Sony | D-NE800 | Sony D-NE800 Bruksanvisning

3-266-167-41 (1)
Portable
CD Player
Bruksanvisning
SE
Käyttöohjeet
FI
FI
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone
Stereo products.
D-NE800
© 2004 Sony Corporation
is a trademark of Sony Corporation.
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET
RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV
NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT
• EXPONERING FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING AV KLASS 1M
OM ENHETEN ÖPPNAS
• TITTA ALDRIG DIREKT VIA OPTISKA
INSTRUMENT
CE-markeringens giltighet är begränsad till
de länder där den har stöd av lagen,
huvudsakligen inom EES (Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet).
2-SE
ATRAC3plus och ATRAC3 är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
Innehållsförteckning
Vi är övertygade om att du får
mycket glädje av din ATRAC
CD Walkman!
Musikkällor som du kan spela upp på
den här CD-spelaren ................................ 6
ATRAC3plus och ATRAC3 ......................... 7
MP3 ............................................................. 7
Filstruktur för formaten ATRAC3plus/
ATRAC3 och MP3 .................................. 8
Komma igång
Kontrollera medföljande tillbehör ............. 10
Reglagens placering ................................... 11
Spela upp CD-skivor
1. Sätt i en CD-skiva. ................................. 15
2. Anslut CD-spelaren. .............................. 15
3. Spela upp en CD-skiva. ......................... 16
Uppspelning i slumpvis ordning
av de spår du spelat upp oftast
(Auto ranking shuffle play) ................... 22
Spela upp spår i den ordning du själv
bestämmer (PGM play) ......................... 23
Söka efter grupper eller spår/filer .............. 24
Tillgängliga funktioner
Justera ljudkvaliteten
(Parametrisk equalizer) ......................... 25
Funktionen G-PROTECTION ................... 26
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 27
Avbryta uppspelningen automatiskt
(OFF TIMER) ....................................... 27
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 28
Stänga av ljudsignalen ............................... 28
Energisparläge ........................................... 29
Spela upp spår utan skarvar
(SEAMLESS) (Endast ATRAC CD) ..... 30
Ansluta CD-spelaren
Uppspelningsalternativ
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat Play) ......................................... 19
Spela upp alla filer i en vald grupp (Group
play) (Endast ATRAC CD/MP3 CD) .... 19
Spela upp ett enskilt spår (Single play) ..... 20
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play) ......................................... 20
Spela upp alla filer i en vald grupp i
slumpvis ordning (Group shuffle play)
(Endast ATRAC CD/MP3 CD) ............. 20
Spela upp en spellista (m3u play list play)
(Endast MP3 CD) .................................. 20
Uppspelning av spår med hjälp av
bokmärken (Bookmark track play) ....... 21
Uppspelning av de 10 spår du spelat upp
oftast (Auto ranking play) ..................... 22
Ansluta ett stereosystem ............................ 31
Ansluta en strömkälla
Använda uppladdningsbara batterier ......... 33
Använda torrbatterier ................................. 35
Om strömkällor .......................................... 36
Ytterligare information
Menylista ................................................... 37
Försiktighetsåtgärder ................................. 38
Underhåll ................................................... 38
Felsökning ................................................. 39
Specifikationer ........................................... 42
Extra tillbehör ............................................ 43
3-SE
SE
Vi är övertygade om att du får mycket
glädje av din ATRAC CD Walkman!
Tack för att du valde att köpa D-NE800. Den här CD Walkman har fått beteckningen ”ATRAC
CD Walkman” eftersom du kan lyssna på ”ATRAC CD-skivor” med den.
Du kan lätt skapa egna ATRAC CD.
Så här använder du SonicStage
Mer information finns i den medföljande broschyren ”SonicStage”.
1
Installation
Installera den medföljande
programvaran ”SonicStage”.
2
Lagra och bränn
Välj ut och lagra musikfiler, som du importerat
från ljud-CD-skivor eller som du har som ljudfiler
på datorn, och bränn dem sedan till dina egna
CD-skivor.
Ljud-CD-skivor
Musikfiler*
,
*Filer i formatet MP3 eller WAV
4-SE
Vad är en ATRAC CD?
En ATRAC CD är en CD-R/RW med inspelat ljud som komprimerats med formatet
ATRAC3plus/ATRAC3. Ungefär 30 ljud-CD-skivor får rum på en CD-R/RW.* Du kan också
spela in MP3-filer genom att konvertera dem till formatet ATRAC3plus/ATRAC3.
Vad innebär formatet ATRAC3plus/ATRAC3?
Mer information finns på sidorna 7 till 9 i den här handledningen.
3
SonicStage konverterar
ljudinformationen till formatet
ATRAC3plus/ATRAC3.
Lyssna
Du kan lyssna på dina egna ATRAC
CD-skivor på din ATRAC CD Walkman.
ATRAC CD
,
Du kan också använda CD Walkman
för att lyssna på ljud-CD-skivor.
5-SE
Vi är övertygade om att du får mycket glädje av din ATRAC CD Walkman!
* När den totala uppspelningstiden för en CD-skiva (ett album) uppskattas till 60 minuter och du spelar in på
en 700 MB CD-R/RW-skiva med 48 kbps i formatet ATRAC3plus.
Musikkällor som du kan spela upp på den här
CD-spelaren
Den här CD-spelaren kan spela upp följande 3 källor:
• Ljud-CD-skivor (CDDA)
• CD-skivor med filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3 (ATRAC CD)
• CD-skivor med filer av formatet MP3 (MP3 CD)
Skivformat som du kan använda
Du kan bara använda skivor av formatet ISO 9660 Level 1/2 och Joliet extension.
Om CD-R/RW-skivor
Den här CD-spelaren kan visserligen spela upp CD-R/RW-skivor som är inspelade i formatet
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 eller CDDA*, men om en viss skiva går att spela upp eller ej beror
i sista hand på skivans kvalitet och den utrustning som den spelades in med.
* CDDA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud). Det är en inspelningsstandard
som används för vanliga CD-skivor med ljudinformation.
Ljud-CD-skivor som kodats med upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av skivor som följer standarden Compact Disc
(CD). Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med upphovsrättssignaler. Tänk på
att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av den
här produkten.
Obs!
• Du kan inte använda den här CD-spelaren för att spela in musik på inspelningsbara medier, t.ex. CD-R/RWskivor.
• Du kan inte spela upp CD-R/RW-skivor som spelats in med formatet ATRAC3plus/ATRAC3 på din dator.
6-SE
ATRAC3plus och ATRAC3
”ATRAC3”, som står för ”Adaptive Transform Acoustic Coding3”, är en teknik för
ljudkomprimering som uppfyller kraven på hög ljudkvalitet och hög komprimering. Med
formatet ATRAC3 kan ljudinformationen komprimeras till 1/10 av originalstorleken vilket
reducerar medieförbrukningen. De överföringshastigheter som kan användas är 132 kbps,
105 kbps och 66 kbps.
Antalet grupper och filer
• Högsta antalet grupper: 255
• Högsta antalet filer: 999
Mer information finns i den medföljande broschyren ” SonicStage”.
Att tänka på när du sparar filer på mediet
Spara inte filer i andra format (förutom MP3-filer) och skapa inte mappar i onödan på skivor som
innehåller filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3.
MP3
MP3 står för MPEG-1 Audio Layer3, en standard för komprimering av ljudfiler som stöds av
Motion Picture Experts Group, en arbetsgrupp inom ISO (International Organization for
Standardization). MP3-formatet tillåter en komprimering på 1/10 av datamängden på en vanlig
CD-skiva av standardformat.
I huvuddrag gäller följande specifikationer för de skivformat som du kan använda:
• Högsta antalet mappnivåer: 8
• Tillåtna tecken: A-Z, a-z, 0-9, _ (understreck)
Obs!
• Använd filändelsen ”mp3” när du namnger filen.
• Om du använder filändelsen ”mp3” för filer som inte är MP3-filer kan inte spelaren läsa dem korrekt.
(fortsättning)
7-SE
Vi är övertygade om att du får mycket glädje av din ATRAC CD Walkman!
”ATRAC3plus”, som står för ”Adaptive Transform Acoustic Coding3plus”, är en vidareutvecklad
ljudkomprimeringsteknik som bygger på formatet ATRAC3. Trots att formatet ATRAC3plus
tillåter en så hög komprimeringsgrad som 1/20 av originalstorleken vid 64 kbps håller ljudet
fortfarande hög kvalitet. Bithastigheterna vid överföringen är 256 kbps, 64 kbps och 48 kbps.
Antalet grupper och filer
• Högsta antalet grupper: 255
• Högsta antalet filer: 999
Inställningar för komprimerings- och bränningsprogram
• Den här CD-spelaren kan spela upp MP3-filer som uppfyller följande specifikationer:
Bithastighet: 16-320 kbps och samplingsfrekvenserna: 32/44,1/ 48 kHz. Filer med variabel
bithastighet (VBR) kan också spelas upp.
När du komprimerar en källa som en MP3-fil rekommenderas du att ställa programvaran på
”44,1 kHz”, ”128kbps” och ”Constant Bit Rate” (konstant bithastighet).
• För maximal kapacitet vid bränning använder du inställningen ”halting of writing”.
• För direkt inspelning med maximal kapacitet till ett tomt medium använder du läget ”Disc at
Once”.
Att tänka på när du sparar filer på mediet
• Spara inte filer i andra format (förutom filer av formatet MP3/ATRAC3plus/ATRAC3) eller
skapa mappar i onödan på skivor som innehåller MP3-filer.
• När du sätter i en skiva läser spelaren av all information om mappar och filer på skivan. Om
det finns många mappar kan det ta en stund innan uppspelningen börjar eller innan nästa fil
spelas upp.
Filstruktur för formaten ATRAC3plus/ATRAC3
och MP3
Grupper och mappar
Strukturen för formatet ATRAC3plus/ATRAC3 är mycket enkel. Den består av ”filer” och
”grupper”. ”Fil” motsvarar i det här sammanhanget ”spår” på en ljud-CD. ”Grupp” är en
samling filer och motsvaras närmast av ”album”. En ”grupp” har ingen hierarki i stil med den
hierarki som finns för mappar (du kan inte skapa nya grupper i en befintlig grupp).
För CD-skivor med MP3-filer är en ”fil” samma sak som ett ”spår” och en ”grupp” är samma sak
som ett ”album”. Den här CD-spelaren har utformats så att den identifierar en samling MP3-filer
i en mapp som en ”grupp” vilket gör att den spelar upp såväl CD-R/RW-skivor som spelats in
med formatet ATRAC3plus/ATRAC3 och sådana skivor som spelats in med formatet MP3 på ett
likartat sätt.
8-SE
Filstruktur och uppspelningsordning för ATRAC3plus/ATRAC3/
MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Grupp
MP3-fil
Obs!
• Grupper som inte innehåller någon MP3-fil hoppas över.
• Om filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3 och MP3 finns på samma CD-skiva spelar den här CD-spelaren
först upp filerna av formatet ATRAC3plus/ATRAC3.
• Uppspelningsordningen kan variera beroende på vilken inspelningsmetod som användes för att spela in
skivans MP3-filer.
9-SE
Vi är övertygade om att du får mycket glädje av din ATRAC CD Walkman!
Grupp
ATRAC3plus/
ATRAC3-fil
Komma igång
Kontrollera medföljande tillbehör
Nätadapter (1)
Uppladdningsställ (1)
Bärväska (1)
Uppladdningsbara batterier (2)
Fodral för externt batteri (1)
Batterifodral (1)
CD-ROM* (SonicStage) (1)
Hörlurar/öronsnäckor (1)
* Spela inte upp CD-ROM-skivor på en ljud-CDspelare.
Fjärrkontroll (1)
10-SE
Användarhandledning för SonicStage (1)
Reglagens placering
CD-spelare
Mer information finns på sidorna inom parentes.
Komma igång
1 Teckenfönster (12, 17, 19, 24, 37)
2 OPR-lampa (funktionsindikator) (28, 29,
34)
Lampan ändrar färg beroende på vilken
ljudkälla som spelas upp.
Röd: ljud-CD-skiva, grön: ATRAC3plus/
ATRAC3-fil, orange: MP3-fil
En stund efter det att du har satt i CDskivan tänds lampan och lyser i tur och
ordning röd, orange och grön.
Den här lampan fungerar också som
HOLD-lampa och CHG-lampa
(uppladdning).
3 VOL (volym) +*1/–, knappar (16)
4 i (hörlurar)/LINE OUT (OPTICAL),
kontakt (15, 31)
Via menyn ändrar du kontaktens
funktion.
5 HOLD-omkopplare (baksidan) (28)
Du kan låsa CD-spelarens knappar osv.
genom att skjuta omkopplaren i pilens
riktning.
6 F-knapp(19-31, 37)
För att markera en fil, ett uppspelningsläge
osv.
7 Kontrollknapp med 5 lägen (15, 16, 1931, 34, 37)
u: uppspelning/paus
.: AMS*2/bakåtspolning
>: AMS/snabbspolning
framåt
x/CHG: stoppa/ladda upp
DISPLAY/MENU: Används
DISPLAY/
för markering av menyalternativ
MENU
och för att bekräfta val.
Tryck kontrollknappen mot u, >,
. eller x/CHG med fingret på
DISPLAY/MENU.
8
(grupp) +, knapp (16, 23, 24)
9 f-knapp(19-31, 37)
För att markera en fil, ett uppspelningsläge
osv.
0
(grupp) –, knapp (16, 23, 24, 26, 28, 37)
qa EXT BATT (externt batteri)/DC IN 4.5 Vkontakt (kontakt för extern strömkälla)
(15, 34, 36)
qs Kontakter för uppladdningsstället (34, 38)
qd OPEN-omkopplare (15, 33)
Du öppnar CD-fackets lock genom att
skjuta regeln åt sidan.
*1 Knappen har en upphöjd punkt som du kan
känna med fingret.
*2 Automatic Music Sensor (automatisk
musiksökning)
(fortsättning)
11-SE
Teckenfönster (CD-spelare)
Mer information finns på sidorna inom parentes.
1 Teckenfönster (17)
När du spelar upp ljud-CD-skivor visas
skivnamn, spårnamn osv. (förutsatt att
informationen finns inspelad på CDskivan) på fönstrets 4 rader.
När du spelar upp ATRAC CD/MP3 CDskivor visas gruppnamn, filnamn osv.
(förutsatt att informationen finns inspelad
på CD-skivan) på fönstrets 4 rader.
Här visas också olika menyalternativ.
2 Atrac3plus/MP3-indikator
3 Skivindikator
Tänds när CD-spelaren spelar upp en
skiva.
4 Batteriindikator (33)
Visar ett ungefärligt värde för återstående
batteritid. Om ”
” blinkar betyder det
att batterierna är slut.
Använda bärväskan
Du kan bära spelaren och batterihållaren i
den medföljande bärväskan.
Placera dem på rätt plats i förvaringsväskan
som bilden visar.
12-SE
5 Indikator för spellista (21)
Endast för MP3 CD-filer
6 Indikator för grupp (19, 20)
Endast för ATRAC CD/MP3 CD
7 Indikator för uppspelningsläge (19-24)
Visar olika uppspelningslägen som t.ex.
slumpvis uppspelning och programmerad
uppspelning. ” ” visar upprepad
uppspelning.
8 SOUND-indikator (25, 26)
Visar vilken SOUND-inställning du har
valt i menyn.
Fjärrkontroll
Mer information finns på sidorna inom parentes.
6
2
7
3
4
8
9
q;
Komma igång
1
5
1 VOL (volym) +/–, kontroll (16, 26, 28)
Du ställer in volymen genom att vrida på
kontrollen.
2 x (stopp), knapp (16, 26, 28, 37)
3 Jog-spak (. u/ENT >) (16,
21-23, 25-31)
u (uppspelning/paus)/ENT (enter):
I stoppläget startar du uppspelningen
genom att trycka på den här knappen;
under uppspelning gör du paus genom att
trycka på den här knappen. När du
markerat ett menyalternativ trycker du på
knappen för att aktivera valet.
Tryck mot . eller >: AMS,
snabbspolning bakåt, snabbspolning
framåt
4 Teckenfönster (14, 17)
(grupp) +/–, knappar (16, 23, 24)
5
6 Klämma (14)
7 HOLD-omkopplare (28)
Du kan låsa knapparna på fjärrkontrollen
genom att skjuta omkopplaren i pilens
riktning (en gul markering visas).
8 DISPLAY-knapp (24, 26-31, 37)
9 P MODE/ , knapp (19-24)
q; SOUND, knapp (25, 37)
Obs!
Använd bara den medföljande fjärrkontrollen. Du
kan inte använda den här CD-spelaren med en
fjärrkontroll som följer med andra CD-spelare.
(fortsättning)
13-SE
Teckenfönster (fjärrkontroll)
Mer information finns på sidorna inom parentes.
1
2
3
6
4
5
78 9q;
1 Skivindikator
2 Indikator för spårnummer (23)
3 Teckenfönster (17)
4 Indikator för uppspelningsläge (19-23)
5 SOUND-indikator (25, 26)
6 Batteriindikator (33)
7 Gruppindikator (19, 20)
8 Indikator för spellista (21)
9 Bokmärkesindikator (21, 22)
Under uppspelning visar indikatorn om
ett spår har ett bokmärke.
q; Timerindikator (27)
Visar vilken inställning för OFF TIMER
som har valts i menyn.
Använda klämman på fjärrkontrollen
Du kan vrida klämman på fjärrkontrollen om det behövs. Du kan också ta bort den.
Ta bort klämman
Vända klämman åt andra hållet
2
1
Du kan dra fjärrkontrollens kabel genom klämman.
14-SE
Spela upp CD-skivor
1. Sätt i en CD-skiva.
1 Öppna CD-spelarens lock genom
att skjuta spärren OPEN åt sidan.
2 Placera CD-skivan i facket och
stäng locket.
OPEN spärr
till ett vägguttag
2. Anslut CD-spelaren.
Du kan använda följande strömkällor:
• Uppladdningsbart batteri (sid. 33)
• LR6 alkaliskt batteri (storlek AA)
(extern batterihållare) (sid. 35)
• Nätadapter
På den här sidan beskrivs hur du driver
CD-spelaren på hushållsnätet.
Anslut kontakterna och terminalerna
ordentligt.
1 Anslut nätadaptern.
2 Anslut hörlurarna/öronsnäckorna
med fjärrkontrollen till CDspelaren.
Nätadapter
Kontrollknapp med
5 lägen (u)
till EXT BATT/
DC IN 4.5 V
1
2
till i (hörlurar)/
LINE OUT (OPTICAL)
Hörlurar/
öronsnäckor
Fjärrkontroll
(fortsättning)
15-SE
Spela upp CD-skivor
Etikettsidan uppåt
3. Spela upp en CD-skiva.
Kontrollknapp med 5 lägen (u)
VOL + / –
Jog-spak
VOL + / –
1 Tryck kontrollknappen mot u.
2 Ställ in ljudstyrkan med VOL +
eller –.
För att
Spela upp (från den punkt där du
tidigare stoppat)
Spela upp (från det första spåret)
Göra paus/återuppta uppspelningen
efter paus
Stoppa*2
Hitta början av det aktuella spåret
(AMS*1)*2
Hitta början av föregående spår
(AMS)*3
Hitta början av nästa spår (AMS)*2, *3
Hitta början av efterföljande spår
(AMS)*3
Gå bakåt snabbt*2, *5
Gå framåt snabbt*2, *5
Hoppa till efterföljande grupper*4
Hoppa till föregående grupper*4
1 Tryck på jog-spaken.
2 Ställ in ljudstyrkan genom att vrida
VOL +/ –.
CD-spelare
Tryck kontrollknappen mot u.
Uppspelningen startar från den
punkt där du stoppade den.
När CD-spelaren är i stoppläge
håller du kontrollknappen tryckt
mot u tills uppspelningen av
det första spåret börjar.
Tryck mot u.
Fjärrkontroll
Tryck på jog-spaken.
Uppspelningen startar från den
punkt där du stoppade den.
När CD-spelaren är i
stoppläge håller du på jogspaken tills uppspelningen av
det första spåret börjar.
Tryck på jog-spaken.
Tryck mot x/CHG.
Tryck mot ..
Tryck på x.
Tryck jog-spaken mot .
en gång.
Tryck jog-spaken flera
gånger mot ..
Tryck jog-spaken mot >
en gång.
Tryck jog-spaken flera
gånger mot >.
Håll jog-spaken mot ..
Tryck flera gånger mot ..
Tryck mot >.
Tryck flera gånger mot >.
Tryck mot . och håll kvar i
det läget.
Tryck mot > och håll kvar i
det läget.
Tryck flera gånger på
+.
Tryck flera gånger på
–.
Håll jog-spaken mot >.
Tryck flera gånger på
Tryck flera gånger på
+.
–.
*1 Automatic Music Sensor (automatisk musiksökning)
*2 De här operationerna kan du utföra både under uppspelning och paus.
*3 När det sista spåret spelats upp kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka jog-spaken
mot > (genom att trycka kontrollknappen mot > på CD-spelaren). På samma vis kan du, vid början av
det första spåret, återgå till det sista spåret genom att trycka jog-spaken mot . (genom att trycka
kontrollknappen mot . på CD-spelaren).
*4 Bara när du spelar upp ATRAC CD/MP3 CD-skivor
*5 De här funktionerna kan inte utföras för MP3-filer som spelats in på en CD-R/RW i packet-write-format.
16-SE
Granska information om CD-skivan i teckenfönstret
Du kan granska information om CD-skivan genom att trycka flera gånger på DISPLAY/MENU
på CD-spelaren eller DISPLAY på fjärrkontrollen.
När du spelar upp en CD-skiva med textinformation som t.ex. CD-TEXT, visas ”spårnamn”,
”albumnamn”, ”artistnamn” osv. på det sätt som visas inom parenteserna i följande tabell. När du
spelar upp ATRAC CD-skivor visas den information som du skrivit in med programvaran
SonicStage. När du spelar upp MP3 CD-skivor med MP3-filer som har ID3-tagg*1, visas ID3taggens information.
CD-spelare
Varje gång du trycker på DISPLAY/MENU ändras teckenfönstret på följande sätt:
2
3
4
Ljud-CD
Spårnummer, förfluten
uppspelningstid (spårnamn,
artistnamn, albumnamn)
Spårnummer, återstående tid
för det aktuella spåret (spårnamn,
albumnamn, artistnamn)
Totalt antal spår på CD-skivan,
total uppspelningstid för CD-skivan,
antal återstående spår*2,
återstående tid för CD-skivan*2
(albumnamn, artistnamn)
Lista med spårnamn
ATRAC CD/MP3 CD
Filnamn, artistnamn*3,
gruppnamn, filnummer,
förfluten uppspelningstid
Filnamn, CODEC-information*4,
filnummer, återstående tid för
den aktuella filen
Totalt antal filer, totalt antal
grupper, filnummer,
förfluten uppspelningstid
Lista med gruppnamn/filnamn
Fjärrkontroll
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras teckenfönstret på följande sätt:
Ljud-CD
ATRAC CD/MP3 CD
Spårnummer, förfluten uppspelningstid,
Filnummer, filnamn, förfluten uppspelningstid
(spårnamn)
Spårnummer, återstående tid för det
Filnummer, artistnamn, CODEC-information*4,
aktuella spåret (spårnamn, artistnamn)
återstående tid för den aktuella filen
Totalt antal återstående spår*2, återstående
Gruppnamn, totalt antal filer
tid för CD-skivan*2(albumnamn, artistnamn)
Animationsskärm
*1 ID3-tagg är ett format för tilläggsinformation (spårnamn, albumnamn, artistnamn osv.) för MP3-filer. Den
här CD-spelaren är anpassad för ID3-taggformat av version 1.1/2.2/2.3 (endast MP3-filer).
*2 Visas inte under enstaka uppspelning, slumpvis uppspelning, uppspelning av spår med bokmärken,
automatisk rangordnad uppspelning, automatisk slumpvis rangordnad uppspelning eller PGM-uppspelning.
*3 Under uppspelning visas inte ”artistnamn” om skivan saknar ID3-tagginformation.
*4 Bithastighet och samplingsfrekvenser. När MP3-filer som skapats med VBR (variabel bithastighet) spelas
upp visas ”VBR” i teckenfönstret istället för bithastigheten. I vissa fall visas inte ”VBR” från första början
utan först en bit in på uppspelningen.
(fortsättning)
17-SE
Spela upp CD-skivor
Skärm
1
Obs!
• Tecknen A-Z, a-z, 0-9, samt _ kan visas på den här CD-spelaren.
• Innan en fil spelas upp läser CD-spelaren informationen om CD-skivans alla filer och grupper (eller mappar).
”READING” visas. Beroende på CD-skivans innehåll kan läsningen ibland ta ganska lång tid.
• Om gruppen saknar namn visas ”ROOT” i teckenfönstret.
• Om filen saknar ID3-tagginformation visas “- - - -“ i teckenfönstret.
Ta ur CD-skivor
Tryck på centrumtappen i mitten av
skivtallriken och ta ur CD-skivan.
18-SE
B Uppspelningsalternativ
Du kan välja olika uppspelningslägen med
knappen P MODE/ på fjärrkontrollen eller
via menyfunktionen på CD-spelaren.
Välja uppspelningsalternativ på CDspelaren
Öppna menyn PLAY MODE på följande sätt
och välj sedan uppspelningsalternativ.
1 Tryck på DISPLAY/MENU och håll den
intryckt tills MENU-skärmen visas.
2 Välj ”PLAY MODE” genom att trycka på
F eller f, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
3 Välj önskat uppspelningsalternativ genom
att trycka på F eller f.
Ursprunglig inställning är ”ALL” (normal
uppspelning).
PLAY MODE
ALL
GROUP
(Repeat Play)
Du kan utföra upprepad uppspelning för flera
olika uppspelningsalternativ.
Använda fjärrkontrollen
Under uppspelning trycker du på P MODE/
och håller den intryckt tills ” ” visas.
02:34
På CD-spelaren
1 Tryck på DISPLAY/MENU tills MENUfönstret visas.
2 Välj ”REPEAT” genom att trycka på F
eller f, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
3 Välj ”ON” genom att trycka på F eller
f, aktivera sedan valet genom att trycka
på DISPLAY/MENU.
Spela upp alla filer i
en vald grupp (Group play)
(Endast ATRAC CD/MP3 CD)
Under uppspelning trycker du flera
gånger på P MODE/ tills ” ” visas.
(CD-spelare: Utför steg 1 och 2 under
”Välja uppspelningsalternativ på CDspelaren” (på den här sidan), välj
“GROUP” genom att trycka på F eller
f, aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.)
Uppspelningsalternativet visas.
03:45
Välja uppspelningsalternativ med
fjärrkontrollen
Välj önskat uppspelningsalternativ genom att
trycka flera gånger på P MODE/ .
19-SE
Uppspelningsalternativ
• Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat Play)
• Spela upp alla filer i den valda
gruppen (Group play)
• Spela upp ett enskilt spår (Single play)
• Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play)
• Spela upp alla filer i en vald grupp i
slumpvis ordning (Group shuffle play)
• Spela upp spellistor (m3u play list
play)
• Uppspelning av spår med hjälp av
bokmärken (Bookmark track play)
• Uppspelning av de 10 spår du oftast
spelat upp (Auto ranking play)
• Uppspelning i slumpvis ordning av
de spår du spelat upp oftast (Auto
ranking shuffle play)
• Uppspelning av spår i den ordning
du själv bestämt (PGM play)
Spela upp spår
upprepade gånger
Spela upp ett enskilt
spår (Single play)
Spela upp alla filer i
en vald grupp i
slumpvis ordning (Group
Under uppspelning trycker du flera
gånger på P MODE/ tills ”1” visas.
(CD-spelare: Utför steg 1 och 2 under
”Välja uppspelningsalternativ på CDspelaren” (sid. 19), välj ”1” genom att
trycka på F eller f, aktivera sedan
valet genom att trycka på DISPLAY/
MENU.)
shuffle play) (Endast ATRAC CD/MP3
03:45
CD)
Under uppspelning trycker du på
P MODE/ flera gånger tills ” SHUF”
visas. (CD-spelare: Utför steg 1 och 2
under ”Välja uppspelningsalternativ på
CD-spelaren” (sid. 19), välj ”GROUP
SHUFFLE” genom att trycka på F eller
f, aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.)
01:25
Spela upp spår i
slumpvis ordning
(Shuffle
play)
Spela upp en spellista
Under uppspelning trycker du på P
MODE/ flera gånger tills ”SHUF”
visas. (CD-spelare: Utför steg 1 och 2
under ”Välja uppspelningsalternativ
på CD-spelaren” (sid. 19), välj
”SHUFFLE” genom att trycka på F
eller f, aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.)
01:25
20-SE
(m3u play list play) (Endast MP3 CD)
Du kan spela upp den m3u-spellista som du
vill lyssna på för tillfället.*
* En ”m3u-spellista” är en fil som innehåller
information om uppspelningsordningen för MP3filer. För att använda spellistfunktionen spelar du
in MP3-filerna på en CD-R/RW-skiva med ett
kodningsprogram som kan hantera formatet m3u.
1
Under uppspelning trycker du
flera gånger på P MODE/ tills
” ” (spellista) visas. (CD-spelare:
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ på CDspelaren” (sid. 19), välj ”PLAY
LIST” genom att trycka på F eller
f, aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.)
MODERN
Spellista
Välj önskad spellista genom att
trycka jog-spaken mot . eller
>. (CD-spelare: Välj spellista
genom att trycka på F eller f.)
(Bookmark track play)
Medan CD-spelaren spelar upp kan du
bokmärka önskade spår och sedan spela upp
bara dem.
Ljud-CD-skiva: Högst 99 spår för varje CDskiva (högst 10 CD-skivor)
ATRAC CD: Högst 999 spår för varje CDskiva (högst 5 CD-skivor)
MP3 CD: Högst 999 spår för varje CD-skiva
(högst 5 CD-skivor)
Infoga bokmärken*
1 Under uppspelning av spåret som du vill
LATEST
3
Tryck på jog-spaken. (CD-spelare:
Tryck kontrollknappen med 5
lägen mot u.)
2
IS THAT
märka med ett bokmärke trycker du på
jog-spaken och håller den nedtryckt tills
” ” blinkar i teckenfönstret. (CDspelare: Tryck kontrollknappen med 5
lägen mot u tills ” ” börjar blinka.)
När ett bokmärke har lagts till blinkar
” ” långsammare.
Ange vilket spår som ska bokmärkas
genom att trycka jog-spaken mot .
eller > (CD-spelare: Tryck
kontrollknappen med 5 lägen mot .
eller >), upprepa sedan steg 1 för att
lägga in bokmärken för de önskade
spåren.
Spela upp spår som är
märkta med bokmärken
1 Tryck flera gånger på P MODE/
2
tills
” ” (bokmärke) blinkar. (CD-spelare:
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ på CD-spelaren”
(sid. 19), välj ”BOOK MARK” genom att
trycka på F eller f, tryck sedan på
DISPLAY/MENU. Uppspelningen av
spår med bokmärken startar.)
Tryck på jog-spaken så att ” ” tänds.
Uppspelningen av bokmärkta spår startar.
(fortsättning)
21-SE
Uppspelningsalternativ
2
Uppspelning av spår
med hjälp av bokmärken
Uppspelning av spår med hjälp av
bokmärken
Ta bort bokmärken*
Under uppspelning av ett spår som är märkt
med bokmärke trycker du på jog-spaken och
håller den nedtryckt tills ” ” slocknar i
teckenfönstret. (CD-spelare: Tryck
kontrollknappen med 5 lägen mot u tills
” ” tänds.)
Kontrollera vilka spår som är märkta
med bokmärken*
När du spelar upp spår med bokmärken
blinkar ” ” långsamt i teckenfönstret.
* Utför bara de här procedurerna när skärm 1 eller
2 visas (sid. 17).
Obs!
• När du spelar upp bokmärkta spår spelas de upp
enligt spårordningen, inte i den ordning du lade in
bokmärkena.
• Om du försöker lägga in bokmärken för spår på
en 11:e CD-skiva (på en 6:e CD-skiva när du
spelar upp ATRAC CD/MP3 CD-skivor) raderas
bokmärkena för den CD-skiva du spelade upp
först.
• Alla bokmärken som finns lagrade i minnet
raderas:
– om du kopplar bort alla strömkällor, eller
– om du använder uppladdningsbara batterier och
fortsätter att använda CD-spelaren utan att
ladda upp batterierna trots att ”Lobatt” visas.
Uppspelning av de 10
spår du spelat upp
oftast (Auto ranking play)
CD-spelaren lagrar i minnet automatiskt upp
till 10 av de flitigast spelade spåren på den
CD-skiva du spelar upp och spelar sedan upp
dem från spår 10 och uppåt.
22-SE
Välj ”a00 (auto ranking)” genom att
trycka flera gånger på P MODE/
under uppspelning, aktivera sedan
valet genom att trycka på jog-spaken.
(CD-spelare: Utför steg 1 och 2 under
”Välja uppspelningsalternativ på CDspelaren” (sid. 19), välj ”AUTO
RANKING” genom att trycka på F
eller f, aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.
01:25
Uppspelning i
slumpvis ordning av
de spår du spelat upp
oftast (Auto ranking shuffle play)
CD-spelaren kan lagra information om vilka
32 spår som är flitigast spelade och spela upp
dem igen. I läget automatisk slumpvis
ranguppspelning spelas de här spåren upp i
slumpvis ordning.
Välj ”a00 (auto ranking) SHUF” genom
att trycka flera gånger på P MODE/
under uppspelning, aktivera sedan
valet genom att trycka på jog-spaken.
(CD-spelare: Utför steg 1 och 2 under
”Välja uppspelningsalternativ på CDspelaren” (sid. 19), välj ”RANKING
SHUF” genom att trycka på F eller f,
aktivera sedan valet genom att trycka
på DISPLAY/MENU.)
01:25
Obs!
CD-spelaren memorerar spåren som du spelat upp
från upp till 10 CD-skivor, oberoende av om du bytt
CD-skiva eller inte. Om CD-spelaren försöker
memorera spår från en 11:e CD-skiva raderas den
först lagrade informationen.
2
Spela upp spår i den
ordning du själv
bestämmer (PGM play)
Du kan programmera CD-spelaren att spela
upp till 64 spår i den ordning du själv vill.
Välj önskat spår genom att trycka
jog-spaken mot . eller >,
aktivera valet genom att trycka på
jog-spaken tills teckenfönstret
ändras. (CD-spelare: Välj spår
genom att trycka kontrollknappen
med 5 lägen mot . eller >,
aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.)
Spåret lagras i minnet.
När du spelar upp en ATRAC CD/MP3
CD-skiva kan du också välja grupp med
+ eller
–.
Ljud-CD/CD-TEXT-skiva
1
Ljud-CD/CD-TEXT-skiva
<PGM12
När du spelar upp ATRAC CD/MP3 CDskivor visas uppspelningsordningen och
ett filnamn.
3
Upprepa steg 2 för att välja
ytterligare spår i den ordning du
själv vill.
4
Starta PGM-uppspelningen genom
att trycka på jog-spaken. (CDspelare: Tryck kontrollknappen
med 5 lägen mot u.)
<PGM01
Spårnummer Uppspelningsordning
ATRAC CD/MP3 CD
In Your H
Uppspelnings- Filnamn
ordning
(fortsättning)
23-SE
Uppspelningsalternativ
När uppspelningen är stoppad
trycker du flera gånger på
P MODE/ tills ”PGM” (program)
visas. (CD-spelare: När
uppspelningen är stoppad utför
du steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ på CDspelaren” (sid. 19), välj
”PROGRAM” genom att trycka på
F eller f, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.)
Spela upp spår i den ordning du
själv bestämmer
1
Under uppspelning trycker du på
F eller f tills sökskärmen visas.
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
Kontrollera programmet
Under programmering:
Tryck på jog-spaken och håll den nedtryckt
flera gången innan steg 4. (CD-spelare:
Tryck på kontrollknappen med 5 lägen mot
u flera gånger eller tryck flera gånger på
DISPLAY/MENU.)
När uppspelningen är stoppad:
Tryck på DISPLAY. När indikatorerna
visas trycker du flera gånger på P MODE/
tills ”PGM” blinkar, tryck sedan på jogspaken tills teckenfönstret ändras. (CDspelare: Tryck flera gånger på DISPLAY/
MENU tills listan med programmerade
spår visas. Vill du visa spår från det tredje
spåret och framåt, trycker du på
kontrollknappen med 5 lägen mot u.)
Obs!
• När du angett det 64:e spåret i steg 3 visas i
teckenfönstret det spårnummer (ljud-CD)/filnamn
(ATRAC CD/MP3 CD) som du först valde.
• Om du väljer 65 spår eller flera raderas de första
spåren du valde.
Söka efter grupper
eller spår/filer
Medan CD-spelaren spelar upp kan du söka
efter och spela upp önskad grupp (endast
ATRAC CD), önskat spår eller önskad fil
med hjälp av F eller f på CD-spelaren.
24-SE
2
Välj önskad grupp genom att
+ eller
–, tryck
trycka på
sedan kontrollknappen med 5
lägen mot u.
CD-spelaren startar uppspelningen från
den första filen i den grupp du valt.
Välja önskat spår eller
önskad fil
1 Utför steg 1 ovan, välj sedan önskad grupp
genom att trycka på
+ eller
–.
2 Välj önskat spår eller önskad fil genom
att trycka på F eller f och tryck sedan
kontrollknappen med 5 lägen mot u.
CD-spelaren startar uppspelningen från
det spår eller den fil du valt.
Gå ur sökläget
Tryck kontrollknappen med 5 lägen mot x/
CHG. Om mer än ungefär 40 sekunder har
gått utan att du utfört någon funktion återgår
skärmen till den som visades tidigare.
Obs!
Om du försöker styra CD-spelaren med
fjärrkontrollen medan en sökning pågår visas
”MENU” och du kan inte utföra några funktioner.
B Tillgängliga funktioner
Justera ljudkvaliteten
(Parametrisk equalizer)
Du kan själv ställa in ljudkvaliteten på
följande två sätt:
• Välja ett förinställt ljudmönster t ”Välja
önskad ljudkvalitet”
• Justera ljudkvaliteten själv t ”Egen
ljudkvalitetsinställning”
Välja önskad ljudkvalitet
Indikator
SOFT/
SOUND S
ACTIVE/
SOUND A
HEAVY/
SOUND H
Använda fjärrkontrollen
Välj önskad ljudkvalitet genom att trycka
flera gånger på SOUND.
På CD-spelaren
1 Tryck på DISPLAY/MENU tills MENUskärmen visas.
2 Välj ”SOUND” genom att trycka på F
eller f, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
3 Välj önskad ljudkvalitet genom att trycka
på F eller f, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
Du kan anpassa ljudkvaliteten genom att
justera ljudvolymen för de tre
frekvensområdena ”LOW” (bas), ”MID”
(mellanregister) och ”HIGH” (diskant). För
varje frekvensområde kan du välja bland 3
vågmönster och justera ljudvolymen i 7 steg
för det mönster du valt.
Justera ljudkvaliteten genom att kontrollera
vågformen i teckenfönstret.
1
Välj ”SOUND C” genom att trycka
flera gånger på SOUND, tryck
sedan på SOUND tills
teckenfönstret ändras. (CDspelare: Utför steg 1-3 under
”Välja önskad ljudkvalitet” och
välj sedan ”CUSTOM”.)
2
Tryck på jog-spaken och håll den
mot . eller > tills önskat
frekvensområde visas. (CDspelare: Välj frekvensomfång
genom att trycka kontrollknappen
med 5 lägen mot . eller >
under minst 2 sekunder.)
”LOW” visas först. (CD-spelare:
“LOW” blinkar.)
