Sony | D-NE330 | Sony D-NE330 Bruksanvisning

2-663-955-42 (1)
D-NE330/NE331/NE330LIV3
ATRAC CD Walkman
Portable
CD Player
© 2005 Sony Corporation
Bruksanvisning
SE
Käyttöohjeet
FI
VARNING
Utsätt inte den här apparaten
för regn eller fukt för att
undvika risk för brand eller
elstötar.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i en bokhyllan
eller i ett skåp.
Se till att inte anläggningens ventilationshål
täcks för av tidningar, borddukar, gardiner
eller liknande, eftersom det kan medföra risk
för brand. Ställ heller aldrig tända stearinljus
ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom
det kan leda till brand eller elstötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET
RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV
NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT
• EXPONERING FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING AV KLASS 1M
OM ENHETEN ÖPPNAS
• TITTA ALDRIG DIREKT VIA OPTISKA
INSTRUMENT
CE-markeringens giltighet är begränsad
till de länder där den har stöd av lagen,
huvudsakligen inom EES (Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet).
2 SE
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska
länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten
eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Relevanta tillbehör:
Hörlurar/öronsnäckor, fjärrkontroll
Innehåll
Skapa egna ATRAC-cd-skivor ..............4
Vilka skivor kan du spela på den här cdspelaren? ....................................................5
Försiktighetsåtgärder ...........................7
Säkerhet ......................................................7
På cd-spelaren ............................................7
Hantera cd-skivorna ...................................7
Om hörlurar/öronsnäckor ...........................7
Komma igång
Kontrollera medföljande tillbehör ........8
Förteckning över delar och
kontroller ..............................................9
Strömförsörjning (torrbatteri) ............10
När du använder ett uppladdningsbart
batteri (endast för modellerna D-NE331
HK4, E18/1 CNA*) .................................11
Kontrollera hur mycket batteriladdning
som återstår .............................................12
Använda nätadaptern ................................13
Uppspelning
Spela en cd-skiva ................................14
Grundläggande uppspelningsfunktioner
(uppspelning, stopp, sök).........................15
Låsa kontroller (HOLD) ...........................16
Söka efter favoritspår/favoritfil ..........16
Söka genom att visa grupper
(filvisning) ...............................................16
Söka genom att visa en lista över
grupper/filer (listvisning).........................17
Kontrollera cd-information i
teckenfönstret ..........................................17
Ändra uppspelningsalternativ
(PLAY MODE)......................................19
Uppspelningsalternativ
(PLAY MODE) ......................................20
Spela grupper ...........................................21
Spela favoritspår
(Bookmark-uppspelning) .........................21
Spela favoritspellista
(uppspelning av m3u-spellista)................21
Spela spår i din egen favoritordning
(PGM-uppspelning) .................................22
Spela spår flera gånger
(Repeat-uppspelning) ..............................22
Ändra ljudkvalitet ................................23
Välja ljudkvalitet ......................................23
Anpassa ljudkvaliteten .............................23
Poster i SOUND ......................................24
SE
Ändra valfria inställningar ..................25
Ställa in olika funktioner ..........................25
Poster i OPTION .....................................26
Ytterligare information
Felsökning ...........................................28
Underhåll .............................................31
Tekniska data ......................................31
Tillbehör som inte ingår .....................32
Index ....................................................33
Om varumärken
”WALKMAN” är ett registrerat varumärke
som tillhör Sony Corporation och som avser
bärbara stereoprodukter.
är
ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
SonicStage är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus och
ATRAC Advanced Lossless är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
3 SE
Skapa egna ATRAC-cd-skivor
Förutom vanliga ljud-cd-skivor kan du spela upp original-cd-skivor (”ATRAC”-cd-skivor) som
du skapar med SonicStage-programvaran. Med hjälp av SonicStage kan du spela in ca 30 ljud-cdskivor* på en cd-r- eller cd-rw-skiva. SonicStage kan hämtas kostnadsfritt.
Här följer en kort översikt över hur du lyssnar på musik på en ATRAC-cd-skiva.
Installera SonicStage på datorn.
SonicStage är en programvaruprodukt som du
använder till att skapa egna original-cd-skivor av
musik som hämtats från ljud-cd-skivor eller från
Internet till datorn. SonicStage kan hämtas från
http://www.sonydigital-link.com/dna (Top page
t ATRAC CD t SonicStage) och installeras på datorn.
ATRAC-cd-skiva
Skapa en ATRAC-cd-skiva.
När du har valt ut dina favoritlåtar bland den musik
som du har lagrat på datorn spelar du in dem på en
cd-r-/cd-rw-skiva med hjälp av SonicStage.
Ljud-cd-skivor,
MP3-filer
Sedan kan du lyssna på musiken på den
här cd-spelaren.
Vart du än går kan du ta med dig massor av musik på din egen
original-cd-skiva.
• Du måste ha den systemmiljö som krävs för att få åtkomst till Internet.
Mer information finns i handboken till datorn.
• Information om hur du installerar SonicStage och skapar en ATRAC-cd
skiva finns på webbplatsen där du hämtar SonicStage. Du kan även
använda hjälpavsnittet i SonicStage.
* När den totala speltiden för en cd-skiva (ett album) beräknas vara 60 minuter och
du spelar in på en 700 MB cd-r-/cd-rw-skiva vid 48 kbps i ATRAC-format.
4 SE
Vilka skivor kan du spela på den här cd-spelaren?
Ljud-cd-skivor:
Cd-skivor i CD-DA-format
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) är en
inspelningsstandard som används för ljud-cd-skivor.
ATRAC-cd-skivor:
Cd-r-/cd-rw-skivor på vilka ljuddata som komprimerats i ATRAC-format har
spelats in*
ATRAC är den allmänna term som används för att referera till Sony Corporations
codectekniker för ljud ATRAC3, ATRAC3plus, och ATRAC Advanced Lossless**.
ATRAC3 och ATRAC3plus, med sin högkvalitativa komprimeringsgrad, och
ATRAC Advanced Lossless**, med sin komprimeringsgrad utan dataförlust ger
sammantagna en mängd olika möjligheter.
** Spelaren är inte kompatibel med ATRAC Advanced Lossless.
Den här cd-spelaren klarar följande bithastigheter och samplingsfrekvenser:
Bithastighet
Samplingsfrekvenser
ATRAC3
66/105/132 kbps
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
Information (spårnamn, albumnamn, artistnamn m.m.) på upp till 62 tecken kan visas
på cd-spelaren.
MP3-cd-skivor:
Cd-r-/cd-rw-skivor på vilka ljuddata som komprimerats i MP3-format har
spelats in*
Den här cd-spelaren klarar de bithastigheter och samplingsfrekvenser som visas
nedan. Du kan även spela VBR-filer (variabel bithastighet).
Bithastighet
Samplingsfrekvenser
MPEG-1 Layer3
32 - 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/24 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Den här cd-spelaren har anpassats efter Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 av ID3 tagformatet. ID3 tag är ett format som används för att lägga till viss information
(spårnamn, albumnamn, artistnamn osv.) till MP3-filer. Upp till 64 tecken ID3 taginformation kan visas på cd-spelaren.
CD-Extra och Mix-Mode CD:
Cd-r-/cd-r-w-skivor på vilka data i CD-DA-format och CD-ROM-format har
spelats in tillsammans.*
Om du inte kan spela en cd-skiva ändrar du inställningen ”CD-EXTRA” ( sid. 27).
Nu kan du spela cd-skivan.
Du kan även spela en ATRAC-cd-skiva på vilken ljuddata som komprimerats i MP3-format har
spelats in med hjälp av någon annan programvara än SonicStage.
Med SonicStage kan du inte skapa en cd-skiva med blandade ljuddataformat.
* Endast skivor i ISO 9660 Level 1/2- och Joliet extension-format kan spelas.
Forts. 
5 SE
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för
uppspelning av skivor som följer standarden
Compact Disc (CD). Nyligen har vissa
skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med
upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa
skivor inte följer CD-standarden och kanske
därför inte kan spelas upp av den här produkten.
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med
DVD- inspelning på en sida och digital
ljudinspelning på andra sidan. Eftersom sidan
med ljudmaterialet inte följer Compact Disc
(CD)-standarden kan det dock hända att den
inte går att spela i den här brännaren.
Skillnader i filstruktur mellan ATRAC-cdskivor och MP3-cd-skivor
ATRAC-cd-skivor och MP3-cd-skivor
består av ”filer” och ”grupper”. En ”fil” är
motsvarigheten till ett ”spår” på en musikcd-skiva. En ”grupp” är en bunt filer och
motsvarar ett ”album”.
När det gäller MP3-cd-skivor känner cdspelaren av en MP3-mapp som en ”grupp”, så
att ATRAC-cd-skivor och MP3-cd-skivor kan
spelas på samma sätt.
Antal grupper och filer som du kan
använda
• Högsta antal grupper: 256
• Högsta antal filer: 999
Spelordning på ATRAC-cd-skivor och MP3cd-skivor
När det gäller ATRAC-cd-skivor spelas filer
upp i den ordning som valdes i SonicStage.
När det gäller MP3-cd-skivor kan
spelordningen variera beroende på vilken
metod du använde när du spelade in MP3filerna på skivan. Du kan även spela upp en
spellista med spelordningen för MP3-filerna.
I följande exempel spelas filerna upp i
ordningen  till .
6 SE
MP3
Grupp
Fil
(Högsta antal katalognivåer: 8)
Obs!
• Om ATRAC-filer och MP3-filer spelas in på
samma cd-skiva kommer ATRAC-filerna att
spelas upp först på den här cd-spelaren.
• Uppspelningsfunktionerna på den här cd-spelaren
kan variera beroende på skivans kvalitet och
inspelningsenhetens skick.
• Tecken som fungerar är A till Z, a till z, 0 till 9
och _ (understreck).
• På en skiva med ATRAC-/MP3-filer ska du inte
spara i något annat format och inte heller skapa
onödiga mappar.
Om ATRAC-cd-skivor
• Cd-r-/cd-r-w-skivor som spelats in i ATRACformat kan du inte spela upp på datorn.
Om MP3-cd-skivor
• Glöm inte att lägga till filtillägget ”mp3” till
filnamnet. Om du däremot lägger till filtillägget
”mp3” till någon annan fil än just en MP3-fil
kommer inte spelaren att kunna känna igen filen
som den ska.
• Om du vill komprimera en källa i en MP3-fil
rekommenderar vi dig att ställa in komprimerin
gsparametrarna på ”44,1 kHz”, ”128 kbps” och
”Constant Bit Rate”.
• Om du vill spela in på maximal kapacitet ställer du
in skrivprogrammet på ”halting of writing”.
• Om du vill spela in på maximal kapacitet vid
ett tillfälle på en helt tom skiva ställer du in
skrivprogrammet på ”Disc at Once”.
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Om ett fast föremål eller vätska skulle
komma in i cd-spelaren drar du ur alla
sladdar och låter en kvalificerad tekniker
undersöka den innan du fortsätter att
använda den.
• Stoppa inte in främmande föremål i det
externa DC IN 3 V-uttaget.
På cd-spelaren
• Håll cd-spelarens lins ren och ta inte på den.
Om du gör det kan du skada linsen och då
kommer inte cd-spelaren att fungera som
den ska.
• Placera inga tunga föremål ovanpå cdspelaren. Det kan skada både cd-spelaren
och cd-skivan.
• Lämna inte cd-spelaren i närheten av någon
värmekälla eller på en plats där den utsätts
för direkt solljus, damm eller sand, fukt,
regn eller mekaniska stötar, på en ojämn yta
eller i en bil med stängda rutor.
• Om cd-spelaren orsakar störningar i radioeller tv-mottagningen kan du stänga av
cd-spelaren eller flytta den en bit bort från
radion eller tv:n.
• Skivor som inte har standardform (t.ex.
stjärn- eller hjärtformiga, fyrkantiga) kan
inte spelas på den här cd-spelaren. Om du
försöker göra det kan du skada spelaren.
Använd inte sådana skivor.
Om hörlurar/öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor när du kör
bil, cyklar eller kör något annat motorfordon.
Det kan utgöra trafikfara och kan dessutom
vara olagligt. Det kan även vara riskfyllt att
spela på hög volym när du går, t.ex. när du
ska korsa en gata. Du bör vara ytterst försiktig
eller stänga av spelaren i särskilt riskfyllda
situationer.
Förhindra hörselskador
Undvik att använda hög ljudvolym när
du lyssnar med hörlurar/öronsnäckor.
Hörselexperter varnar för oavbruten,
långvarig avlyssning på hög volym. Om
du får ringningar i öronen bör du sänka
ljudvolymen eller avbryta avlyssningen.
Ta hänsyn till andra
Spela på lagom hög nivå. Då hör du ljud
som kommer utifrån samtidigt som du visar
hänsyn mot människor i din omgivning.
Hantera cd-skivorna
• Håll cd-skivan ren genom att endast ta runt
kanterna på skivan. Rör inte vid ytan.
• Fäst inte papper eller tejp på cd-skivan
• Utsätt inte cd-skivan för direkt solljus eller
någon värmekälla, t.ex. en värmeledning.
Lämna inte skivan i direkt solljus i en
parkerad bil.
7 SE
Komma igång
Kontrollera
medföljande tillbehör
• Nätadapter (1)
• Hörlurar (1)
(medföljer inte
amerikanska,
kanadensiska
modeller)
• Öronsnäckor (1)
(endast för modellerna
D-NE331 HK4,
E18/1 och CNA*)
• Fjärrkontroll (1)
(endast för de europeiska
modellerna D-NE330
och D-NE331 HK4,
E18/1, CNA*)
• Uppladdningsbart
batteri (1)
(endast för modellerna
D-NE331 HK4,
E18/1 och CNA*)
(endast för modellerna
D-NE331 AR2,
E92 och MX2*)
• Öronsnäckor (1)
(övriga modeller)
Hörlurar eller
öronsnäckor
• Endast för modellerna D-NE330 för USA
och Kanada, modell D-NE330LIV3 och
modellerna D-NE331 AR2, E92, MX2*
Hörlurar eller
öronsnäckor
• Fjärrkontroll (1)
(endast för modellerna
D-NE330 för USA och
Kanada, modell
D-NE330LIV3 och
modellerna D-NE331
AR2, E92, MX2*)
Använda de medföljande hörlurarna
(endast för modellerna D-NE330LIV3 AR2,
E92 och MX2*)
Följande instruktioner gäller för vänster öra.
1 Haka fast delen märkt med symbolen 
över det vänstra örat och delen märkt med
 över det högra enligt bilden.
• Batterifodral (1)
(endast för modellerna
D-NE331 HK4,
E18/1 och CNA*)
• Bruksanvisning (1)
* Högst upp till vänster på förpackningens streckkod
hittar du områdeskoden för den modell som du har
köpt.
Obs!
Använd endast den fjärrkontroll som medföljer.
Du kan inte använda spelaren med någon annan
fjärrkontroll.
8 SE
Anslut kontakten pa hörlurarna/
öronsnäckorna ordentligt vid
fjärrkontrollen.
• Endast för de europeiska modellerna
D-NE330 och D-NE331 HK4, E18/1,
CNA*
2 Haka fast hörlurarna runt öronen som ett
par glasögon.
3 Justera hörlurarna så att de sitter bekvämt
över öronen.
Hantering av de medföljande
hörlurarna
Placera inga tunga föremål ovanpå hörlurarna
eftersom trycket kan leda till att hörlurarna
blir missformade om de förvaras så under en
längre tid.
Förteckning över delar
och kontroller
 Valjare

VOL (volym) +/– ( sid. 14)
 / ( sid. 16, 17, 19, 21-23, 25)
 (uppspeln./paus)* ( sid. 14-17, 19,
21-23, 25)
Cd-spelare:
Modellerna D-NE331 HK4, E18/1,
CNA**:
 STOP/CHG (ladda), knapp ( sid.
11, 15)
Ovriga modeller:
 STOP, knapp ( sid. 15-17, 23, 24,
26)
Fjärrkontroll:
 (stopp), knapp ( sid. 15)
 (hörlurar), uttag ( sid. 14)
DC IN 3 V-uttag ( sid. 11, 13)
HOLD, reglage (på baksidan av cdspelaren) ( sid. 16)
OPEN, reglage ( sid. 10, 14)
SEARCH (sök), knapp ( sid. 16, 17)
DISPLAY/MENU (meny), knapp
( sid. 18, 19, 21, 23, 25)
Modellerna D-NE330 för USA och
Kanada, modellen D-NE330LIV3 och
modellerna D-NE331 AR2, E92 samt
MX2**:
VOL +/–, knappar ( sid. 14)
Modellen D-NE330 för Europa och
modellerna D-NE331 HK4, E18/1,
CNA**:
VOL +/–, kontroll ( sid. 14)
 (uppspeln./paus)*, knapp
( sid. 14, 15)
Uttag för hörlurar (på baksidan)
Krok
Clips
*
Den här knappen har en upphöjd punkt.




Fjärrkontroll (endast för modellerna
D-NE330 för USA och Kanada, modell
D-NE330LIV3 och modellerna D-NE331
AR2, E92, MX2)





Fjärrkontroll (endast för europeiska
modeller D-NE330 och modellerna
D-NE331 HK4, E18/1, CNA)
(grupp) –, knapp ( sid. 15-17, 22)
 /, knappar ( sid. 15, 17, 21, 23)

(grupp) +, knapp ( sid. 15, 16, 22)


Komma igång
Cd-spelare

** Högst upp till vänster på förpackningens
streckkod hittar du områdeskoden för den modell
som du har köpt.
Forts. 
9 SE
Teckenfönster
Strömförsörjning
(torrbatteri)
Se till att nätadaptern är bortkopplad när du
använder torrbatteriet. När batteriet är tomt
byter du ut det mot ett nytt:
• Alkaliskt LR6-batteri (storlek AA)
1
 Teckeninformation ( sid. 18)
Öppna locket till spelaren genom att
skjuta reglaget OPEN.
 Atrac3plus-/MP3-indikator ( sid. 5)
 Skivindikator ( sid. 14)
 Batteriindikator ( sid. 12)
 Spellistsindikator
OPEN-reglage
 Gruppindikator
 Bokmärkesindikator ( sid. 21)
 Indikator för uppspelningsläge
2
Öppna batterifacket inuti spelaren.
Lyft
 Timer-indikator ( sid. 26)
 Ljudindikator
Batterifackets
lock
Tryck på
3
Sätt i LR6-batteriet (storlek AA)
(medföljer ej) genom att passa in
 på batteriet mot  på bilden i
batterifacket och stäng locken till
batterifacket och spelaren så att de
klickar på plats.
Sätt i med
-änden
först.
10 SE
Så här tar du ur batteriet
Ta ur batteriet enligt anvisningarna nedan.
4
 STOP/CHG
När du använder ett
uppladdningsbart batteri
(endast för modellerna D-NE331
HK4, E18/1 CNA*)
Du ska ladda det uppladdningsbara batteriet
innan du använder det för första gången eller
när det är tomt.
För att originalbatteriet ska hålla längre ska
du endast ladda batteriet när det är helt slut
(”Low Battery” visas i teckenfönstret).
Till DC IN 3 V
* Högst upp till vänster på förpackningens streckkod
hittar du områdeskoden för den modell som du har
köpt.
1
Öppna locket till spelaren genom att
skjuta reglaget OPEN.
2
Öppna batterifacket inuti spelaren.
3
Sätt i det uppladdningsbara
batteriet NH-7WMAA (medföljer)
genom att passa in  på batteriet
mot  på bilden i batterifacket och
stäng locken till batterifacket och
spelaren så att de klickar på plats.
Komma igång
Anslut nätadaptern till DC IN 3
V-uttaget på cd-spelaren och till
ett vägguttag. Sedan påbörjar du
uppladdningen genom att trycka på
 STOP/CHG.
”Charging” (laddar) blinkar och strecken i
symbolen
(batteri) tänds ett efter ett.
Nätadapter
Till ett vägguttag
När batteriet är helt uppladdat försvinner
”Charging”.
Obs!
• Ladda inte något annat uppladdningsbart batteri än
NH-7WMAA.
• Om du trycker på  under laddning avbryts
laddningen och spelaren börjar spela upp cdskivan.
• Om du ansluter nätadaptern till spelaren under
uppspelning avbryts uppspelningen.
• Under laddning blir både spelaren och det
uppladdningsbara batteriet varma. Detta medför
ingen fara.
• När du inte tänker använda spelaren på en längre
tid ska du ta ur det uppladdningsbara batteriet.
Forts. 
11 SE
Viktigt om det uppladdningsbara batteriets
livslängd samt när du ska byta ut det
Om batteriet är helt nytt eller om du inte har
använt det på länge kan det hända att det inte
laddas upp helt och hållet.
I så fall laddar du batteriet tills ”Charging”
försvinner i teckenfönstret och använder
spelaren tills batteriet är helt slut (”Low
Battery” visas i teckenfönstret). Upprepa
proceduren flera gånger.
Om batteriets livslängd är hälften så
långt som normalt efter att du har försökt
med det byter du ut batteriet mot ett nytt
uppladdningsbart batteri.
Viktigt om hur du bär med dig det
uppladdningsbara batteriet
Använd det medföljande batterifodralet för
att skydda batteriet mot värme. Om batteriet
kommer i kontakt med något metallföremål
kan det kortslutas, vilket i sin tur kan leda till
värme eller brand.
Kontrollera hur mycket
batteriladdning som
återstår
Hur mycket batteriladdning som återstår
anges i teckenfönstret enligt vad som visas
nedan. De svarta markeringarna i symbolen
blir färre i takt med att batteriladdningen
minskar.




 ”Low Battery” *
* En ljudsignal hörs.
När batteriet är helt tomt kan du antingen
ersätta det med ett nytt eller ladda det
uppladdningsbara batteriet*.
* Endast modellerna D-NE331 HK4, E18/1, CNA
Obs!
• I teckenfönstret visas endast ungefär hur mycket
laddning som återstår. En svart markering anger
exempelvis inte alltid att det återstår exakt en
fjärdedel av laddningen.
• Indikeringen kan visa mer eller mindre än den
faktiska återstående laddningen beroende på
driftförhållandena.
12 SE
Batterilivslängd 1)
När du använder det alkaliska LR6-batteriet
(SG) från Sony (tillverkat i Japan)
Ljud-cd
ATRAC-cdskiva 2)
MP3-cdskiva 3)
G-PROTECTION
”1”
”2”
22
20
41
41
31
31
När du använder ett uppladdningsbart
NH-7WMAA-batteri (som laddas under ca
5 timmar 4) 5))
G-PROTECTION
”1”
”2”
10
9
Ljud-cd
17
15
ATRAC-cdskiva 2)
12
11
MP3-cdskiva 3)
1) Uppmätt värde enligt JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association)
Den speltid som visas är ungefärlig och gäller
när du använder spelaren på en plan, stabil yta
och ”POWER SAVE” är inställt på ”ON” (
sid. 27). Det här värdet varierar beroende på hur
spelaren används.
2) Inspelat vid 48 kbps
3) Inspelat vid 128 kbps
4) Laddningstiden varierar beroende på hur det
uppladdningsbara batteriet används.
5) Endast modellerna D-NE331 HK4, E18/1, CNA
Viktigt om uppladdningsbara batterier och
torrbatterier
• Ladda inte torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i öppen eld.
• Förvara inte batterier i fickan tillsammans med
mynt eller andra metallföremål. Om den positiva
eller den negativa kontakten råkar komma i
kontakt med ett metallföremål kan batteriet
generera värme.
• Blanda inte uppladdningsbara batterier och
torrbatterier.
• Bland inte nya och gamla batterier.
• Använd inte olika typer av batterier tillsammans.
• Ta ur batterierna när de inte ska användas på en
längre tid.
• Om ett batteri skulle läcka ska du torka ur
batterifacket och sätta i ett nytt batteri. Om du får
batterisyra på huden ska du tvätta dig noga.
Använda nätadaptern
Du kan använda spelaren tillsammans med
nätadaptern, utan batterier.
Komma igång
Till DC IN 3 V
Nätadapter
Till ett vägguttag
1
Anslut nätadaptern till DC IN
3 V-uttaget på cd-spelaren och ett
vägguttag.
Viktigt om nätadaptern
• När du inte tänker använda spelaren på en längre
tid ska du koppla ur alla strömkällor.
• Använd endast den nätadapter som medföljer.
Om ingen nätadapter medföljer spelaren kan du
använda en AC-E30HG-nätadapter*. Använd
inte någon annan nätadapter. Det kan leda till
funktionsfel.
* Finns inte i Australien och vissa andra regioner
Återförsäljaren kan ge dig mer information.
Kontaktens poler
• Ta inte i nätadaptern med våta händer.
• Anslut nätadaptern ordentligt till ett lättåtkomligt
vägguttag. Om du skulle märka att nätadaptern
inte fungerar som den ska måste du genast koppla
bort den från vägguttaget.
13 SE
Uppspelning
Spela en cd-skiva
1
4
Justera volymen genom att välja
VOL + eller - med Väljaren.
Förmot VOL +
Öppna locket till spelaren genom att
skjuta reglaget OPEN.
Anslut först hörlurarna/öronsnäckorna till
spelaren.
VOL –
Förmot VOL -
OPEN-reglage
till  (hörlurar)
2
Hörlurar/öronsnäckor
Lägg cd-skivan i facket och stäng
luckan.
På fjärrkontrollen:
Modellerna D-NE330 för USA och Kanada,
modellen D-NE330LIV3 och modellerna
D-NE331 AR2, E92 samt MX2:
När du har placerat cd-skivan i facket i steg 2
trycker du på  och justerar volymen
genom att trycka på VOL + eller –.

VOL +/–
Etiketten uppåt
3
Tryck på  på väljaren.
(skiva) rör sig och uppspelningen
startar.
Tryck pa 
Europeiska modeller D-NE330 och
modellerna D-NE331 HK4, E18/1, CNA:
När du har placerat cd-skivan i facket i steg 2
trycker du på  och justerar volymen
genom att vrida på VOL + eller –.
VOL +/–

VOL –
Ta ur en cd-skiva
Ta ur cd-skivan samtidigt som du trycker på
spetsen i fackets mitt.
14 SE
Grundläggande uppspelningsfunktioner (uppspelning, stopp,
sök)
Cd-spelare
+/
– -knappar

VOL –
 /  -knappar
VOL
 STOP -knapp 3)
–
Om du vill
Gör du så här på spelaren (hur du gör med fjärrkontrollen
står inom parentes)
Spela upp från första
Starta
uppspelningen spåret
Från stoppat läge trycker du på och håller ned  tills
uppspelningen startar.
(Från stoppat läge trycker du på och håller ned  på väljaren
tills uppspelningen startar.)
Ta paus/återuppta
Stoppa
uppspelningen uppspelning efter paus
Tryck på .
(Tryck på  på väljaren.)
Söka
Stoppa uppspelningen
Tryck på  STOP. 3)
(Tryck på  (stopp).)
Gå till början av
aktuellt spår 1)
Tryck på  en gång.
(Tryck på  en gång.)
Gå till början av
föregående spår 1)
Tryck på  flera gånger.
(Tryck på  flera gånger.)
Gå till början av nästa
spår 1)
Tryck på  en gång.
(Tryck på  en gång.)
Gå till början av
påföljande spår 1)
Tryck på  flera gånger.
(Tryck på  flera gånger.)
Gå snabbt tillbaka 1)
Tryck ned och håll kvar .
(Tryck ned och håll kvar .)
Gå snabbt framåt 1)
Tryck ned och håll kvar .
(Tryck ned och håll kvar .)
Gå till påföljande
grupper 2)
Tryck på
(Tryck på
(grupp) + flera gånger.
(grupp) + flera gånger.)
Gå till föregående
grupper 2)
Tryck på
(Tryck på
(grupp) – flera gånger.
(grupp) – flera gånger.)
Uppspelning
Väljare
1) Kan utföras både under uppspelning och paus.
2) Kan utföras under uppspelning av andra cd-skivor än ljud-cd-skivor.
3)  STOP/CHG för modellerna D-NE331 HK4, E18/1, CNA.
Forts. 
15 SE
Låsa kontroller
(HOLD)
Genom att låsa kontrollerna kan du förhindra
att knappar trycks in av misstag när du bär
med dig spelaren.
1
Söka efter favoritspår/
favoritfil
Tryck på för att
bekräfta
Skjut HOLD-reglaget på baksidan av
spelaren i pilens riktning.
Om du trycker ned en knapp när HOLDfunktionen är aktiverad blinkar ”HOLD”.
För modeller med medföljande
fjärrkontroll:
Du kan använda HOLD-funktionen
för fjärrkontrollen och för cd-spelaren
(på baksidan) separat. Om HOLDfunktionen är aktiverad på spelaren
kan du fortfarande styra spelaren med
knapparna på fjärrkontrollen, så länge du
inte sätter på HOLD-funktionen även på
fjärrkontrollen.
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD-reglaget i motsatt riktning mot
vad pilen visar.
Väljare
–
VOL
För mot
för att välja
SEARCH
–
+
Söka genom att visa
grupper (filvisning)
På en cd-skiva, exempelvis en ATRACcd-skiva eller en MP3-cd-skiva, där du har
spelat in ett antal filer kan du söka efter en fil
genom att kontrollera namn på grupper (inte
på en ljud-cd-skiva) eller filer runt den fil som
spelas.
1
Tryck upprepade gånger på
SEARCH.
Namnen på grupper och filer runt den
aktuella filen visas i teckenfönstret.
MR.SNO
The Train
Where do
Yo
 Namn på grupper
 Namn på filer
2
Välj en grupp genom att trycka på
+ eller
–.
3
Välj en fil genom att föra väljaren
mot /.
4
Tryck på  på väljaren.
Nu spelas den fil som du har valt.
Avbryta sökning
Tryck på  STOP på CD-spelaren.
16 SE
Kontrollera cd-information
i teckenfönstret
1
Du kan kontrollera cd-information i
teckenfönstret.
Standardspråket kan vara något annat än
”ENGLISH” (engelska) beroende på var
du köpte cd-spelaren. Ändra vid behov
inställningen LANGUAGE ( sid. 26).
När du spelar en MP3-cd-skiva som
innehåller filer med en ID3 tag visas
information om ID3 tag. (När det inte finns
någon ID3 tag-information visas fil- eller
gruppnamn i stället.) ( sid. 5)
(listvisning)
Du kan söka efter ett spår/en fil genom att
kontrollera musikkällans formattyp samt
namnen på grupper och filer.
Tryck upprepade gånger på
SEARCH.
Om du spelar upp en cd-skiva där du har
spelat in blandade ljuddata:
Först visas skärmen för att välja
formattypen för cd-skivan, t.ex.
”ATRAC ROOT” eller ”MP3 ROOT”.
Tryck på  på väljaren.
2
Välj en grupp genom att föra
väljaren mot / och tryck på .
3
Välj en fil genom att föra väljaren
mot /.
4
Tryck på  på väljaren.
Nu spelas den fil som du har valt.
Obs!
Uppspelning
Söka genom att visa en
lista över grupper/filer
• Tecken som kan visas på den här spelaren är A-Z,
a-z, 0-9 och _.
• Innan du spelar en fil läser spelaren all fil- och
gruppinformation (eller mappinformation) på
cd-skivan. ”Reading” visas. Läsningen tar olika
lång tid beroende på skivans innehåll.
• Om filen inte tillhör någon grupp visas ”MP3
ROOT” i teckenfönstret.
Forts. 
Återgå till föregående skärm
Tryck på  eller
– på CD-spelaren.
Avbryta sökning
Tryck på  STOP på CD-spelaren.
17 SE
Kontrollera information i teckenfönstret
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY/MENU.
Ljud-cd
 Spårnummer, speltid som gått
(Artistens namn, spårets namn)1)

Totalt antal spår på cd-skivan, sammanlagd
återstående tid på cd-skivan, återstående tid
för aktuellt spår 2)

Filvisningsskärm
18 SE
ATRAC-cd-skiva/MP3-cd-skiva
 Filnamn, artistens namn 3), filnummer,
speltid som gått

Gruppnamn 3), CODEC-information 4),
totalt antal filer

Filvisningsskärm
1) När du spelar en ljud-cd-skiva som innehåller
textinformation, t.ex. CD-TEXT, visas den
information som står inom parentes.
2) Informationen visas endast under normal
uppspelning.
3) Under uppspelning visas inte artistens namn om
skivan inte har ID3 tag-information. När listan
över gruppnamn/filnamn visas i teckenfönstret
visas inte artistens namn eller gruppens namn.
4) Bithastighet och samplingsfrekvens visas. När
du spelar en MP3-fil som gjorts i VBR (variabel
bithastighet) visas ”VBR” i teckenfönstret
i stället för en bithastighet. I vissa fall visas
”VBR” när halva filen spelats upp, och inte från
början.
Ändra
uppspelningsalternativ
5
När ”REPEAT” visas väljer du ”ON”
eller ”OFF” och trycker på  på
väljaren.
(PLAY MODE)
1
Återgå till normal uppspelning
Välj ”ALL” i menyn PLAY MODE.
Forts. 
Uppspelning
Du kan välja mellan olika uppspelningsalternativ, som att spela upp vissa låtar som
du tycker om eller spela upp låtar i din egen
favoritordning.
Mer information om uppspelningsalternativ
hittar du på  sid. 20.
Du kan även spela upp låtar flera gånger med
hjälp av uppspelningsalternativ (Repeatuppspelning,  sid. 22).
Tryck på DISPLAY/MENU tills
menyskärmen visas.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
2
Välj ”
PLAY MODE” genom att
vrida väljaren mot /. Tryck sedan
på .
3
Välj uppspelningsalternativ genom
att vrida väljaren mot /.
Standardinställningen är ”ALL” (normal
uppspelning).
4
Tryck på  på väljaren.
19 SE
Uppspelningsalternativ
Cd-spelarens
teckenfönster
ALL
GROUP
(PLAY MODE)
Förklaring
Alla spår på cd-skivan spelas i spårnummerordning.
För ATRAC-cd-/MP3-cd-skivor varierar spelordningen beroende
på inställningen av ”PLAY ORDER”.
Alla filer i den valda gruppen eller alla grupper spelas upp (endast
ATRAC-cd-/MP3-cd-skiva) ( sid. 21).
1
Det aktuella spåret spelas upp en gång.
SHUFFLE
Alla spåren på cd-skivan spelas upp en gång vardera i slumpmässig
ordning.
Alla filer i den valda gruppen spelas upp en gång vardera i slumpmässig
ordning (endast ATRAC-cd-/MP3-cd-skivor) ( sid. 21).
De spår som du har lagt till ett bokmärke för spelas upp. Uppspelning av
spår med bokmärke startar i spårnummerordning och inte i den ordning
som du lade till bokmärkena ( sid. 21).
Spår i den valda m3u-spellistan* spelas upp (endast MP3-cd-skivor)
( sid. 21).
De spår på cd-skivan som du har spelat oftast spelas upp, från den tionde
till den första.
Upp till 32 spår, som spelaren automatiskt har memorerat som de spår
som du spelar oftast, spelas upp i slumpmässig ordning.
GROUP SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Upp till 64 spår spelas upp i din favoritordning ( sid. 22).
De första tio sekunderna (ca) av alla spår som kommer efter det aktuella
spåret spelas upp en gång.
* En m3u-spellista är en fil där en spelordning för MP3-filer har kodats. Om du vill använda spellistefunktionen
spelar du in MP3-filer på en cd-r-/cd-rw-skiva med hjälp av ett kodningsprogram som fungerar med
m3u-formatet.
Du kan spela de åtta översta listorna (listas efter filnamn) i cd-spelarens teckenfönster.
20 SE
Spela grupper
1
2
4
Välj en grupp genom att föra
väljaren mot /.
Om du väljer en grupp på t.ex. en
MP3-cd-skiva genom att söka genom alla
kataloger trycker du på  eller .
Om du väljer en grupp i samma mapp
trycker du funktionsspaken mot /.
Tryck på  på väljaren i minst 2
sekunder.
Alla filer i gruppen du valt spelas upp.
När ”REPEAT” visas väljer du ”ON”
eller ”OFF” och trycker på  på
väljaren.
Obs!
Om gruppen inte har några spår, eller om gruppen
finns i den lägsta katalognivån, visas ”Invalid” i
teckenfönstret.
Spela favoritspår
(Bookmark-uppspelning)
1
Under uppspelning av det spår som
du vill bokmärka trycker du på 
på väljaren tills blinkar långsamt.
2
Om du vill lägga till ett bokmärke
till två eller fler spår upprepar du
steg 1.
Du kan lägga till bokmärken till så många
som 10 ljud-cd-skivor (upp till 99 spår/cdskiva) och 5* ATRAC-cd-skivor/MP3-cdskivor (upp till 999 spår/cd-skiva).
Tryck på DISPLAY/MENU tills
menyskärmen visas.
4
Välj ”PLAY MODE” genom att föra
väljaren mot /. Tryck sedan på .
5
Välj ”BOOKMARK” genom att föra
väljaren mot /. Tryck sedan på .
6
När ”REPEAT” visas väljer du ”ON”
eller ”OFF” och trycker på .
Ta bort bokmärken
Under uppspelning av ett spår som är
märkt med bokmärke trycker du på  på
funktionsspaken och håller den nedtryckt tills
slocknar.
Uppspelning
3
Utför steg 1 och 2 i ”Ändra
uppspelningsalternativ (PLAY
MODE)” ( sid. 19). I steg 3
väljer du ”GROUP” eller ”GROUP
SHUFFLE” och trycker på  på
väljaren.
3
Obs!
• Om du försöker lägga till bokmärken till spår på
en elfte cd-skiva (på en sjätte* cd-skiva om du
spelar ATRAC-cd-skivor/MP3-cd-skivor) kommer
bokmärkena för den skiva du spelade först att tas
bort.
• Om du kopplar bort alla strömkällor försvinner
alla bokmärken som sparats i minnet.
• Endast för modellerna D-NE331 HK4, E18/1,
CNA:
Bokmärken som sparats i minnet kommer även att
tas bort om du fortsätter att använda spelaren med
det uppladdningsbara batteriet utan att ladda det
när ”Low Battery” visas.
* När varje CD innehåller minst 513 spår.
Spela favoritspellista
(uppspelning av m3u-spellista)
1
I steg 3 i Ӏndra
uppspelningsalternativ (PLAY
MODE)” ( sid. 19) väljer du
”PLAYLIST”.
2
Välj en spellista genom att föra
väljaren mot /.
3
Tryck på  på väljaren.
Forts. 
21 SE
Spela spår i din egen
favoritordning (PGMuppspelning)
1
När spelaren är stoppad väljer
du ”PROGRAM” i steg 3 i ”Ändra
uppspelningsalternativ (PLAY
MODE)” ( sid. 19) och trycker
sedan på  pa vaijaren.
Kontrollera programmeringen
1 När spelaren är stoppad väljer du
”PROGRAM” i steg 3 under ”Ändra
uppspelningsalternativ (PLAY MODE)”
( sid. 19). Håll sedan  på väljaren
intryckt tills teckenfönstret ändras.
2 På spelaren visas spåren i
uppspelningsordning varje gång du
trycker på  och håller den intryckt.
Spela spår flera gånger
(Repeat-uppspelning)
2
Välj ett spår genom att trycka
funktionsspaken mot / och håll
 nedtryckt tills teckenfönstret
ändras.
När du spelar en ATRAC-cd-skiva/MP3cd-skiva: Du kan också välja en fil som
tillhör en annan grupp genom att trycka på
+ eller
–.
22 SE
3
Välj spår i din favoritordning genom
att upprepa steg 2.
Du kan programmera högst 64 spår.
När du har registrerat 64 spår kommer
numret (ljud-cd)/filnamnet (ATRAC-cd/MP3-cd-skiva) för det spår som du valde
först att visas i teckenfönstret.
Om du väljer 65 spår eller mer kommer
de spår som du valde först att tas bort ett
efter ett.
4
Tryck på  på väljaren.
Uppspelningen startar i den ordning du
har valt.
1
Välj ”ON” i steg 5 i ”Ändra
uppspelningsalternativ (PLAY
MODE)” ( sid. 19).
Det uppspelningsalternativ du valt
upprepas.
Återgå till normal uppspelning
Välj ”OFF”.
Först visas ”Low”.
Det finns 3 frekvensområden:
”Low” (lågfrekvensljud), ”Mid”
(medelfrekvensljud) och ”High”
(högfrekvensljud).
Ändra ljudkvalitet
Mer information om hur du ställer in poster i
SOUND hittar du på  sid. 24.
Välja ljudkvalitet
Du kan göra inställningen ”EQUALIZER”
och/eller ”CLEARBASS”. Om du gör båda
inställningarna samtidigt kan du njuta av mer
basljud och den ljudkvalitet du vill ha.
Tryck på DISPLAY/MENU tills
menyskärmen visas.
2
Välj ” SOUND” genom att vrida
väljaren mot /. Tryck sedan på .
Välj vågens form genom att trycka
på  eller  upprepade gånger.
Det finns 3 olika former lagrade i minnet
för varje frekvensområde.
Low
Uppspelning
1
3
Mid High
Frekvensområde
4
Ställ in volymen genom att föra
väljaren mot /.
Volymen kan justeras i sju nivåer.
Volym
3
4
Välj det alternativ du vill ställa in
genom att föra väljaren mot /.
Tryck sedan på .
Välj ett alternativ genom att föra
väljaren mot / och tryck på .
Anpassa ljudkvaliteten
Low
5
Mid High
Om du vill justera de återstående
två frekvensområdena upprepar du
steg 2 till 4 och trycker sedan på 
på väljaren.
Du kan justera ljudkvaliteten för varje
frekvensområde separat genom att kontrollera
vågornas form i teckenfönstret.
Återgå till föregående skärm
Tryck på  STOP på CD-spelaren.
1
Välj ”EQUALIZER” i steg 3 och
”CUSTOM” i steg 4 i ”Välja
ljudkvalitet”.
Avbryta justeringen
Tryck på  STOP på CD-spelaren under
minst 2 sekunder.
2
Välj frekvensområde genom att
trycka på  eller  i minst två
sekunder.
Obs!
• Om ljudet förvrängs av dina ljudinställningar när
du höjer volymen sänker du volymen.
• Om du märker att det är skillnad i volym
mellan ljudinställningen ”CUSTOM” och andra
inställningar justerar du volymen som du vill
ha den.
Forts. 
23 SE
Poster i SOUND
Du återgår till föregående skärm genom att trycka på  STOP på CD-spelaren. Du avbryter
inställningsproceduren genom att trycka på  STOP på CD-spelaren under minst 2 sekunder.
Post
Alternativ (: standardinställning)
EQUALIZER
(Equalizerinställning)
 OFF
CLEARBASS
(Inställning av
basljud)
 OFF
Normal ljudkvalitet
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Sång, med betoning på medelfrekvensljud
Levande ljud, framhäver hög- och lågfrekvensljud
Starka ljud, framhäver ytterligare hög- och lågfrekvensljud
(jämfört med ACTIVE)
CUSTOM
Anpassat ljud (läs mer på  sid. 23)
Normal ljudkvalitet.
1
2
3
Förstärker basen.
Förstärker basen mer än 1.
Förstärker basen mer än 2.
Obs!
Om du ändrar inställningen av posten för EQUALIZER efter det att du har ställt in posten för CLEARBASS
prioriteras posten för EQUALIZER.
När du ställer in posten för både EQUALIZER och CLEARBASS ska du ställa in posten för EQUALIZER först.
24 SE
Ändra valfria
inställningar
Information om inställningar av poster i
OPTION hittar du på  sid. 26.
Ställa in olika funktioner
1
Tryck på DISPLAY/MENU tills
menyskärmen visas.
2
Välj ” OPTION” genom att vrida
väljaren mot /. Tryck sedan på .
3
Välj det alternativ du vill ställa in
genom att föra väljaren mot /.
Tryck sedan på .
4
Välj ett alternativ genom att föra
väljaren mot / och tryck på .
När du vill ställa in ”LANGUAGE” eller
”PLAY ORDER” upprepar du steg 4.
Uppspelning
Du kan ställa in olika funktioner, t.ex.
menyspråk och uppspelningsordning för
grupper/filer.
Forts. 
25 SE
Poster i OPTION
Du återgår till föregående skärm genom att trycka på  STOP på CD-spelaren. Du avbryter
inställningsproceduren genom att trycka på  STOP på CD-spelaren under minst 2 sekunder.
Poster
LANGUAGE
(Språk för meny
osv.)
G-PROTECTION 1)
(Förhindrar
ljudstörningar)
Alternativ (: standardinställningar)
Välj språk för menytext,
MENU

varningsmeddelanden osv.
TEXT 1) 2)

1
Skydd mot ljudstörningar, ger högkvalitativt cd-ljud.
2
AVLS
 OFF
(Begränsar volymen)
ON
4)
26 SE
TIMER
(Timer för
avstängning)
 OFF
BEEP
(Ljud vid
användning)
 ON
ON
OFF
3)
Välj språk för CD-TEXT, ID3 tag osv.
Förbättrat skydd mot ljudstörningar.
Volymen ändras utan att volymnivån begränsas.
Maxvolymen begränsas, skyddar din hörsel.
Timern är avstängd.
1-99 min
 visas på spelaren. Genom att välja det
här alternativet under uppspelning kan du
kontrollera återstående uppspelningstid.
Öka eller minska tiden med 5 minuter
genom att välja / flera gånger med
Väljaren, eller öka eller minska tiden
med 1 minut i taget genom att fortsätta
hålla Väljaren i valläget mot /.
Standardinställningen är ”10 min”.
Ljudsignalen hörs när du använder spelaren.
Ljudsignalen är avstängd.
Poster
SEAMLESS 1) 5)
(Spela upp spår
kontinuerligt)
POWER SAVE 1)
(Spara ström)
PLAY ORDER 1) 6)
(Upspelnngsordning
Alternativ (: standardinställningar)
Cd-skivan spelas upp som den spelades in på skivan, inklusive
 OFF
mellanrum mellan spåren.
ON
Cd-skivan spelas upp utan mellanrum mellan spåren.
Funktionen POWER SAVE är inte aktiverad.
ON
TRACK
Det går inte att ställa in poster i SOUND.
Spela upp musikkällan i den ordning den
 NORMAL
spelades in.
ID3TAG TNO Spela upp utifrån ID3 tag-nummerordning.
FILE NAME
Spela upp i alfabetisk ordning utifrån
filnamn.
Spela upp musikkällan i den ordning den
 OFF
spelades in.
ON
Spela upp musikkällan i
gruppnamnsordning.
Behåll alternativet inställt på ”OFF” så länge du kan spela upp
cd-skivan på normalt vis.
Om du inte kan spela upp CD-Extra ställer du in alternativet på
”ON”. Nu kan du spela skivan.
GROUP
CD-EXTRA 1) 7)
(Uppspelning
utifrån skivformat)
 OFF
ON
Uppspelning
 OFF
1) Kan endast ställas in när spelaren är stoppad.
2) Alternativet TEXT kan inte anges för ljud-cd-skivor. För CD-Extra-cd-skivor kan du ange alternativet TEXT
när ”CD-EXTRA” är inställt på ”ON”.
3) Posten ”AUTO” visas på samma språk som du valt för alternativen ”LANGUAGE” – ”MENU”.
4) AVLS är en förkortning för Automatic Volume Limiter System.
5) Den här funktionen fungerar endast för ATRAC-cd-skivor.
6) Den här funktionen fungerar inte för ljud-cd-skivor.
7) Den här funktionen fungerar endast för ljud-cd-skivor och CD-Extra-cd-skivor.
Obs!
• Även om du ställer in ”G-PROTECTION” på ”2” kan det hända att ljudet hoppar:
– när cd-spelaren utsätts för kraftigare kontinuerliga stötar än vad som förväntats
– när du spelar en smutsig eller repig cd-skiva eller
– för cd-r-/cd-rw-skivor när du spelar skivor av dålig kvalitet eller om du har problem med den ursprungliga
inspelningsenheten eller programvaran.
• Även om du ställer in ”SEAMLESS” på ”ON” kan det hända att spåren inte spelas upp kontinuerligt beroende
på hur källan spelades in.
27 SE
Ytterligare information
Felsökning
Skulle något fel kvarstå när du har utfört följande kontroller bör du kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
Strömtillförsel 1)
Symtom
Det går inte att ladda det
uppladdningsbara batteriet.
Orsak och/eller åtgärd
 Du har inte satt i det uppladdningsbara batteriet i batterifacket.
Sätt i det uppladdningsbara batteriet ( sid. 11).
 Du har tryckt på  (stopp) på fjärrkontrollen. I stoppat läge
trycker du på  STOP/CHG på cd-spelaren.1)
  STOP/CHG-painiketta ei ole painettu. Kytke verkkolaite ja
paina  STOP/CHG-painiketta.1)
 En cd-skiva spelas. Stäng av cd-spelaren ( sid. 16).
Ljud
Symtom
Volymen ökar inte även om du
väljer VOL + flera gånger med
Väljaren.
Det hörs inget ljud, eller det hörs
brus.
Orsak och/eller åtgärd
Ett knastrande ljud hörs.
 Stäng locket till batterifacket ordentligt ( sid. 10).
Det går inte att ställa in poster i
SOUND.
 ”POWER SAVE” är inställt på ”ON”. Ställ in det på ”OFF”
( sid. 27).
 ”AVLS” är inställt på ”ON”. Ställ in det på ”OFF” ( sid. 26).
 Anslut kontakterna för hörlurarna/öronsnäckorna ordentligt.
 Kontakterna är smutsiga. Torka regelbundet av kontakterna för
hörlurarna/öronsnäckorna med en torr, mjuk trasa.
Användning/uppspelning
28 SE
Symtom
Uppspelningstiden är för kort. Det
går inte att spela upp en cd-skiva.
Orsak och/eller åtgärd
Det går inte att spela upp vissa
spår.
 Du har försökt spela upp spår som sparats i ett format som inte
är kompatibelt med den här spelaren ( sid. 5).
 Ändra inställningen för ”CD-EXTRA”. Nu kan du spela skivan
( sid. 27).
 Kontrollera att du använder ett alkaliskt batteri och inte ett
manganbatteri.
 Byt ut torrbatteriet mot ett nytt alkaliskt LR6-batteri
(storlek AA) ( sid. 10).
 Ladda upp och ladda ur det uppladdningsbara batteriet flera
gånger ( sid. 12).1)
Symtom
”Low Battery” visas i
teckenfönstret och cd-skivan
spelas inte.
Orsak och/eller åtgärd
”Hi DC in” visas i teckenfönstret.
 Du använder en nätadapter som är märkt för högre nivåer än
den som medföljde eller som rekommenderas. Använd endast
den nätadapter eller den bilbatterisladd som rekommenderas i
”Tillbehör som inte ingår” ( sid. 32).
Cd-skivan spelas inte eller
”No Disc” visas i teckenfönstret
när jag sätter i en skiva i spelaren.
 Cd-skivan är smutsig eller trasig. Rengör den eller byt ut den.
 Kontrollera att du har satt i cd-skivan med etikettsidan uppåt
( sid. 14).
 Det har uppstått fuktbildning*. Ställ undan spelaren under
några timmar tills fukten har avdunstat.
* Det kan bildas fukt på linsen inuti cd-spelaren när den flyttas
direkt från kyla till värme.
 Stäng locket till batterifacket ordentligt ( sid. 10).
 Kontrollera att du har satt i batteriet på rätt sätt ( sid. 10).
 Anslut nätadaptern ordentligt till ett uttag ( sid. 13).
 Tryck på  minst en sekund efter det att du har anslutit
nätadaptern.
 Cd-r-/cd-rw-skivan i spelaren är tom.
 Problem har uppstått med cd-r-/cd-rw-skivans kvalitet,
inspelningsenheten eller programvaran.
”HOLD” blinkar i teckenfönstret
när du trycker på en knapp och
cd-skivan spelas inte upp.
 Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-reglaget ( sid 16).
Uppspelningen återupptas från
den punkt där du avbröt den
(funktion för att återuppta).
 Funktionen för att återuppta fungerar. Om du vill börja
uppspelningen från det första spåret håller du  nedtryckt när
spelaren är stoppad ända tills det första spåret börjar spelas upp
eller så öppnar du spelarens lucka ( sid. 15). Annars kan du
ta bort alla strömkällor och sedan sätta i batteriet eller ansluta
nätadaptern.
Under uppspelning av en ATRACcd- eller MP3-cd-skiva kommer
inte skivan att snurra men du hör
ljudet precis som vanligt.
 Spelaren är utformad så att den inte snurrar vid uppspelning
av ATRAC-cd- eller MP3-cd-skivor och på så sätt minskas
strömförbrukningen. Spelaren fungerar inte som den ska.
”No file” visas i teckenfönstret
när du trycker på  eller när du
stänger luckan till spelaren.
 Det finns inga ATRAC-/MP3-filer på cd-r-/cd-rw-skivan.
 Du använder en raderad cd-r-/cd-rw-skiva.
 Cd-skivan är smutsig.
 Det uppladdningsbara batteriet är helt slut. Ladda batteriet
( sid. 11). 1)
 Byt ut torrbatteriet mot ett nytt alkaliskt LR6-batteri
(storlek AA) ( sid. 10).
Ytterligare information
Forts. 
29 SE
Symtom
Informationen i teckenfönstret blir
långsam eller svår att tyda.
Orsak och/eller åtgärd
(Bookmark) blinkar trots att du
inte har valt ”BOOKMARK”.
 Om du har valt ett annat uppspelningsalternativ än
”BOOKMARK” blinkar
(Bookmark).
Uppspelningen stoppades
plötsligt.
 Du har ställt in timern för avstängning. Ändra inställningen för
”TIMER” till ”OFF” ( sid. 26).
 Det uppladdningsbara batteriet eller torrbatteriet är slut.
Ladda det uppladdningsbara batteriet ( sid. 11) eller byt ut
torrbatteriet mot ett nytt alkaliskt LR6-batteri (storlek AA)
( sid. 10).
 Du använder cd-spelaren vid hög temperatur (över 40 °C) eller
låg temperatur (under 0 °C). Vid rumstemperatur kommer
informationen i teckenfönstret att visas som vanligt.
Övrigt
Symtom
När du stänger cd-spelarens lucka
börjar cd-skivan att snurra.
Orsak och/eller åtgärd
Det går inte att använda
cd-spelaren på rätt sätt med
fjärrkontrollen. 2)
 Knapparna på spelaren trycks ned av misstag.
 Fjärrkontrollen är inte ordentligt ansluten.
 Spelaren läser den information som finns på skivan. Spelaren
fungerar som den ska.
1) Endast modellerna D-NE331 HK4, E18/1, CNA. Högst upp till vänster på förpackningens streckkod hittar du
områdeskoden för den modell som du har köpt.
2) Modell D-NE330 för USA och Kanada, modeller för Europa, modell D-NE330LIV3 och modell D-NE331.
30 SE
Underhåll
Tekniska data
Rengöra spelaren utvändigt
Använd en mjuk trasa som du fuktar lätt
i vatten eller en mild rengöringslösning.
Använd inte alkohol, bensin eller thinner.
System
CD-DA-system (Compact Disc Digital Audio)
Laserdiod
Emission: Kontinuerlig
Laseruteffekt: Mindre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av
200 mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D/A-omvandling
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (uppmätt enl. JEITA)
Utgång
Strömförsörjning
Ytterligare information
Hörlurar (stereominiuttag)
Ca 15 mW + ca 15 mW vid 16 Ω
(Ca 1 mW + Ca. 1 mW vid 16 Ω)*
* För modellen med områdeskod ”CEX”.
Högst upp till vänster på förpackningens
streckkod hittar du områdeskoden för den
modell som du har köpt.
• LR6-batteri (storlek AA) 1,5 V DC × 1
• Uppladdningsbart NH-7WMAA-batteri från Sony:
1,2 V DC × 1*
• Nätadapter (DC IN 3 V-uttag):
220 V, 50 Hz (modell för Kina)
120 V, 60 Hz (modell för Mexiko)
* Endast modellerna D-NE331 HK4, E18/1, CNA.
Högst upp till vänster på förpackningens streckkod
hittar du områdeskoden för den modell som du har
köpt.
Driftstemperatur
5 °C - 35 °C
Mått (b/h/d) (exkl. utskjutande delar och
kontroller)
Ca 137,8 × 31,1 × 137,8 mm
Vikt (exkl. tillbehör)
Ca 191 g
Amerikanska patent och patent i andra licenser är
licensierade från Dolby Laboratories.
Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG
Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och
Thomson.
Design och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
31 SE
Tillbehör som inte
ingår
Nätadapter
Aktivt högtalarsystem
Bilbatterisladd
AC-E30HG *
SRS-Z30/Z31
SRS-Z510
DCC-E345
Bilbatterisladd med
bilanslutningspaket
DCC-E34CP
Bilanslutningspaket
CPA-9C
Anslutningskabel
RK-G129
RK-G136
Hörlurar (gäller inte
kunder i Frankrike)
MDR-EX51LP
MDR-EX71SL
MDR-G74SL
MDR-E808LP
Hörlurar (för kunder i
Frankrike)
* Specifikationer för nätadaptrar varierar mellan
olika områden. Ta reda på vilken spänning som
gäller där du befinner dig samt hur kontakten ska
se ut innan du köper en nätadapter.
Det är inte säkert att din återförsäljare har alla
ovanstående tillbehör. Återförsäljaren kan
emellertid informera dig om vilka tillbehör
som finns tillgängliga i Sverige.
32 SE
I
Index
ID3 tag
INTRO
Symbols
(batteri) 11, 12
(skiva) 14
1 20
 (TIMER) 26
A
ACTIVE 24
ALL 20
ATRAC-cd-skiva 5
ATRAC3plus 5
AUTO RANKING 20
AVLS 26
Batterifackets lock 10, 11
Batterifodral 8
Batterilivslängd 12
BEEP 26
BOOKMARK 20, 21
C
CD-DA-format 5
CD-Extra 5
CD-EXTRA 27
Cd-spelare 9
CD-TEXT 18
CLEARBASS 23, 24
CUSTOM 24
E
EQUALIZER
23, 24
F
Filvisning 16
Fjärrkontroll 8
LANGUAGE 26
Listvisning 17
M
MENU 26
Mix-Mode-cd-skiva
MP3-cd-skiva 5
5
N
Nätadapter
8
O
OPTION 26
Öronsnäckor 8
P
Paus 15
PLAYLIST 20
PLAY MODE 19
PLAY ORDER 27
POWER SAVE 27
PROGRAM 20, 22
R
RANKING SHUF 20
Repeat-uppspelning 22
S
SEAMLESS 27
SHUFFLE 20
SOFT 24
Söka 15
SonicStage 6
SOUND 24
Stopp 15
T
G
G-PROTECTION 26
GROUP 20, 27
GROUP SHUFFLE 20
Grupp 6
H
HEAVY 24
HOLD-funktion
Hörlurar 8
L
Ytterligare information
B
17
20
16
Teckenfönster 10
TEXT 26
Tillbehör som inte ingår
TIMER 26
Torrbatteri 10
TRACK 27
32
U
Uppladdningsbart batteri 8, 11
Uppspelning 15
Uppspelning av m3u-spellista 21
33 SE
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä
laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verholla tms. Älä myöskään
aseta kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi
älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä
astioita kuten maljakoita.
Joissakin maissa voi olla voimassa
tämän laitteen virtalähteenä käytettävän
akun hävittämistä koskevia määräyksiä.
Tiedustele asiaa paikallisilta viranomaisilta.
VAARA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN
SILMIN TAI OPTISILLA LAITTEILLA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 1MLASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO PALJAIN SILMIN
OPTISILLA LAITTEILLA
CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin
maihin, joissa se on lain nojalla voimassa,
eli pääasiassa ETA (Euroopan talousalue)
maihin.
2 FI
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan
maiden keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen.
Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet:
Kuulokkeet/napikuulokkeet, kaukosäädin
Sisällysluettelo
Omien ATRAC-CD-levyjen luominen....4
Tällä CD-soittimella toistettavat levyt .......5
Varotoimet .............................................7
Turvallisuus ................................................7
CD-soittimesta ...........................................7
CD-levyjen käsitteleminen .........................7
Kuulokkeet ja nappikuulokkeet ..................7
Käytön aloittaminen
Vakiovarusteiden tarkastaminen .........8
Osat ja säätimet ....................................9
Virtalähteen valmistelu
(kuivaparisto) ......................................10
Käytettäessä akkua
(vain D-NE331 HK4-, E18/1-,
CNA-mallit*) ................................... 11
Akun tai pariston jäljellä olevan varauksen
tarkistaminen ...........................................12
Verkkolaitteen käyttö ...............................13
Suosikkisoittolistojen toistaminen
(m3u-soittolistan toistaminen) .................21
Raitojen toistaminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu toisto) ............22
Raitojen toistaminen kerraten
(jatkuva toisto).........................................22
Äänensävyn muuttaminen..................23
Äänensävyn valitseminen .........................23
Äänensävyn mukauttaminen ....................23
SOUND-asetukset ...................................24
Valinnaisten asetusten
muuttaminen .......................................25
Toimintojen asetukset ..............................25
OPTION-valikon asetukset .....................26
FI
Lisätietoja
Vianetsintä ...........................................28
Kunnossapito ......................................31
Tekniset tiedot ....................................31
Lisävarusteet .......................................32
Toisto
CD-levyn toistaminen .........................14
Toiston perustoiminnot
(toisto, pysäytys, haku) ............................15
Painikkeiden lukitseminen (HOLD) .........16
Halutun raidan tai tiedoston
etsiminen ............................................16
Etsiminen ryhmänimien avulla
(tiedostonäkymä) .....................................16
Etsiminen ryhmien ja tiedostojen
luettelon avulla (luettelonäkymä) ............17
CD-levyn tietojen tuominen näyttöön ......17
Toistotavan muuttaminen
(PLAY MODE)......................................19
Toistotavat (PLAY MODE) ....................20
Ryhmien toistaminen ...............................21
Haluttujen raitojen toisto
(kirjanmerkkitoisto) .................................21
Hakemisto ............................................33
Tavaramerkit
”WALKMAN” on Sony Corporationin
rekisteröity tavaramerkki, joka tarkoittaa
kuulokkeellisia stereolaitteita.
on Sony Corporationin tavaramerkki.
SonicStage on Sony Corporationin
tavaramerkki.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja ATRAC
Advanced Lossless ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
3 FI
Omien ATRAC-CD-levyjen luominen
Tavallisten audio-CD-levyjen lisäksi tällä soittimella voi toistaa ATRAC CD -levyjä, joita voi itse
luoda SonicStage-ohjelmistolla. SonicStage-ohjelmiston avulla yhdelle CD-R- tai CD-RW-levylle
voi tallentaa noin 30 audio-CD-levyä*. SonicStage-ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi.
Seuraavassa on lyhyt kuvaus siitä, miten ATRAC-CD-levyjä voi luoda ja kuunnella.
Asenna SonicStage tietokoneeseen.
SonicStage on ohjelmisto, jolla audio-CDlevyiltä
tai Internetistä tietokoneeseen haetuista
musiikkikappaleista voi luoda oman CD-levyn.
SonicStage-ohjelmiston voi ladata osoitteesta
http://www.sonydigital-link.com/dna
(Top page t ATRAC CD t SonicStage) ja
asentaa tietokoneeseen.
ATRAC CD
Luo ATRAC CD -levy.
Valitse tietokoneeseen tallennetuista kappaleista
haluamasi ja tallenna kappaleet SonicStage-ohjelmalla
CD-R- tai CD-RW-levylle.
Audio CD -levyt,
MP3-tiedostot
Kuuntele levyn kappaleita tällä
CD-soittimella.
Saat mukaasi paljon musiikkia itse luomallasi CDlevyllä.
• Käyttöjärjestelmäympäristön on tuettava Internet-yhteyttä. Lisätietoja on
tietokoneen käyttöoppaassa.
• Lisätietoja SonicStage-ohjelmiston asentamisesta ja ATRAC-CD-levyjen
luomisesta on verkkosivulla, josta SonicStage-ohjelmisto ladataan.
Tutustu myös SonicStage-ohjelmiston ohjeeseen.
* Kun CD-levyn (albumin) arvioitu kokonaistoistoaika on 60 minuuttia ja tallennetaan
700 Mt:n CD-R- tai CD-RW-levylle ATRAC-muotoon siirtonopeudella 48 kbps.
4 FI
Tällä CD-soittimella toistettavat levyt
Audio-CD-levyt:
CD-DA-muotoiset CD-levyt
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) on audio CD-levyjen
tallennusnormi.
ATRAC CD -levyt:
CD-R- ja CD-RW-levyt, joille on tallennettu ATRAC-muotoon
pakattuja audiotiedostoja*
ATRAC-termillä viitataan Sony Corporationin äänikoodaustekniikoihin ATRAC3,
ATRAC3plus ja ATRAC Advanced Lossless**. ATRAC3- ja ATRAC3plus-tekniikkojen
pakkaussuhde on laadukas, kun taas ATRAC Advanced Lossless -tekniikalla** pakattaessa
dataa ei häviä. Yhdessä nämä tekniikat tarjoavat monipuolisesti vaihtoehtoja.
** Tämä soitin ei ole ATRAC Advanced Lossless -yhteensopiva.
Tämän CD-soittimen käyttämät siirtonopeudet ja näytteenottotaajuudet ovat seuraavat:
Siirtonopeudet
Näytteenottotaajuudet
ATRAC3
66/105/132 kbps
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
Tämä soitin näyttää enintään 62 merkkiä tietoja (kuten raidan nimi, albumin nimi ja
esittäjän nimi).
MP3 CD -levyt:
CD-R- tai CD-RW-levyt, joille on tallennettu MP3-muotoon pakattuja
audiotiedostoja*
Tämän CD-soittimen käyttämät siirtonopeudet ja näytteenottotaajuudet on mainittu
alla. Soitin toistaa myös muuttuvaa siirtonopeutta (Variable Bit Rate, VBR) käyttäviä
tiedostoja.
Siirtonopeudet
Näytteenottotaajuudet
MPEG-1 Layer3
32 - 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/24 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Tämä CD-soitin on ID3 tag -tekstimuodon versioiden 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4
mukainen. ID3 tag -merkintä on tapa lisätä tiettyjä tietoja (esimerkiksi kappaleen
nimi, albumin nimi ja esittäjän nimi) MP3-tiedostoihin. Tämä soitin näyttää ID3 tag
-tekstistä enintään 64 merkkiä.
CD-Extra- ja Mix-Mode CD -levyt:
CD-R- tai CD-RW-levyt, joille on tallennettu sekä CD-DA- että CD-ROMmuotoista dataa.*
Jos CD-levyä ei voi toistaa, muuta CD-EXTRA-asetusta ( sivu 27). Sen jälkeen
CD-levyä voi toistaa.
Soitin toistaa myös ATRAC CD -levyt, joille on tallennettu MP3-muotoon pakattuja
audiotiedostoja muulla kuin SonicStage-ohjelmistolla.
SonicStage-ohjelmistolla ei voi luoda levyä, jolle tallennetaan audiodataa useassa eri muodossa.
* Vain ISO 9660 Level 1/2 -levyjä ja Joliet-laajennuksen mukaisia levyjä voi toistaa tällä soittimella.
Jatkuu 
5 FI
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto
ja toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact
Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
ATRAC CD- ja MP3 CD -levyjen
tiedostorakenteen erot
ATRAC CD- ja MP3 CD -levyt sisältävät
tiedostoja ja ryhmiä. Tiedosto vastaa audioCD-levyn raitaa. Ryhmä on joukko tiedostoja,
ja se vastaa albumia.
MP3 CD -levyjä toistettaessa tämä CD-soitin
tunnistaa MP3-kansion ryhmäksi niin, että
ATRAC CD- ja MP3 CD -levyjä voidaan
käyttää samalla tavalla.
Ryhmien ja tiedostojen suurin määrä
• Ryhmien suurin määrä: 256
• Tiedostojen suurin määrä: 999
ATRAC CD- ja MP3 CD -levyjen
toistojärjestys
Soitin toistaa ATRAC CD -levyn tiedostot
siinä järjestyksessä, jossa ne on valittu
SonicStage-ohjelmistossa.
MP3 CD -levyn toistossa järjestys voi
vaihdella sen mukaan, millä menetelmällä
MP3-tiedostot on tallennettu levylle.
MP3-tiedostojen toistojärjestyksen sisältävän
soittolistan voi myös toistaa. Seuraavassa
esimerkissä tiedostot toistetaan järjestyksessä
–.
6 FI
MP3
Ryhmä
Tiedosto
(Hakemistotasoja enintään: 8)
Huomautuksia
• Jos samalle levylle on tallennettu sekä ATRACettä MP3-tiedostoja, tämä CD-soitin toistaa
ATRAC-tiedostot ensin.
• Levyn laatu ja tallennukseen käytetyn laitteen
ominaisuudet määräävät, voiko tiettyä levyä
toistaa tällä CD-soittimella.
• Soitin näyttää merkit A–Z, a–z, 0–9 ja _ (alaviiva).
• Jos levyllä on ATRAC-/MP3-tiedostoja, älä
tallenna levylle muissa muodoissa olevia
tiedostoja tai luo tarpeettomia kansiota.
ATRAC CD -levyistä
• ATRAC-muotoon tallennettuja CD-R- tai CDRW-levyjä ei voi toistaa tietokoneessa.
MP3 CD -levyistä
• Muista lisätä tiedostonimeen mp3-tunniste. Jos
lisäät mp3-tunnisteen muun kuin MP3-tiedoston
nimeen, soitin ei tunnista tiedostoa oikein.
• Kun äänilähde pakataan MP3-tiedostoksi,
pakkausasetuksiksi kannattaa valita 44,1 kHz,
128 kbps ja Constant Bit Rate.
• Aseta tallennusohjelmassa tallennus
maksimikapasiteettiin saakka valitsemalla asetus
Halting of writing.
• Jos haluat tallentaa tyhjälle levylle tietoja
maksimikapasiteettiin saakka yhdellä kertaa,
valitse tallennusohjelmassa asetus Disc at Once.
Varotoimet
Turvallisuus
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu
CD soittimen sisään, irrota soitin
virtalähteestä ja vie se huoltoon
tarkastettavaksi, ennen kuin käytät sitä
uudelleen.
• Älä työnnä mitään vieraita esineitä DC IN
3 V -liitäntään (ulkoisen virran tuloliitäntä).
CD-soittimesta
• Pidä CD-soittimen linssi puhtaana äläkä
kosketa sitä. Jos kosketat linssiä, se voi
vahingoittua ja CD-soittimeen voi tulla
toimintahäiriö.
• Älä sijoita mitään painavaa esinettä
CD soittimen päälle. CD-soitin ja CD-levy
voivat vahingoittua.
• Älä jätä CD-soitinta lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle, pölylle, hiekalle,
kosteudelle, sateelle tai iskuille. Älä
myöskään jätä sitä epätasaiselle pinnalle tai
autoon, jonka ikkunat ovat kiinni.
• Jos CD-soitin aiheuttaa häiriöitä radiotai televisiovastaanottoon, katkaise
CD-soittimesta virta tai siirrä CD-soitin
kauemmas radiosta tai televisiosta.
• Tällä CD-soittimella ei voi toistaa
muodoltaan epätavallisia (esimerkiksi
sydämen, neliön tai tähden muotoisia)
levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa
CD-soitinta. Älä siis käytä kyseisenlaisia
levyjä.
Kuulokkeet ja
nappikuulokkeet
Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi autoa, muuta moottoriajoneuvoa
tai polkupyörää. Kuulokkeiden käyttö voi
aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on
myös kiellettyä joillakin alueilla. Voi myös
olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet
kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella,
varsinkin ylittäessäsi suojatietä. Ole erittäin
varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita
tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Älä kuuntele kuulokkeilla tai
nappikuulokkeilla suurella
äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat
kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä
ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos korvasi alkavat
soida, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
kuuntelu.
Muiden henkilöiden ottaminen huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten
kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
CD-levyjen käsitteleminen
• Tartu CD-levyyn sen reunoista, jotta se
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä CD-levyn pintaan tarraa tai
teippiä.
• Älä jätä CD-levyä alttiiksi suoralle
auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä
jätä CD-levyä autoon, joka on pysäköity
aurinkoiseen paikkaan.
7 FI
Käytön aloittaminen
Vakiovarusteiden
tarkastaminen
• Verkkolaite (1)
(ei toimiteta USA:ssa ja
Kanadassa myytävien
mallien mukana)
• Kuulokkeet (1)
(vain D-NE331 AR2-,
E92-, MX2-mallit*)
• Nappikuulokkeet (1) • Nappikuulokkeet (1)
(vain D-NE331 HK4-,
E18/1-, CNA-mallit*)
(muut mallit)
Kytke nappikuulokkeiden tai kuulokkeiden
liitin kaukosäätimeen pitävästi.
• Vain D-NE330:n Euroopassa myytävät
mallit ja D-NE331 HK4-, E18/1-, CNAmallit*
Kuulokkeet tai
nappikuulokkeet
• D-NE330:n USA:ssa ja Kanadassa myytävät
mallit, D-NE330LIV3-malli ja
D-NE331 AR2-, E92-, MX2-mallit*
Kuulokkeet tai
nappikuulokkeet
• Kaukosäädin (1)
(vain D-NE330:n
Euroopassa myytävät
mallit ja D-NE331 HK4-,
E18/1-, CNA-mallit*)
• Akku (1)
(vain D-NE331 HK4-,
E18/1-, CNA-mallit*)
• Kaukosäädin (1)
(D-NE330:n USA:ssa ja
Kanadassa myytävät
mallit, D-NE330LIV3malli ja D-NE331 AR2-,
E92-, MX2 mallit*)
• Akun kantokotelo (1)
(vain D-NE331 HK4-,
E18/1-, CNA-mallit*)
Vakiovarusteisiin sisältyvien kuulokkeiden
asettaminen paikoilleen (vain D-NE331
AR2-, E92-, MX2-mallit*)
Seuraavassa on kuvattu kuulokeosan
asettaminen vasempaan korvaan.
1 Aseta kuvan mukaisesti -kirjaimella
merkitty kuuloke vasempaan korvaan ja
-kirjaimella merkitty oikeaan.
• Käyttöohjeet (1)
* Laitemallin aluekoodi on mainittu pakkauksessa
olevan viivakoodin vasemmassa yläkulmassa.
Huomautus
Käytä vain soittimen vakiovarusteisiin sisältyvää
kaukosäädintä. Tätä soitinta ei voi käyttää millään
muulla kaukosäätimellä.
2 Pujota kuulokkeet korvien ympärille
silmälasien tapaan.
3 Säädä kuulokeosia niin, että ne tuntuvat
mukavilta.
Huomautus vakiovarusteisiin
sisältyvistä kuulokkeista
Kun varastoit kuulokkeet, älä aseta niiden
päälle painavia esineitä, sillä ne voivat taipua
pitkän varastoinnin aikana.
8 FI
Osat ja säätimet
CD-soitin

(ryhmä) – -painike ( sivut 15-17 ja
22)
 / -painikkeet ( sivut 15-17, 21 ja
23)
(ryhmä) + -painike ( sivut 15, 16 ja
22)
 Valintakytkin:
VOL (Volume) +/– ( sivu 14)
/ ( sivut 16, 17, 19, 21-23 ja 25)
 (toisto/tauko)* ( sivut 14-17, 19,
21-23 ja 25)
Käytön aloittaminen

 CD-soitin:
D-NE321:n HK4- ja E18/1-mallit **:
 STOP/CHG -painike ( sivut 11 ja
15)
Muut mallit:
 STOP -painike ( sivut 15-17, 23, 24
ja 26)
Kaukosäädin:
 (pysäytys) -painike ( sivu 15)
  (kuulokkeet) -liitäntä ( sivu 14)
Kaukosäädin (D-NE330:n USA:ssa ja
Kanadassa myytävät mallit,
D-NE330LIV3- malli ja D-NE331 AR2-, E92-,
MX2-mallit)
 DC IN 3 V -liitäntä ( sivut 11 ja 13)
 HOLD-kytkin (CD-soittimen takaosassa)
( sivu 16)
 OPEN-kytkin ( sivut 10 ja 14)
 SEARCH-painike ( sivut 16 ja 17)
 DISPLAY/MENU-painike
( sivut 18, 19, 21, 23 ja 25)
 D-NE330:n USA:ssa ja Kanadassa
myytävät mallit, D-NE330LIV3 malli ja
D-NE331 AR2-, E92-, MX2 mallit**:
VOL +/– -painikkeet ( sivu 14)
D-NE330:n Euroopassa myytävät mallit ja
D-NE331:n HK4, E18/1, CNA-mallit**:
VOL +/– -säädin ( sivu 14)
Kaukosäädin (vain D-NE330:n Euroopassa
myytävät mallit ja D-NE331 HK4-, E18/1-,
CNA-mallit*)
  (toisto/tauko) * -painike
( sivut 14, 15)
 Kuulokeliitäntä (takaosassa)
 Koukku
 Pidike
* Tässä painikkeessa on kohopiste.
** Laitemallin aluekoodi on mainittu pakkauksessa
olevan viivakoodin vasemmassa yläkulmassa
Jatkuu 
9 FI
Näyttö
Virtalähteen
valmistelu (kuivaparisto)
Irrota verkkolaite, jos käytät kuivaparistoa.
Kun paristo on tyhjä, vaihda se uuteen.
• LR6 (koko AA) -alkaliparisto
1
Avaa soittimen kansi siirtämällä
OPEN-kytkintä.
 Merkkinäyttö ( sivu 18)
 Atrac3plus-/MP3-ilmaisin ( sivu 5)
 Levyilmaisin ( sivu 14)
 Akku/paristoilmaisin ( sivu 12)
 Soittolistailmaisin
 Ryhmäilmaisin
 Kirjanmerkki-ilmaisin ( sivu 21)
OPEN-kytkin
2
 Toistotapailmaisin
Avaa soittimen sisällä oleva
paristolokeron kansi.
Nosta
 Ajastimen ilmaisin ( sivu 26)
 Ääni-ilmaisin
Paristolokeron
kansi
Paina
3
Aseta LR6 (koko AA) -paristo
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
paristolokeroon oikein päin niin,
että pariston merkintä  tulee
kohdakkain lokeron sisällä olevan
vastaavan merkinnän kanssa. Sulje
sitten paristolokeron ja soittimen
kansi niin, että ne napsahtavat
paikoilleen.
Aseta pää edellä.
10 FI
Pariston poistaminen
Poista paristo alla olevan kuvan mukaan.
4
 STOP/CHG
Käytettäessä akkua (vain
D-NE331 HK4-, E18/1-, CNAmallit*)
Lataa akku ennen sen ensimmäistä
käyttökertaa tai kun se on täysin tyhjä.
Lataa akku vasta, kun se on täysin tyhjä (Low
Battery -teksti näkyy näytössä). Siten akun
alkuperäinen kapasiteetti säilyy pitkään.
Käytön aloittaminen
Kytke verkkolaite CD-soittimen DC
IN 3 V -liitäntään ja pistorasiaan ja
aloita lataus painamalla
 STOP/CHG-painiketta.
Charging-sana vilkkuu näytössä, ja
(akku)-ilmaisimen osat syttyvät yksitellen.
DC IN 3 V -liitäntään
* Laitemallin aluekoodi on mainittu pakkauksessa
olevan viivakoodin vasemmassa yläkulmassa.
1
Avaa soittimen kansi siirtämällä
OPEN-kytkintä.
2
Avaa soittimen sisällä oleva
paristolokeron kansi.
3
Aseta NH-7WMAA -akku (sisältyy
vakiovarusteisiin) paristolokeroon
oikein päin niin, että akun merkintä
 tulee kohdakkain lokeron sisällä
olevan vastaavan merkinnän
kanssa. Sulje sitten paristolokeron
ja soittimen kansi niin, että ne
napsahtavat paikoilleen.
Verkkolaite
pistorasiaan
Kun akku on täysin latautunut, Chargingsana katoaa näytöstä.
Huomautuksia
• Älä lataa muuta kuin NH-7WMAA-akkua.
• Jos painiketta  painetaan latauksen aikana,
lataus päättyy ja CD-levyn toisto alkaa.
• Jos verkkolaite liitetään soittimeen toiston aikana,
toisto keskeytyy.
• Soitin ja akku kuumenevat latauksen aikana. Tämä
ei ole vaarallista.
• Poista akku soittimesta, jos soitinta ei ole tarkoitus
käyttää pitkään aikaan.
Jatkuu 
11 FI
Huomautus akun käyttöiästä ja akun
vaihtoajankohdasta
Jos akku on uusi tai sitä ei ole käytetty
pitkään aikaan, se ei ehkä lataudu täyteen.
Lataa tällöin akkua, kunnes Chargingsana katoaa näytöstä. Käytä sitten soitinta
akkuvirralla, kunnes akku on täysin tyhjä
(näytössä näkyy Low Battery -teksti). Toista
tämä menettely useita kertoja.
Jos akun kestoaika on tämänkin jälkeen noin
puolet alkuperäisestä, vaihda akku uuteen.
Huomautus akun kuljettamisesta
Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää akun
kuljetuskoteloa, jotta akku ei pääse
kuumenemaan. Jos akku koskettaa
metalliesinettä, voi siitä johtuva oikosulku
kuumentaa akkua ja sytyttää tulipalon.
Akun tai pariston jäljellä
olevan varauksen
tarkistaminen
Akun tai pariston jäljellä oleva varaus näkyy
näytössä alla olevan kuvan mukaisesti. Kun
akun tai pariston jäljellä oleva varaus laskee,
ilmaisimen musta osa pienenee.




 Low Battery *
* Soitin antaa äänimerkin.
Kun pariston tai akun varaus on kokonaan
purkautunut, vaihda paristo uuteen tai lataa
akku*.
* Vain D-NE331:n HK4-, E18/1-, ja CNA-mallit
Huomautuksia
• Näytön symboli ilmaisee akussa tai paristossa
jäljellä olevan varauksen suurin piirtein.
Esimerkiksi yksi symbolin musta osa ei aina
vastaa neljäsosaa koko varauksesta.
• Soittimen käyttöolosuhteiden mukaan symbolin
mustat osat voivat lisääntyä tai vähentyä suhteessa
todelliseen jäljellä olevaan varaukseen.
12 FI
Akun ja pariston käyttöaika 1)
Käytettäessä Sonyn LR6 (SG)
-alkaliparistoa (valmistettu Japanissa)
Audio-CD
ATRAC-CD 2)
MP3 CD 3)
G-PROTECTION
1
22
41
31
Käytettäessä yhtä NH-7WMAA-akkua
(ladattu noin 5 tuntia 4) 5))
G-PROTECTION
1
10
Audio-CD
17
ATRAC-CD 2)
12
MP3 CD 3)
2
20
41
31
2
9
15
11
1) JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) -standardin
mukaisesti mitattu arvo.
Ilmoitettu aika on keskimääräinen toistoaika
tunteina, kun soitinta käytetään tasaisella ja
vakaalla alustalla ja POWER SAVE -asetuksena
on ON ( sivu 27). Tämä arvo määräytyy
soittimen käyttötavan mukaan.
2) Tallennettu siirtonopeudella 48 kbps
3) Tallennettu siirtonopeudella 128kbps
4) Latausaika määräytyy akun käyttötavan mukaan.
5) D-NE331:n HK4-, E18/1-, ja CNA-mallit
Huomautuksia akuista ja kuivaparistoista
• Älä lataa kuivaparistoja.
• Älä yritä hävittää akkuja tai paristoja polttamalla.
• Älä sijoita akkuja tai paristoja esimerkiksi samaan
taskuun kolikoiden tai muiden metalliesineiden
kanssa. Akku tai paristo voi kuumentua, jos sen
positiivinen ja negatiivinen napa koskettavat
metalliesinettä.
• Älä käytä akkuja ja kuivaparistoja sekaisin.
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
• Poista akku tai paristo laitteesta, jos niitä ei ole
tarkoitus käyttää laitteessa pitkään aikaan.
• Jos akku tai paristo pääsee vuotamaan, pyyhi
akku/paristolokero puhtaaksi ja aseta siihen uusi
akku tai paristo. Jos saat akusta tai paristosta
vuotanutta ainetta iholle, pese neste pois
huolellisesti.
Verkkolaitteen käyttö
Soitinta voi käyttää verkkolaitteella ilman
paristoa.
Käytön aloittaminen
DC IN 3 V -liitäntään
Verkkolaite
pistorasiaan
1
Kytke verkkolaite CD-soittimen
DC IN 3 V -liitäntään ja pistorasiaan.
Huomautuksia verkkolaitteesta
• Irrota kaikki virtalähteet, jos soitinta ei ole
tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
• Käytä verkkolaitteena vain vakiovarusteisiin
sisältyvää verkkolaitetta. Jos soittimen
vakiovarusteisiin ei kuulu verkkolaitetta,
käytä AC-E30HG-verkkolaitetta*. Älä käytä
muita verkkolaitteita. Se saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
* Ei käytettävissä Australiassa eikä muutamalla
muulla alueella. Saat tarkempia tietoja
jälleenmyyjältä.
Liittimen napaisuus
• Älä koske verkkolaitteeseen, jos kätesi ovat märät.
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon yletyt
helposti. Jos huomaat verkkolaitteessa jotakin
tavallisesta poikkeavaa, irrota se heti pistorasiasta.
13 FI
Toisto
CD-levyn toistaminen
1
4
Säädä äänenvoimakkuutta
siirtämällä valintakytkintä asentoa
VOL + tai – kohti.
Avaa soittimen kansi siirtämällä
OPEN-kytkintä.
Kytke kuulokkeet tai nappikuulokkeet
soittimeen etukäteen.
Kaanna asentoon VOL +
VOL –
Kaanna asentoon VOL -
OPEN-kytkin
 -liitäntään
(kuulokkeet)
Kuulokkeet/nappikuulokkeet
2
Aseta CD-levy lokeroon ja sulje
kansi.
Kaukosäätimestä:
D-NE330:n USA:ssa ja Kanadassa myytävät
mallit, D-NE330LIV3-malli ja D-NE331
AR2-, E92-, MX2-mallit:
Kun olet asettanut lokeroon CD-levyn
vaiheessa 2, paina painiketta  ja säädä
äänenvoimakkuutta painamalla VOL +/– painiketta.

VOL +/–
Etikettipuoli
ylöspäin
3
Paina valintakytkimen -kohtaa.
(levy) liikkuu, ja toisto alkaa.
paina 
D-NE330:n Euroopassa myytävät mallit ja
D-NE331:n HK4-, E18/1-ja CNA mallit:
Kun olet asettanut lokeroon CD-levyn
vaiheessa 2, paina painiketta  ja säädä
äänenvoimakkuutta kääntämällä VOL +/–
-säädintä.
VOL +/–

VOL –
CD-levyn poistaminen
Paina lokeron keskiötä ja nosta levy pois
lokerosta.
14 FI
Toiston perustoiminnot (toisto, pysäytys, haku)
CD-soitin
+/
– -painikkeet

VOL –
 /  -painikkeet
VOL
 STOP -painike 3)
–
Pysäytys
Haku
Käyttö soittimesta (käyttö kaukosäätimestä on kuvattu sulkeissa)
Toisto ensimmäisestä
raidasta alkaen
Toisto
Valintakytkin
Toiminto
Toisto
Kun soitin on pysäytettynä, pidä -painiketta alhaalla, kunnes
toisto alkaa.
(Kun soitin on pysäytettynä, paina ja pidä alhaalla valintakytkimen
-kohtaa, kunnes toisto alkaa.)
Tauko / toiston
Paina -painiketta.
jatkaminen tauon jälkeen (Paina valintakytkimen -kohtaa.)
Toiston pysäyttäminen
Paina  STOP-painiketta. 3)
(Paina  (pysäytys) -painiketta.)
Toistettavan raidan alun
haku 1)
Paina -painiketta kerran.
(Paina -painiketta kerran.)
Edellisten raitojen alun
haku 1)
Paina -painiketta toistuvasti.
(Paina -painiketta toistuvasti.)
Seuraavan raidan alun
haku 1)
Paina -painiketta kerran.
(Paina -painiketta kerran.)
Seuraavien raitojen alun
haku 1)
Paina -painiketta toistuvasti.
(Paina -painiketta toistuvasti.)
Siirtyminen nopeasti
taaksepäin 1)
Pidä -painiketta alhaalla.
(Pidä -painiketta alhaalla.)
Siirtyminen nopeasti
eteenpäin 1)
Siirtyminen seuraaviin
ryhmiin 2)
Pidä -painiketta alhaalla.
(Pidä -painiketta alhaalla.)
Paina painiketta
(ryhmä) + toistuvasti.
(Paina painiketta
(ryhmä) + toistuvasti.)
Siirtyminen edellisiin
ryhmiin 2)
Paina painiketta
(Paina painiketta
(ryhmä) – toistuvasti.
(ryhmä) – toistuvasti.)
1) Toimii toiston aikana ja soittimen ollessa pysäytettynä.
2) Toimii muuta CD-levyä kuin audio-CD-levyä toistettaessa.
3)  STOP/CHG D-NE331:n HK4-, E18/1 ja CNA-malleissa.
Jatkuu 
15 FI
Painikkeiden lukitseminen
(HOLD)
Soittimen painikkeet voi lukita niin, ettei niitä
voi painaa vahingossa.
1
Halutun raidan tai
tiedoston etsiminen
Siirry painamalla
Siirrä soittimen takaosassa olevaa
HOLD-kytkintä nuolen suuntaan.
Kun HOLD-toiminto on käytössä ja
jotakin painiketta painetaan, HOLD-sana
vilkkuu.
Mallit, joissa on kaukosäädin:
HOLD-toiminnolla voi lukita
kaukosäätimen ja soittimen (takaosa)
painikkeet toisistaan riippumattomasti.
Jos esimerkiksi soittimessa on HOLDtoiminto käytössä, soittimen toimintoja
voi käyttää kaukosäätimestä, ellei senkin
painikkeita ole lukittu HOLD-toiminnolla.
Painikkeiden vapauttaminen
Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suhteen
päinvastaiseen suuntaan.
Valintakytkin
–
VOL
Valitse
kääntämällä
SEARCH
–
+
Etsiminen ryhmänimien
avulla (tiedostonäkymä)
ATRAC CD:n tai MP3 CD:n kaltaiselta
CD-levyltä, jolle on tallennettu useita
tiedostoja, voi etsiä tiettyä tiedostoa
tarkastelemalla ryhmien nimiä (ei koske
audio-CD-levyjä) tai toistettavan tiedoston
ympärillä olevia tiedostoja.
1
Paina SEARCH-painiketta
toistuvasti.
Toistettavan tiedoston edellä ja jäljessä
olevien ryhmien ja tiedostojen nimet
tulevat näyttöön.
MR.SNO
The Train
Where do
Yo
 Ryhmien nimet
 Tiedostojen nimet
2
Valitse ryhmä painamalla
–.
3
Valitse tiedosto siirtämällä
valintakytkintä asentoon  tai .
4
Paina valintakytkimen
-painiketta.
Valitsemasi tiedoston toisto alkaa.
+ tai
Etsimisen peruuttaminen
Paina CD-soittimen  STOP-painiketta.
16 FI
Etsiminen ryhmien ja
tiedostojen luettelon
avulla (luettelonäkymä)
CD-levyn tietojen
tuominen näyttöön
Raidan tai tiedoston voi etsiä tuomalla
näkyviin ryhmät ja tiedostot musiikkilähteen
tallennusmuodon perusteella.
1
Paina SEARCH-painiketta
toistuvasti.
2
Valitse ryhmä siirtämällä
valintakytkintä asentoon  tai  ja
paina -painiketta.
3
Valitse tiedosto siirtämällä
valintakytkintä asentoon  tai .
4
Paina valintakytkimen
-painiketta.
Valitsemasi tiedoston toisto alkaa.
Edelliseen näyttöön palaaminen
Paina CD-soittimen painiketta  tai
Toisto
Jos toistat CD-levyä, jolle on tallennettu
erimuotoisia tiedostoja:
Valitse ensin muoto, kuten ATRAC ROOT
tai MP3 ROOT.
Paina valintakytkimen -painiketta.
CD-levyn tiedot voi tuoda näyttöön.
Oletuskieli ei ehkä ole ENGLISH.
Oletuskieli riippuu soittimen ostoalueesta.
Muuta LANGUAGE-asetusta tarvittaessa
( sivu 26).
Jos toistettavalla MP3 CD -levyllä on
ID3 tag -tekstitietoja sisältäviä tiedostoja,
ID3 tag -tiedot tulevat näkyviin. (Jos ID3 tag
-tietoja ei ole, näyttöön tulee tiedostonimi tai
ryhmän nimi.) ( sivu 5)
Huomautuksia
• Tämä soitin näyttää merkit A–Z, a–z, 0–9 ja _.
• Ennen toiston aloittamista soitin lukee kaikki
tiedostojen ja ryhmien (tai kansioiden) tiedot
CD-levyltä. Näytössä näkyy tällöin sana Reading.
Lukemiseen kuluva aika määräytyy CD-levyn
sisällön mukaan.
• Jos tiedosto ei kuulu mihinkään ryhmään, näytössä
näkyy MP3 ROOT.
Jatkuu 
–.
Etsimisen peruuttaminen
Paina CD-soittimen  STOP-painiketta.
17 FI
Tietojen katseleminen näytössä
Paina DISPLAY/MENU-painiketta
toistuvasti.
Audio-CD
 Raidan numero, kulunut toistoaika
(Artistin nimi, raidan nimi) 1)

CD-levyn raitojen kokonaismäärä, CD-levyn
jäljellä oleva kokonaisaika, toistettavan raidan
jäljellä oleva aika 2)

Tiedostonäkymänäyttö
18 FI
ATRAC CD / MP3 CD
 Tiedostonimi, esittäjän nimi 3), tiedoston
numero, kulunut toistoaika

Ryhmän nimi 3), koodaustiedot 4),
tiedostojen kokonaismäärä

Tiedostonäkymänäyttö
1) Toistettaessa CD-TEXT-tekstitietoja sisältävää
audio-CD-levyä näytössä näkyvät sulkeisiin
kirjoitetut tiedot.
2) Näkyvät näytössä vain normaalin toiston aikana.
3) Esittäjän nimeä ei näy toiston aikana, jos levyllä
ei ole ID3 tag -tietoja. Kun ryhmien/tiedostojen
nimien luettelo on näytössä, esittäjän nimi ja
ryhmän nimi eivät ole näkyvissä.
4) Siirtonopeus ja näytteenottotaajuudet näkyvät
näytössä. Kun soitin toistaa MP3-tiedostoa,
jonka siirtonopeus on muuttuva (VBR, Variable
Bit Rate), näytössä näkyy siirtonopeuden sijaan
lyhenne VBR. Joskus VBR-lyhenne ei tule
näkyviin heti toiston alussa, vaan vasta sen
puolivälissä.
Toistotavan
muuttaminen (PLAY
5
Kun REPEAT on korostettuna,
valitse ON tai OFF ja paina
valintakytkimen -kohtaa.
MODE)
1
Normaaliin toistoon palaaminen
Valitse PLAY MODE -valikossa ALL.
Jatkuu 
Toisto
Voit valita toistettavat kappaleet, toistaa
kappaleita haluamassasi järjestyksessä ja
käyttää muita toistoasetuksia.
Jos haluat lisätietoja toistotavoista,  sivu 20.
Voit toistaa raitoja valitsemallasi toistotavalla
myös jatkuvasti kerraten (jatkuva toisto,
 sivu 22).
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes valikkonäyttö on näkyvissä.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
2
Valitse
PLAY MODE siirtämällä
valintakytkin asentoon / ja paina
.
3
Valitse toistoasetus siirtämällä
valintakytkin asentoon /.
Tehdasasetus on ALL (normaali toisto).
4
Paina valintakytkimen
 -painiketta.
19 FI
Toistotavat
CD-soittimen näyttö
ALL
GROUP
1
SHUFFLE
GROUP SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
(PLAY MODE)
Kuvaus
Soitin toistaa kaikki CD-levyn raidat numerojärjestyksessä.
ATRAC CD- ja MP3 CD -levyjen raitojen toistojärjestys
määräytyy PLAY ORDER -asetuksen mukaan.
Soitin toistaa kaikki valitun ryhmän tiedostot tai kaikki ryhmät (vain
ATRAC CD ja MP3 CD) ( sivu 21).
Soitin toistaa nykyisen raidan kerran.
Soitin toistaa kaikki CD-levyn raidat kerran satunnaisessa järjestyksessä.
Soitin toistaa kaikki valitun ryhmän tiedostot kerran satunnaisessa
järjestyksessä (vain ATRAC CD ja MP3 CD) ( sivu 21).
Soitin toistaa kirjanmerkillä varustetut raidat. Soitin aloittaa
kirjanmerkeillä varustettujen raitojen toiston raitanumerojärjestyksessä,
ei kirjanmerkkien lisäysjärjestyksessä ( sivu 21).
Soitin toistaa valitun m3u-soittolistan* raidat (vain MP3 CD) ( sivu 21).
Soitin toistaa CD-levyn useimmin toistetut raidat suosikkijärjestyksessä
10:nnestä ensimmäiseen.
Soitin toistaa satunnaisessa järjestyksessä enintään 32 raitaa, jotka se on
tallentanut automaattisesti muistiinsa useimmin toistetuiksi raidoiksi.
Soitin toistaa enintään 64 raitaa ohjelmoidussa järjestyksessä ( sivu 22).
Soitin toistaa kerran 10 ensimmäistä sekuntia kaikista nykyistä raitaa
seuraavista raidoista.
* m3u-soittolista on tiedosto, johon MP3-tiedostojen toistojärjestys on koodattu. Soittolistatoiminnon
käyttäminen edellyttää, että MP3-tiedostot on tallennettu CD-R- tai CD-RW-levylle m3u-muotoa tukevan
koodausohjelmiston avulla.
Tällä CD-soittimella voi toistaa kahdeksan ylintä näytössä näkyvää listaa (näkyvät tiedostonimien mukaisessa
järjestyksessä).
20 FI
Ryhmien toistaminen
1
3
4
Valitse ryhmä siirtämällä
valintakytkintä asentoon  tai .
Jos valitset ryhmän MP3 CD -levyltä
etsimällä kaikista hakemistoista, paina
painiketta  tai .
Jos valitset ryhmän samasta hakemistosta,
siirrä valintakytkintä asentoa  tai 
kohti.
Paina valintakytkimen
 -painiketta vähintään 2 sekuntia.
Soitin aloittaa valitsemasi ryhmän
kaikkien tiedostojen toistamisen.
Kun REPEAT on korostettuna,
valitse ON tai OFF ja paina
valintakytkimen -kohtaa.
Huomautus
Jos ryhmässä ei ole raitoja tai ryhmä on
kansiorakenteessa alimpana, näyttöön tulee sana
Invalid.
Haluttujen raitojen toisto
(kirjanmerkkitoisto)
1
2
Kun soitin toistaa raitaa, johon
haluat lisätä kirjanmerkin, paina
valintakytkimen -painiketta,
kunnes vilkkuu hitaasti.
Lisää kirjanmerkki muihin
haluamiisi raitoihin toistamalla
vaihetta 1.
Kirjanmerkkejä voi lisätä enintään
kymmeneen audio-CD-levyyn (enintään
99 raitaan samalta CD-levyltä) ja enintään
viiteen* ATRAC CD- tai MP3 CD -levyyn
(enintään 999 raitaan samalta CD-levyltä).
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes valikkonäyttö on näkyvissä.
4
Valitse PLAY MODE kääntämällä
valintakytkin asentoon  tai  ja
paina -painiketta.
5
Valitse BOOKMARK kääntämällä
valintakytkin asentoon  tai  ja
paina -painiketta.
6
Kun REPEAT-sana näkyy näytössä,
valitse ON tai OFF ja paina
 -painiketta.
Toisto
2
Toimi kohdan Toistotavan
muuttaminen (PLAY MODE)
vaiheiden 1 ja 2 mukaan
( sivu 19). Valitse vaiheessa
3 GROUP tai GROUP SHUFFLE
ja paina valintakytkimen painiketta.
3
Kirjanmerkkien poistaminen
Kun toistat kirjanmerkillä varustettua raitaa,
pidä valintakytkimen -kohtaa painettuna,
kunnes katoaa näytöstä.
Huomautuksia
• Jos kirjanmerkkejä lisätään 11:nnelle CD-levylle
(tai 6:nnelle* ATRAC CD- tai MP3 CD -levylle),
ensimmäisenä toistetun CD-levyn kirjanmerkit
katoavat muistista.
• Kaikki kirjanmerkit katoavat muistista, jos kaikki
virtalähteet irrotetaan.
• Vain D-NE331:n HK4-, E18/1-ja CNA -mallit:
Kaikki kirjanmerkit katoavat muistista myös,
jos soittimen käyttöä akulla jatketaan akkua
lataamatta, kun Low Battery -teksti näkyy
näytössä.
* Kun kullakin CD-levyllä on vähintään 513 raitaa.
Suosikkisoittolistojen
toistaminen (m3u-soittolistan
toistaminen)
1
Valitse PLAYLIST Toistotavan
muuttaminen (PLAY MODE) -kohdan
( sivu 19) vaiheessa 3.
2
Valitse soittolista siirtämällä
valintakytkintä asentoon  tai .
3
Paina valintakytkimen
 -painiketta.
Jatkuu 
21 FI
Raitojen toistaminen
halutussa järjestyksessä
(ohjelmoitu toisto)
1
Kun soitin on pysäytettynä,
valitse PROGRAM Toistotavan
muuttaminen (PLAY MODE) -kohdan
vaiheessa 3 ( sivu 19) ja paina
sitten valintakytkimen
 -painiketta.
2
Valitse raita siirtämällä
valintakytkintä asentoa  tai  kohti
ja pidä sitten -kohtaa painettuna,
kunnes näyttö muuttuu.
Toistettaessa ATRAC CD- tai MP3 CD
-levyä: Voit valita myös toisessa ryhmässä
olevan tiedoston painamalla painiketta
+ tai
–.
3
Valitse muut raidat haluamassasi
järjestyksessä toistamalla vaihetta 2.
Voit valita enintään 64 raitaa.
Kun olet valinnut 64:nnen raidan,
ensimmäisen valitun raidan numero
(audio-CD) tai ensimmäisen tiedoston
nimi (ATRAC CD / MP3 CD) tulee
näyttöön.
Jos valitset vähintään 65 raitaa,
ensimmäiset valitsemasi raidat poistuvat
yksi kerrallaan.
4
Paina valintakytkimen
 -painiketta.
Toisto valitussa järjestyksessä alkaa.
Ohjelman tarkistaminen
1 Kun soitin on pysäytettynä, valitse
PROGRAM-asetus noudattamalla ohjeita,
jotka ovat soittimen käyttöä koskevan
Toistotavan muuttaminen (PLAY MODE)
-kohdan vaiheessa 3 ( sivu 19).
Pidä sitten valintakytkimen -kohtaa
painettuna, kunnes näyttö muuttuu.
2 Aina kun pidät soittimen valintakytkimen
-kohtaa painettuna, raidat tulevat
näyttöön toistojärjestyksessä.
22 FI
Raitojen toistaminen
kerraten (jatkuva toisto)
1
Valitse ON Toistotavan
muuttaminen (PLAY MODE) -kohdan
vaiheessa 5 ( sivu 19).
Soitin alkaa toistaa raitoja jatkuvasti
valitsemasi toistotavan mukaan.
Normaaliin toistoon palaaminen
Valitse OFF.
Äänensävyn
muuttaminen
Low-alue tulee näkyviin ensin.
Taajuusalueita on kolme: Low (matalat
taajuudet), Mid (keskitaajuudet) ja High
(korkeat taajuudet).
Jos haluat lisätietoja SOUND-asetusten
valinnasta,  sivu 24.
Äänensävyn valitseminen
1
2
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes valikkonäyttö on näkyvissä.
Valitse SOUND kääntämällä
valintakytkin asentoon  tai  ja
paina -painiketta.
3
Valitse säädettävä kohde siirtämällä
valintakytkin asentoon  tai  ja
paina sitten -painiketta.
4
Valitse asetus siirtämällä
valintakytkintä asentoon  tai  ja
paina -painiketta.
Äänensävyn
mukauttaminen
Kunkin taajuusalueen asetusta voi muuttaa
erikseen tarkkailemalla näytössä näkyvää
käyrää.
1
2
3
Valitse EQUALIZER vaiheessa 3 ja
CUSTOM vaiheessa 4 noudattamalla
ohjeita, jotka ovat kohdassa
Äänensävyn valitseminen.
Valitse taajuusalue painamalla
 tai -painiketta vähintään
kaksi sekuntia.
Valitse käyrän muoto painamalla
 tai -painiketta toistuvasti.
Muistiin on tallennettu kolme valmista
käyrää kutakin taajuusaluetta varten.
Low
Toisto
Valittavissa ovat asetukset EQUALIZER
ja/tai CLEARBASS. Jos otat molemmat
asetukset käyttöön, voit nauttia valitsemasi
äänensävyn bassoäänistä voimakkaampina.
Mid High
Taajuusalue
4
Valitse äänenvoimakkuus siirtämällä
valintakytkintä asentoon  tai .
Äänenvoimakkuusvaihtoehtoja on
seitsemän.
Äänenvoimakkuus
Low
5
Mid High
Määritä kahden muun taajuusalueen
asetus toistamalla vaiheita 2–4.
Paina sitten valintakytkimen
- kohtaa.
Edelliseen näyttöön palaaminen
Paina CD-soittimen  STOP-painiketta.
Poistuminen säätötilasta
Paina CD-soittimen painiketta  STOP
vähintään 2 sekuntia.
Huomautuksia
• Jos äänensävyasetukset aiheuttavat ääneen
säröä äänenvoimakkuutta nostettaessa, laske
äänenvoimakkuutta.
• Jos CUSTOM-asetuksen ja muiden asetusten
välillä on äänenvoimakkuusero, säädä
äänenvoimakkuus sopivaksi.
Jatkuu 
23 FI
SOUND-asetukset
Edelliseen näyttöön voi palata painamalla CD-soittimen  STOP-painiketta. Asetustilasta voi
poistua painamalla CD-soittimen  STOP-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Asetus
Vaihtoehdot (: oletusasetus)
EQUALIZER
(taajuuskorjain)
 OFF
CLEARBASS
(bassokorostus)
 OFF
Normaali äänensävy
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Selkeät lauluäänet, keskitaajuuksien korostus.
Eloisa toisto, matalien ja korkeiden taajuuksien korostus.
Voimallinen toisto, ACTIVE-asetusta voimakkaampi matalien
ja korkeiden taajuuksien korostus.
CUSTOM
Mukautettu äänensävy (jos haluat lisätietoja,  sivu 23).
1
2
3
Normaali äänensävy.
Bassoäänten korostus.
1-asetusta voimakkaampi bassoäänten korostus.
2-asetusta voimakkaampi bassoäänten korostus.
Huomautus
Jos muutat EQUALIZER-asetuksia sen jälkeen, kun olet määrittänyt CLEARBASS-asetukset, EQUALIZERasetuksia pidetään ensisijaisina.
Kun valitset sekä EQUALIZER-asetuksen että CLEARBASS-asetuksen, valitse EQUALIZER-asetus ensin.
24 FI
Valinnaisten asetusten
muuttaminen
Jos haluat lisätietoja OPTION-valikon
asetusten valinnasta,  sivu 26.
Toimintojen asetukset
1
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes valikkonäyttö on näkyvissä.
2
Valitse
OPTION kääntämällä
valintakytkin asentoon  tai  ja
paina -painiketta.
3
Valitse säädettävä kohde siirtämällä
valintakytkin asentoon  tai  ja
paina sitten -painiketta.
4
Valitse asetus siirtämällä
valintakytkintä asentoon  tai  ja
paina -painiketta.
Kun valitset LANGUAGE- tai PLAY
ORDER -asetusta, toista vaihe 4.
Toisto
Voit valita eri toimintojen asetukset, kuten
valikkojen kielen ja ryhmien/tiedostojen
toistojärjestyksen.
Jatkuu 
25 FI
OPTION-valikon asetukset
Edelliseen näyttöön voi palata painamalla CD-soittimen  STOP-painiketta. Asetustilasta voi
poistua painamalla CD-soittimen  STOP-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Asetukset
LANGUAGE
(esim. valikkojen kieli)
26 FI
Vaihtoehdot (: oletusasetukset)
Esimerkiksi valikkotekstien ja
MENU

varoitusilmoitusten kielen valinta.
TEXT 1) 2)

G-PROTECTION 1)
(äänen katkonaisuuden
esto)
1
Äänen katkonaisuuden esto ja laadukas CD-äänentoisto.
AVLS 4)
(äänenvoimakkuuden
rajoitus)
 OFF
TIMER
(virrankatkaisuajastin)
 OFF
Kuulon suojaamiseksi äänenvoimakkuutta ei voi säätää liian
suureksi.
Ajastin ei toimi.
 ON
1–99 min
BEEP
(toimintojen
äänimerkit)
 ON
2
ON
OFF
3)
Esimerkiksi CD-TEXT- ja ID3 tag -tekstien
kielen valinta.
Tehostettu äänen katkonaisuuden esto.
Äänenvoimakkuutta voi muuttaa ilman rajoitusta.
 näkyy soittimen näytössä. Jäljellä olevan
toistoajan saa näkyviin valitsemalla tämän
asetuksen toiston aikana.
Aikaa voi pidentää tai lyhentää 5 minuutilla
siirtämällä valintakytkintä toistuvasti
asentoa  tai  kohti tai 1 minuutilla
pitämällä valintakytkintä siirrettynä asentoa
 tai  kohti. Oletusasetus on 10 min.
Soitin antaa äänimerkin toiminnon suorituksen vahvistukseksi.
Soitin ei anna äänimerkkejä.
Asetukset
SEAMLESS 1) 5)
(raitojen tauoton
toisto)
POWER SAVE 1)
(virransäästö)
PLAY ORDER 1) 6)
(toistojärjestys)
Vaihtoehdot (: oletusasetukset)
Soitin toistaa CD-levyn niin kuin se on tallennettu, raitojen
 OFF
väliset tauot mukaan lukien.
ON
Soitin toistaa CD-levyn ilman raitojen välisiä taukoja.
POWER SAVE -toiminto ei ole käytössä.
ON
TRACK
SOUND-asetuksia ei voi muuttaa.
Musiikkilähteen sisällön toisto
 NORMAL
tallennusjärjestyksessä.
ID3TAG TNO Toisto ID3 tag -numeroiden mukaisessa
järjestyksessä.
FILE NAME
Toisto tiedostonimien aakkosjärjestyksessä.
Musiikkilähteen sisällön toisto
 OFF
tallennusjärjestyksessä.
ON
Musiikkilähteen sisällön ryhmien nimien
mukaisessa järjestyksessä.
Pidä asetuksena OFF, jos CD-levyn toisto onnistuu normaalisti.
GROUP
CD-EXTRA 1) 7)
(toisto levyn
tallennusmuodon
mukaan)
 OFF
ON
Toisto
 OFF
Jos CD-Extra-levyn toisto ei onnistu, valitse asetukseksi ON.
Sen jälkeen levyä voi toistaa.
1) Tämän asetuksen voi valita vain, kun soitin on pysäytettynä.
2) TEXT-vaihtoehto ei ole käytössä ääni-CD-levyissä. CD-Extra-levyissä voidaan TEXT-vaihtoehto valita, kun
CD-EXTRA-asetuksen tilaksi on valittu ON.
3) Sana AUTO näkyy kielellä, joka on valittu LANGUAGE - MENU -asetuksiin.
4) AVLS on lyhenne sanoista Auto Volume Limiter System (automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin).
5) Tämä toiminto toimii vain ATRAC CD -levyjen toistossa.
6) Tämä toiminto ei ole käytössä ääni-CD-levyjen toistossa.
7) Tämä toiminto toimii vain Audio-CD- ja CD-Extra-levyjen toistossa.
Huomautuksia
• Vaikka G-PROTECTION-asetuksena olisi 2, äänessä voi olla katkoja, jos
– CD-soittimeen kohdistuu jatkuvasti voimakkaita iskuja
– toistettava CD-levy on likainen tai naarmuinen
– toistettava CD-R- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai
sovellusohjelmassa on ollut jokin ongelma.
• Vaikka SEAMLESS-asetuksena olisi ON, raitojen toisto ei ehkä ole tauotonta. Tämä määräytyy lähdemusiikin
tallennustavan mukaan.
27 FI
Lisätietoja
Vianetsintä
Jos ongelmat jatkuvat tehtyäsi nämä tarkastukset, ota yhteys lähimpään Sony-kauppiaaseen.
Virta 1)
Ongelma
Akkua ei voi ladata.
Syy ja/tai korjaustoimet
 Akkua ei ole asetettu akkulokeroon. Aseta akku lokeroon
( sivu 11).
 Painoit kaukosäätimen painiketta  (pysaytys). Kun soitin on
pysäytettynä, paina CD-soittimen painiketta  STOP/CHG. 1)
  STOP/CHG-painiketta ei ole painettu. Kytke verkkolaite ja
paina  STOP/CHG-painiketta.1)
 CD-levyn toisto on meneillään. Pysäytä se ( sivu 14).
Ääni
Ongelma
Äänenvoimakkuus ei nouse, vaikka
siirtäisit valintakytkintä toistuvasti
asentoa VOL + kohti.
Mitään ääntä ei kuulu tai kuuluu
kohinaa.
Syy ja/tai korjaustoimet
Kuuluu pyörivän CD-levyn rahinaa.
 Sulje akku/paristolokeron kansi pitävästi ( sivu 10).
SOUND-asetuksia ei voi määrittää.
 POWER SAVE -asetuksena on ON. Valitse asetukseksi OFF
( sivu 27).
 AVLS-asetuksena on ON. Valitse asetukseksi OFF ( sivu 26).
 Liitä kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden liitin pitävästi.
 Liitin on likaantunut. Puhdista kuulokkeiden tai
nappikuulokkeiden liitin aika ajoin pehmeällä, kuivalla liinalla.
Käyttö/toisto
28 FI
Ongelma
Toistoaika on liian lyhyt. Soitin ei
toista levyä.
Syy ja/tai korjaustoimet
Joitakin kappaleita ei voi toistaa.
 Yritit toistaa tiedostoja, joiden tallennusmuoto ei ole
yhteensopiva tämän soittimen kanssa ( sivu 5).
 Muuta CD-Extra-asetusta. Sen jälkeen CD-levyä voi toistaa
( sivu 27).
 Tarkista, että käytössä on alkaliparisto, ei mangaaniparisto.
 Vaihda kuivaparisto uuteen LR6 (koko AA) -alkaliparistoon
( sivu 10).
 Lataa akku ja käytä se tyhjäksi useita kertoja ( sivu 12). 1)
Ongelma
Low Battery -teksti tulee näyttöön,
eikä laite toista CD-levyä.
Syy ja/tai korjaustoimet
Hi DC in -teksti tulee näyttöön.
 Käytössä on verkkolaite, jonka nimellisarvot ovat suuremmat
kuin vakiovarusteisiin sisältyvän tai suositellun verkkolaitteen.
Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää verkkolaitetta tai
Lisävarusteet-kohdassa suositeltua auton akun sovitinkaapelia
( sivu 32).
CD-levy ei soi tai teksti No Disc
tulee näyttöön, kun CD-levy
asetetaan soittimeen.
 CD-levy on likaantunut tai viallinen. Puhdista tai vaihda se.
 Tarkista, että CD-levy on paikallaan etikettipuoli ylöspäin
( sivu 14).
 Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta*. Älä käytä soitinta
useaan tuntiin, jotta kosteus haihtuu.
* Kosteus tiivistyy todennäköisesti CD-soittimen sisällä
olevalle linssille, kun soitin tuodaan ulkoa lämpimiin
sisätiloihin.
 Sulje akku/paristolokeron kansi pitävästi ( sivu 10).
 Varmista, että paristo on oikein paikallaan ( sivu 10).
 Kytke verkkolaite pitävästi pistorasiaan ( sivu 13).
 Paina -painiketta aikaisintaan yhden sekunnin kuluttua
verkkolaitteen kytkemisestä.
 Soittimessa oleva CD-R- tai CD-RW-levy on tyhjä.
 D-R- tai CD-RW-levyn laadussa tai tallennukseen käytetyssä
laitteessa tai sovellusohjelmassa on ongelma.
HOLD-sana vilkkuu näytössä, kun
painat jotakin painiketta, eikä laite
toista CD-levyä.
 Painikkeet on lukittu. Siirrä HOLD-kytkin toiseen asentoon
( sivu 16).
Toisto alkaa edellisestä
pysäytyskohdasta (toistonjatkamistoiminto).
 Toistonjatkamistoiminto on käytössä. Voit aloittaa toiston
ensimmäisestä raidasta pitämällä -painiketta painettuna, kun
soitin on pysäytettynä, kunnes ensimmäisen raidan toisto alkaa.
Vaihtoehtoisesti voit avata soittimen kannen ( sivu 15). Voit
myös irrottaa virtalähteet ja asettaa sitten akun tai pariston
paikalleen tai liittää verkkolaitteen uudelleen.
ATRAC CD- tai MP3 CD -levyn
toiston aikana CD-levy ei pyöri,
mutta kuulet äänen normaalisti.
 Tämä soitin pysäyttää ATRAC CD- tai MP3 CD -levyn
pyörittämisen toiston aikana virrankulutuksen pienentämiseksi.
Soittimessa ei ole vikaa.
No File -teksti tulee näyttöön, kun
painat -painiketta tai suljet
soittimen kannen.
 CD-R- tai CD-RW-levyllä ei ole ATRAC- tai MP3-tiedostoja.
 Soittimessa on tyhjä CD-R- tai CD-RW-levy.
 CD-levy on likainen.
 Akku on täysin tyhjä. Lataa akku ( sivu 11). 1)
 Vaihda kuivaparisto uuteen LR6 (koko AA) -alkaliparistoon
( sivu 10).
Lisätietoja
Jatkuu 
29 FI
Ongelma
LCD-näyttöä on vaikea lukea tai
sen toiminta hidastuu.
Syy ja/tai korjaustoimet
Vaikka et ole valinnut BOOKMARKasetusta,
(kirjanmerkki)
vilkkuu.
 Jos olet valinnut toistoasetukseksi jonkin muun kuin
BOOKMARK,
(kirjanmerkki) vilkkuu.
Toisto pysähtyy yhtäkkiä.
 Virrankatkaisuajastin on aktivoitunut. Muuta TIMERasetukseksi OFF ( sivu 26).
 Akku tai kuivaparisto on tyhjä. Lataa akku ( sivu 11) tai
vaihda kuivaparisto uuteen LR6 (koko AA) -alkaliparistoon
( sivu 10).
 Käytät CD-soitinta liian korkeassa (yli 40 °C) tai matalassa
(alle 0 °C) lämpötilassa. Huoneenlämmössä näytön toiminta
palautuu normaaliksi.
Muut
Ongelma
Kun CD-soittimen kansi suljetaan,
CD-levy alkaa pyöriä.
CD-soitinta ei voi käyttää
kaukosäätimellä. 2)
Syy ja/tai korjaustoimet
 Soitin lukee tietoja CD-levyltä. Kyseessä ei ole vika.
 Soittimen painikkeita pidetään alhaalla vahingossa.
 Kaukosäädintä ei ole kytketty pitävästi.
1) Vain D-NE331:n HK4-, E18/1- ja CNA-mallit. Laitemallin aluekoodi on mainittu pakkauksessa olevan
viivakoodin vasemmassa yläkulmassa.
2) D-NE330:n USA:ssa, Kanadassa ja Euroopassa myytävät mallit, D-NE330LIV3-malli ja D-NE331-mallit.
30 FI
Kunnossapito
Tekniset tiedot
Kotelon puhdistaminen
Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti
veteen tai mietoon pesuaineliuokseen
kostutettua liinaa. Älä käytä puhdistuksessa
alkoholia, bensiiniä tai ohenteita.
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW
(Tämä lähtöteho on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä
optisen lukupäälohkon objektiivilinssin pinnalta
7 mm:n aukolla.)
D/A-muunnos
1-bittinen kideohjattu aika-akseliohjaus
Taajuusvaste
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (mittaus: JEITA)
Kuulokkeet (stereominiliitäntä)
Noin 15 mW + noin 15 mW, 16 Ω
(noin 1 mW + noin 1 mW, 16 Ω)*
* Tuotemallissa, jonka aluekoodi on CEX.
Tuotemallin aluekoodi näkyy pakkauksessa
viivakoodin vasemmalla puolella.
Lisätietoja
Lähtöteho
Käyttöjännite
• LR6 (koko AA) -paristo: 1,5 V DC × 1
• Sony NH-7WMAA -akku:
1,2 V DC × 1*
• Verkkolaite (DC IN 3 V -liitäntä):
220 V, 50 Hz (Kiinassa myytävä malli)
120 V, 60 Hz (Meksikossa myytävä malli)
* Vain D-NE331:n HK4-, E18/1 ja CNA -mallit.
Laitemallin aluekoodi on mainittu pakkauksessa
olevan viivakoodin vasemmassa yläkulmassa.
Käyttölämpötila
5–35 °C
Mitat (l/k/s) (ei sisällä ulkonevia osia eikä
säätimiä)
Noin 137,8 × 31,1 × 137,8 mm
Paino (ilman varusteita)
Noin 191 g
Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin
yhdysvaltalaisiin ja muun maalaisiin patentteihin.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
31 FI
Lisävarusteet
Verkkolaite
Aktiivikaiuttimet
Auton akun sovitinkaapeli
AC-E30HG *
SRS-Z30/Z31
SRS-Z510
DCC-E345
Auton akun sovitinkaapeli
ja autosovitinpakkaus
DCC-E34CP
Autosovitinpakkaus
CPA-9C
Liitäntäjohto
RK-G129
RK-G136
Nappikuulokkeet (ei
Ranskassa myytäviin
malleihin)
MDR-EX51LP
MDR-EX71SL
MDR-G74SL
Nappikuulokkeet
(Ranskassa myytäviin
malleihin)
MDR-E808LP
* Verkkolaitteen tekniset ominaisuudet vaihtelevat
myyntialueen mukaan. Tarkista paikallinen
verkkojännite ja verkkopistokkeen muoto ennen
laitteen ostamista.
Saattaa olla, ettei kaikilla jälleenmyyjillä ole
kaikkia edellä mainittuja lisävarusteita. Kysy
jälleenmyyjältä lisätietoja saatavissa olevista
lisävarusteista.
32 FI
K
Hakemisto
Kaukosäädin 8
Kuivaparisto 10
Kuulokkeet 8
Symbolit
(akku) 11, 12
(levy) 14
1 20
 (Ajastin) 26
L
A
M
BEEP 26
BOOKMARK
20, 21
C
CD-DA-muoto 5
CD-Extra 5
CD-EXTRA 27
CD-soitin 9
CD-TEXT 18
CLEARBASS 23, 24
CUSTOM 24
E
EQUALIZER
23, 24
G
G-PROTECTION 26
GROUP 20, 21, 27
GROUP SHUFFLE 20, 21
H
Haku 15
HEAVY 24
HOLD-toiminto
Nappikuulokkeet
Näyttö 10
8
O
26
P
Paristolokeron kansi 10, 11
PLAYLIST 20
PLAY MODE 19
PLAY ORDER 27
POWER SAVE 27
PROGRAM 20, 22
Pysäytys 15
R
RANKING SHUF
Ryhmä 6
20
S
SEAMLESS 27
SHUFFLE 20
SOFT 24
SonicStage 6
SOUND 24
T
16
I
17
20
J
Jatkuva toisto
21
N
OPTION
B
ID3 tag
INTRO
12
m3u-soittolistan toisto
MENU 26
Mix-Mode CD 5
MP3 CD 5
Lisätietoja
ACTIVE 24
Akku 8, 11
Akun ja pariston käyttöaika
Akun kantokotelo 8
ALL 20
ATRAC3plus 5
ATRAC CD 5
AUTO RANKING 20
AVLS 26
LANGUAGE 26
Lisävarusteet 32
Luettelonäkymä 17
22
Tauko 15
TEXT 26
Tiedostonäkymä
TIMER 26
Toisto 15
TRACK 27
16
V
Verkkolaite
8
33 FI
Printed on 100 % recycled paper.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising