Sony | TA-A1ES | Sony TA-A1ES Stereoförstärkare för högupplöslig ljud Bruksanvisning

Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Användarinstruktioner
Integrated Stereo Amplifier
TA-A1ES
ADVARSEL
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et
indbygget skab.
Reducer risikoen for brand ved at undlade at dække ventilationsåbningen
på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).
Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved at undlade at udsætte
dette apparat for dryp eller sprøjt, og lad være med at anbringe genstande,
der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet
stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra elnettet,
skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til.
Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud
af stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab
af hørelse.
Kun til brug indendørs.
Dette produkt er testet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter
og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-direktivet.
2DK
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, der er solgt i lande,
der er underlagt EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal
adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Hvad angår spørgsmål
vedrørende service eller garanti, henvises der til de adresser, der leveres
i særskilte service- eller garantidokumenter.
Bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter (gælder
i EU og andre europæiske lande
med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med produktet
angiver, at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af
elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger
om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, den
kommunale genbrugsstation eller butikken, hvor produktet er købt.
Kun Europa
Bortskaffelse af brugte batterier (gælder
i EU og andre europæiske lande med
separate opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det batteri,
der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt
sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv
eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af batteriet kan forårsage. Genindvinding af
materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et
indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en
kvalificeret tekniker.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet indleveres
på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og
elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet
tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan
fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
3DK
Dette symbol betyder, at brugeren skal
være opmærksom på den varme overflade.
Ved berøring under normal betjening kan
overfladen være meget varm.
4DK
Indholdsfortegnelse
Forstærkerens hovedfunktioner ................................................6
Beskrivelse og placering af dele
Frontpanel ...................................................................................7
Bagpanel .....................................................................................8
Fjernbetjening .............................................................................9
Introduktion
Tilslutning af højttalerne .......................................................... 10
Tilslutning af lydudstyret .......................................................... 12
Klargøring af forstærkeren og fjernbetjeningen .................... 14
Lytte til lyden
Nyde lyden fra det tilsluttede udstyr ....................................... 16
Indstilling af hovedtelefoner .................................................... 17
Indstilling af den automatiske standbyfunktion .................... 17
Andet
Forholdsregler ........................................................................... 18
Fejlfinding .................................................................................. 19
Initialisering af forstærkeren ................................................... 20
Specifikationer .......................................................................... 21
5DK
Forstærkerens hovedfunktioner
Effektiv forstærker, der gør brug af enkelt
push-pull-output
Denne effektforstærker opnår dynamisk output ved at bruge en enkelt
push-pull-forstærker.
Det effektforstærkerstadie, der bestemmer lydkvaliteten, består af
et enkelt transistorpar, der eliminerer den elektrodemodstand, der
bruges af almindelige forstærkere til at undertrykke overophedning.
Transistoroutputtet styrer højttaleren direkte og gengiver lyd med
mindre uønsket karakter.
FBB-kabinet (Frame Beam Base)
Der er udviklet et FBB-kabinet til stereoforstærkeren.
Ved at kombinere et almindeligt FBB-kabinet med et
transformerfundament, der giver høj nøjagtighed og stivhed,
vil rammen blive bedre stabiliseret, så den gengiver lyden bedre
med generelt mindre forvrængning.
En forforstærker, der er konstrueret i fuldstændigt
adskilte stadier
Denne forstærker anvender en omdirigering af signalskifte,
der eliminerer lydtab, og særskilte kredsløb til hele stadier til
at optimere og opgradere kredsløbene.
Nydesignede store højttalerterminaler
Terminalerne på denne forstærker minimerer forringelse af
lydkvaliteten. Y-stik og højttalerledninger kan påsættes sikkert.
6DK
Særskilt forstærker til eksklusiv brug med
hovedtelefoner
Denne forstærker har en særskilt forstærker til eksklusiv brug af
hovedtelefoner. Impedansen kan skifte mellem LOW, MID eller HI,
så den passer til hovedtelefonerne.
Beskrivelse og placering af dele
Frontpanel
Dele
Funktioner
  (TIL/standby)-knap/
Tænder og slukker forstærkeren
(side 14).
Indikatoren lyser grønt,
når forstærkeren er tændt.
-indikator
 Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
 LINE 1/2/3/4/5-knapper
Vælg en indgangskilde (side 16).
Cirklen omkring knappen på en valgt
indgang lyser.
 VOLUME-skærm
Viser lydstyrken.
 VOLUME-knap
Justerer lydstyrken for alle højttalerne
eller hovedtelefoner (side 16). Niveauet
kan justeres fra –∞ dB til 0 dB.
 IMPEDANCE-knap
Indstil knappen til PHONES OFF for at
udsende lyd fra højttalerne.
Indstil den til LOW, MID eller HI for at
udsende lyd fra hovedtelefoner
(side 17).
 PHONES-stik
Tilslut hovedtelefoner.
7DK
Bagpanel
Dele
Funktioner
 SPEAKER (RIGHT)-terminaler
Tilslut en højre højttaler (side 10).
 SPEAKER IMPEDANCE-
Indstil kontakten til impedansen for
den tilsluttede højttaler (side 10).
 IR REMOTE-stik
Tilslutter en IR-repeater
(medfølger ikke) (side 13).
 AUTO STANDBY-kontakt
Når den er indstillet til ON, skifter
forstærkeren til standbytilstand
automatisk, når der ikke har været
udsendt lys i ca. 10 til 15 minutter
(side 17).
 SPEAKER (LEFT)-terminaler
Tilslut en venstre højttaler (side 10).
 AC IN-terminal
Tilslutter den medfølgende netledning
(side 14).
 UNBALANCED LINE 1/2/3/4
Tilslutter analogt lysudstyr med
lydkabler (side 12).
 BALANCED LINE 5 L/R-stik
Tilslutter analogt lysudstyr med
XLR-kabler (balancerede) (side 12).
kontakt (4 Ω/8 Ω)
(ON/OFF)
L/R-stik
8DK
Fjernbetjening
Dele
Funktioner
 -knap (tænd/standby)
Tænder og slukker forstærkeren
(side 14).
 LINE 1/2/3/4/5-knapper
Vælg en indgangskilde (side 16).
 VOLUME +/–-knapper
Juster lydstyrken for alle højttalerne
eller hovedtelefoner (side 16). Niveauet
kan justeres fra –∞ dB til 0 dB.
 MUTING-knap
Slår lyden fra midlertidigt (side 16).
 DISPLAY-knap
Tænder eller slukker for indikatorerne,
bortset fra -indikatoren.
9DK
Indstilling af højttalerimpedansen
Introduktion
Tilslutning af højttalerne
Tilslut dine højttalere til forstærkeren.
Før du tilslutter højttalerne, skal du sørge for at frakoble netledningen.
Brug en højttalerledning (medfølger ikke) til at tilslutte
højttalerterminalerne.
Højttalerledning (medfølger ikke)
Sørg for at slukke, før du indstiller SPEAKER IMPEDANCE-kontakten.
Når den er tændt, fungerer kontakten ikke.
 Hvis du tilslutter højttalere med en nominal impedans på 8 ohm eller
højere, skal du indstille SPEAKER IMPEDANCE til "8 Ω". Når du
tilslutter andre typer højttalere, skal du indstille den til "4 Ω".
 Hvis du ikke er sikker på højttalerimpedansen, kan du se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med højttalerne. (Disse oplysninger
findes ofte på bagsiden af højttaleren).

Højttalerimpedans og SPEAKER IMPEDANCEkontaktindstillinger
SPEAKER IMPEDANCE-kontakt
Bemærkninger om højttalertilslutninger
Tilslut den venstre højttaler til SPEAKER (LEFT)-terminalerne og den
højre højttaler til SPEAKER (RIGHT)-terminalerne.
 Sørg for at tilslutte højttalerledningerne mellem højttalere og
forstærkeren med de samme poler (plus (+) til plus (+), minus (–)
til minus (–)). Ved at være opmærksom på farverne eller mærkerne
på højttalerledningen, der skal tilsluttes til plusstikket (+) eller
minusstikket (–), kan du altid være sikker på at tilslutte stikkene
korrekt uden at bytte om på plus eller minus.
 Sørg for ikke at berøre selve forstærkeren eller andre stik med
enderne af højttalerkablet Hvis du gør det, kan det medføre
kortslutning osv., der kan resultere i, at forstærkeren ikke
fungerer korrekt.

10DK
Højttalerimpedans
SPEAKER IMPEDANCE-kontaktposition
fra 4 ohm til mindre end 8 ohm
4Ω
fra 8 ohm til 16 ohm
8Ω
Højre højttaler
Venstre højttaler
11DK
Bemærkninger
Tilslutning af lydudstyret
 Da
Du kan tilslutte udstyr med et analogt lydstik, f.eks. en Super Audio
CD-afspiller eller en CD-afspiller, til forstærkeren.
Forstærkeren understøtter ikke grammofonindgange.
Før du tilslutter lydudstyret, skal du sørge for at frakoble netledningen.
Brug et lydkabel (medfølger ikke) eller et XLR-kabel (balanceret)
(medfølger ikke) til at tilslutte udstyret til de analoge lydudgangsstik.
Lydkabel (medfølger ikke)
Tilslut det hvide stik til L-stikket og det røde stik til R-stikket.
XLR-kabel (balanceret) (medfølger ikke)
Juster.
2: HOT (+)
1: GROUND
3: COLD (–)
Tryk her for at afbryde.
12DK
XLR-kablet (balanceret) er låst, kan du ikke frakoble kablet ved at
trække i det.
 Hvis du transporterer forstærkeren eller lydudstyret med kablet tilsluttet,
kan det blive beskadiget. Kontroller, at du har frakoblet kablerne, før du
transporterer den/det.
 Tilslut kablerne forsvarligt og sikkert. Ellers kan der opstå støj.
Udstyr med XLR-stik
(balancerede) (Sony
harddisklydafspiller osv.)
IR-repeater (medfølger ikke)
Analoge lydudgangsstik i Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller, netværksafspiller osv.
• Denne forstærker understøtter ikke grammofonindgange.
• Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle kablerne.
• Tilslut kabler i overensstemmelse med stikkene på dit udstyr.
Tip
Hvis du tilslutter forstærkeren til et Sony-produkt med udgangsstikket på
en IR-repeater, kan du betjene forstærkeren fra det tilsluttede produkt.
Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til produktet.
13DK
Klargøring af forstærkeren og
fjernbetjeningen
Tilslutning af vekselstrømsledningen
Tilslut den medfølgende netledning til AC IN-terminalen på
forstærkeren, og sæt derefter stikket fra netledningen i en stikkontakt.
Bemærkninger
 Før
du tilslutter højttalere og lydudstyret, skal du sørge for at frakoble
netledningen.
 Du skal ikke tilslutte netledningen, før alle tilslutninger er korrekte.
 Sæt netledningen korrekt i. En dårlig forbindelse kan forårsage
ustabil drift.
Tænde for forstærkeren

AC IN-terminal
Til en stikkontakt
Vekselstrømsledning
(medfølger)
Der er lidt "luft" mellem stikket og
bagpanelet, selv når netledningen er
sat korrekt i. Ledningen er beregnet på
at blive sat i på denne måde. Dette er
ikke en fejl.
14DK
Tryk på  for at tænde forstærkeren.
Du kan også tænde forstærkeren ved hjælp af  på
fjernbetjeningen.
Tryk på  igen for at slukke forstærkeren.
-indikatoren lyser grønt, når forstærkeren er tændt.
Når der er noget galt med forstærkeren, lyser den rødt. Kontroller,
om der er sket en kortslutning af højttalerudgangen eller en
kortslutning af hovedtelefonudgangen. Fjern årsagen, og tænd
for forstærkeren igen.
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Isæt to R03-batterier (størrelse AAA) i fjernbetjeningen.
Sørg for at vende batterierne korrekt.
Bemærkninger
 Efterlad
ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
ikke et nyt batteri sammen med gamle batterier.
 Bland ikke manganbatterier og andre slags batterier.
 Udsæt ikke sensoren i fjernbetjeningen for direkte sollys eller kraftige
lamper. Det kan medføre en funktionsfejl.
 Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage
batterierne ud for at undgå skade forårsaget af lækkende batterier
og korrosion.
 Anvend
Tip
Når forstærkeren ikke længere reagerer på fjernbetjeningen, skal alle
batterierne udskiftes med nye.
15DK
1
2
Lytte til lyden
Nyde lyden fra det tilsluttede udstyr
2
4
3
4
Tænd for det udstyr, du vil afspille.
Tryk på knapperne LINE 1/2/3/4/5 for at vælge indgang fra
det udstyr, du vil afspille fra.
Start afspilning på udstyret.
Drej VOLUME for at justere lydstyrken.
Sådan afbrydes lyden
Tryk på knappen MUTING på fjernbetjeningen. Hvis du vil annullere,
skal du trykke på den igen eller dreje VOLUME-knappen for at skrue
op for lydstyrken. Hvis du slukker forstærkeren, mens funktionen til
afbrydelse af lyd er aktiv, afbrydes denne funktion.
Sådan undgår du at ødelægge dine højttalere
Det anbefales, at du indstiller lydniveauet til –∞, før du slukker for
forstærkeren.
2
4
16DK
Indstilling af hovedtelefoner
Indstilling af den automatiske
standbyfunktion
IMPEDANCE-knap
AUTO STANDBY-kontakt
Indstil impedansen for hovedtelefonerne ved brug af
IMPEDANCE-knappen.
Knapposition
Impedans på understøttede hovedtelefoner
LOW
fra 8 ohm til mindre end 50 ohm
MID
fra 50 ohm til mindre end 300 ohm (+10 dB mod LOW)
HI
300 ohm eller højere (+16 dB mod LOW)
Hvis du ikke er sikker på dine hovedtelefoners impedans
Indstil IMPEDANCE-knappen til LOW, og vælg derefter, mens
du kontrollerer lydstyrken fra dine højttalere, en position,
der frembringer et passende lydstyrkeniveau.
Når AUTO STANDBY-kontakten er indstillet til ON, skifter forstærkeren
til standbytilstand automatisk, når udgangsniveauet fra højttalerne
eller hovedtelefonerne har været lavere end et bestemt niveau
i ca. 10 til 15 minutter (automatisk standbyfunktion). Hvis du
derfor lytter til musik ved en lav lydstyrke i et stykke tid, kan den
automatiske standbyfunktion være aktiveret. I så fald skal du sætte
AUTO STANDBY-kontakten til OFF.
Det udgangsniveau, som den automatiske standbyfunktion aktiveres
på, eller det tidspunkt, hvor forstærkeren skifter til standbytilstand er
forskelligt efter de forhold, som du bruger forstærkeren under.
Bemærkninger
 Hvis
det er indstillet til PHONES OFF, hører du ingen lyd fra
hovedtelefonerne.
 Når du betjener IMPEDANCE-knappen, høres der ingen lyd fra
hovedtelefonerne i ca. 8 sekunder. Skru ikke op for lydstyrken
i denne periode.
17DK
Om rengøring
Andet
Forholdsregler
Om sikkerhed
Hvis der kommer væske eller faste genstande ned i kabinettet, skal du
afbryde strømmen til forstærkeren og få det kontrolleret af en kvalificeret
tekniker, før det bruges igen.
Om strømkilder
 Kontroller
før betjening af forstærkeren, at driftsspændingen er den
samme som den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet
på navnepladen på bagsiden af forstærkeren.
 Hvis du ikke skal anvende forstærkeren i længere tid, skal du tage
forstærkerens stik ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket
ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
 Vekselstrømsledningen må kun udskiftes af faguddannet
servicepersonale.
Om opbygning af varme
Selvom forstærkeren bliver varm under drift, er dette ikke en fejl. Hvis du
anvender denne forstærker ved høj lydstyrke, kan kabinettemperaturen på
toppen, siderne og bunden stige betragteligt*. Lad være med at berøre
kabinettet, så du undgår at brænde dig.
* Kabinettet kan blive så varmt ovenpå, at det ikke kan berøres.
Om placering
 Anbring
forstærkeren på et sted med rigelig ventilation for at undgå
overophedning og for at forlænge forstærkeren levetid.
 Anbring ikke forstærkeren på et sted i nærheden af varmekilder eller
på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
 Læg ikke noget ovenpå kabinettet, som kan blokere
ventilationsåbningerne og forårsage fejl.
18DK
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød tør klud. Anvend
ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer
i forbindelse med forstærkeren.
Fejlfinding
Hvis et eller flere af følgende problemer opstår ved anvendelse af
forstærkeren, kan du anvende denne fejlfindingsvejledning til at
afhjælpe problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Generelt
Forstærkeren tændes ikke.
 Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.
Forstærkeren slukkes automatisk.
 Den automatisk standby-funktion er aktiv. Indstil kontakten
AUTO STANDBY på bagpanelet til OFF.
-indikatoren lyser rødt.
 Der kan være noget galt med forstærkeren. Det kan skyldes
en kortslutning af højttalerudgangen, en kortslutning af
hovedtelefonudgangen eller at ventilationsåbningerne ovenpå
forstærkeren er blokeret. Afhjælp problemet, og tænd for
forstærkeren igen. Hvis indikatoren stadig lyser rødt, skal du tage
netledningen ud og kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Lyd
Der er ingen lyd, uanset hvilket udstyr der vælges, eller der høres
meget lav lyd.
 Kontroller, at højttalerne og udstyret er tilsluttet rigtigt.
 Kontroller, at alle højttalerledninger er tilsluttet korrekt.
 Kontroller, at både forstærkeren og alt udstyr er tændt.
 Kontroller, at lydstyrken ikke er indstillet til –∞ dB.
 Tryk på MUTING for at annullere funktionen til afbrydelse af lyd.
 Kontroller, at du har valgt det korrekte udstyr med LINE 1/2/3/4/5indikatorerne på forstærkeren.
 Kontroller positionen af IMPEDANCE-knappen.
Indstil knappen til PHONES OFF for at lytte til højttalere eller andre
relevante positioner i henhold til de hovedtelefoner, du bruger.
 Beskyttelsesmekanismen på forstærkeren er aktiveret.
Sluk forstærkeren, løs kortslutningsproblemet, og tænd
forstærkeren igen.
Der er ingen lyd fra et bestemt udstyr.
 Kontroller, at kablerne er sat helt ind i stikkene i både forstærkeren
og udstyret.
Der kommer ingen lyd fra en af højttalerne.
 Tilslut et par hovedtelefoner til PHONES-stikket, og indstil
IMPEDANCE-knappen til LOW for at kontrollere, at lyden
sendes ud i hovedtelefonerne. Hvis der kun sendes én kanal
ud i hovedtelefonerne, er udstyret måske ikke tilsluttet korrekt til
forstærkeren. Kontroller, at alle kablerne er sat helt ind i stikkene
i både forstærkeren og udstyret. Hvis begge kanaler sendes ud
fra hovedtelefonerne, er højttaleren måske ikke tilsluttet korrekt
til forstærkeren. Kontroller tilslutningen til den højttaler, som ikke
udsender lyd.
 Kontroller, at du har tilsluttet både L- og R-stikkene på et analoge
udstyr, og ikke kun L- eller R-stikket. Brug et mono-stereokabel
(medfølger ikke).
Den venstre og højre lyd er ikke i balance, eller der er byttet om
på dem.
 Kontroller, at højttalerne og udstyret er tilsluttet rigtigt.
Der er kraftig brummen eller støj.
 Kontroller, at højttalerne og udstyret er tilsluttet rigtigt.
 Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er i nærheden af en
transformer eller motor og mindst 3 meter fra et TV eller
fluorescerende lys.
 Flyt TV'et væk fra lydudstyret.
 Stikkene kan være snavsede. Tør dem af med en klud fugtet
med lidt sprit.
Lyden fra grammofonplader er lav.
 Forstærkeren understøtter ikke grammofonindgange. Brug en
kommercielt tilgængelig grammofon-equalizer, og tilslut dens
analoge udgang til forstærkeren.
fortsættes
19DK
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
 Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på
forstærkeren.
 Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og
forstærkeren.
 Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye, hvis de er svage.
 Kontroller, at du vælger de rigtige indgangsknapper på
fjernbetjeningen.
20DK
Initialisering af forstærkeren
Når forstærkeren er slukket, skal du holde knappen  nede
på forstærkeren i ca. 5 sekunder. Forstærkeren nulstilles til
startindstillingen.
Forvrængning
Specifikationer
Forstærkerafsnit
Nominel udgangseffekt*
80 watt + 80 watt
20 Hz til 20 kHz 0,09 % 8 ohm
* Målt under følgende forhold:
Strømkrav: 230 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz
Understøttet impedans på højttalere
4 ohm eller mere
Forvrængning
0,008 %
1 kHz 10 watt 8 ohm
Frekvenskurve
10 Hz til 100 kHz ±3 dB (8 ohm)
Indgang (UNBALANCED)
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 47 kohm
S/N-forhold: 96 dB (Input short, A, 20 kHz LPF)
Indgang (BALANCED)
0,1 % eller mindre
20 Hz til 20 kHz
LOW (8 ohm belastningsimpedans) 500 mW + 500 mW
MID (150 ohm belastningsimpedans) 500 mW + 500 mW
HI (300 ohm belastningsimpedans) 250 mW + 250 mW
Frekvenskurve
10 Hz til 100 kHz +0,5/–3 dB (ved LOW tilstand 8 ohm
belastningsimpedans)
Generelt
Strømkrav
230 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz
Strømforbrug
300 watt
Strømforbrug (i standbytilstand)
0,4 watt
Mål (ca.)
430 mm × 130 mm × 420 mm (b/h/d) inklusiv fremstikkende dele
og kontroller
Vægt (ca.)
18,0 kg
Medfølgende tilbehør
Vekselstrømsledning (1)
Fjernbetjening RM-AAU181 (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Impedans: 20 kohm/20 kohm
S/N-forhold: 96 dB (Input short, A, 20 kHz LPF)
Hovedtelefonforstærker
Understøttet impedans
LOW: fra 8 ohm til mindre end 50 ohm
MID: fra 50 ohm til mindre end 300 ohm (+10 dB mod LOW)
HI: 300 ohm eller højere (+16 dB mod LOW)
21DK
VAROITUS
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun
kaappiin.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai
sähköiskun vaara voidaan välttää.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty
pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta.
Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi vaurioittaa kuuloa.
Vain sisäkäyttöön.
Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-direktiivin rajoitusten
mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
2FI
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan maissa, joissa
on erilliset keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Vain
Eurooppa
Käytöstä poistettujen akkujen/paristojen
hävittäminen (sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan maissa,
joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä
kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty
elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä voit
auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät
kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi.
Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla
sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten
akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo
käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätysja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
3FI
Tämä merkki varoittaa käyttäjää kuumasta pinnasta.
Pinta saattaa olla kuuma, jos sitä kosketetaan normaalin
käytön aikana.
4FI
Sisällys
Vahvistimen tärkeimmät ominaisuudet ...................................6
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli ...................................................................................7
Takapaneeli .................................................................................8
Kauko-ohjain ...............................................................................9
Alkutoimet
Kaiuttimien kytkeminen ........................................................... 10
Äänilaitteiden kytkeminen ....................................................... 12
Vahvistimen ja kauko-ohjaimen valmisteleminen ................ 14
Äänen kuunteleminen
Kytketyn laitteen äänen kuunteleminen ................................. 16
Kuulokkeiden määrittäminen .................................................. 17
Automaattisen valmiustilatoiminnon määrittäminen ........... 17
Muuta
Varotoimet ................................................................................ 18
Vianmääritys ............................................................................. 19
Vahvistimen alustaminen ....................................................... 20
Tekniset tiedot .......................................................................... 21
5FI
Vahvistimen tärkeimmät ominaisuudet
Yhteen vuorovaiheiseen lähtöön perustuva
tehovahvistin
Tämä tehovahvistin tuottaa dynaamisen lähdön yhdellä
vuorovaiheisella vahvistimella.
Äänenlaadun määrittävä tehovahvistusaste muodostuu yhdestä
transistoriparista, joka poistaa perinteisille vahvistimille ominaisen
emitterivastuksen ja estää ylikuumenemisen. Transistorilähtö ohjaa
kaiutinta suoraan ja toistaa äänen ilman ei-toivottuja häiriöitä.
Runkopalkkikantainen kotelo (Frame Beam Base
-kotelo eli FBB-kotelo)
Stereovahvistinta varten on kehitetty runkopalkkikantainen kotelo.
Perinteisen runkopalkkikotelon ja muuntajakannan tarkka ja jäykkä
yhdistelmä parantaa rungon vakautta ja siten tuottaa entistä
paremman äänen, jossa on tavallista vähemmän yleistä säröä.
Täysin erillisistä vaiheista muodostuva
esivahvistin
Vahvistimessa on signaalin kytkentään tarkoitettu rele, joka estää
äänen vaimenemisen, sekä piirien optimointia ja päivittämistä tukevia
erillisiä piirejä kokonaisia vaiheita varten.
Uudelleensuunnitellut suuret kaiutinliitännät
Vahvistimen liitännät vähentävät äänenlaadun heikkenemistä.
Y-liittimet ja kaiutinjohdot voidaan kytkeä kunnolla.
6FI
Kuulokekäyttöön tarkoitettu erillinen vahvistin
Vahvistimessa on erityisesti kuulokkeiden ohjaamiseen tarkoitettu
erillinen vahvistin. Impedanssiksi voidaan valita LOW, MID tai HI
kuulokkeiden mukaan.
Osien kuvaus ja sijainti
Etupaneeli
Osat
Toiminnot
  (Virta/valmiustila)
Kytkee ja katkaisee vahvistimen
virran (sivu 14).
Merkkivalo palaa vihreänä, kun
vahvistimen virta on kytkettynä.
 Etäanturi
Vastaanottaa kauko-ohjaimen
signaaleja.
 LINE 1/2/3/4/5 -painikkeet
Valitse tulolähde (sivu 16). Tuloa
vastaavan painikkeen ympärillä
oleva ympyrä syttyy.
 VOLUME-näyttö
Näyttää äänenvoimakkuustason.
 VOLUME-säädin
Säätää kaiuttimien tai kuulokkeiden
äänenvoimakkuustasoa (sivu 16).
Tasoksi voidaan valita –∞ dB – 0 dB.
 IMPEDANCE-säädin
Aseta säädin asentoon PHONES OFF,
jos haluat toistaa äänen kaiuttimista.
Aseta se asentoon LOW, MID tai HI,
jos haluat toistaa äänen kuulokkeista
(sivu 17).
 PHONES-liitäntä
Tähän voit liittää kuulokkeet.
-painike ja merkkivalo
7FI
Takapaneeli
Osat
Toiminnot
 SPEAKER (RIGHT) -liitännät
Liitä oikea kaiutin (sivu 10).
 SPEAKER IMPEDANCE -kytkin
Aseta kytkin liitetyn kaiuttimen
impedanssia vastaavaan asentoon
(sivu 10).
 IR REMOTE -liitäntä
Tähän voit liittää IR-toistimen
(lisävaruste) (sivu 13).
 AUTO STANDBY -kytkin
Kun kytkin on asennossa ON, vahvistin
siirtyy automaattisesti valmiustilaan,
kun ääntä ei ole toistettu noin
10–15 minuuttiin (sivu 17).
(4 Ω/8 Ω)
(ON/OFF)
 SPEAKER (LEFT) -liitännät
Liitä vasen kaiutin (sivu 10).
 AC IN -liitäntä
Tähän voit liittää laitteen mukana
toimitetun verkkovirtajohdon (sivu 14).
 UNBALANCED LINE 1/2/3/4
Näihin voit liittää äänilaitteita
äänikaapeleilla (sivu 12).
 BALANCED LINE 5 L/R
Näihin voit liittää äänilaitteita
(tasapainotetuilla) XLR-kaapeleilla
(sivu 12).
L/R -liitännät
-liitännät
8FI
Kauko-ohjain
Osat
Toiminnot
  (Virta/valmiustila)
Kytkee ja katkaisee vahvistimen virran
(sivu 14).
 LINE 1/2/3/4/5 -painikkeet
Valitse tulolähde (sivu 16).
 VOLUME +/– -painikkeet
Säädä kaiuttimien tai kuulokkeiden
äänenvoimakkuustasoa (sivu 16).
Tasoksi voidaan valita –∞ dB – 0 dB.
 MUTING-painike
Mykistää äänen tilapäisesti (sivu 16).
 DISPLAY-painike
Ottaa -merkkivaloa lukuun
ottamatta merkkivalot käyttöön
tai poistaa ne käytöstä.
-painike
9FI
Kaiuttimen impedanssin määrittäminen
Alkutoimet
Kaiuttimien kytkeminen
Kytke kaiuttimet vahvistimeen.
Varmista ennen kaiuttimien kytkemistä, että verkkovirtajohto
on irrotettu.
Kytke kaiutinjohto (lisävaruste) kaiuttimen liitäntöihin.
Kaiutinjohto (lisävaruste)
Katkaise laitteen virta ennen SPEAKER IMPEDANCE -kytkimen
asettamista. Kun laitteen virta on kytkettynä, kytkin ei toimi.
 Kun kytket kaiuttimet, joiden nimellisimpedanssi on vähintään
8 ohmia, määritä SPEAKER IMPEDANCE -asetukseksi 8 Ω. Jos
kytket muun tyyppisiä kaiuttimia, määritä asetukseksi 4 Ω.
 Jos et ole varma kaiuttimien impedansseista, tutustu kaiuttimien
mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin. (Nämä tiedot on ilmoitettu
usein kaiuttimen taustapuolella.)

Kaiuttimen impedanssi ja SPEAKER IMPEDANCE
-kytkimen asetukset
SPEAKER IMPEDANCE -kytkin
Kaiutinliitäntöjä koskevia huomautuksia
Kytke vasen kaiutin SPEAKER (LEFT) -liitäntöihin ja oikea kaiutin
SPEAKER (RIGHT) -liitäntöihin.
 Varmista, että kaiuttimien ja vahvistimen väliset kaiutinjohdot on
kytketty polariteetiltaan oikein (plus (+) plussaan (+), miinus (–)
miinukseen (–)). Kiinnittämällä huomiota plus- (+) tai miinus (–)
-liitäntään kytkettävän kaiutinjohdon väriin tai merkintään voit
aina olla varma, että kytket johdon oikein plus- ja miinus-liitäntöjä
sekoittamatta.
 Älä kosketa vahvistimen runkoa tai muita liitäntöjä kaiutinjohdon
päillä. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi oikosulun ja johtaa
vahvistimen vioittumiseen.

10FI
Kaiuttimen impedanssi
SPEAKER IMPEDANCE -kytkimen
asento
4 ohmista alle 8 ohmiin
4Ω
8 ohmista 16 ohmiin
8Ω
Oikea kaiutin
Vasen kaiutin
11FI
Huomautuksia
Äänilaitteiden kytkeminen
 Koska (tasapainotettu) XLR-kaapeli on lukittu, sitä ei voi irrottaa vetämällä.
 Jos
Voit kytkeä vahvistimeen analogisilla ääniliitännöillä varustettuja
laitteita, kuten Super Audio CD -soittimen tai CD-soittimen.
Vahvistin ei tue levysoitintuloja.
Varmista ennen äänilaitteiden kytkemistä, että verkkovirtajohto
on irrotettu.
Kytke laitteet analogisiin äänilähtöliitäntöihin äänikaapelilla
(lisävaruste) tai (tasapainotetulla) XLR-kaapelilla (lisävaruste).
Äänikaapeli (lisävaruste)
Kytke valkoinen liitin L-liitäntään ja punainen liitin R-liitäntään.
(Tasapainotettu) XLR-kaapeli (lisävaruste)
Kohdista.
2: HOT (+)
1: GROUND
3: COLD (–)
Irrota painamalla tästä.
12FI
kuljetat vahvistinta tai äänilaitetta kaapeli kytkettynä, laite voi
vahingoittua. Irrota kaapelit ennen laitteen kuljettamista.
 Kytke kaapelit tiukasti ja kunnolla. Muussa tapauksessa äänessä voi
esiintyä kohinaa.
(Tasapainotetuilla)
XLR-liitännöillä varustetut
laitteet (esimerkiksi Sonyn
kiintolevysoitin)
IR-toistin (lisävaruste)
Esimerkiksi Super Audio CD-soittimen, CD-soittimen tai verkkosoittimen analogiset äänilähtöliitännät
• Tämä vahvistin ei tue levysoitintuloja.
• Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä.
• Kytke kaapelit laitteen käytettävissä olevien liitäntöjen mukaan.
Vihje
Jos kytket vahvistimen IR-toistimen lähtöliitännällä varustettuun Sonylaitteeseen, voit ohjata vahvistinta kytketystä laitteesta. Lisätietoja on
laitteen käyttöohjeessa.
13FI
Huomautuksia
Vahvistimen ja kauko-ohjaimen
valmisteleminen
 Varmista
ennen kaiuttimien ja äänilaitteiden kytkemistä, että
verkkovirtajohto on irrotettu.
 Älä kytke verkkovirtajohtoa, ennen kuin kaikki liitännät on tehty.
 Kytke verkkovirtajohto kunnolla. Heikko yhteys voi johtaa epävakaaseen
toimintaan.
Verkkovirtajohdon kytkeminen
Kytke mukana toimitettu verkkovirtajohto tiukasti vahvistimen AC IN
-liitäntään ja kytke verkkovirtajohto sitten seinäpistorasiaan.
Virran kytkeminen vahvistimeen

AC IN -liitäntä
Pistorasiaan
Verkkovirtajohto
(vakiovaruste)
Liittimen ja takapaneelin väliin jää
jonkin verran tyhjää tilaa, vaikka
verkkovirtajohto kytketään tukevasti.
Johto on tarkoitus kytkeä tällä tavalla.
Kyseessä ei ole vika.
14FI
Kytke vahvistimeen virta painamalla -painiketta.
Voit kytkeä virran vahvistimeen myös painamalla kauko-ohjaimen
-painiketta.
Kun haluat katkaista vahvistimesta virran, paina -painiketta
uudelleen.
Kun vahvistimen virta on kytkettynä, -merkkivalo palaa vihreänä.
Jos vahvistimessa ilmenee vika, merkkivalo palaa punaisena. Tarkista
kaiutin- ja kuulokelähdöt oikosulun varalta. Ratkaise ongelma ja kytke
vahvistimeen virta uudelleen.
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
Aseta kauko-ohjaimeen kaksi (AAA-kokoista) R03-paristoa.
Huomioi napaisuus, kun asennat paristot.
Huomautuksia
 Älä
jätä kauko-ohjainta erittäin kuumaan tai kosteaan paikkaan.
käytä uusia paristoja vanhojen kanssa.
 Älä sekoita mangaaniparistoja ja muita paristoja.
 Älä altista kauko-ohjaimen tunnistinta suoralle auringonvalolle tai
valaistuslaitteille. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan, poista paristot, jotta
välttyisit mahdollisen paristojen vuodon ja korroosion aiheuttamilta
vahingoilta.
 Älä
Vihje
Kun kauko-ohjaimella ei enää voi ohjata vahvistinta, vaihda kaikki
paristot uusiin.
15FI
Äänen kuunteleminen
Kytketyn laitteen äänen kuunteleminen
2
4
1
2
3
4
Kytke käytettävään laitteeseen virta.
Valitse käytettävän laitteen tulo LINE 1/2/3/4/5 -painikkeilla.
Käynnistä toisto laitteessa.
Säädä äänenvoimakkuutta VOLUME-säätimellä.
Mykistystoiminnon aktivoiminen
Paina kauko-ohjaimen MUTING-painiketta. Peruuta mykistystoiminto
painamalla painiketta uudelleen tai lisäämällä äänenvoimakkuutta
VOLUME-säätimellä. Jos katkaiset vahvistimen virran, kun ääni on
mykistetty, mykistystoiminto peruutetaan.
Jotta kaiuttimet eivät vahingoitu
Suosittelemme, että säädät äänenvoimakkuuden tasolle –∞ ennen
vahvistimen virran katkaisemista.
2
4
16FI
Kuulokkeiden määrittäminen
Automaattisen valmiustilatoiminnon
määrittäminen
IMPEDANCE-säädin
AUTO STANDBY -kytkin
Määritä kuulokkeiden impedanssi IMPEDANCE-säätimellä.
Säätimen asento
Tuettujen kuulokkeiden impedanssi
LOW
8 ohmista alle 50 ohmiin
MID
50 ohmista alle 300 ohmiin (+10 dB asennossa LOW)
HI
Vähintään 300 ohmia (+16 dB asennossa LOW)
Jos et ole varma kuulokkeiden impedanssista
Aseta IMPEDANCE-säädin asentoon LOW, tarkista kuulokkeiden
äänenvoimakkuus ja valitse asento, jossa äänenvoimakkuus on
sopivalla tasolla.
Kun AUTO STANDBY -kytkin on asennossa ON, vahvistin siirtyy
automaattisesti valmiustilaan, kun kaiuttimen tai kuulokkeiden
lähtötaso on ollut tiettyä tasoa pienempi noin 10–15 minuutin ajan
(automaattinen valmiustilatoiminto). Jos siis kuuntelet musiikkia
jonkin aikaa hiljaisella äänenvoimakkuudella, automaattinen
valmiustilatoiminto voi aktivoitua. Aseta tällöin AUTO STANDBY
-kytkin asentoon OFF.
Lähtötaso, jolla automaattinen valmiustilatoiminto aktivoituu, ja aika,
jonka kuluttua vahvistin siirtyy valmiustilaan, vaihtelevat vahvistimen
käyttöolosuhteiden mukaan.
Huomautuksia
 Jos
säädin on asennossa PHONES OFF, kuulokkeista ei kuulu ääntä.
käytät IMPEDANCE-säädintä, kuulokkeista ei kuulu ääntä noin
8 sekuntiin. Älä lisää äänenvoimakkuutta tänä aikana.
 Kun
17FI
Puhdistaminen
Muuta
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai jokin kiinteä esine joutuu koteloon, irrota vahvistin
verkkovirrasta ja anna pätevän huoltohenkilön tarkistaa se ennen käytön
jatkamista.
Virtalähteet
 Ennen
vahvistimen käyttöä tarkista, että käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa. Käyttöjännite osoitetaan vahvistimen takana olevassa
nimikilvessä.
 Jos et käytä vahvistinta pitkään aikaan, irrota vahvistin pistorasiasta. Irrota
verkkovirtajohto pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
 Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain pätevässä huoltoliikkeessä.
Lämmön kertyminen
Vaikka vahvistin lämpenee käytön aikana, se ei ole toimintavirhe. Jos
käytät vahvistinta jatkuvasti suurella teholla, kotelo lämpötila nousee
huomattavasti päällä, sivuilla ja alla*. Jotta et polttaisi itseäsi, älä kosketa
koteloa.
* Kotelon yläosa voi kuumentua erittäin kuumaksi.
Laitteen sijoittaminen
 Sijoita
vahvistin paikkaan, jossa on riittävä tuuletus, jotta kuumuus ei
kerry ja jotta vahvistimen käyttöikä on pidempi.
 Älä sijoita vahvistinta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, missä
on suoraa auringonvaloa, paljon pölyä tai mekaanisia tärähdyksiä.
 Älä sijoita kotelon päälle mitään, mikä voi tukkia tuuletusaukot ja
aiheuttaa toimintavirheitä.
18FI
Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä
mitään hankaavia tyynyjä, pesujauheita tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bentseeniä.
Jos sinulla on mitään kysymyksiä tai ongelmia vahvistimen kanssa,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vianmääritys
Jos koet mitään seuraavista vaikeuksista vahvistinta käytettäessä,
korjaa ongelma tämän vianmääritysoppaan avulla. Jos ongelma
ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Vahvistin ei käynnisty.
 Varmista, että verkkovirtajohto on kytketty kunnolla.
Vahvistimen virta katkeaa automaattisesti.
 Automaattinen valmiustilatoiminto aktivoituu. Aseta takapaneelissa
oleva AUTO STANDBY -kytkin asentoon OFF.
-merkkivalo palaa punaisena.
 Vahvistimessa on ilmennyt jokin vika. Syynä voi olla kaiutintai kuulokelähdön oikosulku tai vahvistimen päällä olevien
tuuletusaukkojen tukkeutuminen. Ratkaise ongelma ja kytke
vahvistimeen virta uudelleen. Jos merkkivalo palaa edelleen
punaisena, irrota verkkovirtajohto ja ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Ääni
Ääntä ei kuulu, oli mikä tahansa laite valittuna, tai vain erittäin
heikko ääni kuuluu.
 Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty hyvin.
 Varmista, että kaikki kaiutinjohdot on kytketty oikein.
 Tarkista, että vahvistimeen ja laitteisiin on kytketty virta.
 Tarkista, että äänenvoimakkuus ei ole tasolla –∞ dB.
 Peruuta mykistystoiminto painamalla MUTING-painiketta.
 Tarkista vahvistimen LINE 1/2/3/4/5 -merkkivalojen avulla,
että olet valinnut oikeat laitteet.
 Tarkista IMPEDANCE-säätimen asento.
Aseta säädin asentoon PHONES OFF, jos haluat kuunnella
kaiuttimia, tai käyttämiäsi kuulokkeita vastaavaan asentoon.
 Vahvistimen suojaava laite on aktivoitu. Katkaise vahvistimen virta,
eliminoi oikosulkuongelma ja kytke vahvistimen virta uudelleen.
Tietystä laitteesta ei kuulu ääntä.
 Tarkista, että kaapelit on asetettu kunnolla liittimiin sekä
vahvistimessa että laitteessa.
Toisesta kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
 Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään, aseta IMPEDANCE-säädin
asentoon LOW ja varmista, että ääni kuuluu kuulokkeista. Jos vain
yksi kanava kuuluu kuulokkeista, laitetta ei välttämättä ole liitetty
vahvistimeen oikein. Tarkista, että kaikki kaapelit on asetettu
kunnolla liittimiin sekä vahvistimessa että laitteessa. Jos molemmat
kanavat kuuluvat kuulokkeista, kaiutinta ei välttämättä ole liitetty
vahvistimeen oikein. Tarkista liitännät siitä kaiuttimesta, josta ei
kuulu ääntä.
 Varmista, että olet liittänyt monauraaliseen laitteeseen
sekä L- että R-liittimet etkä ainoastaan L- tai R-liitintä.
Käytä mono-stereokaapelia (lisävaruste).
Vasen ja oikea ääni ovat epätasapainossa tai käänteiset.
 Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty oikein ja hyvin.
Toistossa on voimakasta huminaa tai kohinaa.
 Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty hyvin.
 Tarkista, että liitäntäkaapelit eivät ole muuntajan tai moottorin
lähellä ja että ne ovat vähintään 3 metrin päässä TV:stä tai
loisteputkilampusta.
 Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
 Liitännät ja liittimet voivat olla likaisia. Pyyhi ne kevyesti alkoholilla
kostutetulla kankaalla.
Äänilevyjen äänenvoimakkuus on pieni.
 Vahvistin ei tue levysoitintuloja. Käytä erikseen myytävää
levytaajuuskorjainta ja kytke sen analoginen lähtö vahvistimeen.
jatkuu
19FI
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
 Osoita kauko-ohjaimella vahvistimessa olevaa kauko-ohjaimen
tunnistinta.
 Poista mahdolliset esteet kauko-ohjaimen ja vahvistimen väliltä.
 Vaihda kaikki kauko-ohjaimen paristot uusiin, jos niiden virta on
vähissä.
 Varmista, että olet valinnut oikean tulon kauko-ohjaimesta.
20FI
Vahvistimen alustaminen
Kun vahvistimen virta on katkaistuna, paina vahvistimen
-painiketta noin 5 sekunnin ajan. Vahvistimen alkuperäiset
asetukset palautetaan.
Särö
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
Nimellinen lähtöteho*
Enintään 0,1 %
20 Hz – 20 kHz
LOW (kuormaimpedanssi 8 ohmia) 500 mW + 500 mW
MID (kuormaimpedanssi 150 ohmia) 500 mW + 500 mW
HI (kuormaimpedanssi 300 ohmia) 250 mW + 250 mW
80 W + 80 W
20 Hz – 20 kHz, 0,09 %, 8 ohmia
Taajuusvaste
* Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Tehontarve: 230 V AC, 50 Hz/60 Hz
Yleistä
Kaiuttimien tuettu impedanssi
Vähintään 4 ohmia
Särö
0,008 %
1 kHz, 10 W, 8 ohmia
Taajuusvaste
10 Hz – 100 kHz, ±3 dB, (8 ohmia)
Tulo (UNBALANCED)
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi: 47 kilo-ohmia
Signaali-kohinasuhde: 96 dB (oikosulkutulo, A, 20 kHz LPF)
Tulo (BALANCED)
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–3 dB (kuormaimpedanssi tilassa LOW 8 ohmia)
Tehontarve
230 V AC, 50 Hz/60 Hz
Virrankulutus
300 W
Virrankulutus (valmiustilassa)
0,4 W
Mitat (noin)
430 mm × 130 mm × 420 mm (l/k/s), mukaan lukien ulkonevat osat ja
säätimet
Paino (noin)
18,0 kg
Vakiovarusteet
Verkkovirtajohto (1)
Kauko-ohjain RM-AAU181 (1)
R03 (koko AAA) -paristot (2)
Käyttöohjeet (tämä käyttöopas) (1)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
Impedanssi: 20 kilo-ohmia/20 kilo-ohmia
Signaali-kohinasuhde: 96 dB (oikosulkutulo, A, 20 kHz LPF)
Kuulokevahvistinosio
Tuettu impedanssi
LOW: 8 ohmista alle 50 ohmiin
MID: 50 ohmista alle 300 ohmiin (+10 dB asennossa LOW)
HI: Vähintään 300 ohmia (+16 dB asennossa LOW)
21FI
VARNING!
Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller
i ett inbyggt skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med tidningar, dukar,
gardiner och liknande, så minskar du risken för brand.
Utsätt inte enheten för öppen eld (t.ex. levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål,
t.ex. vaser, ovanpå enheten, så minskar du risken för brand och elektriska
stötar.
Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett
nätuttag, även om du har stängt av själva enheten.
Eftersom nätkabeln används för att koppla bort apparaten från elnätet bör
du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du
upptäcker att något inte är som det ska med apparaten måste du
omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.
Batterier och enheter med batterier får inte utsättas för hög värme,
till exempel direkt solljus och eld.
Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.
Endast för användning inomhus.
Utrustningen har testats och överensstämmer med de begränsningar som
finns i EMC-direktivet, gällande användning av en anslutningskabel kortare
än 3 meter.
2SE
Kundmeddelande: Följande information gäller
endast för utrustning som sålts i länder där
EU-direktiv tillämpas.
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande
produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad
representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och kontaktinformation för service- och
garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.
Avfallshantering av uttjänt elektrisk
och elektronisk utrustning (gäller i EU
och andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten eller emballaget anger
att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för
uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. När du ser
till att produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till
att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om
återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte produkten.
Gäller endast
för Europa
Avfallshantering av förbrukade batterier
(gäller inom EU samt i andra europeiska
länder med separata insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet och på förpackningen
anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen användas
i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
När du ser till att batterierna avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
batterierna kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar
till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning med ett inbyggt batteri
får detta batteri endast bytas av en auktoriserad servicetekniker.
Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten
på en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning när den
är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om hur du tar ut
batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinning av produkten eller batteriet
kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller
den återförsäljare som du köpte produkten från.
3SE
Den här symbolen används för att uppmärksamma
användaren på ytor som även vid normal användning
kan vara mycket varma när de vidrörs.
4SE
Innehållsförteckning
Förstärkarens huvudfunktioner .................................................6
Beskrivning av delarna och deras placering
Frontpanel ...................................................................................7
Bakpanel ......................................................................................8
Fjärrkontroll .................................................................................9
Komma igång
Ansluta högtalare ..................................................................... 10
Ansluta ljudutrustning .............................................................. 12
Förbereda förstärkaren och fjärrkontrollen ............................ 14
Lyssna på ljud
Spela upp ljud från ansluten utrustning ................................. 16
Ställa in hörlurarna ................................................................... 17
Ställa in den automatiska vilolägesfunktionen ...................... 17
Övrigt
Försiktighetsåtgärder ............................................................... 18
Felsökning ................................................................................. 19
Initiera förstärkaren ................................................................. 20
Specifikationer .......................................................................... 21
5SE
Förstärkarens huvudfunktioner
Förstärkare som använder enkel utsignal i mottakt
Denna förstärkare skapar en dynamisk utsignal med en enkel
mottaktsförstärkare.
Det effektförstärkarsteg som avgör ljudkvaliteten består av ett enda
transistorpar, vilket eliminerar det emittermotstånd som används av
konventionella förstärkare för att dämpa överhettning. Utmatningen
från transistorn driver högtalaren direkt och ljudet återges med
mindre oönskad beskaffenhet.
Hölje med ram och bas (Frame beam base eller
FBB-hölje)
Ett hölje med ram och bas har utvecklats för stereoförstärkaren.
Kombinationen med en konventionell ram och reglar plus en
transformatorbas ger hög precision och styvhet. Ramen är stabilare
och återger bättre ljud med mindre distortion totalt.
En förförstärkare som består av helt separata steg
Denna förstärkare använder ett relä för signalomkoppling som
eliminerar ljudförlust, samt separata kretsar för hela steg för att
optimera och uppgradera kretsarna.
Nyutformade stora högtalaruttag
Uttagen på förstärkaren minimerar försämringen av ljudkvaliteten.
Y-lugs och högtalarkablar kan kopplas säkert.
6SE
Separat förstärkare för särskild användning med
hörlurar
Denna förstärkare har en separat förstärkare som endast används för
hörlurar. Impedansen kan växlas mellan LOW, MID eller HI för att
matcha hörlurarnas impedans.
Beskrivning av delarna och deras placering
Frontpanel
Delar
Funktioner
 Knappen/indikatorn 
Stänger av eller slår på förstärkaren
(sidan 14).
Indikatorn lyser grönt när förstärkaren
är på.
 Fjärrsensor
Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
 Knapparna LINE 1/2/3/4/5
Väljer en insignal (sidan 16).
Cirkeln runt knappen för den
valda insignalen tänds.
 Displayen VOLUME
Visar volymnivån.
 Vredet VOLUME
Justerar volymen för högtalare eller
hörlurar (sidan 16). Nivån kan justeras
från –∞ dB till 0 dB.
 Vredet IMPEDANCE
Ställ vredet på PHONES OFF så matas
ljudet ut från högtalarna.
Ställ vredet på LOW, MID eller HI så
matas ljudet ut från hörlurarna
(sidan 17).
 Uttag för PHONES
Ansluter hörlurar.
(på/viloläge)
7SE
Bakpanel
Delar
Funktioner
 Anslutningarna SPEAKER
Ansluter höger högtalare (sidan 10).
 Omkopplare för SPEAKER
Ställ omkopplaren på impedansen för
den anslutna högtalaren (sidan 10).
 Uttag för IR REMOTE
Ansluter en IR-repeater (medföljer ej)
(sidan 13).
 Omkopplare för AUTO
När den är inställd på ON växlar
förstärkaren till viloläge automatiskt
när inget ljud har matats ut under de
senaste 10 till 15 minuterna (sidan 17).
 Anslutningarna SPEAKER
Ansluter vänster högtalare (sidan 10).
 Terminal för AC IN
Ansluter medföljande nätströmskabeln
(sidan 14).
 Kontakterna UNBALANCED
Ansluter analog ljudutrustning med
ljudkablar (sidan 12).
 Kontakter för BALANCED
Ansluter analog ljudutrustning med
balanserade XLR-kablar (sidan 12).
(RIGHT)
IMPEDANCE (4 Ω/8 Ω)
STANDBY (ON/OFF)
(LEFT)
LINE 1/2/3/4 L/R
LINE 5 L/R
8SE
Fjärrkontroll
Delar
Funktioner
 Knappen  (på/viloläge)
Stänger av eller slår på förstärkaren
(sidan 14).
 Knapparna LINE 1/2/3/4/5
Väljer en insignal (sidan 16).
 Knapparna VOLUME +/–
Justerar volymen för högtalare eller
hörlurar (sidan 16). Nivån kan justeras
från –∞ dB till 0 dB.
 Knappen MUTING
Stänger tillfälligt av ljudet (sidan 16).
 Knappen DISPLAY
Stänger av indikatorerna, utom
indikatorn .
9SE
Ställa in högtalarimpedans
Komma igång
Ansluta högtalare
Anslut högtalarna till förstärkaren.
Koppla bort nätströmskabeln innan du ansluter högtalarna.
Använd en högtalarkabel (medföljer ej) för att ansluta till
högtalaruttagen.
Högtalarkabel (medföljer ej)
Stäng av strömmen innan du ställer in omkopplaren för SPEAKER
IMPEDANCE. När strömmen är på fungerar inte omkopplaren.
 Om du ansluter högtalare med en nominell impedans på 8 ohm eller
mer ska du ställa in omkopplaren SPEAKER IMPEDANCE på 8 Ω.
Om du ansluter andra typer av högtalare ställer du den på 4 Ω.
 Om du är osäker på högtalarnas impedans bör du läsa
bruksanvisningen som medföljde högtalarna. (Ofta finns
informationen på högtalarnas baksida.)

Högtalarimpedans och inställningarna för omkopplaren
SPEAKER IMPEDANCE
Omkopplaren SPEAKER IMPEDANCE
Anmärkning om högtalaranslutning
Anslut vänster högtalare till uttagen SPEAKER (LEFT) och höger
högtalare till uttagen SPEAKER (RIGHT).
 Se till att ansluta högtalarkablarna mellan högtalarna och
förstärkaren med samma polariteter (plus (+) till plus (+), minus (–)
till minus (–)). Var uppmärksam på färger eller markeringar på den
högtalarkabel som ska anslutas till polerna plus (+) eller minus (–) så
kan du vara säker på att ansluta kontakten korrekt utan att ta fel på
plus eller minus.
 Rör inte vid förstärkarens hölje eller andra kontakter med ändarna av
högtalarkabeln. Det kan leda till kortslutning eller liknande vilket
resulterar i tekniska fel hos förstärkaren.

10SE
Högtalarimpedans
Omkopplarläge för
SPEAKER IMPEDANCE
från 4 ohm till mindre än 8 ohm
4Ω
från 8 ohm till 16 ohm
8Ω
Höger högtalare
Vänster högtalare
11SE
Anmärkningar
Ansluta ljudutrustning
 Eftersom
Du kan ansluta utrustning med analoga ljudkontakter, som en
sacd-spelare eller cd-spelare, till förstärkaren.
Förstärkaren har inte stöd för phonokontakter.
Koppla bort nätströmskabeln innan du ansluter ljudutrustning.
Använd en ljudkabel (medföljer ej) eller en XLR-kabel (balanserad)
(medföljer ej) för att ansluta utrustning till de analoga ljudutgångarna.
Ljudkabel (medföljer ej)
Anslut den vita kontakten till L-uttaget och den röda kontakten till
R-uttaget.
XLR-kabel (balanserad) (medföljer ej)
Rikta in.
2: HOT (+)
1: GROUND
3: COLD (–)
Tryck här för att koppla från.
12SE
XLR-kabeln (balanserad) är låst kan du inte koppla loss kabeln
genom att dra i den.
 Om du bär förstärkaren eller ljudutrustningen när kabeln är ansluten kan
den ta skada. Koppla loss kablarna innan du bär utrustningen.
 Anslut kablarna ordentligt, annars kan det uppstå brus.
Utrustning med XLR-kontakter
(balanserade) (Sony
hårddiskmusikspelare osv.)
IR-repeater (medföljer ej)
Analoga ljudutgångar hos sacd-spelare, cd-spelare, nätverksspelare osv.
• Förstärkaren har inte stöd för phonokontakter.
• Du behöver inte ansluta alla kablar.
• Anslut kablarna utifrån vilka kontakter som finns på utrustningen.
Tips!
Om du ansluter förstärkaren till en Sony-produkt med utkontakt för
IR-repeater kan du styra förstärkaren från den anslutna produkten.
Mer information finns i produktens bruksanvisning.
13SE
Förbereda förstärkaren och fjärrkontrollen
Ansluta nätströmskabeln
Anslut enhetens nätströmskabel ordentligt till förstärkarens AC INterminal och anslut sedan nätströmskabeln till ett vägguttag.
Anmärkningar
 Koppla
bort nätströmskabeln innan du ansluter högtalare och
ljudutrustning.
 Anslut inte nätströmskabeln förrän alla andra anslutningar är
genomförda.
 Anslut nätströmskabeln ordentligt. En dålig anslutning kan orsaka
ostadig användning.
Starta förstärkaren

Terminal för AC IN
Till ett vägguttag
Nätströmskabel (medföljer)
Även när du har satt i nätströmskabeln
ordentligt finns det ett litet mellanrum
mellan kontakten och den bakre
panelen. Denna anslutning ska
vara sådan. Detta är inget fel.
14SE
Tryck på  för att starta förstärkaren.
Du kan också slå på förstärkaren via  på fjärrkontrollen.
När du vill stänga av förstärkaren trycker du på  igen.
Indikatorn  lyser grönt när förstärkaren är på.
Om något är fel med förstärkaren lyser indikatorn rött. Kontrollera
om det förekommer kortslutningar i anslutningen till högtalare
eller hörlurar. Åtgärda orsaken och starta förstärkaren igen.
Sätta batterier i fjärrkontrollen
Sätt i två R03-batterier (storlek AAA) i fjärrkontrollen.
Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll när du sätter i batterierna.
Anmärkningar
 Förvara
inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats.
inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
 Blanda inte manganbatterier med andra typer av batterier.
 Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller stark belysning. Det kan
leda till fel på utrustningen.
 Om du inte tänker använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du
ta ut batterierna för att undvika att de skadas p.g.a. batteriläckage
och korrosion.
 Använd
Tips!
När fjärrkontrollen inte längre kan styra förstärkaren byter du ut samtliga
batterier mot nya.
15SE
1
2
Lyssna på ljud
Spela upp ljud från ansluten utrustning
2
4
3
4
Starta den utrustning som du vill spela upp.
Tryck på knapparna LINE 1/2/3/4/5 för att välja ingången från
den utrustning som du vill spela upp.
Starta uppspelningen på utrustningen.
Vrid på VOLUME för att ställa in volymen.
Aktivera ljudavstängningsfunktionen.
Tryck på knappen MUTING på fjärrkontrollen. Om du vill avbryta
trycker du samma knapp igen eller vrider på VOLUME för att
höja volymnivån. Om du stänger av förstärkaren medan
ljudavstängningsfunktionen är aktiv så avbryts den.
Undvik skador på högtalarna
Vi rekommenderar att du ställer in volymen på –∞ innan du stänger av
förstärkaren.
2
4
16SE
Ställa in hörlurarna
Ställa in den automatiska
vilolägesfunktionen
Vredet IMPEDANCE
Omkopplaren AUTO STANDBY
Ställ in impedansen för hörlurarna med vredet IMPEDANCE.
Vredets läge
Impedans för stödda hörlurar
LOW
från 8 ohm till mindre än 50 ohm
MID
från 50 ohm till mindre än 300 ohm (+10 dB jämfört
med LOW)
HI
300 ohm eller högre (+16 dB jämfört med LOW)
Om du inte är säker på hörlurarnas impedans
Ställ vredet för IMPEDANCE på LOW och välj sedan ett läge som
ger lämplig volymnivå samtidigt som du lyssnar av volymen från
hörlurarna.
När AUTO STANDBY är inställd på ON övergår förstärkaren automatiskt
till viloläge när utsignalen från högtalaren eller hörlurarna har varit
lägre än en viss nivå under cirka 10 till 15 minuter (funktionen
automatiskt viloläge). Därför kan det hända att den automatiska
vilolägesfunktionen aktiveras efter en stund om du lyssnar på musik
på låg volym. Om detta inträffar ställer du AUTO STANDBY på OFF.
Det skiljer sig åt vid vilken utsignalsnivå som funktionen automatiskt
viloläge aktiveras eller efter vilken tid som förstärkaren övergår till
viloläge, beroende på under vilka förhållanden du använder
förstärkaren.
Anmärkningar
 Om
inställningen är PHONES OFF hör du inget ljud från hörlurarna.
du vrider på IMPEDANCE hörs inget ljud från hörlurarna under
cirka 8 sekunder. Vrid inte upp volymen under denna period.
 När
17SE
Rengöring
Övrigt
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
Koppla genast från förstärkaren om ett föremål eller vätska kommer in
i höljet och låt behörig personal kontrollera mottagaren innan du använder
den igen.
Strömkällor
 Kontrollera
att förstärkarens driftspänning överensstämmer med den
lokala nätspänningen innan du kopplar in den. Driftspänningen finns
angiven på typskylten på baksidan av förstärkaren.
 Koppla loss förstärkaren från vägguttaget om du inte ska använda den
under en längre tid. Håll i själva kontakten, aldrig i kabeln när du ska
koppla bort nätströmskabeln.
 Nätströmskabeln får endast bytas ut hos en kvalificerad återförsäljare.
Värmebildning
Förstärkaren alstrar värme under drift och detta är helt normalt. Om du
använder förstärkaren hela tiden med hög volym, höjs mottagarens
temperatur märkbart ovanpå, på sidorna och på undersidan*. Vidrör
inte höljet så undviker du att bränna dig.
* Ovansidan av höljet kan bli mycket varmt.
Placering
 Placera förstärkaren på en plats med lämplig ventilering för
att minimera
värmealstring och för att förlänga dess livslängd.
 Placera inte förstärkaren nära värmekällor eller på platser som utsätts för
direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar.
 Placera ingenting ovanpå lådan som kan blockera ventilationshålen och
orsaka driftsfel.
18SE
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk torr trasa. Använd
inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller bensin.
Om du har frågor om eller problem med förstärkaren kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Felsökning
Om du upplever några av följande problem när du använder
förstärkaren kan du använda denna felsökningsguide som hjälpmedel
för att lösa problemet. Om du inte kan lösa problemet kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Allmänt
Förstärkaren slås inte på.
 Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
Förstärkaren stängs av automatiskt.
 Den automatiska vilolägesfunktionen är aktiv. Ställ in omkopplaren
AUTO STANDBY på baksidan på OFF.
Indikatorn  lyser rött.
 Något är fel med förstärkaren. Det kan bero på en kortslutning
i utsignalen för högtalarna eller hörlurarna eller på att
ventilationshålen på förstärkarens ovansida är blockerade. Åtgärda
problemet och starta förstärkaren igen. Om indikatorn fortfarande
lyser rött kopplar du från nätströmskabeln och kontaktar närmaste
Sony-återförsäljare.
Ljud
Inget ljud eller endast mycket lågt ljud hörs, oavsett vilken
utrustning som valts.
 Kontrollera att högtalarna och utrustningen är ordentligt anslutna.
 Kontrollera att alla högtalarkablar är ordentligt anslutna.
 Kontrollera att både förstärkaren och utrustningen är påslagna.
 Kontrollera att volymnivån inte är inställd på –∞ dB.
 Tryck på MUTING för att inaktivera ljudavstängningsfunktionen.
 Kontrollera på indikatorerna LINE 1/2/3/4/5 att du har valt rätt
utrustning på förstärkaren.
 Kontrollera läget för vredet IMPEDANCE.
Ställ in vredet på PHONES OFF för att lyssna via högtalare,
eller annat lämpligt läge utifrån de hörlurar du använder.
 Förstärkarens skyddskrets har utlösts. Stäng av förstärkaren,
avlägsna orsaken till kortslutningen och slå sedan på
förstärkaren igen.
Det hörs inget ljud från en viss utrustning.
 Kontrollera att kablarna sitter på rätt sätt i uttagen både på
förstärkaren och på utrustningen.
Det hörs inget ljud från den ena av högtalarna.
 Koppla in ett par hörlurar i PHONES-kontakten och ställ vredet
IMPEDANCE på LOW för att bekräfta att ljud hörs från hörlurarna.
Om bara den ena kanalen hörs i hörlurarna kan problemet bero
på att utrustningen inte har anslutits på rätt sätt till förstärkaren.
Kontrollera att alla kablar sitter på rätt sätt i uttagen både på
förstärkaren och på utrustningen. Om båda kanalerna hörs
i hörlurarna kan problemet bero på att den ena högtalaren inte
är rätt ansluten till förstärkaren. Kontrollera anslutningarna för
den högtalare som det inte hörs något ljud ifrån.
 Kontrollera att du har anslutit till både L- och R-kontakterna på
den analoga utrustningen och inte bara till antingen L- eller
R-kontakten. Använd en mono-stereokabel (medföljer ej).
Det är dålig balans mellan höger och vänster kanal eller ljudet är
spegelvänt.
 Kontrollera att alla högtalare och all utrustning är rätt och ordentligt
anslutna.
Det brummar eller brusar kraftigt.
 Kontrollera att högtalarna och utrustningen är ordentligt anslutna.
 Kontrollera att anslutningskablarna inte ligger i närheten av en
transformator eller motor samt att det är minst tre meter till
närmaste tv eller lysrör.
 Flytta tv:n bort från ljudutrustningen.
 Kontakterna och uttagen kan ha blivit smutsiga. Torka av dem med
en duk som fuktats lätt med sprit.
Volymen från grammofonskivor är låg.
 Förstärkaren har inte stöd för phonokontakter. Använd en
grammofon-equalizer (finns i handeln) och anslut dess analoga
utsignal till förstärkaren.
fortsättning
19SE
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
 Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på förstärkaren.
 Avlägsna eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och förstärkaren.
 Byt ut alla batterier i fjärrkontrollen mot nya om de är svaga.
 Kontrollera att rätt insignal är vald på fjärrkontrollen.
20SE
Initiera förstärkaren
När förstärkaren är avstängd håller du knappen  på förstärkaren
nedtryckt under cirka 5 sekunder. Förstärkaren återställs till den
ursprungliga inställningen.
Distortion
Specifikationer
Förstärkardelen
Uteffekt*
0,1 % eller mindre
20 Hz till 20 kHz
LOW (8 ohm lastimpedans) 500 mW + 500 mW
MID (150 ohm lastimpedans) 500 mW + 500 mW
HI (300 ohm lastimpedans) 250 mW + 250 mW
80 W + 80 W
20 Hz till 20 kHz 0,09 % 8 ohm
Frekvensomfång
* Uppmätt under följande villkor:
Strömförsörjning: 230 V AC, 50 Hz/60 Hz
Allmänt
Impedans som stöds för högtalare
4 ohm eller högre
Distortion
0,008 %
1 kHz 10 W 8 ohm
Frekvensomfång
10 Hz to 100 kHz ±3 dB (8 ohm)
Insignal (UNBALANCED)
Känslighet: 150 mV
Impedans: 47 kohm
S/N-kvot: 96 dB (insignal kort, A, 20 kHz LPF)
10 Hz till 100 kHz +0,5/–3 dB (vid läget LOW 8 ohm lastimpedans)
Strömförsörjning
230 V AC, 50 Hz/60 Hz
Energiförbrukning
300 W
Energiförbrukning (i viloläge)
0,4 W
Mått (cirka)
430 mm × 130 mm × 420 mm (b × h × d) inklusive utskjutande delar
och kontroller
Vikt (cirka)
18,0 kg
Medföljande tillbehör
Nätsladd (1)
Fjärrkontroll RM-AAU181 (1)
R03-batterier (storlek AAA) (2)
Bruksanvisning (denna handbok) (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Insignal (BALANCED)
Impedans: 20 kohm/20 kohm
S/N-kvot: 96 dB (insignal kort, A, 20 kHz LPF)
Förstärkardelen för hörlurar
Impedans som stöds
LOW: från 8 ohm till mindre än 50 ohm
MID: från 50 ohm till mindre än 300 ohm (+10 dB jämfört med LOW)
HI: 300 ohm eller högre (+16 dB jämfört med LOW)
21SE
©2013 Sony Corporation
4-475-012-21(1) (DK-FI-SE)
Download PDF

advertising