Sony | D-NE300 | Sony D-NE300 Bruksanvisning

3-260-831-41 (1)
Portable
CD Player
Bruksanvisning
SE
Käyttöohjeet
FI
FI
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone
Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
D-NE300/NE301
© 2003 Sony Corporation
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET
RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV
NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT
• EXPONERING FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING AV KLASS 1M
OM ENHETEN ÖPPNAS
• TITTA ALDRIG DIREKT VIA OPTISKA
INSTRUMENT
CE-markeringens giltighet är begränsad till
de länder där den har stöd av lagen,
huvudsakligen inom EES (Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet).
2-SE
ATRAC3plus och ATRAC3 är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
Innehållsförteckning
Vi är övertygade om att du får
mycket glädje av din ATRAC
CD Walkman!
Musikkällor som du kan spela upp på
den här CD-spelaren ................................ 6
ATRAC3plus och ATRAC3 ......................... 7
MP3 ............................................................. 7
Filstruktur för formaten ATRAC3plus/
ATRAC3 och MP3 .................................. 8
Komma igång
Kontrollera medföljande tillbehör ............. 10
Reglagens placering ................................... 11
Spela upp CD-skivor
1. Sätt i en CD-skiva. ................................. 13
2. Anslut CD-spelaren. .............................. 13
3. Spela upp en CD-skiva. ......................... 13
Uppspelningsalternativ
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat Play) ......................................... 16
Spela upp alla filer i en vald grupp (Group
play) (Endast ATRAC CD/MP3 CD) .... 16
Spela upp ett enskilt spår (Single play) ..... 17
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play) ......................................... 17
Spela upp alla filer i en vald grupp i
slumpvis ordning (Group shuffle play)
(Endast ATRAC CD/MP3 CD) ............. 17
Spela upp en spellista (m3u play list play)
(Endast MP3 CD) .................................. 17
Uppspelning av spår med hjälp av
bokmärken (Bookmark track play) ....... 18
Uppspelning av de 10 spår du spelat upp
oftast (Auto ranking play) ..................... 18
Uppspelning i slumpvis ordning av
de spår du spelat upp oftast
(Auto ranking shuffle play) ................... 19
Spela upp spår i den ordning du själv
bestämmer (PGM play) ......................... 19
Söka efter grupper eller spår/filer .............. 20
Tillgängliga funktioner
Justera ljudkvaliteten
(Parametrisk equalizer) ......................... 21
Funktionen G-PROTECTION ................... 22
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 22
Avbryta uppspelningen automatiskt
(OFF TIMER) ....................................... 23
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 23
Stänga av ljudsignalen ............................... 24
Spela upp spår utan skarvar
(SEAMLESS) (Endast ATRAC CD) ..... 24
Ansluta en strömkälla
Använda torrbatterier ................................. 25
Om strömkällor .......................................... 26
Ytterligare information
Menylista ................................................... 27
Försiktighetsåtgärder ................................. 28
Underhåll ................................................... 28
Felsökning ................................................. 29
Specifikationer ........................................... 31
Extra tillbehör ............................................ 31
3-SE
SE
Vi är övertygade om att du får
mycket glädje av din ATRAC CD
Walkman!
Tack för att du valde att köpa D-NE300/NE301. Den här CD Walkman har fått beteckningen
”ATRAC CD Walkman” eftersom du kan lyssna på ”ATRAC CD-skivor” med den.
Du kan lätt skapa egna ATRAC CD.
Steg 1:
Installation
Installera den medföljande
programvaran ”SonicStage
Simple Burner”.
Steg 2:
Bränn
Skapa en avbildning av skivan (disc
image) och använd datorn för att
bränna över den på en CD-R/RW.
Ljud CD-skivor
MP3-filer
eller
,
SonicStage Simple Burner konverterar
ljudinformationen till formatet ATRAC3plus/
ATRAC3.
Så här använder du SonicStage Simple Burner
Mer information finns i den medföljande broschyren ”SonicStage Simple Burner”.
4-SE
Vad är en ATRAC CD?
* När den totala uppspelningstiden för en CD-skiva (ett album) uppskattas till 60 minuter och du spelar in på
en 700 MB CD-R/RW-skiva med 48 kbps i formatet ATRAC3plus.
Steg 3:
Lyssna
Du kan lyssna på dina egna
ATRAC CD-skivor på din ATRAC
CD Walkman.
ATRAC CD
,
Du kan också använda CD
Walkman för att lyssna på ljudCD-skivor.
Vad innebär formatet ATRAC3plus/
ATRAC3?
Mer information finns på sidorna 7 till 9 i
den här handledningen.
5-SE
Vi är övertygade om att du får mycket glädje av din ATRAC CD Walkman!
En ATRAC CD är en CD-R/RW med inspelat ljud som komprimerats med formatet
ATRAC3plus/ATRAC3. Ungefär 30 ljud-CD-skivor får rum på en CD-R/RW.* Du kan också
spela in MP3-filer genom att konvertera dem till formatet ATRAC3plus/ATRAC3.
Musikkällor som du kan spela upp på den här
CD-spelaren
Den här CD-spelaren kan spela upp följande 3 källor:
• Ljud-CD-skivor (CDDA)
• CD-skivor med filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3 (ATRAC CD)
• CD-skivor med filer av formatet MP3 (MP3 CD)
Skivformat som du kan använda
Du kan bara använda skivor av formatet ISO 9660 Level 1/2 och Joliet extension.
Om CD-R/RW-skivor
Den här CD-spelaren kan visserligen spela upp CD-R/RW-skivor som är inspelade i formatet
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 eller CDDA*, men om en viss skiva går att spela upp eller ej beror
i sista hand på skivans kvalitet och den utrustning som den spelades in med.
* CDDA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud). Det är en inspelningsstandard
som används för vanliga CD-skivor med ljudinformation.
Ljud-CD-skivor som kodats med upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av skivor som följer standarden Compact Disc
(CD). Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med upphovsrättssignaler. Tänk på
att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av den
här produkten.
Obs!
• Du kan inte använda den här CD-spelaren för att spela in musik på inspelningsbara medier, t.ex. CD-R/RWskivor.
• Du kan inte spela upp CD-R/RW-skivor som spelats in med formatet ATRAC3plus/ATRAC3 på din dator.
6-SE
ATRAC3plus och ATRAC3
”ATRAC3”, som står för ”Adaptive Transform Acoustic Coding3”, är en teknik för
ljudkomprimering som uppfyller kraven på hög ljudkvalitet och hög komprimering. Med
formatet ATRAC3 kan ljudinformationen komprimeras till 1/10 av originalstorleken vilket
reducerar medieförbrukningen. De överföringshastigheter som kan användas är 132 kbps,
105 kbps och 66 kbps.
Antalet grupper och filer
• Högsta antalet grupper: 255
• Högsta antalet filer: 999
Mer information finns i den medföljande broschyren ” SonicStage Simple Burner”.
Att tänka på när du sparar filer på mediet
Spara inte filer i andra format (förutom MP3-filer) och skapa inte mappar i onödan på skivor som
innehåller filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3.
MP3
MP3 står för MPEG-1 Audio Layer3, en standard för komprimering av ljudfiler som stöds av
Motion Picture Experts Group, en arbetsgrupp inom ISO (International Organization for
Standardization). MP3-formatet tillåter en komprimering på 1/10 av datamängden på en vanlig
CD-skiva av standardformat.
I huvuddrag gäller följande specifikationer för de skivformat som du kan använda:
• Högsta antalet mappnivåer: 8
• Tillåtna tecken: A-Z, a-z, 0-9, _ (understreck)
Obs!
• Använd filändelsen ”mp3” när du namnger filen.
• Om du använder filändelsen ”mp3” för filer som inte är MP3-filer kan inte spelaren läsa dem korrekt.
(fortsättning)
7-SE
Vi är övertygade om att du får mycket glädje av din ATRAC CD Walkman!
”ATRAC3plus”, som står för ”Adaptive Transform Acoustic Coding3plus”, är en vidareutvecklad
ljudkomprimeringsteknik som bygger på formatet ATRAC3. Trots att formatet ATRAC3plus
tillåter en så hög komprimeringsgrad som 1/20 av originalstorleken vid 64 kbps håller ljudet
fortfarande hög kvalitet. Bithastigheterna vid överföringen är 256 kbps, 64 kbps och 48 kbps.
Antalet grupper och filer
• Högsta antalet grupper: 255
• Högsta antalet filer: 999
Inställningar för komprimerings- och bränningsprogram
• Den här CD-spelaren kan spela upp MP3-filer som uppfyller följande specifikationer:
Bithastighet: 16-320 kbps och samplingsfrekvenserna: 32/44,1/ 48 kHz. Filer med variabel
bithastighet (VBR) kan också spelas upp.
När du komprimerar en källa som en MP3-fil rekommenderas du att ställa programvaran på
”44,1 kHz”, ”128kbps” och ”Constant Bit Rate” (konstant bithastighet).
• För maximal kapacitet vid bränning använder du inställningen ”halting of writing”.
• För direkt inspelning med maximal kapacitet till ett tomt medium använder du läget ”Disc at
Once”.
Att tänka på när du sparar filer på mediet
• Spara inte filer i andra format (förutom filer av formatet MP3/ATRAC3plus/ATRAC3) eller
skapa mappar i onödan på skivor som innehåller MP3-filer.
• När du sätter i en skiva läser spelaren av all information om mappar och filer på skivan. Om
det finns många mappar kan det ta en stund innan uppspelningen börjar eller innan nästa fil
spelas upp.
Filstruktur för formaten ATRAC3plus/ATRAC3
och MP3
Grupper och mappar
Strukturen för formatet ATRAC3plus/ATRAC3 är mycket enkel. Den består av ”filer” och
”grupper”. ”Fil” motsvarar i det här sammanhanget ”spår” på en ljud-CD. ”Grupp” är en
samling filer och motsvaras närmast av ”album”. En ”grupp” har ingen hierarki i stil med den
hierarki som finns för mappar (du kan inte skapa nya grupper i en befintlig grupp).
För CD-skivor med MP3-filer är en ”fil” samma sak som ett ”spår” och en ”grupp” är samma sak
som ett ”album”. Den här CD-spelaren är tillverkad för att identifiera MP3-mappar som
”grupper” så att den kan spela upp CD-R-/RW-skivor på samma sätt som den spelar upp
ATRAC3plus/ATRAC3-filer.
8-SE
Filstruktur och uppspelningsordning för ATRAC3plus/ATRAC3/
MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Grupp
MP3-fil
Obs!
• Grupper som inte innehåller någon MP3-fil hoppas över.
• Om filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3 och MP3 finns på samma CD-skiva spelar den här CD-spelaren
först upp filerna av formatet ATRAC3plus/ATRAC3.
• Uppspelningsordningen kan variera beroende på vilken inspelningsmetod som användes för att spela in
skivans MP3-filer.
9-SE
Vi är övertygade om att du får mycket glädje av din ATRAC CD Walkman!
Grupp
ATRAC3plus/
ATRAC3-fil
Komma igång
Kontrollera medföljande tillbehör
Nätadapter (1)
CD-ROM* (SonicStage Simple Burner) (1)
* Spela inte upp CD-ROM-skivor på en ljud-CDspelare.
Hörlurar/öronsnäckor (1)
10-SE
Användarhandledning för SonicStage Simple
Burner (1)
Reglagens placering
CD-spelare
Mer information finns på sidorna inom parentes.
Komma igång
1 Funktionsknapp (13, 14, 16-24, 27)
u*1/ENTER:
uppspelning/paus/enter
.: AMS*2/
bakåtspolning
>: AMS/snabbspolning
framåt
V/v: För att markera en
fil, ett uppspelningsläge
osv.
2 x (stopp), knapp (20, 22, 23, 27)
3
(grupp) –, knapp (14, 19, 20, 23, 27)
4
(grupp) +, knapp (14, 19, 20)
5 DISPLAY/MENU-knapp (15, 16, 19-24,
27)
Används för att öppna menyer. Kan även
användas för att aktivera ett val, på
samma sätt som du aktiverar ett val med
u/ENTER.
6 i-utgång (hörlurar) (13)
7 Teckenfönster (12, 15-17, 19-21, 27)
8 DC IN 4.5 V-kontakt (anslutning av
extern strömförsörjning) (13)
9 VOL (volym) +*1/–, knappar (13)
q; OPEN-omkopplare (13, 25)
Du öppnar CD-fackets lock genom att
skjuta regeln åt sidan.
qa HOLD-omkopplare (baksidan) (23)
Du kan låsa CD-spelarens knappar osv.
genom att skjuta omkopplaren i pilens
riktning.
*1 Knappen har en upphöjd punkt som du kan
känna med fingret.
*2 Automatic Music Sensor (automatisk
musiksökning)
(fortsättning)
11-SE
Teckenfönster
Mer information finns på sidorna inom parentes.
1 Teckenfönster (15)
När du spelar upp ljud-CD-skivor visas
skivnamn, spårnamn osv. (förutsatt att
informationen finns inspelad på CDskivan) på fönstrets 2 rader.
När du spelar upp ATRAC/MP3 CDskivor visas gruppnamn, filnamn osv.
(förutsatt att informationen finns inspelad
på CD-skivan) på fönstrets 2 rader.
Här visas också olika menyalternativ.
2 Atrac3plus/MP3-indikator
3 Skivindikator
Tänds när CD-spelaren spelar upp en
skiva.
4 Batteriindikator (25)
Visar ett ungefärligt värde för återstående
batteritid. Om ”
” blinkar betyder det
att batterierna är slut.
12-SE
5 Indikator för spellista
Endast för MP3 CD-filer
6 Indikator för grupp (19, 20)
Endast för ATRAC CD/MP3 CD
7 Indikator för uppspelningsläge
Visar olika uppspelningslägen som t.ex.
slumpvis uppspelning och programmerad
uppspelning. ” ” visar upprepad
uppspelning.
8 SOUND-indikator
Visar vilken SOUND-inställning du har
valt i menyn.
Spela upp CD-skivor
1. Sätt i en CD-skiva.
1 Öppna CD-spelarens lock genom
att skjuta spärren OPEN åt sidan.
2 Placera CD-skivan i facket och
stäng locket.
Etikettsidan uppåt
2. Anslut CD-spelaren.
till ett vägguttag
Du kan använda följande strömkällor:
• LR6 alkaliska batterier (storlek AA)
(sid. 25)
• Nätadapter
Nätadapter
På den här sidan beskrivs hur du driver
CD-spelaren på hushållsnätet.
Anslut kontakterna ordentligt.
1 Anslut nätadaptern.
2 Anslut hörlurarna/öronsnäckorna till
CD-spelaren.
3. Spela upp en CD-skiva.
Tryck på u/ENTER.
u/ENTER
till DC IN 4.5 V
till i
(hörlurar)
Hörlurar/öronsnäckor
Ställ in ljudstyrkan med
VOL + eller –.
(fortsättning)
13-SE
Spela upp CD-skivor
OPEN spärr
Grundläggande hantering
För att
Spela upp (från den punkt där du tidigare stoppat)
Spela upp (från det första spåret)
Göra paus/återuppta uppspelningen efter paus
Stoppa*2
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)*2
Hitta början av föregående spår (AMS)*3
Hitta början av nästa spår (AMS)*2, *3
Hitta början av efterföljande spår (AMS)*3
Gå bakåt snabbt*2, *5
Gå framåt snabbt*2, *5
Hoppa till efterföljande grupper*4
Hoppa till föregående grupper*4
Gör så här
Tryck på u/ENTER.
Uppspelningen startar från den punkt där du
stoppade den.
När CD-spelaren är i stoppläge håller du u/
ENTER nedtryckt tills uppspelningen av det
första spåret börjar.
Tryck på u/ENTER.
Tryck på x.
Tryck på ..
Tryck flera gånger på ..
Tryck på >.
Tryck flera gånger på >.
Tryck på och håll ned ..
Tryck på och håll ned >.
Tryck flera gånger på
+.
Tryck flera gånger på
–.
*1 Automatic Music Sensor (automatisk musiksökning)
*2 De här operationerna kan du utföra både under uppspelning och paus.
*3 När det sista spåret har spelats upp kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka på >. På
samma sätt kan du, vid början av det första spåret, komma till det sista spåret genom att trycka på ..
*4 Bara när du spelar upp ATRAC CD/MP3 CD-skivor
*5 De här funktionerna kan inte utföras för MP3-filer som spelats in på en CD-R/RW i packet-write-format.
14-SE
Granska information om CD-skivan i teckenfönstret
Du kan granska information om CD-skivan genom att trycka flera gånger på DISPLAY/MENU.
När du spelar upp en CD-skiva med textinformation som t.ex. CD-TEXT, visas ”spårnamn”,
”albumnamn”, ”artistnamn” osv. på det sätt som visas inom parenteserna i följande tabell. När du
spelar upp ATRAC CD-skivor visas den information som du skrivit in med programvaran
SonicStage Simple Burner. När du spelar upp MP3 CD-skivor med MP3-filer som har ID3tagg*1, visas ID3-taggens information.
Varje gång du trycker på DISPLAY/MENU ändras teckenfönstret på följande sätt:
Skärm
1
3
4
ATRAC CD/MP3 CD
Filnamn, filnummer, förfluten
uppspelningstid
Artistnamn, CODEC-information*3,
filnummer, återstående tid för den
aktuella filen
Gruppnamn, totalt antal filer
Spela upp CD-skivor
2
Audio CD
Spårnummer, förfluten
uppspelningstid, (spårnamn)
Spårnummer, återstående
tid för det aktuella spåret
(spårnamn, artistnamn)
Totalt antal återstående spår*2,
återstående tid för CD-skivan*2
(albumnamn, artistnamn)
Lista med spårnamn
Lista med gruppnamn/filnamn
*1 ID3-tagg är ett format för tilläggsinformation (spårnamn, albumnamn, artistnamn osv.) för MP3-filer. Den
här CD-spelaren är anpassad för ID3-taggformat av version 1.1/2.2/2.3 (endast MP3-filer).
*2 Visas inte under enstaka uppspelning, slumpvis uppspelning, uppspelning av spår med bokmärken,
automatisk rangordnad uppspelning, automatisk slumpvis rangordnad uppspelning eller PGM-uppspelning.
*3 Bithastighet och samplingsfrekvenser. När MP3-filer som skapats med VBR (variabel bithastighet) spelas
upp visas ”VBR” i teckenfönstret istället för bithastigheten. I vissa fall visas inte ”VBR” från första början
utan först en bit in på uppspelningen.
Obs!
• Tecknen A-Z, a-z, 0-9, samt _ kan visas på den här CD-spelaren.
• Innan en fil spelas upp läser CD-spelaren informationen om CD-skivans alla filer och grupper (eller mappar).
”READING” visas. Beroende på CD-skivans innehåll kan läsningen ibland ta ganska lång tid.
• Om gruppen saknar namn visas ”ROOT” i teckenfönstret.
• Om filen saknar ID3-tagginformation visas “- - - -“ i teckenfönstret.
Ta ur CD-skivor
Tryck på centrumtappen i mitten av
skivtallriken och ta ur CD-skivan.
15-SE
B Uppspelningsalternativ
När du använder menyfunktionen kan du
använda följande uppspelningsalternativ.
3 Välj önskat uppspelningsalternativ genom
att trycka på V eller v.
Ursprunglig inställning är ”ALL” (normal
uppspelning).
• Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat Play)
• Spela upp alla filer i den valda
gruppen (Group play)
• Spela upp ett enskilt spår (Single play)
• Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play)
• Spela upp alla filer i en vald grupp i
slumpvis ordning (Group shuffle play)
• Spela upp spellistor (m3u play list
play)
• Uppspelning av spår med hjälp av
bokmärken (Bookmark track play)
• Uppspelning av de 10 spår du oftast
spelat upp (Auto ranking play)
• Uppspelning i slumpvis ordning av
de spår du spelat upp oftast (Auto
ranking shuffle play)
• Uppspelning av spår i den ordning
du själv bestämt (PGM play)
Spela upp spår
upprepade gånger
Välja uppspelningsalternativ
Öppna menyn PLAY MODE på följande sätt
och välj sedan uppspelningsalternativ.
2 Välj ”REPEAT” genom att trycka på V
eller v, tryck sedan på u/ENTER.
3 Välj ”ON” genom att trycka på V eller v,
1 Tryck på DISPLAY/MENU och håll den
intryckt tills MENU-skärmen visas.
MENU
>REPEAT
PLAY MODE
>GROUP
Uppspelningsalternativet visas.
(Repeat Play)
Du kan utföra upprepad uppspelning för flera
olika uppspelningsalternativ.
1 Tryck på DISPLAY/MENU och håll den
intryckt tills MENU-skärmen visas.
MENU
>REPEAT
aktivera sedan valet genom att trycka på
u/ENTER.
REPEAT
>ON
2 Välj ”PLAY MODE” genom att trycka på
V eller v, tryck sedan på u/ENTER*.
* Du kan också aktivera ett val med DISPLAY/
MENU, på samma sätt som du aktiverar ett
val med u/ENTER.
MENU
>PLAY MODE
Spela upp alla filer i
en vald grupp (Group play)
(Endast ATRAC CD/MP3 CD)
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (på den här
sidan), välj ”GROUP” genom att
trycka på V eller v, aktivera sedan
valet genom att trycka på u/ENTER.
16-SE
Spela upp ett enskilt
spår (Single play)
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 16), välj
”1” genom att trycka på V eller v,
aktivera sedan valet genom att trycka
på u/ENTER.
Spela upp spår i
slumpvis ordning
Spela upp en spellista
(m3u play list play) (Endast MP3 CD)
Du kan spela upp den m3u-spellista* som du
vill lyssna på för tillfället.*
* En ”m3u-spellista” är en fil som innehåller
information om uppspelningsordningen för MP3filer. För att använda spellistfunktionen spelar du
in MP3-filerna på en CD-R/RW-skiva med ett
kodningsprogram som kan hantera formatet m3u.
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 16),
välj ”PLAY LIST” genom att trycka
på V eller v, aktivera sedan valet
genom att trycka på u/ENTER.
2
Välj spellista genom att trycka på
V eller v.
(Shuffle
play)
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 16), välj
”SHUFFLE” genom att trycka på V
eller v, aktivera sedan valet genom att
trycka på u/ENTER.
PLAY LIST
>LATEST
Spellista
3
Tryck på u/ENTER.
Spela upp alla filer i
en vald grupp i
slumpvis ordning (Group
shuffle play) (Endast ATRAC CD/MP3
CD)
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 16), välj
”GROUP SHUF” genom att trycka på
V eller v, aktivera sedan valet genom
att trycka på u/ENTER.
17-SE
Uppspelningsalternativ
1
Uppspelning av spår
med hjälp av bokmärken
(Bookmark track play)
Medan CD-spelaren spelar upp kan du
bokmärka önskade spår och sedan spela upp
bara dem.
Ljud-CD-skiva: Högst 99 spår för varje CDskiva (högst 10 CD-skivor)
ATRAC CD: Högst 999 spår för varje CDskiva (högst 5 CD-skivor)
MP3 CD: Högst 999 spår för varje CD-skiva
(högst 5 CD-skivor)
Infoga bokmärken*
1 Under uppspelning av spåret som du vill
2
bokmärka håller du u/ENTER intryckt
tills ” ” slocknar och ” ” (bokmärke)
blinkar istället.
När bokmärket har lagts till blinkar ” ”
långsammare.
Markera spåret som du vill bokmärka
genom att trycka på . eller >,
upprepa sedan steg 1 för att lägga in
bokmärken för de önskade spåren.
Spela upp spår som är
märkta med bokmärken
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 16), välj
”BOOK MARK” genom att trycka på V eller
v, sedan på u/ENTER.
Uppspelningen av bokmärkta spår startar.
Ta bort bokmärken*
Under uppspelning av ett spår som är märkt
med bokmärke trycker du på u/ENTER
och håller den nedtryckt tills ” ” slocknar i
teckenfönstret.
Kontrollera vilka spår som är märkta
med bokmärken*
När du spelar upp spår med bokmärken tänds
” ” i teckenfönstret.
* Utför bara de här procedurerna när skärm 1 visas
(sid. 15).
Obs!
• När du spelar upp bokmärkta spår spelas de upp
enligt spårordningen, inte i den ordning du lade in
bokmärkena.
• Om du försöker lägga in bokmärken för spår på
en 11:e CD-skiva (på en 6:e CD-skiva när du
spelar upp ATRAC CD/MP3 CD-skivor) raderas
bokmärkena för den CD-skiva du spelade upp
först.
• Om du kopplar bort alla strömkällor raderas alla
bokmärken från minnet.
Uppspelning av de 10
spår du spelat upp
oftast (Auto ranking play)
CD-spelaren lagrar i minnet automatiskt upp
till 10 av de flitigast spelade spåren på den
CD-skiva du spelar upp och spelar sedan upp
dem från spår 10 och uppåt.
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 16), välj
”AUTO RANKING” genom att trycka
på V eller v, aktivera sedan valet
genom att trycka på u/ENTER.
18-SE
Uppspelning i
slumpvis ordning av
de spår du spelat upp
oftast (Auto ranking shuffle play)
CD-spelaren kan lagra information om vilka
32 spår som är flitigast spelade och spela upp
dem igen. I läget automatisk slumpvis
ranguppspelning spelas de här spåren upp i
slumpvis ordning.
Obs!
CD-spelaren memorerar spåren som du spelat upp
från upp till 10 CD-skivor, oberoende av om du bytt
CD-skiva eller inte. Om CD-spelaren försöker
memorera spår från en 11:e CD-skiva raderas den
först lagrade informationen.
Du kan programmera CD-spelaren att spela
upp till 64 spår i den ordning du själv vill.
1
När uppspelningen är stoppad
utför du steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 16),
välj ”PROGRAM” genom att trycka
på V eller v, aktivera sedan valet
genom att trycka på u/ENTER.
2
Välj spår genom att trycka på .
eller >, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.
Spåret lagras i minnet.
När du spelar upp en ATRAC CD/MP3
CD-skiva kan du också välja grupp med
+ eller
–.
[Ljud-CD-skiva]
01 <PGM01
Spårnummer Uppspelningsordning
[CD-TEXT-skiva]
Spårnamn
Legene/e
01 <PGM01
Spårnummer
[ATRAC CD/MP3 CD-skivor]
For the Gree
01 Lovely
Uppspelnings- Filnamn
ordning
(fortsättning)
19-SE
Uppspelningsalternativ
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 16), välj
”RANKING SHUF” genom att trycka
på V eller v, aktivera sedan valet
genom att trycka på u/ENTER.
Spela upp spår i den
ordning du själv
bestämmer (PGM play)
Spela upp spår i den ordning du
själv bestämmer
Söka efter grupper
eller spår/filer
3
Upprepa steg 2 för att välja
ytterligare spår i den ordning du
själv vill.
Medan CD-spelaren spelar upp kan du söka
efter och spela upp önskad grupp (endast
ATRAC CD), önskat spår eller önskad fil
med hjälp av V eller v på CD-spelaren.
4
Starta PGM-upppspelning genom
att trycka på u/ENTER.
1
Mysterious
In Your Hou
Kontrollera programmet
Under programmering:
Tryck flera gånger på DISPLAY/MENU
innan steg 4.
2
Obs!
• När du angett det 64:e spåret i steg 3 visas i
teckenfönstret det spårnummer (ljud-CD)/filnamn
(ATRAC CD/MP3 CD) som du först valde.
• Om du väljer 65 spår eller flera raderas de första
spåren du valde.
Under uppspelning trycker du på
V eller v tills sökskärmen visas.
Välj önskad grupp genom att
trycka på
+ eller
–, tryck
sedan på u/ENTER.
CD-spelaren startar uppspelningen från
den första filen i den grupp du valt.
Välja önskat spår eller
önskad fil
1 Utför steg 1 ovan, välj sedan önskad
2
grupp genom att trycka på
+ eller
–.
Välj önskat spår eller önskad fil genom
att trycka på V eller v, tryck sedan på
u/ENTER.
CD-spelaren startar uppspelningen från
det spår eller den fil du valt.
Gå ur sökläget
Tryck på x. Om mer än ungefär 40 sekunder
har gått utan att du utfört någon funktion
återgår skärmen till föregående skärm.
20-SE
B Tillgängliga funktioner
Justera ljudkvaliteten
1
Utför steg 1-3 under ”Välja önskad
ljudkvalitet” och välj sedan
”CUSTOM”.
2
Välj frekvensområde genom att
trycka på . eller > under
minst 2 sekunder.
Det valda frekvensomfånget blinkar.
(Parametrisk equalizer)
Du kan själv ställa in ljudkvaliteten på
följande två sätt:
• Välja ett förinställt ljudmönster t ”Välja
önskad ljudkvalitet”
• Justera ljudkvaliteten själv t ”Egen
ljudkvalitetsinställning”
LOW MID HIGH
Välja önskad ljudkvalitet
1 Tryck på DISPLAY/MENU tills MENUskärmen visas.
2 Välj ”SOUND” genom att trycka på V
eller v, tryck sedan på u/ENTER*.
3
* Du kan också använda DISPLAY/MENU för
att aktivera ett val, på samma sätt som du
aktiverar val med u/ENTER.
3 Välj önskad ljudkvalitet genom att trycka
på V eller v, aktivera sedan valet genom
Ställ in ljudvolymen genom att
trycka på V eller v, välj sedan
någon av de 3 vågformer som
finns lagrade i minnet för varje
frekvensomfång, genom att trycka
flera gånger på . eller >.
att trycka på u/ENTER.
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Ljudkvalitet
Passar röster, förstärker
frekvenserna i mellanregistret
Livfullt ljud, förstärker höga och
låga frekvenser
Kraftfullt ljud, förstärker höga
och låga frekvenser ännu mer än
läget ACTIVE
Egen ljudkvalitetsinställning
LOW MID HIGH
A: Frekvensområde
B: Ljudvolym
4
Upprepa steg 2 och 3 för de båda
återstående frekvensområdena.
5
Aktivera valet genom att trycka på
u/ENTER.
Egen ljudkvalitetsinställning
Du kan anpassa ljudkvaliteten genom att
justera ljudvolymen för de tre
frekvensområdena ”LOW” (bas), ”MID”
(mellanregister) och ”HIGH” (diskant). För
varje frekvensområde kan du välja bland 3
vågmönster och justera ljudvolymen i 7 steg
för det mönster du valt.
Justera ljudkvaliteten genom att kontrollera
vågformen i teckenfönstret.
(fortsättning)
21-SE
Tillgängliga funktioner
Indikator
SOFT
Justera ljudkvaliteten
För att återgå till föregående skärm
Tryck på
–.
Avbryta inställningen
Tryck på x.
Obs!
Det kan bli små, korta avbrott i ljudet när:
– CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än
den har konstruerats för att klara av,
– du spelar smutsiga eller repiga CD-skivor eller
– du använder CD-R/RW-skivor av låg kvalitet
eller om det var något problem med
inspelningsutrustningen eller programvaran
som användes för att bränna CD-skivan.
Obs!
• Beroende på hur du har gjort inställningarna kan
det hända att ljudet blir distorderat (orent) när du
vrider upp volymen i ljudkvalitetsläget
CUSTOM. Sänk volymen i så fall.
• Det är möjligt att du upplever ljudvolymen
annorlunda om du jämför inställningen CUSTOM
med de andra ljudinställningarna. Justera
volymen tills du är nöjd.
Skydda hörseln
Funktionen AVLS (Automatic Volume
Limiter System, automatisk
volymbegränsning) skyddar din hörsel
genom att begränsa maximivolymen.
1
Tryck på DISPLAY/MENU och håll
den intryckt tills MENU-skärmen
visas. Välj ”OPTION” genom att
trycka på V eller v, tryck sedan på
u/ENTER.
2
Välj ”AVLS” genom att trycka på V
eller v, aktivera sedan valet
genom att trycka på u/ENTER.
3
Välj ”ON” genom att trycka på V
eller v, aktivera sedan valet
genom att trycka på u/ENTER.
Funktionen G-PROTECTION
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats
för att ge ett utomordentligt skydd mot
ljudbortfall om du använder spelaren
samtidigt som du rör dig.
1
När uppspelningen är stoppad
trycker du på DISPLAY/MENU och
håller den intryckt tills MENUskärmen visas. Välj ”OPTION”
genom att trycka på V eller v,
tryck sedan på u/ENTER.
2
Välj ”G-PROTECTION” genom att
trycka på V eller v, aktivera sedan
valet genom att trycka på u/
ENTER.
3
Välj ”G-PRO 1” eller ”G-PRO 2”
genom att trycka på V eller v,
aktivera sedan valet genom att
trycka på u/ENTER.
Om du väljer ”G-PRO 2” förstärks
funktionen G-PROTECTION i
jämförelse med läge ”G-PRO 1”. Om du
vill ha bästa möjliga ljudkvalitet väljer
du ”G-PRO 1”.
22-SE
(AVLS)
Avbryta AVLS-funktionen
Utför steg 1-3 och ställ inställningen för
AVLS på ”OFF”.
Avbryta uppspelningen
automatiskt (OFF TIMER)
Du kan ställa in CD-spelaren så att den
automatiskt avbryter uppspelningen inom 1
till 99 minuter. När timerfunktionen är
aktiverad visas ” ” i ungefär 5
sekundersintervall.*
* Bara när skärm 1 eller 2 visas (sid. 15)
1
2
Välj ”TIMER” genom att trycka på
V eller v, aktivera sedan valet
genom att trycka på u/ENTER.
Avbryta OFF TIMER-funktionen
Utför steg 1-3 och ställ inställningen för OFF
TIMER på ”OFF”.
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
Skjut HOLD i pilens riktning.
”HOLD” blinkar om du trycker på någon
knapp när HOLD-funktionen är aktiverad.
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
Välj ”10 min*” genom att trycka på
V eller v, tryck sedan på u/
ENTER.
Tillgängliga funktioner
3
Tryck på DISPLAY/MENU och håll
den intryckt tills MENU-skärmen
visas. Välj ”OPTION” genom att
trycka på V eller v, tryck sedan på
u/ENTER.
Kontrollera hur länge det dröjer innan
CD-spelaren avbryter uppspelningen
Under uppspelning utför du steg 1-3.
* Ursprunglig inställning. Om du har ändrat
inställningen visas den tid du har ställt in.
4
Välj avstängningstid genom att
trycka på V eller v, aktivera sedan
valet genom att trycka på u/
ENTER.
• Öka/minska tidsintervallet med 5
minuter:
Tryck flera gånger på V eller v.
• Öka/minska tidsintervallet med 1
minut:
Tryck på V eller v under minst 2
sekunder.
För att återgå till föregående skärm
Tryck på
–.
Avbryta inställningsproceduren
Tryck på x.
23-SE
Stänga av ljudsignalen
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
1
Tryck på DISPLAY/MENU och håll
den intryckt tills MENU-skärmen
visas. Välj ”OPTION” genom att
trycka på V eller v, tryck sedan på
u/ENTER.
2
Välj ”BEEP” genom att trycka på
V eller v, aktivera sedan valet
genom att trycka på u/ENTER.
3
Välj ”OFF” genom att trycka på V
eller v, aktivera sedan valet
genom att trycka på u/ENTER.
Aktivera ljudsignalen
Utför steg 1-3 och ställ inställningen för
BEEP på ”ON”.
Spela upp spår utan
skarvar (SEAMLESS) (Endast
ATRAC CD)
Du kan t.ex. spela upp livekonserter och
slippa mellanrummen mellan de olika spåren.
1
När uppspelningen är stoppad
trycker du på DISPLAY/MENU och
håller den intryckt tills MENUskärmen visas. Välj ”OPTION”
genom att trycka på V eller v,
tryck sedan på u/ENTER.
2
Välj ”SEAMLESS” genom att
trycka på V eller v, aktivera sedan
valet genom att trycka på u/
ENTER.
3
Välj ”ON” genom att trycka på V
eller v, aktivera sedan valet
genom att trycka på u/ENTER.
Obs!
I vissa fall kan spåren inte spelas upp utan
skarv; det beror på hur musiken spelades in
från början.
24-SE
B Ansluta en strömkälla
Använda torrbatterier
Använd bara följande typ av torrbatterir för
CD-spelaren:
• Alkaliska LR6-batterier (storlek AA)
Information om batterilivslängd finns under
”Specifikationer”.
Obs!
När du använder torrbatterier bör du se till att du
kopplar bort nätadaptern.
1
När det är dags att byta batterier
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
t
t
t
t
t Lo batt*
* Ljudsignal hörs.
När batterierna är uttömda byter du ut båda
batterierna mot nya.
Obs!
Skjut spärren OPEN åt sidan och
öppna CD-spelarens lock och
sedan batterifackets lucka på
insidan av spelaren.
• Indikatorerna
visar bara batteriernas status
i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas
betyder inte nödvändigtvis att det återstår en
fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
Ta ur batterierna
Ta ur batterierna som nedanstående bild visar.
2
Fästa locket på batterifacket
Om locket på batterifacket lossnar (t.ex. om
du av misstag skulle tappa CD-spelaren) kan
du fästa det på plats igen som nedanstående
bild visar.
Sätt i #-sidan först
(för båda batterierna).
25-SE
Ansluta en strömkälla
Sätt i två batterier av typ LR6
(storlek AA) och vänd 3 polen
enligt märkningen i batterifacket.
Stäng sedan locket så att det
klickar på plats.
Om strömkällor
Koppla ur alla strömkällor när du vet med
dig att du inte kommer att använda CDspelaren under en längre tid.
Om nätadaptern
• Använd bara den medföljande nätadaptern.
Om CD-spelaren levereras utan nätadapter
använder du nätadatpern AC-E45HG.
Använd inga andra nätadaptrar eftersom de
kan orsaka fel.
Polaritet på adapterkontakten
• Rör inte nätadaptern när du är fuktig om
händerna.
• Anslut nätadaptern ordentligt till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du skulle
märka att nätadaptern inte fungerar som
den ska måste du genast koppla bort den
från vägguttaget.
Om torrbatterier
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
26-SE
B Ytterligare information
Menylista
Trycker du på DISPLAY/MENU och håller den intryckt tills MENU-skärmen visas, välj sedan
meny genom att trycka på V eller v.
MENU
>REPEAT
Du återgår till föregående skärm genom att tryck på
–.*1
Du avbryter den inställning du håller på att göra genom att tryck på x.
Alternativ som är märkta med z är ursprungliga inställningar.
Meny 1 , Meny 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Meny 3
—
Ställa in olika funktioner (sid.)
Skydd mot hopp i ljudet (22)
Meny 1 , Meny 2
,
OPTION
G-PROTECTION*2
Meny 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z ON
z OFF
z ON
z OFF
Skydda hörseln (22)
OPTION
AVLS
Avbryta uppspelningen automatiskt (23)
OPTION
TIMER
Stänga av ljudsignalen (24)
OPTION
BEEP
Spela upp spår utan skarvar (24)
OPTION
SEAMLESS*2, *4
*1 När ”PGM” inte visas.
*2 Du kan göra de här inställningarna när spelaren är i stoppläge.
*3 Ursprunglig inställning Om du har ändrat inställningen visas den tid du har ställt in.
*4 Endast ATRAC CD
27-SE
Ytterligare information
Ljudinställning (sid.)
Justera ljudkvalitet (21)
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig
vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar att
CD-spelaren inte fungerar som den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller
på en dammig plats eller där det finns
mycket sand eller är fuktigt eller regnar.
Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska stötar. Lägg den heller inte på ett
underlag som inte är plant. Tänk också på
att inte lämna spelaren i en bil med stängda
fönster (där det kan bli mycket varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
• Skivor, som inte har standardformat (t.ex.
hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga),
kan inte spelas upp på den här CD-spelaren.
Om du ändå gör det riskerar du att skada
spelaren. Använd inte sådana skivor.
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
28-SE
Om hörlurar och öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med
hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder
från långvarig lyssning på hög volym. Om du
skulle börja höra ett ringande ljud i öronen
bör du sänka volymen eller allra helst sluta
lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Underhåll
Rengöring av höljet
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Felsökning
Om du inte lyckas lösa problemet när du kontrollerat följande symptom vänder du dig till
närmaste Sony-återförsäljare och ber om hjälp.
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
Volymen ökar inte trots att du
trycker flera gånger på VOL +.
Det hörs inget ljud eller det
hörs bara brus.
c AVLS är ställt på ”ON”. Ställ det på ”OFF”. (sid. 22)
Vissa filer går inte att spela
upp.
Jag driver enheten med
torrbatterier, men
uppspelningstiden är
alldeles för kort.
”Lo batt” visas i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
”HI dc In” visas i
teckenfönstret.
CD-skivan spelas inte upp
eller ”No disc” visas i
teckenfönstret trots att jag
har satt in en CD-skiva i CDspelaren.
c Du använder en nätadapter som ger högre utspänning än den
medföljande eller den som rekommenderas. Använd bara den
medföljande nätadaptern eller den bilbatterikabel som
rekommenderas under “Extra tillbehör”. (sid. 31)
c CD-skivan är smutsig eller felaktig.
c Kontrollera att du har satt i CD-skivan med etiketten vänd uppåt.
(sid. 13)
c Det har bildats kondens (fukt) i kameran.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sid. 25)
c Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sid. 25)
c Anslut nätadaptern ordentligt till ett vägguttag. (sid. 13)
c Tryck på u/ENTER några sekunder efter det att du har anslutit
nätadaptern.
c CD-R/RW-skivan är tom.
c Det är något problem med kvaliteten på CD-R/RW-skivan, med
inspelningsenheten eller bränningsprogrammet.
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sid. 23)
c Resume (återupptagen uppspelning) är aktiv. Vill du starta
uppspelningen från det första spåret trycker du på u/ENTER i
stoppläget och håller den nedtryckt tills uppspelningen av det
första spåret börjar. Du kan också öppna locket på CD-spelaren.
Du kan också koppla bort alla strömkällor och sedan sätta i
batterierna eller ansluta nätadaptern igen. (sid. 13, 14, 25)
(fortsättning)
29-SE
Ytterligare information
”HOLD” blinkar i
teckenfönstret när jag trycker
på en knapp och CD-skivan
spelas inte upp.
Uppspelningen startar från
den punkt där jag avbröt den.
(resume – återupptagen
uppspelning)
c Anslut hörlurarna/öronsnäckorna ordentligt. (sid. 13)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör kontakterna till hörlurarna/
öronsnäckorna regelbundet med en mjuk och torr trasa.
c Du har försökt att spela upp filer som sparats i ett format som inte
är kompatibelt med den här CD-spelaren. (sid. 6)
c Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte
manganbatterier. (sid. 25)
c Byt ut batterierna mot nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA).
(sid. 25)
c Byt ut batterierna mot nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA).
(sid. 25)
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
Ett frasande eller rasslande
ljud hörs från CD-skivan.
Under uppspelning av en
ATRAC CD- eller en MP3 CDskiva roterar inte CD-skivan,
men ljudet hörs som vanligt.
”NO FILE” visas i
teckenfönstret när jag tryckt
på u/ENTER eller stängt
locket till CD-spelaren.
När jag stänger locket till CDspelaren börjar CD-skivan att
rotera.
LCD-teckenfönstret är svårt
att se eller uppdateras
långsamt.
Uppspelningen avbryts helt
plötsligt.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sid. 25)
30-SE
c För att minska strömförbrukningen är CD-spelaren konstruerad så
att den stannar ATRAC CD- och MP3 CD-skivorna under
uppspelning. Det är alltså inget fel på spelaren.
c Det finns inga filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 på
CD-skivan.
c Du använder en CD-R/RW-skiva vars information har raderats.
c CD-skivan är smutsig.
c CD-spelaren läser informationen på CD-skivan. Det är alltså inget
fel på spelaren.
c Du använder CD-spelaren där det är varmt (över 40°C/104°F) eller
kallt (under 0°C/32°F). I rumstemperatur blir visningen i
teckenfönstret som vanligt igen.
c OFF TIMER har ställts in. Ändra inställningen till ”OFF”.
Specifikationer
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 770 - 800 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200
mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
Drifttemperatur
5°C - 35°C
Dimensioner (b/h/d) (exklusive
utstickande delar och kontroller)
Ca. 135,8 × 30,7 × 135,8 mm
Vikt (exklusive tillbehör)
Ca. 177 g
Amerikanska patent och patent i andra licenser
är licensierade från Dolby Laboratories.
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
D-A konvertering
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Extra tillbehör
Frekvensomfång
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
(uppmätt enl. JEITA)
Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)
Öronsnäckor (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + ca. 5 mW vid 16 Ω
(Ca. 1,5 mW + ca. 1,5 mW vid 16 Ω)*
*För kunder i Europa
Strömförsörjning
• Två LR6-battterier (storlek AA): 1,5 V
likström (DC) × 2
• Nätadapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
220 V, 50 Hz (modell för Kina)
120 V, 60 Hz (modell för Mexiko)
Batterilivslängd*1 (ca. timmar)
När du använder två alkaliska LR6-batterier
från Sony (SG) (tillverkade i Japan)
Ljud-CD-skivor
ATRAC CD*2
MP3 CD*3
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
50
45
85
85
65
65
Bilbatterikabel
Bilbatterikabel med
bilanslutningsset
Bilanslutningsset
Anslutningskabel
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Öronsnäckor (utom för kunder i Frankrike)
MDR-E818LP
MDR-J10
Öronsnäckor (för kunder i Frankrike)
MDR-E808LP
* Specifikationerna för nätadaptrarna varierar
mellan olika länder och regioner. Ta reda på
vilken spänning som gäller på den plats där du
befinner dig och hur kontakten ska se ut innan du
köper en nätadapter.
Det är inte säkert att din återförsäljare för
alla tillbehör som listas ovan. Fråga din
återförsäljare om mer information om de
tillbehör som finns tillgängliga i det land/
region där du befinner dig.
*1 Uppmätt värde gentemot standarden JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*2 Inspelad med 48 kbps
*3 Inspelad med 128 kbps
31-SE
Ytterligare information
När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.
Med lägena SOUND ställda på ”OFF”.
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
Nätadapter*
Aktiva högtalare
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran estämiseksi laitteen
ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää esim.
sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne.
Laitteen päälle ei myöskään saa asettaa
palavia kynttilöitä.
Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
laitteen päälle ei saa asettaa nestettä
sisältäviä astioita kuten esimerkiksi
kukkamaljakoita.
Joissakin maissa voi olla voimassa tämän
laitteen virtalähteenä käytettävän akun
hävittämistä koskevia määräyksiä. Tiedustele
asiaa paikallisilta viranomaisilta.
VAARA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN
SILMIN TAI OPTISILLA LAITTEILLA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 1MLASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO PALJAIN SILMIN
OPTISILLA LAITTEILLA
CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin
maihin, joissa se on lain nojalla voimassa, eli
pääasiassa ETA (Euroopan talousalue)
maihin.
2-FI
ATRAC3plus ja ATRAC3 ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
Sisältö
Nauti ATRAC CD Walkmanin
käytöstä!
Tällä CD-soittimella soitettavat
musiikkilähteet ........................................ 6
ATRAC3plus ja ATRAC3 ............................ 7
MP3 ............................................................. 7
ATRAC3plus-/ATRAC3- ja
MP3-tiedostojen rakenne ........................ 8
Alkutoimet
Vakiovarusteiden tarkistaminen ................. 10
Osien sijainti .............................................. 11
CD-levyn soitto
1. Aseta soittimeen CD-levy. ..................... 13
2. Liitä CD-soitin. ..................................... 13
3. Soita CD-levyä. ..................................... 13
Soittotavat
Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto) ....................................... 16
Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen (ryhmäsoitto)
(vain ATRAC CD / MP3 CD) ................ 16
Yhden raidan soittaminen
(yhden raidan soitto) ............................. 17
Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaissoitto) ............. 17
Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen
sattumanvaraisessa järjestyksessä
(ryhmän satunnaissoitto)
(vain ATRAC CD / MP3 CD) ................ 17
Suosikkisoittolistojen soittaminen (m3usoittolistan soitto) (vain MP3 CD) ........ 17
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä kirjanmerkkejä
lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen
soitto) ..................................................... 18
10 useimmin soitetun raidan
soittaminen (automaattinen
suosikkiraitojen soitto) .......................... 18
Useimmin soitettujen raitojen soittaminen
sattumanvaraisessa järjestyksessä
(automaattinen suosikkiraitojen
satunnaissoitto) ...................................... 19
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu soitto) .......... 19
Ryhmien tai raitojen/tiedostojen
etsiminen ............................................... 20
Toiminnot
Äänensävyn säätö (parametrinen
taajuuskorjain) ....................................... 21
G-PROTECTION-toiminto ....................... 22
Kuulon suojaaminen (AVLS) .................... 22
Soiton pysäyttäminen automaattisesti
(OFF TIMER) ....................................... 23
Painikkeiden lukitseminen (HOLD) .......... 23
Äänimerkin poistaminen käytöstä ............. 24
Raitojen soittaminen tauoitta
(SEAMLESS) (vain ATRAC CD) ......... 24
Liittäminen virtalähteeseen
Kuivaparistojen käyttäminen ..................... 25
Huomautuksia virtalähteistä ...................... 26
Lisätietoja
Valikkoluettelo ........................................... 27
Varotoimet ................................................. 28
Kunnossapito ............................................. 28
Vianmääritys .............................................. 29
Tekniset tiedot ........................................... 31
Lisävarusteet .............................................. 31
3-FI
FI
Nauti ATRAC CD Walkmanin
käytöstä!
Kiitos, että olet hankkinut D-NE300/NE301:n. Tätä CD Walkman -laitetta kutsutaan ”ATRAC
CD Walkman” -laitteeksi, koska voit kuunnella sillä ”ATRAC CD” -levyjä.
Voit luoda helposti omia ATRAC CD -levyjä.
Vaihe 1
Asenna
Asenna vakiovarusteisiin
sisältyvä ”SonicStage
Simple Burner” -ohjelmisto.
Vaihe 2
Tallenna
Luo levykuva ja tallenna se CD-R/
RW-levylle tietokoneen avulla.
Ääni-CD-levyjä
MP3-tiedostoja
tai
,
SonicStage Simple Burner -ohjelmisto muuntaa
äänitiedot ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon.
SonicStage Simple Burner -ohjelmiston käyttäminen
Lue vakiovarusteisiin sisältyvä vihkonen ”SonicStage Simple Burner”.
4-FI
ATRAC CD -levy
* Kun CD-levyn (albumin) arvioitu kokonaissoittoaika on 60 minuuttia ja tallennat 700 Mt:n CD-R/RWlevylle nopeudella 48 kbps ATRAC3plus-muotoon.
Vaihe 3
Kuuntele
Voit kuunnella omia ATRAC CD
-levyjäsi CD Walkman -laitteellasi.
ATRAC CD
,
Voit kuunnella myös ääni-CDlevyjä CD Walkman -laitteellasi.
ATRAC3plus- ja ATRAC3-muoto
Katso tämän käyttöohjeen sivuja 7 - 9.
5-FI
Nauti ATRAC CD Walkmanin käytöstä!
ATRAC CD -levy on CD-R/RW-levy, jolle on tallennettu ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon
pakattuja äänitietoja. CD-R/RW-levylle voi tallentaa noin 30 ääni-CD-levyä.* Voit tallentaa myös
MP3-tiedostoja muuntamalla ne ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon.
Tällä CD-soittimella soitettavat musiikkilähteet
Voit soittaa tällä soittimella kolmenlaisia musiikkilähteitä:
• Audio CD -levyt (CDDA-muoto)
• ATRAC3plus-/ATRAC3-muotoisia tiedostoja sisältävät CD-levyt (ATRAC CD)
• MP3-muotoisia tiedostoja sisältävät CD-levyt (MP3 CD).
Käyttökelpoiset levymuodot
Voit käyttää vain ISO 9660 Level 1/2 -levyjä ja Joliet-laajennuksen mukaisia levyjä.
Tietoja CD-R-/RW-levyistä
Tämä CD-soitin pystyy soittamaan ATRAC3plus/ATRAC3-, MP3- tai CDDA*-muotoa käyttäen
äänitetyt CD-R-/RW-levyt, mutta niiden soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä
tallennukseen käytetystä laitteesta.
* CDDA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Se on ääni-CD-levyjen äänitysnormi.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia,
eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Huomautuksia
• Tämä CD-soitin ei pysty tallentamaan musiikkisisältöä tallennuskelpoisille välineille, kuten CD-R/RWlevyille.
• ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon tallennettuja CD-R/RW-levyjä ei voi soittaa tietokoneessa.
6-FI
ATRAC3plus ja ATRAC3
”ATRAC3” on lyhenne sanoista ”Adaptive Transform Acoustic Coding3”. Se on
äänenpakkaustekniikka, joka takaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkausnopeuden.
ATRAC3 pystyy pakkaamaan musiikkitiedoston noin 1/10-osaan tiedoston alkuperäisestä koosta,
mikä pienentää tiedoston vaatimaa tallennustilaa. Käytettävissä olevat siirtonopeudet ovat
132 kbps, 105 kbps ja 66 kbps.
Ryhmien ja tiedostojen suurin määrä
• Ryhmien suurin määrä: 255
• Tiedostojen suurin määrä: 999
Katso lisätietoja vakiovarusteisiin sisältyvästä vihkosesta ”SonicStage Simple Burner”.
Huomautus tiedostojen tallennuksesta levylle
Älä tallenna muussa muodossa olevia tiedostoja (MP3-tiedostoja lukuun ottamatta) äläkä luo
tarpeettomia kansioita levylle, jolla on ATRAC3plus-/ATRAC3-tiedostoja.
MP3
MP3 on lyhenne sanoista MPEG-1 Audio Layer3. MP3 on ISO (International Organization for
Standardization) -organisaation Motion Picture Experts Group -työryhmän tukema
äänitiedostojen pakkausstandardi. Se mahdollistaa äänitiedostojen pakkaamisen noin 1/10-osaan
tavallisen CD-levyn sisältämien tietojen vaatimasta koosta.
Käyttökelpoisen levymuodon tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:
• Hakemistotasoja enintään: 8
• Hyväksyttävät merkit: A–Z, a–z, 0–9, _ (alaviiva)
Huomautuksia
• Kun annat tiedostolle nimen, muista antaa tiedostonimelle ”mp3”-tunniste.
• Jos lisäät ”mp3”-tunnisteen muulle kuin MP3-tiedostolle, soitin ei tunnista tiedostoa oikein.
(jatkuu)
7-FI
Nauti ATRAC CD Walkmanin käytöstä!
”ATRAC3plus” on lyhenne sanoista ”Adaptive Transform Acoustic Coding3plus”. Se on
äänenpakkaustekniikka, joka on kehitetty ATRAC3-tekniikan pohjalta. ATRAC3plus pystyy
pakkaamaan musiikkitiedoston noin 1/20-osaan tiedoston alkuperäisestä koosta siirtonopeudella
64 kbps, mutta äänenlaatu pysyy silti hyvänä. Käytettävissä olevat siirtonopeudet ovat 256 kbps,
64 kbps ja 48 kbps.
Ryhmien ja tiedostojen suurin määrä
• Ryhmien suurin määrä: 255
• Tiedostojen suurin määrä: 999
Pakkaus- ja kirjoitusohjelmiston asetukset
• Tämä CD-soitin soittaa MP3-tiedostot, joiden ominaisuudet ovat seuraavat: Siirtonopeus:
16–320 kbps ja näytteenottotaajuudet: 32/44,1/48 kHz. Soitin soittaa myös muuttuvan
siirtonopeuden (Variable Bit Rate, VBR) omaavat tiedostot.
Kun pakkaat äänilähteen MP3-tiedostoksi, sinun kannattaa valita pakkausohjelmistossa
asetuksiksi ”44,1 kHz”, ”128 kbps” ja ”Constant Bit Rate”.
• Määritä tallennus maksimikapasiteettiin saakka valitsemalla asetus ”halting of writing”.
• Jos haluat tallentaa tyhjälle levylle tietoja maksimikapasiteettiin saakka yhdellä kertaa, valitse
asetus ”Disc at Once”.
Huomautuksia tiedostojen tallennuksesta levylle
• Älä tallenna muussa muodossa olevia tiedostoja (MP3-, ATRAC3plus- ja ATRAC3-tiedostoja
lukuun ottamatta) äläkä luo tarpeettomia kansioita levylle, jolla on MP3-tiedostoja.
• Kun asetat soittimeen levyn, CD-soitin lukee kaikki tiedot levyllä olevista kansioista ja
tiedostoista. Jos levyllä on useita kansioita, levyn tai seuraavan tiedoston soiton alkaminen voi
kestää kauan.
ATRAC3plus-/ATRAC3- ja MP3-tiedostojen
rakenne
Ryhmät ja kansiot
ATRAC3plus- ja ATRAC3-muotojen rakenne on hyvin yksinkertainen. Se sisältää ”tiedostoja” ja
”ryhmiä”. ”Tiedosto” vastaa ääni-CD-levyn ”raitaa”. ”Ryhmä” on joukko tiedostoja ja vastaa
”albumia”. ”Ryhmällä” ei ole hakemistotyyppistä rakennetta (olemassa olevan ryhmän sisään ei
voi luoda uutta ryhmää).
Puhuttaessa MP3 CD -levyistä ”tiedosto” vastaa ”raitaa” ja ”ryhmä” vastaa ”albumia”. Tämä
CD-soitin tunnistaa MP3-kansion ”ryhmäksi” niin, että se pystyy soittamaan CD-R/RW-levyt
samalla tavalla kuin ATRAC3plus-/ATRAC3-tiedostot.
8-FI
ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3-tiedostorakenne ja soittojärjestys
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Ryhmä
MP3-tiedosto
Nauti ATRAC CD Walkmanin käytöstä!
Ryhmä
ATRAC3plus-/
ATRAC3-tiedosto
Huomautuksia
• Soitin ohittaa ne ryhmät, joissa ei ole MP3-tiedostoja.
• Jos samalle levylle on tallennettu sekä ATRAC3plus/ATRAC3- että MP3-tiedostoja, tämä CD-soitin soittaa
ATRAC3plus-/ATRAC3-tiedostot ensin.
• Levylle tallennettujen MP3-tiedostojen soittojärjestys voi poiketa edellä esitetystä. Tämä riippuu tiedostojen
tallennusmenetelmästä.
9-FI
Alkutoimet
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Verkkolaite (1)
CD-ROM* (SonicStage Simple Burner) (1)
* Älä soita CD-ROM-levyä CD-soittimella.
SonicStage Simple Burner -ohjelmiston
käyttöopas (1)
Kuulokkeet/nappikuulokkeet(1)
10-FI
Osien sijainti
CD-soitin
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
Alkutoimet
1 Käyttöpainike (13, 14, 16 - 24, 27)
u*1/ENTER: soitto/
tauko/syöttö
.: AMS*2/ pikasiirto
taakse
>: AMS / pikasiirto
eteen
V/v: Voit valita
esimerkiksi tiedoston ja
soittotilan.
2 x (pysäytys) -painike (20, 22, 23, 27)
3
(ryhmä) – -painike (14, 19, 20, 23, 27)
4
(ryhmä) + -painike (14, 19, 20)
5 DISPLAY/MENU-painike (15, 16, 19 - 24,
27)
Paina painiketta, kun haluat avata
valikon. Paina myös, kun haluat hyväksyä
valinnan (kuten painikkeella u/
ENTER).
6 i (kuulokkeet) -liitäntä (13)
7 Näyttö (12, 15 - 17, 19 - 21, 27)
8 DC IN 4.5 V (ulkoisen virtalähteen tulo)
-liitäntä (13)
9 VOL (äänenvoimakkuus) +*1/–
-painikkeet (13)
q; OPEN-kytkin (13, 25)
Avaa CD-soittimen kansi siirtämällä
kytkintä.
qa HOLD-kytkin (takana) (23)
Poista CD-soittimen painikkeet ja muut
säätimet käytöstä siirtämällä kytkintä
nuolen suuntaan.
*1 Painikkeessa on kohopiste.
*2 Automatic Music Sensor, automaattinen
raidanhaku
(jatkuu)
11-FI
Näyttö
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
1 Merkkinäyttö (15)
Audio CD -levyn soiton aikana
esimerkiksi levyn ja raidan nimi näkyvät
näytössä 2 rivillä, jos tiedot on tallennettu
CD-levylle.
ATRAC CD-/MP3 CD -levyn soiton
aikana esimerkiksi ryhmän ja tiedoston
nimi näkyvät näytössä 2 rivillä, jos tiedot
on tallennettu CD-levylle.
Myös valikkotoiminnot näkyvät tässä
näytössä.
2 Atrac3plus/MP3-ilmaisin
3 Levyn ilmaisin
Palaa, kun CD-soitin soittaa levyä.
4 Akun ilmaisin (25)
Ilmaisee akkujen tai paristojen jäljellä
olevan varauksen suunnilleen. Jos ”
”
vilkkuu näytössä, akku tai paristot ovat
tyhjät.
12-FI
5 Soittolistan ilmaisin
Vain MP3-CD
6 Ryhmäan ilmaisin (19, 20)
Vain ATRAC CD / MP3 CD
7 Soittotilan ilmaisin
Ilmaisee eri soittotilat, kuten
satunnaissoiton tai ohjelmoidun soiton.
” ” ilmaisee jatkuvan soiton.
8 SOUND-ilmaisin
Ilmaisee valikosta valitun SOUNDasetuksen.
CD-levyn soitto
1. Aseta soittimeen CD-levy.
1 Avaa CD-soittimen kansi
liu’uttamalla OPEN-kytkintä.
2 Aseta CD-levy lokeroon ja sulje
kansi.
Etikettipuoli
ylöspäin
2. Liitä CD-soitin.
Pistorasiaan
Voit käyttää seuraavia virtalähteitä:
• LR6 (koko AA) -alkaliparistot (sivu
25)
• verkkolaite
Verkkolaite
Tällä sivulla on kuvattu CD-soittimen
käyttö verkkolaitteella.
Liitä liittimet pitävästi.
1 Liitä verkkolaite.
2 Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet
CD-soittimeen.
u/ENTER
3. Soita CD-levyä.
Paina u/ENTER.
i
(kuulokkeet)
DC IN 4.5 V
-liitäntään
Kuulokkeet/nappikuulokkeet
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla painiketta VOL
+ tai –.
(jatkuu)
13-FI
CD-levyn soitto
OPEN-kytkin
Perustoiminnot
Toiminto
Soitto (edellisestä pysäytyskohdasta)
Soitto (ensimmäisestä raidasta)
Tauko / soiton jatkaminen tauon jälkeen
Pysäytys*2
Nykyisen raidan alun haku (AMS*1)*2
Edellisten raitojen alun haku (AMS)*3
Seuraavan raidan alun haku (AMS)*2, *3
Seuraavaa seuraavien raitojen alun haku (AMS)*3
Siirtyminen taaksepäin nopeasti*2, *5
Siirtyminen eteenpäin nopeasti*2, *5
Siirtyminen seuraaviin ryhmiin*4
Siirtyminen edellisiin ryhmiin*4
Toimi näin
Paina u/ENTER.
Soitto alkaa edellisestä pysäytyskohdasta.
Kun CD-soitin on pysäytettynä, pidä u/
ENTER-painiketta alas painettuna, kunnes
ensimmäisen raidan soitto alkaa.
Paina u/ENTER.
Paina x.
Paina ..
Paina . toistuvasti.
Paina >.
Paina > toistuvasti.
Pidä . alas painettuna.
Pidä > alas painettuna.
Paina
+ toistuvasti.
Paina
– toistuvasti.
*1 Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku
*2 Nämä toiminnot ovat mahdollisia sekä soiton että taukotilan aikana.
*3 Kun olet soittanut viimeisen raidan, voit palata ensimmäisen raidan alkuun painamalla painiketta >.
Vastaavasti jos soitat ensimmäistä raitaa, voit siirtyä viimeiseen raitaan painamalla painiketta ..
*4 Vain toistettaessa ATRAC CD- / MP3 CD -levyä
*5 Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä, jos soitat CD-R-/RW-levylle packet write -muotoon tallennettua
MP3-tiedostoa.
14-FI
CD-levyn tietojen tarkistaminen näytöstä
Voit tarkistaa CD-levyn tiedot painamalla toistuvasti DISPLAY/MENU-painiketta.
Kun soitat CD-TEXT-tietoja sisältävää CD-levyä, esimerkiksi raidan nimi, albumin nimi ja
esittäjän nimi tulevat näyttöön seuraavassa taulukossa sulkeissa ilmoitetulla tavalla. Kun soitat
ATRAC CD -levyä, SonicStage Simple Burner -ohjelmiston avulla syötetyt tiedot tulevat
näyttöön. Jos soitettavalla MP3 CD -levyllä on ID3 tag*1 -merkintöjä sisältäviä MP3-tiedostoja,
ID3 tag -tiedot tulevat näyttöön.
Joka kerta kun painat DISPLAY/MENU-painiketta, näyttö muuttuu seuraavasti:
Näyttö
1
3
4
ATRAC CD / MP3 CD
Tiedoston nimi, tiedoston numero,
kulunut soittoaika
Esittäjän nimi, CODEC-tiedot*3,
tiedoston numero, nykyisen
tiedoston jäljellä oleva aika
Ryhmän nimi, tiedostojen
kokonaismäärä
CD-levyn soitto
2
Audio CD
Raidan numero, kulunut
soittoaika, (Raidan nimi)
Raidan numero, nykyisen
raidan jäljellä oleva aika
(Raidan nimi, esittäjän nimi)
Jäljellä olevien raitojen määrä*2,
CD*2 levyn jäljellä oleva aika
(Albumin nimi, esittäjän nimi)
Raitojen nimien luettelo
Ryhmien tiedostojen nimien luettelo
*1 ID3 tag -merkintä on tapa lisätä tiettyjä tietoja (esimerkiksi raidan nimi, albumin nimi ja esittäjän nimi)
MP3-tiedostoihin. Tämä CD-soitin on ID3 tag -merkintämuodon versioiden 1.1, 2.2 ja 2.3 mukainen (vain
MP3 -tiedostot).
*2 Ei tule näyttöön yhden raidan soiton, satunnaissoiton, kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soiton, automaattisen
suosikkiraitojen soiton, automaattisen suosikkiraitojen satunnaissoiton tai ohjelmoidun soiton aikana.
*3 Siirtonopeus ja näytteenottotaajuudet. Kun soitin toistaa MP3-tiedostoa, jonka siirtonopeus on muuttuva
(VBR, Variable Bit Rate), näytössä näkyy siirtonopeuden sijaan ”VBR”. Joskus voi olla, ettei ”VBR” tule
näkyviin heti soiton alussa, vaan vasta sen puolivälissä.
Huomautuksia
• Tämä CD-soitin pystyy näyttämään merkit A - Z, a - z, 0 - 9 ja _.
• Ennen tiedoston soittamista CD-soitin lukee kaikki tiedostojen ja ryhmien (tai kansioiden) tiedot CD-levyltä.
Näytössä näkyy ”READING”-ilmaisin. CD-levyn sisällön mukaan voi olla, että luku kestää jonkin aikaa.
• Jos ryhmällä ei ole nimeä, näytössä näkyy sana ”ROOT”.
• Jos tiedostossa ei ole ID3 tag -tietoja, näyttöön tulee ilmaisin ”- - - -”.
CD-levyn poistaminen
Paina lokeron keskiötä ja nosta levy
pois lokerosta.
15-FI
B Soittotavat
Voit käyttää seuraavia soittotapoja
valikkotoiminnon avulla.
• Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto)
• Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen (ryhmäsoitto)
• Yhden raidan soittaminen (yhden
raidan soitto)
• Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaissoitto)
• Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(ryhmän satunnaissoitto)
• Suosikkisoittolistojen soittaminen
(m3u-soittolistan soitto)
• Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä kirjanmerkkejä
lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen
soitto)
• 10 useimmin soitetun raidan
soittaminen (automaattinen
suosikkiraitojen soitto)
• Useimmin soitettujen raitojen
soittaminen sattumanvaraisessa
järjestyksessä (automaattinen
suosikkiraitojen satunnaissoitto)
• Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu soitto)
Soittotapojen valitseminen
Siirry PLAY MODE -valikkoon seuraavassa
kuvatulla tavalla ja valitse haluamasi
soittotapa.
1 Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin.
MENU
>REPEAT
2 Valitse ”PLAY MODE” painamalla
painiketta V tai v ja paina sitten u/
ENTER*-painiketta.
* Voit hyväksyä valinnan myös DISPLAY/
MENU-painikkeella (kuten painikkeella u/
ENTER).
MENU
>PLAY MODE
16-FI
3 Valitse haluamasi soittotapa painamalla
painiketta V tai v.
Tehdasasetus on ”ALL” (normaali soitto).
PLAY MODE
>GROUP
Soittotapavaihtoehdot tulevat näkyviin.
Raitojen soittaminen
jatkuvasti (jatkuva soitto)
Voit käyttää jatkuvaa soittoa monella tavalla.
1 Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin.
MENU
>REPEAT
2 Valitse ”REPEAT” painamalla painiketta
V tai v ja paina sitten u/ENTERpainiketta.
3 Valitse ”ON” painamalla painiketta V tai
v ja vahvista valinta painamalla sitten
u/ENTER-painiketta.
REPEAT
>ON
Kaikkien valitussa
ryhmässä olevien
tiedostojen
soittaminen (ryhmäsoitto)
(vain ATRAC CD / MP3 CD)
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (tämä
sivu) mukaan, valitse ”GROUP”
painamalla painiketta V tai v ja
hyväksy valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
Yhden raidan
soittaminen (yhden raidan
Suosikkisoittolistojen
soittaminen (m3u-
soitto)
soittolistan soitto) (vain MP3 CD)
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu 16)
mukaan, valitse ”1” painamalla
painiketta V tai v ja hyväksy valinta
painamalla sitten u/ENTER-painiketta.
* *”m3u-soittolista” on tiedosto, johon MP3tiedostojen soittojärjestys on koodattu. Voidaksesi
käyttää soittolistatoimintoa tallenna MP3tiedostot CD-R/RW-levylle käyttämällä
koodausohjelmistoa, joka tukee m3u-muotoa.
Voit soittaa m3u-suosikkisoittolistojasi.*
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2
(sivu 16) mukaan, valitse ”PLAY
LIST” painamalla painiketta V tai
v ja hyväksy valinta painamalla
sitten u/ENTER-painiketta.
2
Valitse soittolista painamalla
painiketta V tai v.
Raitojen soittaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
(satunnaissoitto)
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu 16)
mukaan, valitse ”SHUFFLE” painamalla
painiketta V tai v ja hyväksy valinta
painamalla sitten u/ENTER-painiketta.
PLAY LIST
>LATEST
Soittolista
3
Paina u/ENTER-painiketta.
Kaikkien valitussa
ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen
sattumanvaraisessa
järjestyksessä (ryhmän
satunnaissoitto) (vain ATRAC CD /
MP3 CD)
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
16) mukaan, valitse ”GROUP SHUF”
painamalla painiketta V tai v ja
hyväksy valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
17-FI
Soittotavat
1
Raitojen soittaminen
halutussa
järjestyksessä
kirjanmerkkejä
lisäämällä
(kirjanmerkkiraitojen soitto)
Kun CD-soitin soittaa levyä, voit lisätä
kirjanmerkkejä haluamiisi raitoihin ja soittaa
vain kyseiset raidat.
Kirjanmerkkien poistaminen*
Kun soitat kirjanmerkillä varustettua raitaa,
pidä u/ENTER-painiketta alas painettuna,
kunnes ” ” katoaa näytöstä.
Kirjanmerkeillä varustettujen raitojen
tarkistaminen*
Kun soitat kirjanmerkeillä varustettuja
raitoja, ” ”-ilmaisin näkyy näytössä.
* Suorita nämä toiminnot vain, kun näyttö 1 on
näkyvissä (sivu 15).
Huomautuksia
Audio CD: enintään 99 raitaa kultakin CDlevyltä (enintään 10 CD-levyltä).
ATRAC CD: enintään 999 raitaa kultakin
CD-levyltä (enintään 5 CD-levyltä).
MP3 CD: enintään 999 raitaa kultakin CDlevyltä (enintään 5 CD-levyltä).
Kirjanmerkkien lisääminen*
1 Kun soitat raitaa, johon haluat lisätä
2
kirjanmerkin, pidä painiketta u/
ENTER alas painettuna, kunnes ” ”
katoaa ja ” ” (kirjanmerkki) vilkkuu sen
tilalla näytössä.
Kun kirjanmerkki on lisätty, ” ”ilmaisimen vilkkuminen hidastuu.
Valitse painiketta . tai >
painamalla raita, johon haluat lisätä
kirjanmerkin. Lisää kirjanmerkit sitten
muihin haluamiisi raitoihin toistamalla
vaihetta 1.
Kirjanmerkkejä sisältävien
raitojen soittaminen
1 Toimi kohdan ”Soittotapojen
2
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu 16)
mukaan, valitse ”BOOK MARK”
painamalla painiketta V tai v ja hyväksy
valinta painamalla sitten u/ENTERpainiketta.
Paina u/ENTER-painiketta, kunnes
” ” näkyy näytössä.
Kirjanmerkkejä sisältävien raitojen soitto
alkaa.
18-FI
• Kun soitat kirjanmerkeillä varustettuja raitoja,
soitin soittaa raidat niiden numerojärjestyksessä,
ei kirjanmerkkien lisäysjärjestyksessä.
• Jos yrität lisätä kirjanmerkkejä 11:nnelle CDlevylle (tai 6:nnelle ATRAC CD- tai MP3 CD levylle), ensimmäisenä soittamasi CD-levyn
kirjanmerkit katoavat muistista.
• Jos irrotat kaikki virtalähteet, kaikki tallennetut
kirjanmerkit katoavat muistista.
10 useimmin soitetun
raidan soittaminen
(automaattinen suosikkiraitojen soitto)
CD-soitin tallentaa automaattisesti muistiinsa
tiedon 10:stä useimmin CD-levyiltä
soittamastasi raidasta. Soitin soittaa raidat
järjestyksessä 10:nnestä alkaen eniten
soitettuun raitaan asti.
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
16) mukaan, valitse ”AUTO RANKING”
painamalla painiketta V tai v ja
hyväksy valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
Useimmin soitettujen
raitojen soittaminen
sattumanvaraisessa
järjestyksessä
Kun soitin on pysäytettynä, toimi
kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2
(sivu 16) mukaan, valitse
”PROGRAM” painamalla
painiketta V tai v ja hyväksy
valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
2
Valitse raita painamalla painiketta
. tai > ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
Raita on tallentunut muistiin.
ATRAC CD- / MP3 CD -levyn soiton
aikana voit valita ryhmän myös
painikkeilla
+ tai
–.
(automaattinen suosikkiraitojen
satunnaissoitto)
CD-soitin toistaa 32 raitaa, jotka se on
tallentanut muistiinsa useimmin soitetuiksi
raidoiksi. Automaattisessa suosikkiraitojen
satunnaissoitossa soitin soittaa nämä raidat
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
16) mukaan, valitse ”RANKING SHUF”
painamalla painiketta V tai v ja
hyväksy valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
[Audio CD]
01 <PGM01
Huomautus
CD-soitin tallentaa muistiinsa tiedot 10 CD-levyltä
soittamistasi raidoista riippumatta siitä, oletko
vaihtanut CD-levyä. Jos CD-soitin yrittää tallentaa
raitatietoja 11:nneltä CD-levyltä, sen
ensimmäiseksi tallentamat tiedot katoavat sen
muistista.
Raidan numero Soittojärjestys
[CD-TEXT]
Raidan nimi
Legene/e
01 <PGM01
Raidan numero
Raitojen soittaminen
halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu
soitto)
[ATRAC CD/MP3 CD]
For the Gree
01 Lovely
Soittojärjestys Tiedoston nimi
Voit ohjelmoida CD-soittimen soittamaan
enintään 64 raitaa haluamassasi
järjestyksessä.
(jatkuu)
19-FI
Soittotavat
1
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä
Ryhmien tai raitojen/
tiedostojen etsiminen
3
Valitse muut haluamasi raidat
haluamassasi järjestyksessä
toistamalla vaihetta 2.
Kun CD-soitin soittaa levyä, voit nopeasti
etsiä ja soittaa haluamasi ryhmän (vain
ATRAC CD) tai raidan/tiedoston painamalla
CD-soittimen painiketta V tai v.
4
Aloita ohjelmoitu soitto
painamalla u/ENTER-painiketta.
1
Ohjelman tarkistaminen
Ohjelmoinnin aikana:
Paina DISPLAY/MENU-painiketta
toistuvasti ennen vaihetta 4.
Paina soiton aikana painiketta V
tai v toistuvasti, kunnes
etsintänäyttö tulee näkyviin.
Mysterious
In Your Hou
2
Huomautuksia
• Kun olet valinnut 64:nnen raidan vaiheessa 3,
ensimmäisen valitsemasi raidan numero (Audio
CD) tai ensimmäisen valitsemasi tiedoston nimi
(ATRAC CD / MP3 CD) tulee näyttöön.
• Jos valitset vähintään 65 raitaa, ensimmäiset
valitsemasi raidat poistuvat.
Valitse haluamasi ryhmä
painamalla painiketta
+ tai
–
ja paina sitten u/ENTERpainiketta.
CD-soitin aloittaa soiton valitsemasi
ryhmän ensimmäisestä raidasta.
Halutun raidan/tiedoston
valitseminen
1 Toimi edellä kuvatun vaiheen 1
2
mukaisesti ja valitse sitten haluamasi
+ tai
ryhmä painamalla painiketta
–.
Valitse haluamasi raita/tiedosto
painamalla painiketta V tai v ja paina
sitten u/ENTER-painiketta.
CD-soitin aloittaa soiton valitsemastasi
raidasta/tiedostosta.
Poistuminen etsintätilasta
Paina x-painiketta. Jos et tee mitään
toimenpidettä 40 sekuntiin, edellinen näyttö
palaa näkyviin.
20-FI
B Toiminnot
Äänensävyn säätö
1
Toimi edellä olevan kohdan
”Valmiin äänensävyasetuksen
valitseminen” vaiheiden 1 - 3
mukaisesti ja valitse ”CUSTOM”.
2
Valitse taajuusalue painamalla
painiketta . tai > vähintään 2
sekuntia.
Valitsemasi taajuusalue vilkkuu.
(parametrinen taajuuskorjain)
Voit säätää äänentoiston sävyä kahdella tavalla:
• Voit valita valmiin äänensävyasetuksen t
”Valmiin äänensävyasetuksen valitseminen”
• Äänensävyn säätö itse t ”Äänensävyn
mukauttaminen”
Valmiin äänensävyasetuksen
valitseminen
LOW MID HIGH
1 Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas
2
painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin.
Valitse painiketta V tai v painamalla
”SOUND” ja paina sitten u/ENTER*.
3
* Voit hyväksyä valinnan myös DISPLAY/
MENU-painikkeella (kuten painikkeella u/
ENTER).
3 Valitse haluamasi äänensävyasetus
painamalla painiketta V tai v ja vahvista
Ilmaisin
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Ääni
Selkeät ihmisäänet,
keskitaajuuksien korostus
Eloisa ääni, matalien ja korkeiden
taajuuksien korostus
Voimakas ääni, ACTIVE-asetusta
voimakkaampi matalien ja
korkeiden taajuuksien korostus
Mukautettu ääni
LOW MID HIGH
A: Taajuusalue
B: Äänenvoimakkuus
4
Säädä muut 2 taajuusaluetta
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5
Vahvista asetukset painamalla
u/ENTER-painiketta.
Äänensävyn mukauttaminen
Voit mukauttaa äänentoiston sävyä
muuttamalla 3 taajuusalueen voimakkuutta:
”LOW” (matalat taajuudet), ”MID”
(keskitaajuudet) ja ”HIGH” (korkeat
taajuudet). Kultakin taajuusalueelta voit
valita 3 eri taajuuskorjauskäyrää. Voit säätää
valitsemasi korjauskäyrän
äänenvoimakkuustasoa 7 vaihtoehdon avulla.
Säädä äänensävyä tarkkailemalla näytössä
näkyvää käyrää.
(jatkuu)
21-FI
Toiminnot
valinta painamalla sitten u/ENTER
-painiketta.
Valitse äänenvoimakkuus
painamalla painiketta V tai v.
Paina sitten toistuvasti painiketta
. tai > ja valitse kutakin
taajuusaluetta varten muistiin
tallennetusta 3
taajuuskorjauskäyrästä haluamasi
käyrä.
Äänensävyn säätö
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina painiketta
–.
Poistuminen säätötilasta
Paina x-painiketta.
Huomautuksia
• Kun valitset CUSTOM-vaihtoehdon ja lisäät
äänenvoimakkuutta, käytössä oleva
äänenvoimakkuuden asetus voi aiheuttaa sen, että
ääneen tulee säröä. Jos näin käy, vähennä
äänenvoimakkuutta.
• CUSTOM-asetusten ja muiden asetusten välillä
voi olla äänenvoimakkuusero. Säädä
äänenvoimakkuus haluamaksesi.
G-PROTECTION-toiminto
Huomautus
Äänessä voi olla katkonaisuutta, jos
– CD-soittimeen kohdistuu voimakas isku
– soitettava CD-levy on likaantunut tai
naarmuuntunut
– CD-R-/RW-levy on huonolaatuinen tai
tallennukseen alun perin käytetyssä laitteessa
tai sovellusohjelmassa on ollut ongelma.
Kuulon suojaaminen
(AVLS)
AVLS-toiminto (Automatic Volume Limiter
System, automaattinen äänenvoimakkuuden
rajoitin) estää liian suuren
äänenvoimakkuuden käytön kuulon
suojaamiseksi.
1
Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
painamalla painiketta V tai v ja
paina sitten u/ENTER-painiketta.
2
Valitse ”AVLS” painamalla
painiketta V tai v ja vahvista
valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”ON” painamalla painiketta
V tai v ja vahvista valinta
painamalla sitten u/ENTERpainiketta.
G-PROTECTION-toiminto vähentää äänen
katkonaisuutta huomattavasti, kun soitinta
käytetään liikunnan aikana.
1
2
3
Kun soitin on pysäytettynä, pidä
DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
painamalla painiketta V tai v ja
paina sitten u/ENTER-painiketta.
Valitse ”G-PROTECTION”
painamalla painiketta V tai v ja
vahvista valinta painamalla sitten
u/ENTER-painiketta.
Valitse ”G-PRO 1” tai ”G-PRO 2”
painamalla painiketta V tai v ja
vahvista valinta painamalla sitten
u/ENTER-painiketta.
Jos valitset ”G-PRO 2”, GPROTECTION-toiminnon vaikutus on
suurempi kuin vaihtoehdon ”G-PRO 1”
ollessa valittuna. Jos haluat kuunnella
laadukasta CD-ääntä, valitse ”G-PRO 1”.
22-FI
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä
Toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse
AVLS-asetukseksi ”OFF”.
Soiton pysäyttäminen
automaattisesti (OFF TIMER)
Ajan pituuden tarkistaminen ennen
CD-soittimen pysähtymistä
Toimi soiton aikana vaiheiden 1 - 3 mukaan.
Voit asettaa CD-soittimen pysäyttämään
soiton automaattisesti 1 - 99 minuutin
kuluttua. Kun ajastintoiminto on käytössä,
ilmaisin ” ” tulee näkyviin noin 5 sekunnin
välein.*
OFF TIMER -toiminnon poistaminen
käytöstä
Toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse OFF
TIMER -asetukseksi ”OFF”.
* Vain, kun näyttö 1 tai 2 on näkyvissä (sivu 15).
1
Pidä DISPLAY/MENU-painiketta
alas painettuna, kunnes MENUnäyttö tulee näkyviin. Valitse
”OPTION” painamalla painiketta V
tai v ja paina sitten u/ENTERpainiketta.
Valitse ”TIMER” painamalla
painiketta V tai v ja vahvista
valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”10 min*” painamalla
painiketta V tai v ja paina sitten
u/ENTER-painiketta.
(HOLD)
Voit lukita CD-soittimen painikkeet niin, että
et voi painaa niitä vahingossa.
Siirrä HOLD-kytkintä nuolen
suuntaan.
”HOLD” alkaa vilkkua näytössä, jos HOLDtoiminto on käytössä ja painat jotakin
painiketta.
Toiminnot
2
Painikkeiden
lukitseminen
Painikkeiden vapauttaminen
Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suhteen
päinvastaiseen suuntaan.
* Tehdasasetus. Jos olet muuttanut asetusta,
asetetun ajan pituus tulee näkyviin.
4
Valitse haluamasi aika painamalla
painiketta V tai v ja vahvista
valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
• Ajan lyhentäminen tai pidentäminen 5
minuutilla:
Paina painiketta V tai v toistuvasti.
• Ajan lyhentäminen tai pidentäminen 1
minuutilla:
Paina painiketta V tai v vähintään 2
sekuntia.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina painiketta
–.
Poistuminen asetustilasta
Paina x-painiketta.
23-FI
Äänimerkin
poistaminen käytöstä
Raitojen soittaminen
tauoitta (SEAMLESS)
Voit ottaa pois käytöstä äänimerkin, joka
kuuluu kuulokkeista tai nappikuulokkeista
käyttäessäsi CD-soitinta.
(vain ATRAC CD)
Voit soittaa esimerkiksi konserttitaltiointeja
ilman raitojen välisiä taukoja.
1
Pidä DISPLAY/MENU-painiketta
alas painettuna, kunnes MENUnäyttö tulee näkyviin. Valitse
”OPTION” painamalla painiketta V
tai v ja paina sitten u/ENTERpainiketta.
1
Kun soitin on pysäytettynä, pidä
DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
painamalla painiketta V tai v ja
paina sitten u/ENTER-painiketta.
2
Valitse ”BEEP” painamalla
painiketta V tai v ja vahvista
valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
2
Valitse ”SEAMLESS” painamalla
painiketta V tai v ja vahvista
valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”OFF” painamalla
painiketta V tai v ja vahvista
valinta painamalla sitten u/
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”ON” painamalla painiketta
V tai v ja vahvista valinta
painamalla sitten u/ENTERpainiketta.
Äänimerkin ottaminen käyttöön
Toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse
BEEP-asetukseksi ”ON”.
24-FI
Huomautus
Lähdemusiikin äänitystapa voi aiheuttaa sen,
ettei musiikki soi tauoitta.
B Liittäminen virtalähteeseen
Kuivaparistojen
käyttäminen
Paristojen vaihtamisajankohta
Voit tarkistaa paristoissa jäljellä olevan
jännitteen näytöstä.
Käytä vain seuraavantyyppisiä kuivaparistoja
CD-soittimessa:
• LR6 (koko AA) -alkaliparistot
Tietoja paristojen kestoajasta on kohdassa
”Tekniset tiedot”.
t
t
t
t
t Lo batt*
* Laite antaa äänimerkin.
Kun paristot ovat täysin purkautuneet, vaihda
molemmat paristot uusiin.
Huomautus
Poista verkkolaite, jos käytät kuivaparistoja.
1
Huomautuksia
Avaa CD-soittimen kansi
työntämällä OPEN-kytkintä ja avaa
sitten CD-soittimen sisällä oleva
akku-/paristolokeron kansi.
•
-ilmaisimet näyttävät akuissa jäljellä olevan
varauksen suurin piirtein. Yksi ilmaisinosa ei aina
välttämättä edusta akun kokonaisjännitteen
neljäsosaa.
• Laitteen käyttöolosuhteiden mukaan
-ilmaisinosat voivat lisääntyä tai vähentyä.
Kuivaparistojen poistaminen
Poista paristot alla olevan kuvan mukaan.
2
Paristolokeron kannen kiinnittäminen
Jos paristolokeron kansi irtoaa soittimen
pudotessa tai liiallisen voimankäytön takia,
kiinnitä se alla olevan kuvan mukaisesti.
Asenna #-pää edellä
(kumpikin paristo).
25-FI
Liittäminen virtalähteeseen
Asenna kaksi LR6 (koko AA)
-paristoa paikalleen niin, että
paristoissa oleva 3 -merkintä
tulee kohdakkoin paristolokeron
sisällä olevan vastaavan
merkinnän kanssa. Sulje sitten
kansi niin, että se napsahtaa
paikalleen.
Huomautuksia
virtalähteistä
Irrota kaikki virtalähteet, jos CD-soitinta ei
aiota käyttää pitkään aikaan.
Verkkolaitteesta
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkolaitetta. Jos sitä ei ole toimitettu
CD-soittimen mukana, käytä verkkolaitetta
AC-E45HG. Älä käytä mitään muuta
verkkolaitetta. Muutoin laite voi vioittua.
Liittimen napaisuus
• Älä koske verkkolaitteeseen märillä
käsillä.
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon yletyt
helposti. Jos huomaat verkkolaitteessa
jotakin tavallisesta poikkeavaa, irrota se
heti pistorasiasta.
Kuivaparistoista
• Älä yritä hävittää akkuja tai paristoja
polttamalla.
• Älä sijoita akkuja tai kuivaparistoja
kolikoiden tai muiden metalliesineiden
yhteyteen. Muutoin voi syntyä lämpöä, jos
akun tai pariston positiivinen ja
negatiivinen napa koskettavat
metalliesinettä.
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja
sekaisin.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin.
• Poista akut tai paristot, jos niitä ei käytetä
pitkään aikaan.
• Jos akut tai paristot pääsevät vuotamaan,
pyyhi paristolokero tai paristokotelo
puhtaaksi ja asenna uudet akut tai paristot.
Jos saat akuista tai paristoista vuotanutta
ainetta käsiisi, pese ne huolellisesti.
26-FI
B Lisätietoja
Valikkoluettelo
Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee näkyviin. Valitse
sitten haluamasi valikko painamalla painiketta V tai v.
MENU
>REPEAT
Palaa edelliseen näyttöön paina
–.*1
Voit poistua asetuksista CD-soitin: paina x.
Merkillä z merkityt asetukset ovat tehdasasetuksia.
Valikko 1 , Valikko 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Valikko 3
—
Muiden toimintojen asetukset (sivu)
Soiton katkonaisuuden estäminen (22)
Valikko 1 , Valikko 2
,
OPTION
G-PROTECTION*2
Valikko 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z ON
z OFF
z ON
z OFF
Kuulon suojaaminen (22)
OPTION
AVLS
Soiton pysäyttäminen automaattisesti (23) OPTION
TIMER
Äänimerkin poistaminen käytöstä (24)
OPTION
BEEP
Raitojen soittaminen jatkuvasti (24)
OPTION
SEAMLESS*2, *4
*1 Kun ”PGM” ei ole näkyvissä.
*2 Voit määrittää nämä asetukset, kun soitin on pysäytettynä.
*3 Tehdasasetus. Jos olet muuttanut asetusta, asetetun ajan pituus tulee näkyviin.
*4 Vain ATRAC CD
27-FI
Lisätietoja
Äänen asetukset (sivu)
Äänensävyn säätö (21)
Varotoimet
Turvallisuudesta
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu CDsoittimen sisään, irrota se virtalähteestä ja
vie se huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin
käytät sitä uudelleen.
• Älä työnnä mitään vieraita esineitä DC IN
4.5 V -liitäntään (ulkoisen virran
tuloliitäntä).
CD-soittimesta
• Pidä CD-soittimen linssi puhtaana äläkä
kosketa sitä. Jos kosketat linssiä, se voi
vahingoittua ja CD-soittimeen voi tulla
toimintahäiriö.
• Älä sijoita mitään painavaa esinettä CDsoittimen päälle. CD-soitin ja CD-levy
voivat vahingoittua.
• Älä jätä CD-soitinta lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle, pölylle, hiekalle,
kosteudelle, sateelle tai iskuille. Älä
myöskään jätä sitä epätasaiselle pinnalle
tai autoon, jonka ikkunat ovat kiinni.
• Jos CD-soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai
televisiovastaanottoon, katkaise CDsoittimesta virta tai siirrä se kauemmas
radiosta tai televisiosta.
• Tällä CD-soittimella ei voi soittaa
muodoltaan tavallisista poikkeavia
(esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden
muotoisia) levyjä. Tällaiset levyt voivat
vioittaa CD-soitinta. Älä siis käytä
kyseisenlaisia levyjä.
CD-levyjen käsittelystä
• Tartu CD-levyyn sen reunoista, jotta se
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä CD-levyn pintaan tarraa tai
teippiä.
• Älä jätä CD-levyä alttiiksi suoralle
auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä
jätä CD-levyä autoon, joka on pysäköity
aurinkoiseen paikkaan.
28-FI
Kuulokkeista/
nappikuulokkeista
Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi autoa, muuta moottoriajoneuvoa tai
polkupyörää. Kuulokkeiden käyttö voi
aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on
myös kiellettyä joillakin alueilla. Voi myös
olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet
kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella,
varsinkin ylittäessäsi suojatietä. Ole erittäin
varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita
tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden
käyttöä suurella äänenvoimakkuudella.
Asiantuntijat kehottavat välttämään jatkuvaa,
kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
kuulet korvissasi epänormaalia sointia,
pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
laitteen käyttö.
Muiden henkilöiden ottaminen
huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten
kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Kunnossapito
Kotelon puhdistaminen
Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti
veteen tai mietoon pesuaineliuokseen
kostutettua liinaa. Älä käytä alkoholia,
bensiiniä tai ohenteita.
Vianmääritys
Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkistukset, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Häiriö
Syy ja/tai korjaustoimet
Äänenvoimakkuus ei
suurene, vaikka painat
painiketta VOL + toistuvasti.
Mitään ääntä ei kuulu tai
kuuluu kohinaa.
c AVLS-asetuksena on ”ON”. Muuta asetukseksi ”OFF”. (sivu 22)
Joitakin tiedostoja ei voi
soittaa.
Soittoaika on liian lyhyt, kun
virtalähteenä ovat
kuivaparistot.
”Lo batt” tulee näyttöön.
CD-levy ei soi.
”HI dc In” tulee näyttöön.
CD-levy ei soi tai ilmaisin
”No disc” tulee näyttöön,
kun CD-levy on paikallaan
CD-soittimessa.
Kuuluu pyörivän CD-levyn
rahinaa.
c Käytössä olevan verkkolaitteen nimellisarvot ovat suuremmat kuin
vakiovarusteisiin sisältyvän tai suositellun verkkolaitteen. Käytä
vain vakiovarusteisiin sisältyvää verkkolaitetta tai ”Lisävarusteet”kohdassa suositeltua auton akun sovitinkaapelia. (sivu 31)
c CD-levy on likaantunut tai viallinen.
c Tarkista, että CD-levy on paikallaan tekstipuoli ylöspäin. (sivu 13)
c Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Älä käytä CD-soitinta useaan tuntiin, jotta kosteus haihtuu.
c Sulje akku-/paristokotelon kansi pitävästi. (sivu 25)
c Tarkista, että akut tai paristot ovat oikein paikoillaan. (sivu 25)
c Liitä verkkolaite pitävästi pistorasiaan. (sivu 13)
c Paina u/ENTER-painiketta vähintään yhden sekunnin kuluttua
siitä, kun olet liittänyt verkkolaitteen.
c CD-R-/RW-levy on tyhjä.
c CD-R-/RW-levyn laadussa tai tallennukseen käytetyssä laitteessa
tai sovellusohjelmassa on ongelma.
c Painikkeet on lukittu. Liu’uta HOLD-kytkintä taaksepäin.
(sivu 23)
c Soitonjatkamistoiminto on käytössä. Voit aloittaa soiton
ensimmäisestä raidasta pysäyttämällä soittimen ja pitämällä sitten
u/ENTER-painiketta alas painettuna, kunnes ensimmäisen
raidan soitto alkaa, tai avaamalla CD-soittimen kannen.
Vaihtoehtoisesti voit myös irrottaa kaikki virtalähteet ja asentaa
sitten akun ja pariston tai liittää verkkolaitteen uudelleen.
(sivut 13, 14, 25)
c Sulje akku-/paristolokeron kansi pitävästi. (sivu 25)
(jatkuu)
29-FI
Lisätietoja
”HOLD” alkaa vilkkua
näytössä, kun painat jotain
painiketta, eikä laite soita
CD-levyä.
Soitto alkaa edellisestä
pysäytyskohdasta
(soitonjatkamistoiminto).
c Liitä kuulokkeiden/nappikuulokkeiden liitin pitävästi. (sivu 13)
c Liitin on likaantunut. Puhdista kuulokkeiden/nappikuulokkeiden
liitin aika ajoin pehmeällä, kuivalla liinalla.
c Yritit soittaa tiedostoja, joiden muoto ei ole yhteensopiva tämän
CD-soittimen kanssa. (sivu 6)
c Tarkista, että käytät varmasti alkaliparistoja (mangaaniparistot
eivät kelpaa). (sivu 25)
c Vaihda paristot uusiin LR6 (koko AA) -alkaliparistoihin. (sivu 25)
c Vaihda paristot uusiin LR6 (koko AA) -alkaliparistoihin. (sivu 25)
Vianmääritys
Häiriö
Syy ja/tai korjaustoimet
ATRAC CD- tai MP3 CD -levyn
soiton aikana CD-levy ei
pyöri, mutta kuulet äänen
normaalisti.
”NO FILE” tulee näyttöön,
kun painat u/ENTERpainiketta tai suljet CDsoittimen kannen.
Kun suljet CD-soittimen
kannen, CD-levy alkaa
pyöriä.
Nestekidenäyttöä on vaikea
nähdä tai sen toiminta
hidastuu.
Soitto pysähtyy yhtäkkiä.
c CD-soitin on suunniteltu pysäyttämään ATRAC CD- tai MP3 CD levyn pyörittäminen soiton aikana virrankulutuksen
pienentämiseksi. Soittimessa ei ole vikaa.
30-FI
c CD-levyllä ei ole ATRAC3plus-, ATRAC3- tai MP3-tiedostoja.
c Soittimessa on CD-R/RW-levy, jolta on tiedot poistettu.
c CD-levy on likainen.
c CD-soitin lukee CD-levyllä olevia tietoja. Soittimessa ei ole vikaa.
c Käytät CD-soitinta korkeassa (yli 40 °C) tai matalassa (alle 0 °C)
lämpötilassa. Huoneenlämpötilassa näytön toiminta palautuu
normaaliksi.
c OFF TIMER on asetettu. Valitse asetukseksi ”OFF”.
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 770 - 800 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW
(Tämä lähtöteho on mitattu 200 mm:n
etäisyydeltä optisen lukupäälohkon
objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n aukolla.)
D/A-muunnos
1-bittinen kideohjattu aika-akselimuunnos
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C
Mitat (l/k/s) (ei sisällä ulkonevia osia
eikä säätimiä)
Noin 135,8 × 30,7 × 135,8 mm
Paino (ilman varusteita)
Noin 177 g
Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin
yhdysvaltalaisiin ja muun maalaisiin
patentteihin.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
Taajuusvaste
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (mittaus: JEITA)
Lähtöteho (4,5 V:n tulolla)
Nappikuulokkeet (stereominiliitäntä)
Noin 5 mW + noin 5 mW 16 Ω
(Noin 1,5 mW + noin 1,5 mW 16 Ω)*
*Eurooppalaiset asiakkaat
Käyttöjännite
• Kaksi LR6 (koko AA) -paristoa: 1,5 V DC × 2
• Verkkolaite (DC IN 4.5 V -liitäntä):
220 V AC, 50 Hz (Kiinassa myytävä malli)
120 V AC, 60 Hz (Meksikossa myytävä malli)
Akkujen/paristojen varauksen
kestoaika*1 (keskim. tuntia)
Käytettäessä kahta Sonyn alkaliparistoa
LR6 (SG) (valmistettu Japanissa)
Ääni-CD-levyillä
CD-ATRAC*2
CD-MP3*3
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
50
45
85
85
65
65
*1 JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) -standardin
mukaisesti mitattu arvo
*2 Tallennuksen siirtonopeus 48 kbps
*3 Tallennuksen siirtonopeus 128 kbps
Verkkolaite*
Aktiivinen
kaiutinjärjestelmä
Auton akun sovitinkaapeli
Auton akun sovitinkaapeli
ja autoliitäntäpakkaus
Autoliitäntäpakkaus
Liitäntäjohto
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Nappikuulokkeet (paitsi Ranskassa olevat
asiakkaat)
MDR-E818LP
MDR-J10
Nappikuulokkeet (Ranskassa olevat asiakkaat)
MDR-E808LP
* Verkkolaitteen tekniset ominaisuudet vaihtelevat
myyntialueen mukaan. Tarkista paikallinen
verkkojännite ja verkkopistokkeen muoto ennen
laitteen ostamista.
Saattaa olla, ettei kaikilla jälleenmyyjillä ole
kaikkia edellä mainittuja lisävarusteita. Kysy
jälleenmyyjältä lisätietoja saatavissa olevista
lisävarusteista.
31-FI
Lisätietoja
Kun käytät CD-soitinta tasaisella ja vakaalla alustalla.
Kun SOUND-asetuksena on ”OFF”.
Soittoaika vaihtelee CD-soittimen käyttötavan mukaan.
Lisävarusteet
32-FI
Lisätietoja
33-FI
Sony Corporation Printed in China
34-FI
Download PDF

advertising