Sony | D-SJ301 | Sony D-SJ301 Bruksanvisning

3-240-202-51 (1)
Portable
CD Player
Bruksanvisning
Områdeskod
Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i
vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.
För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren
kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan
under “Tillbehör (medföljer/tillval)”.
“WALKMAN” är ett varumärke som ägs av
Sony Corporation.
D-SJ301
© 2002 Sony Corporation
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET RISK
FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV NÅGOT
OPTISKT INSTRUMENT
CE-märket gäller enbart för
produkter som saluförs inom EU.
2
Innehållsförteckning
Komma igång
Kontrollernas placering ............................... 4
Spela upp en CD-skiva
1. Ansluta CD-spelaren. .............................. 6
2. Sätt i en CD-skiva. ................................... 6
3. Spela upp en CD-skiva. ........................... 7
Uppspelningsalternativ
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play) ......................................... 10
Spela upp ett enskilt spår (Single play) ..... 10
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play) ......................................... 10
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play) ............................................ 11
Ansluta en strömkälla
Använda uppladdningsbara batterier ......... 16
Använda torrbatterier ................................. 18
Om strömkällor .......................................... 18
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ................................. 19
Underhåll ................................................... 20
Felsökning ................................................. 21
Specifikationer ........................................... 23
Tillbehör (medföljer/tillval) ......... Bakomslag
Tillgängliga funktioner
Funktionen G-PROTECTION ................... 12
Förstärka basljudet (SOUND) ................... 12
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 13
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 13
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ... 14
Ansluta CD-spelaren
Ansluta ett stereosystem ............................ 15
3
Komma igång
Kontrollernas placering
För mer information se sidorna inom parentes.
CD-spelare (framsida)
1 HOLD (kontrollås)
omkopplare
(sidan 13)
6 PLAY MODE
(uppspelningsläge)
knapp
(sidorna 9 - 11)
2 Kontrollknapp
med 3 lägen
(se nedan)
7 REPEAT/ENTER (enter,
bekräfta) knapp
(sidorna 9 - 11)
3 VOL (volym)
kontroll
(sidan 7)
8 SOUND (ljud)
knapp
(sidan 12, 13)
9 i (hörlurar)
anslutning
(sidorna 6, 15)
4 DC IN 4.5 V
(extern strömkälla)
kontakt
(sidorna 6, 16)
0 Spänne
5 Teckenfönster
(sidorna 8, 10 - 13)
2 Kontrollknapp med 3 lägen
N/>: Uppspelning/AMS/sökning
(sidorna 6, 7, 11)
.: AMS/sökning (sidorna 7, 11)
x/CHG: stopp/uppladdning
(sidorna 7, 14, 16)
Tryck mot
N/>
eller ..
4
Tryck på x/CHG.
CD-spelare (insidan)
Komma igång
qa G-PROTECTION
omkopplare
(sidan 12)
qs Batterifack
(sidan 16)
Handremmen
När du joggar använder du den medföljande handremmen.
1 Trä remmen genom byglarna.
2 Placera handen mellan spelaren och remskyddet, ställ in remlängden och fäst remmen med
hjälp av kardborrbandet.
5
Spela upp en CD-skiva
Du kan också använda uppladdningsbara batterier och torrbatterier som strömkälla.
1. Ansluta CD-spelaren.
1 Anslut AC-adaptern.
2 Anslut hörlurarna/öronsnäckorna.
till ett vägguttag
AC-adapter
Kontrollknapp med 3
lägen (N/>)
till i (hörlurar)
Hörlurar
eller
öronsnäckorna
till DC
IN 4.5V
2. Sätt i en CD-skiva.
1 Fäll ned spännet.
2 Öppna luckan.
3 Lägg in CD-skivan över
centrumnavet och stäng luckan.
4 Håll luckan stängd och stäng
spännet ordentligt.
Etikettsidan uppåt.
6
3. Spela upp en CD-skiva.
För att
Spela upp (från den punkt där du stoppade uppspelningen)
Spela upp (från det första spåret)
Stoppa
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)
Hitta början på det föregående spåret (AMS)
Hitta början på nästa spår (AMS)
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)
Gå snabbt bakåt
Gå snabbt framåt
Justera volymen.
Gör så här
Tryck 3-lägesknappen mot N/>.
Uppspelningen startar från den punkt där
du stoppade den.
Tryck kontrollknappen mot N/> och
håll den där i 2 sekunder eller mer.
Tryck på x/CHG*2
Tryck kontrollknappen ett kort ögonblick
mot .*2
Tryck kontrollknappen flera gånger mot
.*2, *3
Tryck kontrollknappen ett kort ögonblick
mot N/>*2, *3
Tryck kontrollknappen flera gånger mot
N/>*2, *3
Tryck kontrollknappen mot . och håll
den kvar där*2
Tryck kontrollknappen mot N/> och
håll den kvar där*2
*1 AMS (Automatic Music Sensor)
*2 Dessa funktioner kan utföras under uppspelning.
*3 När du spelat upp det sista spåret kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka 3lägesknappen mot N/>. På samma vis kan du, vid början av det första spåret, komma till det sista
spåret genom att trycka kontrollknappen mot ..
(Forts.)
7
Spela upp en CD-skiva
Tryck 3-lägesknappen
mot N/>.
Teckenfönstret
• När du trycker 3-lägesknappen mot N/> efter det att du bytt CD-skiva, eller om du har
stängt av CD-spelaren och sedan slagit på den igen, visas totala antalet spår på CD-skivan och
den totala uppspelningstiden under ett par sekunder.
• Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.
Om volymen inte ökar
Om “ALVS” visas i teckenfönstret håller du SOUND nedtryckt tills “ALVS”
slocknar i teckenfönstret. Mer information finns i avsnittet “Skydda hörseln (AVLS).”
Angående CD-R/CD-RW-skivor
Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA*,
men möjligheten till uppspelning bestäms också av skivans kvalitet och den enhet som skivan
spelats in med.
* CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud), ett standardformat för
inspelning av ljud på CD-skivor.
Ta ut CD-skivan
Tryck ned centrumnavet och ta bort CD-skivan.
8
Uppspelningsalternativ
Med PLAY MODE och REPEAT/ENTER kan du använda flera olika metoder för uppspelning.
PLAY MODE-knapp
Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningsläget.
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
“SHUF”
(Spela upp spår i slumpvis ordning)
“PGM”
(Spela upp spår i din egen ordning)
Uppspelningsalternativ
“1”
(Spela upp ett enskilt spår)
REPEAT/ENTER-knapp
REPEAT
Med hjälp av PLAY MODE kan du
utföra upprepad uppspelning av det som
du själv valt ut.
ENTER
Du kan välja spår för PGMuppspelningsläge.
Kontrollknapp med 3
lägen (N/>, .)
(Forts.)
9
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play)
Du kan spela upp spår upprepade gånger i uppspelningslägena normalt, enstaka, slumpvis och
PGM.
Under uppspelning trycker du på
REPEAT/ENTER.
Spela upp ett enskilt spår
(Single play)
Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills “1” visas.
Spela upp spår i slumpvis ordning
Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills “SHUF” visas.
10
(Shuffle play)
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play)
Du kan programmera CD-spelaren att spela upp till 64 spår i den ordning du själv vill.
1
Under uppspelning trycker du på
PLAY MODE flera gånger tills “PGM”
visas.
2
Välj spår genom att trycka 3lägesknappen mot . eller N/>.
Spårnummer
3
Tryck på REPEAT/ENTER för att mata
in det valda spåret.
“00” visas och spårräkningen ökar ett steg.
4
5
Upprepa steg 2 och 3 för att välja spåren i den ordning du själv vill.
Starta PGM-uppspelning genom att hålla REPEAT/ENTER nedtryckt.
Kontrollera programmet
Under programmering:
Tryck på REPEAT/ENTER flera gånger innan steg 5.
Under PGM-uppspelningen:
Tryck på PLAY MODE flera gånger tills “PGM” blinkar och tryck sedan på REPEAT/ENTER.
Spårnumret visas varje gång du trycker på REPEAT/ENTER.
Obs!
• När du har angett det 64:e spåret i steg 3 visas det spår som du valde först i teckenfönstret.
• Om du väljer fler än 64 spår raderas de första spåren du valde.
11
Uppspelningsalternativ
Uppspelningsordning
B Tillgängliga funktioner
Funktionen
G-PROTECTION
Förstärka basljudet
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats
för att ge ett mycket gott skydd mot hopp i
ljudet medan du joggar.
När du ställer G-PROTECTIONomkopplaren på CD-spelaren på “2”,
förstärks G-PROTECTION-funktionen
jämfört med läget “1”.
Om du går eller promenerar och vill använda
funktionen G-PROTECTION och samtidigt
få hög ljudkvalitet, ställer du GPROTECTION-omkopplaren på “1”. När du
tränar hårdare, t.ex. joggar eller löper, ställer
du den på “2”.
Du kan göra det förstärkta basljudet
tydligare.
(SOUND)
Tryck på SOUND för att välja
“BASS
” eller “BASS
”.
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
BASS
BASS
Ställ G-PROTECTION (under locket)
på “1” eller “2”.
Det valda ljudläget visas.
När du joggar använder du den medföljande
handremmen (se “Handremmen” i avsnittet
där spelarens delar och kontroller beskrivs).
“BASS
“BASS
” förstärker basljudet mer än
”.
Obs!
Obs!
Det kan bli korta avbrott i ljudet om:
– CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än
den har beräknats att klara av,
– du spelar en smutsig eller repig CD-skiva,
– du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg
kvalitet, det var något problem med
inspelningsenheten eller dess programvara.
12
Om det uppstår distorsion när du använder
SOUND-funktionen vrider du ned volymen.
Skydda hörseln
(AVLS)
AVLS-funktionen (Automatic Volume
Limiter System) begränsar maximivolymen
för att skydda din hörsel.
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
Skjut HOLD i pilens riktning.
Håll SOUND nedtryckt tills “AVLS”
visas i teckenfönstret.
Visas när AVLS-funktionen är aktiverad.
Tillgängliga funktioner
Stänga av AVLS-funktionen
Håll SOUND nedtryckt tills “AVLS”
slocknar i teckenfönstret.
Visas när HOLDfunktionen är aktiverad.
Obs!
Om du använder SOUND-funktionen samtidigt
med AVLS-funktionen kan det
hända att ljudet blir orent (distorderat). I så fall
sänker du volymen.
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
13
Stänga av ljudsignalen
vid manövrering
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
1
Koppla bort alla strömkällor (ACadapter, uppladdningsbara
batterier eller torrbatterier) från
CD-spelaren.
2
Anslut strömmen igen medan du
håller x/CHG intryckt.
Slå på ljudsignalen
Koppla först bort srömförsörjningen och
anslut den sedan igen utan att du håller
x/CHG intryckt.
14
B Ansluta CD-spelaren
Obs!
Ansluta ett
stereosystem
Du kan lyssna på CD-skivor via ett
stereosystem och du kan spela in dem på ett
kassettband. Mer information finns i
bruksanvisningen till den utrustning som ska
anslutas.
Var noga med att stänga av all ansluten
utrustning innan du gör anslutningarna.
• Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned
volymen på den anslutna utrustningen för att
undvika skador på högtalarna.
• Använd AC-adaptern vid inspelning. Om du
använder uppladdningsbara batterier eller
torrbatterier som strömkälla är risken stor att
batterierna urladdas helt under inspelningen.
• Ställ in volymen på CD-spelaren och den
anslutna enheten så att ljudet blir rent och klart.
Om funktionen G-PROTECTION när
du använder anslutningskabeln
Vill du spela in högkvalitativt CD-ljud bör du
ställa omkopplaren G-PROTECTION på “1”
till i
Justera volymen.
Ansluta CD-spelaren
Anslutningskabel
Höger (röd)
Vänster (vit)
Stereosystem,
kassettdäck,
radiokassettspelare
eller liknande.
15
B Ansluta en strömkälla
Du kan använda följande strömkällor:
• Uppladdningsbara batterier
• AC-adapter (se “Spela upp en CD-skiva”)
• LR6 (storlek AA) alkaliska batterier
3
För livslängd och uppladdningstid för de
uppladdningsbara batterierna, se
“Specifikationer”.
Anslut AC-adaptern till DC IN
4.5 V-kontakten på CD-spelaren
och sedan till ett vägguttag. Tryck
därefter på x/CHG för att starta
uppladdningen.
Använda uppladdningsbara
batterier
Ladda upp de uppladdningsbara batterierna
innan du använder dem för första gången. Du
kan bara använda
följande uppladdningsbara batterier till denna
CD-spelare.
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)
1
till DC IN 4.5 V
Kontrollknapp
med 3 lägen
(x/CHG)
Öppna luckan till batterifacket
inne i spelaren.
AC-adapter
till ett vägguttag
2
CD-spelaren laddar upp batterierna.
Indikatorn “CHG” visas i teckenfönstret
“bläddrar” för
och indikatorerna
att visa att laddning pågår. När
laddningen är klar släcks indikatorerna
“CHG” och
.
Om du trycker på x/CHG efter det att
laddningen är klar blinkar indikatorn
och texten “Full” visas i
teckenfönstret.
Sätt in två uppladdningsbara
batterier genom att passa ihop 3
enligt bilden i batterifacket och
stäng sedan luckan och se till att
den klickar på plats.
4
Sätt i #-änden först
(för båda batterierna).
16
Koppla ur AC-adaptern.
Ta ur de uppladdningsbara batterierna
Ta ur batterierna enligt nedanstående
illustration.
När är det dags att ersätta de
uppladdningsbara batterierna?
När batterilivslängden halverats börjar det bli
dags att byta ut de uppladdningsbara
batterierna mot nya.
Om uppladdningsbara batterier
Om batteriet är nytt eller om det inte har
används under en längre tid kan det hända att
det inte kan laddas fullt förrän du har laddat
upp och laddat ur det ett antal gånger.
När det är dags att ladda upp de
uppladdningsbara batterierna
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
r
r
r
r
Lo batt*
Fästa locket på batterifacket
Om locket på batterifacket lossnar (t.ex. om
du av misstag skulle tappa CD-spelaren) kan
du fästa det på plats igen som nedanstående
bild visar.
Ansluta en strömkälla
r
Batterierna är fulladdade.
.
.
.
.
Batteriernas kapacitet börjar
avta.
.
.
.
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
Råd för hur du bär med dig de
uppladdningsbara batterierna
Förvara batterierna i det medföljande
batterifodralet så undviker du oavsiktlig
upphettning av batterierna. Om du har
batterierna i fickan utan skydd kan det hända
att de kortsluts av metallföremål, vilket kan
göra att de upphettas så mycket att de kan
börja brinna.
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
Om du vill bevara batteriernas ursprungliga
kapacitet så länge som möjligt bör du inte
ladda dem förrän de är fullständigt tömda.
Obs!
• Indikatorerna
visar bara batteriernas status
i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas
betyder inte nödvändigtvis att det återstår en
fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
17
Använda torrbatterier
Om strömkällor
Använd bara följande torrbatterier för CDspelaren:
• Alkaliska batterier av typ LR6 (storlek
AA)
Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren
inte används.
Obs!
När du använder torrbatterier bör du se till att du
kopplar bort AC-adaptern.
1
2
Öppna luckan till batterifacket.
Sätt i två batterier av typ LR6
(storlek AA) och vänd 3 polen
enligt märkningen i batterifacket.
Sätt i #-änden först (för båda
batterierna).
Ta ur batterierna
Du tar ur batterierna på samma sätt som du
tar ur uppladdningsbara batterier.
När det är dags att byta batterier
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
r
r
r
r
Batterierna är fulladdade.
.
.
.
.
Batteriernas kapacitet börjar
avta.
.
.
.
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
r
Lo batt*
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
När batterierna är uttömda byter du ut båda
batterierna mot nya.
18
Om AC-adaptern
• Använd bara den medföljande AC-adaptern
eller den som rekommenderas i “Tillbehör
(medföljer/tillval)”. Använd inga andra
AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.
Polaritet på adapterkontakten
• När du kopplar ur AC-adaptern från
vägguttaget ska du alltid fatta tag om
själva adaptern. Dra aldrig i sladden.
• Rör inte AC-adaptern när du är fuktig om
händerna.
Om uppladdningsbara
batterier och torrbatterier
• Ladda aldrig torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
tillsammans med torrbatterier.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
B Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
Om hörlurar och öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med hörlurar/
öronsnäckor. Öronexperter avråder från
långvarig lyssning på hög volym. Om du skulle
börja höra ett ringande ljud i öronen bör du
sänka volymen eller allra helst sluta lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Vatten och föroreningar
• Innan du knäpper upp spännet för att
öppna luckan bör du vara noga med att
torka bort vatten, damm och sand från
spelarens utsida. Se till att du öppnar
luckan på en plats där du inte riskerar att
det kommer in fukt eller föroreningar i
spelaren. Se också till att du är torr om
händerna. Om det kommer in vatten eller
sand i spelaren kan det vara början till att
du får problem med den.
• När du stänger luckan bör du noga se till
att det inte finns några föroreningar, t.ex.
sand på gummipackningen runt luckan.
Stäng sedan luckan och se till att spännet
gör att den stängs ordentligt.
(Forts.)
Inte så här
19
Ytterligare information
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig
vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar
att CD-spelaren inte fungerar som den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller
på en dammig plats eller där det finns
mycket sand eller är fuktigt eller regnar.
Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska chocker. Lägg den heller inte på
ett underlag som inte är plant. Tänk också på
att inte lämna spelaren i en bil med stängda
fönster (där det kan bli mycket varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
• Skivor, som inte har standardformat (t.ex.
hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga),
kan inte spelas upp på den här CD-spelaren.
Om du ändå gör det riskerar du att skada
spelaren. Använd inte sådana skivor.
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
• Använd inte smutsiga CD-skivor. Det kan
leda till funktionsstörningar.
Försiktighetsåtgärder
Underhåll
• De medföljande hörlurarna är inte avsedda
att sänkas ned i vatten eller komma i
långvarig kontakt med väta. Om du råkar
tappa ner dem i vatten, eller om de blir
blöta, torkar du av dem med en mjuk duk.
Använd aldrig en elektrisk hårtork.
• Den medföljande AC-adaptern är inte
vattensäker. Undvik väta när du driver
spelaren med AC-adaptern, så undviker du
risken för elstötar.
• När du inte använder DC IN 4.5 Vkontakten och i-uttaget sluter du till dem
med de medföljande gummitätningarna.
Om det kommer in vatten eller sand i
kontakterna kan de börja rosta eller du får
problem av andra slag.
Rengöring av höljet
Obs!
• Spelarens lucka är lufttät och det kan hända att du
får svårt att öppna den om lufttrycket plötsligt
ändras, t.ex. om den transporterats med flyg eller
om du tar den från en varm till en kall plats. Då
kan du jämna ut trycket genom att ta bort
gummitätningen ur DC IN 4.5 V-kontakten.
• För att ge ett så gott skydd som möjligt mot
inträngande vatten är spännet avsiktligt
konstruerat att vara en aning trögt att manövrera.
Var försiktig så att du inte bryter naglarna när du
öppnar luckan.
Håll aldrig spelaren balanserande i
spännet; det kan skada spelaren.
20
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Rengöring av kontakten till
hörlurarna/öronsnäckorna
För att du ska få bäst ljudåtergivning bör du
hålla kontakten till hörlurarna/öronsnäckorna
ren. Torka då och då av den med en mjuk
duk.
Ta bort sand och damm från
gummipackningen
Sand, smuts och andra beläggningar hindrar
luckan från att sluta tätt ordentligt och
följden kan bli att det kommer in vatten i
spelaren. Håll packningen ren genom att
borsta av den emellanåt.
Du rekommenderas att byta gummipackning
åtminstone en gång om året. Du kan köpa
nya packningar hos din Sony-återförsäljare.
Felsökning
Skulle något problem kvarstå efter det att du har gått igenom denna symptomlista kontaktar du
din närmaste Sony-återförsäljare.
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Voylmen ökar inte trots att du
ställt VOL-kontrollen på
maxläget.
Inget ljud, eller bara
störande ljud hörs.
c Om “ALVS” visas i teckenfönstret håller du SOUND nedtryckt
tills “AVLS” slocknar i teckenfönstret. (sidan 13)
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
torrbatterier.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
uppladdningsbara batterier.
“Lo batt” eller “00” i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
“HI dc In” visas i
teckenfönstret.
CD-skivan spelas inte upp
eller “no dISC” visas i
teckenfönstret när en CDskiva har satts i CD-spelaren.
c De uppladdningsbara batterierna är urladdade. Ladda upp dem.
(sidorna 16, 17)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 18)
c Använd bara AC-adaptern eller den bilbatterikabel som listas i
“Tillbehör (medföljer/tillval).” (bakomslag)
c Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut
AC-adaptern igen. (sidorna 6, 16, 17, 18)
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 13)
c CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 19)
c Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten uppåt. (sidan 6)
c Det har bildats kondens i spelaren.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 16)
c Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidorna 16 - 18)
c Anslut AC-adaptern ordentligt till ett vägguttag. (sidan 6)
c CD-R-/CD-RW-skivan har inte avslutats korrekt. Avsluta
bränningen för CD-R/CD-RW-skivan med hjälp av
inspelningsenheten och dess programvara.
c Något problem har uppstått med kvaliteten på CD-R-/CD-RWskivan, inspelningsenheten eller med dess programvaran.
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 13)
(Forts.)
21
Ytterligare information
“Hold” visas i teckenfönstret
när du trycker på en knapp
och det går inte att spela upp
något på CD-spelaren.
c Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 6)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk
och torr trasa.
c Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte
manganbatterier. (sidan 18)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 18)
c Ladda upp och urladda de uppladdningsbara batterierna flera
gånger. (sidorna 16, 17)
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
CD-spelaren påbörjar inte
uppladdningen.
Uppspelningen startar från
den punkt där du stoppade
den. (resume - återupptagen
uppspelning)
c I stoppläge trycker du på x/CHG. (sidan 16)
Det hörs ett frasande ljud
från CD-skivan.
Tillsammans med ett
anslutet stereosystem blir
ljudet orent (distorderat) och
fullt av störningar.
22
c Återupptagningsfunktionen (resume) är aktiv. För att starta
uppspelningen från det första spåret trycker du 3-lägesknappen
mot N/> under 2 sekunder eller mer. Du kan också få samma
resultat genom att öppna locket till CD-spelaren eller genom att
koppla ur alla strömkällor och sedan sätta i batterierna eller ansluta
AC-adaptern igen. (sidorna 6, 7, 16, 18)
c Stäng luckan till batterifacket ordentligt. (sidan 16)
c Justera volymen på CD-spelaren och den anslutna utrustningen.
(sidan 15)
Specifikationer
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Batterilivslängd* (ca. timmar)
(När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.)
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
Laserdiod
När du använder
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av
200 mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
NH-WM2AA
(laddat under ca
5 timmar**)
Två Sony alkaliska 47
batterier LR6(SG)
(tillverkad i Japan)
D-A konvertering
G-PROTECTION (stötskydd)
1
2
30
32
50
40 - 20 000 Hz –0
–4, 5 dB (uppmätt enl. JEITA
CP-307)
* Uppmätt värde gentemot standarden JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
** Uppladdningstiden varierar beroende på hur de
uppladdningsbara batterierna används.
Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)
Drifttemperatur
Hörlurar (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + Ca. 5 mW vid 16 Ω
(ca. 0,5 mW + ca. 0,5 mW vid 16 Ω)*
*För kunder i Frankrike
5°C - 35°C (41°F - 95°F)
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
Strömförbrukning
Områdeskoden för den modell du köpt finns
uppe till vänster vid streckkoden på
förpackningen
Ca. 133,9 × 38,1 × 147,5 mm
Vikt (utan tillbehör)
Ca. 305 g
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
Ytterligare information
• Sony NH-WM2AA uppladdningsbara
batterier: 2,4 V DC
• Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC
• AC-adapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
Modell U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modell JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modell AR1/CNA: 220 V, 50 Hz
Dimensioner (b/h/d) (inklusive
utstickande delar och reglage)
23
Tillbehör
Extra tillbehör
(medföljer/tillval)
Medföljande tillbehör
Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe
till vänster vid streckkoden på förpackningen.
AC-adapter (1)
Hörlurar/öronsnäckor (1)
Handrem (1)
AC-adapter
Aktiva högtalare
AC-E45HG
SRS-Z500
SRS-T1
Bilbatterikabel
DCC-E345
Bilbatterikabel med bilanslutningsset
DCC-E34CP
Bilanslutningsset
CPA-9C
Anslutningskabel
RK-G129
RK-G136
Uppladdningsbart batteri
NH-WM2AA
Öronsnäckor (utom för kunder i Frankrike)
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
Öronsnäckor (för kunder i Frankrike)
MDR-E808LP
När du använder andra hörlurar ska de ha en
kontakt av typen stereominikontakt. Du kan
inte använda hörlurar med mikrokontakter.
Stereo-minikontakt
Mikrokontakt
Det kan hända att din återförsäljare inte för
alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge
mer information om vilka tillbehör som finns
tillgängliga i ditt land.
Sony Corporation Printed in Malaysia
24
Download PDF

advertising