LOW
m
MID
(fortsättning)
25-SE
Tillgängliga funktioner
CUSTOM/
SOUND C
Ljudkvalitet
Passar röster, förstärker
frekvenserna i mellanregistret
Livfullt ljud, förstärker höga och
låga frekvenser
Kraftfullt ljud, förstärker höga
och låga frekvenser ännu mer än
läget ACTIVE
Egen ljudkvalitetsinställning
Egen ljudkvalitetsinställning
Justera ljudkvaliteten
3
Välj någon av de tre vågformer
som finns lagrade i minnet för de
olika frekvensområdena genom
att trycka jog-spaken flera gånger
mot . eller >, ställ sedan in
ljudvolymen genom att vrida flera
gånger på VOL +/–. (CD-spelare:
Välj vågform genom att trycka
kontrollknappen med 5 lägen mot
. eller > flera gånger och
ställ sedan in volymen genom att
trycka på F eller f.)
MID
Obs!
• Beroende på hur du har gjort inställningarna kan
det hända att ljudet blir distorderat (orent) när du
vrider upp volymen i ljudkvalitetsläget
CUSTOM. Sänk volymen i så fall.
• Det är möjligt att du upplever ljudvolymen
annorlunda om du jämför inställningen CUSTOM
med de andra ljudinställningarna. Justera
volymen tills du är nöjd.
Funktionen G-PROTECTION
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats
för att ge ett utomordentligt skydd mot
ljudbortfall om du använder spelaren
samtidigt som du rör dig.
1
När uppspelningen är stoppad
trycker du på DISPLAY tills
fönstret ändras. (CD-spelare: När
uppspelningen är stoppad trycker
du på DISPLAY/MENU tills MENUskärmen visas. Välj ”OPTION”
genom att trycka på F eller f och
tryck sedan på DISPLAY/MENU.)
2
Välj ”G-PRO” genom att trycka
jog-spaken mot . eller >,
aktivera sedan valet genom att
trycka på jog-spaken. (CD-spelare:
Välj ”G-PROTECTION” genom att
trycka på F eller f, aktivera sedan
valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.)
3
Välj ”G-PRO 1” eller ”G-PRO 2”
genom att trycka jog-spaken mot
. eller >, aktivera sedan
valet genom att trycka på jogspaken. (CD-spelare: Välj ”G-PRO
1” eller ”G-PRO 2” genom att
trycka på F eller f, aktivera sedan
valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.)
Om du väljer ”G-PRO 2” förstärks
funktionen G-PROTECTION i
jämförelse med läge ”G-PRO 1”. Om du
vill ha bästa möjliga ljudkvalitet väljer
du ”G-PRO 1”.
A: Frekvensområde
B: Ljudvolym (Du höjer volymen med VOL –.
Du sänker volymen med VOL +.)
m
MID
4
Upprepa steg 2 och 3 för de båda
återstående frekvensområdena.
5
Aktivera valet genom att trycka på
jog-spaken. (CD-spelare: Aktivera
valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.)
För att återgå till föregående skärm
– på CD-spelaren.
Tryck på
Avbryta inställningen
Tryck på x under minst 2 sekunder. (CDspelare: Tryck kontrollknappen med 5 lägen
mot x/CHG.)
26-SE
Obs!
Det kan bli små, korta avbrott i ljudet när:
– CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än
den har konstruerats för att klara av,
– du spelar smutsiga eller repiga CD-skivor eller
– du använder CD-R/RW-skivor av låg kvalitet
eller om det var något problem med
inspelningsutrustningen eller programvaran
som användes för att bränna CD-skivan.
Skydda hörseln
(AVLS)
Funktionen AVLS (Automatic Volume
Limiter System, automatisk
volymbegränsning) skyddar din hörsel
genom att begränsa maximivolymen.
1
3
Välj ”AVLS” genom att trycka jogspaken mot . eller >,
aktivera sedan valet genom att
trycka på jog-spaken. (CD-spelare:
Välj ”AVLS” genom att trycka på F
eller f, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.)
Välj ”ON” genom att trycka jogspaken mot . eller >,
aktivera sedan valet genom att
trycka på jog-spaken. (CD-spelare:
Välj ”ON” genom att trycka på F
eller f, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.)
Avbryta AVLS-funktionen
Utför steg 1-3 och ställ inställningen för
AVLS på ”OFF”.
Du kan ställa in CD-spelaren så att den
automatiskt avbryter uppspelningen inom 1
till 99 minuter. När timerfunktionen är
aktiverad visas följande indikatorer:
• CD-spelare: ” ” visas i intervall om
ungefär 5 sekunder.*
• Fjärrkontroll: ”,” visas.
* När skärm 1, 2 eller 3 visas (ljud-CD-skiva: när
skärm 1 eller 2 visas) (sid. 17)
1
Tryck på DISPLAY tills fönstret
ändras. (CD-spelare: Tryck på
DISPLAY/MENU tills MENUskärmen visas. Välj ”OPTION”
genom att trycka på F eller f och
tryck sedan på DISPLAY/MENU.)
2
Välj ”TIMER” genom att trycka
jog-spaken mot . eller >,
aktivera sedan valet genom att
trycka på jog-spaken. (CD-spelare:
Välj ”TIMER” genom att trycka på
F eller f, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.)
3
Välj ”10 min*” genom att trycka
jog-spaken mot . eller >,
(CD-spelare: Välj ”10 min” genom
att trycka på F eller f, tryck
sedan på DISPLAY/MENU.)
* Ursprunglig inställning. Om du har ändrat
inställningen visas den tid du har ställt in.
(fortsättning)
27-SE
Tillgängliga funktioner
2
Tryck på DISPLAY tills fönstret
ändras. (CD-spelare: Tryck på
DISPLAY/MENU tills MENUskärmen visas. Välj ”OPTION”
genom att trycka på F eller f och
tryck sedan på DISPLAY/MENU.)
Avbryta uppspelningen
automatiskt (OFF TIMER)
Avbryta uppspelningen automatiskt
4
Ställ in avstängningstiden genom
att vrida VOL +/–, aktivera sedan
valet genom att trycka på jogspaken. (CD-spelare: Välj
avstängningstid genom att trycka
på F eller f, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.)
• Öka/minska tidsintervallet med 5
minuter:
Vrid flera gånger på VOL +/–. (CDspelare: Tryck flera gånger på F eller
f.)
• Öka/minska tidsintervallet med 1
minut:
Fortsätt att vrida VOL +/–. (CDspelare: Tryck på F eller f under
minst 2 sekunder.)
För att återgå till föregående skärm
Tryck på x. (CD-spelare: Tryck på
–.)
Avbryta inställningsproceduren
Tryck på DISPLAY eller x under minst 2
sekunder (CD-spelare: Tryck
kontrollknappen med 5 lägen mot x/CHG.)
Kontrollera hur länge det dröjer innan
CD-spelaren avbryter uppspelningen
Under uppspelning utför du steg 1-3.
Avbryta OFF TIMER-funktionen
Utför steg 1-3 och ställ inställningen för OFF
TIMER på ”OFF”.
28-SE
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
OPR-lampan blinkar om du trycker på någon
knapp när HOLD-funktionen är aktiverad.
Skjut HOLD i pilens riktning.
Det finns en HOLD-funktion för både CDspelaren och fjärrkontrollen. Du kan
fortfarande styra CD-spelaren med hjälp av
fjärrkontrollen när HOLD på fjärrkontrollen
är avstängd (off).
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
Obs!
Även om HOLD-funktionen är aktiverad, visas inte
”HOLD” i fjärrkontrollens teckenfönster.
Stänga av ljudsignalen
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
1
Tryck på DISPLAY tills fönstret
ändras. (CD-spelare: Tryck på
DISPLAY/MENU tills MENUskärmen visas. Välj ”OPTION”
genom att trycka på F eller f och
tryck sedan på DISPLAY/MENU.)
2
Välj ”BEEP” genom att trycka jogspaken mot . eller >,
aktivera sedan valet genom att
trycka på jog-spaken. (CD-spelare:
Välj ”BEEP” genom att trycka på
F eller f, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.)
2
Välj ”LIGHT” genom att trycka jogspaken mot . eller >,
aktivera sedan valet genom att
trycka på jog-spaken. (CD-spelare:
Välj ”LIGHT” genom att trycka på
F eller f, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.)
3
Välj ”OFF” genom att trycka jogspaken mot . eller >,
aktivera sedan valet genom att
trycka på jog-spaken. (CD-spelare:
Välj ”OFF” genom att trycka på F
eller f, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.)
3
Välj ”LIGHT OFF” eller ”LIGHT 2”
genom att trycka jog-spaken mot
. eller >, aktivera sedan
valet genom att trycka på jogspaken. (CD-spelare: Välj ”LIGHT
OFF” eller ”LIGHT 2” genom att
trycka på F eller f, aktivera sedan
valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.)
Om inställningen för LIGHT
Inställning
Energisparläge
Du kan välja olika ljusalternativ för OPRlampan på CD-spelaren och på det sättet
spara på batterierna.
1
Tryck på DISPLAY tills fönstret
ändras. (CD-spelare: Tryck på
DISPLAY/MENU tills MENUskärmen visas. Välj ”OPTION”
genom att trycka på F eller f och
tryck sedan på DISPLAY/MENU.)
LIGHT OFF
LIGHT 1
LIGHT 2*
OPR-lampa
på CD-spelaren
Avstängd
Lyser normalt
under uppspelning och
användning
Lyser med svagare ljus
under uppspelning
och användning
* Du spar ström genom att välja ”LIGHT 2” i
stället för ”LIGHT 1”.
29-SE
Tillgängliga funktioner
Aktivera ljudsignalen
Utför steg 1-3 och ställ inställningen för
BEEP på ”ON”.
Spela upp spår utan
skarvar (SEAMLESS) (Endast
ATRAC CD)
Du kan t.ex. spela upp livekonserter och
slippa mellanrummen mellan de olika spåren.
1
När uppspelningen är stoppad
trycker du på DISPLAY tills
fönstret ändras. (CD-spelare: När
uppspelningen är stoppad trycker
du på DISPLAY/MENU tills MENUskärmen visas. Välj ”OPTION”
genom att trycka på F eller f och
tryck sedan på DISPLAY/MENU.)
2
Välj ”SEAMLESS” genom att
trycka jog-spaken mot . eller
>, aktivera sedan valet genom
att trycka på jog-spaken. (CDspelare: Välj ”SEAMLESS” genom
att trycka på F eller f, aktivera
sedan valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.)
3
Välj ”ON” genom att trycka jogspaken mot . eller >,
aktivera sedan valet genom att
trycka på jog-spaken. (CD-spelare:
Välj ”ON” genom att trycka på F
eller f, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.)
Obs!
I vissa fall kan spåren inte spelas upp utan
skarv; det beror på hur musiken spelades in
från början.
30-SE
B Ansluta CD-spelaren
Ansluta ett
stereosystem
När uppspelningen är stoppad
trycker du på DISPLAY tills
fönstret ändras. (CD-spelare: När
uppspelningen är stoppad trycker
du på DISPLAY/MENU tills MENUskärmen visas. Välj ”OPTION”
genom att trycka på F eller f och
tryck sedan på DISPLAY/MENU.)
2
Välj ”AUDIO OUT” genom att
trycka jog-spaken mot . eller
>, aktivera sedan valet genom
att trycka på jog-spaken. (CDspelare: Välj ”AUDIO OUT” genom
att trycka på F eller f, aktivera
sedan valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.)
3
Välj den inställning som
motsvarar den enhet du tänker
ansluta genom att trycka jogspaken mot . eller >,
aktivera sedan valet genom att
trycka på jog-spaken. (CD-spelare:
Välj inställningen genom att
trycka på F eller f, aktivera sedan
valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.)
Du kan lyssna på CD-skivor via ett
stereosystem och spela in dem på
kassettband eller MiniDisc. Mer information
finns i bruksanvisningen för den utrustning
som ska anslutas.
Se till att strömmen till de olika
komponenterna är avstängd innan du kopplar
ihop dem.
till i/LINE OUT
(OPTICAL)
Optiskt
digital
anslutningskabel
MD-spelare,
DAT-spelare
eller liknande.
Anslutningskabel
(minijack)
Vänster (vit)
Höger (röd)
Stereosystem,
kassettdäck,
radiokassettspelare
eller liknande.
Ansluten enhet*
Hörlurar
Enhet som anslutits
med anslutningskabeln
Inställning
”HP”
”LINE”
* När du ansluter enheten med den optiska
digitalkabeln behöver du inte välja
inställning. Inställningen växlar automatiskt
över till optisk anslutning.
(fortsättning)
31-SE
Ansluta CD-spelaren
1
Ansluta ett stereosystem
Obs!
• För att skydda de anslutna högtalarna bör du
sänka volymen på den anslutna utrustningen
innan du spelar upp en CD-skiva.
• Under inspelningar bör du använda nätadaptern.
Uppladdningsbara batterier och torrbatterier kan
ta slut under inspelningen.
• Ställ in volymen på den anslutna enheten och den
anslutna utrustningen så att ljudet blir rent och
fritt från distorsion.
• Den här CD-spelaren använder Serial Copy
Management System, som bara tillåter att du gör
en förstagenerationskopia vid kopiering.
• Använd bara den analoga anslutningskabeln när
du spelar in eller spelar upp ATRAC CD/MP3
CD-skivor på en ansluten utrustning.
• Om du byter ansluten enhet måste du kontrollera
att du använder korrekt inställning för ”AUDIO
OUT”.
När hörlurar eller andra enheter
ansluts till i/LINE OUT (OPTICAL)kontakten
Om du ansluter en optisk digitalkabel växlar
utgången automatiskt om till att bli en optisk
digital utgång.
När en fjärrkontroll eller anslutningskabel
ansluts, blinkar den aktuella inställningen för
AUDIO OUT (”HP” eller ”LINE”) under
ungefär 5 sekunder.
Om du anslutit en annan enhet till i/LINE
OUT (OPTICAL) kopplar du först bort
enheten och ansluter sedan hörlurarna igen,
ställ därefter inställningen AUDIO OUT på
”HP”.
När AUDIO OUT är ställt på ”LINE”
Du kan inte justera volymen med VOL +/–
på CD-spelaren eller fjärrkontrollen.
32-SE
När du använder en optisk
digitalkabel
Om du ska spela in en CD-skiva på en
MiniDisc, DAT eller liknande ser du till att
CD-spelaren är i pausläge
innan du startar inspelningsprocedurerna.
Om funktionerna G-PROTECTION och
equalizer när du använder
anslutningskabeln eller den optiska
digitalkabeln.
• Om du vill spela upp CD-skivan med bästa
möjliga ljudkvalitet ställer du inställningen
för G-PROTECTION- på ”G-PRO 1” i
menyn.
• Om inställningen för AUDIO OUT är
ställd på ”LINE” kan du inte använda den
parametriska equalizern.
B Ansluta en strömkälla
Du kan kontrollera den återstående
livslängden för batterierna i teckenfönstret.
t
t
t
t
t
Lobatt*
* Ljudsignal hörs.
När batterierna är slut laddar du antingen upp
de uppladdningsbara batterierna eller sätter i
nya torrbatterier.
• Använda de uppladdningsbara batterierna
(den här sidan)
• Använda torrbatterier (extern
batterihållare) (sid. 35)
Obs!
• Indikatorerna
visar på ett ungefär hur
mycket som återstår av batterierna. Att bara en
fjärdedel visas betyder inte alltid att det återstår
en fjärdedel av batteriernas ursprungliga
kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
• När du använder de uppladdningsbara batterierna
i kombination med torrbatterier för att få tillgång
till så mycket energi som möjligt, bör du se till att
de uppladdningsbara batterierna är fulladdade och
att du använder nya torrbatterier.
Ladda upp de uppladdningsbara
batterierna innan du använder dem för
första gången.
Genom att bara ladda upp de
uppladdningsbara batterierna när de
är helt tomma bevarar du deras
kapacitet under lång tid.
Du kan bara använda följande
uppladdningsbara batterier till denna
CD-spelare.
• NH-10WM (medföljer)
• NH-14WM (medföljer ej)
1
Öppna locket till CD-spelaren
genom att skjuta OPEN åt sidan,
öppna sedan locket till
batterifacket inne i spelaren.
2
Sätt in två uppladdningsbara
batterier genom att passa in 3
enligt märkningen i batterifacket.
Stäng sedan locket så att det
klickar på plats.
Sätt först i #-änden
(för båda batterierna).
(fortsättning)
33-SE
Ansluta en strömkälla
Under ”Specifikationer” finns mer
information om livslängd och
uppladdningstid för de uppladdningsbara
batterierna.
Använda
uppladdningsbara
batterier
Använda uppladdningsbara batterier
3
Anslut AC-adaptern till DC IN
4.5 V-kontakten på det
medföljande uppladdningsstället
och sedan till ett vägguttag.
Placera därefter spelaren på
uppladdningsstället genom att
passa in märket V på CD-spelaren
med märket v på stället.
Uppladdningen av batterierna börjar.
I fjärrkontrollens teckenfönster blinkar
indikatorn ”Charging” och segmenten i
indikatorn
tänds i följd efter
varandra. Lampan OPR tänds på CDspelaren.
När batterierna är fulladdade slocknar alla
indikatorer och lampan OPR slocknar.
OPR-lampa
Passa ihop
V och v.
Angående det medföljande
uppladdningsstället
• Det medföljande uppladdningsstället kan
enbart användas för den här CD-spelaren.
Inga andra modeller kan laddas upp med
det här stället.
• Använd det medföljande
uppladdningsstället bara för att ladda upp
batterier av typen NH-10WM. Använd det
inte för några andra batterityper.
• Under uppladdning blir både CD-spelaren
och de uppladdningsbara batterierna varma.
Men det är normalt och innebär ingen fara.
• Placera inte mynt eller andra metallföremål
på uppladdningsstället. Om terminalerna
på uppladdningsstället av misstag kommer
i kontakt med metallföremål kan det
orsaka kortslutning och överhettning.
Uppladdning av de uppladdningsbara
batterierna utan att använda det
medföljande uppladdningsstället
Anslut nätadaptern till CD-spelarens EXT
BATT/DC IN 4.5 V-kontakt och till ett
vägguttag och tryck sedan kontrollknappen
med 5 lägen mot x/CHG.
Uppladdningen startar.
Kontrollknapp med
5 lägen (x/CHG)
till DC IN 4.5V på uppladdningsstället
till EXT BATT/
DC IN 4.5 V
Nätadapter
Nätadapter
till ett vägguttag
till ett vägguttag
34-SE
OPR-lampa
Obs!
• När du laddar upp batterierna med hjälp av
uppladdningsstället måste du först ta bort den
externa batterihållaren.
• Under uppladdning blir både CD-spelaren och de
uppladdningsbara batterierna varma. Men det är
normalt och innebär ingen fara.
• Om du under laddning trycker kontrollknappen
med 5 lägen mot u, avbyts laddningen och
uppspelning av CD-skivan startar.
• Om du placerar CD-spelaren på
uppladdningsstället under uppspelning avbryts
uppspelningen, och uppladdningen börjar.
• Placera CD-spelaren på uppladdningsstället och
var noga med att passa in märket V på CDspelaren med märket v på stället. Kontrollera att
OPR-lampan på CD-spelaren tänds. Placerar du
spelaren fel på stället avbryts uppladdningen eller
uppspelningen.
Råd för hur du bär med dig de
uppladdningsbara batterierna
Förvara batterierna i det medföljande
batterifodralet så undviker du oavsiktlig
upphettning av batterierna. Om du har
batterierna i fickan utan skydd kan det hända
att de kortsluts av metallföremål, vilket kan
göra att de upphettas så mycket att de kan
börja brinna.
Använda torrbatterier
Du kan få tillgång till mer energi genom att
sätta in de uppladdningsbara batterierna i
CD-spelaren och sedan ansluta den externa
batterihållaren.
1
Ta ur de uppladdningsbara batterierna
Ta ur batterierna genom att trycka på #.
Passa in linjerna under PUSH på
det sätt som bilden visar, dra
sedan ut batterihållaren samtidigt
som du trycker på PUSH.
Passa
in mot
varandra
Om uppladdningsbara batterier
Batterierna är kanske inte helt uppladdade
eftersom de är nya eller inte har använts
under en längre tid. I så fall laddar du upp
dem tills OPR-lampan slocknar, använd
sedan CD-spelaren tills batterierna är helt
slut (”Lobatt” visas i teckenfönstret).
Upprepa den här proceduren flera gånger.
2
Sätt i två alkaliska LR6-batterier
(storlek AA) (medföljer ej) genom
att passa ihop 3 med motsvarande
märkning i batterifacket. Sätt i
batterihållaren och lås den genom
att vrida LOCK i pilens riktning.
(fortsättning)
35-SE
Ansluta en strömkälla
När är det dags att ersätta de
uppladdningsbara batterierna?
När batterilivslängden halverats börjar det bli
dags att byta ut de uppladdningsbara
batterierna mot nya.
Använda torrbatterier
Om strömkällor
3
Koppla ur alla strömkällor när du vet med
dig att du inte kommer att använda CDspelaren under en längre tid.
Anslut den externa batterihållaren
till CD-spelaren.
Om nätadaptern
till EXT BATT/
DC IN 4.5 V
Med sidan v
riktad nedåt
• Använd bara den medföljande nätadaptern.
Om CD-spelaren levereras utan nätadapter
använder du nätadatpern AC-E45HG.
Använd inga andra nätadaptrar eftersom de
kan orsaka fel.
Polaritet på adapterkontakten
Obs!
• När batterierna har tagit slut ersätter du dem med
nya.
• Batterierna i CD-spelaren och i det externa
batterifacket laddas ur samtidigt.
• Rör inte nätadaptern när du är fuktig om
händerna.
• Anslut nätadaptern ordentligt till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du skulle
märka att nätadaptern inte fungerar som
den ska måste du genast koppla bort den
från vägguttaget.
Om uppladdningsbara
batterier och torrbatterier
• Ladda aldrig torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
tillsammans med torrbatterier.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
36-SE
B Ytterligare information
Menylista
På CD-spelaren trycker du på DISPLAY/MENU och håller den intryckt tills MENU-skärmen
visas, välj sedan meny genom att trycka på F eller f.
På fjärrkontrollen trycker du flera gånger på SOUND (för ljudinställningar) eller DISPLAY (för
övriga inställningar).
CD-spelare
MENU
PLAY MODE
SOUND
OPTION
Fjärrkontroll
BEEP
Du återgår till föregående skärm genom att trycka på x (CD-spelare: tryck på
–*1).
Du avbryter den inställning du håller på att göra genom att trycka på DISPLAY
(endast för OPTION-menyn) eller på x i minst 2 sekunder (CD-spelare: Tryck kontrollknappen
med 5 lägen mot x/CHG.)
Alternativ som är märkta med z är ursprungliga inställningar.
För uppspelningsalternativ, se sid. 19.
Meny 1 , Meny 2
,
SOUND*2
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Meny 3
—
Ställa in olika funktioner (sid.)
Skydd mot hopp i ljudet (26)
Meny 1 , Meny 2
,
OPTION
G-PROTECTION*4
Meny 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z HP
z LINE
z ON
z OFF
z LIGHT OFF
z LIGHT 1
z LIGHT 2
z ON
z OFF
Skydda hörseln (27)
OPTION
AVLS
Avbryta uppspelningen automatiskt (27)
OPTION
TIMER
Ansluta ett stereosystem (31)
OPTION
AUDIO OUT*4
Stänga av ljudsignalen (28)
OPTION
BEEP
Energisparläge (29)
OPTION
LIGHT
Spela upp spår utan skarvar (30)
OPTION
SEAMLESS*4, *5
*1 När ”PGM” inte visas.
*2 Visas bara på CD-spelaren.
*3 Ursprunglig inställning. Om du har ändrat inställningen visas den tid du har ställt in.
*4 Du kan göra de här inställningarna när spelaren är i stoppläge.
*5 Endast för ATRAC CD
37-SE
Ytterligare information
Ljudinställning (sid.)
Justera ljudkvalitet (25)
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig
vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar att
CD-spelaren inte fungerar som den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller
på en dammig plats eller där det finns
mycket sand eller är fuktigt eller regnar.
Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska stötar. Lägg den heller inte på ett
underlag som inte är plant. Tänk också på
att inte lämna spelaren i en bil med stängda
fönster (där det kan bli mycket varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
• Skivor, som inte har standardformat (t.ex.
hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga),
kan inte spelas upp på den här CD-spelaren.
Om du ändå gör det riskerar du att skada
spelaren. Använd inte sådana skivor.
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
38-SE
Om hörlurar och öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med
hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder
från långvarig lyssning på hög volym. Om du
skulle börja höra ett ringande ljud i öronen
bör du sänka volymen eller allra helst sluta
lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Underhåll
Rengöring av höljet
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Rengöra terminalerna
Om terminalerna på uppladdningsstället eller
på CD-spelaren är smutsiga kan det hända att
batterierna inte laddas som de ska. Rengör
terminalerna med en bomullspinne (”tops”)
eller en torr duk med jämna mellanrum, på
det sätt som visas nedan.
Terminaler
Terminaler
Felsökning
Om du inte lyckas lösa problemet när du kontrollerat följande symptom vänder du dig till
närmaste Sony-återförsäljare och ber om hjälp.
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
Volymen ökar inte även om
du vrider VOL +/– flera
gånger i riktningen mot +
(trots att du trycker flera
gånger på VOL + på CDspelaren).
Det hörs inget ljud eller det
hörs bara brus.
c AVLS är ställt på ”ON”. Ställ det på ”OFF”. (sid. 27)
c AUDIO OUT är ställt på ”LINE”. Ställ det på ”HP”. (sid. 31)
Vissa filer går inte att spela
upp.
Jag driver enheten med
torrbatterier, men
uppspelningstiden är
alldeles för kort.
Jag driver enheten med
uppladdningsbara batterier,
men uppspelningstiden är
alldeles för kort.
”Lobatt” visas i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
”HI dc In” visas i
teckenfönstret.
c Anslut hörlurarna/öronsnäckorna ordentligt. (sid. 15)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör kontakterna till hörlurarna/
öronsnäckorna regelbundet med en mjuk och torr trasa.
c Du har försökt att spela upp filer som sparats i ett format som inte
är kompatibelt med den här CD-spelaren. (sid. 6)
c Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte
manganbatterier. (sid. 35-36)
c Byt ut batterierna mot nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA).
(sid. 35-36)
c Ladda upp och ladda ur de uppladdningsbara batterierna flera
gånger. (sid. 35)
c De uppladdningsbara batterierna är urladdade. Ladda upp dem.
(sid. 33-35)
c Byt ut batterierna mot nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA).
(sid. 35-36)
c Du använder en nätadapter som ger högre utspänning än den
medföljande eller den som rekommenderas. Använd bara den
medföljande nätadaptern eller den bilbatterikabel som
rekommenderas under “Extra tillbehör”. (sid. 43)
39-SE
Ytterligare information
(fortsättning)
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
CD-skivan spelas inte upp
eller ”No disc” visas i
teckenfönstret trots att jag
har satt in en CD-skiva i CDspelaren.
c CD-skivan är smutsig eller felaktig.
c Kontrollera att du har satt i CD-skivan med etiketten vänd uppåt.
(sid. 15)
c Det har bildats kondens (fukt) i kameran.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sid. 33)
c Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sid. 33, 35)
c Anslut nätadaptern ordentligt till ett vägguttag. (sid. 15)
c Tryck på jog-spaken (CD-spelare: Tryck kontrollknappen med 5
lägen mot u) efter minst en sekund efter det att du anslutit
nätadaptern.
c CD-R/RW-skivan är tom.
c Det är något problem med kvaliteten på CD-R/RW-skivan, med
inspelningsenheten eller bränningsprogrammet.
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sid. 28)
När jag trycker på en knapp
blinkar OPR-lampan och CDskivan spelas inte upp.
Det går inte att ställa in
volymen.
Under inspelning med optisk
digitalanslutning spelas inte
spårnumren in korrekt.
Det går inte att ladda de
uppladdningsbara
batterierna.
Uppspelningen startar från
den punkt där jag avbröt den.
(resume – återupptagen
uppspelning)
Ett frasande eller rasslande
ljud hörs från CD-skivan.
Jag har anslutit spelaren till
ett stereosystem men ljudet
är orent.
40-SE
c AUDIO OUT är ställt på ”LINE”. Ställ in volymen med hjälp av
volymkontrollen på den anslutna utrustningen. (sid. 31)
c Ställ AUDIO OUT på ”HP”. Justera volymen med VOL +/– på
CD-spelaren. (sid. 31)
c Spela in spårnumren igen genom att använda en MD-spelare, DATspelare eller liknande. (sid. 31)
c Mer information finns i bruksanvisningen för
inspelningsutrustningen. (sid. 31)
c Du har inte satt i de uppladdningsbara batterierna i batterifacket.
c Terminalerna på CD-spelaren eller uppladdningsstället är
smutsiga. Torka rent dem med en torr duk. (sidan 38)
c CD-skivan spelas upp. Avsluta uppspelningen.
c CD-spelaren har inte placerats på rätt sätt i uppladdningsstället. Se
till att spelaren är placerad så att märket V på spelaren står mot
märket v på uppladdningsstället. Kontrollera att OPR-lampan
tänds. (sidan 34)
c Funktionen för återupptagen uppspelning (Resume) är aktiverad.
Vill du starta uppspelningen från det första spåret trycker du på jogspaken i stoppläget (CD-spelare: Tryck på kontrollknappen med 5
lägen mot u och håll den intryckt) tills uppspelningen av det
första spåret börjar; du kan också öppna locket på CD-spelaren. Du
kan också koppla bort alla strömkällor och sedan sätta i batterierna
eller ansluta Ljud-CD igen. (sid. 15, 16, 33, 35, 36)
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sid. 33)
c AUDIO OUT är ställt på ”LINE”. Ställ in volymen på den
anslutna enheten. (sid. 31)
c AUDIO OUT är ställd på ”HP”. Justera volymen med VOL +/– på
CD-spelaren. (sid. 31)
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
Under uppspelning av en
ATRAC CD- eller en MP3 CDskiva roterar inte CD-skivan,
men ljudet hörs som vanligt.
”NO FILE” visas i
teckenfönstret när jag trycker
på jog-spaken (CD-spelare:
när jag tryckt kontrollknappen
med 5 lägen mot u) eller
stängt locket till CD-spelaren.
När jag stänger locket till CDspelaren börjar CD-skivan att
rotera.
LCD-teckenfönstret är svårt
att se eller uppdateras
långsamt.
” ” blinkar snabbt i
fjärrkontrollens teckenfönster
och jag kan inte hitta början
av spåret eller den önskade
punkten i spåret.
Det går inte att styra CDspelaren ordentligt via
fjärrkontrollen.
Uppspelningen avbryts helt
plötsligt.
c För att minska strömförbrukningen är CD-spelaren konstruerad så
att den stannar ATRAC CD- och MP3 CD-skivorna under
uppspelning. Det är alltså inget fel på spelaren.
c Det finns inga filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 på
CD-skivan.
c Du använder en CD-R/RW-skiva vars information har raderats.
c CD-skivan är smutsig.
c CD-spelaren läser informationen på CD-skivan. Det är alltså inget
fel på spelaren.
c Du använder CD-spelaren där det är varmt (över 40°C/104°F) eller
kallt (under 0°C/32°F). I rumstemperatur blir visningen i
teckenfönstret som vanligt igen.
c CD-spelaren har växlat till läget för förberedelse av uppspelning
av bokmärkesmärkta spår. Ändra inställningen för PLAY MODE
till ”ALL”.
c Knapparna på CD-spelaren har av misstag hållits nedtryckta.
c OFF TIMER har ställts in. Ändra inställningen till ”OFF”.
Ytterligare information
41-SE
Specifikationer
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Batterilivslängd*1 (ca. timmar)
När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.
Med lägena LIGHT och SOUND ställda på ”OFF”.
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 770 - 800 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200
mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D-A konvertering
Två NH-10WM (uppladdade under ungefär
5 timmar*2)
Ljud-CD-skivor
ATRAC CD*3
MP3 CD*4
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
25
23
44
44
33
33
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
Extern batterihållare (två alkaliska batterier*5)
(uppmätt enl. JEITA)
Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)
Linjeutgång (Line) (stereo-minijack)
Utnivå 0,7 V rms vid 47 kΩ
Rekommenderad belastning över 10 kΩ
Öronsnäckor (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + ca. 5 mW vid 16 Ω
(Ca. 1,5 mW + ca. 1,5 mW vid 16 Ω)*
*För kunder i Europa
Optisk digital utgång (optisk anslutning)
Utnivå: –21 - –15 dBm
Våglängd: 630 - 690 nm vid toppnivå
Strömförsörjning
• Två Sony NH-10WM uppladdningsbara
batterier: 1,2 V likström (DC) × 2
• Två LR6-battterier (storlek AA): 1,5 V
likström (DC) × 2
• Nätadapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
220 V, 50 Hz (modell för Kina)
120 V, 60 Hz (modell för Mexiko)
42-SE
Ljud-CD-skivor
ATRAC CD*3
MP3 CD*4
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
55
50
86
86
70
70
Två NH-10WM och extern batterihållare (två
alkaliska batterier*5)
Ljud-CD-skivor
ATRAC CD*3
MP3 CD*4
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
80
73
130
130
103
103
*1 Uppmätt värde gentemot standarden JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*2 Uppladdningstiden varierar beroende på hur de
uppladdningsbara batterierna används.
*3 Inspelad med 48 kbps
*4 Inspelad med 128 kbps
*5 Vid användning av Sonys alkaliska batterier
LR6 (SG) (tillverkat i Japan)
Drifttemperatur
5°C - 35°C
Extra tillbehör
Dimensioner (b/h/d) (exklusive
utstickande delar och kontroller)
Nätadapter*
Aktiva högtalare
Vikt (exklusive tillbehör)
Bilbatterikabel
Bilbatterikabel med
bilanslutningsset
Bilanslutningsset
Anslutningskabel
Ca. 130 × 20,7 × 130 mm
Ca. 178 g
Amerikanska patent och patent i andra licenser
är licensierade från Dolby Laboratories.
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Öronsnäckor (utom för kunder i Frankrike)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Öronsnäckor (för kunder i Frankrike)
MDR-E808SP
* Specifikationerna för nätadaptrarna varierar
mellan olika länder och regioner. Ta reda på
vilken spänning som gäller på den plats där du
befinner dig och hur kontakten ska se ut innan du
köper en nätadapter.
Det är inte säkert att din återförsäljare för
alla tillbehör som listas ovan. Fråga din
återförsäljare om mer information om de
tillbehör som finns tillgängliga i det land/
region där du befinner dig.
Ytterligare information
43-SE
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran estämiseksi laitteen
ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää esim.
sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne.
Laitteen päälle ei myöskään saa asettaa
palavia kynttilöitä.
Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
laitteen päälle ei saa asettaa nestettä
sisältäviä astioita kuten esimerkiksi
kukkamaljakoita.
Joissakin maissa voi olla voimassa tämän
laitteen virtalähteenä käytettävän akun
hävittämistä koskevia määräyksiä. Tiedustele
asiaa paikallisilta viranomaisilta.
VAARA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN
SILMIN TAI OPTISILLA LAITTEILLA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 1MLASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO PALJAIN SILMIN
OPTISILLA LAITTEILLA
CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin
maihin, joissa se on lain nojalla voimassa, eli
pääasiassa ETA (Euroopan talousalue)
maihin.
2-FI
ATRAC3plus ja ATRAC3 ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
Sisältö
Nauti ATRAC CD Walkmanin
käytöstä!
Tällä CD-soittimella soitettavat
musiikkilähteet ........................................ 6
ATRAC3plus ja ATRAC3 ............................ 7
MP3 ............................................................. 7
ATRAC3plus-/ATRAC3- ja
MP3-tiedostojen rakenne ........................ 8
Alkutoimet
Vakiovarusteiden tarkistaminen ................. 10
Osien sijainti .............................................. 11
CD-levyn soitto
1. Aseta soittimeen CD-levy. ..................... 15
2. Liitä CD-soitin. ..................................... 15
3. Soita CD-levyä. ..................................... 16
Soittotavat
Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto) ....................................... 19
Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen (ryhmäsoitto)
(vain ATRAC CD / MP3 CD) ................ 20
Yhden raidan soittaminen
(yhden raidan soitto) ............................. 20
Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaissoitto) ............. 20
Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen
sattumanvaraisessa järjestyksessä
(ryhmän satunnaissoitto)
(vain ATRAC CD / MP3 CD) ................ 20
Suosikkisoittolistojen soittaminen (m3usoittolistan soitto) (vain MP3 CD) ........ 21
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä kirjanmerkkejä lisäämällä
(kirjanmerkkiraitojen soitto) ................. 21
10 useimmin soitetun raidan soittaminen
(automaattinen suosikkiraitojen soitto) ... 22
Useimmin soitettujen raitojen soittaminen
sattumanvaraisessa järjestyksessä
(automaattinen suosikkiraitojen
satunnaissoitto) ...................................... 22
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu soitto) .......... 23
Ryhmien tai raitojen/tiedostojen etsiminen .. 24
Toiminnot
Äänensävyn säätö
(parametrinen taajuuskorjain) ............... 25
G-PROTECTION-toiminto ....................... 26
Kuulon suojaaminen (AVLS) .................... 27
Soiton pysäyttäminen automaattisesti
(OFF TIMER) ....................................... 27
Painikkeiden lukitseminen (HOLD) .......... 28
Äänimerkin poistaminen käytöstä ............. 28
Virransäästö ............................................... 29
Raitojen soittaminen tauoitta
(SEAMLESS) (vain ATRAC CD) ......... 30
CD-soittimen liittäminen
Stereolaitteiston liittäminen ....................... 31
Liittäminen virtalähteeseen
Ladattavien akkujen käyttäminen .............. 33
Kuivaparistojen käyttäminen ..................... 35
Huomautuksia virtalähteistä ...................... 36
Lisätietoja
Valikkoluettelo ........................................... 37
Varotoimet ................................................. 38
Kunnossapito ............................................. 38
Vianmääritys .............................................. 39
Tekniset tiedot ........................................... 42
Lisävarusteet .............................................. 43
3-FI
FI
Nauti ATRAC CD Walkmanin
käytöstä!
Kiitos, että olet hankkinut D-NE800:n. Tätä CD Walkman -laitetta kutsutaan ”ATRAC CD
Walkman” -laitteeksi, koska voit kuunnella sillä ”ATRAC CD” -levyjä.
Voit luoda helposti omia ATRAC CD -levyjä.
SonicStage -ohjelmiston käyttäminen
Lue vakiovarusteisiin sisältyvä vihkonen ”SonicStage”.
1
Asenna
Asenna vakiovarusteisiin sisältyvä
”SonicStage” -ohjelmisto.
2
Kopioi ja tallenna
Kopioi tietokoneeseesi musiikkia audio-CDlevyiltä tai musiikkitiedostoista, valitse haluamasi
raidat ja tallenna raidat sitten CD-levylle.
Audio-CD-levyt
Musiikkitiedostot*
,
*MP3- tai WAV- muotoiset tiedostot
4-FI
ATRAC CD -levy
ATRAC CD -levy on CD-R/RW-levy, jolle on tallennettu ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon
pakattuja äänitietoja. CD-R/RW-levylle voi tallentaa noin 30 ääni-CD-levyä.* Voit tallentaa myös
MP3-tiedostoja muuntamalla ne ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon.
Nauti ATRAC CD Walkmanin käytöstä!
* Kun CD-levyn (albumin) arvioitu kokonaissoittoaika on 60 minuuttia ja tallennat 700 Mt:n CD-R/RWlevylle nopeudella 48 kbps ATRAC3plus-muotoon.
ATRAC3plus- ja ATRAC3-muoto
Katso tämän käyttöohjeen sivuja 7 - 9.
3
SonicStage -ohjelmisto muuntaa
äänitiedot ATRAC3plus- tai ATRAC3muotoon.
Kuuntele
Voit kuunnella omia ATRAC CD
-levyjäsi CD Walkman -laitteellasi.
ATRAC CD
,
Voit kuunnella myös ääni-CD-levyjä
CD Walkman -laitteellasi.
5-FI
Tällä CD-soittimella soitettavat musiikkilähteet
Voit soittaa tällä soittimella kolmenlaisia musiikkilähteitä:
• Audio CD -levyt (CDDA-muoto)
• ATRAC3plus-/ATRAC3-muotoisia tiedostoja sisältävät CD-levyt (ATRAC CD)
• MP3-muotoisia tiedostoja sisältävät CD-levyt (MP3 CD)
Käyttökelpoiset levymuodot
Voit käyttää vain ISO 9660 Level 1/2 -levyjä ja Joliet-laajennuksen mukaisia levyjä.
Tietoja CD-R-/RW-levyistä
Tämä CD-soitin pystyy soittamaan ATRAC3plus/ATRAC3-, MP3- tai CDDA*-muotoa käyttäen
äänitetyt CD-R-/RW-levyt, mutta niiden soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä
tallennukseen käytetystä laitteesta.
* CDDA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Se on ääni-CD-levyjen äänitysnormi.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia,
eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Huomautuksia
• Tämä CD-soitin ei pysty tallentamaan musiikkisisältöä tallennuskelpoisille välineille, kuten CD-R/RWlevyille.
• ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon tallennettuja CD-R/RW-levyjä ei voi soittaa tietokoneessa.
6-FI
ATRAC3plus ja ATRAC3
”ATRAC3” on lyhenne sanoista ”Adaptive Transform Acoustic Coding3”. Se on
äänenpakkaustekniikka, joka takaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkausnopeuden.
ATRAC3 pystyy pakkaamaan musiikkitiedoston noin 1/10-osaan tiedoston alkuperäisestä koosta,
mikä pienentää tiedoston vaatimaa tallennustilaa. Käytettävissä olevat siirtonopeudet ovat 132
kbps, 105 kbps ja 66 kbps.
Ryhmien ja tiedostojen suurin määrä
• Ryhmien suurin määrä: 255
• Tiedostojen suurin määrä: 999
Katso lisätietoja vakiovarusteisiin sisältyvästä vihkosesta ”SonicStage”.
Huomautus tiedostojen tallennuksesta levylle
Älä tallenna muussa muodossa olevia tiedostoja (MP3-tiedostoja lukuun ottamatta) äläkä luo
tarpeettomia kansioita levylle, jolla on ATRAC3plus-/ATRAC3-tiedostoja.
MP3
MP3 on lyhenne sanoista MPEG-1 Audio Layer3. MP3 on ISO (International Organization for
Standardization) -organisaation Motion Picture Experts Group -työryhmän tukema
äänitiedostojen pakkausstandardi. Se mahdollistaa äänitiedostojen pakkaamisen noin 1/10-osaan
tavallisen CD-levyn sisältämien tietojen vaatimasta koosta.
Käyttökelpoisen levymuodon tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:
• Hakemistotasoja enintään: 8
• Hyväksyttävät merkit: A–Z, a–z, 0–9, _ (alaviiva)
Huomautuksia
• Kun annat tiedostolle nimen, muista antaa tiedostonimelle “mp3”-tunniste.
• Jos lisäät ”mp3”-tunnisteen muulle kuin MP3-tiedostolle, soitin ei tunnista tiedostoa oikein.
(jatkuu)
7-FI
Nauti ATRAC CD Walkmanin käytöstä!
”ATRAC3plus” on lyhenne sanoista ”Adaptive Transform Acoustic Coding3plus”. Se on
äänenpakkaustekniikka, joka on kehitetty ATRAC3-tekniikan pohjalta. ATRAC3plus pystyy
pakkaamaan musiikkitiedoston noin 1/20-osaan tiedoston alkuperäisestä koosta siirtonopeudella
64 kbps, mutta äänenlaatu pysyy silti hyvänä. Käytettävissä olevat siirtonopeudet ovat 256 kbps,
64 kbps ja 48 kbps.
Ryhmien ja tiedostojen suurin määrä
• Ryhmien suurin määrä: 255
• Tiedostojen suurin määrä: 999
Pakkaus- ja kirjoitusohjelmiston asetukset
• Tämä CD-soitin soittaa MP3-tiedostot, joiden ominaisuudet ovat seuraavat: Siirtonopeus:
16–320 kbps ja näytteenottotaajuudet: 32/44,1/48 kHz. Soitin soittaa myös muuttuvan
siirtonopeuden (Variable Bit Rate, VBR) omaavat tiedostot.
Kun pakkaat äänilähteen MP3-tiedostoksi, sinun kannattaa valita pakkausohjelmistossa
asetuksiksi ”44,1 kHz”, ”128 kbps” ja ”Constant Bit Rate”.
• Määritä tallennus maksimikapasiteettiin saakka valitsemalla asetus ”Halting of writing”.
• Jos haluat tallentaa tyhjälle levylle tietoja maksimikapasiteettiin saakka yhdellä kertaa, valitse
asetus ”Disc at Once”.
Huomautuksia tiedostojen tallennuksesta levylle
• Älä tallenna muussa muodossa olevia tiedostoja (MP3-, ATRAC3plus- ja ATRAC3-tiedostoja
lukuun ottamatta) äläkä luo tarpeettomia kansioita levylle, jolla on MP3-tiedostoja.
• Kun asetat soittimeen levyn, CD-soitin lukee kaikki tiedot levyllä olevista kansioista ja
tiedostoista. Jos levyllä on useita kansioita, levyn tai seuraavan tiedoston soiton alkaminen voi
kestää kauan.
ATRAC3plus-/ATRAC3- ja MP3-tiedostojen
rakenne
Ryhmät ja kansiot
ATRAC3plus- ja ATRAC3-muotojen rakenne on hyvin yksinkertainen. Se sisältää ”tiedostoja” ja
”ryhmiä”. ”Tiedosto” vastaa ääni-CD-levyn ”raitaa”. ”Ryhmä” on joukko tiedostoja ja vastaa
”albumia”. ”Ryhmällä” ei ole hakemistotyyppistä rakennetta (olemassa olevan ryhmän sisään ei
voi luoda uutta ryhmää).
Puhuttaessa MP3 CD -levyistä ”tiedosto” vastaa ”raitaa” ja ”ryhmä” vastaa ”albumia”. Tämä
CD-soitin tunnistaa MP3-kansion ”ryhmäksi” niin, että se pystyy soittamaan sekä ATRAC3plustai ATRAC3-muotoon tallennetut CD-R/RW-levyt että MP3-muotoon tallennetut levyt samalla
kertaa.
8-FI
ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3-tiedostorakenne ja soittojärjestys
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Ryhmä
MP3-tiedosto
Nauti ATRAC CD Walkmanin käytöstä!
Ryhmä
ATRAC3plus-/
ATRAC3-tiedosto
Huomautuksia
• Soitin ohittaa ne ryhmät, joissa ei ole MP3-tiedostoja.
• Jos samalle levylle on tallennettu sekä ATRAC3plus/ATRAC3- että MP3-tiedostoja, tämä CD-soitin soittaa
ATRAC3plus-/ATRAC3-tiedostot ensin.
• Levylle tallennettujen MP3-tiedostojen soittojärjestys voi poiketa edellä esitetystä. Tämä riippuu tiedostojen
tallennusmenetelmästä.
9-FI
Alkutoimet
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Verkkolaite (1)
Latausteline (1)
Kantolaukku (1)
Akut (2)
Ulkoinen paristokotelo (1)
Akkujen kantokotelo (1)
CD-ROM* (SonicStage) (1)
Kuulokkeet/nappikuulokkeet(1)
* Älä soita CD-ROM-levyä CD-soittimella.
SonicStage -ohjelmiston käyttöopas (1)
Kaukosäädin (1)
10-FI
Osien sijainti
CD-soitin
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
Alkutoimet
1 Näyttö (12, 17, 19, 24, 37)
2 OPR-merkkivalo (28, 29, 34)
Merkkivalon väri vaihtelee soitettavan
musiikkilähteen tyypin mukaan.
Punainen: Audio-CD, vihreä:
ATRAC3plus/ATRAC3-tiedosto, oranssi:
MP3-tiedosto
Hetken kuluttua siitä, kun olet asettanut
CD-levyn soittimeen, merkkivalo palaa
vuorotellen punaisena, oranssina ja
vihreänä.
Merkkivalo toimii myös HOLDtoiminnon merkkivalona ja CHG (lataus)
-merkkivalona.
3 VOL (äänenvoimakkuus) +*1/– painikkeet (16)
4 i (kuulokkeet)/LINE OUT (OPTICAL) liitäntä (15, 31)
Voit muuttaa liitännän toimintaa valikon
avulla.
5 HOLD-kytkin (takana) (28)
Poista CD-soittimen painikkeet ja muut
säätimet käytöstä siirtämällä kytkintä
nuolen suuntaan.
6 F-painike (19 - 31, 37)
Voit valita esimerkiksi tiedoston ja
soittotilan.
7 5-asentoinen ohjauspainike (15, 16,
19 - 31, 34, 37)
u: soitto/tauko
.: AMS*2/ pikasiirto
taakse
>: AMS / pikasiirto eteen
x/CHG: pysäytys/lataus
DISPLAY/MENU: Voit valita
DISPLAY/
toiminnot valikosta ja
MENU
vahvistaa valinnat.
Paina DISPLAY/MENU-painiketta ja
siirrä ohjauspainike asentoon u, >,
. tai x/CHG.
8
(ryhmä) + -painike (16, 23, 24)
9 f-painike (19 - 31, 37)
Voit valita esimerkiksi tiedoston ja
soittotilan.
0
(ryhmä) – -painike (16, 23, 24, 26, 28,
37)
qa EXT BATT (ulkoinen akku)/DC IN 4.5 V
(ulkoisen virtalähteen tulo) -liitäntä (15, 34, 36)
qs Lataustelineen liitännät (34, 38)
qd OPEN-kytkin (15, 33)
Avaa CD-soittimen kansi siirtämällä
kytkintä.
*1 Painikkeessa on kohopiste.
*2 Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku
(jatkuu)
11-FI
Näyttö (CD-soitin)
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
1 Merkkinäyttö (17)
Audio-CD-levyn soiton aikana
esimerkiksi levyn ja raidan nimi näkyvät
4 rivillä, jos tiedot on tallennettu CDlevylle.
ATRAC-CD/MP3-CD-levyn soiton
aikana esimerkiksi ryhmän ja tiedoston
nimi näkyvät 4 rivillä, jos tiedot on
tallennettu CD-levylle.
Myös valikkotoiminnot näkyvät tässä
näytössä.
2 Atrac3plus/MP3-ilmaisin
3 Levyn ilmaisin
Palaa, kun CD-soitin soittaa levyä.
4 Akun ilmaisin (33)
Ilmaisee akkujen tai paristojen jäljellä
olevan varauksen suunnilleen. Jos ”
”
vilkkuu näytössä, akku tai paristot ovat
tyhjät.
Kantolaukun käyttäminen
Voit kantaa soitinta ja sen paristokoteloa
yhdessä käyttämällä vakiovarusteisiin
sisältyvää kantolaukkua. Aseta ne
paikoilleen laukkuun kuvassa esitetyllä
tavalla.
12-FI
5 Soittolistan ilmaisin (21)
Vain MP3-CD
6 Ryhmän ilmaisin (20)
Vain ATRAC CD / MP3 CD
7 Soittotilan ilmaisin (19 - 24)
Ilmaisee eri soittotilat, kuten
satunnaissoiton tai ohjelmoidun soiton.
” ” ilmaisee jatkuvan soiton.
8 SOUND-ilmaisin (25, 26)
Ilmaisee valikosta valitun SOUNDasetuksen.
Kaukosäädin
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
6
2
7
3
4
8
9
q;
Alkutoimet
1
5
1 VOL (äänenvoimakkuus) +/– -säädin
(16, 26, 28)
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä tätä
säädintä.
2 x (pysäytys) -painike (16, 26, 28, 37)
3 Valitsinvipu (. u/ENT >) (16,
21 - 23, 25 - 31)
u (soitto/tauko) / ENT (vahvistus):
Kun soitin on pysäytettynä, aloita soitto
painamalla tätä painiketta. Kun soitin
soittaa levyä, pysäytä soitto painamalla
tätä painiketta. Kun valitset toimintoja
valikosta, vahvista valinta painamalla tätä
painiketta.
Siirrä asentoon . tai >: AMS,
pikasiirto taakse, pikasiirto eteen
4 Näyttö (14, 17)
(ryhmä) +/– -painikkeet (16, 23, 24)
5
6 Pidike (14)
7 HOLD-kytkin (28)
Poista kaukosäätimen painikkeet ja
säätimet käytöstä siirtämällä kytkintä
nuolen suuntaan (keltainen merkki tulee
näkyviin).
8 DISPLAY-painike (24, 26 - 31, 37)
9 P MODE/ -painike (19 - 24)
q; SOUND-painike (25, 37)
Huomautus
Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
kaukosäädintä. Et voi käyttää tätä CD-soitinta
muiden CD-soittimien vakiovarusteisiin kuuluvilla
kaukosäätimillä.
(jatkuu)
13-FI
Näyttö (kaukosäädin)
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
1
2
3
4
6
78 9q;
1 Levyn ilmaisin
2 Raidan numeron ilmaisin (23)
3 Merkkinäyttö (17)
4 Soittotilan ilmaisin (19 - 23)
5 SOUND-ilmaisin (25, 26)
6 Akun ilmaisin (33)
7 Ryhmän ilmaisin (20)
8 Soittolistan ilmaisin (21)
9 Kirjanmerkin ilmaisin (21, 22)
Soiton aikana ilmaisin näyttää raitaan
mahdollisesti tallennetun kirjanmerkin.
q; Ajastimen ilmaisin (27)
Ilmaisee, että OFF TIMER -asetus on
valittu valikosta.
Kaukosäätimen kiinnikkeen käyttäminen
Voit irrottaa kiinnikkeen kaukosäätimestä ja kiinnittää sen toisin päin.
Irrottaminen
Kiinnittäminen toisin päin
2
1
Voit pujottaa kaukosäätimen johdon kiinnikkeen läpi.
14-FI
5
CD-levyn soitto
1. Aseta soittimeen CD-levy.
1 Avaa CD-soittimen kansi
liu’uttamalla OPEN-kytkintä.
2 Aseta CD-levy lokeroon ja sulje
kansi.
OPEN-kytkin
Pistorasiaan
2. Liitä CD-soitin.
Voit käyttää seuraavia virtalähteitä:
• Akut (sivu 33)
• LR6 (koko AA) -alkaliparistot
(ulkoinen akku-/paristokotelo)
(sivu 35)
• Verkkolaite
5-asentoinen
ohjauspainike (u)
Verkkolaite
Tällä sivulla on kuvattu CD-soittimen
käyttö verkkolaitteella.
Liitä liittimet pitävästi.
1 Liitä verkkolaite.
2 Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet ja
kaukosäädin CD-soittimeen.
EXT BATT/
DC IN 4.5 V
-liitäntään
1
2
i (kuulokkeet)/
LINE OUT (OPTICAL)
-liitäntään
Kuulokkeet/
nappikuulokkeet
Kaukosäädin
(jatkuu)
15-FI
CD-levyn soitto
Etikettipuoli
ylöspäin
3. Soita CD-levyä.
5-asentoinen
ohjauspainike (u)
VOL + / –
Valitsinvipu
VOL + / –
1 Siirrä ohjauspainike asentoon u.
2 Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla painiketta VOL + tai –.
Toiminto
Soitto (edellisestä pysäytyskohdasta)
Soitto (ensimmäisestä raidasta)
Tauko / soiton jatkaminen tauon jälkeen
Pysäytys*2
Nykyisen raidan alun haku
(AMS*1)*2
Edellisten raitojen alun haku
(AMS)*3
Seuraavan raidan alun haku
(AMS)*2, *3
Seuraavaa seuraavien raitojen alun
haku (AMS)*3
Siirtyminen taaksepäin nopeasti*2, *5
Siirtyminen eteenpäin nopeasti*2, *5
Siirtyminen seuraaviin ryhmiin*4
Siirtyminen edellisiin ryhmiin*4
1 Paina valitsinvipua.
2 Säädä äänenvoimakkuutta
kääntämällä säädintä VOL +/–.
CD-soitin
Siirrä ohjauspainike
asentoon u.
Soitto alkaa edellisestä
pysäytyskohdasta.
Kun CD-soitin on
pysäytettynä, pidä
ohjauspainiketta uasennossa, kunnes
ensimmäisen raidan
soitto alkaa.
Siirrä asentoon u.
Siirrä asentoon x/CHG.
Siirrä asentoon ..
Siirrä asentoon .
toistuvasti.
Siirrä asentoon >.
Siirrä asentoon >
toistuvasti.
Pidä asennossa ..
Pidä asennossa >.
Paina
+ toistuvasti.
Paina
– toistuvasti.
Kaukosäädin
Paina valitsinvipua.
Soitto alkaa edellisestä
pysäytyskohdasta.
Kun CD-soitin on pysäytettynä,
pidä valitsinvipua alas painettuna,
kunnes ensimmäisen raidan soitto
alkaa.
Paina valitsinvipua.
Paina x.
Siirrä valitsinvipu asentoon .
kerran.
Siirrä valitsinvipua asentoon .
toistuvasti.
Siirrä valitsinvipu asentoon >
kerran.
Siirrä valitsinvipua asentoon >
toistuvasti.
Pidä valitsinvipua asennossa ..
Pidä valitsinvipua asennossa >.
Paina
+ toistuvasti.
Paina
– toistuvasti.
*1 Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku
*2 Nämä toiminnot ovat mahdollisia sekä soiton että taukotilan aikana.
*3 Kun olet soittanut viimeisen raidan, voit palata ensimmäisen raidan alkuun siirtämällä valitsinvivun
asentoon > (siirtämällä ohjauspainikkeen asentoon > CD-soittimesta). Vastaavasti jos soitat
ensimmäistä raitaa, voit siirtyä viimeiseen raitaan siirtämällä valitsinvivun asentoon . (siirtämällä
ohjauspainikkeen asentoon . CD-soittimesta).
*4 Vain toistettaessa ATRAC CD- / MP3 CD -levyä
*5 Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä, jos soitat CD-R-/RW-levylle packet write -muotoon tallennettua
MP3-tiedostoa.
16-FI
CD-levyn tietojen tarkistaminen näytöstä
Voit tarkistaa CD-levyn tiedot painamalla toistuvasti CD-soittimen DISPLAY/MENU-painiketta
tai kaukosäätimen DISPLAY-painiketta.
Kun soitat CD-TEXT-tietoja sisältävää CD-levyä, esimerkiksi raidan nimi, albumin nimi ja
esittäjän nimi tulevat näyttöön seuraavassa taulukossa sulkeissa ilmoitetulla tavalla. Kun soitat
ATRAC CD -levyä, SonicStage -ohjelmiston avulla syötetyt tiedot tulevat näyttöön. Jos
soitettavalla MP3 CD -levyllä on ID3 tag*1 -merkintöjä sisältäviä MP3-tiedostoja, ID3 tag -tiedot
tulevat näyttöön.
CD-soitin
Joka kerta kun painat DISPLAY/MENU-painiketta, näyttö muuttuu seuraavasti:
2
3
4
Audio CD
Raidan numero, kulunut soittoaika
(raidan nimi, esittäjän nimi,
albumin nimi)
Raidan numero, raidan jäljellä
olevan aika (raidan nimi,
albumin nimi, esittäjän nimi)
CD-levyn raitojen kokonaismäärä,
CD-levyn kokonaissoittoaika, jäljellä
olevien raitojen määrä*2, CD-levyn
jäljellä oleva aika*2 (albumin nimi,
esittäjän nimi)
Raitojen nimien luettelo
ATRAC CD / MP3 CD
Tiedoston nimi, esittäjän nimi*3,
ryhmän nimi, tiedoston numero,
kulunut soittoaika
Tiedoston nimi, CODEC-tiedot*4,
tiedoston numero, tiedoston
jäljellä oleva aika
Raitojen kokonaismäärä, ryhmien
kokonaismäärä, tiedoston numero,
kulunut soittoaika
CD-levyn soitto
Näyttö
1
Ryhmien/tiedostojen nimien luettelo
Kaukosäädin
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta, näyttö muuttuu seuraavasti:
Audio CD
Raidan numero, kulunut soittoaika,
(Raidan nimi)
Raidan numero, nykyisen raidan
jäljellä oleva aika
(Raidan nimi, esittäjän nimi)
Jäljellä olevien raitojen määrä*2,
CD levyn jäljellä oleva aika*2
(Albumin nimi, esittäjän nimi)
ATRAC CD / MP3 CD
Tiedoston numero, tiedoston nimi, kulunut soittoaika
Tiedoston numero, esittäjän nimi, CODEC-tiedot*4,
nykyisen tiedoston jäljellä oleva aika
Ryhmän nimi, tiedostojen kokonaismäärä
Animaationäyttö
*1 ID3 tag -merkintä on tapa lisätä tiettyjä tietoja (esimerkiksi raidan nimi, albumin nimi ja esittäjän nimi)
MP3-tiedostoihin. Tämä CD-soitin on ID3 tag -merkintämuodon versioiden 1.1, 2.2 ja 2.3 mukainen (vain
MP3 -tiedostot).
*2 Ei tule näyttöön yhden raidan soiton, satunnaissoiton, kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soiton, automaattisen
suosikkiraitojen soiton, automaattisen suosikkiraitojen satunnaissoiton tai ohjelmoidun soiton aikana.
*3 ”Esittäjän nimeä” ei näy soiton aikana, jos levyllä ei ole ID3 tag -tietoja.
*4 Siirtonopeus ja näytteenottotaajuudet. Kun soitin toistaa MP3-tiedostoa, jonka siirtonopeus on muuttuva
(VBR, Variable Bit Rate), näytössä näkyy siirtonopeuden sijaan ”VBR”. Joskus voi olla, ettei ”VBR” tule
näkyviin heti soiton alussa vaan vasta sen puolivälissä.
(jatkuu)
17-FI
Huomautuksia
• Tämä CD-soitin pystyy näyttämään merkit A - Z, a - z, 0 - 9 ja _.
• Ennen tiedoston soittamista CD-soitin lukee kaikki tiedostojen ja ryhmien (tai kansioiden) tiedot CD-levyltä.
Näytössä näkyy ”READING”-ilmaisin. CD-levyn sisällön mukaan voi olla, että luku kestää jonkin aikaa.
• Jos ryhmällä ei ole nimeä, näytössä näkyy sana ”ROOT”.
• Jos tiedostossa ei ole ID3 tag -tietoja, näyttöön tulee ilmaisin ”- - - -”.
CD-levyn poistaminen
Paina lokeron keskiötä ja nosta levy
pois lokerosta.
18-FI
B Soittotavat
Voit käyttää erilaisia soittotapoja
kaukosäätimen P MODE/ -painikkeen tai
CD-soittimen valikkotoiminnon avulla.
Soittotapojen valitseminen CDsoittimesta
Siirry PLAY MODE -valikkoon seuraavassa
kuvatulla tavalla ja valitse haluamasi
soittotapa.
1 Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin.
2 Valitse ”PLAY MODE” painamalla
painiketta F tai f ja paina sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
3 Valitse haluamasi soittotapa painamalla
painiketta F tai f.
Tehdasasetus on ”ALL” (normaali soitto).
ALL
GROUP
Soittotapavaihtoehdot tulevat näkyviin.
Soittotapojen valitseminen
kaukosäätimestä
Valitse haluamasi soittotapa painamalla
painiketta P MODE/ toistuvasti.
Raitojen soittaminen
jatkuvasti (jatkuva soitto)
Voit käyttää jatkuvaa soittoa monella tavalla.
Kaukosäätimen käyttäminen
Pidä soiton aikana P MODE/ -painiketta
alas painettuna, kunnes ” ” näkyy näytössä.
02:34
CD-soitin
1 Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin.
2 Valitse ”REPEAT” painamalla painiketta
F tai f ja paina sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
3 Valitse ”ON” painamalla painiketta F tai
f ja vahvista valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
19-FI
Soittotavat
• Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto)
• Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen
(ryhmäsoitto)
• Yhden raidan soittaminen (yhden
raidan soitto)
• Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaissoitto)
• Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(ryhmän satunnaissoitto)
• Suosikkisoittolistojen soittaminen
(m3u-soittolistan soitto)
• Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä kirjanmerkkejä
lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen
soitto)
• 10 useimmin soitetun raidan
soittaminen (automaattinen
suosikkiraitojen soitto)
• Useimmin soitettujen raitojen
soittaminen sattumanvaraisessa
järjestyksessä (automaattinen
suosikkiraitojen satunnaissoitto)
• Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu soitto)
PLAY MODE
Kaikkien valitussa
ryhmässä olevien
tiedostojen
soittaminen (ryhmäsoitto)
Raitojen soittaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
(satunnaissoitto)
(vain ATRAC CD / MP3 CD)
Paina soiton aikana P MODE/ painiketta toistuvasti, kunnes ” ”
näkyy näytössä. (CD-soitin: Toimi
kohdan ”Soittotapojen valitseminen
CD-soittimesta” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
19) mukaan, valitse ”GROUP”
painamalla painiketta F tai f ja
hyväksy valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.)
Paina soiton aikana P MODE/ painiketta toistuvasti, kunnes ”SHUF”
näkyy näytössä. (CD-soitin: Toimi
kohdan ”Soittotapojen valitseminen
CD-soittimesta” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
19) mukaan, valitse ”SHUFFLE”
painamalla painiketta F tai f ja
hyväksy valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.)
01:25
03:45
Yhden raidan
soittaminen (yhden raidan
soitto)
Paina soiton aikana P MODE/ painiketta toistuvasti, kunnes ”1”
näkyy näytössä. (CD-soitin: Toimi
kohdan ”Soittotapojen valitseminen
CD-soittimesta” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
19) mukaan, valitse ”1” painamalla
painiketta F tai f ja hyväksy valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
03:45
Kaikkien valitussa
ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen
sattumanvaraisessa
järjestyksessä (ryhmän
satunnaissoitto) (vain ATRAC CD /
MP3 CD)
Paina soiton aikana P MODE/ painiketta toistuvasti, kunnes ”
SHUF” näkyy näytössä. (CD-soitin:
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen CD-soittimesta”
vaiheiden 1 ja 2 (sivu 19) mukaan,
valitse ”GROUP SHUFFLE”
painamalla painiketta F tai f ja
hyväksy valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.)
01:25
20-FI
Suosikkisoittolistojen
soittaminen (m3usoittolistan soitto) (vain MP3 CD)
Voit soittaa m3u-suosikkisoittolistojasi.*
* ”m3u-soittolista” on tiedosto, johon MP3tiedostojen soittojärjestys on koodattu. Voidaksesi
käyttää soittolistatoimintoa tallenna MP3tiedostot CD-R/RW-levylle käyttämällä
koodausohjelmistoa, joka tukee m3u-muotoa.
1
soitto)
Kun CD-soitin soittaa levyä, voit lisätä
kirjanmerkkejä haluamiisi raitoihin ja soittaa
vain kyseiset raidat.
Audio CD: enintään 99 raitaa kultakin CDlevyltä (enintään 10 CD-levyltä).
ATRAC CD: enintään 999 raitaa kultakin
CD-levyltä (enintään 5 CD-levyltä).
MP3 CD: enintään 999 raitaa kultakin CDlevyltä (enintään 5 CD-levyltä).
Kirjanmerkkien lisääminen*
1 Kun soitat raitaa, johon haluat lisätä
MODERN
Soittolista
2
Valitse haluamasi soittolista
siirtämällä valitsinvipu asentoon
. tai >. (CD-soitin: valitse
soittolista painamalla painiketta F
tai f.)
2
kirjanmerkin, pidä valitsinvipua alas
painettuna, kunnes ” ” vilkkuu
näytössä. (CD-soitin: Pidä 5-asentoista
ohjauspainiketta asennossa u, kunnes
” ” vilkkuu.)
Kun kirjanmerkki on lisätty, ” ”ilmaisimen vilkkuminen hidastuu.
Siirrä valitsinvipu asentoon . tai >
(CD-soitin: Siirrä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon . tai >) ja
valitse raita, johon haluat lisätä
kirjanmerkin. Lisää kirjanmerkit sitten
muihin haluamiisi raitoihin toistamalla
vaihetta 1.
LATEST
3
Paina valitsinvipua. (CD-soitin:
Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike
asentoon u.)
IS THAT
Kirjanmerkkejä sisältävien
raitojen soittaminen
1 Paina P MODE/
-painiketta toistuvasti,
kunnes ” ” (kirjanmerkki) vilkkuu
jatkuvasti. (CD-soitin: Toimi kohdan
”Soittotapojen valitseminen CD-soittimesta”
vaiheiden 1 ja 2 (sivu 19) mukaan, valitse
”BOOK MARK” painamalla painiketta F
tai f ja paina DISPLAY/MENU-painiketta.
Kirjanmerkkejä sisältävien raitojen soitto
alkaa.)
(jatkuu)
21-FI
Soittotavat
Paina soiton aikana P MODE/ painiketta toistuvasti, kunnes ” ”
(soittolista) näkyy näytössä. (CDsoitin: Toimi kohdan
”Soittotapojen valitseminen CDsoittimesta” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
19) mukaan, valitse ”PLAY LIST”
painamalla painiketta F tai f ja
hyväksy valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.)
Raitojen soittaminen
halutussa järjestyksessä
kirjanmerkkejä
lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä kirjanmerkkejä
lisäämällä
2 Paina valitsinvipua, kunnes ” ” syttyy.
Kirjanmerkkejä sisältävien raitojen soitto
alkaa.
Kirjanmerkkien poistaminen*
Kun soitat kirjanmerkillä varustettua raitaa,
pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes
” ” katoaa näytöstä. (CD-soitin: Pidä 5asentoista ohjauspainiketta asennossa u,
kunnes ” ” syttyy.)
Kirjanmerkeillä varustettujen raitojen
tarkistaminen*
Kun soitat kirjanmerkeillä varustettuja
raitoja, ” ”-ilmaisin vilkkuu hitaasti
näytössä.
* Suorita nämä toiminnot vain, kun näyttö 1 tai 2
on näkyvissä (sivu 17).
Huomautuksia
• Kun soitat kirjanmerkeillä varustettuja raitoja,
soitin soittaa raidat niiden numerojärjestyksessä,
ei kirjanmerkkien lisäysjärjestyksessä.
• Jos yrität lisätä kirjanmerkkejä 11:nnelle CDlevylle (tai 6:nnelle ATRAC CD- tai MP3 CD levylle), ensimmäisenä soittamasi CD-levyn
kirjanmerkit katoavat muistista.
• Kaikki muistiin tallennetut kirjanmerkit katoavat,
– jos irrotat kaikki virtalähteet
– jos käytät CD-soitinta akuilla etkä lataa akkuja,
vaikka ”Lobatt”-ilmaisin tulee näyttöön.
10 useimmin soitetun
raidan soittaminen
(automaattinen suosikkiraitojen soitto)
CD-soitin tallentaa automaattisesti muistiinsa
tiedon 10:stä useimmin CD-levyiltä
soittamastasi raidasta. Soitin soittaa raidat
järjestyksessä 10:nnestä alkaen eniten
soitettuun raitaan asti.
22-FI
Paina soiton aikana P MODE/ painiketta toistuvasti, kunnes ”a00
(automaattinen suosikkiraitojen
soitto)” näkyy näytössä. Vahvista
valinta painamalla sitten valitsinvipua.
(CD-soitin: Toimi kohdan
”Soittotapojen valitseminen CDsoittimesta” vaiheiden 1 ja 2 (sivu 19)
mukaan, valitse ”AUTO RANKING”
painamalla painiketta F tai f ja
hyväksy valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.)
01:25
Useimmin soitettujen
raitojen soittaminen
sattumanvaraisessa
järjestyksessä
(automaattinen suosikkiraitojen
satunnaissoitto)
CD-soitin toistaa 32 raitaa, jotka se on
tallentanut muistiinsa useimmin soitetuiksi
raidoiksi. Automaattisessa suosikkiraitojen
satunnaissoitossa soitin soittaa nämä raidat
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Paina soiton aikana P MODE/ painiketta toistuvasti, kunnes ”a00
(automaattinen suosikkiraitojen
soitto) SHUF” näkyy näytössä.
Vahvista valinta painamalla sitten
valitsinvipua. (CD-soitin: Toimi kohdan
”Soittotapojen valitseminen CDsoittimesta” vaiheiden 1 ja 2 (sivu 19)
mukaan, valitse ”RANKING SHUF”
painamalla painiketta F tai f ja
hyväksy valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.)
01:25
Huomautus
CD-soitin tallentaa muistiinsa tiedot 10 CD-levyltä
soittamistasi raidoista riippumatta siitä, oletko
vaihtanut CD-levyä. Jos CD-soitin yrittää tallentaa
raitatietoja 11:nneltä CD-levyltä, sen
ensimmäiseksi tallentamat tiedot katoavat sen
muistista.
2
Raitojen soittaminen
halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu
soitto)
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina
P MODE/ -painiketta toistuvasti,
kunnes ”PGM” (ohjelmoitu) näkyy
näytössä. (CD-soitin: Kun soitin
on pysäytettynä, toimi kohdan
”Soittotapojen valitseminen CDsoittimesta” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
19) mukaan, valitse ”PROGRAM”
painamalla painiketta F tai f ja
hyväksy valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.)
Audio CD / CD-TEXT
<PGM12
ATRAC CD- / MP3 CD -levyn soiton
aikana soittojärjestysnumero ja
tiedostonimi näkyvät näytössä.
3
Valitse muut haluamasi raidat
haluamassasi järjestyksessä
toistamalla vaihetta 2.
4
Aloita ohjelmoitu soitto
painamalla valitsinvipua. (CDsoitin: Siirrä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon u.)
Audio CD / CD-TEXT
<PGM01
Raidan numero Soittojärjestysnumero
ATRAC CD / MP3 CD
In Your H
Soittojärjestysnumero
(jatkuu)
Tiedoston nimi
23-FI
Soittotavat
Voit ohjelmoida CD-soittimen soittamaan
enintään 64 raitaa haluamassasi
järjestyksessä.
Valitse haluamasi raita siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten pitämällä
valitsinvipua painettuna, kunnes
näyttö muuttuu. (CD-soitin: Valitse
raita siirtämällä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon . tai
> ja vahvista valinta painamalla
DISPLAY/MENU-painiketta.)
Raita on tallentunut muistiin.
ATRAC CD- / MP3 CD -levyn soiton
aikana voit valita ryhmän myös
painikkeilla
+ tai
–.
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä
1
Paina soiton aikana painiketta F
tai f toistuvasti, kunnes
etsintänäyttö tulee näkyviin.
Ohjelman tarkistaminen
Ohjelmoinnin aikana:
Pidä valitsinvipua alas painettuna
toistuvasti ennen vaihetta 4. (CD-soitin:
Siirrä 5-asentoista ohjauspainiketta
toistuvasti asentoon u tai paina
DISPLAY/MENU-painiketta toistuvasti.)
Kun soitin on pysäytettynä:
Paina DISPLAY-painiketta. Kun
ilmaisimet ovat näkyvissä, paina P MODE/
-painiketta toistuvasti, kunnes ”PGM”
alkaa vilkkua. Paina sitten valitsinvipua,
kunnes näyttö muuttuu. (CD-soitin: Paina
DISPLAY/MENU-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjelmoitujen raitojen luettelo
tulee näkyviin. Saat kolmannen raidan
jälkeiset raidat näkyviin siirtämällä 5asentoisen ohjauspainikkeen asentoon
u.)
Huomautuksia
• Kun olet valinnut 64:nnen raidan vaiheessa 3,
ensimmäisen valitsemasi raidan numero (Audio
CD) tai ensimmäisen valitsemasi tiedoston nimi
(ATRAC CD / MP3 CD) tulee näyttöön.
• Jos valitset vähintään 65 raitaa, ensimmäiset
valitsemasi raidat poistuvat.
Ryhmien tai raitojen/
tiedostojen etsiminen
Kun CD-soitin soittaa levyä, voit nopeasti
etsiä ja soittaa haluamasi ryhmän (vain
ATRAC CD) tai raidan/tiedoston painamalla
CD-soittimen painiketta F tai f.
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
2
Valitse haluamasi ryhmä
painamalla painiketta
+ tai
–
ja siirrä sitten 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon u.
CD-soitin aloittaa soiton valitsemasi
ryhmän ensimmäisestä raidasta.
Halutun raidan/tiedoston
valitseminen
1 Toimi edellä kuvatun vaiheen 1
2
mukaisesti ja valitse sitten haluamasi
+ tai
ryhmä painamalla painiketta
–.
Valitse haluamasi raita/tiedosto
painamalla painiketta F tai f ja siirrä
sitten 5-asentoinen ohjauspainike
asentoon u.
CD-soitin aloittaa soiton valitsemastasi
raidasta/tiedostosta.
Poistuminen etsintätilasta
Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike asentoon
x/CHG. Jos et tee mitään toimenpidettä 40
sekuntiin, edellinen näyttö palaa näkyviin.
Huomautus
Jos yrität käyttää CD-soitinta kaukosäätimellä
etsinnän aikana, näyttöön tulee ilmaisin ”MENU”
etkä voi käyttää mitään toimintoa.
24-FI
B Toiminnot
Äänensävyn säätö
(parametrinen taajuuskorjain)
Voit säätää äänentoiston sävyä kahdella
tavalla:
• Voit valita valmiin äänensävyasetuksen t
”Valmiin äänensävyasetuksen
valitseminen”
• Äänensävyn säätö itse t ”Äänensävyn
mukauttaminen”
Valmiin äänensävyasetuksen
valitseminen
Ilmaisin
SOFT/
SOUND S
ACTIVE/
SOUND A
HEAVY/
SOUND H
Käyttö kaukosäätimellä
Valitse haluamasi äänensävyasetus
painamalla SOUND-painiketta toistuvasti.
Käyttö CD-soittimesta
1 Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin.
2 Valitse ”SOUND” painamalla painiketta
F tai f ja paina sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
3 Valitse haluamasi äänensävyasetus
painamalla painiketta F tai f ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
Voit mukauttaa äänentoiston sävyä
muuttamalla 3 taajuusalueen voimakkuutta:
”LOW” (matalat taajuudet), ”MID”
(keskitaajuudet) ja ”HIGH” (korkeat
taajuudet). Kultakin taajuusalueelta voit
valita 3 eri taajuuskorjauskäyrää. Voit säätää
valitsemasi korjauskäyrän
äänenvoimakkuustasoa 7 vaihtoehdon avulla.
Säädä äänensävyä tarkkailemalla näytössä
näkyvää käyrää.
1
Valitse SOUND-painiketta
painamalla ”SOUND C” ja paina
sitten SOUND-painiketta, kunnes
näyttö muuttuu. (CD-soitin: Toimi
edellä olevan kohdan ”Valmiin
äänensävyasetuksen
valitseminen” vaiheiden 1 - 3
mukaisesti ja valitse ”CUSTOM”.)
2
Pidä valitsinvipua asennossa .
tai >, kunnes haluamasi
taajuusalue näkyy näytössä. (CDsoitin: Valitse taajuusalue
siirtämällä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon . tai
> vähintään 2 sekunniksi.)
”LOW” tulee näkyviin ensin. (CD-soitin:
”LOW” vilkkuu.)
LOW
m
MID
(jatkuu)
25-FI
Toiminnot
CUSTOM/
SOUND C
Ääni
Selkeät ihmisäänet,
keskitaajuuksien korostus
Eloisa ääni, matalien ja korkeiden
taajuuksien korostus
Voimakas ääni, ACTIVE-asetusta
voimakkaampi matalien ja
korkeiden taajuuksien korostus
Mukautettu ääni
Äänensävyn mukauttaminen
Äänensävyn säätö
3
Siirrä valitsinvipua asentoon .
tai > toistuvasti ja valitse
kutakin taajuusaluetta varten
muistiin tallennetusta 3
taajuuskorjauskäyrästä haluamasi
käyrä. Valitse sitten
äänenvoimakkuus kääntämällä
VOL +/– -säädintä toistuvasti. (CDsoitin: Valitse taajuuskorjauskäyrä
siirtämällä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon . tai
> toistuvasti. Valitse sitten
äänenvoimakkuus painamalla
painiketta F tai f.)
Huomautuksia
• Kun valitset CUSTOM-vaihtoehdon ja lisäät
äänenvoimakkuutta, käytössä oleva
äänenvoimakkuuden asetus voi aiheuttaa sen, että
ääneen tulee säröä. Jos näin käy, vähennä
äänenvoimakkuutta.
• CUSTOM-asetusten ja muiden asetusten välillä
voi olla äänenvoimakkuusero. Säädä
äänenvoimakkuus haluamaksesi.
G-PROTECTION-toiminto
G-PROTECTION-toiminto vähentää äänen
katkonaisuutta huomattavasti, kun soitinta
käytetään liikunnan aikana.
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY-painiketta, kunnes näyttö
muuttuu. (CD-soitin: Kun soitin on
pysäytettynä, pidä DISPLAY/MENUpainiketta alas painettuna, kunnes
MENU-näyttö tulee näkyviin. Valitse
”OPTION” painamalla painiketta F
tai f ja paina sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.)
2
Valitse ”G-PRO” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
”G-PROTECTION” painamalla
painiketta F tai f ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.)
3
Valitse ”G-PRO 1” tai ”G-PRO 2”
siirtämällä valitsinvipu asentoon
. tai >. Vahvista valinta sitten
painamalla valitsinvipua. (CDsoitin: Valitse ”G-PRO 1” tai ”GPRO 2” painamalla painiketta F tai
f ja vahvista valinta painamalla
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.)
Jos valitset ”G-PRO 2”, GPROTECTION-toiminnon vaikutus on
suurempi kuin vaihtoehdon ”G-PRO 1”
ollessa valittuna. Jos haluat kuunnella
laadukasta CD-ääntä, valitse ”G-PRO 1”.
MID
A: Taajuusalue
B: Äänenvoimakkuus (VOL – lisää
äänenvoimakkuutta. VOL + vähentää sitä.)
m
MID
4
Säädä muut 2 taajuusaluetta
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5
Vahvista asetukset painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Vahvista
asetukset painamalla DISPLAY/
MENU-painiketta.)
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina CD-soittimen painiketta
–.
Poistuminen säätötilasta
Paina x-painiketta vähintään 2 sekuntia.
(CD-soitin: Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike
asentoon x/CHG.)
26-FI
Huomautus
Äänessä voi olla katkonaisuutta, jos
– CD-soittimeen kohdistuu voimakas isku
– soitettava CD-levy on likaantunut tai
naarmuuntunut
– CD-R-/RW-levy on huonolaatuinen tai
tallennukseen alun perin käytetyssä laitteessa
tai sovellusohjelmassa on ollut ongelma.
Kuulon suojaaminen
(AVLS)
AVLS-toiminto (Auto Volume Limiter System,
automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin)
estää liian suuren äänenvoimakkuuden käytön
kuulon suojaamiseksi.
1
3
Valitse ”AVLS” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
”AVLS” painamalla painiketta F tai
f ja vahvista valinta painamalla
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.)
Valitse ”ON” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
”ON” painamalla painiketta F tai
f ja vahvista valinta painamalla
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.)
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä
Toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse
AVLS-asetukseksi ”OFF”.
Voit asettaa CD-soittimen pysäyttämään
soiton automaattisesti 1 - 99 minuutin
kuluttua. Kun ajastintoiminto on käytössä,
näkyvissä ovat seuraavat ilmaisimet.
• CD-soitin: ” ” tulee näkyviin 5 sekunnin
välein.*
• Kaukosäädin: ”,” on näkyvissä.
* Kun näyttö 1, 2 tai 3 on näkyvissä (Audio CD:
kun näyttö 1 tai 2 on näkyvissä) (sivu 17)
1
Paina DISPLAY-painiketta, kunnes
näyttö muuttuu. (CD-soitin: Pidä
DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
painamalla painiketta F tai f ja
paina sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
2
Valitse ”TIMER” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
”TIMER” painamalla painiketta F
tai f ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
3
Valitse ”10 min*” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
(CD-soitin: Valitse ”10 min”
painamalla painiketta F tai f ja
paina sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
* Tehdasasetus. Jos olet muuttanut asetusta,
asetetun ajan pituus tulee näkyviin.
(jatkuu)
27-FI
Toiminnot
2
Paina DISPLAY-painiketta, kunnes
näyttö muuttuu. (CD-soitin: Pidä
DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
painamalla painiketta F tai f ja
paina sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
Soiton pysäyttäminen
automaattisesti (OFF TIMER)
Soiton pysäyttäminen
automaattisesti
Painikkeiden
lukitseminen
4
Voit lukita CD-soittimen painikkeet niin, että
et voi painaa niitä vahingossa.
OPR-merkkivalo vilkkuu, jos painat jotakin
painiketta, kun HOLD-toiminto on käytössä.
Valitse haluamasi aika
kääntämällä VOL +/– -säädintä.
Vahvista valinta painamalla sitten
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
haluamasi aika painamalla
painiketta F tai f ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.)
• Ajan lyhentäminen tai pidentäminen 5
minuutilla:
Käännä VOL +/– -säädintä toistuvasti.
(CD-soitin: Paina painiketta F tai f
toistuvasti.)
• Ajan lyhentäminen tai pidentäminen 1
minuutilla:
Käännä VOL +/– -säädintä lisää. (CDsoitin: Paina painiketta F tai f
vähintään 2 sekuntia.
(HOLD)
Siirrä HOLD-kytkintä nuolen
suuntaan.
Voit käyttää HOLD-toimintoa sekä CDsoittimesta että kaukosäätimestä. Voit
käyttää CD-soitinta kaukosäätimellä, kun
HOLD-toiminto on poistettu käytöstä
kaukosäätimestä.
Painikkeiden vapauttaminen
Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suhteen
päinvastaiseen suuntaan.
Huomautus
Vaikka HOLD-toiminto olisikin käytössä,
”HOLD”-ilmaisin ei näy kaukosäätimen näytössä.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina x-painiketta. (CD-soitin: Paina
painiketta
–.)
Poistuminen asetustilasta
Paina DISPLAY- tai x-painiketta vähintään
2 sekuntia. (CD-soitin: Siirrä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon x/CHG.)
Ajan pituuden tarkistaminen ennen
CD-soittimen pysähtymistä
Toimi soiton aikana vaiheiden 1 - 3 mukaan.
OFF TIMER -toiminnon poistaminen
käytöstä
Toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse OFF
TIMER -asetukseksi ”OFF”.
28-FI
Äänimerkin
poistaminen käytöstä
Voit ottaa pois käytöstä äänimerkin, joka
kuuluu kuulokkeista tai nappikuulokkeista
käyttäessäsi CD-soitinta.
1
Paina DISPLAY-painiketta, kunnes
näyttö muuttuu. (CD-soitin: Pidä
DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
painamalla painiketta F tai f ja
paina sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
2
Valitse ”BEEP” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
”BEEP” painamalla painiketta F
tai f ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
2
Valitse ”LIGHT” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
”LIGHT” painamalla painiketta F
tai f ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
3
Valitse ”OFF” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
”OFF” painamalla painiketta F tai
f ja vahvista valinta painamalla
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.)
3
Valitse ”LIGHT OFF” tai ”LIGHT 2”
siirtämällä valitsinvipu asentoon
. tai >. Vahvista valinta sitten
painamalla valitsinvipua. (CDsoitin: Valitse ”LIGHT OFF” tai
”LIGHT 2” painamalla painiketta F
tai f ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
Äänimerkin ottaminen käyttöön
Toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse
BEEP-asetukseksi ”ON”.
Asetus
Virransäästö
Voit valita CD-soittimen OPR-merkkivalon
asetuksen niin, että voit säästää akkuja tai
paristoja.
1
Paina DISPLAY-painiketta, kunnes
näyttö muuttuu. (CD-soitin: Pidä
DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
painamalla painiketta F tai f ja
paina sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
LIGHT OFF
LIGHT 1
LIGHT 2*
OPR-merkkivalo
CD-soittimessa
Ei pala
Palaa kirkkaana soiton tai
toimintojen käytön aikana
Palaa himmeänä soiton tai
toimintojen käytön aikana
* ”LIGHT 2” säästää akkuja tai paristoja enemmän
kuin ”LIGHT 1”.
29-FI
Toiminnot
Tietoja LIGHT-asetuksesta
Raitojen soittaminen
tauoitta (SEAMLESS)
(vain ATRAC CD)
Voit soittaa esimerkiksi konserttitaltiointeja
ilman raitojen välisiä taukoja.
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY-painiketta, kunnes
näyttö muuttuu. (CD-soitin: Kun
soitin on pysäytettynä, pidä
DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
painamalla painiketta F tai f ja
paina sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
2
Valitse ”SEAMLESS” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
”SEAMLESS” painamalla
painiketta F tai f ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.)
3
Valitse ”ON” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
”ON” painamalla painiketta F tai
f ja vahvista valinta painamalla
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.)
Huomautus
Lähdemusiikin äänitystapa voi aiheuttaa sen,
ettei musiikki soi tauoitta.
30-FI
B CD-soittimen liittäminen
Stereolaitteiston
liittäminen
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY-painiketta, kunnes
näyttö muuttuu. (CD-soitin: Kun
soitin on pysäytettynä, pidä
DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
painamalla painiketta F tai f ja
paina sitten DISPLAY/MENUpainiketta.)
2
Valitse ”AUDIO OUT” siirtämällä
valitsinvipu asentoon . tai >.
Vahvista valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
”AUDIO OUT” painamalla
painiketta F tai f ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.)
3
Valitse liitetyn laitteen mukainen
asetus siirtämällä valitsinvipu
asentoon . tai >. Vahvista
valinta sitten painamalla
valitsinvipua. (CD-soitin: Valitse
asetus painamalla painiketta F tai
f ja vahvista valinta painamalla
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.)
Voit kuunnella CD-levyjä stereolaitteiston
kautta ja äänittää CD-levyjä kasetille ja
minilevylle. Katso lisätietoja liitettävän
laitteen käyttöohjeesta.
Katkaise jokaisesta laitteesta virta ennen
laitteiden liittämistä.
i/LINE OUT
(OPTICAL)
-liitäntään
Liitäntäjohto
(miniliitäntä)
Optinen
digitaalinen
liitäntäjohto
Vasen
(valkoinen)
Oikea
(punainen)
MiniDisctallennin, DATnauhuri tms.
Stereolaitteisto,
kasettinauhuri,
radiokasettinauhuri
tms.
Liitetty laite*
Kuulokkeet
Liitäntäjohdolla
liitetty laite
Asetus
”HP”
”LINE”
* Jos liität laitteen optisella digitaalisella
liitäntäjohdolla, sinun ei tarvitse valita
asetusta. Asetus vaihtuu automaattisesti
oikeaksi optista liitäntätapaa varten.
(jatkuu)
31-FI
CD-soittimen liittäminen
1
Stereolaitteiston liittäminen
Huomautuksia
• Ennen kuin alat soittaa CD-levyä, pienennä
liitetyn laitteen äänenvoimakkuus minimiin, jotta
liitetyt kaiuttimet eivät vahingoitu.
• Käytä äänityksen aikana verkkolaitetta. Jos käytät
akkuja tai kuivaparistoja virtalähteenä, niiden
varaus voi purkautua kokonaan äänityksen
aikana.
• Säädä liitetystä laitteesta äänenvoimakkuus
sopivaksi niin, ettei äänessä ole säröä.
• Tässä CD-soittimessa on SCMS (Serial Copy
Management System) -järjestelmä, joka sallii
vain ensimmäisen sukupolven digitaalisten
kopioiden luonnin.
• Kun äänität tai toistat ATRAC CD- tai MP3 CD
-levyä liitetyllä laitteella, käytä vain analogista
liitäntäjohtoa.
• Jos vaihdat liitettyä laitetta, muuta ”AUDIO
OUT” -asetusta.
Kun kuulokkeet tai jokin muu laite on
liitettynä i/LINE OUT (OPTICAL)
-liitäntään
Kun optinen digitaalinen johto on liitettynä,
lähtösignaali ohjautuu automaattisesti
optiseen digitaaliseen lähtöliitäntään.
Kun kaukosäädin tai liitäntäjohto on
liitettynä, nykyinen AUDIO OUT -asetus
(”HP” tai ”LINE”) vilkkuu noin 5 sekuntia.
Jos liität toisen laitteen i/LINE OUT
(OPTICAL) -liitäntään, irrota laite ensin ja
liitä kuulokkeet uudelleen. Vaihda sitten
AUDIO OUT -asetukseksi ”HP”.
Kun AUDIO OUT -asetuksena on
”LINE”
Et voi säätää äänenvoimakkuutta CDsoittimen tai kaukosäätimen VOL +/–
-säätimellä.
Optisen digitaalisen liitäntäjohdon
käyttäminen
Kun haluat äänittää CD-levyltä esimerkiksi
minilevylle tai DAT-nauhalle, varmista, että
CD-soitin on taukotilassa,
ennen kuin aloitat äänityksen.
32-FI
G-PROTECTION- ja
taajuuskorjaustoiminnot käytettäessä
liitäntäjohtoa tai optista digitaalista
liitäntäjohtoa
• Jos haluat äänittää laadukasta CD-ääntä,
valitse valikossa G-PROTECTIONasetukseksi ”G-PRO 1”.
• Jos AUDIO OUT -asetuksena on ”LINE”,
parametrinen taajuuskorjaustoiminto ei
toimi.
B Liittäminen virtalähteeseen
Voit tarkistaa akuissa tai paristoissa jäljellä
olevan varauksen näytöstä.
t
t
t
t
t
Lobatt*
* Laite antaa äänimerkin.
Kun akkujen tai paristojen varaus on
purkautunut, lataa akut tai vaihda paristot
uusiin.
• Akkujen käyttäminen (tämä sivu)
• Kuivaparistojen käyttäminen (ulkoinen
akku-/paristokotelo) (sivu 35)
Huomautuksia
Ladattavien akkujen
käyttäminen
Lataa akut ennen niiden ensimmäistä
käyttökertaa.
Jotta akun alkuperäisen kapasiteetti
säilyy pitkään, lataa akut vasta, kun
niiden varaus on täysin purkautunut.
Voit käyttää vain seuraavia ladattavia
akkuja CD-soittimessa.
• NH-10WM (vakiovaruste)
• NH-14WM (si sisälly vakiovarusteisiin)
Avaa CD-soittimen kansi
työntämällä OPEN-kytkintä ja avaa
sitten CD-soittimen sisällä oleva
akku-/paristolokeron kansi.
2
Aseta kaksi ladattavaa akkua
lokeroon oikein päin niin, että
niissä oleva merkintä 3 tulee
kohdakkain lokeron sisällä olevan
vastaavan merkinnän kanssa.
Sulje sitten kansi niin, että se
napsahtaa paikalleen.
•
-ilmaisin näyttää akuissa tai paristoissa
jäljellä olevan varauksen suurin piirtein. Yksi
ilmaisinosa ei aina välttämättä edusta akun
kokonaisjännitteen neljäsosaa.
• Laitteen käyttöolosuhteiden mukaan
ilmaisinosat voivat lisääntyä tai vähentyä.
• Jos käytät ladattavia akkuja ja kuivaparistoja
yhdessä mahdollisimman pitkään riittävän virran
saamiseksi, käytä täysin ladattuja akkuja ja uusia
kuivaparistoja.
Akkujen ja paristojen varauksen kestoaika ja
akkujen latausaika on mainittu kohdassa
”Tekniset tiedot”.
Asenna #-puoli edellä
(kumpikin akku).
(jatkuu)
33-FI
Liittäminen virtalähteeseen
1
Ladattavien akkujen käyttäminen
3
Liitä verkkolaite vakiovarusteisiin
sisältyvän lataustelineen DC IN
4.5 V -liitäntään ja pistorasiaan.
Aseta CD-soitin sitten
vakiovarusteisiin sisältyvään
lataustelineeseen niin, että
soittimen V-merkki tulee telineen
v-merkin kohdalle.
Akkujen lataus alkaa.
Sana ”Charging” (”lataus käynnissä”)
vilkkuu kaukosäätimen näytössä, ja
-ilmaisimen osat syttyvät yksitellen.
CD-soittimen OPR-merkkivalo syttyy.
Kun akut on täysin ladattu, kaikki
ilmaisimet katoavat näytöstä ja OPRmerkkivalo sammuu.
OPR-merkkivalo
Aseta merkit
V ja v
kohdakkain.
Huomautuksia vakiovarusteisiin
sisältyvästä lataustelineestä
• Vakiovarusteisiin sisältyvää lataustelinettä
voi käyttää vain tämän CD-soittimen
kanssa. Tässä lataustelineessä ei voi ladata
mitään muuta laitetta.
• Lataa vakiovarusteisiin sisältyvässä
lataustelineessä vain NH-10WM -akkuja.
Älä yritä ladata muun tyyppisiä akkuja.
• CD-soitin, vakiovarusteisiin sisältyvä
latausteline ja akut kuumenevat latauksen
aikana. Se ei ole vaarallista.
• Älä sijoita kolikoita tai muita
metalliesineitä lataustelineen päälle. Jos
lataustelineen liitännät pääsevät
koskettamaan metalliesineitä, voi syntyä
oikosulku ja laite voi kuumentua.
Akkujen lataaminen käyttämättä
vakiovarusteisiin sisältyvää
lataustelinettä
Liitä verkkolaite CD-soittimen EXT BATT/
DC IN 4.5 V -liitäntään ja pistorasiaan. Siirrä
sitten 5-asentoinen ohjauspainike asentoon
x/CHG.
Lataus alkaa.
5-asentoinen
ohjauspainike
(x/CHG)
OPR-merkkivalo
lataustelineen DC IN 4.5V -liitäntään
EXT BATT/DC
IN 4.5 V
-liitäntään
Verkkolaite
Verkkolaite
Pistorasiaan
Pistorasiaan
34-FI
Huomautuksia
• Kun lataat akkuja lataustelineen avulla, irrota
ulkoinen paristokotelo.
• CD-soitin, vakiovarusteisiin sisältyvä latausteline
ja akut kuumenevat latauksen aikana. Se ei ole
vaarallista.
• Jos siirrät 5-asentoisen ohjauspainikkeen
asentoon u latauksen aikana, lataus päättyy ja
CD-soitin aloittaa levyn soiton.
• Jos asetat CD-soittimen lataustelineeseen soiton
aikana, soitto päättyy ja lataus alkaa.
• Aseta CD-soitin lataustelineeseen pitävästi niin,
että CD-soittimen V-merkki tulee telineen vmerkin kohdalle. Varmista, että CD-soittimen
OPR-merkkivalo syttyy. Jos asetat soittimen
väärin, lataus tai soitto päättyy.
Kuivaparistojen
käyttäminen
Voit pidentää soittimen käyttöaikaa
asentamalla akut CD-soittimeen ja liittämällä
ulkoisen akku-/paristokotelon.
1
Kohdista PUSH-kohdan
alapuolella olevat viivat kuvan
mukaisesti, paina PUSH-kohdasta
ja vedä paristokotelo ulos.
Kohdakkain
Ladattavien akkujen poistaminen
Poista akut painamalla painiketta #.
2
Huomautus ladattavista akuista
Jos akut ovat uusia tai niitä ei ole käytetty
pitkään aikaan, ne eivät ehkä lataudu täyteen.
Lataa akut tällöin täyteen niin, että OPRmerkkivalo sammuu. Käytä sitten CDsoitinta, kunnes akut ovat täysin tyhjät
(näytössä näkyy ilmaisin ”Lobatt”). Toista
tämä toimenpide useita kertoja.
Huomautus ladattavien akkujen
kuljettamisesta
Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää
akkukoteloa akkujen odottamattoman
kuumenemisen estämiseksi. Jos ladattavat
akut pääsevät koskettamaan metalliesineitä,
voi siitä johtuva oikosulku aiheuttaa akkujen
kuumenemisen tai tulipalon.
(jatkuu)
35-FI
Liittäminen virtalähteeseen
Milloin akut on vaihdettava?
Jos akkujen varauksen kestoaika lyhenee
noin puoleen alkuperäisestä, korvaa akut
uusilla ladattavilla akuilla.
Asenna kaksi LR6 (koko AA) alkaliparistoa (eivät sisälly
vakiovarusteisiin) paikoilleen niin,
että paristoissa oleva 3 -merkintä
tulee kohdakkain akku-/
paristokotelon sisällä olevan
merkinnän kanssa. Asenna
paristokotelo paikalleen ja lukitse
kotelo kääntämällä LOCK-kohtaa
nuolen suuntaisesti.
Kuivaparistojen käyttäminen
3
Liitä ulkoinen paristokotelo CDsoittimeen.
Huomautuksia
virtalähteistä
Irrota kaikki virtalähteet, jos CD-soitinta ei
aiota käyttää pitkään aikaan.
Verkkolaitteesta
EXT BATT/DC
IN 4.5 V
-liitäntään
v-puoli alaspäin
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkolaitetta. Jos sitä ei ole toimitettu
CD-soittimen mukana, käytä verkkolaitetta
AC-E45HG. Älä käytä mitään muuta
verkkolaitetta. Muutoin laite voi vioittua.
Liittimen napaisuus
Huomautuksia
• Kun paristot ovat täysin purkautuneet, vaihda
molemmat paristot uusiin.
• CD-soittimessa ja ulkoisessa akku-/
paristokotelossa olevat akut ja paristot
purkautuvat samanaikaisesti.
• Älä koske verkkolaitteeseen märillä
käsillä.
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon yletyt
helposti. Jos huomaat verkkolaitteessa
jotakin tavallisesta poikkeavaa, irrota se
heti pistorasiasta.
Ladattavista akuista ja
kuivaparistoista
• Älä lataa kuivaparistoja.
• Älä yritä hävittää akkuja tai paristoja
polttamalla.
• Älä sijoita akkuja tai kuivaparistoja
kolikoiden tai muiden metalliesineiden
yhteyteen. Muutoin voi syntyä lämpöä, jos
akun tai pariston positiivinen ja
negatiivinen napa koskettavat
metalliesinettä.
• Älä käytä ladattavia akkuja ja
kuivaparistoja sekaisin.
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja
sekaisin.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin.
• Poista akut tai paristot, jos niitä ei käytetä
pitkään aikaan.
• Jos akut tai paristot pääsevät vuotamaan,
pyyhi akkulokero tai paristokotelo
puhtaaksi ja asenna uudet akut tai paristot.
Jos saat akuista tai paristoista vuotanutta
ainetta käsiisi, pese ne huolellisesti.
36-FI
B Lisätietoja
Valikkoluettelo
Pidä CD-soittimen DISPLAY/MENU-painiketta alas painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin. Valitse sitten haluamasi valikko painamalla painiketta F tai f.
Paina kaukosäätimen SOUND-painiketta (ääniasetukset) tai DISPLAY-painiketta (muut
asetukset) toistuvasti.
CD-soitin
MENU
PLAY MODE
SOUND
OPTION
Kaukosäädin
BEEP
Palaa edelliseen näyttöön painamalla x (CD-soitin: paina
–*1).
Voit poistua asetuksista painamalla DISPLAY-painiketta (vain OPTION-valikko) tai
painiketta x vähintään kaksi sekuntia (CD-soitin: Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike asentoon x/
CHG.)
Merkillä z merkityt asetukset ovat tehdasasetuksia.
Tietoja soittotavoista on sivulla 19.
Valikko 1 , Valikko 2
,
SOUND*2
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Valikko 3
—
Muiden toimintojen asetukset (sivu)
Soiton katkonaisuuden estäminen (26)
Valikko 1 , Valikko 2
,
OPTION
G-PROTECTION*4
Valikko 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z HP
z LINE
z ON
z OFF
z LIGHT OFF
z LIGHT 1
z LIGHT 2
z ON
z OFF
Kuulon suojaaminen (27)
OPTION
AVLS
Soiton pysäyttäminen automaattisesti (27) OPTION
TIMER
Stereolaitteiston liittäminen (31)
OPTION
AUDIO OUT*4
Äänimerkin poistaminen käytöstä (28)
OPTION
BEEP
Virransäästö (29)
OPTION
LIGHT
Raitojen soittaminen jatkuvasti (30)
OPTION
SEAMLESS*4, *5
*1 Kun ”PGM” ei ole näkyvissä.
*2 Näkyy vain CD-soittimessa.
*3 Tehdasasetus. Jos olet muuttanut asetusta, asetetun ajan pituus tulee näkyviin.
*4 Voit määrittää nämä asetukset, kun soitin on pysäytettynä.
*5 Vain ATRAC CD
37-FI
Lisätietoja
Äänen asetukset (sivu)
Äänensävyn säätö (25)
Varotoimet
Turvallisuudesta
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu CDsoittimen sisään, irrota se virtalähteestä ja
vie se huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin
käytät sitä uudelleen.
• Älä työnnä mitään vieraita esineitä DC IN
4.5 V -liitäntään (ulkoisen virran
tuloliitäntä).
CD-soittimesta
• Pidä CD-soittimen linssi puhtaana äläkä
kosketa sitä. Jos kosketat linssiä, se voi
vahingoittua ja CD-soittimeen voi tulla
toimintahäiriö.
• Älä sijoita mitään painavaa esinettä CDsoittimen päälle. CD-soitin ja CD-levy
voivat vahingoittua.
• Älä jätä CD-soitinta lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle, pölylle, hiekalle,
kosteudelle, sateelle tai iskuille. Älä
myöskään jätä sitä epätasaiselle pinnalle
tai autoon, jonka ikkunat ovat kiinni.
• Jos CD-soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai
televisiovastaanottoon, katkaise CDsoittimesta virta tai siirrä se kauemmas
radiosta tai televisiosta.
• Tällä CD-soittimella ei voi soittaa
muodoltaan tavallisista poikkeavia
(esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden
muotoisia) levyjä. Tällaiset levyt voivat
vioittaa CD-soitinta. Älä siis käytä
kyseisenlaisia levyjä.
CD-levyjen käsittelystä
• Tartu CD-levyyn sen reunoista, jotta se
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä CD-levyn pintaan tarraa tai
teippiä.
• Älä jätä CD-levyä alttiiksi suoralle
auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä
jätä CD-levyä autoon, joka on pysäköity
aurinkoiseen paikkaan.
38-FI
Kuulokkeista/
nappikuulokkeista
Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi autoa, muuta moottoriajoneuvoa tai
polkupyörää. Kuulokkeiden käyttö voi
aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on
myös kiellettyä joillakin alueilla. Voi myös
olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet
kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella,
varsinkin ylittäessäsi suojatietä. Ole erittäin
varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita
tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden
käyttöä suurella äänenvoimakkuudella.
Asiantuntijat kehottavat välttämään jatkuvaa,
kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
kuulet korvissasi epänormaalia sointia,
pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
laitteen käyttö.
Muiden henkilöiden ottaminen huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten
kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Kunnossapito
Kotelon puhdistaminen
Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti
veteen tai mietoon pesuaineliuokseen
kostutettua liinaa. Älä käytä alkoholia,
bensiiniä tai ohenteita.
Liitäntöjen puhdistaminen
Jos lataustelineen tai CD-soittimen liitännät
likaantuvat, akkujen lataus ei välttämättä
onnistu asianmukaisesti. Puhdista liitännät
aika ajoin pumpulipuikolla tai kuivalla
liinalla kuvan mukaisesti.
Liitännät
Liitännät
Vianmääritys
Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkistukset, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Häiriö
Syy ja/tai korjaustoimet
Äänenvoimakkuus ei
suurene, vaikka käännät
VOL +/– -säädintä +-suuntaan
toistuvasti (tai vaikka painat
CD-soittimen painiketta
VOL + toistuvasti).
Mitään ääntä ei kuulu tai
kuuluu kohinaa.
c AVLS-asetuksena on ”ON”. Muuta asetukseksi ”OFF”. (sivu 27)
c AUDIO OUT -asetuksena on ”LINE”. Muuta asetukseksi ”HP”.
(sivu 31)
Joitakin tiedostoja ei voi
soittaa.
Soittoaika on liian lyhyt, kun
virtalähteenä ovat
kuivaparistot.
Soittoaika on liian lyhyt, kun
virtalähteenä ovat akut.
”Lobatt” tulee näyttöön. CDlevy ei soi.
”HI dc In” tulee näyttöön.
c Liitä kuulokkeiden/nappikuulokkeiden liitin pitävästi. (sivu 15)
c Liitin on likaantunut. Puhdista kuulokkeiden/nappikuulokkeiden
liitin aika ajoin pehmeällä, kuivalla liinalla.
c Yritit soittaa tiedostoja, joiden muoto ei ole yhteensopiva tämän
CD-soittimen kanssa. (sivu 6)
c Tarkista, että käytät varmasti alkaliparistoja (mangaaniparistot
eivät kelpaa). (sivut 35-36)
c Vaihda paristot uusiin LR6 (koko AA) -alkaliparistoihin. (sivut
35-36)
c Lataa akut ja pura niiden varaus useita kertoja. (sivu 35)
c Akkujen varaus on täysin purkautunut. Lataa akut. (sivut 33-35)
c Vaihda paristot uusiin LR6 (koko AA) -alkaliparistoihin. (sivut
35-36)
c Käytössä olevan verkkolaitteen nimellisarvot ovat suuremmat kuin
vakiovarusteisiin sisältyvän tai suositellun verkkolaitteen. Käytä
vain vakiovarusteisiin sisältyvää verkkolaitetta tai ”Lisävarusteet”kohdassa suositeltua auton akun sovitinkaapelia. (sivu 43)
Lisätietoja
(jatkuu)
39-FI
Vianmääritys
Häiriö
Syy ja/tai korjaustoimet
CD-levy ei soi tai ilmaisin
”No disc” tulee näyttöön,
kun CD-levy on paikallaan
CD-soittimessa.
c CD-levy on likaantunut tai viallinen.
c Tarkista, että CD-levy on paikallaan tekstipuoli ylöspäin. (sivu 15)
c Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Älä käytä CD-soitinta useaan tuntiin, jotta kosteus haihtuu.
c Sulje akku-/paristokotelon kansi pitävästi. (sivu 33)
c Tarkista, että akut tai paristot ovat oikein paikoillaan. (sivut 33,
35)
c Liitä verkkolaite pitävästi pistorasiaan. (sivu 15)
c Paina valitsinvipua (CD-soitin: Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike
asentoon u) vähintään yhden sekunnin kuluttua siitä, kun olet
liittänyt verkkolaitteen.
c CD-R-/RW-levy on tyhjä.
c CD-R-/RW-levyn laadussa tai tallennukseen käytetyssä laitteessa
tai sovellusohjelmassa on ongelma.
c Painikkeet on lukittu. Liu’uta HOLD-kytkintä taaksepäin.
(sivu 28)
CD-soittimen OPRmerkkivalo vilkkuu, kun
painat jotain painiketta, eikä
CD-levy soi.
Äänenvoimakkuutta ei voi
säätää.
Kun käytät äänityksen aikana
optista digitaalista
liitäntäjohtoa, raidan numero
ei tallennu oikein.
Akkuja ei voi ladata.
Soitto alkaa edellisestä
pysäytyskohdasta
(soitonjatkamistoiminto).
Kuuluu pyörivän CD-levyn
rahinaa.
40-FI
c Valikkoasetusten AUDIO OUT -kohdan asetuksena on ”LINE”.
Säädä äänenvoimakkuus liitetyn laitteen äänenvoimakkuuden
säätimellä. (sivu 31)
c Valitse AUDIO OUT -asetukseksi ”HP”. Säädä äänenvoimakkuus
CD-soittimen säätimellä VOL +/–. (sivu 31)
c Tallenna raidan numero uudelleen minilevysoittimella, DATnauhurilla tms. (sivu 31)
c Katso lisätietoja äänittävän laitteen käyttöohjeesta. (sivu 31)
c Akkuja ei ole asetettu lokeroon.
c CD-soittimen tai lataustelineen liitännät ovat likaantuneet.
Puhdista ne kuivalla pehmeällä liinalla. (sivu 38)
c CD-levyn soitto on meneillään. Keskeytä soitto.
c CD-soitin ei ole oikein paikallaan lataustelineessä. Aseta soitin
lataustelineeseen niin, että soittimen V-merkki tulee telineen
v-merkin kohdalle. Varmista, että OPR-merkkivalo syttyy.
(sivu 34)
c Soitonjatkamistoiminto on käytössä. Aloita soitto ensimmäisestä
raidasta painamalla valitsinvipua, kun soitto on pysäytettynä (CDsoitin: pidä 5-asentoista ohjauspainiketta asennossa u), kunnes
ensimmäisen raidan soitto alkaa, tai avaa CD-soittimen kansi.
Vaihtoehtoisesti voit myös irrottaa kaikki virtalähteet ja asentaa
sitten akun ja pariston tai liittää verkkolaitteen uudelleen. (sivut
15, 16, 33, 35, 36)
c Sulje akku-/paristolokeron kansi pitävästi. (sivu 33)
Häiriö
Syy ja/tai korjaustoimet
Liitettyä stereolaitetta
käytettäessä äänessä on
säröä tai kohinaa.
c Valikkoasetusten AUDIO OUT -kohdan asetuksena on ”LINE”.
Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta. (sivu 31)
c Valikkoasetusten AUDIO OUT -kohdan asetuksena on ”HP”.
Säädä äänenvoimakkuus CD-soittimen painikkeella VOL +/–.
(sivu 31)
c CD-soitin on suunniteltu pysäyttämään ATRAC CD- tai MP3 CD levyn pyörittäminen soiton aikana virrankulutuksen
pienentämiseksi. Soittimessa ei ole vikaa.
ATRAC CD- tai MP3 CD -levyn
soiton aikana CD-levy ei
pyöri, mutta kuulet äänen
normaalisti.
”NO FILE” tulee näyttöön,
kun painat valitsinvipua (CDsoitin: kun siirrät 5asentoisen ohjauspainikkeen
asentoon u) tai kun suljet
CD-soittimen kannen.
Kun suljet CD-soittimen
kannen, CD-levy alkaa
pyöriä.
Nestekidenäyttöä on vaikea
nähdä tai sen toiminta
hidastuu.
” ” vilkkuu nopeasti
kaukosäätimen näytössä,
etkä löydä raidan alkua tai
tiettyä kohtaa raidasta.
Et voi käyttää CD-soitinta
kaukosäätimellä.
Soitto pysähtyy yhtäkkiä.
c CD-levyllä ei ole ATRAC3plus-, ATRAC3- tai MP3-tiedostoja.
c Soittimessa on CD-R/RW-levy, jolta on tiedot poistettu.
c CD-levy on likainen.
c CD-soitin lukee CD-levyllä olevia tietoja. Soittimessa ei ole vikaa.
c Käytät CD-soitinta korkeassa (yli 40 °C) tai matalassa (alle 0 °C)
lämpötilassa. Huoneen lämpötilassa näytön toiminta palautuu
normaaliksi.
c CD-soitin on siirtynyt kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soiton
valmistelutilaan. Muuta PLAY MODE -asetukseksi ”ALL”.
c Pidät CD-soittimen painikkeita painettuina vahingossa.
c OFF TIMER on asetettu. Valitse asetukseksi ”OFF”.
Lisätietoja
41-FI
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 770 - 800 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW
(Tämä lähtöteho on mitattu 200 mm:n
etäisyydeltä optisen lukupäälohkon
objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n aukolla.)
D/A-muunnos
1-bittinen kideohjattu aika-akselimuunnos
Akkujen/paristojen varauksen
kestoaika*1 (keskim. tuntia)
Kun käytät CD-soitinta tasaisella ja vakaalla
alustalla.
Kun LIGHT- ja SOUND-asetuksena on ”OFF”.
Soittoaika vaihtelee CD-soittimen käyttötavan
mukaan.
Kaksi NH-10WM -akkua (ladattu noin 5
tuntia*2)
Ääni-CD-levyillä
CD-ATRAC*3
CD-MP3*4
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
25
23
44
44
33
33
Taajuusvaste
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
(mittaus: JEITA)
Ulkoinen paristokotelo (kaksi alkaliparistoa*5)
Lähtöteho (4,5 V:n tulolla)
Linjalähtö (stereominiliitäntä)
Lähtötaso 0,7 V RMS 47 kΩ
Suositeltava kuormitusimpedanssi yli 10 kΩ
Nappikuulokkeet (stereominiliitäntä)
Noin 5 mW + noin 5 mW 16 Ω
(Noin 1,5 mW + noin 1,5 mW 16 Ω)*
*Eurooppalaiset asiakkaat
Optinen digitaalinen lähtö (optinen lähtöliitäntä)
Lähtötaso: –21 - –15 dBm
Aallonpituus: 630 - 690 nm huipputasolla
Käyttöjännite
• Kaksi Sony NH-10WM -akkua: 1,2 V DC × 2
• Kaksi LR6 (koko AA) -paristoa: 1,5 V DC ×
2
• Verkkolaite (DC IN 4.5 V -liitäntä):
220 V AC, 50 Hz (Kiinassa myytävä malli)
120 V AC, 60 Hz (Meksikossa myytävä malli)
42-FI
Ääni-CD-levyillä
CD-ATRAC*3
CD-MP3*4
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
55
50
86
86
70
70
Kaksi NH-10WM -akkua ja ulkoinen
paristokotelo (kaksi alkaliparistoa*5)
Ääni-CD-levyillä
CD-ATRAC*3
CD-MP3*4
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
80
73
130
130
103
103
*1 JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) -standardin
mukaisesti mitattu arvo
*2 Latausaika riippuu ladattavan akun
käyttötavasta.
*3 Tallennuksen siirtonopeus 48 kbps
*4 Tallennuksen siirtonopeus 128 kbps
*5 Käytettäessä Sonyn LR6 (SG) -alkaliparistoja
(valmistettu Japanissa)
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C
Lisävarusteet
Mitat (l/k/s) (ei sisällä ulkonevia osia
eikä säätimiä)
Verkkolaite*
Aktiivinen
kaiutinjärjestelmä
Auton akun sovitinkaapeli
Auton akun sovitinkaapeli
ja autoliitäntäpakkaus
Autoliitäntäpakkaus
Liitäntäjohto
Noin 130 × 20,7 × 130 mm
Paino (ilman varusteita)
Noin 178 g
Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin
yhdysvaltalaisiin ja muun maalaisiin
patentteihin.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Nappikuulokkeet (paitsi Ranskassa olevat
asiakkaat)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Nappikuulokkeet (Ranskassa olevat asiakkaat)
MDR-E808SP
* Verkkolaitteen tekniset ominaisuudet vaihtelevat
myyntialueen mukaan. Tarkista paikallinen
verkkojännite ja verkkopistokkeen muoto ennen
laitteen ostamista.
Saattaa olla, ettei kaikilla jälleenmyyjillä ole
kaikkia edellä mainittuja lisävarusteita. Kysy
jälleenmyyjältä lisätietoja saatavissa olevista
lisävarusteista.
Lisätietoja
43-FI
44-FI
Lisätietoja
45-FI
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising