Sony | NWZ-B142F | Sony NWZ-B142F Bruksanvisning

Innehåll
Meny
Register
Bruksanvisning
NWZ-B142/B143/B142F/B143F
©2009 Sony Corporation
4-145-620-11 (1)
Innehåll
Bläddra i bruksanvisningen
Meny
Använda knapparna i bruksanvisningen
Klicka på knapparna som är placerade uppe till höger på sidorna i
bruksanvisningen för att gå till ”Innehåll”, ”Om HOME-menyn” eller ”Register”.
Går till innehållsförteckningen
Hitta det du söker i en lista över ämnen i bruksanvisningen.
Register
Gå till home-menylistan
Hitta det du söker i en lista med alternativ i spelarens menyn.
Gå till registret
Hitta det du söker i en lista över nyckelord som finns i bruksanvisningen.
 Tips
Du kan gå till den angivna sidan genom att klicka på ett sidnummer i
innehållsförteckningen eller i registret.
kan gå till den angivna sidan genom att klicka på en sidreferens (t.ex.  sidan 3) på
Du

respektive sida.
För att söka efter en referenssida med hjälp av nyckel ska du ange nyckelordet i sökfältet
i Adobe Reader.
sökningen går till kan variera beroende på vilken version du har av Adobe Reader.
Hur

Ändra sidlayout
Med knapparna i Adobe Reader kan du välja hur sidorna ska visas.
Textfält för att söka text
Löpande
Sidorna visas löpande och sidan
anpassas efter fönstrets bredd. När du
rullar visas föregående och nästa sida
kontinuerligt.
En sida
Sidorna visas en åt gången och
anpassas till fönstrets storlek. När du
rullar visas en hel sida åt gången.
Grundläggande funktioner och
skärmvisningar
Uppspelningsskärm..........................................8
Kom igång
Ladda batteriet..................................... 14
Välja skärmspråk (Language).................. 16
Ställa in tid och datum......................... 17
Hämta musik........................................ 18
Överföra musik.................................... 19
Spela musik
Spela musik (Music Library). ................... 21
Spela musik med
ZAPPIN-uppspelning........................ 23
Vad är ZAPPIN-uppspelning?......................23
Ändra till ZAPPIN-uppspelning..................24
Ändra uppspelningsintervallet för spårklipp
under ZAPPIN-uppspelning......................25
Söka efter spår..................................... 26
Ändra uppspelnigsläge (Play Mode). ...... 28
Välja ljudkvalitet.................................. 29
Aktivera basfunktionen..................................29
Ändra ljudkvaliteten (Equalizer)......................30
Ta bort spår.......................................... 32
Lyssna på FM-radio.............................. 33
Lyssna på FM-radio........................................33
FM-radioskärm...............................................34
Förinställa sändningsstationer automatiskt
(FM Auto Preset). ..............................................35
Förinställa sändningsstationer manuellt......36
Ta bort förinställda sändningsstationer.......36
Spela in FM-radio................................ 37
Ta bort inspelade FM-radioprogram............38
Spela upp inspelade
FM-radioprogram.............................. 39
Ändra FM-inställningar...................... 40
Scan Sensitivity................................................40
Spela in/lyssna på röst
Spela in ljud......................................... 41
Ta bort inspelade ljudfiler..............................42
Spela upp inspelade ljudfiler............... 43
Ändra inställningarna för
inspelning.......................................... 44
Voice Record Codec.......................................44
Inställningar
Ändra de allmänna inställningarna..... 45
Ställ in datum och tid (Set Date-Time)........45
AVLS (begränsa volymen)
(AVLS (Volume Limit))...............................46
Ljudsignal (Beep)............................................46
Energisparläge (Power Save Mode)..............47
Belysning (LED)..............................................47
Kontrast (Contrast)........................................47
Visar information om spelaren
(Information)......................................... 48
Välja skärmspråk (Language).................. 49
Återställa fabriksstandard
(Reset All Settings).................................. 50
Formatera minnet (Format)................... 51
Fortsättning 
Register
Sätta på och stänga av spelaren.............. 9
Om HOME-menyn............................... 10
Använda HOME-menyn...................... 12
L yssna på/spela in FM-radio
(endast NWZ-B142F/B143F)
Meny
Delar och reglage................................... 5
Innehåll
Innehåll
Om batteriets livslängd........................ 52
Vad är format och bithastighet?........... 53
Innehåll
Användbara fakta
Vad är ljudformat?..........................................53
Meny
Lagra data............................................ 54
Uppgradera spelarens firmware.......... 55
Felsökning
Övrig information
Försiktighetsåtgärder........................... 66
Licens- och
varumärkesmeddelande.................... 74
Specifikationer..................................... 76
Register................................................ 81
Obs
Vissa modeller kanske inte finns tillgängliga, beroende på vilket land/vilken region som
du köper spelaren i.
Register
Felsökning............................................ 56
Meddelanden....................................... 64
Grundläggande funktioner och skärmvisningar
Innehåll
Delar och reglage
Framsida
Meny
Register
Hörlurar
REC/STOP-knapp
Startar/stoppar inspelningen.
Du kan spela in ljud med spelarens
inbyggda mikrofon ( sidan 41).
Du kan även spela in det
FM-program som tas emot (endast
NWZ-B142F/B143F) ( sidan 37).
 VOL +*1/–-knapp
Justerar volymen.
 ZAP-knapp
Växlar mellan normal uppspelning
och ZAPPIN-uppspelning
( sidan 23).
 BASS-knapp
Aktiverar basfunktionen som
framhäver det djupare tonområdet
( sidan 29).
*1Det är taktila punkter. De underlättar
användningen.
 *1-knapp
Slår på/av spelaren ( sidan 9).
Startar/pausar uppspelning av spår
( sidan 21) eller pausar/återupptar
inspelning ( sidan 37, 41).
När en meny visas på skärmen
använder du den här knappen för att
bekräfta en menypost ( sidan 10).
 /-knapp
Hittar början på en spår eller
snabbspolar bakåt/framåt
( sidan 21).
När en meny visas på skärmen
använder du de här knapparna för att
välja en menypost ( sidan 10).
Fortsättning 
Grundläggande funktioner och skärmvisningar
Innehåll
Framsida
Meny
Hörlurar
Skärm
Skärmvisningen varierar beroende
på vilken funktion som är aktiv
( sidan 8, 10, 21, 33, 41, 45).
*2Funktioner på spelaren som är
aktiveras om du
markerade med
trycker och håller respektive knappar
intryckta.
BACK/HOME*2-knapp
Återgår till föregående meny. Tryck
och håll den här knappen intryckt
för att visa HOME-menyn
( sidan 10).
Effektbelysning
Ljus från Belysning (LED)
( sidan 47). Belysningsmönstret
varierar beroende på funktion.
Fortsättning 
Register
 (hörlurar) uttag
För att ansluta hörlurarna ska du föra
in kontakten tills det klickar.
Om hörlurarna inte är anslutna
korrekt hörs inte ljudet som det ska i
hörlurarna.
Grundläggande funktioner och skärmvisningar
Innehåll
Baksida
Meny
 RESET-knapp
Spelaren återställs om du trycker på
RESET-knappen med en nål eller
liknande ( sidan 56).
Spelarens tidigare inställningar
återaktiveras när du sätter på
spelaren efter det att du återställt
den.
 Hål för rem
Används till att fästa en rem (säljs
separat).
 HOLD-knapp
Du kan förhindra oavsiktliga
knapptryck på spelaren med
HOLD-knappen.
Om du för HOLD-knappen i pilens
riktning () låser du alla knappar.
Om du trycker på någon knapp när
HOLD-funktionen är aktiverad visas
”HOLD” på skärmen. Om du för
HOLD-knappen i motsatt riktning
låsas knapparna upp.
 USB-skydd
När du ska ansluta till en USB-port
tar du först bort USB-skyddet.
Så här tar du bort USB-skyddet
USB-kontakt
Register
 Mikrofon
Se  sidan 41.
Grundläggande funktioner och skärmvisningar
Innehåll
Uppspelningsskärm
012 SHUF BASS
Meny
Song 12
Folder 1
Register
 Spårnamn/filnamn
 Uppspelningsintervall
 Uppspelningsförlopp
 Uppspelningsstatus
Visar aktuellt uppspelningsläge.
: uppspelning/: paus
: snabbspolning bakåt/:
snabbspolning framåt
 Nummer på aktuellt spår
 Uppspelningsläge
Visar ikonen för det aktuella
uppspelningsläget ( sidan 28).
Om det valda uppspelningsläget är
”Normal” visas ingen ikon.
 ZAPPIN-uppspelning
Anger uppspelningsstatus för
ZAPPIN ( sidan 23).
 Basfunktion/equalizerläge
Visar om basfunktionen
( sidan 29) är aktiverad eller
vilket equlizerläge som är aktivt
( sidan 30).
 Batteriindikator
Grundläggande funktioner och skärmvisningar
-knapp
Innehåll
Sätta på och stänga av spelaren
Meny
 Tips
Om ”HOLD” visas på skärmen ska du föra HOLD-knappen i pilens motsatta riktning
() för att upphäva HOLD-funktionen.
Stänga av spelaren
Stäng av spelaren genom att trycka och hålla -knappen intryckt. ”POWER
OFF” visas.
 Tips
Om spelaren inte används under en viss period när den är i stoppläge släcks skärmen
automatiskt för att spara batterikraft. Om spelaren inte används under en längre tid
stängs spelaren av helt. Batterierna förbrukas mindre i denna status.
Du kan inte använda spelaren när den är ansluten till en dator. Koppla från spelaren
innan du använder spelaren.
Register
Sätta på spelaren
Sätt på spelaren genom att trycka på -knappen. Spelaren återupptar den
funktion den utförde från den punkt då du senaste stängde av den.
10
Grundläggande funktioner och skärmvisningar
Meny
I följande tabell visas posterna i HOME-menyn. Om alla lista över poster i
respektive meny, se  sidan 11.
Mer information om var och en av menyposterna finns på de angivna
referenssidorna.
Innehåll
Om HOME-menyn
HOME-meny
Register
Music Library
Ikonerna visas på HOME-menyn och färgen på den markerade ikonen kastas
om.
Voice
Spelar upp/tar bort den inspelade ljudfilen ( sidan 41).
Music Library
Spelar upp överförda spår på spelaren ( sidan 21).
FM*1
Spela upp FM-radio eller spela upp eller ta bort inspelade
FM-program ( sidan 33).
Settings
Ställ in funktionsinställningar för musik, FM*1,
röstinspelning eller spelaren ( sidan 45).
*1Endast NWZ-B142F/B143F
Fortsättning 
11
Grundläggande funktioner och skärmvisningar
(Music Library).......................... 21
Manual............................................ 33
Preset............................................... 33
Play Rec Data................................. 39
Delete Rec Data............................. 38
Add Preset...................................... 36
Delete Preset.................................. 36
*1Endast NWZ-B142F/B143F
Register
(FM)*1...................................... 33
Music Settings
Play Mode.................................. 28
Equalizer.................................... 30
ZAPPIN Range......................... 25
FM Settings*1
Scan Sensitivity......................... 40
FM Auto Preset......................... 35
Rec Settings
Voice Record Codec................. 44
Common Settings
Set Date-Time..................... 17, 45
AVLS (Volume Limit).............. 46
Beep............................................ 46
Power Save Mode..................... 47
LED............................................ 47
Contrast..................................... 47
Information.................................... 48
Language..................................16, 49
Initialize
Reset All Settings...................... 50
Format....................................... 51
Meny
Now Playing.............................21, 26
Folder.............................................. 26
All Songs......................................... 26
Artist............................................... 26
Album............................................. 26
Playlists........................................... 26
Genre.............................................. 26
Release Year.................................... 26
(Settings)
Innehåll
(Voice).................................... 41
Play Rec Data................................. 43
Delete Rec Data............................. 42
12
Grundläggande funktioner och skärmvisningar
Meny
HOME-menyn är startpunkten för alla funktioner, t.ex. att söka efter spår eller
att ändra inställningar.
Du kan öppna HOME-menyn genom att trycka och hålla BACK/HOMEknappen intryckt på spelaren.
Innehåll
Använda HOME-menyn
-knapp
Register
Music Library
BACK/HOME-knapp
/-knapp
I HOME-menyn väljer du önskad post genom att trycka på //*1knappen.
Tryck på /-knappen för att välja menypost och tryck sedan på knappen för att bekräfta.
*1Det är taktila punkter. De underlättar användningen.
/-knapp: Välj en menypost.
-knapp: Bekräfta en menypost.
I den här bruksanvisningen beskrivs användarinstruktioner i HOME-menyn
nedan.
Exempel: I HOME-menyn väljer du (Music Library)  ”Folder” 
önskad mapp  önskat spår.
Funktionerna för exemplet ovan visas nedan.
Tryck och håll BACK/HOME-
BACK/HOME-knapp
knappen intryckt tills HOMEmenyn visas.
HOME-menyn visas.
Fortsättning 
13
Grundläggande funktioner och skärmvisningar
bekräfta.
Menyskärmen för Music Library
visas.
Now Playing
Folder
All Songs
Mapplistan visas.
Du kan rulla i listan genom att
trycka på /-knappen.
Tryck på /-knappen för
Play All
Folder 1
Folder 2
Tryck på /-knappen för
Play All
Song 1
Song 2
att välja önskad mapp och tryck
sedan på -knappen för att
bekräfta.
Spårlistan för vald mapp visas.
att välja önskat spår och tryck
sedan på -knappen för att
bekräfta.
Skärmen för musikuppspelning
visas och uppspelningen startar.
Song 12
Folder 1
012 SHUF BASS
Återgå till HOME-menyn under användning.
Tryck och håll BACK/HOME-knappen intryckt.
Återgå till föregående skärmvisning under användning.
Tryck på BACK/HOME-knappen.
Register
att välja ”Folder” och tryck
sedan på -knappen för att
bekräfta.
Meny
Tryck på /-knappen för
Music Library
Innehåll
Tryck på -knappen för att
14
Kom igång
Batteriikonen visar hur batterikapacitet minskar. Om ”LOW BATTERY” visas
kan du inte använda spelaren. Ladda i så fall batteriet genom att ansluta
spelaren till en dator. Se  sidan 78 gällande batteriets varaktighet.
Fortsättning 
Register
Om batteriindikatorn
Batteriikonen på skärmen ( sidan 8) ändras enligt nedan.
Meny
Spelarens batteri laddas när spelaren är ansluten till en dator som är påslagen.
Ta bort USB-skyddet och anslut USB-kontakten
till en USB-port på datorn. När batteriindikatorn
laddningen är klar
på skärmen visar:
(laddningstiden är cirka 70 minuter).
När du använder spelaren första gången, eller
om du inte har använt spelaren under en längre
tid, ska du ladda det fullt (tills
batteriindikatorn visas).
Innehåll
Ladda batteriet
15
Kom igång
Meny
Register
Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 ºC och 35 ºC .
Batteriet kan laddas cirka 500 gånger innan det är förbrukat. Antalet kan variera
beroende på spelarens driftsförhållanden.
på skärmen är endast en uppskattning. Exempelvis motsvarar inte en
Batteriindikatorn

svart del av batteriindikatorn exakt en fjärdedel av batteriets laddning.
”DATA ACCESS” visas på skärmen när datorn är ansluten till spelaren. Bryt inte
anslutningen till spelaren så läge ”DATA ACCESS” visas, data som överförs kan skadas.
på spelaren kan inte användas när den är ansluten till en dator.
Knapparna

inte
har för avsikt att använda spelaren på mer än ett halvår ska du ladda
Om
du

batteriet minst en gång per 6 till 12 månad för att underhålla batteriet.
Vissa USB-enheter som är anslutna till datorn kan störa användningen av spelaren.
Vi garanterar inte att batteriet laddas om du använder en egenhändigt byggd datorn eller
en modifierad dator.
Om
datorn försätts i energisparläge, t.ex. viloläge, under USB-anslutningen laddas inte

spelarens batteri. Istället drar spelaren ström från batteriet och laddar ur.
Lämna inte spelaren ansluten till en bärbar dator, som inte är ansluten till en nätuttag,
under en längre tid. Spelaren kan då ladda ur datorns batteri.
Om
du laddar spelaren efter att den inte har använts under en längre tid kanske datorn

inte känner igen spelaren eller så kanske inget visas på skärmen. Efter cirka 5 minuters
laddning börjar den fungera som den ska.
spelaren är ansluten till en dator ska du inte slå på, starta om, starta från viloläge
När

eller stänga av datorn. Dessa åtgärder kan orsaka tekniska fel på spelaren. Koppla bort
spelaren från datorn innan du utför dessa åtgärder.
kan bli varm under laddning. Det är inget fel.
Spelaren

Innehåll
Obs
16
Kom igång
Du kan välja mellan flera språk att visa menyer och meddelanden på spelaren.
Innehåll
Välja skärmspråk (Language)
-knapp
Meny
 I HOME-menyn väljer du
språkinställning.
(Settings)  ”Language”  önskad
Language
Meddelanden och menyer visas på
English
Engelska
Español
Spanska
Français
Franska
Português
Portugisiska
Русский
Ryska
Förenklad kinesiska
Traditionell kinesiska
Koreanska
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
17
Kom igång
Datum och tid ställs inte in som standard. Ställ in aktuellt datum och aktuell
tid enligt följande.
 I HOME-menyn väljer du
Date-Time”.
(Settings)  ”Common Settings”  ”Set
 Tryck på /-knappen för att välja värde för år och tryck
sedan på -knappen för att bekräfta.
Du kan ställa in år, månad, dag, timme och minut. Upprepa det här
steget för att ställa in ett numeriskt värde för varje post.
Visa aktuell tid
När HOLD-funktionen är aktiverad trycker du på valfri knapp.
Obs
Om du lämnar spelaren med dött batteri ett tag återställs kanske datum och tid.
Om spelaren inte används under en längre tid kanske datum och tid måste ställas in
igen.
Klockan kan förskjutas upp till 120 sekunder per månad (vid 25 °C). Om så är fallet ska
du ställa in aktuell tid igen.
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
Meny
-knapp
Innehåll
Ställa in tid och datum
18
Kom igång
Meny
Register
För att kunna lyssna på musik på spelaren måste du förbereda data på datorn.
Du kan importera musik från en ljud-CD, Internet etc.
För att importera data till datorn ska du använda lämpligt program, t.ex.
Windows Media Player 11. Mer information om hur du importerar data finns i
hjälpavsnittet till respektive program.
Mer information om filformat som stöds finns under ”Filformat som stöds”
( sidan 76).
Innehåll
Hämta musik
19
Kom igång
Du kan överföra data direkt genom att dra och släppa dem i Windows
Utforskaren på datorn.
Obs
Endast filformaten MP3/WMA kan spelas på spelaren ( sidan 76).
Om du slår på eller startar om datorn medan spelaren är ansluten till datorn kan det
orsaka tekniska fel på spelaren. Om så är fallet ska du trycka på RESET-knappen för att
återställa spelaren ( sidan 56). Koppla bort spelaren från datorn innan du slår på eller
startar om datorn.
 Anslut spelarens USB-kontakt till datorn.
Sätt i USB-kontakten ordentligt.
 Öppna [Den här datorn] eller [Dator] - [WALKMAN] – [Storage
Media] och välj den mapp du vill lagra ljudfilerna i.
Datahierarkin kan variera beroende på datormiljön.
 Dra och släpp filerna till vald mapp.
Fortsättning 
Register
Du kan även överföra musik med Windows Media Player 11. Mer information om
användning eller support för Windows Media Player finns i informationen om Windows
Media Player på följande webbplats:
http://support.microsoft.com/
Meny
 Tips
Innehåll
Överföra musik
20
Kom igång
Meny
Register
Var försiktig så att du inte råkar stöta till eller belasta spelaren när den är ansluten till
datorn. Den kan skadas.
använder inte programvaran SonicStage (programvaran SonicStage, som är
Spelaren

utvecklad av Sony, hanterar musik på en dator eller överför musik till andra typer av
spelare). På den här spelaren kan du enkelt överföra musik genom att dra och släppa, du
behöver inte SonicStage. ATRAC-filer som hanteras av SonicStage kan överföras till
spelaren efter konvertering till filformatet MP3. För att konvertera filer ska du ladda ner
MP3 Conversion Tool från kundsupportens webbplats ( sidan 73).
inte från spelaren medan filerna överförs. Om du gör det kan filerna som
Koppla

överförs skadas.
Om spelaren kopplas från medan filerna överförs kan onödiga filer sparas på spelaren.
Om så är fallet ska du överföra användbara filer tillbaka till datorn och formatera
spelaren ( sidan 51).
filer kanske inte kan spelas upp på spelaren på grund av upphovsrättsskydd.
Vissa

kan visa upp till totalt 2 640 filer och 500 mappar, och mappar upp till 8 nivåer.
Spelaren

Även om du kan överföra fler filer och mappar till spelaren kan spelaren inte visa eller
spela upp några filer, mappar eller nivåer som överskrider denna gräns.
kan variera beroende på datormiljön.
Datahierarkin

kan
ta
en
liten
stund att starta spelaren eller att visa fil/mapplistan om det är många
Det

filer eller mappar lagrade på spelaren.
Innehåll
Obs
21
Spela musik
Meny
Du kan lyssna på spår som har överförts till spelaren. De överförda spåren
lagras i ”Music Library”.
För att spela musik ska du välja (Music Library) i HOME-menyn för att visa
uppspelningsskärmen för musik.
Innehåll
Spela musik (Music Library)
-knapp
Register
Music Library
BACK/HOME-knapp /-knapp
I HOME-menyn väljer du
(Music Library)  ”Now Playing”.
Uppspelningsskärmen för musik visas och uppspelningen av spår börjar
från det senaste spåret du lyssnade på.
Mer information om uppspelningsskärmen finns under
”Uppspelningsskärm” ( sidan 8).
När du väljer (Music Library) visas sökmenyn. Du kan välja önskad
sökmetod för att visa listskärmen och söka efter spår. Mer information
finns under ”Söka efter spår” ( sidan 26).
spelaren stängs av under spåruppspelning kan du starta
När

uppspelningen från det senaste spåret du lyssnade på, genom att trycka
på -knappen.
För att (skärmvisning)
Gör så här
Spela () / pausa ()
Tryck på -knappen.
Hoppa till början av aktuellt spår / Tryck på /-knappen.
nästa spår
Snabbspolning bakåt () /
snabbspolning framåt ()
i aktuellt spår
Tryck och håll /-knappen intryckt under
uppspelning och släpp den vid önskad punkt.
När ett spår spolas bakåt eller framåt
Song 12
01:23
03:38
012
Uppspelad tid
Hela spårets/filens längd
Fortsättning 
22
Spela musik
Meny
Du kan ändra uppspelningen av spår från normal uppspelning till ZAPPIN-uppspelning
( sidan 23).
har flera olika uppspelningslägen, t.ex. slumpmässig och upprepad uppspelning
Spelaren

( sidan 28).
Du kan framhäva de låga tonerna (basfunktion) ( sidan 29). Du kan även ändra
ljudkvaliteten genom att välja equalizer ( sidan 30).
Innehåll
 Tips
Register
23
Spela musik
Innehåll
Spela musik med ZAPPIN-uppspelning
Vad är ZAPPIN-uppspelning?
Meny
Med ZAPPING kan du spela upp spårklipp sekvensiellt under en förinställd
tidsperiod.
Normal uppspelning
Register
Ändrar till ZAPPIN
ZAPPIN-uppspelning
Korta spårklipp för igenkänning (cirka 45 sekunder från början).
ZAPPIN-uppspelningsintervallet för spårklipp kan ställas in som ”ZAPPIN Short” eller ”ZAPPIN
Long”.
Återgår till normal uppspelning och startar om
uppspelningen för aktuellt spår från början.
Normal uppspelning
24
Spela musik
Du kan ändra uppspelningen av spår från normal uppspelning till
ZAPPIN-uppspelning.
Innehåll
Ändra till ZAPPIN-uppspelning
ZAP-knapp
Meny
Register
 Under normal uppspelning och när uppspelningsskärmen visas
trycker du på ZAP-knappen.
”Zappin in” hörs och ZAPPIN-uppspelningen startar.
Spelaren spelar upp spårklipp i omkring 4 sekunder (ZAPPIN Short) eller
15 sekunder (ZAPPIN Long).
När ZAPPIN-uppspelning är vald visas på skärmen.
Spåret spelas upp från cirka 45 sekunder in i spåret. Om längden på
spåret är mindre än 45 sekunder spelas spåret upp från en punkt innan
spårets slut.
För att hoppa till föregående/nästa spår, eller blanda uppspelningen, under
ZAPPIN-uppspelning
Du kan gå till föregående/nästa spår eller spela upp spår i slumpvis ordning.
Metoden är den samma som under normal uppspelning.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på ZAP-knappen under ZAPPIN-uppspelning och när.
Uppspelningsskärmen visas När uppspelningen återupptas hörs ”Zappin out”.
25
Spela musik
Uppspelningsintervallet för spårklipp kan ställas in som ”ZAPPIN Short” eller
”ZAPPIN Long”.
Innehåll
Ändra uppspelningsintervallet för spårklipp under ZAPPIN-uppspelning
-knapp
Meny
 I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”ZAPPIN Range”  önskad inställning.
Lista över ZAPPIN Range-inställningar
Inställningspost
Beskrivning
ZAPPIN Short
Spelar upp spårklipp i 4 sekunder per klipp. (Standardinställning)
ZAPPIN Long
Spelar upp spårklipp i 15 sekunder per klipp.
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
26
Spela musik
Du kan söka efter önskade spår på flera olika sätt, till exempel efter mapp,
artist, album, namn etc.
Meny
-knapp
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
I HOME-menyn väljer du
önskat spår.
Innehåll
Söka efter spår
(Music Library)  önskad sökmetod 
Välj poster enligt följande tills en spårlista visas.
Sökmetod
Metod
Beskrivning
Now Playing
Startar uppspelning från den senaste filen du lyssnade på.
Folder
Välj en mapp  ett spår.
All Songs
Välj alla spår i en spårlista.
Artist
Välj en artist  ett album  ett spår.
Album
Välj ett album  ett spår.
Playlists*1
Välj en spellista  ett spår.
Genre
Välj en genre  ett album  ett spår.
Release Year
Välj ett lanseringsår  ett spår.
*1Spellistor som skapats på en stereoanläggning kan inte överföras.
Återgå till föregående meny
Tryck på BACK/HOME-knappen.
Fortsättning 
27
Spela musik
Du kan redigera eller ändra spellistorna och informationen i ID3-taggarna med hjälp av
Windows Media Player 11. Om du vill ha information om hur Windows Media Player
används eller om du vill ha support hänvisar vi dig till följande webbplats:
http://support.microsoft.com/
Innehåll
Obs
Meny
 Tips
Register
Endast spår med ID3-tagginformation kan automatiskt klassificeras av spelaren.
Om spåret inte har någon information om artist eller album visas ”Unknown”. Om ett
spår inte har något spårnamn kan du döpa det på datorn.
Spelaren kan visa upp till totalt 2 640 filer och 500 mappar, och mappar upp till 8 nivåer.
Även om du kan överföra fler filer och mappar till spelaren kan spelaren inte visa eller
spela upp några filer, mappar eller nivåer som överskrider denna gräns.
Det kan ta en liten stund att starta spelaren eller att visa fil/mapplistan om det är många
filer eller mappar lagrade på spelaren.
28
Spela musik
Spelaren har flera olika uppspelningslägen, till exempel slumpmässig och
upprepad uppspelning.
 I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings”  ”Play
Mode”  önskad uppspelningsinställning.
Lista över uppspelningslägen
Uppspelningsläge typ/ikon
Beskrivning
Normal/ingen ikon
När det aktuella spåret är slut spelas alla spår i mappen/på
albumet/med artisten en gång. (Standardinställning)
Upprepa alla/
När det aktuella spåret är slut spelas alla spår i mappen/på
albumet/med artisten upprepat.
Upprepa 1 spår/
Det aktuella spåret spelas upprepade gånger.
Upprepa blanda alla/
När det aktuella spåret tar slut spelas alla spår i mappen/på
albumet/med artisten upp i slumpmässig ordning.
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
Meny
-knapp
Innehåll
Ändra uppspelnigsläge (Play Mode)
29
Spela musik
Du kan även framhäva de låga tonerna (basfunktion) genom att trycka på
BASS-knappen.
Som standard är basfunktionen aktiverad.
BASS-knapp
 Tryck på BASS-knappen.
Varje gång du trycker på BASS-knappen aktiveras eller avaktiveras
basfunktionen.
När basfunktionen är aktiverad visas ikonen ”BASS” på skärmen.
 Tips
På hög volym begränsas basfunktionens effekt för att skydda hörseln.
Obs
Om du slår på basfunktionen när equalizerinställningen är aktiverad kommer
equalizerinställningen att avaktiveras tillfälligt. Equalizerinställningen återställs när du
avaktiverar basfunktionen.
basfunktionen är aktiverad tänds effektbelysningen ( sidan 6). Däremot tänds
När

inte effektbelysningen under FM-mottagning ( sidan 33), eller när inställningen för
”LED” är inställd på ”LED OFF” ( sidan 47).
Register
Aktivera basfunktionen
Meny
Du kan framhäva det djupare tonområdet (basfunktion) genom att trycka på
BASS-knappen.
Du kan även ändra ljudkvalitet enligt musikgenre, etc. genom att ställa in
equalizern.
Innehåll
Välja ljudkvalitet
30
Spela musik
Du kan ställa in önskad ljudkvalitet för var och en i enlighet med exempelvis
musikgenre.
Innehåll
Ändra ljudkvaliteten (Equalizer)
-knapp
Meny
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
 I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”Equalizer”  önskad equalizerinställning.
Lista över equalizerinställningar
Inställningspost/ikon
Beskrivning
None
Stänger av equalizern. (standardinställning)
Heavy/
Framhäver höga och låga tonområden för ett kraftfullare ljud.
Pop/
Framhäver ljud i mellanregistret. Idealiskt för sång.
Jazz/
Framhäver höga och låga tonområden för ett livligare ljud.
Unique/
Framhäver höga och låga tonområden så att även svaga ljud hörs
lätt.
Custom/
Användarens anpassade ljudinställningar. Se  sidan 31 för
inställningar.
Obs
Om du slår på basfunktionen när equalizerinställningen är aktiverad kommer
equalizerinställningen att avaktiveras tillfälligt. Equalizerinställningen återställs när du
avaktiverar basfunktionen.
När basfunktionen är aktiverad kan du inte ändra equalizerinställningen.
Om equalizerinställningen som du har valt förvrängs när du höjer volymen ska du sänka
den.
Om dina personliga inställningar, som är sparade som ”Custom”, verkar ge en annan
volymnivå än de andra inställningarna kanske du måste justera volymen manuellt.
Fortsättning 
31
Spela musik
-knapp
Innehåll
Ställ in värdena för Custom
Du kan förinställa värdet för 5 bands ”equalizer” som ”Custom”.
Meny
 I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”Equalizer”  ”Edit” visas under ”Custom”.
Inställningsskärmen visas.
 Tryck på /-knappen för att välja ljudnivå (7 nivåer:
-3 till +3) och tryck på -knappen för att bekräfta.
5 band (100 Hz till 10 kHz) kan ställas in. Upprepa det här steget för att
ställa in ljudnivån för varje band.
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
32
Spela musik
Obs
Meny
När du ska ta bort spår från spelaren ska du använda samma program som du
använde vid spåröverföring, eller Windows Utforskaren.
Mer information om hur du använder programmet finns i programhjälpen.
Innehåll
Ta bort spår
Spelaren kan inte ta bort spår om den inte är ansluten till en dator.
Register
33
Lyssna på/spela in FM-radio (endast NWZ-B142F/B143F)
För att lyssna på FM-radio ska du välja
skärmen för FM-radio.
(FM) i HOME-menyn för att visa
Meny
-knapp
BACK/HOME-knapp /-knapp
Obs
Hörlurssladden fungerar som antenn så dra ut den så långt som möjligt.
Lyssna på FM-radio
(FM)  ”Manual” eller ”Preset”.
FM-radioskärmen visas.
Manual: I manuellt inställningsläge kan du välja sändningsstationer efter
frekvens.
Preset: I förinställt inställningsläge kan du välja sändningsstationer efter
förinställt nummer.
 Välj önskad frekvens eller förinställt nummer.
Mer information om hur du använder FM-radio finns under
”FM-radioskärm” ( sidan 34).
Obs
Du kan inte välja förinställt inställningsläge (”Preset”) om det inte finns några
förinställda stationer. Gör förinställningar för stationer, som kan tas emot, med
funktionen ”FM Auto Preset” ( sidan 35) eller förinställ stationer manuellt
( sidan 36).
Register
FM
 I HOME-menyn väljer du
Innehåll
Lyssna på FM-radio
34
Lyssna på/spela in FM-radio (endast NWZ-B142F/B143F)
Innehåll
FM-radioskärm
FM-radioskärm i manuellt inställningsläge
BASS
Förinställt nummer*1
*1Det förinställda numret visar endast när den aktuella frekvensen redan är förinställd
( sidan 36).
Åtgärder i manuellt inställningsläge
Om du vill
Gör så här
Välj föregående/nästa frekvens*
Tryck på /-knappen.
Välj föregående/nästa
sändningsstation som kan tas
emot*2
Tryck och håll /-knappen intryckt.
Pausa/återuppta FM-mottagning
Tryck på -knappen.
1
*1Frekvensen ändras i steg om 0,1 MHz.
*2Om känsligheten är för hög ska du ändra inställningen ”Scan Sensitivity” ( sidan 40)
till ”Low”.
FM-radioskärm i förinställt inställningsläge
P01
90.0MHz
BASS
Förinställt nummer
Obs
Du kan inte välja förinställt inställningsläge (”Preset”) om det inte finns några förinställda
stationer. Gör förinställningar för stationer, som kan tas emot, med funktionen ”FM Auto
Preset” ( sidan 35) eller förinställ stationer manuellt ( sidan 36).
Åtgärder i förinställt inställningsläge
Om du vill
Gör så här
Välj föregående/nästa förinställt
nummer
Tryck på /-knappen.
Pausa/återuppta FM-mottagning
Tryck på -knappen.
Register
Frekvens
Meny
090.0MHz P01
35
Lyssna på/spela in FM-radio (endast NWZ-B142F/B143F)
(Settings)  ”FM Settings”  ”FM Auto
De sändningsstationer som kan tas emot förinställs i ordningen låg till hög
frekvens.
”COMPLETE” visas när förinställningen är slutförd och sedan tas den
första förinställda stationen emot.
Välj ”Cancel” för att avbryta förinställning automatiskt.
 Tips
Om hög känslighet gör att spelaren kan ta emot många oönskade sändningsstationer ska
du ändra inställningen ”Scan Sensitivity” ( sidan 40) till ”Low”.
Obs
Om du använder funktionen ”FM Auto Preset” kommer befintliga förinställda
sändningsstationer att tas bort.
Register
 I HOME-menyn väljer du
Preset”  ”OK”.
Meny
Du kan förinställa sändningsstationer som kan tas emot (upp till 30 stationer) i
ditt område automatiskt genom att välja ”FM Auto Preset”. När du använder
FM-radion första gången, eller om du förflyttar dig till ett nytt område,
rekommenderar vi att du förinställer sändningsstationer som kan tas emot
genom att välja ”FM Auto Preset”.
Innehåll
Förinställa sändningsstationer automatiskt (FM Auto Preset)
36
Lyssna på/spela in FM-radio (endast NWZ-B142F/B143F)
Du kan förinställa sändningsstationer som ”FM Auto Preset” inte kan hitta
( sidan 35).
(FM)  ”Manual”  önskad frekvens.
 Tryck på BACK/HOME-knappen.
Den frekvens du väljer i steg 1 förinställs för det valda förinställda numret.
Om du väljer ett nummer som redan har tilldelats en annan frekvens
visas ett meddelande där du får bekräfta om du vill ersätta inställningen.
Om du väljer ”OK” ersätts inställningen.
 Tips
Du kan förinställa upp till 30 stationer.
Obs
De förinställda numren lagras i ordning, från låg till hög frekvens.
Ta bort förinställda sändningsstationer
 I FM-radioskärmen trycker du på BACK/HOME-knappen.
 Välj ”Delete Preset”  det förinställda numret som du vill ta bort 
”OK”.
Den förinställda stationen tas bort.
Register
 Välj ”Add Preset”  önskat förinställt nummer.
Meny
 I HOME-menyn väljer du
Innehåll
Förinställa sändningsstationer manuellt
37
Lyssna på/spela in FM-radio (endast NWZ-B142F/B143F)
Du kan spela in FM-radio på spelaren och spela upp inspelade
FM-radioprogram.
den station som du vill spela in.
Spelaren är redo att göra en inspelning.
Du kan även spela in FM-radio genom att trycka på REC/STOPknappen.
Tryck på REC/STOP-knappen. Tryck på /-knappen för att välja
”OK” och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.
 Tryck på REC/STOP-knappen.
Inspelningen startas.
För att pausa inspelningen trycker du på -knappen. Tryck på den
igen så återupptas inspelningen.
 Tryck på REC/STOP-knappen igen för att stoppa inspelningen.
Inspelningen sparas som en fil med namnet ”FRnnnn*1” i mappen
[Record] - [FM].
*1Filnamnen tilldelas automatiskt från ”FR0001” till ”FR9999”.
 Tips
Inspelning i områden med dålig mottagning orsaka brus. Spela in på platser med bra
mottagning.
och ljudfilerna som är inspelade med spelaren kan spelas upp på spelaren
Programmen

( sidan 39) eller på en dator.
Obs
Om du döper om filer i mappen [Record] på datorn, eller placerar filer som har
importerats på datorn tillbaka i mappen [Record], kanske du inte kan spela upp dem på
spelaren.
Du kan inte ändra bithastigheten på inspelade FM-program. Endast ”High” kan
användas.
Register
 Tryck och håll REC/STOP-knappen intryckt medan du lyssnar på
Meny
REC/STOP-knapp
Innehåll
Spela in FM-radio
38
Lyssna på/spela in FM-radio (endast NWZ-B142F/B143F)
-knapp
Innehåll
Ta bort inspelade FM-radioprogram
Meny
BACK/HOME-knapp /-knapp
(FM)  ”Delete Rec Data”  det
inspelade FM-radioprogrammet som du vill ta bort  ”OK”.
Det valda radioprogrammet tas bort.
Välj ”Cancel” för att avbryta borttagningen.
För att ta bort alla inspelade FM-radioprogram väljer du ”Delete All”
istället för att välja det inspelade FM-radioprogrammet.
Register
 I HOME-menyn väljer du
39
Lyssna på/spela in FM-radio (endast NWZ-B142F/B143F)
-knapp
Innehåll
Spela upp inspelade FM-radioprogram
Meny
 I HOME-menyn väljer du
inspelat FM-radioprogram.
(FM)  ”Play Rec Data”  önskat
Uppspelningsskärmen visas och uppspelningen av det inspelade
FM-radioprogrammet startar.
Mer information om uppspelningsskärmen finns under
”Uppspelningsskärm” ( sidan 8).
För att lyssna på alla inspelade FM-radioprogram väljer du ”Play All”
istället för att välja det inspelade FM-radioprogrammet.
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
40
Lyssna på/spela in FM-radio (endast NWZ-B142F/B143F)
För att ändra FM-radioinställningar väljer du
och sedan ”FM Settings”.
(Settings) i HOME-menyn
Scan Sensitivity
När du väljer stationer med funktionen ”FM Auto Preset” ( sidan 35) eller
manuellt inställningsläge ( sidan 33) kanske FM-mottagaren tar emot många
oönskade sändningsstationer eftersom känsligheten är för hög. Ställ i så fall in
mottagningen som ”Low”. ”High” är inställt som standard.
 I HOME-menyn väljer du
Sensitivity”  ”Low”.
(Settings)  ”FM Settings”  ”Scan
För att ställa tillbaka mottagningskänsligheten till standardvärdet väljer
du ”High”.
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
Meny
-knapp
Innehåll
Ändra FM-inställningar
41
Spela in/lyssna på röst
Meny
Du kan spela in ljud med spelarens inbyggda mikrofon och spela upp inspelade
ljudfiler. Det inspelade ljudet kodas i ADPCM-format.
När du spelar upp inspelade ljudfiler väljer du (Voice) i HOME-menyn
( sidan 43).
Innehåll
Spela in ljud
REC/STOP-knapp
Obs
Du kan inte spela in ljud under FM-mottagning (endast NWZ-B142F/B143F) eller med
funktionen ”Settings”. Välj
(Voice) eller
(Music Library) i HOME-menyn för att
spela in ljud.
 Tryck och håll REC/STOP-knappen intryckt.
Spelaren är redo att göra en inspelning.
Du kan även spela in ljud genom att trycka på REC/STOP-knappen.
Tryck på REC/STOP-knappen. Tryck på /-knappen för att välja
”OK” och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.
 Tryck på REC/STOP-knappen.
Inspelningen startas.
För att pausa inspelningen trycker du på -knappen. Tryck på den
igen så återupptas inspelningen.
 Tryck på REC/STOP-knappen igen för att stoppa inspelningen.
Inspelnings sparas som en fil med namnet ”VRnnnn*1” i mappen
[Record] - [Voice].
*1Filnamnen tilldelas automatiskt från ”VR0001” till ”VR9999”.
 Tips
Programmen och ljudfilerna som är inspelade på spelaren kan spelas upp på spelaren
( sidan 43) eller på en dator.
kan ändra bithastigheten för en ljudfil. Mer information finns under ”Ändra
Du

inställningarna för inspelning” ( sidan 44).
Obs
Om du döper om filer i mappen [Record] på datorn, eller placerar filer som har
importerats på datorn tillbaka i mappen [Record], kanske du inte kan spela upp dem på
spelaren.
Register
Mikrofon
42
Spela in/lyssna på röst
-knapp
Innehåll
Ta bort inspelade ljudfiler
Meny
BACK/HOME-knapp /-knapp
(Voice)  ”Delete Rec Data”  den
inspelade ljudfilen som du vill ta bort  ”OK”.
Den valda ljudfilen tas bort.
Välj ”Cancel” för att avbryta borttagningen.
För att ta bort alla inspelade ljudfiler väljer du ”Delete All” istället för att
välja den inspelade ljudfilen.
Register
 I HOME-menyn väljer du
43
Spela in/lyssna på röst
Du kan spela upp ljudfiler som har spelats in med spelaren.
För att spela upp ljudfiler väljer du (Voice) i HOME-menyn.
 I HOME-menyn väljer du
inspelad fil.
(Voice)  ”Play Rec Data”  önskad
Uppspelningsskärmen visas och uppspelningen av de inspelade ljudfilerna
startar.
Mer information om uppspelningsskärmen finns under
”Uppspelningsskärm” ( sidan 8).
För att lyssna på alla inspelade ljudfiler väljer du ”Play All” istället för att
välja den inspelade ljudfilen.
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
Meny
-knapp
Innehåll
Spela upp inspelade ljudfiler
44
Spela in/lyssna på röst
För att ändra inställningarna för röstinspelning väljer du
HOME-menyn och sedan ”Rec Settings”.
(Settings) i
Voice Record Codec
Du kan välja nivå för inspelningskvalitet, ”Low”, ”Mid” eller ”High”. Ju högre
nivå desto mer minneskapacitet krävs för att spela in ljud. ”Mid” är inställt som
standard.
 I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Rec Settings”  ”Voice
Record Codec”  ”Low”, ”Mid” (standardinställning) eller ”High”.
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
Meny
-knapp
Innehåll
Ändra inställningarna för inspelning
45
Inställningar
För att ändra de allmänna inställningarna för spelaren väljer du
HOME-menyn och väljer sedan ”Common Settings”.
(Settings) i
Ställ in datum och tid (Set Date-Time)
Datum och tid ställs inte in som standard. Ställ in aktuellt datum och aktuell
tid enligt följande.
 I HOME-menyn väljer du
Date-Time”.
(Settings)  ”Common Settings”  ”Set
 Tryck på /-knappen för att välja värde för år och tryck
sedan på -knappen för att bekräfta.
Du kan ställa in år, månad, dag, timme och minut. Upprepa det här
steget för att ställa in ett numeriskt värde för varje post.
Visa aktuell tid
När HOLD-funktionen är aktiverad trycker du på valfri knapp.
Obs
Om du lämnar spelaren med dött batteri ett tag återställs kanske datum och tid.
Om spelaren inte används under en längre tid kanske datum och tid måste ställas in
igen.
Klockan kan förskjutas upp till 120 sekunder per månad (vid 25 °C). Om så är fallet ska
du ställa in aktuell tid igen.
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
Meny
-knapp
Innehåll
Ändra de allmänna inställningarna
46
Inställningar
 I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”AVLS (Volume Limit)”  önskad inställningstyp.
Beskrivning
AVLS ON
Ha volymen på en måttlig nivå.
AVLS OFF
Spelar upp ljud i originalvolym. (Standardinställning)
 Tips
När ”AVLS (Volume Limit)” är inställt som ”AVLS ON” och volymnivån når maxgränsen
visas ”AVLS” när knappen VOL + trycks in. I denna status kan inte volymen höjas mer.
Ljudsignal (Beep)
Du kan slå på eller av spelarens ljudfunktionen.
 I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Beep”  önskad inställningstyp.
Typ
Beskrivning
Beep ON
Ljudsignaler är aktiverade. (Standardinställning)
Beep OFF
Inga ljudsignaler hör.
Obs
Felsignaler och instruktioner är aktiverade oavsett inställningen för ”Beep”.
Register
Typ
Meny
Du kan ställa in ”AVLS (Volume Limit)” (Automatic Volume Limiter System)
för att begränsa maximal volym och därmed förhindra störning eller
distrahering av ljud. Med ”AVLS (Volume Limit)” kan du lyssna på musik på en
behaglig volymnivå.
Innehåll
AVLS (begränsa volymen) (AVLS (Volume Limit))
47
Inställningar
Om du inte använder spelaren under en viss angiven tid (cirka 15 sekunder)
kommer skärmen att försättas i energisparläge. Du kan ändra inställningarna
för energisparläge.
Beskrivning
Save ON Normal
Skärmen för energisparläge visas om spelaren inte har använts
under cirka 15 sekunder. (Standardinställning)
Save ON Super
Skärmvisningen försvinner om spelaren inte används under cirka
15 sekunder. Inställningen förbrukar mindre batteri.
Save OFF
Ikonerna eller bokstäverna visas på skärmen under uppspelning
eller FM-mottagning*1.
*1Endast NWZ-B142F/B143F
Belysning (LED)
Du kan slå på eller av effektbelysningen runt -knappen.
 I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”LED”  önskad inställningstyp.
Typ
Beskrivning
LED ON
Slår på effektbelysningen. (Standardinställning)
LED OFF
Slår av effektbelysningen.
Kontrast (Contrast)
Du kan ställa in skärmens kontrast i 15 nivåer.
 I HOME-menyn väljer du
”Contrast”.
(Settings)  ”Common Settings” 
 Tryck på /-knappen för att ändra nivån för kontrast och
tryck sedan på -knappen för att bekräfta.
Du kan ställa in en av de 15 nivåerna. ”0” är inställt som standard.
Register
Typ
Meny
 I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Power Save Mode”  önskad inställningstyp.
Innehåll
Energisparläge (Power Save Mode)
48
Inställningar
Information som modellnamn, kapacitet på internt flashminne och version av
fasta program kan visas.
 I HOME-menyn väljer du
(Settings)  ”Information”.
1.modellnamn
2.kapacitet för inbyggt flashminne
3.versionsinformation om spelarens firmware
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
Meny
-knapp
Innehåll
Visar information om spelaren (Information)
49
Inställningar
Du kan välja mellan flera språk att visa menyer och meddelanden på spelaren.
Innehåll
Välja skärmspråk (Language)
-knapp
Meny
 I HOME-menyn väljer du
språkinställning.
(Settings)  ”Language”  önskad
Language
Meddelanden och menyer visas på
English
Engelska
Español
Spanska
Français
Franska
Português
Portugisiska
Русский
Ryska
Förenklad kinesiska
Traditionell kinesiska
Koreanska
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
50
Inställningar
Du kan återställa alla spelarens standardinställningar. När du återställer
spelaren raderas inte de spår som du har överfört till spelaren.
 I HOME-menyn väljer du
Settings”  ”OK”.
(Settings)  ”Initialize”  ”Reset All
”COMPLETE” visas och spelaren återställs till standardinställningar.
Välj ”Cancel” i bekräftelseskärmen för att avbryta åtgärden.
Obs
Om datum och tid redan har ställts in i ”Set Date-Time” kommer datumet inte att
återställas.
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
Meny
-knapp
Innehåll
Återställa fabriksstandard (Reset All Settings)
51
Inställningar
Meny
Du kan formatera det interna flashminnet på spelaren. Om minnet formateras
raderas alla genvägsikoner och filer, och alla inställningar återställs till
standardvärdena. Se till att du kontrollerar filerna som ligger i minnet innan du
formaterar, och exporterar filer du vill ha kvar till datorns hårddisk eller till en
annan enhet.
Innehåll
Formatera minnet (Format)
-knapp
Register
BACK/HOME-knapp /-knapp
Obs
Om batterikapaciteten är låg kan du inte formatera spelaren. Ladda batteriet innan du
formaterar.
inte det interna flashminnet med Windows Utforskaren.
Formatera

och tid redan har ställts in i ”Set Date-Time” kommer datumet inte att
Om
datum

återställas.
 I HOME-menyn väljer du
”OK”.
(Settings)  ”Initialize”  ”Format” 
”FORMATTING…” visas och formateringen startar.
När formateringen är klar visas ”COMPLETE”.
Välj ”Cancel” i bekräftelseskärmen för att avbryta åtgärden.
52
Användbara fakta
Inställningar för längre batterilivslängd
Du kan spara på batteri genom att ändra standard till alternativen för
”Inställningar för längre batterilivslängd”. För detaljerad information om längre
livslängd för batterier, se ”Batterilivslängd (vid oavbruten uppspelning)”
( sidan 78).
Inställning
Standardinställning
Inställningar för
längre
batterilivslängd
Skärminställningar
”Power Save Mode”
( sidan 47)
”Save ON Normal”
”Save ON Super”
Inställlningar för
ljudeffekt
”Equalizer” ( sidan 30) ”None”
”None”
”Bass” ( sidan 29)
Akitvera
Avaktivera
Inställningar för
effektbelysning
”LED” ( sidan 47)
”LED ON”
”LED OFF”
Inställningar för
inspelningskvalitet
”Voice Record Codec”
( sidan 44)
”Mid”
”Low”
Ändra dataformat och bithastighet
Uppspelningstiden varierar då batteriladdningen kan påverkas av format och
bithastighet för spåren som spelas.
Mer information om laddningstid och användningstid, se  sidan 78.
Register
Slå av spelaren manuellt
Om du trycker och håller -knappen intryckt, efter att ”POWER OFF” visas,
släcks skärmen och spelaren stängs av.
Batteriets förbrukning är liten i denna status.
Meny
Genom att ändra inställningarna eller hantera strömtillförseln korrekt kan du
spara batterikraft och använda spelaren längre tid.
Följande tips medverkar till längre batterilivslängd.
Innehåll
Om batteriets livslängd
53
Användbara fakta
Vad är ljudformat?
WMA: WMA (Windows Media Audio) är en vanlig ljudkomprimeringsteknik
som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-formatet ger samma
ljudkvalitet som MP3-formatet men med mindre filstorlek.
Vad är upphovsrättsksydd?
Vissa musikfiler, videofiler etc. som du köper t.ex. från en webbplats för
nedladdning (eller liknande) kan ha styrtekniker för åtkomst, t.ex. kryptering,
för att se till att upphovsrätten skyddas, att användningen är begränsad och att
filerna inte går att kopiera.
Vad innebär bithastighet?
Bithastigheten avser mängden data som används för att lagra en sekunds ljud
och anges i kbps (kilo bits per sekund), t.ex. 64 kbps. I allmänhet ger en högre
bithastighet bättre ljudkvalitet men tar upp mer lagringsutrymme.
Vad är förhållandet mellan bithastighet, ljudkvalitet och lagringsstorlek?
I allmänhet ger en högre bithastighet bättre ljudkvalitet men tar upp mer
lagringsutrymme vilket betyder att du inte kan lagra lika många spår på
spelaren.
En lägre bithastighet gör att du kan lagra fler spår på spelaren men
ljudkvaliteten är sämre.
Mer information om ljudformat som stöds, se  sidan 76.
Obs
Om du importerar ett spår från en cd till datorn med en låg bithastighet kan du inte
förbättra ljudkvaliteten genom att välja en högre bithastighet när spåret överförs från
datorn till spelaren.
Register
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) är en vanlig ljudkomprimeringsteknik
som utvecklats av MPEG-arbetsgruppen för ISO (International Organization
for Standardization).
MP3 kan komprimera ljudfiler till cirka 1/10 av storleken på standard-CDljudfiler.
Meny
Med ljudformat avses det sätt som använts när du importerat ljuddata från
Internet eller från en ljud-CD till en dator och sparat de som ljudfiler.
Vanliga format är MP3 och WMA etc.
Innehåll
Vad är format och bithastighet?
54
Användbara fakta
Meny
Du kan lagra andra data från datorn i spelarens interna flashminne genom att
överföra data från datorn i Windows Utforskaren. När spelaren är ansluten till
datorn visas det inbyggda flashminnet som [WALKMAN] i Windows
Utforskaren.
Innehåll
Lagra data
Obs
Register
Koppla inte från spelaren medan ”DATA ACCESS” visas på spelaren under
dataöverföring. Data kan skadas.
inte det inbyggda flashminnet på spelaren i Windows Utforskaren. Om du
Formatera

oavsiktligt formaterar spelaren i Windows Utforskaren ska du göra om det spelaren
( sidan 51).
55
Användbara fakta
Meny
Du kan uppdatera spelarens firmware vilket gör att nya funktioner läggs till i
spelaren, genom att installera senaste firmware för spelaren. Mer information
om senaste firmware och hur du installerar det finns på kundsupportsidan
( sidan 73).
Innehåll
Uppgradera spelarens firmware
 Ladda ner uppdateringsprogrammet från webbplasen till datorn.
Register
 Anslut spelaren till datorn och starta sedan
uppdateringsprogrammet.
 Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera spelarens
firmware.
Uppdateringen av firmware är klar.
 Tips
Versionsinformation för spelarens firmware kan visas genom att välja
”Information” i HOME-menyn ( sidan 48).
(Settings) 
56
Felsökning
Om spelaren inte fungerar som den ska kan du försöka lösa problemet med
följande steg.
försök att åtgärda problemet enligt instruktioner.
Meny
1 Hitta symptomen för problemet i följande felsökningstabeller och
Innehåll
Felsökning
2 Anslut spelaren till datorn för att ladda batteriet.
3 Tryck på RESET-knappen med ett litet
spetsigt objekt.
Om du trycker på RESET-knappen när
spelaren används kommer lagrade data och
inställningar på spelaren att raderas.
Efter att du har återställt spelaren, trycker
du på knappen  för att slå på spelaren.
Register
Du kan lösa vissa problem genom att ladda batteriet.
RESET-knapp
4 Kontrollera informationen om problemet i programmets hjälpavsnitt.
5 Sök efter information om problemet på någon av kundsupportsidorna
( sidan 73).
6 Om åtgärderna i listan ovan inte löser problemet bör du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Fortsättning 
57
Felsökning
Det hörs inget ljud.
Volymnivån är inställd på noll.
 Höj volymen ( sidan 5).
Hörlursuttaget är inte anslutet ordentligt.
 Anslut hörlursuttaget ordentligt ( sidan 6).
Hörlurskontakten
är smutsig.

 Rengör hörlurskontakten med en mjuk och torr trasa.
Det finns inga lagrade ljudfiler på det inbyggda flashminnet.
 Om ”NO DATA” visas ska du överföra musik från datorn.
Spår kan inte spelas upp.
Batteriet är slut.
 Ladda batteriet helt ( sidan 14).
Om spelaren inte svarar efter att du har laddat batteriet ska
du trycka på RESET-knappen för att återställa spelaren
( sidan 56).
Filinnehåll,
t.ex. ett abonnemang, har gått ut eller vars

begränsade uppspelningstid har löpt ut.
 En fil vars begränsade uppspelningstid har löpt ut kan inte
spelas upp. Uppdatera filen med din programvara.
Störande ljud hörs.
En enhet som sänder radiosignaler, t.ex. en mobiltelefon,
används i närheten av spelaren.
 Håll enheter som mobiltelefoner borta från spelaren när du
använder dem.
Musikdata har skadats.
 Ta bort data och överför igen. Stäng alla andra program när
du överför data, så undviker du att de skadas.
Hörlurskontakten är smutsig.
 Rengör hörlurskontakten med en mjuk och torr trasa.
Knapparna fungerar inte.
HOLD-knappen är satt i pilens riktning ().
 För HOLD-knappen i pilens motsatta riktning ()
( sidan 7).
Spelaren har imma på insidan.
 Vänta några timmar så att spelaren får torka ut.
Batterikapaciteten är låg eller otillräckligt.
 Ladda batteriet genom att ansluta till datorn ( sidan 14).
 Om spelaren inte svarar, efter att du har laddat batteriet, ska
du trycka på RESET-knappen för att återställa spelaren
( sidan 56).
Uppspelningen stoppas
inte.
Med spelaren är det ingen skillnad på att stoppa och att pausa.
När du trycker på -knappen visas  och uppspelningen
pausas/stoppas.
Det tar tid att starta upp
spelaren.
Det kan ta tid att starta upp spelaren om många filer eller
mappar lagras på spelaren eller om ljuddata som överförts till
spelaren innehåller mycket information i ID3-taggar. Vänta
tills startanimeringen visas.
Fortsättning 
Register
Orsak/lösning
Meny
Symptom
Innehåll
Funktion
58
Felsökning
Du hittar inte överförda
spår.
Spelarens interna flashminne har formaterats med Windows
Utforskaren.
 Formatera det interna flashminnet med hjälp av spelarens
meny ”Format” ( sidan 51).
Spelarens
anslutning till datorn bröts medan filer överfördes.

 Överför användbara filer tillbaka till datorn och formatera
sedan det interna flashminnet med spelarens meny
”Format” ( sidan 51).
Det hörs inget från
hörlurarnas högra kanal.
Eller den högra kanalens
ljud hörs på båda sidor i
hörlurarna.
Hörlurskontakten är inte helt intryckt.
 Om hörlurarna inte är ordentligt anslutna återges inte ljudet
rätt. Tryck in hörlurskontakten i uttaget tills det klickar till
( sidan 6).
Uppspelningen slutar
plötsligt.
Batterikapaciteten är otillräcklig.
 Ladda batteriet genom att ansluta till datorn ( sidan 14).
Spelaren kan inte
formatera.
Batterikapaciteten är låg eller otillräckligt.
 Ladda batteriet genom att ansluta till datorn ( sidan 14).
Spelaren fungerar inte.
Det lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte
tillräckligt.
 Anslut spelaren till datorn och ta bort onödiga spår för att
öka det lediga utrymmet på spelaren.
Skärm
Symptom
Orsak/lösning
Namnet på ett spår visas
inte korrekt.
Om spårets namn innehåller otillåtna tecken visas namnet
utan de otillåtna tecknen.
 Ge spåret ett nytt namn med rätt tecken på datorn.
Förvridna tecken visas.
Fel språk har valts.
 Välj rätt språk i ”Language” ( sidan 16, 49) och överför
data till spelaren igen.
Fortsättning 
Register
Orsak/lösning
Meny
Symptom
Innehåll
Funktion (fortsättning)
59
Felsökning
Strömmen sätts inte på.
HOLD-knappen är satt i pilens riktning ().
 För HOLD-knappen i pilens motsatta riktning ()
( sidan 7).
Om du trycker på -knappen direkt efter det att spelaren
har stängts av startar inte spelaren eftersom den håller på och
stänger ner. Vänta några sekunder och sätt på strömmen igen.
Den
återstående batterikapaciteten är otillräcklig.

 Ladda batteriet genom att ansluta till datorn ( sidan 14).
Om spelaren inte svarar, efter att du har laddat batteriet, ska
du trycka på RESET-knappen för att återställa spelaren
( sidan 56).
Det
lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte

tillräckligt.
 Radera onödiga filer och mappar tills det totala antalet filer
är 2 640 eller mindre, och det totala antalet mappar är
500 eller mindre.
 Minst 20 MB ledigt utrymme krävs för att spelaren ska
fungera normalt.
Om du vill kontrollera hur mycket ledigt utrymme som
finns ska du öppna [Den här datorn] eller [Dator] –
[WALKMAN], högerklicka på [Storage Media]*1 för att visa
menyn och välj sedan [Egenskaper].
*1 Datahierarkin kan variera beroende på datormiljön.
Batteriet räcker inte länge. Driftstemperaturen är under 5 °C.
 Batteriets livslängd blir kortare på grund av batteriets
egenskaper.
Det är inget fel.
Batteriets laddningstid var inte lång nog.
visas.
 Ladda batteriet tills
Genom att ändra inställningarna eller hantera strömtillförseln
korrekt kan du spara batterikapacitet och använda spelaren
under längre tid ( sidan 52).
Batteriet
behöver bytas ut.

 Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
Upphovsrättsskyddat material spelas upp.
 När upphovsrättsskyddat material spelas upp kanske
batteriets livslängd förkortas.
Spelaren kan inte ladda
batteriet.
Spelaren är inte ordentligt ansluten till en USB-port på datorn.
 Koppla ur spelaren och anslut den sedan igen.
Batteriet laddas i en omgivande temperatur som inte ligger
inom intervallet 5 °C och 35 °C.
 Ladda batteriet i en omgivande temperatur på mellan
5 °C och 35 °C.
Datorn är inte påslagen.
 Slå på datorn.
Datorn går in i viloläge.
 Ta datorn ur viloläge.
Laddningen går mycket
fort.
Om batteriet nästan är fullt när uppladdningen inleds tar det
kort tid att nå full laddning.
Fortsättning 
Register
Orsak/lösning
Meny
Symptom
Innehåll
Ström
60
Felsökning
Den återstående
inspelningstiden förblir
densamma fastän filer tas
bort.
På grund av systembegränsningar kanske inte den återstående
inspelningstiden ökar om endast korta filer tas bort.
Jag kan inte spela in.
Det lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte
tillräckligt.
 Ta bort onödiga filer.
 Exportera de inspelade filerna till en dator.
Hur mycket ledigt utrymme som krävs kan variera beroende
på bithastighet och inspelningstid.
Du
har uppnått maximalt antal filer som kan spelas in. Det

maximala antalet filer som kan spelas in är 999 filer var för
FM-radioprogram (endast NWZ-B142F/B143F) och inspelade
ljudfiler.
 Ta bort onödiga filer tills inspelade FM-radioprogram
(endast NWZ-B142F/B143F) och inspelade ljudfiler blir
999 eller mindre.
 Exportera de inspelade filerna till en dator.
Spelaren är ansluten till en dator.
 Dra ut spelarens anslutning till datorn.
Det totala mängden
inspelad tid och den
återstående tiden
motsvarar inte den
maximala
inspelningstiden.
När du spelar in många korta filer kanske de spelas in med
automatiskt införda tomrum mellan filerna på grund av
systembegränsningar. Detta gör att den totala inspelningstiden
ökar och att tiderna inte överensstämmer.
Inspelade filer kan inte tas Filen eller mappen som inte kan tas bort har ställts in som
bort.
[Skrivskyddad] på en dator.
 Ta bort dessa data med Windows Utforskaren.
Batterikapaciteten är låg eller slut.
 Ladda batteriet helt ( sidan 14).
Mappen tas inte bort
fastän alla inspelade filer
har tagits bort.
Det finns andra filer än de inspelade filerna i mappen.
 Öppna mappen med Windows Utforskaren och ta bort alla
filer som inte är filer som spelats in med spelaren.
Fortsättning 
Register
Orsak/lösning
Meny
Symptom
Innehåll
Inspelning
61
Felsökning
”CONNECTED USB”
visas inte när spelaren är
ansluten till datorn.
Spelarens USB-kontakt är inte ordentligt ansluten till en USBport på datorn.
 Koppla ur spelaren och anslut den sedan igen.
En USB-hubb används.
 Anslut spelaren direkt till en USB-port eftersom anslutning
via USB-hubb inte alltid fungerar. En strömförsörjande
USB-hubb kan dock användas.
Ett annat program körs på datorn.
 Koppla ur spelaren, vänta några minuter och återanslut den
sedan. Om problemet kvarstår får du koppla ur spelaren,
starta om datorn och sedan ansluta spelaren igen.
USB-porten
på datorn kanske har något fel. Anslut spelarens

USB-kontakt till en annan USB-port på datorn.
Ljudfiler kan inte
Överföringen kanske stoppas på grund av statisk elektricitet
överföras till spelaren från
etc.
datorn.
 Det händer för att skydda datainformation. Koppla ur
spelaren och anslut den sedan igen.
Spelarens USB-kontakt är inte ordentligt ansluten till en USBport på datorn. Kontrollera att ”DATA ACCESS” eller
”CONNECTED USB” visas på skärmen.
 Koppla ur spelaren och anslut den sedan igen.
Det lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte
tillräckligt.
 Ta bort onödiga spår så ökar det lediga utrymmet.
Det
finns en eller flera onormala filer på spelaren.

 Överför nödvändiga filer tillbaka till datorn och formatera
spelaren ( sidan 51).
En ljudfil är skadad.
 Ta bort ljudfilen och överför den sedan igen. Stäng alla
andra program när du överför ljudfiler så undviker du att
filer skadas.
Endast ett litet antal spår Det lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte
kan överföras till spelaren.
tillräckligt.
 Ta bort onödiga spår så ökar det lediga utrymmet.
Annan data än ljuddata har lagrats på det interna flashminnet.
 Flytta filer som som inte är ljudfiler till datorn så ökar du
det lediga utrymmet.
Spelaren blir instabil när
En USB-hubb används.
den är ansluten till datorn.
 Anslut spelaren direkt till en USB-port eftersom anslutning
via USB-hubb inte alltid fungerar. En strömförsörjande
USB-hubb kan dock användas.
Fortsättning 
Register
Orsak/lösning
Meny
Symptom
Innehåll
Anslutning till dator
62
Felsökning
Symptom
Orsak/lösning
Du hör inte
FM-sändningarna så bra.
Mottagningsfrekvensen är inte helt inställd.
 Välj frekvensen manuellt om du vill förbättra mottagningen
( sidan 34).
En enhet som sänder radiosignaler, t.ex. en mobiltelefon,
används i närheten av spelaren.
 Håll enheter som mobiltelefoner borta från spelaren när du
använder dem.
Fortsättning 
Register
FM-sändningen påverkas
av störningar.
Meny
Mottagningen är svag eller Radiosignalen är svag.
ljudkvaliteten är dålig.
 Lyssna på FM-sändningen nära ett fönster eftersom signalen
kan vara svag inuti byggnader eller fordon.
Hörlurssladden är inte utdragen långt nog.
 Hörlurssladden fungerar som antenn. Dra ut hörlurssladden
så långt som möjligt.
Innehåll
FM-tuner (endast NWZ-B142F/B143F)
63
Felsökning
Symptom
Orsak/lösning
Det piper inte när du
trycker på spelarens
knappar.
”Beep” är inställt på ”Beep OFF”.
 Ställ in ”Beep” på ”Beep ON” ( sidan 46).
Spelaren blir varm.
Spelaren kan bli varm när batteriet laddas och just efter
laddning. Spelaren blir också varm när ett stort antal filer
överförs. Det är normalt och inget du behöver oroa dig för.
Lägg ifrån dig spelaren en stund och låt den svalna.
Meny
Datum och tid har
återställts.
Om du lämnar spelaren med dött batteri ett tag återställs
kanske datum och tid.
visas på
 Det här är inget fel. Ladda batteriet tills
skärmen ( sidan 14) och ställ in datum och tid igen
( sidan 17, 45).
Register
Innehåll
Övrigt
Alla inställningar på
spelaren har återställts.
Du flyttade, tog bort eller gav nya namn åt systemfilerna. Eller
också formaterades det interna flashminnet på ett annat sätt än
med menyn ”Format” på spelaren.
 Om du utför någon av ovanstående åtgärder kommer
systemet att omstruktureras och alla spelarens inställningar
kommer att återställas när du kopplar bort spelaren från
datorn eller annan enhet.
Om spelaren inte fungerar som den ska efter att du har
formaterat den på något annat sätt än via menyn ”Format” i
spelaren ska du formatera det interna minnet med menyn
”Format” i spelaren ( sidan 51).
64
Felsökning
Innehåll
Meddelanden
Följ instruktionerna nedan om ett meddelande visas på skärmen.
Lösning
AVLS (blinkar)
Volymnivån överstiger
gränsvärdet när ”AVLS
(Volume Limit)” är aktiverat.
Sänk volymen eller avaktivera
”AVLS (Volume Limit)”
( sidan 46).
CANNOT EXECUTE
Du försöker att förinställa/ Ändra funktionen till ”FM”
ta bort sändningsstationer
och sedan kan du
när spelaren inte är i
förinställa/ta bort
FM-läget.
sändningsstationer.
Du försöker att ändra
Avaktivera basfunktionen
equalizerinställningen när
och ändra sedan
basfunktionen är aktiverad.
equalizerinställningen.
CHARGING
Batteriet laddas.
Det här är inget fel. Vänta tills
batteriet är fulladdat. Du kan
använda spelaren även om
batteriet inte är fulladdat.
DRM ERROR
En icke auktoriserad
distributionsfil har
kopieringsskydd.
Överför den normala ljudfilen
tillbaka till datorn och
formatera sedan det interna
flashminnet.
EXPIRED
Du försöker spela ett spår som
har begränsat giltighetsdatum
eller begränsad
uppspelningstid.
Uppdatera
licensinformationen för spår
med programmet som
användes vid överföringen.
Om spåret som inte kan spelas
upp är onödigt kan du ta bort
det från det interna
flashminnet.
FILE ERROR
Filen kan inte läsas.
Överför den normala
ljudfilen tillbaka till datorn
Det är inte en normal fil.
och formatera sedan
Spelaren kan inte spela upp
spelaren.
vissa filer, om formatet inte
är kompatibelt.
Om spåret som inte kan
spelas upp är onödigt kan
Överföringen har avbrutits.
du ta bort det från det
interna flashminnet.
HOLD
För HOLD-knappen i pilens
Spelaren kan inte hanteras
eftersom HOLD-knappen står motsatta riktning så kan du
i HOLD-läget.
hantera spelaren ( sidan 7).
LOW BATTERY
Batterikapaciteten är låg.
Ladda batteriet ( sidan 14).
Fortsättning 
Register
Betydelse
Meny
Meddelande
65
Felsökning
Lösning
Det lediga utrymmet i det
Anslut spelaren till datorn
interna flashminnet är inte
och ta bort onödiga spår för
tillräckligt.
att öka det lediga utrymmet
på spelaren.
Du försöker spela in ett
FM-radioprogram (endast Ta bort inspelade
NWZ-B142F/B143F) då
FM-radioprogram.
spelaren redan har 999 filer Ta bort onödiga, inspelade
som har spelats in från
ljudfiler.
FM-radioprogram.
Du försöker spela in ljud då
spelaren redan har 999 filer
med inspelade ljudfiler.
NO DATA
Det finns inga ljudfiler i det
interna flashminnet.
NO ITEM
Det finns inga spår i den valda Överför ljudfiler.
posten.
READ ONLY
Du försöker ta bort spår som
är [Skrivskyddad].
Ta bort dessa data med
Windows Utforskaren.
CONNECTED USB
Spelaren är ansluten till en
dator.
Det här är inget fel. Du kan
inte använda spelarens
knappar när spelaren är
ansluten till en dator.
Överför ljudfiler.
Register
MEMORY FULL
Meny
Betydelse
Innehåll
Meddelande
66
Övrig information
Innehåll
Försiktighetsåtgärder
Register
Fortsättning 
Meny
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i
den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material
hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Relevanta tillbehör: Hörlurar
67
Övrig information
För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna
produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation
eller din återförsäljare där du köpt produkten.
Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder
som tillämpar EU-direktiven
Den här produkten har tillverkats av Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Se
adresserna i de separata service- eller garantidokumenten om du har frågor om
service eller garantin.
Fortsättning 
Register
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på
ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
Meny
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl
kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.
Innehåll
Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska
länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt
kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens
resurser.
68
Övrig information
Meny
Register
Fortsättning 
Innehåll
Om säkerhet
Var försiktig så att du inte kortsluter spelarens kontakter med andra
metallföremål.
Rör inte vid det laddningsbara batteriet med bara händer om det läcker.
Kontakta en Sonyåterförsäljare om batterivätska har läckt ut eftersom
batterivätska kan finnas kvar i spelaren. Gnugga inte ögonen om du får
vätskan i ögonen, det kan leda till blindhet. Skölj ögonen med rent vatten och
kontakta en läkare.
Om du får vätska på kroppen eller kläderna ska du tvätta bort det
omedelbart. Annars kan du få brännskador eller andra skador. Kontakta
läkare om du bränner dig eller skadar dig på batterivätskan.
Häll inte vatten på eller placera några främmande föremål i spelaren. Det kan
leda till brand eller elstötar.
Om detta inträffar ska du stänga av spelaren direkt, koppla ur spelaren och
kontakta närmaste återförsäljare för Sony eller Sony Service Center.
Kasta inte spelaren i eld.
Plocka inte isär eller bygg om spelaren. Om du gör det kan det leda till
elektriska stötar.
Kontakta närmaste återförsäljare för Sony eller Sony servicecenter för att byta
laddningsbara batterier, göra invändiga kontroller eller reparationer.
69
Övrig information
Utsätt inte spelaren för vatten. Spelaren är inte vattentät.
Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.
–Var försiktig så att du inte tappar spelaren i en vask eller annan behållare med
vatten i.
–Använd inte spelaren på fuktiga platser eller i dåligt väder, exempelvis i regn
eller snö.
–Låt inte spelaren bli våt.
Om du tar på spelaren med våta händer eller förvarar
spelaren i fuktiga klädesplagg kan spelaren bli våt vilket
kan leda till fel.
När du kopplar ur hörlurarna från spelaren ska du hålla i själva kontakten när
du drar. Om du drar i själva sladden kan det orsaka skador på hörlurssladden.
Fortsättning 
Register
–Kom ihåg att inte lägga spelaren i en väska med
hörlurarna/hörlurssladden lindad runt den och sedan
utsätta väskan för starka stötar.
Meny
–Sätt dig inte ned med spelaren i bakfickan.
Innehåll
Om placering
Placera inte tunga föremål på spelaren eller utsätt den för kraftiga stötar. Det
kan skada spelaren eller göra att den inte fungerar som den ska.
Använd aldrig spelaren där den kan utsättas för extrem belysning,
temperatur, fukt eller vibration. Spelarens färg kan ändras, den kan bli
förvriden eller skadad.
Lämna aldrig spelaren på en plats där den utsätts för höga temperaturer,
exempelvis i en bil på en parkeringsplats eller i direkt solljus.
Lämna inte spelaren på en plats där den utsätts för mycket damm.
Lämna inte spelaren på en instabil yta eller i lutande position.
Om spelaren orsakar störningar på radio- eller TV-mottagningen ska du slå
av spelaren och flytta bort den från radion eller TV:n.
När du använder spelaren ska du komma ihåg att följa anvisningarna nedan
för att undvika att du välter skåpet eller att spelaren börjar fungera på
felaktigt sätt.
70
Övrig information
Anmärkning angående statisk elektricitet
Speciellt under mycket låg luftfuktighet kan det kännas ett litet stickande på
öronen. Det orsakas av statisk elektricitet och det är inte något fel. Effekten kan
minskas genom att bära kläder av naturmaterial.
Innehåll
Om överhettning
Spelaren kan bli varm när du laddar upp den efter en längre tids användning.
Meny
Om hörlurarna
Undvik hörselskador
Undvik att lyssna på hög volym när du använder hörlurar. Hörselexperter
avråder kontinuerlig, hög och lång uppspelning. Om du hör ett ringande eller
pipande ljud bör du omedelbart sänka volymen, helst bör du sluta lyssna helt
och hållet.
Vrid inte upp ljudstyrkan på högsta volym med en gång, speciellt inte när du
använder hörlurar. Öka volymen gradvis så att starka ljud inte skadar din
hörsel.
Ta hänsyn till omgivningen
Ha volymen på en måttlig nivå. Samtidigt som du då kan höra ljud från
omgivningen visar du hänsyn mot dem som vill slippa höra ljudet från dina
hörlurar.
Varning
När åskan går samtidigt som du använder spelaren bör du genast ta av dig
hörlurarna.
Om du får en allergisk reaktion av de medföljande hörlurarna ska du sluta
använda dem omedelbart och kontakta en läkare.
Fortsättning 
Register
Säkerhet på vägen
Lyssna inte med hörlurar i situationer där du måste kunna höra din omgivning.
71
Övrig information
Fortsättning 
Register
Om rengöring
Rengör spelarens kåpa med en mjuk trasa, exempelvis en duk för rengöring
av glasögon.
Om spelarens kåpa blir mycket smutsig ska du rengöra den med en mjuk
trasa, lätt fuktad med vatten eller mild rengöringslösning.
Använd inte någon typ av slippasta, skurpulver eller lösningsmedel, såsom
alkohol eller bensen, eftersom det kan skada ytan.
Var försiktig så att du inte låter det tränga in vatten spelaren från öppningen
nära anslutningen.
Rengör hörlurskontakten med jämna mellanrum.
Kontakta en Sony-återförsäljare om du har frågor eller problem med spelaren.
Meny
Om LCD-skärmen
Tryck inte hårt på LCD-skärmen. Färgpunkter kan visas eller så kan
LCD-panelen skadas.
Om spelaren används på en kall plats kan skuggor uppstå. Det är inte ett fel.
Om spelaren används på en kall eller en varm plats kan det uppstå kontrast.
Innehåll
Om användning
När du använder en rem (säljs separat) bör du se upp så att den inte fastnar i
något som du passerar. Var också försiktig så att du inte slår med spelaren
mot människor du går förbi.
att använda spelaren under start och landning med flygplan.
Undvik

Observera att kondens kan bildas tillfälligt i fall där spelaren snabbt förflyttas
från en miljö med låg temperatur till hög temperatur, eller används i ett rum
som precis har fått värmen påslagen.
Kondensation är ett fenomen där fukt i luften fastnar på ytor som
metallpaneler etc. och sedan övergår till flytande form. Om kondensation
bildas i spelaren ska du låta den vara avslagen tills kondensationen försvinner.
Om du använder spelaren med kondens kan fel uppstå.
72
Övrig information
Register
Fortsättning 
Meny
–Vi garanterar inte att alla språk visas korrekt, med den medföljande
programvaran.
–Användarskapade tecken och vissa specialtecken kanske inte visas.
Beskrivningarna i den här bruksanvisningen förutsätter att du är bekant med
de grundläggande funktionerna i Windows.
Information om datorns och operativsystemets användning finns i respektive
handböcker.
Innehåll
Om programvaran
Upphovsrättslagstiftning förhindrar reproduktion av programvaran eller
bruksanvisningen som medföljer den, helt och delvis, samt uthyrning av
programvaran utan behörighet för upphovsrättsinnehavaren.
inga förutsättningar ska SONY hållas ansvarigt för några ekonomiska
Under

skador, eller vinstförlust, inklusive krav från tredje part, som uppstår till följd
av användningen av programvaran som medföljer den här spelaren.
Programvaran som medföljer den här spelaren kan inte användas med annan
utrustning än den som den är avsedd för.
Observera att på grund av ansträngningarna för att förbättra kvaliteten kan
programvaruspecifikationerna ändras utan föregående meddelande.
Användning av den här spelaren med annan programvara än den som
medföljer täcks inte av garantin.
för att visa språk på den medföljande programvaran är beroende
Funktionen

av vilket operativsystem som finns installerat på din dator. För bästa resultat
bör du kontrollera att datorns operativsystem är kompatibelt med det språk
du vill visa.
73
Övrig information
Innehåll
Om provdata*1
Spelaren är förinstallerad med provdata.
Om du raderar provdata kan du inte återställa det och vi erbjuder inga
ersättningsdata.
*1I vissa länder/regioner är inte provdata installerad.
Register
Om kundtjänstens webbplats
Om du har några frågor eller problem rörande produkten, eller om du vill ha
information om kompatibla alternativ för produkten kan du besöka följande
webbsidor.
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Kanada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andra länder/regioner: http://www.sony-asia.com/support
Kunder som har importerat modeller på egen hand:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Meny
Musikinspelningarna är bara avsedda för privat bruk. Användning av
musikinspelningarna i annan utsträckning kräver tillstånd av
upphovsrättsinnehavarna.
Sony ansvarar inte för ofullständig inspelning/hämtning eller skadade data
på grund av problem med spelaren eller datorn.
Beroende på typen av text och tecken kanske inte texten som visas på
spelaren visas korrekt på enheten. Det kan bero på:
–Kapaciteten för den anslutna spelaren.
–Spelaren fungerar inte som den ska.
–Innehållsinformationen är skriven på ett språk eller med tecken som inte
stöds av spelaren.
74
Övrig information
Den här produkten är skyddad av särskilda intellektuella rättigheter av
Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför
produkten är inte tillåtet utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat
dotterbolag till Microsoft.
Innehållsleverantörer använder tekniken för hantering av digitala rättigheter
för Windows Media i den här enheten (”WM-DRM”) för att skydda innehållet
(”Säkert innehåll”) så att deras immateriella rättigheter, inklusive copyright,
inte missbrukas.
Enheten använder WM-DRM-program för att spela upp Säkert innehåll
(”WM-DRM-program”). Om WM-DRM-programmets säkerhet i enheten har
påverkats, kan ägare av Säkert innehåll (”Ägare av Säkert innehåll”) begära att
Microsoft återkallar WM-DRM-programmets rätt att hämta nya licenser för
kopiering, visning och/eller uppspelning av Säkert innehåll. Återkallningen
påverkar inte WM-DRM-programmets förmåga att spela upp oskyddat
innehåll. En lista över återkallade WM-DRM-program sänds till enheten när
du laddar ned en licens för Säkert innehåll över Internet eller via en dator.
Microsoft kan, i samband med en sådan licens, även sända återkallningslistor
till din enhet på begäran av Ägare av Säkert innehåll.
Fortsättning 
Register
®
Meny
”WALKMAN” och logotypen för ”WALKMAN” är registrerade varumärken
som tillhör Sony Corporation.
ZAPPIN och dess logotyp är varumärken som tillhör Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows Media är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller i andra länder.
Adobe och Adobe Reader är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.
MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patent utdelas på licens från
Fraunhofer IIS and Thomson.
IBM
och PC/AT är registrerade varumärken som tillhör International

Business Machines Corporation.
Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
Pentium är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel
Corporation.
Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive
ägare. TM och har inte satts ut i den här bruksanvisningen.
Innehåll
Licens- och varumärkesmeddelande
75
Övrig information
Meny
Register
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentation ©2009 Sony Corporation
Innehåll
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper. Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat
maintainers. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
76
Övrig information
Innehåll
Specifikationer
Filformat som stöds
Musik
Mediefilsformat: MP3-filformat (MPEG-1 Layer3)
Filtillägg: .mp3
Bithastighet: 32 till 320 kbps (stöder variabel bithastighet
(VBR)) samplingsfrekvens*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Mediefilsformat: ASF-filformat
Filtillägg: .wma
Bithastighet: 32 till 192 kbps (stöder variabel bithastighet
(VBR)) samplingsfrekvens*1: 44,1 kHz
Kompatibel med WM-DRM 10
*1 Samplingsfrekvensen kanske inte överensstämmer med alla avkodare.
Maximalt antal spår som kan spelas in och tid (ca.)
De ungefärliga tiderna baseras på överföring eller inspelning av 4 minuters spår i
MP3-format.
Antalet spår och tider för andra ljudfilsformat kan skilja sig från MP3-formatet.
NWZ-B142/B142F
NWZ-B143/B143F
Bithastighet
Spår
Tid
Spår
Tid
48 kbps
1 250
83 tim. 20 min.
2 550
170 tim. 00 min.
64 kbps
960
64 tim. 00 min.
1 950
130 tim. 00 min.
128 kbps
480
32 tim. 00 min.
980
65 tim. 20 min.
256 kbps
240
16 tim. 00 min.
490
32 tim. 40 min.
320 kbps
190
12 tim. 40 min.
390
26 tim. 00 min.
Fortsättning 
Register
MP3
Meny
Ljudformat
(Codec)
77
Övrig information
NWZ-B143/B143F
Tid
Tid
23 tim. 20 min.
47 tim. 50 min.
46 tim. 50 min.
95 tim. 50 min.
Röstinspelning Low
93 tim. 50 min.
191 tim. 50 min.
FM-inspelning
11 tim. 40 min.
23 tim. 50 min.
Register
Röstinspelning High
Röstinspelning Mid
Meny
NWZ-B142/B142F
Codec*1
Innehåll
Maximal inspelningstid (cirka)
Tiderna nedan har uppskattats utifrån förutsättningen att endast FM (endast
NWZ-B142F/B143F) eller Voice-ljudfiler lagras. Tiden kan variera beroende på de
förhållanden som spelaren används under.
*1 Spelaren använder MS-ADPCM-codec för inspelning av ljud och FM-program.
Kapacitet (kapacitet tillgänglig för användaren)*1
NWZ-B142/B142F: 2 GB (cirka mer än 1,73 GB = 1 865 416 704 byte)
NWZ-B143/B143F: 4 GB (cirka mer än 3,54 GB = 3 810 000 896 byte)
*1Tillgänglig lagringskapacitet på spelaren kan variera.
En del av minnet används för dataadministrationsfunktioner.
Uteffekt (hörlurar)
Frekvensgång
20 till 20 000 Hz (vid uppspelning av datafil, enkel signalmätning)
FM-radio (endast NWZ-B142F/B143F)
Förinställ
30 snabbval
1
FM-frekvensintervall*

87,5 till 108,0 MHz
*1Frekvensen ändras med 0,1 MHz.
IF (FM)
Stöds ej
Antenn
Hörlursantenn
Gränssnitt
Hörlurar: Stereo mini-jack
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
Drifttemperatur
5 °C och 35 °C
Fortsättning 
78
Övrig information
Innehåll
Strömförsörjning
Inbyggt 170 mAh, uppladdningsbart litiumjonbatteri
USB-ström (från en dator via en USB-anslutning på spelaren)
Meny
Laddningstid
USB-baserad laddning
Cirka 70 minuter
Batterilivslängd (vid oavbruten uppspelning)
NWZ-B142/B143/B142F/B143F
Uppspelning med MP3 128 kbps
Cirka 18 timmar
Uppspelning med WMA 128 kbps
Cirka 17 timmar
Mottagning av FM-sändning
(endast NWZ-B142F/B143F)
Cirka 6 timmar
FM-inspelning
(endast NWZ-B142F/B143F)
Cirka 3 timmar
Röstinspelning
Cirka 6 timmar
Register
Spelarens status
Den faktiska batterilivslängden kan variera beroende på inställningar. Den batterilivslängd
som anges ovan är baserad på normala förhållanden med ”Grundinställning eller mätning
av batterilivslängd (längre inställning för batterilivslängd)”, så som visas i tabellen nedan.
Observera att även om spelaren har slagits av under en längre tid förbrukas lite av
batterikraften. Batterilivslängden kan variera beroende på inställningar för volym,
användningsförhållanden och omgivande temperatur.
Inställning
Standardinställning Grundinställning eller
mätning av
batterilivslängd (längre
inställning för
batterilivslängd)
Skärminställningar
”Power Save Mode” ( sidan 47)
”Save ON Normal” ”Save ON Super”
Inställlningar för
ljudeffekt
”Equalizer” ( sidan 30)
”None”
”None”
”Bass”* ( sidan 29)
Akitvera
Avaktivera
Inställningar för
effektbelysning
”LED” ( sidan 47)
”LED ON”
”LED OFF”
Inställningar för
inspelningskvalitet
”Voice Record Codec”
( sidan 44)
”Mid”
”Low”
1
*1 När basfunktionen är aktiverad blir batterilivslängden omkring 40 % kortare.
Fortsättning 
79
Övrig information
Innehåll
Skärm
3-raders LCD
Mått (b/h/d, utskjutande delar inkluderas ej)
85,8 × 23,2 × 14,1 mm
Meny
Mått (b/h/d)
86,0 × 23,6 × 14,5 mm
Vikt
Cirka 26 g
Fortsättning 
Register
Medföljande artiklar
Hörlurar (1)
Quick Start Guide (1)
Följande mappar är lagrade i [Storage Media]-mappen på spelarens internminne. Följande
poster (PDF-filer och genvägar) är inkluderade i dessa mappar.
[Operation Guide]*1 -mapp
Innehåller PDF-filer för bruksanvisningen.
[Support]-mapp
Innehåller genvägsikoner till kundsupport och kundregistrering i mappen för land/
region.
[PC_Application_Software]-mapp
Innehåller en ikon för genvägen till nedladdningsplatsen för Windows Media Player 11.
*1PDF-filer med namnet [xxx_NWZB140.pdf] i den här mappen är Bruksanvisningen.
Namnet för språket visas istället för ”xxx”. Välj bruksanvisningen för ditt språk.
80
Övrig information
Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Register
Vi kan inte garantera att enheten fungerar med alla datorer även om de uppfyller
systemkraven ovan.
Följande miljöer stöds inte:
– Personligt byggda datorer eller operativsystem
– En miljö som är en uppgradering av det tillverkarinstallerade operativsystemet
– Multistartmiljö
– Multiskärmsmiljö
– Macintosh
Meny
Dator
IBM PC/AT eller kompatibel dator som är förinstallerad med följande operativsystem
för Windows*1:
–Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare)
–Windows XP Professional (Service Pack 2 eller senare)*2
–Windows Vista Home Basic (Service Pack 1)
–Windows Vista Home Premium (Service Pack 1)
–Windows Vista Business (Service Pack 1)
–Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Andra operativsystem än de ovannämnda stöds ej.
*1Utom operativsystemsversioner som inte stöds av Microsoft.
*2Omfattar ej operativsystem på 64 bitar
Processor: 300 MHz eller mer (för Windows Vista, 800 MHz eller mer)
RAM: 128 MB eller mer (för Windows Vista, 512 MB eller mer)
USB-port (Hi-Speed USB rekommenderas)
Internet Explorer 6.0 eller senare, Windows Media Player 11 måste vara installerat.
Internetanslutning med bredband krävs för att använda Electronic Music Distribution
(EMD) eller för att besöka webbsidan.
Innehåll
Systemkrav (för spelaren)
81
Övrig information
B
BACK/HOME-knapp.................. 6, 12
Basfunktion................................... 8, 29
BASS-knapp.................................. 5, 29
Batteri........................................... 14, 78
Beep (ljudsignal)............................... 46
Bithastighet....................................... 53
C
Contrast............................................. 47
D
Dator......................................14, 61, 80
Datuminställning........................ 17, 45
Delete Rec Data.......................... 38, 42
E
Effektbelysning................................... 6
Equalizer........................................ 8, 30
H
HOLD-knapp...................................... 7
HOME-meny.................................... 10
Hörlurar.............................6, 70, 77, 79
I
Information....................................... 48
Initialize (Format)............................ 51
Inspelning.................................... 37, 41
L
Ladda om........................................... 14
LED................................................ 6, 47
Ljudkvalitet.................................. 29, 30
M
Manuell inställning.......................... 33
Meddelanden.................................... 64
Medföljande artiklar........................ 79
Mikrofon........................................ 7, 41
MP3........................................19, 53, 76
Music Library........................10, 12, 21
P
Play Mode.......................................... 28
Play Rec Data.............................. 39, 43
Power Save Mode.............................. 47
Fortsättning 
Register
A
ADPCM....................................... 41, 77
Artist.................................................. 26
AVLS (Volume Limit)...................... 46
F
Felsökning......................................... 56
FM...................................................... 33
FM Auto Preset................................. 35
FM-radioskärm................................. 34
Format (Initialize)............................ 51
Förinställd inställning...................... 33
Meny
Symbols
(Custom)................................... 30
(Heavy)........................................ 30
(Jazz)............................................ 30
(Pop)............................................ 30
(Unique)...................................... 30
(Upprepa alla).............................. 28
(Upprepa 1 spår)........................ 28
(Upprepa alla slumpmässigt)
. ....................................................... 28
(ZAPPIN-uppspelning)......... 8, 24
Innehåll
Register
82
Övrig information
U
Upprepa............................................. 28
Uppspelning................................ 21, 23
Uppspelningsskärm............................ 8
USB-kontakt............................7, 14, 19
Utforskaren........................................ 19
V
Voice............................................. 10, 41
Voice Record Codec......................... 44
VOL +/– -knapp................................. 5
Volym.......................................5, 46, 70
W
WMA.....................................19, 53, 76
Z
ZAP-knapp.................................... 5, 24
ZAPPIN Range................................. 25
ZAPPIN-uppspelning...................... 23
Register
T
Ta bort spår....................................... 32
Tidsinställning............................ 17, 45
Ö
Överföring......................................... 19
Meny
S
Scan Sensitivity................................. 40
Set Date-Time............................. 17, 45
Settings............................................... 45
Skärm......................................... 6, 8, 34
Slumpvis............................................. 28
Snabbspolning bakåt........................ 21
Snabbspolning framåt...................... 21
Språk............................................ 16, 49
Ström.................................................... 9
Söka efter spår................................... 26
Å
Återstående batteritid.................. 8, 14
Innehåll
R
Radio.................................................. 33
REC/STOP-knapp..................5, 37, 41
RESET (spelaren)............................. 56
Reset All Settings.............................. 50
RESET-knapp................................ 7, 56
Download PDF

advertising