare inte fungerar även
om du matat in koden för AIWA, ska du mata in
koden för Sony istället.
För att styra en
satellitmottagare (box)
Tillverkare
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
140SE
Kod(er)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
Tillverkare
SAMSUNG
TOSHIBA
Kod(er)
875
869, 870
För att styra en kabelbox
Tillverkare
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kod(er)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
För att automatiskt utföra
flera kommandon i följd
Programmera in
manöversekvensen
(Makrospelning)
RM SET
UP
Med hjälp av makrospelningsfunktionen går
det att länka ihop flera kommandon i tur och
ordning till ett enda kommando.
Den här fjärrkontrollen har 2 makrolistor
(MACRO 1 och MACRO 2). Det går att ange
upp till 20 kommandon för varje makrolista.
Ingångsknappar
Observera
Sätt i nya batterier innan du ställer in
makrospelningsfunktionen.
N, x, X,
M, m,
., >
1
Tryck på MACRO 1 eller
MACRO 2 i mer än 1 sekund
medan du håller nere RM SET
UP.
RM SET UP-knappen blinkar och en av
ingångknapparna tänds (som
fabriksinställning tänds VIDEO1knappen).
2
Tryck på ingångsknappen för
den komponent där du vill
programmera en eller flera
manöversekvenser.
forts.
141SE
Använda fjärrkontrollen
MACRO 1
MACRO 2
3
Tryck på de knappar du vill
programmera i samma sekvens
som du vill att manövern/
manövrarna ska utföras.
Tryck på
Funktion som ska
programmeras
N, x, X,
M, m,
., >
Utför knappens
funktion.
Ingångsknappen Växlar ingångar.
i mer än 1
sekund
MACRO 1 eller Gör en paus på en
MACRO 2
sekund. Om du vill ha
en längre paus trycker
du upprepade gånger på
MACRO 1 eller
MACRO 2.
Den ingångsknapp som valts i steg 2
blinkar två gånger för att sedan lysa igen.
4
5
Upprepa steg 2 och 3 om du vill
programmera funktioner på
andra komponenter.
Tryck på RM SET UP för att
avsluta programmeringen.
Tips
Om RM SET UP-knappen blinkar fem gånger
i steg 1 och makroprogrammeringen inte
startar, sätter du i nya batterier.
För att avbryta
programmeringen
Tryck på RM SET UP. Om inga knappar
trycks inom 60 sekunder avslutas också
inlärningsfunktionen.
Föregående kommando förblir giltigt.
142SE
För att starta makrospelningen
1
Tryck på AMP.
AMP-knappen tänds och släcks sedan
igen.
2
Tryck på MACRO 1 eller
MACRO 2 för att starta makrot.
Makrot startas och utför kommandona i
den turordning som du programmerat
dem. Medan kommandona håller på att
överföras blinkar AMP-knappen och RM
SET UP-knappen lyser. När
kommandona är överförda släcks RM
SET UP-knappen och AMP-knappen.
För att radera ett programmerat
makro
1 Tryck på MACRO 1 eller MACRO 2 i
mer än 1 sekund medan du håller nere
RM SET UP för att radera det lagrade
makrot.
RM SET UP-knappen blinkar.
2 Tryck på RM SET UP.
Inställningarna sparas då makro raderas.
3
Inställning av
fjärrkontrollkoder som
inte finns lagrade i
fjärrkontrollen
Om en viss fjärrkontrollkod inte finns
förlagrad i fjärrkontrollen, kan fjärrkontrollen
lära sig den koden med hjälp av
inlärningsfunktionen.
Ingångsknappen du valde i steg 2 tänds.
(Knappen RM SET UP fortsätter att vara
tänd).
4
Rikta fjärrkontrollens
mottagare mot sändaren på den
fjärrkontroll från vilken koden
ska läras in.
När fjärrkontrollen tar emot signalen,
släcks den ingångsknapp som valdes i
steg 2.
Observera
Sätt i nya batterier innan du ställer in receivern på att
lära sig nya fjärrstyrningslägen.
THEATER
Tryck på SHIFT, tryck sedan på
de sifferknappar (knapp 1 i
exemplet) där du vill lagra det
nya kommandot.
RM SET
UP
SHIFT
Omkring 5 cm - 10 cm
Sifferknappar
RM SET UP-knappen blinkar två gånger
och sedan är inlärningsprocessen slutförd.
Om inlärningsfunktionen misslyckas
blinkar RM SET UP-knappen fem
gånger. Gör ett nytt försök att utföra
funktionen från steg 2.
Ingångsknappar
1
Tryck på THEATER medan du
trycker på RM SET UP.
Knappen RM SET UP tänds.
2
Tryck på ingångsknappen
(VIDEO2 i exemplet) för den
komponenten som du vill styra
med det nya kommandot.
Ingångsknappen blinkar. (Knappen RM
SET UP fortsätter att vara tänd).
5
Tryck RM SET UP för att
slutföra inlärningsprocessen.
Tips
• När minnet för lagring av fjärrkontrollkoder når en
viss gräns kommer RM SET UP-knappen att blinka
10 gånger varefter inlärningsprocessen avslutas.
• Om RM SET UP-knappen blinkar fem gånger i
steg 1 och inlärningsprocessen inte startar, så sätt i
nya batterier.
För att avbryta inlärningen
Tryck på RM SET UP. Om inga knappar
trycks inom 60 sekunder avslutas också
inlärningsfunktionen.
143SE
Använda fjärrkontrollen
Exempel på lagring av en ny fjärrkontrollkod
för sifferknappen 1 när VIDEO2-ingången har
valts.
För att använda ett inlärt
kommando
Välj den knapp som användes för
att lära in funktionen, och tryck
sedan på knappen.
Radering av hela
innehållet i
fjärrkontrollens minne
AV ?/1
För att radera en inlärd kod
1 Tryck på THEATER medan du trycker
?/1
på RM SET UP.
2 Tryck på den ingångsknapp (VIDEO2 i
det här exemplet) för vilken du vill
radera inställningen.
Ingångsknappen blinkar. (Knappen RM
SET UP fortsätter att vara tänd).
3 Tryck på ?/1 i mer än 1 sekund.
Ingångsknappen blinkar två gånger
repeterande.
4 Tryck på SHIFT, tryck sedan på
sifferknapparna (knapp 1 i exemplet)
för att radera den lagrade inställningen.
RM SET UP-knappen blinkar två gånger
och sedan är raderingsfunktionen slutförd.
Om raderingsfunktionen misslyckas
blinkar RM SET UP-knappen fem gånger.
Gör ett nytt försök att utföra funktionen
från steg 2.
MASTER
VOL
1
Tryck och håll nere MASTER
VOL – först, tryck sedan på ?/1
och tryck sedan på AV ?/1.
RM SET UP-knappen blinkar tre gånger.
2
Släpp alla knappar.
Hela innehållet i fjärrkontrollens minne
(dvs. alla inprogrammerade data) raderas.
144SE
x Delningsfrekvens
Övrig information
Ordförklaringar
x Cinema Studio EX
Ett surroundljudläge som kan betraktas som en
kompilering av Digital Cinema Sound-teknik
som ger samma ljud som i en filmstudio för
ljudpålägg tack vare följande tre tekniker:
”Virtual Multi Dimensions”, ”Screen Depth
Matching”, och ”Cinema Studio
Reverberation”.
Den virtuella högtalartekniken ”Virtual Multi
Dimensions” används för att skapa en virtuell
multisurroundmiljö med upp till 7.1 kanaler
vilket ger samma surroundljudkänsla som på
en biograf med den allra senaste utrustningen
hemma i ditt eget vardagsrum.
”Screen Depth Matching” används för att
återskapa diskantdämpningen, fyllnaden och
djupet för ljudet på en biograf där ljudet strålar
ut från bakom skärmen. Denna effekt läggs
sedan till för de främre kanalerna och
mittkanalen.
”Cinema Studio Reverberation” används för
att återskapa ljudegenskaperna i topputrustade
inspelningsstudior och filmstudior för
ljudpålägg, inklusive Sony Pictures
Entertainments inspelningsstudior. Det finns
tre olika lägen, A/B/C, för olika studiotyper.
Videosignaler för vilka färgdjupet för
signalerna som passerar genom ett HDMIuttag har ökats.
Antalet färger som kunde uttryckas med 1
pixel var 24 bitar (16 777 216 färger) med
aktuellt HDMI-uttag. Antalet färger som kan
uttryckas med 1 pixel är emellertid 36, osv. när
receivern använder Deep Color.
Eftersom nyanseringen av färgdjupet kan
uttryckas bättre med flera bitar, kan
kontinuerliga färgändringar vara mjukare.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Unik ljudåtergivningsteknik för
hemmabiobruk som utvecklats av Sony i
samarbete med Sony Pictures Entertainment
för att skapa samma spännande och mäktiga
ljud som på biografer hemma i
vardagsrummet. Med hjälp av ”Digital
Cinema Sound” som har en integrerad DSP
(Digital Signal Processor) och bygger på
uppmätta data går det att skapa ett idealiskt
ljudfält såsom filmmakarna tänkt sig det även
hemma i vardagsrummet.
x Digital Concert Hall
”Digital Concert Hall” ger fylligar ljud för
stereokällor med 2 kanaler, som t.ex. CDskivor. Med 5.1-kanalers och 7.1-kanalers
högtalare och virtuell högtalarteknik, återges
stereoskopisk efterklang och reflekterat ljud,
och musikprogram får ett fylligare ljud med
större närvaro. Ljudfält i en konserthall
återskapas med en geometrisk analys av
konserthallen och exakt utformning av
reflekterat ljud och efterklanger baserat på
verkliga uppmätta data. Tonklangsegenskaper
som till exempel ljudstyrka och
frekvensåtergivning tas hänsyn till och
beräknas i DSP (Digital Signal Processor) för
att ta in efterklang. Ljud avlyssnas med
naturlig och bekväm resonans, som om du
befinner dig i en konserthall.
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
Det här är Sonys egna teknik som gör att
digitala ljudsignaler av låg kvalitet kan spelas
upp med ljud av hög kvalitet. Gamla
inspelningar eller komprimerat ljud har ofta
störningar i vågformen och frekvensdistortion,
samt även harmonisk distortion, i den
ljudfrekvens där de skapats. Därför uppstår
interferens och ringande ljud, fenomen som
försämrar ljudkvaliteten. D.L.L. -funktionen
eliminerar dessa problem och ger dig ett fylligt
ljud på musik och filmer.
forts.
145SE
Övrig information
x Deep Color
Frekvensen vid vilken två högtalares
frekvenser korsas.
x Dolby Digital
En digital ljudkodnings- och
avkodningsteknik som utvecklats av Dolby
Laboratories, Inc. Den består av två främre
kanaler (vänster/höger), en mittkanal, två
surroundkanaler (vänster/höger) och
subwooferkanaler. Detta är en ljudstandard för
DVD-video och kallas även för 5.1-kanalig
surround.
x Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus har flexibiliteten och
effektiviteten för att ge flera kanaler med
övertygande surroundljud för HD-videomedia.
Dess överlägsna kodningseffektivitet ger upp
till 7.1 kanaler med flerkanalsljud med hög
kvalitet utan att negativt påverka de antal bitar
som allokerats för videoprestanda eller extra
funktioner.
x Dolby Digital Surround EX
En akustisk teknik som utvecklats av Dolby
Laboratories, Inc. Den bakre
surroundinformationen matriseras till vanliga
höger och vänster surroundkanaler så att ljudet
kan återges med 6.1 kanaler. Framför allt
action-scener återges med ett mer dynamiskt
och realistiskt ljudfält.
x Dolby Pro Logic II
Med denna teknik omvandlas ljud som är
inspelat i 2-kanalig stereo till uppspelning via
5.1 kanaler. Det går även att titta på gamla
filmer som är inspelade i vanligt stereoformat
med 5.1-kanaligt surroundljud.
x Dolby Pro Logic IIx
Teknik för 7.1-kanalig (eller 6.1-kanalig)
uppspelning. Förutom ljud som är kodat med
Dolby Digital Surround EX, går det även att
återge 5.1-kanaligt Dolby Digital-kodat ljud
via 7.1 (eller 6.1) kanaler. Det går även att
återge vanligt stereomaterial via 7.1 (eller 6.1)
kanaler.
146SE
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Ljudbehandlingsteknik som utvecklats av
Dolby Laboratories, Inc. Mitt- och
monosurroundinformation matriseras till två
stereokanaler. Vid uppspelningen avkodas
ljudet och matas ut med 4-kanaligt
surroundljud. Detta är den vanligaste
ljudbehandlingsmetoden för DVD-video.
x Dolby TrueHD
Dolby TrueHD är Dolbys förlustfria
ljudteknik som utvecklats för optiska HDskivor. Dolby TrueHD-ljud är bit-för-bit
identiskt med original studioinspelningar och
ger ljud med högsta kvalitet upp till 8 kanaler
med 96 kHz/24 bitar och upp till 6 kanaler
med 192 kHz/24 bitar. Tillsammans med HDvideo ger det en oöverträffbar hembio.
x DSD
Ljudformat som används för en Super Audio
CD-skiva. DSD omvandlar analoga signaler
till digitala och spelar in dem direkt utan
bearbetning så att ingen information
utelämnas. Inspelning och uppspelning av
högklassigt kvalitetsljud erhålls.
x DTS 96/24
Ett digitalt signalformat med hög ljudkvalitet.
Med detta format spelas ljudet in med en
samplingsfrekvens på 96 kHz och ett bittal på
24 bitar, vilket är högsta möjliga för DVDvideo. Antalet uppspelningskanaler varierar
beroende på materialet.
x DTS Digital Surround
En digital ljudkodnings-och avkodningsteknik
för biografbruk som utvecklats av DTS, Inc.
Ljudet komprimeras mindre än för Dolby
Digital, vilket ger högre ljudkvalitet.
x DTS-ES
Format för 6.1-kanalig uppspelning med bakre
surroundinformation. Det finns två olika
lägen: ”Discrete 6.1” i vilket alla kanalerna är
inspelade var för sig och ”Matrix 6.1” i vilket
de bakre surroundkanalerna matriseras till
vänster och höger surroundkanal. Detta läge är
idealiskt för att spela upp filmljudspår.
x DTS-HD
Ljudformat som utvidgar det vanliga DTS
Digital Surround-formatet.
Detta format består av en kärna och en
utökning och kärnans del är DTS Digital
Surround-kompatibel. Det finns två typer av
DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio
och DTS-HD Master Audio. DTS-HD High
Resolution Audio har en maximal
överföringshastighet på 6 Mbit/s med
förlustfri komprimering (Lossy), och DTS-HD
High Resolution Audio motsvarar en maximal
samplingsfrekvens på 96 kHz och maximalt
7.1 kanaler. DTS-HD Master Audio har en
maximal överföringshastighet på 24,5 Mbit/s
och använder förlustfri komprimering
(Lossless) och DTS-HD Master Audio
motsvarar en maximal samplingsfrekvens på
192 kHz och maximalt 7.1 kanaler.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface
är ett gränssnitt som stödjer både video och
ljud på en enkel digital anslutning, vilket gör
att du kan njuta av digitala bilder och ljud med
hög kvalitet. Specifikationen HDMI stödjer
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection), en kopieringsskyddande teknik
som införlivar kodningsteknik för digitala
videosignaler.
x High Bitrate Audio
Det hänvisar till ljudformaten för
komprimeringsmetoderna (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD m.m, osv.) vilka är ett
format med hög bitfrekvens som spelas in i
huvudsak på Blu-ray Disc-skivor osv.
x Interlace
En avsökningsmetod där en bild visas genom
att hälften av linjerna visas i taget på en TVskärm eller bildskärm var 1/60 sekund. Först
visas alla linjerna med udda nummer med
mellanrum mellan linjerna, och därefter fylls
mellanrummen i med linjerna med jämna
nummer.
”i” av ”480i” står för ”Interlace”.
x High quality digital Audio
Transmission System (H.A.T.S.)
för HDMI
x Komponentvideo
H.A.T.S. för HDMI är ett uppspelningssystem
med flödesreglering för HDMI-överföring.
En masterklocka, som är viktig för
ljudkvaliteten, tillhandahålls av en
kristallsändare bredvid receiverna DAomvandlare, och denna masterklocka
kontrollerar uppspelningshastigheten hos de
komponenter som är anslutna till receivern
med hjälp av HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) för HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) för att
matcha uppspelningstakten. Den ger ett ljud av
hög kvalitet med exceptionell klarhet eftersom
det knappt finns något överföringsfladder vid
överföring med klockan.
x Komposit video
Ett format för att överföra information om
videosignaler som består av tre separata
signaler: luminans Y, krominans Pb och
krominans Pr. Hög bildkvalitet, såsom DVDvideo eller HDTV-bilder överförs mer
trovärdigt. De tre uttagen är färgkodade i
grönt, blått och rött.
Ett standardformat för överföring av
videosignalinformation. Luminanssignal Y
och krominanssignal C kombineras och
överförs tillsammans.
forts.
147SE
Övrig information
Med denna teknik omvandlas ljud som är
inspelat i 2-kanalig stereo för uppspelning via
7-kanaler. Det finns två olika lägen att välja
mellan för olika sorters material, eller efter
tycke och smak: CINEMA för filmer och
MUSIC för musik och annat stereomaterial.
x DTS Neo:6
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Ljudeffekter med låg frekvens som matas ut
via en subwoofer i Dolby Digital eller DTS,
osv. Genom att lägga till en djup bas med en
frekvens på 20 till 120 Hz blir ljudet
mäktigare.
x Neural THX
Neural Surround™, THX®-tekniken har valts
som det officiella sändningsformatet för
surroundljud för XM-satellitsradions ”XM
HD Surround” och andra ledande FM/HD
radiostationer i USA och den övriga världen.
Neural Surround, THX Technologies levererar
rik inneslutning och diskreta bilddetaljer för
surroundljud i ett format som är 100%
kompatibelt med stereo.
x PCM (Pulse Code Modulation)
En metod för omvandling av analogt ljud till
digitalt ljud för att göra det möjligt att lyssna
på digitalt ljud på ett enkelt sätt.
x Progressivt format
En avsökningsmetod där alla
avsökningslinjerna dras i tur och ordning, till
skillnad från interlace-avsökning där först alla
udda linjer dras och sedan alla jämna.
”p” av ”480p” står för ”Progressive”.
x x.v.Color (x.v.Colour)
”x.v.Color (x.v.Colour)” ger en mer
verklighetstrogen återgivning av olika färger,
som till exempel på blommor eller havets blå
färg.
Försiktighetsåtgärder
Angående säkerhet
Om det skulle råka komma in något föremål
eller vätska i receivern så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget och låt
kvalificerad personal se över receivern innan
du använder den igen.
Angående strömförsörjning
• Kontrollera att receiverns driftspänning
överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du kopplar in
receivern.
Driftspänningen finns angiven på
namnplattan på baksidan av receivern.
• Enheten kopplas inte från nätkabeln så länge
den är ansluten till vägguttaget, även om
enheten har slagits av.
• Om du inte ska använda receivern under en
längre tid, se till att koppla loss den från
vägguttaget. För att koppla loss nätkabeln tar
du tag i kontakten, dra aldrig i sladden.
• Ett av bladen på kontakten är av
säkerhetsskäl bredare än det andrar och kan
sättas in i vägguttaget endast på ett sätt.
Kontakta återförsäljaren om du inte kan sätta
in kontakten ordentligt i uttaget.
• Nätkabeln får endast bytas ut hos en
kvalificerad återförsäljare.
Om värmealstring
Även om receivern värms upp under drift, är
detta inget fel. Om du använder receivern hela
tiden i stor utsträckning, höjds receiverns
temperatur ovanpå, på sidan och under
märkbart. För att undvika att bränna dig bör du
inte ta på receivern.
148SE
Om placering
• Placera receivern på en plats med lämplig
ventilering för att undvika att värmealstring
och förlänga receiverns livslängd.
• Placera inte receivern nära värmekällor, eller
på platser som utsätts för direkt solljus,
mycket damm eller mekanisk stöd.
• Placera inte något ovanpå lådan som kan
blockera ventilationshålen och orsaka
felaktig funktion.
• Placera inte receivern nära enheter såsom en
TV, en videobandspelare eller ett
kassettdäck. (Om receivern används
tillsammans med en TV, videobandspelare
eller kassettdäck, och har placerats för nära
denna utrustning, kan det förekomma brus
och försämrad bildkvalitet. Detta är speciellt
troligt när du använder en inomhusantenn.
Vi rekommenderar därför att du använder en
utomhusantenn.)
Om drift
Innan du ansluter andra komponenter, se till att
stänga av och koppla loss receivern.
Om rengöring
Gör rent skåpet, panelen och kontrollerna med
en mjuk trasa som är lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd inte någon typ av
slipkudde, skurmedel eller lösning såsom
alkohol eller tvättbensin.
Om du upplever några av följande problem när
du använder receivern kan du använda denna
felsökningsguide för att hjälpa dig att lösa
problemet. Om problemet kvarstår, rådfråga
din Sony-återförsäljare.
Ljud
Inget ljud hörs, oavsett vilken
komponent som valts, eller endast ett
väldigt lågt ljud hörs.
• Kontrollera att högtalarna och
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att alla högtalarkablar är
korrekt anslutna.
• Kontrollera att både receivern och alla
komponenter är påsatta.
• Kontrollera att MASTER VOLUMEkontrollern inte är ställd till –∞ dB. Försök
att sätta den på ungefär –40 dB.
• Kontrollera att SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) inte är ställda till OFF (sidan 48).
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen för
att stänga av ljuddämpningsfunktionen.
• Kontrollera att rätt komponent är vald med
INPUT SELECTOR.
• Kontrollera att inga hörlurar är
inkopplade.
• Om ljudet bara hörs väldigt svagt så
kontrollera om NIGHT MODEfunktionen är aktiverad (sidan 107).
• Receiverns skyddskrets har utlösts. Stäng
av receivern, avlägsna orsaken till
kortslutningen, och slå sedan på receivern
igen.
forts.
149SE
Övrig information
Om du har några frågor eller problem rörande
din receiver, rådfråga din närmaste Sonyåterförsäljare.
Felsökning
Det hörs inget ljud från en viss
komponent.
• Kontrollera att den komponenten är rätt
ansluten till ljudingångarna för den sortens
komponent.
• Kontrollera att kontakterna på
anslutningskabeln (kablarna) är helt isatta
i uttagen både på receivern och på
komponenten.
Det hörs inget ljud från den ena av de
främre högtalarna.
• Koppla in ett par hörlurar i PHONESuttaget och kontrollera om ljudet hörs på
rätt sätt i hörlurarna. Om bara den ena
kanalen hörs i hörlurarna kan problemet
bero på att komponenten inte är rätt
ansluten till receivern. Kontrollera att alla
anslutningkontakter är helt isatta i uttagen
både på receivern och på komponenten.
Om båda kanalerna hörs i hörlurarna kan
problemet bero på att den ena främre
högtalaren inte är rätt ansluten till
receivern. Kontrollera anslutningarna för
den främre högtalare som det inte hörs
något ljud ifrån.
• Kontrollera att du har anslutit både L-och
R-uttaget till en analog komponent och
inte bara antingen L-eller R-uttaget.
Använd en mono-till-stereo-kabel
(medföljer ej). Det kommer dock inte
höras något ljud från mitthögtalaren när ett
ljudfält (Pro Logic, osv.) har valts. När
mitthögtalaren inte är ansluten hörs ljudet
bara via höger och vänster främre
högtalare.
Det hörs inget ljud från en analog 2
kanalig komponent.
• Kontrollera att vald (digital) ljudingång
inte är programmerad för någon annan
ingång med hjälp av punkten ”Input
Assign” på Input-menyn (sidan 104).
150SE
Det hörs inget ljud från en digital
komponent (via COAXIAL-eller
OPTICAL-ingången).
• Kontrollera att INPUT MODE inte är
inställt på ”Analog”.
• Kontrollera att ”2ch Analog Direct”funktionen inte används.
• Kontrollera att vald (digital) ljudingång
inte är programmerad för någon annan
ingång med hjälp av punkten ”Input
Assign” på Input-menyn (sidan 104).
Ljudet som matas in via HDMI INuttaget matas inte ut via en förstärkare
eller via högtalarna på en TV som är
ansluten till receivern.
• Kontrollera att komponenten är korrekt
ansluten till HDMI IN-ingången för den
komponenten.
• Det matas inte ut något ljud när receiverns
meny visas på TV-skärmen. Tryck på
MENU för att stänga av displayen.
• Beroende på uppspelningskomponenten
kan det hända att du även behöver göra
vissa inställningar på själva komponenten.
Se bruksanvisningen till respektive
komponent.
• Se till att använda en anslutningskabel som
klarar hög hastighet (en HDMI
version1.3a, katergori 2-kabel) för HDMIuttaget när du visar bilder eller lyssnar på
ljud under en Deep Color-sändning.
Det är dålig balans mellan höger och
vänster kanal, eller ljudet är
spegelvänt.
• Kontrollera att alla högtalare och
komponenter är rätt och ordentligt
anslutna.
• Justera balansparametrarna med hjälp av
Auto Calibration-inställningsmenyn.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Kontrollera att högtalarna och
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är
dragna i närheten av en transformator eller
motor, och på minst 3 m avstånd från TVapparater och lysrör.
• Flytta TV:n längre bort från
ljudkomponenterna.
• Kontrollera att U SIGNAL GND-uttaget
är jordat (gäller endast när en skivspelare
är ansluten).
• Kontakterna och uttagen har blivit
smutsiga. Torka av dem med en duk som
fuktats med sprit.
Det hörs inget ljud alls, eller ljudet hörs
bara svagt från mitthögtalaren/
surroundhögtalarna/de bakre
surroundhögtalarna.
• Välj ett ”Cinema Studio EX”-läge
(sidan 86).
• Justera högtalarens volym (sidan 116).
• Kontrollera att mitthögtalaren eller
surroundhögtalarna är inställda på
antingen ”SMALL” eller ”LARGE”.
Det hörs inget ljud från de bakre
surroundhögtalarna.
• Vissa skivor saknar Dolby Digital
Surround EX-flagga trots att
förpackningen är märkt med Dolby Digital
Surround EX-logotyper.
Det hörs inget ljud ur subwoofern.
• Kontrollera att subwoofern är korrekt och
ordentligt ansluten.
• Kontrollera att du slagit på din högtalare.
• När alla högtalare är ställda på ”LARGE”
och ”Neo:6 Cinema” eller ”Neo:6 Music”
har valts, hörs inget ljud från subwoofern.
Det går inte att spela in.
• Kontrollera att komponenterna är rätt
anslutna (sidan 29).
• Välj inspelningskälla med (sidan 58).
MULTI CHANNEL DECODING-lampan
lyser inte blått.
• Kontrollera att uppspelningskomponenten
är ansluten till en digital ingång och att rätt
ingång är vald på receivern.
• Kontrollera att det material som spelas upp
verkligen är i mångkanaligt format.
• Kontrollera att uppspelningskomponenten
är inställd på mångkanaligt ljud.
• Kontrollera att vald (digital) ljudingång
inte är programmerad för någon annan
ingång med hjälp av punkten ”Input
Assign” på Input-menyn (sidan 104).
Det hörs inget ljud från komponenten
som är ansluten till DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern.
• Justera volymen på den här receivern.
• DIGITAL MEDIA PORT-adaptern och/
eller komponenten är inte korrekt
ansluten. Stäng av receivern och anslut
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern och/
eller komponenten igen.
• Kontrollera att DIGITAL MEDIA PORTadaptern och/eller komponenten har stöd
för den här receivern.
151SE
Övrig information
Det går inte att få någon
surroundeffekt.
• Kontrollera att ljudfältfunktionen är på
(tryck på MOVIE eller MUSIC).
• Ljudfälten fungerar inte för signaler en
samplingsfrekvens på över 48 kHz.
Dolby Digital eller DTS mångkanaligt
ljud återges inte.
• Kontrollera att den DVD osv. som du
spelar upp är inspelad i Dolby Digitaleller DTS-format.
• Om DVD-spelaren osv. är ansluten till en
digital ingång på den här receivern, ska du
kontrollera att inställningarna för den
digitala ljudutgången på den anslutna
komponenten är tillgängliga.
Video
Det syns ingen bild alls eller bilden är
dålig på TV-skärmen eller bildskärmen.
• Välj rätt ingång på receivern (sidan 58).
• Ställ in TV:n på rätt ingångsläge.
• Flytta TV:n längre bort från
ljudkomponenterna.
• Kontrollera att rätt ingång är inställd på
komponentvideoingången.
• När en insignal uppkonverteras med den
här receivern måste insignalen vara
densamma som ingången (sidan 41).
Bilden från COMPONENT VIDEO OUT
är förvrängd.
• Videoingångssignaler som inte är 480p
komponent mottas inte när signalerna
matas ut från VIDEO-uttaget. Mata in
komponentvideosignaler i 480i-format.
• När andra ingående komponentsignaler än
480p matas ut, ska du använda
COMPONENT VIDEO OUT-uttaget och
ställa in ”Resolution” på ”DIRECT”.
Bilder från den komponent som
anslutits till HDMI-uttaget matas inte ut
till TV:n, är förvrängda eller avbryts.
• Se till att kablarna är korrekt och ordentligt
anslutna till komponenterna.
• Beroende på uppspelningskomponenten
kan det hända att du även behöver göra
vissa inställningar på själva komponenten.
Se bruksanvisningen till respektive
komponent.
• Se till att använda en anslutningskabel som
klarar hög hastighet (en HDMI
version1.3a, katergori 2-kabel) för HDMIuttaget när du visar bilder eller lyssnar på
ljud under en Deep Color-sändning.
• Bilder från den komponent som anslutits
till HDMI-uttaget kan vara förvrängda. I
det här fallet ska ”Video Direct” ställas in
på ”ON” i HDMI-inställningsmenyn.
• Bilder eller ljud från den komponent som
är ansluten till HDMI-uttaget kan avbrytas
när videosignaler växlas. I det här fallet
ska ”Video Direct” ställas in på ”ON” i
HDMI-inställningsmenyn.
152SE
Det går inte att spela in.
• Kontrollera att komponenterna är rätt
anslutna (sidan 34).
• Välj inspelningskälla (sidan 58).
Det grafiska användargränssnittet
tänds inte på TV-skärmen.
• Tryck på GUI MODE för att visa ”GUI
MODE” på displayen.
• Kontrollera att TV:n är ordentligt ansluten.
Bilder visas efter att det tillhörande
ljudet har spelats upp när HDMIingången har valts.
• Beroende på den komponent som anslutits
HDMI-uttaget, eller den källa som spelas
upp, kan bilder visas efter det tillhörande
ljudet. I det här fallet ska ”Video Direct”
ställas in på ”ON” i HDMIinställningsmenyn.
Tuner
FM-mottagningen är dålig.
• Använd en 75-ohms koaxialkabel
(medföljer ej) för att ansluta receivern till
en FM-utomhusantenn enligt nedan. Om
receivern ansluts till en utomhusantenn så
jorda den mot blixtnedslag. Anslut inte
jordledningen till ett gasrör. Det kan
resultera i en gasexplosion.
FM-utomhusantenn
Receivern
Jordkabel
(medföljer ej)
Till jord
Det går inte att ställa in radiostationer.
• Kontrollera att antennerna är ordentligt
anslutna. Rikta in antennerna och anslut en
utomhusantenn vid behov.
• Håll satellitradion antenn på avstånd från
högtalarkablarna och nätkabeln för att
undvika störningar.
• Stationens signal är för svag (vid
automatisk stationsinställning). Använd
direkt stationsinställning.
• Kontrollera att rätt
stationsinställningsintervall är inställt (vid
inställning av AM-stationer med direkt
stationsinställning).
• Det finns inga stationer lagrade i det
förinställda minnet, eller de förinställda
stationerna har raderats (vid avsökning av
förinställda stationer). Lagra stationer i det
förinställda minnet (sidan 68).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas
på displayen.
Systemet kan inte ta emot
satellitkanaler alls. (Endast USA-/
Canadamodell)
• Mottagningsförhållandena är inte bra.
Flytta antennen till en plats med bra
mottagning.
• Kontrollera att du är ansluten till rätt
satellitradioservice (se sidan 69).
Önskad RDS-information visas inte.
(Endast europeiska modeller)
• Kontakta radiostationen och hör efter om
de faktiskt erbjuder den tjänsten. Om de
gör det kan det hända att den tjänsten
tillfälligt är ur funktion.
Kontrollen för HDMI-funktionen
fungerar inte.
• Kontrollera HDMI-anslutningen
(sidan 35).
• Se till att ”Control for HDMI” är inställd
på ”ON” i HDMI-inställningsmenyn.
• Se till att den anslutna komponenten är
kompatibel med Kontroll för HDMIfunktionen.
• Kontrollera Kontroll för HDMIinställningarna på den anslutna
komponenten. Läs den bruksanvisning
som tillhör den anslutna komponenten.
• Om du ändrar HDMI-anslutningen,
ansluter/kopplar ifrån nätkabeln eller om
det har varit strömavbrott, ska du upprepa
stegen i ”Förberedelser för ”BRAVIA”
Sync” (sidan 99).
• Om du väljer HDMI B med HDMI
OUTPUT-knappen sedan du valt HDMI A
kan det hända Kontroll för HDMIfunktion inte fungerar korrekt under en
kort stund. Detta beror på att den
komponent som är ansluten till HDMI Auttaget på nytt måste känna igen den
receiver som är utrustad med Kontroll för
HDMI-funktionen. Om Kontroll för
HDMI-funktionen inte fungerar korrekt
under en längre tid ska du utföra de steg
som anges i ”Förberedelser för ”BRAVIA”
Sync” (sidan 99).
• När HDMI B har valts fungerar inte
Kontroll för HDMI-funktionen.
Inget ljud matas ut från receivern och
TV-högtalaren när funktionen System
Audio Control används.
• Kontrollera att TV:n är kompatibel med
funktionen System Audio Control.
• Om TV:n inte har funktionen System
Audio Control ska du ställa in ”Audio
Out”-inställningarna i HDMIinställningsmenyn på
– ”TV+AMP” om du vill lyssna på ljudet
från TV-högtalaren och receivern.
forts.
153SE
Övrig information
RDS fungerar inte. (Endast europeiska
modeller)
• Kontrollera att du har ställt in en FM RDSstation.
• Välj en starkare FM-station.
Kontroll för HDMI
– ”AMP” om du vill lyssna på ljudet från
receivern.
• Du kan inte lyssna på ljudet från en
komponent ansluten till receiver medan en
TV är vald som ingång på receivern.
– Ändra ingången på receivern till HDMI
när du vill se ett program på en
komponent som är ansluten till
receivern.
– Ändra TV-kanal när du vill titta på en
TV-sändning.
– Välj den komponent eller ingång du vill
titta på när du tittar på ett program på
den komponent som är ansluten till
TV:n.
Läs i TV:ns bruksanvisning om hur du
gör detta.
• När du använder Kontroll för HDMIfunktionen kan du inte styra den anslutna
komponenten med TV:ns fjärrkontroll.
– Du kan, beroende på den anslutna
komponenten och TV:n, behöva ställa
in komponenten och TV:n. Se
bruksanvisningarna som medföljer
respektive komponent och TV.
– Ändra ingången på receivern till den
HDMI-ingång som är ansluten till
komponenten.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på receivern.
• Avlägsna eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och receivern.
• Byt ut alla batterierna i fjärrkontrollen mot
nya om de är svaga.
• Kontrollera att receivern och
fjärrkontrollen är inställda på samma
kommandoläge. Om receivern och
fjärrkontrollen är inställda på olika
kommandolägen går det inte att styra
receivern med fjärrkontrollen (sidan 109).
• Kontrollera att rätt ingång är vald på
fjärrkontrollen.
154SE
• När du styr en programmerad komponent
av något annat fabrikat än Sony kan det
hända att fjärrkontrollen inte fungerar
ordentligt beroende på den komponentens
modell eller fabrikat.
Felmeddelanden
Om det skulle uppstå något fel visas en
tvåsiffrig kod och ett meddelande på
displayen. Kontrollera anläggningens tillstånd
med hjälp av meddelandet. Försök att åtgärda
problemet med hjälp av följande tabell. Om
något problem kvarstår bör du kontakta
närmaste Sony-handlare.
PROTECTOR
Det matas ut oregelbunden ström till
högtalarna eller receiverns övre panel är
övertäckt med någonting. Receivern stängs
automatiskt av efter ett par sekunder.
Kontrollera anslutningen till högtalarna och
sätt på strömmen igen.
För övriga meddelanden, se ”Lista över
meddelanden efter automatisk kalibrering”
(sidan 53), ”XM-radiomeddelandelista”
(sidan 78), ”SIRIUSsatellitradiomeddelandelista” (sidan 78) och
”DIGITAL MEDIA PORT meddelandelista”
(sidan 63).
Hänvisningssidor för radering av
minnet
För att radera
Se
Alla inställningar som lagrats sidan 44
i minnet
Ingångar (Analoga)
Tekniska data
PHONO
Känslighet: 2,5 mV
Impedans: 50 kohm
Signalbrusförhållande:
90 dB (A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
Känslighet: 150 mV
Impedans: 50 kohm
Signalbrusförhållande:
100 dB (A, 20 kHz
LPF)
Förstärkardelen
UTEFFEKT
Märkuteffekt i stereoläge1) 2)
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
120 W + 120 W
Referensuteffekt i stereoläget
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15 %):
120 W + 120 W
Referensuteffekt
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2): 130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Referensuteffekt
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Ingångar (Digitala)
BD, DVD,
SA-CD/CD (Koaxial)
Impedans: 75 ohm
Signalbrusförhållande:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1, TV, SAT,
TAPE, MD (Optisk)
Signalbrusförhållande:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Utgångar
Spänning:150 mV
TAPE (REC OUT),
Impedans: 1 kohm
MD (REC OUT),
VIDEO 1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Spänning: 2 V
SURROUND L/R,
Impedans: 1 kohm
SURROUND BACK L/R,
SUBWOOFER
FM-radiodelen
1) Beroende
Stationsinställningsområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenn
FM-trådantenn
Antennuttag
75 ohm, obalanserad
Övrig information
på ljudfältsinställningarna och
ljudkällan kan det hända att inget ljud matas ut.
2)
Uppmätt under följande villkor:
Strömförsörjning: 120 V växelström, 60 Hz
(i USA och Canada), 230 V växelström, 50/60 Hz
(i Europa och andra områden)
Frekvensomfång
PHONO
RIAAekvaliseringskurva
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
forts.
155SE
AM-radiodelen
Effektförbrukning
Stationsinställningsområde
Område
Område
Stationsinställning
10 kHz steg
9 kHz steg
USA, Canada
530 –
1 710 kHz
531 –
1 710 kHz
Europa
–
531 –
1 602 kHz
Mellanfrekvens
Antenn
450 kHz
Ramantenn
Videodelen
Ingångar/utgångar
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD Pass Through
HDMI-video
Ingång/utgång (HDMI repeteringsblock)
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Allmänt
Strömförsörjning
120 V växelström, 60 Hz
(i USA och Canada)
230 V växelström, 50/
60 Hz
(i Europa och andra
områden)
Uteffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:5 V, 700 mA
Uteffekt (ZONE 2 VIDEO OUT)
DC OUT:11 V, 30 mA
156SE
USA
480 W
Canada
580 VA
Europa
480 W
Effektförbrukning (i standbyläge)
0,9 W (när ”Control for
HDMI” och ”RS-232C
Control” är inställda på
”OFF”)
Mått
430 × 175 × 430 mm
(bredd/höjd/djup)
inklusive utskjutande delar
och kontroller
Vikt (Ung.)
16,5 kg
Medföljande tillbehör
Bruksanvisning (den här handboken)
Snabbanslutningsguide (1)
GUI menylista (1)
Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
FM-trådantenn (1)
AM-ramantenn (1)
Nätkabel (1)
Huvudfjärrkontroll (1)
Zon 2/Zon 3 fjärrkontroll (1)
R6 (storlek-AA) batterier (4)
Rätt till ändringar förbehålles.
Register
Symboler
Crossover Freq 117, 131
U SIGNAL GND-uttag 33
D
Siffror
2 channel 80
2ch Analog Direct 80
2ch Stereo Mode 80
4 Ω 47
5.1 kanal 23
7.1 kanal 23
8 Ω 47
A
B
Bass 8, 120, 132
BI-AMP 115, 131
Blu-ray Disc-spelare 36, 38, 58
C
Category Mode 73
CD-spelare 30, 33
Center Mix 115, 131
Cinema Studio EX (mode) 86
E
Effect Level 119, 132
EQ 120
F
Film 86
Fjärrkontroll 17–22, 45, 134–144
FM 65
FM Mode 65, 132
Förinställa kanaler 74
Förinställda stationer 68
Övrig information
A.F.D. (läge) 81
A/V Sync 60, 122, 132
Alternativmeny 56
AM 65
Ändring av vad som visas på displayen 133
Anslutning av två förstärkare 111
Anslutningar
antenner 43
bildskärm 27
högtalare 25
ljudkomponenter 29
videokomponenterna 34
Antenna Aiming 72
Återställning 44
Audio 122
AUDIO OUT 133
Audio Out 127
Auto Calibration 48, 113, 130
Auto Tuning 65
D. Range Comp (Dynamic range compressor)
118, 130
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 48
DCS 86
Decode Priority 123, 132
DIGITAL MEDIA PORT 14, 30, 60
Direct Tuning 66, 73
Distance Unit 119, 131
DMPORT Control 64
Dolby Digital EX 88
DTS Neo:6 (Cinema, Music) 82
Dual Mono 123, 132
DVD-spelare 36, 38, 40
G
GUI (Graphical User Interface) 27, 45
H
HDMI 127
HDMI IN-knapp 8, 44
HDMI OUT-knapp 8, 102
HDMI-uttag 14, 35
Högtalarnas impedans 46
I
Indikering 10
Input 58
forts.
157SE
Input Assign 60, 104
INPUT MODE 103
Insomningstimer 106
Inspelning 108
Inställningar 112
Inställningsmeny 112
iPod 62, 64
K
Kontroll för HDMI 127
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 12
LARGE 116
List Mode 63
Lock Code 76, 132
M
MASTER VOLUME 9
Meddelanden
Auto Calibration 53
DIGITAL MEDIA PORT 63
Fel 154
SIRIUS 78
XM 78
Meny 45, 55, 112
Multizon 90, 121
Music 61, 84
Muting 59
N
Name Input 59, 68, 114
Nätkabel 44
Nätverksklient 62
Neural-THX 82
NIGHT MODE 107
Nivå 120
P
Parental Lock 76, 132
Phase Audio 118, 130
Phase Noise 117, 130
PHONES 8
PIP (Picture in Picture) 19
PLII 82
PLIIx 82
158SE
Position (Auto Calibration) 113, 130
Preset Mode 75
PROTECTOR 154
Q
Quick Setup 50
R
Radera
fjärrkontroll 144
minne 44
Radio ID 72
Repeat 63
Resolution 124, 132
RS-232C Control 128, 133
S
Satellitradio 69
Screen Saver 128
Shuffle 63
SIRIUS 69
SIRIUS-satellitradio 70
SMALL 117
Sound Field 60
Speaker 115
Speaker Impedance 131
Speaker Pattern 115, 131
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 8, 48
Stationsinställning 65, 66, 68
Subwoofernivå 127, 133
Super Audio CD-spelare 30, 32, 33
Sur Settings 132
Surround 82, 119
System 128
T
Test Tone 117, 130
TONE 8
TONE MODE 8, 44
Treble 8, 120, 132
Tuner 65
U
Uppkonvertera 41
V
Val av Calibration Type 52, 130
Video 61, 124
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN-ingångar 41
Videobandspelare 40
X
XM 69
XM-radio 69
Z
Zone 12V Trigger 121, 133
ZONE 2 115
Övrig information
159SE
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj
otworów wentylacyjnych aparatu gazetami,
serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także na
aparacie źródeł nieosłoniętego ognia, na
przykład zapalonych świec.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie
lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie
do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w
pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną
wtyczkę od gniazda zasilania.
Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym
znajdują się baterie na oddziaływanie
nadmiernie wysokiej temperatury, której
źródłem jest światło słoneczne, ogień itp.
Urządzenie pozostaje podłączone do zasilania,
dopóki nie zostanie odłączone od gniazda
elektrycznego, nawet jeżeli samo urządzenie
zostanie wyłączone.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w
słuchawkach może być przyczyną pogorszenia
słuchu.
2PL
Uwaga dla klientów w Europie
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana
jako odpad komunalny. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W
przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć
pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W
odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W
celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwaga dla klientów:
poniższe informacje dotyczą jedynie
sprzętu sprzedawanego w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym
do dokonywania i potwierdzania oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
O Instrukcji Obsługi
• Instrukcje w niniejszej Instrukcji Obsługi
dotyczą modelu STR-DA5400ES. Sprawdź
numer modelu w dolnym prawym rogu panelu
przedniego.
• W niniejszym podręczniku do celów
ilustracyjnych użyto modelu przeznaczonego
na rynek USA/Kanady, chyba że podano
inaczej. Wszelkie różnice w działaniu zostały
wyraźnie zaznaczone w tekście, na przykład
przez dodanie wyjaśnienia „tylko model
europejski”.
• Objaśnienia w tej instrukcji obsługi dotyczą
regulatorów na dostarczonym pilocie. Możesz
także używać regulatorów na amplitunerze,
jeżeli mają te same lub podobne nazwy, jak na
pilocie.
Informacje dotyczące praw
autorskich
• „Neural-THX” oraz „neural THX” używane w
Instrukcji Obsługi i wyświetlane w oknie oraz
na ekranie menu GUI oznaczają Neural-THX
Surround.
W tym amplitunerze zastosowano systemy
Dolby* Digital i Pro Logic Surround oraz
DTS** Digital Surround.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX oraz symbol
podwójnego D są znakami handlowymi firmy
Dolby Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji w oparciu o
zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych
patenty o numerach: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 oraz
innne wydane patenty lub zgłoszenia
patentowe w USA i na świecie. DTS jest
zastrzeżonym znakiem towarowym, a logo i
symbole DTS, DTS-HD i DTS-HD Master
Audio są znakami towarowymi firmy DTS,
Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Ten amplituner wykorzystuje technologię HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
ciąg dalszy
3PL
HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing LLC.
XM Ready® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy XM Satellite Radio Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
©2008 SIRIUS Satellite Radio Inc. „SIRIUS” i
logo psa SIRIUS są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy SIRIUS Satellite Radio Inc.
Opisywany produkt, wykorzystujący
technologię Neural-THX® Surround, jest
produkowany na licencji firm Neural Audio
Corporation i THX Ltd. Niniejszym, firma Sony
Corporation udziela użytkownikowi
niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego
prawa użytkowania opisywanego wyrobu
produkowanego w ramach amerykańskich i
zagranicznych patentów, zgłoszeń patentowych
oraz innych technologii i znaków towarowych,
których właścicielami są firmy Neural Audio
Corporation i THX Ltd. „Neural Surround”,
„Neural Audio”, „Neural” i „NRL” są znakami
towarowymi i logo, których właścicielem jest
firma Neural Audio Corporation, a THX jest
znakiem towarowym firmy THX Ltd., który
może być zastrzeżony w niektórych obszarach
jurysdykcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Czcionka zainstalowana w odbiorniku (Shin Go
R) pochodzi od MORISAWA & COMPANY
LTD.
Nazwy te są znakami towarowymi MORISAWA
& COMPANY LTD., prawa autorskie do
czcionki należą również do MORISAWA &
COMPANY LTD.
iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.,
zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki
towarowe są własnością odpowiednich
podmiotów. W niniejszej instrukcji nie używa się
znaków ™ i ®.
4PL
Oznaczenie słowne i logo Bluetooth stanowią
własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich
wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa
się na podstawie licencji.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy towarowe
stanowią własność odpowiednich firm.
„M-crew Server” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
Spis treści
Informacje i czynności
wstępne
1: Instalowanie głośników ....................... 25
2: Podłączanie głośników ........................ 27
3: Podłączanie monitora .......................... 29
4a: Podłączanie komponentów audio .... 31
4b: Podłączanie komponentów wideo ... 36
5: Podłączanie anten ................................ 47
6: Przygotowanie amplitunera i pilota ... 48
7: Wyświetlanie menu GUI na ekranie
telewizora ............................................. 49
8: Ustawianie głośników .......................... 50
9: Automatyczna kalibracja odpowiednich
ustawień głośników
(Auto Calibration) .............................. 52
Przewodnik obsługi menu
ekranowego ......................................... 59
Odtwarzanie
Odtwarzanie dźwięku/obrazu z
komponentu podłączonego do
opisywanego amplitunera .................. 62
Odtwarzanie dźwięku/obrazu z
komponentów podłączonych do portu
DIGITAL MEDIA PORT ................. 64
Obsługa TDM-iP1/iP50/TDM-NC1 z
poziomu menu GUI amplitunera ..... 66
Strojenie
Słuchanie radia FM/AM ..........................69
Programowanie stacji radiowych w paśmie
FM/AM ................................................72
Słuchanie radia satelitarnego (tylko model
amerykański/kanadyjski) .................... 74
Podłączanie tunera radia
satelitarnego ........................................76
Przygotowania do słuchania radia
satelitarnego ........................................77
Wybór kanału radia satelitarnego ..........78
Programowanie kanałów radia
satelitarnego ........................................80
Ograniczanie dostępu do pewnych
kanałów (Parental Lock) (dotyczy tylko
modelu SIRIUS) .................................81
Słuchanie dźwięku
przestrzennego
Odtwarzanie dźwięku 2-kanałowego .....87
Odtwarzanie wielokanałowego dźwięku
przestrzennego .....................................88
Słuchanie muzyki z efektem
przestrzennym .....................................91
Oglądanie filmów z dźwiękiem z efektem
przestrzennym .....................................93
Korzystanie z funkcji Multizone
Jak można wykorzystać funkcję Multizone? .....................................................97
Wykonywanie połączenia
wielostrefowego ...................................98
Ustawianie głośników w strefie 2 .........102
Przełączanie ustawienia strefy pilota ...103
Obsługa amplitunera z innej strefy
(Operacje STREFY 2/
STREFY 3) ........................................104
ciąg dalszy
5PL
Korzystanie z innych funkcji
Informacje dodatkowe
Korzystanie z funkcji „BRAVIA”
Sync .....................................................106
Przełączanie monitorów, które odtwarzają
sygnały wideo HDMI ........................110
Przełączanie pomiędzy dźwiękiem
cyfrowym i analogowym ...................110
Uzyskiwanie dźwięku/obrazu z innych
wejść (Input Assign) .........................112
Używanie wyłącznika czasowego .........115
Korzystanie z efektów dźwięku
przestrzennego przy niskim poziomie
głośności .............................................116
Nagrywanie przy użyciu amplitunera ...117
Przełączanie trybu poleceń amplitunera i
pilota ...................................................119
Korzystanie z konfiguracji połączeń
bi-amplifier .........................................120
Objaśnienia terminów ........................... 158
Środki ostrożności .................................. 162
Rozwiązywanie problemów .................. 163
Dane techniczne ..................................... 169
Indeks .......................................................171
Zmiana ustawień
Korzystanie z menu ustawień ................122
Auto Calibration .....................................123
Ustawienia Speaker ...............................125
Ustawienia Surround .............................130
Ustawienia EQ .......................................131
Ustawienia Multi Zone ..........................132
Ustawienia Audio ...................................134
Ustawienia Video ...................................135
Ustawienia HDMI ..................................138
Ustawienia System .................................140
Obsługa bez podłączania telewizora ....140
Korzystanie z pilota
Obsługa poszczególnych komponentów
przy użyciu pilota ..............................146
Programowanie pilota ............................149
Automatyczne wydawanie kilku poleceń
po kolei (Macro Play) .......................153
Ustawianie kodów pilota zdalnego
sterowania niezapisanych w pamięci
pilota ...................................................155
Kasowanie całej zawartości pamięci
pilota ...................................................157
6PL
Opis i rozmieszczenie części
Panel przedni
Zdjęcie pokrywy
Naciśnij przycisk PUSH.
Po zdjęciu pokrywy schowaj ją przed
dziećmi.
Stan przycisku POWER
Wyłączony
Amplituner jest wyłączony (ustawienie
początkowe).
Naciśnij POWER, aby włączyć amplituner.
Amplitunera nie można włączyć pilotem
zdalnego sterowania.
Włączony/Tryb oczekiwania
Naciśnij ?/1 na pilocie, aby włączyć
amplituner lub przełączyć go w tryb
oczekiwania.
Naciśnięcie przycisku POWER na
amplitunerze spowoduje jego wyłączenie.
ciąg dalszy
7PL
Nazwa
A POWER
Funkcja
Nazwa
Funkcja
Naciśnij, aby włączyć
lub wyłączyć
amplituner.
H INPUT MODE
Naciśnij, aby wybrać
tryb wejścia, gdy do
gniazd cyfrowych i
analogowych
podłączone są te
same komponenty
(strona 110).
I Okienko
wyświetlacza
Podawany jest tu
aktualny stan
wybranego
komponentu lub lista
opcji do wyboru
(strona 10).
B Gniazdo AUTO Do podłączania
CAL MIC
znajdującego się w
zestawie mikrofonu
kalibracyjnego
umożliwiającego
korzystanie z funkcji
Digital Cinema Auto
Calibration
(strona 53).
C TONE MODE
TONE
Do zmiany ustawień
FRONT/CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS oraz TREBLE.
Naciśnij kilkakrotnie
TONE MODE, aby
wybrać BASS lub
TREBLE, a
następnie obróć
pokrętłem TONE,
aby wyregulować
poziom.
J 2CH/A.DIRECT Naciśnij, aby wybrać
pole dźwiękowe
A.F.D.
(strona 87, 88, 91, 93).
MOVIE
MUSIC
K ZONE/
POWER,
SELECT
Naciskaj kilkakrotnie
SELECT, aby wybrać
strefę 2, strefę 3 lub
strefę główną.
Każdorazowe
naciśnięcie przycisku
POWER powoduje
naprzemienne
włączanie i
wyłączanie sygnału
wyjściowego dla
wybranej strefy
(strona 97).
L HDMI IN
Naciśnij, aby wybrać
sygnał wejściowy z
komponentu
podłączonego do
gniazd HDMI IN
(strona 37).
M HDMI OUT
Naciśnij, aby wybrać
sygnał wyjściowy
wysyłany do
komponentu
podłączonego do
gniazd HDMI OUT
(strona 37).
D MEMORY/
ENTER
Naciśnij, aby
obsługiwać tuner
TUNING MODE (FM/AM) i radio
satelitarne (XM/
TUNING
SIRIUS) (tylko
model amerykański/
kanadyjski).
E Czujnik
zdalnego
sterowania
Odbiera sygnały z
pilota zdalnego
sterowania.
F DIMMER
Naciśnij kilkakrotnie,
aby wyregulować
jasność wyświetlacza.
G DISPLAY
8PL
Naciśnij kilkakrotnie,
aby wybrać
informacje
prezentowane na
wyświetlaczu.
Nazwa
Funkcja
N Gniazdo
PHONES
Do podłączenia
słuchawek.
O SPEAKERS
Do przełączania opcji
(OFF/A/B/A+B) OFF, A, B, A+B
głośników przednich
(strona 52).
P Gniazda
VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV
IN
Do podłączenia
przenośnego
komponentu audio/
wideo, np. kamery lub
konsoli gier wideo.
Q Lampka MULTI Podświetlona w
CHANNEL
trakcie dekodowania
DECODING
wielokanałowych
sygnałów audio.
R INPUT
SELECTOR
Obróć, aby wybrać
źródło sygnału
wejściowego do
odtwarzania.
W celu wybrania
źródła sygnału
wejściowego dla
strefy 2 lub 3 naciśnij
ZONE/SELECT
(qa), aby najpierw
wybrać strefę 2 lub
strefę 3 (na
wyświetlaczu pojawi
się napis „ZONE 2
INPUT” lub „ZONE
3 INPUT”), a
następnie obróć
pokrętłem INPUT
SELECTOR, aby
wybrać źródło
sygnału wejściowego.
S MASTER
VOLUME
Obróć, aby
wyregulować poziom
głośności dla
wszystkich głośników
jednocześnie.
9PL
Wskaźniki na wyświetlaczu
Nazwa
Funkcja
A SW
Podświetlony, gdy
podłączony jest
subwoofer i sygnał audio
jest wysyłany z gniazda
SUBWOOFER. Gdy ten
wskaźnik jest
podświetlony, amplituner
generuje sygnał
subwoofera w oparciu o
sygnał L.F.E.
zarejestrowany na
odtwarzanej płycie lub
składowe niskich
częstotliwości z przednich
kanałów.
10PL
Nazwa
Funkcja
B Wskaźniki Litery (L, C, R itd.)
kanału
oznaczają kanały, z
odtwarzania których odtwarzany jest
dźwięk. Ramki wokół
liter różnią się,
sygnalizując, w jaki
sposób w amplitunerze
odbywa się proces
miksowania dźwięku
źródła (w oparciu o
ustawienia głośników).
Nazwa
Funkcja
C Wskaźniki
wejść
Podświetlenie sygnalizuje
bieżące wejście.
INPUT
Podświetlony w sposób
ciągły. Za nim pojawiają
się odpowiednie
wskaźniki sygnalizujące
bieżący stan sygnału
wejściowego.
HDMI
Amplituner rozpoznaje
komponent podłączony
za pośrednictwem
gniazda HDMI IN.
DMPORT
Sygnalizuje podłączenie
adaptera DIGITAL
MEDIA PORT i wybór
opcji „DMPORT”.
L
Przedni lewy
R
Przedni prawy
C
Środkowy
(monofoniczny)
SL
Lewy dźwięk
przestrzenny
SR
Prawy dźwięk
przestrzenny
MULTI IN Wybrano wejściowy
sygnał wielokanałowy.
S
Dźwięk przestrzenny
(składowe monofoniczne
lub przestrzenne
uzyskane w procesie
obróbki Pro Logic)
AUTO
SBL
Tylny lewy dźwięk
przestrzenny
Podświetlony razem z
odpowiednimi
wskaźnikami
sygnalizującymi bieżący
sygnał wejściowy, gdy
opcję INPUT MODE
ustawiono na „Auto”.
SBR
Tylny prawy dźwięk
przestrzenny
COAX
SB
Tylny dźwięk
przestrzenny
(przestrzenne składowe
tylne uzyskane w wyniku
dekodowania 6.1kanałowego)
Przykład:
Format nagrania
(Przedni/Przestrzenny):
3/2.1
Kanał wyjściowy:
Głośniki dźwięku
przestrzennego są
ustawione na „NO”.
Pole dźwiękowe: A.F.D.
AUTO
Przez gniazdo COAXIAL
wprowadzany jest sygnał
cyfrowy.
OPT
Przez gniazdo OPTICAL
wprowadzany jest sygnał
cyfrowy.
SW
L
SL
C
R
SR
ANALOG Na wejściu nie ma
sygnału cyfrowego. Jest
również podświetlony,
gdy opcję INPUT MODE
ustawiono na „Analog”
lub gdy wybrano opcję
„2ch Analog Direct”.
D EQ
Podświetlony przy
włączonym korektorze.
E HDMI A B Podświetlony, gdy do
gniazd HDMI OUT A lub
B wysyłane są sygnały.
ciąg dalszy
11PL
Nazwa
Funkcja
Nazwa
Funkcja
F D.C.A.C.
Podświetlony, gdy
włączona jest
automatyczna kalibracja.
K Wskaźniki
radiowe
G ZONE 2/
ZONE 3
Podświetlony, gdy
włączona jest praca w
strefie 2/strefie 3.
Podświetlone w trakcie
dostrajania amplitunera
do stacji radiowych lub
satelitarnych stacji
radiowych.
H SLEEP
I L.F.E.
J DSD
Podświetlony, gdy
włączony jest wyłącznik
czasowy.
Podświetlony, gdy
odtwarzana płyta zawiera
kanał L.F.E. (Low
Frequency Effects), a gdy
sygnał kanału L.F.E. jest
odtwarzany, pod literami
pojawiają się
podświetlone słupki
sygnalizujące poziom. Ze
względu na fakt, że sygnał
L.F.E. nie jest nagrany we
wszystkich partiach
sygnału wejściowego,
wskaźnik słupkowy
będzie się zmieniał (może
również zniknąć) podczas
odtwarzania.
Podświetlony, gdy
amplituner odbiera
sygnały DSD (Direct
Stream Digital)
(strona 37).
STEREO
Transmisja
stereofoniczna
MONO
Transmisja monofoniczna
XM
(tylko model
amerykański
/kanadyjski)
Podłączono Mini Tuner i
stację Home Dock XM
oraz wybrano opcję
„XM”.
SIRIUS
(tylko model
amerykański
/kanadyjski)
Podłączono tuner
SiriusConnect Home
Tuner i wybrano opcję
„SIRIUS”.
Wybrano tryb kategorii w
CAT
(tylko model trakcie korzystania z
amerykański radia satelitarnego.
/kanadyjski)
RDS
Odbierane są informacje
(tylko
RDS.
model
europejski)
PRESET
Tryb strojenia ustawiono
na tryb zaprogramowany.
MEMORY Włączona jest funkcja
pamięci, np. Name Input.
L H.A.T.S.
(tylko
model
europejski)
Podświetlony, gdy
włączona jest funkcja
H.A.T.S. (High quality
digital Audio
Transmission System).
M BI-AMP
Podświetlony, gdy wybór
tylnych głośników
dźwięku przestrzennego
ustawiono na „BI-AMP”.
N D.RANGE Podświetlony, gdy
włączona jest kompresja
dynamiki.
O VOLUME Wyświetla aktualny
poziom głośności.
12PL
Nazwa
Funkcja
Nazwa
Funkcja
P Wskaźniki
Dolby
Digital
Surround
Jeden ze wskaźników jest
podświetlony, gdy
amplituner dekoduje
sygnały w
odpowiadającym mu
formacie Dolby Digital.
T Wskaźniki
Dolby
Pro Logic
Jeden ze wskaźników
zostaje podświetlony, gdy
amplituner przetwarza
sygnały 2-kanałowe z
użyciem funkcji Dolby
Pro Logic w celu wysłania
sygnałów kanałów
środkowego i dźwięku
przestrzennego.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround
EX
Uwaga
W przypadku odtwarzania
płyty w formacie Dolby
Digital należy upewnić się,
czy wykonano połączenia w
konfiguracji cyfrowej i czy
ustawiono opcję INPUT
MODE na „Analog”.
Q Wskaźniki
DTS-HD
DTS-HD
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
Uwaga
Wskaźnik ten nie będzie
podświetlony, gdy nie jest
podłączony głośnik
środkowy albo dźwięku
przestrzennego.
Podświetlone, gdy
amplituner dekoduje
sygnały DTS-HD.
Podświetlony w sposób
ciągły razem z jednym z
poniższych wskaźników.
MSTR
DTS-HD Master Audio
LBR
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
HI RES
DTS-HD High
Resolution Audio
R ;TrueHD Podświetlone, gdy
amplituner dekoduje
sygnały Dolby TrueHD.
S L-PCM
Podświetlony, gdy na
wejściu pojawią się
sygnały liniowe PCM
(Pulse Code
Modulation).
ciąg dalszy
13PL
Nazwa
Funkcja
U Wskaźniki
DTS(-ES)
Podświetlone, gdy na
wejściu pojawią się
sygnały DTS lub DTSES.
DTS
Podświetlony, gdy
amplituner dekoduje
sygnały DTS.
Podświetlony zostaje
również wskaźnik 96/24
lub NEO:6 w zależności
od formatu sygnału
wejściowego lub formatu
dekodowania.
96/24
Dekodowanie DTS 96/24
(96 kHz/24 bity)
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/
Music
DTS-ES
Podświetlony z jednym z
poniższych wskaźników w
zależności od formatu
dekodowania sygnału
wejściowego.
DISCRETE DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
Uwaga
W przypadku odtwarzania
płyty w formacie DTS należy
upewnić się, czy wykonano
połączenia w konfiguracji
cyfrowej i czy ustawiono
opcję INPUT MODE na
„Analog”.
V NeuralTHX
14PL
Podświetlony, gdy
amplituner przetwarza
sygnały wejściowe z
użyciem funkcji NeuralTHX.
Panel tylny
A Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ DIGITAL
Gniazda
Do podłączenia
OPTICAL IN/ odtwarzacza DVD,
OUT
odtwarzacza Super
Audio CD itp.
Gniazda
Gniazdo
COAXIAL IN
COAXIAL
zapewnia dźwięk
lepszej jakości
(strona 29, 32, 37,
41, 43).
Gniazda
HDMI IN/
OUT*
Do podłączenia
odtwarzacza DVD,
odtwarzacza Bluray Disc lub tunera
satelitarnego.
Obraz i dźwięk są
wysyłane do
telewizora lub
projektora (strona
29, 37).
B Gniazda sterowania sprzętem Sony
i innymi komponentami
zewnętrznymi
Gniazda IR
Do podłączenia
REMOTE IN/ wzmacniaka na
OUT
podczerwień
(strona 97).
Gniazda
TRIGGER
OUT
Podłącz, aby
zblokować
włączanie/
wyłączanie
zasilania innych
komponentów
zgodnych z funkcją
12V TRIGGER
albo wzmacniacza/
amplitunera strefy
2 lub 3 (strona 132).
C DMPORT
Do połączenia
adaptera Sony
DIGITAL MEDIA
PORT (strona 32).
ciąg dalszy
15PL
D Sekcja ANTENNA
Gniazdo FM
ANTENNA
Gniazdo AM
ANTENNA
G Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ AUDIO
Do podłączenia
anteny drutowej
FM dostarczonej w
zestawie z
opisywanym
amplitunerem
(strona 47).
Do podłączenia
anteny ramowej
AM dostarczonej w
zestawie z
opisywanym
amplitunerem
(strona 47).
Gniazdo XM
Do podłączenia
Mini Tunera i stacji
Home Dock XM
(tylko model amerykański/ (nie należą do
wyposażenia)
kanadyjski)
(strona 76).
Do podłączenia
tunera
SiriusConnect
Home Tuner (nie
(tylko model amerykański/
należy do
kanadyjski)
wyposażenia)
(strona 76).
Gniazdo
SIRIUS
E Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ
COMPONENT VIDEO
Gniazda Y,
Do podłączenia
PB/CB, PR/CR odtwarzacza DVD,
IN/OUT*
telewizora lub
tunera
satelitarnego
(strona 29, 41, 43).
F Port RS-232C
Używane do
konserwacji i
czynności
serwisowych.
16PL
Gniazda
AUDIO IN/
OUT
Do podłączenia
magnetofonu,
nagrywarki MD itp.
(strona 32, 35).
Gniazda
MULTI
CHANNEL
INPUT
Do podłączenia
odtwarzacza Super
Audio CD lub
odtwarzacza DVD
z analogowym
gniazdem audio dla
dźwięku 7.1kanałowego lub
5.1-kanałowego
(strona 34).
Gniazda PRE Do podłączenia
OUT
zewnętrznego
wzmacniacza mocy.
H Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ VIDEO/
AUDIO
Gniazda
AUDIO IN/
OUT
Gniazda
VIDEO IN/
OUT*
Gniazda
AUDIO OUT
Gniazdo
VIDEO OUT
Do podłączenia
magnetowidu lub
odtwarzacza DVD
itp. (strona 29, 41,
43, 44).
Do podłączenia
komponentu w
strefie 2 lub 3
(strona 97).
I Sekcja SPEAKERS
Do podłączenia
głośników
(strona 27).
* Jeżeli do gniazda HDMI OUT lub MONITOR
OUT podłączony zostanie telewizor, można
będzie oglądać wybrany wizyjny sygnał
wejściowy (strona 29). Opisywany amplituner
można obsługiwać za pośrednictwem
interfejsu GUI (Graphical User Interface)
(strona 49).
Gniazdo
Gniazdo RJ-45
ZONE 2
służy do wysyłania
VIDEO OUT sygnału wideo do
komponentu w
(tylko model amerykański/ strefie 2. Do tego
połączenia należy
kanadyjski)
użyć kabla CAT5.
Wykorzystywane w
przypadku
instalacji
niestandardowej.
Informacje na
temat sposobu
korzystania z tego
gniazda można
uzyskać od
sprzedawcy.
Uwaga
Nie używać tego
gniazda do
podłączania do
sieci ethernetowej
LAN. W
przeciwnym razie
może dojść do
awarii.
Gniazdo EXT Do podłączania
VIDEO IN
komponentu, z
którego obraz
będzie wyświetlany
w oknie PIP
(Picture in Picture).
17PL
Pilot zdalnego sterowania
Znajdujący się w zestawie pilot pozwala
obsługiwać amplituner i sterować
komponentami audio/wideo firmy Sony,
do obsługi których jest przeznaczony.
18PL
Główny pilot zdalnego
sterowania
(RM-AAL013/RM-AAL014)
Pilot RM-AAL013 jest dostarczany tylko w
zestawie z modelem przeznaczonym na
rynek amerykański/kanadyjski, a pilot
RM-AAL014 - tylko w zestawie z modelem
przeznaczonym na rynek europejski. W
podręczniku za przykład posłużył pilot
RM-AAL013. Wszelkie różnice w
działaniu zostały wyraźnie zaznaczone w
tekście, na przykład przez dodanie
wyjaśnienia „tylko model europejski”.
Nazwa
Nazwa
Funkcja
F TV INPUT
Naciśnij TV (wf), a następnie
TV INPUT, aby wybrać
sygnał wejściowy telewizora.
G WIDE
Naciśnij TV (wf), a następnie
kilkakrotnie naciśnij WIDE,
aby wybrać tryb obrazu
panoramicznego.
H D.TUNING
Naciśnij SHIFT (wg), po
czym naciśnij ten przycisk,
aby wejść w tryb
bezpośredniego strojenia
(strona 70, 79).
I CLEAR
Naciśnij SHIFT (wg), po
czym naciśnij ten przycisk,
aby
– anulować błąd po
naciśnięciu niewłaściwego
przycisku numerycznego.
– wrócić do ciągłego
odtwarzania itp. z tunera
satelitarnego lub
odtwarzacza DVD.
J ENT/MEM
Gdy „Control for HDMI”
(strona 138) i „RS-232C
Control” (strona 140)
ustawiono na „OFF”.
Naciśnij SHIFT (wg), a
następnie ENT/MEM, aby
zatwierdzić wartość po
wybraniu kanału, płyty lub
ścieżki za pomocą przycisków
numerycznych, albo
zapamiętać stację podczas
strojenia.
K MOVIE
Naciśnij aby przełączyć
działanie strefy 2 lub 3,
(strona 97).
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe dla filmów
(strona 93).
L MUSIC
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe dla muzyki
(strona 91).
M NIGHT
MODE
Naciśnij AMP (4), a
następnie NIGHT MODE,
aby włączyć funkcję NIGHT
MODE (strona 116).
N HDMI
OUTPUT
Naciśnij, aby wybrać sygnał
wyjściowy wysyłany do
komponentu podłączonego
do gniazd HDMI OUT
(strona 37).
Funkcja
A AV ?/1
Naciśnij, aby włączyć lub
(wł./tryb
wyłączyć komponenty audio/
oczekiwania) wideo, do obsługi których
opisywany pilot jest
przeznaczony (strona 149).
Równoczesne naciśnięcie
przycisku ?/1 (2)
spowoduje wyłączenie
amplitunera i pozostałych
komponentów firmy Sony
(SYSTEM STANDBY).
Uwaga
Funkcja przełącznika AV ?/1
zmienia się automatycznie po
każdorazowym naciśnięciu
przycisku wejścia (5).
Naciśnij, aby włączyć lub
B ?/1
(wł./tryb
wyłączyć amplituner.
oczekiwania) Po wybraniu strefy 2 lub
strefy 3 przycisk ten włącza
lub wyłącza tylko główny
amplituner. Aby wyłączyć
wszystkie komponenty, w tym
amplituner dla strefy 2 lub 3,
naciśnij jednocześnie ?/1 i
AV ?/1 (1) (SYSTEM
STANDBY).
Oszczędzanie energii w
trybie oczekiwania.
C ZONE
D AMP
Naciśnij, aby umożliwić pracę
amplitunera (strona 49).
E Przyciski
wejścia
Naciśnij jeden z tych
przycisków, aby wybrać
komponent, który ma być
używany. Amplituner włączy
się, gdy naciśniesz dowolny
przycisk wejścia. Przyciski są
fabrycznie przypisane do
sterowania komponentami
firmy Sony (strona 62). Pilota
można zaprogramować, aby
obsługiwał komponenty
innych firm niż Sony,
wykonując czynności opisane
w części „Programowanie
pilota” (strona 149).
ciąg dalszy
19PL
Nazwa
Funkcja
Nazwa
Funkcja
O GUI MODE
Naciśnij, aby naprzemiennie
wyświetlać menu w trybie
GUI MODE (wyświetlanie
menu na ekranie telewizora) i
w trybie DISPLAY MODE
(wyświetlanie menu w
okienku wyświetlacza).
U F1/F2
P
Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać
pozycję menu. Następnie
naciśnij
, aby zatwierdzić
wybór.
Naciśnij BD lub DVD (5), a
następnie F1 lub F2, aby
wybrać komponent, który ma
być obsługiwany.
• Odtwarzacz combo z
dyskiem twardym
F1: Dysk twardy
F2: Płyta DVD, płyta Bluray Disc
• Urządzenie combo DVD/
magnetowid
F1: Płyta DVD, płyta Bluray Disc
F2: Magnetowid
V/v/B/b
Q OPTIONS
TOOLS
Naciśnij, aby wyświetlić i
wybrać pozycje z menu opcji
dla amplitunera, odtwarzacza
DVD, telewizora,
odtwarzacza Blu-ray Disc itp.
R MENU
HOME
Naciśnij, aby wyświetlić
menu wykorzystywane do
obsługi komponentów audio/
wideo lub telewizora.
S m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Naciśnij, aby obsługiwać
odtwarzacz DVD, odtwarzacz
Blu-ray Disc, odtwarzacz CD,
nagrywarkę MD,
magnetofon, komponent
podłączony do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT
itp.
CATEGORY Naciśnij, aby wybrać tryb
MODE
kategorii w przypadku tunera
(tylko model satelitarnego.
amerykański/
kanadyjski)
INPUT
MODE
Naciśnij AMP (4), a
następnie INPUT MODE,
aby wybrać tryb wejściowy,
gdy zarówno do gniazd
cyfrowych jak i analogowych
podłączone są te same
komponenty (strona 110).
SLEEP
Naciśnij AMP (4), a
następnie SLEEP, aby
włączyć funkcję wyłącznika
czasowego i ustawić czas, po
którym amplituner wyłączy
się automatycznie
(strona 115).
V RM SET UP Naciśnij, aby skonfigurować
pilota (strona 119).
W THEATER
Naciśnij, aby włączyć i
wyłączyć tryb kina, gdy
amplituner jest podłączony
do komponentów z funkcją
„BRAVIA” Sync.
X TV
Naciśnij, aby umożliwić
obsługę telewizora.
Y SHIFT
Naciśnij, aby podświetlić
przycisk. W ten sposób
zmienia się funkcję
przycisków pilota,
uaktywniając przyciski z
różowym nadrukiem.
TUNING +/– Naciśnij, aby wybrać stację.
T PRESET
+ b)/–
Naciśnij, aby zarejestrować
stacje FM/AM/tunera
satelitarnego lub wybrać
spośród zaprogramowanych
stacji.
TV CH + b)/– Naciśnij TV (wf), a następnie
TV CH + /–, aby obsługiwać
telewizor, tuner satelitarny,
magnetowid itp.
20PL
Nazwa
Funkcja
Z Przyciski
Naciśnij SHIFT (wg), po
numeryczne czym naciśnij ten przycisk,
aby
– zaprogramować/dostroić
zaprogramowane stacje.
– wybrać numery utworów w
odtwarzaczu CD,
odtwarzaczu DVD,
odtwarzaczu Blu-ray Disc
lub nagrywarce MD.
Naciśnij -/-- (wj), aby
wybrać utwór numer 10.
– wybierać numery kanałów
magnetowidu lub tunera
satelitarnego.
– Po naciśnięciu TV (wf)
naciskaj przyciski
numeryczne, aby wybrać
kanały telewizyjne.
wj -/--
wk A.F.D.
wl 2CH/
A.DIRECT
Naciśnij, aby wybrać
– numery utworów powyżej
10 w przypadku
magnetowidu, tunera
satelitarnego, odtwarzacza
CD lub nagrywarki MD.
– numery kanałów modułu
cyfrowej telewizji
kablowej.
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 88).
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe, albo przełączyć
dźwięk wybranego wejścia na
sygnał analogowy bez
żadnych regulacji (strona 87).
e; RESOLUTION Naciśnij kilkakrotnie
RESOLUTION, aby zmienić
rozdzielczość sygnałów
wysyłanych z gniazda HDMI
OUT lub COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT.
ea PIP
Naciśnij PIP, aby przełączyć
obraz w oknie PIP (Picture in
Picture). Obraz w oknie PIP
to obraz z gniazda EXT
VIDEO IN. Można
zamieniać położenie
głównego ekranu oraz okna
PIP, naciskając
(qh).
Uwaga
Po wybraniu wejścia HDMI
na ekranie głównym, nie
można zamienić pozycji
ekranu głównego i okna PIP.
Nazwa
Funkcja
es DISPLAY
Naciśnij, aby wybrać
informacje prezentowane na
ekranie telewizora lub w
okienku wyświetlacza
magnetowidu, tunera
satelitarnego, odtwarzacza
CD, odtwarzacza DVD,
odtwarzacza Blu-ray Disc lub
nagrywarki MD.
Uwaga
W trybie GUI MODE
naciśnij ten przycisk, aby
wyświetlić menu na ekranie
telewizora.
ed RETURN/
EXIT O
Naciśnij, aby powrócić do
poprzedniego menu lub wyjść
z menu, gdy na ekranie
telewizora wyświetlane jest
menu lub przewodnik
ekranowy magnetowidu,
odtwarzacza DVD, albo
tunera satelitarnego.
ef CATEGORY Naciśnij, aby wybrać
+/–
kategorię w przypadku
(tylko model tunera satelitarnego.
amerykański/
kanadyjski)
B·/·b
Naciśnij, aby wybrać album.
eg DISC SKIP
Naciśnij, aby pominąć płytę,
gdy używany jest zmieniacz
płyt.
eh MASTER
VOL +/–
Naciśnij, aby wyregulować
poziom głośności dla
wszystkich głośników
jednocześnie.
TV VOL +/–
ej MUTING
Naciśnij TV (wf), a następnie
TV VOL +/–, aby
wyregulować poziom
głośności telewizora.
Naciśnij, aby chwilowo
wyciszyć dźwięk. Naciśnij
ponownie, aby przywrócić
dźwięk.
ciąg dalszy
21PL
Nazwa
Funkcja
ek BD/DVD/
Naciśnij, aby wyświetlić
TOP MENU, menu odtwarzacza DVD na
MENU
ekranie telewizora.
Następnie korzystając z
przycisków V/v/B/b i
,
wykonaj operacje z poziomu
menu.
MACRO1,
MACRO2
Naciśnij AMP (4), a
następnie MACRO 1 lub
MACRO 2, aby
skonfigurować funkcję
makro (strona 153).
a)
Informacje o przyciskach służących do
sterowania każdym komponentem znajdują się
w tabeli na stronie 147.
b)
Przyciski te posiadają wyczuwalną w dotyku
kropkę (TV/5, N, PRESET +/TV CH +).
Używaj jako pomocniczego znacznika przy
operacjach.
Uwagi
•Pewne funkcje objaśnione w tej części mogą nie
działać w niektórych modelach.
•Powyższe objaśnienia służą jedynie jako
przykład. W przypadku niektórych
komponentów powyższe operacje mogą być
niedostępne albo mogą działać inaczej niż
opisano.
22PL
Pilot zdalnego sterowania
strefy 2/strefy 3 (RM-AAP027)
Ten pilot służy do operacji w obrębie strefy
2/strefy 3 (strona 97).
Nazwa
Funkcja
A AV ?/1
Naciśnij, aby włączyć lub
(wł./tryb
wyłączyć komponenty audio/
oczekiwania) wideo, do obsługi których
opisywany pilot jest
przeznaczony (strona 149).
Aby wyłączyć amplitunery w
strefie głównej, strefie 2 i
strefie 3 oraz wszelkie inne
komponenty Sony, naciśnij
jednocześnie ?/1 (2)
(SYSTEM STANDBY).
Uwaga
Funkcja przełącznika AV ?/1
zmienia się automatycznie po
każdorazowym naciśnięciu
przycisku wejścia (4).
Nazwa
Funkcja
F PICTURE
Naciśnij kilkakrotnie, aby
przełączać dostępne trybu
obrazu telewizora.
G FAVORITES
Naciśnij raz, aby wyświetlić
listę zapamiętanych
ulubionych kanałów
telewizyjnych.
H F1/F2
Naciśnij BD lub DVD (4), a
następnie F1 lub F2, aby
wybrać komponent, który ma
być obsługiwany.
• Odtwarzacz combo z
dyskiem twardym
F1: Dysk twardy
F2: Płyta DVD, płyta Bluray Disc
• Urządzenie combo DVD/
magnetowid
F1: Płyta DVD, płyta Bluray Disc
F2: Magnetowid
Uwaga
Funkcja F1/F2 nie działa w
przypadku komponentów
wideo bez funkcji
nagrywania.
I GUIDE
Naciśnij, aby na ekranie
telewizora wyświetlić
pomocniczą listę funkcji
odtwarzacza DVD lub tunera
satelitarnego.
J
Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać
pozycje menu dla strefy 2/
strefy 3. Następnie naciśnij
, aby zatwierdzić wybór.
Naciśnij, aby włączyć lub
B ?/1
(wł./tryb
wyłączyć amplituner w
oczekiwania) strefie 2 lub strefie 3.
Aby wyłączyć amplitunery w
strefie głównej, strefie 2 i
strefie 3 oraz wszelkie inne
komponenty Sony, naciśnij
jednocześnie AV ?/1 (1)
(SYSTEM STANDBY).
C ZONE
D Przyciski
wejścia
E ENTER
Naciśnij, aby umożliwić
obsługę strefy 2 lub 3
(strona 97).
Naciśnij jeden z tych
przycisków, aby wybrać
komponent, który ma być
używany. Naciśnij przycisk z
różową etykietą po
naciśnięciu SHIFT (qk).
Amplituner włączy się, gdy
naciśniesz dowolny przycisk
wejścia. Przyciski są
fabrycznie przypisane do
sterowania komponentami
firmy Sony (strona 104).
Pilota można
zaprogramować, aby
obsługiwał komponenty
innych firm niż Sony,
wykonując czynności opisane
w części „Programowanie
pilota” (strona 149).
Naciśnij, aby zatwierdzić
wartość po wybraniu kanału,
płyty lub utworu za pomocą
przycisków numerycznych.
V/v/B/b
K OPTIONS
TOOLS
Naciśnij, aby wyświetlić i
wybrać pozycje z menu opcji
dla amplitunera, odtwarzacza
DVD, telewizora,
odtwarzacza Blu-ray Disc itp.
L MENU
HOME
Naciśnij, aby wyświetlić
menu wykorzystywane do
obsługi komponentów audio/
wideo lub telewizora.
M m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Naciśnij, aby obsługiwać
odtwarzacz DVD, odtwarzacz
Blu-ray Disc, odtwarzacz CD,
nagrywarkę MD,
magnetofon, komponent
podłączony do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT
itp.
ciąg dalszy
23PL
Nazwa
Funkcja
Nazwa
Funkcja
N PRESET
+ b)/–
Naciśnij, aby zarejestrować
stacje radiowe FM/AM lub
wybrać spośród
zaprogramowanych stacji.
W RETURN/
EXIT O
Naciśnij, aby powrócić do
poprzedniego menu lub wyjść
z menu, gdy na ekranie
telewizora wyświetlane jest
menu lub przewodnik
ekranowy magnetowidu,
odtwarzacza DVD, albo
tunera satelitarnego.
X B·/·b
Naciśnij, aby wybrać album.
Y DISC SKIP
Naciśnij, aby pominąć płytę,
gdy używany jest zmieniacz
płyt.
Z MASTER
VOL +/–
Naciśnij, aby wyregulować
poziom głośności wszystkich
głośników w strefie 2/strefie 3
jednocześnie.
TV CH + b)/– Naciśnij TV (qj), a następnie
TV CH + /–, aby obsługiwać
telewizor, tuner satelitarny,
magnetowid itp.
O RM SET UP Naciśnij, aby skonfigurować
pilota.
P TV ?/1
Naciśnij, aby włączyć lub
wyłączyć telewizor.
Q TV
Naciśnij, aby umożliwić
obsługę telewizora.
R SHIFT
Naciśnij, aby podświetlić
przycisk. W ten sposób
zmienia się funkcję
przycisków pilota,
uaktywniając przyciski z
różowym nadrukiem.
S WIDE
Naciśnij kilkakrotnie, aby
wybrać tryb panoramicznego
obrazu.
T TV INPUT
Naciśnij TV (qj), a następnie
TV INPUT, aby wybrać
sygnał wejściowy telewizora.
U BD/DVD
Naciśnij, aby wyświetlić
TOP MENU, menu odtwarzacza DVD na
MENU
ekranie telewizora.
Następnie korzystając z
przycisków V/v/B/b i
,
wykonaj operacje z poziomu
menu.
V DISPLAY
24PL
Naciśnij, aby wybrać
informacje prezentowane na
ekranie telewizora lub w
okienku wyświetlacza
magnetowidu, tunera
satelitarnego, odtwarzacza
CD, odtwarzacza DVD,
odtwarzacza Blu-ray Disc lub
nagrywarki MD.
Uwaga
W trybie GUI naciśnij ten
przycisk, aby wyświetlić
menu na ekranie telewizora.
TV VOL +/–
wj MUTING
a)
Naciśnij TV (qj), a następnie
TV VOL +/–, aby regulować
poziom głośności telewizora
w strefie 2/strefie 3.
Naciśnij, aby chwilowo
wyciszyć dźwięk. Naciśnij
ponownie, aby przywrócić
dźwięk.
Informacje o przyciskach służących do
sterowania każdym komponentem znajdują się
w tabeli na stronie 148.
b)
Przyciski te posiadają wyczuwalną w dotyku
kropkę (SAT/5, N, PRESET +/TV CH +).
Używaj jako pomocniczego znacznika przy
operacjach.
1: Instalowanie głośników
Opisywany amplituner umożliwia korzystanie z zestawu 7.1-kanałowego (7 głośników i
jeden subwoofer).
Korzystanie z zestawu 5.1/
7.1-kanałowego
Aby w pełni wykorzystać podobny do
kinowego, wielokanałowy dźwięk
przestrzenny, należy użyć pięciu głośników
(dwa głośniki przednie, głośnik środkowy i
dwa głośniki dźwięku przestrzennego) oraz
subwoofera (zestaw 5.1-kanałowy).
Przykład konfiguracji 5.1kanałowego zestawu głośników
ALewy głośnik przedni
BPrawy głośnik przedni
CGłośnik środkowy
DLewy głośnik dźwięku przestrzennego
EPrawy głośnik dźwięku przestrzennego
HSubwoofer
Istnieje możliwość uzyskania dźwięku o
dużej wierności odtwarzania nagranego za
pośrednictwem oprogramowania DVD lub
Blu-ray Disc w formacie Surround EX po
podłączeniu jednego dodatkowego tylnego
głośnika dźwięku przestrzennego (zestaw
6.1-kanałowy) lub dwóch tylnych
głośników dźwięku przestrzennego (zestaw
7.1-kanałowy).
Przykład konfiguracji 7.1kanałowego zestawu głośników
ALewy głośnik przedni
BPrawy głośnik przedni
CGłośnik środkowy
DLewy głośnik dźwięku przestrzennego
EPrawy głośnik dźwięku przestrzennego
FTylny lewy głośnik dźwięku
przestrzennego
GTylny prawy głośnik dźwięku
przestrzennego
HSubwoofer
ciąg dalszy
25PL
Informacje i czynności wstępne
Informacje i czynności wstępne
Wskazówki
•Kąt A powinien być taki sam.
•W przypadku 6.1-kanałowego zestawu
głośników, tylny głośnik dźwięku
przestrzennego należy ustawić z tyłu za
miejscem odsłuchu.
•Subwoofer nie emituje silnie kierunkowych
sygnałów i w związku z tym można ustawić go
w dowolnym miejscu.
26PL
2: Podłączanie głośników
H
G
F
B
A
D
E
Zaciski FRONT
SPEAKERS B a)
B
B
B
C
B
A
A Monofoniczny kabel audio (nie należy do wyposażenia)
B Przewody głośnikowe (nie należą do wyposażenia)
AGłośnik przedni A (lewy)
BGłośnik przedni A (prawy)
CGłośnik środkowy
DSubwooferb)
ETylny głośnik dźwięku przestrzennego
(lewy)c)
FTylny głośnik dźwięku przestrzennego
(prawy)c)
GGłośnik dźwięku przestrzennego (lewy)
HGłośnik dźwięku przestrzennego
(prawy)
a) Jeżeli
posiadasz dodatkowy zestaw
głośników przednich, podłącz je do
zacisków FRONT SPEAKERS B. Za
pomocą przełącznika SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) na panelu przednim
można wybrać zestaw głośników
przednich, który ma być używany
(strona 52).
ciąg dalszy
27PL
Informacje i czynności wstępne
Przed przystąpieniem do podłączania przewodów, należy koniecznie odłączyć przewód zasilania.
b)
W przypadku podłączenia subwoofera z
funkcją automatycznego przełączania w
tryb oczekiwania, wyłącz tę funkcję na
czas oglądania filmów. Jeżeli funkcja
automatycznego przełączania w tryb
oczekiwania jest włączona, przełączanie
odbywa się automatycznie w oparciu o
poziom sygnału wejściowego do
subwoofera i wówczas dźwięk może nie
być odtwarzany.
c)
Jeżeli podłączasz tylko jeden tylny
głośnik dźwięku przestrzennego, podłącz
go do zacisków SURROUND BACK
SPEAKERS L.
Uwagi
•Jeżeli wszystkie podłączane głośniki mają
impedancję 8 omów lub większą, ustaw opcję
„Impedance” w menu ustawień Speaker na
„8 Ω”. W przypadku innych połączeń ustaw ją
na „4 Ω”. Szczegółowe informacje w części
zatytułowanej „8: Ustawianie głośników”
(strona 50).
•Przed podłączeniem przewodu zasilania należy
sprawdzić, czy metalowe przewody kabli
głośnikowych nie stykają się ze sobą pomiędzy
zaciskami SPEAKERS.
Wskazówka
Aby podłączyć niektóre głośniki do innego
wzmacniacza mocy, użyj gniazd PRE OUT. Ten
sam sygnał jest wysyłany do obu zacisków
SPEAKERS oraz gniazd PRE OUT. Na
przykład, jeżeli chcesz podłączyć do innego
wzmacniacza tylko głośniki przednie, podłącz
ten wzmacniacz do gniazd PRE OUT FRONT L
i R.
Połączenie ZONE 2
Istnieje możliwość przypisania zacisków
SURROUND BACK SPEAKERS E i F
do głośników strefy 2. W tym celu ustaw
opcję „Sur Back Assign” na „ZONE2” w
menu ustawień Speaker.
Szczegółowe omówienie połączeń oraz
pracy w strefie 2 można znaleźć w części
zatytułowanej „Korzystanie z funkcji
Multi-zone” (strona 97).
28PL
3: Podłączanie monitora
Monitor telewizyjny
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
E
A Optyczny kabel cyfrowy (nie należy do wyposażenia)
B Kabel audio (nie należy do wyposażenia)
C Kabel wideo (nie należy do wyposażenia)
D Komponentowy kabel wideo (nie należy do wyposażenia)
E Kabel HDMI (nie należy do wyposażenia)
ciąg dalszy
29PL
Informacje i czynności wstępne
Po podłączeniu do gniazd HDMI OUT lub MONITOR OUT telewizora można oglądać
wybrany wejściowy sygnał wizyjny. Opisywany amplituner można obsługiwać z poziomu
interfejsu GUI (Graphical User Interface).
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich kabli. Podłącz kable audio i wideo do
odpowiednich gniazd komponentów.
Uwagi
•Przed przystąpieniem do podłączania
przewodów, należy koniecznie odłączyć
przewód zasilania.
•Podłącz komponenty obrazujące, np. monitor
telewizyjny lub projektor, do gniazda
MONITOR VIDEO OUT amplitunera. Nawet
po podłączeniu komponentów z funkcją
nagrywania mogą wystąpić problemy z
nagrywaniem.
•Włącz amplituner, gdy dźwięk i obraz z
komponentu odtwarzającego są wysyłane do
odbiornika telewizyjnego za pośrednictwem
amplitunera. Jeżeli zasilanie amplitunera nie
jest włączone, nie będzie wysyłany ani obraz,
ani dźwięk.
•Zależnie od statusu połączenia między
odbiornikiem telewizyjnym a anteną, obraz na
ekranie telewizora może być zniekształcony. W
takim wypadku ustaw antenę w większej
odległości od amplitunera.
Wskazówki
•Amplituner posiada funkcję konwersji sygnału
wideo. Szczegółowe informacje w części
zatytułowanej „Uwagi o konwersji sygnałów
wideo” (strona 46).
•Dźwięk z telewizora będzie odtwarzany przez
głośniki podłączone do amplitunera, jeżeli
połączysz wyjściowe gniazdo audio odbiornika
telewizyjnego z gniazdami TV IN amplitunera.
Przy takiej konfiguracji ustaw wyjściowe
gniazdo audio odbiornika telewizyjnego na
„Ustalone”, jeżeli można go przełączać
pomiędzy „Ustalone” i „Zmienne”.
•Wygaszacz ekranu włączy się, gdy na ekranie
telewizora wyświetlane jest menu interfejsu
GUI i przez 15 minut nie wykonano żadnej
operacji.
30PL
4a: Podłączanie komponentów audio
Informacje i czynności wstępne
Sposób podłączania
posiadanych komponentów
W tej części opisano, jak do amplitunera
podłączyć posiadane komponenty. Przed
rozpoczęciem zajrzyj do części
zatytułowanej „Podłączany komponent”
(poniżej) i zapoznaj się z opisanymi tam
sposobami podłączania poszczególnych
komponentów.
Po podłączeniu wszystkich komponentów
przejdź do części „5: Podłączanie anten”
(strona 47).
Podłączany komponent
Odtwarzacz Super
Audio CD/ CD
Odtwarzacz MD
Strona
Z cyfrowym
wyjściem audio
32
Z wielokanałowym
wyjściem audio
34
Tylko z analogowym
wyjściem audio
35
Z cyfrowym
wyjściem audio
32
Tylko z analogowym
wyjściem audio
35
Magnetofon, gramofon analogowy
35
31PL
Podłączanie komponentów z cyfrowymi gniazdami
wyjściowymi/wejściowymi audio
Na poniższym rysunku pokazano, w jaki sposób podłączyć odtwarzacz Super Audio CD,
odtwarzacz CD, nagrywarkę MD i adapter DIGITAL MEDIA PORT.
Adapter DIGITAL MEDIA
PORT
Odtwarzacz
Super Audio CD,
odtwarzacz CD
Nagrywarka MD
A
B
B
C
A Optyczny kabel cyfrowy (nie należy do wyposażenia)
B Kabel audio (nie należy do wyposażenia)
C Koncentryczny kabel cyfrowy (nie należy do wyposażenia)
Uwagi
•Podłączając optyczne kable cyfrowe, należy
wsuwać ich wtyki prosto, aż wskoczą na
właściwe miejsce.
•Optycznych kabli cyfrowych nie wolno zginać
ani wiązać.
•Przed przystąpieniem do podłączania
przewodów, należy koniecznie odłączyć
przewód zasilania.
32PL
•Aby odłączyć adapter DIGITAL MEDIA
PORT, należy przestrzegać następujących
zaleceń:
– Po odłączeniu kabla odłączyć adapter
DIGITAL MEDIA PORT, o ile kable są
podłączone do gniazda COMPONENT
VIDEO.
– Aby odłączyć adapter DIGITAL MEDIA
PORT, należy ścisnąć wtyk z obu stron,
ponieważ jest zablokowany w gnieździe.
Wskazówka
Informacje i czynności wstępne
Wszystkie gniazda cyfrowe audio są zgodne z
częstotliwościami próbkowania 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz.
Uwagi o odtwarzaniu płyt Super
Audio CD na odtwarzaczu
Super Audio CD
• Nie słychać dźwięku, gdy płyta Super
Audio CD jest odtwarzana na
odtwarzaczu Super Audio CD
podłączonym tylko do gniazda
COAXIAL SA-CD/CD IN opisywanego
amplitunera. Aby odtworzyć płytę Super
Audio CD, podłącz odtwarzacz do gniazd
MULTI CHANNEL INPUT lub SA-CD/
CD IN. Informacje w instrukcji obsługi
dołączonej do odtwarzacza Super Audio
CD.
• Podłącz odtwarzacz, który może
przesyłać sygnały DSD z gniazda HDMI
do amplitunera za pośrednictwem kabla
HDMI.
• Nie można tworzyć cyfrowych nagrań
Super Audio CD.
• Podłączając optyczne kable cyfrowe,
należy wsuwać ich wtyki prosto, aż
wskoczą na właściwe miejsce.
• Optycznych kabli cyfrowych nie wolno
zginać ani wiązać.
Podłączanie kilku
komponentów cyfrowych, gdy
brakuje wolnych wejść
Informacje w części zatytułowanej
„Uzyskiwanie dźwięku/obrazu z innych
wejść (Input Assign)” (strona 112).
33PL
Podłączanie komponentów z wyjściowymi gniazdami
wielokanałowymi
Jeżeli odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc lub odtwarzacz Super Audio CD
wyposażony jest w wyjściowe gniazda wielokanałowe, można go podłączyć do gniazd
MULTI CHANNEL INPUT opisywanego amplitunera, aby uzyskać dźwięk
wielokanałowy. Podobnie, wejściowe gniazda wielokanałowe można wykorzystać do
podłączenia zewnętrznego dekodera wielokanałowego.
Odtwarzacz DVD,
odtwarzacz
Blu-ray Disc, odtwarzacz
Super Audio CD itp.
A
B
A Kabel audio (nie należy do wyposażenia)
B Monofoniczny kabel audio (nie należy do wyposażenia)
Uwagi
•Przed przystąpieniem do podłączania
przewodów, należy koniecznie odłączyć
przewód zasilania.
•Odtwarzacze DVD, Blu-ray Disc i Super Audio
CD nie muszą mieć gniazd SURROUND
BACK.
34PL
•Gdy w menu ustawień Speaker opcja „Sur
Back Assign” jest ustawiona na „BI-AMP” lub
„ZONE2”, nie działa wyprowadzanie sygnału
wejściowego do gniazd SUR BACK.
•Sygnały wejściowe audio z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT nie są wysyłane do
żadnych gniazd wyjściowych audio. Sygnałów
tych nie można nagrywać.
Podłączanie komponentów z analogowymi gniazdami audio
Informacje i czynności wstępne
Na poniższym rysunku pokazano, w jaki sposób podłączyć komponent z analogowymi
gniazdami, np. magnetofon, gramofon itp.
Odtwarzacz
Super Audio
CD,
odtwarzacz
CD
Nagrywarka MD
A
A
Magnetofon
A
A
Gramofon
A Kabel audio (nie należy do wyposażenia)
Uwagi
•Jeżeli gramofon posiada przewód uziemienia,
podłącz go do zacisku (U) SIGNAL GND.
•Przed przystąpieniem do podłączania
przewodów, należy koniecznie odłączyć
przewód zasilania.
35PL
4b: Podłączanie komponentów wideo
Sposób podłączania
posiadanych komponentów
W tej części opisano, jak do amplitunera
podłączyć posiadane komponenty. Przed
rozpoczęciem zajrzyj do części
zatytułowanej „Podłączany komponent”
(poniżej) i zapoznaj się z opisanymi tam
sposobami podłączania poszczególnych
komponentów.
Po podłączeniu wszystkich komponentów
przejdź do części „5: Podłączanie anten”
(strona 47).
Podłączany komponent
Jakość obrazu zależy od gniazda użytego
do podłączenia. Sprawdź na poniższej
ilustracji. Wybierz konfigurację połączeń
zgodnie z gniazdami posiadanych
komponentów.
Strona
Monitor telewizyjny
29
Z gniazdem HDMI
37
Odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc
41
Tuner satelitarny, urządzenie STB
43
Nagrywarka DVD, magnetowid
44
Kamera wideo, konsola gier wideo itp.
44
36PL
Gniazda wejścia/wyjścia
wideo do podłączenia
Cyfrowe
Analogowe
Obraz wysokiej jakości
Informacje i czynności wstępne
Podłączanie komponentów
z gniazdami HDMI
HDMI jest skrótem od High-Definition
Multimedia Interface. Jest to interfejs
wysyłający sygnały wideo i audio w
formacie cyfrowym.
Funkcje HDMI
• Cyfrowe sygnały audio pochodzące z
HDMI mogą być wysyłane z głośników i
z gniazd PRE OUT opisywanego
amplitunera. Ten sygnał współpracuje z
Dolby Digital, DTS, DSD i z liniowym
PCM.
• Liniowy PCM (częstotliwość
próbkowania mniejsza niż 192 kHz) dla
cyfrowych sygnałów audio do 8 kanałów
można odbierać na opisywanym
amplitunerze poprzez gniazdo HDMI
IN.
• Analogowe sygnały wideo
doprowadzone do gniazda VIDEO lub
gniazd COMPONENT VIDEO mogą
być wysyłane jako sygnały HDMI.
Sygnały audio nie są wyprowadzane z
gniazda HDMI OUT podczas konwersji
obrazu.
• Opisywany amplituner obsługuje
transmisję DSD (Super Audio CD),
rozszerzoną o HDMI wer 1.2.
• Opisywany amplituner obsługuje
transmisję High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep
Color i xvYCC, rozszerzoną o HDMI
wer. 1.3.
• Gniazda HDMI opisywanego
amplitunera obsługują funkcję
Sterowanie przez HDMI. Jednak gniazdo
HDMI OUT B nie obsługuje funkcji
Sterowanie przez HDMI.
• Wejście HDMI IN 5 jest uważane za
wejście jakości dźwięku. Wejścia IN 5
należy używać w celu uzyskania dźwięku
wyższej jakości. Z gniazda IN 5 można
również korzystać w taki sam sposób, jak
gniazd HDMI IN 1 do IN 4 i HDMI IN 6.
ciąg dalszy
37PL
Odtwarzacz DVD
Tuner satelitarny/urządzenie STB
Sygnały audio/
wideo
Odtwarzacz Blu-ray Disc, PS3™,
nagrywarka z twardym dyskiem
Sygnały audio/
wideo
A
A
Sygnały audio/
wideo
A
Do gniazd TV
OPTICAL IN
B
C
Sygnały
audio
A
Sygnały
audio/
wideo
Monitor telewizyjny, projektor itp.
A Kabel HDMI (nie należy do wyposażenia)
Wskazane jest używanie kabla Sony HDMI.
B Optyczny kabel cyfrowy (nie należy do wyposażenia)
C Kabel audio (nie należy do wyposażenia)
38PL
A
Sygnały
audio/
wideo
Projektor itp.
Za pośrednictwem głośników
podłączonych do amplitunera można z
odbiornika telewizyjnego uzyskać
wielokanałowy dźwięk przestrzenny.
W tym celu należy podłączyć wyjściowe
gniazdo OPTICAL odbiornika
telewizyjnego do gniazda OPTICAL IN
amplitunera.
Wskazówka
Należy podłączyć przynajmniej jeden przewód
audio (B lub C).
Uwagi o kablach
połączeniowych
• W przypadku gniazda HDMI
odpowiadającego wyższym prędkościom
(wersja HDMI 1.3a, kabel kategorii 2) do
oglądania obrazów lub słuchania muzyki
podczas transmisji Deep Color lub do
oglądania materiałów wideo o
rozdzielczości 1080p lub wyższej,
zalecamy używanie kabla HDMI
oznakowanego logo HDMI (produkcji
Sony).
• Nie jest wskazane używanie kabla
konwersyjnego HDMI-DVI. W
przypadku podłączenia kabla
konwersyjnego HDMI-DVI do
komponentu DVI-D dźwięk i/lub obraz
mogą zaniknąć. Podłącz pozostałe kable
audio lub cyfrowe kable połączeniowe, a
następnie ustaw „Input Assign” w menu
opcji Input, gdy dźwięk nie jest
prawidłowo odtwarzany.
• Przed przystąpieniem do podłączania
przewodów, należy koniecznie odłączyć
przewód zasilania.
Uwagi o połączeniach HDMI
• Jeżeli obraz jest złej jakości lub nie
słychać dźwięku z komponentu
podłączonego kablem HDMI, sprawdź
ustawienia podłączonego komponentu.
• Sygnał audio doprowadzony do gniazda
HDMI IN jest wysyłany z zacisków
głośnikowych, gniazda HDMI OUT i
gniazd PRE OUT. Ten sygnał nie jest
wyprowadzany z innych gniazd audio.
• Sygnał wideo doprowadzany do gniazda
HDMI IN może być wysyłany tylko z
gniazda HDMI OUT. Wejściowy sygnał
wideo nie może być wysyłany z gniazd
VIDEO OUT, ani z gniazd MONITOR
VIDEO OUT.
• Sygnały audio i wideo z wejścia HDMI
nie są wysyłane z gniazda HDMI OUT,
gdy wyświetlane jest menu amplitunera.
• Jeżeli chcesz słuchać dźwięku z głośnika
telewizora, ustaw „Audio Out” na
„TV+AMP” w menu ustawień HDMI.
Jeżeli zostanie ustawione na „AMP”,
dźwięk nie będzie wysyłany z głośnika
telewizora.
• Pamiętaj o włączeniu amplitunera, gdy
sygnały wideo i audio komponentu
odtwarzającego są wysyłane do
odbiornika telewizyjnego poprzez
opisywany amplituner. Jeżeli zasilanie
nie jest włączone, sygnały wideo i audio
nie będą wysyłane.
• Sygnały audio (częstotliwość
próbkowania, długość w bitach itp.),
wysyłane z gniazda HDMI mogą być
tłumione przez podłączony komponent.
Jeżeli obraz jest złej jakości lub nie
słychać dźwięku z komponentu
podłączonego kablem HDMI, sprawdź
ustawienia podłączonego komponentu.
• Dźwięk może zanikać w momencie
przełączania częstotliwości próbkowania
lub liczby kanałów wyjściowych
sygnałów audio z komponentu
odtwarzającego.
• Jeżeli podłączony komponent nie jest
zgodny z technologią ochrony praw
autorskich (HDCP), obraz i /lub dźwięk z
gniazda HDMI OUT mogą być
zniekształcone lub w ogóle nie być
wysyłane.
W takim wypadku sprawdź dane
techniczne podłączonego komponentu.
ciąg dalszy
39PL
Informacje i czynności wstępne
Programy telewizyjne z
wielokanałowym dźwiękiem
przestrzennym
• Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi każdego z
podłączonych komponentów.
• Tylko połączenie HDMI pozwala słuchać
sygnałów High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), DSD,
czy wielokanałowych sygnałów liniowy
PCM.
• Aby słuchać High Bitrate Audio (DTSHD Master Audio, Dolby TrueHD),
ustaw rozdzielczość obrazu z
odtwarzacza powyżej 720p/1080i.
• Zanim będzie można słuchać sygnałów
DSD i wielokanałowych sygnałów
liniowy PCM, może być konieczne
wprowadzenie pewnych ustawień, gdy
chodzi o rozdzielczość obrazu z
odtwarzacza. Sprawdź w instrukcjach
dostarczonych z odtwarzaczem.
• Nie każdy komponent HDMI obsługuje
wszystkie funkcje zdefiniowane w
określonej wersji interfejsu HDMI. Na
przykład komponenty zgodne z
interfejsem HDMI, wer. 1.3a mogą nie
obsługiwać funkcji Deep Color.
40PL
Podłączanie odtwarzacza DVD, odtwarzacza Blu-ray Disc
Odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
E
A Optyczny kabel cyfrowy (nie należy do wyposażenia)
B Koncentryczny kabel cyfrowy (nie należy do wyposażenia)
C Kabel audio (nie należy do wyposażenia)
D Kabel wideo (nie należy do wyposażenia)
E Komponentowy kabel wideo (nie należy do wyposażenia)
* W przypadku podłączania komponentu
wyposażonego w gniazdo OPTICAL ustaw
„Input Assign” w menu Input.
ciąg dalszy
41PL
Informacje i czynności wstępne
Na poniższym rysunku pokazano, w jaki sposób podłączyć odtwarzacz DVD, odtwarzacz
Blu-ray Disc.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich kabli. Podłącz kable audio i wideo do
odpowiednich gniazd komponentów.
Uwagi
•Aby wyprowadzić wielokanałowy, cyfrowy
dźwięk, ustaw cyfrowe wyjście audio na
odtwarzaczu DVD, odtwarzaczu Blu-ray Disc.
Informacje w instrukcji obsługi dostarczonej z
odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray
Disc.
•Przed przystąpieniem do podłączania
przewodów, należy koniecznie odłączyć
przewód zasilania.
42PL
Podłączanie tunera satelitarnego, urządzenia STB
Tuner satelitarny, urządzenie STB
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
A Optyczny kabel cyfrowy (nie należy do wyposażenia)
B Kabel audio (nie należy do wyposażenia)
C Kabel wideo (nie należy do wyposażenia)
D Komponentowy kabel wideo (nie należy do wyposażenia)
Uwaga
Przed przystąpieniem do podłączania
przewodów, należy koniecznie odłączyć przewód
zasilania.
43PL
Informacje i czynności wstępne
Na poniższym rysunku pokazano, w jaki sposób podłączyć tuner satelitarny, urządzenie
STB.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich kabli. Podłącz kable audio i wideo do
odpowiednich gniazd komponentów.
Podłączanie komponentów z analogowymi gniazdami wideo
i audio
Na poniższym rysunku pokazano, w jaki sposób podłączyć komponent posiadający gniazda
analogowe, np. nagrywarkę DVD, magnetowid itp.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich kabli. Podłącz kable audio i wideo do
odpowiednich gniazd komponentów.
Nagrywarka DVD, magnetowid
Sygnały audio
Sygnały wideo
A
A Kabel audio (nie należy do wyposażenia)
B Kabel wideo (nie należy do wyposażenia)
44PL
B
Informacje i czynności wstępne
Do gniazd VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV IN
Ściągnij pokrywę.
C
C Kabel audio/wideo (nie należy do
wyposażenia)
Kamera wideo,
konsola gier wideo
Uwaga
Przed przystąpieniem do podłączania
przewodów, należy koniecznie odłączyć
przewód zasilania.
Funkcja konwersji sygnałów wideo
Opisywany amplituner posiada funkcję konwersji sygnałów wideo.
• Zespolone sygnały wideo mogą być wyprowadzone jako sygnały wideo HDMI oraz
komponentowe sygnały wideo.
• Sygnały komponentowe wideo mogą być wyprowadzone jako sygnały wideo HDMI oraz
sygnały wideo.
Zgodnie z ustawieniem wstępnym, sygnały wideo wprowadzane z podłączonego
komponentu są wyprowadzane do gniazd HDMI OUT lub MONITOR OUT, jak pokazano
w poniższej tabeli.
Wskazane jest takie ustawienie funkcji konwersji wideo, aby pasowała do rozdzielczości
używanego monitora.
Szczegóły dotyczące funkcji konwersji wideo można znaleźć w części zatytułowanej
„
Ustawienia Video” (strona 135).
Gniazdo
INPUT
Gniazdo
OUTPUT
HDMI OUT A B
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a: Sygnały wideo są wyprowadzane.
– : Sygnały wideo nie są wyprowadzane.
ciąg dalszy
45PL
Uwagi o konwersji sygnałów
wideo
• Gdy sygnały wideo z magnetowidu itp. są
konwertowane w opisywanym
amplitunerze, a następnie wysyłane do
odbiornika telewizyjnego, zależnie od
statusu wyjścia sygnałów wideo, obraz na
ekranie telewizora może być
zniekształcony w poziomie lub może nie
być w ogóle wyświetlany.
• Sygnałów HDMI wideo nie można
konwertować na sygnały komponentowe
oraz wideo.
• Poddane konwersji sygnały wideo nie są
wyprowadzane z gniazda VIDEO OUT
1.
• W przypadku magnetowidu z układem
poprawy obrazu, np. TBC, obrazy mogą
być zniekształcone lub mogą nie być w
ogóle wyświetlane. W takim wypadku
wyłącz funkcję układu poprawy obrazu.
• Rozdzielczość sygnałów
wyprowadzanych do gniazd
COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT jest przetwarzana na 1080i.
Rozdzielczość sygnałów
wyprowadzanych do gniazd HDMI OUT
jest przetwarzana na 1080p.
• Gniazda COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT mają ograniczenia
rozdzielczości, gdy przetwarzana jest
rozdzielczość sygnałów wideo
zabezpieczonych technologią ochrony
praw autorskich. Z gniazd
COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT można uzyskiwać sygnały o
rozdzielczości do 480p. Gniazdo HDMI
OUT nie ma ograniczeń rozdzielczości.
• Sygnały wideo, których rozdzielczość
została przetworzona nie mogą być
wyprowadzane z gniazd COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT, ani z gniazda
HDMI OUT. Sygnały wideo wysyłane są
z gniazda HDMI OUT, gdy oba są
podłączone.
46PL
• Ustaw opcję „Resolution” na „AUTO”
lub „480i/576i” w menu ustawień Video,
aby uzyskać sygnały wideo z gniazd
MONITOR VIDEO OUT,
COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT, gdy oba są podłączone.
Wyświetlanie napisów Closed
Caption (tylko model
amerykański/kanadyjski)
W przypadku odbierania sygnału
zawierającego napisy Closed Caption
ustaw opcję „Resolution” na „DIRECT” w
menu ustawień Video.
Dla sygnałów wejściowych/wyjściowych
należy używać kabli tego samego rodzaju.
Uwaga
Zamknięte napisy (dla niesłyszących) nie są
wyświetlane w strefie 2.
Podłączanie komponentu
nagrywającego
W przypadku nagrywania, komponent
nagrywający należy podłączyć do gniazd
VIDEO OUT amplitunera. Podłącz
przewody sygnałów wejściowych i
wyjściowych do gniazd tego samego
rodzaju, ponieważ gniazda VIDEO OUT
nie posiadają funkcji konwersji w górę.
Uwaga
Sygnały wyprowadzane z gniazd HDMI OUT
lub MONITOR OUT mogą zostać nagrane
nieprawidłowo.
5: Podłączanie anten
Informacje i czynności wstępne
Podłącz dostarczone anteny: ramową AM i drutową FM.
Antena drutowa FM (dostarczona)
Antena ramowa AM
(dostarczona)
* Kształt złącza różni się zależnie od obszaru.
Uwagi
•Aby zapobiec przechwytywaniu szumów, ustaw
antenę ramową AM z dala od amplitunera i
innych komponentów.
•Pamiętaj, aby całkowicie rozciągnąć antenę
drutową FM.
•Po podłączeniu anteny drutowej FM ustaw ją
jak najbardziej w poziomie.
•Przed przystąpieniem do podłączania
przewodów, należy koniecznie odłączyć
przewód zasilania.
47PL
6: Przygotowanie
amplitunera i pilota
Podłączenie przewodu
zasilania
Podłącz dostarczony przewód zasilania do
gniazda AC IN w amplitunerze, po czym
podłącz przewód zasilania do gniazda
ściennego.
Uwagi
•Przed podłączeniem przewodu zasilania należy
sprawdzić, czy metalowe przewody kabli
głośnikowych nie stykają się ze sobą pomiędzy
zaciskami SPEAKERS.
•Podłącz starannie przewód zasilania.
Gniazdo AC IN
Do gniazda ściennego
Uwagi (dotyczące tylko modelu
przeznaczonego na rynek
amerykański/kanadyjski)
•Gniazdo (gniazda) AC OUTLET z tyłu
amplitunera to przełączane gniazdo (gniazda)
zasilania, z którego (których) zasilany jest
podłączony komponent tylko wtedy, gdy
amplituner jest włączony.
•Sprawdź, czy całkowity pobór mocy przez
komponent (komponenty) podłączone do
jednego lub kilku gniazd AC OUTLET
amplitunera nie przewyższa dopuszczalnego
obciążenia podanego na tylnym panelu. Nie
podłączaj do tego gniazda zasilania domowych
urządzeń elektrycznych o dużym poborze
mocy, np. żelazka elektrycznego, wentylatora
lub odbiornika telewizyjnego. Może to być
przyczyną wadliwego działania.
Wykonywanie wstępnych
czynności ustawiania
Zanim amplituner zostanie użyty po raz
pierwszy należy go zainicjować wykonując
poniższą procedurę. Procedura ta może być
także stosowana do przywrócenia ustawień
fabrycznych.
POWER
TONE MODE
HDMI IN
AC OUTLET
(tylko model
amerykański/
kanadyjski)
Przewód zasilania
(dostarczony)
Pomiędzy wtyczką a panelem tylnym
pozostaje niewielki odstęp, nawet jeżeli
przewód zasilania jest wetknięty do oporu.
Przewód ma być podłączony w ten sposób.
Nie jest to usterka.
48PL
1
Naciśnij POWER, aby wyłączyć
amplituner.
2
Przytrzymuj POWER
naciskając TONE MODE oraz
HDMI IN, aby włączyć
amplituner.
3
Po kilku sekundach zwolnij
TONE MODE i HDMI IN.
Wkładanie baterii do pilota
Włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) do
pilotów zdalnego sterowania strefy głównej
oraz strefy 2/strefy 3.
Wkładając baterie pamiętaj o ich
prawidłowej polaryzacji.
7: Wyświetlanie menu
GUI na ekranie
telewizora
Z poziomu menu GUI na ekranie
telewizora można wybierać funkcje lub
zmieniać ustawienia amplitunera. Aby
wyświetlić menu GUI na ekranie
telewizora, postępuj zgodnie z poniższą
procedurą.
Wskazówka
Jeżeli chcesz obsługiwać amplituner bez
podłączania go do odbiornika telewizyjnego,
zapoznaj się z częścią zatytułowaną „Obsługa
bez podłączania telewizora” (strona 140).
?/1
AMP
Uwagi
•Nie pozostawiaj pilota w miejscach, gdzie
panuje wysoka temperatura lub wilgotność.
•Nie używaj nowych baterii razem ze starymi.
•Nie mieszaj baterii manganowych z innymi
rodzajami baterii.
•Chroń czujnik zdalnego sterowania przed
bezpośrednim operowaniem promieni
słonecznych lub oddziaływaniem sprzętu
oświetleniowego. W przeciwnym razie może
dojść do awarii.
•Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, wyjmij baterie, aby uniknąć ewentualnego
wycieku elektrolitu i korozji.
•Wymiana baterii może spowodować utratę
zaprogramowanych kodów pilota. Jeżeli tak się
stanie, zaprogramuj kody pilota powtórnie
(strona 149).
GUI
MODE
MENU
1
Wskazówka
Podłącz monitor telewizyjny do
opisywanego amplitunera.
Gdy pilot przestaje sterować amplitunerem,
wymień wszystkie baterie na nowe.
Informacje w części „3: Podłączanie
monitora” (strona 29).
2
Włącz amplituner i odbiornik
telewizyjny.
ciąg dalszy
49PL
Informacje i czynności wstępne
Chwilę po wyświetleniu napisu
„MEMORY CLEARING...” pojawi
się napis „MEMORY CLEARED.”.
Wszystkie zmienione ustawienia
zostaną zastąpione ustawieniami
wstępnymi.
3
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
4
8: Ustawianie
głośników
Naciśnij przycisk GUI MODE.
Jeżeli w okienku wyświetlacza
amplitunera pojawił się napis „GUI
MODE ON”, został włączony tryb
„GUI MODE”.
Ustawianie impedancji
głośników
Ustaw odpowiednią impedancję dla
głośników, które używasz.
AMP
Menu amplitunera zostanie
wyświetlone na ekranie telewizora.
V/v/b,
Wskazówka
Można wybrać język informacji podawanych w
menu GUI na ekranie telewizora spośród języka
angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego i
niemieckiego. Szczegółowe informacje w części
zatytułowanej „
Ustawienia System”
(strona 140).
Zakończenie pracy z menu
Naciśnij przycisk MENU.
50PL
MENU
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ Settings”,
następnie naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
6
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „4 Ω” lub „8 Ω” w
zależności od używanych
głośników, a potem naciśnij
.
Wybrany parametr zostanie
wprowadzony.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Speaker”, następnie
naciśnij
lub b.
Zakończenie pracy z menu
Naciśnij przycisk MENU.
Uwagi
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Impedance”,
następnie naciśnij
.
•Jeżeli nie wiesz, jaka jest impedancja
głośników, sięgnij do instrukcji obsługi
dostarczonej razem z głośnikami. (Taka
informacja znajduje się często z tyłu głośnika.)
•Jeżeli wszystkie podłączone głośniki mają
zwykłą impedancję 8 omów lub wyższą, ustaw
„Impedance” na „8 Ω”. Gdy podłączysz inne
rodzaje głośników, ustaw ją na „4 Ω”.
•Jeżeli głośniki przednie mają być podłączone
do obu zacisków SPEAKERS A i B, należy
podłączyć głośniki o impedancji 8 omów lub
wyższej.
– W przypadku podłączenia głośników o
impedancji 16 omów lub wyższej w obu
konfiguracjach „A” i „B”:
Ustaw opcję „Impedance” na „8 Ω” w menu
ustawień Speaker.
ciąg dalszy
51PL
Informacje i czynności wstępne
3
– W przypadku innych rodzajów głośników, w
innych konfiguracjach:
Ustaw opcję „Impedance” na „4 Ω” w menu
ustawień Speaker.
Wybieranie przednich
głośników
Możesz wybrać przednie głośniki, których
chcesz używać.
Przełącznik SPEAKERS
Ustaw przełącznik SPEAKERS, aby
wybrać głośniki przednie, których
chcesz używać.
Uwaga
Ustawienie to jest niedostępne, gdy podłączone
są słuchawki.
Ustaw
na
Aby wybrać
A
Głośniki podłączone do
zacisków FRONT SPEAKERS
A.
B
Głośniki podłączone do
zacisków FRONT SPEAKERS
B.
A+B
Głośniki podłączone do obu
zacisków FRONT SPEAKERS
A i B (połączenie równoległe).
OFF
Brak sygnałów audio we
wszystkich zaciskach
głośnikowych, albo gniazdach
PRE OUT.
52PL
9: Automatyczna
kalibracja
odpowiednich
ustawień głośników
(Auto Calibration)
Funkcja DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) umożliwia przeprowadzenie
automatycznej kalibracji, polegającej na
sprawdzeniu połączenia między każdym
głośnikiem a amplitunerem, regulacji
poziomu głośnika oraz automatycznym
pomiarze odległości każdego głośnika od
pozycji odsłuchu.
Przed przystąpieniem do
automatycznej kalibracji
Przed wykonaniem automatycznej
kalibracji skonfiguruj i podłącz głośniki
(strona 25-28).
• Gniazdo AUTO CAL MIC służy tylko
do podłączenia dostarczonego
mikrofonu kalibracyjnego. Nie wolno
podłączać innych mikrofonów. Można
bowiem w ten sposób uszkodzić
amplituner i mikrofon.
• Podczas kalibracji dźwięk odtwarzany
przez głośniki jest bardzo głośny.
Głośności tej nie można regulować.
Zwróć uwagę na dzieci lub sąsiadów.
• Wykonaj automatyczną kalibrację w
ciszy, aby uniknąć efektu zakłóceń i
uzyskać dokładniejsze pomiary.
• Jeżeli między mikrofonem kalibracyjnym
a głośnikami znajdują się jakieś
przeszkody, nie będzie można
prawidłowo przeprowadzić kalibracji.
Usuń wszelkie przeszkody z przestrzeni
pomiaru, aby uniknąć błędu pomiaru.
Uwaga
Jeżeli kąt pomiędzy tymi dwoma
głośnikami jest zbyt ostry po ustawieniu
między nimi mikrofonu kalibracyjnego,
mikrofon nie będzie mógł prawidłowo
zmierzyć sygnałów z tych głośników.
Uwagi
•Funkcja automatycznej kalibracji nie działa,
gdy podłączone są słuchawki.
•Wyłącz MUTING, jeżeli funkcja ta jest
włączona.
Mikrofon kalibracyjny
Ustawianie aktywnego
subwoofera
• W przypadku podłączania subwoofera,
włącz go i wcześniej zwiększ poziom
głośności. Obróć pokrętło MASTER
VOLUME i ustaw je mniej więcej w
pozycji środkowej.
• Jeżeli podłączany subwoofer posiada
funkcję częstotliwości rozgraniczającej,
ustaw jej wartość na maksimum.
• Jeżeli podłączany subwoofer posiada
funkcję automatycznego przełączania do
trybu oczekiwania, wyłącz ją.
Uwaga
1
2
Do gniazda AUTO CAL MIC
podłącz dostarczony mikrofon
kalibracyjny.
Zainstaluj mikrofon
kalibracyjny.
Ustaw mikrofon kalibracyjny w
pozycji odsłuchu. Użyj stołka lub
statywu, aby mikrofon kalibracyjny
znajdował się na tym samym poziomie,
co uszy słuchacza. Skieruj koniec L
mikrofonu kalibracyjnego w stronę
lewego głośnika przedniego, a koniec
R - w stronę prawego głośnika
przedniego.
Zależnie od charakterystyki używanego
subwoofera, wartość ustawionej odległości może
być większa niż faktyczna pozycja.
Używanie amplitunera jako
przedwzmacniacza
Z funkcji automatycznej kalibracji można
skorzystać, jeżeli amplituner będzie
używany jako przedwzmacniacz.
W tym wypadku wartość odległości
pokazana na wyświetlaczu może się różnić
od rzeczywistej odległości. Nic się jednak
nie stanie, jeżeli będziesz dalej używał
amplitunera z tą wartością.
53PL
Informacje i czynności wstępne
• W przypadku konfiguracji połączeń typu
„bi-amplifier”, przed wykonaniem
automatycznej kalibracji w menu
ustawień Speaker ustaw „Sur Back
Assign” na „BI-AMP”.
Przeprowadzenie
automatycznej kalibracji
AMP
Funkcja automatycznej kalibracji
umożliwia następujące pomiary:
• Połączenia głośnikówa)
• Polaryzacja głośników
• Odległości głośnikówb)
• Kąt pomiędzy głośnikamib)
• Rozmiary głośnikówb)
• Poziom głośników
• Charakterystyki częstotliwościowec)
a) Opisywany amplituner koryguje sygnały przy
pomocy analogowego łączenia sygnałów
przeznaczonych tylko dla głośnika
środkowego i subwoofera, gdy wybrano
wejście wielokanałowe. Korekcja nie działa w
przypadku innych głośników.
b) Wynik pomiaru nie będzie wykorzystany, gdy
zostanie wybrane wejście wielokanałowe.
c) •Sygnały o częstotliwości próbkowania
wyższej niż 96 kHz są zawsze odtwarzane
jako sygnały o częstotliwości próbkowania
44,1 kHz albo 48 kHz.
•Wynik pomiaru nie jest wykorzystywany w
następujących przypadkach:
–Wybrane zostało wejście wielokanałowe.
–Używana jest opcja „2ch Analog Direct”.
•Wynik pomiaru nie będzie wykorzystywany
w przypadku odbioru sygnałów Dolby
TrueHD o częstotliwości próbkowania 96
kHz.
V/v/B/b,
MENU
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ Settings”,
następnie naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
54PL
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Auto Calibration”,
następnie naciśnij
lub b.
Naciśnij
„Start”.
, aby wybrać
Pomiar rozpocznie się w ciągu pięciu
sekund.
Po zakończeniu pomiaru rozlegnie się
krótki sygnał dźwiękowy, a wynik
pomiaru pojawi się na ekranie
telewizora.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Quick Setup”,
następnie naciśnij
.
Pojawi się ekran, na którym można
wybrać pozycję do pomiaru.
6
7
Naciśnij kilkakrotnie V/v oraz
, aby usunąć zaznaczenie
pozycji, których nie chcesz
mierzyć, następnie naciśnij b.
8
Naciśnij
, aby wybrać „Next”.
Pojawi się monit „Save auto
calibration (auto speaker setup)?”.
Aby zapisać wyniki pomiaru, postępuj
zgodnie z punktami opisanymi w
części zatytułowanej „Zapisywanie
wyników pomiaru” (strona 56).
Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat
ostrzegawczy lub kod błędu, zapoznaj
się z częścią zatytułowaną „Lista
komunikatów po przeprowadzeniu
pomiarów metodą automatycznej
kalibracji” (strona 58).
Pojawi się ekran potwierdzenia z
zapytaniem o gotowość do
przystąpienia do pomiaru.
ciąg dalszy
55PL
Informacje i czynności wstępne
4
Zapisywanie wyników
pomiaru
Aby zapisać wyniki pomiaru uzyskane w
części „Przeprowadzenie automatycznej
kalibracji” (strona 54), postępuj zgodnie
poniższą procedurą.
Uwaga
1
Gdy głośnik(i) jest (są) w fazie niezgodnej, na
ekranie telewizora wyświetlany jest napis „Out
Phase”. Zaciski „+” i „–” głośników mogą być
połączone odwrotnie. W przypadku niektórych
głośników na ekranie telewizora może pojawić
się napis „Out Phase”, mimo że głośniki są
podłączone prawidłowo. Wynika to z
parametrów technicznych głośników. W takim
przypadku można dalej używać amplitunera.
Naciśnij kilkakrotnie B/b, aby
wybrać „Yes” w punkcie 8
procedury „Przeprowadzenie
automatycznej kalibracji”,
następnie naciśnij
.
Pojawi się ekran wyboru rodzaju
kalibracji.
Wskazówki
•Podczas pomiaru wszystkie funkcje poza
włączaniem i wyłączaniem amplitunera są
wyłączone.
•W następujących sytuacjach wykonane
pomiary mogą być nieprawidłowe, albo mogą
wystąpić problemy z przeprowadzeniem
automatycznej kalibracji:
– gdy podłączone są głośniki specjalne, np.
dipolowe.
– gdy korzystasz z funkcji strefy 2/strefy 3 w
strefie 2/strefie 3.
•Wyświetlaną jednostką odległości w przypadku
modeli przeznaczonych na rynek amerykański
i kanadyjski jest stopa. Jednostką odległości w
przypadku modeli przeznaczonych na rynki
innych krajów/obszarów niż USA i Kanada jest
metr. Używaną jednostkę odległości można
zmienić w pozycji „Distance Unit” w menu
ustawień Speaker.
2
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać rodzaj automatycznej
kalibracji, a następnie naciśnij
.
Parametr
Wyjaśnienie
Full Flat
Wykonuje pomiar
częstotliwości z przedniej
powierzchni każdego
głośnika.
Engineer
Ustawia częstotliwość na
taką, która odpowiada
standardom
pomieszczenia odsłuchu
Sony.
Front
Reference
Reguluje charakterystyki
wszystkich głośników, aby
odpowiadały
charakterystyce
przedniego głośnika.
OFF
Wyłącza korektor
automatycznej kalibracji.
Anulowanie pomiaru
Automatyczna kalibracja zostanie
anulowana po zmianie głośności,
przełączeniu funkcji, zmianie ustawienia
przełącznika SPEAKERS lub podłączeniu
słuchawek.
Wyniki pomiarów zostały zapisane.
56PL
3
Naciśnij przycisk b.
Pojawia się ekran zakończenia.
Informacje i czynności wstępne
Sprawdzanie wyników
automatycznej kalibracji
Jeżeli w punkcie 8 procedury
„Przeprowadzenie automatycznej
kalibracji” (strona 54) pojawi się
komunikat ostrzegawczy lub kod błędu,
sprawdź przyczynę błędu i ponownie
przeprowadź automatyczną kalibrację.
1
4
Naciśnij przycisk
.
Uwagi
•Po uwzględnieniu wyników kompensacji w
przypadku charakterystyki częstotliwościowej,
sygnały o częstotliwości próbkowania wyższej
niż 96 kHz są zawsze odtwarzane jako sygnały
o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz, albo
48 kHz.
•Wynik pomiaru charakterystyki
częstotliwościowej nie jest wykorzystywany w
następujących przypadkach:
– Wybrane zostało wejście wielokanałowe.
– Używana jest opcja „2ch Analog Direct”.
•Wynik pomiaru nie będzie wykorzystywany w
przypadku odbioru sygnałów Dolby TrueHD o
częstotliwości próbkowania 96 kHz.
Wskazówka
Rozmiar głośnika (LARGE/SMALL) jest
określony niską charakterystyką. Wyniki
pomiarów mogą być różne, zależnie od pozycji
mikrofonu kalibracyjnego i położenia głośników
oraz kształtu pomieszczenia. Zalecane jest
postępowanie zgodne z wynikami pomiarów.
Ustawienia te można jednak zmienić w menu
ustawień Speaker. Najpierw zapisz w pamięci
wyniki pomiarów, następnie, jeśli chcesz, spróbuj
zmienić ustawienia.
Naciśnij przycisk B/b, aby
wybrać opcję „Yes”, a
następnie, gdy na ekranie
pojawi się tekst „Error
occurred during calibration,
press to investigate.”, naciśnij
przycisk
.
Sprawdź szczegóły wyników pomiaru,
następnie podejmij odpowiednie
środki zaradcze.
2
3
Naciśnij B/b, aby wybrać
„Retry”, następnie naciśnij
.
Powtórz czynności opisane w
punktach od 6 do 8 w części
zatytułowanej
„Przeprowadzenie
automatycznej kalibracji”
(strona 54).
Zapisywanie wyników pomiaru,
który spowodował wystąpienie
błędu, bez podejmowania
środków zaradczych
1 Naciśnij przycisk B/b, aby wybrać
opcję „No”, a następnie, gdy na
ekranie pojawi się tekst „Error
occurred during calibration, press to
investigate.”, naciśnij przycisk
.
2 Aby zapisać wyniki pomiaru, postępuj
zgodnie z punktami opisanymi w
części zatytułowanej „Zapisywanie
wyników pomiaru” (strona 56).
ciąg dalszy
57PL
Lista komunikatów po przeprowadzeniu pomiarów metodą
automatycznej kalibracji
Informacja
Wyjaśnienie
Code 30
Podłączone są słuchawki. Odłącz słuchawki i ponownie przeprowadź automatyczną
kalibrację.
Code 31
Opcja SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) jest ustawiona na OFF. Zmień ustawienie i
ponownie przeprowadź pomiar.
Code 32
Nie wykryto żadnego głośnika. Sprawdź, czy mikrofon kalibracyjny jest prawidłowo
podłączony i ponownie przeprowadź pomiar.
Jeżeli mikrofon kalibracyjny jest prawidłowo podłączony, ale pojawia się kod błędu,
kabel mikrofonu może być uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony.
Code 33
• Nie jest podłączony żaden z głośników przednich lub podłączony jest tylko jeden
głośnik przedni.
• Mikrofon kalibracyjny nie jest podłączony.
• Lewy albo prawy głośnik dźwięku przestrzennego nie jest podłączony.
• Tylne głośniki dźwięku przestrzennego są podłączone, lecz nie są podłączone
głośniki dźwięku przestrzennego. Podłącz głośnik(i) dźwięku przestrzennego do
zacisków SURROUND.
• Tylny głośnik dźwięku przestrzennego jest podłączony tylko do zacisków
SURROUND BACK SPEAKERS R. W przypadku podłączania tylko jednego
tylnego głośnika dźwięku przestrzennego podłącz go do zacisków SURROUND
BACK SPEAKERS L.
Code 34
Głośniki są umieszczone w niewłaściwych miejscach. Niewłaściwie umieszczone
głośniki lub mikrofon kalibracyjny. Zajrzyj do części „1: Instalowanie głośników”
(strona 25) i sprawdź rozmieszczenie głośników.
Warning 40
Pomiar został zakończony. Jednak poziom zakłóceń jest wysoki. Być może uda się
przeprowadzić automatyczną kalibrację prawidłowo w trakcie ponownej próby, mimo
że pomiaru nie można wykonać w każdych warunkach. Spróbuj przeprowadzić
automatyczną kalibrację w ciszy.
Warning 41
Warning 42
Poziom sygnału wejściowego z mikrofonu jest zbyt duży.
• Odległość między głośnikiem a mikrofonem może być zbyt mała.
Ponów pomiar po odsunięciu ich od siebie.
• Poziom głośności może być zbyt duży, gdy amplituner jest wykorzystywany jako
przedwzmacniacz.
Warning 43
Nie można ustalić odległości ani położenia subwoofera. Lub nie można wykryć kąta
położenia głośnika. Może być to spowodowane zakłóceniami. Spróbuj przeprowadzić
automatyczną kalibrację w ciszy.
Warning 44
Pomiar został przeprowadzony. Głośniki nie są jednak prawidłowo rozmieszczone
względem siebie. Zajrzyj do „1: Instalowanie głośników” (strona 25) i sprawdź czy
głośniki są rozmieszczone prawidłowo względem siebie.
NO
WARNING
Brak ostrzeżeń.
----------
Brak podłączonych głośników.
Wskazówka
Zależnie od położenia subwoofera, wyniki
pomiarów biegunowości mogą być różne. Nic się
jednak nie stanie, jeżeli będziesz dalej używał
amplitunera z tą wartością.
58PL
2
Na ekranie telewizora można wyświetlić
menu amplitunera, z poziomu którego
można wybrać potrzebną funkcję
naciskając przyciski V/v/B/b i
na
pilocie.
Aby wyświetlić menu amplitunera na
ekranie telewizora, upewnij się, czy
amplituner znajduje się w trybie „GUI
MODE”, postępując zgodnie z procedurą
opisaną w części „7: Wyświetlanie menu
GUI na ekranie telewizora” (strona 49).
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiednie menu, a
następnie naciśnij
lub b,
aby wejść do trybu menu.
Lista pozycji menu pojawi się na
ekranie telewizora.
AMP
Przykład: Po wybraniu „
GUI
MODE
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać pozycję menu, którą
chcesz ustawić, a następnie
naciśnij
, aby wejść do tej
pozycji menu.
5
Powtórz czynności opisane w
punktach 3 i 4, aby wybrać
odpowiedni parametr.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
Input”
Korzystanie z menu
1
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
Naciśnij przycisk RETURN/EXIT O.
Zakończenie pracy z menu
Naciśnij przycisk MENU.
ciąg dalszy
59PL
Informacje i czynności wstępne
Przewodnik obsługi
menu ekranowego
Naciśnij przycisk MENU.
Wyjście z trybu „GUI MODE”
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
Naciśnij przycisk GUI MODE. Pojawi się
napis „GUI MODE OFF” i można
przystąpić do obsługi amplitunera
korzystając z menu w okienku
wyświetlacza amplitunera.
Przegląd głównych menu
Ikona menu
Input
Music
Video
Opis
Wybór komponentu
sygnału źródłowego
podłączonego do
amplitunera (strona 62).
3
Wybór muzyki z
komponentu audio
podłączonego do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT
(strona 64).
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiednie menu, a
następnie naciśnij
lub b,
aby wejść do trybu menu.
Lista pozycji menu pojawi się na
ekranie telewizora.
Wybór obrazów z
komponentu wideo
podłączonego do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT
(strona 64).
Przykład: Po wybraniu „
Input”
FM/AM/XM/ Wybór wbudowanego
SIRIUS
radia FM/AM lub
podłączonego tunera
satelitarnego (strona 69,
74).
Settings
Istnieje możliwość
regulacji ustawień
głośników, efektu
przestrzennego, korektora,
dźwięku, obrazu i innych
wejść podłączonych do
gniazd HDMI
(strona 122).
Korzystanie z menu opcji
Po naciśnięciu przycisku OPTIONS
zostanie wyświetlone menu opcji dla
wybranego menu głównego. Powiązaną
funkcję można wybrać bez konieczności
ponownego wyboru danego menu.
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
60PL
4
Naciśnij przycisk OPTIONS,
gdy wyświetlana jest lista
pozycji menu.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiednią pozycję w
menu opcji, po czym naciśnij
.
6
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiedni parametr,
po czym naciśnij
.
Informacje i czynności wstępne
5
Zakończenie pracy z menu
Naciśnij przycisk MENU.
61PL
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
Odtwarzanie
3
Odtwarzanie
dźwięku/obrazu z
komponentu
podłączonego do
opisywanego
amplitunera
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ Input”, następnie
naciśnij
lub b.
Lista pozycji menu pojawi się na
ekranie telewizora.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiedni
komponent, po czym naciśnij
.
Zniknie ekran menu, a pojawi się
ekran odtwarzania zewnętrznego
sygnału wejściowego.
AMP
Wybrane wejście Komponenty,
których można
używać
Video1,
Video2
VIDEO 1, 2
Magnetowid lub
podobny komponent
podłączony do
gniazda VIDEO 1 lub
VIDEO 2.
BD
Odtwarzacz Blu-ray
Disc lub podobny
komponent
podłączony do
gniazda BD.
DVD
Odtwarzacz DVD lub
podobny komponent
podłączony do
gniazda DVD.
SAT
Tuner satelitarny lub
podobny komponent
podłączony do
gniazda SAT.
TV
Telewizor podłączony
do gniazda TV.
TAPE
Magnetofon lub
podobny komponent
podłączony do
gniazda TAPE.
MD
Nagrywarka MD lub
podobny komponent
podłączony do
gniazda MD.
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
MASTER
VOL
MUTING
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
62PL
Wybrane wejście Komponenty,
których można
używać
SA-CD/CD
MULTI IN
Gramofon lub
podobny komponent
podłączony do
gniazda PHONO.
Komponent
podłączony do
gniazda MULTI
CHANNEL INPUT.
HDMI1, 2, 3, Komponenty HDMI
podłączone do gniazda
4, 5, 6
HDMI1, HDMI2,
HDMI3, HDMI4,
HDMI5 lub HDMI6.
5
Włącz komponent i rozpocznij
odtwarzanie.
6
Naciśnij MASTER VOL +/–, aby
wyregulować głośność.
Zanim wyłączysz amplituner, nie zapomnij
o obniżeniu poziomu głośności.
Nadawanie wejściom nazw
(Name Input)
Można wprowadzić nazwę o długości do 8
znaków dla wejścia i wyświetlić ją.
Jest to przydatne podczas etykietowania
gniazd nazwami podłączonych do nich
komponentów.
1
Naciśnij kilkakrotnie V/v na
ekranie „ Input”, aby wybrać
wejście, któremu chcesz
przypisać nazwę.
2
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
3
Wskazówki
•Stopień regulacji głośności zależy od prędkości
obracania pokrętła MASTER VOLUME.
Szybkie podgłaśnianie lub przyciszanie:
szybkie obracanie pokrętłem.
Regulacja precyzyjna: powolne obracanie
pokrętłem.
•Stopień regulacji głośności zależy od czasu
przytrzymywania wciśniętego przycisku
MASTER VOL +/– na pilocie.
Szybkie podgłaśnianie lub przyciszanie:
naciśnij przycisk i przytrzymaj.
Regulacja precyzyjna: naciśnij przycisk i
natychmiast zwolnij.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Name Input”,
następnie naciśnij
.
Na ekranie pojawi się elektroniczna
klawiatura.
4
Naciskaj V/v/B/b, aby wybrać
pojedynczo znaki, a następnie
naciśnij
.
5
Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać
„Finish”, następnie naciśnij
.
Wprowadzona nazwa zostanie
zapisana.
Kasowanie nazwy wejścia
Włączanie funkcji wyciszania
Naciśnij przycisk MUTING na pilocie.
Aby anulować, ponownie naciśnij przycisk
MUTING na pilocie lub naciśnij przycisk
MASTER VOL +, aby zwiększyć poziom
głośności
Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać „Cancel”,
następnie naciśnij
.
63PL
Odtwarzanie
Phono
Odtwarzacz Super
Audio CD, CD lub
podobny komponent
podłączony do
gniazda SA-CD/CD.
Aby uniknąć uszkodzenia
głośników
Zmiana wyświetlanych
elementów (List Mode)
Po wybraniu „
Input” można zmienić
wyświetlane elementy.
1
Naciśnij kilkakrotnie V/v na
ekranie „ Input”, aby wybrać
odpowiednie wejście.
2
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „List Mode”, następnie
naciśnij
.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać element, który chcesz
wyświetlić, a następnie naciśnij
przycisk
.
• Input Assign
Nazwy wejść oraz wejściowe gniazda
audio/wideo przypisane tym
wejściom zostaną wyświetlone w
formie listy.
• Sound Field
Nazwy wejść oraz pola dźwiękowe
wybrane dla tych wejść zostaną
wyświetlone w formie listy.
• A/V Sync
Nazwy wejść oraz opóźnienie
ustawione w menu „A/V Sync”
zostaną wyświetlone w formie listy.
Odtwarzanie
dźwięku/obrazu z
komponentów
podłączonych do
portu DIGITAL MEDIA
PORT
DIGITAL MEDIA PORT służy do
odtwarzania dźwięku/obrazu z
przenośnego źródła sygnału audio lub z
komputera po podłączeniu adaptera
DIGITAL MEDIA PORT.
Dostępność adapterów DIGITAL MEDIA
PORT zależy od rejonu geograficznego.
Informacje o podłączaniu adaptera
DIGITAL MEDIA PORT znajdują się w
„Podłączanie komponentów z cyfrowymi
gniazdami wyjściowymi/wejściowymi
audio” (strona 32).
Sony oferuje następujące adaptery
DIGITAL MEDIA PORT:
• TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
Adapter
• TDM-NW1/NW10 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TDM-NC1 Wireless Network Audio
Client
• TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TPM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
Adapter DIGITAL MEDIA PORT jest
produktem opcjonalnym.
Uwagi
•Nie należy podłączać innego adaptera niż
DIGITAL MEDIA PORT.
•Przed odłączeniem adaptera DIGITAL
MEDIA PORT, należy koniecznie wyłączyć
amplituner korzystając z pilota.
•Adaptera DIGITAL MEDIA PORT nie należy
podłączać, ani odłączać od amplitunera przy
włączonym zestawie.
64PL
•Niektóre typy adapterów DIGITAL MEDIA
PORT pozwalają uzyskać także obrazy.
4
AMP
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „DMPORT1”,
„DMPORT2” lub komponent
podłączony do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT, a
następnie naciśnij
.
Ikona
V/v/b,
Podłączony komponent
DMPORT Podłączono inny
komponent niż jeden z
poniższych.
MENU
iPod
Podłączono komponent
rozpoznany jako model
iPod.
Walkman Podłączono komponent
rozpoznany jako Network
Walkman.
MASTER
VOL
Network Podłączono komponent
Client
rozpoznany jako klient
sieciowy.
1
Bluetooth Podłączono komponent
rozpoznany jako napęd
Bluetooth.
Naciśnij przycisk AMP.
Mobile
Phone
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ Music” lub
„
Video”, następnie naciśnij
lub b.
Podłączono komponent
rozpoznany jako telefon
komórkowy.
5
Wybierz utwór, który chcesz
odtworzyć za pomocą
komponentu podłączonego do
adaptera DIGITAL MEDIA
PORT.
6
Naciśnij MASTER VOL +/–, aby
wyregulować głośność.
65PL
Odtwarzanie
Komponent podłączony do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT zostanie
rozpoznany, a napis „DMPORT1” i
„DMPORT2” na ekranie zostanie
zastąpiony nazwą odpowiedniego
komponentu wraz z jego ikoną. Jeżeli
nie można rozpoznać podłączonego
adaptera, na ekranie telewizora będzie
wyświetlany napis „DMPORT1” lub
„DMPORT2”.
4
Obsługa TDM-iP1/
iP50/TDM-NC1 z
poziomu menu GUI
amplitunera
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać komponent podłączony
do adaptera DIGITAL MEDIA
PORT, a następnie naciśnij
.
Pojawi się lista zawartości.
5
Upewnij się, czy w punkcie 4 części
„Zmiana ekranu obsługi przy użyciu
adaptera DIGITAL MEDIA PORT”
(strona 68) wybrano opcję „System GUI”.
Korzystając z przycisków V/v/
B/b i
z listy zawartości
wybierz utwór lub materiał.
Poniższe listy zawartości stanowią
jedynie przykłady. Mogą one różnić się
w zależności od komponentów
podłączonych do amplitunera.
W przypadku komponentu iPod
AMP
Music
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Album > Track
Audiobooks > Track
Video
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
V/v/b,
Video Podcast > Episode > Content
OPTIONS
W przypadku klienta
sieciowego
MENU
Music
Surfin’a) > Albumc) > Track
Playlista) > Playlist > Track
1
Web Radioa) > Station > Program
Naciśnij przycisk AMP.
Music Libraryb) > Album > Track
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
a)
Wyświetlane tylko wówczas, gdy
podłączony jest M-crew Server.
b)
Wyświetlane tylko wówczas, gdy
podłączony jest serwer DLNA inny niż
M-crew Server.
c)
Wyświetlane jako „Genre”, „Artist” lub
„Album”, zależnie od ustawienia „List
Mode”.
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
66PL
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ Music” lub
„
Video”, następnie naciśnij
lub b.
6
Naciśnij MASTER VOL +/–, aby
wyregulować głośność.
Wybór trybu odtwarzania
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać jeden z poniższych
trybów odtwarzania.
x List Mode (Tylko TDM-NC1)
Wybór zakresu utworów do odtwarzania.
• Genre
Odtwarzanie utworów wybranego
gatunku.
• Artist
Odtwarzanie utworów wybranego
wykonawcy.
• Album
Odtwarzanie utworów z wybranego
albumu.
x Shuffle (Tylko TDM-iP1/iP50)
Wszystkie utwory będą odtwarzane w
kolejności losowej.
• Off
Wyłącza odtwarzanie w kolejności
losowej.
• Albums
Wszystkie utwory w albumie będą
odtwarzane w kolejności losowej.
• Songs
Wszystkie utwory w grupie „Songs” będą
odtwarzane w kolejności losowej.
Lista komunikatów DIGITAL
MEDIA PORT
x Repeat (Tylko TDM-iP1/iP50)
Jeden utwór lub wszystkie utwory będą
odtwarzane wielokrotnie.
• Off
Wyłącza odtwarzanie wielokrotne.
• One
Jeden utwór będzie odtwarzany
wielokrotnie.
• All
Wszystkie utwory będą odtwarzane
wielokrotnie.
Pojawia się
komunikat
Wyjaśnienie
No Adapter
Adapter nie jest
podłączony.
No Device
Do adaptera nie jest
podłączone żadne
urządzenie.
No Audio
Nie odnaleziono żadnego
pliku audio.
Loading
Trwa odczytywanie
danych.
No Server*
Nie podłączono żadnego
serwera.
No Track*
Nie odnaleziono żadnego
utworu.
No Item
Nie odnaleziono żadnej
pozycji.
Connecting*
Łączenie z serwerem.
Configuring*
Trwa konfigurowanie sieci.
Warning*
Sprawdź wyświetlacz
adaptera DIGITAL
MEDIA PORT.
Party Mode*
Urządzenie jest w trybie
przyjęcia „Guest”.
Searching*
Przeszukiwanie serwera.
x Audiobook Speed (Tylko TDMiP50)
Wybór szybkości wyświetlania książki
audio Audiobook.
• Low
Zmniejszenie szybkości wyświetlania.
* Tylko TDM-NC1.
67PL
Odtwarzanie
2
Odtwórz utwór, którego chcesz
posłuchać, postępując zgodnie
z procedurą opisaną w części
„Obsługa TDM-iP1/iP50/TDMNC1 z poziomu menu GUI
amplitunera” (strona 66).
• Normal
Ustawienie standardowej szybkości
wyświetlania.
• High
Zwiększenie szybkości wyświetlania.
Zmiana ekranu obsługi przy
użyciu adaptera DIGITAL
MEDIA PORT
Ekran obsługi można zmienić z poziomu
menu GUI. Tryb DMPORT Control jest
obsługiwany przez adaptery DIGITAL
MEDIA PORT, np. TDM-iP1/iP50, czy
TDM-NC1. Tryb ten nie jest obsługiwany
przez inne adaptery.
1
2
Naciśnij kilkakrotnie V/v na
ekranie „ Music” lub
„
Video”, aby wybrać
odpowiedni adapter DIGITAL
MEDIA PORT, a następnie
naciśnij
lub b.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
3
Naciśnij V/v, aby wybrać
„DMPORT Control”, następnie
naciśnij
.
Jeżeli informacja „DMPORT
Control” nie zostanie wyświetlona,
sprawdź w instrukcji obsługi
komponentu, jak należy postąpić.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiedni tryb, po
czym naciśnij
.
Z tego menu można wybrać
następujące tryby:
• System GUI
Ten tryb jest przeznaczony dla
adaptera TDM-iP1/iP50 oraz TDMNC1. Lista utworów zostanie
wyświetlona na ekranie GUI
amplitunera. Można wybrać
odpowiedni utwór i odtwarzać go na
każdym ekranie GUI.
• Adapter GUI
Ten tryb jest przeznaczony dla
adaptera TDM-iP1/iP50 oraz TDMNC1. Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu adaptera.
68PL
• iPod
Ten tryb można wybrać tylko
wówczas, gdy podłączony jest
adapter TDM-iP1/iP50.
Obsługa adaptera TDM-iP1/
iP50 lub TDM-NC1 z poziomu
menu adaptera
Upewnij się, czy w punkcie 4 części
„Zmiana ekranu obsługi przy użyciu
adaptera DIGITAL MEDIA PORT”
wybrano opcję „Adapter GUI”.
Szczegóły obsługi adaptera z poziomu
menu GUI można znaleźć w instrukcji
obsługi posiadanego adaptera.
Obsługa adaptera TDM-iP1/
iP50 z poziomu menu
komponentu iPod
Upewnij się, czy w punkcie 4 części
„Zmiana ekranu obsługi przy użyciu
adaptera DIGITAL MEDIA PORT”
wybrano opcję „iPod”.
Szczegóły obsługi komponentu iPod
można znaleźć w instrukcji obsługi
dołączonej do urządzenia iPod.
Automatyczne dostrajanie
stacji (Auto Tuning)
Strojenie
Słuchanie radia FM/
AM
1
Istnieje możliwość słuchania programów
radiowych FM i AM za pomocą
wbudowanego tunera. Przed rozpoczęciem
operacji upewnij się, czy anteny FM i AM
zostały podłączone do amplitunera
(strona 47).
2
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
3
AMP
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „
FM” lub „
AM”,
następnie naciśnij
lub b.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
menu FM lub AM.
4
Naciśnij V/v, aby wybrać „Auto
Tuning”, następnie naciśnij
.
5
Naciśnij przycisk V/v.
Naciśnij V, aby przeszukiwać od
niskich do wysokich częstotliwości,
naciśnij v, aby przeszukiwać od
wysokich do niskich częstotliwości.
Amplituner zaprzestaje
przeszukiwania za każdym razem, gdy
znajdzie jakąś stację.
W wypadku złego odbioru
stereofonicznego FM
1 Dostrój stację, której chcesz
Przyciski
numeryczne
posłuchać, korzystając z procedury
Auto Tuning, Direct Tuning (strona 70)
lub wybierz odpowiednią stację
spośród zaprogramowanych
(strona 73).
V/v/B/b,
2 Naciśnij przycisk OPTIONS.
OPTIONS
3 Naciśnij V/v, aby wybrać „FM Mode”,
Na ekranie pojawi się menu opcji.
następnie naciśnij
MENU
.
4 Naciśnij V/v, aby wybrać „MONO”,
następnie naciśnij
.
69PL
Strojenie
SHIFT
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
Wskazówka
Skalę strojenia dla strojenia bezpośredniego
pokazano poniżej.
•Pasmo FM 100 kHz (tylko model
amerykański/kanadyjski)
50 kHz (model europejski)
•Pasmo AM 10 kHz* (tylko model
amerykański/kanadyjski)
9 kHz (model europejski)
* Skalę strojenia w paśmie AM można zmienić
(strona 71).
Naciśnij przycisk AMP.
Bezpośrednie dostrajanie
stacji (Direct Tuning)
Wpisz częstotliwość stacji bezpośrednio,
używając przycisków numerycznych.
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
4
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „
FM” lub „
AM”,
następnie naciśnij
lub b.
Naciśnij V/v, aby wybrać
„Direct Tuning”, następnie
naciśnij
.
Naciśnij SHIFT, a następnie
przyciski numeryczne, aby
wprowadzić częstotliwość, po
czym naciśnij
.
Przykład 1: FM 102,50 MHz
Wybierz 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Przykład 2: AM 1 350 kHz
Wybierz 1 b 3 b 5 b 0
Odbiór audycji RDS (tylko
model europejski)
Opisywany amplituner umożliwia
korzystanie z systemu RDS (Radio Data
System), który umożliwia stacjom
radiowym wysyłanie dodatkowych
informacji razem z sygnałem zwykłego
programu. Istnieje możliwość wyświetlania
informacji RDS.
Korzystając z procedury Auto
Tuning (strona 69) lub Direct
Tuning, wybierz stację w paśmie
FM, której chcesz posłuchać.
Po dostrojeniu częstotliwości stacji, która
nadaje informacje w systemie RDS, na
ekranie telewizora pojawi się Program
Service Name i Program Type.
Oznaczenie
rodzaju
programu
Opis
News
Wiadomości
Current Affairs Programy publicystyczne
omawiające bieżące
wiadomości
Information
*W przypadku modelu europejskiego
naciśnij przycisk numeryczny 0.
Programy informacyjne o
szerokiej tematyce, z
informacjami konsumenckimi
oraz poradami medycznymi
włącznie
Sport
Programy sportowe
Wskazówka
Education
Jeżeli nastrojona została stacja AM,
wyreguluj kierunek anteny ramowej AM
dla najlepszego odbioru.
Programy edukacyjne, na
przykład praktyczne
informacje „how-to” i porady
Drama
Słuchowiska radiowe i seriale
Cultures
Programy dotyczące
narodowej lub regionalnej
kultury, na przykład o języku i
zagadnieniach społecznych
Science
Programy z zakresu nauk
ścisłych i techniki
Jeżeli nie można dostroić stacji
Pojawia się „– – – .– – MHz”, po czym na
wyświetlaczu pokazuje się znowu bieżąca
częstotliwość.
Sprawdź, czy wprowadzona częstotliwość
jest prawidłowa. Jeżeli nie, powtórz
czynność opisaną w punkcie 5. Jeżeli nadal
nie można dostroić stacji, częstotliwość ta
nie jest używana w tej okolicy.
70PL
Varied Speech Inne rodzaje programów, na
przykład wywiady ze słynnymi
ludźmi, gry panelowe i
programy rozrywkowe
Pop Music
Programy z muzyką popularną
Oznaczenie
rodzaju
programu
Opis
Rock Music
Programy z muzyką rockową
Easy Listening Muzyka łatwa i przyjemna
Light Classics
M
Muzyka instrumentalna,
wokalna i chóralna
Serious Classics Koncerty znanych orkiestr,
muzyka kameralna, opera, itp.
Muzyka niemieszcząca się w
żadnej z powyższych kategorii,
na przykład Rhythm & Blues,
czy Reggae
Weather &
Metr
Informacje o pogodzie
Finance
Raporty giełdowe, handlowe,
itp.
Children’s
Progs
Programy dla dzieci
Social Affairs
Programy o ludziach i
sprawach z nimi związanych
Religion
Programy o treści religijnej
Phone In
Programy, w których słuchacze
wyrażają swoje opinie
telefonicznie, programy z
udziałem publiczności
Travel &
Touring
Programy turystyczne, o
podróżach. Nie dotyczy
komunikatów lokalizowanych
przez TP/TA.
Leisure &
Hobby
Programy rekreacyjne,
hobbystyczne, na przykład o
pracy w ogrodzie, łowieniu ryb,
gotowaniu, itp.
Jazz Music
•RDS działa tylko w przypadku programów w
paśmie FM.
•Nie wszystkie stacje FM prowadzą usługi RDS.
Zakres oferowanych usług może być również
różny. Jeżeli nie znasz usług RDS, zasięgnij
informacji w swojej lokalnej stacji radiowej.
•RDS może nie działać właściwie, jeżeli
dostrojona stacja nie nadaje sygnału RDS
prawidłowo lub jeżeli sygnał jest słaby.
•Jeżeli nadawany jest komunikat nadzwyczajny
władz państwowych, na wyświetlaczu zaczyna
migać „Alarm-Alarm!”.
•Jeżeli stacja nie oferuje konkretnej usługi RDS,
na wyświetlaczu pojawi się „No XX” (na
przykład „No Clock Time”).
•Gdy stacja nadaje dane tekstowe, są one
wyświetlane w takim samym tempie, z jakim są
wysyłane ze stacji. Każda zmiana tego tempa
powoduje zmianę tempa wyświetlania danych.
•Informacje RDS są pokazywane na
wyświetlaczu amplitunera.
Zmiana skali strojenia w
paśmie AM
(tylko model amerykański/
kanadyjski)
Skalę strojenia w paśmie AM można
przełączyć z poziomu amplitunera na
9 kHz lub 10 kHz.
POWER
TUNING MODE
Programy jazzowe
Country Music Programy z muzyką country
National Music Programy z muzyką popularną
w danym kraju lub regionie
Oldies Music
Programy nadające stare
przeboje
Folk Music
Programy z muzyką ludową
Documentary
Programy dokumentalne
None
Programy inne niż wymienione
powyżej
1
Naciśnij POWER, aby wyłączyć
amplituner.
2
Przytrzymując przycisk
TUNING MODE, naciśnij
POWER w amplitunerze.
ciąg dalszy
71PL
Strojenie
Other Music
Uwagi
3
Zmień skalę strojenia w paśmie
AM na 9 kHz (lub 10 kHz).
Aby przywrócić skalę 10 kHz (lub
9 kHz), powtórz powyższą procedurę.
Uwaga
Zmiana skali strojenia w paśmie AM spowoduje
usunięcie z pamięci wszystkich
zaprogramowanych stacji.
Programowanie stacji
radiowych w paśmie
FM/AM
Można zaprogramować maksymalnie 30
stacji FM i 30 stacji AM. Wówczas można z
łatwością dostroić często słuchane stacje.
AMP
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
1
Dostrój stację, którą chcesz
zaprogramować, korzystając z
procedury Auto Tuning
(strona 69) lub Direct Tuning
(strona 70).
W przypadku słabego odbioru
programów stereo w paśmie FM
przełącz tryb odbioru FM (strona 69).
2
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
72PL
3
Naciśnij V/v, aby wybrać
„Memory”, następnie naciśnij
.
4
Naciśnij V/v, aby wybrać numer
pozycji, a następnie naciśnij
.
Nadawanie nazw
zaprogramowanym stacjom
(Name Input)
Na ekranie „
FM” lub
„
AM” naciśnij V/v, aby
wybrać numer pozycji
przypisany zapamiętanej stacji,
której chcesz nadać nazwę.
2
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Stacja zostanie zapisana pod
wybranym numerem pozycji.
5
Powtórz czynności opisane w
punktach od 1 do 4, aby
zaprogramować inną stację.
Stacje można zapisywać w pamięci w
następujący sposób:
• Pasmo AM: AM1 do AM30
• Pasmo FM: FM1 do FM30
Dostrajanie
zaprogramowanych stacji
1
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
4
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „
FM” lub „
AM”,
następnie naciśnij
lub b.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Name Input”,
następnie naciśnij
.
Na ekranie pojawi się elektroniczna
klawiatura.
4
Naciskaj V/v/B/b, aby wybrać
pojedynczo znaki, a następnie
naciśnij
.
5
Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać
„Finish”, następnie naciśnij
.
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Na ekranie pojawi się menu opcji.
Wprowadzona nazwa zostanie
zapisana.
Kasowanie nazwy wejścia
Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać „Cancel”,
następnie naciśnij
.
Naciśnij V/v, aby wybrać
odpowiedni numer
zaprogramowanej stacji.
Dostępne są numery od 1 do 30.
73PL
Strojenie
1
Słuchanie radia
satelitarnego
(tylko model amerykański/
kanadyjski)
Po podłączeniu do amplitunera tunera
satelitarnego, który nie należy do
wyposażenia, istnieje możliwość słuchania
radia XM i radia satelitarnego SIRIUS.
Usługa radiowa XM
Radio XM - informacje
XM to radio satelitarne numer jeden w
Ameryce Północnej, oferujące niezwykle
bogaty wybór muzyki bez reklam oraz
najlepsze programy sportowe,
informacyjne, dyskusyjne, komediowe,
dziecięce i rozrywkowe nadawane w
doskonałej jakości cyfrowej od jednego do
drugiego wybrzeża. Klienci z USA mogą
wykupić abonament lub uzyskać więcej
informacji pod adresem xmradio.com lub
dzwoniąc do Działu Obsługi Słuchaczy
Radia XM pod numer 1-800-XMRADIO
(1-800-967-2346); Klienci z Kanady mogą
to zrobić pod adresem xmradio.ca lub
dzwoniąc do Działu Obsługi Słuchaczy
Radia XM pod numer 1-877-GETXMSR
(1-877-438-9677).
Zastrzeżenia prawne XM
Ready®
Miesięczny abonament na usługę XM
sprzedawany jest oddzielnie. Do odbioru
usługi XM potrzebny jest Mini-Tuner XM i
stacja Home Dock (oba urządzenia
sprzedawane oddzielnie). Zabrania się
kopiowania, dekompilacji, dezasemblacji,
przeprowadzania inżynierii wstecznej,
hakerstwa, dokonywania przeróbek lub
udostępniania w inny sposób jakiejkolwiek
technologii lub oprogramowania
74PL
zastosowanych w amplitunerach zgodnych
z systemem radia satelitarnego XM. Mogą
zostać naliczone koszty instalacji lub inne
opłaty i podatki, w tym jednorazowa opłata
aktywacyjna. Wszelkie opłaty i programy
mogą ulec zmianie. Kanały, gdzie często
pojawiają się wulgaryzmy, są oznaczone
symbolem XL. Osoby korzystającego z
radia XM mogą blokować kanały dzwoniąc
pod numer 1-800-XMRADIO (osoby
mieszkające w USA) i pod numer 1-877GETXMSR (osoby mieszkające w
Kanadzie). Dostępna tylko w 48
przyległych Stanach Zjednoczonych i w
Kanadzie. ©2008 XM Satellite Radio Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Abonament XM Ready®
Po zainstalowaniu stacji Home Dock MiniTunera XM, włożeniu Mini-Tunera XM,
podłączeniu stacji Home Dock MiniTunera XM do posiadanego zestawu audio
XM Ready® i zamontowaniu anteny
można przystąpić do wykupienia
abonamentu i rozpocząć odbiór
programów XM. Ośmioznakowy
identyfikator radia XM można znaleźć w
trzech miejscach: Na Mini-Tunerze XM, na
opakowaniu Mini-Tunera XM i na Kanale
0 radia XM. Zanotuj identyfikator radia
poniżej.
ssssssss
Uwaga
W identyfikatorze Radia XM nie są używane
litery „I”, „O”, „S” lub „F”.
W USA usługę Radia Satelitarnego XM
można uruchomić przez Internet pod
adresem http://activate.xmradio.com lub
dzwoniąc pod numer 1-800-XMRADIO (1800-967-2346). W Kanadzie usługę Radia
Satelitarnego XM można uruchomić przez
Internet pod adresem https://
activate.xmradio.ca lub dzwoniąc pod
numer 1-877-GETXMSR (1-877-438-9677).
Będzie potrzebna karta kredytowa. XM
wyśle sygnał z satelity, aby uruchomić
pełną obsadę kanałów. Aktywacja zwykle
trwa 10-15 minut, lecz w okresie szczytu
może się zdarzyć, że trzeba mieć włączony
zestaw audio XM Ready nawet przez
godzinę. Gdy można uzyskać dostęp do
wszystkich kanałów za pośrednictwem
posiadanego zestawu audio XM Ready,
procedura została zakończona.
Zakup tuner SiriusConnect Home Tuner i
podłącz go do posiadanego domowego
zestawu audio Sirius Ready.
Wówczas możesz przystąpić do aktywacji i
wykupienia abonamentu usługi Sirius
dzwoniąc pod numer 1.888.539.SIRIUS
(7474) lub logując się do witryny sirius.com
(US), bądź siriuscanada.ca (Kanada). Jest
to bardzo proste.
Radio satelitarne SIRIUS:
Najlepsze radio w radiu
SIRIUS oferuje wszelkie rodzaje ulubionej
rozrywki, w tym w 100% wolną od reklam
muzykę oraz najważniejsze relacje
sportowe, nieocenzurowane dyskusje oraz
komedie, światowej klasy rozrywkę,
wiadomości, pogodę i wiele innych
programów przeznaczonych dla jadących
samochodem, siedzących w domu lub w
biurze. Usługa Sirius jest dostępna w USA
dla abonentów posiadających adresy w
kontynentalnej części Stanów
Zjednoczonych, a w Kanadzie – dla
abonentów posiadających kanadyjski adres.
Wymagany jest abonament oraz zgodny
tuner SiriusConnect Home Tuner z anteną.
Oba elementy sprzedawane są oddzielnie.
Programy SIRIUS mogą ulec zmianie.
Najbardziej kompletną i aktualną obsadę
kanałów oraz informacje o produkcie
można znaleźć w witrynie sirius.com lub
siriuscanada.ca. „
SIRIUS”, logo psa
SIRIUS oraz związane z nimi znaki są
znakami towarowymi firmy SIRIUS
Satellite Radio Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
75PL
Strojenie
Usługa radia satelitarnego
SIRIUS
Wykupienie abonamentu radia
satelitarnego SIRIUS
Podłączanie do gniazda SIRIUS
Podłączanie tunera
radia satelitarnego
Gniazdo SIRIUS
Gniazdo XM
Podłączanie do gniazda XM
Przed uruchomieniem zestawu, do gniazda
XM podłącz Mini Tuner XM i stację Home
Dock.
Uwaga
Aby zapewnić optymalny odbiór sygnału
satelitarnego XM, wykonaj próby z ustawieniem
anteny w różnych oknach domu w celu
znalezienia miejsca zapewniającego najlepszy
odbiór. Większość klientów usługi XM ustawia
antenę w oknie skierowanym na południe, z
którego dobrze jest widoczne niebo.
76PL
Podłącz SiriusConnect Home Tuner. W
przypadku korzystania z tunera
SiriusConnect Home Tuner w połączeniu z
opisywanym amplitunerem, do gniazda
ściennego należy podłączyć zasilacz
dostarczony w zestawie z tym tunerem.
Aby uniknąć zakłóceń szumowych,
SiriusConnect Home Tuner, antena i
zasilacz sieciowy powinny znajdować się z
dala od kabli głośnikowych i przewodu
zasilania.
4
Przygotowania do
słuchania radia
satelitarnego
Po wyświetleniu ekranu Preset Mode
zmień tryb strojenia na „Category
Mode”, a następnie wybierz „ALL”.
Naciśnij OPTIONS, po czym naciśnij
kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„Category Mode”.
5
Naciśnij V/v, aby zaznaczyć
kanał 0, a następnie naciśnij
.
6
Sprawdź numer XM Radio ID
lub Sirius ID na ekranie
telewizora i zapisz go w
przewidzianym tu w tym celu
miejscu.
XM Radio ID:____________________
Sirius ID:________________________
V/v/b,
Numer XM Radio ID i Sirius ID
można również sprawdzić na
wyświetlaczu amplitunera.
OPTIONS
MENU
Sprawdzanie warunków
odbioru (Antenna Aiming)
Sprawdzanie numeru
identyfikacyjnego
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „
XM” lub
„
SIRIUS”, następnie naciśnij
lub b.
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „
XM” lub
„
SIRIUS”, następnie naciśnij
lub b.
4
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
ciąg dalszy
77PL
Strojenie
AMP
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ALL”, a następnie
naciśnij
lub b.
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Antenna Aiming”,
następnie naciśnij
.
Pojawi się ekran Antenna Aiming.
6
Wybór kanału radia
satelitarnego
Podczas sprawdzania jakości
odbioru zmieniaj kierunek
anteny, aby uzyskać najlepszy
odbiór.
AMP
Zakończenie pracy z menu
Naciśnij przycisk MENU.
V/v/b,
OPTIONS
MENU
Wybór kanału wg kategorii
(Category Mode)
Kanał można wybierać z jednej kategorii
albo z wszystkich kategorii.
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
78PL
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „
XM” lub
„
SIRIUS”, następnie naciśnij
lub b.
4
Naciśnij przycisk OPTIONS.
4
Na ekranie pojawi się menu opcji.
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać kategorię, po czym
naciśnij
.
6
Na ekranie pojawi się menu opcji.
5
Naciśnij V/v, aby wybrać
„Direct Tuning”, następnie
naciśnij
.
6
Za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź
numer kanału.
7
Naciśnij przycisk
.
Dostrojony zostanie wybrany kanał.
Naciśnij V/v, aby wybrać kanał,
a następnie naciśnij
.
Odbierany będzie wybrany kanał. Na
ekranie telewizora pojawi się
informacja o tym kanale.
Uwaga
W przypadku wybierania kanału w trybie
„Category Mode” wybrany kanał nie zawsze
musi być tym w danej kategorii, o który nam
chodziło. Dzieje się tak, ponieważ pewne kanały
mogą należeć do kilku kategorii.
Wybór kanału przez
bezpośrednie
wprowadzenie jego numeru
(Direct Tuning)
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „
XM” lub
„
SIRIUS”, następnie naciśnij
lub b.
79PL
Strojenie
• ALL: Kanał można wybierać z
wszystkich kategorii.
• (nazwa kategorii): Kanał można
wybierać z jednej kategorii.
Po wyświetleniu ekranu „Preset
Mode” naciśnij OPTIONS, a
następnie kilkakrotnie naciśnij V/v,
aby wybrać „Category Mode”.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
3
Programowanie
kanałów radia
satelitarnego
Naciśnij V/v, aby wybrać
„Memory”, następnie naciśnij
.
Pojawi się ekran wyboru numeru
pozycji w pamięci.
Odpowiednie kanały można wybierać w
sposób bezpośredni programując je z
wykorzystaniem numerów pozycji w
pamięci.
Można zaprogramować maksymalnie 30
kanałów radia XM i 30 kanałów radia
satelitarnego SIRIUS.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiedni numer
pozycji, której ma być
przypisany dany kanał, a
następnie naciśnij
.
Dostępne są zaprogramowane kanały
od 1 do 30. W chwili zakupu
amplitunera wszystkim numerom
kanałów przypisane są domyślne
kanały.
Wybrany kanał zostanie
zarejestrowany jako kanał
zaprogramowany, który został
wybrany w punkcie 1.
AMP
5
Powtórz czynności opisane w
punktach od 1 do 4, aby
zaprogramować inny kanał.
Można zapamiętać kanały od 1 do 30.
V/v/b,
OPTIONS
MENU
1
2
Wybierz kanał, który chcesz
zaprogramować, korzystając z
procedury Category Mode
(strona 78) lub Direct Tuning
(strona 79).
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
80PL
Wybór zaprogramowanych
kanałów
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „
XM” lub
„
SIRIUS”, następnie naciśnij
lub b.
4
Naciśnij V/v, aby wybrać numer
pozycji z listy, a następnie
naciśnij
.
Można wybierać kanały
zaprogramowane w pozycjach od 1 do
30.
Uwagi
(Parental Lock) (dotyczy
tylko modelu SIRIUS)
Istnieje możliwość ograniczenia dostępu
do pewnych kanałów za pomocą
osobistego kodu blokady. Domyślnie kod
blokady jest ustawiony na „0000”.
Przed pierwszym użyciem tej funkcji zmień
kod blokady. Informacje w części
zatytułowanej „Zmiana kodu blokady
(Lock Code)” (strona 82).
Przyciski
numeryczne
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
OPTIONS
Wybierz kanał, który chcesz
zablokować, korzystając z
procedury Category Mode
(strona 78) lub Direct Tuning
(strona 79).
ciąg dalszy
81PL
Strojenie
•Informacje o zaprogramowanym kanale mogą
ulec zmianie, jeżeli firmy XM Satellite Radio
Inc. lub SIRIUS Satellite Radio Inc. zmienią
obsadę programową kanałów.
•Po wyświetleniu ekranu „Category Mode”
naciśnij OPTIONS, a następnie naciśnij V/v,
aby wybrać „Preset Mode”.
Ograniczanie
dostępu do pewnych
kanałów
2
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Parental Lock”, a
następnie naciśnij
lub b.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ON”, następnie
naciśnij
.
Pojawi się monit „Enter your 4-digit
lock code.”.
5
Za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź 4cyfrowy kod blokady.
Pojawi się informacja „The channel
has been locked.” sygnalizująca
ustawienie blokady Parental Lock.
Aby usunąć wpisany numer, wróć do
punktu 2 naciskając RETURN/EXIT
O, a następnie powtórz powyższą
procedurę począwszy od punktu 2.
Zmiana kodu blokady (Lock
Code)
1 Wybierz kanał, którego kod blokady
chcesz zmienić, korzystając z
procedury Category Mode (strona 78)
lub Direct Tuning (strona 79).
2 Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
3 Naciśnij V/v, aby wybrać „Lock Code”,
następnie naciśnij
.
Pojawi się monit „Enter your 4-digit
lock code.”.
4 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowy kod blokady.
Pojawi się monit „Enter a new lock
code.”.
5 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź nowy 4-cyfrowy kod
blokady.
82PL
Pojawi się monit „To confirm, enter
your new lock code again.”.
6 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź powtórnie nowy kod
blokady.
Pojawi się monit „The lock code has
been changed.”.
Słuchanie zablokowanych
kanałów
1 Wybierz kanał, którego chcesz
posłuchać, korzystając z procedury
Category Mode (strona 78) lub Direct
Tuning (strona 79).
Pojawi się monit „The channel is locked.
Enter your 4-digit lock code.”.
2 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowy kod blokady.
Dostrojony zostanie dany kanał.
Anulowanie blokady Parental
Lock
1 Wybierz kanał, który chcesz
odblokować, korzystając z procedury
Category Mode (strona 78) lub Direct
Tuning (strona 79).
2 Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
3 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„Parental Lock”, a następnie naciśnij
lub b.
4 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„OFF”, następnie naciśnij
.
Pojawi się monit „Enter your 4-digit
lock code.”.
5 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowy kod blokady.
Pojawi się informacja „The channel has
been unlocked.” sygnalizująca
odblokowanie kanału.
Uwagi
Strojenie
•W przypadku wyboru kanału za pomocą
procedury Category Mode zablokowane
kanały są pomijane.
•Przywrócenie fabrycznych ustawień
amplitunera powoduje przywrócenie
domyślnego kodu blokady (0000). Nie są
jednak usuwane ustawienia blokady Parental
Lock.
•Nie można zaprogramować zablokowanych
kanałów. Ustawienie blokady Parental Lock w
przypadku zaprogramowanego kanału
spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień
programowych dla tego kanału.
•Nie można ustawić blokady Parental Lock dla
kanału 0 lub kanału 184.
83PL
Lista komunikatów
Lista komunikatów radia satelitarnego SIRIUS
Pojawia się
komunikat
Wyjaśnienie
Środki zaradcze
Antenna Error Antena nie jest prawidłowo
podłączona.
Sprawdź połączenie pomiędzy tunerem
SiriusConnect Home Tuner a anteną.
Acquiring
Signal
Złe warunki odbioru.
Spróbuj przesunąć antenę w inne miejsce.
Szczegółowe informacje na temat lokalizacji
anteny można znaleźć w instrukcji dołączonej
do tunera SiriusConnect Home Tuner.
Call 888-539SIRI
Nie został wykupiony abonament dla —
wybranego kanału.
Check Sirius
Tuner
SiriusConnect Home Tuner nie został Sprawdź wszystkie połączenia, a potem
prawidłowo podłączony.
ponownie włącz zestaw. Upewnij się również,
czy zasilacz dostarczony wraz z tunerem
SiriusConnect Home Tuner jest podłączony do
gniazda ściennego.
Invalid Channel Wprowadziłeś nieprawidłowy numer Dostrajany kanał nie działa ze względu na
kanału.
zmianę usługi nadawania lub złe warunki
odbioru.
Locked
Channel
Wybrany kanał jest zablokowany.
—
Subscription
Updated
Informacja abonencka została
zaktualizowana.
—
Updating
Trwa aktualizacja informacji o
Channels
kanale.
xx%
Completed
(xx oznaczają
liczby
całkowite)
—
Firmware
Updating
Trwa aktualizacja oprogramowania
sprzętowego tunera SiriusConnect
Home Tuner.
—
–––––
W danym kanale nie ma informacji
tekstowych.
Nie jest to błąd. Informacje tekstowe mogą nie
być wyświetlane w zależności od stanu
zestawu, na przykład zaraz po odebraniu
kanału przez zestaw.
84PL
Lista komunikatów radia XM
Pojawia się
komunikat
Wyjaśnienie
Środki zaradcze
Sprawdź, czy antena XM jest dobrze
podłączona do stacji Dock Mini-Tunera XM i
czy kabel anteny XM nie jest przypadkiem
uszkodzony.
Jeżeli kabel jest uszkodzony, wymień antenę
XM.
CH
Unauthorized
Wybrałeś kanał XM, który jest
zablokowany lub niedostępny w
ramach posiadanego pakietu
abonamentowego XM.
Sięgnij do ostatniego przewodnika po
kanałach dostępnego pod adresem
www.xmradio.com, gdzie można znaleźć
najnowszą listę kanałów.
Informacje na temat odbioru tego kanału
można uzyskać w witrynie www.xmradio.com
lub po skontaktowaniu się z Radiem
Satelitarnym XM pod numerem 1-800-9672346.
No Signal
Mini-Tuner XM nie odbiera sygnału
XM z satelity. Obiekty znajdujące się
w polu widzenia anteny XM mogą
blokować sygnał z satelity, albo
kierunek anteny nie jest prawidłowo
ustawiony.
Sprawdź antenę, pod kątem ewentualnych
przeszkód w jej polu widzenia, i zmień
ustawienie anteny XM, aby odbierać
mocniejszy sygnał. Skorzystaj z opcji Antenna
Aiming w celu optymalizacji ustawienia
anteny (strona 77).
Informacje na temat instalacji anteny można
znaleźć w instrukcji dołączonej do Mini
Tunera XM i stacji Home Dock.
Loading
Mini-Tuner XM pobiera dźwięk i
informacje o programie z sygnału
satelitarnego XM. Ten komunikat
może się również pojawiać w
przypadku słabego sygnału XM.
Amplituner może nie reagować na
niektóre przyciski, gdy wyświetlany
jest ten komunikat.
Ten komunikat powinien zniknąć w ciągu kilku
sekund w przypadku dobrego sygnału.
Jeżeli ten komunikat pojawia się często, zmień
ustawienie anteny XM, aby uzyskać
mocniejszy sygnał.
Skorzystaj z opcji Antenna Aiming w celu
optymalizacji ustawienia anteny (strona 77).
Off Air
Wybrany został kanał XM, którego
sygnał nie jest aktualnie nadawany.
Sprawdź później. W międzyczasie wybierz
inny kanał.
(spacja)––––
Przy tym wyborze nazwisko
wykonawcy lub tytuł piosenki jest
niedostępny.
Nie jest wymagane żadne działanie.
CH Unavailable Wybrany kanał nie jest dostępny.
Dany kanał mógł zostać przypisany
do innego numeru kanału.
Ten komunikat może pojawić się na
początku użytkowania nowego radia
lub radia, które przez dłuższy czas nie
odbierało sygnału XM.
Sięgnij do ostatniego przewodnika po
kanałach dostępnego pod adresem
www.xmradio.com, gdzie można znaleźć
najnowszą listę kanałów. W przypadku
nowego radia lub radia, które przez dłuższy
czas nie odbierało sygnału XM, pozwól, aby
radio odbierało sygnał satelitarny XM przez co
najmniej 5 minut, po czym spróbuj ponownie
wybrać ten kanał.
ciąg dalszy
85PL
Strojenie
Check Antenna Antena XM nie jest podłączona do
stacji Dock Mini-Tunera XM lub
kabel anteny XM jest uszkodzony.
Pojawia się
komunikat
Wyjaśnienie
Środki zaradcze
Check XM
Tuner
Mini-Tuner XM nie jest
zainstalowany albo nie jest do oporu
wsadzony do stacji dokującej MiniTunera XM albo stacja dokująca
Mini-Tunera XM nie jest podłączona
do amplitunera.
Sprawdź, czy Mini-Tuner XM jest do oporu
wsadzony do stacji dokującej i czy kabel stacji
dokującej Mini-Tunera XM jest podłączony do
amplitunera.
86PL
Słuchanie dźwięku przestrzennego
Odtwarzanie dźwięku 2-kanałowego
Dźwięk wyjściowy można przełączyć na 2-kanałowy bez względu na formaty nagrywania
używanego oprogramowania, podłączony komponent odtwarzający, czy ustawienia pola
dźwiękowego amplitunera.
Słuchanie dźwięku przestrzennego
2CH/
A.DIRECT
Naciśnij kilkakrotnie 2CH/A.DIRECT, aby wybrać tryb dźwięku 2kanałowego dla odpowiedniego wyjścia audio.
Tryb 2CH
Efekt
2ch Stereo
Amplituner odtwarza dźwięk tylko z lewego i prawego głośnika
przedniego. Nie słychać dźwięku z subwoofera.
Standardowe sygnały z 2-kanałowych źródeł stereofonicznych omijają
całkowicie układy przetwarzania pól dźwiękowych, a wielokanałowe
formaty dźwięku przestrzennego zostają w procesie obróbki downmix
przetworzone do 2 kanałów.
2ch Analog Direct
Możesz przełączyć sygnał audio wybranego wejścia na wejście analogowe
2-kanałowe. Ta funkcja umożliwia odbiór ze źródeł analogowych
wysokiej jakości.
Gdy ta funkcja jest używana, można regulować tylko głośność i balans
przednich głośników.
Uwaga
W trybie 2ch Stereo dźwięk nie jest odtwarzany
z subwoofera. Aby słuchać 2-kanałowych źródeł
stereofonicznych przy użyciu lewego/prawego
głośnika przedniego oraz subwoofera, wybierz
„A.F.D. Auto”.
Po wybraniu opcji „A.F.D. Auto” amplituner
będzie generował z sygnału 2-kanałowego
sygnał niskiej częstotliwości i wysyłał go do
wyjścia na subwoofer, nawet gdy nie ma sygnału
L.F.E.
87PL
Odtwarzanie wielokanałowego dźwięku
przestrzennego
Tryb Auto Format Direct (A.F.D.) pozwala na odbiór dźwięku o wyższej wierności i wybór
trybu dekodowania, umożliwiającego słuchanie 2-kanałowego, stereofonicznego dźwięku w
postaci dźwięku wielokanałowego.
AMP
A.F.D.
V/v/b,
MENU
Naciśnij kilkakrotnie A.F.D., aby wybrać odpowiedni tryb A.F.D.
Tryb A.F.D.
Wielokanałowy Efekt
sygnał audio po
dekodowaniu
A.F.D. Auto
(Wykrywany
automatycznie)
Programuje dźwięk w taki sposób, w jaki został
nagrany/zakodowany, bez dodawania efektów
przestrzennych.
Multi Stereo
(Multi Stereo)
Wyprowadza 2-kanałowe sygnały prawego/lewego
kanału ze wszystkich głośników.
Enhanced Surround
–
Można wybrać odpowiedni efekt dźwięku
przestrzennego. Szczegółowe informacje na temat
dostępnych efektów dźwięku przestrzennego i
sposobów ustawiania jednego z nich można znaleźć
w części zatytułowanej „Ustawianie efektu
wielokanałowego dźwięku przestrzennego”
(strona 89).
88PL
Ustawianie efektu
wielokanałowego dźwięku
przestrzennego
1
2
Zacznij odtwarzać dźwięk z
odpowiedniego źródła sygnału
audio (CD, DVD itp.).
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
3
4
Na ekranie telewizora pojawi się lista
menu Settings.
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Surround”, następnie
naciśnij
lub b.
6
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Enhanced Sur Mode”,
następnie naciśnij
.
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu efektu dźwięku
przestrzennego.
7
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiedni tryb A.F.D.,
po czym naciśnij
lub b.
Tryb A.F.D.
Wielokanałowy Efekt
sygnał audio po
dekodowaniu
PLII*
Sygnały 5kanałowe
Wykonywane jest dekodowanie w trybie Dolby Pro
Logic II. Sygnał źródłowy nagrany w formacie 2kanałowym jest dekodowany na 5.1-kanałowy. To
ustawienie idealnie nadaje się w przypadku filmów
zakodowanych w Dolby Surround. Poza tym, tryb
ten może odtwarzać dźwięk w systemie 5.1kanałowym, w przypadku oglądania materiałów
wideo z nałożoną ścieżką dźwiękową lub starych
filmów.
PLIIx*
Sygnały 7kanałowe
Wykonywane jest dekodowanie w trybie Dolby Pro
Logic IIx. Sygnał źródłowy nagrany w formacie 2kanałowym lub 5.1-kanałowym jest dekodowany na
7.1-kanałowy. To ustawienie idealnie nadaje się w
przypadku filmów zakodowanych w Dolby
Surround. Poza tym, tryb ten może odtwarzać
dźwięk w systemie 7.1-kanałowym, w przypadku
oglądania wideo z nałożoną ścieżką dźwiękową lub
starych filmów.
Neo:6 Cinema
Sygnały 7kanałowe
Wykonywane jest dekodowanie w trybie DTS Neo:6
Cinema. Sygnał źródłowy nagrany w formacie 2kanałowym jest dekodowany na 7-kanałowy.
ciąg dalszy
89PL
Słuchanie dźwięku przestrzennego
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ Settings”,
następnie naciśnij
lub b.
Tryb A.F.D.
Wielokanałowy Efekt
sygnał audio po
dekodowaniu
Neo:6 Music
Sygnały 7kanałowe
Wykonywane jest dekodowanie w trybie DTS Neo:6
Music. Sygnał źródłowy nagrany w formacie 2kanałowym jest dekodowany na 7-kanałowy. To
ustawienie idealnie nadaje się do odtwarzania
dźwięku pochodzącego ze zwykłych źródeł
stereofonicznych, takich jak płyty CD.
Neural-THX
Sygnały 7kanałowe
Następna generacja techniki Neural-THX®
Surround. Poza obróbką polepszającą efekt
stereofoniczny i czystym, dyskretnym dźwiękiem
przestrzennym 5.1-kanałowym, z materiałów
kodowanych w technice Neural-THX® Surround
można teraz uzyskać pełne 360-stopniowe pole
dźwiękowe 7.1-kanałowego dźwięku przestrzennego.
* Opcję „PLII” należy wybrać, gdy w menu Speaker Pattern nie ma tylnego głośnika dźwięku
przestrzennego, a opcję „PLIIx”, gdy obecny jest tylny głośnik dźwięku przestrzennego. Nie można
wybrać obu opcji jednocześnie.
Uwagi
•Funkcja ta nie działa w przypadku wybrania
wejścia wielokanałowego.
•Funkcja ta nie działa w przypadku odbioru
sygnałów DTS-HD o częstotliwości
próbkowania wyższej niż 48 kHz.
•Funkcja ta nie działa w przypadku odbioru
sygnałów Dolby TrueHD o częstotliwości
próbkowania wyższej niż 96 kHz.
•Ustawienie efektu pola dźwiękowego, gdy
amplituner odbiera sygnały o częstotliwości
próbkowania wyższej niż 48 kHz, zawsze
powoduje, że będą odtwarzane sygnały o
częstotliwości próbkowania 44,1 kHz lub
48 kHz.
•Ustawienie pola dźwiękowego podczas
odbioru sygnału DTS 96/24 spowoduje, że
sygnał będzie odtwarzany tylko z
częstotliwością próbkowania 48 kHz.
•W momencie włączania/wyłączania
przetwarzania Neural-THX początek
strumienia dźwięków może zostać opuszczony.
Wskazówki
•Zwykle zalecamy opcję „A.F.D. Auto”.
•Format kodowania programów DVD itp.
można rozpoznać po logo na opakowaniu.
•Dekodowanie Dolby Pro Logic IIx działa, gdy
na wejście podawane są sygnały 2-kanałowe
lub 5.1-kanałowe.
•Funkcja Neural-THX działa, gdy na wejście
podawane są sygnały 2-kanałowe lub 5.1kanałowe.
90PL
Słuchanie muzyki z efektem przestrzennym
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego, wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól dźwiękowych amplitunera. Pozwalają one słuchać w warunkach
domowych silnego i ekscytującego brzmienia charakterystycznego dla sali koncertowej.
Naciśnij kilkakrotnie MUSIC, aby wybrać odpowiedni efekt przestrzenny
dla muzyki.
Pole dźwiękowe
Efekt
D.Concert Hall A
Stosowane jest trójwymiarowe obrazowanie dźwięku w celu uzyskania
charakterystyki sali koncertowej; symulacja wielkiej sceny muzycznej
uzyskana poprzez wykorzystanie zjawiska odbicia dźwięku.
D.Concert Hall B
Stosowane jest trójwymiarowe obrazowanie dźwięku w celu uzyskania
charakterystyki sali koncertowej; symulacja zjawisk rezonansu i pogłosu.
Jazz Club
Oddaje akustykę klubu jazzowego.
Live Concert
Oddaje akustykę 300-osobowej sali koncertowej.
Stadium
Tworzy wrażenie obecności na dużym, odkrytym stadionie.
Sports
Tworzy wrażenie transmisji z imprezy sportowej.
Portable Audio
Daje czysty, wzmocniony dźwięk z przenośnego urządzenia audio. Ten
tryb idealnie nadaje się do MP3 i innych formatów skompresowanej
muzyki.
ciąg dalszy
91PL
Słuchanie dźwięku przestrzennego
MUSIC
Słuchanie muzyki przez słuchawki podłączone do amplitunera
Pole dźwiękowe
Efekt
Headphone (2ch)
Ten tryb jest wybierany automatycznie, jeżeli używasz słuchawek w trybie
„2ch Stereo” lub A.F.D. Standardowe sygnały z 2-kanałowych źródeł
stereofonicznych omijają całkowicie układy przetwarzania pól
dźwiękowych, a wielokanałowe formaty dźwięku przestrzennego zostają
w procesie obróbki downmix przetworzone do 2 kanałów.
Headphone Theater DCS Ten tryb jest wybierany automatycznie, jeżeli używasz słuchawek w
przypadku pola dźwiękowego dla filmu/muzyki. Korzystając ze
słuchawek mamy wrażenie, że jesteśmy w kinie.
Headphone (Direct)
Wyprowadzane są sygnały analogowe bez obróbki barwy dźwięku, pola
dźwiękowego itp.
Headphone (Multi)
Ten tryb jest wybierany automatycznie, jeżeli używasz słuchawek po
wybraniu wejścia wielokanałowego. Z gniazd MULTI CHANNEL
INPUT wyprowadzane są przednie sygnały analogowe.
Wyłączanie efektu przestrzennego w przypadku opcji MUSIC
Naciśnij 2CH/A.DIRECT lub A.F.D.
Uwagi
•Pola dźwiękowe dla muzyki nie działają po
wybraniu wejścia wielokanałowego.
•Pola dźwiękowe dla muzyki nie działają w
przypadku odbioru sygnałów DTS-HD o
częstotliwości próbkowania wyższej niż
48 kHz.
•Pola dźwiękowe dla muzyki nie działają w
przypadku odbioru sygnałów Dolby TrueHD o
częstotliwości próbkowania wyższej niż
96 kHz.
•Ustawienie pola dźwiękowego podczas
odbioru sygnału DTS 96/24 spowoduje, że
sygnał będzie odtwarzany tylko z
częstotliwością próbkowania 48 kHz.
•Ustawienie efektu pola dźwiękowego, gdy
amplituner odbiera sygnały o częstotliwości
próbkowania wyższej niż 48 kHz, zawsze
powoduje, że będą odtwarzane sygnały o
częstotliwości próbkowania 44,1 kHz lub
48 kHz.
•Po wybraniu jednego z pól dźwiękowych dla
muzyki z subwoofera nie będzie odtwarzany
dźwięk, jeżeli wszystkie głośniki są ustawione
na „LARGE” w menu ustawień Speaker.
Dźwięk będzie jednak odtwarzany z
subwoofera, jeżeli cyfrowy sygnał wejściowy
zawiera sygnały L.F.E., głośniki przednie lub
dźwięku przestrzennego są ustawione na
„SMALL”, wybrano pole dźwiękowe dla filmu,
albo wybrano opcję „Portable Audio”.
92PL
Oglądanie filmów z dźwiękiem z efektem
przestrzennym
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego, wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól dźwiękowych amplitunera. Pozwalają one w warunkach domowych
uzyskać silne i ekscytujące brzmienie charakterystyczne dla kina.
Naciśnij kilkakrotnie MOVIE, aby wybrać odpowiedni efekt przestrzenny
dla filmów.
Pole dźwiękowe
Efekt
Cinema Studio EX A
DCS
Oddaje charakterystykę dźwiękową filmowego studia nagraniowego
Sony Pictures Entertainment „Cary Grant Theater”. Jest to tryb
standardowy, znakomicie nadający się do oglądania większości filmów.
Cinema Studio EX B
DCS
Oddaje charakterystykę dźwiękową filmowego studia nagraniowego
Sony Pictures Entertainment „Kim Novak Theater”. Tryb ten idealnie
nadaje się do oglądania filmów akcji oraz filmów fantastycznonaukowych
z wieloma efektami dźwiękowymi.
Cinema Studio EX C
DCS
Oddaje charakterystykę dźwiękową sceny Sony Pictures Entertainment.
Ten tryb idealnie nadaje się do oglądania musicali lub filmów z orkiestrą
w ścieżce dźwiękowej.
V.Multi Dimension
DCS
Tworzy wiele głośników wirtualnych z jednej pary rzeczywistych
głośników dźwięku przestrzennego.
Wyłączanie efektu przestrzennego w przypadku opcji MOVIE
Naciśnij 2CH/A.DIRECT lub A.F.D.
ciąg dalszy
93PL
Słuchanie dźwięku przestrzennego
MOVIE
Uwagi
•Pola dźwiękowe dla filmów nie działają po
wybraniu wejścia wielokanałowego.
•Pola dźwiękowe dla filmów nie działają w
przypadku odbioru sygnałów DTS-HD o
częstotliwości próbkowania wyższej niż
48 kHz.
•Pola dźwiękowe dla filmów nie działają w
przypadku odbioru sygnałów Dolby TrueHD o
częstotliwości próbkowania wyższej niż
96 kHz.
•Ustawienie pola dźwiękowego podczas
odbioru sygnału DTS 96/24 spowoduje, że
sygnał będzie odtwarzany tylko z
częstotliwością próbkowania 48 kHz.
•Ustawienie efektu pola dźwiękowego, gdy
amplituner odbiera sygnały o częstotliwości
próbkowania wyższej niż 48 kHz, zawsze
powoduje, że będą odtwarzane sygnały o
częstotliwości próbkowania 44,1 kHz lub
48 kHz.
•Efekty głośników wirtualnych mogą
wzmacniać szumy w odtwarzanym sygnale.
•Podczas słuchania z zastosowaniem pól
dźwiękowych wykorzystujących wirtualne
głośniki nie można usłyszeć żadnych dźwięków
dochodzących bezpośrednio z głośników
dźwięku przestrzennego.
Wskazówki
•W polach dźwiękowych z oznaczeniem DCS
wykorzystywana jest technika DCS.
Informacje w części zatytułowanej
„Objaśnienia terminów” (strona 158).
•Gdy zostanie wybrany znak pola dźwiękowego
DCS, na wyświetlaczu zostanie podświetlona
lampka Digital Cinema Sound.
94PL
Formaty dźwięku cyfrowego obsługiwane przez opisywany
amplituner
Formaty dźwięku cyfrowego, które opisywany amplituner może dekodować, zależą od
wejściowych gniazd cyfrowego sygnału audio dla podłączonych komponentów.
Opisywany amplituner jest zgodny z następującymi formatami audio:
Format audio
Maksymalna
liczba kanałów
Połączenie pomiędzy komponentem
odtwarzającym i amplitunerem
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
6.1
a
a
7.1
×
a
7.1
×
a
5.1
a
a
6.1
a
a
5.1
a
a
7.1
×
a
7.1
×
a
Dolby Digital
Słuchanie dźwięku przestrzennego
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DTS-HD
Master Audio a) b)
ciąg dalszy
95PL
Format audio
DSD
Maksymalna
liczba kanałów
Połączenie pomiędzy komponentem
odtwarzającym i amplitunerem
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
×
a
7.1
×
a
a)
Wielokanałowy sygnał liniowy
PCM a)
a)Jeżeli komponent odtwarzający nie jest zgodny z danym formatem, wówczas sygnały audio są
wysyłane w innym formacie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach
obsługi komponentów odtwarzających.
b)Sygnały o częstotliwości próbkowania wyższej niż 96 kHz są odtwarzane jako sygnały o częstotliwości
96 kHz albo 88,2 kHz.
96PL
Korzystanie z funkcji Multizone
Jak można
wykorzystać funkcję
Multi-zone?
Korzystanie z funkcji Multi-zone
Można oglądać obrazy i słuchać dźwięków
z komponentu podłączonego do
amplitunera w innej strefie (strefie 2 lub 3)
niż strefa główna. Można, na przykład,
oglądać materiał z płyty DVD w strefie
głównej i słuchać muzyki z płyty CD w
strefie 2 lub 3.
Wykorzystując wzmacniak na podczerwień
(nie należy do wyposażenia) można
obsługiwać zarówno komponent w strefie
głównej, jak i amplituner Sony w strefie 2
lub 3 ze strefy 2 lub 3.
Obsługa amplitunera ze strefy 2
lub 3
Opisywany amplituner można obsługiwać
bez kierowania pilota w stronę
wzmacniaka amplitunera, jeżeli
wzmacniak na poczerwień (nie należy do
wyposażenia) jest podłączony do gniazda
IR REMOTE.
Wzmacniaka na podczerwień należy
używać, gdy amplituner jest zainstalowany
w miejscu, do którego nie docierają sygnały
z pilota.
97PL
Wykonywanie połączenia wielostrefowego
1: Połączenia strefy 2
1 Dźwięk jest odtwarzany z głośników w strefie 2 z wykorzystaniem
zacisków SURROUND BACK SPEAKERS amplitunera.
Strefa główna
Strefa 2
STR-DA5400ES
Monitor
telewizyjny
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
RM-AAP027
SURROUND BACK
SPEAKERS
2 Dźwięk jest odtwarzany z głośników w strefie 2 z wykorzystaniem
opisywanego amplitunera i dodatkowego wzmacniacza.
Strefa główna
Strefa 2
B
Monitor
telewizyjny
C
IR REMOTE IN
STR-DA5400ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
RM-AAP027
A Wzmacniak na podczerwień (nie należy do wyposażenia)
B Głośniki
C Wzmacniacz/Amplituner Sony
* Można również podłączyć do gniazda COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT.
98PL
B
2: Połączenia strefy 3
Główne pomieszczenie
Strefa 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5400ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
RM-AAP027
Korzystanie z funkcji Multi-zone
A Wzmacniak na podczerwień (nie należy do wyposażenia)
B Głośniki
C Wzmacniacz/Amplituner Sony
99PL
Wykonywanie konfiguracji strefy 2 z użyciem gniazda ZONE
2 VIDEO OUT (RJ45)
Gniazdo ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45) jest wykorzystywane jedynie do niestandardowej
instalacji przeprowadzanej przez osobę wykwalifikowaną.
Z gniazda ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45) wysyłany jest źródłowy sygnał wideo do wejścia
komponentu wideo dla strefy 2. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Uwaga
Wspomniane gniazdo nie jest przeznaczone do podłączenia sieci ethernetowej LAN.
Podłączanie do gniazda ZONE 2 VIDEO OUT (RJ45)
Układ styków gniazda RJ45 jest zgodny z normą T568B.
Zapoznaj się z poniższym rysunkiem.
Strefa 2
Component Video Balun
CAV-CVB1
Monitor
telewizyjny
Kabel CAT5
Komponentowy
kabel wideo
Gniazdo ZONE 2
VIDEO OUT (RJ45)
Uwaga
Należy używać baluna CAV-CVB1 (Component Video Balun). Inne typy mogą powodować problemy
i skutkować unieważnieniem gwarancji.
100PL
Układ styków wideo RJ45
Układ styków gniazda RJ45 jest zgodny z normą T568B.
Zapoznaj się z poniższym rysunkiem.
Układ styków
Kolor przewodu
A Styk 1
BLUE/Pb (R) biało-pomarańczowy
B Styk 2
BLUE/Pb (T)
C Styk 3
GREEN/Y (R) biało-zielony
D Styk 4
GND
niebieski
E Styk 5
+11V
biało-niebieski
F Styk 6
GREEN/Y (T) zielony
pomarańczowy
G Styk 7
RED/Pr (R)
biało-brązowy
H Styk 8
RED/Pr (T)
brązowy
Korzystanie z funkcji Multi-zone
Kabel CAT5
Sprawdź koniecznie, czy podłączenie przewodów CAT5 jest prawidłowe.
Używaj kabla Category 5e lub Category 6.
Wtyk RJ45
Kabel CAT5
Wtyk RJ45
Kolor przewodu
Nr styku
biało-pomarańczowy
pomarańczowy
biało-zielony
niebieski
biało-niebieski
zielony
biało-brązowy
brązowy
1
2
3
4
5
6
7
8
biało-pomarańczowy
pomarańczowy
biało-zielony
niebieski
biało-niebieski
zielony
biało-brązowy
brązowy
1
2
3
4
5
6
7
8
101PL
Ustawianie
głośników w strefie 2
Gdy głośniki w strefie 2 są podłączone do
zacisków SURROUND BACK
SPEAKERS amplitunera (strona 98),
wprowadź takie ustawienia, aby dźwięk
wybrany w strefie 2 był odtwarzany przez
głośniki podłączone do zacisków
SURROUND BACK SPEAKERS.
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Speaker”, następnie
naciśnij
lub b.
5
Naciśnij V/v, aby wybrać
„Speaker Pattern” i układ, w
którym nie ma tylnych
głośników dźwięku
przestrzennego.
6
Naciśnij przycisk RETURN/
EXIT O.
7
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „Sur Back Assign”,
następnie naciśnij
.
8
Naciśnij V/v, aby wybrać
„ZONE2”, następnie naciśnij
.
AMP
Zakończenie pracy z menu
Naciśnij przycisk MENU.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
MENU
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ Settings”,
następnie naciśnij
lub b.
102PL
2 Naciśnij przycisk ZONE.
Przełączanie
ustawienia strefy
pilota
Przycisk AMP gaśnie, przycisk ZONE
nadal miga i zostaje podświetlony
przycisk SHIFT.
3 Gdy przycisk ZONE miga, naciśnij
Piloty zdalnego sterowania są wstępnie
ustawione do obsługi strefy 2. Jeżeli chcesz
ich używać w strefie 3, przełącz ustawienie
strefy pilota.
Pilot główny
przycisk numeryczny 2 w przypadku
strefy 2, albo 3 w przypadku strefy 3.
Przycisk ZONE zostanie podświetlony.
4 Naciśnij przycisk ENT/MEM.
Przycisk ZONE mignie dwa razy i pilot
zostanie przełączony do trybu strefy 2
lub strefy 3.
?/1
RM SET
UP
SHIFT
AMP
ZONE
RM SET UP.
Przycisk RM SET UP miga, a przycisk
SHIFT zostaje podświetlony.
2 Gdy przycisk RM SET UP miga,
ENT/
MEM
Pilot strefy 2/strefy 3
RM SET
UP
naciśnij przycisk numeryczny 2 w
przypadku strefy 2, albo 3 w
przypadku strefy 3.
Przycisk RM SET UP zostanie
podświetlony.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
?/1
Przycisk RM SET UP mignie dwa razy i
pilot zostanie przełączony do trybu
strefy 2 lub strefy 3.
SHIFT
2, 3
ENTER
Na głównym pilocie zdalnego
sterowania
1 Naciśnij ?/1 jednocześnie naciskając
RM SET UP.
Migają przyciski AMP i ZONE.
103PL
Korzystanie z funkcji Multi-zone
2, 3
Na pilocie zdalnego sterowania
strefy 2/strefy 3
1 Naciśnij ?/1 jednocześnie naciskając
Obsługa amplitunera
z innej strefy
(Operacje STREFY 2/STREFY
3)
Poniżej opisano czynności podłączania
wzmacniaka na podczerwień oraz obsługi
amplitunera w strefie 2 lub 3. Gdy
wzmacniak na podczerwień nie jest
podłączony, używaj amplitunera w strefie
głównej.
?/1
Obsługa amplitunera ze
strefy 2
1
Włącz główny amplituner
(opisywany amplituner).
2
W przypadku sytuacji
przedstawionej na rysunku 12 (strona 98), włącz
wzmacniacz w strefie 2.
3
Naciśnij przycisk ZONE.
Pilot zostanie przełączony do strefy 2.
4
Naciśnij przycisk ?/1.
Zostanie włączona funkcja strefy.
ZONE
Przyciski
wejścia
5
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
6
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ Input”, a następnie
naciśnij
lub b.
7
Naciśnij V/v, aby wybrać
odpowiednie źródło sygnału
wejściowego, po czym naciśnij
.
V/v/b,
Dla strefy 2 wysyłane są sygnały
analogowe wideo i audio. Gdy
wybierzesz SOURCE, sygnały
bieżącego wejścia strefy głównej będą
wysyłane do gniazda ZONE 2 OUT.
MENU
8
MASTER
VOL
104PL
Naciśnij przycisk MENU.
Ustaw odpowiednią głośność.
• W przypadku sytuacji
przedstawionej na rysunku 1-1
(strona 98), wyreguluj głośność za
pomocą przycisku MASTER VOL +/
– na pilocie.
• W przypadku sytuacji
przedstawionej na rysunku 1-2
(strona 98), wyreguluj głośność
używając amplitunera w strefie 2.
Zakończenie obsługi ze strefy 2
Po naciśnięciu ZONE naciśnij ?/1.
Obsługa amplitunera ze
strefy 3
1
Włącz główny amplituner
(opisywany amplituner) i
wzmacniacz w strefie 3.
2
Naciśnij przycisk ZONE.
•Przez gniazda ZONE 2 lub ZONE 3 wysyłane
są tylko sygnały z komponentów podłączonych
do analogowych gniazd wejściowych. Z
komponentów podłączonych tylko do
cyfrowych gniazd wejściowych nie są wysyłane
żadne sygnały.
•Po wybraniu SOURCE sygnały wysyłane do
gniazd MULTI CHANNEL INPUT nie będą
wysyłane z gniazd ZONE 2 OUT lub ZONE 3
OUT, nawet jeżeli wybrano wejście
wielokanałowe. Wysyłane są analogowe
sygnały audio bieżącej funkcji.
Pilot zostanie przełączony do strefy 3.
Zmień wcześniej ustawienie strefy
tego pilota na strefę 3 (strona 103).
3
Naciśnij przycisk ?/1.
4
Korzystanie z funkcji Multi-zone
Zostanie włączona funkcja strefy.
Naciśnij jeden z przycisków
wejścia na pilocie, aby wybrać
sygnały źródła, które mają być
wyprowadzane.
W przypadku strefy 3 wysyłane są
tylko analogowe sygnały audio. Jeżeli
wybierzesz SOURCE, będą wysyłane
sygnały z bieżącego wejścia.
5
Wyreguluj odpowiedni poziom
głośności wykorzystując
amplituner w strefie 3.
Zakończenie obsługi ze strefy 3
Po naciśnięciu ZONE naciśnij ?/1.
Wskazówki
•Nawet gdy opisywany amplituner znajduje się
w trybie oczekiwania (naciśnij
?/1 na pilocie, aby wyłączyć opisywany
amplituner), amplituner w strefie 2 lub 3
pozostaje włączony. Aby wyłączyć wszystkie
amplitunery, naciśnij jednocześnie ?/1 i AV ?/1
na pilocie (SYSTEM STANDBY).
105PL
Korzystanie z innych
funkcji
Korzystanie z funkcji
„BRAVIA” Sync
Na czym polega funkcja
„BRAVIA” Sync?
Funkcja „BRAVIA” Sync jest zgodna z
telewizorem Sony, odtwarzaczem Blu-ray
Disc/DVD, wzmacniaczem AV itp.
wyposażonym w funkcję Sterowanie przez
HDMI.
Połączenie różnych komponentów Sony
zgodnych z funkcją „BRAVIA” Sync za
pośrednictwem kabla HDMI (nie należy
do wyposażenia) znacznie upraszcza ich
obsługę, której istotne elementy opisano
poniżej:
• Funkcja One Touch Play: Uruchomienie
odtwarzania z poziomu komponentu
typu odtwarzacz DVD/Blu-ray Disc
powoduje automatyczne włączenie
amplitunera i telewizora i przełączenie
ich na odpowiednie wejście HDMI.
• Funkcja System Audio Control: Podczas
oglądania telewizji dźwięk może być
uzyskiwany z głośnika odbiornika
telewizyjnego lub z głośników
podłączonych do amplitunera.
• Automatyczne wyłączanie zasilania:
Wyłączenie odbiornika telewizyjnego
powoduje równoczesne wyłączenie
amplitunera i podłączonych
komponentów.
Sterowanie przez HDMI to standard
funkcji obustronnego sterowania
wykorzystywany przez protokół HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) w
przypadku interfejsu HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
106PL
Funkcja Sterowanie przez HDMI
nie działa w następujących
wypadkach:
• W przypadku podłączenia amplitunera
do komponentu, który nie jest zgodny z
funkcją Sterowanie przez HDMI firmy
Sony.
• W przypadku innej konfiguracji połączeń
amplitunera i pozostałych komponentów
niż HDMI.
Zalecamy podłączenie amplitunera do
produktów wyposażonych w funkcję
„BRAVIA” Sync.
Uwaga
Funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać w przypadku niektórych podłączonych
komponentów. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi danego komponentu.
Przygotowanie do
korzystania z funkcji
„BRAVIA” Sync
Aby korzystać z funkcji „BRAVIA” Sync,
funkcję Sterowanie przez HDMI należy
włączyć zarówno na amplitunerze jak i na
podłączonym komponencie. Opisywany
amplituner jest zgodny z funkcją
„Sterowanie przez HDMI - łatwa
konfiguracja”.
Gdy posiadany telewizor jest
zgodny z funkcją „Sterowanie
przez HDMI - łatwa
konfiguracja”
Po podłączeniu telewizora Sony z funkcją
„Sterowanie przez HDMI - łatwa
konfiguracja” funkcję Sterowanie przez
HDMI amplitunera można włączyć
jednocześnie z włączeniem funkcji
Sterowanie przez HDMI odbiornika
telewizyjnego.
1 Upewnij się, czy amplituner jest
podłączony do telewizora, a
komponenty odtwarzające są
podłączone za pośrednictwem kabla
HDMI (nie należy do wyposażenia).
(Odpowiednie komponenty muszą być
zgodne z funkcją Sterowanie przez
HDMI.)
•W przypadku konfiguracji amplitunera przy
użyciu funkcji „Sterowanie przez HDMI łatwa konfiguracja” z poziomu telewizora,
przed włączeniem funkcji „Sterowanie przez
HDMI - łatwa konfiguracja” należy włączyć
funkcję Sterowanie przez HDMI tych
komponentów, które nie są zgodne z funkcją
„Sterowanie przez HDMI - łatwa
konfiguracja”.
2 Włącz amplituner, telewizor i
komponenty odtwarzające.
3 Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
Włącz pojedynczo funkcje Sterowanie
przez HDMI amplitunera i podłączonych
komponentów.
?/1
AMP
Szczegółowe informacje na temat
konfiguracji telewizora można znaleźć
w instrukcji obsługi posiadanego
telewizora.
Przyciski
wejść
HDMI
Uwagi
•Po wyjęciu kabla HDMI lub zmianie
konfiguracji połączeń, należy wykonać
czynności opisane w części „Gdy posiadany
telewizor jest zgodny z funkcją „Sterowanie
przez HDMI - łatwa konfiguracja””
(strona 106) lub „Gdy posiadany telewizor nie
jest zgodny z funkcją „Sterowanie przez HDMI
- łatwa konfiguracja””.
•Po przypisaniu komponentowego wejścia
wideo do wejścia HDMI za pomocą funkcji
Input Assign, opcji „Control for HDMI” nie
można będzie ustawić na „ON (Włączona)”.
•W trakcie ustawiania funkcji „Sterowanie
przez HDMI - łatwa konfiguracja” nie można
korzystać za takich funkcji, jak One-Touch Play,
czy System Audio Control.
•W przypadku konfiguracji amplitunera przy
użyciu funkcji „Sterowanie przez HDMI łatwa konfiguracja” z poziomu telewizora,
należy wcześniej włączyć telewizor, amplituner
oraz komponenty odtwarzające.
GUI
MODE
V/v/b,
MENU
1 Wykonaj czynności opisane w części
zatytułowanej „Gdy posiadany
telewizor jest zgodny z funkcją
„Sterowanie przez HDMI - łatwa
konfiguracja”” (strona 106).
2 Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
ciąg dalszy
107PL
Korzystanie z innych funkcji
w telewizorze.
Funkcja Sterowanie przez HDMI
amplitunera i wszystkich podłączonych
komponentów zostanie równocześnie
włączona. W trakcie konfiguracji w
okienku wyświetlacza amplitunera
widoczny jest napis „SCANNING”, a po
zakończeniu konfiguracji pojawi się
napis „COMPLETE”. Poczekaj, aż
konfiguracja dobiegnie końca.
Gdy posiadany telewizor nie
jest zgodny z funkcją
„Sterowanie przez HDMI - łatwa
konfiguracja”
3 Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
4 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„
Settings”, następnie naciśnij
lub b.
5 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„HDMI”, następnie naciśnij
lub b.
6 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„Control for HDMI”, następnie naciśnij
lub b.
7 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„ON”, następnie naciśnij
.
Funkcja Sterowanie przez HDMI
amplitunera zostanie włączona.
8 Naciśnij przycisk GUI MODE, aby
zakończyć pracę z menu GUI.
Jeżeli menu GUI nadal jest wyświetlane,
funkcja Sterowanie przez HDMI
komponentów odtwarzających nie
działa prawidłowo.
9 Naciśnij jeden z przycisków wejść
HDMI, aby wyświetlić obraz z
komponentów odtwarzających, w
przypadku których chcesz ustawić
funkcję Sterowanie przez HDMI.
10Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
podłączonego komponentu.
Szczegółowe informacje na temat
ustawień podłączonego komponentu
można znaleźć w jego instrukcji obsługi.
11Powtórz czynności opisane w
punktach 9 i 10, aby ustawić funkcję
Sterowanie przez HDMI i wyświetlić
obraz ze wszystkich komponentów
odtwarzających, których chcesz
używać.
108PL
Uruchamianie odtwarzania
z komponentów za pomocą
jednego przycisku (funkcja
One-Touch Play)
Prosta operacja (dotknięcie jednego
przycisku) powoduje automatyczne
uruchomienie komponentów
podłączonych do amplitunera w
konfiguracji HDMI.
Można słuchać dźwięku i oglądać obraz z
podłączonych komponentów.
Odtwarzanie z użyciem
podłączonego komponentu.
Amplituner i telewizor są włączane
równocześnie. Dźwięk wysyłany jest z
amplitunera, a obraz pojawia się na
ekranie odbiornika telewizyjnego.
Uwaga
W przypadku niektórych odbiorników
telewizyjnych początek materiału może zostać
pominięty.
Słuchanie dźwięku z
telewizora przez głośniki
podłączone do amplitunera
(funkcja System Audio
Control)
Za pomocą prostej operacji można uzyskać
dźwięk z telewizora przez głośniki
podłączone do amplitunera.
W zależności od ustawień telewizora, w
momencie rozpoczęcia oglądania telewizji
amplituner zostanie automatycznie
włączony i przełączony na funkcję „TV”.
Dźwięk z telewizora jest odtwarzany przez
głośniki podłączone do amplitunera i
równocześnie ustawiany jest minimalny
poziom głośności odbiornika
telewizyjnego.
Z funkcji System Audio Control można
korzystać w następujący sposób.
• Dźwięk z telewizora będzie odtwarzany
przez głośniki podłączone do
amplitunera, jeżeli podczas odtwarzania
dźwięku przez głośnik telewizora
zostanie włączony amplituner.
• Poziom głośności amplitunera reguluje
się poprzez zmianę poziomu głośności
odbiornika telewizyjnego.
Funkcję tę można również uruchomić z
poziomu menu telewizora. Szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
Wyłączanie amplitunera z
poziomu telewizora
(funkcja System Power Off)
W momencie wyłączenia telewizora za
pomocą przycisku zasilania na pilocie,
automatycznie zostaną wyłączone
amplituner i podłączone komponenty.
Telewizor można również wyłączyć
korzystając z pilota amplitunera.
AV ?/1
Uwagi
TV
Naciśnij TV, a następnie naciśnij
AV ?/1.
Telewizor, amplituner i podłączone
komponenty zostaną wyłączone.
Uwagi
•Aby umożliwić korzystanie z funkcji System
Power Off, należy wcześniej włączyć funkcję
sprzężenia zasilania telewizora. Szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
•Stan niektórych podłączonych komponentów
może nie pozwalać na ich wyłączenie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcjach obsługi podłączonych
komponentów.
109PL
Korzystanie z innych funkcji
•Gdy opcja „Control for HDMI” zostanie
ustawiona na „ON,” wówczas ustawienia
„Audio Out” w menu ustawień HDMI zostaną
skonfigurowane automatycznie w zależności
od ustawień funkcji System Audio Control.
•W przypadku podłączenia telewizora bez
funkcji System Audio Control, funkcja System
Audio Control nie będzie działać.
•Jeżeli telewizor zostanie włączony przed
uruchomieniem amplitunera, przez chwilę nie
będzie słychać dźwięku z odbiornika
telewizyjnego.
Przełączanie
monitorów, które
odtwarzają sygnały
wideo HDMI
Przełączanie
pomiędzy dźwiękiem
cyfrowym i
analogowym
W przypadku dwóch monitorów
podłączonych do gniazd HDMI OUT A i
HDMI OUT B istnieje możliwość
przełączania sygnałów wyjściowych z tych
dwóch monitorów za pomocą przycisku
HDMI OUTPUT.
Po podłączeniu komponentów zarówno do
wejściowego gniazda cyfrowego jak i
analogowego w amplitunerze, można
ustalić tryb wejścia audio na jedno z nich
lub przełączać z jednego na drugi, zależnie
od rodzaju materiału, który będzie
oglądany.
?/1
HDMI
OUTPUT
1
Włącz amplituner i oba
monitory.
2
Naciśnij przycisk HDMI
OUTPUT.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
powoduje przełączanie sygnału
wyjściowego w następujący sposób:
HDMI A t HDMI B t HDMI A…
Można również użyć przycisku HDMI
OUT w amplitunerze.
110PL
AMP
Przyciski
wejścia
• Auto
Daje pierwszeństwo cyfrowym
sygnałom audio w przypadku
zarówno połączenia cyfrowego, jak i
analogowego.
Jeżeli nie ma cyfrowych sygnałów
audio, wybierane są analogowe
sygnały audio.
• Analog
Określa analogowe sygnały audio
wprowadzane do gniazd AUDIO IN
(L/R).
Uwagi
INPUT
MODE
1
Naciśnij przycisk wejścia.
Możesz także użyć przycisku INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
2
3
Naciśnij przycisk AMP.
Naciśnij kilkakrotnie INPUT
MODE, aby wybrać tryb wejścia
audio.
Wybrany tryb wejścia audio pojawi się
na ekranie telewizora.
111PL
Korzystanie z innych funkcji
•Niektóre tryby wejścia audio mogą nie zostać
ustawione, zależnie od wejścia.
•Jeżeli wybrano wejście HDMI i tuner
satelitarny lub adapter DIGITAL MEDIA
PORT, na wyświetlaczu pojawi się napis
„------” i nie można będzie wybrać innych
trybów. Wybierz tryb wejścia inny niż wejście
HDMI, tuner satelitarny i adapter DIGITAL
MEDIA PORT, po czym ustaw tryb wejścia
audio.
•Gdy używana jest opcja „2ch Analog Direct”
lub wybrano wielokanałowy sygnał wejściowy,
wejście audio zostanie ustawione na „Analog”.
Nie można wybrać innych trybów.
Uzyskiwanie
dźwięku/obrazu z
innych wejść
AMP
(Input Assign)
Można zmienić przypisanie sygnałów
wideo i/lub audio do innych wejść.
Przykład) Podłącz gniazdo OPTICAL
OUT odtwarzacza DVD do gniazda
OPTICAL VIDEO 1 IN amplitunera,
jeżeli chcesz wprowadzać wyłącznie
cyfrowe, optyczne sygnały audio z
odtwarzacza DVD.
Jeżeli chcesz wprowadzać sygnały wideo z
odtwarzacza DVD, podłącz
komponentowe gniazdo wideo
odtwarzacza DVD do gniazda
COMPONENT VIDEO IN 1/
COMPONENT VIDEO IN 2 lub
COMPONENT VIDEO IN 3
opisywanego amplitunera. Przypisz
sygnały wideo i/lub audio do gniazda
wejściowego DVD za pomocą polecenia
„Input Assign” w menu Input.
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać „ Input”, następnie
naciśnij
lub b.
4
Naciśnij V/v, aby wybrać nazwę
wejścia, którą chcesz
przypisać.
5
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
6
112PL
Naciśnij V/v, aby wybrać „Input
Assign”, następnie naciśnij
.
7
Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać
sygnały audio i/lub wideo, które
chcesz przypisać do wejścia
wybranego w punkcie 4, a
następnie naciśnij
.
Korzystanie z innych funkcji
ciąg dalszy
113PL
Nazwa wejścia
Gniazda
wejściowe
wideo,
które
można
przypisać
Gniazda
wejściowe
audio,
które
można
przypisać
a)
VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TAPE MD
SA- MULTI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI
CD/CD IN
1
2
3
4
5
6
Video1
Composite
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Video2
Composite
–
aa)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BD
Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD
Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Component
1
a
a
aa) a
a
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
Component
2
a
a
a aa)
a
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
Component
3
a
a
a
a
aa)
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aa)
–
–
–
–
–
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
aa)
–
–
–
–
a)
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
a
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
aa)
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
aa)
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
Video1
OPT
aa)
–
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Video2
OPT
–
aa)
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
SAT OPT
–
–
a
a
aa)
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Tape OPT
–
–
a
a
–
aa)
–
a
–
–
–
–
–
–
–
MD OPT
–
–
a
a
–
–
aa)
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a)
BD
COAX
a
a
a
DVD
COAX
a
a
–
aa)
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
SA-CD/
CD
COAX
a
a
–
–
a
a
a
aa)
–
–
–
–
–
–
–
Ustawienie początkowe
b)W przypadku przypisania komponentowego wejścia wideo do wejścia HDMI z poziomu menu Input
Assign, komponentowe sygnały wideo nie będą konwertowane do sygnałów wideo HDMI i nie będą
wysyłane z gniazda HDMI OUT. Komponentowe sygnały wideo będą wysyłane z gniazda
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT. W takim wypadku rozdzielczość sygnału wyjściowego
GUI jest ustawiana na „480p” zarówno dla komponentowego wejścia wideo jaki i wejścia wideo
HDMI.
114PL
Uwagi
•Nie można przypisać sygnałów optycznych ze
źródła sygnału wejściowego do wejściowych
gniazd optycznych w amplitunerze i nie można
przypisać sygnałów koncentrycznych ze źródła
sygnału wejściowego do wejściowych gniazd
koncentrycznych w amplitunerze.
•Po przypisaniu cyfrowego wejścia audio
ustawienie INPUT MODE może zmienić się
automatycznie.
•Do tego samego wejścia nie można przypisać
więcej niż jednego wejścia HDMI.
•Do tego samego wejścia nie można przypisać
więcej niż jednego cyfrowego wejścia audio.
•Do tego samego wejścia nie można przypisać
więcej niż jednego komponentowego wejścia
wideo.
•W przypadku przypisywania komponentowego
wejścia wideo do wejścia HDMI opcję
„Control for HDMI” należy ustawić na „OFF
(Wyłączona)”.
Używanie wyłącznika
czasowego
Amplituner można ustawić tak, aby
wyłączał się automatycznie o określonej
porze.
AMP
Korzystanie z innych funkcji
SLEEP
1
Naciśnij przycisk AMP.
ciąg dalszy
115PL
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
SLEEP.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
SLEEP powoduje cykliczną zmianę
wyświetlanych informacji w
następujący sposób:
Gdy używany jest wyłącznik czasowy,
w okienku wyświetlacza podświetlony
jest wskaźnik „SLEEP”.
Wskazówka
Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia się
amplitunera, naciśnij SLEEP. Pozostały czas
pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli ponownie
naciśniesz SLEEP, ustawienie wyłącznika
czasowego ulegnie zmianie.
Korzystanie z
efektów dźwięku
przestrzennego przy
niskim poziomie
głośności
Funkcja ta umożliwia symulację
środowiska podobnego do kinowego przy
małej głośności. Funkcja ta może być
używana z innymi polami dźwiękowymi.
Oglądając film późno w nocy, dialogi będą
wyraźnie słyszalne, nawet przy małej
głośności.
AMP
NIGHT
MODE
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
2
Naciśnij przycisk NIGHT
MODE.
Zostanie włączona funkcja NIGHT
MODE. Naciskanie przycisku NIGHT
MODE powoduje naprzemienne
włączanie i wyłączanie trybu NIGHT
MODE.
116PL
Uwagi
•Funkcja ta nie działa w przypadku wybrania
wejścia wielokanałowego.
•Funkcja ta nie działa w przypadku odbioru
sygnałów Dolby TrueHD o częstotliwości
próbkowania wyższej niż 96 kHz.
•Gdy włączona jest funkcja NIGHT MODE, a
amplituner odbiera sygnały o częstotliwości
próbkowania wyższej niż 96 kHz, sygnały te
będą zawsze odtwarzane jako sygnały o
częstotliwości 44,1 kHz lub 48 kHz.
Nagrywanie przy
użyciu amplitunera
Opisywany amplituner umożliwia
nagrywanie z komponentów wideo/audio.
Informacje w instrukcji obsługi
dostarczonej z komponentem
nagrywającym.
Wskazówka
Gdy ta funkcja jest włączona, zwiększeniu
ulegają ustawienia parametrów Bass, Treble i
Effect Levels , a opcja „D. Range Comp” jest
automatycznie ustawiana na „MAX”.
Przyciski
wejścia
Opisywany amplituner pozwala nagrywać
na płycie MiniDisc lub taśmie audio.
Informacje w instrukcji obsługi
dostarczonej z nagrywarką MD lub
magnetofonem.
1
Naciśnij przycisk wejścia
komponentu odtwarzającego.
2
Przygotuj do odtwarzania
komponent odtwarzający.
Włóż przykładowo płytę CD do
odtwarzacza CD.
3
Przygotuj komponent
nagrywający.
Włóż czystą płytę MD lub taśmę do
urządzenia nagrywającego i wyreguluj
poziom zapisu.
ciąg dalszy
117PL
Korzystanie z innych funkcji
Nagrywanie na płycie
MiniDisc lub taśmie audio
4
Uruchom nagrywanie na
urządzeniu nagrywającym, po
czym uruchom odtwarzanie na
komponencie odtwarzającym.
Uwagi
•Ustawienia dźwięku nie mają wpływu na sygnał
wyjściowy z gniazd MD OUT.
•Sygnały wejściowe audio z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT nie są wysyłane.
Nagrywanie cyfrowego dźwięku
Podłącz komponent odtwarzający do
wejściowego gniazda cyfrowego audio
(OPTICAL IN) i podłącz komponent
nagrywający do gniazda OPTICAL MD
OUT.
Nagrywanie na nośnikach
1
Naciśnij przycisk wejścia
komponentu odtwarzającego.
2
Przygotuj komponent do
odtwarzania.
Włóż przykładowo do magnetowidu
taśmę wideo, którą chcesz skopiować.
3
Przygotuj komponent
nagrywający.
Włóż czystą taśmę wideo itp. do
komponentu nagrywającego
(VIDEO 1) w celu wykonania na niej
nagrania.
4
Uruchom nagrywanie na
komponencie nagrywającym,
po czym uruchom odtwarzanie
na komponencie
odtwarzającym.
Uwagi
•Niektóre źródła zawierają zabezpieczenia
przed kopiowaniem uniemożliwiające
nagrywanie. W takim wypadku wykonanie
nagrania z tych źródeł może okazać się
niemożliwe.
118PL
•Sygnały wejściowe audio z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT nie są wysyłane.
•Z analogowego gniazda wyjściowego wysyłane
są tylko analogowe sygnały wejściowe (do
nagrywania).
•Z cyfrowego gniazda wyjściowego wysyłane są
tylko cyfrowe sygnały wejściowe (do
nagrywania).
•Nie można nagrywać dźwięku HDMI.
Przełączanie trybu
poleceń amplitunera i
pilota
2CH/A.DIRECT
Włącz amplituner naciskając
jednocześnie 2CH/A.DIRECT.
Gdy tryb poleceń jest ustawiony na „AV2”,
na wyświetlaczu pojawi się „COMMAND
MODE [AV2]”.
Gdy tryb poleceń jest ustawiony na „AV1”,
na wyświetlaczu pojawi się „COMMAND
MODE [AV1]”.
Korzystanie z innych funkcji
Istnieje możliwość przełączenia trybu
poleceń (COMMAND MODE AV 1 lub
COMMAND MODE AV 2) amplitunera i
pilota.
Jeżeli podczas obsługi amplitunera zdarza
się, że jakiś komponent Sony jest
przypadkowo uruchamiany pilotem
dostarczonym wraz z amplitunerem, należy
zmienić ustawienie wstępne trybu poleceń
na inne bardziej odpowiednie.
Tryby poleceń zarówno amplitunera jak i
pilota są takie jak ustawienie wstępne
(COMMAND MODE AV 2).
Amplituner i pilot powinny używać tego
samego trybu poleceń. Jeżeli tryby poleceń
pilota i amplitunera różnią się, nie będzie
można obsługiwać amplitunera z poziomu
pilota.
Przełączanie trybu poleceń
amplitunera
119PL
Przełączanie trybu poleceń
głównego pilota zdalnego
sterowania
RM SET
UP
SHIFT
1, 2
Korzystanie z
konfiguracji połączeń
bi-amplifier
?/1
AMP
ZONE
ENT/
MEM
Jeżeli tylne głośniki dźwięku
przestrzennego nie są używane, to zaciski
SURROUND BACK SPEAKERS można
wykorzystać do podłączenia głośników
przednich w konfiguracji bi-amplifier.
Podłączanie głośników
Przedni głośnik
(prawy)
1
Naciśnij ?/1 jednocześnie
naciskając RM SET UP.
Migają przyciski AMP i ZONE.
2
Przedni
głośnik (lewy)
Naciśnij przycisk AMP.
Hi
Hi
Lo
Lo
Przycisk ZONE gaśnie, przycisk AMP
nadal miga i zostaje podświetlony
przycisk SHIFT.
3
Naciśnij przycisk numeryczny 1
lub 2, gdy miga przycisk AMP.
Po naciśnięciu 1 tryb poleceń zostanie
ustawiony na AV SYSTEM 1. Po
naciśnięciu 2 tryb poleceń zostanie
ustawiony na AV SYSTEM 2.
Przycisk AMP zostanie podświetlony.
4
Naciśnij przycisk ENT/MEM.
Przycisk AMP mignie dwa razy i
proces ustawiania trybu poleceń
zostanie zakończony.
Podłącz gniazda po stronie Lo (lub Hi)
głośników przednich do zacisków FRONT
SPEAKERS A, a gniazda po stronie Hi
(lub Lo) głośników przednich do zacisków
SURROUND BACK SPEAKERS.
Upewnij się, czy metalowe elementy Hi/Lo
przymocowane do głośników zostały z nich
zdjęte. Pozostawienie ich może
spowodować awarię amplitunera.
Konfiguracja głośników
1 Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
120PL
2 Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
3 Naciśnij V/v, aby wybrać
„
Settings”, a następnie naciśnij
lub b.
4 Naciśnij V/v, aby wybrać „Speaker”, a
następnie naciśnij
lub b.
5 Naciśnij V/v, aby wybrać „Speaker
Pattern”, następnie naciśnij
.
6 Naciśnij V/v, aby wybrać odpowiedni
układ głośników, w którym nie ma
tylnych głośników dźwięku
przestrzennego.
7 Naciśnij przycisk RETURN/EXIT O.
8 Naciśnij V/v, aby wybrać „Sur Back
Assign”, następnie naciśnij
.
9 Naciśnij V/v, aby wybrać „BI-AMP”,
Korzystanie z innych funkcji
następnie naciśnij
.
Te same sygnały wysyłane z zacisków
FRONT SPEAKERS A mogą być
wysyłane z zacisków SURROUND
BACK SPEAKERS.
Uwagi
•W przypadku konfiguracji połączeń biamplifier nie można używać zacisków FRONT
SPEAKERS B.
•Gdy używasz funkcji automatycznej kalibracji,
wykonaj ustawienia bi-amplifier przed
wykonaniem automatycznej kalibracji.
•Po wprowadzeniu ustawień bi-amplifier,
ustawienia poziomu głośników, balansu i
korektora tylnych głośników dźwięku
przestrzennego zostaną anulowane, a używane
będą ustawienia dla przednich głośników.
•Sygnały wysyłane z gniazd PRE OUT są
używane z tymi samymi ustawieniami, jak
zaciski SPEAKERS.
•Po ustawieniu w pozycji Speaker Pattern
takiego układu głośników, w którym nie ma
tylnych głośników dźwięku przestrzennego, nie
można wprowadzić ustawień bi-amplifier.
121PL
2
Naciśnij przycisk MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu.
Zmiana ustawień
Korzystanie z menu
ustawień
Za pomocą menu ustawień można
zmieniać różne ustawienia głośników,
efektów dźwięku przestrzennego, pracy
wielostrefowej itp.
Aby wyświetlić menu amplitunera na
ekranie telewizora, upewnij się, czy
amplituner znajduje się w trybie „GUI
MODE”, postępując zgodnie z procedurą
opisaną w części „7: Wyświetlanie menu
GUI na ekranie telewizora” (strona 49).
3
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać menu „ Settings”, a
następnie naciśnij
lub b,
aby wejść do trybu menu.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
menu ustawień.
AMP
4
V/v/B/b,
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiednią pozycję w
menu, po czym naciśnij
, aby
wejść głębiej.
Przykład: Po wybraniu „Auto Calibration”
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
1
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
122PL
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiedni parametr,
po czym naciśnij
, aby wejść
głębiej.
Auto Calibration
Szybka konfiguracja
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk RETURN/EXIT O.
Zakończenie pracy z menu
Naciśnij przycisk MENU.
Wykonywana jest procedura Auto
Calibration. Szczegółowe informacje w
części zatytułowanej „9: Automatyczna
kalibracja odpowiednich ustawień
głośników (Auto Calibration)” (strona 52).
Uwaga
Lista menu ustawień
Ikona menu
Auto
Calibration
Wyniki pomiaru zostaną zastąpione i zapisane w
pozycji Position 1 w menu Enhanced Setup.
Opis
Ustawianie poziomu lub
odległości głośników i
automatyczne
wykonywanie pomiarów.
Ręczne ustawianie pozycji
i impedancji głośnika
(strona 125).
Surround
Regulacja wybranego pola
dźwiękowego (efektu
dźwięku przestrzennego)
(strona 130).
EQ
Regulacja korektora (basy/
tony wysokie)
(strona 131).
Multi Zone
Ustawienia funkcji Multi
Zone (strona 132).
Audio
Ustawienia różnych
parametrów dźwięku
(strona 134).
Video
Regulacja rozdzielczości
analogowych sygnałów
wideo (strona 135).
HDMI
Wprowadzanie ustawień
dźwięku/obrazu z
komponentów
podłączonych do gniazd
HDMI (strona 138).
System
Ustawianie wygaszacza
ekranu lub języka
ekranowego przewodnika
po menu (strona 140).
Można zapisać trzy konfiguracje w
przypadku opcji „Seating Position” w
zależności od pozycji słuchacza,
środowiska odsłuchu i warunków pomiaru.
Można również wybrać typ kalibracji, aby
skompensować każdy głośnik.
Zapisywanie więcej niż jednego
zestawu ustawień dla
środowiska odsłuchu
Można wybrać odpowiednie miejsce
siedzenia i zapisać wyniki pomiaru
automatycznej kalibracji dla tej pozycji
siedzenia.
1 Naciśnij kilkakrotnie V/v na ekranie
Enhanced Setup, aby wybrać pozycję
„Seating Position”, dla której chcesz
zapisać wyniki pomiaru.
• Pos. (Pozycja) 1
• Pos. (Pozycja) 2
• Pos. (Pozycja) 3
2 Naciśnij b, aby przeprowadzić
automatyczną kalibrację.
ciąg dalszy
123PL
Zmiana ustawień
Speaker
Enhanced Setup
Ustawianie typu kompensacji
dla głośników
Istnieje możliwość wyboru typu
kompensacji używanej w odniesieniu do
głośników dla każdej pozycji Seating
Position.
1 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
pozycję „Seating Position”, dla której
chcesz ustawić typ kompensacji
głośników, po czym naciśnij
.
2 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
odpowiednią opcję „Calibration Type”,
po czym naciśnij
.
• Full Flat
Wykonywany jest pomiar
częstotliwości z przedniej powierzchni
każdego głośnika.
• Engineer
Dopasowywanie częstotliwości do
standardu pomieszczenia odsłuchu
Sony.
• Front Reference
Regulacja charakterystyki wszystkich
głośników, aby odpowiadały
charakterystykom przednich
głośników.
• OFF
Wyłączenie korektora automatycznej
kalibracji.
Uwaga
Nie można ustawić opcji „Calibration Type” dla
pozycji „Seating Position”, w przypadku której
nie zapisano wyników pomiaru.
Sprawdzanie ustawienia
korektora dla pozycji Seating
Position
1 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
pozycję „Seating Position”, dla której
chcesz sprawdzić ustawienie
korektora.
2 Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
3 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„EQ Curve”, następnie naciśnij
124PL
.
4 Naciśnij kilkakrotnie B/b, aby wybrać
głośnik na ekranie, dla którego chcesz
sprawdzić ustawienie korektora.
• FRONT
• CENTER
• SURROUND
• SURROUND BACK
Nadawanie nazwy pozycji
Seating Position
1 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
pozycję „Seating Position”, której
chcesz nadać nazwę.
2 Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie pojawi się menu opcji.
3 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„Name Input”, następnie naciśnij
.
Na ekranie pojawi się elektroniczna
klawiatura.
4 Naciskaj V/v/B/b/
, aby wybrać
pojedynczo znaki, a następnie naciśnij
.
Center Mix
Ustawienia
Speaker
Istnieje możliwość włączenia lub
wyłączenia analogowej obróbki downmix.
Każdy głośnik można regulować ręcznie.
Poziomy głośników można także ustawić
po zakończeniu automatycznej kalibracji.
x OFF
Uwaga
Jeżeli podłączono głośnik środkowy,
ustawienie to zostanie automatycznie
przełączone na „OFF”.
Ustawienia Speaker obowiązują tylko dla
bieżącej pozycji „Seating Position”.
x ON
Zalecamy ustawienie opcji „Center Mix”
na „ON”, aby uzyskać wysokiej jakości
dźwięk cyfrowy, gdy głośnik środkowy nie
jest podłączony. Analogowy proces
obróbki downmix działa, gdy opcja
„Center Mix” zostanie ustawiona na „ON”.
Ustawienie to działa także w stosunku do
sygnałów wejściowych z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT.
Impedance
Można ustawić impedancję głośnika.
Szczegółowe informacje w części
zatytułowanej „8: Ustawianie głośników”
(strona 50).
x4Ω
x8Ω
Sur Back Assign
Wybierz „Speaker Pattern” w zależności
od używanego zestawu głośników. Po
wykonaniu automatycznej kalibracji nie
potrzeba wybierać wzoru rozmieszczenia
głośników.
x OFF
Jeżeli tylne głośniki dźwięku
przestrzennego nie są podłączone, wybierz
„OFF”.
Wybór układu głośników
1 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
x BI-AMP
W przypadku podłączenia przednich
głośników w konfiguracji bi-amplifier
wybierz „BI-AMP” (strona 120).
„Speaker Pattern”, następnie naciśnij
.
Pojawi się ekran Speaker Pattern.
2 Naciśnij V/v, aby wybrać odpowiedni
układ głośników, po czym naciśnij
3 Naciśnij przycisk RETURN/EXIT O.
x ZONE2
.
Gdy używane są tylne głośniki dźwięku
przestrzennego w strefie 2, wybierz
„ZONE2”. Po wybraniu opcji „ZONE2”,
wysyłanie sygnału do gniazd SUR BACK
wejścia MULTI CHANNEL INPUT
będzie niemożliwe (strona 102).
ciąg dalszy
125PL
Zmiana ustawień
Istnieje możliwość wprowadzenia ustawień
dla tylnych głośników dźwięku
przestrzennego (tylnego głośnika dźwięku
przestrzennego).
Speaker Pattern
Uwaga
Uwaga
Ustaw „Sur Back Assign” na „OFF”, a następnie
podłącz tylne głośniki dźwięku przestrzennego
do opisywanego amplitunera, jeżeli chcesz
zmienić konfigurację połączeń z konfiguracji biamplifier albo połączenie w strefie 2 na
konfigurację z tylnymi głośnikami dźwięku
przestrzennego. Zresetuj głośniki po
podłączeniu tylnych głośników dźwięku
przestrzennego. Informacje w części
zatytułowanej „Auto Calibration” (strona 52)
lub „Manual Setup”.
Po wybraniu jednego z pól dźwiękowych dla
muzyki z subwoofera nie będzie odtwarzany
dźwięk, jeżeli wszystkie głośniki są ustawione na
„LARGE”. Dźwięk będzie jednak odtwarzany z
subwoofera, jeżeli cyfrowy sygnał wejściowy
zawiera sygnały L.F.E., głośniki przednie lub
dźwięku przestrzennego są ustawione na
„SMALL”, wybrano pole dźwiękowe dla filmu,
albo wybrano opcję „Portable Audio”.
Manual Setup
Na ekranie Manual Setup każdy głośnik
można regulować ręcznie. Poziomy
głośników można także ustawić po
zakończeniu automatycznej kalibracji.
Regulacja poziomu głośników
Istnieje możliwość regulacji poziomu
każdego głośnika (środkowego, lewego/
prawego dźwięku przestrzennego, tylnego
lewego/prawego dźwięku przestrzennego,
subwoofera).
1 Naciśnij kilkakrotnie V/v/B/b, aby
wybrać na ekranie odpowiedni głośnik,
którego poziom chcesz wyregulować,
po czym naciśnij
.
2 Naciśnij kilkakrotnie B/b, aby wybrać
„Level:”, następnie naciśnij
.
3 Naciśnij V/v, aby ustawić poziom
wybranego głośnika, po czym naciśnij
.
Poziom można regulować w zakresie od
–20 dB do +10 dB co 0,5 dB.
W przypadku głośników przednich
(lewego i prawego) można ustawić
balans po obu stronach. Poziom lewego
głośnika przedniego można ustawić
pomiędzy FL–10,0 dB a FL+10,0 dB co
0,5 dB. Poziom prawego głośnika
przedniego można również ustawić
pomiędzy FR–10,0 dB a FR+10,0 dB co
0,5 dB.
126PL
Zmiana odległości od miejsca
odsłuchu do każdego głośnika
Istnieje możliwość zmiany odległości
między miejscem odsłuchu a każdym
głośnikiem (przednim lewym/prawym,
środkowym, lewym/prawym dźwięku
przestrzennego, tylnym lewym/prawym
dźwięku przestrzennego, subwooferem).
1 Naciśnij kilkakrotnie V/v/B/b, aby
wybrać na ekranie głośnik, którego
odległość od miejsca odsłuchu chcesz
zmienić, po czym naciśnij
.
2 Naciśnij kilkakrotnie B/b, aby wybrać
„Distance:”, następnie naciśnij
.
3 Naciśnij V/v, aby ustawić odległość
wybranego głośnika, po czym naciśnij
.
Odległość można zmieniać w granicach
od 1,0 metra do 10,0 metrów, co 1 cm.
Zmiana rozmiaru głośników
Można ustawiać rozmiar każdego głośnika
(przedniego lewego/prawego, środkowego,
lewego/prawego dźwięku przestrzennego,
tylnego lewego/prawego dźwięku
przestrzennego).
1 Naciśnij kilkakrotnie V/v/B/b, aby
wybrać na ekranie głośnik, którego
rozmiar chcesz zmienić, po czym
naciśnij
.
2 Naciśnij kilkakrotnie B/b, aby wybrać
„Size:”, następnie naciśnij
.
3 Naciśnij V/v, aby ustawić rozmiar
wybranego głośnika, po czym naciśnij
.
• LARGE
Jeżeli podłączono duże głośniki, które
efektywnie odtwarzają częstotliwości
basów, wybierz „LARGE”. Zwykle
wybierana jest opcja „LARGE”.
• SMALL
Jeżeli dźwięk jest zniekształcony, albo
podczas korzystania z
wielokanałowego dźwięku
przestrzennego nie ma efektów
dźwięku przestrzennego, wybierz
opcję „SMALL”, aby włączyć obwód
zmiany kierunku basów i odtwarzać
niskie częstotliwości każdego kanału z
subwoofera lub innych głośników
„LARGE”.
Wskazówki
Crossover Freq (Speaker
crossover frequency)
Pozwala na ustawienie częstotliwości
rozgraniczającej basów dla głośników
ustawionych na „SMALL” w menu
Speaker. Zmierzona częstotliwość
rozgraniczająca głośników jest ustawiana
dla każdego głośnika po wykonaniu
automatycznej kalibracji.
1
Naciśnij B/b, aby wybrać na
ekranie głośnik, którego
ustawienie chcesz zmienić.
2
Naciśnij V/v, aby zmienić daną
wartość, a następnie naciśnij b.
Test Tone
Na ekranie Test Tone można wybrać rodzaj
tonu próbnego.
Wskazówki
•Aby wyregulować poziom wszystkich
głośników jednocześnie, naciśnij MASTER
VOL +/–.
•Wyregulowana wartość pokazuje się na
wyświetlaczu podczas regulacji.
Odtwarzanie tonu próbnego z
każdego głośnika
Istnieje możliwość odtwarzania tonu
próbnego kolejno z każdego głośnika.
1 Naciśnij B/b, aby wybrać „Test Tone”,
następnie naciśnij
.
Pojawi się ekran Test Tone.
ciąg dalszy
127PL
Zmiana ustawień
•Ustawienia „LARGE” i „SMALL” dla
każdego głośnika decydują, czy wewnętrzny
procesor dźwięku wytnie sygnał basów z tego
kanału.
Gdy basy są wycięte z kanału, obwody
przekierowania basów wysyłają odpowiadające
im częstotliwości basowe do subwoofera lub
innych głośników „LARGE”.
Ze względu jednak na fakt, że dźwięk basowy
cechuje się pewnym stopniem kierunkowości,
najlepiej go nie wycinać, o ile to możliwe. W
związku z tym, nawet jeżeli używasz małych
głośników, możesz ustawić je na „LARGE”,
jeżeli chcesz przez nie wyprowadzać
częstotliwości basowe. Odwrotnie, jeśli
używasz dużego głośnika, ale wolisz nie
wyprowadzać przez ten głośnik częstotliwości
basowych, ustaw go na „SMALL”.
Jeżeli ogólny poziom dźwięku będzie niższy od
wymaganego, ustaw wszystkie głośniki na
„LARGE”. Jeżeli basy nie będą wystarczające,
można zwiększyć ich poziom przy pomocy
korektora.
•Tylne głośniki dźwięku przestrzennego zostaną
ustawione tak samo, jak głośniki dźwięku
przestrzennego.
•Gdy przednie głośniki są ustawione na
„SMALL”, głośnik środkowy, dźwięku
przestrzennego i tylne dźwięku przestrzennego
zostaną też automatycznie ustawione na
„SMALL”.
•Jeżeli subwoofer nie jest używany, głośniki
przednie są automatycznie ustawiane na
„LARGE”.
2 Naciśnij V/v, aby zmienić ten parametr,
1 Naciśnij B/b, aby wybrać „Phase
a następnie naciśnij
.
• OFF
• AUTO
Ton próbny będzie odtwarzany
kolejno przez każdy głośnik.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Możesz wybrać głośniki, które będą
odtwarzały ton próbny.
Audio”, następnie naciśnij
.
Pojawi się ekran Phase Audio.
3 Naciśnij V/v, aby wyregulować
„Level:”, następnie naciśnij
.
Odtwarzanie tonu próbnego z
głośników przyległych
Istnieje możliwość odtworzenia tonu
próbnego z głośników przyległych, aby
można było wyregulować balans pomiędzy
tymi głośnikami.
1 Naciśnij B/b, aby wybrać „Phase
Noise”, następnie naciśnij
.
Pojawi się ekran Phase Noise.
2 Naciśnij V/v, aby zmienić ten parametr,
a następnie naciśnij
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL,
SB/SL, SL/L, L/SR
Pozwala na wyprowadzenie tonu
próbnego kolejno z sąsiednich
głośników.
Niektóre pozycje mogą nie być
wyświetlane, zależnie od ustawienia
wzoru rozmieszczenia głośników.
3 Naciśnij V/v, aby wyregulować
„Level:”, następnie naciśnij
.
Odtwarzanie dźwięku
źródłowego z głośników
przyległych
Istnieje możliwość odtworzenia dźwięku
źródłowego z głośników przyległych, aby
można było wyregulować balans pomiędzy
tymi głośnikami.
128PL
2 Naciśnij V/v, aby zmienić ten parametr,
a następnie naciśnij
.
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL,
SB/SL, SL/L, L/SR
Pozwala na wyprowadzenie źródła
dźwięku dwóch przednich kanałów
(zamiast tonu próbnego), kolejno z
sąsiednich głośników.
Niektóre pozycje mogą nie być
wyświetlane, zależnie od ustawienia
wzoru rozmieszczenia głośników.
3 Naciśnij V/v, aby wyregulować
„Level:”, następnie naciśnij
.
Gdy ton próbny nie jest
wyprowadzany z głośników
• Przewody głośników mogą być źle
podłączone. Sprawdź, czy są solidnie
podłączone tak, aby nie odłączały się
przy lekkim pociągnięciu.
• Mogło nastąpić krótkie spięcie między
przewodami głośników.
Gdy ton próbny jest
wyprowadzany z innego
głośnika niż na to wskazuje
wyświetlany na ekranie głośnik
Wzór rozmieszczenia głośników dla
podłączonego głośnika nie jest prawidłowo
ustawiony. Upewnij się, że podłączenie
głośnika i wzór rozmieszczenia głośników
odpowiadają sobie.
D. Range Comp (Dynamic
range compressor)
Pozwala na kompresję dynamiki sygnału
ścieżki dźwiękowej. Może to być przydatne
gdy chcesz oglądać filmy późno w nocy, z
niską głośnością. Kompresja
dynamicznego zakresu jest możliwa tylko
dla źródeł Dolby Digital.
Distance Unit (Jednostka
odległości)
Pozwala na wybranie jednostki miary dla
ustawiania odległości.
x meter
Odległość jest wyświetlana w metrach.
x feet
x OFF
Odległość jest wyświetlana w stopach.
Dynamika sygnału nie jest kompresowana.
x AUTO
Dynamika sygnału jest kompresowana
automatycznie.
x STD
Dynamika sygnału jest kompresowana
zgodnie z założeniami inżyniera dźwięku.
x MAX
Dynamika sygnału jest drastycznie
skompresowana.
Wskazówki
Zmiana ustawień
•Kompresor dynamicznego zakresu pozwala na
kompresję dynamicznego zakresu ścieżki
dźwiękowej w oparciu o informacje
dynamicznego zakresu zawarte w sygnale
Dolby Digital.
•„STD” jest ustawieniem standardowym, ale
powoduje ono tylko niewielką kompresję.
Dlatego zalecane jest użycie ustawienia
„MAX”. Pozwala ono na znaczną kompresję
dynamiki sygnału i umożliwia oglądanie filmów
późno w nocy, z niską głośnością. W
przeciwieństwie do ograniczników
analogowych, poziomy są z góry określone i
powodują bardzo naturalną kompresję.
129PL
• 150%
Ustawienia
Surround
Na ekranie Sound Field Setup można
przeprowadzić regulację efektu
dźwiękowego.
Uwaga
Opcje ustawień, które możesz wyregulować w
każdym menu różnią się zależnie od pola
dźwiękowego.
Sound Field Setup
Na ekranie Sound Field Setup można
wybrać przestrzenne pole dźwiękowe i
przeprowadzić regulację poziomu efektu.
Szczegółowe informacje na temat pola
dźwiękowego można znaleźć w części
zatytułowanej „Słuchanie dźwięku
przestrzennego” (strona 87).
Wybór przestrzennego pola
dźwiękowego
1 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„Sound Field Select”, następnie
naciśnij
.
2 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
odpowiedni dźwięk przestrzenny, po
czym naciśnij
.
Regulacja poziomu efektu
1 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
„Sound Field Select”, następnie
naciśnij
.
2 Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby wybrać
odpowiedni dźwięk przestrzenny, po
czym naciśnij
.
3 Naciśnij V/v, aby wybrać „Effect
Level”.
• 50%
• 80%
• 100%
130PL
Uwaga
Regulacja poziomu Effect Level działa tylko
wówczas, gdy wybrano „Cinema Studio EX
DCS ”.
Enhanced Sur Mode
Istnieje możliwość wybrania trybu
dekodowania dla danego pola
dźwiękowego.
Szczegółowe informacje na temat
dostępnych trybów dekodowania można
znaleźć w części „Ustawianie efektu
wielokanałowego dźwięku
przestrzennego” (strona 89).
x PLII
Wykonywane jest dekodowanie Dolby Pro
Logic II. Sygnał źródłowy nagrany w
formacie 2-kanałowym jest dekodowany
na 5.1-kanałowy.
x PLIIx
Wykonywane jest dekodowanie Dolby Pro
Logic IIx. Sygnał źródłowy nagrany w
formacie 2-kanałowym lub 5.1-kanałowym
jest dekodowany na 7.1-kanałowy.
x Neo:6 Cinema
Wykonywane jest dekodowanie w trybie
DTS Neo:6 Cinema. Sygnał źródłowy
nagrany w formacie 2-kanałowym jest
dekodowany na 7-kanałowy.
x Neo:6 Music
Wykonywane jest dekodowanie w trybie
DTS Neo:6 Music. Sygnał źródłowy
nagrany w formacie 2-kanałowym jest
dekodowany na 7-kanałowy. To ustawienie
idealnie nadaje się do odtwarzania
dźwięku pochodzącego ze zwykłych źródeł
stereofonicznych, takich jak płyty CD.
x NEURAL-THX
Następna generacja techniki NeuralTHX® Surround. Poza obróbką
polepszającą efekt stereofoniczny i
czystym, dyskretnym dźwiękiem
przestrzennym 5.1-kanałowym, z
materiałów audio z dźwiękiem
przestrzennym kodowanych w technice
Neural-THX® można teraz uzyskać pełne
360-stopniowe pole dźwiękowe 7.1kanałowego dźwięku przestrzennego.
Uwaga
Opcję „PLII” można wybrać, gdy w menu
Speaker Pattern nie ma tylnego głośnika
dźwięku przestrzennego, a opcję „PLIIx”, gdy
tylny głośnik dźwięku przestrzennego jest
obecny. Nie można wybrać obu opcji
jednocześnie.
Ustawienia EQ
Można użyć następujących parametrów do
ustawienia brzmienia dźwięku (poziom
basów/tonów wysokich) tylnych głośników
dźwięku przestrzennego.
Bas
Dźwięki wysokie
(soprany)
Poziom
(dB)
Częstotliwość (Hz)
Uwagi
Regulacja korektora na ekranie
EQ
1 Naciśnij B/b, aby wybrać na ekranie
głośnik, którego regulację chcesz
przeprowadzić, po czym naciśnij
.
2 Naciśnij B/b, aby wybrać „Bass” lub
„Treble”.
3 Naciśnij V/v, aby wyregulować
wzmocnienie, a następnie naciśnij
.
131PL
Zmiana ustawień
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach:
– Wybrano wejściowy sygnał wielokanałowy.
– Pole dźwiękowe ustawiono na „2ch Analog
Direct”.
•Funkcja ta nie działa w przypadku odbioru
sygnałów Dolby TrueHD o częstotliwości
próbkowania wyższej niż 96 kHz.
•Jeżeli regulacja korektora jest przeprowadzana
w trakcie odbioru przez amplituner sygnałów o
częstotliwości próbkowania wyższej niż
96 kHz, sygnały te będą zawsze odtwarzane
sygnały o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz
lub 48 kHz.
2
Ustawienia Multi
Zone
3
Istnieje możliwość wprowadzenia ustawień
dla strefy głównej, strefy 2 lub strefy 3.
Włączanie lub wyłączanie
zasilania w strefie 2/
strefie 3
Naciśnij B/b, aby wybrać
„Input”, następnie naciśnij
.
Naciśnij V/v, aby wybrać
wejście, a następnie naciśnij
.
Regulacja poziomu
głośności dla strefy 2/
strefy 3
Istnieje możliwość włączenia lub
wyłączenia pracy w strefie 2 lub 3. Opcja
„Main” (opisywany amplituner) jest
zawsze zaznaczona. Nie można jej
wyłączyć.
Głośność można regulować w strefie
głównej.
Jeżeli w menu ustawień Speaker opcja „Sur
Back Assign” jest ustawiona na „ZONE2”,
można również regulować głośność strefy
2.
1
Naciśnij V/v , aby wybrać
strefę, którą chcesz włączyć
lub wyłączyć, po czym naciśnij
.
1
Naciśnij V/v, aby wybrać strefę,
której głośność chcesz
wyregulować, po czym naciśnij
.
2
Naciśnij V/v, aby wybrać „ON”
lub „OFF”, następnie naciśnij
.
2
Naciśnij B/b, aby wybrać
„Volume”, następnie naciśnij
.
3
Naciśnij V/v, aby wyregulować
głośność, a następnie naciśnij
.
x ON
x OFF
Wybór źródła sygnału
wyjściowego dla każdej
strefy
Można wybrać źródło sygnału, który
będzie wysyłany do danej strefy. Sygnały
audio i wideo są wysyłane do strefy 2, a do
strefy 3 są wysyłane tylko sygnały audio.
1
Naciśnij V/v, aby wybrać strefę
do której chcesz wysyłać
sygnały audio/wideo, a
następnie naciśnij
.
132PL
Wybór kryteriów do
wysyłania sygnałów
sterujących
poszczególnymi strefami
Istnieje możliwość włączania lub
wyłączania amplitunera w innej strefie lub
wybierać rozmaite opcje do współpracy z
funkcją 12V Trigger.
1
Naciśnij V/v, aby wybrać
odpowiednią strefę, po czym
naciśnij
.
2
Naciśnij B/b, aby wybrać „12V
Trigger”, następnie naciśnij
.
3
Naciśnij V/v, aby wybrać dany
parametr, a następnie naciśnij
.
x OFF
Umożliwia wyłączanie wyjściowych
sygnałów przełączających 12 V, nawet gdy
główny amplituner jest włączony.
x CTRL
Umożliwia ręczne włączanie lub
wyłączanie wyjściowych sygnałów
przełączających 12 V za pomocą polecenia
CIS wysyłanego z pilota na podczerwień.
x ZONE
Umożliwia włączanie lub wyłączanie
wyjściowych sygnałów przełączających
12V, w zależności od tego, czy wybrana
strefa jest włączona, czy wyłączona.
x INPUT (tylko „Main”)
x MAIN (tylko „Zone2” i „Zone3”)
Umożliwia powiązanie operacji
przełączania w strefie 2 lub 3 z głównym
amplitunerem.
Wskazówki
•Nawet gdy opisywany amplituner znajduje się
w trybie oczekiwania (naciśnij
?/1 na pilocie, aby wyłączyć opisywany
amplituner), amplituner w strefie 2 lub 3
pozostaje włączony. Aby wyłączyć
jednocześnie wszystkie amplitunery, naciśnij
jednocześnie ?/1 i AV ?/1 na pilocie RMAAL014 (SYSTEM STANDBY).
133PL
Zmiana ustawień
Umożliwia włączanie wychodzących
sygnałów przełączających 12 V po
wybraniu zaprogramowanego wejścia.
Po wybraniu opcji „Input”, pojawi się ekran
ustawień, który pozwala włączyć lub
wyłączyć każdy wejściowy sygnał
przełączający. Naciśnij V/v, aby wybrać
wejście, a następnie naciśnij
, aby
zaznaczyć pole wyboru.
•Poprzez gniazda ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT
wysyłane są tylko sygnały z komponentów
podłączonych do analogowych gniazd
wejściowych. Z komponentów podłączonych
tylko do cyfrowych gniazd wejściowych nie są
wysyłane żadne sygnały.
•Po wybraniu SOURCE sygnały wysyłane do
gniazd MULTI CHANNEL INPUT nie będą
wysyłane z gniazd ZONE 2 OUT lub ZONE 3
OUT, nawet jeżeli wybrano wejście
wielokanałowe. Wysyłane są analogowe
sygnały audio bieżącej funkcji.
•Gdy wybrano „Tuner”, stacja radiowa (FM/
AM) tego samego typu, co wybrana w głównej
strefie, zostanie ustawiona w strefach 2 i 3.
Jednak w strefie 2 i 3 można wybrać inne
wejście niż „Tuner”.
•Gdy amplituner w głównej strefie jest
wyłączony lub wybrano źródło wejściowe inne
niż „Tuner”, można w strefie 2 wybrać stację
radiową AM lub FM. Gdy amplituner w
głównej strefie i w strefie 2 są wyłączone,
można w strefie 3 wybrać stację radiową AM
lub FM.
Gdy dwa z amplitunerów w strefie głównej,
strefie 2 lub 3 są wyłączone, można wybrać
audycję nadawaną w paśmie FM/AM/XM/
SIRIUS w strefie, w której amplituner jest
włączony.
Ustawienia Audio
Istnieje możliwość ustawienia parametrów
dźwięku zgodnie z własnymi
upodobaniami.
Digital Legato Linear
(D.L.L.)
W przypadku ustawienia opcji „AUTO”
amplituner będzie odtwarzał dźwięk
zarejestrowany przy użyciu kompresji
stratnej w stosunku do dźwięku wysokiej
jakości. Nawet dźwięk z płyt CD zostanie
zlinearyzowany, dzięki czemu poziom
jakości dźwięku z płyty CD wzrośnie.
x OFF
x AUTO
A/V Sync (Synchronizuje
wyjście audio i wideo)
Pozwala na opóźnienie wyjścia audio, aby
zminimalizować różnicę czasu między
wyjściem audio i wyświetleniem obrazu.
x HDMI AUTO
Odstęp czasowy pomiędzy odtwarzaniem
sygnału audio a wyświetlaniem obrazu w
przypadku monitora podłączonego za
pośrednictwem interfejsu HDMI, będzie
regulowany automatycznie na podstawie
informacji dla odbiornika telewizyjnego.
Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas,
gdy monitor obsługuje funkcję A/V Sync.
x 0 ms – 300 ms
Opóźnienie to można regulować od 0 ms
do 300 ms co 10 ms.
Uwagi
•Funkcja ta jest użyteczna w przypadku
używania wielkiego monitora
ciekłokrystalicznego lub plazmowego albo
rzutnika.
134PL
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach:
– Wybrano wejściowy sygnał wielokanałowy.
– Używana jest opcja „2ch Analog Direct”.
Dual Mono (Wybór języka
nadawanego programu
cyfrowego)
Pozwala wybrać język, którego chcesz
słuchać podczas odbioru programu
cyfrowego. Ta funkcja działa tylko dla
źródeł Dolby Digital.
x MAIN/SUB
Dźwięk głównego języka będzie
wyprowadzony przez lewy przedni głośnik,
a dźwięk drugiego języka będzie
jednocześnie wyprowadzony przez prawy
przedni głośnik.
x MAIN
Wyprowadzony będzie dźwięk z głównym
językiem.
x SUB
Wyprowadzony będzie dźwięk drugiego
języka.
Decode Priority (Priorytet
dekodowania cyfrowego
wejścia audio)
Pozwala na określenie trybu wejścia, dla
wejścia sygnału cyfrowego do gniazd
DIGITAL IN lub HDMI IN.
x PCM
Jeżeli wybrane będą sygnały z gniazda
DIGITAL IN, sygnały PCM będą miały
pierwszeństwo (aby zapobiec przerwie w
chwili rozpoczynania odtwarzania).
Jednak gdy wprowadzane są inne sygnały,
zależnie od formatu może nie być dźwięku.
W takim przypadku ustaw tę pozycję na
„AUTO”.
Jeżeli wybrane będą wygnały z gniazda
HDMI IN, z podłączonego odtwarzacza
wyprowadzane będą tylko sygnały PCM.
Jeżeli odbierane będą sygnały
jakiegokolwiek innego formatu, ustaw tę
pozycję na „AUTO”.
Ustawienia Video
Wprowadzanie ustawień obrazu.
Resolution (Konwersja
sygnałów wideo)
Pozwala na konwersję rozdzielczości
analogowych sygnałów wejściowych wideo.
Szczegółowe informacje na temat
konwersji wejściowych/wyjściowych
sygnałów wideo klasyfikowanych zgodnie z
ustawieniami menu Resolution można
znaleźć na Rysunku 1 na stronie 136.
x AUTO
x DIRECT
Pozwala wysyłać analogowe sygnały
wejściowe wideo bez konwersji.
x 480i/576i
x 480p/576p
x AUTO
Uwaga
Nawet jeśli „Decode Priority” jest ustawione na
„PCM”, dźwięk może być przerywany na samym
początku pierwszego utworu, z powodu
sygnałów na odtwarzanej płycie CD.
x 720p
Zmiana ustawień
Automatycznie przełącza tryb wejścia
między Dolby Digital, DTS, DSD lub
PCM.
x 1080i
x 1080p
Zone Resolution
Pozwala na konwersję rozdzielczości
analogowych sygnałów wejściowych wideo
w strefie 2.
Szczegółowe informacje na temat
konwersji wejściowych/wyjściowych
sygnałów wideo klasyfikowanych zgodnie z
ustawieniami menu Zone Resolution
można znaleźć na Rysunku 2 na stronie 137.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
ciąg dalszy
135PL
Rysunek 1
Ustawienie
menu
„Resolution”
DIRECT
Wyprowadzanie z
Gniazdo HDMI
OUT
Gniazda
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Gniazdo
MONITOR VIDEO
OUT
Komponentowy
format wideo
–
a
–
Kompozytowy format
wideo
–
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
Sygnały
wejścia
AUTO
(ustawienie
wstępne)
Komponentowy
format wideo
480i/576i
Komponentowy
format wideo
zc)
z
z
Kompozytowy format
wideo
zc)
z
z
Komponentowy
format wideo
z
z
–
Kompozytowy format
wideo
z
z
a
Komponentowy
format wideo
z
zd)
–
Kompozytowy format
wideo
z
zd)
a
Komponentowy
format wideo
z
a
–
Kompozytowy format
wideo
z
–
a
480p/576p
720p, 1080i
1080p
za)
Kompozytowy format
wideo
z : Sygnały wideo są poddawane konwersji i wyprowadzane przez konwerter wideo.
a : Rodzaj wysyłanego sygnału jest taki sam, jak rodzaj sygnału wejściowego. Sygnały wideo nie są
poddawane konwersji.
– : Sygnały wideo nie są wyprowadzane.
a)Rozdzielczość jest ustawiana automatycznie, w zależności od podłączonego monitora.
b)Gdy telewizor jest podłączony do innych gniazd niż gniazda HDMI, sygnały 480i/576i będą
wyprowadzane po ustawieniu opcji „Resolution” na „AUTO”.
c)Wyprowadzane są sygnały 480p/576p, nawet jeżeli ustawione jest 480i/576i.
d)Sygnały wideo nie chronione prawami autorskimi są wyprowadzane zgodnie z ustawieniami menu.
Sygnały wideo chronione prawami autorskimi są wyprowadzane jako 480p.
Uwagi
•Sygnały wideo nie są wysyłane z gniazda COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, ani z gniazda
MONITOR VIDEO OUT, gdy monitor itp. jest podłączony do gniazda HDMI OUT.
•Gdy w menu „Resolution” zostanie wybrana rozdzielczość nieobsługiwana przez podłączony
telewizor, obrazy z telewizora nie będą prawidłowo odtwarzane.
•Przetworzone, wyjściowe sygnały obrazów HDMI nie obsługują „x.v.Color (x.v.Colour)”.
•Przetworzone, wyjściowe sygnały obrazów HDMI nie obsługują Deep Color.
136PL
Rysunek 2
Ustawienie
menu „Zone
Resolution”
Wyprowadzanie z Gniazdo ZONE 2 Gniazda ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO OUT
Sygnały
wejścia
480i/576i
(ustawienie
wstępne)
Komponentowy
format wideo
z
z
z
Kompozytowy format
wideo
z
z
z
480p/576p
Komponentowy
format wideo
z
–
z
Kompozytowy format
wideo
z
–
z
Komponentowy
format wideo
z
–
z
Kompozytowy format
wideo
z
–
z
720p, 1080i
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
(gniazdo CAT5
RJ45)
z : Sygnały wideo są poddawane konwersji i wyprowadzane przez konwerter wideo.
– : Sygnały wideo nie są wyprowadzane.
Zmiana ustawień
137PL
Ustawienia HDMI
Wprowadzanie wymaganych ustawień dla
komponentów podłączonych do gniazd
HDMI.
•Gdy podłączysz amplituner do komponentu
wideo (projektor itp.), dźwięk może nie być
wyprowadzany z amplitunera. W takim
wypadku wybierz „AMP”.
•Po wybraniu wejścia, do którego zostało
przypisane wejście HDMI, dźwięk nie będzie
odtwarzany przez telewizor.
x AMP
Control for HDMI
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję,
która steruje komponentami
podłączonymi do gniazda HDMI za
pośrednictwem kabla HDMI.
Sygnały audio HDMI z komponentu
odtwarzającego są wyprowadzane tylko do
głośników podłączonych do amplitunera.
Wielokanałowy dźwięk może być
odtwarzany w takiej postaci, w jakiej jest.
Uwaga
x OFF
x ON
Dźwięk nie będzie odtwarzany przez głośniki
telewizora, gdy opcja „Audio Out” jest
ustawione na „AMP”.
Uwaga
Po ustawieniu opcji „Control for HDMI” na
„ON”, ustawienie „Audio Out” może zostać
automatycznie zmienione.
Audio Out (Ustawienie
wejścia audio HDMI)
Pozwala na ustawienie wyjścia sygnałów
audio HDMI z komponentu
odtwarzającego podłączonego do
amplitunera przez połączenie HDMI.
x TV+AMP
Dźwięk jest wyprowadzany z głośnika
odbiornika telewizyjnego i z głośników
podłączonych do amplitunera.
Uwagi
•Jakość dźwięku komponentu odtwarzającego
zależy od jakości dźwięku odbiornika
telewizyjnego, tj. liczby kanałów, częstotliwości
próbkowania itp. Gdy odbiornik telewizyjny
wyposażony jest w głośniki stereofoniczne,
wyjście dźwięku z amplitunera jest także
stereofoniczne, podobnie jak wyjście
odbiornika telewizyjnego, nawet jeżeli
odtwarzany jest sygnał wielokanałowy.
138PL
Poziom subwoofera
Pozwala ustawić poziom subwoofera na 0
dB lub +10 dB, gdy sygnały PCM są
wprowadzane za pośrednictwem
połączenia HDMI. Dla każdego wejścia
HDMI można indywidualnie ustawiać
poziom.
x 0 dB
x AUTO
Automatycznie ustawia poziom na 0 dB lub
+10 dB w zależności od częstotliwości.
x +10 dB
H.A.T.S.
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System). Gdy funkcja
H.A.T.S. jest włączona, jakość dźwięku
podczas transmisji cyfrowych sygnałów
audio ulega poprawie, ponieważ nie ma
migotania (przerw w synchronizacji
podczas odczytu sygnałów).
Aby włączyć funkcję H.A.T.S., wybierz
opcję „ON” w pozycji „CTRL FOR
HDMI”.
x OFF
x ON
Video Direct
Pozwala wysyłać wejściowe sygnały wideo
z gniazda HDMI IN bezpośrednio do
gniazda HDMI OUT.
x OFF
Uwagi
Sygnały wejściowe z gniazda HDMI IN są
przesyłane przez procesor wideo.
x ON
Sygnały wejściowe z gniazda HDMI IN są
wysyłane bezpośrednio.
Zmiana ustawień
•Rozpoczęcie odtwarzania dźwięku po
uruchomieniu operacji odtwarzania na
podłączonym komponencie zajmuje pewien
czas (np. przez naciśnięcie przycisku PLAY,
przycisku STOP, czy przycisku PAUSE) ze
względu na ograniczenia układu H.A.T.S.
Opóźnienie czasowe zależy od źródła dźwięku.
W przypadku niektórych komponentów i
źródeł sygnału dźwiękowego funkcja ta może
nie działać, nawet jeżeli jest ustawiona na ON.
•Komponenty podłączone do gniazda HDMI
muszą obsługiwać funkcję H.A.T.S.
•W zależności od podłączonego komponentu
lub jego stanu, funkcja H.A.T.S. może nie
działać, gdy w pozycji „Audio Out” ustawiono
opcję „TV+AMP”. W takim wypadku w pozycji
„Audio Out” wybierz opcję „AMP”.
•Funkcja H.A.T.S. opisywanego amplitunera
działa, gdy do amplitunera podłączono Sony
SCD-XA5400ES.
Dostępne informacje o
strumieniu w przypadku funkcji
H.A.T.S.
Wejściowy sygnał
audio
Strumień wejścia
Liniowy PCM 2kanałowy
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Liniowy PCM multi 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
139PL
Ustawienia System
Dostosowanie ustawień amplitunera
Screen Saver
Pozwala włączyć funkcję wygaszacza
ekranu dla menu GUI na ekranie
telewizora podłączonego do amplitunera.
Obsługa bez
podłączania
telewizora
Gdy telewizor nie jest podłączony do
amplitunera, amplituner można
obsługiwać korzystając z okienka
wyświetlacza amplitunera.
x OFF
Funkcja wygaszacza ekranu jest wyłączona.
AMP
x ON
Jeżeli przez 15 minut nie zostanie
wykonana żadna operacja, wygaszacz
włączy się automatycznie.
RS-232C Control
Pozwala korzystać z tego menu w
przypadku obsługi strefy 2/strefy 3.
x OFF
V/v/b,
x ON
Language
RETURN/
EXIT O
MENU
Wybór języka komunikatów
wyświetlanych na ekranie.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Korzystanie z menu w
okienku wyświetlacza
Jeżeli w okienku wyświetlacza amplitunera
podświetlony jest tryb „GUI MODE”,
naciśnij GUI MODE, aby przełączyć tryb
wyświetlania menu na „DISPLAY
MODE”.
1
2
Włącz amplituner.
Naciśnij przycisk AMP.
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
140PL
3
Naciśnij przycisk MENU.
W okienku wyświetlacza amplitunera
pojawi się menu.
Przykład: Po wybraniu „Level Settings”
4
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać menu, po czym naciśnij
lub b.
5
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać pozycję menu, po czym
naciśnij
.
Parametr pojawi się w nawiasie.
6
Naciśnij kilkakrotnie V/v, aby
wybrać odpowiedni parametr,
po czym naciśnij
.
Zmiana ustawień
Parametr zostanie wprowadzony, a
nawiasy znikną z wyświetlacza.
Wskazówka
Aby wrócić do poprzedniego punktu, naciśnij
RETURN/EXIT O.
141PL
Lista menu (w okienku wyświetlacza)
W każdym menu dostępne są następujące opcje.
Parametr dla każdej pozycji podano w formacie „xx…”.
Menu
Pozycja
Auto
Calibration
AUTO CAL START?
Parametr
Ustawienie
wstępne
RETRY, SAVE EXIT, WRN
CHECK, PHASE INFO, DIST.
INFO, LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
WARNING CODE [xxx:4x] FL, FR, C, SLA, SRA, SLB, SRB, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
YES
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx] ENGINEER, FULL FLAT,
FRONT REF, OFF
FULL
FLAT
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
142PL
TEST TONE [xxxxxxxx] OFF, L do SW (AUTO), L do SW (FIX) OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO
[xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0dB do +10,0dB (co 0,5dB)
0dB
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0dB do +10,0dB (co 0,5dB)
0dB
CENTER [xxx.xdB]
–20,0dB do +10,0dB (co 0,5dB)
0dB
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0dB do +10,0dB (co 0,5dB)
0dB
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0dB do +10,0dB (co 0,5dB)
0dB
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0dB do +10,0dB (co 0,5dB)
0dB
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0dB do +10,0dB (co 0,5dB)
0dB
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0dB do +10,0dB (co 0,5dB)
0dB
SUB WOOFER [xxx.xdB]
–20,0dB do +10,0dB (co 0,5dB)
0dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
Menu
Pozycja
Parametr
Ustawienie
wstępne
Speaker
Settings
SP PATTERN [xxxxx]
2/0 do 3/4,1 (16 układów)
3/4,1
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
3’ 3” do 32’ 9” (co 1 cal)
1,0 do 10,0 (m) (co 0,1 m)
9’ 10”
3m
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK
[xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
DISTANCE UNIT [xxxxx] meter, feet
feet*
FR CROSSOVER**
[xxxxx]
40 do 200 (co 10 Hz)
120
CNT CROSSOVER**
[xxxxx]
40 do 200 (co 10 Hz)
120
SUR CROSSOVER**
[xxxxx]
40 do 200 (co 10 Hz)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [xohm]
4ohm, 8ohm
8ohm
Zmiana ustawień
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
* metr w przypadku modelu europejskiego
**Nie można wybrać tego ustawienia, gdy głośnik jest ustawiony na „LARGE”.
ciąg dalszy
143PL
Pozycja
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
Sound Filed
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
AFD
AUTO
ENHANCED SUR SELECT? PLII, PLIIx, Neo:6 Cinema, Neo:6
[xxxxxxxxxxxxxxx Music, NEURAL-THX
xxx]
PLIIx
EFFECT LEVEL [xxx%]
50, 80, 100, 150%
100%
EQ Settings
Tuner Settings
Parametr
Ustawienie
wstępne
Menu
FRONT BASS [xxxdB]
–10dB do +10dB (co 1dB)
0dB
FRONT TREBLE [xxxdB]
–10dB do +10dB (co 1dB)
0dB
CENTER BASS [xxxdB]
–10dB do +10dB (co 1dB)
0dB
CENTER TREBLE [xxxdB] –10dB do +10dB (co 1dB)
0dB
SUR/SB BASS [xxxdB]
–10dB do +10dB (co 1dB)
0dB
SUR/SB TREBLE [xxxdB]
–10dB do +10dB (co 1dB)
0dB
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
YES, NO
NO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
XM ANTENNA AIMING*
XM RADIO ID DISPLAY*
PARENTAL LOCK* [xxx]
LOCK CODE EDIT ?*
0000
SR ANTENNA AIMING*
SIRIUS ID DISPLAY*
Audio Settings
D.L.L. [xxxx]
OFF, AUTO
AUTO
A/V SYNC [xxxxxxxxx] HDMI AUTO,
0 ms do 300 ms (co 10 ms)
0ms
DUAL MONO
[xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, AUTO
720p, 1080i, 1080p
ZONE RESO.
[xxxxxxxx]
480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
VIDEO ASSIGN ?
* Tylko model amerykański/kanadyjski
144PL
480/576i
Menu
Pozycja
HDMI Settings CTRL FOR HDMI [xxx]
Parametr
Ustawienie
wstępne
OFF, ON
OFF
AUDIO OUT [xxxxxx]
TV+AMP, AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10dB, 0dB
AUTO
H.A.T.S. [xxx]*
OFF, ON
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
OFF, ON
OFF
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
System Settings NAME IN ? [xxxxxxxx]
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx] OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx] OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
RS-232C CONTROL [xxx]
ON
OFF, ON
* Tylko model europejski
Aby włączyć funkcję H.A.T.S., wybierz opcję „ON” w pozycji „CTRL FOR HDMI”.
Zmiana wyświetlanych
informacji
Istnieje możliwość sprawdzenia pola
dźwiękowego itp. poprzez zmianę
wyświetlanych informacji.
1 Naciśnij przycisk AMP.
2 Wybierz wejście, dla którego chcesz
sprawdzić informacje.
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
W trakcie dostrajania kanału z tunera
satelitarnego (tylko model
amerykański/kanadyjski)
Nazwa kanału t Numer kanału t
Kategoria t Nazwisko wykonawcy t
Tytuł utworu t Nazwisko wykonawcy
(tylko SIRIUS) t Siła sygnału t Typ
pola dźwiękowego
DISPLAY.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
DISPLAY powoduje zmianę
wyświetlanych informacji w następujący
sposób.
Wybrane wejście t Typ pola
dźwiękowego t Informacje o
strumieniu t Nazwa wejścia ...
W trakcie odbioru audycji w systemie
RDS (tylko model europejski)
PS (Nazwa Program Service)a),
Zaprogramowana nazwa, pasmo lub
zaprogramowany numer t
Częstotliwość, pasmo i
zaprogramowany numer t Wskaźnik
PTY (Program Type)b) t Wskaźnik RT
(Radio Text)c) t Typ pola
dźwiękowego
W trakcie słuchania radia FM i AM
Nazwa stacji t Częstotliwość t Typ
pola dźwiękowego t Głośność...
Nazwa indeksu pojawia się tylko
wówczas, gdy została ona przypisana do
wejścia lub zaprogramowanej stacji.
a)Ta informacja pojawia się także w
przypadku stacji FM, które nie nadają w
systemie RDS.
b)Rodzaj nadawanego programu
c)Komunikaty tekstowe nadawane przez
stację w systemie RDS.
145PL
Zmiana ustawień
Amplituner można obsługiwać z
poziomu pilota.
Nazwa indeksu nie pojawi się, gdy
zostaną wprowadzone tylko spacje.
Korzystanie z pilota
Obsługa
poszczególnych
komponentów przy
użyciu pilota
Istnieje możliwość sterowania
komponentami Sony lub innych firm niż
Sony z poziomu pilota dostarczonego wraz
z amplitunerem.
Wstępnie pilot jest ustawiony w taki
sposób, aby sterował komponentami Sony.
Po zmianie ustawień pilota i dostosowaniu
ich do używanych komponentów będzie
można sterować komponentami innych
producentów niż Sony oraz innymi
komponentami Sony, którymi pilot nie
mógł początkowo sterować (strona 149).
Obsługa komponentów
podłączonych do
amplitunera
1
Naciśnij przycisk wejścia
odpowiadający podłączonemu
komponentowi, który chcesz
obsługiwać.
2
Naciśnij odpowiednie przyciski,
aby skorzystać z funkcji
wymienionych w poniższej
tabeli.
Uwaga
Niektóre funkcje w przypadku używanych
komponentów mogą być niedostępne.
146PL
Tabela przycisków używanych do sterowania poszczególnymi
komponentami (główny pilot zdalnego sterowania)
Komponent Tele- Mag- Odtwa- Odtwa- Nagry- Kon- Odtwa- Złącze DSS Cyfrowy Magne- Odtwizor neto- rzacz rzacz warka sola rzacz cyfrowej (UC) odbiornik tofon wawid DVD, Blu-ray HDD PSX Video telewizji
sygnałów A/B rzacz
combo Disc
CD, kablowej
sateliDAT
DVD/
odtwa- (UC)
tarnych/
VHS
rzacz
naziemLD
nych
Przycisk
(EURO)
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Przyciski numeryczne z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Odtwarzacz
CD,
odtwarzacz
MD
z
z
z
z
z
z
Urządzenie
DIGITAL
MEDIA
PORT
z
TV INPUT, WIDE
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CLEAR
OPTIONS/TOOLS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z*3
DISC SKIP
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
z
z
F1, F2
z
z
z
z
z
z*4
z
*1
*2
*3
*4
z
z
z
z
z
z
Korzystanie z pilota
N, X, x
z
z
z
Tylko odtwarzacz LD.
Tylko magnetofon B.
Tylko DVD.
Tylko Video CD.
ciąg dalszy
147PL
Tabela przycisków używanych do sterowania poszczególnymi
komponentami (pilot zdalnego sterowania Strefy2/Strefy 3)
Komponent Tele- Mag- Odtwa- Odtwa- Nagry- Kon- Odtwa- Złącze DSS Cyfrowy Magne- Odtwizor neto- rzacz rzacz warka sola rzacz cyfrowej (UC) odbiornik tofon wawid DVD, Blu-ray HDD PSX Video telewizji
sygnałów A/B rzacz
combo Disc
CD, kablowej
sateliDAT
DVD/
odtwa- (UC)
tarnych/
VHS
rzacz
naziemLD
nych
Przycisk
(EURO)
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Przyciski numeryczne z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE,
PICTURE,
FAVORITES
z
-/--
z
ENTER
z
OPTIONS/TOOLS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
z
z
z
GUIDE
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
N, X, x
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
*1
*2
*3
*4
148PL
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*3
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*4
z
Tylko odtwarzacz LD.
Tylko magnetofon B.
Tylko DVD.
Tylko Video CD.
z
z
z
z
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
z
Urządzenie
DIGITAL
MEDIA
PORT
z
z*3
DISC SKIP
z
*1
z
Odtwarzacz
CD,
odtwarzacz
MD
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
1
Programowanie
pilota
Miga przycisk RM SET UP.
2
Możesz wykonać indywidualne ustawienia
na pilocie, aby odpowiadały komponentom
podłączonym do amplitunera. Opisana
poniżej procedura korzysta z przypadku, w
którym magnetowid producenta innego niż
Sony jest podłączony do gniazd Sony w
amplitunerze.
W opisanej poniżej procedurze przyjęto
dla przykładu założenie, że magnetowid
producenta innego niż Sony jest
podłączony do gniazd VIDEO 2 IN w
amplitunerze.
AV ?/1
3
SHIFT
Przyciski
numeryczne
Gdy miga przycisk RM SET UP,
naciśnij przycisk wejścia
(włącznie z odbiornikiem TV)
komponentu, którym chcesz
sterować.
Na przykład, jeżeli zamierzasz
sterować magnetowidem
podłączonym do gniazda VIDEO 2
IN, naciśnij VIDEO 2.
Zostanie podświetlony przycisk
wejścia oraz RM SET UP.
Jeżeli naciśniesz przycisk
komponentu, do obsługi którego nie
można zaprogramować pilota, np.
TUNER, PHONO, DMPORT lub
SOURCE itp., przycisk RM SET UP
będzie nadal migał.
Pilot główny
RM SET
UP
Naciśnij AV ?/1 jednocześnie
naciskając RM SET UP.
Przyciski
wejścia
Zostanie podświetlony przycisk
wejścia.
Pilot strefy 2/strefy 3
RM SET
UP
Uwaga
Jeśli chodzi o wartości kodów pilota, ważne
są tylko numery zawierające się między 500
a 599.
AV ?/1
4
SHIFT
Przyciski
numeryczne
ENTER
Naciśnij ENT/MEM lub ENTER.
Gdy kod numeryczny został
zweryfikowany, przycisk RM SET UP
mignie dwa razy i pilot automatycznie
wyjdzie z trybu programowania.
Przycisk wejścia również się zgaśnie.
ciąg dalszy
149PL
Korzystanie z pilota
ENT/
MEM
Naciskaj przyciski
numeryczne, aby wpisać kod
numeryczny (lub jeden z
kodów, gdy jest więcej niż
jeden) odpowiadający
komponentowi i producentowi
komponentu, którym chcesz
sterować.
Anulowanie programowania
Sterowanie nagrywarką DAT
Podczas wykonywania dowolnego kroku
naciśnij RM SET UP.
Producent
SONY
PIONEER
Kody numeryczne
odpowiadające
komponentowi i
producentowi komponentu
Stosuj kody numeryczne w tabelach
poniżej do sterowania komponentami
innymi, niż Sony, a także komponentami
Sony, którymi ten pilot normalnie nie
może sterować. Ponieważ sygnał zdalnego
sterowania, który komponent akceptuje
różni się, zależnie od modelu i roku
produkcji, komponenty mogą mieć więcej
przypisanych kodów, niż tylko jeden. Jeżeli
nie uda się zaprogramować pilota przy
użyciu jednego z kodów, spróbuj użyć
innych kodów.
Uwagi
•Kody numeryczne oparte są na najnowszych
dostępnych informacjach dla każdej marki.
Może się jednak zdarzyć, że komponent nie
będzie odpowiadał na niektóre lub wszystkie
kody.
•Nie wszystkie przyciski wejść na tym pilocie
mogą być dostępne dla danego komponentu.
Sterowanie odtwarzaczem CD
Producent
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
150PL
Kod (kody)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Kod (kody)
203
219
Sterowanie magnetofonem
Producent
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod (kody)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Sterowanie nagrywarką MD
Producent
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kod (kody)
301
302
303
304
Sterowanie nagrywarką HDD
Producent
SONY
Kod (kody)
307, 308, 309
Sterowanie odtwarzaczem Bluray Disc
Producent
SONY
Kod (kody)
310, 311, 312
Sterowanie konsolą PSX
Producent
SONY
Kod (kody)
313, 314, 315
Sterowanie odtwarzaczem DVD
Producent
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
Kod (kody)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
Producent
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kod (kody)
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Sterowanie nagrywarką combo
DVD/VIDEO
Producent
SONY
Kod (kody)
411
Sterowanie nagrywarką combo
HDD/DVD
Producent
SONY
Kod (kody)
401, 402, 403
Sterowanie odbiornikiem
telewizyjnym
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
Kod (kody)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kod (kody)
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Sterowanie odtwarzaczem LD
Producent
SONY
PIONEER
Kod (kody)
601, 602, 603
606
Sterowanie odtwarzaczem płyt
Video CD
Producent
SONY
Kod (kody)
605
ciąg dalszy
151PL
Korzystanie z pilota
Producent
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Producent
MITSUBISHI/MGA
Sterowanie magnetowidem
Producent
SONY
Kod (kody)
701, 702, 703, 704, 705,
706
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC 721, 722, 730
(GE)
GOLDSTAR/LG
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 756
ZENITH
754
* Jeżeli magnetowid AIWA nie działa nawet po
wpisaniu kodu dla AIWA, zamiast niego wpisz
kod dla Sony.
Sterowanie tunerem
satelitarnym (skrzynka)
Producent
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
152PL
Kod (kody)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
Producent
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kod (kody)
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Sterowanie modemem telewizji
kablowej
Producent
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kod (kody)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Automatyczne
wydawanie kilku
poleceń po kolei
Programowanie kolejności
operacji
RM SET
UP
(Macro Play)
Funkcja Macro Play umożliwia
przekształcanie kilku kolejnych poleceń w
jedno polecenie.
Pilot umożliwia korzystanie z 2 list makr
(MACRO 1 i MACRO 2). W każdej liście
makr możesz utworzyć maksymalnie 20
poleceń.
Przyciski
wejścia
Uwaga
Przed ustawianiem Macro Play, należy wymienić
baterie na nowe.
N, x, X,
M, m,
., >
1
Naciśnij MACRO 1 lub MACRO
2 i przytrzymaj przez ponad 1
sekundę naciskając
jednocześnie RM SET UP.
Przycisk RM SET UP miga i jeden z
przycisków wejścia zostaje
podświetlony (jako ustawienie
wstępne jest podświetlony przycisk
VIDEO1).
ciąg dalszy
153PL
Korzystanie z pilota
MACRO 1
MACRO 2
2
3
Naciśnij przycisk wejścia dla
komponentu, w przypadku
którego chcesz
zaprogramować sekwencję
operacji.
Naciśnij przyciski, które chcesz
zaprogramować w tej samej
kolejności, w jakiej mają być
wykonywane operacje.
Naciśnij
N, x, X,
M, m,
., >
Operacje, jakie mają
być
zaprogramowane
Wykonuje operację
przycisku.
Przycisk
Przełącza wejścia.
wejścia dłużej
niż 1 sekundę
MACRO 1 lub Zrób 1-sekundową
MACRO 2
przerwę. Gdy chcesz
zrobić dłuższą
przerwę, naciśnij
kilkakrotnie MACRO
1 lub MACRO 2.
Przycisk wejścia wybrany w punkcie 2
mignie dwa razy, po czym zostanie
ponownie podświetlony.
4
5
Powtórz czynności opisane w
punktach 2 i 3, gdy chcesz
zaprogramować operacje dla
innych komponentów.
Naciśnij RM SET UP, aby
zakończyć procedurę
programowania.
Wskazówka
Jeżeli przycisk RM SET UP mignie pięć
razy w punkcie 1, a proces programowania
makro nie rozpocznie się, wymień baterie
na nowe.
154PL
Anulowanie programowania
Naciśnij przycisk RM SET UP. Gdy żaden
przycisk nie zostanie naciśnięty przez 60
sekund, ustawienia także zostaną
anulowane.
Poprzednie polecenie pozostaje nadal
aktualne.
Rozpoczyna odtwarzanie
makra
1
Naciśnij przycisk AMP.
Przycisk AMP zapala się, a następnie
gaśnie.
2
Naciśnij MACRO 1 lub MACRO
2, aby uruchomić makro.
Makro uruchamia się i powoduje
wykonywanie poleceń w
zaprogramowanej kolejności. Podczas
wysyłania poleceń przycisk AMP
miga, a przycisk RM SET UP jest
podświetlony. Po wysłaniu poleceń
przyciski RM SET UP i AMP gasną.
Kasowanie zaprogramowanego
makra
1 Naciśnij MACRO 1 lub MACRO 2 i
przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę,
naciskając jednocześnie RM SET UP,
aby wykasować zapisane makro.
Miga przycisk RM SET UP.
2 Naciśnij przycisk RM SET UP.
Ustawienia zapisane jako makro zostały
wykasowane.
2
Ustawianie kodów
pilota zdalnego
sterowania
niezapisanych w
pamięci pilota
Przycisk wejścia miga. (Przycisk RM
SET UP nadal świeci.)
3
Nawet jeżeli kod pilota zdalnego
sterowania nie jest jednym z kodów
zapisanych w pamięci pilota, może on
nauczyć się tego kodu przy użyciu funkcji
uczenia.
THEATER
Naciśnij przycisk SHIFT,
następnie naciśnij przyciski
numeryczne (w tym przykładzie
przycisk 1), którym chcesz
przypisać nowe polecenie.
Zostanie podświetlony przycisk
wejścia wybrany w punkcie 2.
(Przycisk RM SET UP nadal świeci.)
Uwaga
Przed ustawianiem amplitunera dla uczenia
poleceń pilota wymień baterie na nowe.
Naciśnij przycisk wejścia (w
tym przykładzie VIDEO2) dla
komponentu, który chcesz
obsługiwać nowym
poleceniem.
4
RM SET
UP
SHIFT
Skieruj sekcję odbiornika
sygnałów w pilocie w stronę
odbiornika/nadajnika na pilocie
zdalnego sterowania, od
którego ma się uczyć.
Gdy drugi pilot odbiera sygnały,
podświetlenie przycisku wejścia
wybranego w punkcie 2 zgaśnie.
Przyciski
numeryczne
Przyciski
wejścia
Przykład zapisywania nowego kodu pilota
dla przycisku numerycznego 1, gdy
wybrano wejście VIDEO2.
1
Przycisk RM SET UP mignie dwa razy
i proces ustawiania trybu poleceń
będzie zakończony.
Gdy proces uczenia zakończy się
niepowodzeniem, przycisk RM SET
UP mignie pięć razy. Spróbuj wykonać
ten proces ponownie począwszy od
punktu 2.
Naciśnij THEATER
jednocześnie naciskając RM
SET UP.
Przycisk RM SET UP zostanie
podświetlony.
5
Naciśnij RM SET UP, aby
zakończyć proces uczenia.
ciąg dalszy
155PL
Korzystanie z pilota
Około 5 cm - 10 cm
Wskazówki
•Gdy pojemność pamięci przeznaczonej do
przechowywania kodów pilota zdalnego
sterowania osiągnie pewną granicę, przycisk
RM SET UP mignie 10 razy, sygnalizując
zakończenie procesu uczenia.
•Jeżeli przycisk RM SET UP mignie pięć razy w
punkcie 1, a proces uczenia nie rozpocznie się,
wymień baterie na nowe.
Anulowanie procesu uczenia
Naciśnij przycisk RM SET UP. Gdy żaden
przycisk nie zostanie naciśnięty przez 60
sekund, ustawienia także zostaną
anulowane.
Używanie wyuczonego
polecenia
Wybierając wyuczone wejście,
naciśnij przycisk użyty do nauki tej
funkcji.
Kasowanie wyuczonego kodu
1 Naciśnij THEATER jednocześnie
naciskając RM SET UP.
2 Naciśnij przycisk wejścia (w tym
przykładzie VIDEO2), w przypadku
którego chcesz skasować ustawienie.
Przycisk wejścia miga. (Przycisk RM
SET UP nadal świeci).
3 Naciśnij ?/1 i przytrzymaj dłużej niż 1
sekundę.
Przycisk wejścia mignie dwa razy,
kilkakrotnie.
4 Naciśnij przycisk SHIFT, następnie
naciśnij przyciski numeryczne (w tym
przykładzie przycisk 1), aby skasować
zapamiętane ustawienie.
Przycisk RM SET UP mignie dwa razy i
proces ustawiania trybu poleceń będzie
zakończony.
156PL
Gdy proces uczenia zakończy się
niepowodzeniem, przycisk RM SET UP
mignie pięć razy. Spróbuj wykonać ten
proces ponownie począwszy od punktu
2.
Kasowanie całej
zawartości pamięci
pilota
AV ?/1
?/1
Korzystanie z pilota
MASTER
VOL
1
Najpierw naciśnij i przytrzymaj
MASTER VOL –, po czym
naciśnij ?/1, a następnie
AV ?/1.
Przycisk RM SET UP mignie trzy razy.
2
Zwolnij wszystkie przyciski.
Cała zawartość pamięci pilota (tj.
wszystkie zaprogramowane dane)
zostanie skasowana.
157PL
Informacje dodatkowe
Objaśnienia terminów
x Cinema Studio EX
Tryb dźwięku przestrzennego, który może
być uważany za kompilację techniki Digital
Cinema Sound, zapewnia dźwięk studia
nagraniowego z wykorzystaniem trzech
technologii: „Virtual Multi Dimensions”,
„Screen Depth Matching”, i „Cinema
Studio Reverberation”.
„Virtual Multi Dimensions”, technologia
głośników wirtualnych, tworzy wirtualne
środowisko multi-dookolne, przy co
najwyżej 7.1 kanałach rzeczywistych
głośników i stwarza w domu wrażenie
dźwięku dookolnego jak w kinie o
najnowszym wyposażeniu.
„Screen Depth Matching” reprodukuje
tłumienie sopranów, pełnię i głębię
dźwięku zwykle występującą w kinach z
emisją dźwięku zza ekranu. Efekt ten jest
następnie dodawany do kanałów przednich
i środkowego.
„Cinema Studio Reverberation”
reprodukuje charakterystykę dźwięku
typową dla wyposażonego w
najnowocześniejszą aparaturę studia
dubbingowego i studia nagrań, włącznie ze
studiami dubbingowymi Sony Pictures
Entertainment. Dostępne są trzy tryby, A/
B/C, zależnie od rodzaju studia.
x Częstotliwość zwrotnicy
Częstotliwość, przy której częstotliwości
dwóch głośników przecinają się.
x Deep Color
Sygnały wizji, dla których sygnały głębi
kolorów przechodzące przez złącze HDMI
zostały podwyższone.
Liczba kolorów, którą można wyrazić za
pomocą 1 piksela wynosi 24 bity
(16 777 216 kolorów) przy użyciu
bieżącego gniazda HDMI. Gdy jednak
158PL
amplituner jest zgodny z funkcją Deep
Color, liczba kolorów, która może być
wyrażona przez 1 piksel, wynosi 36 bitów
itp.
Ponieważ gradacja głębi każdego koloru
może być określona tym dokładniej im
więcej jest bitów określających dany kolor,
i bardziej płynna jest zmiana koloru.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Unikalna technologia reprodukcji dźwięku
dla kina domowego opracowana przez
Sony, we współpracy z Sony Pictures
Entertainment, dostarczająca ekscytujący i
potężny dźwięk z sali kinowej prosto do
domu. Dzięki technologii „Digital Cinema
Sound”, opracowanej przez zintegrowanie
danych DSP (Digital Signal Processor) i
mierzonych, idealne pole dźwiękowe
zamierzone przez twórców filmu może być
odbierane w domu.
x Digital Concert Hall
„Digital Concert Hall” wydobywa bardziej
wierny dźwięk ze źródeł stereo 2kanałowych, takich jak płyty CD, itp.
Stosowanie głośników 5.1-kanałowych lub
7.1-kanałowych oraz technikę głośników
wirtualnych, odtwarzany jest
stereoskopowy pogłos oraz dźwieki odbite,
a oprogramowanie muzyczne pozwala na
słuchanie bardziej głębokiego i wiernego
dźwieku. Pole dźwiękowe sali koncertowej
jest odtwarzane poprzez geometryczną
analizę sali oraz precyzyjne modelowanie
dźwięków odbitych i pogłosów, w oparciu o
wyniki pomiarów rzeczywistego
pomieszczenia. Aby uzyskać efekt pogłosu
brane są pod uwagę i przetwarzane w
układzie DSP (Digital Signal Processor)
takie parametry, jak siła dźwięku oraz
charakterystyka przenoszenia
częstotliwości. Otrzymujemy dźwięk z
naturalnym i przyjemnym pogłosem, tak
jakbyśmy słuchali muzyki w sali
koncertowej.
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
x Dolby Pro Logic II
Jest to zastrzeżona technologia firmy Sony,
która pozwala odtwarzać niskiej jakości
sygnały audio razem z dźwiękiem wysokiej
jakości. Stare nagrania lub dźwięk
skompresowany mogą często zawierać
zakłócenia kształtu fali i zniekształcenia
pozaczęstotliwościowe, jak również
zniekształcenia harmoniczne, ujawniające
się podczas generowania częstotliwości
akustycznych. Dlatego też pojawiają się
dudnienia i dzwonienia, które pogarszają
jakość dźwięku. Funkcja D.L.L. eliminuje
wspomniane problemy i zapewnia głęboki
dźwięk w przypadku muzyki i filmów.
Ta technologia przetwarza nagrane w 2
kanałach audio stereofoniczne na 5.1
kanałów używanych do odtwarzania. Stare
filmy zakodowane w tradycyjnym formacie
stereofonicznym mogą być wzbogacone o
przestrzenny dźwięk 5.1-kanałowy.
x Dolby Digital
Technologia kodowania/dekodowania
cyfrowego sygnału audio, opracowana
przez Dolby Laboratories, Inc.,
wykorzystuje kanały przednie (lewy/
prawy), środkowy, dźwięku przestrzennego
(lewy/prawy) i subwoofera. Jest to standard
audio przeznaczony dla płyt DVD-Video,
znany także jako 5.1-kanałowy dźwięk
przestrzenny.
x Dolby Digital Plus
x Dolby Digital Surround EX
Technologia akustyczna opracowana przez
Dolby Laboratories, Inc. Dane tylnego
kanału dźwięku przestrzennego są
macierzowo przetwarzane na zwykłe
kanały lewy i prawy dźwięku
przestrzennego w taki sposób, aby dźwięk
był odtwarzany w 6.1 kanałach.
Szczególnie sceny akcji zostają odtworzone
z bardziej dynamicznym i realistycznym
polem dźwiękowym.
Technologia przeznaczona do odtwarzania
7.1 kanałów (lub 6.1 kanałów). Na równi z
audio zakodowanym w Dolby Digital
Surround EX, zakodowane na 5.1kanałowe audio Dolby Digital może być
odtwarzane w postaci 7.1 kanałów (lub 6.1
kanałów). Ponadto istniejące materiały
nagrane stereofonicznie mogą być także
odtwarzane w postaci 7.1 kanałów (lub 6.1
kanałów).
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Technologia obróbki dźwięku opracowana
przez Dolby Laboratories, Inc. Dane
kanału środkowego i dźwięku
przestrzennego mono są przekształcane
macierzowo na dwa kanały stereofoniczne.
Podczas odtwarzania sygnał audio jest
dekodowany i wyprowadzane w 4 kanałach
dźwięku przestrzennego. Jest to najczęściej
spotykana metoda obróbki audio dla
DVD-wideo.
x Dolby TrueHD
Dolby TrueHD to bezstratna technika
audio firmy Dolby, opracowana dla nagrań
o wysokiej rozdzielczości na płytach
optycznych. Dźwięk w formacie Dolby
TrueHD jest dokładny co do jednego bita z
oryginalnymi nagraniami studyjnymi i
zapewnia dźwięk o doskonałej jakości,
nawet 8-kanałowy z próbkowaniem
96 kHz/24 bitowym i 6-kanałowy z
próbkowaniem 192 kHz/24 bitowym. W
połączeniu z wizją wysokiej rozdzielczości
otrzymujemy niezrównane wrażenie
obecności na sali kinowej.
ciąg dalszy
159PL
Informacje dodatkowe
Dolby Digital Plus zapewnia elastyczne i
sprawne uzupełnianie materiałów wideo
wysokiej jakości o większą liczbę kanałów
fantastycznego dźwięku przestrzennego.
Niezrównanej wydajności kodowanie
umożliwia odtwarzanie wielokanałowego –
do 7.1-kanałów – dźwięku o wysokiej
jakości, bez oszczędności na wydajności
przetwarzania wideo, czy dodatkowych
funkcji.
x Dolby Pro Logic IIx
x DSD
Format audio stosowany przez Super
Audio CD. DSD zamienia sygnały
analogowe na cyfrowe i rejestruje je
bezpośrednio, bez żadnego przetwarzania i
dlatego nie ma żadnych strat informacji.
Uzyskujemy nagrania i odtwarzanie o
wysokiej jakości i wierności.
x DTS 96/24
Format cyfrowego sygnału o wysokiej
jakości dźwięku. Nagrywa audio przy
częstotliwości próbkowania i prędkości
bitowej wynoszących 96 kHz/24 bit, czyli o
najwyższych wartościach możliwych dla
DVD-wideo. Ilość kanałów odtwarzania
różni się, zależnie od oprogramowania.
x DTS Digital Surround
Technologia kodowania/dekodowania
cyfrowego audio na potrzeby kin,
opracowana przez DTS, Inc. Stosuje
mniejszą kompresję audio niż Dolby
Digital, osiągając wyższą jakość
odtwarzanego dźwięku.
x DTS-ES
Format do odtwarzania 6.1 kanałów z
danymi tylnego kanału dźwięku
przestrzennego. Istnieją dwa tryby,
„Discrete 6.1”, w którym wszystkie kanały
są nagrywane oddzielnie, i „Matrix 6.1”,
który stosuje przetwarzanie macierzowe
tylnego kanału dźwięku przestrzennego na
lewy i prawy kanał dźwięku
przestrzennego. Nadaje się idealnie do
odtwarzania filmowych ścieżek
dźwiękowych.
x DTS-HD
Format audio, który rozszerza
konwencjonalny format DTS Digital
Surround.
Format ten zawiera rdzeń oraz
rozszerzenie, przy czym rdzeń jest zgodny z
DTS Digital Surround. Istnieją dwa
rodzaje formatu DTS-HD - DTS-HD High
Resolution Audio i DTS-HD Master
160PL
Audio. Format DTS-HD High Resolution
Audio posiada maksymalną prędkość
transmisji 6 Mb/s, kompresję stratną
(Lossy), a DTS-HD High Resolution
Audio odpowiada maksymalnej
częstotliwości próbkowania 96 kHz i ma
maksymalnie 7.1 kanałów. DTS-HD Master
Audio ma maksymalną częstotliwość
próbkowania 24,5 Mb/s i wykorzystuje
bezstratną kompresję (Lossless), a DTSHD Master Audio odpowiada
maksymalnej częstotliwości próbkowania
192 kHz i ma maksymalnie 7.1 kanałów.
x DTS Neo:6
Ta technologia przetwarza nagrane w 2
kanałach audio stereofoniczne na 7
odtwarzanych kanałów. Dostępne są dwa
tryby do wyboru, zależnie od
odtwarzanego źródła i preferencji
słuchacza, CINEMA dla filmów i MUSIC
dla źródeł stereofonicznych, takich jak
muzyczne.
x High quality digital Audio
Transmission System (H.A.T.S.)
dla HDMI
H.A.T.S. dla HDMI to system odtwarzania
z kontrolą przepływu dla transmisji HDMI.
Główny zegar, istotny dla jakości dźwięku,
oparty jest na nadajniku krystalicznym
obok przetwornika cyfrowo-analogowego
amplitunera. Ten główny zegar steruje
szybkością odtwarzania komponentów
podłączonych do amplitunera za pomocą
układu HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) dla interfejsu HDMI
(High-Definition Multimedia Interface),
aby zsynchronizować ich szybkość
odtwarzania. Zapewnia on wysokiej
jakości dźwięk o wyjątkowej czystości
brzmienia. Gdy przesyłany jest sygnał
zegara, nie obserwuje się praktycznie
żadnych fluktuacji.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
x Neural THX
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) to interfejs służący do transmisji
wideo i audio jednym łączem cyfrowym,
zapewniający wysoką jakość cyfrowego
obrazu i dźwięku. Technika HDMI jest
zgodna z HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), metodą
zabezpieczenia przed kopiowaniem, która
wykorzystuje kodowanie cyfrowych
sygnałów wideo.
Neural Surround™, Technologie THX®
zostały wybrane jako oficjalny format
nadawania dźwięku przestrzennego w
przypadku stacji „XM HD Surround”
Radia Satelitarnego XM i innych
wiodących stacji radiowych FM/HD w
USA i na świecie. Technika Neural
Surround, THX Technologies zapewnia
wspaniały dźwięk przestrzenny o
doskonale wyodrębnionych szczegółach, w
formacie zgodnym w 100% ze stereo.
x High Bitrate Audio
x PCM (Pulse Code Modulation)
Dotyczy formatów audio związanych z
metodą kompresji (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD itp.), która jest
formatem o dużej szybkości transmisji,
stosowanym głównie w przypadku
nagrywarek Blu-ray Disc itp.
Metoda konwersji analogowego sygnału
audio na sygnał cyfrowy w celu
wykorzystania zalet cyfrowego dźwięku.
x Komponentowy format wideo
Format wideo, używany do transmisji,
składający się z trzech oddzielnych
sygnałów: luminancja Y, chrominancja Pb i
chrominancja Pr. Obrazy wysokiej jakości,
takie jak wideo DVD, lub obrazy HDTV, są
przesyłane z większą wiernością. Te trzy
gniazda są oznakowane kolorami,
zielonym, niebieskim i czerwonym.
x Progresywne
Metoda skanowania, która wyświetla
wszystkie linie po kolei, przeciwnie do
skanowania międzyliniowego (przeplot), w
którym najpierw wyświetlane są linie
nieparzyste, a potem parzyste.
„p” w „480p” oznacza „Progressive”.
x Wybieranie międzyliniowe (z
przeplotem)
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
x x.v.Color (x.v.Colour)
Efekty dźwiękowe niskich częstotliwości,
wyprowadzanych z subwoofera w systemie
Dolby Digital lub DTS itp. Przez dodanie
głębokich basów o częstotliwościach
pomiędzy 20 a 120 Hz uzyskuje się
mocniejsze brzmienie.
Funkcja „x.v.Color (x.v.Colour)”
umożliwia wierniejsze odtwarzanie
różnych kolorów, np. jaskrawych barw
kwiatów, czy turkusowej barwy niebieskiej
południowego oceanu.
x Kompozytowy format wideo
161PL
Informacje dodatkowe
Standardowy format wideo, używany do
transmisji. Sygnał luminancji Y i
chrominancji C są ze sobą łączone i razem
przesyłane.
Sposób skanowania realizujący obraz
poprzez wyświetlanie na ekranie TV lub
monitorze połowy linii co 1/60 sekundy.
Najpierw są wyświetlane linie o numerach
nieparzystych, a wolnymi miejscami
pomiędzy, a następnie linie parzyste
wypełniają te miejsca.
„i” w „480i” oznacza „Interlace”.
Dotyczące ustawienia
Środki ostrożności
Dotyczące bezpieczeństwa
Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn
dostanie się do wewnątrz obudowy, odłącz
amplituner od gniazda ściennego i zanim
zaczniesz go znowu używać oddaj do
sprawdzenia upoważnionemu personelowi.
Dotyczące źródeł zasilania
• Zanim zaczniesz używać amplituner
sprawdź, czy napięcie pracy jest
identyczne z napięciem w lokalnej sieci
elektrycznej.
Napięcie pracy jest podane na tabliczce
znamionowej z tyłu amplitunera.
• Dopóki wtyczka podłączona jest do
gniazda ściennego, zestaw pozostaje
podłączony do źródła prądu, nawet jeśli
sam zestaw jest wyłączony.
• Jeżeli nie będziesz używać amplitunera
przez dłuższy czas, pamiętaj o odłączeniu
go od gniazda ściennego. Aby odłączyć
przewód zasilania, chwyć za wtyczkę;
nigdy nie ciągnij za przewód.
• Dla celów bezpieczeństwa jedna
końcówka wtyczki jest szersza niż
pozostałe, co uniemożliwia
nieprawidłowe włożenie wtyczki do
gniazda. Jeśli nie można włożyć wtyczki
do końca do gniazda, należy
skontaktować się z punktem sprzedaży.
• Wymiana przewodu zasilania może być
wykonana jedynie przez
wykwalifikowany personel serwisu.
Dotyczące nagrzewania się
urządzenia
Amplituner rozgrzewa się w czasie
używania, ale nie świadczy to o
uszkodzeniu. Jeżeli amplituner będzie
przez długi czas używany z ustawieniem na
dużą głośność, temperatura na górze,
bokach i spodzie obudowy znacznie
wzrośnie. Aby zapobiec poparzeniu, nie
dotykaj obudowy.
162PL
• Umieść amplituner w miejscu o
dostatecznej wentylacji, aby zapobiec
gromadzeniu się ciepła wewnątrz i
przedłużyć okres eksploatacji
amplitunera.
• Nie umieszczaj amplitunera w pobliżu
źródeł ciepła lub w miejscach
nasłonecznionych, narażonych na
nadmierny kurz i wstrząsy mechaniczne.
• Nie stawiaj na obudowie niczego, co
może zasłonić otwory wentylacyjne i
spowodować usterkę.
• Nie umieszczaj amplitunera w pobliżu
odbiornika telewizyjnego, magnetowidu
lub magnetofonu. (Jeżeli amplituner jest
używany w kombinacji z odbiornikiem
TV, magnetowidem lub magnetofonem i
zostanie umieszczony zbyt blisko tego
sprzętu, mogą powstać zakłócenia, a
jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
Jest to szczególnie możliwe, gdy używana
jest antena wewnętrzna. W związku z tym
zalecane jest używanie anteny
zewnętrznej.)
Dotyczące obsługi
Przed podłączeniem innego sprzętu
pamiętaj o wyłączeniu amplitunera i
odłączeniu go od gniazda ściennego.
Dotyczące czyszczenia
Obudowę, panel i elementy sterujące
należy czyścić miękką szmatką lekko
zwilżoną roztworem łagodnego
detergentu. Nie należy używać szorstkich
ściereczek, proszków do szorowania lub
rozpuszczalników typu alkohol czy
benzyna.
Jeżeli masz pytania lub problemy
dotyczące amplitunera, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Rozwiązywanie
problemów
Jeżeli używając amplitunera napotkasz na
jedną z następujących trudności, użyj tego
przewodnika po problemach i ich
usuwaniu, który pomoże w rozwiązaniu
problemu. Jeżeli problem pozostaje,
skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Audio
Brak jest dźwięku z jednego z
przednich głośników.
• Podłącz słuchawki do gniazda
PHONES, aby sprawdzić, czy dźwięk
jest wyprowadzany przez słuchawki.
Jeżeli tylko jeden kanał jest
wyprowadzany przez słuchawki,
komponent może być nieprawidłowo
podłączony do amplitunera. Sprawdź,
czy wtyki kabli używanych do
połączenia są całkowicie włożone w
gniazda na amplitunerze i na
komponencie. Jeżeli oba kanały są
wyprowadzane przez słuchawki,
przedni głośnik może być
nieprawidłowo podłączony do
amplitunera. Sprawdź podłączenie
przedniego głośnika nie
wyprowadzającego dźwięku.
• Upewnij się, że podłączone zostało
zarówno gniazdo L, jak i R do
komponentu analogowego, a nie tylko
gniazdo L lub tylko R. Użyj kabla
monofoniczno-stereofonicznego (nie
należy do wyposażenia). Gdy jednak
wybrano pole dźwiękowe (Pro Logic
itp.), głośnik środkowy nie będzie
odtwarzał dźwięku. Gdy głośnik
środkowy nie jest podłączony, dźwięk
jest odtwarzany tylko przez lewy i
prawy głośnik przedni.
ciąg dalszy
163PL
Informacje dodatkowe
Brak jest dźwięku, bez względu na to,
który komponent został wybrany, lub
słychać tylko bardzo cichy dźwięk.
• Sprawdź, czy głośniki i urządzenia
zestawu są starannie podłączone.
• Sprawdź, czy wszystkie kable
głośników są prawidłowo podłączone.
• Sprawdź, czy zarówno amplituner jak i
wszystkie komponenty są włączone.
• Sprawdź, czy gałka MASTER
VOLUME nie jest ustawiona na –∞ dB.
Ustaw ją na około –40 dB.
• Sprawdź, czy opcja SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B) nie jest ustawione na OFF
(strona 52).
• Naciśnij MUTING na pilocie, aby
anulować funkcję tłumienia dźwięku.
• Sprawdź, czy za pomocą INPUT
SELECTOR został wybrany właściwy
komponent.
• Sprawdź, czy nie są podłączone
słuchawki.
• Gdy słychać tylko bardzo słaby dźwięk,
sprawdź, czy nie jest przypadkiem
włączony tryb NIGHT MODE
(strona 116).
• Włączyło się urządzenie ochronne
amplitunera. Wyłącz amplituner,
wyeliminuj przyczynę krótkiego spięcia
i włącz zasilanie z powrotem.
Brak jest dźwięku z określonego
komponentu.
• Sprawdź, czy komponent ten jest
prawidłowo podłączony do gniazd
wejścia audio dla tego komponentu.
• Sprawdź, czy wtyki kabla (kabli)
używanego do połączenia są całkowicie
włożone w gniazda na amplitunerze i
na komponencie.
Brak jest dźwięku z analogowych
źródeł 2-kanałowych.
• Sprawdź koniecznie, czy wybrane
gniazdo wejściowe audio (cyfrowe) nie
jest przypisane do innych wejść w
pozycji „Input Assign” w menu Input
(strona 112).
Brak jest dźwięku ze źródeł cyfrowych
(z gniazda wejściowego COAXIAL lub
OPTICAL).
• Sprawdź, czy opcja INPUT MODE nie
jest ustawiona na „Analog”.
• Sprawdź, czy „2ch Analog Direct” nie
jest używane.
• Sprawdź koniecznie, czy wybrane
gniazdo wejściowe audio (cyfrowe) nie
jest przypisane do innych wejść w
pozycji „Input Assign” w menu Input
(strona 112).
Dźwięk ze źródła, wprowadzany przez
gniazdo HDMI IN nie jest
wyprowadzany ze wzmacniacza lub
głośnika TV podłączonego do
amplitunera.
• Sprawdź, czy komponent jest
podłączony prawidłowo do gniazda
HDMI IN dla tego komponentu.
• Dźwięk nie jest wyprowadzany, gdy
menu amplitunera jest wyświetlane na
monitorze TV. Naciśnij MENU, aby
wyłączyć wyświetlacz.
• Zależnie od komponentu
odtwarzającego, może być konieczne
ustawienie go. Sprawdź w instrukcjach
dostarczonych z każdym
komponentem.
• Do oglądania obrazów lub słuchania
dźwięku podczas transmisji Deep
Color należy zawsze używać kabla
połączeniowego do gniazda HDMI
odpowiedniego dla wysokich prędkości
(kabel HDMI wersja 1.3a, kategoria 2).
164PL
Dźwięki lewy i prawy nie są
zbalansowane lub są odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i urządzenia
zestawu są prawidłowo i starannie
podłączone.
• Ustaw parametry zbalansowania przy
pomocy menu ustawień Auto
Calibration.
Występują przydźwięk i szumy.
• Sprawdź, czy głośniki i urządzenia
zestawu są starannie podłączone.
• Sprawdź, czy kable połączeniowe
znajdują się z dala od transformatora
lub silnika i co najmniej 3 metry od
odbiornika telewizyjnego lub źródła
światła jarzeniowego.
• Odsuń odbiornik telewizyjny od
komponentów audio.
• Sprawdź, czy uziemione jest złącze U
SIGNAL GND (tylko gdy podłączony
jest gramofon).
• Wtyczki i gniazda są brudne. Wytrzyj je
szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
Brak dźwięku albo bardzo cichy dźwięk
słyszalny z głośnika środkowego/
dźwięku przestrzennego/tylnego
dźwięku przestrzennego.
• Wybierz tryb „Cinema Studio EX”
(strona 93).
• Wyreguluj poziom głośników
(strona 126).
• Upewnij się, czy głośnik środkowy/
głośnik(i) dźwięku przestrzennego jest
(są) ustawiony(e) na „SMALL” lub
„LARGE”.
Brak dźwięku z tylnych głośników
dźwięku przestrzennego.
• Niektóre płyty nie posiadają znacznika
Dolby Digital Surround EX, nawet jeśli
na opakowaniach są logo Dolby Digital
Surround EX.
Nie słychać dźwięku z subwoofera.
• Sprawdź, czy subwoofer jest
podłączony prawidłowo i solidnie.
• Upewnij się, że został włączony głośnik.
• Gdy wszystkie głośniki są ustawione na
„LARGE” i wybrano opcję „Neo:6
Cinema” lub „Neo:6 Music”, z
subwoofera nie będzie słychać
dźwięku.
Nie można uzyskać efektu
przestrzennego.
• Upewnij się, że funkcja pola
dźwiękowego jest włączona (naciśnij
MOVIE lub MUSIC).
• Pola dźwiękowe nie działają jedynie w
przypadku sygnałów o częstotliwości
próbkowania wyższej niż 48 kHz.
Dolby Digital lub dźwięk
wielokanałowy DTS nie są
reprodukowane.
• Sprawdź, czy odtwarzana płyta DVD
itp. jest nagrana w formacie Dolby
Digital lub DTS.
• Gdy podłączasz odtwarzacz DVD itp.
do gniazd wejścia cyfrowego tego
amplitunera, sprawdź, czy dostępne jest
ustawienie dla cyfrowego wyjścia audio
podłączonego komponentu.
Lampka MULTI CHANNEL DECODING
nie zapala się na niebiesko.
• Sprawdź, czy komponent odtwarzający
jest podłączony przez cyfrowe gniazdo i
czy wejście jest prawidłowo wybrane na
amplitunerze.
• Sprawdź, czy źródło wejścia
odtwarzanego programu odpowiada
formatowi wielokanałowemu.
Z komponentu podłączonego do
adaptera DIGITAL MEDIA PORT nie
rozlega się żaden dźwięk.
• Ustaw głośność w amplitunerze.
• Adapter DIGITAL MEDIA PORT i/
lub komponent jest/są podłączone
nieprawidłowo. Wyłącz amplituner, a
następnie ponownie podłącz DIGITAL
MEDIA PORT i/lub komponent.
• Sprawdź, aby upewnić się, czy adapter
DIGITAL MEDIA PORT i/lub
komponent jest zgodny z tym
amplitunerem.
Obraz
Brak jest obrazu lub obraz jest
niewyraźny na ekranie TV lub
monitorze.
• Wybierz właściwe wejście na
amplitunerze (strona 62).
• Ustaw odpowiedni tryb wejścia
odbiornika telewizyjnego.
• Odsuń odbiornik telewizyjny od
komponentów audio.
• Przypisz prawidłowo wejście wideo
komponentu.
• Sygnał wejściowy powinien być taki
sam jak sygnał wejściowy podczas
konwersji w górę za pomocą
opisywanego amplitunera (strona 45).
Obraz COMPONENT VIDEO OUT jest
zniekształcony.
• Wejściowe sygnały wideo inne niż
komponentowe 480p nie są odbierane,
gdy sygnały są wysyłane z gniazd
VIDEO. Wprowadź komponentowe
sygnały wideo 480i.
ciąg dalszy
165PL
Informacje dodatkowe
Nie można wykonać nagrania.
• Sprawdź, czy komponenty są
prawidłowo podłączone (strona 31).
• Wybierz komponent źródłowy
(strona 62).
• Sprawdź, czy ustawienie na
odtwarzającym komponencie jest
ustawione na dźwięk wielokanałowy.
• Sprawdź koniecznie, czy wybrane
gniazdo wejściowe audio (cyfrowe) nie
jest przypisane do innych wejść w
pozycji „Input Assign” w menu Input
(strona 112).
• Gdy komponentowe sygnały wejściowe
inne niż 480p są wysyłane, użyj gniazda
COMPONENT VIDEO OUT i ustaw
„Resolution” na „DIRECT”.
Obraz z komponentu podłączonego do
gniazda HDMI nie jest odtwarzany w
telewizorze, jest zniekształcony lub
zanika.
• Upewnij się, że kable są prawidłowo i
solidnie podłączone do komponentów.
• Zależnie od komponentu
odtwarzającego, może być konieczne
ustawienie go. Sprawdź w instrukcjach
dostarczonych z każdym
komponentem.
• Do oglądania obrazów lub słuchania
dźwięku podczas transmisji Deep
Color należy zawsze używać kabla
połączeniowego do gniazda HDMI
odpowiedniego dla wysokich prędkości
(kabel HDMI wersja 1.3a, kategoria 2).
• Obraz z komponentu podłączonego do
gniazda HDMI może być
zniekształcony. W takim wypadku
ustaw opcję „Video Direct” w menu
ustawień HDMI na „ON”.
• Obraz lub dźwięk z komponentu
podłączonego do gniazda HDMI mogą
zanikać w momencie przełączania
sygnałów wideo. W takim wypadku
ustaw opcję „Video Direct” w menu
ustawień HDMI na „ON”.
Nie można wykonać nagrania.
• Sprawdź, czy komponenty są
prawidłowo podłączone (strona 36).
• Wybierz komponent źródłowy
(strona 62).
Po wybraniu wejścia HDMI obraz
pojawia się później niż towarzyszący
mu dźwięk.
• W przypadku niektórych
komponentów podłączonych do
gniazda HDMI lub odtwarzanych
źródłowych sygnałów audio, obraz
może pojawiać się później niż
towarzyszący mu dźwięk. W takim
wypadku ustaw opcję „Video Direct” w
menu ustawień HDMI na „ON”.
Tuner
Odbiór FM jest zły.
• Do podłączenia amplitunera do anteny
zewnętrznej FM użyj 75-omowego
kabla koncentrycznego (nie należy do
wyposażenia), jak pokazano na
rysunku. Jeżeli podłączysz amplituner
do zewnętrznej anteny, wykonaj
uziemienie anteny, zabezpieczając
przed wyładowaniami
atmosferycznymi. Aby zapobiec
eksplozji gazu, nie podłączaj kabla
uziemienia do rury z gazem.
Zewnętrzna antena FM
Amplituner
Kabel uziemienia
(nie należy do
wyposażenia)
Do ziemi
Interfejs użytkownika (GUI) nie pojawia
się na ekranie telewizora.
• Naciśnij GUI MODE, aby podświetlić
na wyświetlaczu napis „GUI MODE”.
• Sprawdź, czy telewizor jest prawidłowo
podłączony.
166PL
Nie można dostroić do stacji
radiowych.
• Sprawdź, czy anteny są solidnie
podłączone. Wyreguluj anteny i
podłącz antenę zewnętrzną, jeśli to
konieczne.
• Aby uniknąć zakłóceń szumowych,
antena radia satelitarnego powinna
znajdować się z dala od kabli
głośnikowych i przewodu zasilania.
• Sygnał stacji jest za słaby (podczas
automatycznego strojenia stacji). Użyj
funkcji strojenia bezpośredniego.
• Upewnij się, że interwał strojenia jest
ustawiony prawidłowo (podczas
bezpośredniego strojenia stacji AM).
• Nie została zaprogramowana żadna
stacja lub zaprogramowane stacje
zostały usunięte (podczas
wyszukiwania zaprogramowanych
stacji). Zaprogramuj stacje (strona 72).
• Naciśnij DISPLAY tak, aby
częstotliwość pojawiła się na
wyświetlaczu.
Zestaw w ogóle nie odbiera kanałów
satelitarnych. (tylko model
amerykański/kanadyjski)
• Złe warunki odbioru. Przesuń antenę w
miejsce zapewniające dobry odbiór.
• Sprawdź, czy wykupiłeś abonament
danej usługi radia satelitarnego
(informacje - strona 74).
Nie działa RDS. (tylko model
europejski)
• Upewnij się, że radio jest nastrojone na
stację FM RDS.
• Wybierz silniejszą stację FM.
Sterowanie przez HDMI
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie
działa.
• Sprawdź połączenia HDMI (strona 37).
• Upewnij się, że w menu ustawień
HDMI opcja „Control for HDMI” jest
ustawiona na „ON”.
Brak dźwięku z amplitunera i głośnika
telewizora podczas korzystania z
funkcji System Audio Control.
• Upewnij się, że telewizor jest zgodny z
funkcją System Audio Control.
• Jeżeli posiadany odbiornik telewizyjny
nie jest wyposażony w funkcję System
Audio Control, ustaw opcję „Audio
Out” w menu ustawień HDMI na
– „TV+AMP”, jeżeli chcesz, aby
dźwięk było słychać zarówno z
głośnika telewizora jak i z
amplitunera.
– „AMP”, jeżeli chcesz, aby dźwięk
było słychać z amplitunera.
ciąg dalszy
167PL
Informacje dodatkowe
Żądane informacje RDS nie pokazują
się. (tylko model europejski)
• Skontaktuj się ze stacją radiową i
dowiedz się, czy taka usługa jest
prowadzona. Jeżeli tak, to usługa może
być chwilowo nieczynna.
• Upewnij się, czy podłączony
komponent jest zgodny z funkcją
Sterowanie przez HDMI.
• Sprawdź ustawienia funkcji Sterowanie
przez HDMI na podłączonym
komponencie. Informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia.
• W przypadku zmiany konfiguracji
HDMI, podłączenia/odłączenia
przewodu zasilającego lub awarii
zasilania powtórz procedurę
„Przygotowanie do korzystania z
funkcji „BRAVIA” Sync” (strona 106).
• Jeżeli zostanie wybrana opcja HDMI B
przyciskiem HDMI OUTPUT po
wybraniu opcji HDMI A, funkcja
Sterowanie przez HDMI może przez
chwilę nie działać prawidłowo. Dzieje
się tak, ponieważ komponent
podłączony do gniazda HDMI A musi
rozpoznać amplituner wyposażony w
funkcję Sterowanie przez HDMI. Jeżeli
funkcja Sterowanie przez HDMI nie
działa prawidłowo przez długi czas,
wykonaj czynności opisane w części
„Przygotowanie do korzystania z
funkcji „BRAVIA” Sync” (strona 106).
• Po wybraniu opcji HDMI B funkcja
Sterowanie przez HDMI nie będzie
działać.
• Nie można uzyskać dźwięku z
urządzenia podłączonego do
amplitunera, jeżeli w amplitunerze jako
źródło sygnału wejściowego wybrano
telewizor.
– Aby oglądać program na urządzeniu
podłączonym do amplitunera, zmień
wejście amplitunera na HDMI.
– Zmień kanał TV, gdy chcesz oglądać
program telewizyjny.
– W przypadku oglądania programu na
urządzeniu podłączonym do
telewizora wybierz urządzenie lub
wejście, z którego sygnał chcesz
oglądać.
Informacje na temat tej operacji
można znaleźć w instrukcji obsługi
telewizora.
• W przypadku korzystania z funkcji
Sterowanie przez HDMI nie można
sterować podłączonym komponentem
za pomocą pilota telewizora.
– W zależności od podłączonego
komponentu i telewizora może zajść
potrzeba skonfigurowania
komponentu i telewizora. Informacje
w instrukcjach obsługi dołączonych
do każdego komponentu i do
telewizora.
– Zmień wejście amplitunera na
wejście HDMI, do którego
podłączono dany komponent.
Pilot zdalnego sterowania
Pilot nie działa.
• Skieruj pilota na czujnik zdalnego
sterowania na amplitunerze.
• Usuń przeszkody pomiędzy pilotem i
amplitunerem.
• Wymień wszystkie baterie w pilocie na
nowe, jeśli są słabe.
• Upewnij się, że tryby poleceń
amplitunera i pilota są takie same.
Jeżeli tryby poleceń amplitunera i
pilota są różne, nie można obsługiwać
amplitunera pilotem (strona 119).
168PL
• Upewnij się, że wybrane zostało
właściwe wejście na pilocie.
• Gdy obsługujesz programowany
komponent inny niż Sony, pilot może
nie działać właściwie, zależnie od
modelu i producenta komponentu.
Komunikaty błędów
W wypadku nieprawidłowej pracy systemu,
na wyświetlaczu pojawi się dwucyfrowy
kod i komunikat. Możesz sprawdzić stan
systemu przy użyciu komunikatów. Aby
rozwiązać problem, sprawdź w poniższej
tabeli. Jeżeli problem nie daje się usunąć,
skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
PROTECTOR
Do głośników doprowadzany jest
nieregularny prąd, lub pokrywa górna
urządzenia jest czymś przykryta.
Amplituner wyłącza się automatycznie
po kilku sekundach. Sprawdź
podłączenia głośników i włącz ponownie
zasilanie.
Objaśnienia pozostałych komunikatów
podano w częściach „Lista komunikatów
po przeprowadzeniu pomiarów metodą
automatycznej kalibracji” (strona 58),
„Lista komunikatów radia XM”
(strona 85), „Lista komunikatów radia
satelitarnego SIRIUS” (strona 84) oraz
„Lista komunikatów DIGITAL MEDIA
PORT” (strona 67).
Rozdziały dotyczące
kasowania pamięci
Aby skasować
Zobacz
Wszystkie ustawienia
wprowadzone do pamięci
strona 48
Charakterystyka częstotliwościowa
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
MOC WYJŚCIOWA
Znamionowa moc wyjściowa w trybie
stereofonicznym1) 2)
(8 omów 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
120 W + 120 W
Moc wyjściowa odniesienia w trybie
stereofonicznym
(4 omy 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15 %):
120 W + 120 W
Moc wyjściowa odniesienia
(8 omów, 1 kHz, THD
0,7 %):
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2): 130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Moc wyjściowa odniesienia
(4 omy, 1 kHz, THD
0,7 %):
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
od ustawień pola dźwiękowego i
źródła, na wyjściu może nie być dźwięku.
2)
Mierzone w następujących warunkach:
Wymagania dotyczące zasilania: 120 V prądu
zmiennego, 60 Hz (w U.S.A. i Kanadzie),
230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz (w Europie i
innych regionach)
Krzywa korekcji
RIAA ± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD,
DVD, SAT
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
Wejścia (Analogowe)
PHONO
Czułość: 2,5 mV
Impedancja:
50 komów
Stosunek sygnał/
szum: 90 dB (A,
20 kHz filtr
dolnoprzepustowy)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD,
DVD, SAT
Czułość: 150 mV
Impedancja:
50 komów
Stosunek sygnał/
szum: 100 dB (A,
20 kHz filtr
dolnoprzepustowy)
Wejścia (cyfrowe)
BD, DVD,
SA-CD/CD
(koncentryczne)
Impedancja: 75 omów
Stosunek sygnał/
szum: 96 dB (A,
20 kHz filtr
dolnoprzepustowy)
VIDEO 1, TV, SAT,
Stosunek sygnał/
TAPE, MD (optyczne) szum: 96 dB
(A, 20 kHz filtr
dolnoprzepustowy)
Wyjścia
TAPE (REC OUT),
MD (REC OUT),
VIDEO 1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO
OUT)
Napięcie: 150 mV
Impedancja: 1 kiloom
FRONT L/R,
CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK
L/R, SUBWOOFER
Napięcie: 2 V
Impedancja: 1 kiloom
ciąg dalszy
169PL
Informacje dodatkowe
1)Zależnie
PHONO
Sekcja tunera FM
Informacje ogólne
Zakres strojenia
Antena
Złącza anteny
Wymagania dotyczące zasilania
120 V prądu zmiennego,
60 Hz
(w U.S.A. i Kanadzie)
230 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w Europie i innych
regionach)
Moc wyjściowa (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:5 V, 700 mA
Moc wyjściowa (ZONE 2 VIDEO OUT)
DC OUT:11 V, 30 mA
Pobór mocy
87,5 – 108,0 MHz
Antena drutowa FM
75 omów,
niezrównoważone
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
Obszar
Skala strojenia
Krok co
10 kHz
Krok co
9 kHz
U.S.A., Kanada
530 –
1 710 kHz
531 –
1 710 kHz
Europa
–
531 –
1 602 kHz
Obszar
U.S.A.
Częstotliwość pośrednia
450 kHz
Antena
Antena ramowa
480 W
Kanada
580 VA
Europa
480 W
Wejścia/Wyjścia
Wideo:
1 Vp-p, 75 omów
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 omów
PB/CB: 0,7 Vp-p,
75 omów
PR/CR: 0,7 Vp-p,
75 omów
80 MHz HD Pass
Through
Pobór mocy (w trybie czuwania)
0,9 W (gdy „Control for
HDMI” i „RS-232C
Control” ustawiono na
„OFF”)
Wymiary
430 × 175 × 430 mm
(szer./wys./głęb.)
włączając części
wystające i elementy
regulacyjne
Masa (orientacyjna)
16,5 kg
Wideo HDMI
Dostarczone wyposażenie
Wejście/wyjście (blok wzmacniaka HDMI)
640 × 480p przy 60 Hz
720 × 480p przy 59,94/60 Hz
1280 × 720p przy 59,94/60 Hz
1920 × 1080i przy 59,94/60 Hz
1920 × 1080p przy 59,94/60 Hz
720 × 576p przy 50 Hz
1280 × 720p przy 50 Hz
1920 × 1080i przy 50 Hz
1920 × 1080p przy 50 Hz
1920 × 1080p przy 24 Hz
Instrukcja obsługi (ten podręcznik)
Szybkie ustawienia – Przewodnik (1)
Lista menu interfejsu GUI (1)
Mikrofon kalibracyjny ECM-AC1 (1)
Antena drutowa FM (1)
Antena ramowa AM (1)
Przewód zasilania (1)
Główny pilot zdalnego sterowania (1)
Pilot zdalnego sterowania strefy 2/strefy 3 (1)
Baterie R6 (rozmiar AA) (4)
Sekcja wideo
Wygląd i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
170PL
Indeks
Cyfry
E
2ch Analog Direct 87
2ch Stereo Mode 87
2-kanałowy 87
4 Ω 51
5.1 kanałow 25
7.1 kanałow 25
8 Ω 51
F
A
AM 69
Antenna Aiming 77
Audio 134
AUDIO OUT 145
Auto Calibration 52, 123, 142
Auto Tuning 69
A.F.D. (tryb) 88
A/V Sync 64, 134, 144
B
Bass 8, 131, 144
BI-AMP 125, 143
C
Category Mode 78
Center Mix 125, 143
Cinema Studio EX (tryb) 93
Crossover Freq 127, 143
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
52
DCS 93
Decode Priority 135, 144
DIGITAL MEDIA PORT 15, 32, 64
Direct Tuning 70, 79
Distance Unit 129, 143
DMPORT Control 68
Dolby Digital EX 95
DTS Neo:6 (Cinema, Music) 89
Dual Mono 134, 144
D. Range Comp (Dynamic range
compressor) 129, 142
Film 93
FM 69
FM Mode 69, 144
G
Gniazda HDMI 15, 37
Gniazda VIDEO 2 IN/PORTABLE AV
IN 45
GUI (Graphical User Interface) 29, 49
H
HDMI 138
I
Impedancja głośnika 50, 143
Input 62
Input Assign 64, 112
INPUT MODE 111
iPod 66, 68
K
Kasowanie
pamięć 48
pilota 157
Klient sieciowy 66
Komunikaty
Automatyczna kalibracja 58
Błąd 168
DIGITAL MEDIA PORT 67
SIRIUS 84
XM 85
Konfiguracja połączeń bi-amplifier 120
Konwersja w górę 45
L
LARGE 127
List Mode 67
ciąg dalszy
171PL
Informacje dodatkowe
D
Effect Level 130, 144
EQ 131
Lock Code 82, 144
L.F.E. (Low Frequency Effect) 12
Przycisk HDMI IN 8, 49
Przycisk HDMI OUT 8, 110
M
Q
Magnetowid 44
MASTER VOLUME 9
Menu 49, 59, 122
Menu opcji 60
Menu ustawień 122
Multi Zone 97, 132
Muzyka 65, 91
Quick Setup 55
N
Nagrywanie 117, 118
Nagrywarka DVD 44
Name Input 63, 73, 124
Neural-THX 90
NIGHT MODE 116
O
Obraz 65, 135
Odtwarzacz Blu-ray Disc 38, 41, 62
Odtwarzacz CD 32, 35
Odtwarzacz DVD 38, 41
Odtwarzacz Super Audio CD 32, 34, 35
P
Parental Lock 81, 144
Phase Audio 128, 142
Phase Noise 128, 142
PHONES 9
Pilot 18–24, 49, 146–157
PIP (Picture in Picture) 21
PLII 89
PLIIx 89
Połączenia
anteny 47
głośniki 27
komponenty audio 31
komponenty wideo 36
monitor 29
Position (Auto Calibration) 123, 142
Poziom 131
Poziom subwoofera 138, 145
Preset Mode 81
PROTECTOR 168
Przewód zasilania 48
172PL
R
Radio ID 77
Radio satelitarne 74
Radio satelitarne SIRIUS 75
Radio XM 74
Repeat 67
Resetowanie 48
Resolution 135, 144
RS-232C Control 140, 145
S
Shuffle 67
SIRIUS 74
SMALL 127
Sound Field 64
Speaker 125
Speaker Pattern 125, 143
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 9, 52
Sterowanie przez HDMI 138
Strojenie 69, 70, 72
Sur Settings 144
Surround 89, 130
System 140
T
Test Tone 127, 142
TONE 8
TONE MODE 8, 48
Treble 8, 131, 144
Tuner 69
U
Ustawienia 122
W
Wybór rodzaju kalibracji 56, 142
Wyciszanie 63
Wygaszacz ekranu 140
Wyjście audio 138
Wyłącznik czasowy (funkcja Sleep Timer)
115
Wyświetlacz 10
X
XM 74
Z
Zacisk U SIGNAL GND 35
Zaprogramowane kanały 80
Zaprogramowane stacje 72
Zmiana wyświetlanych informacji 145
Zone 12V Trigger 133, 145
ZONE 2 125
Informacje dodatkowe
173PL
Download PDF

advertising