Sony | D-EJ775 | Sony D-EJ775 Bruksanvisning

3-239-298-51 (1)
Portable
CD Player
Bruksanvisning
Områdeskod
Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i
vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.
För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren
kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan
under “Tillbehör (medföljer/tillval)”.
“WALKMAN” är ett varumärke som ägs av
Sony Corporation.
D-EJ775
© 2002 Sony Corporation
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET RISK
FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV NÅGOT
OPTISKT INSTRUMENT
2
Innehållsförteckning
Komma igång
Kontrollernas placering ............................... 4
Spela upp en CD-skiva
1. Ansluta CD-spelaren. .............................. 6
2. Sätt i en CD-skiva. .................................. 6
3. Spela upp en CD-skiva. ........................... 6
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ................................. 16
Underhåll ................................................... 16
Felsökning ................................................. 17
Specifikationer ........................................... 19
Tillbehör
(medföljer/tillval) ........ Omslagets baksida
Uppspelningsalternativ .......... 8
Tillgängliga funktioner
Funktionen G-PROTECTION ..................... 9
Förstärka basljudet (SOUND) ..................... 9
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 10
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 10
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ... 11
Ansluta CD-spelaren
Ansluta ett stereosystem ............................ 12
Ansluta en strömkälla
Använda uppladdningsbara batterier ......... 13
Använda torrbatterier ................................. 15
Om strömkällor .......................................... 15
3
Komma igång
Kontrollernas placering
För mer information se sidorna inom parentes.
CD-spelare (framsida)
5 OPEN-omkopplare
(sidan 6)
1 . (AMS/sökning)•
> (AMS/sökning)
N* (uppspelning)knapp (sidorna 7, 8)
2 CHARGE
(uppladdning)/x
(stopp)-knapp•
CHARGE-lampa
(sidorna 7, 8, 11)
6 DC IN 4.5 V (extern
strömkälla) kontakt
(sidorna 6, 13)
3 VOL-knapp (volym)
+*/– (sidan 6)
7 HOLD-omkopplare
(sidan 10)
4 SOUND•MENUknapp (sidorna 8, 9)
8 i-kontakt
(hörlurar) (sidorna
6, 12)
CD-spelare (insida)
9 Batterifack
(sidan 13)
0 G-PROTECTIONomkopplare
(sidan 9)
*Knappen har en punkt som du kan känna med fingret.
4
Fjärrkontroll
qa Teckenfönster
(sidorna 9 - 11)
qs HOLD omkopplare
(baksida) (sidan 10)
qd x (stopp) knapp
(sidorna 7, 8, 11)
qh . (AMS/sökning)
knapp (sidan 7)
qf VOL (volym)
+/– knapp
(sidan 6)
qj Spänne
Obs!
Använd endast den medföljande fjärrkontrollen. Du kan inte styra denna CD-spelare med den fjärrkontroll som
medföljer andra CD-spelare.
5
Komma igång
qg N (uppspelning)
> (AMS/sökning)
knapp (sidorna 7, 8)
Spela upp en CD-skiva
Du kan också använda uppladdningsbara batterier och torrbatterier som strömkälla.
till ett vägguttag
1. Ansluta CD-spelaren.
1 Anslut AC-adaptern.
2 Anslut hörlurarna/öronsnäckorna med
fjärrkontroll.
>N
knapp
AC-adapter
För modeller som levereras med
fjärrkontroll
• Anslut hörlurarnas/öronsnäckornas
kontakt till fjärrkontrollen.
• Anslut hörlurarna/öronsnäckorna ordentligt
till fjärrkontrollen. En glappande anslutning
kan orsaka störande ljud under uppspelning.
till i (hörlurar)
till DC
IN 4.5V
Hörlurar
eller
öronsnäckor
2. Sätt i en CD-skiva.
1 Öppna luckan genom att skjuta mot
OPEN.
OPEN spärr
3. Spela upp en CD-skiva.
2 Placera CD-skivan i facket och
stäng locket.
Tryck på > N.
Etikettsidan
uppåt.
Justera volymen genom att
trycka på VOL +/–.
6
För att
Spela upp (från den punkt där du stoppade uppspelningen)
Spela upp (från det första spåret)
Stoppa uppspelningen
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)
Hitta början på det föregående spåret (AMS)
Hitta början på nästa spår (AMS)
Gå snabbt bakåt (sökning)
Gå snabbt framåt (sökning)
*1 AMS (Automatic Music Sensor)
*2 De här funktionerna kan utföras under uppspelning.
*3 När det sista spåret har spelats upp kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka på
> N (N > på fjärrkontrollen). På samma vis kan du, vid början av det första spåret, gå till det sista
spåret genom att trycka på ..
Teckenfönstret
• När du trycker på > N (N > på fjärrkontrollen) sedan du har bytt CD-skiva eller
slagit på och av CD-spelaren visas det totala antalet spår och den totala speltiden för CDskivan under ungefär två sekunder.
• Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.
Om volymen inte ökar
• Om “AVLS” blinkar i teckenfönstret håller du ned SOUND tills “AVLS” slocknar. Mer
information finns under “Skydda hörseln (AVLS)”.
Angående CD-R/CD-RW-skivor
Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA*,
men möjligheten till uppspelning bestäms också av skivans kvalitet och den enhet som skivan
spelats in med.
* CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud), ett standardformat för
inspelning av ljud på CD-skivor.
Ta ut CD-skivan
Tryck på centrumtappen i mitten av skivtallriken och lyft ut
CD-skivan.
7
Spela upp en CD-skiva
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)
Tryck på
> N (N > på fjärrkontrollen)
> N (N > på fjärrkontrollen)
under 2 sekunder eller mer
CHARGE/x (x på fjärrkontrollen)*2
. snabbt en gång*2
. flera gånger*2, *3
> N (N > på fjärrkontrollen)
snabbt en gång*2, *3
> N (N > på fjärrkontrollen)
flera gånger*2, *3
Håll ned .*2
Håll ned > N (N > på
fjärrkontrollen)*2
Uppspelningsalternativ
Med MENU får du tillgång olika uppspelningsmetoder.
MENU-knapp
Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningsläget.
t Ingen indikering
(Normal uppspelning)
r
“ ”
(Spela upp alla spår upprepade
gånger)
r
“1”
(Spela upp ett enskilt spår)
r
“ 1”
(Spela upp ett enskilt spår
upprepade gånger)
r
“ SHUF”
(Spela upp spår upprepade gånger i
slumpvis ordning)
Fjärrkontrollens teckenfönster
Visas när du trycker på MENU
x-knapp
.•> N
-knapp
CHARGE/x-knapp
8
N >-knapp
B Tillgängliga funktioner
Funktionen
G-PROTECTION
Förstärka basljudet
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats
för att ge ett mycket gott skydd mot hopp i
ljudet medan du joggar. Denna nya funktion
ger ett bättre skydd än den som användes
förut.
Du kan göra det förstärkta basljudet
tydligare.
(SOUND)
Tryck på SOUND för att välja “BASS 1”
eller “BASS 2”.
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
Ställ G-PROTECTION (under luckan)
på “ON.”
BASS 1
BASS 2
Tillgängliga funktioner
När du joggar bör du hålla CD-spelaren så att
utgången i är riktad uppåt.
Stänga av funktionen G-PROTECTION
Ställ G-PROTECTION på “OFF.”
Det valda ljudläget visas.
Obs!
Det kan bli korta avbrott i ljudet om:
– CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än
den har beräknats att klara av,
– du spelar en smutsig eller repig CD-skiva,
– du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg
kvalitet, det var något problem med
inspelningsenheten eller dess programvara.
“BASS 2” förstärker basljudet mer än “BASS
1”.
Obs!
Om det uppstår distorsion när du använder
SOUND-funktionen vrider du ned volymen.
9
Skydda hörseln
(AVLS)
AVLS-funktionen (Automatic Volume
Limiter System) begränsar maximivolymen
för att skydda din hörsel.
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
Skjut HOLD i pilens riktning.
Håll SOUND nedtryckt tills “AVLS”
visas i teckenfönstret.
CD-spelare
Fjärrkontroll
Blinkar när volymen höjs över en viss
gräns.
Stänga av AVLS-funktionen
Håll SOUND nedtryckt tills “AVLS”
slocknar i teckenfönstret.
CHARGE-lampan
blinkar när HOLDfunktionen är
aktiverad.
HOLD-funktionen finns för både CDspelaren och fjärrkontrollen. Du kan
fortfarande styra CD-spelaren med
fjärrkontrollen när HOLD på fjärrkontrollen
är ställd på av (off).
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
Obs!
Inget visas i fjärrkontrollens teckenfönster även om
HOLD-funktionen är aktiverad.
10
Stänga av ljudsignalen
vid manövrering
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
1
Koppla bort alla strömkällor (ACadapter, uppladdningsbara
batterier eller torrbatterier) från
CD-spelaren.
2
Anslut strömförsörjningen
samtidigt som du trycker på
CHARGE/x på CD-spelaren eller
x på fjärrkontrollen.
Tillgängliga funktioner
Slå på ljudsignalen
Koppla bort strömkällan och anslut den igen
utan att trycka på CHARGE/x eller x.
11
B Ansluta CD-spelaren
Obs!
Ansluta ett
stereosystem
Du kan lyssna på CD-skivor via ett
stereosystem och du kan spela in dem på ett
kassettband. Mer information finns i
bruksanvisningen till den utrustning som ska
anslutas.
Var noga med att stänga av all ansluten
utrustning innan du gör anslutningarna.
till i
Justera
volymen.
Anslutningskabel
Vänster (vit)
Höger (röd)
Stereosystem,
kassettdäck,
radiokassettspelare
eller liknande.
12
• Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned
volymen på den anslutna utrustningen för att
undvika skador på högtalarna.
• Använd AC-adaptern vid inspelning. Om du
använder uppladdningsbara batterier eller
torrbatterier som strömkälla är risken stor att
batterierna urladdas helt under inspelningen.
• Ställ in volymen på CD-spelaren och den
anslutna utrustningen så att ljudet blir rent och
störningsfritt.
Om funktionen G-PROTECTION när
du använder anslutningskabeln
• Om du vill spela in med bästa möjliga CDljudkvalitet sätter du omkopplaren GPROTECTION på “OFF”.
B Ansluta en strömkälla
Du kan använda följande strömkällor:
• Uppladdningsbara batterier
• AC-adapter (se “Spela upp en CD-skiva”)
• LR6 (storlek AA) alkaliska batterier
3
För livslängd och uppladdningstid för de
uppladdningsbara batterierna, se
“Specifikationer”.
Anslut AC-adaptern till DC IN 4.5
V-kontakten på CD-spelaren och
sedan till ett vägguttag. Tryck
därefter på CHARGE/x för att
starta uppladdningen.
CHARGE/x-knapp
Använda uppladdningsbara
batterier
Ladda upp de uppladdningsbara batterierna
innan du använder dem för första gången. Du
kan bara använda följande uppladdningsbara
batterier till denna CD-spelare.
• NC-WMAA
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)
1
till DC IN 4.5 V
Öppna batterifackets lucka på
insidan av CD-spelaren.
AC-adapter
2
CD-spelaren laddar upp batterierna. I
fjärrkontrollens teckenfönster tänds
laddningssegmenten i indikatorn
efter varandra. Spelarens CHARGElampa tänds. När batterierna är helt
uppladdade släcks både CHARGElampa och indikatorn
.
Trycker du på CHARGE/x när
uppladdningen är klar blinkar indikatorn
och “Full” visas i teckenfönstret.
Sätt in två uppladdningsbara
batterier genom att passa in 3
enligt märkningen i batterifacket.
Stäng sedan locket så att det
klickar på plats.
4
Koppla ur AC-adaptern.
(Forts.)
Sätt in #-änden först (gäller båda batterierna)
13
Ansluta en strömkälla
till ett vägguttag
Använda uppladdningsbara batterier
Ta ur de uppladdningsbara batterierna
Ta ur batterierna enligt nedanstående
illustration.
När är det dags att ersätta de
uppladdningsbara batterierna?
När batterilivslängden halverats börjar det bli
dags att byta ut de uppladdningsbara
batterierna mot nya.
Om uppladdningsbara batterier
Om batteriet är nytt eller om det inte har
används under en längre tid kan det hända att
det inte kan laddas fullt förrän du har laddat
upp och laddat ur det ett antal gånger.
När det är dags att ladda upp de
uppladdningsbara batterierna
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
r
r
r
r
Batterierna är fulladdade.
.
.
.
.
Batteriernas kapacitet börjar
avta.
.
.
.
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
r
Lo batt*
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
Om du vill bevara batteriernas ursprungliga
kapacitet så länge som möjligt bör du inte
ladda dem förrän de är fullständigt tömda.
Obs!
• Indikatorerna
visar bara batteriernas status
i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas
betyder inte nödvändigtvis att det återstår en
fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
14
Råd för hur du bär med dig de
uppladdningsbara batterierna
Förvara batterierna i det medföljande
batterifodralet så undviker du oavsiktlig
upphettning av batterierna. Om du har
batterierna i fickan utan skydd kan det hända
att de kortsluts av metallföremål, vilket kan
göra att de upphettas så mycket att de kan
börja brinna.
Fästa locket på batterifacket
Om locket på batterifacket lossnar (t.ex. om
du av misstag skulle tappa CD-spelaren) kan
du fästa det på plats igen som nedanstående
bild visar.
Använda torrbatterier
Om strömkällor
Använd bara följande torrbatterier för CDspelaren:
• Alkaliska batterier av typ LR6 (storlek
AA)
Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren
inte används.
Obs!
När du använder torrbatterier bör du se till att du
kopplar bort AC-adaptern.
1
2
Öppna luckan till batterifacket.
Sätt i två batterier av typ LR6
(storlek AA) och vänd 3 polen
enligt märkningen i batterifacket.
Sätt in #-änden först (gäller båda
batterierna).
Ta ur batterierna
Du tar ur batterierna på samma sätt som du
tar ur uppladdningsbara batterier.
r
r
r
r
Batterierna är fulladdade.
.
.
.
.
Batteriernas kapacitet börjar
avta.
.
.
.
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
r
Lo batt*
• Använd bara den medföljande AC-adaptern
eller den som rekommenderas i “Tillbehör
(medföljer/tillval)”. Använd inga andra
AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.
Polaritet på
adapterkontakten
• När du kopplar ur AC-adaptern från
vägguttaget ska du alltid fatta tag om
själva adaptern. Dra aldrig i sladden.
• Rör inte AC-adaptern när du är fuktig om
händerna.
Om uppladdningsbara
batterier och torrbatterier
• Ladda aldrig torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
tillsammans med torrbatterier.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
När batterierna är uttömda byter du ut båda
batterierna mot nya.
15
Ansluta en strömkälla
När det är dags att byta batterier
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
Om AC-adaptern
B Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör
aldrig vid den. Linsen skadas lätt och du
riskerar att CD-spelaren inte fungerar som
den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller
på en dammig plats eller där det finns
mycket sand eller är fuktigt eller regnar.
Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska chocker. Lägg den heller inte på
ett underlag som inte är plant. Tänk också på
att inte lämna spelaren i en bil med stängda
fönster (där det kan bli mycket varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
• Skivor, som inte har standardformat (t.ex.
hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga),
kan inte spelas upp på den här CDspelaren. Om du ändå gör det riskerar du
att skada spelaren. Använd inte sådana
skivor.
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
16
Inte så här
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
Om hörlurar och öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med
hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder
från långvarig lyssning på hög volym. Om du
skulle börja höra ett ringande ljud i öronen
bör du sänka volymen eller allra helst sluta
lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Underhåll
Rengöring av höljet
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Felsökning
Skulle något problem kvarstå efter det att du har gått igenom denna symptomlista kontaktar du
din närmaste Sony-återförsäljare.
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Voylmen ökar inte trots att du
tryckt på VOL + flera gånger.
Inget ljud, eller bara
störande ljud hörs.
c Håll SOUND nedtryckt tills “AVLS” slocknar i teckenfönstret.
(sidan 10)
c Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 6)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk
och torr trasa.
c Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte
manganbatterier. (sidan 15)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 15)
c Ladda upp och urladda de uppladdningsbara batterierna flera
gånger. (sidorna 13, 14)
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
torrbatterier.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
uppladdningsbara batterier.
“Lo batt” eller “00” visas i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
“HI dc In” visas i
teckenfönstret.
CD-skivan spelas inte upp
eller “no dISC” visas i
teckenfönstret när en CDskiva har satts i CD-spelaren.
(Forts.)
17
Ytterligare information
CHARGE-lampan på spelaren
blinkar när du trycker på en
knapp och CD-skivan spelas
inte upp.
c De uppladdningsbara batterierna är urladdade. Ladda upp dem.
(sidorna 13)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 15)
c Använd bara AC-adaptern eller den bilbatterikabel som listas i
“Tillbehör (medföljer/tillval).” (sidan 20)
c Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut
AC-adaptern igen. (sidorna 6, 13 - 15)
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 10)
c CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 16)
c Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten uppåt. (sidan 6)
c Det har bildats kondens i spelaren.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 13)
c Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidorna 13 - 15)
c Anslut AC-adaptern ordentligt till ett vägguttag. (sidan 6)
c CD-R-/CD-RW-skivan har inte avslutats korrekt. Avsluta
bränningen för CD-R/CD-RW-skivan med hjälp av
inspelningsenheten och dess programvara.
c Något problem har uppstått med kvaliteten på CD-R-/CD-RWskivan, inspelningsenheten eller med dess programvaran.
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 10)
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
CD-spelaren påbörjar inte
uppladdningen.
c I stoppläge trycker du på CHARGE/x. (sidan 13)
c Du har tryckt på x på fjärrkontrollen. Tryck på CHARGE/x på
CD-spelaren. (sidan 11)
c Återupptagningsfunktionen (resume) är aktiv. För att starta
uppspelningen från det första spåret trycker du på > N
(N > på fjärrkontrollen) under 2 sekunder eller mer. Du kan
också få samma resultat genom att öppna locket till CD-spelaren
eller genom att koppla ur alla strömkällor och sedan sätta i
batterierna eller ansluta AC-adaptern igen. (sidorna 6, 7, 13, 15)
c Stäng locket till batterifacket ordentligt. (sidan 13)
Uppspelningen startar från
den punkt där du stoppade.
(resume - återupptagen
uppspelning)
Ett frasande eller rasslande
ljud hörs från CD-skivan.
När du stänger locket till CDspelaren börjar CD-skivan att
rotera.
Det går inte att styra CDspelaren som den ska via
fjärrkontrollen.
Använt tillsammans med ett
anslutet stereosystem blir
ljudet orent.
18
c CD-spelaren läser informationen på CD-skivan. Det är alltså inget
fel.
c Knapparna på CD-spelaren har av misstag hållits nedtryckta.
c Justera volymen på CD-spelaren och på den anslutna utrustningen.
(sidan 12)
Specifikationer
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200
mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D-A konvertering
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
40 - 20 000 Hz
CP-307)
+1
–5 dB
(uppmätt enl. JEITA
Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)
Öronsnäckro (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + Ca. 5 mW vid 16 Ω
(Ca. 0,5 mW + ca. 0,5 mW vid 16 Ω)*
*För kunder i Frankrike
Strömförbrukning
Områdeskoden för den modell du köpt finns
uppe till vänster vid streckkoden på
förpackningen.
(När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.)
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
När du använder
Två NC-WMAA
(laddade under ca
3 timmar**)
NH-WM2AA
(laddade under ca
5 timmar**)
Två Sony alkaliska
batterier LR6(SG)
(tillverkad i Japan)
funktionen
G-PROTECTION
på
av
12
8
22
17
41
29
* Uppmätt värde gentemot standarden JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
** Uppladdningstiden varierar beroende på hur de
uppladdningsbara batterierna används.
Drifttemperatur
5°C - 35°C
Dimensioner (b/h/d) (exklusive
utstickande delar och kontroller)
Ca. 136,0 × 19,8 × 136,0 mm
Vikt (exkl. tillbehör)
Ca. 160 g
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
19
Ytterligare information
• Två Sony NC-WMAA uppladdningsbara
batterier: 2,4 V DC
• Sony NH-WM2AA uppladdningsbara
batterier: 2,4 V DC
• Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC
• AC-adapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
Modell U2/U/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modell JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modell AR1/CNA: 220 V, 50 Hz
Batterilivslängd* (ca. timmar)
Tillbehör
Extra tillbehör
(medföljer/tillval)
Medföljande tillbehör
Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe
till vänster vid streckkoden på förpackningen.
AC-adapter (1)
Hörlurar/öronsnäckor med fjärrkontroll (1)
Uppladdningsbara batterier (2)
Batterifodral (1)
AC-adapter (1)*1
*1 Medföljer modellerna JE.W och E33
AC-adapter
Aktiva högtalare
AC-E45HG
SRS-T55
SRS-Z500
Bilbatterikabel
DCC-E345
Bilbatterikabel med bilanslutningsset
DCC-E34CP
Bilanslutningsset
CPA-9C
Anslutningskabel
RK-G129
RK-G136
Uppladdningsbart batteri
NH-WM2AA
Öronsnäckor
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Hörlurar
MDR-A44L
MDR-A110LP
När du använder andra hörlurar ska de ha en
kontakt av typen stereominikontakt. Du kan
inte använda hörlurar med mikrokontakter.
Stereo-minikontakt
Mikrokontakt
Det kan hända att din återförsäljare inte för
alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge
mer information om vilka tillbehör som finns
tillgängliga i ditt land.
Sony Corporation Printed in Malaysia
20
Download PDF

advertising