Sony | D-EJ2000 | Sony D-EJ2000 Bruksanvisning

3-245-377-51 (1)
Portable
CD Player
Bruksanvisning
Områdeskod
Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i
vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.
För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren
kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan
under “Tillbehör (medföljer/tillval)”.
“WALKMAN” är ett registrerat varumärke
som tillhör Sony Corporation.
“
” är ett
varumärke som ägs av Sony Corporation.
D-EJ2000
© 2002 Sony Corporation
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET
RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV
NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT
CE-markeringens giltighet är begränsad till
de länder där den har stöd av lagen,
huvudsakligen inom EES (Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet).
2
Innehållsförteckning
Ansluta CD-spelaren
Komma igång
Kontrollernas placering .............................. 4
Ansluta en strömkälla
Spela upp en CD-skiva
1. Ansluta CD-spelaren. .............................. 7
2. Sätt i en CD-skiva. ................................... 7
3. Spela upp en CD-skiva. ........................... 8
Använda det uppladdningsbara batteriet ... 19
Använda ett torrbatteri ............................... 22
Om strömkällor .......................................... 23
Ytterligare information
Uppspelningsalternativ
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play) ........................................
Spela upp ett enskilt spår (Single play) ....
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play) ........................................
Uppspelning av önskade spår med
hjälp av bokmärken (uppspelning
med bokmärken) ...................................
Spela upp spår i den ordning du själv
vill (PGM play) ....................................
Ansluta ett stereosystem ............................ 18
11
11
11
Försiktighetsåtgärder ................................. 24
Underhåll ................................................... 25
Felsökning ................................................. 26
Specifikationer ........................................... 29
Tillbehör (medföljer/tillval) ....................... 30
12
13
Tillgängliga funktioner
Funktionen G-PROTECTION ................... 14
Visa CD-textinformation ........................... 14
Kontrollera den återstående tiden på CDskivan och antalet återstående spår ....... 15
Förstärka basljudet (SOUND) ................... 15
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 16
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 16
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ... 17
Stänga av LCD-fönstrets
bakgrundsbelysning ............................... 17
3
Komma igång
Kontrollernas placering
För mer information se sidorna inom parentes.
CD-spelare (framsida)
1 EXT BATT (externt batteri)/DC IN
3 V-kontakt (kontakt för extern
strömkälla) (sidorna 7, 20, 22)
2 Jog-spak (u (uppspelning/
paus)•./> (AMS/
sökning)) (sidorna 7, 8, 12, 13)
3 x (stopp)/CHARGE-knapp•
CHARGE-lampa
(sidorna 8, 16, 17, 19, 20)
4 OPEN-omkopplare
(sidan 7)
5 VOL (volym) +*/– kontroll
(sidan 8)
6 LINE OUT (OPTICAL) kontakt
(sidan 18)
7 i (hörlurar)-kontakt
(sidan 7)
8 Anslutningar för uppladdningsstället
(sidan 19)
CD-spelare (insida)
CD-spelare (baksida)
9 Batterifack
(sidan 19)
q; G-PROTECTIONomkopplare
(sidan 14)
qs HOLDomkopplare
(sidan 16)
qa AVLS-omkopplare
(sidan 16)
*Det finns en liten upphöjd punkt bredvid +; punkten visar åt vilket håll du vrider för att höja volymen.
4
Fjärrkontroll
qd x-knapp (stopp)
(sidorna 8, 17)
qf VOL (volym)
+/– kontroll
(sidan 8)
Komma igång
qg Teckenfönster
(sidorna 9, 11 - 16)
qh Jog-spak (u (uppspelning/
paus)• ENT (enter)•./>
(AMS/sökning))
(sidorna 8, 10, 12, 13)
qj Spänne
(sidan 6)
qk HOLD-omkopplare
(sidan 16)
w; SOUND-knapp
(sidan 15)
ql DISPLAY-knapp
(sidorna 14, 15)
wa P MODE/
(uppspelningsläge/
upprepa) knapp
(sidorna 10 - 13, 17)
Obs!
Använd endast den medföljande fjärrkontrollen. Du
kan inte styra denna CD-spelare med den
fjärrkontroll som medföljer andra CD-spelare.
(Forts.)
5
Använda klämman på fjärrkontrollen
Du kan vrida klämman på fjärrkontrollen om det behövs. Du kan också ta bort den.
Ta bort klämman
Vända klämman åt andra hållet
,
Du kan dra fjärrkontrollens kabel genom klämman.
Använda bärväskan
Du kan bära spelaren och batterihållaren i den medföljande bärväskan.
Placera dem i väskan som nedanstående bild visar.
6
Spela upp en CD-skiva
Som strömkälla kan du också använda ett uppladdningsbart batteri eller ett torrbatteri.
1. Ansluta CD-spelaren.
till ett vägguttag
till DC IN 3V
Spela upp en CD-skiva
1 Anslut AC-adaptern.
2 Anslut hörlurarna/öronsnäckorna med
fjärrkontrollen.
AC-adapter
För modeller som levereras med en
kontaktadapter
Om AC-adaptern inte passar i vägguttaget kan
du använda kontaktadaptern.
Jog-spak
För modeller som levereras med
fjärrkontroll
• Anslut hörlurarnas/öronsnäckornas
kontakt till fjärrkontrollen.
• Anslut hörlurarna/öronsnäckorna
ordentligt till fjärrkontrollen. En
glappande anslutning kan orsaka
störande ljud under uppspelning.
till i (hörlurar)
Hörlurar
eller
öronsnäckor
2. Sätt i en CD-skiva.
1 Öppna CD-spelarens lock genom
att skjuta spärren OPEN åt sidan.
OPEN spärr
2 Placera CD-skivan i facket och
stäng locket.
Etikettsidan
uppåt
(Forts.)
7
3. Spela upp en CD-skiva.
Jog-spak
VOL + / –
Jog-spak
VOL + / –
1 Tryck på jog-spaken.
2 Ställ in ljudstyrkan med VOL
+/–.
För att
Spela upp (från den punkt du stoppat)
Spela upp (från det första spåret)
Göra paus/återuppta uppspelning efter paus
Stoppa uppspelning
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)
Hitta början på det föregående spåret (AMS)
Hitta början på nästa spår (AMS)
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)
Gå snabbt bakåt
Gå snabbt framåt
1 Tryck på jog-spaken.
2 Ställ in ljudstyrkan genom att
vrida VOL +/ –.
Gör så här
Tryck på jog-spaken.
Uppspelningen startar från den punkt där du
stoppade den.
När CD-spelaren är i stoppläge håller du jogspaken nedtryckt tills uppspelningen av det
första spåret börjar.
Tryck på jog-spaken.
Tryck på x (x/CHARGE på CD-spelaren).*2
Vrid jog-spaken mot . en gång.*2
Vrid jog-spaken mot . flera gånger.*2, *3
Vrid jog-spaken mot > en gång.*2, *3
Vrid jog-spaken mot > flera gånger.*2, *3
Håll jog-spaken mot ..*2
Håll jog-spaken mot >.*2
*1 AMS (Automatic Music Sensor)
*2 De här operationerna kan du utföra under både uppspelning och paus.
*3 När det sista spåret spelats upp kan du återgå till början av det första spåret genom att vrida jog-spaken mot
>. På samma vis kan du, vid början av det första spåret, återgå till det sista spåret genom att vrida jogspaken mot ..
8
Teckenfönstret
• När du trycker på jog-spaken efter det att du bytt CD-skiva, eller om du har stängt av CDspelaren och sedan slagit på den igen, visas totala antalet spår på CD-skivan och den totala
uppspelningstiden under ett par sekunder.
• Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.
• Under paus blinkar en uppgift om den tid som har förflutit.
Om volymen inte ökar
Spela upp en CD-skiva
• Om AVLS är ställd på “LIMIT” ställer du den på “NORM”. Mer information finns i avsnittet
“Skydda hörseln (AVLS)”.
• Om hörlurarna är anslutna till LINE OUT (OPTICAL) ansluter du dem till i (hörlurar)utgången.
Angående CD-R/CD-RW-skivor
Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA*,
men möjligheten till uppspelning bestäms också av skivans kvalitet och den enhet som skivan
spelats in med.
* CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud), ett standardformat för
inspelning av ljud på CD-skivor.
Angående upphovsrättsskyddade ljudskivor
Den här CD-spelaren har tillverkats för att spela upp skivor som följer standarden för CD-skivor
(Compact Disc Digital Audio System Description). Nyligen har upphovsrättsskyddade skivor
börjat säljas av vissa bolag. Vissa av dessa skivor kan inte spelas upp på den här CD-spelaren
eftersom de inte följer standarden för CD-skivor.
Ta ur en CD-skiva
Tryck på centrumtappen i mitten av skivtallriken och lyft ut CD-skivan.
9
Uppspelningsalternativ
Du kan välja olika uppspelningslägen med knappen P MODE/
och jog-spaken.
P MODE/
(uppspelningsläge/upprepa)
knapp
Du kan ändra uppspelningsläget om du
trycker på knappen under uppspelning.
Om du under uppspelning trycker på och
håller knappen nedtryckt tills “ ” visas,
kan du upprepa det uppspelningsläge
som du valde med hjälp av P MODE/ .
t Ingen indikation
(Normal uppspelning)
r
“1”
(Spela upp ett enskilt spår)
r
“SHUF”
(Spela upp spår i slumpvis ordning)
r
“ ”
(Spela upp spår med bokmärken)
r
“PGM”
(Spela upp spår i din egen ordning)
10
Jog-spak
• Tryck på
Du kan märka spåren med bokmärken.
