Sony | STR-DA5300ES | Sony STR-DA5300ES Bruksanvisning

3-209-635-41(4)
Multi Channel
AV Receiver
Bruksanvisning
SE
Instrukcja obsługi
PL
STR-DA5300ES
Sony Corporation
Printed in Malaysia
©2007 Sony Corporation
För kunder i Europa
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt,
för att undvika risk för brand eller
elektriska stötar.
Se till att anläggningens ventilationshål inte är
förtäckta av tidningar, dukar, gardiner eller liknande.
Det medför risk för brand. Ställ heller aldrig tända
stearinljus ovanpå anläggningen.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme som
t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom det
medför risk för brand eller elstötar.
Installera systemet så att nätkabeln omedelbart kan
dras ur vägguttaget om problem uppstår.
Batterier eller apparater som används med
installerade batterier ska inte exponeras för
överdriven värme såsom solsken, eld eller dylikt.
Kasta aldrig batterier bland
vanliga sopor, utan ta hand om
dem enligt gällande bestämmelser
för miljöfarligt avfall.
2SE
Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar
i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service
och garanti ärenden, var vänlig att titta i separat
service och garanti dokument.
Angående den här
bruksanvisningen
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen gäller
modellen STR-DA5300ES. Kontrollera
modellnumret på din receiver som finns angivet i
det nedre högra hörnet på frontpanelen.
• I instruktionerna i den här bruksanvisningen
beskrivs hur man använder knapparna på den
medföljande fjärrkontrollen. Det går även att
använda kontrollerna på receivern med samma
eller motsvarande namn som de på fjärrkontrollen.
• ”Neural-THX” och ”neural THX” introducerade i
bruksanvisningarna och visade i displayfönstret
och på GUI menyskärmen betyder Neural-THX
Surround.
Den här receivern har inbyggda funktioner för
Dolby* Digital och Pro Logic Surround, och DTS**
Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX och symbolen
med dubbla D:n är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens från DTS, Inc.
”DTS”, ”DTS-ES” och ”Neo:6” är registrerade
varumärken som tillhör DTS, Inc. och ”DTS-HD
Master Audio”, ”DTS-HD High Resolution
Audio” och ”DTS 96/24” är varumärken som
tillhör DTS, Inc.
Typsnittet (Shin Go R) som är installerat i den här
receivern härrör från MORISAWA & COMPANY
LTD.
Dessa namn är varumärken för MORISAWA &
COMPANY LTD., och även upphovsrätten till
typsnittet tillhör MORISAWA & COMPANY LTD.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc.,
registrerat i USA och andra länder.
Alla andra varumärken och registrerade varumärken
tillhör sina respektive innehavare. I denna
bruksanvisning anges inte tecknen ™ och ®.
Härmed förkunnar Sony Corporation att denna STRDA5300ES flerkanaliga AV-receiver uppfyller de
essentiella krav och andra relevanta bestämmelser i
direktiv 1999/5/EC. För ytterligareinformation gå in
på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Varumärket Bluetooth och dess logon ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana
märken av Sony Corporation sker under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör respektive
ägare.
”M-crew Server” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
”x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Den här receivern använder sig av tekniken HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logotypen HDMI och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
Denna produkt som använder Neural Surround,
THX Technologies är tillverkad under licens från
Neural Audio Corporation och THX Ltd. Sony
Corporation garanterar härmed användaren icke
exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att använda
denna produkt och andra helt licenserade relaterade
tekniker ägda av Neural Audio Corporation och/
eller THX Ltd., i enlighet med lagar i USA och
utlandet för patent och patentansökningar. Neural
Surround är ett varumärke som ägs av Neural Audio
Corporation, THX är ett varumärke som tillhör THX
Ltd., som kan registreras i en del domsrätter.
3SE
SE
Innehållsförteckning
Allra först
De olika delarna och var de sitter .................6
1: Installation av högtalarna .......................16
2: Ansluta högtalare ....................................18
3: Ansluta bildskärmen ...............................20
4a: Ansluta ljudkomponenterna ..................22
4b: Ansluta videokomponenterna ...............27
5: Ansluta antennerna .................................38
6: Förbereda receivern och
fjärrkontrollen ........................................39
7: Manövrera receivern med hjälp av GUI
(Graphical User Interface) .....................41
8: Inställning av högtalarna ........................44
9: Kalibrera lämplig högtalarinställning
automatiskt (Auto Calibration) ..............46
Uppspelning
Val av komponent .......................................53
Lyssna på en Super Audio CD-skiva/
CD-skiva ................................................55
Titta på en DVD-skiva/Blu-ray Disc ..........56
Spela TV-spel ..............................................57
Titta på video ..............................................58
Förstärkarfunktioner
Inställningar för ljudet
(Audio inställningsmeny) ......................59
Inställningar för video
(Video-inställningsmenyn) ....................60
Inställningar för HDMI
(HDMI-meny) ........................................60
Inställningar för systemet
(System-inställningsmenyn) ..................61
Lyssna med surroundljud
Lyssna med förinställda ljudfält .................62
Justering av ljudeffekten .............................69
4SE
Använda det bakre
surroundavkodningsläget ...................... 71
Lyssna på surroundeffekter på låg volym
(NIGHT MODE) ................................... 73
Avancerade
högtalarinställningar
Justera högtalarinställningarna
manuellt ................................................ 74
Justera equalizern ....................................... 80
Tunerfunktioner
Lyssna på FM/AM-radio ............................ 82
Hur man använder Radio Data System
(RDS) (Endast europeiska modeller) .... 85
Andra funktioner
Omvandling av analoga videoinsignaler .... 87
Använda DIGITAL MEDIA PORTadaptern ................................................. 87
Mata in namn på ingångar .......................... 91
Växla mellan digitalt och analogt ljud
(INPUT MODE) ................................... 92
Lyssna på ljud och titta på bilder via andra
ingångar ................................................ 93
Ändring av vad som visas på displayen ..... 95
Hur man använder insomningstimern ........ 99
Använda receivern för inspelning ............ 100
För att lyssna på ljudet i en annan zon
(Funktioner för ZONE 2/ZONE 3) ..... 101
Använda anslutning för två förstärkare .... 106
Hur man använder styrsystemet
CONTROL S ...................................... 107
Styra receivern utan att ansluta till TV .... 108
Använda fjärrkontrollen
Styrning av respektive komponent med
fjärrkontrollen ..................................... 117
Programmering av fjärrkontrollen ............ 119
För att automatiskt utföra flera kommandon i
följd (Makrospelning) ......................... 122
Inställning av fjärrstyrningskoder som inte
finns lagrade i fjärrkontrollen ............. 124
Radering av hela innehållet i fjärrkontrollens
minne ................................................... 126
Övrig information
Ordförklaringar ........................................ 127
Försiktighetsåtgärder ................................ 130
Felsökning ................................................ 131
Tekniska data ............................................ 136
Register .................................................... 139
5SE
Allra först
De olika delarna och var de sitter
Frontpanelen
För att ta bort luckan
Tryck på PUSH.
När du tagit bort luckan ska den
förvaras utom räckhåll för barn.
Status på POWER-knappen
Av
Receivern är avstängd
(fabriksinställning).
Tryck POWER för att sätta på
receivern. Du kan inte sätta på receivern
med hjälp av fjärrkontrollen.
På/Standby
Tryck ?/1 på fjärrkontrollen för att sätta
på receivern eller för att ställa den i
standbyläge.
När du trycker POWER på receivern
kommer den att stängas av.
6SE
Namn
A POWER
Tryck för att slå på och
stänga av receivern.
J 2CH/A.DIRECT Tryck för att välja
ljudfält (sidan 62).
A.F.D.
B AUTO CAL
MIC-uttag
Ansluter medföljande
optimeringsmikrofon
för funktionen Digital
Cinema Auto
Calibration (sidan 47).
C TONE MODE
TONE
Justerar FRONT/
CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS och TREBLE.
Tryck upprepade
gånger på TONE
MODE för att välja
BASS eller TREBLE,
vrid sedan på TONE för
att justera nivån.
D MEMORY/
ENTER
Tryck för att använda
en tuner (FM/AM)
TUNING MODE (sidan 114-115).
MOVIE
MUSIC
K ZONE/
POWER,
SELECT
Tryck på SELECT
upprepade gånger för
att välja zon 2, zon 3
eller huvudzon. Varje
gång du trycker på
POWER kommer den
valda zonens signaler
att slås på eller stängas
av (sidan 101).
L DMPORT
Tryck för att välja
ljudsignal från den
komponent som är
ansluten till DIGITAL
MEDIA PORTadaptern (sidan 23, 87).
M HDMI
Tryck för att välja
ljudkälla från den
komponent som är
ansluten till uttaget
HDMI IN.
TUNING
E Fjärrsensor
Tar emot signaler från
fjärrkontrollen.
F DIMMER
Tryck upprepade
gånger för att justera
displayens ljusstyrka.
G DISPLAY
Tryck upprepade
gånger för att välja
information som visas
på displayen.
H SUR BACK
DECODING
Tryck för att aktivera
SB DECODING
(sidan 71).
I Display
Här visas det
nuvarande tillståndet
för vald komponent
eller en lista över
alternativ att välja
mellan (sidan 96).
Funktion
Allra först
Funktion
Namn
N PHONES-uttag För anslutning av
hörlurar.
O SPEAKERS
Växla till OFF, A, B,
(OFF/A/B/A+B) A+B på de främre
högtalarna (sidan 46).
P VIDEO 3 IN/
För anslutning till en
PORTABLE AV bärbar ljud-/
IN-uttag
videokomponent
såsom en videokamera
eller TV-spel.
Q MULTI
CHANNEL
DECODING
lampa
Tänds när
mångkanaliga
ljudsignaler avkodas.
forts.
7SE
Namn
Funktion
R INPUT
SELECTOR
Vrid för att välja den
ingång som du vill
lyssna/titta på.
För att välja
ingångskälla för zon 2
eller zon 3, tryck på
ZONE/SELECT (qa)
för att först välja zon 2
eller zon 3 (”ZONE 2
INPUT” eller ”ZONE 3
INPUT” visas på
displayen) och vrid
sedan på INPUT
SELECTOR för att
välja ingångskällan.
S MASTER
VOLUME
Vrid för att justera
volymen för alla
högtalarna samtidigt.
8SE
Bakpanelen
Allra först
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-delen
OPTICAL IN/ Används för att
OUT-uttag
ansluta en DVDspelare, Super Audio
COAXIAL IN- CD-spelare osv.
COAXIAL-uttaget
uttag
ger en bättre
ljudkvalitet (sidan
20, 22, 23, 31, 32).
HDMI IN/
OUT*-uttag
Används för att
ansluta en DVDspelare, Blu-ray Disc
eller en
satellitmottagare.
Bilden och ljudet
matas ut till en TVskärm eller en
projektor (sidan 20,
28).
B Uttag för styrning av Sonykomponenter och andra separata
komponenter
IR REMOTE
IN/OUT-uttag
För anslutning av en
IR-repeater (sidan
102, 103).
TRIGGER
OUT-uttag
Används för att länka
påslagningen/
avstängningen av
andra 12V
TRIGGERkompatibla
komponenter, eller
förstärkaren/
receivern i zone 2
eller zone 3
(sidan 104).
CTRL S IN/
OUT-uttag
Används för att
ansluta en Sony-TV,
DVD- eller
videobandspelare
med CONTROL Suttag (sidan 107).
C DMPORT
Används för att
ansluta en Sony
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
(sidan 23).
forts.
9SE
D COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-delen
Y, PB/CB, PR/
CR IN/OUT*uttag
Används för att
ansluta en DVDspelare, TV eller en
satellitmottagare
(sidan 20, 31, 32).
E ANTENNA-delen
FM
ANTENNAuttag
Används för att
ansluta FMtrådantennen som
medföljer den här
receivern (sidan 38).
AM
ANTENNAuttag
Används för att
ansluta AMramantennen som
medföljer den här
receivern (sidan 38).
H VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTdelen
AUDIO IN/
OUT-uttag
VIDEO IN/
OUT*-uttag
Används för att
ansluta en
videobandspelare
eller DVD-spelare
osv. (sidan 20, 31,
32, 33).
S VIDEO IN/
OUT*-uttag
AUDIO OUTuttag
VIDEO OUTuttag
Används för att
ansluta
komponenten i zon 2
eller zon 3
(sidan 101).
EXT VIDEO
IN-uttag
Används för att
ansluta
komponenten som
ska visas i PIPfönstret (Picture in
Picture).
F RS-232C-port
Används för
underhåll och
service.
G AUDIO INPUT/OUTPUT-delen
AUDIO IN/
OUT-uttag
MULTI
CHANNEL
INPUT-uttag
Används för att
ansluta ett
kassettdäck eller
MD-spelare osv.
(sidan 20, 22, 23,
26).
Används för att
ansluta en Super
Audio CD-spelare
eller DVD-spelare
med analoga
utgångar för 7.1kanaligt eller 5.1kanaligt ljud (sidan
22, 25).
PRE OUT-uttag Används för att
ansluta en separat
effektförstärkare.
10SE
I SPEAKERS-delen
Används för att
ansluta högtalarna
(sidan 18).
* När MONITOR VIDEO OUT-utgången är
ansluten till en TV går det att se bilden som matas
in via vald ingång (sidan 20). Du kan manövrera
denna receiver med hjälp av ett GUI (Graphical
User Interface) (sidan 41).
Fjärrkontrollen
Funktion
A AV ?/1 (på/
standby)
Tryck för att slå på och stänga
av de ljud-/videokomponenter
som fjärrkontrollen är
programmerad till att styra
(sidan 119).
Om du samtidigt trycker på ?/1
(B) stängs receivern och de
andra Sony-komponenterna av
(SYSTEM STANDBY).
Observera
Hur knappen AV ?/1 fungerar
ändras automatiskt varje gång
man trycker på ingångsknappen
(C).
B ?/1 (på/
standby)
Tryck för att slå på och stänga
av receivern.
När ZONE 2 eller ZONE 3 är
valt är det bara huvudreceivern
som slås på och stängs av när
man trycker på den här
knappen. För att stänga av alla
komponenter inklusive en
förstärkare i zone 2 eller zone 3
trycker du samtidigt på ?/1 och
AV ?/1 (A) (SYSTEM
STANDBY).
RM-AAL009
Spara ström i
standbyläge.
När ”HDMI Control”
(sidan 60) och ”RS-232C
Control” (sidan 61) är inställda
på ”OFF”.
C Ingångsknappar
Tryck på en av de här knapparna
för att välja den komponent som
du vill använda. Tryck på
SHIFT (wj) innan du använder
de rosa knapparna. När man
trycker på en ingångsknapp slås
receivern på. Knapparna är
fabriksprogrammerade för att
styra Sony-komponenter
(sidan 53). Du kan
programmera fjärrkontrollen
för att styra icke-Sonykomponenter genom att följa
stegen i ”Programmering av
fjärrkontrollen” (sidan 119).
D ZONE 2
ZONE 3
Tryck för att aktivera
funktionerna för zon 2 eller
zon 3 (sidan 101).
forts.
11SE
Allra först
Du kan använda den medföljande
fjärrkontrollen RM-AAL009 för att styra
receivern och för att styra de Sony-ljud-/
videokomponenter som fjärrkontrollen är
programmerad att styra (sidan 119).
Namn
Namn
Funktion
Namn
Funktion
E AMP
Tryck för att aktivera
användning av receivern
(sidan 41).
F MUSIC
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 67).
O m/M a)
x a)
X a)
H a) b)
./> a)
Tryck för att styra DVD-, Bluray Disc-, CD-spelaren, MDspelaren, kassettdäcket eller
komponenter anslutna till
DIGITAL MEDIA PORTadaptern osv.
G MOVIE
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 67).
H Sifferknappar Tryck för att
– förinställa/välja förinställda
stationer.
– välja spårnummer för CD-,
DVD-, Blu-ray Disc- eller
MD-spelaren. Tryck på 0/10
för att välja spår nummer 10.
– välja kanalnummer för
videobandspelaren eller
satellitmottagaren.
– Efter att du tryckt på TV
(wk), trycker du på
sifferknapparna för att välja
TV-kanalerna.
I ENTER
Tryck för att ange värdet efter
val av en kanal, skiva eller spår
med sifferknapparna.
MEMORY
Tryck för att lagra en station när
radion används.
J AMP MENU
Tryck för att visa menyn för att
styra receivern.
K
Tryck V/v/B/b för att välja
menyföremål. Tryck sedan på
för att mata in valet.
V/v/B/b
L OPTIONS
Tryck för att se och välja
punkter på receiver-, DVD- och
Blu-ray Disc-spelarmenyerna.
TOOLS
Tryck för att visa och välja
punkter från
alternativmenyerna för DVDeller Blu-ray Disc-spelaren osv.
M MENU
SCREEN/
DSPL
CONTROL
N B·/·b
12SE
Tryck för att visa menyn för att
styra ljud-/
videokomponenterna.
Tryck SHIFT (wj) och sedan
MENU för att växla
visningsläge på menyn mellan
SCREEN (för att visa menyn på
TV-skärmen) och DSPL (för att
visa menyn i displayfönstret).
Tryck för att välja albumet.
TUNING +/– Tryck för att välja station
(sidan 115).
P PRESET
+ b)/–
TV CH +/–
Tryck för att registrera FM/
AM-radiostationer eller för att
välja förinställda stationer.
Tryck på TV (wk) och tryck
sedan på TV CH +/– för att
styra TV:n, satellitmottagaren,
videobandspelaren osv.
Funktion
Namn
Tryck på TV (wk) och sedan på
F1 eller F2 för att välja en
komponent att styra.
• HDD-spelare
F1: HDD
F2: DVD-spelare, Blu-ray
Disc-spelare
• Kombinerad DVD/VHS
avspiller
F1: DVD-spelare, Blu-ray
Disc-spelare
F2: VHS
R DVD/
Tryck för att visa menyerna för
TOP MENU, DVD-spelaren på TV-skärmen.
MENU
Använd sedan V/v/B/b och
för att utföra menymanövrer
(sidan 117).
MACRO1,
MACRO2
Tryck på AMP (5) och sedan
på MACRO 1 eller MACRO 2
för att aktivera
makrofunktionen (sidan 122).
TV/INPUT
Tryck samtidigt på TV/INPUT
och TV (wk) för att välja
ingångssignal (TV eller video).
WIDE
Tryck upprepade gånger för att
välja bredbildsläget.
PIP
Tryck på SHIFT (wj) och
därefter på PIP för att byta bild
i PIP (Picture in Picture)fönstret. Bilden ändras i
följande ordning. EXT VIDEO
t ZONE 2 VIDEO t OFF.
Du kan växla positionen för
huvudskärmen och PIP-fönstret
(växla) genom att trycka på
(qa). Du kan förstora eller
minska fönstret genom att
använda V/v (qa). Du kan
också ändra fönstrets position
genom att använda B/b (qa).
Observera
HDMI-videosignaler matas inte
ut medan PIP-fönstret visas.
RESOLUTION Tryck på SHIFT (wj) och tryck
sedan flera gånger på
RESOLUTION för att ändra
upplösningen på signalerna som
matas ut från HDMI OUT- eller
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-uttaget
(sidan 87).
Funktion
NIGHT
MODE
Tryck AMP (5) och sedan
NIGHT MODE för att aktivera
funktionen NIGHT MODE
(sidan 73).
INPUT
MODE
Tryck på AMP (5) och sedan
på INPUT MODE för att välja
ingångsläge när samma
komponenter är anslutna till
både digitala och analoga uttag
(sidan 92).
SLEEP
Tryck på SHIFT (wj) och sedan
på SLEEP för att aktivera
insomningstimern och ställa in
när receivern automatiskt ska
stängas av (sidan 99).
TEST TONE Tryck på SHIFT (wj) och sedan
på TEST TONE för att mata ut
en testton genom varje
högtalare.
S MUTING
Tryck för att stänga av ljudet
tillfälligt. Tryck på knappen
igen för att återställa ljudet.
T MASTER
VOL +/–
Tryck för att justera volymen
för alla högtalarna samtidigt.
TV VOL +/–
Tryck på TV (wk) och tryck
sedan på TV VOL +/– för att
justera TV:ns volymnivå.
U DISC SKIP
Tryck för att byta skiva vid
användning av en skivväxlare.
V RETURN/
EXIT O
Tryck för att återvända till
föregående meny eller lämna
menyn medan menyn eller
-skärminformationen för
videobandspelaren, DVDspelaren eller satellitmottagaren
visas på TV-skärmen.
W DISPLAY
Tryck för att välja information
som visas på displayen, TVskärmen för videobandspelaren,
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- eller
MD-spelaren.
Observera
I SCREEN-läget trycker du på
knappen för att visa menyn på
TV-skärmen.
forts.
13SE
Allra först
Namn
Q F1/F2
Namn
Funktion
X CLEAR
Tryck för att
– ångra ett misstag när du har
tryckt på fel sifferknapp.
– återgå till kontinuerlig
uppspelning osv. för
satellitmottagaren eller
DVD-spelaren.
>10
Tryck för att välja
– spårnummer över 10 för
videobandspelaren,
satellitmottagaren, CDspelaren eller MD-spelaren.
– kanalnummer för den
digitala CATV-terminalen.
D.TUNING
Tryck för att aktivera
direktvalsläget (sidan 83).
Y 2CH/
A.DIRECT
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 62) eller för att växla
ljudet på vald ingång till analog
signal utan någon justering
(sidan 114).
Z A.F.D.
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 65).
wj SHIFT
Tryck för att tända knappen.
Det ändrar fjärrkontrollens
knappfunktion till att aktivera
knapparna med rosa text.
wk TV
Tryck för att aktivera TVstyrning.
wl RM SET UP
Tryck för att ställa in
fjärrkontrollen.
a)
Se tabellen på sidan 118 för närmare information
om vilka knappar som går att använda för att styra
respektive komponent.
b)
Känselpunkt finns på dessa knappar (H,
PRESET +). Använd knoppen som riktmärke när
du använder fjärrkontrollen.
RM-AAU016
Denna fjärrkontroll kan endast användas för att
styra receivern. Du kan kontrollera
huvudfunktionerna på receivern med enkla
manövrer med hjälp av denna fjärrkontroll.
Namn
Funktion
A ?/1 (på/
standby)
Tryck för att slå på och stänga
av en receiver.
B 2CH/
A.DIRECT
Tryck för att välja ljudfält
(sidan 62).
A.F.D.
MOVIE
Observera
• Det kan hända att vissa av de funktioner som
beskrivs i det här avsnittet inte fungerar vilket
beror på aktuell modell.
• Ovanstående beskrivning är bara avsedd som ett
exempel. Beroende på komponenten kan det hända
att ovanstående manövrer inte går att utföra eller
fungerar på ett annat sätt än vad som beskrivs här.
MUSIC
C SCREEN/
DSPL
CONTROL
Tryck för att växla visningsläge
på menyn mellan SCREEN (för
att visa menyn på TV-skärmen)
och DSPL (för att visa menyn i
displayfönstret).
D
Då du tryckt på SCREEN/
DSPL CONTROL (3) trycker
du på V/v/B/b för att välja
menypunkten. Tryck sedan på
för att mata in valet.
V/v/B/b
14SE
Funktion
Tryck för att visa och välja
föremål från
alternativmenyerna.
F MENU
Tryck för att visa menyn för att
styra receivern.
G DMPORT
Tryck för att styra komponenten
som är ansluten till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern
(sidan 53).
N
Används för att starta
spelningen.
x
Används för att avbryta
spelningen.
./>
Används för att hoppa mellan
spåren.
H INPUT
SELECTOR
Allra först
Namn
E OPTIONS
Tryck för att välja den ingång
som du vill spela upp.
I MASTER
Tryck för att justera volymen.
VOLUME +/–
J MUTING
Tryck för att stänga av ljudet
tillfälligt. Tryck på knappen
igen för att återställa ljudet.
K RETURN/
EXIT
Tryck för att återgå till
föregående meny eller gå ur
menyn.
L DISPLAY
Tryck för att välja information
som visas i displayfönstret.
Observera
I SCREEN-läget trycker du på
knappen för att visa menyn på
TV-skärmen.
M PIP
Tryck på PIP för att byta bilden
i PIP (Picture in Picture)fönstret. Bilden ändras i
följande ordning. EXT VIDEO
t ZONE 2 VIDEO t OFF.
Du kan växla position för
huvudskärmen och PIP-fönstret
(växla) genom att trycka på
(4). Du kan förstora eller
minska fönstret genom att
använda V/v (4). Du kan
också ändra fönstrets position
genom att använda B/b (4).
Observera
HDMI-videosignaler matas inte
ut medan PIP-fönstret visas.
15SE
1: Installation av högtalarna
Den här receivern kan hantera upp till 7.1
kanaler (7 högtalare och en subwoofer).
Lyssna på 5.1/7.1-kanalssystem
För att få ett riktigt mångkanaligt surroundljud
som på en biograf krävs det åtminstone fem
högtalare (två främre högtalare, en
mitthögtalare, och två surroundhögtalare)
samt en subwoofer (5.1 kanaler).
Genom att koppla in ytterligare en bakre
surroundhögtalare (6.1 kanaler) eller två bakre
surroundhögtalare (7.1 kanaler) går det att få
ett ännu naturtrognare ljud för DVD-skivor
som är inspelade i Surround EX-format. Se
”Använda det bakre
surroundavkodningsläget” (sidan 71).
Exempel på en 7.1-kanalig
högtalaruppsättning
Exempel på en 5.1-kanalig
högtalaruppsättning
AVänster främre högtalare
BHöger främre högtalare
CMitthögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
HSubwoofer
16SE
AVänster främre högtalare
BHöger främre högtalare
CMitthögtalare
DVänster surroundhögtalare
EHöger surroundhögtalare
FVänster bakre surroundhögtalare
GHöger bakre surroundhögtalare
HSubwoofer
Tips
• Vinkeln A ska vara densamma.
Allra först
• Om du ansluter ett 6.1-kanaligt högtalarsystem så
placera den bakre surroundhögtalaren bakom
sittplatsen.
• Eftersom ljudet från subwoofern inte har någon
större riktningsgrad går det att placera den var som
helst.
17SE
2: Ansluta högtalare
Se till att nätkablen är frånkopplad innan
sladdar ansluts.
H
G
F
B
A
D
E
FRONT SPEAKERS
B-uttag a)
B
B
B
C
B
A
A Mono-ljudkabel (medföljer ej)
B Högtalarkablar (medföljer ej)
AFrämre högtalare A (V)
BFrämre högtalare A (H)
CMitthögtalare
DSubwooferb)
EBakre surroundhögtalare (V)c)
FBakre surroundhögtalare (H)c)
GSurroundhögtalare (V)
HSurroundhögtalare (H)
18SE
a) Om
du har ytterligare ett par främre
högtalare så anslut dem till FRONT
SPEAKERS B-uttagen. Det går att välja
vilka främre högtalare som ska användas
med SPEAKERS-omkopplaren (OFF/A/B/
A+B) på frontpanelen (sidan 46).
b)
Allra först
Om du ansluter en subwoofer med
automatisk standbyfunktion, stänger du av
den funktionen när du tittar på filmer. Om
den automatiska standbyfunktionen är
aktiverad, växlar den till standbyläget
automatiskt beroende på ingångssignalens
nivå till en subwoofer och på så sätt kan det
hända att inget ljud avges.
c) Om du bara ska ansluta en enda bakre
surroundhögtalare, ansluter du den till
SURROUND BACK SPEAKERS Luttagen.
Observera
• Om alla de anslutna högtalarna har en
märkimpedans på 8 ohm eller däröver, ställer du in
”Impedance” i Speaker-inställningsmenyn på
”8 Ω”. Under andra förhållanden ska den vara
inställd på ”4 Ω”. Se ”8: Inställning av högtalarna”
(sidan 44) för närmare detaljer.
• Se till att metallkablar från högtalarsladdarna inte
vidrör varandra mellan SPEAKERS-uttagen innan
du ansluter nätkabeln.
Tips
Om du vill ansluta vissa högtalare till en separat
effektförstärkare så använd PRE OUT-uttagen.
Samma signal matas ut från både SPEAKERSterminalerna och PRE OUT-uttagen. Om du till
exempel vill ansluta bara de främre högtalarna till en
annan förstärkare, ansluter du den förstärkaren till
PRE OUT FRONT L- och R-uttagen.
ZONE 2-anslutning
Du kan programmera SURROUND BACK
SPEAKER-terminalerna E och F till zon
2:s högtalare. Ställ in ”Sur Back Assign” på
”ZONE 2” i Speaker-inställningsmenyn.
Se ”För att lyssna på ljudet i en annan zon
(Funktioner för ZONE 2/ZONE 3)”
(sidan 101) för information om anslutning och
styrning av zon 2.
19SE
3: Ansluta bildskärmen
När MONITOR VIDEO OUT-utgången är
ansluten till en TV går det att se bilden som
matas in via vald ingång. Du kan manövrera
denna receiver med hjälp av ett GUI
(Graphical User Interface).
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
TV
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Komponentvideokabel (medföljer ej)
D HDMI-kabel (medföljer ej)
E S-videokabel (medföljer ej)
F Videokabel (medföljer ej)
20SE
D
E
F
Observera
Allra först
• Se till att nätkablen är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
• Anslut bildvisningskomponenter som t.ex. en TV
eller en projektor till MONITOR VIDEO OUTuttaget på receivern. Det kan hända att det inte går
att spela in, även om en inspelningskomponent är
ansluten.
• Slå på receivern när bilden och ljudet från en
uppspelningskomponent matas ut till en TV via
receivern. Om receivern inte är påslagen matas
varken bilden eller ljudet ut.
• Beroende på statusen för anslutningen mellan TV:n
och antennen, kan det hända att TV-bilden har
störningar. I så fall ska antennen placeras längre
bort från receivern.
Tips
• Receivern har en videoomvandlingsfunktion. Se
”Att observera vid omvandling av videosignaler”
(sidan 36) för närmare detaljer.
• Ljudet från TV:n matas ut från de högtalare som är
anslutna till receivern om du har anslutit TV:ns
ljudutgång till receiverns TV IN-ingång. I den här
konfigurationen ska du ställa in TV:ns ljudutgång
på ”Fixed” om den kan växlas mellan ”Fixed” och
”Variable”.
• Skärmsläckaren är aktiverad när GUI-menyn visas
på TV-skärmen och inget utförts på 15 minuter.
21SE
4a: Ansluta ljudkomponenterna
Hur komponenterna ska
anslutas
Ljudingångar/-utgångar som
används för anslutning
I det här avsnittet beskrivs hur man ansluter
olika komponenter till den här receivern. Se
allra först tabellen ”Komponent som ska
anslutas” nedan för hänvisningar till de sidor
där det beskrivs hur man ansluter respektive
komponent.
När du anslutit alla komponenterna så gå
vidare till ”5: Ansluta antennerna” (sidan 38).
Komponent som ska anslutas
Super Audio CDspelare/ CD-spelare
MD-spelare
Sidan
Med digital ljudutgång
23
Med mångkanaliga
ljudutgångar
25
Med enbart analoga
ljudutgångar
26
Med digital ljudutgång
23
Med enbart analoga
ljudutgångar
26
Kassettdäck, skivspelare
Ljudkvaliteten beror på vilka uttag som
används. Se nedanstående figur. Välj
anslutningskonfiguration i förhållande till
uttagen på dina komponenter.
26
Digitalt
Analogt
Högre ljudkvalitet
Observera
• Stick in kontakten rakt in tills den klickar till på
plats när du ansluter en optisk digitalkabel.
• Undvik att böja eller binda ihop optiska
digitalkablar.
Tips
Alla de digitala ljuduttagen kan hantera
samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
och 96 kHz.
22SE
Allra först
Ansluta komponenter med
digitala ljudingångar/utgångar
I följande figur visas hur man ansluter en
Super Audio CD-spelare, CD-spelare, ett MDspelare och en DIGITAL MEDIA PORTadapter.
DIGITAL MEDIA PORTadapter
MD-spelare
A
Super Audio CDspelare, CD-spelare
B
B
C
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
Observera
• Se till att nätkablen är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
• För att koppla loss DIGITAL MEDIA PORTadaptern, var noga med att följa följande
försiktighetsåtgärder.
– Ta bort DIGITAL MEDIA PORT-adaptern efter
att du tagit bort kabeln om kablar är anslutna till
COMPONENT VIDEO-uttaget.
– Ta bort DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
genom att trycka ihop kontaktens sidor,
eftersom kontakten är låst på plats.
forts.
23SE
Att observera vid uppspelning
av en Super Audio CD-skiva på
en Super Audio CD-spelare
• Det matas inte ut något ljud när en Super
Audio CD-skiva spelas på en Super Audio
CD-spelare ansluten till receiverns enda
COAXIAL SA-CD/CD IN-uttag. Om du
spelar en Super Audio CD-skiva, ansluter du
spelaren till MULTI CHANNEL INPUTeller SA-CD/CD IN-uttaget. Se
bruksanvisningen som medföljer Super
Audio CD-spelaren.
• Anslut en spelare som kan mata ut DSDsignaler från HDMI-uttaget till receivern
med hjälp av en HDMI-kabel.
• Du kan inte spela in digitalt från en Super
Audio CD-skiva.
• Stick in kontakten rakt in tills den klickar till
på plats när du ansluter en optisk
digitalkabel.
• Undvik att böja eller binda ihop optiska
digitalkablar.
Om du vill ansluta flera digitala
komponenter, men inte kan hitta
någon ledig ingång
Se ”Lyssna på ljud och titta på bilder via andra
ingångar” (sidan 93).
24SE
Allra först
Ansluta komponenter med
mångkanaliga utgångar
Om din DVD- eller Super Audio CD-spelare
är försedd med mångkanaliga utgångar kan du
ansluta den till MULTI CHANNEL INPUTuttaget på den här receivern för att lyssna på
mångkanaligt ljud. De mångkanaliga
ingångarna kan även användas för att ansluta
en extern mångkanalig dekoder.
DVD-spelare,
Super Audio CD-spelare,
osv.
A
B
A Ljudkabel (medföljer ej)
B Mono-ljudkabel (medföljer ej)
Observera
• Se till att nätkablen är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
• DVD- och Super Audio CD-spelare har inte
SURROUND BACK-uttag.
• När ”Sur Back Assign” är inställd på ”BI-AMP”
eller ”ZONE 2” i Speaker-inställningsmenyn
fungerar inte SUR BACK-uttagen.
• Ljudsignalerna som matas in från MULTI
CHANNEL INPUT-uttagen matas inte ut till några
uttag för ljudutgång. Signalerna kan inte spelas in.
25SE
Ansluta komponenter med
analoga ljudingångar
Följande figur visar hur man ansluter en
komponent med analoga uttag, såsom
kassettdäck, skivspelare osv.
Super
Audio CDspelare,
CD-spelare
Kassettdäck
A
A
A
A
MD-spelare
Skivspelare
A Ljudkabel (medföljer ej)
Observera
• Om din skivspelare har en jordkabel ska den
anslutas till (U) SIGNAL GND-uttaget.
26SE
• Se till att nätkablen är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
4b: Ansluta videokomponenterna
Videoingångar/utgångar som
används för anslutning
I det här avsnittet beskrivs hur man ansluter
olika komponenter till den här receivern. Se
allra först tabellen ”Komponent som ska
anslutas” nedan för hänvisningar till de sidor
där det beskrivs hur man ansluter respektive
komponent.
När du anslutit alla komponenterna så gå
vidare till ”5: Ansluta antennerna” (sidan 38).
Komponent som ska anslutas
Allra först
Hur komponenterna ska
anslutas
Bildkvaliteten beror på vilka uttag som
används. Se nedanstående figur. Välj
anslutning i förhållande till uttagen på dina
komponenter.
Sidan
TV
20
Komponent med HDMI-uttag
28
DVD-spelare, Blu-ray Disc-spelare
31
Satellittuner, CATV-system
32
DVD-spelare, Videobandspelare
33
Videokamera, TV-spel osv.
33
Digitalt
Analogt
Högre bildkvalitet
27SE
Ansluta komponenter med
HDMI-uttag
HDMI är en förkortning av High-Definition
Multimedia Interface. Det är ett gränssnitt för
digital överföring av video- och ljudsignaler.
HDMI funktioner
• Digitala ljudsignaler som överförs via
HDMI kan matas ut från högtalarna och PRE
OUT-uttagen på den här receivern. Den här
signalen stödjer Dolby Digital, DTS, DSD
och linjär PCM.
• Linjära PCM-signaler (med en
samplingsfrekvens på upp till 192 kHz) med
upp till 8 digitala ljudkanaler går att mata in
till den här receivern via HDMI-uttaget.
• Analoga videosignaler som matas in till
VIDEO-uttaget, S VIDEO-uttaget eller
COMPONENT VIDEO-uttagen kan matas
ut som HDMI-signaler. Ljudsignaler matas
inte ut från HDMI OUT-uttaget när bilden
omvandlas.
• Receivern stödjer DSD-sändning (Super
Audio CD), utökad med HDMI version 1.2.
• Receivern stödjer High Bitrate Audio(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DeepColor- och xvYCC-sändningar som
utökats med HDMI version 1.3.
• Denna receiver stödjer HDMI CONTROLfunktionen. Se ”HDMI CONTROL
handbok” som medföljer receivern.
• Med HDMI IN6 får du bra ljudkvalitet. Välj
IN6 om du behöver högre ljudkvalitet. IN6uttaget kan även användas på samma sätt
som HDMI IN1- till IN5-uttagen.
28SE
DVD-spelare
A
Blu-ray Disc-spelare, PS3™,
hårddiskinspelare
Ljud-/videosignaler
A
Allra först
Ljud-/videosignaler
Satellitmottagare
Ljud-/videosignaler
A
A
Ljud-/
videosignaler
TV, projektor, osv.
A HDMI-kabel (medföljer ej)
forts.
29SE
Att observera vid anslutning av
kablar
• Vi rekommenderar att du använder en Sony
HDMI-kabel.
• Vi rekommenderar att du använder en
HDMI-kabel med HDMI-logotypen
(tillverkad av Sony) för HDMI-uttaget som
ger överföringar med hög hastighet (en
HDMI version1.3a, kategori 2-kabel) när du
tittar på bilder eller lyssnar på ljud under en
DeepColor-sändning eller tittar på en
videobild på 1080p eller högre.
• Vi avråder från användning av en HDMIDVI-konverteringskabel. Om man ansluter
en HDMI-DVI-konverteringskabel till en
DVI-D-komponent kan det hända att ljudet
och bilden inte matas ut. Anslut övriga
ljudkablar eller digitala anslutningskablar,
och ställ sedan in ”Input Assign” i Inputmenyn om ljudet inte matas ut på rätt sätt.
• Se till att nätkablen är frånkopplad innan
kablar ansluts.
Att observera angående HDMIanslutningar
• Kontrollera inställningarna för den anslutna
komponenten om bilden är dålig eller ljudet
inte matas ut från en komponent som är
ansluten via en HDMI-kabel.
• En ljudsignalingång till HDMI IN-uttaget
matas ut från högtalarnas utgångar, HDMI
OUT-uttag och PRE OUT-uttag. De matas
inte ut via några andra ljudutgångar.
• En videosignalingång till HDMI IN-uttaget
kan endast matas ut från HDMI OUTuttaget. Videoingången kan inte matas ut
från VIDEO OUT-uttagen, S VIDEO OUTuttagen eller MONITOR VIDEO OUTuttagen.
• Ljud- och bildsignalerna som matas in via
HDMI-ingången matas inte ut via HDMI
OUT-utgången medan receivermenyn visas.
• Om du vill höra ljudet via TV:ns högtalare
ställer du in ”HDMI Audio” på ”TV+AMP”
i HDMI-inställningsmenyn. Om ljudet är
inställt på ”AMP”, matas det inte ut från TVhögtalaren.
30SE
• Glöm inte att slå på receivern när video- och
ljudsignaler från en uppspelningskomponent
ska matas ut till en TV via den här receivern.
Om receivern inte är påslagen matas det inte
ut några video- eller ljudsignaler.
• Det kan hända att ljudsignaler som matas ut
via HDMI-uttaget (samplingsfrekvens,
bitlängd mm) inte kan hanteras av den
anslutna komponenten. Kontrollera
inställningarna för den anslutna
komponenten om bilden är dålig eller ljudet
inte matas ut från en komponent som är
ansluten via en HDMI-kabel.
• Det kan bli ett avbrott i ljudet när du byter
samplingsfrekvens, antal ljudkanaler eller
ljudformat för uppspelningskomponenten.
• När den anslutna komponenten inte är
kompatibel med kopieringsskyddande
teknologi (HDCP) kan bilden och/eller
ljudet från HDMI OUT-uttaget ha störningar
eller så avges inget.
I så fall ska du kontrollera den anslutna
komponentens specifikationer.
• Se bruksanvisningen till respektive
komponent för närmare detaljer.
• Du kan endast lyssna på ljud med High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), DSD eller mångkanaliga
linjära PCM med en HDMI-anslutning.
• Ställ in spelarens bildupplösning på mer än
720p/1080i för att lyssna på High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD).
• Du kan behöva göra särskilda inställningar
för spelarens bildupplösning innan du kan
lyssna på ljud med DSD och mångkanaliga
linjära PCM. Se spelarens bruksanvisning.
• Alla HDMI-komponenter stödjer inte alla
funktioner som beskrivs i den angivna
HDMI-versionen. Komponenter som till
exempel stödjer HDMI, version 1.3a, stödjer
eventuellt inte DeepColor.
Följande figur visar hur man ansluter en DVDspelare, Blu-ray Disc-spelare.
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
Observera
• Ställ in ljudutmatningssättet på DVD-spelaren,
Blu-ray Disc-spelaren för att mata ut mångkanaligt
digitalt ljud. Se bruksanvisningen till DVDspelaren, Blu-ray Disc-spelaren.
• Se till att nätkablen är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
DVD-spelare, Blu-ray Disc-spelare
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
D
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
C Ljudkabel (medföljer ej)
E
F
D Komponentvideokabel (medföljer ej)
E S-videokabel (medföljer ej)
F Videokabel (medföljer ej)
* När du ansluter en komponent utrustad med ett
OPTICAL-uttag, ställer du in ”Input Assign” i
menyn.
31SE
Allra först
Ansluta en DVD-spelare, Blu-ray
Disc-spelare
Ansluta en satellittuner, CATVsystem
Följande figur visar hur man ansluter en
satellittuner, CATV-system.
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
Satellittuner, CATV-system
Ljudsignaler
A
Videosignaler
B
C
A Optisk digitalkabel (medföljer ej)
B Ljudkabel (medföljer ej)
C Komponentvideokabel (medföljer ej)
D S videokabel (medföljer ej)
E Videokabel (medföljer ej)
Observera
Se till att nätkablen är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
32SE
D
E
I följande figur visas hur man ansluter en
komponent med analoga uttag som t.ex. en
DVD-brännare eller videobandspelare osv.
DVD-spelare, videobandspelare
Ljudsignaler
Videosignaler
A
B
C
Till VIDEO 3 IN/PORTABLE AV
IN-uttagen (på frontpanelen)
Videokamera,
TV-spel
A Ljudkabel (medföljer ej)
B S videokabel (medföljer ej)
C Videokabel (medföljer ej)
D Ljud/videokabel (medföljer ej)
B
D
Observera
Se till att nätkablen är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
33SE
Allra först
Man behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablar i förhållande till uttagen
på dina komponenter.
Ansluta komponenter med
analoga video- och ljuduttag
Funktionen för -omvandling av
videosignaler
Den här receivern är försedd med en funktion
för omvandling av videosignaler. Det går att
mata ut videosignalen när den här receivern är
ansluten via MONITOR VIDEO OUT-uttaget
på det sätt som visas i figuren.
• Videosignaler går att mata ut som HDMIvideosignaler, komponentvideosignaler och
S-videosignaler.
• S-videosignaler går att mata ut som HDMIvideosignaler, komponentvideosignaler och
vanliga videosignaler.
• Komponentvideosignaler går att mata ut
som HDMI-videosignaler, S-videosignaler
och vanliga videosignaler.
Se ”Omvandlingstabell för videoingångar/
utgångar indelad efter menyinställningar”
(sidan 37) för närmare detaljer om
videokonverteringsfunktionen.
34SE
Omvandlingstabell för receiverns videoingångar/utgångar
Utgångssignaler
Ingångssignaler
OUTPUT-utgång
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR S VIDEO
OUT
MONITOR VIDEO
OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6
A
f
X
X
X
COMPONENT
VIDEO IN B
a
a/f
a
a
S VIDEO IN C
a
a
a/f*
a
VIDEO IN D
a
a
a
a/f*
INPUT-ingång
a : Videosignalerna omvandlas och matas ut via videoomvandlaren.
f : Samma typ av signal matas ut som typen av ingångssignal. Videosignalerna omvandlas inte.
X : Videosignalerna matas inte ut.
* Videosignaler matas ut när punkten ”Resolution” är inställd på ”DIRECT” i Video-inställningsmenyn.
forts.
35SE
Allra först
Information om bildernas omvandlingsfunktion finns i ”Omvandlingstabell för videoingångar/
utgångar indelad efter menyinställningar” (sidan 37).
Att observera vid omvandling av
videosignaler
• När video- eller S videosignaler från en
videobandspelare e.d. omvandlas av den här
receivern och sedan matas ut till en TV, kan
det hända att bilden på TV-skärmen blir
förvrängd i sidled eller inte visas alls
beroende på videosignalen som matas ut.
• HDMI-videosignaler går inte att omvandla
till komponentvideo-, S video- eller vanliga
videosignaler.
• De omvandlade videosignalerna matas
endast ut från MONITOR VIDEO OUTuttagen. De matas inte ut från VIDEO OUTuttagen, S VIDEO OUT-uttagen eller ZONE
2 VIDEO OUT-uttaget.
• När du spelar upp en videobandspelare med
bildförbättringskrets, t.ex. TBC, kan det
hända att bilderna har störningar eller inte
visas. I så fall ska bildförbättringskretsens
funktion stängas av.
• Upplösningen för signalerna som matas ut
via COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-utgångarna konverteras upp till 1080i.
Upplösningen för signalerna som matas ut
via HDMI OUT-utgången konverteras upp
till 1080p.
• Det finns begränsningar för upplösningen
för signalerna som matas ut via
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTutgångarna när upplösningen konverteras för
bildsignaler som är skyddade med
upphovsrättsskyddsteknik. Upplösning på
till 480p kan matas ut till COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT-uttagen. HDMI
OUT-uttaget har inga
upplösningsbegränsningar.
• Bildsignaler för vilka upplösningen har
konverterats går inte att mata ut varken via
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTutgångarna eller HDMI OUT-utgången.
Videosignalerna matas ut från HDMI OUTuttaget när båda är anslutna.
• Ställ in ”Resolution” på ”AUTO” eller
”480i/576i” i Video-inställningsmenyn för
att mata ut videosignalerna från MONITOR
VIDEO OUT, MONITOR S VIDEO OUT,
36SE
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTuttaget när båda är anslutna.
Ansluta en
inspelningskomponent
Vid inspelning ansluter du
inspelningskomponenten till VIDEO OUTuttagen eller S VIDEO OUT-uttagen på
receivern. Anslut kablarna för ingående och
utgående signaler till samma typ av uttag då
VIDEO OUT-uttag och S VIDEO OUT-uttag
inte har en uppomvandlingsfunktion.
Observera
Det kan hända att utgående signaler från MONITOR
VIDEO OUT-utgångarna inte kan spelas in korrekt.
Omvandlingstabell för videoingångar/utgångar indelad efter
menyinställningar
Matas ut från
Inställningar på
”Resolution”menyn
HDMI OUTuttag
Insignaler
DIRECT
X
f
X
S video
X
X
f
X
Video
X
X
X
f
ab)
ab)
ab)
b)
b)
ab)
a
a)
720p, 1080i
1080p
a
a
X
ab)
ab)
ab)
ac)
a
a
a
S video
a
c)
a
a
a
Video
ac)
a
a
a
Video
480p/576p
MONITOR
VIDEO OUTuttag
Komponentvideo
Komponentvideo
AUTO
(fabriksinställning)
S video
480i/576i
COMPONENT MONITOR S
VIDEO
VIDEO OUTMONITOR
uttag
OUT-uttag
Komponentvideo
Komponentvideo
a
a
X
X
S video
a
a
f
X
Video
a
a
X
f
Komponentvideo
a
ad)
X
X
d)
f
X
X
f
S video
a
a
Video
a
ad)
Komponentvideo
a
f
X
X
S video
a
X
f
X
Video
a
X
X
f
a : Videosignalerna omvandlas och matas ut via videoomvandlaren.
f : Samma typ av signal matas ut som typen av ingångssignal. Videosignalerna omvandlas inte.
X : Videosignalerna matas inte ut.
a)Upplösningen ställs in automatiskt beroende på den anslutna bildskärmen.
b)När TV:n är ansluten till andra uttag än HDMI-uttagen matas 480i/576i-signaler ut när ”Resolution” är
inställd på ”AUTO”.
c)480p/576p-signaler matas ut även om 480i/576i är inställt.
d)Videosignaler utan upphovsrättsskydd matas ut enligt inställningarna på menyn. Videosignaler med
upphovsrättsskydd matas ut i 480p-format.
Observera
• Videosignaler matas ut från COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-, MONITOR S VIDEO OUT- eller
MONITOR VIDEO OUT-uttagen när bildskärmen osv. är ansluten till HDMI OUT-uttaget.
• Bilderna från TV:n kan inte matas ut korrekt om du väljer en upplösning som den anslutna TV:n inte stöder i
”Resolution”-menyn.
• Omvandlade utgångssignaler för HDMI-bild stödjer inte ”x.v.Colour”.
• Omvandlade utgångssignaler för HDMI-bild stödjer inte DeepColor.
37SE
Allra först
För detaljer om ”Resolution”-menyinställning, se ”Inställningar för video (Videoinställningsmenyn)” (sidan 60) och om manövrering, se ”Omvandling av analoga videoinsignaler”
(sidan 87).
5: Ansluta antennerna
Anslut den medföljande AM-ramantennen och
FM-trådantennen.
FM-trådantenn (medföljer)
* Hur kontakten ser ut varierar beroende på område.
Observera
• Håll AM-ramantennen borta från receivern och
övriga komponenter för att undvika störningar.
• Var noga med att dra ut FM-trådantennen helt och
hållet.
• Se till att FM-trådantennen hänger så horisontellt
som möjligt efter anslutningen.
• Se till att nätkablen är frånkopplad innan sladdar
ansluts.
38SE
AM-ramantenn (medföljer)
Ansluta nätkabeln
Anslut den medföljande nätkabeln till AC INuttaget på receivern och sätt sedan i nätkabelns
stickkontakt i ett vägguttag.
Inställningar den allra första
gången receivern används
Innan det går att börja använda receivern för
allra första gången måste den initialiseras med
hjälp av följande procedur. Den här
proceduren går även att använda för att
återställa alla inställningar som du själv gjort
till fabriksinställningarna.
1,2 2,3
Observera
2,3
• Se till att metallkablar från högtalarsladdarna inte
vidrör varandra mellan SPEAKERS-uttagen innan
du ansluter nätkabeln.
• Anslut nätkabeln ordentligt.
AC IN-uttag
Till ett vägguttag
Nätkabel
(medföljer)
1
Tryck på POWER för att stänga
av receivern.
2
Håll ner POWER medan du
trycker på TONE MODE och
DMPORT för att sätta på
receivern.
3
Släpp upp TONE MODE och
DMPORT efter några sekunder.
Efter det att ”MEMORY CLEARING...”
visas på displayen ett tag visas
”MEMORY CLEARED!”.
Alla inställningar som du har ändrat eller
justerat återställs till fabriksinställningar.
Det uppstår ett mellanrum mellan kontakten
och bakpanelen, även när nätkabeln är
ordentligt ansluten. Kabeln är avsedd att
anslutas på det sättet. Detta är inget fel.
39SE
Allra först
6: Förbereda receivern
och fjärrkontrollen
Isättning av batterier i
fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) i
fjärrkontrollen RM-AAL009.
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) i
fjärrkontrollen RM-AAU016.
Var noga med att sätta i batterierna med
polerna vända åt rätt håll.
fabriksinställningarna (AV SYSTEM 2)
behöver man inte ändra dem.
Det går att ställa om kommandoläget (AV
SYSTEM 1 eller AV SYSTEM 2) för
receivern och fjärrkontrollen. Om både
receivern och en annan Sony-komponent
reagerar på samma fjärrkommando ska
kommandoläget för komponenten eller
receivern ändras till ett annat läge så att
komponenten inte reagerar på samma
kommando som receivern.
Växla kommandoläge för
receivern
2CH/A.DIRECT
RM-AAL009
RM-AAU016
Observera
• Lägg inte fjärrkontrollen på alltför varma eller
fuktiga ställen.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med gamla
batterier.
• Blanda inte manganbatterier med andra typer av
batterier.
• Se till att fjärrkontrollsensorn på receivern inte
träffas av direkt solljus eller ljuset från någon
lampa. Det kan leda till fel på sensorn.
• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge
så ta ut batterierna för att undvika risken för skador
på grund av batteriläckage eller korrosion.
• När man byter batterier kan det hända att de
inprogrammerade fjärrkontrollkoderna raderas.
Programmera i så fall in dem igen (sidan 119).
Tips
När det inte går att styra receivern med
fjärrkontrollen längre är det dags att byta ut alla
batterierna mot nya.
Håll knappen 2CH/A.DIRECT
intryckt och slå på receivern.
När kommandoläget är inställt på ”AV2” visas
”COMMAND MODE [AV2]” på displayen.
När kommandoläget är inställt på ”AV1” visas
”COMMAND MODE [AV1]” på displayen.
Växla kommandoläge för RMAAL009-fjärrkontrollen
1
1
Angående kommandoläget
Receivern och fjärrkontrollen använder
samma kommandoläge.
Om receivern och fjärrkontrollen inte är
inställda på samma kommandoläge går det inte
att styra receivern med fjärrkontrollen.
Om kommandoläget på både receivern och
fjärrkontrollen är inställda på
40SE
2
3
1 Tryck på ?/1 medan du trycker på RM
2 Tryck på 1 eller 2 samtidigt som RM
SET UP-knappen blinkar.
När du trycker 1 ställs kommandoläget in
på AV SYSTEM 1. När du trycker 2 ställs
kommandoläget in på AV SYSTEM 2.
3 Tryck på ENTER när RM SET UPknappen lyser.
RM SET UP-knappen blinkar två gånger
och sedan är inställningen av
kommandoläget slutförd.
7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical
User Interface)
Du kan ändra visningsläget för menyn till
skärmläget med följande procedurer. ”GUI
MODE” visas på displayfönstret i skärmläge.
Genom att använda GUI-menyn kan du göra
flera inställningar och justeringar.
Se ”Styra receivern utan att ansluta till TV”
(sidan 108) om du inte ska använda en GUImeny.
Tips
När du trycker på RM SET UP ska du använda en
tunn ståltråd, t.ex. ett gem.
Visa GUI-menyn på TV-skärmen
Växla kommandoläge för RMAAU016-fjärrkontrollen
2
4
3
DISPLAY
5
MUTING
4
1
Tryck och håll nere DISPLAY, tryck sedan
samtidigt på MUTING och
.
Anslut en TV-skärm till den här
receivern.
Se ”3: Ansluta bildskärmen” (sidan 20).
2
Slå på receivern och TV:n.
forts.
41SE
Allra först
SET UP.
RM SET UP-knappen blinkar.
3
Tryck på AMP för att göra det
möjligt att styra receivern.
4
Tryck på SHIFT och därefter på
MENU medan SHIFT-knappen
lyser.
Visningsläget för menyn växlar mellan
DISPLAY och SCREEN. Om det är
inställt på SCREEN är receivern i ”GUI
MODE” och receivermenyn visas på TVskärmen.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja en meny du vill ha,
tryck sedan
eller b.
Översikt över menyerna
Följande menypunkter visas på de olika
inställningsmenyerna.
Input
Används för att välja ingång på receivern.
Se ”Val av komponent” (sidan 53) för närmare
detaljer om de olika ingångarna.
Music
Det går att lyssna på musik från en
ljudkomponent som är ansluten till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern.
Se ”Använda DIGITAL MEDIA PORTadaptern” (sidan 87) för närmare detaljer om
musikfunktionerna.
FM/AM
Det går att lyssna på radio med den här
receivern.
Se ”Tunerfunktioner” (sidan 82) för närmare
detaljer om radiofunktionerna.
42SE
Settings
Inställningsmenyerna används för att ställa in
och justera den här receivern.
Auto Calibration
Auto Calibration-inställningsmenyn
används för att justera högtalarna
automatiskt.
Se ”9: Kalibrera lämplig högtalarinställning
automatiskt (Auto Calibration)” (sidan 46)
för närmare detaljer.
Speaker
Du kan använda Speaker-inställningsmenyn
för att justera högtalarna manuellt för aktuell
position och för att ställa in högtalarens
impedans. Se ”Inställning av högtalarnas
impedans” (sidan 44) och ”Justera
högtalarinställningarna manuellt” (sidan 74)
för detaljer.
Surround
Surround-inställningsmenyn används för att
välja ljudfält för att förhöja
lyssningsupplevelsen. För detaljer om hur du
justerar parametrar, se ”Lyssna med
förinställda ljudfält” (sidan 62).
EQ
EQ-inställningsmenyn används för att
justera equalizern. Se ”Justera equalizern”
(sidan 80) för närmare detaljer.
Multi Zone
Multi Zone-inställningsmenyn används för
att styra komponenter i andra zoner. För
detaljer om hur du justerar parametrar, se
”För att lyssna på ljudet i en annan zon
(Funktioner för ZONE 2/ZONE 3)”
(sidan 101).
Audio
Se ”Inställningar för ljudet (Audio
inställningsmeny)” (sidan 59) för detaljer
om hur du justerar ljudet med hjälp av
Audio-inställningsmenyn.
1
HDMI
HDMI-inställningsmenyn används för att
styra komponenterna som är anslutna till
HDMI-uttagen. För detaljer om hur du
justerar parametrar, se ”Inställningar för
HDMI (HDMI-meny)” (sidan 60).
Tryck på AMP.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”Visa GUI-menyn på
TV-skärmen” (sidan 41).
2
Tryck upprepade gånger på
MENU för att visa GUI-menyn
på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånder på V/v
för att välja en meny du vill ha.
4
Tryck på
menyn.
System
Se ”Inställningar för systemet (Systeminställningsmenyn)” (sidan 61) för närmare
detaljer om hur man justerar anläggningen
med hjälp av System-inställningsmenyn.
Navigera i menyerna
eller b för att öppna
Punkterna på menylistan visas på TVskärmen.
1
5
3-6
RETURN/
EXIT O
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja den menypunkt du
vill justera.
2
forts.
43SE
Allra först
Video
Se ”Inställningar för video (Videoinställningsmenyn)” (sidan 60) för närmare
detaljer om hur man justerar bilden med
hjälp av Video-inställningsmenyn.
6
7
Tryck på
menyn.
eller b för att öppna
Upprepa steg 3 till 6 för att välja
önskad parameter.
För att återvända till föregående
skärm
Tryck på RETURN/EXIT O.
8: Inställning av
högtalarna
Inställning av högtalarnas
impedans
Ställ in lämplig impedans för de högtalare du
använder.
För att avsluta menyn
Tryck på MENU.
Avsluta ”GUI MODE”
Tryck på AMP, SHIFT och därefter på MENU
medan SHIFT-knappen lyser.
1
2-5
1
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings” och tryck
sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
44SE
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Speaker” och tryck
sedan på
eller b.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Impedance” och
tryck sedan på
.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”4 Ω” eller ”8 Ω”
beroende på de högtalare du
använder, tryck sedan på
.
• När du ansluter de främre högtalarna till både
SPEAKERS A- och B-uttagen, ska du ansluta
högtalare med en märkimpedans på 8 ohm eller
högre.
– När du ansluter högtalare med en impedans på
16 ohm eller högre i både konfiguration ”A” och
”B”:
Ställ in ”Impedance” på ”8 Ω” i Speakerinställningsmenyn.
– För andra typer av högtalare i andra
konfigurationer:
Ställ in ”Impedance” på ”4 Ω” i Speakerinställningsmenyn.
Observera
• Om du är osäker på vilken impedans dina högtalare
har, ska du läsa anvisningarna som medföljde dina
högtalare. (Denna information finns ofta angiven
på baksidan av högtalarna.)
• När du ansluter högtalare med en märkimpedans på
8 ohm eller högre ska du ställa in ”Impedance” på
”8 Ω”. När du ansluter andra typer av högtalare ska
du ställa in den på ”4 Ω”.
45SE
Allra först
3
Välja främre högtalare
Du kan välja de främre högtalare du vill
använda.
SPEAKERS-omkopplare
Ställ in SPEAKERS-omkopplaren
på det högtalarpar du vill använda.
Observera
Denna inställning går inte att göra när ett par
hörlurar är inkopplade.
Ställ in
För att använda
A
Högtalarna som är anslutna till
FRONT SPEAKERS A-uttagen.
B
Högtalarna som är anslutna till
FRONT SPEAKERS B-uttagen.
A+B
Högtalarna som är anslutna till
både FRONT SPEAKERS A- och
B-uttagen (parallell anslutning).
OFF
Inga ljudsignaler matas ut från
några högtalaruttag eller PRE
OUT-uttagen.
46SE
9: Kalibrera lämplig
högtalarinställning
automatiskt (Auto Calibration)
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)funktionen gör det möjligt för dig att utföra
automatisk kalibrering, såsom kontroll av
anslutningen mellan respektive högtalare och
receivern, justering av högtalarnivån samt
automatisk mätning av avståndet från
respektive högtalare till din sittplats. Se även
”Snabbanslutningsguide” som följde med
receivern.
Innan du utför den automatiska
kalibreringen
Innan du utför den automatiska kalibreringen
ska du ställa in och ansluta högtalarna
(sidan 16-19).
• AUTO CAL MIC-uttaget får endast
användas för den medföljande
optimeringsmikrofonen. Koppla inte in
några andra mikrofoner. Om du gör det kan
du skada receivern och mikrofonen.
• Under mätningen kommer ljudet från
högtalarna att vara mycket högt. Volymen på
ljudet kan inte justeras. Se till att det inte
finns barn i närheten och ta hänsyn till dina
grannar.
• Utför mätningen i en tyst miljö för att
undvika påverkan av externa ljud och för att
få en mer korrekt mätning.
• Om det finns några hinder mellan
optimeringsmikrofonen och högtalarna kan
inte kalibreringen utföras korrekt. Ta bort
eventuella hinder från mätområdet för att
undvika mätfel.
• Om du använder en anslutning med dubbla
förstärkare ställer du in punkten ”Sur Back
Assign” på ”BI-AMP” i Speakerinställningsmenyn innan du utför automatisk
kalibrering.
Observera
Optimeringsmikrofon
MASTER VOLUME-ratten till strax före
mittläget.
• Om du har anslutit en subwoofer med
delningsfilter ska den ställas in på det
maximala värdet.
• Om du har anslutit en subwoofer med
automatisk standbyfunktion ska den vara
avslagen (avaktiverad).
Observera
Beroende på den anslutna subwooferns egenskaper
kan avståndsvärdet vara längre än det verkliga
värdet.
Använda receivern som en
förförstärkare
1
Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen till
AUTO CAL MIC-ingången.
2
Ställ in optimeringsmikrofonen.
Placera optimeringsmikrofonen på din
sittplats. Använd en stol eller stativ så att
optimeringsmikrofonen placeras på
samma höjd som dina öron. Rikta
optimeringsmikrofonens L-ände mot
framsidan på den vänstra högtalaren och
optimeringsmikrofonens R-ände mot
framsidan på den högra högtalaren.
Observera
Om vinkeln mellan de två högtalarna är för
snäv när du placerar optimeringsmikrofonen i
mitten av dem, kan optimeringsmikrofonen
inte mäta vänster och höger högtalare korrekt.
Vid inställning av aktiv
subwoofer
• Om en subwoofer är ansluten så slå på den
och skruva upp volymen först. Vrid
Du kan använda den automatiska
kalibreringsfunktionen när du använder
receivern som en förförstärkare.
I så fall kan det avståndsvärde som visas på
displayen skilja sig från det verkliga
avståndsvärdet. Det är dock inga problem med
att fortsätta att använda receivern med det
värdet.
Utföra automatisk kalibrering
Den automatiska kalibreringsfunktionen gör
det möjligt för dig att mäta följande:
• Högtalaranslutningara)
• Högtalarnas polaritet
• Högtalaravståndb)
• Högtalarnas vinklarb)
• Högtalarens storlekb)
• Högtalarens nivå
• Frekvensegenskaperc)
a) Den här receivern korrigerar endast signaler för
mitthögtalaren och subwoofern genom analog
nedmixning när mångkanaliga ingången har
valts. Korrigeringen är inte giltig för andra
högtalare.
forts.
47SE
Allra först
• Den automatiska kalibreringsfunktionen fungerar
inte om hörlurarna är anslutna.
• Avbryt om MUTING är ställt till på.
b) Mätresultatet används inte när mångkanaliga
ingången har valts.
c) • Signaler med en samplingsfrekvens på mer än
96 kHz spelas alltid upp med antingen
44,1 kHz eller 48 kHz.
• Resultatet från mätningen används inte i
följande fall.
–Den mångkanaliga ingången har valts.
–”2ch Analog Direct” används.
–Dolby TrueHD-signaler där
samplingsfrekvensen är högre än 96 kHz tas
emot.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Auto Calibration”
och tryck sedan på
eller b.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Quick Setup” och
tryck sedan på
.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
och
för att ta bort
markeringen för punkter som
du inte vill mäta.
• Speaker Distance
• Speaker Level
• Frequency Characteristic
1
6
7
Tryck på b.
8
Mätningen startar efter fem
sekunder.
Tryck på
för att välja ”Start”.
2-7
1
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings” och tryck
sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
48SE
9
Observera
Mätprocessen tar cirka 30 sekunder med
testtonen. Vänta tills det att mätningen
avslutats.
Om en eller flera av högtalarna är ur fas visas
”Out Phase” på TV-skärmen. Anslutningarna
till högtalarens ”+” och ”–”-uttag kan vara
omkastade. Beroende på högtalarna kan det
dock hända att ”Out Phase” tänds på TVskärmen trots att högtalarna är rätt anslutna.
Det beror på högtalarnas specifikationer. I så
fall går det att fortsätta att använda receivern.
Tips
På modellerna för USA och Canada visas
avstånden i fot. På modellerna för övriga
länder och områden visas de i meter. Det går att
ändra vilken enhet för avstånd som ska
användas med hjälp av ”Distance Unit” i
Speaker-inställningsmenyn.
Observera
Du kan inte mäta högtalarhöjden för surround- och
bakre surroundhögtalarna. Ställ in positionen på
surroundhögtalarna från ”Position” i Speakerinställningsmenyn.
2
Tryck på
för att välja ”Next”.
• Det går inte att göra något med receivern utom att
slå på eller stänga av den medan mätningen pågår.
• I följande situationer kan det hända att mätningen
inte har utförts korrekt eller att den automatiska
kalibreringen inte kan utföras.
– när speciella högtalare är anslutna, t.ex.
dipolhögtalare.
– när zon 2/zon 3-funktionen används i zon 2/
zon 3.
Om meddelandet ”Save auto calibration
(auto speaker setup) results?” visas på
TV-skärmen går det att välja att bekräfta
varningen (”Yes”) eller ej (”No”).
Följ anvisningarna på TV-skärmen om du
väljer ”Yes”.
Se ”Lista över meddelanden efter
automatisk kalibrering” (sidan 51) för
närmare detaljer om varningar och
felkoder.
Att avbryta mätningen
Tips
Mätningen avbryts när du ändrar volym,
växlar funktioner, ändrar inställningen på
SPEAKERS-omkopplaren eller ansluter
hörlurar.
Tryck på
på fjärrkontrollen när ”Please
Press ENTER.” tänds på TV-skärmen.
Tips
3
Tryck upprepade gånger på B/b
för att välja ”Yes” och tryck
sedan på
.
Bekräfta/spara mätresultaten
1
Bekräfta mätresultaten.
När mätningen är klar hörs det ett pip och
mätresultatet visas på TV-skärmen.
forts.
49SE
Allra först
Mätningen startar.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja automatisk
kalibreringstyp, tryck sedan
på b.
5
Tryck på
.
Avslutningsskärmen visas.
Mätresultaten sparas.
Observera
Parameter
Beskrivning
Full Flat
Utför plan mätning av
frekvensen från respektive
högtalare.
Engineer
Ställer in frekvensen så att
den stämmer överens med
Sony standard
lyssningsrum.
Front Reference Justerar egenskaperna för
alla högtalare så att de
stämmer överens med de
främre högtalarnas
egenskaper.
OFF
50SE
Används för att stänga av
autokalibreringens EQ.
• Efter att kompensering av frekvensegenskaperna
gjorts, spelas alltid signaler med en
samplingfrekvens på mer än 96 kHz upp som
44,1 kHz eller 48 kHz.
• Resultatet från mätningen av frekvensomfång
används inte i följande fall.
– Den mångkanaliga ingången har valts.
– ”2ch Analog Direct” används.
– Dolby TrueHD-signaler där
samplingsfrekvensen är högre än 96 kHz tas
emot.
Tips
Högtalarens storlek (LARGE/SMALL) bestäms av
dess låga egenskaper. Mätresultaten kan variera
beroende på optimeringsmikrofonens och
högtalarnas placering samt rummets form. Det
rekommenderas att du följer mätresultaten. Det går
dock att ändra dessa inställningar på Speakerinställningsmenyn. Spara mätresultaten först och
prova sedan med att ändra önskade inställningar.
Lista över meddelanden efter automatisk kalibrering
Allra först
Indikering
Beskrivning
Code 30
Hörlurar är anslutna. Ta bort hörlurarna och utför den automatiska kalibreringen igen.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) är ställd till OFF. Ändra inställningen och utför sedan
mätningen på nytt.
Code 32
Inga av högtalarna kändes av. Kontrollera att optimeringsmikrofonen är rätt ansluten och
utför sedan mätningen på nytt.
Om optimeringsmikrofonen är rätt ansluten men felkoden visas, kan det hända att
optimeringsmikrofonens kabel är skadad eller felaktigt ansluten.
Code 33
•
•
•
•
Code 34
Högtalarna är inte rätt placerade. Vänster eller höger högtalare eller optimeringsmikrofonen
kan vara felaktigt placerad. Se ”1: Installation av högtalarna” (sidan 16) och kontrollera
högtalarnas placering.
Warning 40
Mätningen är avslutad. Dock är störningsnivån för hög. Det kan hända att du kan utföra
mätningen korrekt om du försöker på nytt, även om mätningarna inte kan utföras i alla
miljöer. Försök att utföra mätningen i en tyst miljö.
Warning 41
Ljudet som tas upp av optimeringsmikrofonen ligger utanför det acceptabla området. Det är
starkare än det starkaste ljud som kan mätas. Försök att utföra den mätningen när
omgivningen är tyst nog för att tillåta korrekt mätning.
Warning 42
Receiverns volym ligger utanför det acceptabla området. Försök att utföra den mätningen när
omgivningen är tyst nog för att tillåta korrekt mätning.
Warning 43
Subwooferns avstånd och placering kan inte kännas av. Eller så kan vinkeln för högtalarens
placering inte kännas av. Detta kan orsakas av störningar. Försök att utföra mätningen i en
tyst miljö.
Warning 44
Mätningen är slutförd. Högtalarna är dock inte placerade i korrekt position med hänsyn till
varandra. Se ”1: Installation av högtalarna” (sidan 16) och kontrollera högtalarnas relativa
position.
Ingen av de främre högtalarna eller bara den ena av de främre högtalarna är ansluten.
Optimeringsmikrofonen är inte ansluten.
Antingen vänster eller höger surroundhögtalare är inte ansluten.
De bakre surroundhögtalarna är anslutna trots att inga surroundhögtalare är anslutna.
Anslut surroundhögtalaren (högtalarna) till SURROUND-uttagen.
• Den bakre surroundhögtalaren är ansluten till SURROUND BACK SPEAKERS Rutgångarna. Om du bara ansluter en enda bakre surroundhögtalare så ansluten den till
SURROUND BACK SPEAKERS L-uttagen.
NO WARNING Det förekommer ingen varningsinformation.
----------
Inga högtalare är anslutna.
•Code 31
1 Tryck på
När du väljer ”WRN CHECK”
•Code 32, 33, 34
1 När du trycker , visas ”Retry?”.
2 Tryck på B/b för att välja ”Yes” och tryck sedan
Tryck på
för att återgå till steg 1 i
”Bekräfta/spara mätresultaten” (sidan 49).
och följ sedan instruktionerna från
steg 1 i ”Utföra automatisk kalibrering”.
på
Om det finns en varning för mätresultaten
visas dess information.
.
3 Följ instruktionerna från steg 2 i ”Utföra
automatisk kalibrering”.
forts.
51SE
Tips
Beroende på subwooferns placering kan det hända
att mätresultatet för polariteten varierar. Det är dock
inga problem med att fortsätta att använda receivern
med det värdet.
Att ställa in automatiska
kalibreringspunkter mer exakt
(Enhanced Setup)
Tryck på Auto Calibration-menyn för att
välja ”Enhanced Setup” och tryck sedan
.
• Seating Position
Det går att registrera tre olika mönster för
position 1, 2 och 3, i förhållande till
sittplatsen, lyssningsmiljön och
mätförhållandena.
• Calibration Type
För detaljer se tabellen på sidan 50.
Valbara menyparametrar för
Enhanced Setup inställningar
• EQ Curve
Aktiverar/inaktiverar EQ kurvmätning.
• Name Input
Det går att döpa om positionsnumren, för
mer information, se ”Mata in namn på
ingångar” (sidan 91).
52SE
Du kan även använda INPUT
SELECTOR på receivern eller RMAAU016 fjärrkontrollen.
Uppspelning
Vald ingång Komponenter som det
går att lyssna/titta på
Val av komponent
Videobandspelaren osv. som
är ansluten till VIDEO 1- eller
VIDEO 2-uttagen.
VIDEO 3
Videokameran, TVspelskonsolen osv. som är
ansluten till VIDEO 3uttagen.
DVD/BD
DVD-spelaren, Blu-ray Discspelaren osv. som är ansluten
till DVD/BD-uttagen.
SAT/CATV
Satellitmottagaren osv. som är
ansluten till SAT/CATVuttagen.
MD/DAT
MD- eller DAT-spelare osv.
ansluten till MD/DATingången.
SA-CD/CD
Super Audio CD- eller CDspelare osv. som är ansluten
till SA-CD/CD-uttaget.
TUNER
Den inbyggda radiodelen.
DMPORT
Bärbara ljudprodukter, osv.
anslutna till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern
ansluten till receivern.
1
3
HDMI 1, 2, 3, HDMI-komponenter som är
4, 5, 6
anslutna till HDMI 1-, HDMI
2-, HDMI 3-, HDMI 4-,
HDMI 5-, eller HDMI 6uttaget.
MUTING
1
Tryck på en av
ingångsknapparna.
När du vill välja en komponent
som är ansluten till uttaget för
PHONO, MULTI CHANNEL
INPUT, TV, TAPE/CD-R eller
HDMI 4, 5, 6, trycker du på
SHIFT och sedan på PHONO,
MULTI IN, TV, TAPE/CD-R eller
HDMI 4, 5, 6.
2
PHONO
Skivspelaren osv. som är
ansluten till PHONO-uttagen.
MULTI IN
Komponent ansluten till
MULTI CHANNEL INPUTuttaget.
TV
TV ansluten till TV-uttaget.
TAPE/CD-R
Kassettdäcket osv. som är
anslutet till TAPE/CD-Ruttaget.
Slå på komponenten och sätt
igång uppspelningen på den.
forts.
53SE
Uppspelning
VIDEO 1, 2
3
Tryck på MASTER VOL +/– för
att justera volymen.
Det går även att använda MASTER
VOLUME på receivern.
Tips
• Du kan justera volymen olika beroende på
hastigheten med vilken du vrider på MASTER
VOLUME ratten.
För att vrida upp eller ner volymen snabbt: vrid på
ratten snabbt.
För att göra finjusteringar: vrid på ratten långsamt.
• Du kan justera volymen olika beroende på
tidslängden som du trycker ner och håller nere
MASTER VOL +/– knappen på fjärrkontrollen.
För att vrida upp eller ner volymen snabbt: tryck
och håll nere knappen.
För att göra en finjustering: tryck ner knappen och
släpp upp den direkt.
Att aktivera
ljuddämpningsfunktionen
Tryck på MUTING på fjärrkontrollen. För att
slå på ljudet igen trycker du en gång till på
MUTING på fjärrkontrollen eller vrider
MASTER VOLUME medurs för att skruva
upp volymen. Även om man stänger av
receivern förblir ljuddämpningsfunktionen
påslagen nästa gång man slår på receivern
igen.
För att undvika skada på
högtalarna
Innan du stänger av receivern ska du vara noga
med att sänka volymen.
54SE
Lyssna på en Super Audio CD-skiva/CD-skiva
2
• Användningen gäller en Sony
Super Audio CD-spelare.
• Se bruksanvisningen som
medföljer Super Audio CDspelaren eller CD-spelaren.
z
Uppspelning
5
3
3
5
1
Slå på Super Audio CD-spelaren eller CDspelaren och lägg sedan i en skiva i
skivfacket.
2
3
Slå på receivern.
Det går att välja olika ljudfält för
olika sorters musik. Se sidan 67
för närmare detaljer.
Rekommenderade ljudfält:
Klassisk musik: D.Concert Hall
Jazz: Jazz Club
Livekonsert: Live Concert,
Stadium
Tryck på INPUT SELECTOR för att välja ”SACD/CD”.
Det går även att använda INPUT SELECTOR på receivern
för att välja ”SA-CD/CD”.
Ett exempel på vad som visas på displayen
4
5
6
Spela skivan.
Ställ in en lagom volym.
När du har lyssnat färdigt på en Super Audio
CD- eller CD-skiva, matar du ut skivan och
stänger av receivern samt Super Audio CDspelaren eller CD-spelaren.
55SE
Titta på en DVD-skiva/Blu-ray Disc
2
6
3
3
6
MULTI CHANNEL DECODING lampa
• Se bruksanvisningarna till TV:n
och DVD-spelaren Blu-ray
Disc-spelaren.
z
Välj ljudformat för skivan som
ska spelas om det behövs.
1
Slå på TV:n och DVD-spelaren eller Blu-ray
Disc-spelaren.
2
3
Slå på receivern.
Det går även att använda INPUT SELECTOR på receivern
för att välja ”DVD/BD”.
z
Du kan välja det ljudfält som
passar till filmen eller musiken.
Se sidan 67 för närmare detaljer.
Rekommenderade ljudfält:
Filmer: Cinema Studio EX
Direktsändningar: Live Concert
Sport: Sports
Kontrollera följande om det inte
går att lyssna med mångkanaligt
ljud.
• Kontrollera att ljudmaterialet är i
mångkanaligt format (lampan
MULTI CHANNEL
DECODING tänds på
frontpanelen under
uppspelningen).
• Kontrollera att DVD-spelaren,
Blu-ray Disc-spelaren är digitalt
ansluten till receivern.
• Kontrollera att den digitala
ljudutmatningen är rätt inställd
på DVD-spelaren, Blu-ray Discspelaren.
56SE
Tryck på INPUT SELECTOR för att välja
”DVD/BD”.
Ett exempel på vad som visas på displayen
4
Ställ in TV:ns ingång så att bilden från DVD,
Blu-ray Disc-skivan visas på skärmen.
5
6
7
Spela skivan.
Ställ in en lagom volym.
När du tittat färdigt på en DVD/Blu-ray Disc,
matar du ut skivan och stänger av receivern,
TV:n och DVD-spelaren eller Blu-ray Discspelaren.
Spela TV-spel
2
Uppspelning
6
3
3
6
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
• Se bruksanvisningarna som
medföljer TV:n och TVspelskonsolen.
1
2
3
Slå på TV:n och TV-spelskonsolen.
Slå på receivern.
Tryck på INPUT SELECTOR för att välja
”VIDEO 3*”.
Det går även att använda INPUT SELECTOR på receivern
för att välja ”VIDEO 3*”.
* När du ansluter ett TV-spel till VIDEO 3 IN/PORTABLE AV INuttaget på frontpanelen.
Ett exempel på vad som visas på displayen
4
Ställ in ingången på TV:n så att bilden för TVspelet visas på skärmen.
5
Placera skivan i skivfacket och spela den på
TV-spelskonsolen.
6
7
Ställ in en lagom volym.
När du spelat färdigt, matar du ut skivan och
stänger av receivern, TV:n och TVspelskonsolen.
57SE
Titta på video
2
6
3
3
6
• Se bruksanvisningarna som
medföljer TV:n och
videobandspelaren.
1
2
3
Slå på videobandspelaren.
Slå på receivern.
Tryck på INPUT SELECTOR för att välja
”VIDEO 1*”.
Det går även att använda INPUT SELECTOR på receivern
för att välja ”VIDEO 1*”.
* När videobandspelaren är ansluten till VIDEO 1-uttagen.
Ett exempel på vad som visas på displayen
58SE
4
Ställ in ingången på TV:n så att bilden från
videobandspelaren visas på skärmen.
5
6
7
Spela upp bandet på videobandspelaren.
Ställ in en lagom volym.
När du tittat färdigt på en video, matar du ut
bandet och stänger av receivern, TV:n och
videobandspelaren.
Förstärkarfunktioner
Inställningar för ljudet
(Audio inställningsmeny)
• MAIN+SUB
Både ljudet på både huvudspråket och ljudet
på underspråket matas ut hopmixat.
x Decode Priority
(Avkodningsprioritet för digitalt
ljud som matas in)
Observera
Observera
• Den här funktionen är användbar när du använder
en stor LCD- eller plasmaskärm alternativt en
projektor.
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– Den mångkanaliga ingången har valts.
– ”2ch Analog Direct” används.
Även om ”Decode Priority” är inställt på ”PCM”,
kan ljudet avbrytas i början av det första spåret på
grund av signaler på CD-skivan som spelas upp.
Audio Parametrar på Systeminställningsmenyn
x A/V Sync
(Synkroniserar utmatningen av
ljud och video)
x Dual Mono
(Val av språk för digitala
sändningar)
Används för att välja vilket språk du vill lyssna
på för digitala sändningar. Den här funktionen
fungerar endast för Dolby Digital-källor.
• MAIN/SUB
Ljudet på huvudspråket matas ut via den
främre vänstra högtalaren, samtidigt som
ljudet på underspråket matas ut via den
främre högra högtalaren.
• MAIN
Ljudet på huvudspråket matas ut.
• SUB
Ljudet på underspråket matas ut.
59SE
Förstärkarfunktioner
Låter dig fördröja ljudutmatningen för att
minimera tidsskillnaden mellan bilden och
ljudet. Du kan justera fördröjningen från 0 ms
till 300 ms med steg om 10 ms.
Används för att bestämma insignalformatet för
digitala signaler som matas in via DIGITAL
IN- eller HDMI IN-ingångarna.
• PCM
När signaler via DIGITAL IN-ingången är
valda har PCM-signaler företräde (för att
undvika avbrott när uppspelningen startar).
När andra signaler matas in kan det dock
hända att det inte hörs något ljud alls
beroende på formatet.
Ställ i så fall in den här punkten på ”AUTO”.
När signaler via HDMI IN-ingången är valda
matas det bara ut PCM-signaler från den
anslutna spelaren. Ställ in den här punkten
på ”AUTO” när signaler i något annat format
matas in.
• AUTO
Växlar automatiskt ingångsläget mellan
Dolby Digital, DTS, DSD eller PCM.
Du kan använda inställningsmenyn Video för
att göra inställningar för video. Välj ”Audio” i
Settings-menyn. För detaljer om hur du
justerar parametrar, se ”7: Manövrera
receivern med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
Inställningar för video
Inställningar för HDMI
(Video-inställningsmenyn)
(HDMI-meny)
På Video-inställningsmenyn går det att
programmera om komponentvideoingången
till en annan ingång och att mata in namn på
ingångarna. Välj ”Video” i Settings-menyn.
För detaljer om hur du justerar parametrar, se
”7: Manövrera receivern med hjälp av GUI
(Graphical User Interface)” (sidan 41).
Du kan använda HDMI-menyn för att utföra de
inställningar som krävs för komponenterna
som är anslutna till HDMI-uttaget. Välj
”HDMI” i Settings-menyn. För detaljer om
hur du justerar parametrar, se ”7: Manövrera
receivern med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
Video Parametrar på Systeminställningsmenyn
HDMI-menyparametrar
x HDMI Control
x Resolution
(Omvandling av bildsignaler)
Används för att att konvertera upplösningen
för analoga videoinsignaler.
• DIRECT
• AUTO
• 480i/576i
• 480p/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
Se ”Omvandlingstabell för videoingångar/
utgångar indelad efter menyinställningar”
(sidan 37) för närmare detaljer om hantering.
Gör att du kan sätta på eller av
komponenternas anslutna till HDMI-uttaget
via en HDMI-kabel.
• ON
• OFF
Observera
Om du ställer in ”HDMI Control” på ”ON” kan
”HDMI Audio” ändras automatiskt.
x HDMI Audio
(Ställa in HDMI-ljudingång)
Låter dig ställa in HDMI-ljudutgången från
uppspelningskomponenten som är ansluten till
receivern via en HDMI-anslutning.
• TV+AMP
Ljudet matas ut både genom TV:ns högtalare
och högtalarna som är anslutna till receivern.
Observera
• Ljudkvaliteten för uppspelningskomponenten
beror på TV:ns ljudkvalitet, antalet kanaler,
samplingsfrekvensen osv. Om TV:n har
stereohögtalare matas ljudet från den här
receivern ut i stereo med samma kvalitet som för
TV:n, även för mångkanaligt material.
• När du ansluter receivern till en videokomponent
(projektor osv.) kan det hända att ljudet inte
matas ut från receivern. Ställ i så fall in ”AMP”.
• När du väljer den ingång du har tilldelat HDMIingången, kommer inget ljud ut från TV:n.
• AMP
HDMI-ljudsignalerna från
uppspelningskomponenten matas endast ut
till högtalarna som är anslutna till receivern.
60SE
Det mångkanaliga materialet går att spela
upp som det är.
Observera
Det matas inte ut något ljud via TV:ns högtalare
om HDMI Audio är inställt på ”AMP”.
x HDMI SW Level
(System-inställningsmenyn)
På System-inställningsmenyn går det att
skräddarsy inställningarna för receivern. Välj
”System” i Settings-menyn. För detaljer om
hur du justerar parametrar, se ”7: Manövrera
receivern med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
System parametrar på
systeminställningsmenyn
x Screen Saver
Gör att du kan aktivera
skärmsläckarfunktionen för GUI-menyn på
TV:n som är ansluten till receivern.
• ON
När inget har utförts under 15 minuter,
aktiveras skärmsläckarfunktionen
automatiskt.
• OFF
Skärmsläckarfunktionen inaktiveras.
x RS-232C Control
Gör att du kan använda den här menyn för
zon 2/zon 3-funktionerna.
Se ”Parametrar på menyn för ytterligare
inställningar för zon 2/zon 3-funktionerna”
(sidan 105) i ”För att lyssna på ljudet i en
annan zon (Funktioner för ZONE 2/ZONE 3)”
för närmare detaljer.
• ON
• OFF
61SE
Förstärkarfunktioner
Gör att du kan ställa in nivån för subwoofer till
0 dB eller +10 dB när PCM signalerna matas
in via en HDMI-anslutning. Du kan ställa in
nivån för varje HDMI-ingång oberoende.
• 0 dB
• AUTO
Ställer automatiskt in nivån till 0 dB eller
+10 dB beroende på frekvensen.
• +10 dB
Inställningar för systemet
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Surround” och
tryck sedan på
eller b.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Sound Field
Setup” och tryck sedan på
.
6
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja önskat
surroundljud.
Lyssna med surroundljud
Lyssna med förinställda
ljudfält
2
3-6
För parametrar som går att specialinställa
finns det en ”Custom Settings”-meny där
det går att göra mer avancerade
justeringar. Se ”Justering av ljudeffekten”
(sidan 69) för närmare detaljer.
Typer av 2CH-läge
x 2ch Stereo
1
Börja spela upp en ljudkälla du
vill lyssna på (CD, DVD etc.).
2
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings” och tryck
sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
62SE
Receivern matar enbart ut ljudet via höger och
vänster främre högtalare. Det hörs inget ljud ur
subwoofern.
Vanligt 2-kanaligt stereomaterial skickas förbi
ljudfältsbehandlingen helt och hållet, och
mångkanaligt surroundmaterial mixas ner till
2 kanal.
Observera
I 2ch stereoläget matas det inte ut något ljud genom
subwoofern. Om du vill lyssna på 2-kanaligt
stereomaterial via höger och vänster främre
högtalare och en subwoofer ska du välja ”A.F.D.
Auto”.
Receivern genererar en lågfrekvenssignal som matas
ut till subwoofern om det inte finns någon L.F.E.signal, som är en lågpass-ljudeffekt som matas ut via
subwoofern för 2-kanaliga signaler.
x 2ch Analog Direct
Du kan växla ljudet från den valda ingången
till 2-kanalig analog ingång. Den här
funktionen låter dig lyssna på analoga källor
med hög kvalitet.
När du använder den här funktionen kan
endast volymen och de främre högtalarnas
balans justeras.
När du ansluter Blu-ray Disc-spelare och andra HD-spelare, nästa
generationen
Denna receiver stödjer följande ljudformat.
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
Maximala antalet
kanaler
Anslutning av uppspelningskomponenten
och receivern
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
a
a
a
a
×
a
×
a
a
a
a
a
a
a
×
a
5.1 kanaler
6.1 kanaler
7.1 kanaler
7.1 kanaler
5.1 kanaler
6.1 kanaler
5.1 kanaler
7.1 kanaler
forts.
63SE
Lyssna med surroundljud
Ljudformat
Ljudformat
Maximala antalet
kanaler
DTS-HD
Master Audio a) b)
7.1 kanaler
DSD a)
5.1 kanaler
Mångkanalig linjär PCM a)
7.1 kanaler
Anslutning av uppspelningskomponenten
och receivern
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
×
a
×
a
×
a
a)Ljudsignaler matas ut i ett annat format om den komponent som spelas inte kan använda formatet. Mer
information finns i den uppspelade komponentens bruksanvisning.
b)Signaler med en samplingsfrekvens på mer än 96 kHz spelas upp med 96 kHz eller 88,2 kHz.
64SE
Typer av A.F.D.-läge
Läget Auto Format Direct (A.F.D.) gör det
möjligt för dig att lyssna på ljud med högre
kvalitet samt välja avkodningsläge för att
lyssna på ett 2-kanaligt stereoljud som
mångkanaligt ljud.
Mångkanaligt
ljud efter
avkodning
Effekt
A.F.D. Auto
(Avkänns
automatiskt)
Förinställer ljudet som det spelades in/avkodades utan att
några surroundeffekter läggs till.
ProLogic
4-kanaliga
signaler
Utför Dolby Pro Logic-avkodning. Material som är
inspelat i 2-kanaligt format avkodas till 4.1 kanaler.
PLII Movie
5-kanaliga
signaler
Utför avkodning i Dolby Pro Logic II Movie-läge. Den
här inställningen är idealisk för filmer som kodats i
Dolby Surround. Dessutom kan det här läget återge ljud
i 5.1 kanaler när man tittar på videor med överdubbade
eller gamla filmer.
PLII Music
5-kanaliga
signaler
Utför avkodning i Dolby Pro Logic II Music-läge. Detta
läge är bäst för vanligt stereomaterial som CD-skivor.
PLII Game
5-kanaliga
signaler
Utför avkodning i Dolby Pro Logic II Game-läge.
PLIIx Movie*
7-kanaliga
signaler
Utför avkodning i Dolby Pro Logic IIx Movie-läge. Den
här inställningen är idealisk för filmer som kodats i
Dolby Surround. Dessutom kan det här läget återge ljud
i 7.1 kanaler när man tittar på videor med överdubbade
eller gamla filmer.
PLIIx Music*
7-kanaliga
signaler
Utför avkodning i Dolby Pro Logic IIx Music-läge. Detta
läge är bäst för vanligt stereomaterial som CD-skivor.
PLIIx Game*
7-kanaliga
signaler
Utför avkodning i Dolby Pro Logic IIx Game-läge.
Neo:6 Cinema
7-kanaliga
signaler
Utför avkodning i DTS Neo:6 Cinema-läge.
Neo:6 Music
7-kanaliga
signaler
Utför avkodning i DTS Neo:6 Music-läge. Detta läge är
bäst för vanligt stereomaterial som CD-skivor.
Multi Stereo
(Multi-stereo)
Matar ut 2-kanaliga vänster/höger signaler från alla
högtalare.
Neural-THX
7-kanaliga
signaler
Nästa generationen av Neural Surround™-, THX®tekniker. Förutom stereoförbättrande behandling och
äkta 5.1 surroundljud, nu kapabel för hel 360° 7.1
surroundljudsbild från Neural-THX® Surround kodat
innehåll.
* Du kan inte välja det här avkodningsläget om det inte finns några bakre surroundhögtalare anslutna till
receivern.
forts.
65SE
Lyssna med surroundljud
A.F.D.-läge
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– Den mångkanaliga ingången har valts.
– DTS-HD-signaler där samplingsfrekvensen är
högre än 48 kHz tas emot.
– Dolby TrueHD-signaler där
samplingsfrekvensen är högre än 96 kHz tas
emot.
• Om du ställer in ljudfältseffekterna medan
receivern tar emot signaler med en
samplingsfrekvens på mer än 48 kHz, spelas
signalerna alltid upp med 44,1 kHz eller 48 kHz.
• Om du ställer in ljudfältet medan DTS 96/24signaler matas in, spelas signalen upp med bara
48 kHz.
• Början av ljudströmmen kan falla bort när NeuralTHX-behandlingen sätts på eller stängs av.
Tips
• Vi rekommenderar normalt ”A.F.D. Auto”, men
ibland kan det vara bättre att använda SB Decoding
för att anpassa ingångsströmmen till det läge du
föredrar.
• Avkodningsformatet för DVD-skivor och liknande
finns angivet på förpackningen.
• Dolby Pro Logic IIx-avkodningen är i funktion när
en mångkanalig signal matas in.
I det läget gäller inte inställningarna för ”SB
Decoding” och ”SB Dec Mode” i Surroundinställningsmenyn. När du väljer andra
avkodningslägen än Dolby Pro Logic IIx, matas
mångkanaligt ljud (som kodas) ut.
• Neural-THX är i funktion när mångkanaliga
signaler matas in.
När en subwoofer är ansluten
Receivern genererar en lågfrekvenssignal som
matas ut till subwoofern om det inte finns
någon L.F.E.-signal, som är en lågpassljudeffekt som matas ut via subwoofern för 2kanaliga signaler. Det genereras dock ingen
lågfrekvenssignal för lägena ”Neo:6 Cinema”
eller ”Neo:6 Music” när alla högtalarna är
inställda på ”LARGE”. För att få fullt utbyte
av Dolby Digital-basomdirigeringskretsen
rekommenderar vi att du ställer in
subwooferns delningsfrekvens så högt som
möjligt.
66SE
Typer av musik-/filmläge
Det går att lyssna på surroundljud helt enkelt
genom att välja ett av de förinställda ljudfälten
på receivern. På så sätt kan du uppleva samma
känsla som på en riktig biograf eller i en
konserthall hemma i ditt eget vardagsrum.
Ljudfält
Effekt
Movie
Cinema Studio EX A
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainment
filmproduktionsstudio ”Cary Grant Theater”. Detta är ett
standardläge som passar till nästan alla sorters filmer.
Cinema Studio EX B
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainment
filmproduktionsstudio ”Kim Novak Theater”. Detta läge är
idealiskt för science fiction- eller action-filmer med massor av
ljudeffekter.
Cinema Studio EX C
DCS
Återskapar ljudegenskaperna i Sony Pictures Entertainments
ljudstudio. Det här läget är idealiskt för att titta på musikaler
och filmer där orkestermusiken på ljudspåret spelar en viktig
roll.
V.Multi Dimension
DCS
Används för att skapa ett stort antal virtuella högtalare från
bara ett par riktiga surroundhögtalare.
D.Concert Hall A
Använder 3D-ljudbild för att återge ljudegenskaperna för en
konserthall, som simulerar en stor ljudscen som skapas med
reflektioner.
D.Concert Hall B
Använder 3D-ljudbild för att återge ljudegenskaperna för en
konserthall, som simulerar klangfullt och unikt ljud med
efterklang.
Church
Återskapar akustiken i en stenkyrka.
Jazz Club
Återskapar akustiken på en jazzklubb.
Live Concert
Återskapar akustiken på en rockklubb med plats för 300
personer.
Stadium
Återskapar känslan på en utomhus idrottsarena.
Sports
Återskapar känslan för en sportsändning.
Portable Audio
Återskapar en klar och förstärkt ljudbild från din bärbara
utrustning. Det här läget passar utmärkt för MP3 och annan
komprimerad musik.
Music
forts.
67SE
Lyssna med surroundljud
Ljudfält för
Ljudfält för
Ljudfält
Effekt
Headphone*
Headphone (2ch)
Det här läget väljs automatiskt när du använder hörlurar medan
läget ”2ch Stereo” eller A.F.D. är valt. Vanligt 2-kanaligt
stereomaterial skickas förbi ljudfältsbehandlingen helt och
hållet, och mångkanaligt surroundmaterial mixas ner till 2
kanaler.
Headphone Theater DCS Det här läget väljs automatiskt när man kopplar in ett par
hörlurar medan ett ljudfält för filmer/musik är valt. Det här
läget ger en biografliknande känsla i hörlurarana.
Headphone (Direct)
De analoga signalerna matas ut utan att behandlas för ton,
ljudfält osv.
Headphone (Multi)
Det här läget väljs automatiskt när man kopplar in ett par
hörlurar medan läget mångkanalig ingång är valt. Matar ut de
främre analoga signalerna från MULTI CHANNEL INPUTuttagen.
* Du kan välja det här ljudfältsläget om det finns hörlurar anslutna till receivern.
Observera
Tips
• Ljudfälten för musik och filmer fungerar inte i
följande fall.
– Den mångkanaliga ingången har valts.
– DTS-HD-signaler där samplingsfrekvensen är
högre än 48 kHz tas emot.
– Dolby TrueHD-signaler där
samplingsfrekvensen är högre än 96 kHz tas
emot.
• Om du ställer in ljudfältet medan DTS 96/24signaler matas in, spelas signalen upp med bara
48 kHz.
• Om du ställer in ljudfältseffekterna medan
receivern tar emot signaler med en
samplingsfrekvens på mer än 48 kHz, spelas
signalerna alltid upp med 44,1 kHz eller 48 kHz.
• Effekterna som skapas av de virtuella högtalarna
kan öka störningarna i uppspelningssignalen.
• När man lyssnar med ett ljudfält som använder
virtuella högtalare hörs det inget ljud direkt från
surroundhögtalarna.
• När ett av musikljudfälten är valt matas det inte ut
något ljud via subwoofern om alla högtalarna är
inställda på ”LARGE” i Speakerinställningsmenyn. Det matas dock ut ljud via
subwoofern när den digitala insignalen innehåller
L.F.E.-signaler, eller om de främre högtalarna eller
surroundhögtalarna är inställda på ”SMALL”, ett
filmljudfält är valt eller om ”Portable Audio” är
valt.
• Ljudfälten med DCS-märket använder DCSteknik. Se ”Ordförklaringar” (sidan 127).
• När ljudfältets DCS-märkning är vald tänds
Digital Cinema Sound-lampan på displayen.
68SE
För att stänga av
surroundeffekten för MOVIE/
MUSIC
Välj ”2ch Stereo” eller ”A.F.D. Auto” i
Surround-inställningsmenyn.
3
Justering av ljudeffekten
Lyssna på ljudet och justera
vald parameter med hjälp av
V/v och
.
För parametrar som går att specialinställa finns
det en ”Custom Settings”-meny där det går att
göra mer avancerade justeringar.
Observera
Vilka inställningspunkter som går att justera på
respektive meny varierar beroende på vilket ljudfält
som är inställt.
För att justera effektnivån
1 Tryck upprepade gånger på V/v för att
2-3
välja effektnivån, tryck sedan på
steg 2.
i
2 Tryck upprepade gånger V/v för att
1
Välj ljudfält (sidan 62).
justera nivån.
Ju högre inställning, desto större
surroundeffekt.
Nivån går att justera från 20% till 120% i
steg om 5%.
Custom Settingsmenyparametrar
x Center Width Control
2
Tryck på b för att välja ”Custom
Settings” och tryck sedan på
.
Låter dig utföra ytterligare justeringar för
Dolby Pro Logic II- och IIx Music-lägets
avkodning. Du kan ställa in denna parameter
endast när läget A.F.D. är inställt på ”PLII
Music” eller ”PLIIx Music”.
Du kan ställa in fördelningen av mittkanalens
signal, som genererats via avkodning av Dolby
Pro Logic II, till vänster/höger högtalare.
forts.
69SE
Lyssna med surroundljud
Se följande menyparametrar för närmare
detaljer.
x Dimension Control
Låter dig utföra ytterligare justeringar för
Dolby Pro Logic II- och IIx Music-lägets
avkodning. Du kan ställa in denna parameter
endast när läget A.F.D. är inställt på ”PLII
Music” eller ”PLIIx Music”.
Används för att justera nivåskillnaden mellan
de främre kanalerna och surroundkanalerna.
x Panorama Mode
Låter dig utföra ytterligare justeringar för
Dolby Pro Logic II- och IIx Music-lägets
avkodning. Du kan ställa in denna parameter
endast när läget A.F.D. är inställt på ”PLII
Music” eller ”PLIIx Music”.
• ON
Används för att uppleva surroundljud genom
att sprida ljudfältet för de främre högtalarna
till höger och vänster om sittplatsen.
• OFF
Den här funktionen aktiveras inte.
x Screen Depth
Den här parametern är speciellt avsedd för
Cinema Studio EX-lägena.
Används för att skapa en känsla av att ljudet
från de främre högtalarna kommer inifrån
skärmen i lyssningsrummet, precis som på en
biograf.
• ON
Låter dig skapa en känsla av att ljudet
kommer direkt inifrån bildskärmen du har
framför dig.
• OFF
Den här funktionen aktiveras inte.
x Virtual Speakers
Den här parametern är speciellt avsedd för
Cinema Studio EX-lägena.
• ON
Virtuella högtalare skapas.
• OFF
Den här funktionen aktiveras inte.
70SE
x Front Reverb
(Efterklang fram)
Den här parametern är speciellt avsedd för
”D.Concert Hall A/B”. Med den här
parametern kan du ställa in mängden
efterklang som ska läggas till i signalerna fram
enligt de ursprungliga efterklangerna i källan.
• STD
Välj i vanliga fall ”STD”.
• WET
Välj detta för att öka efterklangerna fram.
Använda det bakre
surroundavkodningsläget
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Surround” och
tryck sedan på
eller b.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”SB Dec Mode” och
tryck sedan på
.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja det bakre
surroundavkodningsläget, och
tryck sedan på
.
Genom att avkoda de bakre
surroundsignalerna som är inspelade i format
som Dolby Digital Surround EX, DTS-ES
Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 osv., går det att
uppleva det surroundljud som filmmakarna
hade i åtanke.
1
2-5
Tips
Det går att välja det bakre surroundavkodningsläget
med ”SB Decoding” i Surround-inställningsmenyn.
1
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings” och tryck
sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
För att använda det bakre
surroundavkodningsläget (SB
Decoding)
x SB Decoding
(Avkodning av bakre
surroundsignaler)
• AUTO
När inmatningsströmmen innehåller en
flaggaa) för avkodning av 6.1 kanaler, utförs
automatiskt rätt sorts avkodning för de bakre
surroundsignalerna.
forts.
71SE
Lyssna med surroundljud
3
Ingående
ström
Utgående Bakre
kanaler surroundavkodning
Dolby Digital
5.1
5.1e)
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
Matrix-dekoder som
överensstämmer med
Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES Matrix
6.1c)
6.1e)
DTS Matrixavkodning
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discreteavkodning
a) Flaggan
för 6.1-kanalig avkodning är information
som finns inspelad på DVD-skivor och liknande.
b)
En Dolby Digital-DVD som innehåller en
Surround EX-flagga. Se Dolby Corporations
webbsida för tips om hur du känner igen Surround
EX-filmer.
c) Material som är kodat med en flagga som anger att
materialet innehåller både DTS-ES Matrixsignaler och 5.1-kanaliga signaler.
d) Material som är kodat med både 5.1-kanaliga
signaler och en utvidgad ström som används för att
återställa dessa signaler till Discrate 6.1 kanaler.
Discrete 6.1-kanaliga signaler är signaler som bara
finns på DVD-skivor och inte används på
biografer.
e) När två bakre surroundhögtalare är anslutna matas
ljudet ut i 7.1 kanaler.
läget. Vissa skivor saknar Dolby Digital Surround
EX-flagga trots att förpackningen är märkt med
Dolby Digital EX-logotyper. Ställ i så fall in ”ON”.
• När ”PLIIx” för A.F.D.-läget är valt, avkodas SB
Decoding i PLIIx-läget.
x SB Dec Mode
(Avkodningsläge för bakre
surroundsignaler)
Det går bara att välja läge för bakre
surroundavkodning när ”SB Decoding” är
inställt på ”ON” eller ”AUTO” och
inmatningsströmmen innehåller en Dolby
Digital Surround EX-flagga.
Parameter Högtalar- Bakre
inställning surroundavkodning
DDEX
PLIIx MV
PLIIx MS
7.1
kanaler
Matrisavkodning enligt
Dolby Digital EX
6.1
kanaler
Matrisavkodning enligt
Dolby Digital EX
7.1
kanaler
Filmavkodning enligt
Dolby Pro Logic IIx
6.1
kanaler
Matrisavkodning enligt
Dolby Digital EX
7.1
kanaler
Musikavkodning enligt
Dolby Pro Logic IIx
6.1
kanaler
Musikavkodning enligt
Dolby Pro Logic IIx
Observera
• ON
SB Dec Mode-inställningen används för 5.1kanalig och 6.1-kanalig avkodning av
inmatningsströmmen.
• OFF
Ingen bakre surroundavkodning utförs.
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– Den mångkanaliga ingången har valts.
– Ljudfältet för musik eller film har valts.
• Om avkodning av de bakre kanalerna utförs medan
receivern tar emot signaler med en
samplingsfrekvens på mer än 48 kHz, spelas
signalerna alltid upp med 44,1 kHz eller 48 kHz.
• Om avkodning av de bakre kanalerna utförs medan
receivern tar emot DTS 96/24-signaler, spelas
signalerna alltid upp med 48 kHz.
• Det kan hända att det inte hörs något ljud via de
bakre surroundhögtalarna i Dolby Digital EX-
72SE
När högtalarna är inställda på 6.1 kanaler används
matrisavkodning enligt Dolby Digital EX, och när
högtalarna är inställda på 7.1 kanaler används
filmavkodning enligt Pro Logic IIx när man väljer
Dolby PLIIx MS under följande förhållanden:
– en Dolby Digital Surround EX-signal matas in
– ”SB Decoding” är inställt på ”AUTO”
2
Lyssna på
surroundeffekter på låg
volym
(NIGHT MODE)
Den här funktionen gör det möjligt att få en
biografliknande känsla även på låg volym.
Den här funktionen går att använda
tillsammans med andra ljudfält.
När man tittar på en film sent på kvällen går
det att höra dialogen tydligt även på låg volym.
Tryck på NIGHT MODE.
Funktionen NIGHT MODE är aktiverad.
NIGHT MODE sätts på och stängs av om
du trycker på NIGHT MODE.
Observera
Tips
När den här funktionen är påslagen ökar Bass-,
Treble- och Effekt-nivåerna och ”D.Range Comp”
ställs automatiskt in på ”MAX”.
1
2
1
Tryck på AMP.
Styrning av receivern aktiveras.
73SE
Lyssna med surroundljud
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– Den mångkanaliga ingången har valts.
– Dolby TrueHD-signaler där
samplingsfrekvensen är högre än 96 kHz tas
emot.
• Om funktionen NIGHT MODE är aktiverad medan
receivern tar emot signaler med en
samplingsfrekvens på mer än 96 kHz, spelas
signalerna alltid upp med antingen 44,1 kHz eller
48 kHz.
2
Avancerade
högtalarinställningar
Justera
högtalarinställningarna
manuellt
Det går att justera inställningarna för var och
en av högtalarna manuellt.
Det går även att justera högtalarnas nivåer efter
det att den automatiska kalibreringen är färdig.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings” och tryck
sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Speaker” och tryck
sedan på
.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Manual Setup” och
tryck sedan på
.
Göra inställningar med Manual
Setup menyn
Manual Setup-menyns
parametrar
x Level
(Högtalarnivå)
1
2-4
1
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
74SE
Det går att justera nivån för respektive
högtalare (mitthögtalaren, höger/vänster
surroundhögtalare, höger/vänster bakre
surroundhögtalare, subwoofern). Nivån går att
ställa in från –20 dB till +10 dB i steg om
0,5 dB.
För höger/vänster främre högtalare går det
även att justera balansen. Den främre vänstra
nivån går att justera från FL-10,0 dB till
FL+10,0 dB i steg om 0,5 dB. Den främre
högra nivån går att justera på motsvarande sätt
från FR-10,0 dB till FR+10,0 dB i steg om
0,5 dB.
Observera
När ett av musikljudfälten är valt matas det inte ut
något ljud via subwoofern om alla högtalarna är
inställda på ”LARGE”. Det matas dock ut ljud via
subwoofern när den digitala insignalen innehåller
L.F.E.-signaler, eller om de främre högtalarna eller
surroundhögtalarna är inställda på ”SMALL”, ett
filmljudfält är valt eller om ”Portable Audio” är valt.
x Distance
(Avstånd från sittplatsen till
respektive högtalare)
Det går att justera avståndet från sittplatsen till
var och en av högtalarna (höger/vänster främre
högtalare, mitthögtalaren, höger/vänster
surroundhögtalare, höger/vänster bakre
surroundhögtalare, och subwoofern).
Avståndet går att ställa in från 1,0 till
10,0 meter i steg om 1 cm.
Det går att justera storleken på respektive
högtalare (höger/vänster främre högtalare,
mitthögtalaren, höger/vänster
surroundhögtalare, och höger/vänster bakre
surroundhögtalare).
Tips
• Inställningarna ”LARGE” och ”SMALL” för
respektive högtalare bestämmer om den interna
ljudprocessorn kommer att klippa av bassignalen
från den kanalen.
När basen skärs bort från en kanal skickar
basomdirigeringskretsen motsvarande
basfrekvenser till subwoofern eller andra högtalare
som är inställda på ”LARGE”.
Då basljudet har en viss mängd inriktning är det
bäst att inte klippa av det om så är möjligt. Även om
man använder små högtalare går det att ställa in
dem på ”LARGE” och mata ut basfrekvenserna
genom de högtalarna. Omvänt gäller att om man
använder en stor högtalare men inte vill mata ut
basen genom den högtalaren kan man ställa in den
på ”SMALL”.
Om du tycker att ljudnivån blir för svag överlag,
ställer du in alla högtalarna på ”LARGE”. Om
basen är för svag går det att förstärka den med hjälp
av equalizern.
• De bakre surroundhögtalarna kommer ställas in till
samma inställning som surroundhögtalarna.
• När de främre högtalarna ställs in på ”SMALL”
ställs även mitthögtalaren, surroundhögtalarna och
de bakre surroundhögtalarna automatiskt in på
”SMALL”.
• Om subwoofern inte används ställs de främre
högtalarna automatiskt in på ”LARGE”.
x Position
(Surroundhögtalarnas
positioner)
• LARGE
Om ett par stora högtalare är anslutna som
kan återge basfrekvenser på ett effektivt sätt
ska du välja ”LARGE”. Välj i vanliga fall
”LARGE”.
Låter dig ange placeringen för dina
surroundhögtalare för korrekt tillämpning av
surroundeffekterna i Cinema Studio EXlägena. Denna punkt går inte att ställa in om
inga surroundhögtalare är anslutna.
forts.
75SE
Avancerade högtalarinställningar
x Size
(Storleken på respektive
högtalare)
• SMALL
Om ljudet är förvrängt, eller om du tycker att
surroundeffekterna blir för svaga med
mångkanaligt surroundljud, väljer du
”SMALL” för att aktivera
basomdirigeringskretsarna och mata ut
basen för respektive kanal genom
subwoofern eller andra ”LARGE”högtalare.
sittplatsen, men surroundljudet blir ganska bra även
om surroundhögtalarna är placerade i en vidare
vinkel. Om högtalarna är placerade rakt till vänster
och höger från sittplatsen blir dock
surroundeffekterna otydliga om man inte ställer in
”SIDE”.
Likväl har varje lyssningmiljö många variabler, t.ex.
väggreflektion, och du kan får bättre resultat genom
att använda ”BEHD” om dina högtalare är placerade
högt över sittplatsen, även om de är placerade nära i
sidled till vänster och höger.
Därför rekommenderar vi, även om det kan resultera
i en inställning som strider mot förklaringen ovan,
att du spelar upp mångkanaligt material och väljer
den inställning som ger dig en bra rymdkänsla och
som ger bäst sammanhang mellan surroundljudet
från surroundhögtalarna och ljudet från de främre
högtalarna. Om du inte är säker på vilken inställning
som låter bäst väljer du ”BEHD” och ställer sedan in
avstånden till högtalarna och högtalarnivåerna för att
få rätt balans.
Göra inställningar med Speaker
Pattern-menyn
• SIDE/LOW
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna A
och C.
• SIDE/HIGH
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna A
och D.
• BEHD/LOW
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna B
och C.
• BEHD/HIGH
Välj den placeringen om dina
surroundhögtalare motsvarar sektionerna B
och D.
Tips
Positionen för surroundhögtalarna är specifikt
utformad för användning av Cinema Studio EXlägena. För övriga ljudfält är högtalarpositionerna
inte lika viktiga.
Dessa ljudfält är konstruerade under förutsättningen
att surroundhögtalarna är placerade bakom
76SE
1
2-5
1
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
2
Göra inställningar med Test
Tone-menyn
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings” och tryck
sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Speaker” och tryck
sedan på
.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Speaker Pattern”
och tryck sedan på
.
1
2-6
Välj ”Speaker Pattern” enligt det
högtalarsystem du använder. Man
behöver inte välja högtalarmönster efter
automatisk kalibrering.
5
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja önskat
högtalarmönster.
1
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings” och tryck
sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Speaker” och tryck
sedan på
.
forts.
77SE
Avancerade högtalarinställningar
3
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Test Tone” och
tryck sedan på
.
Test Tone-menyns parametrar
x Test Tone
• OFF
• AUTO
Testtonen matas ut genom varje högtalare i
tur och ordning.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Du kan välja vilka högtalare som ska avge
testtonen.
Det går att välja testtonstyp.
5
Välj den högtalare du vill juster
och tryck sedan på
.
Testtonen matas ut genom varje högtalare
i tur och ordning.
6
Justera parametern med hjälp
av V/v, tryck sedan på
.
Tips
• För att justera nivån för alla högtalarna på en
gång trycker du på MASTER VOL +/–.
• Det justerade värdet visas på displayen under
justeringen.
Om en testton inte hörs från
högtalarna
• Det kan hända att högtalarkablarna inte är
ordentligt anslutna. Kontrollera att de är
ordentligt anslutna och att de inte kan
kopplas bort genom att du drar lätt i
respektive kabel.
• Högtalarkablarna kan vara kortslutna.
När en testton avges från en
annan högtalare än den
högtalare som visas på
skärmen
Högtalarnas anslutning är inte utförd korrekt.
Se till att högtalarnas anslutning och mönstret
stämmer överens.
78SE
x Phase Noise
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL,
SL/L, L/SR
Används för att mata ut testtonen i tur och
ordning genom angränsande par högtalare.
En del föremål kanske inte visas beroende på
inställningen för högtalarmönstret.
x Phase Audio
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL,
SL/L, L/SR
Används för att mata ut de främre 2
kanalerna för vanligt ljudmaterial (i stället
för testtonen) i tur och ordning genom
angränsande par högtalare.
En del föremål kanske inte visas beroende på
inställningen för högtalarmönstret.
Parametrar på menyn för andra
inställningar bland Speakerinställningarna
x Center Mix
(Påslagning/avstängning av
inställningarna för analog
nedmixning)
• OFF
Om ingen mitthögtalare är ansluten ställs
den här inställningen automatiskt på ”OFF”.
• ON
Vi rekommenderar att du ställer in ”Center
Mix” på ”ON” när du vill lyssna på digitalt
ljud med högsta möjliga kvalitet och ingen
mitthögtalare är ansluten. Analog
nedmixning fungerar när ”Center Mix” är
inställd på ”ON”. Denna inställning gäller
även för signaler som matas in via MULTI
CHANNEL INPUT-ingångarna.
x Sur Back Assign
(Inställningar för de bakre
surroundhögtalarna)
Observera
Om du vill ändra anslutningen från en anslutning
med två förstärkare eller en anslutning för zon 2 till
en anslutning med bakre surroundhögtalare, ställer
du in ”Sur Back Assign” på ”OFF” och ansluter
sedan de bakre surroundhögtalarna till den här
receivern. Ställ in högtalarna igen efter att du har
anslutit de bakre surroundhögtalarna. Se avsnittet
”Auto Calibration” (sidan 46) eller ”Manual Setup”
(sidan 74).
x Crossover Freq
(Högtalarnas delningsfrekvens)
Används för att ställa in delningsfrekvensen
för högtalare som är inställda på ”SMALL” i
Speaker-menyn. Den uppmätta
delningsfrekvensen ställs in för var och en av
högtalarna efter den automatiska
kalibreringen.
Om du justerar delningsfrekvensen med hjälp
av ”Crossover Freq” efter den automatiska
kalibreringen ställs det justerade värdet in för
var och en av högtalarna.
Gör det möjligt för dig att öka nivån för
MULTI CHANNEL INPUTsubwooferkanalens signaler med +10 dB.
Denna justering kan vara nödvändig vid
anslutning av en DVD-spelare till MULTI
CHANNEL INPUT-uttagen.
Subwoofernivån för DVD-spelare är 10 dB
lägre än för Super Audio CD-spelare.
x D.Range Comp
(Komprimering av
dynamikomfånget)
Används för att komprimera
dynamikomfånget för ljudspåret. Det kan vara
praktiskt när man vill titta på filmer på låg
volym sent på kvällen. Komprimering av
dynamikomfånget fungerar bara för Dolby
Digital-material.
• OFF
Dynamikomfånget komprimeras inte.
• STD
Dynamikomfånget komprimeras på det sätt
som inspelningsteknikern hade i åtanke.
• MAX
Dynamikomfånget komprimeras kraftigt.
Tips
• Den här kompressorn gör det möjligt att
komprimera ljudspårets dynamikomfång med
hjälp av informationen om dynamikomfånget som
finns med i Dolby Digital-signalen.
• ”STD” är standardinställningen, men i det läget
komprimeras dynamikomfånget inte särskilt
mycket. Därför rekommenderar vi att du använder
”MAX”-läget. I det läget komprimeras
dynamikomfånget kraftigt så att det går att titta på
filmer sent på kvällen på låg volym. Till skillnad
från analoga limiters är nivåerna förinställda och
ger en mycket naturlig komprimering.
x Distance Unit (Måttenhet för
avstånd)
Används för att välja måttenhet för
avståndsinställningar.
• meter
Avståndet visas i meter.
• feet
Avståndet visas i fot.
79SE
Avancerade högtalarinställningar
• OFF
Om ingen bakre surroundhögtalare är
ansluten väljer du ”OFF”.
• BI-AMP
Om du ansluter främre högtalare i en
konfiguration med två förstärkare, ska du
välja ”BI-AMP”.
• ZONE 2
Om de bakre surroundhögtalarna används i
zon 2 så ska du välja ”ZONE 2”. Om du
väljer ”ZONE 2” är insignalerna till SUR
BACK-uttagen för MULTI CHANNEL
INPUT ogiltiga.
x Multi Ch SW Level
(Mångkanalig subwoofernivå)
Justera equalizern
Följande parametrar används för att justera
tonklangen (basen/diskanten) för alla
högtalarna. Det går att lagra upp till 5 olika
equalizerinställningar i minnet. Dessa
inställningar tillämpas på alla ljudfält och för
alla högtalare.
Bas
Diskant
Nivå
(dB)
1
2-7
Frekvens
(Hz)
Observera
• Den här funktionen fungerar inte i följande fall.
– Den mångkanaliga ingången har valts.
– Dolby TrueHD-signaler där
samplingsfrekvensen är högre än 96 kHz tas
emot.
• Om equalizern justeras medan receivern tar emot
signaler med en samplingsfrekvens på mer än
96 kHz, spelas signalerna alltid upp med antingen
44,1 kHz eller 48 kHz.
OPTIONS
1
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings” och tryck
sedan på
eller b.
Settings-menylistan tänds på TVskärmen.
3
80SE
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”EQ” och tryck
sedan på
.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja det förinställda
nummer du vill registrera som
det nummer där du lagrar
equalizerns justering, tryck
sedan på
.
Equalizerinställningsskärmen tänds på
TV-skärmen.
5
Välj den högtalare du vill
justera med hjälp av B/b, tryck
sedan på
.
6
Tryck upprepade gånger på B/b
för att välja ”Bass” eller
”Treble” och tryck sedan på V/v
för att justera parametern.
Avancerade högtalarinställningar
Tips
Du kan justera de främre högtalarnas bas- och
diskantnivå med TONE MODE och TONE på
receivern.
7
Tryck på
för att bekräfta
parametern.
Radering av lagrade
equalizerinställningar
1 Tryck på OPTIONS och sedan på
.
”Are you sure to clear EQ Settings?” visas.
2 Tryck upprepade gånger på B/b för att
välja ”Yes” och tryck sedan på
.
81SE
1
Tunerfunktioner
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
Lyssna på FM/AM-radio
Det går att lyssna på FM- och AM-sändningar
med hjälp av den inbyggda radiodelen.
Kontrollera först att FM- och AM-antennerna
är anslutna till receivern (sidan 38).
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
2
Tips
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”FM” eller ”AM” och
tryck sedan på
eller b.
FM- eller AM-menylistan tänds på TVskärmen.
Stationsinställningsskalan för direkt
stationsinställning visas nedan.
• FM-bandet 50 kHz
• AM-bandet 9 kHz
3
Tryck på V/v för att välja ”Auto
Tuning” och tryck sedan på
.
4
Tryck på V/v.
Automatisk stationsinställning
Tryck på V för att söka i riktning från låga
till höga frekvenser och tryck på v för att
söka i riktning från höga till låga
frekvenser.
Receivern avbryter sökningen när en
station har ställts in.
1
2-4
Om mottagningen är dålig för
ett FM-program i stereo
1 Tryck på OPTIONS.
2 Tryck på V/v för att välja ”FM Mode”
och tryck sedan på
.
3 Tryck på V/v för att välja ”MONO” och
tryck sedan på
82SE
.
4
Direkt stationsinställning
Ange en stations frekvens genom att använda
sifferknapparna.
Mata in frekvensen med
sifferknapparna och tryck
sedan på
.
Exempel 1: FM 102,50 MHz
Välj 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exempel 2: AM 1 350 kHz
Välj 1 b 3 b 5 b 0
4
1
1
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”FM” eller ”AM” och
tryck sedan på
eller b.
3
Tryck på V/v för att välja ”Direct
Tuning” och tryck sedan på
.
Om du inte kan ställa in en
station
”– – – .– – MHz” visas och sedan återgår
displayen till aktuell frekvens.
Kontrollera att du har matat in rätt frekvens. I
annat fall repeterar du steg 4. Om du
fortfarande inte kan ställa in en station,
används förmodligen inte den frekvensen där
du befinner dig.
83SE
Tunerfunktioner
2-4
Tips
Om du har ställt in en AM-station, vrider
du på AM-ramantennen för att ställa in
optimal mottagning.
4
5
Lagring av radiostationer i
förinställd minnet
Det går att lagra upp till 30 FM och 30 AMstationer i snabbvalsminnet. Sedan går det lätt
att ställa in de stationer du brukar lyssna på.
Tryck på OPTIONS.
Tryck på V/v för att välja
”Memory”, tryck sedan på
6
Tryck V/v för att välja ett
förinställt nummer.
7
Tryck på
.
.
Stationen lagras på valt förinställt
nummer.
8
Repetera steg 3 till 7 för att
förinställa en annan station.
Välja förinställda stationer
1 Repetera steg 1 och 2 i ”Lagring av
radiostationer i förinställd minnet”.
2 Tryck på V/v för att välja den
1
2,
5-7
4
1
Tryck på AMP MENU för att visa
GUI-menyn på TV-skärmen.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
2
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”FM” eller ”AM” och
tryck sedan på
eller b.
3
Ställ in den station som du vill
lagra med hjälp av automatisk
stationsinställning (sidan 82)
eller direkt stationsinställning
(sidan 83).
I fall FM-mottagningen är dålig växlar du
till FM-mottagningsläge (sidan 82).
84SE
förinställda station du vill.
Välj en snabbvalsstation enligt följande:
• AM-bandet AM1 till AM30
• FM-bandet FM1 till FM30
För att mata in namn på
snabbvalsstationer
1 Välj den snabbvalsstation som du vill
mata in namnet på.
2 Tryck på OPTIONS för att välja ”Name
Input”.
Se ”Mata in namn på ingångar” (sidan 91)
för närmare detaljer om hur man matar in
namn.
Beskrivning av de olika
programtyperna
(Endast europeiska modeller)
Programtyps- Beskrivning
indikering
Den här receivern gör det möjligt för dig att
använda RDS (Radio Data System), där
radiostationerna sänder ytterligare information
tillsammans med den vanliga
programsignalen. RDS-informationen visas på
displayen.
News
Nyhetsprogram
Current Affairs
Program med kommentarer till
nyheter och aktuella händelser
Information
Program med information om
olika sorters ämnen som
konsumenttips och medicinska
frågor
Sport
Sportprogram
Education
Utbildningsprogram, ”how-to”program och rådgivningsprogram
Drama
Radioteater och följetonger
Cultures
Program om riks- eller
lokalkultur, t.ex. språk och
samhällsfrågor
Science
Program om naturvetenskap och
teknik
Varied Speech
Andra sorters program som
kändisintervjuer, frågesport och
komediprogram
Pop Music
Popmusikprogram
Rock Music
Rockmusikprogram
Easy Listening
Lättlyssnat
Observera
• RDS fungerar endast för FM-stationer.
• Det är inte alla FM-stationer som sänder RDStjänster och det är heller inte alla stationer som
sänder alla tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-tjänsterna i din närhet ska du ta kontakt med
de olika radiostationerna för att få mer information.
Ta emot RDS-sändningar
Ställ helt enkelt in en station på FMbandet med hjälp av automatisk
stationsinställning (sidan 82),
direkt stationsinställning
(sidan 83), eller förinställd
inställning (sidan 84).
När du har ställt in en station som har RDStjänster, tänds ”RDS” och stationens namn
visas på displayen.
Observera
• Det kan hända att RDS inte fungerar ordentligt om
den inställda stationen inte sänder ut RDS-signalen
på rätt sätt eller om signalen är för svag.
• Om det sänds ut ett nödmeddelande från
myndigheterna blinkar ”Alarm-Alarm!” på
displayen.
• Om en station inte erbjuder en viss RDS-tjänst,
visas ”No XX” (t.ex. ”No Clock Time”) på
displayen.
• När en station sänder ut radiotextdata visas texten
på displayen i samma takt som den sänds av
stationen. Eventuella ändringar i denna takt
avspeglas i visningstakten.
• RDS-informationen visas bara på receiverns
display.
När ett GUI-system används visas PS (Program
Service-namn) och PTY (Program Type) på TVskärmen.
Light Classics M Lättare instrumental-, vokal- och
körmusik
Serious Classics Konserter med stora orkestrar,
kammarmusik, opera, osv.
Other Music
Musik som inte passar in i någon
av ovanstående kategorier, t.ex.
rhythm & blues och reggae
Weather & Metr Väderleksinformation
Finance
Börsrapporter osv.
Children’s Progs Barnprogram
Social Affairs
Program om människor och saker
som berör dem
Religion
Program med religiöst innehåll
Phone In
Program där allmänheten
uttrycker sina åsikter via telefon
eller i ett offentligt forum
forts.
85SE
Tunerfunktioner
Hur man använder Radio
Data System (RDS)
Programtyps- Beskrivning
indikering
Travel & Touring Reseprogram. Används inte för
den typ av meddelanden som söks
med hjälp av TP/TAfunktionerna.
Leisure &
Hobby
Program om fritidsaktiviteter som
trädgårdsskötsel, fiske,
matlagning, osv.
Jazz Music
Jazzprogram
Country Music
Countrymusikprogram
National Music Program med landets eller
regionens egen musik
Oldies Music
Program med gamla godingar
Folk Music
Folkmusikprogram
Documentary
Reportage
None
Andra program än ovanstående
typer
86SE
Andra funktioner
Omvandling av analoga
videoinsignaler
Den här receivern kan omvandla upplösningen
för analoga videoinsignaler.
SHIFT
Använda DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern är till för
att lyssna på ljud från en bärbar ljudenhet eller
dator. Genom att asluta en DIGITAL MEDIA
PORT-adapter kan du lyssna på ljud från den
anslutna komponenten på receivern.
Tillgängliga DIGITAL MEDIA PORTadaptrar varierar enligt område.
För detaljer om hur du ansluter DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern, se ”Ansluta
komponenter med digitala ljudingångar/
utgångar” (sidan 23).
Sony erbjuder följande DIGITAL MEDIA
PORT-adaptrar:
• TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
Adapter
• TDM-NW1 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
• TDM-NC1 Wireless Network Audio Client
• TDM-iP1 DIGITAL MEDIA PORT Adapter
Observera
RESOLUTION
• Anslut inte en annan adapter än DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern.
• Innan du kopplar loss DIGITAL MEDIA PORTadaptern, se till att du stänger av receivern med
fjärrkontrollen.
• Anslut eller koppla inte ifrån DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern till/från receivern medan systemet
är igång.
• Beroende på typ av DIGITAL MEDIA PORTadapter, visas även bilder. Det går inte att välja
något annat läge.
Tryck på SHIFT och tryck sedan
upprepade gånger på
RESOLUTION.
Varje gång man trycker på knappen ändras
upplösningen för signalerna som matas ut.
Det går även att använda ”Resolution” på
Video-inställningsmenyn.
87SE
Andra funktioner
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern är en
valbar produkt.
Välj en manövreringsskärm för
att manövrera komponenten
som är kopplad till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern
Du kan välja en manövreringsskärm med GUImenyn, beroende på vilken DIGITAL MEDIA
PORT-adapter du använder. För en del
adaptrar såsom TDM-BT1 eller TDM-NW1,
är manövreringsskärmen fast och du kan inte
ändra den på GUI-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Music” och tryck
sedan på
eller b.
”DMPORT” visas bredvid ”Music”.
4
Tryck på
eller b.
Komponenten som är ansluten till
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern känns
igen och ”DMPORT” på skärmen
kommer ändras.
Kategorin för komponenten ansluten till
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern visas
på skärmen.
Observera
En ikon som visar den igenkända komponenten
visas på TV-skärmen. Om den anslutna
adaptern inte känns igen visas ”DMPORT” på
TV-skärmen.
1
3,
4,6
5
2
1
Tryck på AMP.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
2
88SE
Tryck upprepade gånger på
MENU för att visa GUI-menyn
på TV-skärmen.
5
Tryck på OPTIONS för att visa
”Function List”.
6
Tryck på V/v för att välja
”DMPORT Control”.
Du kan välja följande lägen i denna meny;
• System GUI
Detta läge är för TDM-iP1 och TDMNC1. Listan med spår kommer att visas
på receiverns GUI-skärm. Du kan välja
ett spår du vill ha och spela upp det på
varje GUI-skärm.
• Adapter GUI
Detta läge är för TDM-iP1 och TDMNC1. Adapterns meny kommer att visas
på TV-skärmen.
• iPod
Detta läge kan endast väljas när TDMiP1 är ansluten.
Om ”DMPORT Control” inte visas läser
du om hur du hanterar komponenten i den
medföljande bruksanvisningen.
Hantera komponenten som är
ansluten till DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern
För att hantera TDM-iP1 eller
TDM-NC1 via receiverns GUImeny
1
2
Se till att ”System GUI” väljs i
steg 6 ”Välj en
manövreringsskärm för att
manövrera komponenten som
är kopplad till DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern” (sidan 88).
Välj innehåll från
innehållslistan som visas på
GUI-skärmen och spela upp
det.
iPod
För detaljer om hur adaptern sköts via
adapterns GUI-meny, se bruksanvisningen
som medföljer den adapter som du använder.
För att hantera TDM-iP1 via
iPod-menyn
Se till att ”iPod” väljs i steg 6 ”Välj en
manövreringsskärm för att manövrera
komponenten som är kopplad till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern” (sidan 88).
För detaljer om hur du hanterar iPod, se de
driftsinstruktioner som medföljde din iPod.
Spela upp valda spår
Under uppspelning av valt spår, ändras den
visade skärmen beroende på den DIGITAL
MEDIA PORT-adapter som är ansluten.
TDM-iP1
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Andra funktioner
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Track
Audiobooks > Audiobook
Network Client
TDM-NC1
Music Surfina) > Albumc) > Track
Playlista) > Playlist > Track
Web Radioa) > Station > Program
Music Libraryb) > Album > Track
a)
Visas endast när M-crew Server är ansluten.
endast när en annan DLNA-server än Mcrew Server är ansluten.
c)
Visas som ”Genre”, ”Artist” eller ”Album”,
beroende på inställningen för ”List Mode”.
b) Visas
För att hantera TDM-iP1 eller
TDM-NC1 via adaptermenyn
Du kan också hantera de komponenter som är
anslutna till DIGITAL MEDIA PORTadaptern via spellägesknapparna på receiverns
fjärrkontroll.
Se till att ”Adapter GUI” väljs i steg 6 ”Välj en
manövreringsskärm för att manövrera
komponenten som är kopplad till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern” (sidan 88).
forts.
89SE
DIGITAL MEDIA PORT
meddelandelista
För att
Gör följande
Spela
Tryck på H.
Pausa
Tryck på X. Tryck en
gång till på knappen för
att återuppta spelningen.
Meddelande som Beskrivning
visas
No Adapter
Adaptern är inte ansluten.
Stanna
Tryck på x.*
No Device
Ingen enhet har anslutits till
adaptern.
Hoppa till början på det Tryck på ..
spår som håller på att
spelas, eller början på
föregående spår
Hoppa till början på nästa Tryck på >.
spår
No Audio
Ingen ljudfil hittades.
Loading
Datan läses.
No Server*
Det finns ingen server
ansluten.
No Track*
Inget spår hittades.
No Item*
Inget föremål hittades.
Hoppa till föregående
album
Tryck på B•.
Hoppa till nästa album
Tryck på •b.
Connecting*
Ansluter till servern.
Gå bakåt/framåt
Tryck på m/M.**
Configuring*
Nätverket installeras nu.
* När TDM-iP1 är ansluten, går receivern in i
pausläge när x är intryckt.
** Håll m/M-knappen intryckt för att
snabbspola bakåt/framåt.
Warning*
Kontrollera displayen på
DIGITAL MEDIA PORTadaptern.
Party Mode*
Enheten är för närvarande i
partyläge ”Guest”.
Parametrar i spellägena
Searching*
Söker servern.
x Repeat-läge (endast TDM-iP1)
*Endast TDM-NC1.
• Off
• One
• All
x Shuffle (endast TDM-iP1)
• Off
• Songs
• Albums
x List Mode (endast TDM-NC1)
•
•
•
•
All Tracks
Disc List
Artist List
Genre List
Tips
List Mode kan användas med Function List-menyn
även när listan visas.
90SE
Mata in namn på
ingångar
Det går att mata in namn på upp till 8 tecken
för ingångarna som sedan visas på displayen.
Detta är bekvämt vid märkning av uttagen med
de anslutna komponenternas namn.
4
Tryck på V/v/B/b för att välja ett
tecken och sedan på
.
5
Tryck på [Finish] för att bekräfta
namnet.
Det inmatade namnet registreras.
För att avbryta
namninmatningen
Tryck på [Cancel].
Observera
1
Välj det du vill mata in namnet
på.
Följande går att döpa.
• Autokalibreringspositioner (sidan 46)
• Ingångar (sidan 53)
• Förinställda stationer (sidan 84)
2
3
Tryck på OPTIONS.
Välj ”Name Input” och tryck
sedan på
.
Ett tangentbord tänds på skärmen.
91SE
Andra funktioner
3-4
2
När man matar in namnet på en RDS-station och
ställer in den stationen visas namnet Program
Service (PS) i stället för det inmatade namnet. (Det
går inte att ändra Program Service (PS)-namnet. Det
inmatade namnet skrivs över av Program Service
(PS)-namnet.)
1
Växla mellan digitalt och
analogt ljud
(INPUT MODE)
När du ansluter komponenter till både digitala
och analoga ljudingångar på receivern, kan du
fastställa ljudingångens läge till valfri typ av
ingång. Du kan även växla mellan typerna som
anpassning till den typ av material som du ska
titta på.
Tryck på ingångsknappen.
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern.
2
3
Tryck på AMP.
Tryck upprepade gånger på
INPUT MODE för att välja
ljudingångens läge.
Den valda ljudingångens läge visas på
TV-skärmen.
Ljudinmatningsformat
1
2
• Auto
Ger prioritet till de digitala ljudsignalerna
vid både digitala och analoga anslutningar.
Om det inte förekommer några digitala
ljudsignaler väljs de analoga ljudsignalerna.
• Analog
De analoga ljudsignalerna som matas in via
AUDIO IN (L/R)-ingångarna används.
Observera
• Det kan hända att somliga ljudinmatningsformat
inte går att välja beroende på vad som matas in.
• När antingen HDMI-ingången eller DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern är vald visas ”------” på
displayen och det går inte att välja något annat läge.
Välj ett annat ingångsläge än HDMI, satellittunern
och DIGITAL MEDIA PORT-adaptern och ställ
sedan in ljudingångens läge.
• När ”2ch Analog Direct”-funktionen används eller
när mängkanalig ingäng är valt, ställs
ljudinmatningen in på ”Analog”. Det går inte att
välja något annat läge.
3
92SE
Lyssna på ljud och titta på
bilder via andra ingångar
Det går att programmera om bild- och/eller
ljudsignaler till andra ingångar.
Exempel) Genom att ansluta DVD-spelarens
OPTICAL OUT-utgång till OPTICAL
VIDEO 1 IN-ingången på den här receivern
går det att mata in enbart digitala optiska
ljudsignaler från DVD-spelaren.
Anslut DVD-spelarens
komponentvideoutgång till COMPONENT
VIDEO DVD/BD IN-uttaget på den här
receivern när du vill mata in bildsignaler från
DVD-spelaren. Programmera in
bildsignalerna och/eller ljudsignalerna för
DVD/BD-ingången med hjälp av ”Input
Assign” på Input-menyn.
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
Tryck upprepade gånger på
MENU för att visa GUI-menyn
på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Input” och tryck
sedan på
eller b.
4
Tryck på V/v för att välja det
ingångsnamn som du vill
använda.
5
Tryck på OPTIONS för att välja
”Input Assign”.
6
Välj de ljud- och/eller
videosignaler som du vill
använda på ingången som du
valt i steg 4 med hjälp av
V/v/B/b, tryck sedan på
.
Andra funktioner
2
1
3,
4,6
5
2
1
Tryck på AMP.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
forts.
93SE
Ingångsnamn
Videoingånga Video1 Component
r som går att
Video1 S
programmera
om
Video1 Composite
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 DVD/ SAT/ TAPE/
BD CATV CD-R
MD/
SA- MULTI
DAT CD/CD IN
a
a
a
–
–
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
Video2 S
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Video2 Composite
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Video3 S
–
–
a
–
–
–
–
–
–
Video3 Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
–
DVD/BD
Component
–
a
a
a
–
a
a
a
a
DVD/BD S
–
–
–
a
–
–
–
–
–
DVD/BD
Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
–
SAT/CATV
Component
–
a
a
–
a
a
a
a
a
SAT/CATV S
–
–
–
–
a
–
–
–
–
SAT/CATV
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
–
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Ljudingånger Video1 OPT
som går att
programmera Video3 OPT
om
SAT/CATV OPT
a
a
–
a
–
–
–
a
–
–
a
a
a
–
–
–
a
–
–
a
–
a
a
–
–
a
–
Tape/CD-R OPT
–
a
–
a
–
a
–
a
–
MD/DAT OPT
–
a
–
a
–
–
a
a
–
Video2 COAX
a
a
a
–
a
a
a
–
–
DVD/BD COAX
a
–
a
a
a
a
a
–
–
SA-CD/CD COAX
a
–
a
–
a
a
a
a
–
Observera
• Du kan inte programmera optiska signaler från en
ingångskälla till receiverns optiska ingångar och du
kan inte programmera koaxialsignaler från en
ingångskälla till receiverns koaxialingångar.
• När man överlåter en digital ljudingång kan det
hända att INPUT MODE-inställningen ändras
automatiskt.
94SE
• Du kan inte programmera om fler än en HDMIingång till samma ingång.
• Du kan inte programmera om fler än en digital
ljudingång till samma ingång.
• Du kan inte programmera om fler än en
komponentvideoingång till samma ingång.
RDS information
Ändring av vad som visas
på displayen
Det går att kontrollera ljudfältet osv. genom att
ändra vad som visas på displayen.
PS (Program Service-namn)a) t Frekvens,
band och förinställt nummer t PTY
(Program Type)-indikationb) t RT (Radio
Text)-indikationc) t CT (Clock Time)indikation (i 24-timmars systemläge) t Typ
av ljudfält
a)
Denna information visas även för FM-stationer
som ikke är RDS-stationer.
b)
Typ av program som håller på att sändas.
c)
Textmeddelande som sänds av RDS-stationen.
SHIFT
DISPLAY
Andra funktioner
MENU
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY.
Varje gång man trycker på DISPLAY ändras
det som visas på följande sätt.
Ingångsnamnet du själv valt t Det
ursprungliga ingångsnamnet t Typ av
ljudfältt Volym...
Tips
Det går inte att byta skärm medan ”GUI MODE”
visas på displayen. Tryck på SHIFT och sedan
MENU för att avbryta GUI displayläget.
FM- och AM-bandet
Stationsnamn t Frekvens t Typ av ljudfält
t Volym...
Indexnamnet visas bara om du har matat in ett
indexnamn för den ingången eller den
förinställda stationen. Indexnamnet visas inte
om man bara matar in mellanslag.
95SE
Angående indikatorerna på displayen
Namn
Funktion
Namn
Funktion
A SW
Tänds när subwoofern är
ansluten och ljudsignalen
matas ut från SUB
WOOFER-uttaget. När den
här indikatorn lyser skapar
receivern en
subwoofersignal baserad på
L.F.E.-signalen på den skiva
som håller på att spelas eller
de lågfrekventa
komponenterna för de
främre kanalerna.
B Indikationer
för
uppspelnings
kanaler
Bokstäverna (L, C, R, osv.)
anger vilka kanaler som
spelas upp. Rutorna runt
bokstäverna varierar för att
visa hur receivern mixar ner
ljudmaterialet (baserat på
högtalarinställningarna).
Vänster fram
Höger fram
Mitthögtalare (mono)
Vänster surround
Höger surround
Surround (mono- eller
surroundkomponenter som
erhållits från Pro Logicbehandling)
Vänster bakre surround
Höger bakre surround
Bakre surround (de bakre
surroundkomponenter som
erhållits från 6.1-kanalig
avkodning)
Exempel:
Inspelningsformat (fram/
surround): 3/2,1
Utkanaler:
Surroundhögtalare är
inställda på ”NO”.
Ljudfält: A.F.D. AUTO
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
SW
L
SL
C ;Dolby
Digital+
96SE
C
R
SR
Tänds när receivern avkodar
Dolby Digital+-signaler.
Funktion
Namn
Funktion
Lyser hela tiden. Indikatorn
för den nuvarande ingången
lyser också.
O D.RANGE
E AUTO
Tänds när INPUT MODE är
inställt på ”Auto”.
Tänds när funktionen för
komprimering av
dynamikomfånget är
aktiverad.
P RDS
Tänds vid mottagning av
RDS-information.
Q EQ
Tänds när equalizern är
aktiverad.
R D.C.A.C.
Tänds när den automatiska
kalibreringen är aktiverad.
S ZONE 2/
ZONE 3
Tänds när användning i
zon 2/zon 3 aktiverats.
T SLEEP
Tänds när
insomningstimern är
aktiverad.
U L.F.E.
Tänds när den skiva som
spelas upp innehåller en
L.F.E. (Low Frequency
Effects)-kanal och L.F.E.kanalens signal återges.
Strecken under bokstäverna
tänds för att visa nivån.
Eftersom L.F.E.-signalen
inte är inspelad i alla delar
av insignalen kommer
streckindikeringarna att
variera (och kan släckas helt
ibland) under
uppspelningen.
F HDMI
G DMPORT
H COAX
Tänds när receivern
avkänner en komponent
som är ansluten via ett
HDMI IN-uttag.
Tänds när DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern är
ansluten och ”DMPORT” är
valt.
Tänds när INPUT MODE är
inställt på ”Auto” och
insignalen är en digital
signal som matas in via
COAXIAL-uttaget.
I TrueHD
Tänds när receivern avkodar
Dolby TrueHD-signaler.
J OPT
Tänds när INPUT MODE är
inställt på ”Auto” och
insignalen är en digital
signal som matas in via
OPTICAL-uttaget.
K ANALOG
Tänds när INPUT MODE är
inställt på ”Auto” och ingen
digital signal matas in
genom COAXIAL- eller
OPTICAL-uttagen, eller
när INPUT MODE är
inställt på ”Analog”, eller
när ”2ch Analog Direct”
används.
L DTS-HD
Tänds när receivern avkodar
DTS-HD-signaler.
M MULTI IN
Tänds när mångkanalig
ingång är valt.
N MSTR
Tänds när receivern avkodar
DTS-HD Master Audiosignaler.
V ;DIGITAL Tänds när receivern avkodar
(EX)
Dolby Digital Surroundsignaler. När receivern
avkodar Dolby Digital
Surround EX-signaler,
tänds även ”;DIGITAL
EX”. Vid uppspelning av en
skiva i Dolby Digitalformat, ska du vara noga
med att de digitala
anslutningarna utförts och
att INPUT MODE inte är
inställt på ”Analog”.
forts.
97SE
Andra funktioner
Namn
D INPUT
Namn
Funktion
Namn
Funktion
W ;PRO
LOGIC (II/
IIx)
Tänds när receivern
använder Dolby Pro Logicbehandling på 2-kanals
signaler för att mata ut
signaler för mitt- och
surroundkanalen. ”;PRO
LOGIC II” tänds också om
Dolby Pro Logic IIx Movie/
Music/Game-dekodern är
aktiverad. ”;PRO LOGIC
II” tänds också när Dolby
Pro Logic IIx Movie/Music/
Game-dekodern är
aktiverad.
e; DSD
Tänds när receivern tar
emot DSD (Direct Stream
Digital)-signaler (sidan 28).
ea Radioindikatorer
Tänds när man använder
receivern för att ställa in
radiostationer osv.
es PRESET
Tänds när
stationinställningsläget är
ställt till
förinställningsläget.
ed MEMORY
Tänds när en
minnesfunktion som t.ex.
Name Input är aktiverad.
Observera
Denna indikator tänds inte om
mitthögtalaren och
surroundhögtalarna inte är
anslutna.
X DTS (-ES)
Y NEO:6
Tänds när DTS-signaler
matas in. ”DTS-ES” tänds
också när DTS-ES-signaler
avkodas. Vid uppspelning
av en skiva i DTS-format,
ska du vara noga med att de
digitala anslutningarna
utförts och att INPUT
MODE inte är inställt på
”Analog”.
Tänds när DTS Neo: 6
Cinema/Music-avkodning
är aktiverad.
wh 96/24
Tänds när receivern avkodar
DTS 96/24 (96 kHz/24
bitar).
wj MATRIX
Tänds när DTS-ES Matrixavkodning är aktiverad.
wk SB DEC
Tänds när funktionen för
avkodning av bakre
surroundsignaler är
aktiverad.
wl DISCRETE Tänds när DTS-ES
Discrete-avkodning är
aktiverad.
98SE
ef neural THX Tänds när receivern
använder Neural-THXbehandling för att mata in
signaler.
eg BI-AMP
Tänds när de bakre
surroundhögtalarna är
inställda på ”BI-AMP”.
eh SP.A/SP.B
Tänds i enlighet med det
högtalarsystem som
används.
”SP.A” och ”SP.B” stängs
av när SPEAKERSomkopplaren är inställd på
OFF eller hörlurarna är
anslutna.
ej VOLUME
Här visas den nuvarande
volymen.
Hur man använder
insomningstimern
Det går att ställa in receivern så att den
automatiskt stängs av efter en viss tid.
När insomningstimern är aktiverad tänds
”SLEEP”.
Tips
Tryck på SLEEP för att kontrollera återstående tid
innan receivern stängs av. Den återstående tiden
visas på displayen. Om du trycker en gång till på
SLEEP så kommer insomningstimern att ändras.
SHIFT
Andra funktioner
SLEEP
Tryck på SHIFT och tryck sedan
upprepade gånger på SLEEP.
Varje gång du trycker på SLEEP, ändras
displayen enligt följande cykel:
99SE
Observera
Använda receivern för
inspelning
• Ljudjusteringar påverkar inte signalutmatningen
från MD/DAT OUT-uttagen.
• De ingående ljudsignalerna från MULTI
CHANNEL INPUT-uttagen matas inte ut.
Du kan spela in från en video/ljudkomponent
med hjälp av receivern. Se bruksanvisningen
som medföljer din inspelningskomponent.
För att spela in digitalt ljud
1
Anslut en uppspelningskomponent till den
digitala ljudingången (OPTICAL IN) och
anslut inspelningskomponenten till OPTICAL
MD/DAT OUT-utgången.
Inspelning på inspelningsmedia
1
Tryck på ingångsknappen för
din uppspelningskomponent.
2
Gör klart
uppspelningskomponenten.
Spela in på en MiniDisc eller
ljudband
Du kan spela in på en MiniDisc eller
ljudkassett med hjälp av receivern. Se
bruksanvisningen som medföljer din MDspelare eller kassettdäck.
1
Tryck på ingångsknappen för
din uppspelningskomponent.
2
Gör klart
uppspelningskomponenten för
uppspelning.
Lägg t.ex. i en CD i CD-spelaren.
3
Gör klart
inspelningskomponenten.
Sätt i en tom MD eller kassettband i
inspelningskomponenten och ställ in
inspelningsnivån.
4
Starta inspelningen på
inspelningsapparaten och
starta sedan uppspelningen på
uppspelningskomponenten.
100SE
Sätt t.ex. i den videokassett som du vill
kopiera i videobandspelaren.
3
Gör klart
inspelningskomponenten.
Sätt i en oinspelad videokassett eller
motsvarande i inspelningskomponenten
(VIDEO 1 eller VIDEO 2) att spela in på.
4
Starta inspelningen på
inspelningskomponenten och
starta sedan uppspelningen på
uppspelningskomponenten.
Observera
• Somligt material innehåller
kopieringsskyddssignaler för att förhindra
kopiering. I det här fallet kan det hända att du inte
kan spela in från källorna.
• De ingående ljudsignalerna från MULTI
CHANNEL INPUT-uttagen matas inte ut.
• Endast analoga insignaler avges från den analoga
utgången (för inspelning).
• Endast digitala insignaler avges från den digitala
utgången (för inspelning).
• HDMI-ljud kan inte spelas in.
För att lyssna på ljudet i
en annan zon (Funktioner för
ZONE 2/ZONE 3)
Du kan, i en annan zon (zon 2 eller zon 3) än
huvudzonen, titta på bilder och lyssna på ljud
från en komponent som är ansluten till
receivern. Du kan t.ex. titta på en DVD i
huvudzonen och lyssna på en CD i zon 2 eller
zon 3.
Med hjälp av en IR-repeater (medföljer ej) går
det även att styra både en komponent i
huvudzonen och en Sony-receiver i zon 2 eller
zon 3 från zon 2 eller zon 3.
• Växling av utgångskälla för ZONE 2 eller
ZONE 3 OUT-uttagen.
• Slå på eller stänga av Sony-receiverns ström
i zon 2 eller zon 3.
Innan du använder funktionerna
för zon 2/zon 3
Andra funktioner
Först måste du göra vissa anslutningar och
inställningar.
Se följande figur eller avsnittet ”2: Ansluta
högtalare” (sidan 18) för närmare detaljer om
inställningarna.
Ställ in ”Sur Back Assign” på ”ZONE 2” i
Speaker-inställningsmenyn.
forts.
101SE
1:Anslutningar för zon 2
1 Ljudet matas ut från högtalarna i zon 2 via SURROUND BACK
SPEAKERS-uttagen på receivern.
Huvudzon
Zon 2
STR-DA5300ES
A
TV
skärm
C
B
D
D
ZONE 2 VIDEO
OUT
RM-AAL009
SURROUND BACK
SPEAKERS
A Ljudkomponent
B Videokomponent
C IR-repeater (medföljer ej)
D Högtalare
2 Matar ut ljud från högtalarna i zon 2 via receivern och en annan
förstärkare.
Huvudzon
Zon 2
STR-DA5300ES
A
E
C
TV
skärm
E
B
D
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
RM-AAL009
A Ljudkomponent
B Videokomponent
C IR-repeater (medföljer ej)
D Sony-förstärkare/receiver
E Högtalare
102SE
2:Anslutningar för zon 3
Huvudrum
Zon 3
STR-DA5300ES
A
E
E
C
B
D
C
ZONE 3 AUDIO
OUT
RM-AAL009
A Ljudkomponent
B Videokomponent
C IR-repeater (medföljer ej)
D Sony-förstärkare/receiver
E Högtalare
Andra funktioner
103SE
Inställning av ljud/
bildsignalerna som ska matas ut
i zon 2/zon 3
5
Tryck på V/v för att välja den
zon där ljud/bild-signalerna ska
matas ut och tryck sedan på
.
”Main” (den här receivern) är alltid vald.
Om du inte tänker ändra inställningen så
gå vidare till steg 7.
1
6
Tryck på V/v för att välja ”ON”
eller ”OFF” tryck sedan på
.
7
Tryck upprepade gånger på
V/v/B/b för att välja punkt och
parameter, tryck sedan på
.
3-7
2
1
Tryck på AMP.
Om ”GUI MODE” inte visas i
displayfönstret på receivern, följer du
stegen som ges i ”7: Manövrera receivern
med hjälp av GUI (Graphical User
Interface)” (sidan 41).
2
Tryck upprepade gånger på
MENU för att visa GUI-menyn
på TV-skärmen.
3
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Settings” och tryck
sedan på
eller b.
4
Tryck upprepade gånger på V/v
för att välja ”Multi Zone” och
tryck sedan på
.
104SE
Multi Zone-menyns parametrar
x Power
Används för att slå på zonfunktionen.
• ON
• OFF
x Input
Används för att välja ljud/bildkälla för det som
ska matas ut i zonen. Ljud och bildsignaler
matas ut i zon 2, men bara ljudsignaler matas
ut i zon 3.
x Volume
Används för att justera volymen i zonerna.
x 12V Trigger
Tips
• Även om denna receiver ställs i standbyläge (tryck
på ?/1 på fjärrkontrollen för att stänga av den här
receivern) förblir receivern i zon 2 eller zon 3
påslagen. För att stänga av alla receivern trycker du
samtidigt på ?/1 och AV ?/1 på fjärrkontrollen
RM-AAL009 (SYSTEM STANDBY).
• Enbart signaler från komponenter som är anslutna
till de analoga ingångarna matas ut via ZONE 2
OUT/ZONE 3 OUT-uttagen. Inga signaler matas
ut från komponenter som bara är anslutna till
digitala ingångar.
• När SOURCE är vald kommer de signaler som
matas in i MULTI CHANNEL INPUT-ingångarna
inte att matas ut från ZONE 2 OUT- eller ZONE 3
Parametrar på menyn för
ytterligare inställningar för zon
2/zon 3-funktionerna
x RS-232C Control
• ON
Receivern kan ta emot kommandon från RS232C-porten.
• OFF
Receivern kan inte ta emot kommandon från
RS-232C-porten.
Om IR REMOTE-uttaget
Det går att styra receivern utan att rikta
fjärrkontrollen mot sensorn på receivern
genom att ansluta en IR-repeater (medföljer
ej) till IR REMOTE-ingången.
Använd en IR-repeater när du placerar
receivern på en plats där signalerna från
fjärrkontrollen inte når fram.
STR-DA5300ES
IR-repeater
(medföljer ej)
RM-AAL009
105SE
Andra funktioner
Det går att slå på/stänga av receivern i en
annan zon, eller välja olika alternativ för hur
12V Trigger-funktionen ska användas, enligt
nedan.
• OFF
Låter dig stänga av utmatningen av 12 V
triggersignaler även då receivern är på.
• ZONE
Används för att slå på/stänga av utmatningen
av 12 V triggersignaler beroende på om vald
zon eller påslagen eller avstängd.
• CTRL
Används för att slå på/stänga av utmatningen
av 12 V triggersignaler för hand med hjälp
av CIS-kommandot på den infraröda
fjärrkontrollen.
• INPUT (endast ”Main”)
Låter dig slå på utmatningen av 12 V
triggersignaler när den förinställda ingången
väljs.
När du väljer ”Input” tänds en
inställningsskärm där det går att slå på/
stänga av respektive ingångstrigger. Tryck
på V/v för att välja ingång, och tryck sedan
på
för att bocka för rutan.
• MAIN (endast för ”Zone 2” och ”Zone 3”)
Används för att länka triggersignalerna för
zon 2 eller zon 3 med huvudreceivern.
OUT-uttagen även om mångkanalig ingång
används. De analoga ljudsignalerna för nuvarande
funktion matas ut i stället.
• Om ”Tuner” är valt, ställs samma typ av
radiostation (FM/AM) som valts i huvudzonen in i
zon 2 och zon 3. Du kan emellertid välja en annan
ingång än ”Tuner” i zone 2 och zon 3.
• Om receivern i huvudzonen är avstängd, eller om
en annan ingångskälla än ”Tuner” är vald, kan du
välja en radiostation från AM eller FM i zon 2. Om
receivern i huvudzonen och zon 2 är avstängd kan
du välja en radiostation från AM eller FM zon 3.
När två av receivern i huvudzonen, zon 2 eller zon
3 är avstängda, går det att välja en sändning från
FM/AM i den zon där receivern är påslagen.
Observera
Använda anslutning för
två förstärkare
Om du inte använder några bakre
surroundhögtalare kan du använda
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen för
de främre högtalarna för en anslutning med två
förstärkare.
För att ansluta högtalarna
Främre högtalare
(H)
Främre högtalare
(V)
Hi
Hi
Lo
Lo
Anslut uttagen på Lo-sidan (eller Hi-sidan) på
de främre högtalarna till FRONT SPEAKERS
A-uttagen, och anslut uttagen på Hi-sidan
(eller Lo-sidan) på de främre högtalarna till
SURROUND BACK SPEAKERS-uttagen. Se
till att metallbyglarna för hög/låg som fanns på
högtalarna har tagits bort. Om dessa inte tagits
bort kan det orsaka felaktig funktion hos
receivern.
För att ställa in högtalarna
Ställ in ”Sur Back Assign” på ”BI-AMP” i
Speaker-inställningsmenyn. Samma
signalutmatning från FRONT SPEAKERS Auttagen kan matas ut från SURROUND BACK
SPEAKERS-uttagen genom du ställer in ”Sur
Back Assign” till ”BI-AMP”.
106SE
• Du kan inte använda FRONT SPEAKERS Buttagen för en anslutning med två förstärkare.
• När du använder den automatiska
kalibreringsfunktionen, ska du utföra
inställningarna för två förstärkare innan du utför
den automatiska kalibreringen.
• Om du utför inställningarna för två förstärkare
avaktiveras högtalarnivån, balansen och
equalizerinställningarna för de bakre
surroundhögtalarna och dessa ersätts av
inställningarna för de främre högtalarna.
• Signaler som matas ut från PRE OUT-uttagen
används med samma inställning som de från
SPEAKERS-utgångarna.
Hur man använder
styrsystemet CONTROL S
Om du har en CONTROL S-kompatibel SonyTV, satellitmottagare, bildskärm, DVDspelare eller videobandspelare, använder du en
CONTROL S-anslutningskabel (medföljer ej)
för att koppla ihop CTRL S IN-uttaget (för en
TV, satellitmottagare eller bildskärm) eller
CTRL S OUT-uttaget (för en
videobandspelare osv.) på receivern med
motsvarande CONTROL S-uttag på respektive
komponent. Se bruksanvisningen till TV:n,
satellitmottagaren, bildskärmen,
videobandspelaren, osv. för närmare detaljer.
Om du ansluter CONTROL S
OUT-uttaget på en annan
komponent till CTRL S INuttaget på den här receivern
Exempel
Exempel
TV
Videoband Tuner
-spelare
Receivern
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollsensorn på den här receivern tar
emot fjärrkontrollsignaler på samma sätt som
fjärrkontrollsensorn på CONTROL S INkomponenten. Detta är användbart om du inte
placerat den andra komponenten i närheten av
receivern.
Receivern
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollsensorn på CONTROL S OUTkomponenten tar emot fjärrkontrollsignaler på
samma sätt som fjärrkontrollsensorn på den
här receivern. Detta är användbart om du har
placerat receivern i ett rack osv.
107SE
Andra funktioner
TV, videobandspelare, tuner,
bildskärm, osv.
Om du ansluter CONTROL S INuttaget på en annan komponent
till CTRL S OUT-uttaget på den
här receivern
Styra receivern utan att
ansluta till TV
När ingen TV-skärm är ansluten går det att
styra receivern med hjälp av displayen, även
om du inte använder ett GUI.
Tryck på SHIFT och sedan MENU
för att visa ”DISPLAY” i
displayfönstret.
När ”GUI MODE” visas i displayfönstret, är
menyn inställd att visas på TV-skärmen med
hjälp av ett GUI.
108SE
Översikt över menyerna
Följande alternative finns tillgängliga på varje
meny. Se sidan 43 för närmare detaljer om
navigering i menyerna.
Meny
Punkt
Parameter
Fabriksinställning
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO,
LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
Auto Calibration AUTO CAL START?
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
WARNING CODE [xxx:4x] FL, FR, C, SL, SR, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
ERROR CODE [xxx:3x]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
CAL TYPE [xxxxxxxxx] FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
POS.1
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L to SW (AUTO), L to SW (FIX)
OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
–10,0 dB till +10,0 dB (0,5 dB steg)
0 dB
–10,0 dB till +10,0 dB (0,5 dB steg)
0 dB
CENTER [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (0,5 dB steg)
0 dB
SURROUND L [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (0,5 dB steg)
0 dB
SURROUND R [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (0,5 dB steg)
0 dB
SUR BACK [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (0,5 dB steg)
0 dB
SUR BACK L [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (0,5 dB steg)
0 dB
SUR BACK R [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (0,5 dB steg)
0 dB
SUB WOOFER [xxx.x dB]
–20,0 dB till +10,0 dB (0,5 dB steg)
0 dB
MULTI CH SW [xxx dB]
0 dB, +10,0 dB
0 dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, STD, MAX
OFF
Andra funktioner
FRONT L [xxx.x dB]
FRONT R [xxx.x dB]
forts.
109SE
Meny
Punkt
Speaker Settings SP PATTERN [xxxxx]
Parameter
Fabriksinställning
2/0 till 3/4,1
3/4,1
SUB WOOFER [xxx]
NO, YES
YES
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SUR BACK SP [xxxxxx]
NO, SINGLE, DUAL
DUAL
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE 2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
FRONT L [xxxxxxxxx]
1,0 till 10,0 m (1 cm steg)
3 m 0 cm
FRONT R [xxxxxxxxx]*
1,0 till 10,0 m (1 cm steg)
3 m 0 cm
CENTER [xxxxxxxxx]*
1,0 till 10,0 m (1 cm steg)
3 m 0 cm
SURROUND L
[xxxxxxxxx]*
1,0 till 10,0 m (1 cm steg)
3 m 0 cm
SURROUND R
[xxxxxxxxx]*
1,0 till 10,0 m (1 cm steg)
3 m 0 cm
SUR BACK
[xxxxxxxxx]*
1,0 till 10,0 m (1 cm steg)
3 m 0 cm
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]*
1,0 till 10,0 m (1 cm steg)
3 m 0 cm
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]*
1,0 till 10,0 m (1 cm steg)
3 m 0 cm
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]*
1,0 till 10,0 m (1 cm steg)
3 m 0 cm
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
meter
SP POSI. [xxxxxxxxx]
SIDE/LOW, SIDE/HIGH, BEHD/LOW, SIDE/LOW
BEHD/HIGH
FR CROSSOVER* [xxx Hz]
40 Hz till 200 Hz (10 Hz steg)
120 Hz
CNT CROSSOVER* [xxx Hz]
40 Hz till 200 Hz (10 Hz steg)
120 Hz
SUR CROSSOVER* [xxx Hz]
40 Hz till 200 Hz (10 Hz steg)
120 Hz
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [x ohm]
4 ohm, 8 ohm
8 ohm
* Du kan inte välja den här inställningen när högtalaren är inställd på ”LARGE”.
110SE
Meny
Punkt
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
SB DECODING [xxxx]
Parameter
OFF, AUTO, ON
SB DEC MODE [xxxxxxx] DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
EQ Settings
Fabriksinställning
AUTO
PLIIx MV
EFFECT LEVEL [xxx%]
20 % till 120 % (5 % steg)
100 %
CENTER WIDTH [x]
0 till 3 till 7 (8 steg)
3
DIMENSION [xxxxxxx]
FRONT +3 to 0 to SUR +3 (7 step)
0
PANORAMA MODE [xxx]
OFF, ON
OFF
SCREEN DEPTH [xxx]
OFF, ON
ON
VIR. SPEAKERS [xxx]
OFF, ON
ON
FRONT REVERB [xxx]
WET, STD
STD
EQ PRESET [xxx]
OFF, 1, 2, 3, 4, 5
1
FRONT BASS [xxx dB]
–10,0 dB till +10,0 dB (1 dB steg)
0 dB
FRONT TREBLE [xxx dB]
–10,0 dB till +10,0 dB (1 dB steg)
0 dB
CENTER BASS [xxx dB]
–10,0 dB till +10,0 dB (1 dB steg)
0 dB
CENTER TREBLE [xxx dB]
–10,0 dB till +10,0 dB (1 dB steg)
0 dB
SUR/SB BASS [xxx dB]
–10,0 dB till +10,0 dB (1 dB steg)
0 dB
SUR/SB TREBLE [xxx dB]
–10,0 dB till +10,0 dB (1 dB steg)
0 dB
YES, NO
NO
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
Audio Settings
A/V SYNC [xxxms]
0 ms till 300 ms (10 ms steg)
0 ms
NAME IN ? FMxx
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB, MAIN+SUB MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
DIGITAL ASSIGN ?
VIDEO1 OPT c [xxxxxx] NONE, VIDEO1 to 3, DVD/BD, SAT,
TAPE, MD/DAT, SA-CD
VIDEO2 COAX c
[xxxxxx]
VIDEO2
VIDEO3 OPT c [xxxxxx]
VIDEO3
DVD/BD COAX c
[xxxxxx]
DVD/BD
VIDEO1
SAT OPT c [xxxxxx]
SAT
TAPE OPT c [xxxxxx]
TAPE
MD/DAT OPT c [xxxxxx]
MD
SA-CD COAX c
[xxxxxx]
SA-CD
forts.
111SE
Andra funktioner
PRESET x CLEAR [xxx]
Tuner Settings
Meny
Punkt
Parameter
Fabriksinställning
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
COMPONENT V. ASSIGN ?
VIDEO 1 c [xxxxxxxx] NONE, VIDEO1 to 3, DVD/BD, SAT/ VIDEO1
CATV, TAPE/CDR, MD/DAT, SA-CD/
DVD/BD c [xxxxxxxx]
DVD/BD
CD, MULTI IN
SAT/CATV c
SAT/CATV
[xxxxxxxx]
HDMI Settings
HDMI CONTROL [xxx]
OFF, ON
OFF
HDMI AUDIO [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI SW [xxx dB]
0 dB, +10,0 dB, AUTO
AUTO
HDMI VIDEO ASSIGN ?
HDMI 1 c [xxxxxxxx]
HDMI 3 c [xxxxxxxx]
HDMI1 till 6, VIDEO1 till 3, DVD/BD, HDMI1
SAT/CATV, TAPE/CDR, MD/DAT, SAHDMI2
CD/CD, MULTI IN
HDMI3
HDMI 4 c [xxxxxxxx]
HDMI4
HDMI 5 c [xxxxxxxx]
HDMI5
HDMI 6 c [xxxxxxxx]
HDMI6
HDMI 2 c [xxxxxxxx]
System Settings
112SE
NAME IN ? [xxxxxxxx]
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. ZONE 2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE 3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
RS-232C CONTROL [xxx]
OFF, ON
ON
Utföra automatisk kalibrering
Se ”9: Kalibrera lämplig högtalarinställning
automatiskt (Auto Calibration)” (sidan 46) för
närmare detaljer om automatisk kalibrering.
Se ”Innan du utför den automatiska
kalibreringen” (sidan 46) innan du startar den
automatiska kalibreringen.
För att göra dessa
inställningarna på receivern
1 Tryck på SHIFT och därefter på MENU
för att växla från ”GUI MODE” till
”DISPLAY MODE”.
2 Tryck på AMP.
Styrning av receivern aktiveras.
3 Tryck på MENU.
”Auto Calibration” tänds på displayen.
4 Tryck på
.
5 Tryck upprepade gånger på V/v för att
Observera
Under nedräkningen ska du gå bort från
mätområdet för att inte orsaka mätfel.
6 Mätningen startar.
Mätprocessen tar cirka 30 sekunder. Vänta
tills det att mätningen avslutats.
För att avbryta automatisk kalibrering, ändra
volym, aktivera MUTING-funktionen, växla
funktioner, ändrar du inställningen på
receiverns SPEAKERS-omkopplare eller
ansluter hörlurarna.
• Det går inte att göra något med receivern utom att
slå på eller stänga av den medan den automatiska
kalibreringen pågår.
• I följande situationer kan det hända att mätningen
inte utförs korrekt eller att den automatiska
kalibreringen inte kan utföras.
– då specialhögtalare, t.ex. dipolhögtalare,
används.
– när flerzonsfunktionen används i zon 2.
För att bekräfta/lagra resultatet
av den automatiska
kalibreringen när GUIfunktionen är avstängd
1 Bekräfta mätresultaten.
När mätningen avslutats hörs ett pip och
mätresultaten visas på displayen.
Mätresultat
COMPLETE Gå vidare till
När
steg 2.
mätprocessen
slutförts korrekt
När
mätprocessen
misslyckas
ERROR
Se ”Lista över
CODE 3x meddelanden
efter automatisk
kalibrering”
(sidan 51).
2 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja föremålet, tryck sedan på
Mätresultaten sparas.
.
Punkt
Beskrivning
RETRY
Den automatiska
kalibreringen utförs på nytt.
SAVE EXIT
Sparar mätresultaten och
avslutar inställningen.
WRN CHECK
Visar en varning gällande
mätresultaten. Se ”När du
väljer ”WRN CHECK””
(sidan 51).
PHASE INFO
Visar fasen för respektive
högtalare (i fas/ur fas). Se
”När du väljer ”PHASE
INFO””.
DIST.INFO
Visar mätresultaten för
högtalaravstånd.
LEVEL INFO
Visar mätresultaten för
högtalarnivå.
Observera
Du kan inte mäta högtalarhöjden för surround- och
bakre surroundhögtalarna.
Ställ in det här värdet med hjälp av ”SP POSI.”inställningarna i Speaker-inställningsmenyn.
Indikering Beskrivning
forts.
113SE
Andra funktioner
välja ”AUTO CAL START?”, tryck sedan
på
för att starta mätningen.
Mätningen startar efter fem sekunder. En
nedräkning visas.
Tips
Punkt
Beskrivning
Indikering
Beskrivning
EXIT
Avslutar inställningen utan att
spara mätresultaten.
OUT
Högtalaren är ur fas.
Anslutningarna till högtalarens
”+” och ”–”-uttag kan vara
omkastade. Beroende på
högtalarna kan det dock hända att
”OUT” tänds på displayen trots
att högtalarna är rätt anslutna. Det
beror på högtalarnas
specifikationer. I så fall går det att
fortsätta att använda receivern.
–––
Inga högtalare är anslutna.
3 Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja parametern, tryck sedan på
.
AUTO EQ-typ
Beskrivning
FULL FLAT
Utför plan mätning av
frekvensen från respektive
högtalare.
ENGINEER
Ställer in
frekvensegenskaperna så att
de stämmer överens med
Sony standard lyssningsrum.
FRONT REF
Justerar egenskaperna för
alla högtalare så att de
stämmer överens med de
främre högtalarnas
egenskaper.
OFF
Används för att stänga av den
automatiska
kalibreringstypen.
Tips
Högtalarens storlek (LARGE/SMALL) bestäms av
dess låga egenskaper. Mätresultaten kan variera
beroende på optimeringsmikrofonens och
högtalarnas placering samt rummets form. Det
rekommenderas att du följer mätresultaten. Det går
dock att ändra dessa inställningar på Speakerinställningsmenyn. Spara mätresultaten först och
prova sedan med att ändra önskade inställningar.
Tips
Beroende på subwooferns placering kan det hända
att mätresultatet för polariteten varierar. Det är dock
inga problem med att fortsätta att använda receivern
med det värdet.
Val av ljudfältstyp
Se ”Lyssna med förinställda ljudfält”
(sidan 62) för närmare detaljer om de olika
ljudfälten.
Tryck upprepade gånger på 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE eller
MUSIC.
Vald ljudfältstyp visas på displayen.
Du kan även använda knapparna 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE eller MUSIC på
receivern.
När du väljer ”PHASE INFO”
Det går att kontrollera fasen för respektive
högtalare (i fas/ur fas).
Tryck upprepade gånger på V/v för att
välja en högtalare och tryck sedan på
för att återgå till steg 1 i ”För att bekräfta/
lagra resultatet av den automatiska
kalibreringen när GUI-funktionen är
avstängd”.
Indikering
Beskrivning
IN
Högtalaren är i fas.
114SE
Lyssna på ljud utan några
justeringar (ANALOG DIRECT)
Tryck på 2CH/A.DIRECT.
Det går även att använda 2CH/A.DIRECT på
receivern.
Lyssna på FM/AM-radio
Se ”Tunerfunktioner” (sidan 82) för närmare
detaljer om hur man använder radiodelen.
För att ställa in radiostationer
1 Tryck upprepade gånger på TUNER för
4
Stationen lagras på valt förinställt
nummer. Om ”MEMORY” hinner
slockna innan du väljer
snabbvalssnummer börjar du om från steg
2.
att välja FM- eller AM-bandet.
Det går även att använda INPUT
SELECTOR på receivern.
2 Tryck på TUNING + eller TUNING –.
Tryck på TUNING + för att söka i ordning
från låga till höga frekvenser, eller på
TUNING – för att söka i ordning från höga
till låga frekvenser. Receivern avbryter
sökningen när en station har ställts in.
Du kan också trycka på TUNING MODE
på receivern för att välja ”AUTO”, vrid
sedan på TUNING för att välja stationer.
5
att välja FM- eller AM-bandet.
2 Tryck upprepade gånger på PRESET +
eller PRESET – för att välja den
förinställda station du vill lyssna på.
Du kan även trycka på sifferknapparna för
att välja den förinställda station du vill
lyssna på. Tryck sedan på ENTER för att
mata in valet.
Det går även att trycka upprepade gånger
på TUNING MODE på receivern för att
välja ”PRESET” och sedan välja önskade
snabbvalsstationer med TUNING.
på D.TUNING.
2 Mata in frekvenserna med
.
1
Ställ in den station som du vill
lagra i minnet.
Se ”För att ställa in radiostationer” för
närmare detaljer om hur man gör.
2
Tryck på MEMORY.
”MEMORY” visas på displayen i ett par
sekunder. Utför steg 3 och 4 innan
displayen ändras.
3
Tryck på PRESET + eller
PRESET – för att välja ett
förinställt nummer.
Det finns 30 snabbvalsnummer för FM
och 30 för AM. Om ”MEMORY” hinner
slockna innan du väljer
snabbvalssnummer börjar du om från steg
2.
Andra funktioner
Lagring av radiostationer i
förinställd minnet
Repetera steg 1 till 4 för att
förinställa en annan station.
Välja förinställd station
1 Tryck upprepade gånger på TUNER för
Direkt val av en frekvens (Direkt
stationsinställning)
1 Välj först FM eller AM och tryck sedan
sifferknapparna och tryck sedan på
Tryck på ENTER.
Visa RDS-information
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY under mottagning av
RDS.
Varje gång man trycker på knappen ändras
RDS-informationen på displayen i följande
ordning:
PS (Program Service-namn)a) t Frekvens,
band och förinställt nummer t PTY
(Program Type)-indikationb) t RT (Radio
Text)-indikationc) t CT (Clock Time)indikation (i 24-timmars systemläge) t Typ
av ljudfält
a)
Denna information visas även för FM-stationer
som ikke är RDS-stationer.
b)
Typ av program som håller på att sändas.
c)
Textmeddelande som sänds av RDS-stationen.
115SE
För att styra det som matas ut i
zon 2/zon 3
Se ”För att lyssna på ljudet i en annan zon
(Funktioner för ZONE 2/ZONE 3)”
(sidan 101) för närmare detaljer om
anslutningarna och inställningarna för zon 2/
zon 3.
Gör på följande sätt för att ansluta en IRrepeater och styra receivern i zon 2 eller zon 3.
Om ingen IR-repeater är ansluten så använd
den här receivern i huvudzonen.
1
4
2
2
Tryck på ZONE 2 eller ZONE 3.
Fjärrkontrollen ändras till läget för zon 2
eller zon 3.
3
Slå på förstärkaren i zon 2 eller
zon 3.
4
Tryck på INPUT SELECTOR på
fjärrkontrollen för att välja vilka
insignaler som ska matas ut.
I zon 2 matas det ut analoga video- och
ljudsignaler. I zon 3 matas det bara ut
analoga ljudsignaler. Om du väljer
SOURCE matas de nuvarande
insignalerna ut.
5
Ställ in en lagom volym.
• Om du använder anslutningssättet i figur
1-1 (sidan 102) går det bara att justera
volymen för de bakre
surroundhögtalarna i zon 2.
Justera volymen med hjälp av MASTER
VOL +/– på fjärrkontrollen.
• I fallet som visas i figur 1-2
(sidan 102) eller 2 (sidan 103), justeras
volymen för zon 2 eller zon 3 med
receivern.
Tips
5
1
Slå på huvudreceivern (den här
receivern).
116SE
• Även om denna receiver ställs i standbyläge (tryck
på ?/1 på fjärrkontrollen för att stänga av den här
receivern) förblir receivern i zon 2 eller zon 3
påslagen. För att stänga av alla receivern trycker du
samtidigt på ?/1 och AV ?/1 på fjärrkontrollen
RM-AAL009 (SYSTEM STANDBY).
• Enbart signaler från komponenter som är anslutna
till de analoga ingångarna matas ut via ZONE 2eller ZONE 3-uttagen. Inga signaler matas ut från
komponenter som bara är anslutna till digitala
ingångar.
• När SOURCE är vald kommer de signaler som
matas in i MULTI CHANNEL INPUT-ingångarna
inte att matas ut från ZONE 2 OUT- eller ZONE 3
OUT-uttagen även om mångkanalig ingång
används. De analoga ljudsignalerna för nuvarande
funktion matas ut i stället.
Använda fjärrkontrollen
Styrning av respektive
komponent med
fjärrkontrollen
När fjärrkontrollen är inställd på att styra
följande komponenter från Sony eller
komponenter av andra fabrikat än Sony, går
det att använda knapparna på fjärrkontrollen
som är markerade med en prick i tabellen.
Observera dock att det kan hända att somliga
knappar inte fungerar för att styra just din
komponent.
Om du vill ändra innehållet på ingångslistan så
att det motsvarar dina komponenter, så se
”Programmering av fjärrkontrollen”
(sidan 119).
Använda fjärrkontrollen
117SE
Tabell över knapparna som används för att styra respektive
komponent
Komponent TV Video DVD- Blu-ray PSX Video- Digital Digital DSS, Kassett- DAT- CD-, Tuner Receiver
band- spelare, DiscCDCATV- mottagare BST däck A/B spe- MDspe- kombin- spelare
spelare, kontakt för satellit/
lare spelare
lare erad
LD(UC) markburen
Knapp
DVD/
spelare
sändning
VHS
(EURO)
AV ?/1,
?/1 (efter att man z
tryckt på TV)
z
z
z
z
Sifferknappar
z
z
z
z
MEMORY/ENTER
z
z
z
z
CLEAR/D.TUNING/
>10/-/--
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
V/v/B/b
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
MENU
./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
***
z
z
z
z
z
z
X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
H
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
z
z
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
DVD TOP MENU/
NIGHT MODE/
SLEEP, DVD MENU/
INPUT MODE/TEST
TONE
F1/PIP/TV INPUT/
MACRO 1
z
z
z
F2/RESOLUTION/
WIDE/MACRO 2
z
z
z
* Endast LD-spelare.
** Endast DSS.
*** Gäller endast däck B.
118SE
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
DISC SKIP
z
z
DIGITAL
MEDIA
PORTenhet
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
Tips
Programmering av
fjärrkontrollen
När du trycker på RM SET UP ska du använda
en tunn ståltråd, t.ex. ett gem.
2
Det går att ställa in fjärrkontrollen så att den
motsvarar de komponenter som är anslutna till
receivern. Det går till och med att ställa in
fjärrkontrollen på att styra komponenter av
andra fabrikat än Sony, och att styra andra
Sony-komponenter än vad den normalt är
avsedd för.
Proceduren i nedanstående exempel gäller för
en videobandspelare av något annat fabrikat än
Sony som är ansluten till VIDEO 2 INingångarna på receivern.
Observera innan du börjar:
– Det går inte att ändra PHONOinställningarna.
– Fjärrkontrollen kan bara styra komponenter
som kan ta emot trådlösa infraröda
fjärrstyrningssignaler.
När RM SET UP-knappen
blinkar trycker du på
ingångsknappen (inklusive TV)
för den komponent du vill styra.
Om du t.ex. vill styra en videobandspelare
som är ansluten till VIDEO 2 IN-uttaget,
trycker du på VIDEO 2.
RM SET UP och ingångsknappen tänds.
Om du trycker på knappen till en
komponent där du inte kan programmera
fjärrkontrollen, till exempel DMPORT
osv. så fortsätter RM SET UP-knappen att
blinka.
3
1
Tryck på sifferknapparna för att
ange sifferkoden (eller en av
koderna om det finns flera) som
motsvarar den komponent
(inklusive tillverkare) som du
vill styra.
RM SET UP och ingångsknappen tänds.
Observera
2
För en fjärrkontrollkod för TV är endast
koderna i 500-intervallet giltiga.
Tryck på ENTER.
När sifferkoden bekräftats blinkar RM
SET UP-knappen två gånger och
fjärrkontrollen avslutar automatiskt
programmeringsläget. Ingångsknappen
släcks också.
3
4
För att avbryta
programmeringen
Tryck RM SET UP när som helst.
1
Tryck på AV ?/1 medan du
trycker på RM SET UP.
RM SET UP-knappen blinkar.
Sifferkoderna som motsvarar
komponenten och tillverkare av
komponenten
Använd sifferkoderna i tabellen nedan för att
styra komponenter ej tillverkade av Sony samt
Sony-komponenter som fjärrkontrollen
forts.
119SE
Använda fjärrkontrollen
4
normalt inte kan styra. Då den
fjärrkontrollsignal som en komponent
accepterar skiljer sig beroende på
komponentens modell och tillverkningsår, kan
det hända att det finns fler än en kod som
tillhör en komponent. Om du misslyckas med
att programmera fjärrkontrollen med en av
koderna, ska du försöka på nytt och använda en
annan kod.
Observera
• Sifferkoderna är baserade på den senast
tillgängliga informationen för respektive
varumärke. Det finns dock risk för att din
komponent inte stämmer överens med vissa eller
alla koder.
• Det kan hända att alla ingångsknappar på den här
fjärrkontrollen inte är tillgängliga för användning
tillsammans med just din komponent.
För att styra en CD-spelare
Tillverkare
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(er)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
För att styra en DAT-spelare
Tillverkare
SONY
PIONEER
Kod(er)
203
219
För att styra en MD-spelare
Tillverkare
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
120SE
Kod(er)
301
302
303
304
För att styra ett kassettdäck
Tillverkare
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(er)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
För att styra en LD-spelare
Tillverkare
SONY
PIONEER
Kod(er)
601, 602, 603
606
För att styra en video CDspelare
Tillverkare
SONY
Kod(er)
605
För att styra en
videobandspelare
Tillverkare
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL
ELECTRIC
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
Kod(er)
701, 702, 703, 704, 705, 706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715, 716,
750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739, 740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741, 747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
Tillverkare
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kod(er)
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Om en AIWA videobandspelare inte fungerar även
om du matat in koden för AIWA, ska du mata in
koden för Sony istället.
För att styra en DVD-spelare
Tillverkare
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kod(er)
401, 402
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
För att styra en DVD-brännare
Kod(er)
403, 411
För att styra en TV
Tillverkare
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
Kod(er)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515, 544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534, 544,
556, 568
511, 533, 534
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kod(er)
503, 513, 514, 515, 517, 519,
544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544, 566
527
503, 519, 527, 544, 566, 568
503, 517, 520, 540, 544, 554,
566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551, 555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532, 534,
544, 556, 557, 562, 563, 566,
569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518, 551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549, 558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
För att styra en
satellitmottagare
Tillverkare
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
Kod(er)
801, 802, 803, 804, 824, 825,
865
845, 846
862
866
forts.
121SE
Använda fjärrkontrollen
Tillverkare
SONY
Tillverkare
HITACHI
Tillverkare
GRUNDING
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
BITA/HITACHI
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SUMSUNG
TOSHIBA
Kod(er)
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860, 864,
874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
För att styra en kabelbox
Tillverkare
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kod(er)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834, 835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
För att styra en tuner
Tillverkare
SONY
Kod(er)
002, 005
För att styra en Blu-ray Discspelare
Tillverkare
SONY
Kod(er)
310, 311, 312
För att styra en PSX
Tillverkare
SONY
122SE
Kod(er)
313, 314, 315
För att automatiskt utföra
flera kommandon i följd
(Makrospelning)
Med hjälp av makrospelningsfunktionen går
det att länka ihop flera kommandon i tur och
ordning till ett enda kommando.
Den här fjärrkontrollen har 2 makrolistor
(MACRO 1 och MACRO 2). Det går att ange
upp till 20 kommandon för varje makrolista.
Observera
Sätt i nya batterier innan du ställer in
makrospelningsfunktionen.
vill programmera en av följande
funktioner.
Programmera in
manöversekvensen
Den valda ingångsknappen tänds.
3
1,5
2,3
Tryck på knappen för den
funktion du vill utföra för att
programmera funktionen enligt
följande.
Tryck på
Funktion som ska
programmeras
H, x, X,
M, m,
., >
Utför knappens
funktion.
Ingångsknappen Växlar ingångar.
i mer än 1
sekund
MACRO 1 eller Gör en paus på en
MACRO 2
sekund. Om du vill ha
en längre paus trycker
du upprepade gånger på
MACRO 1 eller
MACRO 2.
Den ingångsknapp som valts i steg 2
blinkar två gånger för att sedan lysa igen.
3
1
Tryck på MACRO 1 eller MACRO
2 i mer än 1 sekund medan du
håller nere RM SET UP.
RM SET UP-knappen blinkar.
Upprepa steg 2 och 3. Om du
vill programmera fler
kommandon för samma
komponent upprepar du steg 3.
5
Tryck på RM SET UP för att
avsluta programmeringen.
Tips
Om RM SET UP-knappen blinkar fem gånger
i steg 1 och makroprogrammeringen inte
startar, sätter du i nya batterier.
Tips
När du trycker på RM SET UP ska du använda
en tunn ståltråd, t.ex. ett gem.
2
Tryck på ingångsknappen för
den komponent för vilken du
För att avbryta
programmeringen
Tryck på RM SET UP. Om inga knappar
trycks inom 60 sekunder avslutas också
inlärningsfunktionen.
Föregående kommando förblir giltigt.
forts.
123SE
Använda fjärrkontrollen
1,3
4
För att starta makrospelningen
1 Tryck på AMP.
AMP-knappen tänds och släcks sedan igen.
2 Tryck på MACRO 1 eller MACRO 2 för
att starta makrot.
Makrot startas och utför kommandona i den
turordning som du programmerat dem.
Medan kommandona håller på att överföras
blinkar RM SET UP-knappen och AMPknappen lyser. När kommandona är
överförda släcks RM SET UP-knappen och
AMP-knappen.
För att radera ett programmerat
makro
1 Tryck på MACRO 1 eller MACRO 2 i
mer än 1 sekund medan du håller nere
RM SET UP för att radera det lagrade
makrot.
RM SET UP-knappen blinkar upprepade
gånger.
Inställning av
fjärrstyrningskoder som
inte finns lagrade i
fjärrkontrollen
Om en viss fjärrstyrningskod inte finns
förlagrad i fjärrkontrollen, kan fjärrkontrollen
lära sig den koden med hjälp av
inlärningsfunktionen.
Observera
Sätt i nya batterier innan du ställer in receivern på att
lära sig nya fjärrstyrningslägen.
1,6
1
2
2 Tryck på RM SET UP.
Inställningarna sparas då makro raderas.
Exempel för programmering av
sifferknapp 1 som VIDEO 1 på
fjärrkontrollen:
1
Tryck på TV medan du trycker
på RM SET UP.
Knappen RM SET UP tänds.
Tips
När du trycker på RM SET UP ska du använda
en tunn ståltråd, t.ex. ett gem.
2
Tryck på den ingångsknapp
(VIDEO 1 i det här exemplet) för
vilken du vill använda
inlärningsfunktionen.
Ingångsknappen blinkar. (Knappen RM
SET UP fortsätter att vara tänd).
124SE
3
Tryck på den sifferknapp
(knapp 1 i det här exemplet)
som du vill använda som
VIDEO 1-knapp.
Ingångsknappen du valde i steg 2 tänds.
(Knappen RM SET UP fortsätter att vara
tänd).
4
Rikta fjärrkontrollens
mottagare mot sändaren på den
fjärrkontroll från vilken koden
ska läras in.
När fjärrkontrollen tar emot signalen,
släcks den ingångsknapp som valdes i
steg 2.
För att använda ett inlärt
kommando
Välj den knapp som användes för att lära
in funktionen, och tryck sedan på
knappen.
För att radera en inlärd kod
1 Tryck på TV medan du trycker på RM
SET UP.
2 Tryck på den ingångsknapp (VIDEO 1 i
det här exemplet) för vilken du vill
radera inställningen.
Ingångsknappen blinkar. (Knappen RM
SET UP fortsätter att vara tänd).
3 Tryck på ?/1 i mer än 1 sekund.
Ingångsknappen blinkar två gånger
repeterande.
Ungefär 5 cm - 10 cm
5
RM SET UP-knappen blinkar två
gånger och sedan är
inlärningsprocessen slutförd.
6
den lagrade inställningen.
RM SET UP-knappen blinkar två gånger
och sedan är raderingsfunktionen slutförd.
Om raderingsfunktionen misslyckas
blinkar RM SET UP-knappen fem gånger.
Gör ett nytt försök att utföra funktionen
från steg 2.
Använda fjärrkontrollen
Om inlärningsfunktionen misslyckas
blinkar RM SET UP-knappen fem
gånger. Gör ett nytt försök att utföra
funktionen från steg 2.
4 Tryck på ingångsknappen för att radera
Tryck RM SET UP för att
slutföra inlärningsprocessen.
Tips
• När minnet för lagring av fjärrkontrollkoder når en
viss gräns kommer RM SET UP-knappen att blinka
10 gånger varefter programmeringen avslutas.
• Om RM SET UP-knappen blinkar fem gånger i
steg 1 och inlärningsprocessen inte startar, så sätt i
nya batterier.
För att avbryta inlärningen
Tryck på RM SET UP. Om inga knappar
trycks inom 60 sekunder avslutas också
inlärningsfunktionen.
125SE
Radering av hela
innehållet i
fjärrkontrollens minne
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL –
1
Tryck och håll nere MASTER
VOL – först, tryck sedan på ?/1
och tryck sedan AV ?/1.
RM SET UP-knappen blinkar tre gånger.
2
Släpp upp MASTER VOL –.
Hela innehållet i fjärrkontrollens minne
(dvs. alla inprogrammerade data) raderas.
126SE
Övrig information
Eftersom nyanseringen av färgdjupet kan
uttryckas bättre med flera bitar, kan
kontinuerliga färgändringar vara mjukare.
Ordförklaringar
x Digital Cinema Sound (DCS)
x Cinema Studio EX
Ett surroundljudläge som kan betraktas som en
kompilering av Digital Cinema Sound-teknik
som ger samma ljud som i en filmstudio för
ljudpålägg tack vare följande tre tekniker:
”Virtual Multi Dimensions”, ”Screen Depth
Matching”, och ”Cinema Studio
Reverberation”.
Den virtuella högtalartekniken ”Virtual Multi
Dimensions” används för att skapa en virtuell
multisurroundmiljö med upp till 7.1 kanaler
vilket ger samma surroundljudkänsla som på
en biograf med den allra senaste utrustningen
hemma i ditt eget vardagsrum.
”Screen Depth Matching” används för att
återskapa diskantdämpningen, fyllnaden och
djupet för ljudet på en biograf där ljudet strålar
ut från bakom skärmen. Denna effekt läggs
sedan till för de främre kanalerna och
mittkanalen.
”Cinema Studio Reverberation” används för
att återskapa ljudegenskaperna i topputrustade
inspelningsstudior och filmstudior för
ljudpålägg, inklusive Sony Pictures
Entertainments inspelningsstudior. Det finns
tre olika lägen, A/B/C, för olika studiotyper.
Videosignaler för vilka färgdjupet för
singnalerna som passerar genom ett HDMIuttag har ökats.
Antalet färger som kunde uttryckas med 1
pixel var 24 bitar (16 777 216 färger) med
aktuellt HDMI-uttag. Antalet färger som kan
uttryckas med 1 pixel är emellertid 36, osv. när
receivern använder DeepColor.
x Delningsfrekvens
Frekvensen vid vilken två högtalares
frekvenser korsas.
x Digital Concert Hall
”Digital Concert Hall” ger fylligare ljud för
stereokällor med 2 kanaler som till exempel
CD-skivor osv. Med 5.1-kanalers och 7.1kanalers högtalare och virtuell högtalarteknik,
återges stereoskopisk efterklang och
reflekterat ljud, och musikprogram får ett
fylligare ljud med större närvaro. Ljudfält i en
konserthall återskapas med en geometrisk
analys av konserthallen och exakt utformning
av reflekterat ljud och efterklanger baserat på
verkliga uppmätta data. Tonklangsegenskaper
som till exempel ljudstyrka och
frekvensåtergivning tas hänsyn till och
beräknas i DSP (Digital Signal Processor) för
att ta in efterklang. Ljud avlyssnas med
naturlig och bekväm resonans, som om man
befinner sig i en konserthall.
x Dolby Digital
En digital ljudkodnings- och
avkodningsteknik som utvecklats av Dolby
Laboratories, Inc. Detta system består av två
främre kanaler (vänster/höger), en mittkanal,
två surroundkanaler (vänster/höger) och en
subwooferkanal. Detta är en ljudstandard för
DVD-video och kallas även för 5.1-kanalig
surround.
forts.
127SE
Övrig information
x DeepColor
Unik ljudåtergivningsteknik för
hemmabiobruk som utvecklats av Sony i
samarbete med Sony i samarbete med Sony
Pictures Entertainment för att skapa samma
spännande och mäktiga ljud som på biografer
hemma i vardagsrummet. Med hjälp av
”Digital Cinema Sound” som har en integrerad
DSP (Digital Signal Processor) och bygger på
uppmätta data går det att skapa ett idealiskt
ljudfält såsom filmmakarna tänkt sig det även
hemma i vardagsrummet.
x Dolby Digital Plus
x Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus har flexibiliteten och
effektiviteten för att ge flera kanaler med
övertygande surroundljud för HD-videomedia.
Dess överlägsna kodningseffektivitet ger upp
till 7.1 kanaler med flerkanalsljud med hög
kvalitet utan att negativt påverka de antal bitar
som allokerats för videoprestanda eller extra
funktioner.
Dolby TrueHD är Dolbys förlustfria
ljudteknik som utvecklats för optiska HDskivor. Dolby TrueHD-ljud är bit-för-bit
identiskt med original studioinspelningar och
ger ljud med högsta kvalitet upp till 8 kanaler
med 96 kHz/24 bitar och upp till 6 kanaler
med 192 kHz/24 bitar. Tillsammans med HDvideo ger det en oöverträffbar hembio.
x Dolby Digital Surround EX
x DSD
En akustisk teknik som utvecklats av Dolby
Laboratories, Inc. Den bakre
surroundinformationen matriseras till vanliga
höger och vänster surroundkanaler så att ljudet
kan återges med 6.1 kanaler. Framför allt
action-scener återges med ett mer dynamiskt
och realistiskt ljudfält.
Ljudformat som används för en Super Audio
CD-skiva. DSD omvandlar analoga signaler
till digitala och spelar in dem direkt utan
bearbetning så att ingen information
utelämnas. Inspelning och uppspelning av
högklassigt kvalitetsljud erhålls.
x DTS 96/24
x Dolby Pro Logic II
Med denna teknik omvandlas ljud som är
inspelat i 2-kanalig stereo till uppspelning via
5.1 kanaler. Det finns ett MOVIE-läge för
filmer och ett MUSIC-läge för musik och
annat stereomaterial. Det går även att titta på
gamla filmer som är inspelade i vanligt
stereoformat med 5.1-kanaligt surroundljud.
GAME-läget är lämpligt för TV-spel.
x Dolby Pro Logic IIx
Teknik för 7.1-kanalig (eller 6.1-kanalig)
uppspelning. Förutom ljud som är kodat med
Dolby Digital Surround EX, går det även att
återge 5.1-kanaligt Dolby Digital-kodat ljud
via 7.1 (eller 6.1) kanaler. Det går även att
återge vanligt stereomaterial via 7.1 (eller 6.1)
kanaler.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Ljudbehandlingsteknik som utvecklats av
Dolby Laboratories, Inc. Mitt- och
monosurroundinformation matriseras till två
stereokanaler. Vid uppspelningen avkodas
ljudet och matas ut med 4-kanaligt
surroundljud. Detta är den vanligaste
ljudbehandlingsmetoden för DVD-video.
128SE
Ett digitalt signalformat med hög ljudkvalitet.
Med detta format spelas ljudet in med en
samplingsfrekvens på 96 kHz och ett bittal på
24 bitar, vilket är högsta möjliga för DVDvideo. Antalet uppspelningskanaler varierar
beroende på materialet.
x DTS Digital Surround
En digital ljudkodnings- och
avkodningsteknik för biografbruk som
utvecklats av DTS, Inc. Ljudet komprimeras
mindre än för Dolby Digital, vilket ger högre
ljudkvalitet.
x DTS-ES
Format för 6.1-kanalig uppspelning med bakre
surroundinformation. Det finns två olika
lägen: ”Discrete 6.1” i vilket alla kanalerna är
inspelade var för sig och ”Matrix 6.1” i vilket
de bakre surroundkanalerna matriseras till
vänster och höger surroundkanal. Detta läge är
idealiskt för att spela upp filmljudspår.
x DTS-HD
Ljudformat som utvidgar det vanliga DTS
Digital Surround-formatet.
Detta format består av en kärna och en
utökning och kärnans del är DTS Digital
Surround-kompatibel. Det finns två typer av
DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio
och DTS-HD Master Audio. DTS-HD High
Resolution Audio har en maximal
överföringshastighet på 6 Mbit/s med
förlustfri komprimering (Lossy) och DTS-HD
High Resolution Audio motsvarar en maximal
samplingsfrekvens på 96 kHz och maximalt
7.1 kanaler. DTS-HD Master Audio har en
maximal överföringshastighet på 24,5 Mbit/s
och använder förlustfri komprimering
(Lossless) och DTS-HD Master Audio
motsvarar en maximal samplingsfrekvens på
192 kHz och maximalt 7.1 kanaler.
x DTS Neo:6
Med denna teknik omvandlas ljud som är
inspelat i 2-kanalig stereo för uppspelning via
7-kanaler. Det finns två olika lägen att välja
mellan för olika sorters material, eller efter
tycke och smak: CINEMA för filmer och
MUSIC för musik och annat stereomaterial.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) är ett gränssnitt som stödjer både
video och ljud på en enkel digitalt anslutning,
vilket gör att du kan njuta av digitala bilder och
ljud med hög kvalitet. Specifikationen HDMI
stödjer HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), en kopieringsskyddande
teknik som införlivar kodningsteknik för
digitala videosignaler.
Det hänvisar till ljudformaten för
komprimeringsmetoderna (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD m.m) vilka är ett format
med hög bitfrekvens som spelas in i huvudsak
på Blu-ray Disc-skivor osv.
x Interlace
En avsökningsmetod där en bild visas genom
att hälften av linjerna visas i taget på en TVskärm eller bildskärm var 1/60 sekund. Först
visas alla linjerna med udda nummer med
mellanrum mellan linjerna, och därefter fylls
mellanrummen i med linjerna med jämna
nummer.
”i” av ”480i” står för ”Interlace”.
Ett format för att överföra information om
videosignaler som består av tre separata
signaler: luminans Y, krominans Pb och
krominans Pr. Hög bildkvalitet, såsom DVDvideo eller HDTV-bilder överförs mer
trovärdigt. De tre uttagen är färgkodade i
grönt, blått och rött.
x Komposit video
Ett standardformat för överföring av
videosignalinformation. Luminanssignal Y
och krominanssignal C kombineras och
överförs tillsammans.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Ljudeffekter med låg frekvens som matas ut
via en subwoofer i Dolby Digital eller DTS
osv. Genom att lägga till en djup bas med en
frekvens på 20 till 120 Hz blir ljudet
mäktigare.
x Neural THX
Neural Surround™, THX® Technologies har
valts som det officiella sändningsformatet för
surroundljud för ledande FM/HD/satellit
radiostation. Neural Surround, THX
Technologies levererar rik inneslutning och
diskreta bilddetaljer för surroundljud i ett
format som är 100 % kompatibelt med sterero.
x PCM (Pulse Code Modulation)
En metod för omvandling av analogt ljud till
digitalt ljud för att göra det möjligt att lyssna
på digitalt ljud på ett enkelt sätt.
x Progressivt format
En avsökningsmetod där alla
avsökningslinjerna dras i tur och ordning, till
skillnad från interlace-avsökning där först alla
udda linjer dras och sedan alla jämna.
”p” av ”480p” står för ”Progressive”.
x S-video-signal
Ett format för överföring av
videosignalinformation. För S video används
en enda kabel och två kanaler, en för
luminanssignalen (Y) och en för
krominanssignalen (C). Detta ger bättre
forts.
129SE
Övrig information
x High Bitrate Audio
x Komponentvideo
bildkvalitet för inspelning och uppspelning än
med kompositsignaler.
Försiktighetsåtgärder
x x.v.Colour
x.v.Colour är en vanligare term för xvYCCstandard, framlagd av Sony och är ett
varumärke tillhörande Sony. xvYCC är en
internationell standard för färgutrymme i
video.
Denna standard kan uttrycka en bredare
färgskala än aktuellt använd
sändningsstandard.
Angående säkerhet
Om det skulle råka komma in något föremål
eller vätska i receivern så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget och låt
kvalificerad personal se över receivern innan
du använder den igen.
Angående strömförsörjning
• Kontrollera att receiverns driftspänning
överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du kopplar in
receivern.
Driftspänningen finns angiven på
namnplattan på baksidan av receivern.
• Enheten kopplas inte från nätkabeln så länge
den är ansluten till vägguttaget, även om
enheten har slagits av.
• Om du inte ska använda receivern under en
längre tid, se till att koppla loss den från
vägguttaget. För att koppla loss nätkabeln tar
du tag i kontakten, dra aldrig i sladden.
• Nätkabeln får endast bytas ut hos en
kvalificerad återförsäljare.
Om värmealstring
Även om receivern värms upp under drift, är
detta inget fel. Om du använder receivern hela
tiden i stor utsträckning, höjds receiverns
temperatur ovanpå, på sidan och under
märkbart. För att undvika att bränna dig bör du
inte ta på receivern.
Om placering
• Placera receivern på en plats med lämplig
ventilering för att undvika att värmealstring
och förlänga receiverns livslängd.
• Placera inte receivern nära värmekällor, eller
på platser som utsätts för direkt solljus,
mycket damm eller mekanisk stöd.
• Placera inte något ovanpå lådan som kan
blockera ventilationshålen och orsaka
felaktig funktion.
130SE
• Placera inte receivern nära enheter såsom en
TV, en videobandspelare eller ett
kassettdäck. (Om receivern används
tillsammans med en TV, videobandspelare
eller kassettdäck, och har placerats för nära
denna utrustning, kan det förekomma brus
och försämrad bildkvalitet. Detta är speciellt
troligt när du använder en inomhusantenn.)
Vi rekommenderar därför att du använder en
utomhusantenn.)
Om drift
Innan du ansluter andra komponenter, se till att
stänga av och koppla loss receivern.
Om rengöring
Gör rent skåpet, panelen och kontrollerna med
en mjuk trasa som är lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd inte någon typ av
slipkudde, skurmedel eller lösning såsom
alkohol eller tvättbensin.
Om du har några frågor eller problem rörande
din receiver, rådfråga din närmaste Sonyåterförsäljare.
Felsökning
Om du upplever några av följande problem när
du använder receivern kan du använda denna
felsökningsguide för att hjälpa dig att lösa
problemet. Om problemet kvarstår, rådfråga
din Sony-återförsäljare.
Ljud
Det hörs inget ljud från en viss
komponent.
• Kontrollera att den komponenten är rätt
ansluten till ljudingångarna för den sortens
komponent.
• Kontrollera att kontakterna på
anslutningskabeln (kablarna) är helt isatta
i uttagen både på receivern och på
komponenten.
forts.
131SE
Övrig information
Inget ljud hörs, oavsett vilken
komponent som valts, eller endast ett
väldigt lågt ljud hörs.
• Kontrollera att högtalarna och
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att alla högtalarkablar är
korrekt anslutna.
• Kontrollera att både receivern och alla
komponenter är påsatta.
• Kontrollera att MASTER VOLUMEkontrollern inte är ställd till –∞ dB. Försök
att sätta den på ungefär –40 dB.
• Kontrollera att SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) inte är ställda till OFF (sidan 46).
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen för
att stänga av ljuddämpningsfunktionen.
• Kontrollera att rätt komponent är vald med
INPUT SELECTOR.
• Kontrollera att inga hörlurar är
inkopplade.
• Om ljudet bara hörs väldigt svagt så
kontrollera om NIGHT MODEfunktionen är aktiverad (sidan 73).
• Receiverns skyddskrets har utlösts. Stäng
av receivern, avlägsna orsaken till
kortslutningen, och slå sedan på receivern
igen.
Det hörs inget ljud från den ena av de
främre högtalarna.
• Koppla in ett par hörlurar i PHONESuttaget och kontrollera om ljudet hörs på
rätt sätt i hörlurarna. Om bara den ena
kanalen hörs i hörlurarna kan problemet
bero på att komponenten inte är rätt
ansluten till receivern. Kontrollera att alla
anslutningkontakter är helt isatta i uttagen
både på receivern och på komponenten.
Om båda kanalerna hörs i hörlurarna kan
problemet bero på att den ena främre
högtalaren inte är rätt ansluten till
receivern. Kontrollera anslutningarna för
den främre högtalare som det inte hörs
något ljud ifrån.
• Kontrollera att du har anslutit både L- och
R-uttaget till en analog komponent och
inte bara antingen L- eller R-uttaget.
Använd en mono-till-stereo-kabel
(medföljer ej). Det kommer dock inte
höras något ljud från mitthögtalaren när ett
ljudfält (Pro Logic, osv.) har valts. När
mitthögtalaren inte är ansluten hörs ljudet
bara via höger och vänster främre
högtalare.
Det hörs inget ljud från en analog 2
kanalig komponent.
• Kontrollera att vald (digital) ljudingång
inte är programmerad för någon annan
ingång med hjälp av punkten ”Input
Assign” på Input-menyn (sidan 93).
Det hörs inget ljud från en digital
komponent (via COAXIAL- eller
OPTICAL-ingången).
• Kontrollera att INPUT MODE inte är
inställt på ”Analog” (sidan 92).
• Kontrollera att ”2ch Analog Direct”funktionen inte används.
• Kontrollera att vald (digital) ljudingång
inte är programmerad för någon annan
ingång med hjälp av punkten ”Input
Assign” på Input-menyn (sidan 93).
132SE
Ljudet som matas in via HDMI-uttaget
matas inte ut via en förstärkare eller via
högtalarna på en TV som är ansluten
till receivern.
• Kontrollera att komponenten är korrekt
ansluten till HDMI-ingången för den
komponenten.
• Det matas inte ut något ljud när receiverns
meny visas på TV-skärmen. Tryck på
AMP MENU för att stänga av displayen.
• Beroende på uppspelningskomponenten
kan det hända att man även behöver göra
vissa inställningar på själva komponenten.
Se bruksanvisningen till respektive
komponent.
• Se till att använda en anslutningskabel som
klarar hög hastighet (en HDMI
version1.3a, katergori 2-kabel) för HDMIuttaget när du visar bilder eller lyssnar på
ljud under en DeepColor-sändning.
Det är dålig balans mellan höger och
vänster kanal, eller ljudet är
spegelvänt.
• Kontrollera att alla högtalare och
komponenter är rätt och ordentligt
anslutna.
• Justera balansparametrarna med hjälp av
Auto Calibration-inställningsmenyn.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Kontrollera att högtalarna och
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är
dragna i närheten av en transformator eller
motor, och på minst 3 m avstånd från TVapparater och lysrör.
• Flytta TV:n längre bort från
ljudkomponenterna.
• Kontrollera att U SIGNAL GND-uttaget
är jordat (gäller endast när en skivspelare
är ansluten).
• Kontakterna och uttagen har blivit
smutsiga. Torka av dem med en duk som
fuktats med sprit.
Det hörs inget ljud alls, eller ljudet hörs
bara svagt från mitthögtalaren/
surroundhögtalarna/de bakre
surroundhögtalarna.
• Välj ett ”Cinema Studio EX”-läge
(sidan 67).
• Justera högtalarens volym (sidan 74).
• Kontrollera att mitthögtalaren eller
surroundhögtalarna är inställda på
antingen ”SMALL” eller ”LARGE”
(sidan 74).
Det hörs inget ljud från de bakre
surroundhögtalarna.
• Vissa skivor saknar Dolby Digital
Surround EX-flagga trots att
förpackningen är märkt med Dolby Digital
Surround EX-logotyper. Ställ i så fall in
”ON” för punkten ”SB Dec Mode”
(sidan 71).
Det hörs inget ljud ur subwoofern.
• Kontrollera att subwoofern är korrekt och
ordentligt ansluten.
• Kontrollera att du slagit på din högtalare.
• När alla högtalare är ställda på ”LARGE”
och ”Neo:6 Cinema” eller ”Neo:6 Music”
har valts, hörs inget ljud från subwoofern.
Dolby Digital eller DTS mångkanaligt
ljud återges inte.
• Kontrollera att den DVD osv. som du
spelar upp är inspelad i Dolby Digitaleller DTS-format.
• Om DVD-spelaren osv. är ansluten till en
digital ingång på den här receivern, ska du
kontrollera att inställningarna för den
digitala ljudutgången på den anslutna
komponenten är tillgängliga.
MULTI CHANNEL DECODING-lampan
lyser inte blått.
• Kontrollera att uppspelningskomponenten
är ansluten till en digital ingång och att rätt
ingång är vald på receivern.
• Kontrollera att det material som spelas upp
verkligen är i mångkanaligt format.
• Kontrollera att uppspelningskomponenten
är inställd på mångkanaligt ljud.
• Kontrollera att vald (digital) ljudingång
inte är programmerad för någon annan
ingång med hjälp av punkten ”Input
Assign” på Input-menyn (sidan 93).
Det hörs inget ljud från komponenten
som är ansluten till DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern.
• Justera volymen på den här receivern.
• DIGITAL MEDIA PORT-adaptern och/
eller komponenten är inte korrekt
ansluten. Stäng av receivern och anslut
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern och/
eller komponenten igen.
• Kontrollera att DIGITAL MEDIA PORTadaptern och/eller komponenten har stöd
för den här receivern.
Video
Det syns ingen bild alls eller bilden är
dålig på TV-skärmen eller bildskärmen.
• Välj rätt ingång på receivern (sidan 53).
• Ställ in TV:n på rätt ingångsläge.
• Flytta TV:n längre bort från
ljudkomponenterna.
• Kontrollera att rätt ingång är inställd på
komponentvideoingången.
• När en insignal uppkonverteras med den
här receivern måste insignalen vara
densamma som ingången (sidan 34).
forts.
133SE
Övrig information
Det går inte att få någon
surroundeffekt.
• Kontrollera att ljudfältfunktionen är på
(tryck på MOVIE eller MUSIC).
• Ljudfälten fungerar inte för signaler med
en samplingsfrekvens på över 48 kHz.
Det går inte att spela in.
• Kontrollera att komponenterna är rätt
anslutna (sidan 22).
• Välj inspelningskälla med INPUT
SELECTOR (sidan 53).
Bilden från COMPONENT VIDEO OUT
är förvrängd.
• Videoingångssignaler som inte är 480p
komponent mottas inte när signalerna
matas ut från VIDEO-uttaget. Mata in
komponentvideosignaler i 480i-format.
• När andra ingående komponentsignaler än
480p matas ut, ska du använda
COMPONENT VIDEO OUT-uttaget och
ställa in ”Resolution” på ”DIRECT”.
Bilder från källan med HDMI-anslutning
matas inte ut till TV:n.
• Se till att kablarna är korrekt och ordentligt
anslutna till komponenterna.
• Beroende på uppspelningskomponenten
kan det hända att man även behöver göra
vissa inställningar på själva komponenten.
Se bruksanvisningen till respektive
komponent.
• Se till att använda en anslutningskabel som
klarar hög hastighet (en HDMI
version1.3a, katergori 2-kabel) för HDMIuttaget när du visar bilder eller lyssnar på
ljud under en DeepColor-sändning.
Det går inte att spela in.
• Kontrollera att komponenterna är rätt
anslutna (sidan 27).
• Välj inspelningskälla med INPUT
SELECTOR (sidan 53).
Det grafiska användargränssnittet
tänds inte på TV-skärmen.
• Tryck på SHIFT och sedan på MENU för
att visa ”GUI MODE” i displayen.
• Kontrollera att TV:n är ordentligt ansluten.
Tuner
FM-mottagningen är dålig.
• Använd en 75-ohms koaxialkabel
(medföljer ej) för att ansluta receivern till
en FM-utomhusantenn enligt nedan. Om
receivern ansluts till en utomhusantenn så
jorda den mot blixtnedslag. Anslut inte
jordledningen till ett gasrör. Det kan
resultera i en gasexplosion.
134SE
FM-utomhusantenn
Receivern
Jordkabel
(medföljer ej)
Till jord
Det går inte att ställa in radiostationer.
• Kontrollera att antennerna är ordentligt
anslutna. Rikta in antennerna och anslut en
utomhusantenn vid behov.
• Stationens signal är för svag (vid
automatisk stationsinställning). Använd
direkt stationsinställning.
• Kontrollera att rätt
stationsinställningsintervall är inställt (vid
inställning av AM-stationer med direkt
stationsinställning).
• Det finns inga stationer lagrade i förinställt
minnet, eller de förinställda stationerna
har raderats (vid avsökning av förinställda
stationer). Lagra stationer i förinställt
minnet (sidan 84).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas
på displayen.
RDS fungerar inte.
• Kontrollera att du har ställt in en FM RDSstation.
• Välj en starkare FM-station.
Önskad RDS-information visas inte.
• Kontakta radiostationen och hör efter om
de faktiskt erbjuder den tjänsten. Om de
gör det kan det hända att den tjänsten
tillfälligt är ur funktion.
Fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på receivern.
• Avlägsna eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och receivern.
• Byt ut alla batterierna i fjärrkontrollen mot
nya om de är svaga.
• Kontrollera att receivern och
fjärrkontrollen är inställda på samma
kommandoläge. Om receivern och
fjärrkontrollen är inställda på olika
kommandolägen går det inte att styra
receivern med fjärrkontrollen (sidan 40).
• Kontrollera att rätt ingång är vald på
fjärrkontrollen.
• När man styr en programmerad
komponent av något annat fabrikat än
Sony kan det hända att fjärrkontrollen inte
fungerar ordentligt beroende på den
komponentens modell eller fabrikat.
Hänvisningssidor för radering
av minnet
För att radera
Se
Alla inställningar som lagrats i sidan 39
minnet
Felmeddelanden
Övrig information
Om det skulle uppstå något fel visas en
tvåsiffrig kod och ett meddelande på
displayen. Kontrollera anläggningens tillstånd
med hjälp av meddelandet. Försök att åtgärda
problemet med hjälp av följande tabell. Om du
har några frågor eller det skulle uppstå något
problem med receivern, så kontakta närmaste
Sony-handlare.
PROTECTOR
Det matas ut oregelbunden till högtalarna
eller receiverns övre panel är övertäckt med
någonting. Receivern stängs automatiskt av
efter ett par sekunder. Kontrollera
anslutningen till högtalarna och sätt på
strömmen igen.
För övriga meddelanden, se ”Lista över
meddelanden efter automatisk kalibrering”
(sidan 51) och ”DIGITAL MEDIA PORT
meddelandelista” (sidan 90).
135SE
Referensuteffekt
Tekniska data
Förstärkardelen
UTEFFEKT
Märkuteffekt i stereoläge1) 2)
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7%):
125 W + 125 W
Referensuteffekt i stereoläget
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7%):
125 W + 125 W
Referensuteffekt
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Referensuteffekt
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Referensuteffekt i stereoläget
(8 ohm 1 kHz, THD 10%):
150 W +150 W
Referensuteffekt i stereoläget
(4 ohm 1 kHz, THD 10%):
150 W +150 W
Referensuteffekt
(8 ohm 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
150 W +150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W +150 W
SURROUND BACK2):
150 W +150 W
(4 ohm 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
150 W +150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W +150 W
SURROUND BACK2):
150 W +150 W
1) Beroende
på ljudfältsinställningarna och
ljudkällan kan det hända att inget ljud matas ut.
2)
Uppmätt under följande villkor:
Strömförsörjning: 230 V växelström, 50/60 Hz
(i europeiska länder och
områden utom
Storbritannien)
240 V växelström, 50/60 Hz
(i Storbritannien och andra
områden)
Frekvensomfång
PHONO
RIAAekvaliseringskurva
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/DAT, DVD/BD,
TV, SAT/CATV,
TAPE/CD-R,
VIDEO 1/2/3
10 Hz –100 kHz
± 3 dB
Ingångar (analoga)
136SE
PHONO
Känslighet: 2,5 mV
Impedans: 50 kohm
Signalbrusförhållande:
90 dB (A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/DAT, DVD/BD, TV,
SAT/CATV, TAPE/CD-R,
VIDEO 1/2/3
Känslighet: 150 mV
Impedans: 50 kohm
Signalbrusförhållande:
100 dB (A, 20 kHz
LPF)
Ingångar (digitala)
HDMI-video
DVD/BD, VIDEO 2,
SA-CD/CD (koaxial)
Impedans: 75 ohm
Signalbrusförhållande:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1, TV,
SAT/CATV,
TAPE/CD-R,
MD/DAT (Optiskt)
Signalbrusförhållande:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Utgångar
MD/DAT (REC OUT),
VIDEO 1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO OUT)
Spänning:150 mV
Impedans: 1 kohm
FRONT L/R, CENTER,
Spänning: 2 V
SURROUND L/R,
Impedans: 1 kohm
SURROUND BACK L/R,
SUB WOOFER
Allmänt
Strömförsörjning
EQUALIZER
Förstärkningsnivåer
Ingång/utgång (HDMI repeteringsblock)
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59.94/60 Hz
1440 × 480p@59.94/60 Hz
(pixel skickat 2 ggr)
1280 × 720p@59.94/60 Hz
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
1920 × 1080p@59.94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1440 × 576p@50 Hz (pixel skickat 2 ggr)
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
±10 dB i steg om 1 dB
FM-radiodelen
Stationsinställningsområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenn
FM-trådantenn
Antennuttag
75 ohm, obalanserad
AM-radiodelen
Stationsinställningsområde
531 – 1 602 kHz
(Med 9-kHz
inställningsskala)
Antenn
Ramantenn
Ingångar/utgångar
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD Pass Through
Medföljande tillbehör
Bruksanvisning (den här handboken)
Snabbanslutningsguide (1)
HDMI CONTROL handbok (1)
GUI menylista (1)
Optimeringsmikrofon ECM-AC1 (1)
FM-trådantenn (1)
AM-ramantenn (1)
Nätkabel (1)
Fjärrkontrollen RM-AAL009 (1)
forts.
137SE
Övrig information
Videodelen
230 V växelström,
50/60 Hz (i europeiska
länder och områden utom
Storbritannien)
230 – 240 V växelström,
50/60 Hz
(i Storbritannien och andra
områden)
Uteffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 700 mA
Effektförbrukning 480 W
Effektförbrukning (i standbyläge)
0,7 W (när ”HDMI
Control” och ”RS-232C
Control” är inställda på
”OFF”)
Yttermått
430 × 175 × 430 mm
(bredd/höjd/djup)
inklusive utskjutande delar
och kontroller
Vikt (ca.)
16,0 kg
Fjärrkontrollen RM-AAU016 (1)
R6-batterier (storlek AA) (4)
Rätt till ändringar förbehålles.
138SE
Register
Symbols
U SIGNAL GND-uttag 26
Crossover Freq 79, 110
Custom Settings 69
Numerics
D
2 kanaler 62
2ch Analog Direct 63, 114
2ch Stereoläge 62
4 Ω 45
5.1 kanaler 16
7.1 kanaler 16
8 Ω 45
D.Range Comp (Komprimering av
dynamikomfånget) 79, 109
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 46
DCS 67
Decode Priority 59, 111
DIGITAL MEDIA PORT 7, 9, 15, 23, 87
Dimension Control 70, 111
Direkt stationsinställning 83, 115
Distance 75
Distance Unit 79, 110
Dolby Digital EX 63, 72
DTS Neo:6 (Cinema, Music) 65
DTS-ES Discrete 72
Dual Mono 59, 111
DVD-spelare 29, 31, 33, 56
A
B
Bass 7, 80, 111
BI-AMP 79, 110
Blu-ray Disc-spelare 29, 31, 56
E
Effect Level 69, 111
Enhanced Setup 52
EQ (Settings) 80, 111
EQ Curve 52
Equalizer 80
F
Fjärrkontroll 11–15, 40, 117–126
FM 82, 95, 114
FM Mode 82, 111
Förinställda stationer 84, 115
Förstärkningsjustering (bas/diskant) 80
Front Reverb 70, 111
Övrig information
A.F.D. (läge) 65
A/V Sync 59, 111
AM 82, 95, 114
Ändra EQ Preset 111
Ändra lnput för zon 104
Ändring av vad som visas på displayen 95
Anslutning av två förstärkare 106
Anslutningar
antenner 38
högtalare 18
ljudkomponenter 22
skärm 20
videokomponenterna 27
Återställning 39
Audio (Settings) 59, 111
Auto Calibration 46, 109, 113
Auto stationsinställning 82, 115
G
C
Calibration Type Select 50, 109
CD-spelare 23, 26, 55
Center Mix 78, 110
Center Width Control 69, 111
Cinema Studio EX (läge) 67
Control S 9, 107
GUI (Graphical User Interface) 20, 41
H
HDMI (Settings) 60, 112
HDMI Audio 60, 112
HDMI Control 60
HDMI SW Level 61, 112
forts.
139SE
HDMI-knapp 7
HDMI-uttag 9, 28
Headphone (Settings) 68
I
Indikering 96
Input 53
Input Assign 93
INPUT MODE 92
INPUT SELECTOR 55, 56, 57, 58
Insomningstimern 99
Inspelning 100
iPod 88, 89
P
Panorama Mode 70, 111
Phase Audio 78, 109
Phase Noise 78, 109
PHONES 7
PIP (Picture in Picture) 10, 13, 15
PLII (Game, Movie, Music) 65
PLIIx (Game, Movie, Music) 65
Position (Auto Calibration) 52, 109
Position (Surroundhögtalarnas positioner) 75
Power ON/OFF för zon 104
PROTECTOR 135
Q
J
Quick Setup 48
Justering av Zone Volume 105
R
K
Kommandoläget 40
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 97
LARGE 75
Level 74, 80
List Mode 90
M
Manual Setup 74
MASTER VOLUME 8, 55, 56, 57, 58
Meddelanden
Auto Calibration 51
DIGITAL MEDIA PORT 90
fel 135
Movie 67
Multi Ch SW Level 79, 109
MULTI CHANNEL DECODING-lampa 56
Multizon 101
Music 67
Muting 54
N
Namninmatning 91
Nätkabel 39
Network Client 89
Neural-THX 65
NIGHT MODE 73
140SE
Radera
EQ 81, 111
fjärrkontroll 126
minne 39
RDS 85, 115
Resolution 60, 87, 112
RS-232C Control 61, 105, 112
S
SB Dec Mode 72, 111
SB Decoding 71, 111
Screen Depth 70, 111
Screen Saver 61
Size 75
SMALL 75
Sound Field Select 62, 114
Sound Field Setup 62
Speaker (Settings) 44, 78, 110
Speaker Impedance 44, 110
Speaker Pattern 76, 110
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 7, 46
Stationsinställning 82, 83, 84
Super Audio CD-spelare 23, 25, 26, 55
Sur Back Assign 79
Sur Settings 111
Surround 62
System (Settings) 61, 112
T
Test Tone 77, 78, 109
TONE 7
TONE MODE 7, 39
Treble 7, 80, 111
Tuner 82
Tuner (Settings) 111
TV-spel 57
U
Uppkonvertera 34
V
Video (Settings) 60, 112
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN-ingångar
33, 57
Videoband-spelare 33, 58
Virtual Speakers 70, 111
Z
Zone 12V Trigger 105, 112
ZONE 2 79, 101
ZONE 3 101
Övrig information
141SE
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby uniknąć pożaru nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetami,
zasłonami, itp. Nie stawiaj również zapalonych
świec na aparacie.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Stawianie na zestawie naczyń z płynami, np.
wazonów, może być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem.
Urządzenie należy zainstalować w taki sposób,
aby możliwe było natychmiastowe wyjęcie
wtyczki z gniazda naściennego w sytuacji
awaryjnej.
Baterii ani urządzeń używanych wraz z
zainstalowanymi bateriami nie należy
nadmiernie nagrzewać, np. wystawiać na
działanie promieni słonecznych, ogień, itd.
Nie wrzucaj baterii do zwykłych
domowych śmieci, wyrzucając
oznacz je jako śmieci
chemiczne.
2PL
Uwaga dla klientów w Europie
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w
celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu,
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W
sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
O Instrukcji Obsługi
• Instrukcje w niniejszej Instrukcji Obsługi
dotyczą modelu STR-DA5300ES. Sprawdź
numer modelu w dolnym prawym rogu panelu
przedniego.
• Objaśnienia w tej instrukcji obsługi dotyczą
regulatorów na dostarczonym pilocie. Możesz
także używać regulatorów na amplitunerze,
jeżeli mają te same lub podobne nazwy, jak na
pilocie.
• „Neural-THX” oraz „neural THX” używane w
Instrukcji Obsługi i wyświetlane w oknie oraz
na ekranie menu GUI oznaczają Neural-THX
Surround.
W tym amplitunerze zastosowano systemy
Dolby* Digital i Pro Logic Surround oraz
DTS** Digital Surround.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX oraz symbol
podwójnego D są znakami handlowymi firmy
Dolby Laboratories.
** Wyprodukowane na licencji firmy DTS, Inc.
„DTS”, „DTS-ES” oraz „Neo:6” to
zarejestrowane znaki handlowe firm DTS,
Inc. i „DTS-HD Master Audio”, „DTS-HD
High Resolution Audio” i „DTS 96/24” są
znakami handlowymi firmy DTS, Inc.
Ten amplituner wykorzystuje technologię HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing LLC.
towarowym firmy THX Ltd., który może być
zastrzeżony w niektórych krajach.
Czcionka zainstalowana w odbiorniku (Shin Go
R) pochodzi od MORISAWA & COMPANY
LTD.
Nazwy te są znakami handlowymi MORISAWA
& COMPANY LTD., prawa autorskie do
czcionki należą również do MORISAWA &
COMPANY LTD.
iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.,
zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki
towarowe są własnością odpowiednich
podmiotów. W niniejszej instrukcji nie używa się
znaków ™ i ®.
Firma Sony Corporation oświadcza niniejszym,
że niniejszy produkt, amplituner wielokanałowy
AV STR-DA5300ES spełnia wymagania
podstawowe oraz inne właściwe wymagania
Dyrektywy 1999/5/EC. Szczegółowe informacje
znaleźć można pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Oznaczenie słowne i logo Bluetooth stanowią
własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich
wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa
się na podstawie licencji. Pozostałe znaki
towarowe i nazwy towarowe stanowią własność
odpowiednich firm.
„M-crew Server” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
„x.v.Colour” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
Niniejszy produkt wykorzystujący technologie
Neural Surround, THX Technologies jest
wytwarzany na licencji firm Neural Audio
Corporation i THX Ltd. Firma Sony
Corporation udziela niniejszym nie-wyłączne,
ograniczone prawo do używania niniejszego
produktu oraz innych pokrewnych technologii,
prawidłowo licencjonowanych dla firmy Neural
Audio Corporation oraz/lub THX Ltd., zgodnie
z prawami USA oraz innych krajów,
określającymi patenty oraz wnioski patentowe.
Neural Surround jest znakiem towarowym firmy
Neural Audio Corporation, THX jest znakiem
3PL
PL
Spis treści
Kroki wstępne
Opis i lokalizacja części .............................6
1: Instalowanie głośników .......................17
2: Podłączanie głośników .........................19
3: Podłączanie monitora ...........................21
4a: Podłączanie komponentów audio .....23
4b: Podłączanie komponentów wideo ....28
5: Podłączanie anten .................................40
6: Przygotowanie amplitunera i pilota ...41
7: Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface) ..............................................43
8: Ustawianie głośników ..........................46
9: Automatyczna kalibracja odpowiednich
ustawień głośników (Auto
Calibration) ..........................................48
Korzystanie z dookolnego
dźwięku
Korzystanie ze wstępnie
zaprogramowanego pola
dźwiękowego ....................................... 65
Regulowanie efektu dźwiękowego ........ 72
Korzystanie z trybu dekodowania tylnego
dźwięku dookolnego .......................... 74
Korzystanie z efektów dookolnych przy
niskiej głośności (NIGHT
MODE) ................................................ 76
Zaawansowane ustawienia
głośników
Ręczna regulacja ustawień głośników ... 78
Regulacja korektora ................................ 85
Odtwarzanie
Wybieranie komponentu .........................56
Słuchanie Super Audio CD/CD ..............58
Oglądanie DVD/Blu-ray Disc .................59
Korzystanie z gier wideo ..........................60
Oglądanie wideo .......................................61
Obsługa amplitunera
Ustawienia dla audio (menu ustawień
Audio) ...................................................62
Ustawienia dla wideo (menu ustawień
Video) ...................................................63
Ustawienia dla HDMI
(menu HDMI) .....................................63
Ustawienia dla systemu (menu ustawień
System) .................................................64
4PL
Obsługa tunera
Słuchanie radia FM/AM ......................... 87
Używanie Systemu Danych Radiowych
(RDS) (Dotyczy tylko modelu
przeznaczonego na rynki
europejskie) ......................................... 90
Inne operacje
Konwersja analogowych sygnałów
wejściowych wideo ............................. 92
Używanie adaptera DIGITAL MEDIA
PORT ................................................... 93
Nazywanie wejść ...................................... 96
Przełączanie pomiędzy cyfrowym i
analogowym dźwiękiem
(INPUT MODE) ................................ 97
Korzystanie z dźwięku/obrazu z innych
wejść ..................................................... 99
Zmiana wyświetlania ............................. 102
Używanie wyłącznika czasowego ........ 107
Nagrywanie przy użyciu
amplitunera ........................................ 108
Słuchanie w innej strefie (operacje
ZONE 2/ZONE 3) ........................... 109
Używanie połączenia bi-amplifier ....... 114
Używanie systemu sterowania
CONTROL S .................................... 115
Używanie bez połączenia z
telewizorem ....................................... 116
Używanie pilota
Obsługa poszczególnych komponentów
przy użyciu pilota .............................. 126
Programowanie pilota ........................... 128
Automatyczne wydawanie kilku poleceń
po kolei (Macro Play) ....................... 132
Ustawianie kodów zdalnego sterowania nie
zapisanych w pamięci pilota ............ 134
Kasowanie całej zawartości pamięci
pilota ................................................... 135
Dodatkowe informacje
Objaśnienia terminów ........................... 136
Środki ostrożności .................................. 140
W razie trudności ................................... 141
Dane techniczne ..................................... 145
Indeks ....................................................... 148
5PL
Kroki wstępne
Opis i lokalizacja części
Panel przedni
Aby zdjąć pokrywę
Naciśnij PUSH.
Po zdjęciu pokrywy zabezpiecz ją
przed dostępem dzieci.
Stan przycisku POWER
Wyłączone
Amplituner jest wyłączony
(ustawienie początkowe).
Naciśnij POWER, aby włączyć
amplituner. Amplitunera nie można
włączyć pilotem zdalnego
sterowania.
Włączone/Oczekiwanie
Naciśnij ?/1 na pilocie, aby
amplituner włączyć lub wprowadzić
w stan oczekiwania.
Kiedy na amplitunerze naciśniesz
POWER, zostanie on wyłączony.
6PL
Nazwa
Nazwa
Funkcja
Naciśnij, aby włączyć
lub wyłączyć
amplituner.
I Wyświetlacz
Bieżący status
wybranego
komponentu lub lista
opcji do wyboru
pojawi się tutaj
(strona 104).
B Gniazdo AUTO Do podłączania
CAL MIC
zawartego w zestawie
mikrofonu
kalibracyjnego dla
wykorzystania w
funkcji Digital
Cinema Auto
Calibration
(strona 49).
C TONE MODE
TONE
Wyreguluj FRONT/
CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS oraz TREBLE.
Naciśnij TONE
MODE kilka razy,
aby wybrać BASS lub
TREBLE, a
następnie obracaj
TONE, aby
wyregulować poziom.
J 2CH/A.DIRECT Naciśnij, aby wybrać
pole dźwiękowe
A.F.D.
(strona 65).
MOVIE
MUSIC
K ZONE/
POWER,
SELECT
Naciskaj wielokrotnie
SELECT, aby wybrać
strefę 2, strefę 3 lub
strefę główną. Po
każdym naciśnięciu
POWER, sygnały
wyjściowe dla
wybranej strefy są
włączane i wyłączane
(strona 109).
L DMPORT
Naciśnij, aby wybrać
sygnał wejściowy
audio/wideo z
komponentu
podłączonego do
adaptera DIGITAL
MEDIA PORT
(strona 24, 93).
M HDMI
Naciśnij, aby wybrać
źródło sygnału
wejściowego z
komponentu
podłączonego do
gniazda HDMI IN.
N Gniazdo
PHONES
Służy do podłączania
słuchawek.
D MEMORY/
ENTER
Naciśnij, aby
korzystać z tunera
TUNING MODE (FM/AM)
(strona 123-124).
TUNING
E Czujnik
zdalnego
sterowania
Odbiera sygnały z
pilota zdalnego
sterowania.
F DIMMER
Naciśnij
wielokrotnie, aby
wyregulować jasność
wyświetlacza.
G DISPLAY
Naciśnij
wielokrotnie, aby
wybrać informacje
wyświetlane na
wyświetlaczu.
H SUR BACK
DECODING
O SPEAKERS
Przełącz na OFF, A,
(OFF/A/B/A+B) B, A+B głośników
przednich
(strona 48).
Naciśnij, aby włączyć
SB DECODING
(strona 75).
ciąg dalszy
7PL
Kroki wstępne
A POWER
Funkcja
Nazwa
Funkcja
P Gniazda
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV
IN
Podłącz do
przenośnego
komponentu audio/
wideo, takiego jak
kamera wideo lub
konsola gier wideo.
Q Lampka MULTI Zapala się, gdy
CHANNEL
wielokanałowe
DECODING
sygnały audio ulegają
rozkodowaniu.
R INPUT
SELECTOR
Przekręć aby wybrać
źródło sygnału
wejściowego do
odtwarzania.
Aby wybrać źródło
sygnału wejściowego
dla strefy 2 lub 3,
naciśnij ZONE/
SELECT (qa), aby
wybrać najpierw
strefę 2 lub strefę 3
(zostaje wyświetlone
„ZONE 2 INPUT”
lub „ZONE 3
INPUT”), a
następnie przekręć
INPUT SELECTOR,
aby wybrać źródło
sygnału wejściowego.
S MASTER
VOLUME
Naciśnij, aby
wyregulować poziom
głośności dla
wszystkich głośników
jednocześnie.
8PL
Panel tylny
Kroki wstępne
A Sekcja DIGITAL INPUT/OUTPUT
(wejścia/wyjścia)
Gniazda
Podłącz do
OPTICAL IN/ odtwarzacza DVD,
OUT
odtwarzacza Super
Audio CD, itp.
Gniazda
Gniazdo
COAXIAL IN COAXIAL
zapewnia dźwięk
lepszej jakości
(strona 21, 23, 24,
32, 33).
Gniazda
HDMI IN/
OUT*
Podłączenie do
odtwarzacza DVD,
odtwarzacza Bluray Disc lub do
tunera
satelitarnego.
Obraz i dźwięk
zostają
wyprowadzone do
telewizora lub do
projektora (strona
21, 29).
B Gniazdo sterowania sprzętem Sony
i innymi urządzeniami
zewnętrznymi
Gniazda IR
Podłącz repeater
REMOTE IN/ (wzmacniak) na
OUT
podczerwień
(strona 110, 111).
Gniazda
TRIGGER
OUT
Podłącz, aby
zblokować
włączanie/
wyłączanie
zasilania innych
12V TRIGGER
współpracujących
komponentów lub
wzmacniacza/
amplitunera strefy
2 lub 3 (strona 112).
Gniazda
CTRL S IN/
OUT
Podłącz do
telewizora,
odtwarzacza DVD
lub magnetowidu
firmy Sony poprzez
gniazdo
CONTROL S
(strona 115).
ciąg dalszy
9PL
C DMPORT
Połączenie z
adapterem Sony
DIGITAL MEDIA
PORT (strona 24).
D Sekcja COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (wejścia/wyjścia)
Gniazda Y,
Podłącz do
PB/CB, PR/CR odtwarzacza DVD,
IN/OUT*
telewizora lub do
tunera
satelitarnego
(strona 21, 32, 33).
Gniazdo FM
ANTENNA
Podłączenie do
anteny drutowej
FM dostarczonej z
amplitunerem
(strona 40).
Gniazdo AM
ANTENNA
Podłączenie do
anteny ramowej
AM dostarczonej z
amplitunerem
(strona 40).
F Port RS-232C
Używane do
konserwacji i
czynności
serwisowych.
G Sekcja AUDIO INPUT/OUTPUT
(wejścia/wyjścia)
Gniazda
MULTI
CHANNEL
INPUT
10PL
H Sekcja VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (wejścia/wyjścia)
Gniazda
AUDIO IN/
OUT
Gniazda
VIDEO IN/
OUT*
Podłączenie do
magnetowidu lub
odtwarzacza DVD,
itp. (strona 21, 32,
33, 34).
Gniazda S
VIDEO IN/
OUT*
E Sekcja ANTENNA
Gniazda
AUDIO IN/
OUT
Gniazda PRE Podłączenie do
OUT
zewnętrznego
wzmacniacza mocy.
Podłączenie do
magnetofonu,
nagrywarki MD,
itp. (strona 21, 23,
24, 27).
Podłącz do
odtwarzacza Super
Audio CD lub
odtwarzacza DVD
z analogowym
gniazdem audio dla
dźwięku 7.1kanałowego lub
5.1-kanałowego
(strona 23, 26).
Gniazda
Podłącz do
AUDIO OUT komponentu strefy
Gniazdo
2 lub 3 (strona 109).
VIDEO OUT
Gniazdo EXT Łączy z
VIDEO IN
komponentem,
kiedy chcemy
oglądać w oknie
PIP (Picture in
Picture).
I Sekcja SPEAKERS
Służy do
podłączania
głośników
(strona 19).
* Jeżeli połączy się gniazdo MONITOR VIDEO
OUT z telewizorem, wtedy można oglądać
wybrany, wprowadzany na wejście obraz
(strona 21). Można korzystać z tego
amplitunera poprzez GUI (Graphical User
Interface) (strona 43).
Pilot zdalnego sterowania
RM-AAL009
Funkcja
A AV ?/1 (wł./ Naciśnij, aby włączyć lub
tryb
wyłączyć komponenty audio/
oczekiwania) wideo, do których
obsługiwania pilot ten jest
przeznaczony (strona 128).
Jeżeli jednocześnie naciśniesz
?/1 (B), wyłączy się
amplituner oraz inne
komponenty firmy Sony
(SYSTEM STANDBY).
Uwaga
Funkcja przełącznika AV ?/1
zmienia się automatycznie za
każdym naciśnięciem
przycisku wejścia (C).
B ?/1 (wł./tryb Naciśnij, aby włączyć lub
oczekiwania) wyłączyć amplituner.
Jeśli zostanie wybrana
ZONE 2 lub ZONE 3,
przyciskiem tym można
włączać i wyłączać tylko
główny amplituner. Aby
wyłączyć jednocześnie
wszystkie komponenty, w tym
amplituner dla strefy 2 lub 3,
naciśnij jednocześnie ?/1 i
AV ?/1 (A) (SYSTEM
STANDBY).
Oszczędzanie energii w
stanie oczekiwania.
Kiedy „HDMI Control”
(strona 63) i „RS-232C
Control” (strona 64) są
ustawione na „OFF”.
C Przyciski
wejścia
Naciśnij jeden z tych
przycisków, aby wybrać
komponent którego chcesz
użyć. Naciśnij przycisk z
różową etykietą po
naciśnięciu SHIFT (wj).
Amplituner włączy się gdy
naciśniesz dowolny przycisk
wejścia. Przyciski są
fabrycznie przypisane do
sterowania komponentami
firmy Sony (strona 56).
Możesz zaprogramować
pilota na obsługę
komponentów innych niż
firmy Sony wykonując kroki
w „Programowanie pilota”
(strona 128).
ciąg dalszy
11PL
Kroki wstępne
Możesz używać dostarczonego pilota RMAAL009 do obsługiwania amplitunera i do
sterowania tymi komponentami audio/
wideo firmy Sony, do których jest
przeznaczony (strona 128).
Nazwa
Nazwa
Funkcja
Nazwa
Funkcja
D ZONE 2
ZONE 3
Aby umożliwić działanie
strefy 2 lub 3, naciśnij
(strona 109).
M MENU
Naciśnij, aby wyświetlić
menu obsługi komponentów
audio/wideo.
E AMP
Naciśnij, aby umożliwić pracę
amplitunera (strona 43).
F MUSIC
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 70).
G MOVIE
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 70).
H Przyciski
Naciśnij, aby
numeryczne – programować/dostrajać do
zaprogramowanych stacji.
– wybierz numery ścieżek
odtwarzacza CD,
odtwarzacza DVD,
odtwarzacza Blu-ray Disc,
lub odtwarzacza MD.
Naciśnij 0/10, aby wybrać
ścieżkę numer 10.
– wybierać numery kanałów
magnetowidu lub tunera
satelitarnego.
– Po naciśnięciu TV (wk)
naciskaj przyciski
numeryczne, aby wybierać
kanały telewizyjne.
I ENTER
MEMORY
Naciśnij, aby potwierdzić
wartość po wybraniu kanału,
płyty lub ścieżki za pomocą
przycisków numerycznych.
Naciśnij, aby zapisać stację
podczas działania tunera.
J AMP MENU Naciśnij, aby wyświetlić
menu obsługi amplitunera.
K
V/v/B/b
L OPTIONS
TOOLS
12PL
Przyciskami V/v/B/b wybierz
pozycję menu. Następnie
naciśnij
, aby potwierdzić
wybór.
Naciśnij, aby wyświetlać i
wybierać pozycje z menu
opcji dla amplitunera i
odtwarzacza DVD,
odtwarzacza Blu-ray Disc.
Naciśnij, aby wyświetlić i
wybrać pozycje w menu opcji
dla odtwarzacza DVD,
odtwarzacza Blu-ray Disc,
itp.
SCREEN/
DSPL
CONTROL
N B·/·b
Naciśnij SHIFT (wj), a
następnie MENU, aby
naprzemiennie wyświetlać
menu SCREEN
(wyświetlanie menu na
ekranie telewizora) i DSPL
(wyświetlanie menu w oknie
wyświetlacza).
Naciśnij, aby wybrać album.
a)
O m/M
x a)
X a)
H a) b)
./> a)
Naciśnij, aby obsługiwać
odtwarzacz DVD, Blu-ray
Disc, CD, MD, magnetofon,
lub komponent podłączony
do adaptera DIGITAL
MEDIA PORT, itd.
TUNING +/– Naciśnij, aby wybrać stację
(strona 123).
P PRESET
+ b)/–
TV CH +/–
Naciśnij, aby zarejestrować
stacje radiowe FM/AM, lub
aby wybierać spośród
zaprogramowanych stacji.
Naciśnij TV (wk), a następnie
naciśnij TV CH +/–, aby
obsługiwać telewizor, tuner
satelitarny, magnetowid, itp.
Funkcja
Nazwa
Naciśnij TV (wk), następnie
naciśnij F1 lub F2, aby wybrać
komponent, który ma być
obsługiwany.
• Nagrywarka HDD
F1: HDD
F2: Odtwarzacz DVD,
odtwarzacz Blu-ray Disc
• Odtwarzacz combo DVD/
VHS
F1:Odtwarzacz DVD,
odtwarzacz Blu-ray Disc
F2: VHS
R DVD/
Naciśnij, aby wyświetlić
TOP MENU, menu odtwarzacza DVD na
MENU
ekranie telewizora.
Następnie za pomocą
V/v/B/b oraz
, aby
wykonywać operacje na
menu (strona 126).
MACRO1,
MACRO2
Naciśnij AMP (5),
następnie naciśnij MACRO 1
lub MACRO 2, aby włączyć
funkcję makro (strona 132).
TV/INPUT
Naciśnij jednocześnie TV/
INPUT oraz TV (wk), aby
wybrać sygnał wejściowy
(wejście TV lub wejście
wideo).
WIDE
Naciskaj, aby wybrać tryb
panoramicznego obrazu.
PIP
Naciśnij SHIFT (wj), a
następnie PIP, aby przełączać
obraz okna PIP (Picture in
Picture). Obraz będzie
zmieniany w następujący
sposób: EXT VIDEO t
ZONE 2 VIDEO t OFF.
Można zamieniać położenie
ekranu głównego oraz
okienka PIP naciskając
(qa). Okienko to można
przemieszczać lub zmniejszać
za pomocą V/v (qa). Można
też zmieniać jego położenie
na ekranie za pomocą B/b
(qa).
Uwaga
Sygnały wideo HDMI nie są
wysyłane, kiedy wyświetlane
jest okno PIP.
RESOLUTION Naciśnij SHIFT (wj),
następnie naciśnij
RESOLUTION kilka razy,
aby zmienić rozdzielczość
sygnałów na wyjściu HDMI
OUT lub z gniazda
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
(strona 92).
Funkcja
NIGHT
MODE
Naciśnij AMP (5),
następnie naciśnij NIGHT
MODE, aby włączyć funkcję
NIGHT MODE (strona 76).
INPUT
MODE
Naciśnij AMP (5),
następnie naciśnij INPUT
MODE, aby wybrać tryb
wejściowy, kiedy te same
komponenty są podłączone
jednocześnie do gniazd
cyfrowych i analogowych
(strona 97).
SLEEP
Naciśnij SHIFT (wj), a
następnie SLEEP, aby
włączyć funkcję wyłącznika
czasowego oraz czas, po
którym amplituner wyłączy
się automatycznie
(strona 107).
TEST TONE Naciśnij SHIFT (wj), a
następnie TEST TONE, aby
wyprowadzić ton próbny
kolejno z każdego głośnika.
S MUTING
Naciśnij, aby czasowo
wyłączyć dźwięk. Naciśnij
ponownie, aby przywrócić
dźwięk.
T MASTER
VOL +/–
Naciśnij, aby wyregulować
poziom głośności dla
wszystkich głośników
jednocześnie.
TV VOL +/–
U DISC SKIP
Naciśnij TV (wk), a następnie
naciśnij TV VOL +/–, aby
regulować poziom głośności
telewizora.
Naciśnij, aby pominąć płytę,
gdy używany jest zmieniacz
płyt.
ciąg dalszy
13PL
Kroki wstępne
Nazwa
Q F1/F2
Nazwa
Funkcja
Nazwa
Funkcja
V RETURN/
EXIT O
Naciśnij, aby powrócić do
poprzedniego menu, lub aby
wyjść z menu, gdy menu, lub
gdy na ekranie telewizora
wyświetlony jest przewodnik magnetowidu,
odtwarzacza DVD lub tunera
satelitarnego.
wj SHIFT
Naciśnij, aby zapalić przycisk.
Zmienia to funkcję
przycisków pilota,
uaktywniając przyciski z
różowym nadrukiem.
wk TV
Naciśnij, aby umożliwić
obsługiwanie telewizora.
W DISPLAY
Naciśnij, aby wybrać
wyświetlane w oknie
wyświetlacza, ekranie
telewizora informacje z
magnetowidu, tunera
satelitarnego, odtwarzacza
CD, odtwarzacza DVD,
odtwarzacza Blu-ray Disc lub
odtwarzacza MD.
Uwaga
W trybie SCREEN naciśnij
ten przycisk, aby wyświetlić
menu na ekranie telewizora.
X CLEAR
Naciśnij, aby
– skasować błąd, gdy został
naciśnięty niewłaściwy
przycisk numeryczny.
– wrócić do ciągłego
odtwarzania, itp. tunera
satelitarnego lub
odtwarzacza DVD.
>10
Naciśnij aby wybrać
– numery ścieżek powyżej 10
dla magnetowidu, tunera
satelitarnego, odtwarzacza
CD lub odtwarzacza MD.
– numery kanałów przyłącza
cyfrowej telewizji
kablowej.
D.TUNING
Naciśnij, aby wejść w tryb
bezpośredniego strojenia
(strona 88).
Y 2CH/
A.DIRECT
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 65) albo
przełączyć dźwięk
wybranego z wejścia na
sygnał analogowy bez
żadnych regulacji
(strona 123).
Z A.F.D.
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 68).
14PL
wl RM SET UP Naciśnij, aby ustawić pilota.
a)
Informacje o przyciskach służących do
sterowania każdym komponentem znajdują się
na stronie 127.
b)
Przyciski te posiadają wyczuwalną dotykiem
kropkę (H, PRESET +). Użyj jako pomocy w
operacjach.
Uwagi
•Niektóre funkcje objaśnione w tej części mogą
nie działać, zależnie od modelu.
•Powyższe objaśnienia służą tylko jako
przykład. Zależnie od komponentu, powyższe
operacje mogą nie być możliwe lub mogą
działać inaczej niż tutaj opisano.
RM-AAU016
Nazwa
Funkcja
D
Po naciśnięciu SCREEN/
DSPL CONTROL (3),
naciśnij V/v/B/b, aby wybrać
pozycje menu. Następnie
naciśnij
, aby potwierdzić
wybór.
V/v/B/b
E OPTIONS
Naciśnij, aby wyświetlić i
wybrać pozycje z menu opcji.
F MENU
Naciśnij, aby wyświetlić
menu obsługi amplitunera.
G DMPORT
Naciśnij, aby obsługiwać
komponent połączony z
adapterem DIGITAL
MEDIA PORT (strona 56).
N
Zaczyna odtwarzanie.
x
Zatrzymuje odtwarzanie.
./>
Pomija ścieżki.
H INPUT
SELECTOR
Naciśnij, aby wybrać źródło
sygnału wejściowego do
odtwarzania.
Naciśnij, aby regulować
I MASTER
VOLUME +/– głośność.
Nazwa
Funkcja
A ?/1 (wł./tryb Naciśnij, aby włączyć lub
oczekiwania) wyłączyć amplituner.
B 2CH/
A.DIRECT
Naciśnij, aby wybrać pole
dźwiękowe (strona 65).
A.F.D.
J MUTING
Naciśnij, aby czasowo
wyłączyć dźwięk. Naciśnij
ponownie, aby przywrócić
dźwięk.
K RETURN/
EXIT
Naciśnij, aby powrócić do
poprzedniego menu, lub aby
wyjść z menu.
L DISPLAY
Naciśnij, aby wybrać
informacje wyświetlane na
wyświetlaczu.
Uwaga
W trybie SCREEN naciśnij
ten przycisk, aby wyświetlić
menu na ekranie telewizora.
MOVIE
MUSIC
C SCREEN/
DSPL
CONTROL
Naciśnij, aby naprzemiennie
wyświetlać menu SCREEN
(wyświetlanie menu na
ekranie telewizora) i DSPL
(wyświetlanie menu w oknie
wyświetlacza).
ciąg dalszy
15PL
Kroki wstępne
Pilot ten może być używany wyłącznie do
obsługiwania tego amplitunera. Za jego
pomocą można łatwo obsługiwać główne
funkcje amplitunera.
Nazwa
Funkcja
M PIP
Naciśnij PIP, aby przełączyć
obraz w oknie PIP (Picture in
Picture). Obraz będzie się
zmieniał w ten sposób: EXT
VIDEO t ZONE 2 VIDEO
t OFF. Można zamieniać
położenie ekranu głównego
oraz okienka PIP naciskając
(4). Okienko to można
przemieszczać lub zmniejszać
za pomocą V/v (4). Można
też zmieniać jego położenie
na ekranie za pomocą B/b
(4).
Uwaga
Sygnały wideo HDMI nie są
wysyłane, kiedy wyświetlane
jest okno PIP.
16PL
1: Instalowanie głośników
Używanie systemu 5.1/7.1
kanałów
Aby w pełni wykorzystać podobny do
kinowego, wielokanałowy dźwięk
przestrzenny, należy użyć pięciu głośników
(dwa głośniki przednie, głośnik centralny i
dwa głośniki dookolne) oraz subwoofer
(system 5.1 kanałów).
Możesz czerpać przyjemność z nagranego
w programach DVD dźwięku o dużej
wierności reprodukcji w formacie
Surround EX, jeżeli podłączysz jeden
dodatkowy tylny głośnik dookolny (system
6.1 kanałów) lub dwa tylne głośniki
dookolne (system 7.1 kanałów). Sprawdź w
„Korzystanie z trybu dekodowania tylnego
dźwięku dookolnego” (strona 74).
Przykład konfiguracji
7.1-kanałowego systemu
głośników
Przykład konfiguracji
5.1-kanałowego systemu
głośników
APrzednia lewa kolumna głośnikowa
BPrzednia prawa kolumna głośnikowa
CŚrodkowa kolumna głośnikowa
DDookolna lewa kolumna głośnikowa
EDookolna prawa kolumna głośnikowa
HGłośnik sub-niskotonowy (subwoofer)
APrzednia lewa kolumna głośnikowa
BPrzednia prawa kolumna głośnikowa
CŚrodkowa kolumna głośnikowa
DDookolna lewa kolumna głośnikowa
EDookolna prawa kolumna głośnikowa
FTylna lewa kolumna głośnikowa
dźwięku dookolnego
GTylna prawa kolumna głośnikowa
dźwięku dookolnego
HGłośnik sub-niskotonowy (subwoofer)
ciąg dalszy
17PL
Kroki wstępne
Ten amplituner umożliwia używanie
systemu 7.1-kanałowego (7 głośników i
jeden subwoofer).
Wskazówki
•Kąt A powinien być taki sam.
•Gdy podłączysz 6.1-kanałowy system
głośników, umieść tylny głośnik dookolny z tyłu
pozycji słuchania.
•Ponieważ sygnały subwoofera nie są sygnałami
wysoko kierunkowymi, możesz postawić
subwoofer w dowolnym miejscu.
18PL
2: Podłączanie głośników
Kroki wstępne
Przed rozpoczęciem łączenia przewodów,
należy koniecznie odłączyć przewód
zasilania.
H
G
F
B
A
D
E
Zaciski FRONT
SPEAKERS Ba)
B
B
B
C
B
A
A Monofoniczny kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Przewody głośników (brak w wyposażeniu)
APrzednia kolumna głośnikowa A
(Lewa)
BPrzednia kolumna głośnikowa A
(Prawa)
CŚrodkowa kolumna głośnikowa
DGłośnik sub-niskotonowy
(subwoofer)b)
ETylny głośnik dookolny (Lewy)c)
FTylny głośnik dookolny (Prawy)c)
GKolumna dźwięku dookolnego (Lewa)
HKolumna dźwięku dookolnego (Prawa)
a) Jeżeli
posiadasz dodatkowy zestaw
głośników przednich, podłącz je do
zacisków FRONT SPEAKERS B. Na
panelu przednim można wybrać zestaw
ciąg dalszy
19PL
głośników przednich ma być używany
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
(strona 48).
b)
Gdy podłączysz subwoofer z funkcją
automatycznej gotowości do pracy,
wyłącz tę funkcję gdy oglądasz filmy.
Jeżeli funkcja automatycznej gotowości
do pracy jest włączona, przełączenie na
tryb gotowości do pracy następuje
automatycznie, w oparciu o poziom
sygnału wejścia do subwoofera, a wtedy
dźwięk może nie być wyprowadzany.
c)
Jeżeli podłączasz tylko jeden głośnik
dookolny tylny, podłącz go do zacisków
SURROUND BACK SPEAKERS L.
Uwagi
•Jeżeli podłączysz wszystkie głośniki o
impedancji 8 omów lub większej, ustaw
„Impedance” w menu ustawień Speaker na
„8 Ω”. Przy innych połączeniach ustaw ją na
„4 Ω”. Szczegółowe informacje w „8:
Ustawianie głośników” (strona 46).
•Przed podłączeniem przewód zasilania należy
sprawdzić, czy metalowe elementy kabli
głośnikowych przy zaciskach SPEAKERS nie
stykają się ze sobą.
Wskazówka
Aby podłączyć niektóre głośniki do innego
wzmacniacza, użyj gniazd PRE OUT. Ten sam
sygnał jest wysyłany z obydwu zacisków
SPEAKERS oraz gniazd PRE OUT. Na
przykład, jeśli chcesz podłączyć do innego
wzmacniacza tylko przednie głośniki, podłącz
ten wzmacniacz do gniazd PRE OUT FRONT L
i R.
Połączenie ZONE 2
Można przypisywać przyciski
SURROUND BACK SPEAKER E i F
do głośników strefy 2. Ustaw „Sur Back
Assign” na „ZONE 2” w menu ustawień
Speaker.
Szczegółowe omówienie połączeń oraz
pracy w strefie 2 znajdują się w „Słuchanie
w innej strefie (operacje ZONE 2/ZONE
3)” (strona 109).
20PL
3: Podłączanie monitora
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Połącz kable audio i wideo z
odpowiednimi gniazdami komponentów.
Monitor TV
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
E
F
A Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
B Kabel audio (brak w wyposażeniu)
C Komponentowy kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel HDMI (brak w wyposażeniu)
E Kabel S video (brak w wyposażeniu)
F Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
ciąg dalszy
21PL
Kroki wstępne
Jeżeli połączy się gniazdo MONITOR
VIDEO OUT z telewizorem, można
oglądać wybrany, wprowadzany na wejście
obraz. Amplituner ten można obsługiwać
poprzez GUI (Graphical User Interface).
Uwagi
•Przed rozpoczęciem łączenia przewodów,
należy koniecznie odłączyć przewód zasilania.
•Podłącz komponenty wyświetlające obraz,
takie jak monitor TV lub projektor, do gniazda
MONITOR VIDEO OUT amplitunera.
Nagrywanie może nie być możliwe, nawet jeśli
podłączysz komponenty z funkcją nagrywania.
•Włącz amplituner, gdy audio i wideo z
odtwarzającego komponentu są wysyłane z
amplitunera do odbiornika TV. Jeżeli zasilanie
amplitunera nie jest włączone, ani wideo, ani
audio nie będą wysyłane.
•Zależnie od statusu połączenia między
telewizorem i anteną, obraz na ekranie TV
może być zniekształcony. W takim wypadku
umieść antenę dalej od amplitunera.
Wskazówki
•Amplituner posiada funkcję konwersji wideo.
Szczegółowe informacje w „Uwagi o konwersji
sygnałów wideo” (strona 37).
•Dźwięk TV jest wysyłany z głośników
podłączonych do amplitunera, jeżeli podłączysz
gniazdo wyjściowe dźwięku odbiornika TV z
gniazdami TV IN amplitunera. W tej
konfiguracji ustaw gniazdo wyjściowe dźwięku
odbiornika TV na „Fixed (Stały)”, jeżeli jest
przełączane między „Fixed” a „Variable
(Zmienny)”.
•Wygaszacz obrazu włącza się, kiedy na ekranie
telewizora wyświetlane jest menu graficznego
interfejsu użytkownika (GUI) i nie wykonuje
się żadnej operacji przez 15 minut.
22PL
4a: Podłączanie komponentów audio
Gniazda wejścia/wyjścia
audio do podłączenia
W tej części opisano, jak do amplitunera
podłączyć posiadane komponenty. Zanim
zaczniesz, zajrzyj do „Podłączany
komponent” (poniżej) i zapoznaj się z
opisanymi tam sposobami podłączania
poszczególnych komponentów.
Po podłączeniu wszystkich komponentów
przejdź do „5: Podłączanie anten”
(strona 40).
Podłączany komponent
Odtwarzacz Super
Audio CD/ CD
Odtwarzacz MD
Strona
Z cyfrowym
wyjściem audio
24
Z wielokanałowym
wyjściem audio
26
Tylko z analogowym
wyjściem audio
27
Z cyfrowym
wyjściem audio
24
Tylko z analogowym
wyjściem audio
27
Magnetofon, gramofon analogowy
Jakość dźwięku zależy od używanego
gniazda. Sprawdź na poniższej ilustracji.
Wybierz konfigurację połączeń
odpowiednią dla gniazd Twoich
komponentów.
Cyfrowe
Analogowe
Dźwięk wysokiej jakości
Uwagi
27
•Gdy podłączasz optyczne kable cyfrowe,
wkładaj wtyczki prosto, aż zatrzasną się we
właściwym położeniu.
•Nie zginaj ani nie wiąż optycznych kabli
cyfrowych.
Wskazówka
Wszystkie cyfrowe gniazda audio są
kompatybilne z częstotliwościami próbkowania
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
23PL
Kroki wstępne
Jak podłączyć posiadane
komponenty
Podłączanie komponentów
z cyfrowymi gniazdami
wyjściowymi/wejściowymi
audio
Następujący rysunek pokazuje jak
podłączyć odtwarzacz Super Audio CD,
odtwarzacz CD, nagrywarkę MD i adapter
DIGITAL MEDIA PORT.
Adapter DIGITAL MEDIA
PORT
Odtwarzacz
Super Audio CD/
CD
Nagrywarka MD
A
B
B
C
A Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
B Kabel audio (brak w wyposażeniu)
C Koncentryczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
Uwagi
•Przed rozpoczęciem łączenia przewodów,
należy koniecznie odłączyć przewód zasilania.
24PL
•Aby odłączyć adapter DIGITAL MEDIA
PORT, należy przestrzegać następujących
zaleceń:
Kroki wstępne
– Odłączyć adapter DIGITAL MEDIA PORT
po odłączeniu kabla, kiedy kable są
podłączone do gniazda COMPONENT
VIDEO.
– Odłączyć adapter DIGITAL MEDIA PORT
ściskając boki złącza, gdyż złącze jest
zablokowane w gnieździe.
Uwagi o odtwarzaniu płyt Super
Audio CD na odtwarzaczu
Super Audio CD
• Kiedy się odtwarza płytę Super Audio
CD na odtwarzaczu Super Audio CD
podłączonym tylko do gniazda
COAXIAL SA-CD/CD IN tego
amplitunera, nie słychać niczego. Kiedy
chcesz odtwarzać płytę Super Audio CD,
podłącz odtwarzacz do gniazd MULTI
CHANNEL INPUT lub SA-CD/CD IN.
Sprawdź w instrukcjach dostarczonych z
odtwarzaczem Super Audio CD.
• Podłącz odtwarzacz, który może wysyłać
sygnały DSD z gniazda HDMI do
amplitunera za pomocą kabla HDMI.
• Nie można tworzyć cyfrowych nagrań
Super Audio CD.
• Gdy podłączasz optyczne kable cyfrowe,
wkładaj wtyczki prosto, aż zatrzasną się
we właściwym położeniu.
• Nie zginaj ani nie wiąż optycznych kabli
cyfrowych.
Jeżeli chcesz podłączyć kilka
komponentów cyfrowych, ale
nie możesz znaleźć wolnego
wejścia
Sprawdź w „Korzystanie z dźwięku/obrazu
z innych wejść” (strona 99).
25PL
Łączenie komponentów z
gniazdami wyjścia
wielokanałowego
Jeżeli odtwarzacz DVD lub Super Audio
CD posiada gniazda wyjścia
wielokanałowego, możesz podłączyć go do
gniazd MULTI CHANNEL INPUT tego
amplitunera, aby odbierać dźwięk
wielokanałowy. Podobnie, gniazda wejścia
wielokanałowego mogą być użyte do
podłączenia zewnętrznego dekodera
wielokanałowego.
Odtwarzacz DVD,
odtwarzacz
Super Audio CD, itp.
A
B
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Monofoniczny kabel audio (brak w wyposażeniu)
Uwagi
•Przed rozpoczęciem łączenia przewodów,
należy koniecznie odłączyć przewód zasilania.
•Odtwarzacze DVD i Super Audio CD nie mają
gniazd SURROUND BACK.
26PL
•Kiedy w menu ustawień Speaker „Sur Back
Assign” jest ustawione na „BI-AMP” lub
„ZONE 2”, to wejście na gniazda SUR BACK
nie funkcjonuje.
•Sygnały wejściowe audio z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT nie są wysyłane do
żadnych gniazd wyjściowych. Sygnały te nie
mogą być nagrywane.
Kroki wstępne
Podłączanie komponentów
z analogowymi gniazdami
audio
Poniższa ilustracja pokazuje, jak podłączyć
komponent z analogowymi gniazdami, taki
jak magnetofon, gramofon, itp.
Odtwarzacz
Super Audio
CD,
odtwarzacz
CD
Magnetofon
A
A
A
A
Nagrywarka MD
Gramofon
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
Uwagi
•Jeżeli gramofon posiada kabel uziemienia,
podłącz go do zacisku (U) SIGNAL GND.
•Przed rozpoczęciem łączenia przewodów,
należy koniecznie odłączyć przewód zasilania.
27PL
4b: Podłączanie komponentów wideo
Jak podłączyć posiadane
komponenty
W tej części opisano, jak do amplitunera
podłączyć posiadane komponenty. Zanim
zaczniesz, zajrzyj do „Podłączany
komponent” (poniżej) i zapoznaj się z
opisanymi tam sposobami podłączania
poszczególnych komponentów.
Po podłączeniu wszystkich komponentów
przejdź do „5: Podłączanie anten”
(strona 40).
Podłączany komponent
Monitor TV
Jakość obrazu zależy od gniazda użytego
do podłączenia. Sprawdź na poniższej
ilustracji. Wybierz połączenia zgodne z
gniazdami na komponentach.
Strona
21
Z gniazdem HDMI
29
Odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc
32
Tuner satelitarny, telewizja kablowa
33
Nagrywarka DVD, magnetowid
34
Kamera wideo, konsola gier wideo, itp.
34
28PL
Gniazda wejścia/wyjścia
wideo do podłączenia
Cyfrowe
Analogowe
Obraz wysokiej jakości
Kroki wstępne
Podłączanie komponentów
z gniazdami HDMI
HDMI jest skrótem od High-Definition
Multimedia Interface. Jest to interfejs
wysyłający sygnały wideo i audio w
formacie cyfrowym.
Funkcje HDMI
• Cyfrowe sygnały audio pochodzące z
HDMI mogą być wysyłane z głośników i
z gniazd PRE OUT tego amplitunera.
Ten sygnał współpracuje z Dolby Digital,
DTS, DSD i z liniowym PCM.
• Liniowe PCM (częstotliwość
próbkowania mniejsza niż 192 kHz) dla
cyfrowych sygnałów audio do 8 kanałów
można odbierać na tym amplitunerze
poprzez gniazdo HDMI.
• Analogowe sygnały wideo
doprowadzone do gniazda VIDEO,
gniazda S VIDEO lub gniazd
COMPONENT VIDEO mogą być
wysyłane jako sygnały HDMI. Sygnały
audio nie są wyprowadzane z gniazda
HDMI OUT podczas konwersji obrazu.
• Amplituner ten obsługuje transmisję
DSD (Super Audio CD), rozszerzoną
przez HDMI ver1.2.
• Amplituner ten obsługuje transmisję
High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), DeepColor i
xvYCC, rozszerzoną przez HDMI ver1.3.
• Amplituner ten obsługuje funkcję HDMI
CONTROL. Sprawdź w dostarczonym z
amplitunerem podręczniku „Przewodnik
po funkcji HDMI CONTROL”.
• Wejście HDMI IN6 jest uważane za
wejście dźwięku jakości. Używaj IN6,
kiedy chcesz uzyskiwać wyższą jakość
dźwięku. Możesz też używać gniazda IN6
w ten sam sposób jak gniazd HDMI IN1
do IN5.
ciąg dalszy
29PL
Odtwarzacz DVD
Tuner satelitarny
Sygnały audio/
wideo
A
Odtwarzacz Blu-ray Disc, PS3™,
nagrywarka z twardym dyskiem
Sygnały audio/
wideo
A
Sygnały audio/
wideo
A
A
Sygnały audio/
wideo
Monitor TV, projektor, itp.
A Kabel HDMI (brak w wyposażeniu)
Uwagi o kablach
połączeniowych
• Zalecane jest użycie kabla Sony HDMI.
• Zalecamy używanie kabla HDMI
oznakowanego logo HDMI (produkcji
Sony) do gniazda HDMI
odpowiadającego wyższym prędkościom
(wersja HDMI 1.3a, kabel kategorii 2),
do oglądania obrazów lub słuchania
muzyki podczas transmisji DeepColor,
lub podczas oglądania materiałów wideo
o rozdzielczości 1080p lub wyższej.
30PL
• Nie zalecamy używania kabla konwersji
HDMI-DVI. Gdy podłączysz kabel
konwersji HDMI-DVI do komponentu
DVI-D, może nie być dźwięku i/lub
obrazu. Podłącz pozostałe kable audio
lub cyfrowe kable połączeniowe, a
następnie ustaw „Input Assign” w Opcji
menu Input, kiedy dźwięk nie jest
zadowalający.
• Przed rozpoczęciem łączenia przewodów,
należy koniecznie odłączyć przewód
zasilania.
Uwagi o połączeniach HDMI
gniazda HDMI OUT może być
zniekształcony lub w ogóle nie być
wysyłany.
W takim wypadku sprawdź dane
techniczne podłączonego komponentu.
• Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi każdego podłączonego
komponentu.
• Tylko za pomocą połączenia HDMI
można słuchać High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DSD, wielokanałowe Liniowe
PCM.
• Aby słuchać High Bitrate Audio (DTSHD Master Audio, Dolby TrueHD)
ustaw rozdzielczość obrazu z
odtwarzacza na powyżej 720p/1080i.
• Zanim będzie można słuchać DSD i
wielokanałowe Liniowe PCM, może być
konieczne dokonanie pewnych ustawień
rozdzielczości obrazu z odtwarzacza.
Sprawdź w instrukcjach dostarczonych z
odtwarzaczem .
• Nie każdy komponent HDMI umożliwia
korzystanie ze wszystkich funkcji
określonej w danej wersji HDMI. Na
przykład komponenty zdodne z HDMI,
ver. 1.3a mogą nie obsługiwać
DeepColor.
31PL
Kroki wstępne
• Jeżeli obraz jest zły, lub jeżeli brak jest
dźwięku z komponentu podłączonego
kablem HDMI, sprawdź ustawienia
podłączonego komponentu.
• Sygnał audio doprowadzony do gniazda
HDMI IN jest wysyłany z zacisków
głośnikowych, gniazda HDMI OUT i
gniazd PRE OUT. Ten sygnał nie jest
wyprowadzany z innych gniazd audio.
• Sygnał wideo doprowadzany do gniazda
HDMI IN może być wysyłany tylko z
gniazda HDMI OUT. Wejściowy sygnał
wideo nie może być wysyłany z gniazd
VIDEO OUT, gniazd S VIDEO OUT,
ani gniazd MONITOR VIDEO OUT.
• Sygnały audio i wideo z wejścia HDMI
nie są wysyłane z gniazda HDMI OUT,
kiedy wyświetlane jest menu
amplitunera.
• Jeżeli chcesz słuchać dźwięku z głośnika
telewizora, ustaw „HDMI Audio” na
„TV+AMP” w menu ustawień HDMI.
Jeśli ustawisz na „AMP”, dźwięk nie
będzie wysyłany z głośnika telewizora.
• Pamiętaj o włączeniu amplitunera, gdy
sygnały wideo i audio komponentu
odtwarzającego są wysyłane do
odbiornika TV poprzez amplituner.
Jeżeli zasilanie nie jest włączone, sygnały
wideo i audio nie będą wysyłane.
• Sygnały audio (częstotliwość
próbkowania, długość bitów, itp.),
wysyłane z gniazda HDMI mogą być
tłumione przez podłączony komponent.
Jeżeli obraz jest zły, lub jeżeli brak jest
dźwięku z komponentu podłączonego
kablem HDMI, sprawdź ustawienia
podłączonego komponentu.
• Dźwięk może być przerywany w
momencie, gdy częstotliwość
próbkowania lub liczba kanałów
wyjściowych sygnałów dźwiękowych z
urządzenia odtwarzającego jest
przełączana.
• Jeżeli podłączone urządzenie nie jest
zgodne z technologią ochrony praw
autorskich (HDCP), obraz i /lub dźwięk z
Podłączanie odtwarzacza
DVD, odtwarzacza Blu-ray
Disc
Poniższa ilustracja pokazuje, jak podłączyć
odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray
Disc.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Połącz kable audio i wideo z
odpowiednimi gniazdami komponentów.
Uwagi
•Aby wyprowadzić wielokanałowy, cyfrowy
dźwięk, ustaw cyfrowe wyjście audio na
odtwarzaczu DVD, odtwarzaczu Blu-ray Disc.
Sprawdź w instrukcji obsługi dostarczonej z
odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray
Disc.
•Przed rozpoczęciem łączenia przewodów,
należy koniecznie odłączyć przewód zasilania.
Odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
A Optyczny kabel cyfrowy (brak w
wyposażeniu)
B Koncentryczny kabel cyfrowy (brak
w wyposażeniu)
C Kabel audio (brak w wyposażeniu)
* Kiedy podłączasz komponent wyposażony w
gniazdo OPTICAL, ustaw „Input Assign” w
menu Input (wejście).
32PL
E
F
D Komponentowy kabel wideo (brak w
wyposażeniu)
E Kabel S video (brak w wyposażeniu)
F Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
Kroki wstępne
Podłączanie tunera
satelitarnego, telewizji
kablowej
Poniższa ilustracja pokazuje, jak podłączyć
tuner satelitarny, telewizję kablową.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Połącz kable audio i wideo z
odpowiednimi gniazdami komponentów.
Tuner satelitarny, telewizja kablowa
Sygnały audio
A
Sygnały wideo
B
C
D
E
A Optyczny kabel cyfrowy (brak w wyposażeniu)
B Kabel audio (brak w wyposażeniu)
C Komponentowy kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel S video (brak w wyposażeniu)
F Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
Uwaga
Przed rozpoczęciem łączenia przewodów, należy
koniecznie odłączyć przewód zasilania.
33PL
gniazda analogowe, takiego jak
nagrywarka DVD, magnetowid, itp.
Nie jest konieczne podłączenie wszystkich
kabli. Połącz kable audio i wideo z
odpowiednimi gniazdami komponentów.
Podłączanie komponentów
z analogowymi gniazdami
wideo i audio
Na poniższej ilustracji pokazano sposób
podłączenia komponentu posiadającego
Nagrywarka DVD, magnetowid
Sygnały audio
Sygnały wideo
A
B
C
Do gniazd VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV IN (Panel przedni)
Kamera wideo,
konsola gier wideo
A Kabel audio (brak w wyposażeniu)
B Kabel S video (brak w wyposażeniu)
C Kabel wideo (brak w wyposażeniu)
D Kabel Audio/Wideo (brak w
wyposażeniu)
34PL
B
D
Uwaga
Przed rozpoczęciem łączenia przewodów,
należy koniecznie odłączyć przewód zasilania.
Kroki wstępne
Funkcja konwersji
sygnałów wideo
Ten amplituner posiada funkcję konwersji
sygnałów wideo. Możesz wyprowadzić
sygnał wideo po podłączeniu amplitunera
poprzez gniazdo MONITOR VIDEO
OUT, jak pokazano na ilustracji.
• Sygnały wideo mogą być wyprowadzane
jako sygnały wideo HDMI,
komponentowe oraz sygnały S video.
• Sygnały S video mogą być wyprowadzane
jako sygnały wideo HDMI,
komponentowe oraz sygnały wideo.
• Sygnały komponentowe mogą być
wyprowadzane jako sygnały wideo
HDMI, S video, oraz sygnały wideo.
Szczegóły dotyczące funkcji konwersji
wideo podane są w „W tablicy konwersji
wejścia/wyjścia wideo według ustawień
menu” (strona 38).
ciąg dalszy
35PL
Na tabeli konwersji wejścia/wyjścia wideo amplitunera
Przeczytaj w tabeli „W tablicy konwersji wejścia/wyjścia wideo według ustawień menu”
(strona 38) o funkcji konwersji obrazów.
Sygnały wyjścia
Sygnały wejścia
Gniazdo
OUTPUT
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR S VIDEO
OUT
MONITOR VIDEO
OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/
6A
f
X
X
X
COMPONENT
VIDEO IN B
a
a/f
a
a
S VIDEO IN C
a
a
a/f*
a
VIDEO IN D
a
a
a
a/f*
Gniazdo
INPUT
a : Sygnały wideo są poddane konwersji i wyprowadzane przez konwerter wideo.
f : Wyprowadzany jest ten sam rodzaj sygnału, który był sygnałem na wejściu. Sygnały wideo nie są
poddawane konwersji.
X : Sygnały wideo nie są wyprowadzane.
* Sygnały wideo są wyprowadzane, jeżeli w menu ustawień Video „Resolution” jest ustawione na
„DIRECT”.
36PL
Uwagi o konwersji sygnałów wideo
• Ustaw „Resolution” na „AUTO” lub
„480i/576i” w ustawieniach menu Video,
aby uzyskiwać sygnały wideo z gniazda
MONITOR VIDEO OUT, MONITOR
S VIDEO OUT, COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT kiedy obydwa
są podłączone.
Aby podłączyć komponent
nagrywający
Podczas nagrywania należy podłączyć
komponent nagrywający do gniazd
VIDEO OUT lub S VIDEO OUT
amplitunera. Podłącz przewody sygnałów
wejściowych i wyjściowych do gniazd tego
samego rodzaju, ponieważ gniazda
VIDEO OUT i S VIDEO OUT nie
posiadają funkcji konwersji w górę.
Uwaga
Sygnały wyprowadzane z gniazd MONITOR
VIDEO OUT mogą nie być prawidłowo
nagrane.
ciąg dalszy
37PL
Kroki wstępne
• Gdy sygnały wideo lub S video z
magnetowidu, itp. są konwertowane w
tym amplitunerze i następnie
wyprowadzane do odbiornika TV,
zależnie od statusu wyjścia sygnałów
wideo, obraz na ekranie TV może
pojawić się zniekształcony horyzontalnie,
lub może nie być obrazu.
• Sygnały wideo HDMI nie mogą być
konwertowane na sygnały
komponentowe, S video oraz wideo.
• Poddane konwersji sygnały wideo są
wyprowadzane tylko z gniazd
MONITOR VIDEO OUT. Nie są one
wyprowadzane z gniazd VIDEO OUT , S
VIDEO OUT ani z ZONE 2 VIDEO
OUT.
• Gdy używasz magnetowidu z układem
poprawy obrazu, takim jak TBC, obrazy
mogą być zniekształcone lub może ich
nie być w ogóle. W takim wypadku
wyłącz funkcję układu poprawy obrazu.
• Rozdzielczość sygnałów
wyprowadzanych do gniazd
COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT jest przetwarzana na 1080i.
Rozdzielczość sygnałów
wyprowadzanych do gniazd HDMI OUT
jest przetwarzana na 1080p.
• Gniazda COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT mają ograniczenia
rozdzielczości, kiedy przetwarzana jest
rozdzielczość sygnałów wideo
zabezpieczonych technologią ochrony
praw autorskich. Z gniazd
COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT można uzyskiwać sygnały o
rozdzielczości do 480p. Gniazdo HDMI
OUT nie ma ograniczeń rozdzielczości.
• Sygnały wideo, których rozdzielczość
została przetworzona nie mogą być
wyprowadzane z gniazd COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT ani z gniazda
HDMI OUT. Sygnały wideo wysyłane są
z gniazda HDMI OUT, kiedy obydwa są
podłączone.
W tablicy konwersji wejścia/wyjścia wideo według ustawień menu
Szczegóły ustawień menu „Resolution” można znaleźć w „Ustawienia dla wideo (menu
ustawień Video)” (strona 63), a informacje o obsłudze w „Konwersja analogowych
sygnałów wejściowych wideo” (strona 92).
Ustawienie
menu
„Resolution”
Wyprowadzanie z
Gniazdo
HDMI OUT
Sygnały wejścia
DIRECT
AUTO
(ustawienie
wstępne)
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Gniazdo
MONITOR
VIDEO OUT
Komponentowy
format wideo
X
f
X
X
S video
X
X
f
X
Wideo
X
Komponentowy
format wideo
S video
aa)
X
X
f
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
Komponentowy
format wideo
a
c)
a
a
a
S video
ac)
a
a
a
Wideo
ac)
a
a
a
Komponentowy
format wideo
a
a
X
X
S video
a
a
f
X
Wideo
a
a
X
f
Komponentowy
format wideo
a
ad)
X
X
S video
a
ad)
f
X
Wideo
a
a
d)
X
f
Komponentowy
format wideo
a
f
X
X
S video
a
X
f
X
Wideo
a
X
X
f
Wideo
480i/576i
Gniazda
Gniazdo
COMPONENT MONITOR S
VIDEO
VIDEO OUT
MONITOR
OUT
a : Sygnały wideo są poddane konwersji i wyprowadzane przez konwerter wideo.
f : Wyprowadzany jest ten sam rodzaj sygnału, który był sygnałem wejściowym. Sygnały wideo nie są
poddawane konwersji.
X : Sygnały wideo nie są wyprowadzane.
a)Rozdzielczość jest ustawiana automatycznie, w zależności od podłączonego monitora.
b)Kiedy telewizor jest podłączony do innych gniazd niż gniazda HDMI, sygnały 480i/576i są
wyprowadzane, kiedy „Resolution” jest ustawione na „AUTO”.
c)Wyprowadzane są sygnały 480p/576p, nawet jeżeli ustawione jest 480i/576i.
d)Sygnały wideo nie chronione prawami autorskimi są wyprowadzane zgodnie z ustawieniami menu.
Sygnały wideo chronione prawami autorskimi są wyprowadzane jako 480p.
38PL
Uwagi
39PL
Kroki wstępne
•Sygnały wideo nie są wysyłane z gniazd COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, MONITOR S
VIDEO OUT ani z gniazda MONITOR VIDEO OUT, kiedy monitor, itp. jest podłączony do gniazda
HDMI OUT.
•Kiedy w menu „Resolution” wybierzesz rozdzielczość nie obsługiwaną przez podłączony telewizor,
obrazy z telewizora nie będą prawidłowe.
•Przetworzone, wyjściowe sygnały obrazów HDMI nie obsługują „x.v.Colour”.
•Przetworzone, wyjściowe sygnały obrazów HDMI nie obsługują DeepColor.
5: Podłączanie anten
Podłącz dostarczoną antenę ramową AM i
antenę drutową FM.
Antena drutowa FM (w wyposażeniu)
* Kształt złącza różni się zależnie od obszaru.
Uwagi
•Aby zapobiec przechwytywaniu szumów,
utrzymuj antenę ramową AM z dala od
amplitunera i innych komponentów.
•Pamiętaj, aby całkowicie rozciągnąć antenę
drutową FM.
•Po podłączeniu anteny drutowej FM umieść ją
możliwie poziomo.
•Przed rozpoczęciem łączenia przewodów,
należy koniecznie odłączyć przewód zasilania.
40PL
Antena ramowa AM (w
wyposażeniu)
Podłączenie przewodu
zasilania
Podłącz dostarczony przewód zasilania do
złącza AC IN na amplitunerze, po czym
podłącz przewód zasilania do gniazda
ściennego.
Wykonanie wstępnych
czynności ustawiania
Zanim użyjesz amplitunera po raz
pierwszy, inicjalizuj go wykonując
następującą procedurę. Procedura ta może
być także stosowana do przywrócenia
wykonanych ustawień do ustawień
fabrycznych.
1,2 2,3
2,3
Uwagi
•Przed podłączeniem przewód zasilania należy
sprawdzić, czy metalowe elementy kabli
głośnikowych przy zaciskach SPEAKERS nie
stykają się ze sobą.
•Podłącz przewód zasilania solidnie.
Złącze AC IN
Do gniazda ściennego
1
Naciśnij POWER, aby wyłączyć
amplituner.
2
Przytrzymuj POWER
naciskając TONE MODE oraz
DMPORT, aby włączyć
amplituner.
3
Po kilku sekundach zwolnij
TONE MODE i DMPORT.
Po wyświetleniu „MEMORY
CLEARING...” po chwili ukaże się
„MEMORY CLEARED!”.
Wszystkie zmienione przez Ciebie
ustawienia zostaną sprowadzone do
ustawień wstępnych.
Przewód zasilania
(w wyposażeniu)
Pomiędzy wtyczką a panelem tylnym
pozostaje lekki odstęp, nawet jeżeli
przewód zasilania jest solidnie podłączony.
Przewód ma być podłączony w ten sposób.
Nie jest to usterka.
41PL
Kroki wstępne
6: Przygotowanie
amplitunera i pilota
Wkładanie baterii do pilota
Włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) do
pilota RM-AAL009.
Włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) do
pilota RM-AAU016.
Wkładając baterie pamiętaj o
prawidłowym umieszczeniu biegunów.
SYSTEM 2), nie ma potrzeby ich
resetowania.
Możesz przełączyć tryb poleceń (AV SYSTEM 1
lub AV SYSTEM 2) amplitunera i pilota. Jeżeli
zarówno amplituner, jak i inny komponent Sony
reagują na to samo polecenie pilota, przełącz
tryb poleceń komponentu lub amplitunera na
inny tryb poleceń, aby komponent i amplituner
nie reagowały na to samo polecenie pilota.
Aby przełączyć tryb poleceń
amplitunera
2CH/A.DIRECT
RM-AAL009
RM-AAU016
Uwagi
•Nie zostawiaj pilota w miejscach bardzo
gorących lub wilgotnych.
•Nie używaj nowych baterii razem ze starymi.
•Nie mieszaj baterii manganowych z innymi
rodzajami baterii.
•Nie narażaj czujnika zdalnego sterowania na
bezpośrednie światło słoneczne, ani na światło
sprzętu oświetleniowego. Może to być
przyczyną wadliwego działania.
•Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy
czas, wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzenia
przez wyciek z baterii i korozję.
•Jeżeli wymienisz baterie, zaprogramowane
kody pilota mogą zostać skasowane. Jeżeli tak
się stanie, zaprogramuj ponownie kody pilota
(strona 128).
Włącz amplituner naciskając
jednocześnie 2CH/A.DIRECT.
Gdy tryb poleceń jest ustawiony na „AV2”,
na wyświetlaczu pojawi się „COMMAND
MODE [AV2]”.
Gdy tryb poleceń jest ustawiony na „AV1”,
na wyświetlaczu pojawi się „COMMAND
MODE [AV1]”.
Aby przełączyć tryb poleceń
pilota RM-AAL009
Wskazówka
Gdy pilot przestaje sterować amplitunerem,
wymień wszystkie baterie na nowe.
1
1
O trybie poleceń
Amplituner i pilot używają tego samego
trybu poleceń.
Jeżeli tryby poleceń pilota i amplitunera
różnią się, nie jest możliwe obsługiwanie
amplitunera pilotem.
Jeżeli tryby poleceń amplitunera i pilota są
takie, jak w początkowym ustawieniu (AV
42PL
2
3
1 Naciśnij ?/1 jednocześnie naciskając
2 Kiedy miga przycisk RM SET UP
naciśnij 1 lub 2.
Kiedy naciśniesz 1, tryb poleceń
zostanie ustawiony na AV SYSTEM 1.
Kiedy naciśniesz 2, tryb poleceń
zostanie ustawiony na AV SYSTEM 2.
3 Naciśnij ENTER, kiedy zaświeci się
przycisk RM SET UP.
Przycisk RM SET UP mignie dwa razy i
proces ustawiania trybu poleceń będzie
zakończony.
Wskazówka
Aby nacisnąć RM SET UP, użyj na spinacza do
papieru, lub kawałek innego, cienkiego drutu.
Aby przełączyć tryb poleceń
pilota RM-AAU016
7: Obsługiwanie
amplitunera z
zastosowaniem GUI
(Graphical User Interface)
Stosując następujące procedury można
zmieniać tryb wyświetlania menu w trybie
pełnoekranowym. „GUI MODE” pojawia
się na ekranie przy włączonym trybie
pełnoekranowym.
Używając menu GUI można dokonywać
rozmaitych ustawień i regulacji.
Przeczytaj „Używanie bez połączenia z
telewizorem” (strona 116), jeśli nie
zamierzasz korzystać z menu interfejsu
GUI.
Wyświetlanie menu GUI na
ekranie telewizyjnym
2
DISPLAY
4
3
MUTING
5
4
Naciśnij i przytrzymaj DISPLAY, a
następnie naciśnij jednocześnie MUTING
i
.
ciąg dalszy
43PL
Kroki wstępne
RM SET UP.
Błyska przycisk RM SET UP.
1
Podłącz monitor telewizyjny do
amplitunera.
Zapoznaj się z „3: Podłączanie
monitora” (strona 21).
2
Włącz amplituner i odbiornik
TV.
3
Naciśnij AMP, aby umożliwić
obsługę amplitunera.
4
Naciśnij SHIFT, a następnie
MENU, kiedy świeci się
przycisk SHIFT.
Tryb wyświetlania menu będzie się
zmieniał pomiędzy DISPLAY a
SCREEN. Kiedy jest ustawiony tryb
SCREEN, amplituner pracuje w „GUI
MODE”, a menu jest wyświetlane na
ekranie telewizyjnym.
5
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać potrzebne menu, a
potem naciśnij
lub b.
Przegląd różnych menu
Następujące pozycje menu są dostępne w
każdym menu ustawień.
Input
Wybiera wejście dla amplitunera.
Szczegóły dotyczące każdego wejścia
podane są w „Wybieranie komponentu”
(strona 56).
44PL
Music
Można słuchać muzyki z komponentu
audio podłączonego do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT.
Szczegóły dotyczące funkcji muzycznej
podane są w „Używanie adaptera
DIGITAL MEDIA PORT” (strona 93).
FM/AM
Przy pomocy amplitunera można odbierać
radio.
Szczegóły dotyczące obsługi tunera podane
są w „Obsługa tunera” (strona 87).
Settings
Amplituner można ustawiać i regulować
przy pomocy menu Settings.
Auto Calibration
Głośniki można regulować
automatycznie przy pomocy menu
ustawień Auto Calibration.
Szczegółowe informacje w „9:
Automatyczna kalibracja odpowiednich
ustawień głośników (Auto Calibration)”
(strona 48).
Speaker
W celu ustawienia głośników ręcznie dla
bieżącej pozycji, oraz ustawienia ich
impedancji można korzystać z menu
ustawień Speaker. Szczegółowe
informacje są w „Ustawianie impedancji
głośników” (strona 46) lub „Ręczna
regulacja ustawień głośników”
(strona 78).
Surround
Przy pomocy menu ustawień Surround
można wybrać żądane pole dźwiękowe
dla uzyskania większej przyjemności ze
słuchania. Szczegóły dotyczące regulacji
parametrów podane są w „Korzystanie ze
wstępnie zaprogramowanego pola
dźwiękowego” (strona 65).
Nawigacja w systemie
menu
Multi Zone
Przy pomocy menu ustawień Multi Zone
można obsługiwać komponenty w „multi
zone”. Szczegóły dotyczące regulacji
parametrów podane są w „Słuchanie w
innej strefie (operacje ZONE 2/ZONE
3)” (strona 109).
Kroki wstępne
EQ
Parametry korektora barwy dźwięku
można regulować przy pomocy menu
ustawień EQ. Szczegółowe informacje w
„Regulacja korektora” (strona 85).
1
Audio
Szczegóły dotyczące regulacji dźwięku
przy pomocy menu ustawień Audio
podane są w „Ustawienia dla audio
(menu ustawień Audio)” (strona 62).
Video
Szczegóły dotyczące regulacji wideo przy
pomocy menu ustawień Video podane są
w „Ustawienia dla wideo (menu ustawień
Video)” (strona 63).
HDMI
Przy pomocy menu ustawień HDMI
obsługiwać można komponenty
podłączone do gniazd HDMI. Szczegóły
dotyczące regulacji parametrów podane
są w „Ustawienia dla HDMI (menu
HDMI)” (strona 63).
System
Szczegóły dotyczące regulacji zestawu
przy pomocy menu ustawień System
podane są w „Ustawienia dla systemu
(menu ustawień System)” (strona 64).
3-6
RETURN/
EXIT O
1
2
Naciśnij AMP.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w
„Wyświetlanie menu GUI na ekranie
telewizyjnym” (strona 43).
2
Naciskaj wielokrotnie MENU,
aby na ekranie TV wyświetlić
menu GUI.
3
Naciśnij wielokrotnie V/v, aby
wybrać żądane menu.
ciąg dalszy
45PL
4
Naciśnij
menu.
lub b, aby wejść do
Lista pozycji menu pojawi się na
ekranie telewizora.
8: Ustawianie
głośników
Ustawianie impedancji
głośników
Ustaw odpowiednią impedancję dla
głośników, które używasz.
5
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać pozycję menu do
regulacji.
6
Naciśnij
lub b, aby wejść do
pozycji menu.
7
Powtórz kroki 3 do 6, aby
wybrać żądany parametr.
Aby powrócić do poprzedniego
ekranu
1
2-5
1
Naciśnij RETURN/EXIT O.
Aby wyjść z menu
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
Naciśnij MENU.
Aby wyjść z „GUI MODE”
Naciśnij AMP, SHIFT, a następnie
MENU, kiedy świeci się przycisk SHIFT.
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
2
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, następnie
naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
46PL
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Speaker”, następnie
naciśnij
lub b.
4
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Impedance”,
następnie naciśnij
.
5
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „4 Ω” lub „8 Ω” w
zależności od używanych
głośników, a potem naciśnij
.
„Impedance” na „8 Ω”. Gdy podłączysz inne
rodzaje głośników, ustaw na „4 Ω”.
•Jeżeli podłączasz głośniki przednie do obu
zacisków SPEAKERS A i B, podłączaj głośniki
o impedancji zwykłej 8 omów lub wyższej.
– Gdy podłączysz głośniki o impedancji 16
omów lub wyższej w obu konfiguracjach „A”
i „B”:
Ustaw „Impedance” na „8 Ω” w menu
ustawień Speaker.
– Dla innych rodzajów głośników, w innych
konfiguracjach:
Ustaw „Impedance” na „4 Ω” w menu
ustawień Speaker.
Uwagi
•Jeżeli nie wiesz, jaka jest impedancja
głośników, sprawdź w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z głośnikami. (Taka
informacja znajduje się często z tyłu głośnika.)
•Jeżeli łączysz wszystkie głośniki o zwykłej
impedancji 8 omów lub wyższej, ustaw
47PL
Kroki wstępne
3
Wybieranie przednich
głośników
Możesz wybrać przednie głośniki, których
chcesz używać.
Przełącznik SPEAKERS
9: Automatyczna
kalibracja
odpowiednich
ustawień głośników
(Auto Calibration)
Ustaw przełącznik SPEAKERS, aby
wybrać głośniki przednie, których
chcesz używać.
Uwaga
Ustawienie to jest niedostępne, kiedy
podłączone są słuchawki.
Ustaw
na
Aby wybrać
A
Głośniki podłączone do
zacisków FRONT SPEAKERS
A.
B
Głośniki podłączone do
zacisków FRONT SPEAKERS
B.
A+B
Głośniki podłączone do obydwu
zacisków FRONT SPEAKERS
A i B (połączenie równoległe).
OFF
Brak sygnałów audio na
wszystkich zaciskach
głośnikowych, albo gniazdach
PRE OUT.
48PL
Funkcja DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) umożliwia przeprowadzenie
automatycznej kalibracji, takiej jak
sprawdzenie połączenia między każdym
głośnikiem a amplitunerem, regulację
poziomu głośnika, oraz automatyczny
pomiar odległości każdego głośnika od
pozycji odsłuchu. Zapoznaj się także z
przewodnikiem „Szybkie ustawienia Przewodnik” dołączonym do amplitunera.
Zanim wykonasz
automatyczną kalibrację
Przed wykonaniem automatycznej
kalibracji, ustaw i podłącz głośniki (strona
17-20).
• Gniazdo AUTO CAL MIC jest używane
tylko dla dostarczonego mikrofonu
optymalizacji ustawień. Nie podłączaj
innych mikrofonów. Może to bowiem
uszkodzić amplituner i mikrofon.
• Podczas kalibracji dźwięk, który
wydobywa się z głośników jest bardzo
głośny. Głośności tej nie można
regulować. Zwróć uwagę na dzieci lub
sąsiadów.
• Wykonaj automatyczną kalibrację w
cichym otoczeniu, aby uniknąć efektu
zakłóceń i uzyskać bardziej dokładne
pomiary.
• Jeżeli między mikrofonem optymalizacji
ustawień a głośnikami znajdują się jakieś
przeszkody, kalibracja nie może być
prawidłowo wykonana. Usuń wszelkie
przeszkody z przestrzeni pomiaru, aby
uniknąć błędu pomiaru.
Uwagi
•Funkcja automatycznej kalibracji nie działa,
kiedy podłączone są słuchawki.
•Wyłącz MUTING jeśli jest włączone.
Mikrofon optymalizacji
ustawień
mikrofon nie będzie mógł prawidłowo
zmierzyć dźwięków z tych głośników.
O ustawieniu aktywnego
subwoofera
• Jeżeli podłączony jest subwoofer, włącz
go, zwiększywszy przedtem głośność.
Przekręć gałkę MASTER VOLUME na
pozycję tuż przed położeniem
środkowym.
• Jeżeli podłączysz subwoofer z funkcją
częstotliwości rozgraniczającej, ustaw jej
wartość na maksimum.
• Jeżeli podłączysz subwoofer z funkcją
automatycznego stanu gotowości, ustaw
tę funkcję na pozycję wyłączoną
(nieaktywną).
Uwaga
1
2
Podłącz dołączony mikrofon
optymalizacji ustawień do
gniazda AUTO CAL MIC.
Ustaw mikrofon optymalizacji
ustawień.
Umieść mikrofon optymalizacji
ustawień na pozycji odsłuchu. Użyj
stołka lub statywu tak, aby mikrofon
optymalizacji ustawień znajdował się
na tym samym poziomie, jak uszy
słuchacza. Skieruj koniec L mikrofonu
kalibracyjnego w stronę głośnika
przedniego lewego, a koniec R w
stronę głośnika przedniego prawego.
Uwaga
Kiedy ustawisz mikrofon kalibracyjny
pośrodku między tymi dwoma głośnikami, i
jeśli kąt pomiędzy nimi jest zbyt ostry,
Zależnie od charakterystyki używanego
subwoofera, wartość odległości ustawienia może
wskazywać na większą odległość niż w
rzeczywistości.
Używanie amplitunera jako
przedwzmacniacza
Funkcja automatycznej kalibracji może być
używana, jeżeli użyjesz amplitunera jako
przedwzmacniacza.
W tym wypadku wartość odległości
pokazana na wyświetlaczu może się różnić
od rzeczywistej odległości. Jednak nie
spowoduje to problemów, jeżeli będziesz
kontynuować używanie amplitunera z tą
wartością.
Przeprowadzenie
automatycznej kalibracji
Funkcja automatycznej kalibracji
umożliwia następujące pomiary:
ciąg dalszy
49PL
Kroki wstępne
• W przypadku używania podłączenia biamplifier, przed wykonaniem
automatycznej kalibracji w menu
ustawień Speaker ustaw „Sur Back
Assign” na „BI-AMP”.
1
• Połączenia głośnikówa)
• Polaryzację głośników
• Odległości głośnikówb)
• Kąt pomiędzy głośnikamib)
• Rozmiary głośnikówb)
• Poziomy głośników
• Charakterystyki częstotliwościc)
a) Amplituner koryguje sygnały przy pomocy
analogowego łączenia sygnałów
przeznaczonych tylko dla głośnika
środkowego i subwoofera, kiedy wybrane jest
wejście wielokanałowe. Korekcja nie działa
dla innych głośników.
b) Wynik pomiaru nie jest używany, kiedy
wybrane jest wejście wielokanałowe.
c) •Sygnały o częstotliwości próbkowania
większej niż 96 kHz są zawsze odtwarzane
jako sygnały o częstotliwości próbkowania
albo 44,1 kHz albo 48 kHz.
•Wynik pomiaru nie jest używany w
następujących przypadkach.
–Wybrane zostało wejście wielokanałowe.
–Używane jest „2ch Analog Direct”.
–Odbierane są sygnały Dolby TrueHD o
częstotliwości próbkowania większej niż
96 kHz.
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
2
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, następnie
naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
3
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Auto Calibration”,
następnie naciśnij
lub b.
4
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Quick Setup”,
następnie naciśnij
.
5
Naciskaj wielokrotnie V/v oraz
, aby zdjąć zaznaczenie z
pozycji, których nie chcesz
mierzyć.
• Speaker Distance
• Speaker Level
• Frequency Characteristic
1
2-7
50PL
6
7
Naciśnij b.
Naciśnij
„Start.”
, aby wybrać
Anulowanie pomiaru
8
Pomiar zaczyna się za pięć
sekund.
Automatyczna kalibracja zostanie
anulowana, gdy zmienisz głośność,
przełączysz funkcje, zmienisz ustawienie
przełącznika SPEAKERS, lub podłączysz
słuchawki.
Potwierdzenie/zapisanie
wyników pomiaru
1
9
Pomiar zaczyna się.
Potwierdź wynik pomiaru.
Kiedy pomiar zakończy się, rozlegnie
się brzęczyk, a wynik pomiaru pokaże
się na ekranie telewizora.
Proces pomiaru trwa w przybliżeniu 30
sekund z próbnym sygnałem
dźwiękowym. Zaczekaj, aż proces
pomiaru się skończy.
Uwaga
Uwaga
Nie można zmierzyć wysokości głośnika w
wypadku głośników dźwięku dookolnego i
tylnych głośników dźwięku dookolnego. Ustaw
położenie głośników dookolnych z „Position” w
menu ustawień Speaker.
Wskazówki
•Podczas pomiaru wszystkie funkcje poza
włączaniem i wyłączaniem amplitunera są
wyłączone.
•W następujących sytuacjach pomiary nie
zostały wykonane prawidłowo, lub
Kiedy głośnik(i) jest (są) w fazie
niezgodnej, na ekranie telewizora
wyświetlane jest „Out Phase”. Zaciski „+” i
„–” głośników mogą być połączone
odwrotnie. Jednak, w zależności od
głośników, na ekranie telewizora pojawia
się „Out Phase”, nawet jeżeli głośniki są
podłączone prawidłowo. Wynika to z
właściwości technicznych głośników. W
takim przypadku można dalej używać
amplitunera.
Wskazówka
Jednostką wyświetlanej odległości dla
modeli dla USA i Kanady jest stopa.
Jednostką odległości dla modeli dla krajów/
terenów innych niż USA i Kanada jest metr.
ciąg dalszy
51PL
Kroki wstępne
automatyczna kalibracja nie może być
przeprowadzona.
– kiedy podłączone są głośniki specjalne, np.
dipolowe.
– kiedy korzystasz z funkcji „zone 2/zone 3” w
„zone 2/zone 3”.
Używaną jednostkę odległości można
zmienić w „Distance Unit” menu ustawień
Speaker.
2
Naciśnij
, aby wybrać „Next”.
Kiedy na ekranie telewizora pojawi się
„Save auto calibration (auto speaker
setup) results?”, można potwierdzić
(„Yes”), lub nie potwierdzić
ostrzeżenia („No”).
Jeżeli wybierzesz „Yes”, postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie
telewizora.
Szczegóły dotyczące ostrzeżeń i kodów
błędów podane są w „Lista
komunikatów po przeprowadzeniu
pomiarów metodą automatycznej
kalibracji” (strona 54).
Parametr
Wyjaśnienie
Full Flat
Wykonuje pomiar
częstotliwości z przedniej
powierzchni każdego
głośnika.
Engineer
Ustawia częstotliwość na
taką, która odpowiada
standardom
pomieszczenia odsłuchu
Sony.
Front
Reference
Reguluje charakterystyki
wszystkich głośników, aby
odpowiadały
charakterystyce
przedniego głośnika.
OFF
Wyłącza automatyczną
kalibrację EQ.
Wskazówka
Naciśnij
na pilocie, kiedy na ekranie
telewizora pojawi się „Please Press
ENTER”.
3
Naciskaj wielokrotnie B/b, aby
wybrać „Yes”, następnie
naciśnij
.
5
Naciśnij
.
Pojawia się ekran zakończenia.
4
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać rodzaj automatycznej
kalibracji a następnie naciśnij
b.
Wyniki pomiarów zostały zapisane.
52PL
Uwagi
Kroki wstępne
•Po uwzględnieniu wyników kompensacji dla
charakterystyki częstotliwościowej, sygnały o
częstotliwości próbkowania większej niż
96 kHz są zawsze odtwarzane jako sygnały o
częstotliwości próbkowania albo 44,1 kHz albo
48 kHz.
•Wynik pomiaru charakterystyki
częstotliwościowej nie jest wykorzystywany w
następujących przypadkach:
– Wybrane zostało wejście wielokanałowe.
– Używane jest „2ch Analog Direct”.
– Odbierane są sygnały Dolby TrueHD o
częstotliwości próbkowania większej niż
96 kHz.
Wskazówka
Rozmiar głośnika (LARGE/SMALL) jest
określony niską charakterystyką. Wyniki
pomiarów mogą być różne, zależnie od pozycji
mikrofonu optymalizacji ustawień i położenia
głośników, oraz kształtu pomieszczenia.
Zalecane jest postępowanie zgodne z wynikami
pomiarów. Można jednak zmienić te ustawienia
w menu ustawień Speaker. Najpierw zapisz w
pamięci wyniki pomiarów, następnie, jeśli
chcesz, spróbuj zmienić ustawienia.
53PL
Lista komunikatów po przeprowadzeniu pomiarów metodą
automatycznej kalibracji
Wyświetlenie Wyjaśnienie
Code 30
Podłączone są słuchawki. Odłącz słuchawki i ponownie przeprowadź automatyczną
kalibrację.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) jest ustawione na OFF. Przestaw w inne położenie i
ponownie przeprowadź automatyczną kalibrację.
Code 32
Nie został wykryty żaden głośnik. Sprawdź, czy mikrofon optymalizacji ustawień jest
prawidłowo podłączony i ponownie przeprowadź automatyczną kalibrację.
Jeżeli mikrofon optymalizacyjny jest prawidłowo podłączony, ale pojawia się kod
błędu, kabel mikrofonu optymalizacyjnego może być uszkodzony lub nieprawidłowo
podłączony.
Code 33
• Nie jest podłączony żaden z głośników przednich lub podłączony jest tylko jeden
głośnik przedni.
• Mikrofon optymalizacyjny nie jest podłączony.
• Lewy albo prawy głośnik dookolny nie jest podłączony.
• Tylne głośniki dookolne są podłączone, chociaż głośniki dookolne nie są podłączone.
Podłącz głośnik(i) dookolne do zacisków SURROUND.
• Tylny głośnik dookolny jest podłączony tylko do zacisków SURROUND BACK
SPEAKERS R. Jeżeli podłączasz tylko jeden głośnik dookolny tylny, podłącz go do
zacisków SURROUND BACK SPEAKERS L.
Code 34
Głośniki są umieszczone w niewłaściwych miejscach. Niewłaściwie umieszczone są
głośniki lub mikrofon kalibracyjny. Zajrzyj do „1: Instalowanie głośników” (strona 17)
i sprawdź prawidłowe rozmieszczenie głośników.
Warning 40
Pomiar został zakończony. Jednak poziom zakłóceń jest wysoki. Możesz być w stanie
przeprowadzić prawidłowo automatyczną kalibrację, jeżeli spróbujesz ponownie,
nawet jeśli pomiar nie może być wykonany we wszystkich warunkach. Spróbuj
przeprowadzić automatyczną kalibrację w cichym otoczeniu.
Warning 41
Sygnał wejściowy z mikrofonu optymalizacji ustawień jest poza zakresem
dopuszczalnym. Jest głośniejszy niż najgłośniejszy dźwięk, który może być zmierzony.
Spróbuj wykonać automatyczną kalibrację, gdy jest dostatecznie cicho, aby umożliwić
prawidłowy pomiar.
Warning 42
Głośność amplitunera jest poza dopuszczalnym zakresem. Spróbuj wykonać
automatyczną kalibrację, gdy jest dostatecznie cicho, aby umożliwić prawidłowy
pomiar.
Warning 43
Nie daje się wykryć odległości ani położenie subwoofera. Lub kąt położenia głośnika
nie może zostać wykryty. To może być spowodowane zakłóceniami. Spróbuj
przeprowadzić automatyczną kalibrację w cichym otoczeniu.
Warning 44
Pomiar został wykonany. Jednak głośniki nie są umieszczone we właściwych
położeniach względem siebie. Zajrzyj do „1: Instalowanie głośników” (strona 17) i
sprawdź czy głośniki są rozmieszczone prawidłowo wzajemnie względem siebie.
NO
WARNING
Brak ostrzeżeń.
----------
Brak podłączonych głośników.
•Code 31
1 Naciśnij
, po czym wykonaj instrukcje od
kroku 1 w „Przeprowadzenie automatycznej
kalibracji”.
54PL
•Code 32, 33, 34
1 Gdy naciśniesz , pojawia się „Retry?”.
2 Naciśnij B/b, aby wybrać „Yes”, następnie
naciśnij
.
3 Wykonaj instrukcje od kroku 2 z
Kroki wstępne
„Przeprowadzenie automatycznej
kalibracji”.
Jeżeli wybierzesz „WRN CHECK”
Jeżeli wystąpi ostrzeżenie dotyczące
wyniku pomiarów, wyświetlone zostaną
szczegółowe informacje.
Naciśnij
, aby wrócić do kroku 1 z
„Potwierdzenie/zapisanie wyników
pomiaru” (strona 51).
Wskazówka
Zależnie od położenia subwoofera, wyniki
pomiarów biegunowości mogą być różne.
Jednak nie spowoduje to problemów, jeżeli
będziesz kontynuować używanie amplitunera z
tą wartością.
Bardziej szczegółowe
ustawianie parametrów
automatycznej kalibracji
(Enhanced Setup)
W menu Auto Calibration wybierz
„Enhanced Setup”, a następnie naciśnij
.
• Seating Position
Można zapisać trzy konfiguracje jako
pozycje 1, 2 i 3, w zależności od położenia
słuchacza, warunków słuchania i
warunków pomiaru.
• Calibration Type
Szczegóły podane są w tabeli na
stronie 52.
Opcjonalne parametry menu
dla ustawień Enhanced Setup
• EQ Curve
Włącza/wyłącza EQ pomiar krzywej.
• Name Input
Numer ustawienia można zmienić;
zapoznaj się z „Nazywanie wejść”
(strona 96).
55PL
Możesz też użyć INPUT SELECTOR
na amplitunerze lub na pilocie RMAAU016.
Odtwarzanie
Wybieranie
komponentu
1
3
56PL
Naciśnij jeden z przycisków
wejść. Jeśli chcesz wybrać
komponent podłączony do
gniazda PHONO, MULTI
CHANNEL INPUT, TV, TAPE/
CD-R lub do gniazda HDMI 4, 5,
6, naciśnij SHIFT, a następnie
naciśnij PHONO, MULTI IN, TV,
TAPE/CD-R lub HDMI 4, 5, 6.
Komponenty, które mogą
być odtwarzane
VIDEO 1, 2
Magnetowid, itp.,
podłączony do gniazda
VIDEO 1 lub VIDEO 2.
VIDEO 3
Kamera wideo i konsola
gier TV, itp., podłączona do
gniazda VIDEO 3.
DVD/BD
Odtwarzacz DVD,
odtwarzacz Blu-ray Disc
itp., podłączony do gniazda
DVD/BD.
SAT/CATV
Tuner satelitarny, itp.,
podłączony do gniazda
SAT/CATV.
MD/DAT
Nagrywarka MD lub DAT,
itp., podłączony do gniazda
MD/DAT.
SA-CD/CD
Odtwarzacz Super Audio
CD, CD, itp., podłączony do
gniazda SA-CD/CD.
TUNER
Wbudowany
radioodbiornik.
DMPORT
Przenośne źródło dźwięku,
itp., podłączone do
adaptera DIGITAL
MEDIA PORT
połączonego z
amplitunerem.
HDMI 1, 2, 3, Komponenty HDMI
4, 5, 6
podłączone do gniazda
HDMI 1, HDMI 2, HDMI
3, HDMI 4, HDMI 5, lub
HDMI 6.
WYCISZENIE
1
Wybrane
wejście
PHONO
Gramofon, itp., podłączony
do gniazda PHONO.
MULTI IN
Komponent podłączony do
gniazda MULTI
CHANNEL INPUT.
TV
Telewizor podłączony do
gniazda TV.
TAPE/CD-R Magnetofon, itp.,
podłączony do gniazda
TAPE/CD-R.
2
Włącz komponent i zacznij
odtwarzanie.
3
Naciśnij MASTER VOL +/–, aby
wyregulować głośność.
Możesz także użyć MASTER
VOLUME na amplitunerze.
Wskazówki
Odtwarzanie
•Stopień regulacji głośności zależy od prędkości
obracania gałki MASTER VOLUME.
Szybkie rozgłaszanie lub ściszanie: szybkie
obracanie gałką.
Regulowanie precyzyjne: powolne obracanie
gałką.
•Stopień regulacji głośności zależy od czasu
przytrzymywania wciśniętego przycisku
MASTER VOL +/– na pilocie.
Szybkie rozgłaszanie lub ściszanie: naciśnij
przycisk i przytrzymaj.
Regulowanie precyzyjne: naciśnij przycisk i
natychmiast zwolnij.
Aby włączyć funkcję wyciszania
Naciśnij MUTING na pilocie. Aby
anulować, ponownie naciśnij MUTING na
pilocie lub przekręć MASTER VOLUME
w prawo, aby zwiększyć głośność. Nawet
jeśli wyłączysz amplituner, funkcja
tłumienia dźwięku będzie działać, gdy
włączysz amplituner ponownie.
Aby uniknąć uszkodzenia
głośników
Zanim wyłączysz amplituner, nie zapomnij
o obniżeniu poziomu głośności.
57PL
Słuchanie Super Audio CD/CD
2
5
3
3
5
•Opisane są operacje na
odtwarzaczu Sony Super
Audio CD.
•Sprawdź w instrukcji obsługi
dostarczonej z odtwarzaczem
Super Audio CD, lub
odtwarzaczem CD.
1
Włącz odtwarzacz Super Audio CD, lub CD i
połóż płytę na tacy.
2
3
Włącz amplituner.
Aby wybrać „SA-CD/CD” możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
z
Możesz wybrać pole
dźwiękowe odpowiadające
muzyce. Ze szczegółami
zapoznaj się na stronie 70.
Zalecane pola dźwiękowe:
Klasyczna: D.Concert Hall
Jazz: Jazz Club
Koncert na żywo: Live
Concert, Stadium
58PL
Naciśnij INPUT SELECTOR, aby wybrać „SACD/CD”.
Przykład wyświetlenia
4
5
6
Odtwarzaj płytę.
Ustaw odpowiednią głośność.
Gdy skończysz słuchać Super Audio CD lub
CD, wyjmij płytę i wyłącz amplituner oraz
odtwarzacz Super Audio CD, lub odtwarzacz
CD.
Oglądanie DVD/Blu-ray Disc
2
Odtwarzanie
6
3
3
6
Lampka MULTI CHANNEL DECODING
•Sprawdź w instrukcji
dostarczonej z odbiornikiem
TV i z odtwarzaczem DVD,
odtwarzaczem Blu-ray Disc.
z
1
Włącz odbiornik TV i odtwarzacz DVD, lub
odtwarzacz Blu-ray Disc.
2
3
Włącz amplituner.
Gdy to konieczne, wybierz format
dźwięku odtwarzanej płyty.
Aby wybrać „DVD/BD” możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
z
Możesz wybrać pole dźwiękowe
odpowiednie dla filmu lub
muzyki. Ze szczegółami
zapoznaj się na stronie 70.
Zalecane pola dźwiękowe:
Film: Cinema Studio EX
Obraz na żywo: Live Concert
Sport: Sports
Sprawdź poniżej, jeżeli nie
możesz słuchać
wielokanałowego dźwięku.
•Upewnij się, że źródło
dźwięku odpowiada
formatowi wielokanałowemu
(lampka MULTI CHANNEL
DECODING na przednim
panelu zapala się podczas
odtwarzania).
•Sprawdź, czy amplituner jest
podłączony do odtwarzacza
DVD, odtwarzacza Blu-ray
Disc przez połączenie cyfrowe.
•Sprawdź czy cyfrowe wyjście
audio odtwarzacza DVD,
odtwarzacza Blu-ray Disc jest
ustawione prawidłowo.
Naciśnij INPUT SELECTOR, aby wybrać
„DVD/BD”.
Przykład wyświetlenia
4
Przełącz wejście odbiornika TV tak, aby
wyświetlany był obraz z DVD/Blu-ray Disc.
5
6
7
Odtwarzaj płytę.
Ustaw odpowiednią głośność.
Gdy skończysz oglądać DVD/Blu-ray Disc,
wyjmij płytę i wyłącz amplituner, odbiornik
TV i odtwarzacz DVD lub odtwarzacz Blu-ray
Disc.
59PL
Korzystanie z gier wideo
2
6
3
3
6
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
•Sprawdź w instrukcjach
dostarczonych razem z
odbiornikiem TV i z konsolą
gier wideo.
1
2
3
Włącz odbiornik TV i konsolę gier wideo.
Włącz amplituner.
Naciśnij INPUT SELECTOR, aby wybrać
„VIDEO 3*”.
Aby wybrać „VIDEO 3*” możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
* Kiedy podłączysz grę TV do gniazda VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV IN na przednim panelu.
Przykład wyświetlenia
60PL
4
Przełącz wejście odbiornika TV, aby
wyświetlony był obraz gry wideo.
5
Połóż płytę na tacy i odtwórz ją na konsoli
gier wideo.
6
7
Ustaw odpowiednią głośność.
Gdy skończysz grać w grę wideo, wyjmij
płytę i wyłącz amplituner, odbiornik TV i
konsolę gier wideo.
Oglądanie wideo
2
•Sprawdź w instrukcjach
dostarczonych z odbiornikiem
TV i z magnetowidem.
Odtwarzanie
6
3
3
6
1
2
3
Włącz magnetowid.
Włącz amplituner.
Naciśnij INPUT SELECTOR, aby wybrać
„VIDEO 1*”.
Aby wybrać „VIDEO 1*” możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
* Gdy podłączysz magnetowid do gniazda VIDEO 1.
Przykład wyświetlenia
4
Przełącz wejście odbiornika TV tak, aby
wyświetlony był obraz z magnetowidu.
5
6
7
Odtwórz taśmę w magnetowidzie.
Ustaw odpowiednią głośność.
Gdy skończysz oglądać wideo, wyjmij taśmę
i wyłącz amplituner, odbiornik TV i
magnetowid.
61PL
Obsługa amplitunera
Ustawienia dla audio
(menu ustawień Audio)
Przy pomocy menu ustawień Audio można
wykonywać ustawienia dla dźwięku
zgodnie z upodobaniami. Wybierz „Audio”
w menu Settings. Szczegóły dotyczące
regulacji parametrów podane są w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
Parametry menu ustawień
Audio
x A/V Sync
(Synchronizuje wyjście audio i
wideo)
Pozwala na opóźnienie wyjścia audio, aby
zminimalizować różnicę czasu między
wyjściem audio i wyświetleniem obrazu.
Opóźnienie to można regulować od 0 ms
do 300 ms co 10 ms.
Uwagi
•Funkcja ta jest użyteczna w przypadku
używania wielkiego monitora
ciekłokrystalicznego lub plazmowego albo
rzutnika.
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach:
– Wybrane zostało wejście wielokanałowe.
– Używane jest „2ch Analog Direct”.
x Dual Mono
(Wybór języka nadawanego
programu cyfrowego)
Pozwala wybrać język, którego chcesz
słuchać podczas odbioru programu
cyfrowego. Ta funkcja działa tylko dla
źródeł Dolby Digital.
• MAIN/SUB
Dźwięk głównego języka będzie
wyprowadzony przez lewy przedni
62PL
głośnik, a dźwięk drugiego języka będzie
jednocześnie wyprowadzony przez prawy
przedni głośnik.
• MAIN
Wyprowadzany będzie dźwięk z
głównym językiem.
• SUB
Wyprowadzony będzie dźwięk drugiego
języka.
• MAIN+SUB
Wyprowadzany będzie zmiksowany
dźwięk głównego i drugiego języka.
x Decode Priority
(Priorytet dekodowania
cyfrowego wejścia audio)
Pozwala na określenie trybu wejścia, dla
wejścia sygnału cyfrowego do gniazd
DIGITAL IN lub HDMI IN.
• PCM
Jeżeli wybrane będą sygnały z gniazda
DIGITAL IN, sygnały PCM będą miały
pierwszeństwo (aby zapobiec przerwie w
chwili rozpoczynania odtwarzania).
Jednak gdy wprowadzane są inne sygnały,
zależnie od formatu może nie być
dźwięku.
W takim przypadku ustaw tę pozycję na
„AUTO”.
Jeżeli wybrane będą wygnały z gniazda
HDMI IN, z podłączonego odtwarzacza
wyprowadzane będą tylko sygnały PCM.
Jeżeli odbierane będą sygnały
jakiegokolwiek innego formatu, ustaw tę
pozycję na „AUTO”.
• AUTO
Automatycznie przełącza tryb wejścia
między Dolby Digital, DTS, DSD lub
PCM.
Uwaga
Nawet jeśli „Decode Priority” jest ustawione na
„PCM”, dźwięk może być przerywany na samym
początku pierwszego utworu, z powodu
sygnałów na odtwarzanej płycie CD.
Ustawienia dla HDMI
(menu ustawień Video)
(menu HDMI)
Parametry obrazu można zmieniać za
pomocą menu ustawień Video. Wybierz
„Video” w menu Settings. Szczegóły
dotyczące regulacji parametrów podane są
w „7: Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
Możesz użyć menu HDMI, aby zmieniać
ustawienia dla komponentów
podłączonych do gniazda HDMI. Wybierz
„HDMI” w menu Settings. Szczegóły
dotyczące regulacji parametrów podane są
w „7: Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
Parametry menu ustawień
Video
x Resolution
(Konwersja sygnałów wideo)
Pozwala na konwersję rozdzielczości
analogowych sygnałów wejściowych wideo.
• DIRECT
• AUTO
• 480i/576i
• 480p/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
Szczegóły dotyczące każdego wejścia
podane są w „W tablicy konwersji wejścia/
wyjścia wideo według ustawień menu”
(strona 38).
Parametry menu HDMI
x HDMI Control
Pozwala na włączanie lub wyłączanie
komponentów podłączonych do gniazda
HDMI kablem HDMI.
• ON
• OFF
Uwaga
Kiedy ustawisz „HDMI Control” na „ON”,
„HDMI Audio” może być automatycznie
zmienione.
x HDMI Audio
(Ustawienie wejścia audio
HDMI)
Pozwala na ustawienie wyjścia sygnałów
audio HDMI z komponentu
odtwarzającego podłączonego do
amplitunera przez połączenie HDMI.
• TV+AMP
Dźwięk jest wyprowadzany z głośnika
odbiornika TV i z głośników
podłączonych do amplitunera.
Uwagi
•Jakość dźwięku komponentu odtwarzającego
zależy od jakości dźwięku odbiornika TV, tj.
liczby kanałów, częstotliwości próbkowania,
itp. Gdy odbiornik TV posiada głośniki
stereofoniczne, wyjście dźwięku z
amplitunera jest także stereofoniczne,
podobnie jak wyjście odbiornika TV, nawet
jeżeli odtwarzasz program wielokanałowy.
•Gdy podłączysz amplituner do komponentu
wideo (projektor, itp.), dźwięk może nie być
ciąg dalszy
63PL
Obsługa amplitunera
Ustawienia dla wideo
wyprowadzany z amplitunera. W takim
wypadku wybierz „AMP”.
•Kiedy wybierzesz wejście, do którego zostało
przypisane wejście HDMI, z telewizora nie
będzie odtwarzany dźwięk.
• AMP
Sygnały audio HDMI z komponentu
odtwarzającego są wyprowadzane tylko
do głośników podłączonych do
amplitunera. Wielokanałowy dźwięk
może być odtwarzany w takiej postaci, w
jakiej jest.
Uwaga
Dźwięk nie jest odtwarzany z głośników
telewizora, kiedy HDMI Audio jest ustawione
na „AMP”.
x HDMI SW Level
Pozwala ustawić poziom subwoofera na
0 dB lub +10 dB, gdy sygnały PCM są
wprowadzane poprzez połączenie HDMI.
Dla każdego wejścia HDMI można
indywidualnie ustawiać poziom.
• 0 dB
• AUTO
Automatycznie ustawia poziom na 0 dB
lub +10 dB w zależności od
częstotliwości.
• +10 dB
Ustawienia dla
systemu (menu ustawień
System)
Przy pomocy menu ustawień System można
zmieniać ustawienia amplitunera w
zależności od potrzeb. Wybierz „System” w
menu Settings. Szczegóły dotyczące
regulacji parametrów podane są w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
Parametry menu ustawień
System
x Screen Saver
Pozwala na włączenie funkcji wygaszacza
ekranu dla menu GUI na ekranie
telewizora podłączonego do amplitunera.
• ON
Kiedy przez 15 minut nie wykonano
żadnej czynności, wygaszacz włączy się
automatycznie.
• OFF
Funkcja wygaszacza ekranu jest
wyłączona.
x RS-232C Control
Pozwala korzystanie z tego menu dla
operacji w strefie 2/ strefie 3.
Szczegółowe informacje podane są w
„Parametr opcji menu operacji w strefie 2/
strefie 3” (strona 113) w „Słuchanie w innej
strefie (operacje ZONE 2/ZONE 3)”.
• ON
• OFF
64PL
3
Korzystanie z dookolnego
dźwięku
Korzystanie ze
wstępnie
zaprogramowanego
pola dźwiękowego
3-6
1
2
Zacznij odtwarzać dźwięk z
odpowiadającego Ci źródła
(CD, DVD, itp.).
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
4
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Surround”, następnie
naciśnij
lub b.
5
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Sound Field Setup”,
następnie naciśnij
.
6
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać żądany dźwięk
dookolny.
Pozycja, która pozwala na ustawianie
w zależności od potrzeb, daje dostęp
do menu „Custom Settings”
stwarzającego możliwość
zaawansowanych ustawień.
Szczegółowe informacje w
„Regulowanie efektu dźwiękowego”
(strona 72).
Rodzaje trybu 2CH
x 2ch Stereo
Amplituner produkuje dźwięk tylko z
głośników przednich, lewego i prawego.
Brak dźwięku z subwoofera.
Standardowe sygnały z 2-kanałowych
źródeł stereofonicznych nie są w ogóle
poddawane przetwarzaniu pola
dźwiękowego, a wielokanałowe formaty
dookolne zostają w procesie konwersji w
dół (downmix) sprowadzone do 2 kanałów.
ciąg dalszy
65PL
Korzystanie z dookolnego dźwięku
2
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, następnie
naciśnij
lub b.
Uwaga
x 2ch Analog Direct
W trybie 2ch Stereo dźwięk nie jest
produkowany przez subwoofer. Aby słuchać 2kanałowych źródeł stereofonicznych przy użyciu
lewego/prawego przedniego głośnika oraz
subwoofera, wybierz „A.F.D. Auto”.
Amplituner ten wygeneruje sygnał niskiej
częstotliwości do subwoofera, jeśli nie ma
sygnału L.F.E., który jest dolnoprzepustowym
efektem dźwiękowym wyprowadzanym przez
subwoofer do sygnału 2-kanałowego.
Możesz przełączyć sygnał audio
wybranego wejścia na wejście analogowe
2-kanałowe. Ta funkcja umożliwia odbiór
ze źródeł analogowych wysokiej jakości.
Gdy ta funkcja jest używana, tylko głośność
i balans przednich głośników mogą być
regulowane.
Podczas podłączania odtwarzaczy Blu-ray Disc i innych
odtwarzaczy HD następnej generacji
Amplituner ten jest zgodny z następującymi formatami audio:
Format audio
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
66PL
Maksymalna
liczba kanałów
Połączenie pomiędzy komponentem
odtwarzającym i amplitunerem
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
a
a
a
a
×
a
×
a
a
a
a
a
a
a
5.1
6.1
7.1
7.1
5.1
6.1
5.1
Format audio
DTS-HD
High Resolution Audio a)
Maksymalna
liczba kanałów
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
×
a
×
a
×
a
×
a
7.1
DTS-HD
Master Audio a) b)
7.1
DSD a)
5.1
7.1
a)Kiedy komponent odtwarzający nie obsługuje danego formatu, wtedy sygnały audio są wysyłane w
innym formacie. Szczegółowe informacje na ten temat powinny być zawarte w instrukcjach obsługi
komponentów odtwarzających.
b)Sygnały o częstotliwości próbkowania większej niż 96 kHz są zawsze odtwarzane jako sygnały o
częstotliwości próbkowania albo 96 kHz albo 88,2 kHz.
67PL
Korzystanie z dookolnego dźwięku
Wielo-kanałowe liniowe
PCM a)
Połączenie pomiędzy komponentem
odtwarzającym i amplitunerem
Rodzaje trybu A.F.D.
Tryb Auto Format Direct (A.F.D.) pozwala
na odbiór dźwięku o wyższej wierności i
wybranie trybu rozkodowania, aby słuchać
2-kanałowego, stereofonicznego dźwięku
jako dźwięku wielokanałowego.
Tryb A.F.D.
Wielokanałowe Efekt
audio po
dekodowaniu
A.F.D. Auto
(Wykrywany
automatycznie)
Programuje dźwięk w taki sposób, w jaki był
nagrany/zakodowany, bez dodawania efektów
dookolnych.
ProLogic
Sygnały 4kanałowe
Wykonuje dekodowanie Dolby Pro Logic. Sygnał
źródłowy nagrany w formacie 2-kanałowym zostaje
dekodowany na 4.1-kanałowy.
PLII Movie
Sygnały 5kanałowe
Wykonuje dekodowanie trybu Dolby Pro Logic II
Movie. To ustawienie jest idealne dla filmów
zakodowanych w Dolby Surround. Poza tym, tryb
ten może reprodukować dźwięk w systemie 5.1
kanałów, do oglądania materiałów wideo z filmami z
nałożoną ścieżką dźwiękową lub starych filmów.
PLII Music
Sygnały 5kanałowe
Wykonuje dekodowanie trybu Dolby Pro Logic II
Music. To ustawienie jest idealne dla normalnych
źródeł stereo takich jak płyty CD.
PLII Game
Sygnały 5kanałowe
Wykonuje dekodowanie trybu Dolby Pro Logic II
Game.
PLIIx Movie*
Sygnały 7kanałowe
Wykonuje dekodowanie trybu Dolby Pro Logic IIx
Movie. To ustawienie jest idealne dla filmów
zakodowanych w Dolby Surround. Poza tym, tryb
ten może reprodukować dźwięk w systemie 7.1kanałowym, do oglądania wideo z filmami z
nałożoną ścieżką dźwiękową lub starych filmów.
PLIIx Music*
Sygnały 7kanałowe
Wykonuje dekodowanie trybu Dolby Pro Logic IIx
Music. To ustawienie jest idealne dla normalnych
źródeł stereo takich jak płyty CD.
PLIIx Game*
Sygnały 7kanałowe
Wykonuje dekodowanie trybu Dolby Pro Logic IIx
Game.
Neo:6 Cinema
Sygnały 7kanałowe
Wykonuje dekodowanie trybu DTS Neo:6 Cinema.
Neo:6 Music
Sygnały 7kanałowe
Wykonuje dekodowanie trybu DTS Neo:6 Music. To
ustawienie jest idealne dla normalnych źródeł stereo
takich jak płyty CD.
Multi Stereo
(Multi Stereo)
Wyprowadza 2-kanałowe sygnały prawego/lewego
kanału ze wszystkich głośników.
68PL
Tryb A.F.D.
Wielokanałowe Efekt
audio po
dekodowaniu
Neural-THX
Sygnały 7kanałowe
Następna generacja techniki Neural Surround™,
THX®. Poza obróbką polepszającą efekt
stereofoniczny i czystym dźwiękiem dookolnym 5.1,
z materiałów kodowanych w systemie uzyskujemy
teraz pole dźwiękowe Neural-THX® Surround w
pełnym zakresie 360°, dookolne 7.1-kanałowe.
* Nie można wybrać tego trybu dekodowania, jeżeli do amplitunera nie są podłączone tylne głośniki
dźwięku dookolnego.
Uwagi
•Neural-THX działa, kiedy wprowadzane są
sygnały wielo-kanałowe.
Jeżeli podłączysz subwoofer
Amplituner ten wygeneruje sygnał niskiej
częstotliwości do subwoofera, jeśli nie ma
sygnału L.F.E., który jest
dolnoprzepustowym efektem dźwiękowym
wyprowadzanym przez subwoofer do
sygnału 2-kanałowego. Jednak sygnał
niskiej częstotliwości nie będzie
generowany dla „Neo:6 Cinema” lub
„Neo:6 Music”, gdy wszystkie głośniki są
ustawione na „LARGE”. Aby w pełni
wykorzystać obwody przekierowania
basów Dolby Digital, zalecane jest
ustawienie częstotliwości odcięcia dla
subwoofera tak wysoko, jak to jest
możliwe.
Wskazówki
•Zwykle zalecane jest ustawienie „A.F.D. Auto”,
jednak czasami lepiej jest użyć SB Decoding,
aby strumień wejścia zgadzał się trybem, który
preferujesz.
•Możesz rozpoznać format kodowania
programów DVD, itp. po wyglądzie logo na
opakowaniu.
•Dekodowanie Dolby Pro Logic IIx działa gdy
wprowadzany jest sygnał wielokanałowy.
W takiej sytuacji nie działają ustawienia „SB
Decoding” i „SB Dec Mode” w ustawieniach
menu ustawień Surround. Gdy wybierzesz
tryby dekodowania inne niż Dolby Pro Logic
IIx, wyprowadzany jest dźwięk wielokanałowy
(który jest zakodowany).
69PL
Korzystanie z dookolnego dźwięku
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach:
– Wybrane zostało wejście wielokanałowe.
– Odbierane są sygnały DTS-HD o
częstotliwości próbkowania większej niż
48 kHz.
– Odbierane są sygnały Dolby TrueHD o
częstotliwości próbkowania większej niż
96 kHz.
•Jeśli ustawisz efekt pola dźwiękowego, kiedy
amplituner odbiera sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 48 kHz, sygnały te
będą zawsze odtwarzane sygnały o
częstotliwości próbkowania 44,1 kHz lub
48 kHz.
•Jeżeli ustawisz pole dźwiękowe podczas
odbierania sygnału DTS 96/24, sygnał będzie
odtwarzany tylko z częstotliwością
próbkowania 48 kHz.
•Kiedy przetwarzanie Neural-THX jest
włączane/wyłączane, początek dźwięku może
zostać obcięty.
Rodzaje trybu muzyki/filmu
Możesz skorzystać z dźwięku dookolnego
po prostu przez wybranie jednego z
fabrycznie zaprogramowanych pól
dźwiękowych amplitunera. Dają one w
Twym domu wrażenie sali kinowej lub
koncertowej – potężne, podniecające
dźwięki.
Pole
dźwiękowe
dla
Pole dźwiękowe
Efekt
Movie
Cinema Studio EX A
DCS
Oddaje charakterystykę dźwiękową filmowego studia
nagraniowego Sony Pictures Entertainment „Cary Grant
Theater”. Jest to tryb standardowy, znakomity do
oglądania większości filmów.
Cinema Studio EX B
DCS
Oddaje charakterystykę dźwiękową filmowego studia
nagraniowego Sony Pictures Entertainment „Kim Novak
Theater”. Tryb ten nadaje się idealnie do oglądania filmów
science-fiction lub filmów akcji z dużą ilością efektów
dźwiękowych.
Cinema Studio EX C
DCS
Oddaje charakterystykę dźwiękową sceny Sony Pictures
Entertainment. Ten tryb jest idealny do oglądania
musicali lub filmów, w których w ścieżce dźwiękowej
występuje orkiestra.
V.Multi Dimension
DCS
Tworzy wiele głośników wirtualnych z jednej pary
rzeczywistych głośników dookolnych.
D.Concert Hall A
Stosuje trójwymiarowe obrazowanie dźwięku w celu
uzyskania charakterystyki sali koncertowej; symulacja
wielkiej sceny muzycznej uzyskana poprzez
wykorzystanie zjawiska odbicia dźwięku.
D.Concert Hall B
Stosuje trójwymiarowe obrazowanie dźwięku w celu
uzyskania charakterystyki sali koncertowej; symulacja
zjawisk rezonansu i pogłosu.
Church
Oddaje akustykę kamiennej świątyni.
Jazz Club
Oddaje akustykę klubu jazzowego.
Live Concert
Oddaje akustykę 300-osobowej sali koncertowej.
Stadium
Tworzy wrażenie obecności na dużym, odkrytym
stadionie.
Sports
Tworzy wrażenie transmisji z imprezy sportowej.
Portable Audio
Daje czysty, wzmocniony dźwięk z przenośnego
urządzenia audio. Ten tryb jest idealny dla MP3 i innych
formatów skompresowanej muzyki.
Music
70PL
Pole dźwiękowe
Efekt
Headphone*
Headphone (2ch)
Ten tryb jest wybierany automatycznie, jeżeli używasz
słuchawek, gdy wybrany jest tryb „2ch Stereo” lub A.F.D.
Standardowe sygnały z 2-kanałowych źródeł
stereofonicznych nie są w ogóle poddawane
przetwarzaniu pola dźwiękowego, a wielokanałowe
formaty dookolne zostają w procesie konwersji w dół
(downmix) sprowadzone do 2 kanałów.
Headphone Theater
DCS
Ten tryb jest wybierany automatycznie, jeśli używasz
słuchawek, gdy pole dźwiękowe jest wybrane dla filmu/
muzyki. Korzystając ze słuchawek mamy wrażenie, że
jesteśmy w kinie.
Headphone (Direct)
Wyprowadza sygnały analogowe bez obróbki barwy
dźwięku, pola dźwiękowego, itp.
Headphone (Multi)
Ten tryb jest wybierany automatycznie, jeżeli używasz
słuchawek, gdy wybrane jest wejście wielokanałowe.
Wyprowadza przednie sygnały analogowe z gniazd
MULTI CHANNEL INPUT.
* Możesz wybrać ten tryb pola dźwiękowego, jeżeli słuchawki są podłączone do amplitunera.
Uwagi
•Pola dźwiękowe dla muzyki i filmów nie
działają w następujących przypadkach:
– Wybrane zostało wejście wielokanałowe.
– Odbierane są sygnały DTS-HD o
częstotliwości próbkowania większej niż
48 kHz.
– Odbierane są sygnały Dolby TrueHD o
częstotliwości próbkowania większej niż
96 kHz.
•Jeżeli ustawisz pole dźwiękowe podczas
odbierania sygnału DTS 96/24, sygnał będzie
odtwarzany tylko z częstotliwością
próbkowania 48 kHz.
•Jeśli ustawisz efekt pola dźwiękowego, kiedy
amplituner odbiera sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 48 kHz, sygnały te
będą zawsze odtwarzane sygnały o
częstotliwości próbkowania 44,1 kHz lub
48 kHz.
•Efekty wytwarzane przez wirtualne głośniki
mogą powodować zwiększony poziom szumów
w odtwarzanym sygnale.
•Podczas słuchania z zastosowaniem pola
dźwiękowego wykorzystującego wirtualne
głośniki, nie jest możliwe słuchanie dźwięku
dochodzącego bezpośrednio z głośników
dookolnych.
•Jeżeli wybrane jest jedno z pól dźwiękowych
dla muzyki, z subwoofera nie jest odtwarzany
żaden dźwięk, jeżeli wszystkie głośniki są
ustawione na „LARGE” w menu ustawień
Speaker. Dźwięk będzie jednak odtwarzany z
subwoofera, jeżeli cyfrowy sygnał wejściowy
będzie zawierał sygnały L.F.E., lub gdy głośniki
przednie lub dookolne będą ustawione na
„SMALL”, wybrane będzie pole dźwiękowe
dla filmu lub wybrane będzie „Portable Audio”.
Wskazówki
•Pola dźwiękowe z oznaczeniem DCS
wykorzystują technikę DCS. Sprawdź w
„Objaśnienia terminów” (strona 136).
•Gdy zostanie wybrany znak pola dźwiękowego
DCS, na wyświetlaczu zapali się lampka
Digital Cinema Sound.
Aby wyłączyć efekt dookolny
dla MOVIE/MUSIC
Ustaw „2ch Stereo” lub „A.F.D. Auto” w
menu ustawień Surround.
71PL
Korzystanie z dookolnego dźwięku
Pole
dźwiękowe
dla
3
Regulowanie efektu
dźwiękowego
Monitorując dźwięk, wyreguluj
wybrany parametr za pomocą
V/v i
.
Pozycja, która pozwala na ustawianie w
zależności od potrzeb, daje dostęp do menu
„Custom Settings” stwarzającego
możliwość zaawansowanych ustawień.
Szczegóły podane są w następujących
opisach parametrów menu:
Uwaga
Opcje ustawień, które możesz wyregulować w
każdym menu różnią się zależnie od pola
dźwiękowego.
Regulacja poziomu efektu
1 Naciskaj wielokrotnie V/v, aby wybrać
poziom efektu, a następnie naciśnij
w kroku 2.
2-3
1
Wybierz pole dźwiękowe
(strona 65).
2 Naciskaj wielokrotnie V/v, aby ustawić
poziom.
Wyższe ustawienia dają silniejszy efekt
dookolny.
Możesz wyregulować poziom od 20%
do 120% w odstępach co 5%.
Parametr menu Custom
Settings
x Center Width Control
2
72PL
Naciśnij b, aby wybrać
„Custom Settings”, następnie
naciśnij
.
Pozwala na wykonanie dalszych regulacji
dla trybu dekodowania Dolby Pro Logic II
i IIx Music. Parametr ten można ustawiać
tylko, kiedy tryb A.F.D. jest ustawiony na
„PLII Music” lub „PLIIx Music”.
Możesz wyregulować dystrybucję sygnału
kanału centralnego, generowanego przez
dekodowanie Dolby Pro Logic II, na
głośniki lewy/prawy.
x Dimension Control
Pozwala na wykonanie dalszych regulacji
dla trybu dekodowania Dolby Pro Logic II
i IIx Music. Parametr ten można ustawiać
tylko, kiedy tryb A.F.D jest ustawiony na
„PLII Music” lub „PLIIx Music”.
Możesz wyregulować różnicę między
przednimi kanałami a kanałami
dookolnymi.
x Panorama Mode
Parametr ten przeznaczony jest zwłaszcza
dla „D.Concert Hall A/B”. Umożliwia on
regulowanie stopnia pogłosu dodawanego
do sygnałów przednich, zgodnie z
pogłosem zawartym w sygnale źródłowym.
• STD
Zwykle należy wybrać „STD”.
• WET
Wybierz, aby dodać więcej przedniego
pogłosu.
Korzystanie z dookolnego dźwięku
Pozwala na wykonanie dalszych regulacji
dla trybu dekodowania Dolby Pro Logic II
i IIx Music. Parametr ten można ustawiać
tylko, kiedy tryb A.F.D. jest ustawiony na
„PLII Music” lub „PLIIx Music”.
• ON
Pozwala na korzystanie z dźwięku
dookolnego przez rozszerzenie pola
dźwiękowego przednich głośników na
lewo i na prawo od słuchacza.
• OFF
Ta funkcja nie jest uruchamiana.
x Front Reverb
(Przedni pogłos)
x Screen Depth
Ten parametr służy szczególnie trybom
Cinema Studio EX.
Pozwala stworzyć w pokoju wrażenie, że
dźwięk przednich głośników wydobywa się
z głębi ekranu, zupełnie jak w kinie.
• ON
Pozwala stworzyć środowisko
dźwiękowe, w którym dźwięk będzie
sprawiał wrażenie dochodzenia wprost z
dużego ekranu znajdującego się przed
słuchaczem.
• OFF
Ta funkcja nie jest uruchamiana.
x Virtual Speakers
Ten parametr służy szczególnie trybom
Cinema Studio EX.
• ON
Zostają stworzone wirtualne głośniki.
• OFF
Ta funkcja nie jest uruchamiana.
73PL
2
Korzystanie z trybu
dekodowania tylnego
dźwięku dookolnego
Gdy rozkodujesz tylny sygnał dookolny
nagrania dokonanego w formacie Dolby
Digital Surround EX, DTS-ES Matrix,
DTS-ES Discrete 6.1, itp., możesz słuchać
dźwięku dookolnego zgodnie z intencjami
twórców filmu.
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, następnie
naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
3
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Surround”, następnie
naciśnij
lub b.
4
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „SB Dec Mode”,
następnie naciśnij
.
5
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać tryb dekodowania
tylnego dźwięku dookolnego,
następnie naciśnij
.
1
2-5
1
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
74PL
Wskazówka
Tryb dekodowania tylnego dźwięku dookolnego
można wybrać przy pomocy „SB Decoding” w
menu ustawień Surround.
Korzystanie z trybu
dekodowania tylnego
dźwięku dookolnego (SB
Decoding)
x SB Decoding
(Dekodowanie tylnego dźwięku
dookolnego)
Strumień
sygnałów na
wejściu
Kanały
wyjściowe
Dekodowanie
tylnego sygnału
dookolnego
Dolby Digital
5.1
5.1e)
—
Dolby Digital 6.1e)
Surround EXb)
DTS 5.1
5.1e)
Dekoder
macierzowy zgodny
z Dolby Digital EX
—
DTS-ES Matrix 6.1e)
6.1c)
Dekodowanie DTS
Matrix
6.1e)
Dekodowanie DTS
Discrete
DTS-ES
Discrete 6.1d)
a)Znacznik
dekodowania 6.1-kanałowego jest
informacją nagraną w programie, takim jak
płyty DVD.
b)Płyta DVD Dolby Digital, która zawiera
znacznik Surround EX. Strona internetowa
Dolby Corporation pomoże w odróżnieniu
filmów Surround EX.
c)
Programy zakodowane ze znacznikiem
wskazującym, że zawierają zarówno sygnały
DTS-ES Matrix jak i 5.1-kanałowe.
d)
Programy zawierające zakodowane sygnały
kanałów 5.1 i strumień rozszerzenia, służący
przywracaniu tych sygnałów do dyskretnych
kanałów 6.1. Sygnały kanałów Discrete 6.1 są
sygnałami specyficznymi dla płyt DVD i nie są
używane w kinach.
e)
Gdy podłączone są dwa tylne głośniki
dookolne, kanał wyjściowy będzie zawierał
sygnały 7.1-kanałowe.
Uwagi
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach:
– Wybrane zostało wejście wielokanałowe.
– Wybrano pole dźwiękowe dla muzyki lub
filmu.
•Jeśli ustawisz efekt pola dźwiękowego, kiedy
amplituner odbiera sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 48 kHz, sygnały te
będą zawsze odtwarzane sygnały o
częstotliwości próbkowania 44,1 kHz lub
48 kHz.
•Kiedy trwa dekodowanie dźwięku dookolnego
tylnego, a amplituner odbiera sygnały DTS 96/
24, sygnały te będą zawsze odtwarzane z
częstotliwością próbkowania 48 kHz.
•W trybie Dolby Digital EX może nie być
dźwięku z tylnego głośnika dookolnego.
Niektóre płyty nie posiadają znacznika Dolby
Digital Surround EX, nawet jeśli na
opakowaniach są logo Dolby Digital EX. W
takim wypadku wybierz „ON”.
•Kiedy wybrane jest „PLIIx” trybu A.F.D., SB
Decoding jest dekodowane w trybie PLIIx.
x SB Dec Mode
(Tryb dekodowania tylnego
sygnału dookolnego)
Możesz wybrać tryb dekodowania tylnego
sygnału dookolnego tylko, gdy „SB
Decoding” jest ustawione na „ON” lub
„AUTO”, a strumień sygnałów
wejściowych zawiera znacznik Dolby
Digital Surround EX.
ciąg dalszy
75PL
Korzystanie z dookolnego dźwięku
• AUTO
Gdy strumień sygnału na wejściu zawiera
znacznik dekodowania 6.1-kanałowegoa),
realizowane jest odpowiednie
dekodowanie tylnego sygnału
dookolnego.
• ON
Ustawienie SB Dec Mode jest
zastosowane do rozkodowania 5.1kanałowego i 6.1-kanałowego w
strumieniu sygnałów wejściowych.
• OFF
Dekodowanie tylnego sygnału
dookolnego nie jest wykonywane.
Parametr
Ustawienie
głośników
DDEX
7.1
Dekoder macierzowy
kanałów zgodny z Dolby Digital
EX
Dekodowanie tylnego
sygnału dookolnego
6.1
Dekoder macierzowy
kanałów zgodny z Dolby Digital
EX
PLIIx MV
7.1
Dekoder filmowy
kanałów zgodny z Dolby Pro
Logic IIx
6.1
Dekoder macierzowy
kanałów zgodny z Dolby Digital
EX
PLIIx MS
Korzystanie z
efektów dookolnych
przy niskiej głośności
(NIGHT MODE)
Funkcja ta umożliwia symulację
środowiska podobnego do kinowego przy
małej głośności. Funkcja ta może być
używana z innymi polami dźwiękowymi.
Oglądając późno w nocy film, dialogi będą
wyraźnie słyszalne, nawet przy małej
głośności.
7.1
Dekoder muzyczny
kanałów zgodny z Dolby Pro
Logic IIx
6.1
Dekoder muzyczny
kanałów zgodny z Dolby Pro
Logic IIx
Uwaga
1
Dekodowanie macierzowe zgodne z Dolby
Digital EX jest stosowane, jeżeli ustawieniem
dla głośników jest system 6.1-kanałowy, a
dekodowanie filmowe zgodne z Pro Logic IIx
jest stosowane, jeżeli ustawieniem dla głośników
jest system 7.1-kanałowy, gdy wybierzesz Dolby
PLIIx MS w następujących warunkach:
– wprowadzany jest sygnał Dolby Digital
Surround EX
– „SB Decoding” jest ustawione na „AUTO”
2
76PL
1
Naciśnij AMP.
Teraz możliwe jest obsługiwanie
amplitunera.
2
Naciśnij NIGHT MODE.
Zostaje włączona funkcja NIGHT
MODE. Tryb NIGHT MODE jest
włączany lub wyłączany naciskaniem
NIGHT MODE.
Uwagi
Korzystanie z dookolnego dźwięku
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach:
– Wybrane zostało wejście wielokanałowe.
– Odbierane są sygnały Dolby TrueHD o
częstotliwości próbkowania większej niż
96 kHz.
•Kiedy włączona jest funkcja NIGHT MODE, a
amplituner odbiera sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 96 kHz, sygnały te
będą zawsze odtwarzane sygnały o
częstotliwości próbkowania 44,1 kHz lub
48 kHz.
Wskazówka
Gdy ta funkcja jest włączona, poziomy Bass,
Treble i Effect zostają podwyższone, a „D.Range
Comp” zostaje automatycznie ustawione na
„MAX”.
77PL
Zaawansowane ustawienia
głośników
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
2
Ręczna regulacja
ustawień głośników
Każdy głośnik można ustawić ręcznie.
Poziomy głośników można także ustawić
po zakończeniu automatycznej kalibracji.
Ustawianie z pomocą menu
Manual Setup
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, następnie
naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
3
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Speaker”, następnie
naciśnij
.
4
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Manual Setup”,
następnie naciśnij
.
Parametry menu Manual
Setup
1
2-4
1
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
78PL
x Level
(Poziom głośnika)
Można ustawić poziom każdego głośnika
(środkowego, dookolnego lewego/
prawego, tylnego dookolnego lewego/
prawego, subwoofera). Możesz regulować
poziom od –20 dB do +10 dB co 0,5 dB.
Dla głośnika przedniego lewego/prawego
można ustawić zbalansowanie po każdej
stronie. Poziom głośnika przedniego
lewego można ustawić pomiędzy FL–10,0
dB a FL+10,0 dB co 0,5 dB. Można również
ustawić poziom głośnika przedniego
prawego pomiędzy FR–10,0 dB a FR+10,0
dB co 0,5 dB.
Uwaga
x Distance
(Odległość od słuchacza do
każdego głośnika)
Można ustawiać odległość pomiędzy
słuchaczem a każdym głośnikiem
(przednim lewym/prawym, środkowym,
dookolnym lewym/prawym, dookolnym
tylnym lewym/prawym, subwooferem).
Odległości można ustalać w granicach od
1,0 do 10,0 metrów, w odstępach co 1 cm.
x Size
(Rozmiar każdego głośnika)
Można ustawiać rozmiar każdego głośnika
(przedniego lewego/prawego, środkowego,
dookolnego lewego/prawego, dookolnego
tylnego lewego/prawego).
Wskazówki
•Ustawienia „LARGE” i „SMALL” dla
każdego głośnika decydują, czy wewnętrzny
procesor dźwięku wytnie sygnał basów z tego
kanału.
Gdy bas jest wycięty z kanału, obwody
przekierowania basów przesyłają basowe
częstotliwości do subwoofera lub innych
głośników „LARGE”.
Jednak ponieważ dźwięk basowy cechuje się
pewnym stopniem kierunkowości, najlepiej jest
nie wycinać go, jeśli to możliwe. W związku z
tym, nawet jeśli używasz małych głośników,
możesz ustawić je na „LARGE”, jeśli chcesz
przez nie wyprowadzać częstotliwości basowe.
Odwrotnie, jeśli używasz dużego głośnika, ale
wolisz nie wyprowadzać przez ten głośnik
częstotliwości basowych, ustaw go na
„SMALL”.
Jeżeli ogólny poziom dźwięku będzie niższy od
wymaganego, ustaw wszystkie głośniki na
„LARGE”. Jeżeli basy nie będą wystarczające,
można zwiększyć ich poziom przy pomocy
korektora.
•Tylne głośniki dookolne zostaną ustawione tak
samo, jak głośniki dookolne.
ciąg dalszy
79PL
Zaawansowane ustawienia głośników
Gdy wybrane jest jedno z pól dźwiękowych dla
muzyki, z subwoofera nie jest odtwarzany żaden
dźwięk, jeżeli wszystkie głośniki są ustawione na
„LARGE”. Dźwięk będzie jednak odtwarzany z
subwoofera, jeżeli cyfrowy sygnał wejściowy
będzie zawierał sygnały L.F.E., lub gdy głośniki
przednie lub dookolne będą ustawione na
„SMALL”, wybrane będzie pole dźwiękowe dla
filmu lub wybrane będzie „Portable Audio”.
• LARGE
Jeżeli podłączasz duże głośniki, które
efektywnie reprodukują częstotliwości
basów, wybierz „LARGE”. Zwykle
należy wybrać „LARGE”.
• SMALL
Jeżeli dźwięk jest zniekształcony, lub
brak efektów dookolnych podczas
używania wielokanałowego dźwięku
dookolnego, wybierz „SMALL”, aby
włączyć obwód zmiany kierunku basów i
odtwarzać niskie częstotliwości każdego
kanału z subwoofera lub głośników
ustawionych na „LARGE”.
•Gdy przednie głośniki są ustawione na
„SMALL”, głośnik środkowy, dookolny i tylny
dookolny zostaną też automatycznie ustawione
na „SMALL”.
•Jeżeli nie używasz subwoofera, przednie
głośniki są automatycznie ustawiane na
„LARGE”.
• BEHD/LOW
Wybierz, jeżeli lokalizacja głośników
dookolnych odpowiada sekcjom B i C.
• BEHD/HIGH
Wybierz, jeżeli lokalizacja głośników
dookolnych odpowiada sekcjom B i D.
x Position
(Położenie głośników
dookolnych)
Pozycja głośnika dookolnego jest
zaprojektowana szczególnie dla zastosowania
trybów Cinema Studio EX. Dla innych pól
dźwiękowych pozycja głośnika nie jest tak
istotna.
Te pola dźwiękowe zostały zaprojektowane przy
założeniu, że głośniki dookolne będą znajdowały
się z tyłu za pozycją słuchania, ale prezentowane
efekty pozostają w dużym stopniu stałe, nawet
jeśli głośniki dookolne są rozstawione pod raczej
szerokim kątem. Tym niemniej, jeśli głośniki są
zwrócone w stronę słuchacza bezpośrednio z
lewej i prawej strony pozycji słuchania, efekty
dookolne stają się niewyraźne, z wyjątkiem
ustawienia na „SIDE”.
Jednak każde środowisko akustyczne
charakteryzuje wiele zmiennych, takich jak
odbicia ze ścian i jeżeli głośniki są ulokowane
wysoko ponad pozycją odsłuchu, być może
osiągniesz lepsze rezultaty przy użyciu „BEHD”,
nawet jeśli znajdują się bezpośrednio po lewej i
prawej stronie.
W rezultacie, nawet jeśli ustawienia będą
odwrotne niż opisane w powyższych
wyjaśnieniach, zalecane jest odtwarzanie
programu z zakodowanym wielokanałowym
dźwiękiem dookolnym przy wyborze ustawienia,
które tworzy wrażenie przestrzeni i które
najlepiej tworzy spójną przestrzeń między
dźwiękiem dookolnym z głośników dookolnych i
dźwiękiem przednich głośników. Jeżeli nie
możesz się zdecydować, który dźwięk jest
najlepszy, wybierz „BEHD” i następnie
wykorzystaj parametr odległości głośników i
regulację poziomu głośników, aby uzyskać
prawidłowy balans.
Pozwala określić lokalizację głośników
dookolnych dla prawidłowego
zastosowania efektów dookolnych w
trybach Cinema Studio EX. Ta pozycja
ustawień nie jest dostępna, kiedy nie są
podłączone żadne głośniki dookolne.
• SIDE/LOW
Wybierz, jeżeli lokalizacja głośników
dookolnych odpowiada sekcjom A i C.
• SIDE/HIGH
Wybierz, jeżeli lokalizacja głośników
dookolnych odpowiada sekcjom A i D.
80PL
Wskazówka
Ustawianie z pomocą menu
Speaker Pattern
4
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Speaker Pattern”,
następnie naciśnij
.
Wybierz „Speaker Pattern” w
zależności od używanego zestawu
głośników. Po wykonaniu
automatycznej kalibracji nie potrzeba
wybierać wzoru rozmieszczenia
głośników.
5
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać żądany dźwięk
dookolny.
Zaawansowane ustawienia głośników
1
2-5
1
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
2
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, następnie
naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
3
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Speaker”, następnie
naciśnij
.
81PL
Ustawianie z pomocą menu
Test Tone
4
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Test Tone”, następnie
naciśnij
.
Można wybrać rodzaj tonu próbnego.
5
1
2-6
Wybierz głośnik, który ma być
regulowany i naciśnij
.
Ton próbny zostanie wyprowadzony
kolejno z każdego głośnika.
6
Reguluj ten parametr za
pomocą V/v, a potem naciśnij
.
Wskazówki
1
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
2
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, następnie
naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
3
82PL
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Speaker”, następnie
naciśnij
.
•Aby wyregulować poziom wszystkich
głośników jednocześnie, naciśnij
MASTER VOL +/–.
•Wyregulowana wartość pokazuje się na
wyświetlaczu podczas regulacji.
Gdy ton próbny nie jest
wyprowadzany z głośników
• Przewody głośników mogą być źle
podłączone. Sprawdź, czy są solidnie
podłączone tak, aby nie odłączały się
przy lekkim pociągnięciu.
• Mogło nastąpić krótkie spięcie między
przewodami głośników.
Gdy ton próbny jest
wyprowadzany z innego
głośnika niż na to wskazuje
wyświetlany na ekranie głośnik
Wzór rozmieszczenia głośników dla
podłączonego głośnika nie jest prawidłowo
ustawiony. Upewnij się, że podłączenie
głośnika i wzór rozmieszczenia głośników
odpowiadają sobie.
Parametry menu Test Tone
x Test Tone
• OFF
• AUTO
Ton próbny zostanie wyprowadzony
kolejno z każdego głośnika.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Możesz wybrać głośniki, które
wyprowadzą ton próbny.
x Phase Noise
x Phase Audio
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL,
SL/L, L/SR
Pozwala na wyprowadzenie źródła
dźwięku dwóch przednich kanałów
(zamiast tonu próbnego), kolejno z
sąsiednich głośników.
Niektóre pozycje mogą nie być
wyświetlane, zależnie od ustawienia
wzoru rozmieszczeń głośników.
Pozostałe parametry menu
ustawień Speaker
x Center Mix
(Wł/wył ustawień analogowego
procesu downmix)
• OFF
Jeśli podłączony jest głośnik centralny,
ustawienie to jest automatycznie
zmieniane na „OFF”.
x Sur Back Assign
(Ustawienia głośnika(ów)
dookolnych tylnych)
• OFF
Jeżeli tylne głośniki dookolne nie są
podłączone, wybierz „OFF”.
• BI-AMP
Jeżeli podłączysz przednie głośniki w
konfiguracji bi-amplifier, wybierz „BIAMP”.
• ZONE 2
Kiedy używasz tylnych głośników
dookolnych w strefie 2, wybierz „ZONE
2”. Jeśli wybierzesz „ZONE 2”, wtedy
wejście na gniazda SUR BACK wejścia
MULTI CHANNEL INPUT będzie
niemożliwy.
Uwaga
Ustaw „Sur Back Assign” na „OFF”, a następnie
podłącz głośniki dookolne tylne do amplitunera,
jeżeli chcesz zmienić podłączenie z podłączenia
bi-amplifier lub połączenie w strefie 2 na
podłączenie głośników tylnych dookolnych.
Zresetuj głośniki po podłączeniu głośników
tylnych dookolnych. Zapoznaj się z rozdziałem
„Auto Calibration” (strona 48) lub „Manual
Setup” (strona 78).
x Crossover Freq
(Częstotliwość rozgraniczająca
głośnika)
Pozwala na ustawienie częstotliwości
rozgraniczającej basów dla głośników
ustawionych na „SMALL” w menu
Speaker. Zmierzona częstotliwość
rozgraniczająca głośników jest ustawiana
dla każdego głośnika po wykonaniu
automatycznej kalibracji.
ciąg dalszy
83PL
Zaawansowane ustawienia głośników
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL,
SL/L, L/SR
Pozwala na wyprowadzenie tonu
próbnego kolejno z sąsiednich głośników.
Niektóre pozycje mogą nie być
wyświetlane, zależnie od ustawienia
wzoru rozmieszczeń głośników.
• ON
Zalecamy ustawić „Center Mix” na
„ON”, aby słuchać wysokiej jakości
dźwięku cyfrowego, kiedy głośnik
środkowy nie jest podłączony.
Analogowy downmix działa, kiedy
„Center Mix” ustawisz na „ON”.
Ustawienie to działa także w stosunku do
sygnałów wejściowych z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT.
Ustawiona wartość jest ustawiana dla
każdego głośnika, kiedy ustawiasz
częstotliwość podziału przy pomocy
„Crossover Freq” po wykonaniu
automatycznej kalibracji.
x Multi Ch SW Level
(Wielokanałowy poziom
subwoofera)
Pozwala zwiększyć poziom sygnału kanału
MULTI CHANNEL INPUT subwoofera o
+10 dB. Ta regulacja może być konieczna,
gdy odtwarzacz DVD jest podłączony do
gniazd MULTI CHANNEL INPUT.
Poziom subwoofera z odtwarzaczy DVD
jest o 10 dB niższy niż w wypadku
odtwarzaczy Super Audio CD.
x D.Range Comp
(Kompresor dynamiki sygnału)
Pozwala na kompresję dynamiki sygnału
ścieżki dźwiękowej. Może to być przydatne
gdy chcesz oglądać filmy późno w nocy, z
niską głośnością. Kompresja
dynamicznego zakresu jest możliwa tylko
dla źródeł Dolby Digital.
• OFF
Dynamika sygnału nie jest
kompresowana.
• STD
Dynamika sygnału jest kompresowana
zgodnie z założeniami inżyniera dźwięku.
• MAX
Dynamika sygnału jest drastycznie
skompresowana.
Wskazówki
•Kompresor dynamicznego zakresu pozwala na
kompresję dynamicznego zakresu ścieżki
dźwiękowej w oparciu o informacje
dynamicznego zakresu zawarte w sygnale
Dolby Digital.
•„STD” jest ustawieniem standardowym, ale
powoduje ono tylko niewielką kompresję.
Dlatego zalecane jest użycie ustawienia
„MAX”. Pozwala ono na znaczną kompresję
dynamiki sygnału i umożliwia oglądanie filmów
późno w nocy, z niską głośnością. W
przeciwieństwie do ograniczników
84PL
analogowych, poziomy są z góry określone i
powodują bardzo naturalną kompresję.
x Distance Unit (Jednostka
odległości)
Pozwala na wybranie jednostki miary dla
ustawiania odległości.
• meter
Odległość jest wyświetlana w metrach.
• feet
Odległość jest wyświetlana w stopach.
Regulacja korektora
Można użyć ustępujących parametrów do
ustawienia brzmienia dźwięku (poziom
dźwięków niskich/wysokich) wszystkich
głośników i zapisać maksymalnie 5 różnych
ustawień korektora w celu późniejszego
wykorzystania. Te ustawienia są stosowane
do wszystkich pól dźwiękowych i dla
każdego głośnika.
Dźwięki niskie
(basy)
Dźwięki wysokie
(soprany)
1
2-7
Poziom
(dB)
Częstotliwość (Hz)
Uwagi
•Ta funkcja nie działa w następujących
wypadkach:
– Wybrane zostało wejście wielokanałowe.
– Odbierane są sygnały Dolby TrueHD o
częstotliwości próbkowania większej niż
96 kHz.
•Kiedy korektor jest regulowany w czasie gdy a
amplituner odbiera sygnały o częstotliwości
próbkowania większej niż 96 kHz, sygnały te
będą zawsze odtwarzane sygnały o
częstotliwości próbkowania 44,1 kHz lub
48 kHz.
1
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
2
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, następnie
naciśnij
lub b.
Lista menu Settings pojawi się na
ekranie telewizora.
3
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „EQ”, następnie
naciśnij
.
ciąg dalszy
85PL
Zaawansowane ustawienia głośników
OPTIONS
4
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać zaprogramowany
numer, jaki ma być zapisany
jako numer
zaprogramowanego
ustawienia korektora, a
następnie naciśnij
.
Ekran ustawiania korektora pojawi się
na ekranie telewizora.
5
Za pomocą B/b wybierz
głośnik, który ma być
regulowany i naciśnij
.
6
Naciskaj wielokrotnie B/b, aby
wybrać „Bass” lub „Treble”, a
potem naciśnij V/v, aby
wyregulować ten parametr.
Wskazówka
Możesz regulować poziom basów i
sopranów przedniego głośnika za pomocą
TONE MODE i TONE na amplitunerze.
7
Naciśnij
, aby potwierdzić
parametr.
Kasowanie zapisanych
ustawień korektora
1 Naciśnij OPTIONS, a następnie
naciśnij
.
Pojawi się zapytanie „Are you sure to
clear EQ Settings?”.
2 Naciskaj wielokrotnie B/b, aby wybrać
„Yes”, następnie naciśnij
86PL
.
Obsługa tunera
Strojenie automatyczne
Słuchanie radia FM/
AM
Możesz słuchać programów radiowych FM
i AM za pomocą wbudowanego
radioodbiornika. Przed rozpoczęciem
operacji upewnij się, że anteny FM i AM
zostały podłączone do amplitunera
(strona 40).
Wskazówka
Skala strojenia dla bezpośredniego strojenia
pokazana jest poniżej.
•Pasmo FM
50 kHz
•Pasmo AM
9 kHz
1
2-4
Obsługa tunera
1
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
2
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „FM” lub „AM”,
następnie naciśnij
lub b.
Lista menu FM lub AM pojawi się na
ekranie telewizora.
ciąg dalszy
87PL
3
Naciśnij V/v, aby wybrać „Auto
Tuning”, następnie naciśnij
.
Strojenie bezpośrednie
Wpisz częstotliwość stacji bezpośrednio,
używając przycisków numerycznych.
4
Naciśnij V/v.
Naciśnij V, aby przeszukiwać od
niskich do wysokich częstotliwości,
naciśnij v, aby przeszukiwać od
wysokich do niskich częstotliwości.
Amplituner zatrzymuje
przeszukiwanie za każdym razem, gdy
odebrana zostanie stacja.
4
1
W wypadku złego odbioru
stereofonicznego FM
1 Naciśnij OPTIONS.
2-4
2 Naciśnij V/v, aby wybrać „FM Mode”,
następnie naciśnij
.
3 Naciśnij V/v, aby wybrać „MONO”,
następnie naciśnij
1
.
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
88PL
2
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „FM” lub „AM”,
następnie naciśnij
lub b.
3
Naciśnij V/v, aby wybrać
„Direct Tuning”, następnie
naciśnij
.
4
Przyciskami numerycznymi
wprowadzaj częstotliwości, a
następnie naciskaj
, aby je
wprowadzać.
Przykład 1: FM 102,50 MHz
Wybierz 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Przykład 2: AM 1 350 kHz
Wybierz 1 b 3 b 5 b 0
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
Możesz zaprogramować maksymalnie 30
stacji FM i 30 stacji AM. Wtedy możesz z
łatwością dostrajać się do stacji, których
często słuchasz.
1
2,
5-7
4
Jeśli nie możesz dostroić się do
stacji
Pokazuje się „– – – .– – MHz”, a potem na
wyświetlaczu pokazuje się znowu bieżąca
częstotliwość.
Sprawdź, czy wprowadzona częstotliwość
jest prawidłowa. Jeżeli nie, powtórz krok 4.
Jeżeli nadal nie możesz nastroić stacji,
częstotliwość ta nie jest używana w tej
okolicy.
1
Naciśnij AMP MENU, aby na
ekranie TV wyświetlić menu
GUI.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
2
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „FM” lub „AM”,
następnie naciśnij
lub b.
ciąg dalszy
89PL
Obsługa tunera
Wskazówka
Jeżeli nastrojona została stacja AM,
wyreguluj kierunek anteny ramowej
AM dla najlepszego odbioru.
3
Nastrój stację, którą chcesz
zaprogramować, przy użyciu
Strojenia automatycznego
(strona 87) lub Bezpośredniego
strojenia (strona 88).
Kiedy odbierasz dźwięk programów
FM z niską jakością, przełącz tryb
odbioru FM (strona 88).
4
5
Naciśnij OPTIONS.
6
Naciśnij V/v, aby wybrać
zaprogramowany numer
pamięci.
7
Naciśnij
Naciśnij V/v, aby wybrać
„Memory”, następnie naciśnij
, aby je wprowadzać.
.
Stacja zostaje zapisana jako wybrany,
zaprogramowany numer pamięci.
8
Powtórz kroki 3 do 7 aby
zaprogramować inną stację.
Dostrajanie się do
zaprogramowanych stacji
1 Powtórz kroki 1 i 2 procedury
„Zapisywanie stacji radiowych w
pamięci”.
2 Naciśnij V/v, aby wybrać żądaną,
zaprogramowaną stację.
Można wybrać następujące
zaprogramowane stacje:
• Pasmo AM AM1 do AM30
• Pasmo FM FM1 do FM30
Nazywanie zaprogramowanych
stacji
1 Wybierz zaprogramowaną stację, którą
chcesz nazwać.
2 Naciśnij OPTIONS, aby wybrać „Name
Input”.
Szczegóły dotyczące nadawania nazw
znajdują się w „Nazywanie wejść”
(strona 96).
90PL
Używanie Systemu
Danych Radiowych
(RDS)
(Dotyczy tylko modelu
przeznaczonego na rynki
europejskie)
Ten amplituner umożliwia używanie RDS
(Radio Data System), funkcji która
pozwala na wysyłanie dodatkowych
informacji przez stacje radiowe, razem z
sygnałem normalnego programu. Możesz
wyświetlać informacje RDS.
Uwagi
•RDS działa tylko z programami stacji FM.
•Nie wszystkie stacje FM prowadzą usługi RDS,
jak również zakres usług może być różny. Jeżeli
nie znasz usług RDS, zasięgnij informacji w
swojej lokalnej stacji radiowej.
Odbiór przekazów RDS
Po prostu wybierz stację z pasma FM
używając Automatycznego strojenia
(strona 87), Bezpośredniego
strojenia (strona 88), lub strojenia
zaprogramowanych stacji
(strona 89).
Gdy nastroisz stację, która prowadzi usługi
RDS, zapali się „RDS” i na wyświetlaczu
pojawi się nazwa stacji.
Uwagi
•RDS może nie działać właściwie, jeżeli
nastrojona stacja nie nadaje sygnału RDS
prawidłowo, lub jeżeli sygnał jest słaby.
•Jeżeli nadawany jest komunikat nadzwyczajny
władz państwowych, na wyświetlaczu zaczyna
migać „Alarm-Alarm!”.
•Jeżeli stacja nie prowadzi konkretnej usługi
RDS, na wyświetlaczu pojawi się „No XX” (na
przykład „No Clock Time”).
•Gdy stacja nadaje dane tekstowe, są one
wyświetlane w takim samym tempie, z jakim są
wysyłane ze stacji. Każda zmiana w tego tempa
powoduje zmianę tempa wyświetlania danych.
•Informacje RDS są pokazywane na
wyświetlaczu amplitunera.
Kiedy używany jest interfejs GUI, na ekranie
telewizora wyświetlane jest PS (nazwa Program
Service) i PTY (Program Type).
Opis rodzajów programów
Oznaczenie
rodzaju
programu
Opis
News
Wiadomości
Opis
Weather &
Metr
Informacje o pogodzie
Finance
Raporty giełdowe, handlowe,
itp.
Children’s
Progs
Programy dla dzieci
Social Affairs
Programy o ludziach i ich
sprawach
Religion
Programy o treści religijnej
Phone In
Programy, w których słuchacze
wyrażają swoje opinie
telefonicznie, programy z
udziałem publiczności
Travel &
Touring
Programy turystyczne, o
podróżach. Nie dotyczy
komunikatów, lokalizowanych
przez TP/TA.
Leisure &
Hobby
Programy rekreacyjne,
hobbystyczne, na przykład o
pracy w ogrodzie, łowieniu ryb,
gotowaniu, itp.
Jazz Music
Programy jazzowe
Current Affairs Programy publicystyczne
omawiające bieżące
wiadomości
Information
Programy informacyjne o
szerokim zakresie, włącznie z
informacjami konsumenckimi
oraz poradami medycznymi
Sport
Programy sportowe
Education
Programy edukacyjne, takie
jak praktyczne informacje
„how-to” i porady
Drama
Słuchowiska radiowe i seriale
Cultures
Programy dotyczące
narodowej lub regionalnej
kultury, na przykład o języku i
zagadnieniach społecznych
Science
Programy z zakresu nauk
ścisłych i techniki
Varied Speech Inne rodzaje programów, na
przykład wywiady ze słynnymi
ludźmi, gry panelowe i
programy rozrywkowe
Pop Music
Programy z muzyką popularną
Rock Music
Programy z muzyką rockową
Country Music Programy z muzyką country
National Music Programy z muzyką popularną
w danym kraju lub regionie
Oldies Music
Programy nadające stare
przeboje
Folk Music
Programy z muzyką ludową
Documentary
Programy dokumentalne
None
Programy inne niż wymienione
powyżej
Easy Listening Muzyka łatwa i przyjemna
Light Classics
M
Muzyka instrumentalna,
wokalna i chóralna
Serious Classics Koncerty znanych orkiestr,
muzyka kameralna, opera, itp.
Other Music
Muzyka nie mieszcząca się w
żadnej z powyższych kategorii,
na przykład Rhythm & Blues i
Reggae
91PL
Obsługa tunera
Oznaczenie
rodzaju
programu
Naciśnij SHIFT, a następnie
wielokrotnie RESOLUTION.
Inne operacje
Konwersja
analogowych
sygnałów
wejściowych wideo
Amplituner pozwala na konwersję
rozdzielczości analogowych sygnałów
wejściowych wideo.
SHIFT
RESOLUTION
92PL
Przy każdym naciśnięciu przycisku zmienia
się rozdzielczość sygnałów wyjściowych.
Można także użyć „Resolution” w menu
ustawień Video.
Używanie adaptera
DIGITAL MEDIA PORT
Adapter DIGITAL MEDIA PORT służy
do słuchania muzyki z przenośnego źródła
dźwięku lub z komputera. Po podłączeniu
adaptera DIGITAL MEDIA PORT
możesz na amplitunerze słuchać muzykę z
podłączonego komponentu.
Dostępność adapterów DIGITAL MEDIA
PORT zależy od obszaru geograficznego.
Informacje o podłączaniu adaptera
DIGITAL MEDIA PORT znajdują się w
„Podłączanie komponentów z cyfrowymi
gniazdami wyjściowymi/wejściowymi
audio” (strona 24).
Wybór ekranu do obsługi
komponentu podłączonego
do adaptera DIGITAL
MEDIA PORT
Ekran obsługi można wybrać korzystając z
menu graficznego interfejsu użytkownika
(GUI), w zależności od używanego
adaptera DIGITAL MEDIA PORT. W
przypadku niektórych adapterów, takich
jak TDM-BT1 lub TDM-NW1, ekran
obsługi jest stały i nie można go zmienić z
poziomu ekranu menu GUI.
Sony oferuje następujące adaptery
DIGITAL MEDIA PORT:
• TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
Adapter
• TDM-NW1 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
• TDM-NC1 Wireless Network Audio
Client
• TDM-iP1 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
1
Uwagi
•Nie należy podłączać innego adaptera niż
DIGITAL MEDIA PORT.
•Przed odłączeniem adaptera DIGITAL
MEDIA PORT, należy koniecznie wyłączyć
amplituner korzystając z pilota.
•Adaptera DIGITAL MEDIA PORT nie należy
podłączać ani odłączać od amplitunera, kiedy
system jest włączony.
•W zależności od typu adaptera DIGITAL
MEDIA PORT, uzyskuje się także obrazy.
5
2
1
Naciśnij AMP.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
ciąg dalszy
93PL
Inne operacje
3,
4,6
Adapter DIGITAL MEDIA PORT jest
produktem opcjonalnym.
2
Naciskaj wielokrotnie MENU,
aby na ekranie TV wyświetlić
menu GUI.
• iPod
Ten tryb można wybrać tylko, kiedy
podłączone jest TDM-iP1.
3
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Music”, następnie
naciśnij
lub b.
Jeśli nie jest wyświetlane „DMPORT
Control”, sprawdź w instrukcji obsługi
komponentu, jak należy postępować.
„DMPORT” wyświetla się obok
„Music”.
4
Naciśnij
lub b.
Komponent podłączony do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT zostanie
rozpoznany, a na ekranie napis
„DMPORT” zostanie zastąpiony
nazwą komponentu.
Na ekranie pojawi się kategoria
urządzenia podłączonego do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT.
Obsługa komponentu
podłączonego do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT
Obsługa TDM-iP1 lub TDM-NC1
za pomocą menu GUI
amplitunera
1
Upewnij się, że w kroku 6 w
„Wybór ekranu do obsługi
komponentu podłączonego do
adaptera DIGITAL MEDIA
PORT” (strona 93) wybrane jest
„System GUI”.
2
Z listy treści wyświetlonej na
ekranie GUI wybierz pożądany
materiał i odtwórz go.
Uwaga
Na ekranie TV wyświetlana jest ikona
rozpoznanego komponentu. Jeśli
podłączony adapter nie może być
rozpoznany, na ekranie TV wyświetlane jest
„DMPORT”.
5
Naciśnij OPTIONS, aby
wyświetlić „Function List”.
6
Naciśnij V/v, aby wybrać
„DMPORT Control”.
iPod
Z tego menu możesz wybrać
następujące tryby:
• System GUI
Ten tryb jest przeznaczony na TDMiP1 oraz TDM-NC1. Lista utworów
zostanie wyświetlona na ekranie
GUI amplitunera. Pożądany ekran
można wybrać i odtwarzać na
każdym ekranie GUI.
• Adapter GUI
Ten tryb jest przeznaczony na TDMiP1 oraz TDM-NC1. Na ekranie TV
zostanie wyświetlone menu adaptera.
94PL
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Track
Audiobooks > Audiobook
Network Client
Music Surfina) > Albumc) > Track
Playlista) > Playlist > Track
Web Radioa) > Station > Program
Music Libraryb) > Album > Track
a)Wyświetlane
tylko, kiedy M-crew Server jest
podłączony.
b)
Wyświetlane tylko, kiedy podłączony jest
serwer DLNA inny niż M-crew Server.
c)
Wyświetlane jako „Genre”, „Artist” lub
„Album”, zależnie od ustawienia „List Mode”.
Obsługa TDM-iP1 lub TDM-NC1
za pomocą menu adaptera
Upewnij się, że w kroku 6 w „Wybór ekranu
do obsługi komponentu podłączonego do
adaptera DIGITAL MEDIA PORT”
(strona 93) wybrane jest „Adapter GUI”.
Szczegóły obsługi adaptera poprzez menu
podane są w instrukcji obsługi Twojego
adaptera.
Obsługa TDM-iP1 poprzez
menu iPod
Upewnij się, że w kroku 6 w „Wybór ekranu
do obsługi komponentu podłączonego do
adaptera DIGITAL MEDIA PORT”
(strona 93) wybrane jest „iPod”.
Szczegóły obsługi iPod zawarte są w
instrukcji dostarczonej z iPod.
Odtwarzanie wybranego
utworu
TDM-iP1
Zamierzona
czynność
Wykonaj co
następuje:
Odtwarzać
Naciśnij H.
Zrobić pauzę
Naciśnij X. Aby
wznowić odtwarzanie,
naciśnij ponownie
przycisk.
Zatrzymać
Naciśnij x.*
Odnaleźć początek
ścieżki w trakcie
odtwarzania, lub
odnaleźć początek
poprzedniej ścieżki
Naciśnij ..
Odnaleźć początek
następnej ścieżki
Naciśnij >.
Przeskoczyć do
Naciśnij B•.
poprzedniego albumu
Przeskoczyć do
następnego albumu
Naciśnij •b.
Przejść do tyłu/do
przodu
Naciśnij m/M.**
* Kiedy TDM-iP1 jest podłączony, amplituner
przechodzi w tryb pauzy, jeśli naciśnie się x.
** Przewijanie do przodu/do tyłu podczas
ciągłego naciskania przycisku m/M.
Parametry opcjonalne w
trybach odtwarzania
x Repeat Tryb (tylko TDM-iP1)
TDM-NC1
• Off
• One
• All
x Shuffle (tylko TDM-iP1)
• Off
• Songs
• Albums
x List Mode (tylko TDM-NC1)
• All Tracks
• Disc List
• Artist List
• Genre List
ciąg dalszy
95PL
Inne operacje
Podczas odtwarzania wybranego utworu
wyświetlany ekran zmienia się w zależności
od podłączonego adaptera DIGITAL
MEDIA PORT.
Można też obsługiwać komponenty
podłączone do adaptera DIGITAL
MEDIA PORT używając przyciski trybu
odtwarzania na pilocie amplitunera.
Wskazówka
List Mode może być używany z menu Function
List, nawet jeśli lista ta jest wyświetlana.
Lista komunikatów DIGITAL
MEDIA PORT
Pojawia się
komunikat
Wyjaśnienie
No Adapter
Adapter nie jest
podłączony.
No Device
Do adaptera nie jest
podłączone żadne
urządzenie.
No Audio
Nie odnaleziono żadnego
pliku audio.
Loading
Trwa odczytywanie
danych.
No Server*
Nie podłączony jest żaden
serwer.
No Track*
Nie odnaleziono żadnego
ścieżki.
No Item*
Nie odnaleziono żadnej
pozycji.
Connecting*
Łączenie z serwerem.
Configuring*
Ustanawianie sieci.
Warning*
Sprawdź wyświetlane
informacje adaptera
DIGITAL MEDIA PORT.
Party Mode*
Urządzenie jest w trybie
party „Guest”.
Searching*
Przeszukiwanie serwera.
Nazywanie wejść
Można wprowadzić nazwę o długości do 8
znaków dla wejścia i wyświetlić ją.
Jest to przydatne podczas etykietowania
gniazd nazwami podłączonych do nich
komponentów.
3-4
2
1
* Tylko TDM-NC1.
Nazwy można nadać następującym
pozycjom:
• Położenie automatycznej kalibracji
(strona 48)
• Wejścia (strona 56)
• Zaprogramowane stacje (strona 89)
2
96PL
Wybierz pozycję, której chcesz
nadać nazwę.
Naciśnij OPTIONS.
3
Wybierz „Name Input”, a
następnie naciśnij
.
Elektroniczna klawiatura pojawi się na
ekranie.
Przełączanie
pomiędzy cyfrowym i
analogowym
dźwiękiem
(INPUT MODE)
4
Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać
znak, a następnie naciśnij
.
5
Naciśnij [Finish], aby
potwierdzić i wprowadzić
nazwę.
Gdy podłączysz komponenty do gniazd
zarówno cyfrowego, jak i analogowego
wejścia audio na amplitunerze, możesz
ustalić tryb wejścia audio na jeden z nich,
lub przełączać z jednego na drugi, zależnie
od rodzaju materiału, który chcesz oglądać.
Wprowadzona nazwa zostanie
zapisana.
Kasowanie nazwy wejścia
Naciśnij [Cancel].
Inne operacje
Uwaga
Gdy nazwiesz stację RDS i nastroisz tę stację,
zamiast wprowadzonej nazwy pojawi się nazwa
Program Service (PS). (Nie można zmienić
nazwy Program Service (PS). Wprowadzona
nazwa zostanie zastąpiona nazwą Program
Service (PS).)
ciąg dalszy
97PL
Tryby wejścia audio
1
2
• Auto
Daje pierwszeństwo cyfrowym sygnałom
audio, gdy są zarówno połączenia
cyfrowe, jak i analogowe.
Jeżeli nie ma cyfrowych sygnałów audio,
wybrane są analogowe sygnały audio.
• Analog
Określa wejście analogowych sygnałów
audio do gniazd AUDIO IN (L/R).
Uwagi
•Niektóre tryby wejścia audio mogą nie zostać
ustawione, zależnie od wejścia.
•Jeżeli wybrane jest wejście HDMI, albo
adapter DIGITAL MEDIA PORT, na
wyświetlaczu pojawia się „------” i nie można
wybrać innych trybów. Wybierz tryb wejścia
inny niż wejście HDMI, tuner satelitarny i
adapter DIGITAL MEDIA PORT, po czym
ustaw tryb wejścia audio.
•Kiedy używane jest „2ch Analog Direct” lub
wybrane jest wprowadzanie wielokanałowe,
wejście audio jest ustawione na „Analog”. Nie
można wybrać innych trybów.
3
1
Naciśnij przycisk wejścia.
Możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
2
3
Naciśnij AMP.
Naciśnij wielokrotnie INPUT
MODE, aby wybrać tryb
wejścia audio.
Wybrany tryb wejścia audio pojawi się
na ekranie TV.
98PL
1
Korzystanie z
dźwięku/obrazu z
innych wejść
Można zmienić przypisanie sygnałów
wideo i/lub audio do innych wejść.
Przykład) Podłącz gniazdo OPTICAL
OUT odtwarzacza DVD do gniazda
OPTICAL VIDEO 1 IN amplitunera,
jeżeli chcesz wprowadzać wyłącznie
cyfrowe, optyczne sygnały audio z
odtwarzacza DVD.
Jeżeli chcesz wprowadzać sygnały wideo z
odtwarzacza DVD, odłącz gniazdo
komponentów wideo odtwarzacza DVD
do gniazda COMPONENT VIDEO DVD/
BD IN amplitunera. Przypisz sygnały
wideo i/lub audio do gniazda wejściowego
DVD/BD przy pomocy „Input Assign” w
menu Input.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
2
Naciskaj wielokrotnie MENU,
aby na ekranie TV wyświetlić
menu GUI.
3
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Input”, następnie
naciśnij
lub b.
4
Naciśnij V/v, aby wybrać nazwę
wejścia, którą chcesz
przypisać.
5
Naciśnij OPTIONS, aby wybrać
„Input Assign”.
3,
4,6
5
2
ciąg dalszy
99PL
Inne operacje
1
Naciśnij AMP.
6
Za pomocą V/v/B/b wybierz
sygnały audio i/lub wideo, które
chcesz przypisać do wejścia
wybranego w kroku 4, a
następnie naciśnij
.
100PL
Nazwa wejścia
Gniazda
wejściowe
wideo, które
można
przypisać
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 DVD/ SAT/ TAPE/
BD CATV CD-R
MD/
SA- MULTI
DAT CD/CD IN
Video1
Component
a
a
a
–
–
a
a
a
a
Video1 S
a
–
–
–
–
–
–
–
–
Video1
Composite
a
–
–
–
–
–
–
–
–
Video2 S
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Video2
Composite
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Video3 S
–
–
a
–
–
–
–
–
–
Video3
Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
–
DVD/BD
Component
–
a
a
a
–
a
a
a
a
DVD/BD S
–
–
–
a
–
–
–
–
–
DVD/BD
Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
–
SAT/CATV
Component
–
a
a
–
a
a
a
a
a
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a
–
–
–
a
–
–
a
a
a
–
–
–
a
–
–
a
–
a
a
–
–
a
–
Video1 OPT
Gniazda
wejściowe
audio, które Video3 OPT
można
SAT/CATV OPT
przypisać
Tape/CD-R OPT
–
a
–
a
–
a
–
a
–
MD/DAT OPT
–
a
–
a
–
–
a
a
–
Video2 COAX
a
a
a
–
a
a
a
–
–
DVD/BD COAX
a
–
a
a
a
a
a
–
–
SA-CD/CD
COAX
a
–
a
–
a
a
a
a
–
Uwagi
•Nie można przypisać sygnałów optycznych ze
źródła wejściowego do optycznych gniazd
wejściowych amplitunera, jak również nie
można przypisać sygnałów „koncentrycznych”
ze źródła wejściowego do koncentrycznych
gniazd wejściowych amplitunera.
ciąg dalszy
101PL
Inne operacje
SAT/CATV S
SAT/CATV
Composite
•Gdy przypiszesz cyfrowe wejście audio,
ustawienie INPUT MODE może się zmienić
automatycznie.
•Nie można przypisać więcej niż jednego wejścia
HDMI do tego samego wejścia.
•Nie można przypisać więcej niż jednego
cyfrowego wejścia audio do tego samego
wejścia.
•Nie można przypisać więcej niż jednego
komponentowego wejścia wideo do tego
samego wejścia.
Zmiana wyświetlania
Możesz sprawdzić pole dźwiękowe, itp.,
zmieniając informacje na wyświetlaczu.
SHIFT
DISPLAY
MENU
Naciskaj wielokrotnie DISPLAY.
Za każdym naciśnięciem DISPLAY,
wyświetlany obraz będzie się zmieniał jak
następuje.
Wybrana nazwa wejścia t Pierwotna
nazwa wejścia t Rodzaj pola
dźwiękowego t Głośność…
Wskazówka
Nie można przełączyć wyświetlacza, kiedy
pokazuje „GUI MODE”. Naciśnij SHIFT, a
następnie MENU, aby anulować tryb
wyświetlania GUI.
Pasmo FM i AM
Nazwa stacji t Częstotliwość t Rodzaj
pola dźwiękowego t Głośność...
Nazwa indeksu pojawia się tylko, gdy
została przypisana do wejścia lub do
zaprogramowanej stacji. Nazwa indeksu
nie pojawia się, jeżeli wprowadzono
wyłącznie spacje.
102PL
Informacje RDS
PS (nazwa Program Service)a) t
Częstotliwość, pasmo i zaprogramowany
numer t wskazanie PTY (Program
Type)b) t wskazanie RT (Radio Text)c)
t wskazanie CT (Clock Time) (w
formacie 24-godzinnym) t Rodzaj pola
dźwiękowego
a)
Ta informacja pojawia się także dla stacji FM
innych niż RDS.
b)Rodzaj nadawanego programu.
c)
Komunikaty tekstowe nadawane przez stację
RDS.
Inne operacje
103PL
Informacje o wskaźnikach na wyświetlaczu
Nazwa
Funkcja
Nazwa
A SW
Zapala się, kiedy
podłączony jest
subwoofer i sygnał audio
jest wysyłany z gniazda
SUB WOOFER. Gdy ten
wskaźnik jest zapalony,
amplituner wytwarza
sygnał subwoofera w
oparciu o sygnał L.F.E. na
odtwarzanej płycie lub
komponenty niskich
częstotliwości z przednich
kanałów.
B Wskaźniki Litery (L, C, R, itp.)
kanału
oznaczają odtwarzane
odtwarzania kanały. Ramki wokół liter
są różne, wskazując
sposób, w jaki odbywa się
w amplitunerze proces
downmix dźwięku źródła
(w oparciu o ustawienia
głośników).
L
Przedni lewy
R
Przedni prawy
C
Centralny
(monofoniczny)
SL
Dookolny lewy
SR
Dookolny prawy
S
Dookolny (komponenty
monofoniczne lub
dookolne otrzymane
przez przetwarzanie Pro
Logic)
SBL
Dookolny tylny lewy
SBR
Dookolny tylny prawy
SB
Dookolny tylny
(dookolne tylne
komponenty otrzymane
przez dekodowanie 6.1
kanałów)
Przykład:
Format nagrania
(Przedni/Dookolny):
3/2,1
Kanał wyjścia: Głośniki
dookolne są ustawione na
„NO”.
Pole dźwiękowe: A.F.D.
AUTO
Funkcja
SW
L
SL
104PL
C
R
SR
Nazwa
Funkcja
Nazwa
C ;Dolby
Digital+
Zapala się, gdy
amplituner dekoduje
sygnały Dolby Digital+.
D INPUT
Świeci się stale. Jeden ze
wskaźników wejścia
również zapala się
zgodnie z bieżącym
wejściem.
E AUTO
Zapala się, gdy INPUT
MODE jest ustawione na
„AUTO”.
K ANALOG Zapala się, kiedy INPUT
MODE jest ustawione na
„Auto” i przez gniazda
COAXIAL lub
OPTICAL nie jest
wprowadzany żaden
sygnał cyfrowy, lub kiedy
INPUT MODE jest
ustawione na „Analog”,
albo kiedy używane jest
„2ch Analog Direct”.
F HDMI
Zapala się, gdy
amplituner rozpoznaje
komponent podłączony
przez gniazdo HDMI IN.
G DMPORT
H COAX
Zapala się, kiedy
podłączony jest adapter
DIGITAL MEDIA
PORT i wybrane jest
„DMPORT”.
Zapala się, gdy
amplituner dekoduje
sygnały DTS-HD.
M MULTI IN Zapala się, gdy wybrane
jest wejście
wielokanałowe.
N MSTR
Zapala się, gdy
amplituner dekoduje
sygnały DTS-HD Master
Audio.
O D.RANGE Zapala się, gdy włączona
jest kompresja dynamiki.
P RDS
Zapala się, gdy odbierane
są informacje RDS.
Q EQ
Zapala się, gdy włączony
jest korektor.
I TrueHD
Zapala się, gdy
amplituner dekoduje
sygnały Dolby TrueHD.
R D.C.A.C.
Zapala się, gdy włączona
jest automatyczna
kalibracja.
J OPT
Zapala się, gdy INPUT
MODE jest ustawione na
„Auto” i gdy sygnał
źródłowy jest sygnałem
cyfrowym,
wprowadzanym przez
gniazdo OPTICAL.
S ZONE 2/
ZONE 3
Zapala się, gdy włączona
jest praca w strefie 2/
strefie 3.
T SLEEP
Zapala się, gdy włączony
jest wyłącznik czasowy.
ciąg dalszy
105PL
Inne operacje
Zapala się, gdy INPUT
MODE jest ustawione na
„Auto” i gdy sygnał
źródłowy jest sygnałem
cyfrowym,
wprowadzanym przez
gniazdo COAXIAL.
L DTS-HD
Funkcja
Nazwa
Funkcja
Nazwa
U L.F.E.
Zapala się, gdy
odtwarzana płyta zawiera
kanał L.F.E. (Low
Frequency Effects), a gdy
sygnał kanału L.F.E. jest
odtwarzany, słupki pod
literami zapalają się,
wskazując poziom.
Ponieważ sygnał L.F.E.
nie jest nagrany we
wszystkich partiach
sygnału wejściowego,
wskaźnik słupkowy
będzie się zmieniał (może
się też wyłączyć) podczas
odtwarzania.
W ;PRO
Zapala się, gdy
LOGIC (II/ amplituner przetwarza
IIx)
Dolby Pro Logic na
sygnały 2-kanałowe w
celu wysłania sygnałów
kanałów środkowego i
dookolnego. „;PRO
LOGIC II” świeci się też,
kiedy pracuje dekoder
Dolby Pro Logic II
Movie/Music/Game.
„;PRO LOGIC IIx”
świeci się też, kiedy
pracuje dekoder Dolby
Pro Logic IIx Movie/
Music/Game.
V ;DIGITAL Zapala się, gdy
(EX)
amplituner dekoduje
sygnały Dolby Digital
Surround. Kiedy
amplituner dekoduje
sygnały Dolby Digital
Surround EX, świeci się
też „;DIGITAL EX”.
Gdy odtwarzasz płytę
formatu Dolby Digital,
pamiętaj, aby były
wykonane cyfrowe
połączenia, i aby INPUT
MODE nie był ustawiony
na „Analog”.
Uwaga
Wskaźnik ten nie zapala się,
kiedy nie jest podłączony
głośnik środkowy lub
dookolny.
106PL
Funkcja
X DTS (-ES) Zapala się, gdy
wprowadzane są sygnały
DTS. „DTS-ES” świeci
się też, kiedy
dekodowane są sygnały
DTS-ES. Gdy odtwarzasz
płytę formatu DTS,
pamiętaj, aby były
wykonane cyfrowe
połączenia, i aby INPUT
MODE nie był ustawiony
na „Analog”.
Y NEO:6
Zapala się, gdy jest
aktywne dekodowanie
DTS Neo:6 Cinema/
Music.
wh 96/24
Zapala się, gdy
amplituner dekoduje
DTS 96/24 (96 kHz/24
bity).
wj MATRIX
Zapala się, gdy trwa
dekodowanie DTS-ES
Matrix.
Nazwa
Funkcja
wk SB DEC
Zapala się, gdy trwa
dekodowanie tylnego
dźwięku dookolnego.
wl DISCRETE Zapala się, gdy trwa
dekodowanie DTS-ES
Discrete.
e; DSD
Zapala się, gdy
amplituner odbiera
sygnały DSD (Direct
Stream Digital)
(strona 29).
ea Wskaźniki
radiowe
Zapala się, gdy jest
używany amplituner do
strojenia stacji radiowych,
itp.
es PRESET
Zapala się, gdy strojenie
ustawione jest na tryb
programowania.
Używanie wyłącznika
czasowego
Możesz ustawić amplituner na wyłączenie
się automatycznie o określonej porze.
SHIFT
ed MEMORY Zapala się, gdy włączona
jest funkcja pamięci, taka
jak Name Input, itp.
eg BI-AMP
Zapala się, gdy wybór
głośników dookolnych
tylnych jest ustawiony na
„BI-AMP”.
eh SP.A/SP.B
Zapala się zgodnie z
używanym systemem
głośników.
„SP.A” i „SP.B” wyłączają
się, kiedy przełącznik
SPEAKERS jest
ustawiony na OFF, albo
podłączone są słuchawki.
Inne operacje
ef neural THX Zapala się, gdy w
stosunku do sygnałów
wejściowych amplituner
stosuje przetwarzanie
Neural-THX.
SLEEP
ej VOLUME Wyświetla aktualną
głośność.
ciąg dalszy
107PL
Naciśnij SHIFT, a następnie
wielokrotnie SLEEP.
Za każdym naciśnięciem SLEEP,
wyświetlenie zmienia się cyklicznie w
następujący sposób:
Kiedy używany jest wyłącznik czasowy,
zapala się „SLEEP”.
Nagrywanie przy
użyciu amplitunera
Używając tego amplitunera możesz
nagrywać z komponentów wideo/audio.
Sprawdź w instrukcji obsługi dostarczonej z
komponentem nagrywającym.
Wskazówka
Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia się
amplitunera, naciśnij SLEEP. Pozostały czas
pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli ponownie
naciśniesz SLEEP, czas wyłącznika czasowego
zostanie zmieniony.
1
Nagrywanie na MiniDisc lub
taśmę audio
Możesz nagrać na MiniDisc lub taśmę
audio, używając tego amplitunera. Sprawdź
w instrukcji obsługi dostarczonej z
nagrywarką MD lub magnetofonem.
1
Naciśnij przycisk wejścia
komponentu odtwarzającego.
2
Przygotuj do odtwarzania
komponent odtwarzający.
Na przykład włóż płytę CD do
odtwarzacza CD.
3
Przygotuj komponent do
nagrywania.
Włóż czystą MD lub taśmę do
urządzenia nagrywającego i wyreguluj
poziom nagrywania.
4
108PL
Zacznij nagrywać na
urządzeniu nagrywającym, po
czym zacznij odtwarzać na
komponencie odtwarzającym.
Uwagi
•Ustawienia dźwięku nie mają wpływu na sygnał
wyjściowy z gniazd MD/DAT OUT.
•Sygnały wejściowe audio z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT nie są wysyłane.
Słuchanie w innej
strefie (operacje ZONE 2/
ZONE 3)
Aby nagrać cyfrowy dźwięk
Podłącz komponent odtwarzający do
gniazda cyfrowego wejścia audio
(OPTICAL IN) i podłącz komponent
nagrywający do gniazda OPTICAL MD/
DAT OUT.
Nagrywanie na nośniki
1
Naciśnij przycisk wejścia
komponentu odtwarzającego.
2
Przygotuj komponent do
odtwarzania.
3
Na przykład, włóż taśmę wideo, którą
chcesz skopiować do magnetowidu.
• Przełączanie źródła wyjściowego na
gniazda ZONE 2 lub ZONE 3 OUT.
• Włączanie lub wyłączanie zasilania
amplitunera Sony w strefie 2 lub 3.
Przygotuj komponent do
nagrywania.
Przed użyciem funkcji strefy 2/
strefy 3
Włóż czystą taśmę wideo, itp. do
komponentu nagrywającego (VIDEO
1 lub VIDEO 2), aby wykonać
nagranie.
Konieczne jest wykonanie połączeń i
ustawień w menu.
Szczegółowy opis ustawień znajduje się na
poniższej ilustracji lub w „2: Podłączanie
głośników” (strona 19).
Ustaw „Sur Back Assign” na „ZONE 2” w
menu ustawień Speaker.
Zacznij nagrywać na
komponencie nagrywającym,
po czym zacznij odtwarzać na
komponencie odtwarzającym.
Uwagi
•Niektóre źródła zawierają zabezpieczenia
przed kopiowaniem, mające zapobiegać
nagrywaniu. W takim wypadku może nie być
możliwe wykonanie nagrania z tych źródeł.
•Sygnały wejściowe audio z gniazd MULTI
CHANNEL INPUT nie są wysyłane.
•Z analogowego gniazda wyjściowego wysyłane
są tylko analogowe sygnały wejściowe (do
nagrywania).
•Z cyfrowego gniazda wyjściowego wysyłane są
tylko cyfrowe sygnały wejściowe (do
nagrywania).
•Dźwięk HDMI nie może być nagrywany.
ciąg dalszy
109PL
Inne operacje
4
Można oglądać obrazy i słuchać dźwięków
z komponentu podłączonego do
amplitunera w jakiejś strefie (strefie 2 lub
3), innej niż strefa główna. Możesz, na
przykład, oglądać materiał z DVD w strefie
głównej i słuchać z CD w strefie 2 lub 3.
Korzystając ze wzmacniaka (repeater’a) na
podczerwień (nie dostarczony z zestawem),
możesz też obsługiwać komponent w
strefie głównej, a amplituner Sony w strefie
2 lub 3 ze strefy 2 lub 3.
1: Połączenia strefy 2
1 Wysyła dźwięk z głośników w strefie 2 przez zaciski SURROUND BACK
SPEAKERS amplitunera.
Strefa główna
Strefa 2
STR-DA5300ES
A
Monitor
TV
C
B
D
D
ZONE 2 VIDEO
OUT
RM-AAL009
SURROUND BACK
SPEAKERS
A Komponent audio
B Komponent wideo
C Wzmacniak (repeater) na podczerwień (brak w wyposażeniu)
D Głośniki
2 Wysyła dźwięk z głośników w strefie 2 poprzez ten amplituner i inny
amplituner.
Strefa główna
Strefa 2
STR-DA5300ES
A
E
C
Monitor
TV
E
B
D
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
RM-AAL009
A Komponent audio
B Komponent wideo
C Wzmacniak (repeater) na podczerwień (brak w wyposażeniu)
D Wzmacniacz/Amplituner Sony
E Głośniki
110PL
2: Połączenia strefy 3
Pokój główny
Strefa 3
STR-DA5300ES
A
E
E
C
B
D
C
ZONE 3 AUDIO
OUT
RM-AAL009
A Komponent audio
B Komponent wideo
C Wzmacniak (repeater) na podczerwień (brak w wyposażeniu)
D Wzmacniacz/Amplituner Sony
E Głośniki
Inne operacje
111PL
Ustawianie sygnałów
wyjściowych audio/wideo
dla strefy 2/strefy 3
5
Naciśnij V/v, aby wybrać strefę
do której chcesz wysyłać
sygnały audio/wideo, a
następnie naciśnij
.
„Main” (ten amplituner) jest zawsze
wybrany. Jeśli nie zmienisz tego
ustawienia, przejdź do kroku 7.
1
6
Naciskaj V/v, aby wybrać „ON”
lub „OFF”, następnie naciśnij
.
7
Naciskaj wielokrotnie V/v/B/b,
aby wybrać opcję i parametr,
po czym naciśnij
.
3-7
2
1
Naciśnij AMP.
Jeśli „GUI MODE” nie jest
wyświetlone na ekranie amplitunera,
wykonaj czynności podane w „7:
Obsługiwanie amplitunera z
zastosowaniem GUI (Graphical User
Interface)” (strona 43).
2
Naciskaj wielokrotnie MENU,
aby na ekranie TV wyświetlić
menu GUI.
3
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Settings”, następnie
naciśnij
lub b.
4
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby
wybrać „Multi Zone”, następnie
naciśnij
.
112PL
Parametry menu Multi Zone
x Power
Służy do włączania pracy strefy.
• ON
• OFF
x Input
Służy do wybierania źródła sygnału
wysyłanego do strefy. Sygnały audio i wideo
są wysyłane do strefy 2, a do strefy 3 są
wysyłane tylko sygnały audio.
x Volume
Służy do regulowania głośności w strefie.
x 12V Trigger
Wskazówki
•Nawet kiedy amplituner ten znajduje się w
trybie oczekiwania (naciśnij ?/1, aby wyłączyć
ten amplituner), amplituner w strefie 2 lub 3
pozostaje włączony. Aby wyłączyć
jednocześnie wszystkie amplitunery, naciśnij
jednocześnie ?/1 i AV ?/1 na pilocie
RM-AAL 009 (SYSTEM STANDBY).
•Poprzez gniazda ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT
wysyłane są tylko sygnały z komponentów
podłączonych do analogowych gniazd
wejściowych. Z komponentów podłączonych
Parametr opcji menu
operacji w strefie 2/strefie 3
x RS-232C Control
• ON
Amplituner ten może przyjmować
polecenia z portu RS-232C.
• OFF
Amplituner nie przyjmuje poleceń z
portu RS-232C.
Informacje o gnieździe IR
REMOTE
Amplituner ten można obsługiwać bez
kierowania pilota w stronę wzmacniaka na
podczerwień amplitunera, jeśli jest
podłączony wzmacniak na poczerwień (nie
dostarczony) do gniazda IR REMOTE.
Wzmacniaka na podczerwień należy
używać, kiedy amplituner jest
zainstalowany w miejscu, do którego nie
dochodzą sygnały z pilota.
ciąg dalszy
113PL
Inne operacje
Możesz włączać/wyłączać amplituner w
innej strefie, lub wybierać rozmaite opcje
do współpracy z funkcją 12V Trigger, jak
opisano poniżej.
• OFF
Umożliwia wyłączanie wychodzących
sygnałów wyzwalania 12 V, nawet kiedy
główny amplituner jest włączony.
• ZONE
Umożliwia włączanie lub wyłączanie
wychodzących sygnałów wyzwalania
12 V, w zależności od tego, czy wybrana
strefa jest włączona, czy wyłączona.
• CTRL
Umożliwia ręczne włączanie lub
wyłączanie wychodzących sygnałów
wyzwalania 12 V za pomocą polecenia
CIS wysyłanego z pilota na podczerwień.
• INPUT (tylko „Main”)
Umożliwia włączanie wychodzących
sygnałów wyzwalania 12 V, kiedy zostało
wybrane zaprogramowane wejście.
Kiedy wybierzesz „Input”, pojawi się
ustawienie wyświetlania, które ustawia
każdy przychodzący sygnał wyzwalania.
Naciśnij V/v, aby wybrać wejście, a
następnie naciśnij , aby zaznaczyć pole
wyboru.
• MAIN (tylko dla „Zone 2” i „Zone 3”)
Umożliwia łączenie operacji wyzwalania
w strefie 2 lub 3 do głównego
amplitunera.
tylko do cyfrowych gniazd wejściowych nie są
wysyłane żadne sygnały.
•Kiedy wybierzesz SOURCE, sygnały
doprowadzane do gniazd MULTI CHANNEL
INPUT nie będą wysyłane z gniazd ZONE 2
OUT lub ZONE 3 OUT, nawet jeśli wybrane
jest wejście wielokanałowe. Wysyłane są
analogowe sygnały audio bieżącej funkcji.
•Kiedy wybrane jest „Tuner”, stacja radiowa
(FM/AM) tego typu, co wybrana w głównej
strefie jest ustawiona w strefach 2 i 3. Jednak w
strefie 2 i 3 możesz wybrać wejście inne niż
„Tuner”.
•Kiedy amplituner w głównej strefie jest
wyłączony, lub wybrane będzie źródło
wejściowe inne niż „Tuner”, możesz wybrać w
strefie 2 stację radiową AM lub FM. Kiedy
amplituner w głównej strefie i w strefie 2 są
wyłączone, możesz wybrać w strefie 3 stację
radiową AM lub FM.
Kiedy dwa z amplitunerów w strefie głównej,
strefie 2 lub 3 są wyłączone, możesz wybrać
audycję ze stacji FM/AM w strefie, w której
amplituner jest włączony.
STR-DA5300ES
Wzmacniak na
podczerwień
(nie dostarczony)
Używanie połączenia
bi-amplifier
Jeżeli nie używasz głośników dookolnych
tylnych, to zaciski SURROUND BACK
SPEAKERS mogą być użyte do głośników
przednich w połączeniu bi-amplifier.
RM-AAL009
Aby podłączyć głośniki
Przednia kolumna
głośnikowa
(Prawa)
Przednia kolumna
głośnikowa
(Lewa)
Hi
Hi
Lo
Lo
Podłącz gniazda po stronie Lo (lub Hi)
głośników przednich do gniazd FRONT
SPEAKERS A i podłącz gniazda po
stronie Hi (lub Lo) głośników przednich do
zacisków SURROUND BACK
SPEAKERS. Upewnij się, że metalowe
elementy Hi/Lo przymocowane do
głośników zostały zdjęte z głośników.
Pozostawienie ich może spowodować
awarię amplitunera.
Aby ustawić głośniki
Ustaw „Sur Back Assign” na „BI-AMP” w
menu ustawień Speaker. Te same sygnały
wysyłane z gniazd FRONT SPEAKERS A
mogą być wysyłane z zacisków
SURROUND BACK SPEAKERS, jeśli
ustawi się „Sur Back Assign” na „BIAMP”.
114PL
Uwagi
•Nie można użyć gniazd FRONT SPEAKERS
B do połączenia bi-amplifier.
•Gdy używasz funkcji automatycznej kalibracji,
wykonaj ustawienia bi-amplifier przed
wykonaniem automatycznej kalibracji.
•Jeżeli wykonasz ustawienia bi-amplifier,
ustawienia poziomu głośników, balansu i
korektora tylnych głośników dookolnych
zostają anulowane i używane są ustawienia dla
przednich głośników.
•Sygnały wysyłane z gniazd PRE OUT są
używane z tymi samymi ustawieniami, jak
zaciski SPEAKERS.
Używanie systemu
sterowania
CONTROL S
Jeśli masz telewizor, tuner satelitarny,
monitor, odtwarzacz DVD lub magnetowid
firmy Sony zgodny z CONTROL S, używaj
kabla połączeniowego CONTROL S (nie
dostarczony), aby połączyć gniazdo CTRL
S IN (dla telewizora, tunera satelitarnego,
lub monitora) lub CTRL S OUT (dla
magnetowidu, itp.) amplitunera z
odpowiednim gniazdem CONTROL S
właściwego komponentu. Szczegółowe
informacje znajdziesz w instrukcjach
obsługi Twojego telewizora, tunera
satelitarnego, monitora, magnetowidu, itd.
Jeśli połączysz gniazdo
CONTROL S OUT innego
komponentu z gniazdem CTRL
S IN tego amplitunera
Inne operacje
Przykład
telewizor,
magnetowid,
tuner, monitor,
itp.
Amplituner
Pilot
Czujnik zdalnego sterowania komponentu
CONTROL S OUT odbiera kody sterujące
w taki sam sposób, jak czujnik amplitunera.
Jest to użyteczne, kiedy umieści się
amplituner w stojaku, itp.
ciąg dalszy
115PL
Jeśli połączysz gniazdo
CONTROL S IN innego
komponentu z gniazdem CTRL
S OUT tego amplitunera
Przykład
TV
Magnetowid
Używanie bez
połączenia z
telewizorem
Amplituner ten można używać korzystając
z wyświetlacza, nawet bez używania
interfejsu GUI, kiedy monitor telewizyjny
nie jest podłączony.
Tuner
Amplituner
Naciśnij SHIFT, a następnie MENU,
aby wyświetlić „DISPLAY” w oknie
wyświetlania.
Kiedy w oknie wyświetlane jest „GUI
MODE”, menu jest ustawione na
wyświetlanie na ekranie TV wykorzystując
GUI.
Pilot
Czujnik zdalnego sterowania tego
amplitunera odbiera kody sterujące w taki
sam sposób, jak czujnik CONTROL S IN
komponentu. Jest to użyteczne, kiedy dany
komponent umieści się daleko od
amplitunera.
116PL
Przegląd różnych menu
W każdym menu dostępne są następujące
opcje. Szczegóły dotyczące nawigacji w
menu podane są w strona 45.
Menu
Pozycja
Auto
Calibration
AUTO CAL START?
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
Parametr
Ustawienie
pierwotne
RETRY, SAVE EXIT, WRN
CHECK, PHASE INFO, DIST.
INFO, LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
WARNING CODE [xxx:4x] FL, FR, C, SL, SR, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
ERROR CODE [xxx:3x]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
FULL
FLAT
CAL TYPE [xxxxxxxxx] FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
POS.1, POS.2, POS.3
POS.1
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L do SW (AUTO), L do SW
(FIX)
OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
POSITION [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
–10,0 dB do +10,0 dB (krok co 0,5 dB) 0 dB
FRONT R [xxx.x dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (krok co 0,5 dB) 0 dB
CENTER [xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (krok co 0,5 dB) 0 dB
SURROUND L [xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (krok co 0,5 dB) 0 dB
SURROUND R [xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (krok co 0,5 dB) 0 dB
SUR BACK [xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (krok co 0,5 dB) 0 dB
SUR BACK L [xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (krok co 0,5 dB) 0 dB
SUR BACK R [xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (krok co 0,5 dB) 0 dB
SUB WOOFER [xxx.x dB]
–20,0 dB do +10,0 dB (krok co 0,5 dB) 0 dB
MULTI CH SW [xxx dB]
0 dB, +10,0 dB
0 dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, STD, MAX
OFF
Inne operacje
FRONT L [xxx.x dB]
ciąg dalszy
117PL
Menu
Pozycja
Parametr
Ustawienie
pierwotne
Speaker
Settings
SP PATTERN [xxxxx]
2/0 do 3/4,1
3/4,1
SUB WOOFER [xxx]
NO, YES
YES
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SUR BACK SP [xxxxxx]
NO, SINGLE, DUAL
DUAL
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE 2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
FRONT L [xxxxxxxxx]
1,0 do 10,0 m (krok co 1 cm)
3 m 0 cm
FRONT R [xxxxxxxxx]
1,0 do 10,0 m (krok co 1 cm)
3 m 0 cm
CENTER [xxxxxxxxx]
1,0 do 10,0 m (krok co 1 cm)
3 m 0 cm
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
1,0 do 10,0 m (krok co 1 cm)
3 m 0 cm
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
1,0 do 10,0 m (krok co 1 cm)
3 m 0 cm
SUR BACK [xxxxxxxxx] 1,0 do 10,0 m (krok co 1 cm)
3 m 0 cm
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
1,0 do 10,0 m (krok co 1 cm)
3 m 0 cm
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
1,0 do 10,0 m (krok co 1 cm)
3 m 0 cm
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
1,0 do 10,0 m (krok co 1 cm)
3 m 0 cm
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
meter
SP POSI. [xxxxxxxxx]
SIDE/LOW, SIDE/HIGH, BEHD/
LOW, BEHD/HIGH
SIDE/
LOW
FR CROSSOVER* [xxx Hz]
40 Hz do 200 Hz (krok co 10 Hz)
120 Hz
CNT CROSSOVER* [xxx Hz] 40 Hz do 200 Hz (krok co 10 Hz)
120 Hz
40 Hz do 200 Hz (krok co 10 Hz)
120 Hz
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [x ohm]
4 ohm, 8 ohm
8 ohm
SUR CROSSOVER* [xxx Hz]
* Kiedy głośnik jest ustawiony na „LARGE”, nie można zmienić tego ustawienia.
118PL
Menu
Pozycja
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
SB DECODING [xxxx]
Parametr
Ustawienie
pierwotne
OFF, AUTO, ON
AUTO
SB DEC MODE [xxxxxxx] DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
EQ Settings
EFFECT LEVEL [xxx%]
20% do 120% (krok co 5%)
100%
CENTER WIDTH [x]
0 do 3 do 7 (krok co 8)
3
DIMENSION [xxxxxxx]
FRONT +3 do 0 do SUR +3
(krok co 7)
0
PANORAMA MODE [xxx]
OFF, ON
OFF
SCREEN DEPTH [xxx]
OFF, ON
ON
VIR. SPEAKERS [xxx]
OFF, ON
ON
FRONT REVERB [xxx]
WET, STD
STD
EQ PRESET [xxx]
OFF, 1, 2, 3, 4, 5
1
FRONT BASS [xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (krok co 1 dB) 0 dB
FRONT TREBLE [xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (krok co 1 dB) 0 dB
CENTER BASS [xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (krok co 1 dB) 0 dB
CENTER TREBLE [xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (krok co 1 dB) 0 dB
SUR/SB BASS [xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (krok co 1 dB) 0 dB
SUR/SB TREBLE [xxx dB]
–10,0 dB do +10,0 dB (krok co 1 dB) 0 dB
PRESET x CLEAR [xxx]
YES, NO
NO
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
0 ms do 300 ms (krok co 10 ms)
0 ms
NAME IN ? FMxx
Audio Settings
A/V SYNC [xxxms]
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB,
MAIN+SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
MAIN
PCM, AUTO
AUTO
DIGITAL ASSIGN ?
VIDEO1 OPT c [xxxxxx] NONE, VIDEO1 do 3, DVD/BD,
SAT, TAPE, MD/DAT, SA-CD
VIDEO1
VIDEO2 COAX c
[xxxxxx]
VIDEO2
VIDEO3 OPT c [xxxxxx]
VIDEO3
DVD/BD COAX c
[xxxxxx]
DVD/BD
SAT OPT c [xxxxxx]
SAT
TAPE OPT c [xxxxxx]
TAPE
MD/DAT OPT c [xxxxxx]
MD
SA-CD COAX c
[xxxxxx]
SA-CD
ciąg dalszy
119PL
Inne operacje
Tuner Settings
PLIIx MV
Menu
Pozycja
Parametr
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, AUTO
720p, 1080i, 1080p
Ustawienie
pierwotne
COMPONENT V. ASSIGN ?
VIDEO 1 c [xxxxxxxx] NONE, VIDEO1 do 3, DVD/BD,
SAT/CATV, TAPE/CDR, MD/DAT,
DVD/BD c [xxxxxxxx]
SA-CD/CD, MULTI IN
SAT/CATV c
[xxxxxxxx]
HDMI Settings HDMI CONTROL [xxx]
OFF, ON
VIDEO1
DVD/BD
SAT/
CATV
OFF
HDMI AUDIO [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI SW [xxx dB]
0 dB, +10,0 dB, AUTO
AUTO
HDMI VIDEO ASSIGN ?
HDMI 1 c [xxxxxxxx] HDMI1 do 6, VIDEO1 do 3, DVD/
BD, SAT/CATV, TAPE/CDR, MD/
HDMI 2 c [xxxxxxxx]
DAT, SA-CD/CD, MULTI IN
HDMI 3 c [xxxxxxxx]
HDMI1
HDMI 4 c [xxxxxxxx]
HDMI4
HDMI 5 c [xxxxxxxx]
HDMI5
HDMI 6 c [xxxxxxxx]
HDMI6
HDMI2
HDMI3
System Settings NAME IN ? [xxxxxxxx]
120PL
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. ZONE 2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE 3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
RS-232C CONTROL [xxx]
OFF, ON
ON
Uwaga
Przeprowadzenie
automatycznej kalibracji
Szczegóły dotyczące automatycznej
kalibracji podane są w „9: Automatyczna
kalibracja odpowiednich ustawień
głośników (Auto Calibration)” (strona 48).
Przed wykonaniem automatycznej
kalibracji zapoznaj się z „Zanim wykonasz
automatyczną kalibrację” (strona 48).
Praca z amplitunerem
1 Naciśnij SHIFT, a następnie MENU,
aby przełączyć z „GUI MODE” na
„DISPLAY MODE”.
Nie można zmierzyć wysokości głośnika w
wypadku głośników dźwięku dookolnego i
tylnych głośników dźwięku dookolnego.
Ustaw tę wartość w ustawieniach „SP POSI.” w
menu ustawień Speaker.
Wskazówki
•Podczas automatycznej kalibracji wszystkie
czynności poza włączaniem i wyłączaniem
amplitunera są zablokowane.
•W następujących sytuacjach pomiary nie
zostały wykonane prawidłowo, lub
automatyczna kalibracja nie może być
przeprowadzona.
– kiedy podłączone są głośniki specjalne, np.
dipolowe.
– kiedy w strefie 2 używana jest funkcja multi
zone.
2 Naciśnij AMP.
Teraz możliwe jest obsługiwanie
amplitunera.
Aby potwierdzić/zapisać
automatyczną kalibrację, kiedy
funkcja GUI jest wyłączona
1 Potwierdź wynik pomiaru.
3 Naciśnij MENU.
Wyświetlane jest „Auto Calibration”.
4 Naciśnij
.
5 Naciskaj wielokrotnie V/v, aby wybrać
,
Uwaga
Gdy odbywa się odliczanie, odsuń się od
obszaru pomiarów, aby uniknąć błędu
pomiaru.
6 Pomiar zaczyna się.
Proces pomiaru trwa w przybliżeniu 30
sekund. Zaczekaj, aż proces pomiaru się
skończy.
Rezultat
pomiaru
Wyświetlenie
Wyjaśnienie
Gdy proces
pomiaru
zostaje
prawidłowo
zakończony
COMPLETE Przejdź do
kroku 2.
Gdy proces
pomiaru
zakończy się
niepowodzeniem
ERROR Sprawdź w „Lista
CODE 3x komunikatów po
przeprowadzeniu
pomiarów
metodą
automatycznej
kalibracji”
(strona 54).
Aby anulować automatyczną kalibrację,
zmień poziom głośności, uruchom funkcję
MUTING, przełącz funkcje, zmień
ustawienie przełącznika SPEAKERS
amplitunera, lub podłącz słuchawki.
ciąg dalszy
121PL
Inne operacje
„AUTO CAL START?”, a następnie
aby zacząć pomiar.
Pomiar zacznie się za pięć sekund.
Wyświetlany jest pozostały czas
(odliczanie).
Gdy pomiar się skończy, odezwie się
brzęczyk i wynik pomiaru pojawi się na
wyświetlaczu.
2 Naciśnij wielokrotnie V/v, aby wybrać
opcję, po czym naciśnij
.
Wyniki pomiarów zostały zapisane.
Pozycja
Wyjaśnienie
RETRY
Ponownie wykonuje
automatyczną kalibrację.
SAVE EXIT
Zapisuje wyniki pomiarów i
wychodzi z procesu
ustawiania.
WRN CHECK Wyświetla ostrzeżenie
dotyczące wyników
pomiarów. Sprawdź w
„Jeżeli wybierzesz „WRN
CHECK”” (strona 55).
PHASE INFO Wyświetla fazę każdego
głośnika (w fazie zgodnej/
niezgodnej). Sprawdź w
„Jeżeli wybierzesz
„PHASE INFO””.
DIST.INFO
Wyświetla pomiaru
odległości głośnika.
LEVEL INFO Wyświetla wynik pomiaru
poziomu głośnika.
EXIT
Wychodzi z procesu
ustawiania bez zapisania
wyników pomiarów.
Wskazówka
Rozmiar głośnika (LARGE/SMALL) jest
określony niską charakterystyką. Wyniki
pomiarów mogą być różne, zależnie od pozycji
mikrofonu optymalizacji ustawień i położenia
głośników, oraz kształtu pomieszczenia.
Zalecane jest postępowanie zgodne z wynikami
pomiarów. Można jednak zmienić te ustawienia
w menu ustawień Speaker. Najpierw zapisz w
pamięci wyniki pomiarów, następnie, jeśli
chcesz, spróbuj zmienić ustawienia.
Jeżeli wybierzesz „PHASE INFO”
Można sprawdzić fazę każdego głośnika (w
fazie zgodnej/niezgodnej).
Naciskaj wielokrotnie V/v, aby wybrać
głośnik, a następnie naciśnij
, aby
powrócić do kroku 1 w „Aby potwierdzić/
zapisać automatyczną kalibrację, kiedy
funkcja GUI jest wyłączona”.
Wyświetlenie Wyjaśnienie
IN
Głośnik jest w fazie zgodnej.
OUT
Głośnik jest w fazie
niezgodnej. Zaciski „+” i „–”
głośników mogą być połączone
odwrotnie. Jednak, w
zależności od głośników, na
wyświetlaczu pojawia się
„OUT”, nawet jeżeli głośniki są
podłączone prawidłowo.
Wynika to z właściwości
technicznych głośników. W
takim przypadku można dalej
używać amplitunera.
–––
Brak podłączonych głośników.
3 Naciśnij wielokrotnie V/v, aby wybrać
opcję, po czym naciśnij
.
Typ AUTO EQ
Wyjaśnienie
FULL FLAT
Wykonuje pomiar
częstotliwości z przedniej
powierzchni każdego
głośnika.
ENGINEER
Ustawia charakterystykę
częstotliwości na taką,
która odpowiada
standardowi
pomieszczenia
odsłuchowego Sony.
FRONT REF
Reguluje charakterystyki
wszystkich głośników, aby
odpowiadały
charakterystyce
przedniego głośnika.
OFF
Ustaw rodzaj
automatycznej kalibracji
na wyłączony.
122PL
Wskazówka
Zależnie od położenia subwoofera, wyniki
pomiarów biegunowości mogą być różne.
Jednak nie spowoduje to problemów, jeżeli
będziesz kontynuować używanie amplitunera z
tą wartością.
Możesz też nacisnąć TUNING MODE
na amplitunerze, aby wybrać „AUTO”,
a następnie gałką TUNING wybierać
stacje.
Wybór typu pola
dźwiękowego
Szczegóły dotyczące każdego typu pola
dźwiękowego podane są w „Korzystanie ze
wstępnie zaprogramowanego pola
dźwiękowego” (strona 65).
Naciskaj wielokrotnie 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, lub
MUSIC.
Wybrany typ pola dźwiękowego pojawi się
na wyświetlaczu.
Możesz też użyć przycisków 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, lub MUSIC
na amplitunerze.
Słuchanie dźwięku bez
żadnych regulacji (ANALOG
DIRECT)
Bezpośredni wybór
częstotliwości (Bezpośrednie
strojenie)
1 Po wybraniu zakresu częstotliwości
FM lub AM naciśnij D.TUNING.
2 Przyciskami numerycznymi
wprowadzaj częstotliwości, a
następnie naciskaj
, aby je
wprowadzać.
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
1
Naciśnij 2CH/A.DIRECT.
Szczegóły dotyczące tej operacji
znajdują się w „Strojenie stacji
radiowych”.
Możesz także użyć 2CH/A.DIRECT na
amplitunerze.
Słuchanie radia FM/AM
Na wyświetlaczu na kilka sekund
pojawi się „MEMORY”. Wykonaj
kroki 3 i 4 zanim wyświetlacz zmieni
się.
Szczegóły dotyczące funkcji tunera podane
są w „Obsługa tunera” (strona 87).
3
wybrać pasmo FM lub AM.
Możesz także użyć INPUT
SELECTOR na amplitunerze.
Naciśnij PRESET + lub
PRESET –, aby wybrać numer
pamięci.
Dostępnych jest 30
zaprogramowanych numerów FM i 30
AM. Jeżeli „MEMORY” zniknie
zanim wybierzesz zaprogramowany
numer, zacznij jeszcze raz od kroku 2.
2 Naciśnij TUNING + lub TUNING –.
Naciśnij TUNING +, aby przeszukiwać
od niskich do wysokich częstotliwości,
naciśnij TUNING –, aby przeszukiwać
od wysokich do niskich częstotliwości.
Amplituner zatrzymuje przeszukiwanie
za każdym razem, gdy odebrana
zostanie stacja.
Naciśnij MEMORY.
4
Naciśnij ENTER.
Stacja zostaje zapisana jako wybrany,
zaprogramowany numer pamięci.
Jeżeli „MEMORY” zniknie zanim
wybierzesz zaprogramowany numer,
zacznij jeszcze raz od kroku 2.
ciąg dalszy
123PL
Inne operacje
2
Strojenie stacji radiowych
1 Naciskaj wielokrotnie TUNER, aby
Dostrój do stacji, którą chcesz
zaprogramować.
5
Powtórz kroki 1 do 4 aby
zaprogramować inną stację.
Wybór zaprogramowanej stacji
1 Naciskaj wielokrotnie TUNER, aby
wybrać pasmo FM lub AM.
2 Naciskaj wielokrotnie PRESET + lub
PRESET –, aby wybrać żądaną,
zaprogramowaną stację.
Możesz także naciskać przyciski
numeryczne, aby wybrać żądaną,
zaprogramowaną stację. Następnie
naciśnij ENTER, aby potwierdzić
wybór.
Można także naciskać wielokrotnie
TUNING MODE w amplitunerze, aby
wybrać „PRESET”, a następnie za
pomocą TUNING wybierać żądane
zaprogramowane stacje.
Obsługa wyjścia do strefy
2/strefy 3
Szczegółowy opis połączeń i ustawień dla
strefy 2/strefy 3 znajduje się w „Słuchanie w
innej strefie (operacje ZONE 2/ZONE 3)”
(strona 109).
Opisane są następujące czynności
podłączenia wzmacniaka na podczerwień
oraz obsługi amplitunera w strefie 2 lub 3.
Kiedy wzmacniak na podczerwień nie jest
podłączony, używaj amplitunera w strefie
głównej.
1
4
2
Wyświetlanie informacji
RDS
Podczas odbioru stacji RDS,
naciskaj wielokrotnie DISPLAY.
Za każdym naciśnięciem przycisku
informacja RDS na wyświetlaczu zmienia
się cyklicznie następująco:
PS (nazwa Program Service)a) t
Częstotliwość, pasmo i zaprogramowany
numer t wskazanie PTY (Program
Type)b) t wskazanie RT (Radio Text)c)
t wskazanie CT (Clock Time) (w
formacie 24-godzinnym) t Rodzaj pola
dźwiękowego
a)
Ta informacja pojawia się także dla stacji FM
innych niż RDS.
b)Rodzaj nadawanego programu.
c)
Komunikaty tekstowe nadawane przez stację
RDS.
5
1
124PL
Włącz główny amplituner (ten
amplituner).
2
Naciśnij ZONE 2 lub ZONE 3.
Pilot przełącza w tryb strefy 2 lub tryb
strefy 3.
3
Włącz amplituner w strefie 2
lub 3.
4
Naciśnij INPUT SELECTOR na
pilocie, aby wybrać sygnały
źródłowe, które mają być
wysyłane.
Dla strefy 2 wysyłane są sygnały
analogowe wideo i audio. Dla strefy 3
wysyłane są tylko sygnały analogowe
audio. Jeśli wybierzesz SOURCE,
będą wysyłane sygnały z bieżącego
wejścia.
5
Ustaw odpowiednią głośność.
Inne operacje
• W przypadku na ilustracji 1-1
(strona 110), możesz regulować tylko
głośność głośnika dookolnego
tylnego w strefie 2.
Wyreguluj głośność za pomocą
MASTER VOL +/– na pilocie.
• W przypadku na ilustracji 1-2
(strona 110) lub (strona 111), reguluj
głośność na amplitunerze w strefie 2
lub 3.
Wskazówki
•Nawet kiedy amplituner ten znajduje się w
trybie oczekiwania (naciśnij ?/1, aby wyłączyć
ten amplituner), amplituner w strefie 2 lub 3
pozostaje włączony. Aby wyłączyć
jednocześnie wszystkie amplitunery, naciśnij
jednocześnie ?/1 i AV ?/1 na pilocie RMAAL009 (SYSTEM STANDBY).
•Poprzez gniazda ZONE 2 lub ZONE 3
wysyłane są tylko sygnały z komponentów
podłączonych do analogowych gniazd
wejściowych. Z komponentów podłączonych
tylko do cyfrowych gniazd wejściowych nie są
wysyłane żadne sygnały.
•Kiedy wybierzesz SOURCE, sygnały
doprowadzane do gniazd MULTI CHANNEL
INPUT nie będą wysyłane z gniazd ZONE 2
OUT lub ZONE 3 OUT, nawet jeśli wybrane
jest wejście wielokanałowe. Wysyłane są
analogowe sygnały audio bieżącej funkcji.
125PL
Używanie pilota
Obsługa
poszczególnych
komponentów przy
użyciu pilota
Gdy programujesz pilota, aby sterował
następującymi komponentami Sony lub
innymi niż Sony, możesz użyć przycisków
na pilocie, które są oznaczone kółkami.
Pamiętaj jednak, że niektóre przyciski
mogą nie sterować komponentem.
Jeżeli chcesz zmienić zawartość listy wejść
tak, aby odpowiadała poszczególnym
komponentom, zajrzyj do
„Programowanie pilota” (strona 128).
126PL
Tabela przycisków używanych do sterowania
poszczególnymi komponentami
Komponent TV Mag- Odtwa- Odtwa- PSX Odtwa- Złącze Cyfrowy DSS, Magnerzacz cyfrowej odbiornik BST tofon A/
neto- rzacz rzacz
Video telewizji sygnałów
B
wid DVD, Blu-ray
combo Disc
CD, kablowej sateliDVD/
odtwa- (UC) tarnych/
VHS
rzacz
naziemLD
nych
Przycisk
(EURO)
AV ?/1,
?/1 (po
naciśnięciu TV)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Przyciski
numeryczne
z
z
z
z
z
z
z
z
z
MEMORY/ENTER z
z
z
z
z
z*
z
CLEAR/
D.TUNING/>10/-/--
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
V/v/B/b
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
MENU
./>
z
B·/·b
Odt- Odtwa- Tuner Ampli- Urządzetuner
wa- rzacz
nie
rzacz CD,
DIGITAL
DAT odtwaMEDIA
rzacz
PORT
MD
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z***
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
H
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
DISC SKIP
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
z
z
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
DVD TOP MENU/
NIGHT MODE/
SLEEP, DVD
MENU/INPUT
MODE/TEST TONE
F1/PIP/TV INPUT/
MACRO 1
z
z
z
F2/RESOLUTION/
WIDE/MACRO 2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
* Tylko odtwarzacz LD.
** Tylko DSS.
*** Tylko magnetofon B.
127PL
Używanie pilota
z
z
1
Programowanie
pilota
Możesz wykonać indywidualne ustawienia
na pilocie, aby odpowiadały komponentom
podłączonym do amplitunera. Możesz
nawet zaprogramować pilota tak, aby
sterował komponentami innymi niż Sony
oraz komponentami Sony, którymi ten
pilot normalnie nie może sterować.
Opisana poniżej procedura korzysta z
przypadku, w którym magnetowid
producenta innego niż Sony jest
podłączony do gniazd VIDEO 2 IN w
amplitunerze.
Zanim zaczniesz, pamiętaj, że:
– Nie można zmienić ustawień dla
PHONO.
– Pilot może sterować jedynie
komponentami, które odbierają sygnały
bezprzewodowego sterowania na
podczerwień.
2
3
4
1
Naciśnij AV ?/1 jednocześnie
naciskając RM SET UP.
Miga przycisk RM SET UP.
Wskazówka
Aby nacisnąć RM SET UP, użyj na
spinacza do papieru, lub kawałek innego,
cienkiego drutu.
2
Gdy miga przycisk RM SET UP,
naciśnij przycisk wejścia
(włącznie z odbiornikiem TV)
komponentu, którym chcesz
sterować.
Na przykład, jeżeli zamierzasz
sterować magnetowidem
podłączonym do gniazda VIDEO 2
IN, naciśnij VIDEO 2.
Zaświeci się przycisk wybranego
wejścia oraz RM SET UP.
Jeżeli naciśniesz przycisk
komponentu, którego pilota nie
możesz programować, takiego jak
DMPORT, itp., przycisk RM SET UP
będzie stale błyskał.
128PL
3
Naciskaj przyciski
numeryczne, aby wpisać kod
numeryczny (lub jeden z
kodów, gdy jest więcej niż
jeden) odpowiadający
komponentowi i producentowi
komponentu, którym chcesz
sterować.
Zaświeci się przycisk wybranego
wejścia oraz RM SET UP.
Uwaga
Jeśli chodzi o wartości kodów pilota, ważne
są tylko numery zawierające się między 500
a 599.
4
Naciśnij ENTER.
Gdy kod numeryczny został
zweryfikowany, przycisk RM SET UP
mignie dwa razy i pilot automatycznie
wyjdzie z trybu programowania.
Przycisk wejścia również się zgaśnie.
Aby anulować programowanie
Podczas wykonywania dowolnego kroku
naciśnij RM SET UP.
Stosuj kody numeryczne w tabelach
poniżej do sterowania komponentami
innymi, niż Sony, a także komponentami
Sony, którymi ten pilot normalnie nie
może sterować. Ponieważ sygnał zdalnego
sterowania, który komponent akceptuje
różni się, zależnie od modelu i roku
produkcji, komponenty mogą mieć więcej
przypisanych kodów, niż tylko jeden. Jeżeli
nie uda się zaprogramować pilota przy
użyciu jednego z kodów, spróbuj użyć
innych kodów.
Uwagi
•Kody numeryczne oparte są na najnowszych
dostępnych informacjach dla każdej marki.
Może się jednak zdarzyć, że komponent nie
Aby sterować odtwarzaczem
CD
Producent
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod/kody
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Aby sterować odtwarzaczem
DAT
Producent
SONY
PIONEER
Kod/kody
203
219
Aby sterować odtwarzaczem
MD
Producent
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Używanie pilota
Kody numeryczne
odpowiadające komponentowi i
producentowi komponentu
będzie odpowiadał na niektóre lub wszystkie
kody.
•Nie wszystkie przyciski wejść na tym pilocie
mogą być dostępne dla danego komponentu.
Kod/kody
301
302
303
304
Aby sterować magnetofonem
Producent
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod/kody
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
ciąg dalszy
129PL
Aby sterować odtwarzaczem
LD
Aby sterować odtwarzaczem
DVD
Producent
SONY
PIONEER
Producent
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kod/kody
601, 602, 603
606
Aby sterować odtwarzaczem
wideo CD
Producent
SONY
Kod/kody
605
Aby sterować magnetowidem
Producent
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL
ELECTRIC
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/
MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kod/kody
701, 702, 703, 704, 705, 706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715, 716,
750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739, 740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741, 747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Jeżeli magnetowid AIWA nie działa nawet po
wpisaniu kodu dla AIWA, zamiast tego wpisz kod
dla Sony.
130PL
Kod/kody
401, 402
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Aby sterować nagrywarką DVD
Producent
SONY
Kod/kody
403, 411
Aby sterować odbiornikiem TV
Producent
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/
MGA
Kod/kody
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515, 544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534, 544,
556, 568
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517, 519,
544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544, 566
527
503, 519, 527, 544, 566, 568
Producent
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
Aby sterować tunerem
satelitarnym
Producent
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
Kod/kody
801, 802, 803, 804, 824, 825,
865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860, 864,
874
851, 853, 854, 864
Producent
RCA/PROSCAN
BITA/HITACHI
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SUMSUNG
TOSHIBA
Kod/kody
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Aby sterować modemem TV
kablowej
Producent
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kod/kody
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834, 835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
Aby sterować radiem (tunerem)
Producent
SONY
Kod/kody
002, 005
Aby sterować odtwarzaczem
Blu-ray Disc
Producent
SONY
Kod/kody
310, 311, 312
Aby sterować PSX
Producent
SONY
Kod/kody
313, 314, 315
131PL
Używanie pilota
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kod/kody
503, 517, 520, 540, 544, 554,
566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551, 555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532, 534,
544, 556, 557, 562, 563, 566,
569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518, 551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549, 558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Automatyczne
wydawanie kilku
poleceń po kolei
Programowanie kolejności
operacji
1,5
(Macro Play)
Funkcja Macro Play umożliwia
przekształcanie kilku kolejnych poleceń w
jedno polecenie.
Pilot umożliwia korzystanie z 2 list makr
(MACRO 1 i MACRO 2). W każdej liście
makr możesz utworzyć maksymalnie 20
poleceń.
2,3
Uwaga
Przed ustawianiem Macro Play, należy wymienić
baterie na nowe.
3
1,3
1
Naciskaj MACRO 1 lub MACRO
2 dłużej niż 1 sekundę
naciskając jednocześnie RM
SET UP.
Miga przycisk RM SET UP.
Wskazówka
Aby nacisnąć RM SET UP, użyj na
spinacza do papieru, lub kawałek innego,
cienkiego drutu.
132PL
2
Naciśnij przycisk wejścia
komponentu, dla którego
chcesz przypisać jedną z
następujących operacji.
Zaświeci się przycisk wybranego
wejścia.
3
Naciśnij przycisk operacji,
którą chcesz wykonać, aby
nauczyć pilota funkcji, jak
następuje.
Naciśnij
H, x, X,
M, m,
., >
Operacje jakie mają
być
zaprogramowane
Wykonuje operację
przycisku.
Przycisk
Przełącza wejścia.
wejścia dłużej
niż 1 sekundę
MACRO 1 lub Zrób 1-sekundową
MACRO 2
przerwę. Kiedy chcesz
zrobić dłuższą
przerwę, naciskaj
kilka razy MACRO 1
lub MACRO 2.
Naciśnij RM SET UP. Gdy żaden przycisk
nie zostanie naciśnięty przez 60 sekund,
ustawienia także zostaną anulowane.
Poprzednie polecenie pozostaje nadal
aktualne.
Rozpoczyna odtwarzanie
makra
1 Naciśnij AMP.
Przycisk AMP zapala się, a następnie
gaśnie.
2 Naciśnij MACRO 1 lub MACRO 2, aby
uruchomić makro.
Makro uruchamia się i powoduje
wykonywanie poleceń w
zaprogramowanej kolejności. Podczas
wysyłanie poleceń błyska przycisk RM
SET UP a przycisk AMP zapala się. Po
wysłaniu poleceń przyciski RM SET UP
i AMP gasną.
Kasowanie zaprogramowanego
makra
1 Naciskaj MACRO 1 lub MACRO 2
dłużej niż 1 sekundę naciskając
jednocześnie RM SET UP, aby
wykasować zapisane makro.
Miga przycisk RM SET UP.
2 Naciśnij RM SET UP.
4
Powtórz kroki 2 i 3. Jeśli dla
tego samego komponentu
chcesz przypisać jeszcze inne
polecenie, powtórz krok 3.
5
Naciśnij RM SET UP, aby
zakończyć proces
programowania.
Ustawienia zapisane jako makro zostały
wykasowane.
Wskazówka
Jeżeli przycisk RM SET UP mignie pięć
razy w kroku 1 i proces programowania
makro nie zacznie się, wymień baterie na
nowe.
133PL
Używanie pilota
Przycisk wejścia wybrany w kroku 2
błyśnie dwa razy, a następnie zaświeci
się ponownie.
Aby anulować programowanie
3
Ustawianie kodów
zdalnego sterowania
nie zapisanych w
pamięci pilota
Nawet jeżeli kod zdalnego sterowania nie
jest jednym z kodów zapisanych w pamięci
pilota, może on nauczyć się tego kodu przy
użyciu funkcji uczenia.
Naciśnij przycisk (w tym
przykładzie przycisk 1), którego
chcesz użyć jako przycisk
VIDEO 1.
Przycisk wejścia wybrany w kroku 2
zapala się. (Przycisk RM SET UP
nadal świeci).
4
Skieruj odbiornik sygnałów w
pilocie w kierunku odbiornika/
nadajnika na pilocie, od
którego będzie się uczyć.
Gdy drugi pilot odbiera sygnały,
przycisk wejścia wybrany w kroku 2
zgaśnie.
Uwaga
Przed ustawianiem amplitunera dla uczenia
poleceń pilota wymień baterie na nowe.
1,6
1
Około 5 cm - 10 cm
2
5
Przykład przypisania przycisku 1 do
VIDEO 1 pilota:
1
Naciśnij TV jednocześnie
naciskając RM SET UP.
Przycisk RM SET UP zaświeci się.
Wskazówka
Aby nacisnąć RM SET UP, użyj na
spinacza do papieru, lub kawałek innego,
cienkiego drutu.
2
Przycisk RM SET UP mignie
dwa razy i proces ustawiania
trybu poleceń będzie
zakończony.
Gdy proces uczenia zakończy się
niepowodzeniem, przycisk RM SET
UP mignie pięć razy. Spróbuj wykonać
ten proces ponownie, od kroku 2.
6
Naciśnij RM SET UP, aby
zakończyć proces uczenia.
Wskazówki
Naciśnij przycisk wejścia (w
tym przykładzie VIDEO 1), dla
którego chcesz użyć funkcji
Uczenia wejść.
•Gdy pojemność pamięci przeznaczonej do
przechowywania kodów pilota osiągnie pewną
granicę, przycisk RM SET UP mignie 10 razy, a
proces uczenia zakończy się.
•Jeżeli przycisk RM SET UP mignie pięć razy w
kroku 1 i proces uczenia nie zacznie się,
wymień baterie na nowe.
Przycisk wejścia miga. (Przycisk RM
SET UP nadal świeci).
Aby anulować uczenie
Naciśnij RM SET UP. Gdy żaden przycisk
nie zostanie naciśnięty przez 60 sekund,
ustawienia także zostaną anulowane.
134PL
Używanie wyuczonego
polecenia
Wybierając wyuczone wejście, naciśnij
przycisk użyty do nauki tej funkcji.
Kasowanie całej
zawartości pamięci
pilota
Kasowanie wyuczonego kodu
1 Naciśnij TV jednocześnie naciskając
RM SET UP.
AV ?/1
?/1
2 Naciśnij przycisk wejścia (w tym
przykładzie VIDEO 1), dla którego
chcesz skasować ustawienie.
Przycisk wejścia miga. (Przycisk RM
SET UP nadal świeci).
3 Naciskaj ?/1 dłużej niż 1 sekundę.
Przycisk wejścia mignie dwa razy,
kilkakrotnie.
4 Naciśnij przycisk wejścia, aby
skasować zapisane ustawienie.
Przycisk RM SET UP mignie dwa razy i
proces ustawiania trybu poleceń będzie
zakończony.
Gdy proces uczenia zakończy się
niepowodzeniem, przycisk RM SET UP
mignie pięć razy. Spróbuj wykonać ten
proces ponownie, od kroku 2.
Używanie pilota
MASTER
VOL –
1
Najpierw naciśnij i przytrzymaj
MASTER VOL –, następnie
naciśnij ?/1, a potem AV ?/1.
Przycisk RM SET UP mignie trzy razy.
2
Zwolnij MASTER VOL –.
Cała zawartość pamięci pilota (tj.
wszystkie zaprogramowane dane)
zostanie skasowana.
135PL
Dodatkowe informacje
Objaśnienia terminów
x Cinema Studio EX
Tryb dookolnego dźwięku, który może być
uważany za kompilację techniki Digital
Cinema Sound, daje dźwięk studia
nagraniowego, używając trzech
technologii: „Virtual Multi Dimensions”,
„Screen Depth Matching”, i „Cinema
Studio Reverberation”.
„Virtual Multi Dimensions”, technologia
głośników wirtualnych, tworzy wirtualne
środowisko multi-dookolne, przy co
najwyżej 7.1 kanałach rzeczywistych
głośników i stwarza w domu wrażenie
dźwięku dookolnego jak w kinie o
najnowszym wyposażeniu.
„Screen Depth Matching” reprodukuje
tłumienie sopranów, pełnię i głębię
dźwięku zwykle występującą w kinach z
emisją dźwięku zza ekranu. Efekt ten jest
następnie dodany do kanałów przednich i
centralnego.
„Cinema Studio Reverberation”
reprodukuje charakterystykę dźwięku
typową dla wyposażonego w
najnowocześniejszą aparaturę studia
dubbingowego i studia nagrań, włącznie ze
studiami dubbingowymi Sony Pictures
Entertainment. Dostępne są trzy tryby, A/
B/C, zależnie od rodzaju studia.
x Częstotliwość rozgraniczająca
Częstotliwość, przy której częstotliwości
dwóch głośników przecinają się.
x DeepColor
Sygnały wizji, dla których sygnały głębi
kolorów przechodzące przez złącze HDMI
zostały podwyższone.
Liczba kolorów, która może być określać 1
piksel wynosi 24 bity (16 777 216 kolorów)
przy użyciu istniejącego złącza HDMI.
Jednak kiedy amplituner odpowiada
136PL
DeepColor, liczba kolorów, która może być
określać 1 piksel wynosi 36 bitów, itd.
Ponieważ gradacja głębi każdego koloru
może być określona tym dokładniej im
więcej jest bitów określających dany kolor,
i bardziej płynna jest zmiana koloru.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Unikalna technologia reprodukcji dźwięku
dla kina domowego opracowana przez
Sony, we współpracy z Sony Pictures
Entertainment, dostarczająca ekscytujący i
potężny dźwięk z sali kinowej prosto do
domu. Dzięki technologii „Digital Cinema
Sound”, opracowanej przez zintegrowanie
danych DSP (Digital Signal Processor) i
mierzonych, idealne pole dźwiękowe
zamierzone przez twórców filmu może być
odbierane w domu.
x Digital Concert Hall
„Digital Concert Hall” wydobywa bardziej
wierny dźwięk ze źródeł stereo 2kanałowych, takich jak płyty CD, itp.
Stosowanie głośników 5.1-kanałowych lub
7.1-kanałowych oraz technikę głośników
wirtualnych, odtwarzany jest
stereoskopowy pogłos oraz dźwieki odbite,
a oprogramowanie muzyczne pozwala na
słuchanie bardziej głębokiego i wiernego
dźwieku. Pole dźwiękowe sali koncertowej
jest odtwarzane poprzez geometryczną
analizę sali oraz precyzyjne modelowanie
dźwięków odbitych i pogłosów, w oparciu o
wyniki pomiarów rzeczywistego
pomieszczenia. Aby uzyskać efekt pogłosu
brane są pod uwagę i przetwarzane w
układzie DSP (Digital Signal Processor)
takie parametry, jak siła dźwięku oraz
charakterystyka przenoszenia
częstotliwości. Otrzymujemy dźwięk z
naturalnym i przyjemnym pogłosem, tak
jakbyśmy słuchali muzyki w sali
koncertowej.
x Dolby Digital
Technologia kodowania/dekodowania
cyfrowego audio, opracowana przez Dolby
Laboratories, Inc. wykorzytuje kanały
przednie (prawy/lewy), centralny,
dookolne (prawy/lewy) i kanał subwoofera.
Jest standardem audio przeznaczonym dla
DVD-wideo, znanym także jako dźwięk
dookolny o 5.1-kanałowy.
kanałowe audio Dolby Digital może być
odtwarzane w postaci 7.1 kanałów (lub 6.1
kanałów). Ponadto istniejące materiały
nagrane stereofonicznie mogą być także
odtwarzane w postaci 7.1 kanałów (lub 6.1
kanałów).
x Dolby Digital Plus
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Dolby Digital Plus zapewnia elastyczność i
sprawność stosowania wielu kanałów
fascynującego dźwięku dookolnego,
towarzyszącego materiałowm wizyjnym
wysokiej jakości. Niezrównanej wydajności
kodowanie umożliwia odtwarzanie
wielokanałowego – do 7.1-kanałów –
dźwięku o wysokiej jakości, bez
oszczędności na wydajności przetwarzania
wideo, czy dodatkowych funkcji.
Technologia obróbki dźwięku opracowana
przez Dolby Laboratories, Inc. Dane
dookolne kanału centralnego i mono są
dekodowane macierzowo na dwa kanały
stereofoniczne. Podczas odtwarzania audio
jest dekodowane i wyprowadzane w 4
kanałach dźwięku dookolnego. Jest to
najczęściej spotykana metoda obróbki
audio dla DVD-wideo.
x Dolby Digital Surround EX
x Dolby TrueHD
Technologia akustyczna opracowana przez
Dolby Laboratories, Inc. Dane tylnego
kanału dookolnego są macierzowo
dekodowane na normalne kanały
dookolne, lewy i prawy tak, że dźwięk
może być reprodukowany w 6.1 kanałach.
Szczególnie sceny akcji zostają odtworzone
z bardziej dynamicznym i realistycznym
polem dźwiękowym.
Dolby TrueHD to bezstratna technika
audio firmy Dolby, opracowana dla nagrań
o wysokiej rozdzielczości na płytach
optycznych. Dźwięk w formacie Dolby
TrueHD jest dokładny co do jednego bita z
oryginalnymi nagraniami studyjnymi i
zapewnia dźwięk o doskonałej jakości,
nawet 8-kanałowy z próbkowaniem
96 kHz/24 bitowym i 6-kanałowy z
próbkowaniem 192 kHz/24 bitowym. W
połączeniu z wizją wysokiej rozdzielczości
otrzymujemy niezrównane wrażenie
obecności na sali kinowej.
x Dolby Pro Logic II
x DSD
Format audio stosowany przez Super
Audio CD. DSD zamienia sygnały
analogowe na cyfrowe i rejestruje je
bezpośrednio, bez żadnego przetwarzania i
dlatego nie ma żadnych strat informacji.
Uzyskujemy nagrania i odtwarzanie o
wysokiej jakości i wierności.
x Dolby Pro Logic IIx
x DTS 96/24
Technologia przeznaczona do odtwarzania
7.1 kanałów (lub 6.1 kanałów). Na równi z
audio zakodowanym w Dolby Digital
Surround EX, zakodowane na 5.1-
Format cyfrowego sygnału o wysokiej
jakości dźwięku. Nagrywa audio przy
częstotliwości próbkowania i prędkości
bitowej wynoszących 96 kHz/24 bit, czyli o
najwyższych wartościach możliwych dla
ciąg dalszy
137PL
Dodatkowe informacje
Ta technologia przetwarza nagrane w
dwóch kanałach audio stereofoniczne na
5.1 kanałów używanych do odtwarzania.
Dostępny jest tryb MOVIE dla filmów i
tryb MUSIC dla muzycznych źródeł
stereofonicznych. Stare filmy zakodowane
w tradycyjnym formacie stereofonicznym
mogą być wzbogacone o dookolny dźwięk
5.1-kanałowy.
Tryb GAME jest odpowiedni dla gier
wideo.
DVD-wideo. Ilość kanałów odtwarzania
różni się, zależnie od oprogramowania.
x DTS Digital Surround
Technologia kodowania/dekodowania
cyfrowego audio na potrzeby kin,
opracowana przez DTS, Inc. Stosuje
mniejszą kompresje audio niż Dolby
Digital, osiągając wyższą jakość
odtwarzanego dźwięku.
x DTS Neo:6
Ta technologia przetwarza nagrane w 2
kanałach audio stereofoniczne na 7
odtwarzanych kanałów. Dostępne są dwa
tryby do wyboru, zależnie od
odtwarzanego źródła i preferencji
słuchacza, CINEMA dla filmów i MUSIC
dla źródeł stereofonicznych, takich jak
muzyczne.
x DTS-ES
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
Format do odtwarzania 6.1 kanałów z
danymi tylnego kanału dookolnego.
Istnieją dwa tryby, „Discrete 6.1”, w którym
wszystkie kanały są nagrywane oddzielnie i
„Matrix 6.1”, który stosuje dekodowanie
macierzowe tylnego kanału dookolnego na
lewy kanał dookolny i prawy kanał
dookolny. Nadaje się idealnie do
odtwarzania filmowych ścieżek
dźwiękowych.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) to interfejs służący do transmisji
wideo i audio jednym łączem cyfrowym,
zapewniający wysoką jakość cyfrowego
obrazu i dźwięku. Technika HDMI jest
zgodna z HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), metodą
zabezpieczenia przed kopiowaniem, która
wykorzystuje kodowanie cyfrowych
sygnałów wideo.
x DTS-HD
x High Bitrate Audio
Format audio, który rozszerza
konwencjonalny format DTS Digital
Surround.
Format ten zawiera rdzeń oraz
rozszerzenie, przy czym rdzeń jest zgodny z
DTS Digital Surround. Istnieją dwa
rodzaje DTS-HD, DTS-HD High
Resolution Audio i DTS-HD Master
Audio. DTS-HD High Resolution Audio
posiada maksymalną prędkość transmisji 6
Mb/s, kompresję stratną (Lossy), a DTSHD High Resolution Audio odpowiada
maksymalnej częstotliwości próbkowania
96 kHz i ma maksymalnie 7.1 kanałów.
DTS-HD Master Audio ma maksymalną
częstotliwość próbkowania 24,5 Mb/s i
wykorzystuje kompresję bezstratną
(Lossless), a DTS-HD Master Audio
odpowiada maksymalnej częstotliwości
próbkowania 192 kHz i ma maksymalnie
7.1 kanałów.
Dotyczy formatów audio związanych z
metodą kompresji (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD, itd.), która jest
formatem o wysokie prędkości bitowej,
stosowanym głównie w przypadku płyt
Blu-ray Disc, itp.
138PL
x Komponentowy format wideo
Format wideo, używany do transmisji,
składający się z trzech oddzielnych
sygnałów: luminancja Y, chrominancja Pb i
chrominancja Pr. Obrazy wysokiej jakości,
takie jak wideo DVD, lub obrazy HDTV, są
przesyłane z większą wiernością. Te trzy
gniazda są oznakowane kolorami,
zielonym, niebieskim i czerwonym.
x Kompozytowy format wideo
Standardowy format wideo, używany do
transmisji. Sygnał luminancji Y i
chrominancji C są ze sobą łączone i razem
przesyłane.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Efekty dźwiękowe niskich częstotliwości,
wyprowadzane z subwoofera w Dolby
Digital lub DTS, itp. Przez dodanie
głębokich basów o częstotliwościach
pomiędzy 20 a 120 Hz, audio staje się
potężniejsze.
x Neural THX
System Neural Surround™, THX®
Technologies został wybrany, jako oficjalny
format nadawania sygnałów dźwięku
przestrzennego przez wiodące radiowe
stacje FM/HD i satelitarne. Neural
Surround, THX Technologies zapewnia
wspaniały dźwięk dookolny o doskonale
wyodrębnionych szczegółach, w formacie
zgodnym w 100% ze stereo.
x PCM (Pulse Code Modulation)
x Wybieranie międzyliniowe (z
przeplotem)
Sposób skanowania realizujący obraz
poprzez wyświetlanie na ekranie TV lub
monitorze połowę linii co 1/60 sekundy.
Najpierw są wyświetlane linie o numerach
nieparzystych, a wolnymi miejscami
pomiędzy, a następnie linie parzyste
wypełniają te miejsca.
„i” w „480i” oznacza „Interlace”.
x x.v.Colour
x.v.Colour to bardziej znane określenie
standardu xvYCC zaproponowanego przez
Sony, i jest znakiem handlowym Sony.
xvYCC to międzynarodowy standard
przestrzeni barw w wideo.
Pozwala on na oddawanie szerszej gamy
barw niż w obecnie używanym standardzie
nadawania.
Metoda konwersji analogowego audio na
audio cyfrowe, w celu wykorzystania zalet
cyfrowego dźwięku.
x Progresywne
Metoda skanowania, która wyświetla
wszystkie linie po kolei, przeciwnie do
skanowania międzyliniowego (przeplot), w
którym najpierw wyświetlane są linie
nieparzyste, a potem parzyste.
„p” w „480p” oznacza „Progressive”.
x Sygnał S video
Dodatkowe informacje
Format używany do transmisji sygnałów
wideo. W formacie S video stosuje się
jeden kabel i dwa kanały, jeden dla sygnału
luminancji (Y) i drugi dla sygnału
chrominancji (C). Uzyskuje się lepszą niż w
formacie Composite jakość obrazu
zapisywanego i odtwarzanego.
139PL
Środki ostrożności
O bezpieczeństwie
Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn
dostanie się do wewnątrz obudowy, odłącz
amplituner od gniazda ściennego i zanim
zaczniesz go znowu używać oddaj do
sprawdzenia upoważnionemu personelowi.
O źródłach zasilania
• Zanim zaczniesz używać amplituner
sprawdź, czy napięcie pracy jest
identyczne z napięciem w lokalnej sieci
elektrycznej.
Napięcie pracy jest podane na tabliczce
znamionowej z tyłu amplitunera.
• Dopóki wtyczka podłączona jest do
gniazda ściennego, zestaw pozostaje
podłączony do źródła prądu, nawet jeśli
sam zestaw jest wyłączony.
• Jeżeli nie będziesz używać amplitunera
przez dłuższy czas, pamiętaj o odłączeniu
go od gniazda ściennego. Aby odłączyć
przewód zasilania, chwyć za wtyczkę;
nigdy nie ciągnij za przewód.
• Wymiana przewodu zasilania może być
wykonana jedynie przez
wykwalifikowany personel serwisu.
O gromadzeniu się ciepła
wewnątrz
Amplituner rozgrzewa się w czasie
używania, ale nie świadczy to o
uszkodzeniu. Jeżeli amplituner będzie
przez długi czas używany z ustawieniem na
dużą głośność, temperatura na górze,
bokach i spodzie obudowy znacznie
wzrośnie. Aby uniknąć oparzenia, nie
dotykaj obudowy.
O wyborze miejsca
• Umieść amplituner w miejscu o
dostatecznej wentylacji, aby zapobiec
gromadzeniu się ciepła wewnątrz i
140PL
przedłużyć okres eksploatacji
amplitunera.
• Nie umieszczaj amplitunera w pobliżu
źródeł ciepła lub w miejscach
nasłonecznionych, narażonych na
nadmierny kurz i wstrząsy mechaniczne.
• Nie stawiaj na obudowie niczego, co
może zasłonić otwory wentylacyjne i
spowodować usterkę.
• Nie umieszczaj amplitunera w pobliżu
takiego sprzętu, jak odbiornik TV,
magnetowid lub magnetofon. (Jeżeli
amplituner jest używany w kombinacji z
odbiornikiem TV, magnetowidem lub
magnetofonem i zostanie umieszczony
zbyt blisko tego sprzętu, mogą powstać
zakłócenia, a jakość obrazu może ulec
pogorszeniu. Jest to szczególnie możliwe,
gdy używana jest antena wewnętrzna. W
związku z tym zalecane jest używanie
anteny zewnętrznej.)
O działaniu
Przed podłączeniem innego sprzętu
pamiętaj o wyłączeniu amplitunera i
odłączeniu go od gniazda ściennego.
O czyszczeniu
Czyść obudowę, panel i elementy
regulacyjne miękką szmatką lekko
zwilżoną łagodnym roztworem detergentu.
Nie używaj ostrych myjek, proszku do
szorowania ani rozpuszczalników takich
jak alkohol lub benzyna.
Jeżeli masz pytania lub problemy
dotyczące amplitunera, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
W razie trudności
Jeżeli używając amplitunera napotkasz na
jedną z następujących trudności, użyj tego
przewodnika po problemach i ich
usuwaniu, który pomoże w rozwiązaniu
problemu. Jeżeli problem pozostaje,
skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Audio
Brak jest dźwięku z określonego
komponentu.
• Sprawdź, czy komponent ten jest
prawidłowo podłączony do gniazd
wejścia audio dla tego komponentu.
Brak jest dźwięku z jednego z
przednich głośników.
• Podłącz słuchawki do gniazda
PHONES, aby sprawdzić, czy dźwięk
jest wyprowadzany przez słuchawki.
Jeżeli tylko jeden kanał jest
wyprowadzany przez słuchawki,
komponent może być nieprawidłowo
podłączony do amplitunera. Sprawdź,
czy wtyki kabli używanych do
połączenia są całkowicie włożone w
gniazda na amplitunerze i na
komponencie. Jeżeli oba kanały są
wyprowadzane przez słuchawki,
przedni głośnik może być
nieprawidłowo podłączony do
amplitunera. Sprawdź podłączenie
przedniego głośnika nie
wyprowadzającego dźwięku.
• Upewnij się, że podłączone zostało
zarówno gniazdo L, jak i R do
komponentu analogowego, a nie tylko
gniazdo L lub tylko R. Użyj kabla
monofoniczno-stereofonicznego (brak
w wyposażeniu). Jednak kiedy zostanie
wybrane pole dźwiękowe (Pro Logic,
itp.) głośnik centralny nie będzie
produkował dźwięku. Gdy głośnik
centralny nie jest podłączony, dźwięk
jest wyprowadzany tylko z przednich
głośników, lewego i prawego.
Brak jest dźwięku z analogowych
źródeł 2-kanałowych.
• Sprawdź, aby upewnić się, czy wybrane
gniazdo wejściowe audio (cyfrowe) nie
jest przypisane do innych wejść w
„Input Assign” w menu Input
(strona 99).
ciąg dalszy
141PL
Dodatkowe informacje
Brak jest dźwięku, bez względu na to,
który komponent został wybrany, lub
słychać tylko bardzo cichy dźwięk.
• Sprawdź, czy głośniki i komponenty są
solidnie podłączone.
• Sprawdź, czy wszystkie kable
głośników są prawidłowo podłączone.
• Sprawdź, czy zarówno amplituner jak i
wszystkie komponenty są włączone.
• Sprawdź, czy gałka MASTER
VOLUME nie jest ustawiona na –∞ dB.
Ustaw ją na około –40 dB.
• Sprawdź, czy SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) nie jest ustawione na OFF
(strona 48).
• Naciśnij MUTING na pilocie, aby
anulować funkcję tłumienia dźwięku.
• Sprawdź, czy za pomocą INPUT
SELECTOR został wybrany właściwy
komponent.
• Sprawdź, czy nie są podłączone
słuchawki.
• Gdy słychać tylko bardzo cichy dźwięk,
sprawdź, czy nie jest włączony NIGHT
MODE (strona 76).
• Włączyło się urządzenie ochronne
amplitunera. Wyłącz amplituner,
wyeliminuj przyczynę krótkiego spięcia
i włącz zasilanie z powrotem.
• Sprawdź, czy wtyki kabla (kabli)
używanego do połączenia są całkowicie
włożone w gniazda na amplitunerze i
na komponencie.
Brak jest dźwięku ze źródeł cyfrowych
(z gniazda wejściowego COAXIAL lub
OPTICAL).
• Sprawdź, czy INPUT MODE nie jest
ustawione na „Analog”(strona 98).
• Sprawdź, czy „2ch Analog Direct” nie
jest używane.
• Sprawdź, aby upewnić się, czy wybrane
gniazdo wejściowe audio (cyfrowe) nie
jest przypisane do innych wejść w
„Input Assign” w menu Input
(strona 99).
• Sprawdź, czy kable połączeniowe
znajdują się z dala od transformatora
lub silnika, oraz co najmniej 3 m od
odbiornika TV lub źródła światła
jarzeniowego.
• Odsuń odbiornik TV od komponentów
audio.
• Sprawdź, czy uziemione jest złącze U
SIGNAL GND (tylko gdy podłączony
jest gramofon).
• Wtyczki i gniazda są brudne. Wytrzyj je
szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
Dźwięk ze źródła, wprowadzany przez
gniazdo HDMI nie jest wyprowadzany
ze wzmacniacza lub głośnika TV
podłączonego do amplitunera.
• Sprawdź, czy komponent jest
podłączony prawidłowo do gniazda
HDMI dla tego komponentu.
• Dźwięk nie jest wyprowadzany, gdy
menu amplitunera jest wyświetlane na
monitorze TV. Naciśnij AMP MENU,
aby wyłączyć wyświetlacz.
• Zależnie od komponentu
odtwarzającego, może być konieczne
ustawienie go. Sprawdź w instrukcjach
dostarczonych z każdym
komponentem.
• Do oglądania obrazów lub słuchania
dźwięku podczas transmisji DeepColor
należy zawsze używać kabla
połączeniowego do gniazda HDMI
odpowiedniego dla wysokich prędkości
(kabel HDMI wersja 1.3a, kategoria 2).
Brak jest dźwięku lub tylko bardzo
cichy dźwięk jest słyszalny z
centralnego/dookolnego/dookolnego
tylnego głośnika.
• Wybierz tryb „Cinema Studio EX”
(strona 70).
• Wyreguluj poziom głośników
(strona 78).
• Upewnij się, że głośnik/głośniki
centralny/dookolny są ustawione na
„SMALL” lub „LARGE” (strona 78).
Dźwięki lewy i prawy nie są
zbalansowane lub są odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i komponenty są
podłączone prawidłowo i solidnie.
• Ustaw parametry zbalansowania przy
pomocy menu ustawień Auto
Calibration.
Występuje silny przydźwięk lub szumy.
• Sprawdź, czy głośniki i komponenty są
solidnie podłączone.
142PL
Brak jest dźwięku z tylnych głośników
dookolnych.
• Niektóre płyty nie posiadają znacznika
Dolby Digital Surround EX, nawet jeśli
na opakowaniach są logo Dolby Digital
Surround EX. W takim przypadku
wybierz „ON” w „SB Dec Mode”
(strona 75).
Brak dźwięku z subwoofera.
• Sprawdź, czy subwoofer jest
podłączony prawidłowo i solidnie.
• Upewnij się, że został włączony
głośnik.
• Kiedy wszystkie głośniki są ustawione
na „LARGE” i „Neo:6 Cinema”, lub
„Neo:6 Music”, z subwoofera nie będzie
słychać dźwięku.
Efektu dookolnego nie będzie.
• Upewnij się, że funkcja pola
dźwiękowego jest włączona (naciśnij
MOVIE lub MUSIC).
• Pola dźwiękowe nie działają dla
sygnałów o częstotliwości próbkowania
wyższej niż 48 kHz.
Dolby Digital lub dźwięk
wielokanałowy DTS nie są
reprodukowane.
• Sprawdź, czy odtwarzana płyta DVD,
itp. jest nagrana w formacie Dolby
Digital lub DTS.
• Gdy podłączasz odtwarzacz DVD, itp.
do gniazd wejścia cyfrowego tego
amplitunera, sprawdź, czy dostępne jest
ustawienie dla cyfrowego wyjścia audio
podłączonego komponentu.
Nie można wykonać nagrania.
• Sprawdź, czy komponenty są
prawidłowo podłączone (strona 23).
• Wybierz komponent źródłowy za
pomocą INPUT SELECTOR
(strona 56).
Z komponentu podłączonego do
adaptera DIGITAL MEDIA PORT nie
rozlega się żaden dźwięk.
• Ustaw głośność w amplitunerze.
• Adapter DIGITAL MEDIA PORT i/
lub komponent jest/są podłączone
nieprawidłowo. Wyłącz amplituner, a
Wideo
Brak jest obrazu lub obraz jest
niewyraźny na ekranie TV lub
monitorze.
• Wybierz właściwe wejście na
amplitunerze (strona 56).
• Ustaw odbiornik TV na odpowiedni
tryb wejścia.
• Odsuń odbiornik TV od komponentów
audio.
• Przypisz prawidłowo wejście wideo
komponentu.
• Sygnał wejścia powinien być taki sam
jak wejście, gdy sygnał wejścia jest
konwertowany w górę przy pomocy
tego amplitunera (strona 35).
Obraz COMPONENT VIDEO OUT jest
zniekształcony.
• Wejściowe sygnały wideo inne niż
komponentowe 480p nie są odbierane,
kiedy sygnały są wysyłane z gniazd
VIDEO. Wprowadź komponentowe
sygnały wideo 480i.
• Gdy komponentowe sygnały wejściowe
inne niż 480p są wysyłane, użyj gniazda
COMPONENT VIDEO OUT i ustaw
„Resolution” na „DIRECT”.
Obrazy ze źródła o połączeniu HDMI
nie są wysyłane do telewizora.
• Upewnij się, że kable są prawidłowo i
solidnie podłączone do komponentów.
• Zależnie od komponentu
odtwarzającego, może być konieczne
ustawienie go. Sprawdź w instrukcjach
dostarczonych z każdym
komponentem.
• Do oglądania obrazów lub słuchania
dźwięku podczas transmisji DeepColor
ciąg dalszy
143PL
Dodatkowe informacje
Lampka MULTI CHANNEL DECODING
nie zapala się na niebiesko.
• Sprawdź, czy komponent odtwarzający
jest podłączony przez cyfrowe gniazdo i
czy wejście jest prawidłowo wybrane na
amplitunerze.
• Sprawdź, czy źródło wejścia
odtwarzanego programu odpowiada
formatowi wielokanałowemu.
• Sprawdź, czy ustawienie na
odtwarzającym komponencie jest
ustawione na dźwięk wielokanałowy.
• Sprawdź, aby upewnić się, czy wybrane
gniazdo wejściowe audio (cyfrowe) nie
jest przypisane do innych wejść w
„Input Assign” w menu Input
(strona 99).
następnie ponownie podłącz DIGITAL
MEDIA PORT i/lub komponent.
• Sprawdź, aby upewnić się, czy adapter
DIGITAL MEDIA PORT i/lub
komponent jest zgodny z tym
amplitunerem.
należy zawsze używać kabla
połączeniowego do gniazda HDMI
odpowiedniego dla wysokich prędkości
(kabel HDMI wersja 1.3a, kategoria 2).
Nie można wykonać nagrania.
• Sprawdź, czy komponenty są
prawidłowo podłączone (strona 28).
• Wybierz komponent źródłowy za
pomocą INPUT SELECTOR
(strona 56).
Interfejs użytkownika (GUI) nie pojawia
się na ekranie telewizora.
• Naciśnij SHIFT, a następnie MENU,
aby wyświetlić „GUI MODE”.
• Sprawdź, czy telewizor jest prawidłowo
podłączony.
Tuner
Odbiór FM jest zły.
• Użyj 75-omowego kabla
koncentrycznego (brak w
wyposażeniu), aby podłączyć
amplituner do anteny zewnętrznej FM,
jak pokazano poniżej. Jeżeli podłączysz
amplituner do zewnętrznej anteny,
wykonaj uziemienie anteny,
zabezpieczając przed wyładowaniami
atmosferycznymi. Aby zapobiec
eksplozji gazu, nie podłączaj kabla
uziemienia do rury z gazem.
RDS nie działa.
• Upewnij się, że radio jest nastrojone na
stację FM RDS.
• Wybierz silniejszą stację FM.
Żądane informacje RDS nie pokazują
się.
• Skontaktuj się ze stacją radiową i
dowiedz się, czy taka usługa jest
prowadzona. Jeżeli tak, to usługa może
być chwilowo nieczynna.
Pilot zdalnego sterowania
Zewnętrzna antena FM
Amplituner
Kabel uziemienia
(brak w wyposażeniu)
Do ziemi
144PL
Nie można dostroić do stacji
radiowych.
• Sprawdź, czy anteny są solidnie
podłączone. Wyreguluj anteny i
podłącz antenę zewnętrzną, jeśli to
konieczne.
• Sygnał stacji jest za słaby (podczas
automatycznego strojenia stacji). Użyj
bezpośredniego strojenia.
• Upewnij się, że interwał strojenia jest
ustawiony prawidłowo (podczas
bezpośredniego strojenia stacji AM).
• Stacje nie zostały zaprogramowane lub
zaprogramowane stacje zostały
skasowane (podczas przeszukiwania
zaprogramowanych stacji).
Zaprogramuj stacje (strona 89).
• Naciśnij DISPLAY tak, aby
częstotliwość pojawiła się na
wyświetlaczu.
Pilot nie działa.
• Skieruj pilota na czujnik zdalnego
sterowania na amplitunerze.
• Usuń przeszkody pomiędzy pilotem i
amplitunerem.
• Wymień wszystkie baterie w pilocie na
nowe, jeśli są słabe.
• Upewnij się, że tryby poleceń
amplitunera i pilota są takie same.
Jeżeli tryby poleceń amplitunera i
pilota są różne, nie można obsługiwać
amplitunera pilotem (strona 42).
• Upewnij się, że wybrane zostało
właściwe wejście na pilocie.
• Gdy obsługujesz programowany
komponent inny niż Sony, pilot może
nie działać właściwie, zależnie od
modelu i producenta komponentu.
Komunikaty błędów
W wypadku nieprawidłowej pracy systemu,
na wyświetlaczu pojawi się dwucyfrowy
kod i komunikat. Możesz sprawdzić stan
systemu przy użyciu komunikatów. Aby
rozwiązać problem, sprawdź w poniższej
tabeli. Jeżeli problem nie daje się usunąć,
skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
PROTECTOR
Do głośników doprowadzany jest
nieregularny prąd, lub pokrywa górna
urządzenia jest czymś przykryta.
Amplituner wyłącza się automatycznie
po kilku sekundach. Sprawdź
podłączenia głośników i włącz ponownie
zasilanie.
Rozdziały dotyczące
kasowania pamięci
Aby skasować
Patrz
Wszystkie ustawienia
wprowadzone do pamięci
strona 41
Sekcja wzmacniacza
MOC WYJŚCIOWA
Znamionowa moc wyjściowa w trybie
stereofonicznym1) 2)
(8 omów, 1 kHz, THD
0,7%):
125 W + 125 W
Moc wyjściowa odniesienia w trybie
stereofonicznym
(4 omy, 1 kHz, THD
0,7%):
125 W + 125 W
Moc wyjściowa odniesienia
(8 omów, 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Moc wyjściowa odniesienia
(4 omy, 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Moc wyjściowa odniesienia w trybie
stereofonicznym
(8 omów, 1 kHz, THD
10%):
150 W + 150 W
Moc wyjściowa odniesienia w trybie
stereofonicznym
(4 omy, 1 kHz, THD
10%):
150 W + 150 W
ciąg dalszy
145PL
Dodatkowe informacje
Objaśnienia pozostałych komunikatów
podane są w „Lista komunikatów po
przeprowadzeniu pomiarów metodą
automatycznej kalibracji” (strona 54) oraz
„Lista komunikatów DIGITAL MEDIA
PORT” (strona 96).
Dane techniczne
Moc wyjściowa odniesienia
(8 omów, 1 kHz, THD
10%):
FRONT2):
150 W + 150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W + 150 W
SURROUND BACK2):
150 W + 150 W
Moc wyjściowa odniesienia
(4 omy, 1 kHz, THD
10%):
FRONT2):
150 W + 150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W + 150 W
SURROUND BACK2):
150 W + 150 W
1)
Zależnie od ustawień pola dźwiękowego i
źródła, na wyjściu może nie być dźwięku.
2)Mierzone w następujących warunkach:
Wymagania odnośnie zasilania:
230 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w krajach/miejscach w
Europie poza
Zjednoczonym
Królestwem)
240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w Zjednoczonym
Królestwie i pozostałych
miejscach)
Pasmo przenoszenia
Wejścia (Analogowe)
PHONO
Czułość: 2,5 mV:
Impedancja:
50 kiloomów
S/N (stosunek sygnału
do szumów): 90 dB
(A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/DAT, DVD/BD,
TV, SAT/CATV,
TAPE/CD-R,
VIDEO 1/2/3
Czułość: 150 mV:
Impedancja:
50 kiloomów
S/N (stosunek sygnału
do szumów): 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Wejścia (Cyfrowe)
DVD/BD, VIDEO 2,
SA-CD/CD
(koncentryczne)
Impedancja: 75 omów
S/N (stosunek sygnału
do szumów): 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1, TV,
SAT/CATV,
TAPE/CD-R,
MD/DAT (optyczne)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Wyjścia
MD/DAT (REC OUT),
VIDEO 1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO
OUT)
FRONT L/R, CENTER, Napięcie: 2 V
SURROUND L/R,
Impedancja:
SURROUND BACK L/ 1 kiloom
R, SUB WOOFER
KOREKTOR
Poziomy
wzmocnienia
±10 dB, odstęp 1 dB
Sekcja tunera FM
PHONO
Krzywa korekcji RIAA
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/DAT, DVD/BD,
TV, SAT/CATV,
TAPE/CD-R,
VIDEO 1/2/3
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
Zakres strojenia
Antena
Złącza anteny
87,5 – 108,0 MHz
Antena drutowa FM
75 omów,
niesymetryczne
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
Antena
146PL
Napięcie: 150 mV
Impedancja:
1 kiloom
531 – 1 602 kHz
(skala strojenia 9-kHz)
Antena ramowa
Sekcja wideo
Wejścia/Wyjścia
Wideo:
1 Vp-p, 75 omów
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 omów
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75
omów
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75
omów
80 MHz HD Pass
Through
Wideo HDMI
Wejście/wyjście (HDMI Repeater block)
640 × 480p @ 60 Hz
720 × 480p @ 59.94/60 Hz
1440 × 480p @ 59.94/60 Hz
(piksel wysyłany 2 razy)
1280 × 720p @ 59.94/60 Hz
1920 × 1080i @ 59.94/60 Hz
1920 × 1080p @ 59.94/60 Hz
720 × 576p @ 50 Hz
1440 × 576p @ 50 Hz
(piksel wysyłany 2 razy)
1280 × 720p @ 50 Hz
1920 × 1080i @ 50 Hz
1920 × 1080p @ 50 Hz
1920 × 1080p @ 24 Hz
Wymiary
430 × 175 × 430 mm
(szerokość/wysokość/
głębokość)
włączając części
wystające i elementy
regulacyjne
Masa (w przybliż.) 16,0 kg
Dostarczone wyposażenie
Instrukcja obsługi (ten podręcznik)
Szybkie ustawienia – Przewodnik (1)
Przewodnik po funkcji HDMI CONTROL (1)
Lista menu interfejsu GUI (1)
Mikrofon optymalizacji ustawień
ECM-AC1 (1)
Antena drutowa FM (1)
Antena ramowa AM (1)
Przewód zasilania (1)
Pilot zdalnego sterowania RM-AAL009 (1)
Pilot zdalnego sterowania RM-AAU016 (1)
Baterie R6 (rozmiar AA) (4)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Ogólne
Dodatkowe informacje
Wymagania odnośnie zasilania
230 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
(w krajach/miejscach w
Europie poza
Zjednoczonym
Królestwem)
230 – 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
(w Zjednoczonym
Królestwie i pozostałych
miejscach)
Moc wyjściowa (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:5 V, 700 mA
Pobór mocy
480 W
Pobór energii (w stanie gotowości)
0,7 W (kiedy „HDMI
Control” i „RS-232C
Control” są ustawione na
„OFF”)
147PL
Indeks
Symbols
Zacisk U SIGNAL GND 27
Numerics
2 kanały 65
2ch Analog Direct 66, 123
4 Ω 47
5.1 kanały 17
7.1 kanały 17
8 Ω 47
Dolby Digital EX 66, 75
DTS Neo:6 (Cinema, Music) 68
DTS-ES Discrete 75
Dual Mono 62, 119
E
Effect Level 72, 119
Enhanced Setup 55
EQ (Settings) 85, 119
EQ Curve 55
A
F
A.F.D. (tryb) 68
A/V Sync 62, 119
AM 87, 102, 123
Audio (Settings) 62, 119
Auto Calibration 48, 117, 121
FM 87, 102, 123
FM Mode 88, 119
Front Reverb 73, 119
B
Bass 7, 85, 119
BI-AMP 83, 118
C
Calibration Type Select 52, 117
Center Mix 83, 118
Center Width Control 72, 119
Cinema Studio EX (tryb) 70
Control S 9, 115
Crossover Freq 83, 118
Custom Settings 72
G
Gniazda HDMI 9, 29
Gniazda VIDEO 3 IN/PORTABLE AV
IN 34, 60
Gra wideo 60
GUI (Graphical User Interface) 21, 43
H
HDMI (Settings) 63, 120
HDMI Audio 63, 120
HDMI Control 63
HDMI SW Level 64, 120
Headphone (Settings) 71
I
D
D.Range Comp (Kompresor dynamiki
sygnału) 84, 117
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
48
DCS 70
Decode Priority 62, 119
DIGITAL MEDIA PORT 7, 10, 15, 24, 93
Dimension Control 73, 119
Distance 79
Distance Unit 84, 118
148PL
Input 56
Input Assign 99
INPUT MODE 97
INPUT SELECTOR 58, 59, 60, 61
iPod 94
K
Kasowanie
EQ 86, 119
pamięci 41
pilota 135
Komunikaty
Auto Calibration 54
błąd 145
DIGITAL MEDIA PORT 96
Konfiguracja bi-amplifier 114
Konwersja w górę 35
Korektor 85
L.F.E. (Low Frequency Effect) 106
Lampka MULTI CHANNEL
DECODING 59
LARGE 79
Level 78, 85
List Mode 95
PIP (Picture in Picture) 10, 13, 16
PLII (Game, Movie, Music) 68
PLIIx (Game, Movie, Music) 68
Połączenia
anten 40
głośniki 19
komponenty audio 23
komponenty wideo 28
monitor 21
Position (Auto Calibration) 55, 117
Position (Głośnik dookolny) 80
Power ON/OFF strefy 112
PROTECTOR 145
Przewód zasilania 41
Przycisk HDMI 7
M
Q
L
Magnetowid 34, 61
Manual Setup 78
MASTER VOLUME 8, 58, 59, 60, 61
Movie 70
Multi Ch SW Level 84, 117
Multi Zone 109
Music 70
Muting 57
N
O
Odtwarzacz Blu-ray Disc 30, 32, 59
Odtwarzacz CD 24, 27, 58
Odtwarzacz DVD 30, 32, 59
Odtwarzacz Super Audio CD 24, 26, 27, 58
P
Panorama Mode 73, 119
Phase Audio 83, 117
Phase Noise 83, 117
PHONES 7
Pilot 11–16, 42, 126–135
R
RDS 90, 124
Regulacja volume w strefie 113
Regulacja wzmocnienia (Basy/Soprany)
85
Resolution 63, 92, 120
RS-232C Control 64, 113, 120
S
SB Dec Mode 75, 119
SB Decoding 75, 119
Screen Depth 73, 119
Screen Saver 64
Size 79
SMALL 79
Sound Field Setup 65
Speaker (Settings) 46, 83, 118
Speaker Impedance 46, 118
Speaker Pattern 81, 118
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 7, 48
Sprowadzanie do początkowych ustawień
41
STREFA 2 83
Strojenie 87, 88, 89
Strojenie automatyczne 87, 123
Strojenie bezpośrednie 88, 123
Sur Back Assign 83
Sur Settings 119
ciąg dalszy
149PL
Dodatkowe informacje
Nagrywanie 108, 109
Nagrywarka DVD 34
Nazwa wejścia 96
Network Client 94
Neural-THX 69
NIGHT MODE 76
Quick Setup 50
Surround 65
System (Settings) 64, 120
T
Test Tone 82, 83, 117
TONE 7
TONE MODE 7, 41
Treble 7, 85, 119
Tryb poleceń 42
Tryb stereo 2-kanałowy (2ch Stereo) 65
Tuner 87
Tuner (Settings) 119
V
Video (Settings) 63, 120
Virtual Speakers 73, 119
W
Wyłącznik czasowy 107
Wybór pola dźwiękowego 65, 123
Wyświetlenie 104
Wyzwalanie 12 V w strefie 113, 120
Z
Zaprogramowane stacje 89, 123
Zmiana input strefy 112
Zmiana programów korektora 119
Zmiana wyświetlania 102
ZONE 2 109
ZONE 3 109
150PL
Download PDF

advertising