Sony | STR-DA5400ES | Sony STR-DA5400ES Installationshandbok

3-875-811-41(1)
2: Anslutning av högtalarna/
2: Podłączanie głośników
STR-DA5400ES
3: Anslutning av övriga komponenter/
3: Podłączanie innych komponentów
Super Audio CD-spelare/ Odtwarzacz Super Audio CD
Snabbanslutningsguide
Szybkie ustawienia - Przewodnik
Super Audio CD-spelare/
Odtwarzacz Super Audio CD
Högtalarkabel (medföljer ej)/
Kabel głośnikowy (brak w wyposażeniu)
© 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia
Högtalarkabel (medföljer ej)/
Kabel głośnikowy (brak w wyposażeniu)
Ljudkabel (medföljer ej)/
Kabel audio (brak w wyposażeniu)
1: Installation av högtalarna/
1: Rozmieszczenie głośników
Videokomponenter/ Komponenty wideo
TV/
Telewizor
Högtalarkabel (medföljer ej)/
Kabel głośnikowy (brak w wyposażeniu)
Ljudkabel (medföljer ej)/
Kabel audio (brak w wyposażeniu)
HDMI-kabel (medföljer ej)/
Kabel HDMI (brak w wyposażeniu)
10 mm
DVD-spelare, Blu-ray Disc-spelare/
Odtwarzacz DVD, odtwarzacz
Blu-ray Disc
HDMI-kabel (medföljer ej)/
Kabel HDMI (brak w wyposażeniu)
Högtalarkabel (medföljer ej)/
Kabel głośnikowy (brak w wyposażeniu)
Angående högtalaruttagen
Svenska

Den här snabbanslutningsguiden beskriver hur man ansluter en Super Audio CD/CD-spelare, DVD-spelare,
Blu-ray Disc-spelare, högtalare och en subwoofer så att man kan lyssna med mångkanaligt surroundljud. Se
bruksanvisningen till receivern för närmare detaljer.
Instruktioner förklaras med hjälp av illustrationer föreställande USA-/Canadamodellen.
1: Installation av högtalarna
I ovanstående figurer visas ett exempel på en 7.1-kanalig högtalaruppsättning (sju vanliga högtalare och en
subwoofer). Se bruksanvisningen till receivern samt baksidan på det här bladet.
I figurerna i den här guiden är högtalarna markerade med  till .
 Vänster främre högtalare
 Höger surroundhögtalare
 Höger främre högtalare
 Vänster bakre surroundhögtalare*
 Mitthögtalare
 Höger bakre surroundhögtalare*
 Vänster surroundhögtalare
 Subwoofer
* De bakre surroundhögtalarna (vänster/höger) är kompatibla med användning i zon 2. Se bruksanvisningen till receivern.
2: Anslutning av högtalarna
Anslut högtalarna på rätt sätt i förhållande till det antal högtalare och den typ av högtalare som du har.
Angående högtalarkablar


Använd lagom långa högtalarkablar med hänsyn till rummets storlek.
Bestäm vilken färg eller markering på högtalarkablarna som du ska ansluta till pluskontakterna (+)
respektive minuskontakterna (–). På så sätt går det lättare att ansluta kablarna utan att polerna blir
omkastade.


Anslut -uttagen till -uttagen på receivern och -uttagen till -uttagen på receivern.
Se figur eller receiverns bruksanvisning för mer information om anslutning av högtalarkablarna.
Vrid på låsskruven tills högtalarkabeln sitter ordentligt fast.
Angående SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)-omkopplaren
Du kan välja det främre högtalarsystemet. Se ”8: Inställning av högtalarna” i bruksanvisningen till receivern
för närmare detaljer.
3: Anslutning av övriga komponenter
Detta är ett exempel på hur du kan koppla ihop den här receivern med dina övriga komponenter. Se steg 4
i ”Allra först” i bruksanvisningen till den här receivern för närmare detaljer om övriga anslutnningar och
andra sorters komponenter.
Den här receivern är utrustad med en funktion för omvandling av videosignaler. Se ”4b: Ansluta
videokomponenterna” i bruksanvisningen till receivern.
4: Anslut inte nätkablarna förrän allra sist
Anslut den medföljande nätkabeln till AC IN-uttaget på receivern, och sätt sedan stickkontakten i den andra
änden i ett vägguttag.
O złączach głośników
Język polski

Niniejsza pozycja, Szybkie ustawienia - Przewodnik, zawiera opis sposobu podłączenia odtwarzacza Super
Audio CD/CD, odtwarzacza DVD, odtwarzacza Blu-ray Disc, głośników i subwoofera, który zapewnia
dookólny dźwięk wielokanałowy. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej
razem z amplitunerem.
Objaśnienia do instrukcji podano w oparciu o rysunki modelu amerykańskiego/kanadyjskiego.
Na powyższej ilustracji pokazano przykład konfiguracji 7.1-kanałowego systemu głośników (siedem
głośników i jeden subwoofer). Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną razem z amplitunerem oraz z
informacjami na odwrotnej stronie tego przewodnika.
Na ilustracjach w tym przewodniku głośniki są oznaczone literami  - .
 Przednia lewa kolumna głośnikowa
 Dookólna prawa kolumna głośnikowa
 Przednia prawa kolumna głośnikowa
 Tylna lewa kolumna dźwięku dookólnego*
 Środkowa kolumna głośnikowa
 Tylna prawa kolumna dźwięku dookólnego*
 Dookólna lewa kolumna głośnikowa
 Głośnik sub-niskotonowy
* Tylne głośniki dookólne (lewy/prawy) są zgodne z wymaganiami pracy w strefie 2. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną razem z amplitunerem.
2: Podłączanie głośników
Podłącz głośniki zgodnie z ich liczbą i rodzajem.
O kablach głośnikowych


Podłącz złącza  do złączy  amplitunera, a złącza  podłącz do złączy  amplitunera.
Ze szczegółami dotyczącymi podłączenia kabli głośnikowych zapoznaj się na rysunku lub w instrukcji
obsługi dołączonej do amplitunera.
Przekręć gałkę zaciskową tak, aby kabel głośnikowy był stabilnie podłączony.
O przełączniku SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Można wybrać głośniki przednie. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale „8: Ustawianie głośników”
w instrukcji obsługi dostarczonej razem z amplitunerem.
1: Rozmieszczenie głośników


Użyj kabli głośnikowych odpowiednich do szerokości pomieszczenia.
Kierując się w swoich decyzjach kolorem lub oznaczeniem kabla głośnika przy podłączaniu do złącza plus
(+) lub minus (–), możesz być pewien, że podłączasz kabel prawidłowo, bez pomyłek w sprawie plusa lub
minusa.
3: Podłączanie innych komponentów
Jest to tylko przykład połączenia amplitunera i komponentów. Szczegółowe informacje o innych
połączeniach i innych komponentach znajdziesz w kroku 4 w rozdziale „Informacje i czynności wstępne”
instrukcji obsługi dostarczonej razem z amplitunerem.
Ten amplituner posiada funkcję konwersji sygnałów wideo. Sprawdź w rozdziale „4b: Podłączanie
komponentów wideo” w instrukcji obsługi dostarczonej razem z amplitunerem.
4: Wszystkie przewody zasilania podłącz na końcu
Podłącz dostarczony przewód zasilania do złącza AC IN amplitunera, a następnie podłącz przewód zasilania
do gniazda ściennego.
12 Tryck upprepade gånger på / för att välja
Svenska
AUTO CAL MIC
3
automatisk kalibreringstyp, tryck sedan på
Kalibrera lämplig högtalarinställning
automatiskt (Auto Calibration)
Du kan ställa in högtalarna för att automatiskt få önskat ljud
från alla anslutna högtalare genom att använda den automatiska
kalibreringsfunktionen.
Innan du utför den automatiska
kalibreringen

4
5-14


Under kalibreringen kommer ljudet från högtalarna att vara mycket högt. Se
till att det inte finns barn i närheten och ta hänsyn till dina grannar.
Utför mätningen i en tyst miljö för att undvika påverkan av externa ljud och
för att få en mer korrekt mätning.
Om det finns några hinder mellan optimeringsmikrofonen och högtalarna
kan inte kalibreringen utföras korrekt. Ta bort eventuella hinder från
mätområdet för att undvika mätfel.
1
2
Installera och anslut högtalarna och TV:n.
Se framsidan för mer information.
Anslut den medföljande optimeringsmikrofonen
till AUTO CAL MIC-ingången.
AUTO CAL MIC-uttaget får endast användas för den
medföljande optimeringsmikrofonen. Koppla inte in några
andra mikrofoner. Om du gör det kan du skada receivern och
mikrofonen.
4
GUI MODE
9
3
Ställ in optimeringsmikrofonen.
Placera optimeringsmikrofonen på din sittplats. Använd en
stol eller stativ så att optimeringsmikrofonen placeras på
samma höjd som dina öron. Rikta optimeringsmikrofonens
L-ände mot framsidan på den vänstra högtalaren och
optimeringsmikrofonens R-ände mot framsidan på den högra
högtalaren.
Vid inställning av aktiv subwoofer


5
/,
/ 
10

Om en subwoofer är ansluten så slå på den och skruva upp
volymen först. Vrid MASTER VOLUME-ratten till strax före
mittläget.
Om du har anslutit en subwoofer med delningsfilter ska den
ställas in på det maximala värdet.
Om du har anslutit en subwoofer med automatisk
standbyfunktion ska den vara avslagen (inaktiverad).
Utföra automatisk kalibrering Den automatiska kalibreringsfunktionen gör det möjligt för dig
att mäta följande: högtalaranslutningar, högtalarnas polaritet,
högtalaravstånd, högtalarnas vinklar, högtalarens storlek,
högtalarnivå, frekvensegenskaper.
1
2
6
/,
/ 
11
/,
3
4
7
/,
Anslut en TV-skärm till den här receivern.
Se ”3: Ansluta bildskärmen” i bruksanvisningen.
Slå på receivern och TV:n.
Ställ in ingången på TV:n så att en bild på menyn visas på
skärmen.
Tryck på AMP.
Receivern kan styras med fjärrkontrollen.
Tryck på GUI MODE.
Efter att ”GUI MODE ON” har visats i receiverns
displayfönster visas ”GUI MODE”.

5
6
7
Utför plan mätning av frekvensen från
respektive högtalare.
Engineer
Ställer in frekvensen så att den stämmer
överens med Sony standard lyssningsrum.
Front Reference
Justerar egenskaperna för alla högtalare
så att de stämmer överens med de främre
högtalarnas egenskaper.
OFF
Används för att stänga av autokalibreringens
EQ.
Mätresultaten sparas.
13 Tryck på .
Avslutningsskärmen visas.
14 Tryck på
.
Om det visas en felkod
Om meddelandet ”Save auto calibration (auto speaker setup)?”
visas på TV-skärmen i steg 10 går det att välja att bekräfta
varningen (”Yes”) eller ej (”No”). Följ anvisningarna på TVskärmen om du väljer ”Yes”. Mer information om varningar
och felkoder finns i ”Lista över meddelanden efter automatisk
kalibrering” i ”9: Kalibrera lämplig högtalarinställning automatiskt
(Auto Calibration)” i bruksanvisningen.
Automatyczna kalibracja odpowiednich
ustawień głośników (Auto Calibration)
Korzystając z funkcji automatycznej kalibracji, głośniki można
skonfigurować w taki sposób, aby z wszystkich podłączonych
głośników uzyskać właściwy dźwięk.
Przed przystąpieniem do automatycznej
kalibracji



Podczas kalibracji dźwięk, który wydobywa się z głośników, jest bardzo
głośny. Miej na uwadze dzieci lub sąsiadów.
Przeprowadź automatyczną kalibracją w ciszy, aby uniknąć wpływu hałasu i
uzyskać dokładniejsze pomiary.
Kalibracji nie można przeprowadzić prawidłowo, jeżeli między mikrofonem
optymalizacji ustawień a głośnikami znajdują się jakieś przeszkody. Usuń
wszelkie przeszkody ze strefy pomiaru, aby uniknąć błędów.
1
3
Välja det språk som visas på TV-skärmen
Du kan välja bland 4 olika språk på de meddelanden som visas på
TV-skärmen.
 English
 Español
 Français
 Deutsch
Mer information finns i ”
System-inställningar” i
bruksanvisningarna.

Ställ in respektive komponent så att ljudet matas ut på rätt sätt ur
högtalarna när man spelar någonting på den komponenten. I de
följande avsnitten beskrivs hur man gör med Sony-komponenter.
Se bruksanvisningen till respektive komponent.
Sony Super Audio CD-spelare
Välj lämpligt uppspelningsområde (multikanalsområdet eller
det 2-kanaliga området). När man väljer det 2-kanaliga området
kan det hända att ljudet bara hörs via höger och vänster främre
högtalare.

Nu är receivern klar att använda. Se bruksanvisningen till receivern
för närmare uppgifter.
Ustaw mikrofon optymalizacji ustawień.
Umieść mikrofon optymalizacji ustawień w pozycji odsłuchu.
Użyj stołka lub statywu, aby mikrofon optymalizacji ustawień
znajdował się na tym samym poziomie, co uszy słuchacza.
Skieruj koniec L mikrofonu kalibracyjnego w stronę głośnika
przedniego lewego, a koniec R w stronę głośnika przedniego
prawego.
Przeprowadzanie automatycznej kalibracji Funkcja automatycznej kalibracji umożliwia następujące pomiary:
połączenia głośników, polaryzacja głośników, odległość głośników,
kąt pomiędzy głośnikami, rozmiary głośników, poziomy
głośników, charakterystyki częstotliwości.
När dessa inställningar är färdiga
2
3
4
Tryck upprepade gånger på / för att välja ”Auto
Calibration” och tryck sedan på
eller .
Podłącz monitor telewizyjny do amplitunera.
Zapoznaj się z rozdziałem „3: Podłączanie monitora” w
instrukcji obsługi.
Włącz amplituner i odbiornik telewizyjny.
Przełącz wejście odbiornika TV, aby wyświetlić menu.
Tryck upprepade gånger på / för att välja
”Quick Setup” och tryck sedan på .
8
Tryck upprepade gånger på / och
för att
ta bort markeringen för punkter som du inte vill
mäta, tryck sedan på .
Bekräftelseskärmen visas med en fråga om du är redo att
börja mäta.
9
Tryck på
10 Tryck på för att välja ”Next”.
11 Tryck på / för att välja ”Yes” och tryck sedan
på
.
Urvalsskärmen för kalibreringstyp visas.
Naciśnij kilkakrotnie /, aby wybrać
„ Settings”, następnie naciśnij
lub .
Naciśnij kilkakrotnie /, aby wybrać „Auto
Calibration”, następnie naciśnij
lub .
7
Naciśnij kilkakrotnie /, aby wybrać „Quick
Setup”, następnie naciśnij .
Pojawi się ekran, na którym można wybrać pozycję do
pomiaru.
Naciśnij kilkakrotnie / oraz , aby usunąć
zaznaczenie pozycji, których nie chcesz mierzyć,
następnie naciśnij .
Pojawi się ekran potwierdzenia z zapytaniem o gotowość do
przystąpienia do pomiaru.
9
Wykonuje pomiar częstotliwości z przedniej
powierzchni każdego głośnika.
Engineer
Ustawia częstotliwość na taką, która
odpowiada standardom pomieszczenia
odsłuchu Sony.
Front Reference
Reguluje charakterystyki wszystkich
głośników, aby odpowiadały charakterystyce
przedniego głośnika.
OFF
Wyłącza korektor automatycznej kalibracji.
Wyniki pomiarów zostały zapisane.
13 Naciśnij przycisk .
Pojawia się ekran zakończenia.
.
Gdy w punkcie 10 na ekranie telewizora pojawi się monit „Save
auto calibration (auto speaker setup)?”, można go potwierdzić
(„Yes”) lub nie („No”). Jeżeli wybierzesz opcję „Yes”, postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie telewizora. Szczegóły dotyczące
ostrzeżeń i kodów błędów podano w części zatytułowanej
„Lista komunikatów po przeprowadzeniu pomiarów metodą
automatycznej kalibracji” w rozdziale „9: Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień głośników (Auto Calibration)” w
instrukcji obsługi.
Wskazówka
Rozmiar głośnika (LARGE/SMALL) jest określony niską charakterystyką.
Wyniki pomiarów mogą być różne, zależnie od pozycji mikrofonu optymalizacji
ustawień i położenia głośników oraz kształtu pomieszczenia. Wskazane
jest postępowanie zgodne z wynikami pomiarów. Można jednak zmienić
te ustawienia w menu ustawień Speaker. Najpierw zapisz w pamięci wyniki
pomiarów, następnie, jeśli chcesz, spróbuj zmienić ustawienia.
Wybór języka wyświetlanego na ekranie
telewizora.
Istnieje możliwość wyboru jednego z dostępnych 4 języków, który
będzie używany na ekranie telewizora.
 English
 Español
 Français
 Deutsch
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi w
części „
Ustawienia System”.
Konfiguracja innych komponentów
Każdy komponent zestawu należy skonfigurować, aby podczas
odtwarzania materiałów z tego podłączonego urządzenia można
było uzyskać prawidłowy dźwięk z głośników. Poniżej opisano
przypadek komponentów marki Sony. Sięgnij do instrukcji obsługi
dołączonej do każdego urządzenia.
Odtwarzacz Super Audio CD Sony
Po konfiguracji
6
för att välja ”Start”.
Mätningen startar efter fem sekunder.
När mätningen är klar hörs det ett pip och mätresultatet visas
på TV-skärmen.
Full Flat
Naciśnij przycisk GUI MODE.
Lista menu Settings pojawi się na ekranie telewizora.
8
Wyjaśnienie
Amplituner można obsługiwać z poziomu pilota.
Jeżeli w okienku wyświetlacza amplitunera pojawił się napis
„GUI MODE ON”, został włączony tryb „GUI MODE” .
Naciśnij
, aby wybrać „Start”.
Pomiar rozpocznie się w ciągu pięciu sekund.
Po zakończeniu pomiaru rozlegnie się krótki sygnał
dźwiękowy, a wynik pomiaru pojawi się na ekranie telewizora.
10 Naciśnij
, aby wybrać „Next”.
.
Parametr
Wybierz odpowiednią przestrzeń odtwarzania (wielokanałową
lub 2-kanałową). Po wybraniu opcji 2-kanałowej dźwięk może
dochodzić tylko z lewego i prawego głośnika przedniego.
Naciśnij przycisk AMP.
Menu amplitunera zostanie wyświetlone na ekranie
telewizora.
5
automatycznej kalibracji, a następnie naciśnij
Gdy pojawią się kody błędów
Jeżeli subwoofer jest podłączony, włącz go i zwiększ jego
głośność. Pokrętło MASTER VOLUME ustaw tuż przed
położeniem środkowym.
Jeżeli podłączony subwoofer wyposażony jest w funkcję
częstotliwości rozgraniczającej, ustaw jej wartość na maksimum.
Jeżeli podłączony subwoofer wyposażony jest w funkcję
automatycznego stanu gotowości, wyłącz ją (stan nieaktywny).
1
12 Naciśnij kilkakrotnie /, aby wybrać rodzaj
Szczegółowe informacje na pierwszej stronie.
Ustawianie aktywnego subwoofera

Inställningar för övriga komponenter
.
14 Naciśnij przycisk
Gniazdo AUTO CAL MIC służy tylko do podłączania
dołączonego mikrofonu optymalizacji ustawień. Nie wolno
do niego podłączać innych mikrofonów. Można w ten sposób
uszkodzić amplituner i mikrofon.
Tips
Högtalarens storlek (LARGE/SMALL) bestäms av basegenskaperna.
Mätresultaten kan variera beroende på optimeringsmikrofonens och högtalarnas
placering samt rummets form. Det rekommenderas att du följer mätresultaten.
Det går dock att ändra dessa inställningar på Speaker-inställningsmenyn. Spara
mätresultaten först och prova sedan med att ändra önskade inställningar.
następnie naciśnij
Zainstaluj i podłącz głośniki oraz odbiornik
telewizyjny.
2 Do gniazda AUTO CAL MIC podłącz znajdujący się
w zestawie mikrofon optymalizacji ustawień.
Tryck upprepade gånger på / för att välja
” Settings” och tryck sedan på
eller .
Skärmen där du kan välja den punkt som ska mätas visas.
, 
Beskrivning
Full Flat
11 Naciśnij kilkakrotnie /, aby wybrać „Yes”,
Pojawi się ekran wyboru rodzaju kalibracji.
Receivermenyn visas på TV-skärmen.
Settings-menylistan tänds på TV-skärmen.
/,
Parameter
Język polski
13
8
.
Amplituner jest gotowy do pracy. Szczegóły w instrukcji obsługi
dołączonej do amplitunera.
Download PDF

advertising