Du kan också låta de valda spåren ingå
i PGM-uppspelning.
• Vrid mot > eller .
Du kan välja spår för
uppspelningsläget PGM.
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play)
Du kan spela upp spår upprepade gånger i normalt, enskilt, slumpmässigt, bokmärkt eller
programmerat (PGM) uppspelningsläge.
Under uppspelning trycker du på
P MODE/ och håller den nedtryckt
tills “ ” visas.
Uppspelningsalternativ
Spela upp ett enskilt spår
(Single play)
Under uppspelning trycker du på
P MODE/ flera gånger tills “1” visas.
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play)
Under uppspelning trycker du på
P MODE/ flera gånger tills “SHUF”
visas.
11
Uppspelning av önskade spår med hjälp av
bokmärken (uppspelning med bokmärken)
Du kan bokmärka upp till 99 spår per CD-skiva. Du kan använda den här funktionen för upp till
10 CD-skivor.
Infoga bokmärken
1 Under uppspelning av spåret som du vill märka med ett bokmärke trycker du på jog-spaken
och håller den nedtryckt tills “ ” (bokmärke) blinkar i teckenfönstret.
När ett bokmärke har lagts in blinkar “ ” långsammare.
2 För att infoga bokmärken för ytterligare spår upprepar du steg 1.
Lyssna på spår med bokmärken
1 Tryck flera gånger på P MODE/
2 Tryck på jog-spaken.
tills “ ” börjar blinka.
“ ” tänds i teckenfönstret och uppspelningen av de bokmärkta spåren börjar.
Hur du tar bort bokmärken
Under uppspelning av ett spår som är märkt med bokmärke trycker du på jog-spaken och håller
den nedtryckt tills “ ” slocknar i teckenfönstret.
Kontrollera vilka spår som har bokmärken
När du spelar upp spår med bokmärken blinkar “ ” långsamt i teckenfönstret.
Obs!
• När du spelar upp spår med bokmärken spelas spåren upp enligt spårordningen och inte i den ordning du
lade in bokmärkena.
• Om du försöker lägga in bokmärken för spår på en elfte CD-skiva raderas bokmärkena från den skiva som du
använde bokmärken på först.
• Om du kopplar bort alla strömkällor raderas alla bokmärken från minnet.
• Om du fortsätter att använda CD-spelaren med det uppladdningsbara batteriet, utan att ladda upp det trots att
“Lobatt” visas, raderas alla bokmärken från minnet.
12
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play)
Du kan programmera CD-spelaren att spela upp till 64 spår i den ordning du själv vill.
1
Under uppspelning trycker du på
P MODE/ flera gånger tills “PGM”
visas.
2
Välj ett spår genom att vrida jogspaken mot > eller ..
Spårnummer
Uppspelningsalternativ
Uppspelningsordning
3
Bekräfta spårvalet genom att trycka
på jog-spaken.
“000” visas och spårräkningen ökar ett steg.
4
5
Upprepa steg 2 och 3 för att välja spåren i den ordning du själv vill.
Tryck på jog-spaken och håll den nedtryckt tills PGM-uppspelningen startar.
Kontrollera programmet
Under programmering:
Tryck flera gånger på jog-spaken innan steg 5.
Under PGM-uppspelningen:
Tryck flera gånger på P MODE/ tills “PGM” börjar blinka, tryck sedan på jog-spaken flera
gånger.
Spårnumret visas varje gång du trycker på jog-spaken.
Obs!
• När du har angett det 64:e spåret i steg 3 visas det spår som du valde först i teckenfönstret.
• Om du väljer fler än 64 spår raderas de första spåren du valde.
13
B Tillgängliga funktioner
Funktionen
G-PROTECTION
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats
för att ge ett mycket gott skydd mot hopp i
ljudet medan du joggar.
När du ställer G-PROTECTIONomkopplaren på CD-spelaren på “2”,
förstärks G-PROTECTION-funktionen
jämfört med läget “1”.
Om du går eller promenerar och vill använda
funktionen G-PROTECTION och samtidigt
få hög ljudkvalitet, ställer du GPROTECTION-omkopplaren på “1”. När du
tränar hårdare, t.ex. joggar eller löper, ställer
du den på “2”.
Ställ G-PROTECTION (under locket)
på “1” eller “2”.
Visa CD-textinformation
När du spelar upp en CD-skiva med CDtextinformation visas spårnamn, skivnamn,
artistnamn osv. i teckenfönstret.
Fjärrkontrollens teckenfönster
“Spårnummer” Här visas CD-text.*
visas.
* Under tiden som CD-spelaren läser informationen
på CD-skivan visas “READING”.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret enligt följande:
Teckenfönster
Normal
uppspelning
Spårnummer och namn
på aktuellt spår
Tryck på
DISPLAY
en gång.
Spårnummer och namn
på det aktuella spåret/
artistnamnet
Tryck på
DISPLAY
två gånger.
Antal återstående spår**
och skiv-/artistnamn
Obs!
Det kan bli korta avbrott i ljudet om:
– CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än
den har beräknats att klara av,
– du spelar en smutsig eller repig CD-skiva,
– du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg
kvalitet, det var något problem med
inspelningsenheten eller dess programvara.
**Visas inte under enskild, slumpvis, bokmärkeseller PGM-uppspelning.
Obs!
CD-text visas på den här CD-spelaren bara på
engelska.
14
Kontrollera den
återstående tiden på
CD-skivan och antalet
återstående spår
Du kan kontrollera den återstående tiden på
CD-skivan och antalet återstående spår med
hjälp av DISPLAY.
När du spelar upp en CD-skiva med CDtextinformation kan du inte använda den här
funktionen.
Förstärka basljudet
(SOUND)
Du kan göra det förstärkta basljudet
tydligare.
Tryck på SOUND för att välja “SOUND
1” eller “SOUND 2”.
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
“SOUND 1”
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret enligt följande:
“SOUND 2”
Spårnummer och förfluten
speltid
Det valda ljudläget visas.
Tryck på
DISPLAY
en gång.
Spårnummer och
återstående tid av det
aktuella spåret
“SOUND 2” förstärker basljudet mer än
“SOUND 1”.
Obs!
Tryck på
DISPLAY
två gånger.
Antal återstående spår*
och återstående tid på CDskivan*
Om det uppstår distorsion när du använder
SOUND-funktionen vrider du ned volymen.
* Visas inte under enskild, slumpvis, bokmärkeseller PGM-uppspelning.
15
Tillgängliga funktioner
Teckenfönster
Normal
uppspelning
Skydda hörseln
(AVLS)
AVLS-funktionen (Automatic Volume
Limiter System) begränsar maximivolymen
för att skydda din hörsel.
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
Skjut HOLD i pilens riktning.
Ställ AVLS (under locket) på “LIMIT”.
CD-spelare
Fjärrkontroll
Visas när du vrider upp volymen och
över en viss nivå.
Stänga av AVLS-funktionen
Ställ AVLS på “NORM.”
CHARGE-lampan
blinkar om du
trycker på någon
knapp när HOLDfunktionen är
aktiverad.
HOLD-funktionen finns för både CDspelaren och fjärrkontrollen. Du kan
fortfarande styra CD-spelaren med
fjärrkontrollen när HOLD på fjärrkontrollen
är ställd på av (off).
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
Obs!
Även om HOLD-funktionen är aktiverad visas inte
“HOLD” i fjärrkontrollens teckenfönster.
16
Stänga av ljudsignalen
vid manövrering
Stänga av LCD-fönstrets
bakgrundsbelysning
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
När du använder det uppladdningsbara
batteriet eller ett torrbatteri slås LCDfönstrets bakgrundsbelysning på under
ungefär 5 sekunder varje gång du trycker på
en knapp. Om du vill spara på batteriet kan
du stänga av bakgrundsbelysningen.
1
2
Koppla bort strömförsörjningen
från CD-spelaren (AC-adapter,
uppladdningsbart batteri eller
torrbatteri).
Anslut strömkällan samtidigt som
du trycker på x (x/CHARGE på
CD-spelaren).
Ta ur det uppladdningsbara
batteriet eller torrbatteriet ur CDspelaren.
2
Sätt i batteriet samtidigt som du
trycker på P MODE/ .
Stänga av LCD-fönstrets
bakgrundsbelysning
Ta ur batteriet och sätt sedan tillbaka det igen
utan att trycka på P MODE/ .
Om LCD-fönstrets
bakgrundsbelysning
LCD-fönstrets bakgrundsbelysning är alltid
påslagen när du använder AC-adaptern.
17
Tillgängliga funktioner
Slå på ljudsignalen
Koppla först bort srömförsörjningen och
anslut den sedan igen utan att du håller x
eller x/CHARGE intryckt.
1
B Ansluta CD-spelaren
Obs!
Ansluta ett
stereosystem
Du kan lyssna på CD-skivor genom ett
stereosystem och spela in CD-skivor på
kassettband och MiniDisc. Mer information
finns i bruksanvisningen till den utrustning
som ska anslutas.
Var noga med att stänga av all ansluten
utrustning innan du gör anslutningarna.
MD-spelare,
DAT-spelare
eller liknande.
18
När du använder anslutningskabeln
• Du kan inte ställa in volymen från
hörlursutgången i med VOL +/– på CDspelaren eller fjärrkontrollen.
• Om det uppstår distorsion i ljudet ansluter
du enheten till i-kontakten.
När du använder en digital optisk
anslutningskabel
Vid inspelning från en CD-skiva till en
MiniDisc, DAT eller liknande bör du först se
till att CD-spelaren står i pausläge
innan du utför inspelningsprocedurerna.
till LINE OUT
(OPTICAL)
Optiskt
digital
anslutningskabel
• Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned
volymen på den anslutna utrustningen för att
undvika skador på högtalarna.
• Under inspelningar bör du använda AC-adaptern.
Det uppladdningsbara batteriet eller ett torrbatteri
kan ta slut under inspelningen.
• Justera volymen på den anslutna enheten så att
det inte uppstår distorsion i ljudet.
Anslutningskabel
Vänster (vit)
Höger (röd)
Stereosystem,
kassettdäck,
radiokassettspelare
eller liknande.
Angående funktionerna GPROTECTION och SOUND när du
använder anslutningskabeln eller
optisk digital anslutningskabel
• För att spela in högkvalitativt CD-ljud
ställer du G-PROTECTION-omkopplaren
på “1”.
• Funktionen SOUND fungerar bara för det
ljud som matas ut från anslutningen i,
men inte för det ljud som matas ut från
anslutningen LINE OUT (OPTICAL).
B Ansluta en strömkälla
Du kan använda följande strömkällor:
• Uppladdningsbart batteri
• AC-adapter (se “Spela upp en CD-skiva”)
• LR6 alkaliskt batteri (storlek AA) (extern
batterihållare)
Under “Specifikationer” finns mer information
om livslängd och uppladdningstid för det
uppladdningsbara batteriet.
Använda det
uppladdningsbara
batteriet
3
Anslut AC-adaptern till DC IN
3 V-kontakten på det medföljande
uppladdningsstället och sedan till
ett vägguttag. Placera därefter
spelaren på uppladdningsstället
genom att passa in märket V på
CD-spelaren med märket v på
stället.
Om AC-adaptern inte passar vägguttaget
kan du använda kontaktadaptern.
CHARGE-lampa
Ladda upp det uppladdningsbara batteriet
innan du använder det för första gången. I
den här CD-spelaren kan du bara använda
följande uppladdningsbara batteri.
• NH-14WM (A)
1
Öppna batterifackets lucka på
insidan av CD-spelaren.
Passa ihop V
och v.
till DC IN 3 V
Ansluta en strömkälla
AC-adapter
2
Sätt i ett uppladdningsbart batteri
genom att passa in 3 enligt
märkningen i batterifacket. Stäng
sedan locket så att det klickar på
plats.
till ett vägguttag
(Forts.)
Sätt först i #-änden.
19
Använda det uppladdningsbara
batteriet
Uppladdningen av batteriet börjar.
I fjärrkontrollens teckenfönster blinkar
indikatorn “Charging” och segmenten i
indikatorn
tänds i följd efter
varandra. Lampan CHARGE tänds på
CD-spelaren.
När batteriet är fullt uppladdat slocknar
alla indikatorerna i teckenfönstret,
liksom CHARGE-lampan.
Ladda upp det uppladdningsbara
batteriet utan att använda det
medföljande uppladdningsstället
Anslut AC-adaptern till DC IN 3 Vanslutningen på CD-spelaren och sedan till
ett vägguttag. Starta uppladdningen genom
att trycka på x/CHARGE.
x/CHARGE
knapp•CHARGElampa
till DC IN 3 V
AC-adapter
till ett vägguttag
Obs!
• När du laddar upp batteriet med hjälp av
uppladdningsstället måste du först ta bort den
externa batterihållaren.
• Under uppladdning blir både CD-spelaren och det
uppladdningsbara batteriet varma. Det är normalt
och innebär ingen fara.
• Om du trycker på jog-spaken under uppladdning
avbryts uppladdningen och uppspelningen av CDskivan startar.
• Om du placerar CD-spelaren på
uppladdningsstället under uppspelning avbryts
uppspelningen, och uppladdningen börjar.
• Placera CD-spelaren på uppladdningsstället och
var noga med att passa in märket V på CDspelaren med märket v på stället. Kontrollera att
CHARGE-lampan på CD-spelaren tänds. Placerar
du spelaren fel på stället avbryts uppladdningen
eller uppspelningen.
20
Ta ur det uppladdningsbara batteriet
Du tar ur batteriet genom att trycka på #änden.
När är det dags att ersätta det
uppladdningsbara batteriet?
När batterilivslängden halverats börjar det
bli dags att ersätta det uppladdningsbara
batteriet med ett nytt.
Om det uppladdningsbara batteriet
Om batteriet är nytt eller om det inte har
använts under en längre tid kan det hända att
det inte kan laddas fullt förrän du har laddat
upp och laddat ur det ett antal gånger.
När är det dags att ladda upp det
uppladdningsbara batteriet?
Du kan kontrollera den återstående
batterilivslängden i teckenfönstret.
○
Batterierna är fulladdade.
○
○
r
○
r
○
Batteriernas kapacitet börjar avta.
○
○
r
○
r
r
Batteriet är uttömt.
* Ljudsignal hörs.
Batteriets ursprungliga kapacitet bibehålls
längre om du bara laddar upp det när det är
helt tomt.
Obs!
• Indikatorerna
visar bara batteriernas status
i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas
betyder inte nödvändigtvis att det återstår en
fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
Angående det medföljande
uppladdningsstället
• Det medföljande uppladdningsstället kan
enbart användas för den här CD-spelaren.
Inga andra modeller kan laddas upp med
det här stället.
• Använd det medföljande
uppladdningsstället bara för att ladda upp
batterier av typen NH-14WM (A). Använd
det inte för att ladda upp andra batterier.
• Under uppladdning blir både CD-spelaren
och det uppladdningsbara batteriet varma.
Det är normalt och innebär ingen fara.
• Placera inte mynt eller andra
metallföremål på uppladdningsstället. Om
terminalen på uppladdningsstället råkar
komma i kontakt med ett metallföremål
kan det orsaka kortslutning och
överhettning.
21
Ansluta en strömkälla
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
Lobatt*
Råd för hur du bär med dig det
uppladdningsbara batteriet
Förvara batteriet i det medföljande
batterifodralet så undviker du oavsiktlig
upphettning av batteriet. Om det
uppladdningsbara batteriet kommer i kontakt
med metallföremål kan det kortslutas vilket
kan göra det så varmt att det finns risk för
antändning.
Använda ett torrbatteri
3
Anslut den externa batterihållaren
till CD-spelaren.
Använd den medföljande externa
batterihållaren.
Använd bara följande torrbatterier till CDspelaren:
• LR6 alkaliskt batteri (storlek AA)
1
Passa in linjerna under PUSH på
det sätt som bilden visar, dra
sedan ut batterihållaren samtidigt
som du trycker på PUSH.
till EXT BATT
Passa
in mot
varandra
När är det dags att byta batteriet?
Du kan kontrollera den återstående
batterilivslängden i teckenfönstret.
Batterierna är fulladdade.
○
○
○
r
○
r
Batteriernas kapacitet börjar avta.
○
○
r
r
○
Sätt i ett LR6 alkaliskt batteri
(storlek AA) genom att passa in 3
mot motsvarande markering i
batterihållaren. Sätt i
batterihållaren och lås den genom
att vrida LOCK i pilens riktning.
○
2
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
r
Lobatt*
Batteriet är uttömt.
* Ljudsignal hörs.
När batteriet är uttömt byter du ut det mot ett
nytt.
Batteriet i CD-spelaren och batteriet i den
externa batterihållaren laddas ut samtidigt.
Obs!
• Tänk på att koppla ur AC-adaptern när du ansluter
den externa batterihållaren.
• När du använder det uppladdningsbara batteriet
tillsammans med ett torrbatteri för att få tillgång
till ytterligare batterikapacitet bör du använda ett
fulladdat uppladdningsbart batteri och ett nytt
torrbatteri.
22
Om strömkällor
Koppla ur alla strömkällor när du vet med
dig att du inte kommer att använda CDspelaren under en längre tid.
Om AC-adaptern
• Använd bara den medföljande AC-adaptern
eller den som rekommenderas i “Tillbehör
(medföljer/tillval)”. Använd inga andra
AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.
Polaritet på adapterkontakten
• Rör inte AC-adaptern när du är fuktig om
händerna.
• Anslut AC-adaptern ordentligt till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du skulle
märka att AC-adaptern inte fungerar som
den ska måste du genast koppla bort den
från vägguttaget.
Ansluta en strömkälla
Om uppladdningsbara
batterier och torrbatterier
• Ladda aldrig torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
tillsammans med torrbatterier.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
23
B Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 3 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig
vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar att
CD-spelaren inte fungerar som den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller
på en dammig plats eller där det finns
mycket sand eller är fuktigt eller regnar.
Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska stötar. Lägg den heller inte på ett
underlag som inte är plant. Tänk också på
att inte lämna spelaren i en bil med stängda
fönster (där det kan bli mycket varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
• Skivor, som inte har standardformat (t.ex.
hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga),
kan inte spelas upp på den här CD-spelaren.
Om du ändå gör det riskerar du att skada
spelaren. Använd inte sådana skivor.
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
Inte så här
24
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
Om hörlurar och öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med
hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder
från långvarig lyssning på hög volym. Om du
skulle börja höra ett ringande ljud i öronen
bör du sänka volymen eller allra helst sluta
lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Underhåll
Rengöring av höljet
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Rengöra terminalerna
Om terminalerna på uppladdningsstället blir
smutsiga kan det hända att batteriet inte
laddas som det ska. Rengör terminalerna med
en bomullspinne (“tops”) eller en torr duk på
det sätt som visas nedan.
Terminal
Ytterligare information
25
Felsökning
Skulle något problem kvarstå efter det att du har gått igenom denna symptomlista kontaktar du
din närmaste Sony-återförsäljare.
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Volymen ökar inte även om
du vrider VOL +/– flera
gånger i riktning mot + (inte
ens om du flera gånger
skjuter VOL +/– mot + på CDspelaren).
Det går inte att justera
volymen.
c Ställ AVLS-omkopplaren på “NORM”. (sidan 16)
c Hörlurarna/öronsnäckorna är anslutna till LINE OUT-utgången
(OPTICAL). Anslut dem till i (hörlurar)-utgången. (sidan 7)
Inget ljud, eller bara
störande ljud hörs.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
torrbatteriet.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
det uppladdningsbara
batteriet.
“Lobatt” eller “000” visas i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
“HiDCin” visas i
teckenfönstret.
26
c Hörlurarna/öronsnäckorna är anslutna till LINE OUT-utgången
(OPTICAL) jack. Anslut dem till i (hörlurar)-utgången.
(sidan 7)
c Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 7)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk
och torr trasa.
c Kontrollera att du använder ett alkaliskt batteri och inte ett
manganbatteri. (sidan 22)
c Byt ut batteriet mot ett nytt alkaliskt LR6-batteri (storlek AA).
(sidan 22)
c Ladda upp och ladda ur det uppladdningsbara batteriet flera
gånger. (sidorna 19 - 21)
c Det uppladdningsbara batteriet är urladdat. Ladda upp det.
(sidan 19)
c Byt ut batteriet mot ett nytt alkaliskt LR6-batteri (storlek AA).
(sidan 22)
c Använd bara AC-adaptern eller den bilbatterikabel som listas i
“Tillbehör (medföljer/tillval)”. (sidan 30)
c Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batteriet eller anslut
AC-adaptern igen. (sidorna 7, 19, 22)
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
CD-skivan spelas inte upp
eller “Nodisc” visas i
teckenfönstret när en CDskiva har satts i CD-spelaren.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
CHARGE-lampan blinkar på
CD-spelaren när du trycker
på en knapp och CD-skivan
spelas inte upp.
Det går inte att justera
volymen med VOL +/–
knapparna på CD-spelaren.
Under inspelning med en
optisk digital anslutning
spelas inte spårnumret in
som det ska.
Det går inte att ladda upp det
uppladdningsbara batteriet.
c
Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 16)
CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 24)
Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten uppåt. (sidan 7)
Det har bildats kondens i spelaren.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 19)
Kontrollera att du har vänt batteriet rätt. (sidorna 19, 22)
Anslut AC-adaptern ordentligt till ett vägguttag. (sidan 7)
CD-R-/CD-RW-skivan har inte avslutats korrekt. Avsluta
bränningen för CD-R/CD-RW-skivan med hjälp av
inspelningsenheten och dess programvara.
Något problem har uppstått med kvaliteten på CD-R-/CD-RWskivan, inspelningsenheten eller med dess programvara.
Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 16)
c CD-spelaren är ansluten till en ljudutrustning. Justera volymen
med den anslutna utrustningens volymkontroll. (sidan 18)
c Spela in spårnumret igen med MD-spelaren, DAT-spelaren eller
liknande. (sidan 18)
c Se bruksanvisningen som medföljer inspelningsutrustningen.
(sidan 18)
c Terminalen på uppladdningsstället är smutsig. Torka rent det med
en torr duk.
c CD-skivan spelas upp. Avsluta uppspelningen.
c Det externa batterifodralet är anslutet till CD-spelaren. Koppla ur
det och fortsätt uppladdningen.
c CD-spelaren har inte placerats på rätt sätt i uppladdningsstället. Se
till att spelaren är placerad så att märket V på spelaren står mot
märket v på uppladdningsstället. Kontrollera att CHARGElampan tänds. (sidan 19)
27
Ytterligare information
(Forts.)
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Uppspelningen startar från
den punkt där du stoppade.
(resume - återupptagen
uppspelning)
c Resume (återupptagen uppspelning) är aktiv. Vill du starta
uppspelningen från det första spåret trycker du på jog-spaken i
stoppläget och håller den nedtryckt tills uppspelningen av det
första spåret börjar. Du kan också öppna locket på CD-spelaren.
Du kan också koppla bort alla strömkällor och sedan sätta i
batteriet eller ansluta AC-adaptern igen. (sidorna 7, 8, 19, 22)
c Stäng locket till batterifacket ordentligt. (sidan 19)
Ett frasande eller rasslande
ljud hörs från CD-skivan.
När du stänger locket till CDspelaren börjar CD-skivan att
rotera.
Det går inte att styra CDspelaren som den ska via
fjärrkontrollen.
LCD-teckenfönstret är svårt
att se eller uppdateras
långsammare.
“ ” blinkar snabbt i
teckenfönstret och du kan
inte hitta början av spåret
eller den önskade punkten i
spåret.
28
c CD-spelaren läser informationen på CD-skivan. Det är alltså inget
fel.
c Knapparna på CD-spelaren har av misstag hållits nedtryckta.
c Du använder CD-spelaren där det är för varmt (över 40°C) eller
där det är för kallt (under 0°C). I rumstemperatur fungerar
teckenfönstret som vanligt igen.
c CD-spelaren är i läget för uppspelning av spår med bokmärken.
Välj normal uppspelning genom att trycka två gånger på
P MODE/ .
Specifikationer
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Batterilivslängd* (ca. timmar)
(När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.)
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
När du använder
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200
mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D-A konvertering
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (uppmätt enl. JEITA
CP-307)
Utsignaler (vid 3 V inspänning)
Linjeutgång (Line) (stereo-minijack)
Utnivå 0,7 V rms vid 47 kΩ
Rekommenderad belastning över 10 kΩ
Öronsnäckor (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + ca. 5 mW vid 16 Ω
(Ca. 0,5 mW + ca. 0,5 mW vid 16 Ω)*
*För kunder i Europa
Optisk digital utgång (optisk anslutning)
Utnivå: –21 - –15 dBm
Våglängd: 630 - 690 nm vid toppnivå
39
34
63
55
* Uppmätt värde gentemot standarden JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
** Uppladdningstiden varierar beroende på hur det
uppladdningsbara batteriet används.
*** När du använder ett alkaliskt LR6-batteri (SG)
av Sonys tillverkning (tillverkat i Japan)
Drifttemperatur
5°C - 35°C
Dimensioner (b/h/d) (exklusive
utstickande delar och kontroller)
Ca. 127,0 × 133,8 × 13,4 mm
Vikt (exklusive tillbehör)
Ca. 118 g
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
• Sony NH-14WM (A) uppladdningsbart
batteri: 1,2 V DC
• LR6 alkaliskt batteri (storlek AA) 1,5 V DC
• AC-adapter (DC IN 3 V-kontakt):
Modellerna U, U2, CA, CA2, E92, MX2,
TW2 och CA2/C: 120 V, 60 Hz
Modellerna CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE,
EE1, E, E13 och E13/2: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Modell CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modellerna EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 och
EE8: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Modell HK4: 230 V, 50/60 Hz
Modell CNA: 220 V, 50 Hz
29
Ytterligare information
Strömförbrukning
Områdeskoden för den modell du köpt finns
uppe till vänster vid streckkoden på
förpackningen.
NH-14WM (A)
(uppladdat under ungefär
5 timmar**)
Extern batterihållare
(alkaliskt batteri***)
NH-14WM (A) och
extern batterihållare
(alkaliskt batteri***)
G-PROTECTION
“1”
“2”
25
22
Tillbehör
Extra tillbehör
(medföljer/tillval)
Aktiva högtalare
Medföljande tillbehör
Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe
till vänster vid streckkoden på förpackningen.
AC-adapter (1)
Hörlurar/öronsnäckor med fjärrkontroll (1)
Uppladdningsbart batteri (1)
Uppladdningsställ (1)
Batterifodral (1)
Bärväska (1)
Extern batterihållare (1)
AC-adapter (1)*
Bilbatterikabel
Bilbatterikabel med
bilanslutningsset
Bilanslutningsset
Optisk digital
anslutningskabel
Uppladdningsbart batteri
Öronsnäckor (utom för
kunder i Frankrike)
* Medföljer endast modell JE.W
Öronsnäckor (för kunder
i Frankrike)
SRS-Z1
SRS-Z1000
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
POC-15B
POC-15AB
NH-14WM
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
MDR-E808SP
Om du tänker köpa en AC-adapter bör du rådfråga
närmaste Sony-återförsäljare.
Det kan hända att din återförsäljare inte för
alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge
mer information om vilka tillbehör som finns
tillgängliga i ditt land.
30
31
Tryckt på 100% återvunnet
papper med vegetabilisk oljebaserad färg utan lättflyktiga
organiska föreningar.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising